AKTIVITI NYANYIAN LAGU-LAGU TARIAN SEWANG DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DI SEKOLAH ORANG ASLI

Zakaria bin Khalid Ariff Fadillah bin Khalil IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan (Telah dibentangkan di Seminar Penyelidikan 2011 Zon Timur di IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu pada 10-12 Mei 2011) Matlamat kajian ini adalah untuk meneliti aktiviti nyanyian dalam pengajararan dan pembelajaran berdasarkan kepada 18 buah lagu tarian sewang bahasa Semai. Tarian sewang ialah satu bentuk persembahan tarian tradisional masyarakat orang asli yang masih kekal diamalkan hingga sekarang. Tarian sewang dalam suku kaum orang Asli dipersembahkan untuk berbagai-bagai fungsi seperti hiburan, buka cinta, perkahwinan, memuja semangat padi dan juga perubatan. Tarian ini menjadi wadah hiburan utama dalam kalangan masyarakat orang asli kaum Semai. Kajian terhadap lagu-lagu tarian sewang ini merupakan sebuah kajian kualitatif. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat dan mengenal pasti penguasaan kosa kata,penglibatan dan minat murid-murid terhadap subjek Bahasa Melayu. Dalam kajian ini pengkaji menggunakan kajian rintis, kerja lapangan, keperpustakaan dan amali di dalam bilik darjah. Manakala instrumen kajian pula terdiri daripada CD Rom lagu tarian sewang, terjemahan lagu, pemerhatian, ujian lembaran kerja,temu bual, dan analisis data. Dalam kajian ini pengkaji menggunakan pendekatan analisis dokumen. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat peningkatan dalam penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid orang asli. Kata Kunci:Lagu Sewang Wadah Pendidikan The aim of this study is to review the use of songs in teaching and learning process in the indigenous (orang asli) schools based on 18 sewang dance songs in Semai.The sewang dance is a type of traditional dance presented by The Orang Asli Community that is still being practice until today. The sewang dance in the ethnic Orang Asli group is presented for a variety of purpos; for example for entertainment, introducing love, marriages, worshipping the spirit of the rice, and also for medicial purposes. This dance has been a medium of entertainment among the tribes of the Orang Asli especially among the Semai tribe. The research on the songs of sewang dances is of a qualitative type. The objective of this research is to look into the intrinsic nature of these songs. Among the aspects that we have looked into were sounds, language from the physical side. The instruments used in this research consist of the sewang dance, the translation of songs and observation, test, interview and data analysis. In this research, the researchers used the document analysis approach. The researchers studied

ritual dan pengubatan. buka cinta. penari perempuan mengetuk buluh centung ke atas buluh panjang atau kayu keras yang padat bagi mengeluarkan bunyi nyaring. Antaranya tarian secara berbaris iaitu penari-penari berada dalam satu barisan sambil menari. The findings from this research show that there is an increase in the mastery of Bahasa Melayu among the indigenous students. lakonan dan puisi. muzik dan teater tradisional boleh ditinjau dari segi hiburan. perkahwinan. Tarian ini biasanya diketuai oleh Tok Halak dan lima hingga sepuluh orang penari yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Kedua. Oleh itu. Pengkaji hanya menggunakan satu komponen dalam Didik Hibur iaitu aktiviti nyanyian. iaitu untuk kesyukuran selepas menuai atau membuka tanah baru. Pengenalan Seni persembahan tradisi yang merangkumi bentuk-bentuk tarian. tarian sewang dibawa masuk ke dalam bilik darjah sebagai wahana pendidikan melalui Didik Hibur. terdapat enam orang pemuzik iaitu lima orang pemukul centung (buluh yang berukuran berbeza) dan seorang pemukul gong. tarian sumayau/mandasayau dari suku kaum Dusun. Dalam kategori ritual untuk pengubatan ialah tarian magunatip dan mansayau dari suku kaum Kwijau. Di Semenanjung Malaysia tarian bagi tujuan seperti ini kebiasaannya diamalkan oleh masyarakat orang Asli iaitu tarian sewang. Selain itu. Di Sarawak juga terdapat tarian yang memenuhi keperluan yang sama seperti tarian tolak bala yang ditarikan oleh suku kaum Bidayuh untuk menyemah rumah panjang. Persembahan berbentuk ritual merangkumi tarian. Mengikut Mohamed Ghouse (1994) persembahan tarian yang memenuhi tujuan-tujuan ini terdapat di kalangan suku-suku kaum di Sabah. untuk menandakan tamat tempoh berkabung dan ketiga bagi tujuan mengiringi pengubatan tradisional. Apakah yang dimaksudkan dengan Didik Hibur? Didik Hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bersifat santai dan berhibur dengan penekanan pelaksanaannya terhadap empat komponen sastera iaitu nyanyian. teater. keseronokan murid secara total dalam mempelajari Bahasa Malayu akan dapat direalisasikan secara terancang dan bersistematik. Tarian sewang dipersembahkan untuk berbagai-bagai fungsi seperti hiburan. Tarian ini biasanya dilakukan dalam empat formasi yang berbeza bergantung kepada fungsi tarian tersebut. bercerita. Bentuk seterusnya ialah bulatan iaitu penari berada 2 . Suku kaum Melanau pula mengadakan tarian aluk-aluk semasa berkabung sepanjang empat hari bagi meredakan suasana muram yang mengiringi sesuatu kematian. memuja semangat padi dan juga perubatan.only on the songs for the sewang dancers in the form of happiness and entertainment. Sambil bersahut-sahutan beramai-ramai. Latar Belakang Kajian Tarian sewang ialah satu bentuk persembahan tarian tradisional masyarakat orang Asli yang masih kekal diamalkan dan dipertahankan hingga sekarang. Kini. Tarian sewang bagi masyarakat orang Asli dipersembahkan untuk tiga upacara tertentu. memuja semangat dan roh dipercayai mempengaruhi kehidupan sesuatu suku kaum bagi memenuhi pelbagai tujuan.

Keunikannya telah menarik minat para pengkaji seni. menyambut kedatangan tahun baru. Pernyataan Masalah Seni kata lagu dalam tarian sewang diadun daripada pelbagai variasi. intrinsik dan etnomuzikalogi sahaja. iii. Persoalan Kajian Kajian ini akan dapat menjawab persoalan-persoalan kajian berikut: i. Semasa sewang perubatan dijalankan. Walau bagaimanapun. Lantaran itu. Apakah impak bahasa yang dikuasai oleh murid-murid melalui lirik lagu tarian sewang? iii. orang luar tidak dibenarkan naik ke rumah tempat tarian diadakan sehingga tarian selesai. Melihat dan mengenal pasti penguasaan kosa kata murid-murid. Antara objektif kajian adalah untuk: i. ii. Selain itu tarian ini juga dilakukan secara berpasangan antara lelaki dan perempuan yang kadang kalanya berpegangan tangan. Melihat dan mengenal pasti penguasaan bahasa lisan murid-murid. Saban hari jikalau kita berada di perkampungan mereka. lagu-lagu tarian sewang sudah bermain di bibir mereka. fokus kajian ini ialah untuk melihat aktiviti nyanyian lagu tarian sewang dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malayu di sekolah orang asli kaum Semai. budaya dan bahasa untuk mengkajinya. perkahwinan atau apa sahaja yang difikirkan dapat memberi kegembiraan di dalam kampung. Bagi murid-murid orang asli. Manakala formasi keempat ialah tarian secara beramairamai.dalam bulatan sambil berjalan berpusing mengikut arah jam atau lawan jam. tidak hairanlah jika lagu-lagu ini dibawa masuk ke bilik darjah sebagai bahan sumber pengajaran. Justeru. Kajian ini akan meneliti aktiviti nyanyian dalam Didik Hibur melalui lirik-lirik lagu dalam tarian sewang untuk kegembiraan yang dipersembahkan oleh masyarakat orang Asli kaum Semai. Tarian sewang untuk tujuan kegembiraan kebiasaannya diadakan setelah upacara menuai padi. banyak kajian yang dijalankan hanya mengkaji dari aspek budaya. Apakah kemahiran bahasa yang dikuasai oleh murid-murid? ii. Apakah respons murid-murid terhadap aktiviti nyanyian lagu tarian sewang? 3 . menyambut kepulangan anak yang bekerja di perantauan. Melihat dan mengenal pasti penglibatan murid di dalam bilik darjah. sering kedengaran lagu-lagu ini dinyanyikan. Manakala sewang untuk perubatan dijalankan pada waktu malam selama enam hari berturut-turut. Objektif Kajian Kajian ini bertujuan meninjau aspek keberkesanan lagu-lagu tarian sewang dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Malaysia.

Tarian Sewang Tarian sewang atau dipanggil jenulang (dalam bahasa suku kaum Semai) adalah salah satu tarian tradisional orang Asli terutamanya bagi kaum Semai dan Temiar. Definisi Istilah Nyanyian Kamus Dewan (2000). Di samping itu. Meningkatkan minat murid untuk datang ke sekolah dan meneruskan pelajaran. Batasan Kajian Kajian ini melihat aktiviti nyanyian lagu-lagu tarian sewang dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah orang asli. Pahang. Kajian ini hanya tertumpu kepada murid orang asli suku kaum Semai di Kuala Lipis. pula melihat aktiviti menyanyi sebagai satu aktiviti yang berlaku dalam kehidupan sebenar dan boleh dibawa ke bilik darjah sebagai satu kegiatan lisan yang menarik. pemelajaran merupakan satu perubahan yang lebih maju. tegasnya boleh dijalankan pada bila-bila masa berbanding dengan tarian sewang untuk tujuan mengubati orang sakit atau kesyukuran. ujian bertulis. Perubahan tingkah laku dikatakan agak kekal dan stabil serta tingkah laku yang dihasilkan adalah daripada pengalaman atau latihan dan bukan disebabkan oleh proses pertumbuhan semula jadi atau disebabkan oleh pengaruh lain. Pengajaran dan Pembelajaran Menurut Mok Soon Sang (1996). dan sesi pengajaran di dalam bilik darjah.lebih tinggi dan lebih baik daripada tingkah laku yang sedia ada. 4 . mentakrifkan nyanyian sebagai satu gubahan muzik yang dilagukan dengan suara. Terjemahan yang dilakukan tidak berdasarkan terjemahan secara harfiah sebaliknya berdasarkan kepada makna baris-baris lagu.Kepentingan Kajian Kajian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah orang asli. Manakala Kamarudin Husin (1999). Rasionalnya ialah tarian ini mudah dipersembahkan kerana tidak memerlukan masa yang khusus.kaedah pemerhatian. Pengkaji juga menggunakan khidmat jurubahasa dari kaum Semai sebagai penterjemah. lagu-lagu tarian sewang dapat diketengahkan sebagai satu seni tarian dalam kebudayaan nasional. Pengkaji menggunakan mikromedia dalam pengajaran.

pula telah menjalankan kajian terhadap pelajar gred rendah mengenai kesan yang timbul di dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan muzik dan tanpa menggunakan muzik. Community singing in class brings the benefit of total participation from all students.org.Masyarakat Orang Asli Menurut Kamus Dewan (1996: 69). Lenjang. dan nyanyian kerja (boenmepu). bermaksud kelompok manusia yang mengamalkan satu cara hidup yang sama dan merupakan penduduk asal atau orang yang asal keturunannya. Nyanyian/lagu yang lebih panjang mengandungi lebih banyak perbendaharaan kata serta perlbagai tatabahasa. Kuala Lipis. lahir. weak form etc. (1993) dalam Taum (2004). trough increased awareness of stress paterns. sastera lisan masyarakat Dawan di Timor dapat dibahagikan kepada empat jenis iaitu bonet. dan tinggal di sesebuah negeri (bukan orang asing atau orang mendatang). Menurut kajian (BBC/British Council Teaching – Children. al. Kajian oleh Pengkaji Luar Mengikut kajian Tarno et. especially if accompanied by actions or mimes. heta. bonet adalah puisi lisan yang dilagukan terbahagi kepada 4 jenis iaitu boennitu (puji-pujian kepada arwah). Some simple songs are very repetitive and good for singing along therefore easy to extend listening skills into other areas as a stimulus for reading and writing. Dan ianya adalah sesuai untuk pembentukan kemahiran mendengar secara amnya.teachingenglish.especially younger children. Singing can also improve the pronunciation and intonation paterns of students. Satu sistem telah digunakan iaitu “Kodaly Muzik System”. Children really enjoy singing along and it can really improve motivation. Hasil kajian mendapati bahawa kumpulan yang mengikuti sistem muzik “Kodaly” lebih 5 . menimang anak ko’an. Titom dan Lanai. Pahang. Kajian ini merangkumi masyarakat orang asli di Betau.www. tonis dan nu’u. seseorang kanak-kanak perlu menghafal perkataan tersebut beberapa kali dan nyanyian adalah antara cara yang palinng sesuai untuk mengulang dan mengukuh perkataan tersebut serta seuai dengan keupayaan kana-kanak. Ada tiga jenis nel atau pantun iaitu: (a) nel-masi’u (pantun untuk sindir-menyindir) (b) nel ta’tuna kanan (pantun untuk mengungkap asal-usul sesuatu kaum) (c) nel ta’tuna pah (pantun untuk mengagungkan kerajaan). The total physical response (TPR) approach is particularly suited to younger learners. Hurwitz (1975).uk) untuk menguasai sesuatu bahasa. penyambutan tamu futmanusafemanu). boen Ba’e (puji-pujian dalam suasana ceria seperti kelahiran olen. Selain itu kajian Parera (1994) dalam Taum (2004) mendapati sastera lisan lain dalam masyarakat Dawan yang berupa pantun ialah nel dan ta’nu’an iaitu cerita-cerita dongeng yang biasanya ditujukan untuk anak-anak. Berdasarkan isi dan fungsinya.

mengajar bahasa kedua kepada pelajar bukan penutur jati memerlukan perhatian yang lebih teliti:dirancang dan dilaksanakan secara semula jadi dan tidak terlalu formal. Muzik adalah sebahagian daripada alam kehidupan pelajar yang tidak boleh dipisahkan. Kajian yang hampir sama juga telah dilakukan oleh Hood Salleh (1986) yang tertumpu kepada mitos kejadian alam. Perak dan Pahang serta masyarakat Semelai di Pahang. kaedah dan teknik. Mohd.menunjukkan persembahan yang memberangsangkan daripada kumpulan yang tidak menggunakannya. Pahang. Senoi dan Melayu Proto. Iskandar Carey (1976) dalam bukunya ’The Aboriginal Tribes of Peninsular Malaysia’ telah mengkaji tentang sistem ekonomi. Asas muzik iaitu irama dan ton juga 6 . Oleh itu dalam pengajaran. Kajian dari aspek bahasa juga telah dibuat oleh Subandi Kasidan (1999) yang mengkaji tentang pembentukan kata dalam seni kata lagu-lagu bahasa Iban di Sarawak. Menghuraikan masalah pembelajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. pelajar-pelajar ini akan kurang bersemangat dan akan melakukan sesuatu yang terlintas di fikiran mereka. Bazrul Bahaman (1999) dalam tesis sarjananya telah mengkaji aspek persembahan dan pencerita dalam Nyanyi Panjang Orang Sakai di Riau. guru sewajarnya menggunakan pendekatan. Kajian oleh Pengkaji Tempatan Kajian awal terhadap masyarakat orang Asli banyak tertumpu kepada soal ekonomi dan sosial masyarakat tersebut. muzik juga merupakan satu budaya kepada masyarakat. Manakala Sal Farina Kamaluddin (2003) telah mengkaji tradisi lisan berbentuk cerita suku kaum Jahut di Kampung Penderas Temerloh. yang bersesuaian dalam menyampaikan pengajaran. Rizal Yaacob (1994) pula telah mengkaji tentang tarian sewang suku kaum Semai dan melihatnya dari pelbagai aspek seperti corak persembahan. Pelajar sentiasa memberi respon kepada muzik dan akan merasa senang hati apabila dapat melahirkan ekspresi diri apabila mendengar muzik. keagamaan dan sistem sosial suku kaum orang Asli terbesar di negara ini iaitu Negrito. asal-usul manusia dan larangan kahwin sumbang di kalangan masyarakat Negrito di Kelantan. Perbandingan yang dibuat di antara kumpulan kawalan menunjukkan bahawa pelajar yang menerima program latihan muzik “Kodaly” memperolehi keputusan yang lebih baik dan efektif terhadap ujian lisan daripada pelajar yang tidak menerima program muzik ‘kodaly’. Tanpa muzik beerti dunia pelajar adalah kosong (Zulkifli bin Yaakob. Lazimnya kurang minat belajar akan membawa kesan langsung kepada pencapaian akademik seseorang pelajar yang dinyatakan sebelum ini. Dan kajian mendapati elemen muzik dan nyanyian mampu menyelesaikan masalah ini.2007) Selain daripada itu. Mengikut Raven(1977) apabila seorang pelajar tidak minat dalam sesuatu mata pelajaran tertentu dan guru pula tidak berusaha untuk menarik minat mereka. fungsi dan alat muzik yang digunakan. Abdullah Hassan (1980) menjelaskan .

METODOLOGI Reka Bentuk Kajian Persediaan Standard Kandungan Kurikulum Guru perlu memilih standard kurikulum yang sesuai dengan tahap pencapaian murid. sehingga seluruh perenggan itu diingat. Guru perlu memberi perhatian kepada sebutan muridmurid.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui persembahan nyanyian secara didik hibur. 1. Pastikan setiap perkataan di dalam lagu tersebut disebut dengan betul. panjang pendek bahan. Seterusnya guru mengedarkan seni kata lagu yang hendak disampaikan dan meminta murid-murid membaca dan mengenal pasti beberapa perkataan yang susah. 1. Terang dan latih mereka untuk menguasai ayat atau strukturnya. apakah tindakan susulan.bahan bantu mengajar yang diperlukan dan sebagainya. Dalam masa yang sama. guru perlu mengubah suai atau menulis semula seni kata lagu tersebut mengikut kesesuaian. Setelah menyanyi beberapa kali. Prosedur Aktiviti Nyanyian (i) Prapersediaan Pada tahap ini. Contoh: (1) Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui persembahan nyanyian secara didik hibur. guru harus bijak memilih dan menentukan jenis lagu yang sesuai dengan murid serta sepadan dengan objektif pengajaran. Buat latihan nyanyian lagu tersebut mengikut baris ke baris.2007). Gunakan gambar untuk memperjelaskan maksud atau gunakan bahasa badan untuk menggambarkan makna secara jelas. kekerapan mengulang perkataan aspek bahasa yang hendak ditekankan. guru boleh memainkan CD lagu berkenaan dan memperdengarkannya kepada murid-murid. guru bolehlah mengajar pula aspek bahasa yang hendak dipelajari. Pertama tentukan tahap kesusahannya.terdapat dalam amalan dan interaksi harian. 7 . Sifat cenderung kepada muzik yang sedia ada pada pelajar mempunyai peranan tertentu dalam proses perkembangan diri dari segi kualiti diri dan sahsiahnya (Zulkifli Yaakob. Jika perlu.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui persembahan nyanyian secara didik hibur. (ii) Penyampaian Guru boleh memilih untuk menggunakan kad imbasan perkataan dengan meminta muridmurid mencari maksud atau membina ayat mudah daripada perkataan berkenaan.

Pusing Tamuk Tawin. Puteri Raja. Seribu Ampun. Cerik. Bunga Alam Ye. Joget. (iii) Murid diminta menceritakan semula menggunakan perkataan sendiri tentang isi atau kandungan lagu yang dipelajari (iv) Seterusnya guru meminta murid menggambarkan idea dalam lagu itu dalam bentuk lukisan atau lakaran pada papan tulis di hadapan bilik darjah. Guru membimbing murid-murid menyebut seni kata dengan gaya. guru boleh menguji murid-murid secara bertulis tentang aspek bahasa yang hendak diajar sebelumnya. (v) Guru juga boleh meminta murid untuk mencipta dialog pendek daripadanya isi atau kandungan lagu tadi dan melakonkannya menggunakan perkataan sendiri tetapi terkawal. Sir. Bagi tujuan pengukuhan. 8 . Ken Anuk. Guru juga boleh meminta murid untuk melukiskan gambar dalam lagu di atas sehelai kertas A4 menggunakan lakaran yang tidak berwarna. Tok Kenah. Instrumen Kajian Sebanyak 18 buah lagu nyanyian dalam bentuk CD Rom iaitu judul-judul lagu antaranya ialah lagu Kok Gagek. Umpamanya murid-murid diminta menghasilkan sebuah dialog ringkas atau cerita pendek menggunakan kreativiti sendiri berdasarkan beberapa perkataan yang telah dikenal pasti dalam seni kata lagu berkenaan. Amek Tolong Jar. dan Guruk Abe. Bah Bai-Bai. Bula Babula babo babula be miro siok kentah bi dalag ha ibola siok kenreh bi dalag ha ibola ba bula babo ba bula tok raye Bola Bola teman saya teman dengan bola sebelah hulu riuh rendah sebelah hilir riuh rendah bola teman saya teman dengan bola (ii) Seterusnya murid-murid diperdengarkan CD lagu berkenaan dan mereka menyanyikannya bersama-sama dengan iringan lagu berkenaan. nada dan intonasi yang betul. Bek Yok.(iii)Penutup Guru menyanyikan lagu bersama-sama murid. Amai Gabet. Bula. Ruwang Ruwet. Contoh Aktiviti Nyanyian (i) Murid diperlihatkan seni kata lagu Bula (bahasa Semai/Melayu) yang dipancarkan menerusi LCD di hadapan bilik darjah. Panas Siang.

Bahagian B: Lembaran Kerja 3. Tujuannya untuk membolehkan murid dapat menyatakan pendapat secara bebas isi hati mereka. istilah dan ayat yang dapat dibaca. soal selidik ke atas semua responden dilakukan bagi mendapatkan reaksi mereka berkaitan kaedah pengajaran yang dijalankan. Jawapan yang diberi oleh responden di dalam lembaran kerja tersebut kemudiannya disemak oleh penggkaji untuk menilai pencapaian murid. difahami dan ditulis. Bahagian A: Pemerhatian (menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran) 2. Tujuannya untuk mengenal pasti sikap belajar mereka dan bagaimana mereka memberi respon terhadap pengajaran guru (pengkaji) Sementara itu dalam bahagian B pula. tanpa berasa dikongkong oleh soalan. Bahagian C: Soal selidik Bahagian A digunakan untuk 28 orang responden yang menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran melalui elemen nyanyian. 1. Aspek lisan merangkumi kemahiran mendengar dan bertutur. ANALISIS ASPEK AKTIVITI NYANYIAN LAGU-LAGU TARIAN SEWANG Pengenalan Kajian ini akan melihat dan mengenal pasti aspek lisan. Analisis Data Berdasarkan 3 buah lagu yang diguna pakai dalam pengajaran dan pembelajaran di Sekolah Kebangsaan Lanai. 9 . nada dan intonasi yang betul di samping melakukan gerak kreatif. kosa kata dan penglibatan muridmurid di dalam bilik darjah. responden diberi kertas lembaran kerja (rujuk lampiran) yang meminta mereka membina ayat tunggal. Kebanyakan soalan yang ditanya berbentuk soalan terbuka. pengkaji telah menganalisis aspek aktiviti nyanyian berdasarkan aspek lisan. Akhir sekali dalam bahagian C pula. Bagi aspek kosa kata pula merangkumi perkataan. Pemerhatian dilakukan terhadap tingkah-laku murid-murid di dalam kelas semasa pengajaran dilakukan oleh pengkaji. Manakala aspek penglibatan murid pula merangkumi aktiviti menyanyi dengan sebutan. kosa kata dan penglibatan murid-murid.Dalam kajian ini 3 bahagian digunakan bagi tujuan mengumpul data seperti berikut.

Sesiapa sahaja setiap lelaki yang terpandang wajah puteri tersebut pasti terpikat.Maksud Lagu Bula (Bola) Lagu tersebut menceritakan seorang yang berat tulang tidak suka bekerja dan hanya menghabiskan masanya dengan bermain bola sepak sahaja. Analisis Dapatan Kajian Pencapaian dalam Ujian Pemerhatian Dapatan kajian menunjukkan bahawa murid-murid berminat dan tertarik dengan proses pengajaran yang dikendalikan oleh kerana elemen muzik telah diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran tersebut. bercerita ringkas dan menulis ayat tunggal dengan betul. didapati lebih kurang 45.24% daripada muridmurid tersebut menunjukkan markah yang baik dan 54. Murid-murid begitu aktif dan responsif terhadap aktiviti yang dilaksanakan.76% yang menunjukkan kelemahan dalam aspek menyebut perkataan. Pencapaian dalam Ujian Lembaran Kerja Berdasarkan pada jadual di bawah. Bunga Alam Ye (Puteri Gunung) Lagu ini mengisahkan kecantikan Puteri Gunung. Suaminya asyik berfikir bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut yang akhirnya telah berpakat dengan orang tuanya bagi mengatasi masalah itu. Panas Siang Lagu ini mengisahkan kesempitan hidup sebuah rumah tangga. Si isteri sering berleteran siang dan malam terhadap suaminya. 10 .

71 42.14 35.14 Jumlah 28 28 100 28 100 % 100 Hasil Dapatan Temubual Berdasarkan pada data jadual yang diperolehi. didapati murid-murid berasa sangat tertarik dengan proses pengajaran dan pembelajaran kerana aktiviti yang dijalankan oleh guru cukup menarik.jadual di bawah menunjukkan bahawa murid-murid mudah untuk mengingat dan menghafal perkataan.86 64.86 Lemah 12 18 16 % 42.perkatan yang diajar? Aktiviti nyanyian mengurangkan daya mengantuk di dalam kelas? Patutkah aktiviti nyanyian diteruskan pada kelas yang akan datang? Rasa takut saya semakin berkurangan Adakah kafahaman saya kepada meningkat melalui aktiviti nyanyian? Adakah pergerakan anda bebas menyanyi? 22 25 28 24 subjek 20 ketika 23 11 . Selain itu. Jadual 2 Hasil Temubual Responden Bil Soalan Temubual Jawapan YA 28 % 100 71 79 79 89 100 86 71 82 Jawapan TIDAK 0 8 6 6 3 0 4 8 5 % 0 29 21 21 11 0 14 29 18 1 2 2 3 4 5 6 7 8 Adakah anda suka menyanyi? Adakah kamu berasa gembira selepas 20 mengikuti pelajaran hari ini? Adakah kamu terhibur sepanjang aktiviti ini? 22 Melalui aktiviti nyanyian memudahkan kamu mengingati perkataan. Dalam jadual tersebut juga menunjukkan bahawa murid-murid sangat tertarik untuk belajar subjek tersebut.Jadual 1 Penguasaan Kemahiran Bahasa Murid-murid Bil 1 2 3 Item yang diuji Menyebut perkataan Bercerita ringkas Membina ayat tunggal Baik 16 10 12 % 57.29 57.

kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh mana aspek aktiviti nyayian lagu-lagu tarian sewang dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di dalam bilik darjah. Mereka menyanyi dengan penuh minat dan situasi ini menjadikan pengajaran dan pembelajaran berjaya dan menarik. lagu ini tidak menampakkan apa-apa makna kecuali pada mereka yang terlibat secara langsung dalam tarian tersebut. Lirik lagu yang dicipta bukanlah dengan sewenang-wenangnya boleh dicipta oleh sebarang orang. yang menyatakan bahawa elemen muzik dapat mengatasi masalah pelajar yang tidak berminat dengan subjek dan dapat menarik mereka berminat untuk belajar. Jikalau dilihat dari aspek luarannya. unik dan harus dikekalkan. Murid-murid dapat menyebut dan mengingati perkataan melalui aktiviti nyanyian. Hanya orang-orang tertentu sahaja yang boleh mencipta lagu-lagu yang antara lainnya ialah tok halak. Hal ini ada persamaan dengan kajian BBC British Council Teaching yang menyatakan penguasaan bahasa kanak-kanak perlu menghafal perkataan tersebut beberapa kali melalui aktiviti nyanyian. Justeru. Tetapi setelah pengkaji sendiri melibatkan diri dalam tarian ini baharulah dapat dirasakan bahawa melalui lirik. Diperteguhkan lagi oleh pendapat Raven (1977). pengkaji melihat bahawa lagu-lagu tarian sewang ini sangat istimewa dan unik. Pelajar sentiasa memberi respon kepada muzik dan akan merasa senang hati apabila dapat melakukan ekspresi diri apabila mendengar muzik. Elemen muzik yang diterapkan dalam nyanyian menjajadikan mereka begitu aktif dan telah memberikan penglibatan sepenuhnya. muziknya dan hentakkan kaki ketika menari mempunyai nilai seni yang amat berharga. Ini terbukti dengan pendapat Zulkifli Yaakob (2007) yang menyatakan muzik adalah sebahagian daripada alam kehidupan pelajar yang tidak dapat dipisahkan. Implikasi Responden cukup berminat dengan aktiviti nyanyian. 12 .9 10 11 12 Bolehkah gerak kreatif meningkatkan ingatan 20 kosa kata? Perasaan malu saya semakin berkurangan 23 Saya sayang pada guru saya Saya sayang akan sekolah saya 20 21 71 82 71 75 8 5 8 7 29 18 29 25 KESIMPULAN Pengenalan Melalui kajian ini. Nyanyian diulang beberapa kali mengikut prosedur perancangan yang ditetapkan.

Cadangan-cadangan 5. Padanan Bahasa Melayu-Semai Temiar amat terhad dan tidak lengkap sepenuhnya.1 Tidak terdapat kamus yang lengkap tentang Bahasa Melayu – Semai. Pada kesimpulannya. 13 .Hasil kajian juga mendapati murid-murid yang lambat atau lemah dalam pelajaran berubah menjadi aktif melalui kerjasama dalam aktiviti nyanyian.2 5. Satu Kajian Fonologi-Morfologi Bahasa Orang-orang Melayu Asli Dialek Temuan.4 Satu kajian fonetik bahasa Semai boleh dijalankan sebagai kajian lanjutan.3.3. pengajaran guru sewajarnya menggunakan pendekatan. aktiviti nyanyian dalam didik hibur banyak membantu dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah orang asli. BIBLIOGRAFI Abdullah Hassan (1969). Aktiviti sebegini boleh ditingkatkan lagi dengan memberi pendedahan kepada para guru menguasai komponen didik hibur terutamanya aktiviti nyanyian. Bidang perkamusan iaitu Kamus Lengkap Bahasa Melayu-Semai boleh dijadikan kajian lanjutan. Mereka dapat bekerjasama dan berkeyakinan dalam aktiviti berkumpulan. bekerjasama. Kesan Pengiklanan di televisyen terhadap kanak-kanak Latihan ilmiah. dan mendirikan keyakinan diri. Tarian Sewang boleh diangkat sebagai satu komponen seni tarian dalam kebudayaan nasional. Nyanyi Panjang Orang Sakai di Riau. Universiti Kebangsaan Malaysia.3.3.dirancang dan dilaksanakan secara semula jadi dan tidak terlalu formal. Kepelbagaian kaedah dan teknik guru harus dipertingkatkan dan ini berssesuaian dengan pendapat Abdullah Hassan (1980) menjelaskan bahawa mengajar bahasa kedua kepada pelajar bukan penutur jati memerlukan perhatian yang lebih teliti. Tesis Sarjana. Universiti kebangsaan Malaysia Bazrul Bahaman (1999). Ini ada persamaan dengan pendapat Ward (1976) yang menyatakan bahawa muzik boleh memberikan sumbangan yang baik di mana muzik yang sesuai boleh dijadikan bahan didikan kepada murid lambat melalui semangat berpasukan. Kekangan dan halangan 5. Azizah Muhammad 1981. kaedah dan teknik yang bersesuaian dalam menyampaikan pengajaran. Oleh itu.3 5.

Latihan Ilmiah. Hood Salleh (1986). IPTHO Pendidikan Muzik Prasekolah. Pahang. Mok Soon Sang. Nonmusical effects of the Kodaly Music Curiculum in Primary Grade Children. Kertas Kerja Seminar Islam di Kalangan Masyarakat Malaysia.usm.org/wiki/Morfologi. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Kamus Dewan. Universiti Malaya. Mohamed Ghouse Nasaruddin (1994). 6. Pengajaran Matematik untuk Diploma Perguruan.8(3):167-173.Klara Kokas.wikipedia. Batu Pahat.Latihan Ilmiah.1976.html.Bhd Rozaimah bt Mohamad.Hurwitz. Kertas Projek.Music for Slow Learner: Special Education Forward Trends.Journal of Learning Disabilities. Tradisi Lisan Berbentuk Cerita Suku Kaum Jahut di Kampung Penderas.3(3):78-80. Journal of The Education National Council For Special Education. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.Universiti Kebangsaan Malaysia Sal Farina Kamaluddin (2003). Subandi Kasidan (1999).Bortnick.org/kid-songs-alphabet. Zulkifly bin Yaakob(2002). (23 Mei 2004) Mok Soon Sang. Kaedah Muzik dalam Pengajaran dan Pembeljaran Mataemati bagi kanak-kanak bermasslah pembelajaran. Kuala Lipis. 24 September 1994. . Dakwah Islamiah dan Pembangunan Masyarakat Orang Asli di Semenanjung. Seni Persembahan Tradisi Menjelang Abad ke-21. Temerloh. Universiti Sains Malaysia. (Atas talian) http://www. Pahang. Rizal bin Yaakub (1994). Mohd. Johor. (15 Januari 2005) Teuku Iskandar (1994).htm 14 . Universiti Kebangsaan Malaysia.D. Pembentukan Kata Dalam Seni Kata Lagu-lagu Bahasa Iban. Siri Syarahan Perlantikan Profesor 1994/Bil.Bhd http//www.my/press/SSU/ghouse. Tarian Sewang Masyarakat Asli Semai. (Atas talian) http://id. Universiti Kebangsaan Malaysia.lib.Barrie D.(1975). Pengajaran Matematik untuk Diploma Perguruan.britishcouncil. 1996. Ward. 1996.1997.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful