PMI TENTANG IMPLIKASI TEORI BEHAVIORIS TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sebelum kami menyediakan pembentangan kami tentang

implikasi teori behavioris terhadap pengajaran dan pembelajaran, kami perlu mengetahui tentang tokoh-tokoh teori behavioris. Teori behavioris dibahagi kepada dua jenis,iaitu pelaziman klasik dan pelaziman operan. Teori pelaziman klasik dikemukakan oleh Ivan Pavlov dan J.B. Watson manakala teori pelaziman operan pula dikemukakan oleh E.L. Thorndike dan B.F. Skinner. Teori pelaziman klasik Ivan Pavlov membuat kajian tentang pengeluaran air liur anjing. Pavlov berminat untuk menjalankan uji kaji mengukur lelehan air liur anjing memandangkan setiap kali melihat pembantu makmal, mendengar tapak kaki pembantu makmal atau melihat baju pembantu makmal yang membawa makanan anjing, air liur anjing akan meleleh keluar. Teori pelaziman klasik ini mengutamakan gerak balas atau respons yang dikenali sebagai gerak balas terlazim. Ini ialah hasil pembelajaran melalui proses perkaitan antara dua rangsangan, iaitu rangsangan semula jadi (daging) dan rangsangan terlazim (cahaya lampu suluh). Teori pelaziman klasik J.B. Watson pula mengaji tentang perkaitan pelaziman dan kawalan emosi manusia, iaitu uji kaji tentang Albert. Kanak-kanak Albert dibiarkan bermain tikus putih dan sementara itu Watson membunyikan ketukan yang kuat. Albert terkejut dan terus takut kepada tikus tersebut. Selepas itu, Albert menjadi takut kepada semua benda putih yang berbulu. Watson membentuk teori bahawa kanak-kanak memiliki tiga tindak balas emosi yang asas, iaitu takut, marah dan sayang. Tindak balas emosi ini dapat dilazimkan. Seterusnya, teori pelaziman operan E.L. Thorndike menekankan bahawa hubungan atau connection antara rangsangan dengan gerak balas akan menjadi kukuh jika kesan tingkah laku menyeronokkan atau memuaskan. Kajian Thorndike tentang bagaimana kucing belajar keluar dari kurungan menunjukkan hubungan yang dimaksudkan. Thorndike mengemukakan tiga hukum atau 39

hukum latihan dan hukum kesan hasil daripada kajian ini. teori pelaziman operan B. iaitu hukum kesediaan. hukuman dan dendaan. Menurut Thorndike. Skinner terkenal dengan teori peneguhan yang terbentuk hasil kajiannya ke atas tingkah laku tikus yang ditempatkan di dalam “Peti Skinner”. Jadual PMI membahagikan kepada Plus. Antara kajian yang dibuat ialah tikus akan hanya mendapat makanan apabila tuil suis ditekan. Kucing terpijak selak itu dan dapat keluar untuk mendapatkan makanan. Selain itu. Dalam pembentangan. Plus mewakili kebaikan manakala Minus mewakili kelemahan dan Interesting pula mewakili yang isi yang menarik perhatian kami. 40 . Tindakan rawak ini dikenali sebagai teori cuba-jaya. Makanan kucing diletakkan di luar sangkar dan pintu sangkar dapat dibuka siranya selak dipijak. iaitu peristiwa awal bagi tingkah laku seterusnya.F Skinner menekan hasil kesanakibat membawa kepada tingkah laku baharu. Skinner boleh dirumuskan seperti dalam bentuk rumus berikut: A⟶B⟶C C akan seterusnya menjadi A.F. ganjaran dan peneguhan membawa kesan yang tertentu kepada kemungkinan wujudnya tingkah laku baharu atau sebaliknya. tikus tersebut mengulangi menekan tuil suis untuk mendapatkan makanan. hubungan antara rangsangan (makanan) dengan gerak balas (menekan tuil selak) menjadi lebih kukuh apabila wujud kesan yang positif. Kesan-akibat boleh berlaku dalam bentuk ganjaran ataupun hukuman . Sekiranya kesan tindakan adalah negatif. Dalam kajian Thorndike. kami akan menggunakan jadual PMI untuk menganalisiskan tentang implikasi teori behavioris terhadap pengajaran dan pembelajaran. Pelaziman operan B. hubungan R-G akan lemah dan tingkah laku tidak berulang.Oleh itu. tingkah laku diteruskan atau diulangi dan sebaliknya. seekor kucing yang lapar dimasukkan ke dalam sangkar. Oleh itu.prinsip pembelajaran. Minus dan Interesting.

Tambahan pula. Hukum kesediaan juga perlu dikaitkan dalam pembelajaran baharu dengan pengetahuan sedia ada. Selain itu. Penguasaan langkah awal perlu dipastikan sebelum berpindah kepada langkah seterusnya. Di samping itu. aplikasi teknik peneguhan yang sesuai juga amat penting dalam teori behavioris. Guru dapat menetapkan objektif bagi setiap langkah pengajaran. Guru hendaklah menentukan satu aktiviti khusus bagi satu langkah pengajaran dan susunan langkah tersebut hendaklah secara progresif serta ansur-maju. Hukum latihan dapat diperbanyakkan dengan pengulangan dan latih tubi supaya murid-murid dapat menguasainya. Aktiviti pengukuhan dapat diadakan dan peneguhan yang sesuai dapat dipilih dan diaplikasikan dalam tempoh masa yang kerap. Matlamat tersebut hendaklah yang realistik dan boleh dicapai. guru juga perlu menyediakan langkah pengajaran secara berperingkat. rutin keceriaan. Matlamat akhir proses pembelajaran hendaklah dinyatakan dengan jelas. Peneguhan berterusan semasa proses pembentukan tingkah laku dan peneguhan berkala selepas tingkah laku dikuasai hendaklah berdasarkan masa (masa tetap dan masa berubah) dan juga kandungan (nisbah tetap dan nisbah berubah). Objektif tersebut hendaklah khusus dan eksplisit serta satu objektif bagi satu langkah kecil. kebaikan implikasi teori behavioris telah menyatakan guru dapat menetapkan matlamat yang spesifik. Guru juga dapat menyediakan amalan disiplin bilik darjah yang mesra dengan mengamalkan rutin belajar. Manakala hukum latihan juga tidak dapat diabaikan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Guru hendaklah menyediakan situasi yang merangsang dan mencungkil rasa ingin tahu pelajar. teori behavioris juga mengaplikasikan hukum kesan atau akibat. peraturan bilik darjah yang positif dan mengamalkan dinamika kumpulan serta menggalakkan pembelajaran 41 . Hukum kesan atau akibat juga mementingkan pengalaman teknik hukuman dan ganjaran.Dalam pembentangan kami.

pengulangan. Guru hendaklah menyediakan suasana pembelajaran yang dapat membawa kepada perasaan rasa berjaya. kelemahan teori behavioris adalah hanya guru yang berhak menentukan apa yang harus dipelajari oleh murid. hukum ini menegaskan manusia belajar melalui proses membuat dan lupaan berlaku apabila perkara yang dipelajari tidak digunakan atau dibuat lagi. Hal ini juga menyebabkan murid hanya mendengar dan menghafal penjelasan daripada guru.koperatif dan kolaboratif supaya murid dapat belajar dalam suasana bilik darjah yang kondusif. murid hanya akan belajar apa yang diajar oleh guru. Selain kebaikan dan keburukan implikasi teori behavioris. Manakala dalam hukum latihan pula. terdapat juga perkara yang menarik perhatian kami terhadap teori tersebut. Hukum kesediaan mengarah kepada pencapaian matlamat pembelajaran. Sekiranya murid sudah bersedia untuk belajar. Antara perkara yang menarik minat kami adalah tiga hukum yang dikemukakan oleh E. Thorndike. Maksudnya pembelajaran ke arah kendiri tidak dapat dipupuk dalam kalangan murid. Sekiranya murid dapat menguasai pembelajaran atau mendapat pujian. iaitu hukum kesediaan. Untuk menjamin kelangsungan pembelajaran. latihan dalam pelbagai bentuk. Dalam hukum kesediaan. hukum latihan dan hukum kesan. Hukum kesan pula menunjukkan sesuatu gerak balas yang diikuti kesan yang menyeronokkan dan memuaskan akan memungkinkan gerak balas itu berulang. murid akan berasa puas hati dan gembira. 42 . Hal ini telah menyebabkan murid menjadi pasif dalam pembelajaran dan hanya mendapat pengetahuan daripada guru dan tidak mempunyai motivasi untuk mendapat pengetahuan lain dengan keupayaan sendiri. Oleh itu.L. latih tubi. aplikasi pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dalam situasi lain hendaklah dibuat dengan lebih kerap. Sebaliknya. maka kesan pembelajarannya akan menjadi amat memuaskan. individu perlu ada kesediaan untuk memungkinkan tindakan atau gerak balas berlaku.

kami juga membuat rujukan di laman web seperti berikut:http://www. kami pun menyediakan jadual PMI untuk menuliskan PMI implikasi teori behavioris dalam pengajaran dan pembelajaran. kami telah merujuk kepada buku “Murid dan Alam Belajar” yang dituliskan oleh Noriati A. dikritik.scribd. murid akan berasa kecewa dan hilang minat untuk belajar.com/doc/18190519/teori-behavioris http://www. dimarahi atau dikecam. Selain itu. 43 .com/doc/11640190/teori-behavioris http://www.com/doc/13690813/teori-thorndike Selepas membaca dan menganalisis semua maklumat. jika murid tidak dapat menguasai pembelajaran.slideshare. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan diterbitkan oleh Oxford Fajar.scribd. Sebaliknya.scribd.Situasi ini akan membuatkan murid akan berusaha dengan lebih gigih untuk terus berjaya. Rashid. Boon Poon Ying.net/syireen/teori-pembelajaran-behavioris http://www. Dalam penyediaan isi pembentangan kami.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful