PERGERAKAN PUTERI ISLAM

PERLEMBAGAAN PERSATUAN

Pada mematuhi subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No 11, Tambahan No. 41, Perundangan (A) : P.U.(A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut dikemukakan Peraturan-peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Puteri Islam Diploma Pendidikan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM yang selepas ini disebut sebagai Persatuan sahaja.

PERATURAN 1.

NAMA DAN ALAMAT PERSATUAN

1.1.

Nama : Pergerakan Puteri Islam Diploma Pendidikan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM

1.2.

Di alamat : Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussien Onn Malaysia 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor.

PERATURAN 2.

MATLAMAT

Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

PERATURAN 3.

OBJEKTIF

3.1. Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Puteri Islam) dengan lebih terpimpin dalam menimba ilmu berpersatuan dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri.

Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini. KEAHLIAN 4.3. Penasihat adalah terdiri daripada pensyarah di UTHM. Dibuka kepada semua murid beragama Islam (perempuan) 4. PENASIHAT 5. Dilantik semasa Mesyuarat Agung kali pertama. 6.5. Ahli-ahli Pergerakan Puteri Islam akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutinya.1.1. Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelak san aan sesuatu aktiviti. 6. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.2. Pengerusi .2. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai ahli jawatankuasa manakala ahli yang tidak hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai ahli jawatankuasa. Ahli jawatankuasa kecil boleh dilantik oleh Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.1. 4.2.4. 5.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 3. PERATURAN 5.2. 6.6. Ahli jawatankuasa yang hendak meletak jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Penasihat. Ahli jawatankuasa persatuan hendaklah terdiri daripada: 6.3. 5. PERATURAN 6. 6.3.1. Pemilihan ahli jawatankuasa dijalankan secara undian. AHLI JAWATANKUASA 6. 6. PERATURAN 4. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan.6.

4.3.1.1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat. 7. Setiausaha 6. Naib bendahari 6.6.6.2.3. .3.2. 7.2. Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi. Naib pengerusi 6. 7.6.3.6.1.3.2.1. 7. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat / laporan aktiviti persatuan.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 6.1. 7.6.3. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungj awab yang diberi. Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat. Naib setiausaha 6.6. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya. Bendahari 6. Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. Naib pengerusi 7.1. Mencatat kehadiran ahli.2. Menguruskan hal surat menyurat.3.7.3.4.5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat.2. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7. Ahli jawatankuasa (bilangan bergantung pada keperluan) PERATURAN 7. 7. Pengerusi 7. Setiausaha 7. 7.1.3.2. 7.6.2. 7.

5. 7. 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.2. Menyediakan laporan kewangan untuk diaudit dan dibentangkan dalam mesyuarat agung. Naib bendahari 7.4.4. Menyediakan penyata kira-kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa.5.2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa 7.5.2.5. Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. Menjalankan tugas setiausaha sewaktu ketiadaan setiausaha.3.3. 7.5. 7. 7.5. 7.6.5.4. 7.1.5. Menjalankan tugas-tugas Bendahari semasa ketiadaan Bendahari.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 7.7.1.3. Naib setiausaha 7. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab ke atas kesahihannya.6. 7.4.5.6. Ahli jawatankuasa (bilangan bergantung pada keperluan) 7.6. 7.7.1.4. Bendahari 7. Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan persatuan. Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan ta nggungjawab. 7.1. . 7.

Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui yuran yang diputuskan semasa mesyuarat agung dan telah diputuskan sebanyak RM20. 7. KEHADIRAN / PENYERTAAN 9.2.2. PERATURAN 8. 8.7.00 seorang bagi satu semester. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut.2.3.7. PERATURAN 9. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. . ahli dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.1. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.3. 9. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru penasihat dari semasa ke semasa. Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti. Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut. 8. KEWANGAN 8. Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang semester.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 7.1.

1. AKTIVITI 10.Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli melalui laman web sosial persatuan iaitu di Facebook dan e-mail persatuan.2. 11.Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi semua ahli. Amaran bertulis akan diberikan kepada ahli yang melakukan kesalahan buat kali kedua. .Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.1.2.1. 10. Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Penasihat Persatuan secara bertulis dan keputusan Penasihat adalah muktamad.PERGERAKAN PUTERI ISLAM PERATURAN 10.1.2. PERATURAN 13.Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.2.Peraturan universiti adalah menjadi peraturan asas.Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda.1. TINDAKAN DISIPLIN 12. PERATURAN-PERATURAN 11.2.Tindakan disiplin akan diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. 11.Aktiviti dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. Amaran lisan diberikan kepada ahli yang melakukan kesalahan buat pertama kali.2. 12. PERATURAN 12. PINDAAN PERLEMBAGAAN 13.3.3.2. 12. 12. PERATURAN 11.

2.Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamerkan dan disa hkan oleh Pengetua/ Guru Besar. Penasihat atau pentadbir fakulti / universiti secara bertulis.2.Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh AJK Persatuan.1.1 dalam artikel enam dan perlantikan mereka mematuhi subseksyen 6.Dekan diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati mela nggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.2. 13. 14. PERATURAN 14.3.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 13. PERATURAN 15.Segala hutang wajib dijelaskan. PEMBUBARAN PERSATUAN 14.1.Baki kewangan diputuskan dalam perjumpaan kedua persatuan. 14. 13.4.1.2 dalam artikel yang sama seperti dalam undang-undang dan peraturan-peraturan persatuan Pengerusi .1. HAL-HAL LAIN 15.Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat. Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa senarai AJK di atas adalah mematuhi subseksyen 6.Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab terhadap aktiviti yang dijalankan. 15.3.Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Penasihat dan ahli jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskan jika perlu.

PERGERAKAN PUTERI ISLAM Setiausaha Tarikh Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa senarai AJK di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut undang-undang dan perlembagaan Puteri Islam. ……………………………. [ ] Guru Penasihat PPI Tarikh: ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful