PERGERAKAN PUTERI ISLAM

PERLEMBAGAAN PERSATUAN

Pada mematuhi subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No 11, Tambahan No. 41, Perundangan (A) : P.U.(A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut dikemukakan Peraturan-peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Puteri Islam Diploma Pendidikan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM yang selepas ini disebut sebagai Persatuan sahaja.

PERATURAN 1.

NAMA DAN ALAMAT PERSATUAN

1.1.

Nama : Pergerakan Puteri Islam Diploma Pendidikan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM

1.2.

Di alamat : Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussien Onn Malaysia 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor.

PERATURAN 2.

MATLAMAT

Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

PERATURAN 3.

OBJEKTIF

3.1. Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Puteri Islam) dengan lebih terpimpin dalam menimba ilmu berpersatuan dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri.

5. Ahli jawatankuasa yang hendak meletak jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Penasihat.3. Pemilihan ahli jawatankuasa dijalankan secara undian. 6. Ahli jawatankuasa kecil boleh dilantik oleh Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.1. Ahli jawatankuasa persatuan hendaklah terdiri daripada: 6.2. PENASIHAT 5. KEAHLIAN 4. Dilantik semasa Mesyuarat Agung kali pertama. Dibuka kepada semua murid beragama Islam (perempuan) 4. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.6. Ahli-ahli Pergerakan Puteri Islam akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutinya.3. Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelak san aan sesuatu aktiviti.1. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai ahli jawatankuasa manakala ahli yang tidak hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai ahli jawatankuasa.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 3.2.5. AHLI JAWATANKUASA 6. 6. PERATURAN 4.1. 6. 5. PERATURAN 6.6. 6. PERATURAN 5. Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.1. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan. Pengerusi . 6. Penasihat adalah terdiri daripada pensyarah di UTHM.4. 4.2.2.3.

1.3. 7. 7.1.1.2.2.4. Menguruskan hal surat menyurat. 7.6.2. Mencatat kehadiran ahli.3.2. 7. 7.3.3. Naib pengerusi 6. Ahli jawatankuasa (bilangan bergantung pada keperluan) PERATURAN 7.3. Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat. Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.2.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 6.6. Setiausaha 7. 7. Naib setiausaha 6. Naib bendahari 6. 7. .2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat. Bendahari 6.3. Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat.1. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat / laporan aktiviti persatuan.1.2. 7.3.6.3. Pengerusi 7.3. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.6.6. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungj awab yang diberi.1.7. Naib pengerusi 7. Setiausaha 6.4.5.2. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7.6. 7.1.6.

7. Menjalankan tugas setiausaha sewaktu ketiadaan setiausaha.1. Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. 7.4. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab ke atas kesahihannya.6. Ahli jawatankuasa (bilangan bergantung pada keperluan) 7. 7.4.5.5. 7.3.6. 7. Naib bendahari 7.5. Menyediakan laporan kewangan untuk diaudit dan dibentangkan dalam mesyuarat agung.1. Bendahari 7. Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan persatuan. 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa.6.5. 7.5.4. Naib setiausaha 7. .2.2.4.5.3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa.5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa 7.4.5. Menyediakan penyata kira-kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa. 7.6.2.1.3.1.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 7. 7.5. Menjalankan tugas-tugas Bendahari semasa ketiadaan Bendahari. 7.7. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. 7. 7. Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan ta nggungjawab.

3.7.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 7.2. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.2. KEHADIRAN / PENYERTAAN 9. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut. PERATURAN 9.3. ahli dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui yuran yang diputuskan semasa mesyuarat agung dan telah diputuskan sebanyak RM20. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru penasihat dari semasa ke semasa. 8. 8. 9. 7.1. . KEWANGAN 8. PERATURAN 8.2. Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti. Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang semester.1.00 seorang bagi satu semester. Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.7.

Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12. 12.Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda.Aktiviti dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. 12. PERATURAN 13. 11.Peraturan universiti adalah menjadi peraturan asas.1.2.2.Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli melalui laman web sosial persatuan iaitu di Facebook dan e-mail persatuan.3. PINDAAN PERLEMBAGAAN 13.Tindakan disiplin akan diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Amaran bertulis akan diberikan kepada ahli yang melakukan kesalahan buat kali kedua. PERATURAN 11.1. Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Penasihat Persatuan secara bertulis dan keputusan Penasihat adalah muktamad. 10. 12.Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi semua ahli. PERATURAN 12.1. 11.1.Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. Amaran lisan diberikan kepada ahli yang melakukan kesalahan buat pertama kali.1. .2. PERATURAN-PERATURAN 11.2.2.3.PERGERAKAN PUTERI ISLAM PERATURAN 10.2. TINDAKAN DISIPLIN 12.2. AKTIVITI 10.

3.Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.4. 15. 13.Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab terhadap aktiviti yang dijalankan. Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa senarai AJK di atas adalah mematuhi subseksyen 6.Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh AJK Persatuan.1 dalam artikel enam dan perlantikan mereka mematuhi subseksyen 6.Segala hutang wajib dijelaskan. Penasihat atau pentadbir fakulti / universiti secara bertulis. PERATURAN 14. 14. PERATURAN 15.Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamerkan dan disa hkan oleh Pengetua/ Guru Besar.1. HAL-HAL LAIN 15.1.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 13. 13.1.3.1.Dekan diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati mela nggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.2. 14.Baki kewangan diputuskan dalam perjumpaan kedua persatuan.2.Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Penasihat dan ahli jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskan jika perlu.2 dalam artikel yang sama seperti dalam undang-undang dan peraturan-peraturan persatuan Pengerusi .2. PEMBUBARAN PERSATUAN 14.

. [ ] Guru Penasihat PPI Tarikh: . …………………………….PERGERAKAN PUTERI ISLAM Setiausaha Tarikh Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa senarai AJK di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut undang-undang dan perlembagaan Puteri Islam.