P. 1
Tugasan HBML4303 Kurikulum Dan Perkaedahan Dalam Pengajaran B.melayu

Tugasan HBML4303 Kurikulum Dan Perkaedahan Dalam Pengajaran B.melayu

|Views: 183|Likes:
Published by Eyta Baharun

More info:

Published by: Eyta Baharun on Oct 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

SEKAPUR SIREH

Segala puji bagi Allah s.w.t. yang maha pemurah, berkuasa dan maha mengasihani hambanya. Dengan izin dan kurniaNya telah menganugerahkan kekuatan dan kesihatan kepada hambanya untuk menyempurnakan tugasan ini. Dikesempatan ini, saya ingin merakamkan penghargaan yang tidak terhingga dan jutaan terima kasih kepada tutor HBML4303, Encik Khairul Azhar bin Mohd Zahari yang telah memberi bimbingan, dan tunjuk ajar sepanjang menyiapkan tugasan ini, Tidak lupa sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih juga dirakamkan kepada semua pihak yang terlibat terutama pihak sekolah, suami tercinta, anak-anak dan rakan seperjuangan.

Tugasan ini kelihatannya agak mudah, namun kekangan masa dan kesukaran mendapatkan bahan menjadikannya agak mencabar. Ada masanya saya kebuntuan idea untuk mengolah dan mencari sumber rujukan apatah lagi sebagai seorang pelajar

sambilan Sarjana Muda Pengajaran dan guru sepenuh masa di sekolah, saya dibebani dengan tugas dan tanggung jawab berganda untuk menguruskan masa untuk melaksanakan tugasan ini.

Akhir sekali, saya berharap tugasan ini menepati kehendak tutor dan fakulti. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, dan segala kekurangan adalah dari kelemahan saya sendiri. Sesesungguhnya kejayaan seseorang itu di dunia dan akhirat hanya dengan ilmunya.

ROZITA BAHARUN 70052107545200

1

Isi Kandungan

Bilangan Sekapur sireh Kandungan

Perkara

Halaman 1 2

1. 2.

Pendahuluan Konsep 5P ( penggabungjalinan, penyerapan, pemulihan, pengayaan dan penilaian) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Penggabungjalinan Penyerapan Pengayaan Pemulihan Penilaian

3 5 6 8 11 12 12 13 17 18 19 19

3. 4.

Rancangan Pengajaran Harian ( RPH) Refleksi 4.1 4.2 4.3 kelemahan Kekuatan Cadangan

5. 6.

Penutup Rujukan

20 22

2

Rahim Selamat (1997) menggariskan empat peranan guru bahasa Melayu iaitu sebagai perancang menentukan kejayaan murid-murid mereka dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal ini jelas dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia (Melayu) sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Ketika melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sabran. Bahasa digunakan dalam interaksi lisan antara guru dengan murid. perasaan. buah fikiran. pembimbing murid. memahami orang lain dan sebagainya (Raminah Hj. kecerdasan pelbagai. Perkara ini diberi tumpuan utama bertujuan untuk mencapai objektif pengajaran bahasa Melayu iaitu membolehkan murid-murid mendengar. Banyak aktiviti dan kemahiran yang menekankan aspek-aspek kemahiran bahasa dalam sukatan pelajaran. dan pembelajaran secara konstruktivisme dan sebagainya. Pembelajaran bahasa secara formalnya berlaku di sekolah. pengalaman. Kepentingan terhadap penguasaan bahasa lebih ketara dalam bidang pendidikan kerana bahasa menjadi medium utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seseorang guru perlulah mempunyai daya kreativiti untuk memilih. membaca dan menulis.0 PENDAHULUAN Bahasa merupakan alat perhubungan yang penting dalam kehidupan manusia. mendapatkan informasi. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dengan jelas menyenaraikan matlamat dan objektif mata pelajaran Bahasa Melayu. pengetahuan. pembelajaran konstektual. pendapat. bertutur.1. Matlamat yang hendak dicapai 3 . dan mengolah aktiviti mengikut tahap dan kesesuaian murid-murid. Oleh itu. guru-guru bahasa Melayu memainkan peranan yang utama bagi memastikan murid-murid di sekolah dapat mempelajari bahasa Melayu dengan sebaik-baiknya. guru-guru diharapkan dapat memberi penekanan kepada aktiviti yang menggalakkan murid-murid menggunakan kemahiran berfikir. menyusun. 1993). Ab. dan pemupuk semangat dan pembentuk sahsiah murid. guru bahasa Melayu memainkan peranan yang penting dalam penguasaan bahasa Melayu. Melalui bahasa seseorang itu dapat berkomunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan kehendak. Yap Kim Fatt dan Ab. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. penggerak dan pendorong pengajaran dan pembelajaran. Rahman Ab. Oleh itu. menambahkan ilmu pengetahuan. Rashid.

strategi pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada teknik perancangan kaedah serta teknik mengajar berdasarkan sesuatu pendekatan untuk tujuan mencapai objektif pelajaran dengan berkesan. misalnya pertuturan. bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. Aziz Abd. Dengan perkataan lain. Strategi pengajaran dan pembelajaran menegaskan kepandaian memilih. Strategi pengajaran dan pembelajaran boleh diperhatikan daripada beberapa contoh seperti strategi penggabungjalin kemahiran bahasa. menyusan dan mengurus sesuatu rancangan dengan tujuan menghasilkan pencapaian yang optimum.dalam mata pelajaran Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan murid yang berketrampilan berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Selain 4 . pemilihan kaedah dan teknik mengajar berdasarkan pendekatan yang ditentukan penyusunan kaedah dan teknik mengajar secara sistematik dengan mengikut prinsip dan teori pembelajaran. Selain itu. guru perlulah bijak merancang strategi pengajaran. Dalam sesuatu waktu pelajaran. guru perlulah merancang dan melaksanakan satu rancangan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.(Abd. penggunaan bahan pelajaran mengikut keperluan untuk setiap kaedah dan teknik mengajar dan pengurusan kelas mengikut pendekatan dan strategi yang sesuai dipilih. konsep strategi merujuk kepada kebijaksanaan memilih pendekatan serta kecekapan merancang kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran berdasarkan objektif pelajaran yang telah ditentukan. Dalam bidang pendidikan. membaca dan menulis. pertimbangan-pertimbangan lain seperti pengagihan masa untuk setiap langkah mengajar dirancang secara optimum. Untuk menyediakan murid-murid yang cemerlang dan dapat berkomunikasi dengan baik. sesuai dengan semangat Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Negara. strategi pengajaran dan pembelajaran merangkumi pertimbangan-pertimbangan seperti penentuan pendekatan berdasarkan objektif pelajaran. 1983) telah menjelaskan objektif pengajaran bahasa Melayu adalah untuk membolehkan kanak-kanak bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai ketika berkomunikasi.2000). Oleh hal yang demikian.Talib. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Kementerian Pendidikan Malaysia [KPM].

itu. Konsep 5P ini merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang juga merupakan satu saranan supaya bidang kemahiran atau bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu disampaikan secara bersepadu dan tidak secara berasingan. kaedah dan teknik mengajar. PENYERAPAN. Penentuan dan pelaksanaan strategi yang sesuai akan menghasilkan pencapaian objektif yang berkesan.0 KONSEP 5P ( PENGGABUNGJALINAN. pengayaan. penyerapan. PENGAYAAN DAN PENILAIAN) PEMULIHAN. Penggabungjalinan Penilaian Penyerapan 5P Pengayaan Pemulihan Konsep 5P menekankan penggabungjalinan. strategi penggabungjalinan kaedah keseluruhan kelas dengan kaedah kumpulan dan strategi penggabungjalinan kemahiran-kemahiran pelajaran dalam kelas bercantum. pendekatan. Strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah menekankan kepada konsep 5P ini. dan pemulihan. guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar 5 . Tuntasnya. 2. Konsep 5P ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. strategi pengajaran dan pembelajaran juga boleh dilihat seperti strategi penyerapan nilai-nilai murni dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran. strategi integrasi fakta-fakta dalam berbagai-bagai mata pelajaran. pemilihan strategi haruslah berdasarkan pertimbangan teori pembelajaran. Namun demikian. penilaian.

aktiviti. kaedah linguistik. Prinsip utama strategi penggabungjalinan ialah. pendekatan dan media. ia mestilah bersifat boleh ubah dan perlu selaras dengan matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran yang ingin dicapai. 2. teknik permainan bahasa. teknik sumbangsaran dan sebagainya. Antara tujuan tersebut ialah membantu muridmurid menguasai kemahiran berbahasa secara serentak. dan berfikir. Sebelum mengaplikasikan strategi penggabungjalinan dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru juga mestilah 6 . kaedah oral-aural. guru perlu tahu dan menetapkan jumlah kemahiran yang ingin digabungjalinkan dalam sesebuah pengajaran. membaca dan menulis. (Kementerian Pendidikan Malaysia [KPM]. bertutur. teknik main peranan. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi.1 Penggabungjalinan Penggabungjalinan boleh ditakrifkan sebagai suatu pengolahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa yang melibatkan pengajaran beberapa aspek kemahiran bahasa yang dihimpun dan diajar serentak dan berkait rapat antara satu dengan lain dalam satu sesi pengajaran. strategi penggabungjalinan mempunyai beberapa tujuan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa. seseorang guru perlu memahami dan mematuhi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. 2001). Antara kaedah dan teknik yang boleh diguna pakai oleh guru ialah kaedah terus. Guru perlu menggabungjalinkan sekurang-kurangnya dua kemahiran dalam sesebuah pengajaran. Kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh murid dalam mata pelajaran bahasa Malaysia ialah kemahiran mendengar. Strategi penggabungjalinan juga akan membantu guru untuk merangka dan membentuk sebuah sesi pengajaran yang lebih menarik dan efektif kerana guru mempunyai kebebasan untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Penggabungjalinan juga meliputi penggabungan beberapa mata pelajaran. Seterusnya.yang sesuai dengan kebolehan murid. berinteraksi. Menurut Juriah Long (1992).

pencapaian dan keperluan murid-muridnya. Pendidikan Seni. Bentuk-bentuk tersebut ialah: a. mendeklamasikan sajak. Penggabungjalinan aktiviti perlu dirancang dengan aktiviti-aktiviti yang mempunyai urutan yang baik. guru perlu menggabunjalinkan sekurang-kurangnya dua kemahiran tersebut dalam pengajarannya. Sains. Kemahiran tersebut boleh dibahagikan kepada fokus utama dan fokus sampingan. Prinsip terakhir ialah. bacaan dan tulisan. Ini bermakna murid-murid akan memperoleh dan menguasai dua atau lebih kemahiran dalam masa yang sama. melukis. Selain daripada kemahiran-kemahiran bahasa. Aktiviti-aktiviti yang ingin dilaksanakan perlu merangkumi aspek-aspek seperti lisan. Sastera dan sebagainya boleh digunakan oleh guru ketika menyampaikan pengajarannya. b. pergerakan. Kemahiran-kemahiran tersebut ialah kemahiran lisan. Aktiviti-aktiviti seperti nyanyian. membaca dan menulis. Dalam sesebuah pengajaran yang menggunakan strategi penggabunjalinan. penggabungjalinan yang ingin dilakukan oleh guru perlu diseimbangkan dengan kebolehan. lakonan dan sebagainya boleh membantu merangsang minat murid untuk melibatkan diri dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Penggabungjalinan Kemahiran Terdapat tiga kemahiran utama dalam pengajaran bahasa Malaysia yang perlu dikuasai oleh murid-murid. Kemahiran-kemahiran tersebut seperti Muzik.merancang kemahiran fokus dan kemahiran sampingan dengan baik. misalnya aktiviti membaca disusuli dengan mengesan isi-isi utama. Penggabungjalinan Aktiviti Guru boleh menggabungjalinkan sekurang-kurangnya dua aktiviti atau lebih mengikut keperluan dan kesesuaian pengajarannya. kemudian membuat ulasan dan seterusnya menulis ulasan dalam buku 7 . Strategi penggabungjalinan mempunyai tiga bentuk. guru juga boleh menggabungjalinkan kemahiran-kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam mata pelajaran bahasa Malaysia.

hidu dan sebagainya. Bahan pengajaran ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajarannya di dalam kelas. pengalaman dan tahap pencapaian murid. Bahan-bahan tersebut boleh digabungjalinkan mengikut keperluan masa dan mempunyai pertalian dan urutan yang baik.latihan. merangkumi apa sahaja yang dapat dialami oleh murid-murid. Penggabungjalinan Bahan Penggabungjalinan bahan pula memberikan tumpuan kepada bahan-bahan atau tema pengajaran dan pembelajaran. Peralatan mengajar bukan terhad kepada buku-buku teks. tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua pancaindera melihat. Penyerapan dianggap penting dalam pengajaran untuk tujuan memantapkan lagi penguasaan pembelajaran pelajar. papan tulis. 8 . Guru perlu merancang agar bahan yang dipilih sesuai dengan keperluan. Bahan-bahan itu boleh terdiri daripada bahan utama atau bahan sokongan. iaitu memahami sesuatu isu yang dibincangkan dan diikuti oleh aktiviti penulisan berdasarkan isu yang telah dibincangkan. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran. Melalui penyerapan pengajaran sepatutnya mampu dikaitkan dengan unsur-unsur nilai tambah yang ditekankan di dalam kurikulum. Aktiviti lisan seperti perbincangan boleh digabungjalinkan dengan aktiviti membaca. 2. c. rasa. nilai murni dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. iaitu murid-murid boleh membuat ulasan.2 Penyerapan Penyerapan merupakan proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu. gambar-gambar sahaja. kemahiran berfikir. mendengar. Misalnya keratan akhbar yang memuatkan isu-isu semasa boleh digabungjalinkan dengan bahan lisan. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malayisia (BM). perbincangan dan sebagainya terhadap bahan tersebut.

Pendidikan Moral. 9 . syair. Kajian Tempatan.2. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang digunakan sebagai isi kandungan dalam satu mata pelajaran untuk mata pelajaran lain.1 Tujuan penyerapan dijalankan adalah untuk : a. kegunaan intonasi.2. Menguasai dan mengamalkan tingkah laku yang bersesuaian dan diterima oleh rakan sebaya dan masyarakat. Membantu murid menguasai pengetahuan tentang penggunaan perbendaharaan kata. logik. tetapi meliputi pembinaan diri pelajar. tatabahasa. objektif. dan perlakuan bukan bahasa yang lain mengikut konteks. dan positif. 2. dan sajak. dan i. iii. d. Meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu yang diminati. dan f. Memahami dan menerima serta mengamalkan aspek nilai yang sesuai untuk perkembangan diri. Meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu yang mereka minati.2 Terdapat lima unsur penyerapan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu iaitu: a. c. Matematik.matlamatnya tidak hanya menekankan penguasaan bahasa semata-mata. Pengetahuan am seperti hal ehwal semasa dan hal ehwal dalam negeri. e. Pelbagai karya sastera seperti pantun. Bahan atau kandungan isi pelajaran daripada mata pelajaran lain seperti Agama Islam. h. pemilihan laras bahasa. Membentuk sikap ingin menambahkan ilmu pengetahuan. Pendidikan Seni. Ilmu Pengetahuan. i. Menambahkan kefahaman dan kemahiran untuk mematuhi arahan dan peraturan melalui aktiviti yang dijalankan. ii. 2. b. g. Memupuk corak pemikiran yang terbuka dan sentiasa ingin tahu. Muzik. Membentuk pemikiran yang rasional. Sains.

berperibadi mulia dan prihatin serta memahami antara satu dengan lain. a. berakhlak mulia .iv. Nilai murni. Kemahiran Bernilai Tambah. Pemupukan nilai murni ini boleh dilakukan melalui aktiviti yang melibatkan murid secara aktif seperti gerak kerja kumpulan dan kerja projek. berkumpulan. Penyerapan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran bahasa bagi membolehkan pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran itu dalam dunia sebenar pelajar. c. Strategi utama untuk pembinaan nilai murni ialah melalui aktiviti secara individu. b. dan kemasyarakatan. Peraturan sosio-budaya dalam pendidikan Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa. atau kelas. Kadang kala nilai murni tidak dinyatakan secara terus. Antara kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran 10 . berhemah tinggi. laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam masyarakat Malaysia. e. Penyerapan nilai dalam pengajaran dapat melahirkan insan yang baik. warisan. Peraturan sisio-budaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. Nilai murni boleh diserapkan dengan berbagai-bagai cara sepanjang pengajaran dan secara terancang dalam aktiviti pembelajaran. Hal ehwal budaya. Peraturan sosio-budaya. Kewarganegaraan Penyerapan unsur patriotisme dalam pengajaran Bahasa Melayu mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat setia akan negara Malaysia. tetapi boleh disampaikan secara terancang dalam satu waktu pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang baik dan meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara.

kajian masa depan dan kecerdasan pelbagai. kemahiran belajar cara belajar. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. kad. daya kreativiti. Aktiviti ini diberikan kepada murid selepas mereka berjaya menguasai kemahiran asas tertentu. Aktiviti pengayaan akan meluaskan pengalaman dan pengetahuan murid sejajar dengan kebolehan dan minat mereka dalam bidang tertentu.berfikir. dan minat. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. 2. sederhana. 11 . atau lemah. Murid menggunakan kemahiran yang telah dikuasai untuk menjalankan aktiviti pengayaan. kumpulan dan masyarakat. permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. Melalui aktiviti-aktiviti ini murid mengembangkan potensi mereka sesuai dengan bakat. sikap berdikari. Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan. Pengayaan mengandungi unsurunsur untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. kepimpinan serta melibatkan diri dalam membuat sesuatu keputusan untuk diri sendiri. Pengayaan disediakan untuk semua murid sama ada kumpulan cerdas. bakat. Di samping itu dapat memupuk sifat ingin tahu. dan semangat kepemimpinan. minat dan kreativiti. semangat berdikari.3 Pengayaan Pengayaan adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk memberi peluang kepada murid mengembangkan sifat ingin tahu. keupayaan. Aktiviti pengayaan berlainan daripada aktiviti pembelajaran kemahiran asas. Bahan seperti bahan bacaan tambahan.

Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. penilaian merupakan satu proses untuk menguji. Menurut Koh Boh Boon (1989). Pemulihan merupakan langkah-langkah khas untuk membantu murid-murid menghadapi masalah pembelajaran di sekolah-sekolah. Kegiatan pemulihan biasanya dilakukan dalam tempoh yang pendek dan ditujukan khusus untuk mengatasi kelemahan murid. carta. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkatperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar.Aziz (2000).5 Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Murid yang memerlukan pemulihan ialah murid yang dikatakan kurang bernasib baik dan menghadapi masalah pembelajaran iaitu murid yang memperlihatkan pencapaian yang tidak memuaskan dalam pelajaran. murid-murid pemulihan perlu diberikan pengajaran pemulihan yang sesuai supaya jurang antara mereka dengan murid lain dapat dikurangkan atau dihapuskan.2. alat permainan. mengukur dan membuat 12 . Penilaian merupakan satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi memperoleh maklumat yang berguna dalam menentukan sesuatu prestasi. 2. bahan maujud.4 Pemulihan Pemulihan merupakan program khas berbentuk tambahan bagi memenuhi keperluan kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran agar ketidakupayaan yang menghalangnya berfungsi secara normal seperti murid yang sebaya dengannya dapat diatasi. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. dalam KBSR. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. Menurut Abd.

murid dapat: i. penilaian mengesan kemajuan dan penilaian mengesan pencapaian.0 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) TAHUN LIMA : Bahasa Melayu : 5 Zuhal : 32 orang : 4 : Alam Sekitar : Manusia Prihatin Bumi Terpelihara : 18 Jun 2012 : 60 minit : Pada akhir pembelajaran. Terdapat tiga jenis aktiviti penilaian iaitu penilaian mengesan penguasaan. Murid dapat menulis karangan pendek tentang kepentingan menjaga alam sekitar 13 . ii. Membaca petikan teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.pertimbangan mengenai kebolehan atau kemahiran dan kefahaman murid bedasarkan objektif pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menyatakan 5 isi penting secara berlakunya pencemaran dan kesannya. 3. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi seseorang murid. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid. lisan sebab-sebab Mata pelajaran Tahun Bilangan Murid Unit Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif iii.

Power point. memproses dan melaporkan. : Sistem ejaan. iii. interpersonal. Aras 1 (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. membuat inferens.Hasil Pembelajaran : 1. dan mengkategori.LCD 14 . Kemahiran Bahasa Sistem Bahasa : Kemahiran bertutur. intrapersonal. kesihatan : Menghayati. BBB Murid pernah melihat kempen mencintai alam sekitar di televisyen. Kecerdasan Pelbagai : Kinestetik. menulis dan mendengar. ungkapan. 5. 8. sebutan. sebutan dan intonansi. intonansi dan nada yang sesuai. Murid terlibat secara langsung dalam kegiatan gotong-royong di rumah atau di sekolah. Ilmu Nilai Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) Kemahiran Berfikir Kemahiran Belajar : Membuat perbezaan. menghormati dan menghargai alam sekitar. : Video lagu Atuk Oh Atuk.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul dan memahami petikan yang dibaca.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. ayat tunggal dan ayat majmuk. ii. : Menerima maklumat.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. ayat. gambar. : Bahasa Melayu. Aras 1 (ii) Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. Pengetahuan Sedia Ada : i. kebersihan. Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Aras 1 (i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami den didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. naturalis dan emosi. Murid sendiri pernah membuang sampah merata-rata.

PSK Langkah 1 10 minit Tayangan slaid Powerpoint Menyenarai isi-isi penting KB: mengumpul maklumat. Langkah Isi Pelajaran Set Induksi 5 minit Video dari You Tube “Atuk Oh Atuk” Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran  Guru menayangkan video bertemakan pencemaran alam sekitar. ii. laptop. Soalan : Apakah yang kamu dapat lihat daripada video tersebut? Apakah yang akan berlaku sekiranya kita tidak menjaga alam sekitar? Namakan jenis-jenis pencemaran yang kamu lihat/ tahu. Menjana idea Ilmu : PSK SB: Sebutan intonasi  Tatabahasa : ayat topic dan ayat majmuk KBT : Intrapersonal 15 . Catatan KB: inferens. Murid-murid lain diminta mendengar dan turut membaca secara senyap.  Murid menghayati lirik lagu serta paparan video  Guru bersoaljawab tentang video yang ditonton. BBB : Video dari You Tube. iii. Menghubungkait. iv. Cintai alam sekitar Ilmu : Kajian Tempatan. Murid membaca petikan tentang Pencemaran Alam Sekitar.Strategi Pengajaran dan Pembelajaran: ( Konstektual) i. Nilai : kebersihan. Murid menyenaraikan perkara penting yang terdapat dalam teks. Murid bercerita tentang keadaan kawasan tempat tinggal mereka.  Guru menayangkan slaid powerpoint  Murid diminta mengelik pautan yang disediakan dan membaca petikan yang tersedia dengan kuat dan intonasi yang betul. Murid menyatakan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan di kawasan tempat tinggal mereka. LCD.

kesan-kesan pencemaran Kumpulan 4 – langkah/ usaha mengatasi. diberi ganjaran KBT : intrapersonal. Murid diminta untuk berada dalam kumpulan dan membuat perbincangan. Pendidikan Islam berlakunya pencemaran Kumpulan 3. Kumpulan lain bertanyakan soalan Kumpulan yang berjaya membentangkan dengan baik. keberanian. marker pen   KBT :Visual ruang     Langkah 3 10 minit Pembentangan kumpulan   Ilmu : Kumpulan 2 – sebab-sebab Kajian Tempatan. Setiap kumpulan diberi tugasan yang berbeza. 16 . Kumpulan 1 – menyenarai dan melukis / membuat lakaran jenis-jenis pencemaran Tatabahasa : ayat topik dan ayat majmuk Nilai : bekerjasama Sayangi alam. BBB: buku latihan Langkah 2 10 minit Perbincangan Kumpulan Mengenal pasti dan menyenarai isi-isi penting. Menulis ayat topik   Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan.menulis karangan Aktiviti  guru terlebih dahulu menanyakan kepada murid sekiranya mereka masih tidak memahami tajuk KB : menjana idea. membuat inferens. Guru meminta murid menyenaraikan lima isi penting yang terdapat dalam petikan. Langkah 4 20 minit Latihan . membentangkan hasil perbincangan. bertanggungjawab bersyukur BBB: kertas sebak. menghubungkaitkan. Interpersonal Nilai : bekerjasama.

visual. mencari alasan. Laptop.Pengayaan: Menulis karangan pendek berdasarkan tajuk yang diberi. Penutup 5 minit Membuat rumusan Menanyakan nilainilai murni yang dipelajari Menyanyikan lagu „Atuk Oh Atuk‟   Menyatakan nilai. tidak mudah putus asa dan bosan dengan masalah yang dihadapi. Kumpulan ini diminta mengisi tempat kosong dengan perkataan dan frasa yang sesuai. guru membimbing kumpulan murid yang memerlukan pemulihan. verbal-linguistik. BCB : mengumpul.interpersonal. cadangan dan tindakan untuk memperbaiki diri. Lirik lagu. mencatat dan melaporkan maklumat. guru memberi latihan kepada murid iaitu membuat karangan pendek tentang kesan-kesan pencemaran dan langkahlangkah mengatasinya.    pengajaran pada hari tersebut. menganalisis masalah. 4. Aktiviti Pemulihan: Melengkapkan petikan yang diberikan dengan mengisi tempat kosong.nilai murni Menyanyi kan lagu mengikut lirik yang tertera di video BBB : LCD. Nilai : bekerjasama. menghargai. KP : Intrapersonal. memproses. Seseorang guru bahasa Melayu perlu mengamalkan refleksi dengan secara bijak dan saksama dalam apa jua situasi yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran. Penerapan refleksi dalam amalan pengajaran berupaya mempertingkatkan keberkesanan guru bahasa Melayu untuk menilai dan memperbaiki proses pengajaran. BBB : buku latihan. Lembaran latihan untuk kumpulan pemulihan.0 REFLEKSI Refleksi merupakan proses merenung. berjiwa kental dan tabah lagi cekal serta tidak pernah kenal rasa jemu untuk mengatasi semua 17 . Aktif dan sentiasa berhati-hati dalam segala tindak tanduknya.

Dibimbangi. beberapa kelemahan dan kekuatan dikenal pasti yang berkaitan dengan strategi penggabungjalinan yang digunakan. Ketika guru bertanyakan soalan untuk menguji kemahiran lisan murid. Refleksi perlu ditulis selepas selesai satu-satu sesi pengajaran dan pembelajaran dan tujuan utama adalah untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan hasil pengajaran seseorang guru dan berusaha memperbaikinya pada pengajaran dan pembelajaran akan datang.1 Kelemahan i. II. ii. soalan yang dikemukakan oleh guru terlalu umum. terdapat murid yang tidak memainkan peranan atau mengambil bahagian kerana terlalu ramai. Pembahagian murid seramai 32 orang kepada empat kumpulan. Murid dijangka akan memberi pelbagai jawapan apabila guru bertanya „apakah yang mereka lihat di dalam video tersebut. Selain itu tujuan menulis refleksi adalah untuk : I. Kaedah penyoalan guru yang kurang jelas terutama ketika induksi set.masalah yang mendatanginya terutama permasalahan yang melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran. 4. V. IV. 18 . III. iaitu satu kumpulan 8 orang dilihat terlalu ramai. Mengetahui sama ada PnP pada hari tersebut berjaya atau tidak. Adakah mencapai objektif? Berapa yang capai? Berapa yang tidak dapat mencapai objektif? Apa tindakan guru kepada murid yang tidak dapat mencapai objektif tersebut Berdasarkan rancangan pengajaran harian (RPH) yang dihasilkan.

Guru juga menggabungkan pelbagai aktiviti seperti soal jawab. penggabungjalinan penggabungjalinan bahan. kemahiran bertutur. perbincangan dalam kumpulan. Guru mengaplikasikan kesemua unsur penggabungjalinan aktiviti iaitu dan penggabungjalinan kemahiran.2 Kekuatan i. menulis karangan dan nyanyian 4. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Menjalankan suatu aktiviti yang dapat melibatkan pengibatan murid secara menyeluruh. Gambarajah dan animasi video mengenai pencemaran alam dan lagu yang sesuai dengan kanak-kanak menjadikan suasana pembelajaran lebih menyeronokkan.4. ii. Di dalam penggabungjalinan kemahiran. pembentangan kumpulan. Selain itu. Penggunaan video dan lagu „Bangau Oh Bangau‟ yang ditukarkan liriknya berjaya menarik perhatian murid. iv. Guru sepatutnya membahagikan murid-murid kepada beberapa buah kumpulan yang lebih kecil bilangannya agar semua murid akan terlibat secara langsung. bacaan kuat. terdapat juga penggabungjalinan mata pelajaran lain iaitu kemahiran muzik dan Kemahiran Pendidikan Seni.3 Cadangan i. iii. v. 19 . Gambarajah dan animasi video mengenai pencemaran alam dan lagu yang sinonim dengan kanak-kanak menjadikan suasana pembelajaran akan lebih menyeronokkan. Pendekatan pengajaran yang lebih menyeluruh dan berkesan perlulah dilaksanakan. terdapat penggabungjalinan kemahiran mendengar. Guru perlu berikan contoh-contoh yang bersesuaian dan berkaitan dengan kehidupan seharian murid agar mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut seterusnya menjadi suatu hikmah dalam kehidupan mereka.

Keadaan kelas yang selesa membantu sesi P&P berjalan dengan lebih lancar dan berkesan.vi. unsur-unsur daripada mata pelajaran lain. Ini dipengaruhi oleh sikap pelajar dan keadaan persekitaran kelas. professional dan sosial yang baik dan murni. ix.0 PENUTUP Tugas seorang guru bukanlah sesuatu yang mudah seperti yang disangkakan kerana ia bukan sahaja bertugas untuk menyampaikan isi pengajaran secara berkesan. Ini dapat dilakukan melalui sesi ujian bertulis dan soal jawab dengan para pelajar mengenai topik pencemaran alam. vii. Oleh itu. Ini dapat dinilai dari segi penguasaan para pelajar mengenai objektif pengajaran pada hari tersebut. Penggabungjalinan merupakan strategi pengajaran yang mampu untuk menghasilkan sebuah sesi pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan berkualiti. Guru adalah pendidik dan pengasuh generasi muda yang akan menjadi warisan kebudayaan dan ilmu pengetahuan untuk kemajuan negara pada masa hadapan. guru perlu melakukan refleksi kendiri bagi menilai sejauh mana keberkesanan kaedah pengajaran yang dilaksanakan. serta bahan-bahan yang sesuai untuk digabungjalin dalam sesebuah 20 . guru seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi. Guru perlu mempertimbangkan kemahiran-kemahiran. Selain itu. viii. Akhir sekali. Guru haruslah melakukan rancangan pengajaran. Pemantauan dan penilaian perlulah dilakukan agar rancangan pengajaran tidak menyimpang jauh daripada matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran. tetapi dalam masa yang sama juga berperanan untuk menyemai dan memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa murid-murid. Guru perlu memastikan agar suasana pembelajaran sentiasa menyeronokkan. ini juga bagi memastikan para pelajar dapat mengusai objektif pengajaran yang ditetapkan. iaitu rancangan harian yang lebih teliti dan tersusun agar segala matlamat dan objektif pengajaran dapat disampaikan dan diterapkan ke dalam diri setiap pelajar. 5. bukan dinilai dari segi sukatan mata pelajaran yang dapat dihabiskan.

21 . Sering memikirkan kebaikan bukan sahaja bermanfaat untuk dirinya malahan untuk orang lain terutama pelajarnya supaya mereka mendapat faedah yang terbaik. Dengan itu bahan pengajaran yang disampaikan akan menjadikan murid-murid memahaminya dan boleh dimanfaatkan dalam kehidupannya (Omardin Ashaari. Ia juga akan berjaya menjalankan tugas sebagai seorang pendidik dengan sempurna dan efektif. maka terhasillah satu proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan objektif yang telah disasarkan oleh guru akan dapat dicapai. budi pekerti dan tatasusila yang tinggi sahaja mampu untuk mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif. memperjelas dan menimbulkan keseronokan dalam mempelajari subjek bahasa Malaysia. luas dan bermakna bagi diri mereka. Isi-isi pelajaran yang dipelajari oleh murid-murid tidak terpisah dan dengan itu proses pembelajaran akan menjadi lebih mudah. Hanya guru yang mempunyai komitmen. Seorang guru bahasa Melayu yang reflektif adalah merupakan individu yang sentiasa berusaha mencari maklumat dan pengetahuan bagi menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul. Hasil daripada gabungan yang mantap di antara proses penggabungjalinan dan kemahiran seorang guru mengolah isi pelajaran dengan bantuan bahan bantu mengajar yang bersesuaian. 1999). bahan dan aktiviti dapat digunakan oleh guru di dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk memperkaya. Sentiasa bersikap scepticism (satu sifat ragu-ragu terhadap teori dan amalan yang digunapakai) dan berfikir secara kritikal terhadap teori amalannya serta bersikap terbuka untuk menerima idea-idea baru dan menyesuaikannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Strategi penggabungjalinan membolehkan murid-murid melihat perkaitan di antara disiplin diri.pengajaran dan pembelajaran. komited dan sentiasa berasa bertanggungjawab dalam memikirkan sesuatu masalah itu dengan lebih mendalam dan terperinci. iltizam dan kompetensi yang tinggi terhadap tugasnya serta mempunyai akhlak. Strategi yang menggabungjalinkan kemahiran.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1999). (1997). (1998). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. et al. Sabran. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Petaling Jaya: Longman. Kuala Lumpur: Heineman Malaysia Sdn. Siri Maktab Perguruan. 22 . (1989). (1999). Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Selangor Darul Ehsan: Open University Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengajaran Kreatif Untuk Pembelajaran Aktif. Rahim Selamat. Ab. (2010). Perkaedahan Pengajaran Bahasa Melayu. Omardin Ashaari. Faridah Nazir. Kementerian Pendidikan Malaysia [KPM]. Koh Boh Boon. Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah Bahasa Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia [KPM]. Pengajian Melayu I. (1992). et al. Aziz Abd. Rashid. Kecekapan berkomunikasi dalam bahasa Malaysia. Lee Shok Mee. Bhd Nik Safiah Karim et. Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. Talib. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Marohaini Yusoff. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2009).RUJUKAN Abd. al. Prinsip. Yap Kim Fatt & Ab. Perspektif-perspektif Dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Juriah Long. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. (2001). Pedagogi Bahasa Melayu. Kamarudin Haji Husin. (1986). Tahap I. (1983). (2000). Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1993). Rahman Ab. Mook Soon Sang. Raminah Hj. Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Bahasa Melayu. Pedagogi Bahasa: Perkaedahan. Kurikulum dan Perkaedahan dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->