P. 1
psm

psm

|Views: 39|Likes:
Published by Sally Shoppe

More info:

Published by: Sally Shoppe on Oct 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.0

Pengenalan

Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah S.W.T kepada Nabi Muhammad s.a.w untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Ia merupakan kitab terakhir yang diturunkan dan sekaligus memansukhkan kitab-kitab suci yang terdahulu daripadanya. Tujuan utama penurunannya adalah bukan hanya untuk dibaca tetapi sebagai panduan hidup yang lengkap bagi seluruh umat manusia dalam semua aspek kehidupan.

Al-Quran yang dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah alNas adalah sumber pendidikan kepada semua umat Islam. Umat Islam yang mengamalkan cara hidup berpandukan al-Quran mempunyai ketinggian akhlak, kepatuhan, ketaatan dan kefahaman iman yang sempurna di sisi Allah S.W.T.

Kepentingan pengajian al-Quran bagi setiap muslim memang tidak dapat dinafikan kerana ia merupakan sumber utama untuk mendapat keberkatan dan pembelajaran tentang hukum-hukum Allah S.W.T. Hukum-hukum yang berkaitan dengan aqidah, syariat serta akhlak adalah sebagai panduan bagi setiap muslim di dalam kehidupan seharian sehinggalah ke akhir zaman. Kesempurnaan ibadat

2 seseorang muslim itu juga bergantung kepada al-Quran. (Abd. Halim ElMuhammady,1991:74)

Pengajaran al-Quran merupakan salah satu dasar pembelajaran bagi seluruh kurikulum sekolah di semua negara Islam. Ini adalah kerana al-Quran merupakan salah satu syiar agama yang menguatkan lagi aqidah dan meresapkan keimanan ke dalam jiwa setiap insan yang mempelajari dan memahaminya. (Ahmad Mohd. Salleh,1997:15)

Sungguhpun al-Quran itu termasuk dalam senarai perkara rukun iman yang mesti dipelajari, tetapi sejak akhir-akhir ini perhatian kepada pengajaran al-Quran sering diabaikan. Malah, penglibatan orang-orang Islam terhadap pengajian al-Quran semakin merosot. Rentetan daripada itu, timbullah pelbagai keluhan dan rungutan daripada masyarakat Islam akibat dari peningkatan anak-anak muda yang tidak mampu membaca al-Quran dan juga tidak memahaminya sama sekali. (Abd. Halim ElMuhammady,1991:74)

Pengajaran dan pembelajaran al-Quran di sekolah bermatlamat melahirkan murid yang bukan sahaja mahir membacanya, tetapi memahami dan menghayati ajarannya. Namun begitu, dorongan untuk membaca al-Quran berkait rapat dengan kesedaran yang mendalam tentang keunggulan dan kepentingannya. Oleh itu, kesedaran yang mendalam terhadap al-Quran perlu seiring dengan usaha yang bersungguh-sungguh agar penghayatannya benar-benar berkesan di dalam hati setiap orang yang mempelajarinya.

3 1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah 'buta al-Quran' dan 'celik al-Quran' merupakan istilah yang sering diperkatakan sekarang ini, terutamanya di kalangan para pendidik yang berkhidmat di sekolah. Menurut Ajmain Safar (1996:5), sejak dahulu lagi perkembangan, pengamalan dan penghayatan Islam di kalangan remaja dan belia lebih-lebih lagi di negeri Johor amat diutamakan. Apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri dengan mengadakan sekolah-sekolah agama kerajaan negeri sama ada di sesi pagi atau petang, semata-mata ingin memastikan generasi muda di negeri Johor berpendidikan agama serta berkemampuan membaca al-Quran. Namun demikian, tidak dapat dinafikan bahawa bukan semua generasi muda sama ada di kalangan murid sekolah mahupun belia yang telah menamatkan pengajian masing-masing memiliki penguasaan bacaan al-Quran.

Hal ini mendorong penyelidik untuk menjalankan kajian untuk melihat persepsi murid terhadap pembelajaran tilawah al-Quran di sekolah mereka.

1.2

Pernyataan Masalah

Masalah buta al-Quran harus dilihat sebagai satu masalah bersama oleh semua pihak sama ada guru, ibu bapa, masyarakat, Kementerian Pendidikan Malaysia dan pelajar itu sendiri. Pelbagai usaha telah dibuat oleh berbagai-bagai pihak untuk membantu mengatasi masalah penguasaan tilawah al-Quran di kalangan pelajar, namun persoalan mengenainya masih diperkatakan oleh pelbagai pihak. Kesedaran dan sikap semua pihak amat perlu bagi melahirkan generasi yang celik al-Quran pada masa akan datang agar semangat cintakan al-Quran dapat dipupuk di dalam jiwa seseorang sejak dari kecil lagi.

4 Pada masa kini, bilangan murid yang tidak boleh membaca al-Quran semakin meningkat dan menjadi satu masalah yang serius di negara kita. Melalui tinjauan awal yang dilakukan oleh penyelidik di sekolah berkenaan, bolehlah dibuat penilaian bahawa tahap penguasaan bacaan al-Quran sebahagian daripada murid adalah tidak begitu memuaskan dari segi kefasihan dan kelancaran bacaan.

1.3

Objektif Kajian

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meninjau persepsi murid terhadap pembelajaran tilawah al-Quran. Antara objektif kajian ini dijalankan ialah: i) ii) iii) Mengetahui persepsi murid terhadap pembelajaran tilawah al-Quran. Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi murid terhadap pembelajaran tilawah al-Quran. Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi murid dalam menguasai bacaan al-Quran.

1.4

Persoalan Kajian

Kajian ini adalah untuk meninjau persepsi terhadap pembelajaran tilawah alQuran dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi murid dan masalah penguasaan tilawah al-Quran di kalangan murid tingkatan 2 SMK Taman Universiti 1, Johor. Beberapa persoalan kajian yang akan ditimbulkan ialah: i) Apakah persepsi murid terhadap pembelajaran tilawah al-Quran.

Kajian ini juga dijalankan untuk memberi gambaran sebenar kepada para murid.5 ii) iii) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi murid terhadap pembelajaran tilawah al-Quran. Kajian ini dilakukan di SMK Taman Universiti 1. Johor. Jabatan Agama Islam Johor. Apakah masalah-masalah yang dihadapi murid dalam menguasai bacaan al-Quran. ibu bapa serta guru-guru mengenai persepsi. PIBG sekolah dan orang-orang perseorangan bagi merancang langkah-langkah perlu untuk membantu mempertingkatkan kemampuan pembacaan dan penghayatan al-Quran di kalangan generasi Muslim. 1. sikap dan minat murid terhadap mata pelajaran tilawah al-Quran. Responden yang .6 Batasan Kajian Kajian ini menumpukan kepada persepsi murid mengenai pembelajaran tilawah al-Quran. Dapatan kajian juga diharapkan dapat memberi garis panduan kepada beberapa pihak seperti Kementerian Pendidikan Malaysia. 1. Kajian ini bertujuan mencari punca sebenar permasalahan ini berlaku dan apakah cara terbaik untuk mengelakkannya daripada terus berpanjangan. Johor yang terletak berdekatan dengan kampus induk UTM Skudai.5 Kepentingan Kajian Kajian ini perlu dijalankan memandangkan tahap penguasaan bacaan alQuran di kalangan murid semakin menurun.

7. persepsi ialah gambaran atau bayangan dalam hati atau fikiran tentang sesuatu.2 Murid Mengikut Kamus Dewan (1994:18). murid. 1. . pembelajaran. penyelidik telah menyenaraikan beberapa istilah penting di dalam tajuk kajian ini iaitu persepsi. tanggapan dan penilaian murid terhadap mata pelajaran tilawah al-Quran. tilawah dan al-Quran. 1.6 terlibat di dalam kajian ini adalah seramai 70 orang. Murid dalam konteks ini adalah responden daripada murid tingkatan 2 SMK Taman Universiti 1 yang terlibat dalam kajian ini. ia juga membawa maksud pandangan atau tanggapan seseorang hasil daripada maklumat yang diterima oleh pancaindera. Selain itu.1 Persepsi Menurut Kamus Dewan (1994:1025). Kesemua responden hanya meliputi murid Muslim tingkatan 2 SMK Taman Universiti 1.7. Johor. penuntut di maktab dan juga orang yang mengaji atau menyelidiki ilmu. Oleh itu. 1.7 Definisi Istilah Beberapa istilah penting daripada tajuk kajian ini dijelaskan oleh penyelidik dengan lebih terperinci lagi untuk mendapatkan kefahaman yang lebih mendalam dan menambahkan ilmu pengetahuan. murid bermaksud orang yang belajar seperti murid sekolah. Persepsi yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah pandangan.

al-Quran pada bahasa ialah masdar yang semakna dengan qira'ah. Menurut Muhammad Idris alMarbawi (1990:79). dengan perantaraan Jibril).7. 1.7 1.T. dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu).W. maka bacalah menurut bacaannya itu.4 Tilawah Tilawah berasal daripada perkataan arab.7. pembelajaran bermaksud proses atau kegiatan belajar.5 Al-Quran Menurut al-Zarqani (2001:13). tilawah yang dimaksudkan ialah pelajaran tilawah al-Quran. 1. Dalam konteks kajian ini. : Terjemahannya : “Sesungguhnya Kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu (dalam dadamu). apabila Kami telah menyempurnakan bacaannya (kepadamu.3 Pembelajaran Kamus Dewan (1994:18) menjelaskan. tilawah ( ‫ ) تلوة‬mempunyai erti yang sama dengan qira'ah ‫))قراءة‬ yang bermaksud baca atau bacaan.7. 75:17-18) . Ia adalah satu komponen yang terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diajar di sekolah selain daripada Ulum Syariah dan Akhlak Islamiah. Ini berdasarkan firman Allah S. Oleh itu.” (al-Qiyamah.

.8 Menurut al-Zarqani (2001:17). Daripada definisi dan pengertian yang telah dinyatakan.a. Dapatan dari kajian ini akan memberi manfaat kepada pihak yang berkaitan untuk melakukan usaha bagi menggalakkan para murid menguasai bacaan al-Quran dan minat untuk mempelajari mata pelajaran tilawah alQuran di sekolah.w yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang diriwayatkan secara mutawatir dan yang dinilai ibadah jika membacanya. maka dapatlah dirumuskan bahawa pernyataan "Persepsi Murid Tingkatan 2 SMK Taman Universiti 1 terhadap pembelajaran tilawah al-Quran" adalah ingin melihat tanggapan murid terhadap pembelajaran tilawah al-Quran dan mencungkil masalah mereka di dalam penguasaan bacaan al-Quran. akan memberi kesan jangka panjang yang amat buruk kepada umat Islam. al-Quran di sisi ulama usul. Penyelidik telah mencadangkan objektif yang ingin dicapai untuk melakukan kajian ini melalui persoalan kajian yang telah digariskan. Masalah ini sekiranya tidak dibendung dari awal.8 Kesimpulan Penyelidik telah menyatakan masalah pembacaan al-Quran di sekolah perlu diambil perhatian oleh semua pihak. fuqaha dan ahli Bahasa Arab adalah kalam yang mengandungi kemukjizatan yang diturunkan kepada Nabi s. 1.

penyelidik menyentuh mengenai kepentingan mempelajari alQuran. pembacaan al-Quran yang berkesan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran tilawah al-Quran. . pelbagai pihak perlu memainkan peranan masing-masing agar usaha yang dijalankan mendapat hasil yang memuaskan semua pihak. kita mestilah berharap agar generasi pada masa akan datang dapat memartabatkan agama Islam di seluruh pelosok dunia. Dalam melaksanakan pembelajaran al-Quran. Sebagai umat Islam.0 Pendahuluan Penguasaan terhadap sesuatu kemahiran memerlukan proses pembelajaran dan usaha yang bersungguh-sungguh.9 BAB II SOROTAN PENULISAN 2. kelebihan belajar dan mengajar al-Quran. Dalam bab ini.

W. 1991: 74). 2001: 19). Seseorang itu bukan sahaja dapat menghayati ayat-ayat al-Quran itu sendiri.W. Sesungguhnya. Kesemua itu adalah untuk kehidupan setiap muslim dalam pelbagai aktiviti. manusia dapat menuju kepada jalan yang lurus justeru mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. syariah mahupun akhlak. malah penentuan kesempurnaan beribadat kepada Allah S. bahkan boleh membantu dalam memahami ayat suci tersebut dan mentadabburkannya. Allah S. Allah S.T.1 Kepentingan Mempelajari Al-Quran Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan sumber utama dan menjadi petunjuk kepada kehidupan umat manusia. Al-Quran merupakan sumber utama untuk mendapat keberkatan dan pengajaran tentang hukum-hukum Allah S.W.” (al-Muzzammil: 4) Penjelasan di atas membuktikan bahawa pendidikan al-Quran amat penting kepada setiap individu. Isinya mencakupi segenap aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat.10 2. menurunkan al-Quran untuk memastikan petunjuk-Nya sentiasa mengiringi perjalanan hidup manusia sehingga kehidupan mereka dapat diatur dengan petunjuk dan agama Allah (Yusuf Qardhawi.: Maksudnya: “Dan bacalah al-Quran dengan tartil. Justeru itu. pendidikan al-Quran amat penting kepada manusia sama ada dari segi pembacaan dan pemahaman isi kandungannya.T.W. juga bergantung kepada al-Quran (Abdul Halim El-Muhammady. Dengan cahaya petunjuk-Nya. memerintahkan supaya umat Islam membaca alQuran secara perlahan-lahan. Seterusnya.T. Firman Allah S.T.W. Pendidikan al-Quran yang dimaksudkan bukan hanya sekadar . sama ada yang berkaitan dengan aqidah.T.

dia adalah bersama-sama dengan utusan Allah (nabi-nabi dan malaikatmalaikat).a. Hanya al-Quran sahaja yang masih asli dari segi kandungannnya berbanding kitab-kitab terdahulu yang pernah diturunkan.2 Kelebihan belajar dan mengajar al-Quran Al-Quran sebagai kitab yang mu'jiz. menghayati dan mengamalkan segala isi kandungannya.11 belajar membacanya sahaja. membaca dan mempelajari al-Quran.W.a. Bagi para pendidik dan khasnya guru al-Quran. katanya babahawa Rasulullah s. Ia diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril di Makkah dengan semulia-mulia bahasa. oleh sebab al-Quran itu sendiri mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu berbanding kitab-kitab lain. belajar dan mengajarnya serta mengulang-ulangkannya juga mempunyai kelebihan yang besar dan mendapat ganjaran pahala berlipat kali ganda daripada Allah. Yusuf Ahmad (2004: 154).w bersabda : Maksudnya: "Orang yang membaca al-Quran dan mahir dengan bacaannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r. adalah kitab yang termulia di sisi Allah S. Menurut Mohd. 2. cintakan al-Quran serta suka untuk mendengar.T. pembeza antara yang hak dan batil. dan orang yang membaca al-Quran dengan merangkak- . maka membaca al-Quran. bahkan memahami. kitab petunjuk. mereka haruslah menyelami segala kelebihan al-Quran kemudian menyampaikan kepada para pelajar dari semasa ke semasa dengan tujuan untuk menyuburkan minda.

bertajwid.R Bukhari dan Muslim) Allah sangat kasih kepada orang yang membaca kitab-Nya. Seperti yang telah diketahui. Di sini. (H. maka baginya dua pahala. 2. 2. penyelidik telah menerangkan mengenai kaedah atau cara yang berkesan dalam membaca al-Quran iaitu membaca secara tartil. Firman Allah S. membaca setiap hari dan membaca secara berlagu.3. : Terjemahannya : “Dan orang-orang yang kafir berkata: "Mengapa tidak diturunkan AlQuran itu kepada Muhammad semuanya sekali (dengan sekaligus)?" . dengan sebab itu Dia memberi ganjaran yang banyak kepada mereka khasnya yang membaca al-Quran dengan bacaan yang baik dan penuh khusyuk dan ikhlas. kita haruslah membaca al-Quran mengikut cara dan kaedah yang paling berkesan.T.1 Tartil Pembacaan al-Quran secara tartil ialah dengan membaca secara perlahan dan khusyuk serta berhenti di tempat yang betul agar menyamai dengan cara penurunan wahyu.3 Pembacaan Al-Quran yang Berkesan Sebagai umat Islam. menghafaz. gagap dan dia merasa sangat susah.W.12 rangkak. ayat-ayat al-Quran tidak diturunkan dengan sekaligus tetapi ianya diturunkan secara beransur-ansur.

dan Kami nyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu. dan bacalah Al-Quran dengan Tartil” (al-Muzzammil.W.w dapat membacanya dengan teratur secara satu persatu dan ayat demi ayat. di antaranya ialah : i) Membaca secara tenang dengan melahirkan segala huruf mengikut sebutan makhraj yang betul di samping mengamati makna dan kandungan yang tersirat di dalam al-Quran. : Terjemahannya: “Ataupun lebihkan (sedikit) daripadanya. (Ishak bin Haji Abbas.13 Al-Quran diturunkan dengan cara (beransur-ansur) itu kerana Kami hendak menetapkan hatimu (wahai Muhammad) dengannya. 73:4) Ayat di atas menerangkan bahawa adalah lebih baik sekiranya seseorang itu membaca al-Quran dengan tartil atau pun dengan kata lain membacanya secara perlahan dan khusyuk. 1988: 14) ii) Mengelokkan sebutan huruf-huruf al-Quran mengikut lahjah (loghat) Arab dengan melambat-lambatkan bacaan di samping menjaga aturan- . 25:32) Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahawa tujuan al-Quran diturunkan secara beransur-ansur adalah untuk menguatkan ingatan Rasulullah s.w terhadap ayat yang diturunkan.” (al-Furqaan.a. Rasulullah s.T. Selain itu. Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama mengenai erti perkataan tartil dalam pembacaan al-Quran.a. Firman Allah S.

1988: 14) Membaca secara tartil merupakan cara yang berkesan dalam pembacaan alQuran. Dengan pembacaan al-Quran yang bertajwid akan melahirkan pembacaan yang sempurna. 2. pengucapan sifat-sifat huruf serta lain-lain hal yang berkaitan dengan bacaan al-Quran. 2.3. tajwid itu adalah suatu ilmu mengenai makhraj huruf. Ini boleh mengakibatkan pembacanya tidak memperolehi apa-apa ganjaran dari bacaannya meskipun membaca al-Quran itu amat besar pahalanya.3 Menghafaz al-Quran . 1988: 33) Membaca al-Quran dengan bertajwid merupakan suatu tuntutan yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam. (Ishak bin Haji Abbas. Ini kerana pembacaan secara tartil menggabungkan penghayatan ketika proses pembacaan serta memperhatikan tajwid dan kelancaran ketika membacanya.14 aturan waqaf (berhenti) dan ibtida' (memulakan bacaan). Manakala mengikut penggunaan para qurra' alQuran.3.2 Tajwid Perkataan tajwid adalah berasal dari perkataan Arab ( ‫ ) جود الشئ‬yang ُ ّ َّ َ bermaksud mengelokkan sesuatu. Pembacaan yang salah dari sudut makhrajnya akan menyebabkan berlaku perubahan terhadap makna ayat tersebut. (Ishak bin Haji Abbas.

ini merupakan satu usaha untuk mengekalkan apa yang telah dihafaznya. apabila tidak menjaganya dengan baik. Apabila menjaganya dengan baik. semangat cintakan al-Quran perlu ditanam di dalam diri dengan menghafaz serta sentiasa meningkatkan mutu hafalannya. Dari sini akan timbul rasa keindahan "Tartil" dan memberikan keindahan iman kepada jiwa yang mengamalkan. Sebagai umat Islam. maka ia akan tetap berada di dalam hatinya. Namun.a. Menghafaz al-Quran amat digalakkan kepada umat Islam sebagaimana Nabi Muhammad s.15 Menghafaz al-Quran merupakan suatu cara untuk memelihara al-Quran.w bersabda: ِ ْ ََ ّ ‫عن عبد ال بن عمر رضي ال عنهما : أن رسول ال صلى ال عليه‬ ُ َّ ّ َ ُ َ ّ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ َ َ َ ُ ِ ْ ّ ِ ْ َ ِ ُ ِ ‫َسلم قال إنما مثل صاحب القرءان كمثل البل المعقلة إن عاهد عليها‬ َ ْ ََ َ َ َ ْ ِ ِ َ ّ َ ُ ْ ِ ِ ِْ ِ َ َ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ِ َ ُ َ َ َ ّ ِ َ َ َ َّ ‫و‬ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َِ َ َ َ ْ َ ‫أمسكها وإن أطلقها ذهبت‬ Maksudnya: “Diriwayatkan daripada Abdullah bin 'Umar r. Seterusnya ia akan diamalkan sama ada di dalam solat dan ibadat seharian. Apabila seseorang itu mengulang-ulang bacaannya maka ia dapat mengukuhkan ingatannya terhadap apa yang dibaca. maka unta itu akan tetap ada di tempatnya dan apabila dia melepaskannya maka unta tersebut akan lari.a. .a katanya: Rasulullah s. Apabila dia menjaganya. Usaha yang dilakukan ini akan memberikan manfaat bukan sahaja kepada dirinya sendiri malah juga kepada orang lain. Seseorang yang menghafaz al-Quran akan memastikan cara bacaannya adalah betul dari segi tajwid sebelum ia mula menghafaz ayat-ayat al-Quran tersebut.w bersabda: Sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafaz al-Quran itu seperti unta yang terikat. Apabila ayat tersebut dibaca di dalam solat dan sebagainya.” (H. ia akan terlepas lari ataupun hilang di dalam hati seseorang.R Muslim) Hadis ini menjelaskan bahawa orang yang menghafaz al-Quran adalah seperti seekor unta yang terikat. Aktiviti menghafaz al-Quran ini seharusnya menjadi suatu kebiasaan kepada diri setiap umat Islam.

w.W. Membacanya bukan sahaja terikat kepada membaca mashafnya. baginda bersabda: Satu perkara yang diizinkan oleh Allah kepada Nabi s. Melalui pembacaan secara konsisten ini akan menambahkan kelancaran membaca alQuran disamping mempraktikkan hukum-hukum tajwid ketika proses pembacaan alQuran berlaku.3. Sesungguhnya amalan membaca al-Quran setiap hari merupakan amalan yang sangat berfaedah.a: Daripada Nabi s.4 Membaca Setiap Hari Membaca al-Quran setiap hari sangat dituntut kepada umat Islam.16 2.T dengan rasa cinta terhadap muzik dan secara semula jadi mempunyai rasa cinta pada irama yang indah. bahkan di dalam ibadat seharian.w ialah membaca al-Quran secara berlagu. zikir dan sebagainya. 2. Pembacaan secara konsisten ini dapat mendatangkan ketenangan jiwa kepada pembacanya.R Bukhari) .3.a.5 Pembacaan Secara Berlagu Al-Quran perlu dibaca dengan irama yang paling baik.” (H. Rasulullah telah menyeru kepada umatnya melalui hadisnya : ُ َ ِ َ َ َ َ َ َّ َ ِ ْ ََ ّ ّ ‫عن أبي هريرة رضي ال عنه : به النبي صلى ال عليه وسلم قال ما أذن ا‬ ‫ل‬ ُ َّ ّ ِ ّ ِ ِ ُ ْ َ ّ َ ِ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ُ ٍ ْ ‫ِش‬ ‫ل َيء‬ ِ َ ُ ْ ِ َّ ََ ّ َِِ َ ِ َ َ ‫ما أذن لنبي يتغنى بالقرءان‬ Maksudnya: “Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r. Ini kerana setiap manusia telah dikurniakan oleh Allah S.a.

tetapi sekiranya dibaca dengan baik serta sempurna akan turut memberi kesan kepada orang yang mendengarnya.w.17 Menurut hadis tersebut. Sabda Rasulullah s. Namun demikian perlu diingat bahawa pembacaan yang diiringi dengan lagu ini seharusnya memelihara hukum-hukum tajwid ketika membacanya.w.R Abu Daud) Hadis ini menerangkan bahawa Rasulullah s. Sebagai umat Islam. tidak termasuk di dalam golongan umat Rasulullah s.w lagi yang bermaksud: “Sesiapa yang tidak membaca al-Quran dengan sebaik irama bukanlah dari umatku. kita harus memenuhi tuntutan tersebut.w menggalakkan umatnya membaca al-Quran dengan sebaik-baiknya.a.T.a. Membaca al-Quran dengan berlagu adalah amatlah digalakkan seperti mana disebutkan dalam hadis Rasulullah s.” (H.” (H. .w telah menggalakkan umatnya agar membaca al-Quran dengan sebaik-baik suara mereka supaya setiap ayat al-Quran itu terhias dengan indahnya.w yang bermaksud: “Hiasilah al-Quran dengan suara kamu.a. Sabda Rasulullah s. Dan barangsiapa yang tidak membaca al-Quran dengan sebaiknya.R Abu Daud) Hadis tersebut juga menjelaskan bahawa Rasulullah s.a.a.W. telah mengizinkan umatnya membaca al-Quran secara berlagu. Rasulullah telah menerangkan bahawa Allah S. Pembacaan berlagu yang meninggalkan hukum tajwid hanya akan mencacatkan bacaan.a.

Dalam mengejar kejayaan hidup di dunia. At-Tibrani) . Ibu bapa mempunyai pelbagai tanggungjawab terhadap anak-anaknya termasuk tanggungjawab memberikan pendidikan. Salleh.a. bahkan pendidikan rohaniah kepada anak-anak agar mereka mempunyai pedoman untuk menghadapi cabaran hidup. Ibu bapa bukan sahaja berperanan memberikan pendidikan bersifat akademik. Sepertimana yang diriwayatkan oleh At-Tibrani dari Saidina Ali.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Murid dalam Pembelajaran Pembacaan Al-Quran Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar dalam pembelajaran pembacaan al-Quran. Sesungguhnya para pembaca al-Quran itu berada di dalam naunganNya bersama-sama para Nabi-Nya dan orang-orang suci-Nya. 1997:6) Ibu bapa hendaklah menggalakkan anak-anaknya mempelajari pembacaan alQuran. Pendidikan dalam Islam secara umumnya merupakan prinsip-prinsip pendidikan yang berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah bagi membentuk akidah. Di antaranya adalah ibu bapa.” (H. maksudnya: “Didiklah anak-anak kamu atas tiga perkara : cinta kepada Nabi kamu. (Ahmad Mohd. bahawa Rasulullah s. keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri.R. sikap.18 2. kemahiran.w telah bersabda. matlamat untuk kehidupan akhirat tidak boleh diketepikan. alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan (al-falah) di dunia serta kesejahteraan di akhirat. Hanya segelintir ibu bapa yang meneruskan tanggungjawab mendidik anak-anak di rumah. Tanggungjawab dari sudut pendidikan pada masa kini banyak dibebankan kepada institusi pendidikan. cinta kepada kaum keluarganya serta membaca al-Quran. masayarakat.

bertadarus dan sebagainya. ibu bapa juga boleh menggalakkan anak-anak membaca al-Quran dengan memberikan kebebasan belajar sendiri dengan menggunakan bahan sokongan lain seperti kaset dan cakera padat bacaan al-Quran. Mereka seharusnya perlu mencari alternatif lain seperti mengupah guru mengajar al-Quran atau menggalakkan anak-anak menghadiri program-program yang berkaitan seperti kelas tajwid. Ini bertujuan supaya anak tersebut dapat mengenalpasti dari kecil lagi betapa pentingnya bahasa Arab yang asli. mereka akan menghantar anak-anak kepada guru-guru agama atau mereka yang mahir membaca al-Quran untuk tujuan pembelajaran. Namun.a. Peranan keluarga dalam menggalakkan pembelajaran pembacaan al-Quran adalah sangat penting.w: . Di samping itu. Bagi ibu bapa yang kurang mahir membaca al-Quran. Walau bagaimanapun usaha ini adalah lebih baik daripada tidak melakukan sebarang tindakan dalam memberikan pendidikan pembacaan al-Quran kepada anak-anak mereka. Oleh itu ibu bapa perlu berperanan untuk mempengaruhi anak-anak dengan anasir-anasir yang baik dan menghindari pengaruh yang sebaliknya seperti yang terdapat di dalam hadis Rasulullah s. Ini kerana keluarga merupakan orang yang paling rapat dan mudah mempengaruhi tingkah laku anak-anak. pada masa kini hanya segelintir ibu bapa yang mengajar sendiri anak mereka membaca al-Quran. Sebahagian yang lain pula menyerahkan urusan pembelajaran al-Quran kepada orang lain untuk mengajar anak mereka. (Abdullah Nasih Ulwan. ibu bapa sendiri mengajar anaknya membaca al-Quran. Sharifah Alwiah Alsagoff (1922:290) menegaskan bahawa kehidupan anak-anak ditentukan oleh ibu bapanya. Pengaruh daripada keluarga boleh mempengaruhi sikap anak-anak. fasih dan seterusnya akan memandu jiwanya dalam keimanan. Terdapat juga ibu bapa yang menjadikan kesibukan bekerja sebagai alasan kurang mengambil perhatian kepada pendidikan anak-anak mereka.19 Ibnu Sina menyarankan ibu bapa supaya memulakan pembelajaran al-Quran kepada anak-anak apabila mereka menunjukkan kecenderungan dari segi fizikal dan mental untuk belajar. 1989:381) Sekiranya dilihat pada masa dahulu.

semestinya kita mahu melahirkan lebih ramai generasi Islam yang boleh menegakkan kebenaran Islam pada masa akan datang. 2. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi.” (H. . Nasrani atau Majusi. Dan sebagai umat Islam. Kajian terdahulu ini penting untuk membantu penyelidik melakukan kajian.w bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah iaitu suci bersih. Nasrani atau Majusi.20 ‫عن أبي هريرة رضي ال عنه قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم ما‬ َ َ َّ َ ِ ْ ََ ّ ُ َّ ّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ِ ُ ٍ ُْ َ ِ ‫منْ مولود‬ ‫إل يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه‬ ِ ِ َ ّ َ ُ َ ِ ِ َ ّ َ ُ َ ِ ِ َ ّ َ ُ ُ َ َ ََ ِ َ ْ ِ ْ ََ ُ َ ُ ّ ِ Maksudnya: “Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.R Bukhari dan Muslim) Hadis ini menjelaskan tentang betapa pentingnya peranan ibu bapa dalam mencorakkan kehidupan anaknya sama ada ingin menjadikan anaknya seoarang Yahudi.a katanya: Rasulullah s.a.4 Kajian Terdahulu Kajian-kajian yang pernah dilakukan adalah berkaitan dengan pembelajaran pembacaan al-Quran yang memperlihatkan perkara-perkara serta masalah yang mempengaruhi kebolehan membaca al-Quran seseorang murid.

Johor Bahru". beliau mendapati beberapa masalah yang boleh menjejaskan pembelajaran al-Quran di sekolah.7% dari responden menghadapi masalah pengangkutan.9% masalah berkawan. 5% menghadapi masalah kewangan.8% menghadapi masalah mengulangkaji pelajaran al-Quran di rumah. Menurut beliau juga masalah-masalah tersebut sedikit sebanyak mempunyai kesan kepada pembelajaran al-Quran di sekolah terutama masalah selalu ditinggalkan oleh ibu bapa dan masalah mengulangkaji di rumah. Sedangkan dalam pembacaan alQuran perhatian ibu bapa dan latihan membaca sangat penting untuk menguasai bacaan al-Quran dengan lebih cepat. Kajian yang dijalankan adalah berkisar kepada . Menurut beliau. 8. antara punca utama murid tidak dapat menguasai pembacaan al-Quran adalah disebabkan kurangnya usaha yang berkesan oleh murid dalam menguasai pembacaan al-Quran di luar waktu persekolahan. 10% menghadapi masalah selalu ditinggalkan oleh ibu bapa dan 17. Beliau melakukan kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Kayu Ara Pasong. beliau mendapati bahawa murid yang meneruskan proses pembelajaran al-Quran di luar waktu persekolahan adalah lebih baik penguasaan pembacaannya berbanding yang tidak belajar di luar waktu persekolahan. penyelidik juga merujuk kepada kajian yang dilakukan oleh Ahmad bin Wahab (1999) yang bertajuk "Satu Kajian Mengenai Keberkesanan Pelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran di kalangan Murid-murid Tahun V dan VI di Sekolahsekolah Kebangsaan Dalam Pkg 13. Pontian. Selain itu.. Dalam kajian tersebut. Analisis kajian beliau mendapati bahawa 6.21 Kajian pertama yang dipilih oleh penyelidik adalah kajian yang dilakukan oleh Timah Sam Rani (1999) yang bertajuk "Pembelajaran Pembacaan Al-Quran di Luar Waktu Persekolahan : Suatu Kajian Terhadap Murid Tingkatan Empat Di Wangsa Maju". Di samping itu juga. Bachok bin Duman (2002) telah menjalankan kajian mengenai tahap penguasaan bacaan al-Quran di kalangan murid sekolah menengah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Johor.

Tanpa pendidikan.22 bilangan murid sekolah menengah yang dapat menguasai pembacaan al-Quran dengan lancar dan berkesan. Selain itu. Kajian keempat yang dirujuk oleh penyelidik adalah kajian daripada Sanisah binti Sarmun (2002) yang bertajuk " Persepsi murid terhadap mata pelajaran Qiraah alQuran wa Hifzuh dalam meningkatkan kemahiran membaca al-Quran".5 Kesimpulan Pendidikan merupakan aset penting masa kini. Realitinya taraf pendidikan akademik sering diberi penonjolan yang lebih . 2. Hassan (1999) yang bertajuk "Satu kajian penguasaan sebutan bahasa al-Quran di kalangan murid-murid Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)". negara tidak mampu mencapai taraf negara maju pada masa akan datang. Kajian ini dilakukan adalah untuk mengetahui sama ada mata pelajaran Qiraah al-Quran wa Hifzuh ini membantu meningkatkan kemahiran membaca al-Quran atau sekadar ulangkaji pelajaran yang pernah diajar di sekolah. Selain itu. beliau menghuraikan dengan lebih lanjut apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tahap penguasaan bacaan al-Quran di kalangan murid tersebut. Kepentingan untuk membangunkan individu yang berpotensi dalam pelbagai bidang perlu diberi perhatian serius. Untuk mengukuhkan lagi kajian. Beliau telah mengkaji punca-punca utama bagi masalah penguasaan sebutan bahasa al-Quran dan mengenal pasti aspek-aspek kelemahan yang perlu diatasi. penyelidik telah menggunakan hasil kajian Abdul Rahman bin Md. Kajian ini dijalankan terhadap murid-murid yang mengikuti kursus Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam) yang menuntut di UTM. kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti cara pembelajaran yang paling baik bagi meningkatkan kemahiran membaca al-Quran.

23 berbanding pendidikan kerohanian. bangsa dan negara. BAB III . Penguasaan ilmu dan kemahiran al-Quran dari sudut bacaan merupakan antara perkara yang perlu ditingkatkan dalam masyarakat Islam pada masa sekarang. umat Islam perlu mantap dalam pelbagai bidang supaya mampu berhadapan dengan cabaran pada masa hadapan di dalam semua aspek kehidupan. Ini menyebabkan murid mempunyai sahsiah yang tidak seimbang di antara tahap akademik dan disiplin. Hal ini adalah kerana masih terdapat segelintir umat Islam di Malaysia ketika ini yang kurang berupaya untuk membaca al-Quran dengan baik dari segi tajwid dan bacaan. ibu bapa perlu mendedahkannya kepada anak sejak dari awal lagi. Sedangkan dalam situasi menghadapai era globalisasi. serta berlagu dan lancar. Pendidikan awal dari keluarga boleh membantu menyelamatkan keadaan ini. Ini dapat membantu pembentukan anak-anak agar menjadi insan yang berguna kepada agama. Institusi keluarga perlu memainkan peranan dalam membentuk anak-anak. Begitu juga pembelajaran pembacaan al-Quran.

dorongan ibu bapa dan guru dalam menggalakkan . Bahagian ini akan menumpukan kepada kaedah penyelidikan yang akan Digunakan untuk mendapat maklumat berkaitan perkara yang dikaji.0 Pendahuluan Penggunaan dan pengawalan kaedah atau metodologi yang betul dan teratur merupakan faktor yang penting untuk menentukan sesuatu kajian benar-benar memenuhi matlamat serta memperolehi keputusan yang mempunyai kesahan terhadap objektif kajian yang dibentuk. instrumentasi. Perkara yang diberi perhatian adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan rekabentuk kajian. 3. minat murid terhadap pembacaan al-Quran. Antara perkara yang dikaji ialah persepsi murid terhadap pembelajaran tilawah al-Quran.1 Rekabentuk Kajian Tujuan kajian ini dilakukan adalah kerana penyelidik ingin melihat bagaimana persepsi murid tehadap pembelajaran tilawah al-Quran di sekolah. tatacara kajian dan penganalisaan data kajian. pemilihan tempat dan sampel.24 METODOLOGI KAJIAN 3.

Sekolah ini mula beroperasi pada tahun 1994 dan mempunyai seramai 1001 orang murid. Sampel bagi kajian ini adalah terdiri dari murid tingkatan 2 daripada dua buah kelas.3 Instrumen Kajian .2 Tempat dan Sampel Kajian Kajian ini dijalankan di SMK Taman Universiti 1. SMK Taman Universiti 1 adalah sebuah sekolah yang boleh dibanggakan dan telah berjaya menempa nama sebagai sebuah sekolah yang cemerlang dari segi akademik. terdapat lebih kurang 2132 orang murid yang belajar di sekolah itu. Beliau telah memulakan perkhidmatan di sekolah berkenaan pada tahun 2001. Pengetua yang berkhidmat pada masa sekarang ialah Puan Hajjah Ramlah binti Rahmat. Kajian ini merupakan satu kajian yang menggunakan kaedah deskriptif di mana ia dilakukan secara tinjauan. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan peratusan dan min daripada skop kajian yang dikaji. Sehingga kini. 3. Kelas yang dipilih adalah kelas yang cemerlang dan kelas yang sederhana supaya mereka benar-benar dapat menjawab soal selidik yang diedarkan. Pemilihan sampel kajian adalah melalui rawak kelompok yang melibatkan 70 orang murid Muslim. kokurikulum mahupun disiplin sejak ia ditubuhkan. Johor.25 murid membaca al-Quran dan masalah-masalah yang dihadapi oleh para murid dalam membaca al-Quran. 3.

Quran Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi murid No item 7 hingga 19 20 hingga 38 .1 : Pembahagian Skop Soal Selidik Bil Skop 1. Soal selidik ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A yang mengandungi butir-butir latar belakang responden seperti : i) ii) iii) iv) v) vi) Jantina Tempat belajar al-Quran Latar belakang pengajian agama Usia mula mempelajari al-Quran Kebolehan membaca al-Quran Hukum tajwid yang diketahui Manakala bahagian B mengandungi 40 soalan yang dibahagikan kepada tiga skop berdasarkan kepada persoalan kajian seperti jadual berikut : Jadual 3. data yang diperolehi adalah tepat serta tidak dipengaruhi oleh penyelidik. Persepsi murid terhadap pelajaran Tilawah al2. Maklum balas daripada borang soal selidik dapat diperolehi secara serentak. instrumen yang digunakan oleh penyelidik ialah borang soal selidik yang telah diubahsuai daripada tesis Abdul rahman bin Hassan (UM). Penyelidik menggunakan borang soal selidik sebagai salah satu instrumen kajian kerana : i) ii) iii) Penyelidik berpendapat dengan menggunakan borang soal selidik. Penggunaan kaedah ini dapat menjimatkan masa dan kos.26 Bagi melaksanakan kajian ini.

3. kajian dilaksanakan dengan mengedarkan borang soal selidik kepada murid tingkatan 2 SMK Taman Universiti 1. Dorongan guru Masalah-masalah yang dihadapi murid dalam menguasai bacaan al-Quran 39 hingga 50 Soal selidik dibina berdasarkan skala Likert yang mempunyai 5 laras iaitu: Jadual 3.27 terhadap pembelajaran tilawah al-Quran: a. c. penyelidik melakukan analisis data dan menulis laporan lengkap.5 Kajian Rintis Sebelum kajian sebenar dilakukan ke atas sampel. Minat b. Sebelum kajian ini dijalankan sepenuhnya. penyelidik terlebih dahulu membuat kajian rintis.2 : Pemeringkatan Skala Likert Sangat Setuju (SS) Skor 5 Setuju (S) 4 Kurang Setuju (KS) 3 Tidak Setuju (TS) 2 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 3. Setelah itu. Seramai lima orang murid lelaki dan lima orang murid . Seterusnya.4 Tatacara Kajian Kajian ini dijalankan mengikut tatacara yang tertentu bagi memastikan gerak kerja yang dilakukan teratur dan sistematik. Sepuluh sampel dipilih secara rawak daripada murid tingkatan 2 SMK Taman Universiti 1. penyelidik memerlukan surat sokongan dari Fakulti Pendidikan UTM untuk melakukan kajian. Dorongan ibu bapa 3.

6 Analisis Data Data yang diperolehi diproses menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 11. kekerapan.28 perempuan dipilih secara rawak.49 1. jika nilai koefisennya melebihi 0. penyelidik menganalisis data untuk menguji kebolehpercayaan alat. dinilai pula berdasarkan kepada skala min seperti mana Jadual 3. Menurut Mohd. Berdasarkan analisis yang dibuat. ini bererti item soal selidik yang telah dibina mempunyai aras kebolehpercayaan yang tinggi serta boleh diterima.50-4. Najib Abdul Ghafar (1999: 100).6. peratusan dan min.50-3.5. Murid-murid ini diminta untuk menjawab soal selidik yang diedarkan kepada mereka. Jadual 3.49 1.00 3. alpha menunjukkan nilai 0. Aras kebolehpercayaan yang dihasilkan akan menentukan item soal selidik yang bakal digunakan dalam kajian sebenar. Dapatan yang diperolehi akan dipersembahkan melalui jadual.50-2. Manakala min yang terhasil dari item yang telah dianalisis.6543.3. 3. Tujuan kajian rintis ini dijalankan adalah bagi memastikan soalan yang dibina dapat difahami dan dijawab berdasarkan kehendak kajian.49 2.3 : Skala Bagi Min Untuk Tahap Persetujuan Tahap Min 4.50-5.49 Tahap Persetujuan Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju .00-1. Setelah selesai.

rendah dan sangat rendah.49 setuju pada tahap sederhana.5 hingga 3.5 hingga 4.5 hingga 5. Dorongan ibu bapa iii. 3. i. Bahagian pertama mengandungi 13 item berkaitan persepsi murid terhadap pembelajaran tilawah al-Quran. tinggi. kebolehan membaca al-Quran serta hukum tajwid yang diketahui. tempat belajar al-Quran.49 pada tahap rendah dan antara 1.29 Analisis data yang telah diproses dibahagi kepada 2 bahagian iaitu: Bahagian A: Bahagian ini menceritakan tentang maklumat atau latar belakang responden iaitu jantina. 2.49 bersetuju pada tahap tinggi. 1. .49 pada tahap sangat rendah. Bahagian ini meliputi. Penyelidik melihat peratusan dan nilai skor min dari persetujuan yang diberikan oleh responden bagi setiap item dan mengkelaskannya kepada lima kategori tahap persetujuan iaitu setuju pada tahap sangat tinggi. Bagi nilai min yang diperolehi di antara 4. Dorongan guru (6 item) (5 item) (8 item) Bahagian ketiga pula mengandungi 12 item untuk meninjau masalah yang dihadapi oleh murid dalam tilawah al-Quran.0 hingga 1. Bahagian B: Bahagian ini mengandungi 44 item yang dibahagikan kepada 3 bahagian.5 hingga 2. sederhana. menunjukkan responden bersetuju pada tahap sangat tinggi. Minat ii. latar belakang pengajian agama. usia mula mempelajari al-Quran. Bahagian kedua mengandungi 19 item untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi murid.

30 3.8 Kesimpulan Melalui metodologi kajian ini penyelidik telah menerangkan secara terperinci tentang reka bentuk. maka diharapkan keputusankeputusan yang akan diperolehi oleh penyelidik dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau pun tidak langsung. Analisis data dan laporan didilakukan pada bulan Disember 2005 dan data-data dijangka siap pada bulan Februari 2006. instrumen dan beberapa teknik atau kaedah yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan. Maka langkah-langkah penyelidikan mestilah bersistematik dan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Rekod kaedah penyelidikan yang jelas memudahkan penyelidikan pada masa hadapan dalam kerja lanjutan di mana skop kebolehpercayaan kajian ini adalah memuaskan. 3. . Kaedah penyelidikan secara soal selidik adalah sangat penting kerana ia menerangkan bahagian objektif kajian supaya dapat dilihat keputusan. Penyelidik juga mengharapkan proses penyelidikan akan berjalan dengan sempurna memandangkan metodologi ini telah memberi panduan dalam merangka tatacara kajian yang ingin dilakukan. tempat.7 Jangkamasa Kajian Kajian ini mula dilaksanakan bermula pada bulan Julai 2005.

0 Pengenalan .31 BAB IV ANALISIS DATA 4.

Pecahan sampel mengikut jantina adalah seperti jadual 4. Ini menunjukkan bahawa responden perempuan adalah lebih ramai berbanding responden lelaki. usia mula mempelajari al-Quran.1.4%). kebolehan membaca al-Quran serta hukum tajwid yang diketahui.1: Jadual 4.6 51.1 Jantina Kajian ini telah memilih seramai 70 orang murid tingkatan 2 di SMK Taman Universiti 1. Dapatan kajian dianalisis dengan menggunakan perisisan SPSS versi 11.1 : Taburan responden mengikut jantina Bil 1 2 Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Bilangan 34 orang 36 orang 70 orang Peratus (%) 48. 4.5 bagi mendapatkan bilangan.4 100. latar belakang pengajian agama.6%) dan 36 orang murid perempuan (51. peratusan dan min bagi setiap item.0 Berdasarkan jadual di atas. responden kajian adalah terdiri daripada 34 orang murid lelaki (48. . tempat belajar al-Quran. 4.32 Bab ini akan menerangkan analisis dapatan kajian yang telah dikumpulkan hasil daripada kajian soal selidik yang telah diedarkan.1 Bahagian A Bahagian A menceritakan mengenai maklumat atau latar belakang responden seperti jantina.

1.4 100.3 Latar belakang pengajian agama Bahagian latar belakang pengajian agama responden ditunjukkan dalam jadual 4.4% belajar al-Quran di sekolah.6 7.7% mempelajari al-Quran di rumah sendiri. Jadual 4.1. Manakala 5 orang atau 7.33 4.3 : Taburan responden mengikut latar belakang pengajian agama Latar belakang Tidak pernah sekolah agama Sekolah Rendah Agama Kerajaan (SRA) Sekolah agama swasta Jumlah Bilangan 3 orang 66 orang 1 orang 70 orang Peratus (%) 4.3 18.3 berikut. Responden yang belajar di rumah guru al-Quran adalah seramai 13 orang (18. Sementara 15 orang dengan peratusan 21.6%).2 menunjukkan seramai 32 orang responden dengan peratusan 45.3% tidak pernah bersekolah agama. 4.3 menunjukkan seramai 3 orang responden dengan peratusannya 4.7 24.1 4.2 di bawah ini.2 : Taburan responden mengikut tempat mempelajari al-Quran Tempat Rumah sendiri Sekolah Rumah guru al-Quran Masjid / surau Lain-lain Jumlah Bilangan 32 orang 17 orang 13 orang 5 orang 3 orang 70 orang Peratus (%) 45.1% belajar al-Quran di masjid atau surau sementara 3 orang dengan peratusannya 4.3% belajar al-Quran di tempat lain.3 100.0 Jadual 4.0 Jadual 4.3 1. Responden yang belajar di SRA adalah seramai 66 . Jadual 4.3 94.2 Tempat belajar al-Quran Kategori tempat belajar al-Quran responden ditunjukkan dalam jadual 4.

Responden yang belajar al-Quran ketika berusia 10 tahun ke atas adalah seramai 12 orang atau 17.6 51.4 4. Sementara 13 orang dengan peratusan 18.1 Jumlah 70 100. Jadual 4.6% boleh membaca 2 hingga 10 surah. 4.1%.7 18.0 Seramai 9 orang responden dengan peratusannya 12.0 10 tahun ke atas 12 17. Sementara 49 orang dengan peratusan 70.9 6 – 9 tahun 49 70.5 menunjukkan seramai 18 orang responden dengan peratusannya 25.34 orang atau 94. 4. Jadual 4.1.7% boleh membaca satu surah.0 Jadual 4.1.9% mula mempelajari alQuran ketika berusia 1 hingga 5 tahun.5 berikut.3 100.5 Kebolehan membaca al-Quran Kebolehan membaca al-Quran mengikut bilangan surah ditunjukkan dalam jadual 4.0% belajar al-Quran ketika berusia 6 hingga 9 tahun.4% pernah belajar di sekolah agama swasta.4 ini.3%. Responden yang boleh membaca 10 surah dan lebih .5 : Taburan responden mengikut kebolehan membaca al-Quran Kebolehan Boleh membaca satu surah Boleh membaca 2 hingga 10 surah Boleh membaca 10 surah dan lebih Tidak boleh membaca langsung Jumlah Bilangan 18 orang 13 orang 36 orang 3 orang 70 orang Peratus (%) 25.4 Usia mula mempelajari al-Quran Taburan responden bagi usia mula mempelajari al-Quran ditunjukkan dalam jadual 4. Manakala 1 orang atau 1.4 : Taburan responden mengikut usia mula mempelajari al-Quran Usia Bilangan Peratus (%) 1 – 5 tahun 9 12.

Responden yang tahu 6 hukum tajwid dan ke atas adalah seramai 36 orang atau 31.35 adalah seramai 36 orang atau 4.3 30.1. Manakala 10 orang atau 14.3%.6 : Taburan responden terhadap pengetahuan hukum tajwid Kebolehan 1 – 2 hukum tajwid 3 – 5 hukum tajwid 6 hukum ke atas Tidak tahu langsung Jumlah Bilangan 17 orang 21 orang 22 orang 10 orang 70 orang Peratus (%) 24.6 Hukum tajwid yang diketahui Kategori bilangan hukum tajwid yang diketahui oleh responden ditunjukkan dalam jadual 4.4 14. .3% mengetahui 1 hingga 2 hukum tajwid.0 31. 4.3 100 Melihat kepada jadual 4. Jadual 4. Manakala 3 orang atau 4. Bahagian kedua mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi murid dan bahagian ketiga untuk meninjau masalah murid dalam tilawah al-Quran.6 ini. Sementara 21 orang dengan peratusan 30. 4.0% tahu 3 hingga 5 hukum tajwid.2 Bahagian B Bahagian ini mengandungi 44 item yang dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu bahagian pertama mengkaji tentang persepsi murid terhadap pembelajaran tilawah alQuran.6.4%.3% tidak boleh membaca langsung. didapati seramai 17 orang responden dengan peratusannya 24.3% tidak tahu langsung tentang hukum tajwid.

Jadual 4.9 Min 4. penyelidik menganalisis dapatan yang diperolehi mengikut setiap item yang telah dibahagikan mengikut persoalan kajian.36 Bagi setiap soalan yang dikemukakan.1 Persepsi murid terhadap pembelajaran tilawah al-Quran Bahagian ini mengandungi soalan-soalan yang berkaitan dengan persepsi murid terhadap pembelajaran tilawah al-Quran. Bagi mengetahui hasil kajian secara terperinci. Sebanyak 13 soalan telah dikemukakan selaras dengan persoalan kajian yang dikehendaki. 4. Min 4.9%.2.9% sama jumlahnya dengan yang tidak setuju iaitu 2 orang dengan peratusnya sebanyak 2. Hasil dapatan kajian dinyatakan mengikut kategori setiap bahagian item untuk memudahkan proses penganalisaan.4 SS 30 42.9% manakala yang setuju adalah seramai 36 orang dengan peratusan sebanyak 51.7 : Taburan skor bagi item tilawah al-Quran adalah mata pelajaran yang menarik Item 7 Tilawah al-Quran adalah mata pelajaran yang menarik n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS TS KS 2 2 2.9 2. Sementara itu yang kurang setuju adalah seramai 2 orang atau 2.4%.34 Bilangan responden yang sangat setuju dengan item ini adalah seramai 30 orang atau 42. Jadual 4.34 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi. semuanya mengandungi Skala Likert seperti yang telah dinyatakan dalam bab 3.8 : Taburan skor bagi item tilawah al-Quran adalah penting dalam Pendidikan Agama Islam Item 8 Skor STS TS KS S SS Min .9 S 36 51.

37 Tilawah al-Quran adalah penting dalam Pendidikan Agama Islam n = 70 Bilangan Peratus (%) 1 1.4 13 18.6 56 80.0 4.77

Item 8 menunjukkan 56 orang sangat setuju dengan item ini dengan peratusan sebanyak 80.0%. Manakala 18.6% mewakili 13 orang setuju dan 1 orang atau 1.4% yang tidak setuju dengan item ini. Min 4.77 menunjukkan responden bersetuju pada tahap sangat tinggi dengan item ini. Jadual 4.9 : Taburan skor bagi item tilawah al-Quran adalah penting untuk lulus di dalam peperiksaan Item 9 Tilawah al-Quran amat penting untuk lulus di dalam peperiksaan n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS TS KS 1 5 S 30 SS 34 Min 4.39

1.4 7.1 42.8 48.7

Menyentuh mengenai item 9, didapati 34 orang atau 48.7% responden sangat setuju dan 30 orang atau 42.8% setuju. Manakala terdapat 5 orang dengan peratusan sebanyak 7.1% kurang setuju dan 1 orang atau 1.4% tidak setuju. Min 4.39 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi.

Jadual 4.10 : Taburan skor bagi item belajar al-Quran bukan sekadar untuk memenuhi kurikulum Item 10 Saya belajar al-Quran bukan sekadar memenuhi kurikulum n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 2 2.9 TS KS 6 5 8.6 7.1 S 30 42.8 SS 27 38.6 Min 4.06

Berdasarkan item 10 pula, seramai 27 orang atau 38.6% sangat setuju dan 30 orang atau 42.8% setuju dengan item ini. Manakala 5 orang dengan peratusan sebanyak 7.1% kurang setuju dan 6 orang atau 8.6% tidak setuju. Selain itu, didapati juga terdapat 2 orang atau 2.9% yang sangat tidak setuju. Min 4.06 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi.

38 Jadual 4.11 : Taburan skor bagi item belajar al-Quran sekaligus belajar Bahasa Arab Item 11 Saya merasakan belajar alQuran sekaligus belajar Bahasa Arab n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 1 1.4 TS 2 2.9 KS 17 24.3 S 28 40.0 SS 22 31.4 Min 3.97

Berdasarkan item 11, seramai 22 orang atau 31.4% sangat setuju dan 28 orang atau 40.0% setuju dengan item ini. Manakala 17 orang dengan peratusan sebanyak 24.3% kurang setuju dan 2 orang atau 2.9% tidak setuju. Selain itu, didapati juga terdapat 1 orang atau 1.4% yang sangat tidak setuju. Min 3.97 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi.

Jadual 4.12 : Taburan skor bagi item belajar Bahasa Arab sedikit dengan membaca alQuran Item 12 Saya dapat belajar sedikit Bahasa Arab dengan membaca al-Quran n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS TS 4 5.7 KS 15 21.4 S 31 44.3 SS 20 28.6 Min 3.96

Menyentuh mengenai pengakuan responden dalam item 12, didapati 20 orang atau 28.6% responden sangat setuju dan 31 orang atau 44.3% setuju dengan item ini. Manakala terdapat 15 orang dengan peratusan sebanyak 21.4% kurang setuju dan 4 orang atau 5.7% tidak setuju. Min 3.96 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi dengan item ini.

Jadual 4.13 : Taburan skor bagi item lagu lebih diutamakan ketika membaca al-Quran Item 13 Saya dapati lagu lebih diutamakan ketika membaca al-Quran n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 15 21.4 TS 12 17.1 KS 18 25.8 S 17 24.3 SS 8 11.4 Min 2.87

39 Berdasarkan item 13, seramai 8 orang atau 11.4% sangat setuju dan 17 orang atau 24.3% setuju dengan item ini. Manakala 18 orang dengan peratusan sebanyak 25.8% kurang setuju dan 12 orang atau 17.1% tidak setuju. Selain itu, terdapat 15 orang atau 21.4% yang sangat tidak setuju. Min 2.87 menunjukkan responden bersetuju pada tahap sederhana dengan item ini. Jadual 4.14 : Taburan skor bagi item hukum tajwid lebih diutamakan ketika ` Item 14 Saya dapati hukum tajwid lebih diutamakan ketika membaca alQuran n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS TS KS 7 10.0 S 19 27.1 SS 44 62.9 Min 4.53

Melihat kepada item 14, didapati 44 orang atau 62.8% responden sangat setuju dengan item ini. Seramai 19 orang atau 27.1% setuju dan 7 orang atau 10.0% kurang setuju. Min 4.53 menunjukkan responden bersetuju pada tahap sangat tinggi.

Jadual 4.15 : Taburan skor bagi item makna dan maksud lebih diutamakan ketika membaca al-Quran Item 15 Saya dapati makna dan maksud lebih diutamakan ketika membaca al-Quran n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 1 1.4 TS 3 4.3 KS 13 S 31 SS 22 31.4 Min 4.00

18.6 44.3

Berdasarkan item 15, seramai 22 orang atau 31.4% sangat setuju dan 31 orang atau 44.3% setuju dengan item ini. Manakala 13 orang dengan peratusan sebanyak 18.6% kurang setuju dan 3 orang atau 4.3% tidak setuju. Selain itu, terdapat juga 1 orang atau 1.4% yang sangat tidak setuju. Min 4.00 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi dengan item ini.

Jadual 4.16 : Taburan skor bagi item membaca al-Quran secara bergilir-gilir dapat membaiki bacaan Item 16 Skor STS TS KS S SS Min

40 Saya dapati membaca alQuran secara bergilir-gilir dengan rakan membaiki bacaan al-Quran saya n = 70 Bilangan Peratus (%) 2 2.9 9 12.9 34 48.6 25 4.17 35.7

Didapati 25 orang atau 35.7% responden sangat setuju dan 34 orang atau 48.6% setuju dengan item ini. Manakala terdapat 9 orang dengan peratusan sebanyak 12.9% kurang setuju dan 2 orang atau 2.9% tidak setuju. Min 4.17 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi.

Jadual 4.17 : Taburan skor bagi item rasa tenang ketika membaca al-Quran Item 17 Saya berasa tenang apabila membaca al-Quran n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS TS KS 2 2.9 S 24 34.3 SS 44 62.8 Min 4.60

Melihat kepada item 17, didapati 44 orang atau 62.8% responden sangat setuju dengan item ini. Seramai 24 orang atau 34.3% setuju dan 2 orang atau 2.9% kurang setuju. Min 4.60 menunjukkan responden bersetuju pada tahap sangat tinggi.

Jadual 4.18 : Taburan skor bagi item rasa bersalah apabila tidak dapat membaca alQuran dengan betul Item 18 Saya rasa bersalah apabila tidak dapat membaca alQuran dengan betul n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 1 1.4 TS 2 2.9 KS 7 10.0 S 31 44.3 SS 29 41.4 Min 4.21

Berdasarkan item 18, seramai 29 orang atau 41.4% sangat setuju dan 31 orang atau 44.3% setuju dengan item ini. Manakala 7 orang dengan peratusan sebanyak 10.0% kurang setuju dan 2 orang atau 2.9% tidak setuju. Selain itu, didapati juga terdapat 1 orang atau 1.4% yang sangat tidak setuju. Min 4.21 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi.

7 SS 24 34.77 4.15 . didapati 24 orang atau 34.3% responden sangat setuju dan 32 orang atau 45.21 4.9% tidak setuju dengan item ini.11 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi dengan item ini.06 3.17 4.87 4.96 2.7% setuju dengan item ini.53 4.11 Menyentuh mengenai pengakuan responden dalam item 19. Min 4.34 4.00 4.3 Min 4.1% kurang setuju dan 2 orang atau 2.1 S 32 45.11 4.9 KS 12 17.20 : Purata min bagi item persepsi pelajar tehadap pembelajaran tilawah alQuran Item 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Perkara Tilawah al-Quran adalah mata pelajaran yang menarik Tilawah al-Quran adalah penting dalam Pendidikan Agama Islam Tilawah al-Quran amat penting untuk lulus di dalam peperiksaan Saya belajar al-Quran bukan sekadar memenuhi kurikulum Saya merasakan belajar al-Quran sekaligus belajar Bahasa Arab Saya dapat belajar sedikit Bahasa Arab dengan membaca al-Quran Saya dapati lagu lebih diutamakan ketika membaca al-Quran Saya dapati hukum tajwid lebih diutamakan ketika membaca al-Quran Saya dapati makna dan maksud lebih diutamakan ketika membaca alQuran Saya dapati membaca al-Quran secara bergilir-gilir dengan rakan membaiki bacaan al-Quran saya Saya berasa tenang apabila membaca al-Quran Saya rasa bersalah apabila tidak dapat membaca al-Quran dengan betul Saya dapati bahawa tidak susah untuk membaca al-Quran Purata Min Min 4.19 : Taburan skor bagi item tidak susah membaca al-Quran Item 19 Saya dapati bahawa tidak susah untuk membaca alQuran n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS TS 2 2.39 4.97 3.41 Jadual 4. Jadual 4.60 4. Manakala terdapat 12 orang dengan peratusan sebanyak 17.

Berdasarkan purata min tersebut menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi dengan kenyataan keseluruhan item yang dikemukakan.3% responden sangat setuju dan 40 orang atau 57.3 Didapati 17 orang atau 24. 4.2% setuju dengan item ini.21 : Taburan skor bagi item minat mempelajari mata pelajaran Tilawah alQuran Item 20 Saya minat mempelajari mata pelajaran Tilawah al-Quran n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS TS 1 1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi murid Bahagian ini mengandungi 19 item untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi murid.04 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi. Min 4. 4.2.2.1% kurang setuju dan 1 orang atau 1. Jadual 4.1 Minat Kategori minat ini mewakili sikap murid itu sendiri terhadap pembelajaran tilawah alQuran.42 Purata min bagi persepsi murid terhadap pembelajaran tilawah al-Quran ialah 4.15. dorongan ibu bapa dan dorongan guru. . Sebanyak 6 soalan berkaitan telah dikemukakan. Bahagian ini meliputi minat.4% tidak setuju.2.1 57. Manakala terdapat 12 orang dengan peratusan sebanyak 17.4 KS 12 S 40 SS 17 Min 4.2 24.04 17.

seramai 11 orang atau 15. seramai 24 orang atau 34.1% setuju dengan item ini.2% setuju dengan item ini.4% sangat setuju dan 26 orang atau 37. Manakala 7 orang dengan peratusan sebanyak 10.3 10.2 SS 11 15. Selain itu.22 : Taburan skor bagi item belajar al-Quran dengan kehendak sendiri Item 21 Saya belajar al-Quran dengan kehendak sendiri n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS TS KS S SS Min 1 3 7 35 24 4.0 50.0% setuju dengan item ini. Selain itu.24 menunjukkan responden bersetuju pada tahap sederhana dengan item ini.43 Jadual 4.3% sangat setuju dan 35 orang atau 50. seramai 10 orang atau 14.1% yang sangat tidak setuju. Manakala 24 orang dengan peratusan sebanyak .1 SS 10 14. terdapat 5 orang atau 7.0 KS 21 30.3 S 26 37.3% tidak setuju. terdapat 1 orang atau 1.0 S 19 27. Min 3.4 Min 3.1 KS 24 34. Jadual 4.3 Berdasarkan item 21.7% sangat setuju dan 19 orang atau 27.11 1.0% kurang setuju dan 14 orang atau 20.4% yang sangat tidak setuju.4 4.11 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi dengan item ini.23 : Taburan skor bagi item selalu mendengar bacaan al-Quran melalui kaset atau cakera padat Item 22 Saya selalu mendengar bacaan al-Quran melalui kaset atau cakera padat n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 5 7. Min 4.1 TS 14 20.0% kurang setuju dan 3 orang atau 4.24 : Taburan skor bagi item mengambil inisiatif sendiri untuk belajar alQuran di luar waktu persekolahan Item 23 Saya mengambil inisiatif sendiri belajar al-Quran di luar waktu sekolah n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS TS 5 5 7.24 Berdasarkan item 22.7 Min 3. Manakala 21 orang dengan peratusan sebanyak 30.44 Berdasarkan item 23.1 7.0 34. Jadual 4.0% tidak setuju.

terdapat 5 orang atau 7.27 : Purata min bagi item minat Item Perkara 20 Saya minat mempelajari mata pelajaran Tilawah al-Quran 21 Saya belajar al-Quran dengan kehendak sendiri Min 4.3% tidak setuju.0 Min 4. Jadual 4.56 2. Min 3. Jadual 4. Min 3. Manakala 27 orang dengan peratusan sebanyak 38.1% tidak setuju.44 34. terdapat 2 orang atau 2. Manakala 4 orang dengan peratusan sebanyak 5.1% masing-masing dalam kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju.9 7.1% sangat setuju dan 24 orang atau 34.56 menunjukkan responden bersetuju pada tahap sederhana dengan item ini. Selain itu.26 : Taburan skor bagi item suka mendengar bacaan al-Quran ibu bapa Item 25 Saya suka mendengar bacaan al-Quran yang dibaca oleh ibu bapa saya n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 2 2.9 TS 3 4.3 KS 4 5.3 17.17 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi dengan item ini. Min 4.9% yang sangat tidak setuju.6 34.7 S 33 47.1 SS 28 40. Selain itu. terdapat 2 orang atau 2.0% sangat setuju dan 33 orang atau 47.1% setuju dengan item ini.1 Item 24 menunjukkan 12 orang atau 17.6% kurang setuju dan 5 orang atau 7.1 38. Jadual 4.11 . Selain itu.44 menunjukkan responden bersetuju pada tahap sederhana.7% kurang setuju dan 3 orang atau 4.3% setuju dengan item ini.9% yang sangat tidak setuju.25 : Taburan skor bagi item minat membaca al-Quran sejak kecil lagi Item 24 Saya mula minat membaca al-Quran sejak dari kecil lagi n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS TS KS S SS Min 2 5 27 24 12 3.3% kurang setuju.04 4. seramai 28 orang atau 40.17 Berdasarkan item 25.

7 Item 26 menunjukkan 39 orang atau 55.3 SS 6 8.6 S 10 14. Sebanyak 5 soalan berkaitan telah dikemukakan.4% kurang setuju dan 2 orang atau 2.49 .44 3.28 : Taburan skor bagi item ibu bapa amat mengambil berat tentang bacaan al-Quran Item 26 Ibu bapa amat mengambil berat tentang bacaan alQuran n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS TS 1 2 1.76.9% tidak setuju.34 2.6 55. Jadual 4.4 KS 8 S 20 SS 39 Min 4.34 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi dengan item ini.5 Min 2.9 11. Selain itu. Manakala 8 orang dengan peratusan sebanyak 11.76 Purata min bagi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi murid berdasarkan minat ialah 3.2. terdapat 1 orang atau 1.4% yang sangat tidak setuju. Jadual 4.3 KS 20 28.6% setuju dengan item ini.2 Dorongan ibu bapa Kategori dorongan ibu bapa ini mewakili sikap ibu bapa terhadap tilawah alQuran. 4.7% sangat setuju dan 20 orang atau 28.2.45 22 23 24 25 Saya selalu mendengar bacaan al-Quran melalui kaset atau cakera padat Saya mengambil inisiatif sendiri belajar al-Quran di luar waktu sekolah Saya mula minat membaca al-Quran sejak dari kecil lagi Saya suka mendengar bacaan al-Quran yang dibaca oleh ibu bapa saya Purata Min 3.3 TS 10 14.4 28. Min 4.29 : Taburan skor bagi item ibu bapa berjanji memberi hadiah sekiranya berjaya membaca satu surah Item 27 Ibu bapa berjanji memberi hadiah sekiranya berjaya membaca satu surah n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 24 34.17 3. Berdasarkan purata min tersebut menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi dengan kenyataan keseluruhan item yang dikemukakan.56 4.24 3.

Jadual 4. terdapat 6 orang atau 8.7 Min 4.4% setuju dengan item ini. Min 4.5% sangat setuju dan 26 orang atau 37.76 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi dengan item ini.0% kurang setuju dan 3 orang atau 4.3 KS 7 10.3% tidak setuju. Min 3.5% sangat setuju dan 10 orang atau 14.6 S 26 37.49 menunjukkan responden bersetuju pada tahap rendah.6% kurang setuju dan 10 orang atau 14.6% yang sangat tidak setuju. terdapat 2 orang atau 2.3% yang sangat tidak setuju.9% yang sangat tidak setuju. Selain itu. Manakala 20 orang dengan peratusan sebanyak 28.76 28. Jadual 4.9% tidak setuju. Selain itu.6 TS 3 4. Manakala 13 orang dengan peratusan sebanyak 18. Selain itu.1% setuju dengan item ini.9 TS 9 12.7% sangat setuju dan 22 orang atau 31.31 : Taburan skor bagi item ibu bapa selalu menyemak bacaan al-Quran Item 29 Ibu bapa selalu menyemak bacaan al-Quran saya n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 2 2.4 SS 32 45. Manakala 7 orang dengan peratusan sebanyak 10. seramai 6 orang atau 8.01 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi dengan item ini.0 S 22 31.01 Item 28 menunjukkan 32 orang atau 45.1 SS Min 20 3.30 : Taburan skor bagi item ibu bapa berjanji akan mengadakan majlis khatam al-Quran Item 28 Ibu bapa berjanji akan mengadakan majlis khatam al-Quran buat saya n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 6 8. .3% tidak setuju. terdapat 24 orang atau 34.3% setuju dengan item ini. Min 2.5 Item 29 menunjukkan 20 orang atau 28.46 Berdasarkan item 27.6% kurang setuju dan 9 orang atau 12.9 KS 13 18.

1 Min 3.34 Ibu bapa berjanji memberi hadiah sekiranya berjaya membaca satu surah 2. Jadual 4.32 : Taburan skor bagi item ibu bapa meluangkan masa mereka untuk mendengar bacaan Item 30 Ibu bapa meluangkan masa mereka untuk mendengar bacaan n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 3 4. Selain itu.65. Jadual 4.5 S 19 27.76 Ibu bapa meluangkan masa mereka untuk mendengar bacaan 3.3% yang sangat tidak setuju.0 KS 22 31.1 SS 19 27. terdapat 3 orang atau 4. Manakala 22 orang dengan peratusan sebanyak 31.65 Purata min bagi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi murid berdasarkan dorongan ibu bapa ialah 3.01 Ibu bapa selalu menyemak bacaan al-Quran saya 3. 4.0% tidak setuju. Sebanyak 8 soalan berkaitan telah dikemukakan.47 Jadual 4.49 Ibu bapa berjanji akan mengadakan majlis khatam al-Quran buat saya 4.33 : Purata min bagi dorongan ibu bapa Item 26 27 28 29 30 Perkara Min Ibu bapa amat mengambil berat tentang bacaan al-Quran saya 4. didapati responden yang sangat setuju dan setuju adalah sama iaitu 19 orang dengan peratusan sebanyak 27.63 Purata Min 3.3 Dorongan guru Kategori dorongan guru ini mewakili sikap guru terhadap pembelajaran tilawah al-Quran.3 TS 7 10. Min 3.63 Berdasarkan item 30.63 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi dengan item ini.2. Berdasarkan purata min tersebut menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi dengan kenyataan keseluruhan item yang dikemukakan.34 : Taburan skor bagi item guru memberi pujian apabila dapat membaca alQuran dengan lancar Item 31 Skor STS TS KS S SS Min .1%.2.5% kurang setuju dan 7 orang atau 10.

4% yang sangat tidak setuju. Min 4. Selain itu. Manakala 15 orang dengan peratusan sebanyak 21.35 : Taburan skor bagi item guru memberi galakan untuk membaca al-Quran Item 32 Guru memberi galakan kepada saya untuk membaca al-Quran n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 1 1. terdapat 1 orang atau 1.5% kurang setuju dan 4 orang atau 5.97 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi dengan item ini. didapati 22 orang atau 31.3% sangat setuju dan 26 orang atau 37.10 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi. Seramai 33 orang atau 47. terdapat 1 orang atau 1. Jadual 4.9 4. Manakala 3 orang dengan peratusan sebanyak 4.9% tidak setuju.4% yang sangat tidak setuju.3% kurang setuju dan 2 orang atau 2.3 3.36 : Taburan skor bagi item guru mengajar mata pelajaran tilawah al-Quran dengan menarik Item 33 Guru mengajar mata pelajaran tilawah al-Quran dengan menarik n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS TS KS 15 21.39 Berdasarkan item 32.10 Melihat kepada item 33.5 26 37.1 SS 22 31.97 Item 31 menunjukkan 24 orang atau 34.7% tidak setuju.4 TS 2 2.9 KS S SS Min 3 27 37 4.1 24 34.1% setuju dan 15 orang atau 21. Min 4.7 15 21. Jadual 4.9% dan setuju adalah 27 orang atau 38.4% responden sangat setuju dengan item ini. .1% setuju dengan item ini. Min 3.5 S 33 47.6%.5% kurang setuju.48 Guru memberi pujian apabila dapat membaca al-Quran dengan lancar n = 70 Bilangan Peratus (%) 1 1.39 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi dengan item ini.3 38.4 4 5. didapati bilangan responden yang sangat setuju adalah 37 orang atau 52.4 Min 4. Selain itu.6 52.

1 SS 14 20.93 Menyentuh mengenai pengakuan responden dalam item 35.6 Melihat kepada item 34.5 Min 3.0 Min 3.4 KS 15 21.64 menunjukkan responden bersetuju pada tahap sangat tinggi.1% setuju dan 3 orang atau 4.49 Jadual 4.1 SS 15 21.64 4. Min 3.96 . didapati 15 orang atau 21. Seramai 19 orang atau 27.93 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi dengan item ini. Jadual 4.1 68.3% kurang setuju dan 5 orang atau 7.38 : Taburan skor bagi item guru yang mengajar mendapat latihan khas dalam kaedah mengajar Item 35 Guru yang mengajar mendapat latihan khas dalam kaedah mengajar n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS TS 5 7.6% responden sangat setuju dengan item ini.39 : Taburan skor bagi item guru yang mengajar adalah seorang guru yang pakar al-Quran Item 36 Guru yang mengajar adalah seorang guru Skor Bilangan Peratus (%) STS TS 1 1.3 27.1 KS 10 14.3% kurang setuju. Jadual 4.1% setuju dengan item ini.5% responden sangat setuju dan 40 orang atau 57.5 S 40 57.37 : Taburan skor bagi item guru dapat membaca ayat-ayat al-Quran dengan baik dan lancar Item 34 Guru dapat membaca ayat-ayat al-Quran dengan baik dan lancar n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS TS KS 3 S 19 SS 48 Min 4.1% tidak setuju. Manakala terdapat 10 orang dengan peratusan sebanyak 14. Min 4. didapati 48 orang atau 68.3 S 40 57.

Selain itu. Selain itu.4 Min 3.90 Berdasarkan item 38. Jadual 4.5% tidak setuju.73 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi.40 : Taburan skor bagi item selalu membaca al-Quran secara musyafahah dengan guru Item 37 Saya selalu membaca alQuran secara musyafahah dengan guru n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 1 1. Jadual 4.50 yang pakar al-Quran n = 70 Bilangan responden yang sangat setuju dengan item ini adalah seramai 14 orang atau 20.4% dan setuju adalah 31 orang atau 44. Min 3.96 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi.7 SS 18 25.4% kurang setuju dan 8 orang atau 11.41 : Taburan skor bagi item gaya dan penyampaian guru mengajar tilawah menarik minat Item 38 Gaya dan penyampaian guru mengajar tilawah menarik minat saya n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 1 1.4% yang sangat tidak setuju.7%. Sementara itu yang kurang setuju adalah seramai 15 orang atau 21.7 Min 3.4 S 31 44. Manakala 16 orang dengan peratusan sebanyak 22.1%.5 KS 15 21.3 SS 15 21.9 S 32 45.4% yang sangat tidak setuju.5%.3%.3 KS 16 22. Manakala 15 orang dengan peratusan sebanyak 21. Min 3.4 TS 3 4.3% tidak setuju. didapati bilangan responden yang sangat setuju adalah 18 orang atau 25.73 Berdasarkan item 37. Min 3.9% kurang setuju dan 3 orang atau 4. terdapat 1 orang atau 1. . didapati bilangan responden yang sangat setuju adalah 15 orang atau 21. terdapat 1 orang atau 1.4 TS 8 11.90 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi dengan item ini.0% manakala yang setuju adalah seramai 40 orang dengan peratusan sebanyak 57.7% dan setuju adalah 32 orang atau 45.4%. Manakala yang tidak setuju iaitu 1 orang dengan peratusnya sebanyak 1.

1% sangat setuju dan 22 orang atau 31.43 : Taburan skor bagi item tidak sempat membaca al-Quran pada setiap hari Item 39 Saya tidak sempat membaca al-Quran pada setiap hari n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 12 17.42 : Purata min bagi dorongan guru Item 31 32 33 34 35 36 37 38 Perkara Guru memberi pujian apabila dapat membaca al-Quran dengan lancar Guru memberi galakan kepada saya untuk membaca al-Quran Guru mengajar mata pelajaran tilawah al-Quran dengan menarik Guru dapat membaca ayat-ayat al-Quran dengan baik dan lancar Guru yang mengajar mendapat latihan khas dalam kaedah mengajar Guru yang mengajar adalah seorang guru yang pakar al-Quran Saya selalu membaca al-Quran secara musyafahah dengan guru Gaya dan penyampaian guru mengajar tilawah menarik minat saya Purata Min Min 3.39 4.97 4. Jadual 4.73 3.2 KS 19 27.94 Item 39 menunjukkan 5 orang atau 7.4 SS 5 7. 4.64 3.1 S 22 31.93 3.08.96 3.08 Purata min bagi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi murid berdasarkan dorongan guru ialah 4.51 Jadual 4.4% setuju dengan item tersebut.3 Masalah murid dalam pembacaan al-Quran Bahagian ini mengandungi soalan-soalan yang berkaitan masalah murid dalam pembacaan al-Quran.10 4.2. Sebanyak 12 soalan telah dikemukakan selaras dengan persoalan kajian yang dikehendaki.2 TS 12 17. Berdasarkan purata peratusan dan min tersebut menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi dengan kenyataan keseluruhan item yang dikemukakan. Manakala 19 orang dengan peratusan sebanyak .1 Min 2.90 4.

4 TS 10 14.94 menunjukkan responden bersetuju pada tahap sederhana dengan item ini. Manakala yang tidak setuju iaitu 10 orang dengan peratusnya sebanyak 14.80 22.9%.7 TS 13 18. Bilangan responden yang tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah sama iaitu 12 orang dengan peratusan sebanyak 17.0%.6 KS 24 34.52 27.93 Berdasarkan item 41.9 7.1% kurang setuju. Jadual 4.45 : Taburan skor bagi item tidak mempunyai masa untuk belajar membaca al-Quran di luar waktu sekolah Item 41 Saya tidak mempunyai masa untuk belajar membaca al-Quran di luar waktu sekolah n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 11 15.44 : Taburan skor bagi item tidak berlatih membaca walaupun tahu kurang lancar membaca Item 40 Saya tidak berlatih membaca walaupun tahu kurang lancar membaca n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 15 21.1% manakala yang setuju adalah seramai 16 orang dengan peratusan sebanyak 22.3%.1 Bilangan responden yang sangat setuju dengan item ini adalah seramai 5 orang atau 7.3 S 14 20.2%.80 menunjukkan responden bersetuju pada tahap sederhana. Min 2.0 SS 8 11.4% dan setuju adalah 14 orang atau 20.4%.3% dan yang sangat tidak setuju adalah seramai 15 orang atau 21. didapati bilangan responden yang sangat setuju adalah 8 orang atau 11.4 Min 2.3 KS 24 34. Sementara itu yang kurang setuju adalah seramai 24 orang atau 34. Min 2. Jadual 4. Manakala 24 orang dengan .3 S 16 SS 5 Min 2.

Sementara itu.21 Berdasarkan item 42.9%.8 KS 26 37.8% tidak setuju. yang kurang setuju adalah seramai 21 orang atau 30.46 : Taburan skor bagi item mempelajari al-Quran adalah kerana terpaksa dan mengikut adat-adat anak Melayu Item 42 Saya mempelajari alQuran adalah kerana terpaksa dan mengikut adat-adat anak Melayu n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 26 37.0 Bilangan responden yang sangat setuju dengan item ini adalah seramai 14 orang atau 20.1% yang sangat tidak setuju.7 30.0% manakala yang setuju adalah seramai 16 orang dengan peratusan sebanyak 22.3% kurang setuju dan 13 orang atau 18. Selain itu. Manakala yang tidak setuju iaitu 6 orang dengan peratusnya sebanyak 8.1 S 6 8. Selain itu. Jadual 4.0 Min 3. Jadual 4.0%. didapati bilangan responden yang sangat setuju adalah 1 orang atau 1.4 TS 6 KS 21 S 16 22.47 : Taburan skor bagi item tidak memahami makna ayat-ayat al-Quran yang telah dibaca Item 43 Saya tidak memahami makna ayat-ayat al-Quran yang telah dibaca n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 3 4. Min 2.6 SS 1 1.6% tidak setuju.53 peratusan sebanyak 34.1 TS 11 15.93 menunjukkan responden bersetuju pada tahap sederhana.7% . terdapat 26 orang atau 37.60 8. Manakala 26 orang dengan peratusan sebanyak 37. Min 2.6%.9 SS 14 20.21 menunjukkan responden bersetuju pada tahap rendah.7% yang sangat tidak setuju. terdapat 11 orang atau 15.4 Min 2.4% dan setuju adalah 6 orang atau 8.1% kurang setuju dan 11 orang atau 15.

3% manakala yang setuju adalah seramai 22 orang dengan peratusan sebanyak 31.44 menunjukkan responden bersetuju pada tahap sederhana dengan item ini.4%.0% tidak setuju dengan item ini.7% kurang setuju dan 7 orang atau 10.0 KS 18 25.3 Min 3.44 Item 44 menunjukkan 8 orang atau 11. Jadual 4. terdapat 5 orang atau 7.4%. Jadual 4.54 dan yang sangat tidak setuju adalah seramai 3 orang atau 4.49 : Taburan skor bagi item belum dapat menghayati keindahan al-Quran dari segi makna dan bahasa Item 45 Saya masih belum dapat menghayati keindahan alQuran dari segi makna dan bahasa n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 7 10.1% yang sangat tidak setuju.7 SS 8 11.60 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi dengan item ini.7 S 22 31.7% setuju dengan item tersebut. Sementara itu yang kurang setuju adalah seramai 18 orang atau 25.0%.6 KS 18 25.51 menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi dengan item ini. Manakala yang tidak setuju iaitu 6 orang dengan peratusnya sebanyak 8.0 TS 6 8.51 Bilangan responden yang sangat setuju dengan item ini adalah seramai 17 orang atau 24. .48 : Taburan skor bagi item tidak dapat menghayati maksud ayat al-Quran Item 44 Saya selalu tidak dapat menghayati maksud ayat al-Quran n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 5 7.7%. Manakala 18 orang dengan peratusan sebanyak 25. Min 3. Min 3. Min 3.5 Min 3.4 SS 17 24. Selain itu.6% dan yang sangat tidak setuju adalah seramai 7 orang atau 10.7 S 32 45.1 TS 7 10.5% sangat setuju dan 32 orang atau 45.

Manakala yang kurang setuju adalah seramai 24 orang dengan peratusan sebanyak 34.46 34.04 menunjukkan responden bersetuju pada tahap rendah. Jadual 4. Min 2.1 TS 18 25.9% kurang setuju.9%.46 menunjukkan responden bersetuju pada tahap rendah.04 Menyentuh mengenai pengakuan responden dalam item 47.51 : Taburan skor bagi item guru kurang berkebolehan membaca al-Quran dengan baik Item 47 Guru kurang berkebolehan membaca al-Quran dengan baik n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 26 37.9 TS 18 25. didapati 3 orang atau 4. Min 2.50 : Taburan skor bagi item guru kurang mempunyai kemahiran untuk mengajar tilawah al-Quran Item 46 Guru kurang mempunyai kemahiran untuk mengajar tilawah al-Quran n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 16 22. 23 orang atau 32.55 Jadual 4.1% sangat tidak setuju.7%.7% tidak setuju dan 26 orang atau 37.7 SS Min 2.3%. Manakala terdapat 18 orang dengan peratusan sebanyak 25.1 KS 24 S 12 Bilangan responden yang setuju dengan item ini adalah seramai 12 orang atau 17.52 : Taburan skor bagi item masa belajar tilawah al-Quran amat terhad di sekolah . Manakala yang tidak setuju iaitu 16 orang dengan peratusnya sebanyak 22.3% responden setuju. Sementara itu yang kurang setuju adalah seramai 18 orang atau 25.3 17.9 S 3 4.7 KS 23 32.1%. Jadual 4.3 SS Min 2.

4% tidak setuju dan 24 orang atau 34. Seramai 25 orang atau 35. Jadual 4.53 : Taburan skor bagi item ibu bapa tidak beri perhatian kepada pengajian al-Quran Item 49 Ibu bapa saya tidak beri perhatian kepada pengajian al-Quran saya n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 24 TS 15 KS 25 S 6 8.0%.4 35.1 KS 14 20. Min 2.56 Item 48 Masa belajar tilawah al-Quran amat terhad di sekolah n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 6 8.0 S 28 40.3 21. Jadual 4.4 Min .3% manakala yang setuju adalah seramai 28 orang dengan peratusan sebanyak 40.6%.6 TS 12 17.13 1.19 menunjukkan responden bersetuju pada tahap rendah dengan item ini.7 Menyentuh mengenai pengakuan responden dalam item 49.54 : Taburan skor bagi item ibu bapa tidak risau jika lemah membaca alQuran tetapi lebih risau jika lemah dalam mata pelajaran lain Item 50 Ibu bapa tidak risau jika lemah membaca al-Quran tetapi risau jika lemah dalam mata pelajaran lain n = 70 Skor Bilangan Peratus (%) STS 27 38.0 SS 10 14.0%.3% sangat tidak setuju.34 Bilangan responden yang sangat setuju dengan item ini adalah seramai 10 orang atau 14.19 - 34. Manakala terdapat 15 orang dengan peratusan sebanyak 21.3 SS 1 2.6 S 3 4. Min 3.1 KS 27 38. Manakala yang tidak setuju iaitu 12 orang dengan peratusnya sebanyak 17.6% responden setuju.34 menunjukkan responden bersetuju pada tahap sederhana.7% kurang setuju dengan item ini.3 Min 3.6 SS Min 2.6 TS 12 17.1% dan yang sangat tidak setuju adalah seramai 6 orang atau 8. didapati 6 orang atau 8. Sementara itu yang kurang setuju adalah seramai 14 orang atau 20.

57 Item 50 menunjukkan 1 orang atau 1.6% yang sangat tidak setuju.13 menunjukkan responden bersetuju pada tahap rendah dengan item ini.1% tidak setuju dengan item ini. . Manakala 27 orang dengan peratusan sebanyak 38.3% setuju.4% sangat setuju dan 3 orang atau 4. Min 2.6% kurang setuju dan 12 orang atau 17. Selain itu. terdapat 27 orang atau 38.

.1 Ringkasan Kajian Kajian ini dijalankan untuk mengetahui persepsi murid tingkatan dua terhadap pembelajaran tilawah al-Quran.0 Pengenalan Dalam bab ini. RUMUSAN DAN CADANGAN 5.58 BAB V PERBINCANGAN. Perbincangan ini meliputi keseluruhan item supaya ianya memberi gambaran yang jelas mengenai hasil kajian. SMK Taman Universiti 1. 5. Johor telah dipilih oleh penyelidik untuk menjalankan kajian ini. Hasil daripada rumusan yang dikemukakan memudahkan penyelidik membuat cadangan untuk tindakan yang bersesuaian dengan objektif kajian. Responden yang terlibat di dalam kajian ini adalah seramai 70 orang murid Muslim tingkatan 2 yang dipilih secara rawak kelompok dari dua buah kelas. dapatan kajian yang telah dianalisis dibincangkan dan satu rumusan telah dibuat.

4% daripada 70 orang responden.3%. taburan responden yang paling ramai ialah murid perempuan iaitu 51.1 Latar Belakang Responden Perbincangan mengenai latar belakang responden yang pertama ialah jantina.59 Satu set borang soal selidik telah disediakan untuk murid yang terdiri daripada tiga bahagian.2 Perbincangan Hasil Dapatan Perbincangan hasil dapatan yang dilakukan adalah mengikut hasil dapatan kajian yang telah dinyatakan keputusannya dalam bab 4. 5. Jumlah murid lelaki yang terlibat pula ialah 48. Seterusnya diikuti di sekolah 24.1% dan lain-lain sebanyak 4.6%. Sememangnya murid perempuan di sekolah lebih ramai jika dibandingkan dengan murid lelaki dan sudah menjadi perkara biasa bagi sebahagian besar sekolah-sekolah yang terdapat di Malaysia. Ramai responden yang mempelajari al-Quran di rumah sendiri menunjukkan kebolehan ibu bapa mengajar . bahagian B berkaitan dengan maklumat murid tentang persepsi mengenai mata pelajaran tilawah al-Quran.7% yang belajar al-Quran di rumah sendiri. bahagian A berkaitan dengan latar belakang responden. Sebahagian besar daripada responden iaitu 45. Berdasarkan hasil kajian yang telah dijalankan. Analisis yang seterusnya adalah berkaitan dengan tempat responden mempelajari al-Quran. 5. masjid atau surau 7.2.6%. rumah guru al-Quran 18. faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi murid dan masalah yang dihadapi oleh murid dalam tilawah al-Quran.3%.

Di peringkat ini. Bagi mereka sudah tentu al-Quran merupakan suatu yang baru dan mencabar. 18. Keputusan analisis mendapati responden paling ramai belajar al-Quran ketika berusia 6 hingga 9 tahun dengan peratusan sebanyak 70. kanak-kanak di peringkat ini telah bersedia untuk dihantar ke kelas pra sekolah. didapati 51.9%).60 sendiri al-Quran kepada anak-anak mereka tanpa mengharapkan bantuan guru di sekolah dan orang lain. Kajian ini juga mendapati paling ramai responden pernah belajar agama di SRA Kerajaan (94. Selain itu. Walau bagaimanapun terdapat juga responden yang tidak pernah bersekolah agama iaitu seramai 4.0%. akan lahir dalam diri mereka inisiatif untuk mengetahui dan memahami al-Quran.3%. mereka ingin meneroka dan mencuba sesuatu yang baru dan mencabar. Menurut Ee Ah Meng (1995:43). Selain itu.4% responden boleh membaca 10 surah dan lebih. Al-Quran perlu diajar kepada kanak-kanak pada awal lagi. Dorongan dan tunjuk ajar yang baik akan menarik minat mereka untuk meneroka dan mencuba menguasai sebutan sehingga dapat membacanya sendiri. Keinginan dan inisiatif mereka amat penting dalam lingkungan umur 3 hingga 6 tahun.1%) dan antara 1 hingga 5 tahun (12. Analisis seterusnya mengenai usia responden mula mempelajari al-Quran. Ini diikuti oleh usia 10 tahun ke atas (17. Kanak-kanak yang berumur 6 tahun adalah amat sesuai diajar al-Quran kerana mereka telah dapat membezakan antara baik dan buruk. seramai 25. responden yang belajar agama di sekolah agama swasta adalah seramai 1. Berdasarkan kajian mengenai kebolehan responden membaca al-Quran.3%).3% tidak boleh membaca al-Quran langsung. Berdasarkan analisis tersebut menunjukkan murid-murid di sekolah tersebut kebanyakannya pernah bersekolah agama dan mendapat ajaran awal mengenai al-Quran di sekolah agama. Analisis ini menunjukkan .6% boleh membaca 2 hingga 10 surah dan sebanyak 4.4%. Oleh itu.7% dapat membaca satu surah.

Fakta ini bertepatan dengan peratusan murid yang bersetuju bahawa tilawah al-Quran penting untuk lulus di dalam peperiksaan iaitu sebanyak 91. Ini menunjukkan responden mempunyai tanggapan positif terhadap tilawah alQuran. Hal ini menunjukkan kebolehan membaca al-Quran di kalangan responden hanya berada di tahap sederhana.2. Perkara terakhir dalam latar belakang responden yang diambil kira ialah hukum tajwid yang diketahui oleh responden.7. didapati seramai 94.3% yang tidak tahu langsung mengenai hukum tajwid. responden secara sukarela. Sementara itu 98. Ini tidak jauh berbeza dengan responden yang mengetahui 3 hingga 5 hukum tajwid sahaja diikuti dengan responden yang tahu hanya 1 hingga 2 hukum tajwid. Terdapat sebilangan kecil sahaja yang tidak dapat membaca langsung. mempelajari tilawah al-Quran.4%.4% responden menyatakan mereka mempelajari al-Quran bukan sekadar untuk memenuhi kurikulum yang ditentukan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sebaliknya disebabkan rasa tanggungjawab sebagai seorang Muslim iaitu wajib menguasai bacaan al-Quran. Mengenai sikap murid pula. Menyedari kewajipan ini. 5.61 hanya sebahagian sahaja daripada responden dapat membaca 10 surah ke atas. Terdapat segelintir responden iaitu seramai 14. . penyelidik mendapati mereka menyedari bahawa sebahagian daripada kewajipan sebagai seorang Muslim ialah mempelajari dan menguasai bacaan al-Quran. Didapati bilangan yang mengetahui 6 hukum tajwid dan lebih adalah 31.10 didapati 81.3% responden bersetuju bahawa tilawah al-Quran adalah mata pelajaran yang menarik. Pengakuan ini terbukti apabila dalam jadual 4.6% responden menyatakan bahawa tilawah al-Quran adalah penting dalam Pendidikan Islam. Hal ini menunjukkan hukum tajwid di dalam al-Quran tidak diambil berat di kalangan responden kerana hanya sebahagian sahaja yang tahu hukum tajwid lebih daripada 3 hukum.5%.2 Persepsi murid terhadap pembelajaran tilawah al-Quran Berdasarkan analisis jadual 4.

membaca al-Quran memerlukan latihan yang berulang kali dan berterusan. Ini disebabkan mereka tidak dibiasakan sejak dari awal lagi. Jadual 4.12 juga menyokong item ini dengan persetujuan responden berada pada tahap rendah bahawa mereka dapat belajar sedikit mengenai Bahasa Arab apabila membaca al-Quran. responden bersetuju pada tahap tinggi. Seperti mana yang diketahui umum. Walau bagaimanapun. Responden juga rasa bersalah apabila tidak dapat membaca al-Quran dengan betul dan mereka juga mendapati bahawa tidak susah untuk membaca alQuran. Oleh itu. Ini menunjukkan bahawa untuk membaca al-Quran itu perlulah dititik beratkan masalah tajwid dan penghayatan makna supaya bacaan al-Quran menjadi sempurna. Responden bersetuju pada tahap tinggi bahawa membaca al-Quran secara bergilir-gilir dengan rakan-rakan dapat membaiki bacaan mereka. . Hal ini disokong dengan persetujuan responden bahawa mereka berasa tenang apabila membaca alQuran(97.62 Berdasarkan jadual 4. Terdapat sebilangan besar responden yang bersetuju pada tahap sederhana apabila menyatakan bahawa seni lagu lebih diutamakan ketika membaca al-Quran. pembacaan al-Quran haruslah betul dari segi hukum tajwid dan makhrajnya agar jiwa tenang setiap kali membacanya. Al-Quran adalah penawar bagi jiwa setiap Mukmin. bagi hukum tajwid dan makna lebih diutamakan ketika membaca al-Quran.11. Oleh itu. Memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat yang dibaca adalah menjadi satu syarat bagi seseorang untuk membaca al-Quran dengan baik. responden bersetuju pada tahap rendah bahawa belajar al-Quran sekaligus mempelajari Bahasa Arab. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat memerhati makna semasa membaca al-Quran. responden juga tidak mengabaikan tanggungjawab sesama Muslim apabila dapat membetulkan bacaan al-Quran rakan-rakan mereka.1%). Mereka mula mempelajari Bahasa Arab hanya ketika di tingkatan satu dan terdapat segelintir daripada responden tidak pernah langsung mempelajari Bahasa Arab.

4%) dan purata min (4.20 hingga 4.25. 5.1 Minat Berdasarkan jadual 4. . dorongan ibu bapa dan dorongan guru. 5. Kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi murid terhadap pembelajaran tilawah al-Quran melibatkan faktor minat. Ibu bapa mestilah memainkan peranan penting dalam memupuk semangat cintakan al-Quran di kalangan anak-anak.2.24 dan 4.3. Hal ini menunjukkan mereka minat untuk membaca dan mendengar bacaan al-Quran. Selain itu.5% responden bersetuju bahawa mereka minat mempelajari tilawah al-Quran.2.63 Merujuk kepada purata peratusan pertejuan responden (81. Minat membaca al-Quran haruslah dipupuk sejak dari kecil lagi. responden mendapati minat untuk membaca al-Quran timbul dari kesedaran diri sendiri.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi murid Mempelajari tilawah al-Quran memerlukan sokongan dan dorongan daripada pelbagai pihak. Hal ini disokong dalam jadual 4. terdapat sebilangan besar responden yang selalu mendengar bacaan al-Quran melalui kaset atau cakera padat.21 apabila didapati seramai 84. dapatlah dibuat kesimpulan bahawa tanggapan murid terhadap tilawah al-Quran adalah positif dan berada pada tahap tinggi.15) mengenai persepsi murid terhadap pembelajaran tilawah al-Quran. Hal ini disokong dengan jadual 4.25 bahawa sebilangan besar responden bersetuju bahawa mula minat membaca al-Quran sejak kecil lagi dan suka mendengar bacaan al-Quran yang dibaca oleh ibu bapa mereka. Ini terbukti apabila 81.3% daripada responden belajar al-Quran dengan kehendak sendiri.

2%).3% responden mengakui bahawa ibu bapa amat mengambil berat tentang bacaan al-Quran mereka. .9%) kepada responden.3.30.64 Dari analisis tersebut juga. Ini terbukti apabila sebanyak 84.2Dorongan ibu bapa Seperti mana yang diketahui umum bahawa mempelajari al-Quran memerlukan sokongan daripada ibu bapa khususnya.2%) dan selalu meluangkan masa untuk mendengar bacaan al-Quran mereka (54. Walau bagaimanapun. didapati ibu bapa sentiasa mengambil berat mengenai tilawah al-Quran diri mereka dan anak-anak mereka.8%) dan membuat majlis khatam al-Quran (12. Hasil kajian yang dijalankan juga mendapati responden bersetuju pada tahap rendah bahawa ibu bapa berjanji akan memberi hadiah (22. Ini menunjukkan bahawa ibu bapa kurang memberi galakan dan sokongan berbentuk hadiah dan wang ringgit kepada anak-anak mereka. Purata peratusan bagi dorongan ibu bapa untuk membaca al-Quran menunjukkan responden bersetuju pada tahap tinggi.2. terdapat sebahagian ibu bapa yang tidak melepaskan tanggungjawab mereka kepada guru semata-mata apabila sebahagian besar responden bersetuju pada tahap tinggi bahawa ibu bapa selalu menyemak bacaan al-Quran (64. didapati responden bersetuju pada tahap sederhana apabila mereka tidak mengambil inisiatif sendiri untuk belajar al-Quran di luar waktu persekolahan. Hal ini seolah-olah mereka hanya mengharapkan bimbingan guru di sekolah sahaja. Berdasarkan analisis jadual 4. 5.26 hingga 4.

4%).3 Dorongan guru Selain ibu bapa.39 menunjukkan 38.3.2. Hal ini berkaitan dengan item yang menyatakan bahawa mereka tidak mempunyai masa untuk belajar al-Quran di luar waktu sekolah (31. Berdasarkan purata min bagi faktor yang mempengaruhi murid dalam pembelajaran tilawah al-Quran menerusi dorongan guru adalah sebanyak 4. Ini jelas apabila jadual 4.2. Hakikat ini disokong oleh dapatan soal selidik yang mana seramai 30.65 5.08 dan ini bahawa membuktikan dorongan dan galakan yang diterima daripada para guru adalah tinggi.0% responden kurang berlatih membaca walaupun tahu mereka sedar bahawa mereka kurang lancar membaca al-Quran. Situasi ini dapat menjelaskan bahawa dorongan guru dan perhatian yang diberikan menjadi faktor penting mempengaruhi persepsi murid terhadap tilawah al-Quran.4. .4 Masalah yang dihadapi murid dalam tilawah al-Quran Kelemahan murid menguasai tilawah al-Quran adalah disebabkan oleh beberapa masalah seperti: 5. 5.5% responden tidak sempat membaca al-Quran pada setiap hari. guru juga memainkan peranan penting dalam menarik minat responden terhadap tilawah al-Quran.2.1 Sikap murid Hasil kajian yang dibuat mendapati bahawa punca kelemahan membaca alQuran adalah kerana kurang latihan diri sendiri.

1%).2.4. Mereka bergantung kepada usaha sendiri tanpa bimbingan guru sedangkan untuk menentukan salah atau betul sesuatu sebutan memerlukan orang yang mahir serta tahu menilai dan dapat membetulkan sebutan mereka yang salah.3 Masa Sesuatu yang diketahui umum bahawa al-Quran tidak diajar sebagai satu mata pelajaran di peringkat menengah rendah. Mereka belajar sambil lewa sahaja kerana terpaksa atau menjadi adat anak-anak Melayu. Ia hanya diajar sebagai sebahagian daripada .2%) serta tidak dapat menghayati keindahan al-Quran dari segi makna dan bahasa (55.2 Guru Usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi bukan sahaja tidak mencukupi tetapi juga tidak melalui jalan yang betul. 5. Sebahagian kecil daripada responden tidak menerima secara talaqqi dari guru-guru yang mahir.9%). Hal ini juga disokong dengan pengakuan 4. Terdapat segelintir responden yang menyatakan bahawa guru kurang mempunyai kemahiran untuk mengajar tilawah alQuran (17. Hal ini terbukti apabila 10. tidak dapat menghayati maksud ayat al-Quran (57. terdapat sebilangan besar daripada responden yang tidak dapat memahami makna ayat-ayat yang dibaca (42.3% responden mengatakan bahawa guru kurang berkebolehan membaca al-Quran dengan baik.2. Oleh sebab itu mereka tidak melatih diri secara bersungguh-sungguh untuk membaca alQuran sedangkan al-Quran perlu dibaca secara berterusan bukan sahaja oleh murid tetapi oleh setiap Muslim. 5.7%).4. Selain itu.66 Umumnya murid kurang mengambil berat tentang pengajian al-Quran.0% yang bersetuju bahawa mereka hanya mengikut adat anak-anak Melayu mempelajari al-Quran.

Bolehlah dikatakan bahawa mereka tidak merasa penting pelajaran al-Quran seperti mana orang-orang dahulu yang menyanjung tinggi anak-anak yang dapat membaca al-Quran dengan baik.4 Sikap ibu bapa Sikap murid mempunyai kaitan dengan sikap ibu bapa. Oleh itu.3% responden yang mengatakan tidak cukup masa. Kesungguhan seperti ini tidak dilakukan untuk pengajian al-Quran. Untuk memastikan kejayaan anak-anak. Tidak ramai ibu bapa yang menunjukkan kesungguhan mereka dalam mengajar atau menyelia bacaan alQuran. PMR atau SPM.2. jarang kedengaran ibu bapa membicarakan tentang kejayaan atau kegagalan anak-anak mereka mempelajari alQuran. Keadaan menjadi lebih rumit kerana sebahagian daripada murid yang masuk ke sekolah menengah belum boleh membaca al-Quran. Masa yang diperuntukkan kepadanya hanya sekali seminggu. tanggunjawab mengajar membaca terpaksa dipikul oleh guru-guru di sekolah menengah sedangkan bacaan adalah sebagai pengukuhan sahaja. Sains dan lain-lain yang diuji dalam peperiksaan awam. Hakikat ini diakui sendiri oleh 54. Sepatutnya di sekolah menengah lebih tertumpu kepada kefahaman tafsir dan hafazan di samping memperbaiki beberapa kelemahan yang belum dapat diatasi di peringkat sekolah rendah seperti membetulkan makhraj huruf dan tajwid. Masa 40 minit seminggu untuk 35 hingga 40 orang murid dalam satu kelas sudah pasti tidak memberi kesan walaupun diajar oleh guru yang mahir. Mereka tidak memberi perhatian seperti mana yang dilakukan terhadap mata pelajaran lain seperti Matematik. . Sikap ini secara sedar atau tidak mempunyai kaitan yang rapat dengan kesedaran tentang agama dan pengaruh kebendaan yang menular ke dalam masyarakat Melayu Islam hari ini.67 mata pelajaran Pendidikan Islam.4. Mereka tidak risau jika anakanak mereka lemah al-Quran seperti mereka risau jika anak-anak mereka tidak lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan UPSR. 5. ibu bapa berlumba-lumba menghantar anak-anak ke pusat tuisyen sekalipun dengan bayaran yang agak tinggi. Menurut pemerhatian yang dilakukan.

68 Walau bagaimanapun hanya sebahagian kecil yang mengakui bahawa ibu bapa tidak memberi perhatian kepada pengajian al-Quran dan tidak risau jika lemah membaca al-Quran tetapi lebih risau jika lemah dalam mata pelajaran lain.3 Rumusan Kajian Berdasarkan perbincangan ini. tetapi masalah berkaitan tetap muncul walaupun hanya sedikit dari pelbagai pihak seperti sikap murid itu sendiri. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi murid terhadap tilawah al-Quran. Semua pihak perlu memainkan peranan untuk meningkatkan tahap penilaian murid terhadap tilawah al-Quran agar setanding dengan mata pelajaran lain yang dianggap lebih penting. Antaranya ialah minat. . Hasil kajian juga mendapati walaupun sebahagian besar responden mempunyai persepsi positif terhadap pembelajaran tilawah al-Quran dari beberapa aspek. masa dan sikap ibu bapa. 5. Hampir keseluruhan responden menyatakan mereka berminat dan bersetuju bahawa tilawah al-Quran penting dalam Pendidikan Islam. dorongan ibu bapa dan dorongan guru. mengadakan perbincangan dengan guru dan terus bertanya guru apabila tidak dapat memahami pembelajaran yang disampaikan. penyelidik mendapati sebahagian besar responden mempunyai persepsi positif terhadap pembelajaran tilawah al-Quran. guru. Murid perlu merancang untuk memilih strategi pembelajaran yang berkesan seperti pembelajaran berkumpulan.

w bersabda : Belajar di masa kecil seperti mengukir di atas batu. . Walau bagaimanapun. Pada ketika itu ruang masa lebih selesa dan pemikiran mereka masih belum terisi dengan maklumat-maklumat lain serta daya ingatan mereka lebih kuat dan cerdas. Oleh itu.R..69 5.4." (H. at-Tibrani) Pembelajaran al-Quran adalah asas kepada semua pembelajaran lain kerana ia merupakan syiar agama yang membawa kepada keteguhan aqidah dan kekuatan iman. Oleh yang demikian penyelidik mencadangkan supaya usaha mengatasinya dilakukan di peringkat yang lebih awal iaitu sebelum mereka masuk ke sekolah rendah.4 Cadangan Hasil daripada perbincangan dan rumusan yang telah dibuat.1 Pengajian al-Quran peringkat Pra Sekolah Berdasarkan realiti yang ada dalam masyarakat Malaysia hari ini. usaha untuk mengatasi masalah kelemahan murid membaca al-Quran tidak sesuai dilakukan di sekolah menengah kerana tumpuan pembelajaran diberi kepada kefahaman dan hafazan ayat-ayat tertentu. kerana banyak lagi pelajaran lain yang mesti diajar. penyelidik mengemukakan beberapa cadangan untuk tindakan pihak-pihak berkenaan: 5. al-Quran perlu diajar kepada kanak-kanak sejak dari awal lagi. untuk dipertanggungjawabkan seratus peratus kepada sekolah rendah bagi mengatasi masalah ini juga tidak relevan. Sabda Rasulullah yang bermaksud: "Daripada Ali r.a.a :Rasulullah s.

1. Manakala bakinya digunakan untuk mengajar fardhu ain. Adalah penting bagi murid memahami al-Quran ketika mereka mempelajarinya. menulis dan asas-asas agama. Oleh itu dicadangkan kepada pihak-pihak bertanggungjawab menyediakan pendidikan pra sekolah agar memberi tumpuan kepada pengajian al-Quran dan bahasa Arab. Kelas ini dicadangkan selama dua tahun iaitu bermula dengan kanakkanak yang berumur lima tahun.1 Peringkat pengenalan . Dengan cara ini bererti belajar al-Quran sekaligus mempelajari bahasa Arab. Sekiranya inisiatif murid tidak digalakkan di peringkat ini. menulis dan mengira. Bahasa Inggeris dan Matematik. Memahami makna merupakan asas kepada pembelajaran kerana ia merupakan faktor penting untuk mengingati dan menguasai apa yang dimuridi. 5. penyelidik mengesyorkan dua jam yang pertama diperuntukkan bagi mengajar al-Quran setiap hari. Bahasa Melayu. Al-Quran merupakan sumber kepada bahasa Arab.70 Pembelajaran al-Quran kepada anak-anak perlu dimulakan sejak dari kecil lagi dan ianya memerlukan persiapan mental dan fizikal kerana pada masa yang sama mereka akan belajar huruf-huruf hijaiyyah. Sebagai merealisasikan cadangan ini. Pelajaran al-Quran hendaklah dijadikan asas kepada pembelajaran dan pembelajaran bahasa Arab supaya muridmurid dapat menguasainya melalui al-Quran. dicadangkan pengajian dibahagikan kepada dua peringkat. Bagi melicinkan pembelajaran dan pembelajaran alQuran. membaca.4. Cadangan ini sekiranya dilaksanakan dapat membantu murid mencapai matlamat Pendidikan Islam Sekolah Menengah yang mahukan murid-murid memahami ayat-ayat tertentu serta menghafaznya. perkembangan mereka mungkin terjejas menyebabkan mereka tidak berminat lagi belajar sesuatu yang mencabar seperti al-Quran. Di samping itu tidak mengabaikan kemahiran membaca.

membaca dan menghafaz hendaklah digunakan supaya mereka memperolehi kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Setelah murid-murid mengenali huruf-huruf al-Quran.1. Dari ayat-ayat yang pendek kepada yang lebih panjang. Untuk melaksanakan cadangan ini. 5. mereka hendaklah diajar perkataan-perkataan dan diikuti dengan ayat-ayat bermula dari yang senang kepada yang susah. Di peringkat ini. Guru hendaklah menggunakan mashaf yang sama. Serentak dengan itu mereka dilatih menyebut dan menulis dengan betul. Guru memperdengarkan bacaan contoh. . melihat.71 Pada peringkat ini dicadangkan para murid belajar selama satu tahun iaitu bagi mereka yang berumur lima tahun. perlu disediakan buku yang khusus untuk dijadikan teks pembelajaran. guru perlu mengikuti beberapa langkah yang sejajar dengan matlamat yang hendak dicapai. Di peringkat ini mereka diperkenalkan dengan huruf-huruf al-Quran bermula dengan huruf yang tidak bersambung kemudian huruf yang bersambung dan seterusnya tanda-tanda bacaan yang terdapat di dalam al-Quran.4. Adalah diyakini dalam masa dua tahun murid-murid dapat mengenal pasti huruf-huruf al-Quran dan mampu membacanya sendiri. menjelaskan makna ayat. menulis. Manakala kaedah mendengar. mendengar bacaan murid untuk membetulkan bacaan mereka dan meminta murid berlatih sendiri untuk dinilai pada hari berikutnya (tasmi').2 Peringkat membaca dan memahami Penyelidik mencadangkan supaya guru-guru dan peljar peringkat ini menggunakan Mashaf Uthmani.

Pencapaian yang diperolehi di peringkat pra sekolah walaupun baik tidak mencukupi tanpa disusuli di peringkat sekolah rendah. Masa yang paling sesuai ialah waktu pertama setiap hari kerana di samping belajar diharapkan mendapat rahmat dan berkat daripada Allah S. Ia perlu diperkukuhkan di sekolah rendah. Apa yang diperolehi di peringkat pra sekolah hanyalah sebagai asas.W. maka dicadangkan sekurang-kurangnya 5 masa diperuntukkan bagi mengajar al-Quran di sekolah rendah dan menengah. Sesuai dengan kitab suci yang menjadi panduan kepada setiap Muslim dan sejajar dengan peranannya yang besar serta kesannya yang mendalam sebagai penawar hati dan pengubat jiwa. tidak mungkin mereka dapat membaca dengan betul. Di sini guru-guru berpeluang membaiki kelemahan yang masih ada dan melatih murid sehingga mencapai ke tahap yang lebih baik. kemudian menegah dan seterusnya universiti. 5.4.3 Peranan guru dalam usaha mengatasi masalah kelemahan membaca alQuran Guru-guru al-Quran hendaklah terdiri daripada mereka yang mempunyai kelayakan yang cukup untuk memastikan kejayaan murid.4. Mereka juga mesti mengetahui bahasa Arab dan faham setiap apa yang dibaca dan diajar kepada murid serta tahu sejarahnya.2 Pengajian al-Quran peringkat sekolah rendah dan menengah Pendidikan adalah suatu usaha yang berterusan. Tanpa mengetahui makna dan maksud.72 5. . Tidak cukup dengan hanya mengetahui hukum-hukum tajwid secara teori tetapi mestilah mahir membacanya dengan makhraj huruf yang betul serta menjaga sifat-sifatnya dengan sempurna.T.

menyiarkan rakaman bacaan al-Quran di waktu pagi dan waktu rehat serta mengadakan pertandingan-pertandingan seperti kuiz al-Quran.73 Seperti mana mengajar mata pelajaran yang lain.4 Penubuhan Kelab al-Quran Untuk menyemarakkan lagi semangat membaca al-Quran di kalangan murid.5 Kesedaran dan motivasi Salah satu faktor yang penting dalam pembelajran adalah motivasi. guru alQuran perlu didedahkan dengan kaedah pembelajaran al-Quran secara khusus. menghafaz surahsurah tertentu. Murid perlu dipupuk dengan minat membaca al-Quran sejak dari awal lagi. Mereka perlu sabar di atas kelemahan murid dan menunjukkan sifat belas kasihan.4. Mereka perlu didedahkan dengan teori-teori pengajaran dan pembelajaran supaya dapat dijadikan panduan apabila berinteraksi dengan murid. musabaqah tilawah alQuran dan sebagainya. Ibu bapa hendaklah menjadi contoh tauladan dan menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak dengan selalu membaca . dicadangkan agar ditubuhkan kelab al-Quran di sekolah-sekolah rendah dan menengah. Para guru khususnya guru-guru al-Quran hendaklah menjadikan diri mereka sebagai contoh dan ikutan yang baik. guru-guru al-Quran perlu mendapat latihan yang berkaitan dengan cara dan kaedah mengajar al-Quran. Ini boleh menimbulkan minat belajar terhadap al-Quran di kalangan murid. Kelab ini berperanan mengatur aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan alQuran seperti mengadakan kelas bimbingan membaca al-Quran. 5. Ia adalah berkaitan dengan minat dan menjadi asas kepada pembelajaran. Lebih khusus lagi. 5. menulis ayat-ayat tertentu dengan pelbagai khat yang menarik.4. Tetapi dalam masa yang sama guru hendaklah bersikap tegas terhadap murid yang melakukan kesalahan dengan sengaja.

Ia menjadi syarat untuk menjadi ulama' dan pemimpin yang berwibawa. menengah atau universiti.4. perlu ada suatu dorongan yang lebih nyata iaitu dengan cara memasukkan ujian bacan al-Quran dalam semua peringkat peperiksaan sama ada di peringkat sekolah rendah. tanpa penyeliaan yang cukup tidak mungkin tercapai sasaran yang ditetapkan. pengiktirafan masyarakat terhadap kejayaan mereka perlu supaya mereka merasakan bahawa usaha dihargai dan kebolehan mereka dipandang tinggi. Kanak-kanak perlu mengetahui bahawa membaca dan memahami al-Quran adalah kewajipan utama ke atas setiap Muslim. Ibu bapa perlu membimbing anak-anak di samping sentiasa memberi dorongan dan galakan kepada mereka agar menjadi tokoh ulama' atau pemimpin masyarakat yang disegani dan dihormati. Beberapa pandangan dan cadangan yang dikemukakan di atas dirasakan tidak lengkap tanpa sesuatu yang boleh menjadi pemangkin kepadanya iaitu penyeliaan ibu bapa. atau selengkap mana pun sesuatu rancangan itu disusun. setiap murid akan sentiasa bersungguh-sungguh mempelajari al-Quran untuk memastikan kejayaan mereka dalam peperiksaan tidak terjejas. Pada ketika itu mereka akan banyak berusaha untuk mendapat kejayaan yang cemerlang. Penghargaan yang sewajarnya perlu diberi kepada kanak-kanak yang tamat dan pandai membaca al-Quran sama ada dalam bentuk hadiah atau wang ringgit.74 al-Quran di rumah. Di samping itu. Selain daripada dorongan yang berbentuk spiritual. didikan rohani perlu diberi perhatian yang bersungguh-sungguh agar lahir dalam diri mereka rasa kasih dan cinta kepada al-Quran.6 Penyeliaan ibu bapa Walau sebaik mana pun sesuatu sistem yang diwujudkan. Dengan cara yang demikian. Ibu bapa hendaklah mengawasi anak-anak mereka setelah keluar dari bilik darjah. Untuk itu. 5. Jangan sesekali membiarkan . Sifat kanak-kanak yang suka meniru akan mengikut jejak langkah ibu bapa mereka.

tetapi memahami dan menghayati ajarannya.6 Penutup Pembelajaran al-Quran merupakan dasar pembelajaran bagi seluruh kurikulum sekolah di semua negara Islam.75 mereka menghabiskan masa lapang dengan kegiatan yang tidak berfaedah.5 Cadangan Kajian Lanjutan Pada masa akan datang dicadangkan agar ada pihak-pihak berkenaan menjalankan kajian mengenai tajuk ini dengan lebih terperinci lagi merangkumi: i) ii) iii) Batasan kajian diperbanyakkan kepada maksimum 10 buah sekolah di seluruh negara. kesedaran yang mendalam terhadap al-Quran perlu seiring dengan usaha yang bersungguh-sungguh agar penghayatannya benar-benar berkesan di dalam hati setiap orang yang mempelajarinya. Bilangan murid ditambah kepada maksimum 500 orang. Menggunakan instrumen soal selidik diikuti dengan temubual dan bacaan ayat-ayat al-Quran dan diuji bacaan dengan merakam bacaan tersebut 5. Oleh itu. 5. darjah keboleh percayaan adalah tinggi. Pastikan mereka membaca apa yang dipelajari dan menulis apa yang diajar setiap hari supaya pelajaran mereka tidak ketinggalan dan kemahiran al-Quran mereka terus berkembang. BIBLIOGRAFI . Apabila bilangan responden meningkat. Pembelajaran dan pembelajaran al-Quran di sekolah bermatlamat melahirkan murid yang bukan sahaja mahir membacanya.

Universiti Malaya: Tesis. "Satu Kajian Mengenai Keberkesanan Pelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran di kalangan Murid-murid Tahun V dan VI di Sekolah-sekolah Kebangsaan Dalam Pkg 13. "Satu Kajian Penguasaan Sebutan Bahasa al-Quran di kalangan Murid-murid Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)". Wahab. Duman. (1997). Dr. Pendidikan Islam : Falsafah. Johor Bahru". Kuala Lumpur: Pustaka Islam. . Pendidikan Islam. Universiti Teknologi Malaysia Skudai : Projek Sarjana Muda. (1995). Ahmad Mohd. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. (1999). Falsafah. Ahmad B. Salleh. Tuntutan Al-Quran Ke Atas Orang Mukmin. Abdul Rahman b. Singapura: Pustaka Nasional Pte. Hassan. Pedagogi dan Metodologi. Abdullah Nasih Ulwan. Johor". (1991). Al-Zarqani.76 Buku / Tesis Abd. Juz 1. Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Quran. Abdullah Ishak. (1999). (2002). Pendidikan Anak-anak dalam Islam. Jilid Dua. Universiti Teknologi Malaysia Skudai: Projek Sarjana Muda. Ltd. Disiplin dan Peranan Pendidik. Kuala Lumpur: Dinie Publisher. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pontian. (2001). Israr Ahmed. "Tahap Penguasaan Bacaan al-Quran di kalangan Murid Sekolah Menengah dan Faktor-faktor Mempengaruhi: Satu Kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Kayu Ara Pasong. Mohammad Abd al-Azim. Al-Qahirah: Dar al-Hadith. (1993). Halim El-Muhammady. (1989). Md. Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia. Bachok B.

Mohd. Psikologi Pendidikan (I). Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Kuala Lumpur: Darul Fikir. "Pembelajaran Pembacaan Al-Quran di Luar WaktuPersekolahan : Suatu Kajian Terhadap Murid Tingkatan Empat Di Wangsa Maju". Memahami Tajwid dan Tartil Al-Quran. Bhd. Yusuf Ahmad. Mohd. Sanisah Bt Sarmun. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Bhd. (2002). Timah Sam Bt Rani. Universiti Teknologi Malaysia Skudai : Projek Sarjana Muda. "Persepsi Murid Terhadap Mata Pelajaran Qiraah alQuran wa Hifzuh dalam Meningkatkan Kemahiran Membaca al-Quran". (1990).77 Dr. Kamus Kamus Dewan. (2000). Universiti Teknologi Malaysia Skudai : Projek Sarjana Muda. (1988). Sejarah dan Kaedah Pendidikan Al-Quran. (1999). Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Idris Abdul Rauf al-Marbawi. Sharifah Alwiah Alsagoff. (1995). Murid dan Proses Pembelajaran Asas pendidikan 2. Kuala Lumpur: Seri Kota. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. BIL : . Ishak bin Haji Abbas. (1992). (1994). Ee Ah Meng. Kamus al-Marbawi.

Segala jasa baik dari anda saya dahulukan dengan ucapan terima kasih. Segala maklumat yang diberi dan diperolehi akan DIRAHSIAKAN sepenuhnya dan tidak akan didedahkan.78 FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG SOAL SELIDIK TAJUK KAJIAN : PERSEPSI MURID TINGKATAN 2 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN UNIVERSITI 1 TERHADAP PEMBELAJARAN TILAWAH ALQURAN ARAHAN: Soal selidik ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: Bahagian A : Latar belakang responden. Tahniah dan syabas diucapkan kerana anda telah terpilih untuk menjawab soal selidik ini. b) Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi murid. c) Masalah murid dalam pembelajaran tilawah al-Quran. Anda diminta menjawab soal selidik ini dengan jujur dan ikhlas. Disediakan oleh: Salina binti Sa'don Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN . Murid-murid yang dikasihi. Bahagian B : a) Persepsi murid terhadap pelajaran Tilawah al-Quran. Ia hanya digunakan untuk Projek Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam) bagi memenuhi syarat dalam penganugerahan Ijazah Sarjana Muda.

Kebolehan membaca al-Quran a) Boleh membaca satu surah sahaja b) Boleh membaca dua surah hingga sepuluh surah c) Boleh membaca sepuluh surah ke atas d) Tidak boleh membaca langsung 6. Hukum tajwid yang diketahui a) 1 – 2 hukum tajwid sahaja .79 ARAHAN : Berikut disenaraikan beberapa pernyataan tentang latar belakang peribadi anda. Mula mempelajari al-Quran ketika berusia a) 1 – 5 tahun b) 6 – 9 tahun c) 10 tahun ke atas 5. Latar belakang pengajian agama a) Tidak pernah bersekolah agama b) Sekolah Rendah Agama Kerajaan (SRA) c) Sekolah agama swasta 4. Tempat belajar al-Quran a) Rumah sendiri b) Sekolah c) Rumah guru al-Quran d) Masjid / surau e) Lain-lain nyatakan : _________________________________ 3. Jantina a) Lelaki b) Perempuan 2. Anda dikehendaki menandakan (√ ) bagi petak yang disediakan. 1.

faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi murid dan masalah murid dalam pembacaan al-Quran. 7.80 b) 3 – 5 hukum tajwid c) 6 hukum tajwid dan ke atas d) Tidak tahu langsung BAHAGIAN B ARAHAN : Berikut disenaraikan beberapa pernyataan tentang persepsi murid terhadap pembelajaran tilawah al-Quran. 1 2 3 4 5 . Sila nyatakan darjah persetujuan anda mengikut skala lima mata yang diubahsuai daripada Skala Likert yang disediakan dengan membulatkan satu angka paling sesuai di hujung setiap pernyataan. Persepsi murid terhadap pembelajaran tilawah al-Quran Perkara Tilawah al-Quran adalah mata pelajaran yang menarik Tilawah al-Quran adalah penting dalam Pendidikan Agama Islam STS 1 TS 2 KS 3 S 4 SS 5 8. Skala : 1 – Sangat Tidak Setuju (STS) 2 – Tidak Setuju (TS) 3 – Kurang Setuju (KS) 4 – Setuju (S) 5 – Sangat Setuju (SS) Contoh : Bulatkan angka 5 jika anda setuju sepenuhnya dengan pernyataan berikut : STS Membaca al-Quran menenangkan jiwa saya 1 TS 2 KS 3 S 4 SS 5 a) Bil.

21. Perkara Saya minat mempelajari mata pelajaran Tilawah al-Quran Saya belajar al-Quran dengan kehendak sendiri Saya selalu mendengar bacaan al-Quran melalui kaset atau cakera padat (CD) STS 1 1 1 TS 2 2 2 KS 3 3 3 S 4 4 4 SS 5 5 5 . 22. 18. 12. 13. 19. 11. Tilawah al-Quran amat penting untuk lulus di dalam peperiksaan Saya belajar al-Quran bukan sekadar untuk memenuhi kurikulum Saya merasakan bahawa belajar al-Quran sekaligus belajar Bahasa Arab 1 Saya dapat belajar sedikit mengenai Bahasa Arab dengan membaca al-Quran Saya dapati lagu lebih diutamakan ketika membaca al-Quran Saya dapati hukum tajwid lebih diutamakan ketika membaca al-Quran Saya dapati makna dan maksud lebih diutamakan ketika membaca al-Quran Saya dapati dengan membaca al-Quran secara bergilir-gilir dengan rakan dapat membaiki bacaan al-Quran saya Saya berasa tenang apabila membaca al-Quran Saya rasa bersalah apabila tidak dapat membaca al-Quran dengan betul Saya sedar bahawa tidak susah untuk membaca al-Quran 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 17. 15. 14. 16. 10. 20. b) Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi murid i) Minat Bil.81 9.

29. 32. Saya mengambil inisiatif sendiri untuk belajar al-Quran di luar waktu persekolahan Saya mula minat membaca al-Quran sejak dari kecil lagi Saya suka mendengar bacaan al-Quran yang dibaca oleh ibu bapa saya ii) Dorongan Ibu Bapa Bil. 30. 34. Perkara Guru memberi pujian apabila saya dapat membaca al-Quran dengan lancar Guru memberi galakan kepada saya untuk membaca al-Quran Guru mengajar mata pelajaran tilawah al-Quran dengan menarik Guru dapat membaca ayat-ayat al-Quran dengan baik dan lancar Guru yang mengajar saya mendapat latihan khas dalam kaedah mengajar al-Quran STS 1 1 1 1 TS 2 2 2 2 KS 3 3 3 3 S 4 4 4 4 SS 5 5 5 5 1 STS 1 1 1 1 TS 2 2 2 2 2 KS 3 3 3 3 3 S 4 4 4 4 4 SS 5 5 5 5 5 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 35.82 23. 1 2 3 4 5 . 26. 24. 28. 33. 27. 31. 25. Perkara Ibu bapa amat mengambil berat tentang bacaan al-Quran saya Ibu bapa saya berjanji memberi hadiah sekiranya saya berjaya membaca satu surah Ibu bapa berjanji akan mengadakan majlis khatam al-Quran buat saya Ibu bapa selalu menyemak bacaan al-Quran saya Ibu bapa saya meluangkan masa mereka untuk mendengar bacaan al-Quran saya iii) Dorongan guru Bil.

45. . Perkara Saya tidak sempat membaca al-Quran pada setiap hari Saya tidak berlatih membaca al-Quran walaupun saya tahu kurang lancar membaca al-Quran Saya tidak mempunyai masa untuk belajar membaca al-Quran di luar waktu sekolah Saya mempelajari al-Quran adalah kerana terpaksa dan mengikut adat-adat anak Melayu 1 Saya tidak memahami makna ayat-ayat al-Quran yang telah dibaca Saya selalu tidak dapat menghayati maksud ayat al-Quran Saya masih belum dapat menghayati keindahan al-Quran dari segi makna dan bahasa Guru kurang mempunyai kemahiran untuk mengajar tilawah al-Quran Guru kurang berkebolehan membaca al-Quran dengan baik Masa belajar tilawah al-Quran amat terhad di sekolah Ibu bapa saya tidak memberi perhatian kepada pengajian al-Quran saya STS 1 TS 2 KS 3 S 4 SS 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 41. 49. 48. 38. 44. c) Masalah murid dalam pembacaan al-Quran Bil. Guru yang mengajar saya tilawah al-Quran adalah seorang guru yang memang pakar al-Quran Saya selalu membaca al-Quran secara musyafahah dengan guru Gaya dan penyampaian guru dalam mengajar tilawah al-Quran menarik minat saya 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 37. 39. 47. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 46. 40.83 36. 2 1 1 3 2 2 4 3 3 5 4 4 5 5 43. 42.

Ibu bapa saya tidak risau jika saya lemah membaca al-Quran tetapi lebih risau jika saya lemah dalam mata pelajaran lain 1 2 3 4 5 .84 50.

1 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->