P. 1
AHLUSSUNAH KHALAF

AHLUSSUNAH KHALAF

|Views: 69|Likes:
Published by Lek Kasto

More info:

Published by: Lek Kasto on Oct 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

AHLUSSUNAH KHALAF (AL-ASY‟ARY DAN AL-MATURIDI

)

Kata khalaf biasanya digunakan untuk merujuk para ulama yang lahir setelah abad III H dengan karakteristik yang bertolak belakang dengan apa yang dimiliki salaf. Ahlusunnah (sunni) ada dua pengertian: 1. Secara umum, Sunni adalah lawan kelompok syiah 2. Secara khusus, Sunni adalah mazhab yang berada dalam barisan asy‟ariyah dan merupakan lawan mutazilah. Dua aliran yang menentang ajaran-ajaran mutazilah. Harun Nasution dengan meminjam keterangan Tasi Kurbazadah, menjelaskan bahwa aliran ahlu sunnah muncul atas keberanian dan usaha Abu Hasan Al-asy‟ari sekitar tahun 300H.

A. AL-ASY‟ARI 1. Latar Belakang Kemunculan Al-Asy‟ari Nama lengkap Al-asy‟ari adalah Abu al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-asy‟ari. Ia lahir di Bashrah pada tahun 260H/875M. Ketika berusia 40 tahun, ia hijrah ke kota Bagdad dan wafat di sana pada tahun 324H/935M. Ayah al-asy‟ari adalah seorang yang berfaham ahlusunnah dan ahli hadits. Ia wafat ketika Al-asy‟ari masih kecil. Sebelum wafat ia berwasiat kepada sahabatnya yang bernama Zakaria bin Yahya As- saji agar mendidik Al-asy‟ari. Berkat didikan ayah tirinya, Al-asy‟ari kemudian menjadi tokoh mutazilah. Menurut Ibnu asakir, Al-asy‟ari meninggalkan faham mutazilah karena ia telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebanyak tiga kali yaitu pada malam ke10, 20 dan 30 bulan Ramadhan. Dalam mimpinya Rasulullah mengingatkan agar meninggalkan faham mutazilah dan beralih kepada faham yang telah diriwayatkan dari beliau.

2. Doktrin-doktrin Teologi Al-asy‟ari Corak pemikiran yang sintesis ini menurut Watt, barangkali dipengaruhi teologi kullabiah (teologi Sunni yang dipelopori Ibn Kullab (w 854 M). Pemikiran-pemikiran Al-asy‟ari: a. Tuhan dan sifat-sifatnya Al-asy‟ari dihadapkan pada dua pandangan ekstrim. Dengan kelompok mujasimah (antropomorfis) dan kelompok musyabbihah yang berpendapat, Allah mempunyai semua sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah, dan sifat-sifat itu harus difahami menurut harti harfiyahnya. Kelompok mutazilah berpendapat bahwa sifatsifat Allah tidak lain adalah esensi-esensinya. Al-asy‟ari berpendapat bahwa Allah memang memiliki sifat-sifat itu, seperti mempunyai tangan dan kaki dan ini tidak boleh diartikan secara hartiah, sifat-sifat Allah itu unik sehingga tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat manusia yang tampaknya mirip. b. Kebebasan dalam berkehendak (free will) Dari dua pendapat yang ekstrim, yakni jabariah dan fatalistic dan penganut faham pradterminisme semata-mata dan mutazilah yang menganut faham kebebasan mutlak dan berpendapat bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Al-asy‟ari membedakan antara khaliq dan kasb. Menurutnya, Allah adalah pencipta (khaliq) perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang mengupayakannya (muktasib), hanya Allah lah yang mampu menciptakan segala sesuatu (termasuk keinginan manusia). c. Akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk Walaupun Al-asy‟ari dan orang-orang mutazilah mengakui pentingnya akan dan wahyu, mereka berbeda dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif dari akal dan wahyu. Al-asy‟ari mengutamakan wahyu, sementara mutazilah mengutamakan akal. d. Qadimnya Al-Qur'an

Mutazilah mengatakan bahwa Al-Qur'an diciptakan (makhluk) sehingga tak qadim serta pandangan mazhab Hambali dan Zahiriah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah (yang qadim dan tidak diciptakan). Zahiriah bahkan berpendapat bahwa semua huruf, kata dan bunyi Al-Qur'an adalah qadim. Dalam rangka mendamaikan kedua pandangan yang saling bertentangan itu Al-asy‟ari mengatakan bahwa walaupun Al-Qur'an terdiri atas kata-kata, huruf dan bunyi, semua itu tidak melekat pada esensi Allah dan karenanya tidak qadim. e. Melihat Allah Al-asy‟ari tidak sependapat dengan kelompok ortodoks ekstrim, terutama zahiriyah yang menyatakan bahwa Allah dapat dilihat di akherat dan mempercayai bahwa Allah bersemayam di Arsy. Selain itu ia tidak sependapat dengan mutazilah yang mengingkari ru‟yatullah (melihat Allah) di akherat. Al-asy‟ari yakin bahwa Allah dapat dilihat atau bilamana ia menciptakan kemampuan penglihatan manusia untuk melihatnya. f. Keadilan Pada dasarnya Al-asy‟ari dan mutazilah setuju bahwa Allah itu adil. Al-asy‟ari tidak sependapat dengan mutazilah yang mengharuskan Allah berbuat adil sehingga ia harus menyiksa orang yang salah dan memberi pahala kepada orang yang berbuat baik. Menurutnya, Allah tidak memiliki keharusan apapun karena ia adalah penguasa mutlaq. g. Kedudukan orang berdosa Menurut Al-asy‟ari mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur.

B. AL-MATURIDI 1. Latar Belakan Kemunculan Al-Maturidi Abu Manshur Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud Al-Maturidi. Ia dilahirkan di sebuah kota kecil di daerah Samarkan yang bernama Maturid, di wilayah Trmsoxiana

Ta‟wil Al-Qur'an Makhas Asy-Syara‟I. Kemampuan akal dalam mengetahui dua hal tersebut sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan agar manusia menggunakan akal dalam usaha memperoleh pengetahuan dan keimanannya terhadap Allah melalui pengamatan dan pemikiran yang mendalam tentang makhluk ciptaannya. Menurut Al-Maturidi. gurunya dalam bidang fiqih dan teologi yang bernama Nasyr bin Yahya Al-Balakhi. tidak mampu mengetahui kewajiban-kewajiban lainnya. Dalam masalah baik dan buruk. . diantaranya adalah kitab Tauhid. Akal dan wahyu Dalam pemikiran teologinya. sedangkan perintah atau larangan syari‟ah hanyalah mengikuti ketentuan akal mengenai baik dan buruknya sesuatu. Al-Maturidi mendasarkan pada Al-Qur'an dan akal dalam bab ini ia sama dengan Al-asy‟ari. Ia wafat pada tahun 333 H/944 M. Pemikiran-pemikirannya banyak dituangkan dalam bentuk karya tulis. daerah yang sekarang disebut Uzbekistan. mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal. yaitu Risalah fi Al-aqaid dan syarh Fiqh Al-akbar. Karir pendidikan Al-Maturidi lebih dikonsentrasikan untuk menekuni bidang teologi dari pada fiqih. Al-jald. Al-Maturidi berpendapat bahwa penentu baik dan buruk sesuatu itu terletak pada suatu itu sendiri. Dan orang yang tidak mau menggunakan akal untuk memperoleh iman dan pengetahuan mengenai Allah berarti meninggalkan kewajiban yang diperintah ayat-ayat tersebut. 2. al-Maturidi hidup pada masa khalifah Al-Mutwakil yang memerintah pada tahun 232-274 H/847-861 M. Namun akal menurut AlMaturidi. dll. Kalau akal tidak mempunyai kemampuan memperoleh pengetahuan tersebut. ia wafat pada tahun 268 H. Doktrin-doktrin teologi Al-Maturidi a. Dalam kondisi demikian. wahyu diperoleh untuk dijadikan sebagai pembimbing.di Asia Tengah. Tahun kelahirannya tidak diketahui pasti. tentunya Allah tidak akan menyuruh manusia untuk melakukannya. Selain itu ada pula karangan-karangan yang diduga ditulis oleh Al-Maturidi. hanya diperkirakan sekitar pertengahan abad ke-3 hijriyah.

kelak di akherat tidak dalam bentuknya (bila kaifa). karena keadaan di akherat tidak sama dengan keadaan di dunia. Perbuatan manusia Menurut Al-Maturidi perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. dan yang buruk itu buruk karena larangan Allah. Al-Maturidi mempertemukan antara ikhtiar sebagai perbuatan manusia dan qudrat Tuhan sebagai pencipta perbuatan manusia.Al-Maturidi membagi kaitan sesuatu dengan akal pada tiga macam. Kalam Tuhan Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara . yaitu: 1. Akal dengan sendirinya hanya mengetahui kebaikan sesuatu itu. c. Jadi. namun melihat Tuhan. Perbedaan keduanya terletak pada pengakuan Al-Maturidi tentang adanya sifat-sifat Tuhan. kecuali dengan petunjuk ajaran wahyu. 2. b. Sifat Tuhan Dalam hal ini faham Al-Maturidi cenderung mendekati faham mutzilah. Al-Maturidi berada pada posisi tengah dari Mutazilah dan Al-Asy‟ari. Melihat Tuhan Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitahukan oleh Al-Qur'an. Dalam hal ini. Pada korteks ini. f. Akal dengan sendirinya hanya mengetahui kebutuhan sesuatu itu. yang baik itu baik karena diperintah Allah. 3. antara lain firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22dan 23. e. tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri. Akal tidak mengetahui kebaikan dan keburukan sesuatu. Kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan Menurut Al-Maturidi qudrat Tuhan tidak sewenang-wenang (absolut). sedangkan mutazilah menolak adanya sifat-sifat Tuhan. d.

Sebelum ayah beliau wafat. Pengutusan Rasul Pandangan Al-Maturidi tidak jauh beda dengan pandangan mutazilah yang berpendapat bahwa pengutusan Rasul ke tengah-tengah umatnya adalah kewajiban Tuhan agar manusia dapat berbuat baik dan terbaik dalam kehidupannya. g. sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah baharu (hadist). kebebasan dalam berkehendak. keadilan dan kedudukan orang berdosa. beliau ditinggalkan oleh ayahnya ketika masih kecil. i. tapi kemudian ia keluar dari Mu‟tazilah dan berfaham ahlusunnah Pemikiran-pemikiran Al-Asy‟ari diantaranya Tuhan dan sifat-sifatnya. kecuali semuanya atas kehendak Tuhan.dengan kalam nafsi (sabda yang sebenarnya atau kalam abstrak). qodimnya AlQur'an. Al-Asy‟ari kemudian menjadi tokoh Mutazilah. akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. KESIMPULAN Nama lengkap Al-Asy‟ari adalah Abu Al-Hasan Ali bin Ismail in Ishaqi bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bi Abi Musa Al-Asy‟ari. dan tidak ada yang memaksa atau membatasi kehendak Tuhan kecuali karena ada hikmah dan keadilan yang ditentukan oleh kehendak-Nya sendiri. . Kalam nafsi adalah sifat qadim bagi Allah. Ayah beliau yaitu seorang yang berfaham ahlusunnah dan ahli hadits. Perbuatan manusia Menurut Al-Maturidi. tidak ada sesuatu yang terdapat dalam wujud ini. h. melihat Allah. ayak beliau berwasiat kepada Zakaria bin Yahya As-Saji agar mendidik Al-Asy‟ari. Berkat didikannya. Pelaku dosa besar Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertobat.

sifat Tuhan.Al-Maturidi dilahirkan disebuah kota kecil di daerah Samarkan yang bernama Maturid. Al-Maturidi hidup pada masa khalifah Al-Mutawakil yang memerintah pada tahun 232-274 H/847-861 M. perbuatan manusia. kariri pendidikan beliau lebih dikonsentrasikan untuk menekuni bidang teologi dari pada fiqih Doktrin-doktrin teologi al-Maturidi diantaranya akal dan wahyu. melihat Tuhan kalam Tuhan. . kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. perbuatan manusia. pengutusan Rasul dan dosa besar.

tetapi bersifat qadim dan bahwa Alloh dapat dilihat di akhirat nanti. maka ia membentuk aliran yang dikenal dengan namanya sendiri pada tahun 300 Hijriyah. . dan Alloh bersifat rohani dan tidak dapat dilihat dengan mata. Karena adanya keragu-raguan dalam diri Al-Asy‟ari yang mendorongnya untuk keluar dari paham Mu‟tazilah. Sejarah Lahirnya Asyariyah dan Maturidiyah a. seorang duta perantara dalam perseteruan pasukan Ali dan Mu‟awiyah. ajaran-ajaran yang diperoleh dari Al-Juba‟i. Ketidak-puasan Al-Asy‟ari terhadap aliran Mu‟tazilah diantaranya adalah: 1. menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak mendapat penyelesaian yang memuaskan.PEMANTAPAN AQIDAH ASYARIYAH DAN MATURIDIYAH A. ia gencar menyebar luaskan paham mu‟tazilah dengan karya-karya tulisnya. misalnya tentang mukmin. Ia adalah murid yang cerdas dan ia menjadi kebanggaan gurunya dan seringkali ia mewakili gurunya untuk acara bedah ilmu dan diskusi. Menurut Ahmad Mahmud Subhi. Karena tidak sepaham dengan gurunya dan ketidakpuasannya terhadap aliran Mu‟tazilah. kafir dan anak kecil. Sejak kecil ia berguru pada Syekh Al-Jubba‟i seorang tokoh Mu‟tazilah yang sangat terkenal. Dengan ilmu kemu‟tazilahannya. 2. Beliau masih keturunan Abu Musa Al-Asy‟ari. Sedangkan menurut paham Mu‟tazilah. misalnya Syafi‟i berpendapat bahwa Al-Qur‟an itu tidak diciptakan. Sejarah Lahirnya Asyariyah Aliran Al-Asy‟ariyah dibentuk oleh Abu Al-Hasan „Ali Ibn Isma‟il Al-Asy‟ari yang lahir di Basrah pada tahun 873 Masehi dan wafat pada tahun 935 Masehi. bahwa Al-Qur‟an itu bukan qadim akan tetapi hadits (baru) dan diciptakan Alloh. Menurut Hammudah Ghurabah. walaupun ia sudah menganut paham Mu‟tazilah selama 40 tahun. keraguan itu timbul karena ia menganut madzhab Syafi‟i yang mempunyai pendapat berbeda dengan aliran Mu‟tazilah.

baik dan buruk logistik serta keterikatan tindakan Alloh dengan tujuan-tujuan semua tindakan-Nya.. Dalam pandangan Imam Al Asy‟ari. akhirnya Syekh Abu Hasan Al Asyari berkata: “Selain kebenaran pasti hanya kesesatan. Syekh Abu Hasan Al Asyari meninggalkan Mu‟tazilah karena beliau bermimpi bertemu Rasulullah saw. Karena ikhtiar menurut Mu‟tazilah merupakan bentuk penyerahan ikhtiar yang ekstrim dan juga menafikan ikhtiar dari Dzat-Nya. maka pendapat ini akan bertentangan dengan ke-Esaan tindakan Alloh (Tauhid fil Af‟al) bahkan bertentang dengan ke-Esaan Alloh itu sendiri. dan lain-lain. Imam Al Asy‟ari meninggalkan paham Mu‟tazilah ketika golongan ini sedang berada dalam fase kemunduran dan kelemahan. kedudukan kaum Mu‟tazilah mulai menurun.” Lalu beliau mulai membela hadits-hadits yang berkaitan dengan ru‟yah (melihat Alloh di akhirat). apalagi setelah Khalifah Al-Mutawakkil mengunjukan sikap penghargaan dan penghormatan terhadap diri Imam Ahmad bin Hanbal. Alloh itu adil. syafaat. Dalam suasana demikianlah Imam Al-Asy‟ari keluar dari golongan Mu‟tazilah dan menyusun teologi yang sesuai dengan aliran orang yang berpegang kuat pada Al Quran dan Al Hadits.Puncak perselisihan antara Imam Al Asy‟ari dan Mu‟tazilah dalam masalah keadilan Alloh adalah ketika Mu‟tazilah tidak mampu menjawab kritik yang dilontarkan Imam Al Asy‟ari. Dalam mimpi tersebut Rasulullah berpesan kepada Syekh Abu Hasan Al Asyari untuk menolong pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Rasul saw. bahwa jika keadilan mencakup ikhtiar. lawan Mu‟tazilah terbesar waktu itu. sedangkan pandangan Mu‟tazilah standar adil dan tidak adil dalam pandangan manusia untuk menghukumi Alloh. Ternyata . Setelah Khalifah Al Mutawakkil membatalkan putusan Khalifah Al Ma‟mun tentang penerimaan aliran Mu‟tazilah sebagai madzhab Negara. Setelah melewati perjalanan panjang dalam mengartikan mimpi tersebut. sebab segala sesuatu yang bekenaan dengan kebaikan manusia hukumnya wajib bagi Allah. Selain karena faktor di atas.

Sultan Nuruddin Mahmud (menyandang gelar al Malik al „Adil: Raja yang Adil. Saifuddin al Amidi. Abu Ishaq al Asfarayini. Abu al Fath al Syahrastani. Al Imam Hujatul Islam Al Ghazali. Walisongo. Demikian sebagaimana dinukil dari kitab Tabyin Kidzb al Muftari. Al Imam Ibn Khafif al Dhabbi. selain atas jasa murid-murid Syekh Abu Hasan Al Asyari. Syekh Ihsan bin Dahlan al Kediri. Al Imam Abu Usain bin Sam‟un. tidak dapat dibantah oleh lawan. Hadhratus Syekh KH Muhammad Hasyim Asyari Al Azmatkhan.Syekh Abu Hasan Al Asyari mampu memaparkan kaian-kajian dan dalil-dalil yang belum pernah dipelajarinya dari seorang guru. Wafayat al A‟yan. Al Palembangi. Syekh Yasin Al Hasanain Al Fadani (Padang). Al Mahdi bin Tumart (perintis Kabilah Al Muwahidi). Abu Bakar bin Furak. diantaranya: Perdana Menteri Nizham al Mulk (perdana menteri Kabilah Bani Saljuq yang datang menggantikan Kabilah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah Ismailiyah). Muhammad al Sanusi. Thahir al Jazari. Al Imam Abu Bakar al Qaffal. dan belum pernah dibacanya dalam suatu kitab. Fakhruddin al Razi. Al Hafidz Abu Bakar Al Ismaili. Izzuddin bin Abdis Salam (Al „Izz). dan Mesir selama dua puluh tahun). Ibrahim al Bajuri. Diantara murid-murid Al Asyari adalah al Imam al Mujahid. Taqyuddin al Subki. dan lain-lain. Al Imam Abu Zayd al Marwazi. semenanjung Arabia. Abu Manshur al Baghdadi. Al Imam Ali bin Mahdi At Thabari. Syekh Muhammad Nawawi Al Azmatkhan Al Bantani (Ulama Banten yang menyandang gelar Syekh Ulama Hijaz –Makkah-Madinah–). Al Imam Abu Hasan Al Bahili. Sultan Shalahuddin al Ayyubi (pahlawan Perang Salib. Abu Al Mudzaffar al Asfaraniyi. Ahmad al Marzuqi. „Adhududdin al Iji. Ibrahim al Laqqani. dan lain-lain. Al Imam Abu Sahal al Shu‟luki. Al Imam Bundar al Syirazi. penguasa daratan Syam. juga atas peran para penguasa. dan lain-lain. menyandang gelar al Malik al Nashir: Raja Penolong). Sedangkan tokoh-tokoh Madzhab Al Asyari adalah Al Qadhi Abu Bakar Al Baqillani. Madzhab Al Asyari tersebar. Ahmad al Dardir. Abu Qasim al Qusyairi. Muhammad ad Dasuqi. Ahmad Zaini Dahlan. . dan Thabaqat al Syafi‟yah al Kubro.

Dalam hadits digambarkan bahwa 72 golongan umat Nabi Muhammad saw. bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. yaitu sebagai reaksi penolakan terhadap ajaran dari aliran Mu‟tazilah. Sabda Nabi adalah wahyu Ilahi yang pasti terjadi. Ahmad (16329). bersabda: “Sesungguhnya orang sebelum kalian dari pengikut Ahli Kitab terpecah belah menjadi 72 golongan. Yang jelas. mereka semua ingin masuk surga. Apakah ini berarti sebagian besar (mayoritas) umat Nabi akan masuk neraka? Atau kah minoritas saja? . Dari Mu‟awiyah bin Abi Sufyan. Ia adalah pengikut Al Imam Abu Hanifah dan paham-pahamnya mempunyai banyak persamaan dengan pahampaham yang diajarkan oleh Abu Hanifah. Baginda Nabi Muhammad saw. hampir sama dengan aliran Al-Asy‟ariyah. yaitu golongan al jamaah”. Keadaan semacam ini telah „dibaca‟ oleh nabi melalui „sabda langit‟. dan satu golongan yang masuk surga. Sejarah Lahirnya Maturidiyah Latar belakang lahirnya aliran ini. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. dan al Hakim (407) yang menilainya shohih. ad Darimi (2/241). 72 golongan akan masuk neraka. Pendiri dari aliran ini adalah Abu Mansur Muhammad bin Muhammad bin Mahmud al-Maturidi yang lahir di Samarkand pada pertengahan kedua dari abad ke sembilan Masehi dan meninggal pada tahun 944 Masehi. B. akan terus mengalir. akan celaka. Memahami Arti “73 Firqoh” Perdebatan firqoh (sekte) bagaikan sungai yang tak pernah kering.b. HR Abu Dawud (3981). Al Hafidz Ibn Hajar menilai hadits ini sebagai hadits hasan. Aliran teologi ini dikenal dengan nama AlMaturidiyah. Setiap firqoh mengklaim bahwa hanya pemahaman dirinyalah yang benar dan sesuai dengan al Quran dan al Hadits. yang sesuai dengan nama pendirinya yaitu Al-Maturidi.

Mereka berargumen bahwa penyebutan “72 golongan” tidaklah untuk menjelaskan bahwa golongan yang celaka adalah golongan mayoritas. Pendapat ini didukung oleh firman Alloh swt. melainkan untuk menjelaskan begitu banyaknya jalan menuju kesesatan. peperangan. dan janganlah kalian mengikuti jalan (lain)..Pendapat pertama mengatakan bahwa mayoritas umat Nabi Muhammad saw. yaitu orang-orang yang meyakini ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. dan hanya satu jalan menuju kebenaran. untuk beriman kepada Alloh dan mengakui KeesaanNya. bukan umat ijabah. Pendapat kedua mengatakan bahwa golongan yang akan celaka hanyalah golongan minoritas. Pendapat ini seolah-olah mengatakan bahwa tidak ada korelasi integral antara banyaknya jalan kesesatan dengan keselamatan mayoritas umat Nabi Muhammad saw. sesuai tekstual hadits. akan sesat dan celaka. dan bencana ” seolah ingin mengatakan bahwa mayoritas umat Nabi Muhammad saw. gempa. karena mereka telah merasakan „pahitnya‟ fitnah. Umat da‟wah adalah umat yang telah diseru oleh Rasul saw. dan yang diterima taubatnya”? Ulama yang konsisten dalam pendapat ini memberi jawaban: Umat yang celaka adalah umat da‟wah.: “Umatku adalah umat yang dikasihi. Juga hadits Nabi Muhammad saw. yakni dengan timbulnya banyak fitnah. karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Umat da‟wah inilah yang akan terberai menjadi beberapa firqoh. Adapun umat ijabah adalah firqoh an Najiyah. diampuni. mereka tidak disiksa di akhirat. maka ikutilah dia.: “Dan bahwa (yang Aku perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus. Mereka hanyalah akan mendapat siksa di dunia. Kemudian apakah pendapat ini tidak bertentangan dengan hadits: “Umatku adalah umat yang dikasihi.. peperangan. dan sebagainya. bukanlah umat yang celaka.” QS al An‟am: 153. Hadits yang lain mengatakan: “Sesungguhnya umatku tidak akan .

Jika terjadi „konflik‟ pemikiran dan ideologis antara dua kutub tersebut (Asyariyah dan Maturidiyah.bersepakat pada kesesatan. Wallohu a‟lam. dan (3) golongan tersebut adalah al jama‟ah. Hadits Shohih. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang mengikuti ajaran Islam yamg murni dan asli seperti yang diajarkan oleh Baginda Nabi Muhammad saw. Dari sini muncul pertanyaan. yaitu aliran yang mengikuti madzhab Al Asyari dan Al Maturidi. dll. yaitu (1) umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. selalu dimenangkan oleh aliran Asyariyah dan Maturidiyah. Mu‟tazilah. yang pada gilirannya layak menjadi golongan yang selamat (firqoh an najiyah). tidak semua aliran dalam Islam mengklaim dirinya atau diakui sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. adakah dalil Al Quran dan As Sunnah yang mengisyaratkan bahwa madzhab Asyariyah dan Maturidiyah layak mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah? Insya Alloh akan kami jelaskan berikut ini. (2) hanya satu golongan yang masuk surga. Zaidiyah. Dalam perjalanan sejarah. dan Madzhab Asyariyah dan Maturidiyah Hadits perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan di atas setidaknya memberi tiga pelajaran. Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan kelangsungan alamiah dari perjalanan Islam yang masih asli dan murni. Firqoh an Najiyah. Khawarij. Menurut mayoritas ulama sejak zaman salaf yang sholih. Agaknya pendapat kedua inilah yang mendekati kebenaran. Ibadhiyah.” HR Ibn Majah. tidak mau dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. dan paradigma Ibn Taimiyah). hanya dua aliran yang mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. C. dan aliran yang mengikuti paradigma pemikiran Ibn Taimiyah al Harrani. Sawad al A‟dzam. . Perlu diketahui. dan sahabat-sahabatnya. Kelompok Syiah.

namun perbedaan ini tidak bersifat kontradiktif (tadhad). Berikut akan dijelaskan beberapa pandangan ulama tentang maksud dari al jamaah.Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Madzhab Al Asya‟ari dan Al Maturidi Al Hafidz Az Zabidi dalam kitabnya Ithaf as Sadat al Muttaqin mengatakan: “Jika Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan. dan satu golongan yang masuk surga.” Pernyataan Al Hafidz Az Zabidi tersebut yang senada dengan pendapat mayoritas ulama Islam tersebut menafikan suatu relita tentang adanya kelompok lain yang mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Baginda Nabi Muhammad saw. akan tetapi keragaman (tanawwu‟). Rasulullah saw. 72 golongan akan masuk neraka. an Nasai. Al Hakim menilainya Hadits Shohih. a. Ahmad. At Tirmidzi menilainya Hadits Hasan Shohih. Setan akan lebih jauh dari orang yang berduaan. Dua hadits tersebut di atas memberi penjelasan bahwa golongan yang selamat adalah al jama‟ah. bersabda: “Ikutilah kelompok yang banyak dan jauhi perpecahan karena setan bersama orang yang sendirian. Sekarang timbul pertanyaan. yaitu golongan jamaah. . Mengikuti al Jama‟ah Dari Mu‟awiyah bin Abi Sufyan.” HR Tirmidzi. Barangsiapa yang menginginkan tempat yang lapang di surga maka ikutilah al jama‟ah. bersabda: “Sesungguhnya orang sebelum kalian dari pengikut Ahli Kitab terpecah belah menjadi 72 golongan. dalil secara rinci tidak dapat dimuat dalam tulisan kecil ini) dari nash Al Quran dan As Sunnah yang membuktikan bahwa Asyariyah dan Maturidiyah lah yang layak menyandang gelar al firqoh an najiyah.” Dari Umar bin Khattab ra.. maka yang dimaksud adalah pengikut madzhab al Asyari dan al Maturidi. siapakah al jama‟ah? Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan dalil-dalil secara ijmali (global.

” 2. an Nisa‟: 115: “Dan barangsiapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu‟min. pernah ditanya tentang kelompok yang selamat (firqoh an najiyah). Disebut aliran al jama‟ah. bahwa Nabi saw. ijma‟. dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam. Dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” Juga hadits Nabi saw. Al Hadits. karena semua orang „alim dan yang awam dari berbagai golongan menamakan mereka dengan Ahlus Sunnah wal Jama‟ah. Dalilnya adalah firman Alloh dalam Al Quran S.” Ini adalah identitas yang khusus pada kami (madzhab Al Asyari dan Al Maturidi).: “Sesungguhnya Alloh tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan.” Sikap mengikuti ijma‟ ulama merupakan realita dalam madzhab Al Asyari dan Al Maturidi. Sifat kolektivitas yang disebutkan Rasululloh saw. Dan barangsiapa yang mengucilkan diri dari jama‟ah. Tidak mencakup golongan Rafidhah (Syiah) karena mereka juga tidak berpandangan perlunya menjaga kebersamaan. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan tidak pula mencakup Mu‟tazilah karena mereka tidak mengakui ijma‟ sebagai dalil. Kata al jama‟ah tersebut juga mengacu terhadap golongan yang menjadikan ijma‟ sebagai hujjah dan dalil dalam beragama. lalu beliau menjawab: “Kelompok yang selamat adalah al jama‟ah. Nama al jama‟ah tersebut tidak mencakup golongan Khawarij karena mereka tidak berpandangan perlunya menjaga kebersamaan. karena dalam menetapkan hukum-hukum agama para ulama madzhab Al Asyari dan Al Maturidi menggunakan dalil Al Quran. ini tidak layak bagi mereka. Pertolongan Alloh selalu bersama jama‟ah. Mengikuti ijma‟ Ulama‟. maka ia mengucilkan dirinya ke neraka.1. Al Imam Abu Al Muzhaffar Al Asfarayini berkata dalam kitabnya At Tabshir fid Din: “Diantara ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah diterangkan dalam riwayat lain. dan qiyas .

Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menjaga kebersamaan dan kolektivitas. mensyirikkan. Memelihara kebersamaan dan kolektivitas. membid‟ahkan. Dalam Al Quran dijelaskan: “Sesungguhnya orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan. Kemudian Alloh akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. mensyirikkan. dan memfasikkan. Al Imam Abdul Qahir al Baghdadi dalam kitabnya al Farqu Bayna al Firaq menuturkan: “Pasal Kelima. 3. Di antara mereka tidak ada perselisihan pendapat yang membawa . Hal ini terwujud dalam realita bahwa pengikut golongan Al Asyari dan Al Maturidi menjauhi adanya perpecahan dengan meninggalkan sikap saling mengkafirkan. dan kolektivitas. membid‟ahkan.yang sempurna. kerukunan. sehingga kata al jamaah menjadi identitas golongan yang selalu menjaga sikap kebersamaan. Kata al jamaah diatas juga mengacu pada kebersamaan dan kolektivitas. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Alloh. dan memfasikkan meskipun di antara mereka terjadi perbedaan pendapat. tentang penjagaan Alloh terhadap Ahlus Sunnah dari saling mengkafirkan antara sesama mereka. Dalam realita. Perbedaan pendapat dalam masalah furu‟ diantara mereka tidak sampai menimbulkan perpecahan (tafarruq) dan menyebabkan mereka terkotak-kotak dalam beberapa golongan. tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka. Oleh sebab itu madzhab Al Asyari dan Al Maturidi layak menyandang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini berbeda dengan golongan sempalan yang lain dimana perbedaan pendapat diantara mereka tidak jarang menimbulkan perpecahan dan sikap saling mengkafirkan. Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan antara sesama mereka.” QS Al An‟am: 159 Ayat tersebut menerangkan bahwa orang-orang yang membuat perpecahan dalam agama dan menciptakan golongan-golongan adalah mereka yang telah meninggalkan jalan yang benar.

Hadits lain mengatakan: “Tiga perkara yang dapat membersihkan hati seorang mu‟min dari sifat dendam dan kejelekan. Alloh selalu menjaga kebenaran dan pengikutnya. Mereka tidak ubahnya orang Yahudi dan Nasrani pada saat mengkafirkan. ini adalah hadits Shohih. Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir. yaitu tulus amal.” 4. Syiah. at Tabrani. karena doa . Sehingga pernah suatu ketika tujuh orang dari mereka berkumpul dalam suatu majlis lalu mereka berbeda pendapat dan mereka berpisah dengan saling mengkafirkan antara satu dangan yang lain.pada pemutusan hubungan dan pengkafiran. dan selalu mengikuti kebanyakan Muslimin (al jama‟ah). al Lalikai. Oleh karena itu. dan Qadariyah. Abd bin Hamid.: “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. dalam artian Ahlus Sunnah wal Jamaah diikuti oleh mayoritas Muslimin. Dan tidak ada satu golongan di antara golongan-golongan sempalan kecuali diantara mereka terjadi sikap saling mengkafirkan dan memutus hubungan. sehingga mereka tidak terjerumus dalam ketidakharmonisan dan pertentangan. Mereka adalah pengikut sahabat dan golongan yang mengikuti mereka dalam prinsip-prinsip aqidah … sedangkan al jamaah adalah mayoritas terbesar (sawad al a‟dzam) Muslimin. Abu Nu‟aim. Golongan mayoritas (Sawad al A‟dzam). Oleh karena itu mereka memang golongan al jamaah (selalu menjaga kebersamaan dan keharmonisan) yang melaksanakan kebenaran. Kata al jamaah mengacu pada arti sawad al a‟dzam. apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka ikutilah kelompok mayoritas (sawad al a‟dzam). seperti aliran Khawarij.” Pengambilan istilah sawad al a‟dzam adalah dari hadits Shohih Nabi saw. berbuat baik kepada penguasa.” HR Ibn Majah. Syaikh Abdulloh al Harari dalam kitabnya Idzhar al Aqidah al Sunniyyah bi Syarh al Aqidah Thahawiyah berkata: “Hendaklah diketahui bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mayoritas umat Muhammad saw.

al Asfarayini. al Baihaqi. Kedua hadits tersebut di atas mengindikasikan bahwa golongan yang selamat adalah golongan mayoritas (sawad al a‟dzam).telah memberitahukan bahwa mayoritas umatnya tidak akan sesat. karena mengikutinya berarti berada dalam mainstream mayoritas Muslimin.mereka akan selalu mengikutinya. al Syirazi. Mereka adalah para pengikut madzhab Syafi‟i. Alangkah beruntungnya orang yang senantiasa mengikuti mereka. seperti Sultan al Fatih II bin Sultan Murad I. Pendapat lain mengatakan bahwa pengertian sawad al a‟dzam adalah mayoritas ulama yang memiliki ilmu yang mendalam dan pendapatnya diikuti (mu‟tabar).” HR at Tirmidzi. karena dalam realita yang ada ajarannya diikuti oleh mayoritas Muslimin di dunia. al Ghazali. dan lain-lain. Sehingga natijah (buah pikiran) dari pengertian ini adalah keharusan mengikuti Asyariyah dan Maturidiyah. Hadits Shohih. Shalahuddin al Ayyubi. ahli tasawuf. . al Syahratstani. ahli tafsir. al Hakim. Ibn Furak. al Baqillani. Al Hafizh Murtadla Az Zabidi dalam al Ithaf mengatakan: “Pasal Kedua: “Jika dikatakan Ahlussunnah wal Jama‟ah maka yang dimaksud adalah al Asy‟ariyyah dan al Maturidiyyah”. Ibn Majah. dari dulu hingga kini. ahli hadits. Sedangkan Rasulullah saw. Ahmad. al Baghdadi. al Juawaini. al Izz bin Abdis Salam. al Razi. Tentu saja pendapat ini juga sesuai dengan Asyariyah dan Maturidiyah karena madzhab Asyariyah dan Maturidiyah diikuti oleh mayoritas ulama ahli fiqh. para pengikut madzhab Maliki. Badrudin bin Jama‟ah. al Qusyairi. al Amidi. para pengikut madzhab Hanafi dan orang-orang utama dari madzhab Hanbali (Fudhala‟ al Hanabilah). al Bukhori. al Subki. Pengertian ini sesuai dengan Asyariyah dam Maturidiyah. Mereka adalah ratusan juta umat Islam (golongan mayoritas). dan keluar dari madzhab ini berarti keluar dari mainstream mayoritas Muslimin. dan lain-lain.

” Dalam realita yang ada. dan Hululiyah. karena kelompok mereka minoritas dan diikuti oleh sebagian kecil Muslimin.Hadits-hadits ini agaknya tidak tepat sekali jika dialamatkan pada aliran sempalansempalan. Para sahabat bertanya: “Siapakah satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku.‟ Dalam hasyiyah (catatan pinggir) al Syanawi atas . dan Sahabat-Sahabat yang Mulia Dari Abdulloh bin Amr ra. Rasulullah saw. Mereka hanya menetapkan pendapat-pendapat ulama salaf dan membela ajaran sahabat Rasulullah saw. berkata. Pengayom dan Rujukan Umat dalam Urusan Agama Hadlratus Syaikh KH M. dan ajaran sahabatnya. Hal tersebut berbeda denga aliran-aliran sempalan seperti Syiah. Al Hafidz Az Zabidi berkata: “Hendaknya diketahui bahwa masing-masing dari al Imam Abu Hasan al Asyari dan al Imam Abu Manshur al Maturidi –semoga Alloh meridlai keduanya dan membalas kebaikan mereka kepada Islam– tidak membuat pendapat baru dan tidak menciptakan madzhab baru dalam Islam. c. dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Jahmiyah.” HR at Tirmidzi. Ghulat. Mu‟tazilah. Najjariyah. Khawarij. bersabda: “Sesungguhnya umat Bani Israil terpecah belah menjadi 72 golongan. b. Mengikuti Nabi Muhammad saw. Musyabbihah. pengikut madzhab Asyariyah dan Maturidiyah (Ahlus Sunnah wal Jamaah) merupakan golongan yang selalu konsisten mengikuti ajaran Nabi saw. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yang selamat”. Mereka (Imam Abu Hasan al Asyari dan al Imam Abu Manshur al Maturidi) telah berdebat dengan kalangan ahli bid‟ah dan kesesatan sampai mereka (ahli bid‟ah) melarikan diri. Hadits Hasan Gharib. Hasyim Asyari Al Azmatkhan menegaskan dalam Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah: “Al Syihab Al Khafaji berkata dalam kitab Nasim al Riyadl : „Golongan yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah .

. para pakar terkemuka ilmu-ilmu agama Islam dalam setiap generasi yang menjadi rujukan mayoritas kaum Muslimin hingga kini adalah ulama pengikut madzhab Asyariyah dan Maturidiyah. Menurut Abu al Walid Ibn Rusyd al Qurthubi dalam kitab al Fatawa-nya. Al Imam Abul Barakat Abdulloh al Nasafi. dan penafsiran (ta‟wil) yang bodoh.: “Ilmu agama ini akan dibawa/disampaikan oleh orang-orang yang adil dalam setiap generasi. al Baihaqi. seperti al Imam al Baqillani. Mereka yang dimaksud dengan sabda Nabi saw. Syaikh Wahbah az Zuhaili al Syafi‟i. Al Hafidz Jalaluddin as Suyuthi. Imam Haramain.‟‟ Penjelasan KH Hasyim Asyari tersebut sejalan dengan hadits Nabi saw. Abu Nu‟ain. Ibn Asakir. yang dimaksud dengan orang-orang yang adil dalam hadits tersebut adalah para ulama yang mengikuti madzhab Al Asyari. Hadits Shohih. menjadikan mereka sebagi hujjah atas makhluk-Nya. Jika kita mengkaji peradaban Islam. Al Imam Abu Abdillah Muhammad al Qurthubi.” HR Ibn Adi. Al Imam Ahmad al Shawi al Maliki. Bidang Tafsir Al Quran Al Imam Abu Laits as Samarqandi. Abu al Ma‟ali. Abu Bakar bin Furak.kitab Mukhtashor Ibn Abi Jamroh terdapat keterangan: „Mereka (Ahlus Sunnah wal Jamaah) adalah Abu Hasan al Asyari dan pengikutnya yang merupakan Ahlus Sunnah dan pemimpin para ulama. Al Imam al Hafidz Abul Fida‟ Ismail ibn Katsir ad Dimasyqi. dan hanya mereka yang menjadi rujukan kaum Muslimin dalam urusan agama. Al Imam al Hafidz Muhyissunnah al Baghawi. Al Imam Abu Hasan an Naisaburi. Al Imam al Khatib as Syarbini. Di sini akan kami sajikan sedikit nama-nama ulama tersebut. kebohongan mereka yang bermaksud jahat. dan masih banyak lagi. Al Hafidz Ibn Jauzi. Mereka akan membersihkan ilmu agama dari distorsi (tahrif = pemalsuan) kelompok ekstrim. karena Alloh swt. al Ghazali .dan lain-lain.: „Sesungguhnya Alloh tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Al Imam Nashiruddin Abu Sa‟ad al Baidlawi. i.

Al Hafidz Ibn Abdil Barr al Qurthubi. Hadramaut). Al Imam al Hafidz Qodli Iyadl. Hanafi. Al Imam Fakhruddin al Razi. Al Imam Abdurrahman ad Diba‟i. Al Barzanji. Bidang Sirah Nabi dan Maghazi Al Imam al Hafidz Abu Nuaim al Ashbihani. Al Imam az Zarkasyi. Al Imam Ibn al Jauzi. Al Hafidz Al Muhaddits Al Habib Muhammad bin Alwi al Maliki Al Hasani (Makkah Al Mukarromah). Al Hafidz Ibn Arabi. iv. Al Hafidz Qodli Iyadl.ii. Al Hafidz Al Habib Umar Al-Bin Hafidz Al-Bin Syekh Abu Bakar. Al Imam Jamaluddin Abu Muhammad al Isnawi. Al Hafidz Al Muhaddits Al Habib Salim Al-Bin Jindan Al-Bin Syekh Abu Bakar (Tangerang). dan lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. dan Hambali. Saifuddin al Amidi. Al Hafidz Abu Yahya Zakariya al Anshari. v. Al Hafidz Al Habib Umar Al-Bin Hafidz Al-Bin Syekh Abu Bakar (Tarim. Al Imam Nashiruddin al Baidlawi. Bidang Ilmu Fiqh Para ahli fiqh Madzab Syafii. Al Imam as Syathibi. al Ghazali. biografi ulama. sejarah Islam. Al Hafidz Al Nawawi. Dan masih banyak Imam-Imam terkemuka madzhab Asyari dan Maturidi dari bidang tasawuf. Al Imam Syiahbuddin al Qasthalani.. Al Hafidz Abul Walid Sulaiman al Baji al Maliki. Al Imam Taqyuddin Ibn Abbas Ahmad al Maqrizi. Al Hafidz Muhammad Abdurrauf al Munawi. Ibn al Hajib. Al Imam al Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan al Makki. . dll. Al Imam Al Habib Ali bin Muhammad al Habsyi. Al Hafidz Ibn Hajar al Asqolani. dan masih banyak lagi. Al Imam al Baihaqi. Al Hafidz Badrudin Mahmud al Aini. Syaikh Abu Ishaq al Syirazi. ilmu gramatika dan bahasa. Al Imam Muhammad al Sanusi. Maliki. Bidang Ilmu Ushul Fiqh Imam al Haramain. Bidang Ilmu Hadits Al Hafidz Abu Sulaiman al Khattabi al Busti. iii. dll. Al Imam Tajuddin Abdul Wahhab al Subki.

daerah-daerah perbatasan di Romawi. Perdebatan ini selalu dimenangkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah menyangkut ilmu fiqh. Dalam perdebatan ini. Andalusia. Pertama. Jazirah. Hal ini tidak pernah berani dilakukan oleh golongan lain. mereka selalu dikalahkan seperti yang dialami oleh orang-orang Khawarij dalam perdebatan menghadapi Ibn Abbas. Golongan yang Mendapat Hidayah Firman Alloh: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari ridha) Kami. Sedangkan ahli bid‟ah kebanyakan mereka tidak memiliki nyali dan merasa enggan melayani debat terbuka dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. sebagaimana diungkapkan oleh as Syatibi dalam kitabnya al I‟tisham. para ulama madzhab Asyari dan Maturidi mendirikan forumforum perdebatan (majlis munazharah) secara terbuka. samudera . benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. jihad dalam agama ada dua macam. Dan apabila mereka berani.” QS al Ankabut: 69. Azerbaijan. jihad dalam perdebatan ilmiah menghadapi orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dengan tujuan menegakkan kebenaran dan mengalahkan kebatilan. Sebelum abad pertengahan. Perbatasan Afrika. teologi. peran Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat dominan. maka Alloh akan memberi hidayah dan petunjuk. Dalam kitab al Milal wan Nihal berkaitan dengan hal tersebut. Armenia. dan lain-lain. Pada abad pertengahan. Syam. ushul fiqh. dan Kaukasus dijaga oleh kaum Muslimin Ahli Hadits dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga Alloh akan memberinya ma‟unah di dunai dan pahala di akhirat.d. Dan sesungguhnya Alloh benarbenar beserta orang-orang yang berbuat baik. Dalam hal ini. baik perdebatan secara dialogis dalam forum terbuka. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang berjihad dan mencari keridloan Alloh. maupun perdebatan di atas kertas melalui karya tulis ilmiah. Kedua. Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu memiliki nyali dan meraih kemenangan. jihad dengan peperangan menghadapi musuh-musuh agama yang ada di berbagai perbatasan negara-negara Islam.

seperti daratan India hingga Asia Tenggara yang meliputi Indonesia dilakukan oleh dai-dai yang mengikuti madzhab Syafii dan Asyari. Al Hamid. Alatas (Sayyid Abdulloh bin Mukhsin Alatas). seperti Kabilah Al Azmatkhan/Al Khan (Para Walisongo. Al Azmatkhan. dan Yaman juga dijaga oleh Muslimin Ahli Hadits. Baagil. Oleh karena itu disebut Baa Alwi (Bani Alwi). Al Gadri. Sedangkan Kabilah Assegaf. adalah kabilah-kabilah dari keturunan Sayyidina Alwi bin Ubaidillah tersebut. Bin Agil. dll. Al Jufri (Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri: Pendiri Yayasan Pendidikan Al Khoirot di Indonesia bagian timur). Ba‟abud. Sedangkan perbatasan seberang sungai Amudaria. Kebanyakan dari mereka adalah itrah (keturunan) suci dari Rasulullah saw. dari berbagai kabilah. Alaydrus. . Kerajaan Ternate). Keterangan: Baa Alwi adalah Kabilah itrah suci Rasulullah dari jalur Alwi bin Ubaidillah bin Al-Muhâjir Ilallôh Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqîb bin Ali Al-Uraidhi bin Imam Ja‟far Ash-Shodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Imam As-Sibth Al-Husein bin Al-Imam Amirul Mu‟minin Ali bin Abi Tholib. Setelah abad pertengahan. Kerajaan Cirebon: Sultan Sunan Gunung Jati. Penyebaran Islam di daerah-daerah timur. Al Habsyi. Bilfagih. Bafagih. Al Aidid.Sedangkan pengikut aliran-aliran sempalan tidak memiliki peran dalam berjihad untuk menghadang serangan musuh yang berbeda agama. Jamalullail dan Al Gadri/Al Qadri/Al Kadri (Kerajaan Pontianak). Al Aidid.Atlantik. Adapun penyebaran Islam di daerah pedalaman Afrika dilakukan oleh kaum Sufi yang bermadzhab Asyari. yaitu pengikut madzhab Syafi‟i dan madzhab Hanafi. Al Shahab/Al Shihab/Shihabuddin. Bin Syekh Abu Bakar. aktivitas jihad dalam rangka penyebaran Islam di wilayah Eropa Timur dilakukan oleh Muslimin yang bermadzhab Asyari dan Maturidi dibawah komando Kabilah Utsmani di Turki. yang menghadang Bangsa Turki dan Cina dijaga oleh dua golongan. Alaydrus/Al Idrus/Uthairus. Assegaf. suami Az-Zahro Fathimah Al-Batul binti Rasulullah Muhammad SAW. Jamalullail. dan lain-lain.

maka Rasulullah saw. D.Dengan demikian. Dan sudah barang tentu. berdasarkan ayat di atas. maka kelak Alloh akan mendatangkan suatu kaum yang Alloh mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya. QS Al Maidah: 54. diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. “Hai orang-orang yang beriman! Barangsiapa diantara kamu yang murtad dari agamanya. dan disetujui oleh Al Hafidz Adz Dzahabi. yang bersikap lemah lembut terhadap orangorang mu‟min.‟” HR al Hakim dalam al Mustadrak dan menilainya Shohih sesuai persyaratan Imam Muslim. Nabi Muhammad memberikan penjelasan makna “kaum yang Alloh mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya” adalah kaum Abu Musa al Asyari. yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. bersabda sambil menunjuk kepada Abu Musa al Asyari: „Mereka adalah kaumnya laki-laki itu. berdasarkan hadits Shohih: “Ketika ayat „Alloh akan mendatangkan suatu kaum yang Alloh mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya‟ . Pernyataan bahwa kaum Abu Musa al Asyari adalah kaum yang dicintai Alloh dan juga kaum yang mencintai Alloh dapat mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa pengikut madzhab Asyari adalah kaum yang dicintai dan mencintai Alloh. Abu Hasan al Asyari dan pengikut madzhabnya termasuk kaum . yang tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. dapat disimpulkan bahwa pengikut madzhab Asyari dan Maturidi adalah golongan yang mendapat hidayah. yang berjihad di jalan Alloh. Itulah karunia Alloh. maka yang dimaksud adalah pengikut Nabi tersebut. Keutamaan Madzhab Al Asyari dan Al Maturidi Terdapat dalil-dalil dalam Al Quran dan Al Hadits yang menerangkan keutamaan madzhab Asyari dan Maturidi. Hal ini didasarkan pada realita bahwa setiap terjadi penisbatan kata kaum kepada seorang Nabi di dalam Al Quran. Dan Alloh Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. karena dalam realita sejarah mereka memiliki andil yang besar dalam berjihad di jalan Alloh dalam rangka penyebaran agama Islam.

Selain itu juga dijelaskan secara tersirat dalam hadits Shohih Nabi saw. Sebagaimana dijelaskan oleh al Imam al Qurthubi dalm tafsirnya: “Al Qusyairi berkata: „Pengikut madzhab Abu Hasan Al Asyari termasuk dalam kaum Abu Musa Al Asyari karena setiap terjadi penisbatan kata kaum terhadap seorang Nabi di dalam Al Quran. Seandainya aqidahnya menyalahi aqidah Rasulullah.: “Kelak umatku akan benar-benar menaklukkan kota Konstantinopel. mencintai kaum sufi.Abu Musa Al Asyari. al Hakim dalam al Mustadrak dan beliau menilainya Shohih. Dalam hadits ini Rasulullah saw. Beliau bersama pasukannya termasuk pengikut setia Ahlus Sunnah wal Jamaah madzhab Al Asyari. bertawassul. dan pujian beliau terhadap Madzhab Asyariyah dan Maturidiyah.” HR Ahmad. mengikuti tarekat sufi dengan mursyidnya Maulana Syaikh Aqa Syamsuddin. Seperti maklum diketahui dan dicatat oleh sejarah bahwa Sultan Muhammad al Fatih adalah Asy‟ari Maturidi. aqidahnya sesuai dengan aqidah Rasulullah. Al Hafidz Al Haitsami berkata: „Para perawi hadits ini dapat dipercaya. merayakan mawlid nabi.‟ Hadits ini menjadi dasar bagi rekomendasi Nabi saw. Rasulullah tidak akan memujinya. Abu Nu‟aim. at Tabrani.‟” Kitab al Jami‟ li Ahkam al Quran (VI/220). sehingga secara tersirat masuk dalam konteks ayat di atas. al Asy‟ariyyah dan al Maturidiyyah bahwa aqidah mereka sesuai dengan aqidah Rasulullah. karena secara faktual. maka berbahagialah orang yang senantiasa mengikuti jalan mereka. Maka sebaikbaik pemimpin adalah pemimpin penaklukan itu. dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan penaklukan tersebut. memuji sultan Muhammad al Fatih karena beliau adalah seorang sultan yang shalih. Dengan demikian hadits ini adalah busyra (berita gembira) bagi seluruh Ahlussunnah. Konstantinopel (Turki sekarang) baru dapat ditaklukkan oleh Sultan Muhammad al Fatih bin Sultan Murad Khan al Utsmani (835-886 H/ 1432-1481 M). maka yang dimaksud adalah pengikutnya. dan tradisi . meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat.

sufi lainnya, sebagaimana diterangkan oleh Syaikh Walid al Sa‟id dalam kitabnya Tabyin Dhalalat al Albani Syaikh al Wahhabiyah al Mutamahdits. Aqidah al Asy‟ariyyah dan al Maturidiyyah adalah aqidah kaum muslimin dari kalangan Salaf dan Khalaf, aqidah para khalifah dan Sultan, seperti sultan Shalahuddin al Ayyubi ra. Sultan Shalahuddin al Ayyubi adalah seorang „alim, penganut aqidah Asy‟ariyyah dan madzhab Syafi‟i, hafal al Qur‟an dan kitab atTanbih dalam fiqh Syafi‟i serta sering menghadiri majlis-majlis ulama hadits. Beliau memerintahkan agar dikumandangkan aqidah Sunni Asy‟ariyyah dari atas menara masjid sebelum shalat Subuh di Mesir, al Hijaz (Makkah dan Madinah), dan di seluruh Negara Syam (Syiria, Yordania, Palestina dan Lebanon). Al Imam Muhammad ibn Hibatillah al Barmaki menyusun untuk Sultan Shalahuddin al Ayyubi sebuah risalah dalam bentuk nazham berisi aqidah Ahlussunnah dan ternyata sultan sangat tertarik dan akhirnya memerintahkan agar aqidah ini diajarkan kepada umat Islam, kecil dan besar, tua dan muda, sehingga akhirnya risalah tersebut dikenal dengan nama al Aqidah ash- Shalahiyyah. Risalah ini di antaranya memuat penegasan bahwa Allah Maha Suci dari benda (jism), sifat-sifat benda dan Maha Suci dari arah dan tempat. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, anugerahkanlah kami rahmat dari sisi-Mu, Sesungguhnya Engkau Maha Penganugerah

AQIDAH AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH A. Pengertian Ahlussunnah Wal Jama‟ah Secara etimologi, kata Ahlussunnah Wal Jama‟ah terdiri dari tiga unsur. Pertama, kata ahl, yang berarti keluarga, pengikut, atau golongan. Kedua, kata al sunnah. Secara bahasa, kata al sunnah berarti al thariqoh (jalan/perilaku), entah jalan yang benar maupun jalan yang keliru. Secara terminologis, al sunnah berarti jalan yang diridhoi agama yang ditempuh oleh Baginda Nabi Muhammad saw. atau orang-orang yang dapat menjadi teladan dalam beragama, seperti para sahabat ra., berdasarkan sabda Nabi saw. „Ikutilah sunnahku dan khulafaurrasyidin sesudahku.‟ Pengertian ini sebagaimana dinukil dari kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh KH Hasyim Asyari. Ketiga, kata al jamaah. Secara etimologis, al jamaah berarti orang-orang yang memelihara kebersamaan dan kolektivitas dalam mencapai suatu tujuan, sabagai kebalikan dari kata al firqoh, yaitu golongan yang bercerai berai dan memisahkan diri dari golongannya. Sedangkan secara terminologis, al jamaah ialah mayoritas Muslimin (sawad al a‟dzam), dengan artian bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah aliran yang diikuti oleh mayoritas Muslimin. Syekh Abdulloh al Harari barkata: “Hendaklah diketahui bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mayoritas umat Muhammad saw.. Mereka adalah para sahabat dan golongan yang mengikuti mereka dalam prinsip-prinsip aqidah … Sedangkan al jamaah adalah mayoritas terbesar (sawad al a‟dzam).” Merekalah yang dimaksud oleh hadits Rasulullah saw.: “…maka barang siapa yang menginginkan tempat lapang di surga hendaklah berpegang teguh pada al jama‟ah; yakni berpegang teguh pada aqidah al jama‟ah”. Hadits ini dishahihkan oleh al Hakim, dan at-Tirmidzi mengatakan Hadits Hasan Shahih. Pengertian ini senada dengan hadits Nabi saw.: “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi

perselisihan maka ikutilah kelompok mayoritas (sawad al a‟dzam).” HR Ibn Majah, Abd bin Hamid, at Tabrani, al Lalikai, Abu Nu‟aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir ini adalah Hadits Shohih. B. Pokok-Pokok I‟tiqad Ahlussunnah Wal Jama‟ah Berikut ini adalah ikhtisar aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dihimpun oleh KH Sirajuddin Abbas dalam kitabnya I‟tiqod Ahlus Sunnah wal Jamaah. 1. Iman ialah mengikrarkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati.

Kemudian iman yang sempurna ialah mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota. 2. 3. Tuhan itu ada, namanya Allah, dan ada 99 nama bagi Allah. Tuhan mempunyai sifat banyak sekali, yang boleh disimpulkan perkataan:

Tuhan mempunyai sifat-sifat Jalal (kebesaran), Jamal (keindahan), dan Kamal (kesempurnaan) 4. Sifat yang wajib diketahui oleh sekalian mukmin yang baligh berakal adalah 20

sifat; 20 sifat yang wajib dan mustahil (tidak mungkin) ada bagi-Nya. Dan satu lagi sifat yang harus ada bagi-Nya, yaitu : a. b. Wujud artinya ada, mustahil Dia tidak ada. Qidam artinya tidak ada permulaan dalam wujud-Nya, mustahil ada-Nya

permulaan. c. d. Baqa‟ artinya tidak berkesudahan ada-Nya, mustahil ada-Nya berkesudahan. Mukhalafatuhu ta‟ala lilhawaditsi artinya Dia berlainan dengan segala

makhluk, mustahil Dia serupa dengan makhluk-Nya. e. Qiyamuhu binafsihi artinya Dia berdiri sendiri, bukan berdiri di atas zat lain,

mustahil Dia berdiri di atas zat lain. f. g. h. i. Wahdaniyah artinya Dia Esa, mustahil Dia banyak. Qudrat artinya kuasa, mustahil Dia tidak kuasa. Iradat artinya menentukan sendiri dengan kehendak-Nya, mustahil Dia dipaksa. Ilmu artinya Dia tahu, mustahil Dia tidak tahu (bodoh).

dan satu sifat jaiz bagi Alloh. t. Hayat artinya hidup. . mustahil Dia dalam Kaunuhu Hayyan artinya Dia dalam keadaan hidup mustahil Dia dalam keadaan keadaan tidak mendengar. tetapi yang wajib diketahui secara terperinci adalah 4 (empat). yaitu Alloh boleh melakukan sesuatu dan boleh tidak melakukannya. Kaunuhu Muridan artinya Dia dalam keadaan mempunyai iradat. s. Bashar artinya melihat. mustahil Dia dalam keadaan yang tidak mempunyai iradat. u. Kaunuhu Bashiran artinya Dia dalam keadaan melihat. mustahil Dia tidak mendengar (tuli). n. mustahil Dia bisu. k. Kalam artinya berkata. mustahil Dia dalam keadaan tidak melihat. mustahil Dia mati. Kaunuhu Sami‟an artinya Dia dalam keadaan mendengar. Kemudian ditambah dengan sifat jaiz bagi Alloh. mati.j. m. Kaunuhu Mutakalliman artinya Dia dalam keadaan berkata. p. mustahil Dia dalam keadaan tidak tahu. Kitab-kitab itu banyak. r. Wajib dipercayai adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul- rasul-Nya untuk disampaikan kepada ummatnya. mereka banyak. mustahil Dia buta. 5. q. o. mustahil Dia dalam keadaan tidak berkata. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa as. Kaunuhu Qadiran artinya Dia dalam keadaan berkuasa mustahil Dia dalam keadaan tidak berkuasa. l. 20 sifat yang mustahil (tidak mungkin ada bagi Allah SWT). Kaunuhu „Aliman artinya Dia dalam keadaan tahu. 6. Tetapi yang wajib dipercayai secara terperinci hanyalah 10 malaikat saja. Sama‟ artinya mendengar. yaitu: a. Wajib dipercayai bahwa Malaikat ada. Demikian 20 sifat yang wajib (mesti ada) bagi Allah SWT.

j. yaitu perhitungan dosa dan pahala. Kaum Ahlussunnah wal Jama‟ah mempercayai sekalian rasul-rasul yang diutus Allah SWT kepada manusia. k. Kitab Al-Qur‟an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Setiap orang akan mati apabila jangka usianya sudah habis. d. dan lain-lain.b. mereka banyak. dunia akan hancur luluh dan semua manusia bahkan semua makhluk di atas dunia akan mati dan hancur pula. f. Di dalam kuburnya akan ditanya: Siapa Tuhannya. Kitab Zabur yang diturunkan kpada Nabi Daud as. c. e. h. 7. Kemudian pada suatu waktu akan terjadi kiamat besar. yaitu: a. Setiap orang Islam wajib mempercayai adanya hari akhirat. Orang yang jahat dan ahli ma‟siat akan disiksa di dalam kubur. siapa Nabi. g. 8. Akan ada timbangan untuk menimbang dosa dan pahala. c. d. ada yang diterangkan Allah SWT kepada manusia dan ada yang tidak diterangkan. Apa kitab suci. i. Kemudian pada suatu waktu pula akan dibunyikan terompet sehingga seluruh makhluk yang mati akan bangkit kembali. Permulaan hari akhirat itu bagi setiap manusia adalah sesudah mati. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa as. Yang lulus ujian dalam meniti Shirathal Mustaqim akan langsung masuk surga Jannatun Na‟im sementara yang tidak lulus akan tergelincir masuk ke dalam neraka. Akan diadakan hisab. Tetapi yang wajib diketahui secara terperinci adalah 25 rasul yang dinyatakan dalam Al-Qur‟an. Di Padang Mahsyar akan ada syafaat (pertolongan) dari Nabi Muhammad SAW dengan seizin Allah SWT. berkumpul di padang mahsyar. di mana orang-orang yang beriman akan dapat minum. . Setelah mati lalu dikuburkan. Pertanyaan tersebut dDiajukan oleh malaikat Mungkar dan Nakir. b. Akan ada titian (jembatan) Shirathal Mustaqim yang akan dibentangkan di atas neraka yang harus dilalui oleh sekalian manusia. Akan ada telaga Kautsar kepunyaan Nabi Muhammad SAW di dalam surga.

Demikian kepercayaan orang mu‟min menurut faham Ahlussunnah wal Jama‟ah yang bertalian dengan rukun iman yang (6) enam. yaitu : percaya kepada Allah SWT. karena nama dan sifat itu berdiri di atas zat yang qadim. malaikat-malaikat-Nya. Al Quran adalah kalam Alloh yang qadim. m. Orang yang baik akan langsung masuk surga dan kekal selama-lamanya. n. Sedangkan apa yang tertulis dalam mushaf yang menggunakan huruf dan suara merupakan gambaran dari Al Quran yang . Sekalian yang terjadi di dunia ini sudah ada qadla‟ Allah SWT yakni hukum Allah SWT dalam azali. dan akan diberikan ni‟mat lagi yang paling lezat yakni akan melihat Allah SWT. Yang ada bagi manusia hanya kasab. sebagai berikut: a. Kaum Ahlussunnah wal Jama‟ah mempercayai adanya Qada‟ dan Qadar yaitu takdir ilahi. Allah SWT bersama nama-Nya dan sifat-Nya semuanya qadim. Orang kafir langsung masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Sekalian yang terjadi di alam ini buruk atau baiknya semuanya dijadikan Allah SWT. o. Rasul-rasul-Nya. tidak ada pemulaannya. c. bahwa hal itu akan terjadi. Orang yang mu‟min yang berdosa dan mati sebelum bertaubat. akan masuk ke dalam neraka buat sementara dan setelah menjalani hukuman akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga buat selama-lamanya. 10. 11. Orang mu‟min yang baik-baik akan diberi ni‟mat apa saja yang dia sukai. kitab-kitab-Nya. Demikian secara ringkas tentang hari akhirat. Pendeknya nasib baik dan buruk semuanya dari Allah SWT dan kita umat manusia hanya menjalani takdir saja. Pahala yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia adalah karena karunia- Nya dan hukuman yang diberikan kepada manusia adalah karena keadilan-Nya. Manusia wajib berikhtiar dan berusaha. hari qiyamat dan qadla‟ qadar-Nya. d.l. maka dengan demikian semua nama dan sifat Allah SWT adalah qadim. 9. ikhtiar dan usaha. b.

20.qadim tersebut. 13. jika dikerjakan mendapat pahala. tidak bertambah dan tidak berkurang. kecuali tiga buah masjid. diperintahkan untuk berusaha dan tidak boleh berpangku tangan menunggu saja. Pahala sedekah. lebih-lebih maqam Rasulullah SAW. Iblis dan jin dijadikan dari api. Ajal setiap manusia sudah ada jangkanya oleh Allah SWT tidak dimajukan waktunya. 15. shalawat dan bacaan AlQur‟an) boleh dihadiahkan kepada orang yang telah mati dan sampai kepada mereka kalau dimintakan kepada Alloh untuk menyampaikannya. Rizki sekalian manusia sudah ditaqdirkan dalam azal. tidak boleh menunggu ajal saja. dan maqam sahabat-sahabat beliau adalah sunat hukumnya. 17. Berdo‟a kepada Allah SWT langsung atau berdo‟a dengan memakai wasilah (bertawassul) adalah sunat hukumnya. juga tidak dapat ditunda walaupun sekejap mata. ulama‟-ulama‟. Ziarah kubur. wali-wali. lebih tinggi derajatnya dari yang lain. yaitu masjid-masjid di Makkah. diberi pahala kalau dikerjakan. Berjalan (musafir) untuk beribadah ke masjid yang tiga tersebut adalah ibadah hukumnya. 21. malaikat-malaikat dijadikan dari cahaya. Anak-anak orang kafir yang mati kecil (bayi) masuk surga. 19. 14. 12. Bumi dan langit ada. 16. Masjid di seluruh dunia sama derajatnya. 18. Oleh karena itulah Al Quran disebut dengan qadim dan tidak boleh disebut makhluk. dan orangorang syahid. Do‟a orang mu‟min memberi manfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain yang dido‟akan. Siapa yang mengatakan langit tidak ada dia keluar dari lingkungan kaum Ahlussunnah wal Jama‟ah. Adam berasal dari tanah. Seluruh manusia adalah anak cucu nabi Adam. Madinah dan Baitul Muqaddas. khususnya kubur ibu bapak. diberi pahala kalau mengerjakannya. tetapi manusia diperintahkan untuk mencari rizki. Tetapi manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk berobat kalau sakit. . wakaf dan pahala bacaan (tahlil.

Juga agar termasuk orang-orang yang menyerupakan Allah SWT dengan makhluk-Nya atau golongan kaum Musyabbihah atau Mujassimah yang menerapkan adanya keserupaan Allah SWT dengan makhluk.22. atau bertangan seperti manusia. nama Allah SWT itu 99 banyaknya. yang tidak serupa dengan makhluk-Nya. Nama Tuhan tidak boleh dibuat-buat oleh manusia. maksudnya Dialah Dzat yang Qadim. Jika dijumpai ayat mengatakan bahwa “Tuhan atau Allah SWT itu cahaya”. Ya Rahman. kalau terdapat ayat mengatakan “Tuhan bertangan” maksudnya adalah bahwa “Tuhan berkuasa” karena tangan itu adalah alat kekuasaan. sesudah itu diserahkan kepada Allah SWT apakah yang sebenarnya yang dimaksud oleh ayat tersebut. halaman 37-42). bukan batang tubuhnya sebab Allah SWT tidak berbatang tubuh. Hal ini dianggap sangat perlu agar kita tidak terperangkap ke dalam kekeliruan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Qur‟an. Ya Rahim. . Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Bukhari. umpamanya Ya Lathif. Kalau dijumpai ayat yang mengatakan “Tuhan duduk di atas Arsy” maksudnya bahwa “Tuhan menguasai Arsy”. maka ulama‟-ulama‟ Ahlussunnah wal Jama‟ah mentakwilkan atau menafsirkan ayat di atas secara majazi. Ada lagi ayat dan hadits yang mengatakan “Tuhan turun” maka yang turun adalah rahmat-Nya. maka maksudnya adalah Allah SWT itu memberi cahaya. Ya Wadud dan sebagainya. Siapa yang menghafalkannya di luar kepala akan dimasukkan ke dalam surga (lihat shahih Bukhari juz IV bagian 195 dan shahih Tirmidzi juz XIII. Kalau terdapat ayat-ayat suci Al-Qur‟an yang seolah-olah menyatakan bahwa Allah SWT bertubuh seperti manusia. yakni bukan menurut asal dari perkataan itu. Misalnya ayat yang mengatakan bahwa Tuhan bermuka. tetapi harus seperti yang telah ditetapkan Allah SWT dalam Al-Qur‟an dan Hadits Nabi SAW yang shahih. Kita umat Islam boleh berdo‟a dan boleh menyeru dengan salah satu atau semua nama-Nya yang 99 ini. atau bermuka serupa manusia. demikian seterusnya dengan ayat-ayat yang lain. 23.

tafsir Khazin. Hanya kita yang bertempat dalam surga yang melihat-Nya. seperti kitab tafsir At. Mengutus rasul-rasul adalah karunia Allah SWT kepada hamba-Nya untuk menunjuki jalan yang lurus. dan lain-lain sebagainya. Beliau wafat sesudah melakukan tugas 23 tahun dalam usia 63 tahun. Tetapi dalam mengartikan atau menta‟wilkan ayat ini janganlah memakai sembarang ta‟wil. 25. tafsir Qurthubi. Sesudah 13 tahun menjadi rasul beliau pindah ke Madinah. Bangkit sesudah mati hanya satu kali. Pada waktu di dunia tidak ada manusia dapat yang melihat Allah SWT kecuali Nabi Muhammad SAW.Dalam surat as Syura ayat 11 disebutkan sejelas-jelasnya bahwa Allah SWT tidak serupa dengan makhluk-Nya. Allah SWT memberikan pahala kepada manusia dengan karunia-Nya dan menghukum dengan keadilan-Nya. 24. Manusia mulanya tidak ada. pada malam Mi‟raj. menetap disitu sampai wafat. tafsir Jalalain. kemudian lahir ke dunia kemudian mati. 26. 27. Upah (pahala) yang Allah SWT berikan kepada oang-orang yang saleh bukanlah karena Allah SWT terpaksa untuk memberikannya dan bukan pula kewajiban Allah SWT untuk membalas jasa orang itu. lalu diturunkan kepada beliau ayat-ayat Al-Qur‟an berturut-berturut selama 23 tahun.Thabari. tidak. Begitu juga hukuman bagi orang yang durhaka tidaklah Allah SWT terpaksa menghukumnya atau bukanlah kewajiban Allah SWT untuk menghukumnya. Hendaknya diperhatikan kitab-kitab tafsir Ahlussunnah wal Jama‟ah yang dipercayai. Tetapi tidak boleh berpersepsi bahwa Allah SWT berada dalam surga. bukanlah kewajiban Allah SWT untuk mengutus rasulrasul-Nya. Wajib diketahui dan diyakini oleh seluruh ummat Islam bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah. 28. Lalu hidup kembali (bangkit) dari kematian setelah peniupan terompet dan berkumpul di padang Mahsyar sesuai dengan ayat Al-Qur‟an pada surat Al Baqarah ayat 28. bukan dengan mata hati saja. Allah SWT dapat dilihat oleh penduduk surga dengan mata kepala. Makam . Sesudah berusia 40 tahun diangkat menjadi rasul. 29.

Dari pihak ibu adalah . dan Safiyah binti Hay. Zainab binti Jahasy. Ruqayyah. Siti Fatimah. Ummu Habibah binti Abi Sufyan. dan Ibrahim. 31. Qasim. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia. mempunyai keluarga serupa manusia biasa. yang kalau diturunkan di atas bukit maka bukit tersebut akan hancur lebur. Akan tetapi kemanusiaan beliau luar biasa. Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zahrah bin Kilab (nenek Nabi yang keenam dari pihak bapak). . Maimunah binti Harits. Nabi saw. 32. tidur. sakit. Silsilah nenek moyang Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab bin Marrah bin Ka‟ab bin Luai bin Galib bin Fihir bin Malik bin Nadlar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudlar bin Ma‟ad bin Adnan. ra. tidak pandang suku. minum. karena kepada beliau diturunkan wahyu ilahi. 35. bukan malaikat. Abdullah. dalam lingkungan Masjid Madinah sekarang. Juwairiyah binti Harits. Saudah binti Zam‟ah. Ummu Kalsum. Beliau makan. rohaniyah dan jasmaniyah beliau luar biasa kuatnya. 33. Nabi Muhammad SAW adalah manusia serupa kita. Aisyah binti Abu Bakar.Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Isteri-isteri Nabi Muhammad SAW dari mulai kawin sampai beliau wafat adalah: Ummul Mu‟minin Khadijah binti Khuwailid. Kaum Ahlussunnah wal Jama‟ah menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW walaupun beliau serupa manusia biasa tetapi beliau adalah sayyidul khalaiq. tidak pandang negeri dan tidak pandang agama. mi‟raj dengan badan dan ruh beliau. makhluk Allah SWT yang termulia di antara makhluk yang lain. 30. nikah. Nabi Muhammad SAW Mi‟raj ke langit melalui Baitul Muqaddas (Palestina) tanggal 27 Rajab dan kembali malam itu juga ke dunia membawa perintah shalat lima kali sehari semalam. Zainab binti Khuzaimah. Putra-putri Nabi Muhammad SAW adalah : Zainab. Hafsah binti Umar. 34. Ummu Salamah binti Abi Umayyah. ra.

Wajib diyakini bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling mulia adalah Sayyidina Abu Bakar. Abu Ubaidah. Sa‟ad bin Abi Waqqas. diantaranya menyegerakan proses penghisaban di padang Mahsyar. barulah Muslimin yang lain. sesudah itu sahabat-sahabat yang ikut Perang Badar. lalu sekalian sahabat Nabi ra. Sayyidin Umar bin Khattab ra. sebagai khalifah pertama. maka pengganti beliau yang sah adalah Sayyidina Abu Bakar ra. 39. para Malaikat. sesudah itu sahabatsahabat yang sepuluh yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW akan masuk surga. Kalau ijtihad itu benar pada sisi Allah . 40. Sa‟id bin Zaid. Zubair bin Awwam. sesudah itu sahabat-sahabat yang ikut Perang Uhud. sesudah itu Rasul-rasul yang lain. dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra. sebagai khalifah kedua. sesudah sahabat-sahabat yang ikut Bai‟atur Ridlwan. sebagai khalifah ketiga. Amir bin Jarrah. Abdurahman bin „Auf. sesudah itu Sayyidina Utsman bin Affan lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW menerima syafaat (bantuan) nanti di akhirat kepada seluruh manusia. Syafaat (bantuan) itu bermacam-macam. “Perang Shifiin” antara Sayyidina Ali dengan Mu‟awiyah. Nabi Muhammad SAW terdahulu diangkat menjadi nabi dibanding nabi-nabi yang lain. Dalam soal pertikaian dan peperangan yang terjadi antara para sahabat Nabi. yaitu 4 orang khalifah ditambah dengan Thalhah bin Ubaidillah. seperti “Perang Jamal” antara Siti Aisyah dan Sayyidina Ali. yaitu ketika Nabi Adam masih terbaring dalam surga sebelum diberi jiwa. tetapi dianggap bahwa mereka berijtihad menurut pendapat mereka masing-masing. kaum Ahlussunnah wal Jama‟ah menanggapi secara positif tidak banyak dibicarakan. Wajib diyakini bahwa yang paling mulia di antara makhluk Tuhan ialah Nabi Muhammad SAW. sesudah itu Sayyidina Umar bin Khattab. lalu para Nabi. 38. Sayyidina Utsman bin Affan ra. sebagai khalifah keempat. beliau (Nabi Muhammad SAW) adalah nabi yang paling dahulu diangkat dan yang paling akhir lahir ke dunia. 41. Sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia.36. 37. Karena itu.

ahli gua tidur selama 309 tahun tanpa rusak dagingnya. ulama‟-ulama‟. bahwa sekalian keluarga Nabi Muhammad SAW. dan lain sebagainya. Kerasulan seorang rasul adalah karunia Allah SWT. 47. 44. orang-orang sholih. Keramat artinya pekerjaan yang ganjil yang di luar kebiasaan yang mampu dikerjakan oleh para wali Allah. misalnya Nabi Ibrahim AS tidak tebakar dengan api. Rasul-rasul yang dibekali dengan mu‟jizat. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Hanya Allah SWT yang mengetahui. air keluar dari anak jari beliau. Kaum Ahlussunnah wal Jama‟ah meyakini adanya keramat. matahari berhenti berjalan. yang tidak diketahui hakekatnya dan kebesarannya. umpamanya dengan bersekolah atau bertapa dan lainlain. tetapi kalau ijtihad mereka salah maka mereka mendapat pahala satu atas ijtihadnya itu. tidak ada lagi Nabi sesudah beliau. Siapa saja yang menda‟wakan dirinya sebagai nabi atau rasul baik nabi bersendiri maupun untuk menjelaskan syari‟at Nabi Muhammad SAW. umpamanya makanan datang sendiri kepada Siti Mariam. begitu juga nabi-nabi pembantu tidak ada lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Kaum Ahlussunnah wal Jama‟ah yakin. Nabi Muhammad SAW dengan kitab suci AlQur‟an yang tidak dapat ditiru oleh orang-orang yang pandai. yaitu perbuatan yang ganjil yang diluar kemampuan manusia biasa. maka orang itu pembohong yang wajib dilawan. terletak di tempat yang tinggi dan mulia.SWT mereka dapat pahala dua. 46. Nabi Isa AS dapat menghidupkan orang yang telah mati. khususnya Siti Aisyah Ummul Mu‟minin yang dituduh berbuat kesalahan adalah bersih dari noda. 45. Wajib dipercayai adanya Arsy. 43. yaitu suatu benda makhluk Allah SWT yang dijadikan dari nur. Pangkat tersebut tidak bisa didapatkan dengan diusahakan. Fitnah yang dilancakan kepada keluarga Nabi adalah fitnah yang dibuat-buat (QS an Nur ayat 11). . 42. Nabi Musa AS bisa nenjadikan tongkatnya menjadi ular. Begitu juga pangkat kenabian dan kerasulan. kita hanya wajib mengimaninya. bulan dapat dibelah dua.

Sekalian yang terjadi di dunia ini sudah dituliskan dengan Qalam di Lauh Mahfudh terlebih dahulu. makan riba/rente uang. tidak akan habis. Surga dan neraka bersama penduduknya akan kekal selama-lamanya. terbagi dua. Syak atau ragu bahwa Nabi Muhammad Saw Isra‟ Mi‟raj dengan ruh dan . Yang wajib kaum Ahlussunnah wal Jama‟ah adalah mempercayainya. ada dosa besar dan ada dosa kecil. surga. Wajib diketahui adanya “Kursi Allah SWT” yaitu suatu benda makhluk Allah SWT yang bedekatan dan bertalian dengan Arsy. v. neraka dan lain-lain sebagainya. 49. Orang mukmin bisa menjadi kafir kembali (riddah) dengan melakukan hal-hal di bawah ini : a. berbuat zina. maka dosa-dosa kecil akan diampuni saja oleh Alloh. 51. Keduanya dikekalkan Allah SWT agar yang berbuat baik merasakan selamalamanya ni‟mat pekerjaan dan yang berbuat dosa merasai selama-lamanya siksa atas pebuatannya. iii. i. 52. berdusta terhadap Nabi dan lain-lain sebagainya. Dosa besar itu ialah syirik (mempersekutukan Alloh) ini paling berat atau paling besar. iv. Kalau dosa besar tidak dikerjakan. Wajib dipercayai adanya Qalam. Dosa besar hanya dapat diampuni kalau si pembuatnya taubat kepada Alloh. berbuat liwath. menurut faham Ahlussunnah wal Jama‟ah. ii. lari dari medan perang (perang sabil). Dosa itu. membunuh manusia dengan tidak hak. Syak atau ragu akan ke-Rasulan Nabi Muhammad Saw. menjadi tukang sihir mendurhakai ibu bapak. hari akhirat. Hakekat keberadaannya diserahkan kepada Allah SWT. Dalam i‟tiqad : Syak atau ragu atas adanya Tuhan. 50.48. jasad. Syak atau ragu bahwa Al-Qur‟an itu wahyu Tuhan Syak atau ragu bahwa akan ada hari kiamat. yaitu suatu benda yang dijadikan Allah SWT untuk „menuliskan‟ segala sesuatu yang akan terjadi di Lauh Mahfudh.

pada matahari. makan minum haram baginya dan lain-lain sebagainya. berhenti puasa boleh baginya. Menghina Nabi-nabi atau Rasul-rasul dengan lisan maupun perbuatan. Sujud kepada manusia dengan suka rela. Mengingkari salah seorang Rasul yang telah sepakat ulama‟-ulama‟ Islam mengatakannya Rasul. Sayyidina Umar bin Khathab dan lain-lain sebagainya. seperti kawin haram baginya. ix. iv. hayat. jual beli haram baginya. qidam baqa‟. xii. Meng-i‟tiqadkan bahwa Alloh bertubuh serupa manusia. Meng-i‟tiqadkan bahwa Alloh tidak mempunyai sifat seperti ilmu. Dalam amalan: Sujud kepada berhala. xv. . ii.vi. zakat dan lain-lain sebagainya. membunuh orang boleh baginya. xi. i. b. xiv. Mendustakan Rasul-rasul Alloh. iii. xvi. x. dan lain-lain. seperti sembahyang. Mengingkari kesahabatan para sahabat-sahabat Nabi yang utama seperti Sayyidina Abu Bakar. Meniadakan suatu amalan ibadah yang telah sepakat ulama‟ Islam mewajibkannnya. v. Mengingkari sepotong atau seluruhnya ayat suci Al-Qur‟an atau menambah sepotong atau seluruh ayat suci al-Qur‟an dengan tujuan menjadikannya menjadi Al-Qur‟an. Mengharamkan pekerjaan yang sudah sepakat ulama‟ Islam membolehknnya. pada bulan dan lain-lain. Meng-i‟tiqadkan ada Nabi sesudah Nabi Muhammad Saw. Menghina kitab-kitab suci dengan lisan atau perbuatan. Mengejek-ejek agama atau Alloh dengan lisan atau tulisan. vii. makan minum haram boleh baginya dan lain-lain sebagainya. viii. xiii. Mendakwahkan jadi Nabi atau Rasul setelah Nabi Muhammad Saw. puasa. Menghalalkan pekerjaan yang telah sepakat ulama‟ Islam mengharamkannya. seperti meyakini bahwa zina boleh baginya. dll.

Ia harus meyakini pula bahwa Alloh boleh melakukan sesuatu atau meninggalkannya. bukan 99 sebagaimana al asma al husna? Ulama Ahlus Sunah wal Jamaah dalam menetapkan kedua puluh sifat tersebut berdasarkan kajian dan peneltian yang mendalam. haji. kepada orang Islam. Mengejek-ejek Nabi Muhammad saw. thawaf keliling Ka‟bah. Mengejek-ejek malaikat-malaikat Mengejek-ejek Nabi-nabi dan Rasul-rasul. ii.c. Ada beberapa alasan ilmiah dan logis yang dikemukakan ulama. zakat. iv. C. wukuf di Arafah dan lain-lain sebagainya. setiap orang yang beriman harus meyakini bahwa Alloh wajib memiliki segala sifat kesempurnaan yang layak bagi keagungan-Nya. Mengejek-ejek salah satu syari‟at. misalnya shalat. puasa. i. viii. Ia harus meyakini bahwa Alloh mustahil memilki sifat kekurangan yan tidak layak bagi keagungannya. Mengejek-ejek keluarga Nabi. Mengejek-ejek atau menghina nama Alloh. iii. Mengapa Wajib Mengetahui Sifat Dua Puluh? Dalam madzhab Ahlus Sunah wal Jamaah terdapat konsep dua puluh sifat yang wajib bagi Alloh. mengapa sifat yang wajib bagi Alloh yang harus diketahui hanya dua puluh sifat saja. surga dan neraka. Konsep ini sangat populer dan harus diketahui oleh setiap Muslim. Bahkan dalam al Hadits sendiri diterangkan bahwa nama-nama Alloh (al asma al husna) jumahnya justru 99. vii. dll. Akhirakhir ini muncul sekelompok orang yang mempersoalkan sifat dua puluh tersebut dengan alasan bahwa tidak ada teks dalam Al Quran dan Al Hadits yang mewajibkan mengetahui sifat dua puluh. . Dari sini muncul gugatan. Mengejek-ejek hari akhirat. Khulashoh (Penjelasan Ringkas) Aqidah Ahlussunnah Wal Jama‟ah 1. vi. Dalam perkataan Mengucapkan “Hai kafir”. v. Pertama.

Pertama. para Ulama membagi sifat-sifat khabariyyah. yang antara lain adalah sifat dua puluh. shifat al Dzat. Pernyataan Al Hafidz Al Bayhaqi di atas berdasarkan hadits Shohih: “Ya Alloh.” Kitab al I‟tiqod „ala Madzhabis Salaf Ahlis Sunnah wal Jamaah.” HR Ahmad. atau Engkau turunkan Nama itu dalam kitab-Mu. sehingga sifat-sifat Alloh sebenarnya tidak tebatas pada 99 saja. Kedua. Al Hafidz Al Bayhaqi berkata: “Sabda Nabi saw. pelipur laraku. Kedua.: „Sesungguhnya Alloh memilki 99 Nama‟. Sehingga berdasarkan hadits tersebut nama-nama Alloh tidak terbatas hanya 99. atau Engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhluk-Mu. dan penghapus dukaku. yaitu sifatsifat yang ada pada Dzat Alloh swt. . sesungguhnya aku hamba-Mu … Aku memohon dengan (perantara) setiap Nama yang Engkau miliki. para Ulama Ahlus Sunah wal Jamaah sebenarnya tidak membatasi sifat-sifat kesempurnaan Alloh dalam dua puluh sifat. dan atau hanya Engkau saja yang mengetahui-Nya secara ghaib. Al Hafidz Ibn Hibban menilainya Shohih dalam Shohihnya. apalagi dua puluh.Demikian adalaha keyakinan yang paling mendasar yang harus tertanam di dalam hati setiap Muslim. bahkan setiap sifat keagungan dan kesempurnaan adalah wajib dimilki Alloh. Nabi hanya bermaksud –wallohu a‟lam – bahwa barangsiapa yang memenuhi pesan-pesan 99 nama tersebut akan dijamin masuk surga. Hadits tersebut di atas menjelaskan bahwa diantara nama-nama Alloh yang telah dijelaskan dalam Al Quran ada yang diketahui oleh sebagian hamba-Nya dan ada yang diketahui oleh Alloh swt. cahaya mataku. Al Hakim dalam al Mustadrak. baik Engkau namakan Dzat-Mu dengan-Nya. tidak menafikan nama-nama selainnya. menjadi dua. At Thabrani dalam al Mu‟jam al Kabir. jadikanlah al Quran sebagai taman hatiku. Ketiga. yaitu sifat-sifat Alloh yang terdapat dalam al asma al husna. saja.

Maka dengan memahami sifat dua puluh tersebut iman seseorang akan terbentengi dari keyakinan- . Kelima. yaitu syarat mutlak ke-Tuhanan Alloh. Hal tersebut berbeda dengan shifat al af‟al. dan dalil aqli. al Mumit. al Muhyi. dari sekian banyak shifat al Dzat yang ada. al Dhar (Maha Memberi Bahaya) dan an Nafi‟ (Maha Memberi Manfaat). Di samping itu. Sebagaimana dinukil dari Kitab Tabsith al „Aqaid al Islamiyah karya Syekh Hasan Ayub. sifat dua puluh tersebut dianggap cukup dalam membentengi aqidah seseorang dari pemahaman yang keliru tentang Alloh swt. Sebagaimana dikutip dari kitab al I‟tiqod „ala Madzhabis Salaf Ahlis Sunnah wal Jamaah karya Al Hafidz al Bayhaqi. Ketika Alloh memilki salah satu di antara shifat al af‟al. Perbedaan antara keduanya. al Mu‟thi (Maha Pemberi) dan al Mani‟ (Maha Pencegah). kitab Ushul al Din karya Syekh Abu Manshur Abdul Qahir Al Baghdadi (penulis kitab al Farq bayna al Firaq). dan lain-lain. sehingga ketika shifat al Dzat ini wajib bagi Alloh. al Mani‟. sifat dua puluh dianggap cukup dalam mengantarkan pada keyakinan bahwa Alloh memilki segala sifat kesempurnaan dan Maha Suci dari segala sifat kekurangan. al Khaliq. aliran-aliran sempalan menyifati Alloh dengan sifat makhluk yang dapat menodai Kemahasempurnaan dan Kesucian Alloh. ulama mengatakan bahwa shifat al af‟al itu baqa‟ (tidak berakhiran) bagi Alloh. shifat al Dzat merupakan sifat-sifat yang menjadi syarath al Uluhiyyah. Al Hadits.shifat al af‟al. dan lain-lain. yaitu sifat-sifat yang sebenarnya adalah perbuatan Alloh swt. Di samping substansi sebagian besar shifat al Dzat yang ada sudah ter-cover dalam sifat dua puluh tersebut yang ditetapkan berdasarkan dalil Al Quran. Keempat. al Mu‟thi. seperti al Razzaq. Sebagaimana diketahui. maka kebalikan dari sifat tersebut tidak mustahil bagi Alloh. Dari sini Ulama menetapkan bahwa shifat al Dzat ini bersifat azal (tidak ada permulaan) dan baqa‟ (tidak berakhiran) bagi Alloh. maka kebalikan dari sifat tersebut adalah mustahil bagi Alloh. namun tidak azal (ada permulaan). seperti al Muhyi (Maha Menghidupkan) dan al Mumit (Maha Mematikan).

Benda Katsif: sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia. ii. benda-benda padat dan lain sebagainya.keyakinan yang keliru tentang Alloh. Kemudian benda terbagi menjadi dua. maka ia adalah makhluk yang membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam dimensi tersebut. bukan merupakan al Jawhar al Fard. turun. yaitu benda yang tidak dapat terbagi lagi karena telah mencapai batas terkecil (al Jawhar al Fard). angin dan sebagainya. Syarh al Aqidah al Nasafiyah). Benda Lathif: sesuatu yang tidak dapat dipegang oleh tangan. karena seandainya Allah mempunyai tempat dan arah. bersemayam. seperti cahaya. maka hal ini akan ditolak dengan salah satu sifat salbiyyah yang wajib bagi Alloh. Sedangkan sesuatu yang demikian. Adapun sifat-sifat benda adalah seperti bergerak. berada di tempat dan arah. lebar dan kedalaman). Allah Bukan Benda Ulama Ahlussunnah menyatakan bahwa alam (makhluk Allah) terbagi atas dua bagian. Seperti. maka akan banyak yang serupa dengan-Nya sebab dengan demikian berarti ia memiliki dimensi (panjang. ketika Mujassimah mengatakan bahwa Alloh bertempat di „Arsy. ruh. yaitu sifat qiyamuhu bi nafsihi (Alloh wajib mandiri). i. berubah. naik dan sebagainya. Ayat tersebut cukup untuk dijadikan sebagai dalil bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah. dan tidak ada sesuatupun yang menyerupaiNya”. Allah ta‟ala berfirman: “Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya (baik dari satu segi maupun semua segi). tanah. (QS As Syura: 11) Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah swt. Dan Dia tidak boleh disifati dengan apapun dari sifat-sifat benda. . juga bukan benda Lathif atau benda Katsif. diam. duduk. tidak menyerupai makhlukNya. Benda yang terakhir ini terbagi menjadi dua macam. dan seterusnya. (al Imam Sa‟duddin at Taftazani. 2. yaitu benda („ain) dan sifat benda („aradl). dan benda yang dapat terbagi menjadi bagian-bagian (jisim). kegelapan.

manusia. menempel. Rasulullah saw. Dan barang siapa yang menyifati Allah dengan salah satu dari sifat-sifat manusia seperti yang tersebut di atas atau semacamnya ia telah terjerumus dalam kekufuran. tidak ada sesuatu (selain-Nya) bersama-Nya. berbicara dengan huruf. Begitu juga orang yang meyakini Hulul dan Wahdah al Wujud telah menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. berubah. berada pada satu tempat dan arah. diam. naik. yakni tetap ada tanpa tempat dan arah. berpisah. Maka berarti Allah ada sebelum terciptanya tempat dan arah.Nya”.” Makna hadits dan atsar (maqalah Sahabat) ini adalah bahwa Allah ada pada azal (keberadaan tanpa permulaan). karena berubah adalah ciri dari sesuatu yang baru (makhluk). jin. maka Ia tidak membutuhkan kepada keduanya dan Ia tidak berubah dari semula. turun. Al Bayhaqi. berkata –sebagaimana dinukil dalam kitab al Farq bayna al Firaq– : “Alloh swt. Dan keberadaan Alloh sekarang seperti keberadaan-Nya sebelum adanya tempat. duduk. suara atau semacamnya. „Arsy. Maka orang yang mengatakan bahwa bahasa Arab atau bahasa-bahasa selain bahasa Arab adalah bahasa Allah atau mengatakan bahwa kalam Allah yang azali (tidak mempunyai permulaan) dengan huruf. Di antara sifat-sifat manusia adalah bergerak. Pada azal belum ada angin. . bersabda: “Allah ada pada azal (keberadaan tanpa permulaan) dan belum ada sesuatupun selain. itu ada sebelum adanya tempat. mempunyai jarak. dan Ibn Al Jarud. suara dan bahasa dan sebagainya. waktu. dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. tempat dan arah. bersemayam. cahaya. berikut ini menjawabnya. Al Imam ath-Thahawi juga mengatakan: “Barangsiapa menyifati Allah dengan salah satu sifat manusia maka ia telah kafir“. malaikat.Mungkin akan timbul pertanyaan. HR Al Bukhari [2953]. Amirul Mu‟minin Sayyidina Ali kw. apakah akal dapat menerima terhadap keberadaan sesuatu tanpa arah dan tempat? Cukuplah hadits Rasulullah saw. langit. kegelapan.

belakang). Pernyataan Imam Thahawi Dalam Idzhar al Aqidah as Sunniyah bi Syarh al Aqidah Thahawiyah disebutkan: “Maha suci Alloh dari batas-batas (bentuk kecil maupun besar. yaitu Allah tidak menyerupai makhlukmakhluk-Nya. anggota badan yang besar (seperti tangan. depan. Allah Ada Tanpa Tempat dan Arah Allah swt.” As Syuro: 11. Sifat ini termasuk sifat salbiyah. hidung.3. bawah. seperti manusia. baik benda yang ada di atas maupun yang di bawah (tidak memiliki arah. naik ke atas untuk bertemu dengan- .). Sehingga mustahil bagi Alloh menyerupai makhluk yang memiliki roh.). sehingga Alloh tidak memiliki ukuran sama sekali). tidak seperti makhluk-Nya yang diliputi enam arah penjuru tersebut. lidah. Al Imam Abu al Hasan al Asy‟ari ra.” Perkataan al Imam Abu Ja‟far ath-Thahawi di atas merupakan Ijma‟ (konsensus) para sahabat dan Salaf (orang-orang yang hidup pada tiga abad pertama hijriyah). dan segala sesuatu selain Alloh. Allah juga mustahil menyerupai benda padat. yaitu sifat yang menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. dll. Diambil dalil dari perkataan tersebut bahwasanya bukanlah maksud dari mi‟raj bahwa Allah berada di arah atas lalu Nabi Muhammad saw. Ayat ini adalah ayat yang paling jelas dan tegas dalam al Quran yang menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak menyerupai makhluk-Nya dari aspek apapun sehingga Alloh tidak butuh pada tempat yang menjadi tempat-Nya dan tidak pula arah yang menentukan-Nya.) maupun anggota badan yang kecil (seperti mulut.berfirman: “Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. berkata: “Sesungguhnya Allah ada tanpa tempat”. kanan. Dia tidak diliputi oleh satu maupun enam arah penjuru (atas. red. dll. Diriwayatkan oleh al Bayhaqi dalam al Asma wa ash-Shifat. wajah. kiri. batas akhir. Ayat tersebut di atas juga menjadi dalil bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah memiliki sifat mukholafat lil hawadits. sisi-sisi. malaikat. jin. i.

Al Imam Abu Hanifah ra.. melainkan yang mendekat kepada Nabi Muhammad saw. melainkan maksud mi‟raj adalah memuliakan Rasulullah saw.Suyuthi dalam karyanya al Hawi lil Fatawi dan lainnya. Dia ada sebelum menciptakan makhluk. ii. Dan Dia pencipta segala sesuatu”. Syekh Abdul Qadir al Jilani. juga para panutan kita ahli tasawwuf sejati seperti al Imam al Junaid al Baghdadi. Juga tidak boleh berkeyakinan bahwa Allah mendekat kepada Nabi Muhammad saw..Nya. Perkataan al Imam at-Thahawi tersebut juga merupakan bantahan terhadap pengikut paham Wahdah al Wujud yang berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan makhluk-Nya atau pengikut paham Hulul yang berkeyakinan bahwa Allah menempati makhluk-Nya. di saat mi‟raj adalah Jibril as. sebagaimana diriwayatkan oleh al Imam al Bukhari dan lainnya dari asSayyidah „Aisyah ra. Dan ini adalah kekufuran berdasarkan Ijma‟ (konsensus) kaum muslimin sebagaimana dikatakan oleh al Imam as. makhluk. dan memperlihatkan kepadanya keajaiban makhluk Allah sebagaimana dijelaskan dalam al Qur‟an surat al Isra: 1. dalam kitabnya al Washiyyah berkata yang maknanya: “Bahwa penduduk surga melihat Allah ta‟ala adalah perkara yang haqq (pasti terjadi) tanpa (Allah) disifati dengan sifat-sifat benda. Penegasan Imam Abu Hanifah Al Imam Abu Hanifah dalam kitabnya al Fiqh al Absath berkata: “Allah ta‟ala ada pada azal (keberadaan tanpa permulaan) dan belum ada tempat. Dia ada dan belum ada tempat. maka wajib dijauhi kitab Mi‟raj Ibnu „Abbas dan Tanwir al Miqbas min Tafsir Ibnu „Abbas karena keduanya adalah kebohongan belaka yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. tanpa menyerupai makhlukNya dan tanpa (Allah) berada di suatu arah”. dan sesuatu. al Imam Ahmad ar-Rifa‟i. Ini adalah penegasan al Imam Abu . mereka selalu memperingatkan masyarakat akan orang-orang yang berdusta sebagai pengikut tarekat tasawwuf dan meyakini aqidah Wahdah al Wujud dan Hulul. dan semua Imam tasawwuf sejati. sehingga jarak antara keduanya dua hasta atau lebih dekat.

„Di mana Dia ?‟. kanan dan kiri. Al Imam Al Bayhaqi dalam kitabnya al Asma wa ash Shifat mengatakan: “Sebagian sahabat kami dalam menafikan tempat bagi Allah mengambil dalil dari sabda Rasulullah saw. depan dan belakang. begitu pula akal akan menerima wujud-Nya tanpa tempat dan arah setelah terciptanya tempat dan arah. HR Muslim [4888] dan lainnya. Jika tidak ada sesuatu di atas-Nya dan tidak ada sesuatu di bawah-Nya berarti Dia tidak bertempat. Hal ini bukanlah penafian atas adanya Allah. ada tanpa tempat” Karenanya tidak boleh dikatakan Allah ada di satu tempat atau di mana-mana. . Al Imam Ali kw. Dia ada tanpa tempat”. bahwa beliau menafikan arah dari Allah swt.: “Sesungguhnya Allah menciptakan „Arsy (makhluk Allah yang paling besar) untuk menampakkan kekuasaan-Nya bukan untuk menjadikannya tempat bagi Dzat-Nya” (Abu Manshur al Baghdadi dalam kitab al Farq bayna al Firaq). tidak ada bagi-Nya sebelum dan sesudah. tidak ada sesuatu di atas-Mu dan Engkaulah al Bathin (yang tidak dapat dibayangkan) tidak ada sesuatu di bawah-Mu“.Hanifah ra. keseluruhan dan bagian-bagian. tidak boleh dikatakan „Kapan ada-Nya?‟. Tidak Boleh Dikatakan Allah Ada di Atas „Arsy atau Ada Dimana-mana Atsar Sayyidina Ali bin Abi Thalib kw.: “Allah ada (pada azal) dan belum ada tempat dan Dia(Allah) sekarang (setelah menciptakan tempat) tetap seperti semula. atau „Bagaimana Dia ?‟. dan ini menjelaskan kepada kita bahwa ulama salaf mensucikan Allah dari tempat dan arah. 4. atas dan bawah. Maka sebagaimana dapat diterima oleh akal. adanya Allah tanpa tempat dan arah sebelum terciptanya tempat dan arah. Al Imam Fakhruddin ibn „Asakir dalam Risalah Aqidah-nya mengatakan : “Allah ada sebelum ciptaan.: “Engkau azh-Zhahir (yang segala sesuatu menunjukkan akan adaNya). sehingga tidak boleh dikatakan Allah ada di atas „Arsy.

dan kayfa (sifatsifat makhluk) adalah mustahil bagi-Nya” (Diriwayatkan oleh al Bayhaqi dalam al Asma‟ wa ash-Shifat). Akan tetapi karena langit adalah kiblat berdoa dan merupakan tempat turunnya rahmat dan barakah. berkata: “‟Ar-Rahman „ala al „Arsy istawa‟ sebagaimana Allah mensifati Dzat (hakekat)-Nya dan tidak boleh dikatakan bagaimana. Sedangkan pengertian al hadd (batasan) menurut mereka adalah bentuk baik kecil maupun besar. Perkataan al Imam al Asy‟ari ini dinukil oleh al Imam Ibnu Furak dalam karyanya al Mujarrad. hal ini tidak menandakan bahwa Allah berada di arah langit. al Imam an-Nawawi dalam kitabnya Syarh Shahih Muslim. bersemayam di atas Arsy. berada di suatu tempat dan arah. al Imam al Ghazali dalam kitabnya Ihya „Ulum ad-Din. Allah Maha Suci dari Hadd (Batasan) Menurut ulama tauhid yang dimaksud al mahdud (sesuatu yang berukuran) adalah segala sesuatu yang memiliki bentuk baik kecil maupun besar. Hal ini tidak berarti bahwa Allah berada di dalamnya.Al Imam Malik ra. Maksud perkataan al Imam Malik tersebut. Sebagaimana apabila seseorang ketika melakukan shalat ia menghadap Ka‟bah. akan tetapi karena Ka‟bah adalah kiblat shalat. Sedangkan ketika seseorang menengadahkan kedua tangannya ke arah langit ketika berdoa. al Imam Taqiyy ad-Din as-Subki dalam kitab as-Sayf ash-Shaqil dan masih banyak lagi. 5. Syekh Abdul Wahhab asy-Sya‟rani dalam kitabnya al Yawaqiit wal Jawaahir menukil perkataan Syekh Ali al Khawwash: “Tidak boleh dikatakan bahwa Allah ada di mana-mana“. Penjelasan seperti ini dituturkan oleh para ulama Ahlussunnah Wal Jama‟ah seperti al Imam al Mutawalli dalam kitabnya al Ghun-yah. Al Imam Abu Hasan al Asyari mengatakan: “Tidak boleh dikatakan bahwa Allah Ta‟ala di satu tempat atau di semua tempat”. dan sebagainya. Sedangkan riwayat yang mengatakan wa al Kayf Majhul adalah tidak benar dan Imam Malik tidak pernah mengatakannya. bahwa Allah Maha Suci dari semua sifat benda seperti duduk. Adz- .

hal ini jelas sekali.Dzarrah (sesuatu yang terlihat dalam cahaya matahari yang masuk melalui jendela) mempunyai ukuran demikian juga „Arsy. Al Imam Sayyidina Ali kw. (Diriwayatkan . itu adalah tempatnya. karenanya ulama Ahlussunnah Wal Jama‟ah mengatakan: “Allah ada tanpa tempat dan arah serta tidak mempunyai ukuran. Sedangkan Allah bukanlah benda dan tidak disifati dengan sifatsifat benda. penjelasannya adalah bahwa ruang kosong yang diisi oleh benda lathif. Al Imam Ali Zainal Abidin as Sajjad bin al Husain bin Ali bin Abi Thalib (cicit Rasulullah saw.) berkata : “Engkaulah Allah yang tidak diliputi tempat”. berkata yang maknanya: “Barang siapa beranggapan (berkeyakinan) bahwa Tuhan kita berukuran maka ia tidak mengetahui Tuhan yang wajib disembah (belum beriman kepada-Nya)” . berpisah dan tidak berlaku jarak antara Allah dan makhluk-Nya karena Allah bukan benda dan Allah ada tanpa arah. Allah Maha suci dari sifat berkumpul. Beliau juga berkata: “Engkaulah Allah yang Maha suci dari hadd (benda. kecil ataupun besar memiliki tempat dan arah serta ukuran. kegelapan dan angin masingmasing mempunyai ukuran. besar maupun kecil”. (Diriwayatkan oleh Abu Nu‟aym dalam Hilyah al Auliya‟ I/72). Maksud perkataan Sayyidina Ali tersebut adalah sesungguhnya berkeyakinan bahwa Allah adalah benda yang kecil atau berkeyakinan bahwa Dia memiliki bentuk yang meluas tidak berpenghabisan merupakan kekufuran. Semua bentuk baik Lathif maupun Katsif. Juga tidak boleh dikatakan tentang Allah bahwa tidak ada yang mengetahui tempat-Nya kecuali Dia. dan mengenai benda lathif bahwa ia mempunyai tempat. Adapun tentang benda Katsif bahwa ia mempunyai tempat. menempel. bentuk. cahaya. Karena definisi tempat adalah ruang kosong yang diisi oleh suatu benda. dan ukuran)” Beliau juga berkata : “Maha suci Engkau yang tidak bisa diraba maupun disentuh”. Karena sesuatu yang memiliki tempat dan arah pastilah benda. yakni bahwa Allah tidak menyentuh sesuatupun dari makhluk-Nya dan Dia tidak disentuh oleh sesuatupun dari makhluk-Nya karena Allah bukan benda.

salah seorang murid terkemuka al Imam Malik ra. keturunan Rasulullah). 6. berkata : “Barangsiapa yang mengatakan saya tidak tahu apakah Allah berada di langit ataukah berada di bumi maka dia telah kafir”.(orang yang meniadakan Allah). Diriwayatkan oleh al Maturidi dan lainnya. Hal ini juga sebagai bantahan terhadap orang yang berkeyakinan Wahdatul Wujud dan Hulul. Dzat Allah Tidak Bisa Dibayangkan Al Imam asy-Syafi‟i ra. dan barang siapa yang . berkata: “Apapun yang terlintas dalam benakmu (tentang Allah) maka Allah tidak menyerupai itu (sesuatu yang terlintas dalam benak)” Diriwayatkan oleh Abu al Fadll at-Tamimi dan al Khathib al Baghdadi. dan al Imam Tsauban ibn Ibrahim Dzu an Nun al Mishri. Al Imam Syekh al „Izz ibn „Abd as-Salam asy-Syafi‟i dalam kitabnya Hall ar-Rumuz menjelaskan maksud Imam Abu Hanifah. 7. beliau mengatakan : “Karena perkataan ini memberikan persangkaan bahwa Allah bertempat. Bantahan Ahlussunnah terhadap Keyakinan Tasybih dan Tajsim Al Imam Abu Hanifah ra. berkata: “Barang siapa yang berusaha untuk mengetahui pengatur-Nya (Allah) hingga meyakini bahwa yang ia bayangkan dalam benaknya adalah Allah. Diriwayatkan oleh al Bayhaqi dan lainnya. Al Imam Ahmad ibn Hanbal ra.oleh al Hafizh az-Zabidi dalam al Ithaf dengan rangkaian sanad muttashil mutasalsil yang kesemua perawinya adalah Ahlul Bayt. Dan jika dia berhenti pada keyakinan bahwa tidak ada Tuhan (yang mengaturnya) maka dia adalah mu‟aththil -atheis. muslim“. kafir. maka dia adalah musyabbih (orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya). Dan jika berhenti pada keyakinan bahwa pasti ada pencipta yang menciptakannya dan tidak menyerupainya serta mengakui bahwa dia tidak akan bisa membayangkan-Nya maka dialah muwahhid (orang yang mentauhidkan Allah).

alangkah beraninya mereka menentang Allah yang berfirman tentang Dzat-Nya: “Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 597 H) mengatakan dalam kitabnya Daf‟u Syubah at-Tasybih: “Sesungguhnya orang yang mensifati Allah dengan tempat dan arah maka ia adalah Musyabbih (orang yang menyerupakan Allah dengan MakhlukNya) dan Mujassim (orang yang meyakini bahwa Allah adalah jisim: benda) yang tidak mengetahui sifat Allah”.” Ayat ini jelas membantah kedua golongan tersebut”. . Ahmad dan Abu Hanifah ra. Malik. mereka pantas dengan predikat tersebut (kekufuran)“. Al Hafizh Ibnu Hajar al „Asqalani (W. Juga dalam kitab Kifayah al Akhyar karya al Imam Taqiyyuddin al Hushni dikatakan sebagai berikut: “… hanya saja an-Nawawi menyatakan dalam bab Shifat ash-Shalat dari kitab Syarh al Muhadzdzab bahwa Mujassimah adalah kafir. Al Imam al Hafizh Ibn al Jawzi (W. Syekh Ibn Hajar al Haytsami dalam al Minhaj al Qawim mengatakan: “Ketahuilah bahwasanya al Qarafi dan lainnya meriwayatkan perkataan asy-Syafi‟i.menyangka bahwa Allah bertempat maka ia adalah musyabbih (orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya)“. Dalam kitab al Fatawa al Hindiyyah tertulis sebagai berikut: “Adalah kafir orang yang menetapkan tempat bagi Allah ta‟ala “. mengenai pengkafiran mereka terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Allah di suatu arah dan dia adalah benda. 852 H) dalam Fath al Bari Syarh Shahih al Bukhari mengatakan : “Sesungguhnya kaum Musyabbihah dan Mujassimah adalah mereka yang mensifati Allah dengan tempat padahal Allah maha suci dari tempat”. Saya (al Hushni) berkata: “Inilah kebenaran yang tidak dibenarkan selainnya. Semoga Allah memerangi golongan Mujassimah dan Mu‟aththilah (golongan yang menafikan sifat-sifat Allah). karena tajsim (menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya dan meyakini bahwa Allah adalah jisim/benda) jelas menyalahi al Quran.

” QS Ali Imran: 7. yang dalam bahasa arab mempunyai lebih dari satu arti dan tidak boleh diambil secara zhahirnya.Zarkasyi. tidak mengetahui Tuhannya“. Di antarnya ada ayat-ayat yang Muhkamat. semuanya dari sisi Tuhan kami. Al Imam Abu al Hasan al Asy‟ari dalam karyanya an-Nawadir mengatakan : “Barang siapa yang berkeyakinan bahwa Allah adalah benda maka ia telah kafir. dan yang lain (ayat-ayat) Mutasyabihat. Dinukil oleh Badr adDin az. Ayat Muhkamat dan Mutasyabihat “Dialah yang menurunkan al Kitab (al Quran) kepadamu. Mutasyabihat artinya nash-nash al Qur‟an dan hadits Nabi Muhammad saw. dapat dipahami dengan mudah. mengatakan: “Barang siapa yang mengatakan Allah adalah benda. tidak seperti benda-benda maka ia telah kafir“.Al Imam Ahmad ibn Hanbal ra. D.‟ Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: „Kami beriman kepada ayat-ayat mutsyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang Mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta‟wilnya. yakni ayat-ayat yang . karena hal tersebut mengantarkan kepada tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya). seorang ahli hadits dan fiqh bermadzhab Syafi‟i dalam kitab Tasynif al Masami‟ dari pengarang kitab al Khishal dari kalangan pengikut madzhab Hanbali dari al Imam Ahmad ibn Hanbal. Ayat Muhkamat adalah ayat-ayat yang terang dan jelas maksudnya. Ayat di atas menerangkan bahwa di antara isi al Quran terdapat ayat-ayat yang Muhkamat dan Mutasyabihat. Sedangkan ayat Mutasyabihat adalah ayat yang tidak jelas maksudnya. akan tetapi wajib dikembalikan maknanya sebagaimana perintah Allah dalam al Qur‟an pada ayat-ayat yang Muhkamat. padahal tidak ada yang mengetahui ta‟wilnya melainkan Alloh. itulah pokok-pokok isi al Quran.

surat Thaha: 5: “Ar Rahmanu „ala „arsyi istawa”. Ayat Istiwa‟ Di antara ayat-ayat Mutasyabihat yang tidak boleh diambil secara zhahirnya adalah firman Allah swt. Kemudian kata istawa sendiri dalam bahasa Arab memiliki 15 makna. Ayat Mutasyabihat dibagi menjadi dua. Juga tidak boleh dikatakan bahwa Allah duduk tidak seperti duduk kita atau bersemayam tidak seperti bersemayamnya kita. Seperti maksud dari al istiwa‟ dalam ayat: ”Ar Rahmanu „ala al „arsyi istawa”. ayat Mutasyabihat yang hanya Alloh yang mengetahui maksudnya. Pertama. seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan hal yang ghaib. Ayat ini tidak boleh ditafsirkan bahwa Allah duduk (jalasa) atau bersemayam atau berada di atas „Arsy dengan jarak atau bersentuhan dengannya. QS Thaha: 5. bukan bersemayam. Para ulama ar rasikhun fil „ilm menafsirkan istawa di atas dengan „menguasai‟ (al Qahr). al Imam al Mujtahid Taqiyyuddin as-Subki dan al Hafizh Ibnu Hajar dan lainnya. sesudah menyelidikinya secara mendalam. maka tidak boleh menerjemahkan kata istawa ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa lainnya karena kata istawa mempunyai 15 makna dan tidak mempunyai padan kata (sinonim) yang mewakili 15 makna . yang Mutasyabihat sebab hal ini merupakan salah satu pangkal kekufuran”. karena duduk dan bersemayam termasuk sifat khusus benda sebagaimana yang dikatakan oleh al Hafizh al Bayhaqi.mempunyai satu makna dalam bahasa Arab. yaitu makna bahwa Allah tidak menyerupai segala sesuatu dari makhluk-Nya. Berdasarkan ini. ayat Mutasyabihat yang dapat diketahui oleh orang-orang yang mendalam ilmunya (ar rasikhun fil „ilm). Kedua. Karena itu kata istawa tersebut harus ditafsirkan dengan makna yang layak bagi Allah dan selaras dengan ayat-ayat Muhkamat. sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Abdulloh al Harari dalam al Syarh al Qawim fi Hall Alfadz al Shirath al Mustaqim. Al Imam Ahmad ar-Rifa‟i dalam al Burhan al Muayyad berkata: “Jagalah aqidah kamu sekalian dari berpegang kepada zhahir ayat al Qur‟an dan hadits Nabi Muhammad saw.

Kalangan yang mentakwil istawa‟ dengan qahara adalah para ulama Ahlussunnah Wal Jama‟ah. Allah menyebut „arsy secara khusus karena ia adalah makhluk Allah yang paling besar bentuknya. al Ghazali asy-Syafi‟i dalam al Ihya. jin. . Yang diperbolehkan adalah menerjemahkan maknanya. az-Zajjaj. Dan Allah menamakan dzat-Nya al Qahir dan al Qahhar dan kaum muslimin menamakan anak-anak mereka „Abdul Qahir dan „Abdul Qahhar. Tidak seorangpun dari umat Islam yang menamakan anaknya „Abdul Jalis (al jalis adalah nama bagi yang duduk). seorang pakar bahasa Arab dalam kitabnya Isytiqaq Asma Allah. al Imam Abu Manshur al Maturidi al Hanafi dalam kitabnya Ta‟wilat Ahlussunnah Wal Jama‟ah. Syekh Muhammad Nawawi Azmatkhan al Jawi al Indonesi asy-Syafi‟I dalam kitabnya at-Tafsir al Munir. al Imam Abu „Amr ibn al Hajib al Maliki dalam al Amaali an-Nahwiyyah. Penafsiran di atas tidak berarti bahwa Allah sebelum itu tidak menguasai „arsy kemudian menguasainya. Dalam ayat ini. dan masih banyak lagi yang lainnya. Di antaranya adalah al Imam „Abdullah ibn Yahya ibn al Mubarak dalam kitabnya Gharib al Qur‟an wa Tafsiruhu. makna kata istawa dalam ayat tersebut adalah qahara (menundukkan atau menguasai).tersebut. mengatakan: “Sesungguhnya Allah menciptakan „Arsy untuk menampakkan kekuasaan-Nya bukan untuk menjadikannya tempat bagi Dzat-Nya”. Karena duduk adalah sifat yang sama-sama dimiliki oleh manusia. karena al Qahr adalah sifat Allah yang azali (tidak mempunyai permulaan) sedangkan „arsy adalah merupakan makhluk yang baru (yang mempunyai permulaan). Al Imam Ali ra. al Hafizh Ibn al Jawzi al Hanbali dalam kitabnya Daf‟u Syubah at-Tasybih. hewan dan malaikat. Karena al Qahr adalah merupakan sifat pujian bagi Allah. Syekh Muhammad Mahfuzh at-Termasi al Indonesi asy-Syafi‟i dalam Mawhibah dzi al Fadll. Maka ayat tersebut di atas (surat Thaha: 5) boleh ditafsirkan dengan qahara (menundukkan dan menguasai) yakni Allah menguasai „Arsy sebagaimana Dia menguasai semua makhluk-Nya.

“Dan ja-a Tuhanmu. namun mencukupkan diri dengan penetapan sifat-sifat yang telah Alloh tetapkan bagi Dzat-Nya. Riwayat yang Sahih dari Imam Malik tentang Ayat Istiwa‟ Al Imam Malik ditanya mengenai ayat tersebut di atas. Hal ini dilakukan dengan metode ta‟wil ijmali terhadap teks-teks tersebut dan menyerahkan pengetahuan maksud yang sebenarnya kepada Alloh swt. Pertama. dan hadits . serta menyucikan Alloh dari kekurangan dan penyerupaan terhadap hal-hal yang baru.i. iii. yaitu tidak melakukan penafsiran apapun terhadap teks-teks tersebut. Oleh karena itu. ii. Diriwayatkan oleh al Hafizh al Bayhaqi dalam kitabnya al Asma wa ash-Shifat. Jika ayat-ayat tersebut diartikan literal.” QS al Fajr: 22. Maksud perkataan al Imam Malik tersebut. bersemayam dan sebagainya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki dua pandangan.” QS Thaha: 5. bahwa Allah Maha Suci dari semua sifat benda seperti duduk. Penegasan Imam Syafi‟i tentang Orang yang Berkeyakinan Allah duduk di atas „Arsy Ibn al Mu‟allim al Qurasyi menyebutkan dalam karyanya Najm al Muhtadi menukil perkataan al Imam al Qadli Najm ad-Din dalam kitabnya Kifayah an-Nabih fi Syarh at-Tanbih bahwa ia menukil dari al Qadli Husayn bahwa al Imam asy-Syafi‟I menyatakan kekufuran orang yang meyakini bahwa Allah duduk di atas „arsy dan tidak boleh shalat (makmum) di belakangnya. metode tafwidh/ta‟wil ijmali yang diikuti mayoritas ulama salaf.. Dengan tafwidh ini. ulama mengartikan teks: “Tuhan yang Maha Pemurah beristawa di atas „Arsy. Ulama Ahlussunnah yang Menta‟wil Istiwa‟ Diantara ayat Mutasyabihat dalam Al Quran ada ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Alloh. Sedangkan riwayat yang mengatakan wal Kayf Majhul adalah tidak benar. maka akan menimbulkan pengertian bahwa Alloh memiliki sifat-sifat kekurangan dan menyerupai makhlukNya. kemudian beliau menjawab: “Dan tidak boleh dikatakan bagaimana dan al kayf /bagaimana (sifat-sifat benda) mustahil bagi Allah”.

Ulama salaf berpandangan bahwa makna istiwa‟ . Artinya ayat dan hadits seperti itu harus diterima secara harfiah dan tidak dipalingkan dari makna harfiahnya. dan tidak mengandung penyerupaan sifat-sifat Alloh dengan sifat-sifat makhluk-Nya. Dan tidak pula mengartikan “datang” (ja-a) dan “turun” (yanzilu)-nya Tuhan dalam ayat dan hadits tersebut dengan datang dan turun layaknya makhluk yang berpindah dan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain.Shohih Bukhori: “Yanzilu Tuhan kami tabaroka wa ta‟ala ke langit dunia ketika waktu tinggal sepertiga malam yang terakhir…. dan lain-lain. Ali Imran: 73 dengan „kekuatan dan kedermawanan‟. Kedua. Mereka beranggapan bahwa Allah benar-benar turun. dengan tidak mengartikan istawa(istiwa‟) dalam ayat tersebut dengan „bersemayam‟ dan „bertempat di atas Arsy‟.” Kaum mujassimah berkata bahwa ayat dan hadits seperti itu tidak memerlukan ta‟wil. dan itulah penyerupaan. Dalam mengartikan istiwa‟ dalam ayat di atas dengan „kekuasaan Alloh‟. maka mereka telah .”. Kaum Mujassimah mempermanis komentarnya dengan katakata: “Namun turunnya Allah tidak seperti turunnya manusia”. “datang”. kaum Mujassimah mempermanisnya dengan kata-kata: “Namun tangan Allah tidak seperti tangan manusia. secara harfiah.” Jadi mereka beranggapan bahwa Allah benar-benar mempunyai tangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Abdulloh al Harari dalam kitabnya al Maqalat al Sunniyah fi Kasyf Dhalalat Ibn Taymiyah. metode ta‟wil yang diikuti oleh mayoritas Ulama Khalaf dan sebagian Ulama Salaf. dan “turun” dalam teks tersebut memiliki makna tersendiri yang hanya diketahi oleh Alloh swt. Adapun katakata dibelakangnya hanyalah pemanis untuk mengecoh umat. Dalam mengomentari ayat tersebut. menafsirkan tangan dalam S. Metode ta‟wil adalah mengalihkan pengertian teks-teks yang Mutasyabihat tersebut dari makna literalnya dan meletakkan maksud-maksudnya dalam satu bingkai pengertian yang sejalan dan seiring dengan teks-teks lain yang Muhkamat yang memastikan kesucian Alloh dari keserupaan dengan makhluk-Nya.

teks yang berkaitan dengan furu‟ (cabang/ranting) yang sebagian besar memang dita‟wil. karya Syekh Abdulloh al Harari. kelompok yang berpandangan bahwa teks-teks tersebut boleh dita‟wil. Kedua. dan hal ini tidak diperselisihkan oleh kalangan ulama‟. Para pakar berbeda pendapat mengenai bagian kedua ini menjadi tiga bagian. dan tidak boleh melakukan ta‟wil apapun terhadapnya. Demikian sebagaimana dinukil dari kitab Al Maqalat al Sunniyah fi Kasyf Dhalalat Ibn Taymiyah. kelompok yang berpendapat bahwa teks-teks tersebut tidak boleh dita‟wil. Kedua pendapat ini tidak berpegang pada arti literal ayat al Quran dan Hadits tersebut. Perlu ditegaskan. karena ayat ini kedudukannya Muhkamat. Ayat dalam surat as Syuro: 11: “Tiada sesuatupun yang serupa dengan Dia” menegaskan kesucian Alloh yang bersifat mutlak dari menyerupai apapun. yaitu menyucikan Alloh dari keserupaan dengan makhluk-Nya. teks-teks yang berkaitan dengan ushul (pokok-pokok agama) seperti aqidah.menjisimkan Allah. adapun kata-kata dibelakangnya hanyalah pemanis untuk mengecoh umat. Legalitas Tafwidh dan Ta‟wil Al Imam Muhammad bin Ali as Syaukani berkata dalam kitabnya Irsyad al Fuhul ala Tahqiq al Haqq min „Ilm al Ushul: “Bagian kedua. karena firman Alloh: „tidak ada yang mengetahui ta‟wilnya melainkan Alloh. Pertama. dan sifat-sifat Alloh swt. yaitu ada dua bagian.‟ Ibn Burhan berkata. Antara pendapat salaf dan khalaf memilki persamaan yang bersifat prinsip. sehingga ayat-ayat dan hadits-hadits lain yang Mutasyabihat dan mengesankan Alloh menyerupai makhluk-Nya harus dikembalikan maksudnya terhadap ayat sebelas surat As Syuro ini. ini adalah . Pertama. tetapi kami menghindar untuk melakukannya serta menyucikan keyakinan kami dari menyerupakan (Alloh dangan makhluk-Nya) dan menafikan (sifat-sifat yang ada dalam teks tersebut). Mereka adalah aliran Musyabbihah (faham yang menyerupakan Alloh dengan makhluk-Nya). tetang teks yang dapat dita‟wil. dasar-dasar agama. tetapi diberlakukan sesuai denga literalnya. Kedua.

Al Imam Al Bukhori menta‟wil hadits Shohih tentang tertawanya Alloh dengan rahmat Alloh. maka akan melahirkan perselisihan dengan ayat-ayat yang lain. Al Imam Ahmad bin Hanbal menta‟wil datangnya Tuhan (QS 89: 22) dengan datangnya pahala dari Tuhan. misalnya dengan mengatakan bahwa Alloh bertempat di atas atau di . Bahkan madzhab yang ketiga ini diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Ibn Masud. Al Imam Sufyan Ats Tsauri menta‟wil istiwa‟(QS 2:29) dengan berkehendak menciptaka langit. Tabi‟in Mujahid (murid Ibn Abbas) dan al Suddi menta‟wil lafadz janb (QS 39: 56) dengan perintah Alloh. dll. Al Imam Malik bin Anas menta‟wil turunnya Tuhan dalam hadits Shohih pada waktu tengah malam dengan turunnya perintah-Nya. dan Ummu Salamah. antara lain: kursi (QS 2: 225) dita‟wil dengan ilmu-Nya Alloh. iv. Ibn Burhan berkata.Ketiga. datangnya Tuhan (QS 89: 22) dita‟wil dengan perintah dan kepastian Alloh. Sedangkan dua madzhab yang terakhir dinukil dari sahabat Nabi saw.pendapat ulama‟ salaf…. Ibn Abbas. karena apabila ayat-ayat tersebut dibiarkan mengikuti makna literalnya.” Perkataan Al Imam As Syaukani ini juga senada dengan pernyataan Al Imam Al Hafidz Badrudin al Zarkasyi dalam kitabnya al Burhan fi „Ulum al Quran. Inkonsistensi Orang yang Memahami Ayat Istiwa‟ secara Zhahirnya Tentu saja teks-teks Mutasyabihat seperti di atas tidak boleh dibiarkan mengikuti makna literalnya tanpa melakukan ta‟wil. Sahabat Ibn Abbas ra. baik secara ijmali maupun tafshili. Sebagai contoh.” Kedua ayat tersebut adalah ayat Mutasyabihat yang tidak boleh dibiarkan mengikuti makna literalnya. dll. sedangkan Al Imam Al Hasan Al Bashri menta‟wilnya dengan datangnya perintah dan kepastian Tuhan. kelompok yang berpandangan bahwa teks-teks tersebut harus dita‟wil. madzhab yang pertama dari ketiga madzhab ini adalah pendapat yang batil. Membiarkan teks-teks tersebut tanpa melakukan ta‟wil belum pernah dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf. Misalnya ayat: “Tuhan Yang Maha Pemurah ber-istawa di atas Arsy. dengan ayat: “Kepada-Nyalahnaik perkataan-perkataan yang baik.” QS Thaha: 5. melakukan ta‟wil atas ayat-ayat Mutasyabihat.

Allah-lah yang telah menciptakan keduanya. Ayat 35 Surat an-Nur Dan begitulah seluruh ayat-ayat Mutasyabihat harus dikembalikan kepada ayat-ayat Muhkamat dan tidak boleh diambil secara zhahirnya. Akan tetapi makna surat Al Baqarah ayat 115 di atas adalah bahwa seorang musafir yang sedang melakukan shalat di atas hewan tunggangan. Seperti firman Allah swt.” tidak boleh ditafsirkan bahwa Allah adalah cahaya atau Allah adalah sinar. atau di Palestina? Hal ini akan menimbulkan perselisihan yang nyata. Karena kata cahaya dan sinar adalah khusus bagi makhluk. Ayat ini jika dimaknai literal akan menimbulkan makna bahwa Alloh bertempat di Palestina. v.„Arsy. seorang tabi‟in murid Ibn Abbas.” QS al Baqarah: 115. 102 H). Sesungguhnya Alloh Maha Luas (Rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui. dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. di penjuru bumi. Jika memang dimaknai secara literal. Pengertian demikian akan bertentangan dengan ayat: “Dan kepunyaan Allohlah timur dan barat. Padahal dalam Al Quran mustahil terjadi perselisihan. maka Ia tidak menyerupai keduanya. an-Nur: 35:”Allohu nuurus samaawati wal „ardl. dalam S. ke arah manapun hewan tunggangan itu menghadap selama arah tersebut adalah arah tujuannya maka di sanalah kiblat Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid (W. maka kemanapun kamu menghadap di situlah „wajah‟ Alloh. bahwa Allah menerangi langit dan . karena Nabi Ibrahim dalam ayat tersebut mengatakan akan pergi ke Palestina.” QS as Shafat: 99. Takwil Mujahid ini diriwayatkan oleh al Hafizh al Bayhaqi dalam Kitab al Asma‟ Wa ash-Shifat. sebagaimana firman Alloh dalam Al Quran surat an Nisa‟: 82. mana yang benar? Apakah Alloh ada di atas „Arsy. Ayat ini jika dimaknai literal maka akan melahirkan pemahaman bahwa Alloh berada di seluruh arah di muka bumi. Juga dengan ayat: “Dan Ibrahim berkata: „Sesungguhnya aku pergi menuju kepada Tuhanku. Tetapi makna ayat ini.

Kitab ini merupakan kebohongan yang dinisbatkan kepada al Hafizh Ibn al Jawzi. tidak seorangpun menisbatkannya kepada al Hafizh Ibn al Jawzi kecuali seorang orientalis yang bernama Brockelmann. bagian dari-Nya. yakni para malaikat dan pemberi petunjuk orang-orang mukmin dari golongan manusia dan jin.wal „iyadzu billah. vi. karena Allah berfirman dalam ayat yang lain: “Dan tiadalah Tuhanmu itu lupa”. tapi berbeda dengan sifat lupa pada diri makhluk. salah seorang sahabat Nabi saw. dan kita tidak boleh mengatakan Allah punya sifat lupa. maka berkatalah keturunan Adam: “Wahai Allah. Aku sakit dan kau tak menjenguk-Ku”. bulan dan bintang-bintang. karena menjadikan Allah sebagai cahaya dan nabi Muhammad saw. Ini adalah kekufuran . maka ia menjadi Muhammad”. yang berada di bumi yaitu petunjuk kepada keimanan. vii. dan “Innaa nasiinaakum” (Sungguh Kami telah „lupa‟ pada kalian) QS. bahwa Allah adalah pemberi petunjuk penduduk langit. bagaimana aku menjenguk-Mu sedangkan Engkau Rabbul ‟Alamin?”. akan lebih ekstrim lagi jika dimaknai secara literal dan tanpa ta‟wi. maka Allah menjawab: “Bukankah kau tahu hamba-Ku fulan sakit dan kau tak mau menjenguknya?. Takwil ini diriwayatkan oleh al Bayhaqi dalam al Asma‟ Wa as-Shifat. Dengan demikian kita wajib mewaspadai kitab Mawlid al „Arus yang disebutkan di dalamnya bahwa “Allah menggenggam segenggam cahaya wajah-Nya kemudian berkata kepadanya: jadilah engkau Muhammad. tahukah engkau bila kau menjenguknya maka akan kau temui Aku disisinya?” Shahih Muslim [2569]. As-Sajdah: 14.bumi dengan cahaya matahari. Atau maknanya. Alloh “Sakit” Diriwayatkan dalam hadits Qudsi bahwa Allah swt. Maryam: 64. berfirman: “Wahai Keturunan Adam. Dengan ayat ini kita tidak bisa menyifatkan sifat lupa kepada Allah walaupun tercantum dalam Al Quran. Alloh “Lupa” Ayat “Nasuullaha fanasiahum” (Mereka melupakan Allah maka Allah pun „lupa‟ dengan mereka) QS At-Taubah: 67. . Sebagaimana yang dikatakan oleh „Abdullah ibn Abbas ra. QS.

Sedangkan makna ucapan: “Akan kau temui Aku disisinya” adalah “akan kau temui pahala-Ku dan kedermawanan-Ku dengan menjenguknya E. Karena seandainya Allah bertempat niscaya banyak sekali yang menyerupainya. Al Imam Syekh Abdullah al Haddad al „Alawi dalam bagian akhir kitabnya anNasha-ih ad Diniyyah menuturkan: “Aqidah ringkas yang bermanfaat -Insya Allah swt. Maka barangsiapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya tidaklah diterima ibadahnya sebagaimana perkataan al Imam al Ghazali: “Tidaklah sah ibadah seseorang kecuali setelah ia mengetahui Allah yang ia sembah”. golongan mayoritas umat Islam. Al Imam Abu al Muzhaffar al Asfarayini dalam kitabnya at-Tabshir fi ad-Din. Disebutkan oleh al Imam ar-Rifa‟i dalam kitabnya Hal Ahl al Haqiqah ma‟a Allah..menurut jalan golongan yang selamat. Mereka adalah golongan Ahlussunnah Wal Jama‟ah. Bagaimanakah Cara Mengenal Allah (Ma‟rifatullah)? Al Imam ar-Rifa‟i berkata: “Batas akhir pengetahuan seorang hamba tentang Allah adalah meyakini bahwa Allah ta‟ala ada tanpa bagaimana (sifat-sifat makhluk) dan ada tanpa tempat”. Al Imam Abu Manshur Al Baghdadi dalam kitabnya al Farq Bayna al Firaq berkata: “Sesungguhnya Ahlussunnah telah sepakat bahwa Allah tidak diliputi tempat dan tidak dilalui oleh waktu”. berkata: “Sesungguhnya Ia (Allah) ta‟ala . bahwa dia berkata tentang Allah: “Sesungguhnya yang menciptakan tempat tidak boleh dikatakan bagi-Nya di mana dan sesungguhnya yang menciptakan al kayf (sifat-sifat benda) tidak dikatakan bagi-Nya bagaimana”. Kemudian beliau ra. mengutip perkataan al Imam Ali ibn Abi Thalib kw.Apakah kita bisa menyifatkan „sakit‟ kepada Allah tapi tidak seperti sakitnya kita? Berkata Imam Nawawi berkenaan hadits Qudsi diatas dalam kitabnya Syarh an Nawawiy „ala Shahih Muslim bahwa yg dimaksud „sakit‟ pada Allah adalah hambaNya dan kemuliaan serta „kedekatan‟-Nya pada hamba-Nya itu.

maka Allah tidak seperti itu”. Al Imam Ahmad ibn Hanbal dan al Imam Dzu an-Nun al Mishri salah seorang murid terkemuka al Imam Malik menuturkan kaidah yang sangat bermanfaat dalam ilmu Tauhid: “Apapun yang terlintas dalam benak kamu (tentang Allah). bergerak dan diam) dan tidak diliputi oleh satu arah penjuru maupun semua arah penjuru”. Adapun berpikir tentang makhluk Allah adalah hal yang dianjurkan karena segala sesuatu merupakan tanda akan ada-Nya. Berkata yang maknanya: “Pengakuan bahwa pemahaman seseorang tidak mampu untuk sampai mengetahui hakekat Allah adalah keimanan. Keduanya tidak ada kemudian menjadi ada. keduanya memiliki permulaan. Al Imam Khalifatur Rasul Abu Bakr ash-Shiddiq ra. QS al An‟am: 1. Ini adalah kaidah yang merupakan Ijma‟ (konsensus) para ulama. maka lebih utama kita beriman dan percaya bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah serta tidak bisa kita bayangkan. Maksudnya adalah kita beriman bahwa Allah ada tidak seperti makhluk-Nya. Perkataan ini dikutip dari Imam Ahmad ibn Hanbal oleh Abu al Fadll atTamimi dalam kitabnya I‟tiqad al Imam al Mubajjal Ahmad ibn Hanbal dan diriwayatkan dari Dzu an-Nun al Mishri oleh al Hafizh al Khathib al Baghdadi dalam Tarikh Baghdad.Maha suci dari zaman. Perkataan Sayyidina Abu Bakr . Sebagaimana kita tidak bisa membayangkan suatu masa sedangkan masa adalah makhluk. Karena tidaklah dapat dibayangkan kecuali yang bergambar. yakni membayangkan-Nya adalah kekufuran dan syirik”. Allah-lah yang menciptakan keduanya. tanpa memikirkan tentang Dzat (Hakekat)-Nya.yang di dalamnya tidak ada cahaya dan kegelapan. tempat dan maha suci dari menyerupai akwan (sifat berkumpul. maka Ia tidak ada yang menyerupai-Nya. Allah berfirman dalam al Qur‟an: “… dan yang telah menjadikan kegelapan dan cahaya” . Akan tetapi kita beriman dan membenarkan bahwa cahaya dan kegelapan. Dan Allah adalah Maha Pencipta segala gambar dan bentuk. Jika demikian halnya yang terjadi pada makhluk. sedangkan mencari tahu tentang hakekat Allah. berpisah.

Al Imam al Junayd al Baghdadi penghulu kaum sufi pada masanya berkata: “Seandainya aku adalah seorang penguasa niscaya aku penggal setiap orang yang mengatakan tidak ada yang maujud (ada) kecuali Allah“. . tersebut diriwayatkan oleh seorang ahli Fiqih dan hadits al Imam Badr ad-Din azZarkasyi as-Syafi‟i dan lainnya. Ia akan mengampuni orang yang Ia kehendaki“. jika Allah menghendaki Ia akan menyiksa orang yang Ia kehendaki dan jika Allah berkehendak. dalam kitabnya al Faidl ar-Rabbani berkata: “Barangsiapa yang mengatakan bahwa Allah terpisah dari-Nya sesuatu.Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik atau kufur sedangkan orang yang mati dalam keadaan muslim tetapi ia melakukan dosa-dosa di bawah kekufuran maka ia tergantung kepada kehendak Allah. Allah tidak serupa dengan sesuatupun dari makhluk-Nya”. Syekh Abd al Ghani an-Nabulsi ra. maka dia telah kafir“. Dinukil oleh Syekh Abd al Wahhab asy-Sya‟rani dalam kitabnya al Yawaqit Wal Jawahir. Ahlussunnah dan Para Sufi Menentang Paham Hulul dan Wahdatul Wujud Ahlussunnah Wal Jama‟ah mengatakan: “Sesungguhnya Allah tidaklah bertempat pada sesuatu. berkata: “Ada dua perkataan (yang diucapkan dengan lisan meskipun tidak diyakini dalam hati) yang bisa merusak agama: perkataan bahwa Allah menyatu dengan makhluk-Nya (Wahdat al Wujud) dan berlebih-lebihan dalam mengagungkan para Nabi dan para wali. F. Beliau juga mengatakan: “Jauhilah perkataan Wahdat al Wujud yang banyak diucapkan oleh orang-orang yang mengaku sufi dan jauhilah sikap berlebih-lebihan dalam agama karena sesungguhnya melakukan dosa itu lebih ringan dari pada terjatuh dalam kekufuran. Allah menempati sesuatu.ra. yakni melampaui batas yang disyariatkan Allah dalam mengagungkan mereka“. Al Imam Ar-Rifa‟i ra. tidak terpecah dari-Nya sesuatu dan tidak menyatu dengan-Nya sesuatu.

Shayyadi ra. sebab hal itu merupakan maksiat lidah yang paling besar. juga mengatakan dalam kitabnya al Kawkab ad-Durriy: “Barangsiapa mengatakan saya adalah Allah dan tidak ada yang mawjud (ada) kecuali Allah atau dia adalah keseluruhan alam ini.Sya‟rani dalam kitabnya Lathaif al Minan Wa al Akhlaq menukil dari para ulama. Demikian juga dijelaskan oleh ulama-ulama lain. agar engkau selamat di dunia dan hari kiamat kelak”. Maksudnya hendaklah engkau selalu menjaga lidah dari segala perkataan yang diharamkan oleh agama terutama perkataan yang menyebabkan seseorang jatuh pada kekufuran. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahhab asy. Maksiat Lidah dan Macam-macam Kekufuran Sebagian ulama berkata: “Hendaklah engkau memperbanyak diam wahai orang yang berakal.Rifa‟iyyah berkata: “Sesungguhnya mengatakan Wahdah al Wujud (Allah menyatu dengan makhluk-Nya) dan Hulul (Allah menempati makhluk-Nya) menyebabkan kekufuran dan sikap berlebih-lebihan dalam agama menyebabkan fitnah dan akan menggelincirkan seseorang ke neraka. dalam kitabnya atThariqah ar.Dua perkataan al Imam Ahmad ar-Rifa‟i tersebut dinukil oleh al Imam ar-Rafi‟i asySyafi‟i dalam kitabnya Sawad al „Aynayn fi Manaqib Abi al „Alamain. Salah seorang khalifah Syekh Ahmad ar-Rifa‟i (dalam Thariqah ar-Rifa‟iyyah) pada abad XIII H. Sedangkan perkataan-perkataan yang terdapat dalam kitab Syekh Muhyiddin ibn „Arabi yang mengandung aqidah Hulul dan Wahdah al Wujud itu adalah sisipan dan dusta yang dinisbatkan kepadanya. G. karenanya wajib dijauhi“. Syekh al „Alim Abu al Huda ash-Shayyadi ra. Syekh al „Alim Abu al Huda ash. . jika ia dalam keadaan berakal (sadar) maka dia dihukumi murtad (kafir)“. Al Imam Syekh Muhyiddin ibn „Arabi mengatakan: “Tidak akan meyakini Wahdah al Wujud kecuali para mulhid (atheis) dan barangsiapa yang meyakini Hulul maka agamanya rusak (Ma‟lul)”.

mencaci maki nabi. syi‟ar agama. seperti mencaci Allah. Katakanlah apakah terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kufur dan menjadi kafir sesudah mereka sebelumnya muslim …” (QS at-Taubah: 74) Qoidah i. mengharamkan perkaraperkara yang jelasjelas halal. malaikat atau Islam. menentang-Nya. menghalalkan perkara-perkara yang jelas-jelas haram dan lain-lain. atau meyakini Allah seperti cahaya atau semacamnya. melempar mushhaf atau lembaranlembaran yang bertuliskan ayat al Qur‟an atau nama-nama yang diagungkan ke tempat sampah atau menginjaknya dengan sengaja dan lain-lain. Rasul-Nya. Kufur Fi‟li. seperti sujud kepada berhala. seperti orang yang meyakini bahwa Allah berada di arah atas atau arah-arah lainnya. tidak usah kamu minta maaf. Kufur Qauli. hukum-hukum-Nya. ayatayat-Nya dan rasul-Nya kamu berolokolok?. bersemayam atau duduk di atas „arsy. bahwa mereka telah mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). meremehkan janji dan ancaman Allah. Setiap keyakinan. karena kamu telah kafir sesudah beriman …” (QS at-Tubah 65-66). “Mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah. Alloh berfirman dalam Al Quran: “Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan…” (QS Fushshilat: 37) iii. Alloh berfirman: “Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka katakan) tentulah mereka akan menjawab sesungguhnya kami hanyalah bersendagurau dan bermain-main saja.Para ulama dari kalangan empat madzhab membagi kufur menjadi tiga macam: i. Alloh berfirman dalam Al Quran: “Sesungguhnya orangorang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu…” (QS al Hujurat: 15) ii. . malaikat-Nya. perbuatan atau perkataan yang mengandung pelecehan terhadap Allah. Kufur I‟tiqadi.Nya.

Ini adalah ijma‟ para ulama. Barang siapa yang jatuh pada salah satu macam kekufuran tersebut maka ia dihukumi kafir. tidak sedang sabq al-lisan dan tidak dalam keadaan dipaksa dengan ancaman bunuh. Meski dia dalam keadaan marah atau bercanda. meski dia tidak mengetahui bahwa kata yang dia ucapkan menyebabkan kekufuran.janji-janji dan ancaman-Nya adalah kekufuran maka hendaklah seseorang menjauhi semua ini dengan segala upaya serta dalam keadaan apapun. iii. Para ulama Islam menyepakati (Ijma‟) bahwa orang yang jatuh dalam kufur yang sharih (tidak mempunyai kemungkinan arti lain selain kufur). Jika ia membaca istighfar sebelum mengucapkan syahadat maka istighfar tersebut tidak bermanfaat baginya. maka ia dihukumi kafir. Meskipun dia tidak berniat untuk keluar dari agama Islam. ii. Dan wajib baginya meninggalkan kekufuran tersebut dan segera masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimah Syahadat. .

namun justru sangat digandrungi oleh sebagian kelompok muslimin sesat masa kini. maka perlu kita perjelas mengenai ayat-ayat dan hadits tersebut. Sebagaimana makna Istiwa.ARTIKEL AL HABIB MUNZIR BIN FUAD AL MUSAWA* TENTANG AYAT MUTASYABBIHAT Tuesday. yg sebagian kaum muslimin sesat sangat gemar membahasnya dan mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di Arsy. dan menunjukkan rapuhnya pemahaman mereka. yang hanya membuat kerancuan dalam kesucian Tauhid Ilahi pada benak muslimin. Jelaslah bahwa hujjah yg mengatakan Allah ada di Arsy telah bertentangan dengan Hadits . mereka selalu mencoba menusuk kepada “jantung Tauhid” yang sedikit saja salah memahami maka akan terjatuh dalam jurang kemusyrikan. tentulah berarti Allah itu selalu bergelantungan mengitari Bumi di langit yg terendah. mempunyai tangan.758. sedangkan dalam Hadits Qudsiy disebutkan Allah swt turun ke langit yg terendah saat sepertiga malam terakhir. Maka bila di suatu tempat adalah tengah malam. dengan menafsirkan kalimat istiwa dengan makna ”BERSEMAYAM atau ADA DI SUATU TEMPAT” . karena bertentangan dengan ayat-ayat dan Nash Hadits lain. seperti membahas bahwa Allah ada di langit. wajah dll. maka dimana Allah sebelum Arsy itu ada? Dan berarti Allah membutuhkan ruang. sedangkan kita memahami bahwa waktu di permukaan bumi terus bergilir. maka waktu tengah malam itu tidak sirna. padahal tak mungkin kita katakan bahwa Allah itu bersemayam disuatu tempat. Bila kita mengatakan Allah ada di Arsy. entah darimana pula mereka menemukan makna kalimat Istawa adalah semayam. berarti berwujud seperti makhluk. 26 June 2007 Ayat Tasybih Mengenai ayat mutasyabih yg sebenarnya para Imam dan Muhadditsin (Ahli Hadits) selalu berusaha menghindari untuk membahasnya. akan tetapi karena semaraknya masalah ini diangkat ke permukaan. tapi terus berpindah ke arah barat dan terus ke yang lebih barat. maka semakin ranculah pemahaman ini. sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Muslim hadits no.

yg berarti Allah itu tetap di langit yg terendah dan tak pernah kembali ke Arsy. bila Aku mencintainya maka aku menjadi telinganya yg ia gunakan untuk mendengar. Ma‟qul. dan matanya yg ia gunakan untuk melihat. Imaan bihi wajib. keluarkan dia. Tangan Allah diatas tangan mereka” (QS Al Fath 10)? Di saat Bai‟at itu tak pernah teriwayatkan bahwa ada tangan turun dari langit yg turut berbai‟at pada sahabat.Qudsiy di atas. . dan tidak boleh mengatakannya mustahil. Imam Malik menjawab: ”Majhul. Berkata Al Hafidh Al Muhaddits Al Imam Malik rahimahullah ketika datang seseorang yg bertanya makna ayat : ”Arrahmaanu ‟alal Arsyistawa”.. bila ia meminta pada Ku niscaya kuberi permintaannya…. tentunya seorang Imam Mulia yg menjadi Muhaddits Tertinggi di Madinah Al Munawwarah di masanya yg beliau itu Guru Imam Syafii ini tak sembarang mengatakan ucapan seperti itu. Demikian ucapan Imam Malik pada penanya ini.6137). Sedangkan ayat itu mengatakan bahwa Allah ada di Arsy. Juga sebagaimana Hadits Qudsiy yg mana Allah berfirman: ”Barangsiapa memusuhi waliku sungguh kuumumkan perang kepadanya.!”. bertanya tentang ini adalah Bid‟ah Munkarah). dan hadits Qudsiy mengatakan Allah di langit yg terendah. dan kakinya yg ia gunakan untuk melangkah. Lalu bagaimana dengan firman-Nya: ”Mereka yg berbai‟at padamu sungguh mereka telah berbai‟at pada Allah. kecuali menjadi dalil bagi kita bahwa hanya orang-orang yg tidak baik yang mempermasalahkan masalah ini.” (shahih Bukhari hadits no. tiadalah hamba Ku mendekat kepada Ku dengan hal hal yg fardhu. dan Hamba Ku terus mendekat kepada Ku dengan hal hal yg sunnah baginya hingga Aku mencintainya. dan menjadi tangannya yg ia gunakan untuk memerangi. lalu mengusirnya. percaya akannya wajib. wa su‟al ‟anhu bid‟ah (tidak diketahui maknanya. dan kulihat engkau ini orang jahat. hingga ia mengatakannya : ”kulihat engkau ini orang jahat”.

dan ayat : ”Innaa nasiinaakum” (sungguh Kami telah lupa pada kalian) (QS Assajdah 14). dan panca indera lainnya.Maka hadits Qudsiy di atas tentunya jelas-jelas menunjukkan bahwa pendengaran. sebagaimana Imam Syafii. pertolongan Allah. dan membenarkannya tanpa menanyakannya bagaimana.Imam Nawawi dll. ia berkata ”Nu‟minu biha wa nushoddiq biha bilaa kaif wala makna” (Kita percaya dg hal itu. (syarah Jauharat Attauhid oleh Imam Baajuri). Pendapat Tafwidh ma‟a Tanzih Madzhab tafwidh ma‟a tanzih yaitu mengambil dzahir lafadz dan menyerahkan maknanya kepada Allah swt. Masalah ayat/hadist tasybih (tangan/wajah) dalam ilmu tauhid terdapat dua pendapat dalam menafsirkannya. bukan seperti para imam yg memegang madzhab tafwidh. Pendapat ini juga terdapat dalam Al Qur‟an dan Sunnah. 1. juga banyak dipakai oleh para Sahabat. dan sungguh maknanya bukanlah berarti Allah menjadi telinga. Pendapat Ta‟wil Madzhab takwil yaitu menakwilkan ayat/hadist tasybih sesuai dg Keesaan dan Keagungan Allah swt. . Imam Bukhari. 2. dan madzhab ini arjah (lebih baik untuk diikuti) karena terdapat penjelasan dan menghilangkan awhaam (khayalan dan syak wasangka) pada muslimin umumnya. dengan i‟tiqad tanzih (mensucikan Allah dari segala penyerupaan). tangan dan kakinya. dan kini muncullah faham mujjassimah yaitu dhohirnya memegang madzhab tafwidh tapi menyerupakan Allah dg mahluk. kekuatan Allah. Tabiin dan Imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. penglihatan. Madzhab inilah yg juga di pegang oleh Imam Abu Hanifah. keberkahan Allah. Seperti ayat : ”Nasuullaha fanasiahum” (mereka melupakan Allah maka Allah pun lupa dengan mereka) (QS Attaubah:67). dan tanpa makna). Ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal masalah hadist sifat. bagi mereka yg taat pada Allah akan dilimpahi cahaya kemegahan Allah. mata.

Imam Abul Hasan Al Asy‟ariy. seperti Imam Ibn Abbas. Imam Malik. sebagaimana firman Nya: ”Maha Suci Tuhan Mu Tuhan Yang Maha Memiliki Kemegahan dari apa apa yg mereka sifatkan. Imam Ibnul Jauziy dll (lihat Daf‟ussyubhat Attasybiih oleh Imam Ibn Jauziy). tabiin. bagaimana aku menjenguk Mu sedangkan Engkau Rabbul ‟Alamin? Maka Allah menjawab: Bukankah kau tahu hamba Ku fulan sakit dan kau tak mau menjenguknya? Tahukah engkau bila kau menjenguknya maka akan kau temui Aku disisinya?” (Shahih Muslim hadits no. maka berkatalah keturunan Ada : Wahai Allah. (QS Asshaffat 180-182). Kabilah Al Musawa.2569) apakah kita bisa mensifatkan sakit kepada Allah tapi tidak seperti sakitnya kita? Berkata Imam Nawawi berkenaan hadits Qudsiy di atas dalam kitabnya yaitu Syarah Annawawiy alaa Shahih Muslim bahwa yg dimaksud sakit pada Allah adalah hamba Nya. dan kemuliaan serta kedekatan Nya pada hamba Nya itu. Khadam Majelis Rasulullah SAW. ”wa ma‟na wajadtaniy indahu ya‟niy wajadta tsawaabii wa karoomatii indahu” dan makna ucapan : “akan kau temui Aku disisinya” adalah akan kau temui pahalaku dan kedermawanan Ku dengan menjenguknya (Syarh Nawawi ala shahih Muslim Juz 16 hal 125) Dan banyak pula para sahabat.majelisrasulullah.Dengan ayat ini kita tidak bisa menyifatkan sifat lupa kepada Allah walaupun tercantum dalam Al Qur‟an. Maka jelaslah bahwa akal tak akan mampu memecahkan rahasia keberadaan Allah swt. dan segala puji atas tuhan sekalian alam”. dan kita tidak boleh mengatakan Allah punya sifat lupa. Jakarta. Imam Bukhari. maka salam sejahtera lah bagi para Rasul. dan para Imam Ahlussunnah wal Jamaah yg berpegang pada pendapat Ta‟wil.org . www. tapi berbeda dg sifat lupa pada diri makhluk. *Beliau adalah Ulama dari kalangan Ahlul Bait Bani „Alawiy (Baa Alwi) BaaHusain. Aku sakit dan kau tak menjenguk Ku. karena Allah berfirman : ”dan tiadalah Tuhanmu itu lupa” (QS Maryam 64) Dan juga diriwayatkan dalam hadits Qudsiy bahwa Allah swt berfirman : ”Wahai Keturunan Adam. Imam Tirmidziy.

Dituturkan oleh al Hafizh Ibnu Hajar al „Asqalani dalam Fathul Baari bi Syarh al Bukhari.“Barang siapa disibukkan dengan hal-hal yang fardlu dari hal-hal yang sunnah (sehingga tidak sempat melakukannya) maka dia (dianggap) ma‟dzur (diterima alasannya dan dimaklumi). . Termasuk di antara hal-hal yang difardlukan oleh agama adalah menyebarkan aqidah Ahlussunnah Wal Jama‟ah dan memperingatkan masyarakat dari orang-orang yang menyalahinya. dan barangsiapa yang disibukkan dengan hal-hal yang sunnah dari yang fardlu (sehingga dia tidak melaksanakannya) maka dia adalah orang yang tertipu (setan menampakkan amal ini di matanya sebagai amal yang baik padahal amal-amal yang fardlu itu lebih banyak mendekatkan diri seseorang kepada Allah dari pada amal-amal yang sunnah)”.

Sumber: BT Group plc situs web Mengapa nilai-nilai penting dalam pemasaran? Banyak perusahaan Jepang telah menggunakan sistem nilai untuk memberikan motivasi untuk membuat mereka pemimpin pasar global. internet . mobile.Kami profesional .terlepas dari kebangsaan. Mereka telah menciptakan sebuah obsesi tentang kemenangan yang dikomunikasikan pada semua tingkatan . mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pemasaran. Tugas kita adalah untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif.Nilai-Nilai dan Visi Pengantar Nilai dan Visi Nilai membentuk dasar dari gaya manajemen bisnis '.MANAJEMEN PEMASARAN Perencanaan Pemasaran .Kami berkomitmen untuk perbaikan terus-menerus. budaya.Kami menghormati satu sama lain . Sebuah masyarakat di mana individu.mendefinisikan nilainilainya: kegiatan BT adalah didukung oleh seperangkat nilai-nilai yang semua orang BT diminta untuk menghormati: . jarak waktu. Nilai memberikan pembenaran perilaku dan.Kami bekerja sebagai satu tim . melalui keragaman teknologi komunikasi termasuk suara. data. atau kompleksitas. terlepas dari geografi. Ini didukung oleh visi kita tentang dunia komunikasi-kaya . kelas atau pendidikan. oleh karena itu.Kami menempatkan pelanggan pertama . organisasi dan masyarakat memiliki akses tak terbatas pada satu sama lain dan dunia pengetahuan.BT Group .sebuah dunia di mana setiap orang dapat manfaat dari kekuatan keterampilan komunikasi dan teknologi. Perhatikan contoh-contoh berikut bisnis terkenal .

Harus sepenuhnya dikomunikasikan .Caterpillar . Itu juga mengadopsi strategi diversifikasi agresif yang menyebabkan ke pasar seperti robot industri dan semikonduktor.Konsisten diikuti dan diukur .Menyediakan arah masa depan . perusahaan perlu visi tentang bagaimana mereka akan berubah dan ditingkatkan di masa mendatang.usaha yang telah memungkinkan mereka untuk mengambil pangsa pasar dari pesaing yang tampaknya tak tergoyahkan. Apa saja komponen dari sebuah visi bisnis yang efektif? Davidson mengidentifikasi enam persyaratan untuk sukses: .dan mengandalkan hanya pada satu baris buldoser kecil untuk sebagian besar pendapatannya. apa yang dimaksud dengan "visi" dan bagaimana cara berhubungan dengan perencanaan pemasaran? Untuk berhasil dalam jangka panjang. Jika "nilai" membentuk perilaku bisnis. Pada akhir 1980-an telah berlalu Caterpillar sebagai pemimpin dunia dalam peralatan bumi yang bergerak.Mengungkapkan manfaat konsumen .Apakah realistis . Ini membantu menetapkan arah strategi perusahaan dan pemasaran. Ini membantu memotivasi karyawan. Misalnya.Apakah memotivasi . Visi dari bisnis memberikannya energi. pada awal tahun 1970-an Komatsu kurang dari sepertiga ukuran pemimpin pasar .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->