PEMBENTUKAN KATA

PENGENALAN KONSEP PEMBENTUKAN KATA PROSES PEMBENTUKAN KATA

PROSES PEMBENTUKAN KATA DALAM BAHASA MELAYU
RUMUSAN

-Morfologi ialah satu bidang yang mengkaji satu gramatikal perkataan. . -Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa. sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. -Struktur kata bermaksud susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. dan cara-cara pembentukannya.

Pembentukan kata ialah satu proses yang mana perkataan baru dibentuk. Kebanyakan perkataan dibentuk melalui proses pengimbuhan atau penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan .

Analogi 3.Penambahan .Peleburan Fonem 4.Pemberian Makna Khusus 6 -Peminjaman Kata 7.Akronim 2.Peluasan Makna 5.1.

terutamanya dalam bidang kosa kata atau pembendaharaan kata yang melibatkan perubahan bentuk-bentuk kata.Morfologi memfokuskan kajian terhadap perkataan dalam bahasa Melayu yang telah mengalami perkembangan yang pesat. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful