P. 1
SOALAN 6 RENDAH - PENGGAL 1 (2012)

SOALAN 6 RENDAH - PENGGAL 1 (2012)

|Views: 541|Likes:
Published by roscha

More info:

Published by: roscha on Sep 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2013

pdf

text

original

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 6

RENDAH
STPM BAHARU (SESI 2012)
PENGGAL 1
942/1 STPM
GEOGRAFI KERTAS 1
(2 jam)
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM
BAHARU)
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)
Araha !"#a$a %a&'
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT
DEMIKIAN.
Jawab EMPAT soalan. SEMUA soalan 1 dari bahagian A dan B adalah WAJIB dijawab.
Manakala soalan 2 atau 3 dari bahagian A dan B adalah pilihan.

Bahagian A : Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3
Bahagian B : Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3
Jawapan untuk soalan 1 bagi Bahagian A dan Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang
yang disediakan dalam kertas soalan ini.
Untuk menjawab sama ada soalan 2 atau soalan 3 bagi Bahagian A dan Bahagian B,
anda dikehendaki menggunakan kertas tulis jawapan. Mulakan setiap jawapan pada helaian kertas
yang baru dan susun jawapan anda mengikut tertib berangka.
Jawapan bagi soalan 1 Bahagian A dan Bahagian B hendaklah dipisahkan daripada
kertas soalan dan diikat bersama dengan jawapan anda.
Semua penghitungan hendaklah diserahkan bersama dengan jawapan anda.
Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].
______________________________________________________________________________
Ke!a" "#a$an ini !e%ii %ai&a%a ' ha$a(an )e*e!a+
NOTA
Kertas gra akan dibekalkan sekiranya diminta.
STPM BAHARU ( ()2*1 )
GEOGRAFI 1 (PENGGAL 1)
BAHAGIAN A, A!AM "#K$%A& '$($KA!
[40 markah]
Jawab "#a$an 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 a!a- soalan .
Soalan !:
&ajah 1) Kejadian *empa Bumi
a" #erdasarkan rajah $!"% gelombang &ang dikeluarkan akibat kejadian gempa bumi dikenali
sebagai: ...................................................................... . 'elombang tersebut diukur dengan
menggunakan skala :.............................................................................................[ 2 Markah]
b" (&atakan dua kesan ke atas muka bumi akibat kejadian seperti rajah $a" di atas:
i".................................................................................................................................
ii"...................................................................................................................... [ 2 Markah ]
)" #erikan sebab mengapa rantau *sia +asi,ik sering mengalami kejadian gempa bumi
...................................................................................................................................
...................................................................................................................... [ 2 Markah ]
d" -enalpasti dua buah negara *sia +asi,ik &ang sering mengalami gempa bumi.
i".................................................................................................................................
ii"...................................................................................................................... [ 2 Markah ]
&ajah + ) Keratan rentas kejadian gempa bumi di dasar laut
e" #erdasarkan rajah $2"% ,enomena . ialah :.....................................................................
.........................................................................................................................................[ ! Markah]
," Se)ara ringkas% terangkan kaitan antara gempa bumi dengan ,enomena . di atas:
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................ [ Markah ]
g" (&atakan tiga kesan ke atas /on pinggir pantai akibat ,enomena .
i".................................................................................................................................
ii"...................................................................................................................... [ Markah ]
+
2 a". *pakah &ang dimaksudkan dengan tenaga suria0. [ Markah]
b". 1uraikan kepentingan tenaga suria terhadap proses-proses ,i/ikal.
[ !0 Markah]
)". Jelaskan pengaruh tenaga suria terhadap akti2iti manusia di kawasan 3ropika 4embab
[ !2 Markah]
. a" 3akri,kan konsep lembangan saliran. [ 5 Markah ]
b" Jelaskan kepelbagaian )ara dan ,aktor &ang mempengaruhi pengangkutan beban di
dalam alur sungai. [ !2 Markah ]
)" 1uraikan kepentingan bentuk bumi hasil pemendapan sungai kepada manusia.
[ 6 Markah ]
BAHAGIAN B, A!AM "#K$%A& MA,U"$A
[-. markah]
Jawab soalan ! dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan .
Soalan !:
(egeri Jumlah +enduduk $orang" -eluasan $-M7"
+ahang !%44%85 5%985
+erlis 22:%025 :95
Selangor 5%4!!%24 :%955
-uala 4umpur !%82:%!:2 24
Jadual 1) Jumlah /enduduk dan Keluasan
Mengikut ,egeri %erpilih di "emenanjung Malaysia, %ahun +.1..
a" #erdasarkan jadual !% kirakan kepadatan penduduk bagi setiap negeri terpilih di
Semenanjung Mala&sia pada tahun 20!0:
(egeri -epadatan
+enduduk
$orang; -M7"
+ahang
+erlis
Selangor
-uala 4umpur
[ 2 Markah ]
b" (&atakan %-a ,aktor &ang mempengaruhi perbe/aan kepadatan penduduk di negeri-negeri
terpilih di Semenanjung Mala&sia pada tahun 20!0.
$i" ......................................................................................................................................................
$ii" ......................................................................................................................................................
[2 Markah ]
0" -emukakan dua kesan negati, ke atas alam sekitar ,i/ikal akibat tumpuan dan kepadatan
penduduk &ang tinggi di -uala 4umpur.
$i" ......................................................................................................................................................
$ii" ......................................................................................................................................................
[2 Markah]
&ajah 1) /eratus /enduduk Mengikut
Kumpulan Umur di Malaysia pada tahun +..2 hingga +.1..
d" #erdasarkan rajah % n&atakan trend pertumbuhan penduduk mengikut kumpulan umur di
Mala&sia pada tahun 2008 hingga tahun 20!0.

$i" ......................................................................................................................................................
$ii" ......................................................................................................................................................
$iii" ........................................................................................................................................
[ Markah]
e" #erikan %-a sebab mengapa pertumbuhan penduduk di Mala&sia semakin menurun0
$i" ......................................................................................................................................................
$ii" ......................................................................................................................................................
[2 Markah]
" (&atakan %-a ,aktor &ang mempengaruhi peningkatan jangka ha&at penduduk Mala&sia.
$i" ......................................................................................................................................................
$ii" ......................................................................................................................................................
[2 Markah ]
g" -emukakan %-a impak sosial akibat proses penuaan penduduk di Mala&sia.
$i" ......................................................................................................................................................
$ii" ....................................................................................................................................................
[2 Markah ]
2. $a" *pakah &ang dimaksudkan dengan daya tampung persekitaran i3ikal4
[ 5 Markah ]
$b" 1uraikan $i(a ,aktor kependudukan &ang men&umbang kepada kemusnahan alam
sekitar ,i/ikal di sesebuah kawasan &ang berpenduduk padat. [!0 Markah ]
$)" +erihalkan $i(a langkah &ang boleh dilaksanakan untuk mengatasi masalah
kemusnahan persekitaran ,i/ikal di kawasan &ang berpenduduk padat di sesebuah negara
membangun. [ !0 Markah ]
.. a" *pakah &ang dimaksudkan dengan transormasi desa 0 [ Markah ]
b" 1uraikan ,aktor &ang men&umbang kepada perkembangan sesebuah petempatan desa.
[ !0 Markah ]
)" Jelaskan impak terhadap alam sekitar ,i/ikal dan alam sekitar manusia akibat proses
trans,ormasi desa. [ !0 Markah ]
Ke!a" "#a$an !a(a!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->