TOPIK 7 : POLITIK DAN KENEGARAAN ISLAM

1

KURSUS METHODOLOGI P&P T.ISLAM-KUALA LUMPUR

2

Konsep politik dan kenegaraan Islam
 perkataan Yunani : politikus ( polis)=    

negara

kota perkataan Latin : politica Politik islam : melaksanakan syariat islam melalui institusi pentadbiran dan pemerintahan. bahasa Inggeris : politics bahasa Arab : siasah(tadbir)

3

TEUKU ISKANDAR :

Politik adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemerintahan seperti dasar pemerintahan dan sebagainya yang meliputi ilmu siasah,kenegaraan,parti politik dan tipu muslihat.

Negara
Ibn Khaldun :Hasil semula jadi daripada kehidupanmanusia, di mana kehidupan manusia memerlukan kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi dan kemasyarakatan manusia itu menjadi satu kemestian.

Negara Islam
- Undang-undang yang dilaksanakan di dalam negara adalah undangundang syariah.

4

Tujuan Berpolitik dan Bernegara
 Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah
   


disepakati ulama’ . Melaksanakan proses keadilan Menjaga keamanan daerah-daaerah Islam Melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syarak. Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam. Mengendalikan urusan pengutipan cukai,zakat dan sedekah Melantik pegawai-pegawai yang cekap dan jujur
5

Dasar-dasar negara Islam
 Keimanan dan ketakwaan kepada Allah s.w.t. dan di atas

kesedaran, kebebasan dan keikhlasan untuk beribadat kepadaNya
 Hak pemerintahan Allah s.w.t. dan manusia sebagai

pemegang amanah sahaja.
 Pelaksanaan syura berdasarkan Al-Quran dan Assunnah  Melaksanakan amar makruf dan nahi munkar

 Pemerintah dan rakyat mempunyai hak berdasarkan

ketetapan Al-Quran dan Assunnah

6

Bidang Tugas dan Kuasa Pemerintahan
MAJLIS SYURA

KETUA NEGARA

LEGISLATIF

EKSEKUTIF

JUDIKATIF

KEMENTERIAN

7

Ciri-ciri Negara Islam
Musyawarah Pemilihan ketua negara dan penjawat tugas utama dalam pentadbiran. Pelaksanaan undang-undang menurut Al-Quran dan Assunnah. Proses ijtihad. 2. Menegakkan hukum-hukum Allah. 3. Kebenaran dalam menegakkan Islam 4. Keadilan Hukum Kehakiman Hak dan tanggungjawab terhadap masyarakat.
1. 8

5. Kebebasan (al-Hurriyah)
- Menganut agama - Menasihati semua pihak

6. Persamaan ( al-Musawah). 7. Hak menghisab pihak pemerintah

9

SYURA
 Prinsip yang utama dalam kepimpinan Islam.
Dan orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan solat sedang urusan mereka (diputuskan) dengan mengadakan Syura antara mereka dan mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada rezeki yang kami berikan kepada mereka” ( Surah asy Syura:38)
 Perkara yang dimusyawarahkan perkara yang tiadak ada nas daripada

al-Quran dan hadis.

10

Keanggotaan Majlis Syura Syarat keanggotaan syura
1. 2.

Bersifat Adil Tahap keilmuan yang tinggi dalam bidang tertentu - warak, dan bertakwa - Berpengatahuan luas dalam bidang agama, politik dan lain-lain. - Berpandangan luas dan bersifat benar.

3. Mempunyai kecerdikan dan boleh memberikan pandangan .

4. Mempunyai pengalaman yang tinggi dalam bidang tertentu. 5. Mempunyai ikhtisas yang tinggi.

11

DEMOKRASI

PERBEZAAN

SYURA

Kekusaan dan kedaulatan rakyat

MAKSUD

Majlis –individu & kumpulan keluarkan pendapat dalam mentafsir & keluarkan hukum-hukum syarak @ memahaminya@ berijtihad dalam urusan

Sistem demokrasi ditentukan melalui parlimen

SISTEM Majlis Syura PERUNDANGAN

Rakyat membuat hukum dan peraturan sendiri
Ditentukan suara ramai

SUMBER HUKUM

Berlandaskan wahyu dari Allah

PELAKSANAAN Terikat dengan prinsip HUKUM syarak.
12

Perlembagaan Madinah Sebagai Asas Perlembagaan Islam
 Perlembagaan Madinah merupakan perlembagaan bertulis

yang tertua di dunia. (Profesor Dr. Muhammad Hamidullah)

PERLEMBAGAAN MADINAH
BAHAGIAN PERTAMA ( 23 FASAL) BAHAGIAN KEDUA (24 FASAL) - Berkaitan orang Muhajirin dan - Berkaitan hak-hak dan kewajipan Ansar orang ummah  Prinsip utama adalah pembentukanYahudi.

13

Intisari dalam perlembagaan Madinah .
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Terbentuk sebuah negara Islam Mengakui keadaan rakyat Mengatur hubungan antara rakyat Nabi Muhammad SAW sebagai pemerintah tertinggi Mengatur hubungan dengan kaum yahudi dan kaum arab lain. Mewajibkan pertahanan dan pembelaan negara Kota Madinah sebagai ibu kota.
14

Konsep Masyarakat Majmuk
 Merupakan satu masyarakat yang terdiri daripada

berbilang kaum, budaya, agama dan bahasa yang menjadi penduduk bagi sesebuah negara.  Asas penyatuan masyarakat majmuk adalah undangundang.  Undang-undang Islam : - Keadilan- tidak mengenal pilih kasih atau perbezaan - Hak asasi- jaminan berdasarkan Al-Quran dan Assunnah - Tujuan undang-undang- Melindungi umat manusia.

15

Hak dan Tanggungjawab Warganegara Non Muslim
 Terdiri daripadi Ahli Zimmi dan Al Mustakmin  Ahli Zimmi

- orang bukan islam yang rela dan patuh kepada undang-undang negara Islam. - merupakan rakyat dan warganegara .  Al Mustakmin - warganegara asing yang dibenarkan tinggal dalam negara Islam secara aman bagi tempoh tertentu.

16

Hak Ahli Zimmi
a) Hak mendapat perlindungan Perllindungan ancaman luar Pembelaan dari kezaliman dalam negara Perlindungan kehormatan darah dan tubuh badan Pemeliharaan harta benda

b) Pemeliharaan kehormatan diri c) Perlindungan Takaful ketika tua dan miskin d) Kebebasan beragama Tiada paksaan untuk memeluk Islam. e) Kebebasan bekerja larangan hanya pada perkara yang dilarang Islam seperti riba. f) Memegang jawatan pekerjaan - melainkan pada jawatan yang mempunyai ciri-ciri keagamaan seperti ketua negara,.

17

Tanggungjawab Ahli Zimmi
 Membayar jizyah, kharaj dan cukai perniagaan  Mematuhi undang-undang Islam di dalam bidang muamalat dan

sebagainya.  Menghormati syiar-syiar Islam.
Hak-hak umum al Mustakmin  Hak untuk memasuki negara Islam  Kebebasan akidah, berkumpul, mengeluarkan pendapat dan kehormatan tempat tinggal. Tanggungjawab warga asing terhadap negara Islam  Sama seperti ahli zimmi dengan beberapa pengecualian.  Contoh : cukai perniagaan

18

Kedudukan Islam dalam Perlembagaan Malaysia
A. Peringkat Persekutuan 

-

Kedudukan agama Islam dalam Perlembagaan Malaysia. Agama Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan.” ( Bahagian 1, Perkara 3, Ceraian I) Islam sebagai agama rasmi dan kesannya diaggap sebagai negara Islam Islam hanya sekadar agama persekutuan bukan agama rasmi dan kesannya dianggap sebagai negara sekular.

19

B. Negeri
 Sultan merupakan ketua agama bagi setiap negeri.  Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua agama bagi negeri

yang tidak bersultan. C. Sabah dan Sarawak  Kedudukan agama tidak sama dengan semenanjung.  Islam bukan diakui sebagai agama negeri.
20

Implikasi Islam sebagai agama rasmi persekutuan.
 memberik kuasa kepada pihak pemerintah untuk memberikan

peruntukan kewangan bagi membantu kegiatan dan perkembangan agama Islam.  Pentadbiran agama Islam wujud di peringkat pusat dan peringkat negeri.  wujudnya YADIM, Pusat Islam, Tabung Haji, UIA dan lain-lain.  Penganjuran kegiatan agama Islam  Pendidikan Islam di peringkat rendah dan menengah.  wujudnya pertubuhan dakwah dan kebajikan untuk menyebarkan dakwah islamiah.
21

“ Agama Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama -agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan.” ( Bahagian 1, Perkara 3, Ceraian I)
Apakah tafsiran ceraian perlembagaan Malaysia di atas.

22

Konsep kebebasan beragama
 Kebebasan beragama
“ Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada fasal (4), mengembangkannya.” ( Bahagian 2, perkara II, ceraian 1-4)
 Agama lain selain islam tidak boleh disebarkan kepada orang

Islam. “ Undang-undang negeri boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama antara orang-orang yang menganuti agama Islam. “ ( Perkara 11(4)

23

• SISTEM PENTADBIRAN ISLAM DI MALAYSIA.

Peranan institusi
a. Majlis Raja-Raja Melayu
• • • •

Merupakan kuasa tertinggi agama Islam di peringkat pusat. Badan yang bertanggungjawab menasihati Agong dalam urusan pentadbiran Islam. Terdiri daripada sultan-sultan dan dibantu oleh jawatankuasa penasihat agama Raja-raja Melayu. Penubuhan Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam (kini JAKIM) untuk menyelaraskan pentadbiran hal ehwal agama Islam.

24

b. Majlis Agama Islam Negeri
 wujud di setiap negeri.  dilantik oleh Sultan.  Kuasa Majlis Agama Islam - Mengawal dan memerhati perkara-perkara yang menimbulkan

kesesatan dan kemungkaran. - Mengembangkan pendidikan dan kebudayaan bercorak Islam. - Menjaga bangunan institusi agama - Memberi tauliah dan membuat pelantikan.

c. Jabatan Agama Islam
- Menjalankan pentadbiran berkaitan masyarakat Islam. - Contoh : urusan zakat, dakwah dan pengurusan masjid.
25

d. Mahkamah Syariah - Membicarakan atau memutuskan kes yang diperuntukkan oleh enakmen pentadbiran hukum syarak bagi negerinegeri masing-masing. - Diketuai oleh kadhi - Terletak dibawah pentadbiran Jabatan Agama Islam negeri. - Terdiri daripada mahkamah rendah syariah, mahkamah tinggi syariah dan mahkamah rayuan syariah. - Bidangkuasa seperti yang diperuntukkan di dalam perlembagaan Malaysia (pindaan perkara 121 (1A).
26

Tujuan dan Peranan Mahkamah Syariah : 1. Mengekalkan perundangan Islam 2. Melahirkan keluarga Islam yang berpegang teguh pada ajaran Islam. 3. Tempat rujukan mendapat khidmat nasihat. 4. Menyelesaikan masalah kekeluargaan, sosial dan pembahagian harta pusaka.

27

Tanggungjawab Individu Muslim dalam menegakkan sistem politik dan kenegaraan Islam.
1. Tanggungjawab moral -

Melaksanakan kajian keilmuan dengan gigih dan berterusan.

2. Tanggungjawab sosial - Menyedarkan masyarakat tentang masalah kehidupan. - Memperbaiki diri.

28