PERGERAKAN PUTERI ISLAM

PERLEMBAGAAN PERSATUAN

Pada mematuhi subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No 11, Tambahan No. 41, Perundangan (A) : P.U.(A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut dikemukakan Peraturan-peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Puteri Islam Diploma Pendidikan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM yang selepas ini disebut sebagai Persatuan sahaja.

PERATURAN 1.

NAMA DAN ALAMAT PERSATUAN

1.1.

Nama : Pergerakan Puteri Islam Diploma Pendidikan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM

1.2.

Di alamat : Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussien Onn Malaysia 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor.

PERATURAN 2.

MATLAMAT

Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

PERATURAN 3.

OBJEKTIF

3.1. Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Puteri Islam) dengan lebih terpimpin dalam menimba ilmu berpersatuan dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri.

4. Ahli jawatankuasa kecil boleh dilantik oleh Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.6. PERATURAN 4. Ahli-ahli Pergerakan Puteri Islam akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutinya. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan. Pemilihan ahli jawatankuasa dijalankan secara undian. 6.2.2. 4. Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelak san aan sesuatu aktiviti. PENASIHAT 5.3. PERATURAN 6. Penasihat adalah terdiri daripada pensyarah di UTHM. 6. Ahli jawatankuasa yang hendak meletak jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Penasihat.6. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.1.1.2.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 3. Dibuka kepada semua murid beragama Islam (perempuan) 4. PERATURAN 5.1. Ahli jawatankuasa persatuan hendaklah terdiri daripada: 6. 6. KEAHLIAN 4.1. 6.3. Dilantik semasa Mesyuarat Agung kali pertama. 6.2. Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini. Pengerusi .3. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai ahli jawatankuasa manakala ahli yang tidak hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai ahli jawatankuasa. 5. 5.5. AHLI JAWATANKUASA 6.

6.6.6. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat / laporan aktiviti persatuan. 7. .3. Naib pengerusi 7.4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat.2.5. 7. 7.1.2. Naib bendahari 6.3.2. Mencatat kehadiran ahli.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 6. Bendahari 6. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungj awab yang diberi. Setiausaha 7. Setiausaha 6.1.2.3. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat.3.3.3. Menguruskan hal surat menyurat. 7.1.3. 7.2. 7.3.2.1.2. Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.7.1.6.6.6. Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat. Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. Naib setiausaha 6.1. Pengerusi 7. 7.4. Naib pengerusi 6.6. 7. 7.2.3.1. Ahli jawatankuasa (bilangan bergantung pada keperluan) PERATURAN 7.

5. Menjalankan tugas setiausaha sewaktu ketiadaan setiausaha.6.3. Ahli jawatankuasa (bilangan bergantung pada keperluan) 7.1.5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa. Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan persatuan.7. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab ke atas kesahihannya. 7.1.4.6.1. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. 7. 7.4. . 7. Menyediakan penyata kira-kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.5.4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa 7.5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa. 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari semasa ke semasa. Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan ta nggungjawab.3. 7.5.5. Naib setiausaha 7.5.4.6.2. Naib bendahari 7. 7.6.1. 7.2.2.4.5. 7. Menyediakan laporan kewangan untuk diaudit dan dibentangkan dalam mesyuarat agung.3.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 7. Bendahari 7. Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.7. 7. Menjalankan tugas-tugas Bendahari semasa ketiadaan Bendahari. 7.5.

8. 7. . Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang semester. KEHADIRAN / PENYERTAAN 9. KEWANGAN 8.1. Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.1.00 seorang bagi satu semester. Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui yuran yang diputuskan semasa mesyuarat agung dan telah diputuskan sebanyak RM20. 8.3. PERATURAN 8.7.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 7. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.3. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.2. Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti. PERATURAN 9.2. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut. 9.7. ahli dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru penasihat dari semasa ke semasa.2.

1. PINDAAN PERLEMBAGAAN 13. 12.PERGERAKAN PUTERI ISLAM PERATURAN 10.Peraturan universiti adalah menjadi peraturan asas. PERATURAN 11. AKTIVITI 10.3.1.2.2.2. TINDAKAN DISIPLIN 12.Tindakan disiplin akan diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. PERATURAN-PERATURAN 11.Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda.Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.1. Amaran bertulis akan diberikan kepada ahli yang melakukan kesalahan buat kali kedua.2.Aktiviti dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.2.3.Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi semua ahli.2. PERATURAN 12.1.2.1. 12. PERATURAN 13. 10. 11.Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli melalui laman web sosial persatuan iaitu di Facebook dan e-mail persatuan. Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Penasihat Persatuan secara bertulis dan keputusan Penasihat adalah muktamad. 12. . Amaran lisan diberikan kepada ahli yang melakukan kesalahan buat pertama kali.Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. 11.

1. Penasihat atau pentadbir fakulti / universiti secara bertulis. 13.1. Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa senarai AJK di atas adalah mematuhi subseksyen 6. PERATURAN 14.2. PERATURAN 15. 14.Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Penasihat dan ahli jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskan jika perlu.Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamerkan dan disa hkan oleh Pengetua/ Guru Besar.3. HAL-HAL LAIN 15.Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh AJK Persatuan. PEMBUBARAN PERSATUAN 14.2.3.4. 14.Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab terhadap aktiviti yang dijalankan.Segala hutang wajib dijelaskan. 13.1. 15.1.2.1 dalam artikel enam dan perlantikan mereka mematuhi subseksyen 6.Dekan diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati mela nggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.PERGERAKAN PUTERI ISLAM 13.2 dalam artikel yang sama seperti dalam undang-undang dan peraturan-peraturan persatuan Pengerusi .Baki kewangan diputuskan dalam perjumpaan kedua persatuan.

…………………………….PERGERAKAN PUTERI ISLAM Setiausaha Tarikh Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa senarai AJK di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut undang-undang dan perlembagaan Puteri Islam. [ ] Guru Penasihat PPI Tarikh: ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful