PEMBENTUKAN KATA

PENGENALAN KONSEP PEMBENTUKAN KATA PROSES PEMBENTUKAN KATA

PROSES PEMBENTUKAN KATA DALAM BAHASA MELAYU
RUMUSAN

-Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa. sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. -Struktur kata bermaksud susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna.-Morfologi ialah satu bidang yang mengkaji satu gramatikal perkataan. dan cara-cara pembentukannya. .

Kebanyakan perkataan dibentuk melalui proses pengimbuhan atau penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan .Pembentukan kata ialah satu proses yang mana perkataan baru dibentuk.

1.Pemberian Makna Khusus 6 -Peminjaman Kata 7.Akronim 2.Penambahan .Analogi 3.Peleburan Fonem 4.Peluasan Makna 5.

terutamanya dalam bidang kosa kata atau pembendaharaan kata yang melibatkan perubahan bentuk-bentuk kata. .Morfologi memfokuskan kajian terhadap perkataan dalam bahasa Melayu yang telah mengalami perkembangan yang pesat.