Rasulullah saw: Tidak beragama bagi yang tidak menepati janjinya.

( Nawadir Rawandy: 5) Imam Ali as: Sesungguhnya perjanjian adalah kalung yang melingkar dileher pada hari kiyamat, maka barang siapa yang menyambungnya maka Allah akan menyambungnya, dan barang siapa yang melanggarnya maka Allah akan melalaikannya, dan barang siapa yang menganggapnya ringan maka ia telah bermusuhan dengan yang telah menguatkannya dan mengambil makhluknya untuk menjaganya. (Ghururul Hikam: 3650)

Rasulullah saw: Sesungguhnya Allah Swt menyukai apabila seseorang diantara kalian melakukan perbuatan yang meyakinkannya. (Kanzul Ummal: 9128) Imam Shodiq as: Ketika meninggal dunia Ibrahim putra Rasulullah saw, Nabi saw melihat pada kuburannya kekosongan maka Nabi pun meratakan dengan tangannya, kemudian beliau bersabda: jika salah seorang dari kalian beramal maka yakinilah. ( Wasai’l Syiah: 2/883/1)

Imam Ali as: Berhati-hatilah dari amal perbuatan yang dirinya menyukainya sedangkan muslimin umumnya membencinya. ( Syarh Nahjul Balaghoh oleh Ibnu Abil Hadid: 18/41) Imam Ali as: Berhati-hatilah dari perbuatan yang dikerjakan ditempat rahasia dan memalukan ditempat umum. (Nahjul Balaghoh: Kitab 69)

Rasulullah saw: Tiga perkara yang amal perbuatan tidak akan berguna bersamanya: Syirik kepada Allah, membangkang pada kedua orang tua, dan lari dari peperangan. (Kanzul Ummal: 43824 & 43937) Rasulullah saw: Tidak beramal orang yang tidak menjaga lidahnya. (Al Bihar: 77/85)

Imam Baqir as: Tidak akan bermamfaat amal perbuatan yang bersamaan dengan keraguan dan pengingkaran. (Al Kafi:2/400/7)

Rasulullah saw: Paling utamanya amal perbuatan adalah yang paling kuat. (Al Bihar: 70/191) Rasulullah saw: Paling utamanya amal perbuatan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. (Tanbihul Khowatir: 1/63) Rasulullah saw: Amal perbuatan yang paling dicintai disisi Allah adalah kebahagian yang diberikan pada mukmin, mengusir kelaparannya dan menghilangkan kesedihan darinya.(Al Kafi: 2/191/11) Imam Ali as: Paling utamanya amal perbuatan adalah apa yang dirimu membencinya. (Al Bihar: 78/69/20) Imam Ali as: Paling utamanya amal perbuatan adalah apa yang dikehendaki Allah swt.(Ghururul Hikam: 2958) Imam Ali as: Paling utamanya amal perbuatan adalah senantiasa dalam kebenaran. (Ghururul Hikam: 3322) Imam Shodiq as: - Ketika beliau ditanya tentang paling utamanya amal perbuatan - : Sholat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jihad dijalan Allah swt. (Al Kafi: 2/157/4)

Rasulullah saw: Perbanyaklah bersuci niscaya Allah akan menambah usiamu. (Aamalil Mufid: 5/60) Imam Shodiq as: Barang siapa yang baik niatnya maka akan ditambah usianya. ( Al Bihar: 69/408/117)

Imam Shodiq as: Barang siapa yang memperbaiki kebaikannya kepada keluarganya maka akan ditambah usianya. ( Aamalit Thusy: 245/425) Imam Shodiq as: Jika kamu manyukai untuk Allah menambah usiamu maka gembirakanlah kedua orang tuamu. ( Az Zuhdu lil bin sa’id: 33/87)

Fathimah Az Zahro as: - Dalam munajatnya- Ya Allah dengan ilmumu yang ghoib, dengan kekuasaanmu atas makhluk, hidukanlah aku sesuai yang engkau ketahui dari kehidupan yang baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian adalah baik untukku. (Al Bihar: 94/225/1) Imam Zainal Abidin as: - Diantara doanya didalam makarimul akhlak - : panjangkanlah umurku jika umurku sebagai usaha untuk taat kepadamu, jika umurku untuk menyenangkan syaithan maka cabutlah aku untuk Mu. ( As Shohifah As Sajjadiyah: 82 doa 20 )

Rasulullah saw: Barang siapa yang mencari ilmu untuk memperdaya manusia dengannya maka tidak akan memperoleh bau sorga. ( Makarimul Akhlak: 2/364/2661) Rasulullah saw: Barang siapa yang belajar ilmu untuk selain Allah maka ia akan mendapatkan tempat dari api neraka. ( Kanzul Ummal: 29035) Imam Ali as: Ambillah ilmu apa yang ada padamu , dan jauhkanlah darimu untuk mencari empat perkara: dengan ilmu untuk saling merendahkan ulama, untuk membenci yang bodoh, untuk memamerkan di majlis, dan agar manusia menjadikanmu sebagai pemimpin. (Al Irsyad: 1/230) Imam Shodiq as: Barang siapa yang mencari ilmu karena Allah dan mengamalkannya karena Allah dan mengajarkannya karena Allah, maka akan dipanggil di langit malakut yang agung seraya dikatakan: yang mencari ilmu karena Allah, yang mengamalkan karena Allah, dan yang mengajarkan kerana Allah! ( Aamalit Thusy: 167/280)

Rasulullah saw bersabda kepada seseorang yang berdoa dan memohon kesabaran dari Allah : dengan doamu itu engkau telah meminta ujian (bala’) dari Allah? Janganlah kau lakukan demikian, namun mintalah kesehatan dan keselamatan dari-Nya! (Kanzul Ummal Hadits No 4935) Rasulullah saw: Tidak ada permintaan yang lebih disenangi oleh Allah dari permintaan kesehatan. (Kanzul Ummal Hadits No 3272) Rasulullah saw: mintalah kepada Allah kesehatan, karena tidak ada pemberian yang lebih baik -setelah keyakinan- dari pada kesehatan. (Sunan Ibnu Majah Hadits No. 3849) Imam Ali Zainal Abidin as sedang berthawaf di sekeliling Ka’bah. Tiba-tiba beliau mendengar ada seseorang yang berdoa: Ya Allah aku memohon darimu kesabaran. Maka Beliau menepuk pundaknya dan mengatakan: engkau telah meminta ujian dari-Nya? Janganlah! Namun mintalah dari-Nya kesehatan dan (taufik) untuk mensyukuri kesehatan. (Ad Da’awat Hal. 114 Hadits No. 262)

Imam Baqir as: Tidak ada sesuatu yang lebih disukai disisi Allah kecuali dari amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. ( Al Kafi: 2/82/1)

[ Barang siapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan ]. (Qs. An Nahl:97) Rasulullah saw: Tiga perkara yang akan mengiringi orang mati: Keluarganya, hartanya dan amalannya, yang dua akan kembali dan satu akan tinggal; keluarga dan hartanya akan kembali, sedang yang tinggal adalah amalannya. ( Kanzul Ummal: 42761)

( Ad Durrotul Baahiroh: 41) Rasulullah saw: .Imam Ali as: Barang siapa yang lambat amalannya maka perhitungannya tidak akan dipercepat. (Al Kafi: 1/48/4) Al Masih as: Bagaimana adanya seorang ahli ilmu yang dunianya lebih berpengaruh dari akheratnya sedangkan dia menerima dunianya dan apa yang membahayakannya lebih dicintainya dari apa yang bermamfaat baginya!.: Ya Allah sesungguhnya aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak berguna. berkata: apalagi? Mengahafal. (Nahjul Balaghoh: Hikmah 23) Imam Hadi as: Manusia ketika didunia dengan hartanya dan ketika di akherat dengan amalannya. (Kanzul Ummal: 3609) Imam Shodiq as: Telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah saw dan berkata: Wahai Rasulullah saw: Apakah ilmu itu? Beliau bersabda: diam. dan jiwa yang tidak pernah kenyang. doa yang tidak didengar.Beliau bersabda . ( Tanbihul Khowathir: 2/21) Imam Shodiq as: Sesungguhnya orang jahil akan mendapatkan pengampunan tujuh puluh dosanya sebelum pengampunan bagi orang alim satu dosanya. ( Muniyatul Murid: 141) Rasulullah saw: Barang siapa yang bertambah ilmu dan tidak bertambah petunjuk (huda) maka tidak akan bertambah darinya melainkan kejauhan. kemudian mendengarkan. (Tafsir Qommy: 2/146) Imam Shodiq as: Paling beratnya siksaan adalah bagi alim yang tidak mengamalkan ilmunya sedikitpun. kemudian apalagi? Mengamalkannya. kemudian apalagi ya Rasulullah? Beliau bersabda: menyebarkannya. hati yang tidak takut. (Al Bihar: 2/37/53) .

dan pengamalan tampa ilmu adalah sesat. (Ghururul Hikam: 1587) Rasulullah saw: Barang siapa yang berbuat bukan atas dasar ilmu maka kerusakannya lebih banyak dari kemaslahatannya. (Nahjul Balaghoh: Hikmah 366) Khidhir as – kepada Musa as . (Tanbihul Khowathir: 2/212) Rasulullah saw: Ulama adalah pemegang amanat Allah atas hambanya. dan tidak merasa banyak dari apa yang telah diketahui. ( Kanzul Ummal: 44176) Rasulullah saw: Tidak akan sempurna akal seseorang sehingga sempurna darinya sepuluh perkara …tidak akan bosan dari mencari ilmu seumur hidupnya. ( Ghururul Hikam: 6197) Tanbihul Khowathir: Allah swt telah mewahyukan kepada Musa . (Kanzul Ummal: 28675) . (Al Mahaasin: 1/314/621) Imam Ali as: Bagi orang yang berilmu hendaknya mengerjakan sesuai dengan ilmunya. sehingga … dengan tempat –tempat mereka.: Wahai Musa . jika menjawabnya dan jika tidak maka hilang darinya. ( Ghururul Hikam: 6196) Imam Ali as: Ilmu diikat dengan perbuatan.Imam Ali as: Ilmu tampa pengamalan adalah sia-sia. kemudian belajarlah apa yang tidak diketahui. karena sesungguhnya ilmu bagi orang yang memiliki waktu yang luang. luangkanlah waktu untuk ilmu jika kamu menghendakinya. ilmu akan menghubungkan dengan perbuatan. karena sesungguhnya aku sinar bagi guruku yang baik dan pelajarnya adalah kuburan-kuburan mereka. maka barang siapa yang berilmu amalkanlah. (Tanbihul Khowathir: 2/112) Imam Ali as: Seorang pelajar hendaknya tekun dalam mencari ilmu. tidak bosan dari mempelajarinya. belajarlah kebaikan dan ajarkanlah kepada manusia.

maka dia mati sebagai syahid.Imam Ali as: Orang alim adalah yang tidak kenyang dengan ilmu dan tidak mengenyangkan dengannya. (Ghururul Hikam: 4642) Rasulullah saw: Paling utamanya shodaqoh adalah seseorang menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya. (Nahjul Balaghoh: Hikmah 478) Imam Ali as: Segala sesuatu akan berkurang dengan diinfakkan kecuali ilmu. 28842) . (Ghururul Hikam: 6888) Imam Baqir as: Barang siapa yang mengajarkan satu pintu petunjuk maka baginya pahala seperti orang yang mengamalkannya. (At Targhib Wat Tarhib Jus 1 Hal. (Kanzul Ummal Hadits No. dan zakatnya ilmu adalah mengajarkannya. ( Ghururul Hikam: 1740) Imam Ali as: Buahnya ilmu adalah mengamalkan dengannya. 16) Rasulullah saw: Barang siapa yang mencari ilmu maka dia dijalan Allah sampai kembali. 97 Hadits No. (Tuhaful Uqul: 297) Imam Shodiq as: Bahwasanya setiap sesuatu ada zakatnya. dan tidak akan berkurang pahala-pahala mereka sedikitpun. (Tuhaful Uqul: 364) Rasulullah saw: Apabila kematian telah datang pada penuntut ilmu dalam keadaan sedang menuntut ilmu. (Ghururul Hikam: 4600) Imam Ali as: Buahnya ilmu adalah ikhlasnya perbuatan. (Muniyyatul Murid: 105) Imam Ali as: Allah tidak menuntut atas orang yang bodoh untuk belajar sehingga Allah menuntut atas orang yang berilmu untuk mengajarkan. ( Ghururul Hikam: 4624) Imam Ali as: Buahnya ilmu adalah ibadah.

285 Hadits No. 9) . 30 Hadits No. 28701) Rasulullah saw: Sesungguhnya pencari ilmu maka malaikat akan menghampar sayapnya untuknya dan memohonkan ampunan baginya.(Kanzul Ummal: Hadits No. (Mun yatul Murid Hal. 61 Hadits No.Rasulullah saw: Barang siapa yang mencari ilmu maka dia laksana orang yang berpuasa di siang hari. 100) Rasulullah saw: Barang siapa yang mencari ilmu maka Allah Swt akan menanggung rizkinya. dan sesungguhnya pintu dari ilmu yang seseorang yang mempelajarinya lebih baik baginya dari pada emasnya Abu Qubais yang menafkahkannya dijalan Allah Swt. (Kanzul Ummal Hadits No. 28697 & 28698) Rasulullah saw: Mencari ilmu adalah wajib atas setiap muslim. (Al Kafi Juz 1 Hal. (Aamalis Shoduq: 58/9) Rasulullah saw: Carilah ilmu walaupun ke negri China. (Awalil La ali’ Juz 1 Hal. beribadah di malam harinya. tidakkah sesungguhnya Allah Swt menyukai pencari ilmu. 1) Rasulullah saw: Barang siapa yang tidak sabar atas kehinaan dalam mencari ilmu sesaat maka akan tetap dalam kehinaan kebodohan selamanya. karena sesungguhnya mencari ilmu adalah wajib atas setiap muslim. (Kanzul Ummal Hadits No. 28932 dan 28933) Imam Jakfar Shadiq as: Seandainya manusia mengetahui apa yang dicari dalam ilmu maka mereka akan mencarinya walau dengan pertumpahan darah dan berjalan di atas es (salju) (Awalil La ali’ Juz 4 Hal. (kanzul Ummal: 28745) Rasulullah saw: Barang siapa yang berjalan dijalan untuk mencari ilmu maka Allah menjalankannya dijalan ke sorga. 135) Rasulullah saw: Dua perkara yang tidak dapat memuaskan pencarinya: pencari ilmu dan pencari harta.

Al Mujadalah:11) Rasulullah saw: Kesalahan orang yang berilmu itu (dihitung) satu dosa dan kesalahan orang yang bodoh itu (dihitung) dua dosa. Az`Zumar ayat 9) Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kalian dan orangorang yang berilmu beberapa derajat. (Uyunu Akhbar Ar Ridha as Juz 2 Hal. ilmu adalah pemandu amal dan amal akan mengikutinya. 175 Hadits No.( Qs. 4) Rasulullah saw: Pada hari kiamat akan ditimbang tinta ulama dan darah syuhada’ maka tinta ulama lebih unggul dari pada darah syuhada. Orang-orang yang berbahagia dan beruntung akan menjadikannya sebagai sumber inspirasi sedangkan orang-orang yang sengsara dan celaka akan menjauhkannya dari dirinya. (Ghururul Hikam Hadits No. 28784) Rasulullah saw: Ilmu adalah sumber semua kebaikan. dengannya halal dan haram diketahui. (Kanzul Fawaid lil Karajikky Juz 1 Hal. 319) Imam Ali as: Ilmu adalah barang berharga orang-orang mukmin yang hilang. 9) Rasulullah saw: Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim dengannya Tuhan ditaati dan disembah. 295) . 488 Hadits No. 536) Imam Ali as: Ilmu adalah petunjuk yang paling baik. amal adalah pengemudi sedangkan jiwa adalah kuda liar. (Tuhaful Uqul Hadits No. dan dengannya silaturrahmi disambung. 837) Imam Ali as: Ilmu adalah identitas yang paling tinggi. 423) Imam Ali as: Ilmu adalah pemimpin. (Qs. 1069) Rasulullah saw: Paling besarnya nilai seseorang adalah yang paling banyak ilmunya. (Amaliy Syeikh Shaduq Hal. (Ghururul Hikam Hadits No. dan paling kecil nilai seseorang adalah yang paling sedikit ilmunya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 66 Hadits No. 27 Hadits No. dan kebodohan adalah sumber semua keburukan. (Kanzul Ummal Hadits No. (Amali Syeikh Thusy Hal. (Biharul Anwar Juz 77 Hal.Katakanlah! Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (Tafsir Ad Durrul Manstur Juz 3 Hal. 208) Imam Ali as: Ilmu adalah pelita akal.

4589) Imam Ali as: Buah akal itu adalah berpegangteguh pada kebenaran (Ghurarul Hikam Hadits No. Kata-kata Hikmah No. 252) Imam Ali as: Ketahuilah bahwa angan-angan itu melalalikan akal dan melemahkan(daya) ingatan. cahaya penglihatan dari kebutaan dan kekuatan badan dari kelemahan. (Mathalibus Su ul Hal. 493 Hadits No. (Ghurarul Hikam Hadits No. Khotbah No. ( Al Kafi Juz 8 Hal. 1) Imam Ali as: Orang yang berilmu hidup walaupun ia mati. (Ghurarul Hikam Hadits No. (Nahjul Balaghah Kata-kata Hikmah No. (Nahjul Balaghah. Kata-kata Hikmah No. 1124 dan 1125) Imam Ali as: Hawa nafsu adalah musuh akal. 56) Imam Ali as: Betapa banyak akal yang terbelenggu oleh hawa nafsu amarah (Nahjul Balaghah. 4602) . 211) Imam Ali as: Allah mewajibkan kita untuk meninggalkan minuman keras demi menjaga (keselamatan) akal. 205) Imam Ali as: Apabila Allah Swt merendahkan seorang hamba maka Dia akan mencegah ilmu untuk (sampai pada) nya. (Nahjul Balaghah Kata-kata Hikmah No. 19 Hadits No. 86) Imam Ali as: Buah akal itu adalah konsistensi (istiqamah) (Ghurarul Hikam Hadits No. karena sesungguhnya ilmu akan memperluasnya. 288) Imam Ali as: Ilmu adalah kehidupan. 4) Imam Ali as: Setiap wadah akan menyempit dengan apa yang ditempatkan didalamnya kecuali wadah ilmu. dan orang yang bodoh mati walaupun ia hidup. (Amaliy Syeikh Shaduq Hal. 185) Imam Ali as: Sesungguhnya ilmu adalah kehidupan untuk hati.Imam Ali as: Tidak ada simpanan yang lebih bermanfaat dari pada ilmu. (Nahjul Balaghah.

301) Imam Ali as: ada enam perkara yang bisa menjadi barometer akal seseorang.1254) Imam Ali as: Jika akal itu lemah. 186 Hadits No. 10957) Imam Ali as: Utusanmu adalah interpreter akalmu dan tulisan (surat) mu adalah yang paling bisa mewakilimu. . kecuali berkurang darinya akalnya. Kata-kata Hikmah No. •Menyiapkan diri untuk alam kuburnya. Kata-kata Hikmah No. (Ghurarul Hikam Hadits No.Imam Ali as: Buah akal adalah benci pada dunia dan menahan keinginan diri (Ghurarul Hikam Hadits No. 4654) Imam Ali as: Akal itu adalah pohon yang buahnya adalah kedermawanan dan malu. •Bergegas untuk kembali ke alam yang abadi. (Nahjul Balaghah. (A’lamud Diyn 333) Imam Ali as: Apa yang dikeluarkan oleh mulut seseorang merupakan bukti kadar akalnya (Ghurarul Hikam Hadits No. •Menyiapkan diri untuk kehidupan akhiratnya.7985) Imam Ali as: Seseorang tidaklah bercanda melainkan ada yang berkurang dari akalnya. 71) Imam Mohammad Al Baqir as: Tidaklah masuk kesombongan dalam hati seseorang. (Ghurarul Hikam Hadits No. 16) Rasulullah saw: Ketahuilah diantara tanda-tanda akal: •Menjauhkan diri dari dunia yang penuh dengan tipuan. (Biharul Anwar Juz 78 Hal. (Nahjul Balaghah. maka banyaklah hal-hal yang tidak bermafaat darinya.4043) Imam Ali as: siapa yang sedikit akalnya maka buruklah pembicaraannya. (Ghurarul Hikam Hadits No.

Keyakinan yang baik dan Menahan diri untuk berbicara kecuali dalam kebaikan. 364) Imam Jakfar Sadiq as: Kesempurnaan akal itu dengan tiga perkara: Rendah hati karena Allah. (Nahjul Balaghah Kata-kata Hikmah No. 5608) Imam Ali as: ada enam perkara yang bisa menjadi barometer akal seseorang. 221 Hadits No. (Ghurarul Hikam Hadits No.Memaafkan di saat marah. 6221) Imam Ali as: Jika sempurna akal seseorang maka akan sedikit bicaranya. bermuamalah (interaksi). wilayah (loyalitas). (Ghurarul Hikam Hadits No. (Al Ikhtishash 244) Rasulullah saw: Sepuluh ciri orang yang berakal: . proporsional di saat berkeinginan. takwa kepada Allah dalam semua kondisi. 71) Imam Ali as: Siapa yang sempurna akalnya maka ia akan meremehkan keinginan (syahwat) nya. (Ghurarul Hikam Hadits No. kekayaan dan kefakiran. toleransi yangtinggi dan sedikit berdebat. berkawan. 17171) Imam Ali as: Akalmu akan bertambah dengan engkau tinggalkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan mu. pencopotan.4291) Imam Jakfar Sadiq as: Banyaknya menelaah ilmu akan membuka akal. 603) Imam Jakfar Sadiq as: Banyaknya menelaah hikmah akan mengembangbiakkan akal. sabar di saat takut. 5600) Imam Ali as: Diuji akal seseorang pada saat disampaikan hal-hal yang jelas (aksioma) (Ghurarul Hikam Hadits No. (Ghurarul Hikam Hadits No. 8226) Imam Ali as: Akal itu adalah sebuah potensi yang bertambah dengan ilmu dan pengalaman. (Ghurarul Hikam Hadits No. (Tuhaful Uqul Hal. (Ad Da’awat Hal.

(Tuhaful Uqul 28) Rasulullah saw: Manusia paling berakal adalah yang paling toleran dalam bergaul. Kemudian beliau ditanya tentang kebodohan. Tidak pernah berpisah dengan sifat malu. Berkompetensi secara sehat dalam kebaikan dengan orang yang berada di atasnya. Berjanji sesuatu yang ia tidak mampu untuk merealisasikannya. 235) Imam Jakfar Sadiq as: Seorang yang berakal tidak akan masuk ke dalam satu lobang dua kali. (Tuhaful Uqul Hal. Merenungkan terlebih dahulu apa yang ingin ia bicarakan. Memaafkan orang yang melakukan kedhaliman kepadanya. Jika mendapatkan sebuah keutamaan bergegas-gegas untuk melaksanaknnya.Berlapang dada atas tindakan bodoh orang lain kepadanya. Rendah hati terhadap orang yang berada di bawahnya. maka beliau menjawab: telah kujawab. (Nahjul Balaghah. Mengharapkan sesuatu yang ia akan dicemooh dengan harapan tersebut. jika sebuah kebaikan maka ia sampaikan sehingga ia mendapatkan keuntungan darinya dan jika sebuah keburukan maka ia memilih diam sehingga ia selamat dari keburukannya. Tidak terlihat darinya sifat tamak. (Amaliy Syeikh Shaduq Hal. Melakukan tindakan yang ia merasa tidak mampu untuk menyelesaikannya. (Nahjul Balaghah. Jika dihadapkan pada sebuah fitnah (ujia) maka ia berlindung kepada Allah dan menahan lidah dan tangannya. 390) . Kata-kata Hikmah No. 28 Hadits No 4) Imam Ali as: Dada seorang yang berakal merupakan tempat simpanan segala sesuatu yang berharga. Meminta sesuatu dari orang lain sesuatu yang ia tidak akan memberinya. Kata-kata Hikmah No. (Al Ikhtishash 245) Imam Musa Al Kadhim as: Seorang yang berakal tidak akan melakukan beberapa hal berikut: Menyampaikan sesuatu yang ia khawatir orang lain akan membohongkannya. 6) Imam Ali as di saat ditanya tentang akal: ialah yang meletakkan sesuatu pada tempatnya.

sehingga mereka dapat membedakan antara yang nyata (real) dan tidak. Sedangkan yang batin adalah akal. Kedua-duanya merupakan sesuatu yang bermanfaat. Yang lahir adalah para Nabi. Dan Allah menjadikannya sesuatu yang menyinari hati. Surat No. orang yang paling banyak ilmunya tentang perintah-perintah Allah adalah orang yang paling baik akalnya dan orang yang paling sempurna akalnya adalah orang yang paling tinggi derajatnya di dunia dan akhirat. 31) Imam Ai as: Akal itu dua jenis. 16 Hadits No. 204 Hadits No.12) Imam Musa Al Kadhim as dalam wasiatnya pada Hisyam bin Hakam: Tidaklah Allah mengutus para nabi dan rasul-Nya kepada hamba-hamba-Nya kecuali agar mereka mengenal Allah. 248 Hadits No.12) . (Al Kafi Juz 1 Hal. akal bawaan dan akal yang dihasilkan dari pengalaman. Rasul dan Imam as. (Al Kafi Juz 1 Hal. (Tuhaful Uqul 15) Rasulullah saw: Akal itu adalah cahaya yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. sebab jiwa (hawa nafsu) itu laksana binatang yang paling liar jika tidak dikendalikan (diikat) maka ia akan liar. 16 Hadits No. beliau menjawab: kesiapan untuk bersabar di saat dalam problema hingga tiba saatnya kesempatan yang tepat (untuk berbuat) (Ma’anil Akhbar Hal.Rasulullah saw: Akal itu adalah kendali dari kebodohan. 1) Imam Hasan as di saat ditanya oleh ayahnya tentang akal: menjaga hati (untuk menjaga) apa yang telah disimpan padanya. (Ma’anil Akhbar Hal. 49) Imam Hasan as di saat ditanya tentang akal. (Mathalibus Su ul Hal. (‘Awalil La ali’ Juz 1 Hal. Dan sebaik-baik pengalamanmu adalah yang mengarahkanmu (Nahjul Balaghah. 2141) Imam Ali as: Akal itu akan menyimpan semua pengalaman. 401 Hadits No. 62) Imam Musa Al Kadhim as: Sesungguhnya Allah SWT memiliki dua hujjah (alasan untuk memintai pertanggungjawaban dari makhluk) satu lahir (nampak) dan kedua batin (tak nampak). Karena itulah orang yang paling baik memenuhi seruannya adalah yang paling baik makrifahnya. (Ghurarul Hikam Hadits No. 4) Imam Ali as: Akal itu adalah yang menyebabkanmu mengatakan apa yang kamu ketahui dan mengamalkan apa yang kamu ucapkan.

(Ad Da’awat Hal. (Kanzul Ummal Hadits No 3272) Rasulullah saw: mintalah kepada Allah kesehatan. 84 Hadits No. Tiba-tiba beliau mendengar ada seseorang yang berdoa: Ya Allah aku memohon darimu kesabaran. maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah. indahnya kesehatan dan syukur atas kesehatan yang Engkau berikan serta syukur atas (taufik) mensyukuri kesehatan. (Sunan Ibnu Majah Hadits No. 3849) Imam Ali Zainal Abidin as sedang berthawaf di sekeliling Ka’bah. . Maka Beliau menepuk pundaknya dan mengatakan: engkau telah meminta ujian dari-Nya? Janganlah! Namun mintalah dari-Nya kesehatan dan (taufik) untuk mensyukuri kesehatan. namun mintalah kesehatan dan keselamatan dari-Nya! (Kanzul Ummal Hadits No 4935) Rasulullah saw: Tidak ada permintaan yang lebih disenangi oleh Allah dari permintaan kesehatan. 114 Hadits No. sembilan bagian darinya ada pada diam (tidak berbicara) kecuali dalam dzikir (mengingat) Allah dan satu bagian lagi menghindari duduk bersama dengan orang-orang bodoh. 262) Rasulullah saw: siapa yang bershalawat kepadaku satu kali maka Allah akan membukakan kepadanya sebuah pintu kesehatan. 211) Rasulullah saw bersabda kepada seseorang yang berdoa dan memohon kesabaran dari Allah : dengan doamu itu engkau telah meminta ujian (bala’) dari Allah? Janganlah kau lakukan demikian. 2. (Ad Da’awat Hal. (Biharul Anwar Juz 72 Hal. (Tuhaful Uqul 89) Imam Jakfar Sadiq as: siapa yang ingin menyenangkan dirinya dengan selalu dalam kesehatan.dari pada kesehatan.Imam Musa Al Kadhim as: Ya Allah aku memohon dari-Mu kesehatan. karena tidak ada pemberian yang lebih baik -setelah keyakinan. 232 Hadits No. (Jami’ul Akhbar 153/344) Imam Ali as: Kesehatan itu memiliki 10 bagian.

baik kecil maupun besar. (Kasyful Ghummah Juz 2 Hal. 95) Imam Jakfar Sadiq as: Yaa Allah Engkau adalah yang lebih layak untuk memaafkan dari pada kami yang lebih layak untuk mendapatkan sangsi dan siksa.Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Pengampun (QS An Nisa’ 43) Aisyah bertanya kepada Nabi tentang doa yang (layak) dibaca pada malam Al Qadr. (Kanzul Fawaid. (Nahjul Balaghah Khotbah No 227) Imam Ali as: siapa yang menjauhkan dirinya dari larangan Allah. (Ghurarul Hikam 4788) . 73 Hadits No 9) Imam Ali as: Ya Allah perlakukan aku dengan kemurahan dan ampunan-Mu dan janganlah Engkau memperlakukan aku dengan keadilan-Mu. Belaiu bersabda: Bacalah Ya Allah Engkau adalah Maha Pemberi Maaf dan senang memberi maaf. maka ampunan Allah akan dengan cepat menghampirinya. maka maafkan daku! (Sunan Ibnu Majah Hadits No 3850) Imam Ali as: Wahai manusia sesungguhnya Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban atas setiap apa yang telah kalian lakukan. (Amaliy Shaduq Hal. 90 Hadits No. (Biharul Anwar Juz 78 Hal. tampak atau tersembunyi. Kemudian aku merenung keagungan dan kebesaran-Mu sehingga nampak besar kesalahan dan cobaanku. Jika Dia memberikan sangsi kepada kalian. Sedangkan jika Dia memaafkan kalian. maka berarti kalian memang layak untuk hal itu dan sebenarnya kalian sendirilah yang mendhalimi diri kalian. maka Dia adalah lebih layak karena Dia Maha Mulia. (Nahjul Balaghah Surat No 27) Imam Ali as dalam munajatnya: Tuhanku aku merenung ampunan-Mu maka menjadi kecil segala kesalahan dan pelanggaranku. Al Karajikiy Juz 2 182) Imam Ali as: Balaslah dengan kebaikan dan abaikan kesalahan itu selama tidak membahayakan agama dan tidak melemahkan kekuatan Islam. 418) Imam Ali as: Pemberiaan maaf itu akan merusak orang yang hina (tidak berkepribadian) sekadar akan memperbaiki orang yang mulia (berkepribadian).

Beliau bersabda: Maafkanlah mereka sehingga engkau bisa memperbaiki hubungan dengan hati-hati mereka. (Ghurarul Hikam Hadits No 9567) Imam Ali Ar Ridha as: Yang dimaksud dengan firman Allah SWT “Fashfah” (maafkanlah dengan cara yang baik) adalah memaafkan tanpa membalas. Imam Hasan: Jika mereka melakukan kesalahan. maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik. maka jadikanlah maafmu sebagai bentuk syukurmu atas kemampuan (kekuasaan) yang kau miliki. karena berlaku adil dengan memaafkan lebih efektif dari pada (sangsi) pukulan bagi orang yang berakal. 7 Hadits No 10041) Imam Ali as mewasiat kan kepada putranya. (Nahjul Balaghah. Kata-kata Hikmah No 11) Imam Ali as: Memberi maaf itu adalah zakat kemenangan (Nahjul Balaghah. maka Allah akan memberikan pengampunan kepada-Nya di hari (kiamat) yang penuh kesulitan. 307) . (Tuhaful ‘Uqul Hadits 87) Rasulullah saw: Siapa yang memaafkan padahal dirinya memiliki kemampuan untuk membalas. Kata-kata Hikmah No 211) Imam Husain as: Sesungguhnya manusia paling pemaaf adalah yang memberi maaf di saat dia mampu (untuk membalas) (Ad Durratur Bahirah 29) Dan Kami tidak ciptakan langit dan bumi serta yang ada di antara keduanya kecuali dengan benar.da seorang yang mengadukan kepada Rasulullah saw atas keburukan perlakuan para pelayan (budak) nya padanya. Nabi menjawab dengan hal yang sama: maafkanlah mereka! Maka orang itu pun melakukan perintah Nabi tersebut. (Kanzul Ummal hadits no 7007) Imam Ali as: jika engkau memiliki kemampuan (kekuasaan) atas musuhmu. dan sesungguhnya saat ( kiamat) itu pasti datang. (QS Al Hijr 85) Imam Ali as: tidaklah (dianggap) memaafkan sebuah kesalahan orang yang mengomeli (pelaku kesalahan) dengan kata-kata yang menyakitkan hatinya. Dia berkata lagi: wahai Rasulullah mereka satu sama lain berbeda dalam hal kesopanan dan kekurangajaran mereka. maka berlaku adillah dengan baik. mencela dan mencemooh (A’lamud Diyn Hal. (Mustadrak Al Wasail juz 9 Hal.

Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang dhalim. Ini semua adalah yang akan dilahirkan dari seorang berakal yang menjaga dirinya dengan . Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. maka hilangkanlah dengan memberi maaf. 108 hadits no 5) Rasulullah saw: Siapa yang banyak memaafkan. 315) Rasulullah saw: Maafkanlah kesalahan orang-orang yang berbuat kesalahan niscaya Allah akan melindungi kalian dari takdir yang buruk. khusyu’. (A’lâmuddin hal. maka pahala baginya di sisi Allah” (A’lâmuddin hal. maka pahala baginya di sisi Allah. 108 hadits no 3) Rasulullah saw: Iffah itu akan melahirkan kerelaan. namun siapa yang memaafkan dan memperbaiki (hubungannya). (Al Kafi juz 2 hal. (QS Ali Imran 133 dan 134) Rasulullah saw: jika rasa marah telah meyesakkan (menyusahkan) mu. Salinglah memaafkan sehingga kalian mendapatkan kemuliaan dari Allah! (Al Kafi juz 2 hal. (Kanzul Ummal hadits no 7005) Rasulullah saw: Hendaknya engkau memaafkan. tafakkur dan kedermawanan. 120) Imam Jakfar Shadiq as: Tiga keutamaan dunia akhirat. ketenangan. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di saat lapang dan susah (sempit) dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan yang berbuat kesalahan kepadanya dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan ada suara yang memanggilL: berdirilah siapa yang memiliki pahala di sisi Allah! Tidak ada seorang yang berdiri. ingat kepada Allah. karena tindakan memaafkan itu akan menambahkan kemuliaan seorang hamba. (QS Asy Syura 40) • Dan bergegaslah kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. memaafkan orang yang mendhalimimu.• Dan balasan kejelekan itu adalah kejelekan pula. Tidakkah kamu mendengar firman Allah SWT: “siapa yang memaafkan dan memperbaiki (hubungannya). 337) Rasulullah saw: Sesungguhnya Allah SWT Maha Pemberi Maaf dan senang (perbuatan) memaafkan. kecuali orang-orang pemaaf. (Tanbihul Khawathir juz 2 hal. menyambung tali silaturrahim orang yang memutuskannya darimu dan bersabar dari tindakan bodoh atasmu. kesenangan. maka akan panjang umurnya.

50) Imam Ali as: rela dan merasa cukup dengan yang ada akan melahirkan penjagaan diri (Ghurarul Hikam hadits no 1512) Imam Ali as: Nilai seseorang ditentukan dengan kadar semangatnya dan kesucian dirinya ditentukan dengan kadar kecemburuan (ghirah) nya.menerima (rela) kepada Allah dan apa yang telah Dia karuniakan kepadanya. maka akan sedikit dosanya dan akan agung di sisi Allah kedudukannya. 17) Imam ali as: Penjagaan diri (Iffah) itu akan mengurangi (gejolak) syahwat. (Ghurarul Hikam hadits no 2148) Imam ali as: Penjagaan diri (Iffah) itu akan membuahkan sifat menerima dan merasa cukup (qanaah) (Ghurarul Hikam hadits no 4637) Imam ali as: Penjagaan diri (Iffah) itu akan membuahkan pemeliharaan atas kesucian diri (Ghurarul Hikam hadits no 4593) Imam ali as: Siapa yang menjaga dirinya. (Al Kafi juz 2 hal. (Tuhaful Uqûl hal. (Nahjul Balaghah Kata-kata Hikmah no 47) Imam Ali as: Siapa yang berakal akan menjaga dirinya. perut dan kemaluan. (Mathalibus Su ul hal. 79 hadits no 5) Imam Mohammad al Baqir as: tidak ada ibadah yang lebih utama bagi Allah . (Ghurarul Hikam hadits no 8597) Imam ali as: Amal itu akan tumbuh dan berkembang dengan penjagaan diri (Iffah). (Ghurarul Hikam hadits no 4238) Imam Ali as: Sumber penjagaan diri adalah qanaah (cukup dengan yang ada) dan buahnya adalah sedikitnya duka/ kesedihan. (Ghurarul Hikam hadits no 7646) Rasulullah saw: dua anggota tubuh yang menyebabkan banyak umatku masuk neraka.

79 hadits no 1) Hendaknya orang-orang yang tidak mampu untuk menikah menjaga dirinya hingga Allah memberikan kepadanya kemampuan dari karuni-Nya. (Al Kafi juz 2 hal. (QS Al Baqarqh 273) Rasulullah saw: Sesungguhnya Allah SWT menyukai sorang pemalu yang memelihara dirinya untuk tidak meminta-minta dan Allah membenci orang yang menghinakan dirinya dengan meminta-minta. maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. 55 hadits no 75) Demikianlah (perintah Allah) dan barangsiapa yang mengagungkan syir-syiar Allah. maka istri kalian pun akan terjaga. maka adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. 39 hadits no 43) Imam Ali as: Menjaga diri itu pangkal seluruh kebaikan (Ghurarul Hikam Hadits no 1168) Imam Ali as: Menjaga diri itu paling utamanya pekerjaan di masa muda (Ghurarul Hikam Hadits no 529) Imam Ali as: Menjaga diri itu dapat menjaga (kesucian) diri dan menjauhkannya dari kehinaan (Ghurarul Hikam Hadits no 1989) Imam Ali as: Zakat kecantikan (ketampanan) adalah menjaga diri (Ghurarul Hikam Hadits no 5449) Imam Jakfar Shadiq as: jagalah dirimu dari (mengganggu) istri orang lain. . (QS An Nur 33) Orang-orang yang tidak tahu mengiranya sebagai orang yang berkecukupan karena ia memelihara dirinya untuk tidak meminta-minta. (QS Al Hajj 32) Demikianlah (perintah Allah) dan barangsiapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah. (Amâliy Syaikh Thûsiy hal.SWT dari menjaga kesucian perut dan kemaluan. (Al Khishâl hal.

364 hadis no. 240) Abu Dzar: aku melihat Salman dan Bilal datang menemui Nabi saw. (Al Bihâr juz 16 hal.Dan telah dihalalkan bagi kalian semua binatang ternak. 786) Imam Musa Al Kadhim as: agungkanlah orang yang berilmu (alim) karena ilmunya dan janganlah engkau mendebatnya serta kecilkanlah orang yang bodoh karena keodohannya tetapi janganlah engkau mengusirnya. maka jauhilah olehmu berhala-hala yangnajis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. 25507) Imam Jakfar Shadik di saat ditanya tentang hukum berdiri dalam rangka menghormati orang (yang datang). Ahli Al Quran dan Pemimpin yang Adil. Di hadapan Nabi salman bersujud dan mencium kaki Nabi saw. (QS Al Hajj 30) Rasulullah saw: sesungguhnya diantara tindakan mengagungkan keagungan Allah SWT adalah menghormati orang yang sudah lanjut usianya. 63 hadits no. (Al Bihâr juz 76 hal. 3) Imam Ali as berkata kepada para penjaga gudang di saat mereka memegang kaki beliau: apa yang kalian lakukan padaku? Mereka menjawab: ini adalah akhlak kami yang telah biasa kami lakukan dalam rangka menghormati para pemimpin kami. Tidak ada kesengsaraan yang lebih merugikan lebih dari kesengsaraan yang diakhiri dengan siksa dan tidaklah ada yang lebih menguntungkan dari . 240) Rasulullah saw: siapa yang menginginkan dirinya dikultuskan oleh orang-orang. (Kanzul ‘Ummâl haidts no. (Al Bihâr juz 16 hal. aku makan dari apa yang dimakan oleh seorang hamba sahaya dan aku duduk seperti seorang hamba sahaya duduk. beliau menjawab: makruh kecuali jika orang itu seagama. namun dekatilah ia dan ajarilah! (Tuhafatul ‘Uqûl hal 394) Rasulullah saw: janganlah kalian bangun (berdiri) seperti yang dilakukan oleh orang-orang non Arab untuk menghormati satu sama lain di antara mereka. terkecuali yang telah diterangkan kepadamu keharamannya. (Al Mahâsin juz 1 hal. maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di neraka. Imam Ali mengatakan kepada mereka: demi Allah pemimpinpemimpin kalian tidaklah mendapatkan faedah apapun dari apa yang kalian lakukan selain menyulitkan kalian di dunia dan menyengsaarakan kalian di akhirat. Maka Nabi pun melarangnya dan mengatakan kepadanya: wahai Salman janganlah engkau berbuat seperti yang dilakukan oleh orang-orang non Arab ke atas raja-raja mereka! Sungguh aku ini tak lebih sebagai hamba Allah.

Janganlah kamu tinggalkan sholat malam. yaitu akhlak yang disenangi. menentang kesombongan. Imam Ali as: Qiyamullail dapat menjadikan badan sehat. menganggap besar tindakan pembunuhan. sehingga aku merasa orang-orang baik dari umatku tidak akan tidur. Rasulullah saw: Hendaknya kalian melakukan qiyamullail karena ia merupakan kebiasaan rutin orang-orang yang sholeh sebelum kalian. bersikap adil dan konsekuen. 3738) Dan dari sebagian waktu malam hendaklah engkau melakukan shalat tahajjud sebagai amalan tambahan (sunnah) bagimu. . (Ghurarul Hikam hadits no. menurunkan rahmat Allah dan berpegang teguh dengan akhlaq para nabi. yang telah menjadi barometer kemuliaan antar suku-suku bangsa Arab satu dengan lainnya. menjadikan Allah SWT rela. kata-kata Hikmah No 37) Imam ali as –dalam Khotbahnya yang dikenal dengan nama Khotbah Qashi’ahmengatakan: jika kalian harus memiliki sikap fanatisme. mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji (Q. maka hendaklah kefanatikan kalian untuk sifat-sifat dan tindakan yang terpuji. sifat memberi maaf pada kesalahan yang besar. Khotbah no 192) Imam Ali as: jika kalian tidak boleh tidak dan harus fanatik.S Al Isra’ 79) Rasulullah saw: Jibril selalu mewasiatkan padaku untuk melakukan shalat malam. karena sungguh hanya orang-orang yang merugilah yang tidak mendapatkan kesempatan melakukan sholat malam. menahan diri untuk melakukan perbuatan keji. bergegas untuk melakukan keutamaan. mematuhi dalam kebaikan.pada kesederhanaan yang diakhiri dengan keamanan dari api neraka. Sungguh ia merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah dan cara untuk menghindarkan diri dari dosa. (Nahjul Balaghah. memenuhi perjanjian. Maka bersikaplah fanatik pada menjaga sifat-sifat terpuji dalam pergaulan bertetangga. maka fanatiklah untuk memperjuangkan kebenaran dan menolong orang-orang yang tertindas. menahan amarah dan menjauhkan diri dari segala bentuk tindakan merusak di atas muka bumi. (Nahjul Balaghah. Begitu pula antara seorang pemimpin dengan lainnya.

(Al Kafi juz 2 hal 308 hadits no. maka Aku angkat tabir antara Aku dengannya. 7000) . (Sunan Abi Dawud hadits no. maka ia akan jatuh cinta pada-ku dan Aku pun akan mencintainya. bahwa bila seorang hamba hidupnya didominasi oleh ibadah padaku. (Kanzul ‘Ummâl haidts no. Jika ia telah jatuh cinta pada-Ku dan Aku mencintainya. (Kanzul ‘Ummâl haidts no. mewangikan dan memancing datangnya rezeki. 03) Rasulullah saw: bukanlah golongan kami orang yang mengajak orang lain pada sikap fanatisme. bukanlah golongan kami orang yang berperang atas dasar fanatisme dan bukanlah golongan kami orang yang mati atas dasar fanatisme.Sholat malam dapat memutihkan wajah. maka Allah akan membangkitkannya kelak bersama orangorang Arab jahiliyah. 1872) Pahala Orang yang Jatuh Cinta Namun Berhasil Mempertahankan Kesucian Dirinya Rasulullah saw: siapa yang jatuh cinta pada sesuatu namun ia menyembunyikannya dan menjaga kesucian dirinya hingga akhirnya mati maka ia (terhitung) mati syahid. maka ia telah mencabut ikatan keimanan dari lehernya. dan Aku jadikan hal itu mendominasi dirinya sehingga ia tidak pernah melupakan-Ku di saat orang-orang lupa pada-Ku. Di saat orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombogan. maka Aku jadikan keinginan dan kenikmatannya dengan mengingat-Ku. (QS Al Fath 26) Rasulullah saw: siapa yang fanatik pada seseorang atau mengharuskan orangorang fanatik pada dirinya. 02) Rasulullah saw: siapa yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji (jagung) dari sifat fanatisme. 5121) Rasulullah saw: Allah SWT berfirman. Dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu. yaitu kesombongan jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan adalah mereka lebih berhak memilikinya. Jika ia telah kujadikan demikian. (Al Kafi juz 2 hal 308 hadits no.

Berikanlah untuk musuhmu keadilan dan sikap konsekuenmu. 297) Imam Jakfar Shadik as: Berbuat baik dalam pergaulan adalah sepertiga akal. (Biharul Anwar juz 78. maka benarlah engkau sebagai seorang muslim. (Tuhafatul ‘Uqûl hal 403) . karenanya ia memandang bukan dengan mata yang sehat. (Amali Syaikh Shaduq hal 168 hadits no 13) Imam Ali as: Gaulilah manusia dengan lidah dan badan kalian dan hilangkanlah mereka dari dalam hati dan amal kalian. (A’lâmud Diyn hal. hal 175 hadits no 6) Imam Ali as: siapa yang bergegas (untuk bersikap) kepada orang-orang dengan apa yang mereka benci maka mereka akan menceritakan tentangnya apa yang mereka tidak ketahui. sungguhnya keinginan (syahwat) telah membakar akal pikirannya dan dunia telah mematikan hatinya. (Biharul Anwar juz 75. sedangkan untuk masyarakat umum hadiahkan untuk mereka wajahmu yang ceria dan kebaikanmu. (Nahjul Balaghah. hal 50 hadits no 76) Imam Ali as: lazimkanlah pada dirimu kecintaan dan bersabarlah pada tingkah laku orang-orang ke atasmu. hal 151 hadits no 17) Imam Hasan as: Temanilah (gaulilah) orang-orang sebagaimana engkau ingin orang lain menemanimu. (Nahjul Balaghah. mendengar dengan telinga yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. (Biharul Anwar juz 74. (Ghurarul Hikam hadis no 5071) Imam Ali as: berikanlah untuk saudaramu darah dan hartamu. Khotbah no 109) Rasulullan saw: Perbaikilah pergaulanmu dengan temanmu.Imam Ali as: tidaklah orang yang berjuang di jalan Allah dan mati syahid lebih besar pahalanya dari orang yang mampu berbuat namun ia menahan kesucian dirinya. (Biharul Anwar juz 78 hal 11 hadits no 70) Imam Ali as: siapa yang mencintai sesuatu maka cintanya itu akan membutakan matanya dan menyakitkan hatinya. kata-kata Hikmah No 474) Imam Ali as: memutuskan hubungan dengan orang lain (menyendiri) merupakan sanksi cinta. (Tuhafatul ‘Uqûl hal 366) Imam Musa Al Kadhim as: Kecintaan kepada masyarakat adalah setengah akal.

akal. (Nahjul balâghah.wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kalian untuk mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. 267 hadits no 1) Imam Mohammad Al Baqir as: Kebaikan urusan manusia adalah dengan pergaulan dan hidup bersama secara proporsional. (Nahjul Balâghah. (Ma’ânil Akhbâr hal. hal 226 hadits no 63) Imam Ali as: Bergaulah dengan orang-orang dengan pergaulan yang mereka akan rindu dan berusaha mencari kalian di saat kalian tidak berada di tengah mereka dan mereka akan menangisi kalian di saat kalian mati meninggalkan mereka. (QS An-Nisa’ 19) Imam Ali as dalam wasiatnya kepada putranya Al Hasan as: Janganlah sampai istrimu menjadi orang yang paling celaka karenamu. perluasan (rezeki) dengan perhitungan dan kecemburuan dengan menjaga (kesucian diri). (Biharul Anwar juz 78. Perasaan membutuhkan engkau tampakkan dengan tutur kata yang lembut dan wajah yang ceria dan senyum. dua pertiganya dengan kecerdasan (baca. kemudian bila kalian tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. pergaulan yang baik. pemikiran dan kepedulian) sedangkan sepertiganya dengan melupakan (mengabaikan) (Biharul Anwar juz 74. hal 167 hadits no 34) Imam Ali as: Rasulullah saw di saat datang menjenguk orang yang tertimpa musibah mengatakan kepadanya: âjarakallâh wa rahimakallâh (Allah SWT telah mengaruniakan pahala-Nya padamu dan menyayangimu) sedangkan bila ada . Kata-kata Hikmah no 10) Imam Ali as: Hendaknya berkumpul dalam dirimu perasaan membutuhkan dan tidak membutuhkan pada orang lain. sedangkan perasaan tidak membutuhkan kepada mereka adalah dalam rangka memepertahankan kehormatan dan kemuliaanmu. Kumpulan Surat no 31) Imam Jakfar sadiq as: Sesungguhnya setiap orang harus mengupayakan adanya tiga perkara di dalam rumah dan keluarganya walaupun tidak sesuai dengan keinginannya.

mengajarkannya menulis dan mengawinkannya ketika sudah mencapai baligh. memperbaiki adabnya. maka ia akan mendapatkan pahala seperti yang didapat oleh orang yang dihiburnya. (Makarimul Akhlak: 1/474/1627) Imam Ali as: Hak orang tua atas anaknya adalah memberi nama yang baik. dan mengajarkannya Al Qur’an. (Kanzul ‘Ummâl 686) Rasulullah saw berkata kepada seorang lak-laki yang akan menaiki sebuah gunung untuk beribadah: sungguh kesabaran salah seorang diantara kalian sesaat atas kejelekan (gangguan) yang ia capai di sebagian negri (kota) Islam lebih baik dari pada ibadahnya dalam kesendiriaannya selama 40 tahun. (Biharul Anwar: 78/236/67) . 161) Rasulullah saw: Tiga kewajiban orang tua atas anaknya. (Ad Durrul Mantsûr juz 1 hal. 108) Rasulullah saw: Siapa yang menghibur seorang yang tertimpa musibah. (Biharul Anwar juz 82 hal 94 hadits no 46) Imam Ali as: Siapa yang menghibur seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya maka Allah akan menempatkannya di singgasananya kelak di hari kiamat di saat tidak ada tempat (nyaman) kecuali singgasana-Nya. (Man La Yahduruhul Faqih juz 1 hal 174 hadits no 505) Rasulullah saw: seorang mukmin yang bergaul dengan masyarakat dan sabar atas gangguan mereka lebih utama dari seorang mukmin yang tidak bergaul dengan mereka karena tidak sabar atas gangguan mereka.yang mengucapkan selamat pada beliau. dan memperbaiki namanya dan berlebihan dalam mendidiknya. beliau menjawabnya: Bârakallâhu lakum wa bâraka ‘alaikum (Allah telah memberkati kalian) (Musakkinul Fuâd hal. (Al Kafi juz 3 hal 227 hadits no 3) Imam Jakfar Sadik as: Cukup bagimu untuk dianggap sebagai tindakan menghibur orang yang tertimpa musibah (takziyah) dengan sekedar melihat (mengunjungi) nya. (Nahjul balaghoh: Al Hikmah: 399) Imam Jakfar Shadiq as: Wajib atas orang tua terhadap anaknya tiga perkara: pilihannya untuk ibunya. memberi nama yang baik.

Darinya as: Berbuat baiknya seseorang terhadap anaknya dan berbuat baiknya seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Sungguh hal itu merupakan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. khotbah No 192) Rasulullah saw: Allah mewahyukan kepadaku dengan firman-Nya: wahai saudara para Rasul dan saudara para pemberi peringatan peringatkanlah kaummu agar mereka tidak masuk rumahku dan rumah salah seorang hamba-Ku selama mereka masih memiliki tanggungan kedhaliman pada seseorang. ajal dapat dilonggarkan. sebab aku akan mengutuk dan menjauhkannya dari rahmat-Ku sepanjang ia melaksanakan shalat sampai ia menunaikan tanggungannya. (Nahjul Balaghah. (Makarimul Akhlak: 1/475/1633) Imam Ali as berkata. (QS An Nur 44) Imam Ali as: Terdapat pelajaran (penting) pada perubahan dan perputaran dunia. “Dengan sedekah. (Ghurarul Hikam hadis no 6453) Imam Ali as: Andaikan kamu mengambil pelajaran dari usia yang telah engkau sia-siakan. . maka pasti engkau akan menjaga (memperhatikan) yang tersisa dari usiamu. (QS Yusuf 111) Allah menjadikan malam dan siang silih berganti.” Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka pelajaran bagi orang-orang yang berakal. dimana Allah menurunkan kepada mereka azab dan siksa serta murka-Nya. (Ghurarul Hikam hadis no 7589) Imam Ali as: Ambillah pelajaran dari perlakuan Allah terhadap kaum-kaum yang sombong sebelum kalian.

Rasulullah saw: Siapa yang meminum minumana keras maka Allah tidak menganggap shalat nya selama empat puluh hari. 341) Imam ali as: Menyendiri itu merupakan kesempatan istirahat (refreshing) bagi para ahli ibadah (Ghurarul Hikam hadis no 661) Imam Ali as: Siapa yang menyendiri dari (keramaian) manusia maka ia sedang “bermesraan” dengan Allah SWT (Ghurarul Hikam hadis no 8644) Imam Ali as: Siapa yang menyendiri dari (keramaian) manusia. (Ghurarul Hikam hadis no 8151) . maka ia akan aman dari kejelekan mereka. maka Allah SWT tidak akan menerima shalat dan puasanya selama empat puluh hari kecuali orang yang digunjingkannya itu memaafkannya. maka Allah tidak akan menerima shalatnya sekalipun keduanya penaganiaya (dhalim) Imam Jakfar Sadiq di saat ditanya tentang apa yang melatarbelakanginya untuk melakukan uzlah. saudara-saudaraku telah berubah. (Biharul Anwar juz 70 hal 111 hadits no 14) Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa as: jadilah engkau orang yang telah usang bajunya dan baru hatinya. tidak dikenal oleh penduduk bumi namun dikenal oleh penduduk langit. Imam Ali as: perhatikanlah pakaian dan tempat kalian melakukan shalat jika diperoleh dengan cara tidak benar dan tidak halal maka jangan harap akan diterima Imam Jakfar Shadiq as: Siapa yang memandang wajah ke dua orang tuanya dengan kebencian. beliau menjawab: zaman telah rusak. (Al Kafi juz 8 hal 42 hadits no 8) Rasulullah saw: Uzlah itu adalah ibadah (A’lâmud Diyn hal. (Biharul Anwar juz 47 hal 60 hadits no 116) Imam Hasan Al Askari as: Tingkat kekhawatiran seseorang dari (kejelekan) manusia tergantung pada pengetahuannya tentang mereka.Rasulullah saw: Siapa yang menggunjing seorang muslim laki atau perempuan. karenanya aku mendapatkan kesendirian itu lebih dapat menenangkan hati.

kata-kata Hikmah No 371) Imam Ali as di saat bermunajat kepada Allah SWT: cukup bagiku sebuah kemuliaan untuk menjadi hamba-Mu dan cukup bagiku sebuah kebanggaan Engkau menjadi Tuhanku. (Al Kafi juz 6 hal 109 hadits no 10) . (Al Kafi juz 2 hal 149 hadits no 6) Imam Mohammad Al Baqir as: Tiga perkara yang dilakukan oleh seseorang sehingga Allah tidak menambahkan kepadanya kecuali kemuliaan. (Biharul Anwar juz 78 hal 453 hadits no 21) Lukman menasihati putranya: jika engkau menginginkan kemuliaan dunia. (Biharul Anwar juz 78 hal 53 hadits no 90) Imam Mohammad Al Baqir as: Putus asa dari (harta) yang dimiliki oleh orang lain adalah kemuliaan bagi seorang mukmin dalam agamanya. namun mereka (manusia) mencarinya dengan berbakti pada raja (dhalim) maka mereka tidak mendapatkannya. (Biharul Anwar juz 74 hal 180 hadits no 28) Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Daud as: Wahai Daud Aku meletakkan kemuliaan itu pada ketaatan pada-Ku. (Nahjul Balaghah. (Tuhafatul ‘Uqûl hal 286) Imam Jakfar Sadiq as: kesedihan duka cita lebih melanggengkan kemuliaan dari pada keceriaan pertemuan. (Qishashul Anbiyâ’ hal. Sungguh para nabi dan shiddiqin mencapai apa yang mereka capai dengan memutuskan keinginan mereka. memberi orang yang tidak (pernah) memberi kepadanya dan menyabung tali silaturrahim orang yang memutuskan darinya. (Al Khishâl hal 420 hadits no 14) Imam Ali as: Ketahuilah siapa yang berlaku adil pada orang lain walaupun atas dirinya maka Allah akan menambahkan kepadanya kemuliaan. (Al Kafi juz 2 hal 144 hadits no 4) Imam Ali as: berkecukupanlah (qanaah) maka engkau mulia. 195 ) Imam Ali as: tidak ada kemuliaan lebih mulia dari pada takwa.Imam Mohammad Al Baqir as: Gapailah kelanggengan kemuliaan dengan mematikan sifat tamak. maka putuskanlah harapanmu dari apa yang (dimiliki) oleh manusia di tangantangan mereka. memaafkan orang yang berlaku dzalim padanya.

(Kanzul . jika tidak mampu maka dengan lidahnya dan tidak mampu maka dengan hatinya. (At Targhîb wat Tarhîb juz 3 hal. (Tuhafatul ‘Uqûl hal 366) Imam Ali as: tidak ada kemuliaan seperti sifat memaafkan. (Biharul Anwar juz 78 hal 228 hadits no 105) Rasulullah saw: siapa diantara kalian yang menyaksikan sebuah kemungkaran. (Biharul Anwar juz 78 hal 10 hadits no 67) Imam Ali as: ketahuilah! Sesungguhnya tidak ada kemuliaan kecuali bagi orang yang hina di hadapan Allah dan tidak ada ketinggian (derajat) bagi siapapun kecuali bagi yang merendah (tawadhu’) di hadapan Allah. kecuali Allah tambahkan kepadanya kemuliaan di dunia dan akhirat (Al Kafi juz 2 hal 110 hadits no 5) Imam Hasan Al Askari as:Tidak ada seorang mulia yang meninggalkan kebenaran kecuali ia menjadi hina karenanya dan tidak ada seorang hina yang melakukannya (kebenaran) kecuali ia menjadi mulia karenanya (Biharul Anwar juz 78 hal 374 hadits no 24) Imam Ali as: Orang yang (merasa) mulia bukan dengan Allah maka ia sebenarnya adalah hina. kata-kata Hikmah No 113) Imam Ali Zainal Abidin as: Kepatuhan pada para pemimpin (wali amr) adalah kemuliaan yang sempurna. (Nahjul Balaghah. Sungguh hal itu tidak akan mendekatkan ajal (kematian) dan tidak akan menjauhkan rezeki.Imam Jakfar Sadiq as: Tidak ada seorang hamba yang menahan amarahnya. maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. 223 hadits no 1) Rasulullah saw: Hendaknya tidak ada di antara kalian yang tidak bisa mengatakan yang benar karena kewibawaan seseorang. dan itu adalah selemah-lemah iman. (Tuhafatul ‘Uqûl hal 283) Imam Jakfar Sadiq as: Kemuliaan itu adalah engkau menghinakan dirimu untuk Allah di saat Dia mewajibkanmu hal itu. Dan jika ia mengalami demikian hendaknya mengingat keagungan Allah.

(QS Ali Imran 104) • Kalian adalah sebaik-baik umat di tengah-tengah manusia. mereka menyuruh kepada makruf dan mencegah kemunkaran (QS At Taubah 71) Rasulullah saw: Siapa yang menyuruh kepada makruf dan mencegah kemunkaran. 374) Imam Ali as: Rasulullah menyuruh kami untuk menemui para pelaku maksiat dengan wajah yang bengis (menyeramkan) (Al Kafi juz 5 hal 59 hadits no 10) Imam jakfar Sadiq as: Cukup bagi seorang mukmin sebuah kemuliaan jika ia menyaksikan sebuah kemungkaran Allah mengeahui bahwa di dalam hatinya ada pengingkaran (penolakan) padanya. (Kanzul ‘Ummâl hadits no 5523) Imam Ali as: sungguh aku tahan diriku untuk melarang orang lain melakukan sesuatu yang aku sendiri masih melakukannya atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang aku sendiri tidak melakukan terlebih dahulu. namun sebagian mereka beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. (Al Kafi juz 5 hal 60 hadits no 1) Rasulullah saw: siapa yang menyuruh kepada kebaikan hendaklah ia menyuruh kebaikan itu dengan cara yang baik. 181 hadits no. Andaikan orang-orang ahlul kitab itu beriman. (At Tahdzîb juz 6 hal. tangan dan hatinya. (Ghurarul Hikam hadis no 3780) Rasulullah saw: kalian hendaknya melaksanakan amar makruf nahi munkar dan kalau tidak.‘Ummâl hadits no 5570) Imam Ali as: Siapa yang tidak melakukan nahi munkar dengan lidah. menyuruh yang makruf dan mencegah dari kemunkaran dan merekalah orangorang yang beruntung. maka hal itu akan lebih baik bagi mereka. (Wasâ ilusy Syiah juz 11 hal. maka dia adalah khalifah Allah dan khalifah Rasulullah di muka . maka ia adalah bangkai yang berjalan di antara orang-orang yang hidup. kalian menyuruh kepada makruf. maka akan datang azab Allah untuk seluruh kalian. (QS Ali Imran 110) • Dan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah pemimpin (penolong) bagi yang lain. 408 hadis no 12) • Hendaklah ada diantara kalian sekelompok yang menyeru kepada kebaikan. mencegah dari kemunkaran dan beriman kepada Allah.

Dan jika ia menuntunnya di tempat yang penuh dengan rintangan dan dia selamat dari seluruh rintangan itu. Kerjakanlah olehmu setiap hari apa yang menjadi kebenaran untukmu. (Al Khishâl hal 32 hadits no 111) Rasulullah saw : Siapa yang membangun di sebuah pinggir jalan tempat (istirahat) bagi para musafir. 343) Rasulullah saw: Siapa yang membela kaum muslimin atas permusuhan orang yang memusuhinya dengan air atau api. (Al Kafi juz 5 hal 59 hadits no 15) Rasulullah saw: janganlah engkau meremehkan sebuah perbuatan baik apapun. (Mustadrakul Wasâ il juz 12 hal. (Al Kafi juz 5 hal 55 hadits no 3) . (Al Ja’fariyyât 233) Rasulullah saw: siapa yang menuntun seorang yang buta berjalan empat puluh langkah di tanah yang lapang.bumi ini. maka Allah akan membangkitkannya kelak di hari kiamat sebagai seorang yang tampan dan wajahnya laksana sebuah permata yang penuh cahaya sehingga menyinari seluruh penduduk surga. maka wajiblah baginya surga. (Tsawâbul a’mâl hal. 179 hadis no 13817) Rasulullah saw: Sesungguhnya Allah SWT membenci seorang mukmin yang lemah dan tidak memiliki (komitmen) agama. maka akan mendapatkan kebaikannya di timbangan kelak di hari kiamat lebih luas dari dunia seratus ribu kali. Maka ada yang bertanya kepada beliau: siapakah gerangan orang mukmin yang tidak memiliki (komitmen) agama? Beliau menjawab: yaitu yang tidak mencegah kemunkaran. walaupun sekedar engkau bermuka manis di saat bertemu dengan saudaramu. (Biharul Anwar juz 75 hal 15 hadits no 8) Rasulullah saw: ada seorang hamba yang masuk ke surga karena pahala menyingkirkan sebuah duri dari sebuah jalan umum kaum muslimin. maka baginya emas sepenuhnya yang ia lewati tidak kurang sedikitpun walau seujung jarum. (Kanzul Fawâ id Al Karajikiy juz 1 hal 212 ) Imam Ali as: Janganlah engkau menganggap remeh sebuah perbuatan baik apapun yang engkau bisa melakukan yang lebih besar darinya karena sikap mementingkan orang lain (itsar) sesungguhnya sebuah perbuatan baik yang kecil (remeh) di saat dibutuhkan lebih bermanfaat dari pada sebuah perbuatan besar di saat tidak dibutuhkan.

. (Ghurarul Hikam hadis no 9115) Imam Musa Al Kadhim as: Perbuatan baik tidak dianggap (sempurna) sebagai sebuah perbuatan baik bagi pelakunya kecuali dengan tiga hal: ia menganggapnya kecil..... Siapa yang mengecilkan sebuah perbuatan baik di hadapan seorang mukmin.. maka ingatlah ia. maka ia telah mengcilkan saudaranya. (Tuhafatul ‘Uqûl hal 403) Imam Ali as: hidupkanlah kebaikanmu dengan mematikannya.. (Makârimul Akhlâq juz 1 hal 294 hadits no 915) Rasulullah saw: Menyempurnakan (melanjutkan) sebuah kebaikan lebih utama dari memulainya. namun jika engkau berbuat baik (kepada orang lain) maka lupakanlah (Ghurarul Hikam hadis no 4000 dan 4001) Imam Ali as: tolok ukur kebaikan adalah di saat engkau tidak mengungkitnya (Ghurarul Hikam hadis no 9724) Dia tidak dapat disaksikan oleh mata (kepala) namun Dia menyaksikan setiap mata. pemberian.Imam Jakfar Sadiq as: Aku mendapatkan kebaikan itu sama dengan namanya dan tidak ada sesuatu yang lebih utama darinya selain pahalanya. maka ia telah membesarkan saudaranya sedangkan yang membesarkan sebuah kebaikan... (Q S Al An’am 103) .. maka ia telah memuliakannya dan siapa yang mempercepat apa yang ia janjikan maka ia telah me.. (Ghurarul Hikam hadis no 2282) Imam Ali as: jika ada yang berbuat baik padamu.... maka ia telah merusak dan menyia-nyiakannya. (Amâli Syaikh Thusi hal 596 hadits no 1235) Imam Ali as: Siapa yang tidak menumbuhkan/mengembangkan kebaikannya.. Siapa yang menutupi apa yang ia berikan dari pekerjaan baik . ia menutupinya dan mempercepatkannya.

(Ghurarul Hikam hadis no 9965) Imam Ali as: Bagaimana orang yang tidak mengenal dirinya akan mengenal selainnya (Ghurarul Hikam hadis no 6998) Imam Ali as: siapa yang mengenal dirinya. (Ghurarul Hikam hadis no 1985) Imam Ali as: Rindu (ingin bertemu dengan Allah) adalah ciri orang-orang yang mengenal Allah (Arif) (Ghurarul Hikam hadis no 855) Imam Ali as: Takut (kepada Allah) itu adalah pakaian orang-orang arif. (Ghurarul Hikam hadis no 1791) Imam Ali as: pengetahuan diri adalah paling bermanfaatnya makrifah.7832) Imam Ali as: orang yang paling mengenal dirinya adalah orang yang paling takut kepada Tuhannya.Rasulullah saw: di saat aku melakukan perjalanan Isra’ dan Mi’raj malaikat Jibril mengantarkanku ke tempat yang dia sendiri belum pernah menginjaknya.) • siapa yang mengenal (hakikat) dunia maka ia akan bersikap zuhud • siapa yang mengenal (hakikat) manusia maka ia akan menyendiri. (Ghurarul Hikam hadis no 2126) . Dan siapa yang tidak mengenalnya. (Ghurarul Hikam hadis no 7829 . maka ia akan mengesakan-Nya • siapa yang mengenal dirinya. maka ia akan mengabaikannya. maka ia akan melepaskan (dirinya dari ketergantungan pada selain Allah. maka disingkaplah (tirai) padaku dan Allah memperlihatkan kepadaku dari cahaya keagungan-Nya apa yang Dia cintai. (At Tauhid hal 108 hadits no 4) Imam Ali as: Orang yang mengenal Allah itu wajahnya berseri-seri dan tersenyum namun hatinya dipenuhi oleh ketakutan dan kesedihan. maka ia akan berusaha bersungguhsungguh (menjaga)nya. (Ghurarul Hikam hadis no 664) Imam Ali as: Menangis karena takut kepada Allah dari menjauh dari-Nya merupakan ibadah orang-orang arif. (Ghurarul Hikam hadis no 9865) Imam Ali as: Siapa yang berhasil mengenal jiwa (diri) nya. maka ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. (Ghurarul Hikam hadis no 7855-7856) Imam Ali as: • siapa yang mengenal Allah. Pent.

(Ghurarul Hikam hadis no 10927) Imam Zainal Abidin as: Ya Alla jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang mengenal diri mereka. karenanya janganlah kalian (selalu) kenyang agar tidak dipadamkan cahaya makrifah dari diri kalian. (Ghurarul Hikam hadis no 2061) Imam Ali as: Pengetahuan itu adalah cahaya hati. (Ghurarul Hikam hadis no 1093) Imam Ali as: Seyogyanya orang yang mengenal dirinya selalu bersikap qana’ah dan menjaga kehormatannya. sedangkan yang menjauhkan dari Allah itu adalah kenyang dan yang mendekatkan kepada Allh itu adalah cinta pada orang-orang miskin dan mendekati mereka. (Ghurarul Hikam hadis no 538) Imam Husain as: Belajar-mengajar ilmu merupakan perkawinan makrifah. 18) Imam Ali as: Ilmu itu adalah awal petunjuk dan makrifah itu akhir tahapan. (Ghurarul Hikam hadis no 7946) Imam Ali as: seyogyanya orang yang mengetahui kemuliaan dirinya. (Jâmi’ul Akhbâr juz 36 hal. maka ia telah mengenal Tuhannya. (Biharul Anwar juz 78 hal 128 hadits no 11) .Imam Ali as: siapa yang mengenal dirinya. meyakini tempat tinggal (akhir) mereka sehingga mereka menghabiskan usianya dalam ketaatan pada-Mu. (Biharul Anwar juz 70 hal 71 hadits no 20) Rasulullah saw: Paling utama iman kalian adalah yang paling utama pengetahuannya di antara kalian. (Biharul Anwar juz 94 hal 128 hadits no 19) Rasulullah saw: Cahaya hikmah itu adalah lapar. (Ghurarul Hikam hadis no 10927) Imam Ali as: Seyogyanya orang yang mengenal dirinya selalu dalam keadan sedih dan waspada. maka ia akan menghindarkan dirinya dari kehinaan dunia.

(Biharul Anwar juz 74 hal 165 hadits no 29) . maka carikanlah alasan baginya. 303) Rasulullah saw: siapa yang tidak mau menerima alasan orang yang benar atas salah. maka ia pasti masuk surga. maka siapa yang memiliki makrifah. dan sebaliknya tidak (bernilai) makrifah tanpa amal. (Ghurarul Hikam hadis no 3038) Imam Ali as: siapa yang kikir atas kehormatannya. (Ghurarul Hikam hadis no 3190) Imam Ali as: Seutama-utama kekayaan adalah kekayaan yang dapat menjaga kehormatan. (Kanzul ‘ûmmâl 7032) Imam ali as: Terimalah alasan saudaramu dan bila ia tidak memiliki alasan. makrifah tersebut akan mendorongnya untuk beramal dan siapa yang tidak beramal maka berarti ia tidak memiliki makrifah. (Shahîfatul Imâm Ar Ridha as hal 85) Imam Ali as: Orang yang paling kikir atas barang dagangannya adalah orang yang paling dermawan atas kehormatannya. (Nahjul Balaghah. (Wasâ ilusy Syiah juz 8 hal 606 hadits no 3) Imam Zainal Abidin as: siapa yang menghindarkan diri dari mengganggu kehormatan orang lain.Imam Jakfar Shadiq as: Allah tidak akan menerima amalan tanpa pengetahuan. maka sulitlah untuk dikumpulkan (A’lâmud dîyn hal. (Al Kafi juz 1 hal 44 hadits no 2) Rasulullah saw: siapa yang membela kehormatan saudaranya. maka ia tidak berhak menemuiku di telaga haudh. maka hendaklah ia menghindari perdebatan. maka ia akan memiliki penghalang untuk masuk neraka. (Amâliy Syeikh Mufîyd hal 338) Rasulullah saw: siapa yang membela kehormatan saudaranya. kata-kata Hikmah No 362) Imam Jakfar Shadiq as: Jika telah tipis kehormatan itu. maka Allah akan menghidarkannya dari keterjerumusan di hari kiamat.

(Mishbâhusy Syarî ‘ah hal 402) Imam Hasan as: waspadalah olehmu lari dari tanggungjawab dengan mencaricari alasan. (Ghurarul Hikam hadis no 2988) Imam Ali Zainal Abidin as: Jika ada orang yang mengejekmu (mengumpamu) di sebelah kananmu kemudian ia berpindah ke sebelah kirimu sambil memohon maaf dari mu. Aku (perawi) bertanya kepada beliau: dengan apa ia menghinakan dirinya. (Biharul Anwar juz 78 hal 141 hadits no 34) Rasulullah saw: waspadalah olehmu lari dari tanggungjawab dengan mencaricari alasan (pembenar). kata-kata Hikmah No 172) Lukman as berwasiat kepada anaknya: wahai anakku. Beliau menjawab: dengan melakukan sesuatu yang kemudian ia lari dari tanggungjawab atas perbuatannya dengan berbagai alasan. (Nahjul Balaghah. hendaklah engkau menjadikan maaf dan ungkapan kesukaanmu padanya sebagai senjata untukmu atas musuhmu dengan demikian pastilah engkau akan mengalahkannya dan janganlah kau menyingkirkannya jauh-jauh darimu sehingga akan tampak baginya apa yang ada dalam dirimu. karena ia merupakan bagian dari kesyirikan yang tersembunyi. maka ia akan menyiapkan dirinya untuk menyerangmu. (Misykâtul Anwâr hal 50) Imam Ali as: Manusia adalah musuh sesuatu yang tidak diketahuinya. maka terimalah alasan dan maafnya. karena seorang mukmin tidak berbuat kejelekan sehingga harus lari dari tanggungjawab dengan mencari-cari alasan. sedangkan orang munafiklah yang setiap hari berbuat kejahatan dan mencari-cari alasan demi lari dari tanggungjawab atas perbuatan jeleknya (Tuhafatul ‘Uqûl hal 248) Imam Jakfar Shadiq as: tidak selayaknya seorang mukmin menghinakan dirinya. (Amâliy Syeikh Shaduq hal 532) .Imam Ali as: Orang yang paling berakal adalah orang yang paling banyak menerima alasan orang lain dan memaafkannya.

(Ghurarul Hikam hadis no 8672) Imam Ali as: siapa yang tidur maka tidak akan dibiarkan tidur (oleh orang lain) (Nahjul Balâghah surat no 62) Imam Ali as: janganlah kamu menganggap kecil seorang musuh walaupun ia lemah. (Ghurarul Hikam hadis no 6302) Imam Ali as: Setiap sesuatu memiliki benih dan benih permusuhan itu adalah senda gurau. (A’lâmud Diyn hal 309) Imam Ali as: Sebab permusuhan adalah kurangnya perhatian.Imam Ali as: siapa yang (dapat) tidur karena kepercayaan pada musuh. (Ghurarul Hikam hadis no 3269) Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya di antara istri dan anakmu ada yang menjadi musuhmu. maka akan naik derajatnya hingga menggapai puncak (keinginannya). maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. (QS At taghâbun 14) Imam Ali as: Perut setiap orang adalah musuhnya. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi mereka serta mengampuni mereka. (Tanbîhul Khawâthir juz 1 hal. (Ghurarul Hikam hadis no 4424) Imam Mohammad Al Jawad as: sungguh telah memusuhumi yang telah menutupimu dari perkembangan (kemajuan) karena mengikuti keinginannya. karenanya siapa yang berhasil menundukkan keduanya. (Ghurarul Hikam hadis no 10216) Rasulullah saw: musuh yang paling memusuhimu adalah dirimu yang ada diantara dua sisimu. 259) Imam Ali as: Musuh yang paling memusuhi setiap orang adalah emosi dan syahwat nya. maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. maka ia akan dibangunkan oleh tipu muslihat (musuh)nya. (Ghurarul Hikam hadis no 7316) .

(QS Al Maidah 8) Imam Ali as berwasiat kepada putranya Al Hasan: Saya wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah di saat kecukupan dan kekurangan dan hendaklah berbuat adil pada kawan dan lawan. (Tuhafatul ‘Uqûl hal 88) . Berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepad takwa dan bertakwalah keapda Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. menjadi saski dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. karena ia akan merusak hati dan menumbuhkan kemunafikan. maka jatuhlah kepribadiannya dan hilanglah kemuliaannya. (Ghurarul Hikam hadis no 3242) Imam Ali as: Orang yang paling adil adalah orang yang paling (dapat) memutuskan dengan benar. (Hilyatul Awliyâ’ juz 3 hal 184 hadits no 235) Imam Ali as: Orang yang paling adil adalah orang yang bisa berbuat konsekuen (proporsional) di saat ia kuat. (Amâli Syaikh Thusi hal 512 hadits no 1119) Imam Ali as: Puncak kebodohan adalah memusuhi orang-orang (lain) (Ghurarul Hikam hadis no 5247) Imam Mohammad Al Baqir as: Waspadalah kalian dari permusuhan. (Ghurarul Hikam hadis no 3014) Imam Ali as: puncak keadilan adalah sikap adil seseorang terhadap dirinya. (Ghurarul Hikam hadis no 6368) Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan(kebenaran) karena Allah.Rasulullah saw: tidak pernah Jibril melakukan perjanjian padaku lebih dari keharusan untuk tidak melancarkan permusuhan (dengan orang-orang) (Al Kafi juz 2 hal 302 hadits no 11) Rasulullah saw: Tidak ada larangan yang lebih besar selain menyembah berhala dari pada pelarangan untuk mencaci maki orang. (Tuhafatul ‘Uqûl hal 42) Siapa yang mencaci maki orang lain.

(Ghurarul Hikam hadis no 4215) Imam Ali as: Dengan keadilan maka akan berlipat ganda keberkahan. pembersih segala bentuk kedhaliman dan perbuatan dosa serta bukti ketinggian dan keluhuran Islam. (Ghurarul Hikam hadis no 4211) Imam Ali as: Keadilan adalah sistem kepemimpinan (Ghurarul Hikam hadis no 774) Imam Ali as: Tak ada pembangunan (penyejahteraan) sebuah kota (negara) yang lebih bernilai dari pada keadilan. wajib untuk dianggap sebagai saudara dan haram hukumnya untuk dipergunjingkan. (‘Ilalusy Syarâ i’ juz 2 hal 248) . (Nahjul Balaghah. nampak keadilannya. (Ghurarul Hikam hadis no 9543) Imam Ali as di saat ditanya tentang keutamaan keadilan atau kedermawanan. (Mathâlibus Su ûl hal. Kedua. (Ghurarul Hikam hadis no 4789) Imam Ali as: Keadilan adalah pengayom bagi dan hiasan bagi para pemimpin. keadilan adalah meletakkan segala urusan pada tempat (porsi) nya. kata-kata Hikmah No 437) Sayyidah Fatimah Az Zahra as: Allah mewajibkan keadilan untuk menjadikan hati tenang. berjanji untuk mereka dan tidak mengingkarinya. beliau Menjawab: Pertama. 61) Imam Ali as: Allah SWT menjadikan keadilan sebagai pengayom untuk seluruh manusia.Rasulullah saw: siapa yang bergaul dengan orang (masyarakat) dan tidak melakukan kedhaliman kepada mereka. (Kanzul Fawâ id juz 2 hal 168) Imam Ali as: Keadilan adalah sebuah pondasi yang dengannya berdiri tegak dunia (alam). maka ia adalah orang yang adil. maka dia telah sempurna kepribadiannya. karenanya keadilan lebih mulia dan utama. (Ghurarul Hikam hadis no 1954) Imam Ali as: Dengan keadilan maka rakyat akan mendapatkan kebaikannya. berbicara dengan mereka namun tidak berdusta. sedangkan kedermawanan mengeluarkannya dari tempatnya ke tujuannya yang benar. (Al Khishâl hal 208) Siapa yang berteman dengan seseorang dengan baik sebagaimana ia juga ingin diperlakukan demikian. keadilan merupakan sebuah kaidah umum sedangkan kedermawanan adalah kasuistik.

. Al Anbiya’ 37) Dan mausia mendo’a untuk kejahatan sebagaimana ia mndo’a untuk kebaikan. (Ghurarul Hikam hadis no 1937) Imam Jakfar Shadiq as: Ayahku berkata: jika kamu berkeinginan untuk berbuat kebaikan. 340 hadis no 698) Imam Ali as: Tergesa-gesa itu menyebabkan ketergelinciran. 340 hadis no 697) Rasulullah saw: Perlahan-lahan itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan. (Ghurarul Hikam hadis no 432) Imam Ali as: Dengan tergesa-gesa akan banyak ketergelinciran ke dalam kesalahan (Ghurarul Hikam hadis no 9740) Imam Ali as: Bersama kesabaran dan perlahan-lahan akan datang keselamatan . (Al Kafi juz 2 hal 146 hadits no 11) Imam Jakfar Shadiq as: Keadilan itu lebih manis dari madu. (Al Kafi juz 2 hal 142 hadits no 4) Imam Ali as: Perlahan-lahan itu terpuji dalam segala sesuatu kecuali dalam (memanfaatkan) kesempatan untuk kebaikan.Imam Jakfar Shadiq as: Keadilan itu lebih manis dari air yang diminum oleh orang yang sedang kehausan. (Al Kafi juz 2 hal 142 hadits no 3) Manusia telah diciptakan (dengan tabiat) tergesa-gesa. maka hendaklah kalian tidak tergesagesa. Aku akan tunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran-Ku. lebih lembut dari mentega dan lebih wangi dari minyak misik. Al Isra’ 11) Rasulullah saw: Sesungguhnya yang mencelakakan banyak orang itu adalah ketergesa-gesaan. (Al Mahâsin juz 1 hal. (Al Kafi juz 2 hal 147 hadits no 15) Rasulullah saw: Sesungguhnya Allah SWT menyukai kebaikan yang disegerakan. Jikalau mereka bersabar dan menahan diri. (QS. (Al Mahâsin juz 1 hal. maka tak ada seorang pun yang celaka. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. karena kamu tidak mengetahui apa yang akan terjadi (kemudian). maka bersegeralah. (QS.

(Al Khishâl hal 100 hadits no 52 ) Imam Ali Al Hadi as di saat ditanya oleh Ibnus Sikkit tentang mukjizat Nabi Musa yang merubah tongkatnya menjadi ular dan tangannya bersinar cahaya. yang tuli. maka mengapa masih ada ujub? (Amâliy Syeikh Shaduq hal 16) . maka Allah membekali Nabi-Nya dengan sesuatu yang mengalahkan sihir mereka dan tak seorang pun dapat melawannya. (Al Kafi juz 1 hal 24 hadits no 20) Imam Jakfar Shadiq as: Mukjizat itu tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada para Nabi. (‘Ilalusy Syara i’ juz 1 hal 362) Imam Ali as: Bagaimana manusia itu bisa membanggakan dirinya padahal awal (keberadaannya) adalah air sperma yang menjijikan dan akhir dari kehidupannya adalah bangkai yang berbau busuk sementara antara ke duanya dia merupakan toilet berjalan yang membawa kotoran dalam dirinya. sementara Nabi Isa dilengkapi dengan mukjizat pengobatan dan Nabi Muhammad dengan keindahan bahasa dan tutur katanya? Beliau mejawab: Sesungguhnya Allah SWT maha tahu kepada siapa nabi-Nya diutus Nabi Musa diutus pada kaum yang memiliki kehebatan dalam sihir.dan bersama denagn ketergesa-gesaan akan datang penyesalan. maka mereka membutuhkan pengobatan. Adapun Nabi Isa Allah SWT utus pada kaum yang banyak menderita penyakit berat yang menyebabkan mereka tidak bisa bangun dari tempatnya. Rasul dan Imam demi membedakan antara yang benar dengan yang palsu dan bohong. yang bisu dan bahkan menghidupkan yang telah mati dengan izin Allah SWT. (Tuhafatul ‘Uqûl hal 285) Imam Jakfar Shadiq as: Jikalau perjalanan di atas jembatan (Shirath) itu adalah sebuah kebenaran. Nabi Isa berhasil mengobati mereka yang demikian. Begitu pula dengan Nabi Muhammad saw yang diutus pada kaum yang memiliki keahlian dan kepiawaian dalam berkhotbah dan bertutur kata (syair) maka Allah membekali Nabi kita dengan nasehat dan kata hikmah yang mengalahkan mereka dan membuktikan kebenaran apa yang dibawanya. (Ghurarul Hikam hadis no 9666) Imam Mohammad Al Baqir as: Tutuplah jalan menuju ujub itu dengan pengetahuan akan (hakikat) dirimu (makrifatun nafs).

184) Imam Mohammad Al baqir as: Anggaplah ketaaan yang banyak kepada Allah yang kamu lakukan itu sedikit demi mendidik diri agar tidak sombong dan demi mendapatkan ampunan (dari Allah) (Tuhaful Uqul 385) Imam Jakfar Shadiq as: Iblis yang terkutuk berkata kepada para bala tentaranya: jika aku sudah berhasil mengganggu anak cucu Adam sehingga ia melakukan tiga hal. 132 Hadits No. janganlah engkau merelai dirimu sehingga banyak yang marah padamu. (Ghurarul Hikam hadis no 62) Imam Ali as: sebuah perbuatan jelek yang engkau rasakan sebagai sebuah kejelekan lebih baik di sisi Allah dari pada sebuah kebaikan yang menjadikanmu membanggakan diri sendiri. Tiga hal itu adalah sebagai berikut: o o o Dia memiliki anggapan bahwa amal (baik) nya banyak Dia melupakan dosanya Dia dikuasai oleh sifat ujub (Al Khishâl hal 112 ) Imam Ali as: Tidak ada kesendirian lebih menakutkan dari pada ujub (Nahjul Balaghah.Rasulullah saw menyifati orang yang berakal dengan mengatakan: Menganggap banyak kebaikan orang lain yang sedikit dan menganggap sedikit perbuatan baik sendiri yang banyak. (Mustadrak Al Wasa il Juz 1 Hal. sebab semuanya akan tertolak. maka aku tidak ambil pusing lagi atas pekerjaan apapun yang ia lakukan. (Ghurarul Hikam hadis no 954) Imam Ali: Membanggakan diri itu adalah sebuah kebodohan. (Nahjul Balaghah. kata-kata Hikmah No 46) Imam Ali as: waspadalah. (Ghurarul Hikam hadis no 2642) . kata-kata Hikmah No 113) Imam Ali as: Sifat membanggakan diri pada hakikatnya adalah menampakkan kekurangan.

(Ghurarul Hikam hadis no 879) 3. (Ghurarul Hikam hadis no 515) 2.Imam Ali as: buah dari pada ujub adalah permusuhan. kata-kata Hikmah No 167) Imam Baqir dan Imam Shadiq as: Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Ada di antara hambaku yang memohon dari-Ku agar dapat melakukan sebuat perbuatan baik yang Aku cintai. maka ia akan binasa. (Ghurarul Hikam hadis no 8056) Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka pelajaran bagi orang-orang yang berakal. (Ghurarul Hikam hadis no 4606) Imam Ali as: Membanggakan diri itu lawan kebenaran dan merusak kecerdasan. namun Aku tidak berikan (kesempatan) itu kepada-Nya agar dia tidak memiliki sifat ujub atas perbuatannya. 68 hadits no 179) Imam Jakfar Shadiq as: Siapa yang dirasuki sifat ujub. (Nahjul Balaghah. (Al Kafi juz 2 hal 313 hadits no 2) 1. (QS Yusuf 111) . (Tuhafatul ‘Uqûl hal 74) Imam Ali as: Ujub itu merusak akal. Husein bin Said hal. Imam Ali as: I’tibar itu akan menghasilkan keterpeliharaan dari dosa dan maksiat (ishmah). Imam Ali as: Terus-menerus mengambil pelajaran (i’tibar) akan mencerahkan dan menjauhkan diri dari maksiat dan dosa. (Ghurarul Hikam hadis no 726) Imam Ali as: Ujub itu menghalangi pertambahan dan perkembangan. 2. 3. (Az-Zuhdu. maka akan sedikit ketergelincirannya dalam kesalahan. Imam Ali as: Siapa yang banyak melakukan i’tibar.

maka ia selamat. maka ia akan mengambil pelajaran dan siapa yang mengambil pelajaran maka ia akan menyingkirkan dirinya dari keramain (uzlah) dan siapa yang menyingkirkan dirinya dari keramaian. (Ghurarul Hikam hadis no 7589) Imam Ali as: Ambillah pelajaran dari perlakuan Allah terhadap kaum-kaum yang sombong sebelum kalian. (QS An Nur 44) Imam Ali as: Terdapat pelajaran (penting) pada perubahan dan perputaran dunia. (Ghurarul Hikam hadis no 7837) Imam Ali as: Mengambil pelajaran itu adalah pengingat yang tulus. Sungguh hal itu merupakan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. (Nahjul Balaghah. maka ia akan memandang dengan benar dan siapa yang memandang dengan benar ia akan memahami dan siapa yang memahami maka ia akan tahu (memiliki ilmu) (Nahjul Balaghah. (Nahjul Balaghah. (Biharul Anwar juz 78 hal 92 hadits no 101) Imam Ali as: siapa yang mengambil pelajaran. dimana Allah menurunkan kepada mereka azab dan siksa serta murka-Nya. maka pasti engkau akan menjaga (memperhatikan) yang tersisa dari usiamu. (Kanzul Fawâ id juz 2 hal 36) Imam Ali as: Seorang mukmin memandang dunia dengan pandangan untuk mengambil pelajaran darinya dan memanfaatkannya untuk sekedar menutupi kebutuhan (kelaparan) dirinya. kata-kata Hikmah No 367) Imam Ali as: orang yang tidak memiliki ilmu (jahil) sedikit dapat mengambil pelajaran. (Biharul Anwar juz 78 hal 92 hadits no 101) Imam Ali as: Mengambil pelajaran itu akan menuntun kepada kebenaran. khotbah No 192) Rasulullah saw: Ambillah pelajaran! Sungguh tidak akan lagi azab seperti yang menimpa orang-orang sebelum kalian. (Ghurarul Hikam hadis no 6453) Imam Ali as: Andaikan kamu mengambil pelajaran dari usia yang telah engkau sia-siakan. Siapa yang berfikir. kata-kata Hikmah No 208) .Allah menjadikan malam dan siang silih berganti.

(Tuhafatul ‘Uqûl hal 364) . maka begitu juga para budak dunia tidak memiliki ketertarikan (semangat) untuk beribadah dan tidak merasakan manisnya karena apa yang ia rasakan dari manisnya dunia. (Tuhaful ‘Uqûl hal 507) Rasulullah saw: Penyakit ibadah itu adalah tenggang waktu (kosong tanpa ibadah) (Tuhaful ‘Uqûl hal 6) Imam Jakfar Shadiq as: Janganlah kalian memaksakan pada diri kalian untuk (melakukan) ibadah. (‘Uddatud Dâ’iy hal. (Al Kafi juz 2 hal 82 hadits no 2) Rasulullah saw: Ibadah yang paling utama adalah (belajar) ilmu pengetahuan. (Al Khishâl hal 30 hadits no 104) Rasulullah saw: Ibadah yang paling besar pahalanya adalah yang paling berat (susah) (Qurbul Isnâd hal.141) Imam Ali as: Ibadah yang paling utama adalah (menjaga) kesucian dan kemuliaan diri (‘afâf). (Al Kafi juz 2 hal 468 hadits no 8) Imam Ali as: Ibadah paling utama adalah mengalahkan kebiasaan (buruk) (Ghurarul Hikam hadis no 2873) Imam Ali as: Ibadah paling utama adalah sikap zuhud (Ghurarul Hikam hadis no 2872) Imam Jakfar Shadiq as: Ibadah paling utama adalah mengenal Allah dan rendah hati pada-Nya.Nabi Isa as: Dengan sejujurnya aku katakan kepada kalian: sebagaimana seorang sakit yang tidak merasa tertarik kepada makanan yang lezat pada saat ia sedang sakit. 135 hadis 475) Rasulullah saw: Ibadah yang dilakukan dengan tetap memakan makanan haram sama dengan bangunan yang dibangun di atas pasir atau di atas air.

Imam Jakfar Shadiq as: Ibadah paling utama adalah berfikir (merenung) tentang Allah dan kekuasaan-Nya. (Al Kafi juz 2 hal 55 hadits no 3) Imam Jakfar Shadiq as: Demi Allah tidak ada ibadah yang melebihi ketinggiannya di sisi Allah dari menyerahkan (menunaikan) hak seorang mukmin. (Al Ikhtishâsh hal 28) Imam Jakfar Shadiq as: Orang yang paling abid adalah orang yang mendirikan kewajiban-kewajibannya (Al Khishâl hal 16 hadits no 56) Imam Ali Ar Ridha as: Bukanlah ibadah itu dengan banyak berpuasa dan melaksanakan shalat, namun ibadah itu dengan banyak bertafakkur dalam hal Allah SWT. (Tuhaful ‘Uqûl hal 442) Imam Mohammad Al Jawad as: Ibadah yang paling utama adalah ikhlas. (Tanbîhul Khawâthir juz 2 hal. 109)

Imam Jakfar Shadiq as: Pelaku ibadah itu ada tiga macam; sekelompok orang beribadah kepada Allah karena takut, maka itu adalah ibadah para budak. Sekelompok orang beribadah kepada Allah karena mengharapkan pahala, maka itu adalah ibadah para pedagang (pekerja Sekelompok orang beribadah kepada Allah karena cinta kepada-Nya, maka itu adalah ibadah orang-orang merdeka dan paling utamanya ibadah. (Al Kafi juz 2 hal 84 hadits no 205) Imam Jakfar shadiq as: siapa yang mematuhi seseorang dalam hal maksiat kepada Allah, maka ia telah menyembahnya. (Al Kafi juz 2 hal 398 hadits no 8) Imam Mohammad al Jawad as: Siapa yang mendengarkan pembicara maka ia telah menyembahnya, jika pembicara itu bersumber dari Allah maka ia telah menyembah Allah dan jika bersumber dari setan, maka ia telah menyembah setan. (Al Kafi juz 6 hal 434 hadits no 24)

Nabi Isa Al masih berkata pada seorang laki-laki: apa yang kamu sedang kerjakan ? dia menjawab: saya beribadah. Beliau bertanya lagi: siapa yang mencukupkan kebutuhan keseharianmu? Dia menjawab: saudaraku. Beliau berkata: saudaramu lebih abid darimu. (Tanbîhul Khawâthir juz 1 hal. 65) Rasulullah saw: Ibadah itu memiliki sepuluh bagian; sembilan bagian darinya adalah mencari rezeki yang halal. (Biharul Anwar juz 103 hal 18 hadits no 81) Rasulullah saw: Pandangan seorang anak kepada kedua orang tuanya yang didasari kecintaan kepada keduanya adalah ibadah. (Tuhafatul ‘Uqûl hal 46) Rasulullah saw: Memandang seorang alim itu adalah ibadah, memandang seorang pemimpin yang adil itu adalah ibadah, memandang kedua orang tua dengan penuh kecintaan dan kasih sayang adalah ibadah dan memandang saudara sesama yang engkau cintai karena Allah adalah ibadah. (Amâli Syaikh Thusi hal 454) Rasulullah saw: Bebaik sangka kepada Allah SWT merupakan ibadah kepadaNya. (Ad Durratul bâhirah hal 18) Imam Ali as: Berfikir (merenung) dalam hal penciptaan langit dan bumi merupakan ibadahnya para mukhlisin. (Ghurarul Hikam hadis no 1792) Imam Ali as: Termasuk ibadah bertutur kata yang lembut dan menebarkan salam. (Ghurarul Hikam hadis no 3421) Imam Jakfar Shadiq as: Sesungguhnya di atas sebuah ibadah terdapat ibadah yang lebih utama. Namun kecintaan kepada kami Ahlul Bayt adalah ibadah yang paling utama. (Al Mahâsin juz 1 hal. 247 hadis no 462)

Rasulullah saw: tidak (sempurna) ibadah tanpa keyakinan. (Kanzul Fawâ id juz 1 hal 55) Rasulullah saw: Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, jika engkau tidak melihat-Nya, maka ketahuilah bahwa Dia melihatmu. (Kanzul ‘Ummâl hadits no 5250) Imam Ali as: Bukanlah sebuah kebaikan ibadah yang tidak didasari oleh ilmu pengetahuan. (Tuhafatul ‘Uqûl hal 204)

Imam Ali Zainal Abidin as: tidak (sempurna) ibadah kecuali dengan ilmu pengetahuan. (Tuhafatul ‘Uqûl hal 280)

Dan Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah pada-Ku (QS Adz Dzâriyât 56) Rasulullah saw: Cukuplah ibadah itu menjadi kesibukanmu. (Tuhafatul ‘Uqûl hal 35) Rasulullah saw: Tuhan kalian berfirman: Wahai anak cucu Adam gunakan semua waktu kalian untuk ibadah pada-Ku niscaya aku akan penuhi hati kalian dengan kekayaan dan tangan kalian dengan rezeki. Wahai anak cucu Adam janganlah kalian menjauh dari ibadah pada-Ku karena aku akan memenuhi hati kalian dengan kefakiran dan dua tangan kalian dengan kesibukan. (Kanzul ‘Ummâl hadits no 43614) Imam Ali as: jika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan mengilhamkan kepadanya ibadah yang baik. (Ghurarul Hikam hadis no 4066) Imam Ali as: Ibadah itu lima perkara: mengosongkan perut, membaca Al Quran, Mendirikan shalat malam, merendah kepada Allah di waktu pagi dan menangis karena takut kepada Allah. (Mustadrakul Wasâ il juz 11 hal. 244 hadis no 12875) Peran Ilmu dan Keyakinan dalam Ibadah Rasulullah saw: tidak (sempurna) ibadah tanpa keyakinan. (Kanzul Fawâ id juz 1 hal 55) Rasulullah saw: Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, jika engkau tidak melihat-Nya, maka ketahuilah bahwa Dia melihatmu. (Kanzul ‘Ummâl hadits no 5250) Imam Ali as: Bukanlah sebuah kebaikan ibadah yang tidak didasari oleh ilmu pengetahuan. (Tuhafatul ‘Uqûl hal 204) Imam Ali Zainal Abidin as: tidak (sempurna) ibadah kecuali dengan ilmu pengetahuan. (Tuhafatul ‘Uqûl hal 280)

Rasulullah saw: Jagalah diri kalian (dari gangguan orang lain) dengan berburuk sangka kepada mereka. (Biharul Anwar juz 77 hal 158 hadits no 142) Imam Ali as: Jika kebaikan menjadi fenomena umum pada suatu zaman dan orang-orang yang hidup di zaman itu, kemudian ada satu orang yang berburuk sangka pada seseorang yang tidak ada tanda-tanda ia telah melakukan kesalahan (dosa) maka ia telah berlaku dhalim. Namun jika kejelekan menjadi fenomena umum dan ada orang yang berbaik sangka pada seseorang maka ia telah tertipu. (Nahjul Balaghah, kata-kata Hikmah No 114) Imam Musa Al Kadhim as: Jika kebejatan telah mengalahkan kebenaran, maka tidak seorang pun berhak untuk berbaik sangka pada orang lain kecuali ia memang mengetahui kebaikan darinya. (Al Kafi juz 5 hal 298 hadits no 02)

Diriwayatkan dari Imam Ali as, “Pilihlah (keuntungan) akhirat, niscaya dunia mendatangimu dalam keadaan hina (tunduk). Imam Ali as berkata, “Mengingat akhirat merupakan obat dan kesembuhan, sedangkan mengingat dunia merupakan penyakit paling parah. Diriwayatkan dari Imam Ali as, “Barangsiapa sering mengingat akhirat, niscaya maksiatnya berkurang.

Imam Shadiq as berkata, “Manusia hidup lantaran kebaikan lebih banyak daripada mereka hidup lantaran umur mereka, dan mereka meninggal lantaran dosa lebih banyak daripada mereka meninggal lantaran ajal mereka.”

Imam Ali as berkata, “Dengan sedekah, ajal dapat dilonggarkan.”

Imam Ali as berkata, “Rasulullah saw melarang untuk mempekerjakan seseorang sebelum orang itu diberitahu berapa upahnya.”

sedangkan mengingat dunia merupakan penyakit paling parah. “Rasulullah saw melarang untuk mempekerjakan seseorang sebelum orang itu diberitahu berapa upahnya. “Barangsiapa sering mengingat akhirat.” Diriwayatkan dari Imam Ali as. Imam Ali as: Puasa itu hendaknya seseorang mencegah diri dari yang diharamkan oleh Allah sebagaimana mencegah diri dari makan dan minum.” Imam Ali as berkata. “Manusia hidup lantaran kebaikan lebih banyak daripada mereka hidup lantaran umur mereka. “Pilihlah (keuntungan) akhirat. Imam Ali as berkata.Diriwayatkan dari Imam Ali as. niscaya dunia mendatangimu dalam keadaan hina (tunduk). . “Mengingat akhirat merupakan obat dan kesembuhan. “Puncak budi pekerti adalah al-Itsar (mengutamakan orang lain atas diri sendiri). dan mereka meninggal lantaran dosa lebih banyak daripada mereka meninggal lantaran ajal mereka. maka tidak akan berguna bagiku ia meninggalkan makan dan minum demi diri-Ku. Imam Ali as berkata. niscaya maksiatnya berkurang. “Jika engkau hendak memutus hubungan persaudaraan dengan saudaramu. maka simpanlah untuknya sisa kecintaan hatimu terhadapnya. “Puncak budi pekerti adalah al-Itsar (mengutamakan orang lain atas diri sendiri).” Rasulullah saw: Siapa yang anggota tubuhnya tidak berpuasa (mencegah diri) dari hal-hal yang Aku haramkan. Imam Shadiq as berkata.” Diriwayatkan dari Imam Ali as. Diriwayatkan dari Imam Ali as. Barangkali. suatu hari nanti engkau akan kembali menjalin hubungan (persaudaraan) dengannya.

Pada hadits Qudsi yang berhubungan dengan Isra’ Mi’raj disebutkan: Aku heran pada hamba yang (banyak) tertawa padahal dia tidak tahu apakah Aku rela atau murka padanya. maka hilanglah kewibawaannya. Imam Baqir as: jika engkau tertawa terbahak-bahak maka setelah itu berdoalah: Ya Allah janganlah Engkau memurkaiku. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertaqwa. Imam Jakfar Shadiq as: Senyum adalah tertawanya seorang mukmin. (Q.Rasulullah saw: Hindarilah olehmu banyak tertawa. Imam Jakfar Shadiq as: Tertawa terbahak-bahak itu adalah dari (perbuatan) Setan. S Al . Imam Hasan Askari as: Termasuk kebodohan tertawa tanpa sebab. Imam Ali as: Siapa yang banyak tertawa. Imam Jakfar Shadoq as: Siapa yang tersenyum di hadapan saudaranya (sesama muslim) maka ia telah melakukan sebuah kebajika. Rasulullah saw: Andaikan kalian tahu apa yang aku ketahui niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. karena ia akan mematikan hati. Imam Ali as: Tertawa Nabi itu adalah tersenyum.

Rasulullah saw: Siapa yang berpuasa sunnah satu hari maka tidak akan sepadan pahala yang diberikan kepadanya sekalipun emas sepenuh bumi. Rasulullah saw berwasiat pada Abu Dzar ra: Pelankan suaramu di saat bersama jenazah. karena sejelekjelek suara adalah suara keledai. maka sama (pahalanya) dengan yang berpuasa satu bulan penuh. dalam perang dan membaca Al Quran. menundukkan pandangan. Kecuali pada hari perhitungan nanti. merendahkan suara dan perlahan (sedang) dalam berjalan. (Q.S Luqman 19) Rasulullah saw: Sesungguhnya Allah menyukai suara yang pelan (rendah) dan membenci suara keras. . karena Allah SWT berfirman: Siapa yang berbuat satu kebajikan.Baqarah 183) Rasulullah saw: Hendaknya kalian berpuasa karena ia akan menguatkan otot dan menghilangkan penyakit. Dan sederhanakanlah dalam jalanmu dan rendahkanlah suaramu. Imam Ali as: Tiga ciri kewibawaan. maka dia tidak akan mati kecuali setelah mendapatkan musibah yang sama. maka ia akan mendapatkan (pahala) sepuluh kalinya Imam Jakfar Shadiq as: siapa yang menghina saudaranya yang tertimpa musibah. Rasulullah saw: siapa yang berpuasa sunnah satu hari karena mengharap keridhaan Allah maka ia berhak mendapatkan ampunan Allah SWT Rasulullah saw: Siapa yang berpuasa tiga hari setiap bulan.

putra Nabi meninggal.Imam Ali as: Merendahkan suara. memejamkan mata. karena hal itu aakan meringankannya. Rasulullah saw: Meratap adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka ada yang mengatakan kepada beliau: Wahai Nabi apakah Anda menangis padahal Anda melarang nya? Nabi menjawab: ini bukanlah tangisan (yang dilarang) ini adalah kasih sayang. berjalan dengan sedang (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat) merupakan ciri-ciri keimanan dan keberagamaan yang baik. Imam Hasan as: Musibah itu merupakan kunci untuk mendapatkan pahala. Nabi saw menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. maka dia tidak akan mendapatkan rahmat) Imam Ali as meriwayatkan. Rasulullah saw: siapa yang bersikap zuhud dalam urusan dunia maka akan mudah (ringan) baginya segala yang menimpa dari musibah. Rasulullah saw: Siapa yang merasa berat di saat ditimpa musibah. Rasulullah saw: Menyembunyikan musibah. maka hendaklah mengingat musibah yang menimpaku. penyakit dan sedekah adalah bagian dari khazanah kebaikan. Siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak akan disayang (siapa yang tidak memiliki rahmat. Aisyah : di saat Ibrahim. bahwa Rasulullah saw bersabda: dua suara terkutuk dan menjadikan Allah SWT murka. . teriakan dan ratapan di saat mndapatkan musibah dan nyanyian di saat mendapatkan kenikmatanm.

Wahai orang-orang yangberiman jika kalian diseru untuk melakukan shalat di hari Jumat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat atas Nabi wahai orangorang yang beriman bershalawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam padanya (Q. maka Allah akan menyetempel pada hatinya. bahwa dirinya tidak mendapatkan taufik untuk melakukan shalat malam: “Engkau adalah orang yang telah terbelenggu oleh dosa-dosamu” Imam Jakfar Shadiq as: sesungguhnya seseorang itu berbohong (pada siang hari) maka (akibatnya) ia tidak mendapatkan taufik untuk melakukan shalat malam (di malam harinya). Hal itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui (QS Al Jum’ah 9) Rasulullah saw: Siapa yang meninggalkan shalat Jumat tiga kali tanpa alasan. Rasulullah saw: siapa yang melakukan shalat jamaah maka hendaklah kalian berprasangka baik tentangnya. Tak ada seorang hamba yang sebelum tidur berniat untuk bangun pada malam hari. Lukman as menasihati putranya dengan mengatakan: lakukan shalat jamaah sekalipun engkau berada di atas ujung tombak.S Al Ahzab 56) Rasulullah saw: dimana saja kalian berada maka bershalawatlah padaku. karena shalawat kalian akan sampai padaku Imam Ali as bersabda pada orang yang berkata pada beliau. maka bersegeralah untuk mngingat Allah dan tinggalkan jual beli. namun dia tertidur (sampai pagi) kecuali tidurnya adalah sedekah Allah kepadanya dan dicatat untuknya pahala apa yang ia niatkan. . Rasulullah saw: Shalat Jumat merupakan haji bagi orang-orang miskin.

. Rasulullah saw: Hendaknya kalian melakukan qiyamullail karena ia merupakan kebiasaan rutin orang-orang yang sholeh sebelum kalian.S Al Isra’ 79) Rasulullah saw: Jibril selalu mewasiatkan padaku untuk melakukan shalat malam. menjadikan Allah SWT rela. menurunkan rahmat Allah dan berpegang teguh dengan akhlaq para nabi. Rasulullah saw: Allah tidak akan menerima shalat seorang hamba yang hatinya tidak hadir bersama badannya. perempuan yang sudah baliq yang shalat tanpa kerudung. hingga ia kembali kepadanya. Dan dari sebagian waktu malam hendaklah engkau melakukan shalat tahajjud sebagai amalan tambahan (sunnah) bagimu. istri yang membangkang pada suaminya dan suaminya murka padanya.Rasulullah saw: delapan gongan tidak diterima shalatnya: hamba yang lari dari tuannya. yang menahan diri untuk menunaikan kewajiban zakat. Sungguh ia merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah dan cara untuk menghindarkan diri dari dosa. sehingga aku merasa orang-orang baik dari umatku tidak akan tidur. mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji (Q. yang meninggalkan wudhu’. orang yang mabuk dan Zabiyn. karena sungguh hanya orang-orang yang merugilah yang tidak mendapatkan kesempatan melakukan sholat malam. Imam Ali as: Qiyamullail dapat menjadikan badan sehat. Rasulullah saw: dua rakaat ringan (sedikit waktu) yang dilakukkan dengan tafakkur (kesadaran) lebih baik dari pada shalat satu malam penuh. seorang pemimpin (imam) shalat yang dibenci oleh para makmumnya. Janganlah kamu tinggalkan sholat malam. yaitu orang yang menahan diri untuk membuang air kecil dan besar.

beliau menyuruh untuk mengumpulkan seluruh keluarga dan orang-orang dekatku. itu diakibatkan oleh dorongan hawa nafsu yang menguasainya. Pent.S Al-Muddatstsir 40 – 43) Rasulullah saw: tidaklah ada (pembeda) antara seorang mukmin dan kafir kecuali di saat ia meninggalkan shalat wajib secara sengaja atau meremehkannya (menunda-nundanya) sehingga tidak melakukannya. mewangikan dan memancing datangnya rezeki.) maka ia menangis dan mengatakan: wahai Abu Muhamamd andaikan engkau hadir dan menyaksikan di saat beliau akan menghembuskan nafas terakhirnya dan beliau telah memejamkan satu matanya.Sholat malam dapat memutihkan wajah. Imam Jakfar shadis as di saat ditanya tentang sebab orang yang meninggalkan shalat disebut dengan “kafir” sementara orang yang melakukan zina tidak demikian. . Setelah semuanya berkumpul beliau bersabda: sesungguhnya syafaat kami tidak akan diperoleh oleh orang yang meremehkan shalat. apa yang menyebabkan mereka masuk neraka “Saqar” mereka menjawab kami bukanlah orang yang mendirikan shalat. Di dalam surga mereka bertanya-tanya tentang para pendosa. (Q. Beliau menjawab: sebab orang yang melakukan zina dan maksiat lainnya. Abu Bashir: aku memasuki rumah Humaidah untuk mengucapkan bela sungkawa atas kesyahidan Abu Abdillah (Imam Jakfar Shadiq as. Imam Mohammad Al Baqir as: janganlah engkau meremekan shalat sebab Nabi saw di saat akan menghembuskan nafas terakhirnya bersabda: bukanlah dari umat ku orang yang meremehkan shalatnya. adapun orang yang meninggalkan shalat itu tidak akan meninggalkannya kecuali karena sikap meremehkan.

Imam Ali as: jika engkau tidak dapat menahan kantukmu sedangkan engkau sedang melakukan shalat. maka hentikanlah shalatmu dan tidurlah. padahal ia sadar dan tahu kepada siapa ia mengangkat tangannya dan di hadapan siapa ia berdiri. Aku heran pada tiga jenis hambaku. tidak sadar dari tidurnya) · Maka celakalah bagi orang yang shalat. mengantuk atau berat. sebab engkau tidak tahu (sadar) apakah engkau berdoa untuk (kemaslahatan) dirimu ataukah sebaliknya. yangmana mereka lalai dari (dalam) shalatnya. Merekalah orang-orang yang akan mewarisi .Pada hadits tentang kisah Isra’ MI’raj disebutkan: Wahai Ahmad. S Al-Mu’minun 9 dan 10) Cukup menjadi kemulian seeorang dalam agamanya di saat ia sangat memperhatikan (waktu) untuk mendirikan shalat. .S Al-Ma’ûn 504) · Dan orang-orang yang menjaga shalatnya. Imam Ali as. (Q. dalam surat yang beliau tulis untuk Mohammad bin Abubakar: perhatikanlah waktu shalat dan laksanakan shalat pada waktunya. yang memulai shalatnya dalam keadaan mengantuk. . karena semua itu adalah cirri kemunafikan dan Allah SWT di dalam Al Quran melarang kaum mukminin untuk melakukan shalat dalam keadaan mabuk (baca. . . . (Q. Imam Mohammad Al Baqir as: janganlah engkau mendirikan shalt dalam keadaan malas. janganlah engkau menyegerakan sebelum waktunya karena kelapangan waktumu (nganggur) dan janganlah engkau mengakhirkannya karena kesibukanmu! Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin yang khusyu’ dalam shalatnya (Al Mukminun 1-2) Rasulullah saw: tidaklah (dianggap) shalat (yang sempurna) orang yang tidak khusyu’ dalam shalatnya. .

Rasulullah saw: Allah mewahyukan kepadaku dengan firman-Nya: wahai saudara para Rasul dan saudara para pemberi peringatan peringatkanlah kaummu agar mereka tidak masuk rumahku dan rumah salah seorang hamba-Ku selama mereka masih memiliki tanggungan kedhaliman pada seseorang. Ketika seseorang bertanya kepada beliau. beliau menjawab: yaitu rendah hati di dalam shalat dan hendaknya seorang hamba menghadapkan (menghadirkan) hatinya secara utuh kepada Tuhannya Jakfar bin Ali Al Qummi: Rasulullah saw bila berdiri untuk melakukan shalat maka wajah beliau berubah menjadi merah karena takut kepada Allah SWT Imam Ali as jika berwudhu’ berubah wajahnya karena takut kepada Allah SWT Fatimah as tersengal-sengal nafasnya di saat melakukan shalat karena takut kepada Allah SWT Diriwayatkan bahwa Imam Hasan as berubah warnanya di saat berwudhu’. mengapa demikian? Beliau menjawab: sudah sepantasnya bagi orang yang berdiri dihadapan (Tuhan) pemilik ‘Arsy untuk menjadi pucat wajahnya dan gemetar seluruh sendinya. Di saat ditanya apa sebab yang menjadikannya demikian? Beliau menjawab: karena aku akan berdiri di hadapan Raja diraja yang Maha Agung. . Imam Ali bin Husain as bila berwudhu’ dan shalat wajahnya pucat pasi. sebab aku akan mengutuk dan menjauhkannya dari rahmat-Ku sepanjang ia melaksanakan shalat sampai ia menunaikan tanggungannya.Di saat Rasulullah ditanya tentang makna khusyu’ di dalam shalat. Abu Ayyub: Imam Abu Jakfar Al Baqir dan Imam Abu Abdillah Jakfar Ash Shadiq as di saat sedang melaksanakan shalat wajahnya berubah terkadang nampak pucat dan terkadang nampak merah seolah-olah beliau sedang berdialog dengan seseorang yang dilihatnya. gemetar sendi-sendinya.

Imam Mohammad Al Baqir as: Shalat adalah sarana untuk membuktikan ketulusan (ikhlas) dan penyucian diri dari sifat sombong. Jika benar. Rasulullah saw berkata tentang orang yang melaksanakan shalat namun tetap melakukan perbuatan keji dan munkar: Sesungguhnya shalatnya akan mencegahnya untuk melakukan perbuatan keji dan munkar suatu hari nanti dan setelah itu dia akan bertaubat. maka semua amal lainnya tidak akan dilihat lagi (dianggap tidak benar. maka amal lainnyapun akan diterima. Siapa yang sering kali mengetuknya. maka pasti dibukakan untuknya. maka engkau berarti mengetuk pintu raja yang perkasa. . maka baru akan dilihat pekerjaan lainnya dan jika tidak benar. Pent. Sungguh mengingat Allah itu adalah lebih besar dan Allah maha mengetahui apa yang kalian perbuat (QS Al Ankabut 45) Rasulullah saw: siapa yang shalatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Dia adalah perbuatan manusia yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. maka Iblis melihatnya dengan penuh kedengkian akan banyaknya rahmat Allah yang didapatkan olehnya Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Al KItab dan dirikanlah shalat. Imam Ali as: andaikan pelaku shalat tahu apa yang ia dapatkan dari keagungan Allah. Imam Mohammad Al Baqir as: sesungguhnya yang pertama kali dipertanggungjawabkan di sisi Allah adalah shalat. jika diterima.) Fathimah as: Allah mewajibkan shalat untuk membersihkan kalian dari sifat sombong. maka dia bertambah jauh dari Allah.Rasulullah saw: selama engkau mendirikan shalat. Sesungguhnya shalat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. maka pasti dia tidak ingin untuk mengangkat kepalanya dari sujudnya Imam Ali as: pada saat seseorang berdiri untuk melakukan shalat. Rasulullah saw: sesungguhnya tiang agama itu adalah shalat.

Tuhanku terimalah doa (ku) (QS Ibrahim 40) Rasulullah saw: setiap sesuatu memiliki wajah dan wajah agama kalian adalah shalat. Bila tiang-tiangnya kuat maka kuatlah seluruh sisi bangunanya 3582. maka damaikanlah diantara keduanya walaupun harus mengorbankan uangku. maka tidak ada sisi bangunan yang akan tegak berdiri. puasa dan sedekah? Yaitu mendamaikan yang sedang berselisih. Imam Jakfar Shadiq as: Sedekah (pemberian) yang disukai oleh Allah SWT adalah perbaikan di tengah masyarakat jika mereka telah rusak. karena perselisihan di antara mereka yang berselisih itu adalah membinasakan. (QS Al Baqarah 238) · Jika kalian telah melaksanakan shalat. . · Jagalah oleh mu shalat dan shalat pertengahan dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan taat pada-Nya. maka perbaiki dan damaikanlah (hubungan) dua orang saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat-Nya (QS Al Hujurat 10) Rasulullah saw: maukah kalian aku beritahukan perbuatan yang lebih utama dari shalat. Dan mendekatkan mereka jika mereka telah saling menjauhi Imam Jakfar Shadiq as berkata kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Mufadhdhal: jika engkau mendapatkan dua orang pengikutku yang berseteru. sungguh shalat itu bagi orang-orang mukmin memiliki waktu yang telah ditentukan (QS An NIsa’ 103) · Tuhanku. Ketika kalian telah (merasa) tenang maka dirikanlah shalat.Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. jadikanlah aku orang yang mendirikan shalat dan begitu pula anak keturunanku. maka ingatlah Allah dalam keadaan berdiri. Ia laksana tiangtiang sebuah bangunan. dan jika tidak kuat dan pecah. Imam Ali as: Shalat adalah sarana untuk menurunkan rahmat Allah SWT Shalat merupakan bentuk pengorbanan (upaya mendekatkan diri kepada Allah) bagi setiap orang yang bertakwa Imam Mohammad Al Baqir as: Shalat adalah tiang agama. duduk dan berbaring.

kecuali nafsu yang di beri rahmat oleh Tuhanku yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Qs. S. karena hal itu akan menghilangkan kemunafikan (dari kalian) . Al Anfar 61) Imam Ali as: Menurutku perdamaian –selama tidak mencoreng nama baik Islam. Rasulullah saw: keraskanlah suara kalian di saat membaca shalawat kepadaku. Imam Ali as: Barang siapa yang jiwanya mulia maka kecillah dunia di kedua matanya. Rasulullah saw: Bershalawat kepadaku dan kepada keluargaku akan mengjilangkan kemunafikan. maka ia tidak akan menghinakannya dengan maksiat. Yusuf:53) JIka mereka menawarkan diri untuk berdamai. Imam Ali as: Barang siapa yang mulia jiwanya. sungguh DIa maha mendengar dan mengetahui (Q. Imam Ali as: Barang siapa yang memuliakan jiwanya. maka mudahlah baginya menngabaikan (keinginan) syahwatnya.lebih efektif dari peperangan. Ia merupakan wasiat terakhir para nabi.Imam Jakfar Shadiq as: pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah shalat. karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan). maka terimalah dan bertawakkallah kepada Allah.

namun ia sendiri tidak melaksanakannya dan melarang (orang lain) bermaksiat kepada Allah. bahwa beliau tidak khawatir pada umatnya yang mukmin atau musyrik. Imam Ali as: tidaklah dianggap sebuah amalan sunnah sebagai sesuatu yang akan mendekatkan diri kepada Allah SWT jika akan mengganggu pada yang wajib. dia berkata apa yang kalian lakukan dan melakukan apa yang kalian ingkari. Imam Ali as: Manusia (hari ini) sampai nabi Adam as berada dalam kesamaan hak. namun ia sendiri melasanakannya.Imam Ali as: Orang yang paling jelas kemunafikannya adalah orang yang menyuruh orang lain pada ketaatan. Rasulullah saw: Manusia itu satu dengan lainnya memiliki kedudukan yang sama (sejajar) laksana gigi-gigi sisir. Imam Ali as: Tidak ada kelonggaran untuk yang wajib dan tidak ada keharusan (pemaksaan) untuk yang sunnah. begitu pula seorang musyrik ia akan dibinasakan oleh Allah karena kemusyrikannya. maka tinggalkanlah. . namun ia sendiri tidak melaksanakannya dan melarang (orang lain) bermaksiat kepada Allah. namun ia sendiri melasanakannya. Imam Ali as: Rasulullah saw bersabda padaku. Imam Ali as: Manusia adalah sama dalam haknya. Namun aku (sabda Nabi) khawatir kepada orang munafik yang pandai berbicara. Imam Ali as: orang yang paling dahsyat kemunafikannya adalah orang yang menyuruh orang lain pada ketaatan. sebab seorang mukmin akan dicegah oleh Allah (untuk melakukan pelanggaran) karena keimanannya. Imam Ali as: Apabila yang sunnah itu mengganggu yang wajib.

karena sesungguhnya banyak tidur itu akan menyebabkan kefakiran di hari Kiamat.. Imam Ali as: Perbanyaklah diammu. Aku memohon dapat melintasi sirotol mustakim maka aku mendapatkannya didalam shodakoh. salah seorang darinya mengajukan protes dengan mengatakan.persedikitlah tidurnya. dan aku memohon cahaya wajah maka aku mendapatkannya didalam sholat malam. Rasulullah saw: Jauhkanlah darimu banyak tidur. maka pemikiranmu akan luas. Imam Ali menjawab: Demi Allah sesungguhnya dalam pembagian harta rampasan perang (fay’) aku tidak menemukan (di dalam Al Quran) perbedaan antara Bani Israil dan Bani Ishak. hatimu akan bercahaya dan manusia akan selamat dari (gangguan) tanganmu. Imam Ali as: Alangkah (banyaknya) tidur yang menggagalkan program keseharian. Imam Ali as: Barang siapa yang takut …. beliau menjawab: Karena mereka berduaan dengan Allah maka Allah pun menyelimuti mereka dengan cahaya-Nya. Imam Ali Zainal Abidin as saat ditanya tentang sebab para pelaku shalat malam (tahajjud) adalah orang-orang yang paling bercahaya wajahnya. wahai Nabi aku wanita berbangsa Arab sementara orang ini non Arab?!. Imam Jakfar Shadiq as: Aku memohon cahaya hati maka aku mendapatkannya dalam bertafakkur dan menangis.Imam Ali as suatu hari membagi-bagi makanan dan sejumlah uang kepada dua orang wanita dalam jumlah yang sama di antara keduanya. Imam Mohammad Al Baqir as: Nabi Musa as bertanya kepada Allah. siapakah hamba yang Engkau benci? Allah menjawab: mereka yang menjadi bangkai di malam hari dan menjadi pengangguran di siang hari. .

Imam Musa Al Kadzim as: Janganlah kamu membiasakan kedua matamu banyak tidur. sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. dan sesungguhnya setiap orang sesuai dengan apa yang telah di niatkan. maka barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Jika tidak mendapatkan air maka bertayamumlah dengan debu.Az Zumar: 42) . Imam Ali as: Seorang muslim (selalu) tidur dalam keadaan suci dan tidak (selayaknya) tidur dalam keadaan jenabah. dan jika belum tiba ajalnya. maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang di tentukan. melainkan bersuci (terlebih dahulu). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir } (Qs. dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang menimpanya atau karena seorang wanita yang akan di nikahinya maka (buah) hijrahnya adalah apa yang ia niatkan berhijrah karenanya. karena sesungguhnya (banyak tidur) paling sedikitnya syukur didalam jasad. Imam Musa Al Kadzim as: Saesungguhnya Allah swt sangat marah terhadap hamba yang banyak tidur yang kosong. maka Allah akan mengutus malaikat-Nya untuk mendampinginya kembali ke jasadnya. karena sesungguhnya ruh seorang mukmin terbang ke pangkuan Allah SWT dan Allah SWT akan menemuinya dan memberi keberkahan padanya. · Dan Kami jadikan tidur mu untuk istirahat ( Qs. Rasulullah saw: Wahai manusia.Imam Jakfar Shadiq as: Banyak tidur menghilangkan agama dan dunia. Imam Hasan Al Askari as: Barang siapa yang lebih banyak tidur maka melihat mimpi. Jika ajalnya telah tiba maka Dia menjadikannya di dalam naungan Rahmat–Nya.An Naba’:9) · Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya.

pent.) kemudian tidur.Rasulullah saw: Tidur adalah saudara kematian. Jika ia mengerjakannya dan setan menimpakan penyakit padanya. 10 December 2010 00:00 Al-musthafa International University 1. janganlah engkau duduk di hadapan makanan kecuali dalam keadaan lapar! 2. Bangunlah (berhentilah) di saat masih ingin (melanjutkan)! . maukah kuajarkan kepadamu empat perkara yang akan menjadikanmu tidak perlu (lagi) pada obat dan dokter? beliau menjawab: Iya wahai Amirul mukminin. sementara penghuni surga tidak akan mati. Membuang air kecil/ besar Imam Ali as menasihati putranya Al Hasan: Wahai putraku. wudhu. Bersih Rasulullah saw: hendaknya salah seorang dari kalian tidak tidur dalam keadaan tangannya berlumuran (minyak). Imam Jakfar Shadiq as: Barang siapa yang mensucikan dirinya (baca. maka janganlah menyalahkan siapapun. hendaknya bertayamum dari debu yang ada di sekitarnya. Jika dia (lupa) dan ingat bahwa dirinya belum bersuci setelah di atas tempat tidurnya. Jika ia mengerjakan hal itu. Bersuci Rasulullah saw: Barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudhu’ dan meninggal dunia di malam itu. Imam Ali Ridha as: Sesungguhnya tidur itu penyegar otak dan pemberi kekuatan serta pilar baginya. maka dia syahid di sisi Allah. Imam Jakfar Shadiq as: Barang siapa yang mensucikan dirinya (baca.) kemudian naik ke tempat tidurnya. maka ia dicatat sebagai seorang yang sedang dalam keadaan shalat dan berdzikir kepada Allah SWT. Imam bersabda: 1. Imam Ali Al Hadi as: Bangun dan menghidukan malam (dengan ibadah) menjadikan tidur lebih nikmat. Adab Tidur Friday. wudhu. maka tempat tidurnya itu dihukumi sebagai masjid. maka tempat tidurnya itu dihukumi sebagai masjid. 3. 2. pent.

(segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami dan mematikan kami dan kepada-Nya kembali Imam Ali as: Niat adalah pondasi perbuatan (amal). Kunyahlah makanan itu dengan baik! jika kamu (hendak) tidur maka buanglah air besar/ kecil (terlebih dahulu) 4. (Ya Allah dengan nama-Mu aku mati dan hidup) dan jika bangun dari tidurnya. 6. Rasulullah saw: Barang siapa yang membaca { Al haakumuttakaa stur} ketika hendak tidur.Membaca dan berdoa ketika Hendak Tidur Rasulullah saw: Barang siapa yang membaca {Qul huwallahu ahad} ketika hendak tidur. Adapun Iblis. saudara-saudara. maka Allah mengampunkan dosa lima puluh tahun. maka dia mendapatkan penjagaan dari fitnah kubur. namun mata-mata mereka tetap terjaga menunggu wahyu dari Allah SWT. Beliau membaca: Al hamdulillahilladzy ahyaana ba’da ma amaatanaa wa ilaihin nusyuur. maka jagalah sebagaimana Engkau menjaga hamba-hamba-Mu yang shaleh. antek-antek dan orang-orang yang tidak waras. Rasulullah saw: Jika salah seorang dari kalian akan tidur maka katakanlah: Ya Allah jika Engkau cabut nyawaku dalam tidurku maka ampunilah! dan jika engkau mengembalikannya padaku. maka ingatlah apa yang telah kamu lakukan di hari itu dan apa yang telah kamu masukkan ke dalam perutmu. Kemudianlah ingatlah sesungguhnya kamu adalah mayat dan kelak akan dibangkitkan. . Para raja (penguasa) dan keluarganya tidur pada sisi kirinya untuk menjadikan makanan yang mereka makan itu tercerna dengan baik.Tidur Terlentang atau Sisi Kanan Imam Ali as: Tidur ada empat bentuk: Para Nabi as badan mereka tidur terlentang. Sedangkan orang mukmin tidur pada sisi kanannya menghadap arah kiblat. 5.Introspeksi (Muhasabah) Imam Jakfar Shadiq as: Jika kamu berbaring hendak tidur. Imam Zainal Abidin as: Tidak (dianggap) perbuatan (amal baik) kecuali dengan niat.3. tidur tengkurep. 4. 7 Berdoa ketika bangun dari tidur Hudzaifah: Nabi Muhammad saw ketika akan tidur membaca: bismikallaahumma amuutu wa ahyaa.

sedangkan niat itu adalah murni untuk Tuhan Semesta Alam. beliau menjawab: karena pada pelaksanaannya mungkin terdapay riya’ . maka mereka akan taat kepada Allah selamanya. mereka kekal. Rasulullah saw: Wahai Abu Dzar. kemudian Beliau membaca firman Allah swt: Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya. Imam Jakfar Shadiq as: Sesungguhnya kekalnya penghuni neraka di neraka karena niat mereka ketika di dunia seandainya mereka hidup abadi di dunia . . Imam Ali as: Karunia dari Allah sesuai dengan kadar niat. berniat (bertekad) lah untuk kebaikan sekalipun kamu tidak mengerjakannya. supaya tidak digolongkan pada orangorang yang lalai. Imam Jakfar Shadiq as saat ditanya sebab keutamaan niat seorang mukmin dari pada pelaksanaannya. Imam Jakfar Shadiq as: Sesungguhnya Allah swt akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar pada hari Kiamat sesuai niat mereka. maka dengan niat merekalah. Rasulullah saw: Paling utamanya perbuatan adalah niat yang benar. Begitu juga kekalnya penghuni sorga di Sorga karena seandainya mereka hidup abadi di dunia. Imam Mohammad Al Bagir as: Apabila Allah swt mengetahui kebaikan niat seseorang maka Allah menaunginya dengan penjagaan-Nya. maka mereka akan melakukan maksiat kepada Allah selamanya. Imam Ali as: Niat yang baik itu sendiri adalah sebuah (amal) perbuatan. maka Allah swt akan memberi (pahala) atas niat tidak seperti (pahala) yang di berikan atas perbuatan.Imam Jakfar Shadiq as: Badan tidak akan lemah (tidak mampu untuk melaksanakan) niat (tekad) yang kuat. yakni menurut niatnya.

Imam Jakfar Shadiq as: Seharusnya seorang hamba berniat yang tulus dalam setiap gerakan dan diamnya. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah (Qs. Rasulullah saw: Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah dari kesalahan dan dosa. sekalipun untuk tidur dan makan. Imam Ali as: Indahnya niat penyebab tergapainya cita-cita. Imam Jakfar Shadiq as: Barang siapa yang baik niatnya maka Allah akan menambahkan rezekinya. Al Mudassir:5) Rasulullah saw: Hijrah paling utama adalah berhijrah dari apa yang Allah benci. maka ia akan dianggap sebagai orang-orang yang lalai.Imam Ali as: Kebaikan niat adalah keindahan yang tersimpan (batin). Imam Ali as: Ketika niat telah rusak maka yang terjadi adalah penderitaan Imam Jakfar Shadiq as: Sesungguhnya seorang mukmin itu ketika berniat (untuk melakukan) dosa maka tertahanlah rezekinya. karena jika tidak demikian. Imam Jakfar Shadiq as saat ditanya tentang barometer ibadah yang apabila pelakunya mengerjakannya sudah dianggap dia telah melaksanakannya. Rasulullah saw: wahai Aba Dzar! Hendaklah kau niatkan kebaikan dalam dirimu untuk segala pekerjaan yang akan kau lakukan. beliau menjawab: kebaikan niat dalam ketaatan. . Rasulullah saw: Hijrah yang paling utama adalah berhijrah (meninggalkan) kejelekan. Imam Ali as: Niat yang jelek adalah penyakit yang tersimpan Imam Ali as: Ketika niat telah rusak maka sirnalah keberkahan.

maka keluar (pindah) lah darinya ke tempat lainnya! Rasulullah saw: seorang muslim yang Tidak bertegur sapa dengan saudaranya (dosanya) sama dengan menumpahkan darahnya. Hai hamba-hamba –Ku yang beriman… . jauhilah olehmu untuk tidak tegur sapa dengan saudaramu. Rasulullah saw: Hadiah akan mewariskan kecintaan. niscaya kalian akan saling mencintai. celakalah aku! Rasulullah saw: Hendaklah kalian saling memberi hadiah. . dengan menjelaskan. Imam Jakfar Shadiq as: Senantiasa Iblis berbangga ria selama dua orang muslim saling tidak tegur sapa. Imam Jakfar Shadiq as menjelaskan firman Allah SWT. karena sesungguhnya saling memberi hadiah itu akan menghilangkan kedengkian dalam diri kalian. Jika keduanya berdamai dan saling berpelukan.Rasulullah saw: Barang siapa yang lari (pindah) dari satu tempat ke tempat lainnya walaupun hanya sejengkal. Imam Ali as: Hadiah yang bermanfaat yang aku berikan untuk saudaraku yang muslim lebih aku sukai dari pada memberi sedekah dengan hal yang sama. Rasulullah saw: Wahai Abu Dzar. bahwa jika kalian berada di suatu tempat yang mana larangan Allah SWT dilanggar. karena sesungguhnya amalan tidak diterima dari orang yang tidak tegur sapa. akan melanggengkan persaudaraan dan menghilangkan kedengkian. maka berteriaklah Iblis dengan penuh penyesalan. maka baginya sorga bersama Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad saw. saling memberi hadialah kalian dan saling mencintailah kalian.

Jika salah seorang dari keduanya memulai untuk mengajak bicara saudaranya maka dia yang lebih dahulu masuk Sorga. Dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota.Rasulullah saw: Tidak (boleh) tidak tegur sapa lebih dari tiga hari. maka dialah yang berdosa dan terbebaslah yang memulai dengan salam itu dari dosa. Rasulullah saw: manusia menjadi tua (fisiknya) namun ada dua hal yang tetap menjadikannya muda. Rasulullah saw: Janganlah kalian saling membelakangi dan janganlah kalian saling memutuskan!. Jika keduanya bertemu dan salah seorang dari keduanya mengucapkan salam dan yang lain menjawabnya maka keduanya berhak mendapatkan pahala bersama. maka keduanya telah keluar dari Islam dan tidak ada lagi wilayah antara keduanya. kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman ( Qs Al Qashash: 59) . jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara! tidak tegur sapanya orang-orang mukmin itu hanya boleh tiga hari. Rasulullah saw: Tidak halal bagi seorang mukmin untuk tidak tegur sapa dengan saudarnya lebih dari tiga hari. Rasulullah saw: manusia menjadi tua (fisiknya). Jika (pada hari ke empat) keduanya masih tetap tidak saling tegur sapa maka Allah telah berpaling dari keduanya sampai keduanya berbicara. Rasulullah saw: Tidak boleh tidak tegur sapa lebih dari tiga hari. yaitu semangat untuk mengumpul harta dan keinginan untuk hidup abadi. yaitu semangat dan cita-cita. Namun jika lawannya tidak menjawab salamnya. Rasulullah saw: Setiap dua orang mukmin saling tidak tegur sapa sampai tiga hari. namun ada dua hal yang tetap menjadikannya muda.

Imam Jakfar Shadiq as: Empat perkara penyebab kepikunan sebelum waktunya. duduk diatas yang lembab. Yang satu karena kecintaan berlebihan mereka dan yang kedua karena kebencian dan permusuhan mereka padaku. memakan daging (bakar). engkau berfatwa pada manusia dengan pendapat (pribadi) mu dan engkau menjalankan ajaran agama dengan yang tidak engkau ketahui (baca. naik diatas tangga. Imam Jakfar Shadiq as: Dua perkara dapat membinasakanmu. Sebab membacanya dapat melebur dosa. tanpa ilmu).Rasulullah saw: beberapa hal menjadi faktor kebinasaan. Rasulullah saw: Sesungguhnya dinar dan dirham itu membinasakan orangorang yang sebelum kalian dan keduanya (juga) akan membinasakan kalian. kebenaran dengan kebatilan dan akhirat dengan dunia. Rasulullah Saw: bacalah al-Qur’an. Imam Ali as: Sesungguhnya kebinasaan orang-orang yang binasa sebelum kalian karena perbuatan maksiat mereka. hawa nafsu yang diikuti dan membanggakan diri sendiri. Imam Ali as: binasalah orang yang menjual keyakinan dengan keraguan. dan para pemimpin agama yang tidak melakukan tugasnya untuk melarang mereka. berhubungan badan dengan orang yang sudah lanjut usia. hidup dengan kikir. Imam Ali as: binasalah orang yang tidak mengenal kemuliaan dirinya. Imam Ali as: Binasalah dua golongan karenaku. Imam Ali as: Perasaan sumpek adalah separuh dari kepikunan. menyelematkan diri dari siksa dan menghalangi diri dari (masuk ke dalam) neraka .

yang terangkat dalam hijab Allah dan tersembunyi dari makhluk Allah Imam Jakfar Shadiq as: sesungguhnya qadha dan kadar adalah dua dari mahlukmahluk Allah. tidakkah lebih baik jika engkau menerimanya dan membalasnya dengan hadiah lain? Dengan demikian engkau tidak melukai hatinya dan merasa terhina. Rasulullah saw: Sebuah kehormatan bagi seseorang untuk saudaranya sesama muslim untuk menerima pemberian dari yang ada padanya tanpa memaksakan diri. tirai dari tirai Allah. rendahkanlah hatimu karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang merendahkan hati (tawadhu’) dan membenci orang-orang yang sombong. kecuali Allah akan menjadikan kebaikan dalam ketetapan tersebut Imam Ali as: orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat kelak adalah orang yang membenci ketetapan Allah Imam Ali as: kadar adalah satu rahasia dari rahasia Allah. maka Aisyah menolaknya karena kasihan padanya. maka hendaknya ia membaca al-Qur’an Imam Jakfar Shadiq as: tidaklah Allah menetapkan suatu ketetapan terhadap seorang mukmin. Namun Nabi menegurnya dengan mengatakan. dan bagian dari porsi Allah. kemudian ia rela dengannya. wahai Aisyah. Dan Allah menambahkan dalam ciptaan-Nya apa yang Ia kehendaki . Rasulullah Saw: Siapa di antara kalian yang berkeinginan untuk bercengkrama dengan Tuhannya. Seorang wanita miskin memberikan hadiah kepada Nabi melalui ummul mukminin Aisyah.Rasulullah saw: Seandainya dihadiahkan untukku betis binatang (sapi atau kambing) maka aku akan menerimanya.

tidak akan mendapatkan ampunan pada yang serupanya (yakni bulan Ramadan) pada tahun berikutnya kecuali dengan kehadirannya (wukuf) di Arafah. “Barangsiapa menjumpai bulan Ramadan. di bulan apa dirinya akan mendapatkan ampunan?” Imam Ja’far Shadiq as berkata. dan dia tidak akan keluar dari dunia (meninggal dunia) sebelum mendapatkan rezekinya secara sempurna. “Sesungguhnya orang sial itu adalah yang dicegah dari ampunan Allah di bulan yang agung ini. niscaya Allah akan memasukkan kekayaan ke dalam hatinya dan menyatukan segala urusannya.” Imam Ali as: Hendaknya kalian memperhatikan keikhlasan yang benar \dan keyakinan yang baik! Sebab keduanya adalah ibadah paling utama mereka yang dekat kepada Allah. “Barangsiapa menjalani hari-harinya. pasti Allah menjadikan di dalamnya anugerah dan cobaan. maka. berarti Allah telah menjauhkannya ( dari rahmat-Nya ). “Barangsiapa tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan. (Ghurarul Hikam Hadits No.” . niscaya Allah memasukkan kemiskinan di hadapannya. “Di dalam setiap kesempitan dan kelapangan (rezeki). “Barangsiapa tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan. dan dia tidak akan mendapatkan bagian dunia kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. sedangkan dirinya tidak diampuni. mencerai-beraikan segala urusannya.” Rasulullah saw bersabda. Dan barangsiapa menjalani hari-harinya.” Rasulullah saw bersabda—dalam khotbahnya saat tiba bulan Ramadan.” Rasulullah saw bersabda. sedangkan perhatian terbesarnya adalah akhirat.Rasulullah saw bersabda. 6159) Imam Shadiq as berkata. sedangkan perhatian terbesarnya adalah dunia.

” Imam Ali as berkata.” Rasulullah saw bersabda. dan setan-setan dibelenggu. “Sesungguhnya (Ramadan ) dinamakan ‘Ramadan’ karena membakar dosa-dosa. seperti seorang musuh yang memerangi musuhnya. “Perangilah nafsumu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. ‘Alhamdulillah’).” .” Imam Ali as berkata. mereka itulah orang-orang yang kenyang pada Hari Kiamat. niscaya seorang hamba akan menginginkan Ramadan itu setahun penuh. karena sesungguhnya orang yang paling kuat adalah orang yang dapat mengatasi nafsunya. pintu-pintu surga dibuka. pintu-pintu neraka ditutup. dan tidak ditutup sampai akhir malam darinya (bulan Ramadan).” Rasulullah saw bersabda. “Barangsiapa menyebut nama Allah saat mulai makan atau minum dan mengakhirinya dengan memuji Allah (mengucapkan. niscaya dia tidak dimintai pertanggungjawaban tentang kenikmatan makanan itu selamanya. “Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleah Allah dari seorang Mukmin yang bertobat atau seorang Mukminah yang bertobat Rasulullah saw bersabda. “Beruntunglah orang yang lapar dan bersabar. “Sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka di malam pertama bulan Ramadan. “Memasuki bulan Ramadan. “Seandainya mengetahui apa yang terdapat dalam bulan Ramadan.Rasulullah saw bersabda.” Rasulullah saw bersabda. dan tundukkanlah ia seperti seorang lawan yang menundukkan lawannya.” Rasulullah saw bersabda.

(At Targhiib wa at tarhiib Juz 1 Hal. maka tidak akan berguna bagiku ia meninggalkan makan dan minum demi diri-Ku. Imam Ali as berkata: “ Kebenaran itu tidak dapat difahami dari seseorang. ketahuilah kebenaran itu sendiri niscaya engkau akan mengenali penganutnya”.Rasulullah saw: Siapa yang anggota tubuhnya tidak berpuasa (mencegah diri) dari hal-hal yang Aku haramkan. Imam Ali as berkata: “Angan-angan itu bagaikan fatamorgana. 13) . 87 Hadis No. maka ketahuilah bagaimana kedudukan Allah baginya”. Imam Shadiq as berkata: “ barang siapa yang ingin mengetahui bagaimana kedudukannya di sisi Allah swt. (Al Firdaus juz 5 hal 242 no hadits 8075) Imam Ali as berkata: “ Air mata tidak akan mengering kecuali bagi orang yang berhati keras dan hati tidak akan menjadi keras kecuali dengan perbuatan dosa yang dilakukan berulang-ulang”. menipu orang yang melihat dan membuat putus asa orang yang berharap”. Rasulullah saw: Sesungguhnya Iblis berkata: Aku akan membinasakan manusia dengan dosa-dosa namun mereka membinasakan aku dengan istighfar. Ketika aku melihat hal itu aku akan membinasakan mereka dengan hawa nafsu dan mereka akan menyangka bahwasanya mereka orang yang mendapat petunjuk sehingga mereka tidak beristighfar.

lalu dia berpikir.Kesabaran dan kewibawaan adalah dua saudara kembar yang keduanya dihasilkan oleh semangat dan cita-cita yang tingginya. sedangkan untuk akherat ampunan dan sorga Rasulullah saw: sesaat bagi seorang alim yang bersandar ditempat tidurnya melihat amalannya. sabar ketika ditimpa cobaan adalah lebih agung daripada lalai ketika berada dalam kemakmuran. nilaimu pun akan bertambah”. Imam Ali as berkata: “ Sesungguhnya ilmu dan adab merupakan nilai jiwamu maka bersungguhlah dalam mempelajarinya dan tatkala semakin meningkat ilmu serta adabmu. Imam Jakfar Shadiq as: Mintalah kepada Allah swt kekayaan didunia dan kesehatan. (Nahjul Balaghah Katakata Hikmah No. dia mengikuti jalan yang terang dan menjauhi jurang terjal yang membinasakan . Sebab. lalu dia mengerti. maka beliau melakukan i’tikaf pada tahun berikutnya selama dua puluh hari. dia melihat. 16) Anas : Rasulullah saw jika tiba bulan Ramadhan dan sedang berada di kota Madinah (tidak musafir) maka beliau beri’tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan dan jika beliau sedang musafir. Setelah itu. (Kanzul Ummah Hadits No. 18091) Imam Ali as berkata. adalah lebih baik dari ibadahnya seorang ahli ibadah tujuh puluh tahun. “Sesungguhnya orang bijaksana adalah orang yang mendengar. “Kalian tidak akan menjadi orang-orang Mukmin sehingga kalian menganggap cobaan sebagai kenikmatan dan kemakmuran sebagai musibah. (Raudhatul Wa’idhiyn Hal. dan dia mengambil manfaat dengan pelajaran. 47) Imam Musa Kazim as berkata.

niscaya dia akan sengsara dan binasa Imam Ali as: Pelajarilah Kitab Allah! Sesungguhnya ia adalah sebaik-baik pembicaraan dan nasehat terhebat. dan kasar. agar kelak dia menjadi seorang yang sabar di masa tuanya Imam Ali as berkata. dan carilah obat dengan cahayanya sebab ia mengobati apa yang ada dalam hati. (At Targhiib wat Tarhiib Hal. keras. “Barangsiapa menekan nafsunya untuk memperbaikinya.Rasulullah saw bersabda: “ Segala amal penting yang tidak diawali dengan bacaan basmalah. Dan perindahlah dalam membacanya. 349 Hadis No. “Hamba Allah yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya dan yang paling lurus dalam menunaikan hak-hak-Nya. Dan barangsiapa mengabaikan nafsunya. tidak akan menghasilkan" Imam Musa Kazhim as berkata. (Ma’ânil Akhbâr hal 409) Rasulullah saw bersabda. Rasulullah saw: Siapa yang berpuasa sunnah satu hari maka tidak akan sepadan pahala yang diberikan kepadanya sekalipun emas sepenuh bumi. yaitu orang-orang yang dijadikan mencintai kebaikan dan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya Rasulullah saw: Hendaknya kamu membaca Al Qur’an. “Yang lebih diutamakan pada anak kecil (muda) itu seorang yang kuat. sungguh ia merupakan cerita terbaik Imam Ali as berkata. niscaya dia akan berbahagia. karena sesungguhnya hal itu merupakan cahaya bagimu di bumi dan simpanan (pahala) untukmu di langit. “ Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok”. 10) . sebab ia dapat menyejukkan hati. Pahami isinya. Kecuali pada hari perhitungan nanti.

bahwa bila seorang hamba hidupnya didominasi oleh ibadah padaku. Jika ia telah jatuh cinta pada-Ku dan Aku mencintainya. dan Aku jadikan hal itu mendominasi dirinya sehingga ia tidak pernah melupakan-Ku di saat orang-orang lupa pada-Ku.Rasulullah saw: Allah SWT berfirman. (Ghurarul Hikam hadis no 546) Imam Hasan as: Kewibawaan banyak dimiliki oleh orang yang banyak diamnya. minimalnya kelesalamatan. (Al Kafi juz 3 hal 359 hadits no 01) Rasulullah saw: Hendaklah kalian banyak diam karena hal itu akan mengusir setan dan membantumu untuk urusan agamamu. maka Aku angkat tabir antara Aku dengannya. maka ia akan jatuh cinta pada-ku dan Aku pun akan mencintainya. (Biharul Anwar juz 78 hal 113 hadits no 7) Imam Hasan as: Diam akan membantumu dalam banyak keadaan sekalipun engkau seorang yang memiliki kefasihan berbicara. (Kanzul ‘Ummâl haidts no. (Ma’ânil Akhbâr hal. maka Aku jadikan keinginan dan kenikmatannya dengan mengingat-Ku. (Biharul Anwar juz 71 hal279 hadits no 19) Imam Ali as: konsistenlah dalam sedikit berbicara kalian akan mendapatkan manfaat darinya. (Ghurarul Hikam hadis no 2314) Imam Ali as: Diam itu adalah ladang pemikiran. maka dia tidak akan mati kecuali setelah mendapatkan musibah yang sama. 1872) Imam Jakfar Shadiq as: bagi peminjam yang dapat dipercaya (jujur) tidak ada kewajiban untuk bertanggungjawab (mengganti) atas barang pinjaman yang rusak di tangannya. 62 hadis no 401) . (Al Kafi juz 5 hal 239 hadits no 5) Imam Jakfar Shadiq as: siapa yang menghina saudaranya yang tertimpa musibah. Jika ia telah kujadikan demikian.

cara memancing kecintaan dan petunjuk menuju kebaikan. yang mana mereka lalai dari (dalam) shalatnya.S Al-Ma’ûn 504) Dan orang-orang yang menjaga shalatnya. janganlah engkau menyegerakan sebelum waktunya karena kelapangan waktumu (nganggur) dan janganlah engkau mengakhirkannya karena kesibukanmu! (Biharul Anwar juz 83 hal 14 hadits no 25) Rasulullah saw: selama engkau mendirikan shalat. . dalam surat yang beliau tulis untuk Mohammad bin Abubakar: perhatikanlah waktu shalat dan laksanakan shalat pada waktunya. (Q.Imam Ali Ridha as: Sesungguhnya sedikit bicara itu adalah salah satu pintu hikmah. (Al Kafi juz 2 hal 113 hadits no 01) Maka celakalah bagi orang yang shalat. S Al-Mu’minun 9 dan 10) Cukup menjadi kemulian seeorang dalam agamanya di saat ia sangat memperhatikan (waktu) untuk mendirikan shalat. maka pasti dibukakan untuknya. Siapa yang sering kali mengetuknya. (Makarimul Akhlaq 2 / 366 hadits no 2661) Imam Ali as: andaikan pelaku shalat tahu apa yang ia dapatkan dari keagungan Allah. (Tanbihul Khawatir juz 2 hal 122) Imam Ali as. maka pasti dia tidak ingin untuk mengangkat kepalanya dari sujudnya (Al Khishal hal 632 hadits no 10) Imam Ali as: pada saat seseorang berdiri untuk melakukan shalat. Merekalah orang-orang yang akan mewarisi . . maka engkau berarti mengetuk pintu raja yang perkasa. maka Iblis melihatnya dengan penuh kedengkian akan banyaknya rahmat Allah yang didapatkan olehnya (Al Khishal hal 632 hadits no 10) . (Q.

Ditanyakan kepada beliau. bohong dan rekonsiliasi di antara mereka yang bertikai.. apa yang dimaksud dengan yang terakhir? Beliau menjawab: di saat engkau mendengar salah satu dari keduanya membicarakan tentang lawannya agar engkau menyampaikannya. Hadis No. Maka ada yang mengatakan kepada beliau: Wahai Nabi apakah Anda menangis padahal Anda melarang nya? Nabi menjawab: ini bukanlah tangisan (yang dilarang) ini adalah kasih sayang.! Imam Ali as. maka dia tidak akan mendapatkan rahmat) (Amâli Syaikh Thusi hal 388) .) Jangan engkau mengeluarkan tuduhan buruk kepada saudaramu. (Al Kafi Juz 2 Hal. 5) Imam Jakfar Shadiq as: Pembicaraan itu ada tiga jenis. 16) Adab Ditimpa Musibah Rasulullah saw: Meratap adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. dan engkau katakan padanya. (Biharul Anwar juz 82 hal 103 hadits no 50) Aisyah : di saat Ibrahim. namun yang engkau sampaikan kepada lawannya hanya kebaikannya.341 Hadis No. 210. Siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak akan disayang (siapa yang tidak memiliki rahmat. mam Jakfar Shadiq as: pelaku rekonsiliasi bukanlah pembohong. (Biharul Anwar juz 82 hal 103 hadits no 50) Rasulullah saw: Menyembunyikan musibah. benar. penyakit dan sedekah adalah bagian dari khazanah kebaikan. Nabi saw menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya.. selagi engkau memiliki dugaan yang lebih baik kepadanya. putra Nabi meninggal. (Imam Jawwad as. Yang semua itu bertentangan dengan apa yang kamu dengar darinya (Al Kafi Juz 2 Hal.Harga diri seorang Mu'min berada pada ketidak bergantungan dia kepada orang lain. bahwa lawanmu berkata tentang kebaikanmu.

Tiba-tiba Umar datang dan melarang mereka serta mengusir mereka. (Makarimul Akhlak: 1/475/1633) Rasulullah Saw: sesungguhnya pekerjaan terbaik adalah pekerjaan para pedagang. memperbaiki adabnya. (Sunan An Nasâ i juz 4 hal 19) Imam Ali as meriwayatkan. Maka Nabi bersabda padanya: biarkanlah mereka wahai Umar. 9340 dan 9341) Rasulullah Saw: pekerjaan muslim yang terbaik adalah sahamnya di jalan . bila menjual tidak (berlebihan) memuji dagangannya. dan mengajarkannya Al Qur’an. maka para wanita berkumpul dan menangisinya. mengajarkannya menulis dan mengawinkannya ketika sudah mencapai baligh. (Da’âimul Islam juz 1 hal 227) Rasulullah saw: Tiga kewajiban orang tua atas anaknya. bila berhutang tidak menunda-nunda (pembayaran) dan bila dihutangi tidak menuntut (pembayaran) dengan kekerasan. (Makarimul Akhlak: 1/474/1627) Imam Ali as: Hak orang tua atas anaknya adalah memberi nama yang baik. memberi nama yang baik. bahwa Rasulullah saw bersabda: dua suara terkutuk dan menjadikan Allah SWT murka. bila berjanji tidak ingkar. (Biharul Anwar: 78/236/67) Darinya as: Berbuat baiknya seseorang terhadap anaknya dan berbuat baiknya seorang anak terhadap kedua orang tuanya. teriakan dan ratapan di saat mndapatkan musibah dan nyanyian di saat mendapatkan kenikmatanm. bila diamanati tidak khianat. bila membeli tidak mencela.Abu Hurairah : ada seorang dari keluarga Rasulullah saw yang meninggal dunia. hati (boleh) bersedih dan waktu (perpisahan) sudahlah dekat. dan memperbaiki namanya dan berlebihan dalam mendidiknya. yang apabila berbicara tidak berbohong. (Nahjul balaghoh: Al Hikmah: 399) Imam Jakfar Shadiq as: Wajib atas orang tua terhadap anaknya tiga perkara: pilihannya untuk ibunya. karena mata (boleh) menangis.(Kanzul Ummal Hadits No.

Allah. Anda harus memutuskan dengan tepat apa yang Anda inginkan. Imam Ali as berkata:” Bencana hemat adalah kekikiran dan bencana kedermawanan adalah pemborosan” Semakin Anda memahami lebih banyak tentang dunia di sekitar Anda. dan tidak duduk sebelumnya. tetapi merupakan keberhasilan yang Anda tempuh meski tidak sepenuhnya.(Kanzul Ummal: 45933) Jangan takut dengan gagalnya meraih visi. (Al Kafi:2/159/5) Darinya saw: Ada seorang lelaki berkata kepada beliau: Sesungguhnya ayahku ingin mengambil hartaku-: engkau dan hartamu adalah untuk ayahmu. (Kanzul Ummal Hadits No. semakin bergairah dan penasaran terhadap kenyataan hidup dalam hidup Anda.ketika ditanya akan hak orang tua atas anaknya-: Tidak memberinya nama dengan namanya. dan tidak mencacinya. tuliskan dan kemudian buatlah sebuah rencana untuk mencapainya. . kegagalan meraih visi sebenarnya bukan suatu kegagalan. 10516) Rasulullah saw. Untuk menjadi sukses. tidak berjalan diantara keduanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful