P. 1
Ukara pakon

Ukara pakon

|Views: 518|Likes:
Published by pendekarjawa
Ukara pakon atau kalimat perintah menurut Dhidhik Setiabudi
Ukara pakon atau kalimat perintah menurut Dhidhik Setiabudi

More info:

Published by: pendekarjawa on Jan 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

UKARA PAKON (KALIMAT PERINTAH ATAU IMPERATIF

)
I. Definisi Ukara Pakon responsi berupa tindakan atau perbuatan. (Endang Nurhayati, 2006 : 131) 2. Ukara pakon atau imperatif adalah kalimat yang modus verbalnya (kata) menyatakan perintah, ajakan atau larangan. (Wedhawati, 2006 : 445) 3. Ukara pakon atau imperatif yaiku ukara kang surasane awujud pakon utawa perintah marang wong liya supaya nindakake sawijining bab utawa sawijining pakaryan kaya kang dikarepake sing kongkon. (Mooryati Sudibyo, 2001 : 181) 4. Ukara pakon suraosipun awujud paken utawi perintah katujukaken dhateng tiyang sanes supados nindhakaken satunggaling bab utawi pakaryan cocok kaliyan menapa ingkang dipunprentahaken. (Sutrisna Wibawa, 2004 : 14) Contoh kalimat perintah (ukara pakon) 1. Sardi, tukua lawuh dhisik! 2. Njupukana cidhuk! 3. Tase jupuken! 4. Kancamu gawakna pelem! 5. Kowe lungaa! 6. Adusa dhisik! 7. Mlebu!

1. Ukara pakon atau kalimat perintah adalah kalimat yang isinya memerlukan

1

II.

Ciri-Ciri dan Jenis-Jenis Ukara Pakon

A. Ciri-Ciri Ukara Pakon 1. Menggunakan partikel -a, -en, -ana, dan -na. Contoh : a. Lungaa seka kene! b. Gawanen tas kuwi! c. Rewangana adhimu! d. Delokna garapan mbakyumu kae! Verba imperatif dinyatakan oleh kata lungaa ‘ambilah’ yang berbentuk L- + -a, dalam kalimat b dinyatakan oleh kata rewangana ‘bantulah’ yang berbentuk L- + -ana, kalimat c dinyatakan oleh kata delokna ‘lihatlah’ yang berbentuk L- + -na. 2. Ada yang bersusun inversi Kalimat yang predikatnya (W) berada didepan subjek (S). Contoh : a. Jupukna buku kuwi! W W W J J J b. Gawenen layang! c. Wacanen buku kuwi!

3. Menggunakan tanda seru (!) bila dipergunakan dalam bahasa tulis. Contoh : a. Ayo mlebu! b. Balia kowe! c. Pilihana kertas kae, Na! d. Kancamu gawakna rambutan! e. Aja pisan-pisan teka rene!

2

4. Jika dilisankan memiliki intonasi: a) Mendatar kemudian berakhir dengan nada naik. Contoh : a. Mangga / | cathetani/pun | panjenengan pirsa/ ni b. Minggir/a c. Nabuha bo/nang b) Menurun diakhir tuturan. Contoh : a. Panjeneng/an | kula aturi ndherekaken Pak Sastra b. Tabuh-tabuh gamelan ku/wi | jupuk/ana 5. Pelaku tindakan tidak selalu terungkap. Contoh : a. Tulung buku iki gawanen mrono! b. Wacanen layang kabar kae! c. Gawanen kabeh yen isih kurang! d. Ndang panganen! Dalam dua kalimat diatas, kita tidak mengetahui siapa yang dikenai pekerjaan tersebut.

B. Jenis-Jenis Ukara Pakon 1. Ukara Pakon Lumrah Yaitu kalimat yang isinya hanya perintah biasa. Contoh : a. Awas sing ngati-ati! b. Wis enggal digarap!

3

c. Ndang panganen! d. Jogan kae sapunen! 2. Ukara Pakon Pangajak Yaitu kalimat yang isinya mengajak pendengar untuk bersama-sama melakukan suatu tindakan. Contoh : a. Kula kinten, langkung sae tindak rumiyin! b. Ayo enggal diresiki bebarengan barang-barang iki! c. Mangga ta dipun srantos sawetawis! d. Cobi kula aturi maos sekedhap! e. Saenipun kula aturi nggatosaken pangandikan menika! 3. Ukara Pakon Pamenging Yaitu kalimat yang memerintahkan orang yang diajak bicara, tidak boleh melakukan perbuatan yang diinginkan pembicara. Contoh : a. Aja mangan ing ngarep lawang! b. Aja rame-rame simbah lagi sare! c. Kowe ora kena dolan yen durung sinau! d. Yen pinuju ngisi bensin, mesine aja diuripake! e. Bocah sekolah ore pareng ngrokok! 4. Ukara Pakon Paminta Yaitu kalimat yang isinya memerintah pendengar untuk melaksanakan tindakan namun secara halus, seolah-olah meminta tetapi sebetulnya memerintah yang tidak kentara. Tetapi jika dipandang dari maksud penyampaian gagasan ada kemungkinan kalimat tersebut masuk kalimat berita dan perintah. Contoh : a. Mbok kowe kuwi mengko dolan menyang omahku!

4

b. Dul, tulung jupukna buku kuwi! c. Dhik, tulung jendelane ditutup bae! d. Adhimu kae mbok diwarahi nulis aksara Jawa! 5. Ukara Pakon Panantang Yaitu kalimat perintah yang isinya menyindir seseorang untuk melaksanakan suatu tindakan. Contoh : a. Antemen yen pancen kowe wani! b. Yen nyata kowe kendel, Aryaka kae kongkonen turu ing kuburan! c. Maraa mrene yen nyata-nyata dhugdheg! d. Cabuten tulisan kuwi yen kepengin dikamplengi uwong! e. Gage balangen yen arep njaluk benjut sirahmu!

III.

Kesimpulan Ukara Pakon utau kalimat perintah adalah kalimat yang menyatakan

perintah, ajakan, atau larangan kepada orang lain untuk melakukan suatu hal yang diinginkan oleh yang memerintah. Ukara Pakon memiliki ciri-ciri (1) menggunakan partikel -a, -en, -ana, dan -na, (2) ada yang bersusun inversi, (3) menggunakan tanda seru, (4) jika dilisankan memiliki intonasi mendatar kemudian berakhir dengan nada naik dan menurun diakhir tuturan, dan (5) pelaku tindakan tidak selalu terungkap. Dan Ukara Pakon memiliki jenis-jenis (1) ukara pakon lumrah, (2) ukara pakon pangajak, (3) ukara pakon pamenging, (4) ukara pakon paminta, dan (5) ukara pakon panantang.

5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->