Soalan 1 “Matlamat Pendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan insan yang baik dan sempurna supaya menjadi warganegara Malaysia

yang berguna.” Bersetujukah anda dengan penyataan di atas memandangkan senario hari ini masyarakat lebih mementingkan keputus lebih daripada apa yang diharapkan oleh sistem pendidikan kita. Bagi menjawab soalan ini, saya sangat bersetuju dengan penyataan di atas di mana kita perlu melihat semula Matlamat dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Soalan ini juga akan dihuraikan dengan lebih lanjut lagi. Merujuk kepada soalan di atas, saya akan menyentuh tentang Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Matlamat Pendidikan Kebangsaan sebagai langkah permulaan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah dirangka daripada usaha berfikir yang rasional dan kritis berdasarkan ideologi dan falsafah yang terkandung dalam Laporan dan Akta Pendidikan, Rukun Negara serta ideologi dan budaya masyarakat Malaysia. Ia telah diumumkan pada tahun 1988 dan berbunyi : “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahua, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.” Falsafah pendidikan ini menjadi panduan kepada sistem pendidikan negara. Dengan adanya FPK, maka sistem pendidikan Negara sebenarnya menganjakkan diri ke kedudukan terkehadapan dengan mengungkapkan secara jelas prinsip dan nilai asas yang mendasari dan membentuk sistem pendidikan Malaysia daripada peringkat yang paling rendah hingga kepada peringkat tertinggi iaitu universiti. FPK menjelaskan tujuan dan matlamat pendidikan untuk individu dan Negara. Kedua-dua tujuan selaras, iaitu untuk melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia dan bertanggungjawab yang juga akan menjadi seorang warganegara yang baik, seimbang dan bersepadu yang secara langsung merupakan saluran utama dan yang paling penting untuk menjayakan hasrat dan cita-cita negara.

2. Bertanggungjawab kepada diri. intelek dan sosial supaya menjadi warganegara Malaysia yang baik dan berguna. Matlamat lain ialah melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan bersikap toleransi sesama rakyat untuk mewujdkan perpaduan berbilang kaum. 3. masyarakat. Berakhlak mulia. Rakyat yang sentiasa bertolak ansur adalah rakyat yang membawa perpaduan di dalam Malaysia. Berilmu pengetahuan. warganegara yang bertanggungjawab adalah diperlukan bagi membina negara Malaysia. Matlamat kedua ialah ingin menghasilkan rakyat yang progresif. Percaya kepada tuhan. Matlamat yang ketiga ialah melahirkan rakyat yang taat setia kepada Raja dan cinta kepada negara. kepercayaan .rohani. 4. kepercayaan kepada Raja dan Negara. Taat setia kepada Raja adalah penting kerana akan dapat mengelakkan dari berlakunya pembelotan dan Malaysia tidak akan diceroboh kerana pengkhianatan rakyatnya. Dengan kata lain matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna serta menghayati cirri-ciri: 1. Memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum. lain Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah melahirkan rakyat yang Matlamat bertanggungjawab dan boleh memenuhi kewajibannya sebagai seorang warganegara. agama dan negara. Oleh itu. 5. Rukun Negara mempunyai 5 prinsip yang menjadi teras kepada perpaduan Negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan. mahir serta cekap supaya membolehkannya berupaya melaksanakan tugas secara produktif serta sempurna. Rakyat yang mahir serta progresif mampu untuk membantu menaikkan taraf ekonomi negara. Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu 6. emosi. Malaysia adalah negara hampir maju dan penduduknya semakin bertambah dari hari ke hari. Rakyat inilah yang dapat membentuk negara Malaysia yang aman serta selamat.Matlamat Pendidikan Kebangsaan Bagi Matlamat Pendidikan Kebangsaan pula adalah untuk melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari pelbagai aspek iaitu jasmani.

intelek dan sosial. guru memainkan peranan yang amat penting sebagai agen penyebar dalam menerapkan nilai-nilai murni ini kepada murid agar wawasan dan hasrat Negara tercapai. kepercayaan kepada undang-undang dan terakhir sekali kesopanan dan kesusialaan. Hal ini bertujuan murid-murid dapat bersama-sama tolong menolong dan bertoleransi antara satu sama lain agar keharmonian dan kemakmuran dapat dikekalkan.401 calon ini memperoleh Grade A untuk semua mata . Bukan setakat memuaskan kehendak mereka tetapi membuatkan mereka menjadi bangga dengan pencapaian anak-anak mereka. Sekali gus ianya lari dari apa yang terkandung dalam Falsafah dan Matlamat Pendidikan Kebangsaan kita.9 peratus daripada 469. Pada zaman dahulu terdapat jurang perbezaan yang besar antara kaum di Malaysia. Melayu duduk di kampung. perbezaan yang amat ketara dalam pendidikan antara kaum Melayu.668 atau 5. Seperti yang kita lihat pada hari ini. Oleh itu. FPK perlu dilaksanakan di sekolah kerana untuk memupuk semangat perpaduan sejak dari awal lagi untuk mengelakkan permusuhan antara kaum pada dewasa kelak. Pelajar hari ini berpelajaran tetapi tidak berpendidikan. matlamat FPK ialah mengurangkan jurang perbezaan dari segi ekonomi sosial dan peluang di antara kaum. Berbalik kepada soalan. Selain itu FPK ini untuk melahirkan insan-insan yang berakhlak mulia dan mempunyai nilai moral yang tinggi berpandukan agama yang benar. Kesimpulannya. Selain itu. Ibu bapa lebih memandang kepada keputusan peperiksaan bagi memuaskan hati mereka. Sedangkan mereka lupa bahawa membentuk jiwa anak-anak juga memainkan peranan penting bagi melahirkan modal insan yang berkualiti selari dengan apa yang selama ini dihasratkan oleh negara. jika kita lihat pada zaman sekarang tidak dinafikan bahawa masyarakat lebih mementingkan keputusan berbanding dengan apa yang diharapkan oleh sistem pendidikan kita. FPK ini digubal adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai seimbang dari pelbagai aspek iaitu jasmani. Demikian kata-kata ringkas Profesor Diraja Ungku Aziz mengenai perbezaan orang berpelajaran dan berpendidikan. Masyarakat yang dibicarakan di sini bukanlah sekadar ibu bapa sahaja yang terlibat tetapi semua sekali termasuklah jiran tetangga. Maklumat daripada keputusan Penilaian Menengah Rendah (PMR) 2007 mendapati 27. cina duduk di lombong dan India duduk di estet. Oleh itu sekolah amat berperanan penting dalam merapatkan jurang antara kaum ini dalam menerapkan nilai-nilai murni kepada murid-murid. emosi.kepada perlembagaan. Kaum cina lebih maju berbanding kaum lain di Malaysia. Cina dan India. rohani.

intelek dan sosial murid. jika seseorang murid itu lemah dalam menulis esei dalam menjawab bahasa Melayu. Masalah golongan yang diabaikan ini menjadi semakin teruk. akhirnya mereka tidak berkemampuan menyelesaikan masalah kehidupan kerana tidak tahu berfikir. emosi.5 peratus dan 4. Oleh kerana keputusan peperiksaan terlalu dititikberatkan.” Kedua-dua orang tokoh ini telah memberi gambaran yang cukup bahawa sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan hanyalah memberikan keputusan yang cemerlang tetapi tidak semestinya cemerlang dalam membentuk jasmani. Lain kata. malahan makna asas pembelajaran turut hilang. Tahniah kepada mereka cemerlang. menyebabkan peratusan yang tinggi antara mereka berhenti sekolah apabila sampai pada peringkat sekolah menengah. Contohnya. Pendidikan sekarang terlalu berorientasikan peperiksaan dan penekanan pada keputusan serta mengabaikan proses pembelajaran anak-anak kita. Ini adalah lebih baik berbanding dengan tahun lalu seramai 4. . Malahan faktor keluarga lebih mempengaruhi pelajar jika dibanding dengan faktor sekolah. Prof Khoo Kay Kim pernah membuat kenyataan dalam TV3. Oleh yang demikian sistem pendidikan yang sedia ada telah membazirkan banyak sumber pendidikan. berkata "Modal insan bukan bertujuan melahirkan pekerja semata-mata. kebanyakan keputusan pengajian pendidikan menunjukkan bahawa latar belakang dan keadaan sosio‐ekonomi keluarga seseorang murid ada kaitan yang rapat dengan keputusan peperiksaannya. justeru tidak efektif dalam pembentukan bakat profesional yang sanggup dan mampu menghadapi cabaran globalisasi abab ke‐21. apa yang mereka perlu buat hanya mengahafal beberapa esei untuk menjadi panduan dalam menulis esei tersebut. Itu tujuan terpenting bagi mana-mana sistem pendidikan bagi sebuah negara. rohani. Akibatnya keseronokan yang boleh didapati melalui pembelajaran dalam kalangan murid semakin berkurang. Hakikatnya.pelajaran yang diambil. Keadaan menjadi lebih teruk apabila para murid hanya tahu menghafal untuk menghadapi peperiksaan.9 peratus bagi 2005. akibatnya murid yang kurang maju diabaikan. 6 Januari lalu. Menurut Coleman Report 1966. murid yang berprestasi maju biasanya datang daripada keluarga yang berpendapat sederhana atau tinggi. pendidikan yang berorientasikan peperiksaan turut menyusahkan mereka yang kurang berpendapatan atau golongan yang miskin. Kita sepatutnya berusaha memastikan adanya generasi muda yang boleh berfikir dan mencipta idea. kebanyakan sekolah rendah akan memberi tekanan yang lebih banyak kepada murid yang berprestasi tinggi.

Namun demikian. biasiswa yang diberi oleh pertubuhan serta pengumuman keputusan baik atau pemujian oleh pihak kerajaan mahupun masyarakat adalah kepada golongan pelajar yang berprestasi maju sahaja. jika ada pun nipisnya senipis kulit bawang. Ketidakadilan pemberian sumber pembelajaran kepada mereka yang lemah dan berprestasi rendah akhirnya tidak mendapat bantuan yang secukupnya. di mana sistem ini telah menerapkan pelbagai nilai-nilai murni kepada murid-murid agar mereka akan menjadi seorang murid yang mempunyai sahsia yang terpuji serta mempunyai keyakinan yang tinggi dalam menyuarakan pendapat dan idea yang kreatif dan kritis mereka. Oleh sebab itulah masyarakat lebih mementingkan keputusan peperiksaan bagi memperolehi segala ganjaran yang sedia menanti diluar sana. . janji matlamat mereka tercapai. Bagaimana mereka mahu mentadbir negara ini sedangkan mereka hanya mempunyai kepandaian dalam akademik tetapi dalam bentuk lain mereka tidak memperolehi apa-apa. keluarga. masyarakat perlu mengubah persepsi mereka dan tidak terlalu mengikut kehendak mereka. Siapa yang harus dipersalahkan saat ini? Keadaan ini berlaku apabila penerapan nilai-nilai murni dan mengisian rohani tidak diperolehi dengan baik. kesemua fokus media. Inilah yang menjadi kerisauan kepada para pendidik dan pihak yang berkenaan. Kesimpulan yang boleh saya buat di sini adalah. Aspek nilai-nilai murni terus ditolak tepi. Malah mereka perlu mengimbangi kehendak mereka dengan keperluan sistem pendidikan negara kita. Segala fokus dan kebaikan diberi kepada golongan ini mengakibatkan golongan lemah yang sepatutnya mendapat tumpuan telah diabaikan. Jadi apa gunanya kita mendabik dada dek kerana anak kita mendapat keputusan yang amat memberangsangkan sedangkan dari segi akhlak dan sahsia hanyalah boleh dinilai dihujung sudu. Cuba kita imbas kembali apa yang telah berlaku kepada bekas pelajar cemerlang SPM 2005 kita iaitu Nur Amalina Che Bakri. Syabas kepada Kementerian Pendidikan kerana telah mewujudkan satu sistem baru iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). masyarakat dan negara. Dia telah menunjukkan perubahan yang sangat ketara apabila melanjutkan pelajaran di luar negara. Masa depan negara kita terletak dalam genggaman anak-anak kita. Pelbagai usaha telah dirancang bagi melahirkan insan yang baik dan sempurna supaya menjadi warganegara Malaysia yang berguna kepada diri sendiri.