1.

Mendefinisikan Statistik

Statisktik didefinisikan sebagai satu kaedah saintifik untuk mengumpul, menyusun, meringkas, mempersembahkan dan menganalisis data serta membuat kesimpulan, rumusan dan keputusan berdasarkan hasil penganalisian data tersebut.

2. Menerangkan Aplikasi Statistik

Statistik merupakan satu kaedah matematik yang boleh membantu menyelesaikan masalahmasalah harian dan membuat keputusan sama ada dalam pentadbiran , pemasaran, perubatan, kejuruteraan, sains sosial atau bidang-bidang yang lain. Selain itu ia juga digunakan untuk mengukur sampel yang telah diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah yang tertentu.

3. Membezakan Antara Statistik Perihalan dan Pentadbiran

Statistik perihalan adalah bahagian statistik yang melibatkan kaedah pengumpulan data, menyusun, mempersembahkan data dan menganalisa data manakala statistik pentadbiran merujuk kepada teknik-teknik menginterpretasi nilai atau membuat keputusan dan membuat kesimpulan. Selain itu, bagi statistik perihalan data-data dikumpul,disusun, diringkas dan dibentangkan dalam bentuk carta, graf dan jadual yang mudah difahami digunakan untuk mempersembahkan maklumat yang telah diperoleh, manakala statistik pentadbiran ditentukan bergantung kepada teori kebarangkalian.

4. Membezakan antara pembolehubah Kualitatif dan Kuantitatif Pembolehubah adalah ciri ahli-ahli populasi yang dikaji. Contoh pembolehubah yang mengukur ciri populasi adalah umur, pendapatan, berat badan, jantina, taraf perkahwinan, jumlah harta yang dimiliki dan sebagainya. Pembolehubah kualitatif merupakan satu pembolehubah yang tidak dinyatakan dalam bentuk nombor. Sebagai contoh, jantina, keturunan seseorang, taraf pendidikan, gred getah, gred koko dan lain-lain. Pembolehubah Kuantitatf pula merupakan pembolehubah yang dinyatakan dalam bentuk nombor, contohnya adalah tinggi, berat badan seseorang, jumlah pendapatan bulanan, bilangan kereta yang mengunakan kereta di lebuhraya dan sebagainya. Pembolehubah kuantitatif boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu pembolehubah kuantitatif diskret dan pembolehubah kuantitatif selanjar.

5. Menerangkan aras pengukuran : nominal, ordinal, selang dan nisbah.

Asas Pengukuran Nominal Data adalah kualitatif yang diklasifikasikan kepada kategori sahaja. Dengan perkataan lain, ia merupakan data yang tidak boleh diukur dan tidak ada unit ukuran yang digunakan. Data jenis ini adalah semata-mata untuk dibilang sahaja. Jenis data lain yang tergolong dibawah kategori ini adalah data, Jantina, bangsa, agama, jenis pekerjaan dan sebagainya. Untuk memudahkan pemprosesan data nominal tersebut, kategori-kategori tersebut diberikan kod tertentu, 1 2 3 4….. dan sebagainya. Kod tersebut tidak boleh digunakan untuk membuat perbandingan antara satu sama lain. Data nominal tidak mempunyai taburan tertentu atau ia dikenali sebagai data bukan parametrik.

Asas Pengukuran Ordinal Ordinal membawa maksud rank atau pangkat bagi kategori. Sebagai contoh, penyelidikan dan membuat kajian tentang mutu makanan yang dihidangkan di dalam sebuah kafe, kategori jawapan yang diberikan ialah amat baik, baik, sederhana dan sebagainya. Kita tidak boleh menyamakan perbezaan di antara amat baik dan baik, dengan perbezaan seperti 5 mewakili amat baik dan sebagainya. antara baik dan sederhana. Untuk memudahkan penganalisaan data, kebiasaannya penyelidik memberikan kod

Asas pengukuran selang Data berukuran selang adalah data yang serupa dengan data ukuran ordinal. Tetapi jarak diantara nilai-nilai tersebut adalah sama dan mempunyai makna. Sebagai contoh, data suhu, data umur dan sebagainya data tersebut amat mudah diberikan rank atau pangkat dan setiap data adalah bermakna kecuali 0, nilai-nilai tersebut boleh dibandingkan antara satu sama lain.

Asas Pengukuran Nisbah Ukuran nisbah adalah ukuran yang tertinggi martabatnya. Ukuran ini memiliki semua sifat-sifat data berukuran selang, seperti jarak di antara nilai adalah diketahui dan tetap, kategori data adalah “Mutualy Exclusive” dan sebagainya. Sebagai tambahan data berukuran nisbah Berjaya member makna kepada nilai 0, dan kadar di antara dua nilai juga memberi makna kepada penganalisis data.

6. Mendefinisikan populasi, sampel, parameter dan statistik

Populasi Populasi adalah seluruh kumpulan orang, objek atau barang yang dikaji atau diselidiki. Contohnya kajian ‘Kesan sosioekonomi pesara-pesara di Semenanjung Malaysia’ pula, adalah semua pesara-pesara di Semenanjung Malaysia. Sampel Sampel merujuk kepada satu kumpulan kecil yang dipilih daripada populasi. Sampel adalah subset populasi yang dipilih untuk mewakili populasi. Contohnya kajian ‘Kesan sosioekonomi pesara-pesara di Semenanjung Malaysia’ sample sebanyak seribu orang pesara yang dipilih daripada semua pesara-pesara di Semenanjung Malaysia boleh digunakan. Parameter Parameter adalah satu nilai yang mewakili bagi ciri-ciri dalam populasi. Lazimnya nilai-nilai bagi parameter populasi tidak diketahui kerana populasi itu terlalu besar untuk mengukur keseluruhannya dan teknik infrensi yang bersesuaian digunakakan untuk menganggarkan nilainilai parameter-parameter populasi daripada persampelan atau statistik sampel. Statistik Statistik merupakan satu kaedah matematik yang boleh membantu penyelesaian masalahmasalah harian dan membuat keputusan sama ada dalam pentadbiran, pemasaran, perubatan, kejuruteraan, sains sosial atau bidang-bidang yang lain.