P. 1
Kertas Kerja, Laporan & Refleksi Bina Insan Guru ( BIG ) 2012

Kertas Kerja, Laporan & Refleksi Bina Insan Guru ( BIG ) 2012

|Views: 2,907|Likes:
Published by Keisuke Eymran

More info:

Published by: Keisuke Eymran on Oct 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/02/2015

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS

56000 CHERAS, KUALA LUMPUR
BINA INSAN GURU (BIG) : PERKHEMAHAN
BERSEPADU UNIT BERUNIFORM
SKPK KUANTAN 2012
NAMA :
MOHD IMRAN BIN HUSSIN
NO. KAD PENGENALAN :
830531-11-5759
NO. KAD MATRIX :
(WMA0002PPG062011MD086!
KELAS :
P 3"5
# PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN !
Kerta Ker!a
Per"#e$a#a% Bere&a'(
U%)t Ber(%)*+r$ SKPK
K(a%ta% 2012
1. MATLAMAT
D$%&'% ($)$*('+'% A,,'- S"W"T ./-'*'0('% '&'*1
/" S$,$0'2 3$%4$*+'/ (-$3'- /%/ 0$2$*+' .'0'+ 3$3)5(' 2$)'-'&/'% 3/%.'
)'&/ 3$%/,'/ ($50'4''% ./*/ 2$*+' 3$%&$+'-5/ ($,$3'-'%- ($,$3'-'% ./*/
5%+5( )$*&$*'( ($ .$0'%"
//" M$3)5(' ,',5'% 3/%.' 4'%& ,$)/- )$2'* .','3 3$%4'30'/('% 3$2$6
-5)5%&'% '%+'*' 3'%52/' .$%&'% ','3 2$(/+'* .$%&'% 0$%$*'0'% 3'+'
0$,'6'*'% +$*+$%+5 2$7'*' -',52 2$0$*+/ K'6/'% T$30'+'%, S'/%2, '&'3' I2,'3
.'% 2$)'&'/%4' 5%+5( 3$,'-/*('% &$%$*'2/ 4'%& +'-5"
///" M$3'0'*('%, 3$%4$.'*('% .'% 3$%&/%2'8/ ./*/ 35*/.- 35*/. .','3
0$%&&5%''% 3'2'" D$%&'% ('+' ,'/%, 3$,'-/*('% &$%$*'2/ 4'%& +'-5
3$%&-'*&'/ .'% 3$%&5*52('% 3'2' .$%&'% )'/( .'% )$*2/2+$3'+/("
/9" M$%'%'3 *'2' )$*245(5* 0'.' 2$0'%6'%& 3'2' ./2'30/%& 3$%45%+/(
0$%&$+'-5'% )$*&5%' )'&/ 3$%$&5-('% ,'&/ ./%./%& ($'&'3''% 2$7'*'
-',52 )'&/ 2$+/'0 0$2$*+'"
9" M$%45%+/( 2$+/+/( /,35 )'&/ 3$3)$%+5( 2'+5 &$%$*'2/ 4'%& ./-'*'0('% ($)',
+$*-'.'0 2$&',' */%+'%&'% .'% .'0'+ )$*8/(/* 2$7'*' *'2/:%', +'%0'
3$3)$,'('%&/ -',' +565"
2. OB,EKTIF
D$%&'% ($*$.-''% .'% *'-3'+ A,,'- S"W"T ./-'*'0('% 0$2$*+' 0$*(-$3'-'%
(',/ /%/ .'0'+1
/" M$%&$+'-5/, 3$3'-'3/ 2$*+' 3$30*'+/(('% 7'*' '+'5 +$(%/(
0$*(-$3'-'% 4'%& )$+5," I'%4' 3$*'%&(53/ 0$3/,/-'% (';'2'%,
0$3'2'%&'% .'% 0$%6'&''% (-$3'-, 0$%4$./''% )$(','% 3'('%'%
2$*+' ($2$,'3'+'% ./*/"
//" M$30$,'6'*/, 3$3'-'3/ 2$*+' 3$,'(5('% 2$%./*/ 2$25'+5 '(+/9/+/ 4'%&
./,'(5('% 5%+5( 3$%/%&('+('% ($4'(/%'% ./*/"
///" M$%&-'4'+/, 3$,/%.5%&/ .'% 3$%&-'*&'/ ','3 2$6'&'+ 7/0+''% T5-'%
3$,',5/ (:%2$0 0$*,/%.5%&'% )$*2$0'.5 .$%&'% 3$%$*52/ 0$%$*'0'%
'(+/9/+/ 0'('/'% )$*'&'3 .'% 25('%$('"
/9" M$%&$+'-5/, 3$%4$.'*/ 2$*+' .'0'+ )$*+/%.'( 0'%+'2 .','3 2$)'*'%&
3'2' ($7$3'2'% .$%&'% 0$%&&5%''% 2$)'*'%& )$%.' 4'%& '.' ./
0$*2$(/+'*'%"
9" M$%'%'3 2/('0 )$*+:,$*'%2/, )$($*6'2'3', +:,:%&- 3$%:,:%& .'%
2$%'%+/'2' )$*3'58'('+ .','3 2$&',' 0$*('*' .'% 3$,$30'*('%
2$&',' 0$*'2''% .$%&(/, +'3'(, 3$3$%+/%& ./*/ 2$%./*/ .'% '%&(5-"
<A-ATANKUASA PENGELOLA
PROGRAM PERKHEMAHAN BERSEPADU
UNIT BERUNIFORM
SK PENDIDIKAN KHAS KUANTAN (PENDENGARAN)
2012
P$%'5%& 1 P5'% K'3'*/'- )/%+/ M" =52:8 #G5*5 B$2'*!
P$%'2/-'+ 1 P5'% R:-'%' )/%+/ A-3'. #GPK K5*/(5,53!
1 P5'% N:*-'4'+/ )/%+/ M:-." S',,$- #GPK HEM!
P$%&$*52/ 1 P5'% S'*/0'- )/%+/ S'3'. #GPK K:- K5*/(5,53!
K$+5' P*:6$( 1 E%" M:-." I3*'% )/% H522/% #K$3 K:3'%.'%!
P$%:,:%& K P*:6$( 1 P5'% I%+'% S-'-$,$ )/%+/ A)5 S$3'% #P$%" K$3 K:3'%.'%!
P$%4$,'*'2 K:- K5*/(5,53 1 P5'% N5*5, A(3' )/%+/ A)." R'%/
P$%4$,'*'2 U%/+ B$*5%/8:*3 1 E%" M5-'33'. N/.>'3 )/% S-'*/88 ?5./%
S$+/'52'-' 1 P5'% N::*'./)'- )/%+/ H'%'8/
B$%.'-'*/ 1E%" M:-. N:*-/24'3 )/% A,5;/
AHLI ,A-ATANKUASA KE.IL
<AWATAN BIDANG TUGAS
P$%&5*52 P$2$*+'1
'" P% S/+/ @'(-/*'- D'5.
)" P% S/+/ @5)'/.'- A-3'.
1" M$%4$./'('% 35*/. 5%+5(
3$%4$*+'/ 0$*(-$3'-'%"
2" M$%4$./'('% ):*'%& ($)$%'*'%
<AWATAN BIDANG TUGAS
7" E%" A-3'. M52+'A/3
." E%" M:-. A34*:,/>'% H'3.'%
/)5 )'0' )'&/ 2$+/'0 0$2$*+' 5%/+
3'2/%&- 3'2/%&"
3" M$%4$./'('% 2$&',' 0$*','+'%
4'%& ./0$*,5('% 2$3'2'
0$*(-$3'-'%"
B" M$%4$./'('% 6'.5', &5*5 )$*+5&'2
5%/+ 3'2/%&- 3'2/%&"
5" M$3'2+/('% 0$%4$./''% 2$%'*'/
2$3'( 0$*','+'% ,$)/- ';',"
6" M$3'2+/('% ./20,/% 0$2$*+'
2$)$,53 .'% 2$,$0'2
0$*(-$3'-'%"
K-$3'-
'" E%" N5*'-/3/ N5%>'-
)" E%" M:-. I>%'%
7" E%" M:-. S5-'*./ A>$3/
." E%" M:-. S:8/ A88'%./
$" E%" I(-;'%5../% I23'/,
8" E%" A)." S'+'* A).5,,'-
&" E%" S4'-*/, )" M5-." S5-'*/%/
1" M$%4$./'('% 0$,'% 0$3)'-'&/'%
+$30'+ +'0'( 0$*(-$3'-'%
3$%&/(5+ 5%/+"
2" M$%4$./'('% (-$3'- 4'%&
3$%75(50/ )'&/ ($0$*,5'% 0$2$*+'
.'% &5*5"
3" M$3'2+/('% (:30:%$% (-$3'-
.'% 2$&',' 0$*','+'% 4'%&
)$*('/+'% 3$%75(50/"
B" M$3'2+/('% 2$+/'0 (-$3'-
./)5('% .'% ./)$*2/-('% 2$,$0'2
0$*(-$3'-'%"
5" M$%4$./'('% 2$%'*'/ %'3' &5*5
3$%&/(5+ (-$3'- 3'2/%&-
3'2/%&"
6" M$%4$./'('% 2$&',' .:(53$%
0$*,5 2$(/*'%4' +$*.'0'+ 0/%6'3'%
(-$3'- .'*/ ,5'*"
P$*2/'0'% T$30'+ '(+/9/+/ A,'+'%
P$*+'%./%&'%
'" P%" N::*'./)'- H'%'8/
1" M$%4$./', 3$3'2'%& .'%
3$%4/'0('% 2$35' 6$%/2 0$*','+'%
.'% -','%&'% )'&/ '(+/9/+/ ,'2'(
<AWATAN BIDANG TUGAS
)" C/( S-'*/8'- H'%/3 S4$. O3'*
7" E%" M:-. I3*'% )" H522/%
." C/( ?'*/2' S',;'
4'%& ./'.'('%"
2" M$%&$3'2.'% 3$%4/30'%
2$35,' 0$*','+'% 4'%& +$,'-
./&5%'('% ./+$30'+ 4'%& 2$25'/"
3" M$%4$./'('% +',/ 5%+5(
0$*+'%./%&'% /('+'%"
B" M$%4$./'('% 25*'+ (-')'* ,'3'
5%+5( 0$*+'%./%&'% 0'('/'%
)$*'&'3"
H'./'- C$%.$*'3'+'
'" P%" I%+'% S-'-$,$ A)5 S$3'%
)" P%" H'2*/%' <5%52
1" M$%4$./'('% -'./'- ($0'.'
0$2$*+' )$*.'2'*('% 0$*+'%./%&'%
4'%& ./6','%('%"
2" M$%4$./'('% ,'/%- ,'/% -'./'- .'%
7$%.$*'3'+' 2$(/*'%4' '.'"
3" M$%&5*52 3'6,/2 0$%4'30'/'%
-'./'-"
S/6/, P$%4$*+''%
'" P5'% N5*5, A(3' A)." R'%/
1" M$%4$./'('% 2/6/, 0$%4$*+''%
($0'.' 2$35' 0$2$*+'"
K$*:-'%/'%
'" P5'% H'6'- ?'.-/,'- S',$-5../%
1" M$%4$./'('% 6'.5', )$*+5&'2
/3'3 3$%&/(5+ ;'(+5 2:,'+"
2" M$%&$%.',/('% (5,/'- M'&-*/)
3" M$%&$%.',/('% (5,/'- S5)5-
E,$(+*/( .'% S/'*'4'
'" E%" M:-." I>%'% A>3/
)" E%" N5*'-/3/ N5%>'-
1" M$%4$./'('% ($35.'-'% $,$(+*/(
.'% 0$*','+'% 2/'*'4' 4'%&
2$305*%' ./ 2$,5*5- +'0'(
0$*(-$3'-'% 2$0'%6'%& +$30:-
($3 ./'.'('%"
2" M$%&$3'2(/%/ 0$*','+'% 4'%&
+$,'- ./&5%'('% .'% ./2/30'%
0'.' +$30'+ 4'%& 2$25'/"
3" M$%&5*52 .'% 3$%4$./'('%
0$*','+'% )'&/ M','3
K$)5.'4''%"
M'('%M/%53 1" M$%4$./'('% 3'('%'% .'%
<AWATAN BIDANG TUGAS
'" P%" S-'*/8'- H52'/%/ S4$.
H522'/%
)" C/( R:-'/>' @'('*/'
7" P% L/>' A).5,,'-
." P%" H'2*/%' <5%52
$" P%" <5,/';'+/ R'%/
8" P%" L/,4 S',/>' M. S''.
&" C/( R'-/3'-+:% A)." W'-')
-" P%" H'>/3'- M:-'3'.
/" P%" A>5*' M." K'22/3
6" P%" S-'*/8'- N:*,/>' S4$. A,;/
3/%53'% 4'%& 3$%75(50/ )'&/
2$35' &5*5 .'% 0$2$*+'
0$*(-$3'-'%"
2" M$%4$./'('% 6'.5', 2$*+' 3$%5
3'2'('% 2$+/'0 -'*/
0$*(-$3'-'%"
3" M$%4$./'('% '%&&'*'%
0$*)$,'%6''% 3'('%'% 4'%&
3$%75(50/"
B" M$%&5*52 .'% 3$%4$./'('%
2$35' 0$*','+'% 3$3'2'("
5" M$%&$3'2 .'% 3$3)$*2/-('%
2$35' 0$*','+'% 3'2'('%
2$,$0'2 0$*(-$3'-'%"
K$2$,'3'+'% K$7$3'2'%
'" E% M:-. T'*3/>/ M52'
)" E%" H'.>/>'% A3$*'%
7" E%" M:-. ?'/>5, S/.$(
." E%" N5*5../% A;'%& B$2'*
1" M$3'2+/('% +'-'0 ($2$,$3'+'%
0$2$*+' .'% 2$&',' 0$*','+'%
)$*'.' .','3 ($'.''% 4'%& '3'+
)'/("
2" M$%4$./'('% )$(','% 5)'+-
5)'+'% 2$*+' 0$+/ *';'+'% 4'%&
2$305*%' .'% 3$%75(50/"
3" M$%4$./'('% 6'.5', 0$%&';'2'%
.'% (';','% ($2$,'3'+'%
(';'2'% 0$*(-$3'-'%"
B" M$3)5'+ 3'(,53'% ($0'.' 0/-'(
0:,/2 )$*-5)5%& 0$*(-$3'-'%"
5" M$3)5'+ 3'(,53'% ($0'.' (,/%/(
($2/-'+'% )$*.$('+'% )$*-5)5%&
)'%+5'% ($7$3'2'% 2$3'2'
0$*(-$3'-'%"
6" M$3)$*/ +'(,/3'+ ($2$,'3'+'%
($0'.' 2$35' 0$2$*+' .'*/ 3'2'
<AWATAN BIDANG TUGAS
2$3'2'"
7" M$%4$./'('% P$+/ K$7$3'2'%
4'%& ,$%&('0 .'% ./,$+'(('% ./
5*52$+/'"
U*52$+/'
'" E% M5-'33'. N/.>'3 S-'*/88
?5./%
)" E%" M52' I23'/,
7" P%" N:*-'>*',/% A). G-'8'*
." P%" M'>/.'- K'3'*:3
$" N:*8'.>/,'- A)." R'-/3
1" M$%4$./'('% 6'.5', '(+/9/+/
0$*(-$3'-'%"
2" M$%4$,'*'2 0$*6','%'% '(+/9/+/ .'%
0$*+'%./%&'%"
3" S$%'+/'2' 3$%&-$)'-('% 2$&','
3'(,53'+ +$*(/%/"
B" M$%&'3)/, 0$%.'8+'*'% 0$2$*+'
.'% 65&' 3$%7'+'+ ($-'./*'% &5*5
)$*+5&'2"
5" M$,'%+/( -'(/3- -'(/3
0$*+'%./%&'%"
6" M$)5'+ ,'0:*'% 2$+/'0 '(+/9/+/ 4'%&
./6','%('%"
7" M$%&$%.',/('% '7'*' 3'6,/2
0$%5+50"
8" M$%4$./'('% ('/% *$%+'%&
0$*(-$3'-'%"
A0*$2/'2/ S$%/1
'" P%" I%+'% S-'-$,$ A)5 S$3'%
)" E%" B'-'*/ M'%'0
7" E%" M:-. I3*'% H522/%
." P%" N5*5, A(3' A)." R'%/
$" E%" M5-'33'. N/.>'3
1" M$%$%+5('% 6$%/2 0$*2$3)'-'%
.'% 24'*'+- 24'*'+%4'"
2" M$%4$./'('% ):*'%&
0$%&-'(/3'%
3" M$%&5*52 0$*6','%'%
JADUAL AKTIVITI
PERKHEMAHAN
SK PEND. KHAS KUANTAN
MASA/ HARI ,UMAAT
10 SEPTEMBER 2012
SABTU
11 SEPTEMBER 2012
1.20 PAGI S:,'+ .'% K5,/'- S5)5-
3.00 PAGI A(+/9/+/ 2$%'3'% .'% 2'*'0'%
0'&/
4.00 PAGI P$*+'%./%&'% (';'. ('(/
A(+/9/+/ ($2$,'3'+'%
5.00 PAGI M$%./*/('% K-$3'- M/%53 0'&/
10.20 PAGI R$-'+, M'('% .'% S:,'+
@5-5*
P$%4'30'/'% -'./'-
G:+:%& *:4:%& 3$3)$*2/-('%
(';'2'% 0$*(-$3'-'%
BERSURAI
2.00 PETANG P$*+'%./%&'% /('+'%
0.00 PETANG M/%53 0$+'%& .'% 2:,'+ A2'*
1.00 PETANG P$*+'%./%&'% 3'2'('%
6.00 PETANG A(+/9/+/ 25('%$('
3.20 MALAM M'('% 3','3, 2:,'+ M'&-*/)
.'% +'(-/*'-
4.00 MALAM P$*2$3)'-'% )$*(5305,'%
D'% P$*+'%./%&'% P'('/'%
B$*'&'3
10.00 MALAM S:,'+ /24'( .'% +/.5*
SYARAT- SYARAT
PERTANDINGAN
,ENIS BILANGAN TEMPOH .ATATAN
PERTANDINGAN PESERTA MASA
Ka7a' "a") • S$35' 5%/+
+$*,/)'+"
• S$+/'0 5%/+ 0$*,5
3$%4$./'('% 2
0'25('%"
• S$+/'0 0'25('%
10 :*'%&
,$%&('0
)$*5%/8:*3"
10 3/%/+ • R565( P'%.5'%
(';'.
P$*(-$3'-'%
• P$*+'%./%&'%
'('% ./6','%('%
./ (';'2'%
0$*-/305%'%
• S/0,/% .'%
($2$*'&'3'%
3$*50'('%
0$*('*' 4'%&
./%/,'/"
K#e$a# ter"e$a • S$35' 5%/+ S$0'%6'%&
0$*(-$3'-'%
• K$)$*2/-'%
(';'2'%
(-$3'-
• K$($3'2'% ./*/
• K$+$0'+'% ;'(+5
'(+/9/+/
I"ata%/ S)$&(8a% • S$35' 5%/+
+$*,/)'+
• S$+/'0 5%/+ 0$*,5
3$%4$./'('% 6
0'25('%
• S$+/'0 0'25('%
7 :*'%&
P',/%& A;', 2/'0
.'% )$+5, /('+'%
• 3 6$%/2 /('+'%1
/" M'%5(
//" B5(5 2/,'
///" T/%./-
('2/-
• T',/ ./2$./'('%
:,$- &5*5"
• P'%6'%& 2$+/'0
+',/ ,$)/- (5*'%&
1 3"
A&re)a) Se%) • S$35' 5%/+
+$*,/)'+
• S$+/'0 5%/+ 0$*,5
3$%4$./'('% 2
15 3/%/+ • K*$'+/9/+/
0$*2$3)'-'%
.'% .'4' +'*/('%
0$*2$3)'-'%
0'25('%" ./5+'3'('%"
• <$%/2
0$*2$3)'-'%
'.','- )$)'2"
• S$+/'0
0$*2$3)'-'%
):,$-
3$%&&5%'('%
','+ 2:(:%&'%"
,ADUAL SENTRI MALAM PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM
SK PENDIDIKAN KHAS KUANTAN 2012
BIL MASA NAMA
1. 12"00 C 1"00 0'&/ '" E%" M:-. I3*'% H522/%
)" P%" I%+'% S-'-$,$ A)5 S$3'%
BIL MASA NAMA
7" P%" N5*5, A(3' A)." R'%/
." E%" M5-'33'. N/.>'3 S-'*/88 ?5./%
$" M:-. ?'(-*:, H'(/3/
8" N:* A/% N'>/8'-
&" A)." H'./
-" I%+'% N:*2'8/%'
2. 1"00 C 2"00 0'&/ '" E%" A-'3'. M52+'A/3
)" P%" K'32/'- N'4'%
7" E%" M:-. T'*3/>/
." N:*'/%' A(-3'
$" M:-. S-'8/.
8" A,/$8'- I,4'%'
&" A). R'-3'%
2. 2"00 C 3"00 0'&/ '" E%" A34/*:,
)" C/( R:-'/>'
7" S/+/ A%'+/
." A3/*5, R/.>;'%
$" N5*5, A>;'%/
8" M:-." S-'3$$*
&" M" N'>*/$% S4'-
0. 3"00 C B"00 0'&/ '" E%" H'.>/>'%
)" E%" M52'
7" C/( ?'*/2' S',;'
." W'% N5* A+/('-
$" M:-. A,/8 A/3'%
8" C-$ W'% N5* S45-'.'
&" N5*'>;' S-'3/3/$
1. B"00- 5"00 0'&/ '" E%" I(-;'%5../%
)" P%" ?'.>/,'-
7" M:-. A8/A A/3'%
." E%& C-/%& C-/%&
$" N5* A/% K'3',/'
8" M:-." A33'*
BIL MASA NAMA
&" A-3'. N5*';/
6. 5"00 C 6"00 0'&/ '" M:-." N5*-/24'3
)" P%" H'6'- ?'.-/,'-
7" C/( S-'*/8'- H'%/3
." N5*5, H/.'4'-
$" E**/$%' E,,/22'
8" M:-." ?/*.'52
&" N:* A,/'- S'8/'-
KUMPULAN PERTANDINGAN
KAWAD KAKI
K($&(8a% 1
1" A-3'. N5*';/
2" A). H'./
3" @'/*/, H'(/3/
B" M:-. ?(-*:, H'(/3/
5" M:-. N'A/)
6" C-/' W'/ K/+
7" M"A88/A A/3'%
8" M:-. AA/8
9" =/ L/%&
10" M:-. N'>*/$% S-'-
11" A-3'. R'3'.-'%
K($&(8a% 2
1" M:-. S-'8/A
2" M:-. A,/8 A/3'%
3" M:-. S-'3$$*
B" E%& C-/%& C-/%&
5" ?'*/A H'(/3/
6" M:-. A33'*
7" A3/*5, R/>.;'%
8" ?/*.'52
9" E*/72>-'
10"A). R'-3'%
K($&(8a% 2
1" N5* A/%' A(3'
2" S/+/ A%%'+/
3" N5*5, H/.'4'-
B" I%+'% N:*2'8/%'
5" A,/$8'- I,4'%'
6" A/3'% N')/,'
7" N5*5, A>;'%/
8" N:* A,/'- S'8/'-
9" E**/$%' E,,/$2'
10" W'% N5* ?'+/-'-
K($&(8a% 0
1" N5*A/% N'>/8'-
2" N5* M'6/.'-
3" C-$ W'% N5* S45-'.'
B" S'/.'+5, S'*'-
5" S/+/ @'*/8'-
6" N:*'>;' 2-'3/3/$
7" S5*'/4'
8" N5*5, A/% K-'3/,'
9" N5* A3/*' S4'(/*$$%
10" W'% N5* A+/('-
11" K'3',/'-
SENARAI KUMPULAN
PERKHEMAHAN BERSEPADU
KUMPULAN 1 (Har)$a(
K($9a%:)
E%" M:-. N/.>'3
E%" A34/*:,
E%" H'.>/>'%
1" A-3'. N5*';/
2" @'/*/, H'(/3/
3" M:-. ?(-*:, H'(/3/
B" M:-. N'A/)
5" C-/' W'/ K/+
KUMPULAN 2 (Ga:a" H)ta$)
E%" N5**'-/3/
E%" I(-;'%5../%
E%" M"N:*-/2-'3
1" M:-. S-'8/A
2" M:-. A,/8 A/3'%
3" A"R'3'.-'%
B" M:-. S-'3$$*
5" E%& C-/%& C-/%&
6" ?'*/A H'(/3/
7" M:-. A33'*
KUMPULAN 2 (Gar('a)
E%" T'*3/>/
E%" M52+'A/3
E%" M52'
1" A).5, H'./
2" A88/A A/3'%
3" A3/*5, R/>.;'%
B" M:-. N'>*/$% S-'-
5" A). R'-3'%
6" ?/*.'52
7" E*/7
KUMPULAN 0 (S)t) Fat)$a#)
C/( S-'*/8'- H'%/3
P5'% M'>/.'-
P5'% H'2*/%'
1" N5*A/% N'>/8'-
2" N5* M'6/.'-
3" C-$ W'% N5* S45-'.'
B" S'/.'+5, S'*'-
5" S/+/ @'*/8'-
6" N:*'>;' 2-'3/3/$
7" S5*'/4'
KUMPULAN 1 (S)t) K#a')!a#)
P5'% K'32/'-
P5'% N:*'./)'-
P5'% H'6'- ?'.>/,'-
1" N5* A/%' A(3'
2" S/+/ A%%'+/
3" K'3',/'-
B" N5*5, H/.'4'-
5" I%+'% N/*2'8/%'
6" A,/$8'- I,4'%'
KUMPULAN 6 (S)t) A)#a#)
C/( R:-'/>'
P5'% N5*5, A(3'
C/( ?'*/2'
1" N5*5, A>;'%/
2" N:* A,/'- S'8/'-
3" E**/$%' E,,/$2'
B" W'% N5* A+/('-
5" N5*5, A/% K-'3/,'
6" N5* A3/*' S4'(/*$$%
ANGGARAN
PERBELANJAAN
1. ,UMLAH -ANG DIPUNGUT :
1"1" K5+/0'% .'*/0'.' 35*/. D RM -
1"2" L'/%-,'/% 05%7' D RM 1077"00
-------------------------------
<UMLAH RM 1077"00
--------------------------------
2. KEN;ATAAN KUTIPAN DARIPADA MURID
PIHAK MURID ,UMLAH KUTIPAN .ATATAN

02 +ra%: $(r)' < RM =

RM =

=
=

2. KUTIPAN DARIPADA LAIN=LAIN PUN.A
# T$*3'25( G5*5 B'%+5'% .'*/0'.' PPD '+'5 ,'/%-,'/% !
PUN.A=PUN.A
KE-ANGAN
,UMLAH KUTIPAN .ATATAN
-a%: "+"(r)"(8($ RM 1033.00 =
0. NAMA DAN ALAMAT ORANG ;ANG DIBERI KUASA MEMUNGUT DAN
MEMBELAN,AKAN -ANG
NAMA GURU/MURID NO. KAD
PENGENALAN
UMUR DR,/TING/
,A-ATAN
ALAMAT
1. SARIPAH BT
SAMAD
600501061464 04 GPK
KOKU
SK. PEND.
KHAS
KUANTAN
1.0 ANGGARAN KOS 1
1.1 Ma"a% 'a% $)%($ e7a"t( &er"#e$a#a%

HARI MASA KUANTITI ,UMLAH
Har) ,($aat M/%53 0$+'%& RM 2"00 E B2 35*/. RM 8B"00
M'('% 3','3 RM 5"00 E B2 35*/. RM210"00
M/%53 3','3 RM 2"00 E B2 35*/. RM 8B"00
Har) Sa9t( S'*'0'% RM 3"00 E B2 35*/. RM 126"00
M/%53 0'&/ RM 2"00 E B2 35*/. RM 8B"00
,UMLAH BESAR , RM 144.00
1.2 Ha')a# &erta%')%:a% :
'" P$*+'%./%&'% K';'. ('(/ # K5305,'% ! RM 21.00
# <:-'% 1 RM 20"00, N" <:-'% 1 15"00 !
)" P$*+'%./%&'% K$)$*2/-'% K-$3'- # K5305,'% ! RM 01.00
#<:-'% 1 RM 20"00, N" <:-'% 1 RM 15"00, K$+/&' 1 RM 10"00!
7" P$*+'%./%&'% M'2'('% # K5305,'% ! RM 01.00
# <:-'% 1 RM 20"00, N"<:-'% 1 RM 15"00, K$+/&' 1 10"00 !
." P$*+'%./%&'% K:35%/('2/ S$,5*5- # K5305,'% ! RM 60.00
# <:-'% 1 RM 25"00, N"<:-'% 1 RM 20"00, K$+/&' 1 15"00 !
$" P$*+'%./%&'% I('+'% # I%./9/.5 ! RM 22.00
# <:-'% 1 RM 10"00, N"<:-'% 1 RM 8"00, K$+/&' 1 5"00 !
8" P$*+'%./%&'% S5('%$(' # (5305,'% ! 1
- S5('%$(' 1 RM 23.00
# <:-'% 1 RM 15"00, N" <:-'% 1 RM 12"00, K$+/&' 1 RM 10"00!
- S5('%$(' 2 RM 23.00
# <:-'% 1 RM 15"00, N" <:-'% 1 RM 12"00, K$+/&' 1 RM 10"00!
&" P$2$*+' P$*(-$3'-'% T$*)'/( P$*$305'% RM 20.00
-" P$2$*+' P$*(-$3'-'% T$*)'/( L$,'(/ RM 20.00
,UMLAH RM 245.00
1.2. Per9e8a%!aa% 8(ar !a%:"a :
'" U)'+-5)'+'%
)" A,'+ +5,/2
7" P,'2+/( 2'30'-
7" P,'2+/( 0$,)'&'/ &5%' RM 100.00
----------------
,UMLAH BESAR : RM 1033.00
==================
SENARAI NAMA GURU
DAN PPM
BIL. NAMA NO. KAD
PENGENALAN
UMUR ALAMAT
RUMAH
NO. TELEFON
1. PN" ROHANA BT" AHMAD 660503055382
B6 SK" PEND" KHAS
KUANTAN
013-9552157
2. PN" NORHA=ATI BT"
MOHD SALLEH
680B12016212 BB
SK" PEND" KHAS
KUANTAN
013-9527386
2. PN SARIPAH BT SAMAD 6B0905065868 B8
SK" PEND" KHAS
KUANTAN
013-9B773B2
0. EN" MOHD NOR HIS=AM
B" ALUWI
750805065729 37
SK" PEND" KHAS
KUANTAN
013-9B773B2
1. EN" MOHD NID@AM B"
SHARI?? ?UDDIN
8B0B13055B67 29
SK" PEND" KHAS
KUANTAN
019-95735539
BIL. NAMA NO. KAD
PENGENALAN
UMUR ALAMAT
RUMAH
NO. TELEFON
6. EN" MOHD IMRAN B"
HUSIN
8107190256B2 32 SK" PEND" KHAS
KUANTAN
0199370257
3. PN" NORADIBAH BT
HANA?I
7B111B115032 35 SK" PEND" KHAS
KUANTAN
012-95BB113
4. PN INTAN SHAHELE
BT"ABU SEMAN
800928115B26 30 SK" PEND" KHAS
KUANTAN
013-9323625
5. PN ?ADILAH BT
SALEHUDDIN
8207281B5880 B2 SK" PEND" KHAS
KUANTAN
012-2578B75
10. PN KAMSIAH BT NA=AN 760222015868 30 SK" PEND" KHAS
KUANTAN
01B6093997
11. PN SH HUSAINI BT S=ED
HUSSIN
800315065B62 3B SK" PEND" KHAS
KUANTAN
0199191202
12. EN NURRAHIMI B NUN@AH 750918115307 30 SK" PEND" KHAS
KUANTAN
012271791B
12. EN" MOHD TARMI@I B
MUSA
821107065313 28 SK" PEND" KHAS
KUANTAN
0199892185
10. CIK ?ARISA SALWA
BT"SULAIMAN
85062306565B 28 SK" PEND" KHAS
KUANTAN
0199951517
11. CIK NOR?AD@ILAH BT"
ABD"RAHIM
851203065222 28 SK" PEND" KHAS
KUANTAN
017928313B
SENARAI NAMA PESERTA
PERKHEMAHAN
BIL NAMA DAR,AH
/ TING.
NO. KAD
PENGENALAN /
SI,IL LAHIR
UMUR ALAMAT RUMAH
1. MUHAMMAD ALI?
AIMAN B"A@MAN
6 <A 980318065231 1B SK PEND" KHAS
KUANTAN
2. CHE WAN NURUL
S=UHADA BT CHE
WAN MOHD =USO??
6GA 980507066022 1B SK PEND" KHAS
KUANTAN
2. SITI ANNATI AMIRAH
BT MUHAMED NA@RIN
6 <A L226BB6 1B SK PEND" KHAS
KUANTAN
0. ENG CHING CHING 6 MA 98020B136206 1B SK PEND" KHAS
KUANTAN
1. MUHAMMAD ?KHROL
HAKIMI B MOHD RA@I?
6 GA AH55579 1B SK PEND" KHAS
KUANTAN
6. MOHD NURSHA?IF B"
@AIDI
6 MA L181511 1B SK PEND" KHAS
KUANTAN
3. WAN NURUL ATIKAH
BT WAN A@AHAR
6 MA 981010065790 1B SK PEND" KHAS
KUANTAN
4. AMIRUL RID@WAN B
RAMLI
6 <A 9809071B5213 1B SK PEND" KHAS
KUANTAN
5. ALIE?AH IL=ANA BT
SHAROM
6 <A 980901065810 1B SK PEND" KHAS
KUANTAN
10. NUR AINA AKMAL BT
MA@LAN
6 MA AL71165 13 SK PEND" KHAS
KUANTAN
11. NUR AIN NA@I?AH BT
SHAEDON
6 MA L0678BB 13 SK PEND" KHAS
KUANTAN
12. AHMAD NURAWI
B"@AKARIA
6 MA 98030B115269 13 SK PEND" KHAS
KUANTAN
12 AD"HADI B AB"WAHAB 6GA 980B25065237 1B SK PEND" KHAS
KUANTAN
10. MUHAMMAD NA@RIEN
SHAH B"RA@ALI
6 < AM 65203 13 SK PEND" KHAS
KUANTAN
11. MOHAMAD SHAMER B
MOHD SABRI
6 M 991031035135 13 SK PEND" KHAS
KUANTAN
16. NURUL A@WANI
BTMOHD ?A@ILI
6M
AL 3B3B6
13 SK PEND" KHAS
KUANTAN
13. NURUL AIN KHAMILA
BT AMRAN
6 M L 2270B1 12 SK PEND" KHAS
KUANTAN
14. NURUL HIDA=AH BT
ASTURI
6 M ?175855 12 SK PEND" KHAS
KUANTAN
15. NUR AMIRA
S=AFIREEN BT
ANWAR
6< A<62872 12 SK PEND" KHAS
KUANTAN
20. ERRIENA ELLIESSA BT
HAIRUL HISAM
6< AI 35317 12 SK PEND" KHAS
KUANTAN
UNIFORM BILANGAN AHLI
PENGAKAP
• LELAKI
• PEREMPUAN
19
2
P.ISLAM 20
,UMLAH 01
PENUTUP
A.','- 2'%&'+ ./-'*'0('% 3$,',5/ 0*:&*'3 4'%& ./*'%7'%& /%/ )'(',
3$,'-/*('% /%2'% 4'%& ($%+', 6/;'%4', )$*2/- .'% )$*2$3'%&'+ 2$*+' 3$305%4'/ 6'+/
./*/ .'% 2/8'+ /%&/% )$*./('*/" P/-'( 6';'+'%(5'2' .$%&'% 2$)$*'0' .'4' .'%
)$*52'-' 5%+5( 3$*$',/2'2/('%%4'" A0' 4'%& 0',/%& 0$%+/%& '.','- ($25%&&5-'%
0'*' 0$2$*+' /+5 2$%./*/ 5%+5( 3$,/)'+('% ./*/ .$%&'% '(+/9/+/ 4'%& +$,'- ./2525% 5%+5(
3$*$('"
M$,',5/ 0*:&*'3 /%/ 65&', '.','- ./-'*'0('% /'%4' )$*6'4' ./,'(2'%'('% +'%0'
)$*,'(5 2$)'*'%& ($3','%&'% .'% ($7$.$*''%"
D$%&'% )$*'(-/*%4' 0*:&*'3 /%/ 65&' %'%+/, 2$&',' )'-'% .'% 0$%&','3'%
2$*+' 2$&',' )$%+5( 0*:2$2 4'%& ./,',5/ '('% .'0'+ ./6'./('% 253)$* *565('% 5%+5(
/%./9/.5 '+'5 (5305,'% 2$+$*52%4' 3$*'%7'%& .'% 3$%&$,:,' 0*:&*'3 2$530'3'
.$%&'% ,$)/- )'/("
DISEDIAKAN OLEHG DISEMAK OLEHG
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
#INTAN SHAHELE ABU SEMAN! #MOHD" IMRAN HUSSIN!
PENOLONG KETUA PRO<EK KETUA PRO<EK
DISAHKAN OLEHG
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
#PUAN SARIPAH SAMAD!
GPK KO-KURIKULUM SKPK KUANTAN
PENGERUSI PERKHEMAHAN UNIT BERUNI?ORM
LAPORAN
P$*(-$3'-'% B$*2$0'.5 U%/+ B$*5%/8:*3 SKPK K5'%+'% 2012 +$,'- ./'.'('%
0'.' 1B -/%&&' 15 S$0+$3)$* 4'%& ,',5" S'4' +$,'- )$($*6'2'3' )$*2'3' .5'
:*'%& ,'&/ *'('% 2$($,'2 2'4' 5%+5( 3$%6'4'('% 0$*(-$3'-'% )$*2$0'.5 /%/"
P$*(-$3'-'% /%/ +$,'- ./'.'('% ./ S$(:,'- K$)'%&2''% P$%././('% K-'2 K5'%+'%,
P'-'%&" P$*(-$3'-'% /%/ 3$,/)'+('% 2$35' '-,/ 5%/+ )$*5%/8:*3 P$%&'('0 .'%
P5+$*/ I2,'3" S$*'3'/ 21 '-,/ 0$%&'('0 .'% 20 '-,/ P5+$*/ I2,'3 +$,'- +$*,/)'+" <53,'-
($2$,5*5-'% 4'%& 3$%4$*+'/ 0$*(-$3'-'% 0'.' (',/ /%/ /','- 2$*'3'/ B1 :*'%&"
S$,'/% /+5, 2$*'3'/ 15 :*'%& &5*5 65&' +$*,/)'+ .','3 3$%6'4'('% 0$*(-$3'-'% 0'.'
(',/ /%/"
P$2$*+' 0'.' 0$*(-$3'-'% (',/ /%/ +$,'- ./)'-'&/('% ($0'.' 6 (5305,'%"
S$+/'0 (5305,'% 3$%&'%.5%&/ 7 :*'%& '-,/" A%+'*' %'3'-%'3' (5305,'% /','-
R'6';',/, G'&'( H/+'3, H'*/3'5 K53)'%&, S/+/ K-'./6'-, S/+/ A/24'- .'% S/+/
?'+/3'-" S$+/'0 (5305,'% 3$305%4'/ 2$:*'%& ($+5' .'% 65&' .5' :*'%& &5*5
0$3)/3)/%&" G5*5 0$3)/3)/%& )$*+/%.'( 2$)'&'/ 0$3)/3)/%& 5%+5( '-,/ (5305,'%
3$%6','%('% 2$25'+5 '(+/9/+/" S$+/'0 '-,/ 0$*(-$3'-'% '('% )$*&$*'( 3$%&/(5+
(5305,'% .','3 3$,'(5('% '(+/9/+/ 4'%& ./+$+'0('%"
A%+'*' '(+/9/+/ 4'%& ./6','%('% 2$0'%6'%& 0$*(-$3'-'% /%/ /','- 2$0$*+/
0$*+'%./%&'% /('+'% .'% 2/305,'%, 0$*+'%./%&'% 3'2'('%, 0$*+'%./%&'% 25('%$(',
0$*+'%./%&'% 0'('/'% )$*'&'3, 0$*+'%./%&'% (';'. ('(/ .'% 0$*+'%./%&'% (-$3'-
+$*7'%+/(" S$35' 0$*+'%./%&'% /%/ ./6','%('% 3$%&/(5+ (5305,'% ($75',/
0$*+'%./%&'% /('+'%" P'25('% )$*5%/8:*3 0$%&'('0 +$,'- 3$%.:3/%'2/ +$30'+
0$*+'3' .','3 2$35' 0$*+'%./%&'% 4'%& ./2$*+'/" N'35%, 0'25('% P5+$*/ I2,'3
65&' 3$%5%65(('% ($3'305'% .','3 3$%7')'* 0'25('% 0$%&'('0 ./ .','3
0$*+'%./%&'%"
S$7'*' ($2$,5*5-'%%4', :)6$(+/8 0$%&'%65*'% 0$*(-$3'-'% )$*2$0'.5 5%/+
)$*5%/8:*3 0'.' (',/ /%/ +$,'- )$*6'4'" S$35' '-,/ 0$*(-$3'-'% ./,/-'+ 2'%&'+
&$3)/*' 3$%4$*+'/ 0$*(-$3'-'% 0'.' (',/ /%/" D/-'*'0 0$*(-$3'-'% 2$0$*+/ /%/
.'0'+ ./6','%('% ,'&/ 0'.' 3'2' '('% .'+'%&"
La&+ra% Ber:a$9ar
T'(,/3'+ 5353 0$*(-$3'-'% T'(,/3'+ 5353 0$*(-$3'-'%
M$3)$*2/-('% +'0'( 0$*(-$3'-'% P$,'6'* 2$.'%& 3$3'2'%& (-$3'-
T'(,/3'+ */%&('2 :,$- ($3 (:3'%.'% A(+/9/+/ .','3 (5305,'%
P$*+'%./%&'% /('+'% .'% 2/305,'% B:*'%& 3'*('- 0$*+'%./%&'% /('+'%
M'('%'% .'% 3/%53'% 0$+'%& P$2$*+' 0$*(-$3'-'% 3/%53 0$+'%&
P$*+'%./%&'% 3'2'('% A%+'*' -'2/, 3'2'('%
A(+/9/+/ 25('%$(' #)$,:% )$*'75%! A(+/9/+/ 25('%$(' #,'*/ ($0/+ ):,'!
P$*+'%./%&'% 0'('/'% )$*'&'3 A%+'*' 0'('/'% )$*'&'3 4'%& +$,'- 2/'0
P$*+'%./%&'% I O- M4 E&&J P$2$*+' )$*2'3' +$,5* 4'%& 2/'0 ./)5%&(52
P$*+'%./%&'% (';'. ('(/ P$*+'%./%&'% (';'. ('(/
M'6,/2 0$%4'30'/% -'./'- M'6,/2 0$%4'30'/% -'./'-
P$2$*+' ,$,'(/ .'% 0$*$305'% 0$*(-$3'-'% +$*)'/(
P$2$*+' 0$*(-$3'-'% 3$%&$3'2 (-$3'- .'% 3$3)$*2/-('% +'0'( 0$*(-$3'-'%
A%+'*' 0$2$*+'-0$2$*+' .'% &5*5-&5*5 4'%& 3$%6'4'('% P$*(-$3'-'% B$*2$0'.5
U%/+ B$*5%/8:*3 SKPK K5'%+'% 2012
REFLEKSI
P'.' 1B -/%&&' 15 S$0+$3)$* 2012 4'%& ,$0'2, 2'4' .'% .5' :*'%& ,'&/
*'('% 2$($,'2 .'% 65&' *'('% 2$($*6' +$,'- 3$%&'%65*('% 2'+5 P$*(-$3'-'%
B$*2$0'.5 U%/+ B$*5%/8:*3 SKPK K5'%+'% 2012" P$%&'%65*'% 0$*(-$3'-'% /%/
'.','- 5%+5( 3$3$%5-/ 24'*'+ B/%' I%2'% G5*5 )'&/ 0$,'6'* P*:&*'3
P$%2/2;'>'-'% G5*5 #PPG! S$(:,'- R$%.'- '3)/,'% <5% 2011"
P$*(-$3'-'% /%/ ./6','%('% 2$,'3' .5' -'*/ /'/+5 )$*35,' 0'.' -'*/ <53''+
.'% )$*'(-/* 0'.' -'*/ S')+5 4'%& )$*+$30'+ ./ 0$*('*'%&'% &'*'6 )'2 S$(:,'-
K$)'%&2''% 0$%././('% K-'2 K5'%+'%, P'-'%&" P$*(-$3'-'% 0'.' (',/ /%/
3$,/)'+('% 5%/+ )$*5%/8:*3 0$%&'('0 .'% P5+$*/ I2,'3" B'%4'( 0$%&','3'% .'%
0$%&$+'-5'% )'*5 4'%& .'0'+ 2'4' +/3)' 2$0'%6'%& 0$*(-$3'-'% /%/ ./6','%('%"
U%+5( P$*(-$3'-'% B$*2$0'.5 U%/+ B$*5%/8:*3 0'.' (',/ /%/, 2'4' +$,'-
./,'%+/( 2$)'&'/ ($+5' 0$*(-$3'-'% '+'5 ($3 (:3'%.'%" I%/ 3$*50'('% (',/
0$*+'3' 2'4' ./,'%+/( 2$)'&'/ ($3 (:3'%.'% .'% A,-'3.5,/,,'- 2'4' .'0'+ 3$3/(5,
+5&'2 4'%& ./)$*/ .$%&'% )'/( .'% ,'%7'*" B'%4'( 0$*('*' )'*5 4'%& .'0'+ 2'4'
0$,'6'*/ 2$)'&'/ ($3 (:3'%.'% 4'%& 3'%' 2$)$,53 /%/ 2'4' +/.'( 0$*%'-
3$,',5/%4'" S$)'&'/ ($3 (:3'%.'%, 2'4' 0$*,5 3$%6','%('% +'%&&5%&6';') .'*/
2$)$,53 0$*(-$3'-'% )$*35,' 2$-/%&&','- 0$*(-$3'-'% )$*'(-/*"
A%+'*' +5&'2 2'4' 2$)'&'/ ($3 (:3'%.'% /','- 0'.' -'*/ 2$)$,53
0$*(-$3'-'% )$*35,', 2'4' 0$*,5 )$*6530' .$%&'% &5*5 )$2'* .'% 65&' &5*5
0$%:,:%& ('%'% (:-(5*/(5,53 5%+5( )$*)/%7'%& 3$%&$%'/ ,'%+/('% '-,/ 6';'+'%(5'2'
0$*(-$3'-'% ./(','%&'% &5*5" S$,$2'/ 2'-'6' '-,/ 6';'+'%(5'2' ./,'%+/(, 2'4'
)$*+/%.'( .$%&'% 3$3'%&&/, 2$35' '-,/ 6';'%(5'2' +$*2$)5+ 5%+5( 3$%&-'./*/
3$245'*'+ P$*(-$3'-'% B$*2$0'.5 U%/+ B$*5%/8:*3" D','3 3$245'*'+ +$*2$)5+,
0$,)'&'/ 0$*('*' +$,'- .'0'+ ./05+52('%" A%+'*'%4' /','- 0$%&'&/-'% +5&'2-+5&'2
)'&/ 2$+'/0 '-,/ 6';'+'%(5'2', (:2 0$*)$,'%6''% 4'%& '('% ./&5%'('%, 0$%4525%'%
6'.5', '(+/9/+/ .'% 65&' '(+/9/+/-'(+/9/+/ 4'%& '('% ./6','%('% 2$0'%6'%& 0$*(-$3'-'%
)$*,'%&25%&" A%+'*' '(+/9/+/-'(+/9/+/ 4'%& +$,'- ./+$+'0('% .','3 3$245'*'+ /','-
0$*+'%./%&'% /('+'% .'% 2/305,'%, 0$*+'%./%&'% 3'2'('%, 0$*+'%./%&'% 25('%$(',
0$*+'%./%&'% 0'('/'% )$*'&'3, 0$*+'%./%&'% (';'. ('(/ .'% 65&' 0$*+'%./%&'%
(-$3'- +$*7'%+/("
S$)$,53 0$*(-$3'-'% )$*35,', 2'4' 65&' 0$*,5 3$%&'.'('% 0$*6530''%
.$%&'% 2$35' 0$2$*+' 0$*(-$3'-'% 5%+5( +'(,/3'+ 5353" T565'% 5+'3' +'(,/3'+
5353 /%/ ./)$*/('% ($0'.' 0$2$*+'-0$2$*+' 0$*(-$3'-'% '.','- 5%+5(
3$%$*'%&('% 2$*)' 2$./(/+ +$%+'%& 0$*6','%'% 0$*(-$3'-'% 4'%& )'(',
)$*,'%&25%&" S$,'/% /+5, +565'% +'(,/3'+ 5353 ./)$*/('% 65&' '.','- 5%+5(
3$%$*'%&('% +$%+'%& +$30'+ 0$*(-$3'-'% 4'%& '('% ./'.'('% .'% 65&' )'*'%&-
)'*'%& 4'%& 0$*,5 ./)';' .'% 4'%& +/.'( 0$*,5 ./)';'"
T'%&&5%&6';') 2$)'&'/ ($3 (:3'%.'% 3$%6'./ ,$)/- )$2'* '0')/,' -'*/
0$*(-$3'-'% )$*35,'" S$)'&'/ ($3 (:3'%.'%, 2'4' 0$*,5 3$3'2+/('% 2$+/'0
'(+/9/+/ .'0'+ ./6','%('% 3$%&/(5+ ;'(+5 4'%& +$,'- ./+$+'0('%" S$,'/% /+5, 2'4' 65&'
0$*,5 3$3'2+/('% 2$+/'0 0$2$*+' 0$*(-$3'-'% 3$,/)'+('% ./*/ 2$7'*' '(+/8 2$;'(+5
'(+/9/+/ ./6','%('%" K$3 (:3'%.'% 65&' 0$*,5 3$3'2+/('% 2$+/'0 0$2$*+'
0$*(-$3'-'% )$*./2/0,/% .'% 3$%$0'+/ 3'2'" W','505% +5&'2 2$)'&'/ ($3
(:3'%.'% /%/ '&'( )$*'+, %'35% 2'4' *'2' 2$,$2' .'% &$3)/*' 5%+5(
3$,'(5('%%4'"
D/ 2'30/%& /+5 65&', 2'4' 0$*,5 3$%4$./'('% 6'.5', 2$%+*/ 3','3 ($0'.'
2$35' &5*5 .'% 0$2$*+' 0$*(-$3'-'% 4'%& +$*,/)'+" <'.5', 2$%+*/ 3','3 /%/ 2'%&'+
0$%+/%& ($*'%' 5%+5( 3$%6'&' ($2$,'3'+'% 0$2$*+'-0$2$*+' 0$*(-$3'-'% 0'.'
;'(+5 3','3 ./ (';'2'% +'0'( 0$*(-$3'-'%" P$%&','3'% )$*6'&' 0'.' ;'(+5
3','3 2'%&'+ )$*&5%' ($0'.' 2'4' .'% 65&' ($0'.' 0$2$*+'-0$2$*+'
0$*(-$3'-'%" S$,'/% .'*/0'.' .'0'+ 3$%6'&' ($2$,'3'+'% ./ +'0'( 0$*(-$3'-'%,
2$%+*/ 3','3 65&' .'0'+ 3$3505( 2/('0 )$*./2/0,/% ./ .','3 ./*/ 0$2$*+'" H', /%/
($*'%' 0$2$*+'-0$2$*+' 0$*(-$3'-'% 4'%& 0$*,5 )$*6'&' 3','3 '+'5 2$%+*/ 3','3
0$*,5 )'%&5% .'*/ +/.5* 3$%&/(5+ 6'.5', 4'%& +$,'- 2'4' +$+'0('%"
S$0'%6'%& 0$*(-$3'-'% )$*2$0'.5 5%/+ )$*5%/8:*3 /%/ )$*,'%&25%&, 2'4'
+$,'- 3$,/)'+('% ./*/ 2$7'*' '(+/8 .','3 2$+/'0 '(+/9/+/ 4'%& ./6','%('%" S$,'/%
.'*/0'.' 3$3'%+'5 2$+/'0 '-,/ 6';'+'%(5'2' 3$%6','%('% +5&'2 3'2/%&-3'2/%&,
2'4' 65&' +5*5+ 3$3)'%+5 3$*$(' 3$%6'4'('% '(+/9/+/ .'% 0$*+'%./%&'% 4'%&
./6','%('%" P$*+'%./%&'% 0'('/'% )$*'&'3 +$,'- 3$%'*/( 3/%'+ 2'4' ($*'%' 2'4'
.'0'+ 3$,/-'+ (*$'+/9/+/-(*$'+/9/+/ 4'%& '.' 0'.' 0$2$*+'-0$2$*+' 0$*(-$3'-'% 0'.'
(',/ /%/" P$,)'&'/ 6$%/2 0'('/'% 4'%& +$,'- .'0'+ 3$*$(' -'2/,('% .'% 0'('/'%-
0'('/'% +$*2$)5+ 2'%&'+ (*$'+/8" S$,'/% /+5, 2'4' 65&' +$*+'*/( .$%&'% 0$*+'%./%&'%
3'2'('%" M$,',5/ 0$*+'%./%&'% 3'2'('% /%/, 2'4' .'0'+ 3$,/-'+ )'('+ 4'%& '.'
0'.' 35*/. 0$*$305'% .'% 65&' 35*/. ,$,'(/" S'4' 2'%&'+ +$*56' )/,' 3$,/-'+ 0$2$*+'
0$%&'('0 .'0'+ 3$%&-/'2 3'('%'% 4'%& ./3'2'( :,$- 3$*$(' .$%&'% 7'%+/(
2$(',/"
W','505% 0$*(-$3'-'% 0'.' (',/ /%/ .'0'+ )$*,'%&25%& .$%&'% ,'%7'* 2$(',/
%'35% +$*.'0'+ 65&' ($(5*'%&'%%4'" K$(5*'%&'% 4'%& 0$*+'3' 2$(',/ /','- .'*/
2$&/ +$30'+ .'% +'0'( 0$*(-$3'-'%" O,$- ($*'%' +$*.'0'+%4' ($('%&'% 253)$*
($;'%&'%, 3'(' P$*(-$3'-'% B$*2$0'.5 U%/+ B$*5%/8:*3 0'.' +'-5% /%/ +/.'(
.'0'+ ./'.'('% ./ +$30'+ 4'%& 2$0'+5+%4' .'% +$*0'(2' ./'.'('% ./ .','3 (';'2'%
2$(:,'-" K';'2'% S$(:,'- 4'%& 2'%&'+ 2$30/+ .'% +/'.' 0'.'%& 3$%4$)')('%
+'0'( 0$*(-$3'-'% +$*0'(2' ./)5'+ ./ &'*'6 )'2" M5*/.-35*/. 3$%&','3/ ($25('*'%
5%+5( 3$3'2'%& (-$3'- ($*'%' +'0'( (-$3'- '.','- (:%(*/+ .'% )5('%%4' +'%'-
'+'505% *5305+" M5*/.-35*/. 65&' +/.'( 3$*'2' )$+5,-)$+5, )$*'.' .','3 25'2'%'
0$*(-$3'-'% ($*'%' '.'%4' )53)5%& ./ &'*'6 )'2"
S$7'*' *5352'%%4', P$*(-$3'-'% )$*2$0'.5 U%/+ B$*5%/8:*3 0'.' +'-5% /%/
)'%4'( 3$3)$*/ 0$%&','3'% )'*5 ($0'.' 2'4'" M$,',5/ 0$*(-$3'-'% /%/, 0$2$*+'-
0$2$*+' +$,'- ./'6'* $*+/ 0$*2'-')'+'%, %/,'/ ($*6'2'3', +:,:%& 3$%:,:%&, )$*./('*/
.'% )$*+'%&&5%&6';')" O,$- /+5, 2'4' )$*-'*'0 '&'* 0$*(-$3'-'% 2$0$*+/ /%/ .'0'+
./+$*52('% ,'&/ 0'.' 3'2' '('% .'+'%& '&'* 35*/.-35*/. .'0'+ 3$30$*:,$-/ .'%
3$3'%8''+('% /,35 4'%& )$*&5%' /%/" S$(/'%"

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->