Salinan murid

Borang Soal Selidik

Faktor Pencapaian Rendah Murid SJKC dalam Bahasa Inggeris di Daerah Klang, Selangor

Saya merupakan penuntut kursus Sarjana Muda Teknologi serta

Pendidikan (Kemahiran Hidup) di Universiti Teknologi Malaysia yang sedang membuat kajian tentang tajuk yang ditunjukkan di atas. • Diharapkan anda menjawab soalan-soalan berikut dengan jujur dan

ikhlas. • Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hasil kajian akan

digunakan untuk laporan kajian ini sahaja.

BAHAGIAN A : Latar Belakang

Bagi setiap item, sila tandakan (√) pada ruangan yang berkenaan.

1.

Nama Sekolah : [ ] SJKC Khe Beng [ ] SJKC Chung Hua [ ] SJKC Pin Hwa (2) [ ] SJKC Sin Bin [ ] SJKC Keng Chee

1

Salinan murid

2.

Jantina : [ ] Lelaki [ ] Perempuan

BAHAGIAN B : Faktor-faktor murid SJKC berprestasi rendah dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

Bagi setiap item, sila bulatkan nombor untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan.

No.

Soalan

1 (a) Mengapakah anda lemah dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris (BI) ? 1 Anda memberi perhatian terhadap pengajaran BI semasa guru 1 mengajar di dalam bilik darjah. 2 Anda melengkapkan semua kerja rumah BI yang diberi oleh 1 guru. 3 Anda berinisiatif membuat latihan tambahan berkaitan BI. 1 (-0.082) 4 Anda berusaha meningkatkan tahap kemahiran BI anda. 1 5 Guru anda mengajar BI dengan cara menterjemahkan BI 1 kepada Bahasa Cina. (-0.022) 6 Guru anda menggalakkan penglibatan anda dalam aktiviti BI 1 secara aktif. 7 Guru anda menekankan kemahiran lisan anda. 1 8 Pengajaran guru anda lebih fokus kepada peperiksaan. 1 9 Guru anda mengajar mengikut turutan kemahiran mendengar 1 dan bertutur kepada kemahiran membaca dan menulis. 10 Guru anda menyusun isi pelajaran dari senang ke sukar. 1 11 Guru anda mengajar mengikut objektif pelajaran. (-0.104) 1 12 Guru anda mengukuhkan kemahiran anda yang baru belajar. 1 (-0.213) 13 Kreativiti guru anda dalam pengajarahan BI menjadikan BI 1 sebagai mata pelajaran yang menarik. 14 Guru anda menggunakan alat visual semasa mengajar BI. 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Sangat setuju 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

Tidak setuju

Setuju

Salinan murid

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Guru anda menggunakan alat audio semasa mengajar BI. (-0.015) Guru anda menggunakan buku teks semasa mengajar BI. Anda mendapati waktu BI di sekolah mencukupi. (-0.193) Anda mendapati ujian BI terlalu banyak. (-0.310) Anda mendapati kerja rumah BI terlalu banyak. (-0.347) Anda mendapati kelas bimbingan BI membebankan. Anda mendapati pihak sekolah lebih menumpukan perhatian kepada kelas-kelas Tahun Enam. Anda mendapati bilangan murid dalam kelas terlalu banyak. Ibu bapa anda mempunyai kebiasaan membaca bahan bacaan BI. Ibu bapa anda membaca teks untuk anda dalam BI. Ibu bapa anda mendorong anda belajar dalam BI. Ibu bapa membeli buku-buku BI untuk anda. Anda pernah belajar BI sebelum memasuki sekolah rendah. Anda pernah belajar cara sebutan BI. Anda mengetahui ciri-ciri tatabahasa BI. Anda berminat belajar BI. Anda mendapati peraturan tatabahasa BI sukar difahami. (-0.217) Anda mendapati BI melibatkan ejaan yang susah. Anda menggunakan kamus sebagai bahan rujukan semasa belajar BI. Anda menggunakan buku teks semasa belajar BI. Anda menggunakan alat visual semasa belajar BI. Anda menggunakan alat audio semasa belajar BI. Anda berkomunikasi dengan guru-guru dalam BI. (-0.048) Anda berkomunikasi dengan rakan sekelas dalam BI. Anda berkomunikasi dengan orang lain dalam BI walaupun anda di luar sekolah. (-0.079) Anda terikut-ikut dengan cara penduduk Malaysia bertutur dalam Malaysian English. Anda suka bersembang dengan rakan-rakan melalui SMS. Anda sukar bersembang dengan rakan-rakan melalui internet. Anda menggunakan perkataan singkatan SMS semasa anda melengkapkan kerja sekolah BI. Anda sering salah faham maksud perkataan BI. Anda sering salah faham tatabahasa BI dengan Bahasa Cina.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3

Salinan murid

BAHAGIAN C : Langkah-langkah meningkatkan prestasi BI murid

Bagi setiap item, sila bulatkan nombor untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan.

No.

Soalan

1 2 3 (a) Apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh anda untuk meningkatkan prestasi anda dalam mata pelajaran BI? 46 Anda memberi perhatian terhadap pengajaran guru BI semasa berada di dalam bilik darjah. 47 Anda melengkapkan semua kerja sekolah yang diberi oleh guru BI 48 Anda membuat latihan-latihan berunsurkan BI.(-0.067) 49 Anda mengadakan rancangan pembelajaran kendiri BI. 50 Anda menghafalkan peraturan-peraturan tatabahasa BI. 51 Anda menguasai fonologi BI. 52 Anda mendedahkan diri kepada pelbagai jenis bahan bercetak berunsurkan BI. 53 Anda merujuk kepada kamus semasa belajar BI.(-0.472) 54 Anda merujuk kepada buku teks semasa belajar BI. (-0.114) 55 Anda menggunakan alat visual semasa belajar BI. 56 Anda menggunakan alat audio semasa belajar BI. (-0.458) 57 Anda menonton video-video BI yang terdapat di laman web EduWebTV. (-0.151) 58 Anda tidak menggunakan bahasa SMS dalam kerja sekolah. 59 Anda berbual dengan rakan-rakan anda dalam BI. 60 Anda berkomunikasi dengan guru anda dalam BI. 61 Anda berkomunikasi dengan ibu bapa anda dalam BI. 62 Anda berkomunikasi dengan orang lain walaupun berada di luar sekolah. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

Sangat setuju

Tidak setuju

Setuju

Salinan murid

~~ Terima Kasih ~

5