PEMBENTUKAN KATA

PENGENALAN KONSEP PEMBENTUKAN KATA PROSES PEMBENTUKAN KATA

PROSES PEMBENTUKAN KATA DALAM BAHASA MELAYU
RUMUSAN

-Morfologi ialah satu bidang yang mengkaji satu gramatikal perkataan. -Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa. -Struktur kata bermaksud susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. dan cara-cara pembentukannya. . sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan.

Pembentukan kata ialah satu proses yang mana perkataan baru dibentuk. Kebanyakan perkataan dibentuk melalui proses pengimbuhan atau penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan .

Akronim 2.1.Pemberian Makna Khusus 6 -Peminjaman Kata 7.Penambahan .Peluasan Makna 5.Peleburan Fonem 4.Analogi 3.

. terutamanya dalam bidang kosa kata atau pembendaharaan kata yang melibatkan perubahan bentuk-bentuk kata.Morfologi memfokuskan kajian terhadap perkataan dalam bahasa Melayu yang telah mengalami perkembangan yang pesat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful