Rancangan Tahunan P.Islam Ting.

5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA
MINGGU BIDANG/TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P KONSEP/ISTIL AH ALAT BANTU MENGAJA R PENERAPAN NILAI

1

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

1/1

KEFAHAMAN AL-QURAN: LAYANAN BAIK KEPADA ORANG BUKAN ISLAM ; SURAH ATTAUBAH AYAT 6

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan maksud kalimah Al-Musyrikin dan konsep perdamaian. Aras 2 • Menjelaskan tanggungjawab Muslim selepas perdamaian. • Menghuraikan strategi berdakwah. Aras 3 • Menjelaskan kepentingan dan kebaikan memberi layanan baik kepada bukan Islam. • Menjelaskan kesan peperangan dan kesan perdamaian. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. Aras 1 • Menyatakan konsep perkahwinan dalam Islam. • Menyatakan hukum-hukum perkahwinan. • Menyatakan hikmah perkahwinan mengikut hukum syarak dari aspek kesihatan(rohani atau jasmani), ekonomi dan sosial. Aras 2 • Menerangkan galakan berkahwin berdasarkan sunnah. Aras 3 • Menjelaskan implikasi perkahwinan yang tidak mengikut syariat Islam. • Menyenaraikan langkah-

Bacaan Contoh: Bacaan guru, alat rakaman atau CD. Perbincangan: Ciri-ciri pendakwah, strategi dan teknik berdakwah, sasaran dakwah, peranan badan-badan dakwah di Malaysia. Kajian Perpustakaan: Berkenaan mualaf terkenal. Lawatan Sambil Belajar: Pusat-pusat dakwah seperti Jabatan Agama Islam, PERKIM, JAKIM. Menulis Semula Teks Berkaitan Dakwah Ke Dalam Tulisan Jawi. Soal Jawab dan Penerangan: Konsep perkahwinan dalam Islam dan adat perkahwinan masyarakat Malaysia. Perbincangan: Pengertian perkahwinan dari bahasa dan istilah, hikmah perkahwinan, keruntuhan rumahtangga masa kini dan langkah-langkah ke arah perkahwinan yang menepati dengan syariat Islam. Perbincangan Dalam Kumpulan: Langkah mengatasi dan pencegahan perzinaan dan AIDS/HIV

Musyrikin Perdamaian Peperangan

Pita rakaman atau CD.

Memberi maaf apabila diminta. Gigih memahamkan Islam kepada rakan sebaya.

Perkahwinan

Nota edaran Rencana yang berkaitan

IBADAT: PERKAHWINAN DALAM ISLAM

Menjaga maruah dan kehormatan. Bertindak secara rasional dan berfikiran waras.

2

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

2/1

IBADAT: KAIFIYAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM (PEMILIHAN CALON SUAMI DAN ISTERI & PEMINANGAN DAN BATAS PERGAULAN)

Aras 1 • Menyatakan ciri-ciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh ajaran Islam. • Menyatakan syarat-syarat bakal suami dan isteri. • Menyatakan tentang mahram kekal dan mahram sementara. • Menyatakan pengertian peminangan. • Menyatakan cara-cara peminangan mengikut syariat Islam. • Menyatakan hukum melihat dan batas-batas terhadap bakal suami dan isteri semasa meminang. • Menyatakan perempuanperempuan yang boleh dipinang. Aras 2 • Menerangkan panduan memilih bakal suami dan isteri yang disarankan oleh Islam. • Menjelaskan hikmah-hikmah perlu adanya peminangan. Aras 3 • Menghuraikan akibat mengabaikan ciri-ciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh Islam. • Menghuraikan tingkahlaku yang betul menurut hukum syarak semasa pertunangan yang telah disempurnakan. • Menerangkan tingkahlaku yang menyalahi peraturan hukum syarak sepanjang tempoh

Sumbang Saran: ‘Calon Suami Atau Isteri’ berdasarkan pengetahuan pelajar dan mengaitkan ciriciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh syarak. Perbincangan Kump. 1: Ciri-ciri bakal suami dan isteri yang diharamkan berkahwin kerana keturunan, susuan dan persemendaan. Perbincangan Kump. 2; Mahram kekal dan mahram sementara. Perbincangan Kump. 3: Akibat mengabaikan tanggungjawab rumahtangga, hukum pengharaman berkahwin dan alasan-alasan berdasarkan penyusuan, keturunan dan persemendaan. Perbincangan Kump. 1: Hikmah melihat pasangan semasa proses peminangan, adab-adab yang perlu dipatuhi dalam tempoh pertunangan. Perbincangan Kump. 2; Tingkahlaku yang betul dan menyalahi peraturan hukum, mencari jodoh melalui laman web(internet) Perbincangan Kump. 3: Mencari jodoh melalui laman web dan risikonya. Menulis Senarai Semak: 3

Haram Selamanya Haram Sementara Penyusuan Persemendaa n Keturunan Merisik Meminang Batas Pergaulan

Nota edaran Gambargambar berkaitan peminang an.

Sentiasa mementingkan nilai-nilai agama semasa memilih teman hidup. Berani menghadapi risiko memilih bakal suami atau isteri. Memelihara maruah diri daripada terjebak ke lembah perzinaan. Bersangka baik antara satu sama lain. Sentiasa menepati janji dalam urusan kehidupan harian.

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

3/1

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERMUSAFIR

Aras 1 • Menyatakan pengertian musafir. • Menyatakan keperluan terhadap musafir. • Menyatakan bahawa Islam menganjurkan adab-adab tertentu semasa di jalan dan perjalanan. • Menerangkan adab semasa di jalan dan perjalanan. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab perlunya adab sebelum, semasa dan kembali dari perjalanan. • Memahami dalil nakli adabadab perjalanan(musafir) Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan buruk apabila tidak mematuhi adab bermusafir. • • Menghuraikan musafir yang diharuskan dan ditegah oleh syarak. Menjelaskan musafir yang digalakkan iaitu haji dan umrah, menuntut ilmu dan menziarahi ibu bapa, keluarga, rakan dan seumpamanya.

Perbincangan: Pengertian musafir, keperluan terhadap musafir, adab semasa di jalan dan perjalanan. Tayangan Video: Yang berkaitan musafir seperti Jejak Rasul. Perbincangan Kumpulan: Adab-adab semasa di jalan dan perjalanan, kesan-kesan buruk tidak mematuhi adab bermusafir, jauh perjalanan, luas pandangan, banyak pengalaman. Membuat Catatan Perjalanan Dalam Tulisan Jawi. Tunjuk Cara: Solat Jamak dan Qasar melalui tayangan VCD. Membuat Peta Minda: Hukum dan dalil bermusafir. Menghafaz Doa: Doa keluar dari rumah, doa musafir, doa menaiki kenderaan.

Musafir

VCD Jejak Rasul VCD solat Jamak dan Qasar Peta minda hukum musafir. Edaran doa keluar dari rumah, doa musafir, doa menaiki kenderaa n.

Mengamalkan adab-adab semasa di jalan dan perjalanan. Bersopan santun di jalan raya dan dalam perjalanan. Sentiasa bersifat kasih sayang dan dapat mengekalkan silaturrahim. Sentiasa membersihkan hati dari sifatsifat keji.

4

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

4/1

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PENYEBARAN ISLAM PADA ZAMAN BANI ABBASIYYAH.

Aras 1 • Menyatakan latar belakang kerajaan Abbasiyyah dari aspek struktur organisasi dan khalifah terkenal. • Menyatakan faktor-faktor dalam dan luar penyebaran Islam di zaman Abbasiyyah iaitu permintaan daripada penduduk setempat, pembebasan dari penjajahan, hubungan diplomatik dan usaha-usaha pedagang Islam menyebarkan dakwah. Aras 2 • Menjelaskan khalifah Abbasiyyah yang terkenal iaitu Abu Abbas, Abu Ja’far, Harun Al-Rasyid dan Al-Ma’mun. • Menerangkan sumbangan dan jasa utama khalifah tersebut. Aras 3 • Merumuskan kesan-kesan positif penyebaran Islam dari aspek akidah, kebudayaan, pemikiran dan sistem kemasyarakatan. • Menjelaskan bagaimana semangat juang umat Islam pada zaman Abbasiyyah dapat diamalkan untuk memajukan diri, masyarakat dan negara.

Diskusi: Penubuhan kerajaan Abbasiyyah berasaskan kepada buku rujukan, bahan edaran dan latar belakang kerajaan Abbasiyyah. Menulis Rencana: ‘Islam Satu Cara Hidup’ Kajian Perpustakaan: Tentang perkembangan Islam. Kerja-Kerja Berkumpulan: Menulis buku folio ‘Faktor kejayaan penyebaran Islam pada zaman Abbasiyyah’ dengan tulisan jawi. Melukis Peta: Peta kawasan penyebaran Islam di zaman Abbasiyah. Tugasan Di Rumah: Biodata empat khalifah Abbasiyyah yang terkenal dan sumbangannya.

Al-Khalifah Al-Wazir Al-Dawawin Wilayah AlAhd Al-Kuttab Dewan AlMazalim Qadi AlQudhah

Peta kawasan penyebar an Islam di zaman Abbasiya h Nota edaran

Berusaha menuntut pelbagai ilmu pengetahuan. Menghargai jasa dan sumbangan tokoh ilmuan. Mengambil iktibar daripada cendekiawan Islam silam dalam penguasaan ilmu.

IBADAT: KAIFIYAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM

Aras 1 • Menyatakan tentang rukun nikah. • Menyatakan maksud, hukum dan jenis-jenis mahar. • Menyatakan maksud, hukum

Penerangan Guru; Tentang rukun nikah. Perbincangan: Mahar dari aspek maksud, hukum dan jenis.

Mahar Mahar musamma Mahar misil

Nota edaran Keratan akhbar

5

Patuh dan taat kepada peraturan Allah sepanjang tempoh

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

5/1

KEFAHAMAN AL-QURAN: NABI MUHAMMAD UTUSAN ALLAH; SURAH AT-TAUBAH AYAT 128 DAN 129

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan sebab-sebab rasul diutuskan dari kalangan manusia. • Menjelaskan bukti kasih sayang rasul kepada manusia. Aras 2 • Menghuraikan sifat-sifat Rasulullah s.a.w. • Menjelaskan konsep tawakal sebagai ciri kejayaan dakwah • Menjelaskan bukti-bukti kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Aras 3 • Menjelaskan hikmah rasul dipilih dari kalangan manusia. • Menghuraikan kesan-kesan positif sifat tawakal. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. Aras 1 • Menyatakan tanggungjawab suami isteri terhadap rumahtangga. • Menyatakan tanggungjawab suami terhadap isteri. • Menyatakan tanggungjawab isteri terhadap suami. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab perlunya suami isteri menunaikan tanggungjawab rumahtangga dan keluarga. • Menjelaskan ciri-ciri suami mithali dalam memelihara

Bacaan Ayat Bacaan ayat berdasarkan CD dan diikuti dengan pengertian ayat. Perbincangan Berkumpulan: Konsep tawakal, ciri-ciri kepimpinan Rasulullah sebagai ketua negara, contoh-contoh keprihatinan kepada umatnya, amalanamalan sebagai bukti kecintaan kepada Rasulullah.

Tawakal Dakwah

Nota edaran CD Ayat Al-Quran

Mencintai Rasulullah dengan berselawat kepada baginda. Sentiasa mengamalkan sifat kasih sayang di kalangan warga sekolah. Bertawakal selepas berusaha.

Perbincangan: Hikmah rasul dipilih dari kalangan manusia, kesankesan positif sifat tawakal.

IBADAT: TANGGUNGJAW AB SUAMI ISTERI

Perbincangan: 1. Tanggungjawab suami terhadap isteri; memberi nafkah, bermalam bersama isteri, suami digalakkan memberi izin untuk ziarah mahram yang sakit. 2. Tanggungjawab isteri terhadap suami; taat kepada suami, memelihara harta dan kehormatan, musafir bersama suami jika dikehendaki, menghiaskan diri dan minta izin apabila berpuasa sunat. 3. Tanggungjawab bersama;

Nafkah zahir Nafkah batin

Nota edaran

Sentiasa merancang dan berfikir sebelum bertindak. Sentiasa memelihara rahsia isteri. Sentiasa sabar melayani emosi isteri dan perintah suami.

6

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

6/1

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N PENDIDIKAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH

Aras 1 • Menerangkan ilmu-ilmu yang telah diterokai pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menghuraikan bidang-bidang ilmu dan tokoh-tokoh yang lahir pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menyatakan faktor-faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menghuraikan perkembangan pendidikan pada zaman Bani Abbasiyyah Aras 2 • Menjelaskan perkembangan institusi pendidikan pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menjelaskan peranan Darul Hikmah dalam perkembangan Islam. • Menjelaskan peranan institusi pendidikan yg lain. Aras 3 • Merumuskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan seimbang ilmu nakli dan akli pada zaman Bani Abbasiyyah. • Menerangkan kesan daripada kemajuan dan perkembangan ilmu terhadap tamadun manusia.

Membuat Folio: 1. Mengenai bidang ilmu dan tokoh-tokoh ilmu yang berkembang dengan cemerlang pada zaman Bani Abbasiyyah. 2. Tahap kemajuan yang dicapai pada zaman Bani Abbasiyyah. 3. Sumbangan tokoh-tokoh kepada pertumbuhan ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyyah. Kuiz; Ilmu dan tokoh.

Baitul Hikmah

Nota edaran

Berusaha menuntut pelbagai ilmu pengetahuan. Menghargai jasa dan sumbangan tokoh ilmuan. Mengambil iktibar daripada cendekiawan Islam silam dalam penguasaan ilmu.

7

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

7/1

IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIAN NYA (TALAK JALAN PENYELESAIAN TERAKHIR)

Aras 1 • Menyatakan pengertian talak, hukum, rukun dan hikmah talak. • Menyatakan jenis-jenis talak. • Menyatakan maksud talak taklik dan contohnya. Aras 2 • Menerangkan alasan talak tidak digalakkan dalam Islam. • Menerangkan sebab-sebab yang membolehkan talak dilakukan kepada isteri. Aras 3 • Menghuraikan tentang hikmahhikmah talak dalam Islam. • Menghuraikan kesan-kesan talak taklik terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

Perbincangan: Pengertian talak dari aspek bahasa dan istilah serta hukum-hukum yang berkaitan, jenis-jenis talak. Penerangan: Rukun talak satu persatu. Kajian Kes Tentang Isu Semasa: Akibat perceraian, cerai taklik, ungkapan talak taklik.

Talak Talak Sunni Talak Bid’i Talak Raj’i Talak Ba’in Ba’in Kubra Ba’in Sughra Talak taklik Taklik khuluk

Nota edaran Peta minda jenis-jenis talak

Persepakatan ketika membuat keputusan. Berhati-hati dengan lafaz talak. Saling bermaafan antara suami dan isteri

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERNEGARA

Aras 1 • Menyatakan pengertian negara. • Menyatakan kepentingan memelihara adab-adab bernegara.

Tayangan Dokumentari: Tentang negara dan kepentingan memelihara adab-adab bernegara.

Negara

Nota edaran VCD Dokumen tari

Sentiasa setia dan cinta kepada negara. Sanggup mengorbankan harta, masa dan tenaga untuk negara. Menginsafi kepentingan menjaga imej negara.

Aras 2 • Menghuraikan sebab-sebab perlunya beradab dalam bernegara. • Menerangkan faedah beradab dalam bernegara terhadap rakyat dan pemimpin. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan positif jika mencintai negara.

Perbincangan: Adab-adab bernegara, sebabsebab perlunya beradab dalam bernegara, faedah beradab dalam bernegara terhadap rakyat dan pemimpin. Forum: ‘Sifat-sifat warganegara yang baik dan kesan-kesan jika 8

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

8/1 UJIAN SETARA 1

9

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

9/1

AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. (PENGENALAN)

Aras 1 • Menyatakan pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menerangkan latar belakang kemunculan golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menjelaskan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah yang betul dan diikuti. Aras 2 • Menjelaskan sebab perlu berpegang kepada ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menyenaraikan tokoh-tokoh ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aras 3 • Menerangkan perbezaan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij Aras 1 • Menyatakan prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menerangkan sumbersumber pegangan yang utama menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aras 2 • Menghuraikan prinsipprinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah. • Menjelaskan kepentingan berpegang kepada sumber pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah

Sumbang Saran: Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah, kemunculan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Menulis Rencana: Mengenai latar belakang dan perkembangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam tulisan jawi. Kajian Perpustakaan: Kajian perpustakaan dan perbincangan dalam kumpulan mengenai tokoh-tokoh akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Al-Jamaah Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Nota edaran

Sentiasa membaca buku dan rencana ilmiah mengenai kepercayaan dan ideologi moden supaya tidak mudah terpengaruh dengan fahaman yang salah dan sesat.

AKIDAH: AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH. (PRINSIPPRINSIP AKIDAH AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH)

Perbincangan: Mengenai prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kajian Perpustakaan: Huraian prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan perbezaan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, Syiah dan Khawarij. Membina Carta Amalan Harian: Bagi memelihara iman dalam tulisan jawi.

Ru’yatullah

Bukubuku rujukan yang berkaitan . Nota edaran.

Tetap pendirian dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Yakin dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Berdisplin dengan akidah yang bersumberkan Al-Quran dan Hadis.

10

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

10/1

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N SAINS DAN TEKNOLOGI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH

Aras 1 • Menyatakan perkembangan sains dan teknologi di zaman Bani Abbasiyyah. • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perkembangan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah. Aras 2 • Menjelaskan kepentingan menguasai sains dan teknologi. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan penemuan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah • Merumuskan keperluan menguasai bidang sains dan teknologi oleh umat Islam masa kini. Aras 1 • Menyatakan riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina. • Menyatakan sumbangan dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. Aras 2 • Menjelaskan sumbangan Ibnu Sina dalam ilmu perubatan. • Menerangkan sikap Ibnu Sina dalam bidang perubatan. • Menyenaraikan hasil-hasil

Kajian Perpustakaan: Faktor-faktor yang mendorong perkembangan sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyyah, pelopor bidang sains dan teknologi. Mini Forum: ‘Kepentingan menguasai sains dan teknologi’ atau ‘Cabaran sains dan teknologi dalam dunia globalisasi’. Lawatan: Ke Pusat Sains Negara (Planetarium), Galeri Sains Petroleum (Petrosains)

Globalisasi

Nota edaran

Berani mencuba menghasilkan rekaan baru untuk faedah orang ramai. Meneladani kegigihan tokoh-tokoh silam dalam meningkatkan kemajuan sains dan teknologi.

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: IBNU SINA BAPA PERUBATAN DUNIA

Kuiz: Tentang riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan Ibnu Sina. Sumbang Saran: Keperluan menceburi bidang perubatan. Menulis Kata-Kata Hikmah: Berkaitan dengan kesihatan tubuh badan dalam tulisan jawi.

Al-Qanun Fit Tib Avicenna

Nota edaran Peta minda Kata-kata hikmah

Mencontohi Ibnu Sina dalam menyepaduka n ilmu tab’i dan ilmu wahyu. Mengambil iktibar dari ketabahan dan kegigihan beliau dalam menerokai dan menguasai ilmu.

11

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I

12

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

11/1

IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIAN NYA (RUJUK PENAWAR BAGI TALAK)

Aras 1 • Menyatakan pengertian rujuk dan kepentingan suami isteri bersatu dalam membina rumahtangga yang aman. • Menyatakan rukun-rukun rujuk. • Menyatakan syarat-syarat isteri yang dirujuk. Aras 2 • Menerangkan tujuan rujuk dalam perkahwinan. • Menerangkan kesan rujuk terhadap hubungan suami isteri. Aras 3 • Menjelaskan hikmah rujuk terhadap anak dan keluarga.

Perbincangan: Mengenai galakan syarak terhadap rujuk dan membuat rumusan tentang pengertian rujuk dan hukum rujuk. Penerangan Guru: Rukun, syarat-syarat isteri yang boleh dirujuk.

Rujuk Sorih Kinayah Sighah Iddah

Nota edaran Lembaran kerja

Saling bermaafan selepas melakukan kesilapan. Prihatin menunaikan tanggungjawa b bersama. Sentiasa bermuhasabah setiap perbuatan yang baik dan buruk.

IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIAN NYA (IDDAH PENANTIAN BAGI WANITA)

Aras 1 • Menyatakan pengertian iddah dan jenis iddah menurut hukum syarak. • Menjelaskan tempoh iddah mengikut jenis-jenisnya. • Menjelaskan hak isteri semasa iddah. Aras 2 • Menjelaskan jenis-jenis iddah. • Menjelaskan sebab perbezaan tempoh di antara jenis iddah. • Menyatakan hikmah-hikmah iddah setelah berlakunya perceraian di kalangan isteri.

Soal Jawab dan Penjelasan: Jenis-jenis, tempoh dan adabadab semasa iddah. Perbincangan: Hikmah iddah dan sejauhmana keberkesanannya untuk mengatasi masalah perceraian, hak isteri semasa dan selepas iddah iaitu tempat tinggal dan nafkah, adab-adab ihdad(berkabung) ketika kematian suami.

Iddah Iddah Quru’ (suci) Iddah Bulan Iddah Bersalin Nasab

Nota edaran

Sabar antara suami isteri menghadapi dugaan hidup. Bekerjasama dan bantumembantu menguruskan rumahtangga. Berdisiplin semasa iddah dan menghargai jasa isteri.

13

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

13/1

KEFAHAMAN AL-QURAN: BATAS-BATAS PERGAULAN; SURAH AN-NUR AYAT 30 DAN 31

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan tuntutan kewajipan memelihara maruah dan kehormatan diri, mengawal pandangan dan menutup aurat. • Menyatakan batas-batas aurat kepada golongan yang dikecualikan. Aras 2 • Menghuraikan batas-batas aurat lelaki sesama lelaki, perempuan sesama perempuan, lelaki sesama perempuan dan muslim dengan orang kafir. • Menyenaraikan golongan yang dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan wanita. Aras 3 • Membandingkan kesankesan menutup aurat dan tidak menutup aurat. • Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat.

Bacaan : Surah An-Nur Ayat 30 Dan 31 dengan lancar. Tayangan VCD: Tentang pakaian yang menutup aurat. Penerangan guru: Maksud ayat secara umum. Pertandingan: 1. Melukis fesyen pakaian menutup aurat. 2. Menulis karangan dalam tulisan jawi ‘Kepentingan Menutup Aurat Dalam Islam’. Perbincangan Berkumpulan: Golongan-golongan yang dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan diri seorang wanita, kesan dan akibat tidak menutup aurat, adab pergaulan dalam Islam, kepentingan menutup aurat dari sudut keimanan, sikap, pemikiran dan tingkahlaku.

Aurat Maruah Mahram Bukan mahram

CD Ayat Al-Quran VCD berkaitan

Memakai pakaian yang menutup aurat. Bertanggungja wab memelihara aurat dan maruah diri.

IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIAN NYA (FASAKH MEMBENDUNG KEMUDHARATA N DALAM RUMAHTANGGA )

Aras 1 • Menyatakan pengertian fasakh dan hukumnya. • Menyatakan sebab-sebab yang membolehkan fasakh. Aras 2 • Menjelaskan proses menuntut fasakh dalam Islam. • Menjelaskan hikmah

Perbincangan: Pengertian fasakh dari segi bahasa dan istilah. Penerangan: Hukum dan sebab-sebab yang mengharuskan fasakh. Sumbang Saran: Proses menuntut fasakh. Membandingbeza:

Fasakh

Nota edaran. Carta perbandi ngan antara talak dan fasakh

Berusaha dan berikhtiar mengatasi masalah.

Tabah menghadapi cabaran hidup. Bertolak ansur

14

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

13/1

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N EKONOMI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH.

Aras 1 • Menyatakan sektor-sektor ekonomi utama pada zaman Abbasiyyah. • Menyatakan pencapaianpencapaian bidang ekonomi. • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong bidang ekonomi. Aras 2 • Menjelaskan sumbersumber kewangan negara zaman Abbasiyyah. • Menghuraikan peranan Baitul Mal pada zaman Abbasiyyah. Aras 3 • Menghuraikan kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat dan negara. • Menyenaraikan keperluan kekuatan ekonomi umat Islam dalam dunia globalisasi. • Mengambil iktibar daripada keunggulan pencapaian ekonomi pada zaman Abbasiyyah. Aras 1 • Menyatakan pengertian pemimpin. • Menyatakan kepentingan beradab dengan pemimpin. • Menyatakan adab-adab seseorang terhadap pemimpin. • Mengamalkan adab-adab dengan pemimpin.

Kerja Berkumpulan dan Pembentangan (Menggunakan sumber rujukan): Sektor-sektor ekonomi utama zaman Abbasiyyah, pencapaianpencapaian bidang ekonomi, faktor-faktor yang mendorong perkembangan ekonomi. Perbincangan, Pembentangan dan Membuat Rumusan: Sumber-sumber kewangan negara zaman Abbasiyyah, peranan Baitul Mal di zaman Abbasiyyah, kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat dan negara.

Suq Baghdad Suq Al-Baqar Jizyah Fai Zakat Kharaj Ghanimah Usyur Saftajah

Nota edaran

Amanah dalam menjalankan tanggungjawa b Berusaha dengan bersifat jujur dalam meningkatkan ilmu dan kemahiran untuk menguasai bidang ekonomi.

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB DENGAN PEMIMPIN

Mengarang dan Memberi Ulasan: Tentang tokoh-tokoh pemimpin yang dihormati dan disegani. Kuiz: Menyenaraikan nama-nama pemimpin di kalangan keluarga, sekolah, masyarakat dan negara. Forum: 15

Pemimpin Kepemimpina n

Nota edaran Gambargambar pemimpin negara.

Mengamalkan ketaatan dan bersifat jujur kepada pemimpin. Sentiasa memuliakan dan menghormati pemimpin.

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

14/1

UJIAN SETARA 2

16

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

15/1

AKIDAH: AJARAN SESAT; CIRI-CIRI DAN CONTOH AJARAN SESAT

Aras 1 • Menyatakan maksud ajaran sesat dan perkara-perkara yang menyeleweng dalam ajaran tersebut. • Menyatakan contoh-contoh ajaran sesat yang terdapat di Malaysia seperti Qadiani, Bahai dan Taslim. • Menyatakan ciri-ciri ajaran sesat dan menyeleweng. • Menyatakan cara menangani ajaran sesat dan menyeleweng. Aras 2 • Menjelaskan akibat mengamalkan ajaran tersebut kepada individu, masyarakat dan negara. Aras 3 • Menjelaskan langkahlangkah untuk menangani fahaman-fahaman ajaran sesat daripada mempengaruhi akidah umat Islam. Aras 1 • Menyatakan pengasas ajaran Bahai. • Menerangkan ciri-ciri ajaran Bahai. Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri kesesatan yang terdapat di dalam ajaran agama Bahai. • Menjelaskan keburukan

Perbincangan Kumpulan: Ciri-ciri kesesatan, faktor-faktor yang mendorong kemunculannya dan cara mengatasinya. Kajian Kes: Ajaran Qadiani yang berlaku di Malaysia. Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Qadiani, Taslim dan Bahai di Malaysia. Menulis Rencana: ‘Ajaran sesat serta contoh’ dengan tulisan jawi. Melayari Internet: Mencari bahan-bahan berkaitan ajaran Qadiani di Malaysia khasnya dan di selruhnya dunia amnya.

Ajaran sesat Qadiani Bahai Taslim

Keratan akhbar Nota edaran

Sentiasa mengawal diri daripada perkaraperkara yang merosakkan iman. Sentiasa membuat pertimbangan dalam setiap tindakan. Berusaha menjauhkan diri daripada amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

AKIDAH: AJARAN SESAT; BAHAI

Perbincangan Berkumpulan: Ciri-ciri kesesatan ajaran Bahai, faktor-faktor kemunculannya, cara-cara mengatasinya. Kajian Kes: Ajaran Bahai yang berlaku di Malaysia. Mengumpul Keratan Akhbar: Yang berkaitan dengan ajaran Bahai di Malaysia.

Bahai

Nota edaran Keratan akhbar

Tazkiyatunnafs dengan mendalami ilmu akidah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Menjaga hubungan kemanusiaan

17

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

16/1

KEFAHAMAN AL-QURAN: HIDAYAH ALLAH ; SURAH AN-NUR AYAT 35

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan pengertian hidayah, ilmu dan nur Allah. Aras 2 • Menyenaraikan golongan yang mendapat nur Allah. • Menghuraikan cara-cara mendapat hidayah Allah. • Menjelaskan halanganhalangan memperolehi hidayah Allah. Aras 3 • Menjelaskan bukti-bukti AlQuran sebagai mukjizat. • Membandingkan antara orang berilmu yang beramal dengan orangorang yang berilmu tanpa amal. • Menjelaskan ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Aras 1 • Menyatakan pengertian zihar dan hukumnya. • Menyatakan bahawa zihar adalah amalan yang dilarang oleh Islam. • Menyatakan rukun dan syarat zihar. Aras 2 • Menjelaskan sebab-sebab berlakunya zihar. • Menjelaskan langkahlangkah untuk mengatasi masalah berlakunya zihar. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan

Bacaan : Surah An-Nur Ayat 35 dengan bantuan multimedia.

Nur Hidayat Mukjizat

CD Ayat Al-Quran Nota edaran

Sentiasa cintakan ilmu pengetahuan. Rajin berdoa memohon hidayah Allah. Kebersihan rohani dan jasmani mampu berdaya saing membangunka n maruah diri dan keluarga.

Kajian Perpustakaan: Tokoh-tokoh ilmuan, doa menuntut ilmu, dalil Al-Quran dan hadis tentang kepentingan ilmu pengetahuan. Perbincangan Kumpulan: Jenis-jenis hidayah, perbandingan antara orang berilmu yang beramal dengan orang-orang yang berilmu tanpa amal. Simulasi: Solat hajat, solat witir, solat tasbih.

Ilmu fardhu ain Ilmu fardhu kifayah

IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIAN NYA (ZIHAR AMALAN MASYARAKAT JAHILIAH)

Penerangan dan Perbincangan: Pengertian zihar, zihar berdasarkan Al-Quran dan hadis, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan zihar iaitu rukun dan syarat. Soal Jawab: Sebab-sebab berlakunya zihar, langkah-langkah untuk mengatasi masalah berlakunya zihar, kesan-kesan zihar kepada seseorang.

Zihar Kifarat

Nota edaran

Sentiasa jujur ketika berkatakata. Bersopansantun dalam berumahtangg a. Cermat dan berfikir sebelum bertindak.

18

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

17/1

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PERKEMBANGA N KETENTERAAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH.

Aras 1 • Menyatakan pencapaian ketenteraan pada zaman Abbasiyyah. • Menyatakan struktur organisasi ketenteraan pada zaman Abbasiyyah. • Menyatakan tugas dan fungsi ketenteraan dalam menjaga keselamatan negara. Aras 2 • Menghuraikan faktor-faktor kejayaan tentera Islam zaman Abbasiyyah. Aras 3 • Menghuraikan tugas dan fungsi ketenteraan di zaman Abbasiyyah. • Menghuraikan perkaitan kepentingan keselamatan dan kestabilan ekonomi untuk pembangunan dan kemajuan negara. Aras 1 • Menyatakan maksud perjuangan(jihad). • Menyatakan bidang-bidang jihad dalam kehidupan yang perlu diperjuangkan. • Menyatakan ciri-ciri dan adab-adab perjuangan yang disyariatkan oleh Islam. • Menyatakan kepentingan beradab dengan jihad. • Mengamalkan adab-adab berjihad. Aras 2 • Menerangkan sebab-sebab

Perbincangan dan Sumbang Saran: Tugas dan fungsi ketenteraan dalam menjaga keselamatan negara, kepentingan keselamatan dan kestabilan untuk pembangunan dan kemajuan negara. Tayangan VCD: Leftenan Adnan Penyelidikan Berkumpulan: Faktor-faktor kejayaan tentera Islam zaman Abbasiyyah. Membuat Folio: Sumbangan angkatan tentera.

Dewan AlJundi Majlis AlTaqrir Majlis AlMuqabalah Al-Massahun Dewan AlTasnif Dewan AlArdh Al-Jawasis Dairah AlMuhandisin Al-Bahriyyah Manjaniq Al-Karadis

Nota edaran

Bersemangat juang dan sedia berkorban. Keselamatan negara tanggungjawa b bersama.

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERJIHAD

Perbincangan: Maksud perjuangan, ciri-ciri dan adab-adab perjuangan yg disyariatkan oleh Islam, kepentingan beradab dengan jihad. Perbincangan Kumpulan: Berjuang mencapai kecemerlangan akademik, berjuang mempertahankan negara, berjuang meningkatkan dan meninggikan taraf kehidupan, berjuang dan tanggungjawab fardhu ain dan fardhu kifayah.

Jihad Kafir harbi Kafir zimmi

Nota edaran VCD Khalid AlWalid, Bukit Kepong, Leftenan Adnan.

Bersedia dan sanggup berjuang untuk mempertahan kan agama, bangsa dan negara. Berdisiplin dalam melaksanakan tugas. Berusaha dengan penuh keyakinan

19

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

18/1

HADITH: KEHIDUPAN DI DUNIA IBARAT SEORANG PERANTAU.

Aras 1 • Menyatakan maksud keseluruhan hadith. • Menyatakan konsep kehidupan di dunia sebagai kehidupan seorang perantau. • Menyatakan akibat buruk menangguh-nangguhkan sesuatu urusan. Aras 2 • Menjelaskan cara-cara pengurusan masa yang betul. • Menyatakan kebaikan menguruskan masa dengan bijak. Aras 3 • Menyatakan cara mengaplikasi penetapan waktu ibadat dalam penjadualan urusan kehidupan. • Menghuraikan kelebihan menyegerakan segala urusan. • Menyatakan pengajaranpengajaran dari hadith. • Menjelaskan amalanamalan yang perlu untuk kehidupan di akhirat.

Bacaan Hadith: Membaca potongan hadith dengan bantuan guru. Sumbang Saran: Cara pengurusan masa dengan betul. Kajian Perpustakaan/Buku Skrap: Cara pengurusan masa yang betul, pengajaran hadith. Perbincangan Kumpulan: Menghubungkait di antara hadith yang dipelajari dengan ayat 10 dan 11 Surah An-Naba

Perantau Taqwa

Nota edaran

Menepati masa apabila berjanji dengan rakan, guru dan ibu bapa. Gigih berusaha meningkatkan kecemerlanga n diri. Bijak menghargai masa dan bekerja kuat untuk meningkatkan kualiti hidup.

IBADAT: MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANNY A (LI’AN MEMBELA MARUAH SUAMI ISTERI)

Aras 1 • Menyatakan pengertian li’an dan hukumnya. • Menjelaskan sebab-sebab terjadinya li’an. • Menjelaskan cara dan syarat sah li’an. Aras 2

Penerangan dan perbincangan: Pengertian li’an, hukum, sebab, cara. dan sebab. Soal Jawab: Implikasi li’an ke atas suami isteri.

Li’an Qazaf

Nota edaran

Bertindak mengikut kebenaran bukan perasaan. Sentiasa berfikir sebelum

20

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

19/1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 20/1

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

21

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

1/2

IBADAT: POLIGAMI

Aras 1 • Menyatakan pengertian poligami dan hukumnya. • Menjelaskan syarat-syarat yang mengharuskan berpoligami. Aras 2 • Menjelaskan hikmah berpoligami yang disyariatkan Aras 3 • Menjelaskan kepentingan bersifat adil dalam berpoligami. • Menyatakan kesan berpoligami yang tidak menurut syariat Islam.

Sumbang Saran: Pengertian poligami, hukum. Perbincangan Kumpulan: Poligami menurut ajaran Islam dari aspek berlaku adil, mampu memberi nafkah dan hikmah, kesan-kesan poligami yang tidak menurut ajaran Islam, salah faham terhadap poligami. Menulis Rencana: Kebaikan poligami dalam tulisan jawi.

Poligami Adil

Nota edaran

Sentiasa bekerjasama dalam kehidupan berkeluarga. Sentiasa bijak menguruskan rumahtangga. Adil dan saksama dalam menjaga kebahagiaan rumahtangga.

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: KEGEMILANGA N KERAJAAN ABBASIYYAH

Aras 1 • Menyatakan faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah. • Menyatakan perbandingan kegemilangan tamadun Islam dari aspek pentadbiran dunia luar dan pencapaian selepas Abbasiyyah, ekonomi dan pertahanan negara. Aras 2 • Menjelaskan kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah sebagai iktibar dari aspek pentadbiran, ekonomi dan pertahanan negara. Aras 3

Kuiz: Faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam di zaman Abbasiyyah, tokoh-tokoh Islam dalam pelbagai bidang. Forum: ‘Ke arah Pembentukan Generasi Berwawasan’ Membuat Buku Skrap: Tokoh pengumpul hadis.

Nota edaran

Sentiasa menghargai jasa-jasa pemimpin yang membangunka n tamadun umat. Bertekad untuk memajukan diri, masyarakat dan negara. Tekun dan gigih dalam setiap urusan untuk mencapai

22

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

2/2

KEFAHAMAN AL-QURAN: PERIBADI MUKMIN ; SURAH ASSAJADAH AYAT 15 DAN 16

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan ciri-ciri orang mukmin. Aras 2 • Menyatakan kelebihan orang beriman kepada Allah dan keburukan orang yang tidak beriman. • Menghuraikan kepentingan pembangunan Madiah dan Insaniah berteraskan iman. Aras 3 • Membandingkan ciri-ciri dan sikap orang-orang beriman dengan orang-orang fasik dan munafik. • Menghuraikan bentukbentuk infak yang disukai Allah. • Membandingkan antara sujud-sujud yang disyariatkan iaitu sujud solat, sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup, pendidikan dan sifat peribadi Ibnu Khaldun. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. Aras 2 • Menjelaskan sumbangan Ibnu Khaldun sehingga terkenal sebagai negarawan, sejarawan, budayawan dan cendekiawan. • Menjelaskan keistimewaan

Bacaan Ayat: Bacaan ayat 15 dan 16 surah AsSajadah dengan fasih dan lancar dengan bantuan multimedia. Program Khemah Ibadat. Hafazan: Menggalakan pelajar menghafaz Surah As-Sajadah. Perbincangan Kumpulan: Kebaikan infak, cara mendekatkan diri kepada Allah, ciri-ciri orang beriman, fasik dan munafik. Latih Tubi Menghafaz Niat: Niat solat witir, solat tahajjud dan sujud tilawah. Menyediakan Senarai Semak: Ciri-ciri orang beriman, fasik dan munafik.

Tasbih Takbir Tahlil Tahmid Qiamullail Infak Sujud Tilawah Sujud Syukur Sujud Sahwi

CD Ayat Al-Quran Edaran lafaz niat solat witir, solat tahajjud dan sujud tilawah. Senarai semak ciri-ciri orang beriman, fasik dan munafik. Nota edaran

Qanaah dengan ketentuan Qada’ dan Qadar. Berhemah tinggi menjaga harga diri. Istiqamah menolong kawan-kawan yang memerlukan bantuan.

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: IBNU KHALDUN TOKOH SEJARAWAN ULUNG

Membuat peta minda: Ketokohan Ibnu Khaldun Perbincangan Kumpulan: Kelebihan dan keistimewaan Ibnu Khaldun. Melayari Laman Web: Mendapatkan maklumat tentang Ibnu Khaldun melalui laman web.

Sejarawan Negarawan Budayawan

Nota edaran

Mencontohi kegigihan Ibnu Khaldun dalam menuntut ilmu. Berusaha meningkatkan ketrampilan diri dalam penguasaan pelbagai ilmu.

23

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

3/2

IBADAT: KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN

Aras 1 • Menyatakan konsep kemahiran ibu bapa dan hukum melaksanakan tanggungjawab keibubapaan. • Menyatakan cara-cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak. Aras 2 • Menjelaskan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. • Menyatakan kepentingan dalam melaksanakan tanggungjawab ibu bapa. Aras 3 • Menjelaskan kesan-kesan pengabaian tanggungjawab terhadap anak-anak. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup, pendidikan dan sifat peribadi yang menyokong kejayaan perjuangannya. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang pemikiran dan gerakan Islam. Aras 2 • Menjelaskan keperluan AlIslah (pembaharuan) dalam kehidupan seseorang. • Menjelaskan bentuk-bentuk pembaharuan yang dikemukakan oleh Sayyid

Perbincangan: Konsep kemahiran keibubapaan, hukum melaksanakan tanggungjawab keibubapaan, cara-cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak. Perbincangan dan penerangan: Cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak melalui lembaran kerja dan rencana atau gambar.

Kemahiran keibubapaan

Nota edaran Lembaran kerja. Gambar berkaitan .

Rela berkorban untuk kebaikan bersama. Mengamalkan budaya ilmu dalam rumahtangga. Sentiasa menjaga maruah keluarga.

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SAYYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI PEJUANG ISLAM YANG GIGIH.

Kuiz: Menyenaraikan hasil-hasil karya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Sumbang Saran: Kesan perjuangan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani di kalangan masyarakat Islam di Nusantara. Menulis Kata-kata Hikmah: Menulis kata-kata hikmah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dalam tulisan jawi - Manusia adalah sebenar-benar rahsia kejadian alam ini. Dengan akalnya,

Islah

Nota edaran. VCD Sayyid Jamaluddi n AlAfghani.

Sifat rendah diri, berani dan telus dapat menyokong kejayaan seseorang. Mencontohi semangat juang serta prihatin terhadap umat Islam. Berjiwa besar dan sanggup

24

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

4/2

HADITH: ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH S.W.T.

Aras 1 • Menyatakan maksud keseluruhan hadith. • Menyatakan maksud wali berdasarkan hadith tersebut. • Menyatakan bahawa orang yang mengingkari risalah Rasulullah s.a.w. telah melakukan penyelewengan terhadap akidah. • Menyatakan bahawa orang yang menyempurnakan segala tanggungjawab fardhu dan sunat akan mendapat keredhaan dan keberkatan dari Allah. Aras 2 • Menyenaraikan cara-cara menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. • Menghuraikan amalanamalan sunat untuk menghampirkan diri kepada Allah. Aras 3 • Menjelaskan peribadi dan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dari aspek ilmu, ibadat dan akhlak. • Menjelaskan kelebihan orang yang mengerjakan ibadat nawafil. • Menghuraikan pengajaranpengajaran hadith. Aras 1 • Menyatakan maksud alam. • Menyatakan kepentingan

Bacaan Hadith: Membaca potongan hadith. Perbincangan Kumpulan: Amalan-amalan sunat, ciri-ciri orang yang mendapat perlindungan Allah. Lawatan Ke Perpustakaan: Untuk memperkenalkan pelajar kitab-kitab hadith yang muktabar. Kajian Perpustakaan; Peribadi dan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah.

Wali Allah Ibadat nawafil

Nota edaran

Menghormati orang yang berilmu dan taqarrub kepada Allah. Iltizam dan jujur ketika melakukan amalan sunat. Prihatin dan melaksanakan amalan wajib dan sunat secara berterusan.

ADAB DAN AKHLAK

Perbincangan Kumpulan: Maksud alam dan kepentingan memelihara alam, cara-cara

Pencemaran udara

25

Gambargambar pencemar

Mencintai dan menghargai alam ciptaan

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

5/2

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SYEIKH MUHAMMAD ABDUH TOKOH ISLAH AGUNG

Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup, pendidikan dan sifat peribadi Syeikh Muhammad Abduh. • Menyatakan sumbangan dan jasa-jasa terhadap pembangunan umat Islam. • Menerangkan saranansaranan utama Syeikh Muhammad Abduh dalam bidang ilmu dan pendidikan. Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong usaha beliau melakukan gerakan pembaharuan. • Menjelaskan idea-idea dalam bidang ilmu, pendidikan dan sahsiah. Aras 3 • Menghuraikan cara pembaharuan yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh kepada dunia Islam. • Membincangkan kesan pembaharuan yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh kepada pembangunan umat Islam. Aras 1 • Menyatakan pengertian memberi dan menerima sedekah dan hadiah. • Menyatakan adab-adab memberi sedekah dan hadiah. • Menyatakan kepentingan memberi sedekah dan menerima hadiah. • Menjelaskan jenis-jenis

Melukis Peta Minda: Mengenai riwayat hidup Syeikh Muhammad Abduh dalam tulisan jawi. Kajian Perpustakaan: Tentang Gerakan Ikhwanul Muslimin. Menulis Rencana Ringkas: ‘Kepentingan Hidup Secara Bermasyarakat’ Kuiz: Menyenaraikan ciri-ciri seorang pejuang Islam. Melayari Laman Web: Maklumat tentang Syeikh Muhammad Abduh.

Al-Urwatul Wusqa Jumud Taklid buta

Nota edaran

Mengambil iktibar daripada riwayat hidup, jasa dan buah fikiran Syeikh Muhammad Abduh. Mengambil iktibar cara meningkatkan kualiti hidup. Sanggup melakukan sesuatu yang mencabar dan berani.

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMBERI DAN MENERIMA HADIAH DAN SEDEKAH.

Perbincangan Kumpulan: Kumpulan 1: Kesan-kesan bersedekah dan memberi hadiah kepada pemberi dan penerimanya. Kumpulan 2: Jenis-jenis sedekah dan hadiah.

Sedekah Hadiah

Nota edaran

Ikhlas apabila bersedekah dan memberi hadiah.

Kumpulan 3: 26

Mengamalkan bersedekah dan memberi hadiah dengan penuh

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

6/2

IBADAT: UNDANGUNDANG KELUARGA ISLAM

Aras 1 • Menyatakan secara ringkas mengenai akta kekeluargaan dan penubuhan Mahkamah Syariah di Malaysia. • Menyatakan matlamat dan keperluan penubuhan Mahkamah Syariah yang berkaitan Enakmen Keluarga Islam di Malaysia. Aras 2 • Menjelaskan bidang-bidang kuasa Mahkamah Syariah secara umum. • Menjelaskan peranan Mahkamah Syariah dan akta kekeluargaan Islam yang berkuatkuasa hari ini. Aras 3 • Membezakan bidang kuasa Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. • Mengetahu enakmen dan akta kekeluargaan yang terdapat di Malaysia.

Sumbang Saran: Mahkamah di Malaysia, Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia. Penerangan dan Perbincangan: Bidang kuasa Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil, enakmen dan akta kekeluargaan yang diperuntukkan kepada mahkamah di Malaysia. Lawatan : Ke Mahkamah Syariah berhampiran dan membuat laporan. Menulis Rencana Ringkas: Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia dalam tulisan jawi.

UndangUndang Keluarga Islam e-syariah Akta Enakmen Ordinan Bidang Kuasa Mal Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Rendah Syariah Mahkamah Tinggi Syariah Mahkamah Rayuan Syariah Faraid

Nota edaran

Bersikap amanah tanpa mengira kedudukan. Rela berkorban tanpa mengira masa dan tenaga. Berusaha membentuk keluarga bahagia.

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERNIAGA

Aras 1 • Menyatakan pengertian adab berjual beli. • Menyatakan keperluan menjaga adab-adab semasa berjual beli. • Menerangkan adab-adab berniaga yang disyariatkan oleh Islam.

Sumbang Saran: Pengertian adab berjual beli, adab-adab berniaga yang disyariatkan oleh Islam. Menceritakan Pengalaman: Pelajar menceritakan pengalaman berniaga melalui persatuan semasa Hari KoKurikulum.

Berniaga Riba

Nota edaran

Mengamalkan sifat jujur dan amanah dalam perniagaan. Menghormati pelangganpelanggan dengan penuh kesopanan dan

27

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

7/2

KEFAHAMAN AL-QURAN: KEMULIAAN ALQURAN ; SURAH ALHASYR AYAT 21 HINGGA 24

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara keseluruhan. • Menyatakan maksud perbandingan antara sifat bukit dan sikap keingkaran manusia menerima AlQuran. • Menyatakan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam AlQuran. Aras 2 • Menyatakan keistimewaankeistimewaan Al-Quran. • Menghuraikan sebab-sebab Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia. • Menjelaskan bahawa makhluk selain daripada manusia tunduk dan patuh kepada Allah. Aras 3 • Menghuraikan Al-Asmaul Husna dan kesempurnaan Allah berdasarkan kepada ayat. • Menjelaskan perkara yang dapat diambil iktibar daripada perumpamaan kesan penurunan Al-Quran ke atas bukit. • Menyenaraikan langkahlangkah untuk menjadi orang yang menghayati AlQuran. Aras 1 • Menyatakan pengertian anak angkat menurut Islam. • Menyatakan hukum mengambil anak angkat. • Menyatakan peraturan yang

Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. Penerangan; Pengertian dan maksud ayat. Tayangan VCD: Benda-benda ciptaan Allah, sains dan Al-Quran. Perbincangan Kumpulan: Bukti kasih sayang Allah kepada manusia, perkara-perkara alam ghaib dan perkara alam syahadah. Menulis Esei: ‘Al-Quran Kitab Panduan Umat’ dalam tulisan jawi. Tugasan Lanjutan: Menulis nama-nama Allah semasa aktiviti persatuan dan membaca Al-Asmaul Husna sebelum memulakan pengajaran. Membuat Buku Skrap: Al-Asmaul Husna.

CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran

Takut siksaan Allah dengan meninggalkan maksiat. Yakin, akur dan insaf bahawa ilmu Allah tanpa sempadan.

IBADAT: ANAK AMANAH ALLAH S.W.T.

Perbincangan: Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak angkat, hikmah pengambilan anak angkat, keberkesanan dalam menangani masalah kekeluargaan, kesan

Anak angkat Nasab Hibbah

Nota Ringkas Nota edaran

Sentiasa menjaga amanah yang dipertanggungj awabkan.

28

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

8/2

UJIAN SETARA 3

29

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

9/2

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: SYEIKH TAHIR JALALUDDIN TOKOH PEMIKIR TANAH AIR.

Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup, pendidikan dan sifat peribadi Syeikh Tahir Jalaluddin. • Menyatakan sumbangannya dalam bidang ilmu dan pemikiran terhadap kesusasteraan, ilmu falak dan pendidikan Islam. • Mengambil iktibar daripada riwayat hidup, jasa dan ideaidea Syeikh Tahir Jalaluddin. Aras 2 • Menjelaskan bentuk pemikiran Syeikh Tahir Jalaluddin di nusantara. • Menjelaskan cara Syeikh Tahir Jalaluddin menyalurkan pemikiran pembaharuan kepada masyarakat Islam. • Menjelaskan kegigihan dan semangat juang yang tinggi perlu dalam menegakkan syiar Islam. Aras 3 • Menghuraikan kesan-kesan peninggalan beliau terhadap masyarakat Islam dalam mengekalkan tamadun Islam. Aras 1 • Menerangkan riwayat hidup, pendidikan dan sifat peribadi Hamka. • Menyatakan sumbangannya dan jasa-jasa terhadap umat Islam.

Perbincangan Kumpulan: Sejarah hidup, asas pemikiran Syeikh Tahir Jalaluddin. Kajian Perpustakaan: Tentang Syeikh Tahir Jalaluddin. Menulis Rencana: Tentang peninggalan dan pengaruh Syeikh Tahir Jalaluddin dalam pemikiran Islam di nusantara.

Islah

Nota edaran

Menghormati dan memuliakan para ilmuan Islam. Bersatu menegakkan Islam dalam mengekalkan tamadun umat.

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: HAMKA PERMATA NUSANTARA

Tayangan VCD: ‘Di Bawah Lindungan Kaabah’. Menulis Sinopsis: Salah sebuah buku karangan Hamka. Teka Silangkata: 30

Nota edaran

Berusaha secara berterusan dengan penuh semangat ketekunan. Cekal dan tabah menghadapi

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

10/2

ULANGKAJI TAJUK-TAJUK TINGKATAN 4

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II 11/2 12/2 ULANGKAJI DAN LATIH TUBI ULANGKAJI DAN LATIH TUBI

13/2

14/2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

15/2

31

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

16/2 17/2 PERBINCANGAN SOALAN PERCUBAAN SPM

18/2 19/2 20/2 21/2 ULANGKAJI DAN LATIH TUBI &

22/2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

CUTI AKHIR TAHUN

32

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

33