SANAD DAN MATAN

Disusun Oleh: Nama Kelas : Shiffa Nuzula Hidayah : X.3

No.Absen : 40

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus Tahun Pelajaran 2011/2012

SANAD DAN MATAN HADITS A. (Al-Hadits). Matan Menjelaskan pengertian matan dan contoh Matan secara lughowiyah mempunyai arti punggung jalan. Sanad menurut istilah musthalah al hadits adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadits atau sunnah sampai pada nabi saw. ulama muhadditsin memberikan pengertian: Artinya: . sanad memiliki arti: artinya yang menjadi sandaran. mengikat. Sanad Menjelaskan pengertian sanad dan contoh Dilihat dari segi etimologi. Atau dalam hadits lain Artinya. mata rantai para periwayat hadits yang menghubungkan sampai ke matan hadits. Contoh: Artinya: Dikhabarkan kepada kami oleh Malik yang menerimanya dari Nafi‟ yang menerimanya dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: Janganlah sebagian dari antara kamu membeli barang yang sedang dbeli oleh sebagian yang lainnya. Dalam hadits di atas yang dinamakan “sanad” yaitu: B. tanah gersang atau tandus. membelah. Menurut istilah. Menerangkan rangkaian urutan sanad suatu hadits disebut isnad. Sedangkan hadits yang diterangkan dengan menyebut sanadnya sehingga sampai kepada nabi saw disebut musnad. Orang yang menerangkan sanad suatu hadits disebut musnid. arti yang lain sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercaya. Menurut tinjauan terminologi. tempat bersandar. megeluarkan. ulama muhaditsin memberikan ta‟rif: Artinya: Jalan yang menyampaikan kepada matan hadits.

bahwa Rasulullah SAW bersabda: Seandainya tidak aakn memberatkan terhadap umatku. „Aisyah R. (Riwayat Bukhari dan Muslim).A. seperti Imam Bukhari. Contoh: Artinya: Dari Muhammad yang diterima dari Abu Salamah yang diterimanya dari Abu Hurairah. niscaya aku suruh mereka untuk bersiwak (menggosok gigi) setiap akan melakukan shalat (HR Turmudzi). pad umumnya membubuhkan nam rawi (terakhirnya) pada akhir matnu‟lHaditsnya. maka ia bertolak”. matan dan rawi mari kita perhatikan hadits berikut ini: Artinya: “Warta dari ummu‟l Mu‟minin. yakni sabda Nabi SAW yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Imam Ahmad dan lain-lain. ialah Imam Bukhari atau Imam Muslim. Rawi terakhir Hadits yang termasuk dalam sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim.Perkataan yang disebut pada akhir sanad. Sutau hadits yang telah sampai kepada kita dalam bentuknya yang sudah terdewan (terbukukan) dalam dewan-dewan (buku-buku) hadits. melalui beberapa rawi dan sanad. Matan dalam hadits di atas yaitu: C. Rawi Menjelaskan pengertian rawi dan contoh Rawi yaitu orang yang memindahkan hadits dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadits.. Kalimat: disebut sanad . Rawi pertama adalah para sahabat dan rawi terakhir adalah orang yang membukukannya. Imam Muslim. Seorang penyusun atau pengarang. bila hendak menguatkan suatu Hadits yang ditakhrijkan dari suatu Kitab Hadits. ujarnya: Rasulullah SAW telah bersabda: “Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu yang bukan termasuk dalam urusan (agama)ku. untuk lebih memperjelas pengertian sanad.

kalimat : disebut matan kalimat : Contoh lain: disebut rawi Kalimat : disebut sanad Kalimat : disebut matan sedangkan kalimat disebut rawi Ini berarti bahwa rawi yang terakhir bagi kita. apabila datang kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita. Dabit Dabit mempunyai dua pengertian yaitu: 1) Dabit dalam arti kuat hafalan serta daya ingatnya dan bukan pelupa. pada contoh pertama dan baihaqi pada contoh yang kedua. d. f. c. 2) Dabit dalam arti dapat memelihara kitab hadits dari gurunya sebaik-baiknya. sehingga tidak mungkin ada perubahan. g. Artinya: Hai orang-orang yang beriman. . Syarat-syarat rawi Syarat-syarat perawi hadits yaitu: a. maka lebih-lebih perowinya yang kafir. ialah Bukhari dan Muslim. Kaitan dengan masalah ini berdasarkan firman Allah. e. Harus Adil b. Periwayatan kafir tidak sah. Seandainya seorang fasik saja kita disuruh klarifikasi. maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakah sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan sehingga kamu akan menyesal atas perbuatan itu (QS. Muslim Menurut Ijma‟ seorang perawi pada waktu meriwayatkan suatu hadits maka ia harus muslim. Al Hujurat (49) : 6) Baligh Berakal Tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar dan Tidak sering melakukan dosa kecil.

meriwayatkan 5. AnNasai dan Ibnu Majah.540 hadits. Abdullah bin Abbas. penyusun Kitab Hadits.170 hadits.374 hadits. Abdullah bin Uma. Jabir bin Abdullah. Abu Sa‟id Alkhudri. dikurangi Bukhari dan Muslim. meriwayatkan 1. Musnad Imam Ahmad dan lain-lain sebagainya. yakni Saikhan Bukhari dan Muslim. meriwayatkan 2. yakni Abu Salasah Dawud. Akhrojahul Sittah Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh enam orang rawi. yang banyak Jamaah sekali jumlahnya. Imam Muslim.Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh tiga orang rawi. Abu Dawud.210 hadits. biasanya tidak mencantumkan nama-nama itu seluruhnya. Akhrojahul Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh lima orang rawi. Akhrojahul Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh rawi-rawi Hadits.286 hadits. Misalnya rumusan yang diciptakan oleh Ibn Isma‟il as-San‟ani dalam kitab Subulus-Salam: Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh tujuh orang rawi. Akhrojahul Sab‟ah . SISTEM PARA PENYUSUN KITAB HADITS DALAM MENYEBUTKAN NAMA RAWI Suatu hadits terkadang mempunyai sanad banyak. yaitu Imam Ahmad. juga terdapat dalam sahih Muslim. Aisyah Ummul Mukminin. meriwayatkan 2. waahmad Akhrojahul Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh as-habus-sunan yang empat. At-Turmudzi. yaitu tujuh orang rawi tersebut di atas selain Ahmad.630 hadits. Anas bin Malik. An-Nasai dan Ibnu Majah. meriwayatkan 1. Akhrojahul Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh kedua Imam Hadits. meriwayatkan 2. Dengan kata lain. Untuk menghemat mancantumkan nama-nama rawi yang banyak jumlahnya tersebut. Akhrojahul Maksudnya: Hadits tersebut diriwayatkan oleh para as-habussunan yang Al‟arbaah empat ditambah Imam Ahmad.660 hadits.Berikut ini adalah daftar Para sahabat ynag paling banyak meriwayatkan hadits yaitu: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Abu Hurairah. Misalnya ada sebuah Hadits disamping terdapat dalam sahih Bukhari. meriwayatkan 1. bahwa Hadits tersebut terdapat dalam dewan-dewan atau kitab-kitab Hadits yang berbeda rawi (akhirnya). Imam Bukhari. dan An-Nasai. selain Ibnu Majah. juga dalam sunah Abu Dawud. Akhrojahul As. Atau dapat juga dikatakan dengan Hadits yang diriwayatkan oleh as-habus-sunan. At-Turmudzi. yaitu tujuh Khomsah orang rawi tersebut di atas. At-Turmudzi. Al‟arbaah yaitu Abu Dawud. melainkan hanya merumuskan dengan bilangan yang menunjukkan banyak atau sedikitnya rawi hadits pada akhir isil haditsnya.

Ada yang hanya menerangkan riwayat hidup perawi secara lengkap. juz l. Lain daripada itu perlu diketahui bahwa Imam As-Syaukani dalam kitabnya Nailu‟l Authar. atau para pembuat hadits maudu‟. Imam Muslim dan Imam Ahmad. Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh tiga orang pemilik kitab-kitab sunan. dirumukan dengan “akhrajahu‟l Bukhari wa Muslim”. Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh empat orang rawi di atas ditambah dengan An-Nasa‟i. mazhab yang dianut serta sifat-sifat perawi dalam meriwayatkan hadits. Ada juga yang menjelaskan para perawi yang dipercayai (Tsiqoh) saja. atau para mudallis. baik dari kalangan Sahabat maupun Tabi’in dan orang-orang (angkatan) sesudah mereka. Dalam ilmu Rijalul Hadits ini dijelaskan tentang sejarah ringkas para perawi hadits dan riwayat hidupnya. Sedang kalau Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. dan AnNasa‟i. At-Tirmidzi. Untuk dapat mengetahui keadaan para perawi hadits itu terdapat “Ilmu Rijalul Hadits” yaitu: Artinya: Ilmu yang membahas para perawi hadits. Rijalul Hadits Menyebutkan dan menjelaskan pengertian Rijalul Hadits dan contoh-contoh Para perawi hadits itu disebut “Rijalul Hadits”. misalnya: Maksudnya: Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. halaman 22 mengemukakan rumusan yang berbeda dengan rumusan-rumusan tersebut di atas. sebagai berikut: Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada yang menerangkan riwayat-riwayat para perawi yang lemah-lemah.Adapun rumusan yang dikemukakan oleh Mansur „Ali Nasif dalam kitabnya At-Taju‟l Jami‟li‟l Usul. yakni Abu Dawud. . halaman 1. Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh tiga orang rawi tersebut di atas. Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh Bukhari. ditambah dengan At-Tirmidzi. Kitab-kitab yang disusun dalam ilmu ini banyak macamnya. D. Muslim dan Abu Dawud. juz 1.

Diantaranya. Kitabnya bernama Al Isti‟ab. Pada permulaan abad yang ketujuh Hijrah berusahalah „Izzuddin Ibnul Asir (630 H) mengumpulkan kitab-kitab yang telah disusun sebelum masanya dalam sebuah kitab besar yang dinamai: Usdul Gabah. Kitab ini telah diringkaskan oleh As Sayuti dalam kitab „Ainul Isabah. Kitab-kitab tersebut. Kitab „Izzuddin diperbaiki oleh Azzahabi (747 H) dalam kitab At Tajrid Sesudah itu di dalam abad yang kesembilan Hijrah. usaha itu dilaksanakan oleh Muhammad ibn Sa‟ad (230 H). Kemudian. Ibnul Asir ini adalah saudara dari Majduddin Ibnu Asir pengarang An Nihayah fi Garibil Hadits. bangunlah Al Hafid Ibnu Hajar Al Asqalany menyusun kitabnya yang terkenal dengan nama Al Isbahah. ialah: Imam Al Bukhari (256 H). Dalam kitab ini dikumpulkan Al Isti‟ab dengan Usdul Gabah dan ditambah dengan yang tidak terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Sesudah itu bangunlah beberapa ahli lagi. Pertama seorang ulama yang menyusun kitab riwayat ringkas para sahabat.Dan ada yang menjelaskan sebab-sebab dicatat dan sebab-sebab dipandang adil dengan menyebut kata-kata yang dipakai untuk itu serta martabat-martabat perkataan. . yang penting diterangkan ialah: “Ibn Abdil Barr (463 H).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful