Tajuk 1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Konsep Objektif Proses dan Bentuk

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • • • konsep objektif proses dan bentuk

Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; 2. mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar bertutur; 3. menerangkan beberapa kaedah, teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar kemahiran bertutur; 4. menyatakan beberapa prinsip pemilihan, penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; dan 5. mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. dan dan

1

Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Membentuk aktiviti pengajaran

Memilih Media Pengajaran

Melaksanakan Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51) KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR Definisi Konsep 2

Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan seharihari sama ada di dalam atau di luar rumah; (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagainya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi berkenaan. (b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. Perlakuan bahasa, antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami, menghasilkan permintaan yang mudah – untuk diri sendiri dan orang lain;

3

menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. menggunakan nada. nada dan intonasi. intonasi. (h) berlakon dan melafazkan puisi – memperlihatkan murid mempersembahkan keupayaan berlakon. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan. Walau bagaimanapun. /a/. tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). sebutan. sajak mengikut nada. selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. (d) bersoal jawab – kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu. gaya. dan suara secara berkesan. rima dan nada yang sesuai. Semasa bertutur. 4 . syair. secara beradab dengan menggunakan kata sapaan. sebutan. Misalkan bunyi-bunyi. sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak. menaakul. intonasi. didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat. (f) menyampaikan berita dan laporan – kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat. /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]. dan (i) berbincang dan berbahas – menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan. (g) menyampaikan ucapan dan syarahan – kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri. /b/. seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi. rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan. memadan. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami. (e) bercerita – kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti – ayat. melafazkan dialog dan puisi (pantun. /t/. Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan.(c) menyampaikan ucapan bertatasusila – meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila.

Mi. (c) (d) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. perkataan. Aspek fizikal. sebaliknya jika jeda digunakan. suku kata. (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut ‘harakat’). So. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /sǝmak/ dan seumpamanya. menurun atau mendatar berbezabeza mengikut jenis ayat. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. Ti 5 . Dalam ayat. Misalnya. Misalnya ungkapan. persekitaran. ‘jangan/tembak. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian – memisahkan elemenelemen linguistik dalam perkataan. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. Dalam hal ini. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. ‘jangan tembak.(b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. kecerdasan otak. struktur. La.’ jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan tembakkan. Re. intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. frasa kata dan ayat. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. sebutan dan maknanya. rangkai kata atau ayat. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. Fa. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan.’ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! (e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. kesihatan. yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. Aspek ini penting.

(h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. bertutur secara bertatasusila. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. lancar dan berkesan. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa – meliputi bidang fonologi. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat. 6 . Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan.dan Do – setiap nada mewakili satu suku kata. memberi penerangan dan alasan. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) menyebut dengan jelas. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. sintaksis dan semantik. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. (j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. kewujudannya lebih jelas. betul dan betul. Pun demikian dalam bahasa Melayu. formula. dan bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. membina soalan untuk mencari maklumat. bertukar-tukar pendapat dan maklumat. bertemu ramah. menunjuk arah. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan.

Permainan komunikatif. kanak-kanak sentiasa berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. Justeru. Ini bermakna. Perbincangan forum. Memberi taklimat dan ceramah. Berbual melalui telefon. mempelajari. Membina soalan berdasarkan bahan. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. Simulasi. Mengapa kemahiran mendengar perlu? 7 . mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. Menerangkan gambar dan bahan grafik. Sebenarnya. mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. kanak-kanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. mengusai bahasa – memperoleh. Memberi arahan kepada rakan. Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan.(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. Mengadakan perbahasan. Main peranan. Tentu sekali sebelum kanakkanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. Teater bercerita. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. Mereka meniru. mengajuk.

Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. perbincangan. Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. Proses Mendengar Umumnya. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. filem). Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. televisyen. dialog. murid-murid perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. Di sekolah. perbincangan dan mesyuarat). untuk mendapat hiburan (radio. dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. Manakala dalam kehidupan harian pula. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. lakonan. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. dialog dan kesusasteraan).Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. 8 . Akhirnya. memperoleh maklumat (pengajaran guru. Dalam erti kata lain ketika mendengar. komunikasi lisan melibatkan dua proses. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat.

aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. mengenal pasti isi-isi yang tersirat. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. mencari isi-isi penting. Sehubungan dengannya. dan neurologi. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. mengenal pasti ‘mood’ penutur. mentafsir makna-makna yang tersirat. suasana. antara lain: (a) (b) (c) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar.Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. psikologi. dan 9 . Justeru. Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: Justeru sebenarnya. melakukan arahan/ tindak balas. difahami dan diingat. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. memahami. proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. dan keadaan/ konteks. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. dan mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda.

psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. bukti dan estetika. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. hujah. didengar dan dingati. . mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik. tanpa tindak balas. hujah dan bukti tertentu. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. dan keduanya. dan mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa. secara menebuk-nebuk. Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. aspek fizikal. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. dan secara kritikal. secara berhati-hati dengan pengamatan. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. Latihan Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal beserta 10 dengan contohnya. dengan beremosi. mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. secara bertelau-telau.(d) berpusatkan idea utama. pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat.

Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • Peringkat Penguasaan 11 .

dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Hasil Pembelajaran 1. aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. Membaca dan Menulis. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. Telah ditegaskan. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa. seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat. selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. pendekatan.• • Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. Sebagaimana kebiasaan. kaedah. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran 12 . antara kemahiran berkenaan.

Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat. gaya dan isi penyampaian. Membuat ayat tentang diri. iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. kelancaran. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. rakan. latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. tatabahasa. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. mereka perlu diberi kefahaman mendengar. Peringkat awal (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Melafazkan pengucapan bertatasusila.Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. aspek sebutan. Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. dan 13 . Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. seperti intonasi frasa dan ayat. pertengahan dan maju. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid. tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan.Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. Dengan demikian. kefasihan. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. ibu dan bapa. Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. Memberi arahan. Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur.

Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan 14 . Mendeklamsi puisi. dan Mengkritik cerpen. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. objek. Menyampaikan komen. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. Peringkat maju (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. novel dan sebagainya. pendapat. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. perbincangan. kejadian.(i) Membuat ayat-ayat daripada gambar. Mengambil bahagian dalam perbincangan. permainan.peringkat. laporan atau ulasan. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. Memberi ceramah. forum. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. berhubung dengan peribadi seseorang. masa bersekolah. persekitaran dan di rumah. Memberi komen secara mudah. Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. diskusi. peraturan-peraturan. seminar dan lain-lain. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. dan Membuat ulasan. perbualan atau dialog. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . puisi. Menerangkan proses. Mengambil bahagian dalam perbahasan. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. pengalaman. proses dan sebagainya. Membaca iklan. kejadian. prosedur dan peraturan. syarahan (yang disediakan). Memberi ucapan pendek dan mudah.

Prinsip pengajaran kemahiran mendengar 15 . bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki. Ini kerana. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. Antara lain. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. gigi. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa. (c) Fizikal: Hal ini. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. jiran tetangga. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. menyampai dan memproses maklumat . terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. faktor.Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak berbeza-beza. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. benak fikiran kanakkanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. Umumnya. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. tahap pendidikan. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. dalam proses pertuturan.

membaca dan menulis. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu. (b) Kemahiran mendengar. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkara-perkara yang lebih sukar dan seumpamanya. Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kaedah • Teknik Pengajaran Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah.(a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. (g) Paling penting. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Justeru. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik 16 .

bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. Kaedah. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur).pengajaran yang sesuai diaplikasi oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. Demikian juga. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan. Sehubungan dengannya. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. 17 . berurutan dan menyaling. perlu dilakukan serentak. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. kaedah. Walau bagaimanapun. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. Bagi tujuan menentukan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah.

(b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Antara lain. demikian. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. mengingat. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. Dengan 18 . terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. Tegasnya. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). menguasai kemahiran membuat tanggapan. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. nada dan intonasi tertentu.Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi.

Maka. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi 19 . sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. Apabila murid-murid Sebaliknya. Melalui pendekatan ini. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. Tujuannya. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. mengingati. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. Walau bagaimanapun Walkins (1975). (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. guru perlu mempelajari bahasa kedua. Ini bermakna.(e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. Oleh itu. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. misalnya oleh guru. kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu.

Dengan demikian. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. Dengan itu.kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. Contohnya.. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. keratan akhbar. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. kenapa panggil pak cik? Maafkan saya. Wanita Kakitangan pos Wanita Kakitangan pos Wanita : : : : : Pak cik. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? “Pak cik”? (terdiam) Cik adik.. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. Justeru. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. Dengan demikian. Dengan ini. Dia pak cik saya.umur saya ni baru 35 tahun. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. yakin dan berkesan. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. lawatan. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. 20 . Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut.

meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. 21 . (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. gerak laku dan lain-lain. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Sebenarnya. lukisan.Kakitangan pos : Lain kali panggil saya abang atau encik. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur. Saya berkahwin pun belum. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. lakaran. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. iaitu dengan cara mendengar. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. lakonan. Tanpa latihan daripada guru. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda mereka.

langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. Kelebihan kaedah terus.(d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. Kaedah ini dianggap berjaya. guru terlebih dahulu. Justeru. jika murid dapat mempraktik atau menggunakan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. Sehubungan dengannya. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan baik . kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee kopi 22 . ketika memilih perkataan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. (b) (c) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut.

school radio bicycle biscuit - sekolah radio basikal biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. khasnya latihan bertutur secara intensif. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. 23 . Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. milk. (d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. to school. dan Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. susu. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah. dan Bahasa berbeza antara satu sama lain.

Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. Walau bagaimanapun. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. dialog. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. Pun demikian. Di samping itu. sumbang 24 . guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. Dalam pengajaran bertutur. murid dilatih tubi untuk berdialog. Oleh itu. Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. perbincangan. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. Setelah menguasai sebutan. iaitu melalui kemahiran bertutur. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. Dengan demikian. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu.Berdasarkan prinsip tersebut. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan.

Ini bermakna.saran. Bercerita. seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. Antara lain ialah teknik: Latih tubi. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). lancar dan tepat. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. Main peranan dan simulasi. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. Sebenarnya. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. Perbincangan. Bersoal jawab. Dengan kata lain. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat Sumbang saran 25 . ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. untuk berkomunikasi dengan berkesan.

ikut cikgu sebut. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah.Drama atau lakonan. Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Walau bagaimanapun. Ali menendang bola. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. Ali menendang bola. Bola. 26 Bola. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. Penyelesaian masalah. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. Murid-murid. Ali …. Ali menendang bola di padang. cara pengendalian. . Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. Sebagaimana teknik. Permainan bahasa.

Mari kita duduk. Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. Misalnya. 27 . dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza. mengikut rentak dan nada yang tertentu. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. Selamat datang. daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. Sila masuk ke dalam. kelemahan menyebut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang.Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan.

i. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. Sudilah minum. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Di samping itu. carta bergambar. Janganlah segan-segan.Apa khabar sekarang. Dia bekerja di sawah. Makan kuih di pinggan. iii. Minum air kopi. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah. Pak Abu seorang petani. kad imbasan bergambar. 28 . ii. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan.

murid-murid diberi petikan untuk dikaji. Kemudian. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. murid-murid Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. Dalam latihan ini. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. Umumnya. 29 Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. Dalam latihan penghasilan pula. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Radio Mancis api Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. mempunyai jurang maklumat.Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. . Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. Contoh: Senarai barang yang diberi oleh guru. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan.

satu bilik untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. ada bilik kosong atau tidak. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. simulasi dan lakonan.00 dan RM 15. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. 30 . Tanyakan harga bilik itu. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. sarapan pagi bagi pelanggannya. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada.Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. Hotel anda juga menyediakan ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. Sebaik-baiknya. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. Hotel mempunyai dua bilik kosong. perbincangan. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. anda tiba di sebuah hotel.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. Semasa dan Selepas Aktiviti • Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Oleh itu. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. Langkah-langkah Sebelum. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit 31 . perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur • Objektif. bermutu serta pembelajaran yang berkesan. selaras dan menyaling. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa.Rumusan Perhubungan antara pendekatan.

prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. Kemahiran Menggunakan Papan Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri 32 . Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. Hasil Pembelajaran 1. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanaka n Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i. langkah pengajaran sebelum. dan 2. Kemahiran Peneguhan ii. Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum.banyak mengandungi keterangan mengenai objektif. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar. semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur.

sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. Kemahiran Variasi Rangsangan v. bahan stensilan. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. menghuraikan. mengenali) kemahiran intelek (menjelaskan. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P. guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad kiu. menyatakan. gambar. guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. tepat dan berkesan. mencukupi. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. Maknanya. Kemahiran Menyoal Menulis Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). (ii) guru menyelia dan memberi 33 . guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. menggunakan dan menyelesaikan). Cuma. kad imbasan. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. Justeru. (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting.Tulis iv. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti.

pendekatan.bimbingan secara kelas. Paling penting sebagai tindakan susulan. Sesuai dengan kebudayaan. Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). keadaan dan keselamatan murid-murid. kaedah dan teknik pengajaran. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. (b) (c) 34 . dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i – iii). (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. bahkan secara individu sekiranya perlu. kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan. adat resam. (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. kumpulan atau berpasangan. Selaras dan menepati hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran.

aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). merangsang. bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. isi pelajaran dan bahan. mendorong. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang mengandungi fakta bersepadu. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. guru. pemikiran dan tingkah laku. menggerak. Suasa pembelajaran (a) (b) (c) Minat pelajar (a) Selain menimbang aspek kesesuaiannya. iaitu aspek rangsangan. Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada muridmurid. Antara lain. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. (v) bahan umum kepada bahan teori. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar.Pendekatan. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. perkara yang boleh diberi perhatian. kaedah dan teknik pengajaran (a) Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. Antara lain. ialah (i) 35 . Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. Sehubungan dengannya. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. Selain itu. Keadaan pelajar (a) (b) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. Dalam hal ini. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. Sehubungan dengannya. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks.

kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. minat. Aktiviti peniruan dan hafazan Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. (d) Bahan yang menarik minat murid-murid. Sebenarnya. Aktiviti kemahiran komunikatif 36 . (g) Bahan yang bersifat luwes . (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada kementerian dan agensi kerajaan. gambar-gambar bersiri. dan (vi) bahan – bahan berkenaan perlu mengandungi soalan latihan dan ulangkaji. kebolehan. filem dan slaid. latar belakang. kad-kad imbasan tanpa gambar dan bergambar.semasa. carta. (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini . ekonomik – digunakan secara berulang kali. Contohnya adalah seperti dialog. tahap pencapaian.pertautan bahan itu dengan isi kandungan. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya. kelas dan antara sekolah dan wilayah. ilustrasi dan grafik. pengalaman murid-murid. bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. saiz. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid. (f) Bahan yang praktikal – dari segi boleh guna. (ii) urutan susunan bahan perlu teratur – mempunyai hubungan. seni kata lagu. (e) Bahan yang jimat dan murah – perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana kewajaran kosnya (munasabah). proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. Hal ini demikian kerana reka letak. dan petikan karangan. kandungan bab kepada bab yang lain.bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran.

jadual. (d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan. Pesawat akan berlepas pada pukul 3. 37 . iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif. Di samping itu. Selain itu. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan. Antara lain. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu.Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh–contoh sebutan. dan dalam upacara-upacara tertentu. murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama.00 petang. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. kawasankawasan perindustrian. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampaikan sesuatu maksud. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. rajah. kepala. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. Sabah. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuman yang dibuat di lapangan terbang. peta. di stesen keretapi. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. nada. Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti perbincangan.

satu kumpulan membaca dialog Tutu. forum. Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. (c) (d) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. berita pengumuman. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. wawancara. bacaan sajak. Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain.Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur mestilah terdiri daripada bahan–bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. (e) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. Contohnya. 38 . Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. laporan cuaca. Boneka (a) (b) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahanbahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen.

Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. gembira. marah dan sebagainya. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Murid diminta menerangkan keadaan emosi Gambar Foto (potret) seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih.(f) Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. Bahan Kartun (a) (b) (c) (d) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. takut. Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. 39 . Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton rakaman drama. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri.

Tajuk 5 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Anda telah membaca beberapa jenis teknik.Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. Sesungguhnya. 40 . aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. Dengan demikian. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis.

memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. Selain itu.Sinopsis Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. betul dan berkesan. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. membuat taakulan. kenyaringan dan kelantangan suara 41 . Nada. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah. Justeru. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. 2. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. Hasil Pembelajaran 1. dan Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur. modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid.

iaitu tepat dari segi makna dan struktur. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. penilaian dan pengujian terhadap dengan betul. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. Dengan itu. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. Tegasnya. gerak mata. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. ini.mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. Misalnya. 42 . Demikian juga. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu Sehubungan dengannya. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. Contohnya. mempersilakan makan. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. dia mampu membentuk frasa dan ayat-ayat yang betul.

mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. v. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. iaitu untuk melahirkan perasaan. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. Dengan itu. Pertamanya. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. kehendak dan sebagainya. z. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. suku kata. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat melahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan. s dan f. frasa dan ayat-ayat. sy. Keduanya. gh. Selain itu. Teknik menguji kemahiran bertutur 43 . Baiklah. kemudian. hentian dan intonasi. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. pendapat. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya.

Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. Murid mendengar sebutan perkataan. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. Pemarkatan.Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. Misalnya. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. Dengan membaca kuat. Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini. TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Menyebut perkataan pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. Guru : Beritahu rakan kamu bahawa saya akan datang ke rumahnya esok. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. 44 . Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. Membaca kuat. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyuruh murid menyebut. Untuk memudahkan pemarkatan ditentukan bahawa hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada.

Misalnya: (a) (b) (c) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? Apa yang sedang mereka lakukan? Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis). Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu.Murid : Ali. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. Bertutur berdasarkan gambar Di sini. cikgu akan ke rumah kamu esok. gambar. Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. peta. Membaca Kuat 45 .

iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru.sederhana panjang. bagaimanpun. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. (a) Guru memberi murid petikan cerita pendek. batasan masih ada. (c) Guru membaca kuat petikan. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada murid bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai. pertuturan dan intonasi. dan tekanan yang betul. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. berpeluang memilih perkataan Pertuturan mereka tidaklah terikat Walau kepada perbendaharaan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka dan membina ayat-ayat mereka sendiri. penilaian jenis ini ialah: Antara teknik-teknik yang tergolong dalam Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. Oleh itu.sebutan. ialah 2-3 minit. (d) Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru.(a) (b) Aspek yang diuji Bahan . (e) Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). Masa yang sesuai untuk membaca Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan terkawal. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa. intonasi. (b) Murid membaca senyap. . spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: 46 . Kecekapan menggunakan kata. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang betul.

sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid. Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu.• Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. tidak jauh dari balai polis itu. Dengan demikian. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. tanpa bimbingan guru Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. • Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Misalnya: Pilih dua orang murid. Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran Pemarkatan Ujian Bertutur 47 .

Tolong ambilkan ayah surat khabar itu. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii. Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? Bagaimanakah cara mereka melakukannya? Penilaian kemahiran lisan. besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap. Untuk menentukan markat yang sesuai. Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. Apakah cita-cita kamu? ii. ii. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. iii. Soalan: i. iii.Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. Wah. Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. i. antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: 48 .

.. peristiwa. umur. warna. isi karangan dll.. kepentingan dan seumpamanya........ Markat Bahagian No: Gambar Nombor Soalan 1 2 A 3 4 5 1 2 3 4 5 Nilai Markat (cadangan) 2 1 0 Bagi jawapan yang tepat. menyusun perkataan menjadi ayat.... intonasi..... prosedur............ (b) (c) megelompok – misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya..... intonasi atau tatabahasa. bahan projek: kos. forum dll simulasi – main peranan dalam lakonan..... pemilihan perkataan dan tatabahasa juga 2 1 0 J= J = 49 .. aspek yang berlawanan....... betul sebutan........ pemilihan perkataan dan tatabahasa..... forum dll projek – perbincangan mengenai prestasi.... (d) (e) (f) (g) menyelesaikan masalah – menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu dengan selamat. kumpulan etnik dan sebagainya. berinteraksi – melalui telefon. sama dan sebagainya... dialog... sebutan.......... buah-buahan.. pelaporan dll... Jawapan salah......(a) memadankan – memadankan objek dengan tulisan........... intonasi. tempat kediaman. menyusun dan melengkapkan – menyusun maklumat mengikut saiz.. gambar dengan tempatnya dan memadankan harga dengan objeknya.. lakonan. Nama Murid: . memadankan pasangan. Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan..... Senarai Semak untuk Pemarkatan.......

iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara 50 . bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. penghasilan bahan. Rumusan Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. jika pencapaian murid ialah 6. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. sedar dan pandai menggunakan pendekatan. Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. awal diajar dan perlu dikuasai oleh murid. menjadi 12. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. 14 dan 40. Untuk mengubah markat kepada peratus. Di sini. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. Misalnya. 7 dan 20.menunjukkan kesalahan yang ketara. Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. Jumlah markatnya = 66. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. dan kelancaran pertuturan. maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. iaitu: sebutan kefahaman ketatabahasan keluasan perbendaharaan kata. darabkan semuanya dengan 2. Guru mesti faham.

Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan baik dan berkesan. Ekstensif.memberi markah. Skimming dan Scanning 51 . Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? Tajuk 6 Kemahiran Membaca • Matlamat dan Jenis Bacaan • Peringkat Pengajaran Bacaan • Teknik Bacaan – Intensif. Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik. Pada pendapat anda.

ekstensif. kaedah. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan. skimming dan scanning.Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca. peringkat bacaan dan teknik bacaan. matlamat. Hasil Pembelajaran 1. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. jenis bacaan dan peringkat pengajaran bacaan 1. Walau bagaimanapun.2 Menghuraikan teknik bacaan.1 Menjelaskan kemahiran membaca. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Matlamat dan Jenis Kerangka konsep Bacaan: Mekanis Mentalis Intensif Ekstensif Peringkat Pengajaran Bacaan: Kesediaan membaca Prabacaan Mekanis Bacaan dan Kefahaman Prabacaan 52 Teknik bacaan: Intensif Ekstensif Skimming Scanning .

Ekstensif. Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. kepada pelajar-pelajar ! Kini.Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. mengajar kemahiran membaca Anda perlu tahu matlamat anda 53 . Daripada kemahiran ini. Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Skimming dan Scanning Peng ajara n Kema hiran Mem baca BAH ASA MEL AYU Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: • • • Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah. Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. bertulis. mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan fahami pula jenis-jenis bacaan.

Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran.Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan 54 . mengkaji ciri-ciri tatabahasa. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. membaca mengikut intonasi. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. nada dan tekanan yang betul . Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa.

dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. pengalaman dan persekitaran. Dari segi emosi. peringkat Prabacaan 55 . PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. Kesimpulannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. keupayaan matanya mengecam bentuk. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. keseronokan dan terhibur. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran.al (1994). kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas.di luar kelas. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. Dari segi fizikal. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. Dari segi mental pula. Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan.

murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . koordinasi psikomotor. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. kaedah terus. aktiviti pendengaran. frasa dan ayatayat mudah. bunyi kata dan Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. Pada tahap ini. perkataan. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. latihan menajamkan daya ingatan.Prabacaan merupakan kesediaan kemahiran pengamatan murid untuk membaca. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan abjad atau mengeja. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan penglihatan. konsonan. suku kata. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. dan latihan bahasa pertuturan. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Teknik Bacaan 56 .

57 Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. membaca pemahaman. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. diskusi umum dan sebagainya. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. latihan kosa kata. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. membaca teliti. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru. Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. Dalam membaca telaah isi.Banyak bahan yang Bacaan Intensif perlu kita baca ! Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. ditegaskan. Sementara membaca telaah bahasa. . membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan.

bab. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. (d) (e) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) membaca tinjauan membaca sekilas membaca dangkal Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. lancar dan tahu menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat.(c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. kandungan dan sebagainya. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan 58 . atau melihat judul. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat. rangka kasar. dan Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. daftar kata yang terdapat dalam buku. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. betul dari segi sebutan. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. (c) (d) (e) (f) (g) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. intonasi. Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. Mengesan. dan Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. meneliti indeks.

untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan. Memperkaya bahasa . 59 . sesuai dengan minat. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. Ketiga. dan menaakul isi bacaan. dan Bahan-bahan yang berbeza. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. jantina. Kedua. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. umur.perbendaharaan kata. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. menambah kemahiran memahami. struktur ayat dan sebagainya. Pertama. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) (b) (c) (d) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. meningkatkan kepantasan membaca. (b) (c) (d) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari.maklumat dan penerangan. Mendapat pengetahuan sambil berhibur. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca. (f) (g) Menambah minat membaca. Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. sikap dan cita-cita pelajar. Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. pengalaman. Melalui bacaan ini. ungkapan. Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok.

dan (f) Baca perenggan akhir dn teliti – di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan dan rumusan. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. apakah sikap pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. 60 .(h) (i) (j) Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. (d) Semasa membaca perenggan pertama. Membentuk tabiat gemar membaca. teknikal dan sebagainya. (e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan – anda akan dapati idea yang penting dan fakta. (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk ‘skim’. Carilah maklumat tentang pengarang. ‘Konteks’ ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. (c) Bacalah perenggan pertama. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan.

Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. Cerakinan. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpuan mental. Kecepatan membuat skiming ini. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. fokus perhatian anda di tengah-tengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah. Tajuk 7 PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN • Pendekatan Binaan. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa • Kaedah Pandang Sebut • Kaedah Abjad • Kaedah Fonik 61 . perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) (b) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca.

1 Menghuraikan kemahiran bahasa. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1. komunikatif sebut. cerakinan. kaedah.Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. Walau bagaimanapun. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang Kerangka konsep Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : Binaan Cerakinan Komunikatif Pengalaman bahasa Kaedah Bacaan Pandang Sebut Abjad Fonik 62 . kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa dan pengalaman bahasa. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan. pendekatan. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan.

dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik 63 Pengajar an Kemahir an BAHASA MELAY U: Pendeka tan dan Kaedah Bacaan Asas . Pengajaran kemahiran membaca mengikut pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. Pendekatan Cerakinan Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar. Cerakinan.Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna. Kemudian perkataan akan membentuk ayat. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. Dalam pengajaran kemahiran membaca. Abjad dan Fonik PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. Mengikut pendekatan ini pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. Jadi.

terdapat tiga peringkat pemahaman. laras bahasa. Dalam sesuatu proses membaca. ragam. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. laporan/ulasan buku dan choral speaking. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. tatabahasa. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. Sebagai contoh. Pada peringkat 64 . keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana.Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam situasi dan konteks tertentu. pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. dan penilaian makna. iaitu lateral. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. muridmurid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. interpretasi & inferens. Untuk melaksanakan dalam komunikasi. teater pembaca. mempelbagaikan aktiviti komunikasi. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) (b) (c) (d) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. Bagi setiap peringkat. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan komunikasi dalam kemahiran membaca. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. pada peringkat lateral.

bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. grafik. pendekatan ini memanfaatkan pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan. KAEDAH Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran PANDANG SEBUT membaca. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut Mencerakinkan perkataan dan kata Menyebut Perkataan Membina dan membaca ayat Membaca ayat 65 l a t i h a n M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar . Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. Sebagai contoh. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca. Kesimpulannya. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca.interpretasi & inferens. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah.

Mengikut kaedah ini. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar. Menurut Juriah Long et. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. Semasa kad diimbaskan. perkataan dan frasa 66 Membaca ayat l a t i h a n M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar .Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar.al. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. Kaedah Abjad KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a ? z. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. mereka perlu mengenali banyak lambang. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek.

Dalam kaedah ini.al. Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya.Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. i. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. 1994). huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan. biasanya. e. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. Kaedah Fonik KAEDAH FONETIK Membuny ikan huruf dan asosiasi dengan benda Membata ng suku kata dan perkataan 67 Membac a frasa dan ayat l a t i h a n M . o. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. Setelah murid menghafal semua nama huruf. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf ‘a’ hingga ‘z’ mengikut susunan. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan.

Review. Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf.How.Recite (3R). Recite(SQ3R). Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya.Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. Selamat mencuba dan berjaya! Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Question.Learn. Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda . Read. dan lain-lain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis 68 . Review.What.(KWLH). Read. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. Know. dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. pembentukan suku kata. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca.

dan lain-lain Lingkaran Soalan. Teater Pembaca Teknik Pengajar an Kemahir an Membac a BAHASA MELAYU 69 Bimbingan Menjangka. RADAR.1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Review. Read. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R. Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Survey.Learn.Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca. KWLH. Read. Teater Pembaca . Hasil Pembelajaran 1. Question. Tatacerita Bimbingan Menjangka. Review.How.What. Know. tatacerita dan teater pembaca. Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif.Recite (3R). (KWLH). Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. Recite(SQ3R). justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid.

Read. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah 70 . KWLH . Question. Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. S (survey) Tinjau Q (question) Soal/tanya R (read) Baca R (recite) Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. tajuk-tajuk kecil. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. membaca perenggan pengenalan. SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan. gambar-gambar atau ilustrasi. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca Survey. Lingkaran Soalan. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. Recite (SQ3R) 1.Tatacerita . SQ3R adalah singkatan bagi. dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks. Review.Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R. lakaran grafik.

Knowledge. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. What. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. Apply. Review/Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) A (Analogize) D(Discuss) A( Apply) R(Review/Research) Membaca Menganalogi Berbincang Mengaplikasi Menyemak/ Menyelidik 71 . pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih). berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. Ketika membaca. Read. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. Discuss. Analogize. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) W (want) L (learned) H (how) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan .yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. Learn.disenaraikannya sebelum ini. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. Dalam konteks pengajaran. Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. Setelah selesai membaca. membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya).

nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. idea atau tempat. barang. Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. A – Pelajar menerangkan bagaimana konsep . sebutan. 72 . Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. barang. Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan maklumat lain.Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. idea atau tempat. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. Langkah pelaksanaan (a) (b) (c) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan. A R – – Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon. Penggunaan suara. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau suasana cerita. gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. Lima langkah RADAR ialah: R – Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. D – Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. idea.

(d) (e) (f) (g) (h)

Pembaca dapat membaca dengan baik, nada dan intonasi yang sesuai; Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan; Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan; Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca; dan Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu.

TEKNIK BERCERITA

73

Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Selain itu, penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita; (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan; Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid; Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan; Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa; Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting; Lakukan latihan; (f) BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan; dan Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang hendak disampaikan.

Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca, cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut.

74

Rujukan Asas

Abd. Aziz Abd. Talib (2000), Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Bachman Lyle F. (1990). Fundamental consideration in language testing. Oxford: Oxford University Press. Brown James Dean, Hudson Thom. (2002). Criterion-reference language testing. Cambridge: Cambridge University Press. Kiely, Richard (2005). Program evaluation in language education. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Lynch, Brian K. (2003). Language assessment and programme evaluation. Edinburg: Edinburgh University Press. McGrath, Ian. (2002). Materials evaluation and design language teaching. Edinburg: Edinburgh University Press.

Rujukan Tambahan

75

RAHMAN Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo. UPSI) M. MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) Kelulusan: M. Pend.PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Dr. (norliza_ab@yahoo.my) PUAN NORLIZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka.Ed (Pengajian Kurikulum.com. ISMAIL BIN ABD. USM) Cert.Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu. (Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) 76 . UKM) Bac.com) Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Kelulusan: Ph.Ed (Pengajian Melayu.D (Kesusasteraan Melayu.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat Lampiran B 77 .

STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful