ALIRAN KHALAF

Deni Hamdani

Dian Rachmawati
Diana Vici Pandjaitan Abdul Rosad

Kelompok 7

Ayah Al-asy‟ary adalah seorang yang berfaham ahlusunnah dan ahli hadits. A. Dalam mimpinya Rasulullah mengingatkan agar meninggalkan faham Mutazilah dan beralih ke faham yang telah di riwayatkan dari beliau. 1. Al-Asy‟ari Latar belakang kemunculan al-asy‟ari Nama lengkap Al-asyari adalah Abu al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Imail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Burdah bin Abi Musa Al-Asy‟ary. Ia lahir di Bashrah pada tahun 260 H/875 M.   . Sebelum wafat ia berwasiat kepada sahabatnya yang bernama Zakaria bin Yahya As-saji agar mendidik Al-Asy‟ari kemudian menjadi tokoh Mu‟tazilah. Ketika berusia 40 tahun. ia hijrah ke kota Baghdad dan wafat di sana pada tahun 324 H/935 M. AL-MATURIDI) Kata khalaf biasanya digunakan untuk merujuk para ulama yang lahir setelah abad ke-3 H dengan karakteristik yang bertolak belakang dengan apa yang dimiliki salaf. 20 dan 30 bulan ramadhan. Al-asy‟ari meninggalkan faham Mutazilah karena setelah bermimpi bertemu dengan Rosulullah SAW. Menurut Ibnu asakir.ALIRAN KHALAF (AL-ASY‟ARI. sebabyak tiga kali yaitu pada malam ke 10. Ia wafat ketika al-asy‟ary masih kecil.

yakni jabariah dan fatalistic dan penganut faham pradterminisme semata-mata dan mutazilah yang menganut faham kebebasan mutlak dan berpendapat bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. mereka berbeda dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif dari akal dan wahyu. hanya Allah lah yang mampu menciptakan segala sesuatu (termasuk keinginan manusia). Alasy‟ari membedakan antara khaliq dan kasb. . Allah adalah pencipta (khaliq) perbuatan manusia. Kebebasan dalam berkehendak (free will) Dari dua pendapat yang ekstrim. seperti mempunyai tangan dan kaki dan ini tidak boleh diartikan secara hartiah. Al-asy‟ari mengutamakan wahyu. sifat-sifat Allah itu unik sehingga tidak dapat dibandingkan dengan sifatsifat manusia yang tampaknya mirip. Menurutnya. sementara Mutazilah mengutamakan akal. Akal dan wahyu kriteria baik dan buruk Walaupun Al-asy‟ari dan orang-orang mutazilah mengakui pentingnya akan dan wahyu.DOKTRIN-DOKTRIN TEOLOGI AL-ASY‟ARI    Tuhan dan sifatnya Kelompok mutazilah berpendapat bahwa sifat-sifat Allah tidak lain adalah esensiesensinya Al-asy‟ary yang berpendapat bahwa Allah memang memiliki sifat-sifat itu. sedangkan manusia sendiri yang mengupayakannya (muktasib).

Melihat Allah Al-asy‟ari tidak sependapat dengan kelompok ortodoks ekstrim. DOKTRIN-DOKTRIN TEOLOGI AL-ASY‟ARI . semua itu tidak melekat pada esensi Allah dan karenanya tidak qadim. Keadilan Pada dasarnya Al-asy‟ari dan mutazilah setuju bahwa Allah itu adil. Zahiriah bahkan berpendapat bahwa semua huruf. Dalam rangka mendamaikan kedua pandangan yang saling bertentangan itu Al-asy‟ari mengatakan bahwa walaupun Al-Qur'an terdiri atas kata-kata. kata dan bunyi Al-Qur'an adalah qadim. huruf dan bunyi. Allah tidak memiliki keharusan apapun karena ia adalah penguasa mutlaq. sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. terutama zahiriyah yang menyatakan bahwa Allah dapat dilihat di akherat dan mempercayai bahwa Allah bersemayam di Arsy.    Qadimnya Al-Quran Mutazilah mengatakan bahwa Al-Qur'an diciptakan (makhluk) sehingga tak qadim serta pandangan mazhab Hambali dan Zahiriah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah (yang qadim dan tidak diciptakan). Kedudukan orang berdosa menurut Al-Asy‟ari mukminin yang berdosa besar adalah mukminin yang fasik. Menurutnya. Al-asy‟ari tidak sependapat dengan mutazilah yang mengharuskan Allah berbuat adil sehingga ia harus menyiksa orang yang salah dan memberi pahala kepada orang yang berbuat baik. Al-asy‟ari yakin bahwa Allah dapat dilihat atau bilamana ia menciptakan kemampuan penglihatan manusia untuk melihatnya. Selain itu ia tidak sependapat dengan mutazilah yang mengingkari ru‟yatullah (melihat Allah) di akherat.

AL-MATURIDI  Latar belakang kemunculan Al-Maturidi Abu Manshur Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud AlMaturidi. Al-jald. Pemikiranpemikirannya banyak dituangkan dalam bentuk karya tulis. Ta‟wil Al-Qur'an Makhas AsySyara‟I. Ia dilahirkan di sebuah kota kecil di daerah Samarkan yang bernama Maturid. ia wafat pada tahun 268 H. Selain itu ada pula karangan-karangan yang diduga ditulis oleh Al-Maturidi. Ia wafat pada tahun 333 H/944 M. diantaranya adalah kitab Tauhid. gurunya dalam bidang fiqih dan teologi yang bernama Nasyr bin Yahya AlBalakhi. Tahun kelahirannya tidak diketahui pasti. daerah yang sekarang disebut Uzbekistan. dll. Karir pendidikan Al-Maturidi lebih dikonsentrasikan untuk menekuni bidang teologi dari pada fiqih. hanya diperkirakan sekitar pertengahan abad ke-3 hijriyah. al-Maturidi hidup pada masa khalifah Al-Mutwakil yang memerintah pada tahun 232-274 H/847-861 M. yaitu Risalah fi Al-aqaid dan syarh Fiqh Al-Akbar. di wilayah Trmsoxiana di Asia Tengah. .

Kalau akal tidak mempunyai kemampuan memperoleh pengetahuan tersebut. Menurut Al-Maturidi. mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal. Dalam hal ini.  Kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan Menurut Al-Maturidi qudrat Tuhan tidak sewenang-wenang (absolut). Al-Maturidi mempertemukan antara ikhtiar sebagai perbuatan manusia dan quadrat Tuhan sebagai pencipta perbuatan manusia. tentunya Allah tidak akan menyuruh manusia untuk melakukannya.  Perbuatan Manusia Menurut Al-Maturidi perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya.DOKTRIN-DOKTRIN TEOLOGI AL-MATURIDI  akal dan wahyu Dalam pemikiran teologinya. Kemampuan akal dalam mengetahui dua hal tersebut sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan agar manusia menggunakan akal dalam usaha memperoleh pengetahuan dan keimanannya terhadap Allah melalui pengamatan dan pemikiran yang mendalam tentang makhluk ciptaannya. . tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah di tetapkannya sendiri. Al-Maturidi mendasarkan pada Al-Quran dan akal dalam bab ini aia sama dengan Al-asy‟ari.

  MelihatTuhan Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. antara lain firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22dan 23. tidak ada sesuatu yang terdapat dalam wujud ini. . karena keadaan di akherat tidak sama dengan keadaan di dunia. sedangkan mutazilah menolak adanya sifat-sifat Tuhan. dan tidak ada yang memaksa atau membatasi kehendak Tuhan kecuali karena ada hikmah dan keadilanyang ditentukan oleh kehendak-Nya sendiri. kecuali semuanya atas kehendak Tuhan. Hal ini diberitahukan oleh AlQur'an.  Kalam Tuhan Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafsi (sabda yang sebenarnya atau kalam abstrak). kelak di akherat tidak dalam bentuknya (bila kaifa). sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah baharu (hadist). namun melihat Tuhan.DOKTRIN-DOKTRIN TEOLOGI AL-MATURIDI  Sifat Tuhan Dalam hal ini faham Al-Maturidi cenderung mendekati faham mutzilah. Perbuatan Manusia Menurut Al-Maturidi. Perbedaan keduanya terletak pada pengakuan Al-Maturidi tentang adanya sifat-sifat Tuhan. Kalam nafsi adalah sifat qadim bagi Allah.

 .  Pelaku dosa besar Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertobat.DOKTRIN-DOKTRIN ALMATURIDI Pengutusan Rasul Pandangan Al-Maturidi tidak jauh beda dengan pandangan mutazilah yang berpendapat bahwa pengutusan Rasul ke tengah-tengah umatnya adalah kewajiban Tuhan agar manusia dapat berbuat baik dan terbaik dalam kehidupannya.

” . Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitab Shalihnya bahwa “dulu para shabat tidak pernah menanyakan tentang isnad (urut-urutan sumber riwayat) ketika membawakan hadits Nabi SAW. apakah mereka itu dari ahlus sunnah atau ahlul bid‟ah. Bila dari ahlus sunnag diambil dan bila ahlul bid‟ah ditolak. Maka ketika terjadi fitnah yakni bid‟ah mereka menanyakan „sebutkan para periwayat yang menyampaikan kepadamu hadits tersebut‟ dengan cara demikian mereka dapat memeriksa masing-masing para periwayat tersebut. Yang jelas wabah bid‟ah itu mulai berjangkit pada jamannya tabi‟in dan jaman tabi‟in ini yang bersuasana demikian dimulai di jaman khalifah Ali bin Abi Thalib radiallahu anhu.AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH Awal mula timbulnya istilah ahlu Sunnah wal jamahidak diketahui secara pasti kapan dan dimana munclnya karena sesungguhnya istilah Ahlus Sunnag wal Jamaah mulai dipopulerkan oleh para ulama salaf ketika semakin mewabahnya bid‟ah dikalangan umat islam.

ayak beliau berwasiat kepada Zakaria bin Yahya As-Saji agar mendidik Al-Asy‟ari. AlMaturidi hidup pada masa khalifah Al-Mutawakil yang memerintah pada tahun 232-274 H/847-861 M. sifat Tuhan. perbuatan manusia. Nama lengkap Al-Asy‟ari adalah Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishaqi bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bi Abi Musa Al-Asy‟ari. kariri pendidikan beliau lebih dikonsentrasikan untuk menekuni bidang teologi dari pada fiqih. Al-Maturidi dilahirkan disebuah kota kecil di daerah Samarkan yang bernama Maturid. Sebelum ayah beliau wafat. keadilan dan kedudukan orang berdosa. melihat Tuhan. pengutusan Rasul dan dosa besar. Al-Asy‟ari kemudian menjadi tokoh Mutazilah. qodimnya Al-Qur‟an melihat Allah. beliau ditinggalkan oleh ayahnya ketika masih kecil. kebebasan dalam berkehendak. Pemikiran-pemikiran Al-Asy‟ari diantaranya Tuhan dan sifat-sifatnya. perbuatan manusia.KESIMPULAN  Kata khalaf biasanya digunakan untuk merujuk para ulama yang lahir setelah abad ke-3 H dengan karakteristik yang bertolak belakang dengan apa yang dimiliki salaf. kalam Tuhan.      . kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Berkat didikannya. akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. tapi kemudian ia keluar dari Mu‟tazilah dan berfaham ahlussunah. Doktrin-doktrin teologi al-Maturidi diantaranya akal dan wahyu. Awal mula timbulnya istilah ahlus sunah wal jamaah tidak diketahui secara pastikapan dan dimana munculnya karena sesungguhnya istilah ahlus sunnah wal jamaah mulai dipopulerkan oleh para ulama salaf ketika semakin mewabahnya berbagai bid‟ah di kalangan ummat Islam. Ayah beliau yaitu seorang yang berfaham ahlusunnah dan ahli hadits.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful