P. 1
48161047 Hukum Ham Dan Demokrasi Dalam Islam Finali

48161047 Hukum Ham Dan Demokrasi Dalam Islam Finali

|Views: 32|Likes:
Published by Rustadi Setya Budy

More info:

Published by: Rustadi Setya Budy on Sep 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2012

pdf

text

original

HUKUM HAM DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM

Islam Adalah agama samawi, agama yang di turunkan kepada nabi Muhammad Saw. Adalah wahyu Allah terakhir untuk manusia. Oleh karena itu,agama ini sudah sempurna dan senantiasa sesuai dengan tingkat perkembangan manusia sejak di turunkannya, 21 abad yang lalu hingga akhir peradaban manusia atau kiamat nanti. Ada suatu syariat atau ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT setelah melalui proses panjang selama 23 tahun berangsur-angsur agar mudah di serap dan di pahami oleh manusia yang meliputi berbagai macam pokok pembahasan di ataranya: a. Akidah b. Ibadah c. Ahlaq d. Muamalat e. Hukum Dalam pelaksanaannya islam memiliki sumber hukum atau norma yang nantinya menjadi pedoman bagi kaum muslimin, untuk menentukan hukum suatu tindakan, dan menuntunnya kepada jalan menuju tujuan tersebut, dan menjelaskan tentang hakikat kehidupan manusia dalam berhubungan dengan tuhannya ataupun sesama manusia. Adapun sumber-sumber hukum yang utama dalam islam adalah : 1. Al Qur’an 2. As sunnah 3. Ijtihad Sumber-sumber hukum di atas harus di terapkan dalam kehidupan dan tingkah laku kita di muka bumi ini agar terciptanya kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sumber hukum di atas memberikan petunjuk kepada kita sebagai umat muslim untuk menuju arah pencapaian kebahagiaan yang hakiki.

1

18:1) Yang artinya : 2 . 59:21) Yang artinya : Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung. Melalui perantara malaikat Jibril. Alkitab yang berarti tulisan atau yang di tulis karena ayat-ayat Al Qur’an itu tertulis. terdiri dari huruf. Al Qur’an Secara terminologi Al Qur’an adalah kalamullah yang di turunkan kepada Nabi terakhir. kalimat. Dengan tulisan itu orang dapat membaca dan memahami isinya dan sekaligus dapat mengabadikannya. Penamaan Al Qur’an dengan Alkitab ini diungkapkan dalam firman Allah (Al-Kahfi.A. Al Qur’an memiliki sejumlah nama yang di dalam namanya itu terkandung fungsi dan peranannya bagi manusia. Qaraa yang berarti bacaan atau sesuatu yang di baca sehari-hari. karena membacanya merupakan ibadah. HUKUM ISLAM ADALAH HUKUM YANG BERSUMBER DAN MENJADI DASAR AGAMA ISLAM 1. kata Al Qur’an sebagai nama kitab. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Al-Hasyr. Al Qur’an tertulis dalam mushaf dan sampai kepada manusia secara mutawatir. diaawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. dan ayat-ayat. b. a. Dalam nama ini terkandung bahwa Al Qur’an bagi umat islam merupakan bacaan harian. setiap muslim harus biasa membaca Al Qur’an. Dan membacanya bernilai ibadah. yaitu Nabi Muhammad Saw. karena itu. pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. ini di nyatakan dalam firman Allah (QS.

Alfurqaan yang berarti pembeda atau pemisah dengan memahami Al Qur’an orang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. perbuatan dan keterangannya (taqrir). seperti firman Allah (QS. Penamaan Al Qur’an dengan Alfurqaan dinyatakan dalam firman Allah (QS. b. 2. As Sunnah Menurut bahasa As-sunnah berarti perjalanan. c. Sunnah fi’liyah yaitu sunnah dalam bentuk perbuatan.Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab (AlQuran) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. tapi tidak ditegur atau dilarangnya. Berdasarkan definisi di atas sunnah di bagi menjadi 3 yaitu : a. Al-Furqaan. 4:59) : 3 . Yang menerangkan hukum-hukum dan maksud Al Qur’an. Sunnah taqririyah adalah ketetapan Nabi. yang menerangkan cara melaksanakan ibadah misalnya cara berwudu. Yang artinya : Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hambaNya. Hak adalah nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang datang dari Allah SWT sebaliknya batil adalah keburukan dan kesalahan yang harus di jauhkan. pekerjaan atau cara.sholat dan sebagainya. yaitu sesuatu yang dikatakan atau perbuatan yang di lakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Sunnah qauliah adalah dalam bentuk pekataan atau ucapan Rosululloh Saw. 25:1). Al Qur’an dan As-Sunnah adalah rujukan yang pasti dan tetap bagi segala macam perselisihan yang timbul di kalangan umat islam sehinga tidak melahirkan pertentangan dan permusuhan. An-nisa. Menurut istilah sunnah berarti perkataan Nabi. agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. yaitu diamnya Nabi atas perkataan atau perbuatan sahabat. c.

Hal ini di sebabkan perbedaan pengalaman. Demikian pula hasil ijtihad yang dilakukan pada suatu waktu dapat berbeda dengan hasil yang didapatkan pada waktu yang lain. taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya). Oleh karena itu. :21) : Yang artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Kebenaran hasil ijtihad tidak bersifat mutlak. 4 . sebagaimana firman Allah (QS. Al-ahzab. karena seorang mujtahid tidak terlepas dari lingkungan budayanya dan pada akhirnya berpengaruh kepada hasil ijtihadnya.Yang artinya : Hai orang-orang yang beriman. mungkin saja antara mujtahid satu dengan mujtahid yang lain hasilya berbeda. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. 3. Ijtihad Ijtihad berarti menggunakan seluruh kesanggupan berpikir untuk menentukan hukum syara dengan jalan mengeluarkan hukum dari kitab dan sunnah. ilmu serta adat kebiasaan yang berpengaruh kepada hasil ijtihad mereka. Disamping itu As-sunnah merupakan rujukan perilaku yang dikehendaki oleh Al Qur’an. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. dan ulil amri di antara kamu. yaitu ahli fikih yang menghabiskan seluruh kesanggupannya untuk memperoleh persangkaan kuat (dzan tehadap suatu hukum agama dengan jalan istinbat dari Al Qur’an dan As-Sunnah. segala yang diinginkan oleh Al Qur’an dapat di lihat dari apa yang dilakukan oleh Rosulullah. maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya). melahirkan dzanniyah (persangkaan kuat kepada benar). Bahkan bisa saja hasil ijtihad di suatu tempat berbeda dengan hasil ijtihad di tempat lain. jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Beliau menjadi tauladan yang nyata bagi seluruh kaum muslimin.

Antara kelompok ulama yang satu dengan ulama lainya tidak mungkin dapat disatukan pendapatnya.Bukhori. Sedangkan menurut istilah adalah kebulatan pendapat atau kesepakatan semua ahli ijtihad ummat setelah wafatnya Nabi pada suatu masa tentang suatu hukum. diamnya itu bukan karena takut atau malu. Oleh karena itu. ijtihad dapat di bagi kepada dua macam.(HR. Tidak semua masalah agama dapat diijtihadkan. Menurut istilah adalah menetapakan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya. ijtihad fardhi adalah ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid secara pribadi. Hal ini diisyaratkan oleh nabi dalam sabdayna yang berarti: Hakim apabila berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran. Ijma pada masa sekarang dihadapkan pada persoalan banyaknya para ulama dan tempat tinggalnya yang tersebar di seluruh pelosok dunia. Namun. Ijma Ijma menurut bahasa adalah sepakat. maka ia mendapat satu pahala. setuju atau sependapat.maka ia mendapat dua pahala. 2. masalah yang diijtihadkan adalah hukum-hukum syara yang tidak mempunyai dalil qath’i (pasti). berdasarkan sesuatu hukum yang sudah di tentukan oleh nash. Sedangkan ijtihad jama’i atau ijma adalah ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid secara berkelompok.ijma qauli maksudnya para ulama mujtahidin menetapkan pendapatnya baik dengan ucapan maupun dengan tulisan yang menerangkan persetujuanya atas pendapat mujtahid lain di masanya . Ijma terdiri atas ijma qauli (ucapan ). Dilihat dari segi materi. hal ini bukan sesuatu yang menghambat pelaksanaan hukum Islam. Apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran. ijma sukuti adalah ketika para ulama mujtahidin berdiam diri.Kendati pun demikian. Muslim). tidak berarti bahwa setiap mujtahid itu benar atau salah. ijtihad terdiri atas tigamacam: 1. yaitu ijtihad fardhi dan ijtihad jama’i. kemungkinan perbedaan antara ijma ulama di suatu tempat dengan tempat yang lain sangat besar. Karena itu. Qiyas. tidak menengelurkan pendapatnya atas hasil ijtihad para ulama lain. 5 . Karena yang dapat mengukur kebenaran secara mutlak hanya Allah semata. hukum-hukum yang sudah pasti tidak boleh diijtihadkan lagi. disebabkan oleh adanya persamaan di antara keduanya. Qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya. Macam-macam ijtihad Dilihat dari pelaksanaan. a. dan ijma sukuti (diam ).

Baik tertindas karena kultur mauoun struktur. B. “hak persamaan dan kebebasan. Logikanya ialah. Istihsan Istihsan adalah menetapkan suatu hukum terhadap suatu persoalan ijtihadiyah atas dasar prinsip. dan sebagainya dari Al Qur’an dan hadis. jika islam kita tangkap sebagai ajaran yang universal. yang bahwa kebenaran Islam dapat didekati melalui angle berbagai pola budaya. maka hal itu tidak saja menghasilkan pandangan bahwa ia berlaku untuk semua tempat dan waktu. maka berarti bahwa kebenaran juga dapat ditentukan pada setiap bangsa dan masa. Barang siapa membunuh tanpa alas an yang benar. Al-Syura. 10&38.karenanya Al Qur’an mengutuk seseorang yang membunuh nyawa tanapa suatu alas an yang dapat membenarkannya. Al-imran.3. Pertama.” Al Qur’an sangat menekankan perlunya kehidupan seseorang demi suatu tujuan yaitu menyembah penciptanya.Al-Thur. kasih saying.prinsip atau dalil-dalil yang berkaitan dengan kebaikan. setidaknya kita menjumpai adanya limabelas hak yang tertera dan harus dijamin oleh setiap manusia dengan jelas dalam Al Qur’an. termasuk di dalamnya untuk menjadi penentang Tuhan. sebagai warisan para Utusan Tuhan yang pernah datang ke bangsa yang bersangkutan. 4. Kedua. sekalipun tidak ada dalil-dalil secara ekplisit dari Al Qur’an dan hadis. Ada beberapa hak kemanusiaan yang secara tekstual digariskan dalam Alqur’an. HAM MENURUT ISLAM Sebagai agama yang diperuntukan bagi seluruh manusia. Universalisme Islam juga menghasilkan pandangan dari arah lain. Citra pembebasn dan persamaan itu dapat kita lihat dalam QS. Terutama bagi orang-orang yang tertindas.” Al Qur’an sangat berkepentingan dalam penjaminan bagi persamaan seluruh entitas kemanusiaan. Altahrim. 185&199. tetapi juga mewajibkan proses aplikasi bagi tumbuhnya aspek kemanusiaan yang universal dengan melihat dan mengapresiasi tradisi-tradisi local yang beragam.10. 104 & 110&159. baginya juga 6 .Al-A’raf.”hak hidup. Mashalihul mursalah Mashalihul mursalah adalah menetapkan hukum terhadap sesuatu persoalan ijtihadiah atas dasar pertimbangan kegunaan dan kemanfaataan yang sesuai dengan tujuan syariat islam. Karena itu agama Islam kemudian juga sangat dikenal sebagai agama pembebas. jika Islam itu universal. 58&105&135. kapan saja dan di mana saja. serta memberikan kebebasan bagi mereka untuk berbuat apa saja. Al-Nisa. dan jika keuniversalannya menghasilkan diutusnya rasul-rasul untuk setiap bangsa dan masa. maka Islam bukan hanya mengandung ajaran kemanusiaan. keadilan. 21.

Ketujuh. An-nisa: 17&32&34.” Al Qur’an meminta kepada semua orang tanpa kecuali untuk menghormati dan menjaga kehormati seseorang.Al-Bakoroh:187&221&223.” Setiap orang tanpa kecuali dijamin kesamaannya. Hal ini terdapat dalam Q. Kedelapan. Al Qur’an menyatakan harus mempertanggung jawabkannya di hadapan tuhan. Kesembilan. Al-Isra. At-taha: 132. Pengakuan itu dapat kita baca dalam Q.” hak bebas memilih agama. Al-Baqarah: 217 & 256. Orang islam juga dilarang memasuki rumah tetangga kecuali setelah mendapat izinnya. bagi orang muslim apabila diminta untuk melindungi orang musrik diwaktu perang diapun harus melindunginya. Al Qur’an menganggap sama dengan membunuh jiwa-jiwa yang lainnya. 27&28. Al-Israa: 23-24. Sikap dan perintah ini dapat kita lihat dalam Q. 45.S. bahkan untuk tidak beragama.S. Hal ini dilakukan demi menjaga kehormatan yang punya rumah. Ketiga. Sehingga setiap orang punya hak yang sama untuk berkeluarga. ArRum: 21. 7 .” Al Qur’an sangat menganjurkan setiap manusia untuk berpikir. Hal tersebut terdapat dalamQ.AlBayinah.12-17. Terutama berkenaan dengan hal-hal yang dianjurkan oleh agama. Bagi siapa saja yang ingin beragama selain Islam. Keempat. At-toubah: 6.” Setiap anak mempunyai hak yang dijamin juga oleh Al Qur’an.S. Hal tersebut terdapat dalam Q.S.Al-ihsan. Sehingga menjadi urusan privat antara Tuhan dan manusia yang bersangkutan. 8. bertindak dan berbuat sesuai dengan kaidah ilmiah. dengan jaminan tersebut.”hak anak terhadap orang tuanya. 5.An-nur:27.S. Yang membedakan dari setiap orang hanyalah ketakwaanya. orang tua tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap anak-anaknya. Al-Alaq: 1-5. Jaminan kesederajatan ini dapat dilihat dalamQ.S. Sikap ini terdapat dalam Q. Al-Nur. An-Nisa:148149.”hak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam pengembangan iptek. Hal ini terdapat dalamQ. Keenam. 256. Juga dilarang mengolok-olok sesama manusia. At-Tahrim: 6.S.mendapat hukuman kematian (qishas). Al-Hujarat: 11-12. Sehingga kaum Muslim diharuskan pandai dalam segala urusannya. Al-Baqarah.”hak sederajat.”hak memperoleh perlindungan. Al-Baqarah: 233. Al-Ankabut:46.S.Al-balad.”hak kehormatan pribadi. Al-Kahfi: 29: Yunus: 99. Kelima.” Al Qur’an juga menjamin kebebasan seseorang dalam beragama. 17-18&45. “Al Qur’an sangat menghargai bagi seseorang yang mau saling menolong dan saling melindungi. Al-Nahl: 125. Sampai-sampai.”hak menikah dan berkeluarga. Karena keluarga adalah tulang punggung agama dan Negara. AtTaubah: 122. Dan barang siapa membunuh satu jiwa. Al-maidah. Al-Hujarat: 13 and Al-Bakarah: 228.” Al Qur’an menyarankan bagi setiap orang untuk menikah dengan etika yang yang dijelaskan kemudian.

Keduabelas. Al-Nisa: 161.” Al Qur’an menyarankan seseorang untuk beribadah. Hal ini terdapat dalam Q. jenis.” Setiap orang yang merasa terancam. Al-Baqarah: 275. Al-baqarah: 29 dan Al-Nisa: 29. orang tersebut berbuat salah. Karena itu Islam melarang seseorang hidup dalam kemiskinan. Dan sebelum itu. Aliimran: 130.” Setiap orang mempunyai otak yang dapat dan harus dipergunakan untuk menerima ilmu.”hak untuk bekerja. tetapi dengan tidak melupakan tugas kerja selama di dunia. PERBEDAAN DIANTARA KONSEP HAM DALAM PANDANGAN ISLAM DAN BARAT. Ketigabelas. C. Al-Nahl: 125.S. Hal ini terdapat dalam Q. memproduksi ilmu dan menyebarkannya.” Al Qur’an menjamin setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam setiap hal tanpa pandang bulu. Karena itu setiap orang Islam punya hak yang sama dalam pengolahan dan penikmatan hasil-hasil ilmu pengetahuan. dapat meminta suaka atau perlindungan pada siapa pun.demokrasi tidak terlepas dari prinsip kebangsaan yang menimbulakan kefanatikan kepada bangsa sendiri. Ham menurut pandanga barat Bahwasannya yang dikehendaki dengan rakyat oleh demokrasi modern sebagai yang terkenal di dunia barat.S. Jelasnya. Hal ini terdapat dalam Q. Kesebelas. Kecuali nantinya terbukti.” Seseorang dijamin haknya untuk memiliki harta. harus memberikannya tanpa pandang bulu. Hal ini terdapat dalamQ. anggota-anggotannya diikat oleh persamaan darah. 8 . Dan bagi siapa saja yang diminta perlindungan atau suaka.”hak bebas bertindak dan mencari suaka. Al-Mumtahanah: 9.Kesepuluh.S.S. Tugas itu juga setingkat mulianya dengan beribadah.S. Al-Baqaraah: 105&286. AlMumtahanah: 8. 1. harta pribadi seseorang harus cukup.S. Dan kelimabelas adalah “hak menjadi tahanan dan narapidana. dengan catatan tidak berlebihan dan diamalkan untuk berjuang di jalan Tuhan. Bahkan beribadah dan bekerja dalam Islam harus seimbang. dll. bahasa dan adat istiadat. dia berhak menjadi narapidana atau tahanan yang dijamin keselamatannya dari siapa pun. yang hidup dalam suatu Negara. Keempatbelas. Al-Ahqaf: 19. Al-Qashas:77. Dengan begitu.”hak memperoleh kesempatan yang sama. Sikap Itu dapat dilihat dalam Q. “hak menikmati hasil untuk produk ilmu. “hak memiliki harta pribadi.” Siapa saja yang dianggap bersalah berhak mendapat perlindungan sampai adanya pengadilan yang memutuskan perkaranya. An-Nisa: 97. Al-Mulk: 15. Hal ini terdapat dalam Q. Al Qur’an sangat tidak menyukai setiap soal yang dilewati dengan unsur-unsur non-kwalitatif (KKN). ialah bangsa. sebab akan mendekatkan diri pada kekufuran.

menjadi undang-undang moral. ialah prikemanusiaan. adanya iklim.karena dialah tujuan pokok dan wajib menyelesaikan segala amal kebajikan yang diperintahkan oleh agama. tetapi dibatasi oleh syariat agama Allah yang dipeluknya. yaitu seperti meningkatkan pendapatan (kekayaan) atau memperoleh kemenangan dalam perang. ialah bahwasanya Rosululloh adalah Rosul yang diutus kepada segenap manusia. sebagaimana harus menjadikan agama (qanun akhlaqy) ukuran yang dipergunakan untuk mengukur pekerjaan umat dan tindak tanduknya. kekuatan umat itu tidak mutlak. darah dan bahasa. 2. Dia hanya bermaksud mewujudkan kebahagiaan bangsa. hal ini tidak menghalangi adanya Negara-negara. untuk ketinggian bangsa atau untuk menguasai pasaran dunia. adanya kebangsaan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan umum. Tetapi pengikatpengikat yang pokok. Umat Islam tidaklah diikat oleh kesatuan tempat. Rakyat di dalam Islam (di dalam demokrasi Islam) diharuskan mengikuti undang-undang akhlak dan prinsip-prinsipnya. ialah kesatuan akidah. Umat itulah yang mempunyai siyadah.ketetapan yang yang dikeluarkan oleh majelis ini.Tujuan demokrasai barat baik yang modern ataupun yang kuno. Untuk memperoleh yang demikian itu ditumpahkanlah darah manusia. Segala orang yang akidah Islam. maka dia itu seseorang anggota di dalam Negara Islam. yang mempunyai hak membuat undang-undang atau yang membatalkannya. Undang-undang inilah yang diliputi oleh Al Qur’an dan As Sunnah. dan ruangnya. Maka pandangan Islam. Akan tetapi kehendak umat ini haruslah berdasarkan kepada apa yang terdapat di dalam Al Qur’an dan As Sunnah. dan tanah air yang manapun. Kekuasaan umat ( rakyat) dalam demokrasi barat. Akan tetapi di dalam islam. yang menyampaikan kepada keridhaan Allah dan mewujudkan tuntutan kejiwaan manusia. Ham menurut pandangan Islam Dalam Islam. Al Qur’an dan As Sunnah memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan sesuatu. Atau majelis yang dibentuknya. 9 . karena segala kemaslahatan dunia dalam pandangan syara harus dikaitkan dengan kemaslahatan akhirat”. Rakyat tidak boleh bertindak di luar batas undang-undang itu. adalah universal. Dalil untuk ini. Walaupun demikian. dengan ketentuan tidak menyimpang dari yang telah digariskan oleh kedua sumber ini. Kita mengakui bahwasannya kehendak umat merupakan salah satu sumber undangundang. Pemerintah islam wajib melihat dalam segala gerak-geriknya kepada urusan-urusan akhirat. Semua ini dipandang pengikat-pengikat yang sekunder. dari jenis apapun. warna kulit apapun. Ibnu khaldun dalam menakrifkan imamah mengatakan: “ imamah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan akhirat dan kemaslahatan dunia yang kembali kepada kemaslahatan akhirat. adalah terbatas untuk tujuan keduniaan atau materil belaka. adalah mutlak.

kita bisa simak pada QS Al-Syuuraa [42]: 38. legislatif." Kedua. istilah ini digunakan untuk suatu sistem demokrasi langsung. sedangkan tentang urusan mereka. DEMOKRASI DALAM ISLAM Asal kata demokrasi adalah “demos”. Sejak dulu. Abu Nasr Al-Farabi dan Ibn Rusyd menyebutnya sebagai “kebusukan dalam pemerintahan utama (madinah fadhilah)”. mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan (tertentu/yang penting).Agama telah memfardhukan atasnya beberapa kewajiban. tidak memiliki definisi yang pasti. yakni masyarakat secara langsung menempati posisi pemerintahan. Allah berfirman. Islam mewajibkan adanya kepemimpinan kenegaraan untuk 10 . Pertama. Sampai masa renaissance. yaitu surat ke-42. dalam ajaran Islam disebut Musyawarah sesama Rakyat (Syura baina’r-ra’iyah). Plato menyifatinya sebagai “pemerintahan orang-orang bodoh”. Pertama kali. istilah ini digunakan sekitar lima abad sebelum Masehi. dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.. sebagaimana halnya istilah sosial-politik lainnya. Allah berfirman. telah memberatkannya dengan beberapa kewajiban dan beberapa pertanggung jawaban. bertawakallah kepada Allah SWT." Musyawarah sesama muslim. yudikatif dsb. sistem pemerintahan semacam ini ditentang oleh filsuf-filsuf besar. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadaNya.. Dalam ayat Alquran ini. kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad. dan “cratio” atau “crato” yang dalam bahasa Yunani berarti pemerintahan. karena pentingnya.. Bahkan.Dalam ayat ini. masalah musyawarah disebut pada tiga ayat. Di dalam Alquran. D. tanpa terkait dengan jabatan dalam kekuasaan kenegaraannya. MUSYAWARAH Syuuraa atau musyaawarah merupakan hal penting bagi kehidupan manusia. Aristoteles menamakannya “pemerintahan orang-orang miskin tak berkeutamaan”. "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi. Mereka berperan dalam seluruh aktivitas politik. kita bisa lihat dan baca pada QS 'Ali 'Imraan [3]: 159. Istilah demokrasi. maka maafkanlah mereka. sebuah kosa kata Yunani berarti masyarakat. mereka memutuskannya dengan musyawarah di antara mereka. Sebagian besar definisi “demokrasi” berhubungan dengan prinsip pemikirannya. menyambut) seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat (dengan sempurna). musyawarah dan ijma merupakan hal yang penting dalam kaum muslim karena merupakan unsur-unsur terbentuknya demokrasi dalam umat islam 1. kata syuuraa menjadi salah satu nama surat Al Qur’an. ekskutif. khususnya kaum muslimin. ".

Oleh karena ayat ini termasuk ayat Madaniyah. mohonkanlah ampunan bagi mereka. Ali Imran: 159). Teknis pelaksanaan dan kelengkapan-kelengkapan operasionalnya tidaklah ditetapkan secara baku. a. dan atau bertentangan dengan hukum-hukum Islam . Para pejabat negara ini juga diwajibkan bermusyawarah.S. jika dibentuk. semua harus mengamankan dan mensejahterakan semua. semua pihak dituntut bertanggung jawab atas keputusan-keputusan Syura. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. Sekiranya engkau bersikap kasar Lagi berhati keras tentulah mereka menjauhkan diri darimu. membangun. melainkan diserahkan kepada masyarakat itu sendiri. dan tidak terpasungnya kemerdekaan yang merupakan hak semua pihak. Para Ulama sepanjang masa mencatatkan dua batas mengenai Syura ini. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakalah kepadaNya"(Q. semua orang diminta untuk betawakal dan berahlakulkarimah. adanya wakil-wakil rakyat. pastilah terbentuk pemerintahan.memelihara. tidak untuk mengelabui rakyat.dan bermusyawarahlah denagan mereka dalam urusan itu. maka bertawallah kepada Allah. adanya negara dan pemerintahan tidak menghapuskan kemerdekaan individu. Ini untuk pertama kalinya diwajibkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw melalui ayat 159 Surat Ali Imran: Artinya : "Maka disebabkan rahmat Allah jualah engkau (Muhammad) berlaku lemahlembut kepada mereka. yaitu: Pertama: Tidak dibenarkan memusyawarahkan suatu ketetapan agama yang telah diputuskan secara jelas dan tegas oleh Al-Quran dan Sunnah. adanya pemerintahan tidak menjadi lembaga yang menjajah rakyatnya. 11 .dan memimpin rakyat ke jalan yang benar. maka perintah kepada Nabi saw agar bermusyawarah ditujukan kepada baginda dalam kepastiannya sebagai kepala negara/kepala pemerintahan. Kedua: Keputusan-keputusan yang diambil dalam Syura (musyawah) itu dinyatakan tidak sah bila bertentangan dengan syari’at Islam. Dalam kaitan ini musyawarah hanya boleh dilakukan untuk memecahkan soal-soal teknis pengaturan dan pelaksanaanya saja. Karena itu maafkanlah mereka. Semua harus terjamin hak dan kemerdekaannya. Ketentuan dan Batasan Musyawarah Islami merupakan prinsip yang ideologis berkenaan dengan semua persoalan suatu bangsa. Sebab prinsip terpenting didalam Syura itu ialah terwujudnya kehidupan yang baik dan maju. Tegasnya pada pejabat pemerintahan wajib bermusyawarah dengan rakyatnya. Dengan ajaran Islam ini disebut Syura baina ‘Ihakim wa ‘rra’iyah.

waktu.Seseorang yang akan terjun ke gelanggang musyawarah. Kematangan pikiran yang dilengkapi dengan pengalaman yang cukup. dana dan daya. 2. Berkemauan untuk menuju kebenaran dan penuh kasih sayang. Yang demikian itu lebih utama bagi kamu dan lebih baik kesudahannya". baik oleh ahli Syura dari kalangan rakyat atau wakil rakyat maupun dari kalangan pengemban mandat pemerintahan. menurut Imamal Mawardi. Siapa meninggalkan musyawarah belum tentu terjamin dari kesalahan". 5. maka Islam menganjurkan agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasullah bersabda: yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman ! taatilah Allah dan taatilah RasuluNya dan Ulil Amri di kalangan kamu. Kelima bekal inilah yang seharusnya dimiliki. tapi tetap saja ada kemungkinan beda pendapat yang boleh jadi disebabkan oleh perbedaan sudut pandang atau oleh perbedaan skala prioritas menurut ruang. seperti target-target pribadi atau hawa nafsu yang hendak dipuaskan. Dengan bekal ini dapat diharapakan akan timbul pertimbangan-pertimbangan yang baik dan melegakan. dan oleh para Ulama disebut Ikhtilafu Tanawwu’ yang dapat ditolerir. Materi yang dibahas dalam forum musyawarah itu tidak ditempatkan dalam kungkungan subyektifitasnya. Musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat demikianlah yang bisa dijamin akan membawa rahmat. Bebas dari hal-hal yang mengganggu ketenangan berpikir. Beragama dan bertaqwa dengan baik. Bila perbedaan dimaksudkan tidak dapat diselesaikan dalam waktu musyawarah karena menemui jalan buntu. Maka jika kamu berbeda pendapat tentang suatu (urusan). kembalilah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasullah (Sunnah) jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Kedua sifat ini meyuburkan dan menyegarkan akal pikiran serta meniadakan sifat hasud dan dengki. Rasullah saw pernah mengatakan bahwa orang yang beragama dan bertaqwa dengan baik itu merupakan jalan menuju keputusan yang baik pula. Meski ada ketentuan dan batasan musyawarah. perlu memiliki lima kelengkapan: 1. dan hal-hal yang membuat emosinya tidak stabil. Perbedaan seperti ini dibenarkan. 3. 4. (QS an-Nisa’:59) 12 . Rasullah saw bersabda: yang artinya : "Siapa melakukan musyawarah tidaklah akan kehilangan kepintaran. Inilah sebabnya Rasullah sering bermusyawarah dengan sahabat-sahabat. baikberkenaan masalah-masalah kehidupan masyarakat luas maupun dalam menghadapi peperangan melawan musuh.

bidang kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits 1. Sebagai contoh ialah setelah Rasulullah SAW meninggal dunia diperlukan pengangkatan seorang pengganti beliau yang dinamakan khalifah. al-Hadits dan akal pikiran. a." (an-Nisâ': 59) Perkataan amri yang terdapat pada ayat di atas berarti hal. kepala negara. taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. namun kemudian semua kaum muslimin menyetujuinya. sedang ulil amri dalam urusan agama ialah para mujtahid. Al-Qur'an Allah SWT berfirman: Artinya: "Hai orang-orang yang beriman.2. Sekalipun pada permulaannya ada yang kurang menyetujui pengangkatan Abu Bakar RA itu. pengertian ijma' Ijma' menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal. pemimpin atau penguasa. seperti perkataan seseorang ( ) yang berati "kaum itu telah sepakat (sependapat) tentang yang demikian itu. Ulil amri dalam urusan dunia ialah raja." Menurut istilah ijma'. maka kesepakatan itu hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh kaum muslimin. Dari ayat di atas dipahami bahwa jika para ulil amri itu telah sepakat tentang sesuatu ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa. Maka kaum muslimin yang ada pada waktu itu sepakat untuk mengangkat seorang khalifah dan atas kesepakatan bersama pula diangkatlah Abu Bakar RA sebagai khalifah pertama. Dasar hukum ijma' Dasar hukum ijma' berupa aI-Qur'an. IJMA Ijma ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalarn alQur'an dan al-Hadits. peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadat ghairu mahdhah (ibadat yanng tidak langsung ditujukan kepada Allah SWT) bidang mu'amalat. ialah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara' dari peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. keadaan atau urusan yang bersifat umum meliputi urusan dunia dan urusan agama. Kesepakatan yang seperti ini dapat dikatakan ijma'. 13 . 2.

maka ijma' itu hendaklah diikuti. Firman Allah SWT: Artinya: "Dan barangsiapa yang menantang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman. Abu Daud dan Tirmidzi) 14 . Kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukan ia ke dalam jahannam dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. yaitu dengan menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para mujtahid. Jalan yang disepakati orang-orang beriman dapat diartikan dengan ijma'. AI-Hadits Bila para mujtahid telah melakukan ijma' tentang hukum syara' dari suatu peristiwa atau kejadian. sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Artinya: "umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan. mereka akan sesat dan dimasukkan ke dalam neraka." (an-Nisâ': 115) Pada ayat di atas terdapat perkataan sabîlil mu'minîna yang berarti jalan orangorang yang beriman.Firman AIlah SWT: Artinya: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Termasuk dalam pengertian bersatu itu ialah berijma' (bersepakat) dan dilarang bercerai-berai." (HR." (Ali Imran: 103) Ayat ini memerintahkan kaum muslimin bersatu padu. sehingga maksud ayat ialah: "barangsiapa yang tidak mengikuti ijma' para mujtahidin. jangan sekali-kali bercerai-berai. karena mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk melakukan kesalahan apalagi kemaksiatan dan dusta." b.

karena ijma' itu harus dilakukan oleh beberapa orang. seperti qiyas. maka ijtihadnya tidak boleh melampaui batas maksimum dari yang mungkin dipahami dari nash itu. tentulah hasil pendapat mujtahid yang banyak yang sama tentang hukum suatu peristiwa lebih utama diamalkan. 3. kemudian pendapatnya boleh diamalkan. karena itu ia boleh menggunakan dalil-dalil yang bukan nash. Bila ia berijtihad dan dalam berijtihad itu ia menggunakan nash. Seandainya tidak ada beberapa orang mujtahid di waktu terjadinya suatu peristiwa tentulah tidak akan terjadi ijma'. 2. istihsan dan sebagainya. Harus ada beberapa orang mujtahid dikala terjadinya peristiwa dan para mujtahid itulah yang melakukan kesepakatan (menetapkan hukum peristiwa itu. Yang melakukan kesepakatan itu hendaklah seluruh mujtahid yang ada dalam dunia Islam. Jangan sekali-kali tersirat dalam kesepakatan itu unsur-unsur paksaan. seperti dengan pernyataan lisan. batas-batas yang telah ditetapkan dalam berijtihad serta hukum-hukum yang telah ditetapkan. Rukun-rukun ijma' Dari definisi dan dasar hukum ijma' di atas. karena semuanya dilakukan berdasar petunjuk kedua dalil ltu. maka keputusan yang demikian belum pasti ke taraf ijma'. Seandainya terjadi suatu kesepakatan oleh sebahagian besar mujtahid yang ada. maka ulama ushul fiqh menetapkan rukun-rukun ijma' sebagai berikut: 1. Kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid bahwa ia sependapat dengan mujtahid-mujtahid yang lain tentang hukum (syara') dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa itu. atau para mujtahid yang diharapkan kepada suatu keadaan. Sebaliknya jika dalam berijtihad. ia tidak menemukan satu nashpun yang dapat dijadikan dasar ijtihadnya. Kesepakatan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ijma' yang demikian belum dapat dijadikan sebagai hujjah syari'ah. Akal pikiran Setiap ijma' yang dilakukan atas hukum syara'. 15 . 3. hendaklah dilakukan dan dibina atas asas-asas pokok ajaran Islam. 4. maka dalam berijtihad ia tidak boleh melampaui kaidah-kaidah umum agama Islam. Jika kesepakatan itu hanya dilakukan oleh para mujtahid yang ada pada suatu negara saja. Kesepakatan itu hendaklah merupakan kesepakatan yang bulat dari seluruh mujtahid. maka kesepakatan yang demikian belum dapat dikatakan suatu ijma'.c. maka hasil ijtihad yang telah dilakukannya tidak akan jauh menyimpang atau menyalahi al-Qur'an dan al-Hadits. Karena itu setiap mujtahid dalam berijtihad hendaklah mengetahui dasar-dasar pokok ajaran Islam. Jika seorang mujtahid boleh melakukan seperti ketentuan di atas. dengan perbuatan atau dengan suatu sikap yang menyatakan bahwa ia setuju atas suatu keputusan hukum yang telah disetujui oleh para mujtahid yang lain. Tentu saja keputusan yang terbaik ialah keputusan sebagai hasil suatu musyawarah yang dilakukan para mujtahid. Jika semua mujtahid telah melakukan seperti yang demikian itu. sehingga ia harus menerima suatu keputusan.

Periode Khalifah Abu Bakar Shiddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. masih mungkin mengumpulkan para sahabat atau orang yang dipandang sebagai mujtahid. belum ada perbedaan pendapat yang tajam diantara kaum muslimin. Jika ada kejadian atau peristiwa yang memerlukan penetapan hukum. Karena itu amat sukar melakukan ijma' dalam keadaan dan luas daerah yang demikian. perpecahan di kalangan kaum muslimin semakin terjadi. Khalifah Umar atau sedikit kemungkinan pada masa enam tahun pertama Khalifah Utsman. Setelah Khalifah Utsman terbunuh. kaum muslimin mencari hukumnya pada al-Qur'an yang telah diturunkan dan hadits yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Disamping itu daerah Islam semakin luas. maka ijma' dapat dibagi atas tiga periode. Seandainya ada ijma' itu. yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Rasululah adakalanya langsung menjawabnya. Semenanjung Balkan dan Asia Kecil. Periode sesudahnya. sejak ujung Afrika Barat sampai Indonesia. kaum muslimin kehilangan tempat bertanya. peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah yang terkenal dengan perang Jamal. Setelah enam tahun bahagian kedua kekhalifahan Utsman. 16 . disamping daerah Islam belum begitu luas. semasa dinasti Fathimiyah dan sebagainya. namun mereka telah mempunyai pegangan yang lengkap. mereka langsung menanyakannya kepada Rasulullah. sejak dari Asia Tengah (Rusia Selatan sekarang) sampai kebagian tengah benua Afrika. Setiap ada peristiwa atau kejadian. Karena itu kaum muslimin masih satu. kemungkinan terjadi pada masa khalifah Abu Bakar. Hal ini dimulai dengan tindakan Utsman mengangkat anggota keluarganya sebagai penjabat pada jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan (nepotisme). mereka berijtihad. Demikianlah perselisihan dan perpecahan itu terjadi pula semasa dinasti Amawiyah. Hal ini adalah karena pada masa itu kaum muslimin masih satu. semasa dinasti Abbasiyah. golongan Syi'ah golongan Mu'awiyah dan sebagainya. dan 3. Jika mereka tidak menemukannya dalam kedua sumber itu. tetapi belum ada bukti yang nyata bahwa mereka telah berijma'. Tiongkok Selatan. 2. adakalanya menunggu ayat al-Qur'an turunkan Allah SWT. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Periode Rasulullah SAW. yaitu: 1. Kemungkinan terjadinya ijma' Jika diperhatikan sejarah kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Pada masa Rasulullah SAW. seperti peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah bin Abu Sofyan. dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya ijma'. belum nampak perbedaan pendapat yang menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian yang mereka alami. mulailah nampak gejala-gejala perpecahan di kalangan kaum muslimin. sehingga dana dan tenaga umat Islam terkuras dan habis karenanya.4. beliau merupakan sumber hukum. timbul golongan Khawarij.

ljma' bayani. yaitu keputusan hukum yang diambil oleh wakil-wakil umat Islam atau para mujtahid yang mewakili segala lapisan masyarakat umat Islam. mayoritas penduduknya beragama Hindu. Pada negara-negara tersebut sekalipun penduduknya minoritas beragama Islam. 2. Jika demikian dapat ditetapkan definisi ijma'. hanya sebagian kecil yang beragama Islam. mengingat keadaan kaum muslim yang tidak bersatu serta luasnya daerah yang berpenduduk Islam. Ijma' mungkin terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar. ijma' qauli atau ijma' haqiqi. dan enam tahun pertama Khalifah Utsman. tentu saja beberapa orang mujtahid dalam suatu negara boleh pula bersama-sama memecahkan permasalahan kaum muslimin kemudian menetapkan suatu hukum atau peraturan. Ijma' tidak diperlukan pada masa Nabi Muhammad SAW.Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. namun dalam kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh diterangkan macam-macam ijma'. Jika agama Islam membolehkan seorang yang memenuhi syarat-syarat mujtahid untuk berijtihad. Ditinjau dari segi cara terjadinya. Jika persepakatan para mujtahid India itu dapat dikatakan sebagai ijma'. Tetapi diberlakukan undang-undang perkawinan khusus bagi umat Islam. maka ada kemungkinan terjadinya ijma' pada masa setelah Khalifah Utsman sampai sekarang sekalipun ijma' itu hanya dapat dikatakan sebagai ijma' lokal. Pendapat sebagai hasil usaha yang dilakukan orang banyak tentu lebih tinggi nilainya dari pendapat yang dilakukan oleh orang seorang. Diterangkan bahwa ijma' itu dapat ditinjau dari beberapa segi dan tiap-tiap segi terdiri atas beberapa macam. Khalifah Umar bin Khattab. maka ijma' terdiri atas: 1. Misalnya India. Mereka diberi hak oleh agama Islam untuk membuat undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan rakyat mereka. yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas. baik berupa ucapan atau tulisan. Pada masa sekarang telah banyak berdiri negara-negara Islam yang berdaulat atau suatu negara yang bukan negara Islam tetapi penduduknya mayoritas beragama Islam atau minoritas penduduknya beragama Islam. Setelah masa enam tahun kedua pemerintahan Khalifah Utsman sampai saat ini tidak mungkin terjadi ijma' sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan di atas. Ijma' bayani disebut juga ijma' shahih. dan c. 17 . Undang-undang itu ditetapkan oleh pemerintah dan parlemen India setelah musyawarah dengan para mujtahid kaum muslimin yang ada di India. 5. Macam-macam ijma' Sekalipun sukar membuktikan apakah ijma' benar-benar terjadi. Hal yang demikian dibolehkan dalam agam Islam. tetapi ada peraturan atau undangundang yang khusus bagi umat Islam. Karena dapat dikatakan sebagai ulil amri sebagaimana yang tersebut pada ayat 59 surat an-Nisâ' atau sebagai ahlul halli wal 'aqdi.

dapat dibagi kepada: 1. Setelah Abu Bakar meninggal dunia ijma' tersebut tidak dapat dilakukan lagi. Tentu saja hal ini hanya dapat dilakukan pada masa ke-empat orang itu hidup. Ijma' sahabat. ljma' qath'i. Umar. 4. Ijma'-ijma' itu ialah: 1. yaitu ijma' yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. 2. yaitu ijma' yang dilakukan oleh ulama-ulama Madinah. tetapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya. yaitu ijma' yang dilakukan oleh ulama-ulama Kufah. Ijma' sukuti. 3. yaitu para mujtahid seluruh atau sebahagian mereka tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas. Ijma' khulafaurrasyidin. Ijma' shaikhan. 18 . tetapi Madzhab Syafi'i tidak mengakuinya sebagai salah satu sumber hukum Islam. 2. Ijma' ahli Madinah merupakan salah satu sumber hukum Islam menurut Madzhab Maliki.2. tidak ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijma' yang dilakukan pada waktu yang lain. yaitu ijma' yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Utsman dan Ali bin Abi Thalib. yaitu ijma' yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil ijma' yang dilakukan pada waktu yang lain. tempat terjadi atau orang yang melaksanakannya. Madzhab Hanafi menjadikan ijma' ulama Kufah sebagai salah satu sumber hukum Islam. ljma' dhanni. yaitu hukum yang dihasilkan dari ijma. Ditinjau dari segi yakin atau tidaknya terjadi suatu ijma'. Ijma' ahli Madinah. Ijma' ulama Kufah. Dalam kitab-kitab fiqh terdapat pula beberapa macam ijma' yang dihubungkan dengan masa terjadi. Ijma' seperti ini disebut juga ijma' 'itibari. 5. yaitu hukum yang dihasilkan ijma' itu adalah qath'i diyakini benar terjadinya. yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->