INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PROJEK (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan

Rubrik Pemarkahan)

Kursus

PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH

Tempoh

Tarikh Mula: 30/07/2012 Tarikh Serahan: Minggu pertama interaksi Nov/Disem 2012/ 2

Program Kumpulan Disediakan oleh Disahkan oleh Nama & Tandatangan

j-QAF Ambilan Januari 2012 PENGAJIAN AGAMA /B. ARAB FIRDAUS BIN ABDULLAH Penyelaras Kursus

Tahun/ Semester

Ketua Jabatan

Tarikh

(FIRDAUS BIN ABDULLAH) 30/7/2012

(ISHAK BIN ISMAIL) 30/7/2012

3. Merancang penganjuran Majlis Tilawah al-Quran peringkat IPG Kampus Sarawak. Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat al-Quran serta menghurai tafsiran ayat al-Quran. . Mengelola pengajaran dan pembelajaran al-Quran dengan betul. Membuat laporan refleksi sepajang pelaksanaan projek. Membuat pemerhatian dan laporan berkaitan pengajaran Asuhan Tilawah al-Quran yang dilaksanakan di sekolah. Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat al-Quran serta dapat menghurai tafsiran ayat kefahaman. OBJEKTIF PROJEK:1. 3. 2. Menghurai sejarah penulisan al-Quran dan resm uthmani.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK JABATAN MATA PELAJARAN KUMPULAN SEMESTER Tarikh Mula : : : : JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH j-QAF AMBILAN JANUARI 2012 KEDUA 30 Julai 2012 Tarikh Hantar Minggu Pertama Interaksi Nov 2012 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS :1. 5. 4. 2. Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1dan 2 . Menghurai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang al-Quran.

seterusnya mengenal pasti dan menyenaraikan kaedah-kaedah yang digunakan. LAPORAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH  Pemerhatian .Mengandungi 2500-3000 patah perkataan (tidak melebihi 15 muka surat).Lampiran WAJARAN CATATAN  Esei pendek . .Kandungan kritikal . Kriteria penilaian penulisan:.Bahasa .SPESIFIKASI BENTUK TUGASAN TAJUK 1. sosial dan emosi 45 3.Format penulisan . .cara pelaksanaan model tasmik dalam program j-QAF  Laporan  Laporan refleksi Refleksi . PENULISAN REFLEKSI 15 Setiap tajuk perlu dijilidkan secara berasingan dan dimasukkan bersama ke dalam fail ring. HURAIAN TENTANG SEJARAH DAN KEISTIMEWAAN RESM UTHMANI.Menyediakan satu nota yang mengandungi huraian berkaitan dengan sejarah dan keistimewaan resm uthmani.Menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif dengan menyatakan bagaimana pengalaman ini dapat meningkatkan perkembangan kognitif.Pengalaman.Proses pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Quran oleh Guru Pendidikan Islam di sekolah. 40  2. .Rujukan . masalah serta penyelesaian masalah sepanjang melaksanakan projek .

.. 2. Disediakan oleh: Disahkan oleh: ...... Rujukan mengikut format APA e........... Langkau 1.... Tugasan ini adalah tugasan berkumpulan....... ................... Hasil tugasan projek yang telah siap hendaklah dikumpul dan disusun mengikut tajuk di dalam fail ring 20mm seterusnya dihantar ke Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. ....... Format penulisan adalah seperti berikut:a........ Lampiran adalah wajib.... Saiz huruf 12 c.... Font Arial (saiz 12) b....... IPGKS tidak lewat daripada tarikh yang telah ditetapkan dalam arahan tugasan projek........ 3..5 baris d..PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK 1....

Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang sangat baik .Sebutan jelas dan betul .Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan cemerlang .Persembahan yang sagat menarik perhatian khalayak ramai amat berkeyakinan. penyampaian yang sangat lancar .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Menunjukkan komitmen yang tinggi .Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan .Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .RUBRIK PEMARKAHAN TUGASAN PROJEK MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH KRITERIA PENTAKSIRAN KANDUNGAN TAHAP PENCAPAIAN PERBINCANGAN KRITIKAL & REFLEKTIF PERSEMBAHAN ORGANISASI BAHASA RUJUKAN & BAHAN SOKONGAN NILAI-NILAI KEGURUAN CEMERLANG (80-100%) .Perbincangan yang amat jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. luas dan bersesuaian .Organisasi maklumat yang cemerlang .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Sebutan bebas daripada loghat negeri .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan sempurna . inovatif dan persembahan rekabentuk yang sangat baik .Penggunaan bahan bantu mengajar .Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan . menyeluruh dan terkini .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang tinggi .Menarik.Menunjukkan pengetahuan yang sangat luas.Ejaan betul .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang amat sesuai Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan .Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan sangat berkesan .Sangat lancar.

Penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dan menarik .Struktur yang t jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Sebutan bebas daripada loghat negeri .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang sesuai .Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan berkesan .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan baik .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan .Perbincangan yang jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh . luas dan bersesuaian .Menarik rekabentuk yang baik .Persembahan yang menarik perhatian khalayak ramai.Sebutan jelas dan betul .Menepati masa yang ditentukan .Organisasi maklumat yang bak .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang baik . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.Ejaan betul .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Sangat lancar.Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan baik . konsisten dan memenuhi keperluan tugasan .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang baik . berkeyakinan.Liputan yang mencukupi.Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan .Menunjukkan pengetahuan yang menyeluruh an terkini . penyampaian yang lancar .sangat berkesan dan menarik kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain BAIK (65-79%) .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Menepati masa yang ditentukan Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain .Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan .

Perbincangan yang jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan memuaskan .Memenuhi kritesia kandungan tetapi terdapat bahagia yang tidak jelas .Struktur yang t jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dan menarik .Kurang menepati gaya serta .Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan .Menepati masa yang ditentukan Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain LULUS (50-54%) .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Persembahan yang menarik perhatian khalayak ramai.MEMUASKAN (54-64%) .Penggunaan perbendaharaan kata terhad .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang baik .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Sebutan bebas daripada loghat negeri . luas dan bersesuaian .Struktur tidak lengkap dan tiada .Perbincangan menunjukkan pemahaman konsep yang terhad .Keseluruhannya kurang lancar .Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan .Sebutan jelas dan betul .Hanya beberapa rujukan yang releven . berkeyakinan.Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan memuaskan .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang baik .Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang terhad .Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan memuaskan . penyampaian yang lancar .Tiadapercubaan untuk membuat .Kandungan tidak lengkap .Kekurangan elemen kemahiran teknikal .Banyak aspek reka bentuk perlu diperbaiki .Struktur ayat banyak yang .Sangat lancar.Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang sesuai .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Ejaan betul .Organisasi maklumat yang kurang memuaskan .Organisasi maklumat yang memuaskan .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan .Menunjukkan pengetahuan yang memuaskan .Menarik rekabentuk yang memuaskan . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.

Organisasi maklumat yang lemah .Perbincangan sangat terhad.Tiadapercubaan untuk membuat hujah atau membincangkan penyelidikan .Perbincangan terhad.Aspek reka bentuk sangat lemah .Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang sangat terhad .Struktur tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas .Keseluruhannya tidak lancar .Kurang mencungkil pemikiran pembaca GAGAL (0-49%) .Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad . tiada keupayaan menganalisis dan mensintesis .Persembahan yang kurang memuaskan .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang terhad .Kurang mampu menarik perhatian khalayak .Tiada menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik / buku panduan KKBI edisi pelajar .Perlu penambahbaik an dalam banyak aspek tertentu .Kandungan tidak lengkap .Tidak menepati masa yang ditentukan kesimpulan yang jelas .Kesalahan ejaan yang sangat ketara .Tiada elemen kemahiran teknikal .Seringkali penyampaian tidak difahami .Seringkali terdapat sebutan yang salah konvensyen penulisan akademik / buku panduan KKBI edisi pelajar .Hampir keseluuruhan struktur perlu dibetulkan .Gagal mengurus dan melaksanaka n aktiviti .Jelas menunjukkan tiada pemahan konsep .Kurang aau hampir tiada bahan sokongan .Kurang atau hampir tiada rujukan .Kurang menepati masa yang ditentukan .Kurang mencungkil pemikiran pembaca . tidak kritis.Kesalahan ejaan yang sangat ketara .Perlu penambahbaik an dalam semua aspek . kurang kritis.Tidak mampu menarik perhatian khalayak .Sebahagian besar sebiutan salah . kurang keupayaan menganalisis dan mensintesis .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang tidak memuaskan .Persembahan yang lemah .hujah atau membincangkan penyelidikan .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang kurang memuaskan .Pengurusan dan pelaksanaan aktiviti kurang memuaskan perlu dibetulkan .

.

sesuai.Analitik ASPEK YANG DINILAI DAN PEMBERAT mA. 30-21 B. lengkap dan dari pelbagai sumber Sederhana 17-10 Maklumat dan dokumen tepat kurang lengkap Lemah 9-0 Maklumat dan dokumen kurang tepat kurang lengkap Menyediakan satu nota yang mengandungi huraian berkaitan dengan sejarah penulisan alQuran dan sejarah serta keistimewaan resm uthmani.Transformasi . Huraian dan perbincangan matang dan bernas Jelas menunjukkan .Aplikasi Ilmu 30-21 20-11 10-0 .Aplikasi ilmu 10-0 Tidak menampakkan kematangan dalam perbincangan Tidak Menunjukkan .kepelbagaian sumber rujukan Skop Isi Kandungan Kefahaman maklumat KRITERIA KOMPONEN TUGASAN Baik 25-18 Maklumat dan dokumen tepat .. Menyediakan Bahan Bantu Mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi berdasarkan Rancangan Pengajaran Harian yang disediakan.Aplikasi ilmu 20-11 Huraian dan perbincangan sederhana Sederhana dalam menunjukkan .Pemerolehan Ilmu (25%) Kemahiran mencari sumber. Penguasaan Ilmu (30%) Kebolehan merancang dan menstruktur maklumat secara bermakna Kebolehan mengaplikasi ilmu dan kemahiran Kebolehan menghubungkait pelbagai unsur Kebolehan membina pemikiran dan tafsiran kendiri Pembentangan bahan dan maklumat yang diperolehi.Tranformasi .Transformasi . Mengaplikasi ilmu tajwid dalam pertandingan tilawah al-Quran. Menghuraikan kefahaman ayat al-Quran dalam pertandingan tilawah alQuran.

Kecekapan ilmu dan Melaksanakan pengajaran kemahiran membuat makro berdasarkan instrumen kajian Rancangan Pengajaran Penghasilan laporan Harian dan Bahan Bantu reflektif Mengajar yang dihasilkan. Hasil Tugasan Kurang Menunjukkan:Kecekapan ilmu dan kemahiran Penghasilan produk mengikut spesifikasi Pembinaan kefahaman baru Hasil Tugasan Tidak Menunjukkan:Kecekapan ilmu dan kemahiran Penghasilan produk mengikut spesifikasi Pembinaan kefahaman baru Berdasarkan pemerhatian Cemerlang dari segi:pensyarah pembimbing.C. Pemindahan Ilmu (30 %) Pengkajian tentang pengetahuan yang dipelajari Aplikasi dalam konteks/ situasi sebenar Penghasilan produk berdasarkan prinsip dan prosedur yang betul Sikap dan Sahsiah (15%) Komitmen Refleksi tugasan Kolaborasi Merancang dan Hasil Tugasan melaksanakan aktiviti Menunjukkan:penganjuran Majlis Tilawah al-Quran peringkat IPGKS. Komitmen Refleksi Kolaborasi 15-11 10-6 Sederhana dari segi:Komitmen Refleksi Kolaborasi 5-0 Lemah dari segi:Komitmen Refleksi Kolaborasi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful