P. 1
PENDIDIKAN IBADAH SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN IBADAH SEKOLAH RENDAH

|Views: 343|Likes:
Published by Sakinah Ahmad Shah

More info:

Published by: Sakinah Ahmad Shah on Sep 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2015

pdf

text

original

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL

PIM 3105 PENDIDIKAN IBADAH PENDIDIKAN RENDAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, JALAN PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KATA ALU-ALUAN REKTOR
Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim, Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) telah berjaya memulakan sesi pengajian Ijazah Sarjana Muda Perguruan kepada guru-guru dalam perkhidmatan melalui Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR). Kohort pertama PGSR bermula dengan Ambilan November 2008. Kejayaan melaksanakan program pensiswazahan guru dalam perkhidmatan ini mencipta suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru (IPG) dan Bahagian Pendidikan Guru (BPG), Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku Panduan Pembelajaran untuk Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah ini disediakan bagi membantu pelajar mengurus dan melaksanakan pembelajaran kendiri selaras dengan keperluan sukatan pelajaran peringkat ijazah. Pengurusan pembelajaran kendiri merupakan sebahagian daripada waktu pembelajaran pelajar-pelajar di peringkat ijazah seperti mana yang dikehendaki oleh Malaysian Qualification Framework (MQF) untuk tujuan Jaminan Kualiti. Pelaksanaan Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah adalah secara mod Kursus Dalam Cuti (KDC) yang memerlukan pelajar berinteraksi secara bersemuka yang berlangsung sewaktu cuti persekolahan dan meneruskan pembelajaran secara kendiri apabila pelajar kembali bertugas di sekolah semula. Buku Panduan Pembelajaran ini juga membantu pelajar melaksanakan pengajian akademik mengikut spesifikasi kurikulum yang ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan Guru dan IPG KPM Tugasan terarah yang disediakan di dalam Buku Panduan Pembelajaran ini membantu pelajar memahami kandungan kursus yang mereka ikuti dan memperoleh pengalaman pembelajaran secara optimum. Memang menjadi hasrat IPG dan BPG untuk melahirkan guru-guru berijazah yang profesional dan berkualiti. Saya percaya Buku Panduan Pembelajaran ini dapat membantu dan mendorong pelajar melalui proses pembelajaran dengan berkesan demi mencapai matlamat program ini. Sekian, selamat maju jaya.

Rektor Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

iii

KANDUNGAN MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Rektor Kandungan Penduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk dan Jam Interaksi Tajuk Pembelajaran:
Unit 1 : Pengenalan Konsep Ibadah Dalam Islam Unit 2: Sukatan Pelajaran Dan Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Bidang Ibadah Tahun 1 – 6 Unit 3: Analisis Dan Huraian Isi Kandungan Ibadah Dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Tahun 1. Unit 4: Aplikasi Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Ibadah Tahun 1-6

i i iii iv v vi vii

1
15 29

34

Bibliografi Ikon Modul Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul

46 47 48 49

iv

Hasil kerja pelajar yang telah disiapkan hendaklah dihantar kepada pensyarah secara e-mel atau bersemuka.PENGENALAN Kursus PIM 3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah melibatkan teori dalam pengajaran dan pembelajaran. Tajuk 2 – Ibadah Dalam Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah (Topik 2 dalam proforma). Modul ini juga disertakan aktiviti dan latihan untuk pengukuhan pembelajaran. Tajuk 4 . Modul ini mengandungi tiga tajuk iaitu Tajuk 1 – Pengenalan Konsep Ibadah Dalam Islam (Topik 1 dalam proforma). Setiap ulasan tersebut akan dibimbing dengan persoalan-persoalan disusuli dengan sumber rujukan yang berkaitan.Aplikasi Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Ibadah Tahun 1 dan 4.Agihan Tajuk). pelajar dinasihatkan membuat banyak rujukan dan pembacaan. Latihan ini harus disiapkan dalam jangkamasa yang ditetapkan. (Sila rujuk . Sebagai memantapkan lagi kefahaman setiap tajuk dalam kursus ini. (Topik 3 dalam proforma). Aktiviti dan latihan disediakan dalam setiap unit untuk membantu pelajar mengingat kembali apa yang telah dipelajari di samping mencari maklumat tambahan berkaitan dengan tajuk yang dipelajari. vi . Tajuk 3 – Analisis dan Huraian Isi Kandungan Ibadah Dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Tahun 1-6. Pelajar juga digalakkan menghubungi pensyarah untuk mendapatkan maklumat lanjut yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari. Selain itu pelajar juga dikehendaki membuat perbincangan berkaitan khususnya semasa membuat pemilihan bahan bantu mengajar. menyenaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu mengajar. Setiap tajuk disertakan latihan bertulis berbentuk analisis dalam setiap topik yang dipelajari.

TAJUK DAN JAM INTRAKSI: BIL. TAJUK JAM 1 Pengenalan Konsep Ibadah Dalam Islam 3 2 Ibadah Dalam Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah 4 3 Analisis dan Huraian Isi Kandungan Ibadah Dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Tahun 1-6 4 4 Aplikasi Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Ibadah Tahun 1 dan 4 4 vii .

Kupasan yang berkaitan dalam tajuk ini ialah pengertian tentang ibadah. Para pelajar akan dapat memahami dengan jelas apakah yang dimaksudkan dengan pengenalan konsep ibadah dalam Islam secara umum sebelum para pelajar melangkaui tajuk-tajuk selanjutnya dalam Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah. 2.UNIT 1 PENGENALAN KONSEP IBADAH DALAM ISLAM SINOPSIS Dalam topik ini kita akan membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengenalan konsep ibadah dalam Islam. 3. Dapat menghayati dan menyatakan kesan-kesan Ibadah Islam dalam kehidupan yang syumul. jenis-jenis ibadah yang merangkumi ibadah khusus dengan ibadah umum. konsep ibadah. penjelasan berkenaan ibadah dan adat serta kesan ibadah ke atas muslim. Dapat memberi penjelasan tentang konsep ibadah dalam Islam secara umum. Dapat memahami dengan jelas bidang fardhu ain dan fardhu kifayah dalam Islam. 5. 1 . HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini anda akan: 1. Dapat memahami dengan jelas serta dapat membuat perbezaan di antara pengertian Ibadah dalam Islam serta adat dalam kehidupan hari ini. Dapat mengaplikasi bidang kefardhuan Islam yang difardhukan dalam erti kata yang lebih meluas sebagai seorang individu muslim yang sebenar. 4.

Menurut bahasa juga ia berasal dari perkataan abada. ya’budu dan abd. patuh dan taat. beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu menjadi orangorang yang bertakwa. 1. Sebagaimana firman Allah s. tunduk.2 Merendah diri. tunduk.1 Pengertian Ibadah Ibadah dari segi bahasa ialah merendah diri.1 Patuh. taat.1. taat. Abd merupakan kata terbitan yang membawa makna hamba. patuh.t yang bermaksud di dalam surah al-Baqarah ayat 21: ”Wahai sekelian manusia.w.” Dari segi bahasa dapatlah diterjemahkan sebagaimana berikut: 1. tunduk. menghina diri dan memperhambakan diri kepada yang lain. 2 .1. menyembah dan memperhambakan diri kepada sesuatu.PETA MINDA TAJUK PENGENALAN KONSEP IBADAH DALAM ISLAM Pengertian Ibadah Konsep Ibadah Jenis-jenis Ibadah Ciri-ciri Ibadah dalam Islam Ibadah dan Adat Kesan Ibadah 1.

” Firman Allah s.w. jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu.w. Allah s. Manakala menurut Fathi Yakan dalam bukunya Apa Ertinya Saya Memeluk Islam” menyatakan ibadah merupakan kemuncak kepada sifat kepatuhan dan kerendahan kepada Allah s.w.t dan kemuncak betapa ia merasai keagungan Tuhan yang disembah. akal dan kejadian.t di dalam surah al-Mulk ayat 2 yang bermaksud: ”Dialah jua yang mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu).w.Ibadah menurut syarak mengikut Syeikh Muhammad Abduh di dalam Tafsir al-Manar ialah ketaatan dengan kemuncak ketundukan.t untuk mengabdikan diri kepada Allah s. untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Sebagaimana firman Allah s.t menjadikan sekelian makhluk adalah sebagai tanda kekuasaanNya.t lagi dalam surah at-Taubah ayat 24 yang bermaksud: ”Katakanlah wahai Muhammad.w.w. Ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.t merupakan makhluk paling istimewa daripada segi rupa.” Menurut Ibnu Taimiyah di dalam buku al-Ubudiyah asal ibadat ialah kehinaan tetapi ibadat yang disyariatkan Allah s.w.t dalam surah al-Nahl ayat 38 yang bermaksud: ”Dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Walaubagaimana pun kehidupan di dunia lebih singkat berbanding kehidupan di akhirat. sikap dan amalan yang dapat menjalin hubungan erat antara Pencipta dan hambaNya. dan Ia 3 . Ini bertepatan dengan firman Allah s. Kesimpulannya.t sebagai bekalan di alam akhirat yang kekal abadi. Maka semasa hayat di dunia manusia perlu menggunakan segala kelebihan yang dikurniakan Allah s.w. Manusia yang dijadikan Allah s. ibadah adalah satu keyakinan yang dapat memberi makna.t ke atas manusia merangkumi makna kehinaan dan kecintaan bersama. Abu al-A’la Al-Maududi pula memberi maksud ianya adalah satu ubudiyah dan ketaatan.w.

puasa.” Latihan 1. Ibaratnya dunia merupakan tanaman atau ladang yang hasil serta keuntungannya akan dituai dan dinikmati di hari akhirat kelak.1 Rehat 1. merangkumi semua bidang kehidupan dunia dan akhirat. Hakikatnya konsep ibadah dalam Islam amat luas. Aplikasi yang terkandung dalam rukun Islam yang lima ini lahirlah mukmin yang benar-benar menghayati dan beramal dengan rukun Iman yang enam. Tidak perlu disempitkan ibadah tersebut kepada ibadah khusus semata-mata.w. Allah s. Bagaimanakah ibadah didefinisikan oleh pendapat ulamak.2 Konsep Ibadah Konsep ibadah sangat luas.w.t. 2.t di dalam surah az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud: ”Dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah dan beribadat kepada Aku” Islam adalah salah satu cara hidup yang sempurna. 1.w. Jelaskan pengertian ibadah dari segi bahasa dan syarak. Ianya merangkumi solat. bermula ditiupkan roh pada jasad sehinggalah dicabut kembali roh tersebut. Sebagaimana firman Allah s. haji atau segala yang terkandung dalam rukun Islam yang lima. Semua tindak tanduk yang dilaksanakan oleh seseorang hamba itu perlu mendapat keredhaan Allah s.t Maha Melihat. zakat.Maha Berkuasa (membalas amal kamu) lagi Maha Pengampun (bagi orang-orang yang bertaubat). Namun begitu ruang lingkup bidang ibadah bukan sahaja terikat dengan amalan rukun Islam sahaja ianya merangkumi segenap aspek kehidupan kita. Mendengar dan Maha Adil dapat melihat segala perilaku manusia tanpa batasan 4 .

w. Tujuannya adalah untuk mendidik sifat bertakwa. mengeluarkan zakat dan menunaikan haji bagi yang berkuasa. solat lima waktu sehari semalam. berpuasa dalam bulan ramadhan. Ibadah ini adalah berbentuk fardhu ain yang merangkumkan ilmu dan amal seperti shahadat. dia sangat resah gelisah dan apabila dia beroleh kesenangan. dia sangat bakhil. kecuali orang-orang yang mengerjakan solat.sehingga kepada amalan perkerjaan kita bermula keluar dan terbenamnya matahari menjadi perhitungan Allah s.1 Jenis-jenis Ibadah Ibadah Khusus Ibadah khusus ialah kepatuhan dan tunduk kepada hukum-hukum yang telah ditentukan.w.  Ibadah Solat Islam telah menyebut tentang kepentingan solat dalam pelbagai sudut.2.t.t jua. apabila dia ditimpa kesusahan. 1.t dalam surah al-Ma’rij: 19-20 yang bermaksud: ”Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah (lagi bakhil) kedekut. Firman Allah s. Ianya merupakan satu ibadah khusus yang diwajibkan ke atas semua hamba tanpa terkecuali sekali pun berada dalam keuzuran. Membicarakan perihal ibadah yang syumul adalah lebih tepat dibahagikan kepada beberapa jenis ibadah yang terdapat dalam Islam iaitu ibadah khusus dan ibadah umum. sabar dan sebagainya. 5 .w.” Perbuatan solat ialah perbuatan komunikasi dan perhubungan individu antara hamba dengan Pencipta iaitu Allah s.

sabda Rasulullah s. Puasa membentuk peribadi muslim. Tarbiah yang paling tepat ialah dapat mengawal manusia dari menghindari perkara larangan. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a). Kesabaranlah yang dapat mendidik manusia dari melakukan perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Huraikan fardhu ain dan fardhu kifayah yang diwajibkan ke atas muslim.”  Ibadah Zakat 6 . Puasa yang difardhukan selama setahun mampu melatih diri manusia supaya bersabar dan berjuang menentang naluri hawa nafsu liar yang merangsang kepada maksiat sekaligus meningkatkan tahap keimanan dan keperibadian muslim.a.2 Ibadah Puasa 1. Walaubagaimanapun terdapat amalan-amalan puasa sunat yang dilaksanakan oleh individu bagi memantapkan lagi keimanan yang dimiliki serta berharap ganjaran pahala yang lebih banyak berpanjangan.Latihan 1.w yang bermaksud: ”Puasa itu adalah separuh daripada iman. zina dan seumpamanya.w yang bermaksud: ”Puasa itu adalah pengawal daripada neraka jahanam.” Justeru itu puasa menjadi fardhu yang diwajibkan ke atas mukmin sebagai mendidik mereka dari melakukan perkara-perkara yang keji seperti minum arak. Sebagaimana perisai seorang daripada kamu daripada pembunuhan. 2.a.Jelaskan konsep ibadah yang anda fahami. Bagaimanakah ibadah solat mampu membentuk disiplin individu muslim? 3. Sebagaimana Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis dengan sanadnya daripada Abu Hurairah (r.

Zakat merupakan satu lagi tanda dan bukti keimanan seseorang terhadap PenciptaNya.t dalam surah al-Baqarah ayat 179 yang bermaksud: ”Haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Haji merapatkan jurang perbezaan dan taaruf yang syumul antara umat Islam.t.t adalah sama sahaja.  Ibadah Haji Firman Allah s. maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat.w.w.t daripada sifat-sifat mazmumah yang bersarang dalam hati jika zakat ditunaikan dengan penuh rasa keinsafan dan keikhlasan.” Pembentukan peribadi muslim melalui ibadah haji ialah:    Haji melatih seseorang bersabar. Firman Allah s. 7 . dibersihkan hatinya oleh Allah s.w. Jelasnya ibadah zakat diwajibkan ke atas setiap mukmin bagi membersihkan segala harta dan mata pencarian ke arah keredhaan Allah s. Haji mengingatkan manusia kepada taraf semua hamba di sisi Allah s. Ini adalah satu kefardhuan yang terkandung dalam rukun-rukun Islam yang lima.” Orang yang mengeluarkan zakat Allah tumbuhkan dalam hatinya manis dan lazatnya iman.t tidak menerima sedekah daripada harta ghulul (harta curi) kerana orang yang bersedekah perlu amanah dan sebagainya. Allah s. Banyak fadhilat zakat antaranya dapat berkongsi kekayaan dan kesenangan bersama mereka yang kurang mampu.t dalam surah al-Baqarah ayat 264 yang bermaksud: ”Wahai orang-orang yang beriman janganlah rosakkan (pahala amal) sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkitkan dan (kelakuan) yang menyakiti.w.w. Maka sesiapa yang telah mewajibkan dirinya (dengan niat mengerjakan) ibadah haji itu.w.

diberi penghayatan dan penambahbaikan amalan di kalangan murid di sekolah.w. Ianya juga merupakan lambang pengakuan manusia dalam mengabdikan diri kepada Allah s. kekuatan dan komitmen yang tinggi daripada umat Islam terhadap segala ujian dan mehnah yang ditemui sepanjang bermusafir ke rumah Allah yang agung (Baitillahilharam). Ibadah umum juga disebut sebagai fardhu kifayah. Perlaksanaan rukun Islam yang lima di atas merupakan fardhu ain yang diwajibkan ke atas setiap individu muslim tanpa terkecuali.t dalam pelbagai sudut. kecantikan peribadi sebenar dan kegigihan yang mantap dalam merealisasikan konsep sebenar kefardhuan yang menjadi fardhu ain ke atas seseorang.t.w. Objektif melahirkan anak-anak didik yang soleh berjaya dan cemerlang adalah berlandaskan kepada ketaatan dan kewajipan mentaati segala perintah dan suruhan Allah s. makruh dan harus akan ditanggung oleh setiap manusia tanpa terkecuali juga. Ibadah Umum Ibadah umum pula bermaksud kegiatan muslim dalam bidang yang lain daripada bidang yang telah disebutkan di atas. Di sinilah juga terletaknya keupayaan seseorang.t semata-mata. Bidang ini tentunya berkaitan dengan urusan masyarakat. Ringkasnya segala urusan manusia dalam bidang tersebut tetap dihitung gerak gerinya di sisi Allah s. sunat. Haji melatih kesabaran. Berdasarkan kepada huraian ini jelas Islam tidak ada garis pemisah antara dua ibadat yang telah disebutkan di atas sama ada ibadah fardhu ain dan juga fardhu kifayah.w. Kesimpulan daripada kelima-lima ibadah khusus yang dihuraikan di atas dapat mempengaruhi pembentukan dan sakhsiah individu muslim yang cemerlang sama ada di dunia dan juga akhirat. Kedua-duanya adalah menuju kepada satu tujuan yang sama iaitu hanya untuk mendapat keberkatan dan keredhaan Allah s. 8 . keluarga dan negara. haram.t yang telah diamanahkan sejak azali lagi.w. Penilaian dalam bentuk hukum berkaitan seperti hukum wajib. ketinggian iman. Amalan fardhu ain adalah komponen yang penting perlu diterapkan.

” Di dalam Islam ibadah boleh dilakukan di mana-mana sahaja. InsyaAllah sepanjang kehidupannya akan diredhai dan diberkati Allah s.  Tidak lupa kepada Allah dan sentiasa tunduk pada Pencipta yang Satu dalam melaksanakan lain-lain tuntutan atau pekerjaan.t dalam surah al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud: ”Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah s. Jika manusia benar-benar menyedari hakikat ini.w. Yusuf al-Qardhawi telah memberikan syarat-syarat sesuatu itu mendapat status ibadah ialah melalui beberapa perkara iaitu:    Amalan mestilah bersesuaian dengan hukum Islam. Justeru itu ibadat dalam Islam perlu melepasi ciri-ciri yang sepatutnya. Ciri-ciri Ibadah dalam Islam  Pekerjaan atau ibadah yang dilakukan adalah diniatkan semata-mata kerana Allah s.t dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.t.w.t  Perlu ada kaitan dan hubungan antara hamba dan PenciptaNya. 9 . Hubungkait pekerjaan hari ini dengan perhitungan hari akhirat sangat penting dalam membuktikan realisasi sebenar kehidupan yang terarah dan berpedoman tanpa lari daripada landasan sebenar. asalkan fokus dan niat sebenar adalah kerana Allah s.Perlu diingat setiap urusan yang dilakukan oleh manusia setiap hari perlu mengikut lunas-lunas yang mendasari hukum-hukum Islam yang wajar.w.w itu suri teladan yang baik bagimu iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah s. Amalan perlu dilakukan dengan ikhlas dan seelok-eloknya.t. Ini adalah berdasarkan dengan firman Allah s.a.w. Amalan dilakukan dengan niat yang baik.  Sentiasa membuat hubungkait amalan di dunia ada kaitannya dengan hubungan di akhirat serta mengambil kira sepenuhnya halal haram yang menjadi suruhan dan tegahan.w.

3 Ibadah dan Adat Ibadah adalah satu bentuk perhambaan makhluk kepada Allah Azza Wa Jalla.a. sikap.w yang bermaksud: ”Barangsiapa membuat cara baru dalam urusan kami dengan suatu yang tidak ada contohnya maka dia itu tertolak. puasa dan sebagainya. Islam tidak memisahkan antara ibadah khusus dan ibadah umum asalkan dilaksanakan mengikut hukum syarak yang sah. Sekiranya seseorang itu hanya sekadar melakukan sesuatu perbuatan yang hanya bertitik tolak dari ideanya semata maka hal seumpama ini boleh dikategorikan sesat. Manusia sebagai makhluk dan Allah sebagai Pencipta adalah dua perkara yang saling berkait. 1. Ciri-ciri penting mukmin yang bersyukur melalui perlaksanaan ibadah yang dituntut perlu dihayati sepenuhnya. Tidak mengabaikan ibadah fardhu ain yang utama iaitu solat.w.w. 10 .t. zakat. Semua individu tidak terkecuali memikul tanggung jawab dalam melaksanakan ibadah khusus seperti solat. Kesimpulannya ibadah merupakan satu kepatuhan dan kerendahan hati melaksanakan segala perintah Allah s. Ia juga sebagai satu saluran menyatakan rasa syukur atas nikmat yang dilimpahkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad s. Maka ia adalah satu urusan agama yang bersandarkan kepada wahyu. Dalam hal ibadat maka keyakinan. amalan dan keadaan-keadaan yang berhubungan dengannya akan mengarah mukmin yang bertakwa dan tulen dalam mengabdikan diri kepada Allah s. Begitu juga dengan fardhu kifayah atau ibadah umum yang tidak terkecuali dalam kehidupan manusia.t.  Amalan tersebut perlu menurut lunas-lunas syarak. Segala pengabdian dan urusan manusia hendaklah tidak bercanggah dengan ajaran Islam dan perlu disertakan dengan niat yang sebaik-baiknya. zakat dan seumpamanya.” Di dalam hal ini niat dan bertepatan dengan syariat Allah adalah merupakan asas utama ibadat.

tidak dinamakan adat dan juga perkara berulang yang berkaitan daripada segi akal. Maka kita akan memperolehi ganjaran pahala. kemudian diertikan ‘sesuatu yang makruf yang biasa diamalkan.’ Al-Quran menggunakan al-‘urf dengan pengertian sesuatu yang makruf seperti firman Allah dalam surah al-A’raf.” Maksud perkara dalam takrif hadis di atas ialah perkataan dan perbuatan.” Di sini dapatlah disimpulkan adat ialah amalan-amalan yang menjadi kebiasaan bagi orang ramai atau pun segolongan pihak tertentu. Sebaliknya perkara yang dilakukan sekali sahaja. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain seperti kita membeli 11 . “Terimalah apa yang mudah dilakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik. Tetapi sekiranya kita sekadar melalui sahaja tanpa melakukan beberapa perkara yang disebutkan tadi. adatnya boleh mempercepat baligh seseorang. sebaliknya iklim negeri yang sejuk adatnya boleh melambatkansedikit seseorang itu menjadi baligh. Menurut Ahmad Mohd Salleh (2008) perbuatan atau perkataan yang dilakukan secara kerap kali dinamakan adat. Dalam hal yang berkaitan ini para fuqaha’ mentakrifkan adat adalah seperti perkara berikut: ”Perkara yang dilakukan secara berulang kali tanpa berkaitan dari segi akal.” ‘Urf pada istilah Fikah ditakrifkan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa’ dengan katanya. “ ‘Urf itu ialah adat orang ramai atau majoriti sesuatu kaum pada perkataan ataupun amalan. Niat adalah satu perkara yang boleh membezakan antara ibadat dan adat. ayat 199 yang bermaksud. Adat merangkumi tiap-tiap perkara yang dilakukan berulang-ulang yang terbit daripada orang perseorangan atau kumpulan sama ada yang berpuncakan keadaan semula jadi seperti iklim negeri yang panas.Manakala adat iaitu ‘Urf’ daripada segi bahasa ialah makrifah. Niatlah yang merupakan pemisah kepada amalan ibadah dengan adat. yang dikira baik dan diterima oleh akal yang sejahtera. kita sedang melalui kawasan perkuburan dan melihat suasana perkuburan dengan penuh insaf dan kesedaran di samping membacakan al-fatihah kepada ahli kubur. Sebagai contoh. maka kita tidak akan memperolehi apa-apa pahala.

2. maka kita tidak memperolehi apa-apa ganjaran.  Tidak melalaikan lain-lain ibadat fardhu.3 1.w. Seterusnya mendorong sesorang itu senantiasa memperbanyakkan amal solehnya.4 Kesan Ibadah Beribadah dengan cara yang betul dapat mencapai motif amal ibadah yang mantap.frame perhiasan untuk rumah. 1. Pembentukan akhlak yang mulia adalah terhasil daripada amalan ibadah yang 12 . Perlaksanaan ibadah yang baik mampu memberi kesan yang baik kepada individu dan masyarakat. Ibadah boleh menyuburkan keimanan seseorang muslim. Jika diniatkan untuk memperolehi keberkatan Allah dan mendapatkan pahala. Jika sebaliknya iaitu sekadar perhiasan semata. Layari Internet Latihan 1. antaranya:    Melakukan amalan tanpa bercanggah dengan syariah. maka itu akan dikira sebagai ibadah. Ibadah yang menepati syariat Islam adalah bertitik tolak daripada akidah yang sempurna. Jelaskan contoh-contoh adat dalam kehidupan masyarakat hari ini.t. Ketika bekerja hukum-hukum syariat perlu dipatuhi dan menjaga batas-batasnya seperti tidak menganiyai orang lain. Setiap individu muslim akan merasa sentiasa terikat dengan hukum-hukum Allah s. tidak menipu serta tidak menindas hak-hak orang lain. Nyatakan perbezaan ibadat dan adat yang anda fahami. Menurut para fuqaha beberapa panduan boleh diberi perhatian supaya setiap perbuatan kita diterima sebagai ibadah. Amalan hendaklah dilaksanakan sebaik-baiknya.

Sebaik sahaja azan berkemundang.w.w. Ibadah ini berupaya memelihara diri manusia dari melakukan sebarang kemungkaran. bersedekah dan seumpamanya. Selain menandakan kesyukuran atas nikmat Allah s.w. Melalui ibadahlah mampu membentuk akhlak mulia seseorang.t wajar menerima ganjaran pahala yang besar di sisi Allah s.t 13 .t.t.t puasa mampu melatih kita supaya bersih daripada sifat-sifat yang mazmumah seperti hasad dengki.w. maka ia tidak boleh bercakap kotor (atau bersetubuh) berbuat fasik dan bantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji.t dalam surah az-Zariat ayat 56 yang bermaksud: ”Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka tunduk mengabdikan diri kepadaKu.w.” Ringkasnya apa jua ibadah yang diniatkan dilakukan kerana Allah s.w.w.menepati syariat dan diterima oleh Allah s. Akhlak yang baik menunjukkan hati yang luhur dan bersih.t dalam surah al-Baqarah ayat 197 yang bermaksud: ”(Musim) Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji. Bekalkanlah dan sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Setiap individu muslim percaya bahawa segala tingkah lakunya dikawal oleh Allah s. nescaya Allah mengetahuinya. sombong dan takabur. Keimananlah yang mampu membentuk kesedaran seseorang melaksanakan segala tanggung jawabnya terhadap Allah s.w. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan. Sebagaimana Firman Allah s. Ibadah puasa pula mempunyai hikmah yang tersendiri. Sebagai contoh ibadah solat mampu membentuk peribadi muslim yang syumul. Ianya bukan sahaja melatih diri manusia dari menahan lapar dan dahaga tetapi mampu melatih seseorang melakukan sifat-sifat terpuji seperti tolong menolong. Ini adalah bertepatan dengan firman Allah s.t. tamak haloba. Manakala akhlak yang kotor menunjukkan jiwa yang kotor.” Menurut al-Quran akhlak seseorang mencerminkan kebersihan hati seseorang juga. maka fardhu solat setiap lima waktu wajib ditunaikan. Manakala ibadah haji pula mampu mendisiplinkan diri seseorang muslim daripada perkara-perkara yang fasik.

14 . 2. Bagaimanakan ibadah fardhu kifayah dapat membentuk akhlak muslim yang syumul. Huraikan kesan ibadah fardhu ain ke atas muslim. Latihan 1.4 1.melalui fardhu ain dan juga fardhu kifayah yang telah ditetapkan syariatnya dalam Islam.

Tajuk 2. memahami dan menghuraikan bidang. KurikulumPendidikan Islam disemak semula mulai tahun 2000 dengan beberapa penambahbaikan. objektif dan organisasi kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah.  HASIL PEMBELAJARAN ( UNTUK TAJUK INI) Di akhir unit ini anada akan dapat 1. (Petikan dari Kertas Dasar Semakan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR dan KBSM 2000 Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral) Anda sekarang adalah seorang pendidik. 2.6  SINOPSIS Unit ini memberi penekanan kepada dua tajuk utama. Justeru itu modul ini diharap dapat membantu anda dalam menjalankan tugas dalam profesion pendidikan. tajuk dan isi pelajaran Pendidikan Islam tahun 1 – 6 didalam KurikulumBersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Islam. memahami dan mengusai isi kandunga Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam.1: SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH PENDAHULUAN Pelajar-pelajar sekalian ! “ Jemaah Menteri dalam mesyuarat 27 jan 1999. memahami dan menghuraikan matlamat.Unit 2 SUKATAN PELAJARAN DAN KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH BIDANG IBADAH TAHUN 1 . Tajuk kedua memberi fokous kepada huraian mengenai cerakinan tajuk-tajuk dalam Bidang Ibadah tahun 1 – 6. 15 . Dalam tajuk pertama mendedahkan tentang sukatan pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah tahun 1 – 6. Untuk menjadi seorang yang professional anda perlulah mengetahui. Pada 8 Mac 2001 YAB Perdana Menteri telah menerima beberapa saranan dari Jawatankuasa Semakan Sukatan Pelajaran ”. menyarankan Kementerian Pendidikan menyemak semula kurikulum Pendidikan Islam (PI) dengan member penekanan kepada kandungan teks dan kaedah perlaksanaan kurikulum yang lebih berkesan kepada murid-murid sekolah.

beriman. berketerampilan. kemasyarakatan dan kenegaraan. semangat juang.KANDUNGAN KURIKULUM PENDAHULUAN Pendidikan Islam sekolah rendah wajib dipelajari oleh setiap murid Islam dari tahun 1 hingga tahun 6. pendidikan asas tilawah al-Quran. gigih berusaha dan mampu mengubah diri yang menyumbang kepada asas tamadun masyarakat. penerapan adab yang berteraskan Akhlak Islamiah ke dalam diri murid. bangsa dan negara. pertama. berketerampilan. beramal soleh. kedua. MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Matlamat Pendidikan Islam untuk menghasilkan Muslim yang berilmu. Pendidikan Islam menekankan kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh individu Muslim merangkumi aspek keimanan. ketiga. pembentukan akidah dan bimbingan Asas Fardu ‘Ain. 16 . beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan alSunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. Keempat-empat bidang ini hendaklah disampaikan dengan berkesan. Penyampaian yang berkesan mampu menanam asas keimanan dan membentuk muridmurid agar mempunyai citacita yang tinggi. amalan dan kemahiran yang telah ditetapkan supaya mata pelajaran Pendidikan Islam ini dapat menyumbang ke arah pembentukan muslim mukmin yang berilmu. beriman. bertanggungjawab. berakhlak mulia. Tumpuan khusus mata pelajaran ini ialah. dan bertakwa selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam. Para pendidik perlu memastikan setiap murid menguasai ilmu. pemupukan amalan Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah yang dituntut oleh Syari‘at Islam dan keempat. kemanusiaan. daya tahan. beradab.

ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah dibahagikan kepada empat bidang iaitu:1. dan melaksanakannya.3 Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzu’ ‘Amma (juzu’ 30) dan menghayati pengajarannya.2 Menghafaz ayat-ayat al-Quran tertentu dengan betul dan fasih.t.w. Bidang Asuhan Tilawah al-Quran. Menghafaz ayat-ayat lazim yang terpilih untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian. 17 . 5.t. 2. 1.3 Percontohan dan pengambilan iktibar daripada sirah Rasulullah s. pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s. 8.a. Bidang ini memberi tumpuan untuk :2.w. 7. 2. Bidang Asas ‘Ulum Syar‘iyah.4 Implikasi akidah.1 Penanaman akidah. 3. Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian. Membaca dan menulis Jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa. masyarakat dan negara.OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah murid dapat : 1. 4. Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya ke arah meyakini al-Quran sebagai rujukan petunjuk Allah. untuk memupuk minat membaca al-Quran dan menjadi amalan.2 Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang ditentukan oleh Allah s. 2. 6. Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam.w sebagai asas perkembangan tamadun manusia. 1. Membaca surah-surah terpilih daripada juzu’ amma dengan betul dan fasih.a. keluarga. 2. Bidang ini memberi tumpuan kepada :1. ibadah dan sirah dari segi tanggungjawab terhadap diri.1 Membaca ayat-ayat al-Quran dengan betul dan fasih. 2. Memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s.w. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan.

w. guru. masyarakat. Pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan berdasarkan kandungan sukatan pelajaran ini adalah sesuai dengan peringkat keperluan dan keupayaan murid sekolah rendah. 1. 18 .t. sukun dan syaddah. dan Sejarah boleh dijadikan asas bagi mengolah pengetahuan dan kemahiran di dalam sukatan pelajaran ini. masyarakat dan negara. 3.1 Menulis tulisan Jawi dengan baik.t. bersambung dan berbaris fathah.w. Bidang Asas Akhlak Islamiah.3.1. 4. Asuhan Tilawah al-Quran. 4. dhammah. Matematik. diri sendiri. tanwin. Surah al-Masad.a. Adab ini berdasarkan adab terhadap Allah dan Rasul. d. 1.1 Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup Muslim dalam hubungannya dengan Allah s. Sirah Rasulullah s. ‘Iffah. keluarga. Mengenal huruf-huruf hijaiyyah tunggal. Membaca surah-surah berikut dengan betul dan fasih :a.1. b.1. Membaca kalimah dan ayat-ayat pendek pelbagai baris.1. kitab-kitab muktabar dan sumber daripada ilmuilmu lain seperti Sains. dan Negara berteraskan 4 nilai utama Syaja‘ah. Tumpuan-tumpuan yang dinyatakan di atas hendaklah diambil kira semasa menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran dan melaksanakan dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Membaca kalimah dan potongan ayat. dan Rasulullah s. e.1.. Pengetahuan dan kemahiran yang telah diperolehi pada peringkat sekolah rendah ini dapat diteruskan ke peringkat menengah.w. ibu bapa. 1. ‘Adalah dan Hikmah yang akhirnya membina pelajar beradab dan menghayati nilainilai akhlak.3. kasrah. alam sekitar. Bidang Pelajaran Jawi.a. 4. c. Adab yang ditentukan dalam Asas Akhlak Islamiah diajar khusus dalam Bidang Akhlak Islamiah.2 Kepatuhan terhadap peraturan dan tatacara perhubungan manusia dengan diri sendiri. Surah al-Ikhlas.3 Mempelajari asas seni tulisan Jawi. sejarah para sahabat r.1. Surah al-Nas.2 Membaca tulisan Jawi dengan lancar. 1.Kesemua bidang di atas merupakan kesepaduan ilmu yang dapat melahirkan insan soleh yang diredai Allah s.. keluarga. Bahan-bahan rujukan seperti al-Quran. Bidang ini memberi tumpuan kepada :4.2. Surah al-Falaq.4.w. 1. pendapat para sarjana Islam. Bacaan :1. al-Sunnah. Bidang ini memberi tumpuan kepada :3. Surah al-Fatihah. alam sekitar. Geografi.a.

i.1.2. Membaca potongan ayat-ayat daripada surahsurah tertentu yang mengandungi mim syaddah.2. Membaca ayat-ayat pendek mengandungi bacaan nun sakinah dan tanwin. Surah al-Kauthar. 1.1. 1. j. f. Hafazan :1. Surah al-Takathur. cc. bb. 1. Surah al-Tin. h. Surah al-Lail. z. aa.8. g. Surah al-Qari‘ah. Surah al-Tariq . Surah al-Fatihah. q. Surah al-‘Alaq. 1. u. Surah al-Qadr.7. j. i.1.5.1. Surah al-Humazah. Surah al-Ghasyiyah. Surah al-Zalzalah. Surah al.1. m. Surah al-Fajr. Surah al-‘Asr. r. Surah al-Balad. Surah al-A‘la. d. Surah al-Syams. Surah al-Kafirun. n. Surah al-Fil. Membaca potongan ayat-ayat daripada surahsurah tertentu yang mengandungi tanda bacaan mad dan waqaf. w. Surah al-‘Adiyat. dd. Menghafaz surah-surah berikut :a. c. o. Surah al-Kafirun. Surah al-Syarh.6. h. y. Surah al-Ma‘un. Surah al-Dhuha. p. 1. Surah al-Humazah. Membaca potongan ayat-ayat daripada surahsurah tertentu yang mengandungi bacaan qalqalah. Surah al-Ma‘un. g. x. nun syaddah dan mim sakinah. Surah Quraisy. Surah Quraisy. b. k. Surah al-Kauthar. e. 19 . Surah al-Ikhlas. t. s. Surah al-Baiyyinah. Surah al-Fil. l. Surah al-Nas. Surah al-Falaq.f. v.Nasr.

t. 1. Surah al-Bayyinah.1.8 Pengertian Rukun Islam :a. Surah al-Falaq ayat 1 hingga 5. Surah al-Dhuha ayat 1 hingga 11. 2.3. Kefahaman :1. 2. Memahami surah-surah berikut secara umum: a.1. Surah al-Tin. b.2. Surah al-Nas ayat 1 hingga 6. l. Mengeluarkan zakat. Surah al-Qadr ayat 1 hingga 5. Surah al-Ma‘un ayat 1 hingga 7. 2. Surah al-‘Asr.3 Beriman kepada Malaikat. Surah al-Qari‘ah.1.2 Beriman kepada Allah. 2.1. Kelebihan membaca al-Quran.1. Surah al-Ikhlas.3. Sejarah ringkas al-Quran. u. o. 2.3.3. Surah al-Fatihah ayat 1 hingga 7.3. Asas ‘Ulum Syar‘iyah. Menunaikan solat fardu. 2. d.1 Pengertian Rukun Iman. Surah al-‘Adiyat.7 Beriman kepada Qada’ dan Qadar. h. r. Surah al-Kauthar. Mengerjakan haji. m. Surah al-Qadr.5 Beriman kepada Kitab-kitab. Pengertian al-Quran. 2. q.4. n. Surah al-Zalzalah.3. Surah al-Takathur. 1. 1. Surah al-Dhuha. Surah al-Syarh. c. Surah al-‘Alaq. 20 . 2.1. d. c. Akidah :2. s.k. b.6 Beriman kepada Hari Akhirat. Mengucapkan Dua Kalimah Syahadah. g. p. f.1. e. 2.1.1. Berpuasa di bulan Ramadan. e. 1.1.4 Beriman kepada Rasul.

Ibadah :2. Al-Hasib. g.2. k. 2. c. i. Jenis-jenis ibadah. Istinja’.1. Hayat. b. 2. Al-Sabur. Zu al-Jalali wa al-Ikram.11 Pengertian Dosa dan pahala. 2. j. Pengertian. g.13 Pengertian syirik. Al-Salam . c. Makruh. Qidam. Al-‘Adl. Pengertian.1. m.14 Sam‘iyyat :a.9 Allah bersifat :a.1. Al-Shakur. j. 2. h. Bersuci :a.12 Pengertian dosa kecil dan dosa besar. Mukhalafatuhu lil hawadith. d. Pengertian. Iradah. b. Perkara-perkara sam‘iyyat. 2.10 Nama-nama Allah (Al-Asma’ al-Husna) yang berikut :a. i. b. Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah. Sunat. e.1. Al-‘Afuw. Al-Rahman. Ilmu. Qiamuhu bi nafsih. Tanggungjawab bersuci. b. Al-Ghafur. b. l. l. f.2. h. c. Basar.2.2.1. Wahdaniah. 2. Al-Hakim.1. Qudrat. e. Kalam. Konsep ibadah :a.2. Haram dan Harus). f. 2. Al-Hadi. d. Baqa’. Al-Rahim. Jenis-jenis hokum (Wajib.1. k. 21 . Sama‘. d. Wujud. c.

2. 2. Bacaan-bacaan dalam solat serta terjemahannya :i) Takbiratul Ihram. ii) Surah al-Fatihah. Solat Hari Raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Syarat-syarat wajib.2. Sunat ab‘adh dan hai’ah. Pengertian. Tayammum :i) Tatacara tayammum. iv) Ketika ruku’. Syarat-syarat wajib. ii) Hadas besar. h. f.9. v) Ketika iktidal.7. g. Bersuci daripada najis:i) Ringan ii) Sederhana iii) Berat e. Syarat-syarat sah. Azan dan iqamah. ix) Doa qunut. Rukun-rukun.d. Solat fardu. b. Syarat-syarat sah. c. 2. d. e. 2. Solat Jumaat. 2. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. 22 . b. Bersuci daripada hadas :i) Hadas kecil. Rukun-rukun. Solat :a. Solat jenazah.8.6.5.2.4.2. iii) Perkara yang membatalkan tayammum. vii) Duduk antara dua sujud. viii) Tahiyyat awal dan akhir. Perlakuan solat (rukun fi‘li) dan hikmah-hikmahnya. 2. ii) Syaratsyarat tayammum. Ibadah puasa Ramadan :a. c. Konsep puasa. Perkara-perkara yang membatalkan solat. f.2. 2. iii) Doa Iftitah. Solat berjemaah.2.3. e. vi) Ketika sujud. i. 2.2. d.

2. 2.a. Tentangan terhadap Rasulullah s. Peristiwa Hajar al-Aswad. b.w.23.9.3.25.12.13. 2..3. Semasa dewasa menternak kambing dan berniaga.27. 2. 2.3. Mukjizat al-Quran.3. Pembesar di Mekah menerima seruan Rasulullah s.21. 2. Kematian bapa dan ibu Nabi.6.2.a. 2. Tanda-tanda kenabian. Haji Wida‘.3.7.a.14.5.18.20.3. 2. 2.8.3. 2. secara sulit dan secara terang.3. 2. Sirah :2. 2. Piagam Madinah.a. 2. 2.3. Mempertahankan Madinah.3.16. Perjanjian Hudaibiah. Kewafatan Rasulullah s. 2.24.w.3.3.1.17. 2. 2. 2.3. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar.28.11.19.10. 2. Pembinaan Masjid pertama.3. 2.2.3. 2.3.3.3.3.3. Isra’ dan Mikraj. Pekerjaan Nabi :a.3.3. Salasilah keturunan Nabi.3. Peristiwa di Gua Hira’. 23 .w. Hijrah ke Habsyah. Kematian datuk Nabi.15.w. 2. Perjanjian ‘Aqabah.3.3. 2. Pembentukan Negara Madinah.26.4. Perkembangan Islam pada zaman Rasulullah s. Perkahwinan nabi. Semasa kecil membantu bapa saudara berniaga. Pembukaan Kota Mekah.29.w.3.22. Pemeliharaan Nabi oleh bapa saudaranya. 2.3. 2.3. Dakwah Rasulullah s. Hijrah ke Madinah.3. Penyusuan dan pemeliharaan Nabi. 2. 2. Nabi dibesarkan di kampong dan terdidik dengan nilai-nilai murni masyarakat desa.3.a.3. 2.

Adab melayan tetamu.12. Adab menziarahi jenazah dan kubur.2.3. Adab menziarah rakan. 3. Adab menziarah jiran.3.3.1. Adab berkenderaan. Adab rehlah.6.3. Adab berkumpul.21. 3.4. Adab menziarahi orang sakit. 3. Adab berjual beli.1.17.1.3. 24 .3.3.14.5. 3.1.3.3. 3.3. 3.3.20.1. Adab menziarah orang tua. Adab bekerja. 3.3.8.9. 3.3. Adab mengurus diri.1. 3.3.7.1.3. 3. Adab makan di majlis keramaian.12. 3. 3. Adab terhadap tempat dan harta benda awam.2.1. 3.1.19.10. Adab bergaul dengan keluarga 3.13.3. Adab bercakap dengan rakan. 3. Menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar. 3.1. Adab dan Akhlak Islamiah.3.1.3. 3.18. 3. 3.2. Adab berjiran. Adab berpakaian.2.9.4.10.11. 3. Adab menghidang makanan dan minuman.3. Adab Terhadap Ibu bapa dan Keluarga :3.3. Adab dengan manusia dan makhluk lain. 3. Adab mandi dan bersugi.1. 3.8. 3. 3.1. 3. Adab makan dan minum.11. 3. Adab ketika bermain. 3. Adab kecintaan kepada negara. Adab berjalan.3. Adab bertanya. Adab bergaul dengan rakan.2. Adab qada’ hajat. 3. Adab menolong ibu bapa.3. Adab dengan orang tua.3. Adab Di Dalam Kehidupan Harian :3.1.7. Adab tidur dan bangun tidur. 3.1. 3.6. Adab Dalam Kehidupan Bersosial :3. Adab bercakap dengan ibu bapa.2.5.3. Adab masuk dan keluar rumah. Adab berwuduk.3.1.16.2.15. 3. 3. Adab di masjid dan surau. 3. 3. 3. 3.3.

4.5. Adab membaca al-Quran.4. Adab menjaga kebersihansekolah. membaca dan menulis perkataan berimbuhan dan ayat pendek. 4.1.4.3. Adab membawa dan menyimpan al-Quran.9 Membaca pelbagai jenis bahan bacaan. 3. 4. 4.7. menyebut dan menulis huruf Jawi sambung. 4.5.6 Mengenal. 4. 3. membaca dan menulis perkataan pinjaman.8. 3. 4. Adab berhujah. menyebut dan menulis huruf Jawi tunggal. Adab dengan pemimpin.2 Mengenal. 4.5. 4.2.10 Menulis pelbagai jenis teks.4. 4. 3. Adab Dengan al-Quran :3.4.3.1. 4.4.2. Adab semasa di sekolah. 3.4.22. 3.8 Menggunakan tanda baca. Adab bercakap dengan guru. Adab menolong guru. 3. 4.4.3 Mengenal membaca dan menulis suku kata terbuka.1 Mengenal. Adab belajar. Pelajaran Jawi.6. Adab menjaga harta bendasekolah.4.7 Mengenal. Sila rujuk Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Tahun 2002 25 .3.4 Mengenal membaca dan menulis suku kata tertutup. Adab ke sekolah.4. 4.5 Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat.5. Adab Menuntut Ilmu :3. 3. 3. 3.11 Mengenal dan menulis khat nasakh dan rik‘ah.

Pengertian. c. Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah. Pengetahuan mengenai peraturan ibadah yang ditentukan oleh Allah Ta’ala dan melaksanakan 26 . BIDANG 1. b.2: SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH ULUM SYAR’IYYAH (BIDANG IBADAH TAHUN 1 – 6) Lihat rajah berikut kemudian ikuti huraiannya : KANDUNGAN BIDANG IBADAH BIL. OBJEKTIF TUMPUAN. b. Sunat. IBADAH Konsep ibadah :a. Pengertian. Istinja’. Mengamalkan ibadatibadat asas dalam Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. Makruh. Haram dan Harus). Jenis-jenis ibadah. d. Bersuci :a. Tanggungjawab bersuci. Jenis-jenis hokum (Wajib.Tajuk 2. c.

e. Syarat-syarat sah. iii) Doa Iftitah. Azan dan iqamah. Bersuci daripada hadas :i) Hadas kecil. d. Rukun-rukun. Solat berjemaah. ii) Surah al-Fatihah. Solat :a. ix) Doa qunut.d. Mengamalkan ibadatibadat asas dalam Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. Bersuci daripada najis:i) Ringan ii) Sederhana iii) Berat e. viii) Tahiyyat awal dan akhir. Sunat ab‘adh dan hai’ah. h. Solat fardu. vi) Ketika sujud. f. b. vii) Duduk antara dua sujud. Perkara-perkara yang membatalkan solat. ii) Hadas besar. g. Syarat-syarat wajib. i. ii) Syaratsyarat tayammum. Solat Jumaat. Perlakuan solat (rukun fi‘li) dan hikmah-hikmahnya. 27 . iii) Perkara yang membatalkan tayammum. f. iv) Ketika ruku’. Bacaan-bacaan dalam solat serta terjemahannya :i) Takbiratul Ihram. c. Tayammum :i) Tatacara tayammum. v) Ketika iktidal. Pengertian.

.. Syabas atas kesabaran anda . Konsep puasa..... Solat jenazah.Ibadah puasa Ramadan :a... Solat Hari Raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. anda dikehendaki mencerakinkan semula Organisasi Kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut bidang-bidang yang ditentukan.. 28 .. Rukun-rukun......... sekarang anda dikehendaki membina hasil pembelajaran berdasarkan aras bidang ibadah . Perkara-perkara yang membatalkan puasa.. Setelah anda mencerakinkan matapelajaran pendidikan Islam tersebut. b... d. c.. Syarat-syarat wajib.... Berpandukan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Tahun 1-6... Rehat sekejap ! ! ! LATIHAN i.. Syarat-syarat sah... ii.. e...

memahami dan menghuraikan bidang.  SINOPSIS Unit ini memberi penekanan terhadap analisis dan huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam khususnya di dalam bidang Ibadah. memahami dan menghuraikan matlamat. 2. objektif dan hasil pembelajaran Ibadah di dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah.  PETA MINDA Huraian Sukatan Pelajaran Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Pengalaman Pembelajaran 29 . 3.  HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda dapat : 1. menghurai dan mengaplikasikan bahan dari Buku Teks dan Buku Panduan Guru dalam pengajaran dan pembelajaran. tajuk.Unit 3 ANALISIS DAN HURAIAN ISI KANDUNGAN IBADAH DALAM SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH TAHUN 1. isi pelajaran dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam khususnya di dalam bidang Ibadah. Tajuk ini dapat mendedahkan dan meningkatkan kefahaman pelajar mengenai Huraian Sukatan Pelajaran Ibadah.

Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran dipersembahkan dalam bentuk lajur seperti berikut : Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Pengalaman Pembelajaran  Memuatkan cadangan strategi. teknik.1. Aras 1 :  Aras paling mudah yang mesti dikuasai oleh  Cadangan guru tentang pengalaman pembelajaran yang 30 .3. soalan penilaian dan kerja lanjutan. o Kegunaan penyedia buku teks dan bahan pembelajaran bagi memilih dan membina isi kandungan aktiviti pembelajaran. aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru.1 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam ialah satu dokumen yang memperkembangkan dan memperjelaskan maksud dan kehendak Sukatan Pelajaran. kaedah. o Panduan guru dalam menyediakan isi pelajaran dan pemilihan aktiviti pembelajaran. Penguasaan apa yang terkandung di dalam Huraian Sukatan Pelajaran adalah menjadi ukuran terhadap pencapaian murid. 3. Penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran juga perlu dibina berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran. o Kegunaan pembinaan soalan ujian dan penaksiran sama ada berbentuk formatif atau sumatif.  Dibahagi kepada 3 aras dengan tujuan untuk memenuhi keprluan tiga golongan prestasi murid. 3.1 Objektif Fungsi utama Huraian Sukatan Pelajaran ialah untuk : o Menentukan skop sukatan.1.  Berkaitan dengan objektif yang mesti dicapai oleh murid. Sukatan Pelajaran perlu dibaca bersama dengan Huraian Sukatan Pelajaran.2 Format Huraian Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran disusun dengan menggunakan format yang diselaraskan bagi semua mata pelajaran.  Mengklasifikasikan kandungan sukatan pelajaran berdasarkan agihan mengikut tahun pembelajaran.

Latihan 3. Aras 3 :  Aras paling tinggi yang mesti dikuasai oleh murid. 2. Memadan senarai perbuatan yang baik. 60% daripada keseluruhan murid sepatutnya menguasai tahap ini. Jelaskan fungsi utama Huraian Sukatan Pelajaran. Rehat akan dialami oleh murid dalam proses pembelajaran. Aras 2 :  Aras sederhana yang peru dikuasai oleh murid yang berkebolehan sederhana. 2. Membaca pengertian ibadah dengan betul. 2. 3.2.2.1 KONSEP IBADAH 1. 5. CADANGAN PEMBELAJARAN PENGALAMAN 1. Menyatakan ibadah khusus dan ibadah umum secara kumpulan dan individu.1 Tajuk Konsep Ibadah BIDANG PEMBELAJARAN 2. Menyenaraikan dan menyebut amalan-amalan harian muridmurid di rumah dan di sekolah. Bersoal-jawab mengenai perbuatan yang dikira ibadah. Sumbangsaran mengenai faedah melakukan ibadah dan akibat 31 . Tunjukcara percakapan dna perbuatan yang menjadi ibadah. 4.1 1. Jenis-jenis ibadah HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat : Aras 1 : 1. Bincangkan konsep cadangan pengalaman pembelajaran yang betul.15-20% murid yang diajar boleh menguasai aras ini. Pengertian 2.keseluruhan murid.2 Huraian Sukatan Pelajaran Ibadah Tahun 1 3. 3.

6. Pengertian HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat : Aras 1 : 1. 3. Menjelaskan faedah melakukan ibadah secara kumpulan. Membaca pengertian bersuci dengan betul. Menyenaraikan ibadah umum dan ibadah khusus dengan lancar dan betul. 3. Menyatakan contoh percakapan dan perbuatan yang menjadi ibadah dengan betul. Mewarna alat untuk membersih. Tunjukcara membersihkan diri.2 BERSUCI 1. 2. Sumbang saran tentang pengalaman dan pengetahuan murid mengenai kebersihan dan kekotoran. pakaian dan persekitaran. Aras 3 : 1. CADANGAN PEMBELAJARAN PENGALAMAN 1. 2.2.melakukan larangan Allah. 2. Mengkategorikan perintah dan larangan Allah dengan betul. 4. Membezakan di antara bersih dan kotor dengan betul. Mewarna gambar perbuatan yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah.2.2 Pengertian Bersuci BIDANG PEMBELAJARAN 2. Aras 2: 1. Sumbangsaran tentang faedah bersuci dalam 32 . 2.

Bincangkan Huraian Sukatan Pelajaran yang sesuai bagi tajuk “Istinjak”. 2. 5. Apakah yang dimaksudkan dengan cerakin? 33 . Perbincangan tentang kelebihan menjaga dan mengamalkan bersuci.Aras 2: 1.2 Rehat 1. Menyatakan cara mengatasi kekotoran. Latihan 3. kehidupan harian. 2. Menyenaraikan contoh tempat bersih dan kotor secara kumpulan. Menjelaskan anggota badan yang perlu dibersihkan setiap hari secara kelas. Aras 3 : 1.

mereka cipta kaedah pengajaran yang sesuai dengan perkembangan pendidikan. pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 4. 2. mengubahsuai kaedah pembelajaran mengikut situasi pendidikan semasa. 34 . 3. mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.Unit 4 APLIKASI STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN IBADAH TAHUN 1-6 SINOPSIS Dalam topik ini kita akan membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah Tahun 1 dan 4. HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini anda akan: 1. Tahun 1 dipilih sebagai mewakili tahap 1 manakala Tahun 4 dipilih sebagai mewakili tahap 2. menggunakan strategi. Kandungan unit ini membolehkan pelajar meningkatkan kefahaman dan kemahiran membina rancangan pengajaran dan pembelajaran bagi setiap mata pelajaran yang diajar khususnya bagi mendedahkan kepada mereka mengenai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian.

kaedah dan teknik pengajaran berdasarkan objektif pengajaran. Apakah prinsip dalam strategi pembelajaran Pendidikan Islam ? 35 . masa dan sebagainya. kaedah dan teknik.PETA MINDA TAJUK Strategi Teknik APLIKASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kaedah Pendekatan 4. Jelaskan pengertian pendekatan. 2. Latihan 4. mengambil kira segala aspek pembelajaran termasuk pemilihan bahan.   lebih mengambil kira objektif jangka panjang.0 Strategi Pengajaran Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Strategi ialah  kebijaksanaan memilih pendekatan.0 1.

6) Guru menerangkan aktiviti lakonan tersebut merupakan jenis-jenis ibadat. 5) Kumpulan 1 dan kumpulan 2 mempersembahkan lakonan mereka manakala murid-murid lain menumpukan perhatian. Sebagai contoh : 4) Murid berbincang dalam kumpulan masing-masing dan bersedia mempersembahkan lakonan mereka di hadapan kelas.1.1 Tajuk : Pengertian Ibadah Dan Jenisnya Aplikasi Kaedah Simulasi 1) Guru memberi penerangan ringkas tentang tajuk dan aktiviti lakonan yang akan dijalankan.4. .1 Strategi Pengajaran Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Tahun 1 TAHAP 1 : IBADAH TAHUN 1 Kandungan Buku Teks Tahun 1 Bersuci dan Istinjak. 4. Bersuci daripada hadas kecil. 3) Setiap kumpulan diberi kad potongan yang mengandungi tajuk lakonan yang perlu mereka lakonkan. 36 APLIKASI STRATEGI/ KAEDAH Pengertian Ibadah dan Jenisnya. 2) Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan dan mereka dikehendaki duduk dalam kumpulan masing-masing. Solat Tiang Agama.

4) Guru bersoal jawab dengan murid mengenai perkara tersebut.7) Aktiviti diteruskan dengan persembahan kumpulan 3 dan kumpulan 4. 9) Guru bersoal jawab dengan murid dan memastikan murid dapat membezakan antara perintah dan larangan Allah. 3) Murid-murid lain mendengar pendapat yang dikemukakan dengan penuh perhatian. 5) Murid diminta menyatakan pengertian bersuci dan faedah bersuci secara berkumpulan. 37 . 2) Murid diminta menyatakan pendapat masing-masing. 2) Murid membaca kad yang dipaparkan di hadapan kelas. 6) Murid-murid diberi peluang menyatakan pendapat masing-masing. 5) Guru meneruskan aktiviti sumbang saran dengan tajuk kedua iaitu “ Perintah dan Larangan Allah”. 4.2 Tajuk Istinjak Aplikasi Kaedah Penerangan/ Soal Jawab 1) Guru mempamerkan kad yang mengandungi pengertian bersuci. 10) Guru membuat kesimpulan berdasarkan tajuk. 3) Kemudian guru menerangkan faedah menjaga kebersihan kepada murid. 6) Guru membetulkan jawapan murid jika terdapat kesalahan. 7) Guru memberi penerangan dan membuat kesimpulan tentang tajuk. 4) Guru mengulas dan memberi penerangan secara terperinci. Aplikasi Kaedah Sumbang Saran 1) Guru menulis tajuk sumbang saran “ Ibadah Umum dan Ibadah Khusus” di papan tulis.1. 8) Guru mengulas aktiviti tersebut merupakan perintah dan larangan Allah.

6) Guru membetulkan kesilapan murid sekiranya terdapat kesalahan.Aplikasi Kaedah Sumbang Saran 1) Guru membawa alat-alat istinjak seperti batu. tisu dan daun kering. 4) Murid menyatakan pendapat mereka berdasarkan pengetahuan sedia ada yang mereka ketahui. 6) Guru meminta murid untuk mengenalpasti alat-alat lain yang boleh digunakan untuk beristinjak selain batu. 2) Murid memerhatikan perlakuan guru. air paip. 2) Guru menunjukkan alat-alat tersebut kepada murid di hadapan kelas.3. 3) Guru meminta pendapat murid untuk menyatakan apa kegunaan alat-alat tersebut. guru meminta beberapa orang murid secara rawak untuk mengulangi perlakuan guru mengambil air sembahyang dengan betul.1. air paip. 8) Guru membetulkan kesalahan murid dan memberikan peneguhan positif. 5) Guru menjelaskan kepada murid kegunaan batu. 4) Murid menunjukkan cara mengambil air sembahyang secara bergilir-gilir di hadapan kelas. tisu dan daun kering iaitu penggunaannya dalam beristinjak. 4. 38 . 3) Kemudian. 5) Murid-murid lain memerhatikan perlakuan rakan mereka. guru menunjukkan cara berwudu’ dengan betul kepada murid. tisu dan daun kering ke kelas. air paip. 7) Murid menyatakan pendapat mereka mengenai alat-alat istinjak yang lain. Tajuk Bersuci Dengan Hadas Kecil Aplikasi Kaedah Tunjuk Cara 1) Setelah guru memberikan penjelasan kepada murid mengenai cara-cara berwudu’/ mengambil air sembahyang berdasarkan carta gambar .

10) Guru membawa pulang murid ke kelas. 5) Wakil setiap kumpulan dikehendaki ke hadapan dan menampal kad potongan mengikut kategori yang telah disediakan oleh guru. 6) Murid lain diberi peluang untuk memperbetulkan jawapan yang salah. 5) Guru meminta murid mengulangi perlakuan guru. 2) Guru menerangkan gambar/ carta gambar cara berwudu’ satu persatu. 3) Guru membahagikan murid kepada lima kumpulan.1. 3) Kemudian. 7) Guru memberi peneguhan positif kepada murid 8) Guru bertanya kepada murid cara-cara berwudu’ dengan betul. 6) Guru membetulkan kesilapan murid sekiranya terdapat kesalahan. Tajuk Perlakuan Solat Aplikasi Kaedah Perbandingan 1) Guru memberi penerangan berkenaan nama solat lima waktu. 7) Guru membuat penilaian dan memberi kesimpulan. 4) Murid memerhatikan perlakuan guru. 39 . 4. 4) Guru memberi 3 kad potongan yang mengandungi nama solat. guru menunjukkan terlebih dahulu cara-cara berwudu’ secara jelas dan tertib. bilangan rakaat serta lafaz niat solat.Aplikasi Kaedah Amali/ Demontrasi 1) Guru membawa murid ke surau. 2) Murid memberi sepenuh perhatian ke atas penerangan guru. bilangan rakaat dan lafaz niat yang berlainan kepada setiap kumpulan.4. 9) Guru mengedarkan lembaran kerja tentang cara-cara berwudu.

Senaraikan jenis kaedah yang kamu ketahui. Latihan 4. Ibadah Puasa 1. 7) Murid melakukan perlakuan rukun fi’li dengan betul dan tertib. 2) Guru menerangkan kepada murid rukun-rukun fi’li dalam solat menggunakan carta gambar yang disediakan.1. 6) Guru menyuruh murid melakukan perlakuan rukun-rkun fi’li sperti yang ditunjukkan oleh guru.Aplikasi Kaedah Tunjukcara 1) Guru membawa murid ke surau untuk melakukan amali rukun fi’li dalam solat. 10) Guru membuat kesimpulan. Apakah strategi dan kaedah yang paling sesuai bagi murid tahap 1. 2. 3) Murid mendengar penerangan guru dengan teliti. 5) Murid memerhati dan cuba mengingati perlakuan yang guru tunjukkan. Bincangkan 40 . 4) Guru menunjukkan cara melakukan rukun-rukun fi’li dalam solat. 9) Murid yang salah dikehendaki mengulangi perlakuan rukun fi’li dengan betul. 8) Guru memperbetulkan perlakuan murid yang salah.

4. 3) Guru menerangkan jenis-jenis najis kepada murid. APLIKASI STRATEGI/ KAEDAH Rukun solat.2 Strategi Pengajaran Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Tahun 4 TAHAP 2 : IBADAH TAHUN 4 Kandungan Buku Teks Tahun 4 Bersuci dari najis. dan mughallazah secara individu. 6) Guru membetulkan jawapan yang diberikan murid. 7) Guru membahagikan murid-murid kepada 3 kumpulan. 2) Guru bertanya kepada murid apakah yang mereka lihat pada gambar yang dipaparkan. 4) Murid mendengar dengan teliti penerangan yang diberikan oleh guru. 41 .1 Tajuk Bersuci Dari Najis Aplikasi Kaedah Penerangan/ Soal Jawab 1) Guru menunjukkan kepada murid contoh gambar jenis-jenis najis. mutawassitah. Syarat wajib dan syarat sah. 5) Guru bertanya kepada murid apakah maksud najis mukhaffafah. 8) Kumpulan satu dikehendaki berbincang dan memberikan maksud najis mukhaffafah.2.4.

42 . 2) Guru meminta murid membezakan jenis najis. 4) Guru memanggil murid secara individu untuk mengenalpasti jenis najis dengan betul. 5) Guru membahagikan murid-murid kepada tiga kumpulan. 3) Guru menunjukan cara membersihkan najis dengan betul.9) Kumpulan dua dikehendaki berbincang dan memberikan maksud najis mutawassitah. 5) Guru membawa murid kembali ke kelas. 4) Guru meminta beberapa orang murid menunjukkan kembali cara menyucikan najis mukhaffafah secara individu. 2) Guru mengambil sehelai kain sarung dan mengandaikan kain tersebut telah terkena najis mukhaffafah. 7) Kumpulan yang dapat menyenaraikan jenis najis yang paling banyak dikira sebagai pemenang. Aplikasi Kaedah Permainan 1) Guru menunjukkan gambar jenis-jenis najis pada kad imbasan di papan putih. 10) Kumpulan tiga dikehendaki berbincang dan memberikan maksud najis mughallazah. Aplikasi Kaedah Tunjukcara/ Demontrasi 1) Guru membawa murid ke surau. 6) Setiap kumpulan dikehendaki menyenaraikan contoh jenis-jenis najis sebanyak mungkin. 3) Guru meletakkan gambar jenis najis secara rawak.

2.4. Tajuk Syarat Sah Dan Syarat Wajib Solat Aplikasi Kaedah Penerangan/ Soal Jawab 1) Guru memaparkan kad imbasan rukun-rukun solat di papan putih 2) Guru menerangkan kepada murid erti rukun-rukun solat dan perlakuannya dihadapan kelas 3) Murid mendengar dengan teliti penerangan daripada guru 4) guru menjelaskan rukun-rukun solat mengikut tertib 5) Guru bertanya kepada murid mengenai perlakuan rukun-rukun solat 6) Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru 7) Guru mengulangi penerangan perlakuan rukun-rukun solat seperti yang dilihat di dalam kad imbasan 8) Guru memberikan lembaran kerja kepada murid 9) Guru membimbing murid melakukan lembaran kerja yang diberikan Aplikasi Kaedah Amali 1) Guru membawa kumpulan murid ke surau 2) Guru menerangkan gambar/carta yang dibawa satu persatu 3) Guru menerangkan aspek-aspek penting dalam tajuk berkenaan 4) Guru menunjukkan terlebih dahulu perlakuan rukun-rukun solat secara tertib 5) Murid memerhatikan satu persatu perlakuan guru 6) Guru menyuruh murid mengulangi perlakuan guru 7) Murid mengikut perlakuan guru 8) Guru membetulkan dan menegur perlakuan murid yang salah 9) Guru mengulangi isi-isi penting dan bertanya kepada murid 10) Guru membawa pulang kumpulan murid ke kelas dalam keadaan berdisiplin dan selamat 43 .2.

3) Murid mendengar penerangan guru dengan tekun. 4) Murid dilarang sama sekali bercakap semasa guru memberi penerangan. guru menghadap ke arah kiblat iaitu syarat sah solat yang keempat. 7) Guru meminta wakil setiap kumpulan supaya menampal potongan kad gambar masing-masing ditempat yang betul di papan gulung. 2) Guru menerangkan syarat sah solat yang pertama adalah suci daripada najis pada tubuh badan. 44 .3 Tajuk Rukun Solat Aplikasi Kaedah Soal Jawab/ Penerangan 1) Guru mengeluarkan carta gambar mengenai syarat-syarat sah solat dan menampalnya di hadapan kelas. 8) Guru membetulkan kesalahan murid dan memberikan peneguhan positif kepada murid.2. iaitu surau dalam keadaan bersih tanpa sebarang kekotoran daripada najis.4. 5) Guru kemudiannya bersoal jawab dengan murid berkenaan dengan tajuk ini. 7) Selepas itu. pakaian dan tempat solat. Setiap kumpulan diberi satu potongan kad gambar berkenaan syarat-syarat sah solat. 6) Guru menunjukkan kepada murid cara-cara menutup aurat yang betul bagi murid lelaki dan perempuan. 3) Guru menunjukkan kepada murid pakaian dan tempat solat. Aplikasi Kaedah Tunjukcara/ Lakonan 1) Guru membawa murid ke surau sekolah. 6) Murid diminta untuk membentuk lima kumpulan. 8) Syarat sah solat yang terakhir ialah yakin masuk waktu dan guru menunjukkan kepada murid waktu-waktu solat fardhu yang betul. 4) Kemudian. guru menerangkan syarat yang kedua iaitu suci daripada sebarang hadas sama ada hadas kecil atau besar. 2) Guru memberi penerangan berkenaan dengan syarat-syarat sah solat berdasarkan carta gambar tersebut. 5) Guru menerangkan syarat ketiga sah solat iaitu menutup aurat.

AlFalah Publications. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Muhammad Isa Selamat Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdul Aziz Omar Ahmad. Kementerian pelajaran Malaysia. 2002. 3. 2002.9) Guru meminta murid supaya memahami perkara-perkara yang ditunjukkan guru dan melakukannya sendiri di rumah ketika hendak mendirikan solat.2 Ibadah Puasa 1. Buku Rujukan 1. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Oxford Fajar. 10) Guru membawa murid kembali ke kelas. Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral.Apakah strategi yang paling sesuai bagi murid tahap 2. Latihan 4. Bincangkan 2.2008. Jelaskan peranan kaedah di dalam memantapkan strategi pengajaran dan pembelajaran. 45 . Wahbah al-Zuhaili. 1994. Al-Quranul Karim. 5. Bimbingan dan Fardhu Ain. Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam. 4.2006. Pustaka Aman Press Kota Bharu. 6. Asas Akidah Muslim. Fiqh dan Perundangan Islam. 2. Penterjemah Md Akhir haji Yaacob et al. Ahmad Mohd Salleh dan Mohd Farid Hafidz Ahmad. Islam Agama Rabbani Dasar Pendidikan Islam Teras.

H.BIBLIOGRAFI 1.. Fikh Sunnah. 5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 3. Buku Teks Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002).Turq Maktabah an-Nahdhah Al-Misryyah ta’alim al-Tarbiyah al-Islamiyah. Kementerian Pendidikan Malaysia. (Terjemahan). (1987). Falsafah. Jilid 1. Huraian Sukatan Pendidikan Islam KBSR 7. Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. 46 . Syed Sabiq. Ahmad Mohd.(1980). Pedagogi Dan Metodologi ( 1997).. Idris Ahmad. 2. 6.Kuala Lumpur: Pustaka Antara. Shah Alam . Kementerian Pendidikan Malaysia. S. Selangor : Fajar Bakti Sdn. 4. Abdul Qadir Ahmad. (1989). Fiqh Syafii. Saleh. Pendidikan Islam. Bhd. Kuala Lumpur: Pustaka Al-Azhar.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 47 .

Pendidikan IPKT Pengalaman: SEGI College.edu. Usuluddin UM BA. OTHMAN BIN LOMAN Unit Kurikulum Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia othmalok@yahoo. K.com Kelulusan: B. ASYRAF RIDWAN BIN ALI PENSYARAH ara@ipgmkdri. Sijil Perguruan Khas (Qiraat dan Tarannum) MPI.K. (Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah). S. Guru Sekolah Rendah 2 Tahun Kelulusan: MA. Cenderawasih.PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN PENYELARAS PERINGKAT IPGKPM EN. Sijil Perguruan Asas MPI (PA & BM) Pengalaman: Penolong Pengarah PPA IPG KPM Penolong Pengarah Unit Kurikulum (Pra Perkhidmatan Sekolah Rendah) Pensyarah Institut Perguruan 4 tahun.A (Hons). Sabah.edu. Lahad Datu. Kuala Lumpur. Guru Sekolah Menengah 16 Tahun.my SABAWI BIN AWANG PENSYARAH sabawi@ipgmkdri.my Kelulusan: Sarjana Sarjana Muda Diploma/Sijil Pengalaman: 48 .(Hons) Usuluddin UM Dip. IPG Kampus Dato’ Razali Ismail. Guru Kelas Khas Kemahiran al-Quran 4 Tahun.Terengganu. UKM.my Kelulusan: Sarjana Sarjana Muda Diploma/Sijil Pengalaman: NOR KARTINA BINTI TAWANG PENSYARAH @ipgmkdri.edu.

Kuala Lumpur. S.edu. Sijil Perguruan Khas (Qiraat dan Tarannum) MPI.my SABAWI BIN AWANG PENSYARAH sabawi@ipgmkdri.edu. (Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah). ASYRAF RIDWAN BIN ALI PENSYARAH ara@ipgmkdri. Guru Sekolah Rendah 2 Tahun Kelulusan: MA.K.com Kelulusan: B. UKM.A (Hons). Cenderawasih. Pendidikan IPKT Pengalaman: SEGI College. Sabah.(Hons) Usuluddin UM Dip.PANEL PEMURNI MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN PENYELARAS PERINGKAT IPGKPM EN.my Kelulusan: Sarjana Sarjana Muda Diploma/Sijil Pengalaman: NOR KARTINA BINTI TAWANG PENSYARAH @ipgmkdri.my Kelulusan: Sarjana Sarjana Muda Diploma/Sijil Pengalaman: 49 . IPG Kampus Dato’ Razali Ismail.edu. Lahad Datu. Sijil Perguruan Asas MPI (PA & BM) Pengalaman: Penolong Pengarah PPA IPG KPM Penolong Pengarah Unit Kurikulum (Pra Perkhidmatan Sekolah Rendah) Pensyarah Institut Perguruan 4 tahun. Guru Kelas Khas Kemahiran al-Quran 4 Tahun. Usuluddin UM BA.Terengganu. Guru Sekolah Menengah 16 Tahun. K. OTHMAN BIN LOMAN Unit Kurikulum Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia othmalok@yahoo.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->