PENDAHULUAN PENGENALAN KEPADA LITERASI BAHASA Akronim kepada perkataan LI (Literasi), NU (Numerasi) dan S (Screening – Saringan).

Jadi maknanya Program Saringan Literasi dan Numerasi. Program ini dirancang dan dibentuk sebagai penambahbaikan program sedia ada (KIA2M), memastikan semua murid Tahun 1 pada 2010 menguasai asas membaca, menulis dan mengira pada akhir tahun 3 menjelang Tahun 2011. DEFINISI LITERASI Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian. KEMAHIRAN ASAS LITERASI TAHUN 1 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 500 patah perkataan dan ayat mudah. TAHUN 2 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 800 patah perkataan dan ayat mudah menggunakan kata sendi. TAHUN 3 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 1000 patah perkataan dan ayat mudah dengan kata sendi dalam satu perenggan. 12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN LITERASI Konstruk 1 : Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan. Konstruk 2 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka. Konstruk 3 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka. Konstruk 4 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup. Konstruk 5 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.

~1~

Kategori bahasa dalam masyarakat boleh dibahagikan kepada beberapa jienis seperti bahasa suku kaum. Bahasa boleh digunakan sama ada secara lisan dan tulisan. KONSONAN BERGANDING KKV Contoh: NGA NGI NGU NGO NGE NYA NYI NYU NYO NYE ~2~ . memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. Konstruk 11 : Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah. Konstruk 9 : Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Konstruk 10 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran. Bahasa merupakan identiti sesuatu masyarakat. LITERASI BAHASA DAN KES PEMULIHAN DI SEKOLAH SAYA Bahasa ialah medium komunikasi antara manusia. bahasa daerah dan bahasa kebangsaan. Bahasa dilafazkan melalui simbol yang diterima pakai oleh sesuatu masyarakat. Diftong dan vokal berganding KVVK Contoh: BUAH KUAH KUIH 2. Dan satu Kes / masalah Literasi bahasa yang dikenalpasti adalah : 1.Konstruk 7 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong Konstruk 8 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Ini bertepatan dengan slogan ' Bahasa Jiwa Bangsa' Pada 24 Februari yang lalu saya telah berbincang dengan Pn Suriyati Ismail mengenai masalah yang sering dihadapi oleh beliau semasa mengajar muridmurid pemulihan . Konstruk 12 : Keupayaan membaca.

la. Vokal bergading boleh ditemui dalam kebanyakan perkataan bahasa Melayu seperti perkataan 'taat'. [e]. 'saat'. perkataan 'laut' tidak akan disebut sebagai [la. Cara penyebutannya kelihatan seperti terasing dan agak janggal. dan sebagainya. Tetapi perlu diingat bahawa cara mengejanya tetap 'laut'. [o] dan [u].Vokal berganding dan Diftong Vokal dalam bahasa Melayu terdiri daripada [a]. [e].la.wih]. [i].ut] tetapi kedengaran seperti adanya penambahan /w/ dalam sebutan tersebut menjadi [la.i]. 'sains'. kerana mereka akan menambah huruf tertentu kerana terpengaruh dengan sebutan daripada penutur jati. Sebagai contoh.boi] bukan disebut [am.i] kerana [gu.lai] tidak sama dengan [gu. Diftong pula kelihatan hampir sama dengan vokal berganding namun vokal tersebut dibunyikan serentak. Vokal [e] terdiri daripada e taling dan e pepet.lai] menggunakan diftong [oi] manakala [gu. Masalah akan timbul dalam kalangan pelajar yang kurang membaca atau kurang terdedah dengan perkataan yang mengandungi vokal berganding ini.bo. Ini turut menjelaskan bahawa perkataan tersebut mempunyai dua suku kata bukan satu suku kata. 'muat'.wut]. ~3~ . Diftong dalam bahasa Melayu terdiri daripada [oi]. seperti perkataan 'amboi' disebut [am. namun lidah Melayu memudahkannya dengan sekali sebut tetapi seperti terdapat huruf tertentu ditambah di antara gandingan vokal tersebut. 'kain'. Perlu diingat bahawa perkataan 'gulai' yang disebut [gu. dan salah jika dieja sebagai 'lawut'.i] adalah kata dasar 'gula' yang menerima pengimbuhan akhiran [-i]. [au] dan [ai]. seperti perkataan 'kuih' mungkin dieja sebagai 'kuwih' disebut [ku. 'buat'.

Aktiviti “Cantum dan Sebut” menggunakan kad-kad huruf 2. Kad huruf. b. Tindakan Yang Dijalankan Bagi mengatasi masalah ini sebanyak tiga aktiviti pengajaran dan pembelajaran dirancang..Murid akan menyebut ‘gaga’ bagi perkataan ‘nganga’ dan ‘yayi’ bagi perkataan‘nyanyi’. 1. Papan panel..KONSONAN BERGANDING REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Setiap kali aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlaku. 3.Antara perkataanperkataan yang sukar dibaca oleh murid ialah perkataan yang melibatkan konsonan bergabung (digraf) iaitu perkataan yang bersuku kata “ng. 3.Ini membuatkan guru terpaksa memikirkan suatu aktiviti yang boleh menarik semula minatmurid untuk belajar.4.’.Penekanan yang lebih kepada suku kata yang dinyatakan tadi perlu kerana perkataanseperti ini juga yang menyebabkan mereka sering gagal di dalam ujian pelepasan untuk ke kelas perdana semula. 1.‘kh. dan ‘sy. murid akan menunjukkan sikap acuh tidak acuh apabila mereka sukar untuk mengeja dan menyebut sesuatu perkataan..2.’. Bahan-bahan yang digunakan.’..... Setiap kali murid menduduki Ujian Standard Pelepasan mereka seringkali tidak dapat menjawab soalan-soalan yang melibatkan perkataan atau suku kata yangmempunyai ‘digraf’. Murid juga gagal untuk membaca ayat dan petikan jika perkataan didalam ayat terdapat perkataan yang mempunyai konsonan bergabung (digraf). ‘ny..’.Aktiviti eja dan sebut berdasarkan gambar dengan tayangan slaid ‘Power Point’. Bahan “Powerpoint ~4~ .Aktiviti bertulis dengan menjawab lembaran kerja berkaitan apa yang dipelajari. Kotak kertas.

lantas ada diantara murid ini tidak dapat ke sekolah seperti murid. Akhir sekali maka saya telah dapat mencari satu idea untuk membuat bahan bantu mengajar yang dapat membantu murid. beliau menyatakan masalah yang sering di hadapi oleh nya ialah muridmurid yang tiada sokongan dari ibubapa. beliau sangat hampa kerana tiada mendapat sokongan yang baik dari mereka. Setiap kali beliau meminta ibubapa datang untuk berbincang dan mencari jalan keluar dari masalah . Mereka ini kerap memonteng kerana alasan ibu bapa tidak cukup duit untuk menghantar mereka ke sekolah. Selain itu juga. Suriyati Ismail . murid –murid yang lemah ini tidak mempunyai motivasi yang tinggi untuk lebih berjaya. Melalui perbincangan saya dengan Guru Pemulihan saya Pn. Kebanyakan bahan bantu mengajar yang ada dipasaran adalah berbentuk besar.murid lain. Saya menggunakan bahan yang mudah diperolehi seperti kotak dan kertas bunga untuk membalutnya supaya lebih menarik. Kajian tindakan perlu dijalankan kerana guru dapat mengenal pasti kelemahan murid di ~5~ . beliau juga menyatakan murid – murid yang lemah ini mempunyai faktor lain iaitu faktor kemiskinan. susah di bawa ke manamana dan tidak memfokus kepada proses pemulihan. Guru yang menggunakan nya boleh menggunakannya berulang kali kerana ia mudah di bawa dan senang digunakan.murid lemah ini.MASALAH YANG DI KENAL PASTI MENERUSI WAWANCARA BERSAMA GURU PEMULIHAN SEKOLAH . Kadangkadang beliau terpaksa pulang lewat bagi membuat kelas tambahan bagi murid – murid lemah terutama mereka yang berada di tahun 4 dan 5. Mereka hanya melihat kelemahan diri mereka dan tidak mahu berusaha untuk menguasai pelajaran seperti murid.murid di aliran biasa. Guru-guru seharusnya menjalankan kajian tindakan di dalam kelas. Selain dari faktor tiada sokongan dari ibubapa. Ia tidak berat dan hanya sangkutkan pada mana – mana paku yang ada di dalam kelas untuk menggantungkannya.

dalam kelasnya sendiri dan cuba untuk membimbing atau merawat murid-murid yang lemah.Guru boleh bertanya kepada murid-murid dan berbincang dengan mereka tentang cara-cara atau teknik-teknik yang disukai oleh mereka semasa di dalam kelas. ~6~ . Sekurang-kurangnya guru perlu memikirkan cara atau teknik untuk membantu murid-muridnya dalam mata pelajaran yang diajarnya itu. guru harus mengubah teknik tersebut. Guru-guru boleh berbincang dengan rakan-rakan sejawatan untuk mencari cara dan teknik yang berkesan itu. guru-guru perlulah mencari cara atau teknik yang sesuai untuk mengatasi kelemahan murid-muridnya itu. Selain itu guru boleh mendapatkan pandangan murid tentang cara yang digunakan oleh guru sebelum ini. Sekiranya cara atau teknik yang digunakan itu kurang berkesan untuk mengatasi kelemahan muridnya itu. Guru bolehlah menggunakan cara yang disukai oleh murid agar pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Sudah tentu guru-guru yang mengajar murid-murid di dalam kelasnya sendiri yang mengetahui kelemahan yang dihadapi oleh murid-muridnya Oleh hal yang demikian. Jika jawapannya negatif. Perkara yang lebih penting ialah semangat guru itu untuk mencari cara atau teknik yang berkesan perlulah diberikan pujian dan mereka tidak seharusnya mudah berputus asa jika gagal buat kali pertama. sama ada cara itu membosankan atau menarik perhatian mereka. Guru perlu mencuba pelbagai cara atau teknik. maka guru bolehlah mencuba cara atau teknik yang lain. walaupun beberapa kali sehinggalah bertemu dengan cara atau kaedah yang berkesan.

Oleh yang demikian sudah tentulah memerlukan BBB yang digunakan untuk menarik perhatian murid selain faktor guru yang mesra dan tidak terlalu serius semasa pengajaran dan pembelajaran.Guru juga perlu mendapatkan komen atau pandangan murid tentang perkara-perkara yang tidak disukai oleh mereka terhadap guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. guru-guru perlulah menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan bahan bantu belajar (BBB). Murid-murid tersebut hendaklah diberikan aktiviti yang berbentuk "hands on" dan perkara ini tidak membosankan mereka. Untuk menarik perhatian murid. Guru-guru seharusnya peka dengan tuntutan Kementerian Pelajaran yang mahu kaedah pengajaran guru mestilah berpusatkan pelajar dan tidak berpusatkan guru. guru juga boleh mengedarkan soal selidik yang ringkas ataupun murid-murid menulis sebarang komen tentang cara guru mengajar murid.Teknik Pengajaran yang Berkesan. Dengan menggunakan kaedah tersebut. Selain secara lisan. ~7~ . sudah tentu kaedah pengajaran mesti menarik perhatian mereka. Tambahan pula murid-murid yang lemah ini lebih berminat terhadap pengajaran guru jika mereka dilibatkan sama dengan aktiviti yang disukai oleh mereka.

gemilang dan terbilang mengikut kemampuan masing-masing. Diharapkan usaha kita diberkati dan mendapat hasil seperti yang diharapkan iaitu untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. Oleh hal yang demikian. Jangan lupa bahawa kerja itu juga sebagai ibadah dengan syarat kerja itu dilakukan dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Selain itu elakkan sikap mengajar murid cuma setakat menjalankan tugas semata-mata. sama seperti berjuang di medan jihad. guru-guru yang mengajar murid-murid yang lemah memang berhadapan dengan cabaran yang hebat. Di samping itu. guru-guru mesti memiliki komitmen yang tinggi terhadap murid dan sanggup membuat kerja lebih demi membantu murid. ~8~ . Dengan perkataan lain.PENUTUP Kesimpulannya. Perlu diingat bahawa mendidik murid juga merupakan satu perjuangan. guru-guru perlulah bersemangat dan bermotivasi tinggi semasa berada di dalam kelas untuk menggalakkan murid-murid bersemangat dan bermotivasi semasa belajar. anggaplah masalah yang dihadapi di dalam kelas itu sebagai cabaran dan peluang untuk memberikan sumbangan dan bukannya masalah atau halangan.

tinggi terima kasih di atas tunjuk ajar yang di berikan oleh Tuan Haji Mansor yang tidak mengenal erti penat dan lelah mengajar kami selama ini. namun pada hari ini pun saya berasa sangat bertuah kerana dapat mempelajarinya. Walaupun saya bukanlah pandai sangat dalam subjek ini namun dengan adanya pendedahan ini sekurang. Tanpa mereka saya tidak mampu untuk segagah ini hingga saat ini.Penghargaan Di sini saya ingin mengucapkan setinggi. Ketika saya mengambil sijil KPLD pada tahun 1999 dulu . Terima kasih. ilmu saya telah bertambah berbanding orang lain yang tidak menyambung pelajaran mereka . Penyampaian yang di lakukan oleh Tuan sangat menarik dan begitu terperinci serta mudah difahami.kurangnya . Tidak lupa juga buat kawan-kawan yang telah memberi semangat dan galakan bagi saya selama ini. saya tidak belajar mengenainya. Dan sekarang saya merasa bertuah kerana diberi peluang oleh Allah Taala mengetahui dengan lebih dekat dan mendalam lagi mengenai ilmu ini .tunggu tutorial ini. Bagi saya sebenarnya ilmu lah yang paling penting dan saya ikhlas mempelajarinya. Yang Benar ----------------------(Seri Banun Binti A. Rahman) 72071011522 ~9~ . Malah saya rasa cukup gembira dan tertunggu.Sekian . juga untuk Guru pemulihan sekoah saya Puan Suriyati Ismail yang membantu mencari bahan dan idea bagi menyiapkan bahan bantu mengajar yang cantik dan menarik ini. .

2012 WAJ 3104 Memahami kehendak soalan tugasan dan berbincang bersama rakan sekelas. Che Kerma ~ 10 ~ . Rahman (g611ttpimc5220) PPG PIMC SEM.3. 3. Rahman 4.2012 Mencari maklumat dari perpustakaan dan internet Menganalisis dan mencetak bahan – bahan yang diperolehi. MANSOR B. DUA (AMBILAN JUN 2011) WAJ 3104 (LITERASI BAHASA MELAYU) HJ.3. 2012 PERKARA YANG DIBINCANGKAN Menerima soalan tugasan dan taklimat daripada pensyarah subjek 3. CHE KERMA CATATAN Tugasan yang telah siap mesti dihantar pada 10 Mac 2012 Memulakan langkah awal mencari dan memahami tajuk Rosnani Nordin TANDATANGAN Hj. Mansor b. Seri Banun Binti A. RAHMAN 720710115220 KUMPULAN/ UNIT MATA PELAJARAN PENSYARAH PEMBIMBING TARIKH 18. Catat bibliografi 5.2012 Mencari dan berbincang Mengumpul bahan Memahami topik Seri Banun Binti A. 2.BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS PENDEK NAMA PELAJAR SERI BANUN BINTI A.

2012 Menghantar tugasan yang telah siap .masalah di kelas pemulihan sekolah dan merancang strategi melaksanakan untuk membuat bahan bantu mengajar Seri Banun Binti A. Rahman Pn. Suriyati Ismail 6. Rahman Rosnani Nordin ~ 11 ~ . Tuan Haji Mansor Che Kerma Seri Banun A.3.3.2012 Berbincang bersama rakan rakan Menyusun maklumat Menghubungkait maklumat Membuat huraian Hingga semua 10. siap.

Guru-guru perlulah memberikan harapan dan sokongan moral kepada pelajar untuk berjaya atau lulus dalam peperiksaan. Oleh itu guru-guru perlu mendampingi murid-murid dan bimbinglah mereka kerana mereka sebenarnya memerlukan bimbingan. muridmurid perlu diberikan penerangan tentang sebab-sebab guru perlu bertindak dengan tegas semasa pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. guru perlulah bersikap tegas terhadap murid tetapi bukannya garang. Oleh itu guru-guru perlu menghormati murid-muridnya dan insyaallah. Sekiranya ada murid yang pandai melukis. Selalu ingatkan mereka agar berfikir secara positif dan yakinkan mereka bahawa mereka boleh lulus dalam peperiksaan tetapi mestilah diikuti dengan usaha gigih dan berterusan tanpa mengenal putus asa. Guru-guru hendaklah selalu memberikan pujian dan kata-kata semangat terhadap murid sebagai dorongan untuk mereka belajar dan lulus dalam peperiksaan. Hal ini demikian kerana. minta mereka melukis perkara yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran pada hari itu di dalam kelas.Dalam mengendalikan kelas yang lemah dan bermasalah ini. murid-murid juga akan hormat kepada guru. Selain itu guru juga tidak seharusnya bersikap prejudis dan pilih kasih semasa mengajar murid di dalam kelas. Biasanya murid-murid yang selalunya biadap terhadap guru juga akan tunduk kepada guru yang menghormati mereka dan meningkatkan harga diri mereka. ~ 12 ~ .SEKAPUR SIREH Pakar-pakar dalam bidang pendidikan juga sering mengaitkan bahawa pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang menarik. Hal ini demikian kerana murid-murid tidak suka akan guru-guru yang bersikap sedemikian. Perkara ini sudah menjadi lumrah iaitu murid-murid ini juga manusia biasa dan perlu dihormati untuk meningkatkan harga diri mereka.. Selain itu cari perkara disukai oleh mereka dalam pengajaran dan pembelajaran.

remedialclass.dbp.gov. http://www.com/2009/06/kaedah-pengajaran-muridsederhana-dan. Teori. Amir Awang. 1. http://prpm.net/2012/03/02/kad-perkataan-vokalberganding-diftong/ 4. http://www.my/Search.html ~ 13 ~ . http://hjmsaad.edu. 1986.com. http://portallinus.ppdkualakangsar. Bhd .teori Pembelajaran.blogspot.my/lessonPlan/bm4.aspx?k=dilafazkan&d=10 2.edaya.pdf 5. Penerbit Fajar Bakti Sdn.Rujukan 1.my/?p=327#comment-12 3.

Tunjukkan kad perkataan bagi : durian 6. Bimbing murid konsep eja perkataan ‘durian’ menggunakan kad suku yang dipecahkan kepada suku kata berwarna. Lihat contoh di bawah : 7.LAMPIRAN BAHAN BANTU MENGAJAR VOKAL BERGANDING 1. Tunjukkan salah satu gambar daripada kad imbasan dan minta murid sebutkan nama gambar. minta murid eja sendiri perkataan mengikut suku kata. Sila lihat contoh di bawah : 3. Guru rangsang murid untuk menyebut nama gambar yang dilihat. Murid akan memberi jawapan iaitu : buah durian 5. ~ 14 ~ . Kemudian. 4. 2.

8. Rangsang murid untuk mengeja dan membatang perkataan ini secara kumpulan dan individu. Jika sudah boleh. 10. Lihat contoh di bawah : 9. Tunjukkan kad imbasan bergambar yang lain dan ulang langkah di atas Ini adalah contoh kad perkataan vokal berganding . tunjukkan kad perkataan (gabungan suku kata pertama dan kedua tadi). iaitu KUIH KUIH KAD PERKATAAN KU + IH ~ 15 ~ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful