P. 1
definisi fiqih

definisi fiqih

|Views: 46|Likes:
Published by Imamul Hakim Johar
defenisi fiqih
defenisi fiqih

More info:

Published by: Imamul Hakim Johar on Sep 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

a.

Definisi Fiqih Fiqh itu ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syari’at Islam yang diambil dari dalildalilnya yang terperinci b. Pembagian Fiqih a. fiqih ibadat, b. fiqih (muamalat), c. fiqih munakahat c. Pengertian Fiqih Muamalah Fiqih Mumalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil islam secara rinci d. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah Ruang lingkup fiqih muamalah adalh seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hokum-hukum islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib,sunnah,haram,makruh dan mubah.hokum-hukum fiqih terdiri dari hokumhukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertical antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Pembagiannya antara lain adalah: 1.Thoharoh, Membahas tentang cara bersesuci baik dari najis maupun dari hadats. 2.Ibadah, Membahas tata cara beribadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji 3.Muamalat, Membahas tentang hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh harta benda / aturan Islam tentang bentuk-bentuk transaksi dan kegiatan ekonomi 4.Munakahat Membahas tentang pernikahan, perceraian/kehidupan rumah tangga. 5.Jinayat, Membahas tentang perbuatan yang dilarang oleh syara’ seperti mencuri, merampok, zina

prinsip hokum muamalah: a. muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup bermasyarakat. dimanfaatkan yang menurut syariat yang berupa (benda dan manfaatnya).selain sebagai amanah harta juga berkedudukan sebagai musuh 4.Materi(berwujud).HAKI —-harta tetap dan harta bergerak —pembagian harta dari segi benda : 1. sumber hokum fiqih muamalah: Al-Qur’an.Siyasah Membahas hal-hal yang berkaitan tentang politik. 1. 2. 6. Mumalalah dilakukan atas dasar sukarela. kepemimpinan. menghindari unsure-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan.6. dan Qiyas. c. mumamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan. harta milik umum dan harta milik pribadi 5. kedudukan harta : . harta bernilai dan harta tak bernilai 2. d. 3. 5.harta merupakan perhiasan hidup. bisa dimiliki. dukuasai. Ijma’: yaitu kesepakatan seluruh ulama-ulama mujtahid pada suatu masa tentang sebuah hukum. Al-Hadits. pengertian harta menurut ulama : sesuatu yang berwujud dan dapat dipegang dalam penggunaan dan manfaat pada waktu yang diperlukan. yaitu menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Qur’an dan hadits dengan hukum sesuatu yang di atur dalam Al-Qur’an dan hadits karena adanya persamaan kedua hal tersebut. peradilan. harta bercontoh dan harta tak bercontoh . harta bergerak dan harta tidak bergerak 3. pembagian harta : . pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah . Membahas tentang peninggalan mayit atau warisan dan tata cara pembagiaannya kepada yang berhak 7. pengertian harta menurut syariat : segala sesuatu yang bernilai. tanpa mengnadung unsure-unsur paksaan.Faraidh. – harta sebagai amanah selain sebagai perhiasan. harta ada pemilikinya dan tidak ada tuannya 4. tanah. b. dll. emas dan non Materi (tak berwujud).

rukun-rukun akad . bekerja. dan membuat orang lain tidak berhak atas hal tersebut kecuali dengan alasan syariah. b. penggantian 1. 1. benda habis pakai dan benda tak habis pakai 7. Untuk mengmbangkan dan menegakkan ilmu-ilmu. Bekerjsama dalam perdagangan. Hak milik negara –milk tamm . harta dapat dibagi dan tidak dapat dibagi 5. Untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas. kepemilikan yg tak sempurna. a.. E. akad. Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat. c. c.d. e. pengertian hak milik : kewenangan atas sesuatu atau keistimewaan untuk menggunakannya atau memanfaatkannya sesuai dengan keinginan. 3. harta pokok dan harta hasil 8. Jadi akad adalah tindakan yang berupa ucapan/ perkataan terjadi diantara dua pihak atau yang mewakilinya. semak-semak 1. C. ghyaul mawad’ . Harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengelurkan harta atau tenaga apapun. menghidupkan lahan yang mati 3. al uqud . penerimaan dari ijab. air. b.Asal-usul akad . c.api. Memnafaatkan hal-hal yang dibolehkan oleh syariah. qabul. b. Kerjasama dalam penyewaan asset 2. 4. Bekerjasama dalam kegiatan usaha. 3. kontrak akad jualbeli sebab kemelikian 2.6. fungsi harta : a. d. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode lainnya. Hak milik umum. Ijab. untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. a. Objek akad. Alkolafiyah . karena danya perbedaan dan keperluan. b. —a. pengertian akad : akad adalah kontak. b. c. milk naqish . untuk mengungkapkan isi hati kita. Warisan. berburu. hak milik pribadi. Untuk menumbuhkan silahturrahmi. sebab-sebab kepemilikan . 2. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.’ perkataan yang tinbul dari salah satu orang yang berakad . a. Orang yang berakad . f.kepemilikan yang sempurna. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. pembagian hak milik : 1.

d.. G. syarat akad . e. 3. sebab-sebab haramnya riba : a.. Riba merupakan akhlaq kaum jahiliyyah. Riba jahiliyyah . hutang dibayar lebih dari pokonya. d. Memberi jalan pemupukan jiwa matrealistis dalam kehidupan bermasyarakat. alasan melakukan riba : a. Objek akad harus dihalalkan oleh syariah. tambahan tertentu yang disyaratkan oleh sepihak 2. Memakan riba merupakan salah satu perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kebinasaan. d. Riba fadhl . pengertian riba . Harus berwujud atau ada. Riba Nasi. penukaran antarbarang yang tiak sesuai kadar ukurannya. Rimab memberikan dampak negatif terhdap akhlak dan jiwa pelakunya. Riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikian harta dari orang lain tanpa ada imbalan. tidak dapat membedakan yang baik dan buruk. dampak negatif riba : a.ah :penangguhan penyerahan atau penerimaan barang ribawai dengan jenis barang ribawi lainnya. B. macam-macam akad : —– 1. Riba merupkan akhlaq dan perbuatan mush Allah. c. Harus diketahui/ harus jelas spesifikasinya . Karena riba mengandung unsur eksploitasi atau pemerasan dari orang kaya kepada orang miskin.4. karen aia dengan mudah membiayai hidupnya. Pelaku riba akan dibangkitkan pada saat kiamat seperti orang gila. suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. 6. b. b. Memakan riba menunjukkan kelemahan dan lenyapnya takwa dalam diri pelakunya. C. karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. D. Harus bisa diserahkan 5. a. Riba qadrh . Riba mempunyai watak menjauhkan persaudaraan bahkan menuju permusuhan. 7. . Menghilangkan nilai tolong-menolong dan keagamaan dalam hidup bermuamalah. C. c. macam-macam riba : a. C. b. E. Doa seorang pemakan riba tidak akan dikabulkan. F. Riba menghalangi pemodal ikut serta berusaha mencari rezeki.. B. Riba menjadikan pelakunya kesetanan.

hanya berlaku pengembangan tafsiran sesuai dengan situasi semasa. "lebihan" dalam apa sahaja bentuk pada riba boleh membawa kepada rasa tidak puas hati. perbincangan fiqh kontemporari tetap berasaskan kepada konsep yang telah dibahaskanulama silam. Fiqh bidang ini menumpukan aspek jual beli berdasarkan syariat Islam dan penolakan konsep riba dalam muamalat pada segala bentuk dan cara. al-Majmuc dan Rawdah al-Tdlibin oleh al-Nawawi. transaksi dan perbankan. tiada unsur penipuan dan reda meredai antara penjual dan pembeli. lahir banyak kitab fiqh yang ditulis. Mereka masih membahaskan pendekatan tradisional seperti perbincangan rukun dan syarat sah jual beli dan diluaskan dengan perbahasan kontemporari yang melibatkan dasar pelaksanaan dan istilah-istilah semasa seperti mudarabah. Fath al-Wahhab oleh Zakariyya al-Ansari. Ulama mazhab Imam Shafie zaman berikutnya juga tidak sunyi dari menghasilkan penulisan fiqh muamalat untuk masyarakat Islam. Nihdyat al-Muhtdj oleh al-Ramli. pergaduhan dan permusuhan antara penjual dan pembeli. antaranya. "Untung" dalam bentuk ini akan merosakkan urus niaga yang perlu kepada keredaan antara penjual dan pembeli. . Imam Shafie rahimahu'Lldh tacdld telah menulis kitab fiqh muamalat yang digabungkan dengan cabang fiqh yang lain berjudul alUmm. Tuhfat al-Muhtdj oleh Ibn Hajar al-Haythami. "Lebihan" yang membentuk "untung" berlipat ganda bukan matlamat fiqh muamalat Islam. Fuqaha' masa kini juga terus menghuraikan fiqh mumalat sesuai dengan perkembangan semasa. masyarakat Islam diberi satu panduan ketika menjalankan urus niaga untuk menghasilkan satu urus niaga yang halal. Mughni al-Muhtdj dan al-Iqndc oleh Khatib Sharbini. Oleh itu. Sebagai contohnya. Oleh itu. Urus niaga sebegini mampu menjamin keharmonian dan keadilan sosial dalam masyarakat. Hasilnya.PENGENALAN FIQH MUAMALAT Fiqh muamalat merupakan satu cabang dalam perbincangan fiqh Islam. Riba yang bermaksud "lebihan" menurut pengertian istilah merupakan satu sebab amalan ini diharamkan oleh muamalat Islam. Menerusi Fiqh muamalat. Ahli fiqh Islam (fuqaha') silam telah membahaskan segala perkara berkaitan muamalat Islam dengan terperinci.

Beberapa kepincangan dalam amalan ekonomi konvensional telah menarik minat pengamal ekonomi global menoleh kepada ekonomi Islam yang dijelaskan dalam fiqh muamalat. Minat ini menampakkan potensi yang besar kepada pelaksanaan fiqh muamalat secara global dan juga menggambarkan kedinamikan ekonomi Islam yang berteraskan perundangan atau syariat Islam. . Justru itu. pengamal ekonomi konvensional khususnya dinegara-negara Islam telah beralih kepada amalan ekonomi Islam kerana ia lebih menjamin keharmonian dan hak milik para peniaga.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->