INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PROJEK (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan

Rubrik Pemarkahan)

Kursus

PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH

Tempoh

Tarikh Mula: 30/07/2012 Tarikh Serahan: Minggu pertama interaksi Nov/Disem 2012/ 2

Program Kumpulan Disediakan oleh Disahkan oleh Nama & Tandatangan

j-QAF Ambilan Januari 2012 PENGAJIAN AGAMA /B. ARAB FIRDAUS BIN ABDULLAH Penyelaras Kursus

Tahun/ Semester

Ketua Jabatan

Tarikh

(FIRDAUS BIN ABDULLAH) 30/7/2012

(ISHAK BIN ISMAIL) 30/7/2012

Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat al-Quran serta dapat menghurai tafsiran ayat kefahaman. Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat al-Quran serta menghurai tafsiran ayat al-Quran. . Membuat pemerhatian dan laporan berkaitan pengajaran Asuhan Tilawah al-Quran yang dilaksanakan di sekolah.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK JABATAN MATA PELAJARAN KUMPULAN SEMESTER Tarikh Mula : : : : JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH j-QAF AMBILAN JANUARI 2012 KEDUA 30 Julai 2012 Tarikh Hantar Minggu Pertama Interaksi Nov 2012 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS :1. 3. Menghurai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang al-Quran. OBJEKTIF PROJEK:1. Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1dan 2 . Merancang penganjuran Majlis Tilawah al-Quran peringkat IPG Kampus Sarawak. Mengelola pengajaran dan pembelajaran al-Quran dengan betul. 2. Menghurai sejarah penulisan al-Quran dan resm uthmani. 2. 5. 3. 4. Membuat laporan refleksi sepajang pelaksanaan projek.

Format penulisan . PENULISAN REFLEKSI 15 Setiap tajuk perlu dijilidkan secara berasingan dan dimasukkan bersama ke dalam fail ring. . HURAIAN TENTANG SEJARAH DAN KEISTIMEWAAN RESM UTHMANI. sosial dan emosi 45 3. LAPORAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH  Pemerhatian .Lampiran WAJARAN CATATAN  Esei pendek . . . masalah serta penyelesaian masalah sepanjang melaksanakan projek .SPESIFIKASI BENTUK TUGASAN TAJUK 1.Pengalaman. Kriteria penilaian penulisan:.cara pelaksanaan model tasmik dalam program j-QAF  Laporan  Laporan refleksi Refleksi .Mengandungi 2500-3000 patah perkataan (tidak melebihi 15 muka surat).Kandungan kritikal . seterusnya mengenal pasti dan menyenaraikan kaedah-kaedah yang digunakan.Rujukan .Proses pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Quran oleh Guru Pendidikan Islam di sekolah.Bahasa .Menyediakan satu nota yang mengandungi huraian berkaitan dengan sejarah dan keistimewaan resm uthmani.Menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif dengan menyatakan bagaimana pengalaman ini dapat meningkatkan perkembangan kognitif. 40  2.

... Langkau 1... Format penulisan adalah seperti berikut:a. Rujukan mengikut format APA e. ........ 3.......... Font Arial (saiz 12) b........ Saiz huruf 12 c....... Tugasan ini adalah tugasan berkumpulan....... Hasil tugasan projek yang telah siap hendaklah dikumpul dan disusun mengikut tajuk di dalam fail ring 20mm seterusnya dihantar ke Jabatan Pendidikan Islam dan Moral.. IPGKS tidak lewat daripada tarikh yang telah ditetapkan dalam arahan tugasan projek. Disediakan oleh: Disahkan oleh: ..............5 baris d................ Lampiran adalah wajib.... 2.......PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK 1.. ...

Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan cemerlang .Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan sangat berkesan .Penggunaan bahan bantu mengajar .Menarik.Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan .Menunjukkan pengetahuan yang sangat luas. menyeluruh dan terkini .Organisasi maklumat yang cemerlang .RUBRIK PEMARKAHAN TUGASAN PROJEK MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH KRITERIA PENTAKSIRAN KANDUNGAN TAHAP PENCAPAIAN PERBINCANGAN KRITIKAL & REFLEKTIF PERSEMBAHAN ORGANISASI BAHASA RUJUKAN & BAHAN SOKONGAN NILAI-NILAI KEGURUAN CEMERLANG (80-100%) .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan .Sebutan jelas dan betul . luas dan bersesuaian .Menunjukkan komitmen yang tinggi .Sangat lancar.Perbincangan yang amat jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang amat sesuai Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara . inovatif dan persembahan rekabentuk yang sangat baik .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan sempurna .Persembahan yang sagat menarik perhatian khalayak ramai amat berkeyakinan.Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan .Ejaan betul .Sebutan bebas daripada loghat negeri . penyampaian yang sangat lancar . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang sangat baik .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang tinggi .

luas dan bersesuaian .Menepati masa yang ditentukan . penyampaian yang lancar .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang sesuai .Menepati masa yang ditentukan Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan baik .Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan .Perbincangan yang jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh .Organisasi maklumat yang bak .Persembahan yang menarik perhatian khalayak ramai.Liputan yang mencukupi. penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.sangat berkesan dan menarik kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain BAIK (65-79%) .Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan berkesan .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang baik . konsisten dan memenuhi keperluan tugasan . berkeyakinan.Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan .Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan .Sebutan bebas daripada loghat negeri .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan baik .Menunjukkan pengetahuan yang menyeluruh an terkini .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik .Penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dan menarik .Struktur yang t jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang baik .Ejaan betul .Sangat lancar.Sebutan jelas dan betul .Menarik rekabentuk yang baik .

Organisasi maklumat yang memuaskan .Ejaan betul .Perbincangan yang jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensistesis beserta kesimpulan yang menyeluruh . luas dan bersesuaian .Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas dari pelbagai sumber .Menarik rekabentuk yang memuaskan . berkeyakinan.Keseluruhannya kurang lancar .Tiadapercubaan untuk membuat .Mempunyai kemahiran teknikal dan mencapai piawaian yang baik .Sebutan bebas daripada loghat negeri .Kekurangan elemen kemahiran teknikal .Menunjukkan pengetahuan yang memuaskan .Kandungan tidak lengkap .Perbincangan menunjukkan pemahaman konsep yang terhad .Penggunaan perbendaharaan kata terhad .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang sesuai .Memenuhi kritesia kandungan tetapi terdapat bahagia yang tidak jelas .Kurang menepati gaya serta .Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan .Membaca alQuran dengan mera’ikan hukum-hukum tajwid dengan sempurna .Penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dan menarik .Banyak aspek reka bentuk perlu diperbaiki .Sebutan jelas dan betul .Struktur ayat banyak yang .Hanya beberapa rujukan yang releven .Semua perancangan dapat dilaksanakan dengan dengan memuaskan .Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang terhad .Organisasi maklumat yang kurang memuaskan .Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan memuaskan .Menepati masa yang ditentukan Mempunyai serta menunjukkan sifat-sifat guru unggul pada tahap cemerlang  Mempunyai ciri kepimpinan  Mempunyai kemahiran ICT  Mempunyai kefasihan berbahasa secara lisan dan tulisan  Memiliki kkemahiran interpersonal dan antara budaya  Berupaya mmenterjemah dan menyelesaikan masalah  Menunjukkan kemahiran pemikiran yang kreatif dan analitikal  Kebolehan mendapat dan menilai maklumat dari pelbagai punca  Menggunakan pelbagai strategi yan g berkesan untuk mencapai matlamat sasaran  Bekerjasama dan produktif  Pengurusan masa yang cemerlang  Berupaya mengendalikan pembelajaran secara kendiri  Bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain LULUS (50-54%) .Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan .Struktur yang t jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian lain secara logik .Struktur tidak lengkap dan tiada .MEMUASKAN (54-64%) .Hasil penulisan menjurus dan menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik . penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan . penyampaian yang lancar .Persembahan yang menarik perhatian khalayak ramai.Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan memuaskan .Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang baik .Sangat lancar.

Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang kurang memuaskan .hujah atau membincangkan penyelidikan .Kurang menepati masa yang ditentukan . tidak kritis.Organisasi maklumat yang lemah .Persembahan yang kurang memuaskan .Perbincangan terhad.Jelas menunjukkan tiada pemahan konsep .Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang sangat terhad .Kandungan tidak lengkap .Tidak menepati masa yang ditentukan kesimpulan yang jelas .Pengurusan dan pelaksanaan aktiviti kurang memuaskan perlu dibetulkan .Tiada elemen kemahiran teknikal . kurang keupayaan menganalisis dan mensintesis .Struktur tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas .Hampir keseluuruhan struktur perlu dibetulkan .Gagal mengurus dan melaksanaka n aktiviti .Kurang mencungkil pemikiran pembaca GAGAL (0-49%) .Kesalahan ejaan yang sangat ketara .Perlu penambahbaik an dalam banyak aspek tertentu .Kurang aau hampir tiada bahan sokongan . tiada keupayaan menganalisis dan mensintesis .Kurang mampu menarik perhatian khalayak .Keseluruhannya tidak lancar .Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang terhad .Seringkali terdapat sebutan yang salah konvensyen penulisan akademik / buku panduan KKBI edisi pelajar .Tiadapercubaan untuk membuat hujah atau membincangkan penyelidikan .Aspek reka bentuk sangat lemah .Seringkali penyampaian tidak difahami .Perbincangan sangat terhad.Tidak mampu menarik perhatian khalayak .Kurang mencungkil pemikiran pembaca .Sebahagian besar sebiutan salah . kurang kritis.Penggunaan alat pandang dengar (APD) yang tidak memuaskan .Kurang atau hampir tiada rujukan .Persembahan yang lemah .Tiada menepati gaya serta konvensyen penulisan akademik / buku panduan KKBI edisi pelajar .Kesalahan ejaan yang sangat ketara .Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad .Perlu penambahbaik an dalam semua aspek .

.

Aplikasi ilmu 10-0 Tidak menampakkan kematangan dalam perbincangan Tidak Menunjukkan .kepelbagaian sumber rujukan Skop Isi Kandungan Kefahaman maklumat KRITERIA KOMPONEN TUGASAN Baik 25-18 Maklumat dan dokumen tepat . Menyediakan Bahan Bantu Mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi berdasarkan Rancangan Pengajaran Harian yang disediakan. sesuai. 30-21 B.Aplikasi ilmu 20-11 Huraian dan perbincangan sederhana Sederhana dalam menunjukkan . Penguasaan Ilmu (30%) Kebolehan merancang dan menstruktur maklumat secara bermakna Kebolehan mengaplikasi ilmu dan kemahiran Kebolehan menghubungkait pelbagai unsur Kebolehan membina pemikiran dan tafsiran kendiri Pembentangan bahan dan maklumat yang diperolehi. Mengaplikasi ilmu tajwid dalam pertandingan tilawah al-Quran. lengkap dan dari pelbagai sumber Sederhana 17-10 Maklumat dan dokumen tepat kurang lengkap Lemah 9-0 Maklumat dan dokumen kurang tepat kurang lengkap Menyediakan satu nota yang mengandungi huraian berkaitan dengan sejarah penulisan alQuran dan sejarah serta keistimewaan resm uthmani.Transformasi .Pemerolehan Ilmu (25%) Kemahiran mencari sumber. Menghuraikan kefahaman ayat al-Quran dalam pertandingan tilawah alQuran.Analitik ASPEK YANG DINILAI DAN PEMBERAT mA.Tranformasi . Huraian dan perbincangan matang dan bernas Jelas menunjukkan ..Aplikasi Ilmu 30-21 20-11 10-0 .Transformasi .

Pemindahan Ilmu (30 %) Pengkajian tentang pengetahuan yang dipelajari Aplikasi dalam konteks/ situasi sebenar Penghasilan produk berdasarkan prinsip dan prosedur yang betul Sikap dan Sahsiah (15%) Komitmen Refleksi tugasan Kolaborasi Merancang dan Hasil Tugasan melaksanakan aktiviti Menunjukkan:penganjuran Majlis Tilawah al-Quran peringkat IPGKS. Komitmen Refleksi Kolaborasi 15-11 10-6 Sederhana dari segi:Komitmen Refleksi Kolaborasi 5-0 Lemah dari segi:Komitmen Refleksi Kolaborasi . Hasil Tugasan Kurang Menunjukkan:Kecekapan ilmu dan kemahiran Penghasilan produk mengikut spesifikasi Pembinaan kefahaman baru Hasil Tugasan Tidak Menunjukkan:Kecekapan ilmu dan kemahiran Penghasilan produk mengikut spesifikasi Pembinaan kefahaman baru Berdasarkan pemerhatian Cemerlang dari segi:pensyarah pembimbing. Kecekapan ilmu dan Melaksanakan pengajaran kemahiran membuat makro berdasarkan instrumen kajian Rancangan Pengajaran Penghasilan laporan Harian dan Bahan Bantu reflektif Mengajar yang dihasilkan.C.