Tajuk 1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Konsep Objektif Proses dan Bentuk

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • • • konsep objektif proses dan bentuk

Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; 2. mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar bertutur; 3. menerangkan beberapa kaedah, teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar kemahiran bertutur; 4. menyatakan beberapa prinsip pemilihan, penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; dan 5. mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. dan dan

1

Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Membentuk aktiviti pengajaran

Memilih Media Pengajaran

Melaksanakan Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51) KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR Definisi Konsep 2

Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan seharihari sama ada di dalam atau di luar rumah; (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagainya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi berkenaan. (b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. Perlakuan bahasa, antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami, menghasilkan permintaan yang mudah – untuk diri sendiri dan orang lain;

3

tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). (d) bersoal jawab – kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu. Misalkan bunyi-bunyi. (f) menyampaikan berita dan laporan – kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat. sajak mengikut nada. selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. syair. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. (h) berlakon dan melafazkan puisi – memperlihatkan murid mempersembahkan keupayaan berlakon.(c) menyampaikan ucapan bertatasusila – meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila. /b/. /t/. didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat. intonasi. /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]. dan (i) berbincang dan berbahas – menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan. dan suara secara berkesan. /a/. Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan. rima dan nada yang sesuai. sebutan. nada dan intonasi. secara beradab dengan menggunakan kata sapaan. Walau bagaimanapun. intonasi. melafazkan dialog dan puisi (pantun. menaakul. (g) menyampaikan ucapan dan syarahan – kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri. seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi. 4 . rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan. sebutan. memadan. menggunakan nada. gaya. Semasa bertutur. menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. (e) bercerita – kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti – ayat. proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami. sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak.

perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. kesihatan. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. ‘jangan tembak. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. rangkai kata atau ayat. Aspek fizikal. Misalnya. persekitaran. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik.(b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi. sebutan dan maknanya. intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. Aspek ini penting. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut ‘harakat’).’ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! (e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. ‘jangan/tembak. Misalnya ungkapan. perkataan. frasa kata dan ayat. suku kata.’ jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan tembakkan. (c) (d) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. Mi. Re. La. So. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /sǝmak/ dan seumpamanya. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. kecerdasan otak. struktur. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. Dalam ayat. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian – memisahkan elemenelemen linguistik dalam perkataan. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. Fa. yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. menurun atau mendatar berbezabeza mengikut jenis ayat. Ti 5 . sebaliknya jika jeda digunakan. Dalam hal ini.

kewujudannya lebih jelas. membina soalan untuk mencari maklumat. 6 . bertutur secara bertatasusila. dan bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. Pun demikian dalam bahasa Melayu. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. betul dan betul. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat. lancar dan berkesan. sintaksis dan semantik. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. memberi penerangan dan alasan. formula. (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) menyebut dengan jelas. bertukar-tukar pendapat dan maklumat. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik.dan Do – setiap nada mewakili satu suku kata. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. bertemu ramah. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa – meliputi bidang fonologi. (j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. menunjuk arah. keadaan dan disiplin ilmu berlainan.

Perbincangan forum. Teater bercerita. mengajuk. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Simulasi. Ini bermakna. mempelajari. kanak-kanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. Berbual melalui telefon. Mengapa kemahiran mendengar perlu? 7 . Menerangkan gambar dan bahan grafik. Membina soalan berdasarkan bahan. Justeru. Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu.(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Memberi arahan kepada rakan. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. Sebenarnya. Mengadakan perbahasan. mengusai bahasa – memperoleh. Permainan komunikatif. Memberi taklimat dan ceramah. kanak-kanak sentiasa berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. Mereka meniru. mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. Main peranan. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. Tentu sekali sebelum kanakkanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap.

Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. komunikasi lisan melibatkan dua proses. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. perbincangan. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. televisyen. lakonan.Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. Akhirnya. murid-murid perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. Manakala dalam kehidupan harian pula. memperoleh maklumat (pengajaran guru. perbincangan dan mesyuarat). dialog. 8 . aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. Dalam erti kata lain ketika mendengar. Di sekolah. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. dialog dan kesusasteraan). berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. untuk mendapat hiburan (radio. dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. filem). Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. Proses Mendengar Umumnya. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa.

aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. suasana. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. dan mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. difahami dan diingat.Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. antara lain: (a) (b) (c) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. melakukan arahan/ tindak balas. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. Sehubungan dengannya. dan 9 . kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. dan keadaan/ konteks. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. mengenal pasti ‘mood’ penutur. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. mencari isi-isi penting. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. mengenal pasti isi-isi yang tersirat. memahami. psikologi. Justeru. dan neurologi. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: Justeru sebenarnya. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. mentafsir makna-makna yang tersirat.

mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik. Latihan Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal beserta 10 dengan contohnya. secara menebuk-nebuk. aspek fizikal. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. dan mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. hujah. dengan beremosi.(d) berpusatkan idea utama. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. . bukti dan estetika. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. secara berhati-hati dengan pengamatan. proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. hujah dan bukti tertentu. tanpa tindak balas. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. dan secara kritikal. pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. dan keduanya. secara bertelau-telau. didengar dan dingati. mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa. Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid.

Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • Peringkat Penguasaan 11 .

dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. Hasil Pembelajaran 1. pendekatan. kaedah. Sebagaimana kebiasaan. Telah ditegaskan. Membaca dan Menulis. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa. seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat.• • Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran 12 . antara kemahiran berkenaan. selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

(b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. pertengahan dan maju. Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. Peringkat awal (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Melafazkan pengucapan bertatasusila. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. ibu dan bapa. kelancaran. rakan. tatabahasa. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur.Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur.Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . Memberi arahan. aspek sebutan. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. Dengan demikian. Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid. iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. dan 13 . mereka perlu diberi kefahaman mendengar. Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. kefasihan. tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. Membuat ayat tentang diri. Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. gaya dan isi penyampaian. seperti intonasi frasa dan ayat. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat.

kejadian. syarahan (yang disediakan). Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. persekitaran dan di rumah. puisi.peringkat. prosedur dan peraturan. Mendeklamsi puisi. seminar dan lain-lain. perbualan atau dialog. dan Mengkritik cerpen. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. novel dan sebagainya. Memberi ceramah. Memberi ucapan pendek dan mudah. Mengambil bahagian dalam perbahasan. Peringkat maju (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. Memberi komen secara mudah. masa bersekolah. objek.(i) Membuat ayat-ayat daripada gambar. dan Membuat ulasan. berhubung dengan peribadi seseorang. Menerangkan proses. diskusi. peraturan-peraturan. Mengambil bahagian dalam perbincangan. Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. kejadian. Menyampaikan komen. laporan atau ulasan. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan 14 . forum. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. perbincangan. Membaca iklan. permainan. pendapat. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. pengalaman. proses dan sebagainya. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya.

bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. menyampai dan memproses maklumat .Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. tahap pendidikan. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak berbeza-beza. dalam proses pertuturan. Ini kerana. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. benak fikiran kanakkanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. Antara lain. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. jiran tetangga. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar 15 . (c) Fizikal: Hal ini. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. faktor. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. gigi. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. Umumnya.

didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. membaca dan menulis. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. (b) Kemahiran mendengar. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik 16 . seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. (g) Paling penting. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkara-perkara yang lebih sukar dan seumpamanya. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan.(a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kaedah • Teknik Pengajaran Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu. Justeru. yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif.

Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. kaedah. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. berurutan dan menyaling. perlu dilakukan serentak. Demikian juga. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. 17 . Sehubungan dengannya. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur.pengajaran yang sesuai diaplikasi oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). Kaedah. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan. Walau bagaimanapun. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. Bagi tujuan menentukan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah.

antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). menguasai kemahiran membuat tanggapan. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. demikian. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. nada dan intonasi tertentu. Tegasnya. Antara lain. (b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. Dengan 18 . mengingat.Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah.

mengingati. Walau bagaimanapun Walkins (1975). misalnya oleh guru. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. Tujuannya. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi 19 . (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. guru perlu mempelajari bahasa kedua. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. Melalui pendekatan ini. Oleh itu. Ini bermakna. Maka. Apabila murid-murid Sebaliknya. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran.(e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua.

