BAB 13 MENGUMPUL DAN MENGANALISIS DATA KUALITATIF Objektif bab Selepas membaca bab ini anda boleh:  Membezakan

antara tujuan dan kaedah-kaedah yang digunakan dalam penyelidikan kualitatif dan kuantitatif.

Memilih kaedah kualitatif yang sesuai, termasuk analisis kandungan dan teori tersembunyi. Menggunakan kaedah kualitatif bagi mengeluarkan data yang sahih, boleh dipercayai dan diharap.

Kita dapat melihat dalam Bab 2 ini yang mana sesetengah metodologi penyelidikan memilih salah satu kaedah kuantitatif atau kualitatif yang sering digunakan. Ini kerana data kualitatif boleh memberikan huraian yang jelas dan penjelasan yang menunjukkan aliran kronologis peristiwa serta selalu memberikan (peluang) penemuan yang lebih baik. Menurut Miles dan Huberman (1994) kajian kualitatif mempunyai kualiti 'tidakdapat dinafikan' kerana mempunyai perkataan konkrit lebih dari satu dan dengan jelas lebih meyakinkan masalah dalam analisis kualitatif kemudian di dalam bab ini. Analisis kualitatif adalah (atau sepatutnya) satu proses yang tegas dan logik melalui erti data yang diberikan. Melalui analisis, kita boleh terus maju dalam satu penerangan awal selepas data, terus kepada satu proses menganalisis data dengan terperinci kepada bahagian-bahagian lebih kecil, melihat bagaimana ia menghubungkan konsep-konsep baru, menyediakan asas untuk satu gambaran baru. Melihat pada Bab 2, terdapat pendekatan-pendekatan lain untuk penyelidikan kualitatif, termasuk teori terkandas, etnografi dan fenomenologi, penyelidik-penyelidik sering kali menggunakan satu kombinasi pendekatan-pendekatan dalam satu projek penyelidikan. Satu daripada isu utama dalam penyelidikan kualitatif adalah takat di mana data patut dianalisis. Strauss dan Corbin (1998) menunjukkan, beberapa penyelidik percaya yang data tidak sepatutnya dianalisis pada semua, tetapi harus hanya dipersembahkan. Ini membenarkan data itu 'sudah jelas dan nyata', bersih oleh kesubjektifan potensi tafsiran-tafsiran penyelidik. Penyelidik kualitatif lain yang berkaitan, bagaimanapun, pemilihan tepat, sintesis dan huraian data, tetapi dalam sebatang pembaca daripada halaman-halaman bernombor. Kita akan meneroka bagaimana menghadapi masalah-

jalan terasing dan objektif yang berkemungkinan. Penyelidik-penyelidik lain lebih bimbang dengan pembinaan teori, tafsiran data untuk membina konsep-konsep dan kategori-kategori yang boleh dipertemukan ke dalam rangka teoretis. Dalam kontras, beberapa penyelidik melihat penyelidikan kualitatif menjadi asas tentang penceritaan dan huraian (Wolcott, 1994). Dalam bab ini kita akan melihat sumber yang mungkin data kualitatif dan pendekatanpendekatan bagaimana boleh dibolehkan dengan analisis, terutama melihat pada analisis kandungan dan teori tersembunyi dan juga memasukkan beberapa pengaruh pendekatan seperti penggunaan cerita, analisis perbualan dan analisis wacana. Isu-isu penting seperti kebolehpercayaan dan kesahihan akan juga ditumpukan perhatian tetapi lebih kepada pendirian mereka yang menyokong penjelasan dan pendekatan-pendekatan naturalistik.

CIRI-CIRI PENYELIDIKAN KUALITATIF

Penyelidikan kualitatif boleh mengambil banyak bentuk dan keputusan dari penggunaan pengumpulan data instrumen seperti pemerhatian, temu duga, soal selidik dan analisis dokumen. Pada masa kini, penyelidikan kualitatif sering dianggap dalam beberapa arah kurang sah dan boleh dipercayai sebagai sepupunya yang kuantitatif, data kualitatif boleh jadi satu sumber yang berkesan dalam analisis. Pertama, penyelidikan kualitatif adalah sangat mengikut konteks, di kumpul dalam menyediakan kehidupan semula jadi 'kehidupan sebenar', kerap terlebih tempoh yang panjang. Oleh itu, ia melampaui batas memberi satu petikan peristiwa-peristiwa dan boleh menunjukkan bagaimana dan mengapa perkara-perkara berlaku — serta menggabungkan motivasi rakyat, emosi, prasangka-prasangka dan kejadian-kejadian kerjasama antara perseorangan dan konflik (Charmaz, 1995). Jauh daripada aplikasi saintifik, penyelidikan kualitatif bahkan boleh digunakan untuk ujian hipotesis bagi melihat jika pendapat-pendapat teoretis yang boleh disokong oleh bukti. Miles dan Huberman (1994) menunjukkan, kebanyakan penyelidikan kualitatif melibatkan sejumlah ciri-ciri:  Ia dijalankan berhubung kuat dalam satu 'bidang' atau persekitaran kehidupan sebenar.

Peranan penyelidik adalah untuk mendapat satu 'holistik' atau gambaran keseluruhan bersepadu kajian, termasuk persepsi-persepsi bagi para peserta. Tema yang muncul daripada data itu adalah sering meninjau semula dengan pemberi maklumat untuk pengesahan. Tumpuan utama penyelidikan itu adalah untuk memahami cara-cara itu di mana kepurapuraan manusia dan menjelaskan tindakan-tindakan ini. Data kualitatif adalah terbuka untuk tafsiran-tafsiran berganda (tetapi sedikit sebanyak menjemukan orang lain sama ada pada alasan-alasan teoretis atau kerana dalaman ketekalan).

Berbeza dengan data kuantitatif, data kualitatif adalah jarang sekali boleh dicapai analisis segera, tetapi sering kali memerlukan satu peringkat pemprosesan melibatkan penyuntingan notanota dan mentranskripsi pita rakaman. Satu langkah pertama penting adalah untuk mengkodifikasikan nota-nota yang difahami (ingat kembali Chapter 10 dan mengambil nota-nota lapangan sebagai sebahagian daripada pemerhatian).

Pengumpulan data

Data dipamerkan

Data dikemas kini

Kesimpulan direka/

tetapi serentak dengan ia dan melibatkan usikan itu daripada pola-pola. di mana . 1994) Nota-nota lapangan seumpama mungkin juga sering kali mengandungi kata-kata atau pantulan penyelidik. Tetapi ia akan tersilap untuk menanggap begitu penyelidik-penyelidik kualitatif sentiasa masuk satu lapangan dengan tiada andaian-andaian teoretis sebelumnya atau . cubaan-cubaan dibuat bagi mencari konsisten dalam tema ini dan pola-pola supaya mengeneralisasi dapat dilukis dan berbanding dengan badan berkaitan dibinaan dan teori-teori untuk verifikasi. Pengumpulan data lanjut mungkin ketika berakibat di mana lebih banyak bukti pola-pola ini dan tema dicari. Analisis tidak semestinya berlaku akibat selepas pengumpulan data. celah-celah atau tidak konsisten mungkin mencetuskan keperluan untuk pengumpulan data lanjut. paparan data dan lukisan kesimpulan-kesimpulan dan mengesahkan data di ilustrasikan dalam jadual 13.1 SUATU MODEL INTERAKTIF ANALISIS DATA KUALITATIF (MENYESUAIKAN DARIPADA BATU DAN HUBERMAN. Ini merupakan sebahagian daripada proses pengurangan data itu melalui yang jumlah data dikurangkan dan dibuat bukan saja lebih terurus tetapi lebih koheren. Dibentangkan di sini bukan terlalu banyak satu proses berjujukan tetapi satu interaktif satu. dalam membuat kesimpulan. malah di peringkat akhir menulis naik. BENTUK PENYELIDIKAN KUALITATIF Melihat pada bab 1 penyelidikan kualitatif itu adalah selalu dikaitkan dengan reka bentuk penyelidikan induktif.ANGKA 13. tema dan perkumpulan dalam data. Akhirnya.1. Hubungan-hubungan antara pengumpulan data. pengurangan data. mengambil semasa dalam bidang.

Perdebatan kerajaan Tahap jenayah jalanan Profil penangkapan baru .soalan-soalan penyelidikan. Jumlah struktur yang diperlukan bergantung pada faktor seperti masa boleh sesuai dan sejauh mana sesuatu fenomena sudah diketahui. fokus penyelidikan dan pemilihan tapak-tapak lapangan itu. ini boleh dijadikan kes. Tetapi selalunya penyelidik kualitatif akan menegur untuk dikenakan sekurang-kurangnya beberapa struktur pada kajian dalam soal jenis soalan itu yang adalah ditanya. Keputusan lain ketika terpaksa dilakukan tentang apakah akan dikaji (termasuk unit-unit bagi analisis dan rangka pensampelan). Dalam pembelajaran etnografi yang tinggi.

.2 KERANGKA KONSEP UNTUK SATU PROJEK PENYELIDIKAN TENTANG DADAH PELONGGARAN DAN PENGAWASAN Rangka konsepsi Miles dan Huberman (1994) bercakap tentang struktur penyelidikan itu dirumuskan seperti satu kerangka konsep yang diterangkan dalam naratif. Oleh itu.Polisi penangkapan liberal Perdebatan awam Tahap kedudukan profil dan tingkah laku polis RANGKA 13. dan satu dihipitesis kerangka konsep mengandungi kaitan rapat. Sebagai contoh. ia dipercayai yang panduan baru itu akan mengubah profil penangkapan. faktor utama itu. Rangka 13. Miles dan Huberman membayangkan kerangka konsep ini seperti satu siri intelektual 'bekas' yang mengandungi acara-acara utama dan kelakuan-kelakuan. dengan lebih sedikit orang menjadi ditangkap kerana miliki dadah ringan (yakni.2 menunjukkan satu kajian baru 'liberal' dasar-dasar pengawasan yang telah de-criminalized possession of'soft' drugs. dasar itu adalah berkesan dilaksanakan oleh pegawai di jalan) dan ini akan mengurangkan tahap jenayah jalanan. Sudah tentu. binaan dan pembolehubah-pembolehubah sedang diselidiki — dan menganggap hubungan antara mereka. tetapi sering dalam format bergraf. sama ada hubungan ini benar-benar wujud adalah satu daripada unsur-unsur bagi kajian.

Kebanyakkan rekaan kualitatif. jika bentuk penyelidikan adalah sepenuhnya induktif. sudah tentu. acara atau kelakuan mengubah sepanjang masa? Apakah akibat-akibat bagi pembinaan ini? Apa strategi-strategi yang digunakan? Soalan Penyelidikan Sudah tentu.Mengeluarkan satu kerangka konsep memaksa penyelidik menentukan apa yang akan dipelajari dan apakah akan ditinggalkan. kurang jelas soalan-soalan penyelidikan yang dirumuskan. Nota Flick (1998) .1 ORIENTASI SOALAN-SOALAN PENYELIDIKAN Orientasi Negeri Mengakibatkan soalan-soalan Jenis objek. sekurang-kurangnya. tetapi satu jalan hidup penyelidik untuk hubungan munasabah yang wujud dan yang dapat diterokai. Jika isu- . lebih besar peluang penyelidik-penyelidik itu menemui diri mereka dengan mendatangi data gunung-ganang. bukan satu hipotesis dalam positivistic rasa. JADUAL 13. Ini . mengemukakan satu set isu-isu sementara yang diperlukan. acara atau kelakuan itu? Berapa kerapkah boleh acara ini berlaku? Apa menyebabkan ia? Bagaimanakah ia diselenggara? Proses Bagaimanakah objek. akan menjadi. dan dihipitesis hubungan antara utama pembolehubah. ada kemungkinan tiada formula sedia ada soalan-soalan untuk kajian. bagaimanapun.

Seperti kerangka konsep. kumpulan-kumpulan (lembaga pengurusan hospital). penyelidik itu terpaksa tetap terbuka tentang sesuatu yang baru dan mungkin keputusan yang tidak dijangka (Flick.1. Pensampelan Melihat Bab 4 eksperimen dan eksperimen-kuasi adalah reka bentuk percubaan berkaitan menggunakan contoh-contoh yang mewakili mungkin penduduk berpelajaran rendah — iaitu penggunaan rawak pensampelan. Menggunakan penjagaan kesihatan seperti contoh. hanya berfungsi kelompok pensampelan kelompok kerja yang kecil. dan bagaimana polis dan sikap orang ramai telah mendamaikan antara dasar dan amalan. soalan-soalan penyelidikan membenarkan penyelidik untuk melihat di mana sempadan-sempadan bagi penipuan kajian. pertubuhan-pertubuhan (hospital atau badan profesional) dan komuniti (sebuah bandar dan hospital-hospitalnya dan pembedahan tempatan). Lazimnya. ini dalam giliran mengetuai sepatutnya untuk reka bentuk soalan-soalan penyelidikan itu. ini mungkin termasuk: individu. seperti yang ditunjukkan di jadual13. Unit-unit analisis Sebagai pendekatan penyelidikan. jururawat dan profesional penjagaan kesihatan lain). Dalam penyelidikan kualitatif pendekatan ini biasanya adalah tidak praktis atau ditolak oleh penyelidik-penyelidik pada alasan-alasan epistemologi. pertubuhan atau kaum. 1998). penyelidikan itu mungkin tertumpu kepada individu (pesakit. para doktor. dalam keputusan penyelidikan kualitatif perlu dibawa di peringkat mereka unit analisis itu diguna pakai. ketika. Sekali lagi menggunakan jadual 13. kita mungkin bertanya tentang kesan sebenar perubahan dasar tentang amalan (jumlah dan profil penangkapan berkaitan dengan dadah). kumpulan. kes-kes atau .2 sebagai satu contoh. membina soalan-soalan penyelidikan. Penyelidikan kualitatif. Soalansoalan penyelidikan dapat diorientasikan dengan menggambarkan negeri-negeri atau menggambarkan proses-proses.isu dirumuskan seperti satu kerangka konsep. Sudah tentu.

Oleh itu. Satu julat luas strategi-strategi persampelan kualitatif disarankan oleh Patton (1990) dibentangkan dalam jadual 13-2. antara mereka. Dengan menggunakan sebilangan kes yang penemuan serupa hasil. dalam kontras untuk pendekatan lebih kuantitatif.fenomena yang bersarang dalam konteks khususnya.2 tetapi penggabungan sesetengah daripada mereka kepada persampelan kes berganda. Sangat kerap bukan memilih satu kes antara pelbagai pendekatan berilustrasi dalam Jadual 13. PENGUMPULAN DATA KUALITATIF Kita telah melihat pada sejumlah bab-bab sebelumnya data kualitatif itu muncul dari satu spektrum luas sumber-sumber. kes-kes itu meliputi pelbagai isu dan pebolehubah terperinci dalam soalan-soalan penyelidikan kajian.4 dalam Bab 6) oleh itu pengukuhan mendakwa untuk kesahihan penemuanpenemuan dan alasan-alasan untuk mereka kesimpulan umum. Apa yang diperlukan. Manakala pemerhatian adalah mungkin bagi . bagaimanapun. kita boleh menunjukkan replikasi (ingat kembali jadual 6. meninggalkan kes-kes semakin berkurangan penting sehingga kemudiannya. Satu daripada yang paling lazim adalah bidang pengajian di mana penyelidik itu memasuki sebuah latar terpilih untuk mengumpul data. contoh mungkin tak selalu menjadi seperti yang dirancang dahulu. Miles dan Huberman (1994) menasihati yang strategi terbaik adalah pada mulanya menyarankan kes-kes yang paling mungkin untuk menghasilkan data terkaya. Jadi satu pilihan permulaan pemberi maklumat mungkin membawa kepada satu keputusan untuk memilih satu set lebih berkontras perkara menyimpang (kes-kes) seperti satu perbandingan (Lincoln dan Cuba 1985). sering melalui pemerhatianpemerhatian penggunaan atau temuduga-temuduga. tetapi mungkin telah berkembang dalam kerja lapangan. contoh-contoh lebih cenderung bersikap tujuan daripada rawak. Tetapi persampelan persisian masih penting kerana ia mungkin sering hasil negatif atau kes-kes khas (iaitu yang bercanggah kes awal penemuanpenemuan). Sekali lagi. adalah satu rangka persampelan eksplisit di mana.

nota-nota lapangan kekal satu daripada laberang bagi cara pungutan data kualitatif penyelidik-penyelidik. dan juga dengan para peserta. Keamatan Sampel Melihat kepada maklumat yang banyak .mendapatkan data kualitatif (seperti nota-nota lapangan dan analisis) temuduga-temuduga mungkin digunakan bagi mengumpul maklumat kedua-dua kualitatif dan kuantitatif. Nota lapangan Melihat pada Bab 10. jadualjadual temubual dan pemerhatian-pemerhatian. JADUAL 13. supaya penyegitigaan boleh dipersembahkan. Serupa.2 STRATEGI PENSAMPELAN DALAM PENYELIDIKAN KUALTATIF Strategi pensampelan Sampel yang Menyeluruh Penerangan Setiap kes diperiksa atau populasi yang diberi. kajian kes mungkin melibatkan penggunaan instrumen-instrumen penyelidikan seperti soal selidik. semua yang mungkin menghasilkan data iaitu kualitatif.

Sampel kes Khas Kenal pasti apa itu ’normal’ atau tertib disusun bagi menerangkan populasi keseluruhan. Termasuk kes diperiksa pada ruang utama pola. Kes Kritikal Sampel dengan keamatan yang hampir.menerangkan biasa. dan salah satu daripadanya adalah khas lebih daripada Pilih dua yang sangat kuat dan cuba mengenal cenderung. tetapi memfokus pada satu kes yang dianggap kritikal atau amat penting. Penyimpanan Kes kes. Kesimpulan umum termasu. berfokus Temu pada duga berkumpulan khas dengan kawalan kumpulan yang sama. Variasi Maksimum Melihat bagi mendapatkan lebar julat dan pola variasi pada sampel. pasti faktor yang utama lebih boleh Maklumat dihasilkan tetapi kesimpulan umum daripada kes yang kuat sangat bahaya. Penyususnan Berguna Pilih satu strata (contoh sekolah menengah dan kolej) dan memilih kes dalam lingkungan strata sersebut. kumpulan orang yang sama jenis dipelajari secara mendalam. kepentingan sampel khas akan menjadi semakin kukuh. Sampel yang Sama Jenis Variasi maksimum yang berbeza.. Sampel Salji Peserta pada kumpulan pertama digunakan .

sebagai calon . Tempoh temu bual adalah pembuat dasar dan kebanyakan …………………………………………… Sumber:…………………………………………… Patto. kes dipilih berdasarkan kes yang dipersembahkan sebagai struktur teoritikal. Individu. lokasi pada dan kumpulan yang Boleh banding Tarikh temu bual berkaitan pada masa yang sesuai. …………………………………………… Tempat temu bual …………………………………………… dipersembahkan ciri-ciri Kes kepentingan politik Kes politik amat penting kerana mereka keputusan dipelajari seperti alat perkakasan. Data yang ditemu duga ringkasan sampel dipilih secara rawak. Kriteria Sampel Sampel dipilih berdasarkan asas pada fokus pertama dipelajari: sekarang semua kes akan dipilih bagi mencari kriteria tersebut. 1990 Jumlah pengecam untuk yang ditemu duga …………………………………………… Jantina yang ditemu duga …………………………………………… Umur yang ditemu duga …………………………………………… Penemu duga . Diukur dan tidak diukur Kerap kali strategi pensampelan pada julat kedua kes dipilih berdasarkan asas bagi membolehkan diukur atau tidak diukur bagi pola pada julat pertama. Sampel berasaskan teori Terdapat banyak jenis fomula kriteria sampel. Sampel rawak bermakna Daripada jumlah yang besar untuk dipilih.

3). lukisan-lukisan. Lofland dan Lofland (1984) mencadangkan bahawa jika nota-nota lapangan adalah diperlengkap oleh pita rakaman. Flick (1998) juga mencadangkan penggunaan dokumentasi kepingan yang menyediakan maklumat ringkas berguna pada konteks dalam yang data itu dikutip (melihat jadual 13. ini sepatutnya menyalin secepat mungkin.RAJAH 13. Kepingan-kepingan dokumen diambil kira satu gambaran keseluruhan data dan boleh menyediakan satu panduan sebagai di mana jubin dan transkrip-transkrip untuk berunding di peringkat analisis.3 CONTOH SENARAI DOKUMENTASI Gambar-gambar. peta-peta dan bahan visual lain boleh juga ditambah (melihat bab lain). dan yang sekurangkurangnya sebagai banyak masa patut dibelanjakan belajar dan menganalisis bahan-bahan itu kerana dibelanjakan dalam temu bual sendiri. Gambar-gambar dan sumber-sumber lain .

Oleh itu. Mengambil gambar khususnya mempunyai satu sejarah lama dalam etnografi dan antropologi (Menjentik. Intranet organisasi tapak dan bukti daripada interaksi e-mel mungkin turut membuktikan kepentingan. gambar-gambar ini boleh dikemudiakan menjadi sudah biasa merangsang satu temu bual atau menggalakkan seorang peserta untuk mengeluarkan sebuah cerita bagi menemani dan memperluaskan di atas bukti fotograf. Kebanyakan bahantara dan organisasi-organisasi yang besar juga telah berdedikasi lamanlaman web yang hadir satu 'awam' imej untuk dunia. atau satu tema yang penyelidik itu mahu mereka merekodkan. dan apa ia tidak memasukkan. termasuk penyampaian cara hidup dan syarat-syarat hidup dan bekerja. dan menyoal kira-kira takat di mana gambar-gambar membantu dalam pembentukan hakikat sosial. tetapi juga apa ia tidak berhasrat menyingkap. Ini bermaksud bahawa mereka tidak semestinya satu gambaran' realiti' ataupun adalah mereka perlu . membaca. Data Terperinci Melihat pada bab 11. Tetapi menceritakan sesuatu yang benar? Sudah tentu. rancangan perniagaan. menyimpan dan digunakan untuk satu pelbagai tujuan. pertubuhan-pertubuhan juga mengandungi satu jajaran yang banyak data terperinci dalam bentuk dokumen-dokumen seperti laporan-laporan syarikat. Gambar-gambar membenarkan rakaman terperinci. 1998). apa kamera itu menumpukan pada. akaun-akaun dan kontrakkontrak. sentiasa ada bahaya kecenderungan. Di sana mungkin serta ada masalah kekreatifan. Kadang-kadang. gambar-gambar atau data visual lain seperti video atau filem adalah juga sumber-sumber data kualitatif. Ini boleh dilihat secara kukuh di dalam temu bual yang berfokus (Flick. Analisis seperti sebuah tapak mungkin mendedahkan bukan sahaja tanggapan organisasi sendiri dan imej ia mahu memperkenalkan kepada dunia. 1998). adalah terpilih. diedarkan. pendokumentasian salah satu subjek pilihan mereka.Tambahan kepada teks. tetapi juga cara di mana mereka dihasilkan. Mereka boleh juga menangkap proses-proses yang adalah terlalu tor pesat mata manusia. kenyataan-kenyataan bertulis oleh ahli-ahli kakitangan. Atkinson dan Coffey (1997) mengingatkan bahawa ia adalah bukan sahaja kandungan dokumen yang sepatutnya kebimbangan untuk penyelidik-penyelidik. perkaraperkara bagi penyelidikan dapat digalakkan untuk memegang peranan jurugambar. Jika diingini. dengan perkara-perkara itu meminda tingkah laku mereka dalam kehadiran jurugambar.

untuk memahami dan bagi menerangkan. MENGANALISIS DATA: KANDUNGAN ANALISIS Analisis melibatkan proses pemecahan data jatuh kepada unit-unit lebih kecil untuk menonjolkan ciri-ciri unsur biasa mereka dan berstruktur (Dey. bagaimanapun. 1993: 30). Tetapi sebaliknya. Atkinson dan Coffey (1997) menggesa dokumen-dokumen itu sepatutnya dianggap sebagai sumber-sumber sahih dalam sebelah kanan mereka sendiri. kami boleh juga mendapat pemahaman-pemahaman baru kepada data kita. tetapi kita perlu melampaui batas huraian: kami hendak mentafsirkan. Walaupun mereka sepatutnya diperlakukan dengan serius. Penjelasan Analisis Kualitatif . Huraian-huraian boleh meletakkan asas untuk analisis. dokumen-dokumen sepatutnya tidak diambil sebagai tactual bukti apa mereka laporkan. 1997: 47). menyediakan asas untuk huraian baru (melihat jadual 13. mereka seharusnya diperiksa untuk tempat mereka dalam persekitaran organisasi. Data boleh dibahagi-bahagikan kepada bahagianbahagian konstituen mereka. proses-proses membuat keputusan atau profesional mendiagnosis' (Atkinson dan Coffey. godaan itu sepatutnya dielakkan untuk gunakan hanya pencerapan atau data lisan sebagai sumber utama dan menurunkan keterangan dokumentar untuk satu mengesahkan peranan.4). Melalui analisis. dan hubungan-hubungan membuat antara konsep-konsep ini. Rather.'perwakilan telus rutin organisasi. dan nilai-nilai budaya itu terlekap mereka.

melalui teori yang berasas (melihat bab lain) tidak a priori kriteria adalah dianggap. dan sebagainya. di risiko terlalu dipermudahkan. Oleh itu. kategori-kategori ini adalah diri mereka sering berasal daripada model teori. jantina. Dalam berbeza untuk ini. syarat-syarat profesional pakar. Sudah tentu. Ketiga. Keduanya. penggunaan akronim. kelas-kelas khas adalah dikenal pasti.Pemgumpulan Pengkelasan RAJAH 13. teori yang berasas adalah lebih induktif seperti biasa. kelas-kelas biasa. atau kelas-kelas itu yang timbul dalam proses menganalisis data. dan tidak semestinya berasal daripada mereka. . Kerana Flick (1998) menunjukkan. Pertama. menyediakan kunci penghubung dan pola-pola. kelas-kelas teoretis. 1993) Satu untuk pendekatan-pendekatan paling biasa itu untuk mengkaji data kualitatif adalah melalui analisis kandungan. mengandungi kategori-kategori dalam pemikiran harian seperti umur. Percubaan bagi mencapai satu langkah objektiviti dalam pembinaan ini adalah dikemukakan oleh penciptaan peraturan-peraturan khusus dipanggil pemilihan kriteria yang perlu menjadi ditubuhkan sebelum data dapat dianalisis.). Ini boleh merangkumi jenis-jenis pakar bahasa (termasuk slanga. Pada dasarnya. terdapat tiga prosedur untuk mengenal pasti kelas-kelas dan kategori-kategori. ini baru muncul melalui proses pengumpulan data itu dan analisis sendiri. Jadi kategori-kategori menyedarkan data empirik. Kelas-kelas umum ini boleh dalam menghubungkan atau persatuan-persatuan penemuan antara data dan penting demografi ciri-ciri. bagaimanapun.4 ANALISIS KUALITATIF SEPERTI SATU PEKELILING PROSES (DEY. dan analisis kandungan lebih deduktif. mengandungi jenis label-label kumpulan-kumpulan tertentu atau kaum-kaum menggunakan bagi membezakan di kalangan benda-benda. orang atau peristiwa. ini melibatkan pembuatan itu kesimpulan kira-kira data (biasanya teks) dengan sistematik dan secara objektif mengenal pasti ciri-ciri khas (kelas-kelas atau kategori-kategori) dalam mereka. pekerja adalah dikenal pasti rakyat biasa. Dalam menggunakan analisis kandungan. mereka akan secara berulang-ulang dinilai terhadap data dan diubah suai jika mustahak. bos.

Boleh dikenal pasti berperingkat dalam teks. Ini mungkin termasuk kamustakrif-takrif syarat-syarat. Mencari data bagi mencari kes-kes yang tidak sesuai dengan hipotesis. langkah berikutnya adalah analisis sendiri. berkata. Kunci di sini adalah untuk mengurangkan jumlah bahan teks. pendapat-pendapat teoretis) itu menjelaskan lorong-lorong itu menjadi dianalisis. 'motiva¬tion . waris perempuan tempohi pengikut peringkat-peringkat: • • • Membuat satu hipotesis gerutu berasaskan pemerhatian-pemerhatian daripada data. analisis mungkin mengeluarkan sifat-sifat utama dalam bahan dan menghuraikan mereka secara lebih mendalam. Oleh itu. dalam satu urusan laluan dengan. Melalui pembinaan ini satu menjelaskan parafrasa dirumuskan dan pengujian. membuang atau mencipta semula hipotesis untuk mengakaun . Berg (Nya bertengkar analisis kandungan itu boleh juga digunakan dengan pengujian hipotesis. iaitu. maklumat konteks. kenyataan-kenyataan daripada teks atau di luar teks (contoh tor. Secara alternatif. di mana bahan frasa dengan serupa frasa-frasa mengikat bersama dan kurang lorong-lorong berkaitan disingkirkan. satu reka yang lebih eksperimen atau kuasi percubaan. • Menghuraikan analisis kandungan. Menggunakan kerja ot Mayring (1983). Flick (1998) membezakan tiga langkah-langkah dalam proses analisis: • Analisis kandungan peringkasan. mengakibatkan dalam satu frekuensi sia-sia sahaja setiap tahap-tahap motivasi itu. bahan mungkin menganggap menurut dimensi pada skala satu. yang menyatakan lorong-lorong taksa atau bertentangan dengan memperkenalkan bahan konteks dalam analisis. • Kandungan mencari bagi mengenal pasti jenis-jenis struktur-struktur formal dalam bahanbahan itu. Jadi. konsep itu boleh diberikan satu skala ukuran daripada 'Sangat bermotivasi' untuk "Sepenuhnya melemahkan motivasi'. Jika nafi kes-kes adalah didapati. Dengan pengujian hipotesis.Laluan adalah ketika mencari contoh-contoh moti¬vational perasaan-perasaan menentang skala.

Kerana Menjentik (1998) juga menunjukkan. 1983 dalam Menjentik. kerana ia telah digunakan dalam kedua-dua pembaharuan (secara objektif) dan pendekatan-pendekatan yang jelas.dokumentasi wujud seperti laporan-laporan syarikat. Oleh itu. dari maklumat baru perhimpunan.untuk kes-kes negatif. ditakrifkan seperti suatu teori iaitu: 'ditemui. Ini. boleh serta menjadi ditafsirkan seperti satu kerugian sejak pendekatan itu perlu bergantung pada 'lama' data. bagaimanapun. adalah bahawa ia adalah inca¬pable menjelajah persatuan-persatuan dan kaitan sebab akibat antara pembolehubah-pembolehubah. Analisis kandungan adalah berpotensi satu senjata penting sangat dalam gedung senjata penyelidik kerana ia boleh jadi amat kos efektif. MENGANALISIS DATA: TEORI YANG TERSEMBUNYI Satu atau pendekatan-pendekatan kualitatif paling berpengaruh adalah yang teori yang berasas. Locke (2001) mencadangkan teori tersembunyi ditempatkan dalam satu contoh kajian tertentu adalah sukar. catatan atau e-mel boleh memberi asas untuk data. amat struktur-struktur konsepsi analisis kandungan itu menyusahkan data mungkin kabur beberapa tafsiran-tafsiran itu yang mungkin pernah timbul beraruhan trom dalam ia. Pengaruh jelas dari simbolik yang saling mempengaruhi dan ini menerangkan model pola untuk mempelajari dunia sosial dan penolakkan teori terdahulu. objectivist paradigma. maju dan untuk sementara ditentusahkan pengumpulan data sistematik selesai dan analisis data kena-mengena untuk fenomena itu' (Strauss dan Corbin. . Di sana mungkin tidak perlu mereka bentuk dan isu soal selidik mahal . ia mustahak bagi membangunkan soalan-soalan penyelidikan dahulu yang adalah berkaitan untuk kajian sebelumnya (Mayring. Satu lagi kelemahan. Ia disebabkan oleh desakan ini tentang ukuran dan pengujian hipotesis yang Locke (2001) tempat-tempat analisis kandungan dalam modenis. 1998). 1998: 23).

Bagaimana analisis data diproses? Menurut Staruss dan Corbin ( 1998 ). Tidak seperti deduktif. menerusi analisis data kedudukan teori baru mungkin akan muncul/ terbit. Penyelidikan ini mesti bermula dengan menjelaskan maksud dan juga sedar bahawa maksud ini akan mengalami pembaharuan ataupun akan mengalami perubahan secara keseluruhan semasa penyelidikan dijalankan. rawatan dan persatuan pelajar ( Charmaz. bagi Strauss dan Corbin (1998). lapisan ini mestilah mengandungi :  Menyatakan penerangan daripada tindakannya.  Kesan daripada tindakan ini ke atas yang lain.Kaedah teori tersembunyi telah digunakan secara meluas dalam pendidikan. Mereka akan mempunyai aras kecekapan dari pengetahuan mengenai kawasan tersebut. Tetapi. soalan penyelidikan atau apa yang mesti dipelajari di bawah literatur. teori tersembunyi dilihat tidak bermula terlebih dahulu dengan andaian berkenaan hipotesis.  Kesan daripada tindakan ini antara interpersonal / hubungan luar dan untuk tindakan lanjut individu. Menurut Charmaz ( 1995 ).  Tujuan dan motivasi yang terlibat dalam tindakan ini. penyelidik tersembunyi tidak perlu menyelami literatur kerana usaha kreatif mereka pada masa akan datang akan terhambat atau tertangguh. 1995 ). Kod yang terpilih : . meletakkan di bawah proses dan supaya muncul satu struktur yang sangat besar pengaruhnya dalam menganalisis data yang terdiri daripada : Kod terbuka Kod ‘axial’ : : tidak bersetuju terhadap data dalam unit.  Tidak menyatakan andaian tentang tindakan ini. Penyelidik teori tersembunyi dengan pesertanya mestilah pantas membangunkan data seterusnya mendapatkan analisis static untuk mendarab lapisan daripada pengertian. Ini bukan untuk menyatakan bahawa teori tersembunyi mula dipelajari dengan tidak berdasarkan kedudukan teori. penyelidikan penilaian. mengenali hubungan antara kategori integrasi kategori untuk menghasilkan teori.

perbezaan. cara untuk member tekanan bahawa koleksi data dan analisis akan terjalin dengan proses analisis dan dengan segera sampel data baru. peristiwa dan lain-lain contoh daripada fenomena. Selain itu. ingin diberi sedikit peringatan. Ruang yang boleh Lokasi peralatan sepanjang perkara ini berterusan / berlangsung. juga mencadangkan bahawa data mesti dipelajari apabila ia muncul. proses kod ini adalah tidak semestinya jelas dengan lengkap dan tidak perlu mengambiltempat dalam rangkaian. terutamanya daripada terbuka kepada pengekodan ‘axial’. Proses untuk menganalisis data. Ciri-ciri Ciri-ciri atau karakter yang berhubung dengan kategori. bagi penyelidik tersembunyi yang baru adalah baik sekiranya anda menuliskan sendiri perakan yang diperolehi supaya anda boleh berhubung dengan data diperingkat awal. Dalam sesi pengekodan persendirian. peperiksaan.Ia dipindahkan bersama-sama ke dalam rangka kerja yang dipanggil cetak bersyarat.3Kod Terbuka : Maksud Istilah Perkara Konsep Maksud Label tentang konsep di atas kejadian yang berasingan. ( Strauss dan Corbin. diukur / dimensi ‘dimensionalzation’ Proses daripada kegagalan ciri-ciri dalam dimensinya. jaringan yang rumit daripada keadaan yang berkaitan. Kategori Kod Kod Terbuka Klasifikasi daripada konsep. penyelidik mungkin akan lebih cepat daripada satu kaedah yang lain. Di sini. Proses daripada kegagalan. konseptual dan mengkategorikan data. menjadikan ia mudah mengenali tindak balas termasuk maksud dan untuk mengambil anggapan yang tercapai. Walaubagaimana pun. 1998 : 181 ). perbuatan / tindakan dan kesan yang berhubung dengan fenomena khusus. Charmaz ( 1995 ) menyediakan nasihat atas masa terhadap analisis. Sebelum kita mula melihat kategori-kategori pengekodan ini secara terperinci. Jadual 13. Tidak semua penganjur teori tersembunyi bersetuju dengan pendekatan Staruss .

menuduh kerja mereka nanti meninggalkan mereka lebih awal. Dua prosedur analisis terlibat dalam proses kod terbuka : membuat perbandingan dan bertanyakan soalan. ia berusaha kepada huraian penambahan peratusan kerja dengan memasukkan gambar rajah. berpengaruh.Contoh dan kajian yang mungkin berlaku. 1998 ). Bagi Glaser.  Data dianalisis secara kecil-kecilan. . hasil tersebut sah sepenuhnya. ( Lihat jadual 13. pendekatan Strauss dan Corbin telah digunakan secara meluas dan dikenali sebagai satu kaedah yang berharga. mencadangkan bahawa telah berkembang menjadi satu kaedah agak berbeza ( kod model. Kaedah yang digunakan daripada penyelidik teori tersembunyi boleh membinggungkan. Contohnya. terdapat empat garis panduan penting untuk diikuti dalam proses menganalisis data :  Menanyakan data yang spesifik dan set soalan yang konsisten. Di sini mungkin berlaku peristiwa semasa keputusan baru atau keputusan yang tidak dijangka muncul daripada data. Di sini. yang mana kedua-dua cara ini membantu kea rah melabelkan fenomena dalam satu konsep atau kategori. Glaser ( 1992 ). menyimpan dalam fikiran objektif asal bagi pembelajaran kajian. Kod bebas Kod bebas ditakrifkan sebagai menamakan dan pemeringkatan fenomena melalui pemeriksaan data yang terperinci ( Strauss dan Corbin. terlalu banyak kesan daripada peraturan dan sturktur yang membebankan data. tujuan adalah untuk membuka samada data ini padan dengan objektif.3 ) Menurut Strauss ( 1987 ). Ia mesti ditekankan bahawa ini hanya satu taksiran bagaimana teori tersembunyi boleh diaplikasikan dalam amalan / latihan. walau mendapat kritikan. idea-idea. Walau bagaimanapun. tetapi juga merangkumi sebagai banyak kategori.dan Corbin. di sini. dibahagikan dengan seterusnya ).

Ini merupakan keutamaan khususnya jika pembolehubah yang dijangka tidak muncul.1 menyediakan satu contoh praktikal bagaimana proses penyoalan dan membuat perbandingan boleh memimpin untuk generasi konsep dan kategori. hasil keputusan ini mesti diterima. perbandingan malar.KOD BEBAS Seorang penyelidik disuruh untuk meninjau tingkah laku dalam satu pasaraya yang besar. Dia menempatkan diri sendiri secara tidak menonjol yang mana dia dapat melihat pelanggan memasuki dan meninggalkan kedai. samada takrif mesti diubah atau satu kategori baru diwujudkan. Pelanggan-pelanggan lain mendekati pekerja kaunter atau penyelai yang berjalan di sekitar dan bertanyakan soalan .  Jangan membuat andaian berkaitan analisis dengan mana-mana pembolehubah tradisional seperti umur. Kajian kes 13. Dia bertanya dengan diri sendiri : mengapa mereka melakukan ini? Dia melabelkan tingkah laku ini sebagai menjelajah. Walaupun kedai tersebut sangat sibuk dan kegiatan itu pada mulanya kelihatan kelam-kabut. beberapa pelanggan melihat kandungan dengan menkaji barangan ( mengambil barangan. melihat barangan.1 PEMBINAAN TEORI MUSABAB. ia dibandingkan dengan contoh-contoh sebelum ini. kelas social dan sebagainya sehingga kaitannya muncul daripada data. melihat urusan perdagangan dan pembelian barangan dan sebagainya. Setiap kali satu contoh satu kategori diperolehi. Jika contoh baru tidak padan dengan takrif asal. idea atau teori dari perspektif mungkin muncul. berjalan di lorong-lorong. jantina. Sebagai data yang berkod. Ia penting untuk dicatatkan dengan segera sebelum mereka lupa. Kajian kes 13. melatakkan barangan ) seterusnya mereka bergerak. sementara itu mulai timbul sesetengah pola yang mana dia mula melabel. Sebagai contoh. Kod terbuka berkaitan terus melalui satu proses pembinaan. Gangguan yang kerap dalam pengekodan untuk menulis laporan berdasarkan teori.

Mereka boleh dinilai untuk menamatkan urusan perdagangan di kaunter atau pada rak. kita boleh mengambil kategori ‘pencari maklumat’ dan memeriksa ia untuk ciri-ciri dan dimensi. sebelum meninggalkan pasaraya. Ini dipanggil pembantahan. Kategori dibangunkan dalam dua cara: oleh ciri-cirinya dan oleh dimensinya. mereka menghidu barangan. Ada juga pelanggan lain mengambil pendekatan beratur dikaunter pembayaran dengan keadaan puas hati dan menunggu giliran layanan. menunjukkan ciri-ciri adalah sifat-sifat satu kategori. Dia melabelkan ini sebagai penyoalan. Ini adalah penting kerana. dia berhati-hati bagi memilih kategori yang banyak bersifat abstrak daripada konsep yang mereka bincangkan. Selepas sesi pemerhatian. Pembangunan ciri-ciri dan dimensi adalah terlalu penting kerana ini adalah pusat dalam pembinaan perhubungan antara kategori dan . sudah tentulah mereka membeli.4 menjelaskan keputusan itu. dia mengumpulkan penjelajahan dan menyoalan untuk membentuk kategori pencarian maklumat. Semasa mereka di kaunter pembayaran. Seorang pelanggan bagaimanapun. Dimensi mewakili lokasi bagi ciri sepanjang kontinum. ini boleh mendatangkan kewujudan makna terdahulu yang boleh member kesan kecenderungan kepada penyelidik. Dalam melakukan ini. Kelakuan ini dilabelkan sebagai pengabaian. penyelidik kita bermula dengan proses mengkategorikan data. mereka masih boleh digunakan pada koleksi data dan analisis pada masa akan datang. semasa berbaris dan membeli sebagai satu kumpulan pembelian sengaja.1. Kemudian dia memberitahu bahawa beberapa pelanggan buka Cuma mengambil dan melihat pada barangan malah mereka menggosok dengan jari-jemari mereka dan dalambeberapa kes. Menggunakan kajian kes 13. Oleh itu. dia berupaya mengenalpasti tiga subkategori iaitu melihat. Oleh itu. Label-label bersangkutan dengan beratur. Jadual 13. Nota label yang diberi dalam kajian kes 13. tidak bersetuju dengan pengurus. jika dia telah sedia ada wujud dan meminjam kategori ini. perkara ini di bawah kategori menjelajah. Apabila kategori dihasilkan. Dimensi mewakili lokasi bagi ciri-ciri itu adalah sifat-sifat satu kategori.kepada mereka. Ini jelaskah bagaimana satu minority pelanggan beratur untuk satu jangka masa yang pendek dan menimbulkan perasaan tergesa-gesa.1 adalah asli dan khusus untuk penyelidik. merasa dan membau.

1998 Kerap Sangat dekat Berulang kali Bertenaga Susunan Dimensi Tidak Dari satu jarak Sekali Lemah lembut Kod paksi Seperti yang telah kita lihat dalam bahagian terdahulu. data kod bebas tidak dijumlahkan. jadi kategori boleh diletakkan. Mereka menyediakan proses-proses analisis untuk teori asas. Kod paksi kemudian mengambil kategori ini dan cuba menjadikan perhubungan antara kategori dan subkategori.  Konteks yang mana ia dibangunkan  Tindakan dan interaksi yang menahan ia  Akibat-akibatnya .4 CIRI-CIRI DAN DIMENSI KATEGORI ‘PENCARIAN MAKLUMAT’ Kategori Ciri-ciri Penyoalan Pencarian maklumat Pemerhatian Menghidu Merasa Sumber: Strauss dan Corbin. cara ini menentukan :  Satu kategori ( fenomena ) dalam syarat kepada keadaan yang membantu menbangunkan semula. JADUAL 13. Pada dasarnya.subkategori dan kemudian antara kategori utama.

gambar rajah 13. . Jadual 13.Konteks Ciri-ciri fenomena Fenomena Penyeba b keadaan Tindakan /hubungan Hasil / akibat Dimensi spesifik daripada fenomena Gambar rajah 13. dimensi dan penyebab keadaan. Tindakan atau interaksi mungkin mendapat sambutan untuk keadaan perkalian. 1998 : 184 ) Oleh itu. satu peringatan bahawa permulaan keadaan yang jarang mendapat pimpinan terhadap tindakan atau interaksi dan kemudian akibat yang berlaku secara langsung. konteks. tindakan dan akibat. Catatan strauss dan Corbin ( 1998 ). berganda dan sesetengah yang mana berlaku pada masa lalu. sesetengah yang mana sedang berlaku dan sesetengah yang mana dijangka pada masa akan datang. ( Staruss dan Corbin.5 disediakan bagi memudahkan satu gambaran mengenai hubungan antara fenomena dan sebabnya. Kami juga berminat dengan apa yang menyebabkan fenomena. merujuk kepada kerrja yang dilakukan oleh Dewey.5 menerangkan keadaan ini akan menyebabkan berlaku kepelbagaian yang berbeza mengikut kawasan.5 Mencari perkaitan antara kategori dan subkategori dengan penyelidikan fenomena berdasarkan ciri-cirinya.

penyelidik menenyakan bila. Seterusnya. Jadi kami juga berminat untuk mengukur dimensi spesifik dalam fenomena itu. Kami memerlukan dengan lebih terperinci. Konteks Ciri-ciri fenomena Pengantara keadaan Fenomena Penyeba b keadaan Penganta ra keadaan Tindakan /hubungan Hasil / akibat Pengantara keadaan Dimensi spesifik daripada fenomena . dan menemui bahawa ini adalah satu bantahan kemarahan ( dari segi ketinggian suara dan bahasa ) yang berlaku selama 10 minit ( masa ) di tengah-tengah kedai ( lokasi ). Tetapi. kami mengambil satu pandangan dari konteks yang mana fenomena ini berlaku. huraian bagi fenomena ini. Kami juga mendapati bahawa beberapa kaunter pembayaran tidak beroperasi kerana kekurangan pekerja menyebabakan kaunter tersebut ditutup dan ia berlaku kerana pekerja sedang berehat untuk makan tengah hari. mari kita mengambil contoh dari kedai runcit dalam kajian kes sebelum ini. Tetapi kami juga perlu tahu sesuatu mengenai juruwang yang menyebabkan keadaan ( beratur ) dan mendapati bahawa pelanggan perlu beratur untuk 8 minit seorang sebelum mendapat layanan. ‘bantahan’ gambaran kecil boleh menerangkan kejadian sepenuhnya. Kami memerhatikan sebabnya ( sebab keadaan ) kenyataannya bahawa barisan untuk pembayaran sangat panjang dan dia tidak mendapat layanan.Untuk menjelaskan proses perhubungan subkategori dengan kategori. bagaimana dan jenis penyebab itu. Kami pernah melihat seorang pelanggan membantah ( fenomena ) seorang penyelia.

tetapi disebabkan pada minggu sebelumnya pemilik pasaraya tersebut telah mengumumkan keuntungan dan pelanggan tertanya-tanya mengapa mereka tidak mengambil lebih ramai kakitangan? Kami dapat melihat daripada analisis di atas bahawa tindakan teori tersembunyi atau pembinaan teori kaedah interaksi yang prihatin dengan cara bagaimana manusia mengurus dan bertindak balas terhadap fenomena.6 Membuat perkaitan antara kategori dan subkategori : kesan daripada pengantara keadaan. terdapat juga pengantara keadaan atau dipanggil ‘struktur konteks lebih luas’ yang mana tindakan samada untuk membiarkan atau tindakan memudahkan diambil. Pada masa itu. pengurus kedai mengambil alih dan mencelah untuk membantu. Jadual 13.5 kod terpilih : Maksud istilah . keturunan individu dan sebagainya. Sesungguhnya. Tetapi tindakan dan interaksi ini juga mendapat kesan yang boleh diramalkan atau tidak dapat diramalkan. dalam konteks atau keadaan berlaku. status pendidikan. Sebagai contoh. bukan sahaja disebabkan oleh kesulitan. dia menggunakan telefonnya untuk memanggil lebih banyak kakitangan dan membuka kaunternya sendiri dan melayan pelanggan yang sedang marah. Manakala kod paksi boleh membantu kami mengenal pasti hubungan antara kategori. manusia menentukan maksud untuk fenomena dan kemudian bertindak terhadap tafsiran ini. kedudukan ekonomi. tindakan ini membawa keluar taksiran baru dan tindakan di kalangan para peserta. Sebagai contoh. termasuk pengaruh budaya. sekali lagi menggunakan contoh kami tadi. Mengimbas perbincangan hubungan simbolik dalan bab 2. kami masih perlu lihat bagaimana kategori ini atau pengelasan boleh disatukan untuk membina teori. Tetapi dalam sebutan umum. kegagalan untuk mengambil tindakan juga telah mengakibatkannya. satu bantahan yang panjang. pengantara keadaan di dalam konteks boleh merangkumi berbagai jenis keadaan. masa. kami mendapati bahawa semasa pembantahan marah berlaku. kedudukan berhierarki dalam sesebuah organisasi.Gambar rajah 13. Ini seterusnya dapat mencapai kod dipilih.

Menerusi kod terpilih.  Mengesahkan hubungan ini bertentangan dengan data. hubungan sistematik ia kepada kategori lain dan hubungan yang sah Kategori teras Fenomena utama di sekitar yang mana semua kategori lain bersepadu. 1998 Kod Terpilih Ini merupakan proses memilih kategori teras daripada data dengan tujuan membentuk teori yang berasas. anda akan dapat menerbitkan satu set fenomena atau kategori yang telah dijelaskan dalam ciri-ciri. Proses pengekodan terpilih melibatkan satu peringkat yang menerangkan proses social terus berlaku tanpa menyedari bahawa kummpulan manusia terdiri daripada :  Mancari satu jalan cerita yang telah dirumuskan berdasarkan ketegori asas. dimensinya dan sebagainya. .  Berkaitan subkategori kepada kategori teras. Menerusi kod paksi. perbezaan utama tersebut menjadi sempurna dibanyak peringkat abstrak yang lebih tinggi. Dalam soal proses. kategori-kategori teras adalah yang mana satu cerita boleh di ceritakan. ini bukanlah terlalu berbeza dengan kod paksi. Sumber : Strauss dan Corbin.Perkara Cerita Jalan cerita Kod terpilih Maksud Menghuraikan cerita tentang fenomena utama dalam penyelidikan Tentang perkonsepsian dalam penyelidikan di sekitar fenomena teras Proses yang telah dipilih dari kategori teras.

Jika wujud lebih daripada satu kategori. Jalan terbaik untuk memulakan adalah menghuraikan beberapa intipati ayat cerita pendek. perkara utama yang boleh ditafsirkan sebagai kelakuan membeli belah yang sengaja. . Samada pelanggan bertanyakan soalan. Satu hal yang penting dalam teori tersembunyi ialah contoh bedasarkan teori. untuk menghasilkan gambaran am keseluruhan. kelakuan mereka. Pencarian persamaan yang tinggi merentasi kes ( dan perbezaan yang sedikit ) membantu membina keyakinan kemunculan teori baru. Mengenal Pasti cerita. Hubungan subkategori kepada kategori teras. seterusnya aka nada satu untuk dirumuskan bagi meringkaskan kategori dalam kajian. Kita ambil contoh pemerhatian dalam kedai runcit. Cuba untuk cari kes-kes yang bercanggah dengan teori mungkin dapat membantu untuk menentukan data yang tidak diduga dan kemungkinan kemunculan perspektif baru. Memberitahu kategori ini memerlukan pengkhususan yang lebih lanjut. mengkaji barangan. atau sikap untuk mencuba. Yang mana membantu untuk membuat kemunculan teori yang lebih menyeluruh.5 menyediakan satu rumusan ringkas terhadap batasan ini. Ini dicapai dengan mencari yang paling rendah dan yang peling tinggi kemudian memilih perbezaan dan persamaan antara ketegori teras dan antara hubungan yang merentasi kes. Jika satu kategori tidak wujud. dengan sengaja ini adalah dengan satu tujuan khusus. yang mana selepas ini kota boleh membincangkan ia secara lebih mendalam. Apakah ciri penting yang paling menonjol? Apakah masalah utama yang diteliti? Ia boleh digunakan kembali untuk peringkat kod paksi dan mencari satu kategori yang mama meringkaskan cerita itu. meninggalkan kedai dengan tidak sabar atau dengan sabar beratur. menghuraikan pandangan menyeluruh. ia perlu membuat satu pilihan antara kategori tersebut supaya hanya satu kategori teras yang digunakan. Jadual 13.

menolak dan menyorong satu jalan ke kaunter. menekankan betapa penting untuk mengenal pasti pola-pola ini kerana ia akan menentukan teori yang spesifik. Mereka melihat (melawat) sekeliling. kadang-kadang meninggalkan behagian tersebut tetapi kemudiannya datang semula. manakala menentukan satu set lagi keadaan yang berlaku. sebenarnya kita berterima kasid dengan kelakuan pelanggan yang boleh diramalkan.Ini melibatkan perkaitan cabang tambahan kategori disekitar kategori teras dengan bermaksud model pola supaya mereka menyesuaikan dan menyediakan satu analisis daripada cerita. Pendapat akan dikongsi ( pandangan kedua ). Dalam konsep kategori ia berlaku berhubungan dan pola daripada jaringan. Beratur adalah satu kegiatan yang perlu ditanggung oleh pelanggan dan membazirkan masa mereka.. Kajian kes 13. akan menjadi lebih tertekan. Penyelidik memberitahu kita bahawa mereka memeriksa dagangan dengan teliti cenderung bersikap rapat dengan orang laian berbanding bersedirian.2 Pembangunan teori tersembunyi. Manusia tidak akan terburu-buru masuk ke dalam kedai. Strauss dan Corbin (1998). Pelanggan akan datang kepada kakitangan pasaraya untuk mendapatkan maklumat untuk menjimatkan masa mereka dan mendapat layanan dengan lebih cepat. Oleh itu.oleh itu. ia dikatakan kemungkinan menjadi di bawah satu set keadaan yang berlaku. Kajian kes 13. Walaupun kedai penuh dan pelbagai pilihan. Ia merupakan pola kelakuan yang jelas dapat diramal kemunculannya. mengambil barang pertama yang mereka lihat dan kemudian keluar dengan barang tersebut. tingkah laku menerila biasanya adalah berkerjasama.2 membawa kita kepada penyelildikan peruncitan dengan lebih jauh.kod terpilih. Orang menunggu giliran kerana ia adalah alternative. . Ia mungkin bermaksud menulis atau menulis semula cerita dan mengatur semula kategori sehingga mereka mencapai satu padanan cerita yang lebih sesuai.

sejarah hidup atau temubual tidak berstruktur di dalam bentuk penceritaan lebih tulen maklumatnya.MENGANALISIS DATA KUALITATIF CARA-CARA MENGANALISIS DATA Di dalam topik-topik lepas. Terdapat juga beberapa pendekatan persaingan di dalam menganalisis data kualitatif antaranya termasuklah analisis perbincangan. Pendekatan penceritaan Salah satu kelemahan analisis kandungan terutamanya teori teori tersembunyi adalah ianya membahagi dan memecahkan hubungkait data daripada proses social yang diwakili. Walaubagaimanapun.kajian mengalakkan pendekatan lisan. penceritaan. analisis konvensional dan . kita telah membincangkan tentang 2 pendekatan analitik iaitu analisis kandungan dan teori tersembunyi.

contohnya bagaimana pengalaman. kejadian traumatik. Pertama. iaitu di dalam konteks dan situasi sosial yang diuji. Kemudian. kecelaruan dan kekangan bekerja di dalam organisasi moden serta penyuluhan fungsi individu dan organisasi Terdapat beberapa pendekatan untuk menganalisis pendekatan penceritaan dan kesemuannya mempunyai ciri-ciri yang umum. Kajian di dalam analisis konvensional adalah terhad kepada perbualan telefon atau perbualan di dalam keluarga dan diperluaskan kepada perbualan institusi seperti makhamah. 1999 ). Menurut Musson ( 1998 ).Pendekatan penceritaan adalah cara yang ideal untuk mendapatkan pengalaman responden dan digunakkan secara meluas dalam penyelidikan perubatan. pembukaan. Analisis perbincangan tertumpu kepada kedua-dua. Perhatian diberikan kepada struktur dan pengorganisasian bahasa yang menumpukan kepada penglibatan responden serta cara persembahan dibina. 1998 ). Analisis perbincangan adalah bertentangan dengan analisis kandungan di mana bahasa adalah pantulan kepada realiti. Analisis konvensional Analisis konvensional adalah lebih kepada analisis formal daripada perbualan seharian. ( Flick. dan kajian organisasi. kajian formal teks termasuklah perbezaan di antara teks yang dijadikan penceritaan dan teks berbentuk lain. pendidikan. teks dirujuk di dalam sistem Gestalt. Analisis konvensional lebih tertumpu kepada elemen interaksi sosial seperti mengambil giliran. perjumpaan. kaedah ini menggunakan analisis teks semulajadi ( transkrip rakaman video/audio ) dan mencari kata kunci utama yang terungkap di dalam pergaulan sosial. penutup dan gangguan berbanding analisis sosial ( Haven. . Analisis konvensional sangat tertumpu kepada isu di dalam konteks Analisis perbincangan. Kebiasaanya. lisan dan penulisan yang digunakan di dalam konteks sosial. dan pelbagai jenis temuduga/temuramah.

1998 ). Ini lebih mudah apabila dua . Mereka berdebat untuk penyelidik mengadopsi sikap refleksif yang menunjukkan secara kritikal pengaruh mereka dalam proses penyelidikan. seperti yang akan kita lihat. respondan juga boleh menyemak ketepatan data. Penyelidik lain boleh memeriksa prosedur penyelidikan yang dijalankan. persoalan adalah tentang sejauh manakah pembangunan penyelidik didasari pembangunan yang sedang diteliti ( Flick. Reflektif diri diperkukuhkan melalui penyemakan berulang interpratasi penyelidik ( Whitemore.1985 juga menegaskan bahawa penyelidik naturalistik cenderung akan tetap sederhana dan enggan membuat generalisasi daripada penemuan mereka. beberapa antusias menyatakan pendekatan kualitatif perlu melihat kesahan dan kejituan malah mereka menyarankan beberapa kriteria tambahan yang lebih penting. 2001). Data boleh dipalsukan. Selain itu. 1993 ). diabaikan. Hall dan Callery ( 2001 ) mengkritik teori terbumi kerana data terkumpul mengambarkan realiti dan tidak bersandar serta tidak dipengaruhi oleh tafsiran subjektif penyelidik. Kesahan Di dalam isu kesahan. Lincoln. kesahan dan kejituan adalah 2 konsep asal di dalam kualitatif. KUALITI DI DALAM ANALISIS KUALITATIF Menurut (Bryman. 1988). Maka isu kesahan luaran tidak penting di dalam penyelidikan mereka. atau disalahtafsir.Analisis menjadi tertumpu kepada mengenlapasti pengaturan bahasa dari aspek corak dan perbendaharaan kata. Untuk mengelakan perkara ini kita boleh mereplikasikan data tetapi data kualitatif sukar untuk direplikasi ( Dey. Namun.

penyelidik bekerjasama di dalam satu projek yang sama. data boleh dibahagikan dan dianalisi dalam 3 peringkat untuk memastikan keputusannya adalah sama. Beberapa prinsip boleh diwujudkan untuk kesahan tetapi bagaimana penyelidik akan mencapainya di dalam kajian? Menurut Whitemor. 2001 memberikan senarai semak yang berguna dapat meningkatan kesahan tetapi ianya bergantung kepada konteks dan tujuan kajian . Selain itu.

( Lincoln dan Gubba. Jenis teknik TEKNIK ℘ membangun satu penyelidikan kesedaran kendiri Pertimbangan rekabentuk ℘ Keputusan pensampelan ( sampel mencukupi ) ℘ Menggunakan pengukuran ℘ Menyuarakan pendapat ℘ Menunjukan penglibatan yang panjang Menjana data ℘ Menunjukan pemerhatian yang persis ℘ Melampirkan transkripsi bertulis ℘ Menunjukan ketepuan data. 1985 ). Data dikumpulkan daripada bilangan responden yang terhad ( boleh juga hanya satu responden ). Menurut Lincoln dan Gubba. 1985. data penuh ℘ Penyemakan kawan/ahli ℘ Penyemakan pakar ℘ Menguji hipotesis di dalam menganalisi data ℘ Menyelidik penerangan Analitik ℘ Membuat sorotan literatur ℘ Menganalisis kes negatif ℘ Menulis memo ℘ Menyediakan jejak audit Persembahan ℘ Menunjukan bukti yang menyokong ramalan ℘ Mengakui perspektif penyelidik ℘ Memberikan bukti yang kukuh Membuat anggapan umum bermakna membuat penegasan nilai yang kekal.TEKNIK – TEKNIK UNTUK MENDEMONSTRASI KESAHAN Ciri-ciri yang lain adalah membuat anggapan umum daripada data kepada kes/situasi lain. Sampel di dalam penyelidikan kualitatif lebih kepada bertujuan( dipilih dengan tujuan ) dan bukannya dipilih secara rawak. terdapat 2 jenis tanggapan .

contohnya daripada sumber atau kaedah mengumpul maklumat yang pelbagai ( Denzin.1989 ). kumpulan dan bahagian ) £ Pengukuran penyiasat. kita boleh menjustifikasinya melalui replikasi. 1978 ). kejituan dapat dipertingkatkan dengan mengumpul maklumat-maklumat yang sah. Cara yang terbaik adalah keputusan daripada kes individu yang membolehkan kita membina hipotesis yang membina untuk dikaji di dalam kajian seterusnya. .menggunakan lebih daripada satu pemerhati untuk untuk situasi sebenar untuk mengelakan ketidakadilan. Kejituan Kejituan merujuk kepada kekukuhan hasil kajian. Dalam penggunaan kes-kes yang sama atau kontra. Pemerhatian yang jitu dapat dipastikan apabila pemerhatian yang sama dijalankan semula ( Denzin. pengukuran ruang ( data dikumpulkan daripada pelbagai tempat ). Ini akan menyebabkan penyelidik ketinggalan data yang penting. Untuk kebanyakan pendekatan kualitatif. mereka dilatih untuk menentukan semua aspek di dalam situasi supaya fakta yang tidak dijangka tidak tertinggal. pengukuran orang ( data dikumpulkan 3 peringkat di dalam organisasi contohnya individu. Terdapat 4 jenis pengukuran : £ Pengukuran data. Mereka tidak harus tergesa-gesa mencari penyelesaian. Ia agak sukar untuk mengabungkan semua ini serentak tetapi penyelidik boleh menggunakan data dan kaedah yang pelbagai. dan teori di dalam satu kajian yang sama.di mana data dikumpulkan menggunakan pelbagai sampel. jenis data. Menurut Miles dan Huberman ( 1994 ) pelbagai kajian kes digunakan untuk memadankan teori-teori yang asas. Ini termasuklah pengukuran masa (data dikumpulkan pada fenomena yang sama untuk suatu tempoh masa ). Data ini diulang kaji oleh penyelidik terlatih yang lain supaya ulangan pemerhatian mendapat keputusan yang sama £ Pengukuran pelbagai. Di dalam latihan. Program latihan dapat mendidik penyelidik/pemerhati berfikiran terbuka dan tidak terikat dengan hipotesis.umum iaitu yang pertama nomotetik yang berasaskan rasional dan yang kedua adalah naturalistik di mana ia lebih intuitif dan ideografik tetapi kurang empirikal terhadap pengalaman terus.gabungan pelbagai kaedah pengukuran. pemerhati.

Kaedah luaran.£ Kaedah pengukuran – terdapat 2 jenis pengukuran iaitu kaedah dalaman. Kejituan dapat ditingkatkan dengan kajian masa yang panjang dan lawatan/rakaman berulang Peristiwa : pergerakan manusia tidak dapat dilihat di dalam rakaman audio. kejituan data boleh ditingkatkan dengan melatih penemuramah atau menggunakan jadual temuramah yang standard. Memandangkan analisis konvensional adalah berasakan pita video dan transkripsi perbualan.di mana penyelidik menggunakan pelbagai teknik untuk mengumpulkan maklumat menggunakan kaedah yang sama.melalui penggunaan jejak audit dalam data . Oleh itu. pita perbualan lebih jitu datanya daripada transkripsi penulisan perbualan. Pembolehubah – dengan sampel bertujuan menjelaskan isu berkaitan dan faktor apabila membandingkan dua kandungan yang sama dan penjelasan yang terperinci untuk membuktikan keputusan sama di antar kedua-dua kes Kebergantungan/ bersandar .di mana pelbagai kaedah digunakan untuk mengumpul maklumat contohnya kualitatif data daripada soalselidik dengan kuantitatif data daripada pemerhatian Untuk temuramah. beberapa kamera perlu disediakan untuk mengambil pergerakan Dokumentari sebenar : perbualan seperti perbualan professional contohnya doktor atau peguam berhubung dengan kliennya sukar diperolehi Kebolehpercayaan Segelintar penyelidik terutamanya yang naturalistik menyatakan bahawa kebolehpercayaan lebih penting daripada kesahan atau kejituan. Masalah di dalam mendapatkan kejituan hasil kajian Masa : hanya satu rakaman di dalam satu organisasi mungkin tidak mewakili perkara yang berlaku dalam keadaan sebenar.

kecelaruan ℘ Complexity .Kepastian – dengan audit yang menunjukkan hubungan di antara data dengan ramalan penyelidik Kreditibiliti – dengan menggunakan pemerhatian yang persis contohnya pengukuran ( data.Kandungan ℘ Grounded theory .perbendaharaan tersembunyi ℘ Fragmenttion .Pengalaman ℘ Confusion.organisasi. kreditibiliti sesuatu penyelidkan dapat dipertingkatkan dengan memberikan penerangan dan penjelasan yang kukuh serta keaslian kajian .membahagi ℘ Decontextual.kekangan ℘ Reflection .teori ℘ Experience. semakan ahli ( di mana data dan hipotesis diuji dengan respoden ) Menurut Lincoln dan Gubba ( 1985 ). ISTILAH BAHASA INGGERIS ℘ Content . kaedah. .pantulan ℘ Vocabulary .memecahkan ℘ Organization . teori dan penyiasatan ).

disalahtafsir ℘ Researcher .℘ Validity .cenderung ℘ Self reflection .Reflektif diri ℘ Fabricated .dipalsukan ℘ Discounted .Pembolehubah ℘ Dependability .Kebergantungan/ bersandar .penyelidik ℘ Cooperate -bekerjasama ℘ Literature review .kejituan ℘ Tends .kebolehpercayaan ℘ Source.sorotan literatur ℘ Cases -responden ℘ Trustworthiness.kesahan ℘ Relibility .diabaikan ℘ Misinterprated .sumber ℘ Method-kaedah ℘ Transferability.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful