P. 1
Modul-BMM3108

Modul-BMM3108

|Views: 360|Likes:
Published by aRa Naz

More info:

Published by: aRa Naz on Oct 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0KANDUNGAN ISI
 • 1.1.1 Fonetik Artikulasi
 • 1.1.2 Fonetik Akustik
 • 1.1.3 Fonetik Auditori
 • 1.2 Perbezaan Fonetik dan Fonologi
 • 1.3 Matlamat Sebutan Baku Bahasa Melayu
 • 1.4 Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu
 • 1.5 Intonasi dalam Bahasa Melayu
 • 2.0KANDUNGAN ISI
 • 2.1Definisi Artikulasi dan Artikulator
 • 2.2 Alat-Alat Artikulasi
 • 2.3 Alat-Alat Artikulasi Vokal
 • 3.0KANDUNGAN ISI
 • 3.1Definisi Diftong dan Konsonan
 • 3.2Jenis-Jenis Diftong dan Konsonan Bahasa Melayu
 • 3.3 Artikulasi Diftong dan Konsonan Bahasa Melayu
 • 4.0KANDUNGAN ISI
 • 4.1Definisi Huruf Vokal, Konsonan dan Diftong Bahasa Melayu
 • 4.2Jenis-Jenis Huruf Vokal, Konsonan dan Diftong Bahasa Melayu
 • 4.3Konsonan Asal, Pinjaman, Gandingan dan Rangkap Bahasa Melayu
 • 5.0KANDUNGAN ISI
 • 5.1 Simbol Vokal Bahasa Melayu
 • 5.2 Simbol Konsonan
 • 5.4 Simbol Konsonan Gandingan dan Rangkap

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

TAJUK 1

FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: • • • Konsep fonetik dan fonologi Matlamat sebutan baku Pelaksanaan Sebutan baku

Fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi sesuatu bahasa yang terhasil melalui mulut manusia. Fonologi lazimnya dibahagikan kepada dua bidang, iaitu fonetik dan fonemik. Fonetik mengkaji bunyi bahasa dari segi cara pengeluarannya, daerah pengeluarannya dan sifat fizikalnya. Fonemik ialah cabang fonologi yang menitikberatkan analisis sistem bunyi sesuatu bahasa yang dikaji pada masa tertentu khususnya untuk menghasilkan sistem tulisan. Pandangan yang ini, digambarkan dalam rajah di bawah, menjadi pegangan kita.
FONETIK FONOLOGI FONEMIK

Di Barat, kajian tentang fonologi telah bermula sejak awal tahun 1800 apabila para ahli bahasa memulakan kajian tentang perubahan bunyi bahasa dengan cara membandingkan bunyi bahasa yang wujud dalam pelbagai bahasa yang berkaitan. Namun demikian, penumpuan bidang fonologi moden lebih menekankan aspek sebutan, dan seterusnya meneliti aspek fizikal artikulasi sebutan yang sebenarnya. 1

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1.menjelaskan konsep fonetik dan fonologi; 2.membanding beza antara bidang kajian fonetik dan fonologi; 3.menerangkan matlamat sebutan baku bahasa Melayu; 4.menerangkan pelaksanaan sebutan bahasa baku bahasa Melayu. KERANGKA TAJUK-TAJUK

Fonetik dan Fonologi

Konsep fonetik dan fonologi serta perbezaannya

Matlamat sebutan baku bahasa Melayu

Pelaksanaan sebutan baku bahasa Melayu

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep fonetik dan fonologi, matlamat sebutan baku bahasa Melayu dan pelaksanaan sebutan baku bahasa Melayu.

1.1 Definisi

Apakah yang dimaksudkan dengan fonologi? Fonologi (daripada Greek: φωνή, phōnē, "suara, bunyi" dan λόγος, lógos, "perkataan, pertuturan, subjek perbincangan") ialah kajian yang dilakukan mengenai pola bunyi bahasa iaitu 2

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU tentang bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. Mengikut Frank Parker (1994), fonologi merupakan suatu bidang yang mengkaji sistem bunyi sesuatu bahasa: iaitu rumus-rumus yang menentukan aspek sebutan. Dalam tradisi barat, pengkajian tentang bidang fonologi ini telah bermula sejak 200 tahun yang lalu, iaitu bermula lebih kurang pada awal tahun 1800, apabila para ahli bahasa memulakan pengkajian tentang perubahan bunyi bahasa dengan cara membandingkan bunyi bahasa yang wujud dalam pelbagai bahasa yang berkaitan. Sehubungan itu dengan kata lain, fonologi ialah ilmu tentang perbendaharaan fonem sesebuah bahasa. Dalam pengkajian fonetik, ahli bahasa mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafazkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tuhuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Fonetik (daripada perkataan Yunani φωνή (phonê) "bunyi" atau "suara") ialah kajian terhadap bunyi fizikal percakapan manusia. Ia berkaitan dengan sifat fizikal bunyi (fon), serta proses penghasilan fisiologi, penerimaan auditori, dan persepsi neurofizikal. Ilmu fonetik mula dikaji seawal 2,500 tahun lalu di India purba, berikutan catatan Pāṇini mengenai tempat dan kelakuan penghasilan bunyi bagi bunyi konsonan di dalam buku bertarikh abad ke-5 SM dalam Bahasa Sanskrit. Sistem huruf Indik utama hari ini menyusun huruf konsonan mengikut klasifikasi Pāṇini. Menurut Rahimah Haji Sabran dan Rahim Sham (1985), bidang fonologi mengkaji sistem bunyi- bunyi yang tertentu dalam pertuturan, khusus bagi sesuatu bahasa. Ini jelas daripada pendapat Henderson yang menyatakan “the study of the systematic organization of selected speech sounds in the spoken form of individual language has variously been called phonology”. Menurut Dal bor, salah seorang ahli linguistik Barat, “phonology is the study of the function and patterning of speech sounds“ yang bermaksud “fonologi ialah kajian tentang fungsi dan pencorakan dalam bunyi yang bermakna yang diucapkan oleh manusia”. 3

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

Bagi Arbak Othman (1983), fonetik adalah kajian tentang bunyi-bunyi ujar. Sebagai ilmu, fonetik berusaha menemukan kebenaran-kebenaran umum dan memformulasikan hukum-hukum umum tentang bunyi-bunyi itu dan pengucapannya, manakala sebagai kemahiran, fonetik memakai data deskriptif dasar daripada fonetik ilmiah bagi memberi kemungkinan pengenalan dan pengucapan bunyi-bunyi ujar itu. Selain itu, fonetik boleh didefinisikan sebagai mempelajari segala bunyi yang diucapkan melalui mulut manusia, baik bunyi manusia, bukan bunyi bahasa, mahupun bunyi-bunyi marginal, dan memberikan simbol fonetik untuk setiap bunyi, yakni menurut Dr. Lufti Abas (1985). Menurut ahli linguistik Kenstowicz dan Kisserberth (1979) fonetik

ditafsirkannya sebagai “the study of the sounds human beings employ when speaking a language is phonetics” yang bermaksud “pengkajian tentang bunyibunyi oleh manusia yang kita gunakan semasa bertutur ialah fonetik”. Para pengkaji fonologi menggunakan istilah-istilah teknikal ketika

menjelaskan sesuatu bunyi. Antaranya ialah, bunyi-bunyi itu dibahagikan kepada bunyi-bunyi vokal, konsonan dan diftong. Bunyi-bunyi itu diberi lambang yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa. Satu unit bunyi fonetik dinamakan fon dan diberi lambang tertentu dalam kurungan siku. Contohnya [o]. Satu unit bunyi fonem diberi lambang hampir sama dengan huruf dan ditulis dalam garis miring. Contohnya /o/. Huruf pula, seperti yang kita ketahui, tidak diapit oleh sebarang tanda baca. (Fonem ialah unit bunyi yang lebih besar daripada fon dan mempunyai fungsi tertentu dalam sesuatu bahasa.) Lazimnya fonetik dikaji secara berasingan. Hal ini demikian kerana bidang fonetik amat rumit dan bersifat teknikal. Fonetik ialah ilmu yang mengkaji bunyi bahasa, iaitu ujaran atau pertuturan yang dihasilkan oleh manusia dengan mengecualikan bunyi seperti berdengkur, batuk, berdeham, bersiul, sebagainya. Ruang lingkup fonetik 4

dan sebagainya. 1. lelangit lembut. lelangit keras. seperti lidah. Kajian fonetik terbahagi kepada tiga cabang. Sifat fizikal yang dimaksudkan di sini ialah gelombang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh pita suara. Gelombang bunyi ini dapat diukur dengan menggunakan alat seperti spektrogram dan osiloskop. iaitu fonetik artikulasi.3 Fonetik Auditori Cabang ini mengkaji tentang cara bunyi bahasa ditanggapi oleh pendengar melalui pendengaran dan diterjemahkan (persepsi) oleh otak. bibir. Antara sifat yang diberi perhatian dalam kajian fonetik akustik termasuklah nada.1.1.2 Fonetik Akustik Cabang ini mengkaji sifat-sifat bunyi bahasa. 1. Proses ini adalah proses yang paling kompleks dalam kajian fonetik kerana proses ini melibatkan kajian yang bersifat mujarad. frekuensi dan amplitud. 5 . cabang ini juga melakukan pengelasan terhadap bunyi bahasa berdasarkan cara bunyi itu dikeluarkan oleh alat tutur (artikulator).1.Dari ketiga-tiga cabang ini.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU merangkumi antara lain proses pertuturan atau penghasilan bunyi dan pengelasan. fonetik artikulasi adalah cabang yang paling diberi tumpuan dalam pengajaran dan pembelajaran fonetik di Malaysia. fonetik akustik dan fonetik auditori. 1. anak tekak. Selain itu. iaitu fonetik akustik dan fonetik auditori agak kurang diberi perhatian kerana tiadanya peralatan dan kepakaran yang menyebabkan kesukaran untuk pengajaran.1 Fonetik Artikulasi Cabang ini mengkaji tentang cara penghasilan bunyi bahasa dan bahagianbahagian (artikulator) yang terlibat dalam penghasilan bunyi. Dua cabang lagi.

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 1. tidak dapat menghalusi segala variasi bunyi tersebut dan tidak dapat menghuraikan sistem bunyi semua bahasa yang dituturkan oleh manusia dengan sempurna. (Siti Hajar Abd. 1. iaitu morfologi dan sintaksis. 2008: 90) 1. Input kepada kajian linguistik tinggi. Asas kepada kajian fonologi. Perbezaan antara kedua-dua bidang kajian ini dapat dijelaskan menerusi jadual berikut: Fonetik Fenomena bunyi atau pertuturan manusia seluruhnya. Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang fonetik artikulasi. kemudian bentangkan di dalam kelas anda. fonetik akustik. Fonetik pula bermaksud bidang yang mengkaji segala bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat artikulasi manusia dan ia memberi lambang kepada bunyi-bunyi tersebut.3 Matlamat Sebutan Baku Bahasa Melayu 6 . Fonologi Mengkaji sistem bunyi-bunyi tertentu dalam pertuturan bagi sesuatu bahasa. Aziz. Dapat merumuskan.2 Perbezaan Fonetik dan Fonologi Fonologi ialah satu cabang ilmu yang mengkaji tentang sistem bunyi yang diucapkan oleh manusia yang berfungsi atau dalam bahasa yang lebih mudah difahami bahasa yang difahami oleh kedua-dua belah pihak. menghuraikan dan menjelaskan segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa secara teliti dan terperinci dengan tujuan untuk menentukan peraturan dan bentuk bunyi secara spesifik. Tidak dapat memerikan seluruh bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Banding beza bahan tersebut. dan fonetik auditori. 2.

Sebutan baku pula mencakup aspek fonologi sahaja. Penggiat bahasa risau. Bahasa Melayu baku mempunyai keseragaman dalam empat sistem yang utama iaitu fonologi. Peranan bahasa Melayu dalam bidang pendidikan pula tidak perlu dipertikaikan lagi. Menurut Awang Sariyan (2004). Ini boleh dilihat daripada peranannya sebagai bahasa rasmi bagi negara kita. dengan asas yang padu dan kukuh ini. dan kosa kata. Jika dilihat dari sudut usianya bahasa Melayu sudah boleh dikelaskan sebagai bahasa yang mantap dan kukuh. Namun sebagai bahasa yang hidup dan berkembang. alat komunikasi dalam urusan rasmi dan tidak rasmi. sebutan baku di Malaysia telah ditetapkan dalam Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Kali Ke-3 (1956) yang memutuskan bahawa sebutan baku ialah sebutan fonemik (berdasarkan 7 . Kini. bahasa Melayu jelas sekali telah diperlengkapkan sebagai bahasa intelek dengan wibawa yang kukuh ”. Kegagalan meletakkan bahasa Melayu ditempat yang sewajarnya memberi kesan kepada perlaksanaan bahasa Melayu baku dengan jayanya. mempunyai struktur yang lengkap dan sempurna dari segi sistem ejaan.1999). pendidik bimbang apatah lagi pejuang bahasa yang melihat kian hari bahasa Melayu kian tersisih. bahasa Melayu baku menghadapi cabaran dan tekanan ekoran arus pemodenan dan globalisasi. bahasa Melayu khususnya bahasa Melayu baku menempuh banyak proses sejak zaman kesultanan Melayu lagi sehingga pada masa ini. Bahasa baku ialah bahasa standard. Keyakinan negara dalam meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu adalah kerana bahasa ini sudah ada sistemnya yang tersendiri seperti ditulis oleh Rohizah Halim dan Sharifah Fazliyaton Shaik Ismail. sintaksis dan semantik. morfologi. ia merupakan bahasa ilmu dan asas kepada perpaduan negara. 2008 bahawa: ”Bahasa Melayu adalah bahasa yang mempunyai struktur dan bersistem.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Bahasa Melayu sekarang sudah berusia lebih 2000 tahun (Asmah. tatabahasa.

Untuk mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam bahasa Melayu yang dapat digunakan dalam situasi formal atau situasi rasmi.ahli bahasa telah bersependapat tentang dasar sebutan baku Bahasa Melayu iaitu sebutan bagi kata bahasa Melayu hendaklah berdasarkan sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. dan laras bahasa. Garis panduan dasar umum tentang sebutan baku bahasa Melayu adalah seperti berikut : 8 . Pelaksanaan sebutan baku di institusi pendidikan khususnya sekolah berjalan serentak dengan KBSM (1988). iii. dan tidak ada huruf yang senyap”. untuk menyeragamkan cara berbahasa dan bertutur serta mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan penggunaan dialek setempat di dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di peringkat sekolah 1.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ejaan) bukan berdasarkan kelaziman sebutan menurut dialek Riau-Johor. kosa kata (perbendaharaan kata umum dan istilah). Secara khusus. ii.4 Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu Menurut Awang Sariyan (1988:6). sistem ejaan.L pike dalam bukunya Phonemics (1943:57) iaitu ”Kata-kata dieja sebagaimana diucapkan dan diucapkan sebagaimana dieja. ahli. Untuk meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu dalam kalangan pengguna bahasa. Perkara ini adalah bertepatan dengan keterangan K. Untuk memantapkan sistem dan struktur dalaman bahasa Melayu. iv. Tujuan pembakuan bahasa Melayu adalah seperti yang berikut: i. supaya sistem sebutannya menjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapan dan pembakuan tatabahasa.

Contoh: Huruf Vokal a Fonem/ bunyi [a] Ejaan saya berapa apa Fonem vokal yang dilambangkan dengan huruf ‘i’. sama ada terletak pada suku kata akhir terbuka dan suku kata tertutup. Contoh: 9 Sebutan [sa ya] [be ra pa] [a pa] . Ini bermaksud vokal ‘i’ perlu dibunyikan seperti mana dieja. Huruf dan fonem vokal ‘a’ Sebutan Baku Vokal ‘a’ dilafazkan dengan [ a ] pada bahagian mana pun ia terletak sama ada terbuka. tertutup. Mengikut sebutan baku fonem vokal ‘i’ perlu dibunyikan dengan [ i ]. Sebutan Kata: Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata (pola pada suku kata) sama ada kata dasar atau kata terbitan. Intonasi: Intonasi ialah nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu bercakap dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau kalimat dalam Bahasa Melayu serta keperihalan keadaan yang berkenaan.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Sebutan Huruf: Pada umumnya. di tengah atau di akhir kata. setiap huruf dalam ejaan Rumi atau Jawi perlulah dilafazkan dengan jelas mengikut nilai bunyi bahasa Melayu yang dilambangkan.Ini bermakna vokal ‘a’ disebut seperti mana dieja dan dieja seperti mana dilafazkan. Sebutan Johor-Riau bagi fonem vokal ‘i’ pada suku kata tertutup dibunyikan dengan [e].

Sebutan Johor-Riau bagi fonem vokal ‘u’ pada suku kata tertutup dibunyikan dengan [o].BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Ejaan Alih Mukim Hasil Sebutan baku [a lih] [mu kim] [ha sil] Sebutan Johor Riau [ a leh] [mu kem] [ha sil] Fonem vokal yang dilambangkan dengan huruf ‘u’. Contohnya: Ejaan Betul Lanun tutup Penyebutan Kata Terbitan Kata terbitan mengikut garis panduan dasar umum tentang sebutan baku Bahasa Melayu hendaklah dilafazkan berdasarkan pola ejaan KV . Ini bermaksud vokal ‘u’ perlu dibunyikan seperti mana dieja. KVK . Kata terbitan dengan imbuhan awalan Ejaan Pengajar Pengedar Terasa Berlari terangkat Sebutan baku [pe nga jar] [pe nge dar] [te ra sa] [ber la ri] [ter ang kat] Sebutan Johor-Riau [pe nga ja] [pe nge da] [te ra sé] [ber la ri] [ter ang kat] Sebutan baku [be tul] [la nun] [tu tup] Sebutan Johor-Riau [ be tol] [la non] [tu top) Kata terbitan bahasa Arab. KV + KV . KVK + KVK. Indonesia dan Inggeris 10 . sama ada terletak pada suku kata akhir terbuka dan suku kata tertutup. Mengikut sebutan baku fonem vokal ‘u’ perlu dibunyikan dengan [ u ].

Indonesia dan Inggeris yang sudah sebati dengan bahasa Melayu dibunyikan seperti sebutan baku Bahasa Melayu.5 Intonasi dalam Bahasa Melayu 11 .BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Kata serapan Bahasa Arab . Ejaan Standard i) Bahasa Indonesia Sama bunyi Anda Merdeka Berbeza bunyi Bangsa ii) Bahasa Arab Sama bunyi Fatwa Takwa Beza bunyi Makna iii) Bahasa Inggeris [fra sa] Frasa drama [dra ma] [fra sa] [dra ma] [mak na] [mak né] [fat wa] [tak wa] [fat wa] [tak wa] [bang sa] [bang sé] [an da] [mer de ka] [an da] [mer de ka] Sebutan baku Sebutan Johor-Riau 1.

Ada beberapa fungsi intonasi. 12 . iv.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Intonasi ialah nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu bercakap dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau kalimat dalam bahasa Melayu. kebosanan. Antaranya: i. Intonasi wujud dalam bahasa Melayu bagi menandai dan memisahkan frasa yang pelbagai jenis dan bentuknya. Fungsi emosional: Untuk menyatakan pelbagai makna sikap. sama ada ayat penyata biasa. Fungsi tekstual: Untuk membentuk nada dan gaya suara yang turun naik bagi wacana yang lebih luas seperti pembacaan teks berita yang membezakan satu berita dengan berita yang lain. seperti kegembiraan. v. kekecualian. kekejutan. Intonasi bahasa Melayu mempunyai hubungan yang rapat dengan sintaksis. Fungsi ‘indexical’: Untuk menandai identiti seseorang. ayat tanya. ketakutan dan ratusan sikap yang lain. Intonasi bahasa Melayu dapat dikenali dan digayakan dengan empat tingkat nada yang biasa ditandai dengan angka 1. seperti khatib. iii. Angka 1 menandai nada yang paling rendah dan angka 4 menandai nada yang paling tinggi. ayat terbalik atau songsang atau ayat pasif dan seumpamanya. 3 dan 4. keakraban. Fungsi struktur informasi: Untuk memberikan sesuatu yang baru berbanding dengan yang telah dimaklumi dalam makna sesebuah ujaran iaitu dengan menekankan kata yang membawa makna tersebut. 2. ayat perintah. penjual ubat atau sarjan tentera. seperti belajar urutan nombor yang panjang atau ungkapan dalam ucapan. Fungsi psikologi: Untuk membantu menggubah bahasa menjadi unit-unit ujaran yang mudah dilihat dan diingat. Nada 2 memulakan ujaran dan nada 3 merupakan nada tekanan. sama ada sesebuah klausa atau ayat itu berupa pertanyaan atau pernyataan. ii. iaitu membantu mengenali seseorang sama ada tergolong dalam kumpulan sosial atau pekerjaan yang berbeza. vi. iaitu dapat membezakan jenis dan bentuk ayat. positif atau negatif dan seumpamanya. kemarahan. Fungsi gramatis: Untuk menandakan kontras dari segi tatabahasa terhadap sesuatu ujaran.

ngor da.sen man.vi.wéi le.la] [lim kéng yék] [but.go.san] [bos. Contohnya: Ejaan Selangor Darul Ehsan Bosnia-Herzegovina Pyongyang New Zealand Sunway Lagoon Sebutan [se. Contohnya: Ejaan Muhammad Hatta James Bond Nelson Mandela Lim Keng Yaik Boutros Boutros-Ghali Sebutan [mu.lẼnd] [sun.ta] [jéms bÕnd] [nẼl.ze.yang] [niu zi.rul éh.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Sebutan bagi Nama Khas Nama orang di Malaysia atau di luar Malaysia dilafazkan menurut kebiasaan orang yang empunya nama atau kebiasaan setempat atau kebiasaan antarabangsa.la.na] [pyong.ros but.ham.mad hat.dé.ros gha.li] Nama tempat di Malaysia atau di luar Malaysia dilafazkan menurut kebiasaan sebutan setempat atau kebiasaan antarabangsa.nia her.gun] 13 .

mi.ti. Contohnya: Ejaan Bank Bumiputera Radio Televisyen Malaysia Universiti Teknologi Malaysia Agensi Pengiklanan Multimedia Sebutan [baângk bu.dun] atau (Ahli Dewan Undangan Negeri) [plus] atau (Projek Lebuh Raya Utara-Selatan) Akronim yang tidak berbentuk kata dan singkatan jenis inisialisme dalam ejaan Rumi dilafazkan dengan dua cara.gén. Contohnya: Ejaan DBP TLDM JKKK Sebutan [di.gén.no] atau (United Malays National Organization) (Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu) [ta.él. Öik.di.dia] Akronim atau singkatan yang terbentuk sebagai kata (dalam bahasa Melayu atau bukan bahasa Melayu) dilafazkan dengan dua cara iaitu (i) cara sebutan akronim menurut cara pemenggalan suku kata ejaan.dio té.ti.ti ték.ké] atau (Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan 14 .ém] atau (Tentera Laut Diraja Malaysia) [jé.gi me.nés.mé.ni.nan mul.sia] [a.di. iaitu (i) cara sebutan singkatan menurut bunyi huruf Rumi.sia] [u.lé.mé.lé.vi.syen me.si peng.ra] [ra.lé.si.la. atau (ii) cara sebutan ungkapan atau nama yang penuh.la.ké.ko] atau (United Nations Educational.no.da] atau (Federal Land Development Authority) (Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan) [yu. atau (ii) cara sebutan ungkapan atau nama yang penuh.ver.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Nama Khas yang lain yang mengandungi atau tidak mengandungi nama orang atau nama tempat dilafazkan menurut sistem sebutan baku bahasa Melayu.nan mul.ka] atau (taman didikan kanak-kanak) [a.ngi.dia] atau [a.te. Contohnya: Ejaan Felda UNESCO UMNO tadika ADUN Plus Sebutan [fél.lo.pu.ké.bi.si pe. Scientific and Cultural Organization) [am.pi] atau (Dewan Bahasa dan Pustaka) [ti.

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Kampung) [ar. Petaling Jaya: Mengapakah bahasa baku diperkenalkan di dalam sebuah negara majmuk seperti Malaysia? Apakah halangan yang akan timbul sekiranya setiap ahli di dalam masyarakat menggunakan dialek atau loghat masing-masing? 15 . Ilmu Fonetik dan Linguistik. Agensi Penerbitan Nusantara. (1982).o] atau (Palestinian Liberation Organization) (Pertubuhan Pembebasan Palestin) RTM PLO BACAAN TAMBAHAN Asmah Hj Omar. Raja Mukhtaruddin Raja Dain. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Awang Sariyan. (1988).ém] atau (Radio Televisyen Malaysia) [pi. (1977).ti. Sebutan Baku Bahasa Melayu.él. Kepelbagaian Fonologi Dialek-dialek Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tumpuan khusus diberi kepada alat-alat artikulasi vokal yang digunakan untuk menghasilkan bunyi vokal.1: Kerangka Tajuk 1 ALAT-ALAT ARTIKULASI VOKAL 16 . Mengenal pasti alat-alat artikulasi dan artikulasi vokal Menghuraikan jenis-jenis alat-alat artikulasi dan artikulasi vokal KERANGKA TAJUK-TAJUK ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR DEFINISI ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR ALAT-ALAT ARTIKULASI Rajah 2. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) Mengenal pasti definisi artikulasi dan artikulator.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU TAJUK 2 SINOPSIS ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis alat-alat artikulasi yang terlibat untuk menghasilkan ujaran.

manakala daerah artikulasi ialah gigi atas. Daerah artikulasi ialah bahagian alat pertuturan di atas rongga mulut yang tidak boleh digerak-gerakkan dan hanya dapat didekati atau disentuh dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi bahasa. Alat artikulasi terbahagi kepada dua bahagian. artikulasi atau alat pertuturan merupakan alat-alat yang terlibat dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi bahasa. lelangit keras dan lelangit lembut.2 Alat-Alat Artikulasi Tahulah anda bahawa. tugas alat-alat ini saling bertindih termasuklah tugas menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. 2. 17 . lelangit keras dan lelangit lembut. bibir dan gigi bawah yang terletak di bahagian bawah rongga mulut.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi dan jenis-jenis alat-alat artikulasi dan artikulasi vokal. Daerah artikulasi termasuklah gigi atas.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 2. bibir dan gigi bawah yang terletak di bahagian bawah rongga mulut. Rajah 1 menunjukkan kedudukan alat-alat artikulasi manusia seperti bibir (atas dan bawah). Bahagian alat pertuturan ini terletak di atas rongga mulut yang tidak boleh digerak-gerakkan dan hanya dapat didekati atau disentuh dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi bahasa. iaitu lidah. Artikulator merupakan bahagian alat pertuturan yang boleh digerakgerakkan. iaitu artikulator dan daerah artikulasi. iaitu mengunyah makanan. Alat-alat ini sebenarnya mempunyai tugas-tugas asas. Artikulator adalah bahagian alat pertuturan yang boleh digerakgerakkan seperti lidah. 2. menelan dan menghembus nafas. gusi. Oleh itu.1 Definisi Artikulasi dan Artikulator Untuk pengetahuan anda. gusi. alat-alat artikulasi meliputi artikulator dan daerah artikulasi?. gigi.

Kedudukan lidah dapat dibahagikan kepada empat peringkat. Lelangit lembut 8. Pita suara 12. Bibir atas 2. Bibir bawah 3. 1998:16-17) Kedudukan Artikulator Daerah Artikulasi 1. Rongga tekak 13. Huruf-huruf tersebut ialah a. Anak tekak 9. Alat-alat artikulasi vokal meliputi rongga mulut. Lelangit keras 7. dan u. lidah.3 Alat-Alat Artikulasi Vokal Anda perlu mengetahui bahawa. Gigi atas 4. o. Jenis-jenis bunyi vokal dapat ditentukan berdasarkan kedudukan bahagian lidah. separuh 18 . i. iaitu bahagian lidah dan keadaan bibir.2: Alat-Alat Artikulasi 2. Epiglotis 11.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU lelangit. Tenggorok Rajah 2. Sistem Ejaan Rumi mempunyai lima huruf vokal yang digunakan untuk melambangkan enam fonem vokal atau bunyi vokal baku. ruang udara antara bahagian lidah yang berkenaan dan keadaan bibir. Rongga hidung 14. Gigi bawah 5. Gusi 6. e. Rongga mulut 15. Bunyi vokal terhasil apabila udara yang dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut tanpa mengalami sebarang sekatan. anak tekak. dan rongga hidung (Nor Hashimah Jalaluddin. Lidah 10. iaitu tinggi. separuh tinggi.

e. keadaan bibir terbahagi kepada tiga bahagian. o. u. iaitu [i. bibir bundar 19 S e p a ru h . tengah dan belakang lidah seperti yang ditunjukkan dalam linguagram (gambar lidah) yang berikut: Rajah 2.3: Bahagian Lidah Seterusnya. iaitu neutral. a. iaitu depan. Bahagian lidah yang terlibat pula terbahagi kepada tiga bahagian. seperti beg dan bos. iaitu sempit. ≅ ] dan dua vokal tambahan dalam dialek Melayu. separuh luas dan luas. ruang udara dapat dibahagikan kepada empat juga. separuh sempit. iaitu [ε] dan [Ο ]. Keadaan bibir semasa menghasilkan vokal belakang. Dalam Bahasa Melayu standard terdapat enam jenis vokal yang dapat dihasilkan. Selaras dengan kedudukan bahagian lidah itu. Layari internet untuk melihat pergerakan bibir ketika menyebut bunyi vokal Bahasa Melayu. hampar dan bundar. T in g g i e m (s Keadaan Bibir semasa menghasilkan vokal hadapan. Bunyi-bunyi [ε] dan [Ο ] merupakan bentuk sebutan harian dan juga perkataan yang dipinjam daripada bahasa Inggeris. bibir terhampar.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU rendah dan rendah.

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Rajah 2.___________________________ x. berdasarkan rajah di bawah.___________________________ 20 ._______________________________ ii.___________________________ xi.___________________________ xii.______________________________ v.__________________________ ix.______________________________ iv._______________________________ vi.______________________________ vii.4: Keadaan Bibir AKTIVITI Secara berpasangan.__________________________ viii._______________________________ iii. i. labelkan alat-alat artikulasi yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa.

2. Nyatakan alat-alat artikulasi yang terdapat untuk kedudukan artikulator dan daerah artikulasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan. Nor Hashimah Jalaluddin (1998). Kuala Lumpur: Penerbitan PTS Abdullah Hassan (penyunting) (1983). Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Indirawati Zahid. Fonetik dan Fonologi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Raja Mukhtaruddin Raja Dain. Mardian Shah Omar (2006). BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara. (1982). Rencana Linguistik. TAJUK 3 ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR 21 . Ilmu Fonetik dan Linguistik. Nyatakan perbezaan antara artikulasi dan artikulator. (1980).BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU LATIHAN 1. Asas Fonetik. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.

1: Kerangka Tajuk 3 3. Perbincangan turut ditumpukan kepada definisi dan jenis diftong serta konsonan dalam Bahasa Melayu.0 KANDUNGAN ISI 22 . HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) Mengenal pasti definisi diftong dan konsonan Mengenal pasti jenis-jenis diftong dan konsonan Bahasa Melayu Menghuraikan artikulasi diftong dan konsonan Bahasa Melayu KERANGKA TAJUK-TAJUK DIFTONG DAN KONSONAN DEFINISI DAN JENIS DIFTONG SERTA KONSONAN ARTIKULASI DIFTONG ARTIKULASI KONSONAN Rajah 3.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan artikulasi diftong dan konsonan yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi diftong dan konsonan.

3. gigi-gusi. Diftong boleh membentuk suku kata seperti dalam perkataan [# tupai #]. mengenai (Abdullah Hassan. 3.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi.1 Definisi Diftong dan Konsonan Tahukah anda. menurut Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu (Marzukhi Nyak Abdullah. 2006:42). diftong (diphthong) ialah gabungan dua bunyi vokal yang disebut sebagai satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah contohnya. jenis-jenis diftong dan konsonan serta artikulasi diftong dan konsonan Bahasa Melayu. letusan.1997:63). serta titik artikulasi atau daerah sebutannya. 3. lelangit keras. Keadaan sebegini membezakan diftong daripada deretan vokal contohnya.2006:44).3 Artikulasi Diftong dan Konsonan Bahasa Melayu 23 . [au] dan [oi]. Konsonan pula ialah semua bunyi selain vokal yang dihasilkan dengan melakukan sekatan terhadap arus udara yang dilepaskan melalui paru-paru. hentian sebahagian atau hentian sekejapsekejap (Abdullah Hassan. [ai] dalam [pandai] pandai. Bahasa Melayu mempunyai tiga bunyi diftong. anak tekak dan lain-lain. sengauan. Sekatan itu dapat dilakukan dalam bentuk hentian sepenuhnya. seperti dua bibir. dan [au] dalam [pulau] pulau?. [# panau #] dan [# amboi #]. geseran dan sebagainya. Bunyi konsonan pula dapat dihuraikan berdasarkan cara penghasilannya. iaitu [ai].2 Jenis-Jenis Diftong dan Konsonan Bahasa Melayu Anda perlu mengetahui bahawa. lelangit lembut. sama ada letupan.

anda juga perlu mengetahui bahawa. (ii) diftong lebar yang melibatkan perubahan yang luas pada kedudukan lidah contohnya. sengauan. bunyi diftong bersifat satu suku kata yang melibatkan alat artikulasi lidah?. lelangit keras. [ai] dalam [pantai]. malaran dan getaran.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Tahukah anda bahawa. Diftong Bahasa Melayu terdiri (i) diftong biasa. Kedudukan alat artikulasi lidah ketika menyebut bunyi diftong adalah seperti berikut: Rajah 3. letusan. [oi] dalam [sepoi] sepoi. sisian. Hentian sepenuhnya dapat menghasilkan bunyi letupan (plosif). iaitu diftong yang melibatkan perubahan yang sempit pada kedudukan lidah contohnya. Kemudian udara akan dilepaskan serta-merta dan akan terhasillah bunyi letupan. (iii) diftong menurun. iaitu diftong yang puncak kenyaringannya jatuh pada vokal pertama contohnya. Bunyi Letupan 24 . geseran. lelangit lembut atau pita suara. [ai] dalam [pandai] pandai. konsonan Bahasa Melayu meliputi bunyi letupan. [ai] dalam [pandai] pandai dan (iv) diftong sempit. iaitu gabungan dua bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah contohnya. dan [aυ ] dalam [pulaυ ] pulau. Udara yang dilepaskan daripada paru-paru akan mengalami sekatan sepenuhnya sama ada di bahagian bibir.2: Kedudukan Lidah Untuk Bunyi Diftong Seterusnya.

geseran (frikatif) dan malaran. Hentian sebahagian pula akan menghasilkan bunyi sisian. [n]. Ini menyebabkan udara yang dilepaskan dari paru-paru akan melalui rongga hidung dan terhasillah bunyi nasal [m]. Bunyi sisian dalam bahasa Melayu dihasilkan dengan melakukan penyekatan terhadap arus udara yang dilepaskan oleh paru-paru di bahagian lelangit keras oleh hujung lidah menyebabkan udara hanya melalui kawasan sisi di kiri dan kanan rongga mulut. Bunyi ini dihasilkan dengan cara menyekat arus udara sepenuhnya yang dilepaskan oleh paru-paru. **bunyi [? ] adalah variasi kepada bunyi [k] dan hadir pada akhir suku kata dalam Bahasa Melayu. Ini menghasilkan bunyi [l]. manakala bunyi [d] pula digabungkan dengan bunyi [ž] untuk mendapatkan bunyi [j]. iaitu bunyi [t] digabungkan dengan bunyi [š] untuk menghasilkan bunyi [č].BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Fon [p] [b] [t] [d] [k] [g] [? ] Awal Akhir [pulau] [atap] [bumi] [rəbab] [talam] [liat] [datu? ] [kad] [kata] * [garau] [bε g] ** [ana? ] *bunyi [k] tidak dapat hadir pada akhir suku kata dalam bahasa Melayu. Ada juga pendapat yang menyatakan bunyi afrikat ini adalah hasil gabungan dua bunyi. [Ν ]. Sekatan sepenuhnya dapat menghasilkan bunyi letusan (afrikat). 25 . Kemudian arus udara itu dilepaskan perlahan-lahan. Satu lagi bentuk sekatan yang dilakukan sepenuhnya akan mengeluarkan bunyi sengauan (nasal) yang dihasilkan dengan cara menurunkan anak tekak (uvula) untuk menutup rongga mulut (oral). dan [ϑ ].

Bunyi malaran juga sama seperti untuk menghasilkan bunyi vokal. Udara yang dilepaskan oleh paru-paru disekat dengan menggetarkan hujung lidah di lelangit keras. [z]. [s].BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Bunyi geseran dihasilkan dengan menyempitkan saluran udara supaya udara yang melaluinya bergeser dan kedengaran bunyi berdesis. [v]. iaitu [r]. Dalam bahasa Melayu hanya terdapat satu bunyi getaran. [š]. dan [h]. Bentuk ini menghasilkan bunyi getaran. Bentuk sekatan udara yang ketiga ialah hentian sekejap-sekejap. Bunyi Letusan [č] [cawan] [j] [jam] [caj] [mač] Bunyi Sengauan [m] [muda] [cium] [n] [niat] [jalan] [Ν ] [Ν aΝ a] [bujaΝ ] [ϑ ] [ϑ aϑ i] * *Bunyi [ϑ ] tidak dapat hadir pada akhir suku kata Bunyi Sisian [l] [lalu] [awal] 26 . Bunyi malaran dalam bahasa Melayu ialah [w] dan [y]. dan sesetengah ahli fonetik menamakannya bunyi separuh vokal. Bunyi geseran dalam bahasa Melayu ialah [f]. kedudukan artikulator adalah seperti menghasilkan bunyi geseran tetapi geseran yang dihasilkan adalah terlalu lemah. Untuk menghasilkan bunyi malaran.

[hafal] ‘hafal’. [t]. Bunyi bersuara dihasilkan dengan menggetarkan pita suara. (iii) Geseran gigi tak bersuara. Udara dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser keluar di daerah rapatan bibir bawah dan gigi atas itu tanpa menggetarkan pita suara. ? 27 . dan [univərsiti] ‘universiti’.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Bunyi Geseran [f] [faseh] [alaf] [v] [vε n] * [s] [sarat] [awas] [z] [zat] [lafaz] [š] [šarat] [skuaš] [h] [harta] [sah] Bunyi Getaran [r] [rasa] [siar] Bunyi konsonan terbahagi kepada bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara. dan [ma af] ‘maaf’. [vərsi] ‘versi’. [m]. [w]. dan [h]. seperti bunyi [p]. (ii) Geseran bibir-gusi bersuara. [d]. Konsonan pinjaman Bahasa Melayu terdiri daripada (i) Geseran bibirgigi tak bersuara. seperti bunyi [b]. Perbezaannya ialah. [f]. [r]. dan [y]. (iv) Geseran gigi bersuara. Cara mengeluarkan geseran bibir-gusi bersuara pula sama dengan cara mengeluarkan geseran [f]. pita suara tidak digetarkan. Ketika mengeluarkan geseran bibir-gigi tak bersuara. [k]. [n]. [s]. Contoh sebutan: [fiker] ‘fikir’. [l]. [g]. Sebaliknya pita suara tidak digetarkan untuk menghasilkan bunyi tidak bersuara. Lelangit lembut dinaikkan rapat kepada belakang rongga tekak. Contoh sebutan: [vΟ kal] ‘vokal’. (v) Geseran lelangit lembut tak bersuara dan (vi) Geseran lelangit lembut bersuara. bibir bawah dirapatkan kepada gigi atas supaya membuat sempitan untuk udara keluar.

belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut supaya membuat satu sempitan. Udara dikeluarkan dari paruparu dan dibiarkan bergeser pada sempitan di daerah lelangit itu tanpa menggetarkan pita suara. penghasilan geseran lelangit lembut bersuara menunjukkan persamaan dengan cara menghasilkan geseran lelangit lembut tak bersuara. Udara dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser keluar di daerah gigi itu tanpa menggetarkan pita suara. Menurut Raja Mukhtaruddin (1965:44). Lelangit lembut dinaikkan rapat kepada belakang rongga tekak. 28 . Akhirnya. Cara mengeluarkan geseran gigi bersuara pula. Ketika menghasilkan geseran lelangit lembut tak bersuara. [iθ nen] ‘Isnin’ (Ithnin). Contoh sebutan: [xabar] ‘khabar’. [axbar] ‘akhbar’. dan [haðer] ‘hadir’ (hadzir). Contoh sebutan: [θ alaθ a] ‘Selasa’ (thalatha). Perbezaannya ialah. Contoh sebutan: [ðalem] ‘zalim’ (dzalim). ketika mengeluarkan bunyi [ð] pita suara digetarkan. bunyi ini sebenarnya terdapat dalam pertuturan orang Melayu ketika menyebut perkataan-perkataan Melayu seperti orang [Ο 7 aΝ ] dan [ba7 aΝ ] sebagai kelainan kepada getaran gusi [r]. Contoh sebutan: [7 aeb] ‘ghaib’. Lelangit itu sendiri dinaikkan rapat kepada belakang rongga tekak. dan [axer] ‘akhir’. [lo7 at] ‘loghat’. ketika mengeluarkan bunyi [7 ] pita suara digetarkan.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Penghasilan geseran gigi tak bersuara ini menunjukkan daun lidah berada di antara gigi atas dengan gigi bawah. Perbezaannya ialah. dan [bale7 ] ‘baligh’. sama dengan cara mengeluarkan geseran gigi tak bersuara. dan [hadeθ ] ‘hadis’ (hadith).

Nyatakan jenis bunyi konsonan dan diftong untuk perkataan yang bergaris berikut: (i) ghairah (vi) balai (vii) laut (viii) sepoi (ix) tekukur (x) sarat (ii) cabar (iii) masyhur (iv) dekad (v) pulau 2. BAHAN BACAAN 29 . berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap jenis diftong Bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU AKTIVITI Secara berkumpulan. LATIHAN 1. (Beri contoh daripada beberapa dialek yang berbeza. Berikan juga sepuluh contoh perkataan yang mengandungi diftong dialek Melayu yang berbeza. Beri satu contoh perkataan untuk keenam-enam jenis konsonan pinjaman yang telah anda pelajari. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza.

Abdullah Hassan. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Indirawati Zahid. (1975). Kuala Lumpur: Penerbitan PTS Abdullah Hassan. TAJUK 4 HURUF-HURUF DALAM BAHASA MELAYU 30 . Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu. Raminah Sabran dan Rahim Syam. Marzukhi Nyak Abdullah. (1985). (2006).Bhd. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Mardian Shah Omar (2006).Bhd. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Lutfi Abas. Fonetik dan Fonologi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kepelbagaian Fonologi Dialek-dialek Melayu. (1977). (1980). Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. (1997). Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Asmah Hj Omar.

KERANGKA TAJUK-TAJUK HURUF-HURUF DALAM BAHASA MELAYU DEFINISI HURUF VOKAL. gandingan dan rangkap. pinjaman. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) Mengenal pasti definisi dan jenis huruf dalam Bahasa Melayu Menghuraikan jenis-jenis huruf vokal.0 KANDUNGAN ISI JENIS-JENIS HURUF VOKAL. GANDINGAN DAN RANGKAP BAHASA MELAYU 31 . Huruf konsonan pula diperincikan kepada konsonan asal. konsonan dan diftong dalam Bahasa Melayu Membandingkan jenis-jenis huruf konsonan dalam bahasa Melayu.1: Kerangka Tajuk 4 KONSONAN ASAL. KONSONAN DAN DIFTONG DALAM BAHASA MELAYU 4. PINJAMAN. gandingan dan rangkap. Huruf-huruf tersebut meliputi huruf vokal. KONSONAN DAN DIFTONG BAHASA MELAYU Rajah 4. konsonan dan diftong.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis-jenis huruf yang terdapat dalam Bahasa Melayu. pinjaman. iaitu konsonan asal.

Rajah 4. 1977:42).2006:44).2 Jenis-Jenis Huruf Vokal. diftong terbentuk apabila berlaku pengeluncuran bunyi-bunyi vokal. 4. e pepet. 4. keadaan rongga mulut dan bentuk bibir. Konsonan dan Diftong Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa huruf ialah lambang dalam sistem bunyi bahasa yang daripadanya sesuatu perkataan dalam tulisan dibentuk? (Marzukhi Nyak Abdullah. hentian sebahagian atau hentian sekejap-sekejap. Seperti yang telah dipelajari. i. iaitu konsonan asal.2 di bawah menunjukkan huruf dan fonem (bunyi bahasa) dalam Bahasa Melayu. iaitu satu vokal mengeluncur dari satu vokal kepada vokal yang lain (Abdullah Hassan. konsonan dan diftong dalam Bahasa Melayu. gandingan dan rangkap serta artikulasi diftong dan konsonan Bahasa Melayu. Huruf Vokal Fonem / Bunyi 32 Ejaan Sebutan . ialah bunyi yang dihasilkan dengan melakukan sekatan terhadap arus udara yang dilepaskan melalui paru-paru. Sekatan itu dapat dilakukan dalam bentuk hentian sepenuhnya. Diftong pula terhasil daripada gabungan bunyi vokal. jenis-jenis huruf vokal. u. Perbincangan juga turut ditumpukan kepada jenis-jenis konsonan dalam Bahasa Melayu. e taling dan o. bunyi vokal terhasil apabila udara keluar daripada rongga mulut tidak mengalami sekatan atau himpitan. Konsonan dan Diftong Bahasa Melayu Anda perlu mengetahui bahawa dalam Bahasa Melayu terdapat enam huruf vokal. pinjaman.1 Definisi Huruf Vokal.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. Bunyi vokal juga dipengaruhi oleh Konsonan pula pengaruh lidah. Dengan perkataan lain. iaitu huruf a.

ran] .kah] [nge.jah] [zi.rus] [wa.zal] [har.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU a e taling e pepet i o u [a] [é] [e] [i] [o] [u] ada semak selak bilik botol duduk [a.lak] [bi.lik] [bo.ga] [ka.ga] [ja.duk] Rajah 4.lai] [ma.la] [ca.par] [qa.ri] [ra.jam] [vi.rik] [ta.dah] [naf.mak] [se.di] [khai.. terdapat 27 fonem atau bunyi konsonan yang ditunjukkan dalam rajah 4.lem] [yu.la] [pa.3 di bawah. Huruf Konsonan b c d f g gh h j k kh l m n ng ny p q r s sy t v w x y Fonem / Bunyi [b] [c] [d] [f] [g] [gh] [h] [j] (1)[k] (2) ? (3) ‫؟‬ (4)[q] [kh] [l] [m] [n] [ng] [ny] [p] [q] [r] [s] [sy] [t] [v] [w] [z] [y] 33 Ejaan bola catat dada fakir gabus ghazal harga jaga kala kapak nikmat kadi khairat lalai madah nafkah ngeri nyala papar qari rapat saham syirik tajam virus wajah xylem yuran Sebutan [bo.tol] [du.pat] [sa.ri] [nya.rat] [la.2: Huruf dan Fonem Vokal Bahasa Melayu Seterusnya dalam Bahasa Melayu juga.la] [ka.ham] [syi.da] [fa.da] [sé.pa?] [ni‫؟‬mat] [qa.tat] [da.kir] [ga.bus] [gha.

Bacalah modul ini seterusnya untuk memahami ketiga-tiga jenis konsonan tersebut.pin] Rajah 4.3: Huruf dan Fonem Konsonan Bahasa Melayu Bahasa Melayu juga menunjukkan tiga bunyi diftong. Konsonan gandingan dan rangkap turut dikenali sebagai huruf gabung dan konsonan gabungan (Nik Safiah Karim et. sengauan dan separuh vokal. iaitu ai. getaran. 2006).al.3 Konsonan Asal.4 di bawah. Daripada segi cara sebutan.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU z [z] zapin [za. konsonan asal Bahasa Melayu terbahagi kepada tujuh. Pinjaman. Sebenarnya terdapat 19 bunyi (fon) tetapi bunyi [?] dianggap variasi kepada bunyi [k] di akhir suku kata. au dan oi yang ditunjukkan dalam Rajah 4. gandingan dan rangkap. letusan. geseran. Huruf Diftong ai au oi Fonem / Bunyi [ai] [au] [oi] Ejaan pantai pulau sepoi Sebutan [pan. iaitu letupan.lau] [se.poi] Rajah 4. Terdapat 18 fonem konsonan asal Bahasa Melayu. 34 .tai] [pu.4: Huruf dan Fonem Diftong Bahasa Melayu 4.5 di bawah. pinjaman. Gandingan dan Rangkap Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa terdapat tiga jenis konsonan yang berbeza dalam Bahasa Melayu? Konsonan tersebut ialah konsonan asal. sisian. seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.

sebagai darjah kebesaran yang dikurniakan oleh Sultan atau Yang Dipertuan Negeri. ‘a (‘alam). Konsonan v dipinjam daripada Bahasa Inggeris. huruf ‘i (‘ilmu). digunakan untuk mengeja perkataan pinjaman daripada Bahasa Inggeris contohnya. Nor ‘Aini sudah ditiadakan. Konsonan sy pula yang dipinjam lebih awal daripada Bahasa Arab. Pada tempat lain.5: Konsonan Asal Bahasa Melayu Berdasarkan Sebutan Terdapat sepuluh konsonan pinjaman dalam Bahasa Melayu yang berasal daripada Bahasa Arab melainkan konsonan v. Ejaan nama seperti ‘Abdullah. huruf hamzah digugurkan tetapi masih terdapat dalam perkataan seperti Dato’.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Daerah Sebutan Lelangit Lembut Lelangit Keras Gusi-L Keras Cara Sebutan Pita Suara 6 ? h 1 Letupan Letusan Sengauan Geseran Getaran Sisian Separuh Vokal t b b t b b b t b b b b b w p b Gusi 2 t d Bibir 3 4 5 k g č m f v r l y n j ϑ s z Š Ν x Rajah 4. skuasy. 35 . Huruf ain seperti dalam perkataan ma’na. ‘u (‘umur) digugurkan. Sa’odah. digantikan dengan huruf k menjadi makna. Selain itu.

iaitu ch menjadi c. 2006:95-96). iaitu empat kekal. iaitu kh. Akan tetapi. tidak banyak huruf dipinda dalam Sistem Ejaan Rumi Baharu. dh menjadi d dan th menjadi s. walaupun huruf berubah. terdapat sembilan konsonan gandingan dan rangkap yang digunakan. bunyi sebutannya tetap sama. manakala satu berubah satu huruf. Namun. iaitu kh. dh dan th. teliti kedudukan vokal dalam Bahasa Melayu berdasarkan rajah di bawah. (Abdullah Hassan.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Seterusnya. dz. Sebenarnya jika anda peka. 36 . ny dan ng. gh. gh. Empat lagi konsonan gandingan dan rangkap dijadikan konsonan tunggal untuk memudahkan ejaan. ny. Empat daripadanya dikekalkan penggunaannya hingga kini. Kemudian senaraikan lima perkataan untuk setiap jenis vokal yang ditunjukkan. empat konsonan gandingan dan rangkap ditukar menjadi konsonan tunggal. sh. dz menjadi z. konsonan gandingan dan rangkap sh diubah suai menjadi sy. Hanya konsonan gandingan dan rangkap dikurangkan daripada sembilan kepada lima. ng. dalam sistem ejaan lama Bahasa Melayu. Selain itu. AKTIVITI Secara berpasangan. ch.

Teliti kedudukan konsonan Bahasa Melayu berdasarkan rajah di bawah. Kemudian isikan konsonan yang dikosongkan untuk melengkapkan rajah tersebut.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU LATIHAN 1. Daerah Sebutan Lelangit Lembut 5 G č j ϑ Ν h Lelangit Keras Gusi KerasGusi-L Bibir Cara Sebutan Pita Suara 6 ? 1 Letupan Letusan Sengauan Geseran Getaran Sisian Separuh b w b b 2 t d 3 4 l 37 .

Raminah Sabran dan Rahim Syam. (1980). Tatabahasa Dewan. Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu.Bhd. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Fonetik dan Fonologi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. (1985). Abdullah Hassan. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur: Penerbitan PTS Abdullah Hassan.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Vokal BAHAN BACAAN Abdullah Hassan.Bhd. (2006). Indirawati Zahid. (1997). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim et. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan.al. Mardian Shah Omar (2006). 38 . (1975). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Marzukhi Nyak Abdullah. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Lutfi Abas. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu. (2006). Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU TAJUK 5 SIMBOL FONETIK DALAM BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui simbol fonologi dalam bahasa Melayu. simbol konsonan rangkap dan simbol diftong. 2. simbol konsonan. Menggunakan simbol-simbol fonologi untuk mentranskripsikan bahan yang diperdengarkan oleh rakan mahupun pensyarah. Simbol-simbol yang dimaksudkan ialah simbol vokal. KERANGKA TAJUK-TAJUK Simbol Fonologi Vokal Konsonan Diftong 39 . anda seharusnya dapat: 1. Mengenal simbol-simbol fonologi bahasa Melayu.

1 Simbol Vokal Bahasa Melayu Sistem ejaan bertujuan untuk mewakili bunyi yang digunakan oleh penutur sesuatu bahasa. berikut disenaraikan bunyi dalam bahasa bahasa Melayu untuk dipadankan dengan simbol ejaan (huruf). simbol konsonan rangkap. Untuk mencapai tujuan tersebut. simbol konsonan.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 5. dan simbol diftong. Huruf a e (pepet) e taling i o u Simbol bunyi [a] [e] [ə] [i] [i] [u] Jadual 5. Dalam hal ini tumpukan hanya kepada ejaan Rumi sahaja. 5.1: Simbol Vokal Bahasa Melayu 40 .0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang simbol fonologi yang meliputi simbol vokal.

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 5.2 Simbol Konsonan Huruf b c d g h j k l m n p q r s t v w x y z Simbol bunyi [b] [č] [d] [g] [h] [j] [k].2: Simbol Konsonan Huruf Gabungan Vokal ai au oi Simbol bunyi [ai] [au] [oi] Jadual 5.3: Simbol Diftong Berdasarkan senarai dalam jadual 1. 41 . dan 3. [/]. [Q] [l] [m] [n] [P] [q] [r] [s] [š] [t] [v] [w] [z] [Y] [z] Jadual 5. 2. kita dapati ada simbol-simbol bunyi yang diwakili oleh satu huruf dan ada juga yang mewakili dua huruf dalam bahasa Melayu.

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 5. 4: Konsonan Gandingan dan Rangkap 42 .4 Simbol Konsonan Gandingan dan Rangkap Konsonan Rangkap gh ny ng sy th dz akh Simbol bunyi [7 ] [ɲ] [ŋ] [∫] [θ ] [ð] [x] Rajah 5.

anda dikehendaki mencari sebuah petikan pendek yang panjangnya antara 30 perkataan hingga 50 patah perkataan.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU BACAAN TAMBAHAN Radiah Yussoff dan Nor ‘Aini Ismail. Raja Mukhtaruddin Raja Dain. Linguistik Pengenalan. Petaling Jaya: Secara individu. Selangor: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn Bhd. Agensi Penerbitan Nusantara. (1982). 2005. Ilmu Fonetik dan Linguistik. kemudian transkripsikan petikan tersebut dengan menggunakan simbol-simbol fonologi yang telah anda pelajari? 43 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->