TOUN 6

Ngaran

:

________________________

Kalas

:

________________________

SK . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANAASAN DONGKOUWION TOUN 2012

BOOS KADAZANDUSUN
TOUN 6
TIMPU : 60 minit
ARAHAN
1. Kalatas nopo ti nga kiwaa 40 poguhatan.
2. Iso-iso poguhatan nga kiwaa apat pilio’o sisimbar
A, B, C dan D.
3. Pilio’ om BULATO no iso sisimbar nu otopot id kalatas
poguhatan diti.
4. Simabaro no ngai poguhatan.
KADA WALADO KALATAS DITI NUNG AU PO SUUON.

1

TOUN 6

PANAASAN SEMESTER KOISO
SK.TAGIBANG KOTA MARUDU
BOROS KADAZANDUSUN TOUN 6
2012
NGARAN :___________________________________

KALAS:__________________________

A. Suato’ putul boros. (20 marka)
(Tulis suku kata )

1. kopiwosian

2. mongingia’

3. momorobuat

4. kotoluadan

5. poinsikul

6. tumanud

7. linimput

8. oporokis

9. tambalut

10. kinolodion

2

TOUN 6

B. Suato’ayat tumanud gambal. (10 marka )
( Tulis ayat berdasarkan gambar.)

Poinsuang ilo’ buuk id kaban.
Poinsuang ilo’ tingau id balatak.
Poinsusut ilo’ tanak id puun kayu.
Poinsisip ilo’ dompet id bantal.
Poinsuang ilo’ tinanok manuk id lamari.

1.
_____________________________________________________.

2.

___________________________________________________

3.
_________________________________________________

4. _____________________________________________________

5.

_______________________________________________

3

TOUN 6

C. Pilio Boros Maan di kosudong. ( 12 marka )
(Pilih kata kerja yang sesuai)

1. Mamaaso i tabang ku do ____________________
A. balajal

B. mamain

C. mimbosikol

2. Aanangan i tapa’ ku do __________________.
A. mitangkus

B. magapon

C. mintolop

3. Tikid minggu _______________i tina’ ku do sada’.
A. momoli

B. mokianu

C. monimung

4. Mamaaso i todu’ ku ________________ do rinomos.
A. magansak

B. monutud

C. momoguring

5. Kalaja nopo tapa’ ku do tikid kosuabon nga’______________ do manuk.
A. moninduk

B. monuau

C. momodsu

6. Mamaaso tangaanak sikul ______________buuk id librari.
A. mambasa’

B. suminding

C. bosorita’

4

TOUN 6

D. Suato’ frasa di kotunud tumanud gambal. ( 12 marka )
(Tulis frasa yang betul berdasarkan gambar )


momoguring do mee.
papadagang tinumon tua’.
moningud do bunga’
mananom do kinotuan
popotulud do longkudi
mintong televison.

1.
____________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.
_________________________________________________________

4.

____________________________________________________

5.

_____________________________________________________

5

TOUN 6

E. Basa’o’ om onuai do sisimbar id siriba. (10 marka )
(Baca dan jawab soalan di bawah)

Iti nopo nga’ paganakan di Liza. Haro limo tulun id paganakan disio.
Ngaran nopo di tapa’ di Liza nga’ i Gundohing Ahmad. Dokutul o
kalaja tapa dau. Zandi Salmah nopo nga’ ngaran di tina’ dau. Tina’
nopo dau nga’ songulun mongingia’. Mongia’ i tina’ dau id Sikul
Tosiriba do Mutiara Luyang. Haro taka’ om tadi kusai di Liza. Ngaran
nopo di taka’ dau nga’ i LIna. Umul nopo di Lina nga hopod om duo
toun. I Shafiq nopo ngaran tadi’ kusai dau. Apat toun no umul dau.
Osuau om obingkouwang o paganakan di Liza. Oupus isido do
paganakan dau.
1. Piro ginumu paganakan di Liza ?

___________________________ginumu paganakan di Liza.
2. Isai ngaran tapa’ di Liza?
Ngaran nopo di tapa’ di Liza nga’ i __________________________________.
3. Nunu kalaja’ tapa’ di Liza?
___________________________o kalaja tapa’ di Liza.
4. Nunu kalaja tina’ di Liza?
Kalaja’ nopo tina’ di Liza nga’ _____________________________________________.

5. Piro umur taka’ di Liza?
___________________________________no umul taka’ di Liza.

6

TOUN 6

F. Uludo boros diti sumiliu do ayat kirati. (16 marka )
(Susun perkataan menajdi ayat yang betul )

1.

Ngaran

nga’

nopo

i

Boni.

ku

___________________________________________________________________

2.

umul

ku

Hopod om duo

no

___________________________________________________________________

3.

Poinsikul

oku

SK. Bahang. Penampang.

hilo

id

____________________________________________________________________

4.

Poingion

oku

id

Taman Lido, Penampang

__________________________________________________________________

5.

Aanangan

oku

do

mambasa’

buuk.

___________________________________________________________________

6.

iman-imanon

Mongingia’

ku.

o

___________________________________________________________________

7

jjskbahang

TOUN 6

G. Onuai do numbul tumanud nuludan om suato gumuli sumiliu sorita. (18
marka ) ( Beri nombor mengikut urutan dan tulis semula menjadi cerita)

Tikid tadau mongoi pokinsian do tulun ginumuan.
Osusa o koposion diolo’ ngoduo.
Iti nopo molohing tondu om tanak kusai.
Aiso akanon diolo do tikid tadau.
Agahui no yolo tu aiso do akanon om noponu do toluo.
Apatut tokou do monokodung do tulun tongosusa.
Suato’

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.