P. 1
Modul Asas Ukuran

Modul Asas Ukuran

|Views: 1,618|Likes:
Published by Wee Huey She

More info:

Published by: Wee Huey She on Sep 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2015

pdf

text

original

Asas
Ukuran

MODUL

MARZITA PUTEH
MOHD FAIZAL NIZAM LEE ABDULLAH
MAZLINI ADNAN

MARZITA PUTEH
MOHD FAIZAL NIZAM LEE ABDULLAH
MAZLINI ADNAN

MODUL

ASAS UKURAN

MARZITA PUTEH
MOHD FAIZAL NIZAM LEE ABDULLAH
MAZLINI ADNAN

MODUL

ASAS UKURAN

Marzita Puteh
Mohd Faizal Nizam Lee Abdullah
Mazlini Adnan

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

TANJONG MALIM, PERAK

2012

Cetakan Pertama/First Printing 2012
© Universiti Pendidikan Sultan Idris 2012

Hak Cipta Terpelihara.
Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan
ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta
rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris
terlebih dahulu.

All right reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system,
without permission in writing from the Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Diterbitkan di Malaysia/Published in Malaysia by
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia
Tel: 05-450 6000, Faks: 05-459 5169
Laman Sesawang: www.upsi.edu.my
E-mel: penerbit@upsi.edu.my

Atur huruf oleh/Typesetting by
Penerbit UPSI
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia

Dicetak oleh/Printed by
FR VISION SDN.BHD
No.3 & 3A, Jalan Ho Lo Park
31650, Ipoh
Perak Darul Ridzuan, MALAYSIA

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Muhammad Bukhari Lubis, 1953-
Sumbangsih tizkari : buat Masuri S.N. / Muhammad Bukhari Lubis, Mohamed Pitchay Gani bin Mohamed
Abdul Aziz.
Mengandungi indeks
Bibliografi : ms. 479
ISBN 978-983-3759-47-7
1. Masuri S.N., 1927-. 2. Malay poetry--History and criticism. 3. Malay literature--History and criticism.
I. Mohamed Pitchay Gani Mohamed Abdul Aziz. II. Judul.
899.2309

ISI KANDUNGAN

PRAKATA

i

BIODATA PENULIS

ii

PANDUAN KURSUS

iii

UNIT 1

UNIT 2

PENGENALAN KEPADA ASAS UKURAN

Hasil Pembelajaran
Pengenalan
Rangka Konsep
Idea Intuitif Konsep Matematik
Pengetahuan Kandungan Pedagogi
Masa dan Waktu
Ukuran Panjang
Timbangan Berat
Isi Padu Cecair
Alat Sembarangan dan Unit Bukan Piawai
Urutan Pengukuran Pengajaran
Rumusan
Kata Kunci
Penilaian Kendiri

SEJARAH ASAS UKURAN

Hasil Pembelajaran
Pengenalan
Masa dan Waktu
Ukuran Panjang
Timbangan Berat
Isi Padu Cecair
Rumusan
Kata Kunci
Penilaian Kendiri

1
1
2
4
4
4
5
6
6
6
7
8
8
9

10
10
11
12
14
16
17
17
18

UNIT 3

MASA DAN WAKTU

Hasil Pembelajaran
Pengenalan
Konsep Masa dan Waktu
Apakah Konsep Masa?
Apakah Konsep Waktu?
Mengenal Waktu
Mengenal Hari
Mengenal Bulan
Mengenal Jam

19
19
24
24
25
26
27
29
30

UNIT 4

Menyebut dan Menulis Waktu
Waktu Kepada Lima Minit
Membaca Jadual Waktu dan Kalendar
Menyatakan Hubungan Antara Unit Masa
Menukar Unit Masa yang Melibatkan Jam, Hari, Bulan,Tahun dan Dekad
Rumusan
Kata Kunci
Peta Konsep
Penilaian Kendiri
Rujukan

OPERASI DALAM MASA DAN WAKTU

Hasil Pembelajaran
Pengenalan
Operasi Tambah
Operasi Tolak
Operasi Darab
Operasi Bahagi
Rumusan
Kata Kunci
Penilaian Kendiri
Peta Konsep
Rujukan

31
32
35
37
40
44
44
44
45
46

47
47
48
53
58
62
66
66
67
68
70

UNIT 5

UKURAN PANJANG

Hasil Pembelajaran
Pengenalan
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
Konsep Ukuran Panjang
Apakah Konsep Ukuran Panjang?
Perbandingan Secara Pengamatan
Perbandingan Secara Langsung
Perbandingan Secara Tidak Langsung
Mengukur dengan Menggunakan Unit Sembangan dan Unit Rujukan
Unit Piawai bagi Ukuran Panjang
Unit Sentimeter
Perkaitan Antara Sentimeter Dengan Meter
Unit Milimeter
Penukaran Unit Sentimeter ke Milimeter
Unit Kilometer
Rumusan
Kata Kunci
Peta Konsep
Penilaian Kendiri
Rujukan

71
71
71
76
76
76
77
80
81
83
85
88
89
90
93
97
97
97
98
99

UNIT 6

OPERASI DALAN UKURAN PANJANG

Hasil Pembelajaran
Pengenalan
Operasi Tambah dan Tolak
Operasi Darab dan Bahagi
Penyelesaian Masalah
Rumusan
Kata Kunci
Penilaian Kendiri
Peta Konsep
Rujukan

100
100
101
106
115
120
120
121
122
124

UNIT 7

UNIT 8

TIMBANGAN BERAT

Hasil Pembelajaran
Pengenalan
Strategi Pengajaran Pembelajaran
Konsep Timbangan Berat
Apakah konsep Timbangan Berat?
Perbandingan Secara Pengamatan
Perbandingan Secara Langsung
Perbandingan Secara Tidak Langsung
Perkaitan Antara Berat, Saiz dan Bentuk
Mengukur dengan Menggunakan Unit Sembangan dan Unit Rujukan
Unit Piawai bagi Timbangan Berat
Hubungan Antara Unit Timbangan Berat
Timbangan Dalam Unit Gram dan Kilogram
Anggaran Dalam Unit Gram dan Kilogram
Rumusan
Kata Kunci
Peta Konsep
Penilaian Kendiri
Rujukan

OPERASI DALAM TIMBANGN BERAT

Hasil Pembelajaran
Pengenalan
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
Operasi Tambah
Operasi Tolak
Operasi Darab
Operasi Bahagi
Rumusan
Kata Kunci
Penilaian Kendiri
Peta Konsep
Rujukan

125
125
129
130
130
131
131
134
135
137
138
142
145
146
149
149
149
150
151

152
152
153
155
159
161
164
168
168
169
170
172

UNIT 9

UNIT 10

ISI PADU CECAIR

Hasil Pembelajaran
Pengenalan
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
Konsep Isi Padu Cecair
Apakah konsep Isi padu Cecair?
Perbandingan Secara Pengamatan
Perbandingan Secara Langsung
Perkaitan Antara Berat, Saiz dan Bentuk
Mengukur Isi Padu Cecair Menggunakan Unit Sebarangan dan Unit Rujukan
Unit Piawai Bagi Isi Padu Cecair
Cara Membaca Alat Penyukat
Menyukat Isi Padu Cecair Dalam Unit Mililiter
Hubungan Antara Unit Isi Padu Cecair
Rumusan
Kata Kunci
Peta Konsep
Penilaian Kendiri
Rujukan

OPERASI DALAM ISI PADU CECAIR

Hasil Pembelajaran
Pengenalan
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
Operasi Tambah
Operasi Tolak
Operasi Darab
Operasi Bahagi
Rumusan
Kata Kunci
Peta Konsep
Penilaian Kendiri
Rujukan

173
173
177
178
178
179
180
183
185
187
187
191
192
195
195
195
196
197

198
198
199
200
203
206
207
209
209
210
212
213

Prakata | i

PRAKATA

Modul ini telah ditulis dan disusun secara khusus bagi membantu para pelajar yang mengikuti
kursus Asas Ukuran di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) agar dapat mengenali dan
memahami konsep asas ukuran. Seramai 3 orang pensyarah daripada Jabatan Matematik,
Fakulti Sains dan Matematik, UPSI telah terlibat dalam penghasilan modul ini. Kesemua
mereka adalah terdiri daripada pensyarah yang berpengalaman dan berketrampilan dalam
pelbagai bidang Pendidikan Matematik. Perkongsian pengalaman dan kepakaran mereka ini
akhirnya telah menghasilkan Modul Asas Ukuran bagi kegunaan para pelajar dalam bidang ini.

Modul ini mengandungi 10 unit yang meliputi tajuk-tajuk asas dalam asas ukuran iaitu;
Pengenalan Asas Ukuran, Sejarah Asas Ukuran, Masa dan Waktu, Operasi Dalam Masa dan
Waktu, Ukuran Panjang, Operasi Dalam Ukuran Panjang, Timbangan Berat, Operasi Dalam
Timbangan Berat, Isi padu Cecair dan Operasi Dalam Isi Padu Cecair. Setiap unit dalam
modul ini disusun mengikut struktur format yang mudah diikuti dan difahami. Unit-unit
dimulakan dengan memberikan gambaran awal tentang hasil pembelajaran yang akan
diperoleh, diikuti dengan contoh dan aktiviti yang sesuai. Selain itu, kata kunci, peta konsep
dan soalan-soalan perbincangan berasaskan setiap unit juga disediakan supaya pelajar dapat
membuat aplikasi dan penilaian terhadap pemahaman konsep dan aplikasi asas ukuran di
dalam kehidupan seharian. Soalan-soalan juga dibekalkan bertujuan untuk penilaian kendiri.
Ia diberikan untuk menguji dan meningkatkan lagi kefahaman pelajar pada setiap unit yang
dipelajari. Modul ini menggunakan ayat dan laras bahasa yang mudah difahami.

Penghasilan modul ini diharap dapat membantu pelajar UPSI khususnya dan pelajar-pelajar
lain di Institut Pengajian Tinggi secara amnya. Akhir sekali, kami ingin mengambil kesempatan
ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
pendapat, kritikan, sokongan dan apa juga dorongan secara langsung mahupun tidak sehingga
terhasilnya modul ini.

Penulis

Marzita Puteh
Mohd Faizal Nizam Lee Abdullah
Mazlini Adnan

Biodata Penulis | ii

BIODATA PENULIS

Marzita Puteh merupakan seorang profesor di Jabatan Matematik, Fakulti Sains dan
Matematik, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Memiliki Ijazah Doktor Falsafah di dalam
bidang Pendidikan Matematik dari University of East Anglia, Norwich, England, Sarjana
Pendidikan (Komputer Dalam Pendidikan) dari Universiti Malaya, Sarjanamuda Sains (Hons)
Matematik dari University of Reading, Reading, England dan Diploma Pendidikan (Matematik)
dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Pengalaman beliau yang luas dalam pengajaran dan
pembelajaran matematik mebolehkan beliau menghasilkan banyak penulisan sama ada dalam
bentuk buku-buku teks dan buku latihan, buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal sama ada di
dalam atau luar negara. Kepakaran beliau dalam bidang pedagogi pembelajaran matematik
dan domain afektif adalah bidang yang sangat dekat di hatinya. Kebimbangan Matematik
adalah kepakaran beliau hingga membuahkan beberapa buku mengenai fenomena ini.

Mohd Faizal Nizam Lee Abdullah merupakan seorang pensyarah kanan di Jabatan
Matematik, Fakulti Sains Dan Matematik, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Memiliki
Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Pendidikan Matematik dari University of East Anglia,
Norwich, England, Sarjana Pendidikan (Matematik) dan Sarjanamuda Pendidikan (Matematik)
dengan kepujian dari UPSI. Juga memiliki Sijil Asas Perguruan (TESL) dari Maktab Perguruan
Ipoh, Hulu Kinta. Beliau pernah mengajar di Sekolah Rendah hampir 9 tahun dalam mata
pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris. Beliau juga mempunyai pengalaman mengajar di
Sekolah Menengah hampir 5 tahun dalam bidang Matematik dan Matematik Tambahan.
Kepakaran beliau adalah dalam bidang Komunikasi Matematik.

Mazlini Adnan

Mazlini Adnan ialah seorang pensyarah di Jabatan Matematik, Fakulti Sains dan Matematik,
UPSI Tanjong Malim. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjanamuda (Pendidikan Matematik) dari
Universiti Malaya, Ijazah Sarjana (Pendidikan Matematik) dari Universiti Kebangsaan Malaysia.
Sekarang beliau sedang melanjutkan pengajian peringkat Ph.D di Universiti Kebangsaan
Malaysia. Beliau pernah berkhidmat sebagai guru matematik di dua buah sekolah sebelum
menyertai UPSI sebagai tutor pada tahun 2003.

Panduan Kursus | iii

PANDUAN KURSUS

PENGENALAN

Panduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan
kursus. Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk
mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan
cemerlang.

Kursus KRM 3023 memberikan pendedahan dan pemahaman tentang Ukuran Asas yang merangkumi
pembelajaran Matematik di sekolah rendah. Tidak ketinggalan juga, kursus ini menyediakan modul
yang akan membantu pelajar meningkatkan mutu dan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
Anda juga diberikan latihan pengukuhan kendiri untuk menguji kefahaman anda bersesuaian dengan
ilmu pengetahuan yang disampaikan. Aktiviti yang diselitkan menerusi modul ini juga bertujuan untuk
menggalakkan anda mengaplikasikan konsep dan prinsip pengajaran yang telah didedahkan dalam
konteks pengajaran sebenar dalam bilik darjah. Ini merupakan pendedahan secara kontekstual bagi
memantapkan penguasaan ilmu dan kemahiran anda sebagai seorang guru yang dedikasi dan
berinovasi.

KUMPULAN SASARAN

Kursus ini ditawarkan kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
Sekolah Rendah di UPSI. Walau bagaimanapun, modul ini digubal khas untuk pelajar Program Jarak
Jauh.

PERUNTUKAN MASA PENGAJARAN PEMBELAJARAN MOD PENDIDIKAN JARAK
JAUH (PJJ)

Waktu pembelajaran untuk kursus KRM3023 adalah disyorkan seperti Jadual 1.

Jadual 1: Anggaran agihan masa pembelajaran KRM 3023

Mod Penyampaian

Pemberatan

1. Tutorial

10 jam

2. Modul P&P (CD)

10 jam

3. E-Learning (MyGuru)

12 jam

4. Video P&P (MyGuru)

10 jam

Jumlah

42 jam

Panduan Kursus | iv

HURAIAN KRM 3023 ASAS UKURAN

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

Di akhir kursus KRM 3023, anda diharap dapat:

1. Menganalisis konsep bidang ukuran dan perkembangannya.
2. Membincangkan kesukaran dan miskonsepsi yang biasa dihadapi oleh pelajar
dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang ukuran.
3. Merancang penggunaan bahan konkrit, media dan teknologi dalam tajuk-tajuk
tertentu bagi bidang ukuran.
4. Membina Pengetahuan Kandungan Pedagogi (PCK) bagi tajuk-tajuk dalam
bidang ukuran.
5. Membuat penilaian dan keputusan secara efektif.

SINOPSIS KURSUS

Kursus ini membincangkan tentang konten matematik dalam bidang ukuran yang merangkumi
topik-topik masa dan waktu, ukuran panjang, timbangan berat dan isi padu cecair. Pelajar akan
memperkukuhkan pengetahuan mereka dengan penekanan kepada konsep-konsep dalam
bidang ini melebihi daripada penekanan terhadap nombor-nombor dan pengiraan. Pelajar juga
akan mengkaji bagaimana kanak-kanak berfikir dan belajar tentang topik-topik tersebut.
Pembinaan pengetahuan pedagogi isi kandungan bagi setiap topik akan dibincangkan secara
mendalam. Bahan konkrit, media dan teknologi yang sesuai bagi memperkenal dan
memperkembangkan konsep dan kemahiran bagi topik-topik tertentu akan juga dibincangkan.

ISI KANDUNGAN KURSUS

Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini, isi kandungan kursus
dibahagikan kepada beberapa tajuk utama dan sepuluh (10) unit pembelajaran dirancang untuk
memenuhi dan mencapai hasil pembelajaran kursus ini. Sepuluh unit itu ialah seperti berikut :

Panduan Kursus | v

PENAKSIR

Tugasan

Kerja Kursus 60%
Peperiksaan Akhir 40%

Jumlah 100 %

UNIT

TAJUK

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->