P. 1
09 Bahan Bacaan

09 Bahan Bacaan

|Views: 6|Likes:
Published by Norliah Mohd Rafiai

More info:

Published by: Norliah Mohd Rafiai on Oct 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2012

pdf

text

original

Tajuk 1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Konsep Objektif Proses dan Bentuk

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • • • konsep objektif proses dan bentuk

Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; 2. mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar bertutur; 3. menerangkan beberapa kaedah, teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar kemahiran bertutur; 4. menyatakan beberapa prinsip pemilihan, penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; dan 5. mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. dan dan

1

Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Membentuk aktiviti pengajaran

Memilih Media Pengajaran

Melaksanakan Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51) KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR Definisi Konsep 2

Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan seharihari sama ada di dalam atau di luar rumah; (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagainya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi berkenaan. (b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. Perlakuan bahasa, antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami, menghasilkan permintaan yang mudah – untuk diri sendiri dan orang lain;

3

Semasa bertutur. memadan. didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat. (d) bersoal jawab – kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu. menaakul. menggunakan nada. nada dan intonasi. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. dan (i) berbincang dan berbahas – menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan. (g) menyampaikan ucapan dan syarahan – kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri.(c) menyampaikan ucapan bertatasusila – meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila. gaya. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan. sebutan. /t/. Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun. (e) bercerita – kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti – ayat. rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan. (f) menyampaikan berita dan laporan – kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat. secara beradab dengan menggunakan kata sapaan. intonasi. (h) berlakon dan melafazkan puisi – memperlihatkan murid mempersembahkan keupayaan berlakon. /b/. seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi. proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami. /a/. sebutan. 4 . dan suara secara berkesan. rima dan nada yang sesuai. menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. sajak mengikut nada. /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]. sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak. selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. syair. melafazkan dialog dan puisi (pantun. intonasi. Misalkan bunyi-bunyi.

kecerdasan otak. Fa. Mi. Dalam hal ini. yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. persekitaran. sebutan dan maknanya.’ jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan tembakkan. Ti 5 . ‘jangan tembak. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. ‘jangan/tembak. perkataan. rangkai kata atau ayat. kesihatan. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. (c) (d) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. sebaliknya jika jeda digunakan. intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /sǝmak/ dan seumpamanya. So.’ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! (e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. Aspek ini penting. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. Re. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. Aspek fizikal. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian – memisahkan elemenelemen linguistik dalam perkataan. frasa kata dan ayat. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. Dalam ayat. Misalnya. (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut ‘harakat’). perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. La. struktur. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. Misalnya ungkapan. menurun atau mendatar berbezabeza mengikut jenis ayat. suku kata.(b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi.

(j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. sintaksis dan semantik. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. Pun demikian dalam bahasa Melayu. (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan.dan Do – setiap nada mewakili satu suku kata. membina soalan untuk mencari maklumat. betul dan betul. formula. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. lancar dan berkesan. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. bertemu ramah. dan bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. kewujudannya lebih jelas. menunjuk arah. memberi penerangan dan alasan. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat. bertutur secara bertatasusila. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) menyebut dengan jelas. bertukar-tukar pendapat dan maklumat. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa – meliputi bidang fonologi. 6 . keadaan dan disiplin ilmu berlainan.

Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Sebenarnya. Berbual melalui telefon. Menerangkan gambar dan bahan grafik. Memberi arahan kepada rakan. Mengadakan perbahasan. mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. Perbincangan forum. mengusai bahasa – memperoleh. Membina soalan berdasarkan bahan. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. Mengapa kemahiran mendengar perlu? 7 . Simulasi. Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. Mereka meniru. kanak-kanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. Justeru. kanak-kanak sentiasa berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. mengajuk. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Teater bercerita. Permainan komunikatif. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. mempelajari. Main peranan. Ini bermakna. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. Memberi taklimat dan ceramah.(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. Tentu sekali sebelum kanakkanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap.

Di sekolah. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. dialog dan kesusasteraan). Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. komunikasi lisan melibatkan dua proses. televisyen. Akhirnya. dialog.Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. perbincangan dan mesyuarat). Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. perbincangan. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. untuk mendapat hiburan (radio. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. Proses Mendengar Umumnya. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. filem). dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. murid-murid perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. Dalam erti kata lain ketika mendengar. memperoleh maklumat (pengajaran guru. 8 . Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. Manakala dalam kehidupan harian pula. lakonan. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru.

dan mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. antara lain: (a) (b) (c) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. difahami dan diingat. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. suasana.Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. melakukan arahan/ tindak balas. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. Sehubungan dengannya. mengenal pasti isi-isi yang tersirat. mengenal pasti ‘mood’ penutur. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. Justeru. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. dan neurologi. dan 9 . dan keadaan/ konteks. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. psikologi. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. mencari isi-isi penting. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: Justeru sebenarnya. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. memahami. mentafsir makna-makna yang tersirat. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya.

Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. hujah dan bukti tertentu. secara menebuk-nebuk. proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat.(d) berpusatkan idea utama. secara berhati-hati dengan pengamatan. pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa. dan mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik. bukti dan estetika. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. tanpa tindak balas. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. dan keduanya. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. didengar dan dingati. dengan beremosi. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. hujah. secara bertelau-telau. . aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. aspek fizikal. dan secara kritikal. Latihan Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal beserta 10 dengan contohnya. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang.

Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • Peringkat Penguasaan 11 .

Sebagaimana kebiasaan.• • Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. antara kemahiran berkenaan. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran 12 . Telah ditegaskan. Hasil Pembelajaran 1. pendekatan. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. kaedah. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. Membaca dan Menulis. seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat. selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa.

gaya dan isi penyampaian. Dengan demikian. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan.Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . Bertindak terhadap soalan-soalan mudah.Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. mereka perlu diberi kefahaman mendengar. seperti intonasi frasa dan ayat. Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. pertengahan dan maju. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat. ibu dan bapa. Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur. Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. aspek sebutan. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. Memberi arahan. Membuat ayat tentang diri. kelancaran. Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. kefasihan. Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. rakan. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. dan 13 . tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. Peringkat awal (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Melafazkan pengucapan bertatasusila. tatabahasa. Menyoal untuk mendapatkan maklumat.

dan Mengkritik cerpen. Memberi ceramah. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. seminar dan lain-lain. permainan. Menerangkan proses. berhubung dengan peribadi seseorang. Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. dan Membuat ulasan. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. Peringkat maju (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. pendapat. kejadian. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan 14 . Menyampaikan komen. persekitaran dan di rumah. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. syarahan (yang disediakan). Mendeklamsi puisi. puisi. kejadian. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. diskusi.peringkat. Memberi komen secara mudah. proses dan sebagainya. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . objek. Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. perbualan atau dialog. laporan atau ulasan. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. novel dan sebagainya. forum. prosedur dan peraturan. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. pengalaman. masa bersekolah. Memberi ucapan pendek dan mudah.(i) Membuat ayat-ayat daripada gambar. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. perbincangan. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. Membaca iklan. Mengambil bahagian dalam perbahasan. Mengambil bahagian dalam perbincangan. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. peraturan-peraturan.

(b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. Ini kerana. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. gigi. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak berbeza-beza. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar 15 .Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. benak fikiran kanakkanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. (c) Fizikal: Hal ini. Antara lain. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. dalam proses pertuturan. tahap pendidikan. Umumnya. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. faktor. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. jiran tetangga. menyampai dan memproses maklumat . dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan.

memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkara-perkara yang lebih sukar dan seumpamanya.(a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu. membaca dan menulis. Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kaedah • Teknik Pengajaran Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. (b) Kemahiran mendengar. (g) Paling penting. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik 16 . Justeru. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat.

Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. kaedah. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. Walau bagaimanapun. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). berurutan dan menyaling. Kaedah. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar.pengajaran yang sesuai diaplikasi oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. perlu dilakukan serentak. Demikian juga. Bagi tujuan menentukan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. 17 . Sehubungan dengannya.

(b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat.Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. nada dan intonasi tertentu. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya. Antara lain. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. demikian. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). Tegasnya. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. Dengan 18 . menguasai kemahiran membuat tanggapan. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. mengingat. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah.

tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. Ini bermakna.(e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. mengingati. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. Melalui pendekatan ini. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. Apabila murid-murid Sebaliknya. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. misalnya oleh guru. sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi 19 . penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. guru perlu mempelajari bahasa kedua. Walau bagaimanapun Walkins (1975). Tujuannya. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. Maka. Oleh itu.

Contohnya. Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. 20 . kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. Dengan ini. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? “Pak cik”? (terdiam) Cik adik.umur saya ni baru 35 tahun. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. Wanita Kakitangan pos Wanita Kakitangan pos Wanita : : : : : Pak cik. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. keratan akhbar.kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. Justeru. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. yakin dan berkesan. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru.. Dia pak cik saya.. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. Dengan demikian. kenapa panggil pak cik? Maafkan saya. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. lawatan. Dengan itu. Dengan demikian. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun.

Saya berkahwin pun belum. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. iaitu dengan cara mendengar. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. gerak laku dan lain-lain. Sebenarnya. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. 21 . Tanpa latihan daripada guru. lakonan. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. lukisan. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda mereka. guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. lakaran. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan.Kakitangan pos : Lain kali panggil saya abang atau encik. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur. Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut.

kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee kopi 22 . Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. ketika memilih perkataan. Kaedah ini dianggap berjaya. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. guru terlebih dahulu.(d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. Sehubungan dengannya. Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. (b) (c) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. Kelebihan kaedah terus. jika murid dapat mempraktik atau menggunakan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan baik . Justeru. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat.

to school. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. (d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. 23 . dan Bahasa berbeza antara satu sama lain. Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. milk. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. dan Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. khasnya latihan bertutur secara intensif. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah.school radio bicycle biscuit - sekolah radio basikal biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. susu.

Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. perbincangan. sumbang 24 . Pun demikian. murid dilatih tubi untuk berdialog. Setelah menguasai sebutan. Oleh itu. iaitu melalui kemahiran bertutur. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. Walau bagaimanapun. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. dialog. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. Dengan demikian.Berdasarkan prinsip tersebut. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. Di samping itu. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Dalam pengajaran bertutur. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah.

seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Bersoal jawab. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. Dengan kata lain. Main peranan dan simulasi. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). untuk berkomunikasi dengan berkesan. bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai.saran. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. Ini bermakna. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. Antara lain ialah teknik: Latih tubi. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. Perbincangan. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. Bercerita. lancar dan tepat. Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat Sumbang saran 25 . Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. Sebenarnya. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah.

Sebagaimana teknik. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. Ali menendang bola. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. 26 Bola. Murid-murid. Bola.Drama atau lakonan. Walau bagaimanapun. Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Ali …. ikut cikgu sebut. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. Penyelesaian masalah. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. Permainan bahasa. . kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. Ali menendang bola di padang. Ali menendang bola. cara pengendalian.

Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. kelemahan menyebut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. 27 . Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Selamat datang.Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. Misalnya. mengikut rentak dan nada yang tertentu. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. Mari kita duduk. Sila masuk ke dalam.

Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. i. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Di samping itu. Dia bekerja di sawah. kad imbasan bergambar. Minum air kopi. Pak Abu seorang petani. Makan kuih di pinggan. 28 . Sudilah minum. Janganlah segan-segan. iii. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. ii.Apa khabar sekarang. carta bergambar.

Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. Dalam latihan ini. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. Contoh: Senarai barang yang diberi oleh guru. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. mempunyai jurang maklumat. murid-murid Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. 29 Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu.Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. Kemudian. Dalam latihan penghasilan pula. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Radio Mancis api Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. Umumnya.

Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. simulasi dan lakonan. ada bilik kosong atau tidak. satu bilik untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. anda tiba di sebuah hotel. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. Hotel mempunyai dua bilik kosong. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. sarapan pagi bagi pelanggannya. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. Tanyakan harga bilik itu. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. 30 .00 dan RM 15. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. perbincangan. Hotel anda juga menyediakan ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. Sebaik-baiknya.

Oleh itu. bermutu serta pembelajaran yang berkesan. selaras dan menyaling. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur • Objektif. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit 31 . Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur.Rumusan Perhubungan antara pendekatan. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Semasa dan Selepas Aktiviti • Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Langkah-langkah Sebelum.

langkah pengajaran sebelum. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran Menggunakan Papan Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri 32 . pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran Peneguhan ii. prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanaka n Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i. semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti.banyak mengandungi keterangan mengenai objektif. Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii. Hasil Pembelajaran 1. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. dan 2. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum. Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar.

(b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P. iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. Kemahiran Menyoal Menulis Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. mengenali) kemahiran intelek (menjelaskan. Kemahiran Variasi Rangsangan v. psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). kad imbasan. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. bahan stensilan. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. Justeru. mencukupi. sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. tepat dan berkesan. Maknanya. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad kiu. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti.Tulis iv. guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. (ii) guru menyelia dan memberi 33 . Cuma. berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. gambar. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. menyatakan. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. menggunakan dan menyelesaikan). menghuraikan.

adat resam. Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran. (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. (b) (c) 34 . keadaan dan keselamatan murid-murid. kaedah dan teknik pengajaran. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). Selaras dan menepati hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . bahkan secara individu sekiranya perlu.bimbingan secara kelas. (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. Paling penting sebagai tindakan susulan. kumpulan atau berpasangan. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. Sesuai dengan kebudayaan. guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i – iii). Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan. pendekatan. (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan.

kaedah dan teknik pengajaran (a) Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. Sehubungan dengannya. (v) bahan umum kepada bahan teori. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. pemikiran dan tingkah laku. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. Antara lain. perkara yang boleh diberi perhatian. bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. Antara lain. menggerak. guru. mendorong. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. iaitu aspek rangsangan.Pendekatan. isi pelajaran dan bahan. Sehubungan dengannya. aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang mengandungi fakta bersepadu. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada muridmurid. Keadaan pelajar (a) (b) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. Dalam hal ini. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. Suasa pembelajaran (a) (b) (c) Minat pelajar (a) Selain menimbang aspek kesesuaiannya. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. merangsang. mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. Selain itu. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. ialah (i) 35 . bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu.

ekonomik – digunakan secara berulang kali. kad-kad imbasan tanpa gambar dan bergambar. pengalaman murid-murid. dan (vi) bahan – bahan berkenaan perlu mengandungi soalan latihan dan ulangkaji. seni kata lagu. Contohnya adalah seperti dialog.pertautan bahan itu dengan isi kandungan. kebolehan. dan petikan karangan. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid. filem dan slaid. Sebenarnya. kelas dan antara sekolah dan wilayah. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya.bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. gambar-gambar bersiri. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada kementerian dan agensi kerajaan. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. latar belakang. Aktiviti peniruan dan hafazan Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. carta.semasa. Aktiviti kemahiran komunikatif 36 . (f) Bahan yang praktikal – dari segi boleh guna. ilustrasi dan grafik. tahap pencapaian. (e) Bahan yang jimat dan murah – perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana kewajaran kosnya (munasabah). kandungan bab kepada bab yang lain. (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini . proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. (ii) urutan susunan bahan perlu teratur – mempunyai hubungan. saiz. (d) Bahan yang menarik minat murid-murid. (g) Bahan yang bersifat luwes . minat. bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. Hal ini demikian kerana reka letak.

37 . Di samping itu. dan dalam upacara-upacara tertentu. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti perbincangan. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. (d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan.Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh–contoh sebutan. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. Sabah. murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. di stesen keretapi. nada. rajah.00 petang. dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. Pesawat akan berlepas pada pukul 3. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. kepala. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampaikan sesuatu maksud. Antara lain. jadual. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas. Selain itu. Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. kawasankawasan perindustrian. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif. Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuman yang dibuat di lapangan terbang. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. peta. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan.

Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahanbahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. (e) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. berita pengumuman. wawancara. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. (c) (d) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. bacaan sajak. Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. Boneka (a) (b) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. satu kumpulan membaca dialog Tutu. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. Contohnya.Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur mestilah terdiri daripada bahan–bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. 38 . Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. laporan cuaca. forum. Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen.

Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. 39 . Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. gembira. Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton rakaman drama. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat.(f) Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Bahan Kartun (a) (b) (c) (d) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. marah dan sebagainya. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. Murid diminta menerangkan keadaan emosi Gambar Foto (potret) seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. takut. Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

Tajuk 5 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. Anda telah membaca beberapa jenis teknik. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Sesungguhnya. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. Dengan demikian. 40 . Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur.Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna.

2. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah. dan Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur.Sinopsis Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih. Selain itu. betul dan berkesan. Hasil Pembelajaran 1. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. membuat taakulan. Justeru. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. kenyaringan dan kelantangan suara 41 . Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. Nada.

tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. gerak mata. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. Demikian juga. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu Sehubungan dengannya. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. ini. iaitu tepat dari segi makna dan struktur. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. mempersilakan makan.mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. 42 . meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. Tegasnya. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. penilaian dan pengujian terhadap dengan betul. Dengan itu. Misalnya. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. Contohnya. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. dia mampu membentuk frasa dan ayat-ayat yang betul. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu.

kehendak dan sebagainya. iaitu untuk melahirkan perasaan. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. suku kata. Teknik menguji kemahiran bertutur 43 . diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. Selain itu. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat melahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan.mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. gh. kemudian. Keduanya. v. hentian dan intonasi. pendapat. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. z. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. s dan f. sy. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. Dengan itu. Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. Pertamanya. frasa dan ayat-ayat. Baiklah. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup.

Membaca kuat. Pemarkatan. Untuk memudahkan pemarkatan ditentukan bahawa hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyuruh murid menyebut. Guru : Beritahu rakan kamu bahawa saya akan datang ke rumahnya esok. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. Murid mendengar sebutan perkataan. Dengan membaca kuat. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Menyebut perkataan pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. 44 . Misalnya. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini.Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita.

Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu. objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. Misalnya: (a) (b) (c) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? Apa yang sedang mereka lakukan? Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis). cikgu akan ke rumah kamu esok. Membaca Kuat 45 . Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali.Murid : Ali. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu. gambar. Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas. peta. Bertutur berdasarkan gambar Di sini.

intonasi. bagaimanpun. Oleh itu. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. pertuturan dan intonasi. . penilaian jenis ini ialah: Antara teknik-teknik yang tergolong dalam Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). (e) Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). batasan masih ada. (b) Murid membaca senyap. ialah 2-3 minit. (c) Guru membaca kuat petikan. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. dan tekanan yang betul. aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada murid bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang betul.(a) (b) Aspek yang diuji Bahan .sederhana panjang.sebutan. Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: 46 . Masa yang sesuai untuk membaca Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan terkawal. berpeluang memilih perkataan Pertuturan mereka tidaklah terikat Walau kepada perbendaharaan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka dan membina ayat-ayat mereka sendiri. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. Kecekapan menggunakan kata. (a) Guru memberi murid petikan cerita pendek. (d) Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa.

Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu. tanpa bimbingan guru Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya.• Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. Misalnya: Pilih dua orang murid. tidak jauh dari balai polis itu. • Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid. Dengan demikian. guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran Pemarkatan Ujian Bertutur 47 . Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Misalnya: percutian semasa cuti sekolah.

iii. Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. ii. Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii. Wah. Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii. senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. Soalan: i. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? Bagaimanakah cara mereka melakukannya? Penilaian kemahiran lisan. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. iii. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv.Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: 48 . Untuk menentukan markat yang sesuai. Apakah cita-cita kamu? ii. i. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar.

..... aspek yang berlawanan...... sebutan........ lakonan....... Markat Bahagian No: Gambar Nombor Soalan 1 2 A 3 4 5 1 2 3 4 5 Nilai Markat (cadangan) 2 1 0 Bagi jawapan yang tepat. memadankan pasangan..... betul sebutan.. pemilihan perkataan dan tatabahasa.......(a) memadankan – memadankan objek dengan tulisan. umur.. warna. Nama Murid: .... kumpulan etnik dan sebagainya........ intonasi.. dialog. forum dll simulasi – main peranan dalam lakonan.... isi karangan dll.. sama dan sebagainya..... forum dll projek – perbincangan mengenai prestasi..... (b) (c) megelompok – misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya.. Senarai Semak untuk Pemarkatan... pemilihan perkataan dan tatabahasa juga 2 1 0 J= J = 49 .......... peristiwa.. Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan.... kepentingan dan seumpamanya. tempat kediaman... intonasi. berinteraksi – melalui telefon. menyusun dan melengkapkan – menyusun maklumat mengikut saiz... menyusun perkataan menjadi ayat...... prosedur. intonasi atau tatabahasa. Jawapan salah......... bahan projek: kos.... (d) (e) (f) (g) menyelesaikan masalah – menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu dengan selamat.. buah-buahan. pelaporan dll.... gambar dengan tempatnya dan memadankan harga dengan objeknya...

Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. menjadi 12. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. Di sini. Untuk mengubah markat kepada peratus. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. Guru mesti faham. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. iaitu: sebutan kefahaman ketatabahasan keluasan perbendaharaan kata. Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. 7 dan 20. penghasilan bahan. Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. 14 dan 40. darabkan semuanya dengan 2. awal diajar dan perlu dikuasai oleh murid. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. Misalnya. jika pencapaian murid ialah 6. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara 50 . maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. sedar dan pandai menggunakan pendekatan. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. Jumlah markatnya = 66. Rumusan Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur).menunjukkan kesalahan yang ketara. dan kelancaran pertuturan.

kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? Tajuk 6 Kemahiran Membaca • Matlamat dan Jenis Bacaan • Peringkat Pengajaran Bacaan • Teknik Bacaan – Intensif. Pada pendapat anda. Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan baik dan berkesan.memberi markah. Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik. Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik. Ekstensif. Skimming dan Scanning 51 .

skimming dan scanning. peringkat bacaan dan teknik bacaan. Walau bagaimanapun.2 Menghuraikan teknik bacaan. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan. kaedah.Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca.1 Menjelaskan kemahiran membaca. Matlamat dan Jenis Kerangka konsep Bacaan: Mekanis Mentalis Intensif Ekstensif Peringkat Pengajaran Bacaan: Kesediaan membaca Prabacaan Mekanis Bacaan dan Kefahaman Prabacaan 52 Teknik bacaan: Intensif Ekstensif Skimming Scanning . pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. Hasil Pembelajaran 1. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. jenis bacaan dan peringkat pengajaran bacaan 1. matlamat. ekstensif. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar.

Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan.Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. Ekstensif. bertulis. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan fahami pula jenis-jenis bacaan. Skimming dan Scanning Peng ajara n Kema hiran Mem baca BAH ASA MEL AYU Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: • • • Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah. Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. Daripada kemahiran ini. mengajar kemahiran membaca Anda perlu tahu matlamat anda 53 . kepada pelajar-pelajar ! Kini.

meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. membaca mengikut intonasi. Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. nada dan tekanan yang betul . Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan 54 .Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca.

pengalaman dan persekitaran. Dari segi fizikal. Dari segi emosi. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. peringkat Prabacaan 55 . Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. Dari segi mental pula. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. keupayaan matanya mengecam bentuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya.al (1994). kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar.di luar kelas. keseronokan dan terhibur. Kesimpulannya.

Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan abjad atau mengeja. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan penglihatan. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . dan latihan bahasa pertuturan. koordinasi psikomotor. frasa dan ayatayat mudah. Teknik Bacaan 56 . Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. kaedah terus. Pada tahap ini. perkataan. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. latihan menajamkan daya ingatan.Prabacaan merupakan kesediaan kemahiran pengamatan murid untuk membaca. bunyi kata dan Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. konsonan. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. aktiviti pendengaran. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. suku kata. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf.

latihan kosa kata. Sementara membaca telaah bahasa.Banyak bahan yang Bacaan Intensif perlu kita baca ! Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. membaca teliti. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. 57 Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. membaca pemahaman. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. . Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Dalam membaca telaah isi. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. diskusi umum dan sebagainya. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru. ditegaskan. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat.

Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) membaca tinjauan membaca sekilas membaca dangkal Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. lancar dan tahu menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan 58 . Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. (d) (e) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. betul dari segi sebutan. rangka kasar. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. intonasi. daftar kata yang terdapat dalam buku. atau melihat judul. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat. kandungan dan sebagainya.(c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. (c) (d) (e) (f) (g) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. dan Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. dan Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. bab. meneliti indeks. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. Mengesan. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya.

ungkapan. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. Melalui bacaan ini. sikap dan cita-cita pelajar. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) (b) (c) (d) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. struktur ayat dan sebagainya. Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik.perbendaharaan kata. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. 59 . Ketiga. Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. pengalaman. dan Bahan-bahan yang berbeza. pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. (b) (c) (d) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca.maklumat dan penerangan. Kedua. Pertama. umur. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan. menambah kemahiran memahami. Mendapat pengetahuan sambil berhibur. dan menaakul isi bacaan. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. jantina. Memperkaya bahasa . Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. sesuai dengan minat. meningkatkan kepantasan membaca. (f) (g) Menambah minat membaca. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan.

apakah sikap pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. (c) Bacalah perenggan pertama. dan (f) Baca perenggan akhir dn teliti – di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan dan rumusan.(h) (i) (j) Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. 60 . (d) Semasa membaca perenggan pertama. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk ‘skim’. teknikal dan sebagainya. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. Carilah maklumat tentang pengarang. (e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan – anda akan dapati idea yang penting dan fakta. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. Membentuk tabiat gemar membaca. ‘Konteks’ ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah.

Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) (b) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa • Kaedah Pandang Sebut • Kaedah Abjad • Kaedah Fonik 61 . Kecekapan scanning bergantung kepada penumpuan mental. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. fokus perhatian anda di tengah-tengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah. Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. Tajuk 7 PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN • Pendekatan Binaan. Cerakinan. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. Kecepatan membuat skiming ini.Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain.

Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan.1 Menghuraikan kemahiran bahasa. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang Kerangka konsep Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : Binaan Cerakinan Komunikatif Pengalaman bahasa Kaedah Bacaan Pandang Sebut Abjad Fonik 62 . kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa dan pengalaman bahasa. kaedah. komunikatif sebut. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. cerakinan. Walau bagaimanapun. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1. pendekatan.Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi.

Pendekatan Cerakinan Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar. Cerakinan. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. Kemudian perkataan akan membentuk ayat. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. Dalam pengajaran kemahiran membaca. Abjad dan Fonik PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik 63 Pengajar an Kemahir an BAHASA MELAY U: Pendeka tan dan Kaedah Bacaan Asas . kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. Jadi.Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. Pengajaran kemahiran membaca mengikut pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. Mengikut pendekatan ini pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu.

murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. Sebagai contoh. interpretasi & inferens. Pada peringkat 64 . Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. Bagi setiap peringkat. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan komunikasi dalam kemahiran membaca. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. laporan/ulasan buku dan choral speaking. pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. ragam. Dalam sesuatu proses membaca. iaitu lateral. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) (b) (c) (d) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya.Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam situasi dan konteks tertentu. teater pembaca. tatabahasa. pada peringkat lateral. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. dan penilaian makna. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. muridmurid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. laras bahasa. Untuk melaksanakan dalam komunikasi. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. mempelbagaikan aktiviti komunikasi. terdapat tiga peringkat pemahaman.

grafik. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut Mencerakinkan perkataan dan kata Menyebut Perkataan Membina dan membaca ayat Membaca ayat 65 l a t i h a n M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar . Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. KAEDAH Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran PANDANG SEBUT membaca.interpretasi & inferens. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. Kesimpulannya. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. Sebagai contoh. Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. pendekatan ini memanfaatkan pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan.

Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar.Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. Kaedah Abjad KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a ? z. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar. perkataan dan frasa 66 Membaca ayat l a t i h a n M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar . iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan.al. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. Mengikut kaedah ini. Menurut Juriah Long et. Semasa kad diimbaskan. mereka perlu mengenali banyak lambang.

Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. Dalam kaedah ini. Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). 1994). e. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. biasanya. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. o.Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad.al. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. Kaedah Fonik KAEDAH FONETIK Membuny ikan huruf dan asosiasi dengan benda Membata ng suku kata dan perkataan 67 Membac a frasa dan ayat l a t i h a n M . maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a. Setelah murid menghafal semua nama huruf. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. i. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf ‘a’ hingga ‘z’ mengikut susunan. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu.

How. Read. Know. Review. dan lain-lain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis 68 .Learn. Question.Recite (3R). Review. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca.What.Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. Read. Selamat mencuba dan berjaya! Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey.(KWLH). dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda . pembentukan suku kata. Recite(SQ3R). Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid.

Know. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R. tatacerita dan teater pembaca. Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif. Hasil Pembelajaran 1.Learn. Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid. Review. Read. Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Survey. Recite(SQ3R). justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pelajaran.What. Question. KWLH. dan lain-lain Lingkaran Soalan. (KWLH).How. Tatacerita Bimbingan Menjangka. Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. Teater Pembaca Teknik Pengajar an Kemahir an Membac a BAHASA MELAYU 69 Bimbingan Menjangka. Read.Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca. Review.1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa.Recite (3R). RADAR. Teater Pembaca .

tajuk-tajuk kecil. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah 70 . KWLH .Tatacerita . Lingkaran Soalan.Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R. gambar-gambar atau ilustrasi. Recite (SQ3R) 1. SQ3R adalah singkatan bagi. lakaran grafik. Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca Survey. Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan. Review. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. membaca perenggan pengenalan. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks. Question. S (survey) Tinjau Q (question) Soal/tanya R (read) Baca R (recite) Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. Read.

Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. Discuss. Apply. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih). mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya).disenaraikannya sebelum ini. Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. Read. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. Learn. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. Review/Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) A (Analogize) D(Discuss) A( Apply) R(Review/Research) Membaca Menganalogi Berbincang Mengaplikasi Menyemak/ Menyelidik 71 . Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan. Ketika membaca. pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. Knowledge. Setelah selesai membaca. Dalam konteks pengajaran. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga. Analogize. What. How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) W (want) L (learned) H (how) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan .

Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan maklumat lain. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau suasana cerita. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. idea atau tempat. Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. A – Pelajar menerangkan bagaimana konsep . Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog. sebutan. A R – – Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. barang. gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. 72 . Langkah pelaksanaan (a) (b) (c) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan. idea. Lima langkah RADAR ialah: R – Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Penggunaan suara. D – Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. barang. idea atau tempat. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan.Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983.

(d) (e) (f) (g) (h)

Pembaca dapat membaca dengan baik, nada dan intonasi yang sesuai; Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan; Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan; Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca; dan Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu.

TEKNIK BERCERITA

73

Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Selain itu, penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita; (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan; Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid; Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan; Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa; Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting; Lakukan latihan; (f) BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan; dan Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang hendak disampaikan.

Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca, cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut.

74

Rujukan Asas

Abd. Aziz Abd. Talib (2000), Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Bachman Lyle F. (1990). Fundamental consideration in language testing. Oxford: Oxford University Press. Brown James Dean, Hudson Thom. (2002). Criterion-reference language testing. Cambridge: Cambridge University Press. Kiely, Richard (2005). Program evaluation in language education. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Lynch, Brian K. (2003). Language assessment and programme evaluation. Edinburg: Edinburgh University Press. McGrath, Ian. (2002). Materials evaluation and design language teaching. Edinburg: Edinburgh University Press.

Rujukan Tambahan

75

UPSI) M.Ed (Pengajian Kurikulum. Pend. (norliza_ab@yahoo.PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Dr.D (Kesusasteraan Melayu.my) PUAN NORLIZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka. ISMAIL BIN ABD.Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu.com.Ed (Pengajian Melayu.com) Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Kelulusan: Ph. UKM) Bac. USM) Cert. MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) Kelulusan: M. (Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) 76 . RAHMAN Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat Lampiran B 77 .

STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->