Tajuk 1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Konsep Objektif Proses dan Bentuk

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • • • konsep objektif proses dan bentuk

Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; 2. mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar bertutur; 3. menerangkan beberapa kaedah, teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar kemahiran bertutur; 4. menyatakan beberapa prinsip pemilihan, penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; dan 5. mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. dan dan

1

Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Membentuk aktiviti pengajaran

Memilih Media Pengajaran

Melaksanakan Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51) KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR Definisi Konsep 2

Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan seharihari sama ada di dalam atau di luar rumah; (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagainya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi berkenaan. (b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. Perlakuan bahasa, antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami, menghasilkan permintaan yang mudah – untuk diri sendiri dan orang lain;

3

menaakul. (d) bersoal jawab – kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu. 4 . Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. melafazkan dialog dan puisi (pantun. /a/. menggunakan nada. menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. syair. sajak mengikut nada. memadan. selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). (f) menyampaikan berita dan laporan – kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat. gaya. didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat. nada dan intonasi. (g) menyampaikan ucapan dan syarahan – kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri. /b/. /t/. dan suara secara berkesan. Walau bagaimanapun. dan (i) berbincang dan berbahas – menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan.(c) menyampaikan ucapan bertatasusila – meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila. rima dan nada yang sesuai. Semasa bertutur. (h) berlakon dan melafazkan puisi – memperlihatkan murid mempersembahkan keupayaan berlakon. sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak. (e) bercerita – kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti – ayat. Misalkan bunyi-bunyi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan. proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami. intonasi. sebutan. seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi. intonasi. secara beradab dengan menggunakan kata sapaan. rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan. /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]. sebutan. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks.

kesihatan. Ti 5 . intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. rangkai kata atau ayat. ‘jangan tembak. persekitaran. menurun atau mendatar berbezabeza mengikut jenis ayat. suku kata. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian – memisahkan elemenelemen linguistik dalam perkataan. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. Misalnya. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /sǝmak/ dan seumpamanya. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. Aspek fizikal.(b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut ‘harakat’). jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. Aspek ini penting. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. frasa kata dan ayat.’ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! (e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. Re. struktur. perkataan. Dalam hal ini. Mi. sebaliknya jika jeda digunakan. yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya. La. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. (c) (d) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. So.’ jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan tembakkan. kecerdasan otak. sebutan dan maknanya. Misalnya ungkapan. ‘jangan/tembak. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. Dalam ayat. Fa. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu.

(g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. membina soalan untuk mencari maklumat. 6 . aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa – meliputi bidang fonologi. bertukar-tukar pendapat dan maklumat. dan bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. memberi penerangan dan alasan. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. sintaksis dan semantik. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. menunjuk arah. betul dan betul. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. Pun demikian dalam bahasa Melayu. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. kewujudannya lebih jelas. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. (j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) Mengaitkan aksi dengan pertuturan.dan Do – setiap nada mewakili satu suku kata. formula. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) menyebut dengan jelas. bertutur secara bertatasusila. bertemu ramah. lancar dan berkesan.

kanak-kanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. Tentu sekali sebelum kanakkanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. Berbual melalui telefon. mempelajari. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. Membina soalan berdasarkan bahan. Ini bermakna. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Main peranan. Perbincangan forum. Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. Justeru. mengusai bahasa – memperoleh. Memberi arahan kepada rakan. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. Teater bercerita. Simulasi. Sebenarnya. Menerangkan gambar dan bahan grafik. mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. Mengapa kemahiran mendengar perlu? 7 . kanak-kanak sentiasa berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. Mengadakan perbahasan. Permainan komunikatif. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. Mereka meniru. mengajuk. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu.(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Memberi taklimat dan ceramah.

untuk mendapat hiburan (radio. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. filem). iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. lakonan. Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. Akhirnya. Proses Mendengar Umumnya. 8 . mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. memperoleh maklumat (pengajaran guru. perbincangan. dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. dialog. Dalam erti kata lain ketika mendengar. dialog dan kesusasteraan).Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. Manakala dalam kehidupan harian pula. televisyen. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. komunikasi lisan melibatkan dua proses. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. Di sekolah. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. murid-murid perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. perbincangan dan mesyuarat). berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama.

Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. dan mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. dan keadaan/ konteks. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. mentafsir makna-makna yang tersirat. suasana. mengenal pasti isi-isi yang tersirat. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. mengenal pasti ‘mood’ penutur. dan neurologi. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. melakukan arahan/ tindak balas. Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: Justeru sebenarnya. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. psikologi. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. difahami dan diingat. Justeru. mencari isi-isi penting. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. Sehubungan dengannya. dan 9 . Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. antara lain: (a) (b) (c) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar.Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. memahami. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan.

individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. secara bertelau-telau. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. dan mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. tanpa tindak balas. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa. pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. dan keduanya. aspek fizikal. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. secara menebuk-nebuk. dan secara kritikal. secara berhati-hati dengan pengamatan. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik. didengar dan dingati. hujah. hujah dan bukti tertentu. proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. dengan beremosi. Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. bukti dan estetika. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. Latihan Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal beserta 10 dengan contohnya.(d) berpusatkan idea utama. . mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat.

Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • Peringkat Penguasaan 11 .

seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat.• • Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. Hasil Pembelajaran 1. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran 12 . Membaca dan Menulis. selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa. kaedah. antara kemahiran berkenaan. Sebagaimana kebiasaan. pendekatan. Telah ditegaskan.

iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat.Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. Memberi arahan. Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. kefasihan. Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. tatabahasa. gaya dan isi penyampaian. kelancaran.Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid. Membuat ayat tentang diri. mereka perlu diberi kefahaman mendengar. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. ibu dan bapa. rakan. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. aspek sebutan. latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. pertengahan dan maju. Peringkat awal (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Melafazkan pengucapan bertatasusila. seperti intonasi frasa dan ayat. Dengan demikian. dan 13 . yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah.

forum. laporan atau ulasan. berhubung dengan peribadi seseorang. persekitaran dan di rumah. kejadian. Mengambil bahagian dalam perbahasan. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. Memberi komen secara mudah. kejadian. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. proses dan sebagainya. Mendeklamsi puisi. permainan.(i) Membuat ayat-ayat daripada gambar. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. Membaca iklan. dan Membuat ulasan. Menyampaikan komen.peringkat. peraturan-peraturan. Memberi ceramah. Menerangkan proses. perbualan atau dialog. novel dan sebagainya. objek. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. syarahan (yang disediakan). prosedur dan peraturan. seminar dan lain-lain. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan 14 . Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. dan Mengkritik cerpen. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. masa bersekolah. Memberi ucapan pendek dan mudah. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. pendapat. puisi. Peringkat maju (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. diskusi. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . perbincangan. pengalaman. Mengambil bahagian dalam perbincangan. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat.

(a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. benak fikiran kanakkanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. Antara lain. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. Ini kerana. faktor. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar 15 .Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. (c) Fizikal: Hal ini. menyampai dan memproses maklumat . dalam proses pertuturan. tahap pendidikan. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. jiran tetangga. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki. gigi. Umumnya. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak berbeza-beza. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran.

(c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik 16 . yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. Justeru. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. (b) Kemahiran mendengar. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. (g) Paling penting. Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kaedah • Teknik Pengajaran Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu. membaca dan menulis. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri.(a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkara-perkara yang lebih sukar dan seumpamanya.

ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. 17 . Kaedah. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). kaedah. Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Demikian juga. Sehubungan dengannya.pengajaran yang sesuai diaplikasi oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. Bagi tujuan menentukan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan. Walau bagaimanapun. berurutan dan menyaling. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. perlu dilakukan serentak.

Tegasnya. menguasai kemahiran membuat tanggapan. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. demikian. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. nada dan intonasi tertentu. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. (b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Antara lain. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya.Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. mengingat. Dengan 18 . Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah.

penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. Melalui pendekatan ini. kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. Apabila murid-murid Sebaliknya. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. mengingati. Oleh itu. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. Maka. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. guru perlu mempelajari bahasa kedua. sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. Ini bermakna. misalnya oleh guru. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi 19 . guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. Tujuannya. Walau bagaimanapun Walkins (1975).(e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi.

murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. Dia pak cik saya. keratan akhbar. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. Contohnya. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. Justeru. Dengan demikian. Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. Dengan demikian. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. 20 . dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? “Pak cik”? (terdiam) Cik adik. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun.. Dengan ini.umur saya ni baru 35 tahun. lawatan. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. kenapa panggil pak cik? Maafkan saya.kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. Wanita Kakitangan pos Wanita Kakitangan pos Wanita : : : : : Pak cik. Dengan itu. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul.. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. yakin dan berkesan.

Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara.Kakitangan pos : Lain kali panggil saya abang atau encik. lakaran. Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. Saya berkahwin pun belum. lakonan. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. Tanpa latihan daripada guru. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Sebenarnya. lukisan. iaitu dengan cara mendengar. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur. gerak laku dan lain-lain. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda mereka. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). 21 . (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan.

Sehubungan dengannya. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee kopi 22 . perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. Kelebihan kaedah terus. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. jika murid dapat mempraktik atau menggunakan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. Kaedah ini dianggap berjaya. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan baik . guru terlebih dahulu. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. Justeru. (b) (c) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi.(d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. ketika memilih perkataan.

Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. 23 . susu. khasnya latihan bertutur secara intensif. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. dan Bahasa berbeza antara satu sama lain. (d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah. dan Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. to school. milk. Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa.school radio bicycle biscuit - sekolah radio basikal biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga.

Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. Walau bagaimanapun. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. Pun demikian. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut.Berdasarkan prinsip tersebut. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Dalam pengajaran bertutur. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. murid dilatih tubi untuk berdialog. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. dialog. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. perbincangan. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. Setelah menguasai sebutan. Oleh itu. iaitu melalui kemahiran bertutur. dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. Dengan demikian. Di samping itu. sumbang 24 .

Perbincangan. lancar dan tepat. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. Bercerita. Ini bermakna. untuk berkomunikasi dengan berkesan. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. Main peranan dan simulasi. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. Bersoal jawab. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. Antara lain ialah teknik: Latih tubi. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa.saran. Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat Sumbang saran 25 . (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. Dengan kata lain. seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Sebenarnya. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan.

Ali …. ikut cikgu sebut. Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. Ali menendang bola. 26 Bola. . Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. Ali menendang bola di padang. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Penyelesaian masalah. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. Murid-murid. Bola.Drama atau lakonan. Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. cara pengendalian. Sebagaimana teknik. Permainan bahasa. Ali menendang bola. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. Walau bagaimanapun.

Sila masuk ke dalam. Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. Misalnya. 27 . kelemahan menyebut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang. daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. mengikut rentak dan nada yang tertentu. Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza. Selamat datang.Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. Mari kita duduk.

28 . Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Di samping itu. iii. Dia bekerja di sawah. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Janganlah segan-segan. i. Minum air kopi. Pak Abu seorang petani. Makan kuih di pinggan. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah. Sudilah minum. carta bergambar.Apa khabar sekarang. kad imbasan bergambar. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. ii.

Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru.Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. mempunyai jurang maklumat. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Umumnya. Dalam latihan penghasilan pula. . membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. 29 Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. Dalam latihan ini. murid-murid Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Radio Mancis api Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. Contoh: Senarai barang yang diberi oleh guru. Kemudian. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan.

satu bilik untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. Hotel mempunyai dua bilik kosong.Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. Hotel anda juga menyediakan ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. 30 .00 dan RM 15. anda tiba di sebuah hotel.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. sarapan pagi bagi pelanggannya. simulasi dan lakonan. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. Sebaik-baiknya. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. perbincangan. Tanyakan harga bilik itu. ada bilik kosong atau tidak.

Semasa dan Selepas Aktiviti • Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. bermutu serta pembelajaran yang berkesan. Langkah-langkah Sebelum. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. selaras dan menyaling.Rumusan Perhubungan antara pendekatan. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit 31 . Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. Oleh itu. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur • Objektif.

semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran Menggunakan Papan Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri 32 . prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii. Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar.banyak mengandungi keterangan mengenai objektif. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Hasil Pembelajaran 1. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanaka n Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i. semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti. Kemahiran Peneguhan ii. dan 2. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum. langkah pengajaran sebelum.

(b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. menggunakan dan menyelesaikan). menghuraikan. iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. mengenali) kemahiran intelek (menjelaskan. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. gambar. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. bahan stensilan. tepat dan berkesan. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad kiu. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P. iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti. Kemahiran Menyoal Menulis Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. (ii) guru menyelia dan memberi 33 . boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. Justeru. psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas.Tulis iv. kad imbasan. mencukupi. Cuma. Kemahiran Variasi Rangsangan v. Maknanya. menyatakan.

Selaras dan menepati hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . kaedah dan teknik pengajaran. kumpulan atau berpasangan. guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. keadaan dan keselamatan murid-murid. bahkan secara individu sekiranya perlu. kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan. peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran.bimbingan secara kelas. Sesuai dengan kebudayaan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. pendekatan. adat resam. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i – iii). Paling penting sebagai tindakan susulan. suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran. (b) (c) 34 .

Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks. dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. guru. (v) bahan umum kepada bahan teori. kaedah dan teknik pengajaran (a) Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. Antara lain. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. menggerak.Pendekatan. iaitu aspek rangsangan. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Dalam hal ini. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada muridmurid. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. Keadaan pelajar (a) (b) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. isi pelajaran dan bahan. pemikiran dan tingkah laku. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. ialah (i) 35 . merangsang. Antara lain. Sehubungan dengannya. bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. mendorong. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. perkara yang boleh diberi perhatian. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. Selain itu. Sehubungan dengannya. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang mengandungi fakta bersepadu. Suasa pembelajaran (a) (b) (c) Minat pelajar (a) Selain menimbang aspek kesesuaiannya.

kandungan bab kepada bab yang lain. carta. pengalaman murid-murid. bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. dan petikan karangan. Aktiviti peniruan dan hafazan Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. kad-kad imbasan tanpa gambar dan bergambar. ekonomik – digunakan secara berulang kali. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada kementerian dan agensi kerajaan. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya. (g) Bahan yang bersifat luwes . (d) Bahan yang menarik minat murid-murid. saiz. Contohnya adalah seperti dialog. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. minat. kelas dan antara sekolah dan wilayah. ilustrasi dan grafik. latar belakang.bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. kebolehan. seni kata lagu.pertautan bahan itu dengan isi kandungan. Aktiviti kemahiran komunikatif 36 . (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid. gambar-gambar bersiri. filem dan slaid. (e) Bahan yang jimat dan murah – perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana kewajaran kosnya (munasabah). dan (vi) bahan – bahan berkenaan perlu mengandungi soalan latihan dan ulangkaji. tahap pencapaian. (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini .semasa. (f) Bahan yang praktikal – dari segi boleh guna. Hal ini demikian kerana reka letak. (ii) urutan susunan bahan perlu teratur – mempunyai hubungan. Sebenarnya.

dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuman yang dibuat di lapangan terbang. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti perbincangan. Pesawat akan berlepas pada pukul 3. kawasankawasan perindustrian. murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. rajah. (d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut.Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh–contoh sebutan. peta. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. Antara lain. Selain itu. Sabah. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. jadual. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. nada. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif.00 petang. dan dalam upacara-upacara tertentu. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan. kepala. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampaikan sesuatu maksud. 37 . di stesen keretapi. Di samping itu. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar.

(c) (d) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. wawancara. berita pengumuman. Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. 38 . Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahanbahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. bacaan sajak. (e) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. forum. Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. laporan cuaca. satu kumpulan membaca dialog Tutu.Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur mestilah terdiri daripada bahan–bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. Boneka (a) (b) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. Contohnya. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka.

marah dan sebagainya. Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton rakaman drama. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan menggunakan bahasa yang sesuai. takut.(f) Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. Bahan Kartun (a) (b) (c) (d) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. 39 . (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. Murid diminta menerangkan keadaan emosi Gambar Foto (potret) seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. Murid dibahagikan kepada kumpulan. gembira.

Dengan demikian. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. 40 . aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu.Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. Tajuk 5 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Sesungguhnya. Anda telah membaca beberapa jenis teknik.

penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Nada. kenyaringan dan kelantangan suara 41 . aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. dan Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. Selain itu. Justeru. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. membuat taakulan. modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih. 2. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur.Sinopsis Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. betul dan berkesan. Hasil Pembelajaran 1.

Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. Tegasnya. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. ini. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. Dengan itu. mempersilakan makan. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu.mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. Demikian juga. dia mampu membentuk frasa dan ayat-ayat yang betul. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. iaitu tepat dari segi makna dan struktur. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu Sehubungan dengannya. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. Misalnya. gerak mata. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. Contohnya. 42 . penilaian dan pengujian terhadap dengan betul.

Baiklah. iaitu untuk melahirkan perasaan. Pertamanya. kehendak dan sebagainya. sy. z. gh. Dengan itu. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. kemudian. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa.mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. Teknik menguji kemahiran bertutur 43 . frasa dan ayat-ayat. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. Keduanya. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat melahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan. pendapat. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. Selain itu. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup. s dan f. Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. v. hentian dan intonasi. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. suku kata.

Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini. Misalnya. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. Membaca kuat. TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Menyebut perkataan pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyuruh murid menyebut. Untuk memudahkan pemarkatan ditentukan bahawa hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. Dengan membaca kuat. Guru : Beritahu rakan kamu bahawa saya akan datang ke rumahnya esok. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut. 44 . Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. Murid mendengar sebutan perkataan. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca.Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. Pemarkatan. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi.

gambar. Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu.Murid : Ali. peta. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. Misalnya: (a) (b) (c) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? Apa yang sedang mereka lakukan? Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis). Bertutur berdasarkan gambar Di sini. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu. objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas. cikgu akan ke rumah kamu esok. Membaca Kuat 45 .

(e) Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: 46 . (a) Guru memberi murid petikan cerita pendek. bagaimanpun. penilaian jenis ini ialah: Antara teknik-teknik yang tergolong dalam Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru.sederhana panjang. Masa yang sesuai untuk membaca Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan terkawal. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. batasan masih ada. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. (c) Guru membaca kuat petikan. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. dan tekanan yang betul. berpeluang memilih perkataan Pertuturan mereka tidaklah terikat Walau kepada perbendaharaan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka dan membina ayat-ayat mereka sendiri. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. (d) Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru. (b) Murid membaca senyap. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid).sebutan. ialah 2-3 minit. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa. . Oleh itu. pertuturan dan intonasi. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada murid bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang betul.(a) (b) Aspek yang diuji Bahan . Kecekapan menggunakan kata. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. intonasi.

Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu. guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran Pemarkatan Ujian Bertutur 47 . Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid.• Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. tidak jauh dari balai polis itu. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. Misalnya: Pilih dua orang murid. Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. Dengan demikian. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. • Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. tanpa bimbingan guru Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan.

Apakah cita-cita kamu? ii. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. iii. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? Bagaimanakah cara mereka melakukannya? Penilaian kemahiran lisan. Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv. ii. iii. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii.Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: 48 . senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. Soalan: i. i. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan. Wah. Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. Untuk menentukan markat yang sesuai. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik.

....... menyusun dan melengkapkan – menyusun maklumat mengikut saiz... gambar dengan tempatnya dan memadankan harga dengan objeknya................. kepentingan dan seumpamanya... warna....... pelaporan dll............ peristiwa. aspek yang berlawanan. intonasi. sebutan. memadankan pasangan. bahan projek: kos. Senarai Semak untuk Pemarkatan. berinteraksi – melalui telefon. menyusun perkataan menjadi ayat. Nama Murid: ......... kumpulan etnik dan sebagainya...... lakonan.. isi karangan dll......... buah-buahan..... forum dll projek – perbincangan mengenai prestasi. Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan. intonasi atau tatabahasa....(a) memadankan – memadankan objek dengan tulisan.. tempat kediaman. dialog... (d) (e) (f) (g) menyelesaikan masalah – menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu dengan selamat. prosedur.. Jawapan salah.... (b) (c) megelompok – misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya.. intonasi. pemilihan perkataan dan tatabahasa juga 2 1 0 J= J = 49 ........ forum dll simulasi – main peranan dalam lakonan. Markat Bahagian No: Gambar Nombor Soalan 1 2 A 3 4 5 1 2 3 4 5 Nilai Markat (cadangan) 2 1 0 Bagi jawapan yang tepat.. sama dan sebagainya.. betul sebutan......... pemilihan perkataan dan tatabahasa... umur.

Rumusan Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. awal diajar dan perlu dikuasai oleh murid. dan kelancaran pertuturan.menunjukkan kesalahan yang ketara. 7 dan 20. Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. iaitu: sebutan kefahaman ketatabahasan keluasan perbendaharaan kata. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. 14 dan 40. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Jumlah markatnya = 66. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. Guru mesti faham. Misalnya. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. Untuk mengubah markat kepada peratus. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. jika pencapaian murid ialah 6. darabkan semuanya dengan 2. sedar dan pandai menggunakan pendekatan. Di sini. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara 50 . penghasilan bahan. menjadi 12. iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan.

memberi markah. Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik. Pada pendapat anda. Skimming dan Scanning 51 . Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan baik dan berkesan. Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? Tajuk 6 Kemahiran Membaca • Matlamat dan Jenis Bacaan • Peringkat Pengajaran Bacaan • Teknik Bacaan – Intensif. Ekstensif.

Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan. Hasil Pembelajaran 1. skimming dan scanning. jenis bacaan dan peringkat pengajaran bacaan 1.2 Menghuraikan teknik bacaan. Matlamat dan Jenis Kerangka konsep Bacaan: Mekanis Mentalis Intensif Ekstensif Peringkat Pengajaran Bacaan: Kesediaan membaca Prabacaan Mekanis Bacaan dan Kefahaman Prabacaan 52 Teknik bacaan: Intensif Ekstensif Skimming Scanning . Walau bagaimanapun. kaedah. matlamat. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca. peringkat bacaan dan teknik bacaan. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif. ekstensif.Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi.1 Menjelaskan kemahiran membaca. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar.

Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. bertulis. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. Skimming dan Scanning Peng ajara n Kema hiran Mem baca BAH ASA MEL AYU Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: • • • Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah. Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. kepada pelajar-pelajar ! Kini. Daripada kemahiran ini. mengajar kemahiran membaca Anda perlu tahu matlamat anda 53 . mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan fahami pula jenis-jenis bacaan.Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. Ekstensif.

Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting.Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan 54 . Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. nada dan tekanan yang betul . Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. membaca mengikut intonasi.

untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan. Dari segi mental pula. keupayaan matanya mengecam bentuk. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. Dari segi fizikal. keseronokan dan terhibur. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. peringkat Prabacaan 55 . kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. pengalaman dan persekitaran.di luar kelas.al (1994). Dari segi emosi. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Kesimpulannya. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. dan latihan bahasa pertuturan.Prabacaan merupakan kesediaan kemahiran pengamatan murid untuk membaca. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. Pada tahap ini. Teknik Bacaan 56 . kaedah terus. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . bunyi kata dan Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. konsonan. frasa dan ayatayat mudah. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. perkataan. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. koordinasi psikomotor. aktiviti pendengaran. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. suku kata. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan abjad atau mengeja. latihan menajamkan daya ingatan. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan penglihatan.

Dalam membaca telaah isi. membaca pemahaman. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. latihan kosa kata. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat.Banyak bahan yang Bacaan Intensif perlu kita baca ! Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. diskusi umum dan sebagainya. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. membaca teliti. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. Sementara membaca telaah bahasa. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. . Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. ditegaskan. 57 Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita.

cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. rangka kasar. Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) membaca tinjauan membaca sekilas membaca dangkal Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. meneliti indeks. intonasi. atau melihat judul. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik.(c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. (c) (d) (e) (f) (g) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. (d) (e) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. betul dari segi sebutan. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. daftar kata yang terdapat dalam buku. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. Mengesan. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan 58 . Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. kandungan dan sebagainya. lancar dan tahu menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. dan Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. bab. dan Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting.

dan menaakul isi bacaan. sesuai dengan minat. ungkapan. Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik.perbendaharaan kata. (b) (c) (d) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. 59 . Mendapat pengetahuan sambil berhibur. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan. Ketiga. pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan.maklumat dan penerangan. Pertama. Kedua. struktur ayat dan sebagainya. jantina. menambah kemahiran memahami. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. umur. (f) (g) Menambah minat membaca. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) (b) (c) (d) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. meningkatkan kepantasan membaca. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. pengalaman. Memperkaya bahasa . Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. dan Bahan-bahan yang berbeza. Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. sikap dan cita-cita pelajar. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. Melalui bacaan ini. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca.

60 . cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. (e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan – anda akan dapati idea yang penting dan fakta. teknikal dan sebagainya. (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. dan (f) Baca perenggan akhir dn teliti – di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan dan rumusan.(h) (i) (j) Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk ‘skim’. Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. apakah sikap pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. ‘Konteks’ ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. (c) Bacalah perenggan pertama. (d) Semasa membaca perenggan pertama. Carilah maklumat tentang pengarang. Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. Membentuk tabiat gemar membaca. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting.

perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil.Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. Cerakinan. Kecepatan membuat skiming ini. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. Tajuk 7 PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN • Pendekatan Binaan. Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpuan mental. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) (b) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. fokus perhatian anda di tengah-tengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa • Kaedah Pandang Sebut • Kaedah Abjad • Kaedah Fonik 61 .

1 Menghuraikan kemahiran bahasa. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1. Walau bagaimanapun.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang Kerangka konsep Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : Binaan Cerakinan Komunikatif Pengalaman bahasa Kaedah Bacaan Pandang Sebut Abjad Fonik 62 . pendekatan. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. kaedah.Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. cerakinan. komunikatif sebut. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa dan pengalaman bahasa. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi.

Dalam pengajaran kemahiran membaca. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. Jadi. Pengajaran kemahiran membaca mengikut pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. Abjad dan Fonik PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. Pendekatan Cerakinan Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad.Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. Kemudian perkataan akan membentuk ayat. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik 63 Pengajar an Kemahir an BAHASA MELAY U: Pendeka tan dan Kaedah Bacaan Asas . Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. Cerakinan. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. Mengikut pendekatan ini pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu.

muridmurid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. terdapat tiga peringkat pemahaman. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. Bagi setiap peringkat. tatabahasa. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut.Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam situasi dan konteks tertentu. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. laras bahasa. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. dan penilaian makna. Pada peringkat 64 . interpretasi & inferens. pada peringkat lateral. ragam. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. laporan/ulasan buku dan choral speaking. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. teater pembaca. pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. Dalam sesuatu proses membaca. Untuk melaksanakan dalam komunikasi. iaitu lateral. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) (b) (c) (d) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan komunikasi dalam kemahiran membaca. mempelbagaikan aktiviti komunikasi. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. Sebagai contoh.

pendekatan ini memanfaatkan pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan.interpretasi & inferens. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut Mencerakinkan perkataan dan kata Menyebut Perkataan Membina dan membaca ayat Membaca ayat 65 l a t i h a n M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar . grafik. KAEDAH Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran PANDANG SEBUT membaca. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. Kesimpulannya. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. Sebagai contoh. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca.

perkataan dan frasa 66 Membaca ayat l a t i h a n M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar . pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. Mengikut kaedah ini. mereka perlu mengenali banyak lambang. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. Kaedah Abjad KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a ? z. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut.al. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. Menurut Juriah Long et. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan.Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Semasa kad diimbaskan. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali.

pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. Kaedah Fonik KAEDAH FONETIK Membuny ikan huruf dan asosiasi dengan benda Membata ng suku kata dan perkataan 67 Membac a frasa dan ayat l a t i h a n M . 1994). Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. biasanya. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf ‘a’ hingga ‘z’ mengikut susunan. i. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. Dalam kaedah ini. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan.al. o. e.Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. Setelah murid menghafal semua nama huruf. maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula.

Selamat mencuba dan berjaya! Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Review. Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf.(KWLH). Review. Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. Question. Read. pembentukan suku kata. dan lain-lain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis 68 . diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid.Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca.Recite (3R). Recite(SQ3R).What. Know.Learn. Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda .How. Read.

Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid. Read. justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Question. Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif.Recite (3R). tatacerita dan teater pembaca.1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Review.Learn. Teater Pembaca Teknik Pengajar an Kemahir an Membac a BAHASA MELAYU 69 Bimbingan Menjangka. dan lain-lain Lingkaran Soalan. KWLH. Read. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R. Teater Pembaca . Know. Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. (KWLH). Recite(SQ3R). Tatacerita Bimbingan Menjangka.What. Hasil Pembelajaran 1.Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca. Review.How. Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Survey. RADAR.

Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca Survey. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. gambar-gambar atau ilustrasi. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. SQ3R adalah singkatan bagi. Question. dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks. Lingkaran Soalan. lakaran grafik. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. Recite (SQ3R) 1. S (survey) Tinjau Q (question) Soal/tanya R (read) Baca R (recite) Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. tajuk-tajuk kecil. Read.Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Review. SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan.Tatacerita . Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. KWLH . membaca perenggan pengenalan. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah 70 .

Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. Apply. pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. Dalam konteks pengajaran. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih). Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. Discuss. membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. What. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. Ketika membaca. How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) W (want) L (learned) H (how) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . Review/Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) A (Analogize) D(Discuss) A( Apply) R(Review/Research) Membaca Menganalogi Berbincang Mengaplikasi Menyemak/ Menyelidik 71 . Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. Setelah selesai membaca. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. Learn. Knowledge.disenaraikannya sebelum ini. Read. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. Analogize.

Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog. idea. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. A – Pelajar menerangkan bagaimana konsep . nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. sebutan. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau suasana cerita. Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan maklumat lain. D – Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. A R – – Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. barang. Lima langkah RADAR ialah: R – Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon. Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep.Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. Langkah pelaksanaan (a) (b) (c) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan. idea atau tempat. idea atau tempat. RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. barang. 72 . Penggunaan suara.

(d) (e) (f) (g) (h)

Pembaca dapat membaca dengan baik, nada dan intonasi yang sesuai; Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan; Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan; Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca; dan Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu.

TEKNIK BERCERITA

73

Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Selain itu, penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita; (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan; Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid; Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan; Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa; Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting; Lakukan latihan; (f) BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan; dan Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang hendak disampaikan.

Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca, cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut.

74

Rujukan Asas

Abd. Aziz Abd. Talib (2000), Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Bachman Lyle F. (1990). Fundamental consideration in language testing. Oxford: Oxford University Press. Brown James Dean, Hudson Thom. (2002). Criterion-reference language testing. Cambridge: Cambridge University Press. Kiely, Richard (2005). Program evaluation in language education. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Lynch, Brian K. (2003). Language assessment and programme evaluation. Edinburg: Edinburgh University Press. McGrath, Ian. (2002). Materials evaluation and design language teaching. Edinburg: Edinburgh University Press.

Rujukan Tambahan

75

(Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) 76 .D (Kesusasteraan Melayu. UKM) Bac. RAHMAN Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo.Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu.Ed (Pengajian Kurikulum.Ed (Pengajian Melayu. Pend. ISMAIL BIN ABD. USM) Cert. UPSI) M.my) PUAN NORLIZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka.com) Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Kelulusan: Ph. MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) Kelulusan: M.com.PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Dr. (norliza_ab@yahoo.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat Lampiran B 77 .

STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful