NAMA

:
Program
XBA3076
P E N I L A I A N P R E S T A S I M U R I D
JOM BACA DAN TULIS
B U K U 2
BIL. KEMAHIRAN BACA TULIS CATATAN
1 KVKVKV
2 DIGRAF – NG
3 DIGRAF – NY
4 KVK – K
5 KVK – T
6 KVK – M
7 KVK – N
8 KVK – L
9 KVK – H
10 KVK – R
11 KVK – S
12 KVK – P
13 KVK – B & D
14 KVKK
15 VOKAL BERGANDING
16 DIFTONG
17 AYAT
NOTA :
Tandakan ( √ ) sekiranya murid telah menguasainya sepenuhnya
kemahiran yang diajar.
kvkvkv

1
kvkvkv
Padankan dan tulis perkataan tersebut.
lelaki
keladi
perahu
melayu
kelapa
petani
2
nga ngi ngu nge nge ngo

digraf-ng

3
digraf-ng
Isikan tempat kosong dengan suku kata yang betul.

nga ngi li ji ra
4
nya nyi nyu nye nye nyo

digraf-ny
y y y y y y
yy
yy
y
y
y
y
y
y
5
digraf-ny
Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul.
menyala sunyi menyapu
bunyi nyanyi nyonya penyu
6
ak ik uk ek ek ok
kvk - k

y
7
kvk - t
Warnakan suku kata yang betul.
ko rat
tak
tap
i tik
tip
tit
se pak
par
pat
ci cat
sak
cak
ma sak
cak
sat
e map
mat
mak
bo tar
tak
rak
ge mut
nuk
muk
8
at it ut et et ot
kvk - t

y

9
kvk - t
Warnakan perkataan yang betul.
sirap sikat sifat
lutut letak lusuh
selut semut semat
ubat ular ulat
bulat bukit busut
10
am im um em em om
kvk - m

11
kvk - m
Padankan suku kata berdasarkan gambar.
a
put
ram
yam
rum
mam
lam
but
de
pu
12
an in un en en on
kvk - n

13
kvk - n
Warnakan suku kata yang betul.
ca wak
wap
wan
ma kan
kam
kat
ja rus
run
rum
si rak
ram
ran
ta ngan
ngun
ngen
ka wan
wam
wun
ta num
nam
nak
14
al il ul el el ol
kvk - l

15
kvk - l
Warnakan perkataan yang betul.
kapas kapal kepul
tukut tukul takal
basikul basikel basikal
pensal pensel pensil
bantal bantul bantol
16
ah ih uh eh eh oh
kvk - h

17
kvk - h
Padankan suku kata berdasarkan gambar.
da luh
pa rah
bu bah
pe nah
la luh
-
18
ar ir ur er er or
kvk - r

19
kvk - r
Warnakan gambar berdasarkan perkataan yang diberi.
tidur dengar
agar-agar telur
cermin garpu
komputer
20
as is us es es os
kvk - s

21
kvk - s
Pilih suku kata supaya menjadi perkataan yang betul.
lis lus po
ker tis tas
kut bis kat
ris rus ku
mas le mus
22
ap ip up ep ep op
kvk - p

y

y

23
kvk - p
Warnakan perkataan berdasarkan gambar.
sayap sayup sayop
karipup karipap karipep
asal asak asap
sudit sudip sudup
sedap sadap sedih
24
ab ib ub ad id ud
kvk – b&d

25
kvk - b&d
Padankan suku kata berdasarkan gambar.
mas nab
ar had
ki jid
a rid
mu tab
26
SUNDAY
APRIL
ang ing ung eng eng ong
kvkk

27
kvkk
Pilih perkataan yang betul berdasarkan gambar
terung lemang mangga
payung anggur tangga
kucing tong hidung
28
Vokal berganding

29
Vokal berganding
Padankan suku kata berdasarkan gambar
bu at
30
ka ah
sa in
ku in
ma ih
Diftong

31
Vokal berganding
Warnakan perkataan yang betul
pisau
32
pisan
pisai
radiu
radio
radia
keldia
keldau
keldai
kuali
kuili
kuoli
hijau
hijai
hijia
periu
peria
perio
Ayat
Salin ayat dan padankan dengan gambar.y

33
Ayat
Suaikan rangkai kata dengan ayat.
Cermin mata
Rumah banglo
Burung punai
Lampu suluh
Tong sampah
Baju kemeja
itu sangat besar
terbang tinggi
saya sudah pecah
itu penuh sampah
ayah sudah lusuh
itu boleh menyala
34
Ayat
Salin ayat dan jawab soalan yang diberi.1. Ini apa?
2. Arnab suka makan apa?

3. Arnab suka buat apa?
4. Di mana arnab melompat?
35
Ayat
Bina ayat berdasarkan gambar di bawah.
gaul tepung
dalam
mangkuk
Cuci
pinggan
potong
lobak
potong
kacang
panjang
memotong
cili halus-
halus
1.
2.
3.
4.
5.
36
Ayat
Susun perkataan untuk membentuk ayat.
2. Al-Quran Saya mengaji suka
3. rambutan Emak di beli gerai
4. bola Abang kawannya dan main
1. cantik kakak Baju saya
5. menangis Adik terjatuh kerana
37
Ayat
Bina ayat menggunakan perkataan yang diberi.
1. memakai
2. lagu
3. berbunyi
4. rumput
5. wangi
38