INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PROJEK (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan

Rubrik Pemarkahan)

Kursus

PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH

Tempoh

Tarikh Mula: 30/07/2012 Tarikh Serahan: Minggu pertama interaksi Nov/Disem 2012/ 2

Program Kumpulan Disediakan oleh Disahkan oleh Nama & Tandatangan

j-QAF Ambilan Januari 2012 PENGAJIAN AGAMA /B. ARAB FIRDAUS BIN ABDULLAH Penyelaras Kursus

Tahun/ Semester

Ketua Jabatan

Tarikh

(FIRDAUS BIN ABDULLAH) 30/7/2012

(ISHAK BIN ISMAIL) 30/7/2012

5. Membuat laporan refleksi sepajang pelaksanaan projek. 3. OBJEKTIF PROJEK:1. Menghurai sejarah penulisan al-Quran dan resm uthmani. . Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat al-Quran serta menghurai tafsiran ayat al-Quran. 4. Menghurai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang al-Quran. 2. 2. Mengelola pengajaran dan pembelajaran al-Quran dengan betul. Membuat pemerhatian dan laporan berkaitan pengajaran Asuhan Tilawah al-Quran yang dilaksanakan di sekolah.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK JABATAN MATA PELAJARAN KUMPULAN SEMESTER Tarikh Mula : : : : JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH j-QAF AMBILAN JANUARI 2012 KEDUA 30 Julai 2012 Tarikh Hantar Minggu Pertama Interaksi Nov 2012 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS :1. 3. Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat al-Quran serta dapat menghurai tafsiran ayat kefahaman. Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1dan 2 . Merancang penganjuran Majlis Tilawah al-Quran peringkat IPG Kampus Sarawak.

masalah serta penyelesaian masalah sepanjang melaksanakan projek .Rujukan . LAPORAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH  Pemerhatian .Mengandungi 2500-3000 patah perkataan (tidak melebihi 15 muka surat).Proses pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Quran oleh Guru Pendidikan Islam di sekolah. .Menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif dengan menyatakan bagaimana pengalaman ini dapat meningkatkan perkembangan kognitif. .Format penulisan .Lampiran WAJARAN CATATAN  Esei pendek . Kriteria penilaian penulisan:. .Menyediakan satu nota yang mengandungi huraian berkaitan dengan sejarah dan keistimewaan resm uthmani.Pengalaman.SPESIFIKASI BENTUK TUGASAN TAJUK 1.Kandungan kritikal .Bahasa . PENULISAN REFLEKSI 15 Setiap tajuk perlu dijilidkan secara berasingan dan dimasukkan bersama ke dalam fail ring. 40  2.cara pelaksanaan model tasmik dalam program j-QAF  Laporan  Laporan refleksi Refleksi . HURAIAN TENTANG SEJARAH DAN KEISTIMEWAAN RESM UTHMANI. sosial dan emosi 45 3. seterusnya mengenal pasti dan menyenaraikan kaedah-kaedah yang digunakan.

Saiz huruf 12 c.....5 baris d...... Format penulisan adalah seperti berikut:a...... ....... Tugasan ini adalah tugasan berkumpulan................. Disediakan oleh: Disahkan oleh: .. Lampiran adalah wajib..... Rujukan mengikut format APA e.... IPGKS tidak lewat daripada tarikh yang telah ditetapkan dalam arahan tugasan projek. ..... Langkau 1.... Font Arial (saiz 12) b........................ 3..PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK 1.... 2. Hasil tugasan projek yang telah siap hendaklah dikumpul dan disusun mengikut tajuk di dalam fail ring 20mm seterusnya dihantar ke Jabatan Pendidikan Islam dan Moral....

Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang amat sesuai Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara .Persembahan yang sagat menarik perhatian khalayak ramai amat berkeyakinan.Menunjukkan pengetahuan yang sangat luas. penyampaian yang sangat lancar .Sangat lancar.Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan .Sebutan jelas dan betul .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang sangat baik .Menarik.RUBRIK PEMARKAHAN TUGASAN PROJEK MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH KRITERIA PENTAKSIRAN KANDUNGAN TAHAP PENCAPAIAN PERBINCANGAN KRITIKAL & REFLEKTIF PERSEMBAHAN ORGANISASI BAHASA RUJUKAN & BAHAN SOKONGAN NILAI-NILAI KEGURUAN CEMERLANG (80-100%) .Sebutan bebas daripada loghat negeri .Penggunaan bahan bantu mengajar .Menunjukkan komitmen yang tinggi .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Ejaan betul .Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan cemerlang . inovatif dan persembahan rekabentuk yang sangat baik .Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan sangat berkesan .Organisasi maklumat yang cemerlang .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang tinggi .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan sempurna . menyeluruh dan terkini .Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber . luas dan bersesuaian .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Perbincangan yang amat jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan .

Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang sesuai .Menarik rekabentuk yang baik . luas dan bersesuaian .Menepati masa yang ditentukan Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain .sangat berkesan dan menarik kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain BAIK (65-79%) .Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan .Struktur yang t jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang baik .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Menunjukkan pengetahuan yang menyeluruh an terkini .Ejaan betul . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang baik .Sangat lancar.Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan berkesan .Menepati masa yang ditentukan .Organisasi maklumat yang bak .Sebutan jelas dan betul .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Sebutan bebas daripada loghat negeri .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan . penyampaian yang lancar .Liputan yang mencukupi.Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan baik .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dan menarik .Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan baik . berkeyakinan. konsisten dan memenuhi keperluan tugasan .Persembahan yang menarik perhatian khalayak ramai.Perbincangan yang jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh .

Menepati masa yang ditentukan Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain LULUS (50-54%) .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Struktur tidak lengkap dan tiada .Sangat lancar.MEMUASKAN (54-64%) . berkeyakinan.Persembahan yang menarik perhatian khalayak ramai.Kurang menepati gaya serta . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.Sebutan jelas dan betul .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang sesuai .Memenuhi kritesia kandungan tetapi terdapat bahagia yang tidak jelas .Struktur yang t jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan .Ejaan betul .Tiadapercubaan untuk membuat .Menarik rekabentuk yang memuaskan .Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan memuaskan .Sebutan bebas daripada loghat negeri .Kandungan tidak lengkap .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan memuaskan .Struktur ayat banyak yang .Perbincangan yang jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh .Keseluruhannya kurang lancar .Penggunaan perbendaharaan kata terhad .Organisasi maklumat yang kurang memuaskan .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang baik .Hanya beberapa rujukan yang releven .Banyak aspek reka bentuk perlu diperbaiki .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan .Menunjukkan pengetahuan yang memuaskan .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan .Perbincangan menunjukkan pemahaman konsep yang terhad .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang baik .Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan memuaskan . luas dan bersesuaian .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dan menarik .Kekurangan elemen kemahiran teknikal .Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang terhad . penyampaian yang lancar .Organisasi maklumat yang memuaskan .

Tiadapercubaan untuk membuat hujah atau membincangkan penyelidikan . tiada keupayaan menganalisis dan mensintesis .Jelas menunjukkan tiada pemahan konsep .Pengurusan dan pelaksanaan aktiviti kurang memuaskan perlu dibetulkan .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang terhad .Tiada elemen kemahiran teknikal .Kurang aau hampir tiada bahan sokongan . kurang keupayaan menganalisis dan mensintesis .Perbincangan sangat terhad.Kandungan tidak lengkap .Kurang menepati masa yang ditentukan .hujah atau membincangkan penyelidikan .Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad .Seringkali penyampaian tidak difahami .Keseluruhannya tidak lancar .Organisasi maklumat yang lemah .Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang sangat terhad .Perlu penambahbaik an dalam semua aspek .Perlu penambahbaik an dalam banyak aspek tertentu . tidak kritis.Persembahan yang lemah .Hampir keseluuruhan struktur perlu dibetulkan .Aspek reka bentuk sangat lemah .Sebahagian besar sebiutan salah .Gagal mengurus dan melaksanaka n aktiviti . kurang kritis.Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang kurang memuaskan .Kurang mampu menarik perhatian khalayak .Perbincangan terhad.Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang tidak memuaskan .Tidak mampu menarik perhatian khalayak .Tidak menepati masa yang ditentukan kesimpulan yang jelas .Struktur tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas .Tiada menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik / buku panduan KKBI edisi pelajar .Persembahan yang kurang memuaskan .Kurang atau hampir tiada rujukan .Kurang mencungkil pemikiran pembaca GAGAL (0-49%) .Seringkali terdapat sebutan yang salah konvensyen penulisan akademik / buku panduan KKBI edisi pelajar .Kurang mencungkil pemikiran pembaca .Kesalahan ejaan yang sangat ketara .Kesalahan ejaan yang sangat ketara .

.

sesuai.Tranformasi . Menyediakan Bahan Bantu Mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi berdasarkan Rancangan Pengajaran Harian yang disediakan. lengkap dan dari pelbagai sumber Sederhana 17-10 Maklumat dan dokumen tepat kurang lengkap Lemah 9-0 Maklumat dan dokumen kurang tepat kurang lengkap Menyediakan satu nota yang mengandungi huraian berkaitan dengan sejarah penulisan alQuran dan sejarah serta keistimewaan resm uthmani. Menghuraikan kefahaman ayat al-Quran dalam pertandingan tilawah alQuran.Analitik ASPEK YANG DINILAI DAN PEMBERAT mA.Aplikasi ilmu 20-11 Huraian dan perbincangan sederhana Sederhana dalam menunjukkan . 30-21 B. Penguasaan Ilmu (30%) Kebolehan merancang dan menstruktur maklumat secara bermakna Kebolehan mengaplikasi ilmu dan kemahiran Kebolehan menghubungkait pelbagai unsur Kebolehan membina pemikiran dan tafsiran kendiri Pembentangan bahan dan maklumat yang diperolehi. Huraian dan perbincangan matang dan bernas Jelas menunjukkan .Transformasi . Mengaplikasi ilmu tajwid dalam pertandingan tilawah al-Quran..Aplikasi Ilmu 30-21 20-11 10-0 .Pemerolehan Ilmu (25%) Kemahiran mencari sumber.Aplikasi ilmu 10-0 Tidak menampakkan kematangan dalam perbincangan Tidak Menunjukkan .Transformasi .kepelbagaian sumber rujukan Skop Isi Kandungan Kefahaman maklumat KRITERIA KOMPONEN TUGASAN Baik 25-18 Maklumat dan dokumen tepat .

Komitmen Refleksi Kolaborasi 15-11 10-6 Sederhana dari segi:Komitmen Refleksi Kolaborasi 5-0 Lemah dari segi:Komitmen Refleksi Kolaborasi . Hasil Tugasan Kurang Menunjukkan:Kecekapan ilmu dan kemahiran Penghasilan produk mengikut spesifikasi Pembinaan kefahaman baru Hasil Tugasan Tidak Menunjukkan:Kecekapan ilmu dan kemahiran Penghasilan produk mengikut spesifikasi Pembinaan kefahaman baru Berdasarkan pemerhatian Cemerlang dari segi:pensyarah pembimbing. Kecekapan ilmu dan Melaksanakan pengajaran kemahiran membuat makro berdasarkan instrumen kajian Rancangan Pengajaran Penghasilan laporan Harian dan Bahan Bantu reflektif Mengajar yang dihasilkan. Pemindahan Ilmu (30 %) Pengkajian tentang pengetahuan yang dipelajari Aplikasi dalam konteks/ situasi sebenar Penghasilan produk berdasarkan prinsip dan prosedur yang betul Sikap dan Sahsiah (15%) Komitmen Refleksi tugasan Kolaborasi Merancang dan Hasil Tugasan melaksanakan aktiviti Menunjukkan:penganjuran Majlis Tilawah al-Quran peringkat IPGKS.C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful