P. 1
Pengertian tafsir

Pengertian tafsir

|Views: 18|Likes:
Published by UniqNceb

More info:

Published by: UniqNceb on Sep 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2013

pdf

text

original

Bab I Pendahuluan Al-qur’anul karim adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, mengandumg hal

-hal yang berhubungan denganm keimanan, ilmu pengetahuan, kisahkisah, filsafat, peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku dan tata cara hidup manusia, baik sewbagai makhluq individu ataupun sebagai makhluq sosial, ehingga berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. Al-qur’anul karim dalam menerangkan hal-hal tersebut di atas, ada yang dikemukakan secara terperinci, seperti yang berhubungan dengan hukum perkawinan, hukum warisan dan sebagainya, dan ada pula yang dikemukakan secara umum dan garis besarnya saja. Yang diterangkan secara umum dan dan garis-garis besarnya ini, ada yang diperinci dan dijelaskan hadits-hadits nabi muhammad SAW , dan ada yang di aerahkan pada kaum muslimin sendiri yang disebut ijtihad. Begitu pula halnya tafsir al-qur’an ian berkembang mengikuti irama perkembangan masa dan memenuhi kebutuhan manusia dalam suatu generasi. Tiap-tiap masa dan generasi menghasilkan tafsir-tafsir al-qur’an yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan generasi itu dengan tidak menympang dari hukum-hukum agama.1

1

Al-qur’an dan terjemahnya, departemen agama rtepoblik indonesia, 1993, 27.

Tujuan tafsir : 2 Vide : at Ta’rifat : 37 . ushul fiqh dan dari ilmu asbabin nuzul. kisah-kisahnya dan sebab karenanya diturunkan ayat. yaitu perkakas yang digunakan tabib untuk mengetahui penyakit orang sakit. Asy Syikh al Jazairi : “Tafsir pada hakekatnya ialah : mensyarahkan lafadh yang sukar dipahamkan oleh pendengar dengan uraian yang menjelaskan maqsud. diambil dari kalimat tafsirah.sharaf. menerangkan ma’nanya. nahwu.2 Kalimat tafsir. yakni ilmu lughat. serta nasikh mansukh. ilmu balaghah.Bab II pembahasan Pengertian tafsir Tafsir pada lughot. Menurut istilah adalah sebagai di bawah ini : Kata Al-Kilby dalam At-Tas-hiel : Tafsir itu ialah : mensyarahkan Al-Qur’an. Kata As Zarkasi dalam Al-Burhan : “Tafsir itu ialah : menerangkan ma’na ma. Tafsir diambil dari riwayat dan dirayat. ialah : “menerangkan dan menyatakan”. atau yang mendekatinya. dengan lafadh yang menunjuk kepadanya secara terang”.na Al-Qur’an dan mengeluarkan hukumhukumnya dan hikmah-hikmahnya” Kata AS Shahibut Taujih . Pada istilah syara’ ialah : menjelaskan ma’na ayat. atau ia mempunyai pewtunjuk kepadanya melalui sesuatu jalan adalah (petunjuk)”. dan apa yang dikehendakinya dengan nasahnya atau dengan isyaratnya.urusannya. Kata Al-Jurjany : “tafsir pada asalnya ialah : membuka dan melahirkan ”. Pengambilan (sumber-sumber) tafsir . atau dengan najuannya. Yang demikian itu adakalanya dengan menyebut murodifnya.

baik riwayatbitu marfu’. hikmat-hikmatnya. seperti Tafsir Ibnu uyainah. . Tafsir ulama qowa’id Yaitu golongan yang memperkatakan nahwu al qur’an dan lughatnya. ialah :memahamkan makna –makna Al. Maka dengan demikian nyatalah bahwa. Diantara tafsire yang menitik beratkan soalnya pada ayat tasyri’ ialah. Abu Bakar Ibnu Abi Syaiobah. abu bakr al jashshash dan shidiq hasan khan. ialah : tafsir ibnu jarir ath thabary sehingga merupakan tafsir yang tak ada bandingannya.: tafsir-tafsir al kurtubi. ataupun hanya beriya-brita yang di bawa kaum bani israil. mereka memalingkan dari lahirnya. dan petunjuk-petunjuknya yang lain untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. abu bakr al araby.mauquf. adalah menafsirkan Al-Qur”an dengan riwayat-riwayat dan atsar-atsar yang dipandang munasabah bagi ayat. Macam-macam tafsir : Bila kita perhatikan tafsir-tafsir yang tersiar dalam masyarakat. faidah yang kita dapati dalam mempelajari tafsir ialah : “terpelihara dari salh dalam memahami Al-Qur’an” Sedangkan maksud yang diharap dari mempelajarinya. Diantara macam-macam tafsir sebagai berikut : Tafsir dengan riwayat (Tafsir bil ma’tsur). Al imamul razy menitik beratkan tafsirya mafatihul ghaibi ke dalam jurusan ini.Qur’an.Bukhory. abil laists as samarqondi dan tafsir ibnu kastir.Tujuan dari mempelajari tafsir. maqthu’. ialah : “mengetahui petunjukpetunjuk Al-Qur’an. Tafsir ulama kalam Yaitu golongan yang menta’wilkan ayat-ayat sifat dan asma’ allah bila tidak sesuai dengan dasar tanzih dan taqdis (kesucian allh). hukum-hukumnya degan cara yang tepat”. Mereka mendatangkan syair-syair untuk mengokohkan lughah alqur’an. Tafsir ulama tasyri’ Yaitu golongan yang menitik eratkan penafsirannya terhadap ayat-ayat tasyri’ dan mengistimbatkan daripadanya hukum-hukum fiqih serta mentarjihkan sebahagian ijtihad atas sebahagiaan yang lain.akhlaq-akhlaqnya. hukumhukumnya. tarsir. Yang terbaik diantara tafsir-tafsir yang tersebut di atas. kita dapati para penulisnya menghadapkan tafsirnya pada beberapan jurusan. dan Al.

1982 : 68) Yang dimaksud dengan metode Al-Quran ialah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an. Tafsir berdasarkan metodologi Selama ini sering terjadi kerancuan pemakaian istilah”manhaj”/metode dengan “naz’ah/ittijah” (kecenderungan /aliran). Metode menurut Dr. Jurusan ini ditempuh oleh azzumakhsyary dalam tafsirnya “al kasysaf kemudian diikuti oleh al baidlawi dalam tafsirnya “anwarul tanzil” yang dapat kita namai mukhtasar tafsiral kasysaf yang sudah dibersihkan dari paham-paham mu’tazilah. Berbeda dengan dengan pembagian Prof. Dan ada juga golongan yang menerangkan riwayat-riwayat al qur’an dan qira’atqira’atnya yang diterima dari ahli-ahli qira’at terpercaya. maupun didasarkan atas sasaran dan tertib ayat-ayat yang ditafsirkan. Abdul Jalal. baik didasarkan atas pemakain sumber-sumber penafsirannya. abu haiyan dalam tafsinya “al bahreul mukhith” dan “an nahr”. tata cara penafsiran ayatayat Al-Qur’an yang didasarkan atas sumber penafsirn Al-Qur’an.1977:290-291). H. tafsirnya hikayat-hikayat ahli sufi. Metode tafsir ditinjau dari segi sumber penafsirannya. yyaitu : a. dari riwayat sahabat dan tabi’in. (1) bi al-ma’tsur dan (2) bi al-ro’yi (Subhi as-Shalih. dari Al-Hadits. Dr. ada 3 macam. Metode tafsir secara klasik dapat dibedakan jadi dua macam. diantaranya : jami’al Bayan fi tafsiri Al-Qur’an . HA dengan menambah satu dimensi lagi yaitu dari segi sumbernya. Ibrohim Syarif adalah suatu cara atau alat untuk merealisasaikan tujuan aliran-aliran tafsir (Ibrohim Syarif). susunan abu muhammad sahl ibnu abdullah at tastary ( 383 H) dan ruhul ma’ani. Tafsir ulama balaghah Yaitu golongan yang mempertahankan keindahan susunan bahasa al qur’an dan ketinggian balaghahnya. isyarat-isyarat al qur’an yang berpautan sdengan ilmu suluk dan tasawuf seperti tafsir at tastary.Inilah mazhab ahli nahwu dan lughah. keluasan penjelasan tafdsirannya. Metode dalam bahasa arab disebut dengan “al-manhaj” atau “at-thariqat al-tanawih”. atau sistem penjelasan tafsiran-tafsirannya. seperti az zajjad dalam tafsinya “ ma’aniltanzil”. metode tafsir bi al-ma’tsur / bi al-Riwayah / bi al-Manqul. Ibnu jarir atThobari (wafat 310 H) Al-Kasyfu wa al bayan fi tafsiri Al-Qur’an : Ahmad Ibnu ibrohim (427 H) .

-Qur’an. yaitu penafsiran dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an hanya secara global saja yakni tidak mendlam dan tidak secara panjang lebar. ma’alimu al tanzil : imam al-husain ibnu mas’ud al baghawi (516 H) berbiscara dalam masalah yang sama. ayat dengan hadits (isi dan matan). metode bayani / metode deskripsi. Farid Wajdi Tafsir Wasith : Majma’ al bukhutsil islamiyah. yaitu penafsiran dengan cara menafsirkan ayatayat Al-Qur’an hanya dengan memberikan keterangan secara deskripsi tanpa membandingkan riwayat/pendapat dan tanpa menilai (tarjih) antar sumber. antara pendapoat mufasir dengan mufasir lain dengan menonjolkan segi-segi perbedaan. Di antaranya : . yaitu cara menafsirkan ayat-ayat AlQur’an yang didsrkan atas sumber ijtihad dan pemikiran mufasir terhadap tuntutan kaidah bahasaarab dan kesusastraannya. adalah cara menafsirkan Al-Qur’an yang didasarkan atas perpaduan antara sunber tafsir riwayah kuat dan shahih dengan sumber hasil ijtihad pikiran yang sehat. b. maka metode tafsir ada 2 macam : a. Metode tafsir ijmaly.Tafsir al-manar : syaikh muhammad abduh dan syaikh rasyid ridla (W 1354 H/1935 M) -Al-Jawahiru fi tafsiri Al-Qur’an : Thanthawi al jauhari (W 1358 H) Metode tafsir ditinjau dari segi cara penjelasannya terhadap ayat-ayat Al. tiori ilmu pengetahuan setelah dia menguasai sumbersumber tadi. Al Jami’ li Ahkam AL.- Ma’alimu Al Tanzil : imam al-Husain Ibnu Mas’ud al Baghawi (516 H) b. metode bil iqtironi (perpadun antara bi al-manqul dan bi al-ma’qul).Qur’an : imam Qurthubi (wafat 671 ) Metode tafsir bila ditinjau dari segi keluasan penjelasan tafsirannya. sehingga bagi orang awm akan lebih mudah untuk memahaminya.metode tafsir bi al-Ra’yi / bi al-dirayah bi al-ma’qul. yaitu membandingkan ayat dengan ayat yang . maka ada 2 macam : a. metode tafsir muqarin / komparasi. Tafsir Al-Qur’an al Karim : M. Di antaranya : -mafatihu al ghaib : fahruddin ar-rozi (wafat 606 H) -Anwaru al tanzil wa haqaiqu al-ta’wil : Imam al-Baidhawi (692 H) c.

H. . serta mempelajari ayat-ayat tersebut secara cermat dan mendalam. -Tafsir Al Maraghi : Ahmad Musthafa Al Maraghi (W 137 H/ 1952 M). Muh Hijazi -Ayat Al Kauniyah : Dr. MA. -Tafsir Al Manar :Syaikh Muhammad Abduh dan Syaikh Rasyid Ridha (W 14H). -Al Mar’atu fi Al qur’an al Karim :Abbas Al Aqqad.b. Quraish Syihab. maka metode metode penafsiran ada 3 macam yaitu: a. metode tafsir iuthnabi. Metode tafsir tahlily. Metode tafsir Nuzuly : yaitu menafsirkan ayat-ayat al Qur’an dengan cara urut dan tertib sesuai dengan urutan turunnya ayat al Qur’an Al Tafsir AL BayaniLi al Qur’an al Karim Binti Asy Syathi’. sehimngga cukup jelas dan terang yang banyak disenangi oleh para orang cerdik pandai. c. -Tazfsir fi Dhilalil Qur’an : Sayyid Qutub (W 1966 M). -Ar Riba Fi AL Qur’an Al Karim : Abu Ala Al Maududi -Al Mahdatu Al Mankhiyah : Dr. Metode tafsir maudhu’iy. kemudian mentimpulkan masalah yamg dibahas dari dailalah ayat-ayat yang ditafsirkan secara terpadu. yaitu penafsiran dengan cara-cara menafsirkan ayat-ayat AlQur’an secara mendetail / rinci. dengan memeperhatikan masa turunnya dan asbabunnuzul ayat. Tafsir al Qur’an al Karim karya Prof. Abdullah Syahhatah. dengan memperhatikan hubungan ayatayat yang satu dengan ayat yang lainnya didalam menunjuk suatu masalah. yaitu menafsirkan ayat-ayat al Qur’an dengan cara urut dan tertib sesuai dengan uraian ayat-ayat dan surat-surat dalam mushaf. Dr. Yaitu suatu penafsiran dengan cara mengumpulkan ayatayat mengenai satu judul / topik tertentu. Metode tafsir ditinjau dari segi sasaran dan tertib ayat-ayat yang ditafsirkan. Suratu ar Rahman wa suearu qishar karya Syauqi Dhaif. dengan uraian-uraian yang panjang lebar. b. dari awal surat al fatihah hingga akhir surat an Naas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->