1

PENGERTIAN SUNNAH, HADÎTS, KHABAR, DAN ATSAR A. Pengertian Sunnah Kata Sunnah adalah salah satu kosa kata bahasa Arab ‫عنٌخ‬ (sunnah). Secara bahasa, kata ‫( الغٌخ‬al-sunnah) berarti ‫الغ٘شح حغنٌخ‬ ‫( كبًننذ ّ يج٘ ننخ‬perjalanan hidup yang baik atau yang buruk). Pengertian di atas didasarkan kepada Hadîts Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut: ‫هي عي فٖ اإلعالم عٌخ حغٌخ فلَ جشُب ّ جش هي عول ثِب ثعذٍ هني ي٘نش‬ ‫ى ٌٗقض هي جْسُن شٖء. ّ هي عي عٌخ ع٘ئخ فعل٘نَ ّصسُنب ّ ّصس هني عونل ثِنب‬ .)Ibn Manzhûr, …:…/716( .‫ثعذٍ هي ي٘ش ى ٌٗقض هي ّصاسُن شٖء‬ Artinya: Barangsiapa membuat sunnah yang baik maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Barang siapa membuat sunnah yang buruk maka dia akan memperoleh dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya sesudahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Para ahli Hadîts (muhadditsûn), ahli ushûl (ushûliyyun), dan ahli fiqh (fuqahâ') berbeda pendapat dalam memberikan batasan makna atau pemakaian istilah hadis dan sunnah. Menurut ahli hadis, sunnah, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad 'Ajjâj al-Khathîb, adalah: ّ ‫كل هب صنش عني الٌجنٖ طنلٔ ي عل٘نَ ّ عنلنو هني ينْ ّ فعنل ّ رقشٗنش‬ ( 'Ajjâj al-.‫ط ن خ قلق٘ننخ ّ قلق٘ننخ ّ عنن٘شح عننْاء كننبى يجننل الجعضننخ ... م ثعننذُب‬ Khathîb, 1989: 19)

2

Artinya: Setiap perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, akhlak, atau perjalanan hidup yang diriwayatkan dari Nabi Saw baik sebelum menjadi rasul … atau sesudahnya. Diantara persoalan yang menonjol yang diangkatkan dari pengertian sunnah di atas adalah masuknya unsur sebelum kenabian kedalam pengertian sunnah. Didasarkan pada sejarah kehidupan Muhammad, maka diperoleh fakta bahwa sikap dan perilaku Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi/rasul sangat baik, hal ini dapat diperhatikan dari informasi berikut: Perjalanan hidup Nabi Saw, merupakan bagian dari perjalanan hidupnya yang harum, seperti pertapaannya di gua hira dan perjalanan hidupnya yang baik dan perbuatannya yang mulia sebelum kenabian. Karena sejarahnya sebelum kenabian termasuk keimanan kepada keberadaan Nabi Saw dan membenarkannya dalam klaim risâlah. Sayyidah Khadîjah Ra menunjukkan perjalanan hidupnya yang baik dan perbuatannya yang mulia sebelum kenabian, bahwa Muhammad menduga Allâh akan menghinakannya ketika dia kembali ke Khadijah dari Gua Hirâ' yang menggetarkan jantung setelah didatangi Malaikat. (Muhammad) berkata kepadanya: "Aku takut pada diriku. Al-Sayyidah Khadîjah berkata: " ّ ‫كال ّ ي هب ٗ ضٗك ي ثذاو إًك لزظل الشحن ّ ر ول الكل ّ ركغت الوعذّم‬ .‫رقشٕ الض٘ف ّ رع٘ي علٔ ًْائت ال ق‬ Artinya: Tidak, Allâh tidak akan menghinakanmu selamanya. Karena engkau menyambung shilaturrahmi, menanggung kesulitan, mencari yang hilang, memuliakan tamu dan menolong dalam mewakili kebenaran. Dalam riwayat al-Bukhâriy dalam Kitâb al-Tafsîr (‫ )رظذق ال ذٗش‬demikian pula dalam riwayat Muslim.

3

Ini merupakan sejarah seorang yang dikreasikan Allâh sendiri dan mempersiapkannya untuk mengemban risalah penutup ini, maka Nabi Saw harus memelihara Nabi Saw sebelum risalah, dan mencegahnya dari sesuatu yang hina, sehingga sejarahnya sebelum risalah tidak menjadi sebab berpalingnya masyarakat darinya dan berpaling dari dakwahnya. Rasûlullâh Saw memilih untuk mengemban risalah orang yang layak untuk mengembannya dan yang bias melaksanakan kewajibannya sebagaimana firman Allâh SWT: .)Q. S. Al-Hajj/23: 75( ‫ي ٗظط ٖ هي الوالئكخ سعال ّ هي الٌبط‬ Dan sebagaimana firman Allah SWT ‫ي علن ح٘ش ٗجعل‬ َ‫( سعبلز‬Q. S. al-An'âm/6: 124). Allâh SWT tidak memilih untuk mengembannya orang yang menjadi sebab berpalingnya masyarakat dari risalahnya. Justru itu, sejarahnya dapat dijadikan bukti pengakuan risalahnya, bahwa dia jujur tidak berdusta selamanya, pada haris dia mendaki bukit dan menyeru kaumnya kemudian bertanya kepada mereka: "Bagaimaa pendapat kamu sekalian, jika aku mengatakan bahwa kuda berada di balik lembah ini ingin merubah kamu sekalian, apakah kamu membenarkanku? Mereka menjawab: "Ya, kami belum pernah mendengarmu berdusta". Dengan demikian Rasûlullâh Saw sudah memberikan bukti kepada mereka dan mereka sendiri bersaksi bahwa dia jujur dan dipercaya. Dan inilah rahasia kegusaran orang-orang kafir Makkah terhadapnya. Jika tidak demikian, maka mereka tidak merisaukannya dan meragukannya dan dakwahnya dari peristiwa sejarah sebelumnya. Riwayat dari Ibn 'Abbâs Ra, dia berkata: ‫لوب ًضلذ: "ّ ًزس عش٘شرك األيشث٘ي ّ سُطك هٌِن الوخلظ٘ي. قشط سعْ ي‬ ."‫طلٔ ي علَ٘ ّ علن حزٔ طعذ الظ ب فِزف: "ٗب طجبحبٍ". فقبلْا: "هي ُزا؟‬ ‫فبجزوعْا إلَ٘ فقب : " س ٗزن إى قجشركن ى ق٘ال رخشط هي ع ح ُزا الججلو كٌزن‬ ‫هظذيٖ؟ يبلْا هب جشثٌب عل٘ك كزثب". يب : "فإًٖ ًزٗش لكن ث٘ي ٗذٕ عزاة شذٗذ". يب‬ ‫ثْ لِت: "رجب لك هب جوعزٌب إال لِزا". صن يبم فٌضلذ: "رجذ ٗذا ثٖ لِت ّ رت". "ّ يذ‬ .)al-Bukhâriy, 2007: VIII/737( ‫رت" ُكزا يش ُب األعوش ْٗهئز‬ Artinya: Ketika ayat [‫]ّ ًزس عش٘شرك األيشث٘ي ّ سُطك هٌِن الوخلظ٘ي‬ Rasûlullâh Saw keluar dan mendaki bukit al-Shafâ, kemudian dia berkata: "Wahai hari shubuh! Mereka

4

bertanya: "Apa ini?" maka mereka berkumpul di sekelilingnya. Dia bertanya: "Bagaimana pendapat kamu sekalian: "Jika aku mengkhabarkan bahwa kuda keluar dari lembah bukit ini, apakah kamu mempercayaiku? Mereka menjawab: "Kami belum pernah mendengarmu berdusta". Nabi Saw berkata: "Sesungguhnya aku adalah pember kabar buruk bagi kamu sekalian dihadapan kamu sekalian ada azab yang pedih". Abû Lahab berkata: "Celakalah kamu, kamu mengumpulkan kami hanya untuk ini, kemudian dia berdiri. Kemudian turun ayat: "Cealakalah kedua tangan Abiy Lahab, sungguh dia celaka". Dan "Dan sungguh dia telah celaka". Demikian al-A'masy membacanya. Heraklius –Raja Romawi—menjadikan sifatnya, perjalanan hidupnya yang baik sebelum kenabian sebagai bukti kebenaran kenabiannya dan kebenaran ajaran yang dibawanya. Dia mengetahuinya dari Abû Sufyân ibn Harb –pemimpin orang-orang musyrik ketika itu, dan Abû Sufyân tidak bisa berdusta dalam ceritanya. Didalam riwayat Heraklius dari Abd Allâh ibn Abbâs, bahwa Heraklius bertanya kepada Abû Sufyân ibn Harb dari Rasûlullâh Saw, diantara hal yang ditanya Heraklius kepada Abû Sufyân: Artinya: Apakah kamu menuduhnya berdusta sebelum dia mengatakan apa yang dikatakannya sekarang? Aku menjawab: "Tidak". … apakah dia …? Aku menjawab: "Tidak". Heraklius bertanya kepada Abû Sufyan: "Aku bertanya kepadamu: "Apakah kamu menuduhnya berdusta sebelum dia mengatakan apa yang dikatakannya sekarang? Kamu mengaku "tidak". Maka aku tahu bahwa dia tidak akan mengajak manusia kepada kebohongan dan berdusta kepada Allâh". Aku bertanya: "Apakah dia curang?" kamu mengaku: "Tidak" demikian pula para rasul, mereka tidak akan berlaku curang.

5

Disamping itu, kita harus mengetahui bahwa Allâh berfirman dalam Kitab-Nya yang mulia, bahwa Nabi Saw telah dididik diatas standar nilai akhlak yang agung, dalam surat Makkiyah dalam surat Alquran yang awal turun, yakni surat alQalam, dimana Allâh SWT berfirman: .)Q. S. Al-Qalam/4( .‫ّ إرك لعلٔ قلق عظ٘ن‬ [dan sesungguhnya kamu berada dalam akhlak yang agung]. Allah menetapkannya dalam akhlak yang baik –dalam bentuk malu, kemuliaan, kesantunan, lapang dada, berani dan lainnya. Demikianlah diantara sikap dan tingkah laku Muhammsd prakenabian. Menurut ahli ushul, antara lain, al-Syâthibiy (ahli Ushûl al-Fiqh dari Madzhab Mâlikiy) mengemukakan tiga pengertian untuk penggunaan kata sunnah. Pertama, ٖ‫هب جبء هٌقْال عي الٌجٖ طلٔ ي علَ٘ ّ علن علٔ الخظْص هوب لن ٗنٌض عل٘نَ فن‬ ‫الكزبة العضٗضو ثل إًوب ًض هي جِزَ علَ٘ الظالح ّ الغالمو كبى ث٘بًب لوب فٖ الكزبة‬ (Al-Syâthibiy, [t. th.]: II/IV/3).‫ّ ال‬ Artinya: Sesuatu yang berasal dari Nabi Saw secara khusus yang tidak ditegaskan dalam al-Kitâb al-'Azîz, tetapi ditegaskan dari Nabi Saw, sebagai penjelas (ajaran) yang terdapat dalam al-Kitâb atau bukan (penjelas). Kedua, .)ibid.(.‫هقبثلخ الجذعخ‬ Artinya: Anonim bid'ah. Ungkapan ‫( فنالى علنٔ عنٌخ‬si Fulan melaksanakan sunnah) dikemukakan apabila dia beramal sesuai dengan amal Nabi Saw dan ungkapan ‫( فنننالى علنننٔ ثذعنننخ‬si Fulan melakukan bid'ah) dikemukakan apabila dia beramal tidak sesuai dengan amal Nabi Saw.

6

Yang dipandang dalam penggunaan ini adalah amal Nabi Saw, penggunaan kata sunnah terkait dengan aspek ini, walaupun amal tersebut merupakan tuntutan al-Kitâb. Ketiga, .)ibid.( .‫هب عول علَ٘ الظ بثخو ّجذ رلك فٖ كزبة ي ّ الغٌخ ّ لن ْٗجذ‬ Artinya: Sesuatu yang diamalkan oleh para shahâbiy, baik yang ditemukan dalam Kitâb Allâh atau sunnah maupun tidak. Amal shahâbat dikelompokkan ke dalam sunnah karena, antara lain, ia mengikuti sunnah yang shahîh pada mereka yang belum sampai kepada kita atau ijtihad yang mereka sepakati atau yang disepakati oleh para Khalîfah mereka, karena ijmâ' mereka diakui dan amal para Khalîfah pada hakikatnya merujuk ke ijmâ', dari segi menggiring masyarakat memenuhi tuntutan kemashlahatan. Pengertian ini didukung oleh sabda Nabi Saw: .)( ... ‫... عل٘كن ثغٌزٖ ّ عٌخ الخل بء الشاشذٗي الوِذٗ٘ي‬ Artinya: Hendaklah kamu sekalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalîfah yang cerdas lagi diberi bimbingan (oleh Allâh). Apabila ketiga pengertian tersebut di atas dihimpun maka diperoleh empat elemen sunnah: Perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Saw semuanya itu adakalanya diterima dengan wahyu atau dengan ijtihad (didasarkan bahwa kebenaran ijtihad merupakan haknya)— dan sesuatu yang berasal dari para shahâbiy atau khalîfah. Demikianlah perngertian sunnah menurut al-Syâthibiy.

7

Al-Âmidiy (ahli Ushûl al-Fiqh dari Madzhab Syâfi'iy) mengemukakan dua pengertian untuk penggunaan kata sunnah: Pertama, Al-Âmidiy, [t. th.]: ِ( .‫هب كبى هي العجبداد ًبفلخ هٌقْلنخ عني الٌجنٖ عل٘نَ الغنالم‬ .)I/145. Artinya: Ibadah sunat yang diriwayatkan dari Nabi Saw. Kedua, ّ ‫هب طذس عي الشعْ هي األدلخ الششع٘خ هوب ل٘ظ ثوزلْو ّ ال ُْ هعجضو‬ .) Al-Âmidiy, loc. cit.(. ‫ال داقل فٖ الوعجض‬ Artinya: Dalil-dalil syar'iyah yang bersumber dari Nabi Saw yang tidak dibacakan (oleh Allâh melalui Jibril), bukan mukjizat dan tidak termasuk kelompok mukjizat. Yang dimaksud dengan sunnah menurut ahli ushûl alfiqh untuk pengertian pertama adalah pengertian yang pertamanya sedangkan untuk pengertian kedua adalah adalah pengertian yang keduanya. Dari kedua pengertian tersebut ditemukan persamaan: keduanya sama-sama mengemukakan bahwa ajaran yang terdapat dalam sunnah tidak terdapat nashnya dan atau penjelasannya dalam Alquran dan keduanya sama-sama menyatakan bahwa sesuatu disebut sunnah hanyalah sesuatu yang berasal dari Nabi Saw yang dapat dijadikan dalil hukum syar'iy. Muhammad 'Ajjâj al-Khathîb (Ahli Hadîts di Universitas Damaskus) menyimpulkan pengertian sunnah menurut ahli Ushûl al-Fiqh, dimana definisi yang dikemukakannya mencakup kedua pengertian di atas— sebagai berikut:

8

ْ‫كل هب طذس عي الٌجٖ طلٔ ي علَ٘ ّ علنو ي٘ش القنشنى الكنشٗنو هني ين‬ Ajjâj al-Khathîb, ( .ٖ‫ّ فعل ّ رقشٗنشو هونب ٗظنلح ى ٗكنْى دلن٘ال ل كنن شنشع‬ .)1989: 19. Artinya: Setiap perkataan, perbuatan, dan persetujuan —selain Alquran— yang bersumber dari Nabi Saw yang pantas dijadikan dalil hukum syar'iy. Menurut ahli Fiqh, sunnah sebagaimana dikemukakan oleh al-Âmidiy adalah: Al-Âmidiy, ( .‫هب كبى هي العجبداد ًبفلخ هٌقْلخ عي الٌجٖ علَ٘ الغالم‬ .)[t. th.]): I/145. Artinya: Ibadah sunat yang diriwayatkan dari Nabi Saw. Muhammad 'Ajjâj al-Khathîb menyimpulkan bahwa istilah sunnah mereka pakai untuk menunjukkan salah satu bentuk atau sifat hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad 'Ajjâj al-Khathîb, adalah: ‫كل هب صجذ عي الٌجٖ طلٔ ي علَ٘ ّ علن ّ لنن ٗكني هني ثنبة ال نشع ّ ال‬ .)Ajjâj al-Khathîb, ibid.( .‫الْاجت‬ Artinya: Setiap sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Saw dan tidak termasuk fardh dan wâjib. Perbedaan pendapat di kalangan ahli di atas dilatarbelakangi oleh perbedaan spesialisasi dan objek kajian mereka, sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka tekuni. Objek kajian ahli hadits adalah diri Nabi Saw dari segala aspeknya –sebagai imam yang membimbing, mengarahkan, dan member nasehat—dimana Allah mengkhabarkan bahwa dia merupakan contoh yang baik dan ikutan bagi orang Islam. Maka mereka meliput segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Saw, baik yang bermuatan hukum dan tidak.

9

Objek kajian ahli ushul adalah Nabi Saw sebagai pembuat syari'at yang menjelaskan kepada manusia aturan kehidupan, membuat kaidah-kaidah buat para mujtahid sesudahnya, maka mereka meliput segala sesuatu yang berasal dari Nabi Saw yang bermuatan dalil hukum. Sementara objek kajian ahli fiqh adalah perbuatan Nabi Saw yang bermuatan hukum syar'iy -- wujub, nadab, karahah, haram, ibâhah-- maka mereka meliput perbuatan Nabi Saw yang bermuatan hukum tersebut. Anonim kata ‫ عنٌخ‬adalah kata ‫( ثذعنخ‬bid'ah). Kata bid'ah adalah kosa kata bahasa Arab. Ia adalah mashdar dari kata – ‫ثنذ‬ ‫ .ٗجنذ‬Kata ‫ ثذعنخ‬berarti ‫( األهنش الوغنز ذس‬persoalan yang baru). Asal makna kata ini adalah membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Pengertian ini didasarkan pada ayat 9 surat alAhqaf. .‫هب كٌذ ثذعب هي الشعل‬ Maksudnya, aku bukanlah orang yang pertama membawa risalah dari Allah kepada manusia, tetapi sudah terdapat para rasul sebelumku. Secara istilah, para ahli berbeda pendapat dalam memberikan pengertian bid'ah. Al-Syathibiy mengemukakan dua pengertian bid'ah. pertama: ‫طشٗقخ فٖ الذٗي هخزشعخ رضنبُٖ الشنشع٘خ ٗقظنذ ثبلغنلْي علِ٘نب الوجبل نخ‬ .ًَ‫فٖ الزعجذ هلل عج ب‬ Kedua, ‫طشٗقخ فٖ الذٗي هخزشعخ رضبُٖ الطشٗقنخ الشنشع٘خ ٗقظنذ ثبلغنلْي علِ٘نب‬ .)Al-Syathibiy, al-I'tisham, I/37.( .‫هب ٗقظذ ثبلطشٗقخ الششع٘خ‬

10

Menurut Ibn Taymiyah, bid'ah adalah: .‫هب قبل ذ الكزبة ّ الغٌخ ّ إجوب علف األهنخ هني اإلعزقنبداد ّ العجنبداد‬ .)Ibn Taymiyah, Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah, XVIII/346.( ‫هننب حذصننَ الٌننبط هنني يننْ ّ عوننل فننٖ الننذٗي ّ شننعبئشٍ هوننب لننن ٗ ن صش عنني‬ 'Ajjaj al-Khathib, Ushul al-( .َ‫الشعْ طلٔ ي عل٘نَ ّ عنلن ّ عني طن بث‬ .)Hadits, op. cit.: 23. Artinya: Perkataan dan perbuatan dalam agama dan syi'arnya yang diadakan manusia yang tidak bersumber daru Rasul Saw dan shahabatnya. Pengertian bid'ah yang pertama yang dikemukakan oleh al-Syathibiy adalah pengertian yang dikemukakan oleh ahli yang tidak memasukkan adat dalam makna bid'ah dan hanya mengkhususkannya untuk ibadah. Pengertian bid'ah yang kedua adalah pengertian yang dikemukakan oleh ahli yang memasukkan adat dalam makna bid'ah. Berdasarkan hal ini, bid'ah dibatasi pada sesuatu yang keluar dari gambaran Syari'. Setiap yang baru yang berhubungan dengan agama, seperti ilmuilmu yang membantu memahami syari'ah, tidak termasuk bid'ah. Pembatasan pengertian bid'ah dengan keyakinan, perkataan, perbuatan yang diadakan manusia dalam agama, baik dengan melakukan atau tidak melakukannya, dalam pengertian keempat, dimaksudkan agar tidak masuk di dalamnya perbuatan yang diadakan manusia sebagai tuntutan kemaslahatan dan perbuatan yang sejalan dengan prinsip syari'ah yang tidak terdapat pada masa Rasulullah Saw. Sebagian ahli, misalnya al-'Izz ibn 'Abd al-Salam, mempergunakan kata bid'ah untuk sesuatu yang diadakan

11

manusia dalam selain agama, baik dengan melakukan atau tidak melakukannya sebagai tuntutan kemaslahatan dan perbuatan yang sejalan dengan prinsip syari'ah yang tidak terdapat pada masa Rasulullah Saw. Maka dia membagi bid'ah menjadi wajibah, muharrimah, mandubah, makruhah, dan mubahah. Menurut al-'Izz, diantara contoh bid'ah wajibah adalah menekuni ilmu nahu yang dipegunakan untuk memahami firman Allah dan Rasul-Nya Saw, menghafal kata-kata gharib dalam alQur'an dan al-Sunnah, dan kodifikasi ushul al-fiqh dan lainnya. (Abd al-Salam, …: 173.). Bid'ah yang dipandangnya wajib termasuk bagian mashlahat. Diantara contoh bid'ah muharramah adalah bid'ah yang dilakukan oleh aliran Qadariyah dan Mujassimah. Diantara contoh bid'ah yang makruhah adalah membaca Alquran dengan lahn dimana lafazh Alquran berubah dari peruntukan kata dalam bahasa Arab. Diantara contoh bid'ah dalam keyakinan adalah antropomorpisme; dalam perbuatan adalah bernadzar puasa dibawah terik matahari, dan; dalam perkataan adalah zikir dengan suara yang sama dengan berjama'ah. Diantara bid'ah yang terjadi dengan meninggalkan yang mubah tanpa udzur syar'iy dan sangat berlebihan dalam ibadah adalah mengharamkan tidur, tidak menikah, tidak berbuka puasa dan senantiasa berpuasa. Dalam hal ini Rasulullah Saw bersabda: .ٌٖ‫... هي سيت عي عٌزٖ فل٘ظ ه‬ Dalam hal ini, al-Syathibiy berpendapat: "Setiap orang yang mengharamkan dirinya untuk memperoleh sesuatu yang dihalalkan Allah tanpa uzur syar'iy maka ia keluar dari sunnah Nabi Saw, dan orang yang beramal tanpa didasarkan sunnah dan

12

menganggap dirinya mengamalkan agama maka pelakunya disebut mubtadi'. (Al-Syathibiy, al-I'tisham. I/44). B. Pengertian Hadîts Kata Hadîts (‫ (حنذٗش‬adalah salah satu kosa kata bahasa Arab. Kata ‫ ال نذٗش‬secara bahasa berarti: ‫ الجذٗنذ‬lawan dari kata ‫ ;القذٗن‬dan juga berarti ‫ الخجش‬atau ‫( .القظض‬Ibn Manzhûr, …: …). Secara istilah, terdapat perbedaan para ahli dalam memberikan pengertian Hadîts. Menurut ahli Hadîts, Hadîts tidak sama dengan sunnah, karena yang dimaksudkan ialah riwayat-riwayat yang berasal dari Rasûlullah Saw setelah menjadi rasul (‫()ثعنذ الجعضنخ‬Ajjâj alKhathîb, op. cit.: 19). Jadi, dari segi kandungan makna, sunnah mengandung makna yang lebih luas darip pada Hadîts. Menurut ahli ushûl al-fiqh, Hadîts tidak sama dengan sunnah, karena yang dimaksud adalah sunnah qawliyyah. (Ajjâj al-Khathîb, 1989: 19). Jadi, dari segi kandungan makna, sunnah juga mengandung makna yang lebih luas dari pada Hadîts. C. Pengertian al-Khabar Kata ‫( الخجنش‬al-Khabar) adalah salah satu kosa kata bahasa Arab. Jamaknya adalah ‫( األقجنبس‬al-akhbâr). Secara bahasa kata al-khabar berarti ‫( الٌجن‬al-naba'; berita yang besar) (Ibn Manzhûr, op. cit., II/109). Para ahli berbeda pendapat dalam memberikan batasan makna al-khabar. Sementara ahli berpendapat, bahwa al-khabar

13

sinonim dengan Hadîts. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh al-'Asqalâniy. Pendapatnya, al-kabar adalah: ( ‫( هشادف لل ذٗش‬Ibn Hajar, …:3) Artinya: Sinonim dengan Hadîts. Sementara ahli lain berpendapat, bahwa al-khabar adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Saw. Pendapat ini, antara lain, dikemukakan oleh ahli fiqh Khurasân. Pendapatnya, al-khabar adalah: .‫هب ٗشّٓ عي الشعْ طلٔ ي علَ٘ ّ علن‬ Artinya: Sesuatu yang diriwayatkan dari Rasul Saw. D. Pengertian al-Atsar Kata al-Atsar (‫ )األصنش‬adalah salah satu kata bahasa Arab. Jamaknya adalah ‫( نصبس‬âtsâr). Secara bahasa kata ‫ األصنش‬berarti: ‫ثق٘نخ‬ ‫( الشٖء‬bekas sesuatu) (Ibn Manzhûr, op. cit.: …: …). Para ahli berbeda pendapat dalam memberikan batasan makna al-atsâr. Menurut al-Nawawiy, al-atsar adalah: .ٖ‫الوشّٕ هطلقب عْاء كبى عي سعْ ي طلٔ ي علَ٘ ّعلن ّ عي الظ بث‬ Artinya: Sesuatu yang diriwayatkan secara muthlaq baik yang berasal dari Rasûlullah Saw atau dari shahâbiy. Pendapat yang mirip dikemukakan oleh al-Sakhâwiy, menurutnya al-atsar adalah: .)al-Syakhâwiy, …: …( ‫األحبدٗش هشفْعخ كبًذ ّ هْيْفخ علٔ الوعزوذ‬ Pendapat ini, menurut al-Nawawiy dipilih oleh para ahli Hadîts dan selain mereka dan juga diperpegangi oleh ulama salaf dan mayoritas khalaf. Diantara argument penggunaan kata al-atsar untuk sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Saw dan selainnya antara

14

lain, Abû Ja'far al-Thahâwiy menamakan kitabnya dengan ‫شنش‬ ‫ .هعننبًٖ اٙصننبس‬Kitab ini memuat Hadîts marfû', mawqûf, dan maqthû'. Pengertian ini sejalan dengan makna bahasa, karena kata al-atsar terambil dari ungkapan ‫ صنشد ال نذٗش‬yang berarti َ‫( سّٗز‬saya meriwayatkannya). Menurut ahli fiqh Khurasân, antara lain Abû al-Qâsim al-Fawrâniy, sebagaimana dikutip oleh al-Khasyû'iy alKhasyû'iy Muhammad al-Khasyû'iy, al-atsar adalah: .)al-Khasyû'iy, 1424 H./2004: 31.( ٖ‫هب ٗشّٓ عي الظ بث‬ Artinya: Sesuatu yang diriwayatkan dari shahâbiy. Jadi menurut ahli fiqh Khurasân, al-atsar adalah sesuatu yang diriwayatkan dari selain Nabi Saw. Berdasarkan hal ini, maka kata al-atsar dipergunakan untuk Hadîts mawqûf dan maqthû' dan tidak dipergunakan untuk Hadîts marfû'. Diantara argumen penggunaan kata al-atsar untuk sesuatu yang diriwayatkan dari selain Nabi Saw, antara lain, alBayhaqiy menamakan kitabnya dengan ‫ .هعشفنخ الغنٌي ّ اٙصنبس‬Kitab ini memuat Hadîts marfû' dan selainnya. Perbedaan tingkatan dalam pengungkapan, pertama (‫ )الغنننٌي‬dan kedua (‫)األصنننبس‬ mengindikasikan bahwa yang pertama tidak sama dengan yang kedua, yang pertama adalah Hadîts marfû' sedangkan yang kedua adalah Hadîts mawqûf dan maqthû'. DAFTAR KEPUSTAKAAN Ajjâj al-Khathîb, Muhammad. Ushûl al-Hadîts Ulûmuhu wa Mushthalahuhu . Bairût: Dâr al-Fikr. 1989.

15

Al-Âmidiy, Aliy ibn Abiy 'Aliy ibn Muhammad Abû al-Hasan. al-Ihkâm fiy Ushûl al-Ahkâm Bairût: Dâr al-Kutub al'Ilmiyyah. [t. th.]. Al-Khasyû'iy, al-Khasyû'iy Muhammad. Ghayat al-Îdhâh fiy 'Ulûm al-Ishthilâh. Al-Qâhirah: Jâmi'at al-Azhar. 1424 H./2004. Al-Syâthibiy, Ibrâhim ibn Mûsâ al-Lakhmiy al-Gharnâthiy alMâlikiy Abû Ishâq. Al-Muwâfaqât fiy Ushûl al-Syarî'ah. Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah. [t. th.]. Ibn 'Abd al-Salam, Al-Izz. Qawa'id al-Ahkam. Ibn Hajar, Ahmad ibn 'Aliy … al-'Asqalâniy. Syarh Nukhbat alFikr fiy Mushthalah Ahl al-Âtsâr (Syarh Nukhbat). Ibn Manzhûr, Muhammad ibn Mukarram. Lisân al-'Arab. AlQâhirah: Dâr al-Hadîts. Ibn Taymiyah, Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah. XVIII/346. Muslim, Abu al-Husayn … ibn al-Hajjâj al-Qusyayriy alNaysâbûriy. Shahîh Muslim. Bairût: Dâr al-Fikr. t. th.