PERMOHONAN MENGGUNAKAN KENDERAAN SENDIRI BAGI PERJALANAN MELEBIHI 240KM

(perenggan 4.7.3 hingga 4.8.2 Pek. Perb. Bil. 3 Tahun 2003 hendaklah dipatuhi)

Nama :

MOHD HAMIDI BIN MOHD NOOR Gred : DG41

Jawatan : GURU AKADEMIK BIASA Jenis Kenderaan : TOYOTA VIOS CCA 370 Kuasa :

No. Pendaftaran Kenderaan : Kepada Ketua Jabatan ;

1500 CC

Kelas : A

Saya MOHD HAMIDI BIN MOHD NOOR dengan ini memohon kebenaran untuk menggunakan kenderaan saya sendiri dalam menjalankan tugas rasmi ke tempat berikut dan menuntut *Elaun Perjalanan Kenderaan/Tambang Gantian. Tarikh Tujuan Tempat Jarak (KM)

9/22/2012 Menghadiri Pendaftaran dan Taklimat PITO ( Progran Intervensi Tambah Opsyen)

Sebab-sebab saya memerlukan kenderaan saya sendiri adalah

:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tarikh :

……………………………….

………………………………………………….. Tandatangan Pemohon

Untuk Kegunaan Ketua Jabatan
Saya mengaku bahawa adalah amat mustahak bagi pegawai ini menggunakan kenderaan beliau dalam perjalanan tersebut di atas dan permohonan ini adalah diluluskan. Beliau adalah dibenarkan untuk membuat tuntutan *Elaun Perjalanan Kenderaan / Tambang Gantian.

Tarikh :

………………………………

……………………………………………….. Tandatangan Ketua Jabatan

*Potong yang tidak berkenaan

atuhi) .