Tentang pemindahan arah kiblat

142 Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata:` Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? `Katakanlah:` Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus. `(QS. 2:142) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Baqarah 142 (142)Ayat ini diturunkan di Madinah berkenaan dengan pemindahan kiblat kaum muslimin dari Baitul Makdis (Masjidil Aqsa) ke Baitullah (Masjidil Haram). Nabi Muhammad saw. serta kaum muslimin ketika masih berada di Mekah bersembahyang menghadap Baitul Makdis sebagaimana yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, akan tetapi beliau mempunyai keinginan dan harapan agar kiblat tersebut pindah ke Kakbah yang berada di Masjidil Haram di Mekah. Sebab itu, beliau berusaha menghimpun kedua kiblat itu dengan cara menghadap ke Kakbah dan Baitul Makdis sekaligus, dengan mengerjakan salat di sebelah selatan Kakbah menghadap ke utara, karena Baitul Makdis juga terletak di utara.Setelah beliau berhijrah ke Madinah tentulah tidak mungkin lagi untuk berbuat demikian karena Kakbah tidak terletak di utara kota Madinah, tidak lagi dalam satu arah dengan Baitul Makdis. Dengan demikian beliau setelah berada di Madinah hanyalah menghadap Baitul Makdis saja ketika salat hal itu berlangsung selama 16 bulan; dan beliau berdoa agar Allah menetapkan Kakbah menjadi kiblat sebagai pengganti Baitul Makdis. Beliau menengadahkan wajahnya ke langit menantikan wahyu dari Alah swt. dengan penuh harapan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebagai salah seorang hamba Allah yang berbudi luhur dan berserah diri kepada-Nya. Tidak lama kemudian, turunlah ayat ini yang memerintahkan perpindahan kiblat dari Baitul Makdis ke Kakbah. Dan ayat ini diturunkan pada bulan Rajab tahun kedua hijriah. Ayat ini sekaligus merupakan jawaban terhadap ejekan kaum musyrikin dan terhadap keingkaran orang-orang Yahudi, dan kaum munafik atas kepindahan kiblat tersebut.Orang-orang yang mengingkari dan mengejek perpindahan kiblat tersebut, oleh ayat ini dinamakan sebagai "orang-orang yang kurang akal" karena tidak mengetahui persoalanpersoalan yang pokok dalam masalah perpindahan kiblat itu namun mereka telah mencelanya. Mereka tidak menginsafi bahwa arah yang empat, yaitu timur, barat, utara dan selatan semuanya adalah kepunyaan Allah swt. tidak ada keistimewaan yang satu terhadap yang lain. Dengan demikian, apabila Allah memerintahkan hamba-Nya menghadap ke salah satu arah dalam salat, maka hal ini bukanlah disebabkan karena arah tersebut lebih mulia dari yang lain, melainkan semata-mata untuk menguji kepatuhan mereka kepada perintah dan peraturan-Nya. Kaum Yahudi, musyrikin dan munafikin yang perpindahan mengingkari perpindahan kiblat tersebut, oleh Tuhan disebut sebagai "orang-orang yang kurang akal (sufaha)". Mereka menanyakan alasan-alasan perpindahan itu. Dan Nabi Muhammad saw. diperintahkan Allah untuk memberikan jawaban kepada mereka dengan mengatakan bahwa semua arah kepunyaan Allah. Apabila Dia menentukan suatu kiblat bagi kaum muslimin, maka hal itu adalah untuk mempersatukan mereka dalam beribadah. Hanya saja orang-orang yang kurang akal telah menjadikan batu-batu dan bangunan-bangunan tersebut sebagai pokok dasar dari agama. Padahal kelebihan dan keutamaan sesuatu arah bukanlah karena zatnya sendiri, melainkan karena ia telah dipilih dan ditentukan Allah swt.Pada akhir ayat ini, Allah swt. menegaskan bahwa Dia memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus. Maka siapa saja yang patuh dan menaati perintah Allah tentulah akan beroleh petunjuk-Nya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya orang-orang yang ingkar dan kufur terhadap agama-Nya tentulah tidak akan memperoleh petunjuk dan hidayah-Nya. Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al Baqarah 142

musyrikin serta orang-orang yang tidak beragama. Demikian pula Rasulullah saw. dan orang-orang yang hanya mementingkan kerohanian saja seperti orang-orang Nasrani. kurang akalnya. dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. 3. Untuk menghilangkan keragu-raguan dari sebagian kaum muslimin tentang pahala salatnya . Umat Islam harus senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. menjadi saksi bagi umatnya bahwa umatnya itu sebaik-baik umat yang diciptakan untuk memberi petunjuk kepada manusia dengan amar makruf dan nahi mungkar. Kemudian Allah menjelaskan bahwa perubahan kiblat dari Baitul Makdis ke Kakbah itu adalah untuk menguji manusia. mereka insaf bahwa melaksanakan ibadat dengan menghadap kiblat itu adalah semata-mata karena perintah Allah bukan karena sesuatu rahasia yang tersembunyi pada tempat itu sendiri dan bahwasanya penempatan kiblat itu untuk menghimpun manusia sehingga menjadi kesatuan yang bulat. 2:143) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Baqarah 143 (143) Umat Islam adalah umat yang mendapat petunjuk dari Allah swt. merupakan pemberitaan tentang peristiwa gaib. yang melupakan hak-hak ketuhanan dan cenderung kepada memuaskan hawa nafsu dan jadi saksi pula terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan dalam soal agama sehingga melepaskannya dari segala kenikmatan jasmani dengan menyiksa diri dan menahan dirinya dari kehidupan yang wajar. siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan mengikuti pedoman Rasul dan siapa pula yang lemah imannya serta membelok dari jalan yang lurus. di antara manusia) yakni orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin akan mengatakan.(QS. Sabi'in dan orang-orang Hindu. Menggunakan 'sin' yang menunjukkan masa depan. Dan Kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. maka tak ada yang akan menentang-Nya.Dengan demikian maka umat Islam menjadi saksi yang adil dan terpilih atas keterlaluan orang-orang yang bersandar pada kebendaan itu. karena manusia pada umumnya sulit untuk merubah dan meninggalkan kebiasaannya. sehingga mereka menjadi umat yang adil dan pilihan dan akan menjadi saksi atas keingkaran orang-orang yang kafir. Maka umat Islam menjadi saksi atas mereka semuanya karena sifatnya yang adil dan terpilih dan dalam melaksanakan hidupnya sehari-hari selalu menempuh jalan tengah. (Apakah yang memalingkan mereka) yakni Nabi saw. kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah.Mereka dalam segala aspek persoalan hidup berada di tengah-tengah antara orang-orang yang mementingkan kebendaan dalam penghidupannya seperti orang-orang Yahudi. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat.(142) (Orang-orang yang bodoh. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. yaitu Baitulmakdis. (Dia memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya) sesuai dengan petunjuk-Nya (ke jalan yang lurus") yakni agama Islam. Termasuk dalam golongan itu ialah kamu sendiri dan sebagai buktinya ialah:143 Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam). (Katakanlah. Tetapi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah dengan mengetahui hukum-hukum agamanya dan rahasia syariatnya. dan kaum mukminin (dari kiblat mereka yang mereka pakai selama ini) maksudnya yang mereka tuju di waktu salat. sehingga jika Dia menyuruh kita menghadap ke arah mana saja. Memang pemindahan kiblat itu dirasakan sangat berat oleh orang yang fanatik kepada kiblat yang pertama. umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. "Milik Allahlah timur dan barat) maksudnya semua arah atau mata angin adalah milik Allah belaka.

tetapi mereka itu membantah kebenaran ini.(QS. ingin sekali supaya kiblat itu ditetapkan Allah ke arah Kakbah. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. bahkan mereka menimbulkan fitnah dan menyebarkan keragu-raguan di antara orang-orang Islam yang lemah imannya. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu. Nabi Muhammad saw. Oleh sebab itu mereka tidak akan mau mengikuti kiblat umat Islam. Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al Baqarah 145 (145) (Dan sesungguhnya jika) lam untuk sumpah (kamu datangkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab semua bukti) atas kebenaranmu tentang soal kiblat (mereka tidak mengikuti) maksudnya . sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui. 2:145) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Baqarah 145 (145) Orang-orang yang berwatak demikian tidak dapat diharapkan bahwa mereka akan kembali kepada kebenaran. Pemindahan kiblat ke Kakbah itu adalah ketetapan yang benar dari Allah. Di sini disebutkan arah Masjidil Haram. kecuali orang-orang yang dapat melihatnya. maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai.145 Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil). Dan di mana saja kamu berada.selama mereka menghadap ke Baitul Makdis dulu. Terhadap sesama mereka pun kaum Yahudi dan Nasrani itu tetap mempertahankan kiblatnya masing-masing. dan sebahagian merekapun tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Dengan demikian maka seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru bumi wajib menghadap "ke arah Kakbah" dalam salat dan untuk melaksanakan tugas itu mereka pun diwajibkan (wajib kifayah) mengetahui ilmu bumi sekedar untuk mengetahui arah kiblat dalam salat. dan kamupun tidak akan mengikuti kiblat mereka. semua ayat (keterangan). maka Allah menerangkan bahwa Dia sekalikali tidak akan menyia-nyiakan iman dan amal orang-orang yang mematuhi Rasul karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Mereka akan tetap dalam kesesatan meskipun diberi alasan dan keterangan serta bukti-bukti yang jelas. bukan Kakbah sebagai isyarat yang membolehkan kita menghadap "ke arah Kakbah" pada waktu salat apabila Kakbah itu jauh letaknya dari kita dan tidak dapat dilihat. 2:144) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Baqarah 144 (144) Sebagaimana telah diterangkan dalam riwayat tentang sebab turunnya ayat tersebut di atas.Jadi tidak diwajibkan menghadap kepada bangunan Kakbah itu sendiri. palingkanlah mukamu ke arahnya. Andaikata kaum muslimin mengikuti keinginan mereka itu.(QS. tentulah mereka akan termasuk orang-orang yang aniaya. Maka turunlah ayat ini menetapkan perpindahan kiblat tersebut dari Baitul Makdis ke Kakbah. dan sebagaimana mereka sebaiknya mengetahui ilmu falak untuk mengetahui jadwal waktu salat. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. oleh sebab itu beliau sering menengadahkan mukanya ke langit menantikan wahyu yang akan memerintahkan perpindahan kiblat itu.144 Sesungguhnya Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit.

"Sesungguhnya ketika aku melihatnya." Maka Umar mencium kepala Abdullah bin Salam. Hal ini dipastikan Allah mengingat keinginan kuat dari Nabi agar mereka masuk Islam dan keinginan kuat mereka agar Nabi saw. tetapi sebagian lagi dari mereka ada yang mengakui kebenarannya serta mempercayai dan menerima petunjuknya. sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang orang . Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah swt. Kata Ibnu Salam. itu benar.Sebagian orang-orang Yahudi mengingkari dan menyembunyikan kebenaran bahwa Nabi Muhammad saw. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya. bahkan lebih kuat lagi mengenal Muhammad. (maka kalau begitu kamu) apabila kamu mengikuti mereka (termasuk golongan orang-orang yang aniaya). itu lebih daripada mengenal anaknya sendiri.S Al A'raf: 157) Orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad saw.146 Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri.: / Indonesia / DEPAG / Surah Al Baqarah (157) Artinya: Yaitu orang-orang yang mengikuti rasul. nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. maka aku pun segera mengenalnya. menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Alquran).tidak akan mengikuti (kiblatmu) disebabkan keingkaran (dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka). kembali berkiblat ke Baitulmakdis." (Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran) maksudnya ciri-cirinya itu (padahal mereka mengetahui) keadaanmu dan siapa kamu yang sebenarnya. sebagaimana aku mengenal putraku sendiri. 2:146) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir 146 (146) Orang-orang Yahudi mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. sedangkan mengenai anakku." Umar bertanya kepadanya: "Mengapa?" Ia menjawab: "Karena aku sedikit pun tidak meragukan bahwa Muhammad itu adalah nabi. padahal mereka mengetahui. 147 Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. ada saja kemungkinan bahwa ibunya telah berkhianat. karena mereka telah mengenal Nabi Muhammad itu dari kitab-kitab mereka sendiri. (Dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain) maksudnya orang-orang Yahudi terhadap kiblat orang-orang Kristen dan sebaliknya orang-orang Kristen terhadap kiblat orang-orang Yahudi. (Q. (Dan sekiranya kamu mengikuti keinginan mereka) yang mereka ajukan dan tawarkan kepadamu (setelah datang ilmu kepadamu) maksudnya wahyu. bahwa beliau berjumpa dengan seorang pendeta Yahudi yang telah masuk Islam bernama Abdullah bin Salam yang berkata demikian: "Saya lebih mengenal Nabi Muhammad daripada mengenal anak saya sendiri. karena telah disebut-sebut di dalam Kitab Taurat dengan sifat-sifatnya yang cocok dengan pribadi Nabi Muhammad saw. Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al Baqarah 146 (146) (Orang-orang yang Kami beri Alkitab mengenalnya) Muhammad (sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri) karena disebutkan ciri-cirinya dalam kitab-kitab suci mereka.(QS. itu adalah nabi dan bahwa Kakbah itu adalah kiblat.Diriwayatkan dari Umar. Nabi itu menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Susunan kata seperti itu lebih kuat lagi daripada mengatakan. Menurut suatu qiraat bukan 'muwalliihaa' tetapi 'muwallaahaa' yang berarti majikan atau yang menguasainya. .(QS. bukan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. 2:148) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Baqarah 148 (148) Setiap umat mempunyai kiblat masing-masing.s. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebenarnya masalah kiblat ini bukanlah masalah prinsip sebagai asas agama seperti tauhid. bertaubat dan berlomba-lomba membuat kebajikan.(QS. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). misalnya mengenai soal kiblat ini. tidak ada yang melemahkannya untuk mengumpulkan seluruh manusia pada hari pemb. pastilah Allah akan mengumpulkan kamu semua) yakni di hari kiamat. tetapi hendaklah kaum muslimin bekerja dengan giat. Allah nanti akan menghimpun sekalian manusia untuk menghitung dan membalas segala amal perbuatannya. tetapi kiblat ini hanya merupakan suatu arah yang masing-masing umat diperintahkan untuk menghadap kepadanya dalam salat mereka. Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al Baqarah 147 (147) (Kebenaran itu) betapa pun (dari Tuhanmu. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam membuat) kebaikan.yang ragu. fitnahan dan cemoohan dari orang-orang yang ingkar itu tidak perlu dilayani. beramal. (Di mana saja kamu berada. iman kepada hari kiamat dan lain-lain. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail a. (Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu). lalu dibalas-Nya amal perbuatanmu. Yang prinsip ialah beriman kepada Allah dan mematuhi segala perintah-Nya. maka janganlah kamu berada dalam keragu-raguan) dalam kebimbangan. Dalam hal ini kaum muslimin tidak boleh ragu-iagu. Bani Israil menghadap ke Baitul Makdis dan orang-orang Nasrani menghadap ke timur. Karena Allah telah memerintahkan supaya kaum muslimin menghadap ke Kakbah dalam salat. Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al Baqarah 148 (148) (Dan bagi masing-masing) maksudnya masing-masing umat (ada arah dan tujuan) maksudnya kiblat (tempat ia menghadapkan wajahnya) di waktu salatnya. (maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan) yakni segera menaati dan menerimanya. "Jangan kamu ragu!" 148 Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 2:147) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Baqarah 147 (147) Yang benar itu adalah apa yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya. menghadap ke Kakbah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful