PEMBENTUKAN KATA

PENGENALAN KONSEP PEMBENTUKAN KATA PROSES PEMBENTUKAN KATA

PROSES PEMBENTUKAN KATA DALAM BAHASA MELAYU
RUMUSAN

dan cara-cara pembentukannya. -Struktur kata bermaksud susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna.-Morfologi ialah satu bidang yang mengkaji satu gramatikal perkataan. sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. -Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa. .

Kebanyakan perkataan dibentuk melalui proses pengimbuhan atau penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan .Pembentukan kata ialah satu proses yang mana perkataan baru dibentuk.

Pemberian Makna Khusus 6 -Peminjaman Kata 7.Akronim 2.Peluasan Makna 5.Peleburan Fonem 4.Penambahan .1.Analogi 3.

. terutamanya dalam bidang kosa kata atau pembendaharaan kata yang melibatkan perubahan bentuk-bentuk kata.Morfologi memfokuskan kajian terhadap perkataan dalam bahasa Melayu yang telah mengalami perkembangan yang pesat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful