Tajuk 1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Konsep Objektif Proses dan Bentuk

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • • • konsep objektif proses dan bentuk

Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; 2. mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar bertutur; 3. menerangkan beberapa kaedah, teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar kemahiran bertutur; 4. menyatakan beberapa prinsip pemilihan, penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; dan 5. mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. dan dan

1

Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Membentuk aktiviti pengajaran

Memilih Media Pengajaran

Melaksanakan Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51) KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR Definisi Konsep 2

Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan seharihari sama ada di dalam atau di luar rumah; (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagainya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi berkenaan. (b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. Perlakuan bahasa, antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami, menghasilkan permintaan yang mudah – untuk diri sendiri dan orang lain;

3

/t/. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan. sebutan. dan suara secara berkesan. menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Semasa bertutur. dan (i) berbincang dan berbahas – menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan. melafazkan dialog dan puisi (pantun. seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi. intonasi. /b/. menaakul. /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]. (h) berlakon dan melafazkan puisi – memperlihatkan murid mempersembahkan keupayaan berlakon. proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami. sebutan. gaya. memadan. (d) bersoal jawab – kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu.(c) menyampaikan ucapan bertatasusila – meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila. sajak mengikut nada. nada dan intonasi. sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak. Misalkan bunyi-bunyi. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. intonasi. tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun. menggunakan nada. rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan. (f) menyampaikan berita dan laporan – kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat. rima dan nada yang sesuai. (e) bercerita – kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti – ayat. secara beradab dengan menggunakan kata sapaan. 4 . didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat. Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. /a/. (g) menyampaikan ucapan dan syarahan – kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri. syair.

Ti 5 .’ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! (e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. ‘jangan tembak. frasa kata dan ayat. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /sǝmak/ dan seumpamanya. yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya. (c) (d) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. sebutan dan maknanya. Misalnya. So. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. Dalam hal ini. La. Fa. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. suku kata. Aspek fizikal. ‘jangan/tembak. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. Mi. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. Aspek ini penting. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian – memisahkan elemenelemen linguistik dalam perkataan. Re. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi.’ jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan tembakkan. Misalnya ungkapan. intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. perkataan. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. persekitaran. Dalam ayat. kecerdasan otak. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. struktur.(b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi. sebaliknya jika jeda digunakan. menurun atau mendatar berbezabeza mengikut jenis ayat. kesihatan. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. rangkai kata atau ayat. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut ‘harakat’).

kewujudannya lebih jelas. 6 . menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa – meliputi bidang fonologi. bertemu ramah. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) menyebut dengan jelas. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. memberi penerangan dan alasan. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. betul dan betul. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. bertukar-tukar pendapat dan maklumat. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. bertutur secara bertatasusila. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. formula. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. sintaksis dan semantik. (j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. Pun demikian dalam bahasa Melayu. membina soalan untuk mencari maklumat.dan Do – setiap nada mewakili satu suku kata. lancar dan berkesan. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. dan bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. menunjuk arah. keadaan dan disiplin ilmu berlainan.

Main peranan. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. Justeru. kanak-kanak sentiasa berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Berbual melalui telefon. Mereka meniru. Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. Perbincangan forum. kanak-kanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. Memberi arahan kepada rakan. Sebenarnya. Tentu sekali sebelum kanakkanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya.(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. Ini bermakna. Mengapa kemahiran mendengar perlu? 7 . Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. Memberi taklimat dan ceramah. mengajuk. Simulasi. mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. Permainan komunikatif. Teater bercerita. Mengadakan perbahasan. Menerangkan gambar dan bahan grafik. mengusai bahasa – memperoleh. Membina soalan berdasarkan bahan. mempelajari. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini.

Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. 8 . seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. Proses Mendengar Umumnya. mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. komunikasi lisan melibatkan dua proses. perbincangan dan mesyuarat). huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. televisyen. untuk mendapat hiburan (radio. dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. dialog. Manakala dalam kehidupan harian pula. murid-murid perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. Di sekolah.Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. filem). menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. Akhirnya. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. lakonan. Dalam erti kata lain ketika mendengar. perbincangan. dialog dan kesusasteraan). memperoleh maklumat (pengajaran guru.

untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. psikologi. antara lain: (a) (b) (c) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. difahami dan diingat. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. mentafsir makna-makna yang tersirat. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat.Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. Justeru. melakukan arahan/ tindak balas. suasana. mencari isi-isi penting. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. dan keadaan/ konteks. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. memahami. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. mengenal pasti isi-isi yang tersirat. dan 9 . dan mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. Sehubungan dengannya. dan neurologi. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: Justeru sebenarnya. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. mengenal pasti ‘mood’ penutur.

aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. bukti dan estetika. pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa. dan secara kritikal. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. hujah dan bukti tertentu. secara menebuk-nebuk. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. didengar dan dingati. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. secara bertelau-telau. Latihan Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal beserta 10 dengan contohnya. . pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan.(d) berpusatkan idea utama. individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. aspek fizikal. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. secara berhati-hati dengan pengamatan. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik. dan keduanya. dengan beremosi. tanpa tindak balas. hujah. proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. dan mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi.

Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • Peringkat Penguasaan 11 .

kaedah. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran 12 . selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa. pendekatan. antara kemahiran berkenaan.• • Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. Telah ditegaskan. Sebagaimana kebiasaan. Membaca dan Menulis. Hasil Pembelajaran 1. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa.

kelancaran. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. Dengan demikian. yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. seperti intonasi frasa dan ayat. tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. Membuat ayat tentang diri. Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu.Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat. Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. aspek sebutan. latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. pertengahan dan maju. kefasihan. dan 13 . Menyoal untuk mendapatkan maklumat. mereka perlu diberi kefahaman mendengar. Peringkat awal (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Melafazkan pengucapan bertatasusila. ibu dan bapa. Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. rakan. gaya dan isi penyampaian.Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. tatabahasa. Memberi arahan. Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid.

Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. permainan. Memberi ceramah.peringkat. syarahan (yang disediakan). Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. Menerangkan proses. seminar dan lain-lain. pendapat. objek. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan 14 . Memberi komen secara mudah. persekitaran dan di rumah. puisi. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. Memberi ucapan pendek dan mudah.(i) Membuat ayat-ayat daripada gambar. Mengambil bahagian dalam perbahasan. kejadian. diskusi. Mengambil bahagian dalam perbincangan. berhubung dengan peribadi seseorang. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . perbualan atau dialog. Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. laporan atau ulasan. Mendeklamsi puisi. prosedur dan peraturan. dan Membuat ulasan. perbincangan. masa bersekolah. forum. Membaca iklan. novel dan sebagainya. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. pengalaman. proses dan sebagainya. kejadian. peraturan-peraturan. Peringkat maju (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. dan Mengkritik cerpen. Menyampaikan komen.

Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki. Antara lain. benak fikiran kanakkanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. menyampai dan memproses maklumat . dalam proses pertuturan. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. (c) Fizikal: Hal ini. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. gigi. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. faktor. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak berbeza-beza. jiran tetangga. Umumnya. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. tahap pendidikan. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan.Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. Ini kerana. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar 15 .

Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kaedah • Teknik Pengajaran Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik 16 . seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan.(a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. (g) Paling penting. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. (b) Kemahiran mendengar. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Justeru. membaca dan menulis. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkara-perkara yang lebih sukar dan seumpamanya.

kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. Walau bagaimanapun. kaedah. Bagi tujuan menentukan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. berurutan dan menyaling. 17 . guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. perlu dilakukan serentak. Kaedah. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). Sehubungan dengannya.pengajaran yang sesuai diaplikasi oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Demikian juga. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar.

pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). mengingat. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. Tegasnya. (b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. demikian.Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. Dengan 18 . (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. Antara lain. menguasai kemahiran membuat tanggapan. nada dan intonasi tertentu. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur).

Ini bermakna. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa.(e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi 19 . Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. Maka. Walau bagaimanapun Walkins (1975). guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. Tujuannya. misalnya oleh guru. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. Apabila murid-murid Sebaliknya. Melalui pendekatan ini. guru perlu mempelajari bahasa kedua. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. mengingati. Oleh itu.

menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. Dengan demikian. lawatan. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. Contohnya. 20 . bil air boleh bayar di kaunter ini ke? “Pak cik”? (terdiam) Cik adik. yakin dan berkesan.. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. kenapa panggil pak cik? Maafkan saya. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. Justeru. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut.kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. Dengan itu. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. Dengan ini. Dia pak cik saya. Dengan demikian. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. keratan akhbar..umur saya ni baru 35 tahun. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Wanita Kakitangan pos Wanita Kakitangan pos Wanita : : : : : Pak cik. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan.

lakaran. Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. 21 . Tanpa latihan daripada guru. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. lakonan. lukisan. gerak laku dan lain-lain. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda mereka. Saya berkahwin pun belum. guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). iaitu dengan cara mendengar. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif.Kakitangan pos : Lain kali panggil saya abang atau encik. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur. Sebenarnya. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut.

Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. Kelebihan kaedah terus. jika murid dapat mempraktik atau menggunakan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. Justeru. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan baik . Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. (b) (c) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. guru terlebih dahulu.(d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. Kaedah ini dianggap berjaya. Sehubungan dengannya. ketika memilih perkataan. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee kopi 22 .

(d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. milk. dan Bahasa berbeza antara satu sama lain. Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa.school radio bicycle biscuit - sekolah radio basikal biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. khasnya latihan bertutur secara intensif. to school. dan Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. susu. 23 .

Dengan demikian. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. iaitu melalui kemahiran bertutur. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. perbincangan. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. dialog. dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. Pun demikian. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. Di samping itu. sumbang 24 . kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. Setelah menguasai sebutan. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Oleh itu. murid dilatih tubi untuk berdialog. Walau bagaimanapun. Dalam pengajaran bertutur.Berdasarkan prinsip tersebut. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan.

wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. Ini bermakna. lancar dan tepat. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. Bercerita. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. Dengan kata lain. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai.saran. Antara lain ialah teknik: Latih tubi. seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat Sumbang saran 25 . untuk berkomunikasi dengan berkesan. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. Sebenarnya. Perbincangan. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. Main peranan dan simulasi. Bersoal jawab.

26 Bola. Permainan bahasa. Walau bagaimanapun. . Penyelesaian masalah. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. Ali menendang bola di padang. Ali menendang bola. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran.Drama atau lakonan. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. Murid-murid. Ali …. Ali menendang bola. Sebagaimana teknik. Bola. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. cara pengendalian. ikut cikgu sebut.

Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. 27 .Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. Misalnya. Sila masuk ke dalam. Mari kita duduk. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. mengikut rentak dan nada yang tertentu. kelemahan menyebut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang. Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. Selamat datang.

Dia bekerja di sawah. Sudilah minum. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. carta bergambar. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah. Pak Abu seorang petani. 28 . Janganlah segan-segan. Makan kuih di pinggan. Di samping itu.Apa khabar sekarang. Minum air kopi. iii. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. i. kad imbasan bergambar. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. ii.

Umumnya. . Dalam latihan ini. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas.Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Radio Mancis api Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. Contoh: Senarai barang yang diberi oleh guru. Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. Kemudian. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. mempunyai jurang maklumat. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. Dalam latihan penghasilan pula. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. murid-murid Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. 29 Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu.

aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. Hotel mempunyai dua bilik kosong.00 dan RM 15. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. Sebaik-baiknya. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. anda tiba di sebuah hotel. perbincangan. sarapan pagi bagi pelanggannya. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah.Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. ada bilik kosong atau tidak. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. Hotel anda juga menyediakan ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. 30 . satu bilik untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. Tanyakan harga bilik itu. simulasi dan lakonan.

Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit 31 . selaras dan menyaling.Rumusan Perhubungan antara pendekatan. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. Semasa dan Selepas Aktiviti • Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Langkah-langkah Sebelum. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. Oleh itu. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. bermutu serta pembelajaran yang berkesan. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur • Objektif.

dan 2. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti. prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanaka n Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i. Hasil Pembelajaran 1. langkah pengajaran sebelum. Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii. Kemahiran Peneguhan ii. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum. Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. Kemahiran Menggunakan Papan Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri 32 .banyak mengandungi keterangan mengenai objektif.

kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. Kemahiran Menyoal Menulis Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. gambar. menggunakan dan menyelesaikan). Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. Justeru. Maknanya. mengenali) kemahiran intelek (menjelaskan. iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad kiu. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Cuma. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan.Tulis iv. guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. (ii) guru menyelia dan memberi 33 . mencukupi. menghuraikan. tepat dan berkesan. iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti. bahan stensilan. Kemahiran Variasi Rangsangan v. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. kad imbasan. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. menyatakan. guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan.

(b) (c) 34 . kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan. peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. bahkan secara individu sekiranya perlu. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i – iii). kaedah dan teknik pengajaran. suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran. pendekatan. Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia.bimbingan secara kelas. (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. Selaras dan menepati hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . adat resam. (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Paling penting sebagai tindakan susulan. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). keadaan dan keselamatan murid-murid. (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sesuai dengan kebudayaan. kumpulan atau berpasangan.

Antara lain. iaitu aspek rangsangan. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. perkara yang boleh diberi perhatian. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Dalam hal ini. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. Antara lain. aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). (v) bahan umum kepada bahan teori. pemikiran dan tingkah laku. Keadaan pelajar (a) (b) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. Sehubungan dengannya. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang mengandungi fakta bersepadu. guru. mendorong. bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. merangsang. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. ialah (i) 35 . Suasa pembelajaran (a) (b) (c) Minat pelajar (a) Selain menimbang aspek kesesuaiannya. Selain itu. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. isi pelajaran dan bahan. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada muridmurid. kaedah dan teknik pengajaran (a) Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu.Pendekatan. menggerak. Sehubungan dengannya.

Contohnya adalah seperti dialog. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada kementerian dan agensi kerajaan. kebolehan. pengalaman murid-murid.semasa. ekonomik – digunakan secara berulang kali. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya. dan petikan karangan. tahap pencapaian. Hal ini demikian kerana reka letak. kandungan bab kepada bab yang lain. kad-kad imbasan tanpa gambar dan bergambar. ilustrasi dan grafik. carta. Aktiviti peniruan dan hafazan Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. kelas dan antara sekolah dan wilayah. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. saiz. (d) Bahan yang menarik minat murid-murid. minat. Aktiviti kemahiran komunikatif 36 . seni kata lagu. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini .bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid. (g) Bahan yang bersifat luwes . (ii) urutan susunan bahan perlu teratur – mempunyai hubungan. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. (f) Bahan yang praktikal – dari segi boleh guna.pertautan bahan itu dengan isi kandungan. (e) Bahan yang jimat dan murah – perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana kewajaran kosnya (munasabah). dan (vi) bahan – bahan berkenaan perlu mengandungi soalan latihan dan ulangkaji. Sebenarnya. filem dan slaid. latar belakang. gambar-gambar bersiri.

Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti perbincangan. Antara lain. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas. Di samping itu. (d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. jadual. dan dalam upacara-upacara tertentu. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. Sabah. kepala. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif. peta. dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. rajah. murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuman yang dibuat di lapangan terbang. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan. Pesawat akan berlepas pada pukul 3. nada.Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh–contoh sebutan. di stesen keretapi. Selain itu. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampaikan sesuatu maksud. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. 37 . kawasankawasan perindustrian. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa.00 petang. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah.

dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. forum. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. laporan cuaca. (c) (d) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka.Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur mestilah terdiri daripada bahan–bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. wawancara. berita pengumuman. 38 . satu kumpulan membaca dialog Tutu. Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. (e) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. Boneka (a) (b) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahanbahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. bacaan sajak. Contohnya.

Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. gembira. Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya.(f) Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. marah dan sebagainya. takut. Murid diminta menerangkan keadaan emosi Gambar Foto (potret) seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. 39 . Bahan Kartun (a) (b) (c) (d) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton rakaman drama. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan.

keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. 40 . Sesungguhnya. Anda telah membaca beberapa jenis teknik. Dengan demikian. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. Tajuk 5 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur.Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur.

Selain itu. Hasil Pembelajaran 1. 2. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. kenyaringan dan kelantangan suara 41 . betul dan berkesan. Nada. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. membuat taakulan. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah. dan Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur.Sinopsis Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. Justeru. modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih.

ini. kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. penilaian dan pengujian terhadap dengan betul. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu Sehubungan dengannya. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. Contohnya. Dengan itu.mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. dia mampu membentuk frasa dan ayat-ayat yang betul. Demikian juga. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. Tegasnya. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. gerak mata. iaitu tepat dari segi makna dan struktur. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. Misalnya. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. 42 . meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. mempersilakan makan.

z. frasa dan ayat-ayat. Dengan itu. iaitu untuk melahirkan perasaan. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. s dan f. hentian dan intonasi. kemudian. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat melahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup. Selain itu. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. kehendak dan sebagainya. Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. v. Teknik menguji kemahiran bertutur 43 . Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. gh. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. Baiklah. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. Pertamanya.mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. pendapat. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. Keduanya. sy. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. suku kata. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan.

intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut.Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. Misalnya. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. Pemarkatan. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. 44 . murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. Murid mendengar sebutan perkataan. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyuruh murid menyebut. TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Menyebut perkataan pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. Untuk memudahkan pemarkatan ditentukan bahawa hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. Membaca kuat. Guru : Beritahu rakan kamu bahawa saya akan datang ke rumahnya esok. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini. Dengan membaca kuat.

objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. cikgu akan ke rumah kamu esok. Bertutur berdasarkan gambar Di sini. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu.Murid : Ali. peta. Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas. Membaca Kuat 45 . Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. gambar. Misalnya: (a) (b) (c) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? Apa yang sedang mereka lakukan? Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis). Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu.

(e) Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa.sebutan. penilaian jenis ini ialah: Antara teknik-teknik yang tergolong dalam Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. . intonasi. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang betul. batasan masih ada. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). (b) Murid membaca senyap. Oleh itu. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. Masa yang sesuai untuk membaca Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan terkawal. dan tekanan yang betul. bagaimanpun. Kecekapan menggunakan kata. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. (d) Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru. berpeluang memilih perkataan Pertuturan mereka tidaklah terikat Walau kepada perbendaharaan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka dan membina ayat-ayat mereka sendiri. ialah 2-3 minit. (a) Guru memberi murid petikan cerita pendek.(a) (b) Aspek yang diuji Bahan . Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada murid bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai. pertuturan dan intonasi. (c) Guru membaca kuat petikan. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: 46 . iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru.sederhana panjang.

Dengan demikian. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. • Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. tanpa bimbingan guru Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. Misalnya: Pilih dua orang murid. Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu. Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan.• Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. tidak jauh dari balai polis itu. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran Pemarkatan Ujian Bertutur 47 . Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya.

antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: 48 .Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. Apakah cita-cita kamu? ii. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv. Soalan: i. Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan. ii. Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu. iii. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? Bagaimanakah cara mereka melakukannya? Penilaian kemahiran lisan. Wah. senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. Untuk menentukan markat yang sesuai. i. iii.

. (d) (e) (f) (g) menyelesaikan masalah – menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu dengan selamat...... menyusun perkataan menjadi ayat.... lakonan....... (b) (c) megelompok – misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya......... sebutan. sama dan sebagainya. forum dll simulasi – main peranan dalam lakonan... bahan projek: kos... memadankan pasangan.. gambar dengan tempatnya dan memadankan harga dengan objeknya....... Nama Murid: . betul sebutan..... kumpulan etnik dan sebagainya... Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan..... prosedur.. dialog.... intonasi............ isi karangan dll...... Markat Bahagian No: Gambar Nombor Soalan 1 2 A 3 4 5 1 2 3 4 5 Nilai Markat (cadangan) 2 1 0 Bagi jawapan yang tepat.... Jawapan salah. pelaporan dll... menyusun dan melengkapkan – menyusun maklumat mengikut saiz.(a) memadankan – memadankan objek dengan tulisan..... pemilihan perkataan dan tatabahasa.. aspek yang berlawanan.... peristiwa...... kepentingan dan seumpamanya.. berinteraksi – melalui telefon. tempat kediaman.... intonasi atau tatabahasa. forum dll projek – perbincangan mengenai prestasi.. warna. pemilihan perkataan dan tatabahasa juga 2 1 0 J= J = 49 ... buah-buahan.... Senarai Semak untuk Pemarkatan........ intonasi.. umur.

awal diajar dan perlu dikuasai oleh murid. Guru mesti faham. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. penghasilan bahan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. sedar dan pandai menggunakan pendekatan. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. menjadi 12. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. dan kelancaran pertuturan. Misalnya. 14 dan 40. Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. Untuk mengubah markat kepada peratus. jika pencapaian murid ialah 6. Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. Rumusan Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. darabkan semuanya dengan 2. maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan.menunjukkan kesalahan yang ketara. iaitu: sebutan kefahaman ketatabahasan keluasan perbendaharaan kata. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara 50 . Jumlah markatnya = 66. Di sini. 7 dan 20. iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan.

Ekstensif. Pada pendapat anda. Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan baik dan berkesan. Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik.memberi markah. Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? Tajuk 6 Kemahiran Membaca • Matlamat dan Jenis Bacaan • Peringkat Pengajaran Bacaan • Teknik Bacaan – Intensif. Skimming dan Scanning 51 .

Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan. skimming dan scanning. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat.1 Menjelaskan kemahiran membaca. ekstensif. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca.2 Menghuraikan teknik bacaan. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan.Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca. kaedah. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif. jenis bacaan dan peringkat pengajaran bacaan 1. matlamat. Walau bagaimanapun. peringkat bacaan dan teknik bacaan. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. Hasil Pembelajaran 1. Matlamat dan Jenis Kerangka konsep Bacaan: Mekanis Mentalis Intensif Ekstensif Peringkat Pengajaran Bacaan: Kesediaan membaca Prabacaan Mekanis Bacaan dan Kefahaman Prabacaan 52 Teknik bacaan: Intensif Ekstensif Skimming Scanning .

bertulis. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan fahami pula jenis-jenis bacaan. mengajar kemahiran membaca Anda perlu tahu matlamat anda 53 . kepada pelajar-pelajar ! Kini. Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca.Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Ekstensif. Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. Daripada kemahiran ini. Skimming dan Scanning Peng ajara n Kema hiran Mem baca BAH ASA MEL AYU Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: • • • Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah.

menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. membaca mengikut intonasi. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan.Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. nada dan tekanan yang betul . Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan 54 . mengkaji ciri-ciri tatabahasa.

anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. Dari segi fizikal. Dari segi emosi. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. keseronokan dan terhibur. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. peringkat Prabacaan 55 . Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. Kesimpulannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan.di luar kelas. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. pengalaman dan persekitaran.al (1994). keupayaan matanya mengecam bentuk. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dari segi mental pula. Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar.

Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Pada tahap ini. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf.Prabacaan merupakan kesediaan kemahiran pengamatan murid untuk membaca. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . Teknik Bacaan 56 . dan latihan bahasa pertuturan. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. perkataan. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. bunyi kata dan Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. aktiviti pendengaran. konsonan. latihan menajamkan daya ingatan. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan abjad atau mengeja. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. frasa dan ayatayat mudah. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. suku kata. koordinasi psikomotor. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan penglihatan. kaedah terus.

ditegaskan. Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. membaca pemahaman. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. diskusi umum dan sebagainya. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. . Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. Sementara membaca telaah bahasa. Dalam membaca telaah isi. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. 57 Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. latihan kosa kata. membaca teliti. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya.Banyak bahan yang Bacaan Intensif perlu kita baca ! Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan.

Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan 58 . dan Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. betul dari segi sebutan. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya.(c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. meneliti indeks. Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. daftar kata yang terdapat dalam buku. Mengesan. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) membaca tinjauan membaca sekilas membaca dangkal Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. (d) (e) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. lancar dan tahu menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. dan Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. atau melihat judul. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. bab. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat. rangka kasar. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. intonasi. (c) (d) (e) (f) (g) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. kandungan dan sebagainya. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus.

ungkapan. Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. sikap dan cita-cita pelajar. Melalui bacaan ini. Pertama. meningkatkan kepantasan membaca. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. pengalaman. sesuai dengan minat. menambah kemahiran memahami. dan Bahan-bahan yang berbeza. struktur ayat dan sebagainya. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. Mendapat pengetahuan sambil berhibur. Memperkaya bahasa . 59 . (b) (c) (d) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. dan menaakul isi bacaan. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain.perbendaharaan kata.maklumat dan penerangan. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) (b) (c) (d) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. Ketiga. pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. umur. Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. (f) (g) Menambah minat membaca. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. jantina. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan. Kedua. Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas.

Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. teknikal dan sebagainya.(h) (i) (j) Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. apakah sikap pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. Membentuk tabiat gemar membaca. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. (d) Semasa membaca perenggan pertama. dan (f) Baca perenggan akhir dn teliti – di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan dan rumusan. cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. (e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan – anda akan dapati idea yang penting dan fakta. 60 . (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. Carilah maklumat tentang pengarang. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk ‘skim’. ‘Konteks’ ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. (c) Bacalah perenggan pertama. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk.

Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain. (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. fokus perhatian anda di tengah-tengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpuan mental. Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. Tajuk 7 PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN • Pendekatan Binaan. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. Kecepatan membuat skiming ini. perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) (b) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa • Kaedah Pandang Sebut • Kaedah Abjad • Kaedah Fonik 61 . berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. Cerakinan.Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat).

pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1. komunikatif sebut. kaedah. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. pendekatan.1 Menghuraikan kemahiran bahasa. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa dan pengalaman bahasa. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang Kerangka konsep Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : Binaan Cerakinan Komunikatif Pengalaman bahasa Kaedah Bacaan Pandang Sebut Abjad Fonik 62 . cerakinan. Walau bagaimanapun. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi.Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan.

Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut.Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. Jadi. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik 63 Pengajar an Kemahir an BAHASA MELAY U: Pendeka tan dan Kaedah Bacaan Asas . Pengajaran kemahiran membaca mengikut pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. Kemudian perkataan akan membentuk ayat. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna. Dalam pengajaran kemahiran membaca. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. Mengikut pendekatan ini pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. Cerakinan. Abjad dan Fonik PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. Pendekatan Cerakinan Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar.

tatabahasa. dan penilaian makna. Bagi setiap peringkat. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) (b) (c) (d) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. terdapat tiga peringkat pemahaman. Sebagai contoh. mempelbagaikan aktiviti komunikasi. Untuk melaksanakan dalam komunikasi. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. Pada peringkat 64 . teater pembaca. muridmurid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. interpretasi & inferens. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut.Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam situasi dan konteks tertentu. laras bahasa. ragam. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan komunikasi dalam kemahiran membaca. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. laporan/ulasan buku dan choral speaking. pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. Dalam sesuatu proses membaca. pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. pada peringkat lateral. iaitu lateral.

pendekatan ini memanfaatkan pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. Kesimpulannya.interpretasi & inferens. Sebagai contoh. grafik. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut Mencerakinkan perkataan dan kata Menyebut Perkataan Membina dan membaca ayat Membaca ayat 65 l a t i h a n M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar . KAEDAH Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran PANDANG SEBUT membaca. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca.

mereka perlu mengenali banyak lambang. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. Kaedah Abjad KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a ? z. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. Menurut Juriah Long et. Semasa kad diimbaskan. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata.al. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar.Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. perkataan dan frasa 66 Membaca ayat l a t i h a n M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar . Mengikut kaedah ini. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek.

Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. biasanya. Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. Kaedah Fonik KAEDAH FONETIK Membuny ikan huruf dan asosiasi dengan benda Membata ng suku kata dan perkataan 67 Membac a frasa dan ayat l a t i h a n M . Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. o. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan.al. Dalam kaedah ini. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). i. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. 1994). nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf ‘a’ hingga ‘z’ mengikut susunan. e. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. Setelah murid menghafal semua nama huruf. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a.

Selamat mencuba dan berjaya! Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Recite(SQ3R). Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda . Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. Question. pembentukan suku kata.(KWLH). Read. dan lain-lain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis 68 . Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. Review.What. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca.How. Review. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan.Recite (3R). Know. dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja.Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya.Learn. Read. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid.

Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid. Hasil Pembelajaran 1. Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Survey. Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif.Learn. Tatacerita Bimbingan Menjangka.1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. dan lain-lain Lingkaran Soalan. KWLH. justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. tatacerita dan teater pembaca. Teater Pembaca Teknik Pengajar an Kemahir an Membac a BAHASA MELAYU 69 Bimbingan Menjangka. (KWLH). Teater Pembaca .How. Recite(SQ3R). Read. Know. RADAR.What. Question. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R. Review. Read.Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca. Review.Recite (3R).

Tatacerita . Lingkaran Soalan. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah 70 . Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. S (survey) Tinjau Q (question) Soal/tanya R (read) Baca R (recite) Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. Read. KWLH . Question. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. tajuk-tajuk kecil. Review. dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. lakaran grafik. membaca perenggan pengenalan. Recite (SQ3R) 1. Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca Survey. SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan. Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. gambar-gambar atau ilustrasi. SQ3R adalah singkatan bagi.Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning.

Read.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. Discuss. Analogize. Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan. pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. Knowledge. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. Ketika membaca. Apply. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya.disenaraikannya sebelum ini. membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). Review/Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) A (Analogize) D(Discuss) A( Apply) R(Review/Research) Membaca Menganalogi Berbincang Mengaplikasi Menyemak/ Menyelidik 71 . How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) W (want) L (learned) H (how) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . What. Setelah selesai membaca. Dalam konteks pengajaran. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga. Learn. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih). Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga.

idea. Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. barang. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. barang. Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan maklumat lain. A R – – Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. sebutan. gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. D – Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau suasana cerita. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui.Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. 72 . idea atau tempat. Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog. idea atau tempat. A – Pelajar menerangkan bagaimana konsep . Penggunaan suara. Langkah pelaksanaan (a) (b) (c) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan. Lima langkah RADAR ialah: R – Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki.

(d) (e) (f) (g) (h)

Pembaca dapat membaca dengan baik, nada dan intonasi yang sesuai; Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan; Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan; Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca; dan Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu.

TEKNIK BERCERITA

73

Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Selain itu, penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita; (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan; Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid; Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan; Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa; Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting; Lakukan latihan; (f) BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan; dan Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang hendak disampaikan.

Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca, cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut.

74

Rujukan Asas

Abd. Aziz Abd. Talib (2000), Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Bachman Lyle F. (1990). Fundamental consideration in language testing. Oxford: Oxford University Press. Brown James Dean, Hudson Thom. (2002). Criterion-reference language testing. Cambridge: Cambridge University Press. Kiely, Richard (2005). Program evaluation in language education. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Lynch, Brian K. (2003). Language assessment and programme evaluation. Edinburg: Edinburgh University Press. McGrath, Ian. (2002). Materials evaluation and design language teaching. Edinburg: Edinburgh University Press.

Rujukan Tambahan

75

MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) Kelulusan: M. RAHMAN Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo.D (Kesusasteraan Melayu. (norliza_ab@yahoo. USM) Cert.my) PUAN NORLIZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka. UKM) Bac.com) Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Kelulusan: Ph. (Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) 76 .Ed (Pengajian Melayu.com. ISMAIL BIN ABD.PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Dr.Ed (Pengajian Kurikulum. Pend. UPSI) M.Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat Lampiran B 77 .

STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 .