Tajuk 1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Konsep Objektif Proses dan Bentuk

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • • • konsep objektif proses dan bentuk

Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; 2. mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar bertutur; 3. menerangkan beberapa kaedah, teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar kemahiran bertutur; 4. menyatakan beberapa prinsip pemilihan, penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; dan 5. mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. dan dan

1

Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Membentuk aktiviti pengajaran

Memilih Media Pengajaran

Melaksanakan Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51) KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR Definisi Konsep 2

Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan seharihari sama ada di dalam atau di luar rumah; (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagainya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi berkenaan. (b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. Perlakuan bahasa, antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami, menghasilkan permintaan yang mudah – untuk diri sendiri dan orang lain;

3

/u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]. intonasi. (d) bersoal jawab – kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu. (h) berlakon dan melafazkan puisi – memperlihatkan murid mempersembahkan keupayaan berlakon. Walau bagaimanapun. (e) bercerita – kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti – ayat. /a/. seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi. tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Misalkan bunyi-bunyi. (f) menyampaikan berita dan laporan – kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat. dan suara secara berkesan. nada dan intonasi. 4 . secara beradab dengan menggunakan kata sapaan. menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Semasa bertutur.(c) menyampaikan ucapan bertatasusila – meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila. sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak. sebutan. proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami. Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. gaya. /t/. dan (i) berbincang dan berbahas – menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan. sebutan. intonasi. rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan. didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat. rima dan nada yang sesuai. menggunakan nada. sajak mengikut nada. (g) menyampaikan ucapan dan syarahan – kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri. selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. memadan. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. menaakul. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan. /b/. melafazkan dialog dan puisi (pantun. syair.

kecerdasan otak.’ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! (e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. (c) (d) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /sǝmak/ dan seumpamanya. struktur. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian – memisahkan elemenelemen linguistik dalam perkataan. intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. ‘jangan/tembak. sebutan dan maknanya. Aspek ini penting. So. (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut ‘harakat’). jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. Aspek fizikal. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. Ti 5 . Intonasi dalam ayat sama ada menaik. Misalnya. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. Dalam hal ini. sebaliknya jika jeda digunakan. suku kata. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. frasa kata dan ayat. kesihatan. menurun atau mendatar berbezabeza mengikut jenis ayat. Mi.’ jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan tembakkan. Misalnya ungkapan.(b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi. yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya. ‘jangan tembak. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. Fa. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. rangkai kata atau ayat. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. Re. persekitaran. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. Dalam ayat. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. La. perkataan. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik.

membina soalan untuk mencari maklumat. bertukar-tukar pendapat dan maklumat. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa – meliputi bidang fonologi. (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. formula. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. bertutur secara bertatasusila. memberi penerangan dan alasan. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat. dan bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. lancar dan berkesan. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. betul dan betul. 6 . antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) menyebut dengan jelas. Pun demikian dalam bahasa Melayu. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina.dan Do – setiap nada mewakili satu suku kata. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. sintaksis dan semantik. (j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. menunjuk arah. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. bertemu ramah. kewujudannya lebih jelas. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan.

Teater bercerita. Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. kanak-kanak sentiasa berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. Mengapa kemahiran mendengar perlu? 7 . Memberi arahan kepada rakan. mempelajari. Mengadakan perbahasan. Sebenarnya. Menerangkan gambar dan bahan grafik. mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. Mereka meniru. Berbual melalui telefon. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu.(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. mengajuk. Perbincangan forum. mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. Justeru. Tentu sekali sebelum kanakkanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. mengusai bahasa – memperoleh. kanak-kanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. Ini bermakna. Simulasi. Permainan komunikatif. Memberi taklimat dan ceramah. Membina soalan berdasarkan bahan. Main peranan.

Akhirnya. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. memperoleh maklumat (pengajaran guru. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut.Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. 8 . Dalam erti kata lain ketika mendengar. perbincangan dan mesyuarat). murid-murid perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. komunikasi lisan melibatkan dua proses. Proses Mendengar Umumnya. dialog dan kesusasteraan). lakonan. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. untuk mendapat hiburan (radio. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. perbincangan. berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. Manakala dalam kehidupan harian pula. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. filem). Di sekolah. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. dialog. mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. televisyen.

Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. mentafsir makna-makna yang tersirat. melakukan arahan/ tindak balas. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. dan 9 . Justeru. dan keadaan/ konteks. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: Justeru sebenarnya. dan neurologi. mengenal pasti ‘mood’ penutur. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. memahami. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. psikologi. mengenal pasti isi-isi yang tersirat. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. Sehubungan dengannya. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. dan mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda.Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. antara lain: (a) (b) (c) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. suasana. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. mencari isi-isi penting. difahami dan diingat.

bukti dan estetika. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. secara bertelau-telau. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang.(d) berpusatkan idea utama. hujah. proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. tanpa tindak balas. aspek fizikal. dan keduanya. hujah dan bukti tertentu. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. . pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa. dengan beremosi. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik. didengar dan dingati. secara menebuk-nebuk. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. dan secara kritikal. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. Latihan Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal beserta 10 dengan contohnya. pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. secara berhati-hati dengan pengamatan. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. dan mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan.

Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • Peringkat Penguasaan 11 .

seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran 1. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran 12 . pendekatan. selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. kaedah. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa. Membaca dan Menulis. Telah ditegaskan. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Sebagaimana kebiasaan.• • Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. antara kemahiran berkenaan. aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu.

rakan. Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu.Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. mereka perlu diberi kefahaman mendengar. seperti intonasi frasa dan ayat. Membuat ayat tentang diri.Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. gaya dan isi penyampaian. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. tatabahasa. dan 13 . tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. ibu dan bapa. kelancaran. Dengan demikian. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat. aspek sebutan. kefasihan. yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. Memberi arahan. Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur. Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid. pertengahan dan maju. Peringkat awal (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Melafazkan pengucapan bertatasusila.

Peringkat maju (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. Memberi komen secara mudah. proses dan sebagainya. kejadian. diskusi. Mendeklamsi puisi. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. Menyampaikan komen. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. Memberi ucapan pendek dan mudah. Menerangkan proses. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. puisi. seminar dan lain-lain. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. Mengambil bahagian dalam perbincangan. perbincangan. objek. kejadian. Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. masa bersekolah. laporan atau ulasan.peringkat. prosedur dan peraturan. Memberi ceramah. dan Mengkritik cerpen. peraturan-peraturan. forum. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. Membaca iklan. pengalaman. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . dan Membuat ulasan. Mengambil bahagian dalam perbahasan. persekitaran dan di rumah. permainan. pendapat.(i) Membuat ayat-ayat daripada gambar. syarahan (yang disediakan). Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. novel dan sebagainya. berhubung dengan peribadi seseorang. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan 14 . Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. perbualan atau dialog.

Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. menyampai dan memproses maklumat . dalam proses pertuturan. (c) Fizikal: Hal ini. faktor. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. benak fikiran kanakkanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. Ini kerana. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah.Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. jiran tetangga. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak berbeza-beza. Antara lain. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. gigi. tahap pendidikan. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. Umumnya. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar 15 . dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak.

seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkara-perkara yang lebih sukar dan seumpamanya. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. (b) Kemahiran mendengar. Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kaedah • Teknik Pengajaran Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik 16 . yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. membaca dan menulis. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai.(a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. Justeru. (g) Paling penting.

perlu dilakukan serentak. Kaedah. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. Demikian juga. Sehubungan dengannya. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. berurutan dan menyaling. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan.pengajaran yang sesuai diaplikasi oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. kaedah. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. 17 . Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Bagi tujuan menentukan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. Walau bagaimanapun. Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur).

pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. Tegasnya. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya. Antara lain. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. menguasai kemahiran membuat tanggapan. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan.Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. Dengan 18 . nada dan intonasi tertentu. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. mengingat. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. demikian. (b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat.

pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. mengingati. Ini bermakna. guru perlu mempelajari bahasa kedua. misalnya oleh guru. Oleh itu. Melalui pendekatan ini.(e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi 19 . guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. Walau bagaimanapun Walkins (1975). Tujuannya. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. Maka. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. Apabila murid-murid Sebaliknya. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa.

Dia pak cik saya. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru.kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. Justeru. yakin dan berkesan. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. 20 . bil air boleh bayar di kaunter ini ke? “Pak cik”? (terdiam) Cik adik. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. kenapa panggil pak cik? Maafkan saya. Dengan demikian. Dengan itu..umur saya ni baru 35 tahun. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. keratan akhbar. lawatan. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. Wanita Kakitangan pos Wanita Kakitangan pos Wanita : : : : : Pak cik. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Dengan ini. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. Contohnya. Dengan demikian. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur.. Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan.

lakonan. Sebenarnya. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. iaitu dengan cara mendengar. (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. gerak laku dan lain-lain. 21 . (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. lukisan. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa.Kakitangan pos : Lain kali panggil saya abang atau encik. guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. lakaran. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. Tanpa latihan daripada guru. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda mereka. Saya berkahwin pun belum. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran.

perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. ketika memilih perkataan. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. (b) (c) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi.(d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. Justeru. Kaedah ini dianggap berjaya. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. jika murid dapat mempraktik atau menggunakan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. Kelebihan kaedah terus. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. guru terlebih dahulu. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan baik . Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee kopi 22 . Sehubungan dengannya.

milk. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. susu.school radio bicycle biscuit - sekolah radio basikal biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. dan Bahasa berbeza antara satu sama lain. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. dan Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. to school. Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. khasnya latihan bertutur secara intensif. 23 . Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. (d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut.

dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. Dengan demikian. murid dilatih tubi untuk berdialog. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. Pun demikian. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. Oleh itu. sumbang 24 . (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. iaitu melalui kemahiran bertutur. Walau bagaimanapun. dialog. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. Di samping itu. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu.Berdasarkan prinsip tersebut. perbincangan. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. Setelah menguasai sebutan. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Dalam pengajaran bertutur.

(c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. Perbincangan. Sebenarnya. bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai.saran. Ini bermakna. untuk berkomunikasi dengan berkesan. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat Sumbang saran 25 . dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. Main peranan dan simulasi. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. Antara lain ialah teknik: Latih tubi. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. Dengan kata lain. seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. Bersoal jawab. lancar dan tepat. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. Bercerita.

Sebagaimana teknik. Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. Ali menendang bola. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. Permainan bahasa.Drama atau lakonan. . Penyelesaian masalah. 26 Bola. cara pengendalian. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Walau bagaimanapun. Murid-murid. Ali menendang bola di padang. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. ikut cikgu sebut. Ali …. Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. Bola. Ali menendang bola. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah.

kelemahan menyebut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang. Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza. mengikut rentak dan nada yang tertentu. Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. 27 . Misalnya. Mari kita duduk. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul.Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. Selamat datang. Sila masuk ke dalam.

Dia bekerja di sawah. ii. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah.Apa khabar sekarang. Pak Abu seorang petani. iii. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Sudilah minum. carta bergambar. Makan kuih di pinggan. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. 28 . i. Di samping itu. Minum air kopi. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. kad imbasan bergambar. Janganlah segan-segan.

Dalam latihan ini. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. 29 Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. mempunyai jurang maklumat. . Contoh: Senarai barang yang diberi oleh guru. Umumnya. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. Kemudian. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Radio Mancis api Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Dalam latihan penghasilan pula. murid-murid Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru.Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4.

Hotel mempunyai dua bilik kosong. satu bilik untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. 30 . Hotel anda juga menyediakan ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah. sarapan pagi bagi pelanggannya. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. perbincangan. ada bilik kosong atau tidak. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. simulasi dan lakonan. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. Sebaik-baiknya.00 dan RM 15. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. anda tiba di sebuah hotel. Tanyakan harga bilik itu.Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. bermutu serta pembelajaran yang berkesan. Oleh itu. selaras dan menyaling. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit 31 . Langkah-langkah Sebelum. Semasa dan Selepas Aktiviti • Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur • Objektif. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat.Rumusan Perhubungan antara pendekatan.

semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur.banyak mengandungi keterangan mengenai objektif. semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti. Hasil Pembelajaran 1. langkah pengajaran sebelum. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. Kemahiran Peneguhan ii. Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar. Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii. dan 2. Kemahiran Menggunakan Papan Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri 32 . prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanaka n Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i.

(b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). Kemahiran Menyoal Menulis Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting.Tulis iv. menyatakan. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. menggunakan dan menyelesaikan). sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. mengenali) kemahiran intelek (menjelaskan. Justeru. guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. gambar. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad kiu. (ii) guru menyelia dan memberi 33 . dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti. kad imbasan. guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. menghuraikan. tepat dan berkesan. bahan stensilan. Cuma. Maknanya. iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. Kemahiran Variasi Rangsangan v. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. mencukupi.

bimbingan secara kelas. kaedah dan teknik pengajaran. (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran. Paling penting sebagai tindakan susulan. (b) (c) 34 . Selaras dan menepati hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . adat resam. pendekatan. Sesuai dengan kebudayaan. (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. kumpulan atau berpasangan. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i – iii). (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. bahkan secara individu sekiranya perlu. Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). keadaan dan keselamatan murid-murid. kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan.

aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. Suasa pembelajaran (a) (b) (c) Minat pelajar (a) Selain menimbang aspek kesesuaiannya. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. Keadaan pelajar (a) (b) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. (v) bahan umum kepada bahan teori. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. mendorong. mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. isi pelajaran dan bahan. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. Dalam hal ini. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang mengandungi fakta bersepadu. Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada muridmurid. Antara lain. guru.Pendekatan. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. kaedah dan teknik pengajaran (a) Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. merangsang. Selain itu. Sehubungan dengannya. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. iaitu aspek rangsangan. perkara yang boleh diberi perhatian. pemikiran dan tingkah laku. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. ialah (i) 35 . Antara lain. menggerak. bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. Sehubungan dengannya.

seni kata lagu. carta. kandungan bab kepada bab yang lain. gambar-gambar bersiri. latar belakang. Sebenarnya. Contohnya adalah seperti dialog. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada kementerian dan agensi kerajaan. pengalaman murid-murid. ilustrasi dan grafik. saiz. filem dan slaid. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. kad-kad imbasan tanpa gambar dan bergambar. kelas dan antara sekolah dan wilayah. (g) Bahan yang bersifat luwes . Hal ini demikian kerana reka letak. bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. (ii) urutan susunan bahan perlu teratur – mempunyai hubungan. (d) Bahan yang menarik minat murid-murid. minat.bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. (e) Bahan yang jimat dan murah – perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana kewajaran kosnya (munasabah). (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini . proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. (f) Bahan yang praktikal – dari segi boleh guna.pertautan bahan itu dengan isi kandungan. Aktiviti kemahiran komunikatif 36 . dan (vi) bahan – bahan berkenaan perlu mengandungi soalan latihan dan ulangkaji. dan petikan karangan. Aktiviti peniruan dan hafazan Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. tahap pencapaian. ekonomik – digunakan secara berulang kali. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya.semasa. kebolehan. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid.

Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh–contoh sebutan. murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan.00 petang. nada. di stesen keretapi. peta. (d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. Pesawat akan berlepas pada pukul 3. dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. dan dalam upacara-upacara tertentu. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. kawasankawasan perindustrian. Di samping itu. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampaikan sesuatu maksud. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. Selain itu. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. jadual. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif. Sabah. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuman yang dibuat di lapangan terbang. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. Antara lain. kepala. rajah. 37 . Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti perbincangan. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan.

Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. bacaan sajak. Boneka (a) (b) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. Contohnya.Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur mestilah terdiri daripada bahan–bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. 38 . syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. wawancara. (e) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. laporan cuaca. Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. (c) (d) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. satu kumpulan membaca dialog Tutu. forum. berita pengumuman. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahanbahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur.

39 . Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. gembira. Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. Murid dibahagikan kepada kumpulan. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. Bahan Kartun (a) (b) (c) (d) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton rakaman drama. Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. takut. Murid diminta menerangkan keadaan emosi Gambar Foto (potret) seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. marah dan sebagainya.(f) Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat.

Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. Sesungguhnya. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. 40 . Anda telah membaca beberapa jenis teknik. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. Tajuk 5 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Dengan demikian. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik.

betul dan berkesan. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. 2. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur.Sinopsis Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. Selain itu. kenyaringan dan kelantangan suara 41 . Hasil Pembelajaran 1. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. Nada. membuat taakulan. dan Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Justeru. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah.

Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. dia mampu membentuk frasa dan ayat-ayat yang betul.mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. gerak mata. Misalnya. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. 42 . Tegasnya. Contohnya. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. mempersilakan makan. Demikian juga. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. penilaian dan pengujian terhadap dengan betul. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu Sehubungan dengannya. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. Dengan itu. iaitu tepat dari segi makna dan struktur. kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. ini.

seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. z. iaitu untuk melahirkan perasaan. s dan f. hentian dan intonasi. Selain itu. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. gh. frasa dan ayat-ayat. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. Pertamanya. kehendak dan sebagainya. v. Dengan itu. pendapat. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan.mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. kemudian. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. suku kata. Teknik menguji kemahiran bertutur 43 . Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. Baiklah. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat melahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan. sy. Keduanya. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula.

Murid mendengar sebutan perkataan. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut. 44 . Misalnya. TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Menyebut perkataan pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. Untuk memudahkan pemarkatan ditentukan bahawa hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. Pemarkatan. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. Guru : Beritahu rakan kamu bahawa saya akan datang ke rumahnya esok. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. Dengan membaca kuat. Membaca kuat. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini.Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyuruh murid menyebut.

Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu. peta. Membaca Kuat 45 . Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas. cikgu akan ke rumah kamu esok. gambar. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu. objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. Bertutur berdasarkan gambar Di sini. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini.Murid : Ali. Misalnya: (a) (b) (c) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? Apa yang sedang mereka lakukan? Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis).

Oleh itu. Masa yang sesuai untuk membaca Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan terkawal. (c) Guru membaca kuat petikan. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan.(a) (b) Aspek yang diuji Bahan . Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. intonasi. (a) Guru memberi murid petikan cerita pendek. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. (d) Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru.sederhana panjang. pertuturan dan intonasi. (b) Murid membaca senyap. Kecekapan menggunakan kata. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. (e) Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada murid bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. batasan masih ada.sebutan. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang betul. dan tekanan yang betul. ialah 2-3 minit. berpeluang memilih perkataan Pertuturan mereka tidaklah terikat Walau kepada perbendaharaan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka dan membina ayat-ayat mereka sendiri. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa. Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: 46 . penilaian jenis ini ialah: Antara teknik-teknik yang tergolong dalam Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. . bagaimanpun. aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat.

tidak jauh dari balai polis itu. • Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar.• Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. tanpa bimbingan guru Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. Misalnya: Pilih dua orang murid. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran Pemarkatan Ujian Bertutur 47 . Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu. sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Dengan demikian. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid.

Tolong ambilkan ayah surat khabar itu. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv. antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: 48 . i. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. Wah. besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap. senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii. Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. Apakah cita-cita kamu? ii.Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii. iii. Untuk menentukan markat yang sesuai. ii. Soalan: i. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. iii. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? Bagaimanakah cara mereka melakukannya? Penilaian kemahiran lisan.

Markat Bahagian No: Gambar Nombor Soalan 1 2 A 3 4 5 1 2 3 4 5 Nilai Markat (cadangan) 2 1 0 Bagi jawapan yang tepat.. Nama Murid: ..... intonasi atau tatabahasa......... Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan. Senarai Semak untuk Pemarkatan........ (d) (e) (f) (g) menyelesaikan masalah – menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu dengan selamat........ sama dan sebagainya............... warna. umur.(a) memadankan – memadankan objek dengan tulisan.... bahan projek: kos.... pemilihan perkataan dan tatabahasa..... dialog.. Jawapan salah... peristiwa.. tempat kediaman... memadankan pasangan... pemilihan perkataan dan tatabahasa juga 2 1 0 J= J = 49 .... buah-buahan. kumpulan etnik dan sebagainya.. forum dll projek – perbincangan mengenai prestasi............ gambar dengan tempatnya dan memadankan harga dengan objeknya.. berinteraksi – melalui telefon........ prosedur. pelaporan dll. lakonan... intonasi. aspek yang berlawanan...... kepentingan dan seumpamanya. intonasi... menyusun perkataan menjadi ayat. forum dll simulasi – main peranan dalam lakonan. sebutan...... betul sebutan.. isi karangan dll. menyusun dan melengkapkan – menyusun maklumat mengikut saiz.... (b) (c) megelompok – misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya.

awal diajar dan perlu dikuasai oleh murid. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. darabkan semuanya dengan 2. penghasilan bahan.menunjukkan kesalahan yang ketara. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara 50 . kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. Jumlah markatnya = 66. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. jika pencapaian murid ialah 6. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. 7 dan 20. Untuk mengubah markat kepada peratus. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu. Di sini. iaitu: sebutan kefahaman ketatabahasan keluasan perbendaharaan kata. Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. menjadi 12. dan kelancaran pertuturan. Misalnya. Guru mesti faham. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. Rumusan Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. 14 dan 40. sedar dan pandai menggunakan pendekatan.

Skimming dan Scanning 51 . Ekstensif. Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan baik dan berkesan.memberi markah. Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? Tajuk 6 Kemahiran Membaca • Matlamat dan Jenis Bacaan • Peringkat Pengajaran Bacaan • Teknik Bacaan – Intensif. Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik. Pada pendapat anda.

Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Walau bagaimanapun. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar.Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca.2 Menghuraikan teknik bacaan. ekstensif. matlamat. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca. Hasil Pembelajaran 1. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif. jenis bacaan dan peringkat pengajaran bacaan 1. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. skimming dan scanning.1 Menjelaskan kemahiran membaca. peringkat bacaan dan teknik bacaan. kaedah. Matlamat dan Jenis Kerangka konsep Bacaan: Mekanis Mentalis Intensif Ekstensif Peringkat Pengajaran Bacaan: Kesediaan membaca Prabacaan Mekanis Bacaan dan Kefahaman Prabacaan 52 Teknik bacaan: Intensif Ekstensif Skimming Scanning .

Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. Ekstensif. Daripada kemahiran ini. Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. kepada pelajar-pelajar ! Kini. mengajar kemahiran membaca Anda perlu tahu matlamat anda 53 . bertulis. Skimming dan Scanning Peng ajara n Kema hiran Mem baca BAH ASA MEL AYU Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: • • • Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah. Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan fahami pula jenis-jenis bacaan.

Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. membaca mengikut intonasi. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. nada dan tekanan yang betul . mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan 54 . memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata.Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam.

Dari segi mental pula. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan.al (1994). kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. pengalaman dan persekitaran. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. keupayaan matanya mengecam bentuk. Kesimpulannya. peringkat Prabacaan 55 .di luar kelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. Dari segi emosi. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. Dari segi fizikal. Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. keseronokan dan terhibur.

Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan abjad atau mengeja. latihan menajamkan daya ingatan. Pada tahap ini. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. bunyi kata dan Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. suku kata. koordinasi psikomotor. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan penglihatan.Prabacaan merupakan kesediaan kemahiran pengamatan murid untuk membaca. kaedah terus. dan latihan bahasa pertuturan. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. konsonan. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Teknik Bacaan 56 . suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. aktiviti pendengaran. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. frasa dan ayatayat mudah. perkataan.

latihan kosa kata. Sementara membaca telaah bahasa.Banyak bahan yang Bacaan Intensif perlu kita baca ! Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. . Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. membaca pemahaman. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. 57 Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru. Dalam membaca telaah isi. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. diskusi umum dan sebagainya. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. membaca teliti. ditegaskan. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat.

Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. dan Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat. betul dari segi sebutan. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. (d) (e) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. meneliti indeks. Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. atau melihat judul. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) membaca tinjauan membaca sekilas membaca dangkal Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. lancar dan tahu menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. rangka kasar. (c) (d) (e) (f) (g) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. bab. Mengesan. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. kandungan dan sebagainya. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. intonasi. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan 58 . memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. daftar kata yang terdapat dalam buku.(c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. dan Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan.

Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. Mendapat pengetahuan sambil berhibur.maklumat dan penerangan. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan. struktur ayat dan sebagainya. pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan.perbendaharaan kata. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. sikap dan cita-cita pelajar. menambah kemahiran memahami. jantina. (b) (c) (d) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. Kedua. dan menaakul isi bacaan. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca. 59 . Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. (f) (g) Menambah minat membaca. Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. dan Bahan-bahan yang berbeza. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) (b) (c) (d) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. Ketiga. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. Memperkaya bahasa . pengalaman. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. sesuai dengan minat. ungkapan. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. Melalui bacaan ini. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. meningkatkan kepantasan membaca. umur. Pertama.

‘Konteks’ ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. (c) Bacalah perenggan pertama. (d) Semasa membaca perenggan pertama.(h) (i) (j) Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. apakah sikap pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. dan (f) Baca perenggan akhir dn teliti – di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan dan rumusan. (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. (e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan – anda akan dapati idea yang penting dan fakta. Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk ‘skim’. Carilah maklumat tentang pengarang. teknikal dan sebagainya. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. 60 . Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. Membentuk tabiat gemar membaca.

perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain. (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). Tajuk 7 PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN • Pendekatan Binaan. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpuan mental. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) (b) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. Cerakinan. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. fokus perhatian anda di tengah-tengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa • Kaedah Pandang Sebut • Kaedah Abjad • Kaedah Fonik 61 . gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca.Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. Kecepatan membuat skiming ini.

1 Menghuraikan kemahiran bahasa. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa dan pengalaman bahasa.Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang Kerangka konsep Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : Binaan Cerakinan Komunikatif Pengalaman bahasa Kaedah Bacaan Pandang Sebut Abjad Fonik 62 . komunikatif sebut. Walau bagaimanapun. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan. kaedah. cerakinan. pendekatan.

Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. Abjad dan Fonik PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. Pendekatan Cerakinan Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar. Pengajaran kemahiran membaca mengikut pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. Mengikut pendekatan ini pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. Dalam pengajaran kemahiran membaca. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna. Cerakinan. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. Jadi. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar.Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. Kemudian perkataan akan membentuk ayat. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik 63 Pengajar an Kemahir an BAHASA MELAY U: Pendeka tan dan Kaedah Bacaan Asas .

terdapat tiga peringkat pemahaman. pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. mempelbagaikan aktiviti komunikasi. pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. interpretasi & inferens. pada peringkat lateral. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. Bagi setiap peringkat. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) (b) (c) (d) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. iaitu lateral. dan penilaian makna. laporan/ulasan buku dan choral speaking. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan komunikasi dalam kemahiran membaca. Untuk melaksanakan dalam komunikasi. ragam. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. Sebagai contoh. laras bahasa.Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam situasi dan konteks tertentu. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. teater pembaca. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. tatabahasa. Pada peringkat 64 . murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. muridmurid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. Dalam sesuatu proses membaca. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan.

(a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca.interpretasi & inferens. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut Mencerakinkan perkataan dan kata Menyebut Perkataan Membina dan membaca ayat Membaca ayat 65 l a t i h a n M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar . (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. pendekatan ini memanfaatkan pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan. Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. KAEDAH Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran PANDANG SEBUT membaca. grafik. Sebagai contoh. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. Kesimpulannya.

dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan.al. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. Mengikut kaedah ini.Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. mereka perlu mengenali banyak lambang. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. Menurut Juriah Long et. Semasa kad diimbaskan. Kaedah Abjad KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a ? z. perkataan dan frasa 66 Membaca ayat l a t i h a n M e n g g u n ak a n b a h a n b a nt u b el aj ar .

biasanya. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. Setelah murid menghafal semua nama huruf. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan.al. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a. 1994). Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. e.Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf ‘a’ hingga ‘z’ mengikut susunan. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. Kaedah Fonik KAEDAH FONETIK Membuny ikan huruf dan asosiasi dengan benda Membata ng suku kata dan perkataan 67 Membac a frasa dan ayat l a t i h a n M . Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. Dalam kaedah ini. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). o. i.

Recite(SQ3R).Recite (3R). Selamat mencuba dan berjaya! Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Review. Question. Review. dan lain-lain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis 68 . Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. Know.How.Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda .What. pembentukan suku kata.Learn. Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan.(KWLH). Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca. Read. dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. Read.

Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Survey.How.Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca.What. Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid. Know. (KWLH). Review. Tatacerita Bimbingan Menjangka. KWLH. tatacerita dan teater pembaca. Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu.Learn. RADAR. Recite(SQ3R).Recite (3R). Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif. Read. Read. Review. Teater Pembaca . Teater Pembaca Teknik Pengajar an Kemahir an Membac a BAHASA MELAYU 69 Bimbingan Menjangka. Hasil Pembelajaran 1. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R. Question.1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. dan lain-lain Lingkaran Soalan. justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pelajaran.

dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. membaca perenggan pengenalan. Recite (SQ3R) 1.Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R. lakaran grafik. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. KWLH . Read. Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Review. Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca Survey. tajuk-tajuk kecil. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. gambar-gambar atau ilustrasi. Lingkaran Soalan. S (survey) Tinjau Q (question) Soal/tanya R (read) Baca R (recite) Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks. SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan.Tatacerita . Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. Question. SQ3R adalah singkatan bagi. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah 70 .

Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. What. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. Dalam konteks pengajaran.disenaraikannya sebelum ini. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. Read. Knowledge. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih). How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) W (want) L (learned) H (how) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. Review/Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) A (Analogize) D(Discuss) A( Apply) R(Review/Research) Membaca Menganalogi Berbincang Mengaplikasi Menyemak/ Menyelidik 71 . Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. Apply. Ketika membaca.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. Learn. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan. Discuss. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. Setelah selesai membaca. membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. Analogize. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya.

Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul.Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. A – Pelajar menerangkan bagaimana konsep . Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan maklumat lain. D – Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon. idea. Penggunaan suara. idea atau tempat. barang. Lima langkah RADAR ialah: R – Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. sebutan. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog. idea atau tempat. Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. Langkah pelaksanaan (a) (b) (c) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan. 72 . RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau suasana cerita. A R – – Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. barang. gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut.

(d) (e) (f) (g) (h)

Pembaca dapat membaca dengan baik, nada dan intonasi yang sesuai; Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan; Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan; Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca; dan Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu.

TEKNIK BERCERITA

73

Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Selain itu, penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita; (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan; Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid; Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan; Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa; Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting; Lakukan latihan; (f) BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan; dan Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang hendak disampaikan.

Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca, cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut.

74

Rujukan Asas

Abd. Aziz Abd. Talib (2000), Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Bachman Lyle F. (1990). Fundamental consideration in language testing. Oxford: Oxford University Press. Brown James Dean, Hudson Thom. (2002). Criterion-reference language testing. Cambridge: Cambridge University Press. Kiely, Richard (2005). Program evaluation in language education. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Lynch, Brian K. (2003). Language assessment and programme evaluation. Edinburg: Edinburgh University Press. McGrath, Ian. (2002). Materials evaluation and design language teaching. Edinburg: Edinburgh University Press.

Rujukan Tambahan

75

UKM) Bac.com) Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Kelulusan: Ph. (Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) 76 . (norliza_ab@yahoo.Ed (Pengajian Kurikulum.my) PUAN NORLIZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka. USM) Cert.Ed (Pengajian Melayu. RAHMAN Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo. MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) Kelulusan: M. UPSI) M.PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Dr.Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu.D (Kesusasteraan Melayu.com. ISMAIL BIN ABD. Pend.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat Lampiran B 77 .

STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 .