PERGERAKAN PUTERI ISLAM

PERLEMBAGAAN PERSATUAN

Pada mematuhi subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No 11, Tambahan No. 41, Perundangan (A) : P.U.(A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut dikemukakan Peraturan-peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Puteri Islam Diploma Pendidikan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM yang selepas ini disebut sebagai Persatuan sahaja.

PERATURAN 1.

NAMA DAN ALAMAT PERSATUAN

1.1.

Nama : Pergerakan Puteri Islam Diploma Pendidikan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM

1.2.

Di alamat : Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussien Onn Malaysia 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor.

PERATURAN 2.

MATLAMAT

Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

PERATURAN 3.

OBJEKTIF

3.1. Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Puteri Islam) dengan lebih terpimpin dalam menimba ilmu berpersatuan dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri.

PERGERAKAN PUTERI ISLAM 3. 6. Dilantik semasa Mesyuarat Agung kali pertama. 5. 6. Ahli-ahli Pergerakan Puteri Islam akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutinya. Ahli jawatankuasa kecil boleh dilantik oleh Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.2. Pemilihan ahli jawatankuasa dijalankan secara undian.6.3.3. 4.1.1.1. Pengerusi . PERATURAN 4.1.3. Ahli jawatankuasa persatuan hendaklah terdiri daripada: 6. Penasihat adalah terdiri daripada pensyarah di UTHM. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. 5.6. PENASIHAT 5. Dibuka kepada semua murid beragama Islam (perempuan) 4. Ahli jawatankuasa yang hendak meletak jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Penasihat. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan. PERATURAN 5. Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.2.5. PERATURAN 6.2.2. KEAHLIAN 4. 6. 6. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai ahli jawatankuasa manakala ahli yang tidak hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai ahli jawatankuasa. Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelak san aan sesuatu aktiviti. AHLI JAWATANKUASA 6.4. 6.

3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat.3. 7.6. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.4.3.1. .6. Naib pengerusi 6.2. 7. Setiausaha 7.1.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 6.3.4. Ahli jawatankuasa (bilangan bergantung pada keperluan) PERATURAN 7. 7. 7.6.1. 7. Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat.2. Pengerusi 7.1.6.1.3.1. Mencatat kehadiran ahli. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7.3. 7.2. Naib bendahari 6.2. 7. 7.6.3.2.5.2.6.2. Naib pengerusi 7. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungj awab yang diberi. Bendahari 6.1. 7.3. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat / laporan aktiviti persatuan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat. Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. Naib setiausaha 6.3. Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.7. Menguruskan hal surat menyurat.6.2. Setiausaha 6.

4. 7. Menyediakan laporan kewangan untuk diaudit dan dibentangkan dalam mesyuarat agung.3. . Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa.6. 7. Naib bendahari 7. Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan persatuan.1.4.5.5. 7. Menjalankan tugas setiausaha sewaktu ketiadaan setiausaha. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab ke atas kesahihannya.3.6.6. 7.2. 7. Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan ta nggungjawab. 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa 7.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 7.3.5.4.5. Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.1.5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa.4.5. 7. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.6.5. Menyediakan penyata kira-kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. Menjalankan tugas-tugas Bendahari semasa ketiadaan Bendahari.5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa.5.1.4.1.7. 7. Ahli jawatankuasa (bilangan bergantung pada keperluan) 7. 7. Naib setiausaha 7. 7.2. 7. Bendahari 7.2.7.

KEHADIRAN / PENYERTAAN 9.2. Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti. PERATURAN 9. Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang semester. 7. .7. KEWANGAN 8. 8. Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 7. 8.2.3.00 seorang bagi satu semester.1.2. ahli dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. PERATURAN 8. 9.1.7. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru penasihat dari semasa ke semasa. Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui yuran yang diputuskan semasa mesyuarat agung dan telah diputuskan sebanyak RM20. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.3.

PERATURAN 12.Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.2.Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi semua ahli.1. Amaran lisan diberikan kepada ahli yang melakukan kesalahan buat pertama kali. 12. PINDAAN PERLEMBAGAAN 13.1.1.Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli melalui laman web sosial persatuan iaitu di Facebook dan e-mail persatuan. AKTIVITI 10. PERATURAN 11.2.Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. 12.Peraturan universiti adalah menjadi peraturan asas. 10. Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Penasihat Persatuan secara bertulis dan keputusan Penasihat adalah muktamad.2. PERATURAN-PERATURAN 11. .3.2. Amaran bertulis akan diberikan kepada ahli yang melakukan kesalahan buat kali kedua. 12.2.Tindakan disiplin akan diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.3. 11.1. PERATURAN 13.Aktiviti dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. 11.Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda.2. TINDAKAN DISIPLIN 12.1.2.PERGERAKAN PUTERI ISLAM PERATURAN 10.

Baki kewangan diputuskan dalam perjumpaan kedua persatuan.1. PERATURAN 15. 13.Dekan diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati mela nggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.3.Segala hutang wajib dijelaskan. 15.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 13. HAL-HAL LAIN 15.3.1.Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamerkan dan disa hkan oleh Pengetua/ Guru Besar.Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh AJK Persatuan. 13.Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab terhadap aktiviti yang dijalankan.4. 14. PEMBUBARAN PERSATUAN 14.Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat. 14.2.2.1.Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Penasihat dan ahli jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskan jika perlu.2.1 dalam artikel enam dan perlantikan mereka mematuhi subseksyen 6.1. Penasihat atau pentadbir fakulti / universiti secara bertulis. PERATURAN 14.2 dalam artikel yang sama seperti dalam undang-undang dan peraturan-peraturan persatuan Pengerusi . Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa senarai AJK di atas adalah mematuhi subseksyen 6.

. [ ] Guru Penasihat PPI Tarikh: .PERGERAKAN PUTERI ISLAM Setiausaha Tarikh Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa senarai AJK di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut undang-undang dan perlembagaan Puteri Islam. …………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful