DEFINISI PSIKOLINGUISTIK

Pengenalan
 Psikolinguistik adalah penggabungan antara dua kata ‘psikologi’ dan ‘linguistik’.  Psikolinguistik atau psikologi bahasa ialah kajian faktor-faktor psikologi dan neurobilogi yang membolehkan manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa.  Penglibatan-penglibatan singkat dalam bidang ini pada mula-mulanya merupakan usaha-usaha falsafah, diakibatkan sebahagian besarnya oleh kekurangan data-data yang padu tentang bagaimana otak manusia berfungsi

 Adanya beberapa subdisiplin. . neurosains. sains kognitif. teknik-teknik tak invasif untuk mengkaji pengerjaan neurologi otak semakin digunakan. dengan neurolinguistik kini merupakan sebuah bidang baru pada dirinya. umpamanya.Sambungan…  Penyelidikan moden mempergunakan biologi. dan teori maklumat untuk mengkaji bagaimana otak memproses bahasa.

dan sebagainya  Psikolinguistik perkembangan mengkaji keupayaan bayi-bayi dan kanak-kanak untuk mempelajari bahasa. serta proses-proses yang membolehkan pemahaman pernyataan. biasanya melalui kaedahkaedah uji kaji atau sekurang-kurangnya kaedah kuantitatif (dan bukannya pencerapan naturalistik seperti yang dilakukan oleh Jean Piaget dalam penyelidikannya terhadap perkembangan kanak2) . perkataan. teks.Sambungan…  Psikolinguistik meliputi proses-proses kognitif yang membolehkan penjanaan ayat-ayat yang bertatabahasa dan bermakna dari segi perbendaharaan kata dan struktur tatabahasa.

sama ada hipotesis tertentu tentang pemerolehan bahasa dan kecekapan seperti yang disarankan dalam teori linguistik semasa mempunyai asas yang kukuh dari segi persepsi. . kecerdasan. psikolinguistik juga disebut psikologi bahasa dan bidang ini menggabungkan usaha ahli linguistik dengan ahli psikologi yang cuba menerangkan. ingatan. 1997. atau motivasi.Definisi  Kamus Linguistik.

Garnham (1985:1)  Psikolinguistik adalah kajian tentang mekanismemekanisme mental yang menjadikan manusia menggunakan bahasa. .

. produksi dan pemerolehan bahasa.Clark dan Clark (1977:4)  Psikolinguistik berkaitan dengan tiga hal utama iaitu komprehensi.

Meller. Slama Cazahu.Slobin.1964.1974. 1973  Psikolinguistik adalah prosesproses psikologi yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi. dan bagaimana kemampuan bahasa itu diperoleh oleh manusia .

Aitchison (1998:1) Psikolinguistik adalah studi tentang bahasa dan minda .

.Harley (2001:1) Psikolinguistik sebagai suatu studi tentang proses-proses mental dalam pemakaian bahasa.

seperti psikologi. . Adanya banyak subbahagian dalam bidang psikolinguistik yang mendasari komponen-komponen bahasa manusia.Bidang Kajian  Psikolinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang-orang daripada berbagai-bagai bidang. dan linguistik. sains kongnitif.

khususnya hubungan antara perkataanperkataan yang berkait (seperti jalan dan berjalan).  Morfologi ialah kajian struktur-struktur kata. Dalam bidang psikolinguistik. pembentukan kata berimbuhan) .Sambungan…  Fonetik dan fonologi adalah berkenaan dengan kajian pertuturan. dan pembentukan perkataan berdasarkan peraturan-peraturan (umpamanya. penyelidikan menumpukan perhatian pada bagaimana otak memproses dan memahami bunyi-bunyi itu.

semnatik mengolahkan maksud ayat-ayat yang sebenar .Sambungan…  Sintaksis ialah kajian pola-pola yang menetapkan bagaimana perkataan-perkataan digabungkan untuk membentuk ayat  Semantik adalah berkenaan dengan makna perkataan-perkataan dan ayat-ayat. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat.

morfologi. dan semantik daripada pola-pola bercetak. .Sambungan…  Pragmatik adalah berkenaan dengan peranan konteks dalam penafsiran makna  Kajian tentang pengecaman kata dan pembacaan memeriksa proses-proses yang terlibat dalam pemerolehan maklumat ortografi. fonologi.

Bidang ini turut menumpukan kajian terhadap keupayaan linguistik yang dinamakan performance serta kecekapan linguistik yang dinamakan competence yang terlibat dalam penghasilan dan pemahaman ujaran. . preposisi.Huraian  Dari segi pembelajaran bahasa. ayat. psikolinguistik meliputi proses yang membolehkan penjanaan ayat-ayat yang bertatabahasa dan bermakna dari segi perbendaharaan kata dan struktur tatabahasa serta proses yang membolehkan pemahaman perkataan. teks dan sebagainya.

Sambungan…  Pemahaman merujuk kepada proses memahami sesuatu ujaran. Beberapa teknik eksperimental telah dapat membuktikan hal ini. Pemahaman melibatkan keupayaan bagi mengakses leksikal mental untuk disesuaikan dengan ujaran yang didengar dan memperoleh makna yang dapat difahami. Kajian eksperimental psikolinguistik menyelidiki unit. tahap dan proses yang terlibat dalam keupayaan linguistik. .

.Sambungan…  Sebagai contoh. tidak gramatis dan bentuk ujaran yang bermakna. subjek diminta untuk memberikan respons pada ujaran atau tulisan dengan menekan butang jika mereka menerima rangsangan tersebut merupakan perkataan yang betul. dalam uji kaji keputusan leksikal. Ujian tersebut menunjukkan masa yang lama diperlukan untuk memahami ujaran yang kabur.

Sambungan…  Kebanyakan kaedah kajian psikolinguistik mengambil bentuk uji kaji tingkah laku. Dalam kajian seperti ini. . subjek diberikan beberapa bentuk input linguistik dan diminta untuk menyelesaikan tugasan misalnya. menghasilkan semula rangsangan dan membaca perkataan bercetak secara kuat. membuat pertimbangan.

. Terdapat juga kajian yang menghendaki subjek menukarkan bentuk kata nama kepada kata kerja atau ayat aktif yang dipadankan dengan ayat pasif dan sebagainya. Ujian seperti ini mungkin dapat menunjukkan bahawa kita sukar memproses ayat pasif berbanding ayat aktif. Kita juga mungkin mendapati sesetengah orang tidak berupaya untuk memahami ayat pasif disebabkan ayat sedemikian tidak kerap digunakan dalam perbualan.Sambungan…  Masa perlakuan itu dan kadar jawapan yang betul lazimnya digunakan bagi mengukur keupayaan linguistik.

Sambungan…  Sehingga kemunculan teknik-teknik perubatan tidak evasif. Sebagai contoh. pembedahan otak merupakan cara yang turut digunakan oleh penyelidik bahasa untuk memahami bagaimana bahasa bertindak di dalam otak. pemotongan korpus kalosum. . iaitu saraf yang mengaitkan kedua-dua hemisfera otak merupakan rawatan untuk sesetengah jenis epilepsi.

penyelidik dapat mengkaji bagaimana pemahaman dan penghasilan bahasa terjejas disebabkan pembedahan yang drastik. otak tentulah tidak dibedah semata-mata untuk mengkaji bahasa. Namun demikian.Sambungan…  Dengan ini. Teknik tidak evasif yang terkini termasuklah pengimejan otak. Teknik sedemikian mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri dalam mengkaji sesuatu masalah dalam bidang psikolinguistik .

Ia kelihatan juga bahawa semakin banyak bahasa seseorang mengetahui.Kesimpulan  Oleh itu. Banyak penyelidikan dalam psikolinguistik menumpukan perhatian bagaimana keupayaan ini berkembang dan merosot dengan berlalunya masa. tempoh genting mungkin wujud ketika bahasa dapat dipelajari dengan mudah. semakin mudah orang itu dapat mempelajari bahasa-bahasa baharu. .