Al-Qur’an; Kitab Yang Memuliakan Dan Menghinakan Muhammad Ihsan

.«‫»إن ال يرفع بهذا الكتاب أقواما، ويضع به آخرين‬ َ ِ َ ِ ِ ُ َ ََ ً َ ْ َ ِ َِ ْ َ َ ِ ُ َ ْ َ َ ّ ِ
“Sesungguhnya Allah akan memuliakan suatu kaum dengan kitab ini (Al Qur`an) dan menghinakan yang lain.” A. Redaksi Hadits

،‫وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي، ع عن اب ع ِ ش عهاب‬ ٍ َ ِ ‫َ ِ ْن‬ َِ َِّ َ َ ِ َ ْ ِ ُ ْ ُ ُْ َ ََّ َ ٍ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َِّ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ‫َ ْ َ ِ ِ ْ ِ َ َِ َ َ ّ َ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َ ِ ِ َق‬ ‫عن عامر بن واثلة، أن نععافع بعن عبعد الحععارث، ل ِعي عمعر بعسفان، وكان عمر‬ :‫يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي، فقععال: اب عن أب عزى، قععال‬ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ََ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ َ َ ّ َ ََ ُ ُِ ْ َ ْ َ ُ ّ ِ َ َ ًْ َ ْ ِ ْ ََ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ َ ِ َ َ ْ ِ ًْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ِ َ َ ‫ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا، قععال: فاس عتخلفت عليه عم م عولى؟ قععال: إن عه‬ ‫قارئ لكتاب ال عز وجل، وإنه عالم بالفرائض، قال عمر: أما إن نبيكم صلى العع‬ ُ َّ ْ ُ ّ ِ َ ّ ِ َ َ ُ َ ُ َ َ ِ ِ َ َ ْ ِ ٌ ِ َ ُ ّ َِ ّ َ َ ّ َ ِ ِ َ ِ ِ ٌ ِ َ .«‫عليه وسلم قد قال: »إن ال يرفع بهذا الكتاب أقواما، ويضع به آخرين‬ َ ِ َ ِ ِ ُ َ َ َ ً َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ َ ِ ُ َ ْ َ َ ّ ِ َ َ ْ َ َ َّ َ ِ ْ ََ
Hadits ini merupakan riwayat Muslim. Imam Muslim mencantumkan hadits ini pada Kitab ke-6: Shalat Al-Musafirin wa qashriha, Bab ke-47: fadhl man yaqumu bi Al-Qur’an wa yu’allimuhu, wa fadhl man ta’allama hikmatan min fiqhin, au ghairi fa’amila biha wa ‘allamaha, No. 817. B. Biografi Rawi a) Zuhair bin Harb Beliau bernama lengkap Zuhair bin Harb bin Syaddad al-Harasyi. Beliau memiliki kunyah Abu Khaisamah An-Nasa-i. Beliau adalah Maula bani Al-Harisy bin Ka’ab bin ‘Amir bin sha’sha’ah. Beliau tinggal di Baghdad. Beliau dilahirkan pada tahun 160 H, dan beliau wafat tahun 234 H. Beliau ada pada tingkatan Thobaqoh ke 10 (Kibar Al-Akhidzina ‘an Taba’ Al-Atba’). Beliau adalah rawi yang sering disebut dalam kutubus Sittah, diantaranya: Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, An-Nasaa-i, dan Ibn Majah. Ibn Hajar menilai baik kepadanya dengan ucapan “Tsiqqah Tsabat”. Sedangkan AdzDzahabi menilai baik kepadanya dengan ucapan “Al-Hafizh”. Ya’qub bin Syaibah berkata: Zuhair lebih tsiqqah dari pada Abu Bakr bin Abi Syaibah. Beliau memiliki sekitar 111 guru diantaranya adalah Ya’qub bin Ibrahim, AL-Walid bin Muslim, dan Yazid bin Harun. Dan beliau memiliki murid sekitar 25 Murid, diantaranya adalah Muslim bin Hajjaj, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dan Sulaiman bin Al-Asy’ats Abu Dawud. b) Ya’qub bin Ibrahim Beliau bernama lengkap Ya’qub bin Ibrahim bin Sa’ad bin Ibrahim bin ‘Abdirrahman bin ‘Auf Al-Qurasyi Az-Zuhri Abu Yusuf Al-Madini. Beliau tinggal di Baghdad bersama saudaranya Sa’ad bin Ibrahim. Beliau ada pada thobaqoh ke 9 (Min Shigar Atba’ At-Taabi’in). Beliau wafat tahun 208 H. Beliau adalah Rawi penulis Kutubus Sittah. Ibn Hajar menilai baik padanya dengan ucapan “Tsiqqah Fadhil”. Sedangkan AdzDzahabi menilainya dengan Hujjah Wara’. Beliau memiliki 67 guru, diantaranya adalah Ibrahim bin Sa’ad (ayahnya), Syarik bin ‘Abdillah An-Nakha’i dan Shalih bin Ruuman. Dan memiliki 54 Murid, diantaranya adalah Zuhair bin Harb, Ahmad bin Hanbal, dan Hajjaaj bin Syaair. c) Ibrahim bin Sa’ad

Beliau adalah seorang pegawai Umar bin Al-Khaththab di Makkah. dan wafat tahun 185 H. Beliau memiliki 315 Murid. Beliau ada pada Thobaqoh ke 8 (Min Al-Wustho min Atba’ At-Tabi’iin). Beliau lahir tahun 108 H. Beliau memiliki 5 orang murid.Beliau bernama lengkap Ibrahim bin sa’ad bin Ibrahim bin ‘Abdirrahman bin ‘Auf Al-Qurasyi Az-Zuhry. dan Hudzaifah bin Al-Yamani. diantaranya adalah Nafi bin ‘Abd Al-Harits. dan Ibrahim bin Sa’ad Az-Zuhri. dan Shalih bin Kaisan. Sedangkan Adz-Dzahabi menilainya dengan ucapan “Ahad AlA’lam” Beliau memiliki 247 guru. Beliau wafat pada tahun 23 tahun di Madinah. Dan beliau memiliki 107 Murid. Jabir bin Samurah. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang paling terakhir wafatnya. . Abu Ishaq Al-Madini. Qatadah. Aban bin Shalih. dan Kultsum bin Jabr. Ayahnya (Sa’ad bin Ibrahim). Beliau ada pada thobaqoh ke 4 (Thabaqah tali Al-Wustho min At-Taabi’iin). Nabi Saw. Beliau adalah rawi kutubus Sittah. Ibn hajar menilai baik kepadanya dengan ucapan Tsiqqah hujjah Takallam fihi bila Qadaahin. diantaranya adalah Ibn Syihab AzZuhri. Beliau biasa dipanggil dnegan kunyah Abu Hafsh dan gelar Amirul Mukminin. Abu Bakr Al-Madini. Beliau memiliki 5 orang guru. Ibn Hajar menilai baik kepadanya dengan ucapan “Al-Faqiih Al-Hafizh Muttafaq ‘Ala Jalaalatihi wa Itqanihi”. Sedangkan Adz-Dzahabi menilainya sebagai ulama yang besar. diantaranya ‘Amr bin Al-Watsilah. Dan beliau memiliki 55 Murid. Beliau wafat pada tahun 125 H. dan Khudzaifah bin Al-Yamani. d) Ibn Syihab Beliau bernama lengkap Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin ‘Abdillah bin Syihab bin ‘Abdullah bin Al-Harits bin Zuhrah AL-Qurasyi. e) ‘Amir bin Watsilah Beliau bernama lengkap Amir bin Watsilah bin ‘Abdillah bin ‘Amr bin Jahsy Al-laitsy. Abu Ath-Thufail. Beliau adalah rawi kutubus Sittah. diantaranya adalah Ibn Syihab Az-Zuhri. Beliau memiliki 30 guru. Anas bin Malik dan Khalid bin Aslam. Beliau memiliki 21 guru. dan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Beliau adalah rawi kutubus Sittah. Beliau adalah salah seorang sahabat yang wafat di Makkah. Dan beliau memiliki 236 Murid. g) Umar bin Al-Khattab Beliau bernama Umar bin Al-Khaththab bin Nufail bin Abd al-‘Azzi bin Riyaah bin ‘Abdullah bin Qirth bin Razaah bin ‘Addi al-Qurasyi Al-‘Adawi. Bilal bin Rabbah. f) Nafi’ bin ‘Abd Al-Harits Beliau bernama Nafi’ bin ‘Abd Al-Harits bin Khalid al-Khuza’i. diantaranya adalah Ibrahim bin Sa’ad. Jamil bin ‘Abd Ar-Rahman. Beliau wafat tahun 110 H. Yahya bin Adam. Beliau memiliki 2 orang guru yaitu Rasulullah Saw dan Umar bin Al-Khaththab. diantaranya adalah Amir Bin Watsilah. dan Yazid bin Harun. diantaranya adalah anaknya (Ya’qub bin Ibrahim). diantaranya adalah Rasulullah Saw. diantaranya adalah Nafi bin ‘Abd AlHarits. Beliau tinggal di Baghdad. dan Abu Salamah bin ‘Abd Ar-Rahman.

E. 2682 16) Tahdzib al-Atsaar li Ath-Thobari. 88:3 9) Al-Bahr Az-Zukhaar bi Musnad Al-Bazzar. 210 11) Musnad Asy-Syamiyyin li Ath-Thobroni. Berikut diantaranya: 1) Shahih Muslim. Syarah Matan Nafi bin Abdul Harits adalah seorang pejabat di kota Makkah yang diangkat oleh Khalifah Umar bin Al-Khaththab. 233 5) Shahih Ibn Hibban. 218 4) Musnad Ahmad bin Hanbal. “Siapa yang Anda angkat sebagai kepala bagi penduduk Wadli?” tanya Umar “Ibnu Abza” Jawab Nafi' “Siapakah itu Ibnu Abza?” tanya Umar “Salah seorang Maula (budak yang telah dimerdekakan) di antara beberapa Maula kami. 1109 17) Syarh As-Sunnah. 472 22) Asad Al-Ghayah li Ali bin Al-Atsir 23) Fadhail Al-Qur’an li Al-Qasim bin Salam. 20944 13) Al-Mahrawaniyaat wa Al-Qawaid Al-Muntakhiyyah Ash-Shihah wa Al-Gharaib li Yusup bin Muhammad. wa yu’allimuhu. dan kriteria Imam Muslim dalam penyusunan Kitab Shahihnya adalah hanya memasukan Hadits Shahih. ditemukan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh 26 Mukharrij. II: 222 D. 3365 3) Sunan Ibn Majah.C. 3763 7) Al-Musnad Al-Mustakhraj ‘ala Shahih Muslim li Abi Na’im. No. datanglah seorang shahabat terbaik ketiga setelah Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Maka dapat disimpulkan bahwa hadits ini shahih. 29. Kesimpulan Hukum Derajat Hadits Berdasarkan ketsiqatan rawi-rawi hadits riwayat Muslim dan banyaknya Mukharrij yang meriwayatkannya. 14 14) Fawaid Hissan wa Muqatil Utsman 15) Syu’ab al-Iman li Al-Baihaqi. Kitab Fadhail Al-Qur’an. No. Imam Nashiruddin Al-Albani dalam kitabnya Misykat Al-Mashabih menilai hadits ini sebagai hadits Shahih. 1184 18) Akhbar Makkah li Al-Azraqi. 820 2) Sunan Ad-Darimi. 249 10) Musnad Abi Ya’la Al-Maushili. Bab Innallaha yarfa’u bihadza Al-Qur’an Aqwaman wa yadho’u aakhorin. 2999 12) Al-Jami’ li Ma’mar Rasyid. 1849. 21) Tarikh ibn Abi Khaitsamah. II: 538. wa fadhl man ta’allama hikmatan min fiqhin. 1850 8) As-Sunan Al-Kubra li Al-Baihaqi. 772 6) Mustakhraj Abu Awanah. 1254 26) Akhbar Ashbahani li Abi Na’im. lalu beliau pun berbincang-bincang cukup lama dengannya. I:76. 539 19) Akhbar Makkah li Al-Faakihi. yaitu Umar bin Al-Khaththab. au ghairihi fa’amila biha wa ‘allamaha. 63 25) Hilyatul al-Auliya li Abi Na’im. II: 43 24) Fadhail Al-Qur’an wa tilaawatihi li Ar-Razi. 20) Ansab Al-Asyraaf li al-Baladzuri. Suatu hari ketika beliau sedang berada di wilayah ‘Usfan. 3762. Bab Fadhl man Yaquumu bi AlQur’an.” jawab Nafi' “Kenapa Maula yang diangkat?” tanya Umar . Takhrij Hadits Berdasarkan pelacakan Hadits oleh Software Jawami’ Al-Kalim yang mencakup 1400 kitab yang mengandung Hadits. Kitab Shalat Al-Musafirin wa Qashriha.

() . maka tunggulah datangnya ancaman Allah terhadap mereka. Allah akan merendahkan derajatnya di dunia dan di akhirat. Sedangkan bagi orang yang menolak Al-Qur’an dan enggan untuk melaksanakan perintah dan larangan di dalamnya.” jawab Nafi' “Benar!. Allah memerintahkan hambanya untuk Shalat Lima Waktu.“Karena ia adalah seorang yang pintar tentang Kitabullah dan pandai tentang ilmu fara`idl (ilmu tentang pembagian harta warisan). Apabila masih ada orang seperti ini. tapi ketika ia menjadi seorang yang membaca Al-Qur’an dan menguasai Ilmu Faraidh.” kata Umar Hadits ini menerangkan bahwa dengan membaca Al-Qur’an dan mengamalkannya. Hasyiyah As-Sindi ‘Ala Sunan Ibn Majah. tapi ada yang tidak melaksanakannya dengan alasan kesibukan pekerjaan dan alasan lainnya. Allah akan meninggikan derajat seseorang di dunia dan di Akhirat. dia dulunya adalah seorang hamba sahaya yang rendah di mata orang lain. sebagaimana diterangkan pada hadits ini. Allah memerintahkan untuk berzakat. Seperti yang terjadi kepada Ibn Abza. tapi masa ada yang enggan melaksanakannya. Banyak terjadi di sekitar kita orang-orang yang enggan melaksanakan perintah Allah dalam Al-Qur’an. Nabi kalian pernah bersabda: 'Sesungguhnya Allah akan memuliakan suatu kaum dengan kitab ini (Al Qur`an) dan menghinakan yang lain.1 1 As-Sindi. Maka Allah mengangkat derajat Ibn Abza menjadi seorang pemimpin penduduk Wadli’ yang dihormati dan ditaati karena keilmuan dan keshalihannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful