M A T E M A T I K A 2 S LTP

1. Relai yang ditunjukkan oleh diagram panah berikut adalah … . A. kurang dari 1 1 B. kuadrat dari 6 3 9 C. akar kuadrat 16 dari 5 25 D. tiga kali dari
P Q

9. Diketahui fungsi g : x → 2x + 1 dan g(x) = 29,
maka nilai x adalah … . A. 15 B. 28 C. D. 60 14

10. 17 2 − 13 2 = … .
A. B. 104 140 C. D. 120 102

2.

Korespondensi satu – satu A = { 1, 2, 3, 4 } ke B = { sebanyak … . A. 8 cara C. B. 24 cara D.

yang mungkin a, b, c, d } ada 16 cara 256 cara

11. Jika 3,23 2 = 10,43 , maka 0,323 2
A. B. 1,043 0,01043 C. D. 0,001043 104300

3.

Apabila A = { p, q, r } dan B = { 1, 2 } maka A+B=…. A. {(1, p), (1, q), (1, r), (2, p), (2, q), (2, r)} B. {(p, 2), (q, 2), (r, 2), (p, 1), (q, 1), (r, 1)} C. {(p, 1), (p, 2), (q, 1), (q, 2), (r, 1), (r, 2)} D. {(p, 1), (q, 1), (r, 1), (p, 2), (q, 2), (r, 2)}

12. Bila pada tabel akar kuadrat diketahui hasil dari
4,39 = 2,1 dan adalah … . A. 663 B. 6630 43,9 = 6,63 maka C. D. 210 66,3 4390

4. Dari diagram di bawah, pernyataan berikut
benar, kecuali … .
a b c p q r s

13. Jika 0,25 + b + c = 20,5 . Nilai b dan c yang
memenuhi adalah … . A. 11 dan 9 B. 100 dan 81 C. D. 121 da 91 121 dan 100

A. c} B. C.

domain {a, b,

A

B

range {p, r, s} kodomain {p, q, r, s} D. relasi di samping bukan pemetaan Q = { a, b }, maka mungkin dan Q ke P C. D. 6 5

14. Sebuah persegi luasnya 110,25 cm2. Maka
kelilingnya adalah … . A. 42 cm B. 44 cm C. D. 41 cm 40 cm

5.

Jika P = { 1, 2, 3 } dan banyaknya pemetaan yang adalah … . A. 9 B. 8

15. Persegi di bawah bersisi 8 cm. Panjang diagonal adalah … . D C A. 2 8cm B.
8

64 2cm 8 2cm 64cm

6.

Rumus pemetaan dari tabel berikut ini adalah … x –3 –2 –1 0 1 2 f(x) 7 5 3 f ( x ) = 2x + 1 A. B. f ( x ) = − 2x + 1 1 C. D. –1 –3 f ( x ) = 1 − 2x f ( x) = x + 2

C. D.

A

8

B

7. Jika f : x → 4 − 3x , maka f ( x ) = … .
A. B. –5 –13 C. D. 13 7 f ( x ) = 2x − 6

16. Sebuah persegi luasnya 81 cm2. maka panjang diagonalnya adalah … . C. 9 2 A. 2 9 B. 18 D. 3 2

17. Akar pangkat dua dari 2 7 adalah … . 9
A. B.
3 5 7 3

C. D.

8. Suatu pemetaan dirumuskan
dengan daerah asal hasil … . A. {8,6,4,2,0} B. {8,6,2,0,− 2}

{x

− 1 ≤ x < 4, x ∈ B} daerah C. D.

5 3 3 7

{8,4,0,− 2,− 4} { 6,4,2,0,− 2}

18.

1

19. Sebuah

balok mempunyai perbandingan panjang : lebar : tinggi = 3 : 2 : 1. Jika kuadrat panjang diagonal ruang 126 cm2, maka panjang lebar dan tinggi balok itu berturut – turut adalah … . A. 9cm, 6cm, dan 3cm B. 12cm, 8cm, dan 4cm C. 18cm, 12cm, dan 6cm D. 21cm, 14cm, dan 7cm

27. Garis a sejajar b dan dipotong oleh garis c. Pasangan sudut yang sehadap adalah … . A. ∠ 1 dan ∠ 4 B. ∠ 8 dan ∠ 4 1 2 3 4 c 8 7 6 5 C. ∠ 7 dan ∠ 6 D. ∠ 2 dan ∠ 4
a b

20. Perhatikan Gambar di bawah ini ! maka panjang b adalah .. A. 17 cm 9 b B. 8 cm C. 181 10 6 D. 15
a

28. Besar sudut a dan b adalah … .
3a 2b
600

A. B. C. D.

600 dan 300 300 dan 400 200 dan 400 200 dan 300

21. Dibawah ini tripel pythagoras, kecuali … . A. 2, 5 , 1 C. 1, 50 , 7
B. 7, 24, 25 D. 8, 10, 12

22. Bila diketahui segitiga ABC siku – siku di B,
luas ABC = 25 cm2 dan BC = 10 cm, maka AB adalah … . A. 10 cm C B. 8 cm C. 5 cm D. 3 cm
A B

29. Pasangan sudut dalam berseberangan pada gambar di bawah adalah … . A. A 2 1 3 ∠ A 4 = ∠ B6 4 6 B. ∠ A 1 = ∠ B 7 5 7 C. 8 B ∠ A 2 = ∠ B6 D. ∠ A 2 = ∠ B5 30. Keliling bangun di bawah adalah … . A. 32 cm B. 20 cm C. 24 cm 10m D. 12 cm
4m 8m

23. Segitiga siku – siku sama kaki luasnya 18 cm2,
maka panjang sisi miring … . A. 2 2 C. B. 3 2 D. 4 2 6 2

24. Diketahui segitiga PQR siku – siku di P. Panjang PQ = 8cm dan PR = 15cm. Panjang sisi QR adalah ... A. 23cm C. 13cm B. 17cm D. 12cm 25. Jika AB adalah X cm, panjang AC = 40cm dan panjang BC = 41cm, maka panjang X adalah … A. 13cm C B. 11cm C. 9cm D. 1cm
A B

31. Jika BCEF berbentuk persegi yang sisinya 10cm maka luas ADFE adalah … . F E A. tak dapat ditentukan B. 100 cm2 45 C. 200 cm2 45 A B C D D. 300 cm2
0 0

32. ABCD adalah jajaran genjang AB = 8cm, AD =
6cm dan ∠ BAD = 60 0 . Luas ABCD adalah … . D C A.
6cm

12 3cm 2 B. 24 3cm 2
E B

600 A

C.

24cm 2

26. Jika A (1, 2), B (7, 10), dan C (7, 2), maka panjang AB adalah … . A. 6cm C. 10cm B. 8cm D. 12cm
2 – Bank Soal Matematika 2 SLTP

D. 48cm 2 33. Titik A (3,0), B (5,4), C (3,5) dan D (1,4). Luas layang – layang ABCD adalah … . A. 10 cm2 C. 30 cm2 2 B. 20 cm D. 40 cm2

34. Besar sudut X adalah … .
B 600 D

A. B. C.

40

0

30 0 20 0 10 0

F A

y 2y

0

0

2x C

0

E

D.

40. Sebidang tanah yang berbentuk trapesium semua kaki, panjang sisi sejajarnyan 100m, dan 40m, panjang sisi miringnya 50m. Jika harga tanah itu Rp.10.000,00 tiap meter persegi, maka harga seluruhnya adalah … . A. Rp. 28 juta C. Rp. 56 juta B. Rp. 38 juta D. Rp. 70 juta 41. Diagram yang merupakan pemetaan dari A ke B adalah ... . A. A
1 2 3

35. Jika PQRS adalah layang – layang. SQ = 12cm,
PQ = 10cm dan QR = 3 5 cm. Luas layang – layang PQRS adalah … . A. 30 5cm 2 C. 60 5cm 2

C. B
a b c

A
1 2 3

B
a b c

36.

D. 66cm 2 33cm 2 Di bawah ini merupakan sifat belah ketupat, kecuali … . A. sudut yang berhadapan sama besar B. semua sisinya sama panjang C. kedua diagonalnya sama panjang D. kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri B.

B. A
1

D. B
a b

A

B

37. Diketahui belah ketupat PQRS, ∠ PQS = 70 0 ,
maka besar sudut QRS adalah … . A. 1400 C. 650 B. 700 D. 400 38. Luas jajaran genjang pada gambar di bawah adalah … . D C 39. 30 cm2 40. 32 cm2 41. 48 cm2 10cm 42. 60 cm2 8cm
6cm A 4cm B

2

c

42. Perhatikan segitiga berikut ini !

c

b

a

38. Perhatikan gambar di bawah.! C Panjang AD = DC = 15m, panjang AB = 30cm. Maka luas ABED adalah … .
D E

Persamaan yang benar adalah … . A. a2 = b2 + c2 B. b2 = a2 - c2 C. c2 = b2 + a2 D. a2 = b2 - c2 43. Himpunan pasangan berurutan berikut yang menunjukkan relasi “Faktor dari” dari himpunan A ke himpunan B adalah … . A. {(1,1) , (2,2) , (3,1) , (4,2) , (6,3)} B. {(1,1) , (1,2) , (2,2) , (2,4) , (2,6)} C. {(1,1) , (2,1) , (2,2) , (2,4) , (3,6)} D. {(1,1) , (1,2) , (1,4) , (2,2) , (2,4)}

A

B

A. 225 m2 B. 227 m2

C. 237,5 m2 D. 337,5 m2

39. Diketahui A(-2,-2), B(3,1) dan C(3,4) adalah titik – titik sudut suatu jajar genjang ABCD. Luas jajar genjang tersebut adalah … . A. 12 satuan C. 20 satuan B. 15 satuan D. 24 satuan

3

44. Dari gambar berikut, yang merupakan pasangan sudut dalam sepihak adalah … .
2 1 3 4 5 6 7 8

49. Diketahui A (-2,2), B (-2,-1), C (4,-1) dan D (0,2). Luas trapesium ABCD adalah … . A. 12 satuan luas B. 18 satuan luas C. 24 satuan luas D. 36 satuan luas 50. ABCD belah ketupat, AD = 10 cm dan BD = 16 cm. Luas belah ketupat ABCD adalah … . A. 48 cm2 B. 64 cm2 C. 72 cm2 D. 96 cm2

A. B. C. D.

3 dan 5 ; 4 dan 6 4 dan 5 ; 3 dan 6 2 dan 5 ; 1 dan 6 3 dan 8 ; 4 dan 7

45. Dari gambar berikut :
W T S P Q U R V

51. Pernyataan di bawah ini merupakan sifat-sifat
jajargenjang, kecuali … . A. sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar B. sudut yang berhadapan sama besar C. kedua diagonalnya berpotongan di tengahtengah D. dapat menempati bingkainya dengan 4 cara

PQ = 12 cm, QR = 9 cm, dan PT = 8 cm. Panjang diagonal ruang TR adalah … . A. 15 cm B. 16 cm C. 17 cm D. 18 cm 46. Perhatikan gambar di bawah ini !
1 2 3 L N M

52. Pernyataan berikut merupakan perbandingan
senilai, kecuali … . A. banyaknya buku yang dibeli dan harga seluruhnya B. jarak yang ditempuh dan waktu yang dibutuhkan C. kecepatan kendaraan dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tertentu D. banyaknya siswa dan banyaknya tempat duduk yang diperlukan 53. Seorang petani mempunyai cukup makanan untuk 35 ekor kambing dalam 10 hari. Bila ditambah 15 ekor kambing, maka makanan akan habis dalam … hari. A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 54. Skala suatu peta adalah 1 : 200.000. Jika jarak dua kota pada peta adalah 14,5 cm, maka jarak sesungguhnya dua kota adalah … . A. 20 km B. 24 km C. 28 km D. 29 km 55. Sebuah lampu dinyalakan tepat pukul 14.10 dan dimatikan pada pukul 8.40 pada hari berikutnya. Lama lampu menyala adalah … . A. 18 jam 30 menit B. 18 jam 40 menit C. 19 jam 30 menit D. 19 jam 40 menit

a d c

b

K

Pasangan sudut yang sehadap adalah … . A. b dan d B. M dan 3 C. N dan d D. 1 dan b

47. Diketahui
dari A. B. C. D.

28,5 = 5,34 dan

2,85 = 1,69 nilai

285 adalah … . 0,534 16,9 53,4 169

48. Bangun yang dibentuk dari gabungan segitiga dan bayangannya bila diputar setengah putaran dengan pusat putaran pada titik tengah salah satu sisinya adalah … . A. trapesium B. layang-layang C. jajargenjang D. persegipanjang
4 – Bank Soal Matematika 2 SLTP

56. Berikut ini yang merupakan grafik perbandingan berbalik nilai adalah … . A. C.

60. Jarak kota A dan B adalah 400 km. Andi dari A
menuju ke B dengan kendaraan berkecepatan rata-rata 40 km/jam dan Budi dari B ke A dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam. Keduanya berangkat bersama-sama pada pukul 10.30 melalui jalan yang sama. Keduanya bertemu tepat pada pukul … . A. 12.00 B. 13.30 C. 14.00 D. 14.30

B.

D.

61. Diantara grafik berikut yang merupakan tempat 57. Bus melaju dengan kecepatan rata – rata 60 /jam
km

selama 3 jam 12 menit. Jarak yang ditempuh adalah ... . A. 180 km B. 192 km C. 200 km D. 202 km 58. Perhatikan grafik berikut :
60 50 40 30 20 10 Jarak (km)

kedudukan titik-titik dari {P | 2 < OP < 4 } adalah … A. C.

2

4

2

4

B.

D.

2

4

2

4

62. Perhatikan grafik berikut !
y y=x

Waktu (menit) 10 20 30 40 50 60

Kecepatan rata-rata dari awal hingga akhir perjalanan adalah … . A. 50 km/jam B. 65 km/jam C. 75 km/jam D. 80 km/jam 59. Notasi pembentuk himpunan dari tempat kedudukan titik-titik pada grafik berikut adalah … .
y 5

x

Notasi pembentuk himpunan tempat kedudukan titik-titik pada grafik adalah … . A. {(x,y) | x > y ; x,y ∈ R} ∩ {(x,y) | y > 0 ; x,y ∈ R} B. {(x,y) | x > y ; x,y ∈ R} ∩ {(x,y) | x > 0 ; x,y ∈ R} C. {(x,y) | x < y ; x,y ∈ R} ∩ {(x,y) | y > 0 ; x,y ∈ R} D. {(x,y) | x < y ; x,y ∈ R} ∩ {(x,y) | x > 0 ; x,y ∈ R} 63. Persamaan garis yang melalui A (-4,1) dan bergradien –2 adalah … . A. y – 2x + 7 = 0 B. y – 2x – 7 = 0 C. y + 2x + 7 = 0 D. y + 2x – 7 = 0 64. Gradien garis yang melalui P (4,2) dan Q (-1,1) adalah … . A. − 1 5 B. – 5 1 C. 5 D. 5
5

1 0 x

A. B. C. D.

{ (x,y) | 1 < x < 5 }; x,y ∈ R } { (x,y) | 1 < y < 5 }; x,y ∈ R } { (x,y) | 1 < x < 5 ; x,y ∈ R } { (x,y) | 1 < y < 5 ; x , y ∈ R }

65. Persamaan garis yang melalui M (3,-1) dan N (1,1) adalah … . A. y = –x + 2 B. y = –x – 2 C. y = x + 2 D. y = x – 2 66. Gradien garis dengan persamaan 2y – 3x + 5 = 0 adalah … . A. − 2 3 B. C. D.

72. Diagram panah berikut pemetaan adalah … . A

yang

merupakan C

a b6 c
B

1 2 3 1 2 3

a b6 c
D

1 2 3 1 2 3

− 11 2
2 3

a b6 c

a b6 c

11 2

73. Diketahui suatu pemetaan f : x → x2 – 2x + 1,
dengan daerah asal fungsi {x | 1 ≤ x < 5, x ∈ A}. Daerah hasil fungsi itu adalah … . A. {1,4,9,16} B. {0,1,4,9} C. {-1,-4,-9,-16} D. {0,-1,-4,-9}

67. Persamaan garis yang ditunjukkan gambar berikut adalah … .
4

2

74. Hasil dari 42,25 − 2,89 + 1225 adalah … .
A. B. C. D. 29,8 30,2 39,8 40,2

A. B. C. D.

y – 2x – 4 = 0 y + 2x – 4 = 0 y – 2x + 4 = 0 y + 2x + 4 = 0

68. Garis yang melalui (4,-3) dan sejajar dengan garis 3x – y = 2 mempunyai persamaan … . A. x – 3y – 13 = 0 B. x + 3y + 5 = 0 C. 3x – y – 12 = 0 D. 3x – y – 15 = 0 69. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan :  2x − y = − 4   3x + 2 y = 1 A. { ( -1,-2 ) } B. { ( -1,2 ) } C. { ( 1,-2 ) } D. { ( 1,2 ) } 70. Harga 4 buku dan 3 pensil adalah Rp 14.250,00. Sedang harga 3 buku dan sebuah pensil adalah Rp 9.750,00. Harga sebuah buku dan 2 pensil adalah … . A. Rp 3.500,00 B. Rp 4.000,00 C. Rp 4.500,00 D. Rp 5.000,00 71. Himpunan pasangan berurutan {(-2, -1), (-1, 0), (0, 1), (1, 2)} menyatakan relasi … . A. satu kurangnya dari B. dua kali dari C. faktor dari D. satu lebihnya dari
6 – Bank Soal Matematika 2 SLTP

75. Seorang berjalan sejauh 600 m dalam posisi naik
untuk mencapai suatu puncak. Jika tinggi puncak itu 400 m, maka jarak mendatar dari posisi orang tersebut ke titik pertemuan dengan garis vertikal adalah … . ( 2 = 1,41; 3 = 1,73 dan A. B. C. D. 5 = 2,23) 282 m 346 m 446 m 519 m

76. PQRS adalah layang-layang, PR = 30 cm dan QS = 45 cm. Luas daerah PQRS adalah … . A. 450 cm2 B. 675 cm2 C. 925 cm2 D. 1350 cm2 77. Dimas mempunyai sejumlah uang. Bila uang itu semuanya dibelikan buku yang harganya Rp 1.500,00 sebuah, maka ia akan memperoleh 45 buku. Jika Dimas menginginkan 54 buku, maka harga buku perbuah yang harus ia beli adalah …. A. Rp 1.150,00 B. Rp 1.200,00 C. Rp 1.250,00 D. Rp 1.300,00

78. Diketahui bangun ABCD dengan A(1,2), B(7,2), C(5,6), dan D(1,6). Luas ABCD adalah … . A. 12 satuan B. 18 satuan C. 36 satuan D. 72 satuan 79. Jarak kota P dengan kota Q adalah 175 km. Asri naik sepeda dari P menuju Q dengan kecepatan rata-rata 20 km/jam dan Bimo naik sepeda dari Q menuju P dengan kecepatan rata-rata 30 km/jam. Keduanya berangkat pada waktu yang sama. Dari kota P keduanya akan bertemu setelah menempuh jarak … km. A. 70 B. 75 C. 80 D. 85

84. Himpunan penyelesaian sistem persamaan 2x + 3y = 18 dan 3x + 2y = 17 adalah … . A. {(4,3)} B. {(-4,3)} C. {(3, 4)} D. {((-3,4)} 85. Keliling suatu persegi panjang adalah 34 cm. Jika panjangnya 3 cm lebih dari lebarnya, maka luas persegi panjang itu adalah … . A. 40 cm2 B. 51 cm2 C. 70 cm2 D. 102 cm2 86. Suatu peta berskala 1 : 500.000. Jika jarak Yogyakarta – Solo 60 km, maka jarak kedua kota itu pada peta adalah … . A. 6 cm B. 12 cm C. 24 cm D. 30 cm 87. Diameter roda sebuah mobil 56 cm. Jika roda mobil itu berputar sebanyak 1500 kali, maka jarak yang dilintasi mobil itu adalah … . A. 0,56 km B. 2,64 km C. 5,6 km D. 8,4 km 88. ABCD suatu persegi dengan AB = 20 cm. Luas daerah yang diarsir adalah … . D C A. 78,5 cm2 2 B. 86 cm C. 112,5 cm2 D. 243 cm2
A B

80. Himpunan

penyelesaian dari sistem pertidaksamaan x + y ≤ 1 dan 2x – y ≥ 1 dinyatakan dengan arsiran adalah … . A C
y 1
1/

y 1 1

2

0

x

0

1

/2 1

x

-1

-1

B
y 1 1 y

D

0

1

/2 1

x

0

1

/2 1

x

-1

-1

81. Gradien garis yang melalui titik (5,–3) dan (3,5) adalah … . A. –4 C. ¼ B. -¼ D. 4 82. Persamaan garis yang melalui titik P(-5,2) dan sejajar dengan garis 3x – 4y – 6 = 0 adalah … . A. 3x + 4y + 23 = 0 B. 3x – 4y + 23 = 0 C. 3x + 4y – 23 = 0 D. 3x – 4y – 23 = 0 83. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis y = 2x – 3 dan melalui titik A(1,–2) adalah … . A. 2x + y + 3 = 0 B. 2x + y – 3 = 0 C. x + 2y + 3 = 0 D. x + 2y – 3 = 0

89. Santi akan membuat taman berbentuk lingkaran
dengan jari-jari 25 m. Di sepanjang taman dibuat jalan yang lebarnya 1 m mengelilingi taman tadi. Biaya membuat jalan Rp 7.500,00 tiap m2. Besarnya biaya untuk membuat jalan tersebut adalah … . A. Rp 875.000,00 B. Rp 980.000,00 C. Rp 1.155.000,00 D. Rp 1.250.000,00 90. Diketahui suatu lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Jika sudut pusat pada juring AOB merupakan sudut pusat pada juring AOB merupakan sudut siku-siku, maka panjang busur AB adalah … . A. 11 cm B. 22 cm C. 44 cm
7

D. 154 cm 91. Luas juring POQ yang diarsir adalah … . Q A. 28 cm2 2 B. 52,67 cm 120O C. 104,67 cm2 0 10 cm D. 314 cm2

P

98. Nilai ujian matematika dari suatu kelas dari suatu kelas terlihat pada tabel berikut : Nilai 4 5 6 7 8 10 Frekuensi 3 6 8 3 a 3 Jika nilai rata-rata ujian matematika tersebut 6,61 maka nilai a adalah … . A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 99. Diketahui data sebagai berikut :
Berat (kg) Frekuensi 20 2 22 3 24 2 25 5 28 6 30 4 32 3 34 2 36 2 40 1

92. A. B. C. D.

Keliling dari bangun di bawah adalah … . 12,50 cm 14,85 cm 16,50 cm 17,85 cm
5 cm 5 cm

Frekuensi

93. Umur ayah 40 tahun, umur ibu 34 tahun, umur Panca 12 tahun dan umur Ratna x tahun. Jika rata-rata umur anggota keluarga itu 24 tahun, maka umur Ratna adalah … . A. 4 tahun B. 6 tahun C. 8 tahun D. 10 tahun 94. Nilai rata-rata dari data 7,8,8,7,7,5,10,6,9,8 adalah … A. 5 B. 7 C. 7,5 D. 8 95. Diketahui data : 6,6,6,7,7,8,8,7,7,8,4,5,4,5,4,7,6,8,6, dan 7. Modus dari data itu adalah … . A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 96. Diketahui data : 2,5,8,6,6,4,3, dan 3. Median dari data itu adalah … . A. 3,5 B. 4 C. 4,5 D. 5 97. Nilai rata-rata hasil ulangan matematika dari 40 siswa ialah 7. Jika anak ke-41 mendapat nilai 8, maka nilai rata-rata dari 41 siswa itu adalah … . A. 7 B. 7,02 C. 7,03 D. 7,05

median dari data tersebut adalah … . A. 26,5 B. 28 C. 29 D. 29,5 100.Diagram di bawah menunjukkan nilai tes matematika .

4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Dari data tersebut nilai rata-ratanya adalah … . A. 4

B. 5 7 9
2 C. 6 9

E. 7 101.Relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B pada diagram panah berikut adalah … .
2 2 4 3 6 4 9

A. B. C. D.

kurang dari akar dari faktor dari kuadrat dari

102.Himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan pemetaan adalah … . A. {(3, -2), (3, -1), (3, )), (3, 1)} B. {(1, 2), (2, 3), (1, 4), (2, 5)} C. {(1, 1), (2, 2), (1, 2), (2, 1)} D. {(1, 3), (2, 1), (3, 3), (4, 1)}

8 – Bank Soal Matematika 2 SLTP

103.Diagram relasi Cartesius di bawah ini menunjukkan suatu relasi dengan rumus … .
9

109.Di antara diagram panah berikut merupakan pemetaan, kecuali … . A. C.
A B A B

A. f : x → x 2 B. f : x → 2x C. f : x → x D. f : x → 2x − 1
-3 -2 -1

4

B.
A
1 2 3

D.
B A B

104.

Bayangan –2 oleh fungsi f : x → x2 – 1 adalah … . A. –5 B. –3 C. 5 D. 3 Sebuah fungsi h : x → 3x – 2 dengan domain: {x|-2 ≤ x ≤ 2, x bilangan bulat} Range dari fungsi tersebut adalah … . A. {-8, -5, -2, 1} B. {-8, -5, -2, 4} C. {-8, -5, -2, 0, 4} D. {-8, -5, -2, 1, 4}

110.

105.

Jika a = 3, b = -4 dan c = 12, maka nilai dari a 2 + b 2 + c 2 = … . A. 148 B. 159 C. 169 D. 173 Diketahui 3,252 = 10,5625. Nilai dari 32,52 = … . A. 105,625 B. 1056,25 C. 10562,5 D. 105625 Jika nilai dari 9,9225 =3,15 dan 99,225

111.

106.Diketahui fungsi dengan rumus g(x) = 2x – m dan g(2) = -1. Bayangan -2 oleh fungsi g di atas adalah … . A. 9 B. 1 C. –1 D. –9 107.Dari diagram Cartesius di bawah ini yang menunjukkan suatu pemetaan dari X ke Y adalah … . A. C.
y 3 2 1 1 2 3 4 X y 3 2 1 1 2 3 4 X

112.

= 9,96, maka 992,25 = … . A. 31,5 B. 99,6 C. 315 D. 996 113.Perhatikan gambar berikut !
A
c b

B

a

C

B.
y 3 2 1 1 2 3 4 X

D.
y 3 2 1 1 2 3 4 X

segitiga ABC siku-siku di B dan AB = c, BC = a, AC = b. Pernyataan berikut yang benar adalah … . A. a2 + b2 = c2 B. a2 + c2 = b2 C. a2 – c2 = b2 D. a2 – b2 = c2 114.Rangkaian bilangan berikut yang merupakan bentuk tripel Pythagoras adalah … . A. 8, 12, 14 B. 6, 9, 12 C. 8, 15, 17 D. 9, 12, 14 115.

108.

Diketahui P = {x|3 ≤ x < 5, x bilangan cacah} dan Q = {Huruf Vokal}. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari P dan Q adalah …. A. 10 B. 25 C. 32 D. 45

9

116.Perhatikan gambar berikut ! D. sudut-sudut luar berseberangan besarnya Diketahui ABC adalah segitiga sama A siku-siku sama kaki. 122.Sebuah balok ABCD.EFGH, dimana AB = 12 cm; BC = 9 cm; CG = 8 cm. Jika AC = 32 cm, maka H G B C panjang sisi AB adalah … . A. B. C. D. 4 cm 8 cm 12 cm 16 cm
D E F B C

A

117.

Sebuah tangga yang panjangnya 12 1 m 2 disandarkan pada tembok. Jarak tembok dengan kaki tangga 3 1 m. Tinggi tembok dari tanah 2 hingga ujung tangga adalah … . A. 10 1 2 B. 12 C. 12 1 2 D. 14

Panjang diagonal BH adalah … . A. 15 cm B. 16 cm C. 17 cm D. 19 cm 123.Dari gambar di bawah yang merupakan pasangan sudut dalam berseberangan adalah … .
A
1 2 3 4

B

1

2 3

118.Kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah Utara sejauh 45 km, dan dilanjutkan ke arah Timur sejauh 60 km dan tepat berhenti di pelabuhan B. Jarak pelabuhan A dan B adalah … . A. 70 km B. 75 km C. 100 km D. 105 km 119.Dari gambar di bawah, diketahui CD = CB = 9 cm dan AD = 15 cm panjang AB adalah … .
A B

4

A. B. C. D.

∠ ∠ ∠ ∠

A1 dan A4 dan A1 dan A3 dan

∠ ∠ ∠ ∠

B3 B1 B4 B1

124.

Dari gambar di bawah diketahui besar sudut DBE = 125o.
B A E

C

D

A. B. C. D.

2 cm 3 cm 4 cm 5 cm

D C F

120.Dari gambar di bawah diketahui AB = BC = CD = OD = 5 cm. A Panjang OA adalah … . A. B. C. D. 5 3 8 10 10 3
O B

Besar sudut ACF adalah … . A. 35o B. 55o C. 65o D. 75o 125.Berikut ini merupakan sifat-sifat belah ketupat, kecuali … . A. sudut-sudut yang berhadapan sama besar B. kedua diagonalnya sama panjang C. diagonalnya saling berpotongan tegak lurus D. semua sisinya sama panjang 126.Sebuah belah ketupat ABCD kelilingnya 40 cm dan panjang salah satu diagonalnya 16 cm. Luas belah ketupat ABCD adalah … . A. 48 cm2 B. 56 cm2 C. 80 cm2 D. 96 cm2

D

C

121.

Dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka yang benar dari pernyataan berikut adalah … . A. sudut-sudut dalam sepihak besarnya sama B. sepasang sudut luar berseberangan jumlahnya 180o C. besar sudut-sudut yang sehadap adalah 180o

10 – Bank Soal Matematika 2 SLTP

127.Layang-layang ABCD, kedua diagonalnya berpotongan di E. Kelilingnya 54 cm dan AE = 6 cm, EB = 8 cm. Luas layang-layang ABCD adalah … .
A

131.Perhatikan diagram panah berikut : 1 2 3 4 1 3 6 8

A. B. C. D.

168 cm2 176 cm2 198 cm2 199 cm2

D

E

B

C

Daerah hasil dari fungsi di atas adalah … . A. {1, 3, 6, 8, 9} B. {1, 6} C. {3, 8, 9} D. {1, 2, 3, 4} 132.Diketahui himpunan pasangan berurutan sebagai berikut : {(-2,-5), (1,1), (0,-1), (2,3)} Rumus yang tepat untuk fungsi tersebut adalah … A. f = x → 2x – 1 B. f = x → x + 3 C. f = x → x2 – 1 D. f = x → x2 133.Pasangan himpunan berikut yang dapat dibentuk korespondensi satu-satu adalah … . A. A = {hurf – huruf vokal} dan B = {x | x bilangan prima genap} B. P = {x | 3 < x < 7, x bilangan cacah} dan Q = {warna lampu lalu lintas} C. M = {Nama hari dalam satu minggu} N = {fakor dari 24} D. E= {bilangan prima kurang dari 10} F= {faktor dari 24}

128.Dari gambar di bawah diketahui ABCD jajar genjang, AF = 6 cm; AD = 8 cm dan AB = 10 cm.
A
8 cm

10 cm

B E

D

F

6 cm

C

panjang AE adalah … . A. 6 cm B. 6 1 cm 2 C. 7 cm D. 7 1 cm 2 129.Pada trapesium ABCD sama kaki dimana AB//CD dan AB = 4 cm, CD = 16 cm, BC = 10 cm. Luas trapesium ABCD adalah … . A. 80 cm B. 90 cm C. 120 cm D. 160 cm 130.Pada trapesium PQRS, diketahui PQ = 10 cm, SR = 15 cm dan QR = 13 cm. Luas trapesium PQRS adalah … . A. 148 cm P Q B. 150 cm C. 154 cm D. 160 cm
S R

134.

Rangkaian tiga bilangan berikut merupakan tripel, pythagorass, kecuali ... . A. 3, 4, 5 B. 7, 24, 25 C. 9, 12, 17 D. 8, 15, 17

135.Perhatikan gambar !
A x C D

131.1. Kedua diagonalnya berpotongan dan saling membagi dua sama panjang 2. Jumlah sudut-sudut yang berhadapan 180o 3. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang 4. Sudut-sudut yang berdekatan sama besar Pernyataan di atas yang bukan sifat jajar genjang adalah … . A. 2 dan 4 B. 1 dan 2 C. 2 dan 3 D. 3 dan 4

B Dari gambar diketahui : ∠ BAC = 40 0 dan ∠ ACD = 120 0 . Besarnya x adalah … . A. 600 B. 800 C. 1200 D. 1600

136.

11

137.

Diketahui

9,86 = 3,14 dan

9,86 = 9.91 .

D. 92 km 143.Sebuah pesawat terbang panjangnya 60 m dan lebarnya 36. Jika lebar pada model 10 cm, maka panjang pesawat terbang adalah … .

Nilai dari A. 31,4 B. 99,1 C. 314 D. 991

98600 adalah … .

A. 16 2 3 B. 15 1 3 C. 14 2 3 D. 13 1 3
144.Sebuah proyek pembuatan jembatan memerlukan 40 pekerja agar dapat selesai dalam 60 hari. Setelah berjalan selama 35 hari, pekerjaan dihentikan selama 5 hari karena sesuatu hal. Agar pekerjaan selesai tepat waktunya maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak … . A. 7 orang B. 8 orang C. 9 orang D. 10 orang

138.Panjang salah satu diagonal belah ketupat adalah 24 cm dan kelilingnya 52 cm. Luas belah ketupat adalah … . A. 80 cm2 B. 100 cm2 C. 120 cm2 D. 240 cm2 139.Perhatikan gambar brikut : A P B S Q

C D R Diketahui ABCD adalah persegipanjang dimana AB = 12 cm dan BC = 8 cm, PQRS adalah layang-layang dimana titik P, Q, R dan S terletak pada sisi-sisi persegi panjang ABCD. Luas daerah yang diarsir adalah… . A. 40 cm2 B. 48 cm2 C. 68 cm2 D. 96 cm2 140.Pernyataan berikut yang merupakan bentuk perbandingan berbalik nilai adalah …. A. Waktu yang dibutuhkan dengan jarak yang di tempuh B. Banyaknya sepatu dengan harga sepatu C. Kecepatan dengan waktu jika jaraknya ditentukan D. Banyaknya kambing dengan makanan yang diperlukan 141.Untuk menempuh jarak 350 km, sebuah mobil memerlukan bensin sebanyak 25 liter. Jika bensin yang tersedia sebanyak 60 liter, maka jarak yang ditempuh mobil adalah …. A. 760 km B. 800 km C. 840 km D. 900 km 142.Pada peta yang skalanya 1 : 2.500.000, jarak dua kota pada peta adalah 3,4 cm. Jarak kedua kota sesungguhnya adalah …. A. 70 km B. 85 km C. 90 km
12 – Bank Soal Matematika 2 SLTP

145. Berikut ini yang merupakan grafik perbandingan senilai adalah … . A.
B.

C.

D.

146.Ayah pergi ke Surabaya berangkat pukul 7.40 WIB. Jika jarak yang ditempuh 450 km dan kecepatan rata-rata selama perjalanan adalah 60 km/jam, maka ayah sampai tujuan pada pukul …. A. 14.00 B. 14.50 C. 15.00 D. 15.10

147.

Untuk menenpuh jarak 135 km, seorang 1 1 jam. pembalap memerlukan waktu 4 Kecepatan rata-rata pembalap adalah … . A. 92 km/jam B. 98 km/jam C. 100 km/jam

D. 108 km/jam 148.Perhatikan gambar ! jarak (km) 80

152.Notasi pembentuk himpunan tempat kedudukan titik-titik adalah {p | 2 < op < 5}. Gambar tempat kedudukan titik-titik pada bidang Cartesius adalah …. y A.
P A 0 2 5

x

40 80 waktu (menit) Grafik di atas menunjukkan kecepatan rata-rata bus A dan bus B. Selisih kecepatan rata-rata kedua bus adalah …. A. 120 km/jam B. 90 km/jam C. 80 km/jam D. 60 km/jam 149.Perhatikan tabel di bawah ini :
Jarak (km) Waktu (menit) 0 0 40 30 40 45 100 60 120 90

B.

y

0 2

5

x

C.

y

0 2

5

x

D.
D

y P
0 2 5

Dari tabel jarak dan waktu di atas, kecepatan rata-rata dari awal hingga akhir perjalanan adalah … . A. 30 km/jam B. 60 km/jam C. 80 km/jam D. 120 km/jam 150.Notasi pembentuk himpunan tempat kedudukan titik-titik pada gambar yang berarsir berikut adalah ….
y

x

153.Gradien garis dengan persamaan 2y – 3x + 5 = 0 adalah … . A. 1 1 2 B. C. D.
2 3

2 3

− 11 2

0

2

5

x

A. B. C. D.

{(x,y) | 2 < x < 5 ; x,y ∈ R} {(x,y) | 2 < x < 5 ; x,y ∈ R} {(x,y) | 2 < y < 5 ; x,y ∈ R} {(x,y) | 2 < y < 5 ; x,y ∈ R}

154.Sebuah garis melalui A (3,2) dan B (–1,4). Gradien garis tersebut adalah … . A. –2 B. − 1 2 C.
1 2

D. 2 155.Perhatikan garis g berikut ! y g 2 -5 Persamaan garis g tersebut adalah … . A. 5y – 2x – 10 = 0 B. 5y – 2x + 10 = 0 C. 5y + 2x – 10 = 0 D. 5y + 2x + 10 = 0 156.

151.Notasi pembentuk himpunan dari tempat kedudukan titik-titik yang berupa garis k berikut adalah … . y 2 x

0

4 π

A. B. C. D.

{(x,y) | 2 y + x = 4 ; x,y ∈ R} {(x,y) | 2 y – x = 4 ; x,y ∈ R} {(x,y) | 2 x – y = 4 ; x,y ∈ R} {(x,y) | 2 x + y = 4 ; x,y ∈ R}

13

157.Persamaan garis yang melalui (–3,2) dan bergradien 2 adalah … . A. 2x + y + 8 = 0 B. 2x –y – 8 = 0 C. y – 2x – 8 = 0 D. y – 2x + 8 = 0 158.Persamaan garis yang melalui (–4,1) dan sejajar garis 2x – 3y + 1 = 0 adalah … . A. 2x – 3y + 11 = 0 B. 2x – 3y – 11 = 0 C. 2x + 3y + 11 = 0 D. 2x + 3y – 11 = 0 159.Garis k adalah garis yang melalui (0,0) dan tegak lurus dengan garis g dengan persamaan x– 2y+3=0. Persamaan garis k adalah … . A. x + 2y = 0 B. x – 2y = 0 C. 2x – y = 0 D. 2x + y = 0 160.Persamaan garis yang melalui M (–3,1) dan (– 1,5) adalah … . A. y + 2x + 7 = 0 B. y + 2x – 7 = 0 C. y – 2x + 7 = 0 D. y – 2x – 7 = 0 161.a dan b adalah penyelesaian dari sistem persamaan 2x – y = 7 dan x + 3y = –7. Nilai dari a + b adalah … . A. –1 B. –2 C. –3 D. –4

163.Diagram panah berikut yang pemetaan adalah … . A. C.
a b c 1 2 3

merupakan

a b c

1 2 3

B.
a b c 1 2 3

D.
a b c 1 2 3

164.

Diketahui

35 = 5,92 dan

3,5 = 1,87.

Nilai dari A. 15,3 B. 17,8

350 adalah … . C. 18,7 D. 59,2

165.Sebuah tangga yang panjangnya 3,4 m disandarkan pada tembok. Jarak kaki tangga dengan tembok 1,6 m. Tinggi tembok dari tanah hingga ujung tangga adalah … . A. 2,5 m C. 2,8 m B. 2,6 m D. 3 m 166.PQRS adalah layang-layang, PR = 30 cm dan QS = 45 cm. Luas daerah PQRS adalah … . A. 450 cm2 C. 925 cm2 B. 675 cm2 D. 1350 cm2 167.Diketahui bangun ABCD dengan A(1,2), B(7,2), C(5,6), dan D(1,6). Luas ABCD adalah … . A. 12 satuan C. 20 satuan B. 18 satuan D. 24 satuan 168.Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 20 orang dalam 40 hari. Karena sesuatu hal, setelah dikerjakan selama 15 hari pekerjaan diliburkan 15 hari. Agar pekerjaan selesai tepat pada waktunya diperlukan tambahan pekerja sebanyak … . A. 24 orang B. 25 orang C. 28 orang D. 30 orang 169. Kecepatan rata-rata kereta api dari Yogya ke Bandung adalah 60 km/jam dan berangkat dari Yogya pukul 08.00. Jika jarak Yogya – Bandung 500 km, maka kereta tiba di Bandung pukul … . A. 16.10 B. 16.20 C. 16.30 D. 16.40

162.

Harga 3 kg jeruk dan 2 kg apel adalah Rp 25.250,00. Sedangkan harga 1 kg jeruk dan 3 kg apel adalah Rp 21.250,00. Harga 1 kg apel adalah … . A. Rp 2.700,00 B. Rp 5.500,00 C. Rp 6.000,00 D. Rp 6.500,00

161.Himpunan pasangan berurutan {(-2,-1), (-1, 0), (0, 1),(1, 2)} menyatakan relasi … . A. satu kurangnya dari B. dua kali dari C. faktor dari D. satu lebihnya dari

162.

Diketahui suatu pemetaan f : x → x2 – 2x + 1 dengan daerah asal fungsi {x|1 ≤ x < 5, x ∈ A} Daerah hasil fungsi itu adalah … . A. {1,2,3,4} C. {0,1,4,9,16} B. {0,1,4,9} D. {1,4,9,16}

14 – Bank Soal Matematika 2 SLTP

170. Harga 3 kg telur dan 2 kg gula adalah Rp 27.250,00 sedangkan harga 4 kg telur dan 3 kg gula Rp 37.500,00. Harga 2 kg telur adalah … . A. Rp 7.000,00 C. Rp 13.000,00 B. Rp 12.750,00 D. Rp 13.500,00 171.Gradien garis yang melalui titik (5, -3) dan (3, 5) adalah … . A. –4 C. 1 4 1 B. – 4 D. 4

B. 12 cm

D. 30 cm

177.Diameter roda sebuah mobil 56 cm. Jika roda mobil itu berputar sebanyak 1500 kali, maka jarak yang dilintasi mobil itu adalah … . A. 0,56 km C. 5,6 km B. 2,64 km D. 8,4 km

178.ABCD suatu persegi dengan AB = 20 cm. Luas daerah yang diarsir adalah … . S C A. 78 cm2 D 2 B. 86 cm 172.Persamaan grais yang melalui titik P(-5, 2) dan sejajar dengan garis 3x – 4y – 6 = 0 adalah … . C. 100 cm2 P R A. 3x + 4y + 23 = 0 C. 3x + 4y – 23 = 0 D. 112 cm2 B. 3x – 4y + 23 = 0 D. 3x – 4y – 23 = 0 173.Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis y = 2x – 3 dan melalui titik A(1, -2) adalah … . A. 2x + y + 3 = 0 C. x + 2y + 3 = 0 B. 2x + y – 3 = 0 D. x + 2y – 3 = 0 174.Berikut ini yang merupakan lukisan garis yang persamaannya y – 2x + 6 = 0 adalah … . A. C.
y y 6

A

Q

B

179.

Santi akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 25 m. Di sepanjang tepi tanam dibuat jalan yang lebarnya 1 m mengelilingi taman tadi. Biaya membuat jalan Rp 7.500,00 tiap m2. Besarnya biaya untuk membuat jalan tersebut adalah … . A. Rp 875.000,00 C. Rp 1.201.050,00 B. Rp 980.000,00 D. Rp 1.250.000,00 Diketahui ∠ POQ = 30o dan luas juring POQ = 18 cm2. Jika luas juring QOR = 42 cm2, maka besar sudut QOR adalah … . A. 55o R Q B. 60o 30 C. 65o P 0 D. 70o
O

3

x 3

x

180.

-6

B.
y 3 6 x

D.
y

x -6 3

175.

Tempat kedudukan titik-titik yang dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan {(x,y)| -1 ≤ x<3;x,y ∈ R} adalah … . A. C.
3

y x

3

y x
-1

181.Luas juring POQ yang diarsir adalah … . A. 28 cm2 Q B. 52,67 cm2 120 C. 104,67 cm2 P 0 10 cm D. 314 cm2
O

0 -1

0

B.
y x

D.
y x

182.Keliling dari bangun di bawah adalah … . A. 7,85 cm B. 10,50 cm C. 14,50 cm D. 17,85 cm
5 cm 5 cm

-1

0

3

-1

0

3

176.Suatu peta berskala 1 : 500.000. Jika jarak Yogyakarta – Solo 60 km, maka jarak kedua kota itu pada peta adalah … . A. 6 cm C. 24 cm

183.

Tiga buah lingkaran masing-masing berjarijari r1, r2, dan r3. Jika r1 : r2 : r3 = 1 : 2 : 3, dan L1’ L2, dan L3 masing-masing menunjukkan luas lingkaran, maka L1 : L2 : L3 adalah … .
15

A. 1 : 2 : 3 B. 1 : 4 : 9

C. 2 : 4 : 6 D. 1 : 4 : 6

184.Dari gambar di bawah diketahui OA = 6 cm dan AB = BC = 4 cm. Luas daerah yang diarsir adalah … . A. 180,48 cm2 191.Relasi-relasi dari himpunan A={2 , 3 , 5 , 7} ke B. 180,26 cm2 himpunan B = {a , b , c , d} dinyatakan dengan C. 180,13 cm2 O himpunan pasangan berurut berikut : A B D. 180,18 cm2 I. {(2,a), (3,a), (5,a)} C II. {(2,a), (3,b), (5,a), (7,b)} III. {(2,a), (3,b), (5,c), (7,c), (7,d)} IV. {(2,b), (3,b), (5,b), (5,d)} 185.Dari gambar di bawah diketahui OB = 30 cm. Di antara relasi di atas, yang merupakan Luas daerah yang tidak diarsir adalah … . pemetaan adalah … . A. 300 π cm2 A. hanya I dan II B B. 400 π cm2 B. hanya I dan III A C. 500 π cm2 C. hanya II dan III O D. 600 π cm2 D. hanya II dan IV 192.Diagram cartesius di bawah ini yang menunjukkan kukan suatu pemetaan dari x ke y adalah …. A. C.
y 4 3 2 1 1 2 3 4 x y 4 3 2 1 1 2 3 4 x

Frekuensi 2 4 6 3 a 3 Jika nilai rata-rata ujian matematika tersebut 6,55 maka nilai a adalah … . A. 2 C. 4 B. 3 D. 5

186. Seorang peternak ayam mempunyai cukup persediaan makanan untuk 100 ekor ayam selama 6 minggu. Jika ayamnya dijual 25 ekor, maka persediaan makanan akan habis selama … . A. 6 1 minggu C. 7 1 minggu 2 2 B. 7 minggu D. 8 minggu

187. Jika sebuah garis  mempunyai persamaan 2x– 3y+6=0, maka pernyataan berikut yang benar … . A. bergradien 2 dan melalui (0, 2) 3 B. C. D. 188.
bergradien bergradien bergradien
2 3 -2 3 -2 3

B.
y 4 3 2 1 1 2 3 4 x

D.
y 4 3 2 1 1 2 3 4 x

dan melalui (0, 3) dan melalui (0, 2) dan melalui (0, 3)

Dari gambar di bawah diketahui : ∠ BDE = 100o dan ∠ CBD = 60o. Besar sudut BCD adalah … . C A. 30o o B. 40 D C. 45o B D. 55o
E A

193.Jika A={1,2} dan B={a,b}, maka banyaknya pemetaan dar A ke B yang dapat dibuat sebanyak … . A. 2 cara B. 3 cara C. 4 cara D. 6 cara 194.Jika A = {1,2}, dan B = {1,b,c,d}, maka banyaknya korespondensi satu-satu adalah … A. 6 cara B. 8 cara C. 12 cara D. 16 cara

189. Nilai rata-rata hasil ulangan matematika dari 39 siswa ialah 7. Jika anak ke-40 mendapat nilai 8, maka nilai rata-rata dari 40 siswa itu adalah … . A. 7,015 C. 7,035 B. 7,025 D. 7,055 190.Nilai ujian matematika dari suatu kelas terlihat pada tabel berikut : Nilai 4 5 6 7 8 10
16 – Bank Soal Matematika 2 SLTP

195.

Pada pemetaan f:x→3x+4 dengan x peubah pada himpunan bilangan cacah, tentukan nilai a jika f(a)=1 A. 7 C. 1 B. 2 D. –1 Hitunglah nilai dari 293 239 329 234 57121 = … .

D. 789

204.

Jika diketahui

4,3 = 2,07 dan

43 = 6,56

196.
A. B. C. D.

maka nilai 0,43 = … . A. 0,0207 B. 0,0656 C. 0,207 D. 0,656 205.Pada gambar di bawah ini :
7x 3x

197.
A. B. C. D.

Hitunglah nilai dari 132 + 142 + 172 = … . 256 374 654 834 Hitunglah nilai dari 352 – 252 = … . 600 800 680 860

a

198.
A. B. C. D.

Nilai a = … . A. x 40 B. C. D. x 58 x 10 x 14

199.

Jika diketahui (5,2)2 = 27,04, maka nilai dari (520)2 = … . A. 270,4 B. 2704 C. 27040 D. 270400 Jika diketahui (2,34)2 = 5,476, maka nilai dari (0,00234)2 = … . A. 0,005476 B. 0,0005476 C. 0,000005476 D. 0,0000005476

206.Perhatikan gambar !

x 11

p

200.

x 3

Nilai P = … . A. x 14 B. C. D. 2x 2 x 6 x 33

201.Jika keliling sebuah persegi = 52 cm, maka luas persegi tersebut adalah …. . A. 121 B. 144 C. 169 D. 196

207.Perhatikan gambar di bawah ini !

202.

Jika a = 2025 dan b = 1225 , maka a + 2b = … . A. 80 B. 125 C. 115 D. 110 Jika diketahui 6,23 = 2,50 6230 = … . dan

a
2x 3

4x

203.

62,3 = 7,89 , maka nilai A. 25 B. 78,9 C. 250

Nilai a = … . A. 2 x 5 B. 4x C. 2 x 7 D. 4x 2

17

208.Lihat gambar !

2a 7

212.Tiga buah bilangan yang merupakan tripel pythagoras adalah … . A. 4, 6, 8 B. 7, 24, 26 C. 6, 8, 12 D. 7, 25, 24 213.Dari ukuran – ukuran sisi segitiga berikut : 1. 6 cm, 8 cm, dan 10 cm 2. 4 cm, 5 cm, dan 6 cm 3. 7 cm, 8 cm, dan 9 cm 4. 9 cm, 9 cm, dan 15 cm Yang dapat membentuk segitiga lancip adalah …. A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 3 D. 3 dan 4

Nilai t = … . A. 2a 14 B. C. a 7 2a
7 2 7 2

D. a

209.

Sebuah segitiga ABC siku-siku di C. Jika panjang AC = a 2 dan BC = a 7 , maka panjang AB = … . A. a 5 B. 2a C. a 3 D. 3a

214.

Pada gambar di bawah ini, besar ∠ B = 40O dan ∠ ADE = 135O .
C E

135O

40O

210.Sebuah segitiga ABC siku-siku di C. Jika panjang AC=3 cm, BC=4 cm, dan AB=5 cm, dan selanjutnya rusuk AC, BC, dan AB diperpanjang menjadi dua kali lipat, maka keliling segitiga yang baru adalah … . A. 12 cm B. 24 cm C. 36 cm D. 48 cm 211.Pada gambar di bawah ini : C
8 cm

A

D

B

Besar ∠ C = … . A. 40O B. 45O C. 95O D. 120O 215.Perhatikan gambar !
D 8 cm C 10 cm

A

14 cm

B

D

B Panjang AB = 6 cm, dan AC = 8 cm, panjang CD = … . A. 32 cm B. C. D. 60 cm 64 cm 136 cm

A

6 cm

Pada gambar di atas, luas trapesium ABCD adalah … . A. 88 cm2 B. 110 cm2 C. 176 cm2 D. 220 cm2 216.Di antara himpunan pasangan berurutan di bawah ini, manakah yang merupakan pemetaan ? A. {(-1,5), (2,6), (3,7), (3,4)} B. {(0,4), (0,3), (1,2), (1,3)} C. {(1,2), (3,5), (4,7), (5,9)} D. {(2,1), (2,2), (2,3), (2,4)}

18 – Bank Soal Matematika 2 SLTP

217.

Bayangan dari 4 pada pemetaan f=x → 4x – 8 adalah … . A. 3 B. 5 C. 7 D. 8

218.Luas suatu persegi yang kelilingnya 24 cm adalah … . A. 34 B. 36 C. 38 D. 40 219.Perhatikan gambar !
D

223.Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 10 orang dalam 3 minggu. Jika ditambah 5 orang pekerja lagi maka waktu yang dibutuhkan adalah …. A. 7 hari B. 10 hari C. 14 hari D. 17 hari 224.Lizo berangkat dari Solo menuju Yogyakarta memerlukan waktu 1 jam 15 menit. Jika ia berangkat dari Solo pukul 08.50 menit, maka Lizo akan sampai pukul … . A. 09.55 B. 10.05 C. 10.15 D. 10.25 225.Jarak kota A dan kota B adalah 180 km. Sebuah bus berangkat dari kota A pukul 08.00 dengan kecepatan rata-rata 90 km/jam, maka bus tiba di kota B pukul … . A. 10.00 B. 10.30 C. 11.00 D. 11.30 226.Tono belajar di sekolah pukul 07.15 hingga 14.05. Lama Budi belajar adalah … . A. 5 jam 20 menit B. 5 jam 50 menit C. 6 jam 20 menit D. 6 jam 50 menit 227.Seseorang naik sepeda menempuh jarak tertentu selama 40 menit dengan kecepatan rata-rata 20 km/jam. Jika untuk menempuh jarak itu ia menghendaki waktu 25 menit, maka kecepatan rata-ratanya adalah … . A. 12,5 km/jam B. 25 km/jam C. 32 km/jam D. 50 km/jam 228.Tempat kedudukan titik-titik dalam bidang yang berjarak 5 cm dari titik pusat berupa … . A. garis lurus B. garis lengkung C. lingkaran D. permukaan tabung 229.Jika titik A(-2,k) adalah anggota dari : {(x,y) | y = -2x + 5}, maka nilai k adalah … . A. 7 B. 9 C. 10 D. 11

3 12 A 4 B

C

Panjang CD adalah … . A. 13 B. 10 C. 7 D. 5 220.Pada gambar di bawah ini, garis k //l,
A
60o 70
o

C

B k l

Maka besar ∠ABC adalah … . A. 120O B. 130O C. 140O D. 150O 221.Jajargenjang PQRS, PQ//RS. Jika panjang PS = 2x + 5 dan QR = 5x – 7, maka panjang QR =… . A. 4 B. 7 C. 12 D. 13 222.Panjang diagonal – diagonal suatu belah ketupat adalah 16 cm dan 12 cm, luas belah ketupat tersebut adalah … . A. 96 B. 144 C. 192 D. 256

19

230.Perhatikan gambar di bawah !
y O 6

x

235.Persamaan garis yang sejajar dengan garis : 2x + y + 5 = 0 dan melalui (1,1) adalah … . A. –2x + y = –1 B. 2x – y = 3 C. 2x – y = 1 D. 2x + y = 3 236.Persamaan garis berikut adalah … .
y

Notasi pembentuk himpunan untuk daerah arsiran pada gambar di atas adalah … . A. {(x,y) | y < x, OP < 6} B. {(x,y) | y < x, OP > 6} C. {(x,y) | y > x, OP > 6} D. {(x,y) | y > x, OP < 6} 231.Notasi pembentuk himpunan untuk daerah arsiran pada gambar di bawah adalah … .
y

5

4

0

x

O

5

7

x

4 x+4 5 5 B. y = x + 4 4 4 C. y = - x – 4 5 4 D. y = - x + 4 5 A. y = 237.Himpunan penyelesaian sistem persamaan 3x – y = 11 adalah … . A. (2 , -3) B. (-2 , 3) C. (–3 , 2) D. (3 , -2) 238.Iwan membeli 2 buku dan 3 pensil seharga Rp 350,00. Wati membeli 1 buku dan 4 pensil seharga Rp 300,00. Maka harga 3 buku dan 7 pensil adalah … . A. Rp 650,00 B. Rp 600,00 C. Rp 550,00 D. Rp 500,00 239.Keliling sebuah persegi panjang 72 cm. Sedangkan panjangnya 4 cm lebih dari lebarnya, maka luas persegi adalah … . A. 36 cm2 B. 160 cm2 C. 288 cm2 D. 320 cm2 240.Jika jumlah 2 bilangan adalah 17, sedangkan selisihnya adalah 5, maka bilangan tersebut adalah … . A. 10 dan 5 B. 11 dan 6 C. 12 dan 3 D. 13 dan 8

A. B. C. D.

{A | 5 < OA < 7} {A | 5 < OA < 7} {A | 5 < OA < 7} {A | 5 < OA < 7} B(-

232.Gradien garis yang melalui titik A(-2,3) 5,6) adalah … . A. –2 B. –1 C. 0 D. 1

233.Persamaan garis yang melalui (0,3) dan (4,0) adalah … . A. 3x + 4y = 12 B. –3x + 4y = 12 C. 3x – 4y = 12 D. –3x – 4y = 12 234.Perhatikan gambar !
y 3

(2,1) 0 a x

Tentukan a pada gambar di atas ! A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
20 – Bank Soal Matematika 2 SLTP

241.

Diketahui : A={x | 1 < x < 6, x ∈ A} suatu pemetaan dari A ke A dengan ketentuan sebagai berikut : f(x) = 10 jika x bilangan genap pada A f(x) = 4x + 1 jika x bilangan ganjil pada A. Range fungsi tersebut adalah … . A. {6, 7, 8, 9} B. {5, 10, 13, 21} C. {1, 2, 3, 4, 5} D. {11, 15, 17, 20}

246.

Diketahui ∆ABC dimana panjang AC = panjang BC.
C

A

B

242.Perhatikan diagram berikut ! A B -1 0 1 2 3 -2 -1 0 4

Jika panjang AB = 10 cm dan tingginya 10 cm maka luas segitiga ABC adalah … . A. 25 cm2 B. 50 cm2 C. 75 cm2 D. 100 cm2 247.Diketahui : A {S, M, A, R, T} ; B = {P, G}. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah … . A. 7 B. 8 C. 25 D. 32 248.Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 3 : 4 : 5. Jika jumlah panjang dan lebarnya 35 cm, maka tingginya adalah … . A. 10 B. 25 C. 40 D. 105 249.Keluarga Pak Ali mempunyai persediaan beras untuk 4 orang selama 24 hari Jika dalam keluarga bertambah 1 orang sopir, maka persediaan beras tersebut akan habis selama … A. 12 hari B. 16 hari C. 18 hari D. 22 hari 250.Sebuah mobil berangkat dari Jakarta ke Yogyakarta pada pukul 17.40 WIB tiba di Yogyakarta pukul 05.10 WIB hari berikutnya. Lama perjalanannya adalah … . A. 11 jam 30 menit B. 11 jam 50 menit C. 12 jam 30 menit D. 12 jam 50 menit 251.Jarak titik P(-2,4) ke Q (4,7) adalah … . A. 40 B. 45 C. 7 D. 8

Diagram panah tersebut menunjukkan pemetaan A ke B dengan rumus … . A. f(x) = x2 + x B. f(x) = 4x + x2 C. f(x) = x2 – x – 2 D. f(x) = x2 + x – 2 243.Diketahui : f(x) = 2x + a dan g(x) = 4x – b Jika f(1) = 1 dan g(-1) = 2, maka a + b = … . A. –4 B. –5 C. –6 D. –7

244.

Di ketahui ∆ABC sama kaki dengan panjang AB = 24 cm.
C

A

D E

B

Jika panjang BE = 5 cm, maka panjang …. A. 10 cm B. 11 cm C. 12 cm D. 13 cm

DE =

245.Jika A = {p, q} dan B = {1, 2, 3, 4}, maka n(A x B) adalah … . A. {(p,1), (p,2), (p,3), (p,4)}, {(q,1), (q,2), (q,3), (q,4)} B. 8 C. {(p,1), (q,2), (r,3)} D. 6

21

252.Perhatikan grafik berikut :
y

258.Jika panjang AB = 2 cm, panjang CD = AF = 2 cm dan panjang ED = 4 cm
F E B D
2 cm

0

3

5

x

A

C

Notasi pembentuk himpunannya adalah … . A. {P | 3 < OP < 5} B. {P | 3 < OP < 5} C. {P | 3 < OP < 5} D. {P | 3 < OP < 5} 253.Diketahui 2 bilangan cacah berjumlah 60 dan selisih kedua bilangan itu adalah 30, maka kedua bilangan tersebut adalah … . A. 30 dan 40 B. 40 dan 10 C. 15 dan 45 D. 20 dan 40 254.Gradien garis yang melalui titik (-1,4) dan (2, 1) adalah … . A. –1 B. 0 C. 1 D. 2 255.Persamaan garis yang melalui yang tegak lurus dengan 2x + y – 2 = 0 adalah … . A. x + 2y – 4 = 0 B. 2x + y – 2 = 0 C. x + 2y – 4 = 0 D. x + 2y – 4 = 0 256.Perhatikan gambar di bawah ini !
C

Maka luas bangun tersebut … . A. 20 cm2 B. 19 6 cm2 7 C. 18 cm2 D. 16
5 7

cm2

259.Jika panjang AC = AB = 28 cm, dan D titik tengah AB, maka luas yang diarsir adalah … . A. 924 cm2 C B. 900 cm2 C. 825 cm2 D. 800 cm2
A D B

260.jangkauan interkuartil dari : 9, 7, 6, 12, 14, 8, 10, 11 adalah … . A. 2,5 C. 8 B. 4 D. 10,5 261.Jika sebuah dadu ditos, maka peluang muncul mata dadu prisma adalah … . A. B. C.
1 2 1 3 1 4

2 D. 1 5

A

B 1 4

Jika ABC adalah

lingkaran dan panjang AB =

panjang AC = 14 cm, maka luas yang diarsir adalah … . A. 10,5 cm2 B. 30 cm2 C. 56 cm2 D. 120 cm2 257.Data : nilai 3 4 5 6 7 frekuensi 4 5 7 8 1 Median dari data tersebut adalah … . A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
22 – Bank Soal Matematika 2 SLTP

262.Jika sebuah dadu ditos 60 kali, maka muncul frekuensi harapan munculnya mata dadu kurang dari 3 adalah … . A. 20 kali B. 30 kali C. 40 kali D. 60 kali 263.Jika 2 buah dadu ditos bersama-sama maka peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau berjumlah 8 adalah … . A. B. C. D.
1 9 1 6 1 4 2 9

264.Sebuah kantong berisi : 5 kelereng merah 8 kelereng kuning dan 7 kelereng hijau Jika di ambil sebuah kelereng secara acak, maka peluang terambilnya kelereng berwarna kuning adalah … . A. B. C. D.
1 8 2 5 3 4 4 5

270.Persamaan garis lurus yang melalui titik pusat koordinat dan titik (-6 , 4) adalah … . A. 6x – 4y = 0 B. 6x + 4y = 0 C. 2x – 3y = 0 D. 2x + 3y = 0 271.Gradien dari persamaan garis lurus 2x + 3y + 6 = 0 adalah … . A. 3 B. 2 2 C. 3 2 D. − 3 272.Dengan metode substitusi, himpunan penyelesaian sistem persamaan linier dari 3y + 2x = 22 dan x = 2y – 10 adalah … . A. {(2 , 6)} B. {(4 , 7)} C. {(6 , 2)} D. {(7 , 4)} 273.Perhatikan gambar !

265.Seperangkat kartu dikocok. Jika diambil satu kartu, maka peluang yang terambil adalah kartu As adalah … . A. B. C. D.
1 52 2 52 3 52 4 52

266.

Jika

5,21 = 2,28 dan

52,1 = 7,22 , maka

0,0521 = … . A. 0,00722 B. 0,0228 C. 0,228 D. 0,722 267.Suatu tangga yang panjangnya 5 m tersandar pada dinding tembok, jika jarak kaki tangga dengan dinding tembok 3 m, maka tinggi ujung tangga adalah … . A. 6 m B. 5 m C. 4 m D. 3 m
14 cm

Keliling bangun di atas adalah … . A. 22 cm B. 28 cm C. 40 cm D. 50 cm 274.Luas lingkaran yang panjang diameternya cm adalah … . A. 616 cm3 B. 308 cm3 C. 154 cm3 D. 88 cm3 14

268.

Layang-layang PQRS memiliki luas 30 cm2. Perbandingan panjang diagonal PR dan QS adalah 3 : 5. Panjang diagonal PR adalah … . A. 6 cm B. 10 cm C. 12 cm D. 15 cm

275.

269.Kereta api berangkat dari kota A pukul 07.50 menuju kota B. Jika kecepatan rata – rata 60 km/jam, maka kereta api tiba di kota B pukul 10.35. Maka jarak kota A dan kota B adalah … . A. 130 km B. 145 km C. 159 km D. 165 km

Luas permukaan jam dinding yang berbentuk lingkaran adalah 616 cm2. Maka jarijarinya adalah … . A. 5 cm B. 7 cm C. 10 cm D. 14 cm

23

276.Perhatikan gambar ! B
135O

281.

Kubus PQRS.TUVM, jika pajang PQ = 2 cm dan WU = 2 2 cm.
W V U S P

O

A

T

Panjang OA = 7 cm. Maka busur AB (pendek) adalah … . A. 16,05 cm B. 16,65 cm C. 57,75 cm D. 57,90 cm 277.Pada gambar di bawah, O pusat lingkaran dan AC = 20 cm.
B C
54O

R

Q Maka panjang diagonal ruang PQRS.TUVW tersebut adalah … A. 2 2 2 cm

kubus

B. C. D.

2 2 cm 2 2 3 cm 2 3 cm

O

A

Maka luas juring OAB adalah … . A. 9,42 cm2 B. 18,84 cm2 C. 37,68 cm2 D. 47,10 cm2 278.Seseorang akan membeli jeruk 3 kg. Sebelum membeli ia mencoba 2 buah jeruk dari satu keranjang jeruk yang dijajakan, untuk dicicipi manis tidaknya. Populasi dari pernyataan di atas adalah … . A. 3 kg jeruk B. 2 buah jeruk C. satu keranjang jeruk D. jeruk 279.Nilai rata-rata hasil ulangan matematika dari sembilan siswa 8,60. Kemudian ditambah seorang siswa dan rata-ratanya menjadi 8,69. Maka nilai siswa yang msuk kelompok tersebut …. A. 8,5 B. 9 C. 9,5 D. 10

282.Skala suatu peta adalah 1 : 225.000. Jika jarak pada peta adalah 6 cm, maka jarak sebenarnya adalah … . A. 12,5 km B. 13,5 km C. 14,5 km D. 15 km 283. Sebuah garis dengan persamaan 6x – 2y + 3 = 3 sejajar dengan garis yang persamaannya … . A. 6x + 2y + 6 = 0 B. 3x - y + 6 = 0 C. 3x + y + 6 = 0 D. 2x - 6y + 6 = 0 284.Persamaan garis lurus yang melalui (2 , 5) dan tegak lurus dengan persamaan y = -2x + 5 adalah …. 1 A. y = − x + 4 2 1 B. y = x + 4 2 C. 2x + y = 4 D. x + 2y = 4 285.Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x + 2y = 10 dan x – y = 1 adalah … . A. {4 , 3} B. {4 , -3} C. {-4 , 3} D. {-4 , -3} 286.Dua buah lingkaran {m , 12) dan (N , 15) perbandingan keliling lingkaran tersebut adalah …. A. 16 : 25 B. 32 : 50 C. 8 : 15 D. 4 : 5

280.

Jika 2,3 = 1,52 maka hasil dari =…. A. 0,152 B. 0,0152 C. 0,0152 D. 0,00152

0,00023

24 – Bank Soal Matematika 2 SLTP

287.Yang merupakan gambar garis persamaan 2x – 3y + 6 = 0 adalah … . A. C.
y 0 3 x -3

dengan

y 0 x

-2

2

291.Diketahui P = {1, 2, 3, 4, 5, 6} Suatu pemetaan dari P ke P ditentukan sebagai : f : x → 1, untuk x bilangan genap dalam P f : x → x+1, untuk x bilangan ganjil dalam P Daerah hasil fungsi adalah … . A. {3, 5} B. {1, 2, 4, 6} C. {1, 3, 5} D. {1, 2, 3, 4, 5, 6} 292.Himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan pemetaan adalah … . A. {(3, -1), (2, 5), (-2, 5), (-1, 3), (5, -1)} B. {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5)} C. {(2, 1), (1, 3), (3, 2), (2, 2), (0, 1)} D. {(4, 2), (-3, 5), (-3, 1), (4, 1), (6, 5)}

B.
y 2

D.
y -2 x 0 3

-3

0

x

288.

Jika ∠ AOB = 72O dan jari-jari 15 cm, seperti tampak pada gambar :
A

293.Diketahui fungsi f(x) = 3x+c. Bayangan -2 oleh fungsi tersebut adalah –4. Jika f(a) = 5, maka nilai a adalah … . A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

15

294.
O 72o 15 B

Maka panjang busur AB dimana  = 3,14 adalah … . A. 9,42 cm B. 18,84 cm C. 94,2 cm 295. D. 141,3 cm

23,36 =4,83 dan Diketahui =15,28. Nilai dari 0,2336 = … . A. 0,1528 B. 0,483 C. 0,01528 D. 0,0483
A

233,6

289.

Hasil pengukuran berat badan sejumlah siswa sebagai berikut : 35 36 37 37 40 31 41 39 33 36 39 40 43 38 34 35 36 34 41 42 36 34 37 40 34 38 35 45 32 38 44 37 Apabila data di atas disajikan dalam bentuk daftar frekuensi dengan panjang kelas interval = 3, dimulai dari 30, maka kelas interval ke-4 adalah … . A. 36 – 38 296. B. 37 – 39 C. 38 – 40 D. 39 – 41

Dari gambar di samping diketahui AB = BC dan AC = 32 cm
C

B

Panjang AB = … . A. 4 cm B. 4 1 cm 2 C. 5 cm D. 5 1 cm 2
D A C E B

290.Data nilai matematika sejumlah siswa sebagai berikut : 4,8,7,6,6,7,5,7,9, 8,8,3,7 ,3,4,4 Median dan modus dari data di atas berturutturut adalah … . A. 6,5 dan 7 B. 6 dan 7 C. 7 dan 6,5 D. 7 dan 6

Dari gambar di atas diketahui ∠ ABC = 35o dan ∠ BCE = 110o. Besar ∠ CEF = … . A. 105o B. 110o C. 145o D. 160o
25

F

297.(i)

sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar (ii) sudut-sudut yang berdekatan berjumlah 180o (iii) diagonal-diagonalnya sama panjang dan membagi dua sama panjang (iv) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar Dari pernyataan di atas yang bukan sifat jajargenjang adalah … . A. (i) B. (ii) C. (iii) D. (iv)

D. 28 2 km/jam 3
302.Notasi pembentuk himpunan dari tempat kedudukan titik-titik pada daerah arsiran berikut adalah … . A. {p | 3 < OP < 5} B. {p | 3 ≤ OP < 5} 5 3 C. {p | 3 < OP ≤ 5} D. {p | 3 ≤ OP ≤ 5} 303.Persamaan garis yang melalui A(-3, 1) dan bergradien 2 adalah … . A. 2y – x + 5 = 0 B. 2y – x – 5 = 0 C. y – 2x + 7 = 0 D. y – 2x – 7 = 0 304.Gradien garis yang melalui (-3, 4) dan (3, -1) adalah … . A. - 5 6

298.Layang-layang ABCD kedua diagonalnya berpotongan di T. Panjang salah satu diagonalnya 16 cm, AB = 10 cm dan kelilingnya 54 cm. Luas layang-layang ABCD adalah … . A. 154 cm2 B. 160 cm2 C. 168 cm2 D. 172 cm2 299.Sebuah trapesium sama kaki panjang sisi-sisi sejajarnya masing-masing 10 cm dan 20 cm. Jika panjang kakinya 13 cm, maka luas trapesium adalah … . A. 120 cm2 B. 130 cm2 C. 180 cm2 D. 200 cm2 300.Suatu pekerjaan akan selesai dalam 60 hari oleh 40 pekerja. Karena sesuatu hal setelah dikerjakan selama 35 hari pekerjaan diliburkan selama 5 hari. Agar pekerjaan selesai tepat waktu diperlukan tambahan pekerja sebanyak … A. 7 orang B. 8 orang C. 9 orang D. 10 orang 301.
160 120 80 40 11 1 1 1 2 2 2 waktu (jam) jarak (km) Bus A Bus B

B. - 6 5
C. D.
5 6 6 5

305.Titik potong garis 2x – y – 6 = 0 dan garis x + 3y + 11 = 0 di titik A(a, b). Nilai dari a + b adalah … . A. –5 B. –3 C. 3 D. 5 306.Lukisan garis dengan persamaan 3x – y – 6 = 0 pada bidang Cartesius adalah … .
A. y 2 -6 x

C. -2

y x -6

B.

y 2 -6 x

D.

y 2 6 x

Dari grafik jarak waktu di atas selisih kecepatan rata-rata kedua bus adalah … . A. 26 1 km/jam 2

307.

B. 26 2 km/jam 3 1 C. 28 2 km/jam
26 – Bank Soal Matematika 2 SLTP

Garis g memotong sumbu x di (2, 0) dan memotong sumbu y di (0, 3). Jika garis  tegak lurus garis g dan memotong sumbu x di (-3, 0), maka koordinat titik potong garis  dengan sumbu y adalah … . A. (0, 1)

B. (0, 2) C. (0, 3) D. (0, 4) 308.Koordinat titik potong garis x + y – 3 = 0 dengan garis x + 2y – 4 = 0 adalah … . A. (-2, -1) B. (2, -1) C. (-2, 1) D. (2, 1) 309.Harga 3 kg gula pasir dan 2 bungkus teh adalah Rp. 12.600,00. Di tempat yang sama. Harga 4 kg gula pasir dan 3 bungkus teh Rp. 17.300,00. Harga 1 kg gula pasir adalah … . A. Rp. 3200,00 B. Rp. 3300,00 C. Rp. 3400,00 D. Rp. 3500,00 310.
0 C A B

D.

1 6

314.Nilai rata-rata 24 anak dalam sekali tes adalah 7,5. Jika ditambah nilai seorang anak yang lain, rata-ratanya menjadi 7,54. Nilai seorang anak yang lain tersebut adalah … . A. 7,8 B. 8,0 C. 8,5 D. 8,7 315.Diketahui data sebagai berikut : 3, 8, 4, 5, 5, 7, 6, 6, 5, 7, 9. Median dan modus dari data di atas berturutturut adalah … . A. 6 1 dan 3 2 B. 6 dan 3 C. 6 1 dan 5 2 D. 6 dan 5 316.Relasi dari himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan {(-1, 2), (1, 4), (3, 6), (9, 12)} menunjukkan relasi … . A. tiga lebihnya dari B. tiga kurangnya dari C. faktor dari D. kurang dari 317.Perhatikan diagram di bawah ini ! A 1 2 3 (i) A 1 2 3 (iii) B a b c A 1 2 3 (iv) B a b c A 1 2 3 (ii) B a b c B a b c

Diketahui ∠ AOB = 50o dan panjang busur AB = 34 cm. Jika panjang busur BC = 85 cm, maka besar sudut BOC = … .

A. B. C. D.

110o 115o 120o 125o

311.Sebuah roda berjari-jari 40 cm. Jika roda berputar sebanyak 35 kali, maka panjang lintasan yang dilalui roda adalah … . A. 84 meter B. 86 meter C. 88 meter D. 90 meter 312.
D C

Persegi ABCD dengan panjang sisi 14 cm, luas daerah yang diarsir adalah … .

A

B

A. B. C. D.

80 80 82 82

1 2 2 3 1 2 2 3

cm

2

cm2 cm2 cm2

Diagram di atas merupakan pemetaan KECUALI …. A. (i) dan (ii) B. (i) dan (iv) C. (ii) dan (iii) D. (iii) dan (iv)

313.Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang munculnya mata dadu bilangan genap adalah … A. 2 3 B. C.
1 2 1 3

318.

Suatu fungsi f : x → x2 – 2 dengan daerah asal {x|-2 < x < 4, x bilangan bulat}. Daerah hasil fungsi adalah … . A. {-2, -1, 2, 7} B. {-1, 0, 2, 7} C. {-2, 0, 2, 7}
27

D. {-2, -1, 0, 2}

319.

6,34 = 2,52 dan Diketahui 0,796. Nilai dari 0,00634 adalah … . A. 0,0252 B. 0,0796 C. 0,00252 D. 0,00796

0,634 =

Pernyataan di atas merupakan sifat jajar genjang KECUALI … . A. (i) B. (ii) C. (iii) D. (iv) 324.Perhatikan gambar berikut ! Pada belah ketupat ABCD diketahui BD = 32 cm dan keliling belah ketupat 80 cm. panjang EC = …
B

320.Perhatikan gambar berikut !
P D Q

C A

A. B. C. D.

19 cm 19,2 cm 19,4 cm 19,6 cm

A E D

C

S

B

R

Dari gambar di atas diketahui CQ = 4,2 cm dan luas daerah yang diarsir 85,72 cm. Luas persegi PQRS adalah … . A. 81 cm2 B. 100 cm2 C. 121 cm2 D. 144 cm2

325.

Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 18 orang dalam waktu 40 hari. Agar pekerjaan selesai dalam 30 hari, dibutuhkan tambahan pekerja sebanyak … . A. 6 orang B. 7 orang C. 8 orang D. 9 orang

321.

Sebuah persegi panjang panjangnya 14 cm dan luasnya 147 cm2. Panjang diagonal persegi panjang adalah … . A. 16 1 cm 2 B. 17 cm C. 17 1 cm 2 D. 18 cm

326.Sebuah model rumah panjangnya 12 cm dan tingginya 8 cm. Jika tinggi rumah sesungguhnya 14 m maka panjang rumah sesungguhnya adalah …. A. 18 m C. 20 m B. 19 m D. 21 m 327.Untuk menempuh jarak sepanjang 156 km, kakak memerlukan waktu 2 jam 10 menit. Kecepatan rata-ratanya adalah … . A. 70 km/jam B. 72 km/jam C. 74 km/jam D. 76 km/jam 328.Tempat kedudukan titik-titik yang dituliskan dalam notasi pembentuk himpunan {(x, y)| -2 ≤ y ≤ 3, x, y ∈ R } adalah … . A. y 3 -2 B. 3 -2 y x x

322.Perhatikan diagram di bawah !
B1 2
4 3

A1 2
4 3

Yang merupakan pasangan sudut dalam sepihak adalah … . A. ∠ A2 dan ∠ B1 B. ∠ A2 dan ∠ B4 C. ∠ A1 dan ∠ B2 D. ∠ A4 dan ∠ B2 323.(i) sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar (ii) sudut-sudut yang berhadapan sama besar (iii) sudut-sudut yang berdekatan berjumlah 180o (iv) diagonal-diagonalnya sama panjang
28 – Bank Soal Matematika 2 SLTP

C.

y -2 3 y -2 3 x x

D. 2x + y – 1 334.Diketahui persamaan garis : (i) 3x – y + 5 = 0 (ii) x + 3y – 1 = 0 (iii) 2x + 6y + 2 = 0 (iv) x – 3y – 4 = 0 Yang merupakan pasangan garis yang saling tegak lurus adalah … . A. (ii) dan (iv) B. (ii) dan (iii) C. (i) dan (iv) D. (i) dan (iii) 335.Seorang pedagang berhasil menjual 3 kg gula dan 4 kg telur dengan harga Rp 42.300,00 dan pada hari yang sama menjual 4 kg gula dan 5 kg telur dengan harga Rp 53.900,00. Harga 1 kg telur adalah … . A. Rp 4.100,00 B. Rp 6.000,00 C. Rp 7.500,00 D. Rp 8.000,00 336.Sebuah lingkaran kelilingnya 66 cm. Luas lingkaran adalah … . A. 325,5 cm2 B. 346,5 cm2 C. 348,5 cm2 D. 366,5 cm2 337.Perhatikan gambar di bawah !
A

D.

329.Lukisan tempat kedudukan titik-titik dari {(x, y)| x – 3y = 6; x, y ∈ R} adalah … . y A. 6 -2 B. y 6 2 C. y 6 x x x

-2 D. -6 y

-2

x

330.

Di antara garis dengan persamaan berikut yang mempunyai gradien - 1 adalah … . 2 A. x – y – 5 = 0 B. 2x + y + 3 = 0 C. 2y – x + 2 = 0 D. 2y + x + 3 = 0
D

B 0

331.Garis h dengan persamaan 3x – 2y – 6 = 0 memotong sumbu x dan sumbu y berturut-turut di (a, 0) dan (0, b). Nilai dari a – b adalah … . A. –1 B. –5 C. 1 D. 5

C

332.

Garis yang melalui (-2, 3) dan bergradien , mempunyai persamaan … . A. 2y – 3x – 12 = 0 B. 2y – 3x + 12 = 0 C. 3y – 2x – 13 = 0 D. 3y – 2x + 13 = 0

2 3

Dari gambar di atas diketahui besar sudut AOB = 75o dan luas juring COD = 80 cm2. Jika besar sudut COD = 120o, maka luas juring AOB adalah … . A. 50 cm2 B. 55 cm2 C. 60 cm2 D. 65 cm2

333.Garis yang melalui (1, 3) dan sejajar dengan garis 2x – y + 3 = 0 persamaannya adalah … . A. 2x – y – 1 B. 2x – y + 1 C. 2x + y + 1
29

338.Perhatikan
A

gambar
B

di

bawah

!

Dari diagram di atas diketahui hasil panen kedelai sebanyak 8,75 ton dari keseluruhan panen. Banyaknya panen beras adalah … . A. 9 ton B. 9,5 ton C. 9,75 ton D. 10 ton 343.Nilai rata-rata 15 anak dalam sekolah adalah 7,2. Jika ditambah nilai seorang anak yang lain, nilai rata-ratanya menjadi 7,25. Nilai anak tersebut adalah … . A. 7,5 B. 8 C. 8,5 D. 9 344.Diketahui data sebagai berikut : 6, 4, 4, 8, 7, 5, 6, 8, 8, 9, 7. Median dari modus dari data tersebut berturutturut adalah … . A. 7 dan 8 B. 7 1 dan 8 2 C. 7 dan 5 D. 7 1 dan 5 2 345.Bilangan 1101 dalam baris dua jika diubah ke dalam baris delapan menjadi … . A. 13 delapan B. 15 delapan C. 16 delapan D. 17 delapan 346. A
2. 3. 4.

D

C

Diketahui ABCD adalah persegi dengan panjang sisi 20 cm. Luas daerah yang diarsir adalah … . A. 164,5 cm2 B. 166,5 cm2 C. 168,5 cm2 D. 170,5 cm2

339.

Sebuah roda berjari-jari 40 cm. Panjang lintasan roda selama berputar adalah 75,36 m ( π = 3,14). Banyaknya putaran roda adalah … . A. 25 kali B. 28 kali C. 30 kali D. 32 kali 340.Perhatikan gambar di bawah !

42 m

50 m

Gambar di atas merupakan gambar sebuah kolom. Pada keliling kolam ditanami pohon, sehingga jarak pohon yang saling berdekatan satu dengan yang lain adalah 4 m. Banyak pohon yang diperlukan untuk ditanam sebanyak … . A. 54 buah B. 58 buah C. 62 buah D. 60 buah 341.Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang munculnya mata dadu bilangan prima adalah … A. 1 6 B. C. D.
5 6 3 4 1 2

B
.4 .6 .10

Relasi yang tepat dari A ke B pada diagram panah di atas adalah … . A. kurang dari B. kelipatan dari C. faktor dari D. dua kurangnya dari 347.Himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan pemetaan adalah … . A. { (-3, 2), (4, 2), (4, -3), (-3, 4) } B. { (1, 5), (1, 4), (1, 3), (1, 2) } C. { (3, -1), (2, 2), (0, -1), (-1, 1) } D. { (2, 5), (2, 1), (-2, 1), (-2, 5) }

342.Perhatikan diagram di bawah !
1 ka 0% ca ng

10%

kedelai 35% 35%

348.

40% beras 15% jagung

Suatu fungsi f: x → x2 – 3 dengan daerah asal { x | -2 < x < 3 , x bilangan bulat }. Daerah hasil fungsi adalah … . A. { -3, -2, 1 } B. { -3, -2, 0 }

30 – Bank Soal Matematika 2 SLTP

C. { 2, 0, 1 } D. { -2, 1 } 349.Suatu fungsi dari A ke B dinyatakan dalam diagram panah berikut. A
1 2 3 4

B
1 3 5 7

355.Dari gambar di bawah ini pernyataan berikut benar, kecuali … . A. a2 + b2 = c2 B. c2 - a2 = b2 c C. c2 - b2 = a2 b D. a2 - c2 = b2
a

Rumus fungsi yang tepat: A. f : x → x2 + 1 B. f : x → 2x - 1 C. f : x → 3x + 1 D. f : x → x2

356.Diketahui: pada gambar : BC = 8 cm AC = 17 cm AD = 25 cm maka CD = … . A. 8 1 cm 2 B. 9 cm C. 9 1 cm 2 D. 12 cm

D

C B A

350.

Suatu fungsi dirumuskan f(x) = 2x2 – 1. Bayangan –2 oleh fungsi tersebut adalah ... . A. –17 B. –7 C. 7 D. 9 Nilai dari 8,62 adalah … . 73,96 73,69 73,36 73,29

351.
A. B. C. D.

357.Berikut ini yang menunjukkan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku adalah … . A. 4 1 cm, 6 cm, 7 1 cm 2 2 B. 5 cm, 12 cm, 17 cm C. 8 cm, 16 cm, 19 cm D. 9 cm, 15 cm, 20 cm 358. Dari gambar diketahui:
A B D

352.Panjang sisi sebuah persegi adalah 18 cm. Luas persegi adalah … . A. 304 cm2 B. 314 cm2 C. 324 cm2 D. 344 cm2

353.
A. B. C. D.

Nilai pendekatan dari √48 adalah … . 6,91 6,93 6,95 6,97

AB = 6 cm; AD = 8 cm dan BC = 24 cm. Panjang CD = … . A. 26 cm B. 27 cm C. 28 cm D. 29 cm

C

354.Diagram panah berikut merupakan pemetaan dari A ke B adalah … . A. A
1 2 3 4

B
a b

C. A
1 2 3

B
a b c d

359.Sebuah kapal berlayar ke utara sejauh 81 km, kemudian ke arah timur sejauh 108 km. Jarak kapal sekarang dari tempat semula adalah … . A. 125 km B. 130 km C. 135 km D. 140 km 360.Perhatikan gambar berikut! Jika besar ∠A1= 70o, A1 maka besar ∠B4= … . 2 A. 70o 3 4 B1 2 B. 100o 3 4 C. 110o D. 200o

B. A

B
a b c d

D. A
1 2 3 4

B
a b c

1

31

361. A1
2 3 4

B1

2 3 4

A. B. C. D. sudut luar 367.

15 cm 16 cm 17 cm 18 cm
A B

Yang merupakan pasangan berseberangan adalah … . A. ∠A2 dan B4 B. ∠A1 dan B3 C. ∠A2 dan B2 D. ∠A1 dan B2 362. E C B D A

D

C

Diketahui

AB = 8 cm DC = 12 cm BC = 8 cm Luas trapesium ABCD adalah … . A. 40 cm2 B. 60 cm2 C. 75 cm2 D. 108 cm2

Diketahui ∠DBC = 40o dan ∠EAD = 50o.Besar 368.Diketahui A (-2, 1), B (1, 5), C (0, 9) dan D (-3, ∠ACB = … . 5). A. 30o Luas jajar genjang ABCD adalah … . B. 40o A. 16 satuan C. 50o B. 18 satuan D. 90o C. 20 satuan 363.(i) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan D. 22 satuan sejajar 369. Q P (ii) Sudut-sudut yang berdekatan sama besar (iii) Diagonal-diagonalnya sama panjang (iv) Diagonal-diagonalnya saling membagi S R dua sama panjang Dari pernyataan di atas yang merupakan sifat PQRS adalah trapesium sama kaki. jajargenjang adalah … . Diketahui: PQ = 12 cm A. (i) dan (iii) PS = 15 cm B. (ii) dan (iii) SR = 30 cm C. (ii) dan (iv) Luas trapesium PQRS adalah … . D. (i) dan (iv) A. 240 cm2 B. 242 cm2 364.Keliling belah ketupat adalah 68 cm, dan C. 252 cm2 panjang salah satu diagonalnya 16 cm. Luas D. 264 cm2 belah ketupat adalah … . A. 120 cm2 370.Berikut yang merupakan sifat belah ketupat B. 200 cm2 adalah … . C. 230 cm2 A. Diagonal-diagonalnya merupakan sumbu D. 240 cm2 simteri B. Sudut-sudutnya sama besar dan dibagi dua 365. Diketahui: sama besar oleh diagonal-diagonalnya B BE = AE = 58 cm C. Kedua diagonalnya sama panjang dan saling DE = 10 cm tegak lurus A C Luas layang-layang D. Sudut-sudut yang berdekatan sama besar E adalah … . A. 70 cm2 371. Panjang dan lebar rumah pada TV berturutB. 72 cm2 turut 12 cm dan 8 cm. Jika lebar rumah C. 75 cm2 sesungguhnya 14 m, maka panjang rumah D D. 77 cm2 sesungguhnya adalah … . A. 18 cm 366. Sebuah layang-layang luasnya 112 cm2 dan B. 19 cm panjang salah satu diagonalnya 14 cm. Panjang C. 20 cm diagonal yang lain adalah … .
32 – Bank Soal Matematika 2 SLTP

D. 21 cm 372.Berikut ini yang merupakan perbandingan berbalik nilai adalah … . A. jumlah anak dengan banyaknya kursi siswa dalam kelas B. jarak yang ditempuh dengan waktu tempuh C. kecepatan dengan waktu tempuh D. jumlah ayam dengan banyaknya makanan379. yang dibutuhkan 373.Harga 4 kg jeruk adalah Rp 19.200,00. Harga 10 kg jeruk adalah … . A. Rp 40.000,00 B. Rp 40.500,00 C. Rp 42.000,00 D. Rp 48.000,00 374.Seorang pemborong memperkirakan pekerjaan akan selesai dalam 60 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Sesudah 20 hari pekerjaan terhenti selama 10 hari. Berapakah banyaknya tambahan pekerja yang diperlukan agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu… . A. 3 orang B. 4 orang C. 5 orang D. 6 orang 375.Berikut ini yang merupakan grafik perbandingan senilai adalah … . A. y C. y 378.Lama selang waktu antara pukul 14.40 sampai pukul 9.20 pada hari berikutnya adalah … . A. 18 jam 10 menit B. 18 jam 20 menit C. 18 jam 30 menit D. 18 jam 40 menit
S(jarak/km)

240 200 160 120 80 40

x

4 5 Dari grafik di atas kecepatan rata-rata tepat setelah istirahat (berhenti) adalah … . A. 80 km/jam B. 90 km/jam C. 100 km/jam D. 120 km/jam 380.Jarak tempuh pada acara sepeda gembira adalah 40 km. Jika start dimulai pukul 6.10 dan seorang peserta melaju dengan kecepatan ratarata 16 km/jam, maka sampai di finish pada pukul … . A. 8.30 B. 8.40 C. 8.50 D. 9.00 381.Sebuah bus melaju dengan kecepatan rata-rata 75 km/jam, selama 4 jam 20 menit. Jarak yang ditempuh adalah … . A. 300 km B. 310 km C. 315 km D. 325 km 382.Ayah pergi ke Bandung berangkat pukul 17.40 dan tiba di tujuan pukul 4.10 pada hari berikutnya. Jika jarak yang ditempuh 630 km, maka kecepatan rata-ratanya adalah … . A. 50 km/jam B. 55 km/jam C. 60 km/jam D. 65 km/jam

1

2

3

t (waktu/jam)

x B. y D. y

x

x

x

376.Skala suatu peta adalah 1: 4.500.000. Jika jarak dua kota pada peta adalah 4 cm, maka jarak sesungguhnya adalah … . A. 170 km B. 175 km C. 180 km D. 185 km 377.Suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 40 hari oleh 18 pekerja. Karena sesuatu hal, setelah dikerjakan selama 18 pekerja, setelah dikerjakan selama 20 hari pekerjaan diliburkan 5 hari. Agar pekerjaan selesai tepat waktu diperlukan tambahan pekerja sebanyak … . A. 5 orang B. 6 orang C. 7 orang D. 8 orang

383.

Tempat kedudukan titik-titik yang dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan {(x, y) | 2x – y = 4; x, y ∈ R } adalah … .

33

A. 0 -4 B.

y x

C. 2 2 0 -4

y x

y -4 x 0 2

D.

y 4 x

387.Relasi dari himpunan P ke Q dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan {(2, 6), (2, 8), (3, 6), (3, 9), (4, 8)} Relasi yang mungkin adalah ... . A. kurang dari B. faktor dari C. kelipatan dari D. akar dari 388.Diantara diagram panah berikut yang merupakan pemetaan adalah ... . A. P Q C. P Q a a 1 1 b b c c 2 2 B. P a b c Q 1 2 D. P a b c Q 1 2

-2 0

384.Notasi pembentuk himpunan dari tempat kedudukan titik-titik pada gambar berikut adalah … .
y 3 2 0 x

A. B. C. D.

{ ( x, y) | 1 < y < 3; x, y ∈ E } { ( x, y) | 1 < y < 3; x, y ∈ E } { ( x, y) | 1 < x < 3; x, y ∈ E } { ( x, y) | 1 < y < 3; x, y ∈ E }

389.Diketahui fungsi g : x → 2x + 5 pada himpunan bilangan bulat. Bayangan –3 oleh g adalah ... . A. -3 B. -1 C. 1 D. 3 390.Diketahui fungsi dengan diagram panah sebagai berikut : A B 3 1 5 2 8 3 10 4 12 Daerah hasil dari fungsi adalah ... . A. {3, 12} B. {1, 2, 3, 4} C. {5, 8, 10} D. {3, 5, 8, 10, 12} 391.Suatu fungsi f : x → x2 – 1 dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan berikut : {(-3, a), (-1, b), (0, -1), (1, 0), (2, c)}. Nilai dari a + b + c adalah ... . A. 9 B. 10 C. 11 D. 12 392.Bayangan –3 oleh fungsi h(x)= 3x + c adalah –4. Nilai dari c adalah ... . A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

385.Nilai pembentuk himpunan dari tempat kedudukan titik-titik pada gambar berikut adalah ….
y

0

2

3

x

A. B. C. D.

{ P | 2 < OP < 3 } { P | 2 < OP < 3 } { P | 2 < OP < 3 } { P | 2 < OP < 3 }

386.Diketahui A = {4, 5, 6} dan B = {3, 5}. Jika relasi dari A ke B adalah “lebih dari”, maka diagram panah yang menyatakan relasi tersebut adalah ... . A. A B C. A B 4 4 3 3 5 5 6 6 5 5 B. A 4 5 6 B 3 5 D. A 4 5 6 B 3 5

34 – Bank Soal Matematika 2 SLTP

393.Diagram Cartesius berikut yang merupakan pemetaan dari A ke B adalah ... . A. c b a 1 B. c b a 1 C. c b a 1 D. c b a 4 A 394.Sebuah persegi dengan panjang sisi 6,8 cm. Luas persegi adalah … . A. 13,6 cm2 B. 27,2 cm2 C. 30,16 cm2 D. 46,24 cm2 1 2 3 395.Diketahui A = {p, q, r} dan B = {1, 2, 3, 4}. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah ... . A. 12 B. 43 C. 64 D. 81 396.Diantara bilangan berikut yang terletak diantara 40 dan 63 adalah ... . A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 397.Berikut ini yang merupakan himpunan kuadrat bilangan cacah antara 100 dan 200 adalah ... . A. {121, 144, 169, 196} B. {121, 144, 169, 194} C. {112, 114, 149, 169} D. {112, 169, 196} 398.Nilai dari 5 2 + 12 2 adalah ... . B 2 3 4 A B 2 3 4 A B 2 3 4

A. B. C. D.

13 14 15 16 35 adalah ... .

399.Nilai pendekatan dari A. 5,5 B. 5,7 C. 5,8 D. 5,9

400.Dari segitiga di bawah, berlaku … . A. p2 + r2 = q2 B. p2 – q2 = r2 r C. q2 – r2 = p2 p 2 2 2 D. p + q = r q 401.Rangkaian bilangan berikut yang menunjukkan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku adalah ... . A. 10, 25, 35 B. 9, 12, 16 C. 4, 7 1 , 9 2 D. 3 1 , 12, 12 1 2 2 402.Diketahui : 12,5 = 3,53 dan 125 = 11,18. Nilai dari 0,0125 adalah ... . A. 0,01118 B. 0,0353 C. 0,1118 D. 0,353 403.Dari pelabuhan A sebuah kapal berlayar ke arah Utara sejauh 12 mil menuju pelabuhan B. Dari pelabuhan B dilanjutkan ke arah Timur sejauh 16 mil menuju pelabuhan C. Jarak pelabuhan A dan C adalah ... . A. 19 mil B. 20 mil C. 21 mil D. 22 mil 404.Diketahui A(2, -3) dan B (-1, 1). Jarak AB adalah ... . A. 5 satuan B. 6 satuan C. 7 satuan D. 8 satuan 405.Sebuah tangga yang panjangnya 8 1 m 2 disandarkan pada tembok. Jarak kaki tangga dengan tembok adalah 4m. Tinggi tembok dari tanah hingga ujung tangga adalah ... . A. 6 m B. 6 1 m 2
35

C. 7 m D. 7 1 m 2 406.Diketahui : AD = 9 cm AB = 15 cm AC = 25 cm
B

B E D

C D A

C A Diketahui ∠ EDC = 140o dan ∠ BAC = 60o. Besar ∠ EBD adalah ... . A. 40o B. 60o C. 80o D. 100o 411.Perhatikan gambar
x
110o

keliling segitiga ABC adalah ... . A. 60 cm B. 62 cm C. 65 cm D. 70 cm 407.Sebuah persegi memiliki panjang diagonal 72 cm . Panjang sisi persegi adalah ... . A. 5 cm B. 6 cm C. 6 1 cm 2 D. 7 1 cm 2 408.Perhatikan gambar ! H E F C B Dari gambar di ketahui BC = 8 cm, CG = 6 cm dan AB = 24 cm. Panjang HB adalah ... . A. 26 cm B. 27 cm C. 28 cm D. 29 cm A 409.Perhatikan gambar ! B A1 2 4 3 1 2 4 3 sudut dalam D

150o

Dari gambar di atas, besar X adalah … . A. 60o B. 70o C. 80o D. 100o 412.

G

Yang merupakan pasangan berseberangan adalah ... . A. ∠ A1 dan ∠ B3 B. ∠ A2 dan ∠ B1 C. ∠ A2 dan ∠ B4 D. ∠ A1 dan ∠ B4 410.Perhatikan gambar!

36 – Bank Soal Matematika 2 SLTP

413.Perhatikan gambar A E B C Pada jajaran genjang ABCD, kedua diagonalnya saling berpotongan di E. ∠ AEB = 100o dan ∠ ACB = 70o. besar ∠ ADE = … . A. 30o B. 50o C. 70o D. 80o 414.Perhatikan gambar! E D D

418.Seorang pemborong memperkirakan suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 150 orang selama 30 hari. Jika pekerjaan ini akan diselesaikan dalam 20 hari maka tambahan pekerja yang diperlukan sebanyak ... . A. 20 orang B. 25 orang C. 30 orang D. 75 orang 419.Pembangunan sebuah kolam renang dikerjakan oleh 50 orang diperkirakan selesai selama 60 hari. Karena sesuatu hal setelah dikerjakan selama 15 hari pekerjaan dihentikan selama 15 hari. Tambahan pekerja yang diperlukan agar dapat selesai sesuai dengan rencana adalah...... A. 25 orang B. 26 orang C. 27 orang D. 28 orang 420.Seorang penjahit dapat menyelesaikan 40 potong pakaian dengan waktu 8 hari. Banyaknya pakaian yang diselesaikan dalam 6 hari adalah …. A. 15 potong pakaian B. 30 potong pakaian C. 34 potong pakaian D. 35 potong pakaian 421.Seorang pengurus Panti Asuhan mempunyai 30 orang anak asuh. Dia membelanjakan kebutuhan makanan cukup untuk 20 hari. Jika jumlah anak bertambah 10 orang, maka persediaan makanan cukup untuk … . A. 15 hari B. 16 hari C. 17 hari D. 18 hari 422.Perbandingan yang paling sederhana dari : 1 1 11 : 33 adalah … . 9 3 A. 1 : 3 B. 3 : 2 C. 6 : 4 D. 3 : 1

C B Diketahui ∠ EAB = 50o dan ∠ AEB = 60o. Besar ∠ BED = … . A. 60o B. 70o C. 80o D. 110o 415.Jika dua buah garis sejajar dipotong sebuah garis lurus yang lain, maka pasangan dua yang pasti sama besar adalah ... . A. sudut yang saling berpelurus B. sudut luar sepihak C. sudut dalam sepihak D. sudut dalam berseberangan 416.Perhatikan gambar !
A B

A

D

C

Dari gambar diketahui ∠ ADC : ∠ DCB = 2 : 3 Besar ∠ ABC = … . A. 60o B. 72o C. 80o D. 108o 417.Skala suatu gedung pada gambar adalah 1 : 150. Jika panjang gambar gedung 30 cm dan lebar 20 cm, maka luas gedung sebenarnya adalah ... . A. 13,5 m2 B. 135 m2 C. 1.350 m2 D. 13.500 m2

423.

Luas sebuah persegi panjang 96 cm2. Perbandingan panjang dan lebarnya 3 : 2. Keliling persegi panjang itu adalah ... . A. 40 cm B. 46 cm C. 50 cm D. 56 cm

424.

37

425.Diantara grafik berikut yang merupakan grafik perbandingan senilai adalah … .
A. C.

0

0

431.Indra berangkat dari kota A pukul 07.15 dengan mengendarai mobil. Jika ia tiba di kota B pukul 10.35 hari itu juga dan jarak kedua kota itu 250 km, maka kecepatan rata-rata Indra mengendarai mobil tersebut adalah ... . A. 25 km / jam C. 75 km / jam B. 50 km / jam D. 100 km / jam 432.Didik bersepeda ke Sekolah selama 12 menit, karena sepedanya rusak, ia terpaksa berjalan kaki dan memerlukan waktu 3 kali lama waktu jika bersepeda. Jika jarak rumah Didik dengan Sekolah 2,4 km, maka kecepatan berjalan kaki si Didik adalah ... . A. 3 km / jam B. 3,5 km / jam C. 4 km / jam D. 4,5 km / jam 433.Budi berangkat dari kota A pada pukul 08.00 dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam menuju kota B. Ternyata ia tiba di kota B pukul 10.30. Jarak kedua kota itu adalah … . A. 90 km B. 150 km C. 120 km D. 180 km 434.Perhatikan grafik di bawah ini !
km 160 J 120 a r 80 a k 40 0 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 Jam

B.

D.

0

0

426.Sebidang tanah digambar dengan skala 1:50. Jika tanah digambar berupa persegi panjang berukuran 3 cm x 5 cm, luas tanah sebenarnya adalah … . A. 37,5 cm2 B. 375 cm2 C. 3,75 m2 D. 37,5 m2 427.Jarak kedua kota A dan B adalah 120 km. Jika dalam peta tergambar sepanjang 1,5 cm, skala peta tersebut adalah … . A. 1 : 800.000 B. 1 : 8.000.000 C. 1 : 16.000.000 D. 1 : 160.000.000 428.Berikut ini yang merupakan perbandingan berbalik nilai adalah … . A. kebutuhan makanan dengan jumlah ternak B. kebutuhan kecepatan dengan waktu C. kebutuhan kain dengan jumlah orang D. kebutuhan daya dengan kekuatan cahaya 429.Suatu pesawat udara panjang badannya 30 meter dan lebar sayapnya 35 m dibuat model dengan panjang 42 cm. Maka lebar sayap model adalah … A. 36 cm B. 49 cm C. 65 cm D. 77 cm

Kecepatan rata-rata pada grafik di atas adalah... . A. 25 ,67 km/ jam B. 26,67 km /jam C. 27,67 km / jam D. 30 km / jam 435.Rusdi dari Yogya bersepeda menuju Solo berangkat pukul 07.00 dengan kecepatan ratarata 18 km/jam. Pada pukul 08.00 Andri dari tempat yang sama berangkat dengan jalur yang sama yang dilewati Rusdi dengan kecepatan rata-rata 45 km/jam. Andri dapat menyusul Rusdi pada pukul .... . A. 08.40 B. 09.20 C. 09.40 D. 10.20

430.

1 Bimo berjalan selama 4 2 jam dengan kecepatan 8 km/jam. Untuk menempuh jarak dari kota A ke kota B. Asri berjalan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 10 km/jam. Lamanya waktu yang diperlukan Asri ialah … . 3 A. 3 jam C. 3 5 jam 1 B. 3 5 jam D. 4 jam

38 – Bank Soal Matematika 2 SLTP

436.Amran dan Dodi melakukan perjalanan dengan mobil. Selama 3 jam pertama kecepatan rataratanya 80 km/jam. Kemudian mereka ingat bahwa 1 jam lagi harus sampai di tempat tujuan, maka kecepatan diubah menjadi 100 km/jam. Kecepatan rata-rata perjalanan selama 4 jam adalah .... . A. 65 km / jam B. 75 km / jam C. 85 km / jam D. 95 km / jam 437.Untuk menempuh jarak Yogya – Jakarta, bus A berangkat pukul 15.15 dan tiba ditujuan pukul 06.20 hari berikutnya, sedangkan bus B berangkat pukul 16.40 dan tiba di tempat tujuan pukul 05.15 hari berikutnya. Selisih waktu antara kedua bus tersebut adalah … . A. 3 jam 40 menit B. 3 jam 30 menit C. 2 jam 40 menit D. 2 jam 30 menit 438.Lamanya waktu dari pukul 19.48 sampai pukul 05.05 hari berikutnya adalah ... . A. 9 jam 57 menit B. 9 jam 17 menit C. 5 jam 57 menit D. 5 jam 17 menit 439.Notasi pembentuk berikut:
y 3 0 -3 -3 3 x

D. {P | OP > 3} 441.Notasi pembentuk himpunan dari daerah yang diarsir, adalah … .
y 2 1 -2 -1 0 -1 -2 1 2 x

A. B. C. D. 442.

{(x,y) | y ≤ -1 ; x,y ∈ R} {(x,y) | y ≥ -1 ; x,y ∈ R} {(x,y) | y < -1 ; x,y ∈ R} {(x,y) | y > -1 ; x,y ∈ R}

Tempat kedudukan titik-titik dengan notasi pembentuk himpunan A={(x,y) | x≤5, x>-4 ; x,y ∈R} adalah .... . A. -4 5 C. -4 5

B. -4 5

D. -4 5

himpunan

dari

gambar

443.

Tempat kedudukan S = { P | 2 ≤ OP < 3 }, adalah.... A.

-3

-2

0

2

3

adalah … . A. {P | OP = 3} B. {P | OP < 3} C. {P | OP < 3} D. {P | OP > 3} 440.Notasi pembentuk himpunan dari gambar yang diarsir adalah … .
y 3

B.

-3

-2

0 2

3

C.

-3 -2

0

2

3

-3

3

x

D.
-3

A. {P | OP < 3}
B. {P | OP < 3} C. {P | OP > 3}

-3

-2

0 2

3

39

444.

Jika titik A(2,P) terletak pada tempat kedudukan titik-titik dengan notasi {(x,y) | x – 2y = 6 ; x,y∈R}, nilai yang tepat untuk P adalah …. A. –2 C. 1 B. –1 D. 2

A. {(3, 5), (4, 6)} B. {(3, 5), (4, 6), (5, 7)} C. {(3, 1), (4, 2), (5, 3)} D. {(3, 2), (4, 2), (5, 2)} 449.Perhatikan diagram panah di bawah !
A a b c I A a b c III B p q r A a b c IV B p q r A a b c II B p q r B p q r

445.Notasi Pembentuk himpunan dari tempat kedudukan titik-titik daerah yang diarsir berikut ini adalah......
4 3 2 1

-2

-1

0 -1 -2

1

2

3

4

A. B. C. D.

{ (x,y) | x ≥ 1, y ≥ 2, x,y ∈ R } { (x,y) | x ≥ 1, y >2, x,y ∈ R } { (x,y) | x < 1, y ≤ 2, x,y ∈ R } { (x,y) | x > 1, y ≥ 2, x,y ∈ R }

Dari diagram panah di atas yang merupakan pemetaan adalah … . A. I dan III B. II dan III C. I dan IV D. II dan IV 450.Diketahui K = {faktor dari 6} L = {faktor prima dari 60} Banyaknya pemetaan yang mungkin himpunan K ke himpunan L adalah … . A. 27 B. 64 C. 81 D. 256

446.Notasi pembentuk himpunan yang tepat dari tempat kedudukan berikut ini adalah ... .
y

dari

-2

-1

2

451. A. B. C. D.
{ (x,y) | x > -2 , x < 2 , x ∈ R } { (x,y) | x ≥ -2 , x ≤ 2 , x ∈ R } { (x,y) | x ≥ -2 , x < 2 , y < -1 , x, y ∈ R } { (x,y) | x > -2 , x < 2 ,y <-1 x,y ∈ R }

Suatu fungsi f : x → 4 – 3x, dengan daerah asal D = {x|-2 ≤ x ≤ 2, x bilangan bulat} maka daerah hasil fungsi adalah … . A. {-2, 1, 4, 7, 10} B. {1, 4, 7} C. {-2, -1, 0, 1} D. {-2, -1, 0, 1, 2}

447.Notasi pembentuk himpunan dari tempat kedudukan daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah.....
y

1

2

x

452.Keliling suatu persegi 30 cm, luas persegi tersebut adalah … . A. 7,5 cm2 B. 42,25 cm2 C. 56,25 cm2 D. 60 cm2

453. A. B. C. D.
{(x,y) | x ≥ 1, 1 < OP < 2 } {(x,y) | x ≥ 1,x∈R } ∩ { P | OP ≤ 2 } {(x,y) | x ≥ 1, x∈R } ∩ { 1 < OP < 2 } {(x,y) | x ≥ 1,y ≥ 0 x,y∈R } ∩ {P | OP ≤ 2} A. B. C. D.

Nilai pendekatan dari 8,34 8,35 8,64 8,65 Jika nilai dari

75 = … .

448.Jika A = {3, 4, 5} dan B = {1, 2, 3, 4, 5, 6} Himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi ”dua lebihnya dari” dari himpunan A ke himpunan B adalah … .
40 – Bank Soal Matematika 2 SLTP

454.

8,76 = 2,96 dan 0,000876 = … .

87,6 =

9,36 maka nilai dari A. 0,0296 B. 0,0936

C. 0,296 D. 0,936

461.Dari gambar di bawah, yang merupakan sudut sehadap adalah … .
A
4 1 2 3

455.

Gari gambar di bawah, pernyataan berikut benar, kecuali … .
b a c

B

5 6 8 7

A. B. C. D.

a = b + c2 b2 = a2 – c2 c2 = a2 – b2 c2 = a2 + b2

2

2

A. B. C. D.

∠ ∠ ∠ ∠

A1 dan g A2 dan g A3 dan g A4 dan g

∠ ∠ ∠ ∠

A4 B7 B7 B6

456.Keliling sebuah persegi adalah 40 cm, panjang diagonal persegi tersebut adalah … . A. 40 B. C. D. 200 400 1600

462.Nilai x pada gambar di bawah adalah … . A. 35 B. 30 (2x+10) C. 25 (5x-5) D. 20
0

0

463.

Pada gambar di bawah, besar ∠ ABC = 60o dan ∠ CED = 80o, maka besar ∠ ECD = … .
A C E D

457.Panjang AD pada gambar di bawah adalah … .
D
26 cm

C
6 cm

B

A

8 cm

B

A. B. C. D.

12 cm 16 cm 20 cm 24 cm

A. B. C. D.
D

30o 40o 60o 70o

464.Pada gambar di bawah,
C

458.Panjang diagonal ruang balok yang berukuran 12 cm x 9 cm x 8 cm adalah … . A. 21 cm B. 20 cm C. 17 cm D. 15 cm 459.Tiga angka di bawah ini yang merupakan tripel Pythagoras adalah … . A. 20, 21, 27 B. 16, 12, 22 C. 12, 5, 15 D. 8, 17, 15 460.Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A sejauh 165 km ke selatan, kemudian 160 km ke timur, dilanjutkan 285 km ke utara dan berhenti di pelabuhan B. Maka jarak pelabuhan A dan B adalah … . A. 200 km B. 185 km C. 175 km D. 160 km

A

B
o

F

Besar ∠ ADC = 112 , maka besar ∠ CBF = … . A. 112o B. 88o C. 72o D. 68o 465.Pada gambar di bawah,
B

E

A

C

D

Besar ∠ ABC = 90o, ∠ BAE = 130o, maka besar ∠ BCD = … . A. 140o B. 135o C. 130o
41

D. 100o
466.Pada gambar di bawah,
a K N

b

7x

L

M

a // b, KL = LM dan ∠ NKL = 80o, maka nilai x adalah … . A. 25o B. 20o C. 15o D. 10o 467.Dari pernyataan-pernyataan berikut : (i) sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar (ii) diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling tegak lurus (iii) sudut-sudut yang berhadapan sama besar (iv) sudut-sudut yang berdekatan jumlahnya 180o Yang merupakan sifat jajargenjang adalah … . A. (i), (ii), (iii) B. (i), (ii), (iv) C. (i), (iii), (iv) D. (ii), (iii), (iv)

Maka panjang BD adalah … . A. 8 cm B. 12 cm C. 16 cm D. 20 cm 471. Pada layang-layang PQRS di bawah, PQ = 20 cm, QS = 24 cm dan luas PQRS = 252 cm2 maka keliling layang-layang adalah …. A. 52 cm S B. 56 cm C. 64 cm P R 0 D. 66 cm
Q

472.Pada trapesium PQRS di bawah PS = 12 cm, QR = 20 cm dan RS = 17 cm.
P
12 cm

S
17 cm

Q

20 cm

R

Luas trapesium PQRS adalah … . A. 194 cm2 B. 240 cm2 C. 384 cm2 D. 480 cm2 473.Pada trapesium ABCD di bawah, ∠ C = (2x – 25)o dan ∠ D = (3x + 5)o maka besar ∠ D adalah … .
A D

468.

Pada jajar genjang ABCD, ∠ A : ∠ B = 2 : 3 besar sudut A dan B berturut-turut adalah … . A. 60o dan 120o B. 40o dan 140o C. 82o dan 98o D. 72o dan 108o

B

C

469.Luas jajargenjang PQRS pada gambar di bawah adalah … .
P
9 cm 13 cm

A. B. C. D.

140o 135o 125o 115o

Q

S
5 cm

T

R

A. B. C. D. 470.

98 cm2 108 cm2 127 cm2 168 cm2

474.Jumlah uang Ani dan Budi adalah Rp 220.000,00. Jika uang Ani dan uang Budi berbanding sebagai 5 : 6, maka besar uang Ani adalah… A. Rp 100.000,00 B. Rp 110.000,00 C. RP 120.000,00 D. Rp 132 .000,00 475.Satu dosin pensil harganya Rp 15.000.00, maka harga 7 batang pensil adalah … . A. Rp 10.500,00 B. Rp 9.750,00 C. Rp 8.750,00 D. Rp 7.500,00

Pada belah ketupat ABCD di bawah panjang AO = 8 cm dan luas ABCD = 96 cm2.
D A
0

C B

42 – Bank Soal Matematika 2 SLTP

476.Pernyataan di bawah ini yang merupakan perbandingan berbalik nilai adalah … . A. banyak bensin dengan jarak yang ditempuh B. banyak barang dengan harganya C. banyak siswa dengan waktu untuk ulangan D. banyak pekerja dengan waktu untuk menyelesaikan 477.Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 orang dalam 2 minggu. Jika pekerjaan itu akan diselesaikan dalam waktu 10 hari, maka banyak tambahan pekerja adalah … . A. 5 orang B. 6 orang C. 11 orang D. 21 orang 478.Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 200 ekor ayam selama 15 hari. Jika ia menambah 50 ekor ayam, maka persediaan makanan itu akan habis selama … A. 12 hari B. 13 hari C. 14 hari D. 19 hari 479.Lama perjalanan dari pukul 11.15 sampai dengan pukul 07.30 hari berikutnya adalah … A. 19 jam 15 menit B. 19 jam 45 menit C. 20 jam 15 menit D. 20 jam 45 menit 480.Jika V menyatakan kecepatan, d = jarak, dan t = waktu, maka rumus di bawah ini benar, kecuali… .

A. B. C. D.

untuk jarak yang sama, maka kecepatan rata-ratanya adalah … . 44 km/jam 50 km/jam 64 km/jam 70 km/jam

484.Grafik di bawah menunjukkan perjalanan sebuah mobil. Kecepatan rata-rata tertinggi terjadi dalam selang waktu pukul … .
250 jarak (km) 200 150 100 50 waktu (pukul) 07.00 08.00 10.00 09.00 11.00 12.00

A. B. C. D.

07.00 – 08.00 08.00 – 09.30 09.30 – 10.00 10.00 – 12.00 tempat

485.

Notasi pembentuk himpunan kedudukan garis  adalah … .
y


2

-1 0

x

A. t =

V d

B. d = V.t

d C. t = V D. V = d t

A. B. C. D.

{(x, y) | 2x + y = 2, x, y ∈ R} {(x, y) | 2x + y = -2, x, y ∈ R} {(x, y) |2x - y = 2, x, y ∈ R} {(x, y) | 2x - y = -2, x, y ∈ R}

481.Kereta api berangkat pukul 06.45 dari Jakarta dan tiba di Bandung pukul 11.30. Jika kecepatan rata-rata 36 km/jam, maka jarak yang ditempuh adalah … . A. 171 km C. 160 km B. 161 km D. 150 km 482.Jarak kedua kota 360 km ditempuh dengan kecepatan rata-rata 80 km/jam. Maka waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut adalah … . A. 4 jam 15 menit B. 4 jam 30 menit C. 4 jam 40 menit D. 5 jam 483.Sebuah taksi berjalan selama 5 jam dengan kecepatan rata-rata 56 km/jam. Bila taksi yang lain dapat menempuh selama 4 jam

486.Gambar dari tempat kedudukan titik-titik dengan notasi pembentuk himpunan {P | OP = 3} adalah … . y A.
0 3 x

B.

y

0 0

3

x

C.

y

0

3

x

43

D.

y

B. 6 1 m 2
0 3 x

C. 7 m D. 7 1 m 2

487.Notasi pembentuk himpunan dari tempat493. kedudukan titik-titik pada daerah arsiran berikut adalah ... .
y

A

1 2 3 4 2 3

B1
4 x

0

1

4

A. {P|1 < OP < 4} B. {P|1 ≤ OP < 4} C. {P|1 ≤ OP ≤ 4} D. {P|1 < OP ≤ 4} 488.Suatu relasi dari P ke Q dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan { (-3, -1), (-1, 1), (0, -2), (1, 3)}. Relasi yang mungkin adalah … . A. faktor dari B. dua kurangnya dari C. dua lebihnya dari D. kurang dari 495.

Jika besar sudut A1 = 110o, maka besar sudut B2 = … . A. 70o B. 80o C. 100o D. 110o 494.Pada layang-layang KLMN diketahui K (1, 2), L (5,7), M (9, 2) dan N (5, -3). Luas layanglayang KLMN = … . A. 40 satuan B. 42 satuan C. 44 satuan D. 46 satuan
A B

489.

Suatu fungsi f : x → x2 – 3 dengan daerah asal { x | -2 < x < 3, x bilangan bulat }. Daerah hasil fungsi adalah … . A. { -2, -3, 1, 6 } B. { -3, -2, 1 } C. { -2, 1, 6 } D. { 1, 6 } Bayangan –2 dari fungsi f: x → 3x + c adalah –3. Bayangan 2 oleh fungsi tersebut adalah … . A. 3 B. 6 C. 8 D. 9 Diketahui 9,84 =3,14 dan 98,4 = 9,92,

D

C

490.

Pada trapesium siku-siku ABCD, luasnya 210 cm2. Panjang AD = 12 cm. Jika AB : DC = 3 : 4, maka kelilingnya adalah … . A. 58 cm B. 60 cm C. 62 cm D. 70 cm 496.Skala suatu peta adalah 1 : 2.500.000. Jika jarak dua kota pada peta 2,5 cm, maka jarak sesungguhnya adalah … . A. 62 km B. 62,25 km C. 62,5 km D. 74,6 km 497.Perbandingan luas dua persegi adalah 4 : 9. Jika keliling persegi yang kecil 16 cm, maka keliling persegi yang besar adalah … . A. 12 cm B. 24 cm C. 36 cm D. 48 cm 498.Sebuah pekerjaan akan selesai dalam 60 hari oleh 24 pekerja. Agar pekerjaan selesai 12 hari

491.

maka 9840 = … . A. 31,4 B. 99,2 C. 314 D. 992

492.

1 Sebuah tangga yang panjangnya 8 2 m disandarkan pada tembok. Jarak kaki tangga dengan tembok 4 m. Tinggi tembok dari tanah hingga ujung tangga adalah … . A. 6 m

44 – Bank Soal Matematika 2 SLTP

lebih cepat, maka diperlukan tambahan sebanyak …. A. 4 orang B. 5 orang C. 6 orang D. 7 orang 499.Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 146,25 km dengan kecepatan rata-rata 65 km/jam adalah … . A. 2 jam 15 menit B. 2 jam 25 menit C. 2 jam 30 menit D. 2 jam 45 menit 500.
jarak (km) 250 200 150 100 50

y

y

2 -4

x

-2 -4

x

1

2

3

4

waktu (jam)

Dari grafik di atas kecepatan rata-rata dari awal hingga akhir perjalanan adalah … . A. 62 km/jam B. 62,5 km/jam C. 63 km/jam D. 64,5 km/jam 501.Notasi pembentuk himpunan tempat kedudukan titik-titik pada daerah arsiran adalah … .
y

2

4

x

A. B. C. D.

{ (x, y) | 2 < x < 4; x, y ∈ R } { (x, y) | 2 < x < 4; x, y ∈ R } { (x, y) | 2 < y < 4; x, y ∈ R } { (x, y) | 2 < y < 4; x, y ∈ R }

502.Tempat kedudukan titik-titik dari { (x, y) | 2x – y = 4; x, y ∈R } adalah … . A. C.
y 4 2 x -4 y

2 x

B.

D.
45

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.