BAB 1 PENGENALAN FIQH MUAMALAT 1.1 Pengenalan 1.2 Definisi Islam 1.2.1 1.2.2 1.3.

1 Rukun Islam dan Rukun Imam Komponen utama Agama Islam: Aqidah, Syariah, Akhlak Sumber-sumber Syariat Islam

1.3 Definisi Syariat Islam 1.4 Definisi Fiqh 1.5 Pecahan dalam bidang Fiqah 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6.1 1.6.2 Fiqh Ibadah Fiqh Muamalat Fiqh Munakahat Fiqh Jinayah Maksud, Tujuan dan Kepentingan Mazhab Beberapa Mazhab dalam Ilmu Fiqah 1.6.2.1 1.6.2.2 1.6.2.3 1.6.2.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 Mazhab Hanafi Mazhab Maliki Mazhab Shafie Mazhab Hambali

1.6 Mazhab dalam Ilmu Fiqah.

1.7 Bidang lain yang berkaitan ilmu Fiqh Usul al-Fiqah Qawaid al-Fiqhiyyah Maqasid al-Syar‘iyyah

1

BAB 1 PENGENALAN FIQH MUAMALAT OBJEKTIF BAB
Selepas mengikuti bab ini, anda seharusnya boleh:

1. Menghuraikan Islam dan kaitannya dengan fiqh Muamalat . 2. Menjelaskan Definisi Syariat Islam dan sumber-sumber hukumnya. 3. Menghubungkaitkan Mazbab-mazhab fiqh dengan hokum-hukum muamalat . 4. Menjelaskan ilmu suul fiqh dan fungsi-fungsinya dalam pembinaan hokum 5. Mengenal pasti lima Qawaid Fiqhiyyah yang itama dan maqasid syariah 1.1 PENGENALAN

Mengikut perspektif Islam, urusan perniagaan adalah termasuk di dalam bidang muamalat. Hukum-hukum yang berkaitan dengan bidang tersebut dinamakan fiqh muamalat. Islam sebagai agama yang mempunyai prinsip panduan hidup yang syumul (lengkap) boleh dijadikan asas kepada para pengurus perniagaan, ahli ekonomi dan kewangan bagi membina suatu sistem perniagaan baik dan menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan dengan kehidupan termasuk isu-isu muamalat iaitu perniagaan, ekonomi, kewangan dan lain-lain. Syariat Islam melengkapi segenap aktiviti kehidupan meliputi persoalan tauhid, keimanan, ibadah, akhlak, kekeluargaan, jenayah, muamalat, pengurusan pentadbiran, politik dan lain-lain. 1.2 DEFINISI ISLAM

2

Pada masa kini Islam adalah agama anutan kedua terbesar di dunia selepas agama Kristian. Bilangan umat Islam sekarang telah mencecah seramai 1.9 bilion di seluruh dunia sama ada di 78 buah negara Islam dan di negara negara lain. Dari segi sejarah, agama Islam telah dibawa oleh seorang rasul atau utusan Tuhan yang bernama Muhammad bin Abdullah. Beliau telah dilantik oleh Tuhan sebagai rasul ketika berumur 40 tahun bagi membawa ajaran Tuhan kepada seluruh manusia untuk dijadikan panduan hidup yang membawa kepada kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beliau tidak mereka atau mencipta agama Islam sebaliknya beliau hanya membawa dan menyampaikan apa yang datang dari Allah. Oleh sebab itu nabi Muhamad saw dinamakan sebagai rasul iaitu penyampai. Akhirat ialah kehidupan selepas mati dan selepas kemusnahan dunia iaitu hari kiamat. Kehidupan akhirat kekal abadi dan ia hanya mempunyai dua tempat iaitu syurga dan neraka. Syurga adalah tempat selesa yang disediakan oleh Allah kepada semua muslim yang baik semasa hidup mereka di dunia sementara neraka ialah tempat azab yang disediakan kepada semua manusia yang jahat semasa kehidupan mereka di dunia. Dari segi nama, istilah Islam berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu salima yang bermaksud sejahtera, damai, suci dan selamat. Dari segi istilah syarak pula Islam beerti ketundukan, kepatuhan, ketaatan dan penyerahan jiwa dan raga dengan penuh keikhlasan hanya kepada Allah s.w.t. Terdapat juga ulamak memberikan definisi Islam sebagai kepatuhan, penyerahan dan ketaatan kepada Allah dalam semua tindak-tanduk manusia yang meliputi aspek pemikiran, pengetahuan, pertuturan, akhlak, tingkah laku dan i’tikad. Selain sebagai satu agama mengikut fahaman biasa, Islam juga adalah sebagai kaedah sosial dan tata cara hidup yang lengkap yang berbeza dengan agama lain. Islam adalah agama yang memberi panduan hidup kepada manusia ke jalan yang selamat iaitu jalan yang baik dan mendapat keredaan Allah. (Abd al-Karim Zaydan,1984: 3), (Muhammad alBuraey, 1992: 2). Islam ialah ad-din atau satu cara hidup. Ia adalah satu sistem yang 3

merangkumi peraturan-peraturan yang menyeluruh dan undang undang yang lengkap dalam semua urusan hidup manusia untuk mereka menerima dan mengamalkannya secara menyeluruh. 1.2.1 Rukun Islam dan rukun Imam Agama Islam adalah agama yang mempunyai lima asas ajaran iaitu mempercayai Allah sebagai Tuhan yang satu (tauhid), Nabi Muhammad ialah rasul atau utusan Allah, menunaikan sembahyang, beRPuasa dibulan Ramadhan, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji di Mekah. Ia juga mempunyai enam kepercayaan utama yang dinamakan rukun iman iaitu percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang satu, percaya kepada malaikat, percaya kepada rasul sebagai utusan Tuhan, percaya kepada kitab, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada qadak dan qadar. Menurut Islam, matlamat hidup seseorang individu muslim itu adalah untuk mencari keredhaan Allah. Firman Allah dalam surah az-Dzaariyat ayat 56 yang bermaksud: “Dan Aku (Allah) tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah (beribadat) kepada Aku.” Tujuan agama Islam diturunkan kepada manusia adalah untuk dijadikan panduan hidup bagi kebaikan di dunia dan akhirat. Bagi tujuan tersebut, Allah S.W.T. telah menurunkan al-Quran sebagai sumber rujukan dan hadis sebagai mengukuhkan apa yang dijelaskan di dalam al-Quran. Al-Quran ialah himpunan kata-kata Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad selaku perantaraan malaikat Jibrail bagi dijadikan panduan hidup manusia dan membacanya dikira ibadat. Segala ajaran dan peraturan yang dibawa melalui al-Quran adalah dikira syariat. Allah berfirman di dalam al-Quran yang bermaksud: “Alif lam Mim, demikianlah kitab al-Quran itu yang tiada ragu ragu lagi (isinya), menjadi petunjuk kepada orang-orang yang beriman.” (al-Baqarah: 1-2)

4

Tujuan syariat Islam pula adalah untuk menjaga lima perkara iaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua hukum-hakam yang terdapat dalam ajaran Islam seperti wajib, sunat, makhruh, haram, halal dan harus semuanya untuk menjaga lima perkara yang disebutkan di atas. Hukum haram minuman keras adalah untuk menjaga akal, hokum haram berzina adalah untuk menjaga keturunan dan agama, haram mengata orang adalah untuk menjaga jiwa, wajib sembahyang adalah untuk menjaga agama dan akhlak. Semua perkara yang dijelaskan tadi memberi tujuan yang lebih utama sebab-sebab penurunan ajaran Islam iaitu akhlak. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Bahawasanya aku diutuskan kepada manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak.” 1.2.2 Komponen Utama Agama Islam: Aqidah, Syariah dan Akhlak

Agama Islam agak berbeza dengan agama-agama lain di dunia kerana ia adalah satu sistem hidup yang merangkumi segala aspek kehidupan. Ajarannya meliputi aspek aqidah (kepercayaan), syariah (peraturan) dan akhlak (etika). Ajaran Islam juga menghendaki penganutnya melakukan segala aspek kehidupan dunia mengikut cara-cara yang diredhai oleh Allah S.W.T. Perbezaan agama Islam dengan agama-agama lain ialah agama-agama lain di dunia hanya mempunyai unsur kepercayaan dan akhlak. Terdapat juga agama yang hanya mempunyai akhlak dan prinsip-prinsip hidup yang luhur. Kebanyakan agama-agama tersebut tidak mempunyai syariat atau peraturan hidup yang menyeluruh atau jika adapun agak sedikit dalam perkara-perkara tertentu sahaja. Aspek syariah yang menyeluruh inilah yang menyebabkan agama Islam agak berbeza dengan agama-agama lain. Selain itu, aspek kandungan aqidah Islam juga agak berbeza kerana konsep ketuhanannya dan perkaraperkara ghaib seperti konsep pahala dan dosa, konsep hari pembalasan, syurga dan neraka, alam kubur dan lain-lain lagi. Syariah pula merangkumi bidang ibadat khusus dan ibadat umum. Ibadat khusus adalah aktiviti ibadat yang dibuat semata-mata kerana beribadat dan caranya ditentukan oleh alQuran dan hadis seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, zikir, korban dan lain-lain. Ibadat umum pula terdiri daripada bidang muamalat iaitu bidang perhubungan manusia dengan 5

manusia seperti ekonomi, perniagaan, politik, sosial, kenegaraan dan lain-lain. Segala aktiviti bidang muamalat yang dilaksanakan mengikut syariat Islam beserta dengan niat baik kepada Allah akan dikira ibadat iaitu diberi pahala oleh Allah S.W.T. Hakikatnya Islam juga membawa ajaran mengenai akhlak iaitu akhlak manusia dengan Tuhan yang menciptakannya, manusia sesama manusia dan manusia dengan makhluk yang lain. Semua intipati ajaran Islam menyeru manusia kepada berakhlak mulia dengan ketigatiga pihak tersebut. Islam sebagai sistem hidup juga menjelaskan bahawa manusia perlu hidup di dunia mengikut ajaran Islam disebabkan apa sahaja perbuatannya di dunia akan dibawa ke akhirat. Semua aktiviti kehidupannya yang tidak bercanggah dengan syariat dan diniatkan beribadat kepada Allah akan diberi pahala. Menurut pandangan Islam, matlamat hidup seseorang individu muslim itu adalah untuk mencari keredhaan Allah dengan beribadat kepada-Nya. Firman Allah dalam surah az-Dzaariyat ayat 56 yang bermaksud: “Dan Aku (Allah) tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah (beribadat) kepada Aku.” Disebabkan beribadat tersebutlah, maka setiap aspek kehidupan manusia perlu mengikut cara-cara yang dikehendaki Allah S.W.T. Cara-cara yang dikehendaki Allah tentunya mempunyai kebaikan untuk kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Bagi tujuan tersebut, sistem Islam perlu dilaksanakan dalam setiap aspek bidang kehidupan seperti system ekonomi, sistem kenegaraan, sistem pengurusan, sistem perundangan, sistem sosial, dan lain-lain yang melibatkan kehidupan manusia. Oleh sebab itulah agama Islam memberi pengaruh yang kuat kepada penganutnya dalam cara-cara kehidupan seharian seperti cara pemakaian, cara perhubungan sosial, cara perkahwinan dan sebagainya. Cuma dalam pelaksanaan sistem-sistem tersebut, ianya perlu dilaksanakan secara berhemah dan bijaksana agar ia tidak disalah guna, salah tafsir atau penafsiran yang keterlaluan dalam hukum-hukum tertentu tanpa melihat kepada tujuan asal hukum yang inginkan keadilan dan kemaslahatan umum.

6

Syariat Islam ini biasanya dibahagikan kepada tiga komponen iaitu:a. Syariat Isa. 7 .3 DEFINISI SYARIAT ISLAM Perkataan "Syari'at" dari segi bahasa Arab bermaksud sumber air minum ataupun pembawaan yang jelas. kepada Umut manusia melalui Rasul-Nya Nabi muhamrnad s. Lihat Zaydan (2000) . ia dinamankan Syariat Islam Syariat Islam ialah suatu yang merangkumi secara keseluruhannya segala apa yang diturunkan oleh Allah s. Syariat Muhammad. tasawuf. alam ghaib. ia adalah apa sahaja sistem tentang hidup.1. 13-14 Dari segi disiplin pengajian Islam. Bagi apa yang di bawa oleh Muhammad SAW. Kadang kala ada perkataan syariat langit. Dalam definisi Islam keempat yang telah dijelaskan oleh Dr Abd al-Karim Zaydan mengatakan bahawa Islam ialah sejumlah peraturan yang diturunkan oleh Allah ke atas rasulnya. Dari segi istilah ilmu fiqh.w. ibadat.a. h. Syariat Yahudi.cit. maka ia adalah bermaksud segala sistem yang diturunkan oleh Allah kepada para Rasul-Nya. Muhammad saw yang berkaitan dengan akidah. Ia merupakan asas seseorang Muslim.w. sama ada yang didatangkan oleh Allah melalui para Nabi-Nya ataupun yang diciptakan oleh manusia sendiri. Syariat Islam. ibadat dan segala peraturan lain sama ada yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya. malaikat dan seterusnya.dengan dirinya sendiri atau dengan masyarakatnya. muamalat dan segala perkhabaran yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah yang diperintahkan oleh Allah supaya baginda sampaikan kepada umat manusia. hari akhirat. Dalam kitab-kitab aqidah ada disebut perkataan Syariat Musa. akhlak. Di dalamnya terkandung segala aspek pengajaran tentang hidup manusia sama ada mengenai akidah.op. Perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah iaitu hukum-hukum yang bersangkut paut dengan keimanan dan tauhid.t. akhlak. Ianya dapat dilihat sama ada dalam bentuk al-Quran ataupun as-Sunnah.

b.

Perkara-perkara yang berkaitan dengan budi pekerti atau akhlak. Ia menitikberatkan pendidikan rohani, dengan tujuan mewujudkan manusia berakhlak tinggi yang sentiasa menghampirkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, ia juga bertujuan untuk melahirkan manusia yang sentiasa membersihkan hatinya daripada sifat-sifat tercela dan berhias dengan sifat-sifat yang teRPuji.

c.

Perkara-perkara yang berkaitan dengn perbuatan manusia iaitu Ibadat & Muamalat

Ia berhubung dengan ibadah khusus seperti solat, puasa, menunaikan haji, bersedeqah, nazar dan seterusnya. Ia juga Berhubung dengan hubungan manusia sesama mereka, yang lebih terkenal dengan ibadah umum atau muamalat. Ia boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti berikut: i. Undang-undang keluarga yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun kehidupan berkeluarga , seperti nikah, cerai, ruju', nafkah, perwarisan dan seterusnya. ii. Undang-undang mu'amalah yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun cara pemilikan harta, jual beli, gadaian, sewa-menyewa, pinjam meminjam dan seterusnya. iii. Undang-undang yang berhubung iv. Undang-undang yang berhubung dengan dengan kehakiman, cara pendakwaan, dan keterangan, pentadbiran kehakiman dan seterusnya. pentadbiran pemerintahan, perlembagaan dan kaedah-kaedah sistem negara dan seterusnya.Undang-undang ng berhubung dengan hak rakyat, muslim dan bukan muslim terhadap negara, hak orang yang dilindungi dan kewajipan mereka dan seterusnya. v. Undang-undang yang berhubung dengan hubungan negara dengan negara, sama ada dalam keadaan perang atau pun damai, atau lebih terkenal dengan undang-undang hubungan antarabangsa.

8

vi. Undang-undang yang bertujuan mencegah jenayah dan menghukum pesalah-pesalah atau terkenal dengan undang-undang jenayah dan keseksaan sama ada yang berdasarkan hudud, qisas, diat ataupun takzir. Syariat Islam juga adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik Muslim mahupun bukan Muslim. Selain mempunyai hukum dan aturan, Syariat Islam juga penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Oleh itu, sebahagian penganut Islam, Syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh perpasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Imam Ibn Qayyim al Jawizi berkata “Syariat Islam dibina dan diasaskan di atas hikmathikmat dan maslahah-maslahah kebaikan hamba Allah (manusia) di dunia dan di akhirat. Syariat Islam itu semuanya bersifat adil, memberi rahmat kepada semua (manusia), memberi kemaslahatan kepada semua serta mempunyai hikmat yang menyeluruh. Maka setiap masalah terkeluar dari keadilan kepada kezaliman, terkeluar dari rahmat kepada kesiksaan, terkeluar dari maslahah kepada mafsadah, terkeluar dari hikmat kepada sia-sia adalah semuanya terkeluar dari syariat Islam walaupun terdapat padanya pelbagai takwil kerana syariat itu merupakan keadilan Allah diantara hambaNya dan rahmat Allah kepada makhlukNya dan perlindungan Allah terhadap bumiNya”. (Syams al-Din Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1977: 14-15). 1.3.1 Sumber Hukum Syariat Islam Sumber Hukum Syariat Islam ialah Al-Qur'an . al-Hadis. Ijmak Ulamak. Qiyas Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam adalah sumber hukum Islam yang pertama bagi syariat Islam. Ia adalah himpunan kata Allah.

9

Hadis adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang kemudian dijadikan sumber hukum. Fungsi hadis antara lain ialah mempertegas hukum dalam Al-Qur'an, memperjelas hukum dalam Al-Qur'an dan menetapkan hukum yang belum ada di Al-Qur'an Ijma' maknanya kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama Islam berasaskan al-Quran dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Qiyas ialah proses taakulan berasaskan membuat hukum hukum sedia ada daripada nass atau perintah yang diketahui untuk perkara-perkara baru. Qiyas menetapkan suatu hukum terhadap suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya berasaskan perkara terdahulu yang memiliki kesamaan dari segi sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek lain sehingga dihukumi sama. Ijtihad juga boleh menjadi sumber hukum. Ia adalah sebuah usaha untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad telah wafat sehingga tidak boleh langsung menanyakan pada beliau tentang suatu hukum namun perkara-perkara ibadah tidak boleh diijtihadkan. Beberapa jenis ijtihad adalah ijtihad sekumpulan ulamak mujtahid yang dipanggil Ijma' iaitu kesepakatan para ulama, ijtihad ulamak berdasarkan hukum Qiyas, iaitu diumpamakan dengan suatu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya, Ijtihad berdasarkan Maslahah Mursalah iaitu untuk kemaslahatan umat dan ijtihad berdasarkan 'Urf iaitu kebiasaan 1.4 DEFINISI FIQH

Sebagaimana juga perkataan Syariah, perkataan atau istilah fiqh juga berasal dari perkataan bahasa arab. Dari segi bahasa arab, ia bermaksud pemahaman secara mutlak ataupun pemahaman secara mendalam. Seseorang yang memahami sesuatu secara mendalam sebut sebagai Faqih. Diantara penggunaan lafaz fiqh seperti dalam firman Allah taala :

ُ ُ َ ّ ّ ً َِ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ‫قالوايشعيب مانفقه كثيرامماتقول‬

10

Maksudnya: mereka berkata “wahai shuib tidaklah banyak kami memahami daripada apa yang engkau katakan.” (surah hud: 91) Dari segi Istilah pengajian Islam, perkataan Fiqh ini telah mengalami proses evolusi yang ketara. Di zaman perpulaan Islam ianya diberi maksud sebagai pemahaman terhadap ajaran agama secara mutlak samada akidah, akhlak ataupun hokum-hukum mengenai tindak-tanduk lahir manusia. Pengertian seperti ini telah digunakan oleh al-Quran sendiri dalam firman Allah yang bermaksud "Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalamkan pengetahuan mereka tentang agama dan untuk mernberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, sulpaya mereka itu dapat menjaga diri." (at-Taubah (122) Manakala dari segi istilah syarak pula terdapat beberapa definisi fiqh. Fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syarak yang berbentuk amali yang di ambil daripada dalil-dalil yang berbentuk tafsil (terperinci) Ia adalah semua hukum-hukum agama yang dibawa oleh Syariat Islam sama ada hokum-hukum ini berkaitan dengan aqidah, ibadah, akhlak dan muamalat. Fiqh juga adalah ilmu untuk mengetahui dan memahami hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan mukallaf seperti wajib, haram, makruh, harus, keadaan sesuatu akad itu sah atau batal, keadaan ibadat itu qadha’ dan sebagainya. Fiqh juga adalah mengetahui hukum-hukum syara’ yang amali dengan berdalilkan dari dalil-dalil tafsili (terperinci) atau juz’i (pecahan). (al-Ghazali,1987:.4-5), (Abd al-Karim Zaydan ,1994: 8) Pengertian istilah Fiqh secara menyeluruh ini terus digunakan dalam tempoh yang lama oleh para ulama. Abu Hanifah, seorang ulamak di zaman Tabiit-Tabiin, pernah mentafsirkan Fiqh sebagal "'mengenali hak dan tanggungiawab diri." Tafsiran ini membawa maksud Fiqh ialah mengenali apa yang sebenarnya mendatangkan manfaat dan apa yang sebenarnya membawa mudarat kepada diri. Yang paling asas dari perkara yang mendatangkan faedah kepada diri itu ialah ilmu tentang akhirat, kerana ianya akan membawa faedah yang kekal abadi.

11

Pengasas Mazhab Fiqh yang terpasyur dari kalangan imam Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah ialah empat mazhab yang terkenal iaitu Imam Abu Hanifah (50-105H) yang mengasaskan Mazhab Hanafi, Imam Malik b. Anas (93-179H) yang mengasaskan Mazhab Mliki, Imam Syafi’i (150-204H) yang mengasaskan Mazhab Syafie dan Imam Ahmad b. Hanbal (164241H) yang mengasaskan Mazhab Hanbali. (Abd al-Karim Zaydan, 1969: 155) 1.5 PECAHAN DALAM BIDANG FIQAH Bidang Ilmu Fiqh mempunyai beberapa pecahan antaranya ialah: 1.5.1 Fiqh Ibadat Fiqh ibadat ialah ilmu fiqh yang membincangkan perkara yang berkaitan dengan ibadat. Ia berhubung dengan ibadah khusus seperti solat, puasa, menunaikan haji, bersedeqah, nazar dan sebagainya. 1.5.2 Fiqh Muamalat Fiqh Muamalat ialah ilmu Fekah yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama mereka, yang lebih terkenal dengan ibadah umum atau muamalat. Undang-undang mu'amalah yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun cara pemilikan harta, jual beli, gadaian, sewa-menyewa, pinjam meminjam dan seterusnya. 1.5.3 Fiqh Munakahat Fiqh munakahat ialah ilmu fiqh yang membincangkan perkara yang berkaitan dengan halhal yang berkiatan dengan pernikahan. Ia membincangkan undang-undang keluarga yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun kehidupan berkeluarga, seperti nikah, cerai, ruju', nafkah, perwarisan dan seterusnya. Perkataan munakahat ialah kata jamak kepada perktaan nikah. Ia adalah perkataan bahasa arab yang bermaksud cantuman. Dari segi istilah syarak pula ialah adalah bermaksud akad pernikahan yang menghalalkan pergaulan antara laki–laki dan perempuan yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewjiban antara kedua 12

insan. Hubungan antara seorang laki–laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki–laki dn perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharponisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki– laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut. Ilmu munakahat ialah imu-ilmu yang berkaitan dengan urusan pernikahan seperti calon suami , isteri, majlis akad, wali, mas kahwin dan lain-lain lagi. 1.5.4 Fiqh Jinayah Jinayah menurut fuqaha' ialah perbuatan atau perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencerobohi atau mencabul kehorpatan jiwa atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja. Penta`rifan tersebut adalah khusus pada kesalahan-kesalahan bersabit dengan perlakuan seseorang membunuh atau menghilangkan anggota tubuh badan seseorang yang lain atau mencederakan atau melukakannya yang wajib di kenakan hukuman qisas atau diyat. Kesalahan-kesalahan yang melibatkan harta benda, akal fikiran dan sebagainya adalah termasuk dalam jinayah yang umum yang tertakluk di bawahnya semua kesalahan yang wajib dikenakan hukuman hudud, qisas, diyat atau ta`zir. Faedah dan manafaat daripada Pengajaran Jinayat : 1. Menjaga keselamatan nyawa daripada berlaku berbunuhan sesama sendiri dan sebagainya 2. Menjaga keamanan maruah di dalam masyarakat daripada segala fitrah tuduhmenuduh. 3. Menjaga keamanan maruah di dalam harta benda dan nyawa daripada kecurian, ragut dan lain-lain. 4. Berhubung dengan keamanan negara dan menyelenggarakan keselamatan diri. 13

Maliki 3. Mereka yang dapat mengkaji dan memahami secara terus nas-nas al-Qur’an dan alSunnah dan mampu mengeluarkan hukum daripadanya. Thailand dan Indonesia kebanyakannya mengikuti mazhab Syafie. Mazhab-mazhab selain daripadanya tidak mempunyai kaedah cukup yang dibukukan untuk dijadikan panduan dalam bidang perundangan sebagaimana yang empat tadi. Golongan tidak perlu mazhab dari segi ilmu. ada tiga mazhab utama iaitu Jaafari. Perkara yang berhubung di antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir di dalam negara Islam Pembunuhan 1. Ini adalah kerana ulama yang berkemampuan dari kalangan sahabat Nabi. Hanbali.6 MAZHAB DALAM ILMU FIQAH Mazhab (‫ )مذهب‬ialah aliran pemikiran fiqah. mengikut pendapat ulama Sunni. tabiin dan tabi’ Al-Tabiin yang mempunyai cukup syarat dan keperluan berijtihad adalah ramai. mazhab muktabar yang boleh dibuat pendapat dan beramal untuk umum cuma empat mazhab. Syafie 4. Bagi Islam Sunah. Walaubagaimanapun diakui bahawa tidak semua orang dapat merujuk terus kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. Tujuan dan Kepentingan Mazhab Dalam pandangan Islam setiap individu Muslim wajib mentaati ajaran al-Qur’an dan alSunnah.1 Maksud.5. kaedah dan panduan yang sempurna dan lengkap yang ditulis oleh mereka dalam kitab masing-masing. Bagi Islam Syiah pula. Brunei. mengikut qaul yang rajih. Hanafi 2. Umat Islam di Malaysia. Keempat-empat mazhab ini mempunyai peraturan.6. Bagaimanapun. Filipina. Ini kerana manusia memiliki kemampuan yang berbezabeza yang secara umumnya dapat dibahagikan kepada 3 tahap: 1. 1. Terdapat beberapa aliran pemikiran dalam fiqh Islam. Ismaili dan Zaidi. Bagi seorang yang berada 14 . terdapat 4 mazhab iaitu: 1.

3. Sememangnya inilah tujuan sebenar mazhab-mazhab Islam sejak dari dahulu. 15 . Bagi seorang yang berada di tahap kedua dan ketiga. bagi mereka diharuskan mengikut sesuatu mazhab fiqh Islam.W.T dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah S. iaitu memudahkan umat Islam mencapai ketaatan kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. 2. Tujuan sebenar mazhab-mazhab Islam sejak dari da-hulu ialah memudahkan umat Islam mencapai ketaatan ke-pada al-Qur’an dan al-Sun-nah. Mereka yang tidak dapat mengkaji dan tidak mampu mengeluarkan hukum daripadanya. Setiap ajaran mazhab adalah berdasarkan al-Qur’-an dan al-Sunnah. Mazhab-mazhab fiqh Islam beRPeranan sebagai jalan bagi membawa seorang Muslim itu kepada ketaatan terhadap al-Qur’an dan al-Sunnah.A. oleh itu mengikuti mazhab bererti mengikuti al-Qur’an dan al-Sunnah. Mereka yang berada di pertengahan antara tahap pertama dan kedua di atas. Ia memudahkan umat yang tidak berkemampuan untuk mendekati ajaran al-Qur’an dan al-Sunnah secara terus.di tahap yang pertama ini. Golongan di antara dua. Malah merupakan satu kesalahan bagi dia untuk menurut sahaja (taqlid buta) sesuatu mazhab kerana berbuat sedemikian bererti dia menderhakai kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta‘ala kepadanya. Golongan yang perlu kepada mazhab. dia dibolehkan merujuk secara terus kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. Ini kerana setiap ajaran mazhab adalah berdasarkan alQur’an dan al-Sunnah. oleh itu mengikuti mazhab bererti mengikuti al-Qur’an dan al-Sunnah.W dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat umum kerana kebanyakan ahli masyarakat tidak mampu memahami dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis secara langsung. Tujuan yang ingin dicapai oleh para imam mazhab ialah menjelaskan kepada manusia apa yang telah difirmankan oleh Allah S.

2. Mazhab hanya beRPeranan memudahkan ketaatan tersebut. Bagi orang yang tidak mampu. bukan menggantikannya. Beliau mestilah sedar bahawa ketaatan yang sebenar adalah kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. mereka memerlukan mazhab sebagai jalan yang memudahkan keta-atan kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. Hasan al-Banna rahimahullah menasihatkan: Bagi setiap Muslim yang belum mencapai tingkat ‘mujtahid’ terhadap dalil-dalil umum syari‘at. dibolehkan baginya untuk mengikut pendapat salah seorang imam agama (imam mazhab).W: Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap Muslim. Selain itu dia harus berusaha menyempurnakan segala kekurangan ilmunya jika dia adalah seorang yang mampu melakukan hal itu sehingga akhirnya dia dapat mencapai kedudukan sebagai seorang mujtahid. Golongan yang pertama tidak boleh mengecam golongan yang kedua dan begitulah juga sebaliknya. 16 .Namun dalam seseroang itu berpazhab. ia perlu mempunyai fikrah (pemahaman) yang jelas iaitu: 1. Ini kerana menuntut ilmu merupakan salah satu kewajipan agama sebagaimana sabda Rasulullah S.A. Oleh itu wajib belajar ajaran fiqh mazhab dengan mengkaji dalil-dalilnya dan membandingkannya dengan mazhab yang lain atau penelitian semula oleh tokoh terkemudian. Namun sangat dianjurkan agar dia berusaha dengan segenap kemampuannya untuk mempelajari dalil-dalil yang dipergunakan oleh imam yang diikutinya dan tetap bersedia menerima kebenaran dari orang lain yang berhak mengemukakannya. Bagi orang yang mampu mengkaji secara terus kepada dalil al-Qur’an dan al-Sunnah mereka tidak memerlukan mazhab melainkan sekadar sumber meluaskan skop kajian. mengikuti mazhab bukanlah bererti membebaskan diri daripada sifat belajar dan mengkaji.

Beliau dapat hidup dalam dua zaman pemerintahan Umaiyyah dan Abbasiyah.1 Mazhab Hanafi Mazhab Hanafi ialah salah satu mazhab fiqh dalam Islam Sunni. Sesungguhnya Abu Hanifah seorang yang luas pemikiran dan banyak ilmu. ia mempunyai hubungan yang rapat dengan pembesar negara. beliau dapat mengikuti pelbagai perkembangan ilmu pengetahuan. Golongan cerdik pandai pada masa itu menyifatkan beliau sebagai "akal dalam ilmu pengetahuan.6. Pada waktu tersebut beliau mendapat tempat baik dalam masyarakat dan berjaya pada pemerintahan.6.2 Beberapa Mazhab dalam Ilmu Fiqh a.2 Mazhab Maliki 17 . Beliau seorang yang bijak dalam ilmu pengetahuan. Beliau adalah seorang berjiwa besar dan berakhlak tinggi. Mazhab Hanafi diasaskan oleh Nu’man bin Tsabit digelar Abu Hamfal. Tetapi beliau sangat merendah diri (tawadu’). India dan sebahagian Afrika Barat.1. Mazhab dalam Ahli Sunnah wal Jamaah Terdapat 4 mazhab ahli Sunna Wal Jimaah iaitu: 1. Zaman beliau dikenali sebagai zaman pertumbuhan politik. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah.6. 1.2. Turki. Mazhab ini diamalkan terutama sekali di kalangan orang Islam Sunni Mesir. bijak dan berakhlak mulia. Beliau juga sebagai ketua ahli fikir (ahli ra’u).2. baik di bidang ilmu dan politik mahupun ilmu agama. Cekap memberikan satu-satu keputusan bagi masalah yang dihadapi. agama serta ideologi dan ism yang pelbagai. Mazhab Hanafi merupakan mazhab terbesar dengan 30% pengikut. Beliau seorang yang beRPengetahuan." Ketika hayatnya. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh di Iraq.

Hukum fiqh yang diberikan oleh Imam Malik berdasarkan al-Quran dan hadis. Imam Malik 18 . adil dan kuat ingatannya serta cerpat dan halus memilih rawi-rawi hadis. Selepas fikirannya matang dan benar-benar berkebolehan. amalan orang Madinah dilihat sebagai sunnah hidup memandangkan Nabi Muhammad berhijrah. Pada perpulaan hidupnya. Beliau banyak membuat hubungan dengan ahli hadis dan ulama. Beliau mendengar hadis daripada guru. Imam Malik adalah seorang yang cergas dalam menuntut ilmu. Beliau menerima nasihat ibunya dengan baik. Selain menggunakan Al Quran. di mana pertelingkahan sengit dua pemerintahan sering berlaku. Pengasas mazhab Maliki ialah Malik Bin Anas. ijma' dan qiyas. beliau terlebih dahulu mendalami ilmu yang dipelajarinya hingga kadang-kala tidak tidur. Imam Malik adalah orang yang tidak diragui dalam konteks ini. Mazhab ini berbeza daripada tiga mazhab yang lain kerana terdapat tambahan kepada sumbernya. Imam Maliki juga menggunakan amalan orang Islam Madinah pada zamannya itu sebagai sumber yang kelima. termasuk salah satu sanad terbaik dan benar. Mazhab Maliki diamalkan di Utara Afrika dan sebahagian Afika Barat. Imam Malik bercita-cita menjadi penghibur tetapi ibunya menasihatkan supaya beliau memadam hasrat itu. Iman Malik menghafaz al-Quran dan hadis Rasulullah. Iman Malik mengalami dua corak pemerintahan iaitu Ummaiyah dan Abbasiyah. Imam Malik dilahirkan 13 tahun selepas kelahiran Imam Abu Hanifah. Imam Malik tetap beRPegang teguh pada ajaran Rasulullah bahawa hadis itu petunjuk dan penyuluh kepada manusia. Sanad (sandaran) yang dibawa oleh beliau. Kemudian terus disimpulkan tali bagi menyenangkan perhitungan bilangan hadis yang pelajarinya. Imam Malik adalah seorang yang dipercayai. tinggal dan wafat di Madinah` dan kebanyakan sahabat Nabi tinggal di Madinah.Maliki ialah mazhab fiqh yang kedua sunni. Seseorang tidak harus meninggal dan membelakangkannya. Imam Malik dianggap sebagai ketua atau imam bagi ilmu hadis. Ingatannya sangat kuat. Sewaktu hidupnya. Sebelum Imam Malik menjadi guru. Ibunya kemudian mahukan anaknya mempelajari ilmu fiqh. Parsi dan Hindi tumbuh dengan suburnya di kalangan masyarakat. Mengikut Imam Malik. Mahzab ini mempunyai bilangan pengikut kedua teramai iaitu lebih kurang 25% daripada Muslim. hadis. Pada masa itu juga pengaruh ilmu pengetahuan Arab. Beliau lahir di kota Madinah pada tahun 93 hijrah. barulah beliau mengajar.

semenanjung Malaysia. Di dalam kitab-kitab tersebut Imam Syafii menjelaskan kerangka dan 19 .2. yang hidup di zaman pertentangan antara aliran ahli hadis (cenderung beRPegang pada teks hadis) dan ahl al-ra'y (cenderung beRPegang pada akal fikiran atau ijtihad).” Apabila ditabnya kenapa beliau melewatlewatkan menjawab sebarang pertanyaan. Imam Syafii menolak Istihsan dari Imam Abu Hanifah maupun Mashalih Mursalah dari Imam Malik. dan Bahrain. yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. Imam Syafii belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh ahli hadis. Beliau pernah berkata: “Kadang-kala aku berjaga sepanjang malam untuk mencari jawapan bagi satu-satu soalan yang dikemukakan kepada aku. 1. Namun demikian Mazhab Syafii menerima penggunaan qiyas secara lebih luas.menjadikan hadis sebagai pembantu bagi memahami al-Quran. Pemikiran fiqah mazhab ini diawali oleh Imam Syafii.6. Meskipun berbeza dari kedua aliran utama tersebut. Imam Syafii kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri. Imam Malik menangis dan berkata “Aku bimbang kerana aku akan disoal satu hari nanti (hari kiamat)”. Hadramaut. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah. Indonesia. pantai Koromandel. Arab Saudi bahagian barat. keunggulan Imam Syafii sebagai ulama fiqah.3 Mazhab Syafie Mazhab Syafii (bahasa Arab: ‫ .” Apabila beliau ditanya satu-satu hukum. Malabar. Dasar-dasar Mazhab Syafii dapat dilihat dalam kitab Usul al-Fiqh Ar-Risalah dan kitab fiqah al-Umm. Imam Malik berfikir panjang sebelum memberi satu-satu hukum atau fatwa. Beliau juga sangat cerpat dalam memberi penerangan dan hukum. Usul al-Fiqh. dan hadis di zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut dan kealimannya diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman dengannya.شافعية‬Syāfi'īyaṯ) adalah mazhab fiqah yang dibawa oleh Muhammad bin Idris al-Syafii atau yang dikenal dengan sebutan Imam Syafii. beliau terus berkata kepada orang yang bertanya: “Baliklah dulu supaya aku dapat berfikir. Syria. dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh ahl al-ra'y yang juga murid Imam Abu Hanifah.

tafsir secara lahiriah. Sunah dari Rasulullah SAW kemudian digunakan jika tidak terdapat rujukan dari Al-Quran.prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum far'iyyah (yang bersifat cabang). Al-Quran. Imam Syafii sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga digelar Naasir As-Sunnah (pembela Sunnah Nabi). Asas-asas mazhab yang asas. Kemudian Imam Syafii berpindah ke Mesir kerena munculnya aliran Mu’tazilah yang telah berjaya mempengaruhi khalifah. Akan tetapi Imam Syafii menolak dasar istihsan dan istislah sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam. yang tak diketahui ada perselisihan tentang itu. selama tidak ada yang menegaskan bahawa yang dimaksud bukan arti lahiriahnya. ialah beRPegang pada: 1. 2. Asas fikiran dan prinsip 20 . 4. ia melihat kenyataan dan masalah yang berbeza dengan yang sebelumnya ditemui di Baghdad. Jika terdapat keadaan yang baik dengan qaul qadim ataupun dengan qaul jadid. bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum. yang biasa disebut dengan istilah Qaul Qadim (pendapat yang lama). ia mengeluarkan ijtihad-ijtihadnya. Imam Syafii pada awalnya pernah tinggal menetap di Baghdad. Selama ia tinggal di sana. Imam Syafii berpendapatt bahawa qaul jadid tidak berarti menghapus qaul qadim. maka dapat digunakan salah satunya. Penyebar-luasan pemikiran Mazhab Syafii berbeza dengan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Ijmak para Sahabat Nabi. kedua qaul tersebut sampai sekarang masih tetap dianggap berlaku oleh para pemegang Mazhab Syafii. yang banyak dipengaruhi oleh kekuasaan kekhalifahan. 3. apabila dalam ijma' tidak juga dijumpa hukumnya. Ijma' yang diterima Imam Syafii sebagai landasan hukum adalah ijma' para sahabat. Kias yang dalam Ar-Risalah disebut sebagai ijtihad. karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Ia kemudian mengeluarkan ijtihad-ijtihad baru yang berbeza. Dengan demikian. Imam Syafii pertama sekali selalu mencari alasannya dari Al-Qur'an dalam menetapkan hukum Islam. atau yang biasa disebut dengan istilah Qaul Jadid (pendapat yang baru) di Mesir.

tetapi kaya dengan semangat dan bercita-cita tinggi dalam menuntut ilmu. Murid-murid utama Imam Syafii di Mesir. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani . 846). yang menyebar-luaskan dan mengembangkan Mazhab Syafii pada awalnya adalah seperti Imam Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. Imam As-Suyuti . Usul alFiqh (atau metodologi hukum Islam) tidak dikenal pada masa Nabi dan sahabat. Kerana metodologinya yang sistematik dan tingginya tingkat ketelitian yang dituntut oleh Mazhab Syafii. Imam Ibnu Katsir . masih banyak ulama-ulama yang terkemudian yang mengikuti dan turut menyebarkan Mazhab Syafii. Imam Abu Daud. Imam Dhahabi dan Imam Al-Hakim Imam Syafii terkenal sebagai pereka pereka pertama metodologi hukum Islam. juga pernah belajar Imam Syafii. Imam Bukhari. Imam Syafie atau Muhamad bin Idris Al-Syafie. 878) dan Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (w. dan merupakan mazhab terbesar kedua dalam hal jumlah pengikut setelah Mazhab Hanafi. 884) Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal sebagai ulama hadis terkemuka dalam pengasas Mazhab Hanbali. terdapat banyak sekali ulama dan penguasa di dunia Islam yang menjadi pendukung setia mazhab ini. dimana berbagai ilmu keislaman telah berkembang dengan dorongan metodologi hukum Islam dari para pendukung mazhab ini. antara lain: Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari. Selain itu. Imam Nawawi . Beliau seorang miskin. Mazhab Syafii umumnya dianggap sebagai mazhab yang paling konservatif diantara mazhab-mazhab fiqah Sunni lainnya. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah di sebelah datuk Baginda iaitu Abdul Manaf. Imam Syafie adalah keturunan Bani Hashim dan Abdul Mutalib. Imam Turpudzi.dasar Mazhab Syafii terutama disebar-luaskan dan dikembangkan oleh para muridnya. Dilahirkan pada tahun 105 hijrah di sebuah bandar yang bernama Ghizah di Palestin (tarikh paling masyhur dikalangan ahli sejarah). Mazhab Syafii diperkirakan diikuti oleh 28% umat Islam sedunia. Di antara mereka bahkan ada pula yang menjadi pakar terhadap keseluruhan mazhab-mazhab Ahli Sunah Waljamaah di bidang mereka masingmasing. Saat ini. Imam Muslim. 21 . Imam Ibnu Majah. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. Imam Tabari . melainkan ilmu ini baru lahir setelah Imam Syafii menulis Ar-Risalah.

Antara sebabnya. Lalu berkata lelaki itu : “Tidak sesuai engkau bersyair kerana itu boleh menjatuhkan maruah. Untuk itu. Hal ini kerana puak Hazyl terkenal sebagai kabilah yang paling baik bahasa Arabnya. Sejak itu beliau menumpukan masa dan tenaga kepada ilmu fiqh. Imam Syafie ialah imam ketiga mengikut susunan tarikh kelahiran mazhab empat serangkai.” Semasa muda. Beliau kadang-kala terpaksa ke tempat perhimpunan orang ramai meminta kertas untuk menulis pelajarannya. Imam Ahmad Bin Hanbal pernah berkata: “Diceritakan kepada Nabi Muhamad bahawa Allah menghantar kepada umat ini seorang pembaharu kepada agama. Alangkah baiknya belajar ilmu fiqh?” Kata-kata itu sangat memberi kesan kepada Imam Syafie. Allah menghendaki dan melorongkan kepadanya dalam bidang ilmu fikah. Beliau adalah penyokong kepada ilmu hadis dan pembaharuan agama (mujaddid) bagi abad yang ke-2 hijrah. 22 . Beliau menghafaz dan menulis hadis. beliau pernah mengembara ke kampung dan tinggal bersama puak Hazyal selama 10 tahun. Beliau sangat tekun mempelajari kaedah dan nahu bahasa Arab. hingga beliau terpaksa mengumpul batu-batu. pelepah tamar dan tulang untuk ditulis di atasnya. Imam Syafie dianggap seorang yang dapat memadukan antara hadis dan fikiran serta membentuk undang-undang fiqh. pada suatu hari Imam Syafie bersyair sambil menunggang kuda bersama seorang lelaki. belulang. Beliau juga banyak menumpukan masa dan tenaganya kepada sastera dan sejarah pada masa mudanya. Imam Syafie menghafaz al-Quran dengan mudah iaitu ketika masih kecil lagi. hidup dalam kemiskinan.Beliau banyak mengembara dalam menceduk dan menimba ilmu. Imam Syafie banyak menghafaz syair dan qasidah daripada puak Hazyl. tetapi mengubah pendiriannya kepada mempelajari ilmu fiqh dan hadis hingga ke tahap paling tinggi. Umar Bin Abdul Aziz dihantar untuk abad yang pertama dan aku harap Imam Syafie adalah mujadid abad yang kedua. Pada perpulaannya beliau cenderung dalam bidang sastera dan syair. Imam Syafie. Namun.

6. Untuk menampung kehidupan. Sewaktu bapanya meninggal dunia. Ilmu fiqh yang dibawa oleh Imam Syafie adalah satu zaman perkembangan ilmu fiqh dalam sejarah perundangan Islam. Ini adalah kerana ilmu fiqh yang menetapkan cara atau peraturan untuk memahami al-Quran dan hadis. beliau terpaksa bekerja di kedai jahit. Ilmu fiqh Imam Syafie adalah ikatan sunnah dan qias serta pemikiran dengan beberapa pertimbangan dan sekatan. Ibnu Hanbal dari keluarga miskin.2.”Memang benar beliau tidak 23 . Beliau lahir di bandar Baghdad pada tahun 164 hijrah. Pengasas mazhab Hanbali ialah Ahmad bin Mohamad bin Hanbal.Salah seorang guru Imam Syafie dalam pelajaran ilmu fiqh dan hadis ialah Imam Malik. Imam Syafie sendiri pernah berfahaman Maliki dan Hanafi. dan Syaikhul Muhaddisin Sufyan bin Uyaynah. Ibnu Hanbal menuntut ilmu sepanjang hayatnya. Mazhab Hambali dimulakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.4 Mazhab Hanbali Mazhab Hanbali[ (bahasa Arab: ‫ )حنبلللى‬atau juga dieja Mazhab Hambali adalah satu daripada empat mazhab fiqah dalam aliran ahli sunnah wal jamaah. 1. Hal ini kerana beliau yang menghimpun atau menyatukan ilmu fiqh ahli akal dan fikir dengan ilmu fiqh ahli akal dan hadis. Mazhab Syafie merupakan jalan tengah bagi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Seseorang pernah berkata kepadanya: “Sampai bilakah engkau hendak menuntut ilmu? Padahal engkau sudah mencapai darjat paling tinggi dan engkau telah menjadi imam bagi seluruh umat Islam?” Imam Ibnu Hanbal menjawab: “Aku menuntut ilmu dari hujung dunia hingga ke pintu kubur. keluarganya tidak ditinggalkan harta yang banyak kecuali sebuah rumah kecil yang didiaminya. Mazhab ini kebanyakannya diamalkan oleh masyarakat Islam di Semenanjung Arab. Oleh itulah beliau berhak dianggap pengasas bagi ilmu usul fiqh. Antara guru Imam Syafie selain Imam Malik ialah mufti dan faqih Mekah iaitu Muslim bin Khalid az-Zanji. Beliau mempelajari hadis hingga menjadi seorang imam. Ia juga menetapkan kaedah pengeluaran hukum dan kesimpulannya.

di lain pihak menerima Musa alKadzim sebagai Imam mereka. Samaada Ismailiyah atau Ithna 'Asyariah sama-sama 24 . sewaktu beliau menunaikan haji. Dinisbatkan kepada Imam ke-6.pernah jemu menuntut ilmu sepanjang hayatnya. Ali bin Abu Thalib dan anak-cucunya dianggap lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan sebagai khalifah dan imam bagi kaum muslimin. Imam Syafie adalah salah seorang guru beliau. Namun demikian hanya tiga aliran yang masih ada sampai sekarang.5 Mazhab Jaafariyyah Mazhab Ja'fari atau Imam Dua Belas (Itsna 'Asyariah) adalah mazhab dengan penganut yang terbesar dalam Muslim Syi'ah. Imam Syafie menasihatinya supaya mengikutnya ke Mesir. Pada waktu itu.6. Mazhab ini menjadi mazhab rasmi Negara Republik Islam Iran. 1. iaitu Itsna 'Asyariah (paling banyak diikuti). Ismailiyah dan Zaidiyah. iaitu Ja'far ash-Shadiq bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. MAZHAB-MAZHAB SYI'AH Syi'ah atau adalah pengikut Saidina Ali pada awal mula perkembangannya juga banyak memiliki aliran. Sebutan Ismailiyah diperoleh pengikut mazhab ini kerana penerimaan mereka ke atas keimaman Isma'il bin Ja'far sebagai pewaris dari Ja'far ash-Shadiq. b. Imam Syafie mengajar di Masjidil Haram. Di dalam keyakinan utama Syi'ah.Ibnu Hanbal mempelajari ilmu daripadanya.2. selepas mazhab Imam Dua Belas (Ithna 'Asyariah). Keimaman kemudian berlanjut iaitu sampai Muhammad al-Mahdi bin Hasan al-Asykari bin Ali al-Hadi bin Muhammad al-Jawad bin Ali ar-Ridha bin Musa al-Kadzim bin Ja'far ash-Shadiq.6 Mazhab Ismailiyyah Ismailiyah adalah mazhab dengan jumlah penganut kedua terbesar dalam Islam Syi'ah.2. Imam Ibnu Hanbal bercadang mengikutinya tetapi niatnya tidak kesampaian.6. Di antara ketiga mazhab Syi'ah terdapat perbezaan dalam perkara yang menentukan siapa yang berhak menjadi imam dan pengganti para imam tersebut 1. Ibnu Hanbal bertemu Imam Syafie di Hijaz. Mereka kemudian bertemu kali kedua di Baghdad. Pengikut mazhab Ithna 'Asyariah.

Dinisbatkan kepada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. 1. Antara yang akan dibincangkan di sini ialah: 1. Setelah kematian imam ke-4.2. Dari mana dalil diambil dan bagaimana proses pengambilan hukum tersebut dilakukan oleh para ulamak dan mujtahid terhadap sesuatu perkara sehingga sesuatu hukum dapat dikeluarkan. Muhammad al-Baqir. Zaid bin Ali menyatakan bahawa imam itu harus melawan penguasa yang zalim dengan pedang. Usul al-Fiqh 2. Pemahaman mengenai seterusnya akan memudahkan para pelajar 25 . 1. beliau digantikan anaknya Yahya bin Zaid.7 Mazhab Zaidiyah Mazhab Zaidi atau Mazhab Lima Imam berpendapatt bahawa Zaid bin Ali merupakan pengganti yang berhak atas keimaman dari ayahnya Ali Zainal Abidin. Pelajar-pelajar bidang Syariah selalunya dimestikan mempelajari bidang kecil ini kerana ia akan memudahkan para pelajar memahami kenapa sesuatu hukum itu ditetapkan sebagai wajib. Ali Zainal Abidin.7.6. sehingga memiliki banyak persamaan pandangan atas sejarah awal mazhabnya.menerima keenam enam Imam Syi'ah terdahulu. saudara tirinya. Qawaid al-fiqhiyyah 3. Setelah Zaid bin Ali syahid pada masa Bani Umaiyyah. yang kemudian diteruskan oleh Ja'far ash-Shadiq. yang ditunjuk sebagai imam selanjutnya adalah anak sulung beliau yang bernama Muhammad al-Baqir. sunat. harus. haram dan makruh.7 Bidang lain yang berkaitan dengan Ilmu Fiqh Terdapat banyak bidang yang berkaitan dengan ilmu fiqh. Maqasid al-Syariah 1.1 BIDANG USUL AL-FIQH Ilmu usul al-fiqh adalah suatu bidang kecil dalam disiplin ilmu pengajian Islam khususnya bidang Syariah.

3. yang diqiyaskan kepadanya dan yang diistishab kepadanya. Kaedah ialah seperti kaedah fiqh (‫ )لض لرر ولض لرار‬yang bermaksud tiada ada َ َ ِ ََ ََ َ َ kemudaratan dan memudaratkan adalah salah satu kaedah fiqh. Dalil ialah seperti dikatakan “asal wajib sembahyang ialah dengan firman Allah Taala (‫ ) وأقيموا الصلة‬Surah An-Nur: 56. Dari segi istilah pula ia mempunyai banyak maksud iaitu 1. Perkataan “Usul Fiqh“ maksudnya dalil-dalil fiqh.syariah menyelesaikan sesuatu masalah fiqh dengan mudah kerana mereka telah memahami kaedah menetapkan sesuatu hukum. 1. 26 . Yang di kiaskan keatasnya ‫ ))مقيس عليه‬seperti “arak asal bagi hukum keatas minum ِ ْ ََ ٌ ِ َ tuak“ maksudnya: haram meminum tuak dikiaskan kepada haramnya meminum arak. Seperti Asal daripada sesuatu perkataan itu adalah dikehendaki maknanya yang hakiki. gabungan dua perkataan itu dinamakan idhafi.7. Al-Rujhan iaitu yang terang dan sebenar. 2.1.1 Definisi ilmu Usul Al-Fiqh Istilah usul al-fiqh adalah terdiri daripada perkataan dua perkataan yang digabungkan menjadi satu perkataan iaitu ‘usul’ dan ‘al-fiqh’. 4. Ertinya makna perkataan yang sebenar di sisi pendengar ialah maknanya yang hakiki.(‫وأقيموا‬ َّ ُ ِ ََ ‫ . Di dalam bahasa arab. Kaedah. 2.الصلة‬Hendaklah kamu mendirikan sembahyang). maksudnya dalil wajib sembahyang . Dalil. 1. 4. Perkataan usul diidhafatkan (digabungkan) kepada perkataan al-Fiqh. Perkataan aslun dari segi bahasa arab adalah bermaksud asas atau dalil. Al-Rujhan (yang sebenar). 3. Perkataan usul adalah kata jamak kepada perkataan ‘Aslun’.

Perkataan Fiqh pula dari segi bahasa ialah ’memahami’.1. a. 1.7.2 Definisi Ilmu Usul Al-Fiqh Setelah Dijadikan Suatu Bidang Ilmu Yang Khusus.معرفة دلئل الفقه اجمال وكيفية الستفادة منها وحال المستفيد‬ Iaitu mengetahui dalil-dalil feqah secara ijmali (tidak terang) dan cara memetik atau mengambil hukum-hukum daripadanya serta keadaan orang yang menuntutnya. Pandangan Ulamak Shafie Ulamak usul fiqh dari mazhab shafie telah mendefinisikan ilmu usul al-fiqh sebagai ِ ْ ِ َ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ِ ِ َ َ ِ ْ ِ ِ ِّ ْ َ َ ً َ ْ ِ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ُ َ ِ ْ َ ‫.Yang di istishabkan (yang di sabitkan kekal) seperti seseorang yang yakin ia bersuci kemudian ragu tentang tidak bersucinya “asalnya bersuci” maksudnya disabitkan kekal kesuciannya sehingga di yakini tidak bersucinya.” (surah hud: 91) Manakala dari segi istilah pula fiqh (fekah) ialah mengetahui hukum-hukum syarak berbentuk amali (perbuatan) yang diambil daripada dalil-dalil yang bersifat tafsil (terperinci). Apabila usul al-Fiqh dijadikan suatu bidang ilmu yang khusus dalam ilmu fiqh maka ia telah diberikan beberapa definisi lain mengikut pandangan ulamak dalam mazhab. Diantara penggunaan lafaz fiqh seperti dalam firman Allah taala : ُ ‫قالوايشعيب مانفقه كثيرامماتقو‬ ‫َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َِ ً ّ ّ َُ ل‬ Maksudnya: mereka berkata “wahai shuib tidaklah banyak kami memahami daripada apa yang engkau katakan. 27 .

kerana memandangkan bahawa penunjukan dalil-dalil adalah secara zhanni pada kebiasaannya dan mengetahui zhan dan penunjukannya perlu kepada ijtihad. jadi mengetahui syarat-syarat berijtihad dan bertaklid adalah sebahagian daripada usul fiqh. al-Sunnah. al-Ijma’ dan lain-lainnya adalah dalil-dalil yang boleh dijadikan sebagai hujah. Lafaz (‫ )القواعللد‬adalah jama’ bagi kaedah yaitu kaedah umum (‫ )قضللية كليلله‬yang dengannya dapat di fahami hukum-hukum jaz’iyat (hukum-hukum yang lebih kecil atau terperinci seperti: 28 . kerana yang berijtihad mengambil atau memahami hukum-hukum daripada dalil-dalil sedangkan orang yang bertaklid mengambilnya daripada mujtahid. Mengetahui cara-cara mengambil hukum-hukum daripada dalildalil feqah secara ijmali (umum) adalah memerlukan kepada mengetahui syarat-syarat berdalil seperti diutamakan lafaz nas daripada lafaz zahir.Yang dimaksudkan dengan mengetahui dalil-dalil feqah secara ijmal ialah mengetahui bahawa al-Quran. b. Termasuk didalam mengetahui keadaan orang yang menuntut hukum Allah itu mengetahui keadaan orang yang berijtihad (mujtahid) dan yang bertaklid (muqallid). Apa yang di ambil kira oleh ulamak usul fiqh ialah mengetahui dalil-dalil dari segi ijmali bukan detail. Lafaz (‫ )العلم‬sebelum disandarkan kepada (‫ )القواعد‬merangkumi ilmu secara tasawur dan tasdik. Pandangan Ulamak Mazhab Hanafi. setiap perintah adalah wajib. Maliki dan Hambali mendefinisikan usul fiqh sebagai ِ ّ ِْ ِ ْ َ َ ِ ِّ ْ ِ ِ ّ َِ َ ِ ّ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َْ ِ َ ْ ِ ْ َِ َ ِ ُ ّ َ َ ُ ِ ّ ِ ِ َ َ ْ ِ ُ ْ ِ ْ َ ‫العلم باالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية‬ Ertinya: Ilmu dengan kaedah-kaedah yang dengannya dapat menghubungkan istimbat (mengeluarkan) hukum-hukum syarak yang bersifat amali (praktikal) yang diambil daripada dalil-dalilnya yang bersifat terperinci (tafsil). akan tetapi setelah ia disandarkan kepada (‫ )القواعد‬maka ia bermaksud ilmu secara tasdik. setiap larangan adalah haram dan sebagainya. hadis mutawatir daripada hadis ahad dan sebagainya. Maliki dan Hambali Para ulamak usul fiqh dari kalangan yang berpazhab Hanafi.

Firman Allah Taala: ‫وماينطق عن الهوى ان هو ال وحى يوحى‬ َ ُ ٌ ْ َ ّ ِ َ ُ ْ ِ َ َ ْ ِ َ ُ ِ َْ َ َ Maksudnya : Dan ia (nabi) tidak mengeluarkan kata-kata menurut hawa nafsu. para ulamak mujtahidin dapat memahami hukum-hukum fiqh dari dalil-dalil yang terperinci. ayat 32 yang bermaksud janganlah kamu menghampiri zina. hukum-hukum ilmu nahu bahasa arab seperti Fail pasti hukumnya marfuk. setiap tegahan atau larangan adalah ُ ْ ِ ْ َِْ ٍ ْ َ ّ ُ haram. maf ul bih pasti mansub dan sebagainya. ِ ُ ُ ْ ٍِ ْ َ ْ ُ dengan kaedah ini dapat di fahamkan wajib sembahyang dari perintah Allah ( ََ ّ ْ ُ َِْ ‫ )أقيمللوا الص للة‬maksudnya hendaklah kamu menunaikan sembahyang. Maksud ( ‫ )والتي يتوصل بها الى استنباط الحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية‬ialah dengan melalui ِ ّ ِ ِ ْ ّ َ ِ ِّ ِ ِ ّ َِ َ ِ ّ ِ ْ ّ ْ ِ َ ْ ْ ِ َ ْ ِ ْ ِ َِ َ ِ َ ِ َ َ ُ ِ ّ َ kaedah-kaedah usul fiqh. seperti hukum akli bahawa alam ini baharu . kerana lafaz (‫ )ولتقربلللوا‬menunjukkan larangan.3 Sejarah Perpulaan dan Perkembangan Usul Al-Fiqh Wahyu merupakan asas atau sumber perundangan Islam di masa hayat Rasulullah SAW samaada ia (wahyu) di baca iaitu al-Quran atau tidak di baca iaitu as-Sunnah. Kerana lafaz (‫ )أقيموا‬perbuatan suruhan. sesungguhnya ia adalah wahyu yang di wahyukan. 1. oleh yang demikian setiap suruhan adalah wajib. Perkataan (‫ )العملية‬didalam definisi ini disebut adalah untuk mengeluarkan hukum-hukum syarak yang bukan bersifat amali seperti hukum akidah (tauhid) dan hukum akhlak atau tasawuf.7.1. setiap suruhan wajib.1. 2. Perkataan ‫ ))الشللرعية‬didalam definisi ini disebut ialah untuk mengeluarkan hukum-hukum selain dari hukum-hukum syarak. Dengan kaedah ini dapat difahami haram melakukan zina dari tegahan Allah (‫)ولتقربوا الزنللا‬surah al-isra’. (surah al-Najm:ayat 3-4) 29 . Kaedah umum (‫ )كل نهي للتحريم‬maknanya. setiap larangan atau tegahan adalah haram. Kaedah umum (‫ )كل أمرللوجوب‬maknanya “setiap perintah suruhan adalah wajib. oleh itu zina adalah haram.

وقال الحم ُل الذى وفق رسول رسول ال لما‬ َ ِ ِ ِ ُ َ َ ُ َ َ ّ َ ِ ّ ِ ‫َ ْ َ ُ َ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْد‬ ِ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ِ َْ َ َ ْ ِ َ ْ َ ُُ ُ َ َ ُ ‫. jika engkau tidak dapat menyelesaikan dengannya? Jawab Muaz: hamba akan berpandukan hadis. sebagaimana yang berlaku kepada Muaz Bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman untuk berdakwah orang ramai kepada Islam. baginda telah menemuduga beliau dengan sabdanya : ْ َِ َ َ ‫بم تقضى يامعاذ . meskipun demikian tidaklah kesemua para sahabat dapat melakukan demikian kerana ada diantara mereka yang berada ditempat-tempat yang jauh yang menyebabkan sukar mereka merujuk kepada nabi SAW untuk menyelesaikan kemuskilan mereka dan terpaksalah mereka berijtihad sendiri bagi mengatasi perkara-perkara yang berlaku semasa itu yang tidak didapati hukumnya didalam al-Quran dan al-Sunnah.” Ilmu usul fiqh merangkumi kaedah-kaedah mengistimbatkan hukum atau mengeluarkan hukum daripada dalil yang mana setiap mujtahid beRPandu kepadanya didalamu membuat ijthad terhadap hukum-hukum baru. اذاعرض لك قضا؟ قال بما فى كتاب ال قال فان لم تجد قال بما فى سنة رسول ال. Proses mengistimbatkan hukum-hukum tidak dapat 30 . قال : فان‬ ِ ُ َ ِ ُّ ِ َ ِ َ ْ ِ َ ْ َ ْ َِ َ ِ ِ َ ِ ِ َ ِ َ َ َ َ َ َ ِ ُ َ ِ َ ُ َ ِ َْ َ ِ ‫لم تجد قال اجتهد ول آلو.يرضى ال ورسوله‬ َ َْ “Bagaimana engkau wahai Muaz menghukum apabila dibentangkan sesuatu masalah? Kata Muaz: hamba akan menghukum atau menyelesaikannya dengan berpandukan kepada al-Quran. Rasulullah SAW bersabda lagi: kalaulah engkau tidak dapat menyelesaikan dengannya? Jawab Muaz: hamba akan berijtihad berusaha menurut pandangan sendiri dan hamba tidak cuai dan tinggal begitu sahaja. sabda nabi lagi. lalu Rasulullah SAW pun menepuk dada Muaz dan bersabda : segala pujian bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulnya dengan apa di redhai oleh Allah dan Rasulnya. kerana mereka mudah mendapatkan daripada nabi Muhammad SAW dan bertanya kepadanya mengenai sesuatu kemuskilan didalam memahami kandungan al-Quran.Oleh yang demikian para sahabat semasa hayat Rasulullah SAW tidak begitu perlu berijtihad mengeluarkan hukum-hukum Islam dari al-Quran. فضرب رسول ال )ص( صدره بيده.

maka merekalah orang yang paling mengetahui bahasa alquran yang banyak kaedah-kaedah istimbad atau menyimpulkan hukum diambil daripadanya. kepentingan-kepentingan. Oleh yang demikian boleh dikatakan bahawa kaedah-kaedah ilmu fiqh telah wujud sama dengan feqah malah terdahulu darinya walaupun ia dibukukan selepas feqah kerana hukum feqah pasti dibuat mengikut kaeadah tertentu cuma adakah ia disedari. disamping itu lama persahabatan mereka dengan baginda rasulallah s. dan mencadangkan supaya beliau mendapat sara hidupnya yang mencukupi dari baitulmal (perbadaharan negara) kerana penelitian terhadap kepentingan orang-orang Islam adalah termasuk didalam kepentingan umum dan urusan perniagaan perbadanan adalah tergolong kedalam kepentingan khas. difahami atau tidak sahaja. Kebanyakan kaedah-kaedah istimbad hukum pula adalah bergantung kepada mengatahui matlamat-matlamat. Para mujtahid dari kalangan sahabat selepas Rasulallah S. illah-illah dan tujuan-tujuan tersebut. bersesuaian diantara ayat dengan ayat-ayat yang terdahulu daripadanya. ketajaman pemikiran dan kecerdasan akal.A.w menyebabkan mereka mengatahui sebab-sebab nuzul ayat al-quran. kepentingan-kepentingan dan illahillahnya. Ia ditambah pula dengan kelebihan yang istimewa pada diri mereka iaitu kerjernihan jiwa.a. Sebagai contoh para sahabat telah melarang Saidina Abu Bakar al-Siddiq semasa beliau memegang tampok pemerintahan dari berniaga atau berkerja untuk mendapat sara hidup.dilaksanakan kecuali oleh mereka yang memperolehi pengetahuan yang cukup dan sempurna mengenai kaedah-kaedah atau metod-metodnya kerana tidak ada ijtihad tanpa metod dan tidak ada istimbad tanpa kaedah. 31 . Sebahagian daripada kaedah-kaedah metod-metod mengistimbadkan hukum feqah telah pun lahir dengan jelas di kalangan sahabat dan tabie ketika mengemukakan hujah pendapat mereka dan mengkritik pendapat penentang-penentang mereka.W wafat dan kalangan tabie tidak perlu kepada pembukuan kaedah-kaedah usul fiqh kerana kaedah-kaedah ini sudah tersemat didalam diri mereka.

” Abdullah bin Masud’ memperakui kaedah akad usul fiqh yang ia meraikannya didalam ijtihadnya. dan perempuan-perempuan yang hamil.’’Maksud perkataan ini ialah bahawa nas yang terkemudian menasahkan yang terdahulu atau mentahsihkanya. dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka (beridah) selama empat bulan sepuluh hari.t didalam surah al-Baqarah : ‫والذين يتوفون منكم ويزرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا‬ (suruh al-baqarah) “dan orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu.Abdullah bin Masud’ berpendapatt bahawa adapun perempuan yang kematian suaminya ialah dengan melahirkan anak kandunganya berdasarkan kepada firman Allah s. waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Begitulah seseorang dapat bahawa para fuqaha’ dari golongan sahabat dan tabie terikat dengan kaedah-kaedah usul 32 . dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah.t dalam surah al-talak: 4                       Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuanperempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya).w. “aku bersaksi bahawa surah an-nisa’ yang paling pendek (surah an-nisak al-kusra) maksudnya surah al-talak–turun selepas surah an-nisak yang paling panjang maksudnya surah al-baqarah. Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan. dengan katanya. Dan semasa ayat ini bertentangan dengan firman Allah s. sedang mereka meniggalkan isteri-isteri.w.

fiqh didalam ijtihad mereka.a. Empayar kerajaan Islam sudah meluas dan berkembang ke pelusuk dunia sehingga sampai ke Negara-negara yang tidak menggunakan bahasa arab dan pendudukpenduduk negara-negara tersebut telah memeluk Islam dan memperlajari hukumhukumnya maka ia sudah tentu memberi kesan kepada keaslian bahasa arab dan menyebabkan timbul kesalahan dalam memahami gaya-gaya bahasa (uslub-uslub) al-quran dan sunah dan kesamaran memahami makna keduanya.1. walaupun mereka pada masa itu tidak ilmu kaedah fiqh dan proses pembukuannya. Keadaan ini mendesak supaya disusun kaedah-kaedah bahasa arab yang denganya terikat oleh mereka yang ingin memahami syariat Islam dan membantu mereka yang berkecimpung dalam membuat kesimpulan hukum-hukum dari nas-nasnya. metodologi-metodologi ijtihad dan kaedah-kaedahnya timbul dengan banyak dan setiap faqih perlu kepada dalil atau hujah demi untuk mempertahankann pendapatnya dan membahas dalil mereka yang menyalahinya. Berjauhan masa antara tabien al-tabien dengan masa rasulallah s. Dizaman para imam-imam mujtahid telah muncul dengan banyak aliran pengajian feqah.w menyebabkan mujtahid pada masa ini tidak semudahnya mengatahui tujuan-tujuan syariat illahillah dan hikmah hikmatnya. 1. perselisihan diantara satu sama lain dari tempat-tempat tersebut berhubung dengan masalah-masalah feqah adalah hebat. maka disusun satu kumpulan daripada kaedah usul fiqh yang diambil dari bahasa arab 3. lalu ditafsir nas-nas secara tafsiran yang bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat dan menceburi diri untuk berijtihad oleh mereka yang 33 .4 Sebab-Sebab Penulisan Ilmu Usul Al-Fiqh Terdapat beberapa faktor atau sebab mengapa ilmu usul al-fiqh akhirnya ditulis dan dijadikan satu disiplin ilmu dalam ilmu fiqh. maka tak dapat tidak bagi mereka daripada dibukukan kaedaehkaedah yang mana mereka merujuk kepadanya didalam memahami dalil syariat dan ketika berlainan mereka didalam memahaminya 2.7. Antaranya ialah : 1.

para fuqaha’ telah pun menjelaskan beberapa masalah dibidang usul fiqh tetapi mereka belum mempunyai kaedah yang menyeluruh yang boleh dirujuk kepadanya untuk mengenali dalil-dalil syarak dan cara mengkritik serta menilainya. satu kumpulan lain pula berhujjah mengingkari berdalil dengan hadis ahad. Imam Fakhr al-Razi menjelaskan bahawa kedudukan al-syafie dalam bidang ilmu asul fiqh adalah seperti kedudukan (Aristotal) dalam bidang ilmu logik (ilmu mantik) dan kedudukan al-Holil bin Ahmad dalam bidang ilmu A’rud. Kemudian imam Syafie telah mengasaskan kepada umat Islam satu ilmu usul fiqh yang merupakan satu kaedah menyeluruh untuk dijadikan rujukan dalam mengetahui peringkat dalil-dalil syarak.5 Pengasas Ilmu usul al-Fiqh Imam al-Syafie Muhammad bin Idris al-Syafie wafat pada tahun 204hijrah dikatakan sebagai pengasas ilmu usul fiqh dan orang pertama yang menyusun kaedah-kaedah usul fiqh sebagai satu disiplin ilmu yang berasingan. kesemuanya ini memerlukan kepada kaedah-kaedah yang mana setiap mereka yang menceburi diri dalam ijtihad terikat denganya dan berlandas kepadanya . maka timbul satu kumpulan lain mengingkari berdalil dengan al-sunnah. Sheikh Muhammad Abu Zahrah telah menolak dakwaan ini dengan bahawa 34 . Begitu pula golongan syiah Imamiah yang mendakwa bahawa Muhammad bin al-Bakar Ali Zainal Abidin (meninggal pada 114 hijjrah) adalah penulis pertama mengenai usul fiqh. Dan jika ditakdirkan riwayat itu betul maka ia sampai ke tahap yang dicapai oleh penulisan-penulisan imam al-Syafie. dan satu kumpulan lain pula berhujjah dengan istihsan dan sebagainya. tetapi tidak ada bukti dakwaan tersebut kerana tidak pernah ditemui hasil karya mereka mengenai usul fiqh oleh para penyelidik sehingga ke hari ini.tidak mempunyai keahlianya. 1. Walaupun terdapat riwayat yang mengatakan bahawa Abu Sufian (meninggal 182 hijrah) adalah orang yang pertama menulis usul fiqh kemudian disusuli oleh Ahmad Bin Hasan alSyibani (meninggal 189 hijrah). kemudian diikuti oleh anaknya imam Muhammad Abu Abdullah Jaa`far (meninggal pada 148 hijrah).1. Sebelum imam syafie.7.

illah-illah hadis. cara-cara istimbad (membuat kesimpulan hukum) dan orang yang mengistimbat. 1958: 14-15) Dengan ini jelaslah bahawa imam al-Syafie adalah orang pertama sekali menulis mengenai usul fiqh.1. berhujah dengan hadis ahad dan Qiyas. (Muhammad Abu Zahrah. al. Penulisan-penulisan mereka kesemuanya adalah berkisar kepada hukum. meskipun mereka bersatu didalam isi kandungan tetapi mereka berlainan dalam cara-cara penyusunannya. Imam Ahmad bin Hambali telah menulis beberapa buah buku mengenai bidang ini diantaranya kitab Taat al-Rasul. istihsan dan apa yang harus dan tidak haru dipertikaikanya. dalil. Diantara kandungan alrisalah ialah al-Quran dan keteranganya mengenai hukum.6 Riwayat hidup Pengasas ilmu usul fiqh (Imam Syafie) 35 . sedangkan imam Syafie telah menulis kaedahkaedah usul fiqh dengan cara menyeluruh. Penulisan mengenai ilmu usul fiqh tidaklah terbatas kepada imam al-Syafie sahaja malah disambung oleh ulamak-ulamak selepasnya.7. 1. nasih dan mansuh.apa yang didakwa itu tidak lebih dari hanya bentuk merencanakan beberapa masalah berhubung dengan usul fiqh bukan dalam bentuk satu penulisan yang lengkap mengenainya. kitab al-Ilal dan kitab an-Nasih dan Mansuh begitu pula dengan ulamak al-Kalam dan para fuqaha’ Hanafi. Bukunya al-risalah adalah dianggap karya beliau yang pertama dalam bidang usul fiqh yang mana beliau yang menyusunnya pada mulanya di Baghdad kemudian beliau mengulangi penyusunanya di Mesir dan diriwayatkanya daripada beliau oleh muridnya AlRobi’ al-Muradi dan menjadikanya sebagai mukadimah kitabnya. Dan apa yang dilakukan oleh imam-imam syiah hanya sekadar apa yang dilakukan oleh imam Abu Hanifah dan para muridnya iaitu memberi pandangan mengenai beberapa masalah tentang kaedah hukum.sunnah dan kedudukanya nisbah dengan al-Quran.

Pengajian beliau dalam ilmu fiqah terbahagi kepada tiga peringkat. tanah asal Ahli Sunah Waljamaah. Walaupun telah diiktiraf untuk menjadi hakim. beliau berhijrah sekali lagi ke Makkah. dan nenek moyang Imam Syafie adalah al-Mutallib adalah bapa saudara Nabi Muhammad. Setelah dilatih untuk menjadi ahli fiqah yang mengutamakan Sunnah nabi. Di Iraqlah berpula peringkat kedua pengajian beliau.7 Bidang-Bidang Perbincangan Usul Al-Fiqh 36 . Mufti Mekah ketika itu. Bapa beliau berasal daripada bani Quraisy. beliau dihantar ke Iraq. adalah ahli fiqah Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. dan umur beliau ketika itu ialah 22 tahun. Pada awalnya. Selepas kemangkatan bapa beliau. Peringkat perpulaan ialah ketika beliau di Makkah dan Madinah.Imam Syafie atau nama sebenarnya ialah Muhammad bin Idris al-Syafie. Membesar di kalangan puak Badwi. 1. Beliau adalah pengasas kepada mazhab Syafie. Bani Quriasy merupakan penyokong Nabi Muhammad setelah Perang Badar. Imam Syafie berhijrah ke Mesir. Sejarah keturunan beliau memberikan beliau martabat dan mungkin juga menjadi sumber inspirasi untuk beliau mempertahankan ajaran Sunah. Ketika berumur 10 tahun. Hijjaz. yang merupakan satu keturunan ibu beliau. Imam Syafie meninggalkan Mekah ke Madiah untuk bertemu dengan Imam Malik. di mana di sanalah beliau memperkenalkan pemikiran. Imam Syafie kemudiannya kembali ke Makkah dan memulakan pengajian syariat beliau dengan Muslim bin Khalid al-Zanji.7. Imam Syafie dibesarkan di Hijaz. dengan mendapat pendidikan mengenai pentaakulan dalam menentukan syaria Islam. Setelah itu. beliau beRPegang kepada ajaran Imam Malik sebelum berhijrah ke Iraq dan di sana beliau didedahkan kepada pentaakulan logik Islam yang diamalkan oleh ahli fiqah Iraq. Sufian bin Uyaina. Ketika berumur 15 tahun. Imam Syafie mula mempelajari al-Quran ketika berumur tujuh tahun dan mula mempelajari dan mengingati kitab al-Muwatta' karangan Imam Malik pada umur 10 tahun. beliau diberi pengiiktirafan untuk mengajukan pendapat beliau di dalam bidang fiqah. sistem pentaakulan dan ajaran beliau yang pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafie. keluarganya berhijrah ke Palestin bersama-sama dengan Bani Yaman. Palestin. dan lain-lain lagi.1. Peringkat terakhir adalah ketika beliau di Mesir dan pengasasan mazhab Syafie. Imam Syafie dilahirkan sama ada di Gaza. beliau membuat keputusan untuk meneruskan pengajian dengan Imam Malik.

8 Faedah faedah mempelajari ilmu Usul Fiqh Seorang yang mempelajari ilmu usul al-fiqh mendapat banyak faedah.7.1. Ia beRPeranan mengkaji dalildalil yang terperinci. 1. Dapat membuat perbandingan diantara mazhab mazhab fiqh mengenai satu masalah dan mentarjih atau memihak kepada yang lebih kuat dari pendapat pendapat mereka dari segi dalil kerana membuat perbandingan di antara mazhab mazhab yang berlainan hanya dapat dilakukan dengan mengetahui dalil dalil yang mereka bersandar di dalam menentukan hokum hokum syara’ yang berlainan. Antaranya ialah a. perkara perkara ini tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan mengetahui kaedah kaedah usul fiqh. kemudian membuat pertimbangan diantara dalil dalil dan memihak kepada yang terlebih kuat daripadanya. b. Faedah kepada mujtahid iaitu kemampuan membuat kesimpulan hukum-hukum syara’ yang berbentuk amali daripada dalil-dalil yang terperinci. dengan menggunakan kaedah kaedah atau dalil dalil syara’ secara umum para ulamak fiqh dapat membuat kesimpulan hukum-hukum fiqh dari segi dalil-dalil terperinci yang berkaitan dengan masalah-masalah yang tertentu dan menunjukkan kepada hukum tertentu. Faedah kepada Muqallid iaitu (mereka yang mengambil hokum hokum daripada mujtahid dan tidak mampu membuat kesimpulan hokum hokum syara’ yang berbentuk amali daripada dalilnya yang terperinci) iaitu sebagaimana berikut: • • dapat benar benar memahami hokum hokum yang dibuat kesimpulan oleh para mujtahid dan merasai tenteram jiwa dengan hokum hokum tersebut. Mengetahui hokum mengenai masalah masalah yang tidak dinyatakan oleh para mujtahidin berpandukan kepada kaedah kaedah mereka c. 37 .Bidang perbincangan ilmu usul fiqh ialah kaedah kaedah dan dalil dalil syara’ dari segi pembinaan hukum supaya para ulamak mujtahidin tidak teRPesong dari kebenaran didalam menganalisa cara-cara mengeluarkan hukum-hukum syara’.

Untuk itu ia memerlukan sumber-sumber akal fikiran untuk mengeluarkan hukum yang fleksible bagi menangani persoalan semasa yang sentiasa wujud sesebuah masyarakat. Qawaid fiqhiyyah ialah kaedah fekah dalam undang-undang Islam yang menjadi asas untuk memahami dan mengembangkan feqah Islam tentang kaedah-kaedah hukum. Ahli mujtahid memainkan peranan mereka menggunakan akal fikiran berdasarkan ilmu 38 .7. Berdasarkan pengertian tersebut. Dari segi istilah ialah perkara yang dipraktikkan daripada perkara asas terhadap perkara-perkara furu’ atau pecahan.9 Definisi Kaedah Fiqh Kaedah dan segi bahasa bermaksud asas.1.1.7.1. Manakala objek kaedah fiqh ialah hukum syarak.7. Maudu’ atau skop perbahasan kaedah fiqh ialah mengenai perbuatan orang mukallaf. Iaitu perubahan hukum menurut perubahan masa. Kaedah: alDararutul Yuzal iaitu. Selain dan itu terdapat kaedah-kaedah dalam perkembangan hidup manusia generasi lain untuk disesuaikan dengan masalah-masalah furuk. tetapi melalui nas membentuk kaedah lain. 1. Contohnya. Kaedah fiqh muncul ekoran dalil-dalil syarak yang diperselisihkan oleh fuqaha’. bahaya mestilah dihapuskan. Tetapi Ia memerlukan jalan-jalan hukum yang berbentuk fleksible untuk membuka peluang manusia menggunakan akal yang berpandukan nas supaya berijtihad. Ia juga bermaksud prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum dalam bentuk nas pendek yang mengandungi hukum umum yang sesuai dengan bahagian-bahagiannya. OIeh itu. Iaitu ada nas yang berbentuk umum dan ada nas mutlak yang melahirkan pendapat-pendapat untuk mengikatnya. Ia berlaku setelah kewafatan Nabi dan segala hukum tidak ada pembatalan lagi. Walaupun segala hukum tidak ada pembatalan selepas kewafatan nabi. Contohnya: samada sesuatu dalil itu Qat’i atau Zanni dan Ia menjadi pegangan atau tidak.11Sumber pengambilan ilmu kaedah Fiqh .1. 1.10 Faktor kemunculan ilmu kaedah Fiqh Antara faktor utama kemunculnya kaedah fiqh ialah terdapat nas-nas yang dapat ditafsirkan dengan berbagai-bagai.

"Segala pujian bagi Allah yang memberikan taufik kepada utusan Rasulullah s. w. a. Sumber pengambilan hukum dan perkembangan Fiqh terbahagi kepada tiga peringkat: 1. segala jawaban dan fatwa yang diputuskan adalah ijtihad Baginda. Mujtahid berusaha dengan berijtihad dan mempraktikkan kaedah-kaedah yang umum yang baru dan sentiasa muncul. Saya akan berijtihad dengan ilmu saya dan saya tidak akan mengenepikan perkara itu. Peringkat Pertama: Iaitu zaman Rasullah s.dari sumber perundangan selaras dengan konsep syariat yang sesuai dilaksanakan tanpa mengira masa dan tempat. Nabi bcrtanya lagi: Sekiranya kamu tidak dapat dalain al-Qur'an? Muaz menjawab. Justeru itu. Pada zaman Nabi. Sadu Zaraie dan Uruf serta berbagai sumber lagi. "Kiranya saya tidak dapati juga dalain al-Sunnah. Contohnya Istihsan.a. "Sekiranya saya tidak menemui hukum dalam al-Qur'an. Khalifah al-Rasyidin dan para sahabat hanya berijtihad apabila tidak terdapat hukum di dalam kedua-dua sumber tersebut. Pada zaman ini merupakan zaman yang masih beRPegang kuat kepada aI-Qur'an dan aI-Sunnah.a. Qawa’id al-Kulliyah al-‘Ammah iaitu kaedah umum ialah meliputi semua hukum furu’ dan segala bahagiannya. apabila terdapat hukum furuk yang sama ‘illah atau sebabnya. Masalih al-Mursalah. Lalu Rasulullah s. "Sekiranya engkau tidak dapati dalain al-Sunnah? Muaz menjawab. menepuk dada sambil bersabda. Dari situ. w. dalam keadaan tertentu sahaja Baginda membenarkan sahabatnya berijtihad apabila tidak ada dalam aI-Qur'an dan aI-Sunnah. Sebagaimana yang diwasiatkan kepada Mu'az Ibn Jabal sewaktu diutuskan ke Yaman menerusi sabda Baginda yang diriwayat oleh Ahmad dan Abu Daud: Terjemahan: Bagaimanakah nanti kamu akan putuskan sesuatu hukum apabila dibentangkan kepada kamu sesuatu masalah? Mu'az menjawab: Saya akan putuskan berpandukan al-Quran. maka ia digabungkan dalam kaedah umum .w Pada waktu itu segala sumber syariat hanya berdasarkan al-Quran dan Sunnah Baginda. Untuk 39 . Istishab. ( Riwayat Abu daud ) Peringkat Kedua: Iaitu Zaman Sahabat." Nabi bertanya lagi. ke arah sesuatu yang diredai oleh Rasulullah. saya akan beRPadukan alSunnah. kemudian di perbetul oleh wahyu apabila tidak tepat.

Bab ini telah anda pelajari dalam kursus teori dan amalan perniagaan Islam yang lepas. Waktu itu juga fekah Islam mulai berkembang pesat. Maka dan sini lahirlah usul fekah dan istilah-istilah fekah yang mana kitab Usul Fiqh yang mula-mula ditulis dan dibukukan ialah al-Risalah yang di karang oleh Imam al-Syafi'i. 3. Keyakinan Tidak Hilang Dengan Keraguan. maka perlulah kepada penetapan kaedah-kaedah tertentu. Kesukaran Membawa Kemudahan. Dalam keadaan lain lagi.itu. 1. Setiap Perkara Dinilai Berdasarkan Niat. antara kaedah fekah umum yang 40 . kerana segala masalah utama akan dibincangkan ada lima: 1. Peringkat Ketiga: Iaitu Zaman Tabi 'in dan Tabi ' al-Tabi 'in. zaman itu lahir dua aliran fekah: Pertama: Kedua: Aliran Abu Hanifah yang beRPengaruh di Kufah. 5. 2. Hal tersebut merupakan tugas ahli-ahli fekah untuk memahami kaedahnya dan mengetahui dalil-dalilnya. Bahaya Mesti Dihapuskan.2. 4. Aliran Hadis Imam Malik yang bertumpu di Madinah. 1. Pada zaman itulah berpulanya penulisan dan pembukuan usul fiqh yang berpula abad ke 2 hingga abad ke 4 Hijrah.7. zaman tersebut tidak digalakkan berijtihad dan menggunakan akal.2 MAQASID AL-SYAR‘IYYAH (TUJUAN HUKUM SYARAK) fekah bergantung kepada kaedah-kaedah tertentu. Untuk itu. Adat Menjadi Hakum.7. Pada zaman itu juga kegiatan ijtihad hanya bertumpu kepada ahli fekah sahaja.4 Kaedah Kuliyyah dalam Kaedah Fiqh Disebabkan masalah-masalah fekah dan pecahannya terlalu banyak.

Muhammad al-Ghazali. Agama Islam datang daripada Allah.1997:346). 1. Mustafa Zaid. 1988: 354) Semua perkara tersebut adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia dan keredaan Allah untuk kebahagian dunia dan akhirat. (Muhammad bin Ya’qub Al-Fairuz Abadi. Muhammad Said Ramadhan Al-Buti: 1982:25 Al-Imam al Ghazali menjelaskan bahawa maslahah itu dimaksudkan menjaga dan mengawal terhadap tujuan dan matlamat syarak manakala maksud dan tujuan syarak bagi makhlukNya ada lima perkara iaitu: i) menjaga kesucian dan ketinggian agama ii) menjaga keselamatan diri iii) menjaga kebaikan dan kecergasan akal fikiran iv) menjaga kebaikan keturunan v) menjaga kesucian dan keselamatan harta benda Setiap perkara dan tindakan yang mengandungi jagaan dan kawalan terhadap lima perkara penting ini dinamakan maslahah. 286-287 1. sementara setiap perkara penting ini dinamakan mafsadah (kerosakan) penolakan atau percegahan kerosakan juga dinamakan maslahah Al-Ghazali (t. Segala hukum dan peraturannya adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. (Abu Hamid Muhammad b. Maslahah boleh diertikan sebagai kemaslahatan atau kebaikan yang banyak. op.8 SOALAN LATIHAN 41 .t) . Seluruh ajarannya adalah bertujuan menjaga kebaikan hidup manusia samada di dunia dan akhirat. keturunan (al-Nasl) dan harta manusia (al-Mal).. 1987: 253) (Muhammad Mustafa al-Syatibiy. Maslahah di dalam perspektif Islam adalah maslahah yang meletakkan pertimbangan kepada kebaikan dunia dan akhirat secara serentak. 1964: 19. Juz. h. 1981: 38) (Muhammad Sa’ad alYubi. akal (al-‘Aql). diri (al-Nafs).Tujuan syariah (al-Maqasid al-Syari’ah) yang berasaskan lima kepentingan asas (alDharuriyat al-Khams) iaitu untuk menjaga agama (al-Din).cit.

syariat dan istilah fiqh pandangan beberapa fuqahah. Huraikan secara ringkas empat mazhab yang utama dalam Islam 7. Fiqh Munakahat dan Fiqh Jinayah 4.1. Syariah. Bincangkan ilmu Qawaid al-Fiqhiyyah 9. Berikan penerangan mengenai Fiqh Ibadah. Apakah yang dimaksudkan dengan Maqasid al-Syar‘iyyah BAB 2 42 . Jelaskan komponen utama Agama Islam yang terdiri daripada Aqidah. Bincangkan Definisi Islam. Apakah yang dimaksudkan Mazhab dalam Ilmu Fiqah. Akhlak. 5. mengikut 2. Mengapa mazhab menjadi penting kepada orang awam 6. Bicangkan ilmu usul al-Fiqh 8. 3. Fiqh Muamalat.

3.3 Mal Ashi vs Mal Thimari 2.2 Hak Pemilikan 2.2. Penguasaan Harta Mubah ii.7.6 Mal Mamluk vs Mal Mubah vs Mal Mahjur 2.2. Pemilikan manfaat zat sahaja (haq al-irtifaq) BAB 2 43 .3 Definisi Harta 2.4 Mal Istihlaki vs Mal Isti‘mali 2.2 Asas Pandangan Islam dalam Konteks Harta 2.3 Jenis-Jenis Pemilikan 2.4 Ciri-ciri Harta 2.2. Pemilikan zat harta sahaja (milkiyyah al-raqabah) ii.2.1 Mal ‘Ayni vs Mal Dayni 2.1 Definisi Pemilikan 2.6 Jenis-Jenis Harta 2.7.10 Mal Qabil Lil Qismah vs Mal Ghayr Qabil Lil Qismah 2.2.1 Pengenalan 2.1 Pemilikan Sempurna i.2 Mal ‘Ayni vs Mal Manfa‘i 2.2. Berkembang Melalui Pemilikan v.2.TEORI HARTA DAN PEMILIKAN 2.2 Pemilikan Tidak Sempurna i. Akad Pemindahan Pemilikan iii Perwarisan iv.8 Mal Mithli vs Mal Qimi 2.7.7 Definisi dan konsep Pemilikan Harta 2.9 Mal Mutaqawwim vs Mal Ghayr Mutaqawwim 2.5 Pandangan Islam dalam penggunaan Harta 2.5 Mal Khas vs Mal ‘Am 2.7. Pemilikan manfaat peribadi (haq al-intifa‘) iii. Syuf‘ah 2.7.7 Mal Manqul vs Mal Aqar 2.3.2.2.2.

4.t. (Surah al-Baqarah 2 :172) “172.w. 2. Manusia boleh senang dengan harta. Tuntutan tersebut selaras denagan kewajipan setiap mukallaf supaya mencari rezeki yang halal dan baik. Perniagaan. anda seharusnya boleh: 1. Islam menerusi hukum syariahnya sentiasa menggalakkan semua umatnya mencari harta sebanyak mungkin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. Ramai yang berusaha mencari banyak harta yang boleh dalam kehidupan. surah Luqman. Manusia juga boleh susah dengan penyalahgunaan harta. Menghuraikan konsep harta dari perspektif Islam . asalkan dengan cara yang diharuskan seperti menjalankan perniagaan. mengusahakan tanaman. Bab ini akan membincangkan teori-teori berkaitan dengan harta mengikut perspektif fiqh. makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Menjelaskan jensi-jensi harta dari perspektif Islam 3. 5.TEORI HARTA DAN PEMILIKAN OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. Menjelaskan harta pemilikan sempurna . jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. 2. Islam Allah s. Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. ayat 20 yang bermaksud: 20. Menghubungkaitkan konsep harta dan pemilikan . Hai orang-orang yang beriman. Mengenal pasti harta pemilikan tak sempurna dan implikasinya. berfirman dalam al-Quran al-Karim.1 PENGENALAN Harta memang menjadi idaman semua manusia kerana ia akan memudahkan mereka hidup dengan selesa di dunia.” 44 .

Justeru itu. al-Qur’an mencela sifat kedekut. 45 . Harta merupakan salah satu keperluan asas dalam kehidupan manusia. Ia merupakan satu pertembungan dengan landasan yang telah ditetapkan oleh syarak. boros.t menyediakan harta adalah khusus untuk menjamin kepentingan manusia supaya boleh hidup dengan baik dan sempurna. 2. Islam telah menyediakan beberapa sistem yang dapat merealisasikan kenyataan itu dengan baik dan berkesan.Islam meletakkan harta sebagai salah satu keperluan asasi di dalam kehidupan manusia. Pengurusan harta yang benar-benar menepati syara’ amat diperlukan untuk menjamin perkara-perkara berikut : a. Allah s. Bagi memenuhi tuntutan tersebut. memiliki mahupun membelanjakan harta dengan cara yang haram.2 FALSAFAH ISLAM DALAM PENGUASAAN HARTA Islam mengambil sikap yang jelas dan terbuka dalam soal pengurusan harta dengan berdasarkan nilai dan objektif untuk kebaikan dunia dan akhirat sekaligus menghindari segala keburukan dan kemudaratan. membazir. Memberi galakan kepada muamalah penguasaan harta hingga dapat memperluaskan skop peredaran harta dan kekayaan sehingga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara adil. b. bakhil.w. tidak mengeluarkan zakat. Harta yang diciptakan sebagai alat untuk kehidupan tidak seharusnya diselewengkan oleh pemiliknya atau sesiapa sahaja. mementingkan diri sendiri. antaranya ialah sistem pengurusan dan pentadbiran harta secara Islam. Memastikan harta beredar dan bergerak cergas di dalam berbagai-bagai sektor kehidupan sehingga membolehkan pengembangan harta dan penggunaannya secara meluas dan menyeluruh mengikut garis panduan syarak.

Mencari alternatif tertentu bagi mengelakkan berlakunya kesukaran-kesukaran yang boleh melemahkan kegiatan ekonomi seperti kelonggaran untuk tidak menggunakan saksi dalam urusan perniagaan secara terus. Antaranya ialah: a. Contoh kemudahan untuk beribadat pula ialah pakaian. Perkara tersebut dianggap sebahagian daripada ibadat kerana tanpanya ibadat tidak dapat dilaksanakan. Ia bermaksud meletakkan harta pada kedudukannya yang sebenar sebagaimana asal ia dijadikan dan sepertimana yang diperintahkan oleh Allah s. b. Ia dengan sendirinya. Islam telah menyediakan beberapa strategi iaitu: 46 . hospital dan sebagainya.c. Dengan pengurusan sistem perhatian wajar dari pentadbiran harta menurut Islam. d. Membelanjakan kepada orang lain melalui beberapa saluran yang telah ditentukan oleh syarak seperti sedekah dan derpa. Bagi mencapai tujuan keadilan di dalam perbelanjaan. c. tempat tinggal dan lain-lain keperluan. Contohnya ibadat yang dimaksudkan ialah seperti ibadat zakat dan haji. Islam menjamin keadilan sebenar dalam urusan harta. peredaran harta akan berlaku secara sihat dan harponi.w. Pembekuan atau monopoli harta oleh beberapa pihak tertentu sahaja adalah suatu keadaan yang ditolak oleh Islam kerana akan menimbulkan berbagai-bagai gejala negatif dan bencana ke atas masyarakat dan negara. Membelanjakan harta untuk keperluan diri sendiri bagi melaksanakan badat atau untuk kemudahan beribadat. nilai yang ada pada harta itu dapat dimaksimumkan melalui penggunaan terus atau pelaburan. Keadaan ini sudah tentu dapat meningkatkan taraf hidup umat Islam atau negara mereka. Kedua-duanya tidak dapat dilaksanakan tanpa harta. Islam bukan sahaja meletakkan persoalan harta sebagai salah satu faktor penyumbang kepada kebahagiaan manusia di dunia tetapi juga mengaitkan harta dengan sumbangan kebahagiaan insan di akhirat. Membelanjakan harta kepada sesuatu yang bersifat kebajikan umum seperti membina masjid.t.

Melalui kaedah perbelanjaan yang betul dan bertanggungjawab ini maka tugas dan peranan harta dapat dilaksanakan dengan adil kerana kerana daripada itu ia akan menampung segala keperluan individu. Sifat kedekut digambarkan sebagai sifat yang dibenci oleh Allah s. Menyekat sifat bakhil dan menghalang boros dan pembaziran sebaliknya menggalakkan kesederhanaan. Imam al-Ghazali menyatakan harus bagi kerajaan mengambil kadar tertentu dari harta rakyat yang kaya berdasarkan keperluan negara misalnya bagi menjaga keamanan rakyat kerana negara mengalami masalah kekurangan wang dalam perbendahaarn atau baitul mal. Apabila kesederhanaan dapat direalisasikan dalam kegiatan itu maka harta dapat berfungsi dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dengan adil dan saksama. Malah punca kepada kehancuran umat juga berpula daripada sifat kedekut dan membazir. Perbelanjaan mestilah secara betul dan berhemah. Menggunakan harta orang kaya untuk keperluan yang diakui oleh syarak seperti keperluan yang mendesak di dalam negara.w. c. Namun begitu ianya mestilah dilakukan dengan adil tanpa tekanan dan kezaliman. Itulah yang dikatakan menjamin keadilan dalam pengurusan harta. masyarakat. negara dan umat seluruhnya. derpa. Al-Quran dan al-Sunnah telah melarang penyakit kedekut dan membazir harta. membelanjakan untuk diri dan keluarga atau mengikut arahan tidak wajib seperti sedekah. 47 . Melalui cara ini pengurus harta dapat mencapai objektif keadilan kerana konsep kesederhanaan akan menguasai kegiatan ekonomi dan pengurusan harta. banjir dan sebagainya sehingga memerlukan bantuan yang besar sedangkan negara tidak mampu menanggung jumlah tersebut maka disitulah adanya keadilan jika harta orang kaya difungsikan untuk mengatasi masalah orang ramai. Jika negara menghadapi bencana kemarau. manakala sifat membazir pula digambarkan sifat yang dimiliki oleh saudara kepada syaitan.a. Maksudnya ialah membelanjakan harta mengikut arahan wajib dari syariah seperti mengeluarkan zakat wajib.t. b. Inilah yang dikatakan sebagai keadilan melalui pengurusan harta dalam Islam. untuk melayan tetamu dan sebagainya.

Antaranya firman Allah dalam surah: 1. harta dilindungi dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya dan seluruh masyarakat. At-Takathur [1] “Kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda. Dan (ingatlah). Kemantapan dan kesempurnaan inilah yang dapat menjamin seluruh kepentingan dan kebaikan masyarakat. Ia telah disebut banyak kali di dalam al-Quran dan al hadis. dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. sesiapa yang melakukan demikian. samun. maka akan menyebabkan berlakunya kekacauan yang boleh membawa kepada kehancuran dan kemusnahan.” 3.d. Namun begitu sekiranya ia tidak dihayati dan diamalkan. Melindungi harta dari pencerobohan dan pengkhianatan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti kecurian.” 2.” 48 . Apabila pencerobohan harta tidak dikawal dan dibanteras. dan disisi Allah jualah pahala yang besar.” 4.3 DEFINISI HARTA Harta atau dalam bahasa arabnya disebut al-mal atau amwal. rampasan dan sebagainya. Sistem pengurusan harta mengikut Islam hendaklah dijadikan landasan kepada seluruh kegiatan hidup samada yang melibatkan aspek ekonomi dan sebagainya. [2] Sehingga kamu masuk kubur. Perkara yang dterangkan di atas jelas menunjukkan kemantapan dan kesempurnaan syariah dalam pengurusan harta. Sekaligus menjamin pemilik harta dari gangguan pihak yang tidak bertanggungjawab. At-Taghabun [15] “Sesunggguhnya harta-benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. rompakan. Al-Anfal [28] “Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. Melalui pengurusan harta. 2. pemusnahan. segala kebaikan yang ditonjolkan oleh syariat itu tidak memberi apa-apa erti. (tanah). anak-pinak pangkat dan pengaruh). maka mereka itulah orang yang rugi. Al-Munafiqun [9] “Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda kamu dan anak-pinak kamu daripada mengingati Allah.

5. sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. juz 4. dan janganlah pula engkau menghulurkan dengan sehabis-habisnya. 40). [29] Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. “dan janganlah kamu berbelanja dengan sangat boros. ialah perhiasan hidup di dunia. kerana mencari rezeki dari Tuhanmu yang kamu harapkan. A’raf [31] “Wahai anak-anak Adam! Pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat (atau mengerjakan sembahyang) dan makanlah serta minumlah dan jangan pula kamu melampau. Isra ‘[26] ….” 10. 1989. Al-Furqan [67] “Dan mereka yang apabila membelanjakan hartanya. Harta juga ialah apa sahaja yang dimanfaatkan serta berfaedah untuk manusia. Al-Kahfi [46] “Harta benda dan anak pinak itu. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh Islami wa adillatuhu. dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. maka mengapa kamu tidak mahu memahaminya?” 7. maka adalah ia merupakan kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya. harta ialah Segala apa yang dimiliki. tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut. “ 8.” 9. dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan. sama ada ia emas' perak' binatang ternak atau tumbuhan dan hasil pertanian (Wahbah al-Zuhaili. 49 . Isra’ [28] “Dan jika kamu beRPaling dari mereka. apa jua yang ada di sisi Allah adalah ia lebih baik dan lebih kekal.” 6.” Terdapat banyak definisi tentang harta antaranya ialah: a. Al-Qasas [60] “Dan apa jua yang diberikan kepada kamu. dalam pada itu. h. dan perbelanjaan mereka adalah betul sederhana. akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela dan menyesal. maka ucapkanlah kepada mereka ucapan yang lembut.

Kaherah: Matba’ah Mustafa Muhamad. Kaherah: Dar al-Fikr. Menurut Ibn al-Athir pula harta asalnya dikhususkan terhadap apa yang dimiliki oleh manusia daripada emas dan-perak'. Menurut pendapat jumhur ulama: Mereka memberikan pengertian harta dalam erti kata serta skop yang lebih luas iaitu segala apa sahaja yang mungkin dan dapat diambil faedah daripadanya sudut adat kebiasaan. Kaherah: Matba’ah ansar al-Sunnah al-Muhammadiyyah. Imam Shafie mendefiniskan mal (harta) sebagai sesuatu yang diingini oleh manusia dan ia boleh disimpan untuk digunakan apabila perlu. 142) f.1304H: 635). ia merangkumi sesuatu 50 yang . Antara contohnya ialah: Emas. (al-Sayuti. Namun selepas itu ia merangkumi apa sahaja yang dimiliki daripada barangan atau benda-benda.(Ibnu Manzur. Ia sebagai barang atau manfaat yang berharga dan boleh dikenakan ganti rugi jika diceroboh. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi: Harta ialah apa yang dicenderungi. e. Al-Hawi mendefinisikan harta sebagai nama untuk sesuatu yang selain daripada manusia yang diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. al-Buhuti. (Mahmud Bilal Mahran) c. diuruskan dan dibelanjakan bila-bila waktu diperlukan. Justeru. perak dan bijirin' Menurut mereka segala benda yang tidak mampu dimiliki. biarpun berfaedah tidak dikira sebagai harta' seperti: Cahaya matahari juga cahaya bulan. diingini oleh manusia serta mampu disimpan. 1936. 197). (1947) Sharh Muntaha al-Iradat. Ibnu Athir mendefinisikan Al-Mal (harta) sebagai setiap sesuatu yang dimiliki daripada emas dan perak dan diperluaskan kepda semua jenis sesuatu yang dimiliki samada berbentuk harta dan kebanyakan orang-orang arab menggunakannya kepada harta ternakan yang dimiliki kerana kebanyakan harta mereka dalam bentuk binatang ternakan. alAshbah wa al-Nazhair. 52) g. (Abu Zahrah (1977).b. Ia boleh dimiliki dan diurus secara bebas. al-milkiyyah wa nazariat al-‘Aqd fi alshariah al-islamiyyah. d. h. diselenggara dan dismpan.

Sesuatu yang tidak boleh dimiliki seperti udara. Ia juga meliputi faedah atau manfaat yang diambil daripada benda dan barangan. seperti: Faedah yang diperoleh daripada rumah sewa oleh penyewa dapat ditukar dengan wang atau bayaran kepada Pemiiik rumah.berbentuk benda dan barangan seperti: Emas. Muhgni al Muhtaj. Hal itu kerana faedahnya dapat ditukar gantikan. Mereka tidak pernah 51 .4) Sebagai-contohnya ialah: Rumah dan kenderaan. pengertian harta sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur dengan merangkumi harti benda yang dapat dimiliki. Abdul Karim Zaidan mentakrifkan harta sebagai "setiap sesuatu yang boleh dikuasai dan dimanfaatkan pada kebiasaannya". h. (Surah al-Qasas 28:27) (Surah al-Nisa'4 :24). Definisi ini menekankan dua perkara iaitu boleh dikuasai dan dimanfaatkan. Harta adalah keperluan manusia Harta merupakan keperluan asas bagi manusia. tetapi berbentuk faedah berdasakan adat serta selaras dengan muamalah. disimpan dan yang tidak dapat disimpan. Burung yang terbang di udara. ikan yang berada di dalam laut tidak diiktiraf sebagai harta yang boleh diurusniagakan dalam muamaat kecuali telah ditangkap dan diletakan disesuatu tempat yang boleh diktiraf hak pemilikannya. bijirin dan lainnya. Antaranya ialah sesuatu harta itu mestilah bernilai. Manusia dengan sifat fitrahnya amat suka kepada harta dan mengumpulnya. menurut jumhur lagi. 2. Harta bernilai itu harus boleh dimanfaatkan mengikut syarak.5 KONSEP HARTA DALAM ISLAM 1. Dr. (Wahbah al-Zuhaili. Untuk itu. harta juga merangkumi benda-benda harus serta berkemungkinan diperoleh dan dimiliki walau dengan apa jua cara. Kaherah: Mustafa al-Halabi 289-290) 2.4 CIRI-CIRI HARTA Harta mempunyai beberapa ciri. (al-Syarbini. Imam Shafie dan Hambali berpendapatt harta yang diharamkan syarak tidak diiktiraf sebagai harta yang sah dan boleh dimiliki oleh orang Islam. Harta tersebut juga mestilah sesuatu yang boleh dimiliki. dikumpulkan. (1933). laut sebagainya tidak diiktiraf sebagai harta. diselenggarakan. seperti: Sewa menyewa dan upah mengupah Selanjutnya.

individu bebas memiliki hak pemilikan harta yang mutlak. Allah telah merakamkan sifat kecintaan manusia kepada harta benda dalam firman-Nya yang bermaksud: "Dan kamu cintai harta benda dengan kecintaan yan g berlebihan"(al-Fajr 20). komunis. 46). 3. Malahan manusia sanggup bergaduh dan beRPerang demi untuk mendapatkan harta. 52 . Islam memilih jalan yang seimbang di antara kedua-dua sistem tersebut dan sistem ini telah lahir bersama kelahiran Islam sejak lebih 14 kurun yang lalu. tanpa terikat kepada syarat-syarat tertentu dalam membelanjakan harta. Dalam sistem kapitalis seseorang dapat melihat dengan jelas penumpuan yang berlebihan terhadap kemaslahatan individu. Al-Quran menggambarkan bahawa manusia mencintai harta kekayaan melebihi kecintaan kepada anak-anak dan keluarga dengan firman-Nya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi. Ayat ini mendahulukan perkataan harta daripada perkataan anak-anak yang menunjukkan manusia amat mencintai harta kekayaan. terutama golongan miskin. Sementara itu. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalang kecintaan mereka mengejar harta kecuali kematian. Isam member kebebasan kepada manusia untuk memiliki harta yang berpanfaat dan untuk tujuan manfaat. sistem komunis dan sosialis pula mengharamkan pemilikan kepada individu dan sebaliknya menyerahkan pemilikan tersebut kepada negara sebagai pihak yang berhak menentukan harta tersebut. dan lain-lain bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi serta hubungan manusia dengan ekonomi dan harta kekayaan.merasa puas dalam mengejar harta kekayaan. Dalam sistem ini. sosialis. Manusia bebas memiliki harta Manusia telah mencipta berbagai-bagai sistem ekonomi seperti kapitalis. amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan" (al-Kahfi. Keadilan dalam pemilikan harta Dalam Islam keseimbangan yang adil merupakan asas dalam pemilikan harta. dan juga tidak menzalimi kebebasan individu. Malahan Islam tidak menganiayai sesiapa. 2.

Lima aspek ini hendaklah dijaga dan tidak boleh dilengahkan oleh manusia. keturunan dan harta. Yusof al-Qaradhawi dalam karyanya "Masalah Dalam Kemiskinan dan Cara 53 . tangan yang menghulur adalah lebih mulia daripada tangan yang meminta. Anggapan yang menyebutkan bahawa jika ingin menjadi hamba yang soleh mestilah hidup dalam keadaan miskin bukanlah ajaran agama Islam.a. ayat 8). 5. Allah sendiri telah melimpahkan kekayaan kepada Rasul-Nya. tidak timbul persoalan yang menyebutkan bahawa umat Islam perlu hidup dalam kemiskinan kerana ia adalah ketentuan Allah. jiwa. bukan sebagai matlamat akhir kehidupan manusia. Harta sebagai wasilah mencari keredhaan Tuhan Islam telah meletakkan asas yang sempurna daam pemilik harta. tetapi mestilah tidak melalaikannya dari mengingati Allah setiap waktu dan tempat. Dr. Apabila lima perkara ini dilupakan dan tidak dipedulikan dengan tidak menurut keutamaan kategorinya maka ia boleh membawa bahaya dan akan menyebabkan ketempangan dalam masyarakat. Malahan. Islam menilai harta adalah perkara keperluan asasi dalam kehidupan manusia yang disebut oleh ulama Usul Fiqh alKuliyyat al-Khamsah iaitu agama.Sistem ekonomi Islam tidak melampau dan tidak pula mengabaikannya. sentiasa mengharap simpati orang lain dan merempat di merata tempat. Rasulullah s. Oleh yang demikian. lalu diberinya kekayaan" (al-Duha. Memiliki Harta jangan sampai melalaikan manusia Islam juga tidak menganggap kekayaan sebagai penghalang bagi orang kaya untuk berbakti kepada agama dan meningkatkan mutu ibadat serta mendekatkan diri kepada Allah. 4. Oleh itu Islam melihat harta sebagai wasilah untuk mencapai kebaikan dan keredhaan Tuhan.w sentiasa berdoakan supaya dimasukkannya dari kalangan orang yang kaya dan dijauhkannya dari kemiskinan dan kefakiran. Orang kaya bersyukur lebih Allah kasihi daripada orang miskin yang sabar. Islam sendiri menyuruh umat Islam mencari harta sebanyak mungkin. Islam tidak menyuruh umatnya hidup dalam keadaan miskin. akal. Islam memberi hak kepada individu dan masyarakat dan ia menuntut kedua-dua faktor ini melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing. Firman Allah yang bermaksud : "Dan engkau didapatinya seorang miskin.

tetapi secara sederhana dan tidak mendorong ke jalan maksiat dan kemungkaran. Orang kaya tidak membazir Kekayaan yang dimiliki boleh dikecapi oleh manusia. boros dalam berbelanja dan tidak ada rasa tanggungjawab untuk menolong orang yang tidak bernasib baik. Islam melarang keras umatnya membazir kerana ia merupakan perbuatan keji dari pekerjaan syaitan. 8. angkuh dan sombong serta mengaggap harta sebagai milik mutlak mereka yang boleh dipergunakan sesuka hati dengan firman-Nya: "Mereka berkata: Wahai Syuib! Apakah sembahyang kamu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapa-bapa kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami". Orang kaya agar Tidak engkar perintah Tuhan Allah mengingatkan seseorang supaya seseorang yang mengingkari kurniaan-Nya. ayat 27). Negara yang gagah perkasa sekalipun dari segi ekonomi. ayat 87). akhlak. 54 . Ini bersesuaian dengan firman Allah yang bermaksud: "Janganlah kamu membelanjakan harta kamu secara boros. (Hud. kemudiannya pupus di atas muka bumi dalam sekelip mata. Seseorang hanyalah sebagai "pengurus" yang pastinya akan ditanya dari mana harta itu seseorang perolehi dan ke mana harta itu dibelanjakan. nanti seseorang akan menerima akibatnya. Keadaan ini boleh berlaku jika rakyatnya hidup dalam keadaan mewah sehingga lupa kepada tuntutan agama. 7. masyarakat dan negara. 6. apatah lagi membelanjakannya dalam perkara maksiat dan kemungkaran." (al-Israk. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara syaitan. Pemilik Harta sebenar adalah Allah Harta yang seseorang itu miliki hakikatnya adalah kepunyaan (hak) sebenarnya hak Allah. Janganlah seseorang mengaggap harta yang seseorang miliki itu adalah hak mutlaknya dimana ia boleh berbelanja sesuka hati. Allah telah menceritakan kisah kaum Nabi Syuib yang melampaui batas. boleh menjadi hina. pada suatu ketika.Islam Mengatasinya" mengatakan bahawa kemiskinan itu boleh membawa seseorang melakukan perkara yang boleh menjejaskan akidahnya serta merbahaya kepada pemikiran.

Sentiasa berhemah dalam perbelanjaan Budaya berbelanja mewah dan boros adalah dilarang. Dia hendaklah sedar bahawa sumbangan dan pemberian itu adalah rezeki Allah dan dia bukan memberi sumbangan bagi pihak dirinya sendiri. maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Ia bukan sahaja menyerang golongan yang berpendapattan tinggi tetapi juga golongan yang berpendapattan rendah. siapa pun. Ia menjadi satu budaya yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung gaya hidup masyarakat. Allah telah mengingatkan seseorang dengan firman-Nya yang bermaksud: "Dan jika Kami hendak membinasakan sesuatu negeri. menganggap bahawa harta kurniaan Allah yang ada di dalam tangannya itu adalah rezeki yang Allah khaskan kepada seorang diri sahaja. Seandainya Allah memberi lebih rezeki dan kedudukan kepada sebahagian mereka maka janganlah sesekali orang yang mempunyai rezeki lebih itu beranggapan jika dia memberi sumbangan kepada orang lain. Manusia harus memahami bahawa mereka tidak boleh membelanjakan harta sesuka hati. dianggap sebagai satu kemestian dan lambang kebanggaan. ataupun menambahkan kesulitan kepada masyarakat dan negara. maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan) kami. Dia adalah pengantara untuk menyampaikan harta amanah Allah kepada orang lain sepertimana dia sendiri mengambil harta kurniaan Allah itu untuk faedah dirinya sendiri". lalu dia sanggup bersikap bakhil dan tidak mahu memberikannya kepada orang orang yang berhak menerimanya. kerana Allah memberi rezeki kepada umat manusia dan mengurniakan mereka kekuasaan memerintah dengan tujuan mereka tegak di atas garis suruhan dan larangan-Nya. sehingga berbelanja secara berlebihan di luar kemampuan mereka semata-mata untuk meniru gaya hidup mewah."(al-Israk. kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Al-Shahid Abdul Kader Audah dalam karyanya "Harta Dan Pemerintahan Dalam Islam (hal. 67) menyebutkan: "Janganlah sesekali-kali. bahawa sumbangan itu datang darinya sendiri. ayat 16). Lalu mereka ghaflah (lupa) dan berada diluar batasan norpal dari segi akhlak dan perbelanjaannya. 55 .9. apatah lagi dalam keadaan membazir.

rumah-rumah kebajikan atau sekolah. 2. Yusof al-Qaradhawi mengingatkan bahawa kebahagiaan yang sebenar bukan terletak kepada banyaknya harta. Yusof al-Qaradhawi ada mengatakan: "Tugas manusia dalam memegang harta itu serupa dengan seseorang yang diamanahkan untuk memegang satu tabung kebajikan. Jika pemilik harta memerintahkannya untuk menderpakan sebahagian daripada harta itu untuk membina masjid. tetapi dia tidak dapat menikmatinya bahkan tersiksa dengan adanya harta tersebut di tangannya. dan kian bertambah-tambah lagi keletihan dan kepenatan dalam mengembangkannya. bahawasanya kebahagiaan tidak terdapat dalam mengumpulkan harta satu demi satu." (Al-Qaradhawy. Tidak pernah dia merasa puas dengan penghasilan yang sedikit dan tidak pernah pula merasa kenyang dengan hasil yang banyak. Boleh sahaja seseorang itu memiliki harta dan khazanah harta sebanyak harta Qarun.6 JENIS-JENIS HARTA 56 . namun hatinya tamak dan haloba. maka ketahuilah. Dia wajib menjaga tabung itu dan hanya diizinkan untuk membelanjakannya sesuai dengan kehendak pemilik harta yang asal. Dr. Harta adalah Amanah Allah Dr. 11. Ia juga bukan terletak pada memiliki berguni-guni emas dan perak. Sebab harta itu sememangnya bukan miliknya dan dia tidak akan kerugiaan apa-apa dalam menderpakannya. Begitu juga mereka ditegah membelanjakan harta dengan membeli barang-barang mewah yang boleh menjejaskan ekonomi negara. Dia telah dilanda keletihan dalam mengumpulkannya dan kini dia kian bertambah letih dalam menjaganya. Dari pagi hingga petang fikirannya runsing dan risau. hal.10. dia akan segera memberikannya tanpa harus merasa sebarang kerugian apa pun. Mereka ditegah sama sekali menggunakan harta pada jalan kemaksiatan dan kemungkaran. 100). Peranan Nilai Dan Akhlak Dalam Ekonomi Islam. Selanjutnya beliau berkata: ”Jika manusia ingin mencari kebahagiaan. Kekayaan untuk berbakti sesama Insan Islam membenarkan seseorang itu menjadi kaya tetapi hendaklah ia sentiasa membantu dan berderpa kepada orang yang tidak bernasib baik.

harta boleh dibahagikan mengikut pembahagian berikut iaitu: 1. Harta dalam bentuk barang dan harta dalam bentuk manfaat Harta pada asalnya dipakai kepada sesuatu bernilai yang biasanya dapat dilihat. Ain ghairu dzat Qimatin . kuda.Harta boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. ghairu mutaqawwimah. Mal al-Ain itu terbagi kepada dua a. mutaqawimah. Umpamanya sejumlah mata wang yang berada dalam dzimmah seseorang. Harta yang serupa dan harta yang seharga 4. Namun ia juga digunakan kepada apa-apa yang bernilai yang tidak dapat dilihat atau dipegang seperti hak manfaat. Ia adalah sesuatu yang berbentuk benda yang dapat menjadi harta dan dapat dipandang sebagai harta. 2. Ain dzat qimatin. b. Dzat qimatin dibahagi kepada 2 pula iaitu i. dipegang dan dirasa. 57 . Harta yang boleh ditetapkan kadarnya dan harta yang tidak boleh ditetapkan kadarnya 3. iaitu mubahatul intifa' (harus dimanfaatkan) dan ii. Harta alih dan tak alih 2. Mal al-Dyan pula ialah seperti Sesuatu yang berada dalam tanggungjawab seperti hutang yang perlu dibayar. Iaitu hutang wajib dibayar.6.1 Mal ‘Ayni (harta bentuk Benda) vs Mal Dayni (Harta bentuk Hutang) Mal al-Ain ialah sesuafu yang berbentuk benda seperti rumah. Dayn dalam pandangan fiqh Islam pada asalnya' dipandang dari segi keharusan si multazim membayarnya. iaitu yang tidak harus dimanfaatkan. Ia adalah sesuatu yang berbentuk benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta. Mengikut al kasani dalam kitab al-bada’i wal sana’i. sekilo beras dan sebagainya.

secupak dirham dan lain-lain lagi. Harta yang berbentuk barangan diistilahkan sebagai mal al-ain iaitu harta yang boleh dilihat. almilkiyyah. Harta jenis ini adalah seperti rumah. Imam Shafie dan Imam Malik mengiktiraf manfaat juga sebagai harta walaupun ia tidak boleh dipegang. Mal al-ashl adalah harta yang menghasilkan. Pembahagian kedua bentuk 58 . asas-asas dan binatang ternakan. mal al-Thimari. dipegang dan dirasa. buah-buahan dari asas-asas dan susu kambing atau lembu. mal al-aslu b. dipanggang dan dirasa.3 Mal Ashl (harta Asal) vs Mal Thimari (harta Berbuah/berkembang) Harta dilihat dari segi berkembang atau tidak berkembang telah dibahagikan oleh ulamak Fiqh kepada dua iaitu a. 57) 2. Manfaat sesuatu barang juga di kira harta. dilihat atau dirasa kerana ada manfaat atau kegunaannya dalam kehidupan manusia seperti hak mengguna rumah yang disewa. Namun begitu Mazhab Hanafi tetap berpendapatt bahawa manfaat bukanlah termasuk didalam istilah harta disebabkan tidak memiliki ciri-ciri pemilikan iaitu tiada ciri fizikalnya iaitu tidak dapat dilihat.2 Mal ‘Ayni (Harta dalam Bentuk barang) vs Mal Manfa‘i (Harta Manfaat) Dalam ilmu Fiqh. Mal al-ain dipakai bagi membezakan dengan harta yang tidak dapat dapat dilihat atau dipegang atau dirasa seperti manfaat sesuatu barang. kuda. kerusi. seperti sewa rumah. seperti rumah. (Abu Zahrah.6.6. secupak gandum. Nilai manfaat tersebut telah diterima dalam uruf masyarakat dan penggunannya perlu dibayar serta kehilangannya boleh dituntut gantirugi. hak menggunakan kenderaan yang disewa dan sebagainya. Mal al-Thimar ialah sesuatu yang diperolehi daripada suatu harta.2. tanah.

apabila seseorang menyewa sebuah rumah yang di pekarangannya ada asas mangga. Apabila seseorang membeli sebuah rumah.4 Mal Istihlaki (Harta pupus) vs Mal Isti‘mali (Harta Gunaan) Harta dan aset apabila dilihat dari sudut berkekalan zatnya dengan sebab digunakan atau tidak berkekalan akan terbahagi kepada dua jenis iaitu: a. hasil sewa rumah itu selama menjadi milik pembelinya. asal harta wakaf tidak boleh dibahagi-bagikan kepada yang berhak menerima wakaf. maka pemilik manfaat itu berhak atas hasilnya. Harta yang diperuntukkan bagi kepentingan awam. kerana rumah itu ia sewakan ketika menjadi miliknya.6. Dalam suatu urusniaga yang objeknya adalah manfaat benda. Harta pupus Harta Pupus (Mal Istihlaki) ialah harta yang digunakan atau tidak dapat diperoleh faedah daripadanya melainkan dengan cara membinasakannya dan hilang hakikat fizikal benda itu 59 . Misalnya. b. c. Setelah masa sewa rumah itu habis. adalah milik pembeli. sekalipun rumah itu setelah disewa orang dikembalikan kepada penjualnya.harta dari segi ini membawa kesan hukum yang luas dalam fiqh lslam bagi perkara-perka yang berkaitan dengannya seperti: a. bukan milik penjual asal. Buah rambutan itu boleh diambil oleh sesesiapa pun. ia (pembeli) melihat ada cacat lama (bukan kerana perbuatan penyewa) yang cukup besar pada rumah itu se-hingga rumah itu ia kembalikan kepada pemiliknya yang asal (penjual rumah itu). tetapi buah atau ha silnya dibahagikan kepada mereka. asalnya tidak boleh dibahagibahagikan tetapi hasilnya boleh dimiliki siapa pun. Oleh sebab itu. maka buah mangga ini menjadi milik penyewa rumah dan boleh ia perjualbelikan kepada orang lain. Sewa rumah itu tetap menjadi milik pembeli rumah. di bahu jalan sebuah masjid tumbuh pohon rambutan. lalu ia sewakan kepada orang lain. 2. d. Misalnya.

terdapat beberapa kes tertentu berkaitan akad seumpamanya yang diharuskan oleh ulama Fiqh. Manakala pembinasaan sudut hukumi seperti: Akad atau kontrak. Kemudian jika mereka 60 . seperti: Sabun mandi dan ubat gigi. b. antaranya ialah Upah mengupah wanita menyusu bayi. seperti: pakaian dan perabot rumah. Harta gunaan. Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Hal itu selaras dengan firmanAllah (Surah al-Talaq 65 : 6) “ Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.atau barangan sekali guna. Oleh itu. Sehubungan dengan itu juga. Namun begitu. ulama Fiqh menetapkan tidak sah diadakan sesuatu akad yang bertujuan menggunakan atau mengambil faedah daripada fizikal dan hakikat benda tersebut. Sebagai contohnya pembinasaan bentuk hakiki ialah Membinasakan hakikat benda. seperti: Makanan dan minuman. Di mana harta pupus tidak boleh dilaksanakan akad mengenainya jika akad itu dibuat atas dasar untuk menggunakan tanpa sebarang kesan pembinasaan sudut hakikat fizikal seperti: Sewa menyewa dan pinjam meminjam kerana kedua-dua bentuk akad tersebut berlangsung untuk mendapat faedah dengan mengekalkan sudut hakikat fizikal asalnya. tidak sah akad sewa dan pinjam terhadap barangan yang pupus. Sebagai contohnya ialah: Tidak sah semua menyewa asas buah-buahan untuk memperoleh buahnya bau sewa binatang untuk mendapatkan susunya atau sewa hutan untuk menebang kayu balak. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil. Pembahagian harta kepada jenis pupus dan gunaan dalam Fiqh Islam telah menyebabkan terbentuk beberapa kesan sampingan antaranya yang utama ialah: 1. Harta Gunaan (Mal Isti‘mali) ialah sesuatu benda atau harta yang dapat diambil faedah daripadanya dan dapat digunakan secara berulang kali tanpa menyebabkan hilang hakikat fizikalnya. Di mana bentuk pemusnahannya itu sama ada secara hakiki atau hukumi. keperluan serta 'urf di kalangan masyarakat. Pengharusannya tersebut atas dasar darurah.

sama ada pemiliknya itu seorang individu sahaja atau ramai dan berkongsi. Sebagai contohnya ialah: Hutang wang (al-Qardhu). Konteks tersebut. memberi 61 . dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.5 Mal Khas (Harta Khas) vs Mal ‘Am (Harta Awam) Harta apabila dilihat dari segi pemiliknya akan terbahagi kepada kepada dua jenis iaitu: a. Sekiranya sesuatu akad berlaku terhadap barangan atau harta yang mempunyai tujuan lupus atau menghabisi sudut fizikalnya. Harta khas/Persendirian Pengertian Harta Khas/harta persendirian (Mal al-Khas) ialah harta yang berada serta tertakluk dalam pemilikan individu tertentu. kecuali dengan mendapat keizinan juga kebenaran daripada pemiliknya terlebih dahulu.” 2. bukan menggunakan atau bentuk gunaan. Di mana konsep dan matlamat orang berhutang ialah menghabiskan atau berbelanja apa yang ia berhutang demi memenuhi keperluannya. ia hanya sah berlaku untuk harta lupus itu.menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya. biarpun kadang kala konsep hutang juga berlangsung terhadap harta gunaan (aml Isti’mal) tetapi akad tersebut tidak dikira sebagai hutang. dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Harta tersebut tidak boleh digunakan secara bebas untuk umum atau sebarang hak mengurus. Kerana pemiliknya yang berhak mengurus. Di mana ia merupakan akad pinjaman (al-ariyah) biarpun menggunak an lafaz akad hutang (alQardhu) 2. Kemudian selepas itu ia membayar semula kepada si piutang jumlah seumpama dengannya.6.

pinjam atau membelanjakannya. Harta awam itu dapat dibahagikan dua jenis iaitu: i. jalan raya dan sebagainya. Hai orang-orang yang beriman.” [287] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain. Karena umat merupakan suatu kesatuan. Antaranya ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis: Sebagaimana firmanAllah: (Surah al-Nisa'4 :29) “29. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Di mana faedah dan manfaat daripadanya untuk kemaslahatan orang ramai atau sesiapa sahaja dapat mengecapi faedah daripadanya seperti lautan. Harta am (Harta awam) Pengertian Harta Am (mal-al-Am) ialah harta yang tidak berada serta bukan tertakluk dalam pemilikan individu tertentu. sungai. bukan dari sudut zatnya seperti Tanah gersang atau Tanah 62 . Ia ialah segala harta dan keperluan yang diperuntukkan kepada orang ramai dari sudut jenis dan kategorinya.” b. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. hartanya dan kehorpatannya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Harta yang boleh dimiliki dari segi zat dan fizikalnya. Dan hadis nabi Maksudnya: “Setiap muslim terhadap muslim yang lain haram sudut darahnya. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]. sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri. Terdapat banyak nas syarak yang menyuruh penganutnya supaya menjaga serta menghorpati segala harta milik khas/pesendirian tersebut seperti tidak mengambilnya secara salah dan tidak melampaui batas syarak.

orang ramai dapat mengambil faedah daripadanya sudut cahaya untuk menerangi kegelapan.belum diterokai (al-Ardhu mawat). burung-burung yang bebas di udara serta binatang buruan di dalam hutan. Berkenaan dengan api. Air. Rumput sebegitu tidak dikhususkan kepada orangorang tertentu. sungai serta segala sumber mata air lain yang tidak dimiliki oleh sesiapa. Ia bebas untuk diambil faedah daripadanya serta untuk apa sahaja tujuan. tanah tersebut menjadi hak miliknya. Ia adalah segala harta yang mana keperluan dan manfaat kepada orang ramai sudut zatnya yang bertujuan mendapat faedah. Harta tersebut tidak boleh dimiliki oleh sesiapa secara peribadi. seperti mengambilnya untuk makanan binatang ternak mereka atau menggembala binatang di situ. sebagaimana hadis: “ Muslimin berkongsi dalam tiga perkara iaitu rumput. Ia sekarang ini boleh diqiyaskan kepada lampu atau elektrik yang merupakan salah satu keperluan utama 63 . air dan api. Harta yang boleh diambil manfaatnya sahaja. asalkan tidak mengganggu atau mengurangi hak orang lain. Di mana tanah tersebut belum dibangunkan juga tidak dimiliki oleh sesiapa. bahkan ia dapat dimanfaatkan juga dikongsi oleh semua orang. rumput dan api.” Apa yang dimaksudkan dengan air ialah Air hujan. atau bersama harta yang berkaitan dengan kategori dapat dibahagikan pula kepada beberapa bentuk iaitu: a. Tentang kegunaan serta perkongsian sudut faedah daripada ketiga-tiga sumber tersebut telah ditetapkan menerusi nas. air laut. sebagai alat untuk memasak makanan juga memanaskan badan mereka dan lainnya. sesiapa yang menerokainya. Juga seperti Ikan-ikan yang terdapat dalam lautan dan sungai. ii. Oleh itu. Yang dimaksudkan dengan rumput ialah rumput rampai yang tumbuh di bahagian perpukaan bumi secara semula jadi dan tiada sesiapa yang memilikinya atau rumput yang tumbuh pada tanah terbiar. seperti: Minuman dan mengairi pertanian.

Termasuk kategori tersebut juga ialah Masjid. c. Keperluan tersebut tidak boleh sama sekali disekat oleh pihak penguasa terhadap orang-orang tertentu. klinik. Tidak wajar sama sekali ditegah orang lain mengambil faedah sudut cahaya daripadanya. Jalan raya (al-Syawari’ wal turuqat). Kerana ia tergolong antara keperluan asasi yang mana kiranya disekat menyebabkan menghadapi kesukaran. Semua keperluan tersebut juga diberikan sebagai hak umum demi kemaslahatan mereka. Ia merupakan antara bahan yang ditetapkan oleh Syariah Islam supaya dikongsi bersama di kalangan umat manusia. mengejar kemajuan serta lalu lalang menjadi sukar. Bahan galian zahir (al-ma’adin alDhazirah).w. menyebabkan pergerakan manusia untuk berkomunikasi. Ia mestilah ditetapkan untuk kegunaan umum dan secara terbuka. b.semua orang di dalam kehidupan seharian. pendidikan dan kesihatan. hospital 64 . Ia juga merupakan daripada kategori keperluan-keperluan yang berkaitan dengan kemaslahatan orang ramai. ia tidak boleh sama sekali dijadikan hak milik peribadi atau hak milik mutlak. Kiranya semua tindakan tersebut dilakukan. Lampu-lampu di jalan-jalan atau yang dinyalakan oleh seseorang di hadapan rumahnya hendaklah dikongsi dengan semua orang. sekiranya keperluan tersebut disekat. sama ada muslim atau bukan muslim. Hal itu selaras dengan sebuah hadis “Nabi sa. kerana mereka semua memerlukannya. Untuk itu. Khidmat keagamaan. d. Ia merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh setiap orang untuk memenuhi keperluan harian juga kehidupan mereka tanpa perlu menempuhi jalan yang sukar. melepaskan pemilikan (hak milik) Abyad Ibn Hanunal terhadap kawasannya yang ada garam”. ia merupakan suatu kezaliman. antara contohnya ialah: Garam serta alat-alat untuk menghasilkan api. bahkan kegunaannya mestilah dikongsi bersama. seperti: Mancis. sekolah.

Sedangkan harta milik khas dimiliki oleh orang tertentu atau pemiliknya. Kerana harta tersebut menjadi hak seluruh rakyat dan penyaluran serta pengagihannya mestilah demi memenuhi kebajikan ramai juga meraikan antara keperluan utama dan lebih utama dan seterusnya. Di mana ia yang berhak membelanjakannya. pemilikannya dinisbahkan kepada masyarakat dan berkongsi di kalangan mereka tanpa ada hak pemilikan individu tertentu.serta segala pertubuhan dan badan kebajikan masyarakat yang dibentuk oleh pihak kerajaan demi kemaslahatan umum. Ini adalah kerana harta am tidak boleh dimiliki secara persendirian bahkan ia hendaklah dimanfaatkan untuk umum dan pemilikan umum. Harta milik khas boleh dilakukan perundingan. hibah. wakaf dan lainlain. Harta milik umum sudut ketetapannya demi kemaslahatan ramai. antaranya yang utama ialah: 1. 2. Sekiranya harta am itu perlu dilaksanakan pengurusan dan perbelanjaan terhadapnya demi kemaslahatan umum. 2.6 Mal Mamluk (Harta dimiliki) vs Mal Mubah (Harta tidak dimiliki) vs Mal Mahjur (Harta yang dilarang dimiliki) Di lihat dari segi status harta samaada dimiliki atau tidak para ulama fiqh membahaginya kepada tiga jenis iaitu 65 . Pembahagian harta kepada bentuk khas (peribadi) dan am (umum) tersebut telah menyebabkan terbentuk beberapa kesan sampingan. perbincangan serta harus dilakukan pengurusan serta perbelanjaan terhadapnya di antara seseorang individu atau wakilnya dengan individu yang lain seperti Jual beli sewaan dan lain-lain manakala harta am pula tidak ada peluang berlaku perundingan juga tidak boleh dilaksanakan pengurusan dan perbelanjaan secara individu. ia hanya boleh diuruskan atau dilaksanakan oleh pihak pemerintahan atau wakil mereka sahaja. Termasuk dalam kategori tersebut juga ialah harta daripada Baitulmal dan perbendaharaan negara.6.

Juga seperti ikan di lautan lepas. mal al-mahjur (Harta yang dilarang dimiliki) Mal al-mamluk adalah harta-harta yang telah dimiliki samada pemiliknya itu peribadi ataupun organisasi atau negara. maka ia bebas menggunakannya selagi tidak bercanggah dengan syariat Allah atau bercanggah dengan undang-undang negara (ulil amri) atau uruf setempat atau bercanggah dengan kepentingan awam seperti jiran dan sebagainya. Mal al-mahjur adarah harta yang ada larangan syara' untuk memilikinya seperti sesuatu harta itu diwakafkan. tangkapan ikan dan lain-lain. binatang buruan dan asas-asas kayu di hutan yang belum diteroka dan dimiliki oleh orang lain. Ia hanya boleh digunakan untuk kepentingan organisasi. maka manfaat kegunaannya adalah untuk kepentingan orang awam melalui undang-undang tertentu. Mal al-mubah adalah harta yang tidak dimiliki seseorang seperti air di sumbernya. Harta milik peribadi Jika harta tersebut milik negara. mal al-mubah (Harta tidak dimiliki) c.a. Ia harus dimiliki dengan beberapa cara seperti penerokaan. Harta seperti ini boleh dimanfaat oleh setiap orang dengan syarat tidak merosak kepentingan awam. Begitu juga jika harta tersebut milik organisasi.6. harta milik bersama (syarikat/perkongsian). Ia tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan peribadi tertentu. 2. Jika harta tersebut milik peribadi. 2.7 Mal Manqul (Harta Alih) vs Mal Aqar (Harta Tetap) 66 . Orang Awam tidak boleh merosak harta itu dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi. Mal al-mamluk pula terbahagi kepada dua bentuk iaitu 1. mal al-mamluk (Harta dimiliki) b.

Sedangkan harta tidak tetap ialah yang mampu dan mungkin dipindahkan biarpun berubah bentuk dan keadaannya. ulama Fiqh berselisih pendapat untuk menentukan kategori serta pengertian mengenai harta mungkin dan mampu dipindahkan atau dibawa dari suatu tempat ke tempat lain. b. Menurut pendapat ulama mazhab Maliki: Ia dikira termasuk dalam kategori harta tetap atau kekal. b. Harta kekal atau (Harta tetap) (al-Aqarat) Jumhur Ulamak Fiqh bersepakat bahawa harta tetap ialah segala harta dan barangan yang tidak mampu dibawa atau tidak boleh dipindahkan daripada suatu tempat ke tempat yang lain dikenali dengan harta-harta kekal atau (al:Aqarat) seperti Tanah. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi: Ia tetap termasuk di dalam kategori harta yang boleh dipindah atau boleh dialih. iaitu: a. pakaian dan lainnya. harta kekal dan tidak boleh dipindahkan menurut mereka hanyalah 67 . iaitu: a. Harta boleh pindah. seperti: Rumah dan asas-asas. Antara contohnya ialah: Perabot rumah. Apa yang dapat disimpulkan ialah pengertian harta tetap atau kekal menurut ulama mazhab Hanafi ialah apa sahaja jenis harta yang tidak mampu dibawa serta tidak mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Sebagai contohnya ialah: Rumah. kereta. Namun pun begitu. tetapi keadaan dan bentuk asalnya akan berubah ekoran tindakan tersebut. bangunan dan asas. Untuk menjelaskan pendapat ulama tersebut adalah sebagaimana berikut. Oleh itu.Harta apabila dilihat dari segi tetap pada kedudukan atau tidak tetap terbahagi kepada dua. (Harta Alih) Jumhur ulama Fiqh sepakat bahawa segala harta dan barangan yang mampu atau boleh dipindahkan daripada suatu tempat ke tempat yang lain berserta berkekalan bentuk juga keadaan sebagaimana asalnya dikenali dengan harta-harta boleh pindah (harta alih) atau tidak tetap.

7. Ia tidak dapat dilaksanakan terhadap harta boleh pindah.8 Mal Mithli (Harta Sebanding) vs Mal Qimi (Harta Senilai) Harta apabila dilihat dari segi perbandingan juzuknya dan tiada perbandingan terbahagi kepada dua iaitu: a.6. harta kekal dan tidak boleh pindah ialah tanah serta benda atau harta yang berkait dengannya. Pembahagian harta kepada bentuk tetap dan boleh pindah tersebut telah menyebabkan terbentuk beberapa kesan sampingan antaranya yang utama ialah: a. 2.1 Hukum-hukum harta tetap dan harta alih. Iaitu apabila ia dipisahkan atau tidak mengiringi tanah. Harta senilai. Di mana menurut ulama Maliki. Manakala menurut ulama mazhab Maliki pula. 68 . mereka berselisih pendapat tentang pengharusan harta. Jumhur ulama telah sepakat mengenai harus dilaksanakan wakaf terhadap harta kekal atau tetap. b. penilaian dilaksanakan sudut harta tersebut terdapat di pasaran yang serupa dengannya atau sebaliknya. Di mana syufah (Syufah boleh dirujuk dalam bab II) hanya terbentuk atau terlaksana terhadap harta tetap atau kekal sahaja. kedua-duanya tetap termasuk daiam kategori harta kekal yang berasingan daripada tanah.tertumpu kepada tanah sahaja. Oleh itu asas perselisihan pendapat di kalangan ulama Hanafi dan Maliki ialah mengenai: Binaan atau rumah dan asas. Antara lain. jika sebaliknya kedua-duanya dianggap sebagai harba tidak kekal atau boleh pindah. Hal tersebut kerana syufah disyariatkan demi membendung kemudaratan sekali gus menjaga hak serta rakan kongsi. kecuali jika harta tersebut mengiringi atau berada bersekali dengan harta tetap. Namun begitu. Sedangkan ulama Hanafi menilai kedua-duanya sebagai harta kekal apabila ia mengiringi atau berada tetap bersama tanah. seperti: Bangunan. Harta sebanding (Mal Mithli) b. iaitu: Rumah atau binaan dan asasasas. manakala segala harta selain daripada itu termasuk kategori boleh pindah. 2.6.

Harta Tidak Bernilai (Mal Ghayr Mutaqawwim) Iaitu barangan atau benda yang tidak dapat dimiliki serta dimiliki secara salah. diperoleh dan dikumpulkan menerusi usaha yang sah serta mampu untuk diambil manfaat sudut syarak. b. 2. timbangan atau bilangan. Menurut pendapat jumhur ahli Fiqh. Harta Bernilai (Mal Mutaqawwim) Harta Bernilai ialah segala benda bernilai. Definisi Harta Sebanding (mal al Mithli) Harta sebanding iaitu harta dan barangan lain yang seumpama atau sebanding dengannya dan terdapat secara meluas serta mudah di pasaran. Ia juga merangkumi barangan secara timbangan (al muwazanat) seperti Kapas. harta sebanding ia adalah segala barangan dan benda yang dilakukan dengan sukatan (al-Mikyalat) seperti. Harta bernilai merangkumi tanah. Faedah serta pengurusan terhadap harta bernilai dapat dilaksanakan masa keadaan lapang dan terdesak. Ia juga tidak boleh dikumpulkan dengan usaha ataupun apa sahaja yang tidak dapat diperoleh dan tidak boleh diambil faedah daripadanya di sudut syarak kecuali dalam keadaan darurat (terdesak sahaja). harta tidak boleh pindah dan makanan kecuali benda haram dari segi syarak. contohnya 69 . harta tersebut ialah penilaiannya berdasarkan sudut sukatan.6. Tidak ada apa-apa perselisihan di kalangan peniaga juga masyarakat umum mengenainya. Oleh itu.a. Oleh itu harta atau barang yang tidak mempunyai harga serta nilai tersebut tidak boleh mendapat jaminan ganti rugi atau apa-apa perlindungan sudut syarak. Iaitu harta atau benda-benda yang mampu untuk ditentukan kadarnya dengan cara bersukat dan bertimbang.9 Mal Mutaqawwim (harta Bernilai) vs Mal Ghayr Mutaqawwim (Harta tak bernilai) a. beras dan lain-lain. aset yang boleh dipindahkan atau mudah alih. Tepung gandum.

masing-masingnya tak dapat dibahagi. Pakaian yang telah dijahit menjadi baju tak dapat dibahagi lagi. rumah-rumah atau pokok-pokok yang sedemikian dikatakan qabilur tir. Beras. Jika rumah itu sesudah dibahagi tidak boleh menjadi dua rumah walaupun dapat dimanfaatkan untuk yang lain umpamanya untuk asas. 2. kerusi. kerana manfaatnya tetap diperoleh bahagian-bahagiannya. Tetapi sepotong kain besar yang masing-masing bahagian mempunyai harga sendiri-sendiri dapat dibahagi. atau didirikan di situ 70 . tepung dan seumpamanya dapat dibahagi. Manfaat yang dimiliki sebelum dibahagi itu terus berlaku sesudah masing-masing bahagian itu dan semua bahagiannya menyamai harta asasnya. Gelas. Kebun. pokok besar dapat dijadikan dua pokok. kerana tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai manfaat aslinya. maka kebun-kebun. Kerana kalau dibahagi akan rosaklah manfaatnya.10 Mal Qabil Lil Qismah vs Mal Ghayr Qabil Lil Qismah (harta yang boleh dibahagi dan harta yang tidak dapat dibahagi) Harta yang dapat dibahagi dan yang tidak dapat dibahagi dari segi dapat tidaknya dibahagi. Juga seperti barang yang belum dimiliki seperti burung yang bebas diudara. 2. rumah. Sebuah naskah tak dapat dipecah menjadi beberapa bahagian. (a) harta yang dapat dibahagi (mal qabilatul lil qismah). ikan-ikan dilautan.ialah Benda-bendu haram dari sudut syarak seperti arak dan bangkai. demikian pula masing-masingnya berharga dan kumpulannya nanti menyamai harga asas. seperti tempat-tempat mandi umum. terbahagi pula kepada dua bahagian: 1. (b) yang tak dapat dibahagi ( mal ghairul qabilatil qismah). Kebun-kebun yang manfaatnya beRPautan dengan sesuatu yang ada padanya.6. Harta yang dapat dibahagi ialah harta yang tidak menimbulkan sesuatu kerusakan apabila dipecah menjadi beberapa bahagian. masing-masing dapat dimanfaatkan sebagai rumah. pokok yang mungkin dibahagi dalam erti masing-masing bahagian dapat dimanfaatkan seperti rumah besar dapat dijadikan dua rumah. maka ini dikatakan glairu qabilil lil qismah.

Dalam kamus lisan al-Arab pemilikan bermaksud menyimpan dan memiliki sesuatu secara mutlak. Sesuatu harta yang dimiliki. 2. Pemilikan secara umumnya membawa maksud penguasaan terhadap sesuatu dengan tujuan memenuhi dimana ia boleh mengurus.7 Konsep Pemilikan (Hak Milik) Islam mengiktiraf kewujudan harta yang boleh dimiliki oleh manusia dan juga mengiktiraf hak milik manusia terhadap harta tersebut melalui cara-cara yang diiktiraf syarak. membelanjakan serta mengambil faedah daripadanya berdasarkan kaedah syarak. Ia juga merangkumi seseorang pemilik mengurus dan membelanjakan hak miliknya pada peringkat awal serta asalnya. iaitu seseorang itu berkuasa penuh untuk menguruskannya. namun kemudiannya kerana sebabsebab tertentu syarak menegah ia menguruskannya. 3. Ia berasal daripada perkataan al'millz (3) yang bererti: Menguasai sesuatu. Pengkhususan dan apa yang dikhususkan oleh syarak terhadap seseorang insan mengenai sesuatu benda dan ia ditegah atau terhalang terhadap orang lain selainnya. Apa yang pentingnya pengkhususan dan penguasaan yang ditetapkan kepada manusia terhadap segala harta tersebut ialah menerusi ketetapan syarak. 2. Dari segi bahasa Arab pemilikan bererti penguasaan seseorang terhadap harta secara mutlak. Jika pemilikan serta 71 . Menyimpan dan memiliki sesuatu atau kuasa penuh menguruskannya. (Ibn Manzur) Dalam penggunaan bahasa ia membawa maksud: 1. 2.perlindungan maka tanah ini pada ketika itu masuk dalam harta ghairu qabiliyah lil qismah. Ulama Fiqh telah mendefinisikan pemilikan dari segi istilah dengan berpacam: 1.

Dia juga berkuasa menguruskan harta tersebut sepenuhnya jika dia berkelayakan untuk berbuat demikian dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syara. Dalam keadaan tersebut. Sekiranya halangan itu sudah tidak ada lagi. Pemilikan sebegitu menyebabkan pemiliknya boleh melaksanakan segala urusan muamalah. iaitu kerana Allah merupakan pemilik mutlak serta maha Kaya. pemilikan bukanlah sesuatu yang bersifat fizikal atau benda. al-Matba'ah al-Maimaniyah). Hubungan itu menyebabkan dia mempunyai keistimewaan yang dapat menghalang orang lain daripada memiliki benda itu. tetapi suatu hak yang diiktiraf oleh syara' bagi seseorang. Apabila keistimewaan ini diberikan oleh syara' kepada seseorang. dia mempunyai kuasa penuh untuk mengurus dan mentadbir hartanya dengan caranya sendiri. Menurut istilah para fuqaha. melainkan terdapat ketetapan dan menerusi asas syariah yang mengharus-kannya.pengurusan yang dilakukan tersebut selaras dengan syariah. Dia boleh memanfaatkan sendiri atau membenarkan orang lain untuk menguruskannya dengan syarat pengurusan dan pentadbirannya itu dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syara'. (Ibn al-Humarn. Biarpun manusia diberi hak milik terhadap harta yang mereka usahakan. ia merupakan pemilikan yang sah. 72 . kecualilah jika pemiliknya terdedah dengan halangan berbuat seperti: Gila dan bodoh serta lainnya. sesiapa atau orang lain tidak boleh menguruskannya atau mengambil faedah daripadanya. pemilikan ialah satu hubungan syari'i (sah) antara seseorang itu dengan sesuatu benda. seperti: Penguasaan wali atau wakil. Berdasarkan pengertian ini. Seorang kanak-kanak atau orang gila yang mempunyai harta dianggap sebagai pemilik sebenar harta tersebut walaupun harta itu di bawah urusan dan pentadbiran orang lain. maka harta itu akan dikembalikan kepadanya secara mutlak. Fathal'Qadir. namun begitu mereka hendaklah menyedari bahawa pemilikan yang diiktiraf oleh syariah secara hisbi (kiasan) semata-mata. Berdasarkan pengertian ini. seseorang yang di-amanahkan untuk menjaga harta orang lain tidak dianggap sebagai pemilik harta tersebut walaupun dia diberi kuasa untuk mengurus dan mentadbir harta berkenaan. Harta mereka terpaksa diletakkan di bawah pengurusan orang lain disebabkan adanya halangan yang menghalang mereka daripada menguruskan sendiri harta tersebut.

kamu ini adalah orang-orang Yang bertabiat demikian . padahal sesiapa Yang berlaku bakhil maka Sesungguhnya ia hanyalah berlaku bakhil kepada dirinya sendiri. Namun begitu. Harta yang tidak boleh dimiliki kecuali dengan keizinan syarak sepereti tanah wakaf dan harta Baitulmal. sedang kamu semua orang-orang miskin (yang sentiasa berhajat kepadanya Dalam Segala hal). kadang-kala dalam skop tertentu ada perbezaan antara syariah 73 .sedangkan semua hamba-Nya berhajat kepada Allah' Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman-Nya: “(ingatlah). setelah itu mereka tidak akan berkeadaan seperti kamu. Oleh sebab iiu. 2. sungai dan lain. Harta yang boleh dimiliki secara mutlak tanpa syarat iaitu selain daripada harta jenis pertama dan kedua tadi. Walau bagaimanapun dalam beberapa keadaan undang-undang dan amalan biasa terpaksa menentukan beberapa harta yang tidak boleh dimiliki.kamu diseru supaya menderpa dan membelanjakan sedikit dari harta benda kamu pada jalan Allah.” (Surah Muhammad 47: 38) Daripada definisi pemilikan dapat difahami bahawa subjek kepada pemilikan ialah harta Ini bererti pada asasnya harta sahaja yang boleh dimiliki. jambatan. Harta yang tidak boleh dimiliki sama sekali iaitu harta awam seperti jalan raya. 3. laut. bertaqwa dan berderpa) ia akan menggantikan kamu Dengan kaum Yang lain. dan jika kamu beRPaling (daripada beriman. maka ada di antara kamu Yang berlaku bakhil. Harta jenis ini boleh diberi milik dan dimiliki dengan cara-cara tertentu yang dibenarkan oleh syara' dan undang-undang' a) Beberapa falsafah pemilikan dalam Islam Hak pemilikan serta memiliki harta telah digariskan dalam banyak syariah yang diturunkan oleh Allah. Harta ini tidak boleh dimiliki oleh sesiapapun. Dalam masalah ini para Juqaha' membahagikan harta kepada tiga bahagian: 1. tidak ada sesiapa pun boleh memiliki harta ini kecuali setelah pihak berkuasa membenarkan harla itu dimiliki dengan mengubah sifat harta berkenaan.lain. dan (ingatlah) Allah Maha kaya (tidak berhajat kepada sesuatupun).

lalu dijadikan-Nya tujuh langit. namun begitu Allah yang akan rnengurniakannya. setiap insan juga perlu menginsafi bahawa terdapat konsep tertentu mengenainya. Ia selaras dengan limpah kurnia Allah yang menjadikan segala apa yang ada di muka bumi ini untuk kemudahan serta sebagai sumber rezeki manusia. Sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah: 29. Berdasarkan penjelasan tersebut membuktikan bahawa pemilikan individu adalah disahkan dalam syariah Islam. Sebagaimana yang dinyatakan menerusi firman Allah: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia.(Surah al-Baqarah 2 : 29) 2. tetapi ia dihalalkan sekali gus boleh dimiliki untuk umat Islam selepas diagih-agihkan. Sebagai contohnya harta rampasan perang (al-Ghanimah) tidak diharuskan untuk umat nabi Musa. berkaitan pemilikan harta yang disahkan dalam Islam. Apa yang dapat dinyatakan di sini. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit. rahmat dan rukhsah yang wajib disyukuri. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Qur'an: “ Sesungguhnya Tuhanmu lah Yang meluaskan rezeki bagi sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya).terdahulu dengan syariah Islam. Ia juga merupakan suatu nikmat. agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan ia juga Yang menyempitkannya (menurut 74 . dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ertinya ialah: Manusia sekadar berusaha dan disarankan berusaha sedaya-upaya. (Al-Zuhruf :32) Allah tetap berhak rnelebihkan antara seseorang dengan seseorang yang lain sudut anugerah dan rezeki berdasarkan ilmu dan ketetapan-Nya. sama ada dalam bentuk harta kekal atau tidak boleh pindah atau tidak kekal. dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat. Dia-lah Allah.

dan berikanlah kepada kerabatmu. dan Allah mengasihi orang-orang Yang membersihkan diri mereka (zahir dan batin). Bahkan ia turut dinikmati oleh orang lain yang tidak bernasib baik. Sesungguhnya ia Maha mendalam pengetahuannya. Sebagaimana firman AIlah: 26. Yang telah didirikan di atas dasar taqwa dari mula (wujudnya). kerana akibatnya akan Tinggalah Engkau Dengan keadaan Yang tercela serta kering keputusan. Harta yang dimiliki juga hendaklah dikeluarkan sedekah serta zakat kepada mereka yang berhak. di Dalam Masjid itu ada orang-orang lelaki Yang suka (mengambil berat) membersihkan (mensucikan) dirinya. Menunaikan hak nafkah kepada mereka yang berhak serta membantu orang lain yang berada di dalam kesempitan. seperti: Kaum kerabat dan orang miskin.” (Surah al-Isra'17 : 30) 3. Sebagaimana firmanAllah: 75 . (Surah al-Isra' 17 :29) 5. jangan Engkau sembahyang di Masjid itu selama-lamanya. lagi Maha melihat akan hamba-hambanya.Yang demikian). dan janganlah Engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. dan janganlah pula Engkau menghulurkannya Dengan sehabis-habisnya. sudah sepatutnya Engkau sembahyang padanya.Sebagaimana frrpan Allah: 29. Hal itu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Syariah. tanpa berlebihlebihan dan bukan pula terlalu kedekut. mengumpulkan harta dengan tidak mengeluarkan zakat dan haknya amat dicela. kerana Sesungguhnya Masjid (Qubaa' Yang Engkau bina Wahai Muhammad). Harta yang dimiliki hendaklah dibelanjakan secara sederhana. (Surah al-Isra' :26) 4. dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. dan janganlah Engkau membelanjakan hartamu Dengan boros Yang melampau. Justeru. Selaras dengan firman Allah: 108. (Surah al-Taubah 9: 108) Kewajipan menunaikan zakat demi membantu golongan yang susah serta agar harta yang dimiliki itu tidak hanya berada di kalangan orang-orang kaya semata-mata.

Mengikut yang diistilahkan oleh fuqaha' memiliki zat dan manfaat sesuatu benda sekaligus. Sekiranya pemilikan berlaku ke atas zat dan manfaat harta berkenaan maka pemilikan itu dinamakan pemilikan penuh atau pemilikan sempurna (al-Milk al-Tam) tetapi jika memiliki salah satu daripada dua unsur tersebut.(Surah al-Hasyr 59: 7) Secara kesimpulan. Pemilikan sempurna bersifat kekal dan tidak ada jangka masa tamat. pemiliknya mestilah memenuhi beberapa ketetapan syariah terhadap harta tersebut yang dijadikan sebagai suatu amanah dan wasilah menuju Akhirat. Namun begitu. yang membolehkan seseorang itu melupuskan hak miliknya. 76 . 2. maka pemilikan itu dinamakan pemilikan tidak penuh atau tidak sempurna (al-milk al naqis) 2. Ciri-ciri pemilikan sempurna ialah: a. kecuali pemiliknya sendiri ingin menamatkan pemilikannya itu. iaitu sama ada zat atau manfaatnya sahaja.1 Pemilikan Sempurna (al-Milk al-Tam) Pemilikan sempurna bermaksud memiliki zat dan manfaat sesuatu benda atau harta.9 JENIS-JENIS PEMILIKAN Pemilikan beertinya penguasaan atau hak menggunakan ke atas sesuatu benda. Umpamanya dengan memindahkan hak milik kepada orang Iain melalui penjualan atau memberikannya kepada orang lain secara hibah atau percuma. Terdapat berbagai-bagai cara. Syariah Islam tetap mengiktiraf pemilikan individu terhadap harta halal yang diusahakan menurut syarak. Penguasaan dan hak mengurus tersebut boleh berlaku ke atas ain (harta itu sendiri) dan manfaatnya atau berlaku ke atas salah satu daripadanya.9.

Dia juga boleh ditahan daripada mengurus hartanya jika dia menampakkan kebodohan dalam membelanjakan harta tersebut. usaha mencari barang galian. b. Pemilikan tidak akan membayar sebarang gantirugi sekiranya berlaku kerosakan atau dia sendiri merosakkan hartanya itu. hibah. wasiat dan lain-lain lagi. Akad Pemindahan Pemilikan Akad yang memindahkan hak milik daripada seorang kepada seorang yang lain. Antaranya ialah akad jual-beli. Akad juga tidak berlaku pada harta yang dimiliki secara tidak sah di sisi syarak. Akad-akad yang memindahkan hak milik hanya boleh berlaku pada harta yang sudah dimiliki secara sah dan tidak akan berlaku pada harta harus yang belum dimiliki oleh sesiapa. Umpamanya dia ingin melakukan akad pada burung yang masih berterbangan di udara atau ikan yang masih berada di dalam laut 77 . Walau bagaimanapun dia mungkin boleh dikenakan tindakan atau hukuman lain atas perbuatannya itu sekiranya yang dirosakkan atau dimusnahkan itu ialah binatang. perburuan binatang yang belum dimiliki. c. seseorang tidak boleh melakukan sebarang akad pada sesuatu yang belum dimilikinya atau masih bersifat sebagai harta harus. Ini kerana tidak ada guna seseorang itu membayar gantirugi kepada dirinya sendiri. penguasaan keatas padang rumput atau tanaman hutan dan lain-lain.b. Pemilik mempunyai kuasa penuh ke atas harta yang dimilikinya. Dia boleh melakukan apa sahaja terhadap hartanya itu sama ada dengan cara menggunakan sendiri atau mendapatkan keuntungan daripadanya. Akad-akad jenis ini adalah banyak. Penguasaan Harta Mubah (harta yang belum dimiliki) Harta mubah adalah harta yang boleh dimiliki pada pandangan syarak dan belum dimiliki oleh sesiapa seperti tanah yang belum diteroka. Oleh sebab itu. Sebab-sebab pemilikan sempurna ialah: a.

Ia merupakan satu cara perpindahan hak milik secara mutlak melalui hukum syara'. manakala sudut manfaatnya menjadi milik orang lain. Perwarisan (Pusaka) Sebab lain yang boleh menjadikan faktor pemilikan sepenuh ialah pusaka. manakala sudut manfaatnya dimiliki serta dibawah kendalian orang lain. (milk al-Ain faqad) Ialah harta sesuatu tetap kekal juga berada pada hak pemilik asalnya. bukan kedua-duanya sekali gus. iaitu: zatnya atau manfaat dan faedahnya sahaja.dan sebagainya. namun begitu ia boleh berubah menjadi pemilikan penuh atau sempurna 78 . Biarpun pemilikan hak terhadap zat atau fizikal sesuatu harta diklasifikasikan sebagai pemilikan tidakpenuh dan tidak sempurna. Akad juga tidak boleh dilakukan pada sesuatu yang dimiliki secara tidak sah di sisi syara'. c. Ia lebih dikenali dengan pemilikan sudut zat benda atau fizikal sahaja. Sebagai contohnya ialah: Wasiat yang diberikan kepada seseorang supaya mendiami rumah tertentu atau mengusahakan tanah tertentu selama lima tahun.2 Pemilikan Tidak Sempurna (al-Mulk Ghait al-Tam) Sesuatu pemilikan tidak sempurna yang berlaku terhadap sesuatu harta salah satu daripada dua keadaan. Harta tersebut akan dimasukkan ke dalam baitulmal sekiranya tidak ada waris yang akan mewarisi hartanya. pinjam meminjam dan wakaf a. Pemilikan zat harta sahaja. seperti: Sewa-menyewa. Kuasa pemilikan terhadap harta dan barangan bukan secara sempurna dan penuh. 2.9. Konteks tersebut terdapat banyak bentuk antaranya ialah: wasiat. Apabila seseorang meninggal dunia maka harta ini akan berpindah milik pula kepada keluarga yang menjadi pewarisnya mengikut hukum syara' selepas ditolak segala hutangnya atau wasiat yang diwasiatkannya. Seorang yang mewarisi harta pusaka memiliki harta tersebut secara sepenuh dan berhak ke atas harta tersebut secara mutlak. seperti arak kerana arak adalah suatu yang haram dimiliki dan dimanfaatkan di sisi syarak. Iaitu seseorang berkuasa terhadap hartanya.

hak milik bebas sudut benda (milkiyyah al-manfaat faqad laikan ainiyyan) Antara lain secara lebih khususnya jenis ini lebih dikenali dengan hak al-irtifaq (haq al-irtifaq) Sudut bahasa hak atirtifaq bererti: Hak pemanfaatan sesuatu sudut pengertian istilah pula ia membawa maksud hak yang ditetapkan terhadap sesuatu harta tetap dan tidak bergerak untuk mendapat manfaat daripada harta tetap dan tidak bergerak. Sebagai contohnya ialah: Seseorang mewasiatkan memanfaatkan rumahnya kepada individu tertentu. wasiat. Sudut pengertian istilah pula membawa maksud: Kekuasaan memanfaatkan sesuatu yang berada di dalam pemilikan orang lain dan ia berlaku ekoran beberapa faktor yang telah diharuskan di dalam Syariah Islam. Sebagai rumusan pemilikan manfaat peribadi.apabila manfaat yang dimiliki oleh orang lain tamat tempohnya. Sebabsebab pemilikan manfaat sahaja ialah pinjaman. 79 . untuk itu penerima wasiat hanya dapat mengambil faedah daripada rumah tersebut untuk dirinya sahaja. seperti: Tamat tempoh wasiat tersebut. bukan sudut zat atau harta itu. Pemilikan manfaat zat sahaja. sewaan. (milk al-manfaat al syakshi) Ia dikenali juga dengan memiliki manfaat secara peribadi atau hak mengambil manfaat (milk manfaat au hak al-intifa’). sama ada dengan cara menyewakan atau lainnya. Ia tidak boleh sama sekali membenarkan orang lain turut mengambil faedah daripadanya. (milk al-manfaat al-Aini atau haq al-irtifaq) Ia dikenali juga dengan pemilikan manfaat sahaja. sudut bahasa hak al-intifa' membawa erti: Kuasa menggunakan serta memanfaatkan. Pemilikan manfaat peribadi. Hal tersebut kerana selalunya pemilikan sudut faedah dan manfaat sesuatu harta bersifat sementara sahaja. seseorang individu hanya berhak untuk mengambil manfaat atau faedah sahaja (milkiyyah manfaat faqad) . wakaf. c. b. keizinan khas dan lain-lain.

Hal itu kerana keduaduanya saling kait mengait untuk mendapatkan hak al-irtifaq. Sebagai rumusannya. Apakah Pandangan Islam dalam penggunaan Harta 3. Bahkan semua orang dikira berkongsi mendapat manfaat daripadanya sebagai contoh lain ialah hak mendapat kemudahan sumber minuman (Hak al-Syurbi) Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya hak al-Irtifaq ialah: a. Justeru. Berikan definisi harta dari perspektifr Islam 2. tanpa meninjau sudut pemilik. Berikan definisi dan konsep Pemilikan Harta 5. Jelaskan jenis-jenis harta 4.8 SOALAN LATIHAN Bincangkan Asas Pandangan Islam dalam Konteks Harta 1. pemilikan tersebut mengiringi zat benda tidak boleh pindah yang dikira milik terbuka. al-taqadum iaitu sejak dahulu kala b. al-Iystirak al-Am iaitu hak milik awam seperti sungai utama c. al-Isytirad fi al-Uqud iaitu persetujuan dalam perjanjian. Iaitu seseorang memanfaatkan untuk laluan jalan di tanah milik jirannya sebagai jalan atau dijadikan jalan untuk sampai ke rumah atau kebunnya. hak al-irtifaq merupakan suatu bentuk hak yang berterusan selagi mana tetap dan berkekalan kedua-dua bentuk harta tetap tersebut. 2.Untuk itu. tiada mana-mana individu tertentu yang boleh membataskannya. Apakah yang dimaksudkan dengan pemilikan sempurna dan tidak sempurna 80 . Sebagai contohnya ialah: Hak mengguna jalan (hak al-murur).

4.3.2 Dilihat Dari Segi Proses Pemilikan Hak 9.2 DEFINISI HAK 9.4.4.4 JENIS-JENIS HAK 9.1.1 PENGENALAN 9.4.2 Hak boleh diwarisi dan hak tidak boleh diwarisi.4.1 Hak Allah Sepenuhnya 9.4 Berkumpul dua Hak dan Hak Manusia lebih Utama 9.1 Jenis Hak dilihat dari segi Pemilik Hak 9.3 RUKUN HAK 9.4.1.1 Hak boleh digugurkan dan hak tidak boleh digugurkan 9.2 Hak Manusia Sepenuhnya 9.3.1.4. 9.4.1.4.2.1.BAB 3 TEORI HAK DALAM MUAMALAT 9.3 Berkumpul dua Hak dan Hak Allah lebih Utama 9.4.3 Jenis Hak dilihat dari segi Subjek hak 9.4.2.1 Hak harta dan Bukan Harta 9.1 Hak Umum (Hak Kemanusiaan) 81 .

4.4.1.1.2.1 Pelaksanaan Hak Allah 9.4.4.4.4.3.3.1 9.1 Hak dan tanggungjawab terhadap Allah 9.2.3.2 Pelaksanaan Hak manusia 9.6.1.3.2.2 9.2.2.3 9.4.1.2.4.2 Kebebasan Pendapat 9.6.2 9.1.2.1 Kebebasan Aqidah 9.1.4.2 Hak Peribadi dan benda 9.4.2.1.2.1.5 Kebebasan Berpindah 9.5 9.1 Hak Keagamaan 9.1 Menjaga diri 9.6.3 Hak Mujarrad dan bukan Mujarrad 9.3.1.7 PENGGUNAAN HAK HENDAKLAH SELARI DENGAN SYARAK 82 Hak Persamaan Hak Berkeluarga Hak Terhadap Suami Hak Khusus Isteri Hak Khusus Suami Hak Perceraian Hak berkaitan dengan Keluarga .4.1.2.4.3.4.6.3.1.4.3 9.4 Jenis Hak dilihat dari segi Kuasa Pengadilan Hak 9.4.3.9.2 Hak Pengadilan 9.3 Kebebasan Berfikir 9.5 SUMBER DAN SEBAB HAK 9.2 Hak manusia secara Khusus 9.1 Pelaksanaan Hak 9.2 Penjagaan Hak 9.1.1.1.2 Hak untuk Hidup dan Hak Kebebasan 9.4.3.3.4.1.1.3.4.1.1.1.4 9.6.6 HUKUM SESUATU HAK 9.1.3.4.6.1.4 Kebebasan Memiliki 9.3.4.4.2.3.2.1.3.1.1.3.

2.8 PEMINDAHAN DAN BERAKHIRNYA HAK 9. Menerangkan sumber-sumber Hak .7.3 9.1 PENGENALAN Fiqh muamalat juga membincangkan isu Hak dalam pemilikan. Mengenal pasti hokum-hukum mengenai penyalahgunaan hak 3. Menjelaskan Hak harta dan Hak Bukan harta .8.1 9.9.2 Pemindahan Hak Berakhirnya sesuatu hak BAB 3 TEORI HAK OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. Menjelaskan Jenis-jenis Hak .7. 5. Apakah yang dimaksudkan hak dan milik. 83 .4 Dalil haram Salahguna Hak Sebab Haram Salahguna hak Kaedah Membendung salahguna hak Hukuman terhadap salahguna hak 9.7.7. Menghuraikan konsep hak dalam perspektif Islam . anda seharusnya boleh: 1. 3.1 9.2 9. 4.8.

Maka sudah pastilah berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami). Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancurhancurnya.” Definisi Hak dari segi istilah fiqh pula ialah Sesuatu kemaslahatan yang tetap untuk individu dan masyarakat atau untuk kedua-dua. Ketetapan seperti yang Allah gunakan dalam surah al-‘araf: 30 . Kewajipan seperti yang Allah gunakan dalam al-baqarah: 241 ”Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf. Kebenaran yang berlawanan dengan batil seperti yang Allah gunakan dalam surah Al-baqarah: 42 ”Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu Mengetahui. Dalam bahasa arab al-hak mempunyai beberapa makna iaitu a. Maka berhaklah (ketetapanlah) bagi meraka itu dalam kesesatan.” b. sebagai hak (suatu kewajiban) bagi orang-orang yang bertakwa.. Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu.” c. Pasti seperti yang Allah gunakan dalam surah al-isra’: 16 “Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri.3.2 DEFINISI HAK Perkataan Hak adalah berasal daripada bahasa Arab iaitu haq atau al-haq. Firman allah: “Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Ia telah ditetapkan oleh Allah sebagai tuhan 84 .” d.

Dilihat Dari Segi Proses Pemilikan Hak iii.1 Jenis Hak Dilihat Dari Segi Pemilik Hak Jenis hak boleh jika dilihat dari segi pemilik hak boleh di bahagi kepada empat jenis iaitu: a.yang maha berkuasa. sumber hak ialah syarak iaitu datang dari Allah. Sesuatu yang dimiliki oleh manusia adalah pinjaman sahaja. Manusia tidak boleh memilikinya untuk kepentingan peribadi. Pemilikan hanya dibenarkan untuk memastikan semua manusia mendapat manfaat daripadanya.1 Hak Allah Sepenuhnya (Haqqullah al-Khalish) Hak Allah terhadap sesuatu adalah mutlak. Jika tiada seorang pun memiliki sesuatu benda maka haknya adalah hak Allah. 3. Berdasarkan semua pengertian tersebut.4 PEMBAHAGIAN JENIS-JENIS HAK Hak boleh dibahagikan kepada beberapa 3 kategori apabila dilihat dari beberapa segi iaitu: i. Dilihat Dari Segi Kuasa Pengadilan Bagi Hak. Hak Allah sepenuhnya (Haqqullah al-Khalish) b. Berkumpul dua hak (Allah dan Manusia) dan hak Allah adalah lebih diutama (Ijtama’a fihi al-Haqqani wa haqullah huwa al-Ghalib) d. Ia juga adalah sesuatu hukum yang ditetapkan berdasarkan syarak dan sesuatu yang tetap untuk Allah atau untuk manusia terhadap orang lain menerusi ketetapan syarak. Bagi sesuatu yang membawa faedah dan manfaat umum seperti udara.1. Hak manusia sepenuhnya (Haqqul insan al-Khalis) c. Dilihat Dari Segi Subjek Hak iv. Dilihat Dari Segi Pemiliki Hak ii. Hak juga adalah sesuatu yang diiktiraf oleh syarak kepada seseorang yang melibatkan sudut harta. asas-asas dihutan dan lain-lain dikira hak Allah sepenuhnya. Begitu juga contoh-contoh lain ialah 85 . Kedua Berkumpul dua hak (Allah dan Manusia) dan hak manusia adalah lebih diutama (Ijtama’a fihi al-Haqqani wa haqul Insan huwa al-Ghalib) 3. diri.4. moral dan sosial.4. laut. sungai. 3.

akal. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk berhak memilikinya seperti hak memberi diyat dalam hukum ta’zir.Baitullah di Mekah. hak hak mendapat ganti barang rosak yang dibeli. Apabila berhadapan dengan hak Allah maka ia tidak lagi menjadi Hak manusia sepenuhnya. Namun pun begitu manusia perlu sedar hak-hak mereka perlulah selaras dengan hak Allah kerana manusia sendiri adalah hak Allah dan Allah mempunyai hak supaya diikuti segala arahan dan kehendaknya. hak mengguna barang-barang yang dipinjam.4.2 Hak Manusia Sepenuhnya (Haqqul insan al-Khalis) Hak manusia sepenuhnya ialah hak manusia yang berkaitan dengan kemaslahatan keduniaan dan individu untuk kehidupan. Menurutnya mana-mana ruang hak yang ada itu sememangnya pasti ada hak Allah. hak pembeli memiliki barang yang dibeli. hak mendapat nafkah dan lain-lain hak yang berkaitan dengan manusia. Imam al-Syatibi berpendapatt bahawa hakikatnya tidak ada satu pun daripada kategori hak itu yang dikira sebagai hak manusia sepenuhnya. mencuri. Pelaksanaanya adalah untuk menjaga hak manusia dari segi menjaga agama. Begitu juga pelaksanaan hukum Hudud yang diwajibkan oleh Allah untuk menghukum orang-orang yang melakukan jenayah tertentu seperti zina. hak berkahwin. tetapi hakikatnya Allah yang menyuruh hambanya bertindak menyerahkan semua itu kepada mereka yang berhak menerusi ketetapan hukum syarak.1. Ia adalah hak Allah sepenuhnya untuk dijadikan tempat ibadat semua orang Islam. Hak manusia ini adalah banyak dalam kehidupan. minum arak dan sebagainya. Kerana biarpun ia asalnya merupakan hak manusia seperti menyerahkan barangan dan harga dalam muamalah jual beli antara penjual dan pembeli.3 Berkumpul Dua Hak (Allah Dan Manusia) Dan Hak Allah Adalah Lebih Diutama (Ijtama’a fihi al-Haqqani wa haqullah huwa al-Ghalib) 86 . keturunan dan harta 3. Ia menjadi hak Allah dan menjadi tanggungjawab manusia melaksanakannya. Hak manusia sepenuhnya itu hanya boleh berlaku apabila berhadapan dengan hak sesama manusia. 3.1. nyawa atau jiwa.4.

Pelaksanaan hukuman terhadap penuduh zina dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak pemerintah atau orang yang berkuasa sahaja. 3. Jenayah penuduh zina pula jika disabit bersalah (iaitu tuduhan tanpa ada bukti nyata) maka akan dihukum tanpa boleh gugur dari pengampunan orang yang kena tuduh atau ulil amri kerana ia adalah hak Allah. Orang yang melakukan zina maka hak Allah untuk menghukum Hudud dan tuduhan zina pula menjadi hak manusia untuk dijaga maruahnya.4 Kedua Berkumpul Dua Hak (Allah Dan Manusia) Dan Hak Manusia Adalah Lebih Diutama (Ijtama’a fihi al-Haqqani wa haqul Insan huwa al-Ghalib) Hak jenis ini ialah sesuatu perkara yang bersatu padanya hak Allah dan hak manusia.4. Manakala hak Allah pula terhadap pemilikan jiwa dan diri manusia tersebut yang mnana pembunuhan sengaja tersebut merupakan suatu dosa besar. Seperti hak qazaf (Tuduhan Zina) bagi menjaga maruah manusia dan hak hudud sebagai hak Allah. tanpa sebarang campur tangan tertuduh.1. Semua itu membuktikan hak Allah yang diutamakan. Ia berbeza dengan hukuman qisas yang mana dalam perlaksanaan hukumannya ada ruang campur tangan dan hak mangsa atau walinya.Dalam keadaan terdapat dua hak yang sama iaitu hak manusia dan hak Allah. namun hak manusia diutamakan. Ia dikira sebagai ada dua hak iaitu hak Allah dan hak manusia. Pelaksanaan hukum-hukum tersebut adalah hak Allah dan ia lebih diutamakan. 87 . Maka jika sabit kesalahan zina maka pesalah hendaklah dihukum sebat atau rejam dan jika sebaliknya maka penuduh pula akan dihukum. Ini adalah kerana pembunuhan tersebut merupakan suatu jenayah terhadap mnanusia dan dikenakan qisas demi menjaga pertumpahan darah dikalangan manusia (hak manusia) dan kerosakan di muka bumi. Jika ia dikira hak manusia maka orang yang dituduh zina atau ulil amri boleh mengampunkan penuduh tersebut. Maka hukum fekah menetapkan didahulukan hak Allah kerana hak Allah mengatasi segala hak dan hak Allah adalah untuk kebaikan manusia jua. Seperti hukuman qisas bagi kesalahan jenayah.

Hak yang belum tetap.2.1 Hak yang boleh digugurkan dan Hak yang tidak boleh digugurkan. tetapi bukan yang berkaitan dengan harta. Manakala sudut hak manusia dan ia diutamakan daripada hak Allah pula ialah. hak syufah dan hak khiyar. Seterusnya pihak mangsa atau waris berhak menuntut dilaksanakan hukuman atau memberi pengampunan terhadap penjenayah.2 Jenis Hak Manusia Atau Hak Individu Dari Segi Proses Pemilikan Hak Ulamak membahagikan hak manusia atau hak individu khusus dengan melihat dari segi pemilik hak kepada dua jenis iaitu: i. ii. Hak yang boleh diwarisi dan tidak boleh diwarisi. Hai orang-orang yang berakal. Hak yang boleh digugurkan ialah segala hak yang berkenaan dengan peribadi. kerana hukuman tersebut wajib dilaksanakan atas dasar balasan yang bersamaan atau serupa. b. Hak yang boleh digugurkan dan Hak yang tidak boleh digugurkan. Pengguguran hak al-syufah yang dilakukan oleh penerima al-syufah sebelum jual beli. Contohnya ialah hak khiyar al-rukyah yang dilakukan oleh pembeli sebelum ia melihat benda yang dibeli.” (Surah al-Baqarah 2 : 179) 3. supaya kamu bertakwa. Terdapat empat hak yang tidak boleh digugurkan dalam hak manusia iaitu: a.4. Allah swt telah berfirman: ”Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu. Pengguguran hak yang berkaitan dengan peribadi tersebut dapat dilaksanakan dengan membayar pampasan atau tanpa mernbayar pampasan.Pada hukuman qisas itu terdapat hak Allah ialah gugur hukuman tersebut dengan ada syubhat sebagaimana dalam hukuman hudud. 3. Hak yang dimiliki oleh seseorang yang mana ia berlaku secara pasti atas dasar ketetapan diberikan oleh syarak Sebagai contohnya ialah: Seseorang ayah atau 88 . Antara hak peribadi yang dapat digugurkan ialah: Qisos.4.

contohnya ialah Seseorang ibu yang menggugurkan haknya terhadap hadanah anak juga suami yang menggugurkan iddah terhadap terhadap isteri yang diceraikannya.2 Hak yang boleh diwarisi harta dan tidak diwarisi Jumhur ulama-Fiqh telah sepakat mengenai terdapat hak mewarisi harta.4. d. Hak yang apabila digugurkan membawa akibat berubah hukum syarak Sebagai contohnya ialah: Seseorang suami yang menggugurkan haknya untuk melakukannya rujuk terhadap isterinya. hak mengambil faedah daripada harta (Haq al-intifa’) dan hak lain yang berkaitan dengan akad atau kontrak yang merujuk kepada harta seperti hak peniaga untuk menahan barangan yang dijualnya supaya dibuat bayaran.3. 3. c.2 Jenis Hak Dilihat Dari Segi Subjek Ulama Fiqh telah membahagikan hak dari sudut subjeknya kepada tiga jenis iaitu: a. c. b. Antara hak tersebut ialah hak penggunaan jalan (haq al-Murur). Iaitu sebelum bayaran 89 . dan khiyar aib.4.datuk menggugurkan hak mereka untuk menjadi wali terhadap anak dan cucu yang masih kecil.1 Hak harta dan bukan harta Hak harta ialah hak yang berkaitan dengan harta dan manfaatnya seperti hak memiliki harta (haq al-Milk). Hak harta dan bukan harta Hak peribadi dan benda Hak mujarrad dan bukan mujarrad 3.2.4. hak menggunakan air (haq al-syurbi) ak takyin. 3. Hak yang mana didalamnya ada hak orang lain.

Hak kebebasan (haq al-huriyyah) c. hak suami. (huquq al-hayah wa al-muhafazah ala nafs). Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hak untuk hidup dan menjaga diri. b. (Qisas). 3. menggadaikannya dan lain-lain kecuali tujuan yang bertentangan dengan syarak. Hak persamaan (haq al-musawat) Hak untuk hidup ialah Islam mengiktiraf hak semua manusia untuk hidup.1 Hak Umum/hak Kemanusiaan Hak umum juga diberi nama hak kemanusiaan (huquq al-‘Ammah atau huquq al-insan). dan berbuat baiklah. Antara hak-hak manusia ialah a. Dengan memiliki hak pemilikan itu ia berkuasa menggunakannya untuk apa jua tujuan seperti menjualnya. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. hak kebebasandan lain-lain. Hak bukan harta pula ialah hak-hak yang tiada kaitan dengan harta seperti hak isteri. Hak bukan harta terbahagi kepada dua jenis iaitu: i. Sekarang ini dipanggil hak asasi manusia. Ia juga dikenali sebagai hak milik atau kuasa pemilikan. Berdosa jika membunuh manusia dan dihukum bunuh balas. Ia merupakan hak yang telah tetap bagi setiap insan dengan mengambilkira sebagai anggota masyarakat. Islam mengiktiraf hak kemanusiaan. menggunakannya.3. ii. hak umum / hak kemanusiaan hak berkaitan dengan keluarga.dibuat.4. hak qisas. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah 2: 195) “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah. peniaga berhak menahan barangannya daripada diambil oleh pembeli. Mereka tidak boleh dibunuh tanpa sebab yang dibenarkan syarak.” Allah berfirman lagi dalam surah al-Nisa’:29 90 . Begitu juga sebaliknya hak pembeli untuk mendapatkan barangan setalah bayaran dibuat.1. Jika sesuatu barang itu sudah dimiliki oleh seseorang ia mempunyai kuasa milik atau hak pemilikan.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” [287] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain bererti membunuh diri sendiri, Kerana umat merupakan suatu kesatuan. Allah berfirman lagi dalam surah al-isra’: 33 “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” [853] maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qisas membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. [854] Maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut kisas atau menerima diat. Qisas ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh iaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukumhukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Diat ialah pembayaran sejumlah harta Karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan. Hak kebebasan ialah hak manusia untuk bebas dalam hidup. Ia merupakan suatu yang amat tinggi dan paling berharga bagi setiap manusia dalam kehidupan. Islam menentang 91

sikap kuku besi pihak yang berkuasa sebaliknya Islam mementingkan keadilan. Kebebasan adalah sebahagian daripada keadilan di dalam Islam. Antara unsur yang penting dalam kebebasan ialah: a. Kebebasan akidah. (hurriyat al- aqidah Ajaran Islam menghorpati kebebasan manusia memilih aqidah yang mereka inginkan meskipun menegaskan hanya aqidah Islam sahaja yang terbaik dan diterima Allah. Allah berfirman dalam surah al-baqarah: 256: ”. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah beRPegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” [162] Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t. Seruan manusia supaya menerima ajaran Islam perlulah dilakukan secara berdakwah dengan cara yang baik dan sesuai. Islam melarang dakwah secara paksa. b. Kebebasan pendapat (hurriyat al-ra’yi) Islam memberikan manusia hak kebebasan memberi pendapat dalam apa jua perkara selagi ia tidak bertentangan hukum syarak. Islam menggalakan manusia menggunakan akal fikiran kurniaan Allah supaya berfikir tentang banyak perkara dalam kehidupan terutama dalam perkara menegakkan kebenaran. Allah berfirman dalam surah al-imran: 104 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung.”

92

[217] Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan seseorang kepada Allah; sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan seseorang dari pada-Nya. Rasulullah saw pula bersabda: “Sesungguhnya antara jihad yang paling besar ialah mengatakan sesuatu yang benar ketika menghadapi sultan/pemerintah yang zalim.” c. Kebebasan berfikir. (hurriyat al-tafkir) Islam memberikan hak kebebasan berfikir kepada manusia untuk hidup dengan baik dan selesa di dunia dan akhirat. Allah menyuruh manusia menggunakan akal fikiran untuk mencari kebenaran. Manusia perlu diberi kebebasan untuk berfikir. Sikap menutup peluang manusia untuk berfikir adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Allah berfirman dalam surah al-imran: 190 ”Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.” d. Kebebasan memiliki (hurriyat al-tamlik) Syariah Islam menetapkan bahawa setiap manusia diberi hak untuk bebas memiliki dan menggunakan harta selagi kaedahnya tidak bertentangan dengan dasar Islam seperti mencuri, merompak, riba, tipu, sorok dan sebagainya. Allah berfirman dalam surah altaubah: 34. ”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahawa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, 35. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." 93

e. Kebebasan berpindah (hurriyat al-tanaqqul) Islam memberi hak kebebasan kepada manusia untuk bebas bergerak dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat, atau satu negeri kesatu negeri atau satu negara ke satu negara mengikut keperluan hidupnya. Mereka bebas berbuat demikian untuk mencari rezeki, beribadat, menuntut ilmu, menyebarkan dakwah dan sebagainya selagi ia tidak memudaratkan kehidupan manusia. Allah berfirman dalam surah al-mulk: 15 ” Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Allah berfirman lagi dalam surah al-ankabut: 56 ”Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, Sesungguhnya bumi-Ku luas, Maka sembahlah Aku saja.” Kebebebasan secara umum untuk manusia bergerak itu hanya boleh dikawal oleh pemerintah demi kemaslahatan umum seperti membuat beberapa peraturan pergerakan atau perpindahan. Khalifah Umar al-khattab pernah mengeluarkan arahan melarang beberapa sahabat daripada berpindah dari Madinah kerana sumbangan mereka diperlukan dalam pengajaran ilmu Islam dan pandangan mereka diperlukan dalam pentadbiran negara. Hak persamaan ialah Islam mengakui hak persamaan dikalangan semua manusia samada lelaki atau wanita. Allah menjelaskan perkara tersebut di dalam surah al-hujurat:13 ”Wahai sekelian manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. ” 94

3.4.3.1.2 Hak berkaitan dengan keluarga Ia merupakan hak bukan berbentuk harta yang ditetapkan untuk manusia dengan rnengambil kira kedudukan mereka sebagai anggota bentuk keluarga kecil. Di mana ahli atau anggota keluarga itu terdiri daripada pasangan suami isteri serta anak-anak. Hak-hak berkaitan dengan keluarga ada banyak, antaranya yang utama ialah i. Hak berkeluarga Kehidupan berkeluarga sangat dituntut oleh Islam. Islam memberi Hak kepada manusia untuk hidup berkeluarga. Ia adalah selaras dengan fitrah serta tuntutan semula jadi manusia yang hidup dan dijadikan secara berpasangan, sebagaimana firman Allah: Surah Fathir 35:11 “Dan Allah menciptakan kamu dari tanah Kemudian dari air mani, Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.” Fitrah hidup berpasangan dianugerahkan oleh Allah berpula generasi pertama, iaitu: Ketika mana Allah menjadikan Adam, Ia juga menciptakan Hawa sebagai teman dan pasangan hidup Adam. Selanjutnya daripada Adam dan Hawa manusia berkembang biak, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Nahl 16 :72) “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah "

95

Hakikatnya, gesaan dan tuntutan hidup berpasangan dalam sesebuah anggota keluarga yang sah juga terdapat dalam semua Syariah Samawi serta agama-agama lain. Seterusnya, di dalam al-Qur'an dan Hadis telah menjelaskan bahawa hidup berpasangan itu merupakan suatu hak bagi manusia yang sekali gus digesa terhadap mereka yang memenuhi syaratnya. HaI itu dijelaskan menerusi hadis, sebagaimana sabda Baginda saw: “Wahai pemuda-pemuda. Sesiapa sahaja dari halangan hamu yang mampu, hendaklah ia b erkahwin. Kerana ia dapat merendahhan pandangan mata dan menjaga hemaluan. Seterusnya sesiapa yang tidak mampu, hendaklah ia beRPuasa. Kerana puasa itu menjadi perisai baginya.” Hidup berpasangan menyebabkan melimpah rahmat, nikmat serta lahir ketenangan hidup. Kerana mereka saling dapat mernenuhi tuntutan dan hak fitrah masing-masing pada tempatnya yang sesuai. Hal itu sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Rum 30: 21 ” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” Selanjutnya apa yang dapat dijelaskan lagi di sini, sebaik-baik sahaja terlaksana dan berlangsung akad perkahwinan dengan memenuhi syarat serta rukunnya, setiap pasangan mempunyai tanggungjawab serta hak masing-masing. Di mana hak tersebut sebahagiannya dikongsi secara bersama antara suami dan isteri. Manakala sebahagian yang lain pula merupakan hak yang khusus terhadap suami serta isteri. penjelasan mengenai hak-hak dan tanggungjawab tersebut ialah: 3.4.3.1.2.2 Hak Terhadap Suami Isteri Suami dan isteri mempunyai hak bersama yang boleh dinikmati bersama hasil daripada menunaikan tanggungjawab masing-masing. Hak isteri menjadi tanggungjawab kepada 96

suami 2 :22 untuk melaksanaknnya sementara hak suami pula menjadi tanggungjawab kepada isteri untuk menunaikannya sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah ”Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142].3. mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143].1. akan tetapi para suami.3.3 Hak Khusus Isteri Untuk membentuk rumah tangga yang harponi. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah dalam Surah al-Ma. seperti memberi kasih sayang. penjagaan dan nafkah 4. c. bahagia serta saling berkasih sayang dikalangan ahli keluarga. Antara tanggungjawab dan hak khusus isteri ialah: 97 .2.arij 70: 29 dan 30 b. jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Apabila seseorang anak dilahirkan ibu bapa atau suami isteri juga saling bertanggungjawab dan mempunyai hak terhadap penjagaan anak-anak tersebut. para suami hendaklah menunaikan tanggungjawabnya dengan sempurna terhadap isteri-isteri mereka. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Hak menetapkan nasib keturunan mereka hasil hubungan perkahwinan yang sah.” Antara ketetapan hak tersebut terhadap mereka ialah: a. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Mereka halal menjalinkan hubungan yang diharamkan sebelumnya seperti melakukan persetubuhan.

tidak halal bagi kamu mewarisi perempuanperempuan Dengan jalan paksaan. [279] Maksudnya: berzina atau membangkang perintah. Suami mestilah memberikan nafkah kepada isterinya berdasarkan kemampuan. Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. “ [278] ayat Ini tidak menunjukkan bahawa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Allah berfirman dalam surah al-Nisa’:19 “ Hai orang-orang yang beriman. Suami juga mestilah sentiasa berhubung dan menjalinkan hubungan dengan penuh mesra dengan isterinya. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi. Selaras dengan firmanAllah:(Surah al-Nisa'4:19) 19. selagi ia memberi kesetiaan dan menunjukkan ketaatan yang tidak berbelah bagi. ii. janganlah kamu terburu-buru menceraikannya). sedang Allah hendak menjadikan pada apa Yang kamu benci itu kebaikan Yang banyak (untuk kamu). 98 . kecuali (apabila) mereka melakukan perbuatan keji Yang nyata. dan janganlah kamu menyakiti mereka (dengan menahan dan menyusahkan mereka) kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa Yang kamu telah berikan kepadaNya. tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya.i. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka. kemudian jika kamu (merasai) benci kepada mereka (disebabkan tingkah-lakunya. padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu. (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia. Wahai orang-orang Yang beriman. dan bergaulah kamu Dengan mereka (isteri-isteri kamu itu) Dengan cara Yang baik.

engkau akan mematahkannya. ia hendaklah berkahwin seorang sahaja. Jika tidak. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah: (Surah al-Nisa' 4: 129) 99 . maka berkahwinlah Dengan sesiapa Yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua. Pengajaran dan pendidikan perlu dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan lemah lembut. Manakala nafkah batin ialah: Berpalam.” iv. sesungguhnya wanita itu dijadikan daripada tulang rusuk. atau (pakailah) hamba-hamba perempuan Yang kamu miliki.iii. dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas. kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi hadis Baginda: “BeRPesan-pesanlah kamu (dengan berlaku baik terhadap isteri). tiga atau empat. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Nafkah sudut zahir ialah: Nafkah makanan. Hal itu berdasarkan apa yang dijelaskan menerusi firman Allah: (Surah alNisa'4: 3) “ dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin Dengan mereka). Sedangkan sudut kasih sayang dan kecenderungan hati bukan berada di bawah kuasa manusia dan mereka sudah tentu tidak dapat berlaku adil sepenuhnya mengenai perkara itu dan ia dimaafkan. sesuai dengan sifat dan fitrah mereka. jika engkau membiarkannya ia akan terus bengkok.” Keadilan serta persamaan yang wajib ditunaikan oleh suami yang mengamalkan poligami dengan merangkumi nafkah sudut zahir dan batin. Hak dan tanggungiawab suami berlaku adil terhadap semua isterinya jika ia memiliki lebih daripada seorang isteri. Kiranya engkau berusaha membetulkannya. Oleh itu berpesanlah dengan berlaku baik terhadap isteri. pakaian dan tempat tinggal. Suami mestilah memberi bimbingan dan tunjuk ajar dalam perkara agama kepada isterinya.

Sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah: (Surah ai-Nisa'4: 4) 4. Antaranya ialah sebagaimana berikut iaitu: 3. maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun.4 Hak Khusus Suami Syariah Islam menetapkan beberapa hak tertentu yang khusus bagi suami terhadap isteri. lagi baik kesudahannya.4.4.1. dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskahwin-maskahwin mereka sebagai pemberian Yang wajib.3. oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan 100 . yang mana ia suatu keistimewaan untuk mereka terhadap kaum wanita. dan memelihara diri (daripada perbuatan Yang zalim).2.1 Suami mempunyai hak sebagi ketua. Hak isteri terhadap suami juga ialah memberikannya mas kahwin. oleh itu janganlah kamu cenderung Dengan melampau (berat sebelah kepada isteri Yang kamu sayangi) sehingga kamu biarkan isteri Yang lain seperti benda Yang tergantung (di awanawan). dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh (hendak melakukannya). dan jika kamu memperbaiki (Keadaan Yang pincang itu). Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah (Surah al-Nisa'4: 34) 34.3.4. Iaitu hak berkuasa serta sebagai ketua keluarga.129. 3. kemudian jika mereka Dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari maskahwinnya maka makanlah (gunakanlah) pemberian (yang halal) itu sebagai nikmat Yang lazat.2. kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal Yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan.1. lagi Maha Mengasihani. v. Antara sebab utama kaum lelaki dan suami khususnya diberi kuasa sebagai ketua keluarga ialah suami memberi nafkah terhadap isteri dan ahli keluarganya.

maka perempuan-perempuan Yang soleh itu ialah Yang taat (kepada Allah dan suaminya). Sesungguhnya Allah Maha tinggi.4. ia dikira berdosa. dan Yang memelihara (kehorpatan dirinya dan apa jua Yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama. isteri yang solehah dikira sebagai suatu nikmat serta anugerah yang berharga. Syariah Islam menetapkan suami sebagai ketua membawa pertunjuk ke arah kebaikan dalam kebahagiaan keluarga serta menyelesaikan segala perpasalahan yang timbul.beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan. Untuk itulah juga. Dengan pemuliharaan Allah dan pertolonganNya. Namun begitu.” Apa yang dapat dinyatakan di sini. kemudian jika mereka taat kepada kamu. Kuasa dan ketua dalam erti kata tersebut bukanlah membawa maksud suami dapat bertindak terhadap isteri sewenang-wenang atau menjadikan isteri sebagai hamba.2 Hak ketaatan. dan sebaik-baik perhiasan ialah wanita (isteri) yang solehah. antara hak ketaatan atau tanggungjawab isteri mentaati suami ialah: 101 . dan perempuanperempuan Yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka. maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkan mereka. dan (kalau juga mereka masih degil) pukulah mereka (dengan pukulan ringan Yang bertujuan mengajarnya). Hak ketaatan kepada suami diletapkan oleh Syariah demi kemaslahalan juga keharponian institusi keluarga. Sabda rasulullah saw : ”Dunia merupakan barangan perhiasan. lagi Maha besar. dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka.4. Kewajipan isteri mentaati suami dikira mempunyai kaitan yang kukuh dengan kedudukan suami sebagai ketua keluarga. 3. Justeru. dan (jika mereka berdegil) pulaukanlah mereka di tempat tidur.1.2. Di mana praktikal hak ditaati oleh isteri tidak akan berlaku kiranya isteri mengabaikan tanggungjawabnya. mana-mana suami yang bertindak menyalahi ketetapan Syariah atau melampau terhadap isteri dan ahli keluarganya.

Isteri mestilah sentiasa mentaati dan menjaga maruah suami mereka. b. kemudian dipulau dan boleh memukul dengan tujuan mendidik jika ia tetap berdegil. Allah berfirman di dalam Surah al'Nisa' 4: 35. mana tempat tinggal yang telah ditempatkan oleh suaminya. kecuali dalam keadaan darurat. Isteri wajib menetap dan tinggal di rumah atau mana- di hadapan atau di belakang. 3. Isteri tidak boleh sama sekali atau sesuka hati keluar rumah. 102 . Keadaan isteri yang tidak mentaati suami atau melakukan nusyuz. sama ada siang hari atau malam hari tanpa mendapat keizinan daripada suaminya terlebih dahulu. Antara firman Allah yang menetapkan hak suami tersebut ialah: (Surah al-Ahzab: 33) Tanggungiawab isteri supaya menetap di rumah merangkumi pemeliharaan kehorpatan dan maruah diri rnereka serta suami. Secara dasarnya Islam amat tidak menggalakkan perceraian namun jika tiada jalan penyelesaian. suami hendaklah terlebih dahulu memberi peringatan. usahausaha menyelamatkan rumahtangga hendaklah dilakukan.3. c. bersih daripada haid dan nifas.a. ia dibenarkan oleh syarak seperti ketika isteri sihat. Sebelum perceraian dilakukan. kadang kala tidak semua pasangan boleh meneruskan kehidupan dengan baik ekoran terdapat sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan Islam beri kedua belah pihak iaitu hak melafazkan cerai kepada lelaki dan hak fasakh kepada perempuan. seperti: Kebakaran.2. maka perceraian adalah dibenarkan.4. sama ada lsteri wajib memberikan hak suami ingin menyetubuhinya bila-bila masa selagi Menetap di rumah Suami. Hal itu sebagaimana firman Allah: Surah al-Nisa' 4: 34.5 Hak perceraian (Haq al-Talak) Dalam hidup berkeluarga.1.

Syariah Islam menetapkan hukum-hukum tertentu untuk menjaga kepentingan juga hak anak-anak. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan. Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. khasnya anak-anak bawah umur serta masih kecil. niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. pakaian. maka pihak perempuan boleh membuat tuntutan fasakh di makkamah syariah untuk membubarkan perkahwinan tersebut.4. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya. Allah berfirman di dalam Surah al-Nisa' : 130 ”Jika keduanya bercerai. makanan. Hak tersebut perlu ditunaikan sehingga mereka mampu berdikari. Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.2 Hak Peribadi dan Hak Benda i. berpesra dan lain-lain sementara pihak bapa pula bertanggungjawab terhadap anak sudut nafkah. pendidikan serta kasih sayang. Jika segala usaha yang dilakukan itu gagal barulah pihak lelaki melafazkan talak atau jika pihak lelaki enggan melafazkan talak. berusaha sendiri juga mengurus keperluan diri mereka. menyusu.” ii. pakaian. 3. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. Hak hadhanah (Penjagaan anak) Jika berlaku perceraian.” [293] hakam ialah juru pendamai. Hak peribadi (Haq al-Syakhsi) 103 .3. Hak Hadhanah secara umumnya merangkumi penjagaan sudut keselamatan. Syariah Islam menetapkan bahawa ibu serta kalangan wanita-wanita selainnya merupakan mereka yang lebih berhak terhadap penjagaan dan sudut hadhanah anak-anak iaitu ibu sebagai pihak yang menjaga makan dan minum.

ii. Sekiranya pemilik hutang menggugurkan hutang terhadap sipiutang maka ia tidak akan memberi apa-apa baki atau bekas sedikitpun terhadap orang berhutang. Seperti hak menjadikan sesuatu barang miliknya sebagai cagaran terhadap hutang atau gadaian. 3. Hak bukan mujarrad pula ialah hak yang apabila digugurkan ada meninggalkan kesan lain terhadap pengguguran kes tersebut seperti hukuman qisas.3 Hak Mujarrad (huquq al-mujaraddah) dan bukan mujarrad (huquq ghair almujaraddah) Hak mujarrad adalah hak yang semata-mata dan tidak meninggalkan apa-apa kesan jika ia digugurkan seperti kes hutang.Hak peribadi ialah hak yang telah ditetapkan menerusi kaedah syarak kepada individu terhadap orang lain. Begitu juga hak dan tanggungjawab peribadi suami memberi nafkah zahir dan batin kepada isterinya.4 HAK DARI SUDUT KUASA PENGADILAN 104 .3. Antara contoh hak peribadi ialah hak yang dimiliki oleh pihak penjual dan pembeli dimana telah tetap untuk pembeli yang berada di bawah tanggungjawab penjual untuk menyerahkan barangan jualannya. apabila waris mangsa pembunuh memaafkan pembunuh diatas hak yang diberikan kepadanya maka ia memberi kesan lain iaitu pembunuh tidak boleh dihukum bunuh lagi walaupun hokum asal ialah pembunuh dihukum bunuh. 3. Hak Benda Ia merupakan hak seseorang sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak terhadap zat atau fizikal sesuatu benda sehingga ia dapat memiliki kekuasaan penuh menggunakannya atau menguruskan haknya itu.4.4.

4.4. Juga mengenai sumber dan sebab hak. Oleh itu. Walaupun hakim membebaskan penghutang kerana tiada bukti diberikan oleh sipemberi hutang tetapi jika beliau ada membuat hutang maka dari segi hak agama. Namun begitu faktor dan terbentuknya sesuatu hak itu terjadi daiam dua keadaan. 3. Kadeah Fiqh ada menyebut bahawa hakim membuat hukuman berdasarkan yang zahir (alhakim yatawalla bi al-zawahir) tetapi Allah membuat hukuman dengan yang tersenbunyi (wallah yatawalla bi al-saraa ir) 3.4. syarak merupakan sumber asal segala hak yang terbentuk dan menerusi ketetapan syarak jugalah yang menjadi faktor dan penyebab seseorang memiliki hak. mendakwa dan membuktikan haknya di mahkamah atau hakim. Pemilik hak boleh menuntut.Perbahasan hak dari segi kuasa pengadilan ini akan dibincangkan dari segi hak keagamaan dan hak pengadilan.4. Walaupun sipemberi hutang gagal menunjukkan bahawa beliau ada memberi hutang kepada penghutang.2 Hak pengadilan (Haq al-Qadhaie) Hak pengadilan ialah segala hak yang berada di bawah kekuasaan pengadilan atau makkamah.5 SUMBER ATAU SEBAB HAK (Masadir al-Haq aw asbabihi) Jumhur ulama telah sepakat mengatakan bahawa sumber serta sebab terbentuknya sesuatu hak ialah menerusi syarak.1 Hak Keagamaan Hak agama ialah segala hak yang tidak boleh dicampuri dengan kekuasaan pengadilan. siberhutang tetap akan dipertaanggunjawabkan dihadapan Allah untuk membayarnya. Hakim dapat memainkan peranan dan menanganinya atau ia boleh dibuktikan. Ia juga merupakan perkara yang lebih tertumpu kepada zahir. hukum sesuatu hak 3. Seperti hak dibayar hutang. iaitu: 105 .

6 HUKUM SESUATU HAK Hukum sesuatu hak ialah kesan yang lahir daripadanya setelah terbentuknya sesuatu hak kepada mereka yang berhak. iv. iaitu: i. Ulamak Fiqh menjelaskan beberapa hukum tertentu yang ada hubungannya dengan hak iaitu: 106 . Perbuatan berfaedah seperti: Menjelaskan hutang orang lain dengan keizinannya. Sebagai contohnya ialah: Syarak memerintahkan menunaikan sesuatu ibadat. seperti: Hak isteri mendapat nafkah daripada suaminya. Akad . iii.i. Atas dasar tersebutlah ulama Fiqh menetapkan bahawa segala sumber hak ada lima. saling mewarisi antara pasangan suami steri dan lainnya. Sebagai contohnya ialah: Segala akad dan kontrak j ual beli. hibah juga wakaf yang berkaitan dengan pemindahan hak milik. 3. Ulama Fiqh menjelaskan bahawa apa yang dimaksudkan dengan sebab atau penyebab sebagaimana tersebut ialah segala sebab langsung yang muncul daripada syarak ataupun segala sebab yang diakui oleh syarak. Keinginan peribadi : Sebagai contohnya ialah: Janji serta nazar. ii. Syarak Sebagai contohnya ialah: Segala ibadat yang ditetapkan oleh syarak. Kadang kala pula syarak menetapkan sesuatu hak menerusi sesuatu faktor dan ada sebab seperti terdapat sebab yang menyebabkan terbentuknya sesuatu hak. Kadang kala syarak menetapkan sesuatu hak dengan cara langsung tanpa sebarang sebab atau tanpa apa-apa faktor pun. Sebagai contohnya ialah: Berkenaan akad perkahwinan. ii.hak tersebut ditetapkan oleh syarak secara langsung tanpa sebarang sebab dan sejarah yang menyebabkan terbentuknya hak tersebut. Perbuatan yang membentuk kemudaratan seperti: Memaksa seseorang supaya ganti rugi akibat kelalaiannya menggunakan hak milik seseorang. v. di mana menerusi akad atau sebab perkahwinan tersebut menyebabkan berlaku atau terbentuknya hak. tegahan melakukan segala perkara haram dan maksiat serta pengharusan segala sumber dan benda yang baik dan berfaedah. Di mana hak.

Pelaksaan hak 2.6. Jika seseorang itu enggan menunaikan hak Allah yang berkaitan dengan harta. Penjagaan hak 3.1 Perlaksanaan Hak Allah Bagi pelaksanaan Hak Allah yang berkaitan dengan perkara ibadat.1. Perlaksanaan Hak Allah ii. 107 . Pelaksanaan Hak Manusia 3. seseorang itu hendaklah melaksanakannya selaras dengan ketetapan Allah sebagaimana keadaan biasa iaitu azimah atau keadaan pengecualian atau rukhsah. maka terserahlah kepada Allah membuat balasan samada di dunia ini atau diakhirat nanti. Konsep perlaksanaan dapat dibahagikan kepada dua bentuk.1. maka hakim bertanggungjawab membuat hukuman tertentu bagi ia menunaikan haknya kepada Allah. iaitu: i.1 Perlaksanaan Hak Pelaksanaan hak ada berkaitan dengan perlaksanaan dan tuntutan terhadap orang berhak agar melaksanakan hak tersebut dengan kaedah yang ditetapkan oleh syarak. maka hakim akan memerintahan si A mengembalikan barang si B kerana hak memiliki ada pada si B dan si A dikenakan hukuman.6.6. Jika setelah dibuat tindakan.2 Pelaksanaan Hak Manusia Pelaksanaan Hak manusia dilakukan dengan memberikan hak kepada yang memiliki hak tersebut seperti apabila si A mencuri barang kepunyaan si B. beliau masih enggan menunaikan hak Allah jua. 3. Jika seseorang itu enggan menunaikan hak Allak yang berkaitan dengan ibadat maka pemerintah (ulil amri) bolehlah mengambil tindakan-tindakan yang bersesuaian dengan syarak supaya akhirnya seseorang itu menunaikan hak Allah dari segi ibadat.1.

6.2. 3.6.2. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jika kemungkaran berlaku.2 Hak Manusia secara Khusus. manusia perlu berusaha menghalangnya demi menjaga hak Allah. Tuntutan ibadat kepada Allah hendaklah dipenuhi oleh manusia. adil keiika mengembalikan hak agar antara mereka saling beRPuas hati dan tidak merugikan mana-mana pihak. 3. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. 108 .6. Penjagaan hak tersebut ialah: 3.” [1345] yang dimaksud berbuat baik di sini ialah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Amal ma’ruf hendaklah dibuat dan mungkar hendaklah ditegah.1 Hak Dan Tanggungiawab Terhadap Allah Hak dan tanggunjawab kepada Allah adalah kewajipan setiap muslim.Apa yang paling penting berkenaan dengan perlaksanaan hak manusia menurut ulama Fiqh ialah bersifat sempurna. Selaras dengan firman Allah dalam Surah alSyura :40 “40. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik[1345] Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.2 Penjagaan Hak Syariah Islam menetapkan bahawa setiap pemilik hak atau orang yang berhak supaya menjaga hak-hak mereka itu daripada sebarang bentuk penyelewengan atau pelanggaran terhadap hak tersebut.

antaranya ialah: a. mereka perlu menjaganya daripada sebarang bentuk pembaziran atau kemusnahan kerana ia tidak dibenarkan oleh syarak. Pelanggaran hak manusia tersebut perlu dihukum oleh ulil amri. Pemilik hak hendaklah menjaga hak mereka daripada disalahgunakan. Sebagai contohnya.7 PENGGUNAAN HAK HENDAKLAH SELARI DENGAN SYARAK Syar:iah Islarn menetapkan bahawa setiap hak tersebut dijaga dan digunakan ke arah perkara yang selari dengan dasar syarak sahaja. 109 . Terdapat banyak dalil atau nas yang menyentuh mengenai pengharaman segala salah guna hak yang ada atau tindakan yang membawa mudarat. seseorang penyewa rumah yang mengambil faedah daripada rumah hingga merosakkan rumah tersebut dikenali dengan tindakan menyalahgunakan dan tindakan seseorang yang merampas barang orang lain dikenali dengan melampau.Bagi menjaga hak manusia pula wajib keatas setiap manusia menunaikan hak-hak manusia tersebut dari segi nyawa. apabila seseorang membina rumah atau tembok di sekeliling rumahnya. membahayakan dan merosakkan orang lain secara sengaja atau tidak. 3.1 Dalil Haram Salah Guna Hak Islam melarang keras akan penyalahgunaan hak. 3.7. Sebagai contoh. biarpun rumah itu dibina di atas tanah miliknya. Haram bagi seseorang suami menyalahgunakan hak harus merujuk kembali isterinya yang diceraikan talak satu atau dua untuk tujuan menzaliminya atau membalas dendam. Seseorang yang menyalahgunakan atau menggunakan hak miliknya secara sesuka hati tanpa memikirkan kesan baik dan buruk atau hingga membawa kemudaratan kepada orang lain. ia janganlah sampai menghalang cahaya atau angin sampai ke rumah jirannya. kehorpatan. ia ditegah dalam Islam. harta dan lain-lain. Begitu juga seseorang yang menggunakan sesuatu hak bukan miliknya dan membawa kemudaratan juga dilarang oleh syarak. sama ada terhadap individu atau masyarakat.

[268] orang yang belum Sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Nisa'4:5 5.233.7. (Surah al-Baqarah 2:233) Allah menegaskan supaya pihak wali menegah atau menghalang mana-mana orang bodoh daripada membelanjakan hartanya sendiri. Setiap orang yang memiliki hak tidak boleh sama sekali guna haknya sesuka hati dengan cara yang tidak betul iaitu menggunakan secara bebas dan berleluasa hingga menyebabkan membawa bahaya juga mudarat kepada orang lain. Maka tidak ada dosa atas keduanya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahawa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. Kerana ia tidak tahu mengurus dan berbelanja secara boros atau membazir. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Oleh itu penggunaan hak hendaklah berdasarkan batasan syarak. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya[268]. dan warispun berkewajiban demikian. 3. Batasannya ialah tidak membawa sebarang 110 . berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai asas kehidupan. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan perpusyawaratan.2 Sebab Haram salah guna Hak Ulama Fiqh menjelaskan bahawa sebab salah guna hak terbahagi kepada dua bentuk iaitu: a. yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

sama ada individu atau masyarakat.7. 3. Ia hendaklah dicegah dan tindakan haram. Dengan itu bagi mereka yang melakukan tindakan salah guna atau sesuka hati tanpa memikirkan kesan baik buruknya boleh dikenakan hukuman ta’zir dan mana-mana yang patut oleh hakim. Sebagai contoh seseorang yang mengadakan akad perkahwinan dengan isteri yang diceraikan tiga oleh suaminya tujuan tahlil (cina buta) iaitu 111 .3 Kaedah Pencegahan Salahguna Hak Ulamak Fiqh menetapkan beberapa kaedah yang berkaitan dengan penggunaan hak serta untuk membendung salah guna hak. b. Penggunaan segala hak peribadi tidak boleh untuk kepentingan peribadi sematamata tanpa memikirkan hak masyarakat dan orang ramai. Sebagai contohnya ialah: Suami yang merujuk isieri dengan tujuan menzaliminya. Sebagai contohnya: Islam mengharamkan kegiatan sorok dan monopoli barangan ketika diperlukan walaupun barang tersebut menjadi hak penyorok barang tersebut. Antara kaedah tersebut ialah: a. Tujuan Yang Tidak Disyariatkan Seseorang yang melaksanakan sesuatu tindakan yang tidak selari dengan syariah atau ia tidak disyariatkan serta tidak selari dengan kemaslahatan penggunaan hak.kemudaratan kepada orang lain. b. Sekiranya seseorang menggunakan haknya itu menyebabkan membawa kemudaratan kepada orang lain maka ia termasuk dalam kaiegori penyalahgunaan hak yang diharamkan dalam syariah Islam. Ini adalah kerana harta dan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dikira sebahagian daripada harta milik orang ramai seperti kewajipan Zakat. Tujuan Membawa Kemudaratan Apa-apa tindakan yang bertujuan membawa kemudaratan adalah dilarang.

” c. Begitu juga.bukan tujuan perkahwinan berkekalan untuk menghalalkan bekas suaminya rujuk semula. ia juga semestinya dihindari. 112 . sekiranya tindakan yang dilakukannya itu sudut kemaslahatannya adalah bersamaan dengan kemudaratan.” Seterusnya antara bentuk dan contoh kemudaratan dan tindakan yang memudaratkan orang lain ialah: i. ia perlu dicegah. Kemudaratan Melebihi Kemaslahatan Jika sesuatu tindakan itu menyebabkan kemudaratan yang lebih besar ketika mana menggunakan hak untuk mendapat sesuatu kemaslahatan ia adalah dilarang. Hal itu selaras dengan sebuah hadis riwayat Ibn Abbas ”(Islam itu) Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan. Pengharamannya sebagainana hadis daripada Ma'mar Ibn Abdullah al-Adwi: ” Tidah melakuhan sorok barang melainkan orang yang salah. Contoh membawa kemudaratan kepada masyarakat dan umum seperti menjual senjata ketika berlaku fitnah dan rusuhan. namun begitu selepas itu ia menimbulkan kemudaratan yang besar terhadap pihak lain. bertujuan untuk menaikkan harga dan monopoli.”. Peniaga yang melakukan sorok barang ketika diperlukan. sama ada kemudaratan terhadap umum atau perseorangan.ud ”Allah melaknak orang yang melakukan nikah tahlil dan yang memanfaatkannya. Oleh itu apabila seseorang pemilik hak yang menggunakan haknya demi mencapai sesuatu kemaslahatan berbentuk peribadi. Ia diharamkan sebagaimana hadis daripada Abdullal Ibn Mas.

b. Bukan Tempatnya Dan Memudaratkan Orang Iaitu sesuatu tindakan dan penggunaan hak yang tidak pada tempatnva hingga menyebabkan timbulnya kemudharatan kepada orang lain. Contoh kemudaratan berbentuk khusus yang bersamaan dengan kemaslahatan seperti seseorang pemilik rumah yang melakukan sesuatu yang membawa mudarat kepada jirannya. Contohnya adalah sekiranya seseorang itu membina bangunan atau tembok yang mengakibatkan terlindung jirannya mendapat udara serta cahaya matahari maka hukumya ialah dirobohkan bangunan tersebut. Hukuman menghapuskan atau menghilangkan segala bentuk kemudaratan yang ditimbulkan secara berleluasa tersebut. Hukuman membayar ganti rugi atau pampasan terhadap kemudaratan yang terbentuk ekoran salah guna hak yang membabitkan nyawa. harta atau anggota fizikal 113 . 3.7. Contoh kemudharatan yang kecil adalah seperti dahan asas dalam tanah milik seseorang yang menyebabkan terlindung angin sampai ke rumah jirannya.ii. d. Antara hukum serta kesan yang berkaitan dengarr perkara tersebut ialah: a. iii. Sewa rumah asalnya harus tetapi tidak sesuai untuk dijadikan pusat hiburan dan pusat tersebut akhirnya memudaratkan orang lain. Ia juga merangkumi tindakan menggunakan hak yang tidak sesuai pada tempatnya dan bercanggah dengan adat kebiasaan dan akhirnya membawa kemudharatan kepada orang lain seperti menyewa rumah untuk kegunaan pusat hiburan dan judi.4 Hukuman terhadap Salahguna Hak Salah guna hak atau menggunakan hak sewenang-wenang dikira sebagai perbuatan membawa kemudaratan dan ia adalah dilarang oleh Islam.

Pemindahan tersebut boleh berlaku sama ada hak berbentuk harta dan bukan harta. Sebab kematian seperti Hak mengurus terhadap kanak-kanak. Hukuman mengenakan tindakan paksaan seperti memaksa para peniaga yang melakukan sorok barangan supaya menjual barangan mereka. b. kiranya musafir tersebut bertujuan untuk memudaratkan isterinya.8. Perpindahan hak yang berlaku menerusi kaedah pemindahan hutang d. Perpindahan kerana akad seperti perpindahan hak dan pemindahan hak pemilikan harta dalam urusan jual beli berlaku antara pihak penjual kepada pihak pembeli. 3.8 PEMINDAHAN DAN BERAKHIR HAK Sesuatu hak itu harus dipindahkan serta berpindah daripada seseorang individu kepada individu tertentu selaras dengan dasar-dasar yang ditetapkan oleh Syariah Islam. 3. Hukuman membatalkan segala tindakan yang disalahgunakan tersebut. Hukuman mengenakan tindakan atau hukuman ta'zir' Sebagai contohnya: Mengenakan dakwaan terhadap para pegawai yang menyalahgunakan kuasa mereka. Seperti menghalang seseorang suami membawa isterinya berpusafir. Begitu juga hak hadanah terhadap kanak-kanak. Di mana ia akan berpindah daripada bapa kepada datuk dengan sebab kematian bapa. di mana ia berpindah daripada pihak ibu 114 . c. d.c. Contohnya ialah: Membatalkan nikah tahlil. f. Hukuman menegah serta menahan seseorang daripada menggunakan haknya secara berleluasa atau sewenang-wenang. e. Perpindahan hak yang berlaku sebelah pihak seperti hak hutang di mana ia berpindah daripada tanggungjawab sipiutang kepada harta peninggalannya dengan sebab kematiannya.1 Pemindahan Hak Sebab-sebab berpindah hak adalah apabila berlakunya perkara berikut: a.

kepada nenek sebelah ibu apabila ibu kepada kanak-kanak tersebut telah berkahwin dengan lelaki bukan mahram kepada kanak-kanak tersebut. Sebagai rumusannya. d. Hak memberi nafkah yang diwajibkan terhadap bapa kepada anak-anak berakhir apabila anak-anak tersebut mampu berdikari dan berusaha mencari rezeki sendiri. 9. Hak yang berkenaan dengan pemilikan akan tamat apabila berlaku proses akad jual beli c. di mana hak yang dipindahkan itu tidak melebihi yang daripada harta. 3. Cuma bentuk dan cara berakhir sesuatu hak itu berbeza sudut jenis hak. Apakah rukuk-rukun hak 3. Hak mengambil manfaat akan berakhir apabila terbatal akad sewa menyewa atau tamat tempohnya atau dengan sebab harta tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi seperti rumah yang disewakan terbakar.2 Berakhirnya Sesuatu Hak Ulama Fiqh telah menjelaskan bahawa terdapat beberapa faktor serta sebab tertentu menyebabkan berakhir sesuatu hak selaras dengan apa yang ditetapkan oleh Syariah Islam.17 SOALAN LATIHAN 1. pemindahan itu boleh berlaku dan diharuskan oleh syarakjika ia berlangsung selaras dengan dasar syariah. Hak-hak yang berkaitan dengan akad perkahwinan akan berakhir apabila berlaku perceraian atau talak. Bincangkan definisi hak mengikut perspektif Fiqh Islam 2. b. antaranya ialah: a. Begitu juga dalam melakukan akad hendaklah dengan memenuhi rukun serta syaratnya. Huraikan jenis-jenis hak mengikut beberapa segi 115 .8. sebagai contohnya ialah: Berkenaan dengan waksiat dan hibah.

7.7.7.2 Ahliyah al-Wujub al-Kamilah 4.6.1.8.2 Khiyar Ta’yin 4.5.2.1.8 PENAMATAN KONTRAK 4.2.5.3 Khiyar Ru’yah 4. Bincangkan proses perpindahan hak dan berakhirnya sesuatu hak BAB 4 Teori Akad 4.7.5.6 Mati 4.2.2 Ahliyah al-Ada’ 4.6. Apakah hukum menyalahgunaan hak serta bincangkan dalil dan sebab 6.6.1.3 RUKUN AKAD JUAL BELI 4.1 Khiyar Syarat 4.2 Jenis Khiyar 4.2 DEFINISI AKAD (KONTRAK) 4.2.1.6.6.2.1 Halangan Samawi 4.4 MAJLIS AKAD (KONTRAK) 4.3 Bodoh 4.7.1 Ahliyah al-wujub 4.2.1 Kejahilan 4.2.6.5 Sakit tenat 4.2 Ahliyah al-Ada’al-Kamilah 4.6.5.5.2.1.7 KHIYAR DALAM KONTRAK 4.2.5 Paksaan 4.1 Definisi Khiyar 4.1.3 Lupa 4.2 Halangan Bukan Samawi 4.2.1.1 Ahliyah al-Ada’ al-Naqisah 4.2.6.4 Tidur atau Pengsan 4.6.6.6.4 Khiyar Aib 4.6 HALANGAN KEAHLIAN 4.4 Mabuk 4.7.5.4.6.2 Tersalah 4.1.2 Terencat Akal 4.1 Ahliyah al-Wujub al-Naqisah 4.5 KELAYAKAN AHLI BERKONTRAK 4.6.1 PENGENALAN 4.1 Sebab-sebab Penamatan 116 . Huraikan sumber dan sebab hak 5.1 Gila 4.

Rasulullah s.w. Di antara peraturan syariat Islam yang penting dalam perniagaan ialah adanya rukun dan syarat jual beli.a. Untuk menjadikan sesuatu jual beli itu sah dari segi hukum syariah.5 Tempoh tercapai BAB 4 TEORI AKAD OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. rukun dan syarat-syarat jual beli tersebut hendaklah dipenuhi sepenuhnya.1. dan para sahabatnya merupakan para peniaga yang mashyur di zaman dahulu.8. Menjelaskan rukun-dan srayat-syarat akad 3. 5. Mengenal pasti sebab-sebab penamatan kontrak 4.8. Islam amat mengambil berat tentang akad atau kontrak kerana ia menjadi simbol ataupun tanda terdapatnya kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat. Menjalankan perniagaan dikira suatu amalan soleh iaitu mendapat pahala di sisi Allah S.1 Fasakh 4. anda seharusnya boleh: 1.1.4 Kontrak tidak terlaksana 4.8.3 Khiyar 4. Menghuraikan konsep akad dalam Islam . Menjelaskan konsep khiyar dan tujuannya . Menghubungkaitkan keahlian berkontrak dan halangan-halangan kontrak 4.8.T sekiranya dilaksanakan dengan niat yang baik dan bertepatan dengan peraturan Syariat Islam.2 Rosak 4.8.W. 2.4.1. Kerelaan itulah akhirnya 117 .1.PENGENALAN Perniagaan adalah satu bidang pekerjaan yang digalakkan oleh agama Islam.1.1. Rukun adalah perkara-perkara asasi bagi wujudnya sesuatu amalan atau perbuatan manakala syarat pula ialah sifat-sifat yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu amalan atau perbuatan.

yang bermaksud: "Jual beli itu dikira sah selepas adanya kerelaan. Dalil yang menunjukkan adanya peraturan ini ialah: 1. Tanpa akad. Oleh yang demikian setiap perkataan atau tulisan atau isyarat yang digunakan hendaklah memberi faham bahawa jual beli berkenaan telah dilaksanakan seperti dengan adanya majlis Akad atau dengan menggunakan perkataan "saya jual" atau "saya beli" dan perkataan yang seumpamanya yang mempunyai erti jual beli. yang bermaksud: Dari Abu Hurairah r. terjadilah secara rasmi satu ikatan kontrak yang sah diantara kedua pihak yang terlibat. Dengan adanya masjlis akad. Mereka hendaklah memenuhi hak dan melaksanakan tanggungjawab tersebut.a. beliau bersabda: "Kedua pihak yang berjual beli tidak boleh beRPisah kecuali setelah adanya kerelaan diantara keduanya.a. Firman Allah S. kontrak atau ikatan yang sah diantara kedua belah pihak dianggap tidak berlaku.w.a dari Nabi s. Ia menjadi tanda berpulanya ikatan kontrak di antara dua pihak yang terlibat." (Riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah.w." ( Surah an-Nisa': 28 ) 2. Tanda adanya kerelaan diantara kedua pihak tersebut adalah adanya ijab dan qabul. Sabda Rasulullah s.W. 118 . Tanda adanya kerelaan di antara kedua pihak tersebut adalah adanya ijab dan qabul. Apabila sesuatu kontrak telah berlaku maka kedua pihak yang terlibat akan mempunyai hak dan tanggungjawab.w.) Tujuan syariat Islam mengadakan akad ialah untuk melahirkan dan menjelaskan kerelaan di antara kedua belah pihak yang melakukan kontrak berkenaan serta bersedia menerima implikasinya. Ikatan ini akan memberi perlindungan dan jaminan kepada pihak yang terlibat. Implikasi kontrak ialah sesuatu yang mengikat di antara kedua pihak yang terlibat berdasarkan apa yang dikontrakkan.T yang bermaksud: "Melainkan yang halal (kamu makan)." (Riwayat Abu Daud dan Tarpizi) 3. dilakukan rela sama rela di antara kamu. bahawa harta benda perniagaan itu. Sabda Rasulullah s.menjadi faktor pengikat di antara kedua pihak yang terlibat.a.

maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. Kerelaan berkontrak dalam muamalah tersebut dijelmakan dalam akad kontrak.” (al-Nisa’:33) b.” (Al-baqarah: 40) tepatilah kontrak-kontrak kamu.” Para sarjana bersepakat menyatakan bahawa lafaz akad (perjanjian atau kontrak) adalah perkataan yang bersifat umum.4. Justeru. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. janji (al-‘Ahdu) seperti firman Allah: dan sempurnakanlah janji kamu dengan kontrak (al-‘aqd) seperti firman Allah: “ wahai orang-orang yang beriman. “Hai orang-orang yang beriman. Ini adalah sesuai dengan perintah Allah dalam surah al-Nisa’: 29. Para sarja hukum juga berpendapatt bahawa setiap urusniaga yang berasaskan kontrak al-bay’ adalah harus. ikatan (al-Rabtu) atau simpulan (al-‘aqdu) seperti mana Allah berfirman: “Dan mana-mana orang yang kamu telah membuat ikatan setia mereka. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Definisi Aqad dari segi bahasa Arab ialah: a.” (al-Maidah: 1) 119 . mana-mana syarat yang terletak antara penjual dan pembeli adalah Sah. ku supoaya aku sempurkan janjiku pada mu. dan janganlah kamu membunuh dirimu . Ini beerti secara jelas bahawa manusia bebas untuk meletakkan apa-apa syarat dalam urusniaga mereka kecuali jika syarat itu membawa kepada ketidakadilan. c. meliputi semua bentuk perjanjian antara manusia. ketidaktelusan ataupun melanggar prinsip-prnsip syariah yang jelas iaitu batil.2 DEFINISI AKAD/ KONTRAK Islam tidak mengharamkan sebarang bentuk urus niaga yang berasaskan jual beli yang mempunyai persetujuan bersama oleh kedua-dua belah pihak (mutual consent).

Ibn Qudamah (1999): 112. sighah dan perkara yang di akad (ma’qudun ‘alaihi). tidak sahih atau batal di sisi syarak.Manakala dari segi istilah syarak atau perundangan Islam pula Aqad ialah suatu ikatan atau persetujuan yang berlaku di antara pihak pertama dan pihak kedua melalui ijab dan Qabul dimana ia akan melahirkan kesan undang-undang dan hak pada kontrak berkenaan. Ia merupakan perbuatan untuk mengikat satu persetujuan. alSyarbini. Di dalam urusan perniagaan masa kini ia boleh dianggap sebagai satu kontrak atau perjanjian jual beli. Mengikut Jumhur Ulamak (Mazhab Hanafi. Akad juga boleh didefinisikan sebagai persetujuan dua kehendak untuk melahirkan kesan undang-undang. Maliki. al-Bujayrimi di dalam kitabnya Hasyiyah al-Bujayrimi ‘Ala al-Khatib. maka berpulalah satu kontrak di antara kedua pihak. (Muhammad ‘Uthman Syabir (1996)16-17. Shafi’I dan Hanbali). Sesuatu jual beli hanya dianggap sah atau diperakui oleh hukum syarak hanya apabila semua rukun-rukunnya ada dengan sempurna. Kontrak tidak sahih ialah kontrak yang cacat salah satu rukun atau syaratnya. Akad jual beli yang tidak memenuhi rukun adalah fasid. 1995: 462).3 RUKUN AKAD JUAL BELI Urusniaga jual beli tertakluk kepada rukun jual beli yang ditetapkan. Imam al-Syarbini di dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj. Ibn Humam dan lain-lain. Jual beli yang tidak sempurna rukun adalah dianggap tidak sah atau terbatal dengan sendirinya. Ia juga bermaksud kontrak fasid atau batal. Rukun-rukun jual beli ialah : 120 .. Jumhur fuqaha’ berpendapatt bahawa rukun jual beli terdiri daripada tiga rukun iaitu pihak yang berakad (‘aqidayn). (Wahbah al-Zuhayli. imam Ibn Qudamah. Perkara ini telah dijelaskan oleh imam-imam seperi imam alBuhuti didalam kitabnya Kasyf al-Qina’ ’an Matn al-Iqna’. Pada asasnya akad-akad dan syarat-syarat dalam mu’amalat adalah harus. Ini adalah kerana apabila adanya Ijab dan Qabul di dalam sesuatu urusan .1998:35) 4. Oleh itu semua jenis akad dan syarat yang dipersetujui diantara pihak-pihak yang terlibat adalah diharuskan melainkan jika terdapat larangan secara jelas dalam al-Quran dan al-Sunnah.

cit. Jual beli yang dipaksa adalah tidak sah. h 10) 121 . disyaratkan terdiri yang boleh Golongan dipertanggungjawabkan ialah mereka yang sempurna akal fikiran iaitu tidak gila atau separuh gila. rusyd dan tiada paksaan dalam urusniaga. cerdik. Fuqaha’ menetapkan bahawa penjual dan pembeli hendaklah terdiri daripada orang iaitu baligh.. Urusniaga penjual dan pembeli juga hendaklah dibuat secara sukarela tanpa adanya paksaan daripada mana-mana pihak tertentu. op. Pembeli Barang yang dijual. Penjual dan pembeli perlu mumayyiz. jual beli yang dilakukan oleh kanak-kanak tidak sah walaupun sudah mencapai tahap mumayyiz kerana dia bukan daripada golongan alrusyd (orang cerdik). Di dalam perspektif Islam. Mazhab Syafie dan Hambali mensyaratkan al-rusyd (cerdik) terhadap penjual dan pembeli iaitu mahir mengurus harta. kedua-dua pihak penjual dan pembeli daripada mereka yang boleh dipertanggungjawabkan. (al-Syarbini (1998). Harga Sighah (Ijab dan qabul) Rukun-rukun jual beli ialah: 1. Mereka juga bukanlah tergolong dikalangan orang yang disekat dari menjalankan urusan muamalah seperti muflis dan safih. ahli tasarruf (keahlian untuk menguruskan harta). Dengan itu.a) b) c) d) e) Penjual. berakal. baligh iaitu tidak kanak-kanak dan rusd atau pintar. mempunyai kuasa pemilikan keatas perkara yang diakadkan dan reda-meredai antara satu sama lain. Dua pihak yang berakad iaitu Penjual dan Pembeli.

h 10) Akad yang dimeterai itu juga tidak mengandungi unsur-unsur paksaan dan tidak ada perkara-perkara yang menjadi halangan sesuatu akad itu dilakukan seperti muflis. Dengan itu. 122 . h. adalah sah dan berkuatkuasa.t). penjual dan pembeli perlu mencapai tahap mumayyiz iaitu orang yang mencapai tahap boleh membezakan sesuatu yang baik atau buruk. mempunyai kuasa pemilikan ke atas perkara yang diakadkan atau mempunyai hak selaku wakil atau wasi atau kerabat.Menurut Mazhab Hanafi dan Hambali.. gila. mabuk. bodoh dan sakit tenat yang boleh membawa maut.) Menurut Mazhab Maliki. h. Kaherah: Dar Fikr al-Islamiy. Ahmad al-Maltawi. mempunyai pemilikan sempurna ke atas perkara yang diakadkan. Mengikut mazhab Shafi’i. 13.) Fuqaha’ Mazhab Hanafi juga menganggap akad kanak-kanak yang sudah mumayyiz. hilang akal dan mabuk tidak sah akadnya. op. Namun begitu jual beli kanak-kanak yang mumayyiz masih dikira sah sekiranya mendapat kebenaran daripada wali mereka. Akad ini juga dianggap sah jika dilakukan oleh kanak-kanak yang sudah mumayyiz. (al-Syarbini (1998).. Oleh itu kanak-kanak yang sudah mumayyiz boleh melakukan akad dengan syarat ia mengetahui kaedah dan tata cara jual beli. (Ibn Humam (t. tidak bodoh. Fiqh al-Muamalah ‘Ala Madhab al-Imam Malik. Bagi kanak-kanak.cit.cit. kanak-kanak yang mumayyiz tidak sah akadnya kecuali dengan izin daripada walinya. tidak sah akadnya jika ia belum mumayyiz. Bagaimanapun orang gila. 151. op. (1983). op. jual beli yang dilakukan oleh kanak-kanak tidak sah walaupun sudah mencapai tahap mumayyiz kerana dia bukan daripada golongan alrusyd (orang cerdik). hilang akal. (Al-Buhuti (1982). h. cerdik.. 74) Mazhab Syafie dan Hambali mensyaratkan al-rusyd (cerdik) terhadap penjual dan pembeli iaitu mahir mengurus harta.cit. (Muhammad b. tidak ada unsur-unsur paksaan ke atas kedua-dua pihak yang berakad. pihak-pihak yang berakad mestilah orang yang mukallaf. Jual beli yang dilakukan oleh kanak-kanak yang belum mumayyiz tidak sah kerana ketiadaan ahliyah tasarruf.

(Ibn Qudamah.. orang buta dan kanak-kanak sekalipun sudah mumayyiz (al-Syarbini.Terdapat empat kategori orang yang tidak sah akadnya iaitu orang gila. jika perkara yang diakadkan itu jumlahnya kecil atau sedikit. cerdik.t). maka akad yang dilakukan oleh kanak-kanak meskipun belum mumayyiz adalah sah. (Ibn Humam. h.t. Harta atau barang dan harga. t. Oleh itu kanak-kanak yang sudah mumayyiz boleh melakukan akad dengan syarat ia mengetahui kaedah dan tata cara jual beli. 1986: 7: ‘Umar b. Lihat al-Kasani (1998). mempunyai kuasa pemilikan ke atas perkara yang diakadkan atau mempunyai hak selaku wakil atau wasi atau kerabat. Akad ini juga dianggap sah jika dilakukan oleh kanak-kanak yang sudah mumayyiz. al-Syarbini (t. 1981: 23). 137. adalah sah dan berkuatkuasa. 8 Juz.cit. Sebaliknya jika perkara yang diakadkan itu bernilai besar atau banyak. op. Syams al-Din Muhammad b. 1987: 74) 2.cit. 1983 :13) Fuqaha’ Mazhab Hanafi juga menganggap akad kanak-kanak yang sudah mumayyiz. Ahmad al-Maaltawi. jenis dan kuantiti barangan yang jelas. mempunyai pemilikan sempurna ke atas perkara yang diakadkan. h. 326. Jual beli barangan ma’dum seperti menjual buah-buahan yang belum berbuah. Jual beli barang ma’dum adalah tidak sah kerana terdapat unsur gharar. Subjek akad iaitu barang dan harga perlu wujud semasa akad dijalankan kerana tidak sah jual beli barang yang ma’dum (tiada). maka akadnya tidak sah meskipun diizinkan oleh walinya.. Bagaimanapun orang gila. pihak-pihak yang berakad mestilah orang yang mukallaf. tanaman yang belum masak dan anak lembu dalam kandungan adalah tidak sah tetapi dibenarkan kepada bay’ al-salam kerana telah ditentukan sifat. hamba. tidak bodoh. op. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. Mengikut Mazhab Hanbali. (Muhammad b. tidak ada unsur-unsur paksaan ke atas kedua-dua pihak yang berakad. Abi al-‘Abbas Ahmad b. Kaherah: Syarikah Maktabah wa matba’ah al-Babi 123 . hilang akal dan mabuk tidak sah akadnya.: 27) Menurut Mazhab Maliki. Hamzah al-Ramli (1988). Muhammad al-Bujayrimi .

. diketahui kuantiti. iii. Mata wang adalah benda yang berpanfaat. al-Dusuqi (1984). kuantiti dan sifat supaya tidak timbul gharar dalam urusniaga 124 . (al-Buhuti. ii. (al-Syarbini. h. Harta dan harga adalah dua perkara yang mesti dinyatakan dalam sesuatu akad.cit.. h. iv. Setiap penjual dan pembeli mesti mengetahui secara jelas tentang subjek akad dari segi jenis. 35.. 1998: 15-16) Perkara yang di akad (Ma’qudun alahi) adalah subjek akad iaitu barang yang dijual dan harga yang diterima. Islam melarang menjual beli hak milik orang lain tanpa kebenaran namun begitu jual beli secara wakil adalah dibenarkan. sifat dan jenisnya. ia sah di jual beli. Penjual dan pembeli mestilah memiliki subjek akad secara sah. h. (al-Syarbini. al-Zuhaily (1989). op. milikan yang sah. boleh diserahkan dan diketahui oleh pihak yang berakad. wujud semasa jual beli. h. 1986: 7) Subjek akad hendaklah terdiri daripada harta yang bernilai dan berpanafaat pada pandangan syarak. Tidak sah jual beli barangan najis dan yang diharamkan syarak. boleh diserahkan Jika salah satu pihak tidak dapat menyerahkan barang yang dijual maka kontrak jual beli itu menjadi tidak sah. Syarat-syarat Ma’qudun alahi adalah i.cit. Ia dianggap seperti jual beli barangan ma’dum yang diharamkan. 111. op. harta yang bernilai. milik penuh pembiayaan. Subjek akad yang dimiliki melalui pencurian atau rampasan menyebabkan jual beli menjadi tidak sah. Ibn ‘Abidin (1978). 1998: h 162) v. op.al-halabi wa Awladih. 61. 28. Harta adalah benda yang dijual dan harga ialah balasan yang mesti ditunaikan oleh pembeli.cit. Harta yang diakadkan hendaklah terdiri daripada jenis barangan yang berpanfaat menurut syarak.

“Hai orang-orang yang beriman. Sebarang penipuan harga barang adalah dilarang oleh Islam. Dalam Syariah. kad kredit dan sebagainya. Sesuatu yang dijadikan balasan hendaklah barang yang sah dari segi syarak seperti duit atau benda–benda yang berpanfaat yang lain. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Harga jual beli yang dijalankan oleh pihak yang terlibat disyaratkan disebut semasa berlakunya akad.Barang yang djual disyaratkan mesti wujud dan diada atau benar-benar wujud. Bentuk bayaran juga hendaklah dijelaskan bersama harga samada secara tunai. Khiyar adalah hak pembatalan yang diberikan oleh syarak kepada pembeli apabila terdapat sesuatu sebab khiyar yang diterima syarak. Ia dimiliki secara sah oleh penjual atau pihak yang berkontrak. Barang tersebut juga hendaklah terdiri daripada barangan yang halal dan suci di sisi syariat. Balasan selalunya diadakan dalam bentuk harga. Keredaan merupakan syarat sah jual beli yang digambarkan melalui firman Allah swt di dalam surah al-Nisa’:29. Sighah adalah dua lafaz akad (ijab dan qabul) perjanjian jual beli yang diucapkan oleh penjual dan pembeli. najis. cek tertangguh. Huraian mengenai khiyar akan dibincangkan selepas ini. daging babi tidak boleh dijadikan balasan. Sighah ialah lafaz jual dan beli yang keluar daripada penjual dan pembeli sebagai tanda persetujuan dan keredaan mereka untuk mengikat kontrak. Ia tidak berubah seperti apa yang disebut dalam kontrak atau pengetahuan pembeli apabila proses penyerahan dilakukan. Islam menghendaki supaya transaksi jual beli diberikansecara jelas di dalam akad. kontrak hanya dilakukan apabila satu pihak menawarkan sesuatu kepada pihak lain dengan balasan tertentu dan pihak satu lagi menerimanya kecuali dalam kontrak al-Tabaruat. hutang. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 125 . Arak. pihak pembeli diberikan hak untuk khiyar. Sighah akad (ijab dan qabul). Ini adalah untuk mempastikan keadilan dan kebenaran dilaksanakan. 3. Ia mesti dijelaskan dalam bentuk jenis matawang atau sesuatu nilai yang menjadi persetujuan bersama. Apabila sesuatu perubahan yang berlaku seperti yang disebut didalam kontrak. Masa yang terbaik bagi serahan ialah selepas sahaja kontrak jual beli berlaku. Barang tersebut disyaratkan pula boleh diserahkan kepada pembeli atau pihak kontrak yang terlibat pada masa yang ditetapkan.

Lihat al-Buhuti (1982). yang dimaksudkan dengan bersambung tawaran dan penerimaan ialah akad itu dilakukan dalam majlis yang sama. al-Zuhaily. 1987: 6. Namun Mazhab Hanafi berpendapatt bahawa lafaz boleh berbagai cara asalkan ia yang pertama keluar dipanggil ijab dan lafaz persetujuan selepasnya dipanggil qabul. 1989: 111) Sighah mempunyai syarat berikut iaitu: 126 . 1986: 137) .cit. Lafaz Sighah boleh juga berlaku dalam perbuatan yang menunjukkan adanya ijab dan Qabul. Shams al-Din al-Dusuqi. Mazhab Hambali berpendapatt bahawa lafaz sighah boleh berlaku dalam apa cara sekali pun asalkan ia menunjukkan jual beli berlaku. (Ibn ‘Abidin.148-149 Ijab ialah lafaz pernyataan pertama yang diucapkan oleh penjual dan qabul ialah lafaz pernyataan penerimaan untuk berakad yang diucapkan oleh pihak pembeli. op. h. 1984: 3). Menurut jumhur Fuqaha’..” Al-Nisa’: 29 Ayat tersebut menjelaskan keperluan sighah sebagai tanda kerelaan dalam apa jua kontrak jual beli termasuk dalam urusan pertukaran wang.sama-suka di antara kamu. 1987): 8. Jika tawaran dan penerimaan tidak dilakukan secara serta merta. ( al-Sharbini. Yang ditekankan ialah penerimaan boleh dilakukan walaupun selepas bebarapa waktu asalkan mereka masih berada dalam majlis akad. Syarat ini bermaksud tawaran dan penerimaan hendaklah dibuat dalam majlis akad yang sama dan tanpa diselangi oleh sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. Lafaz yang keluar daripada penjual dipanggil ijab (penawaran) manakala lafaz penerimaan daripada pembeli dipanggil qabul (penerimaan). Mereka tidak menentukan jarak masa antara tawaran yang dibuat oleh pihak pertama dan penerimaan yang dibuat oleh pihak kedua. al-Ramli . Fuqaha’ Shafi’i berpendapatt penerimaan adalah dianggap bersambung apabila dilakukan terus sesudah tawaran dibuat tanpa diselangi oleh perbicaraan yang tiada kaitan dengan akad. maka akad tidak berkuatkuasa.. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Penerimaan hendaklah bersambung dengan tawaran.

Dilakukan secara lisan (bil Kalam). Walaubagaimanapun. 1998: 318) Ijab (tawaran) merupakan peringkat pertama dalam membuat kontrak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. iv. Penerimaan hendaklah bersambung dengan tawaran. Dalam keadaan kedua-dua pihak berdiam diri tanpa melakukan dengan tiga cara tersebut. perbezaan ini hanya berbentuk pengkelasan sahaja dan tidak mengubah kewajipan penjual dan pembeli memenuhi rukun-rukun al-sarf supaya sah pada pandangan syarak. ia boleh juga dilakukan secara tulisan (surat). Ia juga bermaksud apa yang lahir dari pihak pertama atau penjual sama ada ia diucapkan terlebih dahulu atau terkemudian walaupun secara lazimnya Ijab itu mestilah yang terawal kemudian baru diikuti dengan Qabul. Ia adalah cakapan pertama yang keluar daripada salah satu pihak yang berkontrak.i. 70-74. Penerimaan pula merupakan peringkat kedua dalam membuat kontrak. Ia menunjukkan adanya kerelaan dalam penawaran yang dibuat itu. Ijab dan Qabul jenis ini hendaklah dilakukan 127 . Asas-asas Muamalat Islam. perbuatan (al-mu’atah) dam isyarat. al-Sanhuri berpendapatt cara ini tidak boleh dilakukan oleh pihak yang membuat tawaran kerana tawaran tidak boleh difahami dengan cara berdiam diri semata-mata. Dengan itu penawaran boleh dengan empat cara tadi dan hanya penerimaan sahaja boleh secara berdiaam diri dalam keadaan tertentu yang menjelaskan ia menerima Mazhab Hanafi berpendapatt rukun jual beli hanya terdiri daripada sighah kerana dua rukun yang lain bagi mereka dianggap sebagai syarat sah jual beli. (al-Kasani. ii. iii. Tujuan syarat ini ialah supaya keduaduanya mempunyai objektif yang sama. Penawaran dan penerimaan boleh dilakukan dengan beberapa cara iaitu: i. Setiap pihak yang berakad memahami kehendak pihak yang satu lagi. h. (Faizah Hj Ismail (1995). Qabul mestilah bersesuaian dengan ijab. Setiap Ijab dan Qabul mestilah menggambarkan secara jelas kehendak pihak yang melakukan akad tersebut.) Selain daripada perkataan yang terang dan difahami dalam melakukan akad atau apa yang biasa disebut sebagai komunikasi akad.

Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Ijab dan Qabul boleh dilakkukan secara bertulis (bil Kitabah). Janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarnya maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang hendak ditulis. Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah. Yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah dan lebih kuat persaksian serta lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. apabila kamu berpuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tertentu. Jika tiada dua orang saksi lelaki maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu redai supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur. Jika kamu (Penulis dan saksi) menyulitkan urusan jualbeli maka itu adalah satu kefasikan dalam diri mu. Allah berfirman di dalam al-Quran yang bermaksud : “Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu jemu menulis hutang itu samada kecil atau besar jumlahnya apabila sampai masanya. 128 . Bagi mereka yang tidak diragui kejujurannya dan tawaran itu diterima.dalam satu majlis. Ijab dan qabul boleh dibuat melalui pesanan yang dihantar melalui seseorang wakil yang dipercayai. Ijab ini berkuatkuasa sebaik sahaja surat itu meninggalkan orang yang membuat tawaran dan sah sehingga diterima oleh penerimanya. Dan hendaklah kamu tulis dalam urusan muamalah itu kecuali kepada urusniaga yang tunai di antara kamu maka tiada dosa jika kamu tidak menulisnya (urusniaga tunai). Takutlah kepada Allah. Walaupun sah dibuat secara lisan tetapi Islam menggalakkan akad tersebut direkod secara tulisan. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. maka hendaklah kamu menuliskannya. iii. Tawaran mesti dijawab dengan segera.“ (Surah al-Baqarah: 282 ) ii. Janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Dan persaksikanlah dengan dua saksi dari orang lelaki di antara kamu. Allah mengajar kamu dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu.

Untuk terjadinya hubungan antara Qabul dan Ijab ini terdapat tiga syarat yang perlu dilaksanakan iaitu: i. Ulama Maliki. Ijab dan qabul boleh dibuat secara perbuatan. kad ATM dan lain-lain. ii. iv. Tawaran yang dibuat melalui hantar-serah barangan adalah sah terutamanya akad jual beli bagi barangan murah dan tidak mudah berlaku penipuan seperti menggunakan mesin jualan minuman. Ia dilakukan di dalam Majlis Kontrak atau keadaan yang boleh diakui sahnya kontrak. Syafie dan Hambali berpendapatt bahawa tawaran mesti dibuat oleh tuan punya harta dengan harga yang ditetapkan tetapi Ulama Hanafi berpendapatt bahawa tawaran itu boleh dibuat oleh salah satu daripada dua pihak tersebut. Ijab dan Qabul boleh dibuat melalui isyarat dan gerakan tangan terutamanya jika orang yang membuat ijab itu bisu dan tuli atau penerima tidak faham bahawa seseorang membuat tawaran. Sekiranya tawaran yang diberikan tidak terus diterima oleh pihak kedua dalam majlis tersebut maka tawaran tersebut dikira tamat kecuali disebut tempoh tawarannya.( MAJLIS AL-AQDU) Sesuatu kontrak muamalat itu dikira berlaku apabila terdapat dua pihak atau lebih menjalankan kontrak. Ia tidak boleh dibuat dalam majlis yang berlainan.penerimaan itu menjadi sah. v. Majlis Kontrak ialah keadaan atau tempat dimana kedua-dua pihak yang berkontrak membuat akad atau kontrak. Ulama Maliki berpendapatt bahawa tawaran secara isyarat adalah sah hukumnya walaupun dibuat oleh orang yang tidak cacat kerana apa yang penting ialah orang yang membuat tawaran hendaklah memaklumkan tentang tawaran itu kepada pihak kedua dan pihak kedua pula faham akan isyarat tersebut.4 MAJLIS KONTRAK. Sebab Ijab tidak dikira sebahagian daripada kontrak jika tiada perhubungan terus antaranya dengan Qabul. Dalam kontrak yang dibuat melalui surat umpamanya hendaklah ditentukan tempoh 129 . Kedua-dua pihak pembuat tawaran dan penerima hendaklah berada di dalam satu majlis. 4.

2 Baligh dan Berakal 130 . iaitu seperti pada zaman bayi belum mumayyiz.tawaran tersebut dan apa-apa yang berkaitan dengan jelas. ia cuma atas dasar didikan sahaja.5 KELAYAKAN PIHAK YANG BERKONTRAK (AL-AHLIYYAH) Al-ahliyyah dari segi bahasa ialah Kemampuan. cuma bezanya keadaanya lebih baik daripada bayi. 4. namun masih dikira singkat.1. Pada waktu itu sudah ditetapkan terhadapnya ahliah al-ada' al naqisah seperti: Dituntut melaksanakan segala ibadat. 4. Menurut istilah syarak pula al-ahliyyah bermaksud Kelayakan atau layak untuk menanggung hak orang lain dan juga menerima hak terhadap orang lain serta melaksanakannya. Mumayyiz Hingga Baligh Peringkat ini ialah masa seseorang insan mencapai usia mumayyiz hingga baligh. Namun begitu. Pada masa tersebut biarpun ia berakal.5. Janganlah orang yang membuat tawaran menarik balik tawarannya sebelum penerima menerima tawaran. iii. Begitu juga. kerana belum baligh. juga tiada hukuman sudut badan. iv. 4. Imam Hanafi berpendapatt yang dimaksudkan Ijab dan Qabul mestilah bersatu majlis ialah bersatu masa atau waktu dimana kedua dua pihak berurusan membentuk kontrak.5. Janganlah ada sesuatu yang menunjukan keengganan daripada salah satu pihak yang berkontrak. segala perkataan dan perbuatannya tidak diambil kira. Secara umumnya ia adalah pihak yang layak memikul tanggungjawab serta mukallaf. Setiap mukallaf yang melaksanakan akad hendaklah mempunyai keahlian dengan kelayakkan dibebani dan kelayakkan membuat pilihan melaksanakan apa yang dipertanggungjawabkan. Apa yang ditetapkan terhadapnya oleh fiqh hanyalah ahliyah al-wujub al kamilah.

1.2 Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah 131 . Seseorang manusia yang hidup dari lahir hingga mati dikira layak menerima Ahliyyah al-Wujub. 4. Asas penetapan Ahliyyah al-Wujub ialah insan yang hidup.5.5. 4.1 Ahliyyah al-Wujub al-Naqisah (kelayakan ada tanggungjawab separuh) Ahliyyah al-Wujub al-Naqisah ialah kelayakan serta kemampuan seseorang insan untuk menerima hak untuk dirinya semata-mata dan tidak terhadap hak orang lain.1.1 Ahliyyah al-Wujub (kelayakan ada bertanggungjawab) Ahliyyah al-ada’ (kelayakan melaksanakan tanggungjawab) Ahliyyah al-Wujub ialah kelayakan seseorang individu untuk bertanggungjawab serta memiliki hak-hak serta segala kewajipan.5. Ia juga bermaksud kemampuan seseorang menerima hak sahaja tanpa sebarang kewajipan ke atasnya.1 4.1 Jenis-jenis Ahliyyah al-Wujub 4. Ulamak Fiqh menbahagikan keahlian (al-ahliyyah) kepada dua iaitu 4.5. Dan ahliyatul ada’ alkamilah (anggota pelaksanan yang sempurna). Ia juga dikenakan keatasnya bebanan syarak serta diperaku sah segala pelaksanaan dan kewajipannya. Ia adalah pihak mempunyai ketetapan memiliki hak serta melaksanakan keweajipan yang disyariatkan atau kelayakkan memikul tanggungjawab. Contohnya janin berhak menerima pusaka kerana sabit kewujudannya tetapi tidak boleh dipertanggungjawabkan kerana tidak boleh diberi tanggungjawab keatasnya.5.Apabila seseorang itu baligh maka syariah muali ditetapkan terhadapnya tahap ahli al-wujub al-kamilah (anggota wajib yang semppurna).

Ia juga layak rnengadakan muramalah dan sekali gus ucapan dan perbuatan yang terbentuk daripadanya diambil kira oleh syarak dan mempunyai hukum. Golongan yang tertakluk dalam jenis ini sebagai contohnya ialah: Kanak.Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah ialah kelayakan serta kemampuan insan menerima hak. Asas utama pengukuran ialah mumayyiz. tunjuk ajar serta bimbingan atau pengakuan daripada orang lain. Untuk itu.1 Ahliyyah al-Ada’ al-Naqisah (Kelayakan melaksana tanggungjawab separuh) Ahliyyah al-Ada’ al-Naqisah ialah mereka yang mempunyai keanlian yang kurang dimana ia hanya berkemampuan untuk melaksanakan sebahagian bentuk urusan sahaja manakala sebahagian yang lain tidak dapat dilakukannya. Apabila seseorang itu mumayyiz. 4.2 Ahliyyah al-Ada’ (kelayakan melaksana tanggungjawab) Ahliyyah al-Ada’ ialah kemampuan seseorang insan untuk melaksanakan urusan sebagaimana yang ditentukan oleh syarak. Keadaan manusia ditinjau dari sudut ahliah al-ada’ boleh dibahagikan kepada dua Jenis iaitu: 4. orang yang bertindak menguruskan bagi pihaknya ketika itu ialah walinya sebagai wakil.5. Golongan ini akalnya tidak cacat dan tidak hilang terus oleh itu mereka masih tertakluk dengan ahliah al-ada'. Keahlian jenis ini berpula dengan seseorang itu dilahirkan hidup kemudian berterusan sehingga mati. seseorang itu dikira sah berjual beli. bukannya kehidupan. Seterusnya pengurusan yang yang dilakukannya hendaklah dengan mendapat khidmat nasihat.kanak mumayyiz hingga zaman sebelum aqil baligh yarg lemah akalnya. tetapi ahliyah ada al-naqisah sahaja. memikul tanggungjawab terhadap dirinya serta terhadap hak orang lain.2. 132 .5.

Mati 4. Peringkat tersebut merupakan tempoh kemampuan seseorang insan untuk menetapkan juga melaksanakan hak yang ditetapkan oleh syarak samaada untuknya dan orang lain terhadapnya. mewariskan kepada orang lain serta terhadap dirinya dikenakan tanggungan nafkah daripada harta miliknya.1. tanpa perlu mendapat keizinan orang lain.2 Ahliyyah al-Ada’ al-Kamilah (kelayakan penuh melaksanakan tanggungjawab) Ahliah al-Ada' al-Kamilah ialah orang yang baligh dan sempurna akalnya.4. Halangan ahliyyah atau keemampuan dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu halangan samawi dan halangan bukan samawi.1 Halangan Samawi Halangan Samawi ialah halangan yang muncul daripada Allah sebagai penggubal itu sendiri dan ia bukannya dengan usaha dan kehendak manusia. Contoh contoh halangan samawi ialah Gila.6.2. 4.5. Terhadapnya dikenakan kewajipan segala urusan berkaitan keduniaan dan Akhirat.6. Perkara tersebut dikenali dengan halangan sudut kemampuan. 4.6 HALANGAN AHLIYYAH Kadang kala seseorang insan yang telah mencapai tahap ahliyyah al-wujub alkamilah dan Ahliah al-Ada' al-Kamilah tetapi setepas itu terdapat halangan yang menyebabkan terkurang ahliah atau hilang terus ahliah. Orang gila juga tidak dapat membezakan di antara baik dengan buruk serta akibat 133 . Sakit Nazak. Sebagai contohnya ialah: Menerima pewarisan. Segala tindakan yang ia lakukan dikira sah. Tidur atau Pengsan. Terencat Akal.1 Gila Gila dapat menghalang atau menggugurkan kemampuan untuk memahami sesuatu. Lupa.

6. Iaitu tidak sah segala tasarru'f. Segala perbuatan dan perkataannya berada di persimpangan di antara gila dengan waras iaitu tidak sampai tahap gila. Lemah dari segi kemampuan untuk mengurus juga memahami sesuatu urusan. ia berhak memiliki harta yang dibelikan oleh wali untuknya juga berhak terhadap harta yang ia warisi.1.sesuatu. Hartanya juga diwajibkan zakat. Namunpun begitu. 4. 4. dikenakan ganti rugi. Juga terkecuali daripada ahliah al-wujub yang bersifat fizikal seperti: Haji. Untuk itu. ii. seperti Dikenakan diyat dan jaminan terhadap hak orang lain yang ia rosakkan. Tiada kemampuan memahami dan membezakan. Oleh itu sudut hukumnya ketika itu ia seolah-olah seperti orang gila. Oleh itu mereka terletak dalam kategori tidak dikenakan semua ahliah alada' al-Kamilah dan al-Naqisah. Dan kaffarah. Golongan itu secara lebih terperinci dapat dibahagikan kepada dua jenis pula. iaitu: i. Namun jika ia merosakkan harta orang lain. hudud. puasa.2 Terencat Akal Ia merupakan kategori insan yang lemah akal dan terencat akal. Tiada terhadapnya hukum sudut fizikal.hukum terhadapnya pada kategori ahliah a.1.6. Ada kemampuan memahami dan membezakan namun tidaklah sampai ke tahap seperti orang cerdik biasa. qisos . menurut jumhur ulama. juga tidak sah jika ia menceraikan isterinya. Hal itu kerana sifat tersebut sejenis daripada kategori gila. Oleh itu orang gila ditempatkan pada kategori hukum yang sama dengan kanak-kanak belum mumayyiz.lada' al-naqisah iaitu keadaanya seperti kanak-kanak mumayyiz. ikrar dan akadnya biarpun dengan keizinan walinya. sembahyang. berkenaan dengan harta dan pemilikannya tetap dikenakan taklif.3 Lupa 134 .

seseorang yang sedang tidur dan pengsan hanyalah dinafikan ahliah al-ada' sahaja. Sebagai contohnya: Seandainya ia merosakkan harta orang keadaan terlupa. Sebagaimana hadis daripada Anas Ibn Malik: “:Sesiapa lupa mendirikan sembahyang. Ulama Fiqh membahagikan keadaan dan sifat lupa dengan membezakan hak yang sepatutnya dilakukan kepada dua. tidak ahliah aI-wujub.1. Ia ia dibebaskan hukuman terhadap hak-hak Allah. Namun begitu. tetapi hak-hak manusia tidak terbebas. iaitu: i. Sebagai contohnya: 135 . ia tidak dikira gugur hak itu.4 Tidur Dan Pengsan Tidur dan pengsan merupakan keadaan sementara yang menyebabkan seseorang dimaafkan dan terbebas daripada taklif kerana dalam kedua-dua keadaan tersebut ia dikira tidak tahu. hendaklah ia segera menunaikannya bila mengingatinya. Hukum terhadap orang lupa tidak sampai menafikan ahliyah al-wujub dan al-ada' . Namun begitu. Ia adalah suatu sifat yang menyelubungi akal fikiran seseorang yang menyebabkan ia lupa apa yang ditaklifkan terhadapnya. ia hendaklah segera menunaikannya apabila ingat. Apabila seseorang lupa melaksanakan hak-hak yang berkaitan dengan manusia pada waktunya.6. Hak Allah. Hal tersebut kerana ia masih memiliki kemampuan dan akal yang sempurna. Hak manusia.” ii. 4. dikenakan membayar ganti rugi kepada pemiliknya.Lupa juga kadang kala dikenali juga dengan lalai. Seseorang yang lupa hak-hak Allah dimaafkan daripada dosa dan diberi keuzuran contohnya: seseorang itu lupa mendirikan sembahyang maka tidak berdosa.

4. ia dikira mencederakan secara tidak sengaja yang bebas daripada qisas.6.1. 4.1. namun dikenakan diyat. berkaitan dengan 136 .6. Namun dalam hal yang berkaitan dengan harta ada batasannya seperti: Wasiat yang dilakukannya hanya sah 1/3 sahaja. Ia berhak untuk melaksanakan perbelanjaan dan pengurusan terhadap hartanya dan juga berhak menerima dan melaksanakan apaapa kewajipaa. tenggelam dan terbakar. Keadaan tersebut dapat dilihat berdasarkan keadaan penyakit yang dialaminya atau pengalaman atau jangkaan doktor.5 Sakit Mati Apa yang dimaksudkan di sini ialah sakit tenat atau keadaan seseorang yang tidak ada harapan untuk terus hidup. sedang lemas di lautan.5 Mati Mati merupakan penghalang ahliah yang menyebabkan manuia lemah selemahnya.Orang sedang tidur telah mencederakan orang lain. Jumhur ulama sepakat mengatakan bahawa orang yang sedang sakit mati atau dalam keadaan tiada harapan untuk terus hidup masih mempunyai ahliah wujub kamilah. Ia juga merangkumi orang yang menunggu hukuman bunuh. Justeru. jumhur menetapkan sebab kematian menggugurkan ahliah al-ada' dan ahliah al-wujub serta gugur seluruh taklif syarak. Iaitu sabit terhadap dirinya segala hak berkaitan dengan Allah dan manusia. Namun begitu.

6. oleh itu orang jahil tetap diambil kira sudut syarak dan segala tindakannya menyebabkan terbentuk kesan hukum.2. Bodoh d. Sebab kejahilan tidak menafikan ahliah cuma dalam kes tertentu sahaja mereka diberikan keuzuran khususnya bagi orang yang tinggal dalam negara Islam kerana menuntut ilmu dan bertanya kepada orang alim itu merupakan tanggungiawab terhadap setiap individu seperti: Mengenai ibadat. Tersalah c.2 Tersalah 137 .1 Kejahilan Jahil ialah tidak mengatahui sesuatu perkara atau hukum.6. Hal itu juga kerana perkara fardhu ain seperti Halal dan haram wajib diketahui oleh setiap mukallaf' 4. Menurut pendapat yang lebih kukuh: Hutang si mati berkekalan dan hendaklah dibayar daripada harta peninggalannya.2 Halangan Bukan Samawi Halangan bukan samawi ialah halangan-halangan berdasarkan usaha dan pilihan manusia itu sendiri antaranya ialah a. Mabuk e. seharusnya diberikan jaminan untuk membantunya agar ia bebas daripada tuntutan pada hari Akhirat. 4. Jika ia tidak berharta.6.2. jika sebaliknya hutang tersebut masih dikira tetap berkekalan.hutang jenazah ulama berselisih pendapat iaitu: Menurut pendapat setengah ulama Hanbali: Hutang si mati gugur jika ia meninggal dunia tanpa meninggalkan harta. Paksaan 4. Mereka tidak boleh menjadikan kejahilan sebagai alasan melanggar tuntutan syarak atau bebanan taklif. Kejahilan b.

oleh itu. Tersalah terhadap sasaran. iaitu: i. ii. Wahai Tuhan Kami ! janganlah Engkau bebankan kepada Kami bebanan Yang berat sebagaimana Yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang Yang terdahulu daripada kami. dan maafkanlah kesalahan kami. (Mereka berdoa Dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau mengirakan Kami salah jika Kami lupa atau Kami tersalah. Di mana perbuatan tersebut terkena sasaran yang dituju. iii. Kesalahan sebegitu 138 . Sebagai contohnya ialah: Seseorang makan sahur ketika fajar terbit dengan beranggapan fajar belum terbit. Tersalah dalam perlaksanaan adalah kesalahan yangberlaku dalam pelaksanaan perbuatan iaitu seperti seseorang lngin mengucapkan lafaz tertentu tetapi terkeluar lafaz sumpah. Sebagai contohnya ialah: Seseorang melepaskan panah terhadap sasaran yang disangka rusa. dimaafkan dan sah puasanya. orang tersalah dimaafkan daripada hak Allah atau berkaitan dengan dosa dan mereka tidak diazab pada hari Akhirat. namun sasaran tersebut bukan tempatnya yang dimaksudkan. serta ampunkanlah dosa kami. ternyata yang kena ialah manusia. Selanjutnya bersalah dan terkeliru itu pula dapat dibahagikan kepada beterapa kategorinya. namun ia tidak menggugurkan hukum sudut harta. Keadaan itu selaras dengan firman Allah: (Surah al-Baqarah 2: 286) 286. tolonglah Kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum Yang kafir". dan ia juga menanggung dosa kejahatan Yang diusahakannya. Kesalahan sebegitu dimaafkan sudut fizikal dan tiada dosa. Engkaulah Penolong kami. Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa Yang Kami tidak terdaya memikulnya. ia mendapat pahala kebaikan Yang diusahakannya.Tersalah dan terkeliru merupakan salah satu sebab sebagai halangan ahlyah Oleh itu. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa Yang terdaya olehnya. Tersalah kerana tidak tahu. dan berilah rahmat kepada kami.

Sebagai contohnya: Doktor pakar tersalah memberi ubat kepada pesakit dengan anggapan itu adalah ubat terbaik untuknya namun menyebabkan kesan lain atau semakin parah.menggugurkan hukum fizikal. tetapi tidak menggugurkan sudut hukum harta. Sebagaimana firman Allah: Surah al-Nisa'4 : 5) 5. biarpun mereka kalangan orang berakal juga. ia dimaafkan hukuman sudut fizikal sahaja.2. 4. cuma bercanggah dengan syarak dan akal yang sempurna. berkaitan dengan jenayah ia dikenakan tanggungjawab terhadap apa yang ia lakukan. Apa yang dapat dirumuskan di sini. Di mana ulama Fiqh menyatakan bahawa kesalahan kategori ini tidak dikenakan tuntutan atau jaminan. (harta) Yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu. biarpun sudah cukup umur.3 Bodoh Bodoh ialah golongan yang melakukan tasarruf atau pengurusan sudut harta dengan tindakan yang menyalahi tuntutan syarak serta akal yang sempurna. yang mana ia hanya khusus untuk doktor. Sebagai contohnya: Seseorang mukmin membunuh mukmin yang lain kerana tersalah. Tersalah perkiraan. Sebagai contohnya: Ditahan pengurusan harta orang bodoh. bahkan dikenakan diyat. menurut jumhur ulama orang tersalah dan keliru berkenaan muamalah dikira terbatal atau tidak sah. ia hendaklah membayar diyat dan kafarah. dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan 139 . Namun begitu. melainkan dalam kes tertentu dikecualikan kesan hukum. Cuma.6. Sehubungan dengan itu. orang bodoh masih mempunyai ahliah sempurna serta dikenakan semua taklif syarak. iv. Orang bodoh terpasul kategori halangan berdasarkan usaha kerana mereka rnenguruskannya berdasarkan pilihan dan ikhtiar. dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang Yang belum sempurna akalnya akan harta (Mereka Yang ada Dalam jagaan) kamu.

pihak wali hanya boleh menyerahkan harta orang bodoh apabila mereka cukup umur dan cerdik dengan berdasarkan pengalaman. kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka hartanya. Menurut jumhur ulama. maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (yang menyaksikan penerimaan) mereka. dan sesiapa (di antara penjaga harta anak-anak yatim itu) Yang kaya maka hendaklah ia menahan diri (dari memakannya). Mabuk menerusi cara harus iaitu seseorang yang mabuk disebabkan perkara atau menerusi kaedah yang tidak diharamkan oleh syarak. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (akan Segala Yang kamu lakukan).2. 4. Sebagai contohnya ialah Mabuk kerana tersalah mengambil ubat dan mabuk kerana minum arak dalam keadaan darurat daripada mati kehausan. maka serahkanlah kepada mereka hartanya. dan juga berkatalah kepada mereka Dengan katakata Yang baik. kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka (tanda-tanda Yang menunjukkan Bahawa mereka) telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya. Sebagaimana firman Allah: (Surah al-Nisa'4 : 6) 6. hukum terhadap 140 .hartanya (yang kamu niagakan).4 Mabuk Mabuk merupakan suatu sifat yang mana akal seseorang tertutup disebabkan pengambilan benda-benda yang menghilangkan kewarasan seperti: Arak dan dadah. pengetahuan serta ujian. dan ujilah anak-anak yatim itu (sebelum baligh) sehingga mereka cukup umur (dewasa).6. Secara lebih terperincinya mabuk atau seseorang yang mabuk dapat dibahagikan kepada dua keadaan. dan janganlah kamu makan harta anak-anak yatim itu secara Yang melampaui batas dan secara terburu-buru (merebut peluang) sebelum mereka dewasa. Oleh sebab itu. dan sesiapa Yang miskin maka bolehlah ia memakannya Dengan cara Yang sepatutnya. iaitu: i.

dikenakan ganti rugi. Alasannya kerana ia dikira sebagai mukallaf yang tertutup akalnya kerana usahanya sendiri dan cara haram. namun hatinya tetap beriman.6. 4. Segala muamalah tiada kesan hukum dan tidak sah.5.6.2. ii. Hukum jenayah juga tidak dikenakan balasan.5 Paksaan Paksaan juga termasuk kategori halangan berdasarkan usaha. Namun begitu hukuman hudud dan qisas tersebut hanya dilaksanakan terhadap dirinya setelah ia waras semula.mereka dari sudut syaraknya ialah tidak diambil kira atau diberi keuzuran. tiada apa-apa pengecualian terhadapnya bahkan dikenakan hukuman sepenuhnya sebagaimana mukallaf lain. Orang yang dipaksa benar-benar mengetahui orang yang memaksa akan bila-bila 141 . Oleh itu segala tindakannya ada kesan hukum seperti Akad dan talak terhadap isterinya dikira sah dan terlaksana.2.1 Syarat Paksaan Sesuatu paksaan itu dikira sah apabila ia memenuhi syarat-syaratnya yang tertentu iaitu: Orang yang memaksa benar-benar bertujuan supaya dilaksanakan apa yang dipaksakan itu atau bukan main-main dan ia memang tidak ada kuasa menolaknya. Sehubungan dengan itu juga. Akad jual beli yang dilakukannya adalah tidak sah. Mabuk menerusi cara haram iaitu mabuk yang dialami oleh seseorang menerusi kaedah haram seperti minum arak dan penyalah gunaan dadah. Namun begitu hukum berkenaan hak manusia dan harta tetap dikenakan tanggungjawab dan jaminan seperti merosakkan harta orang. namun bezanya ia berdasarkan pilihan orang sama ada sudut perbuatan atau perkataan dimana ia tidak restui dan tidak mampu ingkari seperti dipaksa ucapkan kufur. 4. Hukum terhadap mereka dikira sama seperti mukallaf biasa biarpun akalnya tidak berfungsi ketika itu. sekiranya orang mabuk cara haram tersebut melakukan jenayah sudut fizikal dan badan yang dikenakan hukuman hudud seperti membunuh dan berzina.

seperti: Talak. hadas. Ulama Syafi juga menjelaskan: Berkenaan perbuatan orang dipaksa juga tiada apaapa kesan.7.masa sahaja mengambil tindakan terhadapnya jika enggan patuh.2. 4.1 Definisi Khiyar Semasa menjalankan proses jual beli. Mengikut pendapat Sheikh Mohsin pula Khiyar ialah kedua pihak (penjual dan pembeli) diberi hak memilih samada hendak meneruskan jual beli mereka atau memfasakhnya (menamatkan) mengikut syarat-syarat atau sebab-sebab tertentu. membunuh. iii. segala tasaruf dan pengurusan yang berkaitan dengan ucapan orang yang dipaksa secara tidak sebenar dikira batal. agama Islam memberikan satu peraturan khas mengenai pemilihan dalam meneruskan kontrak jual beli atau sebaliknya.7. antaranya ialah: ii. Iaitu pilihan sesuatu disebabkan oleh sesuatu hal yang berlaku. berzina juga memindahkan arah kiblat.7 KHIYAR (OPSYEN) DALAM KONTARK 4. 4. Mengikut Wahbah al Zuhaili. barang dan sebagainya. Perkara yang dipaksakan serta ancaman yang akan menimpa jika ingkar melibatkan sama ada dirinya atau harta atau ahli keluarganya. Prinsip Khiyar di dalam hukum syariah ini adalah bertujuan untuk memberi hak supaya kedua belah pihak yang berjual beli tidak mengalami kerugian atau penyesalan selepas perjanijian dibuat disebabkan perkara tertentu yang timbul dari pembelian atau penjualan berkenaan samada dari segi harga. Menurut jumhur ulama dan ulama Syafie.Kesan Paksaan Terhadap perbuatan Dan perkataan Paksaan yang dikenakan terhadap seseorang menimbulkan kesan tertentu.5. 142 . Khiyar ialah salah satu pihak yang berkontrak boleh meneruskan kontrak atau tidak meneruskannya.2. kecuali berkaitan dengan Penyusuan.

5. Ia adalah suatu hak yang diberi kepada pihak-pihak yang berkontrak sama ada hendak meneruskan akad yang dibuat atau tidak. 4. 4. Menjaga kepentingan pihak-pihak yang berakad. 3. Khiyar Majlis Khiyar Syarat Aib Ta’yin Rukyah Alaqdi 4.7.2.Khiyar adalah hak kepada kedua belah pihak sekiranya terdapat satu pihak mahu meneruskan kontrak atau tidak mahu meneruskannya. Memastikan adanya kerelaan hati untuk meneruskan akad.7. 2.2 Jenis-Jenis Khiyar Khiyar terbahagi kepada enam jenis iaitu: 1.1 Khiyar Majlis Khiyar Majlis ialah setiap pihak yang mengadakan aqad jualan mempunyai pilihan terhadap pihak lain selagi mereka masih tidak beRPisah. Ia memberikan pihak yang melakukan aqad yang meliputi ijab dan qabul hak bagi membatalkan perjanjian semasa dalam sesi (majlis 143 . pembeli boleh memilih mana-mana satu. dan tempoh tertentu untuk membuat pilihan yang diberikan. Tujuan: 1. 2. Pihak berkontrak diberi peluang untuk membuat pilihan dengan menentukan subjek kontrak itu. 6. Biasa berlaku pada akad terhadap benda seperti menjual dua helai baju.

a. Pendapat dikalangan Imam Malik pula ialah mengikut syarat yang dipersetujui bersama iaitu mengikut uruf setempat dan jenis barang yang terlibat dalam kontrak tersebut.2 Khiyar Syarat Khiyar Syarat ialah pemilihan yang dinyatakan di dalam akad. Pihak yang diberi kepadanya hak memilih itu boleh membuat keputusan 144 . sekiranya salah satu pihak menggugurkan hak pemilihannya maka pihak yang satu lagi masih berhak membuat pilihan sama ada hendak meneruskan jual beli tersebut atau memansuhkannya selagi majlis akad masih wujud. Contohnya pembeli mengatakan: "Saya beli barang awak ini dengan syarat boleh khiyar dalam masa dua hari dari tarikh ini.7. yang bermaksud: " Bila dua orang yang berjual beli. aku ada tempoh khiyar selama tiga hari.2. 4. yang bermaksud: " Apabila kamu berjual beli. (Riwayat Bukhari) Mengikut Imam Syafei.a.w. Hukum ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah s.w.” (Riwayat Bukhari dan Muslim) Di dalam khiyar Majlis ini. maka masing-masing boleh khiyar (pilihan jadi jual beli atau tidak) selama keduanya belum beRPisah dari majlis tersebut.”. syarat tersebut hendaklah dinyatakan dengan jelas didalam majlis Akad yang melibatkan kerelaan diantara kedua belah pihak. Terdapat juga ulama dikalangan mazhab Syafei menyatakan tempoh masa khiyar atau pemilihan tersebut hendaklah tidak lebih daripada tiga hari.akad) tawar-menawar atau sudah selesai tetapi majlis tersebut belum tamat." Dalil bagi hukum khiyar Syarat ini ialah hadis iaitu Sabda Rasulullah s. katakanlah: jangan menipu. Sekiranya tiada dinyatakan dengan jelas maka syarat tersebut adalah batal. Ia berlaku semasa aqad jual beli dijalankan di mana kedua belah pihak bersetuju disyaratkan bahawa kedua-dua belah pihak atau salah satu daripadanya berhak memilih samada jual beli itu diteruskan atau sebaliknya.

Setiap pihak yang mengugurkan haknya untuk memilih adalah di anggap bersetuju meneruskan jual beli tersebut.1 Syarat Sabit Khiyar Aib Antara perkara dan syarat yang membolehkan khiyar aib ialah: 1.3.2.3 Khiyar Aib Khiyar Aib ialah apabila berlaku kerosakan atau barang yang dijualbeli tersebut ada kecacatan atau tidak menepati spesifikasi yang dipersetujui di dalam akad. maka tidak boleh khiyar lagi. Tidak halal menjual kepada saudaranya barang yang ada kecacatan melainkan ia telah jelaskan. Kecacatan yang diterima dalam khiyar Aib ini hendaklah berlaku sebelum akad atau semasa jual beli berlangsung dimana si pembeli tidak mengetahuinya pada waktu itu ataupun kecacatan tersebut berlaku sebelum sipembeli menerimanya. bersabda yang bermaksud: "Orang Islam adalah saudara kepada Muslim yang lain. Walaupun begitu bagi pihak yang satu lagi masih mempunyai hak pemilihan.7.w. 4. Pembeli berhak menamatkan kontrak atau meminta kurang harganya apabila kedaan tersebut berlaku." (Riwayat Ibnu Majah) 4. Pembeli tidak mengetahui terdapat kecacatan ketika majlis akad dan ketika membeli barang tersebut.7. Rasulullah s.7. 2. Sekiranya berlaku kecacatan selepas barang tersebut diserahkan kepada pembeli.sama ada hendak meneruskan jual beli atau dimansuhkan dalam tempoh tersebut.4 Khiyar Ta'yin 145 . Terdapat kecacatan sebelum akad atau selepas akad ataupun juga sebelum diserahkan barangan kepada pembeli.1.a. 4.2. Sekiranya pembeli mengetahui ada kecacatan dan dia membeli juga maka tidak boleh dikhiyarkan lagi.

2. " (Riwayat Muslim) Imam Syafei tidak mengharuskan khiyar Rukyah. Oleh itu seseorang yang hendak membeli barang tersebut hendaklah melihat barang itu. Imam Malik. 4. Ulama berselisih pendapat mengenai khiyar Ta'yin.2.w. Manakala Imam Hanafi pula mengharuskan khiyar jenis ini diatas dasar keperluan atau hajat manusia serta menggunakan kaedah Istihsan. 146 mengatakan Khiyar . 1. Jual beli yang ada Khiyar Rukyah akan mendedahkan penipuan. 3. Ia berdasarkan kepada dalil berikut.Khiyar Ta'yin ialah orang yang berakad jual beli berhak memilih dan menentukan salah satu daripada tiga barangan yang berlainan dari segi harga dan sifat barang tersebut. Jumhur Ulama mengatakan khiyar jenis ini ditegah kerana tidak ditentukan barang yang hendak dijual. Tiga jenis barang yang hendak dijual itu juga mestilah berlainan harganya dan sifatnya. apabila diperlihatkan kepadanya ia berhak memilih sama ada hendak menerimanya atau menolaknya. menegah daripada menjual secara menipu.a. Hanafi dan ulama Zahiri berpendapatt khiyar ini adalah harus. Ia mengatakan jual beli yang tidak jelas barangnya adalah pada asalnya lagi tidak sah. Barang yang hendak dijual atau dipilih itu mestilah tidak lebih daripada tiga jenis barang sahaja. Harga tersebut mestilah ditentukan terhadap ketiga-tiga jenis barang yang hendak dijual. Pembeli tersebut hanya berhak memilih atau melakukan ta'yin hanya satu sahaja. Masa untuk melakukan khiyar ini tidak lebih daripada tiga hari sahaja. Nabi Muhammad s. Sebagai contohnya seseorang pembeli diberi pilihan oleh penjual terhadap tiga buah jam tangan pada harga yang berlainan.5 Khiyar Rukyah Khiyar Rukyah ialah seseorang yang tidak melihat barang yang hendak dibeli.8. Mereka berpandukan kepada hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas dan Abu Hurairah yang bermaksud: "Sesiapa yang membeli sesuatu yang tidak dilihatnya terlebih dahulu. Imam Hanafi Ta'yin adalah harus dengan syarat-syarat berikut: 1. Ia berhak menolak jika tidak mahu kerana syarat sah khiyar ini ialah dengan melihatnya.

1 Penamatan Kontrak Melalui Fasakh 147 . atau berlaku kematian salah satu pihak yang berkontrak atau kedua-duanya dan kontrak yang tergantung apabila syarat-syarat kontraknya tidak dipenuhi. Hadis yang digunakan oleh Ulama lain dalam mengharuskan khiyar Rukyah adalah hadis Daif. 8 PENAMATAN KONTRAK Sesuatu kontrak boleh tamat dengan adanya pembatalan (ibtal) atau penamatan (fasakh). b) Pembeli enggan melaksanakan muamalat jual beli daripada khiyar Naqdi sebelum membayar harga.6 Khiyar Naqdi Khiyar Naqdi ialah khiyar yang mensyaratkan pembeli apabila mereka tidak menyerahkan kesemua jumlah harga dalam masa yang tertentu. bukan hadis sahih. Namun begitu penjual berhak meminta ganti rugi di atas kecacatan tersebut.7. 4. 4. c) Pembeli merosakkan barang yang dibelinya pada masa khiyar Naqdi.2.’ Fasakh ialah proses menamatkan kontrak yang telah sah dari segi asalnya manakala ‘batal’ ialah kontrak tersebut adalah terbatal atau tidak sah sejak awal lagi kerana tidak menepati syarat-syaratnya mengikut perspektif Islam seperti tidak cukup rukun kontrak atau yang tidak menepati syarat-syaratnya.8. Imam Hambali berpendapatt khiyar jenis ini adalah sah dalam masa tiga hari sahaja. Istilah ‘Fasakh’ atau pembatalan kontrak ini berbeza dengan ‘batal.2. Imam Hanafi berpendapatt khiyar jenis ini adalah cabang daripada khiyar Syarat. Iaitu dalam masa tiga hari maka jual beli diantara mereka akan terbatal dengan sendirinya. d) Pembeli telah menyebabkan barang menjadi cacat yang ia tidak boleh dikembalikan semula kepada penjual dan waktu itu ia belum lagi membayar harganya. Penamatan kontrak melalui pembatalan boleh berlaku dalam beberapa keadaan manakala kematian menyebabkan beberapa jenis kontrak tamat. Khiyar Naqdi akan terbatal dengan sebab-sebab berikut: a) Pembeli mati. 4.

8.1.8. 4.Penamatan kontrak boleh berlaku dalam beberapa keadaan seperti : 4. Penamatan kontrak boleh dilakukan apabila salah satu pihak yang berkontrak gagal melaksanakan tanggungjawab mereka atau hak salah satu pihak tidak dipenuhi. maka wajib dibatalkan samada pembatalan tersebut dibuat oleh dua pihak yang berkontrak atau dibuat oleh Qadhi atau Hakim.3 Penamatan (Fasakh) kerana tidak melaksanakan kontrak.1.1. 4.2 Penamatan dengan sebab Khiyar. Penamatan boleh dilakukan dengan persetujuan pihak yang telibat atau melalui proses undang-undang.8 SOALAN LATIHAN 148 . Penamatan kontrak juga boleh berlaku apabila telah tamat tempoh kontrak tersebut seperti tempoh kontrak sewa rumah selama dua tahun atu kontrak jaminan. Jika kontrak menjadi rosak seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui atau jualan yang terikat dengan tempoh.1 Pembatalan dengan sebab rosak atau pencabulan kontrak. 4.4 Penamatan akibat Penamatan Tempoh Kontrak atau tercapai maksudnya.8.8. Sesuatu kontrak itu akan tamat atau mansuh apabila berlaku kematian salah satu pihak yang terlibat atau keduaduanya.1. Pihak pemilik khiyar dalam khiyar syarat atau khiyar aib atau khiyar rukyah dan sebagainya boleh menamatkan kontrak semata-mata dengan kehendaknya tetapi dalam khyiar aib selepas penerimaan barang pada sipembeli ia tidak boleh memfasahkan lagi jualbeli tersebut kecuali dengan persetujuan kedua-dua belah pihak 4.

1 Semua Bentuk Muamalat asalnya adalah harus 5.1.1 Definisi Gharar 5.2 Unsur Gharar dalam Muamalat 5. Huraikan definisi akad serta rukun-rukunnya.3.2.1. Apakah majlis Akad 3.3.2.3.2.3.2.3.3.1.2.1 Pengharaman Riba melalui al-Sunnah 5.2.3.2.2.2.3.2.2.1.3.Jenis-jenis Riba 4. Ihtikar) 5.1.2. 2.2 Riba al-Fadl (Riba jual Beli) 5.1 Unsur Riba dalamMuamalat 5.2.2 Pengkelasan Jenis-jenis Riba 5.2 Urusniaga Muamalat Berdasarkan Akad 5.2 PRINS IP ASAS SYARIAH DALAM MUAMALAT 5.1 PENGENALAN 5.1.2.1.2.4.3 Unsur Maysir (Judi) dalam Muamalat 5.1 Definisi dan Konsep Riba 5. Bincangkan keahlian berakad serta jenis-jenisnya 4.6 Illah Pengharaman Riba Mata Wang 5.2. Gharar.1 Rukun Akad Jual beli 5.2.1.3.4 Unsur Ihtikar dalam Muamalat 149 .3.1 Riba al-Nasiah (Hutang Piutang) 4. Jelaskan halangan samawi dan bukan samawi kepada keahlian akad 5. Huraikan konsep khiyar dalam kontrak 6.4 Pengharaman Riba 4.5 Barang-barang Ribawi 5. Jelaskan sebab-sebab penamatan kontrak BAB 5 TEORI RIBA DAN URUSNIAGA BATIL DALAM MUAMALAT 5.3.2.2.3.3 Mengelakkan Urusniaga Batil (Riba.3.2.2.3.1 Pengharaman Riba melalui al-Quran 4.3.1.3.4. Maysir.1.1.3.

2. 2. Menghubungkaitkan urusniaga batil dalam muamalat dengan hukum urusniaga 4. Menghuraikan konsep riba dan hukum mengenainya . Menjelaskan illah dan maslahah dalam urusniaga muamalat 5.4.1 Definsi Uruf 5.6 Hukum Muamalat menghimpunkan thabat dan murunah. urusan kewangan adalah termasuk di dalam bidang muamalat. Mengenal pasti uruf dan thabat serta murunah dalam urusniaga muamalat 5.3.5 Uruf setempat diambilkira dalam menetapkan Hukum 5.4.5. Islam terdiri daripada tiga komponen utama iaitu aqidah.2.5.2. Prinsi-prinsip yang digariskan oleh Fiqh al-Mu’amalat tentunya mengemukakan penyelesaian serta jalan keluar kepada masalah-masalah Riba yang timbul di dalam sistem kewangan konvensional yang diamalkan pada masa sekarang dan berteraskan amalan riba yang diharamkan. Menjelaskan prinsip asas syariah dalam urusniaga muamalat 3.3 KESIMPULAN BAB 5 TEORI RIBA DAN URUSNIAGA BATIL DALAM MUAMALAT OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. 5. syariah dan akhlak.2 Syarat Uruf sebagai sumber hukum 5.1 PENGENALAN Dalam Perspektif Islam.2. anda seharusnya boleh: 1.1 Definisi Ihtikar 5.2.5.2.4 Hukum Muamalat dibina berasaskan Illah dan Maslahah 5.2 Syarat Menjadi Ihtikar 5.3. 150 .2.

Kes ini menurut al-Qaradawi ialah bukti bahawa para sahabat tidak meninggalkan sebarang perbuatan sehingga datangnya dalil yang jelas tentang haramnya sesuatu perkara.Banyak negara Islam telah berjaya menggubal sistem muamalat yang berteraskan muamalah Islam yang bebas daripada terlibat dengan riba. 15-16) Sebaliknya semua bentuk ibadat asalnya adalah haram dilakukan kecuali terdapat dalil yang sahih dan jelas mengenai pensyariatannya.” (al-Baqarah: 219).2.. (2001). Selepas ayat ini turun. Semua ulama dan para sarjana menerima prinsip ini kecuali Ibn Hazm al-Zahiri yang menganggap semua perkara adalah haram kecuali wujudnya yang mengharuskan. Prinsip ini juga menurut Ibn Qayyim adalah berasaskan prinsip al-istishab. h. semua bentuk urusan muamalat secara asalnya adalah harus kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.t). justeru itu meletakkan bahawa 151 . segala hukum sekarang adalah dianggap suatu penerusan daripada hukum terdahulu selagi tidak ada bukti yang boleh mengubah hukum dahulu kepada status hukum yang baharu. Menurut Syeikh al-Qaradawi. antara bukti yang jelas berkenaan prinsip ini ialah kes pada zaman Rasulullah saw sewaktu peristiwa pengharaman arak pada peringkat awal. 52). (Abu Muhammad ‘Ali ibn Ahmad ibn Sa’id Ibn Hazm al-Andalusi. 5.. Ketika itu Allaah berfirman: “Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai arak dan judi.. Beirut: Dar al-Kutub al-‘iliyyah. juz 1. Katakanlah pada keduanya dosa besar dan ada pula beberapa manafaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.1 Semua Bentuk Muamalat Asalnya Adalah Harus Mengikut prinsip asas Muamalat Islam. h. (t. Beirut: Dar al-Fikr. al-Ahkam fi Usul al-Ahkam.2 PRINSIP ASAS SYARIAH DALAM MUAMALAT 5. (Yusuf al-Qaradawi. Mengikut prinsip al-Istishab. Bay’ al-Murabahah Li al-Amr bi al-Syra’. terdapat lagi para sahabat yang masih meminum arak kerana tidak wujud lagi dalil yang jelas tentang pengharamannya bahkan sesetangah daripada mereka juga yang mahukan suatu penerangan yang menyeluruh berkenaan dengan pengharaman arak.

112) Prinsip semua bentuk muamalat asalnya adalah harus ini boleh diguna pakai oleh para ahli ekonomi dan kewangan semasa dalam merangka sistem pertukaran mata wang baru yang berlandaskan Islam dimana ia boleh memberikan suatu keyakinan kepada mereka untuk berani mengetengahkan kaedah-kaedah baru yang sesuai dengan keperluan semasa dalam sistem kewangan moden berteraskan prinsip Islam 5. h.2 Urusniaga Muamalat Berdasarkan Akad Kontrak 152 . (Ibn Qudamah(1999). Allah swt berfirman: “Katakanlah (kepada kaum yang mengada-adakan sesuatu hukum): Sudahkah kamu nampak baik buruknya sesuatu yang diturunkan Allah untuk manfaat kamu itu sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya haram dan sebahagain lagi halal? Katakanlah lagi (kepada mereka): Adakah Allah izinkan bagi kamu berbuat demikian atau kamu hanya mengada-adakan secara dusta terhadap Allah?. Jika tiada sesuatu yang mengharamkan maka hukumnya adalah harus atau halal walaupun tiada dalil yang menghalalkan. Oleh itu dalam mencari sesuatu hukum halal atau haramnya dalam sesuatu produk dalam sistem kewangan.t) I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. h. Kaherah: Maktabah al-Taufiqiyyah. adalah perlu dicari kebaikan dalam produk tersebut dan ditentukan adakah terdapat dalil atau sesuatu yang mengharamkan daripada produk tersebut. (Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawjiyyah (t.asalnya manusia ini bebas daripada menanggung sebarang liabiliti (al-Bara’ah alDhimmah).” Yunus:59 Dari segi ibadat pula tidak boleh melakukan ibadah sewenang-wenangnya kecuali terbukti ia telah ditentukan oleh syariah sebagai ibadat.2. 355) Oleh itu Manusia secara asalnya bebas melakukan apa-apa sahaja dalam urusan muamalat kecuali setelah terbukti ia diharamkan.

Ini adalah sesuai dengan perintah Allah dalam surah al-Nisa’: 29. Pada asasnya akad-akad dan syarat-syarat dalam mu’amalat adalah harus. Kerelaan berkontrak dalam muamalah tersebut dijelmakan dalam akad kontrak.2. berakal. Ini beerti secara jelas bahawa manusia bebas untuk meletakkan apa-apa syarat dalam urusniaga mereka kecuali jika syarat itu membawa kepada ketidakadilan. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.. “Hai orang-orang yang beriman.2. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. bodoh dan sakit tenat yang boleh membawa maut. ketidaktelusan ataupun melanggar prinsip-prinsip syariah yang jelas iaitu batil. 153 . mempunyai kuasa pemilikan keatas perkara yang diakadkan dan redameredai antara satu sama lain. (Muhammad ‘Uthman Syabir (1996) 5. hilang akal. Oleh itu semua jenis akad dan syarat yang dipersetujui diantara pihak-pihak yang terlibat adalah diharuskan melainkan jika terdapat larangan secara jelas dalam al-Quran dan alSunnah. gila. Para ulamak Fiqh juga berpendapatt bahawa setiap urusniaga yang berasaskan kontrak albay’ adalah harus. meliputi semua bentuk perjanjian antara manusia. Dua pihak yang berakad iaitu Penjual dan Pembeli.Islam tidak mengharamkan sebarang bentuk urus niaga yang berasaskan jual beli yang mempunyai persetujuan bersama oleh kedua-dua belah pihak (mutual consent). cerdik. mana-mana syarat yang terletak antara penjual dan pembeli adalah Sah. Fuqaha’ menetapkan bahawa penjual dan pembeli hendaklah terdiri daripada orang iaitu baligh.” Para fuqaha’ bersepakat menyatakan bahawa lafaz akad (perjanjian atau kontrak) adalah perkataan yang bersifat umum. mabuk.1 Rukun Akad Jual Beli 1. dan janganlah kamu membunuh dirimu . Justeru. Akad yang dimeterai itu juga tidak mengandungi unsurunsur paksaan dan tidak ada perkara-perkara yang menjadi halangan sesuatu akad itu dilakukan seperti muflis.

Harta yang diakadkan hendaklah terdiri daripada jenis barangan yang berpanfaat menurut syarak. 130 Qabul pula ialah lafaz pernyataan penerimaan untuk berakad yang diucapkan oleh pihak pembeli. Sighah akad (ijab dan qabul). 3. Syarat ini bermaksud tawaran dan penerimaan hendaklah dibuat dalam majlis akad yang sama dan 154 . Ia adalah dua lafaz akad (ijab Sighah dan qabul) perjanjian jual beli yang diucapkan oleh penjual dan pembeli. kedua-duanya mempunyai objektif yang sama. Kaherah: Dar al-Fikr. Masdar al-Haqq. Ijab ialah lafaz pernyataan pertama yang diucapkan oleh penjual. Penerimaan hendaklah bersambung dengan tawaran. c. (Ibn ‘Abidin (1987: 6). perbuatan (al-mu’atah) dam isyarah. Tujuan syarat ini ialah supaya Setiap pihak yang berakad memahami kehendak pihak yang satu lagi. al-Sanhuri berpendapatt cara ini tidak boleh dilakukan oleh pihak yang membuat tawaran kerana tawaran tidak boleh difahami dengan cara berdiam diri semata-mata. yang melakukan akad tersebut. boleh diserahkan dan diketahui oleh pihak yang berakad. Jld 1. Harta dan harga adalah dua perkara yang mesti dinyatakan dalam sesuatu akad. Harta adalah benda yang dijual dan harga ialah balasan yang mesti ditunaikan oleh pembeli. Penerimaan hendaklah bersambung dengan tawaran. Setiap Ijab dan Qabul mestilah menggambarkan secara jelas kehendak pihak Qabul mestilah bersesuaian dengan ijab. d. Lihat ‘Abd alRazzaq al-Sanhuri (t. Selain daripada perkataan yang terang dan difahami dalam melakukan akad atau apa yang biasa disebut sebagai komunikasi akad. Dalam keadaan kedua-dua pihak berdiam diri tanpa melakukan dengan tiga cara tersebut.t). Dengan itu penawaran boleh dengan empat cara tadi dan hanya penerimaan sahaja boleh secara berdiaam diri dalam keadaan tertentu yang menjelaskan ia menerima. h. mempunyai syarat berikut iaitu: a. ia boleh juga dilakukan secara tulisan (surat).2. b. Harta atau barang dan harga. milik penuh pembiaya.

tanpa diselangi oleh sesuatu yang tidak berkaitan dengannya.3 Mengelak Urusniaga Batil (Riba. Akan tetapi fiqh muamalat berdiri diatas prinsip-prinsip atau kaedah-kaedah yang umum.. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri.cit. Maysir. Yang ditekankan ialah penerimaan boleh dilakukan walaupun selepas bebarapa waktu asalkan mereka masih berada dalam majlis akad. “Hai orang-orang yang beriman. 155 . h. maka akad tidak berkuatkuasa.” [287] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]. Fuqaha’ Shafi’i berpendapatt penerimaan adalah diangap bersambung apabila dilakukan terus sesudah tawaran dibuat tanpa diselangi oleh perbicaraan yang tiada kaitan dengan akad. al-Sharbini (1986). Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. al-Ramli (1987). 137.. h. h. 137. 111) 5. h. 8. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Menurut jumhur Fuqaha’. Gharar. Ianya tidak termasuk di dalam perkaraperkara yang diperincikan bahkan diberi peluang kepada fuqaha’ untuk berijtihad dalam perkara-perkara yang direka oleh manusia. (1987) op.cit. op. Kerana umat merupakan suatu kesatuan. Jika tawaran dan penerimaan tidak dilakukan secara serta merta.. op.2. al-Zuhaily (1989).. Mereka tidak menentukan jarak masa antara tawaran yang dibuat oleh pihak pertama dan penerimaan yang dibuat oleh pihak kedua.cit. Firman Allah yang bermaksud: 29. yang dimaksudkan dengan bersambung tawaran dan penerimaan ialah akad itu dilakukan dalam majlis yang sama. op.cit. Diantara prinsip tersebut ialah larangan memakan harta secara batil seperti riba. al-Kasani. Ihtikar) Fiqh Muamalat sama seperti hukum-hukum furu’ yang lain iaitu bersumberkan wahyu yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah.

juga firman Allah yang bermaksud: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim. h. Selagi masyarakat masih mengamalkan riba. Di Malaysia isu tersebut menjadi amat sensitif kerana kebanyakan orang-orang Islam sentiasa cuba menghindarkan diri mereka dari persoalan riba. Perkataan al-Riba bukanlah perkataan baru dalam ajaran Islam.” al-Baqarah: 188 Ibn al-’Arabi ketika menafsirkan ayat-ayat mengenai memakan harta secara batil itu menyebut bahawa Ayat tersebut adalah sebahagian daripada kaedah-kaedah muamalat dan asas pertukaran barang-barang.t dan rasulNya. malah ia telah digunakan oleh orang-orang arab jahiliah dalam urusan harian mereka sebelum kedatangan Islam lagi. Riba adalah punca kepada kegagalan ekonomi sesuatu masyarakat. supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. 5.3. padahal kamu Mengetahui. Maqaalat Fi al Riba wal Faa’idah al Masrafiyah. Oleh sebab itu Riba telah menjadi isu yang utama kepada orang-orang Islam di dalam aktiviti muamalat. Riba dalam jual beli timbul apabila seseorang menjual sesuatu barangan kepada seorang yang lain dengan menentukan tempoh masa untuk membayarnya. Ia juga adalah kerana pengharaman riba adalah bersifat qat’ie kerana disebutkan dengan jelas dalam al- 156 . (Wahabi Sulayman Ghawaji (1992).Surah al Nisa’: 29.1 Unsur Riba Dalam Muamalat Islam mengharamkan urusniaga yang berasaskan kontrak riba.w. Beirut: Dar Ibn Hizam. keseimbangan ekonomi tidak akan dicapai dengan sebaiknya. Riba pada masa tersebut disebut oleh Rasulullah saw sebagai Riba al jahiliah iaitu riba yang berlaku dalam jual beli dan pinjaman secara hutang dan dibayar lebih. 24. Ini adalah kerana riba merupakan satu amalan terkutuk yang dikeji oleh Allah s.2.

orang yang enggan mengeluarkan zakat.Quran dan Hadith. Muhammad b. Al-Dhahabi mengkategorikan riba ke dalam dosa besar berdasarkan nas-nas al-Quran dan al-Sunnah yang jelas. orang yang memasukkan susuk dan orang yang tubuhnya dimasukkan susuk. juz 1. Hanbal. memberi (membayar) riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu dia berhenti (dari mengambil riba). Beirut: dar al-Kutub al-‘ilmiyyah.3. Abu Abd Allah Muhammad b. yarbu. h. Dalam nas-nas itu terdapat laknat Allah SWT. Hadis mengenai riba yang diriwayatkan oleh Ibn Hanbal daripada Ali bermaksud: “Rasulullah melaknat (mengutuk) sepuluh golongan iaitu orang yang memakan (mengambil) riba. h. bekas suami yang menyuruh seseorang melakukan cina buta. Ini adalah kerana hukum riba adalah haram dan orang-orang yang terlibat dengan riba akan dimasukan ke dalam neraka seperti mana firman Allah: Al Baqarah: [275] Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba. maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya dan perkaranya terserahlah kepada Allah dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka mereka itulah ahli Neraka. rabwan. Cetakan 2. 157 . rubwanan dan ribaan. al-Kabair.1 Definisi dan Konsep Riba Perkataan Riba dalam bahasa Melayu adalah berasal dari perkatan bahasa Arab al-riba yang berasal daripada kata dasar raba. mereka kekal di dalamnya. riba termasuk perkara yang membinasakan dan lain-lain lagi. Hanbal al-Syaibani (1978). Musnad al-Imam Ahmad b. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: Bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba.” Abu ‘Abd Allah B. Uthman al-Dhahabi (1988). 83 5. janji neraka. orang yang melakukan cina buta. Manakala bahasa Inggeris menggunakan perkataan interast atau usury untuk maksud riba.2. lebihan (al-idafah). Jordan: Maktabah al-Manar. penulis dan kedua-dua saksinya. Mengikut pengertian bahasa Arab Riba bermaksud pertambahan (al-ziyadah).1. 49-50.

alRiba Wa al-Faedah Fi al-Islam. Damsyiq: Dar al-Qalam. Chapra. Kerajaan Rom telah mengharamkan amalan bunga.Mazhab al-Imam al. h.57.. Mansur b. al-Ramli dan lainlain mendefinisikan riba sebagai akad atas barangan tukaran yang tertentu (ribawi) tanpa diketahui persamaan pada pertimbangan syarak ketika akad atau dilewatkan penyerahan dua barang pertukaran atau salah satu daripadanya. bukan setiap pertambahan atau pertumbuhan dilarang oleh Islam. Cato dan Seneca mengutuk amalan riba dan menganggapnya zalim. Imam Syafi’i sendiri mendefinisikan riba sebagai kontrak ke atas tukaran tertentu yang tidak diketahui persamaannya pada ukuran yang diakui oleh syarak semasa berkontrak atau penangguhan pada kedua-dua atau salah satu barangan tukaran tersebut.Fikr. (Muhammad Sayid Qutb (1992). 158 . Dari segi istilah syarak pula secara keseluruhannya berbagai definisi diberikan oleh para ulamak tentang al-riba namun semuanya memberi maksud sesuatu kadar pertambahan yang berlaku dalam urusan muamalat dengan melibatkan unsur pernindasan yang diharamkan oleh Allah swt. Mustafa al-Bugha (1989). (Abu Muhammad Adullah Bin Ahmad Muhaammad. h.cit.. jld. Kasyaf al Qina’ an Matn al-Iqna’. Dar al. 56-57. Ulama-ulama dalam Mazhab Syafi’i seperti al-Syarbini. al-Fiqh al. Kaherah: Maktabah Madbu’ li al-Saghir. Yunus Idris al-buhuti (1982). op. Ahli cerdik pandai Rom seperti Cicero. Imam Hambali pula mengatakan Riba adalah melebihkan sesuatu dan menangguhkan sesuatu yang tertentu dengan tertentu. juz 3. Ibn Qudamah (1981). Riyadh: Maktabah al-Riyad al.Hadithah. h. (Qureshi:1981) Ulamak Mazhab Syafi’i memberikan definsi riba sebagai lebihan ke atas tukaran tertentu yang tidak diketahui persamaanya semasa akad (kontrak) atau hasil pertambahan apabila membuat tangguhan bayaran. Beirut).Manhaj ala. Ulama-ulama mazhab Hanbali mendefinisikan riba sebagai melebih dan menangguhkan sesuatu yang tertentu dengan sesuatu. al-Mughni.pengembangan (al-nama’) kepada sesuatu. 3. 32.U.3. juz 4.Shafie.. (Muhammad Said al-Isymawi (1994). Hampir semua ulamak yang membincangkan isu riba mengkelaskannya sebagai satu unsur penindasan dalam urusan muamalat. M. h. Walau bagaimanapun. (1987).

h.t) Hasyiah al-Adawi Bahanist al. op. Kaherah: Maktabah Wahbah. (Yusuf al-Qaradawi(1992). Husayn al-Fakr al-Razi. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath 159 .kharsi. riba bermaksud perubahan dan pertambahan yang dilarang oleh Islam iaitu riba Nasi‘ah.Mazhab Maliki pula mengatakan Riba adalah lebihan pada ukuran. Imam Malik menjelaskan riba sebagai lebihan pada bilangan atau timbangan yang sebenar atau samarsamar dan menangguhkan. Persetujuan menjadi syarat ke atas bayaran tambahan yang ditentukan sebelumnya oleh pemiutang (creditors) kepada siberhutang (debtors).. juz 5. h. (Abu Abd Allah Muhammad b. M. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surah al Baqarah ayat 278-279. (Ramadaan Hafiz al-Sayuti (1994). 56-57). Beirut: Muassasah al Risalah. al-‘Arabi. Ahli ekonomi semasa pula mendefinisikan riba sebagai penentuan lebihan daripada pinjaman modal yang diterima oleh piutang dalam tempoh yang telah ditetapkan.cit. h. Al-Qaradawy pula mengatakan bahawa bunga atau interest bank adalah haram. Ia mempunyai tiga unsur iaitu: Tambahan atau lebihan bayaran dari yang sedia ada ke atas modal pinjaman. Ulama-ulama Mazhab Maliki mendefinisikan riba sebagai lebihan pada bilangan atau timbangan yang benar atau yang dijangka dan selepasnya. Ulamak fiqh mendefinisikan riba dengan Kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada gantinya. Menurut Imam Fakr al-Ddin al-Razi. Umar b.U. 185). Beirut: Dar al-Sadr. h. (Chapra. Ia adalah setiap pertambahan yang disyaratkan ke atas modal asas iaitu penerimaan bayaran wang tanpa perniagaan atau sebarang kepenatan usaha sebagai habuan dari modal asas. Fatawa al-Muasirah.t) al-Tafsir al-Kabir. 158 Riba secara teknikal merujuk kepada premium yang mesti dibayar oleh peminjam kepada yang memberi pinjaman bersama-sama dengan jumlah prinsipal sebagai satu syarat untuk melanjutkan kematangannya. (1987). 32 . Fawaaid al-Bunuk wa al-Istiyshmar wa al-Taufir Fi Daw’ al-Suyariah al. (t. h. Ali Ahmad al-Saadi al-Adawi (t.Islamiyah. Penentuan lebihan pembayaran tersebut berhubung dengan masa. timbangan atau bilangan yang sebenar atau samar-samar semasa membuat akad atau penangguhan. 56).

Bahagian riba yang ketiga ialah berdasarkan kemudharatan yang ditimbulkan oleh riba iaitu riba yang membawa kemudaratan yang besar atau nyata (Riba al-Jali) dan riba yang 160 . (1982). 320-321 5. mereka membahagikan riba kepada dua bahagian iaitu riba hutang (alduyun) (kata jamak kepada al-Dayn) dan riba jual beli (al-buyu’) (kata jamak kepada albay’). Abd Allah al-‘Arabi (1988). Tatwir al-‘Amal al-Masrafiyah bi ma yattafiq wa al-Syari’ah al-Islamiyyah.2 Pengkelasan Jenis-jenis Riba Terdapat beberapa pendekatan yang telah digunakan oleh ulama dalam membuat pengkelasan riba. malah terdapat juga dalam perniagaan kerana jual beli adakalanya dibuat secara bertangguh dan adakalanya secara berhutang. Ibn Al-‘Arabi menyatakan bahawa ayat-ayat riba diturunkan untuk menangani segala persoalan yang berkaitan dengan semua jenis riba. Sementara dari jenis sumber hukum pula mereka membahagikan dua jenis juga iaitu riba yang diharamkan al-Quran (Riba al-Qur’an) dan riba yang di haramkan oleh al-Sunnah (Riba al-Sunnah). sumber hukum dan akibat perbuatan riba. Amman: Matba’ah al-Syarq wa Maktabaha. Menurut pendapat kebanyakan ulama pengharaman Riba al-Fadl tidak berlaku dalam al-Quran.Ibn al-‘Arabi mendefinisikan riba sebagai segala pertambahan yang diambil tanpa tukarannya. Hamoud. Lihat Ibn Qayyim (1991). Dari jenis riba. (Sami’ Hassan. Ahkam al-Quran. Lihat Abu Bakr Muhammad b. h. Gelaran Riba al-Sunnah diberikan kepada Riba al-Fadl tidak berpakna tidak ada sunah yang membicarakan riba alNasi’ah.2. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah. Mereka mengkelaskan riba dari segi jenis riba. 110 Pembahagian ini menjelaskan riba boleh berlaku didalam urusan pinjaman dan jual beli. Di sana terdapat banyak hadia yang menyentuh persoalan riba secara umum dan Riba al-Nasi’ah secara khusus.1. jld 1. h.3. Menurut beliau riba sejak dahulu lagi bukan sahaja tempat dalam amalan berhutang. sebaliknya berlaku dalam sunnah.

Abi al-Abbas Ahmad b. Beirut: Dar al-Fikr. h. 36) Ulama Mazhab Syafi’i membahagikan riba kepada tiga jenis iaitu Ria al-Fadl.t). Kaherah: al-Maktabah al-Islamiyyah. Riba al-nasi’ah (penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dua barang).. Hamzah al-Ramli. Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Ibn Qasim al-Ghazzi. (t.3 Jenis-jenis Riba Para ulamak membahagikan riba kepada beberapa jenis. 3105) Pendapat ulama Mazhab Maliki pula dalam al-Khursyi.Mohamad alBajuri. 343. Riba al Qard (meminjam dengan syarat ada keuntungan bagi yang mempiutangi). Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. Ali (t. Kaherah: Dar al-Fikr al-Islamiy. juz 7.t). Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah.2.t). juz 4. h. Muhammad Said al Isymawi (1996).t). h. riba ada empat jenis iaitu Riba al Fadhl (menukar dua barang yang sama jenis dengan tidak sama kuantiti). Syams al-Din Muhammad b.membawa kemudharatan yang kurang jelas (riba al-Khafi). Menurut sesetengah pendapat ulama pula.t. al-khursyi ‘ala Mukhtasar Saydi Khalil. Riba al-Buyu’ adalah daripada jenis khafi. juz 3. (Ibn Qayyim (1991). Ibrahim b. 161 . op. (‘Ala al-din Abu Bakr b. Kaherah: Maktabah wa matba’ah Mustafa al-babi alhalabi wa Awladih. alKasani dari mazhab Hanafi mengatakan riba yang dikenali pada syarak ialah Riba al-Fadhl dan Riba al-Nasa’i. h. (t.1. Bada’i’ al-Saana’i’ fi Tartib al-Syara’i’. juz 5. Muhammad. 32. Mengikut Jumhur Ulamak Fiqh. Abu ‘Abd Allah Muhammad b.. Riba alNasa’ dan riba al-Yad. Lihat Abu al-‘Abbas Ahmad Syihab al-Din b. juz 1.3. Riba al Yad (beRPisah dari tempat akad sebelum timbang terima). Ibn Hajar (t. 5. Mas’ud al-Kasani (t. h.). h.cit. Kaherah: Matba’ah dar Ihya’ al-Kutub al-A’rabiyyah. 409. ‘Abd Allah b. 272.

Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr. 90. h. h. h. Tahrim al-Riba wa Tanzim al-Iqtisad. op. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. h. al-Tafsir al-Munir. Jarir al-Tabari (1988).1. Riba jenis ini merupakan riba yang tidak diragukan kerana ia jelas disebut melalui al-Quran. Wahbah al-Zuhayli (1991). (1985). sipemiutang memberi pilihan kepada orang yang berhutang samada hutangnya dibayar atau tempoh disambung dengan dikenakan bayaran tambahan. Riyadh: Dar alSau’udiyyah. Sayyid Sabiq (1971). (Muhammad Abu Zahrah. 135. Nur al-Din (1985). Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid..3. (Sayyid Sabiq (1971). Menjadi amalan biasa Masyarakat Arab jahiliyah di mana apabila seseorang memberi hutang kepada orang lain untuk satu tempoh. Abu Jaafar Muhammad b. 83 5. Beirut: Muasasah al-Risalah. 35). Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir. Cetakan 4. jld 2.127.3..2.Mengikut Syid Sabli riba dibahagikan kepada dua jenis iaitu Riba al-Nasi’ah dan Riba alFadl. Apabila tiba masa akhirnya tempoh tersebut. ‘Itr.1 Riba Al-Nasi’ah (Riba Hutang Piutang) Jenis Riba asal ini adalah dikenali dengan riba hutang piutang atau dikenali juga riba aljahiliyah. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. h. Ia merupakan tambahan kepada hutang kerana perlanjutan tempoh matang pembayaran balik atau tambahan yang diambil oleh si pemiutang daripada penghutang yang telah disyaratkan kerana perlanjutan tempoh. j. Al-Qurtubi menyatakan bahawa riba al-jahiliyah ialah lebihan bayaran apabila penyerahan bayaran dilewatkan. h. al-Muamalat al-Masrafiyyah wa al-Ribawiyah wa Ilajuha fi al-Islam. (1988). 93 Riba al-Nasi’ah adalah yang terjadi didalam aktiviti hutang piutang dan Riba al-Fadl adalah yang berlaku didalam aktiviti jual beli Jual beli.3. Jami’ al-bayan ‘an Ta’wil Ayi al-Quran. Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi. h.cit. Fiqh Al Sunnah. 135) 162 .

Segala pertambahan tersebut menjadi syarat 163 .Tambahan ke atas hutang kerana menangguhkan pembayaran apabila tiba tempoh pembayaran sama ada hutang itu beRPunca daripada urusniaga jualan dengan harga tangguh atau beRPunca daripada urusniaga pinjaman. Riba jenis ini juga disebut sebagai Riba’al-Jali (Riba yang terang-terang memberi mudharat) yang diharamkan. 1. amalan tersebut sedang berjalan. Lihat Ibrahim al-Tahawi. Kadar dan bentuk bayaran lebihan ini telah dipersetujui terlebih dahulu oleh kedua-dua belah pihak. Umumnya masyarakat Arab Jahiliyyah berurusan sesama mereka yang menjalankan unsur riba melalui dua bentuk riba iaitu 1. al-Jamal (1986). h. memberikan pinjaman yang bertempoh dengan dikenakan bayaran lebihan yang dipersetujui daripada jumlah asas pinjaman. h. Ia merupakan hutang piutang kerana melibatkan amalan peminjaman wang dan mengenakan bunga. op. h.Riba ini juga menjadi kebiasaan yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah ada beberapa bentuk.2. pembeli tidak mampu menjelaskan harganya maka tempoh dilanjutkan lagi dengan harga dinaikkan selaras dengan lamanya perlanjutan tempoh tersebut. Tambahan ke atas hutang yang dibuat semasa akad pinjaman beserta tambahan yang disyaratkan semasa akad dan tambahan itu diambil bersama-sama wang asas. al-Iqtisad al-Islami mazhaban wa Nizaman Dirasah Muqaranah. Iaitu apabila cukup tempoh sebagaimana yang telah ditetapkan. 303.t. Ahkam al-Quran. (Ibn al-Qayyim. Ketika turun ayat mengharamkan riba. Beirut: Dar al.cit. Maknanya si penghutang gagal menjelaskan hutang masa yang dijanjikan. 2. jld.). b. (1974). (Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-Razi Al-Jassas. 1989: 114) Riba al-Nasi’ah boleh berlaku dalam dua keadaan iaitu: a. 183-189). Adakalanya pembayaran lebihan ini dibuat mengikut bulanan dan adakalanya dibayar sekali gus di akhir tempoh tersebut.. 394. Kaherah: al-Hay’ah al-Ammah li Syu’un al-Matabi’ al-Amiriyah. (t. Jual beli dengan harga tertangguh.Ihya’ al-Turath. juz.

perbezaan timbangan dan sukatan tidak menyebabkan berlakunya Riba al-Fadl. Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Said telah menjelaskan ketetapan ini. maka saya menukarnya dua cupak dengan secupak tamar barni untuk santapan nabi SAW. Muslin b al-Hajjaj b. 118 5. Ab. maka berlakulah Riba al-Fadl. Jika peraturan dibuat di antara barang dari jenis yang berlainan tetapi dalam kelompok yang sama.3. jld 11. Terdapat enam jenis barang yang dinyatakan oleh nas hadith yang boleh menimbulkan Riba al-Fadl.” Lafaz ini terdapat di dalam sahih Muslim. Jika terdapat perbezaan pada timbangan atau sukatan pada salah satu pihak (penjual atau pembeli). gandum. Lalu rasulullah SAW berkata: hah. 325.2 Riba Al-Fadl (Riba Jual Beli) Riba al-Fadl ialah riba yang berlaku apabila terdapat perbezaan dari sudut kuantiti atau masa penyerahan dalam jual beli atau pertukaran barang-barang ribawi yang sejenis sebagaimana dinyatakan dalam al-Sunnah. tamar dan gandum. lalu rasulullah SAW menyoalnya dari mana ia diperolehi. Sayid Qutb (1992). ini adalah riba. No hadis 1594.3. h. maka sukatan atau timbangannya hendaklah sama. Barang-barang ribawi ialah emas. h. h.2. Perbezaan yang dimaksudkan ialah (pada kuantiti) timbangan atau sukatan. Mu’min Ab Ghani (1999). jangan kamu lakukan demikian sebaliknya jika kamu mahu membelinya mka juallah tamar kamu kebudian belilah tamar (yang kamu kehendaki) dengan harganya (harga tamar kamu. 19 Jika pertukaran (barter) melihat barang sejenis. bukannya kualiti barang.dalam kontrak hutang tersebut. Begitu juga jika terdapat perbezaan timbangan dan sukatan dalam pertukaran barang dari kelompok yang berlainan.1. perak. Beirut: Dar al-Fikr. maka tidak berlaku Riba al-Fadl. Sabda Rasulullah SAW: “Bilal telah datang bertemu Rasulullah SAW dengan membawa “tamar barni” (tamar berputu tinggi). Bilal menjawab: tamar yang kami ada rendah mutunya. Muslim al-Qusyayri alNysaburi (1995). Sahih Muslim. barli. 164 .

I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmuyyah. al Syafi’i (lama) dan satu riwayat Imam Ahmad mengatakan semua jenis makanan yang ditimbang dan disukat adalah ribawi. Para Fuqaha’ Hanafi pula mendefinisikan riba al-Fadl sebagai jual beli (bay’) iaitu tambahan ‘ain harta dalam suatu kontrak jual beli melebihi timbangan atau sukatan biasa apabila sama jenis. Mengenai emas dan perak. h. 4. 104-105. Imam Malik dan riwayat lain Imam Ahmad yang mengatakan bahawa kedua-dua logam itu dikira ribawi kerana ia menjadi alat pengukur nilai (al-thamaniyyah). Pendapat Sai’id b. Mereka menolak qiyas dalam masalaah ini kerana ‘illahnya lemah dan tidaka jelas. al-Musayyib. Mengenai makanan. (b) Pendapat al-Syafi’i. Keutamannya bukan dilihat sekadar fizikalnya sebagaimana komoditi-komoditi lain yang turun naik harganya dipasaran. terdapat dua pendapat dalam menentukan ianya ribawi iaitu : (a) Pendapat Mazhab Hanafi dan salah satu Imam Ahmad yang mengatakan emas dan perak termasuk barang ribawi kerana kuantitinya ditentukan dengan timbangan. Kaherah: 165 . Abu Abd Allah Muhammad b Abu Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1991). terdapat empat pendapat dalam menentukan ianya ribawi atau sebaliknya. Muhammad Amin bin Umar Abd al-Aziz (1986). Oleh itu segala ligam yang ditimbang termasuk barang ribawi. Pendapat al-Syafi’i (baru) dan satu riwayat Imam Ahmad mengatakan semua jenis makanan adalah ribawi. Lihat Syams al-Din b. 2. 1.Ulama berselisih pendapat tentang penglibataan barang-barang selain dari yang disebut tadi. J. Pendapat Qatadah (menjadi pegangan mazhab Zahiri) menghadkan kepada enam barang yang disebutkan oleh nas sahaja. Pendapat ‘Ammar (mazhab yang zahir bagi) Imam Ahmad dan Abu hanifah mengatakan segalan makanan yang disukat dan ditimbang yang homogenus adalah Ribawi.2. (Ibn ‘Abidin. Ibn Qayyim al-Jawziyyah memilik pendapat kedua kerana kepentingan dan keutamaan dua logam tersebut adalah kerana nilainya yang stabil lalu boleh dijadikan alat pengukur nilai kepada semua benda-benda lain. 3. Hasyiyah Rad al-Mukhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn Abidin).

3). 13. No hadis 1240. al-Nasa’i (1994).a dan Ibn Umat r. 166 .Rasulullah SAW telah bersabda: “emas dengan emas. tangan dengan tangan. padi dengan padi dan sebagainya. Kitab al-Buyu’. Sekiranya berbeza jenis. bab al-Sarf . Kitab al-Musaqat. h. Tafsir ayat al-Riba Fi Zilal al Quran. Muslim (1995). Sunan Abi Dawud. Hadis 1551. Al-Samit. Yazid al-Qazwani Ibn Majah (t.Maktabah wa Matbaah Musrafa al-Babi al-halabi wa auladuhu.11. Abu Dawud Sulayman B al-As’ath al-Sajistani al-Azdi (1994). 314-315. op. Hadis yang menceritakan jenis barang-barang tersebut terdapat di dalam beberapa riwayat.7.. Beirut: Dar al-Kitab al-A’rabi.Fikr.cit. Riba al-Fadl ialah jual beli yang berlaku tambahan atau lebihan pada salah satu daripada dua barang tukaran (jual beli).t) al-Jami’ al-Sahih. serupa dengan serupa. perak dengan perak. Abu Abd Allah Muhammad b. Ubadah b. 541. (1988) Sahih Muslim. Abu Isa Muhammad b. j. Kitab al-Buyu’.h. Abu Hurairah r. gandum dengan gandum. h. maka juallah sesuka kamu asalkan berlaku secara tangan dengan tangan (tunai). No hadis: 2254. j.a Daripada Ubadah b. Isa Surah al-Tirpdhi (t. (Sayid Qutub (1985). Hadis: 1587. bab bay’ al-Sya’ir (44). Ala’ al-Din Abu Bakar Bin Mas’ud al-Kasani. al-Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Syara’i.319). h. jld 5. h. garam dengan garam. bab 23. sama banyak dan serupa. j. h.”(HR Muslim. 757.2 h. barli dengan barli. Beirut: Dar al. Al-Samit r. 183).t) Sunan Ibn majah.a. Kitab al-Tijarah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadithnya meminta supaya apabila emas. No hadis: 4578.. Beirut: Dar al-Fikr. gandum. Penukaran itu berlaku dengan tetapi lebih banyak jumlahnya kerana orang yang menukarkan memberi syarat demikian seperti pertukaran emas dengan emas. tamar dan garam dijadikan barangan pertukaran yang sama jenis maka ia mestilah dalam bentuk pertukaran serta merta. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-’Arabi.3. 168. bab al-Sarf wa bay’ al-Dhahab bi al-Waraq Naqdan. barli. Al-Imam Nawawi. Menurut al-Zuhayli. tamar dengan tamar. perak. j. Abu Sa’id al-Khudri. (1982).j. No.a. h. Beirut: Dar al-Fikr. Riwayat yang masyhur ialah datangnya dari Umar al-Khattab r.5.

iaitu jual beli yang dilewatkan terima serahan salah satu daripada dua barang tukaran ataupun menerima salah satu tanpa menyebut tempoh. Cicero. Ahli falasafah Mesir Purba bernama Solon pernah menyarankan supaya bunga dihapuskan. Ahli cendiakawan Rom juga mengutuk amalan Riba. h. Ia juga adalah pertukaran barangan berunsur riba dengan barangan berunsur riba yang lain dengan kedua-duanya mampunyai ‘illah yang sama tanpa isyarat tempoh tertentu ketika kontrak tersebut.3.Selain daipada dua nama riba tersebut. sebaliknya ia adalah alat pertukaran semata-mata. malah telah pernah diharamkan dalam tamadum manusia dahulu kala dan dalam ajaran agama samawi yang lain. Dalam sejarah babylon juga terdapat amalan riba yang dikenakan 12%.2.1. Cato dan seneca mengutuk amalan riba dan menganggapnya sebagai perbuatan yang zalim. terdapat peraturan-peraturan mengenai hutang piutang di dalam perlembagaan yang dikenali sebagai kod Hamurabi. terdapat juga pendapat Ulamak dalam Mazhab Syafi’i yang mengatakan bahawa ada riba jual beli yang dinamakan Riba al-Yad. Kod Hamurabi juga juga menetapkan kadar maksimum untuk untuk pelbagai hutang di samping mencadangkan kaedah perkongsian untung rugi sebagai jalan keluar dari masalah riba. Pengaharam riba bukan sahaja berlaku dalam syariat Islam. 683-684 5. Ahli Falsafah Greek yang menentang amalan riba seperti Plato mengatakan riba itu adalah amalan buruk yang haram dan Aristotle pula berpendapatt wang tidak boleh melahirkan wang yang lain. hutang tersebut boleh ditangguhkan ketahun yang berikutnya. Sekiranya pihak yang berhutang tidak mampu menjelaskan hutangnya disebabkan keuzuran yang patut. Dalam Tamadun Babylon umpamanya. Peraturan tersebut mengatakan bahawa urusan hutang hendaklah dibuat perjanjian bertulis dengan bersaksikan seorang pegawai. Kerajaan Rom 167 . (al-Zuhayli (1989).4 Pengharaman Riba. Walaubagaimanapun kelewatan menyerahkan salah satu atau kedua-dua barangan benar-benar berlaku di luar majlis kontrak. namun pengharaman riba dalam tamadun dan ajaran agama lain tidak konsisten sebagaimana dalam ajaran Islam.

Abu ‘Abd Allah Muhammad b. 6. Dalam ajaran Islam aktiviti riba adalah haram dan dianggap dosa besar.. Raja Justinian pernah meletakan kadar tertinggi bunga yang dibenarkan sebanyak 12%. Beirut . Jordan: Maktabah Al-manar. Dalam nas-nas itu terdapat laknat Allah SWT. New Delhi: Kitab Bhava. Qureshi (1961). Beirut: Dar al-Fikr al-Mua’sir.. Uthman alDhahabi (1988).Umar Chapra (1985).mengharamkan amalan Riba. 5. (Wahbah Al-Zuhayli.4. Dar al-kitab al-Lubnani. 126. Encyclopaedia of Religion and Ethics. 824. James Hastings (1989). riba termasuk perkara yang membinasakan dan lain-lain lagi. ia diharuskan tetapi dalam lingkungan yang ditetapkan. M.cit. Pengharam riba adalah berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah dan ijmak. 549. (1991). 91). h. al-Imran dan al-Nisa’.3. 42.t). Grolier IncoRPorated. op. Terdapat lapan ayat yang menyentuh persoalan riba Lima ayat dalam surah al-baqarah dan tiga lagi tiap satu dalam surah al-Rum. h. Edinburgh: T&T . Clark. 6-7. Lihat Muhammad ‘Abd al-Mun’im AlJamal. janji neraka. Terdapat lapan ayat dalam empat surah yang menyatakan pengharaman riba di dalam al-Quran dengan penurunan melalui beberapa peringkat 168 .cit. h. 49-50. Hamoud (1982). 12. Ahmad Shaikh Mahmud (2000). h. vol. Pengharaman riba yang dijelaskan dalam al-Quran berdasarkan kepada empat peringkat wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam masa yang berlainan. 13. h.1. Juz 3. The Encyclopedia America (1991). h..2. h. h. Apabila aktiviti perniagaan semakin berkembang. Abu Zahrah (t. Connecticut. h. Al-Dhahabi menjelaskan riba adalah dosa besar berdasarkan nas-nas al-Quran dan al-Sunnah yang jelas. Towards Interest-Free Banking. Riba tidak diharamkan secara sekali gus tetapi secara beransur-ansur sepertimana pengharaman terhadap arak.1 Pengharaman Riba melalui al-Quran. Ulama membahagikan nas-nas riba kepada empat bahagian. (1986). al-Tafsir al-Munir. 386. op. 27. Keempat-empat kumpulan nas itu disusun mengikut tertib turunnya sesuai dengan strategi penghapusan amalan riba yang telah bertapak lama dalam kehidupan manusia. Ahmad b. Mawsu’ah al-Iqtisad al-Islami. al-Kaba’ir. h. Vol.

390). al.pengharaman iaitu peringkat pertama.Imran. Bagi mereka yang kejernihan akal ayat ini sudah mengegarkan hatinya untuk meninggalkan perbuatan riba. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 169 . Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Ayat tersebut adalah firman Allah SWT : ‘Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Sungguhpun begitu ayat tersebut ada menunjukkan kecaman Allah terhadap riba. h. (Muhammad Ali al-Sabuni. Damsyik: Maktabah al-Ghazali. ketiga dan keempat seperti yang dijelaskan dalam rajah di bawah. Peringkat 4 Al Baqarah 2:275. 278 Peringkat 3 Al Imran 3:130 Peringkat 2 Al Nisa’ 4:161 Pada peringkat pertama. tidak terdapat isyarat yang jelas menunjukkan riba itu hukumnya haram. (1977). al-Nisa’ dan al-Rum RAJAH 3. Rawa’i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran. j. 276.1 : Peringkat penurunan Ayat Riba AYAT –AYAT RIBA Peringkat 1 Al Rum 30:39. kedua.1. Iaitu surah al-Baqarah.

Ayat 279 menyatakan secara 170 . (al-Rum : 39) Peringkat kedua menyatakan tentang pengharaman riba dalam sejarah bangsa yahudi. Ayat tersebut adalah firman Allah SWT (yang bermaksud) : [161] Dan juga (disebabkan) mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang melakukannya. judi dan sebagainya) dan (ingatlah) Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir di antara mereka. Mereka telah menjadi kufur kerana sanggup melanggar larangan Allah SWT. (al-Nisa’:161) Peringkat ketiga menyatakan secara jelas pengharaman riba yang berganda-ganda. Maka (yang berbuat demikian) Itulah orangorang yang melipat gandakan (pahalanya)’. Peringkat keempat pengharaman riba terkandung di dalam ayat 278 dan 279 surah alBaqarah. sebaliknya ia disebut secara imbasan. Pengharaman riba ke atas umat Islam melalui ayat ini tidak secara jelas. Ayat tersebut adalah firman Allah SWT : [130] Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Kenyataan al-Quran ini telah menimbulkan kontroversi tentang samada pengharaman tiba terhad kepada riba al-Jahiliyyah atau mencakupi semua tahap riba. Ia hanyalah memberi maksud sifat riba yang menjadi amalan dalam urusan kewangan pada masa itu. Ayat 278 menyeru orang-orang yang beriman supaya menjauhi sebarang aktiviti riba. dan (disebabkan) mereka memakan harta orang dengan jalan yang salah (tipu. al-Sabuni (1977). Cara al-Quran menyatakan hukum secara imbasan ini berlaku juga pengharaman arak. Sebahagian besar ahli tafsir berpendapatt sifat berganda bukanlah kriteria yang menyebabkan riba itu haram.mencapai keridhaan Allah. Pengharaman diperingkat ini adalah pengharaman juz’i dan bukannya kulli. azab seksa yang tidak teRPeri sakitnya. Menjauhi riba adalah salah satu ciri orang yang beriman.

Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba. Ayat tersebut adalah firman Allah SWT (yang bermaksud) : [275] Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. [278] Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah (jangan menuntut lagi) saki baki riba (yang masih ada pada orang yang berhutang) itu. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu dia berhenti (dari mengambil riba). Ayat ini diturunkan menceritakan bahawa Abbas bin Abdul Mutalib bin Walid pada masa jahiliyahnya berkongsi meminjamkan wang kepada orang-orang dari suku Taraqif secara riba. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: Bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Melalui kedua-dua ayat ini Allah SWT mengharamkan riba secara jelas tanpa mengira samada riba itu berlipat ganda ataupun sebaliknya dan hukum ini adalah muktamad sehingga hari kiamat. h. [276] Allah susutkan (kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil) riba dan Dia pula mengembangkan (berkat harta yang dikeluarkan) sedekahsedekah dan zakatnya. 79. jika benar kamu orang-orang yang beriman. 75 171 .tegas hutang hendaklah dibayar dengan jumlah yang sama tanpa sebarang tambahan. Apabila Islam datang keduanya mempunyai modal besar yang beRPusing secara riba lalu Allah menurunkan ayat 2:278. mereka kekal di dalamnya. al-Buti (1980). Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang kekal terus dalam kekufuran dan selalu melakukan dosa. maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya dan perkaranya terserahlah kepada Allah dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka mereka itulah ahli Neraka. h. al-Sabuni (1981).

‘Abd al-Karim Zaidan (1987). Al-Sunnah adalah sumber hukum yang ke dua dalaam syariat Islam.2. Hukum-hukum yang mengesahkan dan menguatkan lagi hukum yang terdapat di dalam al-Quran. h. Rajah 3. (1986). Jahiliyah atau riba Hutang.5.1. h. Usul al-Fiqh al-Islami. al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. 461). cet 2. b.2 Pengharaman Riba melalui al-Sunnah Pengharaman riba juga datangnya dari al-Sunnah. Damsyik: Dar al-Fikr. 3. 3. 115-116. Beirut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah. Usul Fiqh alIslami. Kategori pertama ialah a.4 .2 : Ketegori Pengharaman Riba melalui al-Sunnah PENGHARAMAN RIBA MELALUI AL-SUNNAH KATEGORI Kategori 1 Riba sebagai dosa Besar 172 Kategori 2 Amalan riba alJahiliyah Kategori 3 Amalan Riba dalam Jual beli . 177. Kategori pertama ialah hadith-hadith yang mengharamkan riba dalam Kategori kedua ialah hadith-hadith yang menegah amalan Riba albentuk umum iaitu yang menceritakan amalannya tergolong di dalam dosa besar. 2. Hukum-hukum baru yang asalnya tidak diperolehi dari al-Quran. h. (Muhammad Mustafa al-Syalabi (1986). Secara umumnya hadith-hadith mengenai riba boleh dikategorikan kepada tiga bahagian. Beirut: Muassah al-Risalah. Hukum-hukum yang datang daripada al-Sunnah berbanding dengan al-Quran terbahagai kepada tiga bahagian iaitu: 1. juz 1. Kategori ketiga pula ialah hadith-hadith yang menegah amalan riba dalam jual beli. Hukum-hukum yang menjadi penjelas kepada hukum-hukum yang terdapat dalam alquran. juz 1. Banyak hadith Rasulullah saw yang menyentuh tentang riba. Wahbah al-Zuhayli.

cit. Daripada ‘Abd Allah Bin Hanzalah. Ibn majah. op.Contoh-contoh Hadith dalam kategori 1. h. h.t). Ibn Majah) 5.a. Ibn Majah. op. Nabi saw bersabda yang bermaksud : ‘Satu Dirham daripada riba yang diterima oleh seseorang sedangkan dia mengetahuinya adalah lebih buruk daripada berzina tiga puluh kali. Daripada Abu Hurayrah r.t) op. h. al-Tirpidhi (1981). Nabi SAW bersabda bermaksud : ‘Riba itu mempunyai tujuh puluih bahagian. Ibn Majah (t.. 244. Tirpidhi) Muslim (t.. golongan ini semuanya sama.a bahawa Nabi saw telah bersabda yang bermaksud : ‘Pada malam mi’raj. 1.cit.cit. Jibrail menjawab bahawa mereka itu ialah orang-orang yang memakan riba. kedua-dua saksi dan penulisnya dan baginda bersabda..’ (Riwayat Muslim.t) op. Daripada Abu Hurayrah. Abu Daud. aku telah bertemu dengan orang yang perutnya besar seperti rumah dan dilihat ular berada di dalamnya.’ (Riwayat Ibn Majah) 4. Abu Daud dan al-Tirpidhi meriwayatkan hadis yang sama daripada ‘Abd Allah b. 50.. debu-debunya akan mengenainya juga. paling ringan ialah seumpama seseorang itu mengahwini ibunya sendiri. Daripada Abu Hurayrah r. 764. memberi riba. lalu aku bertanya kepada jibrail. Abu Daud. Nabi bersabda bermaksud : ‘Akan tiba suatu masa di mana semua manusia akan makan riba dan jika ia tidak memakannya. 512 2.cit.h.’ (Riwayat Nasa’i. Abu Daud (t. siapakah mereka itu. Mas’ud.’ (Riwayat 173 . ‘ (Riwayat Ibn Majah) 3. Daripada Jabir memberitahu bahawa ‘Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba.

t). juz 5.. Mengikut al-Nasa’i. Mengikut lafaz riwayat al-Darimi pula. h.cit. h. Abu ‘Abd Allah Muhammad B.’ Muslim (t. 1. juz 4. 208.cit. ‘Sesungguhnya riba itu berlaku pada Dayn (hutang)’. Contoh-contoh Hadith dalam kategori 2 ialah : Jabir Bin ‘Abd Allah melaporkan tentang peristiwa haji wida’ nabi dengan ‘Dan Riba al-jahiliyah dihapuskan dan pertama-tama riba yang aku hapuskan ialah riba yang seseorang bayar kepada ‘Abbas Bin ‘Abd Mutalib. Sahih al-Bukhari. dicetak bersama dengan al-Ta’liq al-Mughni ‘ala al-daraqutni. h. juz 5. al-Darimi dan al-Bayhaqi) 3.Daraqutni) Ali b. juz 3. op. karangan Abu al-tayyib Muhammad Syams al-Haq al-‘Azim Abadi. op. 5. Umar al-Daraqutni. Beirut: Mu’assasah al-Risalah. 106 a. 16. 281.’ (Riwayat Ibn Majah.’ (Riwayat Muslim. Ibn ‘Abbas berkata bahawa Usamah Bin Zayd melaporkan bahawa nabi saw ‘Sesungguhnya riba itu berlaku pada yang bertangguh. h. lafaznya ialah “Tiada riba kecuali pada tertangguh”. h. Ibrahim alBukhari. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi. juz 3. Husam al-Din al-Muttaqi al-Hindi (1985). (1993). op.cit. juz 2..t). Abu Daud) 2.t). Sunan al-Daraqutni.t).cit. Ibn Majah. juz 7. 50. al-Darimi (t. sesuangguhnya ia dimansuhkan semua sekali. cet. ‘Ala’ al-Din B. op. al-Nasa’i (t. Ismail B. Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah.. (1981). Kanz al-‘Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af’al. kamu tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi. Rasululah saw telah bersabda : ‘Ingat-ingatlah bahawa semua riba al-jahiliyah itu mengatakan bahawa nabi beRPesan dengan sabdanya yang bermaksud : dimansuhkan bagi kamu adalah modal asas maku. 174 bersabda yang bermaksud : 174 . h. 31. Ibn Hanbal (t. h..

Kaherah: Dar al-Fikr. Lihat al-Nawawi (1981).Janib adalah sejenis tamar yang berkualiti tinggi. h.cit.cit. juz 11. jangan kamu buat begitu. op. op. Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam. juz 2. jualkan tamar ‘al-jam dengan dirham dan gunakan dirham itu untuk membeli tamar ‘janib’ (Riwayat Bukhari dan Muslim) .. lantas lelaki tersebut menjawab. Abu Daud (t. tidak wahai rasulullah. 21. op.cit. (1978). maka kamu boleh berjual beli mengikut kehendak kamu dengan syarat urusniaga tersebut unjuk berunjuk (secara tunai). serupa dengan serupa. 67. Muslim (t. barli dengan barli.cit. Rasulullah bertanyakan lelaki itu samada semua tamar di Khaybar seperti yang dibawanya.t). Lihat Abu al-Fadl Ahmad b.t). perak dengan perak. tamar dengan tamar. Lihat Muhyi al-Din Abu Zakariyya yahya Bin Syaraf al-Nawawi. h. antara contoh-contohnya ialah : 1. op.. sebenarnya kami menukar satu sa’ (satu sukatan) tamar dari jenis ini dengan dua sa’ tamar biasa dan dua sa’ tamar ini dengan tiga sa’ tamar biasa. h. h.. Tamar al-Jam ialah tamar radi’ iaitu yang bercampur-campur. 1025. Hajar al-‘Asqalani. al-majmu’ Syarh al-Muhadhadhab. sama dengan sama. 2.t).4. juz 9. (t. Lalu Rasulullah pun bersabda. ‘Ali b. Daripada ‘Ubadah Bin al-Samit. Ibn Majah (t.. Usamah Bin Zayd juga melaporkan bahawa rasulullah saw bersabda yang bermaksud : ‘Tidak berlaku riba pada benda yang ditukarkan secara unjuk berunjuk (tunai)’. Daripada Abu Sa’id al-Khudri dan Abu Hurairah berkata : ‘ Bahawa Rasulullah mengutuskan lelaki bekerja di khaybar dan lelaki tersebut datang berjumpa baginda dengan membawa buah tamar ‘janib’. Rasulullah saw bersabda bermaksud : ‘Emas dengan emas. juz 10. h. gandum dengan gandum. h. Kategori ini adalah hadis mengenai riba yang paling banyak diriwayatkan oleh para sahabat iaitu melibatkan seramai 22 orang sahabat semuanya. juz 2. h. Hadith-hadith yang termasuk di dalam kategori yang ketiga.t). ibn Hajar al-‘Asqalani.cit.t) op. 41. 185.. garam dengan garam. sekiranya berbeza jenis dengan barangan itu. 151. 267 175 . Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi. b. (t. unjuk berunjuk.

925. Fiqh alSirah. Abu Zahrah (t. Beirut: Dar al-Fikr.t). ternyatalah bahawa hadith ini bukanlah menjadi penjelas kepada ayat riba surah al-baqarah kerana ayatnya diturunkan selepas hadith tersebut. Abu Said berkata : ‘Bilal telah membawa buah tamar ‘Barniy’ (berkualiti tinggi).Nasa’i) Pengharaman Riba dalam jual beli berlaku pada peperangan Khaybar dan begitu juga hadith Abu Sa’id al-Khudri mengenai pertukaran buah tamar didapati berlaku sempena dengan pembukaan Khaybar..3.5 Barang-barang Ribawi Semua yang diperkatakan dalam hadith mengenai Riba jual beli mempunyai ciri-ciri berikut iaitu barangan tersebut dikenali dengan barangan ribawi dan segala urusniaga yang melibatkan barangan ini tertakluk kepada hukum riba jual beli.3. h. juz 3. Bilal menjawab ‘Tamar yang ada pada kami adalah Radi’ (berputu rendah) lantas saya menukarnya dengan dua sa’ bagi mendapatkan satu sa’ untuk hidangan rasulullah. Semua kelompok mempunyai ‘illah (sebab) 176 .(Riwayat Bukhari. lalu Rasulullah bertanyakan dari mana buah tamar diperolehi. Peperangan Khaybar terjadi pada kurun ke 7 Hijrah dan ini berpakna bahawa hadith pengharaman pertukaran barangan ribawi itu adalah sebelum turunya ayat riba dalam surah al-baqarah dan selepas ayat riba dalam surah al-Imran. op. cet. jualkan dahulu tamar yang ada pada kamu dan kemudian belilah tamar yang kamu kehendaki itu dengan harga yang kamu peroleh’. Rasulullag terus bersabda. Begitu juga ia bukanlah menjadi penjelas kepada riba dalam surah al-Imran kerana riba dalam ayat itu berbentuk ad’af Muda’afah sedangkan ciri ini hanya terdapat pada urusniaga hutang yang bertangguh sahaja. Oleh itu.2. 5. jangan lakukan demikian sebaliknya jika kamu ingin membeli tamar. h. Barangan Ribawi mempunyai dua kelompok iaitu Kelompok al-Nuqud (wang) iaitu emas dan perak dan kelompok al-At’imah (makanan). ‘Ha.cit. 337. 8.1. Muslim. barangan itu adalah barangan mithli yang juga merupakan barangan atau objek yang sah dibuat kontrak Qard. ini betul-betul riba. Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buti. (1980).

2.cit. (t. Muhy al-Din Abu Zakariyya Yahya b.yang berbeza pengharamannya. (Abu Muhammad ‘Ali b. (serahan serta merta).t. Saraf al-Nawawi. Ibn Rusyd mengatakan bahawa barangan lain juga terlibat bukan atas asas qiyas tetapi ia lebih kepada kaedah al-khas yang menghendaki maksud al-‘am. h.1. al-Majmu’ Syarh alMuhadhdhab. juz 2. ‘Ali al-Syawkani. op. Beirut: Dar al-Fikr. 220). juz 5. 72) Pertukaran barangan ribawi daripada kelompok yang berbeza seperti emas dengan gandum tidak terikat kepada apa-apa syarat hukum riba jual beli. (t. 177 . h. 3. Segala urusniaga yang melibatkan pertukaran barangan ribawi yang sama kelompok (mutajanisayn) seperti emas dengan emas mestilah memenuhi dua syarat iaitu al-Tasawi (sama kuantiti) dan al-Tanaqud (serahan serta merta). Mengikut Ibn Hazm.) Manakala pertukaran barangan ribawi yang berbeza dalam kelompok yang sama (Mutaqaribayn) seperti emas dan perak. 157. (1981).. Kaherah: Matba’ah Mustafa al-babi al-Halabi wa Awladih. op. (al-Syawkani (1971). Beirut: Dar al-Fikr. gandum dengan barli hendaklah memenuhi satu syarat sahaja iaitu al-Tanaqud.cit. Ahmad b.129). Sa’id Ibn Hazm. 154.). h..cit. (Abu Walid Muhammad b. 5. juz 5. 219) Ia bebas mengikut kehendak pihak-pihak yang terlibat sama ada ingin melakukan lebihan ataupun penangguhan. (Ibn Hazm (1983). op. juz 7.. h. 72. h. juz 7. (1989). Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-haq min ‘Ilm al-usul.t). Ahmad Ibn Rusyd (al-Hafid). Mazhab Hanafi dan Mazhab Shafi’i mengharuskan berlakunya unsur lebihan dalam urusniaga ini. Bidayah alMujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Juz 10. h.t). juz 10. h.6 ‘Illah Pengaharaman Riba Mata Wang (al-Nuqud) Majoriti ulamak sependapat mengatakan bahawa komoditi lain juga boleh terlibat dengan riba asalkan barangan itu mempunyai ‘illah yang sama dengan barang ribawi. al-Subki (t. al-Muhalla. (Muhammad b. Kaherah: Maktabah wa matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih.

op. h.Sungguh pun begitu mereka berbeza pendapat tentang perkara-perkara yang terlibat kerana perbezaan pandangan tentang ‘illahnya.t).).t). 204. juz 7. Kaherah: Maktabah Wa Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladih. Abu Hanifah dan Abu Yusuf itu tidak dipersetujui oleh al-Syaibani iaitu Muhammad b. 61) Oleh itu semua komoditi yang mengambil ukuran timbangan seperti besi. al-Hidayah Syarh Bidayah alMubtadi.cit.cit. Mas’ud al-Baghawi. juz 7. Abi Bakr b. juz 3. juz 7. (Abu Muhammad al-Husayn b. juz 8. alHassan. 3110 Mazhab Maliki dan Mazhab Shafi’i dan Hanbali mengatakan bahawa ‘illah bagi kedua-dua emas dan perak ialah kebiasaan menjadi pengukur nilai kepada barangan lain (Ghalabah alThamaniyyah). Namun begitu pendapat mengenai al-Fulus. Beirut: al Maktab al-Islami. Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf menganggap mata wang selain daripada emas dan perak seperti al-fulus tidak tertakluk kepada hukum riba al-fadl dan ia boleh diniagakan secara berlebihan iaitu satu fulus boleh ditukar dengan dua fulus. Mengikut sesetengah pendapat bahawa ‘illah kedua-dua emas dan perak ialah nilai fizikalnya (‘Ayn) bukannya lain-lain 178 . h. (al-Kasani (t. 57-59) Mazhab Hanafi berpendapatt bahawa ‘illah riba bagi emas dan perak ialah timbangan bagi barangan yang sama jenis. Walaubagaimana pun mereka berselisih pendapat tentang apakah pengukur nilai ini hanya tertentu kepada emas dan perak sahaja kerana nilai fizikal yang terdapat pada keduanya atau mencakup juga lain-lain mata wang yang biasa digunakan dalam sesuatu masyarakat seperti fulus. dan sebagainya. op. tembaga dan sebagainya adalah tertakluk kepada hukum riba. Syarh al-Sunnah. (1983). ‘Abd al-Jalil al-Marghinani (t. Masalah akan timbul sekiranya hendak diselaraskan bagi kes mata wang kertas kerana ia tidak mengambil ukuran timbangan emas dan perak justeru itu ia tidak tertakluk kepada hukum riba. h. h. al-Kasani (t. 3110.t. Ab Mumin Ab Ghani (1999). h. 3106..t) . h. Namun begitu. wang kertas. salah seorang orang kanan Abu Hanifah kerana belia berpendapatt bahawa al-fulus (wang) itu sebagai pengukur nilai kepada barangan lain dan ia sudah tentu tertakluk kepada hukum riba. Lihat al-Kasani (t. Burhan al-Din Abu Hassan ‘Ali b.

cit. Nizam al-Din al-Hassan b. Idris al-Shafi’i (1973). Namun begitu ada pendapat yang mengatakan bahawa ia boleh diqiyaskan kepada barangan lain kerana jika benar dakwaan yang menyatakan bahawa ciri ini tidak terdapat pada barangan yang lain. 179 . bay al-hasat. (Abu ‘Abd Allah Muhammad b.cit. al-Umm. Ghara’ib al-Quran wa ragha’ib al-Furqan. Emas dan perak merupakan penjelas nilai bagi semua benda lain kerana kedua-keduanya adalah pengukur nilai dan ia tidak boleh diqiyaskan kepada barangan makanan ataupun barangan lain selain daripada makanan. 171. Al-Husayn al-Nisaburi. Sesetangah ulama Mazhab Shafi’ie dan sesetengah pendapat daripada Mazhab Maliki berpendapatt ‘illah ini hanya tertentu kepada emas dan perak sahaja kerana ciri seperti itu tidak tidak terdapat pada komoditi lain. Bulghah al-Salik li-Aqrab al-Masalik ‘ala al-Syarh al-Saghir. op. maysir dan riba. h. (1962).2. Hamoud (1991). maka apalah faedah yang terdapat pada ‘illah itu kerana ia tidak boleh dibuat qiyas dengan barangan lain. h. h. Majoriti kontrak yang haram pada masa dahulu termasuklah maysir. op... Kaherah: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih . Muhammad b. Muhammad al-Sawi (1990).Unsur Gharar Dalam Muamalat Urusniaga perniagaan yang mempunyai unsur Gharar adalah dilarang di dalam Syariat Islam. juz 3. Menurut Imam Syafi’ie dalam kitabnya al-Umm. 5. 15). Cet 2. 377-378.2. Kontrak Insuran hayat konvensional umpamaya diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Agama Kebangsaan sebagai muamalat yang fasad dan hukumnya haram kerana ia tidak menepati prinsip-prinsip Islam dalam akad (urusniaga kontrak) iaitu mengandungi gharar.sifat. 343. Kaherah: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-babi al-Halabi wa Awladih h. 73. bay al-ma’dum dan lain-lain adalah kerana dikaitkan dengan kandungan gharar yang wujud dalam kontrak tersebut. bay’ al-mulamasah. Beirut: Dar alMa’rifah. al-Nawawi (1985). h.3. juz 3. juz 3. . Ahmad b.

h.1 Definisi Gharar Perkataan gharar berasal dari kata gharara yang bermaksud mendedahkan diri seseorang atau hartanya kepada kemusnahan secara tidak sedar. Daripada Abu Hurairah r. Nayl al-Awtar. h.Terdapat nas al-Quran dan al-Sunnah yang memberi panduan tentang perlunya dielakkan keraguan dan risiko yang menjadi punca perselisihan. “ Rasulullah s. 155-157. 165. Ibn Manzur (1994).” al-Baihaqi (t. bencara atau risiko. Menurut al-Sarakhsi.. h. Lihat Ibn al-Athir (t.w melarang bay’ al-Gharar.. jld 5. Ali al-Syawkani. lintasan hati.” Bukhari (t.a katanya: “Rasulullah telah melarang daripada mengamalkan gharar dalam jual beli”. jilid 5. “ Ibn Umar berkata Rasulullah s. h.2.” Muslim (t. Beirut: Dar al-Fikr.5.t). j. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah r. op. Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turath al’Arabi.cit jld 3. jil 3.t). 180 . Gharar ialah urusniaga yang mempunyai ketidakjelasan dalam akad urusniaga yang boleh memberikaan risiko kerugian kepada sebelah pihak dalam urusniaga. Muhammad b.a. 5.t).t).a bahawa “Rasulullah s. Dari segi istilah Syarak terdapat pelbagai definisi yang diberikan oleh para ulamak. 355. Hadis Riwayat Muslim. 11-12. al-Sunan al-Kubra. op. 338. h.cit.cit. op.w melarang jual beli munazabah (anak batu) dan jual beli gharar.2. Ibn Majah. 5. al-Munazabah ialah jual beli di mana kedua-dua pihak tidaak menetapkan barangan yang di beli tetapi ditentukan dengan lontaran kain atau anak batu. Secara umumnya gharar bermaksud bahaya.a. Kerana itu dinamakan dunia ini mata’u alGhurur iaitu barang tertipu. Antaranya seperti dalam surah alNisa’:29. ketinggian makam dan penyukat besar atau sesuatu yang pada zahirnya menipu pembeli dan batin yang tidak diketahui seperti rupap bentuk ikan di dalam air. jld 10.3. al-Mutaffifin: 1-3. Al-Mulamasah pula ialah jual beli yang terlaksana apabila pembeli memegang barang tersebut.w melarang dari al-mulamasah dan almunazabah. op.cit. (1999). Tirpidhi. ada juga yang mengatakan ia berasal daripada kata khatara iaitu bahaya.a. h.

Gharar juga boleh berlaku dalam keadaan ketidakpastian tentang kewujudan sesuatu perkara dan perkara yang tidak diketahui seperti sesuatu yang terlindung akibat atau natijahnya dan sesuatu yang terlindung dari pengetahuan. (Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad Al-Sarakhsi. Ia juga boleh didefinisikan sebagai syak tentang kewujudan barang yang dijual atau keraguan tentang wujud atau sebaliknya barang yang dijual tanpa pentarjihan. Darjah risiko dalam sesuatu kontrak banyak ditentukan oleh ‘uruf pasaran semasa. Setiap muamalat yang boleh membawa pertelingkahan sememangnya diharamkan dalam Islam. sesuatu kontrak itu berkemungkinan menjadi gharar fahisy dan pada masa yang lain menjadi gharar yasir bergantung kepada perubahan ‘uruf dan realiti semasa. Darjah risiko akan menentukan samada gharar itu disifatkan sebagai gharar yasir yang dibenarkan dan gharar fahisy yang tidak dibenarkan oleh syariah. al-Mabsut. Oleh itu dalam sesetangah kes. Gharar diharamkan kerana boleh membawa pertelingkahan. Gharar juga adalah kontrak jual beli yang berisiko. j.) Gharar juga ialah ketidakpastian tentang kewujudan sesuatu barang jualan. Gharar tidak hanya terhad kepada ketidakpastian tentang kewujudan atau ketiadaan sesuatu tapi meliputi kejahilan tentang sesuatu. Kaherah : Maktabah Wahbah). (Yusuf al-Qaradawi (1987). Antara dalil pengharaman gharar ialah hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Masud Bagi memastikan tidak wujudnya gharar atau keraguan pada kontrak yang boleh membahayakan 181 . 194.gharar ialah apa-apa yang tersembunyi implikasinya. Beliau mendefinisikan gharar sebagai sesuatu yang tidak diketahui tentangnya atau yang diragui tentang ada atau tidak sesuatu yang dijual. Beirut: Dar alMa’rifah. (1978). Gharar juga boleh berlaku kepada sesuatu yang tidak diketahui. Ibn Hazm menyatakan bahawa kejahilan pembeli tentang apa yang dibeli atau kejahilan penjual tentang apa yang dijual juga adalah gharar. 12. h.Murabahah lil Amir Bi al-Syira’. Bay’ al.

kebolehan untuk diserahkan atau diterima (qudrah ’ala al-taslim atau tasallum). Gharar akan dianggap sebagai tidak membahayakan iaitu: risiko itu boleh diendahkan dengan kata lain kesan atau kehilangan disebabkannya adalah kecil.Baihaqi. Al-Kasani (t. “Jangan kamu membeli ikan yang masih dalam air (sungai. jld 5. ia tidak disengajakan.t) op. jil 5. “Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange”. 591.cit. sifat (sifah) dan kuantiti (qadr). h. (Sami al-Suwailem. 1&2. Secara dasarnya gharar boleh wujud dalam setiap kontrak tetapi gharar yang mampu menyebabkan sesebuah kontrak itu menjadi tidak sah ialah kontrak yang melampau. 69-71) 182 .Kutub al-Ilmiah. Nabi Muhammad Saw bersabda. Beliau menganggap gharar adalah melampau apabila kontrak tersebut sendiri mengandungi elemen yang tak pasti atau gharar. 30-33) Hadis riwayat Ibnu Masud. Sesetengah Fuqaha seperti al-Baji cuba meletakkan satu ukuran bagi menentukan sama ada gharar yang terdapat di dalam sesebuah kontrak adalah melampau atau sebaliknya. Beirut: Dar al. Malah sekiranya sesuatu kontrak disertakan dengan syarat yang menyentuh alma’qud ‘alayh ini maka syarat itu juga perlu mematuhi syarat-syarat tadi. syarat-syarat seperti mempunyai pengetahuan yang memadai (ma’lum) mengenai al-ma’qud ’alayh yang meliputi spesifikasi (ta’yin). al-gharar wa Atharuhu fi al-‘Uqud fi al-fiqh al-Islami. Al-Husayn b. h. Lihat al-Darir (1995). Imam al-Syafi’ei menganggap Jahalah (ketidaktahuan) menyebabkan adanya bahaya dan Ibn Qayyim pula mengaitkannya dengan apabila seseorang itu gagal menyerahkan barangan yang dijual atau wujud ketidakpastian sama ada akan menerima atau sebaliknya barangan yang dibeli. h. (1999). Islamic Economics. edisi 2. Universiti Khartoum.. (al-Milk alTamm). ‘Ali al. 171-172. op.” Abu Bakr Ahmad b. dan benar-benar dimiliki oleh orang yang memulakan tawaran.. al Suwailem pula menyatakan jika terdapat tiga perkara berikut: 1.cit. (Muhammad al-Amin al-Darir alSiddiq (1995). jld 7. (1994) alSunan al-Kubra. 2. laut dan seumpamanya) kerana aia ada unsur gharar. h. Mesir. bil. h. ia diluar kawalan seseorang.matlamat asal kontrak. hadis no 1564. 340. 3.

barangan. 2. 4. 2. 5. 3. (al-Darir (1990) Antara yang menyebabkan gharar juga adalah al-Ghabn. h. 5. Tidak mampu menyerahkan benda yang diakad. Ghabn ialah ketidaksamaan nilai antara dua barang pertukaran yang tidak diketahui oleh pihak yang menanggung kerugian (maghbun) semasa akad dilakukan. 3. Al-Darir juga membahagikan jualan al-Gharar kepada dua iaitu al-Gharar dalam Sighah akad jual beli dan al-Gharar dalam barang yang diakad. Berakad pada benda yang tidak wujud dan 9. harga. Jualan al-Munazabah (Lontaran barang yang diambil tanpa sighah. op. 8. empat syarat yang akan membolehkan gharar menjadikan sesuatu kontrak jual beli sebagai tidak sah. 4.cit. jahil tentang tempoh benda yang diakad. 2. 76-77. gharar seumpama kontrak terlibat. Jualan al-Hasah (barang yang terkena lontaran batu). 3. 1. Al-Gharar dalam sighah akad jual beli meliputi 1.Menurut al-Darir. 7. bahasa yang dipakai dan sebagainya. 6. gharar melibatkan komponen utama kontrak seperti Keempat. Taghrir pula ialah penipuan atau memberikan gambaran palsu tentang sesuatu barang yang hendak dijual sehingga mempengaruhi pembeli agar 183 . Tidak melihat benda yang diakad. kontrak terlibat ialah kontrak pertukaran dua hala Ketiga. Jualan mulamasah (menjual secara sentuhan dan tidak boleh khiyar). 6. Jahil tentang aneka (naw’) benda yang diakad. jahil tentang sifat benda yang diakad. Lihat al-Darir (1995). Jualan yang ditaklik dan akad yang disandar kepada masa akan datang.. Al Gharar pada barang yang diakad ialah: 1. jahil tentang benda yang diakad. masa dan tempat. Jualan al-‘Urbun. jahil tentang kadar benda yang diakad. gharar tersebut mestilah melampau dan ini Kedua. Pertama. 4. terdapat kontrak lain yang tidak mengandungi bergantung pada keadaan. menjual dua jualan dalam satu jualan atau dua akad dalam satu akad. yang melibatkan harta termasuklah jual beli. sewaan dan perkongsian. jahil tentang jenis benda yang diakad.

Hukum judi adalah dari jenis dalil Qat’ie daripada al-Quran. Ghabn terbahagi kepada dua iaitu: Ghabn yasir (sedikit) dan ghabn Fahisy (berlipat ganda). Islam juga mengharamkan urusniaga yang berkaitan dengan maysir (judi). mengundi nasib dengan panah[434]. berjudi. sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa.” al-Ma’dah: 91 Perjudian adalah suatu pertaruhan untung rugi yang hanya bergantung kepada nasib semata-mata. Sementara aliran kedua condong kepada penentuan standard yang flaksibel seperti mazhab Hanbali yang menyatakan bahawa penentu kepada fahisy atau sebaliknya ialah uruf. 5.3. Para Fuqaha berselisih pendapat dalam menentukan standard ghabn fahisy. 184 . Jangan lakukan. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu.2. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak.” [434] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya. dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Allah berfirman dalam surah al-Maidah: 90 “Hai orang-orang yang beriman. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah.membeli barang berkenaan dengan harga yang disebut oleh penjual. Aliran pertama condong kepada penentuan standard yang static seperti pendapat mazhab maliki yang menyatakan lebihan yang melampaui 1/3 modal asal dikira ghabn fahisy. Maka undian diulang sekali lagi.Unsur Maysir (Judi) dalam Muamalat Dalam melakukan urusniaga muamalat. firman Allah yang bermaksud: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan perpusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu.3. diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. adalah termasuk perbuatan syaitan. Sesungguhnya (meminum) khamar. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. (berkorban untuk) berhala.

riba dan maysir.2. Ihtikar diharamkan dalam Islam kerana ia membawa kemudaratan kepada orang ramai.3. kefasadan dalam akad-akad mua’malat beRPunca daripada riba dan maysir atau sesesuatu yang boleh membawa kepada perjudian atau sama dengannya seperti al-Gharar al-Fahisy.t). Dalam istilah Fiqh. Beliau menjelaskan bahawa umumnya mu’amalat-mu’amalat yang dilarang dalam al-Quran dan al-Sunnah itu bertujuan menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman sama ada yang kecil mahupun yang besar seperti memakan harta secara batil.3. 5.4. Majmu’ al-Fatawa Syaykh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyyah.4 Unsur Ihtikar Dalam Muamalat 5.1 Definisi Ihtikar Dari segi bahasa Arab. ihtikar beerti menahan. HR Ibn Majah 185 . ‘Abd Halim b. Pengharaman ihtikar ini dijelaskan dalam banyak hadith antaranya lalah hadith yang bermaksud: “barang siapa yang ihtikar makanan ke atas orang Islam. mengumpul dan menguasai sesuatu.Judi diharamkan kerana kandungan gharar yang wujud adalah terlalu tinggi. Beirut: Dal-al-Arabiyyah. Ibn Taymiyyah (t. Dalam Islam kepentingan (maslahah) orang ramai diutamakan daripada kepentingan individu. (Ahmad b. h.2. jld 28. ‘Abd Salam. Sesiapa sahaja yang melakukan sesuatu yang boleh menaikkan harga barang yang amat diperlukan oleh orang ramai dikira muhtakir. 385). Judi tidak menggambarkan suatu perniagaan yang produktif tetapi melemahkan masyarakat kerana hanya bergantung kepada nasib semata-mata. Menurut Ibn Taymiyyah. Allah akan menimpakan ke atas mereka penyaklit Judham (sejenis penyakit kepala yang boleh merebak ke muka) dan muflis. ia ditakrifkan sebagai menghalang barang yang amat diperlukan oleh orang ramai dengan niat untuk menaikkan harga barang tersebut samada dengan cara menyimpannya (di suatu tempat) atau merosakkannya dengan sengaja atau enggan menjual barang berkenaan kecuali dengan harga yang tinggi.

Perbuatan ini akan mendatangkan kemudaratan dan ia adalah haram seperti yang dijelaskan oleh hadith nabi. Syarat Ihtikar boleh dibahagi kepada tiga bahagian iaitu : a. Sa’ad b. op.. jld 2. op. Khalaf b.cit. . cetakan 3. Perbuatan ini mendatangkan kemudaratan dan ia adalah haram berdasarkan hadis tersebut. jld 5. op. h.2 Syarat menjadi Ihtikar Tidak semua perbuatan menyorok barang dianggap ihtikar. al-Marghinani (1978). Malik b. jld 10. Anas (t. (Ibn Majah (t. al. 408.Muntaqa Syarh Muwatta’..5.2. Lihat al-Kasani (1990). Ini berdasarkan kepada satu hadith nabi yang bermaksud: 186 .cit. hadis no.. 291. “Tidak ada mudarat dan tidak boleh memudaratkan.” HR Ibn Majah Pendapat ini didasarkan kepada beberapa hujah.cit. Ayub Al-Baji (1983). Ini berdasarkan kepada kemudaratan akan wujud apabila mana-mana barang yang amat diperlukan oleh orang ramai disorok atau disembunyikan. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. Imam Abu Yusuf. Fuqaha’ Hanbali dan Fuqaha Zahiri berpendapatt bahawa ihtikar berlaku kepada semua barang. op. jld 10..cit. h. 16 ). Fuqaha’ Maliki. anataranya ialah hakikat darar (kemudharatan) yang akan wujud apabila mana-mana barang yang amat diperlukan oleh orang ramai disorok atau disembunyikan.4. Ia dianggap ihtikar apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. 16) Terdapat juga ulama seperti Abu Hanifah pula berpendapatt bahawa ihtikar hanya berlaku pada makanan asasi manusia dan binatang sahaja..3. (Abu alWalid Sulayman b. Secara umumnya ulamak berselisih pendapat di dalam perkara tersebut.t). op. 68. Barang yang di sorok Tidak semua barang-barang yang disorok akan dikira iktikar.cit.t).. h. 2340. h. h. jil 5. al-Baji (1983) .

Oleh itu penyorokan barang selainnya tidak termasuk di dalam kategori ihtikar. Namun ada pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan pasaran tenpatan seperti pendapat Fuqaha’ Hanafi dan fuqaha’ Zahiri. Ihtikar berlaku apabila barang yang disorok itu adalah barang yang amat diperlukan oleh orang ramai dan penyorokan itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang ramai.“Barang siapa yang ihtikar makanan selama 40 malam . Hadith ini telah mentaqyidkan ihtikar dengan barang berkenaan. Syafi’i dan Hanbali. Maliki. Tempoh ihtikar 187 .t). Selain itu. b. op cit. 728. Ini adalah mengikut pendapat yang sahih dalam Mazhab Hanbali. Ihtikar juga hanya berlaku kepada makanan manusia sahaja. sesungguhnya ia telah menjauhkan diri dari Allah dan Allah menjauhkan dirinya daripadanya. c. Pengimport juga boleh termasuk didalam golongan muhtakir jika menjalankan aktiviti tersebut. pendapat tersebut juga berasaskan kepada tidak wujud darar apabila barang yang ditahan atau disembunyikan itu bukan makanan. no 2153 jil 2 h. Oleh itu tidak berlaku ihtikar apabila ia tidak mendatangkan kemudaratan kepada orang ramai. Syarat sesuatu yang amat diperlukan orang ramai dan syarat mendatangkan kemudaratan merupakan kayu pengukur penentuan barang ihtikar. Pendapat ini didasarkan kepada hadith melarang ihtikar makanan seperti yang telah disebut sebelum ini. Dengan itu menghadkan hanya barang makanan sahaja tidaklah tepat.” Ibn Majah (t. Tempat barang-barang yang diiktikar diperolehi Mengikut pendapat kebanyakan Fuqaha Hanafi. Ini kerana ada ketikanya manusia amat memerlukan barang selain daripada makanan untuk hidup dan kesukaran mendapatkannya kecuali dengan harga yang tinggi akibat aktiviti ihtikar telah mendatangkan mudharat kepadanya. Hadis. disyaratkan barang yang diihtikar tersebut adalah dibeli di pasaran tempatan. Bukannya dari luar (import).

Maslahah fi al Taysri’ al Islami wa Najm al Din al Tufi. (1997). Beirut: Dar alKutub al-’Ilmiyyah. proses ini ialah proses mencari illah atau penyebab sebenar mengapa sesuatu hukum itu diletakkan sebegitu. Al.. Beirut: Dar al. 228. Ulama bahasa mendefinisikan maslahah sebagai husnul hal (keadaan yang baik). (2003) al-Mufafaqat Fi Usul al-syari’ah. Musa al-Syatibi. (1964). Lihat Abu Ishaq Ibrahim b.. Dalam Falsafah Islam. h. 25 ) 188 . 232. Ia adalah melihat rasional disebalik hukum yang ditetapkan oleh nas. h. Beirut: Muassah al-Risalah.Ihya’ al-Turath al Arabi. Dalam usul fiqh. hukum yang berkenaan ibadat wajar diterima secara ta’abbudi atau sebagai satu perhambaan secara total kerana ia bukanlah medan untuk akal memikirkan rasional disebalik hukum.4 HUKUM MUAMALAT DIBINA BERASASKAN ‘ILLAH DAN MASLAHAH (KEBAIKAN) Selain aspek-aspek yang diharamkan oleh Syariah. 346) Manakala Sheikh Mustafa Zaid menerangkan bahawa perkataan maslahah berasal daripada wazan maf‘alah. 1. 5. Oleh itu maslahah boleh diertikan sebagai kemaslahatan atau kebaikkan yang banyak. Pihak ulil amri diberi kuasa menentukan tempoh tersebut berdasarkan kemaslahatan orang ramai. Prinsip ijtihad dalam muamalat juga perlu berasaskan konsep ta’lil alahkam. (Mustafa Zaid. t. al-Qamus al-Munjid.19) Maslahah di dalam perspektif Islam adalah maslahah yang meletakkan pertimbangan kepada kebaikkan dunia dan akhirat secara serentak bahkan pandangan terhadap maslahah dunia bergantung kepada maslahah akhirat. Dhawabit al Maslahah fi al Syariah Islamiah. Selagi ada memberi kesan kemudaratan kepada orang ramai maka aktiviti tersebut boleh dianggap ihtikar. (Muhammad bin Ya’qub al-Fairuz Abadi. h. Sebaliknya dalam muamalat. h. (Muhammad Said Ramadhan Al-Buti. (1982). Pengambilkiraan ‘illah dan maslahah dalam urusniaga muamalat juga adalah penting dalam syariah Islam semasa membuat ijtihad hukum-hukum baru.Tidak disyaratkan tempoh tertentu melakukan ihtikar dianggap ihtikar.2.t: tp. Wazan ini dalam ilmu saraf menunjukkan sesuatu yang banyak terbit dari sesuatu. manusia dibenarkan untuk mencari rasional disebalik hukum yang ditetapkan oleh nas. Juz.

Imam al-Syatibi menjelaskan perkara ini dengan katanya: “asal ibadat bagi seorang mukallaf ialah ta’abbud tanpa melihat kepada rahsia atau hikmat. ia adalah dilarang dan perlu dielakkan. yakni tidak banyak ruang bagi akal untuk memikirkannya atau tidak dapat dikaitkan dengan sebab-sebab tertentu. (Abu Hamid Muhammad b. akal. 236). Bahkan setiap mukallaf dituntut iltizam dan melaksanakannya walaupun tanpa mengetahui ‘illah atau sebab dan rahsianya seperti jumlah rakaat sembahyang dan amalan mengucup Hajar al-Aswad. diri. Baghdad. Al-Imam al Ghazali menjelaskan bahawa maslahah itu dimaksudkan menjaga dan mengawal terhadap tujuan dan matlamat syarak manakala maksud dan tujuan syarak bagi makhlukNya ada lima perkara iaitu: i. jika sesuatu urusniaga muamalah itu ternyata mempunyai mafsadah. Beirut : Dar al-Fikr alIslamiy. Dar al-Kutub al-‘Arabi. Muhammad al-Ghazali (1978) al.Mustashfa. Ini adalah sesuai dengan tujuan hukum Islam adalah berdasarkan konsep maqasid alSyariah. Abd al-Karim Zaydan menerangkan bahawa maslahah ialah dari segi positifnya mendapatkan manfaat dan dari segi negatifnya ialah menolak kemudaratan. Dalam Syariah Islam juga. Oleh sebab itulah beliau menyatakan bahawa maslahah bermaksud menolak kemudaratan dahulu kemudian barulah mendapatkan manfaat (‘Abd al-Karim Zaydan (1987). menjaga kesucian dan ketinggian agama 189 . h. yang boleh diketahui oleh mukallaf. h. 286-287). al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Sementara kebanyakan mua’malat dalam Islam sifatnya dapat diketahui rasionalnya atau dapat dikaitkan dengaan sebab-sebab tertentu. Umumnya ibadat dalam Islam sifatnya ialah ta’abbudiyyah. Juz 1.” Lihat al-Shatibi (2003).Al-Ghazali menerangkan maksud maslahah sebagai penjagaan kepada maksud atau tujuan hukum syarak iaitu untuk menjaga agama. keturunan dan harta. sementara asal pada muamalat ialah dilihat kepada hikmat atau rahsianya.

sesetangah para sarjana yang pada asalnya tidak bersetuju dengan konsep bay’ al-inah dan al-tawarruq seeprti yang diamalkan dalam pembiayaan peribadi dan kad kredit pada masa ini menukar pandangan mereka kepada harus demi 190 . Juz 3. Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1977). I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. cetakan kedua. memberi kemaslahatan kepada semua serta mempunyai hikmat yang menyeluruh. Ibn Qayyim berkata yang bermaksud. h. 1977M/1397H. iii. Muhammad Abd al-Salam Ibrahim.ii. Juz 3. Berasaskan konsep maslahah ini. sunt. menjaga keselamatan diri menjaga kebaikan dan kecergasan akal fikiran menjaga kebaikan keturunan menjaga kesucian dan keselamatan harta benda Dalam konteks maqasid al-Syariah. Syariat Islam itu semuanya bersifat adil. terkeluar dari maslahah kepada mafsadah. 11 Pengambilkiraan maslahah sebagai faktor penentu hukum penting dalam urusan muamalat agar syariah yang dilaksanakan benar-benar memberi kemudahan kepada masyarakat dan bukannya menjadi penghalang masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan seharian. Islam walaupun terdapat padanya pelbagai takwil kerana syariat itu merupakan keadilan Allah di antara hambaNya dan rahmat Allah kepada makhlukNya dan perlindungan Allah terhadap bumiNya”. terkeluar dari rahmat kepada kesiksaan. sunt. v. Dar al-Kutub al-cilmiyyah. Syams al-Din Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Muhammad Mahy al-Din Abd al-Hamid. Beirut. 14-15. Maka setiap masalah terkeluar dari keadilan kepada kezaliman. Dar al-Fikr. nas-nas yang wujud terutama dalaam bidang muamalat wajar dirasionalkan agar sesuai dengan kehendak-kehendak Syariah itu sendiri iaitu untuk merealisasikan kemudahan. h. terkeluar dari hikmat kepada sia-sia adalah semuanya terkeluar dari syariat. iv. 1996M/1417H. memberi rahmat kepada semua (manusia). kesenangan dan kemaslahatan kepada manusia dan mengelakkan daripada berlakunya kemudharatan. Beirut. “Syariat Islam dibina dan diasaskan di atas hikmathikmat dan maslahah-maslahah kebaikan hamba Allah (manusia) di dunia dan di akhirat.

qiyas.1 Definisi al-‘Urf Al-urf dari segi bahasa asalnya ialah ma’rifah.” 191 . Maslahah tersebut tidak bertentangan dengan al. Al-Buti menerangkan beberapa syarat dalam menentukan maslahah iaitu: a.Sunnah d. Maslahah tersebut tidak bertentangan dengan al. kemudian digunakan dengan pengertian ‘sesuatu yang ma’ruf’. istishab dan ‘urf. serta beRPalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.Qiyas e.5.t dalam al-A’raf : 199. Maslahah tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran c.” Urf pada istilah fiqh telah ditakrifkan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa’ dengan katanya: “Uruf itu ialah adat orang ramai atau majoriti sesuatu kaum pada perkataan atau amalan. Maslahah yang ditentukan adalah maslahah yang sebenar iaitu yang terkandung di dalam maqasid syariah ( tujuan penurunan syariah) b.mengelakkan masyarakat daripada mengalami kesukaran sehingga terlibat secara jelas dengan riba yang diharamkan oleh Allah.2.w. ‘URUF SETEMPAT DIAMBIL KIRA DALAM MENETAPKAN HUKUM MUAMALAT Hukum-hukum syarak yang dibawa oleh Islam untuk mencapai matlamat kebaikan hidup dunia dan akhirat melalui dua cara iaitu nas shar’i sarih melalui al-quran dan al-sunnah dan sumber-sumber syarak yang lain seperti ijma’.5. 5. Al-Quran telah menggunakan al-‘Urf dengan pengertian sesuatu yang ma’ruf seperti firman Allah s. yang biasa diamalkan yang dikira baik dan diterima oleh akal yang sejahtera.2. Maslahah tersebut tidak membatalkan maslahah yang lebih besar atau maslahah seumpamanya. 5. “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf.

t) . Al-urf juga ialah perkara yang menjadi rutin masyarakat yang mendasari jiwa mereka sehingga diterima sebagai baik oleh hati mereka. 89). Berlainan dengan ijmak kerana ia hanya terbentuk dari kesepakatan para ulama mujtahidin sahaja sedangkan orang awam tidak punya peranan dalam pembentukan Ijmak. serta beRPalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. h. 28Ini adalah penting kerana maslahah yang dikehendaki oleh Islam adalah maslahah kepada masyarakat. 192 . 17 Abd. Kaherah: Dar al-Basa’ir h. Menurut Abd Wahab Khallaf. (1985). Apabila mereka berkata: “ Hukum ini sabit dengan ‘Uruf dan adat” bukanlah beerti adat ini berlainan dengan ‘uruf bahkan kedua-duanya itu satu maksud sahaja. ‘ilm Usul al-Fiqh. h. Baghdad: Dar al-Kutub al-“arabi. al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’y al-Fuqaha’. jld 2.” Sesuatu yang melanggar rutin masyarakat sudah tentu membawa kesukaran dan kerumitan dalam urusan hidup manusia. (Abd Wahab Khallaf. h. ‘urf boleh terbentuk dari kebiasaan manusia di atas sesuatu yang terbit dari berbagai golongan awam mahupun golongan tertentu. (1961). Sebutan kalimah adat ini bertujuan untuk mengukuhkan sahaja. Ia menjadi kebiasaan manusia yang mempunyai tabiat-tabiat yang sejahtera lahir dari penghuni sesebuah negeri dengan syarat ia tidak berlawanan dengan nas syarak. Ahmad Fahmi Abu Sunnah (2004).(Mustafa Ahmad al-Zarqa’. al-Karim Zaydan pula mengatakan bahawa ‘Uruf itu ialah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan kepada masyarakat dalam kehidupan harian sama ada perkataan mahupun perbuatan. (Abd al-Karim Zaydan (1987). Maka uruf dan adat menurut pandangan fuqaha’ memberi erti yang sama. Allah berfirman dalam surah al-a’raf: 199 yang bermaksud: ”Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. 833). Kuwait: Dar al-Qalam. h. Imam Ghazali berpendapatt ‘Urf ialah sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa manusia dari segi akal fikiran dan diterima oleh tabiat yang sejahtera. al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm. al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Syria: Matba’ah Dimashq. 252). Al-Ghazali (t.

11-12. ‘amm atau khas. AlWalad dimaksudkan dengan anak lelaki sahaja walaupun kebiasaan ini telah menyalahi dari segi bahasa.cit. pendedahan aurat dan sebagainya.5. Ini dikenali dengan bay’ bi al-mu’atah. Urf ‘Amali pula seperti berjual beli tanpa akad pembeli oleh pembeli dan penjual atau seorang sahaja yang berakad sementara seorang lagi tidak berakad. Jika ada yang tidak mengamalkannya. maka tidak harus beRPegang kepada ‘uruf apabila kedua pihak yang berakad bersetuju 193 . d. Syarat ini desebutkan dengan istilah “muttarid” atau “ghalib” c. Tidak wujud sesuatu perkataan atau perbuatan yang berterus terang menyalahi ‘urf. ‘Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi alShariah al-Islamiyyah. jumlahnya amatlah sedikit.Menurut al-Qaradawi pula ‘urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan oleh manusia dan mematuhinya dalam urusan kehidupan seharian sehingga sebati dengan mereka serta suatu perkara yang lumrah samada ‘urf qawli atau amali. 5. ‘Urf atau adat yang akan dirujuk dalam satu-satu tindakan (tasarruf) itu sudah wujud ketika hendak dilakukan tindakan itu. Jika ‘Uruf itu berlawanan dengan nas. Lihat Yusuf al-Qaradawi (1985). Urf qawli ialah seperti kebiasaan orang ramai bahawa ikan itu tidak dikatakan daging. para ulama telah mensyaratkan beberapa perkara berikut mesti dipenuhi iaitu: a. ‘Urf itu tidak berlawanan dengan nas syarak.2. op. h. ‘Uruf itu telah diamalkan oleh masyarakat secara menyeluruh dan meluas. 252. maka ‘Urf tidak boleh diambilkira dan diamalkan seperti muamalah riba. Maka memadailah ia diamalkan oleh majoriti masyarakat.2 Syarat ‘Uruf Sebagai Sumber Hukum Untuk membolehkan ‘urf diambilkira dalam pembinaan hukum-hukum Islam. Menghidangkan makanan kepada tetamu telah dianggap keizinan kepada tetamu mengambilnya. h.. b. Lihat Abd al-Karim Zaydan (1985). Membahagikan isi kahwin kepada tunai dan tangguh. sahih atau fasid. menghidang arak di majlis rasmi. Kaherah: Dar al-Sahwah.

maka tiada halangan berlaku perubahan ketika berubah dan berkembangnya cara-cara pelaksanaan atau ketika berubah suasana dan keadaan. Lihat Izz al-Din bin ‘Abd al-Salam (t. Kaedah Fiqhiyyah ada menyebut: Setiap hukum yang sabit berdasarkan ‘urf apabila dua orang yang berakad berterus terang mengenepikannya dan bersetuju dengan syarat yang selari dengan maksud akad. haram riba. menyempurnakan janji. 158 5.2.mengenepikan adat yang berjalan kerana keperluan merujuk kepada ‘urf itu hanyalah ketika kedua pihak yang berakad diam atau tidak memperincikannya. mencegah kezaliman dan memelihara harta. Contohnya wang merupakan wasilah bagi menilai barangan.6.t). Maka ia dikira sebagai wang yang sah pada pandangan syara’ walaupun bukan daripada emas dan perak.3 KESIMPULAN Secara amnya semua bentuk muamalat adalah harus kecuali yang bertentangan dengan kehendak syarak iaitu al-quran dan al-Hadith. HUKUM MUAMALAT DALAM ISLAM MENGHIMPUNKAN THABAT DAN MURUNAH. Untuk memudahkan Umat Islam memahami sesuatu aktiviti muamalat itu menurut hukum syarak maka para ulamak telah membuat prinsip-prinsip muamalat dalam Islam iaitu Semua Bentuk Muamalat Asalnya Adalah 194 . Kaherah: Dar al-Fikr. dahulunya terdiri daripada emas dan perak tetapi sekarang berubah kepada logam-logam lain dan kertas. Jld 2. Seterusnya hukum-hukum yang berkaitan dengan maqasid syariah kesemuanya bersifat tetap seperti menegakkan keadilan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wasilah dan cara-cara pelaksanaan atau hukumhukum yang sabit dengan ijtihad yang berdasarkan kepada ‘uruf. 5. menipu dan menyorok barang keperluan. h. Terdapat beberapa hukum dalam Islam sebagai asas dalam pembinaan mu’amalat mempunyai sifat yang tetap dan tidak menerima perubahan seperti saling reda-meredai dalam akad. Qawa’id alAhkam fi Masalih al-Anam. maka sah (akad dan syarat itu).

Berikan dalil-dalim pengharaman Gharar 7.Harus.3 Hukum Wakalah dan Beberapa Persoalan Mengenainya 195 . 6. Apakah kaitan illlah dan maslahah serta uruf dalam pembinaan hukum muamalat BAB 6 PERWAKILAN 6.1 Pengenalan. Bincangkan enam prinsip asas muamalat 2. Mengelakkan Urusniaga Gharar.4 SOALAN LATIHAN 1. Jelaskan maksud dan hukum maysir 6. Judi. Bagaimana kegiatan iktikar boleh berlaku dalam perniagaan dan bincangkan tentang hukumnya 8.2 Definisi Wakalah 6. Hukum Muamalat Berasaskan ‘Illah dan Maslahah dan akhirnya Uruf Setempat Diambil Kira Dalam Menetapkan Hukum. Mengetahui yang tetap dan anjal dalam fiqh muamalat akan membantu ulamak semasa dan para pelakasana dalam menentukan hukuman ke atas jenis muamalat semasa dan yang baru muncul. Urusniaga Muamalat Berdasarkan Akad Kontrak. Huraikan maksud riba dan jenis-jenisnya 3. 5. Mengelak Urusniaga Riba Dalam Muamalat. Manipulasi Dan Spekulasi Dalam Muamalat. Berikan Dalil-dalil pengharaman riba 5. Jelaskan rukun jual beli 4.

anda seharusnya boleh: 1.6.6.6.2 Sistem tabarru’.4 Rukun dan Syarat Wakalah 6.1 al-Wakalah dalam Sistem Takaful 6. Menghuraikan konsep al-wakalah 196 .3 Wakalah di takaful Ikhlas BAB 6 AL-WAKALAH (PERWAKILAN) OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini.6.6 Aplikasi Wakalah Dalam System Muamalat Semasa 6.5 Pembatalan dan berakhirnya Wakalah 6. Mudharabah dan al-Wakalah di Bank Negara Malaysia 6.

Wakalah mempunyai beberapa bermaksud iaitu: memelihara (al-hifzh). Wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan. 4. yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak 197 . 6. Mengenal pasti sistem tabarru’ dan mudharabah dalam wakalah 6.2 DEFINISI WAKALAH Perkataan wakalah adalah berasal daripada perkataan bahasa arab. memberikan kuasa atau mewakilkan. Menjelaskan frukun dan syarat wakalah 3. Dari segi bahasa arab. 1 PENGENALAN. Mekanisme sistem kewangan Islam masa kini dilihat sebagai satu alternatif kepada sistem kewangan konvensional masa kini. Membincangkan pembatalan wakalah. Menjelaskan al-wakalah dalam sistem takaful 5. menjaga atau cukup (al-kifayah). Sistem Muamalat Islam adalah sistem yang dinamik dan seiring dengan keperluan semasa manusia Konsep dan prinsip-prinsip asas yang digariskan oleh Islam dalam sistem muamalat tersebut walaupun nampak bersifat ‘tradisional’ namun ia boleh diolah dalam bentuk yang sesuai untuk dilaksanakan dalam setiap masa dan tempat dan dapat memenuhi keperluan kehidupan masyarakat di setiap zaman.2. tanggungan (al-dhamah). Akad (Kontrak) Wakalah adalah di antara khazanah sistem Muamalat Islam yang telah sedeia ada dan boleh disesuaikan dengan keperluan semasa kehidupan manusia di zaman ini dalam sistem kewangan Islam semasa. Dari segi istilah syarak pula terdapat beberapa maksud mengenai diberikan oleh para ulamak yang secara umumnya berkaitan dengan amalan perwakilan dalam sesuatu perkara iaitu Satu pihak menyerahkan sesuatu urusan yang boleh diwakilkan mengikut syarak kepada pihak lain ketika pihak yang pertama itu masih hidup Menurut Hashbi Ash Shiddieqy. atau mengganti (al-tafwidh).

(bertasharruf). Menurut Sayyid Sabiq pula Wakalah adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Ulama Malikiyah pula berpendapatt Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati bererti sudah berbentuk wasiat. Menurut Ulama Syafi’iah pula, Wakalah ialah suatu akad yang mengandungi suatu penyerahan sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa. Secara kesimpulannya Wakalah ialah pemberian kuasa oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam perkara-perkara yang diwakilkan untuk melaksanakan sesuatu perkara diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa 6.3 HUKUM WAKALAH DAN BEBERAPA PERSOALAN MENGENAINYA Para fuqaha bersepakat bahawa akad perwakilan adalah di syarak dan harus berdasarkan dalil al-Quran, sunnah dan juga ijmak. Menurut Ibnu Qudamah, ijmak ulama menerima perwakilan sebagai satu akad yang diharuskan kerana akad wakalah ini adalah akad sangat diperlukan oleh pelbagai lapisan masyarakat untuk pelbagai bentuk aktiviti. Amalan alwakalah ini pada hakikatnya adalah merupakan amalan yang diharuskan oleh Syara’ kerana keperluannya yang cukup diperlukan untuk mencapai suatu matlamat. Sudah menjadi fitrah kejadian manusia yang tidak sunyi daripada kelemahan kerana manusia tidak dibekalkan dengan kesempurnaan. Ini telah diwarwarkan oleh Allah s.w.t. di dalam Surah an-Nisa’, ayat 28 “manusia itu dijadikan berkeadaan lemah” Islam mengharuskan prinsip al-Wakalah untuk dilaksanakan dengan syarat ianya tidak lari daripada perundangan Islam. Pengharusan ini bersumberkan kepada sumber-sumber berikut: 198

1. Sumber Al-Qur’an. Allah telah menerangkan konsep wakalah ini didalam surah al-kahfi ayat 19: "sekarang utuslah (wakilkanlah) salah seorang dari kamu, membawa wang perak kamu ini ke bandar; kemudian biarlah dia mencari dan memilih mana-mana jenis makanan yang lebih baik lagi halal (yang dijual di situ); kemudian hendaklah dia membawa untuk kamu sedikit habuan daripadanya" (Maksud al-kahfi 19) Begitu juga Allah telah menyebutnya dalam surah al-Baqarah (2:283). “jika kamu dalam perjalanan (dan berpu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[1] (oleh yang beRPiutang). akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Juga di dalam surah An-Nisaa (4:35). ” dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[2] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” Begitu juga dalam surah Yusuf :55, Allah berfirman “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) [3]; Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.

2. Sumber Al-Hadits. Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan Wakalah, diantaranya ialah hadis oleh Imam malik

199

”Bahawasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits”. HR. Malik dalam alMuwaththa’) Dalam kehidupan sehari-hari, Rosulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lainlain. Di dalam as-Sunnah pula diriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. telah mewakilkan ’Urwah al-Bariqi supaya membeli kambing untuk korban Diriwayatkan oleh alBukhari, Ahmad, Abu Daud, at-Tarpizi, Ibn Majah dan al-Daruqutni iaitu daripada ’Urwah sendiri 3. Ijma’. Para ulama pun bersepakat dengan ijma’ atas diperbolehkannya Wakalah. Hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur’an dan disunahkan oleh Rasulullah. Allah berfirman: Surah Al-Maa-idah (5:2). “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” Dan Rasulullah pun bersabda “Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya”. Di dalam prinsip Islam, apabila dilaksanakan kontrak wakil dengan bayaran upah, maka kontrak itu adalah sah dan mengikat. Ini bererti semua pihak bertanggunjawab melaksanakan semua perkara yang dipersetujui di dalam aqad tersebut Perbincangan tentang kontrak perwakilan didalam Islam semestinya dikaitkan dengan empat sifat utama, Siddiq (Jujur), Amanah, Tabligh (Menyampaikan) dan Fatanah (Bijaksana). Keempat-empat sifat ini mestilah ditanam, dijiwai dan diterjemahkan dalam

200

urusan perwakilan oleh setiap wakil demi mencapai kehidupan yang berkualiti di dunia dan akhirat 6.4 RUKUN DAN SYARAT WAKALAH Untuk memastikan kontrak wakalah ini suatu kontrak yang sah maka ia perlu memenuhi rukun dan syarat yang tertentu. Rukun-rukunnya ialah pewakil (al-muwakkil), penerima wakil (al-wakil), urusan yang diwakilkan (al-muwakkal fihi) dan ijab dan qabul (sighah). Menurut ulamak Hanafiah, rukun Wakalah itu hanya ijab qabul. Ijab merupakan pernyataan mewakilkan sesuatu dari pihak yang memberi kuasa dan qabul adalah penerimaan perwakilan itu dari pihak yang diberi kuasa tanpa harus terkait dengan menggunakan sesuatu lafaz tertentu. Mengikut jumhur ulama , rukun dan syarat Wakalah itu adalah sebagai berikut: a. Al-Muwakkil (orang yang mewakilkan) b. Al-Wakil (orang yang diwakilkan) c. Al-muwakkal fihi (perkara yang diwakilkan) d. Sighah (ijab & qabul perwakilan) Pihak yang mewakilkan (Al-Muwakkil) ialah Seseoarang yang mewakilkan atau pemberi kuasa kepada pihak yang lain. Seseorang pewakil mestilah seorang yang berhak mengendalikan harta yang diwakilkan. Tidak sah pelantikan perwakilan yang dibuat oleh kanak-kanak yang belum mumayyiz dan orang gila. Disyaratkan ia adalah pihak yang memiliki hak untuk bertasharruf (berurusan) pada perkara-perkara yang ia akan beri wakil tersebut. Jika seseorang bapa ingin mewakilkan seseorang menjadi wakil wali untuk pernikahan anaknya. Dia sebagai al-muwakkil perlulah memiliki hak menjadi wali tersebut iaitu perempuan yang akan dinikahi itu adalah benar-benar anaknya iaitu sah baginya menjadi wali. Seseorang itu tidak boleh mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Pihak yang mewakilkan (al-muwakkil) itu juga perlu mempunyai syarat-syarat tasarruf dalam sesuatu urusan seperti pemilik barang, jawatan yang sah, pemilik sah barang dan 201

lain-lain mengikut jenis perwakilan. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila. Menurut pandangan Imam Syafi’i anak-anak yang sudah mumayyiz tidak berhak memberikan kuasa atau mewakilkan sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Namun madzhab Hambali membolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah mumayyiz pada bidangbidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya. Orang yang diwakilkan. (Al-Wakil) pula perlu memiliki pengetahuan (akal) yang cukup sehingga ia mampu melaksanakan apa yang diwakilkan kepadanya. Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. ini berarti bahawa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaanya. Seorang wakil juga mestilah berakal untuk membuat pilihan antara baik dan buruk, rugi dan untung. Mengikut mazhab Hanafi, seorang wakil juga disyaratkan bersungguh-sungguh dan tahu tentang tugas yang dinyatakan dalam kontrak dengan serius. Seorang wakil yang dilantik hendaklah ditetapkan. Kalau ‘A’ melantik dua orang dengan tidak menentukan mana satu, pelantikannya tidak sah. Selain itu, wakil juga hendaklah tahu tentang tugas atau tempoh yang ditentukan. Al-Muwakkal fihi (perkara yang diwakilkan) itu pula mestilah sesuatu yang boleh diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa. Para ulama berpendapatt bahawa tidak boleh mewakilkan sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti sembahyang dan boleh mewakilkan sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Selain itu juga perkara-perkara yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak yang diwakilkan dan tidak boleh perkara yang diwakilkan itu adalah bertentangan dengan hukum syarak seperti wakilkan seseorang untuk mencuri dan sebagainya. Sesuatu urusan yang diwakilkan itu mesti memenuhi syarat tertentu dan jika tidak memenuhi syarat-syarat berkenaan maka perwakilan tersebut tidak sah. Di antara syarat urusan yang boleh diwakilkan ialah mestilah diharuskan syarak dan dimiliki oleh pewakil kerana barang yang tidak dimiliki oleh pemilik tidak boleh diwakilkan kepada orang lain untuk mentadbirnya. Urusan berkenaan juga mestilah diketahui dengan jelas supaya kesamaran dan penipuan dapat dielakkan. Tidak semua urusan boleh diwakilkan hanya urusan atau kendalian yang berkaitan dengan harta sahaja yang boleh diwakilkan. 202

Manakala ibadah jasmani seperti sembahyang, puasa dan bersuci tidak sah diwakilkan kecuali ibadat haji Sighah perwakilan adalah lafaz ijab dan qabul bagi suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Ia dilakukan dengan akad wakalah, proses akad, serta perkara yang diaturkan bagi berkahirnya akad wakalah. Isi dari akad atau perjanjian tersebut adalah penurunan kuasa atau amanah daripada Al-Muwakkil (orang yang mewakilkan) kepada AlWakil (orang yang diwakilkan).

Lafaz kontrak atau disebut sighah juga sangat penting dipenuhi syarat-syaratnya agar sesuatu kontrak yang dijalankan itu sah. Lafaz ijab (tawaran) dari pewakil hendaklah dibuat secara jelas dan terang. Contoh: “Saya wakilkan kamu untuk menjual rumah ini” atau “Saya serahkan urusan penjualan tanah ini kepada kamu” atau “Kamu adalah pengganti saya dalam urusan penjualan tanah ini”. Bagi lafaz qabul (terima) dari wakil tidak semestinya lafaz yang terang dan jelas. Bahkan memadai dengan wakil tidak menunjukkan sebarang penolakan terhadap perwakilan yang diserahkan kepadanya. 6.5 PEMBATALAN ATAU BERAKHIRNYA WAKALAH Akad Wakalah boleh menjadi batal atau berakhir dengan berlakunya beberapa perkara. Antaranya ialah i. Apabila salah satu pihak yang berakad 5akalah itu gila. ii. Apabila segala perkara yang terdapat dalam akad wakalah itu telah selesai dilaksanakan atau diberhentikan. iii. Diberhentikan Wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang berWakalah samada dari pihak pemberi kuasa ataupun pihak yang menerima kuasa. iv. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau sesuatu perkara yang dikuasakan daripadanya.. 6.6 APLIKASI WAKALAH DALAM SISTEM MUAMALAT SEMASA 6.6.1 Al-Wakalah Dalam Sistem Takaful 203

Konsep wakalah telah digunakan dalam banyak urusan muamalat di Malaysia. Industri takaful sebagai salah satu penyumbang utama 204 . 6. Dalam konteks takaful. Amalan wakalah sebagaimana yang diamalkan oleh beberapa pengendali takaful di Malaysia seperti Takaful Ikhlas. Wakil Tidak Berupah pula ialah wakil yang bekerja secara sukarela tanpa sebarang habuan. Wakil jenis ini mestilah melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan tidak mengabaikannya. Rasulullah SAW mengutuskan pegawai (pekerjanya) untuk menerima zakat dan diberi upah. Wakil berupah adalah diharuskan oleh syarak. Zeti Akhtar Aziz. jenis wakil ini yang diamalkan. Antaranya ialah urusan takaful. Pru BSN Takaful. Wakil Khas. Tugas tersebut diperlukan oleh pengendali takaful bagi merancakkan lagi penyebaran produk-produk yang berteraskan prinsip Islam. Wakil Am mempunyai kuasa untuk sebarang urusan selagi mana tidak mendatangkan mudarat kepada pewakil.6.Wakalah di Bank Negara Malaysia Dr. Etiqa Takaful dan lain-lain adalah diperlukan bagi memasarkan produk-produk takaful kepada masyarakat. Wakil Khas pula ialah wakil yang dikhususkan untuk urusan tertentu seperti jual beli rumah atau kereta.2 Kontrak Tabarru’ . Mudharabah dan Al. Wakil Am adalah wakil dalam perkara yang tidak ditetapkan seperti wakil dalam semua urusan jual beli atau menjadi wakil tetapi tidak ditetapkan barangan yang hendak dijual atau dibeli. Wakil Khas ini terikat dengan perkara atau pekerjaan yang dikhususkan kepadanya. rumah dan bangunan. Kontrak wakalah ini dibahagikan kepada Wakil Am. Perwakilan jenis ini tidak mewajibkan seseorang wakil itu meneruskan kerja malah ia boleh melepaskan dirinya daripada tugas itu pada bila-bila masa sahaja. Dalam urusnuaga takaful. Wakil Berupah dan Wakil Tidak Berupah. Gabenor Bank Negara Malaysia dalam Sidang Kemuncak Kewangan Islam Tahunan kelapan Euromoney yang bertajuk Kewangan Islam dan Kestabilan Kewangan Global pada 24 Februari 2009 di London telah mengatakan bahawa industri Kewangan Islam di Malaysia secara keseluruhannya mencatat pertumbuhan pada tahap yang sangat memberangsangkan. sewaan harta tidak alih seperti tanah.

unsur gharar. riba dan maisir. Dari sudut operasinya yang diperpudahkan. pengendali takaful ialah hanya pentadbir kumpulan wang takaful dan mengurus kumpulan wang tersebut sebagai amanah bagi pihak peserta. Perkataan Takaful adalah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud saling menjamin yang melibatkan sekumpulan peserta bersetuju untuk saling menjamin sesama mereka terhadap kerugian tertentu. para peserta melantik pengendali takaful menguruskan perlindungan takaful dan perkara yang berkaitan dengannya. Perkataan Tabarru' pula berpakna derpa. Pengendali takaful di Malaysia rata-rata menggunakan kontrak Wakalah ini sebagai teras model mereka.Ia merangkumi unsur perkongsian tanggungjawab. pengendali takaful dilantik menguruskan perlindungan takaful dan perkara yang berkaitan dengannya oleh para peserta dan peserta akan membayarkan fi sebagai upah di atas perkhidmatan yang diberikan. Dalam sistem takaful.kepada petunjuk tersebut tidak kurang hebatnya menyemarakkan arus perdana kewangan negara. kontrak di antara peserta dengan pengendali dimeterai menggunakan sama ada kontrak Wakalah atau kontrak Mudharabah. Tabarru' merupakan teras kepada sistem takaful yang menghapuskan unsur. Mudharabah pula. hadiah atau caruman. Di Malaysia. seseorang peserta akan mencarum sejumlah wang yang dikumpulkan dalam satu dana bersama untuk digunakan sebagai dana bagi membantu mana-mana ahli yang ditimpa musibah. 205 . Hasil keuntungan pelaburan itu akan kongsi. Beliau mengatakan bahawa bagi mendapatkan sedikit tasawwur tentang sistem muamalat Islam yang semakin mendapat tempat di hati masyarakat ini ada baiknya seseorang berkenalan dengan beberapa istilah penting. Menerusi kontrak Wakalah. indemniti bersama dan saling melindungi. Peserta skim takaful bersetuju memberi sebahagian tertentu daripada caruman dalam kumpulan wang takaful sebagai derpa untuk membantu peserta-peserta lain yang menghadapi kesulitan.

Dari segi aset Takaful Keluarga pada tahun 2008 mencatatkan RP8.. Dari sudut statistik. Daripada segi sumbangan diperolehi bagi kedua-dua sektor juga mencatatkan pertumbuhan iaitu sebanyak lebih kurang 18 peratus. Penguasaan pasaran dari sudut sumbangan bersih juga menunjukkan pertumbuhan iaitu lebih kurang 10 peratus pada tahun 2008 berbanding 8.7 peratus pada tahun 2007 kepada 7. ia telah menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang positif. kesihatan. Statistik tahun 2008 yang dikeluarkan oleh BNM menyaksikan industri takaful terus menunjukkan perkembangan yang positif. Berpula dengan penawaran produk asas yang terhad kini industri takaful sudah boleh berbangga dengan rantaian produk yang ditawarkan sudah mampu memenuhi keperluan ummah.5 peratus pada tahun 2008.37 bilion pada tahun 2007. bahagian keuntungan pelaburan kumpulan wang takaful. Walaupun industri takaful ini masih lagi dikira baru namun telah mampu menawarkan produk setanding dengan produk-produk yang ditawarkan oleh industri insurans konvensional. perlindungan kredit. industri takaful telah mencapai kemajuan dari sudut menawarkan produk-produk yang inovatif yang dapat memenuhi keperluan semua lapisan masyarakat. Industri takaful juga sudah boleh dikira telah lengkap dari sudut rantaian produknya yang merangkumi produk-produk yang berkaitan dengan pendidikan.9 bilion berbanding RP7. simpanan. perlindungan harta benda dan sebagainya. dan atau lebihan kumpulan wang takaful. Sumber pendapatan pengendali takaful adalah daripada keuntungan daripada pelaburan kumpulan wang pemegang saham.Pengendali takaful diamanahkan mengurus dana berkenaan termasuklah melaburkannya bagi memastikan ia berkembang dan cukup untuk membantu ahli di kala menghadapi kesusahan. berkaitan pelaburan. Seperti yang disebutkan di atas. Namun dari segi pengisiannya masih banyak perkara yang masih dan perlu dilakukan bagi 206 . fi wakalah.44 bilion pada tahun 2007. perubatan.7 bilion berbanding RP1. Bagi Takaful Am pada tahun 2008 mencatatkan sebanyak RP1.7 peratus pada tahun 2007. Pasaran dari sudut aset pula meningkat daripada 6.

Di dalam prinsip Islam. Akad di antara para wakil dan IKHLAS adalah berasaskan akad wakalah. telus dan profesional. 1. Ia telah menggunakan model yang diberi nama wakalah sebagai asas induk kepada sistem operasinya. Perbincangan 207 . Ini akan terus menjadi pemangkin kepada industri takaful mengekalkan pertumbuhan yang pesat. 271). apabila dilaksanakan kontrak wakil dengan bayaran upah. Takaful Ikhlas Sdn. Usaha dan inovasi yang berterusan terutamanya dalam penawaran produk-produk baru dan dalam memberikan perkhidmatan yang efektif kepada pelanggan akan terus menjadi penanda aras utama pertumbuhan industri takaful pada masa hadapan. (IKHLAS) adalah diantara syarikat takaful di Malaysia yang menggunakan konsep wakalah. IKHLAS mengenakan caj pengurusan dan prestasi berasaskan kepada prinsip perwakilan yang dibayar upah (al-Wakalah bi alujrah). IKHLAS juga melantik wakil-wakil sebagai perantara dalam memasarkan produk-produk syarikat dengan dibayar upah. ini bererti semua pihak bertanggungjawab melaksanakan semua perkara yang dipersetujui didalam akad tersebut. Jil. Prinsip Wakalah yang dilaksanakan oleh IKHLAS bagi menjalankan operasinya ialah di mana IKHLAS sebagai wakil kepada para peserta bertanggungjawab menguruskan segala dana yang telah diwujudkan dengan penuh amanah. 251.3 Wakalah di Takaful Ikhlas Sdn Berhad. hlm.6. Bagi tujuan tersebut. Konsep ini sejajar dengan prinsip Islam sebagaimana amalan Rasulullah SAW yang pernah mengutuskan pegawai (pekerjanya) untuk menerima zakat dan Baginda SAW memberi upah kepada mereka (al-Talkhis al-habir. Penggembelingan tenaga untuk melahirkan industri takaful yang berkembang maju dalam ruang kerangka sistem kewangan Islam yang dinamik adalah satu amanah yang sangat mencabar. maka kontrak itu adalah sah dan mengikat. 6. pengawal seliaan dan syariah yang kukuh. Industri takaful di Malaysia juga amat bertuah kerana mendapat sokongan padu pihak pemerintah dengan mewujudkan perseorangran yang kondusif menerusi penyediaan rangka kerja perundangan. 176. Bhd.memastikan industri takaful ini akan terus berkembang dan dapat melebarkan sayap kesejahteraan kepada seluruh ummah.

Bincangkan definisi wakalah 2. Jealskan rukun dan syarat wakalah 4.1. Bincangkan aplikasi wakalah dalam sistem muamalat semasa di Malaysia BAB 7 AKAD-AKAD MUAMALAT 7. Apakah hukum wakalah 3. Seorang wakil takaful juga melakukan jihad menentang sistem jahiliah (insurans konvensional).1.7 SOALAN LATIHAN 1. dijiwai dan diterjemahkan dalam urusan perwakilan oleh setiap wakil demi mencapai kehidupan yang berkualiti di dunia dan akhirat. Ini kerana Insurans konvensional adalah haram menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 1972. Bagaimanakan berlakunya pembatalan wakalah 5.1 Pengertian Ijarah 7.1.1 Ijarah al-Ayn 208 .1.tentang kontrak perwakilan di dalam Islam semestinya dikaitkan dengan empat sifat utama.1 Ijarah 7. Takaful adalah alternatif kepada sistem insurans konvensional sebagaimana yang disimpulkan oleh Badan Petugas Penubuhan Syarikat Insurans Islam Di Malaysia 1983. 6. Seorang wakil takaful merupakan pendakwah yang berusaha mengembangkan produk Muamalat Islam. siddiq (jujur).2 Hukum Ijarah 7. amanah. tabligh (menyampaikan) dan fatanah (bijaksana).3 Bahagian Ijarah 7.3. Keempat-empat sifat ini mestilah ditanam.

3 Hiwalah 7.2 Qard 7.4 Pembatalan Mudarabah BAB 7 AKAD-AKAD MUAMALAT OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini.1 Pengertian Hiwalah 7.4.2.4.2.4.4 Mudarabah 7. Membincangkan konsep Hiwalah dan hukum nengenainya.1.1 Pengertian Qard 7. 209 . 2.3.2 Hak Pemodal 7.3 Sumpah yang Dibenarkan dalam Mudarabah 7.4 Syarat-Syarat Qard 7. Menjelaskan konsep al-Qardhu dan hukum mengenainya.2. Menghuraikan konsep ijarah dan hukum-hukum mengenainya.2.3 Merekodkan Qard 7.3.2.5 Tanggungjawab Pemilik dan Penyewa 7.1.2 Hukum Qard 7.1 Tanggungjawab dan Hak Pengusaha 7.5 Larangan Mengambil Manfaat dari Qard 7.2.2 Rukun dan Syarat Hiwalah 7.1.3.4. 3. anda seharusnya boleh: 1.2 Ijarah al-Manfa‘i 7.7.4 Rukun dan Syarat Ijarah 7.6 Kewajipan Membayar Qard 7.

588).1 Definisi Ijarah Dari segi bahasa. 1971. Fuqahah Hanafi mendefinisikan ijarah sebagai akad yang dilakukan ke atas manfaat sesuatu dengan tukaran atau bayaran. 1978. 1958: h. 2). al-Syarbini. Kontrak ke atas manfaat mengikut syarak terdapat dua jenis iaitu pinjaman (al-ariyah) dimana ia dilakukan tanpa bayaran dan yang kedua ialah al-ijarah yang melibatkan bayaran. (Ibnu Manzur. (al-Sarakhsi.4. yang harus dan menerima pertukaran dengan bayaran yang diketahui. al-Ujrah ialah harga sebagai gantian kepada manfaat (faedah) iaitu sewa yang dibayar kerana menggunakan sesuatu. Menjelaskan Konsep mudharabah dan fungsi-fungsinya adalam perniagaan. Fuqaha’ Shafie mendefinisikan ijarah sebagai suatu akad (kontrak) yang dilakukan ke atas manfaat yang dimaklumi. jld 4.2 KONTRAK IJARAH 7.10). h. (Ibnu hajar. h. 7. 332) Fuqahah Maliki mendefinisikan ijarah sebagai suatu akad untuk memiliki manfaat sesuatu benda yang harus selama tempoh tertentu dengan sesuatu tukaran (bayaran). Dari segi istilah fiqh pula terdapat berbagai pandangan seperti Ijarah ialah suatu kontrak membawa pemindahan hak milik manfaat dengan bayaran tertentu. 210 . Dalam bab ini kita akan memperincikan lagi akad-akad tertentu yang teRPilih serta penambahan akad-akad baru yang belum dibincangkan. 7. al-ijarah datang daripada perkataan al-ajr atau al-ujrah yang bermaksud balasan atas kerja atau pahala.1 PENGENALAN Kita telah mempelajari akad-akad muamalat di dalam kursus Teori Dan Amalan Pernigaan Islam yang lalu.2.

Ijarah/sewaan yang diakhiri dengan pemilikan aset pada hujung tempoh sewaan ialah kaedah Ijarah Thumma Al-Bai’. Ijarah/sewaan didefinisikan sebagai menjual manfaat iaitu penggunaan atau perkhidmatan dengan harga atau bayaran yang dipersetujui oleh pihak-pihak berkenaan. Dalam pembiayaan penggunaan harta yang menggunakan prinsip atau kaedah al-Ijarah. beliau perlu meminta izin daripada A walaupun beliau ialah pemilik rumah tersebut. Apabila sesuatu barang itu disewa oleh seseorang. Dalam kontrak Ijarah. Ia adalah kontrak pertukaran iaitu manfaat benda dan bayaran. Mengikut konsep ini bank 211 . Jika si B ingin memasuki rumah tersebut. maka penyewa tersebut mempunyai hak dari segi menggunakannya tetapi bukan hak pemilikan. iii. bukan hak milik. Maksud manfaat ialah kegunaan sesuatu barang seperti kediaman untuk rumah atau bangunan. Suatu kontrak yang menyebabkan pemindahan hak manfaat.Fuqahah Hambali mendefinisikan ijarah sebagai kontrak ke atas manfaat yang harus dan diketahui samada dari ayn tertentu atau disifatkan pada tanggungan selama tempoh tertentu atau kerja tertentu dengan satu tukaran (bayaran) Daripada keeempat-empat definisi tersebut. pihak bank juga menyediakan kemudahan pembiayaan penggunaan harta berdasarkan konsep sewaan dan juga pajakan. tunggangan bagi kenderaan dan sebagainya. Si A pula hanya mempunyai hak menggunakan tetapi bukan hak pemilikian sebab itu beliau tidak boleh menjual kepada pihak lain. ii. ijarah ialah kontrak dimana institusi kewangan atau bank memajakan peralatan atau bangunannya kepada pelanggan dengan dikenakan sejumlah bayaran yang tetap. mesin. jentera berat dan seumpamanya. hak milik tidak berpindah kerana pada dasarnya ia adalah suatu kontrak sewa manfaat dan bukan kontrak jual beli. Ia terikat kepada masa dalam penggunaan manfaat Dalam konteks sistem kewangan Islam. didapati terdapat beberapa perkara penting dalam kontrak ijarah iaitu: i. Jika si A menyewa rumah kepunyaan B maka si A mempunyai hak dari segi menggunakan rumah tersebut. Kontrak Ijarah merujuk kepada urus niaga sewaan atau pajakan atas sesuatu aset yang berpanfaat seperti bangunan. Ijarah/sewaan tidak berkesudahan dengan pindahan hak milik.

Ia bersumberkan al-quran dan alsunnah serta ijmak ulamak Allah berfirman: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada seseorang). Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.” Imam al-Qurtubi mengatakan bahawa ayat ini membuktikan al-ijarah (sewa) atau al-ujrah (upah) telahpun disyariatkan oleh Allah pada zaman nabi Shuib. Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Allah juga berfirman dalam surah al-Talaq: 6 ” Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil.” Majoriti ulamak berpendapatt kontrak ijarah merupakan kontrak yang mengikat dan setiap pihak tidak mempunyai hak secara persendirian untuk membatalkan atau memansuhkan kontrak kecuali memenuhi peruntukan pemansuhan kontrak . kadar bayaran sewaan dan syarat lain-lain yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak.akan membeli harta yang mahu digunakan oleh pelanggan dan kemudiannya menyewakan atau memajakkannya kepada pelanggan pada tempoh.2 Hukum Ijarah Hukum ijarah adalah harus. 7.2. dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada seseorang) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". Tardapat dua syarat mengekalkan kedudukan kontrak al-ijarah itu mengikat iaitu: 212 .

Ijarah ke atas perkhidmatan Ijarah keatas manfaat ialah penggunaan sesuatu barangan seperti tempat kediaman. kenderaan dan sebagainya yang berkaitan dengan sewa menyewa. mengajar dan sebagainya yang melibatkan upah mengupah. Ijarah ke atas perkhidmatan pula ialah kerja yang menggunakan tenaga dan kepakaran seperti pembantu rumah.4 Syarat-syarat Ijarah Kontrak al-ijarah dikira sah apabila menepati syarat-syarat berikut: a.a. alatan dan lain-lain dan sewa binatang. benda yang disewa itu tidak mengalami kerosakan atau kecacatan yang menghalang penggunaannya. Ijarah keatas manfaat b.2.3 Jenis ijarah Ijarah mengadungi 2 jenis iaitu: a. b.2. Kedua belah pihak bersetuju dan rela untuk mengadakan kontrak tersebut dan kedua pihak tersebut merupakan pihak yang boleh dipertanggungjawabkan oleh syarak 213 . 7. sewa harta alih seperti sewa pakaian. Tidak berlaku keuzuran diantara dua pihak berkontrak sehinggga membolehkan kontrak itu dimansuhkan. 7. Ia boleh dibahagi pula kepada sewa harta tak alih seperti sewa bangunan dan tanah.

lokasi dan lain-lain perkara yang mustahak diketahui dan harus diguna dari segi syarak.6 Al-Ijarah Thumma Al-Bay Atau Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (Sewa Beli) Al-ijarah Thumma al-bay atau ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik (Sewa Beli) adalah suatu kontrak baru yang secara asalnya tidak dibincangkan oleh kitab-kitab fiqh terdahulu. Ia mula dibincang di peringkat semasa apabila konsep Islam hendak dipraktikkan dalam urus niaga perniagaan semasa yang didominasi oleh sistem konvensional. Kontrak ini hanya ada di pasaran kewangan apabila diadakan sistem kewangan moden yang diambil daripada kontrak sewa beli (hire purchase) yang diislamkan dengan menggabungkan dua kontrak iaitu al-ijarah (sewa) dan al-bay (beli). Berlaku kematian atau keuzuran pihak yang berkontrak. 7. 7. Perkhidmatan yang diupah bukan terdiri daripada tugas asal atau kewajipan pengambil upah.2. penyewa menandatangani kontrak kedua iaitu kontrak jual beli Kaedah ini secara asalnya tiada dibincangkan dalam kitab-kitab fekah lama secara langsung. c. Namun 214 . Pihak yang berkontrak membatalkan kontrak secara rela iaitu al-iqalah c. Benda yang disewa itu musnah d. kadar upahnya. Kontrak ijarah (sewa) dimana pihak penyewa menyewa suatu barang daripada pemiliknya pada harga sewaan untuk tempoh tertentu dan apabila tempoh sewaaan tamat.b. Berakhirnya tempoh ijarah (sewaan) b. d.5 Penamatan Kontrak Ijarah Kontrak ijarah boleh berakhir dengan beberapa keadaan berikut: a.2. Upah itu terdiri daripada harta yang bernilai dan diketahui dengan jelas. Manfaat barang yang disewa atau jenis perkhidmatan yang diupah mestilah diketahui tempohnya.

Jika penyewa gagal membuat bayaran sewaan dalam tempoh tertentu.1 Definisi Qard Qardh dari segi bahasa bermaksud membahagi atau sesuatu yang dipinjam. harta tersebut boleh diambil kembali oleh pemiliknya. (Wahbah al-Zuhaili). Ia dibuat bagi menjadikan kaedah hire purchase diterima mengikut hukum Islam. 7. Jadi. dalam kaedah ini terdapat dua kontrak yang sah. Dalam 215 . Pihak Majlis Pengawasan Syariah Malaysia menerima kaedah ini sebagai suatu yang diterima oleh syarak dengan mengambil kira dua kontrak berasingan yang sah tetapi dibuat perjanjian (waad) dalam kontrak pertama. Hukum-hukum yang berkaitan ialah hukum sewaan dan hukum jual beli. Kontrak pertama ialah kontrak sewaan dengan janji dan kontrak kedua pula ialah kontrak jual beli setelah janji di tunai.2. Selama tempoh sewaan. Dalam aplikasi peraturan muamalat masa kini.begitu kaedah muamalat Islam bersifat terbuka dan sentiasa bersifat murunah iaitu fleksibel berdasarkan keadaan dan keperluan asalkan ia tidak menyalahi hukum syarak. ia tertakluk di bawah akta sewa beli. Dari segi istilah syarak Qardhu ialah menyerahkan sesuatu yang dimiliki kepada seseorang dengan syarat ia dikembalikan dengan sesuatu gantian yang sama nilainya. iaitu pihak yang memberi sewa akan diberi hak milik dituntut dan hak tersebut akan dilepaskan kepada penyewa/pembeli setelah tempoh sewaan tamat. Dari segi pandangan. hak pemilikan masih di tangan pemilik. Waad dalam akad sewaan menyebut bahawa pihak pembeli akan menyewa harta tersebut selama tempoh yang dipersetujui bersama dan setelah tempoh tersebut tamat harta tersebut akan menjadi hak milik penyewa melalui akad jual beli yang sudah dijanjikan. kaedah hirepurchase tersebut diterima kerana ia tertakluk kepada hukum sewaan dan jual beli kemudiannya.2 HUTANG PIUTANG (QARDHU) 7.

maka Allah akan melepaskan salah satu kesusahan yang dihadapinya pada hari qiamat.2. Jika menyerahkan sesuatu dan dikembalikan juga dengan barang tersebut disebut al-ariyah (pinjam). Lalu akau bertanya. mengapa al-qardhu (hutang) lebih baik daripada sedekah? Lalu dijawab. Menolong orang boleh dibuat dengan cara hibah (pemberian percuma) dan cara al-Qardhu (hutang). Menjadi kewajipan orang yang berada menolong orang yang tidak berkemampuan untuk memenuhi keperluan mereka. Rasulullah saw pernah bersabda: “Sesiapa yang membantu sandaranya melepaskan sesuatu kesusahan di dunia.” 216 . 7.2 Hukum Qardhu Hukum memberi hutang adalah sunat kerana ia dapat membantu saudaranya yang memerlukan. Ibn Hibban dan al-Baihaqi) Rasulullah bersabda lagi “Aku melihat pada malam aku diisra’kan di pintu syurga tertulis: sedekah dibalas dengan sepuluh kali ganda dan hutang dibalas dengan lapan belas kali ganda.bahasa Malaysia disebut hutang. Islam menggalakkan orang yang berada atau berharta memberi hutang kepada orang yang memerlukannya dengan kaedah al-Qardhu dengan tujuan semata-mata kerana Allah Ia dikira amal soleh dan sangat digalakkan oleh Islam.” HR Ibnu Majah. Abu Daud dan Tirpizi) Rasulullah saw bersabda lagi: “tidak ada daripada seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim yang lain dua kali melainkan bagaikan ia memberi sedekah sekali. kerana sesungguhnya orang yang berkeinginan sesuatu bertujuan untuk memilikinya sedangkan orang yang berhutang tidak akan berhutang melainkan sebab perlu atau sangat berhajat. Wahai jibrail. Alalh sentiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya.” (HR Muslim.

meka hendaklah ia menulis. berapakah jumlahnya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 217 . dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.antaranya ialah 1.3 Merekodkan Qard Orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang perlu membuat perjanjian yang disaksikan oleh dua orang lelaki yang adil atau perempuan yang adil. Jika perlu jaminan hendaklah dijamin dalam bentuk samada mangadakan penjamin (Dhamin) atau barang gadaian (al-Rahnu) 3.2. dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu). Kontrak hutang piutang itu disaksikan oleh dua orang lelaki yang adil atau seorang lelaki dan dua orang perempuan jika sukar mendapat dua orang lelaki. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orangorang lelaki (di antaramu). dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Rekod atau penulisan adalah penting terutamanya apabila hutang itu tidak dijamin dengan penjamin . oleh itu sesuatu kontrak hutang piutang langkah-langkah tertentu. Orang yang berazam untuk tidak membayar hutang adalah haram berhutang dan orang kaya yang sengaja menzahirkan kemiskinan juga haram ke atasnya berhutang. supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. hendaklah kamu menuliskannya. Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. 2. jika tak ada dua oang lelaki. Hai orang-orang yang beriman. 7. apabila kamu berpu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Allah berfirman di dalam surah al baqarah: 282 282. pemberi hutang mesti menyebut butiran hutang dengan jelas. bilakah tempoh bayaran balik dan bagaimana cara pembayarannya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan.Namun begitu haram memberi hutang kepada orang yang hendak membuat maksiat. menyatakan nama orang yang berhutang.

dan bertakwalah kepada Allah. berakal. baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Mengenakan syarat yang menguntungkan dalam memberi hutang adalah haram. kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu.4 Syarat al-Qardhu 1. 7. hutang piutang. lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang hendaklah mempunyai kelayakkan beraqad.5 Larangan Mengambil Manfaat dari Qard Memberi hutang adalah digalakkan oleh Islam. Lebihan bayaran yang disyaratkan dalam pinjaman pula dikira riba. baligh serta tidak dihalang dari berurusan dan ahli tabarru’ (ahli yang berkelayakan membuat kebajikan) 2. Allah mengajarpu. atau sewa menyewa dan sebagainya.2.2. yang demikian itu. 218 . Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu. dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. barang yang dihutang itu hendaklah dalam bentuk benda yang jeklas dan nyata dan dapat diserahkan kepada yang berhutang. Maka tidak ada dosa bagi kamu. jika kamu lakukan (yang demikian). 7. (jika) kamu tidak menulisnya.apabila mereka dipanggil. Namun begitu Islam melarang pihak yang memberi hutang mengambil manfaat daripada orang yang berhutang. Mesti menggunakan lafaz hutang dalam ijab dab qabul 3. [179] Berpuamalah ialah seperti berjualbeli. (Tulislah mu'amalahmu itu). dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.

3. lebih baik bagimu.1 Definisi dan Rukun Hiwalah Perkataan al-hiwalah berasal daripada perkataan tahwil iaitu bermaksud berpindah dari satu tempat ke satu tempat. (al-baqarah: 280) 7.” Namun jika ada kasimpatan dalam bayaran. dan menyedekahkan (sebahagian atau semua utang) itu.7.6 Kewajipan Membayar Qard Orang yang berhutang wajib membayar hutang dengan kadar segera apabila mampu. Islam amat menggalakkan pemberi hutang agar memberi belas kasihan dan membuat pertimbangan tertentu bagi kebaikan hidup manusia.” Rasulullah saw juga bersabda: ” sesiapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk membayarnya maka Allah akan memudahkan pembayarannya dan sesiapa yang meminjam dengaan niat membinasakannya maka allah akan membinasakannya. Rasulullah saw bersabda: ”Sesunguhnya ada seorang lelaki bertanya kepada rasululullah tentang saudaranya yang telah meninggal dunia dalam keadaan berhutang maka rasulullah bersabda dia teRPenjara dengan hutangnya maka bayarkanlah. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran. Allah berfirman : 280.3 KONTRAK AL. Mengikut istilah Fiqh al-hiwalah bermaksud pemindahan hutang 219 .HIWALAH (PEMINDAHAN HUTANG) 7.2. jika kamu Mengetahui. Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.

pembayar hutang (muhal ‘alaihi) serta hutang itu sendiri Al-Hiwalah ialah pemindahan hutang daripada tanggungjawab si berhutang kepada tanggungjawab orang lain. penerima pemindahan (al-muhal) iaitu pemiutang c. bukan lagi kepada Khalid Ali kerana tanggungan hutangnya kepada Khalid Ali telah berpindah sebaik sahaja berlakunya akad al. Terdapat tiga pihak didalam kontrak al-hiwalah iaitu a. Al-Hiwalah juga berlaku dalam bentuk pemindahan wang yang diarah oleh seorang pelanggan kepada bank untuk memindahkan sejumlah wang daripada akaunnya kepada akaun orang lain dalam negeri atau di luar. di bank yang sama atau di bank lain (Mohd Bakir. Pada asalnya al-Hiwalah berlaku dalam urusan hutang piutang iaitu si berhutang memindahkan tanggungjawab membayar hutangnya kepada orang lain untuk dibayar kepada tuan punya hutang. Oleh yang demikian. Hiwalah Muqaiyadah iaitu al-Hiwalah yang terikat dengan adanya hutang seseorang di tangan orang lain manakala Hiwalah Mutlaqah iaitu alHiwalah yang tidak terikat dengan adanya hutang seseorang di tangan orang lain. 7.Hiwalah. tanggungjawab Ali untuk membayar hutang kepada Kassim Masdor telah berpindah kepada Kamarudin Hassan dan Kamarudin Hassan hanya perlu membayar hutang itu kepada Kassim Masdor. 1998). Contoh al-Hiwalah ialah Kamarudin Hassan berhutang daripada Khalid Ali dan Khalid Ali berhutang daripada Kassim Masdor. 7. Khalid Ali menghiwalahkan hutangnya yang ada pada Hassan supaya dibayar kepada Kassim Masdor.daripada sesuatu pihak kepada suatu pihak yang lain.2 Jenis-jenis al-Hiwalah Al-Hiwalah terbahagi kepada dua jenis. pemindah hutang (al-muhil) iaitu penghutang b.3 Hukum al-Hiwalah. Ulamak Fiqh memberi hukumnya harus berdasarkan hadis rasulullah bersabda: 220 .3.3.

Begitu juga sah al-Hiwalah yang diakad antara penerima pemindahan hutang dengan tuan punya sahaja. Al-Hiwalah halal di sisi syarak. penerima pemindahan hutang tidak semestinya terhutang kepada pemindah hutang. 221 . pemindah hutang (yang menjadi pemiutang kepada penerima pemindahan pihak kedua penerima pemindahan hutang dan pihak ketiga tuan punya hutang. Akad alHiwalah antara pemindah hutang dengan penerima pemindahan hutang hendaklah dipersetujui oleh tuan punya hutang. Hutang yang dihiwalahkan itu hendaklah menepati syarat berikut iaitu terjamin pembayarnya dan diketahui jumlah dan tempoh pembayarannya. iaitu pihak 7. Akad al-Hiwalah melibatkan tiga pihak. iaitu boleh dipertanggungjawabkan. Dalam keadaan seperti ini. penerima pemindahan hutang berhak menuntut daripada pemindah hutang wangnya yang telah dibayar kepada pihak ketiga yang juga tidak semestinya mempunyai hutang haknya di tangan pemindah hutang. Tidak sah al-Hiwalah jika tuan punya hutang tidak bersetuju. Al-Hiwalah seperti ini dinamakan Hiwalah Mutlaqah. belanja mengurus. Dalam sistem perbankan Islam. Dari segi bentuk pelaksanaan Hiwalah pula. Pemindah hutang dan tuan punya hutang hutang dan penghutang kepada tuan punya dalam al-Hiwalah). belanja mengurus dan upah pemindahan manakala bagi Hiwalah luar negeri pula pihak bank mengenakan caj komisen. hendaklah menepati syarat berikut. Jika tempoh pembayaran tidak diberitahu maka hutang itu harus dibayar serta merta. iaitu akal sempurna akal. upah pemindahan dan perbezaan harga pertukaran mata wang asing. 9. pihak bank boleh mengenakan caj komisen. pemindahan wang yang dibuat melalui bank ialah Hiwalah Mutlaqah.“ Sesiapa yang memindahkan haknya kepada seseorang maka hendaklah ia terima pemindahan itu.” Riwayat al-Baihaqi. Dalam Hiwalah Mutlawah bank boleh mengenakan ke atas pelanggan bayaran-bayaran tertentu seperti Hiwalah dalam negeri. cukup umur dan pintar dan tidak tersekat daripada menjalankan muamalat. Sighah pula hendaklah menepati syarat sah al-Hiwalah yang diakad antara pemindah hutang dengan tuan punya hutang. 8.

Ia diharuskan oleh syarak apabila adanya keperluan. 166) 2. 11) 3. hutang yang ditanggungnya maka bayaran hutang itu yang dibuat oleh pihak lain itu sebagai bayaran hutang yang ada dalam tanggungan penghutang. (Wahbah al-Zuhaili.”. (Al-ramli. Kontrak al-hiwalah ialah kontrak melunaskan hak (istifa al-Haq) dan bukannya kontrak jual beli. Maka ini berpakna jual beli hutang. Pendapat ini selaridengan pendapat ulamak Hambali dan Maliki.7. Dr Wahbah Zuhaili juga lebih cenderung dengan pendapat ini. Hutang itu tetap ada dalam tanggungan pemindah hutang (muhil) kerana memindahkan hitang kepada orang yang tidak ada hutang padanya adalah tidak sah. Ibn Taimiyyah berkata: ” Akad Hiwalah ialah pelupusan hak dan bukannya jual beli. Pendapat ini diterima oleh ulamak Hanafi.3.3. Jika ia pindahkannya kepada orang lain untuk membayarnya. Pendapat ini diterima oleh Ibn Taymiyyah dan sebahagian Fuqahah Shafie. al-qiyas. maliki dan syafie.5 Jenis hutang yang dibenarkan dihiwalahkan Hutang yang diharuskan hiwalah ialah hutang yang memenuhi syarat berikut: 1. Jika pihak yang mempunyai hak meminta daripada penghutang supaya melupuskan hutangnya daripada harta penghutang itu maka ia merupakan pelupusan.4 Pandangan Fuqahah mengenai jenis Hiwalah 1. h. Syarak memberikan kemudahan (rukhsah) untuk urusan hidup manusia. jld 4. Kontrak hiwalah ialah kontrak yang berdiri dengan sendiri. Ia mempunyai ciri-ciri pelupusan hutang dan ada ciri jual beli. 7. (Ibn Taimiyyah. Mereka berpendapatt bahawa pemiutang bersetuju menjual hutangnya dalam tanggungan penghutang kepada pihak yang sanggup membayar kepadanya kerana ia ada tanggungan hutang penghutang di atasnya. Kontrak Hiwalah adalah jenis kontrak jualbeli hutang. 169) 222 .

Hutang itu hendaklah hutang yang tetap dan jelas yang tidak mungkin terhapus disebabkan ada kerosakan dan sebagainya. Hutang itu hendaklah hutang yang benar-benar sabit (lazim) bukannya hutang yang belum tentu. Hutang itu mestilah diketahui dengan jelas kadarnya kerana dengan kejahilan kadar hutang itu membawa kepada pertikainan yang boleh membawa kepada terbantutnya pembayaran. 7. 3. 7.1 Definisi Mudharabah 223 . Pihak yang memindahkan hutang (muhil) dibebaskan tanggungjawab membayar hutang. 1. 7. 5. Hendaklah hutang yang dihiwalah itu adalah hutang yang harus diurusniagakan dan boleh dijualbeli dengan itu hutang salam tidak harus dihiwalahkan kerana ia tidak boleh diurusniagakan dan dijual beli. Hendaklah hutang yang dihiwalahkan itu sama dengan hutang yang dijadikan pembayaran itu dari segi jenis. Hutang itu hendaklah hutang yang telah matang dan sampai masa pembayarannya. 6. 2.3.2. 4. Oleh itu hutang kontrak salam tidak boleh dihiwalah kerana ia tidak tetap dan kemungkinan boleh berlaku pembatalan.4 AKAD MUDHARABAH 7. kadar dan kematanganya.6 Kesan Kontrak Hiwalah.4. Hutang yang dipindahkan itu adalah sama dengan hutang sebelum ia dipindahkan.

mudharabah ialah suatu kontrak yang berlaku diantara pemodal dengan pengusaha bagi kegiatan perniagaan untuk memperolehi keuntungan. 224 . (al-Kasani) Secara umumnya mudharabah ialah kontrak antara pemodal dan usahawan berdasarkan perkongsian untung.Mudharabah dari segi bahasa bermaksud musafir atau berjalan menjalankan urusan perniagaan. Ia juga didefinisikan sebagai akad antara dua pihak yang mengandungi penyerahan harta oleh seseorang kepada seseorang yang lain untuk berniaga dengan berkongsi untung dengan syarat-syarat tertentu. (Ibnu Qudamah) Ulamak mazhab Hambali mendefiniskan mudharabah ialah pemodal memberi modal kepada pengusaha supaya diniagakan dan keuntungan yang diperolehi dibahagikan mengikut persetujuan yang dicapai. Ulamak Mazhab Hanafi mendefiniskan mudharabah sebagai akad usahasama untuk mendapat keuntungan di mana satu pihak mengeluarkan modal dan satu pihak lagi sebagai pengusaha. (al-Ramli) Ulamak Mazhab Shafie mendefinisikan mudharabah sebagai suatu akad yang mengandungi di dalamnya pemodal mewakilkan kepada pengusaha supaya diniagakan modalnya dengan dibahagikan keuntungan antara mereka berdua. Dari segi istilah syarak. Ia melibatkan aktiviti pelaburan. Tujuan mudharabah adalah untuk mengadakan kerjasama antara tuan punya harta yang boleh dijadikan modal dengan pihak pengusaha yang tiada modal tetapi ada kepakaran berurus niaga dalam perniagaan. Mudharabah juga disebut Qiradh. (al-Dusuqi) Ulamak mazhab Maliki mendefinisikan mudharabah sebagai pemodal memberikan modal dengan kadar tertentu kepada pengusaha untuk diniagakan bagi mendapat sebahagian keuntungan kepadanya.

Diceritakannya juga bahawa sahabat-sahabat rasulullah juga menjalankan mudharabah dalam urusniaga mereka.7.a katanya: Abbas bin Abdul Mutalib menceritakan apabila dia menyerahkan wang untuk mudharabah. Jika ia melakukan larangan tersebut maka ia dikenakan bayaran gantirugi. Hakim bin Hazam. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas r. Jika kamu lakukan larangan itu.2 Hukum Mudharabah Mudharabah adalah harus. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu. Allah berfirman ”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. kamu harus bertanggungjawab diatas perbuatan itu”.4. jangan membawanya di atas kapal dan jangan meletakkannya di dalam tempat air mengalir.” (al-Baqarah:198) Usaha mencari keuntungan melalui mudharabah adalah sebahagian daripada usaha mencari rezeki yang halal. Maka beliau telah memberitahu rasulullah saw tentang syarat-syarat itu maka rasulullah saw mengharuskannya. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat. Aktiviti mudharabah ini telah berlaku sejak zaman nabi dan ia 225 . Ia dibenarkan oleh syarak dalam mencari rezeki yang halal. dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. dia telah mensyaratkan kepada pengusaha supaya jangan mengharungi lautaan. Abbas memberi syarat-syarat itu demi untuk menjaga kepentingannya dan kepentingan pengusaha supaya midalnya terjaga dan tidak hilang. sahabat rasulullah ada meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah menjanjikan kepada seorang lelaki ketika beliau memberikan sejumlah modal kepadanya dengan cara pembahagian keuntungan secara sama rata dan memberi beberapa syarat pemberian modal iaitu rasulullah bersabda: ”jangan sekali-kali menggunakan kekayaanku untuk membeli hati yaang basah (daging). melintasi cerun bukit dan jangan membeli binatang yang sakit. berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125].

4. Terdapat juga ulamak seperti imam Ahmad Ibn Hambal yang menerima barangan sebagai modal kerana barangan adalah sama dengan wang dari segi bernilai. Akad yang tidak menentukan modal adalah tidak sah. Kedua–dua pihak adalah mempunyai kelayakan dari segi undang-undang iaitu sempurna akal tetapi tidak disyaratkan cukup umur. (ii) Modal (Ra’sul mal). Maliki dan Syafie menetapkan modal hendaklah daripada wang kerana ia menjadi harga dan asas penilaian yang tidak banyak berubah dalam pasaran setempat tidal seperti barangan lain yang mengalami turun naik. 7. Modal hendaklah ditentukan dengan jelas dan kaedah penentuan kaedah keuntungan perlu dijelaskan dalam akad. bebas daripada sekatan muamalat dan boleh melibatkan diri dalam bidang wakalah. islam dan merdeka.3 Rukun dan Syarat Mudharabah Setiap aktiviti mudharabah mestilah mengandungi rukun mudharabah iaitu (i) Pihak yang berakad iaitu Tuan punya modal (sahibul mal) dan Pengusaha (Mudharib atau sahibul amal).telah diterima oleh majlis pengawasan syariah Malaysia masa kini kerana ia memberi maslahah kepada semua pihak. Jumhur ulamak dari mazhab Hanafi. Ini bererti tidak sah jika disyaratkan kerja daripada tuan punya modal. Disyaratkan modal daripada tuan punya modal dan kerja daripada pengusaha. Kedua-dua belah pihak yang menjalankan akad mudharabah terdiri daripada mereka yang boleh dipertanggungjawabkan. kafir zimmi dan kafir musta’min. Modal terdiri daripada wang tunai atau apa-apa harta bernilai yang ditentukan semasa akad dan diserahkan kepada pihak pengusaha sebaik sahaja selesai ijab dan kabul dengan caracara dipersetujui. Ia juga harus bagi kanak-kanak mumayyiz dan hamba. Ia 226 .

maka ia dianggap tidak wujud jadi mudharabah kekal dalam keadaan seperti tidak terhad. Projek yang dijalankan hendaklah halal mengikut syara’. (iii) Kerja atau projek (amal atau masyru’). Tidak ditentukan juga tempoh masa mudharabah serta tidak ditentukan siapakah pengusaha sebenar sesuatu projek atau perniaagan. Mudharabah Muqayyadah (mudharabah terhad) ialah mudharabah yang dihadkan kegiatannya dengan masa. Dia tidak boleh memberi hutang terhadap wang modal itu kepada pihak lain pula. (iv) Untung (Ribhu). Jika mendatangkan faedah maka ia hanya terhad kepada perkara yang dihadkannya sahaja sedangkan kegiatan lain secara umumnya dapat dilakukan. Apabila akad mudharabah mutlaqah ini dibuat. Usaha mudharabah ini terbahagi kepadaa jenis iaitu mudharabah mutlaqah (Mudharabah tidak terhad) dan mudharabah muqayyadah (mudharabah terhad) Mudharabah Mutlaqah (Mudharabah tidak terhad) ialah pemodal memberi modal kepada pengusaha untuk mudharabah tanpa ditentukan jenis usahasama atau perniagaan. Jika sekatan itu mendatangkan manfaat maka ia adalah harus. Kerja adalah jenis perniagaan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak yang berkontrak.mesti diserahkan kepada pengusaha dan boleh diuruskan untuk niaga supaya mendapat keuntungan. Dia juga tidak boleh menjalankan perniagaan yang diharamkan syarak dan yang tidak mendatangkan keuntungan atau pulangan. pengusaha hendaklah melakukan urusan perniagaan yang berlaku mengikut uruf perniagaan yang biasa diamalkan oleh peniaga-peniaga. 227 . Jika sekatan itu tidak mendatangkan apa-apa faedah. Kriteria yang menentukan sekatan itu berpanfaat atau tidak adalah dirujuk kepada uruf. Sekatan kegiatan yang ditentukan itu sama ada ia mendatangkan faedah kepada kegiatan mudharabah atau tidak. tempat tertentu dan jenis barang tertentu. Jika ia tidak mendatangkan manfaat maka ia tidak diharuskan.

Mudharabah boleh dibubarkan pada bila-bila masa sebelum kerja-kerja dimulakan oleh pengusaha. Mudharabah ialah kontrak usahasama yang dilakukan oleh pemodal dan pengusaha.”Apa-apa butiran lanjut hendaklah dijelaskan di dalam majlis akad supaya semuanya jelas dengan apa yang diakadkan.”) Manakala Qabul (penerimaan) pula bermaksud ungkapan yang menunjukkan persetujuan menerima tawaran mudharabah itu dengan kata-kata seperti: ”saya bersetuju atau saya terima dengan mudharabah ini seprti yang ditawarkan.Mudharabah disyaratkan setiap anggota yang terlibat mesti mengetahui kadar keuntungan yang akan diperolehi semasa akad. Kadar keuntungan pula hanyalah dalam bentuk umum seperti separuh keuntungan atau peratusan daripada keuntungan prestasi sebenar. semuanya ditanggung secara bersama oleh tuan punya modal dan pengusaha mengikut apa yang dipersetujui jika tiada keuntungan. (v) Sighah (ijab dan kabul). Jika kadar keuntungan tidak ditentukan semasa akad maka akad tersebut dikira tidak sah. Asas keuntungan dalam mudharabah dikira berpula ketika kemasukan modal dan berlakunya urusan pelaburan. Persetujuan dan butir-butir lengkap hendaklah dibuat catatan supaya ia dijadikan bukti jika berlaku apa-apa pertikaian di mana akan datang. Keuntungan tidak boleh dibuat atas kadar tetap daripada modal. 228 . Keuntungan keatas modal adalah tidak dibenarkan kerana ia akan menjadi riba. Dalam hal kerugian. Majlis akad perlu dihadiri oleh saksi bagi menguatkan sesuatu akad mudharabah. tuan punya modal hanya mendapat balik modalnya dan pengusaha tidak mendapat apa-apa. Ijab (penawaran) maksudnya suatu ungkapan yang membawa makna persetujuan mudharabah yang dilafazkan oleh pemodal seperti katanya: (”ambillah modal ini untuk mudharabah dan keuntungan yang diperolehi dibahagi bersama separuh. Kaedah penentuan keuntungan perlu ditentukan semasa akad. Ini adalah kerana keuntungan adalah menjadi tujuan kepada akad mudharabah. Ia memerlukan akad yang menunjukkan persetujuan memberi dan menerima akad mudharabah (ijab dan qabul).

7.4.4 Berakhirnya kontrak Mudharabah Akad Mudharabah boleh berlaku daam tiga keadaan iaitu 1. pembatakan akad oleh pihak yang berakad 2. salah satu pihak gila atau hilang akal 3. salah satu pihak meninggal dunia Apabila akad mudharabah berakhir, pengusaha perlu segera mencairkan kembali modal dan mengembalikan modal tersebut kepada pihak yang berkenaan seperti waris, pemegang amanah dan sebagainya. 7.5 SOALAN LATIHAN 1. Bincangkan definisi ijarah dan hukum-hukum berkaitan dengannya 2. Huraikan al-qarhu dan hukum-hukum berkaitan dengannya 3. Jelaskan hiwalah dan hukum-hukum berkaitan dengannya 4. Bincangkan definisi Mudharabah dan hukum-hukum berkaitan dengannya

BAB 8 JAMINAN DANA (KAFALAH,DHAMANAH,AL-RAHNU,TAKAFUL) 8.1 PENGENALAN 8.2 DEFINISI KAFALAH DAN DHAMANAH 8.3 APLIKASI AKAD KAFALAH DALAM SISTEM KEWANGAN ISLAM MALAYSIA 8.3.1 Surat jaminan Hutang 8.3.2 Jaminan dalam kontrak Sewa Beli 8.3.2.1 Butir Perjanjian Sewa Beli 229

8.3.2.2.Penjamin Dalam Sewa Beli 8.3 al-Rahnu (Gadaian) 8.3.1 Definisi al-Rahni 8.3.2 Rukun dan Syarat al-Rahnu 8.3.3 Aplikasi Kontrak al-Rahnu dalam Sistem Kewangan Islam Malaysia 8.3.3.1 al-Rahnu di bank Kerjasama Rakyat Malaysia 8.3.3.2 al-Rahni di Bank Islam Malaysia 8.3.4. Kontrak al-wadiah dan Qardhu Hassan dalam al-Rahnu 8.4 KONTRAK TAKAFUL 8.1.3 Jenis-Jenis Kafalah 8.1.3.1 Kafalah Bi al-Nafs 8.1.3.2 Kafalah Bi al-Mal 8.1.4 Rujukan Penjamin Kepada Orang yang Dijamin

BAB 8 JAMINAN DANA (KAFALAH,DHAMANAH,AL-RAHNU,TAKAFUL) OBJEKTIF BAB
Selepas mengikuti bab ini, anda seharusnya boleh:

1. Menghuraikan konsep kafalah. . 2. Menjelaskan rukun dan syarat kafalah 3. Menghubungkaitkan jenis-jenis kafalah dengan kontrak sewa beli 4. Menjelaskan konsep al-rahnu dan hukum-hukum mengenainya. 5. Mengenal pasti konsep takaful dan hukum-hukum mengenainya 230

8.1 PENGENALAN Bab ini akan membincangkan akad-akad yang berkaitan dengan pengurusan dana iaitu Kafalah, Dhamanah, Al-Rahnu dan Takaful sebagai lanjutan daripada perbincangan di dalam kursus Teori dan Amalan Perniagaan Islam yang lalu. 8.2 DEFINISI KAFALAH DAN DHAMANAH (JAMINAN) Kafalah dari segi bahasa arab ialah al-dhaman (jaminan), hamalah (beban) dan za’amah (tanggungan). Dari segi istilah syarak pula terdapat beberapa definisi iaitu: a. menurut mazhab Hanafi, al-kafalah ialah menggabungkan dzimmah (tanggungan) dengan dzimmah lain dalam tuntutan mengenai jiwa, hutang atau barangan. b. Menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam asas hutang. c. Menurut mazhab maliki pula, al-kafalah ialah orang yang mempunyai hak tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan samada menanggung Dari segi istilah Fiqh, Al-Kafalah dan al-Dhamanah mempunyai erti yang sama, iaitu jaminan. Ia bermaksud menghadirkan seseorang yang mempunyai tanggungjawab tertentu untuk diambil tindakan, tanggungjawab di atas hak yang sabit atau wajib terhadap orang lain dan mendapatkan suatu barang gantian untuk pihak yang berhak. Ini bererti bahawa jaminan ialah mencantum tanggungjawab seseorang dengan tanggungjawab orang lain. Jaminan terbahagi kepada dua jenis, iaitu a. Jaminan terhadap diri seperti menjamin untuk menghadirkan orang yang tertuduh ke mahkamah b. Jaminan ke atas harta seperti menjamin di atas hutang piutang, pembayaran harga barang yang dijual, penyerahan barang dan keselamatan barang. Tujuan jaminan ialah untuk menguatkan keyakinan tuan punya hak bahawa haknya tidak akan hilang kerana tuan punya hak boleh menuntut haknya 231

daripada penjamin jika orang yang pada mulanya bertanggungjawab tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya. Contohnya, En. Kasim Muhammad membuat pinjaman daripada Bank Islam Malaysia Berhad sebanyak RP40,000 dengan dijamin oleh En. Abu Bakar. Apabila sampai masa penjelasan hutang, pihak Bank Islam Malaysia Berhad boleh menuntut hutangnya daripada Kasim atau Abu Bakar. Dan jika En Kasim gagal membayar, ia akan dituntut pula kepada Abu Bakar
8.5 APLIKASI AKAD KAFALAH DALAM SISTEM KEWANGAN ISLAM MALAYSIA

8.5.1 Surat Jaminan Hutang Kemudahan surat jaminan biasanya diperlukan oleh pelanggan-pelanggan berhubung dengan tanggungjawabnya terhadap sesuatu hutang atau pelaksanaan sesuatu tugas terhadap pihak yang lain. Kemudahan ini boleh disediakan oleh bank berlandaskan hukum al-Kafalah (jaminan hutang dan pelaksanaan kerja), mengikut kaedah seperti berikut: (i) Pelanggan membuat perpohonan kepada bank supaya bank mengeluarkan surat jaminan terhadap tanggungjawab pelanggan tentang sesuatu hutangnya atau pelaksanaan sesuatu tugasnya terhadap pihak ketiga. (ii) Bank mengeluarkan surat jaminan kepada pihak ketiga dan bersetuju menerima tanggungjawab menjelaskan hutang pelanggan atau membayar ganti rugi bersabit dengan pelaksanaan sesuatu tugas pelanggan jika sekiranya pelanggan gagal menunaikan tanggungjawabnya. (iii) Bank mungkin menghendaki pelanggan meletakkan sejumlah deposit dalam akaun deposit. Bank akan menerimanya berlandaskan hukum al-Wadiah.

232

(iv) Bank mengenakan komisen terhadap pelanggan berlandaskan hukum al-Ujr dan perbelanjaan mengurus yang lain yang berkaitan. 8.5.2 Jaminan dalam kontrak Sewa Beli Sewa beli adalah salah satu kaedah yang paling kerap diamalkan oleh orang ramai untuk memiliki kereta. Sewa beli ialah aktiviti menyewa barangan dengan opsyen untuk membeli barang tersebut. Seseorang adalah penyewa dan syarikat yanmg membiayai barang-barang tersebut adalah pembiaya dan juga pemilik. Hak milik hanya akan berpindah kepada penyewa selepas semua ansuran dijelaskan. Sementara itu, anda boleh membawa pulang barangan tersebut untuk digunakan. Pelbagai barangan boleh diperolehi secara sewa beli, termasuk: • • Semua barangan pengguna yang diperolehi untuk kegunaan peribadi, keluarga atau isi rumah. Kenderaan berpotor termasuk kenderaan orang sakit, motosikal, motokar (termasuk teksi dan kereta sewa), kenderaan barangan dan bas Sebelum memasuki perjanjian untuk membeli kenderaan berpotor melalui sewa beli pastikan dahulu berapa yang seseorang mampu untuk bayar melalui ansuran bulanan supaya tidak lari daripada bajet. Sebagai panduan, bayaran ansuran bulanan untuk rumah dan kenderaan berpotor hendaklah tidak melebihi 33% daripada pendapatan bulanan rumah. Seseorang juga perlu menyediakan peruntukan tambahan untuk insurans dan cukai jualan. Adalah juga mustahak seseorang meneliti segala kewajipan, termasuk penalti yang mungkin akan dikenakan sebelum menandatangani perjanjian sewa beli. Perjanjan sewa beli boleh dirunding secara terus dengan syarikat kewangan atau melalui pengedar kenderaan berpotor yang akan mengemukakan perpohonan pembiayaan seseorang kepada syarikat kewangan. • Sekiranya seseorang berurusan secara terus dengan syarikat kewangan, seseorang akan diberi penyata kewangan bertulis yang dikenali sebagai Jadual Kedua

233

Bahagian 1. Penyata ini akan menerangkan tanggungjawab kewangan seseorang dibawah perjanjian sewa beli yang dicadangkan. • Sekiranya kita berurusan melalui pengedar kendaraan berpotor, di samping Jadual Kedua Bahagian 1, seseorang akan menerima penyata tambahan yang dikenali sebagai Jadual Kedua Bahagian II yang menyatakan persetujuan syarikat kewangan untuk menjadi salah satu pihak kepada perjanjian tersebut. Bahagian ini hendaklah ditandatangani oleh pengedar dan syariakt kewangan selepas seseorang menerima Bahagian I Jadual Kedua • Seseorang tidak boleh dipaksa untuk memasuki perjanjian sewa beli ataupun dikehendaki menjelaskan kos menyediakan dan mendapatkan Jadual Kedua sekiranya seseorang tidak bersetuju untuk menandatangani perjanjian sewa beli tersebut. • • Seseorang tidak tertakluk kepada terpa dan syarat-syarat penyata Jadual Kedua (Bahagian 1 dan 11) selagi seseorang tidak memasuki perjanjian sewa beli tersebut. Sekiranya seseorang bersetuju untuk menyewa kenderaan tersebut selepas menerima penyata Jadual Kedua (Bahagian 1 dan 11), satu perjanjian sewa beli akan dibuat diantara seseorang dan syarikat kewangan. 8.5.2.1 Butir Perjanjian Sewa Beli Perjanjian sewa beli seharusnya mengandungi maklumat maklumat penting berikut:          Perihal kenderaan berpotor yang dibiayai Pengiraan jumlah yang perlu di bayar Deposit minimum Caj terpa dan kadar peratus tahunan untuk caj terpa Caj lewat bayar Tarikh perpulaan sewa Bilangan ansuran bulanan Jumlah ansuran bulanan Kepada siapa, bila dan dimana pembayaran ansuran bulanan perlu dibuat  Alamat di mana kenderaan berpotor biasanya disimpan 234

secara keseluruhannya Ar Rahnu bermaksud pajak gadai berasaskan Islam yang menerangkan situasi di mana penghutang atau penerima 235 .W. Berdasarkan kepada keputusan penilaian kredit tersebut. Seseorang tidak memerlukan khidmat peguam untuk memasuki sebarang perjanjian sewa beli.Seseorang hendaklah memastikan bahawa butir-butir yang terkandung di dalam perjanjian adalah sama dengan butir-butir yang terdapat di penyata Jadual Kedua.. penjamin bertanggungjawab untuk menjelaskan jumlah yang tertunggak bagi kemudahan sewa beli ini. 8.2." Berdasarkan kedua-dua definisi di atas.. syarikat kewangan mungkin memerlukan penjamin untuk kemudahan sewa beli sebagai cagaran tambahan kepada kemudahan sewa beli tersebut.Definisi Ar Rahnu Ar-Rahnu dari sudut bahasa berpakna mantap dan berkekalan..Penjamin Dalam Sewa Beli Syarikat kewangan akan membuat penilaian kredit ke atas pemohon kemudahan sewa beli. termasuk faedah tertunggak.penjamin dikehendaki manandatangani surat jaminan yang dikemukakan oleh syarikat kewangan. Penjamin akan menerima sesalinan perjanjian sewa beli dan menanggung liabiliti ke atas kemudahan sewa beli tersebut.... Sekiranya penyewa ingkar membuat pembayaran.3 AL-RAHNU 8. Misalnya...2.2. Pengertian ini telah dijelaskan sepertimana firman Allah S.3. Perjanjian tersebut akan disetemkan pada kadar nominal atas tanggungan seseorang....T di dalam Surah Al-Muddaththir ayat 38 yang membawa bermaksud: "Tiap-tiap diri terikat. tidak terlepas daripada (balasan buruk bagi amal jahat) yang dikerjakannya.1 . 8..3. keadaan yang mantap ataupun ia berpakna tahanan.

pinjaman menjadikan barang kepunyaannya sebagai sandaran untuk memberi jaminan ke atas hutang atau pinjaman yang diterima daripada pemiutang atau pemberi pinjam.2 Rukun dan Syarat Al-Rahnu Rukun Al-Rahnu adalah: 1. Pemegang gadaian (Al-Murtahin) iaitu pemberi hutang (Bank) 3. Penggunaan traksaksi ini tidak membebankan pihak yang membuat gadaian malahan memberi kemudahan kepada mereka untuk melunaskan hutang dan menampung kehidupan mereka tanpa faedah tambahan. Tanggungan gadaian iaitu hutang 5. barang gadaian hendaklah terdiri dari barangan yang boleh dijual beli.3. Penggadai (Al-Rahin) iaitu si berhutang (pelanggan) 2. Ar-Rahnu dari sudut syarak merujuk kepada satu barang yang berharga dijadikan sebagai sandaran yang terikat dengan hutang bercagar yang boleh dibayar dengannya sekiranya hutang tersebut tidak dapat dijelaskan 8. Amalan di Bank Rakyat menetapkan jumlah maksima pinjaman tanpa faedah ini adalah sebanyak RP5.000 tetapi nilai barang gadaian hendaklah dua kali ganda nilai pinjaman. Barang gadaian (Al-Marhun) 4. barang gadaian yang diterima adalah dari barangan kemas yang diperbuat dari emas. 236 . Sighah: Ijab dan qabul Di dalam amalan Al-Rahnu dimasa ini. Adapun upah simpanan adalah berasaskan nilai barang gadaian yang turut dijamin oleh pihak Bank pada asas upah bulanan. Dari segi syarak.

Setelah itu. Bank Rakyat telah dikawal selia oleh undang-undang dan Akta Bank Kerjasma Rakyat (M) Berhad 1978 (Peruntukan Khas 202). dimana ia membenarkan Bank Rakyat untuk menyediakan pembiayaan kepada bukan ahli. Bank Agong ini telah digantikan dengan nama Bank Kerjasama Berhad. 11 daripada bank kesatuan ini telah memutuskan untuk bergabung dan menubuhkan Bank Agong (Bank Puncak).3. Pada 6 Januari 1973.3. Pengerusi yang pertama pada masa itu ialah Tan Sri Sheikh Ahmad Mohd Hashim. nama Bank Kerjasama Berhad telah ditukarkan kepada Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad atau lebih diketahui sebagai Bank Rakyat. Bank Rakyat telah ditubuhkan pada September 1954 di bawah Ordinan Koperasi 1948. Kerjasama telah dilakukan oleh Bank dengan membahagikan kesatuan masingmasing untuk memudahkan pergerakan koperasi tersebut dan bank akan menyediakan keperluan kewangan kepada ahli-ahli mereka. Pada 28 September 1954. Pada tahun 1976.3 Aplikasi Kontrak al-Rahnu dalam Sistem Kewangan Malaysia 8.3.8. Penubuhan ini tidak terhad kepada ahli-ahlinya sahaja malah telah dibuka kepada semua individu. perubahan di dalam undang-undang telah melahirkan banyak anak syarikatnya dan merasmikan lebih banyak cawangannya untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan serta ahli-ahlinya.1 Al Rahnu di Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Pengenalan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Pada mulanya. Seterusnya Bank Rakyat telah diletakkan di bawah Kementerian Perumahan dan Pembangunan Koperasi serta Kementerian Kewangan 237 .

Sehingga kini. Bank Rakyat telah menjadi Bank koperasi Islam sepenuhnya dan pada masa yang sama Bank Rakyat telah melakar sejarah apabila mencatatkan peristiwa penting dengan menjadi bank ketiga yang menawarkan produk perbankan Islam sepenuhnya di Malaysia. Bank Rakyat telah meletakkan objektif untuk memastikan keuntungan yang memuaskan dengan menyediakan pembayaran dividen kepada pelanggannya dan mengenakan kadar keuntungan yang beRPatutan di mana ia tidak memberi bebanan kepada pelanggannya. Fungsi utama Bank Rakyat adalah untuk menyediakan kewangan dan menerima deposit sekaligus memberi pulangan dividen yang memuaskan untuk memberi kemudahan terbaik kepada pelanggannya. Pada tahun 2002. Bank Rakyat telah diletakkan di bawah penyeliaan Kementerian Keusahawanan dan Pembangunan Koperasi. Bank Rakyat telah diserap di bawah Kementerian Kewangan. Setelah itu. Bank Rakyat bersama dengan enam cawangan lain serta institusi pembangunan diletakkan terus di bawah penyeliaan Bank Negara Malaysia dan di bawah Akta Institusi Kewangan (BFIA). Pada 15 Februari 2002. selepas penyusunan semula kabinet. Bank Rakyat telah mempunyai 119 cawangan yang menawarkan kemudahan kepada pelanggannya melalui perkidmatan perbankan Islam. Pada Mac 2004. Akta Koperasi telah dikaji semula dan membenarkan bank untuk mengendalikan di bahagian Sabah dan juga Sarawak. Bank Rakyat telah mengambil langkah lebih drastik apabila berjaya menjadi Bank Koperasi berlandaskan syariah dengan memperkenalkan produk perbankan Islam pada keempat-empat cawangannya. Pada 15 April 2009. Pada 8 Mei 1993. 238 .pada tahun 1989. pada tahun 1993.

Ia menawarkan pembiayaan lebih tinggi dan tempoh bayaran balik lebih lama daripada Skim Pajak Gadai-i Ar-Rahnu . 3. Bank Rakyat telah memperkenalkan dua produk pajak gadainya iaitu pajak gadai-i Ar Rahnu dan juga pajak gadai-i Az Zahab. Operasi ini juga telah dikawal di bawah Akta Pajak Gadai 1972. Contoh Skim Ar-Rahnu di Bank Islam 239 . Bank Rakyat mendapat pengecualian undang-undang untuk mendapatkan sebarang lesen untuk menjalankan perkhidmatan Ar Rahnu. Selain itu. Pajak gadai-i Ar Rahnu ialah skim pinjaman yang diperkenalkan kepada pelanggan yang ingin mendapatkan sumber kewangan segera dalam membantu individu-individu untuk memenuhi keperluan mereka. Berdasarkan Seksyen 46(c) di dalam akta ini.2. seksyen ini turut memberitahu bahawa individu yang terlibat di dalam operasi ini juga mendapat pengecualian di dalam akta ini. Kedua-kedua produk ini dijalankan menerusi proses yang sama tetapi dibezakan berdasarkan nilai pinjaman. Manakala pajak gadai-i Az Zahab adalah skim lanjutan kepada pajak gadai-i Ar Rahnu. Program mikro kredit skim Ar Rahnu ini telah dijalankan di atas kerjasama Bank Rakyat bersama Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YPEIM). Operasi Ar Rahnu Di Bank Rakyat Bank Rakyat telah memperkenalkan Skim Ar Rahnu sebagai produk perniagaannya dan ia telah dilaksanakan pada 27 Oktober 1993. Kemudahan ini menyediakan jumlah pinjaman yang tinggi dan tempoh pembayaran balik yang lama.

Skim ini ditawarkan kepada warganegara Malaysia yang berumur 18 hingga 65 tahun. Konsep Skim Ar-Rahnu yang diperkenalkan oleh Bank Islam adalah seperti berikut: i. ibubapa atau anak sekiranya barang kemas bukan milik sendiri. surat kebenaran dari pemilik diperlukan. Kedua-dua konsep ini adalah bersesuaian dengan sistem yang dijalankan dimana konsep Al Wadiah iaitu simpanan kepada harta milikan sebagai amanah atau jaminan keselamatan. iv. Jumlah pembiayaan maksimum sehinggan RP 5.000 atau tidak melebihi 60% daripada nilai pasaran emas (bagi cagaran).4. Manakala konsep Qardhul Hasan pula adalah pinjaman tanpa faedah yang lebih sinonim dengan keperluan masyarakat terutamanya golongan bawahan untuk mendapatkan pinjaman kewangan tanpa membebankan mereka seperti sistem konvensional yang meletakkan faedah tambahan untuk pembayaran 240 .. Kontrak al-Wadiah dan Qardhu Hassan dalam al-Rahnu Bank Rakyat telah menerapkan konsep yang sama keatas kedua-dua skim pajakan tersebut iaitu Al Wadiah dan Qardhul Hasan. barang adalah milik sah pemohon sendiri atau milik pasangan. ii.3.Skim Ar-Rahnu merupakan alternatif terbaik untuk memperolehi tunai dengan serta merta bagi memenuhi keprluan kewangan pelanggan. iii. Bank Islam memberi pinjaman (Al-Qardhul Hassan) kepada pemohon Pemohon menyandarkan barang kemas (emas) sebagai jaminan atas hutang yang diambil Bank Islam menjamin keselamatan barang kemas yang disimpan di bawah prinsip (Al-Wadiah Yad Dhamanah) Bantu mengenakan upah atas simpanan barang kemas tersebutC Cagaran yang diterima adalah jongkang emas atau barang kemas emas yang tidak mengandungi perhiasan. Surat pembelian barang juga diperlukan semasa membuat perpohonan.3. 8. ikut mana yang lebih rendah.

pelanggan mestilah tidak bankrap sebelum memohon pinjaman. nilai barang gadaian mestilah tidak melebihi RP10. tetapi dengan syarat pelanggan dikehendaki menjelaskan upah simpanan untuk 6 bulan yang terdahulu. Pembayaran balik bagi skim i-Ar Rahnu ditetapkan selama enam bulan sahaja berpula dari tarikh gadaian. pelanggan boleh menyambung lagi tempoh simpanan selama 6 bulan. Barang gadaian yang diterima oleh Bank Rakyat ialah emas yang bernilai di antara 22k hingga 24k bagi skim i-Ar Rahnu dan 18k hingga 24k bagi skim i-Az Zahab.000 dalam satu hari dan tidak melebihi RP50. Selain itu. Kadar pinjaman dan tempoh pembayaran balik Bank Rakyat akan memberi pinjaman sehingga 65 peratus daripada nilai pajakan emas (nilai marhun). Manakala bagi skim i-Az Zahab pula. Konsep ini lebih kepada konsep kebajikan yang amat ditekankan di dalam sistem muamalat supaya bantu-membantu antara satu sama lain untuk keuntungan secara bersama. Bagi pelanggan yang memohon skim i-Ar Rahnu.berdasarkan jumlah yang dipinjam. tempoh pembayaran balik adalah lebih panjang iaitu 241 . Pelanggan Bank Rakyat yang telah membuat pinjaman mestilah membuat pembayaran balik ke atas pinjaman tersebut mengikut skim yang dipohon. Selepas tempoh 6 bulan. Nilai barang pajakan pula adalah mengikut skim yang dipohon. Pinjaman tidak dihadkan kepada masyarakat Islam semata-mata tetapi lebih terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Pelanggan yang ingin membuat traksaksi Ar Rahnu di Bank Rakyat mestilah warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas dan merupakan penduduk tetap.000 manakala skim i-Az Zahab pula mestilah tidak melebihi RP5001 dalam satu hari dan tidak melebihi RP50.000.

75 =RP 37.1 Pengenalan 242 .50 x 6 bulan = RM 225 8.4 KONTRAK TAKAFUL 8. Upah simpanan yang dikenakan adalah berdasarkan kepada kos ke atas nilai gadaian dan disesuaikan dengan nilai pinjaman yang diberi. Berikut ialah upah simpanan yang dikenakan bagi setiap pinjaman mengikut skim yang dipohon: Contoh pengiraan upah simpanan • • • • Nilai barang gadaian : RM 5000 Jumlah pinjaman : RM 2500 Tempoh gadaian : 6 bulan Jumlah upah simpanan yang perlu dibayar oleh peminjam : RM225 RM 5000/ RM 100 (upah simpanan bagi setiap RM100) = 50 50 x RM 0. Upah simpanan Pelanggan juga dikehendaki membayar upah simpanan bersama-sama dengan pembayaran balik pinjaman secara bulanan.4.50 RM 37.maksimum selama 36 bulan dan dibayar secara ansuran ataupun secara terus selama enam bulan.

Islam telah menetapkan peraturan supaya seseorang itu sentiasa peka dan seboleh-bolehnya memastikan bahawa jiwa raganya. seseorang itu seharusnya juga berusaha dan merancang untuk mencari jalan bagaimana dia dapat meringankan beban yang terpaksa dipikul olehnya atau ahli keluarganya jika musibah melanda. Kestabilan dari aspek kewangan boleh meringankan ahli keluarga bagi meneruskan kehidupan selepas kematian orang yang menjadi tempat mereka bergantung. Memang sudah menjadi manusia ingin memiliki sejumlah wang sebagai bekalan ketika hadapi kesulitan. 8.2 Penubuhan Insurans Secara Islam (Takaful) 243 . Ini digambarkan dalam hadis Nabi Muhammad s. Wang ini juga boleh digunakan untuk membeli harta benda yang baru sebagai menggantikan yang musanh atau hilang. menghidap penyakit berat dan seumpamanya yang boleh membawa kepada penderitaan dan kesusahan kepada mengsaserta ahli keluarga atau warisnya. tragedi dan peristiwa buruk seperti kemalangan jalan raya. malapetaka dan bencana boleh mengakibatkan kemusnahan serta kehilangan harta benda di samping boleh mengancam nyawa manusia. kecurian. bencana atau kemalangan.4. Menjadi kewajipan seseorang muslim supaya berikhtiar dan berusaha untuk mengelak atau menjauhkan daripada kemungkinan berlakunya musibah malapetaka atau bencana. Sehubungan ini kejadian kemalangan. Selaras dengan ini. orang di bawah tanggungannya dan harta bendanya terjamin dan terpelihara. sesuai dengan pepatah ‘sediakan payung sebelum hujan. seseorang sentiasa terdedah kepada kemungkinan ditimpa oleh pelbagai jenis musibah.Dalam menjalani kehidupan seharian dan sebagai salah seorang anggota masyarakat.a. malapetaka dan bencana. Sebarang musibah.w yang bermaksud: “Sesungguhnya seorang yang beriman ialah sesiapa yang boleh memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia. kebakaran tempat kediaman dan kilang.” (Riwayat Ibnu Majah) Persediaan dari segi kewangan amatlah penting sekiranya terjadi sesuatu musibah.

Syarikat Takaful Indonesia telah diperbadankan. Dengan kerjasama teknikal daripada Syarikat Takaful Sendirian Berhad. beberapa buah syarikat insurans secara Islam mula ditubuhkan termasuk juga yang beroperasi di negaranegara Eropah. Justeru 244 . Syarikat insurans Islam yang pertama telah ditubuhkan pada tahun 1979 iaitu Syarikat Insurans Islam Sudan. pada awal tahun 1980-an. Pada Mei 1993. Berdasarkan perjalanan dan perkembangan Syarikat Insurans Islam Sudan ini maka pelbagai usaha dan langkah susulan dibuat. Di Asia. khususnya oleh negara-negara Islam dan negara-negara dimana bilangan penduduk Islam agak besar bagi memperkenalkan syarikat-syarikat insurans yang menawarkan perniagaan insurans secara Islam. Pada tahun 1983. • Dengan tertubuhnya bank-bank Islam maka keperluan kepada perniagaan takaful atau insurans secara Islam segera menjadi keperluan oleh kerana dikatakan semua urusan bank memerlukan perlindungan insurans.Takaful adalah satu sistem insurans secara Islam yang bergerak mengikut landasan syariah atau hukum syarak. Kini Indonesia pula akan mengikuti langkah yang sama. Antaranya syarikat Insurans Islam Arab yang ditubuhkan pada tahun 1979 di Arab Saudi. Ada beberapa sebab yang mendorong pembentukan dan penyediaan perniagaan takaful ini: • • Islam ingin mengamalkan ajaran dan peraturan Islam sepenuhnya dalam kehidupan mereka. Lanjutan daripada ini. Insurans Islam juga memperkenalkan khidmatnya di Britain melalui Islamic Takaful Company (ITC). telah diperbadankan Syarikat Takaful Islam Luxembourg oleh Dar Al-Maal Al-Islami (DMI). London. Orang Islam mahu sistem kewangan yang bersesuaian dengan ajaran dan kehendak agama dipraktikkan Orang dalam wawasan mereka bagi membina ekonomi Islam yang lengkap untuk kemudahan ummah. Perniagaan takaful mula beroperasi di Indonesia pada Ogos 1994. negara Brunei Darussalam telah mencontohi Malaysia dengan munculnya Takaful IBB Berhad. Malaysia adalah negara pertama yang merintis perniagaan insurans secara Islam melalui penubuhan Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad yang memulakan operasinya pada Ogos 1985.

Johor (7). manakala Al. Operasi takaful adalah dilesen dan dikawal oleh Akta Takaful. Pahang (3).3 SEJARAH DAN PERNIAGAAN TAKAFUL MALAYSIA BERHAD (STMB) STMB memulakan operasinya pada 2 Ogos 1985 dengan bilangan pekerja perintis seramai 22 orang. Pulau Pinang (1). Pada 5 Jun 1996. Selangor (6). STMB merupakan syarikat pertama di Malaysia yang diberi lesen di bawah Akta Takaful. Kedah (4). Terengganu (4).Mudharabah pula merupakan kontrak perkongsian keuntungan perniagaan antara pemberi dana untuk usahaniaga dan usahawan. Pembukaan pejabat cawangan ini kemudiannya ditambah dengan rangkaian ‘Meja Takaful’ yang terletak di pejabatpejabat cawangan Bank Islam Malaysia Berhad dan pejabat-pejabat daerah Lembaga Tabung Haji.4. STMB mempunyai sebelas (11) pejabat cawangan yang terletak dengan strategik di semua negeri kecuali Perlis dan Sabah serta 45 meja takaful yang terletak di semua negeri kecuali Melaka dan Kelantan (3). 8.Mudharabah. STMB memulakan program pengembangan dengan pembukaan serentak dengan dua pejabat cawangannya yang pertama di Kota Bharu. Sarawak (3) dan Wilayah Persekutuan (3).itu. 1984. amat sesuai jika urusan bank Isalm dapat dilindungi oleh insurans yang berasaskan hukum-hukum Islam. 245 . STMB terlibat terutamanya dalam mengendalikan perniagaan takaful keluarga dan takaful am. Perlis (1). Al-Takaful bermaksud pakatan sekumpulan orang yang saling menjamin antara satu sama lain. Konsep asas takaful ialah penyediaan insurans sebagai satu bentuk perniagaan yang selaras dengan Syariah dan berdasarkan prinsip-prinsip Al-Takaful dan Al. Perak (5). Sabah (2). Terengganu Darul Iman pada 30 Januari 1986. Kelantan Darul Naim dan Kuala Terengganu. 1984 untuk mengendalikan perniagaan takaful. Negeri Sembilan (3).

Baki 15% dan 33% masing-masing daripada keuntungan sebelum zakat dan cukai dan hasil operasi disumbangkan oleh pendapatan pelaburan. Begitu juga.Perniagaan takaful keluarga meyamai perniagaan insurans nyawa dengan unsur tambahan perjanjian berkongsi keuntungan.5 SOALAN LATIHAN 1. manakala perniagaan takaful am pula menyumbang kira-kira 72% daripada keuntungan sebelum zakat dan cukai dan 60% hasil kendalian Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 1995. Bincangkan definisi al-Takaful dan hukum-hukum berkaitan dengannya 246 . perniagaan takaful am menyamai perniagaan insurans am dengan unsur tambahan perjanjian berkongsi keuntungan. Perniagaan takaful keluarga menyumbang kira-kira 13% daripada keuntungan sebelum zakat dan cukai dan 7% daripada hasil kendalian Syarikat. Bincangkan definisi al-Rahnu dan hukum-hukum berkaitan dengannya 4. 8. Bincangkan definisi Dhamanah dan hukum-hukum berkaitan dengannya 3. Bincangkan definisi Kafalah dan hukum-hukum berkaitan dengannya 2.

10.11 Syarikat sebagai Instrumen Sistem Kewangan Islam 247 .10.5 Pengekalasan dan Jenis Syarikat 9.10.10.4 Hukum Syarikah 9.10.3 Syarikat al-Abdan 9.6.1 Syarikat Amlak Ihktiyari 9.3 Rukun Syarikat 9.6 Syarat-syarat Syarikat al-Uqud 9.2 Definisi Syarikat/syirkah 9.2 Syarikat Amlak Ijbari 9.1 Pengenalan 9.1 Syarikat al-inan 9.10.10 Syarikat Uqud 9.4 Syarikat al-Wujuh 9.BAB 9 TEORI SYARIKAT 9.6.2 Syarikat al-Mufawadhah 9.5 Syarikat al-Mudharabah 9.6 Syarikat Amlak 9.

Menjelaskan rukun dan hukum-hukum bersyarikat. Ia boleh diperolehi dengan pelbagai cara samada secara perseorangan atau perkongsian(Syarikat). Ia ditubuhkan untuk menggerakkan harta melalui penggabungan harta tersebut dengan sumber manusia supaya ia terus berkembang dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan individu pemilik harta tersebut khususnya dan 248 .w. 3. anda seharusnya boleh: 1. 2. 5. Konsep perkongsian telah membawa kepada penubuhan satu entiti perniagaan yang dikenali sebagai ‘as-syarikah’atau ‘musyarakah’ atau ‘syarikat’.1 Pengenalan Harta merupakan sesuatu yang diingini manusia secara semulajadi. Menghuraikan konsep syarikat.a. Mengenal pasti syarikat sebagai instrumen sistem kewangan Islam 9. Menjelaskan syarat-syarat syarikat al-Uqud .BAB 9 TEORI SYARIKAT OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. Menghubungkaitkan jenis-jenis syarikat dengan perniagaan 4. Syarikat boleh diwujudkan apabila terdapat dua atau lebih pihak yang sanggup berkongsi dalam menjalankan sebuah perniagaan. Syarikat di dalam sistem ekonomi Islam merupakan satu kaedah yang telah diterimapakai sejak zaman Rasulullah s.

Iaitu campuran harta antara satu dengan lain yang tidak dapat dibezakan. menurut Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah. 1990: 146). Menurut Istilah Syarak pula syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih. Syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika (fi’il mâdhi).2 Definisi Syarikat/syirkah Perkataan syarikat dalam bahasa Melayu adalah berasal daripada perkataan arab iaitu syirkah. dimana mereka saling bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat kewangan dan boleh mendatangkan keuntungan (profit). yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan (AnNabhani. (al-Zuhayli. 1 997). Manakala ‘syarikah’ mengikut penggunaan umum bahasa Arab pula membawa erti menggabungkan dua perkongsian sebagai satu cara untuk membuatkan keduanya tidak boleh dibezakan (Ala’Eddin Kharofa.syarikan/ syirkatan/ syarikatan (mashdar/kata terbitan. Perkataan tersebut beertinya menjadi sekutu atau syarikat/ berkongsi Perkataan syirkah. 9. Bab ini akan membincangkan mengenai konsep syarikat di dalam perundangan Islam. jika dibaca syirkah lebih baik (afshah). Syirkah juga adalah transaksi atau akad antara dua orang atau lebih. Kemudian digunakan oleh fuqaha’ dengan memberi pengertian khusus iaitu kontrak perkongsian antara dua pihak atau lebih yang sama-sama 249 . syirkah bererti mencampurkan dua bahagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibezakan satu bahagian dengan bahagian lainnya. yasyraku (fi’il mudhâri’).masyarakat umumnya.1989:796). Al-Syarikah atau al-Syirkah dari segi bahasa arab beerti campuran atau bercampur sekutu atau bercampur harta. boleh juga dibaca syarikah. Dari segi bahasa Arab (makna etimologis). Akan tetapi.

(al-buhuti. definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha menunjukkan terdapatnya unsur kerjasama dan perkongsian sama ada dalam bentuk hak pengurusan mahupun hak keuntungan.t: 348) Pada hakikatnya. (al-Dusuqi. t. Fuqaha’ Shafie mentakrifkan syarikat sebagai kontrak yang mensabit hak pada sesuatu secara sama rata untuk dua orang atau lebih secara bersama. 1997). Namun begitu. 2000). 1994: 91) Fuqaha’ Hanafi mentakrifkan syarikat sebagai suatu akad antara dua pihak yang bersyarikat dalam pemberian modal dan mendapatkan keuntungan. Ulama Maliki mentafsirkan syarikat sebagai izin kedua pihak yang bersyarikat pengurusan harta milik mereka dan setiap pihak mempunyai hak pengurusan (Say id Sabiq. (Ibn Abidin.berkongsi usaha melalui harta (modal) atau aktiviti usahawan dengan sama-sama berkongsi keuntungan dan kerugian antara mereka mengikut nisbah yang dipersetujui semasa akad. sedangkan definisi yang lain 250 . 1990). 1966:299) Fuqaha’ Hambali pula mentakrifkan syarikat sebagai suatu persetujuan bersama untuk mendapat hak dan mengurus. Ulama Ham bali pula mentakrifkan syarikat sebagai perhimpunan dalam memperolehi hak atau ‘tasarruf atau kuasa pengurusan (Ala’ Eddin Kharofa. definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafi kelihatan lebih menyeluruh kerana ia mengungkapkan syarikat sebagai suatu kontrak dengan sendirinya mewujudkan konsep hak dan tanggungjawab yang mengikat. Ulama Syafie menyatakan syarikat sebagai sabit hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih secara bersama manakala ulama Hanafi menjelaskan syarikat sebagai suatu kontrak antara dua orang yang berkongsi modal dan untung (Wahbah Zuhaili. 1982:496) Fuqaha’ Mazhab Maliki mentakrifkannya sebagai keizinan yang diberikan oleh pekongsi kepada rakan kongsinya untuk mengurus harta perkongsian mereka dengan mengekalkan hak mengurus setiap ahli perkongsian. Para fuqaha pula memberikan pelbagai definisi tentang istilah syarikat. (al-Syarbini.

251 . Musyarakah juga ialah perkongsian yang menunjukkan modal disatukan dan keuntungan serta kerugian dikongsi bersama mengikut peratusan yang dipersetujui di awal kontrak diadakan. Keuntungan daripada musyarakah dibahagikan mengikut persetujuan masingmasing manakala jika berlaku kerugian. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum. Syarat-syarat Musyarakah Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). . beban ditanggung oleh ahli mengikut peratus modal masing-masing. Musyarakah pula ialah kontrak apabila dua orang atau lebih berjanji bekerjasama dalam perniagaan dengan memberikan modal masing-masing dan keuntungan dibahagi sesama mereka.lebih menjurus kepada tujuan atau kesan kontrak itu sendiri. Dalam dunia perniagaan sekarang ia dinamakan syarikat perkongsian atau usaha sama (joint venture). malahan konsep ini telahpun bertapak di zaman purba Rom di mana undang-undang Rom kuno telah mendefinisikan syarikat sebagai suatu kontrak yang dibuat secara sukarela yang akan mendatangkan tanggungjawab eksklusif kepada pihak pihak yang berkontrak seperti kontrak jual-beli dan sebagainya. Pemakaian konsep syarikat atau perkongsian sebagai suatu kontrak bukan sahaja teRPakai kepada umat Islam. dan memperhatikan hal-hal berikut : • • Setiap pihak harus menyediakan dana /harta dan pekerjaan/usaha. Setiap pihak memiliki hak umtuk mengatur aset musyarakah dalam proses perniagaan. Kaedah ini juga boleh digunakan dalam produk-produk kewangan yang melibatkan dua pihak yang sama-sama ingin melaksanakan perniagaan atau sumbangan modal seperti bank dan pelanggan sama-sama membiayai projek dengan bersetuju dengan pembahagian untung dan bank mempunyai pilihan menyertai pengurusan projek berkenaan. Rakan kongsi dalam kontrak ini ialah pemegang amanah kepada rakan yang lain. Kaedah ini boleh digunakan dalam membuat kontrak perkongsian.

Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) iaitu: 1. misalnya akad jual-beli. • • Sesuatu pihak tidak diizinkan untuk mencairkan dana atau menggunakan dana untuk kepentingannya sendiri. agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara pihak yang bersyarikat (An-Nabhani. 9.4 Hukum Syarikah Syirkah hukumnya adalah harus (jâ’iz/mubah). Sighah akad iaitu ijab dan qabul diantara dua pihak 2. 9. disebut juga ma’qûd ‘alayhi. Objek akadnya berupa tasharruf. iaitu aktivitas pengusahaan harta dengan melakukan akad-akad. Al-Khayyath. Pada masa beliau diutus sebagai nabi. keuntungan dan kerugian. 2. Perkara yang diakad (mahal). 1990: 146). yang yang terdiri daripada modal dan Usaha (Al-Jaziri.• Setiap pihak memberi kebebasan/kepercayaan kepada pihak yang lain untuk mengurus aset dan masing-masing dianggap telah diberi kepercayaan untuk melakukan aktiviti musyarakah dengan mementingkan kepentingan pihak lain tanpa melakukan kelalaian yang disengaja. (‘âqidâni). 1989: 13). Objek akadnya dapat diwakilkan (wakalah). Perkara ini adalah berdasarkan dalil Hadis Nabi Saw berupa taqrîr (pengakuan) beliau terhadap syirkah.3 Rukun Syarikat Menurut jumhur ulamak. orang-orang pada masa itu telah berpuamalah dengan cara bersyirkah dan 252 . syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharruf (pengusahaan harta) 3. Manakala syarat sah perkara yang boleh disyirkahkan adalah perkara yang diakadkan itu boleh diusahakan bersama atau boleh diwakilkan. 1996: 69. rukun syirkah ada tiga: 1. kerja. Objek akad adalah modal. 1982: 76. Pihak yang berakad.

sesetengahnya berlaku zalim kepada sesetengah yang lain. konsep ‘perkongsian’ dinyatakan dalam bentuk perkongsian di dalam pembahagian harta perwarisan. terdapat sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah r. ” Di samping nas AlQuran. .” [HR. Menurut para ulama Fiqh.. Aku keluar dari keduanya. 82 ‘’ Aku (Allah) adalah orang ketiga bersama-sama dengan rakan kongsi.t dalam surah An-Nisa’ ayat 12 “Maka mereka bersekutu pada satu pertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki dari perempuan) Manakala di dalam surah Sad ayat 24.a.Nabi Saw membenarkannya. Pensabitan hukum harus ini berdasarkan kepada dalil AI-Quran. Firman Allah s. adalah harus mengadakan perkongsian atau syarikat. Nabi saw bersabda. Berdasarkan nas-nas ini. beliau mendengar Rasulullah s.w. Di dalam AI Quran.. Kalau salah satunya berkhianat.t telah berjanji bersama-sama menjaga dan memelihara pihak-pihak yang berkongsi itu selama mereka saling jujur dan amanah di dalam perniagaan mereka. Abu Dawud. jelaslah Allah s. Sesungguhnya kebanyakan orang yang bergaul dan berhubungan (dalam pelbagai Iapangan hidup). ‘‘ . al-Baihaqi. ” Berdasarkan hadis ini. maka ijma’ ulama sepakat 253 .w. kecuali orang yang beriman dan beramal salih . sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah ra : Allah ‘Azza wa Jalla telah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang ber-syirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya.w meriwayatkan yang Allah s.t ber fi rp an. dan ad-Daruquthni].w. Sunnah dan Ijma’.. iaitu finnan Allah. selama masingmasing tidak mengkhianati yang lain maka Aku meninggalkan mereka berdua.a. Allah menerangkan tentang bagaimana rakan kongsi memperlakukan rakan-rakan kongsi yang lain.

” Lalu kami didatangi oleh Al Barra’bin azib. [HR. sunnah dan ijmak. Majusi dan Kafir. Kami lalu bertanya kepadanya. telah mengadakan perkongsian. “aku dan rakan kongsiku telah membeli sesuatu dengan cara tunai dan hutang. Bukhari dengan sanad dari Aisyah]. Kemudian kami bertanya kepada nabi s. Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang 254 . syirkah boleh dilakukan samada antara sesama muslim ataupun dengan orang Nasrani.mengharuskan kontrak syarikat memandangkan Allah sendiri telah berjanji untuk bersamasama rakan kongsi yang jujur dan amanah serta berlandaskan hukum-hukum syariah dalam perniagaannya. Dia menjawab. lalu beliau menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi tersebut”. Al-nisa’: 12 “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu. Sebagaimana mua’amalah lainnya. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak.a.w tentang tindakan kami. jika mereka tidak mempunyai anak. Imam muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan. rasulullah saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi. Zaiq bin Arqam. “ Aku dan rakan kongsiku. “Rasulullah saw. Sedangkan yang (diperoleh) secara hutang. Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Aba Manhal pernah mengatakan . Baginda menjawab: “barang yang (diperoleh) dengan cara tunai silalah kalian ambil. Telah mengupah pendudduk khaibar (padahal mereka orang-orang yahudi) dengan mendapat mendapat bahagian dari hasil buah dan tanaman. Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan: “Rasulullah saw pernah memperkerjakan penduduk khaibar(penduduk Yahudi) dengan mendapat bahagian dari hasil tuaian buah dan tanaman” Aktiviti syarikat adalah harus hukumnya berdasarkan sumber hokum al-quran. silalah kalian bayar” Hukum melakukan syirkah dengan kafir zimmi juga adalah mubah.

Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika kamu mempunyai anak. 255 . para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris. sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang. Rasulullah bersabda: “ Aku (Allah) daripada ahli syarikat yang ke tiga daripada dua lagi ahli syarikat selama salah seorang daripada dua ahli itu tidak mengkhianati saudaranya . baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka.” HR Abu Daud Fuqaha’ dari semua mazhab bersependapat bahawa harus membuat kintrak syarikat kerana ia telah menjadi amalan dalam urusa hidup anusia sejak zaman rasulullah sehinggalah masa kini. jika seseorang mati. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. apabila kedua-dua melakukan pengkhianatan maka aku keluar daripadanya. berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. b. juga tidak diperbolehkan.mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja).” [274] memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.

Mazhab Hanafi dan Zaidiah beRPandangan ada 5 jenis syirkah yang sah iaitu syirkah inan. Ia adalah berkaitan dengan hak pemilikan bersama bagi sesuatu harta. Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu) Mazhab Maliki hanya 3 jenis syirkah yang sah iaitu syirkah inan.pihak-pihak bersetuju untuk berkongsi pemilikan ke atas sesuatu barang dengan kerelaan sendiri. wujuh dan mufawadhah.6 Syarikat Amlak Syarikat al-milk atau al-amlak ialah pemilikan oleh dua pihak atau lebih ke atas sesuatu benda tanpa menggunakan kontrak syarikat. mudharabah dan wujuh. Menurut mazhab syafi’e. abdan dan mudharabah. zahiriah dan Imamiah hanya 2 syirkah yang sah iaitu inan dan mudharabah. Syirkatul amlak (Syirkah hak miliki) adalah syirkah terjadi kerana adanya harta pusaka. 256 . pemberian atau wasiat dimana terdapat lebih dari seorang ahli waris atau penerima wasiat. abdan. Ia melibatkan perkongsian hakmilik keatas harta tanpa melibatkan sebarang usahasama untuk memajukan harta tersebut. 9. abdan. para ulamak Fiqh membahagikan syarikat kepada 2 bentuk iaitu: a) Syarikat Milik (Syarikat Amlak) b) Syarikat Kontrak (Syarikat Uqud) Pandangan Mazhab Fiqih tentang Syirkah Mazhab Hanafi beRPandangan ada empat jenis syirkah yang syari’e iaitu syirkah inan. 9. ( Wahbah Az Zuhaili.1 Syarikat Amlak Ihktiyari Syarikat Pilihan (Syarikat Ikhtiar) .6.9. mudharabah.5 Pengekalasan dan Jenis Syarikat Secara umumnya.

mazhab Maliki dan Hanafi tidak memasukkan Syarikat AI-Mudharabah sebagai sebahagian Syarikat Kontrak.6.Tanpa memenuhi ketiga-tiga rukun tersebut. perkara yang dikontrakkan dan lafaz akad.9. Syarikat Kontrak terbahagi kepada lima bahagian iaitu syarikat al-Inan (penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang semestinya sama banyak).2 Syarikat Amlak Ijbari Syarikat Tanpa Pilihan (Syarikat Jabar) . Namun begitu. 257 . (Wahbah Zuhaili. Ketiga-tiga syarikat ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan Syarikat Al-Inan dan AIMufawadah. 9. Syarikat Al-Mufawadah (syarikat yang mana modal. Syarikat AI-Abdan (syarikat dalam bentuk perkhidmatan). Manakala ulama Hanafi pula hanya membahagikan kepada tiga kategori iaitu Syarikat Al-Amwal. 1999). sesebuah syarikat itu menjadi tidak sah. Menurut Mazhab Hambali. Rukun-rukun bagi Syarikat Kontrak pula terbahagi kepada tiga iaitu dua pihak yang berkontrak (pemegang-pemegang saham). Syarikat AI-A’mal dan Syarikat AI.10 Syarikat Uqud Syarikat Kontrak pula berlaku di antara dua orang atau lebih untuk berkongsi dan turut serta dalam perniagaan dengan menyumbangkan sama ada modal atau tenaga untuk berkongsi di antara mereka apa-apa keuntungan atau kerugian (Razali Nawawi.Wujuh.timbulnya persyarikatan bukanlah atas dasar pilihan pekongsi seperti barang perwarisan. kerjasama dari segi kualiti dan kuantiti dan keuntungan antara rakan kongsi adalah sama rata). Perbincangan dalam artikel lebi h menjurus kepada Syarikat Kontrak kerana syarikat jenis ini yang seringkali diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Syarikat AI-Wujuh (syarikat tanpa modal) dan Syarikat Al-Mudharabah (bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengusahasupaya memperniagakan modal dan keuntungan dibahagi bersama). 2000).

Syarikat al-Uqud ini memberi penekanan kepada penglibatan bersama dalam sebarang usaha yang hendak dijalankan dan perkongsian ini meliputi pengeluaran modal pokok dan pembahagian untung rugi atau sama-sama menyumbang kepada keuntungan dan kerugian syarikat.1 Syarikat al-inan 258 . yang sah hanya tiga macam. Syarikat al-Mudharabah An-Nabhani berpendapatt bahawa semua itu adalah syirkah yang dibenarkan syariah Islam. yang sah hanya syirkah inân dan mudhârabah (Wahbah AzZuhaili.syirkah uqud adalah syirkah yang terjadi dengan mengembangkan hak milik seseorang. mudhârabah. Zahiriyah. Syarikah al-‘Uqud atau al-Aqd ialah kontrak yangberlaku antara dua pihak atau lebih untuk membuat perkongsian modal atau harta untuk mengadakan sesuatu perniagaan atau perusahaan dengan sama-samaberkongsi hasil daripada perniagaan tersebut. Dalam buku-buku fiqh Islam.10. Menurut ulama Malikiyah. hanya perkongsian secara Syarikat Inan sahaja dianggap sah. dan Imamiyah. iaitu: syirkah inân. abdan. Syarikat al-inan 2. dan wujûh. Syarikat al-Wujuh 5. 9. abdan. sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. yang sah hanya empat macam. Pembahasan kita saat ini adalah syirkah yang kedua ini. iaitu: syirkah inân. Menurut ulama Hanabilah. Namun dari segi jumhur ulamak. iaitu syirkatul Uqud. dan mudhârabah. Syarikat al-Mufawadhah 3. Pandangan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah. 4/795). Menurut ulama Syafi’iyah. Syarikat al-Abdan 4. umumnya terdapat lima bentuk perkongsian (syarikat Uqud) yang diadakan oleh pihak-pihak berkenaan iaitu: 1. Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu.

menagih pembayaran. Akad perkongsian antara dua orang atau lebih untuk berkongsi dengan mengeluarkan modal bagi menjalankan sesuatu perniagaan dengan pembahagian untung atau rugi mengikut kadar modal yang dikeluarkan. Modal dalam bentuk harta benda seperti kereta mestilah diakadkan pada awal transaksi. menawarkan. Antara syarat-syarat syarikat inan ialah semua modal yang dikeluarkan hendaklah dicampur di dalam satu akaun. dengan memberi/berkongsi modal kepada rakan kongsinya bererti telah memberikan kepercayaan dan mewakilkan kepada rakan kongsinya untuk mengelolakan 259 . Disyaratkan bahawa modal yang dikongsi adalah berupa wang.Syarikat Ainan ialah perkongsian harta atau modal oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan sesuatu perniagaan dan keuntungan dibahagi sesame mereka. Sebab masingmasing pihak. Syarikat ini diharuskan mengikut Ijmak. dua pihak bersetuju mengeluarkan modal secara bersama untuk menjalankan perniagaan dan membahagikan keuntungan yang diperolehi secara bersama samada secara samarata atau mengikut peratusan modal asalkan mengikut persetujuan semasa akad. Perkongsian ini diperbolehkan berdasarkan As-Sunnah dan ijma’sahabah. 1990: 148). Wajib bagi pihak yang ber-syirkah untuk secara bersama-sama terlibat dalam pengusahaan. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah dan Ijma Sahabat (An-Nabhani. dan sebagainya. Syirkah inan adalah syirkah yang mana 2 pihak atau lebih. Syirkah inân adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi sumbangan/kerjasama (‘amal) dan modal (mâl). Perkongsian ini dibangunkan oleh konsep perwakilan(wakalah) dan kepercayaan(amanah). Mereka sama-sama berjual beli. mengelola karyawan. Contoh bagi syirkah inan: Khalid dan Faizal berkongsi menjalankan perniagaan burger bersama-sama dan masing-masing mengeluarkan modal RP500 setiap seorang. modal hendaklah dijelaskan semasa berkontrak dan semua urus niaga jelas antara pihak-pihak yang berkongsi. setiap pihak menyumbangkan modal dan menjalankan kerja. keuntungan atau kerugian pula dibahagi mengikut kadar modal atau usaha.

Tiap-tiap pemegang saham ialah wakil bagi pemegang saham yang lain dalam urusan perniagaan.10. Perkongsian antara dua orang atau lebih untuk bekerja dengan syarat tiap-tiap pemegang saham hendaklah mempunyai modal yang sama banyak. al-syarikat fi al-fiqh al-islami. Dari segi Istilah fiqh. Fuqaha’ shafie dan hambali tidak mengharuskan al-Mufawadhah kerana sukar dilaksanakan dan boleh berlaku gharar kerana perkongsian yang tidak jelas.a yang mengatakan: “kerugian bergantung kepada modal. 24). almufawadhah ialah satu kontrak perkongsian yang mana ahli-ahli kongsi itu mestilah sama dari aspek jumlah sumbangan modal dan jumlah agihan untung dan urusan pengendalian syarikat dan pegangan agama. 260 .2 Syarikat al-Mufawadhah Al-Mufawadhah dari segi bahasa aarab beerti persamaan. tanggungjawab yang sama dan pembagian untung yang sama. disamping persamaan. Fuqaha’ maliki mengharuskan syarikah al mufawadhah dengan membuat penambahan takrif iaitu setiap ahli syarikat bebas nenjalankan pengurusan syarikat dalam semua bentuknya tanpa mendapat pandangan dan persetujuan ahli syarikat lain. (Ali Khafif. Keuntungan adalah berdasarkan kesepakatan semua pihak yang berkongsi manakala kerugian berdasarkan peratusan modal yang dikeluarkan. Setiap ahli yang berkongsi bertindak sebagai agen dan penjamin kepada yang lain. Abdurrazzak dalam kitab Al-Jami’ meriwayatkan dari Ali r. Syarikat Mufawadhah juga ialah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan perniagaan secara usaha sama dengan syarikat. Mereka bersama menyumbang modal dan mengusahakan perniagaan.perniagaan. Setiap anggota syarikat dikira penjamin kepada yang lain dan masing-masing mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama terhadap urusan perniagaan. mufawadhah juga bererti menyerah kuasa iaitu setiap ahli menyerah kuasa urusan kepada rakan kongsimasing-masing. sedangkan keuntungan bergantung kepada apa yang mereka sepakati” 9. Mengikut al-Sarakhsi. hak yang sama. (al-Zuhailiy: 1989:798) .

setiap jenis syirkah yang sah berdiri sendiri maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya. dua jurutera awam yang sebelumnya sepakat bahawa masing-masing melakukan kerja. menyumbang modal kepada B dan C. Syirkah mufâwadhah dalam pengertian ini. Keuntungan yang diperoleh dibahagi sesuai dengan kesepakatan. 1990: 156. Ketika B dan C sepakat bahawa masing-masing memberikan suntikan modal di samping melakukan kerja. Sebab. Syirkah mufawadhah dalam pengertian ini. Al-Khayyath. mudharabah dan wujuh). sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya. Contoh: A adalah pemodal.Syirkah mufâwadhah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inân. menurut An-Nabhani adalah boleh. bererti terwujud syirkah inan di antara B dan 261 . mudhârabah. ketika A memberikan modal kepada B dan C. menurut An-Nabhani adalah boleh. iaitu ditanggung oleh pemodal sesuai dengan nisbah modal (jika berupa syirkah inan) atau ditanggung pemodal sahaja (jika berupa syirkah mudharabah) atau ditanggung pengusaha usaha berdasarkan peratusan barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujuh). dan wujûh) (An-Nabhani. iaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai peratusan modal (jika berupa syirkah inân). atau ditanggung pemodal saja (jika berupa syirkah mudhârabah). Dalam hal ini. Syirkah mufawadhah adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inan. Sebab. ‘abdan. Kemudian B dan C juga sepakat untuk menyumbang modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. ‘abdan. bererti di antara mereka bertiga wujud syirkah mudharabah. atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujûh). sedangkan B dan C sebagai pengusaha. 1990: 156). sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkah-nya. pada awalnya yang ada adalah syirkah ‘abdan iaitu B dan C sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan sumbangan kerja sahaja. Di sini A sebagai pemodal. maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya (An-Nabhani. Lalu. 1982: 25). Keuntungan yang diperoleh dibahagi sesuai dengan kesepakatan. setiap jenis syirkah yang sah ketika berdiri sendiri.

C. Syarikat ini selalunya ditubuhkan oleh pihak yang tidak berkira antara satu sama lain. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya bererti terwujud syirkah wujuh antara B dan C. Perkongsian yang longgar ini akhirnya akan memisahkan mereka apabila syarikat memperolehi keuntungan kerana masalah pembahagian untung atau apabila syarikat menanggung kerugian besar seperti siapa yang harus menanggung kerugian tersebut atau semasa urus niaga dijalankan. Dari segi realiti. Syirkah abdan merupakan kerjasama perniagaan antara dua orang atau lebih yang memberi tenaga atau keahlian orang-orang yang melakukan akaq syirkah. siapa yang lebih rajin bekerja dan siapa yang lebih malas.10. Perkongsian dimana pelaburan perkongsian ini mengandungi sebahagian besar atau kesemuanya berbentu usha atau kemahiran ahli-ahli kongsi Perkongsian antara dua orang atau lebih yang mengumpulkan hasil pekerjaan (pengupahan) masing-masing dalam satu tabung kemudian dibahagikan sesama mereka tanpa mengambil kira modal yang dimasukkan ke dalam tabung tersebut dan usaha yang dijalankan. Dengan demikian. semua akan berkerja sesuai keahlian masing-masing dan hasilnya (keuntungan) akan dibahagi 262 .3 Syarikat al-Abdan Syarikat al-amal/ al-Abdan ( perkongsian usaha/buruh). kebanyakan orang Melayu yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan sering melakukan perkongsian jenis ini. 9. Perkongsian jenis ini tidak dapat bertahan lama. Paling pentingkan ialah kejayaan syarikat dan pihak-pihak terbabit saling meredhai antara satu sama lain dan berlebih kurang. Ia juga dinamakan syarikat amal. Imam Shafie tidak bersetuju dengan syarikat jenis ini kerana ia akan memudahkan sesuatu yang tidak baik berlaku dan tidak tepat dari segi keadilan sebenar. bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada yang disebut syirkah mufawadhah. Misalnya syirkah antara jurutera dan arkitek tanpa modal dana dalam sebuah usaha konsultan bangunan.

Sa’ad membawa dua orang tawanan. Tindakan mereka ini dibiarkan oleh Rasulullah saw. Perkongsian mereka tidak melibatkan perkongsian kos. sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun. dan Sa’ad bin Abi Waqash melakukan syirkah terhadap apa yang kami dapatkan pada perang Badar. Hadith ini diketahui Rasulullah saw dan baginda membenarkannya. nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (syarîk).” [HR. Ammar bin Yasir. Keuntungan adalah berdasarkan persetujuan mereka. Ibnu Mas’ud ra. Kebenaran syirkah ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Atsram dengan sanad dari Ubaidah dari Bapaknya. Perkongsian abdan adalah perkongsian 2 orang atau lebih yang hanya melibat tenaga(badan) mereka tanpa melibatkan perkongsian modal. Abdullah bin Mas’ud yang mengatakan: “Aku. Sa’ad membawa dua orang tawanan sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun” (HR Abu Dawud dan Atsram). “Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa’ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Hal itu diketahui Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam dan beliau membenarkannya dengan taqrîr beliau (An-Nabhani. Ibnu mas’ud pernah berkata” aku berkongsi dengan Ammar bin Yasir dan Saad bin Abi Waqqash mengenai harta rampasan perang badar. sedangkan aku dan Ammar tidak membawa apa-apa”. Syirkah abdan hukumnya mubah berdasarkan dalil Assunnah. Keuntungan yang diperoleh dibahagi berdasarkan kesepakatan. Abu Dawud dan al-Atsram]. pernah berkata. 263 . 1990: 151). 1990: 151). Syirkah ‘abdan hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah (An-Nabhani. Sebagai contoh: Jalal adalah tukang buat rumah dan Rafi adalah juruelektrik yang berkongsi menyiapkan projek sebuah rumah. kemudian As’ad membawa dua orang tawanan perang.sesuai kesepakatan.

A dan B bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli.4 Syarikat al-Wujuh Syarikat yang tertubuh tanpa modal yang mana pihak yang melibatkan diri ke dalam syarikat ini kemudian menjual barang tersebut dan keuntungannya dikumpul dan dibahagikan sesama mereka.10. Dalam hal ini. 264 . Adalah syirkah antara dua orang dengan modal dari pihak lain diluar kedua orang tersebut. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibahagi dua. atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya tanpa sumbangan modal dari masing-masing pihak. Misalnya A dan B tokoh yang dipercayai pedagang. 1990:154) Bentuk kedua syirkah wujuh adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barangan yang mereka beli secara kredit. Syirkah ini dapat terjadi kerana adanya kedudukan. Syirkah wujuh adalah syirkah antara 2 pihak (misalnya A dan B) yang sama-sama melakukan kerja (amal). dengan pihak ketiga (misalnya C) yang mengeluarkan modal (mal). kepercayaan atau keahlian (wujuh) seseorang di tengah masyarakat. profesionalisme. pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. atau kepercayaan dari pihak lain untuk membeli secara kredit kemudian menjualnya secara borong.9. Syarikat jenis ini mungkin selalunya dibuat dalam urusan pemasaran. Dimana dua orang yang menerima modal itu disebut sebagai pengusaha dan yang memberikan modal adalah pemodal. Syirkah wujuh dibolehkan menurut syara’ kerana pada dasarnya termasuk syirkah mudharabah atau syirkah abdan yang juga diperbolehkan. Lalu A dan B bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang C secara kredit. Disebut syirkah wujuh kerana didasarkan pada kedudukan. (An-Nabhani. sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang). Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudharabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudharabah padanya.

sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang). 1990: 154). Asy-Syarîkât fî asySyarî‘ah al-Islâmiyyah. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibahagi dua. Bentuk kedua syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang ber-syirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit. Sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pengusaha wujuh usaha berdasarkan kesepakatan. sedangkan kerugian ditanggung 265 . An-Nabhani mengingatkan bahawa kepercayaan (wujuh) yang dimaksud dalam syirkah wujuh adalah kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah). Namun demikian. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudhârabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudhârabah padanya (An-Nabhani. Maka dari itu. dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. Syirkah wujuh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah ‘abdan (An-Nabhani. Syirkah wujûh disebut juga syirkah ‘ala adz-dzimam (Al-Khayyath. yang dikenal tidak jujur atau suka memungkiri janji dalam urusan kewangan. Lalu A dan B ber-syirkah wujûh. 1990: 154). 1990:154). Disebut syirkah wujûh kerana didasarkan pada kedudukan. Syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan sumbangan kerja (‘amal).Dalam syirkah kedua ini. tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar). tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah) yang tinggi misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan kewangan. keuntungan dibahagi berdasarkan kesepakatan. bukan berdasarkan nisbah barang dagangan yang dimiliki. Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. tanpa sumbangan modal dari masing-masing pihak (An-Nabhani. A dan B bersepakat. kepercayaan. bukan semata-mata kepercayaan di masyarakat. Sebaliknya sah syirkah wujuh yang dilakukan oleh seorang biasa saja. atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya. dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan sumbangan modal (mâl). masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. keuntungan dibahagi berdasarkan kesepakatan. 2/49). atau keahlian (wujûh) seseorang di tengah masyarakat. Dalam syirkah wujûh kedua ini. pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Dalam hal ini. bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki.

tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar).10. Sebaliknya. sah syirkah wujûh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja. Oleh itu. Dalam syirkah 266 . 1990: 155-156). (Al-Jaziri. Pertama. 1984: 836). An-Nabhani mengingatkan bahawa kepercayaan (wujûh) yang dimaksud dalam syirkah wujûh adalah kepercayaan kewangan (tsiqah mâliyah). yang dikenal tidak jujur. pihak pertama (misalnya A) memberikan Sumbangan modal dan kerja sekaligus. sedangkan bentuk kedua termasuk syirkah ‘abdan. Ada 2 bentuk lain sebagai variasi syirkah mudharabah. sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qiradh. Syirkah wujûh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah ‘abdan (An-Nabhani. 1990: 152).oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki. Namun demikian. 9. kerana bentuk pertama sebenarnya termasuk syirkah mudhârabah. Sebagai contoh: Khairi sebagai pemodal memberikan modalnya sebanyak RP 100 ribu kepada Abu Abas yang bertindak sebagai pengusaha modal dalam pasaraya ikan. sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan sumbangan modal tanpa sumbangan kerja. 1990:152). 2 pihak (misalnya A dan B) sama-sama memberikan mengeluarkan modal sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan menjalankan kerja sahaja. 1990: 154). 1990: 154). (An-Nabhani. Az-Zuhaili. Kedua.5 Syarikat al-Mudharabah Syirkah Mudharabah adalah syirkah dua pihak atau lebih dengan ketentuan. Istilah mudharabah dipakai oleh ulama Iraq. 1996: 42. Kedua-dua bentuk syirkah ini masih tergolong dalam syirkah mudharabah (An-Nabhani. bukan berdasarkan kesepakatan. tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan kewangan (tsiqah mâliyah) yang tinggi. atau suka menyalahi janji dalam urusan kewangan. Syirkah mudhârabah dan syirkah ‘abdan sendiri telah jelas kebolehannya dalam syariat Islam (AnNabhani. satu pihak menjalankan kerja (amal) sedangkan pihak lain mengeluarkan modal (mal). misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan kewangan (An-Nabhani. Hukum kedua bentuk syirkah di atas adalah boleh. bukan semata-semata kepercayaan di masyarakat.

Kedua. Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. satu pihak memberikan sumbangan kerja (‘amal). Pertama. tanpa sumbangan kerja. Jika ada keuntungan. Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Contoh: A sebagai pemodal (shâhib al-mâl/rabb al-mâl) memberikan modalnya sebesar RP 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengusaha modal (‘âmil/mudhârib) dalam usaha perdagangan umum (misal. dalam mudhârabah 267 . Hukum syirkah mudhârabah adalah jâ’iz (boleh) berdasarkan dalil as-Sunnah (taqrîr Nabi Shalallahu alaihi wasalam) dan Ijma Sahabat (An-Nabhani. Istilah mudhârabah dipakai oleh ulama Irak. ia dibahagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengusaha. dalam mudharabah berlaku wakalah (perwakilan). 1996: 42. usaha toko kelontong). 1990: 152). Sebab. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong syirkah mudhârabah (An-Nabhani. Syirkah mudhârabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan. 1990: 152). pengusaha terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Jika ada keuntungan. Namun demikian. 1984: 836). Namun demikian. sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan sumbangan kerja saja. Az-Zuhaili. sedangkan pihak lain memberikan sumbangan modal (mâl) (An-Nabhani. sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan sumbangan modal. kemudahan melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengusaha (mudhârib/‘âmil). pengusaha turut menanggung kerugian jika kerugian itu terjadi kerana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. 1990: 153). ia dibahagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengusaha modal. A dan B) sama-sama memberikan sumbangan modal. pihak pertama (misalnya A) memberikan sumbangan modal dan kerja sekaligus. hak melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengusaha. Dalam syirkah ini. sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qirâdh (Al-Jaziri. dua pihak (misalnya. Ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah mudhârabah. Sebab.mudharabah. sementara seorang wakil tidak menanggung kerosakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani. 1990: 152). sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Namun demikian. pengusaha terikat dengan syaratsyarat yang ditetapkan oleh pemodal.

amanah dan profesional.6 Syarat-syarat Syarikat al-Uqud Terdapat empat syarat umum yang patut ada pada Syarikat Kontrak (BIMB Institute of Research and Training (BIRT). Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama” [Abdurrazak. Hal ini kerana hukum akad wakalah menetapkan hukum orang yang menjadi wakil tidak boleh menanggung kerugian. 9. 268 . maka kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. yang berkata : “Pungutan itu tergantung pada kekayaan. Namun demikian. pihak pengusaha wajib melakukan pengusahaan secara baik. Secara muamalah. Keuntungan dari usaha akan dibahagi sesuai dengan kesepakatan. pengusaha turut menanggung kerugian. Pihak pemodal menyerahkan (mengamanahkan) modalnya dengan akad wakalah kepada seseorang sebagai pengusaha untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (profit). demikian pula dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah opersioanal perusahaan.seorang rakan kongsi memberi kuasa pengurusan kepada rakan kongsinya yang lain sama ada untuk membeli. Secara manajemen. 1990: 152). dan manakala terjadi kerugian bukan kerana kesalahan manajemen (kelalaian). 1998) iaitu: 1. jika kerugian itu terjadi kerana kesengajaannya atau kerana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal (AlKhayyath.berlaku hukum wakalah (perwakilan). Asy-Syarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah. menjual atau menerima kerja. sedangkan pihak pemodal tidak diperbolehkan (tidak berhak)ikut mengelola/ bekerja bersama pengusahanya.10.a. sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani. dalam kitab Al Jami’]. 2/66). boleh menerima perwakilan . sebagaimana diriwayatkan oleh Ali r. syirkah mudharabah mengharuskan ada dua pihak. Pengusaha berhak untuk memilih dan membentuk tim kerjanya (teamwork) tanpa harus seijin pemodal. iaitu pihak pemilik modal (rabbul maal) dan pihak pengusaha (mudhorib).

6.11 Perkara umum yang membatalkan Kontrak Syarikat: 1. 2. Kematian salah seorang rakan kongsi. Syarikat difasakhkan oleh salah seorang rakan kongsi. 3. Keuntungan diambil daripada hasil untung perniagaan syarikat dan bukan daripada harta lain. 9. 4. Rakan kongsi menjadi gila secara berterusan. Contohnya seperti menetapkan untung bagi salah seorang dari rakan kongsi sebanyak RM 100 atau RM 1000. 2000). 7. Perkara khusus yang membatalkan Kontrak Syarikat: Tidak ada persamaan di antara dua modal khususnya bagi Syarikat al-Mufawadah. Ketidaktentuan dan kejahilan mengenai perkara yang dikontrakkan akan menyebabkan kontrak itu menjadi ‘fasid’ atau terbatal. Syarat-syarat ini amat penting dalam menentukan keesahan sesebuah kontrak mengikut hukum syarak. perkongsian atau penubuhan syarikat di antara muslim dan bukan muslim dibolehkan juga 269 . Walau bagaimanapun. nisbah keuntungan di antara rakan kongsi dinyatakan dengan jelas di majlis akad keuntungan itu hendaklah bersifat umum dan bukannya dalam jumlah tetap. Kerosakan harta syarikat seluruhn ya atau kerosakan harta salah seorang daripada rakan kongsi sebelum dimulakan pembelian sesuatu. Terdapat dua perkara yang mem batalkan kontrak syarikat iaitu:i) perkara yang secara umumnya membatalkan kesemua jenis syarikat. Rasionalnya ialah kerana dikhuatiri kemungkinan jumlah tersebut tidak memadai dengan modal dan usaha yang disumbangkan. Salah seorang rakan kongsi menjadi murtad dan lari ke negara musuh.7 SYARIKAT SEBAGAI INSTRUMEN SISTEM KEWANGAN ISLAM DI MALAYSIA Penubuhan syarikat yang paling baik dan diutamakan dalam Islam ialah perkongsian sesama muslim kerana diandaikan setiap muslim mempunyai akhlak yang teRPuji dan memahami tanggungjawab masing-masing (Ismail Omar. ii) perkara yang khusus membatalkan sesetengah syarikat sahaja.2. 9. 5. 3.

ia dibolehkan dalam keadaan tidak ada atau susah mendapatkan umat Islam yang berupaya menerokai atau memajukan perniagaan secara aktif. Selain daripada itu.selagi kedua-dua pihak berada dalam rukun kedamaian serta memenuhi syarat-syarat yang tidak bercanggah dengan syariah. boleh diadakan perdamaian dengan orangorang musyrik apabila mereka memperolehinya dan tidak diperolehi kaum muslimin) (Imam Syafie. Setiap keuntungan dan kerugian dibahagi kan antara mereka. b) Syarikat al-Tamadun (Syarikat tanggungan bersama) Ia merupakan sebuah syarikat yang dikontrakkan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan perniagaan dalam semua jenis perniagaan atau sebahagiannya dan setiap ahli syarikat bertanggungjawab menjamin seluruh tanggungan syarikat. 1982) Selain dari jenis syarikat yang telah dibincangkan. Antaranya ialah: a) Syarikat al-Tausiyyah al-Basitah Ia terbentuk dari ahli-ahli syarikat di mana rakan kongsi yang menanggung tanggungan adalah seorang yang menguruskan syarikat dan dia juga bertanggungjawab ke atas hak-hak berkaitan syarikat manakala rakan kongsi yang satu lagi merupakan pemilik harta syarikat. Setiap ahli bertanggungjawab setakat kadar pelaburannya sahaja dalam syarikat dan jumlah ahli tidak lebih daripada 50 orang. D)Syarikat Zatul Mas’uliyyah al-Mahdudah (Syarikat tanggungan berhad) Ia merupakan sebuah perniagaan yang sama seperti syarikat harta. Oleh yang demikian. e) Syarikat al-Musahamah 270 . c) Syarikat al-Muhasah Ia merupakan syarikat yang melibatkan dua orang rakan kongsi atau lebih dan menjalankan satu projek kewangan dan mengemukakan saham yang berbentuk harta atau tenaga. terdapat pelbagai syarikat dalam sistem kewangan Islam.

Terdapat juga keadaan di mana dua orang ahli syarikat itu berkongsi membayar harga binatang dan kemudian salah seorang rakan kongsi itu bekerja sama ada mengembala ataupun memberi makanan. Pemegang saham mempunyai tanggungjawab yang terhad kepada nilai sahamnya sahaja. f) Syarikat Kenderaan Sebahagian daripada ahli syarikat memiliki saham-saham tertentu dan salah seorang daripada mereka menjadi pemandu dan kebiasaannya mengambil upah atau gaji bukan dalam jumlah yang tertentu. Bincangkan rukun dan syarat syarikat 3.11 SOALAN LATIHAN 1. Sebutkan jenis-jenis syarikat uqud 5. Syarikat ini juga terbentuk di atas tanggungan ahli-ahli syarikat atau atas kerja mereka dan juga berdasarkan kepada konsep wakalah (perwakilan). Bagaimana konsep syarikat boleh dilaksanakan dalam sistem kewangan Islam BAB 10 IHYA AL-MAWAT (MENGUSAHAKAN TANAH KOSONG 271 .Modal bagi syarikat ini dibahagikan kepada bahagian-bahagian kecil yang sama banyak dan setiap bahagian itu dipanggil saham yang tidak boleh dipecahkan tetapi boleh ditukar ganti. 9. Syarikat jenis ini tidak diamalkan secara meluas di negara kita. Jelaskan jenis-jenis syarikat 4. Huraikan Definisi Syarikat/syirkah 2. g) Syarikat Binatang (Syarikat al-Baha’im) Modal diberi oleh rakan kongsi manakala rakan kongsi lain menguruskan perniagaan.

10.6 Hilangnya hak pemilikan Tanah pertanian 10.8 Tanah yang memiliki sumber galian 10.3 Pemilikan tanah dan Implikasinya 10.5 cara-cara pemilikan tanah 10.7 Mengusahakan tanah 10.9 Negara berhak menetapkan Hima (Kawasan khas untuk kepentingan awam) BAB 10 IHYA AL-MAWAT (MENGUSAHAKAN TANAH KOSONG) 272 .1 Pengenalan 10.4 Jenis-jenis Pemilikan tanah 10.2 falsafah pemilikan Tanah Dalam islam 10.

2 FALSAFAH PEMILIKAN TANAH DALAM ISLAM 273 . Sebahagian ulama seperti Imam Al-Mawardi (w. Menbincangkan jenis-jenis pemilikan tanah dalam Islam.1 Pengenalan Terdapat juga hokum fiqh yang berkaitan dengan bab mengusahakan tanah yang dinamakan ihya’ al-mawat ertinya menghidupkan bumi yang mati. 193 H) dengan kitabnya Al-Kharaj. 450 H) membahas bab mengerjakan tanah dalam kitabnya Al-Ahkam AlSulthaniyah yang membahas hukum perundangan negara menurut Islam. 457 H) dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sulthaniyah. hukum mengusahakan tanah dikenal dengan istilah Ahkam Al-Aradhi. anda seharusnya boleh: 1. pengurusan (tasharruf). Mengenal pasti hukum kerajaan menetapkan hima daan caranya 10. dan peredaran (tauzi') tanah. Imam Yahya bin Adam (w. 10. Menjelaskan falsafah pemilikan tanah dalam Islam . 3. 128). Pada umumnya para fuqaha (ahli hukum Islam) membahas hukum mengerjakan tanah ini dalam perbincangan fiqh mereka. hal. Menjelaskan cara-cara pemilikan yang dibenarkan. 224 H) dengan kitabnya Al-Amwal. Hukum mengusahakan (menghidupkan) tanah kosong dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai mengusahakan tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (milkiyah). 203 H) dengan kitabnya Al-Kharaj. Dalam disiplin ilmi pengajian Islam.OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. 5. 4. Demikian pula Imam Abu Ya'la (w. (Al-Nabhani. Menghuraikan konsep menghidupkan bumi yang mati . 2. dan Imam Abu Ubaid (w. Para fuqaha itu seperti Imam Abu Yusuf (w.

Juz I hal. 274 ." (Tafsir Al-Qurthubi. Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengurus tanah menurut hukum-hukum Allah. "Ayat ini adalah dalil bahawa asal usul pemilikan (ashlul milki) adalah milik Allah SWT. "Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk). dan bahawa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (tasharruf) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengurus hak milik Allah tersbut sesuai dengan hukum-hukum-Nya."Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Dengan demikian.Dalam perspektif segala sesuatu yang ada di langit dan bumi (termasuk tanah) hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. "Dan nafkahkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. (Yasin Ghadiy." ( An-Nuur [24] : 42). Allah SWT juga berfirman (ertinya) . Ayat-ayat tersebut menegaskan bahawa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata. Al-Amwal wa Al-Amlak al-'Ammah fil Islam. 19). Firman Allah SWT (ertinya)." (Al-Hadid [57] : 7). 130). Dalam pentafsiran ayat ini. Intinya ada 2 (dua) perkara iaitu : o o pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Firman Allah SWT (ertinya). Imam Al-Qurthubi berkata. Islam telah menjelaskan dengan falsafah pemilikan tanah dalam Islam. hal." (QS Al-Hadid [57] : 2). Dia menghidupkan dan mematikan. Allah SWT sebagai pemilik hakiki.

Falsafah ini mengandung implikasi bahawa tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah. An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam.3 Pemilikan Tanah dan Implikasinya Pemilikan (milkiyah/ownership) dalam Syariah Islam didefinisikan sebagai hak yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia untuk memanfaatkan suatu benda. Tanah kharajiyah (al-ardhu al-kharajiyah). Syariah Islam telah mengatur persoalan pemilikan tanah secara teRPrinci. hal. Tanah usyriah (al-ardhu al-'usyriyah) iaitu tanah penduduk yang masuk Islam secara damai dan tanah yang dihidupkan (ihya al-mawat) 2. kecuali hukum-hukum Allah saja iaitu hukum syarak. Dalam Syariah Islam ada 2 (dua) jenis tanah iaitu : 1. (Al-Nabhani. 73). 10. dengan mengemukakan 2 (dua) aspek yang berkaitan dengan tanah. (Al-Nabhani. (idznu asySyari' bi al-intifa' bil-'ain). Firman Allah SWT (ertinya). (Abdul Ghani. 237). Mengatur urusan tanah dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai pemiliknya yang hakiki. yakni penggunaan tanah untuk pertanian dan sebagainya. 275 . Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah. Juz II hal." (QS Al-Kahfi [18] : 26). 8). Al-'Adalah fi An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. hal. "Dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan hukum. iaitu : (1) zat tanah (raqabah al-ardh) (2) manfaat tanah (manfaah al-ardh). Pemilikan tidaklah lahir dari sudut zahir suatu benda kcuali dari ketentuan hukum Allah pada benda itu.

Jika tanah pertanian ini tidak ditanami. ataupun manfaatnya (manfaah). misalnya tanah Irak. (Al-Nabhani. menggadaikan. misalnya tanah Bahrain dan Khurasan. sebab non muslim tidak dibebani kewajiban zakat. dan sebagainya. 248). samada zatnya (raqabah). atau tanah yang dikuasai melalui perdamaian (al-shulhu). Kecuali jika tanah itu diperdagangkan.. di mana negara melalui Baitul Mal bertindak mewakili kaum muslimin. menghibahkan. 240). pada tanah yang diairi dengan unta zakatnya setengah dari sepersepuluh. Maka individu boleh menjualnya. Sabda Nabi SAW. Juz II hal. dan Mesir kecuali Jazirah Arab. Al-Amwal. (AlNabhani. Jika tanah usyriah ini tidak berbentuk tanah pertanian. Tanah kharajiyah ini zatnya (raqabah) adalah milik seluruh kaum muslimin. misalnya berbentuk tanah pemukiman penduduk. 237). hal. "Pada tanah yang diairi sungai dan hujan zakatnya sepersepuluh. (Al-Nabhani. mewariskan. Tanah usyriyah ini jika berbentuk tanah pertanian akan dikenakan kewajiban usyr (iaitu zakat pertanian) sebanyak sepersepuluh (10 %) jika mendapat air dengan air hujan (tadah hujan). ibid. Tanah Kharajiyah adalah tanah yang dikuasai kaum muslimin melalui peperangan (alharb). tanah tersebut tidak dikena kewajiban usyr (zakat).Tanah Usyriah adalah tanah yang penduduknya masuk Islam secara damai tanpa peperangan. Jika disalurkan dengan saliran buatan maka zakatnya 5 %. contohnya Madinah Munawwarah. Juz II hal. Oleh itu tanah kharajiyah zatnya bukan milik individu seperti tanah 276 (HR Ahmad. 48). tak terkena kewajiban zakatnya. Jika tanah usyriah ini dibeli oleh seorang bukan Islam (kafir). juga tanah mati yang telah dihidupkan oleh seseorang (ihya`ul mawat). Al-Syakhshiyah AlIslamiyah. Syam. ibid. Termasuk tanah usyriah adalah seluruh Jazirah Arab yang ditaklukkan dengan peperangan. misalnya Makkah. dan Abu . Muslim. Tanah kharajiyah ini zatnya adalah milik negara." Dawud). Juz II hal. tidak ada zakatnya. (Abdul Qadim Zallum. Tanah usyriah ini adalah tanah milik individu.. maka terkena zakat perdagangan.

. Tanah kharajiyah ini jika berbentuk tanah pertanian akan terkena kewajiban kharaj (pajak tanah. dan diwariskan. Demikian juga tidak dikenakan kewajiban zakat (usyr). dihibahkan. Tapi jika tanah kharajiyah itu dikuasai dengan perdamaian (al-shulh). yang akan gugur jika pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual kepada muslim. (Al-Nabhani. Juz II hal.. kedudukan kharaj sama dengan jizyah.. namun berbeza dengan tanah usyriyah. Sebagaimana Umar bin Khattab tetap memungut kharaj dari tanah kharajiyah yang dikuasai kerana perang meski pemiliknya sudah masuk Islam. Meskipun tanah tanah kharajiyah dapat diperjualbelikan. hal. maka ia tak terkena kewajiban kharaj. 303). ibid. hal. hal. ibid. (Zallum. (Al-Nabhani. land tax). 277 . Samada diusahakan tanaman atau tidak.. kharaj tetap dipungut. tanah kharajiyah tidak boleh diwakafkan. 47. kharajnya bersifat tetap (abadi) meski pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual kepada muslim. Tanah kharajiyah yang dikuasai dengan perang (al-harb). Ertinya kharaj tetap wajib dibayar dan tidak gugur. maka ada dua kemungkinan : (1) jika perdamaian itu menetapkan tanah itu menjadi milik kaum muslimin. iaitu pungutan yang diambil negara setahun sekali dari tanah pertanian yang besarnya dikira sesuai dengan keadaan tanahnya. meskipun pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual oleh bukan muslim kepada muslim. Namun manfaatnya adalah milik individu. Al-Nabhani. Muqaddimah Ad-Dustur. Sedang tanah usyriyah boleh diwakafkan sebab zatnya milik individu. Juz II hal. 245). akan dikenakan kewajipan zakat perdagangan. ibid. sebab zatnya milik negara. (2) jika perdamaian itu menetapkan tanah itu menjadi milik mereka (non muslim). Jika tanah kharajiyah yang ada bukan berbentuk tanah pertanian seperti tanah yang dijadikan kawasan penempatan penduduk. ibid. 247).usyriah. (Zallum. 47). kharajnya bersifat abadi. Kecuali jika tanah itu dijualbeli.

hal. hal. Nabi SAW bersabda. As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mustla. ihya`ul mawat adalah menghidupkan tanah mati (al-mawat). ertinya ialah memanfaatkan tanah itu seperti dengan bercocok tanam padanya. dan hibah selalunya telah difahami oleh ramai. dan sebagainya. kemudian jika bakinya masih mencapai nishab. Maksud tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. (Al-Maliki. 49).Namun begitu kadang kala kharaj dan zakat (usyr) harus dibayar bersama-sama pada satu tanah. menanamnya dengan pokok-pokok . (6) iqtha` (pemberian negara kepada rakyat). maka tanah itu menjadi miliknya. 278 .5 Cara-Cara Mendapat Pemilikan Tanah Tanah dapat dimiliki dengan 6 (enam) cara menurut hukum Islam. ibid. waris." (HR Ahmad)."Sesiapa membuat suatu batas pada suatu tanah (mati). Dalam keadaan seperti ini.. 10. kharaj dibayar lebih dulu dari hasil tanah pertaniannya. Menghidupkan tanah mati. Sabda Nabi SAW. zakat pun wajib dikeluarkan. 79). (Zallum. hal." (HR Bukhari) (Al-Nabhani. "Sesiapa yang menghidupkan tanah mati. Mengenai jual-beli. (5) tahjir (membuat sempadan pada tanah mati). Tahjir adalah membuat batu (batas) pada suatu tanah. An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. maka tanah itu menjadi miliknya. iaitu jika ada tanah kharajiyah yang dikuasai melalui perang (akan terkena kharaj abadi). lalu tanah itu dijual kepada muslim (akan terkena zakat/usyr). 51). (2) warisan (pusaka) (3) hibah. iaitu melalui : (1) jual beli. membangun bangunan di atasnya. (4) ihya`ul mawat (menghidupkan tanah mati).

pernah memberikan tanah kepada Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khattab. 136). An-Nizham Al-Iqtishadi fi AlIslam. Negara dapat membantunya dalam penyediaan infra struktur pertanian. namun juga meliputi tanah pertanian yang dimiliki dengan cara-cara lain atas dasar Qiyas. Nabi SAW pada saat tiba di kota Madinah.Sedang iqtha`. Juz II hal. Umar bin Khattab pernah berkata. waris. 279 . 119). (AlNabhani. ertinya pemberian tanah milik negara kepada rakyat. ibid. Misalnya. hal. 241). Penarikan balik hak milik ini tidak hanya pada tanah mati (mawat) yang dimiliki dengan cara tahjir (membuat sempadan tanah dengan batu) saja.. melainkan dibiarkan terbiar berterusan selama tiga tahun (ta'thil al-ardh). (Al-Nabhani."Orang yang membuat batas pada tanah (muhtajir) tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun dibiarkan kosong " Saidina Umar pernah melaksanakan ketetapan tersebut dengan menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al-Harits Al-Muzni yang dibiarkan terbiar selama tiga tahun. yang dimiliki melalui jual beli.. (Al-Nabhani. Sebab yang menjadi alasan hukum (illat) dari penarikan balik hak milik bukanlah cara-cara memilikinya.6 Hilangnya Hak Pemilikan Tanah Pertanian Syariat Islam menetapkan bahawa hak pemilikan tanah pertanian akan hilang jika tanah itu dibiarkan tidak diusahakan selama tiga tahun berturut-turut. hal. hal. Negara akan menarik balik pemilikan tanah tersebut dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengusahakannya (Al-Nabhani. 139).7Mengusahakan Tanah (at-tasharruf fi al-ardh) Syariah Islam mengharuskan pemilik tanah pertanian untuk mengusahakannya sehingga tanahnya bersifat produktif. 10. hibah. Para sahabat menyetujuinya sehingga menjadi Ijma' Sahabat (kesepakatan para sahabat Nabi SAW) dalam masalah ini.. Nabi SAW juga pernah memberikan tanah yang luas kepada Zubair bin Awwam. seperti Khalifah Umar bin Khathab memberikan bantuan alat-alat pertanian kepada para petani Iraq untuk mengusahakan tanah pertanian mereka. ibid. 10. ibid. dan lain-lain.

maka Nabi SAW menarik kembali tanah itu dari Abyadh bin Hammal. mudharabah dan lain-lain kaedah asalkan ia produktif. Ini adalah untuk kemaslahatan semua rakyat dan negara (Al-Nabhani. (HR Tarpizi). maka hak pemilikannya akan hilang. ia mestilah mencari jalan untuk mengusahakan tanah tersebut supaya menjadi produktif seperti menyewakan. tidak boleh dimiliki dan diuruskan oleh individu atau swasta. Nabi SAW suatu ketika pernah memberikan tanah yang ada garam kepada Abyadh bin Hammal. 10. (2) tanah itu menjadi milik umum jika hasil galiannya banyak. Mengikut hukum asal fiqh muamalat. ibid. 10.8. tidak boleh dimanfaatkan oleh individu. 220). dan sebagainya." (HR Bukhari). Tanah Yang Memiliki Sumber Galian Tanah yang di dalamnya ada galian seperti minyak.Jika pemilik tanah itu tidak mampu mengusahakannya. Jika pemilik ingin mengelakkan pembatalan hak milik tersebut. "Sesiapa mempunyai tanah (pertanian). hal. Misalnya menetapkan 280 . mengusahakannya secara perkongsian. ada 2 (dua) keadaan: (1) tanah itu tetap menjadi milik pribadi/negara jika hasil galiannya sedikit. Nabi SAW pernah memberikan tanah bergunung dan bergalian kepada Bilal bin Al-Harits Al-Muzni (HR Abu Dawud).9 Negara Berhak Menetapkan Hima Hima (Tanah rizab) adalah tanah atau wilayah yang ditetapkan secara khusus oleh negara untuk kepentingan tertentu. hendaklah ia mengusahakanya atau memberikan kepada saudaranya. Ini menunjukkan tanah dengan mempunyai galian yang banyak adalah menjadi milik umum yang diuruskan oleh negara. Jika pemilik sesuatu tanah pertanian membiarkan tanahnya kosong dengan tidak ada apa-apa kegunaan selama tiga tahun. Ini menunjukkan tanah yang bergalian yang boleh dimiliki individu jika galiannya mempunyai nilai. tembaga. Nabi SAW bersabda. emas. perak. memajakkan. Setelah diberitahu para sahabat bahawa hasil galian itu sangat banyak. maka disarankan untuk diberikan kepada orang lain.

Abu Bakar pernah menetapkan Rabdzah (nama padang rumput juga) khusus untuk menggembalakan unta-unta zakat. Rasulullah SAW dan para khalifah sesudahnya pernah menetapkan hima pada tempattempat tertentu. bukan untuk keperluan lainnya. Sebutkan cara-cara pemilikan tanah 5. Huraikan apakah Negara berhak menetapkan Hima (Kawasan khas untuk kepentingan awam) BAB 11 281 . 10. 85). Bagaimana boleh Hilangnya hak pemilikan Tanah pertanian 6.hima pada suatu galian seperti minyak dan gas khusus untuk keperluan membeli peralatan pertahanan negara atau sebagainya atau kawasan tanah tertentu menjadi rizab tadahan air. Jelaskan Jenis-jenis Pemilikan tanah 4. hal. ibid. tidak untuk lainnya. Huraikan Pemilikan tanah dan Implikasinya 3. Rasulullah SAW pernah menetapkan Naqi` (nama padang rumput di kota Madinah) khusus untuk menggembalakan kuda-kuda milik kaum muslimin. Bincangkan falsafah pemilikan Tanah Dalam Islam 2. Apakah hukum mengusahakan tanah yang mati 7. Apakah hukum tanah yang memiliki sumber galian 8..10 SOALAN LATIHAN 1. (Zallum.

5 Jiran yang mana lebih berhak BAB 11 282 .4 hak Syuf’ah milik jiran 11.SYUF’AH (HAK KEUTAMAAN) 11.2 Definisi Syuf’ah 11.1 Pengenalan 11.3 Dalil Syuf’ah 11.

Hak ini adalah berkaitan dengan hak rakan perkongsian. 11. Syuf`ah menurut bahasa bererti teman sekongsi atau teman syarikat. 4. 11. Menjelaskan dalil-dalil hukum syuf’ah.” (HR Ibnu Majah no: 2028. anda seharusnya boleh: 1. Menghuraikan konsep syuf’ah. 2. “Nabi saw pernah memutuskan syuf’ah (pemindahan hak) itu adalah dalam semua hal yang tidak dapat dibahagi. Imam Bukhari. jiran dan pihak yang amat hampir dengan sesuatu harta apabila ingin dijual beli atau lain-lain aktiviti. Menjelaskan jiran yang mana lebih berhak dalam syuf’ah. syuf’ah juga ialah memindahkan hak kepada rakan sekongsi dengan mendapat ganti yang jelas. Menurut istilah syarak pula ia adalah Hak keutamaan yang diberikan kepada pihak sekongsi atau terdekat dahulu terhadap sesuatu pemilikan yang ingin dijual.3 DALIL SYUF’AH Dari Jabir bin Abdullah ra ia berkata. 11. maka ia tidak boleh menjualnya sebelum ia tawarkan kepada 283 . kalau terjadi pembatasan dan diketahuinya dengan jelas tentang pengeluaran.1 PENGENALAN Bab ini membincangkan hak yang diberikan oleh Islam kepada pihak tertentu dalam pengurusan harta secara Islam demi untuk menjaga kemaslahatan semua pihak iaitu bab syufah. atau kebun dan seumpamanya. Menghubungkaitkan jiran dengan hukum syuf’ah. maka tidak ada syuf’ah. 3. atau rumah.1 Definisi Syuf‘ah Perkataan syuf’ah adalah berasal dari akar kata syaf’u berarti zauj (sepasang atau sejodoh).SYUF’AH (HAK KEUTAMAAN) OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. Tarpizi ) Sesiapa yang mempunyai rakan sekongsi dalam urusan pemilikan tanah. Kerana itu.

ia berkata: Rasulullah saw.” (Hasan Sahih: Sahih Ibnu Majah no: 2024. bersabda: 284 .4 HAK SYUF’AH MILIK JIRAN.” (Sahih: Sahih Ibnu Majah no: 2023.” (Sahih: Sahih Ibnu Majah no: 2021 dan Ibnu Majah II: 833 no: 2492 dan Nasa’i VII: 319). “Sesiapa mempunyai (kebun) kurpa. bila jalan keduanya satu.” (Sahih: Sahih Ibnu Majah no: 2027 dan Ibnu Majah II: 834 no: 2498). Oleh itu seorang di antara keduanya tidak boleh menjual hak milik bersama sebelum mendapat izin dari jirannya dan jika ia terlanjur menjualnya tanpa izin jirannya. maka ia tidak boleh menjualnya sebelum menawarkannya kepada rakan sekongsinya. “Rakan sekongsi itu lebih berhak atas apa yang dekat dengan dia. harus ditunggu untuk menerima syuf’ah. 11. maka sirakan sekongsi itu tetap lebih berhak membelinya: Dari Jabir ra bahawa Rasulullah saw bersabda. Jika ia sedang musafir. “jiran itu lebih berhak atas apa yang dekat dengan dia.rakan sekongsinya. Dari Abu Rafi’ ra bahawa Rasulullah saw bersabda. maka bagi masing-masing mereka memiliki hak syuf’ah yang harus ditunaikan diantaranya. Tarpizi II: 412 no: 1381 dan Ibnu Majah II: 833 no: 2494). misalnya berupa jalan. ’Aunul Ma’bud IX: 429 no: 3501. Dirugikan Hadis riwayat Jabir ra. Dari Abu Rafi’ bahawa Nabi saw bersabda. Jika ternyata ia telah menjualnya sebelum ditawarkan kepada rakannya. BILA ANTARA KEDUANYA ADA HAK SEKONGSI Jika di antara dua orang berjiran ada hak milik bersama. maka jirannya tersebut tetap lebih berhak membeli barang yang dijual itu: Dari Jabir ra bahawa Rasulullah saw bersabda.. ataupun air. “Jiran itu lebih berhak mendapatkan hak syuf’ah jirannya. Nasa’i VII: 320 dan Ibnu Majah II: 833 no: 2495). ‘Aunul Ma’bud IX: 428 no: 3499. Fathul Bari IV: 437 no: 2258. atau sebidang tanah.

11. dia berkata. Sa'd menjawab: "Demi Allah. saya memiliki dua jiran. Hamba Nabi Saw yang telah dimerdekakan bahawa dia menemui Sa'd bin Abu Waqqash ra. 11. Sekiranya saya tidak pernah mendengar sabda Nabi Saw. maka ia boleh mengambil (harganya) dan jika tidak suka. Akhirnya Abu Rafi ra menjual dua biliknya kepada Sa'd bin Abu Waqqash.“Barang siapa yang berkongsi dengan orang lain dalam memiliki rumah atau pokok kurpa. saya tidak akan membeli lebih dari 4000 (dirham) secara angsuran". kemudian dia berkata: "Belilah dua bilikku yang ada di rumahmu". " Jiran lebih berhak kerana dekatnya". yang mana dari keduanya itu yang lebih berhak saya beri hadiah"? Rasulullah Saw menjawab: "Yang pintu rumahnya terdekat denganmu". (HR Bukhari) 11. Hukum-hukum mengenai syufah ini masih belum diadakan didalam undangundang harta dimalaysia kecuali hak-hak perkongsian. maka ia tidak boleh menjualnya sebelum memberitahukan rakan kongsinya. Kata Abu Rafi: "Saya sudah mendapat tawaran 500 dinar. maka ia harus meninggalkan (tidak menjual) “ HR Muslim :RKAN SYUF'AH KEPADA SESAMA ANGGOTA Diriwayatkan dari Abu Rafi ra. saya bertanya: "Ya Rasulullah. Syariat Islam telah menetapkan hak jiran dan rakan perkongsian mengenai syufah dalam urusan harta manusia. tentu saya tidak akan menjualnya kepadamu dengan harga 4000 dirham dan saya akan memperoleh 500 dinar".5 JIRAN MANA YNG LEBIH BERHAK Diriwayatkan dari Aisyah ra.6 SOALAN LATIHAN 285 .5 Kesimpulan Demi menjaga keharponian dan kemaslahatan kehidupan manusia. apabila ia rela.

Berikan definisi Syuf’ah 2.1. Sebutkan Dalil Syuf’ah 3. Bagaimana hak Syuf’ah menjadi milik jiran 4. Jiran yang manakah lebih berhak BAB 12 286 . Dalam hukum syuf’ah.

1.1 Definisi Wakaf 12.1 Definisi sedekah 12.2.1. HADIAH DAN SEDEKAH.5.2 Hukum Sedekah 12.3 Definisi Infa’ 12.3 Syarat wakaf 12.2.3.5 Hukum Luqatah mengikut Imam Abu Syuja’ 12.5.2 Definisi Luqatah 12.4 Hukum Ji’alah 12.1.6 Hukum memiliki harta luqatah yang tidak dituntut 12.4.1 Luqatah 12.4 Pengurusan harta Luqatah di Malaysia 12.2 Rukun Ji’alah 12.5 Wakaf Tunai BAB 12 287 .1 Definisi hadiah 12.5.3.5 Keadaan yang haram memberi dan menerima hadiah 12.3 Membatalkan Ji’alah 12.1.1 1 Pengenalan 12.3 Jenis-jenis Hadiah 12.4.1.4.5.3. JI’ALAH.2.4 Sedekah dan Infa’ 12. WAKAF 12.3.3 Dalil-dalil Hukum Luqatah 12. INFA’.2 Dalil Hukum hadiah 12.1 Definisi Ji’alah 12.2 Barang wakaf 12.3 Hadiah dan Sedekah 12.LUQATAH ( BARANG YANG DITEMUI).2.3.4 Syarat berkekalan wakaf 12.5 Wakaf 12.2 Ji’alah 12.4 Hukum memberi hadiah 12.5.

5.1. Perbincangan mengenainya dinamakan Luqatah 12.LUQATAH ( BARANG YANG DITEMUI). anda seharusnya boleh: 1. INFA’. WAKAF OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. Dan di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi: Makasudnya: “Maka peti itu dipungut oleh keluarga Firaun” ( Lisanul arab libni Manzur. Menghubungkaitkan hadiah dan sedekah serta hukum-hukum mengenainya 4.1 PENGENALAN Fiqh muamalat juga ada membincangkan mengenai harta yang ditemui atau barang yang hilang. 268-270 ) Luqatah Menurut Istilah syarak ialah: 288 . 2. 3.2 Definisi Luqatah Luqatah dari sudut bahasa ialah nama bagi sesuatu barang yang dipungut. hal.1. Juz 9. Menghuraikan konsep luqatah dan hukum-hukumnya.1 LUQATAH 12. Menjelaskan konsep jialah dan hadiah serta hukum-hukumnya . JI’ALAH. Mengenal pasti definisi wakaf dan hukum mengenainya 12. Menjelaskan fungsi-fungsi infa’ serta hukum mengenainya. iaitu yang dijumpai oleh seseorang lalu diambil apbila ianya cicir. HADIAH DAN SEDEKAH.

juz 6 hal. 200 ) 4. ( Bidayah al-Mujtahid li Ibn Rushd. hal 256 ) 2. Menurut Hanabilah Telah berkata al-Imam Ibn Qudamah al-Hanbali: Luqatah ialah harta (barang ) yang hilang dari pemiliknya dan dipungut oleh orang lain. ( Mukhtasar Abi Dhiya’ Saidi Khalil fi Hamish Mawahib Al-Jalil lil Hattab. 69) Maksud harta ( barang ) yang ma’sum ialah barang yang dihorpati menurut syara’ yang tidak harus bagi seseorang melakukan sesuatu padanya tapa keizinan daripada tuannya. Menurut Zhohiriyyah Telah berkata Imam Ibn Hazm az-Zhohiry: Sesiapa yang menemui sesuatu harta (barang) di kampung atau bandar atau padang pasir. hal. lembu. Kedua: Ialah dari jenis haiwain iaitu haiwan yang tersesat seperti unta. juz 5. ( Al-Mughni li Ibn Qudamah al-Hanbali. ( Badai' as-Sanai' lil Kassani Juz. kambing dan dari binatang-binatang ternakan. di tanah Arab dalam suasana perang atau damai 289 . 630 ). samada ianya jamad ( yang tak bernyawa ) atau haiwan sama sahaja kecuali unta. Menurut Malikiyyah Menurut Abu Dhiya’ yang dikenali dengan Saidi Khalil : Luqatah ialah harta ( barang ) yang ma’sum ( terpelihara ) yang terdedah ( kemungkinan ) untuk hilang ( arad lidhiya’).1. juz 2. 3. Menurut al-Faqih Ibn Rusyd: Luqatah ialah harta ( barang) bagi orang muslim yang mungkin akan hilang (maa’rad lidhiya’) samada dijumpai di tanah yang dibangunkan atau tidak. 6 hal.Hanafiah Telah berkata Imam al-Kassani al-Hanafi Luqatah itu dua jenis: Pertama: Dari jenis selain dari haiwan iaitu harta ( barang )yang jatuh ( tercicir ) yang tidak diketahui pemiliknya.

422. 177 ) Keenam : Menurut Syafi’iah Telah mentaa’rifkan fuqaha Syafi’iah Luqatah menurut syara’ ialah: Harta (barang) yang dihorpati yang tidak dijaga dan orang yang menemuinya itu tidak mengetahui siapakah pemiliknya ( mustahiq ). ditanam atau tidak. dengan itu apa-apa pun yang jatuh ( cicir ) daripadanya dianggap sebagai ghanimah bagi yang memungutnya bukanlah Luqatah. Ataupun menjumpai sesuatu harta ( barang ) yang telah tercicir apa pun jenisnya barang tersebut maka ia merupakan Luqatah. Hashiyah al-Bujairimi ala Nahj at-Tullab li Abi Yahya Zakariya AlAnsari ) Barang yang dihorpati ( mal al-muhtaram ) telahpun diterangkan maksudnya. Dan dengan adanya qayyid tidak dijaga telah mengeluarkan apa yang ditemui oleh waris selepas kematian pewaris dari barng-barang wadi’ah ( yang dijaga ) yang tidak diketahui tuannya. ( Nihayat al-Muhtaj ila syarh al-Minhaj lir Romli Juz 5. hal. hal.( as-solh ). ( Syarai’ al-Islami lilmuhaqqiq al-Hilliy Juz 2. ( al-Muhalla li Ibn Hazm. 296 ) 5. cuma yang diketahui ialah ianya merupakan harta ( barang ) milik Islam. dengan qayyid ini (mal al-muhtaram ) maka terkeluarlah mal al-harbi sekiranya dia masuk ke dalam Dar al-Islam tanpa keamanan. Juz 8 hal. Sekiranya dia tidak datang maka ianya akan berada di dalam masarif (simpanan penjagaan ) baitulmal. 290 . Menurut Ja’fariah Al-Muhaqqiq al-Hilliy telah mentaa’rifkan Luqatah: Luqatah ialah setiap barang yang hilang yang dikutip yang tidak ada yang menguasainya. Dan barang-barang ini diserahkan kepada Imam ( penguasa ) untuk menjaganya atau menjualnya lalu disimpan harga nilainya atau pun disimpan di baitulmal sehinggalah dituntut oleh pemiliknya.

maka serahkanlah kepadanya.w bersabda: Untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala (bererti boleh diambil).w untuk bertanya tentang barang yang ditemuinya. Rasulullah s.w bersabda: Umumkanlah kepada orang ramai mengenai bentuk dan talinya (bekasnya). Dan inilah merupakn taa’rif yang teRPilih yang dirajihkan atas yang selainnya.a.a.w untuk bertanya tentang barang yang ditemuinya. kemudian umumkanlah dalam tempoh setahun. Ia mampu pergi ke tempat-tempat air dan memakan pokok-pokok kayu sehinggalah ia ditemui oleh tuannya. sekiranya datang tuannya.a katanya: Seorang lelaki datang mengadap Nabi s. maka ianya kekal milik tuannya dan tidak dinamakan Luqatah.a. dan tidaklah sabit hukum Luqatah padanya. Lelaki itu bertanya lagi.a. Orang itu bertanya lagi. maka serahkanlah kepadanya. Dan apa-apa barang yang tidak ada tuannya ( mustahiq ) dianggap atau dikira sebagai barang mubah dan ianya adalah bagi yang mengambilnya kerana orang yang mengambil tersebut boleh memiliki dan menggunakannya secara mutlak.w bersabda: Umumkanlah kepada orang ramai mengenai bentuk dan talinya (bekasnya). maka terserahlah kepadamu. Orang itu bertanya lagi.a.Dengan qayyid orang yang menemuinya itu tidak mengetahui siapakah pemiliknya (mustahiq ) telah mengeluarkan barang ( harta ) yang diketahui pemiliknya ( mustahiq ). sekiranya datang tuannya. Hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani r.w menjawab dengan bersabda: Apa pedulimu terhadapnya? Ia (unta itu) sudah membawa bekas air dan kasutnya sendiri (kuat menahan dahaga beberapa hari dan kuat berjalan). kemudian umumkanlah dalam tempoh setahun. sekiranya tiada yang datang.3 DALIL-DALIL HUKUM LUQATAH Diriwayatkan daripada Zaid bin Khalid al-Juhani r.a katanya: Seorang lelaki datang menghadap Nabi s.1. bagaimana pula jika yang ditemui itu seekor unta? Rasulullah s. maka terserahlah kepadamu.a. bagaimana kalau barang dijumpai itu berupa kambing? 291 . Rasulullah s. 12. bagaimana kalau barang dijumpai itu berupa kambing? Rasuluallah s. sekiranya tiada yang datang.

Aku datang lagi menghadap Rasulullah s.w.a. aku mengumumkannya. Perawi Hadis berkata.a.w. maka Rasulullah s. umumkanlah selama setahun. Ia mampu pergi ke tempat-tempat air dan memakan pokok-pokok kayu sehinggalah ia ditemui oleh tuannya Hadis Ubai bin Kaab r. umumkanlah selama setahun.4 Pengurusan Harta Luqatah di Malaysia Definisi luqatah adalah barang yang ditemui di suatu tempat yang bukan milik seorang.w baginda bersabda lagi. sekiranya tidak ada awak boleh memanfaatkannya. seorang muslim menjumpai asuatu barang lalu ia khuatir akan rosak atau hilang barang tersebut lalu ia mengambilnya untuk simpanan dan hebahan.Rasulullah s. aku mengumumkannya tetapi aku tidak menemui orang yang mengakuinya. tetapi aku tidak menemui orang yang mengakuinya.w bersabda: Untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala (bererti boleh diambil).a.a. Aku pun memanfaatkannya.w menjawab dengan bersabda: Apa pedulimu terhadapnya? Ia (unta itu) sudah membawa bekas air dan kasutnya sendiri (kuat menahan dahaga beberapa hari dan kuat berjalan). Sekali lagi aku datang menghadap Rasulullah s. Aku datang membawa beg itu kepada Rasulullah s.a. Lelaki itu bertanya lagi. lalu baginda bersabda: Umumkanlah selama setahun.1. Jika datang pemiliknya berikanlah kepadanya.a katanya: Aku telah menemui beg yang mengandungi wang sebanyak seratus dinar. bagaimana pula jika yang ditemui itu seekor unta? Rasulullah s. aku pun mengumumkannya.a. tetapi aku tidak menemukan orang yang mengakuinya. Baginda tetap bersabda.a. pada zaman Rasulullah s. Dia berkata aku tidak pasti apakah dia mengatakan tiga tahun ataupun satu tahun 12.w. 292 . aku menemuinya di Mekah selepas itu.w pun bersabda: Ingatlah jumlahnya dan bekasnya. Misalnya.

Proses pelupusan Harta Luqatah yang telah tamat tempoh hebahan selama 1 tahun. 2. MAIS akan membuat hebahan kepada orang yang berkaitan dengan Harta Luqatahyang dijumpai selama setahun. 4. Selangor . 3. Penerimaan Harta Luqatah (harta yang dijumpai) oleh orang awam kepada pihak MAIS. Sebarang perpohonan dan pertanyaan lanjut berkaitan wasiat. Bahagian Mal. Menara Utara. hibah dan luqatah boleh berbuat demikian seperti alamat di Unit wasiat dan amanah. 2. 3. (MAIS) 1. Sebut harga b. Majlis agama Islam. Proses tersebut adalah seperti berikut: a. Bangunan Sultan Idris Shah. Tel : 03-5514 3772 / 3773Fax : 03-5512 4042 Perkhidmatan Harta Luqatah yang disediakan oleh MAIS 1. Pihak MAIS akan mengeluarkan notis penemuan Harta Luqatah di premis awam berhampiran Harta Luqatah ditemui.Garis Panduan Serahan Harta Luqatah Kepada Pihak Majlis Agama Islam selangor. Penemu hendaklah menyerahkan harta yang dijumpai ke Ibu Pejabat MAIS atau Unit Mal Pejabat Agama Islam Daerah yang terdekat. Lelongan c. Musnah 293 . Penemu perlu mengisi borang serahan Harta luqatah dan menyerahkan barang tersebut kepada pegawai bertanggungjawab beserta Harta Luqatah. Tingkat 10. Selangor Darul Ehsan. Satu surat akaun terima Harta Luqatah akan diberikan kepada penemu sebagai bukti penerimaan.40000 Shah Alam. Tender d.

maka dia boleh mengambilnya ataupun meninggalkannya. 3. maka wajib ke atasnya mengetahui enam perkara: 1. penutupnya. seperti binatang. Jenis yang memerlukan biaya. Jika dia mengambilnya. 3.1.12. dia mestilah mengumumkan selama setahun di pintupintu masjid dan juga di tempat di mana barang itu ditemui. Penemunya hendaklah melakukan apa yang terbaik untuknya. Dan mengambilnya adalah lebih utama. Jenis yang kekal seperti emas dan perak. Barang dijumpai (luqathah) ada empat jenis: 1. talinya. bolehlah dia memiliki barang dijumpai itu dengan syarat dhamaan (dia mestilah menggantinya jika pemilik itu ditemui). atau boleh menjualnya dan menyimpan wang hasil jualannya. 2. 5. 6. Maka jika tidak dapat menemui pemiliknya. 2. Kemudian jika dia ingin memiliki barang dijumpai itu. samada menjual dan menyimpan wang hasil jualannya atau mengeringkan dan menyimpannya. Jenisnya. Orang yang menemuinya boleh memakannya. Bekas/tempatnya. itupun jika dia percaya bahawa dia boleh menjaga barang dijumpai itu. Jenis yang tidak kekal seperti makanan basah. kemudian menggantinya. Jenis yang tidak kekal jika tidak dijaga atau diproses. 4. bilangannya. Jenis ini terbahagi dua jenis: 294 . 4. Maka itulah hukumnya (perkara yg disebutkan di atas).5 Hukum Luqaatah mengikut Imam Abu Syuja’ Berikut ini adalah kitab matan Abi Syuja' yang terjemahkan: Fasal: Apabila seseorang itu menemui suatu barang (luqhatah/barang dijumpai) samada di tanah yang mati atau dijalanan. Barang dijumpai itu wajib disimpan di tempat simpanan yang sesuai. timbangannya. seperti kurpa yang basah.

i. namun belum juga saya temukan orang yang mengakuinya. ii. kemudian beliau bersabda. Jika ia ditemui di padang. lalu pada tahun ketiga saya menemui Nabi Saw. berikanlah. kemudian saya menemui Nabi Saw. Jika didapati pada kanak-kanak itu ada harta.1 DEFINISI JIALAH 295 . Penemunya boleh memakannya dan menggantikan nilai harganya atau memeliharanya secara sukarela. Kanak-kanak ini tidak boleh ditinggalkan kecuali di tangan orang yang boleh dipercayai. KONTRAK JI’ALAH 12. Kata Ubaiy: Saya pun mengumumkannya selama satu tahun. Binatang yang tidak boleh mencegah/menjaga dirinya sendiri. maka hukum mengambilnya. Beliau bersabda. Saya menemui Nabi Saw lagi. kemudian menjual dan menyimpan wang hasil jualannya. Jika ia ditemui di kampung. Jika pemiliknya datang. Setelah saya mengumumkannya selama satu tahun lagi masih juga belum saya temukan orang yang mengenalinya.6 Hukum memiliki harta Luqatah jika tidak dituntut TERSEBUT DENGAN BENAR. Binatang yang boleh mencegah/menjaga dirinya sendiri. "Simpan wang itu. maka kosnya adalah ditanggung oleh baitulmal.1. hakim hendaklah menampung kos perbelanjaan kanak-kanak itu dengan harta berkenaan. penemunya boleh memilih melakukan antara 3 perkara yg tersebut di atas.2. jika tidak maka gunakanlah". dan perhatikan ciri-ciri dompet tersebut. 12. Jika kanak-kanak itu tiada harta. MAKA PENEMU ANG EMUKAN HARUS Ubaiy bin Ka'b ra dia berkata: Saya pernah terjumpa sebuah dompet berisi wang 100 dinar. hendaklah dibiarkan/ditinggalkan. "Umumkan selama satu tahun lagi". menjaganya dan memeliharanya adalah fardhu kifayah. kemudian beliau bersabda. Fasal: Apabila ada kanak-kanak yang ditemui di jalanan.2. (HR Bukhari) 12. "Umumkan selama satu tahun". hitung jumlahnya.

” kemudian dua orang bekerja mencari barang itu. sekalipun ia sudah bekerja.Pekerjaan (mencari barang yang hilang).2. 12. 4. Jika orang yang kehilangan itu berseru kepada masyarakat umum. Jika yang membatalkannya orang yang bekerja. juga tidak ditentukan waktunya. Kalimah itu hendaklah mengandungi erti izin kepada yang akan bekerja.2 Rukun ji’alah 1. maka ia tidak mendapat upah. 2. Misalnya seseorang kehilangan kuda. Tetapi jika yang membatalkannya adalah pihak yang menjanjikan upah. Upah. Disyaratkan memberi upah dengan barang yang tertentu. 12.Ji’alah menurut Bahasa adalah Barang yang dijanjikan untuk seseorang atas janji sesuatu yang akan dia kerjakan. dia berkata. ”Sesiapa yang mendapatkan kudaku dan dia kembalikan kepadaku. Orang yang menjanjikan upahnya tersebut boleh orang yang kehilangan itu sendiri atau orang lain.2.2. 3. sampai keduanya mendapatkan barang itu bersama-sama. Ji’alah juga ialah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan.3 Membatalkan ji’alah Masing-masing pihak boleh menghentikan(membatalkan) perjanjian sebelum bekerja. Orang yang menjajikan upahnya. ” Siapa yang mendapatkan barangku akan aku beri wang sekain. aku bayar sekian”. maka upah yang dijanjikan tadi berserikat antara keduanya. maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah dia kerjakan. Menurut Istilah syarak pula ialah Tindakan penetapan orang yang sah urusan nya tentang suatu ganti yang telah diketahui jelas atas pekerjaan yang ditentukan. 12.4 Hukum Ji’alah 296 .

adanya al-‘aqidan. Hanya saja. Tidak boleh syarat yang samar-samar. harus milik al-muhdi(pemberi hadiah). Hanabilah. Rawdhah ath-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin) 12.3. halal diperjualbelikan dan berada di tangan al-muhdi atau boleh diserahterimakan. hadiah adalah pemindahan pemilikan suatu harta tanpa balasan sebagai penghorpatan kepada orang yang diberi hadiah.3. 2. 3. seperti: siapa yang mengembalikan orang suruhanku yang lari.1 Definisi hadiah Dalam al-Qamus al-Fiqhi dinyatakan menurut ulama Syafiiyah. Firman Allah : ”Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperolaeh bahan makanan(seberat) beban unta. harta yang dihadiahkan (al-muhda). Sebagai sebuah aqad. maka ia akan saya beri pakaian tanpa dijelaskan jenius pakaaian dan bila dilaksanakan. 12. iaitu pihak pemberi hadiah (al-muhdi) dan pihak yang diberi hadiah (al-muhda ilaih).Dasar hukum ji’alah adalah Boleh.”(Surah Yusuf : 72) Syarat yang diberikan adalah seperti upah jika berjaya lakukan sesuatu. adanya ijab dan qabul.3 HADIAH DAN SEDEKAH 12. Syarat yang diberikan perlulah jelas. sebagai mana firman Allah dan Sabda Nabi SAW. dalam hal ini tidak mesti dalam bentuk redaksi (shighat) lafzhiyah. Hanafiyah dan Malikiyah. (Sila rujuk An-Nawawi.2 Dalil Hukum Hadiah 297 . hadiah memiliki tiga rukun. Al-Muhda (barang yang dihadiahkan) disyaratkan mesti jelas (ma‘lum). sebab sebagai ganti(upah) atau sebagai kos. 1.

Muqauqis. Ukaidir Dumatul Jandal. (HR al-Bukhari.Hukum asal memberi dan menerima hadiah hukumnya sunnah. (HR al-Bukhari). ”Sesungguhnya aku tidak menolak hadiahmu kecuali kerana aku sedang berihram”. Beliau pun menerima hadiah dari orang kafir lainnya. pernah menerima hadiah dari Heraklius. jangalah kamu menolak hadiah dan jangalah kamu semua memukul kaum Muslim”. Bahkan Nabi saw. tetapi Beliau menolaknya. (HR al-Bukhari. Nabi saw. kerana dalam Sahih alBukhari diriwayatkan Nabi saw. janganlah seorang wanita merasa hina (memberi hadiah) kapada wanita jirannya meski hanya tungkai (kuku) kambing. dan Raja Ailah. Muslim. al-Adab al-Mufrad. Nabi saw. Abu Yaâla dan Ibn Abi Syaibah) Jika seseorang diberi hadiah dan tidak ada halangan syarak untuk menerimanya maka hendaklah ia menerimanya. Perkara itu seperti riwayat ibn Jatstsamah bahawa ia menghadiahkan seekor keledai liar kepada Nabi saw. Lalu Beliau menjelaskan alasan penolakannya. Begitu pula boleh memberi hadiah kepada orang kafir selama orang itu bukan kafir 298 . Sebaliknya. at-Tarpizi dan Ahmad). Ahmad. Semasa beliau berada di Abwa atau Wadan. Jika seseorang menolak hadiah kepadanya maka hendaknya menjelaskan sebabnya untuk menghilangkan perasaan buruk di hati si pemberi. melarang untuk menolak hadiah: ”Penuhilah (jemputan/undangan) orang yang mengundang. Beliau bersabda. Al-Hafizh Ibn Hajar berkata: isnadnya hasan). bersabda: ”Hendaklah kamu semua saling memberi hadiah niscaya kamu semua saling mencintai” (Al-Bukhari. al-Baihaqi. Abu Hurairah berkata. mendorong untuk memberi hadiah meskipun nilainya secara keseluruhan adalah kecil ”Hai para Muslimah. Begitu juga hukumnya Boleh menerima hadiah dari orang kafir.

3 Jenis-Jenis Hadiah Walaupun manusia diperintahkan untuk menerima hadiah dan dilarang menolaknya. pejabat atau pegawai negara. Dalam riwayat at-Tarpizi dari Usamah bin Zaid. pujian (doa) yang paling baik untuk itu adalah dengan mengatakan. “Ya Rasul. tentu lebih tidak boleh lagi diterima. Tidak boleh seorang petugas yang kami utus lalu 299 . Mumtahanah [6]: 8-9) atau selama hadiah itu tidak membuat orang kafir bertambah kuat atau menjadi berani menyerang kaum Muslim. Hadiah yang diberikan agar suatu kemungkaran dibiarkan atau agar penerima hadiah mengendurkan aktiviti amar makruf nahi mungkar atau yang seumpamanya. ada beberapa jenis yang tidak boleh atau haram diterima. tidak boleh diterima. Tarpizi. Hadiah kepada penguasa. ini untuk Anda dan ini dihadiahkan untuk saya. hendaknya ia memuji (mendoakan)-nya. Jabir ra. pernah mengangkat seseorang dari Bani Azad yang bernama Ibn al-Utbiyah (Ibn al-Lutbiyah) sebagai amil pemungut zakat.harbi (QS.” (HR Abu Dawud. atau agar kemungkaran diperintahkan. Jika tidak. di antaranya: 1. 12. menuturkan bahawa Nabi saw. al-Baihaqi). termasuk hadiah agar yang haq tidak disuarakan dan agar yang batil dibiarkan atau tidak dikritik. pernah bersabda: ”Siapa yang diberi sesuatu lalu ia memiliki kelapangan harta. Apalagi hadiah yang diberikan agar kebatilan disuarakan dan disebarkan. Jika seseorang mendapat hadiah dan ia memiliki kelapangan maka disunatkan untuk membalasnya. Hadiah yang dimaksudkan untuk membatalkan yang hak dan mengukuhkan yang batil. jika ia tidak memiliki kelapangan harta. setidaknya memuji dan mendoakan pemberi hadiah. termasuk di dalamnya hadiah dari negara atau organisasi asing untuk penyebaran ide selain Islam 2. lalu ia kembali dan mengatakan. Abu Humaid as-Saâd idi menuturkan bahawa Nabi saw.3. hendaklah ia membalasnya. Nabi saw. lalu berkata. jazakallah khayran kathira (Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik).

Hadiah yang diberikan kerana adanya akad al-qardh (hutang). Rasulullah menepukkan tangannya dan makan bersama sahabat. Rasul tidak memakannya dan menyuruh para sahabat untuk memakan hadiah dimaksud.4 Hukum Memberi Hadiah Hukum memberi hadiah adalah sunat. 3. pernah bersabda: ”Jika salah seorang di antara kamu berhutang lalu pihak yang berhutang memberinya hadiah atau membawanya di atas hewan tunggangan maka jangan ia menaikinya dan jangan menerima hadiah itu. (HR Imam Bukhari. Muslim. 12. tidaklah ia datang membawa pemberian itu. Mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya lalu memperhatikan apakah itu dihadiahkan kepadanya atau tidak. Jika dinyatakan pemberian itu adalah hadiah.datang dan berkata. Dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda: ‫تهادوا تحابوا‬ ّ َ َ ْ َ ََ ”Kalian saling memberi hadiah. Ini untuk Anda dan ini dihadiahkan untuk saya.3. Tarpizi dan An Nasa’i) 300 . Al Baihaqi dan Al-Hafiz Ibnu Hajar) Abu Hurairah menyatakan bahawa Rasulullah apabila diberi makanan. Ahmad dan Abu Dawud) Hadis ini menunjukkan hadiah itu datang kerana jabatan. Jika pemberian itu sedekah. kecuali ia pasti datang pada Hari Kiamat kelak memanggul barang itu di pundaknya.(HR al-Bukhari. maka kalian akan saling mencintai. beliau selalu menanyakan kepada si pemberi hadiah apakah pemberian itu hadiah atau sedekah.” (Hadith Riwayat Imam Bukhari. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Nabi saw. Muslim. Mengatakan. ” (HR Ibn Majah). kedudukan atau tugasnya. Anas ra. kecuali yang demikian itu biasa terjadi di antara keduanya sebelum hutang-piutang itu.

Islam telah menyatakan hukum khusus tentang haram dan harus memberi dan menerima hadiah.”Wahai para Muslimah. 2) Hadiah kerana melakukan sesuatu keharaman 3) Hadiah kepada pemerintah a.” 301 . Orang yang diberi hadiah disunahkan menerima hadiah yang diberi saudaranya dan membalasnya. Para fuqaha telah menggariskan 3 bentuk hadiah yang haram. janganlah seorang wanita merasa hina (memberi hadiah) kapada wanita jirannya walaupun hanya tungkai kuku kambing. Muslim. 12. ia berkata ”Rasulullah Sebaliknya. Nabi pernah saw. (HR al-Bukhari. at-Tarpizi dan Ahmad). hadiah yang diberikan kerana adanya akad al-qardh (hutang). pernah bersabda: “Jika salah seorang di antara kamu memberi hutang kemudian yang berhutang memberi hadiah atau membawa kamu ke atas haiwan tunggangan maka jangan kamu menaikinya dan jangan menerima hadiah itu. menuturkan. Abu Ya‘la dan Ibn Abi Syaibah).3. iaitu: 1) Hadiah kerana adanya aqad hutang.5 Keadaan Yang Haram Memberi Dan Menerima Hadiah Secara umumnya hukum memberi hadiah adalah sunat. jangan kalian tolak hadiah dan jangan kalian memukul kaum Muslim. hadiah: menolak Penuhilah (undangan) orang yang mengundang. Dasarnya adalah hadits `Aisyah riwayat al-Bukhari. menerima melarang hadiah untuk dan membalasnya. saw. Anas ra. Nabi saw. ” (HR al-Bukhari Ahmad. kecuali yang demikian itu biasa terjadi di antara keduanya sebelum hutang-piutang itu.

berdiri dan berbicara kepada orang-orang. "Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan rasuah yang diterima alhukam adalah kufur" [Riwayat Ahmad]. dan membuat perkiraan dengan baginda. Beliau bersyukur kepada Allah dan memuji-Nya. pegawai kerajaan dan seumpamanya telah disebutkan dengan jelas dalam hadits-hadits. Rasulullah saw.” Dalam Talkhishul Mutasyabih. Hadiah yang diberikan atas tindakan yang haram atau mengurangi amal ibadah. Dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku. jika dia benar? Demi Allah.(HR Ibn Majah). sampai datang kepadamu hadiahmu. tidak seorang pun dari kalian mengambil sesuatu darinya. dia berkata: “Ini untuk kalian.’ Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya dan rumah ibunya. menugaskan Ibnu Lutaibah untuk mengurus zakat Bani Sulaim. jika kamu benar?” Lalu Rasulullah saw. lalu berkata: “Amma ba’du. Pengharaman hadiah untuk penguasa. 302 . Al-Khathib mengeluarkan dari Anas. c. kecuali dia akan menanggungnya pada hari kiamat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hamid Al-Sa’idi. Ketika dia sampai kepada Rasulullah saw. Lalu salah seorang dari kalian datang dan berkata: ‘Ini adalah milik kalian.” Maka. sampai datang kepadanya hadiahnya. Ini juga bentuk hadiah yang haram. bersabda. Dan ini hadiah yang dihadiahkan kepadaku. hadiah kepada pemerintah. b. Sesungguhnya aku menugaskan beberapa orang lelaki di antara kalian untuk mengurusi hal-hal yang dikuasakan kepadaku oleh Allah. berkata: “Kenapa kamu tidak duduk saja di rumah ayahmu dan rumah ibumu. bahawa Nabi saw. bahawa Nabi saw.

bahawa ketia dia ditanya tentang suht. Tapi suht adalah bahawa seorang lelaki meminta bantuanmu untuk menghilangkan ketidakadilan atasnya. beliau bersabda: “Sesiapa yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan. Maka jangan kamu terima.Abu Wail Syaqiq bin Salamah. 2.1 Definisi Sedekah 303 . sekiranya dua orang sudah sedia ada biasa memberi hadiah atas hubungan kekerabatan. Dan jika dia mengambil rasuah. adalah hadiah yang diberi oleh pemerintah dari negara atau kekuasaan lain. adalah sekiranya orang yang member hadiah sememangnya telah biasa member hadiah kepada pemerintah tersebut sebelum beliau menjawat jawatan pemerintahan. Ini ditunjukkan sendiri oleh Rasulullah saw dimana baginda menerima hadiah dari ketua-ketua kabilan di luar Madinah. 12. lalu dia member hadiah padamu. sampai datang kepadanya hadiahnya. maka (hadiah) yang dia ambil setelah itu adalah pengkhianatan. maka dia telah memakan suht. 1.4. berkata: “Jika qadhi (hakim) mengambil hadiah. mereka masih boleh meneruskan amalan tersebut. apakah itu rasuah.Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya dan rumah ibunya. dia menjawab: “Bukan. maka itu telah menyampaikannya kepada kekufuran. jika dia benar? Maka.” Diceritakan dari Masruq dari Ibnu Mas’ud.” Diriwayatkan dari Buraidah dari Nabi saw. salah seorang imam tabi’in.SEDEKAH DAN INFAQ 12. sekiranya salah seorang dari mereka menjawat jawatan pemerintahan.” Terdapat 2 pengecualian di mana pemerintah boleh menerima hadiah.4. persahabatan contohnya. Ini bersandarkan mafhum dari potongan hadith “.. dan kami telah memberikan rezeki (upah)kepadanya.

kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah. Erti sedekah juga adalah pemberian sesuatu kepada orang yang memerlukan dengan tujuan mahu mendekatkan diri kepada Allah S.T.2 Hukum Sedakah Para fuqaha bersepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunat iaitu mendapat pahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan.W. Di dalam Alquran terdapat banyak ayat yang menggalakkan kaum Muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Dan sesiapa yang berbuat demikian kerana mencari keridhaan Allah.Sedekah atau sedekah adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu sodaqa yang bermaksud benar. adakalanya hukum sedekah menjadi haram iaitu dalam kess seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahawa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Hukum sedekah juga boleh berubah menjadi wajib. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha (ahli fikih) disebuh sedekah attatawwu' (sedekah secara sukarela). Ia juga bererti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap keredhaan Allah SWT dan pahala semata-mata.4. maka kelak Kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. 12.3 INFAK 304 . iaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya. sedangkan ia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu.4. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau sesuatu pihak. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah SWT yang ertinya: ''Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Dari segi syarak perkataan shadaqoh bererti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditetapkan masa dan dan jumlah tertentu. Di samping hukum sunat.'' (QS An Nisaa [4]: 114). 12. atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia.

tahmid. dan orang-orang Yang terlantar Dalam perjalanan. dan orang-orang Yang menahan kemarahannya.” HR Muslim 305 . 134). Cuma infak adalah berkaitan dengan pemberian benda manakala sedekah adalah pemberian yang boleh dalam bentuk yang lebih luas iaitu pemberian benda atau dalam bentuk bukan benda seperti sedekah zikir seperti Hadist riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar.” Sedekah dan infak adalah lebih kurang sama biarpun dalam kes tertentu adalah berbeza. Seperti firman Allah swt. maka Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuiNya (dan akan membalas Dengan sebaik-baiknya). Iaitu orang-orang Yang menderpakan hartanya pada masa senang dan susah. anak. Jika zakat ada nishabnya . “mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad): apakah Yang akan mereka belanjakan (dan kepada siapakah)? katakanlah: "Apa jua harta benda (yang halal) Yang kamu belanjakan maka berikanlah kepada: kedua ibu bapa. dan anak-anak yatim. Jika zakat wajib diberikan kepada 8 asnaf. Rasulullah bersabda “ jika kamu tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih. dan (ingatlah). berhubungan suami istri. samada yang berpendapattan tinggi atau rendah. tahlil. dan orang-orang Yang memaafkan kesalahan orang.Infak adalah mengeluarkan sebahagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. dan (ingatlah). dan kaum kerabat. kaya atau miskin. dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar adalah sedekah. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman. Allah mengasihi orang-orang Yang berbuat perkara-perkara Yang baik. apa jua Yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan. dan sebagainya sebagaimana firman Allah di dalam surah al Baqarah : 215). infak pula boleh diberikan kepada sesiapa sahaja seperti kedua orang tua. 134. infak tidak mengenal nisab. (surah Ali Imron . dan orangorang miskin. membaca takbir.

pertanian. lebih dari kebutuhan pokok. I:1/2). Maka bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya. yang harus dikeluarkan zakatnya setelah mencapai syarat. kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. serta bebas hutang.Sedekah agak berbeza dengan zakat kerana Zakat menurut istilah syarak ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Kifayatul Akhyar. diantaranya dimiliki penuh.T . lalu ditinggalkannya bersih licin (tidak bertanah lagi). Makna sedekah memang sering menunjukkan makna memberikan harta untuk perkara tertentu di jalan Allah S.W. perdagangan & jasa. Beberapa jenis harta itu adalah emas & perak.5 WAKAF 12. mencapai syarat jumlah (nishab) dan waktu (haul). peternakan. dan barang dijumpai. (Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dan riak itu) mereka tidak akan mendapat sesuatu (pahala) pun dari apa yang mereka usahakan dan (ingatlah).1 Definisi Wakaf 306 . sebagaimana yang terdapat dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Qur’an. Di antaranya adalah :“Wahai orang-orang yang beriman! Jangan rosakkan (pahala amal) sedekah kamu dengan perkataan membangkit-angkit dan (kelakuan yang) menyakiti. berkembang. seperti (rosaknya pahala amal sedekah) orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuknunjuk kepada manusia (riak) dan dia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan pemberiannyapun wajib diberikan kepada 8 golongan (asnaf).5.” 12. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.

Perkataan waqf menurut bahasa adalah berasal daripada perkataan waqafa bererti menahan seperti perkataan milkun mauqufun ertinya harta milik yang diwakafkan atau ditahan. Menurut istilah fiqh pula waqaf beerti suatu amal yang dilakukan dengan cara menahan harta asalnya dan menyalurkan hasilnya di jalan Allah (Sayyid Sabiq.” (HR Bukhari dan Muslim) Sedekah jariah adalah dengan cara waqaf iaitu untuk memperoleh pahala dari Allah SWT yang tak ada putus-putusnya. III : 378). “Tiga amalan yang tidak teRPutus pahalanya walaupun setelah meninggal dunia iaitu. Seorang wakif boleh terdiri daripada orang perseorangan dan organisasi. Rasulullah saw bersabda. Istilah lain yang hampir sama maknanya dengan amal wakaf ialah sedekah jariyah.Wakaf adalah perbuatan yang dilakukan wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk menyerahkan sebahagian atau untuk keseluruhan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selama-lamanya. Ia juga boleh berpakna menunda atau berhenti untuk sementara. (Sayd Sabiq. ilmu yang dimanfaatkan. Fiqh al-Sunnah. Istilah ini berasal dari Rasulullah SAW sendiri seperti yang disebut dalam hadits riwayat Muslim tentang adanya tiga jenis amalan yang tidak akan putus pahalanya sampai dengan seseorang selepas meninggal dunia. waqf fie al-kalam/al-qira’ah ertinya menunda pembicaraan atau berhenti membaca. Rasulullah SAW sendiri telah melakukan amal wakaf kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Ulama ahli hadits menerangkan bahawa yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu adalah amal wakaf (Al-Syaukani. Nail al-Authar. VI : 25) Wakaf adalah salah satu bentuk amalan sosial yang telah dilaksanakan oleh umat Islam semenjak masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. sedekah jariah doa anak soleh kepada kedua ibubapanya dan . Fiqh al307 . Sedekah jariyah secara harfiyah adalah sedekah yang mengalir pahalanya.

Fiq al-Islam wa Adillatuh. Syria dan Arab Saudi. Muhadlarat fie al-Waqf : 11) Universiti Al-Azhar di Mesir semenjak tertubuhnya pada tahun 1000 M hingga sekarang dibiayai oleh hasil harta wakaf.5. rumah yatim lain-lainnya. poliklinik. Menurut riwayat dari sahabat Jabir ra. membangun madrasah. III : 379). (Mushtofa Salabi (Muhadlarat fie al-Waqf wa al-Washiyyah : 7). infaq dan sedekah. Di Mesir harta wakaf banyak yang berupa bangunanbangunan sewaan. Dari segi ekonomi amalan wakaf mempunyai peranan yang sangat penting disamping peranan zakat. semuanya melakukan amal wakaf (Wahbah Zuhaily.Sunnah. Sebelumnya wakaf diurus oleh penerima wakaf (mauquf ‘alaih) atau oleh kepercayaan wakif (washiy munaffadzul washiyah).2 Barang Wakaf 308 . maka amalan ini boleh dikembangkan menjadi modal produktif yang manfaatnya dapat digunakan untuk membiayai kehidupan seperti mendirikan tempat ibadah. tanah-tanah pertanian dan saham yang dibuat dalam pelbagai sektor perindustrian. Pengurusan wakaf di Mesir mulai sejak zaman Taubah bin Numair menjabat gabenor (al-qadhi) di wilayah tersebut pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. VIII : 157). Setelah terdapat beberapa kes penyelewengan hasil wakaf dan banyak benda-benda wakaf yang rosak. amal wakaf adalah aktiviti amal sosial yang dibangun oleh Islam yang mana sebelumnya tidak ada dalam sejarah kehidupan manusia. Ijarah dan Syirkah : 21) 12. Hukum Islam tentang Wakaf. Amalan wakaf menjadi suatu yang penting dibeberapa Negara arab seperti Mesir. pondok-pondok. Imam Shafie mengatakan bahawa dari segi sejarah. Ini adalah kerana amalan wakaf cenderung sebagai sebagai sedekah atau sumbangan yang berpanjangan yang tidak habis selepas digunakan. (Azhar Basyir. (Abu Zahrah. maka pengurusan wakaf telah diambil alih oleh Pemerintah. tidak ada seorangpun dari sahabat Nabi SAW yang mampu yang tidak melakukan amal wakaf.

Barang wakaf benda tidak bergerak dapat dalam bentuk tanah. berakal. Terdapat beberapa pendapat mengenai parkara tersebut yang berkisar kepada perkara syarat benda-benda yang boleh diwakafkan dan benda-benda yang tidak boleh diwakafkan. hibah atau hadiah.4 Syarat Berkekalan Dalam Wakaf (ta’bid al waqf) Amal wakaf apabila dilihat dari segi benda yang diwakafkan (al-mauquf bih) adalah sama dengan sedekah.5.5. Ikrar akad wakaf dilaksanakan dengan ikrar dari wakif untuk menyerahkan harta benda yang dimiliki secara sah untuk diurus oleh nadzir (orang yang mengurus harta wakaf) untuk demi ibadah dan kemaslahatan masyarakat. 12. kerana organisasi atau orang yang menerima wakafnya tidak menguasai secara mutlak. (mu’aqqat). Sementara untuk barang wakaf benda bergerak dapat dengan bentuk wang.Barang wakaf yang dapat diwakafkan adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimiliki dimiliki secara sah oleh pihak yang akan melakukan wakaf (wakif). tidak dihalang untuk tasarruf. Adakah amal wakaf tersebut boleh untuk jangka waktu yang selama-lama (mu’abbad) atau boleh untuk waktu tertentu sahaja. pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan. Jabatan Agama). 309 . Tetapi apabila dilihat dari penguasaan terhadap benda yang diwakaf (al-mauquf ‘alaih) adalah sama seperti barang pinjaman atau barang sewaan (ijarah). syarat-syarat penerima wakaf dan kesan wakaf dimana apakah harta itu menjadi milik penerima wakaf atau menjadi milik Allah atau masih dalam kekuasaan wakif sehingga wakif dapat mengatur harta wakafnya secara mutlak. 12. kerana harta yang diwakafkan telah terpisah dari milik waqif. rumah dan lain-lain. Akad wakaf yang diikrarkan seorang wakif harus disaksikan oleh dua orang saksi dan direkod atau didaftarkan dalam maklumat ulil amri (kalau di Malaysia di bahagian wakaf.3 Syarat Wakaf Syarat wakaf yang menjadi syarat utama agar dapat sahnya suatu akad wakaf adalah seorang wakif telah dewasa. Ia tidak menjual beli sesuka hati dan tidak boleh dimiliki seperti harta peribadi.

maka wakafnya tidak sah. iaitu memilih antara melaksanakan wakaf dengan membatalkannya setelah diikrarkan. maknanya bukanlah untuk tidak untuk jangka waktu tertentu sahaja. tidak seperti makanan. Apabila seorang mewakafkan sebidang tanah dengan dibuat jangka waktu seperti selama satu atau dua tahun.1. Sebahagian mereka memandang sah dan sebahagian lagi memandang tidak sah. Mereka mensyaratkan amal wakaf hendaklah terdiri daripada benda-benda yang kekal (baqa’ al-’ain). maka perlu ada pihak kedua yang menerimanya (qabul). dan tidak habis diguna seperti tanah. kendaraan. Mazhab Syafi’i Ulama Syafi’iyah memandang bahawa benda wakaf sudah terpisah dari milik wakif tetapi tidak berpindah kepada penerima wakaf. kerana menunjukkan jangka waktu tertentu. Alasannya ialah kerana amal tersebut merupakan perbuatan hukum yang memisahkan harta milik untuk mendekatkan diri kepada Allah sama halnya dengan membebaskan budak dan sedekah. wakafnya tidak sah. alat-alat pejabat. Alasannya ialah kerana ikrar wakaf buklanlah suatu perjanjian yang bersifat timbal balik (’aqd mu’awadhah). tidak menyebutkan orang atau organisasi mana yang menerima wakafnya. Demikian pula apabila amal wakaf ditujukan kepada orang tertentu dan dihadkan hingga meninggal dunia (munqathi’ al-intiha) atau ditujukan kepada bayi yang akan dilahirkan (munqathi’ al-ibtida’). Seterusnya Ulama Syafi’iyah menegaskan bahawa untuk amal wakaf tidak ada khiyar. Yang memandang tidak sah memberi alasan bahawa kerana amal wakaf adalah perbuatan hukum yang bersifat memindahkan hak milik (tamlik). buah-buahan dan sebagainya yang habis ketika digunakan Syarat lain dalam pelaksanaan wakaf ialah jangka waktu wakaf yang tidak tertentu. 310 . berterusan manfaatnya (dawam al-manfaat). senjata dan lain-lainnya. melainkan menjadi milik Allah (milkun mu’abbadun lillah). rumah. Namun mereka berselisih pendapat mengenai ikrar wakaf yang tidak menyebutkan mauquf ‘alaihnya secara jelas seperti seorang wakif mengucapkan ikrarnya “rumah ini saya wakafkan”.

Dan hadits riwayat Abi Hurairah ra bahawa Rasulullah bersabda : “Allah tidak menerima amal sedekah dari seseorang yang mempunyai kerabat yang memerlukan dan ada pertalian dengannya tetapi disalurkannnya pada orang lain” (HR Al-Thabarani) Ulama Syafi’iyah sangat ketat dalam mempertahankan asas benda yang diwakaf (baqa al-’ain) berbanding kekalnya manfaat (dawam al-manfaat).Namun akhirnya ditegaskan bahawa yang sahih adalah pendapat yang mengesahkan tanpa ada pihak kedua yang menerimanya dengan alasan bahawa perbuatan amal wakaf adalah melepaskan hak milik (izalah al-milk) tetapi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub) sama halnya dengan amal qurban. maka boleh dibakar (Muhammad Nawawi alBantani. ibnu sabil dan (para) tetamu…” (HR Bukhari Muslim). Mereka berhujjah dengan hadits Umar bin al-Khattab ra : “Maka sedekahkanlah hasilnya kepada fakir miskin. Kecuali apabila kayu-kayu tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan. Apabila sebuah masjid runtuh. Namun 311 . hamba sahaya. Imam Bujairomi mengatakan bahawasanya telah berlaku perdebatan di kalangan Ulama Syafi’iyah mengenai hukumnya menjual bahan runtuhan atap bangunan wakaf dan tikar yang sudah tidak boleh digunakan. Mereka mengatakan sekiranya benda wakaf hancur ditelan masa atau rusak hingga tidak berfungsi (kharab). sabilillah. Sebahagian mereka mengatakan boleh dijual dan wangnya dikembalikan kepada wakaf. mtawalli) berkewajiban untuk berusaha memanfaatkan benda wakaf tersebut sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh wakifnya. Wakaf yang diikrarkan secara mutlak. maka pihak pengusaha (nadzir. maka kayu-kayunya harus dimanfaatkan kembali dan tapaknya diratakan dengan tanah hingga dapat digunakan untuk shalat atau i’tikaf lagi. tanpa menyebut orang atau organisasi tertentu. kepada kaum kerabat. Alasannya hasil penjualan bekas wakaf yang nilainya kecil adalah lebih baik daripada disia-siakan. Nihayatuzzain : 272) Demikian ketatnya Ulama Syafi’iyah dalam mempertahankan benda wakaf. XV : 334-336). maka harus disalurkan kepada organisasi yang mengurus fakir miskin atau yatim piatu atau kepada orang-orang yang dekat hubungannya dengan wakif yang memerlukan pertolongan (Al-Nawawie.

pendapat inilah yang benar (Hasyiyah Bujairomi. (Abu Zahrah : 77).menurut sebahagian yang lain tetap tidak boleh dijual. Asas pemikirannya ialah kerana amal wakaf bukanlah perbuatan hukum yang memindahkan hak milik dari wakif kepada pihak lain. wakif (pewakaf atu pemilik asal harta) tetap menguasai harta wakaf secara penuh dan dapat menggunakannya secara bebas. Amal wakaf menurut Ulama Hanafiyah tidak mengikat (ghairu lazim). (2) kerana dinyatakan dalam wasiat. kerana wakaf hanyalah memberi manfaat atau hasil yang disalurkan kepada mauquf ‘alaih. Di sini amal wakaf dipandang sama dengan ‘ariyah iaitu meminjamkan benda barang kepada orang lain. ‘Ariyah merupakan amal kebajikan (tabarru’) melalui manfaat benda yang dipinjamkan. demikian pula halnya harta wakaf. III : 213) 2. termasuk mewariskan kepada anak cucu setelah ia meninggal. Dan apabila wakifnya meninggal dunia. lima puluh tahun dan seterusnya. Dalam tiga kes tersebut wakaf jadi mengikat dan berpanjangan (Mushtofa Salabi : 19). (Mushtofa Salabi : 19). dan wakif masih berhak untuk melakukan apa saja (anwa’ al-tasharruf) atas harta wakafnya itu. Abu Hanifah dan para pendukung mazhabnya mengakui adanya amal wakaf yang mengikat (luzum). Imam Subki berkata. (3) kerana telah dibangun masjid di atasnya. tetapi boleh dihadkan dengan waktu tertentu seperti dua puluh tahun. Harta wakaf menurut pendapatnya masih tetap menjadi milik wakif. Mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan wakaf untuk jangka waktu yang tidak tertentu. 312 . berbuat kebajikan melalui penyaluran manfaat kepada pihak yang diwakaf (mauquf ‘alaih) tanpa mengurangi hak penguasaan terhadap bendanya. iaitu ketika wujud pihak dari luar (liwujudi amrin khorijin) dan adanya di tiga tempat : (1) kerana ada keputusan hakim setelah terjadi perselisihan antara wakif dengan pihak pengusaha. lain tidak. harta wakaf boleh diwariskan kepada anak cucunya.

melainkan hanya berhak dari manfaatnya (Ibnul Humam. Maka menurut mereka urusannya diserahkan kepada hakim. Maka hadits di atas secara lahirnya melarang untuk menahan harta (habs) yang menghalangi hak waris (fara’id). Hadits lain yang dijadikan landasan hukum oleh mereka di antaranya hadits riwayat Ibnu Abbas bahawasanya Rasulullah bersabda : “Tidak boleh menahan sehingga menghalangi ketentuan faraid dari Allah” Mereka menyebut wakaf dengan istilah habs. ertinya menahan. Mazhab Maliki 313 . Ulama Hanafiyah menegaskan bahawa harta wakaf tetap dikuasai wakif. Dengan demikian amal wakaf dapat diwariskan kepada anak cucu. tetapi apabila sudah sangat susah dimanfaatkan. Seterusnya Ulama Hanafiyah membincangkan wakaf yang telah mengikat (luzum) seperti dalam tiga kes di atas kemudian rusak atau hancur sehingga tidak berfungsi lagi.Asas hukum yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah ialah petunjuk Nabi SAW kepada Umar bin Khattab : “Tahanlah(wakaflah) pokoknya dan salurkanlah hasilnya” (HR al-Nasa’i dan Ibnu Majah) Memahami hadits tersebut. VI : 208-209) 3. maka boleh dijual dan wangnya dikembalikan pada membiayaai kos pembaikan (benda) wakaf yang diikrarkan oleh wakifnya. tidak disalurkan kepada mauquf ‘alaih. kerana mauquf ‘alaih tidak berhak menerima bagian dari pokoknya. pokoknya (al-ashl) dan hasilnya (al-tsamrah). tetapi hanya menyalurkan hasilnya. jamaknya ahbaas. Syarah Fathul Qadir. atau mahu dialihkan kepada kepentingan lain yang lebih diperlukan. hakimlah yang dapat menetapkan cara-cara memperbaikan kembali. Ibnul Humam menjelaskan tentang adanya larangan menjual barang-barang milik wakaf yang masih dapat dimanfaatkan. maka diserahkan kedua-duanya. Kalaulah amal wakaf merupakan perbuatan hukum yang memisahkan hak milik. kerana kata “menahan” bukanlah melepas milik.

seperti mahu wakaf selama dua tahun. Namun demikian kerana dalam petunjuknya menggunakan kalimah “jika kamu mau” (in syi’ta). tetapi harta itu mempunyai hukum-hukum baru setelah ikrar wakafnya diucapkan. boleh jadi ada orang lain yang mengikrarkan wakaf untuk jangka waktu tertentu dihadapan Rasulullah lalu Rasulullah juga mengakui. maka boleh kamu tahan (wakaf) pokoknya dan sedekahkan hasilnya” (HR Bukhari-Muslim). Amal wakaf termasuk sedekah. tetapi tidak berarti bahawa amal wakaf untuk jangka waktu tertentu tidak boleh. dua tahun atau untuk selamalamanya (Abu Zahrah : 79). bukan ketetapan dari Rasulullah. Maksud “menahan pokok” bererti harta wakaf masih dikuasai wakif.Ulama Malikiyah berpendapatt bahawa perbuatan mewakafkan tidak bersifat memindahkan hak dari milik wakif. tidak boleh diwariskan dan tidak boleh ditarik kembali menjadi milik pribadi (Mushtofa Salabi : 21). samada untuk satu tahun. dihibahkan dan diwaris. Kerana kalimah tersebut memberi pelwang untuk melakukan amal wakaf sesuai dengan keinginan (niat). tidak boleh dihibahkan. 4. iaitu tidak boleh dijual. tetapi kerana ada ketentuan tidak boleh dijual. Mereka beRPegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. maka wakif tidak bebas mentasarufkannya. tidak dikuasai mauquf ‘alaih. tiga tahun atau untuk selama-lamanya boleh. dengan ketentuan tidak boleh dijual atau dihibahkan atau diwariskan apabila mauquf ‘alaih telah meninggal 314 . dan sedekah tergantung kepada orang yang melakukannya. maka amal wakaf boleh untuk jangka waktu tertentu (mu’aqqat) dan boleh untuk selama-lamanya (mu’abbad). Dalam mempertahankan pendapatnya itu mereka menegaskan bahawa sekalipun hadits Umar bin Khattab menunjukkan waktu yang tidak tertentu. Mazhab Hanbali Ulama Hanabilah memandang bahawa perbuatan wakaf bersifat memindahkan hak milik dari wakif (pewakaf) kepada mauquf ‘alaih (penerima wakaf). walaupun akhirnya menjadi taqrir tetapi tidak berarti tidak ada ketetapan yang lain. Rasulullah saw bersabda : “Jika kamu mahu. Apa lagi ketetapan tidak boleh dijual dan seterusnya merupakan ketetapan dari Umar.

183) 315 . termasuk pindah lokasi. kerana tidak ada asasnya dalam al-Qur’an. maka wakaf wajib diganti dengan yang lain yang sepadan dengannya dan jika tidak ada keperluanpun. Fatawa Syaikhil Islam Ibnu Taimiyah : 181-182) 5. bukan benda asalnya (Mushtofa Salabi : 22). Tindakan yang demikian disebutnya sebagai “qiyas al-huda” (Al-Dimasqie.kerana milik yang diperolehi oleh mauquf ‘alaih hanyalah manfaatnya. Al-’Udah : 239). maka wakafnya adalah tidak sah kerana syarat tersebut menghapus amal wakaf (Abu Zahrah : 74). Menurut mereka apabila barang-barang wakaf sudah dianggap tidak boleh digunakan misalnya sebuah masjid sudah tua. iaitu perbuatan mewakafkan dan perbuatan membatalkan. boleh diganti dengan yang lebih baik. Pemilik tidak dapat menarik kembali setelah ikrar wakafnya diucapkan. Kerana perbuatan wakaf tidak boleh dibatalkan. Jika seseorang mewakafkan dengan menentukan sewaktu-waktu dijual atau dihibahkan atau ditarik kembali menjadi milik peribadi. Mazhab Dhahiri Ulama Dhahiriyah memandang bahawa perbuatan mewakafkan adalah perbuatan hukum yang bersifat melepaskan hak milik (izalah al-milk) dan mengikat (luzum) serta berpanjangan (mu’abbad). atau bangunan madrasah sudah tidak boleh digunakan maka boleh diruntuhkan atau dijual dan dipindahkan ke tempat lain yang lebih manfaat (Al-Maqdisi. Bahkan menurutnya jika ada keperluan. Jika seseorang mewakafkan dengan mensyaratkan akan dijual atau dihibahkan atau diwariskan. kerana perkara tersebut adalah ada kemaslahatan. Muhalla. maka wakafnya sah sedangkan syaratnya batal. maka tindakan hukum yang pertama sudah sah dan tindakan kedua tidak sah idi adalah kerana jelas bercanggah Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya (Ibnu Hazm. Namun demikian Ulama Hanabilah sangat longgar dalam mempertahankan asas tempoh berpanjangan. Mereka memandang perbuatan mewakafkan dengan membuat syarat sebagai dua peristiwa hukum yang terpisah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahawa jumhur Ulama membolehkan perubahan wakaf jika dipandang lebih maslahat. Imam Ahmad mensyaratkan amal wakaf adalah berpanjangan dan mutlak. Misalnya sebuah rumah tempat tinggal diubah menjadi restoran atau hotel maka hukumnya boleh.

kerana nilainya menjadi aset yang sama dengan benda-benda.12. ijarah. Terdapat beberapa pandangan mazhab mengenai wakaf tunai 1. Naqd jamaknya nuqud yang boleh beerti mata wang. Misalnya seperti di negeri Mesir dan Syria dimana organisasi wakaf Berjaya menghimpun dana produktif yang besar dan keuntungannya dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan keagamaan. Lisan al-Arab.5 Wakaf Tunai (waqf al nuqud) Perkataan wakaf tunai adalah terjemahan daripada bahasa arab “naqdan”. ertinya wang logam.5. Dengan demikian manfaat wakaf tunai memiliki nilai tambah dibandingkan dengan zakat. dan naqdun ma’danie. Zakat. infaq dan sedekah. naqdun waraqie. syirkah. Daripada penjelasan tersebut dapat difahami bahawa yang dimaksud “wakaf tunai” adalah suatu amal yang dilakukan dengan cara menyerahkan wang tunai untuk digunakan modal produktif dan menyalurkan hasilnya di jalan Allah. yang ertinya tidak tempo (khilaf al-nasi’ah) atau tangan ke tangan (yadan bi yadin). dapat diwakafkan. dan sebagainya serta dibahagikan keuntungannya untuk membiayai kehidupan pihak yang memerlukan. ertinya wang kertas. Mazhab Hanafi Wang tunai (al-nuqud) dilihat dari segi fungsinya sebagai alat pertukaran tidak boleh tidak dapat diwakafkan kerana boleh habis selepas digunakan. Tetapi dilihat dari segi fungsi lainnya iaitu yang memiliki nilai (manfaat) yang dapat dipertahankan kewujudannya. naqd al-darahim ertinya mata wang dirham (Ibnu Manzur. infaq dan sedekah. infaq dan sedekah tujuannya untuk kepentingan penggunaan sedangkan pada wakaf tunai tujuannya untuk produktif. kerana kedudukannya sebagai modal produktif yang perlu dipertahankan wujudnya secara berterusan dan perlu dikembangkan pokoknya melalui akad qiradh. XIV : 254). Para Ulama berbeza pendapat mengenai hukumnya wakaf wang sesuai dengan perbezaan pendapat 316 . Terdapat perbezaan utama diantara wakaf tunai dengan zakat.

Mazhab Malik dan Syi’ah Imam Malik dan Syi’ah Imamiyah membolehkan wakaf benda-benda bergerak seiring dengan pemikiran mereka yang membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu (mu’aqqat). Tetapi sebahagian lagi mempertahankannya sebagai fatwa dari Imam Muhammad (Ibnu Abidin. maka hukumnya dibenarkan (Ibnu Abidin. seperti wakaf senjata dan perlengkapan perang. Mereka berselisih pendapat mengenai asal mula pendapat ini. VI : 555) Salah seorang sahabat Imam Abu Hanifah. dan (3) telah berlaku di masyarakat. seperti bangunan. Mereka menegaskan bahawa benda-benda yang boleh diwakafkan hanyalah benda-benda yang tidak bergerak (al-’iqar). Ulama Hanafiyah mensyaratkan benda wakaf harus tahan lama (shaalihatan lilbaqa’). Alasannya kerana berlaku di masyarakat sebagaimana halnya di negeri Rum[3]. (2) ditunjuk oleh nash yang sharih.mereka dalam memberikan kriteria benda-benda yang boleh diwakafkan dan benda-benda yang tidak boleh diwakafkan. Raddul Mukhtar. sebahagian mereka mengatakan bahawa pendapat yang membolehkan wakaf wang berasal dari Mazhab Zufar yang dilansir melalui sahabatnya bernama Al-Anshari. Di dalam “Raddul Mukhtar” disebutkan bahawa wang dirham dan dinar termasuk benda-benda bergerak yang boleh diwakafkan. Sedangkan wakaf wang telah menjadi tradisi di masyarakat (al-’urf). Benda-benda bergerak (al-manqul) tidak boleh diwakafkan kecuali dalam tiga hal iaitu : (1) mengikuti benda tidak bergerak. Beliau telah memfatwakan bahawa wakaf benda-benda bergerak adalah boleh sepanjang mendapat rujukan dari nash (al-atsar) atau berlaku di masyarakat (al-ta’amul). pepokokan[2] dan segala fasilitas yang ada di atas tanah wakaf. 2. maka benda-benda yang diwakafkan 317 . seperti wakaf buku-buku perpustakaan (Abu Zahrah : 117118). VI : 555-556). Dengan kebolehan wakaf sementara.

madrasah. XVI : 247). Namun demikian Wahbah mengatakan bahawa mazhab ini tidak membolehkan wakaf makanan dan wang (Wahbah : VIII : 168 dan 187). Al-Muhadzdzab. Ulama Malikiyah hanya mensyaratkan benda atau manfaat yang diwakafkan itu harus hak milik penuh. 3. alatan pejabat dan sebagainya. Dengan ketetapan ini. bangunan. akad murabahah (bagi hasil) dan sebagainya banyak menggunakan wang Banyak orang di zaman modern memiliki pelaburan berupa wang. lembu. pondok. Mengenai wakaf tunai (dinar dan dirham). jalan. lilin. wangian dan lain-lainnya. kuda. Maka benda-benda bergerak seperti haiwan yang menjadi milik peribadi atau dapat menyewa dari orang lain yang dapat dimanfaatkan untuk menarik roda atau membajak sawah atau mengangkut barang-barang hukumnya sah untuk diwakafkan. meliputi benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah. Sementara benda-benda yang tidak boleh diwakafkan ialah meliputi benda-benda yang habis ketika digunakan atau hilang/habis ketika digunakan. senjata. kelengkapan perang. bukan untuk mencari keuntungan. begitu juga makanan dan wang dirham atau dinar dapat diwakafkan. Mazhab Syafi’i Ulama Syafi’iyah menetapkan bahawa benda-benda yang boleh diwakafkan meliputi segala benda yang dapat digunakan secara berpanjangan (kullu ‘ainin yuntafa’u biha ‘ala al-dawaam) (Al-Syairazie. rumah dan lain-lainnya dan benda-benda bergerak seperti kereta. akad qiradl (modal kerja sama). katil. tetapi di dalam pelaksanaannya akad ijarah (sewa menyewa). sedangkan yang tidak membolehkan beralasan kerana pemanfaatan yang demikian itu bukanlah fungsi wang yang asal (AnNawawi. Barang-barang yang sedang disewakan atau digadaikan tidak boleh diwakafkan. maka bendabenda yang boleh diwakafkan sangat luas. buku-buku perpustakaan. Mereka yang memandang wang boleh diwakafkan mengambil alasan bahawa wang dapat mendatangkan keuntungan seperti halnya akad ijarah. bukan benda-benda tidak bergerak seperti sawah atau benda-benda 318 . motor. sebahagian mereka mengatakan boleh dan sebahgian lagi mengatakan tidak boleh. melainkan semua benda bergerak tanpa ada syarat apapun boleh diwakafkan (Abu Zahrah : 118).tidak harus benda yang tahan lama atau benda yang tidak berubah. sawah. I : 440). seperti makanan. maka Ulama Syafi’iyah berselisih pendapat. Memang fungsi wang pada asalnya adalah sebagai alat tukar menukar. minuman.

tetapi jumlahnya tidak banyak. 4. wang dinar. dan tidak memasyarakat. Tetapi apabila wang tersebut digunakan untuk membiayai produksi pertanian dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. tentulah boleh diwakafkan. sama halnya dengan makanan dan minuman yang akan habis apabila dikonsumsi. al-Mughni : VI : 263). Beliau menolak hadits yang diriwayatkan oleh Al-Khalal tentang Hafsah ra telah membeli perhiasan emas seharga dua puluh ribu dan diwakafkan untuk kaum wanita dari keluarga Al-Khattab (Ibnu Quddamah. Kalaupun ada yang menyimpan barang-barang sebagai pelaburan. lilin dan lain-lainnya tidak boleh diwakafkan. makanan. kerana wang pokoknya tetap dipertahankan dan manfaatnya boleh disalurkan. sementara pokoknya harus dikembalikan secara utuh. wang kertas. maka hukumnya menjadi lain.6 SOALAN LATIHAN 1. Ada riwayat dari Imam Ahmad bahawa perhiasan emas-pun tidak boleh diwakafkan. Dengan batasan ini benda-benda yang dapat diwakafkan meliputi benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan benda-benda bergerak seperti hewan. Huraikan definisi Luqatah dan beberapa hukum mengenainya 319 . perlengkapan pejabat dan senjata (Al-Maqdisi. minuman. 12. Syarah al-Kabir.bergerak seperti bahan-bahan bangunan. Pernyataan tersebut dapat difahami kerana melihat berfungsi wang sebagai alat tukar menukar yang akan habis apabila dibelanjakan. Mazhab Hambali Ulama Hanabilah memberi batasan benda-benda yang boleh diwakafkan adalah bendabenda yang mempunyai nilai ekonomi (dapat dijual) dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama (da’im al-manfaat) tidak punah wujudnya (baqa al-’ain). padahal telah mendapat hak dari syari’at. Seterusnya mereka menegaskan bahawa benda-benda yang tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama seperti wang dirham. mereka umumnya menyimpan wang di bank. sama halnya dengan emas yang dilebur menjadi perhiasan kemudian digunakan untuk merias pengantin seperti yang dilakukan oleh Hafsah ra di atas. VI : 209).

Bincangkan definisi ji’alah dan hukum yangberkaitan dengannya 3. Manna’ (1976). Tarikh al-Tasyri’. Kaherah: Dar al-Fikr. Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani al-Khudhari.t) al-Tafsir al-Kabir. Fiqh al-Sirah. Mabahith Fi Ulum al-Quran. Muhammad ‘Abd al-Mun’im (1986). 320 . Bagaimana infa’ boleh memberi kekuatan kepada umat Islam. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi al-Nisaburi. Kaherah: Darul Kutub. cet. Al-Husayn (1962). Dr (1985). Badran (1968) Tarikh al-fiqh al-Islami wa Nazariyyat a al-Milkiyyah wa al-‘Uqud. Beirut: Mu’assasah alRisalah. cetakan 6.2. Mu’jam Lughat al-Fuqaha’. juz 3. Kaherah: al-Maktabah al-Tijariyah alKubra al-Maqrizi. Muhammad (1965). Kaherah: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-babi al-Halabi wa Awladih al-Qattan. Taqi al-Din Ahmad Ali (1998). Apakah definsi wakaf dan hukum yang berkaitan dengannya. Muhammad b. al-Qattan. al-Dhahabi. 5. Nizam al-Din al-Hassan b. Muhammad Rawas. al-Qal’ahji. Abu Abd Allah Muhammad b. Muhammad Hussain (1986). al-Tafsir wa al-Mufassirun. 8. Kitab al-Suluk li ma’rifah al-Duwat al-Muluk. Apakah perbezaan hadiah dan sedekah serta hukum pemberi dan penerimanya 4. cetakan 4. 13 RUJUKAN Abu al-‘Ainayn. al-Mawsu’ah al-‘Ilmiyyah wa al-‘Amaliyyah li al-Bunuk al-Islamiyyah (1986) Kaherah: alIttihad al-Dawli li al-Bunuk al-Islamiyyah. Muhammad Sa’id Ramadhan (1980). Husayn (t. jil2.Tarikh al-Tasyri’ al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr al-Jammal. Umar b. Mawsu’ah al-Iqtisad al-Islami wa Dirasah al-Muqaranah. Beirut: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyah al-Buti. Ghara’ib alQuran wa ragha’ib al-Furqan. Beirut: Muasasah Risalah. Beirut: Dar alNafa’is. jld 1. Manna’ (1995). al-Fakr al-Razi.

Abdullah Muhammad (1980). Abu Bakr ‘Abd Allah (t. Beirut: Dar al-Syuruq Abi Dawud. Jarir (1988). Abi Bakr b. Ahkam al-Quran. ‘Abd al-Qadir al-Razi (1987).Fikr ____________________(1992). Abu Bakr Ahmad b.t). Muhammad Ali (1977). Rawa’i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran. Beirut: Dar al-Ma’rifah. 321 . Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir Basmeih. Abd al-Razaq b. Kaherah: Matba’ah ‘Isa al-Halabi Sayid Qutb. fi zilal al-Quran. Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri. jld 1. Sulayman B al-As’ath al-Sajistani al-Azdi (1994). Beirut: Dar al. al-Wasit fi Syarh al-Quran al-Madani alJadid. Beirut: Maktabah al-Baghawi. Al-Sanhuri. Damsyik: Maktabah al-Ghazali _______________________(1981). Beirut: Manahil al-’Irfan. Muhammad b. Beirut: al Maktab al-Islami al-Baihaqi. Abu Ja’far Muhammad b. Sahih Bukhari. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Beirut: Dar al-Fikr al-Razi. Kaherah: Dar al-Nasyr lil Jami’at al-Misriyyah al-Tabari.Bukhari. al-Sabuni. Muhammad (1985). Mukhtar al-Sihah. ‘Ali ibn Musa (1994) al-Sunan al-Baihaqi al-Kubra. Sunan Abi Dawud. juz 8. Abu Muhammad al-Husayn b. Jld 1. Ahmad (1952). Muhammad ibn Ahmad (1988). edisi 2. Mas’ud (1983). Ibn al-‘Arabi.al-Quran versi 6. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran (30 juz). Tafsir ayat al-Riba Fi Zilal al-Quran. Abd Allah Muhammad ibn Ismail (1992)). al-Tibyan fi Ulum al-Quran. al-Zuhayli. Syarh al-Sunnah.Kutub al-Ilmiah al. Al-Husayn b.31 (1997). jld 2. Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Quran. Beirut: Dar al. CD-ROM. Kaherah: Sakhr Technologies al-Qurtubi. juz 3. Wahbah (1991). al-Tafsir al-Munir.

2. Abu Abd al-Rahman Ahmad b. Mukhtar al-Sihah. Hanbal (1978). Sawrah B. Muhammad b. Al-Hajjaj b. Abu ’Isa Muhammad b. Tahrim al-Riba Tanzim al-Iqtisad. Ibn Majah. al-Syaibani. karangan Abu al-tayyib Muhammad Syams alHaq al-‘Azim Abadi. juz 1. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-’Arabi Ibn Hajar al-‘Asqalani. Umar (1993). Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi al-Darimi. ‘Abd al-Qadir (1987). Kaherah: Matba’ah Muhammad ‘Ali Subayh wa Awladih Abu Sunnah. Karachi: Hadith Akademi al-Dusuqi. Abu al-Fadhl Syihab al-Din Ahmad b. Beirut: Dar al-Fikr. Beirut: Dar al-Fikr Muslim. Sunan al-Nasa’i bi-Syarh al-Suyuti wa Hasyiyah al-Sindi. Abi Bakr b. juz 3. Hanbal. Beirut: Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah al-Nawawi. juz 2. juz 9. Riyadh: Darul Ma’rifah al-Razi. al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’y al-Fuqaha’. Yazid al-Qazwani (t.t) Sunan Ibn majah. Riyadh: Dar alSau’udiyyah 322 . Juz 7. Ali Isa b.t) Hasyiyah al-Dusuqi ‘Ala al Syarhu alKabir. Beirut: Dar al-Fikr Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Abi Bakr (1977) Auna al-Ma’bud Sharh Sunan Abi Dawud. Kaherah: Dar al-Basa’ir Abu Zahrah. Ahmad Fahmi (2004).t) al-Jami’ al-Sahih. Mesir: Dar al-Ihya’ al-Kutub al-’Ilmiyah al-Nasa’i.Nawawi. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah al-Tirpidhi. Cetakan 2.t). Muhammad (1985). juz 3. _____________________________________________________(t. cet. Syu’aib (1986). Abu al-Husayn b. Fath al-Bari Bi Syarh Sahih al-Bukhari. 5 Juz. Sahih Muslim Bi Syarhi ’ala Imam Mahy al-Din al. ‘Abd al-Rahman (1984). Musnad al-Imam Ahmad b. Sahih Muslim. ‘Ali b. Abu ‘Abd Allah b. Muhammad b. Muslim al-Qusyairy al-Naisaburi (t.al-Daraqutni. Sunan al-Darimi. Mahy al-Din Yahya al-Syaraf (1994). Istanbul: Cagri Yayinlari. Muhammad (1991). Abu Abd Allah Muhammad b. ‘Ali B. Sunan Al-Tirpidhi. Abu ‘Abd Allah B. Sunan al-Daraqutni. dicetak bersama dengan alTa’liq al-Mughni ‘ala al-Daraqutni. juz 11. Syams al-Din Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Beirut: Maktabah Lubnan. ‘Ali b. Musa (1981). Muhammad ‘Arfah Shams al-Din (t.

Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Ibn Qasim al-Ghazzi. al-Kabair. (t. edisi 2. Kasyf al-Qina’ ’an Matn al-Iqna’. al-Ahkam fi Usul alAhkam. Jordan: Maktabah al-Manar al-Ghazali. al-Fiqh al-Manhaj ‘ala-Madhab al-Imam al. Muhammad (1978). jld. Lubnan: Dar al-Fikr.Shafie. Hasyiyah al-Bujayrimi ‘Ala alKhatib.t). Keherah : Matba’ah alRisalah. al-Madkhal ila al-Fiqh al-Islami. 2. Abu al-Walid Sulayman b. Kaherah: Mustafa al Baabi al Halabi al-Adawi. Muhammad Said Ramadhan (1982). al-Babarti. jld. jld. Sa’ad b. Kaherah: Matba’ah dar Ihya’ al-Kutub al-A’rabiyyah al-Bugha. juz 5. juz 3. Abu Hamid Muhammad b. Kaherah: Matba’ah al-Subaih. jld. Akmal al-Din Muhammad b. ‘Umar b. Ibrahim b. Sulayman b.2. Mustafa (1989). Universiti Khartoum al-Dhahabi. Kaherah: Matba’ah al-‘Amiriyyah. jld. Kaherah: Mustafa al-babi al-Halabi al-Buti. ‘Ali b. Hassan Sobhi (1970). al-Bujayrimi. jil 6.Ahmad. al-Mustaysfa min ‘Ilm al-Usul. juz 1. al-Gharar wa Atharuhu fi al-‘Uqud fi alfiqh al-Islami. Hasyiyah al-Syaikh ‘Ali al-‘Adawi ‘ala alKhursyi. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi al-Bajuri. Ayub (1983). cetakan 3. Sayf al-Din Abu al-Hassan ‘Ali b. 3. Muhammad al-Amin al-Siddiq (1995). juz 2. Mahmud (1995). Kaherah: Maktabah Wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi ______________________________________________(1981). Ahmad al-Sa’idi. Bujairimi ‘Ala al-Khatib. Beirut: Dar alKutub al-‘Ilmiah al-Baji. Beirut: Dar alIhya’ al-Turath 323 .t). Abu Abd Allah Muhammad b. al-Darir. Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-Razi (t. Dhawabit al-Maslahah fi al-Syariah alIslamiah. _______________________________________________(1987).t.). Al-Jassas. Muhammad (1951). Ahkam al-Quran. Uthman (1988). Fath al ‘Aliyy al. Mesir. Khalaf b. Beirut: Dar al-Fikr al-Amidi. al-‘illaysy. Mansur Ibn Yunus Ibn Idris (1982). al-Muntaqa Syarh Muwatta’. Muhammad Ibn Ahmad (1958).. al-Inayah. Damsyiq: Dar al-Qalam. Beirut: Muassah al-Risalah. jil 5.Mohamad (t. 1.Malik fi al-Fatawa ‘ala Mazhab al-Imam Malik. Muhammad (1980). al-Buhuti. Baghdad: Maktabah al-Muhtanna. al-Mustasfa.

Abi al-‘Abbas Ahmad b. 1. al-Murtadha Ahmad b. Surabaya: Risalah Gusti. Ali (t. Hamzah (1988). Kaherah: Dar al-Sahwah ________________ (1993). al-Ramli. Yusuf (1985). al-Marghinani. Fiqh al-Muamalah ‘Ala Madhahib al-Imam Malik. 8 Juz. al-Nawawi. Beirut: Dar al-Fikr al-Maltawi. al-Majmu’ Syarh Muhadhab. Yahya Ibn Muhammad (1985). Kitab al-Bahr alZakhar al-Jami’ li Madhahib ‘Ulamak al-Amsar. al-Madkhal li al-Dirasat al-Syari’ah al-Islamiyyah. Kaherah: Dar al-Fikr al-Islamiy. Fatawa al-Muasirah.al-Kasani. al-Sanhuri. Kaherah: Maktabah Wahbah ________________ (1994). ‘Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Shariah al-Islamiyyah.2. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-’Arabi. Muhy al-Din Abu Zakariyya Yahya b. 2005. Jil 4 Kaherah: Dar al-Kitab alIslamiy An Nabhani. Ahmad (1983). j. Taqiyuddin. Jld. al-Khursyi ‘ala Mukhtasar Saydi al-Khalil. 324 . ‘Abd Allah b. Abd al-Razzaq (1954). Beirut: Dar al-Ma’rifah. Ensiklopedia Muslim. Mas’ud (1989). Beirut: Muassasah al-Risalah al-Qurtubi. alHidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi. ‘Ala al-din Abu Bakr b.t) . c. Bada’i’ al-Sana’i ’ala Tartib alSyara’i’. juz 3. Masadir al-Haq Fi al-Fiqh al-Islamiy. al-Khursyi. Edisi Revisi. Beirut: Dar al-Fikr ________________ (1990). Kaherah: Syarikah Maktabah wa matba’ah al-Babi al-Halabi wa Awladih.t. Abi Bakr b. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. Mesir: Matba’ah al-Imam al-Qaradawi. ‘Abd al-Jalil (t. Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Muhammad Ibn Ahmad (1998). Kaherah: Maktabah Wa Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladih al-Murtadha. juz 1 Beirut: al Majma’ al-‘Alami al-‘Arabi.). Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah alMuqtasid. Syams al-Din Muhammad b. 1996. Saraf (1978). Minhajul Muslim. Bay’ al-Murabahah Li al-Amr bi al-Syra’. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif. Penerbit Buku Islam Kaffah. Abu Bakr Jabr Al Jazairi.3. juz 4. Muhammad b. Burhan al-Din Abu Hassan ‘Ali b. juz 5.

Abu Ishaq Ibrahim b. Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad (1978).2. Cet 2. al-Mabsut. Abu Ishaq Ibrahim b. juz 1. Kaherah: Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladih _________________________________________ (1967). ________________________________________(1983). juz 4. Musa al-Lakhmi al-Gharnati (1975). al-Syatibi. Mustafa al-Khin. Muhammad Mustafa (1981). Bulghah al-Salik li-Aqrab al-Masalik ‘ala alSyarh al-Saghir. al-Syawkani. Ahmad b.al-Sarakhsi. al-Subki. Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq alHaq min ‘Ilm al-usul. Beirut : Dar al-Ma’rifah. Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Mughni alMuhtaj ila Ma’rifat al-Faz al-Minhaj. ’Ali B. Musa al-Lakhmi al-Gharnati (1979). 325 . jld 1. Takmilah al-Majmu’ Syar al-Muhadhab. Kaherah : Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladih. Muhammad Mustafa (1986). Muhammad (1989). Jalal al-Din Abd al-Rahman (1959).t). al-Milal wa al-Nihal . Madinah: Matba’ie al-Rasyid. al-Umm. Beirut: Dar al-Fikr al-Syarbini. Beirut: Dar al-Nahdhah al-’Arabiyyah. Syams al-Din Muhammad b. Beirut: Dar al-Fikr al-Syatibi. Ali (2005) Fiqh al-Manhaji ‘ ala Madhahib Imam Syafi’i. Beirut: Dar al-Ma’rifah al-Sawi. Usul al-Fiqh al-Islami. Kaherah : Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladih. ‘Abd al-Kafi (t. al-Muwafaqat. c. Muhammad b. Muhammad Mustafa (1961). Idris (1973). Beirut: al-Maktabah alIlmiyyah. Irsyad al-Fuhul. al-Risalah. al-Ashbah wa al-Naza’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqhi al-Syafi’iyah. Beirut: Dar al-Ma’rifah al-Syahrastani. al-Syafi’i. juz 5. Miftah al-Jinan. juz 3. jld 1. Beirut: Dar alNahdah al-‘Arabiyyah al-Syarbani. Muhammad al-Khatib (1984). Kaherah: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-babi al-Halabi wa Awladih al-Sayuti. Ali b. juz 12. Muhammad (1990). Ta’lil al-Ahkam. Kaherah: Maktabah al-Halabi. Kaherah : Matba’ah al-Babi al-Halabi al-Syalabi. al-Syatibi.

al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu.2. Wahbah (1986). juz 4. Beirut: Dar al. Hasyiyah Radd alMukhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar. Muhammad ibn Muhammad Murtadha (1983). Muhammad Amin b. Dimashq (1961). al-Muhalla. al-Muhadhdhab.). Abu Muhammad ‘Ali b. __________________(1999). Beirut: Dar al-Fikr.2. j.t). al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm. Sharh usul al-Fiqh.t. Damsyik: Dar al-Fikr. juz 4. ‘Abd al-‘Aziz (1975). Sa’id (t. Faizah Ismail (1995). Benghazi: Dar alLibya al-Zarqa’. Mustafa Ahmad. al-Zabidi. juz 1. Ibn ‘Abidin. Fiqh al-Kitab wa al-Sunnah. Asas-asas Muamalat Islam. Usul al-Fiqh al-Islamiy. Abu al-Fadl Ahmad Ibn ‘Ali (t. juz 1. ‘Ali b. Muhammad Sa’ad (1988).t).5.Nafa’as Ibn Hajar al-‘Asqalani. Dar al-Fikr al- Amir ’Abd al-’Aziz (1999). Muhammad (t. Mu’asir al-Muamalat al-Maliyyah al-Muasirah. 3. Kaherah: Maktabah Wa Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladih al-Yubi. Riyadh: Dar alHijrah. Nayl al-Awtar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Beirut: Dar alIhya’ al-Turath al’Arabi al-Syirazi. Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam. __________________(2002). Abu Ishaq Ibrahim b. c. Syria: Matba’ah _________________________ (1983). c. Damsyik: Darul Fikr. ‘Umar b. Keherah: Syarikah Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi ______________________(1985). Hasyiah Ibn Abidin. Beirut: Dar al-Qalam al-Zuhayli. Kaherah: al-Maktabah al-Islamiyyah Ibn Hazm. Kaherah: Dar al-Salam._________________________________________ (1999). 326 . Yusuf (1976). Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah. Fatawa al-Kubra alFiqhiyyah. Abu al-‘Abbas Ahmad Syihab al-Din b. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi Ibn Hajar. j. Taj al-‘Arus. juz 7. Ahmad b.

Ihya` Al-Aradhi al-Mawat fi al-Islam. (Makkah : Rabithah al-'Alam al-Islami). Kaherah: Maktabah al-Taufiqiyyah Ibn Qudamah. Ibn Qayyim al-Jawjiyyah. Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad (1981). Majallah Majma’ al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Afaq alJadidah. Abu Walid Muhammad b.p). Riyadh: Dar al-’Alam alKutub. ‘ilm Usul al-Fiqh. Muhammad. Abd Wahab (1985). Mustafa Zaid (1964). al-Maslahah fi al-Taysri’ al-Islami wa Najm al-Din al-Tufi. Muhammad ‘Uthman (1996). c. juz 2. Usul al-Da’wah. al-Mughni.t). Anas. al-Mughni. juz 4. Jeddah: Majma’ alFiqh al-Islami. ‘Abd al-Karim (1969) al-Madkhal li al-Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah. Kaherah: Maktabah wa matba’ah Mustafa al-Babi alHalabi wa Awladih Izz al-Din bin ‘Abd al-Salam (t. Muhammad Ibn Abi Bakr (1977) I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. Kaherah: Dar al-Fikr Malik b. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Khallaf. Malik ibn Anas (1994). t. Bahgdad : Matba’ah al-‘Aini _____________________ (1984). Beirut: Maktabah al-Islamiy _____________________ (1987) al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. juz 6.____________________________________________(1977). 1416 H 327 . Jld 2. Kuwait: Dar al-Qalam Zaydan. Athif Abu Zaid Sulaiman. Masa’il fi al-fiqh al-Muqarin. (t. al-Ahkam Fi Usul alAhkam. Muwwafiq al-Din Ibn Ahmad (1999). 3. (1981). Jordan: Dar al-Nafais. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah Majma’ al-Fiqh al-Islami (1992). al-Muwatta’. Al-'Adalah fi An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. Beirut: Muassasah al-Risalah Abdul Ghani.t. Jld 1. Syabir. Ahmad al-Hafid. Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Cet. Abu ‘Abd Allah (1983). Ali.4. juz 3. al-Mudawwanah al-Kubra.tp : t. Riyadh: Maktabah al-Riyad al Hadithah Ibn Rusyd. Kaherah: Matba’ah al-Sa’adah.

tp. Ahmad Ismail. Al-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. (t. Amin. Zallum. 2004 328 . Isa & Yahya. 2004 Ghadiy. Juz II. 2003 ----------. Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah. 1963 Al-Nabhani. (Kairo : Darul Ma'arif). 1994 Abduh. t.tp : Hizbut Tahrir). Syauman. (Beirut : Darul Ummah). Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah. As-Siyasah Al-Iqtishadiyah al-Mutsla. Al-Milkiyah fi Al-Islam. Al-Amwal wa Al-Amlak al-'Ammah fil Islam. (Mu`tah : Mu`assasah Raam). Abdurrahman. (Beirut : Darul Ummah). Abdul Qadim. (t.t. : t. Taqiyuddin. Yasin.p) : t. (Beirut : Darul Ummah).Al-Maliki.t. Bahtsun fi Aqsam Al-Aradhiin fi Asy-Syariah Al-Islamiyah wa Ahkamuhaa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful