Rancangan Pengajaran Harian Sains Tahun 5

1.

0

PENGENALAN

Rancangan mengajar atau persediaan mengajar boleh didefinisikan sebagai suatu rancangan pelajaran yang mengandungi unsur-unsur seperti pengetahuan sedia ada murid, objektif pelajaran, media pengajaran, kaedah dan teknik pengajaran, set induksi, perkembangan, penilaian dan penutup untuk satu atau dua waktu pengajaran. Faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh guru semasa menyediakan rancangan mengajar adalah tujuan utama atau matlamat yang mahu dicapai dari pengajaran yang hendak disampaikan serta impaknya terhadap penerimaan isi pelajaran dan pemahaman murid. Kemahiran dalam reka bentuk instruksional sangat perlu bagi guru dan pembina bahan instruksional. Ia dapat membantu guru merancang pembinaan dan penggunaan media dan kaedah yang sesuai. Model Reka Bentuk instruksional ASSURE, (Heinich, 1982) bertujuan menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang

memerlukan penggunaan media. Justeru itu penyesuaian ini dapat dilakukan berasaskan Model Reka Bentuk tersebut bagi memilih dan menggunakan media pengajaran secara umum. Terdapat enam komponen dalam model ini iaitu: 

A-

Analisa Pelajar (Analyze Learners) : Analisis ciri umum pelajar seperti

peringkat umur, tahap persekolahan, tahap kemahiran intelektual, stail pembelajaran dan sebagainya sebelum sesuatu media dipilih dan digunakan. 

S-

Menyatakan Objektif (State Objective) : Pernyataan objektif prestasi

dalam merancang sesuatu pengajaran untuk menentukan jenis bahan multimedia yang ingin digunakan iaitu mengenalpasti kebolehan atau prestasi yang akan dipelajari atau ditunjukkan oleh pelajar selepas mengikuti pelajaran.  SMemilih Kaedah, Media dan Bahan (Select Methods, Media and

Materials) : Memilih bahan sama ada menepati kehendak dan keperluan objektif atau mengubahsuai bahan multimedia agar menepati objektif, ciri-ciri pelajar dan pendekatan yang akan digunakan serta kekangan yang mungkin dihadapi sesuai dengan objektif pembelajaran.

1

 EMenilai dan Mengulangkaji (Evaluate and Revise): Penilaian perlu dibuat secara berterusana dan bersepadu serta menyeluruh disemua peringkat untuk memberi gambaran sejauhmana keberkesanan media yang dipilih terhadap prestasi pelajar serta bertepatan dengan objektif atau hasil pembelajaran yang dikehendaki (Heinich. Penglibatan pelajar boleh berlaku secara individu atau berkumpulan. lampiran atau melihat sendiri sama ada melalui paparan komputer atau mendengar audio atau membaca teksnya supaya sesuai dengan objektif pembelajaran. laporan. 1982). 2 . U- Menggunakan Media dan Bahan (Utilize Media and Materials): Guru harus terlebih dahulu mengadakan pratonton media tersebut sama ada manual penggunaanya.  R- Memerlukan Penyertaan Pelajar (Require Learner Participation): Media pengajaran yang baik membolehkan penyertaan respon pelajar dalam berinteraksi dengan bahan yang disediakan serta mendapatkan maklumbalas.

Memperkenalkan simbol „‟ yang bermaksud „dimakan oleh‟. d. c. Memperkenalkan istilah pengeluar. Sikap saintifik dan nilai murni 3 .2. pengguna pertama (primer). pengguna sekunder dan pengguna tertiar. pengguna kedua (sekunder). Mengetahui jenis tumbuhan dan haiwan yang terlibat dalam Rantai Makanan. b. Kemahiran saintifik (Kemahiran Proses Sains)   Membuat ramalan terhadap situasi yang diberikan oleh guru mengenai rantai makanan.0 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 5 Kelas Tempoh Bilangan murid Mata pelajaran Tema Liputan Kurikulum : : : : : Tahun 5 Gemilang 60 Minit 25 orang Sains Rantai Makanan : a. pengguna primer. dan pengguna ketiga (Tertiar). Menyatakan secara lisan sekurang-kurangnya tiga contoh pengeluar. Membentuk Rantai Makanan. b. Hasil Pembelajaran : Memahami Rantai Makanan sebagai hubungan makanan antara hidupan Objektif Pembelajaran : Di akhir pengajaran ini. semua murid dapat: a. c. Berkomunikasi dengan rakan sebaya dan guru di dalam keadaan terkawal semasa aktiviti sedang dijalankan. Matapelajaran   Membina sekurang-kurangnya tiga contoh rantai makanan.

pengguna skunder dan pengguna tertiar. speaker dan satu projektor LCD untuk keperluan guru Persediaan Guru : a. b. Pengetahuan Perlu Ada : a. b. Hormat-menghormati dan bekerja sama antara guru dan rakan sebaya di dalam aktiviti pembelajaran. Menghargai rukun alam bahawa sesuatu yang hidup boleh menjadi makanan kepada benda hidup yang lain. Murid perlu tahu tabiat makan haiwan herbivor. b. Kad Gambar yang menunjukkan contoh-contoh hidupan pengeluar. Persembahan Makanan yang Perisian Pembelajaran gambaran Rantaian perkaitan menunjukkan Rantai Makanan. Keperluan Khas : a. 4 . e. Lembaran kerja yang meminta murid melengkapkan nota tidak lengkap. pengguna primer. Video lagu Bangau oh Bangau bersama lirik. karnivor dan omnivor. c. Murid perlu tahu bahawa tumbuhan hijau boleh membina makanannya sendiri.a. Sebuah computer. Kad Gambar yang menunjukkan simbol „‟ d.

Langkah Permulaan Isi Pelajaran Kaedah Penyampaian Secara kumpulan kelas. benda di dalam lagu tersebut. Kemahiran berfikir: Kritis & Kreatif Nilai: Yakin Diri 5 . Secara kumpulan berlima. Istilah: Herbivor Karnivor Omnivor makan daging sahaja? Seterusnya memperkenalkan tajuk “Rantai Makanan” kepada pelajar Langkah 1 Penerangan mengenai hidupan terlibat Rantai Makanan. muridmurid doa. Kemahiran berfikir: 1)Haiwan apakah yang makan Kritis & Kreatif rumput? 2)Apakah makanan bangau? 3)Apakah istilah haiwan yang hidup yang lain. seorang Strategi P&P: wakil kumpulan diminta untuk Penglibatan murid yang menulis di papan putih organisma Kaedah: Kelas dalam yang terlibat didalam lagu tersebut Teknik : Penerangan dan membuat perkaitan rantai Alat: Papan putih makanan. diminta untuk membaca Catatan Set induksi Pengenalan kepada tajuk: Secara kumpulan kelas murid Strategi P&P: diminta untuk menonton dengan Pemerhatian teliti video “Bangau Oh Bangau” Kaedah: Kelas Rantai Makanan dan membuat nota berlaku apabila suatu hidup oleh Teknik : Soal Jawab Alat: benda Secara individu murid membuat  LCD dimakan perkaitan tentang haiwan yang ada  Komputer.

pengguna primer.  Komputer. . murid Strategi P&P: diminta untuk guru konsep mendengar Pemerhatian dengan dan bermaksud penjelasan tentang teliti penglibatan murid dimakan oleh penggunaan Kaedah: Kelas Individu. Kemahiran berfikir: 2)Kerbau – pengguna pertama Kritis & Kreatif (primer) 3)Ular – pengguna kedua (sekunder) 4)Helang-pengguna ketiga (tertiar) Secara kumpulan berlima.Langkah 2 Memperkenalkan Secara kumpulan kelas murid Strategi P&P: istilah yang menonton dan mendengar dengan Pemerhatian kandungan perisian Kaedah: Kelas perkaitan  pembelajaran “Rantai Makanan” Teknik : yang menunjukkan Penerangan Perbincangan antara istilah pengeluar. terdapat dalam teliti Rantai Makanan.  symbol anak panah  di dalam  rantai makanan Teknik : Penerangan Alat:  Kad Gambar 6 .skunder dan tertier dan membuat Alat:  Persembahan Perisian Istilah berdasarkan contoh tumbuhan dan haiwan seperti: 1)Rumput . pengguna sekunder dan pengguna tertiar Langkah 3 Menerangkan konsep:  Secara kumpulan kelas. primer  nota. muridmurid berbincang tentang hubungan pengeluar.pengeluar Pembelajaran.

secara kumpulan Alat:  Kertas Sebak yang Kemahiran Belajar: yang sama. diberikan di dalam sampul surat Kritis & Kreatif 7 . murid. Makanan Alat:    Kad Gambar Hidupan Kertas Sebak Marker pen Kemahiran berfikir: Kritis & Kreatif Nilai: Tolong Menolong Langkah 5 Pembentangan Dalam kumpulan berlima seorang Strategi P&P: wakil bagi setiap kumpulan Hipotesis hasil Kaedah: Kelas yang dijalankan Teknik :  Penerangan  Sumbangsaran Seterusnya. Papan Hitam Kemahiran berfikir: Kritis & Kreatif Nilai: Yakin Langkah 4 Perbincangan dalam kumpulan: Secara kumpulan berlima.Strategi P&P: murid berbincang dan membina Kelas tiga Rantai Makanan diatas kertas Kaedah: Kumpulan Teknik :   Perbincangan Bimbingan Membina Rantai sebak kosong yang diberikan. murid-murid diminta untuk meramal situasi membentangkan perbincangan dalam kumpulan.

Apa akan jadi jika pada rumput kambing berkurangan? 2. lembaran Seterusnya. Penutup Menyanyi “Bangau Bangau” lagu Secara kumpulan kelas muridoh murid menyanyikan lagu “Bangau oh Bangau” dengan iringan video dan seorang surah wakil al ashr murid dan mengetuai tasbih kafarah 8 . rantai hasil makanan Nilai: pembentangan Hormat Menghormati Contoh situasi: 1.melibatkan daripada tersebut. seorang wakil bagi Alat: setiap tajuk kumpulan “Rantai Makanan” untuk Lembaran Kerja yang Kemahiran Belajar: Kritis & Kreatif Nilai: Bersyukur memberikan kesimpulan tentang dipelajari. Apa pula akan terjadi jika bilangan bertambah? harimau Rumusan Kesimpulan Secara individu murid-murid Strategi P&P: kerja Kaedah: Kelas Teknik : Bimbingan melengkapkan yang diedarkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.