MOF O

TAKLIMAT TATACARA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN
UNTUK :

PEGAWAI-PEGAWAI PEGAWAI- G G
1

ISI KANDUNGAN K G
1. Definisi 2. Objektif 3. 3 Jenis aset alih 4. Peraturan Kewangan 5. Kuasa Melulus 6. Justifikasi pelupusan 7. Tatacara Pelupusan Tanpa Lemb.Pemeriksa Melalui lemb.Pemeriksa 8. 8 Dokumen sokongan 9. Cara-cara pelupusan 10. Hasil Pelupusan 11. Faedah Pelupusan 12. Isu & Masalah pelupusan

2

DEFINISI
Satu proses melupuskan sesuatu aset alih kerajaan dimana secara fizikalnya masih ada dalam simpanan Tetapi tidak digunakan atau diperlukan Dan perlu dikeluarkan dari simpanan dan rekod
3

OBJEKTIF K
Memastikan jabatan tidak menyimpan
Harta benda yang usang Habis tempoh penggunaan ekonomi Rosak dan tidak boleh dipakai Stok b l bih St k berlebihan

Menjimatkan ruang stor/pejabat Mendapat hasil pulangan yang terbaik Membetulkan rekod perakaunan aset
4

JENIS ASET ALIH
Aset K A t Kementerian/ Jabatan yang t i /J b t diperolehi daripada wang kerajaan Aset yang dirampas, dilucuthak, tidak bertuan atau tidak dituntut Aset yang diterima sebagai hadiah atau sumbangan Sampel/ barang contoh untuk tender/kontrak
5

PERATURAN K R R KEWANGAN G
Seksyen 17 Akta Prosedur Kewangan Bahagian XIV Panduan Perbendaharaan – Tatacara Pengurusan Stor (TPS) T t P St
Panduan 212 - Lembaga Pemeriksa Panduan 213 - Sijil Tidak Ekonomik Dibaiki (TEB) Panduan 216 - Borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW-300V) Panduan 217 - Sijil Pelupusan (KEW 300X) (KEW-300X) Panduan 218 – Pelupusan Tanpa Lembaga Pemeriksa Panduan 222 – Cara-cara pelupusan Panduan 225 – Tempoh pelupusan
6

Peraturan Kewangan (samb) K g ( )
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/1997
(Garis Panduan Pelupusan Aset Kerajaan)

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/2002
(Peningkatan Amaun Pelupusan/Hapuskira yang boleh diluluskan oleh Kementerian/Jabatan

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/1995 S t P k lili P b d h Bil
(Garis Panduan Pelupusan Peralatan Komputer)

7

Peraturan Kewangan (Samb) K g ( )
Surat Arahan Ketua Setiausaha Perbendaharaan bertarikh 7 Januari 2002
(Pelupusan Komputer peribadi –PC)

P.U PU (B) 513
(Perwakilan kuasa kepada Pegawai Pengawal dan pegawai tertentu di Kementerian/Jabatan)

8

K KUASA MELULUS
Perbendaharaan P b d h a. b. Bahagian Kawalan & Pemantauan Bagi nilai perolehan asal satu-satu barang melebihi RM 50,000 atau pada agregatnya melebihi RM 500 000 500,000 Bagi syor pelupusan secara :Hadiah Pindahan Dari JP Ke JN Tukar beli
9

c.

K Kuasa Melulus ( (Samb) )
Kementerian/Jabatan Bagi nilai perolehan asal satu-satu barang satu satu tidak melebihi RM 50,000 atau pada agregatnya tidak melebihi RM 500,000 (tertakluk kepada para 1c) Komputer Peribadi
10

K Kuasa Melulus ( (samb) )
Pegawai yang diberi kuasa :- P.U (B) 513 : Ketua Setiausaha Timbalan Ketua Setiausaha Setiausaha Bahagian Pentadbiran / Kewangan & Khidmat Sokongan Ketua Pengarah & Timbalan Ketua Pengarah
(Jabatan Persekutuan di peringkat Ibu Pejabat)

Ketua Jabatan
(Jabatan Persekutuan di peringkat Ibu Pejabat & Negeri)
11

JUSTIFIKASI PELUPUSAN K
Barang pecah dan rosak Habis tempoh p gg p penggunaan ekonomik Tidak Ekonomik Dibaiki Usang a a e po penggunaan Tamat tempoh pe ggu aa Melebihi keperluan
12

Justifikasi Pelupusan (samb.) fk p ( )
Tidak sesuai lagi digunakan – (perkembangan teknologi Disyor selepas urusan verifikasi, pengiraan stok & pemeriksaan stok Tidak diperlukan lagi

13

TATACARA PELUPUSAN R
Tanpa Lembaga Pemeriksa (Panduan 218 PP-TPS) Melalui Lembaga Pemeriksa (Panduan 212 PP-TPS) (P d PP TPS)

14

PELUPUSAN TANPA LEMBAGA PEMERIKSA
Aset dimana nilai perolehan asal satu- satu barang tidak melebihi RM 20,000 atau pada agregatnya tidak melebihi RM 300 000 300,000
T

15

TATACARA PELUPUSAN TANPA LEMBAGA PEMERIKSA
1 Agensi kenal pasti aset yang hendak dilupuskan 2 Urusetia semak dokumen berkaitan dan sediakan “Borang Tanpa Lembaga Pemeriksa” 3 Urusetia menguruskan perlantikan Pegawai Pemeriksa 4 Pegawai Pemeriksa lakukan pemeriksaan ke atas aset dan dokumen berkaitan
16

Tanpa Lembaga Pemeriksa (samb)
5. Sediakan Laporan Tanpa Lembaga Pemeriksa berserta syor pelupusan b t l 6. Kemukakan kepada Urusetia 7. Urusetia semak laporan dan kemukakan p permohonan untuk kelulusan berserta dokumen sokongan 8. 8 Urusetia sampaikan kelulusan kepada agensi 9. Agensi laksanakan pelupusan 10. Sediakan dokumen pengesahan pelupusan dan hantar kepada kuasa melulus
17

BORANG TANPA LEMBAGA PEMERIKSA
PELUPUSAN TANPA LEMBAGA PEMERIKSA (Bagi nilai perolehan asal satu-satu barang tidak melebihi RM20,000 atau pada agregatnya tidak melebihi RM300,000) TARIKH TEMPOH HARGA PEMBELIAN ASAL NILAI SEMASA PEMBELIAN DIGUNAKAN SEUNIT JUMLAH SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) (RM) (RM) 15.9.2001 10.5.2000 12.7.1997 3 tahun 4 tahun 7 tahun 250.00 5,600.00 650.00 6,500.00 1,250.00 11,200.00 650.00 25.00 300.00 50.00 KEADAAN BARANG SYOR PELUPUSAN

BIL

NAMA BARANG

UNIT KUANTITI

1 Meja 2 Komputer 3 Mesin taip

buah set buah

5 2 1

125.00 rosak 600.00 rosak 50.00 rosak 675.00

buang jualan sisa buang

12,100.00 375.00

Tarikh : Saya telah membuat pemeriksaan dan disyorkan untuk dilupuskan *DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN

………………………………………………………… Nama : Jawatan :

……………………………………………….. Nama : Jawatan :

* oleh Pegawai Pengawal/Pegawai yang diwakilkan18 kuasa untuk meluluskan pelupusan

PELUPUSAN MELALUI LEMBAGA PEMERIKSA
Aset dimana nilai perolehan asal satu- satu barang melebihi RM 20 000 atau pada b l bihi 20,000 d agregatnya melebihi RM 300,000

19

MELALUI LEMBAGA PEMERIKSA G
1 Agensi kenal pasti aset yang hendak dilupuskan g g 2 Urusetia semak dokumen berkaitan dan sediakan Borang Lembaga Pemeriksa (KEW 300-V) 300 V) 3 Urusetia menguruskan perlantikan Lembaga Pemeriksa 4 Lembaga Pemeriksa lakukan pemeriksaan 5 Lembaga Pemeriksa sediakan Laporan Lembaga Pemeriksa dan kemukakan kepada Urusetia
20

KEW. 300-V LAMPIRAN V (Panduan 216) LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA HARGA PEMBELIAN NILAI SEMASA ASAL SEUNIT JUMLAH SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) (RM) (RM) 65,000 150,000 12,500 65,000 150,000 25,000 15,000 200

NAMA BARANGTARIKH TEMPOH BIL BAHAGIAN UNIT KUANTITI BARANG PEMBELIAN DIGUNAKAN

KEADAAN BARANG

SYOR PELUPUSAN

1 Pentadbiran Kenderaan 2 3 Mesin X-Ray Sofa

buah buah set

1 1 2

15.9.1997 11.6.1985 01.3.1998

7 tahun 18 tahun 6 tahun

15,000 masih boleh digunakan di k rosak 400 kurang elok

sebutharga sisa besi hadiah kepada Sek.Men. Teknik Kuala Lumpur

227,500 240,000 15,200

15,400

Tarikh : …………………………………. Kepada : ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. Lembaga Pemeriksa telah dilantik pada …………………………… untuk memeriksa……………………………………………………… di………………………………………………………………………… seperti arahan yang terkandung di dalam surat tuan bil………… bertarikh…………………….kami telah melawat………………….. ………………………………………..pada…………………………… dan memeriksa barang barang yang disenaraikan di atas beserta barang-barang dengan pendapat dan syor-syor kami: Tandatangan Nama dan Jawatan Tandatangan g Nama dan Jawatan ………………………………..(Pengerusi) ……………………………………………… ………………………………………(Ahli) ( ) ………………………………………………

SYOR LEMBAGA PEMERIKSA 1. Barang-barang berikut hendaklah disimpan untuk kegunaan : Bil : …………………………………………………………………. Barang-barang berikut hendaklah ditawarkan kepada lain-lain jabatan sebagaimana dinyatakan :Bil : …………………………………………………………………. Barang-barang berikut hendaklah dijual mengikut cara yang p ditetapkan : Bil : …………………………………………………………………. Barang-barang berikut hendaklah dimusnahkan mengikut cara yang ditetapkan : Bil : ………………………………………………………………….

2.

3.

4.

Tandatangan ………………………………………(Ahli) Nama dan Jawatan ……………………………………………… *(jika lebih daripada 2 orang ahli Lembaga Pemeriksa)

21

MELALUI LEMBAGA PEMERIKSA G
5 Asingkan permohonan mengikut bidang kuasa meluluskan pelupusan 6 Kemukakan permohonan berserta dokumen sokongan

22

Tindakan akhir
1 2 3 4 Urusetia maklumkan kelulusan kepada agensi Agensi laksanakan tindakan mengikut kelulusan y g yang diberi Sediakan dokumen pengesahan pelupusan dan kemukakan ke kepada kuasa melulus Sediakan laporan suku tahun pelupusan bagi pelupusan yang dil l k diperingkat l diluluskan di i k Kementerian/Jabatan dan kemukakan ke Perbendaharaan
23

LEMBAGA PEMERIKSA Pelantikan Tugas-tugas
24

PELANTIKAN
Lembaga Pemeriksa hendaklah dilantik oleh :Pegawai Pengawal Pegawai Yang diwakilkan kuasa Setiausaha Kerajaan Negeri Pegawai Kewangan Negeri Residen Negeri Sarawak

25

PELANTIKAN (samb.1) ( )
Mana-mana Mana mana pegawai yang sesuai Pegawai yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset berkenaan Pegawai dari kumpulan A, B atau C Sekurang-kurangnya dua orang (Pengerusi dan Ahli) Dimana tidak cukup pegawai, pegawai dari jabatan lain boleh dilantik
26

PELANTIKAN (samb.2) ( )
Mengikut jawatan Mengikut nama individu Mengikut tempoh tertentu Urusan pelantikan boleh dibuat pada awal tahun Lembaga b l h dil tik mengikut negeri L b boleh dilantik ik t i

27

TUGAS-TUGAS G G
Menyediakan jadual pemeriksaan Memberitahu jabatan membuat persediaan Memeriksa aset M ik Menyediakan laporan lembaga pemeriksa (KEW-300V Syor dan cara pelupusan yang sesuai Menandatangani KEW-300V Kemukakan kepada urusetia pelupusan
28

URUSETIA PELUPUSAN

29

TUGAS-TUGAS G G
Menguruskan pelantikan Lembaga Pemeriksa g g Minta laporan KEW-300V Perolehi k l l P l hi kelulusan mengikut bid ik bidang kuasa :k a) Perbendaharaan b) Kementerian/Jabatan sendiri Hantar peringatan jika kelulusan belum diberi Sampaikan kelulusan susuli sehingga pelupusan selesai (dalam tempoh 3 bulan)

30

TUGAS-TUGAS ( G G (samb.1) )
Pohon pelanjutan atau pinda syor jika pelupusan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh tertentu Perolehi sijil pelupusan (KEW-300X) dan dokumen berkaitan Hantar sijil pelupusan ke Perbendaharaan Kemaskini rekod dalam daftar harta modal/inventori/rekod stok
31

DOKUMEN UNTUK PELUPUSAN
32

DOKUMEN :Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW-300V) Sijil Tidak Ekonomik Dibaiki (TEB) (Kenderaan,, loji,, mesin & peralatan teknikal) j p Justifikasi jabatan untuk pelupusan secara tukar beli Laporan kemalangan dan laporan polis bagi kenderaan yang terlibat dalam kemalangan Surat permohonan dari kementerian / jabatan/ pertubuhan sukarela bagi pelupusan secara t b h k l b i l hadiah dan pindahan
33

KAEDAH PELUPUSAN
34

K KAEDAH PELUPUSAN
Jualan Tender Sebutharga Lelong Tukarbeli Kontrak pusat p Rujuk pekeliling semasa Lain lain Lain-lain Pindahan Hadiah Tanam Bakar Buang Tenggelam Lebur Dan lain-lain
35

HASIL PELUPUSAN

36

HASIL PELUPUSAN
Hendaklah dimasukkan dalam akaun hasil kerajaan Hubungi Jabatan Akauntan Negara H b i J b t Ak t N Malaysia untuk mendapatkan kod hasil

37

FAEDAH PELUPUSAN

38

FAEDAH PELUPUSAN
Mendapat hasil/pulangan yang terbaik Menjimatkan ruang pejabat/stor Pengurusan inventori /stok yang sempurna Mengelakkan kehilangan

39

ISU & MASALAH PELUPUSAN
40

ISU & MASALAH
Pegawai tidak mahir tatacara pelupusan Kurang perhatian Kementerian/Jabatan Lembaga pemeriksa lewat / tidak dilantik Lembaga Pemeriksa lewat membuat p pemeriksaan Urusan pelupusan tidak dilakukan dari masa ke semasa
41

ISU & MASALAH (samb.1) ( )
Barang-barang Barang barang lambat bergerak usang bergerak, dan berlebihan jarang diambil tindakan pelupusan Kelulusan pelupusan lewat dilaksanakan Sijil Pelupusan lewat dikemukakan Laporan Suku Tahun Pelupusan lewat dikemukakan
42

GAMBAR-GAMBAR GAMBAR GAMBAR PELUPUSAN
43

Pelupusan secara jualan kontrak pusat sisa besi

44

Pelupusan secara ketuk dan tanam

45

Pelupusan secara tenggelamkan di laut

46

Pelupusan secara hadiah

47

Pelupusan secara bakar

48

Tel 03-88823989 Fax 03-88824110 T l : 03 88823989 F : 03 88824110 E-mail : munawar@treasury.gov.my
49

50