INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PROJEK (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan

Rubrik Pemarkahan)

Kursus

PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH

Tempoh

Tarikh Mula: 30/07/2012 Tarikh Serahan: Minggu pertama interaksi Nov/Disem 2012/ 2

Program Kumpulan Disediakan oleh Disahkan oleh Nama & Tandatangan

j-QAF Ambilan Januari 2012 PENGAJIAN AGAMA /B. ARAB FIRDAUS BIN ABDULLAH Penyelaras Kursus

Tahun/ Semester

Ketua Jabatan

Tarikh

(FIRDAUS BIN ABDULLAH) 30/7/2012

(ISHAK BIN ISMAIL) 30/7/2012

Membuat pemerhatian dan laporan berkaitan pengajaran Asuhan Tilawah al-Quran yang dilaksanakan di sekolah. 3. Merancang penganjuran Majlis Tilawah al-Quran peringkat IPG Kampus Sarawak. Membuat laporan refleksi sepajang pelaksanaan projek. Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat al-Quran serta menghurai tafsiran ayat al-Quran. Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat al-Quran serta dapat menghurai tafsiran ayat kefahaman. Mengelola pengajaran dan pembelajaran al-Quran dengan betul. 5. Menghurai sejarah penulisan al-Quran dan resm uthmani. Menghurai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang al-Quran.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK JABATAN MATA PELAJARAN KUMPULAN SEMESTER Tarikh Mula : : : : JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH j-QAF AMBILAN JANUARI 2012 KEDUA 30 Julai 2012 Tarikh Hantar Minggu Pertama Interaksi Nov 2012 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS :1. Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1dan 2 . 4. . 2. 3. OBJEKTIF PROJEK:1. 2.

Pengalaman.Mengandungi 2500-3000 patah perkataan (tidak melebihi 15 muka surat).Format penulisan .Proses pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Quran oleh Guru Pendidikan Islam di sekolah. . . masalah serta penyelesaian masalah sepanjang melaksanakan projek .Lampiran WAJARAN CATATAN  Esei pendek .SPESIFIKASI BENTUK TUGASAN TAJUK 1. HURAIAN TENTANG SEJARAH DAN KEISTIMEWAAN RESM UTHMANI.Menyediakan satu nota yang mengandungi huraian berkaitan dengan sejarah dan keistimewaan resm uthmani. 40  2.Menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif dengan menyatakan bagaimana pengalaman ini dapat meningkatkan perkembangan kognitif. PENULISAN REFLEKSI 15 Setiap tajuk perlu dijilidkan secara berasingan dan dimasukkan bersama ke dalam fail ring.Rujukan .Kandungan kritikal . sosial dan emosi 45 3. seterusnya mengenal pasti dan menyenaraikan kaedah-kaedah yang digunakan.Bahasa . LAPORAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH  Pemerhatian . Kriteria penilaian penulisan:. .cara pelaksanaan model tasmik dalam program j-QAF  Laporan  Laporan refleksi Refleksi .

.........5 baris d.. Lampiran adalah wajib..........PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK 1.... 3... Langkau 1.. Disediakan oleh: Disahkan oleh: ............ 2...... Hasil tugasan projek yang telah siap hendaklah dikumpul dan disusun mengikut tajuk di dalam fail ring 20mm seterusnya dihantar ke Jabatan Pendidikan Islam dan Moral..... Rujukan mengikut format APA e. . Format penulisan adalah seperti berikut:a. ....................... Saiz huruf 12 c.. Font Arial (saiz 12) b..... Tugasan ini adalah tugasan berkumpulan....... IPGKS tidak lewat daripada tarikh yang telah ditetapkan dalam arahan tugasan projek....

Sangat lancar.Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Menunjukkan pengetahuan yang sangat luas.Persembahan yang sagat menarik perhatian khalayak ramai amat berkeyakinan.Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan .Sebutan bebas daripada loghat negeri .Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. inovatif dan persembahan rekabentuk yang sangat baik .Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan sangat berkesan .Menunjukkan komitmen yang tinggi .Penggunaan bahan bantu mengajar .Organisasi maklumat yang cemerlang . penyampaian yang sangat lancar . menyeluruh dan terkini .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang sangat baik .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang amat sesuai Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang tinggi .Sebutan jelas dan betul .Menarik.Ejaan betul .Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan cemerlang .RUBRIK PEMARKAHAN TUGASAN PROJEK MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH KRITERIA PENTAKSIRAN KANDUNGAN TAHAP PENCAPAIAN PERBINCANGAN KRITIKAL & REFLEKTIF PERSEMBAHAN ORGANISASI BAHASA RUJUKAN & BAHAN SOKONGAN NILAI-NILAI KEGURUAN CEMERLANG (80-100%) .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan . luas dan bersesuaian .Perbincangan yang amat jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan sempurna .

Penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dan menarik .Sangat lancar.Menepati masa yang ditentukan Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain .Menepati masa yang ditentukan . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.Menunjukkan pengetahuan yang menyeluruh an terkini .Liputan yang mencukupi.Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Perbincangan yang jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh . luas dan bersesuaian .Ejaan betul . konsisten dan memenuhi keperluan tugasan .Sebutan jelas dan betul .Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan .Organisasi maklumat yang bak .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang baik .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang sesuai .sangat berkesan dan menarik kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain BAIK (65-79%) . berkeyakinan. penyampaian yang lancar .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Sebutan bebas daripada loghat negeri .Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan baik .Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan berkesan .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan baik .Struktur yang t jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Persembahan yang menarik perhatian khalayak ramai.Menarik rekabentuk yang baik .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang baik .

Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang baik .Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan memuaskan .Perbincangan menunjukkan pemahaman konsep yang terhad .Persembahan yang menarik perhatian khalayak ramai.Organisasi maklumat yang memuaskan .Banyak aspek reka bentuk perlu diperbaiki .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang baik .Perbincangan yang jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh .Ejaan betul .Sebutan jelas dan betul . berkeyakinan.Menarik rekabentuk yang memuaskan .Organisasi maklumat yang kurang memuaskan .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Tiadapercubaan untuk membuat .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan memuaskan .Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan .Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan memuaskan .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Struktur tidak lengkap dan tiada .Penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dan menarik . luas dan bersesuaian .Menunjukkan pengetahuan yang memuaskan .Kurang menepati gaya serta .Kandungan tidak lengkap .Memenuhi kritesia kandungan tetapi terdapat bahagia yang tidak jelas .Keseluruhannya kurang lancar .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Struktur ayat banyak yang .MEMUASKAN (54-64%) .Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan .Kekurangan elemen kemahiran teknikal .Penggunaan perbendaharaan kata terhad .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang sesuai .Hanya beberapa rujukan yang releven .Sangat lancar.Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang terhad .Struktur yang t jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Sebutan bebas daripada loghat negeri . penyampaian yang lancar . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.Menepati masa yang ditentukan Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain LULUS (50-54%) .

Kurang mampu menarik perhatian khalayak .Kurang aau hampir tiada bahan sokongan .hujah atau membincangkan penyelidikan .Seringkali penyampaian tidak difahami .Pengurusan dan pelaksanaan aktiviti kurang memuaskan perlu dibetulkan .Kandungan tidak lengkap .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang terhad .Perlu penambahbaik an dalam banyak aspek tertentu .Tiadapercubaan untuk membuat hujah atau membincangkan penyelidikan .Perlu penambahbaik an dalam semua aspek .Seringkali terdapat sebutan yang salah konvensyen penulisan akademik / buku panduan KKBI edisi pelajar .Struktur tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas . kurang keupayaan menganalisis dan mensintesis .Tidak mampu menarik perhatian khalayak .Kurang atau hampir tiada rujukan .Kurang menepati masa yang ditentukan . tiada keupayaan menganalisis dan mensintesis .Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang sangat terhad .Sebahagian besar sebiutan salah .Perbincangan sangat terhad.Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang tidak memuaskan .Tidak menepati masa yang ditentukan kesimpulan yang jelas . tidak kritis.Persembahan yang kurang memuaskan .Organisasi maklumat yang lemah . kurang kritis.Persembahan yang lemah .Perbincangan terhad.Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad .Kesalahan ejaan yang sangat ketara .Tiada menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik / buku panduan KKBI edisi pelajar .Aspek reka bentuk sangat lemah .Jelas menunjukkan tiada pemahan konsep .Kesalahan ejaan yang sangat ketara .Kurang mencungkil pemikiran pembaca .Tiada elemen kemahiran teknikal .Keseluruhannya tidak lancar .Gagal mengurus dan melaksanaka n aktiviti .Hampir keseluuruhan struktur perlu dibetulkan .Kurang mencungkil pemikiran pembaca GAGAL (0-49%) .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang kurang memuaskan .

.

Analitik ASPEK YANG DINILAI DAN PEMBERAT mA..Aplikasi ilmu 10-0 Tidak menampakkan kematangan dalam perbincangan Tidak Menunjukkan .Aplikasi ilmu 20-11 Huraian dan perbincangan sederhana Sederhana dalam menunjukkan . Menghuraikan kefahaman ayat al-Quran dalam pertandingan tilawah alQuran. Mengaplikasi ilmu tajwid dalam pertandingan tilawah al-Quran.Aplikasi Ilmu 30-21 20-11 10-0 . 30-21 B. Huraian dan perbincangan matang dan bernas Jelas menunjukkan .kepelbagaian sumber rujukan Skop Isi Kandungan Kefahaman maklumat KRITERIA KOMPONEN TUGASAN Baik 25-18 Maklumat dan dokumen tepat . Penguasaan Ilmu (30%) Kebolehan merancang dan menstruktur maklumat secara bermakna Kebolehan mengaplikasi ilmu dan kemahiran Kebolehan menghubungkait pelbagai unsur Kebolehan membina pemikiran dan tafsiran kendiri Pembentangan bahan dan maklumat yang diperolehi. lengkap dan dari pelbagai sumber Sederhana 17-10 Maklumat dan dokumen tepat kurang lengkap Lemah 9-0 Maklumat dan dokumen kurang tepat kurang lengkap Menyediakan satu nota yang mengandungi huraian berkaitan dengan sejarah penulisan alQuran dan sejarah serta keistimewaan resm uthmani. Menyediakan Bahan Bantu Mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi berdasarkan Rancangan Pengajaran Harian yang disediakan.Transformasi .Transformasi .Pemerolehan Ilmu (25%) Kemahiran mencari sumber. sesuai.Tranformasi .

Kecekapan ilmu dan Melaksanakan pengajaran kemahiran membuat makro berdasarkan instrumen kajian Rancangan Pengajaran Penghasilan laporan Harian dan Bahan Bantu reflektif Mengajar yang dihasilkan.C. Hasil Tugasan Kurang Menunjukkan:Kecekapan ilmu dan kemahiran Penghasilan produk mengikut spesifikasi Pembinaan kefahaman baru Hasil Tugasan Tidak Menunjukkan:Kecekapan ilmu dan kemahiran Penghasilan produk mengikut spesifikasi Pembinaan kefahaman baru Berdasarkan pemerhatian Cemerlang dari segi:pensyarah pembimbing. Pemindahan Ilmu (30 %) Pengkajian tentang pengetahuan yang dipelajari Aplikasi dalam konteks/ situasi sebenar Penghasilan produk berdasarkan prinsip dan prosedur yang betul Sikap dan Sahsiah (15%) Komitmen Refleksi tugasan Kolaborasi Merancang dan Hasil Tugasan melaksanakan aktiviti Menunjukkan:penganjuran Majlis Tilawah al-Quran peringkat IPGKS. Komitmen Refleksi Kolaborasi 15-11 10-6 Sederhana dari segi:Komitmen Refleksi Kolaborasi 5-0 Lemah dari segi:Komitmen Refleksi Kolaborasi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful