UJIAN BULANAN SMK TARAT, SERIAN

Nama : ………………………………………... Nombor kad pengenalan: ................................... Nombor pusat/angka giliran: .............................

900/1
PENGAJIAN AM
KERTAS 1
(Dua jam) garis putus-putus ini.

STPM

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

Sila koyakkan di sepanjang

Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Kertas ini mengandungi tiga bahagian, iaitu Bahagian A, Bahagian B, dan Bahagian C. Calon dikehendaki menjawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B dan dua soalan dalam Bahagian C. Ada lima belas soalan dalam Bahagian A. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang betul dan tandakan jawapan itu pada Borang Jawapan Aneka Pilihan yang berasingan. Baca arahan pada Borang Jawapan Aneka Pilihan itu dengan teliti. Calon dikehendaki menjawab soalan dalam Bahagian B pada ruang yang disediakan. Gunakan helaian jawapan bagi menjawab soalan dalam bahagian C. Mulakan setiap jawapan anda pada helaian kertas yang baharu dan susun jawapan mengikut tertib berangka. Ikat helaian jawapan anda bersama dengan kertas soalan ini. Markah untuk tiap-tiap bahagian soalan dan soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. _________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 900/1 Untuk kegunaan pemeriksa Bahagian B 1 2 3 4 Bahagian C

Jumlah

Bahagian B [15 markah] Jawab semua soalan. 1 Senaraikan dua sebab kewarganegaraan seseorang warganegara dilucutkan.
.................

[2]

. ………………………………………............................................................................... ………………........... ..….……........... ………………………………………...............................................................................
[3]

.................

2 Nyatakan tiga syarat untuk menjadi calon pilihan raya.
.................

………………………………………............................................................................... ………............ ………………………………………............................................................................... ………........... ………………………………………............................................................................... ………...........

.................

Sila koyakkan di sepanjang garis putus-putus ini.

.................

Parlimen

P

Q

R

Ahli-ahlinya dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya umum

Ahli-ahlinya dipilih oleh 13 buah Dewan Undangan Negeri atau dilantik oleh YDPA

(Disesuaikan daripada Pentadbiran dan Pengurusan Awam Malaysia, INTAN, 2006) (a) Nyatakan dua peranan P dalam sistem pemerintahan Kerajaan Malaysia. [2]

.................………………………………………....................................................………………........... .................………………………………………....................................................………………........... 900/1

(b) Nyatakan dua bidang kuasa Q yang telah diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. [2] .................………………………………………....................................................………………........... .................………………………………………....................................................………………........... (c) Nyatakan dua ciri ahli R yang dilantik oleh Yang Di Pertuan Agong. [2]

.................………………………………………....................................................………………........... .................………………………………………....................................................………………........... Sila koyakkan di sepanjang garis putus-putus ini.

4 Struktur Badan Kehakiman Malaysia

Mahkamah Atasan

Mahkamah Persekutuan Mahkamah Rayuan Mahkamah X

Mahkamah Rendah

Mahkamah Sesyen Mahkamah Majistret Mahkamah Kanakkanak

(a) Namakan bidang kuasa sivil dan bidang kuasa jenayah Mahkamah Sesyen.

[2]

.................………………………………………....................................................………………........... .................………………………………………....................................................………………........... (b) Nyatakan dua bidang kuasa Mahkamah X . [2]

.................………………………………………....................................................………………........... .................………………………………………....................................................………………...........

Bahagian C [50 markah] Pilih dua daripada tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350 patah perkataan.

1

Pelbagai usaha telah dijalankan untuk membina minda rakyat kelas pertama seperti yang tertera dalam teras kedua Misi Nasional. Namun, usaha tersebut terjejas akibat masalah sosial yang berleluasa dalam kalangan rakyat minda kelas ketiga. Bincangkan.

2

Pada masa ini, gejala jenayah kejam semakin membimbangkan masyarakat di negara ini. Bincangkan punca penularan jenayah kejam ini dan usaha yang boleh dilakukan untuk mengatasinya.

3

Kes rasuah yang melibatkan pegawai awam memberi implikasi yang besar terhadap kewibawaan sektor kerajaan. Lantaran itu, pelbagai usaha perlu dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi merealisasikan amalan perkhidmatan awam negara tanpa rasuah. Jelaskan.

SKEMA JAWAPAN 1 Senaraikan dua sebab kewarganegaraan seseorang warganegara dilucutkan.
I.

Seseorang telah mendapat kewarganegaraan asing [Perkara 24(1)] a. Seseorang telah menuntut dan menggunakan apa-apa hak kewarganegaraan negara asing dengan sengaja. [Perkara 24(2)] b. Seseorang perempuan yang mendapat kewarganegaraan melalui pendaftaran dan perempuan tersebut memperoleh kewarganegaraan mana-mana Negara asing atas sebab berkahwin dengan seorang bukan warganegara. [Perkara 24(4)] yang menderhaka kepada negara. Perkara 25 (1) a. Warganegara yang membuktikan dia tidak setia kepada negara sama ada melalui percakapan atau tindakannya yang boleh mencemar keselamatan dan kedaulatan negara. [Perkara 25(1a)] b. Seseorang telah menderhaka terhadap kerajaan semasa peperangan [Perkara 25(1b) c. Dalam tempoh 5 tahun dari pendaftaran, telah melakukan kesalahan di mana-mana negara dan dihukum penjara tidak kurang 12 bulan atau didenda tidak kurang RM5000.00 atau senilai mata wang negara itu dan tidak diampuni. [Perkara 25(1c)

II. Seseorang warganegara secara pendaftaran atau kemasukan

III. Seseorang warganegara sec ara pendaftaran atau kemasukan

tidak mendapat kebenaran Persekutuan, telah menerima apa-apa jawatan atau pekerjaan mana-mana negara asing atau di mana-mana agensi kerajaan asing jika suatu sumpah, ikrar dan akaun taat setia dikehendaki tentang jawatan atau pekerjaan itu. [Perkara 25(1A)]
IV. Seseorang warganegara sec ara pendaftaran atau kemasukan

bermastautin di negara asing selama 5 tahun berturutturut dan tidak berada dalam perkhidmatan Persekutuan dan tidak mendaftarkan niatnya untuk mengekalkan kewarganegaraan di pejabat konsul Persekutuan setiap tahun [Perkara 25(2)]
V. Seseorang warganegara sec ara pendaftaran atau kemasukan telah

didapati dengan cara penipuaan, pernyataan palsu atau dengan menyembunyikan sesuatu kenyataan atau telah dibuat dengan silap. [Perkaraa 26 (1)]

VI. Seseorang kewarganegaraan (perempuan) sec ara pendaftaran atau

kemasukan bahawa perkahwinan yang menyebabkan perempuan tersebut didaftarkan sebagai warganegara telah dibubarkan atas sebab, dalam tempoh 2 tahun bermula dari tarikh perkahwinan itu. [Perkara 26(2)]

2

Nyatakan tiga syarat untuk menjadi calon pilihan raya. 1. Warganegara Malaysia 2. Berumur 21 tahun atau lebih 3. Bukan seorang bangkrap atau seorang bankrap yang telah dilepaskan 4. Sempurna akal 5. Tidak pernah dipenjara melebihi satu tahun (boleh bertanding jika diampuni atau lima tahun selepas tamat hukuman penjara. 6. Tidak pernah didenda RM2000 ke atas (boleh bertanding jika diampuni) 7. Tidak memegang jawatan berpendapatan tetap dalam perkhidmatan awam 8. Bermastautin di negeri yang berkenaan jika bertanding untuk kerusi kawasan DUN

3. Struktur dan komponen Parlimen (a) Nyatakan dua peranan P dalam sistem pemerintahan Kerajaan Malaysia. (YDPA) 1. Bertitah dalam pembukaan rasmi penggal Parlimen (Titah Ucapan Diraja) 2. Memanggil persidangan Parlimen atau menangguhkan Penggal Parlimen 3. Membubarkan Parlimen mengikut budi bicara baginda 4. Memperkenankan akta baharu, pindaan akta lama, pindaan perlembagaan dan rang undang-undang 5. Kuasa melantik 2 senator untuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, seorang dari Labuan dan seorang dari Putrajaya serta 40 orang senator lain (b) Nyatakan dua bidang kuasa Q yang telah diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. (DR) 1. Membahaskan hal dan masalah rakyat 2. Menyemak dan membahaskan dasar-dasar kerajaan 3. Menggubal dan meluluskan undang-undang Persekutuan 4. Mempunyai kuasa pemutus dalam rang undang-undang kewangan

(c) Nyatakan dua ciri ahli R yang dilantik oleh Yang Di Pertuan Agong. (DN) 1. Warganegara Malaysia 2. Umur Tidak kurang daripada 30 tahun 3. Waras fikiran 4. Bukan seorang muflis 5. Tidak mempunyai rekod jenayah 6. Telah banyak berjasa dan cemerlang dalam perkhidmatan awam 7. Mencapai kepujian dalam lapangan professional, perdagangan, perusahaan, pertanian, kegiatan kebudayaan atau perkhidmatan masyarakat 8. Mewakili kaum-kaum minority atau kepentingan orang asli 9. Tempoh perkhidmatan senator ialah 3 tahun dan boleh memegang untuk 2 Penggal (6 tahun)

4 Struktur Badan Kehakiman Malaysia (a) Namakan bidang kuasa sivil dan bidang kuasa jenayah Mahkamah Sesyen. 1. Kuasa Sivil i. Membicarakan kes yang nilai maksimum dipertikaikan tidak melebihi RM1 juta kecuali kes-kes yang melibatkan kemalangan kenderaan bermotor, penderitaan, dan keskes antara tuan rumah dengan penyewa. ii. Memeriksa rekod kes-kes sivil yang berlangsung di Mahkamah Majistret 2. Kuasa Jenayah i. Membicarakan kesalahan kecuali yang boleh dikenakan hukuman mati. ii. Mengeluarkan saman, waran dan perintah mahkamah
(b) Nyatakan dua bidang kuasa Mahkamah X .(Mahkamah Tinggi)

1. Boleh membicarakan apa jua kes sivil dan jenayah 2. Boleh menjatuhkan apa-apa sahaja hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang 3. Mengeluarkan writ, waran dan sebagainya (seperti perintah lelongandan waran tangkap) 4. Membicarakan kes-kes yang membawa hukuman mati iaitu dibawah i. Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) 1960 ii. Akta Dadah Berbahaya 1952, Seksyen 39B iii. Akta Penculikan 1961 iv. Akta Senjata Api 1971

5. Boleh membuat penyeliaan dan pengubahan keputusan semua Mahkamah Bawahan 6. Boleh membicarakan semua rayuan dari Mahkamah Bawahan sama ada kes sivil ataupun jenayah. 7. Memberi nasihat kepada Mahkamah Rendah dalam hal Perlembagaan 8. Boleh menyemak keputusan badan separa kehakiman, kehakiman kemalangan kenderaan bermotor, pertikaian anatara tuan rumah dan penyewa, kesahan dan pembubaran perkahwinan. 9. Mendengar petisyen pilihan raya.