2

MODUL SAINS TERAS SPM 2012 Bahagian 1 Isi Kandungan : Bil 1 2 3 4 5 6 7 Perkara Format Kertas Peperiksaan Sebenar Strategi Menjawab Kertas 1 Strategi Menjawab Kertas 2 Bahagian A Strategi Menjawab Kertas 2 Bahagian B Strategi Menjawab Kertas 2 Bahagian C Contoh-contoh Kata Tugas Analisis Soalan SPM 2007 – 2011 Muka surat 3–4 5 – 10 11 – 16 17 – 18 19 – 31 32 – 33 34

2

3
FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN SAINS MULAI TAHUN 2005 BIL 01 02 PERKARA Jenis Instrumen Jenis Item KERTAS 1 (1511/1 ) Ujian Objektif Item Objektif Pilih Jawapan aneka pilihan aneka gabungan Setiap item mempunyai 4 pilihan jawapan 50 (Jawab semua) KERTAS 2 (1511/2) Ujian Objektif Item subjektif Item berstruktur Item Respons Terbuka Item Respons Tertutup Bahagian A 4 (jawab semua) 20 markah Bahagian B 5 ( Jawab semua) 30 markah Bahagian C 1 (wajib) 10 markah 2 atau 3 (pilih 1) 10 markah 04 05 Jumlah Markah Cara Memberi Respons 50 Ditanda pada borang OMR 70 Ditulis pada ruangan kertas soalan 2 jam 30 minit Pengetahuan : 20 Pemahaman : 14 Kemahiran Saintifik : 30 Aplikasi : 6 Rujuk contoh soalan LP Analitikal

03

Bilangan Soalan

06 07

Tempoh Ujian Wajaran Konstruk

1 jam 15 minit Pengetahuan : 25 Pemahaman : 15 Aplikasi : 10 Rujuk contoh soalan LP Dikotomus (markah 1 atau 0) Konstruk di taksir pada semua konteks R:S:T=5:3:2

08 09

Contoh Item berdasarkan Konstruk Pemarkahan

10

Cakupan Respons

Konstruk di taksir pada semua kontek R:S:T=5:3:2

11

Aras Kesukaran Rendah Sederhana Tinggi :R :S :T Keseluruhan R:S:T=5:3:2 Kalkulator saintifik

12

Alatan Tambahan

3

4
STRATEGI UNTUK MENJAWAB KERTAS 1 STRATEGI 1. Murid mesti mencari / menyediakan / mengumpul set-set soalan objektif berbentuk topikal dari buku-buku ulangkaji / revisi 2. Laksanakan kaedah “test dan retest” sehingga memperolehi 85% betul dari setiap set topical 3. Latih menjawab setiap soalan objektif dalam masa 1 minit 30 saat 4. Latih menjawab soalan yang sukar menggunakan “ Teknik Singkir “ KAEDAH TEST AND RETEST 1. Dapatkan soalan objektif secara topikal.( fotostat dari soalan-soalan tahun lepas 2003-2011) 2. Buat latihan mengikut topik. 3. Sekiranya markah yang diperolehi kurang daripada 85% (set 50 soalan – mesti betul 43), 4. Ulang latihan pada topik yang sama sehingga mencapai 85% atau lebih. 5. Aktiviti persediaan untuk mengulang latihan termasuklah (baca buku teks, membaca nota, membaca peta minda, berbincang dan mengadap guru) 6. Sekiranya sudah mencapai / mengatasi 85 % bolehlah membuat soalan dari topik yang lain. 7. Kalau anda sudah laksanakan semua 15 topik sehingga bulan Oktober, ini bererti anda masuk ke bilik peperiksaan dengan 85 % keyakinan. TEKNIK SINGKIR Contoh 1 Jika seorang lelaki tidak buta warna berkahwin dengan seorang perempuan pembawa gen buta warna, kemungkinan A terdapat anak perempuan mereka pembawa buta warna. B semua anak perempuan mereka normal. C semua anak lelaki buta warna. D semua anak mereka normal. Contoh 2 Antara berikut yang manakah fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar adrenal? A Mengawal atur kitar haid B Merangsang penghasilan sperma C Menambah kadar denyutan jantung D Mengawal aras glukosa dalam darah Nota : 1. Untuk jawab soalan ini cari jawaban yang paling salah dahulu. 2. Tolak jawapan itu(tinggal tiga pilihan jawapan) 3. Tolak jawapan yang dikira salah satu lagi (tinggal dua pilihan jawapan) 4. Cuba tolak lagi satu jawaban yang dikira salah (tinggal satu jawapan sahaja – itulah jawapannya)

4

5
KEMAHIRAN PROSES SAINS KEMAHIRAN PROSES SAINS PENERANGAN Suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan mengumpul maklumat tentang sesuatu objek atau fenomena dengan menggunakan deria (satu atau lebih) seperti deria penglihatan, sentuhan, pendengaran, rasa atau bau. Pengamatan atau pencerapan dalam sesuatu penyiasatan saintifik mungkin melibatan penggunaan deria sahaja atau penggunaan deria dengan berbantu alat tertentu

MEMERHATI

PETUNJUK Kenal pasti ciri umum sekumpulan item. Mengenal pasti ciri dan kualiti sesuatu konsep. Mengenal ciri yang ganjil atau yang mempunyai kelainan. Memperihalkan perbezaan dan persamaan yang dapat dikesan. Memperihalkan perubahan yang berlaku. Mengenal pasti pola atau tertiban fenomena yang berlaku. Menggunakan alat bagi membantu deria untuk membuat kajian terperinci Mengenal pasti persamaan dan perbezaan. Mengumpul berdasarkan sifat sepunya. Menggunakan kriteria lain untuk mengumpul objek. Menerangkan kaedah pengkelasan yang digunakan. Boleh mengira dan membandingkan bilangan item di dalam kumpulan yang berlainan. Menggunakan nombor untuk merekod fenomena. Membandingkan objek-objek menggunakan nombor. Menggunakan alat dengan betul. Mencatat bacaan dengan tepat. Mencatat unit dengan betul. Memilih dan menggunakan unit yang piawai dengan betul. Membanding masa, jarak, luas dan isi padu dengan unit yang berkaitan. Boleh mengenali pola dalam jadual-jadual nombor. Menentukan kejituan ukuran tertentu. Menggunakan skala dan

MENGELAS

Suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan mengasingkan dan mengkelompokkan objek atau fenomena ke dalam kumpulan berdasarkan kriteria yang ditentukan seperti ciri atau sifat sepunya.

Kemahiran mengukur dan menggunakan nombor adalah suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan membuat pemerhatian secara kuantitatif yang melibatkan penggunaan alat berunit piawai.

MENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBOR

5

6
menerangkan nisbah. Kemahiran membuat inferens adalah suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan membuat kesimpulan awal untuk menerangkan objek atau fenomena yang diperhatikan. Menggunakan maklumat daripada pemerhatian untuk membuat kesimpulan awal yang munasabah. Membuat pelbagai tafsiran yang mungkin daripada satu pemerhatian. Membuat penjelasan yang difikirkan munasabah terhadap sesuatu pemerhatian. Menggunakan inferens sebagai alat menentukan pemerhatian selanjutnya Menggunakan data yang lepas atau ketika itu untuk menjangka apa yang mungkin berlaku. Menggunakan pola sebagai bukti dalam membuat sesuatu jangkaan. Menentukan hasil yang mungkin daripada sesuatu tindakan. Mengesan jangkaan berdasarkan data atau pengalaman yang lepas, Mengekstrapolasi data kepada situasi yang baru. Kenalpasti ciri umum sekumpulan item. Bercakap, mendengar atau menulis untuk menjelaskan idea atau makna sesuatu kepada rakan. Merekod maklumat daripada kajian. Meneliti maklumat yang ingin disampaikan. Memilih cara atau alat komunikasi yang bersesuaian. Merancang dan menyediakan bahan yang diperlukan untuk penyampaian. Menggunakan bahan rujukan. Menentukan sasaran yang akan menerima maklumat.

MEMBUAT INFERENS

MERAMAL

Kemahiran Meramal adalah merupakan suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan menjangka peristiwa yang akan berlaku berdasarkan kepada pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

Kemahiran Berkomunikasi adalah merupakan suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan menerima, memilih dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam berbagai bentuk seperti lisan, tulisan, graf, gambarajah, jadual atau model. BERKOMUNIKASI

6

7
Kemahiran menggunakan perhubungan ruang dan masa adalah merupakan suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan memperihalkan atau menunjukkan lokasi, arah, bentuk dan saiz sesuatu objek dan perubahannya mengikut masa MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA Memperihalkan lokasi dengan masa Memperihalkan perubahan arah dengan masa Memperihalkan perubahan bentuk dengan masa Memperihalkan perubahan saiz dengan masa Menyusun peristiwa kejadian mengikut kronologi Menentukan magnitud perubahan yang berlaku berdasarkan kadar perubahan Menentukan kedudukan objek dan menghuraikan kedudukannya di dalam ruang Menghuraikan rupa bentuk objek apabila dilihat dari kedudukan yang berlainan Menerangkan hubungan di antara masa dan jarak objek yang bergerak Megumpul pelbagai data melalui pemerhatian untuk membuat pernyataan tentang maksudnya Mengesan pola atau corak yang terdapat berdasarkan maklumat yang diperoleh Menyatakan hubungan di antara maklumat Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan Mentakrif istilah, konsep atau pemboleh ubah dalam konteks pengalaman sendiri Membuat pernyataan apa yang diperhatikan dan apa yang dibuat

MENTAFSIR MAKLUMAT

Kemahiran mentafsir maklumat adalah merupakan suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan memeberi penerangan rasional tentang objek, fenomena atau pola berdasarkan maklumat yang terkumpul. Data yang dikumpul adalah dalam berbagai bentuk seperti jadual, graf, gambar rajah, carta dan sebagainya.

MENDEFINISI SECARA OPERASI

Kemahiran mendefinisi secara operasi adalah merupakan suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan menjelaskan sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang perlu dilakukan dan diperhatikan Kemahiran megawal pemboleh ubah adalah merupakan suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan mengenal pasti faktor atau pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan serta menentukan kaedah untuk mengakaji kesan perubahan pada

MENGAWAL PEMBOLEH UBAH

Menentukan pemboleh ubah yang releven dalam penyiasatan Menentukan pemboleh ubah yang dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan Menentukan apakah yang perlu

7

8
pemboleh ubah dimanipulasikan terhadap pemboleh ubah bergerak balas dengan memalarkan pemboleh ubah yang lain Kemahiran membuat hipotesis adalah merupakan suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan mengemukakan pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya Kemahiran mengeksperimen adalah suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan melaksanakan prosedur untuk menguji sesuatu hipotesis. Ia merupakan kemahiran proses sains peringkat tinggi kerana merangkumi kesemua proses sains yang telah dinyatakan sebelum ini. dilakukan keatas pemboleh ubah yang dimanipulasikan

MEMBUAT HIPOTESIS

Mengenal pasti pemboleh ubah Membuat inferens yang munasabah Menentukan hubungan di antara dua pemboleh ubah berdasarkan inferens

MENGEKSPERIMEN

Membuat pemerhatian Mengemukakan soalan serta membuat inferens Membuat hipotesis yang boleh diujikan Mengawal pemboleh ubah atau mendefinisi secara operasi Menentukan peralatan yang diperlukan bagi suatu eksperimen Menjalankan eksperimen dan memerhati serta merekod data Menganalisis dan mentafsir data Membuat kesimpulan Melapor keputusan eksperimen yang telah dijalankan

8

9
STRATEGI UNTUK MENJAWAB SOALAN KEMAHIRAN PROSES SAINS (KPS) A) Mengawal Pembolehubah Cara mencari pembolehubah 1. Daripada ayat, kenalpasti pembolehubah Contoh : Mengkaji kesan kesan satu antibiotik yang mempunyai kepekatan berbeza ke atas pertumbuhan bakteria Langkah : a. Garis pembolehubah dalam ayat b. Pembolehubah yang digaris merujuk kepada pembolehubah manipulasi dan bergerakbalas c. Kenalpasti antara kedua-duanya yang mana perubahannya telah ditetapkan, ini adalah pembolehubah manipulasi. d. Yang satu lagi adalah pembolehubah bergerakbalas. 2. Daripada Jadual : Contoh 1: Masa / minit Suhu / C
0

0 28

2 48

4 68

6 88

8 102

10 102

Langkah : 1. Kedua-dua pembolehubah didapati daripada tajuk jadual iaitu masa dan suhu 2. Masa adalah pembolehubah dimanipulasi sebab masa bertambah atau diubah / baris 1 3. Maka suhu adalah pembolehubah bergerakbalas kerana perubahan suhu dicatatkan / baris 2 Contoh 2 Pasangan logam Aluminium dan plumbum Pumbum dan plumbum Bacaan voltmeter / V 1.5 0.0

Langkah: a. Kedua-dua pemboleh ubah didapati daripada tajuk jadual iaitu Pasangan logam dan Bacaan voltmeter. b. Pasangan logam adalah pemboleh ubah dimanipulasi sebab ada dua logam berbeza / pada lajur. c. Maka Bacaan voltmeter adalah pemboleh ubah bergerak balas sebab bacaan voltmeter diperhatikan / pada baris. 3. Daripada Graf :

Paksi Menegak
Contoh :

Pe mbolehubah bergerakbalas Paksi Mendatar 9 Pembolehubah manipulasi

10 Isipadu gas / cm3 Logam M

Pembolehubah bergerakbalas

Logam L

Langkah :

Pembolehubah manipulasi

Masa / minit

a. Pemboleh dimanipulasi ialah pada paksi mendatar iaitu masa b. Pembolehubah bergerak balas ialah pada paksi menegak iaitu isipadu gas

Langkah : i. Rujuk kepada label paksi graf. ii. Label paksi paksi mendatar/ mengufuk adalah pembolehubah manipulasi. iii. Label paksi menegak adalah pembolehubah bergerakbalas. Pembolehubah dimalar : i. Didapati dalam pernyataan dalam soalan ii. Bukan dari radas iii. Mesti menunjukkan / mempunyai parameter Contoh SPM 2003 Kesilapan 1. Bongkah Sifat : Pembetulan

1. 2. 3. 4.
2. Cakera antibiotik

Jisim bongkah Jisim logam Berat bongkah Ketinggian bongkah

1. Kepekatan antibiotik 2. Cakera yang berkepekatan antibiotik tinggi
dan rendah

B) Membuat Hipotesis 1. Kenalpasti pemboleh ubah (guna cara menegenalpasti pembolehubah) i. dimanipulasi ii. Kenalpasti pemboleh ubah bergerakbalas

10

11
Contoh : Mengkaji kesan satu antibiotik yang mempunyai kepekatan berbeza terhadap pertumbuhan bakteria Pemboleh ubah dimanipulasi Pemboleh ubah bergerakbalas 2. Gunakan kata penghubung yang sesuai : Contoh : i. semakin tinggi kepekatan antibiotic semakin luas kawasan jernih ii. semakin tinggi kepekatan antibiotic semakin kecil kawasan jernih iii. Jika kepekatan antibiotic tinggi maka luas kawasan jernih besar 3. Ayat yang dibina mesti ayat lengkap 4. Boleh diuji dalam eksperimen Contoh hipotesis: i. Antibiotik yang mempunyai kepekatan yang tinggi mempunyai saiz bakteria semakin besar ii. Semakin tinggi kepekatan bakteria, semakin besar bakteria * Jawapan ini salah kerana pernyataan yang bergaris tidak boleh diuji sebab saiz bakteria tidak berubah, yang berubah hanyalah keluasan kawasan jernih) C) Mendefinisi secara operasi 1. Tentukan definisi sesuatu konsep Contoh : Definisi alkali, Larutan yang mengandungi ion hidroksida 2. Ubah definisi kepada perkara yang dapat dilihat / diperhatikan Contoh : Ion hidroksida tidak dapat dilihat tetapi boleh diuji menggunakan kertas litmus. (Menukarkan warna kertas litmus dari warna merah ke warna biru) 3. Tulis semula definisi mengikut konsep yang betul menggunakan perkara yang boleh diperhatikan Contoh : Definisi secara operasi bagi alkali Larutan yang menukarkan warna kertas litmus dari merah ke biru. Contoh : Satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji kesan satu antibiotik yang mempunyai kepekatan yang berbeza ke atas pertumbuhan bakteria 1. Tentukan definisi konsep antibiotik Contoh : Definisi antibiotik, Bahan kimia yang boleh membunuh atau merencatkan pertumbuhan mikroorganisma 2. Ubah definisi kepada perkara yang dapat dilihat / diperhatikan Contoh : Pertumbuhan mikroorganisma tidak dapat dilihat tetapi boleh duji dengan keluasan kawasan jernih. : kepekatan antibiotik : pertumbuhan bakteria

11

12
(Kawasan jernih menunjukkan bahawa tiada mokroorganisma di kawasan itu atau mikroorganisma sudah mati) 3. Tulis semula definisi mengikut konsep yang betul menggunakan perkara yang boleh diperhatikan Contoh : Definisi secara operasi bagi antibiotik Antibiotik ialah bahan yang dapat menghasilkan kawasan jernih D) Membuat Inferens 1. Dapatkan maklumat melalui pemerhatian dan membuat kesimpulan awal yang munasabah terhadap pemerhatian tersebut (boleh menyatakan sebab bagi pemerhatian tersebut) Contoh :

Lekukan oleh bongkah P

Lekukan oleh bongkah Q

i.

ii.

Pemerhatian : Lekukan yang dihasilkan oleh bongkah P adalah lebih dalam daripada lekukan yang dihasilkan oleh bongkah Q Inferens : a. Lekukan P lebih dalam kerana tekanan yang dikenakan oleh bongkah P adalah lebih berbanding bongkah Q

PERSEDIAAN BAHAGIAN A 1. Murid hendaklah boleh mengaplikasi Kemahiran Proses Sains (KPS) untuk menjawab Bahagian A. 2. Terdapat empat soalan yang menguji semua KPS, dari KPS-1 hingga KPS-11. 3. Markah yang diperoleh dalam Bahagian A ini ialah 20. 4. Mungkin sesuatu KPS itu akan ditanya lebih daripada satu kali. 5. Latihan yang banyak adalah sangat perlu. 6. Jawapan untuk bahagian A terdapat di dalam soalan secara tersurat atau tersirat

12

13
Contoh item Bahagian A [KSNA 02]

Isipadu gas Hidrogen / cm3 30

20

10

2

4

6 Rajah 1

8

10

12

14

Logam X bertindak balas dengan asid hidroklorik, membebaskan gas hidrogen. Graf dalam Rajah 1 menunjukkan isipadu hidrogen yang dikumpulkan bagi sela masa 2 minit apabila 20 g logam X bertindak balas dengan 200 ml asid hidroklorik. a. Dalam eksperimen di atas nyatakan pemboleh ubah; (i) (ii) (iii) (b) dimalarkan…………………………………………………………… bergerakbalas……………………………………………………… dimanipulasikan…………………………………………………….

Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini ……………………………………………………………………………………………

(c)

Berapakah jumlah isi padu hidrogen yang terkumpul dalam masa 7 minit pertama. ……………………………………………………………………………………………

(d)

Ramalkan isipadu gas yang terbebas pada minit ke 16 dalam tindak balas ini. ……………………………………………………………………………………………

Peraturan Pemarkahan (a) (i) jisim logam / isipadu asid hidroklorik (ii) Isi padu gas hidrogen (iii) Masa (b) Apabila masa bertambah jumlah isi padu hidrogen bertambah sehingga semua logam bertindak balas. (c) 26 cm 3 (d) 30 cm 3

13

14
PERSEDIAAN BAHAGIAN B 1. 2. 3. 4. 5. 6. Murid perlu mengenal pasti maklumat yang terdapat dalam rangsangan soalan. Rangsangan soalan adalah dalam bentuk pernyataan, gambarajah, carta alir, jadual atau tindak balas kimia. Selalunya terdapat maklumat yang membantu untuk mendapatkan jawapan dalam rangsangan soalan. Jangan menggunakan huruf potong atau ringkas untuk jawapan (yg; krn; spt; krom; b’satu) Ejaan istilah dan melabel mesti betul. Bagi rajah sinar, garis sinar mesti dilukis dengan menggunakan pembaris dan ada anak panah.

Contoh item Bahagian B [PSNA 01 & KSNA 01] Peringkat B Peringkat A

Membran protein

+
Zarah Lateks

B a ha n P

R
Peringkat B

Peraturan Pemarkahan a) Peringkat A

Membran protein

+
Zarah Lateks
b) (c) (d) (e)

Ba han P

Rajah 2

R
Asid etanoik / Asid formik (i) Membran protein pecah // zarah-zarah getah berlanggaran antara satu dengan lain. (ii) Cas-cas positif dari asid / ion hidrogen meneutralkan cas-cas negatif pada membran protein. Molekul / zarah getah menggumpal // getah membeku (Larutan) Ammonia

14

15
Strategi Untuk Menjawab Bahagian C Contoh Soalan C1 1. Kaji pernyataan berikut;

Apabila cahaya putih dipancarkan ke atas penapis warna primer, terdapat cahaya warna tertentu melaluinya.
(a) (b) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. [1 markah] Dengan menggunakan penapis warna merah, penapis warna biru dan penapis warna hijau dan radas-radas lain, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis di (a) berpandukan perkara-perkara berikut; Tujuan eksperimen [1 markah] Mengenalpasti pembolehubah [2 markah] Senarai radas [1 markah] Prosedur [4 markah] Penjadualan data [1 markah]

Peraturan Permarkahan (a) Boleh membuat hipotesis iaitu menghubungkan pembolehubah manipulasi dan pembolehubah bergerak balas. Contoh jawapan: 1. 2. 3. 4. 5. Penapis merah membenarkan cahaya merah sahaja menerusinya. Penapis biru membenarkan cahaya biru sahaja menerusinya Penapis hijau membenarkan cahaya hijau sahaja menerusinya. Penapis warna tertentu membenarkan cahaya warna tertentu sahaja menerusinya. Penapis cahaya primer membenarkan cahaya tertentu sahaja menerusinya. [Mana-mana satu] [1 m]

Boleh menyatakan tujuan eksperimen

(b)

Boleh menyatakan pembolehubah yang terlibat Boleh menyenaraikan semua radas yang diperlukan Boleh menyenaraikan kaedah eksperimen Boleh membina jadual yang mengandungi pembolehubah dimanipulasi dan pembolehubah bergerak balas. Contoh Jawapan: Tujuan: Mengkaji kesan penapis warna primer terhadap cahaya putih // Mengkaji kesan penolakan cahaya berwarna [1m]

Pembolehubah: Pembolehubah dimanipulasi: penapis warna / warna penapis Pembolehubah bergerak balas: warna pada skrin// cahaya berwarna yang melalui penapis

15

16
Pembolehubah dimalarkan 1. (sumber) Cahaya putih 2. skrin (warna) putih / kain putih / kertas putih / dinding putih 3. sumber cahaya 4. jenis / saiz / ketebalan / bahan penapis [Mana-mana dua] Radas: 1. 2. 3. 4. 5. Penapis warna hijau Penapis warna biru Penapis warna merah Lampu suluh / kotak sinar / cahaya putih Skrin putih / kain putih / kertas putih / dinding putih.

[2m]

[1m]

Kaedah: 1. Letakkan penapis warna merah di antara kotak sinar dan skrin (putih) 2. Hidupkan lampu suluh dan halakan cahaya (kearah skrin putih) melalui penapis warna merah 3. Perhatikan/catatkan warna yang kelihatan (di skrin) 4. Ulang langkah 1 - 3 dengan menggunakan penapis warna biru dan hijau [4m] Keputusan: (warna) penapis / penapis primer Merah Biru Hijau Warna pada skrin / pemerhatian

[1m] CONTOH- CONTOH SOALAN LATIH TUBI Bahagian C: Soalan 1

Luas permukaan sentuhan mempengaruhi tekanan yang dikenakan keatas suatu permukaan

(a) Cadangkan satu hipotesis yang sesuai untuk menyiasat pernyataan di atas. (b) Seterusnya dengan menggunakan luas permukaan berlainan pada paku dan ketulan plastisin, huraikan satu rangka eksperimen untuk menguji hipotesis anda berpandukan perkara berikut. (i) (ii) (iii) (iv) (v) Tujuan eksperimen Mengenalpasti pembolehubah Senarai radas Kaedah Penjadualan data

16

17
Jawapan: ( Lengkapkan ayat dengan mengisi tempat kosong ) (a) Hipotesis : Semakin _ _ luas permukaan (b) (i) Tujuan : Mengkaji hubungan antara terhasil. (ii) Pembolehubah: (a) (b) (c) Dimalarkan Dimanipulasi :_ :_ _ dengan _ _ yang _ semakin tekanan terhasil.

Bergerak balas : _

(iii) Senarai radas: __

_

pemberat Paku besi

plastisin
(iv) Kaedah :

(a) Pemberat 500 g diletakkan di atas setiap paku besi yang berlainan ketajaman seperti rajah di atas. (b) Kedalaman lekukan yang terbentuk pada _ (c) Pemerhatian dicatat dalam jadual. _ dibandingkan.

(v)

Penjadualan data:

Paku besi Hujung tajam Hujung tumpul Kepala paku

Kedalaman lekukan (cm)

18
BAHAGIAN C SOALAN 11 DAN 12 CERAIAN (B) – KEMAHIRAN BERFIKIR DAN STRATEGI BERFIKIR (KBSB) Tiga strategi berfikir 1. 2. 3. Mengkonsepsi Menyelesaikan Masalah Membuat Keputusan

1. MENGKONSEPSI Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian, konsep atau model berdasarkan ciri spesifik yang saling berhubungkait. Langkah penggunaan: 1. Kenal pasti maklumat 2. Kenal pasti ciri sepunya 3. Hubungkaitkan ciri untuk membina konsep 4. Kenal pasti contoh dan bukan contoh 5. Bina konsep sebenar Contoh 1 Terdapat dua jenis perubahan jirim iaitu perubahan fizik dan perubahan kimia. (a) Rajah 1.1 menunjukkan pembakaran pita magnesium dalam udara.

Nyatakan empat sebab mengapa tindak balas di atas merupakan suatu perubahan kimia. [4 markah] (b) Rajah 1.2 menunjukkan perubahan fizik yang berlaku ke atas tiga bahan yang berlainan.

19

Kaji maklumat dalam Rajah 1.2 dan bina konsep tentang perubahan fizik. Jawapan anda hendaklah berdasarkan langkah-langkah berikut; Mengenal pasti maklumat Mengenal pasti ciri-ciri sepunya Menghubungkaitkan antara ciri-ciri sepunya dengan perubahan fizik untuk membina konsep awal Menyatakan satu contoh lain perubahan fizik dan satu contoh bukan perubahan fizik Menyatakan konsep sebenar perubahan fizik Skema Jawapan (a) Boleh menyatakan empat sebab mengapa pembakaran pita magnesium merupakan perubahan kimia. Contoh jawapan 1. Bahan baru / magnesium oksida dihasilkan 2. Komposisi / sifat kimia bahan baru dan bahan asal berbeza 3. Perubahan tidak berbalik 4. Melibatkan perubahan tenaga yang (besar) / tenaga haba dibebaskan / memerlukan tenaga haba. [1 markah] [1 markah] [1 markah] [2 markah] [1 markah]

[4markah]

(b)

Boleh mengenalpasti maklumat dari gambar (sekurang-kurang 2). Contoh jawapan 1. (Ketulan) ais (melebur) menjadi air 2. (Hablur) gula melarut dalam air 3. Bongkah besi (diketuk) menjadi nipis Boleh menyenaraikan ciri sepunya

[1markah]

20
Contoh jawapan 1. Tiada bahan baru terhasil 2. Perubahan yang boleh berbalik 3. Komposisi / sifat kimia tidak berubah 4. Melibatkan perubahan keadaan / bentuk / saiz bahan / fizikal 5. Melibatkan perubahan tenaga yang kecil [Mana-mana dua] Boleh menghubungkaitkan perubahan fizik dengan ciri sepunya untuk bina konsep awal Contoh jawapan 1. Tiada bahan baru terhasil dan berlaku perubahan bentuk / keadaan / saiz menunjukkan perubahan fizik [1markah] Boleh menyatakan satu contoh perubahan fizik yang lain dan satu contoh bukan perubahan fizik Contoh jawapan Contoh perubahan fizik yang lain 1. Garam melarut 2. Penghabluran garam 3. Pemanasan iodin / naftalena 4. Peleburan / pemanasan lilin Bukan contoh perubahan fizik 1. Besi berkarat 2. Pembakaran magnesium 3. Pembakaran lilin (Jawapan mesti mempunyai satu contoh perubahan fizik dan satu contoh bukan perubahan fizik). Boleh membina konsep sebenar bagi perubahan fizik Contoh jawapan 1. Perubahan fizik ialah proses yang melibatkan perubahan rupa bentuk tanpa menghasilkan bahan baru. [1markah] Contoh 2 (a) Kuprum ialah bahan atom manakala gula ialah bahan molekul. Nyatakan empat perbezaan antara kuprum dengan gula berdasarkan sifat bahan atom dengan sifat bahan molekul. [ 4 markah ] (b) Seorang pelajar mendapati gula yang disimpan di dalam balang telah terlarut membentuk larutan. Terangkan bagaimana pelajar itu boleh mendapatkan semula hablur gula daripada larutan gula itu. Penerangan anda mestilah mengandungi perkara berikut: Pernyataan masalah Nama Kaedah yang digunakan Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam kaedah itu [ 6 markah ]

[2markah]

[1markah]

21
Jawapan: (a) Bahan Atom Bahan Molekul

(b) Pernyataan masalah: Bagaimanakah untuk mendapatkan semula Kaedah yang digunakan ialah _ Langkah-langkah ; (i) (ii) (iii) Larutan gula Larutan itu dibiarkan _ terbentuk. _ sehingga _ dan dituraskan daripada itu?

Contoh 3 : SPM 2004 (a) Nyatakan empat perbezaan antara tindakan terkawal dengan tindakan luar kawal [ 4 markah] (b) Rajah 10 menunjukkan aktiviti yang dijalankan oleh seorang pelajar.

Menjalankan eksperimen

Menulis

Tindakan Berjalan
Rajah 10

Membaca

Kaji aktiviti-aktiviti itu. Terangkan bagaimana anda membina suatu konsep berdasarkan maklumat dalam rajah 10. Penerangan anda hendaklah berdasarkan kepada perkara berikut:

Kenalpasti dua cirri sepunya

22
Membina konsep awal Memberikan contoh lain dan bukan contoh yang berkaitan dengan konsep Menjelaskan konsep sebenar.

Jawapan : (a) Tindakan Terkawal Tindakan Luar kawal

Contoh 4 : Penyelesaian Masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar atau kesulitan yang tidak dijangkakan. Langkah Penggunaan 1. Mengenal pasti / memahami masalah 2. Menjelaskan masalah 3. Mencari alternatif penyelesaian masalah 4. Menjelaskan operasi penyelesaian masalah 5. Menilai cara penyelesaian masalah Soalan (a) Seorang petani mendapati hasil buah-buahan dari ladangnya telah meningkat. Hasilnya dihantar ke kilang untuk diproses. Nyatakan dua kaedah yang boleh digunakan untuk memproses buah-buahan itu. Jelaskan kaedah itu. [4 markah]

(b)

Ladang buah-buahan itu terletak di cerun bukit. Selepas beberapa tahun hakisan tanah berlaku di ladangnya. Terangkan bagaimana petani itu dapat mengatasi masalah tanah ladangnya. Jawapan anda hendaklah mengandungi perkara berikut; Mengenal pasti masalah Penjelasan masalah Kaedah-kaedah penyelesaian [1 markah] [1 markah] [1 markah]

Pilih kaedah terbaik dan jelaskan pilihan anda

[1 markah]

23

Skema Jawapan (a) Boleh menyatakan dua kaedah memproses buah-buahan dan penjelasannya. Contoh jawapan 1. Pembungkusan vakum menyingkirkan udara daripada bungkusan 2. Penyinaran - mendedahkan makanan kepada sinar gama / sinar radioaktif / sinar X 3. Pengetinan - buah-buahan dipanaskan pada suhu tinggi 4. Pendehidratan / pengeringan - kandungan air disingkirkan / disalai / dijemur / dikeringkan 5. Penjerukan - disimpan makanan dalam larutan gula / garam 6. Pempasteuran - jus / air buah dipanaskan pada suhu tertentu pendinginan - disimpan di bilik sejuk / peti sejuk / suhu tertentu [mana-mana dua dan penjelasannya]

7.

[4markah]

(b) Boleh mengenal pasti masalah Contoh jawapan 1. Hakisan tanah Boleh menjelaskan masalah Contoh jawapan 1. Cerun 2. Tanah mudah mengalami hakisan

[1markah]

[1markah]

Boleh menyenaraikan kaedah-kaedah penyelesaian Contoh Jawapan 1. Menggunakan kaedah tanaman kontur 2. Menggunakan kaedah tanaman secara teres 3. Menanam tanaman penutup bumi 4. Membina parit / longkang 5. Menggunakan penutup plastic 6. Membina benteng [mana-mana tiga] Boleh memberi penjelasan bagi kaedah yang dipilih Contoh jawapan 1. Tanaman teres - mengelakkan tanah dari dihanyutkan

[3markah]

23

24
2. Tanaman penutup bumi - memegang tanah - membekalkan baja / nitrogen Tutup dengan plastic - mengekalkan kelembapan tanah - mengelakkan pertumbuhan rumpai - mengelakkan tanah dari dihanyutkan [mana-mana satu]

3.

[1markah]

3. MEMBUAT KEPUTUSAN Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan criteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Langkah Penggunaan 1. Mengenal pasti matlamat 2. Mengenal pasti alternatif untuk mencapai matlamat 3. Menyusun alternatif mengikut keutamaan 4. Menilai alternatif yang dipilih 5. Memilih alternatif yang terbaik (membuat keputusan)

Contoh Soalan Anda mendapati pokok keledek yang ditanam mempunyai daun berwarna kuning dan pertumbuhannya terbantut. Cadangkan beberapa cara untuk mengatasi keadaan ini dan pilih cara terbaik untuk dilaksanakan. Skema Jawapan (i) Matlamat: Untuk mendapatkan pokok yang tidak bantut dan berdaun hijau. [1 markah] (ii) Alternatif; (a) Gunakan baja nitrogen Baja nitrogen boleh mengatasi masalah daun kuning // Menghasilkan pokok berdaun hijau dan pertumbuhan baik / tidak bantut. Gunakan baja mengandungi fosforus Baja fosforus menghasilkan pokok tidak bantut sahaja (c) Gunakan baja mengandungi kalium. Baja kalium mengatasi masalah daun kuning sahaja [Mana-mana dua] Urutan pilihan; (a) Guna baja nitrogen (b) Guna baja fosforus (c) Guna baja kalium (b)

[2markah]

(iii)

[1markah]

(iv) (v)

Alternatif terbaik: Pilih menggunakan baja nitrogen [1markah] Penerangan: Penggunaan baja nitrogen boleh mengatasi kedua-dua masalah yang dihadapi // mengatasi masalah bantut dan berdaun kuning. [1 markah]

25
Contoh Kata-kata Tugas KATA TUGAS 1 Anggarkan 2 Apakah 3 Bagaimanakah 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bandingkan Berapakah Bezakan Bilakah Bincangkan Buktikan Cadangkan /syorkan Carikan Cerakinkan Deduksikan Fokuskan Gambarkan Gariskan Hitungkan Huraikan RESPONS YANG DIHARAPKAN Memberi nilai kuantitatif berdasarkan pengiraan Memberi maklumat yang khusus/spesifik Memperihalkan/memberi penerangan tentang cara /keadaan/langkah/kejadian Memberi persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih perkar Memberi kuantiti Memberi kelainan/ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara Menyatakan masa atau waktu Memberi pandangan daripada beberapa aspek Menyatakan kebenaran dengan dalil/contoh/fakta Mengemukakan sesuatu seperti idea/pendapat Memberi jawapan tanpa atau dengan hitungan ringkas Menghuraikan sesutu kepada bahagian Membuat kesimpulan berdasarkan sesuatu Menumpukan kepada sesuatu objek Melukis gambar Memberi ciri penting secara umum untuk sesuatu proses atau tindakan Memberi jawapan melaui kaedah pengiraan Memperihalkan /meceritakan sesuatu dengan panjang lebar/terperinci/dengan teratur. Menjelaskan dengan contoh/gambar/rajah Membuat susunan acara/perkara yang diatur mengikut masa yang ditetapkan Memberi penerangan tentang sesuatu supaya mudah difahami Mengasingkan kepada beberapa kumpulan berdasarkan/mengikut ciri-ciri tertentu Memberi pendapat sama ada menyokong/membangkang Menunjukkan sesuatu berdasarkan fakta / rangsangan yang diberi

19 20 21 22 23 24

IIustrasikan Jadualkan Jelaskan Kelaskan Kemukakan Kenalpasti

25 26

Lakarkan Lorekkan

Melukis rajah / gambar rajah / peta secara kasar Melukis dengan garisan / corengan pada kawasan tertentu / rantau / ruangan

26

27

Lukiskan (teknikal)

Membuat rajah seperti carta, gambar, graf / bentuk dengan menggunakan alat dan mengikut ukuran atau skala yang tepat / terperinci Memberi sebab Memberi panggilan / sebutan bagi sesuatu tempat / orang / proses / alat Memberikan fakta tanpa huraian / sokongan Membuat pemeringkatan beberapa perkara mengikut tingkatan / aras tertentu Membuat jangkaan sesuatu yang akan berlaku berdasarkan fakta Mencatatkan dapatan kajian / eksperimen / pemerhatian mengikut format Menyatakan beberapa fakta / pernyataan berbentuk point Mengenal pasti individu dalam konteks tertentu Mengatur mengikut tertib yang ditentukan Menerangkan maksud ayat dengan terperinci Memberi tafsiran istilah yang diberikan Memberi kenyataan berdasarkan proses / alas an Mengesahkan sesuatu dengan memberi bukti Menyatakan fakta dengan sokongan atau menjelaskan sesuatu dengan sebab Memerlukan kuantiti dengan unit yang boleh didapati daripada sesuatu alat pengukuran

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Mengapakah Namakan Nyatakan Peringkatkan Ramalkan Rekodkan Senaraikan Siapakah Susunkan Tafsirkan Takrifkan Tentukan Tentusahkan Terangkan Ukurkan

26

27
ANALISIS KERTAS SAINS SPM ( 2006 - 2011 )

BAB O 1 Penyiasatan Saintifik 2 Kordinasi badan 3 Pewarisan dan Variasi 4 Jirim dan Bahan 5 Tenaga dan Perubahan Kimia 6 Tenaga Nuklear 7 Cahaya, Warna dan Penglihatan 8 Bahan Kimia dalam Industri Bilangan Soalan Tingkatan 4 9 Mikroorganisma dan Kesannya ke atas Benda Hidup 10 Nutrisi dan Pengeluaran Makanan 11 Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar 12 Sebatian Karbon 13 Gerakan 14 Teknologi dan Pengeluaran Makanan 15 Bahan Sintetik dalam Industri 16 Elektronik dan Teknologi Maklumat Number of Form 5 Questions TOTAL O = Soalan objektif P = Soalan amali 5 3 3 4 2 5 2 2 4

2007 A B

C

O 3 3 4 4 2 3

2008 A B C 1 1 1

SOALAN 2009 O A B C 4 4 4 3 4 3 2 2 4 1 1 1 1

O 3 4 5 3 3

2010 A B C 1 1 1 1

O 4 4 3 4 3 3 3 2 4

2011 A B C 1 1

1

1 1 1 1 2 2 1

1 1 1

1 1

1 1 1 3 2

4 2 2 4 1 2

1

2 2 1

2

2

1

3

1

2

2

1

3 4 2 5 5 2 2 3 2 6 5 0

1

5 3 1 1 6 3 5 2 1 1 2 3 2 3 2 9 5 0 2 4 3 5 1 1 1

1

4 4 2 3 5 3 2 3

1

3 3 1 1 4 4 4 4 2 1 2 1 3 2 6 5 0 2 4 2 5 1 1 2

1 1

3 3 3 5 4 3 3 2

1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

2 4

3 5

2 3

2 6 5 0

3 4

2 5

2 3

2 6 5 0

2 4

3 5

2 3

T = Soalan teori E = Soalan esei

27

SAINS TINGKATAN EMPAT BAB 2 KOORDINASI BADAN BAHAGIAN B (TEORI) 1.Rajah 2 menunjukkan kelenjar-kelenjar dalam sistem endokrin manusia.

(a).Namakan kelenjar P dan kelenjar Q dalam rajah 2. (b).Nyatakan satu kesan oleh hormone yang dirembeskan oleh kelenjar P ke atas kelenjar Q ----------------------------------------------------------------------------------------------------------( c).Bagaimana hormone diangkut ke efektor? -----------------------------------------------------------------------------------------------------(d). Kelenjar yang manakah akan menyebabkan paras gula dalam darah meningkat apabila ia merembeskan sedikit hormone? -----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Rajah 5 menunjukkan laluan impuls apabila seseorang terkena objek panas.

. (a).Namakan bahagian berlabel. B :__ C : __ _

(b).Namakan jenis tindakan yang ditunjukkan di atas.

( c) Beri contoh lain bagi jenis tindakan di atas _ (d) Apakah tujuann tindakan di atas. _ _

3. Diagram menunjukkan bahagian-bahagian sistem saraf pusat.

T

R S

(a).Namakan T dan R dalam kotak yang disediakan dalam rajah 1. (b). Berikan satu fungsi T

( c) Berikan satu contoh tindakan yang dikawal oleh T.

(d).Jika bahagian R tercedera semasa kemalangan, apakah kesan kepada individu tersebut ?

(e)Berikan satu kesan penyalahgunaan dadah ke atas otak. _

BAHAGIAN C ( ESEI). 1. Apakah perbezaan antara tindakan terkawal dan tindakan refleks? (b)Rajah 3 menunjukkan dua tindakan yang berbeza.

Berdasarkan maklumat dalam rajah 3, bina konsep bagi setiap tindakan-tindakan berikut . Jawapan anda hendaklah berdasarkan langkah- langkah berikut. Kenalpasti ciri sepunya Hubungkaitkan cirri sepunya kepada tindakan reflex Berikan satu contoh lain tindakan reflex dan bukan contoh tindakan reflex Nyatakan konsep sebenar bagi tindakan reflex.

2.(a)

Terangkan kesan penggunaan dadah tanpa pengawasan doctor

Kelenjar tiroid

Kelenjar endokrin Kelenjar pituitari

Kelenjar pankreas

(b). Badan manusia mempunyai kelenjar yang menghasilkan hormone. Dengan merujuk kepada rajah bina konsep mengenai kelenjar endokrin. Penerangan merujuk yang dibawah: Kenalpasti ciri-ciri sepunya. Bina konsep awal Beri contoh dan bukan berkaitan dengan konsep Terangkan konsep sebenar

3. (a) Berikan empat perbezaan antara tindakan terkawal dan luar kawal. (b). kaji rajah di bawah bagi satu jenis tindakan.

Tindakan

Seorang budak perempuan mengerlipkan mata apabila objek menuju kea rah muka

Seorang budak lelaki mengangkat kakinya apabila terpijak paku

Adik bersin apabila dia masuk ke dalam bilik yang berhabuk

Anda dikehendaki membina satu konsep berdasarkan tindakan yang ditunjukkan dalam rajah di atas.Penerangan anda hendaklah merangkumi aspek berikut Kenal pasti dua cirri sepunya bagi tindakan tersebut Bina satu konsep awal bagi tindakan tersebut Beri satu contoh dan satu bukan contoh yang berkaitan dengan konsep tersebut Nyatakan konsep sebenar bagi tindakan tersebut

BAB 3. VARIASI DAN KETURUNAN BAHAGIAN A. KEMAHIRAN PROSES SAINS 1.Tingkatan 4 Unggul menjalankan eksperimen untuk mengkaji variasi bagi kumpulan darah. Kumpulan darah iaitu A,B, AB dan O Jadual menunjukkan kumpulan darah bagi 25 pelajar dalam kelas

O

A

O

B

O

AB

B

O

B

A

O

A

B

A

O

B

O

B

O

AB

O

AB

O

A

B

(a)Berdasrkan jadual tentukan bilangan pelajar mengikut kumpulan. Lengkapkan jadual Group of blood A B AB O

Number of pupils

(b).Berdasarkan keputusan dalam jadual 7.2 lukis graf bar untuk menunjukkan bilangan pelajar melawan kumpulan darah
Bil pelajar

. ( c) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen (i) pembolehubah dimalarkan __ (ii) pembolehubah manipulasi __ (iii) pembboleh ubah bergerakbalas _ (d).Tuliskan satu hipotesis dari eksperimen ini __

Kumpulan darah

(e )Nyatakan pemerhatian dari eksperimen dalam jadual

(f) Tulis satu kesimpulan terhadap jenis variasi berdasarkan graf bar di (a)

2. Rajah di bawah menunjukkan tinggi bagi 40 orang pelajar dalam satu kelas.

155 157 145 158 158

150 157 162 148 164

154 160 154 157 162

153 146 155 164 152

156 150 160 166 149

147 156 161 158 156

152 151 160 168 146

155 167 159 169 154

(a)

Lengkapkan jadual di bawah dengan menentukan bilangan pelajar mengikut julat yang di nyatakan. Tinggit(cm) 145-149 150-154 155-159 160-164 165-169

Bilangan pelajar

(a). Berdasarkan jadual di atas lukis satu histogram menunjukan bilangan pelajar dengan ketinggiannya dalam kelas tersebut

Bil pelajar

(c)

Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen (i) pembolehubah dimanipulasi

tinggi

_

(ii)

pembolehubah bergerakbalas _

(iii)

pembolehubah dimalarkan _

(d)

Nyatakan satu hipotesis dalam eksperimen ini.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

BAHAGIAN B (TEORI) 1. Rajah menunjukkan pembentukan zigot daripada sperma dan ovum pada masa yang sama.Dua embrio K dan L terbentuk

(a) apakah jenis kembar bagi bayi yang terbentuk daripada pembentukan embrio K dan L ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(b) Aakah proses P? __ ( c) Apakah jantina embrio K dan L -------------------------------------------------------------------------------------------------(d) Jika kedua-dua ovum bersenyawa dengan dua sperma yang membawa kromosom X, apakah jantina bayi-bayi tersebut? -

_

2. Rajah di bawah menunjukkan penentuan seks bagi manusia.

(a)

. Namakan proses J dan proses K

(i) Proses J : ………………………… (ii) Proses K : ………………………..

(b) Apakah jantina bagi zigot R ………………………………………………………………………………………………. ( c) Berapakah bilangan kromosom dalam zigot T ------------------------------------------------------------------------------------------------------------(d). Apalah jenis kembar yang terhasil,jika zigot R terbahagi 2?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Rajah menunjukkan rajah skema bagi pewarisan jenis rambut .

Bapa (Bapa) Rambut kerinting

Ibu (Ibu)

HH

hh

Anak

(a) Apakah jenis variasi tersebut ? -----------------------------------------------------------------------------------------------------(b).(Namakan dua contoh lain jenis variasi yang dinyatakan di (a) ------------------------------------------------------------------------------------------------------( c) (Namakan factor yang mempengaruhi jenis variasi di atas -----------------------------------------------------------------------------------------------------(d) Lengkapkan genotip anak di dalam kotak yang disediakaan (e) Jenis rambu manakah yang dominant? -------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAHAGIAN C (ESEI) 1.Nyatakan empat perbezaan antara koordinasi saraf dan koordinasi hormon

Pankreas

Kelenjar endokrin

Kelenjar tairoid

Kelenjar adrenal

Ovari

Kaji kelenjar endokrin dalam Rajah 12 dan konstruk konsep kelenjar endokrin. Jawapan anda berdasarkan aspek berikut : Kenalpasti dua cirri sepunya Bina satu konsep awal bagi kelenjar endokrin Nyatakan contoh lain kelenjar endokrin dan bukan satu contoh kelenjar endokrin Terangkan konsep sebenar kelenjar endokrin

2.(a). Berikan empat perbezaan antara variasi selanjar dan variasi tak selanjar (b). Rajah menunjukkan ciri-ciri berbeza yang terdapat pada manusia

Kebolehan menggulung lidah Jenis cuping telinga ( Variasi )

Kumpulan darah

Lesung pipit

Kaji ciri-ciri di atas. Terangkan bagaimana anda membina satu konsep berdasarkan maklumat dalam Penerangan anda tentang konsep itu hendaklah berdasarkan kepada perkara berikut: Kenalpasti dua ciri sepunya Bina konsep awal Berikan satu contoh lain dan bukan contoh berkaitan dengan konsep tersebut Nyatakan konsep sebenar

3.(a). Apakah yang dimaksudkan dengan mutasi? Terangkan factor-faktor yang menyebabkan berlakunya mutasi. (b). Seorang lelaki yang mengidap buta warna berkahwin dengan perempuan normal. Dengan bantuan sebuah gambarajah terangkan kebarangkalian kecacatan ini diwarisi kepada anaknya.

BAB 4: JIRIM DAN BAHAN BAHAGIAN A ( KEMAHIRAN PROSES SAINS )

Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik bagi dua jenis bahan.
6V 6V

Bulb (mentol)

Bulb (mentol)

Rod kuprum

Rod kaca

Jadual menunjukkan keputusan eksperimen

Bahan

Keadaan mentol

Rod kuprum

Menyala

Rod kaca

Tidak menyala

(a)

Berdasarkan keputusan dalam Jadual di atas, nyatakan satu inferens bagi eksperimen ini. ....................................................................................................................

(b)

Nyatakan pembolehubah yang dimalarkan dalam ekesperimen ini. …………………………………………………………………………..

(c)

Rod kuprum adalah logam. Nyatakan definisi secara operasi bagi logam. ……………………………………………………………………………

(d)

Apakah yang boleh diperhatikan bila mentol digantikan dengan ammeter semasa menggunakan rod kuprum?

………………………………………………………………………………… (e) Tandakan ( √ ) pada objek yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan kuprum dalam petak yang disediakan di bawah.

NE SPRAY

SILVER

Can

Balloon

Medal

2

Rajah 2.1 dan rajah 2.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan bendasing ke atas takat beku air suling.

DIAGRAM 2.1 RAJAH 2.1

DIAGRAM 2.2 RAJAH 2.2

(a)

i) Berdasarkan rajah 2.1 dan rajah 2.2 , apakah pemerhatian pada bacaan termometer? …………………………………………………………………………… ii) Apakah bacaan termometer pada Rajah 2.2? …………………………. ºC

(b)

Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini. (i) Pembolehubah dimalarkan (ii) Pembolehubah dimanipulasikan :................................................................. :................................................................. :..............................................................

(iii) Pembolehubah bergerakbalas

(c)

Nyatakan satu inferens dalam eksperimen ini. ………………………………………………………………………………

(d) Apakah definisi secara operasi bagi air suling. .................................................................................................................................... 3. Rajah di bawah menunujukkan satu eksperimen untuk mengkaji proses penyulingan air laut. Isipadu air suling dicatatkan setiap 2 minit selepas proses kondensasi yang berlaku di dalam condenser Liebig .

Jadual di bawah menunjukkan keputusan eksperimen di atas.

Masa ( minit)

0

2

4

6

8

10

Isipadu air suling (ml)

5

10

15

20

25

25

a) Nyatakan satu hipotesis dalam eksperimen itu?. ......................................................................................................................................... b) Nyatakan pembolehubah berikut : (i) Pembolehubah dimanipulasi : ..……………………………………………………..

(ii) Pembolehubah bergerakbalas : …………………………………………………….

(iii) Pembolehubah dimalarkan :..................................................................................... c) Dengan menggunakan data dalam Jadual di atas , lukiskan graf masa melawan isipadu air suling.
Isipadu air suling (ml)

25 20 15

10 5

0 2 4 6 8 10 Masa (minit)

(c)

Nyatakan satu pemerhatian dari keputusan di dalam jadual di atas . .....................................................................................................................................

(d)

Berdasarkan graf , nyatakan hubungan antara isipadu air dengan masa pada 6 minit pertama. ....................................................................................................................................

(e)

Ramalkan isipadu air suling yang dikumpulkan pada minit ke 12. ..............................................................................................................................

4

Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik Plumbum (II) bromida.

Jadual dibawah menunjukkan keputusan eksperimen

Keadaan bahan

Bacaan Ammeter (A)

Pepejal plumbum (II) bromida

0.0

Leburan plumbum(II) bromida

2.0

(a)

Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini. (i) (ii) Pembolehubah dimalarkan Pembolehubah dimanipulasikan : ............................................................... : ................................................................ : ................................................................

(iii) Pembolehubah bergerakbalas

(b)

Berikan hipotesis bagi eksperimen ini. ...................................................................................................................................

(c)

Nyatakan inferens bagi eksperimen ………………………………………………………………………………………

(d)

Plumbum (II) bromida adalah bahan ion. Nyatakan definasi operasi bagi bahan ion dalam eksperimen ini. …………………………………………………………………………………………

5.

Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kereaktifan logam terhadap oksigen. Kalium permanganate(VII) digunakan untuk membekalkan oksigen.

glass wool

Jadual menunjukan keputusn eksperimen Jenis logam Aluminium Pemerhatian Terbakar dengan cergas dan terang Terbakar dengan terang Berbara malap

Zink Kuprum

(a)

Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini. (i) (ii) Pembolehubah dimalarkan Pembolehubah dimanipulasikan : ................................................................ : ................................................................ : ................................................................

(iii) Pembolehubah bergerakbalas (b) Berikan hipotesis bagi eksperimen ini.

................................................................................................................................... (c) Nyatakan inferens bagi eksperimen. ….…………………………………………………………………………………. (d) Tuliskan satu permerhatian bagi eksperimen ini. …………………………………………………………….................................. (e) Berdasarkan kepada keputusan eksperimen tandakan( √ ) logam yang paling reaktif bertindakbalas dengan oksigen Aluminium

Zink

kuprum

BAHAGIAN B (TEORI )

1

Jirim boleh wujud dalam tiga keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. (a) Dalam petak yang disediakan lukiskan susunan zarah-zarah bagi jirim dalam keadaan pepejal, cecair dan gas.

pepejal (b)

cecair

gas

Apakah perbezaan dalam daya tarikan diantara zarah-zarah dalam pepejal dan cecair. ………………………………………………………………………………. Semasa proses peleburan, suhu tidak bertambah walaupun berlaku pemanasan yang berterusan. Apakah yang terjadi kepada haba yang dibekalkan? …………………………………………………………………………………

(c) (d) (d)

(i) Namakan proses dimana pepejal berubah terus kepada gas. ………………………………………………………………………… (ii) Berikan satu contoh bahan kimia yang mengalami proses dalam d(i). ………………………………………………………………………

2 Kaji Jadual 1 dibawah. Ia menunjukkan nombor proton, nombor nukleon,bilangan elektron dan bilangan neutron bagi atom K, L, M dan N.

Atom

Nombor proton

Nombor nukleon

Bilangan elektron

Number of NeutroBilangan neutron 6 6

K L M N

5 6 6 8

11 12

5

6 17 8

7

(a) (b)

Lengkapkan Jadual di atas. Jelaskan maksud isotop. …………………………………………………………………………………….

(c)

Berdasarkan jadual, pasangan manakah merupakan isotop? ..……….…………………………………………………………………….

(d)

Apakah maksud nombor proton? ………………………………………………………………………………

3

Rajah menunjukkan model struktur atom.

proton proton electron

Atom M (a) Namakan zarah X.

Atom N

………………………………………………………………………………… (b) Berdasarkan Rajah di atas, nyatakan nombor proton dan nombor nukleon bagi atom M. Nombor proton : …………………………………………………………

Nombor nukleon :…………………………………………………………….

Atom

Nombor proton 6 6 7 8

Nombor Nukleon 12 14 14 16

Bilangan proton 6 6 7 8

P Q R S

(c)

(i)

Berdasarkan Jadual di atas , pasangan manakah merupakan isotop?

…………………………………………………………………………………

(ii)

Berikan satu sebab untuk jawapan anda dalam (c) (i)

………………………………………………………………………………… (d) Berapakah bilangan atom neutron dalam atom Q. ……………………………………………………………………………… 4

Rajah di atas di atas menunjukkan Jadual Berkala yang tidak lengkap. (a) Bagaimanakah unsur-unsur di dalam Jadual Berkala disusun? ………………………………………………………………………………….

(b) Nyatakan perubahan jenis-jenis unsur daripada R ke W dalam Jadual Berkala. ………………………………………………………………………..…………… (c) Q, R, W, X dan Y mewakili unsur-unsur tertentu. Berdasarkan Jadual Berkala di atas (i) Nyatakan jenis unsur X ……………………………………………………………………...………… (ii) Nyatakan unsur yang mempunyai nombor proton yang tertinggi. ……………………………………………………………...…………………

(d) Unsur Q adalah satu isotop dengan nombor nukleon 13 dan nombor proton 6. (i) Nyatakan bilangan elektron dalam isotop unsur Q ………………………………………………………………………………. (ii) Nyatakan bilangan neutron dalam isotop Q

……………………………………………………………………………….. 5 Rajah dibawah menunjukkan perubahan fizikal keadaan jirim.

Pepejal

P Q R T Gas U

S

Cecair

(a)

Nyatakan proses perubahan fizikal yang diwakili oleh P, R dan T dalam rajah. P: ………………………………………………………………………………… R: ………………………………………………………………………………… T: …………………………………………………………………………………

(b)

Proses manakah yang dinamakan di (a) menyerap haba? ...................................................................................................................................

(c)

Nyatakan susunan zarah-zarah dalam gas. ...................................................................................................................................

BAHAGIAN C (ESSEI) 1

Magnesium menghasilkan isipadu hidrogen yang banyak berbanding besi dan plumbum.

Anda diberikan logam magnesium,plumbum dan besi, asid hidroklorik ,buret dan radas lain. (a) Nyatakan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas (b) Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda berdasarkan kepada perkara-perkara beriku ((i) Tujuan eksperimen (ii) Mengenalpasti pembolehubah (iii) Senarai radas dan bahan (iv)Prosedur atau kaedah (v) Penjadualan data 2. (a) Huraikan perbezaan di antara bahan atom dan bahan molekul

(b) Rajah menunjukkan empat contoh bahan molekul.

grafit

Carbon dioksida

Contoh bahan molekul

ammonia

Sulfur

Kaji contoh bahan molekul di atas.Anda dikehendaki membina satu konsep tentang bahan molekul. Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek berikut Kenalpasti dua ciri sepunya bahan molekul Bina konsep awal bahan molekul Beri satu contoh bahan molekul dan satu contoh bukan bahan molekul Kaitkan cirri sepunya untuk membina konsep bahan molekul

5 : TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA BAHAGIAN A : KEMAHIRAN PROSES SAINS 1.Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen yang menunjukan tindakbalas antara kalsium dengan air. Isipadu gas X yang terkumpul direkodkan dalam jadual di bawah.

Masa (min) Isipadu gas X dibebaskan

2 7

4 14

6 19

8 23

10 25

12 25

b) Nyatakan satu hipotesis dalam eksperimen itu?. ......................................................................................................................................... b) Nyatakan pembolehubah berikut : (i) Pembolehubah dimanipulasi : ..…………………………………………………… (ii) Pembolehubah bergerakbalas : ……………………………………………………. (iii) Pembolehubah dimalarkan :.....................................................................................

c)

Dengan menggunakan data dalam Jadual di atas , lukiskan graf isi padu gas hidrogen melawan masa bagi eksperimen di atas

lsipadu gas hidrogen
(cm
31

0

Masa (min)

d) Nyatakan satu inferens bagi eksperimen ini? ....................................................................................................................................... e) Apakah hubungan antara isipadu gas hidrogen dengan masa tindak balas bagi logam X? ....................................................................................................................................... f) Ramalkan isi padu gas hidrogen yang dibebaskan oleh logam X pada minit ke 14.

……………………………………………………………………………………… 2. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen yang dilakukan oleh seorang pelajar untuk mengkaji penyerapan atau pembebasan haba..

Keputusan eksperimen ditunjukkan oleh jadual di bawah.

Bikar A

Bahan Air + natrium hidroksida Air + ammonium klorida

Suhu awal 29oC 29oC

Suhu akhir 34 oC 25 oC

B

a) Nyatakan satu hipotesis dalam eksperimen itu?. .........................................................................................................................................

b) Nyatakan pembolehubah berikut : (i) Pembolehubah dimanipulasi : ..…………………………………………………….. (ii) Pembolehubah bergerakbalas : ……………………………………………………. (iii) Pembolehubah dimalarkan :..................................................................................... (c) Nyatakan jenis tindak balas yang berlaku di dalam kedua-dua bikar. (i) Bikar A : …………………………………… (ii) Bikar B : …………………………………… 3. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik dalam berbagai jenis jus.

Keputusan eksperimen ditunjukkan oleh jadual di bawah Bacaan Galvanometer (G) Jenis jus Air suling Jus tomata Jus lemon 0.0 0.2 0.4

(a)

Nyatakan satu hipotesis dalam eksperimen itu?. .........................................................................................................................................

( b) Tuliskan satu pemerhatian daripada eksperimen di atas. .......................................................................................................................................... c) Nyatakan satu inferens berdasarkan pemerhatian di atas? ....................................................................................................................................... d) Nyatakan pembolehubah berikut : (i) Pembolehubah dimanipulasi : ..…………………………………………………….. (ii) Pembolehubah bergerakbalas : ……………………………………………………. (iii) Pembolehubah dimalarkan :.....................................................................................

e) Apakah definisi secara operasi untuk kekonduksian elektrik?. .........................................................................................................................................

BAHAGIAN B : TEORI 1. Rajah di bawah menunjukkan proses penulenan kuprum secara elektrolisis.

P :.........................................

Q

...........................................

R :.........................................................

a. Pada rajah di atas , namakan P, Q dan R dengan menggunakan maklumat berikut;
Kuprum tulen Kuprum tak tulen

b.

Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku dalam proses elektrolisis ................................................................................................................................

c. Mengapakah logam P menjadi semakin nipis semasa proses elektrolisis? ................................................................................................................................ d. Nyatakan dua kegunaan elektrolisis selain dari penulenan logam. ............................................................................................................................... e. Apakah bahan yang menjadi (i) Anod : ……………………………………………………………………… (ii) Katod : ……………………………………………………………………..

2.

Rajah di bawah menunjukkan keratan rentas satu sel kering

Rod karbon Campuran serbuk karbon dan mangan(IV) oksida Pasta ammonium klorida dan zink klorida

Bekas zink

a. Pada rajah di atas namakan bahagian i) terminal positif :…………………………………………………… ii) terminal negative : ………………………….………………………. b. Namakan elektrolit yang digunakan dalam sel kering ini. ................................................................................................................... c. Beri satu kelebihan penggunaan sel kering ini. .………………………………………………………………....................... 3.
Cahaya Matahari Gas X ……………………......

Pigmen Z

Gas Y

Rajah di atas menunjukkan struktur daun yang disinari cahaya matahari (a) Namakan i) Gas X ii) Gas Y : ................................................................................................... : ......................................................................................................

iii) Pigmen Z :..................................................................................................... (b) Nyatakan fungsi pigmen Z dalam proses di atas?. .......................................................................................................................................... (c) Apakah proses yang berlaku pada struktur daun di atas?. ........................................................................................................................................ (d) Nyatakan kepentingan proses ini kepada manusia. ………………………………………………………………………………………... (e) Tuliskan persamaan bagi proses yang anda nyatakan dalam (c). .......................................................................................................................................

BAHAGIAN C : ESEI 1. Kaji pernyataan berikut;

Logam-logam menunjukkan kereaktifan yang berlainan apabila bertindak balas dengan asid cair

(a) (b)

Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. Dengan menggunakan serbuk magnesium , serbuk aluminium , serbuk zink , asid hidroklorik cair , besen plastik, tabung uji dan radas-radas lain, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis di (a) berpandukan kriteria berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Tujuan eksperimen Mengenal pasti pembolehubah Senarai radas dan bahan Kaedah atau Prosedur Penjadualan data

2.

a. Terdapat dua jenis perubahan jirim iaitu perubahan fizik dan perubahan kimia. Nyata empat perbezaan antara perubahan fizik dengan perubahan kimia.

b. Rajah di bawah menunjukkan tiga eksperimen yang dijalankan oleh seorang pelajar untuk mengkaji perubahan kimia.
Mixture of iron powder with sulphur powder Campuran serbuk ferum Heat Magnesium ribbon Panaskan

Chemical reaction
Evaporation dish

Copper (II) sulphate Zinc plate

Kaji eksperimen dalam Rajah di atas dan bina konsep tentang perubahan kimia. Jawapan anda hendaklah berdasarkan langkah-langkah berikut; Mengenal pasti maklumat Mengenal pasti ciri-ciri sepunya Menghubungkaitkan antara ciri-ciri sepunya dengan perubahan kimia untuk membina konsep awal Menyatakan satu contoh lain perubahan kimia dan satu contoh bukan perubahan kimia Menyatakan konsep sebenar perubahan kimia

BAB 6 : TENAGA NUKLEUR BAHAGIAN B : TEORI 1. Rajah menunjukkkan pereputan radioaktif satu nukleus.

a) Apakah maksud pereputan radioaktif? ………………………………………………………………………………… b ) Namakan zarah Q dan R didalam gambarajah diatas . Zarah Q : ……………………………………………………………………… Zarah R : ……………………………………………………………………… c) Nyatakan dua kegunaan sinar gama didalam bidang perubatan : …….……………………………………………………………………………… d) Nyatakan satu kaedah untuk mengesan kehadiran sinar gama . …………………………………………………………………………………… (d) Nyatakan dua kesan bahaya bagi sinar gamma kepada manusia . 1. ……………………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………………

2. Gambarajah dibawah menunjukkan aliran proses penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear .

Reaktor Y

Haba

Air

dipanaskan

Stim

memutar

Tenga elektrik

Generator Elektrik

Turbin

a) i Apakah unsur radioaktif yang digunakan didalam reaktor Y ? …………………………………………………………………………………………… ii Namakan proses yang menghasilkan tenaga haba didalam reactor Y ? ………………………………………………………………………………………………… b) Lengkapkan gambarajah dibawah untuk menunjukkan perubahan tenaga yang terlibat didalam rajah diatas .

Tenaga Nuklear

Tenaga Elektrik

3.

Rajah menunjukkan sinar radioaktif didalam medan elektrik .

a) Namakan sinar radioaktif P , Q dan R didalam rajah diatas . b) Mengapakah sinar Q tidak terpesong ? ……………………………………………………………………………………………… c) Yang manakah sinar paling perlahan ? ……………………………………………………………………………………………… d) Apakah kaedah yang paling baik untuk mencegah sinar Q daripada terpancar ke alam sekitar ? ………………………………………………………………………………………………… e) Radioisotop didalam jadual dibawah adalah penting kepada manusia .

Carbon - 14

Cobalt-60

Iodine-131

Uranium - 238

(i) Di dalam jadual diatas , tandakan dengan (√ ) radioisotope yang digunakan untuk tujuan perubatan.

(ii) Berdasarkan jadual diatas , yang manakah radioisotope digunakan untuk menentukan umur tulang dizaman purba ? Tuliskan jawapan anda dibawah . ………………………………………………………………………………………… 4. Rajah dibawah menunjukkan penembusan sinar radioaktif melalui bahan yang berbeza.

a. Apakah sinaran X, Y dan Z? X : ............................................................................................................................ Y : ...........................................................................................................................

Z : ............................................................................................................................ b. Apakah cara terbaik bagi menyimpan bahan radioaktif? .................................................................................................................................... (c) (i) Sinar manakah yang paling merbahaya?

.................................................................................................................................... (ii) Terangkan jawapan anda

....................................................................................................................................

BAHAGIAN C: ESEI 1. a) Semasa pereputan bahan radioaktif , sinaran zarah alfa( ),beta( ) dan gamma( ) dibebaskan. Bandingkan sifat-sifat bagi sinar alpa dan beta . b) Rajah di bawah menunjukkan tiga bahan radioaktif.

Cobalt-60

Uranium

Bahan radioaktif

Iodine -131

Sodium-24

(b) Kaji maklumat diatas dan bina konsep bahan radioaktif . Jawapan anda mestilah berdasarkan aspek – aspek berikut : i. Kenalpasti dua sifat –sifat umum bagi bahan radioaktif ii. Bina konsep awal bagi bahan radioaktif iii. Berikan contoh lain bagi bahan radioaktif dan bukan bahan radioaktif . iv Nyatakan konsep sebenar bagi bahan radioaktif .

2. a. Namakan satu radioisotop dan jelaskan kegunaannya dalam bidang berikut: i. ii Pertanian Perindustrian

b. Sebuah syarikat membuang bahan radioaktif di kawasan yang terpencil berhampiran sungai. Pengendalian bahan radioaktif dengan cara ini boleh memudaratkan manusia.

Terangkan bagaimana cara mengendalikan bahan radioaktif dengan selamat. Penyataan masalah Namakan empat cara pengendalian bahan radioaktif yang selamat Pilih cara terbaik dan jelaskan pilihan anda 3. a. Tenaga nuklear ialah salah satu daripada sumber alternatif tenaga yang boleh menggantikan bahan api fosil. Nyatakan dua proses menghasilkan tenaga nuclear. Jelaskan setiap kaedah. b. Rajah menunjukkan kuasa penembusan tiga jenis sinaran radioaktif.

Berdasarkan kuasa penembusan pilih sinaran radioaktif yang paling sesuai yang boleh digunakan di dalam penghasilan helaian kertas. Jelaskan pilihan anda berdasarkan yang berikut : Tujuan pemilihan. Perbandingan di antara kuasa penembusan oleh ketiga-tiga sinaran radioaktif. Pilih sinaran yang paling sesuai digunakan. Jelaskan sebab untuk pilihan anda.

.

BAB 7 : CAHAYA WARNA DAN PENGLIHATAN BAHAGIAN A: KEMAHIRAN PROSES SAINS 1 Rajah di bawah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara ketebalan kanta dengan jarak imejnya.
Imej tajam Kanta K1 objek jauh

Skrin putih

Menggunakan satu objek jauh melalui K1, skrin dilaraskan supaya menghasilkan satu imej. Eksperimen itu diulang dengan menggunakan kanta K2 dan K3 yang mempunyai ketebalan berbeza. Jarak imej setiap kanta dicatatkan. Keputusan yang diperolehi seperti dalam Jadual di bawah. Kanta K1 ....................................... K2 K3 3.5 1.5 Jarak imej

a) Ukur dan catat jarak imej bagi kanta K1 dalam Jadual Tuliskan satu pemerhatian sifat imej. b) Berdasarkan Jadual di atas, kanta manakah paling nipis?. .........................................................................................................................................

c) Nyatakan satu hipotesis dalam eksperimen itu?. ......................................................................................................................................... d) Nyatakan pembolehubah berikut : (i) Pembolehubah dimanipulasi : ..…………………………………………………….. (ii) Pembolehubah bergerakbalas : ……………………………………………………. (iii) Pembolehubah dimalarkan :..................................................................................... e) Nyatakan satu inferens bagi eksperimen ini? ....................................................................................................................................... f) Apakah hubungan antara ketebalan kanta dengan jarak imej?. .......................................................................................................................................

2. Rajah di bawah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji pembentukan satu imej oleh kanta cekung. Objek

2F (a)

F

F

2F

Lengkapkan Rajah 2 untuk menunjukkan pembentukan imej itu oleh kanta cekung.

(b)

Ukur dan tulis jarak imej itu. …………………………… cm

(c)

Nyatakan satu ciri imej yang terbentuk di 2(a) ………………………………………………………………………......

3 Rajah di bawah menunjukkan kedudukan objek O di hadapan kanta M. F ialah titik fokus dan tinggi objek ialah 1 cm.

Objek O

F
2F

2F

F

Kanta M

(a) Pada Rajah di atas lukiskan gambar rajah sinar bagi menunjukkan pembentukan imej (b) Ukur dan nyatakan jarak imej …………………………………………………………………………………cm

(c) Nyatakan satu ciri imej yang dilukis pada Rajah . ……………………………………………………………………………………… (d) Berikan definisi secara operasi bagi kanta cembung? ………………………………………………………………………………………

BAHAGIAN B: TEORI

1 Rajah menunjukkan tiga cahaya berwarna dipancarkan ke atas skrin putih.
Biru Hijau

P X R

Q

Merah

(a)

Namakan warna yang terbentuk di label P, Q dan R. P:............................................................................................................................................ Q:........................................................................................................................................... R:..........................................................................................................................................

(b) Namakan warna X di dalam rajah diatas ................................................................................................................. ..........................

(c) Namakan warna yang akan diperhatikan apabila cahaya warna merah ditambah kepada P? ...............................................................................................................................................

(d) Sekiranya cahaya warna biru dipadamkan, apakah warna yang dapat dilihat di X ? ………………………………………………………………………………………… 2. Rajah menunjukkan satu periskop . Seorang pelajar menggunakan periskop tersebut untuk melihat objek di belakang tembok.
Cermin satah

objek

Tembok

Cermin satah

pemerhati

(a) (b)

Lukiskan rajah sinar yang sampai ke mata pemerhati. Namakan prinsip yang digunakan dalam periskop.

.................................................................................................................................... (c) Namakan satu bahan lain yang boleh menggantikan cermin satah di dalam periskop

................................................................................................................................... (d) Nyatakan ciri-ciri imej yang terbentuk. .......................................................................................................................................

3 Rajah di bawah menunjukkan cahaya merah dan cahaya biru yang dipancarkan ke skrin putih

Skrin putih Cahaya merah

K : ..................................................

Cahaya biru S

L: .................................................

(a)

Lengkapkan warna K dan L dalam kotak pada rajah di atas.

(b)

Berdasarkan jawapan anda di (a), nyatakan satu warna primer dan satu warna sekunder. (i) (ii) Warna primer : ............................................................................................. Warna sekunder : ........................................................................................

(c) Apakah yang diperhatikan pada K jika cahaya hijau, cahaya merah dan cahaya biru dipancarkan bersama? ....................................................................................................................................

(d)

Nyatakan warna pada L jika penapis kuning diletakkan pada S ....................................................................................................................................

BAHAGIAN C : ESEI

1.

Saiz imej yang terbentuk dalam kamera lubang jarum dipengaruhi oleh jarak di antara objek dengan lubang jarum.

(a) (b)

Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan diatas . Dengan menggunakan sebatang lilin , kamera lubang jarum dan alatan lain ,huraikan satu rangka kerja eksperimen untuk menguji hipotesis anda berpandukan kriteria berikut : (i)Tujuan eksperimen (ii) Mengenal pasti pembolehubah (iii)Senarai radas dan bahan (vi) Kaedah Prosedur (v) Penjadualan data

2.

a. Terangkan mengapa satu objek sian kelihatan birundalam cahaya biru, kelihatan hijau dalam cahaya hijau tetapi kelihatan hitam dalam cahaya merah. b. Rajah di bawah menunjukkan warna-warna yang kelihatan pada skrin apabila cahaya putih melalui penapis warna primer.

Kaji maklumat di atas.Terangkan bagaimana anda boleh membina konsep tentang penapis warna primer. Penerangan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut:

Kenal pasti maklumat di atas. Kenal pasti dua ciri sepunya Nyatakan satu penapis warna primer yang lain dan satu contoh penapis bukan warna primer. Hubungkaitkan ciri sepunya untuk membina konsep aloi.

3.

(a)

Nyatakan perbezaan antara imej yang terbentuk antara cermin satah dengan kanta cembung ? [4 Marks]

(b)

Rajah menunjukkan tiga jenis alat yang menggunakan kanta cembung.

Teleskop

Mikroskop

Alatan yang menggunakan kanta cembung

Kanta pembesar

Kaji maklumat di atas.Terangkan bagaimana anda boleh membina konsep tentang alatan optik. Penerangan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut: Kenal pasti dua ciri sepunya Bina konsep awal tentang Alatan optik Nyatakan satu alat lain yang menggunakan kanta cembung dan satu alat yang tidak menggunakan kanta cembung. Berikan alasan bagi setiap pilihan.

BAB 8 : KIMIA DALAM PERINDUSTRIAN . BAHAGIAN A (KEMAHIRAN PROSES SAINS) 1. Rajah di bawah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji cirri-ciri aloi.
Sudu besi
Berkilau

Sudu keluli

Larutan natrium klorida

Selepas 3 hari

berkarat

Tidak berkarat

(a) Nyatakan satu hipotesis berdasarkan eksperimen ini. .......................................................................................................................................... (b) Nyatakan pembolehubah berikut : (i) Pembolehubah dimanipulasi : ..…………………………………………………….. (ii) Pembolehubah bergerakbalas : ……………………………………………………. (iii) Pembolehubah dimalarkan :.....................................................................................

(c) Nyatakan satu inferens bagi eksperimen ini? …. ………………………………………………………………………………………

(d) Keluli adalah aloi. Nyatakan definisi secara operasi bagi aloi?. ………………………………………………………………………………………..... 2. Rajah menunjukkan tiga sampel air dari sumber yang berbeza.

Tin X

Tin Y

Tin Z

Air Paip pH 7

Air sungai berhampiran kilang pH 5

Air laut pH 6

a) Nyatakan satu pemerhatian daripada eksperimen ini?. .......................................................................................................................................... b) Apakah inferens bagi pemerhatian di atas? …. ……………………………………………………………………………………… c) Nyatakan pembolehubah berikut : (i) Pembolehubah dimanipulasi : ..…………………………………………………….. (ii) Pembolehubah bergerakbalas : ……………………………………………………. (iii) Pembolehubah dimalarkan :.....................................................................................

3.

Rajah menunjukkan satu eksperimen yang membandingkan kekerasan besi dan keluli. 1 kg beban dijatuhkan ke atas bebola di atas blok dari ketinggian yang sama. Kedalaman lekukan setiap blok diukur.

1kg

beban

1kg

bebola Blok besi Blok keluli

Jadual di bawah menunjukkan luas kedalaman lekukan blok bila beban dijatuhkan.

Jenis Blok

Luas kedalaman lekukan 10mm 5 mm

Besi Keluli

a) Jadual di atas, tulis satu pemerhatian bila beban 1 kg dijatuhkan ke atas blok. ….……………………………………………………………………………………….. d) Apakah inferens bagi pemerhatian di atas? …. ……………………………………………………………………………………… e) Nyatakan pembolehubah berikut : (i) Pembolehubah dimanipulasi : ..……………………………………………………..

(ii) Pembolehubah bergerakbalas : ……………………………………………………. (iii) Pembolehubah dimalarkan :..................................................................................... f) Besi adalah logam tulen. Nyatakan definisi secara operasi bagi logam tulen?. ……………………………………………………………………………………….....

BAHAGIAN B (TEORI) 1. Rajah di bawah menunjukkan susunan atom-atom di dalam keluli.

Logam X Logam Y

a. Namakan logam X dan logam Y. i) Logam X : ………….…………….. ii) LogamY : ……………………....... b. Apakah peranan logam X dalam keluli tersebut?. ..................................................................................................................................... c. i) Nyatakan satu ciri keluli.

....................................................................................................................................... ii) Berikan satu kegunaan keluli.

..................................................................................................................................... d. Aloi superkonduktor digunakan dalam pengaliran elektrik. Berikan satu ciri aloi Superkonduktor. .....................................................................................................................................

2.

Rajah menunjukkan Proses Haber untuk menghasilkan ammonia secara industri.

R : ……………. Suhu 450oC Mangkin S AMMONIA

NITROGEN

a) b)

Labelkan bahan R dalam rajah di atas. i) Namakan mangkin S. …………………………………………………………………………….. ii) Apakah fungsi mangkin di atas?. …….…………………………………………………………………………

c) Dari manakah sumber nitrogen dalam proses ini didapati. …………………………………………………………………………………… d) Tuliskan persamaan perkataan bagi proses di atas. ...................................................................................................................................... e) Apakah yang akan terjadi kepada kuantiti ammonia jika tekanan di tambah. .......................................................................................................................................... f) Proses Haber membebaskan haba. Nyatakan jenis tindk balas yang terlibat?. ………………………………………………………………………………………

e) Berikan tiga kegunaan ammonia. .......................................……………………………………………………………… 3. Jadual menunjukkan beberapa jenis aloi serta kandungannya

Aloi A B Keluli

Kandungannya Kuprum dan Zink Kuprum dan timah Y dan Z

a) Namakan Aloi A dan B dan nyatakan kegunaan masing-masing. ................................................................................................................................. b) Namakan bahan Y dan Z. ................................................................................................................ c) Nyatakan dua sifat aloi berbanding logam tulennya. ………………………………………………………………………………….

BAHAGIAN C (ESSEI)

1

Kaji pernyataan berikut
Aloi lebih tahan kakisan daripada logam tulen.

Anda diberikan sebatang paku besi, sebatang paku keluli danlarutan natrium klorida (a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan diatas .

(b) Huraikan satu rangka kerja eksperimen untuk menguji hipotesis anda berpandukan kriteria berikut : (i) (ii) (iii) (iv) (v) 2. Tujuan eksperimen Mengenal pasti pembolehubah Senarai radas dan bahan Kaedah Prosedur Penjadualan data

a) i) Nyatakan dua perbezaan antara aloi dan logam tulen ii) Berikan satu perbezaan anatara aloi dan logam tulen.

b)

Anda diberi tiga jenis bahan seperti rajah di bawah.

GANGSA

BESI

KELULI

Pilih bahan yang palingsesuai digunakan di dalam industry pembautan seperti membina jambatan dan landasan kereta api. Terangkan jawapan anda berdasarkan perkara berikut.

Tujuan pemilihan Penjelasan kebaikan setiap bahan yang dinyatakan berdasarkan ciri-cirinya. Senaraikan jenis bahan mengikut urutan keutamaannya Terangkan sebab kepada pemilihan anda.

3.

a) Nyatakan tiga kesan bahan buangan toksik dan berikan satu contoh bahan toksik daripada industri getah.

b)

Rajah di bawah menunjukkan tiga jenis bahan.
Duralumin

Gangsa

BAHAN

Keluli

Kaji maklumat di atas.Terangkan bagaimana anda boleh membina konsep berdasarkan maklumat yang diberi dalam rajah di atas. Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut:

Kenal pasti dua ciri sepunya Berikan satu contoh lain bagi aloi Beri satu contoh bukan aloi dan sebabnya. Hubungkaitkan ciri sepunya untuk membina konsep aloi.

SAINS TINGKATAN LIMA. BAB 1 : MIKROORGANISMA DAN KESANNYA TERHADAP BENDA-BENDA HIDUP BAHAGIAN A ( KEMAHIRAN PROSES SAINS ) 1 Dalam suatu eksperimen, baicteria Basillus subtilis dikulturkan dalam piring petri yang mengandungi agar nutrien selama lima hari pada suhu 37°C. Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam Jadual.

Hari 1 2 3 4 5

Bilangan koloni bakteria 8 15 19 21 22

(a)

Dengan menggunakan data dalam Jadual 3, lukis graf bilangan koloni bakteria melawan masa.

bilangan koloni bakteria

25

20

15

10

1

2

3

4

5
Masa

1

(b)

Apakah hubungan antara bilangan koloni bakteria dengan masa? ………………………………………………………………………………… [ 1 markah]

(c)

Ramalkan bilangan koloni bakteria yang terhasil pada hari ke-6. …………………………………………………………………………………… [1 markah]

2

Rajah menunjukkan keputusan eksperimen untuk mengkaji kesan satu antibiotik yang mempunyai kepekatan berbeza ke atas pertumbuhan bakteria.

cakera antibiotik berkepekatan rendah

bakteria bakteria

kawasan jernih

cakera antibiotik berkepekatan tinggi

a

Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. …………………………………………………………………………………………….. [1 markah]

b

Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini. i Pembolehubah dimanipulasikan : ………………………………………………………………………………………...... [1 markah] Ii Pembolehubah bergerakbalas : ……..……………………………………………………………………………………
2

[1 markah] c Tuliskan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. ………………………………………………………………………………………… [1 markah] d Apakah yang dimaksudkan dengan antibiotik berdasarkan eksperimen ini (definisi secara operasi) ? ……………………………………………………………………………………………. [1 markah]

3

Jadual merupakan hasil yang diperolehi daripada eksperimen untuk mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan dan pembiakan bakteria. Tabung uji A B C Suhu (ºC) 5º C 37º C 50º C Pemerhatian Bubur nutrien tidak keruh Bubur nutrien menjadi keruh Bubur nutrien keruh sedikit

(a) Berdasarkan eksperimen tersebut nyatakan (i) pembolehubah dimanipulasi ……………………………………………. (ii) pembolehubah bergerakbalas ………………………………………….. [ 2 markah] (b) Nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini? ……………………………………………………………………………………… [1 markah] (c) Ramalkan keadaan bubur nutrien jika tabung uji disimpan pada suhu 70º C. ……………………………………………………………………………………… [1 markah] (d) Nyatakan satu cara lain untuk menghalang pertumbuhan bakteria. ……………………………………………………………………………………… [1 markah]
3

BAHAGIAN B (TEORI) 1 Rajah 1 menunjukkan jumlah antibodi dalam darah seorang lelaki normal setelah dua kali suntikan vaksin dilakukan.

Jumlah antibodi dalam darah

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15
Hari

Suntikan vaksin pertama

Suntikan vaksin kedua

(a)

Apakah yang terdapat dalam larutan vaksin? ........................................................................................................................... [1 markah] Nyatakan jenis keimunan yang diperolehi oleh lelaki tersebut. ........................................................................................................................... [1 markah] Mengapakah perlu suntikan vaksin kedua dilakukan? ........................................................................................................................... [1 markah] Pada hari keberapakah lelaki tersebut mencapai aras keimunan? ...................................................................................................................... [1 markah]

(b)

(c)

(d)

(e)

Namakan sel dalam badan yang menghasilkan antibodi. ........................................................................................................................... [1 markah] Berikan satu fungsi antibodi dalam badan ....................................................................................................................... [1 markah]
4

(f)

2

Jadual menunjukkan beberapa penyakit yang disebabkan oleh patogen dan cara penyebarannya.

penyakit

patogen

Cara penyebaran

influenza AIDS Kurap Malaria Tuberculosis

.................... Virus ................. Protozoa Bakteria

Titisan air Berkongsi jarum suntikan Sentuhan Melalui vector Melalui vector

(a)

Lengkapkan jadual [ 2 markah]

(b)

(i) Namakan vektor yang menyebarkan malaria ................................................................................................................ [ 1 markah] (ii) Bagaimanakah vector dalam b (i) menyebarkan penyakit? ….…….................................................................................................. [ 1 markah]

(c)

(i) Penyakit manakah dalam jadual diatas boleh dicegah dengan vaksin? ......................................................................................................... [ 1 markah] (ii) Nyatakan fungsi vaksin dalam pencegahan penyakit. ........................................................................................................... [ 1 markah]

5

(d)

Nyatakan cara bagaimana penyakit AIDS disebarkan ..................................................................................................................... [ 1 markah]

3

Rajah menunjukkan mikroorganisma yang berbeza

P

Q

R

S

T

(a)

Kelaskan mikroorganisma P :…………………………. Q:…………………………. R …………………………. S…………………………. T………………………….. [5 markah]

(b)

Mikroorganisma manakah yang boleh membuat makanan sendiri? ……………………………………………………………………………. [1 markah ]

(c)

Namakan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma Q?

.……………………………………………………………………………. [1 markah ] (d) Manakah mikroorganisma yang menjadi tidak aktif diluar sel perumah? ……………………………………………………………………………. [1 markah ] (e) i) Nyatakan satu kegunaan mikroorganisma T dalam industri ……………………………………………………………………………. [1 markah ]
6

ii) Nyatakan bagaimana mikroorganisma T membiak ……………………………………………………………………………. [1 markah ]

7

BAHAGIAN C (ESSEI) 1 Kaji pernyataan berikut.

Nilai pH mempengaruhi pertumbuhan bakteria

(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. [1 markah] (b) Dengan menggunakan tiga piring petri yang mengandungi agar nutrient, asid hidroklorik, larutan natrium hidroksida, air suling, pita selofan dan radasradas lain, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di 1 (a) berdasarkan kriteria berikut : (i) (ii) (iii) (iv) (v) Tujuan eksperimen Mengenalpasti pembolehubah Senarai radas dan bahan Prosedur atau kaedah Penjadualan data [1 markah] [2 markah] [1 markah] [4 markah] [1 markah]

2

Kaji pernyataan berikut.

Suhu mempengaruhi pertumbuhan bakteria

(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. (b) [1 markah] Dengan menggunakan tiga piring petri yang mengandungi agar nutrient, , pita selofan , bakteria dan radas-radas lain, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di 2(a) berdasarkan kriteria berikut : Tujuan eksperimen Mengenalpasti pembolehubah Senarai radas dan bahan Prosedur atau kaedah Penjadualan data [1 markah] [2 markah] [1 markah] [4 markah] [1 markah]

(i) (ii) (iii) (iv) (v)

8

3

Kaji pernyataan berikut.

Cahaya mempengaruhi pertumbuhan bacteria

(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. (b) [1 markah] Dengan menggunakan tiga piring petri yang mengandungi agar nutrient, , pita selofan , bakteria dan radas-radas lain, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di 2(a) berdasarkan kriteria berikut : Tujuan eksperimen Mengenalpasti pembolehubah Senarai radas dan bahan Prosedur atau kaedah Penjadualan data [1 markah] [2 markah] [1 markah] [4 markah] [1 markah]

(i) (ii) (iii) (iv) (v)

4

(a) Nyatakan dua perbezaan antara keimunan aktif buatan dengan keimunan pasif buatan.Beri satu contoh penyakit yang boleh dicegah oleh setiap jenis pengimunan. [4 markah] (b) Sekumpulan pegawai dari Jabatan Kesihatan diarahkan untuk mengawal demam denggi di satu kawasan perumahan Huraikan bagaimana mereka dapat mengatasi masalah ini. Jawapan anda hendaklah mengandungi perkara berikut : Mengenal pasti masalah Penjelasan masalah Cadangkan empat kaedah untuk menyelesaikan masalah ini [6 markah]

9

BAB 2 : NUTRISI BAHAGIAN A ( KEMAHIRAN PROSES SAINS ) 3. Tumbuhan memerlukan makronutrien dan mikronutrien untuk hidup subur. Rajah menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kesan kekurangan nitrogen dan fosforus pada pertumbuhan tumbuhan selama 12 hari.

(a)

Nyatakan pembolehubah yang dimalarkan dalam eksperimen ini.

………………………………………………………………………………………… [1 markah] (b) Jadual 2 dibawah menunjukkan tinggi anak benih jagung setiap dua hari.

Masa/hari 4 6 8 10 12 Set A 2 5 12 18

Tinggi anak benih jagung/cm Set B 2 2 3 3 4

Set C 2 2 3 3 4

Berdasarkan Jadual 2,tuliskan satu pemerhatian untuk Set A dan Set B. Set A : ………………………………………………….……………………… Set B……………….…………………………………………………………… [2 markah]
10

(c) Ramalkan ketinggian anak benih Set A pada hari ke- 10. ............................................................................ cm [1 markah] (d) Tandakan ( / ) contoh lain bagi makronutrien. Boron Boron Calcium Kalsium Magnesium Magnesium Zinc Zink

[1 markah]

11

1

BAHAGIAN B (TEORI) (a) Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. i) ii) ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… [2 markah]

R

S

(a)

i) Berdasarkan rajah diatas individu manakah memerlukan sedikit kalori dalam dietnya ………………..…………………………………………………………………… [1 markah] ii) Berikan sebab kepada jawapan di b) i) …………………………………………………………………………………… [1markah]

(c)

Mengapa kanak-kanak memerlukan lebih kalori

……………………………………………………………………………………… [1 markah]

12

2

Rajah menunjukkan seorang budak lelaki dan perempuan

(a)

Namakan masalah psikologi yang dihadapi oleh perempuan itu kerana dietnya ………………………………………………………………………………… [1 markah]

(b)

Nyatakan dua masalah kesihatan yang mungkin di hadapi oleh budak lelaki itu.

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… [2 markah] (c) Apakah yang perlu dilakukan oleh budak lelaki dan perempuan itu untuk mengatasi masalah kesihatan mereka. i budak lelaki ………………………………………………………………………………….. ii) perempuan ………………………………………………………………………………….. [2 markah]

13

3

Jadual menunjukkan jumlah tenaga yang diambil oleh Amin dalam sehari. Meal Menu roti majerin kopi nasi ayam goreng air nasi ikan sayur minuman ringan Table 8 (a) Hitungkan jumlah tenaga yang diambil oleh Amin Energy (kJ) 1550

sarapan

Makan tengahhari Makan malam

3750

4500

………………………………………………………………………………………………. [1markah] (b) Nyatakan kelas.makanan yang tiada dalam menu makanan dibawah i) menu makan tengah hari ………………………………………………………………………………………..… (1markah) ii) menu sarapan pagi ……………………………………………………………………………..…………… (1markah)

(c) i)

Kirakan jumlah tenaga berlebihan yang telah diambil oleh Amin jika purata tenaga yang diperlukan oleh seorang remaja lelaki ialah 9000kJ

……………………………………………………………………………………… (1markah) ii) Apakah yang akan berlaku jika Amin berterusan mengamalkan diet yang sama untuk tempoh yang panjang ……………………………………………………………………………………… [1markah]

14

(d) Apakah yang patut dilakukan oleh Amin untuk mengatasi masalah ini? …………………………………………………………………………………………… [1markah] 4 Rajah menunjukkan sebahagian daripada Kitar Nitrogen. Nitrogen di udara Bakteria pendenitritan
Nitrat dalam tanah Nitrit

Bakteria L Protein tumbuhan

Protein haiwan Bakteria M Sebatian ammonium

(a)

Namakan bakteria L dan M. L:………………………………………………….............................................. M: ……………………………………………….. …………………………….. [2 markah]

(b) Nyatakan keadaan nitrat yang boleh diserap oleh tumbuhan. ..................................................................................................................... [1 markah] (c) Berikan satu kepentingan kitar nitrogen. ................................................................................................................. [1 markah] (d) Namakan satu tumbuhan yang akarnya terdapat bakteria L. .................................................................................................................... [1 markah] (e) Berdasarkan Rajah bagaimanakah protein tumbuhan ditukarkan kepada protein haiwan. …………………………………………………………………………….. [1 markah]
15

(f)

Namakan satu kitar semulajadi selain daripada kitar di atas.

.................................................................................................................... [1 markah]

5

Rajah menunjukkan keperluan tenaga bagi tiga orang dewasa mengikut jenis pekerjaan.

(a)

Pekerja yang manakah memerlukan tenaga paling banyak. ..………………………………………………………………………………… [1 markah]

(b)

Cadangkan dua kelas makanan yang perlu diambil untuk memenuhi keperluan tenaga pekerja itu. i………………………………………………………………………………… ii. ………………………………………………………………………………… [2 markah]

(c)

Rajah dibawah menunjukkan keadaan salur darah Rosman dan Arshad.

N

16

Apakah bahan N yang terkumpul pada bahagian dalam dinding arteri Rosman? ……………………………………………………………………………………… [1 markah] (d) Rajah dibawah menunjukkan beberapa jenis makanan.

(i)

Bulatkan makanan yang boleh menyebabkan salur darah Rosman berkeadaan seperti itu pada Rajah diatas [1 markah]

(i)

Namakan penyakit yang mungkin dihidapi oleh Rosman. ………………………………………………………………………………… [1 markah]

17

BAHAGIAN C (ESSEI) 1 Kaji maklumat di bawah

Seorang petani mendapati bahawa tanaman jagungnya mengalami pertumbuhan terbantut

(a)

Berdasarkan pernyataan di atas tuliskan satu hipotesis. [1 markah]

(b)

Terangkan satu eksperimen yang anda boleh jalankan dalam makmal untuk menguji hipotesis ini. Anda di beri TIGA jenis larutan. i ii. iii. (i) (ii) (iii) (iv) (v) Larutan lengkap Larutan kultur tanpa nitrogen Larutan kultur tanpa fosforus. Tujuan eksperimen Mengenalpasti pembolehubah Senarai radas dan bahan Prosedur atau kaedah Penjadualan data [1 markah] [2 markah] [1 markah] [4 markah] [1 markah]

2

(a) i Apakah yang di maksudkan dengan gizi seimbang [2 markah] ii Mengapakah kita harus mengamalkan tabiat permakanan yang sihat? Berikan dua sebab? [2markah] (b) Isma seorang budak lelaki berumur 12 tahun .Dia diberi tiga menu sarapan yang berbeza seperti berikut:

Air kopi

dan Menu 1

Nasi lemak

18

Susu dan Roti jagung Menu 2

Roti Bergula

dan Menu 3

Jus buah-buahan

Pilih menu yang paling sesuai untuk Isma. Terangkan pilihan anda berdasarkan aspek-aspek berikut Tujuan pemilihan [1 markah] Penjelasan tentang kebaikan setiap menu berdasarkan kelas makanan dan fungsinya [3 markah] Senarai jenis menu mengikut keutamaannya [1 markah] Sebab bagi pilihan anda [1 markah]

19

BAB 3 : PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR BAHAGIAN A ( KEMAHIRAN PROSES SAINS ) 1 Satu eksperimen dijalankan untuk menentukan tahap pencemaran udara di tiga kawasan. Tiga slaid kaca masing-masing diletakkan di kawasan K, L dan M dari jam 11.00 pagi hingga 3.00 petang Rajah menunjukkan hasil ekspenimen itu.
Cellophane tape Dust particles Area K Cellophane tape Dust particles Glass slide Area L Area M Glass slide

(a)

Nyatakan hipotesis bagi ekspenimen ini. ………………………………………………………………………………… [1 markah]

(b)

Nyatakan pembolehubah bergerak balas dalam eksperimen ini. ……………………………………………………………………………… [1 markah]

(c)

Manakah kawasan paling tercemar antara jam 11.00 pagi hingga 3.00 petang? ………………………………………………………………………………… [1 markah]

(d) (i) Apakah yang dapat diperhatikan apabila slaid kaca di kawasan dibiarkan sehingga jam 5.00 petang? ………………………………………………………………………………….. [1 markah]

20

(ii) Menggunakan jawapan anda di (d)(i), lengkapkan slaid kaca pada Rajah dibawah

Area L

[1 markah]

21

BAHAGIAN B ( TEORI) 1

(a) (i) Namakan bahan yang boleh menipiskan lapisan ozon. …………………………………………………………………………… [1 markah] (ii) Namakan satu alat yang menggunakan bahan yang anda sebutkan di (a) (i)? ………………………………………………………………………….. . [1 markah] (b) (i) Namakan sinar Y yang boleh di serap oleh lapisan ozon. ……………………………………………………………………………. [1 markah] (ii) Nyatakan dua kesan sinar Y pada manusia. (i) (ii) (c) …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… [2 markah]

Nyatakan satu langkah yang boleh diambil untuk mencegah penipisan lapisan ozon . ………………………………………………………………………….. [1 markah ]

22

2

Rajah menunjukan satu piramid nombor yang melibatkan pengeluar dan pengguna.

2 helang 50 burung pipit

50, 000 serangga

rumput

(a) Berdasarkan Rajah di atas namakan : (i) pengeluar ....................................………………………………………………………….. (ii) pengguna sekunder ....................................………………………………………………………….. [2 markah] (b) Lukiskan satu rantai makanan dari maklumat di atas. [1 markah] (c) Jika burung pipit mati keracunan, apakah yang akan berlaku kepada : (i) serangga ....................................………………………………………………………….. (ii) rumput ........................................………………………………………………………. (iii) helang ....................................………………………………………………………….. [3 markah]
23

3

Rajah menunjukkan kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar.

GasGas X X X:

Gas Y Acid rain Gas Y : Factory Jungle Aquatic Organism

(a)

Namakan gas X dan Y. Gas X : ………………………………………………………………………... Gas Y : ………………………………………………………………………... [2 markah ]

(b)

(i)

Apakah kesan gas X dan gas Y terhadap pH air hujan? …………………………………………………………………………………..

(ii) Apakah kesan gas X dan gas Y terhadap kesihatan manusia? ………………………………………………………………………………….. [2 markah] (c) Nyatakan satu kesan bahan pencemar tersebut kepada (i) hutan : ………………………………………………………

(ii)

hidupan akuatik : ……………………………………………………… [2 markah]

24

BAHAGIAN C (ESSEI) 1 (a) Nyatakan empat cara untuk menguruskan sumber alam semulajadi untuk mengekalkan keseimbangan alam semula jadi. [4 markah] Seorang petani tidak dapat mengawal populasi serangga perosak X dengan racun serangga yang digunakan.Dia bercadang menambahkan kepekatan racun serangga dan kekerapan penyemburan untuk mengatasi masalah .Terangkan tindakan petani itu merupakan satu pendekatan yang baik atau tidak terhadap alam semulajadi. Jawapan anda hendaklah mengandungi aspeks-aspeks berikut: mengenalpasti masalah penjelasan masalah cadangkan satu alternatif yang perlu dilakukan oleh petani itu untuk mengatasi masalah tersebut tanpa menjejaskan keseimbangan alam semulajadi dan berikan sebabnya. [6 markah]

(c)

2

(a) (b)

Berikan empat kesan bencana alam. [4markah] Rajah menunjukkan empat contoh bencana alam.

gempa bumi Bencana Alam ribut taufan

kemarau

letupan gunung berapi

Kaji rajah di atas.Terangkan bagaimana anda boleh membina konsep berkaitan dengan bencana alam.Penerangan anda mestilah berdasarkan maklumat berikut: Kenal pasti dua ciri sepunya bencana alam Membina konsep awal tentang bencana alam Memberikan contoh lain dan bukan contoh yang berkaitan dengan bencana alam. Jelaskan konsep sebenar [6 markah]

25

3

(a) Huraikan bagaimana penggunaan kloroflurokarbon (CFC) boleh memusnahkan lapisan ozon.Terangkan dua kesan kemusnahan lapisan ozon terhadap manusia dan hidupan lain. [4 markah] (b) Pemanasan global ialah kenaikan suhu purata bumi kerana kesan rumah hijau.Kesan rumah hijau adalah disebabkan haba yang diperangkap oleh gas karbon dioksida di atmosfera. Huraikan bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Mengenal pasti masalah Penjelasan masalah Cadangkan empat kaedah untuk menyelesaikan masalah ini [6 marks]

26

BAB 4 : SEBATIAN KARBON BAHAGIAN A (KEMAHIRAN PROSES SAINS ) 1 Rajah menun jukkan eksperimen untuk mengkaji pembebasan gas karbon dioksida semasa proses penapaian.

Jadual menunjukkan keputusan eksperimen. Masa/ hari Isipadu gas /cm3 (a) (i) 0 0 1 10 2 20 3 25 4 5 30

Dengan menggunakan data dari jadual lukiskan graf masa melawan isipadu

Isipadu gas /cm3 30

25

20 15

10

5

0

1

2

3

4

5

Masa 27

(ii) Berdasarkan kepada graf nyatakan isipadu gas karbon dioksida yang dibebaskan pada hari ke empat ……….…………………………………………………………………………… [1markah] (b) Nyatakan hubungan antara isipadu gas karbon dioksida dengan masa yang diambil. …………………………………………………………………………………. [1markah] (c) Ramalkan isipadu gas karbon dioksida yang dibebaskan pada hari ke enam? ………………………………………….……………………………………… [1markah] 2 Rajah menunjukkan susunan radas dalam satu eksperimen untuk mengkaji kesan asid dan alkali ke atas lateks.
Asid Hidroklorik Ammonia

28

Rajah dibawah menunjukkan pemerhatian bagi setiap bikar selepas sehari.

(a)

Nyatakan satu pemerhatian ke atas hasil eksperimen ini. .................................................................................................................................... [1 markah]

(b)

Tuliskan satu inferens berdasarkan pemerhatian pada Rajah 1 (b). .................................................................................................................................... [1 markah]

(c)

Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini. (i) Pembolehubah dimalarkan : .................................................................

(ii)

Pembolehubah dimanipulasikan

: .................................................................

(iii) Pembolehubah bergerakbalas

: ................................................................. [3 markah]
29

(d)

Berikan hipotesis bagi eksperimen ini. .................................................................................................................................... [1 markah]

3

Rajah menunjukkan eksperimen pembuatan sabun melalui tindakbalas minyak kelapa sawit dengan larutan natrium hidroksida pekat. campuran larutan dipanaskan selama 20 minit dan pepejal putih terbentuk

Jadual menunjukkan keputusan eksperimen. Isipadu minyak kelapa sawit (ml) 20 40 60 Jisim pepejal putih yang terbentuk (g) 5 10 15

(a)

Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. …………………………………………………………………………………….. [1 markah]

(b)

Berdasarkan keputusan dalam jadual nyatakan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. ……………………………………………………………………………………… [1 markah]

30

(c) (i)

Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini. Pembolehubah dimalarkan : .................................................................

(ii)

Pembolehubah dimanipulasikan

: .................................................................

(iii) Pembolehubah bergerakbalas

: ................................................................. [3 markah]

(d)

Nyatakan inferens yang boleh dibuat berdasarkan eksperimen
…………………………………………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

BAHAGIAN B (TEORI )
31

1

Rajah 1 menunjukkan eksperimen untuk penulenan alkohol.

A mixture of glucose solution + yeast

(a)

(i)

Namakan X.

…………..……………………………………………………………………… [1 markah] (ii) Berikan satu sifat X.

…………...……………………....................................................................... [1 markah] (b) Nyatakan unsur yang terdapat dalam X. ………………………………………………………………..………………… [1 markah] (c) Namakan proses yang ditunjukkan dalam rajah di atas. ............................................................................................................................. [ 1 markah] (d) (i) Berikan satu kegunaan alkohol.

…...………………………………………………………………………............ [ 1 markah] (ii) Nyatakan satu kesan alkohol terhadap manusia.
32

…..……………………………………………………………………… [ 1 markah] 2. Diagram menunjukkan kesan bahan P terhadap getah asli.
Rubber molecules

Negatively Substance P charged membrane Solid rubber

(a)

Namakan monomer bagi getah asli …………………………………………………………………………………………… [1markah]

(b)

Namakan bahan P. ………………………………………………………………………………………..… [1 markah]

(c) Nyatakan tindakan bahan P terhadap molekul getah. ……………………………………………………………………………………………… [1 markah] (d) Namakan bahan yang digunakan nuntuk mencegah penggumpalan lateks ……………………………………………………………………………………….. [1 markah] (e) Nyatakan satu ciri getah asli …………………………………………………………………………………………… [1markah] Penghasilan getah tervulkan dapat ditunjukkan oleh persamaan dibawah
33

Getah asli

Proses R

Getah tervulkan

(f)

Apakah proses R ? …………………………………………………………………………………………… [1 markah]

3

Rajah menunjukkan struktur molekul sabun.

R

S

(a)

Namakan bahagian berlabel R dan S pada rajah 7. (i) Bahagian R : ……………………………………………….. (ii) Bahagian S : ………………………………………………. [2 markah] (b) Lukiskan bagaimana tindakan R dan S terhadap gris pada pakaian. [2 markah]

Gris

Air

Kain

(c)

Bulatkan bahan yang digunakan di makmal untuk membuat sabun.
34

Minyak Sawit

Natrium hidroksida Pekat

Asid sulfurik

[2 markah]
pekat

.

BAHAGIAN C (ESSEI )
35

1

Kaji pernyataan berikut.

Asid dan alkali memberi kesan berbeza apabila bertindakbalas ke atas lateks )

Anda diberi, Lateks, asid etanoik, larutan ammonia, silinder penyukat, rod kaca (a) Nyatakan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas [1 markah] (b) Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda berdasarkan kepada perkara-perkara beriku ((i) Tujuan eksperimen [1markah] (ii) Mengenalpasti pembolehubah (iii) Senarai radas dan bahan (iv) Prosedur atau kaedah (v) Penjadualan data 2 (a) [2 markah] [1 markah] [4 markah] [1 markah]

Terangkan kesan pengambilan minuman beralkohol terhadap kesihatan manusia. [4 markah] Pakaian seragam seorang pelajar terkena gris semasa mencuci mesin di sebuah bengkel.Terangkan dengan menggunakan prinsip sains bagaimana pelajar tersebut dapat menanggalkan gris dari pakaiannya [6 markah] Nyatakan 4 sebab kenapa minyak jagung adalah lemak tak tepu. [4markah]

(b)

3

(a)

(b)

Diagram dibawah menunjukkan contoh lemak
36

CHEESE/ KEJU

BUTTER/ MENTEGA

GHEE/ MINYAK SAPI

Kaji maklumat diatas dan bina konsep tentang lemak tepu Jawapan anda hendaklah berdasarka langkah-langkah berikut

i Kenalpasti maklumat ii Kenalpasti ciri-ciri sepunya iii Hubungkait cirri-ciri sepunya untuk membina konsep awal lemak tep iv Memberi contoh dan bukan contoh lemak tepu v Nyatakan konsep sebenar lemak tepu [ 6 markah]

BAB 5 : GERAKAN
37

BAHAGIAN A ( KEMAHIRAN PROSES SAINS ) 1. Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji perhubungan antara jisim objek dengan inersianya.

Berayun

Swinging

Beban 50 gm

Beban 10 gm

Keputusan yang diperolehi dicatatkan dalam Jadual dibawah . Jisim beban (gm) 50 10 (a) Nyatakan satu pemerhatian daripada keputusan di atas. Tempoh objek berayun sehingga berhenti / minit 9 5

................................................................................................................................................. [1 markah] (b) Apakah inferens yang boleh dibuat daripada pemerhatian itu?

...................................................................................................................................................... [1 markah] (c) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen itu. (i)Pembolehubahdimanipulasi):…………………………………………………..... (ii) Pembolehubah dimalarkan: ............................................................................. [2 markah]

(d)

Apakah definisi secara operasi bagi inersia?

......................................................................................................................................................

38

[1 markah] 2. Di dalam satu eksperimen, halaju kereta mainan telah direkodkan dalam Jadual dibawah Time/masa(s) 0 1 2 3 4 5 Velocity/halaju (m/s) 0 3 6 8 9 9

(a) Dengan menggunakan data dalam jadual 3, lukis graf halaju melawan masa. [1 markah]
halaju (m/s)

10

8

6

4 Masa

(b) Berdasarkan graf di (a), apakah hubungan antara masa dan halaju pada 3 minit pertama? ……………………………………………………………………………………………… [1 markah] ( c) Berdasarkan graf di (a), apakah halaju kereta mainan pada masa 2.5 saat?
39

…………………………………………ms -1
[1 markah]

(d) Nyatakan hipotesis dalam eksperimen ini. ................................................................................................................................................... [1 markah] 2. Rajah dibawah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji berat plastisin di udara dan di dalam air.

(a) Berdasarkan Rajah di atas , berapakah berat plastisin di udara? ………………………………………………………………………………………..... [1 markah]

(b) Nyatakan pemerhatian dalam eksperimen ini. ………………………………………………………………………………………...……… [1 markah] (c) Tuliskan satu inferens berdasarkan pemerhatian dalam eksperimen ini.
40

………………………………………………………………………………………………… [1 markah] (d) Nyatakan pembolehubah dimalarkan dalam ekperimen ini.

……………………………………………………………………………………………… [1 markah] (e) Ramalkan bacaan neraca spring jika plastisin diletak di dalam air laut.

……………………………………………………………………………………………… [1 markah]

BAHAGIAN B ( TEORI )

41

1.

Rajah dibawah menun jukkan lejang bagi enjin diesel empat lejang .

(a) (i) Nyatakan peringkat lejang dalam gambarajah diatas . ………………………………………………………………………………………………. (ii) Bagaimanakah udara mempengaruhi kemasukan kedalam selinder ? ………………………………………………………………………………………………. [2 markah] (b) (i) Nyatakan P. ………………………………………………………………………………………………… (ii) Struktur bagi enjin petrol empat lejang adalah sama dengan enjin diesel empat
lejang dimana enjin petrol mengandungi struktur Q bagi mengantikan P . Namakan Q .

………………………………………………………………………………………………… [2 markah] (c) Nyatakan bilangan putaran yang dibuat oleh aci engkol bagi kitaran lejang yang lengkap ………………………………………………………………………………………………… [1 markah] (d) Mengapakah enjin kereta biasanya terdiri dari empat selinder ? ………………………………………………………………………………………………… [1 markah]

2. Rajah menunjukkan aliran udara pada sayap sebuah kapal terbang .

42

(a) Namakan bentuk sayap seperti diatas ......................................................................................................................................... [1 markah] (b) (i)Nyatakan pergerakan aliran udara dikawasan U .......................................................................................................................................... (ii) Nyatakan tekanan udara dikawasan V . ......................................................................................................................................... [2 markah] (c) Namakan daya W ........................................................................................................................................ [1 markah] (d) Nyatakan Prinsip Bernoulli .......................................................................................................................................... [1 markah]

3. Rajah dibawah menunjukkan eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji hubungan
43

antara jisim dengan inersia .

Kedua-dua tin diayunkan serentak pada kelajuan yang sama dan masa ayunan berhenti dicatat dalam jadual dibawah . Jisim tin A tin diisi dengan pasir B Tin kosong (a) Masa ayunan berhenti / minit 6 20

Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini : (i) (ii) Pembolehubah dimanipulasi : ........................................................................

(b)

Pembolehubah bergerak balas : .................................................................. [2 markah] Berdasarkan jadual diatas

(i) Tin yang manakah mempunyai inersia yang lebih besar .................................................................................................................... (iii) Nyatakan inferens yang dapat anda buat .................................................................................................................... [2 markah]

(c)

Berdasarkan eksperimen ini , nyatakan definasi secara operasi bagi inersia . ................................................................................................................................ [1 markah] BAHAGIAN C (ESSEI )
44

1. (a) Dengan menggunakan contoh , terangkan dua ciri keselamatan yang digunakan dalam kenderaan untuk mengurangkan kesan negatif inersia. [4 markah] (b) Rajah dibawah menunjukkan dua situasi yang melibatkan inersia .

Kaji rajah diatas dan bina konsep berdasarkan maklumat yang diberikan dalam rajah Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut : Kenalpasti maklumat Bina konsep awal Beri satu contoh lain dan satu bukan contoh yang berkaitan dengan konsep diatas Terangkan konsep sebenar [6 markah]

45

2.

Kaji pernyataan berikut

Baldi yang kosong lebih senang diayun

Anda dibekalkan dengan dua biji baldi yang sama saiz ,pasir dan radas lain . (a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan diatas . (b) [1 markah] Huraikan satu eksperimen untuk mengkaji hipotesis di (a) berdasarkan criteria berikut . (i) (ii) (iii) (iv) (v) Tujuan eksperimen [1 markah] Mengenalpasti pembolehubah [2 markah] Senarai radas dan bahan [1 markah] Prosedur atau kaedah [4 markah] Penjadualan data [1 markah]

46

BAB 6 : TEKNOLOGI DAN PENGELUARAN MAKANAN BAHAGIAN B ( TEORI ) 1. Rajah menunjukkan makanan yang telah diproses melalui tiga kaedah yang berbeza .

(a) Nyatakan kaedah memproses makanan dalam A : ............................................................................................................................. B : ............................................................................................................................. C :.............................................................................................................................. [3 markah] (b) Berdasarkan rajah diatas , apakah bahan pengawet yang digunakan pada makanan A ? .................................................................................................................................... [1 markah] (c) Mengapakah susu tepung sesuai diambil oleh orang tua sebagai minuman kesihatan ? .................................................................................................................................... [1 markah]

47

(d) Apakah bahan kimia yang sepatutnya ditambah kepada C untuk mengelakkannya dari tengik ? .................................................................................................................................. [1 markah] 2. Rajah dibawah menunjukkant tiga kaedah pemprosesan makanan

(a) Namakan proses ; X: ................................................ ………………………………………………………… Y: .........................................................................................................................................

Z: ………………………………………………………………………………………….. [3 markah] (b) Berikan satu kelebihan proses Y ke atas makanan.

……………………………………………………………………………………………… [1 markah]

48

(c) Nyatakan satu bahan kimia yang digunakan dalam proses X . ................................................................................................................................................... [1 markah] (d) Proses Z memerlukan makanan dipanaskan pada suhu tertentu . Nyatakan suhu tersebut . Suhu : ................................................................................. o C. [1 markah]

2. Rajah dibawah menunjukkan dua label makanan yang telah diproses dikeluarkan oleh dua pengilang .

SoS cili X Ramuan : RM 4.90

SoS cili Y RM 4.90

Cili, gula ,garam , kanji , air , asid borik ,dan monosodium glutamate Simpan di tempatsejuk dan kering Dikeluarkan oleh : ABC Food Industries Sdn . Bhd. Lot 1234 , Taman Jaya Ipoh 36756 ipoh , Perak .

Ramuan :

Cili, gula ,garam , kanji , air , asid borik ,dan monosodium glutamate Baik sebelum 20 Dec .11 Simpan di tempat sejuk dan kering Dikeluarkan oleh : ABC Food Industries Sdn . Bhd. Lot 1234 , Taman Jaya

(a)

Seorang budak perempuan hendak membeli sos cili Berdasarkan rajah diatas , (i) Sos cili manakah yang sepatutnya dibeli oleh budak perempuan itu ?

.............................................................................................................................................

49

(ii) Nyatakan satu maklumat penting pada label –label itu yang mempengaruhi pilihannya dalam (a)(i) . ............................................................................................................................................ [2 markah] (b) Namakan bahan kimia yang digunakan sebagai perasa .

............................................................................................................................................. [1 markah] (c) Nyatakan satu kesan keatas kesihatan bagi penggunaan perasa yang berlebihan dalam pemmprosesan makanan . ................................................................................................................................................ [1 markah] (d) Mengapakah makanan itu perlu disimpan di tempat sejuk dan kering ?

............................................................................................................................................... [1 markah]

(e)

Berdasarkan Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985 , nyatakan maklumat lain yang sepatutnya ditulis pada kedua-dua label dalam rajah diatas .

...................................................................................................................................... [1 markah]

50

BAHAGIAN C ( ESSEI ) 1. (a) Nyatakan fungsi bahan tambah makanan yang berikut dan berikan satu contoh bahan tambahan yang sesuai bagi setiap kes . (i) Penstabil (ii) Perasa [4 markah]

(b)

Pertambahan populasi penduduk sesebuah negara itu menyebabkan kekurangan sumber makanan . Terangkan kaedah untuk mengatasi masalah ini Penerangan anda hendaklah mengandungi perkara berikut : Mengenalpasti masalah Penjelasan masalah Cadangkan dua kaedah untuk menyelesaikan masalah . [6 markah]

2. (a) Huraikan bagaimana untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti penghasilan makanan . [4 markah]

51

(b) Rajah dibawah menunjukkan tiga jenis makanan yang telah diproses secara pempasteuran .

Pempasteuran Susu UHT Susu segar

Susu kultur

Kaji contoh makanan dalam rajah diatas dan bina konsep pempasteuran .

Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut : Kenalpasti dua ciri sepunya Beri satu contoh makanan lain yang menggunakan proses pempasteuran . Beri dua contoh lain kaedah pempasteuran makanan Hubungkaitkan ciri sepunya untuk membina konsep pempasteuran . [6 markah]

3. (a) Nyatakan empat kepentingan memproses makanan ? [4 markah]

(b)

Seorang peladang mahu mengedarkan susu lembu dari ladangnya keseluruh
negeri . Susus tersebut akan rosak dalam masa satu hari jika tidak diproses .

Terangkan bagaimana peladang ini boleh memastikan kesegaran susu tahan lebih lama .
52

Penerangan anda hendaklah mengandungi aspek-aspek berikut : Kenalpasti masalah Kaedah yang digunakan Penjelasan kaedah [6 markah]

53

BAB 7 : BAHAN SINTETIK DALAM INDUSTRI BAHAGIAN A (KEMAHIRAN PROSES SAINS ) 1. Rajah (a) dan rajah (b) menunjukkan eksperimen untuk membandingkan kekenyalan getah M dan getah N.

Rubber band M Jalur getah M

Rubber band N Jalur getah N

Weight Weight Pemberat 200g Rajah (a) Rajah (b) 200g Pemberat

(a)

Tuliskan satu pemerhatian bagi eksperimen di atas?

...................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... [1 markah] (b) Tuliskan satu inferens yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian di 3(a).

...................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………..................................... [1 markah]

54

Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam Rajah (c).

The Length of rubber band Panjang jalur getah 20 18 16 14 12 10 200 400 600 800 Weight (Pemberat (g))

Rubber band M Jalur getah M

Rubber band N Jalur getah N

(c)

Nyatakan satu pembolehubah yang dimalarkan dalam eksperimen ini.

...................................................................................................................................................... [1 markah] (d) (i) Apakah hubungan antara panjang dengan pemberat?

...................................................................................................................................................... [1 markah] (ii) Getah N adalah getah tervulkan. Nyatakan maksud bagi getah tervulkan berdasarkan eksperimen ini (definisi secara operasi)

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... [1 markah]

55

BAHAGIAN B (TEORI ) 1. Jadual dibawah menunjukkan anggaran jumlah plastik yang digunakan di bumi dari tahun 1980 ke 2010 . Tahun 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Jumlah plastik yang digunakan (Juta Tan ) 12 20 29 40 55 100

(a) Berdasarkan jadual diatas ,plotkan carta palang untuk menunjukkan anggaran jumlah plastik yang digunakan dari tahun 1980 hingga 2010 . [2 markah]

56

(b) Berdasarkan graf ,apakah hubungan antara jumlah plastik yang digunakan dengan tahun . ......................................................................................................................................... [1 markah] (c) Ramalkan anggaran jumlah plastik yang digunakan pada tahun 2005 . ....................................................................................................................................... [1 markah] (d) Tandakan ( ) pada petak yang disediakan contoh-contoh plastik . Melamina Teflon Neoprena Polistirena

[1 markah] 2. Rajah dibawah menunjukkan struktur molekul bagi termoset .

(a) (i) Nyatakan satu sifat bagi termoset yang boleh dikaitkan dengan molekul struktur itu . ………………………………………………………………………………………………… (i) Nyatakan sebab bagi jawapan anda di (a)(i) .

………………………………………………………………………………………………… [2 markah] (b) Namakan dua contoh bagi termoset . 1.……………………………………………………................................................................. 2………………………………………….................................................................................. [2 markah]

57

( c) Nyatakan sifat lain bagi termoset . ………………………………………………………………………………………………… [1 markah]

(d) Bolehkah termoset dikitar semula . ……………………………………………………………………………………………..... [1 markah] 3.Rajah dibawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan haba keatas plastik .

(a) (i)

Apakah monomer X ?

.......................................................................................................................................... (ii) Apakah proses penukaran perspeks ke monomer X ?

........................................................................................................................................ [2 markah] (b) Apakah ciri plastik dalam rajah diatas membo lehkan ianya digunakan untuk menggantikan kaca ? .......................................................................................................................................... [1 markah] (c) Cecair X boleh ditukarkan balik menjadi perspeks dengan menggunakan mangkin P dalam kukus air besuhu 60 0 C melalui proses Q . Nyatakan (i) Proses Q ..............................................................................................................................
58

(ii)

Mangkin P .............................................................................................................................. [1 markah]

(d) Tandakan (

) bagi objek yang dibuat dari perspeks

[1 markah]

59

BAHAGIAN C (ESSEI) 1.Kaji pernyataan berikut . Plastik termoset lebih tahan haba daripada termoplastik

Anda dibekalkan dengan perspeks ,bakelit,tabung didih ,kaki retort ,penunu Bunsen dan radas lain . (a) Cadangkan satu hipotesis yang sesuai untuk menyiasat pernyataan di atas . [1 markah] Huraikan satu eksperimen untuk mengkaji pernyataan diatas

(b)

(i) (ii) (iii) (iv) (v)

Tujuan eksperimen [1 markah] Mengenalpasti pembolehubah [2 markah] Senarai radas dan bahan [1 markah] Prosedur atau kaedah [4 markah] Penjadualan data [1 markah]

2

Kaji pernyataan berikut. Getah tervulkan mudah kembali kepada panjang asalnya setelah ditarik dengan kuat. Getah asli tidak akan kembali kepada panjang asalnya setelah ditarik dengan kuat.

(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. [1 markah] Dengan menggunakan sekeping getah tervulkan, sekeping getah asli, klip, tali, kaki retort, pemberat 500g dan jam randik, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di 10 (a) berdasarkan kriteria berikut. (i) Tujuan eksperimen [1 markah]

60

(ii)

Pengenalpastian pemboleh ubah [2 markah]

(iii)

Senarai radas dan bahan [1 markah]

(iv)

Prosedur atau kaedah [4 markah]

(v)

Penjadualan data [1 markah]

3

(a) Nyatakan satu persamaan dan tiga perbezaan antara termoplastik dan plastik termoset . [4 markah] (b) Rajah dibawah menunjukkan dua jenis objek yang dibuat daripada termoplastik .

Termoplastik

Kaji objek –objek dalam rajah diatas dan bina konsep termoplastik Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut : Kenalpasti dua cirri sepunya Beri satu contoh lain bagi termoplastik Beri satu contoh bukan termoplastik dan sebabnya Hubungkaitkan cirri sepunya untuk membina konsep termoplstik. [6 markah]

61

BAB 8 : ELEKTRONIK DAN PERHUBUNGAN DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT) SECTION B (TEORI) 1. Rajah dibawah menunjukkan litar pemancar radio ringkas .

(a)

Lengkapkan litar pada rajah diatas dengan melukiskan simbol amplifier .
[1 markah]

(b)

Rajah diatas menunjukkan gelombang yang bergerak keamplifier . Lukiskan bentuk gelombnag di Z dalam kotak yang disediakan .

Nyatakan fungsi X dan Y X : .................................................................................................................. Y : .................................................................................................................. [2 markah]

62

(vi)

Rajah dibawah menunjukkan tiga jenis gelombang . Tandakan ( gelombang termodulasi .

) untuk [1 markah]

2. Rajah menunjukkan satu gelombang

(a) Isikan jawapan untuk (i) dan (ii) dalam Rajah diatas dengan menggunakan istilah-istilah berikut . [2 markah] Tempoh (b) Frekuensi Amplitud Panjang gelombang

Apakah yang dimaksudkan dengan frekuensi ? .................................................................................................................................... [1 markah
63

(c)

Satu gelombang berfrekuensi 50 Hz bergerak dengan halaju 200 ms . Berapakah panjang gelombang tersebut ? Tunjukkan pengiraannya . [Halaju = Frekuensi x Panjang gelombang ] ……………………………………………………………………………………. [1 markah]

(d)

Sistem penerimaan radio menerima maklumat dalam bentuk gelombang frekuensi radio amplitude termodulasi . Tandakan ( ) pada gelombang yang betul .

[1 markah]

64