Tajuk 1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Konsep Objektif Proses dan Bentuk

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • • • konsep objektif proses dan bentuk

Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; 2. mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar bertutur; 3. menerangkan beberapa kaedah, teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar kemahiran bertutur; 4. menyatakan beberapa prinsip pemilihan, penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; dan 5. mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. dan dan

1

Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Membentuk aktiviti pengajaran

Memilih Media Pengajaran

Melaksanakan Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51) KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR Definisi Konsep 2

Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan seharihari sama ada di dalam atau di luar rumah; (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagainya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi berkenaan. (b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. Perlakuan bahasa, antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami, menghasilkan permintaan yang mudah – untuk diri sendiri dan orang lain;

3

sajak mengikut nada. /t/. seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi.(c) menyampaikan ucapan bertatasusila – meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila. sebutan. selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. sebutan. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. memadan. intonasi. Misalkan bunyi-bunyi. dan suara secara berkesan. syair. dan (i) berbincang dan berbahas – menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan. proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami. /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]. (f) menyampaikan berita dan laporan – kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat. rima dan nada yang sesuai. (h) berlakon dan melafazkan puisi – memperlihatkan murid mempersembahkan keupayaan berlakon. didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat. (g) menyampaikan ucapan dan syarahan – kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri. Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. menggunakan nada. (e) bercerita – kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti – ayat. melafazkan dialog dan puisi (pantun. /b/. nada dan intonasi. sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak. menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. gaya. Walau bagaimanapun. rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan. Semasa bertutur. /a/. menaakul. (d) bersoal jawab – kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu. 4 . tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). secara beradab dengan menggunakan kata sapaan. intonasi.

terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. persekitaran. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian – memisahkan elemenelemen linguistik dalam perkataan. Misalnya. suku kata. La. Dalam ayat. menurun atau mendatar berbezabeza mengikut jenis ayat. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat.’ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! (e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. (c) (d) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. struktur. Ti 5 . boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /sǝmak/ dan seumpamanya.(b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi. (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut ‘harakat’). jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. ‘jangan/tembak. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. sebaliknya jika jeda digunakan.’ jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan tembakkan. Aspek fizikal. Mi. intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. So. Misalnya ungkapan. Aspek ini penting. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. perkataan. kesihatan. Dalam hal ini. kecerdasan otak. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. Fa. ‘jangan tembak. sebutan dan maknanya. Re. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. frasa kata dan ayat. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. rangkai kata atau ayat.

(j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa – meliputi bidang fonologi. bertutur secara bertatasusila. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) menyebut dengan jelas. bertemu ramah. bertukar-tukar pendapat dan maklumat. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. lancar dan berkesan. betul dan betul. Pun demikian dalam bahasa Melayu. kewujudannya lebih jelas. (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. sintaksis dan semantik. 6 . Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. formula. menunjuk arah. dan bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. membina soalan untuk mencari maklumat. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. memberi penerangan dan alasan.dan Do – setiap nada mewakili satu suku kata. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan.

(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. kanak-kanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. Teater bercerita. mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Mengadakan perbahasan. mengusai bahasa – memperoleh. Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. Permainan komunikatif. Perbincangan forum. Tentu sekali sebelum kanakkanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. Main peranan. Memberi arahan kepada rakan. mengajuk. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Sebenarnya. Ini bermakna. Memberi taklimat dan ceramah. Berbual melalui telefon. mempelajari. Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. Menerangkan gambar dan bahan grafik. kanak-kanak sentiasa berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. Membina soalan berdasarkan bahan. Mengapa kemahiran mendengar perlu? 7 . ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. Justeru. mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. Simulasi. Mereka meniru.

Proses Mendengar Umumnya. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. lakonan. memperoleh maklumat (pengajaran guru.Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. murid-murid perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. Di sekolah. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. Manakala dalam kehidupan harian pula. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. Akhirnya. dialog. perbincangan dan mesyuarat). aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. 8 . memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. perbincangan. dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. Dalam erti kata lain ketika mendengar. mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. untuk mendapat hiburan (radio. filem). komunikasi lisan melibatkan dua proses. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. televisyen. dialog dan kesusasteraan). Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu.

dan neurologi. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. suasana. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. psikologi. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: Justeru sebenarnya. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. memahami. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. Sehubungan dengannya. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. mengenal pasti ‘mood’ penutur.Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. mengenal pasti isi-isi yang tersirat. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. Justeru. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. mencari isi-isi penting. mentafsir makna-makna yang tersirat. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. dan mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. melakukan arahan/ tindak balas. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. dan keadaan/ konteks. dan 9 . difahami dan diingat. antara lain: (a) (b) (c) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar.

dan mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. dan keduanya. bukti dan estetika.(d) berpusatkan idea utama. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. secara berhati-hati dengan pengamatan. hujah dan bukti tertentu. tanpa tindak balas. . Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. aspek fizikal. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. hujah. dengan beremosi. pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik. didengar dan dingati. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. secara menebuk-nebuk. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa. dan secara kritikal. Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. secara bertelau-telau. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. Latihan Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal beserta 10 dengan contohnya.

Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • Peringkat Penguasaan 11 .

• • Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran 12 . Menghuraikan tentang kemahiran bahasa. Telah ditegaskan. Hasil Pembelajaran 1. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. antara kemahiran berkenaan. pendekatan. selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat. Membaca dan Menulis. Sebagaimana kebiasaan. kaedah.

Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. Memberi arahan. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. kefasihan. aspek sebutan. gaya dan isi penyampaian. tatabahasa. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. rakan. ibu dan bapa. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar.Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat.Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. pertengahan dan maju. kelancaran. dan 13 . latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. mereka perlu diberi kefahaman mendengar. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. Peringkat awal (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Melafazkan pengucapan bertatasusila. Membuat ayat tentang diri. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid. iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. seperti intonasi frasa dan ayat. Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur. Dengan demikian.

Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. Mengambil bahagian dalam perbincangan. Peringkat maju (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. dan Membuat ulasan. Menyampaikan komen. Mengambil bahagian dalam perbahasan.(i) Membuat ayat-ayat daripada gambar. berhubung dengan peribadi seseorang. kejadian. persekitaran dan di rumah. pengalaman. Memberi komen secara mudah. dan Mengkritik cerpen. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . puisi. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. permainan. seminar dan lain-lain. objek. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. syarahan (yang disediakan). laporan atau ulasan. prosedur dan peraturan. peraturan-peraturan. Membaca iklan. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid.peringkat. novel dan sebagainya. kejadian. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan 14 . Mendeklamsi puisi. Memberi ucapan pendek dan mudah. perbualan atau dialog. Memberi ceramah. Menerangkan proses. diskusi. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. perbincangan. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. proses dan sebagainya. pendapat. masa bersekolah. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. forum.

kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. gigi. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. (c) Fizikal: Hal ini. jiran tetangga. Umumnya. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa. faktor. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki. Ini kerana. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan.Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak berbeza-beza. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar 15 . (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. Antara lain. tahap pendidikan. benak fikiran kanakkanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. dalam proses pertuturan. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. menyampai dan memproses maklumat . lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu.

memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. Justeru. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik 16 . (b) Kemahiran mendengar. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif.(a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kaedah • Teknik Pengajaran Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. membaca dan menulis. yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkara-perkara yang lebih sukar dan seumpamanya. (g) Paling penting.

tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. kaedah. Sehubungan dengannya. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. Walau bagaimanapun. Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan. 17 . guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. berurutan dan menyaling. Kaedah. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran.pengajaran yang sesuai diaplikasi oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Demikian juga. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. perlu dilakukan serentak. Bagi tujuan menentukan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur).

(b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. Tegasnya. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. menguasai kemahiran membuat tanggapan. nada dan intonasi tertentu. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. demikian. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. mengingat. Dengan 18 .Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. Antara lain. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya.

guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. Apabila murid-murid Sebaliknya. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. misalnya oleh guru. kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. mengingati. Ini bermakna. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. Tujuannya. Maka. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi 19 . (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. Walau bagaimanapun Walkins (1975). tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. guru perlu mempelajari bahasa kedua. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua.(e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. Oleh itu. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. Melalui pendekatan ini.

kenapa panggil pak cik? Maafkan saya. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Dengan demikian. Contohnya. 20 . Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? “Pak cik”? (terdiam) Cik adik.umur saya ni baru 35 tahun. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur.. Dia pak cik saya. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. keratan akhbar. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. Dengan ini. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur.kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. Wanita Kakitangan pos Wanita Kakitangan pos Wanita : : : : : Pak cik. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. Justeru. Dengan itu. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun.. lawatan. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. Dengan demikian. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. yakin dan berkesan. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru.

iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. lakaran.Kakitangan pos : Lain kali panggil saya abang atau encik. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Saya berkahwin pun belum. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. lakonan. Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. Tanpa latihan daripada guru. 21 . iaitu dengan cara mendengar. gerak laku dan lain-lain. guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. lukisan. Sebenarnya. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda mereka.

Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. guru terlebih dahulu. Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. Sehubungan dengannya. jika murid dapat mempraktik atau menggunakan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. ketika memilih perkataan. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee kopi 22 . Kaedah ini dianggap berjaya.(d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. Justeru. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. (b) (c) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. Kelebihan kaedah terus. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan baik .

Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. khasnya latihan bertutur secara intensif. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. dan Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. milk. 23 . Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah. to school. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. (d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif.school radio bicycle biscuit - sekolah radio basikal biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. susu. Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. dan Bahasa berbeza antara satu sama lain.

Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan.Berdasarkan prinsip tersebut. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. perbincangan. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. Di samping itu. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. Dalam pengajaran bertutur. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. Pun demikian. Walau bagaimanapun. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. sumbang 24 . Oleh itu. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. Dengan demikian. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. iaitu melalui kemahiran bertutur. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. murid dilatih tubi untuk berdialog. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. dialog. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. Setelah menguasai sebutan. Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi.

Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat Sumbang saran 25 . seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. Main peranan dan simulasi. untuk berkomunikasi dengan berkesan. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. Bersoal jawab. bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan.saran. Bercerita. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. Perbincangan. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. Sebenarnya. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. Ini bermakna. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. lancar dan tepat. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. Antara lain ialah teknik: Latih tubi. Dengan kata lain.

cara pengendalian. ikut cikgu sebut. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. 26 Bola. Bola. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. Ali …. Penyelesaian masalah. Permainan bahasa. Ali menendang bola. . Ali menendang bola di padang. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. Ali menendang bola. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. Sebagaimana teknik. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. Murid-murid.Drama atau lakonan. Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. Walau bagaimanapun. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid.

Mari kita duduk.Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Sila masuk ke dalam. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. kelemahan menyebut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang. 27 . Misalnya. Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. Selamat datang. mengikut rentak dan nada yang tertentu.

Apa khabar sekarang. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. i. Di samping itu. Pak Abu seorang petani. Dia bekerja di sawah. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. 28 . Minum air kopi. kad imbasan bergambar. Sudilah minum. Janganlah segan-segan. iii. Makan kuih di pinggan. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah. ii. carta bergambar.

Kemudian. Contoh: Senarai barang yang diberi oleh guru. Umumnya. . Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. mempunyai jurang maklumat. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Radio Mancis api Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. Dalam latihan penghasilan pula. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. murid-murid Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. Dalam latihan ini.Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. 29 Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan.

Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. sarapan pagi bagi pelanggannya. satu bilik untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. 30 . Di belakang hotel ada tempat letak kereta. simulasi dan lakonan.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. anda tiba di sebuah hotel.Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. Sebaik-baiknya. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. Tanyakan harga bilik itu. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. perbincangan. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. Hotel anda juga menyediakan ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. ada bilik kosong atau tidak. Hotel mempunyai dua bilik kosong. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar.00 dan RM 15.

kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. bermutu serta pembelajaran yang berkesan. selaras dan menyaling. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. Semasa dan Selepas Aktiviti • Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur • Objektif. Oleh itu. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit 31 .Rumusan Perhubungan antara pendekatan. Langkah-langkah Sebelum.

banyak mengandungi keterangan mengenai objektif. Kemahiran Peneguhan ii. Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii. Kemahiran Menggunakan Papan Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri 32 . Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanaka n Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i. Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar. dan 2. semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Hasil Pembelajaran 1. langkah pengajaran sebelum. prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum.

mencukupi. guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. tepat dan berkesan. Kemahiran Menyoal Menulis Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. gambar. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P.Tulis iv. (ii) guru menyelia dan memberi 33 . (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad kiu. psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. Maknanya. Justeru. mengenali) kemahiran intelek (menjelaskan. kad imbasan. guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. menghuraikan. Kemahiran Variasi Rangsangan v. sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti. menggunakan dan menyelesaikan). berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. bahan stensilan. Cuma. menyatakan. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan.

kaedah dan teknik pengajaran.bimbingan secara kelas. adat resam. bahkan secara individu sekiranya perlu. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. Selaras dan menepati hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. kumpulan atau berpasangan. Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). keadaan dan keselamatan murid-murid. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i – iii). suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran. kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan. pendekatan. Paling penting sebagai tindakan susulan. peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. (b) (c) 34 . (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. Sesuai dengan kebudayaan. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

isi pelajaran dan bahan. guru. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. Antara lain. (v) bahan umum kepada bahan teori.Pendekatan. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada muridmurid. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. menggerak. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. Sehubungan dengannya. kaedah dan teknik pengajaran (a) Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. merangsang. Selain itu. aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. iaitu aspek rangsangan. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. Suasa pembelajaran (a) (b) (c) Minat pelajar (a) Selain menimbang aspek kesesuaiannya. Keadaan pelajar (a) (b) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. mendorong. perkara yang boleh diberi perhatian. mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. ialah (i) 35 . Sehubungan dengannya. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. pemikiran dan tingkah laku. Dalam hal ini. dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. Antara lain. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang mengandungi fakta bersepadu.

latar belakang. (g) Bahan yang bersifat luwes . bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. kandungan bab kepada bab yang lain. Hal ini demikian kerana reka letak. Sebenarnya. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid. Aktiviti kemahiran komunikatif 36 . minat.bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. (d) Bahan yang menarik minat murid-murid. tahap pencapaian. kelas dan antara sekolah dan wilayah. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. kad-kad imbasan tanpa gambar dan bergambar. ekonomik – digunakan secara berulang kali. (ii) urutan susunan bahan perlu teratur – mempunyai hubungan. pengalaman murid-murid. dan petikan karangan. (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini . (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada kementerian dan agensi kerajaan. Contohnya adalah seperti dialog. dan (vi) bahan – bahan berkenaan perlu mengandungi soalan latihan dan ulangkaji. filem dan slaid.pertautan bahan itu dengan isi kandungan. carta.semasa. (e) Bahan yang jimat dan murah – perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana kewajaran kosnya (munasabah). ilustrasi dan grafik. gambar-gambar bersiri. kebolehan. Aktiviti peniruan dan hafazan Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. saiz. (f) Bahan yang praktikal – dari segi boleh guna. seni kata lagu. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja.

iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif. dan dalam upacara-upacara tertentu. nada. Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuman yang dibuat di lapangan terbang.Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh–contoh sebutan. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. kawasankawasan perindustrian. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti perbincangan. peta. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas. di stesen keretapi. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. rajah. Di samping itu. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. jadual. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampaikan sesuatu maksud. 37 . dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan. Sabah. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. kepala. Selain itu.00 petang. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Pesawat akan berlepas pada pukul 3. murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. (d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. Antara lain.

laporan cuaca. Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. berita pengumuman. wawancara. Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur.Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur mestilah terdiri daripada bahan–bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. satu kumpulan membaca dialog Tutu. Boneka (a) (b) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. bacaan sajak. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. 38 . (c) (d) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. Contohnya. (e) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahanbahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. forum.

Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton rakaman drama. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Murid dibahagikan kepada kumpulan. gembira. Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. Bahan Kartun (a) (b) (c) (d) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. marah dan sebagainya. takut. Murid diminta menerangkan keadaan emosi Gambar Foto (potret) seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan.(f) Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. 39 . (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri.

aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. Anda telah membaca beberapa jenis teknik. 40 . pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. Dengan demikian.Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. Sesungguhnya. Tajuk 5 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna.

Nada. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. 2. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. betul dan berkesan. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. kenyaringan dan kelantangan suara 41 . aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah. Selain itu. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. membuat taakulan. modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih.Sinopsis Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. Hasil Pembelajaran 1. Justeru. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. dan Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur.

idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. iaitu tepat dari segi makna dan struktur. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu Sehubungan dengannya. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. mempersilakan makan. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. Dengan itu. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. Demikian juga. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. Misalnya. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. penilaian dan pengujian terhadap dengan betul. gerak mata. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi.mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. Contohnya. 42 . Tegasnya. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. ini. dia mampu membentuk frasa dan ayat-ayat yang betul. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu.

Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. Baiklah. v. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. frasa dan ayat-ayat. kemudian. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat melahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan. suku kata. Selain itu. hentian dan intonasi. Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem.mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. s dan f. gh. z. pendapat. Pertamanya. sy. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. Teknik menguji kemahiran bertutur 43 . iaitu untuk melahirkan perasaan. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. Dengan itu. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. kehendak dan sebagainya. Keduanya. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan.

Untuk memudahkan pemarkatan ditentukan bahawa hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyuruh murid menyebut. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut.Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. Pemarkatan. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. Guru : Beritahu rakan kamu bahawa saya akan datang ke rumahnya esok. TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Menyebut perkataan pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. Dengan membaca kuat. Membaca kuat. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. Misalnya. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut. Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini. Murid mendengar sebutan perkataan. 44 . frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca.

Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu. gambar. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. Membaca Kuat 45 . cikgu akan ke rumah kamu esok. Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas. Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. peta. Bertutur berdasarkan gambar Di sini.Murid : Ali. Misalnya: (a) (b) (c) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? Apa yang sedang mereka lakukan? Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis). objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru.

(b) Murid membaca senyap. ialah 2-3 minit.sederhana panjang. (d) Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru. Oleh itu. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa. (a) Guru memberi murid petikan cerita pendek. (c) Guru membaca kuat petikan. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. berpeluang memilih perkataan Pertuturan mereka tidaklah terikat Walau kepada perbendaharaan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka dan membina ayat-ayat mereka sendiri. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang betul. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. batasan masih ada. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. bagaimanpun. Masa yang sesuai untuk membaca Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan terkawal. aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: 46 . (e) Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada murid bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai.(a) (b) Aspek yang diuji Bahan . penilaian jenis ini ialah: Antara teknik-teknik yang tergolong dalam Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. pertuturan dan intonasi. intonasi.sebutan. . Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. Kecekapan menggunakan kata. dan tekanan yang betul. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid).

Misalnya: Pilih dua orang murid. sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid. Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu. Dengan demikian.• Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. • Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. tidak jauh dari balai polis itu. tanpa bimbingan guru Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran Pemarkatan Ujian Bertutur 47 . Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini.

antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: 48 . i. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. iii. besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik.Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii. Soalan: i. Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. Apakah cita-cita kamu? ii. iii. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv. Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? Bagaimanakah cara mereka melakukannya? Penilaian kemahiran lisan. senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. Untuk menentukan markat yang sesuai. Wah. ii.

. gambar dengan tempatnya dan memadankan harga dengan objeknya..... Nama Murid: . pelaporan dll... tempat kediaman.. dialog. lakonan......... isi karangan dll......... sama dan sebagainya....... buah-buahan.. intonasi. peristiwa.. forum dll projek – perbincangan mengenai prestasi... menyusun dan melengkapkan – menyusun maklumat mengikut saiz.... (d) (e) (f) (g) menyelesaikan masalah – menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu dengan selamat. Senarai Semak untuk Pemarkatan. forum dll simulasi – main peranan dalam lakonan... bahan projek: kos. Jawapan salah... Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan.. warna..... intonasi atau tatabahasa. prosedur....... betul sebutan........ berinteraksi – melalui telefon...... menyusun perkataan menjadi ayat....... intonasi. aspek yang berlawanan.. umur. kepentingan dan seumpamanya.(a) memadankan – memadankan objek dengan tulisan..... memadankan pasangan... pemilihan perkataan dan tatabahasa............ Markat Bahagian No: Gambar Nombor Soalan 1 2 A 3 4 5 1 2 3 4 5 Nilai Markat (cadangan) 2 1 0 Bagi jawapan yang tepat. (b) (c) megelompok – misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya........... pemilihan perkataan dan tatabahasa juga 2 1 0 J= J = 49 . kumpulan etnik dan sebagainya.. sebutan..

Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. Di sini. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. awal diajar dan perlu dikuasai oleh murid. 7 dan 20. maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. darabkan semuanya dengan 2. Guru mesti faham. iaitu: sebutan kefahaman ketatabahasan keluasan perbendaharaan kata. iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan.menunjukkan kesalahan yang ketara. menjadi 12. Untuk mengubah markat kepada peratus. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Misalnya. jika pencapaian murid ialah 6. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. sedar dan pandai menggunakan pendekatan. Jumlah markatnya = 66. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. penghasilan bahan. 14 dan 40. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. Rumusan Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). darabkan markat setiap bahagian dengan 2. dan kelancaran pertuturan. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara 50 . guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan.

Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan baik dan berkesan. Ekstensif. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? Tajuk 6 Kemahiran Membaca • Matlamat dan Jenis Bacaan • Peringkat Pengajaran Bacaan • Teknik Bacaan – Intensif. Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik. Skimming dan Scanning 51 .memberi markah. Pada pendapat anda. Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik.

matlamat. Walau bagaimanapun. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. skimming dan scanning. Matlamat dan Jenis Kerangka konsep Bacaan: Mekanis Mentalis Intensif Ekstensif Peringkat Pengajaran Bacaan: Kesediaan membaca Prabacaan Mekanis Bacaan dan Kefahaman Prabacaan 52 Teknik bacaan: Intensif Ekstensif Skimming Scanning . kaedah. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan. jenis bacaan dan peringkat pengajaran bacaan 1. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca. Hasil Pembelajaran 1.Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca. ekstensif.1 Menjelaskan kemahiran membaca. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. peringkat bacaan dan teknik bacaan. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi.2 Menghuraikan teknik bacaan.

mengajar kemahiran membaca Anda perlu tahu matlamat anda 53 . Skimming dan Scanning Peng ajara n Kema hiran Mem baca BAH ASA MEL AYU Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: • • • Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah.Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. kepada pelajar-pelajar ! Kini. mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan fahami pula jenis-jenis bacaan. Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. Daripada kemahiran ini. Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. bertulis. Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Ekstensif.

Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti.Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. membaca mengikut intonasi. Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan 54 . mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. nada dan tekanan yang betul . Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca.

Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. keseronokan dan terhibur. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas.al (1994). keupayaan matanya mengecam bentuk. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. Dari segi mental pula. Kesimpulannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. peringkat Prabacaan 55 . pengalaman dan persekitaran. Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan. Dari segi emosi. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan.di luar kelas. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. Dari segi fizikal.

Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. konsonan. latihan menajamkan daya ingatan. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan penglihatan. suku kata. Pada tahap ini. frasa dan ayatayat mudah. dan latihan bahasa pertuturan. bunyi kata dan Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda.Prabacaan merupakan kesediaan kemahiran pengamatan murid untuk membaca. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . kaedah terus. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan abjad atau mengeja. Teknik Bacaan 56 . koordinasi psikomotor. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. aktiviti pendengaran. perkataan.

Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. latihan kosa kata. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. membaca pemahaman. Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. 57 Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. . diskusi umum dan sebagainya. membaca teliti. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa.Banyak bahan yang Bacaan Intensif perlu kita baca ! Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. Sementara membaca telaah bahasa. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. ditegaskan. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Dalam membaca telaah isi. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru.

Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) membaca tinjauan membaca sekilas membaca dangkal Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan 58 . rangka kasar. Mengesan.(c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. (d) (e) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. intonasi. bab. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. (c) (d) (e) (f) (g) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. meneliti indeks. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. atau melihat judul. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. dan Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. kandungan dan sebagainya. lancar dan tahu menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. betul dari segi sebutan. dan Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. daftar kata yang terdapat dalam buku.

pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. dan menaakul isi bacaan. jantina.maklumat dan penerangan. Mendapat pengetahuan sambil berhibur. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. umur. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. (b) (c) (d) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. pengalaman. Melalui bacaan ini. 59 . Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. struktur ayat dan sebagainya. meningkatkan kepantasan membaca. menambah kemahiran memahami. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. (f) (g) Menambah minat membaca. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. Memperkaya bahasa . ungkapan. sikap dan cita-cita pelajar. Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. Kedua. Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. Pertama. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. sesuai dengan minat. Ketiga. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas.perbendaharaan kata. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) (b) (c) (d) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. dan Bahan-bahan yang berbeza. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca.

seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. ‘Konteks’ ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa.(h) (i) (j) Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk ‘skim’. (e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan – anda akan dapati idea yang penting dan fakta. (d) Semasa membaca perenggan pertama. apakah sikap pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. teknikal dan sebagainya. dan (f) Baca perenggan akhir dn teliti – di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan dan rumusan. cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. Membentuk tabiat gemar membaca. (c) Bacalah perenggan pertama. Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. Carilah maklumat tentang pengarang. 60 . (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan.

perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. Kecepatan membuat skiming ini. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain. Cerakinan. fokus perhatian anda di tengah-tengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpuan mental. (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. Tajuk 7 PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN • Pendekatan Binaan. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) (b) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat).Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa • Kaedah Pandang Sebut • Kaedah Abjad • Kaedah Fonik 61 . Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini.

cerakinan. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa dan pengalaman bahasa. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan. pendekatan. komunikatif sebut. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat.Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang Kerangka konsep Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : Binaan Cerakinan Komunikatif Pengalaman bahasa Kaedah Bacaan Pandang Sebut Abjad Fonik 62 . kaedah.1 Menghuraikan kemahiran bahasa. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Walau bagaimanapun.

Cerakinan. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. Pendekatan Cerakinan Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar.Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. Abjad dan Fonik PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik 63 Pengajar an Kemahir an BAHASA MELAY U: Pendeka tan dan Kaedah Bacaan Asas . Dalam pengajaran kemahiran membaca. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. Jadi. Kemudian perkataan akan membentuk ayat. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. Mengikut pendekatan ini pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. Pengajaran kemahiran membaca mengikut pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat.

muridmurid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. Sebagai contoh. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. teater pembaca. pada peringkat lateral. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. laporan/ulasan buku dan choral speaking. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) (b) (c) (d) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. terdapat tiga peringkat pemahaman. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. Untuk melaksanakan dalam komunikasi. laras bahasa. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. ragam.Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam situasi dan konteks tertentu. Dalam sesuatu proses membaca. dan penilaian makna. iaitu lateral. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. Pada peringkat 64 . Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. tatabahasa. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan komunikasi dalam kemahiran membaca. interpretasi & inferens. mempelbagaikan aktiviti komunikasi. Bagi setiap peringkat. pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar.

Kesimpulannya. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca. Sebagai contoh. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut Mencerakinkan perkataan dan kata Menyebut Perkataan Membina dan membaca ayat Membaca ayat 65 l a t i h a n M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar . Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu.interpretasi & inferens. KAEDAH Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran PANDANG SEBUT membaca. pendekatan ini memanfaatkan pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. grafik. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya.

Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. Semasa kad diimbaskan. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan.al. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. mereka perlu mengenali banyak lambang. Menurut Juriah Long et. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar. Kaedah Abjad KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a ? z. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. perkataan dan frasa 66 Membaca ayat l a t i h a n M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar . huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. Mengikut kaedah ini.

biasanya. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. Dalam kaedah ini. Kaedah Fonik KAEDAH FONETIK Membuny ikan huruf dan asosiasi dengan benda Membata ng suku kata dan perkataan 67 Membac a frasa dan ayat l a t i h a n M . Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a.Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. e. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. i. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf ‘a’ hingga ‘z’ mengikut susunan. Setelah murid menghafal semua nama huruf. 1994). Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan.al. o. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan.

dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja.What. Review.Recite (3R). Review. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. Selamat mencuba dan berjaya! Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. dan lain-lain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis 68 . pembentukan suku kata. Read. Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. Question. Read. Know. Recite(SQ3R).Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda . Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf.Learn.(KWLH).How. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca.

Question.Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca. Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid. Teater Pembaca Teknik Pengajar an Kemahir an Membac a BAHASA MELAYU 69 Bimbingan Menjangka. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R. Review. justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Teater Pembaca .Recite (3R).1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Review. Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Survey. Tatacerita Bimbingan Menjangka. KWLH. Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif.How. Hasil Pembelajaran 1. tatacerita dan teater pembaca. Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. Recite(SQ3R).Learn. Read. (KWLH). Know. RADAR. dan lain-lain Lingkaran Soalan. Read.What.

Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca Survey. Lingkaran Soalan. Recite (SQ3R) 1. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. tajuk-tajuk kecil.Tatacerita . SQ3R adalah singkatan bagi. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning.Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R. membaca perenggan pengenalan. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah 70 . KWLH . S (survey) Tinjau Q (question) Soal/tanya R (read) Baca R (recite) Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. gambar-gambar atau ilustrasi. Read. dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks. Question. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. lakaran grafik. SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan. Review. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak.

Review/Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) A (Analogize) D(Discuss) A( Apply) R(Review/Research) Membaca Menganalogi Berbincang Mengaplikasi Menyemak/ Menyelidik 71 . Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. Dalam konteks pengajaran. Knowledge. Read.disenaraikannya sebelum ini. What. Apply. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) W (want) L (learned) H (how) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. Learn. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan. Setelah selesai membaca. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. Discuss. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih). Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. Analogize. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. Ketika membaca.

Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. idea atau tempat. idea atau tempat. A – Pelajar menerangkan bagaimana konsep . Lima langkah RADAR ialah: R – Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau suasana cerita. A R – – Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. 72 . tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan.Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. Langkah pelaksanaan (a) (b) (c) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan maklumat lain. Penggunaan suara. idea. sebutan. Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon. RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. D – Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. barang. barang. Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog. gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut.

(d) (e) (f) (g) (h)

Pembaca dapat membaca dengan baik, nada dan intonasi yang sesuai; Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan; Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan; Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca; dan Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu.

TEKNIK BERCERITA

73

Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Selain itu, penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita; (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan; Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid; Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan; Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa; Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting; Lakukan latihan; (f) BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan; dan Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang hendak disampaikan.

Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca, cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut.

74

Rujukan Asas

Abd. Aziz Abd. Talib (2000), Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Bachman Lyle F. (1990). Fundamental consideration in language testing. Oxford: Oxford University Press. Brown James Dean, Hudson Thom. (2002). Criterion-reference language testing. Cambridge: Cambridge University Press. Kiely, Richard (2005). Program evaluation in language education. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Lynch, Brian K. (2003). Language assessment and programme evaluation. Edinburg: Edinburgh University Press. McGrath, Ian. (2002). Materials evaluation and design language teaching. Edinburg: Edinburgh University Press.

Rujukan Tambahan

75

USM) Cert. UPSI) M. (Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) 76 . Pend.PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Dr. (norliza_ab@yahoo. MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) Kelulusan: M.my) PUAN NORLIZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka. ISMAIL BIN ABD.D (Kesusasteraan Melayu. UKM) Bac.Ed (Pengajian Kurikulum.Ed (Pengajian Melayu.Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu.com.com) Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Kelulusan: Ph. RAHMAN Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat Lampiran B 77 .

STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful