P. 1
definisi fiqih

definisi fiqih

|Views: 46|Likes:
Published by Imamul Hakim Johar
defenisi fiqih
defenisi fiqih

More info:

Published by: Imamul Hakim Johar on Sep 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

a.

Definisi Fiqih Fiqh itu ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syari’at Islam yang diambil dari dalildalilnya yang terperinci b. Pembagian Fiqih a. fiqih ibadat, b. fiqih (muamalat), c. fiqih munakahat c. Pengertian Fiqih Muamalah Fiqih Mumalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil islam secara rinci d. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah Ruang lingkup fiqih muamalah adalh seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hokum-hukum islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib,sunnah,haram,makruh dan mubah.hokum-hukum fiqih terdiri dari hokumhukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertical antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Pembagiannya antara lain adalah: 1.Thoharoh, Membahas tentang cara bersesuci baik dari najis maupun dari hadats. 2.Ibadah, Membahas tata cara beribadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji 3.Muamalat, Membahas tentang hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh harta benda / aturan Islam tentang bentuk-bentuk transaksi dan kegiatan ekonomi 4.Munakahat Membahas tentang pernikahan, perceraian/kehidupan rumah tangga. 5.Jinayat, Membahas tentang perbuatan yang dilarang oleh syara’ seperti mencuri, merampok, zina

harta milik umum dan harta milik pribadi 5. bisa dimiliki. emas dan non Materi (tak berwujud).Siyasah Membahas hal-hal yang berkaitan tentang politik. 3. Membahas tentang peninggalan mayit atau warisan dan tata cara pembagiaannya kepada yang berhak 7.Materi(berwujud).HAKI —-harta tetap dan harta bergerak —pembagian harta dari segi benda : 1. 5.6. muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup bermasyarakat.harta merupakan perhiasan hidup. tanpa mengnadung unsure-unsur paksaan. kedudukan harta : . pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah . dll. tanah. dan Qiyas.Faraidh. sumber hokum fiqih muamalah: Al-Qur’an.selain sebagai amanah harta juga berkedudukan sebagai musuh 4. dukuasai. pengertian harta menurut syariat : segala sesuatu yang bernilai. Ijma’: yaitu kesepakatan seluruh ulama-ulama mujtahid pada suatu masa tentang sebuah hukum. prinsip hokum muamalah: a. c. peradilan. mumamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan. harta bergerak dan harta tidak bergerak 3. b. 1. harta ada pemilikinya dan tidak ada tuannya 4. yaitu menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Qur’an dan hadits dengan hukum sesuatu yang di atur dalam Al-Qur’an dan hadits karena adanya persamaan kedua hal tersebut. – harta sebagai amanah selain sebagai perhiasan. pembagian harta : . dimanfaatkan yang menurut syariat yang berupa (benda dan manfaatnya). harta bernilai dan harta tak bernilai 2. 6. d. menghindari unsure-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan. harta bercontoh dan harta tak bercontoh . Al-Hadits. 2. pengertian harta menurut ulama : sesuatu yang berwujud dan dapat dipegang dalam penggunaan dan manfaat pada waktu yang diperlukan. Mumalalah dilakukan atas dasar sukarela. kepemimpinan.

akad.6. penggantian 1. hak milik pribadi. penerimaan dari ijab. Untuk mengmbangkan dan menegakkan ilmu-ilmu. bekerja. Ijab. karena danya perbedaan dan keperluan. 1.Asal-usul akad . c. Harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengelurkan harta atau tenaga apapun. ghyaul mawad’ . Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. 4. air. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode lainnya. Bekerjsama dalam perdagangan. 2. c. a. benda habis pakai dan benda tak habis pakai 7. b. Memnafaatkan hal-hal yang dibolehkan oleh syariah. c. kepemilikan yg tak sempurna. Warisan. Untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas. f.. qabul. Kerjasama dalam penyewaan asset 2. Jadi akad adalah tindakan yang berupa ucapan/ perkataan terjadi diantara dua pihak atau yang mewakilinya.’ perkataan yang tinbul dari salah satu orang yang berakad . Alkolafiyah .d. pengertian hak milik : kewenangan atas sesuatu atau keistimewaan untuk menggunakannya atau memanfaatkannya sesuai dengan keinginan. Objek akad. dan membuat orang lain tidak berhak atas hal tersebut kecuali dengan alasan syariah. sebab-sebab kepemilikan . E. —a. C. fungsi harta : a. Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat. a. b. menghidupkan lahan yang mati 3.kepemilikan yang sempurna. untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. kontrak akad jualbeli sebab kemelikian 2. e. al uqud . Untuk menumbuhkan silahturrahmi. 3. harta dapat dibagi dan tidak dapat dibagi 5. pembagian hak milik : 1. milk naqish . Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Bekerjasama dalam kegiatan usaha. semak-semak 1. b. b. rukun-rukun akad . b. d. berburu. Hak milik umum. pengertian akad : akad adalah kontak.api. Orang yang berakad . Hak milik negara –milk tamm . a. 3. c. untuk mengungkapkan isi hati kita. harta pokok dan harta hasil 8.

ah :penangguhan penyerahan atau penerimaan barang ribawai dengan jenis barang ribawi lainnya. 6. Menghilangkan nilai tolong-menolong dan keagamaan dalam hidup bermuamalah. C.. e. a. hutang dibayar lebih dari pokonya. macam-macam riba : a. Riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikian harta dari orang lain tanpa ada imbalan.. Riba merupakan akhlaq kaum jahiliyyah.. 7. Riba menghalangi pemodal ikut serta berusaha mencari rezeki. Riba menjadikan pelakunya kesetanan. sebab-sebab haramnya riba : a. c. karen aia dengan mudah membiayai hidupnya. Riba jahiliyyah . . macam-macam akad : —– 1.4. C. Riba Nasi. syarat akad . c. Karena riba mengandung unsur eksploitasi atau pemerasan dari orang kaya kepada orang miskin. penukaran antarbarang yang tiak sesuai kadar ukurannya. Riba fadhl . karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. b. d. E. Riba merupkan akhlaq dan perbuatan mush Allah. D. pengertian riba . tidak dapat membedakan yang baik dan buruk. F. b. Objek akad harus dihalalkan oleh syariah. Riba mempunyai watak menjauhkan persaudaraan bahkan menuju permusuhan. Harus berwujud atau ada. Harus diketahui/ harus jelas spesifikasinya . G. b. Doa seorang pemakan riba tidak akan dikabulkan. dampak negatif riba : a. alasan melakukan riba : a. tambahan tertentu yang disyaratkan oleh sepihak 2. suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. C. d. d. 3. Memakan riba merupakan salah satu perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kebinasaan. Memberi jalan pemupukan jiwa matrealistis dalam kehidupan bermasyarakat. Riba qadrh . Memakan riba menunjukkan kelemahan dan lenyapnya takwa dalam diri pelakunya. Rimab memberikan dampak negatif terhdap akhlak dan jiwa pelakunya. Pelaku riba akan dibangkitkan pada saat kiamat seperti orang gila. B. Harus bisa diserahkan 5. B.

Ahli fiqh Islam (fuqaha') silam telah membahaskan segala perkara berkaitan muamalat Islam dengan terperinci. Hasilnya. . "Untung" dalam bentuk ini akan merosakkan urus niaga yang perlu kepada keredaan antara penjual dan pembeli. "Lebihan" yang membentuk "untung" berlipat ganda bukan matlamat fiqh muamalat Islam. transaksi dan perbankan. Fiqh bidang ini menumpukan aspek jual beli berdasarkan syariat Islam dan penolakan konsep riba dalam muamalat pada segala bentuk dan cara. Imam Shafie rahimahu'Lldh tacdld telah menulis kitab fiqh muamalat yang digabungkan dengan cabang fiqh yang lain berjudul alUmm. masyarakat Islam diberi satu panduan ketika menjalankan urus niaga untuk menghasilkan satu urus niaga yang halal. Urus niaga sebegini mampu menjamin keharmonian dan keadilan sosial dalam masyarakat. "lebihan" dalam apa sahaja bentuk pada riba boleh membawa kepada rasa tidak puas hati. Fath al-Wahhab oleh Zakariyya al-Ansari. Ulama mazhab Imam Shafie zaman berikutnya juga tidak sunyi dari menghasilkan penulisan fiqh muamalat untuk masyarakat Islam. Fuqaha' masa kini juga terus menghuraikan fiqh mumalat sesuai dengan perkembangan semasa. al-Majmuc dan Rawdah al-Tdlibin oleh al-Nawawi.PENGENALAN FIQH MUAMALAT Fiqh muamalat merupakan satu cabang dalam perbincangan fiqh Islam. Mughni al-Muhtdj dan al-Iqndc oleh Khatib Sharbini. antaranya. Oleh itu. Nihdyat al-Muhtdj oleh al-Ramli. Sebagai contohnya. tiada unsur penipuan dan reda meredai antara penjual dan pembeli. Oleh itu. perbincangan fiqh kontemporari tetap berasaskan kepada konsep yang telah dibahaskanulama silam. Tuhfat al-Muhtdj oleh Ibn Hajar al-Haythami. lahir banyak kitab fiqh yang ditulis. Riba yang bermaksud "lebihan" menurut pengertian istilah merupakan satu sebab amalan ini diharamkan oleh muamalat Islam. Menerusi Fiqh muamalat. hanya berlaku pengembangan tafsiran sesuai dengan situasi semasa. pergaduhan dan permusuhan antara penjual dan pembeli. Mereka masih membahaskan pendekatan tradisional seperti perbincangan rukun dan syarat sah jual beli dan diluaskan dengan perbahasan kontemporari yang melibatkan dasar pelaksanaan dan istilah-istilah semasa seperti mudarabah.

. pengamal ekonomi konvensional khususnya dinegara-negara Islam telah beralih kepada amalan ekonomi Islam kerana ia lebih menjamin keharmonian dan hak milik para peniaga.Beberapa kepincangan dalam amalan ekonomi konvensional telah menarik minat pengamal ekonomi global menoleh kepada ekonomi Islam yang dijelaskan dalam fiqh muamalat. Justru itu. Minat ini menampakkan potensi yang besar kepada pelaksanaan fiqh muamalat secara global dan juga menggambarkan kedinamikan ekonomi Islam yang berteraskan perundangan atau syariat Islam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->