INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PROJEK (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan

Rubrik Pemarkahan)

Kursus

PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH

Tempoh

Tarikh Mula: 30/07/2012 Tarikh Serahan: Minggu pertama interaksi Nov/Disem 2012/ 2

Program Kumpulan Disediakan oleh Disahkan oleh Nama & Tandatangan

j-QAF Ambilan Januari 2012 PENGAJIAN AGAMA /B. ARAB FIRDAUS BIN ABDULLAH Penyelaras Kursus

Tahun/ Semester

Ketua Jabatan

Tarikh

(FIRDAUS BIN ABDULLAH) 30/7/2012

(ISHAK BIN ISMAIL) 30/7/2012

2. Mengelola pengajaran dan pembelajaran al-Quran dengan betul.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK JABATAN MATA PELAJARAN KUMPULAN SEMESTER Tarikh Mula : : : : JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH j-QAF AMBILAN JANUARI 2012 KEDUA 30 Julai 2012 Tarikh Hantar Minggu Pertama Interaksi Nov 2012 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS :1. Membuat laporan refleksi sepajang pelaksanaan projek. 3. 3. Merancang penganjuran Majlis Tilawah al-Quran peringkat IPG Kampus Sarawak. 2. Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat al-Quran serta menghurai tafsiran ayat al-Quran. OBJEKTIF PROJEK:1. Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1dan 2 . Membuat pemerhatian dan laporan berkaitan pengajaran Asuhan Tilawah al-Quran yang dilaksanakan di sekolah. Menghurai sejarah penulisan al-Quran dan resm uthmani. . Menghurai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang al-Quran. 4. Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat al-Quran serta dapat menghurai tafsiran ayat kefahaman. 5.

Pengalaman. . HURAIAN TENTANG SEJARAH DAN KEISTIMEWAAN RESM UTHMANI. LAPORAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH  Pemerhatian . PENULISAN REFLEKSI 15 Setiap tajuk perlu dijilidkan secara berasingan dan dimasukkan bersama ke dalam fail ring.Rujukan . Kriteria penilaian penulisan:. sosial dan emosi 45 3. masalah serta penyelesaian masalah sepanjang melaksanakan projek .Lampiran WAJARAN CATATAN  Esei pendek .Proses pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Quran oleh Guru Pendidikan Islam di sekolah.Menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif dengan menyatakan bagaimana pengalaman ini dapat meningkatkan perkembangan kognitif.Kandungan kritikal . .Format penulisan .Bahasa .SPESIFIKASI BENTUK TUGASAN TAJUK 1. 40  2. seterusnya mengenal pasti dan menyenaraikan kaedah-kaedah yang digunakan. .cara pelaksanaan model tasmik dalam program j-QAF  Laporan  Laporan refleksi Refleksi .Menyediakan satu nota yang mengandungi huraian berkaitan dengan sejarah dan keistimewaan resm uthmani.Mengandungi 2500-3000 patah perkataan (tidak melebihi 15 muka surat).

. Langkau 1.... Saiz huruf 12 c.... 3.... Format penulisan adalah seperti berikut:a.......... Rujukan mengikut format APA e.................PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK 1...... ......... Disediakan oleh: Disahkan oleh: ... Tugasan ini adalah tugasan berkumpulan. IPGKS tidak lewat daripada tarikh yang telah ditetapkan dalam arahan tugasan projek... Font Arial (saiz 12) b...... ...... Hasil tugasan projek yang telah siap hendaklah dikumpul dan disusun mengikut tajuk di dalam fail ring 20mm seterusnya dihantar ke Jabatan Pendidikan Islam dan Moral.......5 baris d... 2.... Lampiran adalah wajib.........

Perbincangan yang amat jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh .Sangat lancar.Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan . luas dan bersesuaian .Menarik. penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan sempurna .RUBRIK PEMARKAHAN TUGASAN PROJEK MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH KRITERIA PENTAKSIRAN KANDUNGAN TAHAP PENCAPAIAN PERBINCANGAN KRITIKAL & REFLEKTIF PERSEMBAHAN ORGANISASI BAHASA RUJUKAN & BAHAN SOKONGAN NILAI-NILAI KEGURUAN CEMERLANG (80-100%) .Sebutan bebas daripada loghat negeri .Ejaan betul .Menunjukkan pengetahuan yang sangat luas.Menunjukkan komitmen yang tinggi .Persembahan yang sagat menarik perhatian khalayak ramai amat berkeyakinan.Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang amat sesuai Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara . inovatif dan persembahan rekabentuk yang sangat baik .Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang tinggi .Penggunaan bahan bantu mengajar .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan . menyeluruh dan terkini .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Sebutan jelas dan betul . penyampaian yang sangat lancar .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang sangat baik .Organisasi maklumat yang cemerlang .Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan cemerlang .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan sangat berkesan .

Sebutan jelas dan betul .Liputan yang mencukupi. luas dan bersesuaian .Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan baik .Penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dan menarik . penyampaian yang lancar .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Persembahan yang menarik perhatian khalayak ramai.Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang baik .Menunjukkan pengetahuan yang menyeluruh an terkini .Menepati masa yang ditentukan .Struktur yang t jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Sangat lancar.Menarik rekabentuk yang baik .Menepati masa yang ditentukan Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan . konsisten dan memenuhi keperluan tugasan .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Sebutan bebas daripada loghat negeri .sangat berkesan dan menarik kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain BAIK (65-79%) .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan baik .Organisasi maklumat yang bak .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan .Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan . berkeyakinan.Ejaan betul .Perbincangan yang jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh .Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan berkesan .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang baik .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang sesuai .

Keseluruhannya kurang lancar .Sebutan jelas dan betul .Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan .Penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dan menarik .Menepati masa yang ditentukan Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain LULUS (50-54%) . berkeyakinan.Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang sesuai .Struktur tidak lengkap dan tiada .Organisasi maklumat yang kurang memuaskan .Menarik rekabentuk yang memuaskan .Perbincangan menunjukkan pemahaman konsep yang terhad .Kekurangan elemen kemahiran teknikal .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan memuaskan .Memenuhi kritesia kandungan tetapi terdapat bahagia yang tidak jelas . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.Ejaan betul .Struktur yang t jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Kandungan tidak lengkap .Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang terhad .Menunjukkan pengetahuan yang memuaskan .Sangat lancar. penyampaian yang lancar .MEMUASKAN (54-64%) .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan .Banyak aspek reka bentuk perlu diperbaiki .Struktur ayat banyak yang .Tiadapercubaan untuk membuat . luas dan bersesuaian .Perbincangan yang jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan memuaskan .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang baik .Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan memuaskan .Penggunaan perbendaharaan kata terhad .Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan .Hanya beberapa rujukan yang releven .Kurang menepati gaya serta .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang baik .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Persembahan yang menarik perhatian khalayak ramai.Sebutan bebas daripada loghat negeri .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Organisasi maklumat yang memuaskan .

Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad .Kurang mencungkil pemikiran pembaca GAGAL (0-49%) .Organisasi maklumat yang lemah .Kurang menepati masa yang ditentukan .Keseluruhannya tidak lancar .Kurang aau hampir tiada bahan sokongan . tidak kritis.Gagal mengurus dan melaksanaka n aktiviti .Tiadapercubaan untuk membuat hujah atau membincangkan penyelidikan .Kurang mampu menarik perhatian khalayak .Perbincangan sangat terhad.Kesalahan ejaan yang sangat ketara . kurang keupayaan menganalisis dan mensintesis .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang terhad . tiada keupayaan menganalisis dan mensintesis .Perlu penambahbaik an dalam banyak aspek tertentu .Perbincangan terhad.Kurang atau hampir tiada rujukan .Aspek reka bentuk sangat lemah .Seringkali penyampaian tidak difahami .Persembahan yang kurang memuaskan .Tidak mampu menarik perhatian khalayak .Perlu penambahbaik an dalam semua aspek .Seringkali terdapat sebutan yang salah konvensyen penulisan akademik / buku panduan KKBI edisi pelajar .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang kurang memuaskan .Struktur tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas .Jelas menunjukkan tiada pemahan konsep .Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang sangat terhad .Kandungan tidak lengkap .Sebahagian besar sebiutan salah .Hampir keseluuruhan struktur perlu dibetulkan .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang tidak memuaskan .Kurang mencungkil pemikiran pembaca .Kesalahan ejaan yang sangat ketara .hujah atau membincangkan penyelidikan .Tiada menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik / buku panduan KKBI edisi pelajar . kurang kritis.Tiada elemen kemahiran teknikal .Pengurusan dan pelaksanaan aktiviti kurang memuaskan perlu dibetulkan .Tidak menepati masa yang ditentukan kesimpulan yang jelas .Persembahan yang lemah .

.

Analitik ASPEK YANG DINILAI DAN PEMBERAT mA..Tranformasi . 30-21 B.Aplikasi ilmu 20-11 Huraian dan perbincangan sederhana Sederhana dalam menunjukkan . Menyediakan Bahan Bantu Mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi berdasarkan Rancangan Pengajaran Harian yang disediakan.kepelbagaian sumber rujukan Skop Isi Kandungan Kefahaman maklumat KRITERIA KOMPONEN TUGASAN Baik 25-18 Maklumat dan dokumen tepat . Huraian dan perbincangan matang dan bernas Jelas menunjukkan . sesuai.Aplikasi ilmu 10-0 Tidak menampakkan kematangan dalam perbincangan Tidak Menunjukkan .Pemerolehan Ilmu (25%) Kemahiran mencari sumber.Aplikasi Ilmu 30-21 20-11 10-0 . Penguasaan Ilmu (30%) Kebolehan merancang dan menstruktur maklumat secara bermakna Kebolehan mengaplikasi ilmu dan kemahiran Kebolehan menghubungkait pelbagai unsur Kebolehan membina pemikiran dan tafsiran kendiri Pembentangan bahan dan maklumat yang diperolehi.Transformasi .Transformasi . Mengaplikasi ilmu tajwid dalam pertandingan tilawah al-Quran. lengkap dan dari pelbagai sumber Sederhana 17-10 Maklumat dan dokumen tepat kurang lengkap Lemah 9-0 Maklumat dan dokumen kurang tepat kurang lengkap Menyediakan satu nota yang mengandungi huraian berkaitan dengan sejarah penulisan alQuran dan sejarah serta keistimewaan resm uthmani. Menghuraikan kefahaman ayat al-Quran dalam pertandingan tilawah alQuran.

Pemindahan Ilmu (30 %) Pengkajian tentang pengetahuan yang dipelajari Aplikasi dalam konteks/ situasi sebenar Penghasilan produk berdasarkan prinsip dan prosedur yang betul Sikap dan Sahsiah (15%) Komitmen Refleksi tugasan Kolaborasi Merancang dan Hasil Tugasan melaksanakan aktiviti Menunjukkan:penganjuran Majlis Tilawah al-Quran peringkat IPGKS. Kecekapan ilmu dan Melaksanakan pengajaran kemahiran membuat makro berdasarkan instrumen kajian Rancangan Pengajaran Penghasilan laporan Harian dan Bahan Bantu reflektif Mengajar yang dihasilkan. Hasil Tugasan Kurang Menunjukkan:Kecekapan ilmu dan kemahiran Penghasilan produk mengikut spesifikasi Pembinaan kefahaman baru Hasil Tugasan Tidak Menunjukkan:Kecekapan ilmu dan kemahiran Penghasilan produk mengikut spesifikasi Pembinaan kefahaman baru Berdasarkan pemerhatian Cemerlang dari segi:pensyarah pembimbing.C. Komitmen Refleksi Kolaborasi 15-11 10-6 Sederhana dari segi:Komitmen Refleksi Kolaborasi 5-0 Lemah dari segi:Komitmen Refleksi Kolaborasi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful