INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PROJEK (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan

Rubrik Pemarkahan)

Kursus

PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH

Tempoh

Tarikh Mula: 30/07/2012 Tarikh Serahan: Minggu pertama interaksi Nov/Disem 2012/ 2

Program Kumpulan Disediakan oleh Disahkan oleh Nama & Tandatangan

j-QAF Ambilan Januari 2012 PENGAJIAN AGAMA /B. ARAB FIRDAUS BIN ABDULLAH Penyelaras Kursus

Tahun/ Semester

Ketua Jabatan

Tarikh

(FIRDAUS BIN ABDULLAH) 30/7/2012

(ISHAK BIN ISMAIL) 30/7/2012

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1dan 2 .INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK JABATAN MATA PELAJARAN KUMPULAN SEMESTER Tarikh Mula : : : : JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH j-QAF AMBILAN JANUARI 2012 KEDUA 30 Julai 2012 Tarikh Hantar Minggu Pertama Interaksi Nov 2012 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS :1. Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat al-Quran serta menghurai tafsiran ayat al-Quran. 3. 3. . 5. 4. Merancang penganjuran Majlis Tilawah al-Quran peringkat IPG Kampus Sarawak. Membuat pemerhatian dan laporan berkaitan pengajaran Asuhan Tilawah al-Quran yang dilaksanakan di sekolah. 2. Mengelola pengajaran dan pembelajaran al-Quran dengan betul. Membuat laporan refleksi sepajang pelaksanaan projek. 2. Menghurai sejarah penulisan al-Quran dan resm uthmani. Menghurai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang al-Quran. OBJEKTIF PROJEK:1. Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat al-Quran serta dapat menghurai tafsiran ayat kefahaman.

Rujukan . sosial dan emosi 45 3.Mengandungi 2500-3000 patah perkataan (tidak melebihi 15 muka surat). . . .Lampiran WAJARAN CATATAN  Esei pendek .SPESIFIKASI BENTUK TUGASAN TAJUK 1.cara pelaksanaan model tasmik dalam program j-QAF  Laporan  Laporan refleksi Refleksi .Format penulisan .Menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif dengan menyatakan bagaimana pengalaman ini dapat meningkatkan perkembangan kognitif.Bahasa .Menyediakan satu nota yang mengandungi huraian berkaitan dengan sejarah dan keistimewaan resm uthmani. seterusnya mengenal pasti dan menyenaraikan kaedah-kaedah yang digunakan. HURAIAN TENTANG SEJARAH DAN KEISTIMEWAAN RESM UTHMANI. masalah serta penyelesaian masalah sepanjang melaksanakan projek . PENULISAN REFLEKSI 15 Setiap tajuk perlu dijilidkan secara berasingan dan dimasukkan bersama ke dalam fail ring. LAPORAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH  Pemerhatian .Kandungan kritikal .Proses pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Quran oleh Guru Pendidikan Islam di sekolah. Kriteria penilaian penulisan:. 40  2.Pengalaman.

. Hasil tugasan projek yang telah siap hendaklah dikumpul dan disusun mengikut tajuk di dalam fail ring 20mm seterusnya dihantar ke Jabatan Pendidikan Islam dan Moral........... Langkau 1....... 3.... IPGKS tidak lewat daripada tarikh yang telah ditetapkan dalam arahan tugasan projek... .. Rujukan mengikut format APA e............ ...PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK 1.. Font Arial (saiz 12) b.... Format penulisan adalah seperti berikut:a... 2............5 baris d...... Tugasan ini adalah tugasan berkumpulan........... Lampiran adalah wajib. Saiz huruf 12 c..... Disediakan oleh: Disahkan oleh: ..........

Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan cemerlang .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan sempurna .Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan . menyeluruh dan terkini .Sangat lancar.Menarik.Sebutan jelas dan betul .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Menunjukkan pengetahuan yang sangat luas.Penggunaan bahan bantu mengajar .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Menunjukkan komitmen yang tinggi .Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Persembahan yang sagat menarik perhatian khalayak ramai amat berkeyakinan.Ejaan betul . luas dan bersesuaian .Sebutan bebas daripada loghat negeri .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang sangat baik .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Perbincangan yang amat jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang amat sesuai Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara .Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan . inovatif dan persembahan rekabentuk yang sangat baik . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. penyampaian yang sangat lancar .Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan sangat berkesan .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang tinggi .Organisasi maklumat yang cemerlang .RUBRIK PEMARKAHAN TUGASAN PROJEK MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH KRITERIA PENTAKSIRAN KANDUNGAN TAHAP PENCAPAIAN PERBINCANGAN KRITIKAL & REFLEKTIF PERSEMBAHAN ORGANISASI BAHASA RUJUKAN & BAHAN SOKONGAN NILAI-NILAI KEGURUAN CEMERLANG (80-100%) .

Ejaan betul .Sangat lancar.Penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dan menarik .Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan berkesan .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan baik . luas dan bersesuaian .Menunjukkan pengetahuan yang menyeluruh an terkini .Menarik rekabentuk yang baik .Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan baik .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik . penyampaian yang lancar .Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .sangat berkesan dan menarik kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain BAIK (65-79%) .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang baik .Struktur yang t jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang sesuai .Sebutan jelas dan betul .Sebutan bebas daripada loghat negeri .Organisasi maklumat yang bak .Liputan yang mencukupi.Menepati masa yang ditentukan Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan . berkeyakinan.Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang baik .Persembahan yang menarik perhatian khalayak ramai.Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan . konsisten dan memenuhi keperluan tugasan . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.Perbincangan yang jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh .Menepati masa yang ditentukan .

Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan .Kandungan tidak lengkap .Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan memuaskan .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang baik .Sebutan jelas dan betul .Kurang menepati gaya serta . berkeyakinan.Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan memuaskan .Menarik rekabentuk yang memuaskan .Penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dan menarik .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Perbincangan menunjukkan pemahaman konsep yang terhad .Memenuhi kritesia kandungan tetapi terdapat bahagia yang tidak jelas .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Struktur tidak lengkap dan tiada .Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang terhad .Tiadapercubaan untuk membuat .Menunjukkan pengetahuan yang memuaskan .Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan . penyampaian yang lancar .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan memuaskan .Menepati masa yang ditentukan Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain LULUS (50-54%) .Sangat lancar.Hanya beberapa rujukan yang releven .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang baik .Ejaan betul .MEMUASKAN (54-64%) .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Struktur yang t jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang sesuai .Sebutan bebas daripada loghat negeri .Persembahan yang menarik perhatian khalayak ramai. penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.Banyak aspek reka bentuk perlu diperbaiki .Kekurangan elemen kemahiran teknikal . luas dan bersesuaian .Perbincangan yang jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh .Keseluruhannya kurang lancar .Organisasi maklumat yang memuaskan .Penggunaan perbendaharaan kata terhad .Struktur ayat banyak yang .Organisasi maklumat yang kurang memuaskan .

Tidak menepati masa yang ditentukan kesimpulan yang jelas .Kurang mampu menarik perhatian khalayak .Persembahan yang lemah .Pengurusan dan pelaksanaan aktiviti kurang memuaskan perlu dibetulkan .Kurang atau hampir tiada rujukan .Perlu penambahbaik an dalam banyak aspek tertentu .hujah atau membincangkan penyelidikan .Seringkali terdapat sebutan yang salah konvensyen penulisan akademik / buku panduan KKBI edisi pelajar .Jelas menunjukkan tiada pemahan konsep .Tiadapercubaan untuk membuat hujah atau membincangkan penyelidikan .Tidak mampu menarik perhatian khalayak . tidak kritis.Kurang aau hampir tiada bahan sokongan .Kesalahan ejaan yang sangat ketara .Organisasi maklumat yang lemah .Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang sangat terhad .Aspek reka bentuk sangat lemah .Sebahagian besar sebiutan salah .Perlu penambahbaik an dalam semua aspek .Hampir keseluuruhan struktur perlu dibetulkan .Kandungan tidak lengkap .Kurang mencungkil pemikiran pembaca .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang tidak memuaskan .Persembahan yang kurang memuaskan .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang kurang memuaskan .Gagal mengurus dan melaksanaka n aktiviti .Seringkali penyampaian tidak difahami .Kesalahan ejaan yang sangat ketara .Perbincangan terhad.Struktur tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas .Keseluruhannya tidak lancar .Kurang mencungkil pemikiran pembaca GAGAL (0-49%) . kurang keupayaan menganalisis dan mensintesis .Perbincangan sangat terhad. tiada keupayaan menganalisis dan mensintesis .Tiada menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik / buku panduan KKBI edisi pelajar . kurang kritis.Kurang menepati masa yang ditentukan .Tiada elemen kemahiran teknikal .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang terhad .Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad .

.

30-21 B..Transformasi . Menyediakan Bahan Bantu Mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi berdasarkan Rancangan Pengajaran Harian yang disediakan.Aplikasi ilmu 10-0 Tidak menampakkan kematangan dalam perbincangan Tidak Menunjukkan .Analitik ASPEK YANG DINILAI DAN PEMBERAT mA.Tranformasi . Menghuraikan kefahaman ayat al-Quran dalam pertandingan tilawah alQuran. Penguasaan Ilmu (30%) Kebolehan merancang dan menstruktur maklumat secara bermakna Kebolehan mengaplikasi ilmu dan kemahiran Kebolehan menghubungkait pelbagai unsur Kebolehan membina pemikiran dan tafsiran kendiri Pembentangan bahan dan maklumat yang diperolehi. sesuai.Aplikasi ilmu 20-11 Huraian dan perbincangan sederhana Sederhana dalam menunjukkan .Pemerolehan Ilmu (25%) Kemahiran mencari sumber. Huraian dan perbincangan matang dan bernas Jelas menunjukkan .Aplikasi Ilmu 30-21 20-11 10-0 .Transformasi . Mengaplikasi ilmu tajwid dalam pertandingan tilawah al-Quran.kepelbagaian sumber rujukan Skop Isi Kandungan Kefahaman maklumat KRITERIA KOMPONEN TUGASAN Baik 25-18 Maklumat dan dokumen tepat . lengkap dan dari pelbagai sumber Sederhana 17-10 Maklumat dan dokumen tepat kurang lengkap Lemah 9-0 Maklumat dan dokumen kurang tepat kurang lengkap Menyediakan satu nota yang mengandungi huraian berkaitan dengan sejarah penulisan alQuran dan sejarah serta keistimewaan resm uthmani.

Kecekapan ilmu dan Melaksanakan pengajaran kemahiran membuat makro berdasarkan instrumen kajian Rancangan Pengajaran Penghasilan laporan Harian dan Bahan Bantu reflektif Mengajar yang dihasilkan. Hasil Tugasan Kurang Menunjukkan:Kecekapan ilmu dan kemahiran Penghasilan produk mengikut spesifikasi Pembinaan kefahaman baru Hasil Tugasan Tidak Menunjukkan:Kecekapan ilmu dan kemahiran Penghasilan produk mengikut spesifikasi Pembinaan kefahaman baru Berdasarkan pemerhatian Cemerlang dari segi:pensyarah pembimbing. Komitmen Refleksi Kolaborasi 15-11 10-6 Sederhana dari segi:Komitmen Refleksi Kolaborasi 5-0 Lemah dari segi:Komitmen Refleksi Kolaborasi .C. Pemindahan Ilmu (30 %) Pengkajian tentang pengetahuan yang dipelajari Aplikasi dalam konteks/ situasi sebenar Penghasilan produk berdasarkan prinsip dan prosedur yang betul Sikap dan Sahsiah (15%) Komitmen Refleksi tugasan Kolaborasi Merancang dan Hasil Tugasan melaksanakan aktiviti Menunjukkan:penganjuran Majlis Tilawah al-Quran peringkat IPGKS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful