NAMA

:

KELAS:

TARIKH:

B4D13E2
1. Apakah suhu?
Suhu ialah __________________________________________ sesuatu bahan

B4D13E3
2. Apakah perbezaan di antara haba dan suhu?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

B4D14E1
3. Haba boleh menyebabkan pengembangan dan ____________________________ terhadap
pepejal, ____________________________ dan _________________________

B4D14E2
4. Nyatakan tiga cara-cara pengaliran haba yang telah anda pelajari.
i)_____________________________
ii)_____________________________
iii)_____________________________
5. Haba bergerak dari kawasan yang ________________________ ke kawasan yang
________________

B4D14E3
6. Apakah contoh-contoh pengaliran haba dalam fenomena alam dan kehidupan seharian?
i)_____________________________________________________
ii)______________________________________________________
iii)______________________________________________________

Copyright : Teacher Zulaikha Mohd Basar