Dengan demikian. yakin dan berkesan. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. kenapa panggil pak cik? Maafkan saya. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut.kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? “Pak cik”? (terdiam) Cik adik.. Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. Dengan itu. Dia pak cik saya. Dengan demikian. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. Dengan ini. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. keratan akhbar.. Contohnya. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. lawatan. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. Justeru.umur saya ni baru 35 tahun. Wanita Kakitangan pos Wanita Kakitangan pos Wanita : : : : : Pak cik. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. 20 .

Saya berkahwin pun belum. lakaran. Tanpa latihan daripada guru. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. lukisan. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. Sebenarnya.Kakitangan pos : Lain kali panggil saya abang atau encik. iaitu dengan cara mendengar. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. 21 . iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. lakonan. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. gerak laku dan lain-lain. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda mereka.

Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. Kaedah ini dianggap berjaya. Sehubungan dengannya. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. Kelebihan kaedah terus. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan baik . dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. guru terlebih dahulu. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee kopi 22 . (b) (c) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna.(d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. jika murid dapat mempraktik atau menggunakan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. ketika memilih perkataan. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. Justeru.

dan Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. dan Bahasa berbeza antara satu sama lain. susu. 23 . Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. khasnya latihan bertutur secara intensif. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. (d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. milk.school radio bicycle biscuit - sekolah radio basikal biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. to school. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa.

Walau bagaimanapun. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. Pun demikian. dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. dialog. murid dilatih tubi untuk berdialog. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Setelah menguasai sebutan. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. Dalam pengajaran bertutur. perbincangan. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. sumbang 24 . guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. iaitu melalui kemahiran bertutur. Oleh itu. Di samping itu. Dengan demikian.Berdasarkan prinsip tersebut. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur.

Bersoal jawab. Ini bermakna. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. Sebenarnya. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. Antara lain ialah teknik: Latih tubi. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana.saran. bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. untuk berkomunikasi dengan berkesan. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. Main peranan dan simulasi. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. Perbincangan. lancar dan tepat. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). Bercerita. Dengan kata lain. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat Sumbang saran 25 . (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan.

Ali menendang bola. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. 26 Bola. Ali …. Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. ikut cikgu sebut. Walau bagaimanapun. Sebagaimana teknik. . Murid-murid. Penyelesaian masalah.Drama atau lakonan. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. cara pengendalian. Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. Ali menendang bola di padang. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. Bola. Permainan bahasa. Ali menendang bola.

Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. Mari kita duduk. 27 . Sila masuk ke dalam. kelemahan menyebut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang. Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza. Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. mengikut rentak dan nada yang tertentu. Misalnya. Selamat datang. daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat.Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan.

Sudilah minum. carta bergambar. i. kad imbasan bergambar. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Janganlah segan-segan. iii. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah. Minum air kopi. Dia bekerja di sawah. 28 . Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. ii. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. Di samping itu. Makan kuih di pinggan. Pak Abu seorang petani.Apa khabar sekarang.

murid-murid Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. mempunyai jurang maklumat. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. Dalam latihan penghasilan pula. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. . Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. 29 Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Radio Mancis api Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. Kemudian. Contoh: Senarai barang yang diberi oleh guru. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. Dalam latihan ini. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Umumnya. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan.Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4.

Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. satu bilik untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. 30 .Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. anda tiba di sebuah hotel. Hotel anda juga menyediakan ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah. simulasi dan lakonan. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. ada bilik kosong atau tidak. Hotel mempunyai dua bilik kosong. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. sarapan pagi bagi pelanggannya. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. Tanyakan harga bilik itu.00 dan RM 15. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. Sebaik-baiknya.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. perbincangan.

Semasa dan Selepas Aktiviti • Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah.Rumusan Perhubungan antara pendekatan. Oleh itu. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur • Objektif. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. Langkah-langkah Sebelum. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. bermutu serta pembelajaran yang berkesan. selaras dan menyaling. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit 31 . khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat.

dan 2. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii. Kemahiran Menggunakan Papan Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri 32 . Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanaka n Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i. prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. Kemahiran Peneguhan ii. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. langkah pengajaran sebelum. Hasil Pembelajaran 1. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti.banyak mengandungi keterangan mengenai objektif.

bahan stensilan. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. menyatakan. Kemahiran Variasi Rangsangan v. mencukupi. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. mengenali) kemahiran intelek (menjelaskan. iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad kiu. sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. Kemahiran Menyoal Menulis Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P. Cuma. kad imbasan. gambar. menghuraikan. guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. tepat dan berkesan. Justeru. Maknanya. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. (ii) guru menyelia dan memberi 33 . menggunakan dan menyelesaikan). psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti.Tulis iv.

pendekatan. Selaras dan menepati hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia .bimbingan secara kelas. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. adat resam. (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. keadaan dan keselamatan murid-murid. kumpulan atau berpasangan. (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i – iii). (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Paling penting sebagai tindakan susulan. bahkan secara individu sekiranya perlu. (b) (c) 34 . Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran. guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. Sesuai dengan kebudayaan. kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan. Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). kaedah dan teknik pengajaran.

aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. merangsang. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. menggerak. mendorong. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang mengandungi fakta bersepadu. Selain itu. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada muridmurid. bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. Antara lain. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. isi pelajaran dan bahan. pemikiran dan tingkah laku. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. Suasa pembelajaran (a) (b) (c) Minat pelajar (a) Selain menimbang aspek kesesuaiannya. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks. Antara lain. Sehubungan dengannya. perkara yang boleh diberi perhatian. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. ialah (i) 35 . dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar.Pendekatan. guru. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. Sehubungan dengannya. Keadaan pelajar (a) (b) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. iaitu aspek rangsangan. (v) bahan umum kepada bahan teori. kaedah dan teknik pengajaran (a) Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. Dalam hal ini.

bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. (g) Bahan yang bersifat luwes . Contohnya adalah seperti dialog.pertautan bahan itu dengan isi kandungan. saiz. pengalaman murid-murid. seni kata lagu. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada kementerian dan agensi kerajaan. Aktiviti peniruan dan hafazan Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid.semasa. kelas dan antara sekolah dan wilayah. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini . Hal ini demikian kerana reka letak. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid. ekonomik – digunakan secara berulang kali. minat. ilustrasi dan grafik. (d) Bahan yang menarik minat murid-murid. latar belakang. gambar-gambar bersiri. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. Aktiviti kemahiran komunikatif 36 . dan petikan karangan. Sebenarnya. kad-kad imbasan tanpa gambar dan bergambar. tahap pencapaian. filem dan slaid. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya. (e) Bahan yang jimat dan murah – perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana kewajaran kosnya (munasabah). (ii) urutan susunan bahan perlu teratur – mempunyai hubungan. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. kebolehan. (f) Bahan yang praktikal – dari segi boleh guna. carta. kandungan bab kepada bab yang lain.bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. dan (vi) bahan – bahan berkenaan perlu mengandungi soalan latihan dan ulangkaji.

intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuman yang dibuat di lapangan terbang. di stesen keretapi. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. Pesawat akan berlepas pada pukul 3. Selain itu. Sabah. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas.00 petang. jadual. dan dalam upacara-upacara tertentu. kepala. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif.Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh–contoh sebutan. rajah. Di samping itu. 37 . Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. Antara lain. Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampaikan sesuatu maksud. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti perbincangan. peta. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. (d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan. nada. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan. kawasankawasan perindustrian. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3.

wawancara. Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. (c) (d) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. Boneka (a) (b) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. berita pengumuman. 38 . Contohnya. Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. satu kumpulan membaca dialog Tutu. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. forum. Kelas dibahagi kepada dua kumpulan.Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur mestilah terdiri daripada bahan–bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahanbahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. laporan cuaca. (e) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. bacaan sajak.

Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. Murid diminta menerangkan keadaan emosi Gambar Foto (potret) seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. Bahan Kartun (a) (b) (c) (d) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. gembira. marah dan sebagainya. Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton rakaman drama. Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. Murid dibahagikan kepada kumpulan. takut. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. 39 .(f) Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah.

Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. Dengan demikian. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur.Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. Anda telah membaca beberapa jenis teknik. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. Sesungguhnya. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. 40 . Tajuk 5 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur.

modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih. kenyaringan dan kelantangan suara 41 . Justeru. Selain itu. Nada. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah. betul dan berkesan. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. 2. Hasil Pembelajaran 1. dan Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur.Sinopsis Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. membuat taakulan.

Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. ini. Tegasnya. iaitu tepat dari segi makna dan struktur. kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. Demikian juga. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu. penilaian dan pengujian terhadap dengan betul. Dengan itu. 42 . ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. mempersilakan makan. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi.mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. Contohnya. Misalnya. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. gerak mata. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. dia mampu membentuk frasa dan ayat-ayat yang betul. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu Sehubungan dengannya. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari.

pendapat. Selain itu. z. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. kemudian. Teknik menguji kemahiran bertutur 43 . kehendak dan sebagainya. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat melahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. Pertamanya. iaitu untuk melahirkan perasaan. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. gh. suku kata. frasa dan ayat-ayat.mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. sy. Dengan itu. Keduanya. Baiklah. Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. hentian dan intonasi. s dan f. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. v.

Murid mendengar sebutan perkataan. Dengan membaca kuat. Untuk memudahkan pemarkatan ditentukan bahawa hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyuruh murid menyebut. Pemarkatan. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. Guru : Beritahu rakan kamu bahawa saya akan datang ke rumahnya esok. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. 44 .Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. Misalnya. Membaca kuat. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Menyebut perkataan pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri.

objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. Bertutur berdasarkan gambar Di sini. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini.Murid : Ali. Misalnya: (a) (b) (c) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? Apa yang sedang mereka lakukan? Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis). Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu. gambar. peta. Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas. Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. Membaca Kuat 45 . Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu. cikgu akan ke rumah kamu esok.

bagaimanpun. pertuturan dan intonasi.sederhana panjang. penilaian jenis ini ialah: Antara teknik-teknik yang tergolong dalam Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. (b) Murid membaca senyap. (a) Guru memberi murid petikan cerita pendek. Oleh itu. batasan masih ada. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai.(a) (b) Aspek yang diuji Bahan . Masa yang sesuai untuk membaca Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan terkawal. . Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). berpeluang memilih perkataan Pertuturan mereka tidaklah terikat Walau kepada perbendaharaan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka dan membina ayat-ayat mereka sendiri. aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. Kecekapan menggunakan kata. (e) Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi.sebutan. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang betul. dan tekanan yang betul. (d) Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru. intonasi. (c) Guru membaca kuat petikan. ialah 2-3 minit. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada murid bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai. Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: 46 .

Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. tanpa bimbingan guru Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran Pemarkatan Ujian Bertutur 47 .• Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. tidak jauh dari balai polis itu. guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu. • Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. Dengan demikian. Misalnya: Pilih dua orang murid. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri.

Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? Bagaimanakah cara mereka melakukannya? Penilaian kemahiran lisan. Apakah cita-cita kamu? ii. Untuk menentukan markat yang sesuai. Soalan: i. Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv. iii. Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. i. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu. Wah. senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan.Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap. Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: 48 . ii. iii.

......... Jawapan salah...........(a) memadankan – memadankan objek dengan tulisan... gambar dengan tempatnya dan memadankan harga dengan objeknya.. sama dan sebagainya. pelaporan dll.... umur...... intonasi atau tatabahasa.. pemilihan perkataan dan tatabahasa juga 2 1 0 J= J = 49 .. dialog... (d) (e) (f) (g) menyelesaikan masalah – menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu dengan selamat.... forum dll projek – perbincangan mengenai prestasi.. intonasi... isi karangan dll... lakonan.... peristiwa. berinteraksi – melalui telefon.. warna..... prosedur...... Nama Murid: ...... aspek yang berlawanan...... memadankan pasangan. Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan. forum dll simulasi – main peranan dalam lakonan. sebutan.. betul sebutan... Markat Bahagian No: Gambar Nombor Soalan 1 2 A 3 4 5 1 2 3 4 5 Nilai Markat (cadangan) 2 1 0 Bagi jawapan yang tepat... menyusun dan melengkapkan – menyusun maklumat mengikut saiz.... tempat kediaman. (b) (c) megelompok – misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya. kumpulan etnik dan sebagainya.. intonasi.... kepentingan dan seumpamanya...... buah-buahan..... menyusun perkataan menjadi ayat... Senarai Semak untuk Pemarkatan.... pemilihan perkataan dan tatabahasa. bahan projek: kos..........

Jumlah markatnya = 66. iaitu: sebutan kefahaman ketatabahasan keluasan perbendaharaan kata. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Di sini. sedar dan pandai menggunakan pendekatan. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara 50 . penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. awal diajar dan perlu dikuasai oleh murid. iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. darabkan semuanya dengan 2. dan kelancaran pertuturan. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. Rumusan Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. 7 dan 20. menjadi 12. jika pencapaian murid ialah 6. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu.menunjukkan kesalahan yang ketara. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu. Guru mesti faham. 14 dan 40. penghasilan bahan. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. Misalnya. Untuk mengubah markat kepada peratus.

Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik. Skimming dan Scanning 51 . Pada pendapat anda. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? Tajuk 6 Kemahiran Membaca • Matlamat dan Jenis Bacaan • Peringkat Pengajaran Bacaan • Teknik Bacaan – Intensif. Ekstensif. Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan baik dan berkesan.memberi markah. Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik.

1 Menjelaskan kemahiran membaca. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca.Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca. peringkat bacaan dan teknik bacaan. matlamat. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Matlamat dan Jenis Kerangka konsep Bacaan: Mekanis Mentalis Intensif Ekstensif Peringkat Pengajaran Bacaan: Kesediaan membaca Prabacaan Mekanis Bacaan dan Kefahaman Prabacaan 52 Teknik bacaan: Intensif Ekstensif Skimming Scanning . Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. skimming dan scanning.2 Menghuraikan teknik bacaan. Hasil Pembelajaran 1. kaedah. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan. jenis bacaan dan peringkat pengajaran bacaan 1. Walau bagaimanapun. ekstensif.

mengajar kemahiran membaca Anda perlu tahu matlamat anda 53 . sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran.Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. kepada pelajar-pelajar ! Kini. Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. Ekstensif. Daripada kemahiran ini. Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Skimming dan Scanning Peng ajara n Kema hiran Mem baca BAH ASA MEL AYU Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: • • • Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah. mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan fahami pula jenis-jenis bacaan. Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. bertulis.

memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan 54 . memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan.Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. nada dan tekanan yang betul . Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. membaca mengikut intonasi. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul.

al (1994). untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif.di luar kelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. keseronokan dan terhibur. Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. Dari segi fizikal. pengalaman dan persekitaran. Dari segi mental pula. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. Dari segi emosi. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan. peringkat Prabacaan 55 . anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. Kesimpulannya. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. keupayaan matanya mengecam bentuk.

Teknik Bacaan 56 . aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . latihan menajamkan daya ingatan. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan penglihatan. aktiviti pendengaran. Pada tahap ini. koordinasi psikomotor. konsonan. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan abjad atau mengeja. perkataan.Prabacaan merupakan kesediaan kemahiran pengamatan murid untuk membaca. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. suku kata. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. dan latihan bahasa pertuturan. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. bunyi kata dan Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. frasa dan ayatayat mudah. kaedah terus.

meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Sementara membaca telaah bahasa. Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. diskusi umum dan sebagainya. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. membaca pemahaman.Banyak bahan yang Bacaan Intensif perlu kita baca ! Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. . Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. 57 Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. ditegaskan. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. Dalam membaca telaah isi. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. membaca teliti. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. latihan kosa kata.

memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. dan Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan 58 . Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. meneliti indeks. rangka kasar. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. dan Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. (c) (d) (e) (f) (g) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. betul dari segi sebutan. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. bab. daftar kata yang terdapat dalam buku. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. kandungan dan sebagainya.(c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. lancar dan tahu menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. intonasi. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. atau melihat judul. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. (d) (e) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) membaca tinjauan membaca sekilas membaca dangkal Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. Mengesan. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik.

umur. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) (b) (c) (d) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. (b) (c) (d) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. Kedua. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. pengalaman. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca. jantina. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. 59 . Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. ungkapan. Ketiga. pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. Mendapat pengetahuan sambil berhibur. Pertama. menambah kemahiran memahami. Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. meningkatkan kepantasan membaca. sesuai dengan minat. dan Bahan-bahan yang berbeza. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok.perbendaharaan kata. dan menaakul isi bacaan. sikap dan cita-cita pelajar. Memperkaya bahasa . (f) (g) Menambah minat membaca.maklumat dan penerangan. struktur ayat dan sebagainya. Melalui bacaan ini. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan.

60 . Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. Carilah maklumat tentang pengarang. ‘Konteks’ ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. (e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan – anda akan dapati idea yang penting dan fakta. teknikal dan sebagainya. Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk ‘skim’. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. dan (f) Baca perenggan akhir dn teliti – di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan dan rumusan. (c) Bacalah perenggan pertama. apakah sikap pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. (d) Semasa membaca perenggan pertama. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah.(h) (i) (j) Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. Membentuk tabiat gemar membaca. Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama.

Cerakinan. gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca.Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. fokus perhatian anda di tengah-tengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. Kecepatan membuat skiming ini. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa • Kaedah Pandang Sebut • Kaedah Abjad • Kaedah Fonik 61 . (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. Tajuk 7 PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN • Pendekatan Binaan. perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpuan mental. Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) (b) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari.

cerakinan. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang Kerangka konsep Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : Binaan Cerakinan Komunikatif Pengalaman bahasa Kaedah Bacaan Pandang Sebut Abjad Fonik 62 . kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa dan pengalaman bahasa.Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. pendekatan. kaedah. Walau bagaimanapun. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi.1 Menghuraikan kemahiran bahasa. komunikatif sebut.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan.

Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. Abjad dan Fonik PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu.Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. Pengajaran kemahiran membaca mengikut pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. Dalam pengajaran kemahiran membaca. Pendekatan Cerakinan Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. Jadi. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik 63 Pengajar an Kemahir an BAHASA MELAY U: Pendeka tan dan Kaedah Bacaan Asas . Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. Mengikut pendekatan ini pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. Cerakinan. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna. Kemudian perkataan akan membentuk ayat.

Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. tatabahasa.Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam situasi dan konteks tertentu. pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. laporan/ulasan buku dan choral speaking. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan komunikasi dalam kemahiran membaca. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) (b) (c) (d) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. iaitu lateral. ragam. muridmurid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. Sebagai contoh. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. Pada peringkat 64 . teater pembaca. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. laras bahasa. Untuk melaksanakan dalam komunikasi. dan penilaian makna. pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. Bagi setiap peringkat. pada peringkat lateral. interpretasi & inferens. terdapat tiga peringkat pemahaman. Dalam sesuatu proses membaca. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. mempelbagaikan aktiviti komunikasi.

Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. pendekatan ini memanfaatkan pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut Mencerakinkan perkataan dan kata Menyebut Perkataan Membina dan membaca ayat Membaca ayat 65 l a t i h a n M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar . (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. Sebagai contoh. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. grafik. Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. KAEDAH Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran PANDANG SEBUT membaca.interpretasi & inferens. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. Kesimpulannya. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca.

huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan.Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. perkataan dan frasa 66 Membaca ayat l a t i h a n M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar . iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. Kaedah Abjad KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a ? z. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. Semasa kad diimbaskan. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. mereka perlu mengenali banyak lambang.al. Menurut Juriah Long et. Mengikut kaedah ini.

Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a.Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. Dalam kaedah ini.al. biasanya. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf ‘a’ hingga ‘z’ mengikut susunan. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. Kaedah Fonik KAEDAH FONETIK Membuny ikan huruf dan asosiasi dengan benda Membata ng suku kata dan perkataan 67 Membac a frasa dan ayat l a t i h a n M . i. Setelah murid menghafal semua nama huruf. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. 1994). o. maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). e.

What. Review.(KWLH). Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda .Recite (3R).Learn.How. dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. Read. pembentukan suku kata. Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. Know.Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. Selamat mencuba dan berjaya! Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Recite(SQ3R). dan lain-lain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis 68 . diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. Read. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca. Review. Question. Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf.

tatacerita dan teater pembaca.What. Review. Hasil Pembelajaran 1.How.1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Teater Pembaca . Recite(SQ3R). Read. Read. Review. Teater Pembaca Teknik Pengajar an Kemahir an Membac a BAHASA MELAYU 69 Bimbingan Menjangka. Question. dan lain-lain Lingkaran Soalan.Recite (3R). Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. Know. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R. KWLH. Tatacerita Bimbingan Menjangka. justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Survey. Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid. RADAR.Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca. Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif. (KWLH).Learn.

Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. KWLH . Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. Recite (SQ3R) 1. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. tajuk-tajuk kecil.Tatacerita . gambar-gambar atau ilustrasi. lakaran grafik. Lingkaran Soalan. SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan. Question.Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R. Read. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah 70 . dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca Survey. Review. S (survey) Tinjau Q (question) Soal/tanya R (read) Baca R (recite) Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. SQ3R adalah singkatan bagi. membaca perenggan pengenalan.

dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan. What. Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih). Dalam konteks pengajaran. Read. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. Knowledge. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui.disenaraikannya sebelum ini. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) W (want) L (learned) H (how) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . Setelah selesai membaca. mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. Apply. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. Review/Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) A (Analogize) D(Discuss) A( Apply) R(Review/Research) Membaca Menganalogi Berbincang Mengaplikasi Menyemak/ Menyelidik 71 . Discuss. Analogize. Ketika membaca. Learn.

RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. Langkah pelaksanaan (a) (b) (c) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan. gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. barang.Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. 72 . Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. idea atau tempat. A R – – Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau suasana cerita. D – Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. barang. idea. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon. Penggunaan suara. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog. idea atau tempat. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. Lima langkah RADAR ialah: R – Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. A – Pelajar menerangkan bagaimana konsep . tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. sebutan. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan maklumat lain.

(d) (e) (f) (g) (h)

Pembaca dapat membaca dengan baik, nada dan intonasi yang sesuai; Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan; Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan; Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca; dan Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu.

TEKNIK BERCERITA

73

Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Selain itu, penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita; (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan; Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid; Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan; Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa; Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting; Lakukan latihan; (f) BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan; dan Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang hendak disampaikan.

Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca, cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut.

74

Rujukan Asas

Abd. Aziz Abd. Talib (2000), Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Bachman Lyle F. (1990). Fundamental consideration in language testing. Oxford: Oxford University Press. Brown James Dean, Hudson Thom. (2002). Criterion-reference language testing. Cambridge: Cambridge University Press. Kiely, Richard (2005). Program evaluation in language education. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Lynch, Brian K. (2003). Language assessment and programme evaluation. Edinburg: Edinburgh University Press. McGrath, Ian. (2002). Materials evaluation and design language teaching. Edinburg: Edinburgh University Press.

Rujukan Tambahan

75

Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu. ISMAIL BIN ABD. Pend.Ed (Pengajian Melayu. USM) Cert. UPSI) M. UKM) Bac. RAHMAN Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo.D (Kesusasteraan Melayu.com) Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Kelulusan: Ph. MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) Kelulusan: M. (norliza_ab@yahoo.Ed (Pengajian Kurikulum.PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Dr.my) PUAN NORLIZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka.com. (Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) 76 .

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat Lampiran B 77 .

STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful