Nabi Ibrahim „alaihis salaam, berkata

,

“Robbi hablii minash shoolihiin” [Ya Rabbku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh]”. (QS. Ash Shaffaat: 100). Ini adalah do‟a yang bisa dipanjatkan untuk meminta keturunan, terutama keturunan yang sholeh. Dalam Zaadul Masiir (7/71), dijelaskan maksud ayat tersebut oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, “Ya Rabbku, anugerahkanlah padaku anak yang sholeh yang nanti termasuk jajaran orang-orang yang sholeh.” Asy Syaukani rahimahullah mengatakan apa yang dikatakan oleh para pakar tafsir, “Ya Rabb, anugerahkanlah padaku anak yang sholeh yang termasuk jajaran orang-orang yang sholeh, yang bisa semakin menolongku taat pada-Mu”. Jadi yang namanya keturunan terutama yang sholeh bisa membantu seseorang semakin taat pada Allah. Dari artikel Do‟a Meminta Anak yang Sholeh — Muslim.Or.Id by null

Nabi Dzakariya „alaihis salaam berdo‟a,

ُ َ ُْ ْ ِ ‫ربِّ ٌَةْ لًِ مه لَدول ذرِّ ٌَّحً طٍَِّثَحً إِوَّل سمٍع الدعاء‬ َ ِ َ ُّ ُ ِ َ َ
“Robbi hab lii min ladunka dzurriyyatan thoyyibatan, innaka samii‟ud du‟aa‟” [Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mengdengar doa] (QS. Ali Imron: 38). Maksud do‟a ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, “Ya Rabb anugerahkanlah padaku dari sisiMu keturunan yang thoyyib yaitu anak yang sholeh. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar do‟a.” (Tafsir Al Qur‟an Al „Azhim, 3/54) Dari artikel Do‟a Meminta Anak yang Sholeh — Muslim.Or.Id by null

2480).” (HR. isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami).Or. Dari sini seseorang bisa berdo‟a untuk meminta banyak keturunan yang sholeh pada Allah.” Moga dengan lima do‟a di atas. anugerahkanlah kepada kami.Id by null „Ibadurrahman (hamba Allah Yang Maha Pengasih) berdo‟a. berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai. ْ ِ ْ ‫ربِّ أََزعىًِ أَن أَشنر وِعمتَل الَّتًِ أَوعمت علًَ َعلَى َالِدي َأَن أَعمل‬ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ‫صالِحًا تَرْ ضايُ َأَصْ لِحْ لًِ فًِ ذرِّ ٌَّتًِ إِوًِّ تُثْت إِلٍَْل َإِوًِّ مه المسلِمٍه‬ َ ِ ْ ُْ َ ِ َ َ َ َ َ “Robbi awzi‟nii an asy-kuro ni‟matakallatii an‟amta „alayya wa „ala walidayya wa an a‟mala shoolihan tardhooh. ْ ِ َ َ َ َ َ ْ َّ ْ ْ َ ًَُ‫اللٍَُّم أَمثِرْ مالًَُ ََلَديُ ، َتَارك لًَُ فٍِما أَعطٍَت‬ “Allahumma ak-tsir maalii wa waladii. serta berkahilah apa yang engkau karuniakan padanya. 10/333) Nabi kita shallallahu „alaihi wa sallam pernah mendo‟akan anak Ummu Sulaim.” Perkataan semacam ini juga dikatakan oleh Al Hasan Al Bashri. dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa].Id by null ْ ِ َ ْ ْ َ ًِ‫اللٍَُّم أمثِرْ مالًِ، ََلَدي، َتَارك لًِ فٍِما أعطٍَتَى‬ ِ َ َ َ ْ َّ . perbanyaklah harta dan anaknya. َُ ِ َ ْ ْ ِ ‫رتَّىَا ٌَةْ لَىَا مه أَزَاجىَا َذرِّ ٌَّاتِىَا قُرجَ أَعٍُه َاجْ ع ْلىَا لِ ْلمتَّقٍِه إِماما‬ َ َ ٍ ْ َّ َ ً َ َ ُ “Robbanaa hab lanaa min azwajinaa wa dzurriyatinaa qurrota a‟yun waj‟alnaa lil muttaqiina imaamaa” [Ya Rabb kami. wa baarik lii fiimaa a‟thoitanii“ (Ya Allah perbanyaklah harta dan anakku serta berkahilah karunia yang Engkau beri). Bukhari no. Do‟a ini juga berisi permintaan kebaikan pada anak dan keturunan.Or. wa ash-lihlii fii dzurriyatii. inni tubtu ilaika wa inni minal muslimiin” [Ya Rabbku. Al Furqon: 74) Al Qurtubhi rahimahullah berkata. Dari artikel Do‟a Meminta Anak yang Sholeh — Muslim. “Ya Allah. .Seseorang yang telah dewasa dan menginjak usia 40 tahun memohon pada Allah.‫لٍس شًء أقر لعٍه المؤمه مه أن ٌرى زَجتً َأَالدي مطٍعٍه هلل عس َجل‬ “Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin selain melihat istri dan keturunannya taat pada Allah „azza wa jalla. 6334 dan Muslim no. Aamiin Yaa Samii‟ud Du‟aa‟. Allah menganugerahkan pada kita sekalian keturunan bagi yang belum dianugerahi dan dikaruniai anak-anak yang sholeh nan sholehah. yaitu Anas bin Malik radhiyallahu „anhuma dengan do‟a. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri] (QS. Al Ahqof: 15). (Tafsir Al Qur‟an Al „Azhim. (QS. Dari artikel Do‟a Meminta Anak yang Sholeh — Muslim.