PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU

2012

1.0

PENGENALAN

Pentaksiran merupakan satu proses untuk mendapat maklumat tentang prestasi pelajar dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pentaksiran adalah proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pelajar dalam pembelajaran. Justeru itu, instrumen untuk mendapatkan maklumat perlu berkualiti. Instrumen berkualiti memerlukan item yang berkualiti. Oleh yang demikian, penggubal item ujian dan peperiksaan perlu mempunyai kemahiran dalam menggubal item yang baik.

Buku panduan ini dikemukakan untuk membolehkan penggubal kertas peperiksaan mengenali format, dan menguasai kemahiran menggubal item yang baik. Buku panduan ini merangkumi aspek-aspek seperti ciri item yang baik, aras kemahiran domain

kognitif dan afektif, jenis item objektif dan subjektif, aspek teknikal dan skema pemarkahan, contoh-contoh item dan cara pemeriksaan skrip jawapan.

Semasa menggubal kertas peperiksaan, penggubal perlu merujuk Buku Panduan Penggubalan Kertas Peperiksaan dan Skema Pemarkahan IPG, Sukatan Pelajaran atau proforma dan Jadual Spesifikasi Ujian/Jadual Penentuan Ujian mata pelajaran, kursus dan semester yang berkaitan untuk memastikan kertas peperiksaan yang dihasilkan bermutu serta menepati kriteria penggubalan item.

2.0

OBJEKTIF

2.1

Menghasilkan satu sistem kawalan mutu penggubalan kertas peperiksaan yang mantap. Meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan kertas peperiksaan

2.2

2.3

Memperincikan cara penggubalan item, skema pemarkahan dan pemeriksaan Skrip jawapan. Membantu dalam penggubalan item yang mematuhi kehendak format dan kriteria penggubalan yang ditetapkan Menyeragamkan penyediaan kertas peperiksaan untuk semua kursus yang dikendalikan oleh IPG

2.4

2.5

1

PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU

2012

3.0

CIRI ITEM YANG BAIK

Ujian yang berkualiti merupakan satu instrumen yang mengukur apa yang sepatutnya diukur pada tahap yang tinggi dan sesuai untuk kumpulan sasaran. Aspek yang hendak diutamakan ialah kesahan dan kebolehpercayaan. 3.1 Kesahan

Kesahan menjelaskan tentang ketepatan alat pengukuran mengukur apa yang harus diukur. Kesahan juga menjelaskan keselarian alat pengukuran dengan kandungan yang penggubalan item telah diajar. Kesahan kandungan Kesahan kandungan diutamakan dalam merujuk kepada

peperiksaan.

keupayaan ujian mengukur pengetahuan dan kemahiran yang sepatutnya diuji. Oleh yang demikian, penggubal ujian mesti akur kepada Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dari segi objektif pengajaran, isi kandungan dan aras kesukaran yang telah ditetapkan. Kesahan kandungan melibatkan pemeriksaan sistematik ke atas kandungan ujian untuk memastikan sama ada kandungan ujian yang dibina terdiri daripada sampel yang mewakili perkara yang hendak diukur. 3.2 Kebolehpercayaan

Kebolehpercayaan menjelaskan peringkat ketekalan sesuatu alat mengukur apa yang harus diukur. Kebolehpercayaan ujian dirujuk kepada ketekalan skor. Kepercayaan skor berkait rapat dengan instrumen penilaian yang digunakan. Ketekalan skor dipengaruhi oleh kerelevanan kandungan dan kesesuaian instrumen. Walau bagaimanapun, kebolehpercayaan adalah suatu keperluan tetapi bukan satu syarat yang cukup untuk kesahan. Sesuatu ujian yang sah adalah ujian yang boleh dipercayai.

2

PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU

2012

3.3

Ciri Item Yang Baik Jadual 1 Ciri-ciri item yang baik. Bil. 1. Akur Kurikulum   Ciri Item

Item yang dibina mestilah dalam cakupan kurikulum Jika luar skop, skor tidak sah dan skor tidak membawa makna serta tidak boleh dipercayai

2. Akur Spesifikasi  

Jenis dan bentuk item dalam spesifikasi; kandungan mata pelajaran yang dicakupi; aras kemahiran Mematuhi spesifikasi ujian kerana mempengaruhi kesahan dan kebolehpercayaan skor

Akur Peluang  

Peluang

yang

mencukupi

diberi kepada pelajar

dalam

mempelajari perkara yang ditaksir Peluang dari segi kemudahan yang ada dan kepakaran pensyarah dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar 3. Ketepatan: Konstruk, Konteks (Tajuk)  Menepati konstruk iaitu Pengetahuan, Kemahiran dan Nilai - Jika tidak patuhi, taburan item terjejas dan mempengaruhi kebolehpercayaan skor  Mesti ikut tajuk/konteks yang dihasratkan - Jika tidak ada, tajuk yang diwakili akan memberi kesan kepada taburan item 4. Kejelasan : Rangsangan/Stimulus, Stem, Homogeniti, Bahasa    

Rangsangan: sesuai, relevan dan tepat Stem: bahasa yang gramatis dan minimumkan ayat negatif Bahasa: mudah difahami, jelas dan tepat Istilah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) sahaja yang diberi keutamaan. Sekiranya, terdapat istilah daripada sumber 3

Kesesuaian: Aras kesukaran.1 Domain Kognitif Bloom (1956) telah mengenal pasti enam peringkat dalam domain kognitif. budaya dan emosi  Item yang dibina berbentuk in-situ (localised) 6. Keadilan  Aras Kesukaran: menepati aras yang ditetapkan iaitu aras kesukaran rendah (R). sekumpulan ahli psikologi yang diketuai Anderson. telah mengemas kini taksonomi untuk mencerminkan kerelevanannya pada abad ke-21. iaitu aras paling rendah melalui peringkat mental yang lebih kompleks dan abstrak hingga ke aras paling tinggi yang diklasifikasi sebagai penilaian.0 ARAS KEMAHIRAN DOMAIN KOGNITIF DAN AFEKTIF 4. pastikan istilah tersebut diguna pakai Pelajaran Malaysia oleh Kementerian 5. agama. Item dalam instrumen mestilah mewakili:   Kepelbagaian item Kepelbagaian cara penyoalan 4. Kepentingan.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 Bil. budaya dan jantina  Item tidak sensitif dari segi agama. Rajah 1 berikut menunjukkan taksonomi asal dan taksonomi baharu yang telah disemak semula pada tahun 2001. Ciri Item lain. 4 . Bermula daripada ingat kembali fakta. tinggi (T) Item aras (R) boleh dijawab oleh sebahagian besar pelajar Item aras (S) boleh dijawab oleh pelajar yang berprestasi sederhana dan cemerlang Item aras (T) boleh dijawab pelajar berprestasi cemerlang sahaja  Sesuai Penting: item yang dibina mewakili perkara penting dalam Sukatan Pelajaran/Proforma  Adil : item tidak bias dari segi etnik. sederhana (S). Namum pada tahun 1990an.

W. mengecam idea. Oleh kerana taksonomi menggambarkan bentuk pemikiran dan pemikiran merupakan proses aktif. Ciri-ciri penting soalan mengikut aras kemahiran domain kognitif mengikut Taksonomi Bloom yang di semak semula oleh Anderson dan Krathwohl (2001) adalah seperti dalam Jadual 2 berikut: Jadual 2 Ciri-ciri penting soalan mengikut aras kemahiran domain kognitif mengikut Taksonomi Bloom (2001) Aras 1. mengenal pasti . New York: Longman. maka penggunaan kata kerja adalah lebih tepat. & Krathwohl D. A taxonomy for learning.. Mengingat/ Remembering  Ciri Soalan Menguji kebolehan calon mengingat semula. and assessing: A revision of Bloom's Taxonomy of educational objectives. Semua aras diganti dengan kata kerja dan aras sintesis dan penilaian disusun semula. Antara perubahan adalah aras kemahiran keenam-enam kategori ditukar daripada kata nama kepada kata kerja. teaching. (eds. R. prinsip atau fakta yang telah dipelajari Jawapan calon menggunakan bahasa asal Kata Tugas Eksplisit Bacakan Catatkan Daftarkan Kenal pasti Labelkan Namakan Nyatakan Padankan Pasangkan Perihalkan  5 .PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 Asal Baharu Rajah 1: Taksonomi Bloom asal dan Taksonomi Bloom yang telah disemak semula (2001) Rujukan: Anderson.) (2001). menyenarai dan menamakan keterangan. L.

menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah makna dan tujuan asal (c) Ektrapolasi : Kemahiran yang melibatkan interpretasi yang melampau tentang maklumat dalam set komunikasi  Membuat ramalan. meringkas sesuatu pernyataan peristiwa atau konsep. Memahami/ Understanding  Menguji kebolehan kognitif yang melibatkan penggunaan pengetahuan tanpa situasi baharu (a) Penterjemahan: Kemahiran menyatakan sesuatu konsep yang diketahui melalui perkataan/ simbol  Menterjemah satu bahasa ke bahasa lain  Menukar bentuk simbol kepada bentuk verbal atau sebaliknya  Membaca skor muzik (b) Interpretasi: Kemahiran menghubungkaitkan bahagian dalam sesuatu set komunikasi dan menyatakan dalam bentuk lain dengan mengekalkan makna set komunikasi itu  mengolah. menyusun. inferens atau anggaran berdasarkan pemerhatian. corak atau trenda  Membuat telahan sebab-akibat sesuatu peristiwa terjadi Anggarkan Bandingkan Bezakan Hitungkan Huraikan Jelaskan Kategorikan Kemukakan Parafrasa Perluaskan Ramalkan Rangkumkan Simpulkan Terangkan Terjemahkan Tulis semula dengan perkataan sendiri 6 .PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 Aras Ciri Soalan Kata Tugas Eksplisit Pilihkan Sebutkan Senaraikan Tandakan 2. pengalaman.

merumus atau memberi pendapat terhadap sesuatu pernyataan Calon perlu melihat fakta dari aspek „pro dan kontra‟ semasa membuat penilaian.  Banding beza Bandingkan Beri sebab Bezakan Buat analisis Buat eksperimen Buat inferensi Buat kiraan/hitungkan Buktikan Cerakinkan Diagnosis Diskriminasi Ilustrasi Inferensi Kategorikan Kesan Kritik Modelkan Perincikan Rangka Simpulkan Teliti/Periksa Ubah suai Bahaskan Banding beza Pertahankan Bandingkan Beri hujah Beri justifikasi Beri pendapat Beri sokongan Bincangkan 5.Mengaplikasi / Applying  Ciri Soalan Menguji kemahiran menggunakan pengetahuan untuk memberikan penjelasan bagi suatu situasi baharu atau menyelesaikan masalah yang baharu. 7  . perbezaan dan perhubungan di antara satu sama lain. mengkritik.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 Aras 3. Menilai/ Evaluating  Menguji kebolehan calon membuktikan. menilai. mengesahkan. Menganalisis/ Analysing  Menguji kemahiran mencerakinkan / mengumpul maklumat atau bahagian-bahagian dalam suatu set komunikasi sehingga pertalian antara bahagian-bahagian tersebut dapat ditunjukkan dengan jelas Menguji kebolehan calon membanding dan menghuraikan fakta-fakta kesamaan.  Mengaitkan peristiwa masa kini dengan peristiwa masa lalu  Menyelesaikan masalah matematik dengan menggunakan rumus yang bersesuaian  Mengunakan pengetahuan dan pengalaman yang ada untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan aspek-aspek kognitif misalnya memberi cadangan berasaskan fakta Kata Tugas Eksplisit Binakan Carikan Gambarkan Gunakan Kaitkan Kemukakan Kirakan Laksanakan Organisasikan Ramalkan Selesaikan Simulasikan Suaikan Tentukan Terapkan Tunjukkan 4.

8 . kecekapan. keberkesanan dan sebagainya  Menentukan ketepatan. dan kerelevanan data  Menyokong suatu dapatan atau kesimpulan yang dibuat berdasarkan kaedah standard  Mengenal pasti sifat bias dan emosi dalam persembahan Kata Tugas Eksplisit Buat anggaran Buat generalisasi Buat penghakiman Buat ramalan Buat rumusan Buat verifikasi Buktikan Cantumkan Diskriminasikan Gabungkan Hubungkait Huraikan Interpretasikan Nilai Nilaikan Pertimbangkan Taksirkan Bandingkan Bentukkan Buktikan Cadangkan Ciptakan Gabungkan Gubal Jana Perincikan Perjelaskan Putuskan Rancangkan Rumuskan Sediakan Sintesiskan Simpulkan Susun semula Tafsirkan 6. kecukupcakupan. kaedah / prosedur atau cadangan. Kemahiran yang boleh menggabungkan elemen-elemen dan bahagian-bahagian untuk membentuk suatu set maklumat Melibatkan proses menyusun dan membuat kesimpulan Lebih bersifat pemikiran bercapah dan kreatif  Mencipta lagu  Merekabentuk bangunan berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan  Menghasilkan penemuan matematik daripada pengolahan dan perumusan maklumat matematik    * Kata Kerja yang digunakan bergantung kepada wacana. * Terdapat juga Kata Kerja yang boleh digunakan merentasi aras. Ini termasuk penghasilan sesuatu rancangan.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 Aras  Ciri Soalan Kemahiran membuat pertimbangan atau memberi gred dengan menggunakan kaedah dan kriteria standard tentang kesesuaian. rumusan. mereka / mencipta / menghasilkan sesuatu yang kreatif dan penggabungan pelbagai unsur. Mencipta/ Creating  Menguji kebolehan calon merancang. ketepatan.

Teori Kaunseling boleh membantu kaunselor semasa mengendalikan sesi kaunseling sebagai kerangka utama proses kaunseling.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 Jadual 3 Contoh Item Mengikut Aras Kemahiran Taksonomi Bloom yang disemak semula oleh Anderson (2001) Bil Aras Kemahiran 1. Manakah antara yang berikut merupakan tujuan untuk memahami dan mempelajari psikologi dalam pendidikan? A B C Melengkapkan guru dengan teori dan prinsip tingkah laku murid Membantu guru untuk berinteraksi dengan ibu bapa murid secara mesra dan berkesan Membekalkan guru dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran yang diajar di sekolah Membantu guru memahami konsep budaya sekolah dan budaya murid untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan D 3. 9 . berapakah jumlah anak Puan Zaidah? A B C D 3 4 5 6 4. Sekiranya setiap anak Puan Zaidah mendapat 6 biji epal. Menganalisis 4. Mengingat Contoh Item Apakah maksud sampul kecil dalam sistem fail? A B C D Satu fail sementara dibuka apabila fail asalnya tidak ditemui Satu fail baharu dibuka setelah fail asal melebihi 100 dokumen Satu fail baharu diadakan untuk kegunaan pengerusi atau ketua Satu fail sementara diadakan bagi mengendalikan satu aktiviti khas 2. Memahami 2. 1. Puan Zaidah membeli 24 biji epal untuk anak-anaknya. Berdasarkan Teori Rasional Emotif Tingkah Laku (REBT). bincangkan dengan memberikan contoh yang jelas tentang lima pandangan teori berkenaan terhadap sifat manusia. Mengaplikasi 3.

7.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 Bil Aras Kemahiran 5. 5. Bincangkan sejauhmana aktiviti manusia menyumbang kepada masalah ini? Karangkan sebuah cerita untuk menerangkan pengalaman anda semasa menjalani praktikum di sekolah. Kata Tugas Eksplisit Berikan Kenal pasti Namakan Pilih Terangkan Bertindakbalas Pelajar mengikuti atau mematuhi peraturan yang ditetapkan. Bloom dan Masia (1964). Kategori dalam domain ini merangkumi aspek-aspek berikut: Jadual 4 Aspek-aspek Domain Afektif Kategori Penerimaan Penerangan Soalan berhubung dengan kemahiran pelajar untuk memberi perhatian dan menerima idea tanpa soal jawab. How far has man‟s activities contributed to this? Explain your answer with relevant examples. bertindakbalas dengan sukarela dan melibatkan diri dalam aktiviti berdasarkan minat. Pencemaran telah menyebabkan kerosakan yang teruk kepada alam sekitar. Contoh Item It is believed that knowledge of students‟ multiple intelligences. 6. Pollution has caused severe damage to the environment. Mencipta 8. Discuss this belief in the context of the Malaysian teacher. can help a teacher maximize students‟ learning potential. Tindakan pelajar mencerminkan satu kesedaran/ perhatian terhadap rangsangan dan peristiwa/persekitaran yang berhubung dengan domain afektif. 4. Bacakan Bincangkan Labelkan Lakukan Laporkan Persembahkan Tuliskan 10 .2 Domain Afektif Taksonomi ini digunakan sebagai penerangan konstruk yang mengukur domain afektif yang dikemukakan oleh Krathwohl. as described by Gardner. Menilai 6.

- Stem/Pokok Soalan bahagian yang mengandungi tugasan 11 .0 ITEM OBJEKTIF Item objektif ialah item yang mempunyai pilihan jawapan dimana calon perlu memilih hanya satu jawapan yang tepat. perbualan dan lain-lain b.1 Aneka Pilihan 5. grafik. jadual. - Rangsangan/Stimulus maklumat khusus di mana item itu didasarkan berbentuk teks.1 Item Aneka Pilihan mempunyai tiga komponen: a. 5.1.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 Kategori Nilaian Penerangan Penyertaan pelajar dalam sesuatu aktiviti bukan hanya kerana keseronokan tetapi wujudnya komitmen dan penghayatan berdasarkan prinsip yang telah dinuranikan sehingga menjadi kepercayaan. 5. Kata Tugas Eksplisit Bentukkan Beri Justifikasi Cadangkan Huraikan Kajikan Lengkapkan Terangkan Pengelolaan Pembentukan satu sistem nilai yang Bezakan konsisten dalam diri seseorang yang Gabungkan mengandungi beberapa nilai lain yang saling Hubungkait berkaitan antara satu sama lain. Item objektif terdiri daripada aneka pilihan dan aneka gabungan. Cadangkan Diskriminasikan Lakonkan Selesaikan Verifikasi Perwatakan * Kata Kerja yang digunakan bergantung kepada wacana. Organisasikan Pertahankan Sintesiskan Susunkan Ubah suai Pelajar tahu siapa dirinya dan apa yang diperjuangkannya jika tingkah laku sejajar dengan falsafah hidup yang dipilih dan dipegang. * Terdapat juga Kata Kerja yang boleh digunakan merentasi aras.

2... gambar rajah. simbol. ayat tidak lengkap.2 Aneka Gabungan / Item Cantuman 5.2.1 Item Aneka Gabungan menghendaki calon membuat satu Pilihan Jawapan yang tepat daripada satu gabungan empat elemen yang diberikan 5. - Pilihan Jawapan berbentuk angka. frasa.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 - berbentuk ayat lengkap. saya tak kisah. jadual dan lainlain komponen ini mengandungi kunci iaitu pilihan jawapan tepat pengganggu/distraktor untuk mengganggu calon dari jawapan sebenar Contoh Soalan Aneka Pilihan: Murid A: ” Ayah tak sukakan saya pun.3 Elemen-elemen jawapan disusun mengikut pilihan tertib berikut:    Pendek ke panjang Kuantiti kecil ke banyak Angka kecil ke angka besar 12 . 5. soalan dan lainlain c.2. ” RANGSANGAN Sebagai guru bimbingan yang ingin mengaplikasikan kemahiran mendengar.2 Gabungan elemen perlu disebarkan seimbang dalam Pilihan Jawapan. manakah corak respons berikut memperlihatkan kemahiran tersebut berdasarkan jawapan murid A? ”Nampaknya anda kecewa dengan ayah anda” ”Anda tidak kisah walaupun ayah anda tidak sukakan anda” KUNCI ”Anda berasa marah kerana ayah tidak mengambil berat tentang anda” ”Jadi anda mengambil keputusan untuk tidak menghiraukan ayah anda” PILIHAN JAWAPAN STEM A B C D 5.

Menulis boleh diertikan sebagai I proses kreatif melahirkan idea melalui bahasa tulisan II suatu kegiatan mentranskripsi. perasaan dan idea dengan menggunakan simbol sistem bahasa untuk keperluan komunikasi A B C D I. Pokok soalan/Stem  Pokok soalan mengemukakan satu permasalahan yang jelas sahaja  Pokok soalan mengandungi maklumat yang relevan sahaja  Kehendak dan aras soalan dapat diperjelaskan/ ditingkatkan lagi dengan gambar rajah. III dan IV 5. III dan IV II. II dan IV I. II dan III I. jadual dan lain-lain  Pokok soalan harus dalam bentuk positif 13 . senario situasi sebenar. mengubah bunyi menjadi tanda-tanda baca III kemampuan seseorang mengemukakan fikiran (idea) kepada pihak lain melalui media tulisan IV penggambaran visual tentang fikiran. Panduan Umum  Pastikan soalan menguji satu hasil pembelajaran yang penting  Pastikan soalan menepati Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dari segi kandungan dan aras kemahiran  Pastikan soalan menguji lebih daripada hanya pengetahuan fakta 2.3 Panduan Pembinaan Item Aneka Pilihan Jadual 4 Panduan Pembinaan Item Aneka Pilihan Bil 1. Ciri-Ciri Isi kandungan dan kemahiran yang sepatut diuji.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 Contoh Soalan Aneka Gabungan Menulis adalah satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh semua pelajar dalam proses pembelajaran bagi membolehkan pelajar memindahkan pemikiran mereka dalam bentuk tulisan.

 Empat elemen sahaja (I. II. Contohnya 5% daripada 20 soalan bersamaan dengan 1 soalan item cantuman sahaja.  Jika soalan negatif. Contohnya 5% daripada 20 soalan bersamaan dengan 1 soalan berbentuk negatif sahaja.  Perkataan yang hendak ditonjolkan dalam pokok soalan seperti bukan. paling dan bilangan (contoh: dua) perlu dihitamkan. III. Pilihan Jawapan  Distraktor harus berfungsi dan munasabah  Pilihan jawapan harus homogen  Pilihan jawapan dalam lingkungan sukatan pelajaran  Semua pilihan jawapan selaras/selari dari segi tatabahasa dengan pokok soalan  Tiada pembayang jawapan pada pilihan jawapan („verbal clues’)  Tiada pembayang jawapan pada soalan-soalan lain  Elakkan dari menggunakan pilihan jawapan “Semua di atas”” atau ”Tiada jawapan yang betul”  Pilihan jawapan harus hampir sama panjang  Pilihan jawapan disusun mengikut kronologi/numerik /abjad /panjang/pendek  Perkataan yang berulang-ulang dalam semua pilihan jawapan dipindah ke pokok soalan  Terdapat 4 pilihan jawapan A. 3.dan IV ) disediakan sebagai pilihan bagi soalan berbentuk pelbagai cantuman/gabungan 14 . perkataan negatif dalam pokok soalan perlu ditonjolkan. B. C dan D sahaja ditetapkan untuk setiap soalan  Bilangan item cantuman tidak melebihi dari 5% dari keseluruhan soalan objektif.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 Bil Ciri-Ciri Panduan Umum  Dicadangkan bilangan item berbentuk negatif (contoh – KECUALI ) hanya meliputi 5 % daripada jumlah keseluruhan bilangan item bagi sesuatu kertas peperiksaan.

B.  Penggunaan bahasa mudah difahami  Struktur bahasa dan istilah betul/sesuai  Ejaan betul dan tekal  Singkatan perkataan (akronim) digunakan dengan betul dan telah dinyatakan sebelumnya  Petikan atau bahan rujukan harus dinyatakan sumbernya 5. dan IV) dicantum dan disebarkan secara seimbang seperti contoh soalan aneka gabungan di atas.1 Item Berstruktur Item berstruktur ialah satu siri soalan yang berturutan dan berkaitan antara satu sama lain. Sebaran jawapan adalah secara rawak  Sebaran jawapan tidak ada pola pada senarai jawapan (Skema Pemarkahan)  Bilangan A. peta dan petikan diletakkan sebelum pokok soalan/stem dan dinomborkan jika melebihi satu. Item subjektif terdiri daripada Item Berstruktur.0 ITEM SUBJEKTIF Item Subjektif ialah item yang membenarkan subjektiviti dalam jawapan yang diberikan oleh calon. jadual. istilah dan tatabahasa  Untuk semua soalan. Item berstruktur membentangkan suatu situasi kepada pelajar yang menghendaki pelajar memberikan respons. Item Respons Terhad dan Item Respons Terbuka. rajah. 6. Calon boleh menunjukkan pemerolehan pengetahuan dan kemahiran melalui jawapan kepada item kemahiran berfikir aras tinggi (Higher Order Thinking Skills). rajah. C dan D hampir sama banyak 6. III. 15 . II. 4. Jawapan yang diberikan merupakan proses atau aspek yang berkaitan. Item jenis ini boleh menguji masalah situasi yang kompleks. Tugasan item merujuk kepada perkara yang sama. Penggunaan petikan.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 Bil Ciri-Ciri Panduan Umum  Empat elemen (I.

mengemukakan hujah yang rasional dan konstruk yang membina berdasarkan tuntutan soalan. respons yang dijangkakan distrukturkan (structured) atau dipandu (guided) berdasarkan kehendak soalan. Ruang jawapan yang disediakan lebih terbatas di mana respons yang diperlukan daripada calon merupakan satu frasa. menyusun respons secara kritis. Sehubungan itu.3 Item Respons Terbuka Item ini merupakan item yang memerlukan calon merancang dan menyusun jawapan dengan terbuka. 6. Calon berpeluang mengemukakan idea. Ruang jawapan bergaris disediakan bagi setiap pecahan soalan dan dinyatakan peruntukan markah. rajah atau jadual sebagai rangsangan kepada soalan. 16 .2 Item Respons Terhad Respons terhad membataskan calon dalam aspek skop soalan dan peruntukan markah. Pecahan soalan meliputi pelbagai aras yang disusun mengikut urutan. Item ini menggalakkan calon untuk mempamerkan proses penaakulan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Higher Order Thinking Skills) kepada penilai.4 Panduan Umum Penggubalan Item Berstruktur     Boleh menggunakan petikan. beberapa ayat atau satu perenggan. Pastikan pecahan-pecahan soalan ada perkaitan dan kesinambungan mengenai sesuatu tema. 6.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 Bentuk item berstruktur terdiri daripada :         Item Tanpa Petikan Item Dengan Petikan Item Dengan Pernyataan Item Bergambar Item Bergraf Item Bergambar rajah Item Aplikasi Item Padanan 6.

Soalan akur kepada aspek-apsek penulisan soalan esei  Rangsangan digalakkan  Boleh menggunakan petikan. Jika petikan digunakan. jadual. rajah atau jadual sebagai rangsangan kepada soalan  Untuk semua jenis soalan. catatkan sumbernya. 6. peta dan petikan diletakkan sebelum pokok soalan dan dinomborkan jika melebihi satu. 1. aspek dan penekanan soalan itu jelas  Hadkan fokus soalan supaya murid mempunyai masa yang cukup untuk menjawabnya  Sekiranya soalan membenarkan variasi perincian.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012    Bagi pecahan soalan yang melibatkan pengiraan. ruang jawapan tidak perlu digariskan. tentukan panjangnya dalam soalan itu 3. Ciri –Ciri Item Esei Panduan Khusus Penggubalan Soalan Esei  Pastikan tidak ada pecahan soalan bagi soalan esei  Elak daripada mempunyai soalan pilihan 2.5 Panduan Umum Penggubalan Item Subjektif (Item Respons Terhad dan Item Respons Terbuka) Jadual 5 Panduan Penggubalan Item Subjektif Bil. Fokus kehendak soalan perlu jelas  Bina setiap soalan supaya tujuan dan maksudnya jelas kepada calon  Tentukan supaya skop. Rajah. peta dan graf diletakkan sebelum pokok soalan dan dinomborkan jika lebih daripada satu. Skop soalan adalah berdasarkan objektif pengajaran  Bina soalan yang menepati objektif pengajaran supaya pemeriksa boleh memberi markah dan boleh dipercayai  Berdasarkan objektif pengajaran (akur JSU)  Pastikan tugasan soalan yang diberi tidak disoal dalam bahagian objektif 4. jadual. 17 . lukisan atau ilustrasi. rajah.

2 Font Bahasa Malaysia dan Inggeris Bahasa Arab Bahasa Melayu Jawi Bahasa Cina Bahasa Tamil 7. sediakan satu sampel hujah untuk menjawab soalan supaya meningkatkan kebolehpercayaan pemarkahan. “sejauh manakah” dan sebagainya  Sifat terbuka (open-ended) 6.5 Jarak antara Tugasan dengan Pilihan jawapan bagi soalan objektif ialah 1.5 inch . Ciri –Ciri Panduan Khusus Penggubalan Soalan Esei  Tugasan soalan perlu jelas dan lengkap (jika perlu. Soalan yang mencabar dan memerlukan pelajar menggunakan pemikiran aras tinggi (Higher Order Thinking SkillsHOTS)  Sekurang-kurangnya 30% soalan esei adalah beraras tinggi. Skema Pemarkahan disediakan bersamasama dengan soalan  Skema Pemarkahan yang lengkap yang disertakan soalan di dalamnya.  Mencabar  Menggunakan kata tugas “mengapa”.3 Spacing / Jarak     Jarak antara baris dalam soalan ialah 1 Jarak antara Rangsangan / Situasi dengan tugasan 1.5 18 font Arial dan saiz 11.5 Jarak antara setiap pilihan jawapan dalam soalan objektif ialah 1. 7.0 PANDUAN ASPEK TEKNIKAL 7. syarat dan kriteria) 5. tunjukkan proses/tingkah laku/kemahiran.  Jika perlu.1 Page setup : margin: top & bottom 1 inch left & right 1 inch default tab 7. font Traditional Arabic saiz 18 font Jawi Biasa saiz 18 font Song Ti font Kambar 0.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 Bil.

4 Sistem Penomboran  Soalan yang tiada pecahan dinomborkan dengan nombor bulat.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012      Jarak antara soalan dengan nombor soalan ialah 1 tab. Contoh: 1. Soalan ______________________________________________ ______________________________________________ a Soalan ________________________________________ ________________________________________ i Soalan ___________________________________ ___________________________________ 19 .5 1. titik dan mulakan soalan pada jarak 1 tab.5 Jarak antara baris-baris ruang jawapan ialah 1.5 7. Jarak antara soalan dengan ruang jawapan dalam soalan struktur ialah 1.  Pecahan soalan dinomborkan dengan abjad berhuruf kecil  Sub pecahan soalan dinomborkan dengan nombor roman kecil Contoh: 1.5 Jarak antara soalan dengan soalan ialah 2 Jarak antara ruang jawapan soalan struktur dengan markah ialah 1 Contoh : a Soalan ________________________________________________ ________________________________________________ [2 markah]  Jarak antara soalan esei dengan markah ialah 1.  Soalan ________________________________________________ Bagi soalan yang mengandungi soalan pecahan: Rangsangan dinomborkan dengan nombor bulat dan titik.

 Header Angka Giliran : ____________ hanya perlu ditulis atas sebelah kanan kertas soalan struktur sahaja. Huruf besar digunakan dalam permulaan ayat. selepas tanda noktah.  Bahagian bawah halaman akhir setiap buku soalan. Kod : EDU3104 (contoh) perlu ditulis pada bahagian kiri pada setiap halaman kertas soalan.  Header No. Tugasan yang berbentuk pernyataan tidak lengkap diakhiri tanpa sebarang tanda bacaan. Semua pilihan jawapan tidak perlu diakhiri dengan noktah.6 Panduan Umum  Nombor halaman mula dicetak pada muka surat 2 di bahagian tengah footer. huruf besar/kecil:      Tugasan yang berbentuk soalan diakhiri dengan tanda soal (?) Tugasan yang berbentuk pernyataan lengkap mestilah diakhiri dengan noktah. selepas tanda soal. kata nama khas.  Huruf kecil digunakan dalam permulaan setiap unsur soalan cantuman dan pilihan jawapan soalan objektif berbentuk pelengkap. permulaan setiap unsur dalam soalan cantuman dan pilihan jawapan soalan objektif aneka pilihan.5 Penggunaan tanda bacaan.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 7. kertas saranan jawapan dan Skema Pemarkahan dituliskan dengan pernyataan © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 20_ _ 20 . 7.  Perkataan SULIT perlu diletakkan pada header di muka hadapan sebelah kiri buku soalan dan pada footer sebelah kanan di setiap halaman dalam buku soalan menggunakan font Arial bersaiz 11. Nombor halaman pertama tidak dicetak walaupun ianya termasuk dalam pengiraan jumlah halaman bercetak.  Muka hadapan buku soalan bagi semua kertas peperiksaan disediakan dalam bahasa Melayu.

Bentuk jawapan yang ideal juga disertakan sebagai rujukan kepada pemeriksa semasa menimbangkan markah yang harus diberikan kepada jawapan pelajar. Pemarkahan melibatkan proses penentuan markah untuk setiap respons yang dipersembahkan oleh pelajar. Justeru itu.0 SKEMA DAN RUBRIK PEMARKAHAN Skema pemarkahan merupakan dokumen yang mengandungi jawapan dan panduan untuk memberi markah respons pelajar serta pembahagian skor bagi setiap jawapan. Panduan dan contoh jawapan akan membantu pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan tekal untuk menjamin keadilan dalam penilaian. Ini bermakna markah yang diberikan kepada setiap soalan adalah tekal atau konsisten bagi semua pemeriksa. Untuk menjamin keobjektifan. Bagi item berstruktur. skema pemarkahan mengandungi pelbagai contoh jawapan dan memberi markah bagi setiap fakta/isi dan huraian. Skema pemarkahan mestilah menepati kehendak soalan dan mempunyai ciri-ciri keobjektifan yang tinggi.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 8. Pemarkahan dinyatakan seperti berikut dan dituliskan pada bahagian bawah sebelah kanan jawapan. skema pemarkahan perlu menyatakan peraturan memberi markah secara terperinci. Bagi item objektif khasnya jenis aneka pilihan. skema pemarkahan adalah dokumen yang mengandungi jawapan muktamad. Contoh 1 a: 1 fakta/isi x 1 markah = 1 markah 1 fakta + huraian x 2 = 2 markah 5 fakta + huraian x 2 = 10 markah Jumlah = 10 markah Contoh 1 b: 1 fakta/isi x 1 markah = 1 markah 1 fakta + huraian x 2 = 2 markah 5 fakta + huraian x 2 = 10 markah Jumlah = 10 markah Jumlah keseluruhan = 20 markah 21 . Contohnya. adalah penting untuk menunjukkan dengan jelas dan terperinci aspek-aspek yang dikehendaki dalam tugasan item. jika Soalan 1 mempunyai 2 bahagian iaitu 1 a dan 1 b di mana markah keseluruhannya ialah 20.

panduan dan rubrik pemarkahan untuk memberi markah kepada respons pelajar bagi setiap tugasan yang terdapat dalam setiap item. 8. kemudian menimbangkan gred berdasarkan standard yang ditetapkan  Julat markah perlu disediakan bagi setiap standard gred (Contoh: A+ = 90% – 100 %) 22 .PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 Item subjektif (item respons terhad dan item respons terbuka) mengandungi skema pemarkahan yang terdiri daripada contoh jawapan. C+)  Pemeriksa menilai dengan membaca secara keseluruhan.1. A. B+.2  Kaedah Holistik Pemberian markah mengambil kira mutu respons secara keseluruhan berdasarkan satu standard yang telah ditetapkan  Perkara-perkara yang harus dipertimbangkan dalam menentukan standard harus dikenalpasti kemudian tahap pencapaian akan ditentukan yang dikenali sebagai gred (Contoh: A+. B.1 Kaedah Pemarkahan 8. Jumlah keseluruhan markah akan menentukan kedudukan calon berbanding prestasi calon yang lain 8. A-.1 Kaedah Analitik  Markah diberikan mengikut fakta-fakta yang telah ditentukan untuk sesuatu item tanpa mengambil kira mutu respons keseluruhan    Setiap fakta ditentukan pemberatan markah Satu Senarai Semak (Checklist) boleh disediakan.1. B-.

perkaedahan.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 8. kebolehan membuat cadangan penambahbaikan Menjelaskan pendiriannya sendiri terhadap sesuatu isu yang dibincangkan berserta dengan kriteria penilaian yang digunakan 23 2. pengkategorian. Proses Pemikiran Kritis        .2 Rubrik Pemarkahan Item Respons Terhad dan Respons Terbuka Rubrik adalah prosedur dan set kriteria yang ditetapkan untuk tujuan pemberian markah bagi hasil kerja atau prestasi murid dalam jawapan. Kefahaman Konsep       3. teori. fakta. cara. struktur dan generalisasi Menunjukkan kebolehan menterjemah dari satu bentuk ke bentuk yang lain (transformasi/terjemahan) Boleh menunjukkan cara menjawab soalan dengan pendekatan sendiri Membuat interpretasi Boleh mentafsir maksud isu utama atau kata-kata kunci (cue words) dalam soalan/tugasan tersebut Membuat ektrapolasi iaitu melanjutkan sesuatu daripada apa yang diberi atau disediakan Mampu melanjutkan maklumat yang diberi ke masa hadapan atau masa yang lepas berdasarkan jangkaan sendiri Mengaplikasikan ilmu. trenda. Sesuatu rubrik menyenaraikan respons-respons yang dijangkakan dalam kemahiran-kemahiran yang dinilai seperti contoh dalam Jadual 6. Kemahiran Pengetahuan isi kandungan  Huraian Fakta spesifik-peristilahan. faktor atau unsur yang terlibat dalam sesuatu isu yang dibincangkan. urutan. Jadual 6 Contoh respons yang dijangkakan bagi kemahiran yang dinilai Bil 1. kemahiran dan kefahaman terhadap sesuatu ke dalam situasi tertentu Memberikan contoh-contoh pengalaman dalam memberikan hujahnya. 7 dan 8 di bawah. prinsip. Menjelaskan perkaitan atau hubungkait dalam isu yang dibincangkan Membincangkan apa yang berlaku di peringkat organisasi Menyelesaikan isu. Menjelaskan sebab.

        Gred Amat Cemerlang (A+) Deskriptor Mempamerkan satu pemahaman yang jitu dan menyeluruh terhadap soalan Pemahaman sangat mendalam tentang kandungan yang relevan Menggunakan banyak hujah bersama contoh dan data untuk menyokong kesimpulan Menjawab dengan tepat dan berkomunikasikan idea dengan cemerlang Interpretasi yang menyeluruh dan pengolahan idea logikal dan koheren Mempamerkan satu pemahaman yang tepat dan baik terhadap soalan Pemahaman yang mendalam tentang kandungan yang relevan Menggunakan beberapa hujah bersama contoh dan data untuk menyokong kesimpulan Menjawab dengan tepat dan berkomunikasikan idea dengan berkesan Interpretasi yang jelas dan pengolahan idea yang jelas dan logikal Mempamerkan pemahaman baik terhadap soalan Pemahaman sederhana mendalam dan kandungan yang relevan Menggunakan sebilangan kecil hujah bersama contoh dan data yang menyokong kesimpulan Menjawab dengan agak tepat dan berkomunikasikan idea dengan jelas Beberapa interpretasi yang jelas dan pengolahan idea agak jelas dan logikal Mempamerkan pemahaman yang minima terhadap soalan Pemahaman minima kandungan yang relevan Menggunakan hanya sebilangan kecil hujah bersama beberapa 24 Cemerlang (A dan A-) 75-89 Kepujian ( B+. (1994). H. Open ended questioning: A handbook for educators. R.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 Bil Kemahiran  Huraian Kesan dan akibat dijelaskan dengan mengemukakan pendapat sendiri untuk menyokong rumusan bagi setiap hujah Bahasa yang digunakan dan kemahiran membuat rujukan Kemahiran Berkomunikasi  (Sumber: Freedman. L. B dan B-) 60-74 Lulus (C+ dan C) 50-59 . USA: AddisonWesley ) Jadual 7 Contoh Rubrik Pemarkahan Holistik Skala 100 markah  90.100          .

D+.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 Gred Skala 100 markah   Deskriptor contoh dan data yang menyokong kesimpulan Beberapa ketidaktepatan dalam jawapan dan beberapa kekaburan dalam mengolah idea Interpretasi idea yang lemah Tidak mempamerkan pemahaman terhadap soalan Tidak menjurus kepada isu dalam soalan. Pemahaman lemah tentang kandungan yang relevan Hujah tidak disokong dengan contoh dan data Banyak hujah yang tidak relevan. Demonstrates an understanding of the question An understanding of the relevant content. pengolahan idea yang kabur Interpretasi idea yang sangat lemah Gagal (C-. uses some arguments with examples and data that support the conclusion Answers accurately and communicates ideas effectively Clear interpretations and there is a clear and logical presentation of ideas. jawapan yang kabur. B and B-) 65-74 Pass (C+ and C) 50-64 . Demonstrates an accurate and good understanding of the question A fairly in-depth understanding of the relevant content. Demonstrates only a minimal understanding of the question A minimal understanding of the relevant content 25 Distinction (A and A-) 75-89 Credit ( B+. uses a few arguments with examples and data that support the conclusion Answers fairly accurately and communicates ideas clearly Some clear interpretations and there is a fairly clear and logical presentation of ideas. D dan F) < 49      Jadual 8 Example of Holistic Scoring Rubrics Grade High Distinction (A+) Scale 100 marks 90-100 Descriptors               Demonstrates an accurate and complete understanding of the question An in-depth understanding of the relevant content Uses several arguments with examples and data that support the conclusion Answers accurately and communicates ideas exceptionally well Very insightful interpretations and there is a lucid and logical progression of ideas.

Pemilihan dibuat secara rawak berasaskan rekod prestasi calon dalam kursus berkenaan. Fail (C-. Does not demonstrate an understanding of the question Does not address the issues in the question. Ketua Pemeriksa memilih tiga sampel skrip jawapan (satu cemerlang. iv. Bagi kumpulan yang bilangannya kurang daripada 15 calon hanya perlu memilih satu skrip jawapan sahaja. Markah muktamad hendaklah dicapai mengikut persetujuan antara pemeriksa.1 Penyelarasan Pemeriksaan Langkah-langkah dalam penyelarasan pemeriksaan adalah seperti berikut: i. D and F) <49        9.0 PROSES PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN 9. satu sederhana dan satu lemah). Menjalankan penyelarasan skema pemarkahan dengan pemeriksa. poor understanding of the relevant content Arguments used are not supported by examples and data Many irrelevant arguments Many inaccuracies in the answer Ideas presented are ambiguous Very poor interpretation of ideas. Sampel ini akan digunakan oleh semua pemeriksa terlibat dalam proses penyelarasan pemeriksaan. D+. Sebelum proses pemeriksaan. iii. 26 .PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 Grade Scale 100 marks    Descriptors Uses only a minimal number of arguments with a few examples and data that support the conclusion Some inaccuracies in the answer and some ambiguity in the presentation of ideas Weak interpretation of ideas. ii. Semak sampel berdasarkan rubrik dan skema pemarkahan oleh semua pemeriksa yang terlibat untuk memastikan semua elemen penilaian ditanda dan digred dengan sewajarnya.

2 Proses Pemeriksaan Skrip Jawapan Pemeriksa hendaklah menanda semua skrip jawapan. berpandukan skrip jawapan pelajar yang telah diselaraskan dan skema pemarkahan yang mungkin telah diubah suai dan dipersetujui oleh panel.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 v.3 Moderasi Skrip Jawapan Moderasi dilaksanakan untuk menyelaraskan pemarkahan skrip jawapan kepada suatu piawai yang dikehendaki bagi meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan serta kualiti jawapan pelajar. Markah mentah dicatat dengan jelas mengikut rubrik dan skema pemarkahan bagi persediaan penyelarasan markah (moderasi). Di samping penyelarasan pemeriksaan skrip jawapan. Prosedur moderasi pemarkahan skrip jawapan akan berlaku selepas semua skrip diperiksa. 9. penyelarasan markah akan membantu pemeriksa membaiki taburan skor dan gred pelajar agar mempunyai lengkung normal. Selepas proses ini pemeriksa yang terlibat akan meneruskan proses pemeriksaan. 9. pemeriksaan skrip jawapan hendaklah dilakukan bersama-sama ketua jabatan/pensyarah yang dilantik. Prosedur pelaksanaan moderasi adalah seperti langkah-langkah berikut. Sekiranya seorang pemeriksa sahaja yang memeriksa skrip peperiksaan kursus berkenaan. Sampel skrip jawapan yang dipilih termasuk: a) 2 skrip jawapan yang mempunyai skor tertinggi ( 80 – 100%) b) 1 skrip jawapan yang mempunyai skor tertinggi di antara skrip “Cemerlang” (75 -79%) c) 1 skrip jawapan yang mempunya skor terendah di antara skrip “Cemerlang”(75-79%) d) 1 skrip jawapan yang mempunyai skor tertinggi di antara skrip “ Kepujian” (65-74%) e) 1 skrip jawapan yang mempunyai skor tertinggi di antara skrip “Kepujian” (55-64%) f) 5 skrip jawapan yang mempunyai skor terendah di antara skrip “Lulus” (50-54%) g) Semua skrip jawapan yang gagal ( < 49%) 27 . vi.

maka penyelarasan markah perlu dijalankan. Instrumen Penggubalan Soalan Peperiksaan dan Skema Pemarkahan (LAM PT06-05) seperti dalam Lampiran 1 akan digunakan untuk menggantikan LAM PT06-04. jika skrip jawapan yang mempunyai skor terendah di antara skrip “Cemerlang” (contohnya 75 markah) didapati sepatutnya memperoleh markah yang lebih iaitu 78 markah setelah diperiksa semula. 10. Keputusan dibuat sama ada meningkatkan markah ke markah 80 atau kekalkan perlu dibuat dalam kalangan pemeriksa. LAM PT06-05 dan LAM PT06-06. maka markah yang dipersetujui boleh dimasukkan dalam borang markah.0 KAWAL MUTU PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN Bagi menyeragamkan proses penggubalan kertas peperiksaan dan skema pemarkahan. Sekiranya berlaku ketidaktekalan. Sekiranya dipersetujui untuk meningkatkan markah. Setelah pemeriksaan semula. Pemeriksa Luar In-House (iEE) memainkan peranan penting dalam memastikan mutu soalan peperiksaan dan skema pemarkahan mematuhi standard yang ditetapkan. keputusan perlu dibuat dalam kalangan pemeriksa sama ada meningkatkan atau mengekalkan markah semua skrip skrip jawapan “cemerlang”. Penyelarasan markah juga dibuat jika markah skrip jawapan perlu diturunkan setelah diperiksa semula dan dipersetujui oleh semua pemeriksa. 28 . Contohnya.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 Prosedur moderasi berlaku di mana ketua pemeriksa akan periksa semula semua skrip jawapan yang dipilih dan jika tidak berlaku ketidaktekalan yang signifikan. jumlah markah yang ditingkatkan perlu dttentukan dan dipersetujui oleh semua pemeriksa. Rajah 2 di bawah menunjukkan carta alir penggubalan soalan peperiksaan dan skema pemarkahan serta kawal mutu oleh Pemeriksa Luar In-House (iEE). skrip jawapan yang mempunyai skor kedua dan ketiga terendah perlu dipilih dan diperiksa semula. perkara-perkara yang dibincangkan dalam buku panduan ini dititikberatkan dan menjadi panduan agar soalan peperiksaan dan skema pemarkahan yang digubal menepati piawaian yang ditetapkan. dan jika kedua-dua skrip ini juga didapati mempunyai markah yang lebih rendah daripada yang sepatutnya.

WAKIL PENGGUBAL IPGK DAN PEGAWAI IPGM SECARA BERPUSAT PENYERAHAN DAN PENGHANTARAN CADANGAN KERTAS SOALAN DAN SKEMA PEMARKAHAN BERBENTUK SEDIA KAMERA OLEH IPGK PENYELARAS KEPADA IPGM PEMILIHAN KERTAS SOALAN MUKTAMAD OLEH PANEL IPGM PERCETAKAN DAN PENGEDARAN KERTAS SOALAN KEPADA IPGK TAMAT Rajah 2 : Carta Alir Proses Kawal Mutu Kertas Peperiksaan dan Skema Pemarkahan oleh Pemeriksa Luar In-House (iEE) 29 . iEE .PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 MULA PENGGUBALAN DRAF KERTAS SOALAN KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN JABATAN AKADEMIK DI IPGK PADA AWAL SEMESTER AKADEMIK JADUAL KERJA KAWAL MUTU KERTAS SOALAN OLEH iEE PERINGKAT IPGM PENYEDIAAN DAN PEMURNIAAN DRAF SOALAN DAN SKEMA PEMARKAHAN OLEH PANEL PENGGUBAL TIDAK MENEPATI SPESIFIKASI MESYUARAT PENYELARASAN PENGURUSAN PEMERIKSA LUAR IN-HOUSE PENYEMAKAN DAN PEMURNIAN DRAF KERTAS SOALAN PERINGKAT JABATAN AKADEMIK IPGK BELUM MANTAP MENEPATI SPESIFIKASI PEMANTAPAN DAN KAWALAN MUTU OLEH PEMERIKSA LUAR IN-HOUSE (iEE) PERINGKAT INSTITUT SUDAH MANTAP PENYERAHAN DAN PENGHANTARAN DRAF KERTAS SOALAN DAN SKEMA PEMARKAHAN OLEH KUPP KEPADA IPGM PEMANTAPAN DAN PENENTUAN KUALITI CADANGAN KERTAS SOALAN BERBENTUK “SEDIA KAMERA “OLEH PEMERIKSA LUAR IN-HOUSE IPGK PENYELARAS.

Di samping itu. skema pemarkahan dan pemeriksaan skrip jawapan menggunakan rubrik dan kriteria rubrik dikemukakan sebagai panduan umum kepada semua penggubal kertas peperiksaan. 30 .PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 11.0 PENUTUP Buku Panduan Penggubalan Kertas Peperiksaan dan Skema Pemarkahan IPG telah menggariskan panduan dan prosedur dalam proses penggubalan item serta pemarkahan jawapan soalan subjektif. soalan struktur dan soalan esei serta kawalan mutu oleh Pemeriksa Luar In-House (iEE). panduan teknikal menggubal dan menyunting soalan aneka pilihan. Aspek-aspek yang terangkum dalam buku panduan ini terdiri daripada panduan menggubal soalan yang baik berdasarkan kepada Taksonomi Bloom.

(ed). Developing and using classroom assessments. (1994).). New York: Oxford University Press Oosterhof. How to make achievement tests and assessments. teaching. Measurement and assessment in teaching (10th ed. and assessing: A revision of Bloom's Taxonomy of educational objectives. E. USA: AddisonWesley Madsen. & Gronlund. A taxonomy for learning. L.) (2001). S.. Miller. N. New York: Longman Department of Education. (1993). Brisbane: Department of Education Freedman. L. R. (2009). (2003). B. & Krathwohl D. Queensland. D. A guide to productive pedagogies: Classroom reflection manual. H. L.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 BIBLIOGRAFI Anderson. R. (eds. (2002). E. Gronlund. Linn. New Jersey: Pearson Education Inc.). Techniques in testing. M. (1983). W. Boston: Allyn & Bacon. (1956). N. 31 .. New York: Longman Bloom. New Jersey: Pearson Education Inc. Taxonomy of educational objectives: Book 1 cognitive domain. (5th ed. H. R. Open ended questioning: A handbook for educators. A. S.

IPGM Penolong Pengarah (bersara) Pusat Pembangunan Akademik. IPGM Penolong Pengarah Jabatan Pengurusan Peperiksaan dan Senat. IPGM Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman (bersara) Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas IPG Kampus Bahasa Melayu. IPGM Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa Institut Pendidikan Temenggong Ibrahim Guru Kampus En Mohd Radzuan Mohamad Dr Lee Leh Hong Dr Boon Pong Ying Dr Yazid Bin Abdul Manap Cik Lim Zek Chew Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas 32 . Perak Puan Hazina Bt Zakaria Dr Mohd Nordin Bin Abu Bakar Dr Boon Pong Ying Tn Hj Abu Bakar Lazim En Shamsul b. IPGM Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pengurusan Peperiksaan dan Senat.PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 Penghargaan Dr Noriati Bt Abd Rashid Pengarah Pusat Pembangunan Akademik. Kuala Lumpur IPG Kampus Ipoh. IPGM Penolong Ketua Pengarah Pusat Pembangunan Akademik. Abdullah Puan Jamilah bt Ismail Puan Zaidah bt Abu Bakar Puan Norijah Bt Mohamed Puan Jamilah Binti Ismail En Badrol Hisham B Abdullah Ishak Panel Pemurnian Buku Panduan Penggubalan Kertas Peperiksaan dan Skema Pemarkahan Dr Noriati Bt Abd Rashid Pengarah Pusat Pembangunan Akademik.

PANDUAN PENGGUBALAN KERTAS PEPERIKSAAN DAN SKEMA PEMARKAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 33 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.