LAMPIRAN K (v) - KAD TUGAS PERMAINAN

1.0

PERMAINAN 1 - RADIO BURUK SIRI ELEKTROKIMIA

Peruntukan masa = 50 minit

1)

Berbaris dalam kumpulan masing-masing. hadapan dalam barisan) datang kepada

2) Pelajar A (berada paling Guru/Instruktor (lihat Rajah 4). 3) 4) 5)

Pelajar A menghafal tugas yang diberikan oleh Guru/Instruktor. (Tugas – Akrostik Siri Elektrokimia Kation & Anion). Kemudian, pelajar A kembali ke dalam kumpulan masing-masing. Mereka berbisik kepada pelajar B. Pelajar B berbisik kepada pelajar C dan seterusnya. Akhir sekali, Guru/Instruktor meminta pelajar paling akhir dalam kumpulan masing-masing datang ke hadapan dan menulis pada papan tulis di bahagian masing-masing tentang akrostik Kation dan Anion, serta simbolnya.

Rajah 4. Barisan pelajar dalam Aktiviti Radio Buruk.

1

2.0

PERMAINAN 2 – NO. PENGOKSIDAAN

Peruntukan masa = 35 minit

1)

Pelajar berada dalam kumpulan masing-masing.

2) Kemudian, mereka bergilir-gilir mencuba cantum Kad Memori yang disediakan dalam masa 15 minit. 3) Akhir sekali, pelajar menyelesaikan latihan yang diberikan secara berkumpulan. Jika lubang ke dalam kad, ia dikira bercas positif. Tetapi jika benjolan keluar kad, ia dikira bercas negatif. Kira bilangan semibulatan dalam kad tersebut dan yang terdapat pada setiap sisinya termasuk yang terdapat pada jiran terdekat bersebelahannya. Contoh:

Rajah 5. No. Pengoksidaan kad 6 = +6 + (-4) = +2.

4) Wakil pelajar daripada setiap kumpulan membentangkan hasil latihan yang diberikan.

2