PEMBENTUKAN KATA

PENGENALAN KONSEP PEMBENTUKAN KATA PROSES PEMBENTUKAN KATA

PROSES PEMBENTUKAN KATA DALAM BAHASA MELAYU
RUMUSAN

sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. dan cara-cara pembentukannya. -Struktur kata bermaksud susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. . -Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa.-Morfologi ialah satu bidang yang mengkaji satu gramatikal perkataan.

Kebanyakan perkataan dibentuk melalui proses pengimbuhan atau penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan .Pembentukan kata ialah satu proses yang mana perkataan baru dibentuk.

Analogi 3.Peluasan Makna 5.Pemberian Makna Khusus 6 -Peminjaman Kata 7.Peleburan Fonem 4.1.Penambahan .Akronim 2.

Morfologi memfokuskan kajian terhadap perkataan dalam bahasa Melayu yang telah mengalami perkembangan yang pesat. . terutamanya dalam bidang kosa kata atau pembendaharaan kata yang melibatkan perubahan bentuk-bentuk kata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful