P. 1
Kajian Hadits ['Sesungguhnya Allah Akan Memuliakan Suatu Kaum Dengan Kitab Ini (Al Qur`an) Dan Menghinakan Yang Lain]

Kajian Hadits ['Sesungguhnya Allah Akan Memuliakan Suatu Kaum Dengan Kitab Ini (Al Qur`an) Dan Menghinakan Yang Lain]

|Views: 144|Likes:
Published by Muhammad Ihsan

More info:

Published by: Muhammad Ihsan on Sep 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

Al-Qur’an; Kitab Yang Memuliakan Dan Menghinakan Muhammad Ihsan

.«‫»إن ال يرفع بهذا الكتاب أقواما، ويضع به آخرين‬ َ ِ َ ِ ِ ُ َ ََ ً َ ْ َ ِ َِ ْ َ َ ِ ُ َ ْ َ َ ّ ِ
“Sesungguhnya Allah akan memuliakan suatu kaum dengan kitab ini (Al Qur`an) dan menghinakan yang lain.” A. Redaksi Hadits

،‫وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي، ع عن اب ع ِ ش عهاب‬ ٍ َ ِ ‫َ ِ ْن‬ َِ َِّ َ َ ِ َ ْ ِ ُ ْ ُ ُْ َ ََّ َ ٍ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َِّ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ‫َ ْ َ ِ ِ ْ ِ َ َِ َ َ ّ َ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َ ِ ِ َق‬ ‫عن عامر بن واثلة، أن نععافع بعن عبعد الحععارث، ل ِعي عمعر بعسفان، وكان عمر‬ :‫يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي، فقععال: اب عن أب عزى، قععال‬ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ََ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ َ َ ّ َ ََ ُ ُِ ْ َ ْ َ ُ ّ ِ َ َ ًْ َ ْ ِ ْ ََ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ َ ِ َ َ ْ ِ ًْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ِ َ َ ‫ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا، قععال: فاس عتخلفت عليه عم م عولى؟ قععال: إن عه‬ ‫قارئ لكتاب ال عز وجل، وإنه عالم بالفرائض، قال عمر: أما إن نبيكم صلى العع‬ ُ َّ ْ ُ ّ ِ َ ّ ِ َ َ ُ َ ُ َ َ ِ ِ َ َ ْ ِ ٌ ِ َ ُ ّ َِ ّ َ َ ّ َ ِ ِ َ ِ ِ ٌ ِ َ .«‫عليه وسلم قد قال: »إن ال يرفع بهذا الكتاب أقواما، ويضع به آخرين‬ َ ِ َ ِ ِ ُ َ َ َ ً َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ َ ِ ُ َ ْ َ َ ّ ِ َ َ ْ َ َ َّ َ ِ ْ ََ
Hadits ini merupakan riwayat Muslim. Imam Muslim mencantumkan hadits ini pada Kitab ke-6: Shalat Al-Musafirin wa qashriha, Bab ke-47: fadhl man yaqumu bi Al-Qur’an wa yu’allimuhu, wa fadhl man ta’allama hikmatan min fiqhin, au ghairi fa’amila biha wa ‘allamaha, No. 817. B. Biografi Rawi a) Zuhair bin Harb Beliau bernama lengkap Zuhair bin Harb bin Syaddad al-Harasyi. Beliau memiliki kunyah Abu Khaisamah An-Nasa-i. Beliau adalah Maula bani Al-Harisy bin Ka’ab bin ‘Amir bin sha’sha’ah. Beliau tinggal di Baghdad. Beliau dilahirkan pada tahun 160 H, dan beliau wafat tahun 234 H. Beliau ada pada tingkatan Thobaqoh ke 10 (Kibar Al-Akhidzina ‘an Taba’ Al-Atba’). Beliau adalah rawi yang sering disebut dalam kutubus Sittah, diantaranya: Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, An-Nasaa-i, dan Ibn Majah. Ibn Hajar menilai baik kepadanya dengan ucapan “Tsiqqah Tsabat”. Sedangkan AdzDzahabi menilai baik kepadanya dengan ucapan “Al-Hafizh”. Ya’qub bin Syaibah berkata: Zuhair lebih tsiqqah dari pada Abu Bakr bin Abi Syaibah. Beliau memiliki sekitar 111 guru diantaranya adalah Ya’qub bin Ibrahim, AL-Walid bin Muslim, dan Yazid bin Harun. Dan beliau memiliki murid sekitar 25 Murid, diantaranya adalah Muslim bin Hajjaj, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dan Sulaiman bin Al-Asy’ats Abu Dawud. b) Ya’qub bin Ibrahim Beliau bernama lengkap Ya’qub bin Ibrahim bin Sa’ad bin Ibrahim bin ‘Abdirrahman bin ‘Auf Al-Qurasyi Az-Zuhri Abu Yusuf Al-Madini. Beliau tinggal di Baghdad bersama saudaranya Sa’ad bin Ibrahim. Beliau ada pada thobaqoh ke 9 (Min Shigar Atba’ At-Taabi’in). Beliau wafat tahun 208 H. Beliau adalah Rawi penulis Kutubus Sittah. Ibn Hajar menilai baik padanya dengan ucapan “Tsiqqah Fadhil”. Sedangkan AdzDzahabi menilainya dengan Hujjah Wara’. Beliau memiliki 67 guru, diantaranya adalah Ibrahim bin Sa’ad (ayahnya), Syarik bin ‘Abdillah An-Nakha’i dan Shalih bin Ruuman. Dan memiliki 54 Murid, diantaranya adalah Zuhair bin Harb, Ahmad bin Hanbal, dan Hajjaaj bin Syaair. c) Ibrahim bin Sa’ad

diantaranya adalah Nafi bin ‘Abd AlHarits. g) Umar bin Al-Khattab Beliau bernama Umar bin Al-Khaththab bin Nufail bin Abd al-‘Azzi bin Riyaah bin ‘Abdullah bin Qirth bin Razaah bin ‘Addi al-Qurasyi Al-‘Adawi. Beliau wafat pada tahun 125 H. Beliau ada pada thobaqoh ke 4 (Thabaqah tali Al-Wustho min At-Taabi’iin). Beliau memiliki 5 orang guru. dan wafat tahun 185 H. Abu Ishaq Al-Madini. dan Hudzaifah bin Al-Yamani. Sedangkan Adz-Dzahabi menilainya dengan ucapan “Ahad AlA’lam” Beliau memiliki 247 guru. Sedangkan Adz-Dzahabi menilainya sebagai ulama yang besar. Yahya bin Adam.Beliau bernama lengkap Ibrahim bin sa’ad bin Ibrahim bin ‘Abdirrahman bin ‘Auf Al-Qurasyi Az-Zuhry. Beliau memiliki 21 guru. Beliau lahir tahun 108 H. Beliau memiliki 5 orang murid. Abu Bakr Al-Madini. Ayahnya (Sa’ad bin Ibrahim). Beliau wafat tahun 110 H. Ibn hajar menilai baik kepadanya dengan ucapan Tsiqqah hujjah Takallam fihi bila Qadaahin. diantaranya adalah Ibn Syihab AzZuhri. f) Nafi’ bin ‘Abd Al-Harits Beliau bernama Nafi’ bin ‘Abd Al-Harits bin Khalid al-Khuza’i. Beliau adalah salah seorang sahabat yang wafat di Makkah. Beliau ada pada Thobaqoh ke 8 (Min Al-Wustho min Atba’ At-Tabi’iin). diantaranya adalah Ibrahim bin Sa’ad. e) ‘Amir bin Watsilah Beliau bernama lengkap Amir bin Watsilah bin ‘Abdillah bin ‘Amr bin Jahsy Al-laitsy. Beliau adalah rawi kutubus Sittah. diantaranya ‘Amr bin Al-Watsilah. Nabi Saw. diantaranya adalah Rasulullah Saw. Dan beliau memiliki 55 Murid. Dan beliau memiliki 236 Murid. dan Abu Bakar Ash-Shiddiq. dan Ibrahim bin Sa’ad Az-Zuhri. dan Shalih bin Kaisan. Bilal bin Rabbah. dan Abu Salamah bin ‘Abd Ar-Rahman. . Anas bin Malik dan Khalid bin Aslam. diantaranya adalah Nafi bin ‘Abd Al-Harits. Abu Ath-Thufail. diantaranya adalah Ibn Syihab Az-Zuhri. Beliau memiliki 2 orang guru yaitu Rasulullah Saw dan Umar bin Al-Khaththab. dan Kultsum bin Jabr. Beliau adalah seorang pegawai Umar bin Al-Khaththab di Makkah. diantaranya adalah Amir Bin Watsilah. Beliau adalah rawi kutubus Sittah. Beliau memiliki 30 guru. Beliau tinggal di Baghdad. Jamil bin ‘Abd Ar-Rahman. Aban bin Shalih. Jabir bin Samurah. d) Ibn Syihab Beliau bernama lengkap Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin ‘Abdillah bin Syihab bin ‘Abdullah bin Al-Harits bin Zuhrah AL-Qurasyi. Beliau biasa dipanggil dnegan kunyah Abu Hafsh dan gelar Amirul Mukminin. Ibn Hajar menilai baik kepadanya dengan ucapan “Al-Faqiih Al-Hafizh Muttafaq ‘Ala Jalaalatihi wa Itqanihi”. Dan beliau memiliki 107 Murid. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang paling terakhir wafatnya. Qatadah. dan Yazid bin Harun. dan Khudzaifah bin Al-Yamani. Beliau adalah rawi kutubus Sittah. Beliau memiliki 315 Murid. diantaranya adalah anaknya (Ya’qub bin Ibrahim). Beliau wafat pada tahun 23 tahun di Madinah.

Kitab Fadhail Al-Qur’an. au ghairihi fa’amila biha wa ‘allamaha. Kitab Shalat Al-Musafirin wa Qashriha. 20944 13) Al-Mahrawaniyaat wa Al-Qawaid Al-Muntakhiyyah Ash-Shihah wa Al-Gharaib li Yusup bin Muhammad. No. dan kriteria Imam Muslim dalam penyusunan Kitab Shahihnya adalah hanya memasukan Hadits Shahih. Maka dapat disimpulkan bahwa hadits ini shahih. 3763 7) Al-Musnad Al-Mustakhraj ‘ala Shahih Muslim li Abi Na’im. 772 6) Mustakhraj Abu Awanah. 2999 12) Al-Jami’ li Ma’mar Rasyid. 14 14) Fawaid Hissan wa Muqatil Utsman 15) Syu’ab al-Iman li Al-Baihaqi. 472 22) Asad Al-Ghayah li Ali bin Al-Atsir 23) Fadhail Al-Qur’an li Al-Qasim bin Salam. II: 43 24) Fadhail Al-Qur’an wa tilaawatihi li Ar-Razi. “Siapa yang Anda angkat sebagai kepala bagi penduduk Wadli?” tanya Umar “Ibnu Abza” Jawab Nafi' “Siapakah itu Ibnu Abza?” tanya Umar “Salah seorang Maula (budak yang telah dimerdekakan) di antara beberapa Maula kami. lalu beliau pun berbincang-bincang cukup lama dengannya. Takhrij Hadits Berdasarkan pelacakan Hadits oleh Software Jawami’ Al-Kalim yang mencakup 1400 kitab yang mengandung Hadits. II: 538. Berikut diantaranya: 1) Shahih Muslim. 3762. 1849. 218 4) Musnad Ahmad bin Hanbal. 63 25) Hilyatul al-Auliya li Abi Na’im. 1184 18) Akhbar Makkah li Al-Azraqi. 20) Ansab Al-Asyraaf li al-Baladzuri. 2682 16) Tahdzib al-Atsaar li Ath-Thobari. E. 1254 26) Akhbar Ashbahani li Abi Na’im. ditemukan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh 26 Mukharrij. wa yu’allimuhu. 21) Tarikh ibn Abi Khaitsamah. 88:3 9) Al-Bahr Az-Zukhaar bi Musnad Al-Bazzar. Bab Innallaha yarfa’u bihadza Al-Qur’an Aqwaman wa yadho’u aakhorin. I:76. Kesimpulan Hukum Derajat Hadits Berdasarkan ketsiqatan rawi-rawi hadits riwayat Muslim dan banyaknya Mukharrij yang meriwayatkannya. 1850 8) As-Sunan Al-Kubra li Al-Baihaqi. 210 11) Musnad Asy-Syamiyyin li Ath-Thobroni. datanglah seorang shahabat terbaik ketiga setelah Rasulullah SAW dan Abu Bakar. wa fadhl man ta’allama hikmatan min fiqhin.” jawab Nafi' “Kenapa Maula yang diangkat?” tanya Umar . 539 19) Akhbar Makkah li Al-Faakihi. Syarah Matan Nafi bin Abdul Harits adalah seorang pejabat di kota Makkah yang diangkat oleh Khalifah Umar bin Al-Khaththab. 1109 17) Syarh As-Sunnah. 3365 3) Sunan Ibn Majah.C. II: 222 D. Bab Fadhl man Yaquumu bi AlQur’an. 29. 233 5) Shahih Ibn Hibban. yaitu Umar bin Al-Khaththab. 249 10) Musnad Abi Ya’la Al-Maushili. 820 2) Sunan Ad-Darimi. Imam Nashiruddin Al-Albani dalam kitabnya Misykat Al-Mashabih menilai hadits ini sebagai hadits Shahih. Suatu hari ketika beliau sedang berada di wilayah ‘Usfan. No.

Allah akan merendahkan derajatnya di dunia dan di akhirat. dia dulunya adalah seorang hamba sahaya yang rendah di mata orang lain.1 1 As-Sindi. Allah akan meninggikan derajat seseorang di dunia dan di Akhirat. Maka Allah mengangkat derajat Ibn Abza menjadi seorang pemimpin penduduk Wadli’ yang dihormati dan ditaati karena keilmuan dan keshalihannya. tapi ada yang tidak melaksanakannya dengan alasan kesibukan pekerjaan dan alasan lainnya. maka tunggulah datangnya ancaman Allah terhadap mereka. Seperti yang terjadi kepada Ibn Abza. tapi ketika ia menjadi seorang yang membaca Al-Qur’an dan menguasai Ilmu Faraidh.” kata Umar Hadits ini menerangkan bahwa dengan membaca Al-Qur’an dan mengamalkannya. Sedangkan bagi orang yang menolak Al-Qur’an dan enggan untuk melaksanakan perintah dan larangan di dalamnya. Apabila masih ada orang seperti ini. sebagaimana diterangkan pada hadits ini. Allah memerintahkan untuk berzakat.” jawab Nafi' “Benar!. Nabi kalian pernah bersabda: 'Sesungguhnya Allah akan memuliakan suatu kaum dengan kitab ini (Al Qur`an) dan menghinakan yang lain. () . Hasyiyah As-Sindi ‘Ala Sunan Ibn Majah. Allah memerintahkan hambanya untuk Shalat Lima Waktu. Banyak terjadi di sekitar kita orang-orang yang enggan melaksanakan perintah Allah dalam Al-Qur’an.“Karena ia adalah seorang yang pintar tentang Kitabullah dan pandai tentang ilmu fara`idl (ilmu tentang pembagian harta warisan). tapi masa ada yang enggan melaksanakannya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->