Soalan 1 “Matlamat Pendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan insan yang baik dan sempurna supaya menjadi warganegara Malaysia

yang berguna.” Bersetujukah anda dengan penyataan di atas memandangkan senario hari ini masyarakat lebih mementingkan keputus lebih daripada apa yang diharapkan oleh sistem pendidikan kita. Bagi menjawab soalan ini, saya sangat bersetuju dengan penyataan di atas di mana kita perlu melihat semula Matlamat dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Soalan ini juga akan dihuraikan dengan lebih lanjut lagi. Merujuk kepada soalan di atas, saya akan menyentuh tentang Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Matlamat Pendidikan Kebangsaan sebagai langkah permulaan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah dirangka daripada usaha berfikir yang rasional dan kritis berdasarkan ideologi dan falsafah yang terkandung dalam Laporan dan Akta Pendidikan, Rukun Negara serta ideologi dan budaya masyarakat Malaysia. Ia telah diumumkan pada tahun 1988 dan berbunyi : “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahua, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.” Falsafah pendidikan ini menjadi panduan kepada sistem pendidikan negara. Dengan adanya FPK, maka sistem pendidikan Negara sebenarnya menganjakkan diri ke kedudukan terkehadapan dengan mengungkapkan secara jelas prinsip dan nilai asas yang mendasari dan membentuk sistem pendidikan Malaysia daripada peringkat yang paling rendah hingga kepada peringkat tertinggi iaitu universiti. FPK menjelaskan tujuan dan matlamat pendidikan untuk individu dan Negara. Kedua-dua tujuan selaras, iaitu untuk melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia dan bertanggungjawab yang juga akan menjadi seorang warganegara yang baik, seimbang dan bersepadu yang secara langsung merupakan saluran utama dan yang paling penting untuk menjayakan hasrat dan cita-cita negara.

Dengan kata lain matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna serta menghayati cirri-ciri: 1. 4. Matlamat kedua ialah ingin menghasilkan rakyat yang progresif. Rakyat yang mahir serta progresif mampu untuk membantu menaikkan taraf ekonomi negara.rohani. Percaya kepada tuhan. mahir serta cekap supaya membolehkannya berupaya melaksanakan tugas secara produktif serta sempurna.Matlamat Pendidikan Kebangsaan Bagi Matlamat Pendidikan Kebangsaan pula adalah untuk melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari pelbagai aspek iaitu jasmani. agama dan negara. Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu 6. Bertanggungjawab kepada diri. 2. 3. Rakyat yang sentiasa bertolak ansur adalah rakyat yang membawa perpaduan di dalam Malaysia. 5. Matlamat lain ialah melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan bersikap toleransi sesama rakyat untuk mewujdkan perpaduan berbilang kaum. Berakhlak mulia. Berilmu pengetahuan. kepercayaan . Matlamat yang ketiga ialah melahirkan rakyat yang taat setia kepada Raja dan cinta kepada negara. Malaysia adalah negara hampir maju dan penduduknya semakin bertambah dari hari ke hari. Taat setia kepada Raja adalah penting kerana akan dapat mengelakkan dari berlakunya pembelotan dan Malaysia tidak akan diceroboh kerana pengkhianatan rakyatnya. emosi. Oleh itu. masyarakat. Memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum. warganegara yang bertanggungjawab adalah diperlukan bagi membina negara Malaysia. kepercayaan kepada Raja dan Negara. Rakyat inilah yang dapat membentuk negara Malaysia yang aman serta selamat. lain Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah melahirkan rakyat yang Matlamat bertanggungjawab dan boleh memenuhi kewajibannya sebagai seorang warganegara. Rukun Negara mempunyai 5 prinsip yang menjadi teras kepada perpaduan Negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan. intelek dan sosial supaya menjadi warganegara Malaysia yang baik dan berguna.

668 atau 5. guru memainkan peranan yang amat penting sebagai agen penyebar dalam menerapkan nilai-nilai murni ini kepada murid agar wawasan dan hasrat Negara tercapai. Maklumat daripada keputusan Penilaian Menengah Rendah (PMR) 2007 mendapati 27. Cina dan India.9 peratus daripada 469. FPK perlu dilaksanakan di sekolah kerana untuk memupuk semangat perpaduan sejak dari awal lagi untuk mengelakkan permusuhan antara kaum pada dewasa kelak. Selain itu. rohani. Berbalik kepada soalan. jika kita lihat pada zaman sekarang tidak dinafikan bahawa masyarakat lebih mementingkan keputusan berbanding dengan apa yang diharapkan oleh sistem pendidikan kita. emosi. Kesimpulannya. Oleh itu sekolah amat berperanan penting dalam merapatkan jurang antara kaum ini dalam menerapkan nilai-nilai murni kepada murid-murid. Masyarakat yang dibicarakan di sini bukanlah sekadar ibu bapa sahaja yang terlibat tetapi semua sekali termasuklah jiran tetangga. perbezaan yang amat ketara dalam pendidikan antara kaum Melayu. Kaum cina lebih maju berbanding kaum lain di Malaysia. Hal ini bertujuan murid-murid dapat bersama-sama tolong menolong dan bertoleransi antara satu sama lain agar keharmonian dan kemakmuran dapat dikekalkan. kepercayaan kepada undang-undang dan terakhir sekali kesopanan dan kesusialaan. Melayu duduk di kampung. intelek dan sosial. Bukan setakat memuaskan kehendak mereka tetapi membuatkan mereka menjadi bangga dengan pencapaian anak-anak mereka. Ibu bapa lebih memandang kepada keputusan peperiksaan bagi memuaskan hati mereka. Sekali gus ianya lari dari apa yang terkandung dalam Falsafah dan Matlamat Pendidikan Kebangsaan kita. Selain itu FPK ini untuk melahirkan insan-insan yang berakhlak mulia dan mempunyai nilai moral yang tinggi berpandukan agama yang benar. matlamat FPK ialah mengurangkan jurang perbezaan dari segi ekonomi sosial dan peluang di antara kaum.kepada perlembagaan.401 calon ini memperoleh Grade A untuk semua mata . Seperti yang kita lihat pada hari ini. Sedangkan mereka lupa bahawa membentuk jiwa anak-anak juga memainkan peranan penting bagi melahirkan modal insan yang berkualiti selari dengan apa yang selama ini dihasratkan oleh negara. cina duduk di lombong dan India duduk di estet. Demikian kata-kata ringkas Profesor Diraja Ungku Aziz mengenai perbezaan orang berpelajaran dan berpendidikan. Pelajar hari ini berpelajaran tetapi tidak berpendidikan. Pada zaman dahulu terdapat jurang perbezaan yang besar antara kaum di Malaysia. Oleh itu. FPK ini digubal adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai seimbang dari pelbagai aspek iaitu jasmani.

justeru tidak efektif dalam pembentukan bakat profesional yang sanggup dan mampu menghadapi cabaran globalisasi abab ke‐21. Tahniah kepada mereka cemerlang. Menurut Coleman Report 1966. 6 Januari lalu. apa yang mereka perlu buat hanya mengahafal beberapa esei untuk menjadi panduan dalam menulis esei tersebut. Lain kata. malahan makna asas pembelajaran turut hilang. Oleh yang demikian sistem pendidikan yang sedia ada telah membazirkan banyak sumber pendidikan. menyebabkan peratusan yang tinggi antara mereka berhenti sekolah apabila sampai pada peringkat sekolah menengah. akhirnya mereka tidak berkemampuan menyelesaikan masalah kehidupan kerana tidak tahu berfikir. kebanyakan sekolah rendah akan memberi tekanan yang lebih banyak kepada murid yang berprestasi tinggi. Ini adalah lebih baik berbanding dengan tahun lalu seramai 4. rohani. Contohnya. Hakikatnya. Oleh kerana keputusan peperiksaan terlalu dititikberatkan.” Kedua-dua orang tokoh ini telah memberi gambaran yang cukup bahawa sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan hanyalah memberikan keputusan yang cemerlang tetapi tidak semestinya cemerlang dalam membentuk jasmani. murid yang berprestasi maju biasanya datang daripada keluarga yang berpendapat sederhana atau tinggi.9 peratus bagi 2005. intelek dan sosial murid. kebanyakan keputusan pengajian pendidikan menunjukkan bahawa latar belakang dan keadaan sosio‐ekonomi keluarga seseorang murid ada kaitan yang rapat dengan keputusan peperiksaannya. Prof Khoo Kay Kim pernah membuat kenyataan dalam TV3. Keadaan menjadi lebih teruk apabila para murid hanya tahu menghafal untuk menghadapi peperiksaan. Masalah golongan yang diabaikan ini menjadi semakin teruk. jika seseorang murid itu lemah dalam menulis esei dalam menjawab bahasa Melayu. akibatnya murid yang kurang maju diabaikan. Pendidikan sekarang terlalu berorientasikan peperiksaan dan penekanan pada keputusan serta mengabaikan proses pembelajaran anak-anak kita.5 peratus dan 4. pendidikan yang berorientasikan peperiksaan turut menyusahkan mereka yang kurang berpendapatan atau golongan yang miskin. Akibatnya keseronokan yang boleh didapati melalui pembelajaran dalam kalangan murid semakin berkurang. Kita sepatutnya berusaha memastikan adanya generasi muda yang boleh berfikir dan mencipta idea. . emosi. Itu tujuan terpenting bagi mana-mana sistem pendidikan bagi sebuah negara.pelajaran yang diambil. berkata "Modal insan bukan bertujuan melahirkan pekerja semata-mata. Malahan faktor keluarga lebih mempengaruhi pelajar jika dibanding dengan faktor sekolah.

Inilah yang menjadi kerisauan kepada para pendidik dan pihak yang berkenaan. Ketidakadilan pemberian sumber pembelajaran kepada mereka yang lemah dan berprestasi rendah akhirnya tidak mendapat bantuan yang secukupnya. Bagaimana mereka mahu mentadbir negara ini sedangkan mereka hanya mempunyai kepandaian dalam akademik tetapi dalam bentuk lain mereka tidak memperolehi apa-apa. masyarakat dan negara. Kesimpulan yang boleh saya buat di sini adalah. Malah mereka perlu mengimbangi kehendak mereka dengan keperluan sistem pendidikan negara kita. Siapa yang harus dipersalahkan saat ini? Keadaan ini berlaku apabila penerapan nilai-nilai murni dan mengisian rohani tidak diperolehi dengan baik. Jadi apa gunanya kita mendabik dada dek kerana anak kita mendapat keputusan yang amat memberangsangkan sedangkan dari segi akhlak dan sahsia hanyalah boleh dinilai dihujung sudu. Masa depan negara kita terletak dalam genggaman anak-anak kita. masyarakat perlu mengubah persepsi mereka dan tidak terlalu mengikut kehendak mereka. Segala fokus dan kebaikan diberi kepada golongan ini mengakibatkan golongan lemah yang sepatutnya mendapat tumpuan telah diabaikan. keluarga. kesemua fokus media.Namun demikian. Syabas kepada Kementerian Pendidikan kerana telah mewujudkan satu sistem baru iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). jika ada pun nipisnya senipis kulit bawang. janji matlamat mereka tercapai. Aspek nilai-nilai murni terus ditolak tepi. biasiswa yang diberi oleh pertubuhan serta pengumuman keputusan baik atau pemujian oleh pihak kerajaan mahupun masyarakat adalah kepada golongan pelajar yang berprestasi maju sahaja. Oleh sebab itulah masyarakat lebih mementingkan keputusan peperiksaan bagi memperolehi segala ganjaran yang sedia menanti diluar sana. di mana sistem ini telah menerapkan pelbagai nilai-nilai murni kepada murid-murid agar mereka akan menjadi seorang murid yang mempunyai sahsia yang terpuji serta mempunyai keyakinan yang tinggi dalam menyuarakan pendapat dan idea yang kreatif dan kritis mereka. . Cuba kita imbas kembali apa yang telah berlaku kepada bekas pelajar cemerlang SPM 2005 kita iaitu Nur Amalina Che Bakri. Dia telah menunjukkan perubahan yang sangat ketara apabila melanjutkan pelajaran di luar negara. Pelbagai usaha telah dirancang bagi melahirkan insan yang baik dan sempurna supaya menjadi warganegara Malaysia yang berguna kepada diri sendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful