1.

0

PENGENALAN

Rancangan mengajar atau persediaan mengajar boleh didefinisikan sebagai suatu rancangan pelajaran yang mengandungi unsur-unsur seperti pengetahuan sedia ada murid, objektif pelajaran, media pengajaran, kaedah dan teknik pengajaran, set induksi, perkembangan, penilaian dan penutup untuk satu atau dua waktu pengajaran. Faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh guru semasa menyediakan rancangan mengajar adalah tujuan utama atau matlamat yang mahu dicapai dari pengajaran yang hendak disampaikan serta impaknya terhadap penerimaan isi pelajaran dan pemahaman murid. Kemahiran dalam reka bentuk instruksional sangat perlu bagi guru dan pembina bahan instruksional. Ia dapat membantu guru merancang pembinaan dan penggunaan media dan kaedah yang sesuai. Model Reka Bentuk instruksional ASSURE, (Heinich, 1982) bertujuan menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang

memerlukan penggunaan media. Justeru itu penyesuaian ini dapat dilakukan berasaskan Model Reka Bentuk tersebut bagi memilih dan menggunakan media pengajaran secara umum. Terdapat enam komponen dalam model ini iaitu: 

A-

Analisa Pelajar (Analyze Learners) : Analisis ciri umum pelajar seperti

peringkat umur, tahap persekolahan, tahap kemahiran intelektual, stail pembelajaran dan sebagainya sebelum sesuatu media dipilih dan digunakan. 

S-

Menyatakan Objektif (State Objective) : Pernyataan objektif prestasi

dalam merancang sesuatu pengajaran untuk menentukan jenis bahan multimedia yang ingin digunakan iaitu mengenalpasti kebolehan atau prestasi yang akan dipelajari atau ditunjukkan oleh pelajar selepas mengikuti pelajaran.  SMemilih Kaedah, Media dan Bahan (Select Methods, Media and

Materials) : Memilih bahan sama ada menepati kehendak dan keperluan objektif atau mengubahsuai bahan multimedia agar menepati objektif, ciri-ciri pelajar dan pendekatan yang akan digunakan serta kekangan yang mungkin dihadapi sesuai dengan objektif pembelajaran.

1

 R- Memerlukan Penyertaan Pelajar (Require Learner Participation): Media pengajaran yang baik membolehkan penyertaan respon pelajar dalam berinteraksi dengan bahan yang disediakan serta mendapatkan maklumbalas. laporan. 2 . 1982). Penglibatan pelajar boleh berlaku secara individu atau berkumpulan.  EMenilai dan Mengulangkaji (Evaluate and Revise): Penilaian perlu dibuat secara berterusana dan bersepadu serta menyeluruh disemua peringkat untuk memberi gambaran sejauhmana keberkesanan media yang dipilih terhadap prestasi pelajar serta bertepatan dengan objektif atau hasil pembelajaran yang dikehendaki (Heinich. U- Menggunakan Media dan Bahan (Utilize Media and Materials): Guru harus terlebih dahulu mengadakan pratonton media tersebut sama ada manual penggunaanya. lampiran atau melihat sendiri sama ada melalui paparan komputer atau mendengar audio atau membaca teksnya supaya sesuai dengan objektif pembelajaran.

dan pengguna ketiga (Tertiar). pengguna kedua (sekunder). b. c. Membentuk Rantai Makanan. pengguna pertama (primer). Memperkenalkan istilah pengeluar. pengguna primer. Sikap saintifik dan nilai murni 3 . b.2. Menyatakan secara lisan sekurang-kurangnya tiga contoh pengeluar. Berkomunikasi dengan rakan sebaya dan guru di dalam keadaan terkawal semasa aktiviti sedang dijalankan. d. Matapelajaran   Membina sekurang-kurangnya tiga contoh rantai makanan. c. Hasil Pembelajaran : Memahami Rantai Makanan sebagai hubungan makanan antara hidupan Objektif Pembelajaran : Di akhir pengajaran ini. Mengetahui jenis tumbuhan dan haiwan yang terlibat dalam Rantai Makanan.0 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 5 Kelas Tempoh Bilangan murid Mata pelajaran Tema Liputan Kurikulum : : : : : Tahun 5 Gemilang 60 Minit 25 orang Sains Rantai Makanan : a. Kemahiran saintifik (Kemahiran Proses Sains)   Membuat ramalan terhadap situasi yang diberikan oleh guru mengenai rantai makanan. semua murid dapat: a. pengguna sekunder dan pengguna tertiar. Memperkenalkan simbol „‟ yang bermaksud „dimakan oleh‟.

Hormat-menghormati dan bekerja sama antara guru dan rakan sebaya di dalam aktiviti pembelajaran. Sebuah computer. speaker dan satu projektor LCD untuk keperluan guru Persediaan Guru : a. 4 . b. Menghargai rukun alam bahawa sesuatu yang hidup boleh menjadi makanan kepada benda hidup yang lain. Murid perlu tahu tabiat makan haiwan herbivor. b. Kad Gambar yang menunjukkan simbol „‟ d. e. b. pengguna primer. pengguna skunder dan pengguna tertiar. karnivor dan omnivor. Video lagu Bangau oh Bangau bersama lirik. Lembaran kerja yang meminta murid melengkapkan nota tidak lengkap.a. Pengetahuan Perlu Ada : a. Kad Gambar yang menunjukkan contoh-contoh hidupan pengeluar. Murid perlu tahu bahawa tumbuhan hijau boleh membina makanannya sendiri. c. Keperluan Khas : a. Persembahan Makanan yang Perisian Pembelajaran gambaran Rantaian perkaitan menunjukkan Rantai Makanan.

muridmurid doa. Kemahiran berfikir: 1)Haiwan apakah yang makan Kritis & Kreatif rumput? 2)Apakah makanan bangau? 3)Apakah istilah haiwan yang hidup yang lain. benda di dalam lagu tersebut. diminta untuk membaca Catatan Set induksi Pengenalan kepada tajuk: Secara kumpulan kelas murid Strategi P&P: diminta untuk menonton dengan Pemerhatian teliti video “Bangau Oh Bangau” Kaedah: Kelas Rantai Makanan dan membuat nota berlaku apabila suatu hidup oleh Teknik : Soal Jawab Alat: benda Secara individu murid membuat  LCD dimakan perkaitan tentang haiwan yang ada  Komputer. Istilah: Herbivor Karnivor Omnivor makan daging sahaja? Seterusnya memperkenalkan tajuk “Rantai Makanan” kepada pelajar Langkah 1 Penerangan mengenai hidupan terlibat Rantai Makanan. Secara kumpulan berlima.Langkah Permulaan Isi Pelajaran Kaedah Penyampaian Secara kumpulan kelas. Kemahiran berfikir: Kritis & Kreatif Nilai: Yakin Diri 5 . seorang Strategi P&P: wakil kumpulan diminta untuk Penglibatan murid yang menulis di papan putih organisma Kaedah: Kelas dalam yang terlibat didalam lagu tersebut Teknik : Penerangan dan membuat perkaitan rantai Alat: Papan putih makanan.

pengeluar Pembelajaran. muridmurid berbincang tentang hubungan pengeluar. primer  nota.Langkah 2 Memperkenalkan Secara kumpulan kelas murid Strategi P&P: istilah yang menonton dan mendengar dengan Pemerhatian kandungan perisian Kaedah: Kelas perkaitan  pembelajaran “Rantai Makanan” Teknik : yang menunjukkan Penerangan Perbincangan antara istilah pengeluar. pengguna sekunder dan pengguna tertiar Langkah 3 Menerangkan konsep:  Secara kumpulan kelas.  Komputer.  symbol anak panah  di dalam  rantai makanan Teknik : Penerangan Alat:  Kad Gambar 6 . . murid Strategi P&P: diminta untuk guru konsep mendengar Pemerhatian dengan dan bermaksud penjelasan tentang teliti penglibatan murid dimakan oleh penggunaan Kaedah: Kelas Individu. pengguna primer.skunder dan tertier dan membuat Alat:  Persembahan Perisian Istilah berdasarkan contoh tumbuhan dan haiwan seperti: 1)Rumput . terdapat dalam teliti Rantai Makanan. Kemahiran berfikir: 2)Kerbau – pengguna pertama Kritis & Kreatif (primer) 3)Ular – pengguna kedua (sekunder) 4)Helang-pengguna ketiga (tertiar) Secara kumpulan berlima.

murid. murid-murid diminta untuk meramal situasi membentangkan perbincangan dalam kumpulan. Makanan Alat:    Kad Gambar Hidupan Kertas Sebak Marker pen Kemahiran berfikir: Kritis & Kreatif Nilai: Tolong Menolong Langkah 5 Pembentangan Dalam kumpulan berlima seorang Strategi P&P: wakil bagi setiap kumpulan Hipotesis hasil Kaedah: Kelas yang dijalankan Teknik :  Penerangan  Sumbangsaran Seterusnya. secara kumpulan Alat:  Kertas Sebak yang Kemahiran Belajar: yang sama. Papan Hitam Kemahiran berfikir: Kritis & Kreatif Nilai: Yakin Langkah 4 Perbincangan dalam kumpulan: Secara kumpulan berlima.Strategi P&P: murid berbincang dan membina Kelas tiga Rantai Makanan diatas kertas Kaedah: Kumpulan Teknik :   Perbincangan Bimbingan Membina Rantai sebak kosong yang diberikan. diberikan di dalam sampul surat Kritis & Kreatif 7 .

melibatkan daripada tersebut. Apa akan jadi jika pada rumput kambing berkurangan? 2. Apa pula akan terjadi jika bilangan bertambah? harimau Rumusan Kesimpulan Secara individu murid-murid Strategi P&P: kerja Kaedah: Kelas Teknik : Bimbingan melengkapkan yang diedarkan. lembaran Seterusnya. rantai hasil makanan Nilai: pembentangan Hormat Menghormati Contoh situasi: 1. seorang wakil bagi Alat: setiap tajuk kumpulan “Rantai Makanan” untuk Lembaran Kerja yang Kemahiran Belajar: Kritis & Kreatif Nilai: Bersyukur memberikan kesimpulan tentang dipelajari. Penutup Menyanyi “Bangau Bangau” lagu Secara kumpulan kelas muridoh murid menyanyikan lagu “Bangau oh Bangau” dengan iringan video dan seorang surah wakil al ashr murid dan mengetuai tasbih kafarah 8 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.