INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PROJEK (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan

Rubrik Pemarkahan)

Kursus

PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH

Tempoh

Tarikh Mula: 30/07/2012 Tarikh Serahan: Minggu pertama interaksi Nov/Disem 2012/ 2

Program Kumpulan Disediakan oleh Disahkan oleh Nama & Tandatangan

j-QAF Ambilan Januari 2012 PENGAJIAN AGAMA /B. ARAB FIRDAUS BIN ABDULLAH Penyelaras Kursus

Tahun/ Semester

Ketua Jabatan

Tarikh

(FIRDAUS BIN ABDULLAH) 30/7/2012

(ISHAK BIN ISMAIL) 30/7/2012

. Mengelola pengajaran dan pembelajaran al-Quran dengan betul. Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat al-Quran serta dapat menghurai tafsiran ayat kefahaman. 2. Merancang penganjuran Majlis Tilawah al-Quran peringkat IPG Kampus Sarawak. 3. Membuat pemerhatian dan laporan berkaitan pengajaran Asuhan Tilawah al-Quran yang dilaksanakan di sekolah. Menghurai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang al-Quran. 5. Menghurai sejarah penulisan al-Quran dan resm uthmani. Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat al-Quran serta menghurai tafsiran ayat al-Quran.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK JABATAN MATA PELAJARAN KUMPULAN SEMESTER Tarikh Mula : : : : JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH j-QAF AMBILAN JANUARI 2012 KEDUA 30 Julai 2012 Tarikh Hantar Minggu Pertama Interaksi Nov 2012 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS :1. 3. Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1dan 2 . 4. 2. Membuat laporan refleksi sepajang pelaksanaan projek. OBJEKTIF PROJEK:1.

. PENULISAN REFLEKSI 15 Setiap tajuk perlu dijilidkan secara berasingan dan dimasukkan bersama ke dalam fail ring.Menyediakan satu nota yang mengandungi huraian berkaitan dengan sejarah dan keistimewaan resm uthmani.cara pelaksanaan model tasmik dalam program j-QAF  Laporan  Laporan refleksi Refleksi .Mengandungi 2500-3000 patah perkataan (tidak melebihi 15 muka surat). .Lampiran WAJARAN CATATAN  Esei pendek . .Menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif dengan menyatakan bagaimana pengalaman ini dapat meningkatkan perkembangan kognitif.Rujukan . LAPORAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH  Pemerhatian .Bahasa . Kriteria penilaian penulisan:. 40  2.Kandungan kritikal .Proses pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Quran oleh Guru Pendidikan Islam di sekolah. seterusnya mengenal pasti dan menyenaraikan kaedah-kaedah yang digunakan.Format penulisan . masalah serta penyelesaian masalah sepanjang melaksanakan projek . HURAIAN TENTANG SEJARAH DAN KEISTIMEWAAN RESM UTHMANI.Pengalaman. sosial dan emosi 45 3.SPESIFIKASI BENTUK TUGASAN TAJUK 1.

. ................ Tugasan ini adalah tugasan berkumpulan... Hasil tugasan projek yang telah siap hendaklah dikumpul dan disusun mengikut tajuk di dalam fail ring 20mm seterusnya dihantar ke Jabatan Pendidikan Islam dan Moral....... IPGKS tidak lewat daripada tarikh yang telah ditetapkan dalam arahan tugasan projek..... ... Langkau 1........ 2......... Lampiran adalah wajib. Rujukan mengikut format APA e...5 baris d.. Format penulisan adalah seperti berikut:a....... Saiz huruf 12 c. 3......PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK 1................... Font Arial (saiz 12) b.. Disediakan oleh: Disahkan oleh: ....

Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan sangat berkesan . menyeluruh dan terkini .RUBRIK PEMARKAHAN TUGASAN PROJEK MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH KRITERIA PENTAKSIRAN KANDUNGAN TAHAP PENCAPAIAN PERBINCANGAN KRITIKAL & REFLEKTIF PERSEMBAHAN ORGANISASI BAHASA RUJUKAN & BAHAN SOKONGAN NILAI-NILAI KEGURUAN CEMERLANG (80-100%) . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. inovatif dan persembahan rekabentuk yang sangat baik .Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Menunjukkan komitmen yang tinggi .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang sangat baik . penyampaian yang sangat lancar .Penggunaan bahan bantu mengajar .Menunjukkan pengetahuan yang sangat luas. luas dan bersesuaian .Ejaan betul .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Sebutan bebas daripada loghat negeri .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang tinggi .Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan .Sangat lancar.Sebutan jelas dan betul .Perbincangan yang amat jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan .Persembahan yang sagat menarik perhatian khalayak ramai amat berkeyakinan.Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang amat sesuai Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara .Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan .Organisasi maklumat yang cemerlang .Menarik.Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan sempurna .Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan cemerlang .

Liputan yang mencukupi.sangat berkesan dan menarik kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain BAIK (65-79%) .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang baik . konsisten dan memenuhi keperluan tugasan .Perbincangan yang jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Menepati masa yang ditentukan Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain .Sebutan jelas dan betul .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang sesuai .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang baik .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan .Ejaan betul .Menepati masa yang ditentukan .Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan .Persembahan yang menarik perhatian khalayak ramai. penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.Sangat lancar.Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan berkesan .Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan baik .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan baik .Penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dan menarik .Organisasi maklumat yang bak .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan .Struktur yang t jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Sebutan bebas daripada loghat negeri .Menarik rekabentuk yang baik .Menunjukkan pengetahuan yang menyeluruh an terkini . berkeyakinan. penyampaian yang lancar . luas dan bersesuaian .

Struktur yang t jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Sangat lancar.Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan memuaskan .Sebutan bebas daripada loghat negeri .Perbincangan menunjukkan pemahaman konsep yang terhad .Ejaan betul . luas dan bersesuaian .Menunjukkan pengetahuan yang memuaskan .Kekurangan elemen kemahiran teknikal .Kurang menepati gaya serta .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan memuaskan .MEMUASKAN (54-64%) . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan memuaskan .Menarik rekabentuk yang memuaskan .Struktur ayat banyak yang .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang baik .Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan .Banyak aspek reka bentuk perlu diperbaiki .Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang terhad .Tiadapercubaan untuk membuat . penyampaian yang lancar .Hanya beberapa rujukan yang releven . berkeyakinan.Memenuhi kritesia kandungan tetapi terdapat bahagia yang tidak jelas .Kandungan tidak lengkap .Sebutan jelas dan betul .Struktur tidak lengkap dan tiada .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang baik .Menepati masa yang ditentukan Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain LULUS (50-54%) .Penggunaan perbendaharaan kata terhad .Penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dan menarik .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Keseluruhannya kurang lancar .Organisasi maklumat yang kurang memuaskan .Organisasi maklumat yang memuaskan .Perbincangan yang jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh .Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang sesuai .Persembahan yang menarik perhatian khalayak ramai.Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .

Sebahagian besar sebiutan salah .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang kurang memuaskan . kurang keupayaan menganalisis dan mensintesis .Gagal mengurus dan melaksanaka n aktiviti .Aspek reka bentuk sangat lemah .Persembahan yang kurang memuaskan .Pengurusan dan pelaksanaan aktiviti kurang memuaskan perlu dibetulkan .Jelas menunjukkan tiada pemahan konsep .Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad . tidak kritis.Perbincangan terhad.Kesalahan ejaan yang sangat ketara .hujah atau membincangkan penyelidikan .Kandungan tidak lengkap .Seringkali penyampaian tidak difahami .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang tidak memuaskan .Tidak menepati masa yang ditentukan kesimpulan yang jelas .Tiada elemen kemahiran teknikal .Kurang aau hampir tiada bahan sokongan .Kurang menepati masa yang ditentukan .Tidak mampu menarik perhatian khalayak .Tiada menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik / buku panduan KKBI edisi pelajar .Kurang mampu menarik perhatian khalayak . tiada keupayaan menganalisis dan mensintesis .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang terhad .Perlu penambahbaik an dalam banyak aspek tertentu .Kurang mencungkil pemikiran pembaca .Persembahan yang lemah . kurang kritis.Tiadapercubaan untuk membuat hujah atau membincangkan penyelidikan .Struktur tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas .Perbincangan sangat terhad.Keseluruhannya tidak lancar .Perlu penambahbaik an dalam semua aspek .Hampir keseluuruhan struktur perlu dibetulkan .Seringkali terdapat sebutan yang salah konvensyen penulisan akademik / buku panduan KKBI edisi pelajar .Kurang mencungkil pemikiran pembaca GAGAL (0-49%) .Organisasi maklumat yang lemah .Kesalahan ejaan yang sangat ketara .Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang sangat terhad .Kurang atau hampir tiada rujukan .

.

. Penguasaan Ilmu (30%) Kebolehan merancang dan menstruktur maklumat secara bermakna Kebolehan mengaplikasi ilmu dan kemahiran Kebolehan menghubungkait pelbagai unsur Kebolehan membina pemikiran dan tafsiran kendiri Pembentangan bahan dan maklumat yang diperolehi.Analitik ASPEK YANG DINILAI DAN PEMBERAT mA.Pemerolehan Ilmu (25%) Kemahiran mencari sumber.Tranformasi .Aplikasi ilmu 10-0 Tidak menampakkan kematangan dalam perbincangan Tidak Menunjukkan . Mengaplikasi ilmu tajwid dalam pertandingan tilawah al-Quran. Menghuraikan kefahaman ayat al-Quran dalam pertandingan tilawah alQuran. Menyediakan Bahan Bantu Mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi berdasarkan Rancangan Pengajaran Harian yang disediakan. sesuai.Aplikasi ilmu 20-11 Huraian dan perbincangan sederhana Sederhana dalam menunjukkan . Huraian dan perbincangan matang dan bernas Jelas menunjukkan .kepelbagaian sumber rujukan Skop Isi Kandungan Kefahaman maklumat KRITERIA KOMPONEN TUGASAN Baik 25-18 Maklumat dan dokumen tepat .Aplikasi Ilmu 30-21 20-11 10-0 .Transformasi . lengkap dan dari pelbagai sumber Sederhana 17-10 Maklumat dan dokumen tepat kurang lengkap Lemah 9-0 Maklumat dan dokumen kurang tepat kurang lengkap Menyediakan satu nota yang mengandungi huraian berkaitan dengan sejarah penulisan alQuran dan sejarah serta keistimewaan resm uthmani. 30-21 B.Transformasi .

Hasil Tugasan Kurang Menunjukkan:Kecekapan ilmu dan kemahiran Penghasilan produk mengikut spesifikasi Pembinaan kefahaman baru Hasil Tugasan Tidak Menunjukkan:Kecekapan ilmu dan kemahiran Penghasilan produk mengikut spesifikasi Pembinaan kefahaman baru Berdasarkan pemerhatian Cemerlang dari segi:pensyarah pembimbing.C. Kecekapan ilmu dan Melaksanakan pengajaran kemahiran membuat makro berdasarkan instrumen kajian Rancangan Pengajaran Penghasilan laporan Harian dan Bahan Bantu reflektif Mengajar yang dihasilkan. Pemindahan Ilmu (30 %) Pengkajian tentang pengetahuan yang dipelajari Aplikasi dalam konteks/ situasi sebenar Penghasilan produk berdasarkan prinsip dan prosedur yang betul Sikap dan Sahsiah (15%) Komitmen Refleksi tugasan Kolaborasi Merancang dan Hasil Tugasan melaksanakan aktiviti Menunjukkan:penganjuran Majlis Tilawah al-Quran peringkat IPGKS. Komitmen Refleksi Kolaborasi 15-11 10-6 Sederhana dari segi:Komitmen Refleksi Kolaborasi 5-0 Lemah dari segi:Komitmen Refleksi Kolaborasi .