1

1.0 PENGENALAN

Pendidikan

dalam

islam

merupakan

suatu

yang

amat

penting.Islam

amat

mementingkan pendidikan sejak dari zaman Nabi Adam lagi.Pada zaman Nabi Muhammad,baginda menjadi pendidik untuk mendidik orang-orang islam dalam kehidupan seharian.Ini kerana,kemajuan dan kemuduran satu-satu bangsa itu bergantung kepada perkembangan ilmu.Oleh itu untuk memperkembangkan ilmu,perlu nya kepada pendidikan dalam satu-satu kaum itu.Mana-mana bangsa yang mendaulatkan ilmu,nescaya bangsa itu akan disegani dan dihormati oleh lawan mereka.Tujuan kita diciptakan tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyembah Allah dan beribadat kepada-Nya.Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut,perlunya kita mengetahui apa yang perlu kita lakukan.Maknanya kita memerlukan ilmu pengetahuan untuk mempelajari ibadat-ibadat yang wajib kita lakukan.Oleh yang demikian pendidikan sangatlah penting dalam membentuk muslimin dan mukminin yang diredhai dan dirahmati oleh Allah S.W.T..

Selepas ini akan dibincangkan tentang kurikulum pendidikan islam pada zaman Rasulullah.Selain itu,termasuk juga kurikulum pendidikan pada zaman Khulafa‟ alRasyidin.Dan seterusnya kita akan mengetahui hubungkait antara kurikulum pendidikan islam pada zaman Rasulullah dan Khulafa‟ al-Rasyidin dengan kurikulum pendidikan islam di Malaysia sebelum dan selepas merdeka.Tujuannya adalah untuk mengetahui kaitan tentang kedua-dua kurikulum tersebut.

2

1.1 Kurikulum Pendidikan Islam pada Zaman Rasulullah Amnya pendidikan islam pada zaman rasulullah serta para sahabat baginda bermula sejak zaman penurunan al-Qur‟an lagi.Selepas Nabi Muhammad S.A.W menerima wahyu kenabian dan kerasulan menandakan bermulanya titik tolak kepada amanah yang perlu baginda tunaikan iaitu sebagai penyampai,pengajar dan pendidik seterusnya membimbing manusia kejalan yang benar.Dan itu bermaksud bermulanya proses pendidikan Islam yang di jalankan oleh Rasulullah terhadap umat manusia khasnya masyarakat arab di Mekah dan Madinah.Di utuskan Nabi Muhammad adalah untuk memimpin masyarakat jahiliyyah yang pada ketika itu sangat jahil dan jauh tesesat. Pendidikan Islam pada zaman Rasulullah bermatlamat untuk melahirkan insane yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah s.w.t dan menjauhi larangan melalui bimbingan agama,akhlak,akal,emosi dan kemahiran.Selain itu menyeru serta membimbing manusia kearah aqidah yang benar.Manusia perlu mngenal penciptanya(Mohammad Yusoff 1986).Permulaan dakwah Rasulullah adalah dengan membetulkan aqidah dalam masyarakat jahiliyyah. Nabi Muhammad menerima wahyu yang menandakan permulaan pendidikan dalam islam pada tahun 610M.Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ialah surah Al-Alaq ayat 1-5.Ayat ini berkaitan dengan suruhan membaca yang bermaksud islam amat mementingkan ilmu dan pendidikan.Rasulullah S.A.W juga merupakan mahaguru yang menyampaikan pendidikan islam bermula di kota mekah dan diteruskan di Madinah. Antara isi yang terkandung dalam kurikulum pendidikan islam ialah dari segi akidah yang man berkaitan dengan rukun iman yang mengesakan Allah dan melarang mensyirikkannya dengan berhala dan sebagainya. Beriman kepada rasul-rasul teramsuk Nabi Muhammad s.a.w. Beriman kepada kitab-kitab termasuk Al-Quran wahyu daripada Allah s.w.t. Beriman kepada hari akhirat,manusia akan dihidupkan semula untuk mendapat pembalasan baik atau sebaliknya.Selain itu dalam bidang

3

syariah seperti bersolat ,hanya Allah sahaja yang disembah. Konsep wajib, sunat ,halal, haram, harus dalam melaksanakan tanggungawab.Dan bidang akhlak seperti konsep amar maaruf seperti hormat-menghormati, tolong menolong, jujur,amanah, berkata benar. Konsep nahi mungkar iaitu larangan berzina,berdusta dan membunuh anak perempuan.

Stuktur Pendidikan Islam telah disusun oleh Rasulullah dalam beberapa stuktur. Antaranya ialah pendidikan umum,khusus dan pendidikan institusi.Pendidikan Umum dijalankan oleh Rasulullah atau para sahabat daripda khlulafa' al-Rasyidin.

Pelaksanaannya dilakukan dengan menyampaikan pidato selepas sembahyang fardhu atau selepas sembahyang Jumaat. Kurikulumnya merangkumi bidang aqidah, syariat, muamalat dan lain-lain. Bidang lain seperti lumba kuda, bermain pedang, berenang, bergusti dan lumba lari.Pendidikan khusus pula ialah khusus ialah pengajaran yang diberikan baginda kepada orang tertentu tanpa mengira masa atau tempat. Sahabatsahabat baginda seperti Ali bin Abi Talib, Abu Bakar Al-Siddiq, Abu Hurairah dan lainlain adalah antara orang yang sering mendapat pendidikan khusus berupa tunjuk ajar secara langsung.Dan pendidikan Institusi pula berkisar tentang Intisari Pendidikan Islam pada peringkat Madinah. Peringkat pertama adalah kanak-kanak. Mereka diajar membaca dan menulis. Peringkat ke dua diajar tentang ilmu jasmani dan rohani. Mereka adalah terdiri daripada Ahli Suffah dan perantau. Pengajian mereka ditanggung oleh Baitul Mal. Pendidikan bentuk ini banyak melahirkan cendikiawan Islam pada masa selanjutnya.

Pendidikan pada zaman Islam terbahagi kepada dua tempoh.Yang pertama ialah di Mekah dan yang kedua di Madinah.Nabi Muhammad telah berdakwah selama 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah.Cara pendidikan pada kedua tempoh ini berbeza kerana situasinya tidak sama.Di Mekah merupakan permulaan kepada pengenalan islam itu namun di Madinah,permulaan kepada pembentukan satu sistem pemerintahan islam yang menguasai dan mentadbir Madinah.

Terdapat beberapa cara pelaksanaan system pendidikan di Mekah.iaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid.Berlansung selama 10 tahun dan ditujukan kepada kaum kerabat seperti keluarga Abdul Mutalib dengan berceramah dirumah Ali bin Abi Talib.Dan pendidikan jasmani atau kesihatan iaitu mementingkan kebersihan pakaian.Kedua. Yang kedua secara terang-terangan.sabar dan doa.Nabi Muhammad mendidik dengan menunujukkan contoh teladan yang baik beserta dengan akhlak yang mulia.Bermula dengan secara senyap atau rahsia atau sirriyah. . badan dan tempat kediaman.ibadah dan akhlak.Diadakan di rumah Arqam bin Abi Arqam berlansung selama tiga tahun. Perkara yang diajarkan berkisar pada ayatayat Makiyyah sejumlah 93 surah dan petunjuk-petunjuknya yang dikenal dengan sebutan sunnah dan hadith.terbuka kepada orang ramai di Bukit Safa. pendidikan akliyah dan ilmiah iaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta.Ada sebahagian ahli keluarga baginda yang menerima begitu juga ada yang menentang seperti Abu Lahab.Nabi tidak pernah berdusta dan menyampai dengan hikmah.Ketiga.4 Tempoh yang pertama ialah di Mekah.1992 menyatakan bahawa menyatakan bahwa pembinaan pendidikan islam pada masa Makkah meliputi pendidikan keagamaan iaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata jangan dipersekutukan dengan nama berhala. pendidikan akhlak dan budi pekerti.Cara ini ditujukan kepada kaum keluarga baginda san sahabat terdekat pada mula-mula selepas Rasulullah menerima wahyu.Ali bin Abi Talib dan Abu Bakar as Siddiq.Antara Orang yang terlibat ialah Khadijah binti Khuwailid. Mahmud Yunus .lemah lembut.Perkara yang diajarkan juga menerangkan tentang kajian keagamaan yang menitikberatkan pada keimanan.Dan yang terakhir.

5

Tempoh yang kedua ialah di Madinah. Perpindahan Rasulullah SAW. ke Madinah pada tahun 622 Masihi, membawa perubahan dan pengertian yang besar terhadap penyibaran dan kestabilan agama Islam. Kurikulum pendidikan peringkat ini bertukar kepada memenuhi tuntutan perundangan dan perhubungan antarabangsa. Institusi

pendidikan Islam memilih masjid sebagai tempat menyampai ilmu, sistem halaqah bermula di Masjid dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Fungsi masjid mengikut termenologi Islam adalah sebagai markas bagi segala aktiviti agama dan masyarakat, khususnya dalam hal-hal yang berhubung dengan aktiviti ibadat, pelajaran dan pendidikan. Al-Abrasyi menyatakan Rasulullah SAW. menjadikan masjid Nabawi

sebagai tempat belajar mengenai urusan dunia dan agama disamping beribadat. Situasi masjid lebih bebas dan sesuai sebagai tempat belajar. Rasulullah SAW. telah

mendirikan sebuah surau yang bersambung dengan masjid tersebut, dikenali sebagai al-suffah. Merupakan sebagai sebuah sekolah yang membimbing pelajarnya dengan lebih sistematik. Matapelajarannya termasuklah al-Quran. Asas agama (Aqidah,

syariah, akhlak) khat, sejarah, bahasa. Kurikulum yang diberi merangkumi pendidikan rohani dan jasmani yang menjadi keperluan kepada individu dan masyarakat. Struktur pendidikan Islam telah disusun oleh Rasulullah dalam beberapa bentuk iaitu pendidikan umum,pendidikan khusus dan pendidikan institusi.

i.

Pendidikan umum di jalankan oleh Rasulullah SAW. atau para sahabat daripada

Khulafa al-Rashidun. Perlaksanaannya dilakukan dengan penyampaian pidato selepas sembahyang fardu atu selepas sembahyang jumaat. Kurikulumnya merangkumi bidang aqidah, syariat, muamalat dan lain-lain. Bidang lain seperti menunggang kuda, bermain pedang, berenang, bergusti dan lumba lari.

ii.

Pendidikan khusus:

pengajaran yang berbentuk khusus ialah pengajaran yang

diberikan oleh baginda kepada orang-orang yang tertentu tanpa mengira tempat

6

atau masa. Sahabat-sahabat baginda seperti Ali bin Abi Talib, Abu Bakar asSiddiq, Abu Hurairah dan lain-lain adalah di antar orang yang sering mendapat pendidikan khusus berupa tunjuk ajar secara langsung.

iii.

Pendidikan Institusi:

Merupakan intisari Pendidikan Islam pada peringkat

Madinah. Pendidikan bentuk ini banyak melahirkan cendiakawan Islam pada masa selanjutnya.

7

1.2 Kurikulum Pendidikan Zaman Khulafa‟ al-Rasyidin Khulafa‟ al-Rasyidin merupakan para sahabat Nabi Muhammad S.A.W,yang

menyambung tugas baginda sebagai khalifah yang memerintah umat islam.Zaman ini bermula selepas kewafatan Nabi Muhammad. Bermula pada tahun 11H/623M sehingga
40H/661M.Khalifah yang pertama dilantik ialah Saidina Abu Bakar.Seterusnya Saidina

Umar mengambil alih dan diteruskan oleh Saidina Uthman.Saidina Ali pula merupakan khalifah islam yang ke empat. Para Khulafa‟ al-Rasyidin ialah orang-orang yang mewarisi risalah Rasulullah s.a.w.. Mereka menyambung usaha-usaha yang telah diatur dan disusun oleh baginda dengan mengikut segala jejak langkah yang telah ditunjuk baginda semasa hidupnya (Zawawi 1984).

Khulafa‟ al-Rasyidin bertindak sebagai Uli al-Amr memelihara kesetabilan dan keselamatan negara bahkan memberi penekanan yang begitu intensif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Para sahabat telah menumpukan perhatian mendidik disamping pada masa yang sama mentadbir negara.

Pusat pentadbiran Khulafa‟ al-Rashidin masih lagi dibuat di Madinah sebagai lanjutan pusat pentadbiran Nabi SAW. Pada zaman ini para sahabat nabi seperti Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit dan lain-lain masih aktif menyambung perjuangan Rasulullah SAW dalam bidang keilmuan Islam khasnya Fekah dan Tauhid. Bersumberkan alQuran dan ajaran sunnah Nabawi, para sahabat meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran kepada kaum muslimin. Tahun-tahun pemerintahan khulafa‟ al-Rashidin dipenuhi dengan pelbagai cabaran seperti masalah arridah, ancaman Quraisy Makkah, Rom, Parsi, Yahudi dan kaum Nasrani, bahkan juga ancaman dari dalam yang dibuat oleh kaum munafikin. Semua

Omar. Mereka bukan sahaja menyambung usaha-usaha yang telah diatur oleh Rasulullah SAW bahkan melangkau lebih jauh lagi ekoran pertambahan umat Islam dan keluasan wilayah Islam. . Dengan alasan kitab suci al-Quran dapat diedarkan ke seluruh wilayah Islam yang terletak jauh dari wilayah pentadbiran kerajaan Islam Madinah. Manakala khalifah Umar al-Khattab memberi perhatian yang sama terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam.8 masalah itu dapat diatasi bahkan proses pendidikan Islam semakin berkembang luas ke serata alam dalam pelbagai bidang serta lahir pula tokoh-tokoh ilmu yang terbilang pada zamannya. Pada zaman khulafa al-Rasyidin seakan-akan kehidupan Rasulullah SAW itu terulang kembali. Sebagai contoh di zaman Khalifah Abu Bakar al-Siddiq (11H – 13H) di samping memelihara keutuhan negara dari berlakunya kehancuran. beliau amat memberi perhatian berat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Ahli-ahli sejarah menyatakan. Tahun-tahun pemerintahan Khulafa al-Rasyidin merupakan perjuangan terus menerus antara hak yang mereka bawa dan dakwahkan kebatilan yang mereka perangi dan musuhi. Uthman dan Ali adalah orang yang mewarisi risalah Rasulullah SAW.1988) Para sahabat yang terdiri daripada Sayidina Abu Bakar. Pendidikan islam masih tetap memantulkanAl-Qur‟an dan Sunnah di ibu kota khilafah di Makkah. di Madinah dan di berbagai negri lain yang ditaklukan oleh orang-orang islam. Beliau bukan sahaja menggalak umat Islam supaya mempelajari dan menghayati al-Quran dan al-Sunnah bahkan bertindak mengumpul dan menulis semula ayat-ayat al-Quran di dalam sebuah Mashaf. akibat tindakan liar orangorang munafik dan musuh-musuh Islam.(Hassan Langgulung.

membaca alQur‟an. Beliau memberi penekanan yang serious terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat spiritual atau rohani kepada seluruh rakyat. Galakan tersebut dapat dilihat melalui perutusannya kepada gabenor-gabenor wilayah.tafsir.sastera. anataranya dengan menyebut: Ajarlah anak-anak kamu berenang.9 seluruh Semenanjung Tanah Arab. . Dengan usaha beliau itu.akhlak dan syariah.Pendidikan formal terbahagi kepada kuliah. Begitu juga berlaku pada masa khalifah Uthman Ibn Affan.hafazan.Antara kurikulum yang ada dalam pendidikan formal ini adalah membaca.menulis.Peringkat tersebut ialah peringkat formal dan tidak formal. Pendidikan tidak formal pula dilaksanakan di tempat awam.fardu ain.rumah para sahabat dan di masjid. Dikatakan tidak terdapat sebuah desa pun yang tidak didirikan masjid dan surau sebagai tempat ibadat di samping menjadi pusat pelajaran dan pendidikan Islam. di samping menekankan ilmu pengetahuan yang berbentuk fizikal atau jasmani seperti berenang.Inilah peringkat pendidikan yang ada pada zaman khulafa‟ al-Rasyidin. matematik dan kemahiran berfikir (mantik). beliau menegaskan mengenai pembukuan al-Quran dan penulisanNya. menunggang kuda memanah.pendidikan menengah rendah dan menengah tinggi. Farsi.hadith dan fiqh. Sham dan Mesir menjadi wilayah kerajaan Islam pada masa pemerintahannya.Kurikulum yang diajarkan adalah pendidikan aqidah. Pendidikan pada zaman Khulafa‟ al-Rasyidin terbahagi kepada dua peringkat pendidikan.sukan. beliau telah melantik sahabatsahabat untuk menulis dan membukukan al-Quran. dapat menyelamatkan pembacaan al-Quran mengikut Rasm Uthmani. menunggang kuda dan riwayat-riwayat yang baik dan syair-syair yang indah.

puasa dan lain-lain Namun apabila Saidina Umar bin Khattab dilantik menjadi khalifah. untuk pendidikan asas: Membaca dan menulis Membaca dan menghafal Al-Qur‟an Asas-asas agama islam seperti wudhu‟.tidak diurus oleh pemerintah. Sedangkan kurikulum pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi terdiri dari: Al-qur‟an dan tafsirnya Hadits dan pengumpulannya Fiqh (tasyri‟) . ia mengarahkan kepada penduduk kota agar anak-anak diajarkan: Berenang Menunggang unta Memanah Membaca dan menghafal syair-syair yang mudah dan peribahasa. kecuali pada zaman Khalifah Umar bin al-khattab yang turut terlibat dalam sistem perlembagaan khuttab Perkara pendidikan islam yang diajarkan pada zaman khalifah Al-Rasyidin sebelum masa Umar bin Khattab.solat.10 Adapun pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafa al-Rasyidin antara lain: Makkah Madinah Basrah Kuffah Damsyik (Syam) Mesir Sistem pendidikan islam pada zaman khulafa al-Rasyidin dilakukan secara sendiri.

11 Zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq Saidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama dalam Khulafa‟ alRasyidin. ibadah. kesihatan.Beliau dilantik menjadi khalifah selepas kewafatan Nabi Muhammad S.(Shamsul Nizar.A. Pola pendidikan pada zaman Abu Bakar masih lagi sama seperti pada zaman Rasulullah. . Dari segi perkara pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan.2008) Sistem pendidikan islam pada zaman Abu Bakar terbahagi kepada empat peringkat (Ahmad Mohd Salleh. Kuttab merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk setelah masjid. sedangkan yang bertindak sebagai tenaga pendidik adalah para sahabat rasul. Menurut Ahmad Syalabi tempat untuk belajar membaca menulis ini disebut dengan Kuttab.Saidina Abu Bakar juga merupakan ayah kepada Saidatina Aishah iaitu isteri Nabi Muhammad. akhlak. dan lain-lain.W.Tidak terdapat banyak perubahan kerana tempoh masa yang hampir dengan zaman Rasulullah. seterusnya Asama Hasan Fahmi mengatakan bahwa Kuttab didirikan oleh orang-orang Arab pada masa Abu Bakar dan pusat pembelajaran pada masa ini adalah Madinah.2008) .

Namun ia telah mengorbankan nyawa ramai para huffaz dan qari al-Qur‟an. Penyebaran Hadith Masjid Nabawi digunakan untuk mendidik dan menyampaikan ajaran-ajaran islam seperti al-Qur‟an dan Hadith kepada orang-orang islam pada zaman tersebut.12 Peringkat pertama Pengumpulan al-Qur‟an.Kesyahidan para huffaz ini telah membimbangkan Umar yang telah memberi cadangan supaya alQur‟an dikumpulkan.terdapat golongan al-Riddah. Walau pada mulanya Abu Bakar tidak besetuju. Pada zaman pemerintahan Saidina Abu Bakar.namun akhirnya Abu Bakar bersetuju dan mengarahkan Zaid Bin Tsabit untuk bertanggungjawab mengumpulkan al-Qur‟an dengan syarat-syarat tertentu. . Antara tokoh hadith ialah Saidatina Aisyah. Saidina Abu Bakar berjuang untuk menghapuskan golongan ini dan mengerahkan tentera yang antaranya terdiri daripada para sahabat untuk memerangi golongan ini.mengaku sebagai nabi dan enggan membayar zakat.Abu Hurairah.Abdullah bin Umar dan ramai lagi.iaitu golongan yang murtad.

Malah Saidina Abu Bakar sendiri yang kerap kali datang melawat dan meimarahkan masjid serta menyampaikan ajaran islam.pendidikan. Peranan Institusi Masjid Pada zaman ini. Masjid merupakan pusat kepada semua aktiviti termasuklah pentadbiran.13 Terdapat ramai yang datang ke Madinah untuk menuntut ilmu terutama dalam bidang hadith.dan juga kegiatan dakwah dan berperanan besar pada zaman Abu Bakar. Gerakan Dakwah Gerakan dakwah dijalankan secara giat pada zaman Abu Bakar untuk memantapkan Akidah umat islam. Sebelum orang bukan islam diperangi.institusi masjid memainkan peranan yang penting dalam pendidikan. Baginda juga turut menghantar guru seperti Zaid dan Abdullah bin Saad untuk mengajar al-Qur‟an dan hadith di masjid sekitar Madinah.mereka diberi pilihan untuk memilih 3 perkara iaitu .

.Memeluk Islam 2. Utusan –utusan lain ialah ke Palestin.Perang apabila dicabar Satu utusan telah di hantar ke Damsyiq(Syam) bersama 7500 orang tentera. diketuai oleh Amr bin al-As.Membayar jizyah unutk mendapat perlindungan 3.14 1. Sebelum berperang. Syurahbil bin Hasanah ke Jordan menerusi Perang Tabuk dan Abu Ubaydah bin al-Jarrah ke Hims.Saidina Abu Bakar sendiri memberi tazkirah dan menasihati mereka supaya bertaqwa dan berjihad di jalan Allah.

terutamanya dalam bidang ilmu fikh dan sejarah. menulis. Di lahirkan pada tahun 583 M daripada Bani Adi iaitu salah satu bani dalam kabilah Quraish yang dipandang mulia.Kahlifah Umar Al-Khatabb juga dikatakan memiliki 9/10 ilmu pengetahuan.2008) . Rabah b. Khalifah Saidina Umar Al-Khatabb memiliki ketinggian ilmu yang tinggi dan amat sukar ditandingi oleh generasi selepasnya. ini disebabkan disamping telah ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan juga telah tertubuhnya pusat-pusat pendidikan Islam di pelbagai kota dengan perkara yang dikembangkan.Khalifah Umar di gelar alFarouq yang bermaksud pemisah antara haq dan batil.Beliau menggantikan Saidina Abu Bakar. Berkaitan dengan masalah pendidikan. megah. Pelaksanaan pendidikan di masa Khalifah Umar bin Kattab lebih maju. beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar serta mengangkat dan mengutus guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditakluki . Selain itu. Adapun kaedah yang mereka pakai adalah guru duduk di halaman masjid sedangkan murid mengelilinginya. Adiy b. khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. dan pokok ilmu-ilmu lainnya. dan berkedudukan tinggi. Qarth b.di sebabkan oleh semasa Umar memerintah.15 Zaman Khalifah Umar al-Khattab Khalifah Umar al-Khattab merupakan khalifah kedua dalam sistem pemerintahan khulafa‟ al-Rasyidin.(Samsul Nizar. Negara berada dalam keadaan stabil dan aman. Al-Khattab b. Kaab. baik dari segi ilmu bahasa. Abdullah b. mereka bertugas mengajarkan isi Al-qur‟an dan ajaran Islam lainnya. Naufal b. Nama penuhnya ialah Umar b. Razah b. Abdul Uzza b.

Masjid juga bukan sahaja berperanan sebagai tempat ibadat akan tetapi sebagai pusat pelajaran dan pendidikan. menunggang kuda memanah. . di samping menekankan ilmu pengetahuan yang berbentuk fizikal atau jasmani seperti berenang. Telah dikhabarkan bahawa. Galakan tersebut dapat dilihat melalui perutusannya kepada gabenor-gabenor wilayah. Sham dan Mesir menjadi wilayah kerajaan Islam pada masa pemerintahannya. Farsi.serta diiringi kemajuan di pelbagai bidang.Beliau sangat menggalakkan rakyatnya supaya menuntut ilmu dan memberi sokongan yang kuat kepada umat islam. matematik dan kemahiran berfikir (mantik).16 Pendidikan ditadbir di bawah pengaturan gabenor yang berkuasa ketika itu. Beliau memberi penekanan yang serious terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat spiritual atau rohani kepada seluruh rakyat. baitulmal dan sebagainya. Manakala khalifah Umar al-Khattab juga sangat memberi perhatian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. seperti jabatan pos. polis. menunggang kuda dan riwayat-riwayat yang baik dan syair-syair yang indah. Manakala sumber gaji para pendidik waktu itu diambil dari daerah yang ditakluki dan dari baitulmal. Khalifah Umar juga merupakan seorang khalifah yang sangat sukakan ilmu. anataranya dengan menyebut: Ajarlah anak-anak kamu berenang.semua desa yang ada telah didirikan masjid dan surau dan tiada satu pun desa atau kampong yang tidak terdapat masjid. Menurut ahli-ahli sejarah seluruh Semenanjung Tanah Arab.semasa zaman Khalifah Umar.

Idea bernas ini sangat memberi impak terhadap perkembangan pendidikan di daerahdaerah terutama di daerah yang dipilih oleh para sahabat yang pergi berdakwah disana.Majlis Syura‟ dan orang ramai yang telah memilih dan mempersetujui Khalifah Uthman sebagai khalifah ke tiga. .Khalifah Uthman menggantikan Khalifah Umar al-Khattab sebagai khalifah memimpin orang Islam.mereka semua ini telah diberi kelonggaran dan dibenarkan untuk pergi keluar ke daerah-daerah yang mereka sukai.Namun pada zaman Khalifah Uthman. Pada zaman Khalifah Umar para sahabat yang berpengaruh dan rapat dengan Rasulullah tidak dibenarkan untuk pergi meninggalkan kota Madinah. Pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh berbeza dengan zaman sebelumnya. Khalifah Uthman juga menjadikan sistem pendidikan pada zaman sebelumnya contoh dalam membentuk dasar bagi pendidikan pada zaman beliau dan memantapkan pentadbiran. namun sedikit perubahan yang telah berlaku untuk mecorak dan menambahbaik pendidikan islam pada zaman tersebut.17 Zaman Khalifah Uthman bin Affan Khalifah Uthman merupakan khalifah ketiga dalam Khulafa‟ al-Rasyidin. Pendidikan pada masa ini hanya meneruskan apa yang telah wujud dalam sistem pendidikan sebelum ini.yang sedia ada.

Semua salinan ini di salin dalam bahasa arab Madinah.18 Namun pada zaman Khalifah Uthman berlaku satu perkara yang agak menyedihkan. Ada ketika dimana pergaduhan sesama orang islam hampir berlaku.Masing-masing membaca al-Qur‟an mengikut sebutan bangsa mereka sendiri yang mengakibatkan rasa tidak puas hati dan salah faham bangsa yang lain yang menganggap mereka membaca al-Qur‟an dengan salah.Khalifah Uthman yang mengetahui berita ini melalui Huzaifah Ibnu Yaman telah mengambil tindakan pantas.Perkara ini berlaku keran wilayah islam pada ketika dan saat itu telah bertambah luas dan banyak penduduk dari wilayah yang bukan berketurunan arab memeluk islam.a. Perkara ini jika dibiarkan akan boleh mengakibatkan pertumpahan darah sesame muslim.Khalifah Uthman mengarahkan al-Qur‟an yang ada pada Hafsah binti Umar (r.Terdapat beberapa peristiwa di mana ada di antara orang islam pada zaman tersebut yang berselisih faham tentang cara bacaan al-Qur‟an. . Khalifah Uthman memberi sumbangan yang besar dalam islam umumnya dan bidang perkembangan pendidikan khasnya melalui idea beliau.Salinan al-Qur‟an ini dihantar setiap satunya ke wilayah-wilayah islam.) di salin semula sebanyak 6 salinan.Al-Qur‟an yang dikumpulkan pada zaman Khalifah Uthman di panggil Mashaf Uthmani yang masih diguna pakai oleh umat islam pada masa kini.Khalifah Uthman telah memudahkan kita membaca al-Qur‟an dan kita dapat membaca bacaan al-Qur‟an yang betul dan sohih.

Ini berlakunya disebabkan masuk nya orang-orang Yahudi yang membuat fitnah dan meracuni fikiran orang islam pada ketika itu. .Saidina Ali menggantikan Khalifah Uthman sebagai khalifah selepas Khalifah Uthman wafat dibunuh. Nabi Muhammad mengambil Saidina Ali untuk dibela demi membantu bapa saudaranya.maka kegiatan pendidikan islam menjadi sedikit hambar dan menghadapi cabaran dan gangguan yang berat dalam proses perkembangannya. Ini kerana Saidina Ali tidak sempat untuk memikirkan masalah tentang pendidikan disebabkan memberi perhatian terhadap masalah yang berlaku pada zaman pemerintahan Saidina Ali.Oleh kerana pemerintahannya tidak stabil Saidina Ali terlebih dahulu mengutamakan untuk mengembalikan keamanan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat islam.Khalifah Ali dilantik menjadi khalifah melalui sistem bai‟ah Saidina Ali telah dibesarkan dan diasuh oleh Nabi Muhammad di rumahnya sendiri sejak Saidina Ali kecil lagi. Namun pada zaman Saidina Ali telah terjadi begitu banyak kekacaun dan pemberontakan malah sehingga mengakibatkan berlakunya pertumpahan darah dalam kalangan orang islam. Dengan masalah dah kekecohan yang berlaku pada ketika itu.19 Zaman Khalifah Ali bin Abi Talib Khalifah Ali bin Talib merupakan khalifah yang keempat dari khulafa‟ al-Rasyidin yakni khalifah yang terakhir dalam Khulafa‟ al-Rasyidin. Abu Talib yang mempunyai ramai anak tetapi miskin.

Khalifah Ali dianggap sebagai orang yang paling berilmu pengetahuan dikalangan para sahabat. penulis wahyu dan setiausaha Baginda.beliau amat menggalakkan umat islam agar sentiasa menuntut ilmu.walaupun begitu tetap juga berlaku sedikit perkembangan pendidikan pada zaman Saidina Ali. Beliau meneruskan aktiviti dan subjek pendidikan yang sedia ada sebelum ini dan beliau juga telah membuat tindakan untuk memajukan pendidikan pada zaman pemerintahan beliau.Nasihibin dan Ahli Sunnah yang menjadikan beliau sebagai pokok persolan dan perbahasan.Syiah.Malah pengetahuan Khalifah Saidina Ali tentang soalan berkaitan hukum hakam amat sukar ditandingi. Saidina Ali juga dianggap sebagai pengasas ilmu nahu.20 Tapi. Sebab itulah beliau pernah dilantik oleh Nabi Muhammad untuk menjadi kadi.Rawafidh. Selain itu juga Saidina Ali merupakan seorang khalifah yang amat mementingkan ilmu pengetahuan. .Dorongan utamanya menyebabkan ada usaha membukukan ilmu tatabahasa Arab bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara bahasa Arab.Rasulullah pernah bersabda bahawa Saidina Ali adalah „pintu gerbang ilmu‟. Beliau mengarahkan agar tatabahasa Arab dibukukan.Ini kerana terdapat golongan seperti Khawarij. Ia dibukukan untuk menolong orang bukan Arab yang telah memeluk Islam mempelajarinya.

Mereka juga tidak menggalakkan kaum Bumiputera menimba ilmu ke tahap yang lebih tinggi kerana takut mereka yang mempunyai ilmu dalam kalangan bumiputera ini akan bangkit melawan mereka dan menuntut kemerdekaan. . dan akhlak yang baik.anah Melayu mencapai kemerdekaan. pengetahuan kerohanian dan seni mempertahankan diri.21 KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM SEBELUM MERDEKA PENDAHULUAN Penjajah barat menguasai sepenuhnya sistem pendidikan di Tanah Melayu sebelum T.Mereka yakni penjajah barat mengatur sistem pendidikan Tanah Melayu mengikut kepentingan mereka sendiri. Di waktu itu wujudnya institusi pendidikan yang dinamakan „sekolah pondok‟. Pendidikan Islam yang ada pada zaman sebelum merdeka adalah pendidikan yang berbentuk tidak atau bukan formal. Ini termasuklah pelajaran awal dalam bidang kraftangan serta perintis dalam bidang pertanian. perikanan dan perburuan. Pendidikan Islam Sistem pendidikan islam di Malaysia bermula kira-kira 6 abad yang lalu selaras dengan kedatangan Islam di kepulauan Melayu.surau dan pondok. Pedagang Arab dan India yang beragama Islam datang ke kawasan Asia Tenggara.Bermulanya pendidikan islam ini di masjid.Pendidikan islam ini berkembang selari dengan pengembangan agama islam di negeri-negeri Semenanjung Tanah Melayu dan kepulauan Melayu pada abad ke 14. tingkah laku.Corak pendidikan yang ada pada ketika itu berjalan seperti biasa dengan pengajaran al-quran. Sekolah pondok ini dibangunkan dan dimajukan bersama secara gotong royong di kalangan masyarakat setempat.

Sistem sekular Istitusi rumah imam atau tok guru Proses pengajaran ini berlangsung dirumah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan berkemampuan untuk mangajarkan ilmu kepada orang lain. Menurut satu kajian yang dibuat oleh Dr.Institusi rumah imam atau tok guru 2. Ramainya tokoh-tokoh agama muncul menyebarkan agama Islam di Semenanjung Tanah Melayu. Pelajar-pelajar menuntut di madrasah agama dan tinggal di pondok yang di bina di sekelilingnya. Pada abad ke 18 dan 19 di Terengganu. Kelantan dan Kedah yang paling banyak sekolah pondok.menyatakan bahawa Institusi Pendidikan Islam di Tanah Melayu telah melalui empat tahap iaitu 1. .Institusi madrasah 4. Haron Din dan Dr.Institusi pondok 3. Sobri Solomon pada tahun 1988. Sekolah pondok ini juga ditubuhkan dan dikendalikan oleh ulama-ulama Islam yang terkenal. Sekolah pondok juga merebak di Semenanjung Tanah Melayu termasuk Singapura.Pondok memainkan peranan penting dalam pendidikan zaman tersebut.22 Institusi pondok telah menempuh zaman kegemilangannya awal abad ke 20(19061945) setelah hampir setengah abad.

pengajaran juga berlangsung pada waktu zohor dan waktu solat maghrib.Namun ada juga pelajar yang datang dari jauh dan tiada tempat untuk tinggal.Kebanyakan pelajar yang belajar disitu berumur 6-10 tahun Institusi pondok Seperti mana yang telah diterangkan diatas sistem pendidikan pondok memainkan peranan yang penting dalam proses perkembangan pendidikan pada zaman dahulu.ini menyebabkan pengajaran terpaksa dialih ke masjid. Pondok bermula oleh kerana terlalu ramai pelajar yang menyertai dan menghadiri rumah imam atau tok guru. .perkara asas fardhu ain.Selain waktu subuh. solat. puasa.Lalu timbullah idea untuk menubuhkan sekolah pondok. kekayaan dan kemulian Allah ) 2) Mempelajari kitab-kitab feqah (hukum-hukum Islam. haji ) 3) Mempelajari pelbagai ilmu dan hikayat-hikayat yang mendatangkan pengajaran dan menambahkan ilmu pengetahuan. sifat.jawi dan doa-doa. Waktu pembelajaran biasanya diadakan selepas solat subuh dirumah imam atau tok guru tersebut. Masyarakat Melayu pada masa itu turut memberi perhatian terhadap 3 perkara ini iaitu : 1) Mempelajari kitab-kitab usul ( zat.23 Antara kurikulum yang diajarkan ialah perkara-perkara asas seperti membaca alQur‟an.

Institut Madrasah Sistem Pendidikan Madrasah mulai diperkenalkan bagi menyaingi sekolah-sekolah sekular. yang dahulunya Sekolah Pondok. Kewujudannya mengekalkan „keislaman‟ orang-orang Melayu terutamanya pada waktu orang Melayu menyerah dari segala segi kepada pemerintahan Inggeris.Tata bahasa Arab.Umur para pelajar juga tidak ditetapkan tetapi pada kebiasaannya 10-15 tahun.Ia mengikut minat dan kemahuan para pelajar. Pelajar-pelajar yang tamat pengajiannya melalui sistem pondok telah melanjutkan pelajarannya ke negaranegara Timur Tengah dan apabila balik menubuhkan pondok-pondok dan kemudiannya menjadi sebagai sekolah Agama Arab atau Madrasah.Fiqh. . Terdapat juga yang masih meneruskan sistem pondok dan enggan menukar namanya sebagai Sekolah Agama Arab . Balaghah. di Kota Baharu telah berkembang menjadi Ma‟ahad al-Muhamadi (1915). Maahad Mahmud di Kedah asalnya Madrasah Al-Hamidiah (1936).Tafsir. Contohnya Pengajian Pondok di Masjid al-Muhammadi.Mantiq. Antara kurikulum yang ada adalah Ilmu agama.Hadith. Madinah serta negara-negara Arab lainnya dijadikan model dalam sistem Pendidikan Islam di Tanah Melayu. Sekolah Menengah Agama Arab Sungai Bakap.Tempoh masa belajar tidak terhad.24 Sistem Pendidikan Islam dari Mesir.

Sistem Sekular Pendidikan Islam di zaman penjajah di bawah kelolaan dan dibiayai oleh Majlis atau Jabatan Agama Islam negeri masing-masing.geografi dan kemahiran hidup. Penghakisan Pendidikan Islam oleh penjajah khususnya di Tanah Melayu di buat secara halus melalui pengenalan Pendidikan Sekular bermula sejak tahun 1816 dengan penubuhan Penang Free School. Kewujudan Sekolah Inggeris kurang dirasakan oleh orang-orang Islam kerana Pendidikan Madrasah atau Sekolah Arab masih kuat pengaruhnya.25 Kebanyakkan golongan yang mengasaskan Madrasah terdiri daripada Kaum Muda yang mendapat pendidikan di Mesir. Sekolah Inggeris yang ditadbirkan oleh mubaligh Kristian. Sekolah Melayu yang ditaja oleh missionary bermatlamatkan sekular menghasilkan petani dan nelayan yang boleh mengenal angka dan huruf.pihak penjajah memperkenalkan pendidikan sekular yang mengakibatkan berlakunya penghakisan secara langsung terhadap Pendidikan Islam. Sekolah Melayu diproduk oleh British berpandukan kepada Sistem Grama yang telah diubahsuai. Kurikulum yang ada dan dipelajari di madrasah adalah bahasa arab. .Sementara itu.Para pelajar juga terdiri daripada pelbagai peringkat umur.Pengajian di madrasah memiliki jadual waktu yang tetap.matematik. Kalau diperhatikan terdapat perbezaan yang nyata sistem pendidikan Madarasah dengan sistem pendidikan pondok terutama dari segi sistem pembelajaran yang teratur.

telah memasukkan mata pelajaran Agama Islam di dalam jadual waktu.Pendidikan Islam telah dibincangkan untuk diletakkan di dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Hasilnya penubuhan satu Sistem Pendidikan Kebangsaan. Penyata. pelajaran agama yang diberikan kepada mereka itu hendaklah dengan belanja kerajaan.Dalam kedua-dua penyata tersebut.Peruntukan masa pada mulanya adalah sebanyak 120 minit seminggu. Dengan penguatkuasaan penyata tersebut lahirlah satu institusi baru yang beraliran kebangsaan terkenal sebagai „ Sekolah Menengah Kebangsaan‟. Institusi ini juga tidak ketinggalan memberi peruntukan bagi mendaulatkan pelajaran Agama Islam. Jawatankuasa Khas ini di pengerusikan oleh Datuk Abd. Dasar ini bertujuan menyatu padukan kaum- kaum di Tanah Melayu di samping menjadikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan serta mengkaji semula sistem pelajaran. “ Kami cadangkan di dalam barang mana sekolah jika muridnya tidak kurang daripada 15 orang yang berugama Islam.Dan akhirnya wujud dan terhasillah Penyata Razak (1956) dan Penyata Rahman Talib (1960). Selama 400 tahun.pendidikan islam telah berjalan dan diteruskan semasa zaman penjajah. Dalam konteks ini Jawatankuasa Pelajaran 1956 telah membuat cadangan seperti berikut . Maka Resolusi Pendidikan telah dibentuk.26 PENDIDIKAN ISLAM ZAMAN SELEPAS MERDEKA Selepas merdeka kerajaan Tanah Melayu telah merancang untuk membina kembali corak pendidikan Negara yang telah diruntuhkan oleh penjajah. Ordinan. Jawatankuasa khas telah dibentuk bagi menyusun dan melaksanakan Dasar Pelajaran Kebangsaan pada bulan Ogos 1955. Pelajaran dalam agama lain kepada murid-murid . Akta Pelajaran (1961). Implikasi dari itu lahirlah Pendidikan Islam dalam Dasar Pendidikan Negara. termasuk Undang-undang Pelajaran Tahun 1952 . Akta dan Jawatankuasa Pelajaran untuk memenuhi tujuan tersebut. yang kemudian lahirlah pelbagai bentuk Laporan.Razak Hussin yang terkenal dengan Laporan / Penyata Razak pada tahun 1957 .

murid-murid itu hendaklah diajar Agama Islam ii Pelajaran Agama Islam hendaklah diajar sekurang-kurangnya dua jam seminggu dalam waktu pengajaran am sekolah-sekolah iii Guru-guru Agama yang mengajar Agama Islam hendaklah terdiri daripada mereka yang dibenarkan oleh pihak berkuasa negeri iv Lembaga Pengurus atau Pengelola Sekolah hendaklah membuat persediaan yang sepatutnya bagi mengadakan pelajaran Agama Islam dengan syarat Lembaga Pengurus atau Pengelola dua buah sekolah atau lebih boleh membuat persediaan-persediaan bersama bagi pengajaran tersebut kepada murid-murid yang beragama Islam dalam sekolahsekolah mereka Matapelajaran Pengetahuan Agama Islam dicadangkan supaya dimasukkan kedalam senarai matapelajaran untuk Sijil Rendah Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu . Peruntukan khas tentang pelajaran agama Islam dalam Laporan tersebut merupakan suatu langkah baru yang praktikal bagi menyusuli peruntukan khas tentang agama Islam dalam Perlembagaan Persekuatuan Tanah Melayu. perkara 3 (1) perlembagaan tersebut ada menyebut : Dalam bahagian satu. didapati 15 orang murid atau lebih yang beragama Islam.” Dalam seksyen 49 Ordinan Pelajaran 1957 itu juga dinyatakan secara terperinci kedudukan agama Islam di sekolah-sekolah : i Di mana dalam sebuah sekolah bantuan kerajaan.27 lain bolehlah juga diberi asalkan belanjanya tiada terbeban kepada kerajaan dan lagi tiada boleh barang siapa murid dikehendakki menghadiri pelajaran agama dengan tiada kebenaran ibubapanya. .

pengajaran Agama Islam oleh guru yang diluluskan oleh pihak berkuasa negeri akan dijalankan apabila terdapat 5 orang murid atau lebih yang menganut Agama Islam. Pengajaran pada waktu yang lain hanya akan dibenarkan dengan mendapatkan kelulusan daripada Menteri Pelajaran.Namun bilangan yang beragama Islam harus berjumlah 15 orang murid atau lebih. Menurut Akta 1961 Seksyen 36 yang dikekal dan diguna pakai dalam Akta 1996 : Guru Agama yang telah mendapat kebenaran layak dan bertanggungjawab mengajar Agama Islam. Menurut seksyen 50 (1). Oleh itu perlaksanaannya tidak dapat berjalan dengan licin.” Dari segi kenyataan Ordinan Pelajaran 1957 memperkukuhkan kedudukan pelajaran Agama Islam di sekolah bantuan kerajaan tetapi dari segi perlaksanaannya.28 “ Agama Islam ialah agama bagi Persekutuan. Seksyen 49 itu menghadapi kesulitan. tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman damai di mana-mana bahagian Persekutuan. Pengajaran dilakukan sekurang-kurangnya selama dua jam seminggu pada waktu pengajaran biasa atau waktu lain yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dalam hal atau keadaan tertentu [ seksyen 50(2) ]. Tempoh masa minimum yang diperuntukkan untuk mengajar matapelajaran tersebut ialah dua jam seminggu. Mata pelajaran tersebut biasanya diajar pada waktu persekolahan. . terdapat sedikit perubahan dan diberikan perhatian oleh kerajaan. Walaupun secara tidak teratur pengajaran Agama Islam diperingkat sekolah rendah dan menengah menurut syor penyata Razak.

Falsafah Pendidikan Negara dengan berani telah menjadikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan sebagai teras dan dasar penjurusan segala aktiviti pendidikan.29 Seksyen 51 pula menyatakan bahawa pengelola bagi sesebuah institusi pendidikan bantuan kerajaan boleh mengadakan pengajaran agama selain Agama Islam tertakluk kepada syarat aktiviti pengajaran tersebut tidak boleh dibiayai dengan wang yang diperuntukkan oleh Parlimen [seksyen 51(a)]. Hasil daripada Pendidikan Islam (Pengetahuan Agama Islam) dalam dasar pendidikan negara telah mewujudkan satu golongan pelajar yang kemudiannya mendesak supaya matapelajaran agama ditambah dan diajar di maktab-maktab perguruan. Pelajaran Agama Islam / Tamadun Islam juga perlu diajar di pusat-pusat pengajian tinggi. Bertolak dari Falsafah Pendidikan Negara. Universiti Islam hendaklah diwujudkan dan mata pelajaran Agama Islam wajib diambil dalam peperiksaan awam Jika Akhir tahun 1980 an merupakan tahun-tahun reformasi dan penjelmaan kembali Pendidikan Islam dalam sistem Pendidikan Negara. mengikut [seksyen 51(b)] tiada murid yang boleh mengikuti pengajaran agama selain agama yang dianutinya kecuali dengan kebenaran bertulis ibubapanya. terdapat beberapa matapelajaran (Sains dan Geografi umpamanya) telah diterapkan dengan Akidah dan Syariat Islamiah ) . Selain itu. keseluruhan struktur kurikulum Pendidikan Kebangsaan telah diubah suai agar setiap mata pelajaran samasama mendokong cita-cita FPN dengan menerapkan nilai-nilai murni sejagat ( yang mana keseluruhan nilai-nilai tersebut adalah nilai atau ajaran Islam). Malah tidak keterlaluan dikatakan Falasah Pendidikan Negara telah mendukung cita-cita dan hasrat falsafah Pendidikann Islam. Malah dari segi pendekatan pengajarannya.

Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kementerian Pendidikan (SMKA) SMKA terletak di bawah pengawasan dan kelolaan. Keputusan-keputusan utama dan dasar-dasar dibuat oleh kementerian.SAN terletak di bawah penguasaan dan kelolaan Majlis atau Jabatan Agama Islam Negeri manakala SAR dikendalikan oleh rakyat dari segi pentadbiran. Semua urusan dan keperluan SMKA ditadbirkan mengikut susunan tertentu melalui Pejabat pusat. Di samping itu terdapat pegawai-pegawai yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang-bidang tertentu telah dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan sekolah-sekolah ini. terletak di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan. Pendidikan dari peringkat daerah hingga ke peringkat negeri dan .30 Satu kajian yang dibuat oleh Lembaga Penasihat Penyelarasan Pembelajaran dan Pendidikan Islam (LEPAI). kewangan. sukatan pelajaran dan lain-lain. pengurusan.Kementerian Pendidikan. Sekolah Agama di Malaysia selepas merdeka terbahagi kepada tiga jenis iaitu :    Sekolah Agama Kementerian Pendidikan (SMKA) Sekolah Agama Kerajaan Negeri (SAN) Sekolah Agama Rakyat (SAR) SMKA. melaporkan bahawa pada keseluruhannya Sekolah Agama di negara ini terletak di bawah tanggungjawab pihak–pihak berkuasa yang berlainan. Manankala pengetua sekolah-sekolah tersebut juga diberi latihan bukan sahaja dalam bidang pengajaran dan pembelajaran tetapi juga dalam bidang pentadbiran dan pengurusan. Sekolahsekolah ini hanya bermula di peringkat menengah sahaja iaitu mulai dari tingkatan satu. Dari segi pentadbiran.

Walau bagaimanapun ada beberapa buah negeri yang menyerapkan kurikulum pelajran agama dari negeri lain. pengurusan. Islam SAR tertakluk kepada undang-undang pentadbiran Agama Majlis atau Jabatan Agama Islam Negeri. Sejak tahun 1963 SAN telah menerima Sukatan Pelajaran Kementerian Pendidikan dengan mengadakan peperiksaan SRP (1963) dan SPM (1965). dan seterusnya Tingkatan Enam Aliran Agama (1968) untuk memasukki Fakulti Pengajian Islam di UKM Sekolah Agama Rakyat (SAR) SAR dikendalikan oleh rakyat dari segi pentadbiran. mewakili kerajaan menjalankan peranan sebagai penentu dan mengawal perjalanan sekolah-sekolah tersebut. Oleh itu SAR digalakkan supaya mendaftar dengan Majlis atau Jabatan Agma Islam Negeri . Ada juga di bawah kelolaan badan-badan tertentu seperti Lembaga Pendidikan Islam Melaka dan Yayasan Islam Kelantan Sekolah-sekolah ini ditadbir oleh Kerajaan Negeri . Pendaftaran ini bertujuan memudahkan pihak kerajaan ( negeri dan pusat) menyalurkan apa-apa bantuan dan nasihat.31 Sekolah Agama Kerajaan Negeri (SAN) SAN terletak di bawah pengawasan dan kelolaan Majlis atau Jabatan Agama Islam Negeri. Pentadbirannya di bawah kelolaan Lembaga atau Tidak ada sebuah badan berkuasa yang Jawatankuasa sekolah masing-masing . Oleh yang demikian terdapat perbezaan di antara sekolahsekolah tersebut . sukatan pelajaran dan lain-lain. kewangan. Ini dilakukan kerana sijil yang dikeluarkan oleh sekolah berkenaan telah diiktiraf oleh beberapa buah institusi pengajian agama dari dalam dan luar negeri .

dari semua aspek dan bidang seperti bidang akidah. Pada zaman Rasulullah.perkara yang diajar itu tidak berubah.Ini kerana Islam mestilah berpandukan apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad.Oleh itu kurikulum pendidikan pada zaman Rasulullah.antara kaedah pengajaran yang digunakan adalah talaqqi musyafahah.pondok ataupun madrasah.Khulafa‟ al-Rasyidin dengan kurikulum pendidikan islam di Malaysia zaman sebelum dan selepas merdeka.dapat dinyatakan disini bahawa terdapat hubung kait diantara kurikulum pendidikan islam zaman Rasulullah.32 Hubungkait antara kurikulum pendidikan pada zaman Rasulullah.ibadat akhlak dan semua bidang dalam islam yang lain kekal sepanjang zaman.Khulafa‟ al-Rasyidin dengan kurikulum pendidikan islam di Malaysia zaman sebelum dan selepas merdeka adalah sama.Apa yang diajar oleh Nabi Muhammad dan para sahabat pada zaman Baginda.Begitu juga dalam kurikulum zaman sebelum dan selepas merdeka turut terdapat kaedah talaqqi musyafahah dalam pengajaran.berlakunya proses pengajaran itu di satu tempat atau institusi walaupun hanya dirumah.Khulafa‟ al-Rasyidin dengan kurikulum pendidikan islam di Malaysia zaman sebelum dan selepas merdeka.Dan pada masa Khulafa‟ al-Rasyidin pula terdapat khuttab yang menjadi tempat pengajian.Kaitannya disini adalah pada pada zaman Rasulullah.pada zaman Rasulullah. .Begitu juga pada zaman sebelum merdeka dimana terdapat pengajian yang dijalankan di rumah imam atau tok guru selain ada di masjid.Maka apa yang diajarkan dan dibawa oleh Rasulullah.Manakala selepas merdeka pula proses pengajaran tertumpu di sekolah.proses pengajaran diadakan dirumah atau masjid.Khulafa‟ al-Rasyidin dengan kurikulum pendidikan islam di Malaysia zaman sebelum dan selepas merdeka. Pertama. Seterusnya.begitu juga lah dengan apa yang diajar pada zaman sebelum dan selepas merdeka di Malaysia. Setelah dikaji dan diteliti serta diperhati.

Pendidikan Asas Tilawah al-Quran ii.33 2. Penerapan Adab yang berteraskan Akhlak Islamiah ke dalam diri murid.kemasyarakatan dan kenegaraan. Tumpuan Khusus mata pelajaran Pendidikan Islam: i. Analisis sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran merupakan satu dokumen yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran seseorang guru.ANALISIS SUKATAN PELAJARAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN Sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran merupakan dokumen rasmi yang penting bagi seseorang guru Pendidikan Islam. Pemupukan amalan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah yang dituntut oleh syariat iv. Pembentukan Aqidah dan Bimbingan Asas Fardu Ain iii. Pendidikan Islam sekolah rendah ini merupakan satu subjek wajib yang perlu dipelajari oleh setiap murid tahun satu hingga tahun enam.kemanusiaan.Pendidikan Islam sekolah rendah telah menetapkan untuk memberi penekanan kepada kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh individu Muslim merangkumi aspek keimanan.Dan didalam pendidikan islam pendidikan rendah ini terdapat beberapa dokumen seperti kutan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran yang akan kita bincangkan selepas ini dan disamping buku teks dan buku panduan guru. Para pelajar akan dapat menguasai dan mengaplikasikan aspek-aspek penting dalam organisasi kandungan Pendidikan Islam KBSR. .

berketrampilan.34 Keempat-empat bidang ini hendaklah disampaikan dengan berkesan. beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan alSunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertaqwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya kearah meyakini al-Quran sebagai rujukan petunjuk Allah. Menghafaz ayat lazim yang terpilih untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian. bertanggungjawab. 2. berakhlak mulia. berketrampilan. . Objektif pendidikan islam Setelah mengikuti kurikulum Pendidikan Islam sekolah rendah. 3. beriman. Membaca surah-surah terpilih dari juzu‟ Amma dengan betul dan fasih bagi memupuk minat membaca al-Quran dan menjadi amalan harian. beriman. Pendidikan Islam ini dapat menyumbang ke arah pembentukan muslim mukmin yang berilmu. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan. beramal salih dan bertakwa Matlamat pendidikan islam Matlamat pendidikan islam adalah untuk menghasilkan muslim yang berilmu. beradab. 4. murid dapat : 1.

1. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah SAW sebagai asas perkembangan tamadun manusia. 8. 6. sebagai kecintaan terhadap warisan budaya Organisasi Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Dibahagikan kepada empat bidang iaitu • • • • Bidang Asuhan Tilawah al-Quran Bidang Pelajaran Jawi Bidang Asas Ulum Syariyah Bidang Asas Akhlak Islamiah Bil.35 5. 7. Menghafaz ayat- . Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam fardu ain serta memahami fardu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. Membaca Surah–surah terpilih daripada juzuk Amma dengan betul dan fasih bagi memupuk minat membaca Al-Quran. 2. BIDANG OBJEKTIF TUMPUAN 1 Asuhan Tilawah Al-Quran 1. Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian. Membaca ayat-ayat al-Quraan dengan Betul dan fasih. Membaca dan menulis jawi bangsa.

Penekanan akidah. Asas Akhlak Islamiah Mengamal menghayati adab dan 1.Ibadah dan Sirah dari segi tanggungjawab terhadap diri. 3. Memahami dan mengambil Iktibar dengan sirah Rasulullah S. Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari ddengan menghayati beberapa surah sebagai rujukan petunjuk Allah.36 Bil. keluarga.W 4. 3. Pengetahuan mengenai peraturan ibadah yang ditentukan oleh Allah Taala dan melaksanakannya 3.masyarakat dan Negara. 2 Asas Ulum As.A. BIDANG OBJEKTIF TUMPUAN ayat tertentu dengan betul dan fasih 2. Memahami pengertian surahsurah tertentu daripada Juzuk Amma (Juzuk 30 ) dan menghayati pengajarannya. Implikasi Akidah. sebagai asas perkembangan tamadun manusia.1. Mengamalkan ibadahibadah asas Fardu Ain s erta memahami Fardu Kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam 3. Kepatuhan terhadap nilai-nilai perturan dan cara . 1. 3. A. Percontohan dan pengambilan iktibar dari Sirah Rasulullah S.. Menghafaz ayat-ayat lazim yang terpilih untuk bacaan dalam solat dan ibadah harian.W.pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah 2. Memahami dan meyakini Syariah asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benting keagmaan 2.

struktur HSP. Pelajaran Jawi Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa. Menghayati seni tulisan jawi.masyarakat dan Negara 4. 1. Menulis tulisan jawi dengan baik 2. dan Rasulullah S.W 2.T. Huraian sukatan pelajaran pendidikan islam Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) merupakan satu daripada dokumen utama kurikulum Pendidikan Islam. Kepatuhan terhadap peraturan dan tatacara perhubungan manusia dengan diri. kaedah pengajaran dan pembelajaran serta keperluan penilaian Pendidikan Islam.W. bahan. BIDANG OBJEKTIF akhlak dalam kehidupan seharian TUMPUAN hidup Muslim dalam hubungan dengan Allah S. Bahagian . keluarga. alam sekitar. Membaca jawi dengan lancar 3. Dalam dokumen Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) khususnya dimuatkan maklumat mengenai keperluan kurikulum Pendidikan Islam. organisasi isi.37 Bil.A. Berikut ini dihuraikan konsep HSP .

soalan penilaian dan kerja lanjutan  Kegunaan pembinaan soalan ujian dan penaksiran samada berbentuk formatif atau sumatif . Ia menerangkan bagaimana kandungan Pendidikan Islam perlu dikembangkan dan disempurnakan kepada murid.38 “ Pengenalan HSP Pendidikan Islam ” merupakan satu bahagian yang penting daripada dokumen HSP ini. Fungsi utama Huraian Sukatan Pelajaran ialah untuk: maksud dan  Menentukan skop sukatan  Panduan guru dalam menyediakan isi pelajaran dan pemilihan aktiviti pembelajaran  Kegunaan penyedia buku teks dan bahan pembelajaran bagi memilih dan membina isi kandungan aktiviti pembelajaran. Ia satu dokumen yang memperkembangkan dan memperjelaskan kehendak Sukatan Pelajaran.

39

Organisasi Huraian Sukatan Pelajaran Huraian sukatan pelajaran mempunyai format tertentu dan diselaras bagi semua mata pelajaran.Kandungan Huraian sukatan dipersembahkan dalam bentuk lajur.

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Pembelajaran

Pengalaman

Aras 1 :

Aras 2 :

Aras 3 :

Keterangan lajur

Lajur

Kandungan dalam Lajur

Lajur Bidang Pembelajaran

Mengandungi tajuk-tajuk seperti kandungan sukatan pelajaran.

dalam

Lajur Hasil Pembelajaran

 Berkaitan dengan hasil pembelajaran yang mesti dicapai oleh murid.

40

 Mengandungi kenyataan atau keterangan mengenai kesan atau hasil dari proses pembelajran yang dialami oleh murid, samada kesan berbentuk dalaman (implisit) atau luaran ( eksplisit).

 Hasil pembelajaran yang mesti dicapai bagi setiap tajuk telah dibahagikan kepada 3 aras iaitu aras 1, aras 2 dan aras 3 bertujuan untuk memenuhi keperluan tiga golongan prestasi murid. Aras 1 : Aras ini bertujuan memenuhi keperluan golongan murid berpencapaian rendah. Ia merupakan aras yang paling rendah atau paling mudah yang mesti dikuasai oleh keseluruhan murid. Bimbingan dan dorongan dengan aktiviti yang sewajarnya perlu diberi untuk mencapai penguasaan hasil pembelajaran aras ini, iaitu tahap yang paling minima.

Aras 2 : Aras sederhana atau pertengahan yang perlu dikuasai oleh murid yang mempunyai aras kebolehan yang sederhana. 60% 70% daripada keseluruhan murid dalam kelas sepatutnya menguasai tahap ini .

41

Aras 3 : Aras paling tinggi. Ia perlu dikuasai oleh murid-murid pencapaian tinggi. Selalunya 15 % - 20% murid yang diajar boleh menguasai aras ini

Lajur Cadangan Pembelajaran

Pengalaman  Memuatkan cadangan strategi, kaedah, teknik, aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru untuk mencapai hasil pembelajaran yang baik.  Cadangan kepada guru tentang pengalaman pembelajaran yang akan dialami oleh murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Tumpuan mata pelajaran Pendidikan Islam 1.Asuhan tilawah al-Qur‟an Bacaan :

i.

Mengenal huruf-huruf hijaiyyah tunggal, bersambung dan berbaris fathah, kasrah,dhammah, tanwin, sukun dan syaddah.

ii. Membaca kalimah dan potongan ayat

Membaca potongan ayat-ayat dari surah-surah mengandungi tanda bacaan mad dan waqaf tertentu yang vi. nun syaddah dan mim sakinah yang viii. Membaca potongan ayat-ayat daripada surah-surah tertentu yang mengandungi bacaan qalqalah. Membaca potongan ayat-ayat dari surah-surah tertentu mengandungi mim syaddah. Membaca ayat-ayat pendek mengandungi nun sakinah dan tanwin vii. Membaca surah-surah dengan betul dan fasih : v. Berikut surah-surah yang dicadangkan. Membaca kalimah dan ayat-ayat pendek pelbagai baris iv. Bil Surah Bil Surah Bil Surah 1 2 3 4 5 Al-Fatihah An-Nas Al-Falaq Al-Ikhlas Al-Masad 11 12 13 14 15 Al-Fil Al-Humazah Al-„Asr Al-Takathur Al-Qari‟ah 21 Al-Tin 22 Al-syarh 23 Al-Dhuha 24 Al-Lail 25 Al-Syams .42 iii.

Al-Takathur Al-Qari‟ah Al-Adiyat Al-Zalzalah Al-Bayyinah Al. b. i. h.-Qadr Al-„Alaq 26 Al-Balad 27 Al-Fajr 28 Al-Ghasiyyah 29 Al-A‟la 30 Al-Tariq Hafazan : Menghafaz surah-surah berikut : a. Al-Fatihah An-Nas Al-Falaq Al-Ikhlas Al-Kafirun Al-Kawthar Al-Ma‟un Al-Quraisy Al-Fil l. r. e. p. f. c. n. o.43 6 7 8 9 10 Al-Nasr Al-Kafirun Al-Kawthar Al-Ma‟un Al-Quraisy 16 17 18 19 20 Al-Adiyat Al-Zalzalah Al-Bayyinah Al. d. t. q. m.-Qadr Al-„Alaq Al-Tin Al-syarh . g. s.

7  Surah al-Nas ayat 1-6  Surah al-Falaq ayat 1-5  Surah al-Ikhlas  Surah al-Kawthar  Surah al-Ma‟un ayat 1-7  Surah al-Qadr ayat 1-5  Surah al-Dhuha ayat 1-11 2. Al-Dhuha Kefahaman : Pengertian Al-Quraan Kelebihan membaca Al-Quraan Sejarah ringkas al-Quraan Memahami surah-surah berikut secara umum  Surah Al-Fatuhah ayat 1 . Al-Humazah Al-„Asr u. Akidah Ibadah Akhlak Tajuk-tajuk Akidah ialah:         Pengertian Rukun Iman Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Maliakat Beriman Kepada Rasul Beriman kepada Kitab-Kitab Beriman kepada Hari Akhirat Beriman kepada Qadak dan Qadar Pengertian Rukun IslamSifat wajib Allah . k.Bidang asas ulum syariah i.44 j. iii. ii.

iii.45      Ibadah Nama-nama Allah (Asma al-Husna ) yang berikut: Pengertian Dosa dan pahala Pengertian Syirik.Ketika Sujud .Doa Iftitah .Tahyatul awal dan akhir .Doa Qunut.Ketika duduk antara dua sujud . Sam‟iyyat : Pengertian Perkara-perkara sam‟iyyat o o o o o o Konsep Ibadah Pengertian Jenis-jenis Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah Jenis-jenis hukum Bersuci :  Pengertian  Tanggungjawab bersuci  Istinjak  Bersuci dari najis  Bersuci dari hadas  Tayammum  o Solat:    Pengertian Solat Fardu Bacaan dalam solat serta terjemahannya .Takratul Ihram . Azan dan Iqamah        .Surah AlFatihah .Ketika Ruku‟ . Pelakuan Solat (Rukun Fi‟li) dan hikmahnya Perkara-perkara yang membatal solat Rukun-rukun Syarat-syarat wajib Syarat-syarat sah Sunat Ab‟adh dan Hai‟ah.Ketika Iktidal .

46      Sirah : Solat berjamaah Solat Jumaat Ibadah puasa Solat Hari Raya Aidil fitri dan Aidiladha Solat Jenazah Tanda-tanda kenabian Salasilah keturunan Nabi Penyusuan dan Pemelihraan Nabi Nabi dibesarkan dan dididik nilai murni Kematian bapa dan ibu Nabi Kematian Datuk Tentangan terhadap Rasulullah Israk dan Mikraj Perjanjian Aqabah Hijrah kemadinah Pembinaan Masjid pertama Persaudaraan Muhajirin dan Ansar Pembentukan Negara Madinah Pemeliharaan Nabi oleh bapa saudara Pekerjaan Nabi( Semasa Kecil & Dewasa Pekhawinan Nabi Peritiwa Hajarul al-Aswad Peristiwa di Gua Hira‟ Mukjizat Al-Quraan Mempertahankan Madinah Piagam Madinah Perjanjian Hudaibiah Pembukaan Kota Mekah Perkembangan Islam Zaman Rasul Haji Wida‟ Dakwah Rasulullah (sulit dan terang) .

Adab bercakap dengan ibu bapa Adab menolong ibu bapa Adab bergaul dengan keluarga .Bidang adab dan akhlak islamiyyah a.W. Adab terhadap Ibu Bapa dan Keluarga I. Adab dalam Kehidupan Harian Dalam bahagian ini anda akan didedahkan mengenai perkara berikut : Adab Makan Minum Adab Qada Hajat Adab tidur dan bangun tidur Adab mandi dan bersugi Adab berwuduk Adab berpakaian Adab berkenderaan Adab masuk dan keluar rumah Adab menghidang makan dan minuman Adab berjalan Adab bertanya Adab mengurus diri b. 3. III.A. II.47 Hijrah ke Habsyah Pembesar Mekah terima Rasulullah Kewafatan Rasulullah S.

Adab Menuntut Ilmu . Adab dalam kehidupan Bersosial Adab bergaul dengan rakan Adab di masjid dan surau Adab bercakap dengan rakan Adab melayan tetamu Adab menziarah orang sakit Adab menziarah rakan Adab menziarah orang tua Adab dengan orang tua Adab menziarah jenazah kubur Adab makan di majlis keramaian Adab berjiran Adab berkumpul Adab berjual beli Adab bekerja Adab menziarah jiran Adab ketika bermaian Adab terhadap tempat dan harta benda awam Adab kecintaan kepada Negara Adab menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar Adab rehlah Adab manusia dan makhluk lain Adab dengan pemimpin d.48 c.

iii. iv. i.Pelajaran Jawi f.Adab membaca Al-Quraan 4. k. menyebut dan menulis suku kata tertutup Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat Mengenal . Mengenal . h. v. ii. j. vii. menyebut dan menulis huruf jawi tunggal Mengenal . menyebut dan menulis suku kata terbuka Mengenal . e. menyebut dan menulis huruf jawi sambung Mengenal . vi. p.Adab membawa dan menyimpan Al-Quraan ii. g. Adab bercakap dengan guru Adab ke sekolah Adab Belajar Adab semasa di sekolah Adab berhujah Adab menolong guru Adab menjaga harta benda sekolah Adab dengan Al-Quraan i. o. n. membaca dan menulis perkataan berimbuhan dan ayat pendek Menggunakan tanda baca Membaca pelbagai jenis teks bacaan Menulis pelbagai jenis teks Mengenal dan menulis khat Nasakh dan Rik‟ah. .49 i. m. membaca dan menulis perkataan pinjaman Mengenal . l.

. KELEMAHAN 1.Sukatan ini memang perlu diajar pada tahun satu kerana ia merupakan asas akidah islam dan isinya juga berpadanan dengan tahap pemikiran pelajar.50 Analisis : Tahun : 1 Matapelajaran : Pendidikan Islam tahun 1 Akidah TAJUK -RUKUN IMAN KEBAIKAN 1. .Skop perbincangan boleh diluaskan lagi tetapi biarlah berpadanan dengan pemikiran tahun 1.Sukatan ini terlalu ringkas dan murid tidak dapat menghayati isinya.Murid hanya mampu menyebut dan menulis sahaja tanpa mampu untuk memahaminya kerana isi terlalu ringkas PENAMBAHBAIKAN Sukatan ini perlulah membuat penambah baikkan terutama pada bahagian aktiviti supaya murid lebih memahami maksud yang sebenar.

Surah Al Kausar 5 . Surah Al Ansar 3.Surah Al Maa‟un 6 . PENAMBAHBAIKAN Perlu lebih penekanan terhadap tajwid dan memastikan murid betul-betul mampu membaca sendiri dan tidak mengikut guru sahaja.Surah Al Quraisyh 7.Surah Al Fil KEBAIKAN Pelajar dapat membaca surahsurah tersebut dengan betul dan fasih KELEMAHAN Sukatan ini tidak menjamin semua pelajar untuk mampu betul-betul mampu untuk membaca surahsurah tersebut bukan sahaja betul dan fasih tetapi bertajwid.Surah Al Kafirun 4. Surah Al-Masad 2. .51 Tahun : 2 Matapelajaran : Pendidikan Islam tahun 2 tilawah Al-Quran TAJUK -Membaca surah dengan betul dan fasih 1.

makruh.Pelajar masih lagi keliru dan tidak dapat mengetahui tentang Ibadah yang mempunyai hukum seperti PENAMBAHBAIKAN 1.Pelajar dapat KELEMAHAN 1.dan mengetahui serba haram sedikit tentang adanya Ibadah yang mempunyai hukum seperti wajib. .52 Tahun : 3 Matapelajaran : Pendidikan Islam Ibadah TAJUK Ibadah KEBAIKAN 1.Bolehla ditambah dalam sukatan contoh yang lebih mudah difahami dan penerangan yang diberikan hendaklah wajib.sunat.dan wajib.dan betul-betul dapat haram haram ini dan ada yang tidak dapat membezakannya kerana kekurangan contoh dan penerangan dalam sukatan difahami murid.sunat.sunat.makruh.makruh.

Akan tetapi peranan guru sangat penting dalam member contoh dan teladan kepada pelajar .Dapat menyatakan Adab ketika berjalan KELEMAHAN Pelajar tidak dapat untuk mempraktikkan adab berjalan dalam kehidupan seharian kerana hanya belajar teori sahaja dalam sukatan yang ada pada hari ini.Ini menyebabkan pelajar kurang faham akan kepentingan adab berjalan ini. PENAMBAHBAIKAN Aktiviti dan praktikal perlu lebih banyak.53 Tahun : 4 Matapelajaran : Pendidikan Islam Adab dan Akhlak Islamiyah TAJUK Adab Berjalan KEBAIKAN 1.

.54 Tahun : 5 Matapelajaran : Pendidikan Islam tahun 5 Jawi TAJUK Membina dan menulis pelbagai jenis ayat. PENAMBAHBAIKAN Sukatan pelajaran harus ditambah baik dengan menambah aktiviti dan latihan supaya pelajar lebih mahir. KEBAIKAN Pelajar akan dapat membina dan menulis tulisan jawi dan sesuai dengan tahap mereka KELEMAHAN Sukatan ini tidak banyak membantu pelajar dalam mengukuhkan kemahiran menulis jawi mereka.

Menambah isi dalam sukatan supaya pelajar mengetahui dan pelajar mengetahui dibulan ramadhan tentang ibadah puasa dibulan ramadhan.55 Tahun : 6 Matapelajaran : Pendidikan Islam Ibadah TAJUK -Ibadah puasa ramadhan KEBAIKAN 1.Pelajar hanya mengetahui puasa PENAMBAHBAIKAN 1.Sukatan ini membolehkan KELEMAHAN 1. tetapi tidak dapat menghayatinya. .Pelajar dapat menghayati juga tidak mengetahui kelebihan dan kebaikan puasa kepada diri mereka sendiri dan amalan – amalan lain yang sangat di tuntut dalam bulan ramadhan kerana tiada penekanan dalam sukatan ibadah puasa di bulan ramadhan.

Buku teks telah digubal oleh panel penulisan yang telah dilantik. Buku teks ditampilkan sebagai agen perubahan yang berkemampuan untuk membantu memberikan prospek baru dalam penerokaan.pengetahuan dan pelbagai maklumat lain yang benar bagi membantu membentuk minda pelajar. progresif. penguasaan kemahiran baru dan terkini. Setiap tajuk pelajaran telah disediakan dengan isi pelajaran yang lengkap. Quran‟ dan „Pelajaran Jawi‟ dan jilid dua “Bidang Asas Ulum Syariyyah” dan III. Buku Teks mengandungi dua jilid iaitu jilid satu untuk „ Asuhan Tilawah “Adab dan Akhlak Islamiah‟ Al II. .Menganalisis buku teks dan buku panduan guru 1.Buku teks menggunakan ilustrasi yang menarik beserta dengan bahasa yang ringkas dan padat bagi merangsang minda pelajar dan membantu murid untuk lebih memahami dan menghayati isi pelajaran.Buku Teks Konsep Buku Teks Buku teks Pendidikan Islam yang terbaru kini dan digunakan disekolah dibina berdasarkan semakan semula KBSR. Kandungan Buku Teks : I.56 3. dinamik dan seimbang bagi para pelajar sekolah Buku teks merupakan satu bentuk penulisan yang terkandung fakta didalamnya.Isi kandungan memenuhi dan menepati kehendak sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran.

Di akhir setiap topik dicadangkan aktiviti susulan dan latihan untuk penilaian. Keberkesanan Buku Teks : 1.Buku teks ini sangat membantu bagi memudahkan pelajar memahami pelajaran Pendidikan Islam ini. V. Buku teks boleh membantu murid-murid membuat persediaan belajar.Namun. Isi kandungan buku teks dilengkapkan dengan grafik-grafik yang menarik perhatian murid-murid . 3. VI. Buku teks juga memberikan kemudahan kepada guru untuk membuat aktiviti dan latihan. Setiap tajuk juga disediakan dengan aktiviti gerak minda.57 IV. Bagi setiap isi pelajaran telah ditentukan hasil pembelajaran dan aras pembelajaran seperti yang telah ditetapkan dalam Huraian Sukatan Pelajaran.masih lagi terdapat ruang yang kecil yang boleh ditambah baik. 4.Ia sebagai sumber rujukan utama bagi para pendidik.Begitu juga bagi buku teks Pendidikan Islam.Antaranya adalah isi yang . 5. Rumusan Buku teks sangat berguna dalam semua mata pelajaran yang ada di dalam sistem pendidikan di negara ini. Buku teks juga menjadi panduan awal kepada murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. penghayatan dan info islam. Membangkitkan minat murid untuk membaca dengan ilustrasi yang menarik. 2. VII. Buku teks juga sebagai bahan rujukan murid-murid di sekolah dan di rumah ketika membuat ulangkaji.

Ini menyebabkan murid tidak dapat memahami sepenuhnya perkara dalam tajuk tersebut. Analisis Buku Panduan Guru Buku Panduan Guru (BPG) ialah sebuah buku yang digunakan sebagai suber rujukan kepada guru untuk melaksanakan pengajaran denagn baik dan mudah. BPG dapat membantu guru untuk menjalankan pengajaran matapelajaran dengan lebih infension dan bermutu serta dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam kepada pelajar. Fungsi Buku Panduan Guru          Wujud pembelajaran yang berkesan dan suasana mengembirakan .Keseluruhannya. Penglibatan murid secara aktif bilik darjah yang Strategi pengajaran yang merangsangkan perbincangan dan penerokaan Suasana pembelajaran koperatif di mana murid berpeluang melihat diri mereka sebagai murid yang berkebolehan Kemahiran Berfikir Pengajaran Berasaskan kajian Masa Depan (KMD) Pembelajaran secara konstruktivisme Pembelajaran secara kontekstual Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Kandungan Buku Panduan Guru Panduan mengendalikan setiap bab.buku teks merupakan satu elemen yang sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. .58 terlalu ringkas dalam sebilangan kecil tajuk.

Kementerian Pendidikan menghasilkan buku panduan guru ini adalah sebagai satu strategi bagi memastikan kurikulum berjalan dengan cara yang terbaik dan terkini. Kangkah aktiviti bagi setiap aktiviti.59 Hasil pembelajaran. Keberkesanan Penggunaan Buku Panduan Guru 1. Set induksi. Rumusan Buku panduan guru ini boleh diibaratkan sebagai buku teks untuk guru. Sebagai garis panduan yang terarah bagi guru untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Membantu guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan dalam bilik darjah.Ia sangat membantu dalam memberi contoh dan tunjuk ajar kepada para pendidik di Malaysia sekelian.Keseimpulannya para guru perlu menjadikan buku panduan ini sebagai panduan dan rujukan utama dalam mereka menjayakan proses pembelajaran dan pengajaran mereka. 2. 3. . Buku Panduan Guru juga menyediakan contoh-contoh aktiviti dan latihan yang sesuai yang boleh membantu guru di dalam kelas. Panduan jawapan.

1 Murid dapat menguasai kemahiran bacaan al-Quran dengan kaedah Iqra‟.  3. Program 6 Bulan Pertama Takrif Program 6 Bulan Pertama ialah program yang menumpukan kepada penguasaan kemahiran membaca al-Quran pada enam bulan pertama Tahun Satu. Peruntukan Waktu Pengajaran dan pembelajaran di Tahun Satu berfokus kepada penguasaan kemahiran membaca al-Quran selama 6 bulan (18minggu Pengajaran dan Pembelajaran) mulai Januari hinggaJun dengan peruntukan masa empat kali seminggu.3 Murid dapat menghabiskan bacaan al-Quran sebanyak 30 juzuk. Kumpulan Sasaran Semua murid yang beragama Islam Tahun Satu Sekolah Rendah.  3. Strategi Pelaksanaan Tempoh Pelaksanaan  Murid Tahun Satu akan mengikuti aktiviti Model 6 Bulan Khatam al-Quran selama 6 bulan pertama setiap tahun (Januari hingga Jun). Bagi 6 bulan berikutnya mereka akan mengikuti kurikulum Pendidikan Islam berdasarkan sukatan pelajaran sedia ada. Dua waktu selebihnya digunakan untuk Pemulihan Jawi. Matlamat  3. .2 Murid dapat membaca al-Quran dengan lancar dan bertajwid.60 Menganalisis pelaksanaan Pendidikan Islam 6 Bulan Pertama dan Model-Model Program J-QAF.

Guru hendaklah menetapkan sasaran minima lima minit masa bacaan untuk setiap murid bagi setiap waktu P&P.Ulum Syariah dua waktu dan Jawi satu waktu. Muridmurid yang telah menguasai bacaan al-Quran boleh meneruskan dengan aktiviti bacaan al-Quran model 6 bulan khatam al-Quran. Murid yang telah khatam akan mengulangi bacaan untuk tujuan peningkatan mutu bacaan al-Quran. i. Bagi kelas yang ramai murid sasaran ini sukar dicapai. Bagi murid yang belum membaca Iqra‟ dimulakan dengan Iqra‟ 1 manakala murid yang telah membaca Iqra‟ dan menguasainya mereka menyambung bacaan pada buku Iqra‟ yang seterusnya. Ujian ini boleh dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disediakan oleh pihak sekolah iv. Proses talaqqi dan musyafahah dalam kelas dikendalikan oleh Guru Pendidikan Islam (GPI) dan 3 orang guru j-QAF. . oleh itu guru boleh meminta dua orang murid yang berkebolehan membaca secara serentak. Proses P&P model ini bermula dengan penentuan tahap pencapaian murid melalui satu ujian ringkas untuk tujuan diagnostik.61 Pada enam bulan berikutnya mulai Julai hingga Disember peruntukan waktu Asuhan Tilawah al-Quran ialah tiga waktu. Murid Tahun 1 pada enam bulan pertama hendaklah menggunakan buku Iqra‟ 1 hingga 6dengan berdasarkan Agihan Bacaan Iqra‟ Model 6 Bulan Khatam al-Quran ii. Pengajaran dan pembelajaran dijalankan secara individu menggunakan pendekatan talaqqi dan musyfahah. iii.Proses ini dilakukan secaralangsung oleh guru untuk setiap murid. Proses Pengajaran dan Pembelajaran. Berdasarkan hasil ujian guru membahagikan murid kepada beberapa kelompok mengikut tahap kebolehan masing-masing. v. vi.

Kaedah ini dilaksanakan melalui proses berikut:  Murid mendengar bacaan contoh dari guru.62 vii. x. Laporan penilaian Iqra‟ hendaklah dilengkapkan dengan menggunakan borang penilaian alQuran seperti yang digunakandalam Pelaksanaan Program Jawi dan al-Quran Enam Bulan Pertama Tahun Satu 2005. Penilaian hendaklah dilakukan pada setiap bulan pengajaran dijalankan. Penilaian Penilaian bacaan Iqra‟ perlu dilakukan pada setiap 3 bulan kepada murid bagi mengesahkan murid tersebut benar-benar menguasai bacaan yang direkodkan oleh guru PI dan guru j-QAF. guru j-QAF atau murid turus mengesahkan bacaan murid dengan memberikan pujian. Jika terdapat murid yang tidak mencapai tahap yang diharapkan dalam tempoh tersebut.  Guru PI.  Guru PI. kaset contoh bacaan. guru j-QAF atau murid turus.CD atau lainlain.  Murid membaca dengan bimbingan guru PI. KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Khatam Al-Quran Model 6 Bulan menekankan penggunaan kaedah talaqqi dan musyafahah. guru j-QAF atau murid turus membetulkan bacaan murid. Selepas tamat tempoh 6 bulan satu lagi bentuk penilaian keseluruhan hendaklah dibuat bagi mengenalpasti semua pelajar dapat membaca al-Quran dengan baik. Laporan penilaian hendaklah dilengkapkan dengan menggunakan borang penilaian al-Quran seperti yang digunakan dalam Pelaksanaan .pemulihan mesti dijalankan agar tidak ada pelajar yang tercicir. Penilaian khatam al-Quran hendaklah dijalankan dengan berpandukan kepada agihan markah yang ditetapkan ix. viii.

Penilaian menyeluruh bagi model 6 bulan khatam al-Quran hendaklah dilakukan pada Julai dan Oktober bagi menentukan tahap pencapaian bacaan al-Quran setiap individu. Penilaian hendaklah menggunakan ayat bacaan semasa murid. Laporan analisa pencapaian murid hendaklah menggunakan borang yang disediakan dan dihantar ke JPN pada bulan Julai dan Oktober. Jumlah ayat : 60 markah ii. BPK dua kali setahun iaitu Julai dan Oktober). JPN kepada Bahagian Pendidikan Islam (BPI.Sekolah kepada Pejabat Pendidikan Daerah/Gabungan (PPD/PPG pada setiap bulan Julai dan Okt). PPD kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN pada setiap bulan Julai dan Okt). Kualiti bacaan : 40 markah Markah jumlah ayat dikira berdasarkan jumlah ayat tertinggi yang di baca oleh murid iaitu : ayat tertinggi X 60 Jumlah ayat keseluruhan = . ii. Laporan penilaian yang dilengkapkan ini hendaklah difailkan untuk simpanan dan dihantar ke pihak yangbertanggungjawab seperti berikut: i. Penilaian ini hendaklah berdasarkan panduan berikut:  Agihan markah i. Pihak JPN akan menghantar laporan analisa tersebut ke BPI. BPK pada Julai dan Oktober.63 Program Jawi dan al-Quran Enam Bulan Pertama Tahun Satu 2005. iii.

Program ini hasil cetusan ilham daripada bekas perdana menteri Malaysia yang kelima iaitu Tun Abdullah B.guru perlulah memastikan bahawa murid betul-betul boleh membaca al-Qur‟an dan Iqra‟ dengan sendiri sahaja dan bukannya baca ikut guru. Al-Quran. Selain itu. Al-Quran. Ahmad Badawi. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengadakan beberapa mesyuarat dan bengkel seterusnya mengadakan seminar Jawi. . Oleh itu. Bermula pada tahun 2005. Arab dan Fardhu Ain. Bahasa Arab dan Fardhu Ain. J-QAF Program j-QAF adalah satu program yang memantapkan lagi sistem pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam.Namun. murid-murid akan dapat mengukuhkan lagi ilmu pengetahuan dan mendapat tunjuk ajar yang sepatutnya oleh guru-guru yang terlatih. Program j-QAF telah dilaksanakan secara uji kaji dalam projek rintis selama 3 bulan bermula pada April 2004 dan berakhir pada Julai 2004. Program ini juga bertujuan untuk memberi penekanan yang mendalam berdasarkan beberapa bidang antaranya Jawi. program j-QAF telah dilaksanakan secara berperingkat-peringkat setelah mendapat persetujuan daripada Perdana Menteri.64 Rumusan Program enam bulan pertama ini sebenarnya satu program penting kerana membolehkan pelajar untuk mengenali dan berkebolehan untuk membaca al-Qur‟an dengan fasih dan lancar serta bertajwid. Program ini memperkasakan dan memantapkan lagi pendidikan islam di sekolah-sekolah.

KEPENTINGAN PROGRAM j-QAF Program j-QAF menjadi lebih penting sebagai suatu usaha ke arah memperkasakan PI yang sedia ada supaya semua bidang dalam PI iaitu bidang Tilawah al-Quran. Menguasai asas Bahasa Arab Komunikasi. OBJEKTIF-OBJEKTIF PROGRAM j-QAF Antara objektif atau matlamat program ini ialah. pengukuhan. iv. Menguasai bacaan dan tulisan Jawi. bimbingan. . Khatam al-Quran. Pelaksanaan program ini menggunakan kurikulum serta model dan modulnya yang tersendiri. KONSEP PROGRAM j-QAF Program j-QAF adalah suatu usaha memperkasakan Pendidikan Islam (PI) melalui penekanan khusus dalam pengajaran Jawi. Bahasa Arab dan Fardu Ain yang dilaksanakan di peringkat persekolah rendah. murid-murid akan didedahkan dengan aktiviti ko-kurikulum serta kurikulum yang bersesuaian. Pelaksanaannya menggunakan peruntukan jadual waktu sedia ada. iii. pengayaan dan penghayatan murid. semua murid islam sekolah rendah akan dapat : i. Akidah. Akhlak dan Jawi lebih berkesan dan dapat dihayati dan diamalkan dalam kehidupan. Sirah Nabawi. Ibadah. ii.65 Melalui program ini juga. Al-Quran. Tenaga guru yang khusus digunakan untuk pemulihan. Memantapkan dan menghayati amalan fardu ain. kemahiran.

Justeru. murid dapat membaca dan menggunakan tulisan jawi dengan betul dan lancar. murid dapat membaca dan menguasai al-quran pada peringkat rendah lagi seterusnya boleh mengamalkan dalam kehidupan seharian mereka.66 Kepentingan Pemulihan Jawi Jawi adalah salah satu daripada kompenen pendidikan islam dan mula dilaksanakan pada tahun 2003 dengan pendekatan pengajaran 2 waktu seminggu pada 6 bulan pertama di tahun Satu. . Ia diajar di sekolah-sekolah rendah secara berpilih dan terhad. Pendidikan Islam pada masa ini hanya mengutamakan kepada kebolehan membaca sahaja manakala aspek khatam tidak ditekankan di sekolah tetapi menyerahkannya kepada Masyarakat. Oleh itu. Namun ia tidak menekankan pembelajaran sehingga khatam al-Quran kerana ia memerlukan bimbingan berterusan daripada para ustaz dan ustazah. Kepentingan Bahasa Arab Status Bahasa Arab Sekolah Rendah pada masa ini sebagai mata pelajaran dan bahasa tambahan. Laporan pemantauan telah menyatakan bahawa penguasaan bacaaan jawi dalam pendidikan islam semata-mata masih belum mencukupi dan berkesan. Tidak semua murid berpeluang memmuridinya. Kepentingan Khatam al-Quran Al-Quran pula telah diajar sebagai sebahagian Pendidikan Islam dalam bidang Asuhan Tilawah al-Quran pada masa ini. Oleh itu. Pengukuhan terhadap jawi juga perlu dilakukan dari semasa ke semasa. Oleh itu pemulihan Jawi dalam j-QAF menjadi keutamaan khasnya kepada murid tercicir supaya semua murid boleh menguasai Jawi setelah diberi bimbingan secara berterusan.

Model 6 Bulan Khatam Al-Quran.67 Kepentingan Fardhu Ain Ramai ibu bapa masih belum berpuas hati dengan tahap pencapaian dan penguasaan anak-anak mereka terhadap amalan fardu ain terutama dalam hal ibadah mendirikan solat. Model Kelas Pemulihan Jawi. Model Bestari Solat (Kokurikulum). MODEL-MODEL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DAN KOKURIKULUM j-QAF. Setiap sekolah perlu menjalankan aktiviti pengukuhan di peringkat sekolah dengan menyediakan bahanbahan bacaan tambahan yang bersesuaian serta mempertingkatkan penggunaan . Model Kelas Pemulihan Jawi. Model Perluasan Pelaksanaan Bahasa Arab Komunikasi. Berdasarkan pemerhatian ini. salah satu pendekatan yang perlu dipraktikkan ialah dengan mengadakan kelas-kelas fardhu ain. amali solat dan sebagainya. maka beberapa model telah dikenalpasti untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah rendah bermula pada tahun 2005. Setelah diteliti dan dikaji. Model Kelas Pemulihan Jawi adalah salah satu model yang telah dipilih untuk program j-QAF. Antara model-model yang telah dipilih dan digunakan ialah : • • • • • Model Tasmek Khatam Al-Quran. Guru khas yang telah dilantik akan menjalankan tugas bagi setiap sesi pengajaran dan pembelajaran pada waktu yang telah ditetapkan menggunakan modul yang telah disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

serta membaca suku kata terbuka dan perkataan-perkataan mudah yang dibina daripada suku kata tersebut. Jumlah murid bagi satu kelas pemulihan hendaklah di antara 6 hingga 10 orang. 4. Jawatankuasa Pelaksana bermesyuarat bagi memutuskan perkara berikut:  Mengenalpasti murid-murid yang belum menguasai melalui ujian khas atau maklumat daripada guru yang mengajar. Melaksanakan Kelas Pemulihan Jawi mengikut agihan kemahiran dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang telah ditentukan.huruf tunggal. 3. Selain itu. Membuat penilaian dan merekodkan pencapaian murid setiap kali kelas dilaksanakan.68 kemudahan ICT sedia ada. Kumpulan Sasaran Kumpulan sasaran modul ini ialah murid-murid Tahun 1 yang tidak dapat melepasi ujian khas sepertimana lampiran iaitu tidak mengenal huruf tunggal atau suku kata terbuka. guru perlu membuat pemantauan dan memastikan setiap murid dapat menguasai jawi dari semasa ke semasa. 2. Matlamat Memastikan semua murid islam menguasai bacaan dan tulisan jawi serta memupuk semangat cintakan warisan budaya bangsa. menulis huruf. menyebut. Memastikan Unit j-QAF di bawah Panitia Pendidikan Islam dan dipengerusikan oleh Guru Besar. 5. Proses pengajaran dan pembelajaran akan menekankan kaedah permainan dan nyanyian yang menyeronokkan.   Penyediaan tempat yang sesuai bagi pelaksanaan kelas pemulihan jawi. Objektif Murid yang keciciran dalam jawi akan dipulihkan dengan sekurang-kurangnya dapat mengenal. . Penyediaan bahan bantu mengajar. Strategi Pelaksanaan 1.

Menyemak laporan yang dibuat oleh guru mata muridan dan guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF. Menubuhkan jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah. 3) Guru Mata Pelajaran bertanggungjawab:  Menjalankan ujian khas untuk memilih murid yang akan mengikuti Kelas Pemulihan Jawi. membaca dan menulis huruf-huruf dan suku katasuku kata dan rangkai kata yang mengikut format yang telah disediakan. Menjalankan Ujian Pengesanan sebelum murid mengikuti kelas Jawi sedia ada. Guru hendaklah melaksanakan penilaian setiap kali kelas dijalankan. Memastikan Kelas Pemulihan Jawi Ini Dapat Dilaksanakan Dengan Sempurna. Memantau Perlaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi. Agihan Tugas 1) Guru Besar Bertanggungjawab:     Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi. Penilaian tersebut hendaklahberdasarkan beberapa aspek antaranya ialah menguji kemahiran mengenal. Penilaian 1. 2) Ketua Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab:    Bekerjasama dengan guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF dan guru-guru Pendidikan Islam menyediakan keperluan pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi. Hasil penilaian mestilah direkodkan ke dalam Borang Khas Penilaian Kelas Pemulihan Jawi yang telah disediakan.69 6. 2. . Merupakan setiausaha jawatan kuasa pelaksana peringkat sekolah. 3. Murid kelas biasa yang gagal dalam ujian pengesanan akan di masukkan ke Kelas Pemulihan Jawi.

Bagi pelajar yang ketinggalan pula.   Membantu guru lain dalam merancang dan menyediakan aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran.2.3).  Menjalankan kerja-kerja khusus bagi murid-murid yang lemah atau yang lambat dan yang terpilih dari tahun 1– 6.model ini sangat . Dengan adanya model ini. 4) Guru Pemulihan bertanggungjawab:  Melaksanakan Kelas Pemulihan Jawi mengikut agihan kemahiran yang ditetapkan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan mantap.70  Meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran seperti biasa di dalam kelas. ANALISIS Dari hasil pemerhatian saya.Model Kelas Pemulihan Jawi ini merupakan satu usaha yang sangat bagus dan dipuji kerana dalam keadaan sekarang ini ramai orang melayu sudah tidak mengenali lagi tulisan jawi ini.para murid sekelian mampu untuk belajar dan mengetahui dan menguasai tulisan jawi. Keutamaan di tumpukan kepada murid-murid tahap satu (tahun 1. Melaksanakan penilaian berterusan terhadap kelas pemulihan jawi berdasarkan maklumat-maklumat berikut:     Kemajuan murid Latar belakang murid Laporan kesihatan murid Melaporkan perjalanan kelas dan hasil penilaian kepada ketua panitia dan seterusnya merekodkan penilaian terhadap murid-murid.

keupayaan murid dan waktu guru tasmik yang terdiri daripada guru j-QAF. Guru j-QAF & GPI akan menilai dan mengesahkan seminggu. Guru tasmik tersebut hendaklah dilantik secara rasmi oleh pihak sekolah.71 berkesan dan berguna bagi mereka supaya mereka dapat juga menguasai tulisan jawi ini. Model ini haruslah diteruskan dan dilaksanakan serta ditambahbaik sentiasa bagi memastikan model ini berjalan dengan lancar. Objektif Murid dapat membaca al Quran dengan bertajwid. Kumpulan Sasaran Semua murid beragama Islam Tahun Satu hingga Tahun Enam sekolah rendah. guru-guru mata pelajaran lain yang berkemampuan. GPI. Strategi Pelaksanaan 1. Model Tasmek Khatam Al-Quran Model Tasmik pula dilaksanakan di luar waktu persekolahan normal mengikut kesesuaian. Setiap murid memiliki buku rekod bacaan al-quran 5. Guru pembimbing akan membimbing dan merekod bacaan setiap kali tasmik 4. bacaan murid sekali . Murid dapat mengkhatamkan bacaan al-Quran 30 juzuk. Setiap murid mempunyai guru pembimbing 3. Murid hanya menggunakan al-quran rasm uthmani 2.

72 6. Penyelia Pendidikan Islam Negeri. Ketua Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab     Bertindak sebagai setiausaha jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah Mengadakan mesyuarat dan perbincangan bagi mencari Guru tasmik Bekerjasama dengan Guru Pendidikan Islam menyediakan keperluan pelaksanaan program j-QAF Menyemak laporan yang dibuat oleh guru mata pelajaran. 3. Agihan Tugas 1. Guru Besar bertanggungjawab :        Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana peringkat sekolah Mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan program j-QAF Mengeluarkan surat pelantikan kepada guru pembimbing Memberi taklimat kepada guru pembimbing murid yang terlibat Memastikan program j-QAF ini dapat dilaksanakan dengan sempurna Memantau perlaksanaan Model Tasmik dan mengesahkan laporan yang dibuat oleh guru dan dihantar ke JPN. Murid yang cemerlang boleh meneruskan bacaan agihan juzuk yang dicadangkan. Pegawai dan Penyelia Pelajaran Daerah dimana bertanggungjawab memastikan program jQAF berjalan seperti yang dijadualkan. Penolong Pengarah Kurikulum. tanpa terikat dengan secara ringkas dilakukan secara 2) Penilaian penguasaan bacaan murid secara menyeluruh dilakukan di akhir tahun. Tugas terbahagi kepada Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral. Penilaian 1) Penilaian penguasaan bacaan murid mingguan. 2. Laporan pencapaian murid dibuat menggunakan borang Analisa Pencapaian Murid yang disedikan oleh JAPIM. .

Waktu sekolah biasa memang tidak mencukupi untuk murid betul-betul pandai membaca al-Qur‟an.73 4.model ini bertepatan dengan keadaan sekarang dimana ramai orang tidak pandai membaca al-Qur‟an .Oleh itu.maka ia sangat membantu dalam mengukuhkan lagi kemahiran murid membaca al-Qur‟an. Dengan bertasmek dengan guru yang berkelayakan pula. ANALISIS Model tasmek khatam al-quran merupakan salah satu daripada model yang telah dipilih dan dilaksanakan di sekolah-sekolah. Guru j-QAF bertanggungjawab    Mengumpul data guru tasmik al-Quran Menentukan guru tasmik untuk semua murid yang terlibat dengan projek ini Menjadi penilai serta membuat pengesahan dalam rekod bacaan.murid akan jadi lebih faseh dan baik dalam bacaan. Model ini merupakan satu nafas baru kepada murid untuk mempelajari dan membaca al-Qur‟an.Dengan adanya program ini.

74 Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi Model pelaksanaan Bahasa Arab Komunikasi (BAK) yang sedang dilaksanakan secara terhad pada masa ini di sekolah-sekolah kebangsaan akan diperluaskan pelaksanaannya di semua sekolah. perkataan dan ayat bahasa Arab serta memahaminya 2. Status mata pelajaran ini adalah wajib bagi semua murid yang menganut agama Islam dan sebagai mata pelajaran pilihan untuk murid bukan Islam dibolehkan mengambil BAK sekiranya tidak mengambil mata pelajaran bahasa Cina Komunikasi dan bahasa Tamil Komunikasi. perkataan dan ayat bahasa Arab serta memahaminya 6. Menulis petikan berdasarkan situasi tertentu menggunakan ayat-ayat mudah dan memahaminya. Menyebut dengan betul huruf. Objektif Antara objektif yang telah digariskan oleh modul ini ialah murid-murid dapat : 1. Matlamat Pengajaran dan pembelajaran bahasa arab komunikasi di peringkat rendah bermatlamat menanam minat mempelajari bahasa arab bagi menguasai kemahiran berbahasa di samping membolehkan murid berkomunikasi dengan mudah. Peruntukan waktu adalah 60 minit seminggu dan diajar oleh guru Bahasa Arab yang dilantik khusus. .221) buah sekolah terpilih dan akan diperluaskan ke semua sekolah kebangsaan seluruh negara. Menulis dengan betul. Kumpulan Sasaran Pelaksanaan Model Perluasan Pelaksanaan Bahasa Arab Komunikasi bermula pada tahun 2005 melibatkan murid tahun 1 di seribu dua ratus dua puluh satu (1. Mendengar bunyi huruf. Bertutur dalam bahasa Arab berdasarkan situasi tertentu dan memahaminya 4. Membaca dengan betul dan memahami perkataan dan ayat bahasa Arab 5. perkataan dan ayat bahasa Arab 3.

Senarai unit / topik yang dinyatakan dalam Pakej Buku Teks di atas adalah seperti berikut : a. Unit / Topik Kedua : ‫أسرتي أحب‬ c. Unit / Topik Ketujuh : ‫النظيف المطعم‬ h. Unit / Topik Kesembilan : ‫الملعب إلى تعال‬ j. . Masa yang diperuntukkan mestilah berdasarkan dalam jadual waktu rasmi persekolahan. Guru Bahasa Arab hendaklah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan kadar satu unit / topik untuk satu bulan. Unit / Topik Kelima : ‫مدرستي أجمل ما‬ f. Unit / Topik Ketiga : ‫السليم جسمي‬ d. Unit / Topik Keenam : ‫جنتي بيتي‬ g. Unit / Topik Keempat : ‫الفصل إلى هيا‬ e. 3. Unit / Topik Kelapan : ‫جميل ثوبي‬ i. Pelaksanaan setiap unit / topik mencakupi aktiviti-aktiviti yang terkandung dalam Buku Teks dan Buku Latihan dan Aktiviti Murid 5.75 Strategi Pelaksanaan 1. 4. Model perluasan pelaksanaan Bahasa Arab Komunikasi menggunakan peruntukan masa sedia ada Bahasa Arab Komunikasi di sekolah kebangsaan iaitu 60 minit seminggu (30 minit x 2 waktu). 2. Unit / Topik Pertama : ‫وسهال أهال‬ b. Model ini dilaksanakan berpandukan kepada sepuluh (10) unit / topik yang terkandung dalam Pakej Buku Teks Bahasa Arab Komunikasi Tahun 1 Edisi 2004. Unit / Topik Kesepuluh : ‫الصالة إلى هيا‬ 4.

3. Jabatan Pelajaran Negeri. Guru Bahasa Arab bertanggungjawab  Menggunakan Buku Teks. Aktiviti Murid. 2. Buku Panduan Guru Bahasa Arab Komunikasi serta bahan bantu mengajar yang disediakan untuk pengajaran dan pembelajaran dalam kelas       Merancang aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan bermakna Mempelbagaikan aktiviti komunikatif untuk menarik minat murid Memastikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid Membuat penilaian dengan menggunakan instrumen yang disediakan Merekodkan hasil penilaian yang dilakukan selepas proses pengajaran dan pembelajaran Melaporkan perjalanan kelas dan hasil penilaian kepada Ketua Panitia. Ketua Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab:    Mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan model Bekerjasama dengan semua pihak di sekolah bagi menjayakan pelaksanaan model Menyediakan dan menyerahkan laporan pelaksanaan model kepada Guru Besar.76 Agihan Tugas 1. dan Memantau pelaksanaan model. Buku Latihan. Penolong Pengarah j-QAF Negeri dan Penyelia Pendidikan Islam Daerah bertanggungjawab:     Memberi taklimat pelaksanaan model . Guru Besar bertanggungjawab: Memastikan program dapat dilaksanakan dengan sempurna Meneliti dan mengemukakan laporan pelaksanaan model kepada Pejabat Pelajaran Daerah dan Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral. 4. .

penilaian lisan dan penilaian tulisan. 2) Penilaian Bahasa Arab Komunikasi di peringkat sekolah dilaksanakan mengikut format Penilaian Kendalian Sekolah (PKS). rohani dan jasmani) Bersistem dan berterusan Menggunakan pelbagai kaedah (pemerhatian. emosi. Penilaian merupakan aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian berdasarkan objektif dan hasil pembelajaran yang ditetapkan.77 Penilaian 1) Penilaian ialah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Walaubagaimanapun penilaian yang perlu dilaporkan kepada JAPIM untuk tahap satu (Tahun 1 hingga Tahun 3) ialah penilaian lisan sahaja. . Penilaian Kendalian Sekolah mempunyai prinsip-prinsip berikut :        Bersifat formatif Mengesan perkembangan individu secara menyeluruh (intelek. Guru perlu menjalankan 3 penilaian iaitu penilaian sikap. lisan dan penulisan) Berasaskan kriteria Dikendalikan oleh guru Membolehkan tindakan susulan.

Model ini akan menggunakan pendekatan talaqi dan musyafahah (iaitu satu kaedah pembelajaran secara bersemuka dengan guru bagi mendengar. Murid yang belum menguasai bacaan al-Quran dibimbing dengan kaedah IQRA‟.keupayaan dan pengetahuan murid akan bertambah. . Dengan itu. Model 6 Bulan Khatam Al-Quran Model 6 Bulan dilaksanakan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan dengan menggunakan peruntukan waktu PI sedia ada.Lagipun mempelajari bahasa arab akan mendapat banyak kebaikan. membetul kesalahan dan menyebut semula dengan baik dan lancar).Ini kerana bahasa arab merupkan salah satu bahasa antarabangsa.Dengan ini membolehkan murid dapat mengetahui dan mempelajari bahasa arab selain bahasa melayu dan bahasa inggeris. Model ini memberi penambahan ilmu yang berguna kepada murid. sementara yang telah menguasainya diteruskan menggunakan model khatam al-Quran modul 6 bulan.78 ANALISIS Model perluasan Bahasa Arab Komunikasi adalah satu model yang mengajarkan bahasa arab komunikasi kepada murid-murid sekolah rendah.Diharap kan agar model ini dapat diwajibkan kepada semua sekolah tidak lama lagi agar semua mendapat manfaat dari model ini.

Bagi 6 bulan berikutnya mereka akan mengikuti kurikulum Pendidikan Islam berdasarkan sukatan pelajaran sedia ada. Murid dapat menghabiskan bacaan al-Quran sebanyak 30 juzuk. Murid dapat membaca al-Quran dengan lancar dan bertajwid. 4. 2.79 Objektif 1. 3. . Tempoh Pelaksanaan o Murid Tahun Satu dan Tahun Enam akan mengikuti aktiviti Model 6 Bulan Khatam Al-Quran selama 6 bulan pertama setiap tahun (Januari hingga Jun). Peruntukan Waktu o Pengajaran dan pembelajaran di Tahun Satu berfokus kepada penguasaan kemahiran membaca al-Quran selama 6 bulan (18 minggu Pengajaran dan Pembelajaran) mulai Januari hingga Jun dengan peruntukan masa empat kali seminggu. Pada enam bulan berikutnya mulai Julai hingga Disember peruntukan waktu Asuhan Tilawah Al-Quran ialah tiga waktu. 2. Strategi Pelaksanaan 1. Dua waktu selebihnya digunakan untuk Pemulihan Jawi. Murid dapat menguasai kemahiran bacaan al-Quran dengan kaedah Iqra‟. Ulum Syariah dua waktu dan Jawi satu waktu. Kumpulan Sasaran Semua murid yang beragama Islam Tahun Satu hingga Tahun Enam sekolah rendah. Murid dapat menghabiskan surah-surah yang ditetapkan.

kaedah iqra‟ akan digunakan untuk murid yang tidak menguasai bacaan al-quran. Agihan Tugas 1. Guru Besar bertanggungjawab     Mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan program j-QAF Memastikan program ini dapat dilaksanakan dengan sempurna Memantau pelaksanaan program Mengesahkan laporan yang dibuat oleh guru dan dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri. Laporan pencapaian murid dibuat menggunakan borang Analisa Pencapaian Murid. Guru j-QAF dan GPI akan membimbing murid dengan menggunakan kaedah (talaqqi musyafahah). Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral. Penyelia Pendidikan Islam Negeri. Pegawai j-QAF dan Penyelia Pelajaran Daerah bertanggungjawab memastikan program j-QAF berjalan seperti yang dijadualkan 2.80 3. 4. Peruntukan Waktu Tahun Dua o Semua murid membaca al-quran menggunakan mashaf rasm uthmani. Guru Pendidikan Islam bertanggungjawab Membimbing guru j-QAF dalam melaksanakan P & P . Seterusnya. Ketua Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab      Bertindak sebagai setiausaha jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah Mengadakan mesyuarat dan perbincangan pelaksanaan program j-QAF Bekerjasama dengan Guru j-QAF menyediakan keperluan pelaksanaan program j-QAF Menyemak laporan. 3. Setiap bacaan akan direkod oleh guru dan modul P&P model enam bulan pertama menjadi rujukan guru. Penolong Pengarah Kurikulum.

Laporan penilaian yang dilengkapkan ini hendaklah difailkan untuk simpanan dan dihantar ke pihak yang bertanggungjawab seperti berikut: Sekolah kepada Pejabat Pendidikan Daerah/Gabungan (PPD/PPG pada setiap bulan Julai dan Oktober). Guru j-QAF      Bersama guru Pendidikan Islam membahagikan murid-murid kepada beberapa kelompok mengikut tahap penguasaan bacaan Membantu dan membimbing murid secara individu Mencatat bacaan murid dalam Buku Rekod Bacaan Al-Quran mengikut kelompok masing-masing Mengenalpasti kelemahan murid dan membuat catatan dalam Buku Rekod Mengajar Membuat laporan pencapaian murid sebanyak dua kali setahun iaitu pada bulan Jun dan Oktober. 5. PPD kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN pada setiap bulan Julai dan Oktober).81   Penyelarasan P & P dalam bilik darjah Memastikan setiap murid memiliki Buku Rekod Bacaan Al. 2. Penilaian i) Penilaian Iqra’ 1.Quran bersama guru j-QAF membuat pengesahan bacaan setiap murid seminggu sekali dalam Buku Rekod Bacaan Al-Quran. Penilaian bacaan Iqra‟ perlu dilakukan pada setiap 3 bulan kepada murid bagi mengesahkan murid tersebut benar-benar menguasai bacaan yang direkodkan oleh guru PI dan guru j-QAF. JPN kepada Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM dua kali setahun iaitu Julai dan Oktober) .

Penilaian ini hendaklah berdasarkan panduan berikut: Agihan Markah :  Jumlah ayat : 60 markah  Kualiti bacaan : 40 markah Markah jumlah ayat dikira berdasarkan jumlah ayat tertinggi yang di baca oleh murid iaitu : ayat tertinggi X 60 = Jumlah ayat keseluruhan ii) Penilaian Khatam Al-Quran Laporan penilaian khatam al-quran hendaklah menggunakan boring analisa pencapaian yang disediakan dan dihantar kepada pihak yang bertanggungjawab seperti berikut :  Sekolah kepada Pejabat Pendidikan Daerah/Gabungan (PPD/PPG pada setiap bulan Julai dan Oktober). Penilaian hendaklah menggunakan ayat bacaan semasa murid.  JPN kepada Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM dua kali setahun iaitu Julai dan Oktober) .  PPD kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN pada setiap bulan Julai dan Oktober).82 3.

83 ANALISIS Model Enam Bulan Khatam Qur‟an ini merupakan satu model yang mensasarkan murid-murid dapat khatam al-Qur‟an dalam masa enam bulan.Murid juga akan lebih mengenali dan lebih mahir dalam membaca al-Qur‟an. . Kebaikan model ini adalah murid-murid yang terlibat dapat khatam al-Qur‟an dalam tempoh masa yang singkat.mereka tidaklah ketinggalan dengan rakan-rakan mereka yang lain kerana terdapat kaedah dan latihan yang diberikan supaya semua pelajar dapat membaca al-Qur‟an dengan baik.Ia bermula pada bulan Januari hingga Jun. Pelaksanaannya selama dua hari tanpa bermalam dengan kekerapan 4 kali setahun. guru-guru sedia ada di sekolah dan tidak semata-mata diserahkan kepada guru pendidikan Islam. Model Bestari Solat ( Ko-Kurikulum ) Model Bestari Solat adalah model kokurikulum yang dilaksanakan di luar jadual waktu persekolahan. Pelaksanaannya juga memerlukan kerjasama semua pihak terutama penglibatan PIBG. Ia dikategorikan sebagai aktiviti kokurikulum PI dan dimasukkan dalam takwim sekolah. Bagi pelajar yang kurang cemerlang.

Dilaksanakan empat kali setahun selama 2 hari setiap kem tanpa bermalam. Dicadangkan setiap kem 60 murid dan bahagikan kepada 10 kumpulan. j-QAF. 3. Dapat mengetahui bilangan rakaat solat-solat fardhu. 4. Aktiviti berbentuk latih tubi. Menentukan fasilitator 8. Menentukan bilangan murid yang akan mengikuti kem Agihan Tugas 1. 2. Menetapkan jadual aktiviti diselaraskan 7.84 Objektif Murid-murid akan : 1. Dapat berwuduk dengan sempurna. Dapat melaksanakan semua perbuatan serta bacaan dalam solat dengan betul dan lancar. Kumpulan Sasaran Murid-murid tahun satu. 4. Memantau pelaksanaan kem. 2. 2. PP. Menghantar laporan ke japim menggunakan borang yang disediakan. Guru Besar bertanggungjawab :  Memastikan program ini dilaksanakan dengan sempurna. . 5. Strategi Pelaksanaan 1. Menetapkan tempat dan masa untuk diadakan kem 6. Taklimat hendaklah disampaikan kepada semua yang terlibat. 3. JPN Dan Penyelia Pendidikan Daerah/Gabungan bertanggungjawab :    Memberi taklimat perlaksanaan kem. Boleh solat dengan sempurna bersendirian atau berjamaah.

Solat adalah ibadat yang utama. Menentukan tahap kebolehan murid menunaikan solat.Ramai orang pada hari ini tidak bersolat dan tidak tahu cara bersolat. Mencatatkan tahap pencapaian murid setiap kem diadakan. Oleh itu adala penting untuk kita melaksanakan model ini dengan sebetulnya. ANALISIS Diantara semua model.pandai dan mempraktikkan solat sentiasa. 3.Solat juga mampu untuk mencegah kemungkaran. Pencapaian murid hendaklah direkodkan.Solat juga merupakan tiang ugama. . 4.Dan sepatutnya program ini ditambah lebih banyak masa dan waktu agar lebih memberi kesan dan manfaat pada murid. 2.model ini merupakan yang paling penting kerana melibatkan fardhu ain.Dengan itu.85  Penilaian Meneliti dan mengemukakan laporan pelaksanaan kepada PPD dan JPN.tujuan model ini adalah untuk mengajar murid-murid supaya murid-murid tersebut tahu. Model ini patut dipuji kerana satu usaha yang murni dan betul-betul dapat memberi seribu kebaikan kepada murid-murid sekelian. 1. Pelajar gagal menguasai solat selepas diadakan hendaklah diambil tindakan susulan JPN hendaklah menghantar laporan perlaksanaan kem bestari solat kepada JAPIM.

universiti dan pusat pengajian tinggi lainnya.kemas dan tersusun rapi serta berkesinambungan amatlah diperlukan. akal dan sosial. Pendidikan Islam mula diberikan kepada kanak-kanak sejak mereka berada di peringkat prasekolah hinggalah ke universiti. 2000) Dalam konteks negara Malaysia. Di antara pendidikan yang paling penting bagi setiap manusia ialah pendidikan Islam. Mereka dilatih dan mentalnya didisiplinkan. moral dan spiritual bagi keluarga. maka satu kurikulum yang lengkap. Bagi mengimbangi perubahan konsep pendidikan. Pendidikan bermula sejak seorang itu dilahirkan sehinggalah ia menemui ajalnya. rohaninya luhur dan berbudi pekerti tinggi. maktab. tahu bermasyarakat dan menyesuaikan diri dalam kelompoknya” (Musa bin Daia. akalnya waras dan cerdas. masyarakat dan umat manusia”(Syed Sajjad Husain & Syed Ali Ashraf . Kemajuan yang sentiasa dicapai dalam bidang pendidikan telah menyebabkan berubahnya konsep pendidikan dalam sebuah negara dari semasa ke semasa. maka definisi kurikulum juga turut berubah. Untuk menanamkan ajaran-ajaran Islam di kalangan pelajar-pelajar dengan lebih berkesan. sehingga mereka mencari pengetahuan tidak sekadar untuk memuaskan keingin-tahuan intelektual atau hanya untuk keuntungan dunia material belaka.”Pendidikan Islam adalah pendidikan yang melatih kepekaan para peserta didik sedemikian rupa sehingga sikap hidup dan perilaku. Selaras dengan perkembangan ini.1986). “Manusia mendidik anaknya supaya badannya sihat dan kuat. . pihak kerajaan amat mementingkan pendidikan Islam. maka apa yang berlaku di dalam proses pendidikan juga perlu diubah agar pelajar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.86 PENULISAN ILMIAH Pendidikan merupakan satu aspek yang penting di dalam kehidupan setiap individu. KURIKULUM Definisi Kurikulum Pengetahuan terus berkembang dan pendidikan semakin kompleks untuk memenuhi keperluan masyarakat dan negara.rohani. Pendidikan bagi manusia meliputi aspek jasmani. tetapi juga untuk mengembangkan diri sebagai makhluk rasional dan saleh yang kelak dapat memberikan kesejahteraan fisik. juga keputusan dan pendekatannya kepada semua jenis pengetahuan dikuasai oleh perasaan mendalam nilai-nilai etika dan spiritual Islam. Dalam ertikata lain berubahlah kurikulum bagi setiap sekolah.

Sementara itu Wiles dan Bondi (1993) memberikan definisi kurikulum sebagai: “It is the range of experiences. Abu Bakar(2008) menjelaskan: ”Kurikulum adalah maklumat dan ilmu pengetahuan yang diajar oleh guru atau yang dipelajari oleh pelajar di sekolah atau lain-lain institusi pendidikan. Ada pengertian yang sangat luas dan sebaliknya terdapat pengertian yang sempit. Pg. kegiatan-kegiatan atau pengalaman belajar yang diatur dengan kaedah yang sistematik. Sementara itu Kementerian Pelajaran Malaysia (1984) menjelaskan ”Kurikulum bermaksud segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah ataupun institusi pelajaran untuk mencapai matlamat pendidikan”. Dr. ”Kurikulum adalah semua pengetahuan. Di dalam kamus bahasa Arab kurikulum (Manhaj) sering didefinisikan sebagai jalan yang terang. dalam bentuk mata pelajaran yang terdapat dalam buku teks dalam setiap tahap pendidikannya”. tokohtokoh ilmuan dan para sarjana dari berbagai bangsa. keterampilan. Hj. namun hampir semua makna. Perkataan kurikulum berasal dari bahasa Latin yang luas digunakan oleh bangsa Yunani. iaitu satu rancangan pengajian (Sharifah Alwiah Alsagoff.1986). Seterusnya. atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupannya.or it is a series of consciously directed training experiences that the school use for completing and perfecting the individual” Menurut Zuharani (1983). Ini bermakna kurikulum itu ialah segala pengalaman yang diperolehi oleh pelajar di sekolah yang mempunyai pengaruh yang baik terhadap kelakuan anak di bawah bimbingan guru bagi mencapai tujuan dan matlamat pendidikan. Omar Al-Syaibani (1991) menjelaskan kurikulum (manhaj) dimaksudkan sebagai jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru dengan orang-orang yang dididik atau dilatihnya untuk mengembangkan pengetahuan.concerned in unfolding the abilities of the individual. Seterusnya.Prof. ‟Curriculum’ dalam bahasa Latin bermaksud „Luang tempat pembelajaran berlaku‟ (Sharifah Alwiah Alsagoff. Dr. yang diterima anak untuk mencapai suatu tujuan”. Walaupun terdapat berbagai-bagai definisi untuk kurikulum. atau pengertian kurikulum dari definisi-definisi itu akan kembali ke pengertian asal.87 Berbagai-bagai definisi kurikulum telah dikemukakan oleh para pendidik. . dan sikap mereka.1986).both indirect and directed.

antaranya “ta‟lim” ( ‫ .2002). Untuk memberikan pengertian pendidikan Islam yang sempurna. malah ia meliputi semua pengalaman. Dalam bahasa Inggeris istilah pendidikan disebut education. BAB II: PENDIDIKAN ISLAM 2. ) التعلٌم‬tarbiyah ( ‫ ( التربٌة‬dan ta‟dib ) (‫ .Gamal Zakaria. 2004). Ini termasuklah . pengalaman budaya. 2. suasana dan pengaruh yang diberikan kepada pelajar atau yang mereka kerjakan atau yang mereka jumpai di sekolah atau yang dikelolakan oleh sekolah.1989). semua kegiatan. aktiviti.A: 2001). dan perubahan yang dikehendaki pula ialah perubahan rohani. Pendidikan Islam berterusan seumur hidup. terlebih dahulu kita menjelaskan makna kata „pendidikan‟ dan „Islam‟. Dalam ungkapan ini sendiri telah tersirat konsep. falsafah dan matlamatnya.Hassan Langgulung dan Burlian Somad maksud pendidikan itu ialah perubahan dalaman dan perubahan tingkah laku (Mohd Yusuf Ahmad. 2004).M.88 Akhirnya dapatlah diambil kesimpulan bahawa kurikulum bukan hanya meliputi mata pelajaran dan pengalaman yang berlaku dalam kelas. ketiga kata tersebut memiliki makna tersendiri dalam menunjuk atau menerangkan pengertian pendidikan (Dr. sering digunakan pada beberapa istilah. sukan dan sosial yang dikerjakan oleh pelajar di luar jadual waktu dan di luar bilik darjah yang dikelolakan oleh pihak sekolah. Ini bererti pendidikan yang berasaskan nilai-nilai Islamiah tidak hanya menghadkan pengajaran akademik dalam bilik darjah.Kachar. Manakala dalam bahasa Arab pengertian kata pendidikan.1 Pendahuluan Pendidikan Islam mempunyai sejarah yang panjang seiring dengan kedatangan Islam itu sendiri (Dr. seni. التادٌب‬Namun demikian. Bimbingan dan asuhan yang dilakukan oleh para pendidik diusahakan setiap masa secara ikhlas bertujuan menjadikan individu beriman dan bertakwa (Kamarudin Hj. . Ini agak berbeza dengan kefahaman umum masyarakat hari ini yang menganggap pendidikan Islam itu ialah Mata Pelajaran Agama Islam atau Pengetahuan Agama Islam di sekolah(Mohd Yusuf Ahmad. secara formal dan tidak formal.2 Definisi Pendidikan Islam Istilah “Pendidikan Islam” merupakan rangkai kata yang membawa makna yang sangat luas. Samsul Nizar. Apabila disebut pendidikan Islam ia menjadi lebih khusus dan bermaksud pendidikan yang berteraskan syariat Islam yang berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Al-Attas. akhlak dan tingkah laku menurut Islam.

ibadatnya. Sementara Kata at-ta‟dib dapat diertikan sebagai proses mendidik yang memfokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti pelajar.baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan” Ini menunjukkan kepada kita bahawa.Teuku Iskandar. Sementara itu menurut al-Quran.2004). pengetahuan. Menurut Mohd Kamal Hasan. Yang pertama ialah bahawa sebahagian daripada ajaran Islam dan undang-undang serta moral hendaklah diajar dengan begitu rupa untuk membolehkan pelajar memahami. pendidikan Islam merupakan usaha-usaha pembentukan anak-anak sesuai dengan ajaran Islam. Islam ialah penyerahan diri dan kepatuhan sesuai dengan firman Allah swt dalam Surah Ali „Imran ayat 83: ‫افغٌر دٌن هللا ٌبغون وله اسلم من فى السموت واالرض طوعا وكرها والٌه ٌرجعون‬ “Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah. dapatlah dibuat kesimpulan bahawa tiada makna yang tepat bagi pendidikan Islam namun dapat difahami oleh semua orang bahawa pendidikan Islam adalah satu usaha untuk mengembangkan fitrah manusia sesuai dengan ajaran agama Islam berlandaskan al-Quran dan al-Sunnah yang akhirnya akan mewujudkan satu . setakat yang memadai. Menurut beliau pendidikan Islam itu bolah dibahagi dua.89 Kata at-ta‟lim merujuk kepada pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian. Sobri Salamon. iaitu formal dan informal (Mohd Yusuf Ahmad. Aspek yang kedua ialah untuk melatih pemikiran pelajar dengan cara yang saintifik dan rasional supaya dia dapat menyelaraskan perilakunya dengan moral. padahal kepada-Nyalah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi. dan keterampilan. sistem akhlaknya dan juga ajaran syariatnya yang dilihat dari segi hukum-hukumnya yang zahir. 1992) . Haron Din & Dr. Akidah Islam menjadi pusat bagi semua ilmu serta sifatnya integrated. 1988) Lebih jauh lagi. dan memelihara. atau apa yang terkandung dalam akidahnya.1986). Pendidikan adalah „latihan atau ajaran‟ (Dr. Ahli-ahli fikir Islam berpendapat bahawa dengan menyedari hal-hal ini semua manusia akan mencapai kebahagiaan dalam dunia dan akhirat (Dr. pendidikan Islam ialah satu „kesatuan‟ yang terdiri daripada dua aspek yang bersepadu. undang-undang dan keimanannya terhadap Islam (Muhammad Hamid Al-Afendi & Nabi Ahmed Baloch. mendidik. asas-asas Islam. Kata at-tarbiyah membawa erti mengasuh. Akhirnya. maka dengan itu melalui pendidikan Islam akan dapat menyerapi dan menyedari hal-hal yang sebenar atau hakikat-hakikat baik dalam ajaran dan amalan Islam. pendidikan Islam menyatukan semua ilmu pengetahuan di bawah authority dan pengendalian Al-Quran dan Sunnah yang merupakan teras dalam sistem pendidikan dan kebudayaan Islam seluruhnya.

Dengan adanya tujuan semua aktiviti dan pergerakan manusia akan menjadi terarah dan bermakna.Hadith (As-Sunnah) dan Ijtihad para ulama. “tujuan sejati pendidikan Islam adalah menghasilkan orang-orang yang beriman dan juga berpengetahuan.Berbakti kepada Allah swt seperti firmannya dalam Surah Adz-Dzaariyaat ayat 56: ‫االلٌعبدون واالنس الجن و ما خلقت‬ Ertinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku” Daripada keterangan di atas dapatlah dirumuskan bahawa.Memakmurkan bumi demi kebahagiaan hidup seperti firmannya dalam Surah Faathir ayat 39: ‫هو ا لذ ي جعلكم خال لف فً االرض‬ Ertinya: “Dia-lah (Allah) yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi” ii. Adapun dasar pendidikan Islam ialah al-Quran. Oleh sebab itu setiap tujuan hendaklah dirumuskan dengan tegas dan jelas.Tujuan berfungsi untuk mengarahkan. Maka ketika menetapkan dasar sesuatu perkara.3 Dasar Pendidikan Islam Dasar adalah tempat bermula sesuatu aktiviti manusia. Pendidikan Islam adalah satu aktiviti manusia yang mempunyai dasar-dasar tertentu. setiap individu akan menjadikan pandangan hidup dan hukum-hukum dasar agamanya sebagai panduan. Kefahaman kita mengenai tujuan hidup di dunia adalah penting untuk menetapkan tujuan pendidikan Islam kerana setiap didikan yang diterima oleh manusia adalah untuk mencapai tujuan hidup tersebut. mengendalikan dan mengembangkan sesuatu kegiatan. khasnya dasar pendidikan Islam. manusia diturunkan ke bumi oleh Allah swt adalah sebagai seorang khalifah yang mempunyai tugas untuk: i. penuh rahmat dan kebahagiaan serta mendapat keredaan Allah. 2. Menurut Islam.4 Tujuan Pendidikan Islam Tujuan adalah dasar yang hendak dicapai dalam semua kegiatan manusia.90 masyarakat yang bertamadun tinggi. yang . 2.

Walaupun begitu sebagai umat Islam . intelektual. menurut hasil Kongres Pendidikan Islam Sedunia Tahun 1980 di Islamabad. Sementara itu. bahasanya. serta dapat berkata jujur. Agar seseorang dapat menunaikan kewajipan-kewajipannya kerana Allah. Orang semacam ini. menyebutkan bahawa pendidikan Islam haruslah bertujuan mencapai pertumbuhan keperibadian manusia yang menyeluruh. imajinatif. jasmani. Oleh kerana itu pendidikan Islam harus mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia. intelek. spiritual.2000). Islam menganggap orang yang tidak beriman kepada Allah swt sebagai orang yang tidak berpengetahuan. pendidikan harus mencapai pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya. tetapi untuk mewujudkan sebanyak mungkin kemaslahatan bagi umat manusia. ilmiah dan bahasa secara individual maupun kolektif. dan mendorong aspek-aspek tersebut kearah kebaikan dan pencapaian kesempurnaan hidup ( Abdul Raof Dalip. Apabila seseorang mempunyai sifat-sifat seperti itu. fisik. 2001) Akhirnya dapatlah diambil kesimpulan bahawa tujuan pendidikan Islam itu tidak statik. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan dari peribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan. komunitas. baik secara individual maupun kelompok. perasaan dan indera. Kerana itu. Mendorong semua aspek kearah kebaikan dan mencapai kesempurnaan.M. Islam tidak memandang bahawa pencarian pengetahuan adalah demi pengetahuan sendiri tanpa merujuk pada cita-cita spiritual yang harus dicapai manusia. kecerdasan. diri manusia yang rasional. Pengetahuan yang diceraikan dari agama bukan hanya membuat pengetahuan menjadi bias. Ia sering mengalami perubahan mengikut kepentingan dan perkembangan masyarakat di mana pendidikan itu dilaksanakan. hanya akan mempunyai pandangan yang tidak lengkap mengenai jagat raya” (Syed Sajjad Husain & Syed Ali Ashraf. akal fikiran. secara seimbang melalui latihan jiwa. keilmiahannya. imaginasi (fantasi). Samsul Nizar. kepentingan masyarakatnya. Dapat berusaha untuk kepentingan keluargannya.91 satu sama lain saling menompang. Sementara itu menurut Sayid Sabiq (1981) . Tujuan akhirnya adalah dengan perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah. bererti ia telah mencapai tingkat orang-orang salih sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. intelektual.A. iaitu orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya. betapapun luas pengetahuannya. bahkan akan menjadikannya sebagai kejahilan jenis modern. baik secara peribadi. perasaan dan pancaindera. dan berpihak kepada yang benar serta mahu menyebarkan benih-benih kebaikan pada manusia. baik spiritual. 1990). maupun seluruh umat manusia (Dr.tujuan pendidikan Islam ialah agar jiwa seseorang dapat terdidik secara sempurna.

Kacar. bahagia. Antaranya ialah untuk mentauhidkan diri kepada Allah. cekap dalam kerjanya. Dr. untuk mengenal tugas dan tanggungjawab manusia. baik bahasanya. menyedarkan manusia mengenai peranannya sebagai Khalifah. Sebagai rumusan kita lihat petikan berikut. cintakan negara. . untuk memberi perhatian serta menjaga kemanfaatan individu dan masyarakat. untuk mempersiapkan manusia bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Prof.1989). Athiyah Al-Abrasyi menjelaskan matlamat pendidikan Islam adalah. halus dan murni perasaannya.untuk pembentukan akhlak yang mulia. untuk pembentukan insan soleh. yang beramanah dan bertanggungjawab (Kamarudin Hj. beriman. Ghazali Darussalam (2004) di dalam buku „Pedagogi Pendidikan Islam‟ ada menyebutkan beberapa pendapat sarjana dan ilmuan mengenai matlamat pendidikan Islam. teratur pendidikannya. dan akhir sekali untuk penyediaan tenaga mahir dan profesion dalam berbagai bidang kehidupan. Di antara matlamatmatlamatnya adalah jelas untuk melahirkan insan yang budiman. Pendidikan Islam nyata sekali menuju ke arah perkembangan tingkahlaku yang sihat. bertakwa dan salih.92 kita mestilah berpegang teguh dan terus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam melaksanakan tujuan pendidikan Islam. untuk menjaga kepentingan agama dan kehidupan serta untuk memberikan kepentingan jasmani dan rohani. sempurna akhlaknya. Ustaz Abdul Raof Dalip (1990) ada menyatakan beberapa matlamat pendidikan Islam. Ekoran daripada matlamat murni ini berkembanglah manusia yang menyedari hakikat lahirnya sebagai hamba Allah swt yang menurut perintahnya. Mohd. untuk membentuk akhlak yang mulia di kalangan manusia. tulisannya dan lisannya serta tangannya dapat membuat sesuatu pekerjaan itu dengan baik. berkerjasama dengan orang lain. 2.5 Matlamat Pendidikan Islam Pendidikan Islam mempunyai beberapa matlamat tertentu. Antaranya. Abdur Rosyad Syuhudi(1990) di antara matlamat pendidikan Islam itu ialah untuk mengenal diri manusia itu sendiri. untuk menyusun struktur masyarakat. untuk pembentukan akhlak atau syahsiah Islamiah di dalam diri manusia. Menurut Dr. menyedarkan manusia mengenai keperluan ilmu pengetahuan.” Daripada keterangan di atas maka jelaslah bahawa tujuan dan matlamat pendidikan Islam itu tidak jauh berbeza malah hampir sama. kuat jasmaninya. “Pendidikan hendaklah menyediakan seseorang itu sehingga ia dapat hidup dengan sempurna.

Berdasarkan keterangan di atas.93 “Al-Qabisi. tingkat perkembangan kejiwaan anak dan kemampuan pelajar. Hari Qiamat dan Qada dan Qadar Allah swt. Ini kerana dia termasuk ulama ahli fiqih dan tokoh dari ulama ahli sunnah wal jama’ah. Termasuklah mengenai iman setiap manusia dengan Allah. Atau dengan kata lain kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktiviti. masalah keislaman (syariah) dan masalah ihsan (akhlak). pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam (H. Al-Ghazali. 3. Rasul-rasul.1 Definisi Kurikulum Pendidikan Islam Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan. Bahagian aqidah menyentuh hal-hal yang bersifat iktikad (kepercayaan).Malaikat. cenderung berpendapat bahawa tujuan pendidikan itu adalah mengembangkan faham filsafat dan akidah politik yang mereka anut.Kitab-kitab. berpendapat bahawa tujuan pendidikan itu adalah melatih para pelajar untuk mencapai makrifat kepada Allah melalui jalan tasawuf iaitu dengan mujahadah dan riyadhah. Bahagian syariah meliputi segala hal yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berpandukan kepada peraturan hukum Allah dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah dan antara sesama manusia. Sedangkan Ibnu Maskawih berpendapat bahawa tujuan pendidikan ialah tercapainya kebajikan.syamsul Bahri Tanrere. berpendapat bahawa tujuan pendidikan adalah untuk mengetahui ajaran agama baik secara ilmiah maupun secara amaliah. Ikhwan As-Safa. pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. maka kurikulum pendidikan Islam itu merupakan satu komponen pendidikan agama berupa alat untuk mencapai tujuan.kebenaran dan keindahan. BAB III: KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM 3. Ini bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan agama (pendidikan Islam) diperlukan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan bersesuaian pula dengan tingkat usia.2 Perkara Pokok Dalam Kurikulum Pendidikan Islam Kurikulum pendidikan Islam meliputi tiga perkara iaitu masalah keimanan (aqidah). . 1993).

menengah dan peringkat tinggi dan universiti. tingkat kelas. Sedangkan mengenai sistem pengajaran dan teknik penyampaian adalah terserah kepada kebijakan guru melalui pengalamannya dengan cara memperhatikan bahan yang tersedia. . Pengajaran Agama Islam hendaklah dijadikan suatu mata pelajaran khas yang juga merupakan suatu pengajian yang mendalam mengenai sesuatu hukum dan difahamkan maksud-maksud pengajaran Agama Islam itu supaya mereka dapat mengamalkan pengajaran itu menjadi sebagai suatu cara hidup dan menjadi panduan semasa mempelajari ilmu-ilmu yang lain terutama sekali ilmu Sains” (Hj.waktu serta jadual yang sudah ditetapkan oleh pihak tertentu. 1982) Bagi merumuskan maksud prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam kita lihat pandangan Prof. sejarah. Bagi sekolah Arab dan agama khas tentunya mempunyai pembahasan yang lebih luas dan lebih terperinci berbanding sekolah umum. Selanjutnya ketiga kelompok ilmu agama ini kemudian dilengkapi dengan pembahasan dasar hukum Islam. berupa ilmu tauhid. yang meliputi bidang-bidang seperti astronomi. tujuan dan tingkat kemampuan pelajar. Sementara itu menurut Dr. Jabatan Perkembangan Kurikulum. “Bagi pengajian tinggi. ilmu fiqeh dan ilmu akhlak. Hadis dan juga Bahasa Arab. iaitu al-Quran dan alHadis serta ditambah lagi dengan sejarah Islam. Kementerian Hal Ehwal Ugama. Bidang-bidangnya termasuklah psikologi. Beliau menjelaskan.Rukun Islam dan Akhlak. Hj. Begitu juga terdapat perbezaan yang jelas di antara peringkat rendah. perkara yang perlu didahulukan dalam kurikulum pendidikan Islam ialah al-Quran. Ketiga bidang ilmu mengenai alam tabie atau sains natural ( al-ulum al-Kauniyyah). Dari ketiga bentuk ini pula lahirlah beberapa hukum agama. Menurut istilah moden hari ini. Maimun Aqsa. Ketiga-tiga ajaran pokok tersebut di atas akhirnya dibentuk menjadi Rukun Iman. sosiologi.94 Bahagian akhlak merupakan suatu amalan yang bersifat melengkapkan kedua perkara di atas dan mengajar serta mendidik manusia mengenai cara pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat. Jamil Al-SufrI. Mohd. Kedua ialah bidang ilmu yang meliputi kajian tentang manusia sebagai individu dan juga sebagai anggota masyarakat. ekonomi dan lain-lain. Bagi Negara Malaysia Keluasan ruang lingkup pendidikan Islam tertakluk kepada pihak Kementerian Pendidikan. biologi dan lain-lain. Ruang lingkup materi pendidikan Islam sebenarnya ada terkandung di dalam alQuran seperti yang pernah dicontohkan oleh Luqman ketika mendidik anaknya. Athiyah (Tajul Ariffin Noordin. 1990). bidang ini dikenali sebagai kemanusiaan (al-ulum al-insaniyyah).Mohd.

seperti pendidikan jasmani. Seterusnya akan melahirkan genarasi manusia “para sahabat” yang intelek. pertukangan. Selanjutnya. Demi untuk mendapat bersama menikmati suatu kehidupan yang abadi hidup bersama saling bantu-membantu dan dalam suasana demokrasi dan bahagia” 3. Kurikulum yang semata-mata membekalkan pelajaran yang berbentuk spiritual boleh menyulitkan sesuatu institusi pengajian khususnya dari segi pembangunan material ( Hj.3 Penyusunan Kurikulum Pendidikan Islam Di antara perkara yang paling penting di dalam pembentukan setiap kurikulum. Dengan demikian kita terlepas daripada keruntuhan. mata pelajaran dalam kurikulum itu hendaklah bersifat sepadu. 1989) BAB V: PENUTUP 4. moral dan keagamaan. Penyusunan tersebut hendaklah menitikberatkan kesesuaiannya menurut kemampuan pelajar. oleh kerana matlamat kurikulum dan pendidikan Islam untuk melahirkan individu yang sempurna.1 Kesimpulan Berdasarkan kepada rencana yang ditulis ini maka dapatlah penulis membuat beberapa kesimpulan seperti berikut: i.95 “Pendidikan moden sekarang ini memerlukan pendidikan Islam. baik bersifat naqli mahupun aqli tetapi juga berbentuk praktis. Abdullah Ishak. samaada dari segi rohani mahupun jasmani. Iaitu pendidikan idealis yang bersifat kerohanian. serta peperangan-peperangan dengan segala bencana yang ditimbulkannya. ialah penyusunannya. Ini membuatkan kita belajar untuk ilmu dan kelazatan ilmiah. Pernyataan di atas memberi gambaran kepada kita . beriman dan baramal. kerjasama antara pihak sekolah dan pihak penggubal kurikulum amatlah diperlukan. berilmu. Untuk penyusunan yang rapi dan berkesan. kejahatan dan kemiskinan. Kurikulum yang disusun hendaklah berkesinambungan dari peringkat rendah hinggalah ke peringkat menengah berterusan ke peringkat universiti bersesuai dengan kehendak dan keperluanNegara. teknik. (Hassan Langgulung.latihan ketenteraan. Dengan kata lain mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan Islam tidaklah terbatas kepada ilmu-ilmu yang berbentuk teoritis sahaja.1979). tidak terkecuali kurikulum pendidikan Islam. Penyusunan kurikulum yang tepat akan membawa manusia semakin hampir kepada Allah. pertanian dan perniagaan. penjajahan dan keangkaramurkaan. Pendidikan Islam mencelup keperibadian Muslim dengan celupan yang khas yang membezakan dari bentuk-bentuk pendidikan yang lain.

khasnya asas-asas pendidikan Islam. Ia juga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara berterusan. riadhah. Dengan itu negara Islam akan tetap wujud dan bangsa Melayu yang mendaulatkan raja akan terus gemilang yang berpegang kepada konsep Melayu Islam Beraja yang sewajibnya dikekalkan sepanjang zaman Akhir kata kurikulum pendidikan Islam di Malaysia mampu untuk menjana modal insan terbaik yang memenuhi kriteria ulul albab seperti yang pernah dilaungkan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia yang ke 5. seperti mengenal Allah.96 bahawa pendidikan Islam merupakan faktor utama yang paling penting untuk membentuk ketinggian peribadi setiap Muslim. pembersihan rohani. iii. kepercayaan dan akhlak dan penerapan amalan teori dalam hidup” (Muhammad Hamid Al-Afendi & Nabi Ahmed Baloch. akhlak dan kesihatan. gabungan pengetahuan dan kerja. pembentukan akal fikiran yang sihat serta kecergasan tubuh badan.perkara ini .Tun Abdullah Ahmad Badawi.di dalam pendidikan Islam terkumpul empat bidang utama iaitu pendidikan jiwa. Pendidikan Islam mempunyai tujuan-tujuan dan matlamat-matlamat tertentu yang semata-mata untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dan seterusnya untuk memperolehi keredaan Allah s. Jelasnya. Pendidikan Islam itu memerlukan amalan dan penghayatan sebab seseorang itu tidak boleh mengamalkan sesuatu perkara tanpa memahaminya terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan akliah ilmu pengetahuan. adabiah. pemulihan akhlak dan membangunkan jiwa rohani. 1992) iv. ii. akliah dan seluruh penghidupan manusia. Ia merangkumi syariah. Skop pendidikan Islam terlalu luas.t. Penekanan ini dibuat dengan tujuan untuk melahirkan penuntut-penuntut yang berguna kepada bangsa.w.perbuatan. Dalam konteks Negara Malaysia pihak kerajaan pernah menegaskan tentang kepentingan penyusunan kurikulum secara teliti. Untuk menghayati skop pendidikan Islam ini. tingkahlaku dan amalan. maka setiap individu Muslim haruslah memahami terlebih dahulu asas-asas dan konsep yang bertunjangkan akidah Islamiah. agama dan negaranya: Manakala dibidang pendidikan khususnya pendidikan agama (Islam) pihak kerajaan tetap mengutamakan pendidikan Islam agar rakyat dan penduduk Negara Malaysia yang berugama Islam dapat menghayati Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap. memahami rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam dan sebagainya (Ustaz Abdul Raof Dalip. 1990).Namun. Kurikulum Pendidikan Islam “bertujuan menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati genarasi muda.

97 memerluka kerjasama semua pihak bagi melaksanakan dan merealisasikan harapan untuk memacu bidang pendidikan terutama Pendidikan Islam bagi membentuk pelajar menjadi seorang hamba Allah yang taat. .

Ini bagi memastikan kurikulum ini berterusan memberi manfaat kepada para pelajar dan guru.Ini kerana dalam kurikulum ini bukan sahaja menumpukan kepada akademik tetapi juga seimbang dari aspek lain.satu lagi masalah ialah guru tidak pandai atau tiada kepakaran untuk menarik minat pelajar dalam kelas. Guru sekarang bukan hanya bertindak sebagai guru namun banyak lagi kerja yang perlu dilakukan oleh seorang guru selain mengajar.Ramai guru yang mengalami tekanan kerana terlalu banyak kerja terutama yang bukan dalam bidang perguruan atau melibatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Ini menyebabkan murid agak ketinggalan dan guru pula yang dipersoalkan atas prestasi murid tersebut.Ini berteraskan dengan prinsip JERI dalam falsafah pendidikan kebangsaan.satu masalah yang boleh kita lihat disini adalah guru atau pendidik terpaksa memikul beban yang berat.Ini menyebabkan murid tiada minat untuk belajar.Guru hanya membaca buku teks sahaja dan tiada aktiviti lain. Tiada kelemahan besar dalam sistem kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia sekarang ini.Namun ruang untuk penambahbaikan tidak boleh ditutup.98 Draf Cadangan PenambahbaikanKurikulum Pendidikan Islam di Malaysia Kurikulum pendidikan di Malaysia terutama kurikulum Pendidikan Islam boleh di anggap terbaik.Ini menyebabkan guru tidak dapat memberikan penumpuan sepenuhnya kepada perkembangan pelajar. . Selain itu.Walaupun begitu.

99 Oleh itu.Dan yang kedua. Sedikit sahaja penambaikan ini yang perlu dibuat kerana secara keseluruhannya.Yang pertama ringankan tugas guru dan hanya tumpukan kepada peranan guru untuk mendidik murid sehingga menjadi manusia yang berguna sahaja. .berikan contoh aktiviti kepada guru bagi memudahkan guru melaksanakannyan didalam kelas.sedikit penambahbaikan perlu dibuat untuk mengatasi masalah ini.kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia boleh dianggap terbaik dan memenuhi kehendak yang ditetapkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful