P. 1
Nota Fiqh Eko Dan Fiqh Muamalat

Nota Fiqh Eko Dan Fiqh Muamalat

|Views: 846|Likes:
Published by Mi Nah

More info:

Published by: Mi Nah on Oct 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2013

pdf

text

original

BAB 1 PENGENALAN FIQH MUAMALAT 1.1 Pengenalan 1.2 Definisi Islam 1.2.1 1.2.2 1.3.

1 Rukun Islam dan Rukun Imam Komponen utama Agama Islam: Aqidah, Syariah, Akhlak Sumber-sumber Syariat Islam

1.3 Definisi Syariat Islam 1.4 Definisi Fiqh 1.5 Pecahan dalam bidang Fiqah 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6.1 1.6.2 Fiqh Ibadah Fiqh Muamalat Fiqh Munakahat Fiqh Jinayah Maksud, Tujuan dan Kepentingan Mazhab Beberapa Mazhab dalam Ilmu Fiqah 1.6.2.1 1.6.2.2 1.6.2.3 1.6.2.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 Mazhab Hanafi Mazhab Maliki Mazhab Shafie Mazhab Hambali

1.6 Mazhab dalam Ilmu Fiqah.

1.7 Bidang lain yang berkaitan ilmu Fiqh Usul al-Fiqah Qawaid al-Fiqhiyyah Maqasid al-Syar‘iyyah

1

BAB 1 PENGENALAN FIQH MUAMALAT OBJEKTIF BAB
Selepas mengikuti bab ini, anda seharusnya boleh:

1. Menghuraikan Islam dan kaitannya dengan fiqh Muamalat . 2. Menjelaskan Definisi Syariat Islam dan sumber-sumber hukumnya. 3. Menghubungkaitkan Mazbab-mazhab fiqh dengan hokum-hukum muamalat . 4. Menjelaskan ilmu suul fiqh dan fungsi-fungsinya dalam pembinaan hokum 5. Mengenal pasti lima Qawaid Fiqhiyyah yang itama dan maqasid syariah 1.1 PENGENALAN

Mengikut perspektif Islam, urusan perniagaan adalah termasuk di dalam bidang muamalat. Hukum-hukum yang berkaitan dengan bidang tersebut dinamakan fiqh muamalat. Islam sebagai agama yang mempunyai prinsip panduan hidup yang syumul (lengkap) boleh dijadikan asas kepada para pengurus perniagaan, ahli ekonomi dan kewangan bagi membina suatu sistem perniagaan baik dan menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan dengan kehidupan termasuk isu-isu muamalat iaitu perniagaan, ekonomi, kewangan dan lain-lain. Syariat Islam melengkapi segenap aktiviti kehidupan meliputi persoalan tauhid, keimanan, ibadah, akhlak, kekeluargaan, jenayah, muamalat, pengurusan pentadbiran, politik dan lain-lain. 1.2 DEFINISI ISLAM

2

Pada masa kini Islam adalah agama anutan kedua terbesar di dunia selepas agama Kristian. Bilangan umat Islam sekarang telah mencecah seramai 1.9 bilion di seluruh dunia sama ada di 78 buah negara Islam dan di negara negara lain. Dari segi sejarah, agama Islam telah dibawa oleh seorang rasul atau utusan Tuhan yang bernama Muhammad bin Abdullah. Beliau telah dilantik oleh Tuhan sebagai rasul ketika berumur 40 tahun bagi membawa ajaran Tuhan kepada seluruh manusia untuk dijadikan panduan hidup yang membawa kepada kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beliau tidak mereka atau mencipta agama Islam sebaliknya beliau hanya membawa dan menyampaikan apa yang datang dari Allah. Oleh sebab itu nabi Muhamad saw dinamakan sebagai rasul iaitu penyampai. Akhirat ialah kehidupan selepas mati dan selepas kemusnahan dunia iaitu hari kiamat. Kehidupan akhirat kekal abadi dan ia hanya mempunyai dua tempat iaitu syurga dan neraka. Syurga adalah tempat selesa yang disediakan oleh Allah kepada semua muslim yang baik semasa hidup mereka di dunia sementara neraka ialah tempat azab yang disediakan kepada semua manusia yang jahat semasa kehidupan mereka di dunia. Dari segi nama, istilah Islam berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu salima yang bermaksud sejahtera, damai, suci dan selamat. Dari segi istilah syarak pula Islam beerti ketundukan, kepatuhan, ketaatan dan penyerahan jiwa dan raga dengan penuh keikhlasan hanya kepada Allah s.w.t. Terdapat juga ulamak memberikan definisi Islam sebagai kepatuhan, penyerahan dan ketaatan kepada Allah dalam semua tindak-tanduk manusia yang meliputi aspek pemikiran, pengetahuan, pertuturan, akhlak, tingkah laku dan i’tikad. Selain sebagai satu agama mengikut fahaman biasa, Islam juga adalah sebagai kaedah sosial dan tata cara hidup yang lengkap yang berbeza dengan agama lain. Islam adalah agama yang memberi panduan hidup kepada manusia ke jalan yang selamat iaitu jalan yang baik dan mendapat keredaan Allah. (Abd al-Karim Zaydan,1984: 3), (Muhammad alBuraey, 1992: 2). Islam ialah ad-din atau satu cara hidup. Ia adalah satu sistem yang 3

merangkumi peraturan-peraturan yang menyeluruh dan undang undang yang lengkap dalam semua urusan hidup manusia untuk mereka menerima dan mengamalkannya secara menyeluruh. 1.2.1 Rukun Islam dan rukun Imam Agama Islam adalah agama yang mempunyai lima asas ajaran iaitu mempercayai Allah sebagai Tuhan yang satu (tauhid), Nabi Muhammad ialah rasul atau utusan Allah, menunaikan sembahyang, beRPuasa dibulan Ramadhan, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji di Mekah. Ia juga mempunyai enam kepercayaan utama yang dinamakan rukun iman iaitu percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang satu, percaya kepada malaikat, percaya kepada rasul sebagai utusan Tuhan, percaya kepada kitab, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada qadak dan qadar. Menurut Islam, matlamat hidup seseorang individu muslim itu adalah untuk mencari keredhaan Allah. Firman Allah dalam surah az-Dzaariyat ayat 56 yang bermaksud: “Dan Aku (Allah) tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah (beribadat) kepada Aku.” Tujuan agama Islam diturunkan kepada manusia adalah untuk dijadikan panduan hidup bagi kebaikan di dunia dan akhirat. Bagi tujuan tersebut, Allah S.W.T. telah menurunkan al-Quran sebagai sumber rujukan dan hadis sebagai mengukuhkan apa yang dijelaskan di dalam al-Quran. Al-Quran ialah himpunan kata-kata Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad selaku perantaraan malaikat Jibrail bagi dijadikan panduan hidup manusia dan membacanya dikira ibadat. Segala ajaran dan peraturan yang dibawa melalui al-Quran adalah dikira syariat. Allah berfirman di dalam al-Quran yang bermaksud: “Alif lam Mim, demikianlah kitab al-Quran itu yang tiada ragu ragu lagi (isinya), menjadi petunjuk kepada orang-orang yang beriman.” (al-Baqarah: 1-2)

4

Tujuan syariat Islam pula adalah untuk menjaga lima perkara iaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua hukum-hakam yang terdapat dalam ajaran Islam seperti wajib, sunat, makhruh, haram, halal dan harus semuanya untuk menjaga lima perkara yang disebutkan di atas. Hukum haram minuman keras adalah untuk menjaga akal, hokum haram berzina adalah untuk menjaga keturunan dan agama, haram mengata orang adalah untuk menjaga jiwa, wajib sembahyang adalah untuk menjaga agama dan akhlak. Semua perkara yang dijelaskan tadi memberi tujuan yang lebih utama sebab-sebab penurunan ajaran Islam iaitu akhlak. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Bahawasanya aku diutuskan kepada manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak.” 1.2.2 Komponen Utama Agama Islam: Aqidah, Syariah dan Akhlak

Agama Islam agak berbeza dengan agama-agama lain di dunia kerana ia adalah satu sistem hidup yang merangkumi segala aspek kehidupan. Ajarannya meliputi aspek aqidah (kepercayaan), syariah (peraturan) dan akhlak (etika). Ajaran Islam juga menghendaki penganutnya melakukan segala aspek kehidupan dunia mengikut cara-cara yang diredhai oleh Allah S.W.T. Perbezaan agama Islam dengan agama-agama lain ialah agama-agama lain di dunia hanya mempunyai unsur kepercayaan dan akhlak. Terdapat juga agama yang hanya mempunyai akhlak dan prinsip-prinsip hidup yang luhur. Kebanyakan agama-agama tersebut tidak mempunyai syariat atau peraturan hidup yang menyeluruh atau jika adapun agak sedikit dalam perkara-perkara tertentu sahaja. Aspek syariah yang menyeluruh inilah yang menyebabkan agama Islam agak berbeza dengan agama-agama lain. Selain itu, aspek kandungan aqidah Islam juga agak berbeza kerana konsep ketuhanannya dan perkaraperkara ghaib seperti konsep pahala dan dosa, konsep hari pembalasan, syurga dan neraka, alam kubur dan lain-lain lagi. Syariah pula merangkumi bidang ibadat khusus dan ibadat umum. Ibadat khusus adalah aktiviti ibadat yang dibuat semata-mata kerana beribadat dan caranya ditentukan oleh alQuran dan hadis seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, zikir, korban dan lain-lain. Ibadat umum pula terdiri daripada bidang muamalat iaitu bidang perhubungan manusia dengan 5

manusia seperti ekonomi, perniagaan, politik, sosial, kenegaraan dan lain-lain. Segala aktiviti bidang muamalat yang dilaksanakan mengikut syariat Islam beserta dengan niat baik kepada Allah akan dikira ibadat iaitu diberi pahala oleh Allah S.W.T. Hakikatnya Islam juga membawa ajaran mengenai akhlak iaitu akhlak manusia dengan Tuhan yang menciptakannya, manusia sesama manusia dan manusia dengan makhluk yang lain. Semua intipati ajaran Islam menyeru manusia kepada berakhlak mulia dengan ketigatiga pihak tersebut. Islam sebagai sistem hidup juga menjelaskan bahawa manusia perlu hidup di dunia mengikut ajaran Islam disebabkan apa sahaja perbuatannya di dunia akan dibawa ke akhirat. Semua aktiviti kehidupannya yang tidak bercanggah dengan syariat dan diniatkan beribadat kepada Allah akan diberi pahala. Menurut pandangan Islam, matlamat hidup seseorang individu muslim itu adalah untuk mencari keredhaan Allah dengan beribadat kepada-Nya. Firman Allah dalam surah az-Dzaariyat ayat 56 yang bermaksud: “Dan Aku (Allah) tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah (beribadat) kepada Aku.” Disebabkan beribadat tersebutlah, maka setiap aspek kehidupan manusia perlu mengikut cara-cara yang dikehendaki Allah S.W.T. Cara-cara yang dikehendaki Allah tentunya mempunyai kebaikan untuk kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Bagi tujuan tersebut, sistem Islam perlu dilaksanakan dalam setiap aspek bidang kehidupan seperti system ekonomi, sistem kenegaraan, sistem pengurusan, sistem perundangan, sistem sosial, dan lain-lain yang melibatkan kehidupan manusia. Oleh sebab itulah agama Islam memberi pengaruh yang kuat kepada penganutnya dalam cara-cara kehidupan seharian seperti cara pemakaian, cara perhubungan sosial, cara perkahwinan dan sebagainya. Cuma dalam pelaksanaan sistem-sistem tersebut, ianya perlu dilaksanakan secara berhemah dan bijaksana agar ia tidak disalah guna, salah tafsir atau penafsiran yang keterlaluan dalam hukum-hukum tertentu tanpa melihat kepada tujuan asal hukum yang inginkan keadilan dan kemaslahatan umum.

6

7 . Syariat Muhammad. Di dalamnya terkandung segala aspek pengajaran tentang hidup manusia sama ada mengenai akidah. malaikat dan seterusnya. muamalat dan segala perkhabaran yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah yang diperintahkan oleh Allah supaya baginda sampaikan kepada umat manusia.t.op.w.a.1. Syariat Isa. Perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah iaitu hukum-hukum yang bersangkut paut dengan keimanan dan tauhid. Dalam definisi Islam keempat yang telah dijelaskan oleh Dr Abd al-Karim Zaydan mengatakan bahawa Islam ialah sejumlah peraturan yang diturunkan oleh Allah ke atas rasulnya. hari akhirat.w. Syariat Islam ini biasanya dibahagikan kepada tiga komponen iaitu:a. ibadat. h. tasawuf. akhlak. alam ghaib. Syariat Yahudi. kepada Umut manusia melalui Rasul-Nya Nabi muhamrnad s. Muhammad saw yang berkaitan dengan akidah. ibadat dan segala peraturan lain sama ada yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya. ia dinamankan Syariat Islam Syariat Islam ialah suatu yang merangkumi secara keseluruhannya segala apa yang diturunkan oleh Allah s.dengan dirinya sendiri atau dengan masyarakatnya. Dari segi istilah ilmu fiqh. akhlak. maka ia adalah bermaksud segala sistem yang diturunkan oleh Allah kepada para Rasul-Nya. sama ada yang didatangkan oleh Allah melalui para Nabi-Nya ataupun yang diciptakan oleh manusia sendiri.3 DEFINISI SYARIAT ISLAM Perkataan "Syari'at" dari segi bahasa Arab bermaksud sumber air minum ataupun pembawaan yang jelas. Lihat Zaydan (2000) .cit. ia adalah apa sahaja sistem tentang hidup. Ia merupakan asas seseorang Muslim. 13-14 Dari segi disiplin pengajian Islam. Dalam kitab-kitab aqidah ada disebut perkataan Syariat Musa. Bagi apa yang di bawa oleh Muhammad SAW. Ianya dapat dilihat sama ada dalam bentuk al-Quran ataupun as-Sunnah. Syariat Islam. Kadang kala ada perkataan syariat langit.

b.

Perkara-perkara yang berkaitan dengan budi pekerti atau akhlak. Ia menitikberatkan pendidikan rohani, dengan tujuan mewujudkan manusia berakhlak tinggi yang sentiasa menghampirkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, ia juga bertujuan untuk melahirkan manusia yang sentiasa membersihkan hatinya daripada sifat-sifat tercela dan berhias dengan sifat-sifat yang teRPuji.

c.

Perkara-perkara yang berkaitan dengn perbuatan manusia iaitu Ibadat & Muamalat

Ia berhubung dengan ibadah khusus seperti solat, puasa, menunaikan haji, bersedeqah, nazar dan seterusnya. Ia juga Berhubung dengan hubungan manusia sesama mereka, yang lebih terkenal dengan ibadah umum atau muamalat. Ia boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti berikut: i. Undang-undang keluarga yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun kehidupan berkeluarga , seperti nikah, cerai, ruju', nafkah, perwarisan dan seterusnya. ii. Undang-undang mu'amalah yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun cara pemilikan harta, jual beli, gadaian, sewa-menyewa, pinjam meminjam dan seterusnya. iii. Undang-undang yang berhubung iv. Undang-undang yang berhubung dengan dengan kehakiman, cara pendakwaan, dan keterangan, pentadbiran kehakiman dan seterusnya. pentadbiran pemerintahan, perlembagaan dan kaedah-kaedah sistem negara dan seterusnya.Undang-undang ng berhubung dengan hak rakyat, muslim dan bukan muslim terhadap negara, hak orang yang dilindungi dan kewajipan mereka dan seterusnya. v. Undang-undang yang berhubung dengan hubungan negara dengan negara, sama ada dalam keadaan perang atau pun damai, atau lebih terkenal dengan undang-undang hubungan antarabangsa.

8

vi. Undang-undang yang bertujuan mencegah jenayah dan menghukum pesalah-pesalah atau terkenal dengan undang-undang jenayah dan keseksaan sama ada yang berdasarkan hudud, qisas, diat ataupun takzir. Syariat Islam juga adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik Muslim mahupun bukan Muslim. Selain mempunyai hukum dan aturan, Syariat Islam juga penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Oleh itu, sebahagian penganut Islam, Syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh perpasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Imam Ibn Qayyim al Jawizi berkata “Syariat Islam dibina dan diasaskan di atas hikmathikmat dan maslahah-maslahah kebaikan hamba Allah (manusia) di dunia dan di akhirat. Syariat Islam itu semuanya bersifat adil, memberi rahmat kepada semua (manusia), memberi kemaslahatan kepada semua serta mempunyai hikmat yang menyeluruh. Maka setiap masalah terkeluar dari keadilan kepada kezaliman, terkeluar dari rahmat kepada kesiksaan, terkeluar dari maslahah kepada mafsadah, terkeluar dari hikmat kepada sia-sia adalah semuanya terkeluar dari syariat Islam walaupun terdapat padanya pelbagai takwil kerana syariat itu merupakan keadilan Allah diantara hambaNya dan rahmat Allah kepada makhlukNya dan perlindungan Allah terhadap bumiNya”. (Syams al-Din Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1977: 14-15). 1.3.1 Sumber Hukum Syariat Islam Sumber Hukum Syariat Islam ialah Al-Qur'an . al-Hadis. Ijmak Ulamak. Qiyas Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam adalah sumber hukum Islam yang pertama bagi syariat Islam. Ia adalah himpunan kata Allah.

9

Hadis adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang kemudian dijadikan sumber hukum. Fungsi hadis antara lain ialah mempertegas hukum dalam Al-Qur'an, memperjelas hukum dalam Al-Qur'an dan menetapkan hukum yang belum ada di Al-Qur'an Ijma' maknanya kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama Islam berasaskan al-Quran dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Qiyas ialah proses taakulan berasaskan membuat hukum hukum sedia ada daripada nass atau perintah yang diketahui untuk perkara-perkara baru. Qiyas menetapkan suatu hukum terhadap suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya berasaskan perkara terdahulu yang memiliki kesamaan dari segi sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek lain sehingga dihukumi sama. Ijtihad juga boleh menjadi sumber hukum. Ia adalah sebuah usaha untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad telah wafat sehingga tidak boleh langsung menanyakan pada beliau tentang suatu hukum namun perkara-perkara ibadah tidak boleh diijtihadkan. Beberapa jenis ijtihad adalah ijtihad sekumpulan ulamak mujtahid yang dipanggil Ijma' iaitu kesepakatan para ulama, ijtihad ulamak berdasarkan hukum Qiyas, iaitu diumpamakan dengan suatu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya, Ijtihad berdasarkan Maslahah Mursalah iaitu untuk kemaslahatan umat dan ijtihad berdasarkan 'Urf iaitu kebiasaan 1.4 DEFINISI FIQH

Sebagaimana juga perkataan Syariah, perkataan atau istilah fiqh juga berasal dari perkataan bahasa arab. Dari segi bahasa arab, ia bermaksud pemahaman secara mutlak ataupun pemahaman secara mendalam. Seseorang yang memahami sesuatu secara mendalam sebut sebagai Faqih. Diantara penggunaan lafaz fiqh seperti dalam firman Allah taala :

ُ ُ َ ّ ّ ً َِ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ‫قالوايشعيب مانفقه كثيرامماتقول‬

10

Maksudnya: mereka berkata “wahai shuib tidaklah banyak kami memahami daripada apa yang engkau katakan.” (surah hud: 91) Dari segi Istilah pengajian Islam, perkataan Fiqh ini telah mengalami proses evolusi yang ketara. Di zaman perpulaan Islam ianya diberi maksud sebagai pemahaman terhadap ajaran agama secara mutlak samada akidah, akhlak ataupun hokum-hukum mengenai tindak-tanduk lahir manusia. Pengertian seperti ini telah digunakan oleh al-Quran sendiri dalam firman Allah yang bermaksud "Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalamkan pengetahuan mereka tentang agama dan untuk mernberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, sulpaya mereka itu dapat menjaga diri." (at-Taubah (122) Manakala dari segi istilah syarak pula terdapat beberapa definisi fiqh. Fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syarak yang berbentuk amali yang di ambil daripada dalil-dalil yang berbentuk tafsil (terperinci) Ia adalah semua hukum-hukum agama yang dibawa oleh Syariat Islam sama ada hokum-hukum ini berkaitan dengan aqidah, ibadah, akhlak dan muamalat. Fiqh juga adalah ilmu untuk mengetahui dan memahami hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan mukallaf seperti wajib, haram, makruh, harus, keadaan sesuatu akad itu sah atau batal, keadaan ibadat itu qadha’ dan sebagainya. Fiqh juga adalah mengetahui hukum-hukum syara’ yang amali dengan berdalilkan dari dalil-dalil tafsili (terperinci) atau juz’i (pecahan). (al-Ghazali,1987:.4-5), (Abd al-Karim Zaydan ,1994: 8) Pengertian istilah Fiqh secara menyeluruh ini terus digunakan dalam tempoh yang lama oleh para ulama. Abu Hanifah, seorang ulamak di zaman Tabiit-Tabiin, pernah mentafsirkan Fiqh sebagal "'mengenali hak dan tanggungiawab diri." Tafsiran ini membawa maksud Fiqh ialah mengenali apa yang sebenarnya mendatangkan manfaat dan apa yang sebenarnya membawa mudarat kepada diri. Yang paling asas dari perkara yang mendatangkan faedah kepada diri itu ialah ilmu tentang akhirat, kerana ianya akan membawa faedah yang kekal abadi.

11

Pengasas Mazhab Fiqh yang terpasyur dari kalangan imam Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah ialah empat mazhab yang terkenal iaitu Imam Abu Hanifah (50-105H) yang mengasaskan Mazhab Hanafi, Imam Malik b. Anas (93-179H) yang mengasaskan Mazhab Mliki, Imam Syafi’i (150-204H) yang mengasaskan Mazhab Syafie dan Imam Ahmad b. Hanbal (164241H) yang mengasaskan Mazhab Hanbali. (Abd al-Karim Zaydan, 1969: 155) 1.5 PECAHAN DALAM BIDANG FIQAH Bidang Ilmu Fiqh mempunyai beberapa pecahan antaranya ialah: 1.5.1 Fiqh Ibadat Fiqh ibadat ialah ilmu fiqh yang membincangkan perkara yang berkaitan dengan ibadat. Ia berhubung dengan ibadah khusus seperti solat, puasa, menunaikan haji, bersedeqah, nazar dan sebagainya. 1.5.2 Fiqh Muamalat Fiqh Muamalat ialah ilmu Fekah yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama mereka, yang lebih terkenal dengan ibadah umum atau muamalat. Undang-undang mu'amalah yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun cara pemilikan harta, jual beli, gadaian, sewa-menyewa, pinjam meminjam dan seterusnya. 1.5.3 Fiqh Munakahat Fiqh munakahat ialah ilmu fiqh yang membincangkan perkara yang berkaitan dengan halhal yang berkiatan dengan pernikahan. Ia membincangkan undang-undang keluarga yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun kehidupan berkeluarga, seperti nikah, cerai, ruju', nafkah, perwarisan dan seterusnya. Perkataan munakahat ialah kata jamak kepada perktaan nikah. Ia adalah perkataan bahasa arab yang bermaksud cantuman. Dari segi istilah syarak pula ialah adalah bermaksud akad pernikahan yang menghalalkan pergaulan antara laki–laki dan perempuan yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewjiban antara kedua 12

insan. Hubungan antara seorang laki–laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki–laki dn perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharponisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki– laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut. Ilmu munakahat ialah imu-ilmu yang berkaitan dengan urusan pernikahan seperti calon suami , isteri, majlis akad, wali, mas kahwin dan lain-lain lagi. 1.5.4 Fiqh Jinayah Jinayah menurut fuqaha' ialah perbuatan atau perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencerobohi atau mencabul kehorpatan jiwa atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja. Penta`rifan tersebut adalah khusus pada kesalahan-kesalahan bersabit dengan perlakuan seseorang membunuh atau menghilangkan anggota tubuh badan seseorang yang lain atau mencederakan atau melukakannya yang wajib di kenakan hukuman qisas atau diyat. Kesalahan-kesalahan yang melibatkan harta benda, akal fikiran dan sebagainya adalah termasuk dalam jinayah yang umum yang tertakluk di bawahnya semua kesalahan yang wajib dikenakan hukuman hudud, qisas, diyat atau ta`zir. Faedah dan manafaat daripada Pengajaran Jinayat : 1. Menjaga keselamatan nyawa daripada berlaku berbunuhan sesama sendiri dan sebagainya 2. Menjaga keamanan maruah di dalam masyarakat daripada segala fitrah tuduhmenuduh. 3. Menjaga keamanan maruah di dalam harta benda dan nyawa daripada kecurian, ragut dan lain-lain. 4. Berhubung dengan keamanan negara dan menyelenggarakan keselamatan diri. 13

Walaubagaimanapun diakui bahawa tidak semua orang dapat merujuk terus kepada al-Qur’an dan al-Sunnah.1 Maksud. tabiin dan tabi’ Al-Tabiin yang mempunyai cukup syarat dan keperluan berijtihad adalah ramai. 1. Hanafi 2. Syafie 4. Ini adalah kerana ulama yang berkemampuan dari kalangan sahabat Nabi. Terdapat beberapa aliran pemikiran dalam fiqh Islam. Filipina. Keempat-empat mazhab ini mempunyai peraturan. Bagaimanapun. Brunei. kaedah dan panduan yang sempurna dan lengkap yang ditulis oleh mereka dalam kitab masing-masing. Ismaili dan Zaidi. Mazhab-mazhab selain daripadanya tidak mempunyai kaedah cukup yang dibukukan untuk dijadikan panduan dalam bidang perundangan sebagaimana yang empat tadi. Tujuan dan Kepentingan Mazhab Dalam pandangan Islam setiap individu Muslim wajib mentaati ajaran al-Qur’an dan alSunnah. Bagi seorang yang berada 14 . Ini kerana manusia memiliki kemampuan yang berbezabeza yang secara umumnya dapat dibahagikan kepada 3 tahap: 1. Mereka yang dapat mengkaji dan memahami secara terus nas-nas al-Qur’an dan alSunnah dan mampu mengeluarkan hukum daripadanya. mengikut pendapat ulama Sunni. terdapat 4 mazhab iaitu: 1. Hanbali. Perkara yang berhubung di antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir di dalam negara Islam Pembunuhan 1. Bagi Islam Syiah pula. mengikut qaul yang rajih.5. mazhab muktabar yang boleh dibuat pendapat dan beramal untuk umum cuma empat mazhab. Bagi Islam Sunah.6. Golongan tidak perlu mazhab dari segi ilmu. ada tiga mazhab utama iaitu Jaafari. Maliki 3.6 MAZHAB DALAM ILMU FIQAH Mazhab (‫ )مذهب‬ialah aliran pemikiran fiqah. Umat Islam di Malaysia. Thailand dan Indonesia kebanyakannya mengikuti mazhab Syafie.

Golongan di antara dua.T dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah S. oleh itu mengikuti mazhab bererti mengikuti al-Qur’an dan al-Sunnah. Setiap ajaran mazhab adalah berdasarkan al-Qur’-an dan al-Sunnah. Mereka yang tidak dapat mengkaji dan tidak mampu mengeluarkan hukum daripadanya. Malah merupakan satu kesalahan bagi dia untuk menurut sahaja (taqlid buta) sesuatu mazhab kerana berbuat sedemikian bererti dia menderhakai kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta‘ala kepadanya. Mereka yang berada di pertengahan antara tahap pertama dan kedua di atas.W. 3. iaitu memudahkan umat Islam mencapai ketaatan kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. Tujuan yang ingin dicapai oleh para imam mazhab ialah menjelaskan kepada manusia apa yang telah difirmankan oleh Allah S. Mazhab-mazhab fiqh Islam beRPeranan sebagai jalan bagi membawa seorang Muslim itu kepada ketaatan terhadap al-Qur’an dan al-Sunnah. 15 . Bagi seorang yang berada di tahap kedua dan ketiga. bagi mereka diharuskan mengikut sesuatu mazhab fiqh Islam. Ia memudahkan umat yang tidak berkemampuan untuk mendekati ajaran al-Qur’an dan al-Sunnah secara terus. Golongan yang perlu kepada mazhab. Ini kerana setiap ajaran mazhab adalah berdasarkan alQur’an dan al-Sunnah. oleh itu mengikuti mazhab bererti mengikuti al-Qur’an dan al-Sunnah.W dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat umum kerana kebanyakan ahli masyarakat tidak mampu memahami dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis secara langsung. 2. Sememangnya inilah tujuan sebenar mazhab-mazhab Islam sejak dari dahulu. Tujuan sebenar mazhab-mazhab Islam sejak dari da-hulu ialah memudahkan umat Islam mencapai ketaatan ke-pada al-Qur’an dan al-Sun-nah.di tahap yang pertama ini. dia dibolehkan merujuk secara terus kepada al-Qur’an dan al-Sunnah.A.

Bagi orang yang tidak mampu. 16 . bukan menggantikannya.W: Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap Muslim. Ini kerana menuntut ilmu merupakan salah satu kewajipan agama sebagaimana sabda Rasulullah S. mereka memerlukan mazhab sebagai jalan yang memudahkan keta-atan kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. Namun sangat dianjurkan agar dia berusaha dengan segenap kemampuannya untuk mempelajari dalil-dalil yang dipergunakan oleh imam yang diikutinya dan tetap bersedia menerima kebenaran dari orang lain yang berhak mengemukakannya. mengikuti mazhab bukanlah bererti membebaskan diri daripada sifat belajar dan mengkaji. 2. Hasan al-Banna rahimahullah menasihatkan: Bagi setiap Muslim yang belum mencapai tingkat ‘mujtahid’ terhadap dalil-dalil umum syari‘at. Bagi orang yang mampu mengkaji secara terus kepada dalil al-Qur’an dan al-Sunnah mereka tidak memerlukan mazhab melainkan sekadar sumber meluaskan skop kajian. Beliau mestilah sedar bahawa ketaatan yang sebenar adalah kepada al-Qur’an dan al-Sunnah.Namun dalam seseroang itu berpazhab. ia perlu mempunyai fikrah (pemahaman) yang jelas iaitu: 1. Mazhab hanya beRPeranan memudahkan ketaatan tersebut. Oleh itu wajib belajar ajaran fiqh mazhab dengan mengkaji dalil-dalilnya dan membandingkannya dengan mazhab yang lain atau penelitian semula oleh tokoh terkemudian. Golongan yang pertama tidak boleh mengecam golongan yang kedua dan begitulah juga sebaliknya. dibolehkan baginya untuk mengikut pendapat salah seorang imam agama (imam mazhab).A. Selain itu dia harus berusaha menyempurnakan segala kekurangan ilmunya jika dia adalah seorang yang mampu melakukan hal itu sehingga akhirnya dia dapat mencapai kedudukan sebagai seorang mujtahid.

1 Mazhab Hanafi Mazhab Hanafi ialah salah satu mazhab fiqh dalam Islam Sunni. Golongan cerdik pandai pada masa itu menyifatkan beliau sebagai "akal dalam ilmu pengetahuan." Ketika hayatnya.2. Beliau adalah seorang berjiwa besar dan berakhlak tinggi.6. Mazhab dalam Ahli Sunnah wal Jamaah Terdapat 4 mazhab ahli Sunna Wal Jimaah iaitu: 1. Beliau juga sebagai ketua ahli fikir (ahli ra’u). Turki.1. Beliau dapat hidup dalam dua zaman pemerintahan Umaiyyah dan Abbasiyah. Tetapi beliau sangat merendah diri (tawadu’). 1. baik di bidang ilmu dan politik mahupun ilmu agama. beliau dapat mengikuti pelbagai perkembangan ilmu pengetahuan. Zaman beliau dikenali sebagai zaman pertumbuhan politik.2. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah. India dan sebahagian Afrika Barat. Sesungguhnya Abu Hanifah seorang yang luas pemikiran dan banyak ilmu. Mazhab ini diamalkan terutama sekali di kalangan orang Islam Sunni Mesir.2 Beberapa Mazhab dalam Ilmu Fiqh a. Cekap memberikan satu-satu keputusan bagi masalah yang dihadapi.2 Mazhab Maliki 17 . Pada waktu tersebut beliau mendapat tempat baik dalam masyarakat dan berjaya pada pemerintahan. bijak dan berakhlak mulia. Mazhab Hanafi merupakan mazhab terbesar dengan 30% pengikut. Beliau seorang yang beRPengetahuan. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh di Iraq.6. Beliau seorang yang bijak dalam ilmu pengetahuan. Mazhab Hanafi diasaskan oleh Nu’man bin Tsabit digelar Abu Hamfal.6. ia mempunyai hubungan yang rapat dengan pembesar negara. agama serta ideologi dan ism yang pelbagai.

Selain menggunakan Al Quran. Imam Malik adalah seorang yang dipercayai. Beliau mendengar hadis daripada guru. Imam Malik dianggap sebagai ketua atau imam bagi ilmu hadis. Ingatannya sangat kuat. Imam Maliki juga menggunakan amalan orang Islam Madinah pada zamannya itu sebagai sumber yang kelima. Beliau banyak membuat hubungan dengan ahli hadis dan ulama. Mengikut Imam Malik. Imam Malik adalah orang yang tidak diragui dalam konteks ini. Seseorang tidak harus meninggal dan membelakangkannya. Iman Malik mengalami dua corak pemerintahan iaitu Ummaiyah dan Abbasiyah. Imam Malik adalah seorang yang cergas dalam menuntut ilmu. Kemudian terus disimpulkan tali bagi menyenangkan perhitungan bilangan hadis yang pelajarinya. Imam Malik 18 . tinggal dan wafat di Madinah` dan kebanyakan sahabat Nabi tinggal di Madinah. Mahzab ini mempunyai bilangan pengikut kedua teramai iaitu lebih kurang 25% daripada Muslim.Maliki ialah mazhab fiqh yang kedua sunni. Imam Malik tetap beRPegang teguh pada ajaran Rasulullah bahawa hadis itu petunjuk dan penyuluh kepada manusia. amalan orang Madinah dilihat sebagai sunnah hidup memandangkan Nabi Muhammad berhijrah. Sebelum Imam Malik menjadi guru. Pada masa itu juga pengaruh ilmu pengetahuan Arab. Mazhab Maliki diamalkan di Utara Afrika dan sebahagian Afika Barat. Pengasas mazhab Maliki ialah Malik Bin Anas. Hukum fiqh yang diberikan oleh Imam Malik berdasarkan al-Quran dan hadis. Parsi dan Hindi tumbuh dengan suburnya di kalangan masyarakat. Iman Malik menghafaz al-Quran dan hadis Rasulullah. di mana pertelingkahan sengit dua pemerintahan sering berlaku. Beliau menerima nasihat ibunya dengan baik. Ibunya kemudian mahukan anaknya mempelajari ilmu fiqh. hadis. Beliau lahir di kota Madinah pada tahun 93 hijrah. Mazhab ini berbeza daripada tiga mazhab yang lain kerana terdapat tambahan kepada sumbernya. Pada perpulaan hidupnya. ijma' dan qiyas. barulah beliau mengajar. Selepas fikirannya matang dan benar-benar berkebolehan. termasuk salah satu sanad terbaik dan benar. Sewaktu hidupnya. Imam Malik dilahirkan 13 tahun selepas kelahiran Imam Abu Hanifah. Sanad (sandaran) yang dibawa oleh beliau. adil dan kuat ingatannya serta cerpat dan halus memilih rawi-rawi hadis. beliau terlebih dahulu mendalami ilmu yang dipelajarinya hingga kadang-kala tidak tidur. Imam Malik bercita-cita menjadi penghibur tetapi ibunya menasihatkan supaya beliau memadam hasrat itu.

Syria. Malabar.menjadikan hadis sebagai pembantu bagi memahami al-Quran. yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. Imam Malik berfikir panjang sebelum memberi satu-satu hukum atau fatwa. dan Bahrain.6. beliau terus berkata kepada orang yang bertanya: “Baliklah dulu supaya aku dapat berfikir. Dasar-dasar Mazhab Syafii dapat dilihat dalam kitab Usul al-Fiqh Ar-Risalah dan kitab fiqah al-Umm. Imam Syafii kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri. pantai Koromandel. Di dalam kitab-kitab tersebut Imam Syafii menjelaskan kerangka dan 19 . yang hidup di zaman pertentangan antara aliran ahli hadis (cenderung beRPegang pada teks hadis) dan ahl al-ra'y (cenderung beRPegang pada akal fikiran atau ijtihad). dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh ahl al-ra'y yang juga murid Imam Abu Hanifah. Usul al-Fiqh. 1. dan hadis di zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut dan kealimannya diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman dengannya. Arab Saudi bahagian barat.شافعية‬Syāfi'īyaṯ) adalah mazhab fiqah yang dibawa oleh Muhammad bin Idris al-Syafii atau yang dikenal dengan sebutan Imam Syafii. Imam Syafii belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh ahli hadis. Imam Malik menangis dan berkata “Aku bimbang kerana aku akan disoal satu hari nanti (hari kiamat)”.” Apabila ditabnya kenapa beliau melewatlewatkan menjawab sebarang pertanyaan. Pemikiran fiqah mazhab ini diawali oleh Imam Syafii. Beliau pernah berkata: “Kadang-kala aku berjaga sepanjang malam untuk mencari jawapan bagi satu-satu soalan yang dikemukakan kepada aku. Namun demikian Mazhab Syafii menerima penggunaan qiyas secara lebih luas.3 Mazhab Syafie Mazhab Syafii (bahasa Arab: ‫ . Indonesia. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah.2. semenanjung Malaysia. Meskipun berbeza dari kedua aliran utama tersebut. Beliau juga sangat cerpat dalam memberi penerangan dan hukum. Hadramaut.” Apabila beliau ditanya satu-satu hukum. keunggulan Imam Syafii sebagai ulama fiqah. Imam Syafii menolak Istihsan dari Imam Abu Hanifah maupun Mashalih Mursalah dari Imam Malik.

Kias yang dalam Ar-Risalah disebut sebagai ijtihad. selama tidak ada yang menegaskan bahawa yang dimaksud bukan arti lahiriahnya. Asas fikiran dan prinsip 20 . Imam Syafii pada awalnya pernah tinggal menetap di Baghdad. 2. kedua qaul tersebut sampai sekarang masih tetap dianggap berlaku oleh para pemegang Mazhab Syafii. bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum. Kemudian Imam Syafii berpindah ke Mesir kerena munculnya aliran Mu’tazilah yang telah berjaya mempengaruhi khalifah. yang tak diketahui ada perselisihan tentang itu. 4. Ijmak para Sahabat Nabi. Sunah dari Rasulullah SAW kemudian digunakan jika tidak terdapat rujukan dari Al-Quran. ia mengeluarkan ijtihad-ijtihadnya. atau yang biasa disebut dengan istilah Qaul Jadid (pendapat yang baru) di Mesir. Imam Syafii berpendapatt bahawa qaul jadid tidak berarti menghapus qaul qadim. ia melihat kenyataan dan masalah yang berbeza dengan yang sebelumnya ditemui di Baghdad. maka dapat digunakan salah satunya. Ia kemudian mengeluarkan ijtihad-ijtihad baru yang berbeza.prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum far'iyyah (yang bersifat cabang). Akan tetapi Imam Syafii menolak dasar istihsan dan istislah sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam. Imam Syafii sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga digelar Naasir As-Sunnah (pembela Sunnah Nabi). yang banyak dipengaruhi oleh kekuasaan kekhalifahan. Penyebar-luasan pemikiran Mazhab Syafii berbeza dengan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. ialah beRPegang pada: 1. Dengan demikian. Selama ia tinggal di sana. tafsir secara lahiriah. Imam Syafii pertama sekali selalu mencari alasannya dari Al-Qur'an dalam menetapkan hukum Islam. Al-Quran. Jika terdapat keadaan yang baik dengan qaul qadim ataupun dengan qaul jadid. 3. Ijma' yang diterima Imam Syafii sebagai landasan hukum adalah ijma' para sahabat. apabila dalam ijma' tidak juga dijumpa hukumnya. karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Asas-asas mazhab yang asas. yang biasa disebut dengan istilah Qaul Qadim (pendapat yang lama).

terdapat banyak sekali ulama dan penguasa di dunia Islam yang menjadi pendukung setia mazhab ini. antara lain: Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari. Kerana metodologinya yang sistematik dan tingginya tingkat ketelitian yang dituntut oleh Mazhab Syafii. Imam Ibnu Katsir . tetapi kaya dengan semangat dan bercita-cita tinggi dalam menuntut ilmu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani . Saat ini. Dilahirkan pada tahun 105 hijrah di sebuah bandar yang bernama Ghizah di Palestin (tarikh paling masyhur dikalangan ahli sejarah). Imam Nawawi . Selain itu. 884) Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal sebagai ulama hadis terkemuka dalam pengasas Mazhab Hanbali. dimana berbagai ilmu keislaman telah berkembang dengan dorongan metodologi hukum Islam dari para pendukung mazhab ini. yang menyebar-luaskan dan mengembangkan Mazhab Syafii pada awalnya adalah seperti Imam Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. Imam Turpudzi. Mazhab Syafii umumnya dianggap sebagai mazhab yang paling konservatif diantara mazhab-mazhab fiqah Sunni lainnya. Beliau seorang miskin. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. Imam Syafie atau Muhamad bin Idris Al-Syafie. Imam Dhahabi dan Imam Al-Hakim Imam Syafii terkenal sebagai pereka pereka pertama metodologi hukum Islam. Mazhab Syafii diperkirakan diikuti oleh 28% umat Islam sedunia. Imam Ibnu Majah. Imam Syafie adalah keturunan Bani Hashim dan Abdul Mutalib.dasar Mazhab Syafii terutama disebar-luaskan dan dikembangkan oleh para muridnya. 878) dan Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (w. 21 . Imam Muslim. dan merupakan mazhab terbesar kedua dalam hal jumlah pengikut setelah Mazhab Hanafi. Usul alFiqh (atau metodologi hukum Islam) tidak dikenal pada masa Nabi dan sahabat. Di antara mereka bahkan ada pula yang menjadi pakar terhadap keseluruhan mazhab-mazhab Ahli Sunah Waljamaah di bidang mereka masingmasing. melainkan ilmu ini baru lahir setelah Imam Syafii menulis Ar-Risalah. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah di sebelah datuk Baginda iaitu Abdul Manaf. Imam As-Suyuti . juga pernah belajar Imam Syafii. Imam Bukhari. Imam Abu Daud. 846). Murid-murid utama Imam Syafii di Mesir. Imam Tabari . masih banyak ulama-ulama yang terkemudian yang mengikuti dan turut menyebarkan Mazhab Syafii.

Beliau sangat tekun mempelajari kaedah dan nahu bahasa Arab. Imam Syafie menghafaz al-Quran dengan mudah iaitu ketika masih kecil lagi. Antara sebabnya. Sejak itu beliau menumpukan masa dan tenaga kepada ilmu fiqh. Beliau menghafaz dan menulis hadis. Imam Syafie ialah imam ketiga mengikut susunan tarikh kelahiran mazhab empat serangkai. Lalu berkata lelaki itu : “Tidak sesuai engkau bersyair kerana itu boleh menjatuhkan maruah. Allah menghendaki dan melorongkan kepadanya dalam bidang ilmu fikah. tetapi mengubah pendiriannya kepada mempelajari ilmu fiqh dan hadis hingga ke tahap paling tinggi. Imam Syafie.Beliau banyak mengembara dalam menceduk dan menimba ilmu. Imam Syafie banyak menghafaz syair dan qasidah daripada puak Hazyl. Beliau adalah penyokong kepada ilmu hadis dan pembaharuan agama (mujaddid) bagi abad yang ke-2 hijrah. Namun. pada suatu hari Imam Syafie bersyair sambil menunggang kuda bersama seorang lelaki. Hal ini kerana puak Hazyl terkenal sebagai kabilah yang paling baik bahasa Arabnya. Beliau kadang-kala terpaksa ke tempat perhimpunan orang ramai meminta kertas untuk menulis pelajarannya. 22 . Untuk itu.” Semasa muda. belulang. Imam Syafie dianggap seorang yang dapat memadukan antara hadis dan fikiran serta membentuk undang-undang fiqh. beliau pernah mengembara ke kampung dan tinggal bersama puak Hazyal selama 10 tahun. Beliau juga banyak menumpukan masa dan tenaganya kepada sastera dan sejarah pada masa mudanya. pelepah tamar dan tulang untuk ditulis di atasnya. Pada perpulaannya beliau cenderung dalam bidang sastera dan syair. Alangkah baiknya belajar ilmu fiqh?” Kata-kata itu sangat memberi kesan kepada Imam Syafie. Imam Ahmad Bin Hanbal pernah berkata: “Diceritakan kepada Nabi Muhamad bahawa Allah menghantar kepada umat ini seorang pembaharu kepada agama. hingga beliau terpaksa mengumpul batu-batu. Umar Bin Abdul Aziz dihantar untuk abad yang pertama dan aku harap Imam Syafie adalah mujadid abad yang kedua. hidup dalam kemiskinan.

Ia juga menetapkan kaedah pengeluaran hukum dan kesimpulannya. Antara guru Imam Syafie selain Imam Malik ialah mufti dan faqih Mekah iaitu Muslim bin Khalid az-Zanji. Mazhab Hambali dimulakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ini adalah kerana ilmu fiqh yang menetapkan cara atau peraturan untuk memahami al-Quran dan hadis. Untuk menampung kehidupan. beliau terpaksa bekerja di kedai jahit.6. Ibnu Hanbal menuntut ilmu sepanjang hayatnya. Pengasas mazhab Hanbali ialah Ahmad bin Mohamad bin Hanbal. keluarganya tidak ditinggalkan harta yang banyak kecuali sebuah rumah kecil yang didiaminya. Ibnu Hanbal dari keluarga miskin. Hal ini kerana beliau yang menghimpun atau menyatukan ilmu fiqh ahli akal dan fikir dengan ilmu fiqh ahli akal dan hadis. Mazhab ini kebanyakannya diamalkan oleh masyarakat Islam di Semenanjung Arab. Beliau lahir di bandar Baghdad pada tahun 164 hijrah.2. Mazhab Syafie merupakan jalan tengah bagi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Oleh itulah beliau berhak dianggap pengasas bagi ilmu usul fiqh. 1. Sewaktu bapanya meninggal dunia. Seseorang pernah berkata kepadanya: “Sampai bilakah engkau hendak menuntut ilmu? Padahal engkau sudah mencapai darjat paling tinggi dan engkau telah menjadi imam bagi seluruh umat Islam?” Imam Ibnu Hanbal menjawab: “Aku menuntut ilmu dari hujung dunia hingga ke pintu kubur. Beliau mempelajari hadis hingga menjadi seorang imam.”Memang benar beliau tidak 23 . Ilmu fiqh yang dibawa oleh Imam Syafie adalah satu zaman perkembangan ilmu fiqh dalam sejarah perundangan Islam. Ilmu fiqh Imam Syafie adalah ikatan sunnah dan qias serta pemikiran dengan beberapa pertimbangan dan sekatan. dan Syaikhul Muhaddisin Sufyan bin Uyaynah.Salah seorang guru Imam Syafie dalam pelajaran ilmu fiqh dan hadis ialah Imam Malik. Imam Syafie sendiri pernah berfahaman Maliki dan Hanafi.4 Mazhab Hanbali Mazhab Hanbali[ (bahasa Arab: ‫ )حنبلللى‬atau juga dieja Mazhab Hambali adalah satu daripada empat mazhab fiqah dalam aliran ahli sunnah wal jamaah.

iaitu Itsna 'Asyariah (paling banyak diikuti). Di antara ketiga mazhab Syi'ah terdapat perbezaan dalam perkara yang menentukan siapa yang berhak menjadi imam dan pengganti para imam tersebut 1.pernah jemu menuntut ilmu sepanjang hayatnya. Pengikut mazhab Ithna 'Asyariah. Ibnu Hanbal bertemu Imam Syafie di Hijaz.6. Imam Syafie adalah salah seorang guru beliau. Imam Syafie menasihatinya supaya mengikutnya ke Mesir. b.5 Mazhab Jaafariyyah Mazhab Ja'fari atau Imam Dua Belas (Itsna 'Asyariah) adalah mazhab dengan penganut yang terbesar dalam Muslim Syi'ah. Mazhab ini menjadi mazhab rasmi Negara Republik Islam Iran. Keimaman kemudian berlanjut iaitu sampai Muhammad al-Mahdi bin Hasan al-Asykari bin Ali al-Hadi bin Muhammad al-Jawad bin Ali ar-Ridha bin Musa al-Kadzim bin Ja'far ash-Shadiq. Mereka kemudian bertemu kali kedua di Baghdad. Imam Ibnu Hanbal bercadang mengikutinya tetapi niatnya tidak kesampaian. iaitu Ja'far ash-Shadiq bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Namun demikian hanya tiga aliran yang masih ada sampai sekarang.2.Ibnu Hanbal mempelajari ilmu daripadanya.6.2. 1.6 Mazhab Ismailiyyah Ismailiyah adalah mazhab dengan jumlah penganut kedua terbesar dalam Islam Syi'ah. Pada waktu itu. Sebutan Ismailiyah diperoleh pengikut mazhab ini kerana penerimaan mereka ke atas keimaman Isma'il bin Ja'far sebagai pewaris dari Ja'far ash-Shadiq. Ali bin Abu Thalib dan anak-cucunya dianggap lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan sebagai khalifah dan imam bagi kaum muslimin. sewaktu beliau menunaikan haji. MAZHAB-MAZHAB SYI'AH Syi'ah atau adalah pengikut Saidina Ali pada awal mula perkembangannya juga banyak memiliki aliran. Ismailiyah dan Zaidiyah. Dinisbatkan kepada Imam ke-6. Imam Syafie mengajar di Masjidil Haram. Di dalam keyakinan utama Syi'ah. di lain pihak menerima Musa alKadzim sebagai Imam mereka. selepas mazhab Imam Dua Belas (Ithna 'Asyariah). Samaada Ismailiyah atau Ithna 'Asyariah sama-sama 24 .

Antara yang akan dibincangkan di sini ialah: 1. Muhammad al-Baqir.7.7 Mazhab Zaidiyah Mazhab Zaidi atau Mazhab Lima Imam berpendapatt bahawa Zaid bin Ali merupakan pengganti yang berhak atas keimaman dari ayahnya Ali Zainal Abidin.6. 1. 1. Dinisbatkan kepada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Zaid bin Ali menyatakan bahawa imam itu harus melawan penguasa yang zalim dengan pedang. Qawaid al-fiqhiyyah 3.7 Bidang lain yang berkaitan dengan Ilmu Fiqh Terdapat banyak bidang yang berkaitan dengan ilmu fiqh. Pemahaman mengenai seterusnya akan memudahkan para pelajar 25 . Setelah Zaid bin Ali syahid pada masa Bani Umaiyyah. Usul al-Fiqh 2.2. yang kemudian diteruskan oleh Ja'far ash-Shadiq. yang ditunjuk sebagai imam selanjutnya adalah anak sulung beliau yang bernama Muhammad al-Baqir. Maqasid al-Syariah 1. Pelajar-pelajar bidang Syariah selalunya dimestikan mempelajari bidang kecil ini kerana ia akan memudahkan para pelajar memahami kenapa sesuatu hukum itu ditetapkan sebagai wajib. sunat. Ali Zainal Abidin. Setelah kematian imam ke-4. sehingga memiliki banyak persamaan pandangan atas sejarah awal mazhabnya. beliau digantikan anaknya Yahya bin Zaid.menerima keenam enam Imam Syi'ah terdahulu.1 BIDANG USUL AL-FIQH Ilmu usul al-fiqh adalah suatu bidang kecil dalam disiplin ilmu pengajian Islam khususnya bidang Syariah. saudara tirinya. Dari mana dalil diambil dan bagaimana proses pengambilan hukum tersebut dilakukan oleh para ulamak dan mujtahid terhadap sesuatu perkara sehingga sesuatu hukum dapat dikeluarkan. haram dan makruh. harus.

3. 4. Ertinya makna perkataan yang sebenar di sisi pendengar ialah maknanya yang hakiki. Yang di kiaskan keatasnya ‫ ))مقيس عليه‬seperti “arak asal bagi hukum keatas minum ِ ْ ََ ٌ ِ َ tuak“ maksudnya: haram meminum tuak dikiaskan kepada haramnya meminum arak. 2. Seperti Asal daripada sesuatu perkataan itu adalah dikehendaki maknanya yang hakiki. Dalil. Perkataan “Usul Fiqh“ maksudnya dalil-dalil fiqh. maksudnya dalil wajib sembahyang .الصلة‬Hendaklah kamu mendirikan sembahyang). Perkataan aslun dari segi bahasa arab adalah bermaksud asas atau dalil.syariah menyelesaikan sesuatu masalah fiqh dengan mudah kerana mereka telah memahami kaedah menetapkan sesuatu hukum. Kaedah.7. gabungan dua perkataan itu dinamakan idhafi. Perkataan usul adalah kata jamak kepada perkataan ‘Aslun’. Al-Rujhan (yang sebenar). Di dalam bahasa arab. Kaedah ialah seperti kaedah fiqh (‫ )لض لرر ولض لرار‬yang bermaksud tiada ada َ َ ِ ََ ََ َ َ kemudaratan dan memudaratkan adalah salah satu kaedah fiqh.1. yang diqiyaskan kepadanya dan yang diistishab kepadanya. 4. 2.1 Definisi ilmu Usul Al-Fiqh Istilah usul al-fiqh adalah terdiri daripada perkataan dua perkataan yang digabungkan menjadi satu perkataan iaitu ‘usul’ dan ‘al-fiqh’. 3. Dalil ialah seperti dikatakan “asal wajib sembahyang ialah dengan firman Allah Taala (‫ ) وأقيموا الصلة‬Surah An-Nur: 56.(‫وأقيموا‬ َّ ُ ِ ََ ‫ . Perkataan usul diidhafatkan (digabungkan) kepada perkataan al-Fiqh. Al-Rujhan iaitu yang terang dan sebenar. 1. Dari segi istilah pula ia mempunyai banyak maksud iaitu 1. 26 . 1.

1.7.معرفة دلئل الفقه اجمال وكيفية الستفادة منها وحال المستفيد‬ Iaitu mengetahui dalil-dalil feqah secara ijmali (tidak terang) dan cara memetik atau mengambil hukum-hukum daripadanya serta keadaan orang yang menuntutnya. a.Yang di istishabkan (yang di sabitkan kekal) seperti seseorang yang yakin ia bersuci kemudian ragu tentang tidak bersucinya “asalnya bersuci” maksudnya disabitkan kekal kesuciannya sehingga di yakini tidak bersucinya. Pandangan Ulamak Shafie Ulamak usul fiqh dari mazhab shafie telah mendefinisikan ilmu usul al-fiqh sebagai ِ ْ ِ َ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ِ ِ َ َ ِ ْ ِ ِ ِّ ْ َ َ ً َ ْ ِ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ُ َ ِ ْ َ ‫.” (surah hud: 91) Manakala dari segi istilah pula fiqh (fekah) ialah mengetahui hukum-hukum syarak berbentuk amali (perbuatan) yang diambil daripada dalil-dalil yang bersifat tafsil (terperinci). Apabila usul al-Fiqh dijadikan suatu bidang ilmu yang khusus dalam ilmu fiqh maka ia telah diberikan beberapa definisi lain mengikut pandangan ulamak dalam mazhab. 27 . Diantara penggunaan lafaz fiqh seperti dalam firman Allah taala : ُ ‫قالوايشعيب مانفقه كثيرامماتقو‬ ‫َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َِ ً ّ ّ َُ ل‬ Maksudnya: mereka berkata “wahai shuib tidaklah banyak kami memahami daripada apa yang engkau katakan.2 Definisi Ilmu Usul Al-Fiqh Setelah Dijadikan Suatu Bidang Ilmu Yang Khusus. Perkataan Fiqh pula dari segi bahasa ialah ’memahami’.1.

Mengetahui cara-cara mengambil hukum-hukum daripada dalildalil feqah secara ijmali (umum) adalah memerlukan kepada mengetahui syarat-syarat berdalil seperti diutamakan lafaz nas daripada lafaz zahir. b. hadis mutawatir daripada hadis ahad dan sebagainya. Lafaz (‫ )العلم‬sebelum disandarkan kepada (‫ )القواعد‬merangkumi ilmu secara tasawur dan tasdik. Pandangan Ulamak Mazhab Hanafi. setiap larangan adalah haram dan sebagainya. Termasuk didalam mengetahui keadaan orang yang menuntut hukum Allah itu mengetahui keadaan orang yang berijtihad (mujtahid) dan yang bertaklid (muqallid). Maliki dan Hambali Para ulamak usul fiqh dari kalangan yang berpazhab Hanafi.Yang dimaksudkan dengan mengetahui dalil-dalil feqah secara ijmal ialah mengetahui bahawa al-Quran. Maliki dan Hambali mendefinisikan usul fiqh sebagai ِ ّ ِْ ِ ْ َ َ ِ ِّ ْ ِ ِ ّ َِ َ ِ ّ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َْ ِ َ ْ ِ ْ َِ َ ِ ُ ّ َ َ ُ ِ ّ ِ ِ َ َ ْ ِ ُ ْ ِ ْ َ ‫العلم باالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية‬ Ertinya: Ilmu dengan kaedah-kaedah yang dengannya dapat menghubungkan istimbat (mengeluarkan) hukum-hukum syarak yang bersifat amali (praktikal) yang diambil daripada dalil-dalilnya yang bersifat terperinci (tafsil). kerana memandangkan bahawa penunjukan dalil-dalil adalah secara zhanni pada kebiasaannya dan mengetahui zhan dan penunjukannya perlu kepada ijtihad. al-Sunnah. kerana yang berijtihad mengambil atau memahami hukum-hukum daripada dalil-dalil sedangkan orang yang bertaklid mengambilnya daripada mujtahid. Apa yang di ambil kira oleh ulamak usul fiqh ialah mengetahui dalil-dalil dari segi ijmali bukan detail. jadi mengetahui syarat-syarat berijtihad dan bertaklid adalah sebahagian daripada usul fiqh. al-Ijma’ dan lain-lainnya adalah dalil-dalil yang boleh dijadikan sebagai hujah. akan tetapi setelah ia disandarkan kepada (‫ )القواعد‬maka ia bermaksud ilmu secara tasdik. Lafaz (‫ )القواعللد‬adalah jama’ bagi kaedah yaitu kaedah umum (‫ )قضللية كليلله‬yang dengannya dapat di fahami hukum-hukum jaz’iyat (hukum-hukum yang lebih kecil atau terperinci seperti: 28 . setiap perintah adalah wajib.

Maksud ( ‫ )والتي يتوصل بها الى استنباط الحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية‬ialah dengan melalui ِ ّ ِ ِ ْ ّ َ ِ ِّ ِ ِ ّ َِ َ ِ ّ ِ ْ ّ ْ ِ َ ْ ْ ِ َ ْ ِ ْ ِ َِ َ ِ َ ِ َ َ ُ ِ ّ َ kaedah-kaedah usul fiqh. maf ul bih pasti mansub dan sebagainya. kerana lafaz (‫ )ولتقربلللوا‬menunjukkan larangan. Perkataan ‫ ))الشللرعية‬didalam definisi ini disebut ialah untuk mengeluarkan hukum-hukum selain dari hukum-hukum syarak.7. hukum-hukum ilmu nahu bahasa arab seperti Fail pasti hukumnya marfuk. 1. ِ ُ ُ ْ ٍِ ْ َ ْ ُ dengan kaedah ini dapat di fahamkan wajib sembahyang dari perintah Allah ( ََ ّ ْ ُ َِْ ‫ )أقيمللوا الص للة‬maksudnya hendaklah kamu menunaikan sembahyang. Perkataan (‫ )العملية‬didalam definisi ini disebut adalah untuk mengeluarkan hukum-hukum syarak yang bukan bersifat amali seperti hukum akidah (tauhid) dan hukum akhlak atau tasawuf. (surah al-Najm:ayat 3-4) 29 . setiap tegahan atau larangan adalah ُ ْ ِ ْ َِْ ٍ ْ َ ّ ُ haram. oleh itu zina adalah haram. setiap suruhan wajib. para ulamak mujtahidin dapat memahami hukum-hukum fiqh dari dalil-dalil yang terperinci.1.1. seperti hukum akli bahawa alam ini baharu . setiap larangan atau tegahan adalah haram. ayat 32 yang bermaksud janganlah kamu menghampiri zina. Kaedah umum (‫ )كل أمرللوجوب‬maknanya “setiap perintah suruhan adalah wajib. sesungguhnya ia adalah wahyu yang di wahyukan. Kerana lafaz (‫ )أقيموا‬perbuatan suruhan. Dengan kaedah ini dapat difahami haram melakukan zina dari tegahan Allah (‫)ولتقربوا الزنللا‬surah al-isra’. 2. Firman Allah Taala: ‫وماينطق عن الهوى ان هو ال وحى يوحى‬ َ ُ ٌ ْ َ ّ ِ َ ُ ْ ِ َ َ ْ ِ َ ُ ِ َْ َ َ Maksudnya : Dan ia (nabi) tidak mengeluarkan kata-kata menurut hawa nafsu. Kaedah umum (‫ )كل نهي للتحريم‬maknanya. oleh yang demikian setiap suruhan adalah wajib.3 Sejarah Perpulaan dan Perkembangan Usul Al-Fiqh Wahyu merupakan asas atau sumber perundangan Islam di masa hayat Rasulullah SAW samaada ia (wahyu) di baca iaitu al-Quran atau tidak di baca iaitu as-Sunnah.

وقال الحم ُل الذى وفق رسول رسول ال لما‬ َ ِ ِ ِ ُ َ َ ُ َ َ ّ َ ِ ّ ِ ‫َ ْ َ ُ َ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْد‬ ِ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ِ َْ َ َ ْ ِ َ ْ َ ُُ ُ َ َ ُ ‫. jika engkau tidak dapat menyelesaikan dengannya? Jawab Muaz: hamba akan berpandukan hadis.” Ilmu usul fiqh merangkumi kaedah-kaedah mengistimbatkan hukum atau mengeluarkan hukum daripada dalil yang mana setiap mujtahid beRPandu kepadanya didalamu membuat ijthad terhadap hukum-hukum baru.Oleh yang demikian para sahabat semasa hayat Rasulullah SAW tidak begitu perlu berijtihad mengeluarkan hukum-hukum Islam dari al-Quran. اذاعرض لك قضا؟ قال بما فى كتاب ال قال فان لم تجد قال بما فى سنة رسول ال.يرضى ال ورسوله‬ َ َْ “Bagaimana engkau wahai Muaz menghukum apabila dibentangkan sesuatu masalah? Kata Muaz: hamba akan menghukum atau menyelesaikannya dengan berpandukan kepada al-Quran. Proses mengistimbatkan hukum-hukum tidak dapat 30 . kerana mereka mudah mendapatkan daripada nabi Muhammad SAW dan bertanya kepadanya mengenai sesuatu kemuskilan didalam memahami kandungan al-Quran. baginda telah menemuduga beliau dengan sabdanya : ْ َِ َ َ ‫بم تقضى يامعاذ . Rasulullah SAW bersabda lagi: kalaulah engkau tidak dapat menyelesaikan dengannya? Jawab Muaz: hamba akan berijtihad berusaha menurut pandangan sendiri dan hamba tidak cuai dan tinggal begitu sahaja. sabda nabi lagi. meskipun demikian tidaklah kesemua para sahabat dapat melakukan demikian kerana ada diantara mereka yang berada ditempat-tempat yang jauh yang menyebabkan sukar mereka merujuk kepada nabi SAW untuk menyelesaikan kemuskilan mereka dan terpaksalah mereka berijtihad sendiri bagi mengatasi perkara-perkara yang berlaku semasa itu yang tidak didapati hukumnya didalam al-Quran dan al-Sunnah. sebagaimana yang berlaku kepada Muaz Bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman untuk berdakwah orang ramai kepada Islam. فضرب رسول ال )ص( صدره بيده. قال : فان‬ ِ ُ َ ِ ُّ ِ َ ِ َ ْ ِ َ ْ َ ْ َِ َ ِ ِ َ ِ ِ َ ِ َ َ َ َ َ َ ِ ُ َ ِ َ ُ َ ِ َْ َ ِ ‫لم تجد قال اجتهد ول آلو. lalu Rasulullah SAW pun menepuk dada Muaz dan bersabda : segala pujian bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulnya dengan apa di redhai oleh Allah dan Rasulnya.

w menyebabkan mereka mengatahui sebab-sebab nuzul ayat al-quran. difahami atau tidak sahaja. 31 . disamping itu lama persahabatan mereka dengan baginda rasulallah s.A. dan mencadangkan supaya beliau mendapat sara hidupnya yang mencukupi dari baitulmal (perbadaharan negara) kerana penelitian terhadap kepentingan orang-orang Islam adalah termasuk didalam kepentingan umum dan urusan perniagaan perbadanan adalah tergolong kedalam kepentingan khas. illah-illah dan tujuan-tujuan tersebut.dilaksanakan kecuali oleh mereka yang memperolehi pengetahuan yang cukup dan sempurna mengenai kaedah-kaedah atau metod-metodnya kerana tidak ada ijtihad tanpa metod dan tidak ada istimbad tanpa kaedah. ketajaman pemikiran dan kecerdasan akal.W wafat dan kalangan tabie tidak perlu kepada pembukuan kaedah-kaedah usul fiqh kerana kaedah-kaedah ini sudah tersemat didalam diri mereka. Oleh yang demikian boleh dikatakan bahawa kaedah-kaedah ilmu fiqh telah wujud sama dengan feqah malah terdahulu darinya walaupun ia dibukukan selepas feqah kerana hukum feqah pasti dibuat mengikut kaeadah tertentu cuma adakah ia disedari. Para mujtahid dari kalangan sahabat selepas Rasulallah S. Ia ditambah pula dengan kelebihan yang istimewa pada diri mereka iaitu kerjernihan jiwa. bersesuaian diantara ayat dengan ayat-ayat yang terdahulu daripadanya. Sebahagian daripada kaedah-kaedah metod-metod mengistimbadkan hukum feqah telah pun lahir dengan jelas di kalangan sahabat dan tabie ketika mengemukakan hujah pendapat mereka dan mengkritik pendapat penentang-penentang mereka.a. maka merekalah orang yang paling mengetahui bahasa alquran yang banyak kaedah-kaedah istimbad atau menyimpulkan hukum diambil daripadanya. Sebagai contoh para sahabat telah melarang Saidina Abu Bakar al-Siddiq semasa beliau memegang tampok pemerintahan dari berniaga atau berkerja untuk mendapat sara hidup. kepentingan-kepentingan dan illahillahnya. Kebanyakan kaedah-kaedah istimbad hukum pula adalah bergantung kepada mengatahui matlamat-matlamat. kepentingan-kepentingan.

Abdullah bin Masud’ berpendapatt bahawa adapun perempuan yang kematian suaminya ialah dengan melahirkan anak kandunganya berdasarkan kepada firman Allah s.t didalam surah al-Baqarah : ‫والذين يتوفون منكم ويزرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا‬ (suruh al-baqarah) “dan orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu. niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Dan semasa ayat ini bertentangan dengan firman Allah s. sedang mereka meniggalkan isteri-isteri. waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dengan katanya. hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka (beridah) selama empat bulan sepuluh hari. dan perempuan-perempuan yang hamil. Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan. dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Begitulah seseorang dapat bahawa para fuqaha’ dari golongan sahabat dan tabie terikat dengan kaedah-kaedah usul 32 . dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah.” Abdullah bin Masud’ memperakui kaedah akad usul fiqh yang ia meraikannya didalam ijtihadnya.t dalam surah al-talak: 4                       Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuanperempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya). “aku bersaksi bahawa surah an-nisa’ yang paling pendek (surah an-nisak al-kusra) maksudnya surah al-talak–turun selepas surah an-nisak yang paling panjang maksudnya surah al-baqarah.w.’’Maksud perkataan ini ialah bahawa nas yang terkemudian menasahkan yang terdahulu atau mentahsihkanya.w.

7.w menyebabkan mujtahid pada masa ini tidak semudahnya mengatahui tujuan-tujuan syariat illahillah dan hikmah hikmatnya.a. metodologi-metodologi ijtihad dan kaedah-kaedahnya timbul dengan banyak dan setiap faqih perlu kepada dalil atau hujah demi untuk mempertahankann pendapatnya dan membahas dalil mereka yang menyalahinya. maka tak dapat tidak bagi mereka daripada dibukukan kaedaehkaedah yang mana mereka merujuk kepadanya didalam memahami dalil syariat dan ketika berlainan mereka didalam memahaminya 2.1. 1. lalu ditafsir nas-nas secara tafsiran yang bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat dan menceburi diri untuk berijtihad oleh mereka yang 33 . Empayar kerajaan Islam sudah meluas dan berkembang ke pelusuk dunia sehingga sampai ke Negara-negara yang tidak menggunakan bahasa arab dan pendudukpenduduk negara-negara tersebut telah memeluk Islam dan memperlajari hukumhukumnya maka ia sudah tentu memberi kesan kepada keaslian bahasa arab dan menyebabkan timbul kesalahan dalam memahami gaya-gaya bahasa (uslub-uslub) al-quran dan sunah dan kesamaran memahami makna keduanya. maka disusun satu kumpulan daripada kaedah usul fiqh yang diambil dari bahasa arab 3.4 Sebab-Sebab Penulisan Ilmu Usul Al-Fiqh Terdapat beberapa faktor atau sebab mengapa ilmu usul al-fiqh akhirnya ditulis dan dijadikan satu disiplin ilmu dalam ilmu fiqh. perselisihan diantara satu sama lain dari tempat-tempat tersebut berhubung dengan masalah-masalah feqah adalah hebat. walaupun mereka pada masa itu tidak ilmu kaedah fiqh dan proses pembukuannya. Antaranya ialah : 1. Dizaman para imam-imam mujtahid telah muncul dengan banyak aliran pengajian feqah.fiqh didalam ijtihad mereka. Berjauhan masa antara tabien al-tabien dengan masa rasulallah s. Keadaan ini mendesak supaya disusun kaedah-kaedah bahasa arab yang denganya terikat oleh mereka yang ingin memahami syariat Islam dan membantu mereka yang berkecimpung dalam membuat kesimpulan hukum-hukum dari nas-nasnya.

Sheikh Muhammad Abu Zahrah telah menolak dakwaan ini dengan bahawa 34 . Imam Fakhr al-Razi menjelaskan bahawa kedudukan al-syafie dalam bidang ilmu asul fiqh adalah seperti kedudukan (Aristotal) dalam bidang ilmu logik (ilmu mantik) dan kedudukan al-Holil bin Ahmad dalam bidang ilmu A’rud. Sebelum imam syafie. para fuqaha’ telah pun menjelaskan beberapa masalah dibidang usul fiqh tetapi mereka belum mempunyai kaedah yang menyeluruh yang boleh dirujuk kepadanya untuk mengenali dalil-dalil syarak dan cara mengkritik serta menilainya.tidak mempunyai keahlianya. Begitu pula golongan syiah Imamiah yang mendakwa bahawa Muhammad bin al-Bakar Ali Zainal Abidin (meninggal pada 114 hijjrah) adalah penulis pertama mengenai usul fiqh. Walaupun terdapat riwayat yang mengatakan bahawa Abu Sufian (meninggal 182 hijrah) adalah orang yang pertama menulis usul fiqh kemudian disusuli oleh Ahmad Bin Hasan alSyibani (meninggal 189 hijrah). kesemuanya ini memerlukan kepada kaedah-kaedah yang mana setiap mereka yang menceburi diri dalam ijtihad terikat denganya dan berlandas kepadanya . tetapi tidak ada bukti dakwaan tersebut kerana tidak pernah ditemui hasil karya mereka mengenai usul fiqh oleh para penyelidik sehingga ke hari ini. 1. satu kumpulan lain pula berhujjah mengingkari berdalil dengan hadis ahad. kemudian diikuti oleh anaknya imam Muhammad Abu Abdullah Jaa`far (meninggal pada 148 hijrah).5 Pengasas Ilmu usul al-Fiqh Imam al-Syafie Muhammad bin Idris al-Syafie wafat pada tahun 204hijrah dikatakan sebagai pengasas ilmu usul fiqh dan orang pertama yang menyusun kaedah-kaedah usul fiqh sebagai satu disiplin ilmu yang berasingan. Kemudian imam Syafie telah mengasaskan kepada umat Islam satu ilmu usul fiqh yang merupakan satu kaedah menyeluruh untuk dijadikan rujukan dalam mengetahui peringkat dalil-dalil syarak.1. Dan jika ditakdirkan riwayat itu betul maka ia sampai ke tahap yang dicapai oleh penulisan-penulisan imam al-Syafie. maka timbul satu kumpulan lain mengingkari berdalil dengan al-sunnah. dan satu kumpulan lain pula berhujjah dengan istihsan dan sebagainya.7.

(Muhammad Abu Zahrah. Penulisan-penulisan mereka kesemuanya adalah berkisar kepada hukum. meskipun mereka bersatu didalam isi kandungan tetapi mereka berlainan dalam cara-cara penyusunannya. Imam Ahmad bin Hambali telah menulis beberapa buah buku mengenai bidang ini diantaranya kitab Taat al-Rasul. istihsan dan apa yang harus dan tidak haru dipertikaikanya.1. cara-cara istimbad (membuat kesimpulan hukum) dan orang yang mengistimbat. 1. Penulisan mengenai ilmu usul fiqh tidaklah terbatas kepada imam al-Syafie sahaja malah disambung oleh ulamak-ulamak selepasnya.7. sedangkan imam Syafie telah menulis kaedahkaedah usul fiqh dengan cara menyeluruh. 1958: 14-15) Dengan ini jelaslah bahawa imam al-Syafie adalah orang pertama sekali menulis mengenai usul fiqh. dalil. nasih dan mansuh.6 Riwayat hidup Pengasas ilmu usul fiqh (Imam Syafie) 35 . al. illah-illah hadis. Dan apa yang dilakukan oleh imam-imam syiah hanya sekadar apa yang dilakukan oleh imam Abu Hanifah dan para muridnya iaitu memberi pandangan mengenai beberapa masalah tentang kaedah hukum. kitab al-Ilal dan kitab an-Nasih dan Mansuh begitu pula dengan ulamak al-Kalam dan para fuqaha’ Hanafi. Bukunya al-risalah adalah dianggap karya beliau yang pertama dalam bidang usul fiqh yang mana beliau yang menyusunnya pada mulanya di Baghdad kemudian beliau mengulangi penyusunanya di Mesir dan diriwayatkanya daripada beliau oleh muridnya AlRobi’ al-Muradi dan menjadikanya sebagai mukadimah kitabnya.sunnah dan kedudukanya nisbah dengan al-Quran. Diantara kandungan alrisalah ialah al-Quran dan keteranganya mengenai hukum. berhujah dengan hadis ahad dan Qiyas.apa yang didakwa itu tidak lebih dari hanya bentuk merencanakan beberapa masalah berhubung dengan usul fiqh bukan dalam bentuk satu penulisan yang lengkap mengenainya.

Peringkat perpulaan ialah ketika beliau di Makkah dan Madinah. Imam Syafie meninggalkan Mekah ke Madiah untuk bertemu dengan Imam Malik. Palestin. Selepas kemangkatan bapa beliau. Pengajian beliau dalam ilmu fiqah terbahagi kepada tiga peringkat. di mana di sanalah beliau memperkenalkan pemikiran. beliau beRPegang kepada ajaran Imam Malik sebelum berhijrah ke Iraq dan di sana beliau didedahkan kepada pentaakulan logik Islam yang diamalkan oleh ahli fiqah Iraq.7 Bidang-Bidang Perbincangan Usul Al-Fiqh 36 . 1. Walaupun telah diiktiraf untuk menjadi hakim. Imam Syafie berhijrah ke Mesir. Ketika berumur 10 tahun. Sejarah keturunan beliau memberikan beliau martabat dan mungkin juga menjadi sumber inspirasi untuk beliau mempertahankan ajaran Sunah. Imam Syafie mula mempelajari al-Quran ketika berumur tujuh tahun dan mula mempelajari dan mengingati kitab al-Muwatta' karangan Imam Malik pada umur 10 tahun. Ketika berumur 15 tahun. Setelah dilatih untuk menjadi ahli fiqah yang mengutamakan Sunnah nabi.1. Bani Quriasy merupakan penyokong Nabi Muhammad setelah Perang Badar. dengan mendapat pendidikan mengenai pentaakulan dalam menentukan syaria Islam. sistem pentaakulan dan ajaran beliau yang pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafie. Beliau adalah pengasas kepada mazhab Syafie. Imam Syafie kemudiannya kembali ke Makkah dan memulakan pengajian syariat beliau dengan Muslim bin Khalid al-Zanji. beliau diberi pengiiktirafan untuk mengajukan pendapat beliau di dalam bidang fiqah. Di Iraqlah berpula peringkat kedua pengajian beliau. Imam Syafie dibesarkan di Hijaz. dan lain-lain lagi. Peringkat terakhir adalah ketika beliau di Mesir dan pengasasan mazhab Syafie. Pada awalnya. beliau membuat keputusan untuk meneruskan pengajian dengan Imam Malik. keluarganya berhijrah ke Palestin bersama-sama dengan Bani Yaman.Imam Syafie atau nama sebenarnya ialah Muhammad bin Idris al-Syafie. beliau dihantar ke Iraq. Sufian bin Uyaina. beliau berhijrah sekali lagi ke Makkah. dan umur beliau ketika itu ialah 22 tahun. adalah ahli fiqah Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Imam Syafie dilahirkan sama ada di Gaza. Membesar di kalangan puak Badwi. Hijjaz. tanah asal Ahli Sunah Waljamaah. Bapa beliau berasal daripada bani Quraisy. yang merupakan satu keturunan ibu beliau. Mufti Mekah ketika itu. Setelah itu. dan nenek moyang Imam Syafie adalah al-Mutallib adalah bapa saudara Nabi Muhammad.7.

7. Dapat membuat perbandingan diantara mazhab mazhab fiqh mengenai satu masalah dan mentarjih atau memihak kepada yang lebih kuat dari pendapat pendapat mereka dari segi dalil kerana membuat perbandingan di antara mazhab mazhab yang berlainan hanya dapat dilakukan dengan mengetahui dalil dalil yang mereka bersandar di dalam menentukan hokum hokum syara’ yang berlainan. b.1. perkara perkara ini tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan mengetahui kaedah kaedah usul fiqh. kemudian membuat pertimbangan diantara dalil dalil dan memihak kepada yang terlebih kuat daripadanya.Bidang perbincangan ilmu usul fiqh ialah kaedah kaedah dan dalil dalil syara’ dari segi pembinaan hukum supaya para ulamak mujtahidin tidak teRPesong dari kebenaran didalam menganalisa cara-cara mengeluarkan hukum-hukum syara’. 1. dengan menggunakan kaedah kaedah atau dalil dalil syara’ secara umum para ulamak fiqh dapat membuat kesimpulan hukum-hukum fiqh dari segi dalil-dalil terperinci yang berkaitan dengan masalah-masalah yang tertentu dan menunjukkan kepada hukum tertentu. Mengetahui hokum mengenai masalah masalah yang tidak dinyatakan oleh para mujtahidin berpandukan kepada kaedah kaedah mereka c. Faedah kepada mujtahid iaitu kemampuan membuat kesimpulan hukum-hukum syara’ yang berbentuk amali daripada dalil-dalil yang terperinci. Faedah kepada Muqallid iaitu (mereka yang mengambil hokum hokum daripada mujtahid dan tidak mampu membuat kesimpulan hokum hokum syara’ yang berbentuk amali daripada dalilnya yang terperinci) iaitu sebagaimana berikut: • • dapat benar benar memahami hokum hokum yang dibuat kesimpulan oleh para mujtahid dan merasai tenteram jiwa dengan hokum hokum tersebut. Ia beRPeranan mengkaji dalildalil yang terperinci. Antaranya ialah a.8 Faedah faedah mempelajari ilmu Usul Fiqh Seorang yang mempelajari ilmu usul al-fiqh mendapat banyak faedah. 37 .

9 Definisi Kaedah Fiqh Kaedah dan segi bahasa bermaksud asas. Manakala objek kaedah fiqh ialah hukum syarak. bahaya mestilah dihapuskan.1. Walaupun segala hukum tidak ada pembatalan selepas kewafatan nabi. Tetapi Ia memerlukan jalan-jalan hukum yang berbentuk fleksible untuk membuka peluang manusia menggunakan akal yang berpandukan nas supaya berijtihad. 1. Contohnya.1.7. tetapi melalui nas membentuk kaedah lain. Iaitu ada nas yang berbentuk umum dan ada nas mutlak yang melahirkan pendapat-pendapat untuk mengikatnya. Iaitu perubahan hukum menurut perubahan masa.7.11Sumber pengambilan ilmu kaedah Fiqh . OIeh itu. Untuk itu ia memerlukan sumber-sumber akal fikiran untuk mengeluarkan hukum yang fleksible bagi menangani persoalan semasa yang sentiasa wujud sesebuah masyarakat. Ahli mujtahid memainkan peranan mereka menggunakan akal fikiran berdasarkan ilmu 38 . Ia berlaku setelah kewafatan Nabi dan segala hukum tidak ada pembatalan lagi. Selain dan itu terdapat kaedah-kaedah dalam perkembangan hidup manusia generasi lain untuk disesuaikan dengan masalah-masalah furuk. Maudu’ atau skop perbahasan kaedah fiqh ialah mengenai perbuatan orang mukallaf. Dari segi istilah ialah perkara yang dipraktikkan daripada perkara asas terhadap perkara-perkara furu’ atau pecahan. Ia juga bermaksud prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum dalam bentuk nas pendek yang mengandungi hukum umum yang sesuai dengan bahagian-bahagiannya.1.10 Faktor kemunculan ilmu kaedah Fiqh Antara faktor utama kemunculnya kaedah fiqh ialah terdapat nas-nas yang dapat ditafsirkan dengan berbagai-bagai. 1. Qawaid fiqhiyyah ialah kaedah fekah dalam undang-undang Islam yang menjadi asas untuk memahami dan mengembangkan feqah Islam tentang kaedah-kaedah hukum. Contohnya: samada sesuatu dalil itu Qat’i atau Zanni dan Ia menjadi pegangan atau tidak.7. Kaedah: alDararutul Yuzal iaitu.1. Berdasarkan pengertian tersebut. Kaedah fiqh muncul ekoran dalil-dalil syarak yang diperselisihkan oleh fuqaha’.

( Riwayat Abu daud ) Peringkat Kedua: Iaitu Zaman Sahabat. Pada zaman ini merupakan zaman yang masih beRPegang kuat kepada aI-Qur'an dan aI-Sunnah. Peringkat Pertama: Iaitu zaman Rasullah s. Nabi bcrtanya lagi: Sekiranya kamu tidak dapat dalain al-Qur'an? Muaz menjawab. Justeru itu. "Sekiranya saya tidak menemui hukum dalam al-Qur'an. Mujtahid berusaha dengan berijtihad dan mempraktikkan kaedah-kaedah yang umum yang baru dan sentiasa muncul. segala jawaban dan fatwa yang diputuskan adalah ijtihad Baginda. saya akan beRPadukan alSunnah. "Sekiranya engkau tidak dapati dalain al-Sunnah? Muaz menjawab. apabila terdapat hukum furuk yang sama ‘illah atau sebabnya. Sebagaimana yang diwasiatkan kepada Mu'az Ibn Jabal sewaktu diutuskan ke Yaman menerusi sabda Baginda yang diriwayat oleh Ahmad dan Abu Daud: Terjemahan: Bagaimanakah nanti kamu akan putuskan sesuatu hukum apabila dibentangkan kepada kamu sesuatu masalah? Mu'az menjawab: Saya akan putuskan berpandukan al-Quran. Dari situ. Saya akan berijtihad dengan ilmu saya dan saya tidak akan mengenepikan perkara itu.a.a. w. Lalu Rasulullah s. "Segala pujian bagi Allah yang memberikan taufik kepada utusan Rasulullah s. dalam keadaan tertentu sahaja Baginda membenarkan sahabatnya berijtihad apabila tidak ada dalam aI-Qur'an dan aI-Sunnah. a. Sumber pengambilan hukum dan perkembangan Fiqh terbahagi kepada tiga peringkat: 1. w. kemudian di perbetul oleh wahyu apabila tidak tepat.dari sumber perundangan selaras dengan konsep syariat yang sesuai dilaksanakan tanpa mengira masa dan tempat. Contohnya Istihsan. Sadu Zaraie dan Uruf serta berbagai sumber lagi. menepuk dada sambil bersabda. "Kiranya saya tidak dapati juga dalain al-Sunnah. ke arah sesuatu yang diredai oleh Rasulullah. Istishab. Khalifah al-Rasyidin dan para sahabat hanya berijtihad apabila tidak terdapat hukum di dalam kedua-dua sumber tersebut. Masalih al-Mursalah. maka ia digabungkan dalam kaedah umum ." Nabi bertanya lagi. Qawa’id al-Kulliyah al-‘Ammah iaitu kaedah umum ialah meliputi semua hukum furu’ dan segala bahagiannya. Untuk 39 . Pada zaman Nabi.w Pada waktu itu segala sumber syariat hanya berdasarkan al-Quran dan Sunnah Baginda.

Setiap Perkara Dinilai Berdasarkan Niat. Peringkat Ketiga: Iaitu Zaman Tabi 'in dan Tabi ' al-Tabi 'in.itu. Bab ini telah anda pelajari dalam kursus teori dan amalan perniagaan Islam yang lepas. Pada zaman itulah berpulanya penulisan dan pembukuan usul fiqh yang berpula abad ke 2 hingga abad ke 4 Hijrah. zaman itu lahir dua aliran fekah: Pertama: Kedua: Aliran Abu Hanifah yang beRPengaruh di Kufah. Dalam keadaan lain lagi. Kesukaran Membawa Kemudahan. Waktu itu juga fekah Islam mulai berkembang pesat. 3.7. kerana segala masalah utama akan dibincangkan ada lima: 1. Hal tersebut merupakan tugas ahli-ahli fekah untuk memahami kaedahnya dan mengetahui dalil-dalilnya. Untuk itu. Aliran Hadis Imam Malik yang bertumpu di Madinah. Keyakinan Tidak Hilang Dengan Keraguan.7. 4. Pada zaman itu juga kegiatan ijtihad hanya bertumpu kepada ahli fekah sahaja. Adat Menjadi Hakum. Bahaya Mesti Dihapuskan. 5. 1. Maka dan sini lahirlah usul fekah dan istilah-istilah fekah yang mana kitab Usul Fiqh yang mula-mula ditulis dan dibukukan ialah al-Risalah yang di karang oleh Imam al-Syafi'i.4 Kaedah Kuliyyah dalam Kaedah Fiqh Disebabkan masalah-masalah fekah dan pecahannya terlalu banyak.2 MAQASID AL-SYAR‘IYYAH (TUJUAN HUKUM SYARAK) fekah bergantung kepada kaedah-kaedah tertentu.2. 2. 1. zaman tersebut tidak digalakkan berijtihad dan menggunakan akal. antara kaedah fekah umum yang 40 . maka perlulah kepada penetapan kaedah-kaedah tertentu.

h. keturunan (al-Nasl) dan harta manusia (al-Mal).cit. 1987: 253) (Muhammad Mustafa al-Syatibiy.t) . Maslahah boleh diertikan sebagai kemaslahatan atau kebaikan yang banyak. op.Tujuan syariah (al-Maqasid al-Syari’ah) yang berasaskan lima kepentingan asas (alDharuriyat al-Khams) iaitu untuk menjaga agama (al-Din). (Abu Hamid Muhammad b. akal (al-‘Aql). Muhammad Said Ramadhan Al-Buti: 1982:25 Al-Imam al Ghazali menjelaskan bahawa maslahah itu dimaksudkan menjaga dan mengawal terhadap tujuan dan matlamat syarak manakala maksud dan tujuan syarak bagi makhlukNya ada lima perkara iaitu: i) menjaga kesucian dan ketinggian agama ii) menjaga keselamatan diri iii) menjaga kebaikan dan kecergasan akal fikiran iv) menjaga kebaikan keturunan v) menjaga kesucian dan keselamatan harta benda Setiap perkara dan tindakan yang mengandungi jagaan dan kawalan terhadap lima perkara penting ini dinamakan maslahah. Seluruh ajarannya adalah bertujuan menjaga kebaikan hidup manusia samada di dunia dan akhirat.8 SOALAN LATIHAN 41 . 1981: 38) (Muhammad Sa’ad alYubi. 1. Juz. Muhammad al-Ghazali. Maslahah di dalam perspektif Islam adalah maslahah yang meletakkan pertimbangan kepada kebaikan dunia dan akhirat secara serentak. 1964: 19. 1988: 354) Semua perkara tersebut adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia dan keredaan Allah untuk kebahagian dunia dan akhirat. 286-287 1. Mustafa Zaid..1997:346). (Muhammad bin Ya’qub Al-Fairuz Abadi. Agama Islam datang daripada Allah. diri (al-Nafs). sementara setiap perkara penting ini dinamakan mafsadah (kerosakan) penolakan atau percegahan kerosakan juga dinamakan maslahah Al-Ghazali (t. Segala hukum dan peraturannya adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia.

3. Huraikan secara ringkas empat mazhab yang utama dalam Islam 7. Bincangkan Definisi Islam. Akhlak. Fiqh Munakahat dan Fiqh Jinayah 4. Mengapa mazhab menjadi penting kepada orang awam 6. Jelaskan komponen utama Agama Islam yang terdiri daripada Aqidah. Bincangkan ilmu Qawaid al-Fiqhiyyah 9. Syariah. 5. Fiqh Muamalat. Berikan penerangan mengenai Fiqh Ibadah. Apakah yang dimaksudkan dengan Maqasid al-Syar‘iyyah BAB 2 42 . mengikut 2. syariat dan istilah fiqh pandangan beberapa fuqahah.1. Bicangkan ilmu usul al-Fiqh 8. Apakah yang dimaksudkan Mazhab dalam Ilmu Fiqah.

Berkembang Melalui Pemilikan v.4 Ciri-ciri Harta 2.2.2.7.6 Mal Mamluk vs Mal Mubah vs Mal Mahjur 2.6 Jenis-Jenis Harta 2.3 Definisi Harta 2.7 Mal Manqul vs Mal Aqar 2.2.2. Penguasaan Harta Mubah ii.7.2 Mal ‘Ayni vs Mal Manfa‘i 2.2 Pemilikan Tidak Sempurna i.2.3 Mal Ashi vs Mal Thimari 2.1 Pengenalan 2. Akad Pemindahan Pemilikan iii Perwarisan iv.2 Hak Pemilikan 2.5 Mal Khas vs Mal ‘Am 2.2. Pemilikan manfaat zat sahaja (haq al-irtifaq) BAB 2 43 .5 Pandangan Islam dalam penggunaan Harta 2.1 Definisi Pemilikan 2.10 Mal Qabil Lil Qismah vs Mal Ghayr Qabil Lil Qismah 2.9 Mal Mutaqawwim vs Mal Ghayr Mutaqawwim 2.7.7.2.1 Pemilikan Sempurna i.3.7 Definisi dan konsep Pemilikan Harta 2.2.1 Mal ‘Ayni vs Mal Dayni 2.2.3 Jenis-Jenis Pemilikan 2.2 Asas Pandangan Islam dalam Konteks Harta 2. Pemilikan manfaat peribadi (haq al-intifa‘) iii.4 Mal Istihlaki vs Mal Isti‘mali 2.8 Mal Mithli vs Mal Qimi 2.3. Syuf‘ah 2. Pemilikan zat harta sahaja (milkiyyah al-raqabah) ii.2.TEORI HARTA DAN PEMILIKAN 2.7.

Manusia juga boleh susah dengan penyalahgunaan harta. Hai orang-orang yang beriman. 4.t. Islam Allah s. Islam menerusi hukum syariahnya sentiasa menggalakkan semua umatnya mencari harta sebanyak mungkin.1 PENGENALAN Harta memang menjadi idaman semua manusia kerana ia akan memudahkan mereka hidup dengan selesa di dunia. surah Luqman. jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. Bab ini akan membincangkan teori-teori berkaitan dengan harta mengikut perspektif fiqh. anda seharusnya boleh: 1. Menghubungkaitkan konsep harta dan pemilikan . Menjelaskan jensi-jensi harta dari perspektif Islam 3. (Surah al-Baqarah 2 :172) “172. Menjelaskan harta pemilikan sempurna . dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. Menghuraikan konsep harta dari perspektif Islam . Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Perniagaan. Mengenal pasti harta pemilikan tak sempurna dan implikasinya. berfirman dalam al-Quran al-Karim. ayat 20 yang bermaksud: 20.w. 5. 2.TEORI HARTA DAN PEMILIKAN OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. Tuntutan tersebut selaras denagan kewajipan setiap mukallaf supaya mencari rezeki yang halal dan baik. asalkan dengan cara yang diharuskan seperti menjalankan perniagaan. mengusahakan tanaman. makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Manusia boleh senang dengan harta.” 44 . Ramai yang berusaha mencari banyak harta yang boleh dalam kehidupan. 2.

t menyediakan harta adalah khusus untuk menjamin kepentingan manusia supaya boleh hidup dengan baik dan sempurna. memiliki mahupun membelanjakan harta dengan cara yang haram.Islam meletakkan harta sebagai salah satu keperluan asasi di dalam kehidupan manusia.w. Harta yang diciptakan sebagai alat untuk kehidupan tidak seharusnya diselewengkan oleh pemiliknya atau sesiapa sahaja.2 FALSAFAH ISLAM DALAM PENGUASAAN HARTA Islam mengambil sikap yang jelas dan terbuka dalam soal pengurusan harta dengan berdasarkan nilai dan objektif untuk kebaikan dunia dan akhirat sekaligus menghindari segala keburukan dan kemudaratan. 2. tidak mengeluarkan zakat. al-Qur’an mencela sifat kedekut. b. boros. mementingkan diri sendiri. antaranya ialah sistem pengurusan dan pentadbiran harta secara Islam. membazir. Pengurusan harta yang benar-benar menepati syara’ amat diperlukan untuk menjamin perkara-perkara berikut : a. Justeru itu. Ia merupakan satu pertembungan dengan landasan yang telah ditetapkan oleh syarak. Allah s. bakhil. Harta merupakan salah satu keperluan asas dalam kehidupan manusia. Islam telah menyediakan beberapa sistem yang dapat merealisasikan kenyataan itu dengan baik dan berkesan. Memberi galakan kepada muamalah penguasaan harta hingga dapat memperluaskan skop peredaran harta dan kekayaan sehingga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara adil. Bagi memenuhi tuntutan tersebut. 45 . Memastikan harta beredar dan bergerak cergas di dalam berbagai-bagai sektor kehidupan sehingga membolehkan pengembangan harta dan penggunaannya secara meluas dan menyeluruh mengikut garis panduan syarak.

peredaran harta akan berlaku secara sihat dan harponi. Ia dengan sendirinya. Contohnya ibadat yang dimaksudkan ialah seperti ibadat zakat dan haji. Ia bermaksud meletakkan harta pada kedudukannya yang sebenar sebagaimana asal ia dijadikan dan sepertimana yang diperintahkan oleh Allah s.c. hospital dan sebagainya. Contoh kemudahan untuk beribadat pula ialah pakaian. tempat tinggal dan lain-lain keperluan.w. Membelanjakan harta untuk keperluan diri sendiri bagi melaksanakan badat atau untuk kemudahan beribadat. Membelanjakan kepada orang lain melalui beberapa saluran yang telah ditentukan oleh syarak seperti sedekah dan derpa. Islam menjamin keadilan sebenar dalam urusan harta.t. nilai yang ada pada harta itu dapat dimaksimumkan melalui penggunaan terus atau pelaburan. Kedua-duanya tidak dapat dilaksanakan tanpa harta. Bagi mencapai tujuan keadilan di dalam perbelanjaan. Antaranya ialah: a. Dengan pengurusan sistem perhatian wajar dari pentadbiran harta menurut Islam. Islam telah menyediakan beberapa strategi iaitu: 46 . Pembekuan atau monopoli harta oleh beberapa pihak tertentu sahaja adalah suatu keadaan yang ditolak oleh Islam kerana akan menimbulkan berbagai-bagai gejala negatif dan bencana ke atas masyarakat dan negara. Keadaan ini sudah tentu dapat meningkatkan taraf hidup umat Islam atau negara mereka. Islam bukan sahaja meletakkan persoalan harta sebagai salah satu faktor penyumbang kepada kebahagiaan manusia di dunia tetapi juga mengaitkan harta dengan sumbangan kebahagiaan insan di akhirat. Membelanjakan harta kepada sesuatu yang bersifat kebajikan umum seperti membina masjid. Perkara tersebut dianggap sebahagian daripada ibadat kerana tanpanya ibadat tidak dapat dilaksanakan. c. Mencari alternatif tertentu bagi mengelakkan berlakunya kesukaran-kesukaran yang boleh melemahkan kegiatan ekonomi seperti kelonggaran untuk tidak menggunakan saksi dalam urusan perniagaan secara terus. d. b.

Perbelanjaan mestilah secara betul dan berhemah. negara dan umat seluruhnya. c. Melalui cara ini pengurus harta dapat mencapai objektif keadilan kerana konsep kesederhanaan akan menguasai kegiatan ekonomi dan pengurusan harta. banjir dan sebagainya sehingga memerlukan bantuan yang besar sedangkan negara tidak mampu menanggung jumlah tersebut maka disitulah adanya keadilan jika harta orang kaya difungsikan untuk mengatasi masalah orang ramai. b. Namun begitu ianya mestilah dilakukan dengan adil tanpa tekanan dan kezaliman. Imam al-Ghazali menyatakan harus bagi kerajaan mengambil kadar tertentu dari harta rakyat yang kaya berdasarkan keperluan negara misalnya bagi menjaga keamanan rakyat kerana negara mengalami masalah kekurangan wang dalam perbendahaarn atau baitul mal. Maksudnya ialah membelanjakan harta mengikut arahan wajib dari syariah seperti mengeluarkan zakat wajib. Apabila kesederhanaan dapat direalisasikan dalam kegiatan itu maka harta dapat berfungsi dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dengan adil dan saksama. Sifat kedekut digambarkan sebagai sifat yang dibenci oleh Allah s.t. Jika negara menghadapi bencana kemarau. Al-Quran dan al-Sunnah telah melarang penyakit kedekut dan membazir harta. Menyekat sifat bakhil dan menghalang boros dan pembaziran sebaliknya menggalakkan kesederhanaan. Itulah yang dikatakan menjamin keadilan dalam pengurusan harta. 47 . Melalui kaedah perbelanjaan yang betul dan bertanggungjawab ini maka tugas dan peranan harta dapat dilaksanakan dengan adil kerana kerana daripada itu ia akan menampung segala keperluan individu.a.w. membelanjakan untuk diri dan keluarga atau mengikut arahan tidak wajib seperti sedekah. Menggunakan harta orang kaya untuk keperluan yang diakui oleh syarak seperti keperluan yang mendesak di dalam negara. masyarakat. Malah punca kepada kehancuran umat juga berpula daripada sifat kedekut dan membazir. untuk melayan tetamu dan sebagainya. derpa. manakala sifat membazir pula digambarkan sifat yang dimiliki oleh saudara kepada syaitan. Inilah yang dikatakan sebagai keadilan melalui pengurusan harta dalam Islam.

Melindungi harta dari pencerobohan dan pengkhianatan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti kecurian.” 2. (tanah). harta dilindungi dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya dan seluruh masyarakat. maka mereka itulah orang yang rugi. 2. Perkara yang dterangkan di atas jelas menunjukkan kemantapan dan kesempurnaan syariah dalam pengurusan harta. At-Taghabun [15] “Sesunggguhnya harta-benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. [2] Sehingga kamu masuk kubur.3 DEFINISI HARTA Harta atau dalam bahasa arabnya disebut al-mal atau amwal. Namun begitu sekiranya ia tidak dihayati dan diamalkan. Sistem pengurusan harta mengikut Islam hendaklah dijadikan landasan kepada seluruh kegiatan hidup samada yang melibatkan aspek ekonomi dan sebagainya. segala kebaikan yang ditonjolkan oleh syariat itu tidak memberi apa-apa erti. sesiapa yang melakukan demikian. rompakan. dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar.” 3. Kemantapan dan kesempurnaan inilah yang dapat menjamin seluruh kepentingan dan kebaikan masyarakat. pemusnahan.” 4. Antaranya firman Allah dalam surah: 1. anak-pinak pangkat dan pengaruh). Dan (ingatlah). Sekaligus menjamin pemilik harta dari gangguan pihak yang tidak bertanggungjawab. samun. Al-Munafiqun [9] “Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda kamu dan anak-pinak kamu daripada mengingati Allah. Melalui pengurusan harta. Apabila pencerobohan harta tidak dikawal dan dibanteras. rampasan dan sebagainya. Al-Anfal [28] “Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. Ia telah disebut banyak kali di dalam al-Quran dan al hadis.d. dan disisi Allah jualah pahala yang besar. At-Takathur [1] “Kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda. maka akan menyebabkan berlakunya kekacauan yang boleh membawa kepada kehancuran dan kemusnahan.” 48 .

maka adalah ia merupakan kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya.” 10. “ 8. dan perbelanjaan mereka adalah betul sederhana. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh Islami wa adillatuhu. Isra’ [28] “Dan jika kamu beRPaling dari mereka. A’raf [31] “Wahai anak-anak Adam! Pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat (atau mengerjakan sembahyang) dan makanlah serta minumlah dan jangan pula kamu melampau. harta ialah Segala apa yang dimiliki. dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan. juz 4. akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela dan menyesal.” 6. 1989. maka ucapkanlah kepada mereka ucapan yang lembut. Isra ‘[26] …. Al-Furqan [67] “Dan mereka yang apabila membelanjakan hartanya. kerana mencari rezeki dari Tuhanmu yang kamu harapkan. Harta juga ialah apa sahaja yang dimanfaatkan serta berfaedah untuk manusia.” 9. dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. 40). “dan janganlah kamu berbelanja dengan sangat boros. 49 . dalam pada itu. h. [29] Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Al-Qasas [60] “Dan apa jua yang diberikan kepada kamu.5. Al-Kahfi [46] “Harta benda dan anak pinak itu. tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut. sama ada ia emas' perak' binatang ternak atau tumbuhan dan hasil pertanian (Wahbah al-Zuhaili. dan janganlah pula engkau menghulurkan dengan sehabis-habisnya. sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. ialah perhiasan hidup di dunia.” Terdapat banyak definisi tentang harta antaranya ialah: a. maka mengapa kamu tidak mahu memahaminya?” 7. apa jua yang ada di sisi Allah adalah ia lebih baik dan lebih kekal.

perak dan bijirin' Menurut mereka segala benda yang tidak mampu dimiliki. Imam Shafie mendefiniskan mal (harta) sebagai sesuatu yang diingini oleh manusia dan ia boleh disimpan untuk digunakan apabila perlu. Menurut Ibn al-Athir pula harta asalnya dikhususkan terhadap apa yang dimiliki oleh manusia daripada emas dan-perak'. (Abu Zahrah (1977). (al-Sayuti. 1936. alAshbah wa al-Nazhair. 142) f. biarpun berfaedah tidak dikira sebagai harta' seperti: Cahaya matahari juga cahaya bulan. (1947) Sharh Muntaha al-Iradat. e. al-Buhuti.(Ibnu Manzur. Ia boleh dimiliki dan diurus secara bebas. 52) g.1304H: 635). d. Ibnu Athir mendefinisikan Al-Mal (harta) sebagai setiap sesuatu yang dimiliki daripada emas dan perak dan diperluaskan kepda semua jenis sesuatu yang dimiliki samada berbentuk harta dan kebanyakan orang-orang arab menggunakannya kepada harta ternakan yang dimiliki kerana kebanyakan harta mereka dalam bentuk binatang ternakan. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi: Harta ialah apa yang dicenderungi. Al-Hawi mendefinisikan harta sebagai nama untuk sesuatu yang selain daripada manusia yang diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. diuruskan dan dibelanjakan bila-bila waktu diperlukan. Justeru. (Mahmud Bilal Mahran) c.b. Kaherah: Matba’ah Mustafa Muhamad. 197). al-milkiyyah wa nazariat al-‘Aqd fi alshariah al-islamiyyah. Namun selepas itu ia merangkumi apa sahaja yang dimiliki daripada barangan atau benda-benda. diselenggara dan dismpan. h. Antara contohnya ialah: Emas. Kaherah: Matba’ah ansar al-Sunnah al-Muhammadiyyah. Ia sebagai barang atau manfaat yang berharga dan boleh dikenakan ganti rugi jika diceroboh. ia merangkumi sesuatu 50 yang . diingini oleh manusia serta mampu disimpan. Kaherah: Dar al-Fikr. Menurut pendapat jumhur ulama: Mereka memberikan pengertian harta dalam erti kata serta skop yang lebih luas iaitu segala apa sahaja yang mungkin dan dapat diambil faedah daripadanya sudut adat kebiasaan.

Abdul Karim Zaidan mentakrifkan harta sebagai "setiap sesuatu yang boleh dikuasai dan dimanfaatkan pada kebiasaannya". Mereka tidak pernah 51 . Definisi ini menekankan dua perkara iaitu boleh dikuasai dan dimanfaatkan. Ia juga meliputi faedah atau manfaat yang diambil daripada benda dan barangan. Antaranya ialah sesuatu harta itu mestilah bernilai. (Surah al-Qasas 28:27) (Surah al-Nisa'4 :24). 2. Harta bernilai itu harus boleh dimanfaatkan mengikut syarak. harta juga merangkumi benda-benda harus serta berkemungkinan diperoleh dan dimiliki walau dengan apa jua cara. Manusia dengan sifat fitrahnya amat suka kepada harta dan mengumpulnya. dikumpulkan.4) Sebagai-contohnya ialah: Rumah dan kenderaan.5 KONSEP HARTA DALAM ISLAM 1. tetapi berbentuk faedah berdasakan adat serta selaras dengan muamalah. (Wahbah al-Zuhaili. Imam Shafie dan Hambali berpendapatt harta yang diharamkan syarak tidak diiktiraf sebagai harta yang sah dan boleh dimiliki oleh orang Islam. (1933). Kaherah: Mustafa al-Halabi 289-290) 2. pengertian harta sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur dengan merangkumi harti benda yang dapat dimiliki. Muhgni al Muhtaj.berbentuk benda dan barangan seperti: Emas. laut sebagainya tidak diiktiraf sebagai harta. menurut jumhur lagi. ikan yang berada di dalam laut tidak diiktiraf sebagai harta yang boleh diurusniagakan dalam muamaat kecuali telah ditangkap dan diletakan disesuatu tempat yang boleh diktiraf hak pemilikannya. Hal itu kerana faedahnya dapat ditukar gantikan. h. disimpan dan yang tidak dapat disimpan. diselenggarakan. Harta tersebut juga mestilah sesuatu yang boleh dimiliki. bijirin dan lainnya. Dr. Untuk itu. Sesuatu yang tidak boleh dimiliki seperti udara. seperti: Faedah yang diperoleh daripada rumah sewa oleh penyewa dapat ditukar dengan wang atau bayaran kepada Pemiiik rumah. Harta adalah keperluan manusia Harta merupakan keperluan asas bagi manusia. Burung yang terbang di udara. seperti: Sewa menyewa dan upah mengupah Selanjutnya. (al-Syarbini.4 CIRI-CIRI HARTA Harta mempunyai beberapa ciri.

Malahan manusia sanggup bergaduh dan beRPerang demi untuk mendapatkan harta. dan juga tidak menzalimi kebebasan individu. Allah telah merakamkan sifat kecintaan manusia kepada harta benda dalam firman-Nya yang bermaksud: "Dan kamu cintai harta benda dengan kecintaan yan g berlebihan"(al-Fajr 20). 52 . komunis. sistem komunis dan sosialis pula mengharamkan pemilikan kepada individu dan sebaliknya menyerahkan pemilikan tersebut kepada negara sebagai pihak yang berhak menentukan harta tersebut. Al-Quran menggambarkan bahawa manusia mencintai harta kekayaan melebihi kecintaan kepada anak-anak dan keluarga dengan firman-Nya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi. Isam member kebebasan kepada manusia untuk memiliki harta yang berpanfaat dan untuk tujuan manfaat. 3. 2. Ayat ini mendahulukan perkataan harta daripada perkataan anak-anak yang menunjukkan manusia amat mencintai harta kekayaan. terutama golongan miskin. Sementara itu. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalang kecintaan mereka mengejar harta kecuali kematian. Dalam sistem kapitalis seseorang dapat melihat dengan jelas penumpuan yang berlebihan terhadap kemaslahatan individu. amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan" (al-Kahfi. tanpa terikat kepada syarat-syarat tertentu dalam membelanjakan harta.merasa puas dalam mengejar harta kekayaan. individu bebas memiliki hak pemilikan harta yang mutlak. Manusia bebas memiliki harta Manusia telah mencipta berbagai-bagai sistem ekonomi seperti kapitalis. dan lain-lain bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi serta hubungan manusia dengan ekonomi dan harta kekayaan. Malahan Islam tidak menganiayai sesiapa. sosialis. Keadilan dalam pemilikan harta Dalam Islam keseimbangan yang adil merupakan asas dalam pemilikan harta. Dalam sistem ini. Islam memilih jalan yang seimbang di antara kedua-dua sistem tersebut dan sistem ini telah lahir bersama kelahiran Islam sejak lebih 14 kurun yang lalu. 46).

Islam menilai harta adalah perkara keperluan asasi dalam kehidupan manusia yang disebut oleh ulama Usul Fiqh alKuliyyat al-Khamsah iaitu agama.Sistem ekonomi Islam tidak melampau dan tidak pula mengabaikannya. Rasulullah s. sentiasa mengharap simpati orang lain dan merempat di merata tempat. Orang kaya bersyukur lebih Allah kasihi daripada orang miskin yang sabar. Apabila lima perkara ini dilupakan dan tidak dipedulikan dengan tidak menurut keutamaan kategorinya maka ia boleh membawa bahaya dan akan menyebabkan ketempangan dalam masyarakat. Oleh yang demikian. keturunan dan harta. 5. Allah sendiri telah melimpahkan kekayaan kepada Rasul-Nya. Lima aspek ini hendaklah dijaga dan tidak boleh dilengahkan oleh manusia. Dr. Islam memberi hak kepada individu dan masyarakat dan ia menuntut kedua-dua faktor ini melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing. jiwa. Anggapan yang menyebutkan bahawa jika ingin menjadi hamba yang soleh mestilah hidup dalam keadaan miskin bukanlah ajaran agama Islam. bukan sebagai matlamat akhir kehidupan manusia. tidak timbul persoalan yang menyebutkan bahawa umat Islam perlu hidup dalam kemiskinan kerana ia adalah ketentuan Allah.a. Islam sendiri menyuruh umat Islam mencari harta sebanyak mungkin. Firman Allah yang bermaksud : "Dan engkau didapatinya seorang miskin.w sentiasa berdoakan supaya dimasukkannya dari kalangan orang yang kaya dan dijauhkannya dari kemiskinan dan kefakiran. Oleh itu Islam melihat harta sebagai wasilah untuk mencapai kebaikan dan keredhaan Tuhan. lalu diberinya kekayaan" (al-Duha. Islam tidak menyuruh umatnya hidup dalam keadaan miskin. ayat 8). akal. Memiliki Harta jangan sampai melalaikan manusia Islam juga tidak menganggap kekayaan sebagai penghalang bagi orang kaya untuk berbakti kepada agama dan meningkatkan mutu ibadat serta mendekatkan diri kepada Allah. tangan yang menghulur adalah lebih mulia daripada tangan yang meminta. 4. Yusof al-Qaradhawi dalam karyanya "Masalah Dalam Kemiskinan dan Cara 53 . Harta sebagai wasilah mencari keredhaan Tuhan Islam telah meletakkan asas yang sempurna daam pemilik harta. tetapi mestilah tidak melalaikannya dari mengingati Allah setiap waktu dan tempat. Malahan.

Negara yang gagah perkasa sekalipun dari segi ekonomi. nanti seseorang akan menerima akibatnya.Islam Mengatasinya" mengatakan bahawa kemiskinan itu boleh membawa seseorang melakukan perkara yang boleh menjejaskan akidahnya serta merbahaya kepada pemikiran. tetapi secara sederhana dan tidak mendorong ke jalan maksiat dan kemungkaran. 54 . Janganlah seseorang mengaggap harta yang seseorang miliki itu adalah hak mutlaknya dimana ia boleh berbelanja sesuka hati. ayat 27). Orang kaya agar Tidak engkar perintah Tuhan Allah mengingatkan seseorang supaya seseorang yang mengingkari kurniaan-Nya. angkuh dan sombong serta mengaggap harta sebagai milik mutlak mereka yang boleh dipergunakan sesuka hati dengan firman-Nya: "Mereka berkata: Wahai Syuib! Apakah sembahyang kamu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapa-bapa kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami". pada suatu ketika. Pemilik Harta sebenar adalah Allah Harta yang seseorang itu miliki hakikatnya adalah kepunyaan (hak) sebenarnya hak Allah." (al-Israk. Islam melarang keras umatnya membazir kerana ia merupakan perbuatan keji dari pekerjaan syaitan. apatah lagi membelanjakannya dalam perkara maksiat dan kemungkaran. masyarakat dan negara. 8. (Hud. akhlak. Seseorang hanyalah sebagai "pengurus" yang pastinya akan ditanya dari mana harta itu seseorang perolehi dan ke mana harta itu dibelanjakan. 6. 7. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara syaitan. Ini bersesuaian dengan firman Allah yang bermaksud: "Janganlah kamu membelanjakan harta kamu secara boros. boros dalam berbelanja dan tidak ada rasa tanggungjawab untuk menolong orang yang tidak bernasib baik. Allah telah menceritakan kisah kaum Nabi Syuib yang melampaui batas. boleh menjadi hina. Keadaan ini boleh berlaku jika rakyatnya hidup dalam keadaan mewah sehingga lupa kepada tuntutan agama. kemudiannya pupus di atas muka bumi dalam sekelip mata. Orang kaya tidak membazir Kekayaan yang dimiliki boleh dikecapi oleh manusia. ayat 87).

Ia menjadi satu budaya yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung gaya hidup masyarakat.9. 55 . ataupun menambahkan kesulitan kepada masyarakat dan negara. ayat 16). kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Allah telah mengingatkan seseorang dengan firman-Nya yang bermaksud: "Dan jika Kami hendak membinasakan sesuatu negeri. maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Ia bukan sahaja menyerang golongan yang berpendapattan tinggi tetapi juga golongan yang berpendapattan rendah. 67) menyebutkan: "Janganlah sesekali-kali. kerana Allah memberi rezeki kepada umat manusia dan mengurniakan mereka kekuasaan memerintah dengan tujuan mereka tegak di atas garis suruhan dan larangan-Nya. Seandainya Allah memberi lebih rezeki dan kedudukan kepada sebahagian mereka maka janganlah sesekali orang yang mempunyai rezeki lebih itu beranggapan jika dia memberi sumbangan kepada orang lain. sehingga berbelanja secara berlebihan di luar kemampuan mereka semata-mata untuk meniru gaya hidup mewah. dianggap sebagai satu kemestian dan lambang kebanggaan. bahawa sumbangan itu datang darinya sendiri. Sentiasa berhemah dalam perbelanjaan Budaya berbelanja mewah dan boros adalah dilarang. Dia hendaklah sedar bahawa sumbangan dan pemberian itu adalah rezeki Allah dan dia bukan memberi sumbangan bagi pihak dirinya sendiri. Manusia harus memahami bahawa mereka tidak boleh membelanjakan harta sesuka hati. Dia adalah pengantara untuk menyampaikan harta amanah Allah kepada orang lain sepertimana dia sendiri mengambil harta kurniaan Allah itu untuk faedah dirinya sendiri". apatah lagi dalam keadaan membazir. Al-Shahid Abdul Kader Audah dalam karyanya "Harta Dan Pemerintahan Dalam Islam (hal. lalu dia sanggup bersikap bakhil dan tidak mahu memberikannya kepada orang orang yang berhak menerimanya. siapa pun. maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan) kami. Lalu mereka ghaflah (lupa) dan berada diluar batasan norpal dari segi akhlak dan perbelanjaannya."(al-Israk. menganggap bahawa harta kurniaan Allah yang ada di dalam tangannya itu adalah rezeki yang Allah khaskan kepada seorang diri sahaja.

hal. Yusof al-Qaradhawi mengingatkan bahawa kebahagiaan yang sebenar bukan terletak kepada banyaknya harta. Selanjutnya beliau berkata: ”Jika manusia ingin mencari kebahagiaan. 100). bahawasanya kebahagiaan tidak terdapat dalam mengumpulkan harta satu demi satu." (Al-Qaradhawy. Dia telah dilanda keletihan dalam mengumpulkannya dan kini dia kian bertambah letih dalam menjaganya. 2. 11. Mereka ditegah sama sekali menggunakan harta pada jalan kemaksiatan dan kemungkaran. Jika pemilik harta memerintahkannya untuk menderpakan sebahagian daripada harta itu untuk membina masjid. Dari pagi hingga petang fikirannya runsing dan risau. Dr. Kekayaan untuk berbakti sesama Insan Islam membenarkan seseorang itu menjadi kaya tetapi hendaklah ia sentiasa membantu dan berderpa kepada orang yang tidak bernasib baik. tetapi dia tidak dapat menikmatinya bahkan tersiksa dengan adanya harta tersebut di tangannya. dan kian bertambah-tambah lagi keletihan dan kepenatan dalam mengembangkannya. maka ketahuilah. Boleh sahaja seseorang itu memiliki harta dan khazanah harta sebanyak harta Qarun. Tidak pernah dia merasa puas dengan penghasilan yang sedikit dan tidak pernah pula merasa kenyang dengan hasil yang banyak. Begitu juga mereka ditegah membelanjakan harta dengan membeli barang-barang mewah yang boleh menjejaskan ekonomi negara. dia akan segera memberikannya tanpa harus merasa sebarang kerugian apa pun. Dia wajib menjaga tabung itu dan hanya diizinkan untuk membelanjakannya sesuai dengan kehendak pemilik harta yang asal. rumah-rumah kebajikan atau sekolah. Ia juga bukan terletak pada memiliki berguni-guni emas dan perak. Yusof al-Qaradhawi ada mengatakan: "Tugas manusia dalam memegang harta itu serupa dengan seseorang yang diamanahkan untuk memegang satu tabung kebajikan. namun hatinya tamak dan haloba.10.6 JENIS-JENIS HARTA 56 . Harta adalah Amanah Allah Dr. Sebab harta itu sememangnya bukan miliknya dan dia tidak akan kerugiaan apa-apa dalam menderpakannya. Peranan Nilai Dan Akhlak Dalam Ekonomi Islam.

Dzat qimatin dibahagi kepada 2 pula iaitu i. Ia adalah sesuatu yang berbentuk benda yang dapat menjadi harta dan dapat dipandang sebagai harta. kuda. Mal al-Ain itu terbagi kepada dua a. harta boleh dibahagikan mengikut pembahagian berikut iaitu: 1. Mengikut al kasani dalam kitab al-bada’i wal sana’i. Umpamanya sejumlah mata wang yang berada dalam dzimmah seseorang. Harta yang boleh ditetapkan kadarnya dan harta yang tidak boleh ditetapkan kadarnya 3. dipegang dan dirasa. Namun ia juga digunakan kepada apa-apa yang bernilai yang tidak dapat dilihat atau dipegang seperti hak manfaat. sekilo beras dan sebagainya.6. Harta dalam bentuk barang dan harta dalam bentuk manfaat Harta pada asalnya dipakai kepada sesuatu bernilai yang biasanya dapat dilihat. Iaitu hutang wajib dibayar. Mal al-Dyan pula ialah seperti Sesuatu yang berada dalam tanggungjawab seperti hutang yang perlu dibayar. 57 . Ain dzat qimatin. Ia adalah sesuatu yang berbentuk benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta. ghairu mutaqawwimah. iaitu mubahatul intifa' (harus dimanfaatkan) dan ii. Ain ghairu dzat Qimatin . Harta yang serupa dan harta yang seharga 4. mutaqawimah. iaitu yang tidak harus dimanfaatkan. Harta alih dan tak alih 2. b. Dayn dalam pandangan fiqh Islam pada asalnya' dipandang dari segi keharusan si multazim membayarnya.1 Mal ‘Ayni (harta bentuk Benda) vs Mal Dayni (Harta bentuk Hutang) Mal al-Ain ialah sesuafu yang berbentuk benda seperti rumah. 2.Harta boleh dibahagikan kepada beberapa jenis.

Mal al-Thimar ialah sesuatu yang diperolehi daripada suatu harta. seperti sewa rumah.3 Mal Ashl (harta Asal) vs Mal Thimari (harta Berbuah/berkembang) Harta dilihat dari segi berkembang atau tidak berkembang telah dibahagikan oleh ulamak Fiqh kepada dua iaitu a. secupak gandum. 57) 2. Imam Shafie dan Imam Malik mengiktiraf manfaat juga sebagai harta walaupun ia tidak boleh dipegang. Harta yang berbentuk barangan diistilahkan sebagai mal al-ain iaitu harta yang boleh dilihat. kuda. Harta jenis ini adalah seperti rumah. buah-buahan dari asas-asas dan susu kambing atau lembu.2 Mal ‘Ayni (Harta dalam Bentuk barang) vs Mal Manfa‘i (Harta Manfaat) Dalam ilmu Fiqh. mal al-aslu b. almilkiyyah. tanah. mal al-Thimari.6. Namun begitu Mazhab Hanafi tetap berpendapatt bahawa manfaat bukanlah termasuk didalam istilah harta disebabkan tidak memiliki ciri-ciri pemilikan iaitu tiada ciri fizikalnya iaitu tidak dapat dilihat. Mal al-ashl adalah harta yang menghasilkan.2. asas-asas dan binatang ternakan. kerusi. seperti rumah. dipanggang dan dirasa. Manfaat sesuatu barang juga di kira harta. Mal al-ain dipakai bagi membezakan dengan harta yang tidak dapat dapat dilihat atau dipegang atau dirasa seperti manfaat sesuatu barang. (Abu Zahrah. dilihat atau dirasa kerana ada manfaat atau kegunaannya dalam kehidupan manusia seperti hak mengguna rumah yang disewa. dipegang dan dirasa. Pembahagian kedua bentuk 58 . Nilai manfaat tersebut telah diterima dalam uruf masyarakat dan penggunannya perlu dibayar serta kehilangannya boleh dituntut gantirugi.6. secupak dirham dan lain-lain lagi. hak menggunakan kenderaan yang disewa dan sebagainya.

Harta pupus Harta Pupus (Mal Istihlaki) ialah harta yang digunakan atau tidak dapat diperoleh faedah daripadanya melainkan dengan cara membinasakannya dan hilang hakikat fizikal benda itu 59 . sekalipun rumah itu setelah disewa orang dikembalikan kepada penjualnya. Harta yang diperuntukkan bagi kepentingan awam. adalah milik pembeli.4 Mal Istihlaki (Harta pupus) vs Mal Isti‘mali (Harta Gunaan) Harta dan aset apabila dilihat dari sudut berkekalan zatnya dengan sebab digunakan atau tidak berkekalan akan terbahagi kepada dua jenis iaitu: a. Sewa rumah itu tetap menjadi milik pembeli rumah. lalu ia sewakan kepada orang lain. Setelah masa sewa rumah itu habis. asalnya tidak boleh dibahagibahagikan tetapi hasilnya boleh dimiliki siapa pun. d.harta dari segi ini membawa kesan hukum yang luas dalam fiqh lslam bagi perkara-perka yang berkaitan dengannya seperti: a. maka pemilik manfaat itu berhak atas hasilnya. Oleh sebab itu. maka buah mangga ini menjadi milik penyewa rumah dan boleh ia perjualbelikan kepada orang lain. ia (pembeli) melihat ada cacat lama (bukan kerana perbuatan penyewa) yang cukup besar pada rumah itu se-hingga rumah itu ia kembalikan kepada pemiliknya yang asal (penjual rumah itu). Misalnya. asal harta wakaf tidak boleh dibahagi-bagikan kepada yang berhak menerima wakaf. 2. kerana rumah itu ia sewakan ketika menjadi miliknya. apabila seseorang menyewa sebuah rumah yang di pekarangannya ada asas mangga. Buah rambutan itu boleh diambil oleh sesesiapa pun. Apabila seseorang membeli sebuah rumah. c. bukan milik penjual asal. b. tetapi buah atau ha silnya dibahagikan kepada mereka. Dalam suatu urusniaga yang objeknya adalah manfaat benda. hasil sewa rumah itu selama menjadi milik pembelinya. Misalnya. di bahu jalan sebuah masjid tumbuh pohon rambutan.6.

antaranya ialah Upah mengupah wanita menyusu bayi. Harta gunaan. Hal itu selaras dengan firmanAllah (Surah al-Talaq 65 : 6) “ Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Pembahagian harta kepada jenis pupus dan gunaan dalam Fiqh Islam telah menyebabkan terbentuk beberapa kesan sampingan antaranya yang utama ialah: 1. Oleh itu. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil. Di mana bentuk pemusnahannya itu sama ada secara hakiki atau hukumi. seperti: pakaian dan perabot rumah. ulama Fiqh menetapkan tidak sah diadakan sesuatu akad yang bertujuan menggunakan atau mengambil faedah daripada fizikal dan hakikat benda tersebut. seperti: Sabun mandi dan ubat gigi. Sehubungan dengan itu juga. b. Namun begitu. Di mana harta pupus tidak boleh dilaksanakan akad mengenainya jika akad itu dibuat atas dasar untuk menggunakan tanpa sebarang kesan pembinasaan sudut hakikat fizikal seperti: Sewa menyewa dan pinjam meminjam kerana kedua-dua bentuk akad tersebut berlangsung untuk mendapat faedah dengan mengekalkan sudut hakikat fizikal asalnya. seperti: Makanan dan minuman. Harta Gunaan (Mal Isti‘mali) ialah sesuatu benda atau harta yang dapat diambil faedah daripadanya dan dapat digunakan secara berulang kali tanpa menyebabkan hilang hakikat fizikalnya. Pengharusannya tersebut atas dasar darurah. Manakala pembinasaan sudut hukumi seperti: Akad atau kontrak.atau barangan sekali guna. Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. terdapat beberapa kes tertentu berkaitan akad seumpamanya yang diharuskan oleh ulama Fiqh. tidak sah akad sewa dan pinjam terhadap barangan yang pupus. keperluan serta 'urf di kalangan masyarakat. Sebagai contohnya pembinasaan bentuk hakiki ialah Membinasakan hakikat benda. Kemudian jika mereka 60 . Sebagai contohnya ialah: Tidak sah semua menyewa asas buah-buahan untuk memperoleh buahnya bau sewa binatang untuk mendapatkan susunya atau sewa hutan untuk menebang kayu balak.

5 Mal Khas (Harta Khas) vs Mal ‘Am (Harta Awam) Harta apabila dilihat dari segi pemiliknya akan terbahagi kepada kepada dua jenis iaitu: a. ia hanya sah berlaku untuk harta lupus itu. Kerana pemiliknya yang berhak mengurus. Konteks tersebut. Di mana ia merupakan akad pinjaman (al-ariyah) biarpun menggunak an lafaz akad hutang (alQardhu) 2. memberi 61 . kecuali dengan mendapat keizinan juga kebenaran daripada pemiliknya terlebih dahulu. Harta khas/Persendirian Pengertian Harta Khas/harta persendirian (Mal al-Khas) ialah harta yang berada serta tertakluk dalam pemilikan individu tertentu. sama ada pemiliknya itu seorang individu sahaja atau ramai dan berkongsi. Di mana konsep dan matlamat orang berhutang ialah menghabiskan atau berbelanja apa yang ia berhutang demi memenuhi keperluannya. biarpun kadang kala konsep hutang juga berlangsung terhadap harta gunaan (aml Isti’mal) tetapi akad tersebut tidak dikira sebagai hutang. Sekiranya sesuatu akad berlaku terhadap barangan atau harta yang mempunyai tujuan lupus atau menghabisi sudut fizikalnya.menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya. Sebagai contohnya ialah: Hutang wang (al-Qardhu). dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.6. Harta tersebut tidak boleh digunakan secara bebas untuk umum atau sebarang hak mengurus. bukan menggunakan atau bentuk gunaan. Kemudian selepas itu ia membayar semula kepada si piutang jumlah seumpama dengannya.” 2. dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.

Harta yang boleh dimiliki dari segi zat dan fizikalnya.” [287] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain. Terdapat banyak nas syarak yang menyuruh penganutnya supaya menjaga serta menghorpati segala harta milik khas/pesendirian tersebut seperti tidak mengambilnya secara salah dan tidak melampaui batas syarak. Hai orang-orang yang beriman. sungai. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]. Antaranya ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis: Sebagaimana firmanAllah: (Surah al-Nisa'4 :29) “29. bukan dari sudut zatnya seperti Tanah gersang atau Tanah 62 . Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Harta awam itu dapat dibahagikan dua jenis iaitu: i.” b. jalan raya dan sebagainya. Karena umat merupakan suatu kesatuan.pinjam atau membelanjakannya. Ia ialah segala harta dan keperluan yang diperuntukkan kepada orang ramai dari sudut jenis dan kategorinya. hartanya dan kehorpatannya. Di mana faedah dan manfaat daripadanya untuk kemaslahatan orang ramai atau sesiapa sahaja dapat mengecapi faedah daripadanya seperti lautan. Harta am (Harta awam) Pengertian Harta Am (mal-al-Am) ialah harta yang tidak berada serta bukan tertakluk dalam pemilikan individu tertentu. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri. Dan hadis nabi Maksudnya: “Setiap muslim terhadap muslim yang lain haram sudut darahnya.

air laut. Ia sekarang ini boleh diqiyaskan kepada lampu atau elektrik yang merupakan salah satu keperluan utama 63 . seperti mengambilnya untuk makanan binatang ternak mereka atau menggembala binatang di situ. atau bersama harta yang berkaitan dengan kategori dapat dibahagikan pula kepada beberapa bentuk iaitu: a. rumput dan api.belum diterokai (al-Ardhu mawat). burung-burung yang bebas di udara serta binatang buruan di dalam hutan. Berkenaan dengan api. Oleh itu. Tentang kegunaan serta perkongsian sudut faedah daripada ketiga-tiga sumber tersebut telah ditetapkan menerusi nas. air dan api. seperti: Minuman dan mengairi pertanian. sesiapa yang menerokainya. Air. Rumput sebegitu tidak dikhususkan kepada orangorang tertentu. sebagaimana hadis: “ Muslimin berkongsi dalam tiga perkara iaitu rumput. bahkan ia dapat dimanfaatkan juga dikongsi oleh semua orang. Di mana tanah tersebut belum dibangunkan juga tidak dimiliki oleh sesiapa. Yang dimaksudkan dengan rumput ialah rumput rampai yang tumbuh di bahagian perpukaan bumi secara semula jadi dan tiada sesiapa yang memilikinya atau rumput yang tumbuh pada tanah terbiar.” Apa yang dimaksudkan dengan air ialah Air hujan. Ia adalah segala harta yang mana keperluan dan manfaat kepada orang ramai sudut zatnya yang bertujuan mendapat faedah. Harta yang boleh diambil manfaatnya sahaja. tanah tersebut menjadi hak miliknya. Juga seperti Ikan-ikan yang terdapat dalam lautan dan sungai. orang ramai dapat mengambil faedah daripadanya sudut cahaya untuk menerangi kegelapan. asalkan tidak mengganggu atau mengurangi hak orang lain. Ia bebas untuk diambil faedah daripadanya serta untuk apa sahaja tujuan. Harta tersebut tidak boleh dimiliki oleh sesiapa secara peribadi. ii. sebagai alat untuk memasak makanan juga memanaskan badan mereka dan lainnya. sungai serta segala sumber mata air lain yang tidak dimiliki oleh sesiapa.

Tidak wajar sama sekali ditegah orang lain mengambil faedah sudut cahaya daripadanya. ia merupakan suatu kezaliman. Kerana ia tergolong antara keperluan asasi yang mana kiranya disekat menyebabkan menghadapi kesukaran. Untuk itu. mengejar kemajuan serta lalu lalang menjadi sukar. d. Jalan raya (al-Syawari’ wal turuqat).w. ia tidak boleh sama sekali dijadikan hak milik peribadi atau hak milik mutlak. pendidikan dan kesihatan. menyebabkan pergerakan manusia untuk berkomunikasi. seperti: Mancis. Hal itu selaras dengan sebuah hadis “Nabi sa. sama ada muslim atau bukan muslim. Ia merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh setiap orang untuk memenuhi keperluan harian juga kehidupan mereka tanpa perlu menempuhi jalan yang sukar. sekiranya keperluan tersebut disekat. bahkan kegunaannya mestilah dikongsi bersama. Keperluan tersebut tidak boleh sama sekali disekat oleh pihak penguasa terhadap orang-orang tertentu. Semua keperluan tersebut juga diberikan sebagai hak umum demi kemaslahatan mereka. antara contohnya ialah: Garam serta alat-alat untuk menghasilkan api. Kiranya semua tindakan tersebut dilakukan. melepaskan pemilikan (hak milik) Abyad Ibn Hanunal terhadap kawasannya yang ada garam”. c. sekolah. Ia merupakan antara bahan yang ditetapkan oleh Syariah Islam supaya dikongsi bersama di kalangan umat manusia. Ia mestilah ditetapkan untuk kegunaan umum dan secara terbuka.semua orang di dalam kehidupan seharian. Khidmat keagamaan. hospital 64 . Termasuk kategori tersebut juga ialah Masjid. Lampu-lampu di jalan-jalan atau yang dinyalakan oleh seseorang di hadapan rumahnya hendaklah dikongsi dengan semua orang. Bahan galian zahir (al-ma’adin alDhazirah). b. Ia juga merupakan daripada kategori keperluan-keperluan yang berkaitan dengan kemaslahatan orang ramai. klinik. kerana mereka semua memerlukannya.

perbincangan serta harus dilakukan pengurusan serta perbelanjaan terhadapnya di antara seseorang individu atau wakilnya dengan individu yang lain seperti Jual beli sewaan dan lain-lain manakala harta am pula tidak ada peluang berlaku perundingan juga tidak boleh dilaksanakan pengurusan dan perbelanjaan secara individu. Sekiranya harta am itu perlu dilaksanakan pengurusan dan perbelanjaan terhadapnya demi kemaslahatan umum. hibah. pemilikannya dinisbahkan kepada masyarakat dan berkongsi di kalangan mereka tanpa ada hak pemilikan individu tertentu. Harta milik umum sudut ketetapannya demi kemaslahatan ramai. 2. Di mana ia yang berhak membelanjakannya. Termasuk dalam kategori tersebut juga ialah harta daripada Baitulmal dan perbendaharaan negara. Ini adalah kerana harta am tidak boleh dimiliki secara persendirian bahkan ia hendaklah dimanfaatkan untuk umum dan pemilikan umum. ia hanya boleh diuruskan atau dilaksanakan oleh pihak pemerintahan atau wakil mereka sahaja. Kerana harta tersebut menjadi hak seluruh rakyat dan penyaluran serta pengagihannya mestilah demi memenuhi kebajikan ramai juga meraikan antara keperluan utama dan lebih utama dan seterusnya. 2. Sedangkan harta milik khas dimiliki oleh orang tertentu atau pemiliknya.6. Pembahagian harta kepada bentuk khas (peribadi) dan am (umum) tersebut telah menyebabkan terbentuk beberapa kesan sampingan.serta segala pertubuhan dan badan kebajikan masyarakat yang dibentuk oleh pihak kerajaan demi kemaslahatan umum. antaranya yang utama ialah: 1. wakaf dan lainlain. Harta milik khas boleh dilakukan perundingan.6 Mal Mamluk (Harta dimiliki) vs Mal Mubah (Harta tidak dimiliki) vs Mal Mahjur (Harta yang dilarang dimiliki) Di lihat dari segi status harta samaada dimiliki atau tidak para ulama fiqh membahaginya kepada tiga jenis iaitu 65 .

7 Mal Manqul (Harta Alih) vs Mal Aqar (Harta Tetap) 66 . mal al-mahjur (Harta yang dilarang dimiliki) Mal al-mamluk adalah harta-harta yang telah dimiliki samada pemiliknya itu peribadi ataupun organisasi atau negara. tangkapan ikan dan lain-lain. 2.a. Orang Awam tidak boleh merosak harta itu dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi. Mal al-mamluk pula terbahagi kepada dua bentuk iaitu 1. binatang buruan dan asas-asas kayu di hutan yang belum diteroka dan dimiliki oleh orang lain. Mal al-mubah adalah harta yang tidak dimiliki seseorang seperti air di sumbernya. Begitu juga jika harta tersebut milik organisasi. Ia hanya boleh digunakan untuk kepentingan organisasi. 2. mal al-mubah (Harta tidak dimiliki) c. maka ia bebas menggunakannya selagi tidak bercanggah dengan syariat Allah atau bercanggah dengan undang-undang negara (ulil amri) atau uruf setempat atau bercanggah dengan kepentingan awam seperti jiran dan sebagainya. Ia harus dimiliki dengan beberapa cara seperti penerokaan. mal al-mamluk (Harta dimiliki) b. Mal al-mahjur adarah harta yang ada larangan syara' untuk memilikinya seperti sesuatu harta itu diwakafkan. Jika harta tersebut milik peribadi. Ia tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan peribadi tertentu. maka manfaat kegunaannya adalah untuk kepentingan orang awam melalui undang-undang tertentu.6. harta milik bersama (syarikat/perkongsian). Juga seperti ikan di lautan lepas. Harta milik peribadi Jika harta tersebut milik negara. Harta seperti ini boleh dimanfaat oleh setiap orang dengan syarat tidak merosak kepentingan awam.

tetapi keadaan dan bentuk asalnya akan berubah ekoran tindakan tersebut. Sebagai contohnya ialah: Rumah. Sedangkan harta tidak tetap ialah yang mampu dan mungkin dipindahkan biarpun berubah bentuk dan keadaannya. Oleh itu. Harta kekal atau (Harta tetap) (al-Aqarat) Jumhur Ulamak Fiqh bersepakat bahawa harta tetap ialah segala harta dan barangan yang tidak mampu dibawa atau tidak boleh dipindahkan daripada suatu tempat ke tempat yang lain dikenali dengan harta-harta kekal atau (al:Aqarat) seperti Tanah. (Harta Alih) Jumhur ulama Fiqh sepakat bahawa segala harta dan barangan yang mampu atau boleh dipindahkan daripada suatu tempat ke tempat yang lain berserta berkekalan bentuk juga keadaan sebagaimana asalnya dikenali dengan harta-harta boleh pindah (harta alih) atau tidak tetap. b. pakaian dan lainnya. iaitu: a. ulama Fiqh berselisih pendapat untuk menentukan kategori serta pengertian mengenai harta mungkin dan mampu dipindahkan atau dibawa dari suatu tempat ke tempat lain. b. harta kekal dan tidak boleh dipindahkan menurut mereka hanyalah 67 . Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi: Ia tetap termasuk di dalam kategori harta yang boleh dipindah atau boleh dialih. Antara contohnya ialah: Perabot rumah.Harta apabila dilihat dari segi tetap pada kedudukan atau tidak tetap terbahagi kepada dua. Harta boleh pindah. bangunan dan asas. seperti: Rumah dan asas-asas. iaitu: a. kereta. Apa yang dapat disimpulkan ialah pengertian harta tetap atau kekal menurut ulama mazhab Hanafi ialah apa sahaja jenis harta yang tidak mampu dibawa serta tidak mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Untuk menjelaskan pendapat ulama tersebut adalah sebagaimana berikut. Menurut pendapat ulama mazhab Maliki: Ia dikira termasuk dalam kategori harta tetap atau kekal. Namun pun begitu.

Di mana menurut ulama Maliki.1 Hukum-hukum harta tetap dan harta alih. Di mana syufah (Syufah boleh dirujuk dalam bab II) hanya terbentuk atau terlaksana terhadap harta tetap atau kekal sahaja. Pembahagian harta kepada bentuk tetap dan boleh pindah tersebut telah menyebabkan terbentuk beberapa kesan sampingan antaranya yang utama ialah: a. 2. harta kekal dan tidak boleh pindah ialah tanah serta benda atau harta yang berkait dengannya. kecuali jika harta tersebut mengiringi atau berada bersekali dengan harta tetap.6. Sedangkan ulama Hanafi menilai kedua-duanya sebagai harta kekal apabila ia mengiringi atau berada tetap bersama tanah. Hal tersebut kerana syufah disyariatkan demi membendung kemudaratan sekali gus menjaga hak serta rakan kongsi. Harta senilai. penilaian dilaksanakan sudut harta tersebut terdapat di pasaran yang serupa dengannya atau sebaliknya. iaitu: Rumah atau binaan dan asasasas. 68 . Iaitu apabila ia dipisahkan atau tidak mengiringi tanah. Manakala menurut ulama mazhab Maliki pula. jika sebaliknya kedua-duanya dianggap sebagai harba tidak kekal atau boleh pindah. Ia tidak dapat dilaksanakan terhadap harta boleh pindah.7. mereka berselisih pendapat tentang pengharusan harta. manakala segala harta selain daripada itu termasuk kategori boleh pindah.6. Jumhur ulama telah sepakat mengenai harus dilaksanakan wakaf terhadap harta kekal atau tetap.tertumpu kepada tanah sahaja. kedua-duanya tetap termasuk daiam kategori harta kekal yang berasingan daripada tanah.8 Mal Mithli (Harta Sebanding) vs Mal Qimi (Harta Senilai) Harta apabila dilihat dari segi perbandingan juzuknya dan tiada perbandingan terbahagi kepada dua iaitu: a. seperti: Bangunan. Oleh itu asas perselisihan pendapat di kalangan ulama Hanafi dan Maliki ialah mengenai: Binaan atau rumah dan asas. Antara lain. Harta sebanding (Mal Mithli) b. 2. b. Namun begitu.

a. Tidak ada apa-apa perselisihan di kalangan peniaga juga masyarakat umum mengenainya. Definisi Harta Sebanding (mal al Mithli) Harta sebanding iaitu harta dan barangan lain yang seumpama atau sebanding dengannya dan terdapat secara meluas serta mudah di pasaran. harta tersebut ialah penilaiannya berdasarkan sudut sukatan. aset yang boleh dipindahkan atau mudah alih. contohnya 69 . timbangan atau bilangan. Ia juga tidak boleh dikumpulkan dengan usaha ataupun apa sahaja yang tidak dapat diperoleh dan tidak boleh diambil faedah daripadanya di sudut syarak kecuali dalam keadaan darurat (terdesak sahaja). Menurut pendapat jumhur ahli Fiqh. harta sebanding ia adalah segala barangan dan benda yang dilakukan dengan sukatan (al-Mikyalat) seperti.6. beras dan lain-lain. harta tidak boleh pindah dan makanan kecuali benda haram dari segi syarak. Tepung gandum. Harta Bernilai (Mal Mutaqawwim) Harta Bernilai ialah segala benda bernilai.9 Mal Mutaqawwim (harta Bernilai) vs Mal Ghayr Mutaqawwim (Harta tak bernilai) a. Oleh itu. Oleh itu harta atau barang yang tidak mempunyai harga serta nilai tersebut tidak boleh mendapat jaminan ganti rugi atau apa-apa perlindungan sudut syarak. diperoleh dan dikumpulkan menerusi usaha yang sah serta mampu untuk diambil manfaat sudut syarak. Faedah serta pengurusan terhadap harta bernilai dapat dilaksanakan masa keadaan lapang dan terdesak. Iaitu harta atau benda-benda yang mampu untuk ditentukan kadarnya dengan cara bersukat dan bertimbang. Harta bernilai merangkumi tanah. Ia juga merangkumi barangan secara timbangan (al muwazanat) seperti Kapas. 2. Harta Tidak Bernilai (Mal Ghayr Mutaqawwim) Iaitu barangan atau benda yang tidak dapat dimiliki serta dimiliki secara salah. b.

Harta yang dapat dibahagi ialah harta yang tidak menimbulkan sesuatu kerusakan apabila dipecah menjadi beberapa bahagian. tepung dan seumpamanya dapat dibahagi. Kebun-kebun yang manfaatnya beRPautan dengan sesuatu yang ada padanya. Manfaat yang dimiliki sebelum dibahagi itu terus berlaku sesudah masing-masing bahagian itu dan semua bahagiannya menyamai harta asasnya.ialah Benda-bendu haram dari sudut syarak seperti arak dan bangkai. masing-masingnya tak dapat dibahagi. kerana manfaatnya tetap diperoleh bahagian-bahagiannya. ikan-ikan dilautan. maka ini dikatakan glairu qabilil lil qismah. Jika rumah itu sesudah dibahagi tidak boleh menjadi dua rumah walaupun dapat dimanfaatkan untuk yang lain umpamanya untuk asas. kerana tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai manfaat aslinya. Gelas. kerusi. (b) yang tak dapat dibahagi ( mal ghairul qabilatil qismah). atau didirikan di situ 70 . Juga seperti barang yang belum dimiliki seperti burung yang bebas diudara. Pakaian yang telah dijahit menjadi baju tak dapat dibahagi lagi. (a) harta yang dapat dibahagi (mal qabilatul lil qismah). Tetapi sepotong kain besar yang masing-masing bahagian mempunyai harga sendiri-sendiri dapat dibahagi. 2. Sebuah naskah tak dapat dipecah menjadi beberapa bahagian. Beras.6. seperti tempat-tempat mandi umum. Kerana kalau dibahagi akan rosaklah manfaatnya. rumah. terbahagi pula kepada dua bahagian: 1. maka kebun-kebun. rumah-rumah atau pokok-pokok yang sedemikian dikatakan qabilur tir. pokok yang mungkin dibahagi dalam erti masing-masing bahagian dapat dimanfaatkan seperti rumah besar dapat dijadikan dua rumah. pokok besar dapat dijadikan dua pokok.10 Mal Qabil Lil Qismah vs Mal Ghayr Qabil Lil Qismah (harta yang boleh dibahagi dan harta yang tidak dapat dibahagi) Harta yang dapat dibahagi dan yang tidak dapat dibahagi dari segi dapat tidaknya dibahagi. 2. demikian pula masing-masingnya berharga dan kumpulannya nanti menyamai harga asas. masing-masing dapat dimanfaatkan sebagai rumah. Kebun.

iaitu seseorang itu berkuasa penuh untuk menguruskannya. Ia berasal daripada perkataan al'millz (3) yang bererti: Menguasai sesuatu. 2. 3.perlindungan maka tanah ini pada ketika itu masuk dalam harta ghairu qabiliyah lil qismah. Pengkhususan dan apa yang dikhususkan oleh syarak terhadap seseorang insan mengenai sesuatu benda dan ia ditegah atau terhalang terhadap orang lain selainnya. Ulama Fiqh telah mendefinisikan pemilikan dari segi istilah dengan berpacam: 1. Jika pemilikan serta 71 .7 Konsep Pemilikan (Hak Milik) Islam mengiktiraf kewujudan harta yang boleh dimiliki oleh manusia dan juga mengiktiraf hak milik manusia terhadap harta tersebut melalui cara-cara yang diiktiraf syarak. 2. (Ibn Manzur) Dalam penggunaan bahasa ia membawa maksud: 1. Dalam kamus lisan al-Arab pemilikan bermaksud menyimpan dan memiliki sesuatu secara mutlak. Sesuatu harta yang dimiliki. membelanjakan serta mengambil faedah daripadanya berdasarkan kaedah syarak. Ia juga merangkumi seseorang pemilik mengurus dan membelanjakan hak miliknya pada peringkat awal serta asalnya. Menyimpan dan memiliki sesuatu atau kuasa penuh menguruskannya. Apa yang pentingnya pengkhususan dan penguasaan yang ditetapkan kepada manusia terhadap segala harta tersebut ialah menerusi ketetapan syarak. Pemilikan secara umumnya membawa maksud penguasaan terhadap sesuatu dengan tujuan memenuhi dimana ia boleh mengurus. 2. Dari segi bahasa Arab pemilikan bererti penguasaan seseorang terhadap harta secara mutlak. namun kemudiannya kerana sebabsebab tertentu syarak menegah ia menguruskannya.

(Ibn al-Humarn. Sekiranya halangan itu sudah tidak ada lagi. pemilikan bukanlah sesuatu yang bersifat fizikal atau benda. ia merupakan pemilikan yang sah. sesiapa atau orang lain tidak boleh menguruskannya atau mengambil faedah daripadanya. seperti: Penguasaan wali atau wakil. seseorang yang di-amanahkan untuk menjaga harta orang lain tidak dianggap sebagai pemilik harta tersebut walaupun dia diberi kuasa untuk mengurus dan mentadbir harta berkenaan. Dalam keadaan tersebut. Berdasarkan pengertian ini. namun begitu mereka hendaklah menyedari bahawa pemilikan yang diiktiraf oleh syariah secara hisbi (kiasan) semata-mata. tetapi suatu hak yang diiktiraf oleh syara' bagi seseorang. Harta mereka terpaksa diletakkan di bawah pengurusan orang lain disebabkan adanya halangan yang menghalang mereka daripada menguruskan sendiri harta tersebut. Menurut istilah para fuqaha. Apabila keistimewaan ini diberikan oleh syara' kepada seseorang. kecualilah jika pemiliknya terdedah dengan halangan berbuat seperti: Gila dan bodoh serta lainnya. Fathal'Qadir. Dia boleh memanfaatkan sendiri atau membenarkan orang lain untuk menguruskannya dengan syarat pengurusan dan pentadbirannya itu dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syara'. iaitu kerana Allah merupakan pemilik mutlak serta maha Kaya. Biarpun manusia diberi hak milik terhadap harta yang mereka usahakan. pemilikan ialah satu hubungan syari'i (sah) antara seseorang itu dengan sesuatu benda. 72 . Berdasarkan pengertian ini. melainkan terdapat ketetapan dan menerusi asas syariah yang mengharus-kannya. Pemilikan sebegitu menyebabkan pemiliknya boleh melaksanakan segala urusan muamalah.pengurusan yang dilakukan tersebut selaras dengan syariah. Dia juga berkuasa menguruskan harta tersebut sepenuhnya jika dia berkelayakan untuk berbuat demikian dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syara. Seorang kanak-kanak atau orang gila yang mempunyai harta dianggap sebagai pemilik sebenar harta tersebut walaupun harta itu di bawah urusan dan pentadbiran orang lain. dia mempunyai kuasa penuh untuk mengurus dan mentadbir hartanya dengan caranya sendiri. Hubungan itu menyebabkan dia mempunyai keistimewaan yang dapat menghalang orang lain daripada memiliki benda itu. maka harta itu akan dikembalikan kepadanya secara mutlak. al-Matba'ah al-Maimaniyah).

jambatan. sungai dan lain. Walau bagaimanapun dalam beberapa keadaan undang-undang dan amalan biasa terpaksa menentukan beberapa harta yang tidak boleh dimiliki. Dalam masalah ini para Juqaha' membahagikan harta kepada tiga bahagian: 1.lain. Namun begitu. kamu ini adalah orang-orang Yang bertabiat demikian .” (Surah Muhammad 47: 38) Daripada definisi pemilikan dapat difahami bahawa subjek kepada pemilikan ialah harta Ini bererti pada asasnya harta sahaja yang boleh dimiliki. Harta jenis ini boleh diberi milik dan dimiliki dengan cara-cara tertentu yang dibenarkan oleh syara' dan undang-undang' a) Beberapa falsafah pemilikan dalam Islam Hak pemilikan serta memiliki harta telah digariskan dalam banyak syariah yang diturunkan oleh Allah. 2. Harta yang boleh dimiliki secara mutlak tanpa syarat iaitu selain daripada harta jenis pertama dan kedua tadi. Harta yang tidak boleh dimiliki kecuali dengan keizinan syarak sepereti tanah wakaf dan harta Baitulmal. laut. dan jika kamu beRPaling (daripada beriman.kamu diseru supaya menderpa dan membelanjakan sedikit dari harta benda kamu pada jalan Allah. kadang-kala dalam skop tertentu ada perbezaan antara syariah 73 . bertaqwa dan berderpa) ia akan menggantikan kamu Dengan kaum Yang lain. padahal sesiapa Yang berlaku bakhil maka Sesungguhnya ia hanyalah berlaku bakhil kepada dirinya sendiri. Harta ini tidak boleh dimiliki oleh sesiapapun. tidak ada sesiapa pun boleh memiliki harta ini kecuali setelah pihak berkuasa membenarkan harla itu dimiliki dengan mengubah sifat harta berkenaan.sedangkan semua hamba-Nya berhajat kepada Allah' Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman-Nya: “(ingatlah). maka ada di antara kamu Yang berlaku bakhil. 3. Oleh sebab iiu. sedang kamu semua orang-orang miskin (yang sentiasa berhajat kepadanya Dalam Segala hal). setelah itu mereka tidak akan berkeadaan seperti kamu. Harta yang tidak boleh dimiliki sama sekali iaitu harta awam seperti jalan raya. dan (ingatlah) Allah Maha kaya (tidak berhajat kepada sesuatupun).

Ia selaras dengan limpah kurnia Allah yang menjadikan segala apa yang ada di muka bumi ini untuk kemudahan serta sebagai sumber rezeki manusia. Berdasarkan penjelasan tersebut membuktikan bahawa pemilikan individu adalah disahkan dalam syariah Islam. tetapi ia dihalalkan sekali gus boleh dimiliki untuk umat Islam selepas diagih-agihkan. namun begitu Allah yang akan rnengurniakannya. Dia-lah Allah. Ertinya ialah: Manusia sekadar berusaha dan disarankan berusaha sedaya-upaya. (Al-Zuhruf :32) Allah tetap berhak rnelebihkan antara seseorang dengan seseorang yang lain sudut anugerah dan rezeki berdasarkan ilmu dan ketetapan-Nya. Sebagaimana yang dinyatakan menerusi firman Allah: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. rahmat dan rukhsah yang wajib disyukuri. setiap insan juga perlu menginsafi bahawa terdapat konsep tertentu mengenainya. dan ia juga Yang menyempitkannya (menurut 74 . Sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah: 29.(Surah al-Baqarah 2 : 29) 2. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit. Sebagai contohnya harta rampasan perang (al-Ghanimah) tidak diharuskan untuk umat nabi Musa. Apa yang dapat dinyatakan di sini. Ia juga merupakan suatu nikmat. berkaitan pemilikan harta yang disahkan dalam Islam.terdahulu dengan syariah Islam. agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat. lalu dijadikan-Nya tujuh langit. sama ada dalam bentuk harta kekal atau tidak boleh pindah atau tidak kekal. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Qur'an: “ Sesungguhnya Tuhanmu lah Yang meluaskan rezeki bagi sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya).

seperti: Kaum kerabat dan orang miskin. Sebagaimana firmanAllah: 75 . Sebagaimana firman AIlah: 26. Hal itu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Syariah. kerana akibatnya akan Tinggalah Engkau Dengan keadaan Yang tercela serta kering keputusan. (Surah al-Taubah 9: 108) Kewajipan menunaikan zakat demi membantu golongan yang susah serta agar harta yang dimiliki itu tidak hanya berada di kalangan orang-orang kaya semata-mata. dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. kerana Sesungguhnya Masjid (Qubaa' Yang Engkau bina Wahai Muhammad). dan janganlah Engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Bahkan ia turut dinikmati oleh orang lain yang tidak bernasib baik. mengumpulkan harta dengan tidak mengeluarkan zakat dan haknya amat dicela. Menunaikan hak nafkah kepada mereka yang berhak serta membantu orang lain yang berada di dalam kesempitan. Sesungguhnya ia Maha mendalam pengetahuannya. dan Allah mengasihi orang-orang Yang membersihkan diri mereka (zahir dan batin). dan berikanlah kepada kerabatmu. dan janganlah Engkau membelanjakan hartamu Dengan boros Yang melampau. jangan Engkau sembahyang di Masjid itu selama-lamanya.” (Surah al-Isra'17 : 30) 3.Yang demikian). dan janganlah pula Engkau menghulurkannya Dengan sehabis-habisnya. Yang telah didirikan di atas dasar taqwa dari mula (wujudnya). Harta yang dimiliki juga hendaklah dikeluarkan sedekah serta zakat kepada mereka yang berhak. Justeru. (Surah al-Isra' 17 :29) 5.Sebagaimana frrpan Allah: 29. lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. (Surah al-Isra' :26) 4. tanpa berlebihlebihan dan bukan pula terlalu kedekut. Selaras dengan firman Allah: 108. Harta yang dimiliki hendaklah dibelanjakan secara sederhana. sudah sepatutnya Engkau sembahyang padanya. di Dalam Masjid itu ada orang-orang lelaki Yang suka (mengambil berat) membersihkan (mensucikan) dirinya.

2.1 Pemilikan Sempurna (al-Milk al-Tam) Pemilikan sempurna bermaksud memiliki zat dan manfaat sesuatu benda atau harta. Mengikut yang diistilahkan oleh fuqaha' memiliki zat dan manfaat sesuatu benda sekaligus. Terdapat berbagai-bagai cara. yang membolehkan seseorang itu melupuskan hak miliknya. Umpamanya dengan memindahkan hak milik kepada orang Iain melalui penjualan atau memberikannya kepada orang lain secara hibah atau percuma. Ciri-ciri pemilikan sempurna ialah: a. Sekiranya pemilikan berlaku ke atas zat dan manfaat harta berkenaan maka pemilikan itu dinamakan pemilikan penuh atau pemilikan sempurna (al-Milk al-Tam) tetapi jika memiliki salah satu daripada dua unsur tersebut. pemiliknya mestilah memenuhi beberapa ketetapan syariah terhadap harta tersebut yang dijadikan sebagai suatu amanah dan wasilah menuju Akhirat. Syariah Islam tetap mengiktiraf pemilikan individu terhadap harta halal yang diusahakan menurut syarak.9.9 JENIS-JENIS PEMILIKAN Pemilikan beertinya penguasaan atau hak menggunakan ke atas sesuatu benda.(Surah al-Hasyr 59: 7) Secara kesimpulan. kecuali pemiliknya sendiri ingin menamatkan pemilikannya itu. maka pemilikan itu dinamakan pemilikan tidak penuh atau tidak sempurna (al-milk al naqis) 2. iaitu sama ada zat atau manfaatnya sahaja. Namun begitu. 76 . Pemilikan sempurna bersifat kekal dan tidak ada jangka masa tamat. Penguasaan dan hak mengurus tersebut boleh berlaku ke atas ain (harta itu sendiri) dan manfaatnya atau berlaku ke atas salah satu daripadanya.

Sebab-sebab pemilikan sempurna ialah: a. penguasaan keatas padang rumput atau tanaman hutan dan lain-lain. Pemilik mempunyai kuasa penuh ke atas harta yang dimilikinya. usaha mencari barang galian. Oleh sebab itu. b. Dia boleh melakukan apa sahaja terhadap hartanya itu sama ada dengan cara menggunakan sendiri atau mendapatkan keuntungan daripadanya. Walau bagaimanapun dia mungkin boleh dikenakan tindakan atau hukuman lain atas perbuatannya itu sekiranya yang dirosakkan atau dimusnahkan itu ialah binatang. Dia juga boleh ditahan daripada mengurus hartanya jika dia menampakkan kebodohan dalam membelanjakan harta tersebut. Umpamanya dia ingin melakukan akad pada burung yang masih berterbangan di udara atau ikan yang masih berada di dalam laut 77 . seseorang tidak boleh melakukan sebarang akad pada sesuatu yang belum dimilikinya atau masih bersifat sebagai harta harus. hibah. Akad juga tidak berlaku pada harta yang dimiliki secara tidak sah di sisi syarak. wasiat dan lain-lain lagi. Pemilikan tidak akan membayar sebarang gantirugi sekiranya berlaku kerosakan atau dia sendiri merosakkan hartanya itu. Akad-akad jenis ini adalah banyak. c. Ini kerana tidak ada guna seseorang itu membayar gantirugi kepada dirinya sendiri. Akad-akad yang memindahkan hak milik hanya boleh berlaku pada harta yang sudah dimiliki secara sah dan tidak akan berlaku pada harta harus yang belum dimiliki oleh sesiapa. perburuan binatang yang belum dimiliki. Akad Pemindahan Pemilikan Akad yang memindahkan hak milik daripada seorang kepada seorang yang lain. Penguasaan Harta Mubah (harta yang belum dimiliki) Harta mubah adalah harta yang boleh dimiliki pada pandangan syarak dan belum dimiliki oleh sesiapa seperti tanah yang belum diteroka.b. Antaranya ialah akad jual-beli.

Iaitu seseorang berkuasa terhadap hartanya. seperti arak kerana arak adalah suatu yang haram dimiliki dan dimanfaatkan di sisi syarak. iaitu: zatnya atau manfaat dan faedahnya sahaja. Apabila seseorang meninggal dunia maka harta ini akan berpindah milik pula kepada keluarga yang menjadi pewarisnya mengikut hukum syara' selepas ditolak segala hutangnya atau wasiat yang diwasiatkannya. Seorang yang mewarisi harta pusaka memiliki harta tersebut secara sepenuh dan berhak ke atas harta tersebut secara mutlak. manakala sudut manfaatnya dimiliki serta dibawah kendalian orang lain. 2. Harta tersebut akan dimasukkan ke dalam baitulmal sekiranya tidak ada waris yang akan mewarisi hartanya. manakala sudut manfaatnya menjadi milik orang lain. Sebagai contohnya ialah: Wasiat yang diberikan kepada seseorang supaya mendiami rumah tertentu atau mengusahakan tanah tertentu selama lima tahun. Perwarisan (Pusaka) Sebab lain yang boleh menjadikan faktor pemilikan sepenuh ialah pusaka.dan sebagainya. Pemilikan zat harta sahaja. seperti: Sewa-menyewa. Ia merupakan satu cara perpindahan hak milik secara mutlak melalui hukum syara'. Ia lebih dikenali dengan pemilikan sudut zat benda atau fizikal sahaja. Kuasa pemilikan terhadap harta dan barangan bukan secara sempurna dan penuh. bukan kedua-duanya sekali gus. namun begitu ia boleh berubah menjadi pemilikan penuh atau sempurna 78 .9. c. Biarpun pemilikan hak terhadap zat atau fizikal sesuatu harta diklasifikasikan sebagai pemilikan tidakpenuh dan tidak sempurna.2 Pemilikan Tidak Sempurna (al-Mulk Ghait al-Tam) Sesuatu pemilikan tidak sempurna yang berlaku terhadap sesuatu harta salah satu daripada dua keadaan. pinjam meminjam dan wakaf a. (milk al-Ain faqad) Ialah harta sesuatu tetap kekal juga berada pada hak pemilik asalnya. Konteks tersebut terdapat banyak bentuk antaranya ialah: wasiat. Akad juga tidak boleh dilakukan pada sesuatu yang dimiliki secara tidak sah di sisi syara'.

Sudut pengertian istilah pula membawa maksud: Kekuasaan memanfaatkan sesuatu yang berada di dalam pemilikan orang lain dan ia berlaku ekoran beberapa faktor yang telah diharuskan di dalam Syariah Islam. b. Ia tidak boleh sama sekali membenarkan orang lain turut mengambil faedah daripadanya. seperti: Tamat tempoh wasiat tersebut.apabila manfaat yang dimiliki oleh orang lain tamat tempohnya. Pemilikan manfaat peribadi. hak milik bebas sudut benda (milkiyyah al-manfaat faqad laikan ainiyyan) Antara lain secara lebih khususnya jenis ini lebih dikenali dengan hak al-irtifaq (haq al-irtifaq) Sudut bahasa hak atirtifaq bererti: Hak pemanfaatan sesuatu sudut pengertian istilah pula ia membawa maksud hak yang ditetapkan terhadap sesuatu harta tetap dan tidak bergerak untuk mendapat manfaat daripada harta tetap dan tidak bergerak. bukan sudut zat atau harta itu. (milk al-manfaat al-Aini atau haq al-irtifaq) Ia dikenali juga dengan pemilikan manfaat sahaja. seseorang individu hanya berhak untuk mengambil manfaat atau faedah sahaja (milkiyyah manfaat faqad) . wasiat. sama ada dengan cara menyewakan atau lainnya. wakaf. (milk al-manfaat al syakshi) Ia dikenali juga dengan memiliki manfaat secara peribadi atau hak mengambil manfaat (milk manfaat au hak al-intifa’). Pemilikan manfaat zat sahaja. Hal tersebut kerana selalunya pemilikan sudut faedah dan manfaat sesuatu harta bersifat sementara sahaja. Sebabsebab pemilikan manfaat sahaja ialah pinjaman. Sebagai contohnya ialah: Seseorang mewasiatkan memanfaatkan rumahnya kepada individu tertentu. Sebagai rumusan pemilikan manfaat peribadi. sudut bahasa hak al-intifa' membawa erti: Kuasa menggunakan serta memanfaatkan. untuk itu penerima wasiat hanya dapat mengambil faedah daripada rumah tersebut untuk dirinya sahaja. 79 . sewaan. c. keizinan khas dan lain-lain.

Justeru. Berikan definisi harta dari perspektifr Islam 2. Berikan definisi dan konsep Pemilikan Harta 5. Bahkan semua orang dikira berkongsi mendapat manfaat daripadanya sebagai contoh lain ialah hak mendapat kemudahan sumber minuman (Hak al-Syurbi) Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya hak al-Irtifaq ialah: a. Hal itu kerana keduaduanya saling kait mengait untuk mendapatkan hak al-irtifaq. Apakah yang dimaksudkan dengan pemilikan sempurna dan tidak sempurna 80 . al-Iystirak al-Am iaitu hak milik awam seperti sungai utama c. tanpa meninjau sudut pemilik. hak al-irtifaq merupakan suatu bentuk hak yang berterusan selagi mana tetap dan berkekalan kedua-dua bentuk harta tetap tersebut. 2. Jelaskan jenis-jenis harta 4.8 SOALAN LATIHAN Bincangkan Asas Pandangan Islam dalam Konteks Harta 1. al-Isytirad fi al-Uqud iaitu persetujuan dalam perjanjian. Iaitu seseorang memanfaatkan untuk laluan jalan di tanah milik jirannya sebagai jalan atau dijadikan jalan untuk sampai ke rumah atau kebunnya. Sebagai contohnya ialah: Hak mengguna jalan (hak al-murur). Sebagai rumusannya. tiada mana-mana individu tertentu yang boleh membataskannya. Apakah Pandangan Islam dalam penggunaan Harta 3. al-taqadum iaitu sejak dahulu kala b.Untuk itu. pemilikan tersebut mengiringi zat benda tidak boleh pindah yang dikira milik terbuka.

1 Hak Allah Sepenuhnya 9.1 Hak boleh digugurkan dan hak tidak boleh digugurkan 9.1 Hak harta dan Bukan Harta 9.4 JENIS-JENIS HAK 9.4.2 DEFINISI HAK 9.3.1 PENGENALAN 9.1 Jenis Hak dilihat dari segi Pemilik Hak 9.3 Jenis Hak dilihat dari segi Subjek hak 9.1.1.4 Berkumpul dua Hak dan Hak Manusia lebih Utama 9.4.4.2 Hak boleh diwarisi dan hak tidak boleh diwarisi.2.4.3 RUKUN HAK 9.2 Dilihat Dari Segi Proses Pemilikan Hak 9. 9.4.BAB 3 TEORI HAK DALAM MUAMALAT 9.3 Berkumpul dua Hak dan Hak Allah lebih Utama 9.1.1.2.1 Hak Umum (Hak Kemanusiaan) 81 .4.3.2 Hak Manusia Sepenuhnya 9.4.4.4.1.4.4.

1.2.4.3.3 Kebebasan Berfikir 9.1.1.3 Hak Mujarrad dan bukan Mujarrad 9.4 Kebebasan Memiliki 9.1.4.1.3.3.4.3.4.3.1.4.3.1 Hak dan tanggungjawab terhadap Allah 9.2 Hak manusia secara Khusus 9.1.2.4.2 Hak Pengadilan 9.3.3 9.1.4.1 Menjaga diri 9.1.2.2.2.1.1.2.4.1.3.2 Hak Peribadi dan benda 9.3.4.2.1.5 Kebebasan Berpindah 9.3.6.2.4.4.4.3.1 Hak Keagamaan 9.1.3.7 PENGGUNAAN HAK HENDAKLAH SELARI DENGAN SYARAK 82 Hak Persamaan Hak Berkeluarga Hak Terhadap Suami Hak Khusus Isteri Hak Khusus Suami Hak Perceraian Hak berkaitan dengan Keluarga .1.6.4 Jenis Hak dilihat dari segi Kuasa Pengadilan Hak 9.4.4 9.1.2.2 Hak untuk Hidup dan Hak Kebebasan 9.1 Kebebasan Aqidah 9.1.5 9.6.1.6.2 9.1.4.2 9.1 Pelaksanaan Hak Allah 9.1.3.1.4.3 9.6.4.1 9.1.2 Penjagaan Hak 9.2 Pelaksanaan Hak manusia 9.3.4.3.5 SUMBER DAN SEBAB HAK 9.1.2.4.1.3.6 HUKUM SESUATU HAK 9.2 Kebebasan Pendapat 9.9.4.6.2.4.4.2.1 Pelaksanaan Hak 9.

7.8.7. Menerangkan sumber-sumber Hak .7. Menghuraikan konsep hak dalam perspektif Islam .1 PENGENALAN Fiqh muamalat juga membincangkan isu Hak dalam pemilikan. anda seharusnya boleh: 1.9.4 Dalil haram Salahguna Hak Sebab Haram Salahguna hak Kaedah Membendung salahguna hak Hukuman terhadap salahguna hak 9. 5. Mengenal pasti hokum-hukum mengenai penyalahgunaan hak 3.1 9.1 9.3 9.2 9. Menjelaskan Hak harta dan Hak Bukan harta . 3.2 Pemindahan Hak Berakhirnya sesuatu hak BAB 3 TEORI HAK OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. Apakah yang dimaksudkan hak dan milik. 83 . 2.7.8 PEMINDAHAN DAN BERAKHIRNYA HAK 9. Menjelaskan Jenis-jenis Hak . 4.8.

3. Maka berhaklah (ketetapanlah) bagi meraka itu dalam kesesatan.” c. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancurhancurnya.. Firman allah: “Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka.” Definisi Hak dari segi istilah fiqh pula ialah Sesuatu kemaslahatan yang tetap untuk individu dan masyarakat atau untuk kedua-dua.2 DEFINISI HAK Perkataan Hak adalah berasal daripada bahasa Arab iaitu haq atau al-haq. sebagai hak (suatu kewajiban) bagi orang-orang yang bertakwa. Ia telah ditetapkan oleh Allah sebagai tuhan 84 . Maka sudah pastilah berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami). Kewajipan seperti yang Allah gunakan dalam al-baqarah: 241 ”Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf. Ketetapan seperti yang Allah gunakan dalam surah al-‘araf: 30 . Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Pasti seperti yang Allah gunakan dalam surah al-isra’: 16 “Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri. Dalam bahasa arab al-hak mempunyai beberapa makna iaitu a.” d. Kebenaran yang berlawanan dengan batil seperti yang Allah gunakan dalam surah Al-baqarah: 42 ”Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu Mengetahui.” b.

Kedua Berkumpul dua hak (Allah dan Manusia) dan hak manusia adalah lebih diutama (Ijtama’a fihi al-Haqqani wa haqul Insan huwa al-Ghalib) 3. sungai.1 Jenis Hak Dilihat Dari Segi Pemilik Hak Jenis hak boleh jika dilihat dari segi pemilik hak boleh di bahagi kepada empat jenis iaitu: a. Bagi sesuatu yang membawa faedah dan manfaat umum seperti udara. laut. Dilihat Dari Segi Subjek Hak iv. Manusia tidak boleh memilikinya untuk kepentingan peribadi.4. sumber hak ialah syarak iaitu datang dari Allah. Hak juga adalah sesuatu yang diiktiraf oleh syarak kepada seseorang yang melibatkan sudut harta. Berkumpul dua hak (Allah dan Manusia) dan hak Allah adalah lebih diutama (Ijtama’a fihi al-Haqqani wa haqullah huwa al-Ghalib) d.1. Dilihat Dari Segi Kuasa Pengadilan Bagi Hak.1 Hak Allah Sepenuhnya (Haqqullah al-Khalish) Hak Allah terhadap sesuatu adalah mutlak.4. Pemilikan hanya dibenarkan untuk memastikan semua manusia mendapat manfaat daripadanya. 3.4 PEMBAHAGIAN JENIS-JENIS HAK Hak boleh dibahagikan kepada beberapa 3 kategori apabila dilihat dari beberapa segi iaitu: i. Hak manusia sepenuhnya (Haqqul insan al-Khalis) c. Ia juga adalah sesuatu hukum yang ditetapkan berdasarkan syarak dan sesuatu yang tetap untuk Allah atau untuk manusia terhadap orang lain menerusi ketetapan syarak. Sesuatu yang dimiliki oleh manusia adalah pinjaman sahaja. Hak Allah sepenuhnya (Haqqullah al-Khalish) b. moral dan sosial. Begitu juga contoh-contoh lain ialah 85 . asas-asas dihutan dan lain-lain dikira hak Allah sepenuhnya.yang maha berkuasa. 3. Berdasarkan semua pengertian tersebut. diri. Dilihat Dari Segi Proses Pemilikan Hak iii. Dilihat Dari Segi Pemiliki Hak ii. Jika tiada seorang pun memiliki sesuatu benda maka haknya adalah hak Allah.

hak mendapat nafkah dan lain-lain hak yang berkaitan dengan manusia. hak berkahwin. Pelaksanaanya adalah untuk menjaga hak manusia dari segi menjaga agama. keturunan dan harta 3. 3. akal. Menurutnya mana-mana ruang hak yang ada itu sememangnya pasti ada hak Allah. hak mengguna barang-barang yang dipinjam. tetapi hakikatnya Allah yang menyuruh hambanya bertindak menyerahkan semua itu kepada mereka yang berhak menerusi ketetapan hukum syarak. minum arak dan sebagainya. nyawa atau jiwa. hak hak mendapat ganti barang rosak yang dibeli. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk berhak memilikinya seperti hak memberi diyat dalam hukum ta’zir. Begitu juga pelaksanaan hukum Hudud yang diwajibkan oleh Allah untuk menghukum orang-orang yang melakukan jenayah tertentu seperti zina.4. Ia menjadi hak Allah dan menjadi tanggungjawab manusia melaksanakannya.3 Berkumpul Dua Hak (Allah Dan Manusia) Dan Hak Allah Adalah Lebih Diutama (Ijtama’a fihi al-Haqqani wa haqullah huwa al-Ghalib) 86 .1. Hak manusia sepenuhnya itu hanya boleh berlaku apabila berhadapan dengan hak sesama manusia. Imam al-Syatibi berpendapatt bahawa hakikatnya tidak ada satu pun daripada kategori hak itu yang dikira sebagai hak manusia sepenuhnya. Hak manusia ini adalah banyak dalam kehidupan.4. Kerana biarpun ia asalnya merupakan hak manusia seperti menyerahkan barangan dan harga dalam muamalah jual beli antara penjual dan pembeli. Ia adalah hak Allah sepenuhnya untuk dijadikan tempat ibadat semua orang Islam.1. Namun pun begitu manusia perlu sedar hak-hak mereka perlulah selaras dengan hak Allah kerana manusia sendiri adalah hak Allah dan Allah mempunyai hak supaya diikuti segala arahan dan kehendaknya. mencuri. hak pembeli memiliki barang yang dibeli. Apabila berhadapan dengan hak Allah maka ia tidak lagi menjadi Hak manusia sepenuhnya.Baitullah di Mekah.2 Hak Manusia Sepenuhnya (Haqqul insan al-Khalis) Hak manusia sepenuhnya ialah hak manusia yang berkaitan dengan kemaslahatan keduniaan dan individu untuk kehidupan.

Semua itu membuktikan hak Allah yang diutamakan. Ini adalah kerana pembunuhan tersebut merupakan suatu jenayah terhadap mnanusia dan dikenakan qisas demi menjaga pertumpahan darah dikalangan manusia (hak manusia) dan kerosakan di muka bumi. namun hak manusia diutamakan. Orang yang melakukan zina maka hak Allah untuk menghukum Hudud dan tuduhan zina pula menjadi hak manusia untuk dijaga maruahnya.1. Ia dikira sebagai ada dua hak iaitu hak Allah dan hak manusia. Jika ia dikira hak manusia maka orang yang dituduh zina atau ulil amri boleh mengampunkan penuduh tersebut. Pelaksanaan hukuman terhadap penuduh zina dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak pemerintah atau orang yang berkuasa sahaja. Jenayah penuduh zina pula jika disabit bersalah (iaitu tuduhan tanpa ada bukti nyata) maka akan dihukum tanpa boleh gugur dari pengampunan orang yang kena tuduh atau ulil amri kerana ia adalah hak Allah.4.4 Kedua Berkumpul Dua Hak (Allah Dan Manusia) Dan Hak Manusia Adalah Lebih Diutama (Ijtama’a fihi al-Haqqani wa haqul Insan huwa al-Ghalib) Hak jenis ini ialah sesuatu perkara yang bersatu padanya hak Allah dan hak manusia. Maka jika sabit kesalahan zina maka pesalah hendaklah dihukum sebat atau rejam dan jika sebaliknya maka penuduh pula akan dihukum. Seperti hukuman qisas bagi kesalahan jenayah. Pelaksanaan hukum-hukum tersebut adalah hak Allah dan ia lebih diutamakan. 87 . Maka hukum fekah menetapkan didahulukan hak Allah kerana hak Allah mengatasi segala hak dan hak Allah adalah untuk kebaikan manusia jua. Manakala hak Allah pula terhadap pemilikan jiwa dan diri manusia tersebut yang mnana pembunuhan sengaja tersebut merupakan suatu dosa besar. Ia berbeza dengan hukuman qisas yang mana dalam perlaksanaan hukumannya ada ruang campur tangan dan hak mangsa atau walinya. Seperti hak qazaf (Tuduhan Zina) bagi menjaga maruah manusia dan hak hudud sebagai hak Allah. 3.Dalam keadaan terdapat dua hak yang sama iaitu hak manusia dan hak Allah. tanpa sebarang campur tangan tertuduh.

hak syufah dan hak khiyar. Seterusnya pihak mangsa atau waris berhak menuntut dilaksanakan hukuman atau memberi pengampunan terhadap penjenayah. ii. Allah swt telah berfirman: ”Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu. Manakala sudut hak manusia dan ia diutamakan daripada hak Allah pula ialah.Pada hukuman qisas itu terdapat hak Allah ialah gugur hukuman tersebut dengan ada syubhat sebagaimana dalam hukuman hudud. Hak yang boleh digugurkan dan Hak yang tidak boleh digugurkan. b. tetapi bukan yang berkaitan dengan harta. Pengguguran hak al-syufah yang dilakukan oleh penerima al-syufah sebelum jual beli. Hak yang dimiliki oleh seseorang yang mana ia berlaku secara pasti atas dasar ketetapan diberikan oleh syarak Sebagai contohnya ialah: Seseorang ayah atau 88 . Pengguguran hak yang berkaitan dengan peribadi tersebut dapat dilaksanakan dengan membayar pampasan atau tanpa mernbayar pampasan. supaya kamu bertakwa.2 Jenis Hak Manusia Atau Hak Individu Dari Segi Proses Pemilikan Hak Ulamak membahagikan hak manusia atau hak individu khusus dengan melihat dari segi pemilik hak kepada dua jenis iaitu: i.2.4. Antara hak peribadi yang dapat digugurkan ialah: Qisos. 3. kerana hukuman tersebut wajib dilaksanakan atas dasar balasan yang bersamaan atau serupa. Hai orang-orang yang berakal. Contohnya ialah hak khiyar al-rukyah yang dilakukan oleh pembeli sebelum ia melihat benda yang dibeli. Hak yang boleh digugurkan ialah segala hak yang berkenaan dengan peribadi.” (Surah al-Baqarah 2 : 179) 3.4. Hak yang boleh diwarisi dan tidak boleh diwarisi. Terdapat empat hak yang tidak boleh digugurkan dalam hak manusia iaitu: a.1 Hak yang boleh digugurkan dan Hak yang tidak boleh digugurkan. Hak yang belum tetap.

dan khiyar aib. Hak yang mana didalamnya ada hak orang lain.2 Jenis Hak Dilihat Dari Segi Subjek Ulama Fiqh telah membahagikan hak dari sudut subjeknya kepada tiga jenis iaitu: a. Hak harta dan bukan harta Hak peribadi dan benda Hak mujarrad dan bukan mujarrad 3. Hak yang apabila digugurkan membawa akibat berubah hukum syarak Sebagai contohnya ialah: Seseorang suami yang menggugurkan haknya untuk melakukannya rujuk terhadap isterinya. Iaitu sebelum bayaran 89 . hak mengambil faedah daripada harta (Haq al-intifa’) dan hak lain yang berkaitan dengan akad atau kontrak yang merujuk kepada harta seperti hak peniaga untuk menahan barangan yang dijualnya supaya dibuat bayaran. c.4.4.3.2. Antara hak tersebut ialah hak penggunaan jalan (haq al-Murur). 3.1 Hak harta dan bukan harta Hak harta ialah hak yang berkaitan dengan harta dan manfaatnya seperti hak memiliki harta (haq al-Milk). c. b.2 Hak yang boleh diwarisi harta dan tidak diwarisi Jumhur ulama-Fiqh telah sepakat mengenai terdapat hak mewarisi harta. 3. d. contohnya ialah Seseorang ibu yang menggugurkan haknya terhadap hadanah anak juga suami yang menggugurkan iddah terhadap terhadap isteri yang diceraikannya.4.datuk menggugurkan hak mereka untuk menjadi wali terhadap anak dan cucu yang masih kecil. hak menggunakan air (haq al-syurbi) ak takyin.

Hak kebebasan (haq al-huriyyah) c. Mereka tidak boleh dibunuh tanpa sebab yang dibenarkan syarak. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Hak persamaan (haq al-musawat) Hak untuk hidup ialah Islam mengiktiraf hak semua manusia untuk hidup. Jika sesuatu barang itu sudah dimiliki oleh seseorang ia mempunyai kuasa milik atau hak pemilikan. Hak bukan harta pula ialah hak-hak yang tiada kaitan dengan harta seperti hak isteri. Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. hak qisas. Sekarang ini dipanggil hak asasi manusia. hak umum / hak kemanusiaan hak berkaitan dengan keluarga. hak kebebasandan lain-lain. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah 2: 195) “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah.dibuat. Begitu juga sebaliknya hak pembeli untuk mendapatkan barangan setalah bayaran dibuat. b. menggunakannya.1 Hak Umum/hak Kemanusiaan Hak umum juga diberi nama hak kemanusiaan (huquq al-‘Ammah atau huquq al-insan). peniaga berhak menahan barangannya daripada diambil oleh pembeli. Antara hak-hak manusia ialah a. dan berbuat baiklah. menggadaikannya dan lain-lain kecuali tujuan yang bertentangan dengan syarak. Ia juga dikenali sebagai hak milik atau kuasa pemilikan. hak suami.1. Berdosa jika membunuh manusia dan dihukum bunuh balas.3. (Qisas).4. ii. 3. Hak untuk hidup dan menjaga diri. Dengan memiliki hak pemilikan itu ia berkuasa menggunakannya untuk apa jua tujuan seperti menjualnya.” Allah berfirman lagi dalam surah al-Nisa’:29 90 . Islam mengiktiraf hak kemanusiaan. Hak bukan harta terbahagi kepada dua jenis iaitu: i. Ia merupakan hak yang telah tetap bagi setiap insan dengan mengambilkira sebagai anggota masyarakat. (huquq al-hayah wa al-muhafazah ala nafs).

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” [287] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain bererti membunuh diri sendiri, Kerana umat merupakan suatu kesatuan. Allah berfirman lagi dalam surah al-isra’: 33 “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” [853] maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qisas membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. [854] Maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut kisas atau menerima diat. Qisas ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh iaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukumhukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Diat ialah pembayaran sejumlah harta Karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan. Hak kebebasan ialah hak manusia untuk bebas dalam hidup. Ia merupakan suatu yang amat tinggi dan paling berharga bagi setiap manusia dalam kehidupan. Islam menentang 91

sikap kuku besi pihak yang berkuasa sebaliknya Islam mementingkan keadilan. Kebebasan adalah sebahagian daripada keadilan di dalam Islam. Antara unsur yang penting dalam kebebasan ialah: a. Kebebasan akidah. (hurriyat al- aqidah Ajaran Islam menghorpati kebebasan manusia memilih aqidah yang mereka inginkan meskipun menegaskan hanya aqidah Islam sahaja yang terbaik dan diterima Allah. Allah berfirman dalam surah al-baqarah: 256: ”. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah beRPegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” [162] Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t. Seruan manusia supaya menerima ajaran Islam perlulah dilakukan secara berdakwah dengan cara yang baik dan sesuai. Islam melarang dakwah secara paksa. b. Kebebasan pendapat (hurriyat al-ra’yi) Islam memberikan manusia hak kebebasan memberi pendapat dalam apa jua perkara selagi ia tidak bertentangan hukum syarak. Islam menggalakan manusia menggunakan akal fikiran kurniaan Allah supaya berfikir tentang banyak perkara dalam kehidupan terutama dalam perkara menegakkan kebenaran. Allah berfirman dalam surah al-imran: 104 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung.”

92

[217] Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan seseorang kepada Allah; sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan seseorang dari pada-Nya. Rasulullah saw pula bersabda: “Sesungguhnya antara jihad yang paling besar ialah mengatakan sesuatu yang benar ketika menghadapi sultan/pemerintah yang zalim.” c. Kebebasan berfikir. (hurriyat al-tafkir) Islam memberikan hak kebebasan berfikir kepada manusia untuk hidup dengan baik dan selesa di dunia dan akhirat. Allah menyuruh manusia menggunakan akal fikiran untuk mencari kebenaran. Manusia perlu diberi kebebasan untuk berfikir. Sikap menutup peluang manusia untuk berfikir adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Allah berfirman dalam surah al-imran: 190 ”Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.” d. Kebebasan memiliki (hurriyat al-tamlik) Syariah Islam menetapkan bahawa setiap manusia diberi hak untuk bebas memiliki dan menggunakan harta selagi kaedahnya tidak bertentangan dengan dasar Islam seperti mencuri, merompak, riba, tipu, sorok dan sebagainya. Allah berfirman dalam surah altaubah: 34. ”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahawa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, 35. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." 93

e. Kebebasan berpindah (hurriyat al-tanaqqul) Islam memberi hak kebebasan kepada manusia untuk bebas bergerak dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat, atau satu negeri kesatu negeri atau satu negara ke satu negara mengikut keperluan hidupnya. Mereka bebas berbuat demikian untuk mencari rezeki, beribadat, menuntut ilmu, menyebarkan dakwah dan sebagainya selagi ia tidak memudaratkan kehidupan manusia. Allah berfirman dalam surah al-mulk: 15 ” Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Allah berfirman lagi dalam surah al-ankabut: 56 ”Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, Sesungguhnya bumi-Ku luas, Maka sembahlah Aku saja.” Kebebebasan secara umum untuk manusia bergerak itu hanya boleh dikawal oleh pemerintah demi kemaslahatan umum seperti membuat beberapa peraturan pergerakan atau perpindahan. Khalifah Umar al-khattab pernah mengeluarkan arahan melarang beberapa sahabat daripada berpindah dari Madinah kerana sumbangan mereka diperlukan dalam pengajaran ilmu Islam dan pandangan mereka diperlukan dalam pentadbiran negara. Hak persamaan ialah Islam mengakui hak persamaan dikalangan semua manusia samada lelaki atau wanita. Allah menjelaskan perkara tersebut di dalam surah al-hujurat:13 ”Wahai sekelian manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. ” 94

3.4.3.1.2 Hak berkaitan dengan keluarga Ia merupakan hak bukan berbentuk harta yang ditetapkan untuk manusia dengan rnengambil kira kedudukan mereka sebagai anggota bentuk keluarga kecil. Di mana ahli atau anggota keluarga itu terdiri daripada pasangan suami isteri serta anak-anak. Hak-hak berkaitan dengan keluarga ada banyak, antaranya yang utama ialah i. Hak berkeluarga Kehidupan berkeluarga sangat dituntut oleh Islam. Islam memberi Hak kepada manusia untuk hidup berkeluarga. Ia adalah selaras dengan fitrah serta tuntutan semula jadi manusia yang hidup dan dijadikan secara berpasangan, sebagaimana firman Allah: Surah Fathir 35:11 “Dan Allah menciptakan kamu dari tanah Kemudian dari air mani, Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.” Fitrah hidup berpasangan dianugerahkan oleh Allah berpula generasi pertama, iaitu: Ketika mana Allah menjadikan Adam, Ia juga menciptakan Hawa sebagai teman dan pasangan hidup Adam. Selanjutnya daripada Adam dan Hawa manusia berkembang biak, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Nahl 16 :72) “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah "

95

Hakikatnya, gesaan dan tuntutan hidup berpasangan dalam sesebuah anggota keluarga yang sah juga terdapat dalam semua Syariah Samawi serta agama-agama lain. Seterusnya, di dalam al-Qur'an dan Hadis telah menjelaskan bahawa hidup berpasangan itu merupakan suatu hak bagi manusia yang sekali gus digesa terhadap mereka yang memenuhi syaratnya. HaI itu dijelaskan menerusi hadis, sebagaimana sabda Baginda saw: “Wahai pemuda-pemuda. Sesiapa sahaja dari halangan hamu yang mampu, hendaklah ia b erkahwin. Kerana ia dapat merendahhan pandangan mata dan menjaga hemaluan. Seterusnya sesiapa yang tidak mampu, hendaklah ia beRPuasa. Kerana puasa itu menjadi perisai baginya.” Hidup berpasangan menyebabkan melimpah rahmat, nikmat serta lahir ketenangan hidup. Kerana mereka saling dapat mernenuhi tuntutan dan hak fitrah masing-masing pada tempatnya yang sesuai. Hal itu sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Rum 30: 21 ” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” Selanjutnya apa yang dapat dijelaskan lagi di sini, sebaik-baik sahaja terlaksana dan berlangsung akad perkahwinan dengan memenuhi syarat serta rukunnya, setiap pasangan mempunyai tanggungjawab serta hak masing-masing. Di mana hak tersebut sebahagiannya dikongsi secara bersama antara suami dan isteri. Manakala sebahagian yang lain pula merupakan hak yang khusus terhadap suami serta isteri. penjelasan mengenai hak-hak dan tanggungjawab tersebut ialah: 3.4.3.1.2.2 Hak Terhadap Suami Isteri Suami dan isteri mempunyai hak bersama yang boleh dinikmati bersama hasil daripada menunaikan tanggungjawab masing-masing. Hak isteri menjadi tanggungjawab kepada 96

Apabila seseorang anak dilahirkan ibu bapa atau suami isteri juga saling bertanggungjawab dan mempunyai hak terhadap penjagaan anak-anak tersebut. Mereka halal menjalinkan hubungan yang diharamkan sebelumnya seperti melakukan persetubuhan.” Antara ketetapan hak tersebut terhadap mereka ialah: a. seperti memberi kasih sayang.arij 70: 29 dan 30 b.1. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. c.suami 2 :22 untuk melaksanaknnya sementara hak suami pula menjadi tanggungjawab kepada isteri untuk menunaikannya sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah ”Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142]. para suami hendaklah menunaikan tanggungjawabnya dengan sempurna terhadap isteri-isteri mereka. jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hak menetapkan nasib keturunan mereka hasil hubungan perkahwinan yang sah.2. mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah dalam Surah al-Ma.3 Hak Khusus Isteri Untuk membentuk rumah tangga yang harponi. Antara tanggungjawab dan hak khusus isteri ialah: 97 . penjagaan dan nafkah 4. akan tetapi para suami. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.3.3. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. bahagia serta saling berkasih sayang dikalangan ahli keluarga. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu.

[279] Maksudnya: berzina atau membangkang perintah. ii. Wahai orang-orang Yang beriman. “ [278] ayat Ini tidak menunjukkan bahawa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Suami mestilah memberikan nafkah kepada isterinya berdasarkan kemampuan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia. terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. dan bergaulah kamu Dengan mereka (isteri-isteri kamu itu) Dengan cara Yang baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka. selagi ia memberi kesetiaan dan menunjukkan ketaatan yang tidak berbelah bagi. dan janganlah kamu menyakiti mereka (dengan menahan dan menyusahkan mereka) kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa Yang kamu telah berikan kepadaNya. kecuali (apabila) mereka melakukan perbuatan keji Yang nyata. Allah berfirman dalam surah al-Nisa’:19 “ Hai orang-orang yang beriman. tidak halal bagi kamu mewarisi perempuanperempuan Dengan jalan paksaan. kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu. (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. 98 . Suami juga mestilah sentiasa berhubung dan menjalinkan hubungan dengan penuh mesra dengan isterinya. kemudian jika kamu (merasai) benci kepada mereka (disebabkan tingkah-lakunya. janganlah kamu terburu-buru menceraikannya).i. Selaras dengan firmanAllah:(Surah al-Nisa'4:19) 19. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi. sedang Allah hendak menjadikan pada apa Yang kamu benci itu kebaikan Yang banyak (untuk kamu). Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. dan bergaullah dengan mereka secara patut. tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya.

Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi hadis Baginda: “BeRPesan-pesanlah kamu (dengan berlaku baik terhadap isteri).” iv. dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas. maka berkahwinlah Dengan sesiapa Yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua. engkau akan mematahkannya. Nafkah sudut zahir ialah: Nafkah makanan. Kiranya engkau berusaha membetulkannya. Oleh itu berpesanlah dengan berlaku baik terhadap isteri. sesuai dengan sifat dan fitrah mereka. Suami mestilah memberi bimbingan dan tunjuk ajar dalam perkara agama kepada isterinya. Pengajaran dan pendidikan perlu dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan lemah lembut. ia hendaklah berkahwin seorang sahaja. Jika tidak.iii. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah: (Surah al-Nisa' 4: 129) 99 . pakaian dan tempat tinggal. tiga atau empat. Sedangkan sudut kasih sayang dan kecenderungan hati bukan berada di bawah kuasa manusia dan mereka sudah tentu tidak dapat berlaku adil sepenuhnya mengenai perkara itu dan ia dimaafkan. sesungguhnya wanita itu dijadikan daripada tulang rusuk. Manakala nafkah batin ialah: Berpalam. kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja. jika engkau membiarkannya ia akan terus bengkok.” Keadilan serta persamaan yang wajib ditunaikan oleh suami yang mengamalkan poligami dengan merangkumi nafkah sudut zahir dan batin. atau (pakailah) hamba-hamba perempuan Yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Hak dan tanggungiawab suami berlaku adil terhadap semua isterinya jika ia memiliki lebih daripada seorang isteri. Hal itu berdasarkan apa yang dijelaskan menerusi firman Allah: (Surah alNisa'4: 3) “ dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin Dengan mereka).

4. lagi baik kesudahannya.3.4.2. dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh (hendak melakukannya).2.1.1 Suami mempunyai hak sebagi ketua. dan jika kamu memperbaiki (Keadaan Yang pincang itu). dan memelihara diri (daripada perbuatan Yang zalim). dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskahwin-maskahwin mereka sebagai pemberian Yang wajib. kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal Yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan.4.3. Hak isteri terhadap suami juga ialah memberikannya mas kahwin. oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan 100 . Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah (Surah al-Nisa'4: 34) 34. yang mana ia suatu keistimewaan untuk mereka terhadap kaum wanita. lagi Maha Mengasihani. oleh itu janganlah kamu cenderung Dengan melampau (berat sebelah kepada isteri Yang kamu sayangi) sehingga kamu biarkan isteri Yang lain seperti benda Yang tergantung (di awanawan). kemudian jika mereka Dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari maskahwinnya maka makanlah (gunakanlah) pemberian (yang halal) itu sebagai nikmat Yang lazat. Iaitu hak berkuasa serta sebagai ketua keluarga.1. maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Antaranya ialah sebagaimana berikut iaitu: 3.4 Hak Khusus Suami Syariah Islam menetapkan beberapa hak tertentu yang khusus bagi suami terhadap isteri.129. 3. Antara sebab utama kaum lelaki dan suami khususnya diberi kuasa sebagai ketua keluarga ialah suami memberi nafkah terhadap isteri dan ahli keluarganya. v. Sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah: (Surah ai-Nisa'4: 4) 4.

mana-mana suami yang bertindak menyalahi ketetapan Syariah atau melampau terhadap isteri dan ahli keluarganya. Syariah Islam menetapkan suami sebagai ketua membawa pertunjuk ke arah kebaikan dalam kebahagiaan keluarga serta menyelesaikan segala perpasalahan yang timbul. isteri yang solehah dikira sebagai suatu nikmat serta anugerah yang berharga. dan (kalau juga mereka masih degil) pukulah mereka (dengan pukulan ringan Yang bertujuan mengajarnya). maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkan mereka. dan Yang memelihara (kehorpatan dirinya dan apa jua Yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama.2 Hak ketaatan.2. dan sebaik-baik perhiasan ialah wanita (isteri) yang solehah. Kewajipan isteri mentaati suami dikira mempunyai kaitan yang kukuh dengan kedudukan suami sebagai ketua keluarga. antara hak ketaatan atau tanggungjawab isteri mentaati suami ialah: 101 . dan perempuanperempuan Yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka.” Apa yang dapat dinyatakan di sini.4. Sabda rasulullah saw : ”Dunia merupakan barangan perhiasan. Dengan pemuliharaan Allah dan pertolonganNya. Namun begitu. Di mana praktikal hak ditaati oleh isteri tidak akan berlaku kiranya isteri mengabaikan tanggungjawabnya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi.4. Justeru. dan (jika mereka berdegil) pulaukanlah mereka di tempat tidur. kemudian jika mereka taat kepada kamu. maka perempuan-perempuan Yang soleh itu ialah Yang taat (kepada Allah dan suaminya). dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka. ia dikira berdosa.1. 3. Kuasa dan ketua dalam erti kata tersebut bukanlah membawa maksud suami dapat bertindak terhadap isteri sewenang-wenang atau menjadikan isteri sebagai hamba.beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan. Hak ketaatan kepada suami diletapkan oleh Syariah demi kemaslahalan juga keharponian institusi keluarga. lagi Maha besar. Untuk itulah juga.

kadang kala tidak semua pasangan boleh meneruskan kehidupan dengan baik ekoran terdapat sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan Islam beri kedua belah pihak iaitu hak melafazkan cerai kepada lelaki dan hak fasakh kepada perempuan. kemudian dipulau dan boleh memukul dengan tujuan mendidik jika ia tetap berdegil. Sebelum perceraian dilakukan. Antara firman Allah yang menetapkan hak suami tersebut ialah: (Surah al-Ahzab: 33) Tanggungiawab isteri supaya menetap di rumah merangkumi pemeliharaan kehorpatan dan maruah diri rnereka serta suami. Isteri tidak boleh sama sekali atau sesuka hati keluar rumah. Isteri mestilah sentiasa mentaati dan menjaga maruah suami mereka. mana tempat tinggal yang telah ditempatkan oleh suaminya.3. 102 . Isteri wajib menetap dan tinggal di rumah atau mana- di hadapan atau di belakang. b. Allah berfirman di dalam Surah al'Nisa' 4: 35. maka perceraian adalah dibenarkan. sama ada lsteri wajib memberikan hak suami ingin menyetubuhinya bila-bila masa selagi Menetap di rumah Suami. usahausaha menyelamatkan rumahtangga hendaklah dilakukan.5 Hak perceraian (Haq al-Talak) Dalam hidup berkeluarga. kecuali dalam keadaan darurat. sama ada siang hari atau malam hari tanpa mendapat keizinan daripada suaminya terlebih dahulu.4. Hal itu sebagaimana firman Allah: Surah al-Nisa' 4: 34. c. 3. Secara dasarnya Islam amat tidak menggalakkan perceraian namun jika tiada jalan penyelesaian. seperti: Kebakaran.1. ia dibenarkan oleh syarak seperti ketika isteri sihat.2.a. Keadaan isteri yang tidak mentaati suami atau melakukan nusyuz. bersih daripada haid dan nifas. suami hendaklah terlebih dahulu memberi peringatan.

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. maka pihak perempuan boleh membuat tuntutan fasakh di makkamah syariah untuk membubarkan perkahwinan tersebut. Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.” ii. berpesra dan lain-lain sementara pihak bapa pula bertanggungjawab terhadap anak sudut nafkah. berusaha sendiri juga mengurus keperluan diri mereka.3.“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan. pendidikan serta kasih sayang. Jika segala usaha yang dilakukan itu gagal barulah pihak lelaki melafazkan talak atau jika pihak lelaki enggan melafazkan talak. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. pakaian. Hak tersebut perlu ditunaikan sehingga mereka mampu berdikari. Hak Hadhanah secara umumnya merangkumi penjagaan sudut keselamatan. Syariah Islam menetapkan bahawa ibu serta kalangan wanita-wanita selainnya merupakan mereka yang lebih berhak terhadap penjagaan dan sudut hadhanah anak-anak iaitu ibu sebagai pihak yang menjaga makan dan minum. Hak peribadi (Haq al-Syakhsi) 103 . Allah berfirman di dalam Surah al-Nisa' : 130 ”Jika keduanya bercerai.2 Hak Peribadi dan Hak Benda i. pakaian. Hak hadhanah (Penjagaan anak) Jika berlaku perceraian.” [293] hakam ialah juru pendamai. makanan. Syariah Islam menetapkan hukum-hukum tertentu untuk menjaga kepentingan juga hak anak-anak. khasnya anak-anak bawah umur serta masih kecil. menyusu.4. 3.

3. Hak Benda Ia merupakan hak seseorang sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak terhadap zat atau fizikal sesuatu benda sehingga ia dapat memiliki kekuasaan penuh menggunakannya atau menguruskan haknya itu. Seperti hak menjadikan sesuatu barang miliknya sebagai cagaran terhadap hutang atau gadaian. Hak bukan mujarrad pula ialah hak yang apabila digugurkan ada meninggalkan kesan lain terhadap pengguguran kes tersebut seperti hukuman qisas. Sekiranya pemilik hutang menggugurkan hutang terhadap sipiutang maka ia tidak akan memberi apa-apa baki atau bekas sedikitpun terhadap orang berhutang.4.3 Hak Mujarrad (huquq al-mujaraddah) dan bukan mujarrad (huquq ghair almujaraddah) Hak mujarrad adalah hak yang semata-mata dan tidak meninggalkan apa-apa kesan jika ia digugurkan seperti kes hutang. ii. Antara contoh hak peribadi ialah hak yang dimiliki oleh pihak penjual dan pembeli dimana telah tetap untuk pembeli yang berada di bawah tanggungjawab penjual untuk menyerahkan barangan jualannya. 3. Begitu juga hak dan tanggungjawab peribadi suami memberi nafkah zahir dan batin kepada isterinya.3.4 HAK DARI SUDUT KUASA PENGADILAN 104 .Hak peribadi ialah hak yang telah ditetapkan menerusi kaedah syarak kepada individu terhadap orang lain.4. apabila waris mangsa pembunuh memaafkan pembunuh diatas hak yang diberikan kepadanya maka ia memberi kesan lain iaitu pembunuh tidak boleh dihukum bunuh lagi walaupun hokum asal ialah pembunuh dihukum bunuh.

4.1 Hak Keagamaan Hak agama ialah segala hak yang tidak boleh dicampuri dengan kekuasaan pengadilan. hukum sesuatu hak 3. Walaupun hakim membebaskan penghutang kerana tiada bukti diberikan oleh sipemberi hutang tetapi jika beliau ada membuat hutang maka dari segi hak agama. Juga mengenai sumber dan sebab hak. Hakim dapat memainkan peranan dan menanganinya atau ia boleh dibuktikan.4. siberhutang tetap akan dipertaanggunjawabkan dihadapan Allah untuk membayarnya. Seperti hak dibayar hutang. Oleh itu. Namun begitu faktor dan terbentuknya sesuatu hak itu terjadi daiam dua keadaan. Kadeah Fiqh ada menyebut bahawa hakim membuat hukuman berdasarkan yang zahir (alhakim yatawalla bi al-zawahir) tetapi Allah membuat hukuman dengan yang tersenbunyi (wallah yatawalla bi al-saraa ir) 3.5 SUMBER ATAU SEBAB HAK (Masadir al-Haq aw asbabihi) Jumhur ulama telah sepakat mengatakan bahawa sumber serta sebab terbentuknya sesuatu hak ialah menerusi syarak.2 Hak pengadilan (Haq al-Qadhaie) Hak pengadilan ialah segala hak yang berada di bawah kekuasaan pengadilan atau makkamah.4. Pemilik hak boleh menuntut. Walaupun sipemberi hutang gagal menunjukkan bahawa beliau ada memberi hutang kepada penghutang. syarak merupakan sumber asal segala hak yang terbentuk dan menerusi ketetapan syarak jugalah yang menjadi faktor dan penyebab seseorang memiliki hak. iaitu: 105 . Ia juga merupakan perkara yang lebih tertumpu kepada zahir.4. mendakwa dan membuktikan haknya di mahkamah atau hakim.Perbahasan hak dari segi kuasa pengadilan ini akan dibincangkan dari segi hak keagamaan dan hak pengadilan. 3.

iaitu: i. Sebagai contohnya ialah: Berkenaan akad perkahwinan. Di mana hak. Keinginan peribadi : Sebagai contohnya ialah: Janji serta nazar. Sebagai contohnya ialah: Syarak memerintahkan menunaikan sesuatu ibadat.i. di mana menerusi akad atau sebab perkahwinan tersebut menyebabkan berlaku atau terbentuknya hak. Ulamak Fiqh menjelaskan beberapa hukum tertentu yang ada hubungannya dengan hak iaitu: 106 . Perbuatan berfaedah seperti: Menjelaskan hutang orang lain dengan keizinannya. Ulama Fiqh menjelaskan bahawa apa yang dimaksudkan dengan sebab atau penyebab sebagaimana tersebut ialah segala sebab langsung yang muncul daripada syarak ataupun segala sebab yang diakui oleh syarak. ii. Atas dasar tersebutlah ulama Fiqh menetapkan bahawa segala sumber hak ada lima.6 HUKUM SESUATU HAK Hukum sesuatu hak ialah kesan yang lahir daripadanya setelah terbentuknya sesuatu hak kepada mereka yang berhak. Kadang kala pula syarak menetapkan sesuatu hak menerusi sesuatu faktor dan ada sebab seperti terdapat sebab yang menyebabkan terbentuknya sesuatu hak. tegahan melakukan segala perkara haram dan maksiat serta pengharusan segala sumber dan benda yang baik dan berfaedah. iii.hak tersebut ditetapkan oleh syarak secara langsung tanpa sebarang sebab dan sejarah yang menyebabkan terbentuknya hak tersebut. Akad . Sebagai contohnya ialah: Segala akad dan kontrak j ual beli. ii. 3. Syarak Sebagai contohnya ialah: Segala ibadat yang ditetapkan oleh syarak. saling mewarisi antara pasangan suami steri dan lainnya. hibah juga wakaf yang berkaitan dengan pemindahan hak milik. iv. v. seperti: Hak isteri mendapat nafkah daripada suaminya. Kadang kala syarak menetapkan sesuatu hak dengan cara langsung tanpa sebarang sebab atau tanpa apa-apa faktor pun. Perbuatan yang membentuk kemudaratan seperti: Memaksa seseorang supaya ganti rugi akibat kelalaiannya menggunakan hak milik seseorang.

6. Jika seseorang itu enggan menunaikan hak Allak yang berkaitan dengan ibadat maka pemerintah (ulil amri) bolehlah mengambil tindakan-tindakan yang bersesuaian dengan syarak supaya akhirnya seseorang itu menunaikan hak Allah dari segi ibadat. Pelaksaan hak 2. Konsep perlaksanaan dapat dibahagikan kepada dua bentuk.6. maka hakim bertanggungjawab membuat hukuman tertentu bagi ia menunaikan haknya kepada Allah. maka terserahlah kepada Allah membuat balasan samada di dunia ini atau diakhirat nanti. Penjagaan hak 3.2 Pelaksanaan Hak Manusia Pelaksanaan Hak manusia dilakukan dengan memberikan hak kepada yang memiliki hak tersebut seperti apabila si A mencuri barang kepunyaan si B. Perlaksanaan Hak Allah ii. seseorang itu hendaklah melaksanakannya selaras dengan ketetapan Allah sebagaimana keadaan biasa iaitu azimah atau keadaan pengecualian atau rukhsah. Jika seseorang itu enggan menunaikan hak Allah yang berkaitan dengan harta.1 Perlaksanaan Hak Allah Bagi pelaksanaan Hak Allah yang berkaitan dengan perkara ibadat.1.6. maka hakim akan memerintahan si A mengembalikan barang si B kerana hak memiliki ada pada si B dan si A dikenakan hukuman. Pelaksanaan Hak Manusia 3. 107 . beliau masih enggan menunaikan hak Allah jua. 3.1. iaitu: i.1 Perlaksanaan Hak Pelaksanaan hak ada berkaitan dengan perlaksanaan dan tuntutan terhadap orang berhak agar melaksanakan hak tersebut dengan kaedah yang ditetapkan oleh syarak.1. Jika setelah dibuat tindakan.

6.” [1345] yang dimaksud berbuat baik di sini ialah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Jika kemungkaran berlaku. Penjagaan hak tersebut ialah: 3.2 Hak Manusia secara Khusus. manusia perlu berusaha menghalangnya demi menjaga hak Allah. 108 .2 Penjagaan Hak Syariah Islam menetapkan bahawa setiap pemilik hak atau orang yang berhak supaya menjaga hak-hak mereka itu daripada sebarang bentuk penyelewengan atau pelanggaran terhadap hak tersebut.1 Hak Dan Tanggungiawab Terhadap Allah Hak dan tanggunjawab kepada Allah adalah kewajipan setiap muslim.Apa yang paling penting berkenaan dengan perlaksanaan hak manusia menurut ulama Fiqh ialah bersifat sempurna. 3.2. 3. adil keiika mengembalikan hak agar antara mereka saling beRPuas hati dan tidak merugikan mana-mana pihak. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Selaras dengan firman Allah dalam Surah alSyura :40 “40. Amal ma’ruf hendaklah dibuat dan mungkar hendaklah ditegah.2. Tuntutan ibadat kepada Allah hendaklah dipenuhi oleh manusia. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik[1345] Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.6.6.

3. harta dan lain-lain. Terdapat banyak dalil atau nas yang menyentuh mengenai pengharaman segala salah guna hak yang ada atau tindakan yang membawa mudarat.7. Haram bagi seseorang suami menyalahgunakan hak harus merujuk kembali isterinya yang diceraikan talak satu atau dua untuk tujuan menzaliminya atau membalas dendam. antaranya ialah: a. membahayakan dan merosakkan orang lain secara sengaja atau tidak. apabila seseorang membina rumah atau tembok di sekeliling rumahnya. 3. seseorang penyewa rumah yang mengambil faedah daripada rumah hingga merosakkan rumah tersebut dikenali dengan tindakan menyalahgunakan dan tindakan seseorang yang merampas barang orang lain dikenali dengan melampau. mereka perlu menjaganya daripada sebarang bentuk pembaziran atau kemusnahan kerana ia tidak dibenarkan oleh syarak. Pemilik hak hendaklah menjaga hak mereka daripada disalahgunakan.7 PENGGUNAAN HAK HENDAKLAH SELARI DENGAN SYARAK Syar:iah Islarn menetapkan bahawa setiap hak tersebut dijaga dan digunakan ke arah perkara yang selari dengan dasar syarak sahaja. Pelanggaran hak manusia tersebut perlu dihukum oleh ulil amri. sama ada terhadap individu atau masyarakat.1 Dalil Haram Salah Guna Hak Islam melarang keras akan penyalahgunaan hak. Sebagai contohnya.Bagi menjaga hak manusia pula wajib keatas setiap manusia menunaikan hak-hak manusia tersebut dari segi nyawa. ia janganlah sampai menghalang cahaya atau angin sampai ke rumah jirannya. Seseorang yang menyalahgunakan atau menggunakan hak miliknya secara sesuka hati tanpa memikirkan kesan baik dan buruk atau hingga membawa kemudaratan kepada orang lain. Sebagai contoh. kehorpatan. Begitu juga seseorang yang menggunakan sesuatu hak bukan miliknya dan membawa kemudaratan juga dilarang oleh syarak. 109 . biarpun rumah itu dibina di atas tanah miliknya. ia ditegah dalam Islam.

(Surah al-Baqarah 2:233) Allah menegaskan supaya pihak wali menegah atau menghalang mana-mana orang bodoh daripada membelanjakan hartanya sendiri. Oleh itu penggunaan hak hendaklah berdasarkan batasan syarak. Sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Nisa'4:5 5.7. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain.2 Sebab Haram salah guna Hak Ulama Fiqh menjelaskan bahawa sebab salah guna hak terbahagi kepada dua bentuk iaitu: a. [268] orang yang belum Sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Maka tidak ada dosa atas keduanya. harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai asas kehidupan. 3. dan warispun berkewajiban demikian. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.233. Setiap orang yang memiliki hak tidak boleh sama sekali guna haknya sesuka hati dengan cara yang tidak betul iaitu menggunakan secara bebas dan berleluasa hingga menyebabkan membawa bahaya juga mudarat kepada orang lain. Kerana ia tidak tahu mengurus dan berbelanja secara boros atau membazir. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahawa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya[268]. Batasannya ialah tidak membawa sebarang 110 . Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan perpusyawaratan. yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

7. Sebagai contohnya ialah: Suami yang merujuk isieri dengan tujuan menzaliminya. sama ada individu atau masyarakat. Tujuan Yang Tidak Disyariatkan Seseorang yang melaksanakan sesuatu tindakan yang tidak selari dengan syariah atau ia tidak disyariatkan serta tidak selari dengan kemaslahatan penggunaan hak.3 Kaedah Pencegahan Salahguna Hak Ulamak Fiqh menetapkan beberapa kaedah yang berkaitan dengan penggunaan hak serta untuk membendung salah guna hak. Sebagai contohnya: Islam mengharamkan kegiatan sorok dan monopoli barangan ketika diperlukan walaupun barang tersebut menjadi hak penyorok barang tersebut. 3. b. Tujuan Membawa Kemudaratan Apa-apa tindakan yang bertujuan membawa kemudaratan adalah dilarang. Penggunaan segala hak peribadi tidak boleh untuk kepentingan peribadi sematamata tanpa memikirkan hak masyarakat dan orang ramai. Antara kaedah tersebut ialah: a. Ia hendaklah dicegah dan tindakan haram. Ini adalah kerana harta dan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dikira sebahagian daripada harta milik orang ramai seperti kewajipan Zakat. b. Sebagai contoh seseorang yang mengadakan akad perkahwinan dengan isteri yang diceraikan tiga oleh suaminya tujuan tahlil (cina buta) iaitu 111 . Sekiranya seseorang menggunakan haknya itu menyebabkan membawa kemudaratan kepada orang lain maka ia termasuk dalam kaiegori penyalahgunaan hak yang diharamkan dalam syariah Islam. Dengan itu bagi mereka yang melakukan tindakan salah guna atau sesuka hati tanpa memikirkan kesan baik buruknya boleh dikenakan hukuman ta’zir dan mana-mana yang patut oleh hakim.kemudaratan kepada orang lain.

Pengharamannya sebagainana hadis daripada Ma'mar Ibn Abdullah al-Adwi: ” Tidah melakuhan sorok barang melainkan orang yang salah.” Seterusnya antara bentuk dan contoh kemudaratan dan tindakan yang memudaratkan orang lain ialah: i.”. namun begitu selepas itu ia menimbulkan kemudaratan yang besar terhadap pihak lain. Oleh itu apabila seseorang pemilik hak yang menggunakan haknya demi mencapai sesuatu kemaslahatan berbentuk peribadi. ia perlu dicegah.” c. sama ada kemudaratan terhadap umum atau perseorangan. Begitu juga. sekiranya tindakan yang dilakukannya itu sudut kemaslahatannya adalah bersamaan dengan kemudaratan.ud ”Allah melaknak orang yang melakukan nikah tahlil dan yang memanfaatkannya. 112 . Kemudaratan Melebihi Kemaslahatan Jika sesuatu tindakan itu menyebabkan kemudaratan yang lebih besar ketika mana menggunakan hak untuk mendapat sesuatu kemaslahatan ia adalah dilarang.bukan tujuan perkahwinan berkekalan untuk menghalalkan bekas suaminya rujuk semula. bertujuan untuk menaikkan harga dan monopoli. ia juga semestinya dihindari. Peniaga yang melakukan sorok barang ketika diperlukan. Hal itu selaras dengan sebuah hadis riwayat Ibn Abbas ”(Islam itu) Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan. Contoh membawa kemudaratan kepada masyarakat dan umum seperti menjual senjata ketika berlaku fitnah dan rusuhan. Ia diharamkan sebagaimana hadis daripada Abdullal Ibn Mas.

d.4 Hukuman terhadap Salahguna Hak Salah guna hak atau menggunakan hak sewenang-wenang dikira sebagai perbuatan membawa kemudaratan dan ia adalah dilarang oleh Islam. Contoh kemudaratan berbentuk khusus yang bersamaan dengan kemaslahatan seperti seseorang pemilik rumah yang melakukan sesuatu yang membawa mudarat kepada jirannya. Antara hukum serta kesan yang berkaitan dengarr perkara tersebut ialah: a. Sewa rumah asalnya harus tetapi tidak sesuai untuk dijadikan pusat hiburan dan pusat tersebut akhirnya memudaratkan orang lain. Contoh kemudharatan yang kecil adalah seperti dahan asas dalam tanah milik seseorang yang menyebabkan terlindung angin sampai ke rumah jirannya. iii.7. Contohnya adalah sekiranya seseorang itu membina bangunan atau tembok yang mengakibatkan terlindung jirannya mendapat udara serta cahaya matahari maka hukumya ialah dirobohkan bangunan tersebut. b. Hukuman membayar ganti rugi atau pampasan terhadap kemudaratan yang terbentuk ekoran salah guna hak yang membabitkan nyawa.ii. harta atau anggota fizikal 113 . Bukan Tempatnya Dan Memudaratkan Orang Iaitu sesuatu tindakan dan penggunaan hak yang tidak pada tempatnva hingga menyebabkan timbulnya kemudharatan kepada orang lain. Hukuman menghapuskan atau menghilangkan segala bentuk kemudaratan yang ditimbulkan secara berleluasa tersebut. 3. Ia juga merangkumi tindakan menggunakan hak yang tidak sesuai pada tempatnya dan bercanggah dengan adat kebiasaan dan akhirnya membawa kemudharatan kepada orang lain seperti menyewa rumah untuk kegunaan pusat hiburan dan judi.

Hukuman mengenakan tindakan atau hukuman ta'zir' Sebagai contohnya: Mengenakan dakwaan terhadap para pegawai yang menyalahgunakan kuasa mereka. Hukuman mengenakan tindakan paksaan seperti memaksa para peniaga yang melakukan sorok barangan supaya menjual barangan mereka. e. c. Hukuman membatalkan segala tindakan yang disalahgunakan tersebut.8 PEMINDAHAN DAN BERAKHIR HAK Sesuatu hak itu harus dipindahkan serta berpindah daripada seseorang individu kepada individu tertentu selaras dengan dasar-dasar yang ditetapkan oleh Syariah Islam. Perpindahan kerana akad seperti perpindahan hak dan pemindahan hak pemilikan harta dalam urusan jual beli berlaku antara pihak penjual kepada pihak pembeli. kiranya musafir tersebut bertujuan untuk memudaratkan isterinya.8. b. Begitu juga hak hadanah terhadap kanak-kanak. Perpindahan hak yang berlaku sebelah pihak seperti hak hutang di mana ia berpindah daripada tanggungjawab sipiutang kepada harta peninggalannya dengan sebab kematiannya. Pemindahan tersebut boleh berlaku sama ada hak berbentuk harta dan bukan harta. 3. Sebab kematian seperti Hak mengurus terhadap kanak-kanak.c. Contohnya ialah: Membatalkan nikah tahlil. Hukuman menegah serta menahan seseorang daripada menggunakan haknya secara berleluasa atau sewenang-wenang. Di mana ia akan berpindah daripada bapa kepada datuk dengan sebab kematian bapa.1 Pemindahan Hak Sebab-sebab berpindah hak adalah apabila berlakunya perkara berikut: a. di mana ia berpindah daripada pihak ibu 114 . f. d. Perpindahan hak yang berlaku menerusi kaedah pemindahan hutang d. Seperti menghalang seseorang suami membawa isterinya berpusafir. 3.

Sebagai rumusannya. Hak-hak yang berkaitan dengan akad perkahwinan akan berakhir apabila berlaku perceraian atau talak. Begitu juga dalam melakukan akad hendaklah dengan memenuhi rukun serta syaratnya. d. di mana hak yang dipindahkan itu tidak melebihi yang daripada harta. sebagai contohnya ialah: Berkenaan dengan waksiat dan hibah.8.2 Berakhirnya Sesuatu Hak Ulama Fiqh telah menjelaskan bahawa terdapat beberapa faktor serta sebab tertentu menyebabkan berakhir sesuatu hak selaras dengan apa yang ditetapkan oleh Syariah Islam. Hak yang berkenaan dengan pemilikan akan tamat apabila berlaku proses akad jual beli c. Bincangkan definisi hak mengikut perspektif Fiqh Islam 2. Hak memberi nafkah yang diwajibkan terhadap bapa kepada anak-anak berakhir apabila anak-anak tersebut mampu berdikari dan berusaha mencari rezeki sendiri.kepada nenek sebelah ibu apabila ibu kepada kanak-kanak tersebut telah berkahwin dengan lelaki bukan mahram kepada kanak-kanak tersebut. b. antaranya ialah: a. Huraikan jenis-jenis hak mengikut beberapa segi 115 . Hak mengambil manfaat akan berakhir apabila terbatal akad sewa menyewa atau tamat tempohnya atau dengan sebab harta tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi seperti rumah yang disewakan terbakar. Cuma bentuk dan cara berakhir sesuatu hak itu berbeza sudut jenis hak. pemindahan itu boleh berlaku dan diharuskan oleh syarakjika ia berlangsung selaras dengan dasar syariah. 3. 9. Apakah rukuk-rukun hak 3.17 SOALAN LATIHAN 1.

6.3 Lupa 4.7.6.2 Jenis Khiyar 4.1.2.8 PENAMATAN KONTRAK 4.3 RUKUN AKAD JUAL BELI 4.1 Kejahilan 4.6 HALANGAN KEAHLIAN 4.4 Khiyar Aib 4.1 Khiyar Syarat 4. Bincangkan proses perpindahan hak dan berakhirnya sesuatu hak BAB 4 Teori Akad 4.6.2 Tersalah 4.6.1 Ahliyah al-Wujub al-Naqisah 4.6.1.2 Ahliyah al-Wujub al-Kamilah 4.4 MAJLIS AKAD (KONTRAK) 4.2 Ahliyah al-Ada’al-Kamilah 4.2.7.7.4. Huraikan sumber dan sebab hak 5.2.6 Mati 4.1 Gila 4.1 Sebab-sebab Penamatan 116 .7.2 DEFINISI AKAD (KONTRAK) 4.2 Terencat Akal 4.4 Tidur atau Pengsan 4.5.1 Definisi Khiyar 4.1 PENGENALAN 4.7.1 Halangan Samawi 4.6.2.2.8.6.1 Ahliyah al-wujub 4.2.5 Paksaan 4.1. Apakah hukum menyalahgunaan hak serta bincangkan dalil dan sebab 6.2.1.2 Halangan Bukan Samawi 4.2.2 Khiyar Ta’yin 4.5.5 KELAYAKAN AHLI BERKONTRAK 4.5.3 Bodoh 4.2.2.2 Ahliyah al-Ada’ 4.5.2.1.5 Sakit tenat 4.6.4 Mabuk 4.7.6.6.1.6.1 Ahliyah al-Ada’ al-Naqisah 4.5.3 Khiyar Ru’yah 4.1.6.5.6.7 KHIYAR DALAM KONTRAK 4.1.

8.W.5 Tempoh tercapai BAB 4 TEORI AKAD OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. dan para sahabatnya merupakan para peniaga yang mashyur di zaman dahulu.1 Fasakh 4.1. anda seharusnya boleh: 1. 5.8.8. Menghuraikan konsep akad dalam Islam .1. 2.w.8.4.1.1. Islam amat mengambil berat tentang akad atau kontrak kerana ia menjadi simbol ataupun tanda terdapatnya kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat.T sekiranya dilaksanakan dengan niat yang baik dan bertepatan dengan peraturan Syariat Islam. Kerelaan itulah akhirnya 117 .1. rukun dan syarat-syarat jual beli tersebut hendaklah dipenuhi sepenuhnya.4 Kontrak tidak terlaksana 4.a. Di antara peraturan syariat Islam yang penting dalam perniagaan ialah adanya rukun dan syarat jual beli. Menjelaskan konsep khiyar dan tujuannya . Menjalankan perniagaan dikira suatu amalan soleh iaitu mendapat pahala di sisi Allah S. Rukun adalah perkara-perkara asasi bagi wujudnya sesuatu amalan atau perbuatan manakala syarat pula ialah sifat-sifat yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu amalan atau perbuatan.2 Rosak 4.8. Menghubungkaitkan keahlian berkontrak dan halangan-halangan kontrak 4.3 Khiyar 4. Untuk menjadikan sesuatu jual beli itu sah dari segi hukum syariah.PENGENALAN Perniagaan adalah satu bidang pekerjaan yang digalakkan oleh agama Islam. Rasulullah s. Mengenal pasti sebab-sebab penamatan kontrak 4.1. Menjelaskan rukun-dan srayat-syarat akad 3.

w.W.w. yang bermaksud: Dari Abu Hurairah r. Apabila sesuatu kontrak telah berlaku maka kedua pihak yang terlibat akan mempunyai hak dan tanggungjawab.a dari Nabi s. Dengan adanya masjlis akad.T yang bermaksud: "Melainkan yang halal (kamu makan). dilakukan rela sama rela di antara kamu. bahawa harta benda perniagaan itu. Tanda adanya kerelaan diantara kedua pihak tersebut adalah adanya ijab dan qabul.) Tujuan syariat Islam mengadakan akad ialah untuk melahirkan dan menjelaskan kerelaan di antara kedua belah pihak yang melakukan kontrak berkenaan serta bersedia menerima implikasinya." (Riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. terjadilah secara rasmi satu ikatan kontrak yang sah diantara kedua pihak yang terlibat. Tanpa akad." ( Surah an-Nisa': 28 ) 2." (Riwayat Abu Daud dan Tarpizi) 3. Oleh yang demikian setiap perkataan atau tulisan atau isyarat yang digunakan hendaklah memberi faham bahawa jual beli berkenaan telah dilaksanakan seperti dengan adanya majlis Akad atau dengan menggunakan perkataan "saya jual" atau "saya beli" dan perkataan yang seumpamanya yang mempunyai erti jual beli. Ia menjadi tanda berpulanya ikatan kontrak di antara dua pihak yang terlibat. beliau bersabda: "Kedua pihak yang berjual beli tidak boleh beRPisah kecuali setelah adanya kerelaan diantara keduanya. Sabda Rasulullah s. Sabda Rasulullah s.a. Mereka hendaklah memenuhi hak dan melaksanakan tanggungjawab tersebut. Dalil yang menunjukkan adanya peraturan ini ialah: 1. kontrak atau ikatan yang sah diantara kedua belah pihak dianggap tidak berlaku. yang bermaksud: "Jual beli itu dikira sah selepas adanya kerelaan. Tanda adanya kerelaan di antara kedua pihak tersebut adalah adanya ijab dan qabul. 118 .a. Firman Allah S.menjadi faktor pengikat di antara kedua pihak yang terlibat.a. Ikatan ini akan memberi perlindungan dan jaminan kepada pihak yang terlibat. Implikasi kontrak ialah sesuatu yang mengikat di antara kedua pihak yang terlibat berdasarkan apa yang dikontrakkan.w.

Para sarja hukum juga berpendapatt bahawa setiap urusniaga yang berasaskan kontrak al-bay’ adalah harus. Justeru. Ini beerti secara jelas bahawa manusia bebas untuk meletakkan apa-apa syarat dalam urusniaga mereka kecuali jika syarat itu membawa kepada ketidakadilan. janji (al-‘Ahdu) seperti firman Allah: dan sempurnakanlah janji kamu dengan kontrak (al-‘aqd) seperti firman Allah: “ wahai orang-orang yang beriman. ketidaktelusan ataupun melanggar prinsip-prnsip syariah yang jelas iaitu batil. mana-mana syarat yang terletak antara penjual dan pembeli adalah Sah. “Hai orang-orang yang beriman. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.2 DEFINISI AKAD/ KONTRAK Islam tidak mengharamkan sebarang bentuk urus niaga yang berasaskan jual beli yang mempunyai persetujuan bersama oleh kedua-dua belah pihak (mutual consent). meliputi semua bentuk perjanjian antara manusia.” (al-Nisa’:33) b.” (al-Maidah: 1) 119 . Ini adalah sesuai dengan perintah Allah dalam surah al-Nisa’: 29. ikatan (al-Rabtu) atau simpulan (al-‘aqdu) seperti mana Allah berfirman: “Dan mana-mana orang yang kamu telah membuat ikatan setia mereka.4. maka berikanlah kepada mereka bahagiannya.” (Al-baqarah: 40) tepatilah kontrak-kontrak kamu. ku supoaya aku sempurkan janjiku pada mu. c. Definisi Aqad dari segi bahasa Arab ialah: a.” Para sarjana bersepakat menyatakan bahawa lafaz akad (perjanjian atau kontrak) adalah perkataan yang bersifat umum. Kerelaan berkontrak dalam muamalah tersebut dijelmakan dalam akad kontrak. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu .

Oleh itu semua jenis akad dan syarat yang dipersetujui diantara pihak-pihak yang terlibat adalah diharuskan melainkan jika terdapat larangan secara jelas dalam al-Quran dan al-Sunnah. Imam al-Syarbini di dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj. sighah dan perkara yang di akad (ma’qudun ‘alaihi). Ia merupakan perbuatan untuk mengikat satu persetujuan. (Wahbah al-Zuhayli. Ibn Humam dan lain-lain. 1995: 462). Kontrak tidak sahih ialah kontrak yang cacat salah satu rukun atau syaratnya. Ini adalah kerana apabila adanya Ijab dan Qabul di dalam sesuatu urusan . alSyarbini. Ibn Qudamah (1999): 112. maka berpulalah satu kontrak di antara kedua pihak. Shafi’I dan Hanbali). Maliki. Ia juga bermaksud kontrak fasid atau batal.. tidak sahih atau batal di sisi syarak. Sesuatu jual beli hanya dianggap sah atau diperakui oleh hukum syarak hanya apabila semua rukun-rukunnya ada dengan sempurna. Mengikut Jumhur Ulamak (Mazhab Hanafi.3 RUKUN AKAD JUAL BELI Urusniaga jual beli tertakluk kepada rukun jual beli yang ditetapkan. Perkara ini telah dijelaskan oleh imam-imam seperi imam alBuhuti didalam kitabnya Kasyf al-Qina’ ’an Matn al-Iqna’. al-Bujayrimi di dalam kitabnya Hasyiyah al-Bujayrimi ‘Ala al-Khatib. Pada asasnya akad-akad dan syarat-syarat dalam mu’amalat adalah harus. Jumhur fuqaha’ berpendapatt bahawa rukun jual beli terdiri daripada tiga rukun iaitu pihak yang berakad (‘aqidayn). (Muhammad ‘Uthman Syabir (1996)16-17. Akad jual beli yang tidak memenuhi rukun adalah fasid. Di dalam urusan perniagaan masa kini ia boleh dianggap sebagai satu kontrak atau perjanjian jual beli. imam Ibn Qudamah.Manakala dari segi istilah syarak atau perundangan Islam pula Aqad ialah suatu ikatan atau persetujuan yang berlaku di antara pihak pertama dan pihak kedua melalui ijab dan Qabul dimana ia akan melahirkan kesan undang-undang dan hak pada kontrak berkenaan. Jual beli yang tidak sempurna rukun adalah dianggap tidak sah atau terbatal dengan sendirinya. Akad juga boleh didefinisikan sebagai persetujuan dua kehendak untuk melahirkan kesan undang-undang.1998:35) 4. Rukun-rukun jual beli ialah : 120 .

Jual beli yang dipaksa adalah tidak sah. berakal.a) b) c) d) e) Penjual.cit. Dua pihak yang berakad iaitu Penjual dan Pembeli. Penjual dan pembeli perlu mumayyiz.. mempunyai kuasa pemilikan keatas perkara yang diakadkan dan reda-meredai antara satu sama lain. Fuqaha’ menetapkan bahawa penjual dan pembeli hendaklah terdiri daripada orang iaitu baligh. Pembeli Barang yang dijual. h 10) 121 . Di dalam perspektif Islam. Mereka juga bukanlah tergolong dikalangan orang yang disekat dari menjalankan urusan muamalah seperti muflis dan safih. Harga Sighah (Ijab dan qabul) Rukun-rukun jual beli ialah: 1. Urusniaga penjual dan pembeli juga hendaklah dibuat secara sukarela tanpa adanya paksaan daripada mana-mana pihak tertentu. Dengan itu. (al-Syarbini (1998). disyaratkan terdiri yang boleh Golongan dipertanggungjawabkan ialah mereka yang sempurna akal fikiran iaitu tidak gila atau separuh gila. cerdik. op. jual beli yang dilakukan oleh kanak-kanak tidak sah walaupun sudah mencapai tahap mumayyiz kerana dia bukan daripada golongan alrusyd (orang cerdik). baligh iaitu tidak kanak-kanak dan rusd atau pintar. Mazhab Syafie dan Hambali mensyaratkan al-rusyd (cerdik) terhadap penjual dan pembeli iaitu mahir mengurus harta. kedua-dua pihak penjual dan pembeli daripada mereka yang boleh dipertanggungjawabkan. ahli tasarruf (keahlian untuk menguruskan harta). rusyd dan tiada paksaan dalam urusniaga.

13.) Menurut Mazhab Maliki. kanak-kanak yang mumayyiz tidak sah akadnya kecuali dengan izin daripada walinya. pihak-pihak yang berakad mestilah orang yang mukallaf. 74) Mazhab Syafie dan Hambali mensyaratkan al-rusyd (cerdik) terhadap penjual dan pembeli iaitu mahir mengurus harta. 122 . op. Jual beli yang dilakukan oleh kanak-kanak yang belum mumayyiz tidak sah kerana ketiadaan ahliyah tasarruf. Dengan itu. Kaherah: Dar Fikr al-Islamiy. mabuk. tidak sah akadnya jika ia belum mumayyiz. Bagi kanak-kanak. bodoh dan sakit tenat yang boleh membawa maut. (Ibn Humam (t.) Fuqaha’ Mazhab Hanafi juga menganggap akad kanak-kanak yang sudah mumayyiz. Oleh itu kanak-kanak yang sudah mumayyiz boleh melakukan akad dengan syarat ia mengetahui kaedah dan tata cara jual beli. 151. (Muhammad b. penjual dan pembeli perlu mencapai tahap mumayyiz iaitu orang yang mencapai tahap boleh membezakan sesuatu yang baik atau buruk.cit.. h.cit. (al-Syarbini (1998). mempunyai pemilikan sempurna ke atas perkara yang diakadkan. Namun begitu jual beli kanak-kanak yang mumayyiz masih dikira sah sekiranya mendapat kebenaran daripada wali mereka.Menurut Mazhab Hanafi dan Hambali. gila. h.cit. Akad ini juga dianggap sah jika dilakukan oleh kanak-kanak yang sudah mumayyiz.. adalah sah dan berkuatkuasa. hilang akal dan mabuk tidak sah akadnya. (Al-Buhuti (1982). h 10) Akad yang dimeterai itu juga tidak mengandungi unsur-unsur paksaan dan tidak ada perkara-perkara yang menjadi halangan sesuatu akad itu dilakukan seperti muflis. cerdik.. Mengikut mazhab Shafi’i. tidak bodoh. h. mempunyai kuasa pemilikan ke atas perkara yang diakadkan atau mempunyai hak selaku wakil atau wasi atau kerabat. hilang akal. (1983). Fiqh al-Muamalah ‘Ala Madhab al-Imam Malik. Bagaimanapun orang gila. jual beli yang dilakukan oleh kanak-kanak tidak sah walaupun sudah mencapai tahap mumayyiz kerana dia bukan daripada golongan alrusyd (orang cerdik).t). op. op. Ahmad al-Maltawi. tidak ada unsur-unsur paksaan ke atas kedua-dua pihak yang berakad.

Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. Syams al-Din Muhammad b. 1986: 7: ‘Umar b. Lihat al-Kasani (1998). Mengikut Mazhab Hanbali. hamba. jika perkara yang diakadkan itu jumlahnya kecil atau sedikit. tidak ada unsur-unsur paksaan ke atas kedua-dua pihak yang berakad. 8 Juz.cit. Kaherah: Syarikah Maktabah wa matba’ah al-Babi 123 . Akad ini juga dianggap sah jika dilakukan oleh kanak-kanak yang sudah mumayyiz. maka akadnya tidak sah meskipun diizinkan oleh walinya.. 1987: 74) 2. Jual beli barang ma’dum adalah tidak sah kerana terdapat unsur gharar. Muhammad al-Bujayrimi . hilang akal dan mabuk tidak sah akadnya. maka akad yang dilakukan oleh kanak-kanak meskipun belum mumayyiz adalah sah.: 27) Menurut Mazhab Maliki. Oleh itu kanak-kanak yang sudah mumayyiz boleh melakukan akad dengan syarat ia mengetahui kaedah dan tata cara jual beli. t. orang buta dan kanak-kanak sekalipun sudah mumayyiz (al-Syarbini. tidak bodoh. h. jenis dan kuantiti barangan yang jelas. Abi al-‘Abbas Ahmad b. Hamzah al-Ramli (1988). 137. op.. 326. mempunyai pemilikan sempurna ke atas perkara yang diakadkan. Subjek akad iaitu barang dan harga perlu wujud semasa akad dijalankan kerana tidak sah jual beli barang yang ma’dum (tiada). pihak-pihak yang berakad mestilah orang yang mukallaf. h. (Ibn Qudamah. mempunyai kuasa pemilikan ke atas perkara yang diakadkan atau mempunyai hak selaku wakil atau wasi atau kerabat. 1983 :13) Fuqaha’ Mazhab Hanafi juga menganggap akad kanak-kanak yang sudah mumayyiz. Ahmad al-Maaltawi. (Muhammad b. 1981: 23). Harta atau barang dan harga. Jual beli barangan ma’dum seperti menjual buah-buahan yang belum berbuah. adalah sah dan berkuatkuasa. Bagaimanapun orang gila. cerdik. tanaman yang belum masak dan anak lembu dalam kandungan adalah tidak sah tetapi dibenarkan kepada bay’ al-salam kerana telah ditentukan sifat. op. Sebaliknya jika perkara yang diakadkan itu bernilai besar atau banyak.t). al-Syarbini (t.cit. (Ibn Humam.Terdapat empat kategori orang yang tidak sah akadnya iaitu orang gila.t.

Harta dan harga adalah dua perkara yang mesti dinyatakan dalam sesuatu akad. Ibn ‘Abidin (1978). h. sifat dan jenisnya. kuantiti dan sifat supaya tidak timbul gharar dalam urusniaga 124 .cit. Mata wang adalah benda yang berpanfaat. 111. op. (al-Buhuti. al-Zuhaily (1989). h. 1998: h 162) v. ia sah di jual beli.cit. 1998: 15-16) Perkara yang di akad (Ma’qudun alahi) adalah subjek akad iaitu barang yang dijual dan harga yang diterima. op. Ia dianggap seperti jual beli barangan ma’dum yang diharamkan. Harta yang diakadkan hendaklah terdiri daripada jenis barangan yang berpanfaat menurut syarak. milikan yang sah.cit. op. al-Dusuqi (1984). (al-Syarbini. 35. 61. h. 1986: 7) Subjek akad hendaklah terdiri daripada harta yang bernilai dan berpanafaat pada pandangan syarak.. Subjek akad yang dimiliki melalui pencurian atau rampasan menyebabkan jual beli menjadi tidak sah.. Syarat-syarat Ma’qudun alahi adalah i. iv. Penjual dan pembeli mestilah memiliki subjek akad secara sah. Harta adalah benda yang dijual dan harga ialah balasan yang mesti ditunaikan oleh pembeli. boleh diserahkan dan diketahui oleh pihak yang berakad.. ii. (al-Syarbini. wujud semasa jual beli. harta yang bernilai. h. milik penuh pembiayaan.al-halabi wa Awladih. Setiap penjual dan pembeli mesti mengetahui secara jelas tentang subjek akad dari segi jenis. boleh diserahkan Jika salah satu pihak tidak dapat menyerahkan barang yang dijual maka kontrak jual beli itu menjadi tidak sah. 28. Islam melarang menjual beli hak milik orang lain tanpa kebenaran namun begitu jual beli secara wakil adalah dibenarkan. iii. Tidak sah jual beli barangan najis dan yang diharamkan syarak. diketahui kuantiti.

3. daging babi tidak boleh dijadikan balasan. Dalam Syariah. Huraian mengenai khiyar akan dibincangkan selepas ini. Arak. Ini adalah untuk mempastikan keadilan dan kebenaran dilaksanakan.Barang yang djual disyaratkan mesti wujud dan diada atau benar-benar wujud. Keredaan merupakan syarat sah jual beli yang digambarkan melalui firman Allah swt di dalam surah al-Nisa’:29. Masa yang terbaik bagi serahan ialah selepas sahaja kontrak jual beli berlaku. Khiyar adalah hak pembatalan yang diberikan oleh syarak kepada pembeli apabila terdapat sesuatu sebab khiyar yang diterima syarak. cek tertangguh. Islam menghendaki supaya transaksi jual beli diberikansecara jelas di dalam akad. Apabila sesuatu perubahan yang berlaku seperti yang disebut didalam kontrak. kad kredit dan sebagainya. Balasan selalunya diadakan dalam bentuk harga. Ia tidak berubah seperti apa yang disebut dalam kontrak atau pengetahuan pembeli apabila proses penyerahan dilakukan. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 125 . Sighah adalah dua lafaz akad (ijab dan qabul) perjanjian jual beli yang diucapkan oleh penjual dan pembeli. hutang. Ia mesti dijelaskan dalam bentuk jenis matawang atau sesuatu nilai yang menjadi persetujuan bersama. Barang tersebut disyaratkan pula boleh diserahkan kepada pembeli atau pihak kontrak yang terlibat pada masa yang ditetapkan. Sesuatu yang dijadikan balasan hendaklah barang yang sah dari segi syarak seperti duit atau benda–benda yang berpanfaat yang lain. “Hai orang-orang yang beriman. Sighah akad (ijab dan qabul). Bentuk bayaran juga hendaklah dijelaskan bersama harga samada secara tunai. pihak pembeli diberikan hak untuk khiyar. Harga jual beli yang dijalankan oleh pihak yang terlibat disyaratkan disebut semasa berlakunya akad. kontrak hanya dilakukan apabila satu pihak menawarkan sesuatu kepada pihak lain dengan balasan tertentu dan pihak satu lagi menerimanya kecuali dalam kontrak al-Tabaruat. Sebarang penipuan harga barang adalah dilarang oleh Islam. Barang tersebut juga hendaklah terdiri daripada barangan yang halal dan suci di sisi syariat. najis. Ia dimiliki secara sah oleh penjual atau pihak yang berkontrak. Sighah ialah lafaz jual dan beli yang keluar daripada penjual dan pembeli sebagai tanda persetujuan dan keredaan mereka untuk mengikat kontrak.

h. 1987: 6. op. Mazhab Hambali berpendapatt bahawa lafaz sighah boleh berlaku dalam apa cara sekali pun asalkan ia menunjukkan jual beli berlaku. 1984: 3). Namun Mazhab Hanafi berpendapatt bahawa lafaz boleh berbagai cara asalkan ia yang pertama keluar dipanggil ijab dan lafaz persetujuan selepasnya dipanggil qabul. Syarat ini bermaksud tawaran dan penerimaan hendaklah dibuat dalam majlis akad yang sama dan tanpa diselangi oleh sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. maka akad tidak berkuatkuasa. Lihat al-Buhuti (1982). Penerimaan hendaklah bersambung dengan tawaran. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 1989: 111) Sighah mempunyai syarat berikut iaitu: 126 . dan janganlah kamu membunuh dirimu. (Ibn ‘Abidin. Mereka tidak menentukan jarak masa antara tawaran yang dibuat oleh pihak pertama dan penerimaan yang dibuat oleh pihak kedua. Lafaz Sighah boleh juga berlaku dalam perbuatan yang menunjukkan adanya ijab dan Qabul. Jika tawaran dan penerimaan tidak dilakukan secara serta merta.148-149 Ijab ialah lafaz pernyataan pertama yang diucapkan oleh penjual dan qabul ialah lafaz pernyataan penerimaan untuk berakad yang diucapkan oleh pihak pembeli. ( al-Sharbini. al-Zuhaily.” Al-Nisa’: 29 Ayat tersebut menjelaskan keperluan sighah sebagai tanda kerelaan dalam apa jua kontrak jual beli termasuk dalam urusan pertukaran wang. Shams al-Din al-Dusuqi. 1986: 137) . Lafaz yang keluar daripada penjual dipanggil ijab (penawaran) manakala lafaz penerimaan daripada pembeli dipanggil qabul (penerimaan).sama-suka di antara kamu.. al-Ramli . Menurut jumhur Fuqaha’.cit. Yang ditekankan ialah penerimaan boleh dilakukan walaupun selepas bebarapa waktu asalkan mereka masih berada dalam majlis akad. yang dimaksudkan dengan bersambung tawaran dan penerimaan ialah akad itu dilakukan dalam majlis yang sama.. Fuqaha’ Shafi’i berpendapatt penerimaan adalah dianggap bersambung apabila dilakukan terus sesudah tawaran dibuat tanpa diselangi oleh perbicaraan yang tiada kaitan dengan akad. 1987): 8.

Dalam keadaan kedua-dua pihak berdiam diri tanpa melakukan dengan tiga cara tersebut. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. perbezaan ini hanya berbentuk pengkelasan sahaja dan tidak mengubah kewajipan penjual dan pembeli memenuhi rukun-rukun al-sarf supaya sah pada pandangan syarak. 1998: 318) Ijab (tawaran) merupakan peringkat pertama dalam membuat kontrak. iii. Walaubagaimanapun. Setiap pihak yang berakad memahami kehendak pihak yang satu lagi. (al-Kasani. Penawaran dan penerimaan boleh dilakukan dengan beberapa cara iaitu: i. Setiap Ijab dan Qabul mestilah menggambarkan secara jelas kehendak pihak yang melakukan akad tersebut. 70-74. Qabul mestilah bersesuaian dengan ijab. Ia juga bermaksud apa yang lahir dari pihak pertama atau penjual sama ada ia diucapkan terlebih dahulu atau terkemudian walaupun secara lazimnya Ijab itu mestilah yang terawal kemudian baru diikuti dengan Qabul. iv. ia boleh juga dilakukan secara tulisan (surat).) Selain daripada perkataan yang terang dan difahami dalam melakukan akad atau apa yang biasa disebut sebagai komunikasi akad. Penerimaan hendaklah bersambung dengan tawaran. Tujuan syarat ini ialah supaya keduaduanya mempunyai objektif yang sama. Dilakukan secara lisan (bil Kalam). Ia menunjukkan adanya kerelaan dalam penawaran yang dibuat itu. Ijab dan Qabul jenis ini hendaklah dilakukan 127 . h. (Faizah Hj Ismail (1995). Penerimaan pula merupakan peringkat kedua dalam membuat kontrak. perbuatan (al-mu’atah) dam isyarat.i. ii. Dengan itu penawaran boleh dengan empat cara tadi dan hanya penerimaan sahaja boleh secara berdiaam diri dalam keadaan tertentu yang menjelaskan ia menerima Mazhab Hanafi berpendapatt rukun jual beli hanya terdiri daripada sighah kerana dua rukun yang lain bagi mereka dianggap sebagai syarat sah jual beli. Asas-asas Muamalat Islam. al-Sanhuri berpendapatt cara ini tidak boleh dilakukan oleh pihak yang membuat tawaran kerana tawaran tidak boleh difahami dengan cara berdiam diri semata-mata. Ia adalah cakapan pertama yang keluar daripada salah satu pihak yang berkontrak.

Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.“ (Surah al-Baqarah: 282 ) ii. Janganlah kamu jemu menulis hutang itu samada kecil atau besar jumlahnya apabila sampai masanya. Takutlah kepada Allah. Janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. 128 . Yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah dan lebih kuat persaksian serta lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Bagi mereka yang tidak diragui kejujurannya dan tawaran itu diterima. Dan hendaklah kamu tulis dalam urusan muamalah itu kecuali kepada urusniaga yang tunai di antara kamu maka tiada dosa jika kamu tidak menulisnya (urusniaga tunai). Ijab dan Qabul boleh dilakkukan secara bertulis (bil Kitabah). Allah mengajar kamu dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Ijab ini berkuatkuasa sebaik sahaja surat itu meninggalkan orang yang membuat tawaran dan sah sehingga diterima oleh penerimanya. Janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarnya maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang hendak ditulis. Walaupun sah dibuat secara lisan tetapi Islam menggalakkan akad tersebut direkod secara tulisan. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur. Jika kamu (Penulis dan saksi) menyulitkan urusan jualbeli maka itu adalah satu kefasikan dalam diri mu. Dan persaksikanlah dengan dua saksi dari orang lelaki di antara kamu. janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. maka hendaklah kamu menuliskannya. Allah berfirman di dalam al-Quran yang bermaksud : “Hai orang-orang yang beriman. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. apabila kamu berpuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tertentu. Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah. Tawaran mesti dijawab dengan segera.dalam satu majlis. iii. Jika tiada dua orang saksi lelaki maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu redai supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Ijab dan qabul boleh dibuat melalui pesanan yang dihantar melalui seseorang wakil yang dipercayai.

4 MAJLIS KONTRAK. ii. Sekiranya tawaran yang diberikan tidak terus diterima oleh pihak kedua dalam majlis tersebut maka tawaran tersebut dikira tamat kecuali disebut tempoh tawarannya. Ia tidak boleh dibuat dalam majlis yang berlainan. Kedua-dua pihak pembuat tawaran dan penerima hendaklah berada di dalam satu majlis. Sebab Ijab tidak dikira sebahagian daripada kontrak jika tiada perhubungan terus antaranya dengan Qabul. Ulama Maliki berpendapatt bahawa tawaran secara isyarat adalah sah hukumnya walaupun dibuat oleh orang yang tidak cacat kerana apa yang penting ialah orang yang membuat tawaran hendaklah memaklumkan tentang tawaran itu kepada pihak kedua dan pihak kedua pula faham akan isyarat tersebut. iv. Syafie dan Hambali berpendapatt bahawa tawaran mesti dibuat oleh tuan punya harta dengan harga yang ditetapkan tetapi Ulama Hanafi berpendapatt bahawa tawaran itu boleh dibuat oleh salah satu daripada dua pihak tersebut.penerimaan itu menjadi sah. 4. Majlis Kontrak ialah keadaan atau tempat dimana kedua-dua pihak yang berkontrak membuat akad atau kontrak. Ulama Maliki. Ijab dan Qabul boleh dibuat melalui isyarat dan gerakan tangan terutamanya jika orang yang membuat ijab itu bisu dan tuli atau penerima tidak faham bahawa seseorang membuat tawaran. Ijab dan qabul boleh dibuat secara perbuatan. Untuk terjadinya hubungan antara Qabul dan Ijab ini terdapat tiga syarat yang perlu dilaksanakan iaitu: i. v. Tawaran yang dibuat melalui hantar-serah barangan adalah sah terutamanya akad jual beli bagi barangan murah dan tidak mudah berlaku penipuan seperti menggunakan mesin jualan minuman.( MAJLIS AL-AQDU) Sesuatu kontrak muamalat itu dikira berlaku apabila terdapat dua pihak atau lebih menjalankan kontrak. kad ATM dan lain-lain. Ia dilakukan di dalam Majlis Kontrak atau keadaan yang boleh diakui sahnya kontrak. Dalam kontrak yang dibuat melalui surat umpamanya hendaklah ditentukan tempoh 129 .

namun masih dikira singkat. 4. kerana belum baligh. cuma bezanya keadaanya lebih baik daripada bayi. Mumayyiz Hingga Baligh Peringkat ini ialah masa seseorang insan mencapai usia mumayyiz hingga baligh. ia cuma atas dasar didikan sahaja. juga tiada hukuman sudut badan. segala perkataan dan perbuatannya tidak diambil kira. 4. Namun begitu. 4. Janganlah orang yang membuat tawaran menarik balik tawarannya sebelum penerima menerima tawaran. Menurut istilah syarak pula al-ahliyyah bermaksud Kelayakan atau layak untuk menanggung hak orang lain dan juga menerima hak terhadap orang lain serta melaksanakannya. Setiap mukallaf yang melaksanakan akad hendaklah mempunyai keahlian dengan kelayakkan dibebani dan kelayakkan membuat pilihan melaksanakan apa yang dipertanggungjawabkan. Janganlah ada sesuatu yang menunjukan keengganan daripada salah satu pihak yang berkontrak. Secara umumnya ia adalah pihak yang layak memikul tanggungjawab serta mukallaf. Begitu juga. iii. iv.5.1. Pada waktu itu sudah ditetapkan terhadapnya ahliah al-ada' al naqisah seperti: Dituntut melaksanakan segala ibadat.tawaran tersebut dan apa-apa yang berkaitan dengan jelas. Pada masa tersebut biarpun ia berakal. iaitu seperti pada zaman bayi belum mumayyiz.5.5 KELAYAKAN PIHAK YANG BERKONTRAK (AL-AHLIYYAH) Al-ahliyyah dari segi bahasa ialah Kemampuan. Imam Hanafi berpendapatt yang dimaksudkan Ijab dan Qabul mestilah bersatu majlis ialah bersatu masa atau waktu dimana kedua dua pihak berurusan membentuk kontrak. Apa yang ditetapkan terhadapnya oleh fiqh hanyalah ahliyah al-wujub al kamilah.2 Baligh dan Berakal 130 .

5. Asas penetapan Ahliyyah al-Wujub ialah insan yang hidup. 4.1 Ahliyyah al-Wujub al-Naqisah (kelayakan ada tanggungjawab separuh) Ahliyyah al-Wujub al-Naqisah ialah kelayakan serta kemampuan seseorang insan untuk menerima hak untuk dirinya semata-mata dan tidak terhadap hak orang lain.5. Ia juga bermaksud kemampuan seseorang menerima hak sahaja tanpa sebarang kewajipan ke atasnya.1. 4. Ulamak Fiqh menbahagikan keahlian (al-ahliyyah) kepada dua iaitu 4.1 Jenis-jenis Ahliyyah al-Wujub 4.1.Apabila seseorang itu baligh maka syariah muali ditetapkan terhadapnya tahap ahli al-wujub al-kamilah (anggota wajib yang semppurna).5. Dan ahliyatul ada’ alkamilah (anggota pelaksanan yang sempurna). Ia juga dikenakan keatasnya bebanan syarak serta diperaku sah segala pelaksanaan dan kewajipannya.5. Seseorang manusia yang hidup dari lahir hingga mati dikira layak menerima Ahliyyah al-Wujub.1 Ahliyyah al-Wujub (kelayakan ada bertanggungjawab) Ahliyyah al-ada’ (kelayakan melaksanakan tanggungjawab) Ahliyyah al-Wujub ialah kelayakan seseorang individu untuk bertanggungjawab serta memiliki hak-hak serta segala kewajipan. Contohnya janin berhak menerima pusaka kerana sabit kewujudannya tetapi tidak boleh dipertanggungjawabkan kerana tidak boleh diberi tanggungjawab keatasnya.5. Ia adalah pihak mempunyai ketetapan memiliki hak serta melaksanakan keweajipan yang disyariatkan atau kelayakkan memikul tanggungjawab.2 Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah 131 .1 4.

Golongan ini akalnya tidak cacat dan tidak hilang terus oleh itu mereka masih tertakluk dengan ahliah al-ada'.1 Ahliyyah al-Ada’ al-Naqisah (Kelayakan melaksana tanggungjawab separuh) Ahliyyah al-Ada’ al-Naqisah ialah mereka yang mempunyai keanlian yang kurang dimana ia hanya berkemampuan untuk melaksanakan sebahagian bentuk urusan sahaja manakala sebahagian yang lain tidak dapat dilakukannya. tunjuk ajar serta bimbingan atau pengakuan daripada orang lain. tetapi ahliyah ada al-naqisah sahaja. Seterusnya pengurusan yang yang dilakukannya hendaklah dengan mendapat khidmat nasihat.2 Ahliyyah al-Ada’ (kelayakan melaksana tanggungjawab) Ahliyyah al-Ada’ ialah kemampuan seseorang insan untuk melaksanakan urusan sebagaimana yang ditentukan oleh syarak. Asas utama pengukuran ialah mumayyiz. seseorang itu dikira sah berjual beli. memikul tanggungjawab terhadap dirinya serta terhadap hak orang lain.2. Ia juga layak rnengadakan muramalah dan sekali gus ucapan dan perbuatan yang terbentuk daripadanya diambil kira oleh syarak dan mempunyai hukum.kanak mumayyiz hingga zaman sebelum aqil baligh yarg lemah akalnya.5. Keahlian jenis ini berpula dengan seseorang itu dilahirkan hidup kemudian berterusan sehingga mati.5. Untuk itu. orang yang bertindak menguruskan bagi pihaknya ketika itu ialah walinya sebagai wakil. Golongan yang tertakluk dalam jenis ini sebagai contohnya ialah: Kanak. 4. Apabila seseorang itu mumayyiz. Keadaan manusia ditinjau dari sudut ahliah al-ada’ boleh dibahagikan kepada dua Jenis iaitu: 4.Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah ialah kelayakan serta kemampuan insan menerima hak. 132 . bukannya kehidupan.

mewariskan kepada orang lain serta terhadap dirinya dikenakan tanggungan nafkah daripada harta miliknya.6 HALANGAN AHLIYYAH Kadang kala seseorang insan yang telah mencapai tahap ahliyyah al-wujub alkamilah dan Ahliah al-Ada' al-Kamilah tetapi setepas itu terdapat halangan yang menyebabkan terkurang ahliah atau hilang terus ahliah. Terhadapnya dikenakan kewajipan segala urusan berkaitan keduniaan dan Akhirat. Perkara tersebut dikenali dengan halangan sudut kemampuan. Peringkat tersebut merupakan tempoh kemampuan seseorang insan untuk menetapkan juga melaksanakan hak yang ditetapkan oleh syarak samaada untuknya dan orang lain terhadapnya. 4.4. Orang gila juga tidak dapat membezakan di antara baik dengan buruk serta akibat 133 .1 Gila Gila dapat menghalang atau menggugurkan kemampuan untuk memahami sesuatu. tanpa perlu mendapat keizinan orang lain. Halangan ahliyyah atau keemampuan dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu halangan samawi dan halangan bukan samawi.6.5. Sebagai contohnya ialah: Menerima pewarisan.6.2 Ahliyyah al-Ada’ al-Kamilah (kelayakan penuh melaksanakan tanggungjawab) Ahliah al-Ada' al-Kamilah ialah orang yang baligh dan sempurna akalnya.1 Halangan Samawi Halangan Samawi ialah halangan yang muncul daripada Allah sebagai penggubal itu sendiri dan ia bukannya dengan usaha dan kehendak manusia. Tidur atau Pengsan. Terencat Akal.1. 4. Contoh contoh halangan samawi ialah Gila. Mati 4. Segala tindakan yang ia lakukan dikira sah. Lupa.2. Sakit Nazak.

Golongan itu secara lebih terperinci dapat dibahagikan kepada dua jenis pula. Juga terkecuali daripada ahliah al-wujub yang bersifat fizikal seperti: Haji. hudud. dikenakan ganti rugi. Namunpun begitu. Lemah dari segi kemampuan untuk mengurus juga memahami sesuatu urusan.hukum terhadapnya pada kategori ahliah a. puasa. Tiada kemampuan memahami dan membezakan.1. Tiada terhadapnya hukum sudut fizikal. qisos . Segala perbuatan dan perkataannya berada di persimpangan di antara gila dengan waras iaitu tidak sampai tahap gila. berkenaan dengan harta dan pemilikannya tetap dikenakan taklif.2 Terencat Akal Ia merupakan kategori insan yang lemah akal dan terencat akal.6. Dan kaffarah. 4. ikrar dan akadnya biarpun dengan keizinan walinya. juga tidak sah jika ia menceraikan isterinya. sembahyang. Ada kemampuan memahami dan membezakan namun tidaklah sampai ke tahap seperti orang cerdik biasa.lada' al-naqisah iaitu keadaanya seperti kanak-kanak mumayyiz. menurut jumhur ulama. Iaitu tidak sah segala tasarru'f. Oleh itu mereka terletak dalam kategori tidak dikenakan semua ahliah alada' al-Kamilah dan al-Naqisah. Hal itu kerana sifat tersebut sejenis daripada kategori gila.3 Lupa 134 . Hartanya juga diwajibkan zakat. Untuk itu. seperti Dikenakan diyat dan jaminan terhadap hak orang lain yang ia rosakkan.6.1. Namun jika ia merosakkan harta orang lain. Oleh itu sudut hukumnya ketika itu ia seolah-olah seperti orang gila. Oleh itu orang gila ditempatkan pada kategori hukum yang sama dengan kanak-kanak belum mumayyiz. iaitu: i.sesuatu. ia berhak memiliki harta yang dibelikan oleh wali untuknya juga berhak terhadap harta yang ia warisi. 4. ii.

Apabila seseorang lupa melaksanakan hak-hak yang berkaitan dengan manusia pada waktunya. Sebagai contohnya: 135 . Hal tersebut kerana ia masih memiliki kemampuan dan akal yang sempurna.Lupa juga kadang kala dikenali juga dengan lalai. Ia adalah suatu sifat yang menyelubungi akal fikiran seseorang yang menyebabkan ia lupa apa yang ditaklifkan terhadapnya. 4. ia tidak dikira gugur hak itu. tetapi hak-hak manusia tidak terbebas. Namun begitu. Hak manusia. tidak ahliah aI-wujub. dikenakan membayar ganti rugi kepada pemiliknya. Seseorang yang lupa hak-hak Allah dimaafkan daripada dosa dan diberi keuzuran contohnya: seseorang itu lupa mendirikan sembahyang maka tidak berdosa. Sebagaimana hadis daripada Anas Ibn Malik: “:Sesiapa lupa mendirikan sembahyang. Sebagai contohnya: Seandainya ia merosakkan harta orang keadaan terlupa.6.” ii. Namun begitu. ia hendaklah segera menunaikannya apabila ingat. iaitu: i. Hukum terhadap orang lupa tidak sampai menafikan ahliyah al-wujub dan al-ada' . seseorang yang sedang tidur dan pengsan hanyalah dinafikan ahliah al-ada' sahaja. hendaklah ia segera menunaikannya bila mengingatinya.4 Tidur Dan Pengsan Tidur dan pengsan merupakan keadaan sementara yang menyebabkan seseorang dimaafkan dan terbebas daripada taklif kerana dalam kedua-dua keadaan tersebut ia dikira tidak tahu. Ulama Fiqh membahagikan keadaan dan sifat lupa dengan membezakan hak yang sepatutnya dilakukan kepada dua.1. Ia ia dibebaskan hukuman terhadap hak-hak Allah. Hak Allah.

1.6. Iaitu sabit terhadap dirinya segala hak berkaitan dengan Allah dan manusia. Justeru.Orang sedang tidur telah mencederakan orang lain. Jumhur ulama sepakat mengatakan bahawa orang yang sedang sakit mati atau dalam keadaan tiada harapan untuk terus hidup masih mempunyai ahliah wujub kamilah. 4. berkaitan dengan 136 .1. Namun begitu.5 Sakit Mati Apa yang dimaksudkan di sini ialah sakit tenat atau keadaan seseorang yang tidak ada harapan untuk terus hidup. ia dikira mencederakan secara tidak sengaja yang bebas daripada qisas.6. Namun dalam hal yang berkaitan dengan harta ada batasannya seperti: Wasiat yang dilakukannya hanya sah 1/3 sahaja. tenggelam dan terbakar. Ia juga merangkumi orang yang menunggu hukuman bunuh. Keadaan tersebut dapat dilihat berdasarkan keadaan penyakit yang dialaminya atau pengalaman atau jangkaan doktor. sedang lemas di lautan. Ia berhak untuk melaksanakan perbelanjaan dan pengurusan terhadap hartanya dan juga berhak menerima dan melaksanakan apaapa kewajipaa. namun dikenakan diyat. jumhur menetapkan sebab kematian menggugurkan ahliah al-ada' dan ahliah al-wujub serta gugur seluruh taklif syarak. 4.5 Mati Mati merupakan penghalang ahliah yang menyebabkan manuia lemah selemahnya.

seharusnya diberikan jaminan untuk membantunya agar ia bebas daripada tuntutan pada hari Akhirat. oleh itu orang jahil tetap diambil kira sudut syarak dan segala tindakannya menyebabkan terbentuk kesan hukum.2 Halangan Bukan Samawi Halangan bukan samawi ialah halangan-halangan berdasarkan usaha dan pilihan manusia itu sendiri antaranya ialah a. Mereka tidak boleh menjadikan kejahilan sebagai alasan melanggar tuntutan syarak atau bebanan taklif.6. Bodoh d. Paksaan 4. Mabuk e. Menurut pendapat yang lebih kukuh: Hutang si mati berkekalan dan hendaklah dibayar daripada harta peninggalannya. jika sebaliknya hutang tersebut masih dikira tetap berkekalan.6.6. 4. Kejahilan b. Tersalah c.2 Tersalah 137 . Sebab kejahilan tidak menafikan ahliah cuma dalam kes tertentu sahaja mereka diberikan keuzuran khususnya bagi orang yang tinggal dalam negara Islam kerana menuntut ilmu dan bertanya kepada orang alim itu merupakan tanggungiawab terhadap setiap individu seperti: Mengenai ibadat.2.1 Kejahilan Jahil ialah tidak mengatahui sesuatu perkara atau hukum.2. Jika ia tidak berharta.hutang jenazah ulama berselisih pendapat iaitu: Menurut pendapat setengah ulama Hanbali: Hutang si mati gugur jika ia meninggal dunia tanpa meninggalkan harta. Hal itu juga kerana perkara fardhu ain seperti Halal dan haram wajib diketahui oleh setiap mukallaf' 4.

iii. Di mana perbuatan tersebut terkena sasaran yang dituju. Tersalah dalam perlaksanaan adalah kesalahan yangberlaku dalam pelaksanaan perbuatan iaitu seperti seseorang lngin mengucapkan lafaz tertentu tetapi terkeluar lafaz sumpah. dan ia juga menanggung dosa kejahatan Yang diusahakannya. iaitu: i. Keadaan itu selaras dengan firman Allah: (Surah al-Baqarah 2: 286) 286. Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa Yang Kami tidak terdaya memikulnya. dimaafkan dan sah puasanya. Sebagai contohnya ialah: Seseorang makan sahur ketika fajar terbit dengan beranggapan fajar belum terbit. Kesalahan sebegitu dimaafkan sudut fizikal dan tiada dosa. serta ampunkanlah dosa kami. oleh itu. Kesalahan sebegitu 138 . orang tersalah dimaafkan daripada hak Allah atau berkaitan dengan dosa dan mereka tidak diazab pada hari Akhirat. Selanjutnya bersalah dan terkeliru itu pula dapat dibahagikan kepada beterapa kategorinya. Engkaulah Penolong kami. dan maafkanlah kesalahan kami. (Mereka berdoa Dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau mengirakan Kami salah jika Kami lupa atau Kami tersalah. Wahai Tuhan Kami ! janganlah Engkau bebankan kepada Kami bebanan Yang berat sebagaimana Yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang Yang terdahulu daripada kami. ternyata yang kena ialah manusia. Tersalah terhadap sasaran. tolonglah Kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum Yang kafir". ia mendapat pahala kebaikan Yang diusahakannya. Tersalah kerana tidak tahu. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa Yang terdaya olehnya. namun sasaran tersebut bukan tempatnya yang dimaksudkan.Tersalah dan terkeliru merupakan salah satu sebab sebagai halangan ahlyah Oleh itu. dan berilah rahmat kepada kami. Sebagai contohnya ialah: Seseorang melepaskan panah terhadap sasaran yang disangka rusa. ii. namun ia tidak menggugurkan hukum sudut harta.

Sebagai contohnya: Seseorang mukmin membunuh mukmin yang lain kerana tersalah.menggugurkan hukum fizikal.2. dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan 139 . tetapi tidak menggugurkan sudut hukum harta. Sebagai contohnya: Doktor pakar tersalah memberi ubat kepada pesakit dengan anggapan itu adalah ubat terbaik untuknya namun menyebabkan kesan lain atau semakin parah. iv. Sehubungan dengan itu.6. Sebagai contohnya: Ditahan pengurusan harta orang bodoh. Sebagaimana firman Allah: Surah al-Nisa'4 : 5) 5. biarpun sudah cukup umur. Cuma. Orang bodoh terpasul kategori halangan berdasarkan usaha kerana mereka rnenguruskannya berdasarkan pilihan dan ikhtiar. orang bodoh masih mempunyai ahliah sempurna serta dikenakan semua taklif syarak. yang mana ia hanya khusus untuk doktor. bahkan dikenakan diyat. biarpun mereka kalangan orang berakal juga.3 Bodoh Bodoh ialah golongan yang melakukan tasarruf atau pengurusan sudut harta dengan tindakan yang menyalahi tuntutan syarak serta akal yang sempurna. Di mana ulama Fiqh menyatakan bahawa kesalahan kategori ini tidak dikenakan tuntutan atau jaminan. dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang Yang belum sempurna akalnya akan harta (Mereka Yang ada Dalam jagaan) kamu. cuma bercanggah dengan syarak dan akal yang sempurna. Tersalah perkiraan. (harta) Yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu. ia hendaklah membayar diyat dan kafarah. ia dimaafkan hukuman sudut fizikal sahaja. Apa yang dapat dirumuskan di sini. melainkan dalam kes tertentu dikecualikan kesan hukum. menurut jumhur ulama orang tersalah dan keliru berkenaan muamalah dikira terbatal atau tidak sah. Namun begitu. 4. berkaitan dengan jenayah ia dikenakan tanggungjawab terhadap apa yang ia lakukan.

dan juga berkatalah kepada mereka Dengan katakata Yang baik. maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (yang menyaksikan penerimaan) mereka. kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka (tanda-tanda Yang menunjukkan Bahawa mereka) telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya. Oleh sebab itu. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (akan Segala Yang kamu lakukan). 4. dan janganlah kamu makan harta anak-anak yatim itu secara Yang melampaui batas dan secara terburu-buru (merebut peluang) sebelum mereka dewasa. Sebagai contohnya ialah Mabuk kerana tersalah mengambil ubat dan mabuk kerana minum arak dalam keadaan darurat daripada mati kehausan. dan sesiapa Yang miskin maka bolehlah ia memakannya Dengan cara Yang sepatutnya. Secara lebih terperincinya mabuk atau seseorang yang mabuk dapat dibahagikan kepada dua keadaan. dan ujilah anak-anak yatim itu (sebelum baligh) sehingga mereka cukup umur (dewasa). Sebagaimana firman Allah: (Surah al-Nisa'4 : 6) 6. iaitu: i.4 Mabuk Mabuk merupakan suatu sifat yang mana akal seseorang tertutup disebabkan pengambilan benda-benda yang menghilangkan kewarasan seperti: Arak dan dadah. Menurut jumhur ulama.6. hukum terhadap 140 . kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka hartanya.hartanya (yang kamu niagakan). pengetahuan serta ujian. pihak wali hanya boleh menyerahkan harta orang bodoh apabila mereka cukup umur dan cerdik dengan berdasarkan pengalaman.2. dan sesiapa (di antara penjaga harta anak-anak yatim itu) Yang kaya maka hendaklah ia menahan diri (dari memakannya). Mabuk menerusi cara harus iaitu seseorang yang mabuk disebabkan perkara atau menerusi kaedah yang tidak diharamkan oleh syarak. maka serahkanlah kepada mereka hartanya.

Sehubungan dengan itu juga.2. 4.5. namun hatinya tetap beriman.6. Namun begitu hukuman hudud dan qisas tersebut hanya dilaksanakan terhadap dirinya setelah ia waras semula. Akad jual beli yang dilakukannya adalah tidak sah.5 Paksaan Paksaan juga termasuk kategori halangan berdasarkan usaha. tiada apa-apa pengecualian terhadapnya bahkan dikenakan hukuman sepenuhnya sebagaimana mukallaf lain. dikenakan ganti rugi. Hukum terhadap mereka dikira sama seperti mukallaf biasa biarpun akalnya tidak berfungsi ketika itu.1 Syarat Paksaan Sesuatu paksaan itu dikira sah apabila ia memenuhi syarat-syaratnya yang tertentu iaitu: Orang yang memaksa benar-benar bertujuan supaya dilaksanakan apa yang dipaksakan itu atau bukan main-main dan ia memang tidak ada kuasa menolaknya. namun bezanya ia berdasarkan pilihan orang sama ada sudut perbuatan atau perkataan dimana ia tidak restui dan tidak mampu ingkari seperti dipaksa ucapkan kufur. Hukum jenayah juga tidak dikenakan balasan. 4.2. Oleh itu segala tindakannya ada kesan hukum seperti Akad dan talak terhadap isterinya dikira sah dan terlaksana. Mabuk menerusi cara haram iaitu mabuk yang dialami oleh seseorang menerusi kaedah haram seperti minum arak dan penyalah gunaan dadah. sekiranya orang mabuk cara haram tersebut melakukan jenayah sudut fizikal dan badan yang dikenakan hukuman hudud seperti membunuh dan berzina.6. ii.mereka dari sudut syaraknya ialah tidak diambil kira atau diberi keuzuran. Orang yang dipaksa benar-benar mengetahui orang yang memaksa akan bila-bila 141 . Alasannya kerana ia dikira sebagai mukallaf yang tertutup akalnya kerana usahanya sendiri dan cara haram. Namun begitu hukum berkenaan hak manusia dan harta tetap dikenakan tanggungjawab dan jaminan seperti merosakkan harta orang. Segala muamalah tiada kesan hukum dan tidak sah.

5. 4. Menurut jumhur ulama dan ulama Syafie. hadas. Iaitu pilihan sesuatu disebabkan oleh sesuatu hal yang berlaku.7 KHIYAR (OPSYEN) DALAM KONTARK 4.masa sahaja mengambil tindakan terhadapnya jika enggan patuh. iii.2. Perkara yang dipaksakan serta ancaman yang akan menimpa jika ingkar melibatkan sama ada dirinya atau harta atau ahli keluarganya. Khiyar ialah salah satu pihak yang berkontrak boleh meneruskan kontrak atau tidak meneruskannya.7. berzina juga memindahkan arah kiblat. antaranya ialah: ii. 4. membunuh.Kesan Paksaan Terhadap perbuatan Dan perkataan Paksaan yang dikenakan terhadap seseorang menimbulkan kesan tertentu. kecuali berkaitan dengan Penyusuan. Ulama Syafi juga menjelaskan: Berkenaan perbuatan orang dipaksa juga tiada apaapa kesan. Prinsip Khiyar di dalam hukum syariah ini adalah bertujuan untuk memberi hak supaya kedua belah pihak yang berjual beli tidak mengalami kerugian atau penyesalan selepas perjanijian dibuat disebabkan perkara tertentu yang timbul dari pembelian atau penjualan berkenaan samada dari segi harga. Mengikut Wahbah al Zuhaili. agama Islam memberikan satu peraturan khas mengenai pemilihan dalam meneruskan kontrak jual beli atau sebaliknya.2.1 Definisi Khiyar Semasa menjalankan proses jual beli. 142 . Mengikut pendapat Sheikh Mohsin pula Khiyar ialah kedua pihak (penjual dan pembeli) diberi hak memilih samada hendak meneruskan jual beli mereka atau memfasakhnya (menamatkan) mengikut syarat-syarat atau sebab-sebab tertentu. barang dan sebagainya. seperti: Talak.7. segala tasaruf dan pengurusan yang berkaitan dengan ucapan orang yang dipaksa secara tidak sebenar dikira batal.

5. Menjaga kepentingan pihak-pihak yang berakad. pembeli boleh memilih mana-mana satu. Ia memberikan pihak yang melakukan aqad yang meliputi ijab dan qabul hak bagi membatalkan perjanjian semasa dalam sesi (majlis 143 .1 Khiyar Majlis Khiyar Majlis ialah setiap pihak yang mengadakan aqad jualan mempunyai pilihan terhadap pihak lain selagi mereka masih tidak beRPisah. Memastikan adanya kerelaan hati untuk meneruskan akad. 2.7.Khiyar adalah hak kepada kedua belah pihak sekiranya terdapat satu pihak mahu meneruskan kontrak atau tidak mahu meneruskannya. Tujuan: 1.2 Jenis-Jenis Khiyar Khiyar terbahagi kepada enam jenis iaitu: 1. Biasa berlaku pada akad terhadap benda seperti menjual dua helai baju. Khiyar Majlis Khiyar Syarat Aib Ta’yin Rukyah Alaqdi 4. Pihak berkontrak diberi peluang untuk membuat pilihan dengan menentukan subjek kontrak itu. Ia adalah suatu hak yang diberi kepada pihak-pihak yang berkontrak sama ada hendak meneruskan akad yang dibuat atau tidak. 6. 3. 4.7.2. 2. 4. dan tempoh tertentu untuk membuat pilihan yang diberikan.

(Riwayat Bukhari) Mengikut Imam Syafei. sekiranya salah satu pihak menggugurkan hak pemilihannya maka pihak yang satu lagi masih berhak membuat pilihan sama ada hendak meneruskan jual beli tersebut atau memansuhkannya selagi majlis akad masih wujud.7.a. 4. aku ada tempoh khiyar selama tiga hari. Pendapat dikalangan Imam Malik pula ialah mengikut syarat yang dipersetujui bersama iaitu mengikut uruf setempat dan jenis barang yang terlibat dalam kontrak tersebut. maka masing-masing boleh khiyar (pilihan jadi jual beli atau tidak) selama keduanya belum beRPisah dari majlis tersebut.a. Ia berlaku semasa aqad jual beli dijalankan di mana kedua belah pihak bersetuju disyaratkan bahawa kedua-dua belah pihak atau salah satu daripadanya berhak memilih samada jual beli itu diteruskan atau sebaliknya. yang bermaksud: " Apabila kamu berjual beli. Contohnya pembeli mengatakan: "Saya beli barang awak ini dengan syarat boleh khiyar dalam masa dua hari dari tarikh ini.2 Khiyar Syarat Khiyar Syarat ialah pemilihan yang dinyatakan di dalam akad. Pihak yang diberi kepadanya hak memilih itu boleh membuat keputusan 144 . Sekiranya tiada dinyatakan dengan jelas maka syarat tersebut adalah batal.w.” (Riwayat Bukhari dan Muslim) Di dalam khiyar Majlis ini. katakanlah: jangan menipu.”.akad) tawar-menawar atau sudah selesai tetapi majlis tersebut belum tamat. Hukum ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah s." Dalil bagi hukum khiyar Syarat ini ialah hadis iaitu Sabda Rasulullah s. Terdapat juga ulama dikalangan mazhab Syafei menyatakan tempoh masa khiyar atau pemilihan tersebut hendaklah tidak lebih daripada tiga hari. syarat tersebut hendaklah dinyatakan dengan jelas didalam majlis Akad yang melibatkan kerelaan diantara kedua belah pihak.w. yang bermaksud: " Bila dua orang yang berjual beli.2.

w. Pembeli tidak mengetahui terdapat kecacatan ketika majlis akad dan ketika membeli barang tersebut. maka tidak boleh khiyar lagi. Walaupun begitu bagi pihak yang satu lagi masih mempunyai hak pemilihan. 4. Sekiranya berlaku kecacatan selepas barang tersebut diserahkan kepada pembeli.1 Syarat Sabit Khiyar Aib Antara perkara dan syarat yang membolehkan khiyar aib ialah: 1.1. Terdapat kecacatan sebelum akad atau selepas akad ataupun juga sebelum diserahkan barangan kepada pembeli. Pembeli berhak menamatkan kontrak atau meminta kurang harganya apabila kedaan tersebut berlaku. 2.3 Khiyar Aib Khiyar Aib ialah apabila berlaku kerosakan atau barang yang dijualbeli tersebut ada kecacatan atau tidak menepati spesifikasi yang dipersetujui di dalam akad. Rasulullah s." (Riwayat Ibnu Majah) 4. Sekiranya pembeli mengetahui ada kecacatan dan dia membeli juga maka tidak boleh dikhiyarkan lagi.3.7.4 Khiyar Ta'yin 145 . 4.a.sama ada hendak meneruskan jual beli atau dimansuhkan dalam tempoh tersebut.7.2. Setiap pihak yang mengugurkan haknya untuk memilih adalah di anggap bersetuju meneruskan jual beli tersebut. bersabda yang bermaksud: "Orang Islam adalah saudara kepada Muslim yang lain. Tidak halal menjual kepada saudaranya barang yang ada kecacatan melainkan ia telah jelaskan. Kecacatan yang diterima dalam khiyar Aib ini hendaklah berlaku sebelum akad atau semasa jual beli berlangsung dimana si pembeli tidak mengetahuinya pada waktu itu ataupun kecacatan tersebut berlaku sebelum sipembeli menerimanya.2.7.

Hanafi dan ulama Zahiri berpendapatt khiyar ini adalah harus.w. Mereka berpandukan kepada hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas dan Abu Hurairah yang bermaksud: "Sesiapa yang membeli sesuatu yang tidak dilihatnya terlebih dahulu. Sebagai contohnya seseorang pembeli diberi pilihan oleh penjual terhadap tiga buah jam tangan pada harga yang berlainan. Manakala Imam Hanafi pula mengharuskan khiyar jenis ini diatas dasar keperluan atau hajat manusia serta menggunakan kaedah Istihsan. Nabi Muhammad s. Jual beli yang ada Khiyar Rukyah akan mendedahkan penipuan. Masa untuk melakukan khiyar ini tidak lebih daripada tiga hari sahaja. Ia berdasarkan kepada dalil berikut.5 Khiyar Rukyah Khiyar Rukyah ialah seseorang yang tidak melihat barang yang hendak dibeli.Khiyar Ta'yin ialah orang yang berakad jual beli berhak memilih dan menentukan salah satu daripada tiga barangan yang berlainan dari segi harga dan sifat barang tersebut. 1. Imam Hanafi Ta'yin adalah harus dengan syarat-syarat berikut: 1. 146 mengatakan Khiyar .a. Jumhur Ulama mengatakan khiyar jenis ini ditegah kerana tidak ditentukan barang yang hendak dijual. " (Riwayat Muslim) Imam Syafei tidak mengharuskan khiyar Rukyah. Barang yang hendak dijual atau dipilih itu mestilah tidak lebih daripada tiga jenis barang sahaja. 3.2. 2. Oleh itu seseorang yang hendak membeli barang tersebut hendaklah melihat barang itu. Ia berhak menolak jika tidak mahu kerana syarat sah khiyar ini ialah dengan melihatnya. menegah daripada menjual secara menipu. apabila diperlihatkan kepadanya ia berhak memilih sama ada hendak menerimanya atau menolaknya.8. Tiga jenis barang yang hendak dijual itu juga mestilah berlainan harganya dan sifatnya. Pembeli tersebut hanya berhak memilih atau melakukan ta'yin hanya satu sahaja. 4. Ulama berselisih pendapat mengenai khiyar Ta'yin. Ia mengatakan jual beli yang tidak jelas barangnya adalah pada asalnya lagi tidak sah. Harga tersebut mestilah ditentukan terhadap ketiga-tiga jenis barang yang hendak dijual. Imam Malik.

Iaitu dalam masa tiga hari maka jual beli diantara mereka akan terbatal dengan sendirinya. 8 PENAMATAN KONTRAK Sesuatu kontrak boleh tamat dengan adanya pembatalan (ibtal) atau penamatan (fasakh).2. bukan hadis sahih. Imam Hanafi berpendapatt khiyar jenis ini adalah cabang daripada khiyar Syarat. Imam Hambali berpendapatt khiyar jenis ini adalah sah dalam masa tiga hari sahaja.2. Khiyar Naqdi akan terbatal dengan sebab-sebab berikut: a) Pembeli mati.7. 4. Istilah ‘Fasakh’ atau pembatalan kontrak ini berbeza dengan ‘batal.’ Fasakh ialah proses menamatkan kontrak yang telah sah dari segi asalnya manakala ‘batal’ ialah kontrak tersebut adalah terbatal atau tidak sah sejak awal lagi kerana tidak menepati syarat-syaratnya mengikut perspektif Islam seperti tidak cukup rukun kontrak atau yang tidak menepati syarat-syaratnya. b) Pembeli enggan melaksanakan muamalat jual beli daripada khiyar Naqdi sebelum membayar harga. c) Pembeli merosakkan barang yang dibelinya pada masa khiyar Naqdi. Penamatan kontrak melalui pembatalan boleh berlaku dalam beberapa keadaan manakala kematian menyebabkan beberapa jenis kontrak tamat. atau berlaku kematian salah satu pihak yang berkontrak atau kedua-duanya dan kontrak yang tergantung apabila syarat-syarat kontraknya tidak dipenuhi.6 Khiyar Naqdi Khiyar Naqdi ialah khiyar yang mensyaratkan pembeli apabila mereka tidak menyerahkan kesemua jumlah harga dalam masa yang tertentu.1 Penamatan Kontrak Melalui Fasakh 147 . Namun begitu penjual berhak meminta ganti rugi di atas kecacatan tersebut. d) Pembeli telah menyebabkan barang menjadi cacat yang ia tidak boleh dikembalikan semula kepada penjual dan waktu itu ia belum lagi membayar harganya. Hadis yang digunakan oleh Ulama lain dalam mengharuskan khiyar Rukyah adalah hadis Daif. 4. 4.8.

4.1.8.2 Penamatan dengan sebab Khiyar. Jika kontrak menjadi rosak seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui atau jualan yang terikat dengan tempoh.8.8 SOALAN LATIHAN 148 .1. Penamatan kontrak juga boleh berlaku apabila telah tamat tempoh kontrak tersebut seperti tempoh kontrak sewa rumah selama dua tahun atu kontrak jaminan. Pihak pemilik khiyar dalam khiyar syarat atau khiyar aib atau khiyar rukyah dan sebagainya boleh menamatkan kontrak semata-mata dengan kehendaknya tetapi dalam khyiar aib selepas penerimaan barang pada sipembeli ia tidak boleh memfasahkan lagi jualbeli tersebut kecuali dengan persetujuan kedua-dua belah pihak 4.1 Pembatalan dengan sebab rosak atau pencabulan kontrak.8.Penamatan kontrak boleh berlaku dalam beberapa keadaan seperti : 4.3 Penamatan (Fasakh) kerana tidak melaksanakan kontrak. Sesuatu kontrak itu akan tamat atau mansuh apabila berlaku kematian salah satu pihak yang terlibat atau keduaduanya.1. maka wajib dibatalkan samada pembatalan tersebut dibuat oleh dua pihak yang berkontrak atau dibuat oleh Qadhi atau Hakim. Penamatan boleh dilakukan dengan persetujuan pihak yang telibat atau melalui proses undang-undang. 4.1. Penamatan kontrak boleh dilakukan apabila salah satu pihak yang berkontrak gagal melaksanakan tanggungjawab mereka atau hak salah satu pihak tidak dipenuhi.8.4 Penamatan akibat Penamatan Tempoh Kontrak atau tercapai maksudnya. 4.

3.4.3.2 Pengkelasan Jenis-jenis Riba 5. Apakah majlis Akad 3.2.2 PRINS IP ASAS SYARIAH DALAM MUAMALAT 5. Bincangkan keahlian berakad serta jenis-jenisnya 4.4.2.2. Huraikan konsep khiyar dalam kontrak 6.1 Riba al-Nasiah (Hutang Piutang) 4.1 Rukun Akad Jual beli 5.1.2.2. 2.2.1 Pengharaman Riba melalui al-Quran 4.5 Barang-barang Ribawi 5.2.2.2. Maysir.3 Mengelakkan Urusniaga Batil (Riba.1. Jelaskan halangan samawi dan bukan samawi kepada keahlian akad 5.1 Definisi dan Konsep Riba 5.1.2 Urusniaga Muamalat Berdasarkan Akad 5.1 Definisi Gharar 5.2.2.2 Unsur Gharar dalam Muamalat 5.1 Unsur Riba dalamMuamalat 5.1 Pengharaman Riba melalui al-Sunnah 5.1.3.2.1.1 PENGENALAN 5.1.3.4 Pengharaman Riba 4. Gharar.2.1 Semua Bentuk Muamalat asalnya adalah harus 5.3.3.2 Riba al-Fadl (Riba jual Beli) 5.2.1.Jenis-jenis Riba 4.1.6 Illah Pengharaman Riba Mata Wang 5.2.2.3.3.3.3. Huraikan definisi akad serta rukun-rukunnya.2.3. Ihtikar) 5.2.1.2.3.2.3.4 Unsur Ihtikar dalam Muamalat 149 .3.3.1.3. Jelaskan sebab-sebab penamatan kontrak BAB 5 TEORI RIBA DAN URUSNIAGA BATIL DALAM MUAMALAT 5.1.3 Unsur Maysir (Judi) dalam Muamalat 5.3.3.2.

1 PENGENALAN Dalam Perspektif Islam. anda seharusnya boleh: 1. Prinsi-prinsip yang digariskan oleh Fiqh al-Mu’amalat tentunya mengemukakan penyelesaian serta jalan keluar kepada masalah-masalah Riba yang timbul di dalam sistem kewangan konvensional yang diamalkan pada masa sekarang dan berteraskan amalan riba yang diharamkan. 2.2.3 KESIMPULAN BAB 5 TEORI RIBA DAN URUSNIAGA BATIL DALAM MUAMALAT OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini.2 Syarat Uruf sebagai sumber hukum 5.2.2 Syarat Menjadi Ihtikar 5. Menjelaskan prinsip asas syariah dalam urusniaga muamalat 3.4.3.3.2. Islam terdiri daripada tiga komponen utama iaitu aqidah.2. Menghubungkaitkan urusniaga batil dalam muamalat dengan hukum urusniaga 4. Mengenal pasti uruf dan thabat serta murunah dalam urusniaga muamalat 5. 150 . syariah dan akhlak.4 Hukum Muamalat dibina berasaskan Illah dan Maslahah 5.1 Definsi Uruf 5.5.6 Hukum Muamalat menghimpunkan thabat dan murunah.5. Menjelaskan illah dan maslahah dalam urusniaga muamalat 5.5. Menghuraikan konsep riba dan hukum mengenainya .4.1 Definisi Ihtikar 5.2. urusan kewangan adalah termasuk di dalam bidang muamalat.5 Uruf setempat diambilkira dalam menetapkan Hukum 5. 5.2.2.

. (2001). Ketika itu Allaah berfirman: “Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. Bay’ al-Murabahah Li al-Amr bi al-Syra’. h. Beirut: Dar al-Fikr. Menurut Syeikh al-Qaradawi. (Yusuf al-Qaradawi. Kes ini menurut al-Qaradawi ialah bukti bahawa para sahabat tidak meninggalkan sebarang perbuatan sehingga datangnya dalil yang jelas tentang haramnya sesuatu perkara. Semua ulama dan para sarjana menerima prinsip ini kecuali Ibn Hazm al-Zahiri yang menganggap semua perkara adalah haram kecuali wujudnya yang mengharuskan. Selepas ayat ini turun. semua bentuk urusan muamalat secara asalnya adalah harus kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. terdapat lagi para sahabat yang masih meminum arak kerana tidak wujud lagi dalil yang jelas tentang pengharamannya bahkan sesetangah daripada mereka juga yang mahukan suatu penerangan yang menyeluruh berkenaan dengan pengharaman arak.Banyak negara Islam telah berjaya menggubal sistem muamalat yang berteraskan muamalah Islam yang bebas daripada terlibat dengan riba. h. 52). (Abu Muhammad ‘Ali ibn Ahmad ibn Sa’id Ibn Hazm al-Andalusi.. Mengikut prinsip al-Istishab.2.” (al-Baqarah: 219).2 PRINSIP ASAS SYARIAH DALAM MUAMALAT 5. al-Ahkam fi Usul al-Ahkam. (t. Prinsip ini juga menurut Ibn Qayyim adalah berasaskan prinsip al-istishab. Katakanlah pada keduanya dosa besar dan ada pula beberapa manafaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. 5.. juz 1.1 Semua Bentuk Muamalat Asalnya Adalah Harus Mengikut prinsip asas Muamalat Islam. 15-16) Sebaliknya semua bentuk ibadat asalnya adalah haram dilakukan kecuali terdapat dalil yang sahih dan jelas mengenai pensyariatannya. justeru itu meletakkan bahawa 151 . antara bukti yang jelas berkenaan prinsip ini ialah kes pada zaman Rasulullah saw sewaktu peristiwa pengharaman arak pada peringkat awal. segala hukum sekarang adalah dianggap suatu penerusan daripada hukum terdahulu selagi tidak ada bukti yang boleh mengubah hukum dahulu kepada status hukum yang baharu. Beirut: Dar al-Kutub al-‘iliyyah.t).

Jika tiada sesuatu yang mengharamkan maka hukumnya adalah harus atau halal walaupun tiada dalil yang menghalalkan. adalah perlu dicari kebaikan dalam produk tersebut dan ditentukan adakah terdapat dalil atau sesuatu yang mengharamkan daripada produk tersebut. (Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawjiyyah (t.t) I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. Oleh itu dalam mencari sesuatu hukum halal atau haramnya dalam sesuatu produk dalam sistem kewangan. h.2.asalnya manusia ini bebas daripada menanggung sebarang liabiliti (al-Bara’ah alDhimmah). Kaherah: Maktabah al-Taufiqiyyah. 355) Oleh itu Manusia secara asalnya bebas melakukan apa-apa sahaja dalam urusan muamalat kecuali setelah terbukti ia diharamkan. (Ibn Qudamah(1999).” Yunus:59 Dari segi ibadat pula tidak boleh melakukan ibadah sewenang-wenangnya kecuali terbukti ia telah ditentukan oleh syariah sebagai ibadat. 112) Prinsip semua bentuk muamalat asalnya adalah harus ini boleh diguna pakai oleh para ahli ekonomi dan kewangan semasa dalam merangka sistem pertukaran mata wang baru yang berlandaskan Islam dimana ia boleh memberikan suatu keyakinan kepada mereka untuk berani mengetengahkan kaedah-kaedah baru yang sesuai dengan keperluan semasa dalam sistem kewangan moden berteraskan prinsip Islam 5. Allah swt berfirman: “Katakanlah (kepada kaum yang mengada-adakan sesuatu hukum): Sudahkah kamu nampak baik buruknya sesuatu yang diturunkan Allah untuk manfaat kamu itu sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya haram dan sebahagain lagi halal? Katakanlah lagi (kepada mereka): Adakah Allah izinkan bagi kamu berbuat demikian atau kamu hanya mengada-adakan secara dusta terhadap Allah?.2 Urusniaga Muamalat Berdasarkan Akad Kontrak 152 . h.

Dua pihak yang berakad iaitu Penjual dan Pembeli. berakal. mana-mana syarat yang terletak antara penjual dan pembeli adalah Sah. Justeru. mabuk.. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. gila. Ini adalah sesuai dengan perintah Allah dalam surah al-Nisa’: 29. Ini beerti secara jelas bahawa manusia bebas untuk meletakkan apa-apa syarat dalam urusniaga mereka kecuali jika syarat itu membawa kepada ketidakadilan. Kerelaan berkontrak dalam muamalah tersebut dijelmakan dalam akad kontrak. hilang akal. cerdik. 153 . Pada asasnya akad-akad dan syarat-syarat dalam mu’amalat adalah harus. “Hai orang-orang yang beriman.1 Rukun Akad Jual Beli 1.Islam tidak mengharamkan sebarang bentuk urus niaga yang berasaskan jual beli yang mempunyai persetujuan bersama oleh kedua-dua belah pihak (mutual consent). bodoh dan sakit tenat yang boleh membawa maut. meliputi semua bentuk perjanjian antara manusia. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. ketidaktelusan ataupun melanggar prinsip-prinsip syariah yang jelas iaitu batil. Akad yang dimeterai itu juga tidak mengandungi unsurunsur paksaan dan tidak ada perkara-perkara yang menjadi halangan sesuatu akad itu dilakukan seperti muflis. (Muhammad ‘Uthman Syabir (1996) 5.” Para fuqaha’ bersepakat menyatakan bahawa lafaz akad (perjanjian atau kontrak) adalah perkataan yang bersifat umum. Oleh itu semua jenis akad dan syarat yang dipersetujui diantara pihak-pihak yang terlibat adalah diharuskan melainkan jika terdapat larangan secara jelas dalam al-Quran dan alSunnah. Fuqaha’ menetapkan bahawa penjual dan pembeli hendaklah terdiri daripada orang iaitu baligh.2. dan janganlah kamu membunuh dirimu . mempunyai kuasa pemilikan keatas perkara yang diakadkan dan redameredai antara satu sama lain. Para ulamak Fiqh juga berpendapatt bahawa setiap urusniaga yang berasaskan kontrak albay’ adalah harus.2.

boleh diserahkan dan diketahui oleh pihak yang berakad. kedua-duanya mempunyai objektif yang sama. Harta atau barang dan harga. Syarat ini bermaksud tawaran dan penerimaan hendaklah dibuat dalam majlis akad yang sama dan 154 . Harta adalah benda yang dijual dan harga ialah balasan yang mesti ditunaikan oleh pembeli. b. 3. Dalam keadaan kedua-dua pihak berdiam diri tanpa melakukan dengan tiga cara tersebut. al-Sanhuri berpendapatt cara ini tidak boleh dilakukan oleh pihak yang membuat tawaran kerana tawaran tidak boleh difahami dengan cara berdiam diri semata-mata.t). mempunyai syarat berikut iaitu: a.2. c. Selain daripada perkataan yang terang dan difahami dalam melakukan akad atau apa yang biasa disebut sebagai komunikasi akad. Penerimaan hendaklah bersambung dengan tawaran. yang melakukan akad tersebut. Jld 1. milik penuh pembiaya. perbuatan (al-mu’atah) dam isyarah. Harta dan harga adalah dua perkara yang mesti dinyatakan dalam sesuatu akad. 130 Qabul pula ialah lafaz pernyataan penerimaan untuk berakad yang diucapkan oleh pihak pembeli. Dengan itu penawaran boleh dengan empat cara tadi dan hanya penerimaan sahaja boleh secara berdiaam diri dalam keadaan tertentu yang menjelaskan ia menerima. Tujuan syarat ini ialah supaya Setiap pihak yang berakad memahami kehendak pihak yang satu lagi. (Ibn ‘Abidin (1987: 6). Penerimaan hendaklah bersambung dengan tawaran. d. Sighah akad (ijab dan qabul). h. Masdar al-Haqq. Setiap Ijab dan Qabul mestilah menggambarkan secara jelas kehendak pihak Qabul mestilah bersesuaian dengan ijab. Lihat ‘Abd alRazzaq al-Sanhuri (t. Ia adalah dua lafaz akad (ijab Sighah dan qabul) perjanjian jual beli yang diucapkan oleh penjual dan pembeli. Kaherah: Dar al-Fikr. Harta yang diakadkan hendaklah terdiri daripada jenis barangan yang berpanfaat menurut syarak. Ijab ialah lafaz pernyataan pertama yang diucapkan oleh penjual. ia boleh juga dilakukan secara tulisan (surat).

al-Zuhaily (1989). maka akad tidak berkuatkuasa. Ihtikar) Fiqh Muamalat sama seperti hukum-hukum furu’ yang lain iaitu bersumberkan wahyu yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah.cit.cit. op. h.” [287] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain.3 Mengelak Urusniaga Batil (Riba. Ianya tidak termasuk di dalam perkaraperkara yang diperincikan bahkan diberi peluang kepada fuqaha’ untuk berijtihad dalam perkara-perkara yang direka oleh manusia... Kerana umat merupakan suatu kesatuan. al-Sharbini (1986). Maysir.2. Akan tetapi fiqh muamalat berdiri diatas prinsip-prinsip atau kaedah-kaedah yang umum. Menurut jumhur Fuqaha’. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]. al-Kasani. Firman Allah yang bermaksud: 29.cit. Mereka tidak menentukan jarak masa antara tawaran yang dibuat oleh pihak pertama dan penerimaan yang dibuat oleh pihak kedua. yang dimaksudkan dengan bersambung tawaran dan penerimaan ialah akad itu dilakukan dalam majlis yang sama. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Jika tawaran dan penerimaan tidak dilakukan secara serta merta. h. Gharar. 111) 5. Diantara prinsip tersebut ialah larangan memakan harta secara batil seperti riba. op.. (1987) op. al-Ramli (1987). 8.tanpa diselangi oleh sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. h. op.cit. Yang ditekankan ialah penerimaan boleh dilakukan walaupun selepas bebarapa waktu asalkan mereka masih berada dalam majlis akad. 137. “Hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. h. 137. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 155 . sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri. Fuqaha’ Shafi’i berpendapatt penerimaan adalah diangap bersambung apabila dilakukan terus sesudah tawaran dibuat tanpa diselangi oleh perbicaraan yang tiada kaitan dengan akad..

Selagi masyarakat masih mengamalkan riba. juga firman Allah yang bermaksud: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim.1 Unsur Riba Dalam Muamalat Islam mengharamkan urusniaga yang berasaskan kontrak riba. Maqaalat Fi al Riba wal Faa’idah al Masrafiyah.t dan rasulNya. Riba adalah punca kepada kegagalan ekonomi sesuatu masyarakat. 5. keseimbangan ekonomi tidak akan dicapai dengan sebaiknya. Riba pada masa tersebut disebut oleh Rasulullah saw sebagai Riba al jahiliah iaitu riba yang berlaku dalam jual beli dan pinjaman secara hutang dan dibayar lebih. h.” al-Baqarah: 188 Ibn al-’Arabi ketika menafsirkan ayat-ayat mengenai memakan harta secara batil itu menyebut bahawa Ayat tersebut adalah sebahagian daripada kaedah-kaedah muamalat dan asas pertukaran barang-barang. Oleh sebab itu Riba telah menjadi isu yang utama kepada orang-orang Islam di dalam aktiviti muamalat. Beirut: Dar Ibn Hizam. Riba dalam jual beli timbul apabila seseorang menjual sesuatu barangan kepada seorang yang lain dengan menentukan tempoh masa untuk membayarnya.3. Ia juga adalah kerana pengharaman riba adalah bersifat qat’ie kerana disebutkan dengan jelas dalam al- 156 .2. Di Malaysia isu tersebut menjadi amat sensitif kerana kebanyakan orang-orang Islam sentiasa cuba menghindarkan diri mereka dari persoalan riba. padahal kamu Mengetahui. Perkataan al-Riba bukanlah perkataan baru dalam ajaran Islam. supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Ini adalah kerana riba merupakan satu amalan terkutuk yang dikeji oleh Allah s. 24. malah ia telah digunakan oleh orang-orang arab jahiliah dalam urusan harian mereka sebelum kedatangan Islam lagi. (Wahabi Sulayman Ghawaji (1992).w.Surah al Nisa’: 29.

al-Kabair. h. 83 5. maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya dan perkaranya terserahlah kepada Allah dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka mereka itulah ahli Neraka. Abu Abd Allah Muhammad b. 157 . Beirut: dar al-Kutub al-‘ilmiyyah.1 Definisi dan Konsep Riba Perkataan Riba dalam bahasa Melayu adalah berasal dari perkatan bahasa Arab al-riba yang berasal daripada kata dasar raba. Cetakan 2. Muhammad b. Hanbal al-Syaibani (1978). memberi (membayar) riba. Uthman al-Dhahabi (1988). lebihan (al-idafah). Hanbal. orang yang memasukkan susuk dan orang yang tubuhnya dimasukkan susuk. Al-Dhahabi mengkategorikan riba ke dalam dosa besar berdasarkan nas-nas al-Quran dan al-Sunnah yang jelas. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu dia berhenti (dari mengambil riba). orang yang melakukan cina buta. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba.1. Mengikut pengertian bahasa Arab Riba bermaksud pertambahan (al-ziyadah). Jordan: Maktabah al-Manar. yarbu. rabwan. Dalam nas-nas itu terdapat laknat Allah SWT. riba termasuk perkara yang membinasakan dan lain-lain lagi. janji neraka. bekas suami yang menyuruh seseorang melakukan cina buta. rubwanan dan ribaan. Musnad al-Imam Ahmad b. 49-50.Quran dan Hadith.” Abu ‘Abd Allah B. Ini adalah kerana hukum riba adalah haram dan orang-orang yang terlibat dengan riba akan dimasukan ke dalam neraka seperti mana firman Allah: Al Baqarah: [275] Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. penulis dan kedua-dua saksinya. h.2. juz 1.3. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: Bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Manakala bahasa Inggeris menggunakan perkataan interast atau usury untuk maksud riba. Hadis mengenai riba yang diriwayatkan oleh Ibn Hanbal daripada Ali bermaksud: “Rasulullah melaknat (mengutuk) sepuluh golongan iaitu orang yang memakan (mengambil) riba. mereka kekal di dalamnya. orang yang enggan mengeluarkan zakat.

Mazhab al-Imam al.. Kerajaan Rom telah mengharamkan amalan bunga. Imam Hambali pula mengatakan Riba adalah melebihkan sesuatu dan menangguhkan sesuatu yang tertentu dengan tertentu. bukan setiap pertambahan atau pertumbuhan dilarang oleh Islam. Chapra. M. al-Ramli dan lainlain mendefinisikan riba sebagai akad atas barangan tukaran yang tertentu (ribawi) tanpa diketahui persamaan pada pertimbangan syarak ketika akad atau dilewatkan penyerahan dua barang pertukaran atau salah satu daripadanya..cit. juz 3. Hampir semua ulamak yang membincangkan isu riba mengkelaskannya sebagai satu unsur penindasan dalam urusan muamalat.. Mustafa al-Bugha (1989). Walau bagaimanapun. al-Fiqh al.57. Beirut). 3. Dar al. Riyadh: Maktabah al-Riyad al. Cato dan Seneca mengutuk amalan riba dan menganggapnya zalim. juz 4.Shafie. Ulama-ulama mazhab Hanbali mendefinisikan riba sebagai melebih dan menangguhkan sesuatu yang tertentu dengan sesuatu. Kasyaf al Qina’ an Matn al-Iqna’. (Qureshi:1981) Ulamak Mazhab Syafi’i memberikan definsi riba sebagai lebihan ke atas tukaran tertentu yang tidak diketahui persamaanya semasa akad (kontrak) atau hasil pertambahan apabila membuat tangguhan bayaran.3. h.Fikr. 158 .Hadithah. h. Ulama-ulama dalam Mazhab Syafi’i seperti al-Syarbini. 32. alRiba Wa al-Faedah Fi al-Islam. Kaherah: Maktabah Madbu’ li al-Saghir. h. jld. (1987). (Muhammad Sayid Qutb (1992). Ibn Qudamah (1981).Manhaj ala.U. Mansur b.pengembangan (al-nama’) kepada sesuatu. (Abu Muhammad Adullah Bin Ahmad Muhaammad. 56-57. Ahli cerdik pandai Rom seperti Cicero. op. Damsyiq: Dar al-Qalam. Dari segi istilah syarak pula secara keseluruhannya berbagai definisi diberikan oleh para ulamak tentang al-riba namun semuanya memberi maksud sesuatu kadar pertambahan yang berlaku dalam urusan muamalat dengan melibatkan unsur pernindasan yang diharamkan oleh Allah swt. Imam Syafi’i sendiri mendefinisikan riba sebagai kontrak ke atas tukaran tertentu yang tidak diketahui persamaannya pada ukuran yang diakui oleh syarak semasa berkontrak atau penangguhan pada kedua-dua atau salah satu barangan tukaran tersebut. h. (Muhammad Said al-Isymawi (1994). al-Mughni. Yunus Idris al-buhuti (1982).

. Menurut Imam Fakr al-Ddin al-Razi. h. Ahli ekonomi semasa pula mendefinisikan riba sebagai penentuan lebihan daripada pinjaman modal yang diterima oleh piutang dalam tempoh yang telah ditetapkan. h. Husayn al-Fakr al-Razi. Penentuan lebihan pembayaran tersebut berhubung dengan masa.cit. (Abu Abd Allah Muhammad b. Umar b.kharsi. Ia mempunyai tiga unsur iaitu: Tambahan atau lebihan bayaran dari yang sedia ada ke atas modal pinjaman. al-‘Arabi. Ia adalah setiap pertambahan yang disyaratkan ke atas modal asas iaitu penerimaan bayaran wang tanpa perniagaan atau sebarang kepenatan usaha sebagai habuan dari modal asas.Islamiyah. Beirut: Muassasah al Risalah. Beirut: Dar al-Sadr. h. Ali Ahmad al-Saadi al-Adawi (t. timbangan atau bilangan yang sebenar atau samar-samar semasa membuat akad atau penangguhan. juz 5. (Yusuf al-Qaradawi(1992). (Chapra. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath 159 . h. 158 Riba secara teknikal merujuk kepada premium yang mesti dibayar oleh peminjam kepada yang memberi pinjaman bersama-sama dengan jumlah prinsipal sebagai satu syarat untuk melanjutkan kematangannya. Fawaaid al-Bunuk wa al-Istiyshmar wa al-Taufir Fi Daw’ al-Suyariah al.t) Hasyiah al-Adawi Bahanist al. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surah al Baqarah ayat 278-279. Ulama-ulama Mazhab Maliki mendefinisikan riba sebagai lebihan pada bilangan atau timbangan yang benar atau yang dijangka dan selepasnya.Mazhab Maliki pula mengatakan Riba adalah lebihan pada ukuran. 56). 56-57). Imam Malik menjelaskan riba sebagai lebihan pada bilangan atau timbangan yang sebenar atau samarsamar dan menangguhkan.t) al-Tafsir al-Kabir. Al-Qaradawy pula mengatakan bahawa bunga atau interest bank adalah haram. 32 . h. Ulamak fiqh mendefinisikan riba dengan Kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada gantinya.U. (t. 185). (1987). op. (Ramadaan Hafiz al-Sayuti (1994). riba bermaksud perubahan dan pertambahan yang dilarang oleh Islam iaitu riba Nasi‘ah. Kaherah: Maktabah Wahbah. Persetujuan menjadi syarat ke atas bayaran tambahan yang ditentukan sebelumnya oleh pemiutang (creditors) kepada siberhutang (debtors). Fatawa al-Muasirah. M.

(1982).3. Bahagian riba yang ketiga ialah berdasarkan kemudharatan yang ditimbulkan oleh riba iaitu riba yang membawa kemudaratan yang besar atau nyata (Riba al-Jali) dan riba yang 160 . malah terdapat juga dalam perniagaan kerana jual beli adakalanya dibuat secara bertangguh dan adakalanya secara berhutang.2. sebaliknya berlaku dalam sunnah. Menurut pendapat kebanyakan ulama pengharaman Riba al-Fadl tidak berlaku dalam al-Quran. Ahkam al-Quran. Menurut beliau riba sejak dahulu lagi bukan sahaja tempat dalam amalan berhutang.1. Dari jenis riba. 320-321 5. h. h. jld 1. Ibn Al-‘Arabi menyatakan bahawa ayat-ayat riba diturunkan untuk menangani segala persoalan yang berkaitan dengan semua jenis riba. 110 Pembahagian ini menjelaskan riba boleh berlaku didalam urusan pinjaman dan jual beli. sumber hukum dan akibat perbuatan riba. Gelaran Riba al-Sunnah diberikan kepada Riba al-Fadl tidak berpakna tidak ada sunah yang membicarakan riba alNasi’ah. Mereka mengkelaskan riba dari segi jenis riba. Tatwir al-‘Amal al-Masrafiyah bi ma yattafiq wa al-Syari’ah al-Islamiyyah.2 Pengkelasan Jenis-jenis Riba Terdapat beberapa pendekatan yang telah digunakan oleh ulama dalam membuat pengkelasan riba. Amman: Matba’ah al-Syarq wa Maktabaha. (Sami’ Hassan. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah.Ibn al-‘Arabi mendefinisikan riba sebagai segala pertambahan yang diambil tanpa tukarannya. Lihat Abu Bakr Muhammad b. Abd Allah al-‘Arabi (1988). Sementara dari jenis sumber hukum pula mereka membahagikan dua jenis juga iaitu riba yang diharamkan al-Quran (Riba al-Qur’an) dan riba yang di haramkan oleh al-Sunnah (Riba al-Sunnah). mereka membahagikan riba kepada dua bahagian iaitu riba hutang (alduyun) (kata jamak kepada al-Dayn) dan riba jual beli (al-buyu’) (kata jamak kepada albay’). Di sana terdapat banyak hadia yang menyentuh persoalan riba secara umum dan Riba al-Nasi’ah secara khusus. Hamoud. Lihat Ibn Qayyim (1991).

cit. Lihat Abu al-‘Abbas Ahmad Syihab al-Din b. juz 7. Mas’ud al-Kasani (t. al-khursyi ‘ala Mukhtasar Saydi Khalil. (t. riba ada empat jenis iaitu Riba al Fadhl (menukar dua barang yang sama jenis dengan tidak sama kuantiti). Kaherah: Dar al-Fikr al-Islamiy. Mengikut Jumhur Ulamak Fiqh.membawa kemudharatan yang kurang jelas (riba al-Khafi). juz 3. Bada’i’ al-Saana’i’ fi Tartib al-Syara’i’.. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. h. alKasani dari mazhab Hanafi mengatakan riba yang dikenali pada syarak ialah Riba al-Fadhl dan Riba al-Nasa’i. Hamzah al-Ramli. 343. (‘Ala al-din Abu Bakr b. juz 1. Kaherah: Maktabah wa matba’ah Mustafa al-babi alhalabi wa Awladih. h. (Ibn Qayyim (1991). 3105) Pendapat ulama Mazhab Maliki pula dalam al-Khursyi. Kaherah: Matba’ah dar Ihya’ al-Kutub al-A’rabiyyah.1. Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah.t). Ali (t. Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Ibn Qasim al-Ghazzi. h. Riba al-nasi’ah (penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dua barang). ‘Abd Allah b. Kaherah: al-Maktabah al-Islamiyyah.3. Ibrahim b.t). h. 32.t. (t. Muhammad. h. Menurut sesetengah pendapat ulama pula. Ibn Hajar (t. h. 409. Riba al-Buyu’ adalah daripada jenis khafi.).. 36) Ulama Mazhab Syafi’i membahagikan riba kepada tiga jenis iaitu Ria al-Fadl.t). 161 .3 Jenis-jenis Riba Para ulamak membahagikan riba kepada beberapa jenis. Riba alNasa’ dan riba al-Yad. Abu ‘Abd Allah Muhammad b.t).Mohamad alBajuri. Riba al Yad (beRPisah dari tempat akad sebelum timbang terima). 272. op. Abi al-Abbas Ahmad b.2. Syams al-Din Muhammad b. 5. Riba al Qard (meminjam dengan syarat ada keuntungan bagi yang mempiutangi). juz 4. juz 5. Beirut: Dar al-Fikr. Muhammad Said al Isymawi (1996).

Tahrim al-Riba wa Tanzim al-Iqtisad. (1988).. Beirut: Muasasah al-Risalah. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Riba jenis ini merupakan riba yang tidak diragukan kerana ia jelas disebut melalui al-Quran.2.3.1. h. 83 5. Cetakan 4. Nur al-Din (1985). jld 2. 90.. Apabila tiba masa akhirnya tempoh tersebut. sipemiutang memberi pilihan kepada orang yang berhutang samada hutangnya dibayar atau tempoh disambung dengan dikenakan bayaran tambahan. al-Tafsir al-Munir. al-Muamalat al-Masrafiyyah wa al-Ribawiyah wa Ilajuha fi al-Islam. Juz 3.127. Jami’ al-bayan ‘an Ta’wil Ayi al-Quran.3. Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir. Beirut: Dar al-Fikr. h.Mengikut Syid Sabli riba dibahagikan kepada dua jenis iaitu Riba al-Nasi’ah dan Riba alFadl. Wahbah al-Zuhayli (1991). (1985). Fiqh Al Sunnah. ‘Itr. Al-Qurtubi menyatakan bahawa riba al-jahiliyah ialah lebihan bayaran apabila penyerahan bayaran dilewatkan. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. (Muhammad Abu Zahrah.cit. op. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.3. Riyadh: Dar alSau’udiyyah. 93 Riba al-Nasi’ah adalah yang terjadi didalam aktiviti hutang piutang dan Riba al-Fadl adalah yang berlaku didalam aktiviti jual beli Jual beli. h. Ia merupakan tambahan kepada hutang kerana perlanjutan tempoh matang pembayaran balik atau tambahan yang diambil oleh si pemiutang daripada penghutang yang telah disyaratkan kerana perlanjutan tempoh. h. Menjadi amalan biasa Masyarakat Arab jahiliyah di mana apabila seseorang memberi hutang kepada orang lain untuk satu tempoh. h. Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi. 135. Abu Jaafar Muhammad b.1 Riba Al-Nasi’ah (Riba Hutang Piutang) Jenis Riba asal ini adalah dikenali dengan riba hutang piutang atau dikenali juga riba aljahiliyah. j. h. (Sayyid Sabiq (1971). Jarir al-Tabari (1988). h. 135) 162 . Sayyid Sabiq (1971). 35).

memberikan pinjaman yang bertempoh dengan dikenakan bayaran lebihan yang dipersetujui daripada jumlah asas pinjaman. (1974). 183-189). (Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-Razi Al-Jassas. Ahkam al-Quran. Riba jenis ini juga disebut sebagai Riba’al-Jali (Riba yang terang-terang memberi mudharat) yang diharamkan.cit. Kaherah: al-Hay’ah al-Ammah li Syu’un al-Matabi’ al-Amiriyah. Beirut: Dar al.Ihya’ al-Turath.t.). juz. Maknanya si penghutang gagal menjelaskan hutang masa yang dijanjikan. Tambahan ke atas hutang yang dibuat semasa akad pinjaman beserta tambahan yang disyaratkan semasa akad dan tambahan itu diambil bersama-sama wang asas. Lihat Ibrahim al-Tahawi. 1989: 114) Riba al-Nasi’ah boleh berlaku dalam dua keadaan iaitu: a. op. Ketika turun ayat mengharamkan riba. Kadar dan bentuk bayaran lebihan ini telah dipersetujui terlebih dahulu oleh kedua-dua belah pihak. Jual beli dengan harga tertangguh. b. 1. h. al-Jamal (1986). Adakalanya pembayaran lebihan ini dibuat mengikut bulanan dan adakalanya dibayar sekali gus di akhir tempoh tersebut. amalan tersebut sedang berjalan. pembeli tidak mampu menjelaskan harganya maka tempoh dilanjutkan lagi dengan harga dinaikkan selaras dengan lamanya perlanjutan tempoh tersebut. 303. Ia merupakan hutang piutang kerana melibatkan amalan peminjaman wang dan mengenakan bunga. (Ibn al-Qayyim. 394. h. Iaitu apabila cukup tempoh sebagaimana yang telah ditetapkan. Segala pertambahan tersebut menjadi syarat 163 .. (t. jld. h. al-Iqtisad al-Islami mazhaban wa Nizaman Dirasah Muqaranah. 2.2.Riba ini juga menjadi kebiasaan yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah ada beberapa bentuk.Tambahan ke atas hutang kerana menangguhkan pembayaran apabila tiba tempoh pembayaran sama ada hutang itu beRPunca daripada urusniaga jualan dengan harga tangguh atau beRPunca daripada urusniaga pinjaman. Umumnya masyarakat Arab Jahiliyyah berurusan sesama mereka yang menjalankan unsur riba melalui dua bentuk riba iaitu 1.

118 5. 19 Jika pertukaran (barter) melihat barang sejenis. h. 164 . bukannya kualiti barang. Barang-barang ribawi ialah emas.2. Muslim al-Qusyayri alNysaburi (1995). perbezaan timbangan dan sukatan tidak menyebabkan berlakunya Riba al-Fadl. Sahih Muslim.3. barli. maka saya menukarnya dua cupak dengan secupak tamar barni untuk santapan nabi SAW. Sabda Rasulullah SAW: “Bilal telah datang bertemu Rasulullah SAW dengan membawa “tamar barni” (tamar berputu tinggi). ini adalah riba. h. Beirut: Dar al-Fikr. perak. Muslin b al-Hajjaj b. 325. Sayid Qutb (1992). Ab. maka berlakulah Riba al-Fadl.1. maka sukatan atau timbangannya hendaklah sama. Terdapat enam jenis barang yang dinyatakan oleh nas hadith yang boleh menimbulkan Riba al-Fadl. Perbezaan yang dimaksudkan ialah (pada kuantiti) timbangan atau sukatan. tamar dan gandum. Bilal menjawab: tamar yang kami ada rendah mutunya. Jika peraturan dibuat di antara barang dari jenis yang berlainan tetapi dalam kelompok yang sama. h. maka tidak berlaku Riba al-Fadl.” Lafaz ini terdapat di dalam sahih Muslim. jangan kamu lakukan demikian sebaliknya jika kamu mahu membelinya mka juallah tamar kamu kebudian belilah tamar (yang kamu kehendaki) dengan harganya (harga tamar kamu.3. gandum.2 Riba Al-Fadl (Riba Jual Beli) Riba al-Fadl ialah riba yang berlaku apabila terdapat perbezaan dari sudut kuantiti atau masa penyerahan dalam jual beli atau pertukaran barang-barang ribawi yang sejenis sebagaimana dinyatakan dalam al-Sunnah. Lalu rasulullah SAW berkata: hah. No hadis 1594. Jika terdapat perbezaan pada timbangan atau sukatan pada salah satu pihak (penjual atau pembeli). jld 11. Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Said telah menjelaskan ketetapan ini. lalu rasulullah SAW menyoalnya dari mana ia diperolehi. Mu’min Ab Ghani (1999).dalam kontrak hutang tersebut. Begitu juga jika terdapat perbezaan timbangan dan sukatan dalam pertukaran barang dari kelompok yang berlainan.

Kaherah: 165 . Pendapat Qatadah (menjadi pegangan mazhab Zahiri) menghadkan kepada enam barang yang disebutkan oleh nas sahaja. Keutamannya bukan dilihat sekadar fizikalnya sebagaimana komoditi-komoditi lain yang turun naik harganya dipasaran. Muhammad Amin bin Umar Abd al-Aziz (1986). terdapat dua pendapat dalam menentukan ianya ribawi iaitu : (a) Pendapat Mazhab Hanafi dan salah satu Imam Ahmad yang mengatakan emas dan perak termasuk barang ribawi kerana kuantitinya ditentukan dengan timbangan. Hasyiyah Rad al-Mukhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn Abidin). 104-105. Pendapat al-Syafi’i (baru) dan satu riwayat Imam Ahmad mengatakan semua jenis makanan adalah ribawi. I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. Mengenai emas dan perak. 4. Oleh itu segala ligam yang ditimbang termasuk barang ribawi. Mereka menolak qiyas dalam masalaah ini kerana ‘illahnya lemah dan tidaka jelas. Mengenai makanan. (b) Pendapat al-Syafi’i. Pendapat Sai’id b. al-Musayyib. 1. Pendapat ‘Ammar (mazhab yang zahir bagi) Imam Ahmad dan Abu hanifah mengatakan segalan makanan yang disukat dan ditimbang yang homogenus adalah Ribawi. Imam Malik dan riwayat lain Imam Ahmad yang mengatakan bahawa kedua-dua logam itu dikira ribawi kerana ia menjadi alat pengukur nilai (al-thamaniyyah). 2.2. h.Ulama berselisih pendapat tentang penglibataan barang-barang selain dari yang disebut tadi. J. Lihat Syams al-Din b. terdapat empat pendapat dalam menentukan ianya ribawi atau sebaliknya. (Ibn ‘Abidin. Ibn Qayyim al-Jawziyyah memilik pendapat kedua kerana kepentingan dan keutamaan dua logam tersebut adalah kerana nilainya yang stabil lalu boleh dijadikan alat pengukur nilai kepada semua benda-benda lain. Abu Abd Allah Muhammad b Abu Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1991). Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmuyyah. al Syafi’i (lama) dan satu riwayat Imam Ahmad mengatakan semua jenis makanan yang ditimbang dan disukat adalah ribawi. 3. Para Fuqaha’ Hanafi pula mendefinisikan riba al-Fadl sebagai jual beli (bay’) iaitu tambahan ‘ain harta dalam suatu kontrak jual beli melebihi timbangan atau sukatan biasa apabila sama jenis.

Tafsir ayat al-Riba Fi Zilal al Quran.5.3. Penukaran itu berlaku dengan tetapi lebih banyak jumlahnya kerana orang yang menukarkan memberi syarat demikian seperti pertukaran emas dengan emas. Beirut: Dar al-Fikr. tamar dan garam dijadikan barangan pertukaran yang sama jenis maka ia mestilah dalam bentuk pertukaran serta merta.”(HR Muslim.a dan Ibn Umat r. al-Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Syara’i. h.cit. No hadis: 2254.a Daripada Ubadah b. 314-315. Beirut: Dar al-Kitab al-A’rabi.h. Beirut: Dar al. maka juallah sesuka kamu asalkan berlaku secara tangan dengan tangan (tunai). Al-Samit r.7.Maktabah wa Matbaah Musrafa al-Babi al-halabi wa auladuhu. Hadis yang menceritakan jenis barang-barang tersebut terdapat di dalam beberapa riwayat. h. padi dengan padi dan sebagainya. No. Riwayat yang masyhur ialah datangnya dari Umar al-Khattab r. al-Nasa’i (1994). 166 .t) Sunan Ibn majah. Sekiranya berbeza jenis. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-’Arabi. Abu Isa Muhammad b. 183). Sunan Abi Dawud.a. tamar dengan tamar.j. bab al-Sarf wa bay’ al-Dhahab bi al-Waraq Naqdan. serupa dengan serupa.t) al-Jami’ al-Sahih. j. Ala’ al-Din Abu Bakar Bin Mas’ud al-Kasani.. Isa Surah al-Tirpdhi (t. gandum. Ubadah b.Rasulullah SAW telah bersabda: “emas dengan emas. Abu Dawud Sulayman B al-As’ath al-Sajistani al-Azdi (1994). sama banyak dan serupa.a. Al-Imam Nawawi. Abu Hurairah r. j. Kitab al-Tijarah. (1982). (Sayid Qutub (1985). Abu Abd Allah Muhammad b. tangan dengan tangan. j. h. Hadis: 1587. gandum dengan gandum. j.Fikr. Abu Sa’id al-Khudri.2 h. h. 3). Menurut al-Zuhayli. 757. h. perak dengan perak. No hadis: 4578. Kitab al-Buyu’. Beirut: Dar al-Fikr. 541. (1988) Sahih Muslim. Kitab al-Buyu’. barli dengan barli. bab bay’ al-Sya’ir (44). Yazid al-Qazwani Ibn Majah (t. barli.11. bab al-Sarf . No hadis 1240. h. 13. perak. Al-Samit. Riba al-Fadl ialah jual beli yang berlaku tambahan atau lebihan pada salah satu daripada dua barang tukaran (jual beli). 168. Rasulullah SAW dalam sebuah hadithnya meminta supaya apabila emas. Kitab al-Musaqat. garam dengan garam. Muslim (1995).319). Hadis 1551. bab 23. op.. jld 5.

683-684 5. Walaubagaimanapun kelewatan menyerahkan salah satu atau kedua-dua barangan benar-benar berlaku di luar majlis kontrak. Sekiranya pihak yang berhutang tidak mampu menjelaskan hutangnya disebabkan keuzuran yang patut. iaitu jual beli yang dilewatkan terima serahan salah satu daripada dua barang tukaran ataupun menerima salah satu tanpa menyebut tempoh. Pengaharam riba bukan sahaja berlaku dalam syariat Islam.1. Dalam Tamadun Babylon umpamanya. Kerajaan Rom 167 . sebaliknya ia adalah alat pertukaran semata-mata. terdapat juga pendapat Ulamak dalam Mazhab Syafi’i yang mengatakan bahawa ada riba jual beli yang dinamakan Riba al-Yad. terdapat peraturan-peraturan mengenai hutang piutang di dalam perlembagaan yang dikenali sebagai kod Hamurabi.Selain daipada dua nama riba tersebut.4 Pengharaman Riba. Ia juga adalah pertukaran barangan berunsur riba dengan barangan berunsur riba yang lain dengan kedua-duanya mampunyai ‘illah yang sama tanpa isyarat tempoh tertentu ketika kontrak tersebut. Dalam sejarah babylon juga terdapat amalan riba yang dikenakan 12%. namun pengharaman riba dalam tamadun dan ajaran agama lain tidak konsisten sebagaimana dalam ajaran Islam.3. hutang tersebut boleh ditangguhkan ketahun yang berikutnya. Peraturan tersebut mengatakan bahawa urusan hutang hendaklah dibuat perjanjian bertulis dengan bersaksikan seorang pegawai. Ahli falasafah Mesir Purba bernama Solon pernah menyarankan supaya bunga dihapuskan. Kod Hamurabi juga juga menetapkan kadar maksimum untuk untuk pelbagai hutang di samping mencadangkan kaedah perkongsian untung rugi sebagai jalan keluar dari masalah riba. h. (al-Zuhayli (1989). Cato dan seneca mengutuk amalan riba dan menganggapnya sebagai perbuatan yang zalim. Cicero. Ahli cendiakawan Rom juga mengutuk amalan Riba. malah telah pernah diharamkan dalam tamadum manusia dahulu kala dan dalam ajaran agama samawi yang lain. Ahli Falsafah Greek yang menentang amalan riba seperti Plato mengatakan riba itu adalah amalan buruk yang haram dan Aristotle pula berpendapatt wang tidak boleh melahirkan wang yang lain.2.

5. 126. The Encyclopedia America (1991).1.Umar Chapra (1985). op. h. h..1 Pengharaman Riba melalui al-Quran. Hamoud (1982).mengharamkan amalan Riba. Terdapat lapan ayat dalam empat surah yang menyatakan pengharaman riba di dalam al-Quran dengan penurunan melalui beberapa peringkat 168 . Juz 3. h. Dar al-kitab al-Lubnani. vol. Encyclopaedia of Religion and Ethics. 49-50. al-Tafsir al-Munir. ia diharuskan tetapi dalam lingkungan yang ditetapkan. op. h. Lihat Muhammad ‘Abd al-Mun’im AlJamal. riba termasuk perkara yang membinasakan dan lain-lain lagi. 12. Uthman alDhahabi (1988). Terdapat lapan ayat yang menyentuh persoalan riba Lima ayat dalam surah al-baqarah dan tiga lagi tiap satu dalam surah al-Rum.. Connecticut. Raja Justinian pernah meletakan kadar tertinggi bunga yang dibenarkan sebanyak 12%. Towards Interest-Free Banking. Grolier IncoRPorated. h. h. Pengharam riba adalah berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah dan ijmak. 824. Ulama membahagikan nas-nas riba kepada empat bahagian. h. Ahmad Shaikh Mahmud (2000). janji neraka. h. (1986). 42.3. Dalam nas-nas itu terdapat laknat Allah SWT. al-Kaba’ir. Clark. Apabila aktiviti perniagaan semakin berkembang. 91). Riba tidak diharamkan secara sekali gus tetapi secara beransur-ansur sepertimana pengharaman terhadap arak. 27. h. 549.. Jordan: Maktabah Al-manar. James Hastings (1989). (Wahbah Al-Zuhayli. 13. h. Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Keempat-empat kumpulan nas itu disusun mengikut tertib turunnya sesuai dengan strategi penghapusan amalan riba yang telah bertapak lama dalam kehidupan manusia.2. Abu Zahrah (t.4.cit.t). M. Beirut: Dar al-Fikr al-Mua’sir. Mawsu’ah al-Iqtisad al-Islami. Ahmad b. Vol. 6. al-Imran dan al-Nisa’. 386. Qureshi (1961). Dalam ajaran Islam aktiviti riba adalah haram dan dianggap dosa besar. 6-7. (1991). Edinburgh: T&T .cit. Al-Dhahabi menjelaskan riba adalah dosa besar berdasarkan nas-nas al-Quran dan al-Sunnah yang jelas. New Delhi: Kitab Bhava. Pengharaman riba yang dijelaskan dalam al-Quran berdasarkan kepada empat peringkat wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam masa yang berlainan. Beirut .

(1977). ketiga dan keempat seperti yang dijelaskan dalam rajah di bawah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 169 . (Muhammad Ali al-Sabuni.Imran. Ayat tersebut adalah firman Allah SWT : ‘Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Peringkat 4 Al Baqarah 2:275.1. al. tidak terdapat isyarat yang jelas menunjukkan riba itu hukumnya haram. 276. j. kedua. al-Nisa’ dan al-Rum RAJAH 3. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Rawa’i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran. 390).1 : Peringkat penurunan Ayat Riba AYAT –AYAT RIBA Peringkat 1 Al Rum 30:39. Bagi mereka yang kejernihan akal ayat ini sudah mengegarkan hatinya untuk meninggalkan perbuatan riba. Damsyik: Maktabah al-Ghazali. h. Iaitu surah al-Baqarah. 278 Peringkat 3 Al Imran 3:130 Peringkat 2 Al Nisa’ 4:161 Pada peringkat pertama. Sungguhpun begitu ayat tersebut ada menunjukkan kecaman Allah terhadap riba.pengharaman iaitu peringkat pertama.

Ia hanyalah memberi maksud sifat riba yang menjadi amalan dalam urusan kewangan pada masa itu. Mereka telah menjadi kufur kerana sanggup melanggar larangan Allah SWT. Cara al-Quran menyatakan hukum secara imbasan ini berlaku juga pengharaman arak. Ayat tersebut adalah firman Allah SWT : [130] Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. sebaliknya ia disebut secara imbasan. dan (disebabkan) mereka memakan harta orang dengan jalan yang salah (tipu. Sebahagian besar ahli tafsir berpendapatt sifat berganda bukanlah kriteria yang menyebabkan riba itu haram. Maka (yang berbuat demikian) Itulah orangorang yang melipat gandakan (pahalanya)’. Menjauhi riba adalah salah satu ciri orang yang beriman. (al-Rum : 39) Peringkat kedua menyatakan tentang pengharaman riba dalam sejarah bangsa yahudi. Pengharaman diperingkat ini adalah pengharaman juz’i dan bukannya kulli. Peringkat keempat pengharaman riba terkandung di dalam ayat 278 dan 279 surah alBaqarah. (al-Nisa’:161) Peringkat ketiga menyatakan secara jelas pengharaman riba yang berganda-ganda. judi dan sebagainya) dan (ingatlah) Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir di antara mereka. Ayat 278 menyeru orang-orang yang beriman supaya menjauhi sebarang aktiviti riba.mencapai keridhaan Allah. azab seksa yang tidak teRPeri sakitnya. Pengharaman riba ke atas umat Islam melalui ayat ini tidak secara jelas. Kenyataan al-Quran ini telah menimbulkan kontroversi tentang samada pengharaman tiba terhad kepada riba al-Jahiliyyah atau mencakupi semua tahap riba. Ayat tersebut adalah firman Allah SWT (yang bermaksud) : [161] Dan juga (disebabkan) mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang melakukannya. Ayat 279 menyatakan secara 170 . al-Sabuni (1977).

jika benar kamu orang-orang yang beriman. h. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang kekal terus dalam kekufuran dan selalu melakukan dosa. h. [278] Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah (jangan menuntut lagi) saki baki riba (yang masih ada pada orang yang berhutang) itu. maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya dan perkaranya terserahlah kepada Allah dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka mereka itulah ahli Neraka. 79.tegas hutang hendaklah dibayar dengan jumlah yang sama tanpa sebarang tambahan. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba. Apabila Islam datang keduanya mempunyai modal besar yang beRPusing secara riba lalu Allah menurunkan ayat 2:278. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: Bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. al-Sabuni (1981). [276] Allah susutkan (kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil) riba dan Dia pula mengembangkan (berkat harta yang dikeluarkan) sedekahsedekah dan zakatnya. Ayat ini diturunkan menceritakan bahawa Abbas bin Abdul Mutalib bin Walid pada masa jahiliyahnya berkongsi meminjamkan wang kepada orang-orang dari suku Taraqif secara riba. Melalui kedua-dua ayat ini Allah SWT mengharamkan riba secara jelas tanpa mengira samada riba itu berlipat ganda ataupun sebaliknya dan hukum ini adalah muktamad sehingga hari kiamat. al-Buti (1980). Ayat tersebut adalah firman Allah SWT (yang bermaksud) : [275] Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu dia berhenti (dari mengambil riba). 75 171 . mereka kekal di dalamnya.

h. cet 2. juz 1. Usul al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah. (1986).2 : Ketegori Pengharaman Riba melalui al-Sunnah PENGHARAMAN RIBA MELALUI AL-SUNNAH KATEGORI Kategori 1 Riba sebagai dosa Besar 172 Kategori 2 Amalan riba alJahiliyah Kategori 3 Amalan Riba dalam Jual beli . ‘Abd al-Karim Zaidan (1987). Kategori pertama ialah a. 3.5. Jahiliyah atau riba Hutang. 461).4 . juz 1. Hukum-hukum yang menjadi penjelas kepada hukum-hukum yang terdapat dalam alquran. Beirut: Muassah al-Risalah. al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. 2. Usul Fiqh alIslami. Kategori pertama ialah hadith-hadith yang mengharamkan riba dalam Kategori kedua ialah hadith-hadith yang menegah amalan Riba albentuk umum iaitu yang menceritakan amalannya tergolong di dalam dosa besar. Rajah 3. Hukum-hukum baru yang asalnya tidak diperolehi dari al-Quran. Kategori ketiga pula ialah hadith-hadith yang menegah amalan riba dalam jual beli. Hukum-hukum yang datang daripada al-Sunnah berbanding dengan al-Quran terbahagai kepada tiga bahagian iaitu: 1. h. Wahbah al-Zuhayli. Al-Sunnah adalah sumber hukum yang ke dua dalaam syariat Islam. Banyak hadith Rasulullah saw yang menyentuh tentang riba.2 Pengharaman Riba melalui al-Sunnah Pengharaman riba juga datangnya dari al-Sunnah.1.2. 177. (Muhammad Mustafa al-Syalabi (1986). 3. h. Secara umumnya hadith-hadith mengenai riba boleh dikategorikan kepada tiga bahagian. Damsyik: Dar al-Fikr. b. Hukum-hukum yang mengesahkan dan menguatkan lagi hukum yang terdapat di dalam al-Quran. 115-116.

Nabi bersabda bermaksud : ‘Akan tiba suatu masa di mana semua manusia akan makan riba dan jika ia tidak memakannya. lalu aku bertanya kepada jibrail. 1.. Daripada Abu Hurayrah. Abu Daud dan al-Tirpidhi meriwayatkan hadis yang sama daripada ‘Abd Allah b. Daripada Abu Hurayrah r. ‘ (Riwayat Ibn Majah) 3. h. 512 2. 50. Daripada Abu Hurayrah r.t) op. h.a. Mas’ud.’ (Riwayat Muslim.cit.’ (Riwayat Ibn Majah) 4.’ (Riwayat Nasa’i. Daripada ‘Abd Allah Bin Hanzalah.Contoh-contoh Hadith dalam kategori 1. golongan ini semuanya sama.cit. Nabi SAW bersabda bermaksud : ‘Riba itu mempunyai tujuh puluih bahagian.. Ibn Majah. Ibn Majah) 5. Ibn Majah (t. op. siapakah mereka itu. debu-debunya akan mengenainya juga. kedua-dua saksi dan penulisnya dan baginda bersabda. Jibrail menjawab bahawa mereka itu ialah orang-orang yang memakan riba..a bahawa Nabi saw telah bersabda yang bermaksud : ‘Pada malam mi’raj.cit. Daripada Jabir memberitahu bahawa ‘Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba. Abu Daud. h.t) op..’ (Riwayat 173 . 764. Tirpidhi) Muslim (t.cit. Abu Daud. op. al-Tirpidhi (1981). aku telah bertemu dengan orang yang perutnya besar seperti rumah dan dilihat ular berada di dalamnya. paling ringan ialah seumpama seseorang itu mengahwini ibunya sendiri.t). memberi riba.h. 244. Abu Daud (t. Nabi saw bersabda yang bermaksud : ‘Satu Dirham daripada riba yang diterima oleh seseorang sedangkan dia mengetahuinya adalah lebih buruk daripada berzina tiga puluh kali. Ibn majah.

op. 208. 106 a. Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah. op. h. h. Ibrahim alBukhari. Abu Daud) 2. kamu tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi.cit..cit. cet. karangan Abu al-tayyib Muhammad Syams al-Haq al-‘Azim Abadi. al-Nasa’i (t. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi. Abu ‘Abd Allah Muhammad B.’ (Riwayat Muslim. lafaznya ialah “Tiada riba kecuali pada tertangguh”. juz 2. al-Darimi dan al-Bayhaqi) 3. juz 5.t). h. Ibn Majah. 5. Rasululah saw telah bersabda : ‘Ingat-ingatlah bahawa semua riba al-jahiliyah itu mengatakan bahawa nabi beRPesan dengan sabdanya yang bermaksud : dimansuhkan bagi kamu adalah modal asas maku.’ Muslim (t. Husam al-Din al-Muttaqi al-Hindi (1985). ‘Sesungguhnya riba itu berlaku pada Dayn (hutang)’.t). juz 5. Ibn ‘Abbas berkata bahawa Usamah Bin Zayd melaporkan bahawa nabi saw ‘Sesungguhnya riba itu berlaku pada yang bertangguh. op. Sunan al-Daraqutni. Beirut: Mu’assasah al-Risalah. 50. al-Darimi (t. Contoh-contoh Hadith dalam kategori 2 ialah : Jabir Bin ‘Abd Allah melaporkan tentang peristiwa haji wida’ nabi dengan ‘Dan Riba al-jahiliyah dihapuskan dan pertama-tama riba yang aku hapuskan ialah riba yang seseorang bayar kepada ‘Abbas Bin ‘Abd Mutalib. h. h.t).t). 1. ‘Ala’ al-Din B. juz 3. Ibn Hanbal (t. dicetak bersama dengan al-Ta’liq al-Mughni ‘ala al-daraqutni. (1993). 16. 174 bersabda yang bermaksud : 174 . Kanz al-‘Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af’al. 31. Sahih al-Bukhari.. juz 7. Mengikut lafaz riwayat al-Darimi pula. Ismail B. h...cit. h. Mengikut al-Nasa’i.cit. 281. op. Umar al-Daraqutni. juz 4.’ (Riwayat Ibn Majah. juz 3. sesuangguhnya ia dimansuhkan semua sekali. (1981).Daraqutni) Ali b.

(t. Lihat al-Nawawi (1981). maka kamu boleh berjual beli mengikut kehendak kamu dengan syarat urusniaga tersebut unjuk berunjuk (secara tunai).t). h.. h. 151. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi..t) op. Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam. juz 11. Kategori ini adalah hadis mengenai riba yang paling banyak diriwayatkan oleh para sahabat iaitu melibatkan seramai 22 orang sahabat semuanya. Lihat Muhyi al-Din Abu Zakariyya yahya Bin Syaraf al-Nawawi.4. juz 2. juz 9.cit. Lihat Abu al-Fadl Ahmad b.cit. op. h. 21.. perak dengan perak. (t. h. tamar dengan tamar. (1978).cit. Daripada ‘Ubadah Bin al-Samit. jualkan tamar ‘al-jam dengan dirham dan gunakan dirham itu untuk membeli tamar ‘janib’ (Riwayat Bukhari dan Muslim) . 67. unjuk berunjuk. Daripada Abu Sa’id al-Khudri dan Abu Hurairah berkata : ‘ Bahawa Rasulullah mengutuskan lelaki bekerja di khaybar dan lelaki tersebut datang berjumpa baginda dengan membawa buah tamar ‘janib’. Ibn Majah (t. gandum dengan gandum. garam dengan garam. h. 41. Lalu Rasulullah pun bersabda.cit. Abu Daud (t. b. Tamar al-Jam ialah tamar radi’ iaitu yang bercampur-campur.t). op. op.t).Janib adalah sejenis tamar yang berkualiti tinggi.. juz 2. jangan kamu buat begitu. antara contoh-contohnya ialah : 1. al-majmu’ Syarh al-Muhadhadhab. juz 10. ibn Hajar al-‘Asqalani. sebenarnya kami menukar satu sa’ (satu sukatan) tamar dari jenis ini dengan dua sa’ tamar biasa dan dua sa’ tamar ini dengan tiga sa’ tamar biasa. ‘Ali b.. sekiranya berbeza jenis dengan barangan itu. Usamah Bin Zayd juga melaporkan bahawa rasulullah saw bersabda yang bermaksud : ‘Tidak berlaku riba pada benda yang ditukarkan secara unjuk berunjuk (tunai)’. 1025. 267 175 . sama dengan sama. barli dengan barli. 2.t). h. h.cit. Rasulullah saw bersabda bermaksud : ‘Emas dengan emas. 185. op. Rasulullah bertanyakan lelaki itu samada semua tamar di Khaybar seperti yang dibawanya. serupa dengan serupa. Kaherah: Dar al-Fikr. Hadith-hadith yang termasuk di dalam kategori yang ketiga. tidak wahai rasulullah. lantas lelaki tersebut menjawab. Muslim (t. Hajar al-‘Asqalani.

Muslim.2.Nasa’i) Pengharaman Riba dalam jual beli berlaku pada peperangan Khaybar dan begitu juga hadith Abu Sa’id al-Khudri mengenai pertukaran buah tamar didapati berlaku sempena dengan pembukaan Khaybar. ternyatalah bahawa hadith ini bukanlah menjadi penjelas kepada ayat riba surah al-baqarah kerana ayatnya diturunkan selepas hadith tersebut. barangan itu adalah barangan mithli yang juga merupakan barangan atau objek yang sah dibuat kontrak Qard. Abu Said berkata : ‘Bilal telah membawa buah tamar ‘Barniy’ (berkualiti tinggi). cet.3. h. Peperangan Khaybar terjadi pada kurun ke 7 Hijrah dan ini berpakna bahawa hadith pengharaman pertukaran barangan ribawi itu adalah sebelum turunya ayat riba dalam surah al-baqarah dan selepas ayat riba dalam surah al-Imran. Begitu juga ia bukanlah menjadi penjelas kepada riba dalam surah al-Imran kerana riba dalam ayat itu berbentuk ad’af Muda’afah sedangkan ciri ini hanya terdapat pada urusniaga hutang yang bertangguh sahaja. Rasulullag terus bersabda. juz 3.(Riwayat Bukhari. jangan lakukan demikian sebaliknya jika kamu ingin membeli tamar. Fiqh alSirah. Bilal menjawab ‘Tamar yang ada pada kami adalah Radi’ (berputu rendah) lantas saya menukarnya dengan dua sa’ bagi mendapatkan satu sa’ untuk hidangan rasulullah. 337. Oleh itu.. h.t). lalu Rasulullah bertanyakan dari mana buah tamar diperolehi.5 Barang-barang Ribawi Semua yang diperkatakan dalam hadith mengenai Riba jual beli mempunyai ciri-ciri berikut iaitu barangan tersebut dikenali dengan barangan ribawi dan segala urusniaga yang melibatkan barangan ini tertakluk kepada hukum riba jual beli. ‘Ha. (1980). Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buti. ini betul-betul riba. op.cit. jualkan dahulu tamar yang ada pada kamu dan kemudian belilah tamar yang kamu kehendaki itu dengan harga yang kamu peroleh’. Barangan Ribawi mempunyai dua kelompok iaitu Kelompok al-Nuqud (wang) iaitu emas dan perak dan kelompok al-At’imah (makanan). 925. Beirut: Dar al-Fikr. 5.1. Semua kelompok mempunyai ‘illah (sebab) 176 . 8. Abu Zahrah (t.3.

cit.1. h. Saraf al-Nawawi.yang berbeza pengharamannya. Segala urusniaga yang melibatkan pertukaran barangan ribawi yang sama kelompok (mutajanisayn) seperti emas dengan emas mestilah memenuhi dua syarat iaitu al-Tasawi (sama kuantiti) dan al-Tanaqud (serahan serta merta). (Muhammad b. h. 3. juz 2. op.cit.). (1981). op. (al-Syawkani (1971). 177 . ‘Ali al-Syawkani. (serahan serta merta). gandum dengan barli hendaklah memenuhi satu syarat sahaja iaitu al-Tanaqud. al-Subki (t. Sa’id Ibn Hazm. Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-haq min ‘Ilm al-usul. Bidayah alMujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. juz 7. 72) Pertukaran barangan ribawi daripada kelompok yang berbeza seperti emas dengan gandum tidak terikat kepada apa-apa syarat hukum riba jual beli.t. Mengikut Ibn Hazm. Kaherah: Maktabah wa matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih. 154.. 72.t). h. op. 219) Ia bebas mengikut kehendak pihak-pihak yang terlibat sama ada ingin melakukan lebihan ataupun penangguhan. juz 5. Mazhab Hanafi dan Mazhab Shafi’i mengharuskan berlakunya unsur lebihan dalam urusniaga ini. (1989). Beirut: Dar al-Fikr.129).2. 157. h.) Manakala pertukaran barangan ribawi yang berbeza dalam kelompok yang sama (Mutaqaribayn) seperti emas dan perak. Ahmad Ibn Rusyd (al-Hafid). Ahmad b. juz 5. (Ibn Hazm (1983). (t. Muhy al-Din Abu Zakariyya Yahya b. Juz 10. al-Muhalla. (Abu Muhammad ‘Ali b. h.. Ibn Rusyd mengatakan bahawa barangan lain juga terlibat bukan atas asas qiyas tetapi ia lebih kepada kaedah al-khas yang menghendaki maksud al-‘am. Beirut: Dar al-Fikr. 220).cit.. al-Majmu’ Syarh alMuhadhdhab.6 ‘Illah Pengaharaman Riba Mata Wang (al-Nuqud) Majoriti ulamak sependapat mengatakan bahawa komoditi lain juga boleh terlibat dengan riba asalkan barangan itu mempunyai ‘illah yang sama dengan barang ribawi. h.t). 5. h. (t. Kaherah: Matba’ah Mustafa al-babi al-Halabi wa Awladih. juz 10. juz 7. (Abu Walid Muhammad b.

Abi Bakr b. Abu Hanifah dan Abu Yusuf itu tidak dipersetujui oleh al-Syaibani iaitu Muhammad b. 3110 Mazhab Maliki dan Mazhab Shafi’i dan Hanbali mengatakan bahawa ‘illah bagi kedua-dua emas dan perak ialah kebiasaan menjadi pengukur nilai kepada barangan lain (Ghalabah alThamaniyyah). h. Kaherah: Maktabah Wa Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladih. 57-59) Mazhab Hanafi berpendapatt bahawa ‘illah riba bagi emas dan perak ialah timbangan bagi barangan yang sama jenis. Syarh al-Sunnah.Sungguh pun begitu mereka berbeza pendapat tentang perkara-perkara yang terlibat kerana perbezaan pandangan tentang ‘illahnya. (al-Kasani (t. alHassan. al-Kasani (t. wang kertas. 3110. (1983). tembaga dan sebagainya adalah tertakluk kepada hukum riba.). Mengikut sesetengah pendapat bahawa ‘illah kedua-dua emas dan perak ialah nilai fizikalnya (‘Ayn) bukannya lain-lain 178 . dan sebagainya. Mas’ud al-Baghawi. 61) Oleh itu semua komoditi yang mengambil ukuran timbangan seperti besi. al-Hidayah Syarh Bidayah alMubtadi. juz 7.t).. Burhan al-Din Abu Hassan ‘Ali b. Namun begitu pendapat mengenai al-Fulus. h. op.t). (Abu Muhammad al-Husayn b. Lihat al-Kasani (t. Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf menganggap mata wang selain daripada emas dan perak seperti al-fulus tidak tertakluk kepada hukum riba al-fadl dan ia boleh diniagakan secara berlebihan iaitu satu fulus boleh ditukar dengan dua fulus. op.cit. salah seorang orang kanan Abu Hanifah kerana belia berpendapatt bahawa al-fulus (wang) itu sebagai pengukur nilai kepada barangan lain dan ia sudah tentu tertakluk kepada hukum riba. h. juz 8. Walaubagaimana pun mereka berselisih pendapat tentang apakah pengukur nilai ini hanya tertentu kepada emas dan perak sahaja kerana nilai fizikal yang terdapat pada keduanya atau mencakup juga lain-lain mata wang yang biasa digunakan dalam sesuatu masyarakat seperti fulus. h. juz 7. 204. juz 3. Ab Mumin Ab Ghani (1999). h. Beirut: al Maktab al-Islami. ‘Abd al-Jalil al-Marghinani (t. h. Masalah akan timbul sekiranya hendak diselaraskan bagi kes mata wang kertas kerana ia tidak mengambil ukuran timbangan emas dan perak justeru itu ia tidak tertakluk kepada hukum riba. juz 7.cit.t. 3106.t) . Namun begitu.

.cit. bay’ al-mulamasah. Beirut: Dar alMa’rifah. juz 3. Kontrak Insuran hayat konvensional umpamaya diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Agama Kebangsaan sebagai muamalat yang fasad dan hukumnya haram kerana ia tidak menepati prinsip-prinsip Islam dalam akad (urusniaga kontrak) iaitu mengandungi gharar. 377-378. maysir dan riba. 73. Ghara’ib al-Quran wa ragha’ib al-Furqan.. bay al-ma’dum dan lain-lain adalah kerana dikaitkan dengan kandungan gharar yang wujud dalam kontrak tersebut.3. op. 171. Majoriti kontrak yang haram pada masa dahulu termasuklah maysir. Sesetangah ulama Mazhab Shafi’ie dan sesetengah pendapat daripada Mazhab Maliki berpendapatt ‘illah ini hanya tertentu kepada emas dan perak sahaja kerana ciri seperti itu tidak tidak terdapat pada komoditi lain. op. Kaherah: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih .2. maka apalah faedah yang terdapat pada ‘illah itu kerana ia tidak boleh dibuat qiyas dengan barangan lain. (1962). Al-Husayn al-Nisaburi. h. Muhammad al-Sawi (1990). h. Emas dan perak merupakan penjelas nilai bagi semua benda lain kerana kedua-keduanya adalah pengukur nilai dan ia tidak boleh diqiyaskan kepada barangan makanan ataupun barangan lain selain daripada makanan. Namun begitu ada pendapat yang mengatakan bahawa ia boleh diqiyaskan kepada barangan lain kerana jika benar dakwaan yang menyatakan bahawa ciri ini tidak terdapat pada barangan yang lain. Ahmad b. Bulghah al-Salik li-Aqrab al-Masalik ‘ala al-Syarh al-Saghir. Muhammad b. h.sifat. h. al-Nawawi (1985). 343. (Abu ‘Abd Allah Muhammad b.2. juz 3. al-Umm. 179 .cit. bay al-hasat. 5. . Idris al-Shafi’i (1973). Menurut Imam Syafi’ie dalam kitabnya al-Umm. Nizam al-Din al-Hassan b. Cet 2. Hamoud (1991).Unsur Gharar Dalam Muamalat Urusniaga perniagaan yang mempunyai unsur Gharar adalah dilarang di dalam Syariat Islam. juz 3. 15). Kaherah: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-babi al-Halabi wa Awladih h.

a. jilid 5. 155-157. Muhammad b.5. h.” al-Baihaqi (t. op.a katanya: “Rasulullah telah melarang daripada mengamalkan gharar dalam jual beli”. Al-Mulamasah pula ialah jual beli yang terlaksana apabila pembeli memegang barang tersebut. h.t).cit jld 3. “ Rasulullah s. jld 5.a bahawa “Rasulullah s. 5. al-Sunan al-Kubra.t).” Muslim (t.2. Tirpidhi. Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turath al’Arabi. Hadis Riwayat Muslim. Daripada Abu Hurairah r.w melarang bay’ al-Gharar. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah r. 338.. op.cit. lintasan hati. op. h. op.3.cit.t). jld 10. bencara atau risiko.t). al-Mutaffifin: 1-3. (1999). Beirut: Dar al-Fikr. Antaranya seperti dalam surah alNisa’:29. Ali al-Syawkani. h.1 Definisi Gharar Perkataan gharar berasal dari kata gharara yang bermaksud mendedahkan diri seseorang atau hartanya kepada kemusnahan secara tidak sedar.cit. ada juga yang mengatakan ia berasal daripada kata khatara iaitu bahaya. 11-12. Gharar ialah urusniaga yang mempunyai ketidakjelasan dalam akad urusniaga yang boleh memberikaan risiko kerugian kepada sebelah pihak dalam urusniaga.a. Secara umumnya gharar bermaksud bahaya.w melarang jual beli munazabah (anak batu) dan jual beli gharar. Nayl al-Awtar. Lihat Ibn al-Athir (t. 165. jil 3. Dari segi istilah Syarak terdapat pelbagai definisi yang diberikan oleh para ulamak.w melarang dari al-mulamasah dan almunazabah. “ Ibn Umar berkata Rasulullah s. h.. Ibn Majah. h. j. Kerana itu dinamakan dunia ini mata’u alGhurur iaitu barang tertipu. al-Munazabah ialah jual beli di mana kedua-dua pihak tidaak menetapkan barangan yang di beli tetapi ditentukan dengan lontaran kain atau anak batu. ketinggian makam dan penyukat besar atau sesuatu yang pada zahirnya menipu pembeli dan batin yang tidak diketahui seperti rupap bentuk ikan di dalam air. 355.Terdapat nas al-Quran dan al-Sunnah yang memberi panduan tentang perlunya dielakkan keraguan dan risiko yang menjadi punca perselisihan.a.” Bukhari (t.2. Menurut al-Sarakhsi. Ibn Manzur (1994). 5. 180 .

Gharar tidak hanya terhad kepada ketidakpastian tentang kewujudan atau ketiadaan sesuatu tapi meliputi kejahilan tentang sesuatu. Setiap muamalat yang boleh membawa pertelingkahan sememangnya diharamkan dalam Islam. Beirut: Dar alMa’rifah. Ia juga boleh didefinisikan sebagai syak tentang kewujudan barang yang dijual atau keraguan tentang wujud atau sebaliknya barang yang dijual tanpa pentarjihan.Murabahah lil Amir Bi al-Syira’. j. 194. al-Mabsut. (Yusuf al-Qaradawi (1987). Antara dalil pengharaman gharar ialah hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Masud Bagi memastikan tidak wujudnya gharar atau keraguan pada kontrak yang boleh membahayakan 181 . Oleh itu dalam sesetangah kes. (1978). Kaherah : Maktabah Wahbah). h. (Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad Al-Sarakhsi. Darjah risiko akan menentukan samada gharar itu disifatkan sebagai gharar yasir yang dibenarkan dan gharar fahisy yang tidak dibenarkan oleh syariah. Gharar juga boleh berlaku kepada sesuatu yang tidak diketahui. Gharar juga adalah kontrak jual beli yang berisiko.gharar ialah apa-apa yang tersembunyi implikasinya. Bay’ al. sesuatu kontrak itu berkemungkinan menjadi gharar fahisy dan pada masa yang lain menjadi gharar yasir bergantung kepada perubahan ‘uruf dan realiti semasa. Gharar juga boleh berlaku dalam keadaan ketidakpastian tentang kewujudan sesuatu perkara dan perkara yang tidak diketahui seperti sesuatu yang terlindung akibat atau natijahnya dan sesuatu yang terlindung dari pengetahuan. Gharar diharamkan kerana boleh membawa pertelingkahan. Ibn Hazm menyatakan bahawa kejahilan pembeli tentang apa yang dibeli atau kejahilan penjual tentang apa yang dijual juga adalah gharar. Darjah risiko dalam sesuatu kontrak banyak ditentukan oleh ‘uruf pasaran semasa. Beliau mendefinisikan gharar sebagai sesuatu yang tidak diketahui tentangnya atau yang diragui tentang ada atau tidak sesuatu yang dijual. 12.) Gharar juga ialah ketidakpastian tentang kewujudan sesuatu barang jualan.

Sesetengah Fuqaha seperti al-Baji cuba meletakkan satu ukuran bagi menentukan sama ada gharar yang terdapat di dalam sesebuah kontrak adalah melampau atau sebaliknya. bil. ia tidak disengajakan.. (1994) alSunan al-Kubra. syarat-syarat seperti mempunyai pengetahuan yang memadai (ma’lum) mengenai al-ma’qud ’alayh yang meliputi spesifikasi (ta’yin).cit. hadis no 1564. jld 7. ‘Ali al. h.Baihaqi. h. (al-Milk alTamm). 30-33) Hadis riwayat Ibnu Masud. al-gharar wa Atharuhu fi al-‘Uqud fi al-fiqh al-Islami. 3.cit.matlamat asal kontrak. 1&2. ia diluar kawalan seseorang. Beirut: Dar al. sifat (sifah) dan kuantiti (qadr). dan benar-benar dimiliki oleh orang yang memulakan tawaran.t) op.Kutub al-Ilmiah. jil 5. (Sami al-Suwailem. 171-172. h. Gharar akan dianggap sebagai tidak membahayakan iaitu: risiko itu boleh diendahkan dengan kata lain kesan atau kehilangan disebabkannya adalah kecil. Lihat al-Darir (1995). h. edisi 2. al Suwailem pula menyatakan jika terdapat tiga perkara berikut: 1. (1999).. Malah sekiranya sesuatu kontrak disertakan dengan syarat yang menyentuh alma’qud ‘alayh ini maka syarat itu juga perlu mematuhi syarat-syarat tadi. Mesir. 2. (Muhammad al-Amin al-Darir alSiddiq (1995). Nabi Muhammad Saw bersabda. 69-71) 182 . jld 5. laut dan seumpamanya) kerana aia ada unsur gharar. Universiti Khartoum. h. 591. Secara dasarnya gharar boleh wujud dalam setiap kontrak tetapi gharar yang mampu menyebabkan sesebuah kontrak itu menjadi tidak sah ialah kontrak yang melampau. Islamic Economics. Al-Husayn b. “Jangan kamu membeli ikan yang masih dalam air (sungai. op. “Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange”. 340. kebolehan untuk diserahkan atau diterima (qudrah ’ala al-taslim atau tasallum). Imam al-Syafi’ei menganggap Jahalah (ketidaktahuan) menyebabkan adanya bahaya dan Ibn Qayyim pula mengaitkannya dengan apabila seseorang itu gagal menyerahkan barangan yang dijual atau wujud ketidakpastian sama ada akan menerima atau sebaliknya barangan yang dibeli.” Abu Bakr Ahmad b. Beliau menganggap gharar adalah melampau apabila kontrak tersebut sendiri mengandungi elemen yang tak pasti atau gharar. Al-Kasani (t.

h. Jualan mulamasah (menjual secara sentuhan dan tidak boleh khiyar). op. 2. jahil tentang kadar benda yang diakad. Al-Darir juga membahagikan jualan al-Gharar kepada dua iaitu al-Gharar dalam Sighah akad jual beli dan al-Gharar dalam barang yang diakad. Tidak mampu menyerahkan benda yang diakad. empat syarat yang akan membolehkan gharar menjadikan sesuatu kontrak jual beli sebagai tidak sah. terdapat kontrak lain yang tidak mengandungi bergantung pada keadaan. 3. 2. Taghrir pula ialah penipuan atau memberikan gambaran palsu tentang sesuatu barang yang hendak dijual sehingga mempengaruhi pembeli agar 183 . 76-77. bahasa yang dipakai dan sebagainya. Jahil tentang aneka (naw’) benda yang diakad. yang melibatkan harta termasuklah jual beli. 1. Jualan al-Munazabah (Lontaran barang yang diambil tanpa sighah. Al Gharar pada barang yang diakad ialah: 1. 6. Berakad pada benda yang tidak wujud dan 9. 5. Jualan al-Hasah (barang yang terkena lontaran batu). 7. Lihat al-Darir (1995). jahil tentang benda yang diakad. 3. 4. gharar tersebut mestilah melampau dan ini Kedua. 3. Al-Gharar dalam sighah akad jual beli meliputi 1. sewaan dan perkongsian. masa dan tempat. (al-Darir (1990) Antara yang menyebabkan gharar juga adalah al-Ghabn.Menurut al-Darir. jahil tentang sifat benda yang diakad. 4. Jualan yang ditaklik dan akad yang disandar kepada masa akan datang. Tidak melihat benda yang diakad.cit. 8.. jahil tentang tempoh benda yang diakad. jahil tentang jenis benda yang diakad. 6. menjual dua jualan dalam satu jualan atau dua akad dalam satu akad. 5. harga. Pertama. 2. gharar melibatkan komponen utama kontrak seperti Keempat. gharar seumpama kontrak terlibat. barangan. 4. kontrak terlibat ialah kontrak pertukaran dua hala Ketiga. Ghabn ialah ketidaksamaan nilai antara dua barang pertukaran yang tidak diketahui oleh pihak yang menanggung kerugian (maghbun) semasa akad dilakukan. Jualan al-‘Urbun.

sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka undian diulang sekali lagi.3. sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Hukum judi adalah dari jenis dalil Qat’ie daripada al-Quran. Islam juga mengharamkan urusniaga yang berkaitan dengan maysir (judi). 184 .2.” al-Ma’dah: 91 Perjudian adalah suatu pertaruhan untung rugi yang hanya bergantung kepada nasib semata-mata. diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. Para Fuqaha berselisih pendapat dalam menentukan standard ghabn fahisy. (berkorban untuk) berhala. 5. Aliran pertama condong kepada penentuan standard yang static seperti pendapat mazhab maliki yang menyatakan lebihan yang melampaui 1/3 modal asal dikira ghabn fahisy.Unsur Maysir (Judi) dalam Muamalat Dalam melakukan urusniaga muamalat.3.membeli barang berkenaan dengan harga yang disebut oleh penjual. Allah berfirman dalam surah al-Maidah: 90 “Hai orang-orang yang beriman. adalah termasuk perbuatan syaitan.” [434] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. Sementara aliran kedua condong kepada penentuan standard yang flaksibel seperti mazhab Hanbali yang menyatakan bahawa penentu kepada fahisy atau sebaliknya ialah uruf. Sesungguhnya (meminum) khamar. mengundi nasib dengan panah[434]. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. firman Allah yang bermaksud: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan perpusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu. Jangan lakukan. Ghabn terbahagi kepada dua iaitu: Ghabn yasir (sedikit) dan ghabn Fahisy (berlipat ganda). Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. berjudi.

‘Abd Halim b.4 Unsur Ihtikar Dalam Muamalat 5. h. jld 28. Sesiapa sahaja yang melakukan sesuatu yang boleh menaikkan harga barang yang amat diperlukan oleh orang ramai dikira muhtakir.4. HR Ibn Majah 185 .t). 385). Allah akan menimpakan ke atas mereka penyaklit Judham (sejenis penyakit kepala yang boleh merebak ke muka) dan muflis.1 Definisi Ihtikar Dari segi bahasa Arab. Ihtikar diharamkan dalam Islam kerana ia membawa kemudaratan kepada orang ramai. Beliau menjelaskan bahawa umumnya mu’amalat-mu’amalat yang dilarang dalam al-Quran dan al-Sunnah itu bertujuan menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman sama ada yang kecil mahupun yang besar seperti memakan harta secara batil. Ibn Taymiyyah (t. (Ahmad b. Dalam Islam kepentingan (maslahah) orang ramai diutamakan daripada kepentingan individu. mengumpul dan menguasai sesuatu.Judi diharamkan kerana kandungan gharar yang wujud adalah terlalu tinggi. riba dan maysir.2. Beirut: Dal-al-Arabiyyah.3. ‘Abd Salam.3. Menurut Ibn Taymiyyah. Judi tidak menggambarkan suatu perniagaan yang produktif tetapi melemahkan masyarakat kerana hanya bergantung kepada nasib semata-mata. ia ditakrifkan sebagai menghalang barang yang amat diperlukan oleh orang ramai dengan niat untuk menaikkan harga barang tersebut samada dengan cara menyimpannya (di suatu tempat) atau merosakkannya dengan sengaja atau enggan menjual barang berkenaan kecuali dengan harga yang tinggi. Pengharaman ihtikar ini dijelaskan dalam banyak hadith antaranya lalah hadith yang bermaksud: “barang siapa yang ihtikar makanan ke atas orang Islam. Majmu’ al-Fatawa Syaykh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyyah.2. ihtikar beerti menahan. kefasadan dalam akad-akad mua’malat beRPunca daripada riba dan maysir atau sesesuatu yang boleh membawa kepada perjudian atau sama dengannya seperti al-Gharar al-Fahisy. Dalam istilah Fiqh. 5.

t). Perbuatan ini mendatangkan kemudaratan dan ia adalah haram berdasarkan hadis tersebut.2 Syarat menjadi Ihtikar Tidak semua perbuatan menyorok barang dianggap ihtikar. “Tidak ada mudarat dan tidak boleh memudaratkan. 16 ). hadis no. op. Ini berdasarkan kepada kemudaratan akan wujud apabila mana-mana barang yang amat diperlukan oleh orang ramai disorok atau disembunyikan. al-Baji (1983) . h... Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.” HR Ibn Majah Pendapat ini didasarkan kepada beberapa hujah. Barang yang di sorok Tidak semua barang-barang yang disorok akan dikira iktikar. 2340.cit. jld 10. Imam Abu Yusuf.cit. Khalaf b.cit. Ayub Al-Baji (1983). jld 10. Anas (t.cit.. jld 5. 68. 408. Sa’ad b. (Ibn Majah (t.Muntaqa Syarh Muwatta’. 291.4..3. h. Secara umumnya ulamak berselisih pendapat di dalam perkara tersebut..5. h. op. Fuqaha’ Hanbali dan Fuqaha Zahiri berpendapatt bahawa ihtikar berlaku kepada semua barang. Lihat al-Kasani (1990). anataranya ialah hakikat darar (kemudharatan) yang akan wujud apabila mana-mana barang yang amat diperlukan oleh orang ramai disorok atau disembunyikan. cetakan 3. jld 2. op. h. op. al-Marghinani (1978).2. Perbuatan ini akan mendatangkan kemudaratan dan ia adalah haram seperti yang dijelaskan oleh hadith nabi..t). Syarat Ihtikar boleh dibahagi kepada tiga bahagian iaitu : a. h. al. Ini berdasarkan kepada satu hadith nabi yang bermaksud: 186 . Malik b. . 16) Terdapat juga ulama seperti Abu Hanifah pula berpendapatt bahawa ihtikar hanya berlaku pada makanan asasi manusia dan binatang sahaja.cit. (Abu alWalid Sulayman b. Fuqaha’ Maliki. jil 5. op. Ia dianggap ihtikar apabila memenuhi syarat-syarat tertentu.

c. Ini adalah mengikut pendapat yang sahih dalam Mazhab Hanbali. op cit. Namun ada pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan pasaran tenpatan seperti pendapat Fuqaha’ Hanafi dan fuqaha’ Zahiri. Ini kerana ada ketikanya manusia amat memerlukan barang selain daripada makanan untuk hidup dan kesukaran mendapatkannya kecuali dengan harga yang tinggi akibat aktiviti ihtikar telah mendatangkan mudharat kepadanya. Ihtikar juga hanya berlaku kepada makanan manusia sahaja. Pendapat ini didasarkan kepada hadith melarang ihtikar makanan seperti yang telah disebut sebelum ini. Syafi’i dan Hanbali. Oleh itu tidak berlaku ihtikar apabila ia tidak mendatangkan kemudaratan kepada orang ramai. Ihtikar berlaku apabila barang yang disorok itu adalah barang yang amat diperlukan oleh orang ramai dan penyorokan itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang ramai.” Ibn Majah (t.t). no 2153 jil 2 h. disyaratkan barang yang diihtikar tersebut adalah dibeli di pasaran tempatan. Tempat barang-barang yang diiktikar diperolehi Mengikut pendapat kebanyakan Fuqaha Hanafi. Oleh itu penyorokan barang selainnya tidak termasuk di dalam kategori ihtikar. pendapat tersebut juga berasaskan kepada tidak wujud darar apabila barang yang ditahan atau disembunyikan itu bukan makanan.“Barang siapa yang ihtikar makanan selama 40 malam . Syarat sesuatu yang amat diperlukan orang ramai dan syarat mendatangkan kemudaratan merupakan kayu pengukur penentuan barang ihtikar. Selain itu. Maliki. 728. sesungguhnya ia telah menjauhkan diri dari Allah dan Allah menjauhkan dirinya daripadanya. Tempoh ihtikar 187 . Pengimport juga boleh termasuk didalam golongan muhtakir jika menjalankan aktiviti tersebut. Hadis. Bukannya dari luar (import). Dengan itu menghadkan hanya barang makanan sahaja tidaklah tepat. Hadith ini telah mentaqyidkan ihtikar dengan barang berkenaan. b.

h. 232. t.. Prinsip ijtihad dalam muamalat juga perlu berasaskan konsep ta’lil alahkam. 346) Manakala Sheikh Mustafa Zaid menerangkan bahawa perkataan maslahah berasal daripada wazan maf‘alah. Pihak ulil amri diberi kuasa menentukan tempoh tersebut berdasarkan kemaslahatan orang ramai. Sebaliknya dalam muamalat.. Juz. h.4 HUKUM MUAMALAT DIBINA BERASASKAN ‘ILLAH DAN MASLAHAH (KEBAIKAN) Selain aspek-aspek yang diharamkan oleh Syariah. (1997). h. (Muhammad Said Ramadhan Al-Buti. Wazan ini dalam ilmu saraf menunjukkan sesuatu yang banyak terbit dari sesuatu. (Mustafa Zaid. Lihat Abu Ishaq Ibrahim b.Ihya’ al-Turath al Arabi.2.19) Maslahah di dalam perspektif Islam adalah maslahah yang meletakkan pertimbangan kepada kebaikkan dunia dan akhirat secara serentak bahkan pandangan terhadap maslahah dunia bergantung kepada maslahah akhirat. 25 ) 188 . al-Qamus al-Munjid. Selagi ada memberi kesan kemudaratan kepada orang ramai maka aktiviti tersebut boleh dianggap ihtikar. h. (Muhammad bin Ya’qub al-Fairuz Abadi. 5. Al. proses ini ialah proses mencari illah atau penyebab sebenar mengapa sesuatu hukum itu diletakkan sebegitu.t: tp. Beirut: Dar alKutub al-’Ilmiyyah.Maslahah fi al Taysri’ al Islami wa Najm al Din al Tufi. Oleh itu maslahah boleh diertikan sebagai kemaslahatan atau kebaikkan yang banyak. Dalam usul fiqh. hukum yang berkenaan ibadat wajar diterima secara ta’abbudi atau sebagai satu perhambaan secara total kerana ia bukanlah medan untuk akal memikirkan rasional disebalik hukum. Dalam Falsafah Islam. Dhawabit al Maslahah fi al Syariah Islamiah. Ulama bahasa mendefinisikan maslahah sebagai husnul hal (keadaan yang baik). (1964). Beirut: Dar al. 228. Beirut: Muassah al-Risalah. 1. Musa al-Syatibi.Tidak disyaratkan tempoh tertentu melakukan ihtikar dianggap ihtikar. Ia adalah melihat rasional disebalik hukum yang ditetapkan oleh nas. (2003) al-Mufafaqat Fi Usul al-syari’ah. manusia dibenarkan untuk mencari rasional disebalik hukum yang ditetapkan oleh nas. (1982). Pengambilkiraan ‘illah dan maslahah dalam urusniaga muamalat juga adalah penting dalam syariah Islam semasa membuat ijtihad hukum-hukum baru.

Ini adalah sesuai dengan tujuan hukum Islam adalah berdasarkan konsep maqasid alSyariah. yakni tidak banyak ruang bagi akal untuk memikirkannya atau tidak dapat dikaitkan dengan sebab-sebab tertentu. Dalam Syariah Islam juga. Baghdad.” Lihat al-Shatibi (2003). menjaga kesucian dan ketinggian agama 189 .Mustashfa. 286-287). yang boleh diketahui oleh mukallaf. al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. jika sesuatu urusniaga muamalah itu ternyata mempunyai mafsadah. 236).Al-Ghazali menerangkan maksud maslahah sebagai penjagaan kepada maksud atau tujuan hukum syarak iaitu untuk menjaga agama. sementara asal pada muamalat ialah dilihat kepada hikmat atau rahsianya. Bahkan setiap mukallaf dituntut iltizam dan melaksanakannya walaupun tanpa mengetahui ‘illah atau sebab dan rahsianya seperti jumlah rakaat sembahyang dan amalan mengucup Hajar al-Aswad. Abd al-Karim Zaydan menerangkan bahawa maslahah ialah dari segi positifnya mendapatkan manfaat dan dari segi negatifnya ialah menolak kemudaratan. ia adalah dilarang dan perlu dielakkan. (Abu Hamid Muhammad b. diri. Muhammad al-Ghazali (1978) al. Umumnya ibadat dalam Islam sifatnya ialah ta’abbudiyyah. Beirut : Dar al-Fikr alIslamiy. Al-Imam al Ghazali menjelaskan bahawa maslahah itu dimaksudkan menjaga dan mengawal terhadap tujuan dan matlamat syarak manakala maksud dan tujuan syarak bagi makhlukNya ada lima perkara iaitu: i. akal. Juz 1. h. Sementara kebanyakan mua’malat dalam Islam sifatnya dapat diketahui rasionalnya atau dapat dikaitkan dengaan sebab-sebab tertentu. Dar al-Kutub al-‘Arabi. Oleh sebab itulah beliau menyatakan bahawa maslahah bermaksud menolak kemudaratan dahulu kemudian barulah mendapatkan manfaat (‘Abd al-Karim Zaydan (1987). keturunan dan harta. Imam al-Syatibi menjelaskan perkara ini dengan katanya: “asal ibadat bagi seorang mukallaf ialah ta’abbud tanpa melihat kepada rahsia atau hikmat. h.

iv. nas-nas yang wujud terutama dalaam bidang muamalat wajar dirasionalkan agar sesuai dengan kehendak-kehendak Syariah itu sendiri iaitu untuk merealisasikan kemudahan. Ibn Qayyim berkata yang bermaksud. memberi rahmat kepada semua (manusia). 14-15. terkeluar dari rahmat kepada kesiksaan. 1977M/1397H. Juz 3. menjaga keselamatan diri menjaga kebaikan dan kecergasan akal fikiran menjaga kebaikan keturunan menjaga kesucian dan keselamatan harta benda Dalam konteks maqasid al-Syariah. 1996M/1417H. I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. 11 Pengambilkiraan maslahah sebagai faktor penentu hukum penting dalam urusan muamalat agar syariah yang dilaksanakan benar-benar memberi kemudahan kepada masyarakat dan bukannya menjadi penghalang masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan seharian. Maka setiap masalah terkeluar dari keadilan kepada kezaliman. sesetangah para sarjana yang pada asalnya tidak bersetuju dengan konsep bay’ al-inah dan al-tawarruq seeprti yang diamalkan dalam pembiayaan peribadi dan kad kredit pada masa ini menukar pandangan mereka kepada harus demi 190 . “Syariat Islam dibina dan diasaskan di atas hikmathikmat dan maslahah-maslahah kebaikan hamba Allah (manusia) di dunia dan di akhirat. Muhammad Mahy al-Din Abd al-Hamid. sunt. Islam walaupun terdapat padanya pelbagai takwil kerana syariat itu merupakan keadilan Allah di antara hambaNya dan rahmat Allah kepada makhlukNya dan perlindungan Allah terhadap bumiNya”. h. Beirut. Dar al-Kutub al-cilmiyyah. Dar al-Fikr. Syariat Islam itu semuanya bersifat adil. terkeluar dari hikmat kepada sia-sia adalah semuanya terkeluar dari syariat. v. kesenangan dan kemaslahatan kepada manusia dan mengelakkan daripada berlakunya kemudharatan. Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1977).ii. Berasaskan konsep maslahah ini. Muhammad Abd al-Salam Ibrahim. Juz 3. Syams al-Din Abu ‘Abd Allah Muhammad b. terkeluar dari maslahah kepada mafsadah. Beirut. sunt. memberi kemaslahatan kepada semua serta mempunyai hikmat yang menyeluruh. h. iii. cetakan kedua.

2.w.” 191 .mengelakkan masyarakat daripada mengalami kesukaran sehingga terlibat secara jelas dengan riba yang diharamkan oleh Allah. qiyas. Maslahah yang ditentukan adalah maslahah yang sebenar iaitu yang terkandung di dalam maqasid syariah ( tujuan penurunan syariah) b. Maslahah tersebut tidak bertentangan dengan al. Maslahah tersebut tidak bertentangan dengan al.Sunnah d. Maslahah tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran c. Al-Quran telah menggunakan al-‘Urf dengan pengertian sesuatu yang ma’ruf seperti firman Allah s. Maslahah tersebut tidak membatalkan maslahah yang lebih besar atau maslahah seumpamanya.t dalam al-A’raf : 199.5.1 Definisi al-‘Urf Al-urf dari segi bahasa asalnya ialah ma’rifah.Qiyas e. istishab dan ‘urf. 5.5. ‘URUF SETEMPAT DIAMBIL KIRA DALAM MENETAPKAN HUKUM MUAMALAT Hukum-hukum syarak yang dibawa oleh Islam untuk mencapai matlamat kebaikan hidup dunia dan akhirat melalui dua cara iaitu nas shar’i sarih melalui al-quran dan al-sunnah dan sumber-sumber syarak yang lain seperti ijma’. Al-Buti menerangkan beberapa syarat dalam menentukan maslahah iaitu: a.” Urf pada istilah fiqh telah ditakrifkan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa’ dengan katanya: “Uruf itu ialah adat orang ramai atau majoriti sesuatu kaum pada perkataan atau amalan. “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. kemudian digunakan dengan pengertian ‘sesuatu yang ma’ruf’. yang biasa diamalkan yang dikira baik dan diterima oleh akal yang sejahtera. serta beRPalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. 5.2.

Ahmad Fahmi Abu Sunnah (2004). Al-urf juga ialah perkara yang menjadi rutin masyarakat yang mendasari jiwa mereka sehingga diterima sebagai baik oleh hati mereka. al-Karim Zaydan pula mengatakan bahawa ‘Uruf itu ialah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan kepada masyarakat dalam kehidupan harian sama ada perkataan mahupun perbuatan. 252). Sebutan kalimah adat ini bertujuan untuk mengukuhkan sahaja. Menurut Abd Wahab Khallaf. ‘urf boleh terbentuk dari kebiasaan manusia di atas sesuatu yang terbit dari berbagai golongan awam mahupun golongan tertentu.(Mustafa Ahmad al-Zarqa’. Baghdad: Dar al-Kutub al-“arabi. 89). al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’y al-Fuqaha’. Ia menjadi kebiasaan manusia yang mempunyai tabiat-tabiat yang sejahtera lahir dari penghuni sesebuah negeri dengan syarat ia tidak berlawanan dengan nas syarak. Syria: Matba’ah Dimashq. 17 Abd.t) . (Abd al-Karim Zaydan (1987). h. al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. (1985). al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm. Kuwait: Dar al-Qalam. 833). Allah berfirman dalam surah al-a’raf: 199 yang bermaksud: ”Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. h.” Sesuatu yang melanggar rutin masyarakat sudah tentu membawa kesukaran dan kerumitan dalam urusan hidup manusia. Berlainan dengan ijmak kerana ia hanya terbentuk dari kesepakatan para ulama mujtahidin sahaja sedangkan orang awam tidak punya peranan dalam pembentukan Ijmak. h. Apabila mereka berkata: “ Hukum ini sabit dengan ‘Uruf dan adat” bukanlah beerti adat ini berlainan dengan ‘uruf bahkan kedua-duanya itu satu maksud sahaja. ‘ilm Usul al-Fiqh. Al-Ghazali (t. 192 . (1961). serta beRPalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. jld 2. Maka uruf dan adat menurut pandangan fuqaha’ memberi erti yang sama. Imam Ghazali berpendapatt ‘Urf ialah sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa manusia dari segi akal fikiran dan diterima oleh tabiat yang sejahtera. h. 28Ini adalah penting kerana maslahah yang dikehendaki oleh Islam adalah maslahah kepada masyarakat. Kaherah: Dar al-Basa’ir h. (Abd Wahab Khallaf.

Urf qawli ialah seperti kebiasaan orang ramai bahawa ikan itu tidak dikatakan daging. h. ‘Urf itu tidak berlawanan dengan nas syarak. Jika ‘Uruf itu berlawanan dengan nas.cit. Syarat ini desebutkan dengan istilah “muttarid” atau “ghalib” c.2. Jika ada yang tidak mengamalkannya. Ini dikenali dengan bay’ bi al-mu’atah. Menghidangkan makanan kepada tetamu telah dianggap keizinan kepada tetamu mengambilnya. maka tidak harus beRPegang kepada ‘uruf apabila kedua pihak yang berakad bersetuju 193 . ‘Urf atau adat yang akan dirujuk dalam satu-satu tindakan (tasarruf) itu sudah wujud ketika hendak dilakukan tindakan itu. ‘amm atau khas. Kaherah: Dar al-Sahwah. pendedahan aurat dan sebagainya.. 11-12. op. menghidang arak di majlis rasmi. Membahagikan isi kahwin kepada tunai dan tangguh. b. Lihat Yusuf al-Qaradawi (1985). Urf ‘Amali pula seperti berjual beli tanpa akad pembeli oleh pembeli dan penjual atau seorang sahaja yang berakad sementara seorang lagi tidak berakad. Lihat Abd al-Karim Zaydan (1985). para ulama telah mensyaratkan beberapa perkara berikut mesti dipenuhi iaitu: a.5.Menurut al-Qaradawi pula ‘urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan oleh manusia dan mematuhinya dalam urusan kehidupan seharian sehingga sebati dengan mereka serta suatu perkara yang lumrah samada ‘urf qawli atau amali. ‘Uruf itu telah diamalkan oleh masyarakat secara menyeluruh dan meluas. h. Tidak wujud sesuatu perkataan atau perbuatan yang berterus terang menyalahi ‘urf.2 Syarat ‘Uruf Sebagai Sumber Hukum Untuk membolehkan ‘urf diambilkira dalam pembinaan hukum-hukum Islam. maka ‘Urf tidak boleh diambilkira dan diamalkan seperti muamalah riba. 252. Maka memadailah ia diamalkan oleh majoriti masyarakat. sahih atau fasid. AlWalad dimaksudkan dengan anak lelaki sahaja walaupun kebiasaan ini telah menyalahi dari segi bahasa. d. 5. ‘Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi alShariah al-Islamiyyah. jumlahnya amatlah sedikit.

haram riba.3 KESIMPULAN Secara amnya semua bentuk muamalat adalah harus kecuali yang bertentangan dengan kehendak syarak iaitu al-quran dan al-Hadith. menyempurnakan janji. menipu dan menyorok barang keperluan. Seterusnya hukum-hukum yang berkaitan dengan maqasid syariah kesemuanya bersifat tetap seperti menegakkan keadilan. 158 5. Maka ia dikira sebagai wang yang sah pada pandangan syara’ walaupun bukan daripada emas dan perak. HUKUM MUAMALAT DALAM ISLAM MENGHIMPUNKAN THABAT DAN MURUNAH. Qawa’id alAhkam fi Masalih al-Anam.t). h.mengenepikan adat yang berjalan kerana keperluan merujuk kepada ‘urf itu hanyalah ketika kedua pihak yang berakad diam atau tidak memperincikannya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wasilah dan cara-cara pelaksanaan atau hukumhukum yang sabit dengan ijtihad yang berdasarkan kepada ‘uruf. 5. Kaedah Fiqhiyyah ada menyebut: Setiap hukum yang sabit berdasarkan ‘urf apabila dua orang yang berakad berterus terang mengenepikannya dan bersetuju dengan syarat yang selari dengan maksud akad. maka sah (akad dan syarat itu). Kaherah: Dar al-Fikr. dahulunya terdiri daripada emas dan perak tetapi sekarang berubah kepada logam-logam lain dan kertas.2. Contohnya wang merupakan wasilah bagi menilai barangan. Jld 2.6. mencegah kezaliman dan memelihara harta. Untuk memudahkan Umat Islam memahami sesuatu aktiviti muamalat itu menurut hukum syarak maka para ulamak telah membuat prinsip-prinsip muamalat dalam Islam iaitu Semua Bentuk Muamalat Asalnya Adalah 194 . Terdapat beberapa hukum dalam Islam sebagai asas dalam pembinaan mu’amalat mempunyai sifat yang tetap dan tidak menerima perubahan seperti saling reda-meredai dalam akad. maka tiada halangan berlaku perubahan ketika berubah dan berkembangnya cara-cara pelaksanaan atau ketika berubah suasana dan keadaan. Lihat Izz al-Din bin ‘Abd al-Salam (t.

Jelaskan rukun jual beli 4.2 Definisi Wakalah 6. Bincangkan enam prinsip asas muamalat 2.Harus. Berikan dalil-dalim pengharaman Gharar 7. Mengelak Urusniaga Riba Dalam Muamalat. Manipulasi Dan Spekulasi Dalam Muamalat. Bagaimana kegiatan iktikar boleh berlaku dalam perniagaan dan bincangkan tentang hukumnya 8. Hukum Muamalat Berasaskan ‘Illah dan Maslahah dan akhirnya Uruf Setempat Diambil Kira Dalam Menetapkan Hukum. Jelaskan maksud dan hukum maysir 6. 5. Mengetahui yang tetap dan anjal dalam fiqh muamalat akan membantu ulamak semasa dan para pelakasana dalam menentukan hukuman ke atas jenis muamalat semasa dan yang baru muncul. Urusniaga Muamalat Berdasarkan Akad Kontrak. 6.3 Hukum Wakalah dan Beberapa Persoalan Mengenainya 195 . Berikan Dalil-dalil pengharaman riba 5. Mengelakkan Urusniaga Gharar.4 SOALAN LATIHAN 1. Huraikan maksud riba dan jenis-jenisnya 3. Judi.1 Pengenalan. Apakah kaitan illlah dan maslahah serta uruf dalam pembinaan hukum muamalat BAB 6 PERWAKILAN 6.

anda seharusnya boleh: 1. Mudharabah dan al-Wakalah di Bank Negara Malaysia 6.6 Aplikasi Wakalah Dalam System Muamalat Semasa 6.4 Rukun dan Syarat Wakalah 6.3 Wakalah di takaful Ikhlas BAB 6 AL-WAKALAH (PERWAKILAN) OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini.6.6.5 Pembatalan dan berakhirnya Wakalah 6.1 al-Wakalah dalam Sistem Takaful 6.2 Sistem tabarru’.6. Menghuraikan konsep al-wakalah 196 .6.

2.2 DEFINISI WAKALAH Perkataan wakalah adalah berasal daripada perkataan bahasa arab. tanggungan (al-dhamah). memberikan kuasa atau mewakilkan. Menjelaskan al-wakalah dalam sistem takaful 5. atau mengganti (al-tafwidh). Sistem Muamalat Islam adalah sistem yang dinamik dan seiring dengan keperluan semasa manusia Konsep dan prinsip-prinsip asas yang digariskan oleh Islam dalam sistem muamalat tersebut walaupun nampak bersifat ‘tradisional’ namun ia boleh diolah dalam bentuk yang sesuai untuk dilaksanakan dalam setiap masa dan tempat dan dapat memenuhi keperluan kehidupan masyarakat di setiap zaman. Menjelaskan frukun dan syarat wakalah 3. 6. Dari segi bahasa arab. yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak 197 . Mengenal pasti sistem tabarru’ dan mudharabah dalam wakalah 6. Akad (Kontrak) Wakalah adalah di antara khazanah sistem Muamalat Islam yang telah sedeia ada dan boleh disesuaikan dengan keperluan semasa kehidupan manusia di zaman ini dalam sistem kewangan Islam semasa. 4. Wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan. Dari segi istilah syarak pula terdapat beberapa maksud mengenai diberikan oleh para ulamak yang secara umumnya berkaitan dengan amalan perwakilan dalam sesuatu perkara iaitu Satu pihak menyerahkan sesuatu urusan yang boleh diwakilkan mengikut syarak kepada pihak lain ketika pihak yang pertama itu masih hidup Menurut Hashbi Ash Shiddieqy. Mekanisme sistem kewangan Islam masa kini dilihat sebagai satu alternatif kepada sistem kewangan konvensional masa kini. Membincangkan pembatalan wakalah. menjaga atau cukup (al-kifayah). Wakalah mempunyai beberapa bermaksud iaitu: memelihara (al-hifzh). 1 PENGENALAN.

(bertasharruf). Menurut Sayyid Sabiq pula Wakalah adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Ulama Malikiyah pula berpendapatt Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati bererti sudah berbentuk wasiat. Menurut Ulama Syafi’iah pula, Wakalah ialah suatu akad yang mengandungi suatu penyerahan sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa. Secara kesimpulannya Wakalah ialah pemberian kuasa oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam perkara-perkara yang diwakilkan untuk melaksanakan sesuatu perkara diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa 6.3 HUKUM WAKALAH DAN BEBERAPA PERSOALAN MENGENAINYA Para fuqaha bersepakat bahawa akad perwakilan adalah di syarak dan harus berdasarkan dalil al-Quran, sunnah dan juga ijmak. Menurut Ibnu Qudamah, ijmak ulama menerima perwakilan sebagai satu akad yang diharuskan kerana akad wakalah ini adalah akad sangat diperlukan oleh pelbagai lapisan masyarakat untuk pelbagai bentuk aktiviti. Amalan alwakalah ini pada hakikatnya adalah merupakan amalan yang diharuskan oleh Syara’ kerana keperluannya yang cukup diperlukan untuk mencapai suatu matlamat. Sudah menjadi fitrah kejadian manusia yang tidak sunyi daripada kelemahan kerana manusia tidak dibekalkan dengan kesempurnaan. Ini telah diwarwarkan oleh Allah s.w.t. di dalam Surah an-Nisa’, ayat 28 “manusia itu dijadikan berkeadaan lemah” Islam mengharuskan prinsip al-Wakalah untuk dilaksanakan dengan syarat ianya tidak lari daripada perundangan Islam. Pengharusan ini bersumberkan kepada sumber-sumber berikut: 198

1. Sumber Al-Qur’an. Allah telah menerangkan konsep wakalah ini didalam surah al-kahfi ayat 19: "sekarang utuslah (wakilkanlah) salah seorang dari kamu, membawa wang perak kamu ini ke bandar; kemudian biarlah dia mencari dan memilih mana-mana jenis makanan yang lebih baik lagi halal (yang dijual di situ); kemudian hendaklah dia membawa untuk kamu sedikit habuan daripadanya" (Maksud al-kahfi 19) Begitu juga Allah telah menyebutnya dalam surah al-Baqarah (2:283). “jika kamu dalam perjalanan (dan berpu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[1] (oleh yang beRPiutang). akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Juga di dalam surah An-Nisaa (4:35). ” dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[2] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” Begitu juga dalam surah Yusuf :55, Allah berfirman “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) [3]; Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.

2. Sumber Al-Hadits. Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan Wakalah, diantaranya ialah hadis oleh Imam malik

199

”Bahawasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits”. HR. Malik dalam alMuwaththa’) Dalam kehidupan sehari-hari, Rosulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lainlain. Di dalam as-Sunnah pula diriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. telah mewakilkan ’Urwah al-Bariqi supaya membeli kambing untuk korban Diriwayatkan oleh alBukhari, Ahmad, Abu Daud, at-Tarpizi, Ibn Majah dan al-Daruqutni iaitu daripada ’Urwah sendiri 3. Ijma’. Para ulama pun bersepakat dengan ijma’ atas diperbolehkannya Wakalah. Hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur’an dan disunahkan oleh Rasulullah. Allah berfirman: Surah Al-Maa-idah (5:2). “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” Dan Rasulullah pun bersabda “Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya”. Di dalam prinsip Islam, apabila dilaksanakan kontrak wakil dengan bayaran upah, maka kontrak itu adalah sah dan mengikat. Ini bererti semua pihak bertanggunjawab melaksanakan semua perkara yang dipersetujui di dalam aqad tersebut Perbincangan tentang kontrak perwakilan didalam Islam semestinya dikaitkan dengan empat sifat utama, Siddiq (Jujur), Amanah, Tabligh (Menyampaikan) dan Fatanah (Bijaksana). Keempat-empat sifat ini mestilah ditanam, dijiwai dan diterjemahkan dalam

200

urusan perwakilan oleh setiap wakil demi mencapai kehidupan yang berkualiti di dunia dan akhirat 6.4 RUKUN DAN SYARAT WAKALAH Untuk memastikan kontrak wakalah ini suatu kontrak yang sah maka ia perlu memenuhi rukun dan syarat yang tertentu. Rukun-rukunnya ialah pewakil (al-muwakkil), penerima wakil (al-wakil), urusan yang diwakilkan (al-muwakkal fihi) dan ijab dan qabul (sighah). Menurut ulamak Hanafiah, rukun Wakalah itu hanya ijab qabul. Ijab merupakan pernyataan mewakilkan sesuatu dari pihak yang memberi kuasa dan qabul adalah penerimaan perwakilan itu dari pihak yang diberi kuasa tanpa harus terkait dengan menggunakan sesuatu lafaz tertentu. Mengikut jumhur ulama , rukun dan syarat Wakalah itu adalah sebagai berikut: a. Al-Muwakkil (orang yang mewakilkan) b. Al-Wakil (orang yang diwakilkan) c. Al-muwakkal fihi (perkara yang diwakilkan) d. Sighah (ijab & qabul perwakilan) Pihak yang mewakilkan (Al-Muwakkil) ialah Seseoarang yang mewakilkan atau pemberi kuasa kepada pihak yang lain. Seseorang pewakil mestilah seorang yang berhak mengendalikan harta yang diwakilkan. Tidak sah pelantikan perwakilan yang dibuat oleh kanak-kanak yang belum mumayyiz dan orang gila. Disyaratkan ia adalah pihak yang memiliki hak untuk bertasharruf (berurusan) pada perkara-perkara yang ia akan beri wakil tersebut. Jika seseorang bapa ingin mewakilkan seseorang menjadi wakil wali untuk pernikahan anaknya. Dia sebagai al-muwakkil perlulah memiliki hak menjadi wali tersebut iaitu perempuan yang akan dinikahi itu adalah benar-benar anaknya iaitu sah baginya menjadi wali. Seseorang itu tidak boleh mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Pihak yang mewakilkan (al-muwakkil) itu juga perlu mempunyai syarat-syarat tasarruf dalam sesuatu urusan seperti pemilik barang, jawatan yang sah, pemilik sah barang dan 201

lain-lain mengikut jenis perwakilan. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila. Menurut pandangan Imam Syafi’i anak-anak yang sudah mumayyiz tidak berhak memberikan kuasa atau mewakilkan sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Namun madzhab Hambali membolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah mumayyiz pada bidangbidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya. Orang yang diwakilkan. (Al-Wakil) pula perlu memiliki pengetahuan (akal) yang cukup sehingga ia mampu melaksanakan apa yang diwakilkan kepadanya. Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. ini berarti bahawa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaanya. Seorang wakil juga mestilah berakal untuk membuat pilihan antara baik dan buruk, rugi dan untung. Mengikut mazhab Hanafi, seorang wakil juga disyaratkan bersungguh-sungguh dan tahu tentang tugas yang dinyatakan dalam kontrak dengan serius. Seorang wakil yang dilantik hendaklah ditetapkan. Kalau ‘A’ melantik dua orang dengan tidak menentukan mana satu, pelantikannya tidak sah. Selain itu, wakil juga hendaklah tahu tentang tugas atau tempoh yang ditentukan. Al-Muwakkal fihi (perkara yang diwakilkan) itu pula mestilah sesuatu yang boleh diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa. Para ulama berpendapatt bahawa tidak boleh mewakilkan sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti sembahyang dan boleh mewakilkan sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Selain itu juga perkara-perkara yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak yang diwakilkan dan tidak boleh perkara yang diwakilkan itu adalah bertentangan dengan hukum syarak seperti wakilkan seseorang untuk mencuri dan sebagainya. Sesuatu urusan yang diwakilkan itu mesti memenuhi syarat tertentu dan jika tidak memenuhi syarat-syarat berkenaan maka perwakilan tersebut tidak sah. Di antara syarat urusan yang boleh diwakilkan ialah mestilah diharuskan syarak dan dimiliki oleh pewakil kerana barang yang tidak dimiliki oleh pemilik tidak boleh diwakilkan kepada orang lain untuk mentadbirnya. Urusan berkenaan juga mestilah diketahui dengan jelas supaya kesamaran dan penipuan dapat dielakkan. Tidak semua urusan boleh diwakilkan hanya urusan atau kendalian yang berkaitan dengan harta sahaja yang boleh diwakilkan. 202

Manakala ibadah jasmani seperti sembahyang, puasa dan bersuci tidak sah diwakilkan kecuali ibadat haji Sighah perwakilan adalah lafaz ijab dan qabul bagi suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Ia dilakukan dengan akad wakalah, proses akad, serta perkara yang diaturkan bagi berkahirnya akad wakalah. Isi dari akad atau perjanjian tersebut adalah penurunan kuasa atau amanah daripada Al-Muwakkil (orang yang mewakilkan) kepada AlWakil (orang yang diwakilkan).

Lafaz kontrak atau disebut sighah juga sangat penting dipenuhi syarat-syaratnya agar sesuatu kontrak yang dijalankan itu sah. Lafaz ijab (tawaran) dari pewakil hendaklah dibuat secara jelas dan terang. Contoh: “Saya wakilkan kamu untuk menjual rumah ini” atau “Saya serahkan urusan penjualan tanah ini kepada kamu” atau “Kamu adalah pengganti saya dalam urusan penjualan tanah ini”. Bagi lafaz qabul (terima) dari wakil tidak semestinya lafaz yang terang dan jelas. Bahkan memadai dengan wakil tidak menunjukkan sebarang penolakan terhadap perwakilan yang diserahkan kepadanya. 6.5 PEMBATALAN ATAU BERAKHIRNYA WAKALAH Akad Wakalah boleh menjadi batal atau berakhir dengan berlakunya beberapa perkara. Antaranya ialah i. Apabila salah satu pihak yang berakad 5akalah itu gila. ii. Apabila segala perkara yang terdapat dalam akad wakalah itu telah selesai dilaksanakan atau diberhentikan. iii. Diberhentikan Wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang berWakalah samada dari pihak pemberi kuasa ataupun pihak yang menerima kuasa. iv. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau sesuatu perkara yang dikuasakan daripadanya.. 6.6 APLIKASI WAKALAH DALAM SISTEM MUAMALAT SEMASA 6.6.1 Al-Wakalah Dalam Sistem Takaful 203

Zeti Akhtar Aziz. Wakil Khas ini terikat dengan perkara atau pekerjaan yang dikhususkan kepadanya. Etiqa Takaful dan lain-lain adalah diperlukan bagi memasarkan produk-produk takaful kepada masyarakat. Tugas tersebut diperlukan oleh pengendali takaful bagi merancakkan lagi penyebaran produk-produk yang berteraskan prinsip Islam. Gabenor Bank Negara Malaysia dalam Sidang Kemuncak Kewangan Islam Tahunan kelapan Euromoney yang bertajuk Kewangan Islam dan Kestabilan Kewangan Global pada 24 Februari 2009 di London telah mengatakan bahawa industri Kewangan Islam di Malaysia secara keseluruhannya mencatat pertumbuhan pada tahap yang sangat memberangsangkan.Wakalah di Bank Negara Malaysia Dr. sewaan harta tidak alih seperti tanah. Wakil Tidak Berupah pula ialah wakil yang bekerja secara sukarela tanpa sebarang habuan. Wakil Khas. Wakil berupah adalah diharuskan oleh syarak. Wakil jenis ini mestilah melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan tidak mengabaikannya. Pru BSN Takaful. Industri takaful sebagai salah satu penyumbang utama 204 . Kontrak wakalah ini dibahagikan kepada Wakil Am. Mudharabah dan Al. Wakil Am mempunyai kuasa untuk sebarang urusan selagi mana tidak mendatangkan mudarat kepada pewakil. 6. Rasulullah SAW mengutuskan pegawai (pekerjanya) untuk menerima zakat dan diberi upah. rumah dan bangunan. Antaranya ialah urusan takaful. Perwakilan jenis ini tidak mewajibkan seseorang wakil itu meneruskan kerja malah ia boleh melepaskan dirinya daripada tugas itu pada bila-bila masa sahaja. Amalan wakalah sebagaimana yang diamalkan oleh beberapa pengendali takaful di Malaysia seperti Takaful Ikhlas. jenis wakil ini yang diamalkan. Wakil Berupah dan Wakil Tidak Berupah.Konsep wakalah telah digunakan dalam banyak urusan muamalat di Malaysia. Wakil Khas pula ialah wakil yang dikhususkan untuk urusan tertentu seperti jual beli rumah atau kereta. Dalam urusnuaga takaful.6.2 Kontrak Tabarru’ . Dalam konteks takaful. Wakil Am adalah wakil dalam perkara yang tidak ditetapkan seperti wakil dalam semua urusan jual beli atau menjadi wakil tetapi tidak ditetapkan barangan yang hendak dijual atau dibeli.

unsur gharar. Perkataan Tabarru' pula berpakna derpa. Di Malaysia. pengendali takaful ialah hanya pentadbir kumpulan wang takaful dan mengurus kumpulan wang tersebut sebagai amanah bagi pihak peserta. kontrak di antara peserta dengan pengendali dimeterai menggunakan sama ada kontrak Wakalah atau kontrak Mudharabah. pengendali takaful dilantik menguruskan perlindungan takaful dan perkara yang berkaitan dengannya oleh para peserta dan peserta akan membayarkan fi sebagai upah di atas perkhidmatan yang diberikan. Tabarru' merupakan teras kepada sistem takaful yang menghapuskan unsur. indemniti bersama dan saling melindungi. seseorang peserta akan mencarum sejumlah wang yang dikumpulkan dalam satu dana bersama untuk digunakan sebagai dana bagi membantu mana-mana ahli yang ditimpa musibah. riba dan maisir. Perkataan Takaful adalah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud saling menjamin yang melibatkan sekumpulan peserta bersetuju untuk saling menjamin sesama mereka terhadap kerugian tertentu. Dari sudut operasinya yang diperpudahkan. Pengendali takaful di Malaysia rata-rata menggunakan kontrak Wakalah ini sebagai teras model mereka.Ia merangkumi unsur perkongsian tanggungjawab. Menerusi kontrak Wakalah.kepada petunjuk tersebut tidak kurang hebatnya menyemarakkan arus perdana kewangan negara. Hasil keuntungan pelaburan itu akan kongsi. 205 . para peserta melantik pengendali takaful menguruskan perlindungan takaful dan perkara yang berkaitan dengannya. Mudharabah pula. Dalam sistem takaful. Peserta skim takaful bersetuju memberi sebahagian tertentu daripada caruman dalam kumpulan wang takaful sebagai derpa untuk membantu peserta-peserta lain yang menghadapi kesulitan. hadiah atau caruman. Beliau mengatakan bahawa bagi mendapatkan sedikit tasawwur tentang sistem muamalat Islam yang semakin mendapat tempat di hati masyarakat ini ada baiknya seseorang berkenalan dengan beberapa istilah penting.

Bagi Takaful Am pada tahun 2008 mencatatkan sebanyak RP1. Seperti yang disebutkan di atas. Daripada segi sumbangan diperolehi bagi kedua-dua sektor juga mencatatkan pertumbuhan iaitu sebanyak lebih kurang 18 peratus.7 peratus pada tahun 2007.Pengendali takaful diamanahkan mengurus dana berkenaan termasuklah melaburkannya bagi memastikan ia berkembang dan cukup untuk membantu ahli di kala menghadapi kesusahan. Industri takaful juga sudah boleh dikira telah lengkap dari sudut rantaian produknya yang merangkumi produk-produk yang berkaitan dengan pendidikan. perlindungan kredit. Penguasaan pasaran dari sudut sumbangan bersih juga menunjukkan pertumbuhan iaitu lebih kurang 10 peratus pada tahun 2008 berbanding 8. Walaupun industri takaful ini masih lagi dikira baru namun telah mampu menawarkan produk setanding dengan produk-produk yang ditawarkan oleh industri insurans konvensional.7 peratus pada tahun 2007 kepada 7. perlindungan harta benda dan sebagainya. dan atau lebihan kumpulan wang takaful.9 bilion berbanding RP7. Berpula dengan penawaran produk asas yang terhad kini industri takaful sudah boleh berbangga dengan rantaian produk yang ditawarkan sudah mampu memenuhi keperluan ummah. simpanan. berkaitan pelaburan. Dari sudut statistik.5 peratus pada tahun 2008. fi wakalah..44 bilion pada tahun 2007. Statistik tahun 2008 yang dikeluarkan oleh BNM menyaksikan industri takaful terus menunjukkan perkembangan yang positif. ia telah menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang positif. kesihatan. Pasaran dari sudut aset pula meningkat daripada 6. perubatan. Namun dari segi pengisiannya masih banyak perkara yang masih dan perlu dilakukan bagi 206 . bahagian keuntungan pelaburan kumpulan wang takaful. industri takaful telah mencapai kemajuan dari sudut menawarkan produk-produk yang inovatif yang dapat memenuhi keperluan semua lapisan masyarakat.37 bilion pada tahun 2007. Dari segi aset Takaful Keluarga pada tahun 2008 mencatatkan RP8. Sumber pendapatan pengendali takaful adalah daripada keuntungan daripada pelaburan kumpulan wang pemegang saham.7 bilion berbanding RP1.

Penggembelingan tenaga untuk melahirkan industri takaful yang berkembang maju dalam ruang kerangka sistem kewangan Islam yang dinamik adalah satu amanah yang sangat mencabar. ini bererti semua pihak bertanggungjawab melaksanakan semua perkara yang dipersetujui didalam akad tersebut. Bhd. pengawal seliaan dan syariah yang kukuh. apabila dilaksanakan kontrak wakil dengan bayaran upah. (IKHLAS) adalah diantara syarikat takaful di Malaysia yang menggunakan konsep wakalah. telus dan profesional. 176. IKHLAS mengenakan caj pengurusan dan prestasi berasaskan kepada prinsip perwakilan yang dibayar upah (al-Wakalah bi alujrah). Usaha dan inovasi yang berterusan terutamanya dalam penawaran produk-produk baru dan dalam memberikan perkhidmatan yang efektif kepada pelanggan akan terus menjadi penanda aras utama pertumbuhan industri takaful pada masa hadapan. Prinsip Wakalah yang dilaksanakan oleh IKHLAS bagi menjalankan operasinya ialah di mana IKHLAS sebagai wakil kepada para peserta bertanggungjawab menguruskan segala dana yang telah diwujudkan dengan penuh amanah.3 Wakalah di Takaful Ikhlas Sdn Berhad. Jil. 1. 251. Di dalam prinsip Islam. Industri takaful di Malaysia juga amat bertuah kerana mendapat sokongan padu pihak pemerintah dengan mewujudkan perseorangran yang kondusif menerusi penyediaan rangka kerja perundangan. 6. Konsep ini sejajar dengan prinsip Islam sebagaimana amalan Rasulullah SAW yang pernah mengutuskan pegawai (pekerjanya) untuk menerima zakat dan Baginda SAW memberi upah kepada mereka (al-Talkhis al-habir. Ini akan terus menjadi pemangkin kepada industri takaful mengekalkan pertumbuhan yang pesat. Akad di antara para wakil dan IKHLAS adalah berasaskan akad wakalah. maka kontrak itu adalah sah dan mengikat. Perbincangan 207 . Bagi tujuan tersebut. Ia telah menggunakan model yang diberi nama wakalah sebagai asas induk kepada sistem operasinya. IKHLAS juga melantik wakil-wakil sebagai perantara dalam memasarkan produk-produk syarikat dengan dibayar upah. Takaful Ikhlas Sdn.6. hlm. 271).memastikan industri takaful ini akan terus berkembang dan dapat melebarkan sayap kesejahteraan kepada seluruh ummah.

Jealskan rukun dan syarat wakalah 4.2 Hukum Ijarah 7. Seorang wakil takaful juga melakukan jihad menentang sistem jahiliah (insurans konvensional). Takaful adalah alternatif kepada sistem insurans konvensional sebagaimana yang disimpulkan oleh Badan Petugas Penubuhan Syarikat Insurans Islam Di Malaysia 1983.1.3 Bahagian Ijarah 7. Keempat-empat sifat ini mestilah ditanam.1.1.7 SOALAN LATIHAN 1. Bagaimanakan berlakunya pembatalan wakalah 5. Bincangkan definisi wakalah 2.tentang kontrak perwakilan di dalam Islam semestinya dikaitkan dengan empat sifat utama. dijiwai dan diterjemahkan dalam urusan perwakilan oleh setiap wakil demi mencapai kehidupan yang berkualiti di dunia dan akhirat. amanah.3.1 Ijarah al-Ayn 208 . Bincangkan aplikasi wakalah dalam sistem muamalat semasa di Malaysia BAB 7 AKAD-AKAD MUAMALAT 7. 6.1 Pengertian Ijarah 7. siddiq (jujur). Ini kerana Insurans konvensional adalah haram menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 1972. Apakah hukum wakalah 3.1 Ijarah 7. Seorang wakil takaful merupakan pendakwah yang berusaha mengembangkan produk Muamalat Islam.1. tabligh (menyampaikan) dan fatanah (bijaksana).

3.2 Ijarah al-Manfa‘i 7.2 Hak Pemodal 7.1.7.2 Hukum Qard 7.2.1 Pengertian Qard 7.6 Kewajipan Membayar Qard 7.4 Mudarabah 7. Menjelaskan konsep al-Qardhu dan hukum mengenainya.2 Rukun dan Syarat Hiwalah 7.4. Menghuraikan konsep ijarah dan hukum-hukum mengenainya.3 Sumpah yang Dibenarkan dalam Mudarabah 7.5 Tanggungjawab Pemilik dan Penyewa 7. 209 .2.3.3.1 Tanggungjawab dan Hak Pengusaha 7.2.4 Syarat-Syarat Qard 7.2. Membincangkan konsep Hiwalah dan hukum nengenainya.4.3 Merekodkan Qard 7.4.4 Rukun dan Syarat Ijarah 7. anda seharusnya boleh: 1.3 Hiwalah 7.2. 3.4 Pembatalan Mudarabah BAB 7 AKAD-AKAD MUAMALAT OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini.1.2 Qard 7.1. 2.5 Larangan Mengambil Manfaat dari Qard 7.4.1 Pengertian Hiwalah 7.2.

al-ijarah datang daripada perkataan al-ajr atau al-ujrah yang bermaksud balasan atas kerja atau pahala.588). Dalam bab ini kita akan memperincikan lagi akad-akad tertentu yang teRPilih serta penambahan akad-akad baru yang belum dibincangkan. jld 4. 332) Fuqahah Maliki mendefinisikan ijarah sebagai suatu akad untuk memiliki manfaat sesuatu benda yang harus selama tempoh tertentu dengan sesuatu tukaran (bayaran). h.1 Definisi Ijarah Dari segi bahasa. h. 7. Menjelaskan Konsep mudharabah dan fungsi-fungsinya adalam perniagaan.4. yang harus dan menerima pertukaran dengan bayaran yang diketahui. (Ibnu Manzur. Fuqaha’ Shafie mendefinisikan ijarah sebagai suatu akad (kontrak) yang dilakukan ke atas manfaat yang dimaklumi.2 KONTRAK IJARAH 7. al-Ujrah ialah harga sebagai gantian kepada manfaat (faedah) iaitu sewa yang dibayar kerana menggunakan sesuatu. 1971.1 PENGENALAN Kita telah mempelajari akad-akad muamalat di dalam kursus Teori Dan Amalan Pernigaan Islam yang lalu.10). al-Syarbini.2. 7. 1978. (al-Sarakhsi. Fuqahah Hanafi mendefinisikan ijarah sebagai akad yang dilakukan ke atas manfaat sesuatu dengan tukaran atau bayaran. Kontrak ke atas manfaat mengikut syarak terdapat dua jenis iaitu pinjaman (al-ariyah) dimana ia dilakukan tanpa bayaran dan yang kedua ialah al-ijarah yang melibatkan bayaran. Dari segi istilah fiqh pula terdapat berbagai pandangan seperti Ijarah ialah suatu kontrak membawa pemindahan hak milik manfaat dengan bayaran tertentu. 1958: h. (Ibnu hajar. 2). 210 .

hak milik tidak berpindah kerana pada dasarnya ia adalah suatu kontrak sewa manfaat dan bukan kontrak jual beli. didapati terdapat beberapa perkara penting dalam kontrak ijarah iaitu: i. bukan hak milik. mesin. Ijarah/sewaan tidak berkesudahan dengan pindahan hak milik. Ia terikat kepada masa dalam penggunaan manfaat Dalam konteks sistem kewangan Islam. ijarah ialah kontrak dimana institusi kewangan atau bank memajakan peralatan atau bangunannya kepada pelanggan dengan dikenakan sejumlah bayaran yang tetap. Kontrak Ijarah merujuk kepada urus niaga sewaan atau pajakan atas sesuatu aset yang berpanfaat seperti bangunan. pihak bank juga menyediakan kemudahan pembiayaan penggunaan harta berdasarkan konsep sewaan dan juga pajakan.Fuqahah Hambali mendefinisikan ijarah sebagai kontrak ke atas manfaat yang harus dan diketahui samada dari ayn tertentu atau disifatkan pada tanggungan selama tempoh tertentu atau kerja tertentu dengan satu tukaran (bayaran) Daripada keeempat-empat definisi tersebut. maka penyewa tersebut mempunyai hak dari segi menggunakannya tetapi bukan hak pemilikan. Maksud manfaat ialah kegunaan sesuatu barang seperti kediaman untuk rumah atau bangunan. jentera berat dan seumpamanya. ii. Dalam pembiayaan penggunaan harta yang menggunakan prinsip atau kaedah al-Ijarah. Ijarah/sewaan yang diakhiri dengan pemilikan aset pada hujung tempoh sewaan ialah kaedah Ijarah Thumma Al-Bai’. Jika si B ingin memasuki rumah tersebut. Suatu kontrak yang menyebabkan pemindahan hak manfaat. Apabila sesuatu barang itu disewa oleh seseorang. Jika si A menyewa rumah kepunyaan B maka si A mempunyai hak dari segi menggunakan rumah tersebut. Ijarah/sewaan didefinisikan sebagai menjual manfaat iaitu penggunaan atau perkhidmatan dengan harga atau bayaran yang dipersetujui oleh pihak-pihak berkenaan. Dalam kontrak Ijarah. Ia adalah kontrak pertukaran iaitu manfaat benda dan bayaran. Mengikut konsep ini bank 211 . beliau perlu meminta izin daripada A walaupun beliau ialah pemilik rumah tersebut. iii. Si A pula hanya mempunyai hak menggunakan tetapi bukan hak pemilikian sebab itu beliau tidak boleh menjual kepada pihak lain. tunggangan bagi kenderaan dan sebagainya.

Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. kadar bayaran sewaan dan syarat lain-lain yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. 7. Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada seseorang) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".” Majoriti ulamak berpendapatt kontrak ijarah merupakan kontrak yang mengikat dan setiap pihak tidak mempunyai hak secara persendirian untuk membatalkan atau memansuhkan kontrak kecuali memenuhi peruntukan pemansuhan kontrak . Ia bersumberkan al-quran dan alsunnah serta ijmak ulamak Allah berfirman: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada seseorang). Allah juga berfirman dalam surah al-Talaq: 6 ” Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil.” Imam al-Qurtubi mengatakan bahawa ayat ini membuktikan al-ijarah (sewa) atau al-ujrah (upah) telahpun disyariatkan oleh Allah pada zaman nabi Shuib.2 Hukum Ijarah Hukum ijarah adalah harus. Tardapat dua syarat mengekalkan kedudukan kontrak al-ijarah itu mengikat iaitu: 212 . Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.akan membeli harta yang mahu digunakan oleh pelanggan dan kemudiannya menyewakan atau memajakkannya kepada pelanggan pada tempoh.2.

Tidak berlaku keuzuran diantara dua pihak berkontrak sehinggga membolehkan kontrak itu dimansuhkan. sewa harta alih seperti sewa pakaian. 7. 7. Ijarah keatas manfaat b. mengajar dan sebagainya yang melibatkan upah mengupah. benda yang disewa itu tidak mengalami kerosakan atau kecacatan yang menghalang penggunaannya. b.3 Jenis ijarah Ijarah mengadungi 2 jenis iaitu: a. Ijarah ke atas perkhidmatan Ijarah keatas manfaat ialah penggunaan sesuatu barangan seperti tempat kediaman. Kedua belah pihak bersetuju dan rela untuk mengadakan kontrak tersebut dan kedua pihak tersebut merupakan pihak yang boleh dipertanggungjawabkan oleh syarak 213 . kenderaan dan sebagainya yang berkaitan dengan sewa menyewa.4 Syarat-syarat Ijarah Kontrak al-ijarah dikira sah apabila menepati syarat-syarat berikut: a. alatan dan lain-lain dan sewa binatang. Ia boleh dibahagi pula kepada sewa harta tak alih seperti sewa bangunan dan tanah.2. Ijarah ke atas perkhidmatan pula ialah kerja yang menggunakan tenaga dan kepakaran seperti pembantu rumah.2.a.

penyewa menandatangani kontrak kedua iaitu kontrak jual beli Kaedah ini secara asalnya tiada dibincangkan dalam kitab-kitab fekah lama secara langsung. kadar upahnya. c. 7. Perkhidmatan yang diupah bukan terdiri daripada tugas asal atau kewajipan pengambil upah.2. Kontrak ijarah (sewa) dimana pihak penyewa menyewa suatu barang daripada pemiliknya pada harga sewaan untuk tempoh tertentu dan apabila tempoh sewaaan tamat.5 Penamatan Kontrak Ijarah Kontrak ijarah boleh berakhir dengan beberapa keadaan berikut: a.2. lokasi dan lain-lain perkara yang mustahak diketahui dan harus diguna dari segi syarak.6 Al-Ijarah Thumma Al-Bay Atau Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (Sewa Beli) Al-ijarah Thumma al-bay atau ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik (Sewa Beli) adalah suatu kontrak baru yang secara asalnya tidak dibincangkan oleh kitab-kitab fiqh terdahulu. Upah itu terdiri daripada harta yang bernilai dan diketahui dengan jelas. Namun 214 . Berakhirnya tempoh ijarah (sewaan) b. Kontrak ini hanya ada di pasaran kewangan apabila diadakan sistem kewangan moden yang diambil daripada kontrak sewa beli (hire purchase) yang diislamkan dengan menggabungkan dua kontrak iaitu al-ijarah (sewa) dan al-bay (beli). Manfaat barang yang disewa atau jenis perkhidmatan yang diupah mestilah diketahui tempohnya. Pihak yang berkontrak membatalkan kontrak secara rela iaitu al-iqalah c. 7. d. Benda yang disewa itu musnah d. Berlaku kematian atau keuzuran pihak yang berkontrak.b. Ia mula dibincang di peringkat semasa apabila konsep Islam hendak dipraktikkan dalam urus niaga perniagaan semasa yang didominasi oleh sistem konvensional.

Dalam 215 . Dari segi pandangan. dalam kaedah ini terdapat dua kontrak yang sah. iaitu pihak yang memberi sewa akan diberi hak milik dituntut dan hak tersebut akan dilepaskan kepada penyewa/pembeli setelah tempoh sewaan tamat. 7. Ia dibuat bagi menjadikan kaedah hire purchase diterima mengikut hukum Islam.begitu kaedah muamalat Islam bersifat terbuka dan sentiasa bersifat murunah iaitu fleksibel berdasarkan keadaan dan keperluan asalkan ia tidak menyalahi hukum syarak. Dalam aplikasi peraturan muamalat masa kini. ia tertakluk di bawah akta sewa beli. harta tersebut boleh diambil kembali oleh pemiliknya. Hukum-hukum yang berkaitan ialah hukum sewaan dan hukum jual beli.1 Definisi Qard Qardh dari segi bahasa bermaksud membahagi atau sesuatu yang dipinjam.2 HUTANG PIUTANG (QARDHU) 7. (Wahbah al-Zuhaili). Pihak Majlis Pengawasan Syariah Malaysia menerima kaedah ini sebagai suatu yang diterima oleh syarak dengan mengambil kira dua kontrak berasingan yang sah tetapi dibuat perjanjian (waad) dalam kontrak pertama. Selama tempoh sewaan.2. Jadi. hak pemilikan masih di tangan pemilik. Kontrak pertama ialah kontrak sewaan dengan janji dan kontrak kedua pula ialah kontrak jual beli setelah janji di tunai. kaedah hirepurchase tersebut diterima kerana ia tertakluk kepada hukum sewaan dan jual beli kemudiannya. Waad dalam akad sewaan menyebut bahawa pihak pembeli akan menyewa harta tersebut selama tempoh yang dipersetujui bersama dan setelah tempoh tersebut tamat harta tersebut akan menjadi hak milik penyewa melalui akad jual beli yang sudah dijanjikan. Jika penyewa gagal membuat bayaran sewaan dalam tempoh tertentu. Dari segi istilah syarak Qardhu ialah menyerahkan sesuatu yang dimiliki kepada seseorang dengan syarat ia dikembalikan dengan sesuatu gantian yang sama nilainya.

bahasa Malaysia disebut hutang. Ibn Hibban dan al-Baihaqi) Rasulullah bersabda lagi “Aku melihat pada malam aku diisra’kan di pintu syurga tertulis: sedekah dibalas dengan sepuluh kali ganda dan hutang dibalas dengan lapan belas kali ganda. Lalu akau bertanya. Alalh sentiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Menjadi kewajipan orang yang berada menolong orang yang tidak berkemampuan untuk memenuhi keperluan mereka. Abu Daud dan Tirpizi) Rasulullah saw bersabda lagi: “tidak ada daripada seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim yang lain dua kali melainkan bagaikan ia memberi sedekah sekali.” HR Ibnu Majah. Jika menyerahkan sesuatu dan dikembalikan juga dengan barang tersebut disebut al-ariyah (pinjam). Rasulullah saw pernah bersabda: “Sesiapa yang membantu sandaranya melepaskan sesuatu kesusahan di dunia. 7.” 216 .2.” (HR Muslim. maka Allah akan melepaskan salah satu kesusahan yang dihadapinya pada hari qiamat. Menolong orang boleh dibuat dengan cara hibah (pemberian percuma) dan cara al-Qardhu (hutang). Islam menggalakkan orang yang berada atau berharta memberi hutang kepada orang yang memerlukannya dengan kaedah al-Qardhu dengan tujuan semata-mata kerana Allah Ia dikira amal soleh dan sangat digalakkan oleh Islam. mengapa al-qardhu (hutang) lebih baik daripada sedekah? Lalu dijawab.2 Hukum Qardhu Hukum memberi hutang adalah sunat kerana ia dapat membantu saudaranya yang memerlukan. Wahai jibrail. kerana sesungguhnya orang yang berkeinginan sesuatu bertujuan untuk memilikinya sedangkan orang yang berhutang tidak akan berhutang melainkan sebab perlu atau sangat berhajat.

Kontrak hutang piutang itu disaksikan oleh dua orang lelaki yang adil atau seorang lelaki dan dua orang perempuan jika sukar mendapat dua orang lelaki. 2. 7. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 217 . supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Hai orang-orang yang beriman. Orang yang berazam untuk tidak membayar hutang adalah haram berhutang dan orang kaya yang sengaja menzahirkan kemiskinan juga haram ke atasnya berhutang. menyatakan nama orang yang berhutang. bilakah tempoh bayaran balik dan bagaimana cara pembayarannya. dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu). jika tak ada dua oang lelaki. meka hendaklah ia menulis. dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. pemberi hutang mesti menyebut butiran hutang dengan jelas. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. berapakah jumlahnya. apabila kamu berpu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan.2. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orangorang lelaki (di antaramu).Namun begitu haram memberi hutang kepada orang yang hendak membuat maksiat. Allah berfirman di dalam surah al baqarah: 282 282. oleh itu sesuatu kontrak hutang piutang langkah-langkah tertentu. Rekod atau penulisan adalah penting terutamanya apabila hutang itu tidak dijamin dengan penjamin .antaranya ialah 1.3 Merekodkan Qard Orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang perlu membuat perjanjian yang disaksikan oleh dua orang lelaki yang adil atau perempuan yang adil. Jika perlu jaminan hendaklah dijamin dalam bentuk samada mangadakan penjamin (Dhamin) atau barang gadaian (al-Rahnu) 3. hendaklah kamu menuliskannya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan. Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.

5 Larangan Mengambil Manfaat dari Qard Memberi hutang adalah digalakkan oleh Islam. 7. jika kamu lakukan (yang demikian). orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang hendaklah mempunyai kelayakkan beraqad. barang yang dihutang itu hendaklah dalam bentuk benda yang jeklas dan nyata dan dapat diserahkan kepada yang berhutang. Allah mengajarpu. hutang piutang. Lebihan bayaran yang disyaratkan dalam pinjaman pula dikira riba. baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. (jika) kamu tidak menulisnya. yang demikian itu. Namun begitu Islam melarang pihak yang memberi hutang mengambil manfaat daripada orang yang berhutang.2. Maka tidak ada dosa bagi kamu.4 Syarat al-Qardhu 1.apabila mereka dipanggil. Mesti menggunakan lafaz hutang dalam ijab dab qabul 3. kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu. baligh serta tidak dihalang dari berurusan dan ahli tabarru’ (ahli yang berkelayakan membuat kebajikan) 2.2. (Tulislah mu'amalahmu itu). dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. atau sewa menyewa dan sebagainya. lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. dan bertakwalah kepada Allah. Mengenakan syarat yang menguntungkan dalam memberi hutang adalah haram. berakal. [179] Berpuamalah ialah seperti berjualbeli. 218 . 7.

Islam amat menggalakkan pemberi hutang agar memberi belas kasihan dan membuat pertimbangan tertentu bagi kebaikan hidup manusia. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran. Mengikut istilah Fiqh al-hiwalah bermaksud pemindahan hutang 219 .2.3 KONTRAK AL. (al-baqarah: 280) 7.6 Kewajipan Membayar Qard Orang yang berhutang wajib membayar hutang dengan kadar segera apabila mampu. Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.” Namun jika ada kasimpatan dalam bayaran. Rasulullah saw bersabda: ”Sesunguhnya ada seorang lelaki bertanya kepada rasululullah tentang saudaranya yang telah meninggal dunia dalam keadaan berhutang maka rasulullah bersabda dia teRPenjara dengan hutangnya maka bayarkanlah. jika kamu Mengetahui. Allah berfirman : 280. dan menyedekahkan (sebahagian atau semua utang) itu.3.HIWALAH (PEMINDAHAN HUTANG) 7.” Rasulullah saw juga bersabda: ” sesiapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk membayarnya maka Allah akan memudahkan pembayarannya dan sesiapa yang meminjam dengaan niat membinasakannya maka allah akan membinasakannya.1 Definisi dan Rukun Hiwalah Perkataan al-hiwalah berasal daripada perkataan tahwil iaitu bermaksud berpindah dari satu tempat ke satu tempat. lebih baik bagimu.7.

di bank yang sama atau di bank lain (Mohd Bakir.daripada sesuatu pihak kepada suatu pihak yang lain. Terdapat tiga pihak didalam kontrak al-hiwalah iaitu a.3. Oleh yang demikian. 1998). 7. pembayar hutang (muhal ‘alaihi) serta hutang itu sendiri Al-Hiwalah ialah pemindahan hutang daripada tanggungjawab si berhutang kepada tanggungjawab orang lain. tanggungjawab Ali untuk membayar hutang kepada Kassim Masdor telah berpindah kepada Kamarudin Hassan dan Kamarudin Hassan hanya perlu membayar hutang itu kepada Kassim Masdor. penerima pemindahan (al-muhal) iaitu pemiutang c. Ulamak Fiqh memberi hukumnya harus berdasarkan hadis rasulullah bersabda: 220 . bukan lagi kepada Khalid Ali kerana tanggungan hutangnya kepada Khalid Ali telah berpindah sebaik sahaja berlakunya akad al.3 Hukum al-Hiwalah.2 Jenis-jenis al-Hiwalah Al-Hiwalah terbahagi kepada dua jenis. Hiwalah Muqaiyadah iaitu al-Hiwalah yang terikat dengan adanya hutang seseorang di tangan orang lain manakala Hiwalah Mutlaqah iaitu alHiwalah yang tidak terikat dengan adanya hutang seseorang di tangan orang lain.Hiwalah. 7. Pada asalnya al-Hiwalah berlaku dalam urusan hutang piutang iaitu si berhutang memindahkan tanggungjawab membayar hutangnya kepada orang lain untuk dibayar kepada tuan punya hutang. Khalid Ali menghiwalahkan hutangnya yang ada pada Hassan supaya dibayar kepada Kassim Masdor. pemindah hutang (al-muhil) iaitu penghutang b. Al-Hiwalah juga berlaku dalam bentuk pemindahan wang yang diarah oleh seorang pelanggan kepada bank untuk memindahkan sejumlah wang daripada akaunnya kepada akaun orang lain dalam negeri atau di luar.3. Contoh al-Hiwalah ialah Kamarudin Hassan berhutang daripada Khalid Ali dan Khalid Ali berhutang daripada Kassim Masdor.

upah pemindahan dan perbezaan harga pertukaran mata wang asing. pemindahan wang yang dibuat melalui bank ialah Hiwalah Mutlaqah. Pemindah hutang dan tuan punya hutang hutang dan penghutang kepada tuan punya dalam al-Hiwalah). iaitu pihak 7. Hutang yang dihiwalahkan itu hendaklah menepati syarat berikut iaitu terjamin pembayarnya dan diketahui jumlah dan tempoh pembayarannya.” Riwayat al-Baihaqi.“ Sesiapa yang memindahkan haknya kepada seseorang maka hendaklah ia terima pemindahan itu. iaitu boleh dipertanggungjawabkan. Dalam Hiwalah Mutlawah bank boleh mengenakan ke atas pelanggan bayaran-bayaran tertentu seperti Hiwalah dalam negeri. Akad alHiwalah antara pemindah hutang dengan penerima pemindahan hutang hendaklah dipersetujui oleh tuan punya hutang. iaitu akal sempurna akal. penerima pemindahan hutang tidak semestinya terhutang kepada pemindah hutang. 8. belanja mengurus dan upah pemindahan manakala bagi Hiwalah luar negeri pula pihak bank mengenakan caj komisen. hendaklah menepati syarat berikut. Dari segi bentuk pelaksanaan Hiwalah pula. Tidak sah al-Hiwalah jika tuan punya hutang tidak bersetuju. 9. Jika tempoh pembayaran tidak diberitahu maka hutang itu harus dibayar serta merta. Akad al-Hiwalah melibatkan tiga pihak. pemindah hutang (yang menjadi pemiutang kepada penerima pemindahan pihak kedua penerima pemindahan hutang dan pihak ketiga tuan punya hutang. 221 . Al-Hiwalah halal di sisi syarak. pihak bank boleh mengenakan caj komisen. Sighah pula hendaklah menepati syarat sah al-Hiwalah yang diakad antara pemindah hutang dengan tuan punya hutang. belanja mengurus. Dalam keadaan seperti ini. cukup umur dan pintar dan tidak tersekat daripada menjalankan muamalat. Begitu juga sah al-Hiwalah yang diakad antara penerima pemindahan hutang dengan tuan punya sahaja. Dalam sistem perbankan Islam. penerima pemindahan hutang berhak menuntut daripada pemindah hutang wangnya yang telah dibayar kepada pihak ketiga yang juga tidak semestinya mempunyai hutang haknya di tangan pemindah hutang. Al-Hiwalah seperti ini dinamakan Hiwalah Mutlaqah.

maliki dan syafie. Pendapat ini diterima oleh Ibn Taymiyyah dan sebahagian Fuqahah Shafie. 7. h. Jika pihak yang mempunyai hak meminta daripada penghutang supaya melupuskan hutangnya daripada harta penghutang itu maka ia merupakan pelupusan. (Ibn Taimiyyah. Kontrak hiwalah ialah kontrak yang berdiri dengan sendiri. al-qiyas. Pendapat ini selaridengan pendapat ulamak Hambali dan Maliki. Mereka berpendapatt bahawa pemiutang bersetuju menjual hutangnya dalam tanggungan penghutang kepada pihak yang sanggup membayar kepadanya kerana ia ada tanggungan hutang penghutang di atasnya. Kontrak al-hiwalah ialah kontrak melunaskan hak (istifa al-Haq) dan bukannya kontrak jual beli. 11) 3. (Al-ramli. 166) 2.4 Pandangan Fuqahah mengenai jenis Hiwalah 1. Pendapat ini diterima oleh ulamak Hanafi.5 Jenis hutang yang dibenarkan dihiwalahkan Hutang yang diharuskan hiwalah ialah hutang yang memenuhi syarat berikut: 1. Ia diharuskan oleh syarak apabila adanya keperluan. Hutang itu tetap ada dalam tanggungan pemindah hutang (muhil) kerana memindahkan hitang kepada orang yang tidak ada hutang padanya adalah tidak sah.3.7. Dr Wahbah Zuhaili juga lebih cenderung dengan pendapat ini. 169) 222 .”. Ia mempunyai ciri-ciri pelupusan hutang dan ada ciri jual beli. hutang yang ditanggungnya maka bayaran hutang itu yang dibuat oleh pihak lain itu sebagai bayaran hutang yang ada dalam tanggungan penghutang. Ibn Taimiyyah berkata: ” Akad Hiwalah ialah pelupusan hak dan bukannya jual beli. Maka ini berpakna jual beli hutang. jld 4. Syarak memberikan kemudahan (rukhsah) untuk urusan hidup manusia. Jika ia pindahkannya kepada orang lain untuk membayarnya. Kontrak Hiwalah adalah jenis kontrak jualbeli hutang. (Wahbah al-Zuhaili.3.

Oleh itu hutang kontrak salam tidak boleh dihiwalah kerana ia tidak tetap dan kemungkinan boleh berlaku pembatalan. Hutang itu hendaklah hutang yang benar-benar sabit (lazim) bukannya hutang yang belum tentu. 5. kadar dan kematanganya. Hutang yang dipindahkan itu adalah sama dengan hutang sebelum ia dipindahkan.1 Definisi Mudharabah 223 . Pihak yang memindahkan hutang (muhil) dibebaskan tanggungjawab membayar hutang. 7. 3.4 AKAD MUDHARABAH 7. Hendaklah hutang yang dihiwalah itu adalah hutang yang harus diurusniagakan dan boleh dijualbeli dengan itu hutang salam tidak harus dihiwalahkan kerana ia tidak boleh diurusniagakan dan dijual beli. 2. 1. 7. 7. Hutang itu mestilah diketahui dengan jelas kadarnya kerana dengan kejahilan kadar hutang itu membawa kepada pertikainan yang boleh membawa kepada terbantutnya pembayaran. Hendaklah hutang yang dihiwalahkan itu sama dengan hutang yang dijadikan pembayaran itu dari segi jenis.4.3.6 Kesan Kontrak Hiwalah. Hutang itu hendaklah hutang yang telah matang dan sampai masa pembayarannya. 6. 4.2. Hutang itu hendaklah hutang yang tetap dan jelas yang tidak mungkin terhapus disebabkan ada kerosakan dan sebagainya.

Ia juga didefinisikan sebagai akad antara dua pihak yang mengandungi penyerahan harta oleh seseorang kepada seseorang yang lain untuk berniaga dengan berkongsi untung dengan syarat-syarat tertentu. Ia melibatkan aktiviti pelaburan. Dari segi istilah syarak.Mudharabah dari segi bahasa bermaksud musafir atau berjalan menjalankan urusan perniagaan. mudharabah ialah suatu kontrak yang berlaku diantara pemodal dengan pengusaha bagi kegiatan perniagaan untuk memperolehi keuntungan. Tujuan mudharabah adalah untuk mengadakan kerjasama antara tuan punya harta yang boleh dijadikan modal dengan pihak pengusaha yang tiada modal tetapi ada kepakaran berurus niaga dalam perniagaan. 224 . Ulamak Mazhab Hanafi mendefiniskan mudharabah sebagai akad usahasama untuk mendapat keuntungan di mana satu pihak mengeluarkan modal dan satu pihak lagi sebagai pengusaha. (al-Dusuqi) Ulamak mazhab Maliki mendefinisikan mudharabah sebagai pemodal memberikan modal dengan kadar tertentu kepada pengusaha untuk diniagakan bagi mendapat sebahagian keuntungan kepadanya. Mudharabah juga disebut Qiradh. (al-Ramli) Ulamak Mazhab Shafie mendefinisikan mudharabah sebagai suatu akad yang mengandungi di dalamnya pemodal mewakilkan kepada pengusaha supaya diniagakan modalnya dengan dibahagikan keuntungan antara mereka berdua. (Ibnu Qudamah) Ulamak mazhab Hambali mendefiniskan mudharabah ialah pemodal memberi modal kepada pengusaha supaya diniagakan dan keuntungan yang diperolehi dibahagikan mengikut persetujuan yang dicapai. (al-Kasani) Secara umumnya mudharabah ialah kontrak antara pemodal dan usahawan berdasarkan perkongsian untung.

Maka beliau telah memberitahu rasulullah saw tentang syarat-syarat itu maka rasulullah saw mengharuskannya. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu. Diceritakannya juga bahawa sahabat-sahabat rasulullah juga menjalankan mudharabah dalam urusniaga mereka. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas r. jangan membawanya di atas kapal dan jangan meletakkannya di dalam tempat air mengalir. dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Allah berfirman ”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. dia telah mensyaratkan kepada pengusaha supaya jangan mengharungi lautaan. Aktiviti mudharabah ini telah berlaku sejak zaman nabi dan ia 225 . Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat. Ia dibenarkan oleh syarak dalam mencari rezeki yang halal. sahabat rasulullah ada meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah menjanjikan kepada seorang lelaki ketika beliau memberikan sejumlah modal kepadanya dengan cara pembahagian keuntungan secara sama rata dan memberi beberapa syarat pemberian modal iaitu rasulullah bersabda: ”jangan sekali-kali menggunakan kekayaanku untuk membeli hati yaang basah (daging).a katanya: Abbas bin Abdul Mutalib menceritakan apabila dia menyerahkan wang untuk mudharabah. Hakim bin Hazam. Jika kamu lakukan larangan itu. Abbas memberi syarat-syarat itu demi untuk menjaga kepentingannya dan kepentingan pengusaha supaya midalnya terjaga dan tidak hilang. melintasi cerun bukit dan jangan membeli binatang yang sakit. Jika ia melakukan larangan tersebut maka ia dikenakan bayaran gantirugi.2 Hukum Mudharabah Mudharabah adalah harus.4.7. kamu harus bertanggungjawab diatas perbuatan itu”. berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125].” (al-Baqarah:198) Usaha mencari keuntungan melalui mudharabah adalah sebahagian daripada usaha mencari rezeki yang halal.

Ia 226 . Kedua–dua pihak adalah mempunyai kelayakan dari segi undang-undang iaitu sempurna akal tetapi tidak disyaratkan cukup umur. Terdapat juga ulamak seperti imam Ahmad Ibn Hambal yang menerima barangan sebagai modal kerana barangan adalah sama dengan wang dari segi bernilai. Kedua-dua belah pihak yang menjalankan akad mudharabah terdiri daripada mereka yang boleh dipertanggungjawabkan. bebas daripada sekatan muamalat dan boleh melibatkan diri dalam bidang wakalah. Akad yang tidak menentukan modal adalah tidak sah. Modal terdiri daripada wang tunai atau apa-apa harta bernilai yang ditentukan semasa akad dan diserahkan kepada pihak pengusaha sebaik sahaja selesai ijab dan kabul dengan caracara dipersetujui.telah diterima oleh majlis pengawasan syariah Malaysia masa kini kerana ia memberi maslahah kepada semua pihak. Ini bererti tidak sah jika disyaratkan kerja daripada tuan punya modal.4. Ia juga harus bagi kanak-kanak mumayyiz dan hamba. Modal hendaklah ditentukan dengan jelas dan kaedah penentuan kaedah keuntungan perlu dijelaskan dalam akad. kafir zimmi dan kafir musta’min. 7. Jumhur ulamak dari mazhab Hanafi. Disyaratkan modal daripada tuan punya modal dan kerja daripada pengusaha. (ii) Modal (Ra’sul mal). islam dan merdeka. Maliki dan Syafie menetapkan modal hendaklah daripada wang kerana ia menjadi harga dan asas penilaian yang tidak banyak berubah dalam pasaran setempat tidal seperti barangan lain yang mengalami turun naik.3 Rukun dan Syarat Mudharabah Setiap aktiviti mudharabah mestilah mengandungi rukun mudharabah iaitu (i) Pihak yang berakad iaitu Tuan punya modal (sahibul mal) dan Pengusaha (Mudharib atau sahibul amal).

maka ia dianggap tidak wujud jadi mudharabah kekal dalam keadaan seperti tidak terhad. Tidak ditentukan juga tempoh masa mudharabah serta tidak ditentukan siapakah pengusaha sebenar sesuatu projek atau perniaagan. 227 . Kerja adalah jenis perniagaan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak yang berkontrak. tempat tertentu dan jenis barang tertentu.mesti diserahkan kepada pengusaha dan boleh diuruskan untuk niaga supaya mendapat keuntungan. Mudharabah Muqayyadah (mudharabah terhad) ialah mudharabah yang dihadkan kegiatannya dengan masa. Usaha mudharabah ini terbahagi kepadaa jenis iaitu mudharabah mutlaqah (Mudharabah tidak terhad) dan mudharabah muqayyadah (mudharabah terhad) Mudharabah Mutlaqah (Mudharabah tidak terhad) ialah pemodal memberi modal kepada pengusaha untuk mudharabah tanpa ditentukan jenis usahasama atau perniagaan. pengusaha hendaklah melakukan urusan perniagaan yang berlaku mengikut uruf perniagaan yang biasa diamalkan oleh peniaga-peniaga. (iv) Untung (Ribhu). Apabila akad mudharabah mutlaqah ini dibuat. (iii) Kerja atau projek (amal atau masyru’). Jika ia tidak mendatangkan manfaat maka ia tidak diharuskan. Dia tidak boleh memberi hutang terhadap wang modal itu kepada pihak lain pula. Jika sekatan itu mendatangkan manfaat maka ia adalah harus. Projek yang dijalankan hendaklah halal mengikut syara’. Kriteria yang menentukan sekatan itu berpanfaat atau tidak adalah dirujuk kepada uruf. Dia juga tidak boleh menjalankan perniagaan yang diharamkan syarak dan yang tidak mendatangkan keuntungan atau pulangan. Jika sekatan itu tidak mendatangkan apa-apa faedah. Jika mendatangkan faedah maka ia hanya terhad kepada perkara yang dihadkannya sahaja sedangkan kegiatan lain secara umumnya dapat dilakukan. Sekatan kegiatan yang ditentukan itu sama ada ia mendatangkan faedah kepada kegiatan mudharabah atau tidak.

”) Manakala Qabul (penerimaan) pula bermaksud ungkapan yang menunjukkan persetujuan menerima tawaran mudharabah itu dengan kata-kata seperti: ”saya bersetuju atau saya terima dengan mudharabah ini seprti yang ditawarkan. 228 . Keuntungan tidak boleh dibuat atas kadar tetap daripada modal. Jika kadar keuntungan tidak ditentukan semasa akad maka akad tersebut dikira tidak sah. semuanya ditanggung secara bersama oleh tuan punya modal dan pengusaha mengikut apa yang dipersetujui jika tiada keuntungan. tuan punya modal hanya mendapat balik modalnya dan pengusaha tidak mendapat apa-apa. Asas keuntungan dalam mudharabah dikira berpula ketika kemasukan modal dan berlakunya urusan pelaburan. Majlis akad perlu dihadiri oleh saksi bagi menguatkan sesuatu akad mudharabah. Keuntungan keatas modal adalah tidak dibenarkan kerana ia akan menjadi riba.Mudharabah disyaratkan setiap anggota yang terlibat mesti mengetahui kadar keuntungan yang akan diperolehi semasa akad. Ijab (penawaran) maksudnya suatu ungkapan yang membawa makna persetujuan mudharabah yang dilafazkan oleh pemodal seperti katanya: (”ambillah modal ini untuk mudharabah dan keuntungan yang diperolehi dibahagi bersama separuh.”Apa-apa butiran lanjut hendaklah dijelaskan di dalam majlis akad supaya semuanya jelas dengan apa yang diakadkan. Kaedah penentuan keuntungan perlu ditentukan semasa akad. Persetujuan dan butir-butir lengkap hendaklah dibuat catatan supaya ia dijadikan bukti jika berlaku apa-apa pertikaian di mana akan datang. Mudharabah boleh dibubarkan pada bila-bila masa sebelum kerja-kerja dimulakan oleh pengusaha. Ini adalah kerana keuntungan adalah menjadi tujuan kepada akad mudharabah. Kadar keuntungan pula hanyalah dalam bentuk umum seperti separuh keuntungan atau peratusan daripada keuntungan prestasi sebenar. Dalam hal kerugian. Mudharabah ialah kontrak usahasama yang dilakukan oleh pemodal dan pengusaha. (v) Sighah (ijab dan kabul). Ia memerlukan akad yang menunjukkan persetujuan memberi dan menerima akad mudharabah (ijab dan qabul).

7.4.4 Berakhirnya kontrak Mudharabah Akad Mudharabah boleh berlaku daam tiga keadaan iaitu 1. pembatakan akad oleh pihak yang berakad 2. salah satu pihak gila atau hilang akal 3. salah satu pihak meninggal dunia Apabila akad mudharabah berakhir, pengusaha perlu segera mencairkan kembali modal dan mengembalikan modal tersebut kepada pihak yang berkenaan seperti waris, pemegang amanah dan sebagainya. 7.5 SOALAN LATIHAN 1. Bincangkan definisi ijarah dan hukum-hukum berkaitan dengannya 2. Huraikan al-qarhu dan hukum-hukum berkaitan dengannya 3. Jelaskan hiwalah dan hukum-hukum berkaitan dengannya 4. Bincangkan definisi Mudharabah dan hukum-hukum berkaitan dengannya

BAB 8 JAMINAN DANA (KAFALAH,DHAMANAH,AL-RAHNU,TAKAFUL) 8.1 PENGENALAN 8.2 DEFINISI KAFALAH DAN DHAMANAH 8.3 APLIKASI AKAD KAFALAH DALAM SISTEM KEWANGAN ISLAM MALAYSIA 8.3.1 Surat jaminan Hutang 8.3.2 Jaminan dalam kontrak Sewa Beli 8.3.2.1 Butir Perjanjian Sewa Beli 229

8.3.2.2.Penjamin Dalam Sewa Beli 8.3 al-Rahnu (Gadaian) 8.3.1 Definisi al-Rahni 8.3.2 Rukun dan Syarat al-Rahnu 8.3.3 Aplikasi Kontrak al-Rahnu dalam Sistem Kewangan Islam Malaysia 8.3.3.1 al-Rahnu di bank Kerjasama Rakyat Malaysia 8.3.3.2 al-Rahni di Bank Islam Malaysia 8.3.4. Kontrak al-wadiah dan Qardhu Hassan dalam al-Rahnu 8.4 KONTRAK TAKAFUL 8.1.3 Jenis-Jenis Kafalah 8.1.3.1 Kafalah Bi al-Nafs 8.1.3.2 Kafalah Bi al-Mal 8.1.4 Rujukan Penjamin Kepada Orang yang Dijamin

BAB 8 JAMINAN DANA (KAFALAH,DHAMANAH,AL-RAHNU,TAKAFUL) OBJEKTIF BAB
Selepas mengikuti bab ini, anda seharusnya boleh:

1. Menghuraikan konsep kafalah. . 2. Menjelaskan rukun dan syarat kafalah 3. Menghubungkaitkan jenis-jenis kafalah dengan kontrak sewa beli 4. Menjelaskan konsep al-rahnu dan hukum-hukum mengenainya. 5. Mengenal pasti konsep takaful dan hukum-hukum mengenainya 230

8.1 PENGENALAN Bab ini akan membincangkan akad-akad yang berkaitan dengan pengurusan dana iaitu Kafalah, Dhamanah, Al-Rahnu dan Takaful sebagai lanjutan daripada perbincangan di dalam kursus Teori dan Amalan Perniagaan Islam yang lalu. 8.2 DEFINISI KAFALAH DAN DHAMANAH (JAMINAN) Kafalah dari segi bahasa arab ialah al-dhaman (jaminan), hamalah (beban) dan za’amah (tanggungan). Dari segi istilah syarak pula terdapat beberapa definisi iaitu: a. menurut mazhab Hanafi, al-kafalah ialah menggabungkan dzimmah (tanggungan) dengan dzimmah lain dalam tuntutan mengenai jiwa, hutang atau barangan. b. Menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam asas hutang. c. Menurut mazhab maliki pula, al-kafalah ialah orang yang mempunyai hak tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan samada menanggung Dari segi istilah Fiqh, Al-Kafalah dan al-Dhamanah mempunyai erti yang sama, iaitu jaminan. Ia bermaksud menghadirkan seseorang yang mempunyai tanggungjawab tertentu untuk diambil tindakan, tanggungjawab di atas hak yang sabit atau wajib terhadap orang lain dan mendapatkan suatu barang gantian untuk pihak yang berhak. Ini bererti bahawa jaminan ialah mencantum tanggungjawab seseorang dengan tanggungjawab orang lain. Jaminan terbahagi kepada dua jenis, iaitu a. Jaminan terhadap diri seperti menjamin untuk menghadirkan orang yang tertuduh ke mahkamah b. Jaminan ke atas harta seperti menjamin di atas hutang piutang, pembayaran harga barang yang dijual, penyerahan barang dan keselamatan barang. Tujuan jaminan ialah untuk menguatkan keyakinan tuan punya hak bahawa haknya tidak akan hilang kerana tuan punya hak boleh menuntut haknya 231

daripada penjamin jika orang yang pada mulanya bertanggungjawab tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya. Contohnya, En. Kasim Muhammad membuat pinjaman daripada Bank Islam Malaysia Berhad sebanyak RP40,000 dengan dijamin oleh En. Abu Bakar. Apabila sampai masa penjelasan hutang, pihak Bank Islam Malaysia Berhad boleh menuntut hutangnya daripada Kasim atau Abu Bakar. Dan jika En Kasim gagal membayar, ia akan dituntut pula kepada Abu Bakar
8.5 APLIKASI AKAD KAFALAH DALAM SISTEM KEWANGAN ISLAM MALAYSIA

8.5.1 Surat Jaminan Hutang Kemudahan surat jaminan biasanya diperlukan oleh pelanggan-pelanggan berhubung dengan tanggungjawabnya terhadap sesuatu hutang atau pelaksanaan sesuatu tugas terhadap pihak yang lain. Kemudahan ini boleh disediakan oleh bank berlandaskan hukum al-Kafalah (jaminan hutang dan pelaksanaan kerja), mengikut kaedah seperti berikut: (i) Pelanggan membuat perpohonan kepada bank supaya bank mengeluarkan surat jaminan terhadap tanggungjawab pelanggan tentang sesuatu hutangnya atau pelaksanaan sesuatu tugasnya terhadap pihak ketiga. (ii) Bank mengeluarkan surat jaminan kepada pihak ketiga dan bersetuju menerima tanggungjawab menjelaskan hutang pelanggan atau membayar ganti rugi bersabit dengan pelaksanaan sesuatu tugas pelanggan jika sekiranya pelanggan gagal menunaikan tanggungjawabnya. (iii) Bank mungkin menghendaki pelanggan meletakkan sejumlah deposit dalam akaun deposit. Bank akan menerimanya berlandaskan hukum al-Wadiah.

232

(iv) Bank mengenakan komisen terhadap pelanggan berlandaskan hukum al-Ujr dan perbelanjaan mengurus yang lain yang berkaitan. 8.5.2 Jaminan dalam kontrak Sewa Beli Sewa beli adalah salah satu kaedah yang paling kerap diamalkan oleh orang ramai untuk memiliki kereta. Sewa beli ialah aktiviti menyewa barangan dengan opsyen untuk membeli barang tersebut. Seseorang adalah penyewa dan syarikat yanmg membiayai barang-barang tersebut adalah pembiaya dan juga pemilik. Hak milik hanya akan berpindah kepada penyewa selepas semua ansuran dijelaskan. Sementara itu, anda boleh membawa pulang barangan tersebut untuk digunakan. Pelbagai barangan boleh diperolehi secara sewa beli, termasuk: • • Semua barangan pengguna yang diperolehi untuk kegunaan peribadi, keluarga atau isi rumah. Kenderaan berpotor termasuk kenderaan orang sakit, motosikal, motokar (termasuk teksi dan kereta sewa), kenderaan barangan dan bas Sebelum memasuki perjanjian untuk membeli kenderaan berpotor melalui sewa beli pastikan dahulu berapa yang seseorang mampu untuk bayar melalui ansuran bulanan supaya tidak lari daripada bajet. Sebagai panduan, bayaran ansuran bulanan untuk rumah dan kenderaan berpotor hendaklah tidak melebihi 33% daripada pendapatan bulanan rumah. Seseorang juga perlu menyediakan peruntukan tambahan untuk insurans dan cukai jualan. Adalah juga mustahak seseorang meneliti segala kewajipan, termasuk penalti yang mungkin akan dikenakan sebelum menandatangani perjanjian sewa beli. Perjanjan sewa beli boleh dirunding secara terus dengan syarikat kewangan atau melalui pengedar kenderaan berpotor yang akan mengemukakan perpohonan pembiayaan seseorang kepada syarikat kewangan. • Sekiranya seseorang berurusan secara terus dengan syarikat kewangan, seseorang akan diberi penyata kewangan bertulis yang dikenali sebagai Jadual Kedua

233

Bahagian 1. Penyata ini akan menerangkan tanggungjawab kewangan seseorang dibawah perjanjian sewa beli yang dicadangkan. • Sekiranya kita berurusan melalui pengedar kendaraan berpotor, di samping Jadual Kedua Bahagian 1, seseorang akan menerima penyata tambahan yang dikenali sebagai Jadual Kedua Bahagian II yang menyatakan persetujuan syarikat kewangan untuk menjadi salah satu pihak kepada perjanjian tersebut. Bahagian ini hendaklah ditandatangani oleh pengedar dan syariakt kewangan selepas seseorang menerima Bahagian I Jadual Kedua • Seseorang tidak boleh dipaksa untuk memasuki perjanjian sewa beli ataupun dikehendaki menjelaskan kos menyediakan dan mendapatkan Jadual Kedua sekiranya seseorang tidak bersetuju untuk menandatangani perjanjian sewa beli tersebut. • • Seseorang tidak tertakluk kepada terpa dan syarat-syarat penyata Jadual Kedua (Bahagian 1 dan 11) selagi seseorang tidak memasuki perjanjian sewa beli tersebut. Sekiranya seseorang bersetuju untuk menyewa kenderaan tersebut selepas menerima penyata Jadual Kedua (Bahagian 1 dan 11), satu perjanjian sewa beli akan dibuat diantara seseorang dan syarikat kewangan. 8.5.2.1 Butir Perjanjian Sewa Beli Perjanjian sewa beli seharusnya mengandungi maklumat maklumat penting berikut:          Perihal kenderaan berpotor yang dibiayai Pengiraan jumlah yang perlu di bayar Deposit minimum Caj terpa dan kadar peratus tahunan untuk caj terpa Caj lewat bayar Tarikh perpulaan sewa Bilangan ansuran bulanan Jumlah ansuran bulanan Kepada siapa, bila dan dimana pembayaran ansuran bulanan perlu dibuat  Alamat di mana kenderaan berpotor biasanya disimpan 234

Pengertian ini telah dijelaskan sepertimana firman Allah S.Seseorang hendaklah memastikan bahawa butir-butir yang terkandung di dalam perjanjian adalah sama dengan butir-butir yang terdapat di penyata Jadual Kedua.. Penjamin akan menerima sesalinan perjanjian sewa beli dan menanggung liabiliti ke atas kemudahan sewa beli tersebut. Seseorang tidak memerlukan khidmat peguam untuk memasuki sebarang perjanjian sewa beli. 8.." Berdasarkan kedua-dua definisi di atas. syarikat kewangan mungkin memerlukan penjamin untuk kemudahan sewa beli sebagai cagaran tambahan kepada kemudahan sewa beli tersebut.Penjamin Dalam Sewa Beli Syarikat kewangan akan membuat penilaian kredit ke atas pemohon kemudahan sewa beli. Sekiranya penyewa ingkar membuat pembayaran. secara keseluruhannya Ar Rahnu bermaksud pajak gadai berasaskan Islam yang menerangkan situasi di mana penghutang atau penerima 235 . keadaan yang mantap ataupun ia berpakna tahanan. Berdasarkan kepada keputusan penilaian kredit tersebut.2..W..3 AL-RAHNU 8. Misalnya. Perjanjian tersebut akan disetemkan pada kadar nominal atas tanggungan seseorang.T di dalam Surah Al-Muddaththir ayat 38 yang membawa bermaksud: "Tiap-tiap diri terikat.1 .. tidak terlepas daripada (balasan buruk bagi amal jahat) yang dikerjakannya.. penjamin bertanggungjawab untuk menjelaskan jumlah yang tertunggak bagi kemudahan sewa beli ini.Definisi Ar Rahnu Ar-Rahnu dari sudut bahasa berpakna mantap dan berkekalan..penjamin dikehendaki manandatangani surat jaminan yang dikemukakan oleh syarikat kewangan....2. 8.3.3. termasuk faedah tertunggak..2..

236 . barang gadaian hendaklah terdiri dari barangan yang boleh dijual beli. barang gadaian yang diterima adalah dari barangan kemas yang diperbuat dari emas.pinjaman menjadikan barang kepunyaannya sebagai sandaran untuk memberi jaminan ke atas hutang atau pinjaman yang diterima daripada pemiutang atau pemberi pinjam. Penggadai (Al-Rahin) iaitu si berhutang (pelanggan) 2. Sighah: Ijab dan qabul Di dalam amalan Al-Rahnu dimasa ini. Ar-Rahnu dari sudut syarak merujuk kepada satu barang yang berharga dijadikan sebagai sandaran yang terikat dengan hutang bercagar yang boleh dibayar dengannya sekiranya hutang tersebut tidak dapat dijelaskan 8.000 tetapi nilai barang gadaian hendaklah dua kali ganda nilai pinjaman. Adapun upah simpanan adalah berasaskan nilai barang gadaian yang turut dijamin oleh pihak Bank pada asas upah bulanan. Pemegang gadaian (Al-Murtahin) iaitu pemberi hutang (Bank) 3.2 Rukun dan Syarat Al-Rahnu Rukun Al-Rahnu adalah: 1.3. Amalan di Bank Rakyat menetapkan jumlah maksima pinjaman tanpa faedah ini adalah sebanyak RP5. Penggunaan traksaksi ini tidak membebankan pihak yang membuat gadaian malahan memberi kemudahan kepada mereka untuk melunaskan hutang dan menampung kehidupan mereka tanpa faedah tambahan. Barang gadaian (Al-Marhun) 4. Dari segi syarak. Tanggungan gadaian iaitu hutang 5.

1 Al Rahnu di Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Pengenalan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Pada mulanya. Bank Rakyat telah dikawal selia oleh undang-undang dan Akta Bank Kerjasma Rakyat (M) Berhad 1978 (Peruntukan Khas 202). Pengerusi yang pertama pada masa itu ialah Tan Sri Sheikh Ahmad Mohd Hashim.3.3. Bank Agong ini telah digantikan dengan nama Bank Kerjasama Berhad.8. Seterusnya Bank Rakyat telah diletakkan di bawah Kementerian Perumahan dan Pembangunan Koperasi serta Kementerian Kewangan 237 . nama Bank Kerjasama Berhad telah ditukarkan kepada Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad atau lebih diketahui sebagai Bank Rakyat. dimana ia membenarkan Bank Rakyat untuk menyediakan pembiayaan kepada bukan ahli. 11 daripada bank kesatuan ini telah memutuskan untuk bergabung dan menubuhkan Bank Agong (Bank Puncak). Pada 28 September 1954. perubahan di dalam undang-undang telah melahirkan banyak anak syarikatnya dan merasmikan lebih banyak cawangannya untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan serta ahli-ahlinya. Pada tahun 1976. Bank Rakyat telah ditubuhkan pada September 1954 di bawah Ordinan Koperasi 1948.3. Pada 6 Januari 1973. Kerjasama telah dilakukan oleh Bank dengan membahagikan kesatuan masingmasing untuk memudahkan pergerakan koperasi tersebut dan bank akan menyediakan keperluan kewangan kepada ahli-ahli mereka.3 Aplikasi Kontrak al-Rahnu dalam Sistem Kewangan Malaysia 8. Setelah itu. Penubuhan ini tidak terhad kepada ahli-ahlinya sahaja malah telah dibuka kepada semua individu.

pada tahun 1993. Bank Rakyat telah menjadi Bank koperasi Islam sepenuhnya dan pada masa yang sama Bank Rakyat telah melakar sejarah apabila mencatatkan peristiwa penting dengan menjadi bank ketiga yang menawarkan produk perbankan Islam sepenuhnya di Malaysia. 238 . Pada 15 April 2009. Bank Rakyat telah mempunyai 119 cawangan yang menawarkan kemudahan kepada pelanggannya melalui perkidmatan perbankan Islam. Bank Rakyat telah meletakkan objektif untuk memastikan keuntungan yang memuaskan dengan menyediakan pembayaran dividen kepada pelanggannya dan mengenakan kadar keuntungan yang beRPatutan di mana ia tidak memberi bebanan kepada pelanggannya. Pada tahun 2002. Pada 15 Februari 2002. Bank Rakyat telah diletakkan di bawah penyeliaan Kementerian Keusahawanan dan Pembangunan Koperasi. selepas penyusunan semula kabinet. Pada Mac 2004. Bank Rakyat bersama dengan enam cawangan lain serta institusi pembangunan diletakkan terus di bawah penyeliaan Bank Negara Malaysia dan di bawah Akta Institusi Kewangan (BFIA). Fungsi utama Bank Rakyat adalah untuk menyediakan kewangan dan menerima deposit sekaligus memberi pulangan dividen yang memuaskan untuk memberi kemudahan terbaik kepada pelanggannya. Sehingga kini. Setelah itu. Bank Rakyat telah diserap di bawah Kementerian Kewangan. Pada 8 Mei 1993.pada tahun 1989. Bank Rakyat telah mengambil langkah lebih drastik apabila berjaya menjadi Bank Koperasi berlandaskan syariah dengan memperkenalkan produk perbankan Islam pada keempat-empat cawangannya. Akta Koperasi telah dikaji semula dan membenarkan bank untuk mengendalikan di bahagian Sabah dan juga Sarawak.

Manakala pajak gadai-i Az Zahab adalah skim lanjutan kepada pajak gadai-i Ar Rahnu. Operasi Ar Rahnu Di Bank Rakyat Bank Rakyat telah memperkenalkan Skim Ar Rahnu sebagai produk perniagaannya dan ia telah dilaksanakan pada 27 Oktober 1993. Pajak gadai-i Ar Rahnu ialah skim pinjaman yang diperkenalkan kepada pelanggan yang ingin mendapatkan sumber kewangan segera dalam membantu individu-individu untuk memenuhi keperluan mereka. Kemudahan ini menyediakan jumlah pinjaman yang tinggi dan tempoh pembayaran balik yang lama. Kedua-kedua produk ini dijalankan menerusi proses yang sama tetapi dibezakan berdasarkan nilai pinjaman. Operasi ini juga telah dikawal di bawah Akta Pajak Gadai 1972. Selain itu. Bank Rakyat telah memperkenalkan dua produk pajak gadainya iaitu pajak gadai-i Ar Rahnu dan juga pajak gadai-i Az Zahab.2. Program mikro kredit skim Ar Rahnu ini telah dijalankan di atas kerjasama Bank Rakyat bersama Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YPEIM). Ia menawarkan pembiayaan lebih tinggi dan tempoh bayaran balik lebih lama daripada Skim Pajak Gadai-i Ar-Rahnu . Berdasarkan Seksyen 46(c) di dalam akta ini. Contoh Skim Ar-Rahnu di Bank Islam 239 . Bank Rakyat mendapat pengecualian undang-undang untuk mendapatkan sebarang lesen untuk menjalankan perkhidmatan Ar Rahnu. seksyen ini turut memberitahu bahawa individu yang terlibat di dalam operasi ini juga mendapat pengecualian di dalam akta ini. 3.

ibubapa atau anak sekiranya barang kemas bukan milik sendiri. ikut mana yang lebih rendah. Kontrak al-Wadiah dan Qardhu Hassan dalam al-Rahnu Bank Rakyat telah menerapkan konsep yang sama keatas kedua-dua skim pajakan tersebut iaitu Al Wadiah dan Qardhul Hasan.4. ii. iii. Kedua-dua konsep ini adalah bersesuaian dengan sistem yang dijalankan dimana konsep Al Wadiah iaitu simpanan kepada harta milikan sebagai amanah atau jaminan keselamatan. 8. Bank Islam memberi pinjaman (Al-Qardhul Hassan) kepada pemohon Pemohon menyandarkan barang kemas (emas) sebagai jaminan atas hutang yang diambil Bank Islam menjamin keselamatan barang kemas yang disimpan di bawah prinsip (Al-Wadiah Yad Dhamanah) Bantu mengenakan upah atas simpanan barang kemas tersebutC Cagaran yang diterima adalah jongkang emas atau barang kemas emas yang tidak mengandungi perhiasan.000 atau tidak melebihi 60% daripada nilai pasaran emas (bagi cagaran). Manakala konsep Qardhul Hasan pula adalah pinjaman tanpa faedah yang lebih sinonim dengan keperluan masyarakat terutamanya golongan bawahan untuk mendapatkan pinjaman kewangan tanpa membebankan mereka seperti sistem konvensional yang meletakkan faedah tambahan untuk pembayaran 240 .Skim Ar-Rahnu merupakan alternatif terbaik untuk memperolehi tunai dengan serta merta bagi memenuhi keprluan kewangan pelanggan.3. Konsep Skim Ar-Rahnu yang diperkenalkan oleh Bank Islam adalah seperti berikut: i.3. barang adalah milik sah pemohon sendiri atau milik pasangan.. Jumlah pembiayaan maksimum sehinggan RP 5. Surat pembelian barang juga diperlukan semasa membuat perpohonan. Skim ini ditawarkan kepada warganegara Malaysia yang berumur 18 hingga 65 tahun. surat kebenaran dari pemilik diperlukan. iv.

Manakala bagi skim i-Az Zahab pula. Pelanggan yang ingin membuat traksaksi Ar Rahnu di Bank Rakyat mestilah warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas dan merupakan penduduk tetap.000 manakala skim i-Az Zahab pula mestilah tidak melebihi RP5001 dalam satu hari dan tidak melebihi RP50. Kadar pinjaman dan tempoh pembayaran balik Bank Rakyat akan memberi pinjaman sehingga 65 peratus daripada nilai pajakan emas (nilai marhun). tetapi dengan syarat pelanggan dikehendaki menjelaskan upah simpanan untuk 6 bulan yang terdahulu. Pelanggan Bank Rakyat yang telah membuat pinjaman mestilah membuat pembayaran balik ke atas pinjaman tersebut mengikut skim yang dipohon. Nilai barang pajakan pula adalah mengikut skim yang dipohon.berdasarkan jumlah yang dipinjam.000. pelanggan mestilah tidak bankrap sebelum memohon pinjaman.000 dalam satu hari dan tidak melebihi RP50. pelanggan boleh menyambung lagi tempoh simpanan selama 6 bulan. nilai barang gadaian mestilah tidak melebihi RP10. tempoh pembayaran balik adalah lebih panjang iaitu 241 . Barang gadaian yang diterima oleh Bank Rakyat ialah emas yang bernilai di antara 22k hingga 24k bagi skim i-Ar Rahnu dan 18k hingga 24k bagi skim i-Az Zahab. Pembayaran balik bagi skim i-Ar Rahnu ditetapkan selama enam bulan sahaja berpula dari tarikh gadaian. Selain itu. Bagi pelanggan yang memohon skim i-Ar Rahnu. Selepas tempoh 6 bulan. Pinjaman tidak dihadkan kepada masyarakat Islam semata-mata tetapi lebih terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Konsep ini lebih kepada konsep kebajikan yang amat ditekankan di dalam sistem muamalat supaya bantu-membantu antara satu sama lain untuk keuntungan secara bersama.

1 Pengenalan 242 .4 KONTRAK TAKAFUL 8. Upah simpanan Pelanggan juga dikehendaki membayar upah simpanan bersama-sama dengan pembayaran balik pinjaman secara bulanan.75 =RP 37. Upah simpanan yang dikenakan adalah berdasarkan kepada kos ke atas nilai gadaian dan disesuaikan dengan nilai pinjaman yang diberi.50 RM 37.50 x 6 bulan = RM 225 8.4. Berikut ialah upah simpanan yang dikenakan bagi setiap pinjaman mengikut skim yang dipohon: Contoh pengiraan upah simpanan • • • • Nilai barang gadaian : RM 5000 Jumlah pinjaman : RM 2500 Tempoh gadaian : 6 bulan Jumlah upah simpanan yang perlu dibayar oleh peminjam : RM225 RM 5000/ RM 100 (upah simpanan bagi setiap RM100) = 50 50 x RM 0.maksimum selama 36 bulan dan dibayar secara ansuran ataupun secara terus selama enam bulan.

Wang ini juga boleh digunakan untuk membeli harta benda yang baru sebagai menggantikan yang musanh atau hilang. Kestabilan dari aspek kewangan boleh meringankan ahli keluarga bagi meneruskan kehidupan selepas kematian orang yang menjadi tempat mereka bergantung. Selaras dengan ini.” (Riwayat Ibnu Majah) Persediaan dari segi kewangan amatlah penting sekiranya terjadi sesuatu musibah. bencana atau kemalangan. Sebarang musibah. Islam telah menetapkan peraturan supaya seseorang itu sentiasa peka dan seboleh-bolehnya memastikan bahawa jiwa raganya.4.Dalam menjalani kehidupan seharian dan sebagai salah seorang anggota masyarakat. tragedi dan peristiwa buruk seperti kemalangan jalan raya. orang di bawah tanggungannya dan harta bendanya terjamin dan terpelihara. malapetaka dan bencana boleh mengakibatkan kemusnahan serta kehilangan harta benda di samping boleh mengancam nyawa manusia. seseorang itu seharusnya juga berusaha dan merancang untuk mencari jalan bagaimana dia dapat meringankan beban yang terpaksa dipikul olehnya atau ahli keluarganya jika musibah melanda.2 Penubuhan Insurans Secara Islam (Takaful) 243 . Sehubungan ini kejadian kemalangan. 8.w yang bermaksud: “Sesungguhnya seorang yang beriman ialah sesiapa yang boleh memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia. seseorang sentiasa terdedah kepada kemungkinan ditimpa oleh pelbagai jenis musibah. Menjadi kewajipan seseorang muslim supaya berikhtiar dan berusaha untuk mengelak atau menjauhkan daripada kemungkinan berlakunya musibah malapetaka atau bencana. Memang sudah menjadi manusia ingin memiliki sejumlah wang sebagai bekalan ketika hadapi kesulitan. kebakaran tempat kediaman dan kilang.a. sesuai dengan pepatah ‘sediakan payung sebelum hujan. malapetaka dan bencana. Ini digambarkan dalam hadis Nabi Muhammad s. menghidap penyakit berat dan seumpamanya yang boleh membawa kepada penderitaan dan kesusahan kepada mengsaserta ahli keluarga atau warisnya. kecurian.

negara Brunei Darussalam telah mencontohi Malaysia dengan munculnya Takaful IBB Berhad. Malaysia adalah negara pertama yang merintis perniagaan insurans secara Islam melalui penubuhan Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad yang memulakan operasinya pada Ogos 1985. London. Pada Mei 1993. khususnya oleh negara-negara Islam dan negara-negara dimana bilangan penduduk Islam agak besar bagi memperkenalkan syarikat-syarikat insurans yang menawarkan perniagaan insurans secara Islam. telah diperbadankan Syarikat Takaful Islam Luxembourg oleh Dar Al-Maal Al-Islami (DMI). Berdasarkan perjalanan dan perkembangan Syarikat Insurans Islam Sudan ini maka pelbagai usaha dan langkah susulan dibuat. Di Asia. Syarikat insurans Islam yang pertama telah ditubuhkan pada tahun 1979 iaitu Syarikat Insurans Islam Sudan. Orang Islam mahu sistem kewangan yang bersesuaian dengan ajaran dan kehendak agama dipraktikkan Orang dalam wawasan mereka bagi membina ekonomi Islam yang lengkap untuk kemudahan ummah. Insurans Islam juga memperkenalkan khidmatnya di Britain melalui Islamic Takaful Company (ITC).Takaful adalah satu sistem insurans secara Islam yang bergerak mengikut landasan syariah atau hukum syarak. Lanjutan daripada ini. Syarikat Takaful Indonesia telah diperbadankan. Dengan kerjasama teknikal daripada Syarikat Takaful Sendirian Berhad. pada awal tahun 1980-an. Ada beberapa sebab yang mendorong pembentukan dan penyediaan perniagaan takaful ini: • • Islam ingin mengamalkan ajaran dan peraturan Islam sepenuhnya dalam kehidupan mereka. • Dengan tertubuhnya bank-bank Islam maka keperluan kepada perniagaan takaful atau insurans secara Islam segera menjadi keperluan oleh kerana dikatakan semua urusan bank memerlukan perlindungan insurans. Justeru 244 . Pada tahun 1983. Perniagaan takaful mula beroperasi di Indonesia pada Ogos 1994. Kini Indonesia pula akan mengikuti langkah yang sama. beberapa buah syarikat insurans secara Islam mula ditubuhkan termasuk juga yang beroperasi di negaranegara Eropah. Antaranya syarikat Insurans Islam Arab yang ditubuhkan pada tahun 1979 di Arab Saudi.

Pahang (3). STMB terlibat terutamanya dalam mengendalikan perniagaan takaful keluarga dan takaful am. Selangor (6). STMB merupakan syarikat pertama di Malaysia yang diberi lesen di bawah Akta Takaful. Perlis (1).3 SEJARAH DAN PERNIAGAAN TAKAFUL MALAYSIA BERHAD (STMB) STMB memulakan operasinya pada 2 Ogos 1985 dengan bilangan pekerja perintis seramai 22 orang. 245 . Sarawak (3) dan Wilayah Persekutuan (3). Pembukaan pejabat cawangan ini kemudiannya ditambah dengan rangkaian ‘Meja Takaful’ yang terletak di pejabatpejabat cawangan Bank Islam Malaysia Berhad dan pejabat-pejabat daerah Lembaga Tabung Haji. Negeri Sembilan (3). STMB memulakan program pengembangan dengan pembukaan serentak dengan dua pejabat cawangannya yang pertama di Kota Bharu. Kelantan Darul Naim dan Kuala Terengganu. Sabah (2). Pulau Pinang (1).itu. manakala Al. amat sesuai jika urusan bank Isalm dapat dilindungi oleh insurans yang berasaskan hukum-hukum Islam. 1984 untuk mengendalikan perniagaan takaful. Konsep asas takaful ialah penyediaan insurans sebagai satu bentuk perniagaan yang selaras dengan Syariah dan berdasarkan prinsip-prinsip Al-Takaful dan Al. STMB mempunyai sebelas (11) pejabat cawangan yang terletak dengan strategik di semua negeri kecuali Perlis dan Sabah serta 45 meja takaful yang terletak di semua negeri kecuali Melaka dan Kelantan (3). Terengganu Darul Iman pada 30 Januari 1986. Perak (5). Operasi takaful adalah dilesen dan dikawal oleh Akta Takaful. 8. Pada 5 Jun 1996. 1984.Mudharabah pula merupakan kontrak perkongsian keuntungan perniagaan antara pemberi dana untuk usahaniaga dan usahawan. Kedah (4).4. Al-Takaful bermaksud pakatan sekumpulan orang yang saling menjamin antara satu sama lain. Terengganu (4). Johor (7).Mudharabah.

5 SOALAN LATIHAN 1. 8. Bincangkan definisi al-Takaful dan hukum-hukum berkaitan dengannya 246 . Perniagaan takaful keluarga menyumbang kira-kira 13% daripada keuntungan sebelum zakat dan cukai dan 7% daripada hasil kendalian Syarikat.Perniagaan takaful keluarga meyamai perniagaan insurans nyawa dengan unsur tambahan perjanjian berkongsi keuntungan. manakala perniagaan takaful am pula menyumbang kira-kira 72% daripada keuntungan sebelum zakat dan cukai dan 60% hasil kendalian Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 1995. Bincangkan definisi al-Rahnu dan hukum-hukum berkaitan dengannya 4. Bincangkan definisi Kafalah dan hukum-hukum berkaitan dengannya 2. Begitu juga. Baki 15% dan 33% masing-masing daripada keuntungan sebelum zakat dan cukai dan hasil operasi disumbangkan oleh pendapatan pelaburan. perniagaan takaful am menyamai perniagaan insurans am dengan unsur tambahan perjanjian berkongsi keuntungan. Bincangkan definisi Dhamanah dan hukum-hukum berkaitan dengannya 3.

3 Rukun Syarikat 9.1 Syarikat Amlak Ihktiyari 9.2 Syarikat Amlak Ijbari 9.10.2 Definisi Syarikat/syirkah 9.6.11 Syarikat sebagai Instrumen Sistem Kewangan Islam 247 .10 Syarikat Uqud 9.4 Hukum Syarikah 9.2 Syarikat al-Mufawadhah 9.10.6 Syarat-syarat Syarikat al-Uqud 9.1 Syarikat al-inan 9.5 Syarikat al-Mudharabah 9.4 Syarikat al-Wujuh 9.3 Syarikat al-Abdan 9.10.1 Pengenalan 9.6.BAB 9 TEORI SYARIKAT 9.10.5 Pengekalasan dan Jenis Syarikat 9.6 Syarikat Amlak 9.10.10.

anda seharusnya boleh: 1. Mengenal pasti syarikat sebagai instrumen sistem kewangan Islam 9.1 Pengenalan Harta merupakan sesuatu yang diingini manusia secara semulajadi. Syarikat di dalam sistem ekonomi Islam merupakan satu kaedah yang telah diterimapakai sejak zaman Rasulullah s. 5.BAB 9 TEORI SYARIKAT OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. Menjelaskan rukun dan hukum-hukum bersyarikat.w. Ia boleh diperolehi dengan pelbagai cara samada secara perseorangan atau perkongsian(Syarikat). 2.a. Syarikat boleh diwujudkan apabila terdapat dua atau lebih pihak yang sanggup berkongsi dalam menjalankan sebuah perniagaan. Menjelaskan syarat-syarat syarikat al-Uqud . Ia ditubuhkan untuk menggerakkan harta melalui penggabungan harta tersebut dengan sumber manusia supaya ia terus berkembang dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan individu pemilik harta tersebut khususnya dan 248 . Menghuraikan konsep syarikat. 3. Konsep perkongsian telah membawa kepada penubuhan satu entiti perniagaan yang dikenali sebagai ‘as-syarikah’atau ‘musyarakah’ atau ‘syarikat’. Menghubungkaitkan jenis-jenis syarikat dengan perniagaan 4.

syirkah bererti mencampurkan dua bahagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibezakan satu bahagian dengan bahagian lainnya. boleh juga dibaca syarikah. Dari segi bahasa Arab (makna etimologis). yasyraku (fi’il mudhâri’).syarikan/ syirkatan/ syarikatan (mashdar/kata terbitan. 1 997). Al-Syarikah atau al-Syirkah dari segi bahasa arab beerti campuran atau bercampur sekutu atau bercampur harta. jika dibaca syirkah lebih baik (afshah). Akan tetapi. Syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika (fi’il mâdhi). Manakala ‘syarikah’ mengikut penggunaan umum bahasa Arab pula membawa erti menggabungkan dua perkongsian sebagai satu cara untuk membuatkan keduanya tidak boleh dibezakan (Ala’Eddin Kharofa. yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan (AnNabhani. menurut Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah. Kemudian digunakan oleh fuqaha’ dengan memberi pengertian khusus iaitu kontrak perkongsian antara dua pihak atau lebih yang sama-sama 249 .2 Definisi Syarikat/syirkah Perkataan syarikat dalam bahasa Melayu adalah berasal daripada perkataan arab iaitu syirkah. Perkataan tersebut beertinya menjadi sekutu atau syarikat/ berkongsi Perkataan syirkah. dimana mereka saling bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat kewangan dan boleh mendatangkan keuntungan (profit). (al-Zuhayli. Iaitu campuran harta antara satu dengan lain yang tidak dapat dibezakan. 1990: 146). Syirkah juga adalah transaksi atau akad antara dua orang atau lebih. Menurut Istilah Syarak pula syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih.1989:796). Bab ini akan membincangkan mengenai konsep syarikat di dalam perundangan Islam. 9.masyarakat umumnya.

1997). sedangkan definisi yang lain 250 . Ulama Syafie menyatakan syarikat sebagai sabit hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih secara bersama manakala ulama Hanafi menjelaskan syarikat sebagai suatu kontrak antara dua orang yang berkongsi modal dan untung (Wahbah Zuhaili. (al-Syarbini. 1994: 91) Fuqaha’ Hanafi mentakrifkan syarikat sebagai suatu akad antara dua pihak yang bersyarikat dalam pemberian modal dan mendapatkan keuntungan. Namun begitu. (al-Dusuqi. 1966:299) Fuqaha’ Hambali pula mentakrifkan syarikat sebagai suatu persetujuan bersama untuk mendapat hak dan mengurus.t: 348) Pada hakikatnya. 1982:496) Fuqaha’ Mazhab Maliki mentakrifkannya sebagai keizinan yang diberikan oleh pekongsi kepada rakan kongsinya untuk mengurus harta perkongsian mereka dengan mengekalkan hak mengurus setiap ahli perkongsian.berkongsi usaha melalui harta (modal) atau aktiviti usahawan dengan sama-sama berkongsi keuntungan dan kerugian antara mereka mengikut nisbah yang dipersetujui semasa akad. definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha menunjukkan terdapatnya unsur kerjasama dan perkongsian sama ada dalam bentuk hak pengurusan mahupun hak keuntungan. Ulama Ham bali pula mentakrifkan syarikat sebagai perhimpunan dalam memperolehi hak atau ‘tasarruf atau kuasa pengurusan (Ala’ Eddin Kharofa. (Ibn Abidin. t. Fuqaha’ Shafie mentakrifkan syarikat sebagai kontrak yang mensabit hak pada sesuatu secara sama rata untuk dua orang atau lebih secara bersama. Ulama Maliki mentafsirkan syarikat sebagai izin kedua pihak yang bersyarikat pengurusan harta milik mereka dan setiap pihak mempunyai hak pengurusan (Say id Sabiq. 2000). 1990). definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafi kelihatan lebih menyeluruh kerana ia mengungkapkan syarikat sebagai suatu kontrak dengan sendirinya mewujudkan konsep hak dan tanggungjawab yang mengikat. (al-buhuti. Para fuqaha pula memberikan pelbagai definisi tentang istilah syarikat.

beban ditanggung oleh ahli mengikut peratus modal masing-masing. Kaedah ini juga boleh digunakan dalam produk-produk kewangan yang melibatkan dua pihak yang sama-sama ingin melaksanakan perniagaan atau sumbangan modal seperti bank dan pelanggan sama-sama membiayai projek dengan bersetuju dengan pembahagian untung dan bank mempunyai pilihan menyertai pengurusan projek berkenaan. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum. Keuntungan daripada musyarakah dibahagikan mengikut persetujuan masingmasing manakala jika berlaku kerugian. Syarat-syarat Musyarakah Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). 251 .lebih menjurus kepada tujuan atau kesan kontrak itu sendiri. Musyarakah juga ialah perkongsian yang menunjukkan modal disatukan dan keuntungan serta kerugian dikongsi bersama mengikut peratusan yang dipersetujui di awal kontrak diadakan. Rakan kongsi dalam kontrak ini ialah pemegang amanah kepada rakan yang lain. Musyarakah pula ialah kontrak apabila dua orang atau lebih berjanji bekerjasama dalam perniagaan dengan memberikan modal masing-masing dan keuntungan dibahagi sesama mereka. dan memperhatikan hal-hal berikut : • • Setiap pihak harus menyediakan dana /harta dan pekerjaan/usaha. Setiap pihak memiliki hak umtuk mengatur aset musyarakah dalam proses perniagaan. malahan konsep ini telahpun bertapak di zaman purba Rom di mana undang-undang Rom kuno telah mendefinisikan syarikat sebagai suatu kontrak yang dibuat secara sukarela yang akan mendatangkan tanggungjawab eksklusif kepada pihak pihak yang berkontrak seperti kontrak jual-beli dan sebagainya. Pemakaian konsep syarikat atau perkongsian sebagai suatu kontrak bukan sahaja teRPakai kepada umat Islam. . Kaedah ini boleh digunakan dalam membuat kontrak perkongsian. Dalam dunia perniagaan sekarang ia dinamakan syarikat perkongsian atau usaha sama (joint venture).

agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara pihak yang bersyarikat (An-Nabhani. Al-Khayyath. Manakala syarat sah perkara yang boleh disyirkahkan adalah perkara yang diakadkan itu boleh diusahakan bersama atau boleh diwakilkan. Perkara yang diakad (mahal). Pada masa beliau diutus sebagai nabi.4 Hukum Syarikah Syirkah hukumnya adalah harus (jâ’iz/mubah). Pihak yang berakad. 1996: 69. yang yang terdiri daripada modal dan Usaha (Al-Jaziri. Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) iaitu: 1. rukun syirkah ada tiga: 1. 9. orang-orang pada masa itu telah berpuamalah dengan cara bersyirkah dan 252 . • • Sesuatu pihak tidak diizinkan untuk mencairkan dana atau menggunakan dana untuk kepentingannya sendiri. (‘âqidâni). Sighah akad iaitu ijab dan qabul diantara dua pihak 2. Objek akadnya berupa tasharruf. iaitu aktivitas pengusahaan harta dengan melakukan akad-akad. disebut juga ma’qûd ‘alayhi. Objek akad adalah modal. kerja. Objek akadnya dapat diwakilkan (wakalah). 1982: 76.• Setiap pihak memberi kebebasan/kepercayaan kepada pihak yang lain untuk mengurus aset dan masing-masing dianggap telah diberi kepercayaan untuk melakukan aktiviti musyarakah dengan mementingkan kepentingan pihak lain tanpa melakukan kelalaian yang disengaja. Perkara ini adalah berdasarkan dalil Hadis Nabi Saw berupa taqrîr (pengakuan) beliau terhadap syirkah. 2. 9. misalnya akad jual-beli. 1990: 146). keuntungan dan kerugian. syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharruf (pengusahaan harta) 3.3 Rukun Syarikat Menurut jumhur ulamak. 1989: 13).

” Berdasarkan hadis ini. Di dalam AI Quran. Sesungguhnya kebanyakan orang yang bergaul dan berhubungan (dalam pelbagai Iapangan hidup). Nabi saw bersabda. sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah ra : Allah ‘Azza wa Jalla telah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang ber-syirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Sunnah dan Ijma’. selama masingmasing tidak mengkhianati yang lain maka Aku meninggalkan mereka berdua.t telah berjanji bersama-sama menjaga dan memelihara pihak-pihak yang berkongsi itu selama mereka saling jujur dan amanah di dalam perniagaan mereka. Pensabitan hukum harus ini berdasarkan kepada dalil AI-Quran. ‘‘ . terdapat sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah r. 82 ‘’ Aku (Allah) adalah orang ketiga bersama-sama dengan rakan kongsi.w. Menurut para ulama Fiqh. konsep ‘perkongsian’ dinyatakan dalam bentuk perkongsian di dalam pembahagian harta perwarisan. Allah menerangkan tentang bagaimana rakan kongsi memperlakukan rakan-rakan kongsi yang lain.w meriwayatkan yang Allah s. ” Di samping nas AlQuran.a.w. beliau mendengar Rasulullah s.Nabi Saw membenarkannya.t ber fi rp an.w.” [HR. maka ijma’ ulama sepakat 253 . Abu Dawud.t dalam surah An-Nisa’ ayat 12 “Maka mereka bersekutu pada satu pertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki dari perempuan) Manakala di dalam surah Sad ayat 24.a. al-Baihaqi.. Berdasarkan nas-nas ini. adalah harus mengadakan perkongsian atau syarikat. kecuali orang yang beriman dan beramal salih . Firman Allah s. dan ad-Daruquthni].. Aku keluar dari keduanya.. sesetengahnya berlaku zalim kepada sesetengah yang lain. jelaslah Allah s. . iaitu finnan Allah. Kalau salah satunya berkhianat.

“aku dan rakan kongsiku telah membeli sesuatu dengan cara tunai dan hutang. sunnah dan ijmak.” Lalu kami didatangi oleh Al Barra’bin azib. rasulullah saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi. Sebagaimana mua’amalah lainnya. “Rasulullah saw. Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan: “Rasulullah saw pernah memperkerjakan penduduk khaibar(penduduk Yahudi) dengan mendapat bahagian dari hasil tuaian buah dan tanaman” Aktiviti syarikat adalah harus hukumnya berdasarkan sumber hokum al-quran. “ Aku dan rakan kongsiku.a. lalu beliau menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi tersebut”. Al-nisa’: 12 “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu. Dia menjawab. Imam muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan. syirkah boleh dilakukan samada antara sesama muslim ataupun dengan orang Nasrani.w tentang tindakan kami. Telah mengupah pendudduk khaibar (padahal mereka orang-orang yahudi) dengan mendapat mendapat bahagian dari hasil buah dan tanaman. Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang 254 . Baginda menjawab: “barang yang (diperoleh) dengan cara tunai silalah kalian ambil. Bukhari dengan sanad dari Aisyah]. [HR. Zaiq bin Arqam. silalah kalian bayar” Hukum melakukan syirkah dengan kafir zimmi juga adalah mubah. Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Aba Manhal pernah mengatakan . jika mereka tidak mempunyai anak. Sedangkan yang (diperoleh) secara hutang.mengharuskan kontrak syarikat memandangkan Allah sendiri telah berjanji untuk bersamasama rakan kongsi yang jujur dan amanah serta berlandaskan hukum-hukum syariah dalam perniagaannya. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak. Kami lalu bertanya kepadanya. telah mengadakan perkongsian. Majusi dan Kafir. Kemudian kami bertanya kepada nabi s.

jika kamu mempunyai anak.” HR Abu Daud Fuqaha’ dari semua mazhab bersependapat bahawa harus membuat kintrak syarikat kerana ia telah menjadi amalan dalam urusa hidup anusia sejak zaman rasulullah sehinggalah masa kini. Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. Rasulullah bersabda: “ Aku (Allah) daripada ahli syarikat yang ke tiga daripada dua lagi ahli syarikat selama salah seorang daripada dua ahli itu tidak mengkhianati saudaranya . tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang. 255 . sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris.mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. jika seseorang mati. mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. juga tidak diperbolehkan. berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah. b. Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak.” [274] memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. apabila kedua-dua melakukan pengkhianatan maka aku keluar daripadanya.

mudharabah dan wujuh. para ulamak Fiqh membahagikan syarikat kepada 2 bentuk iaitu: a) Syarikat Milik (Syarikat Amlak) b) Syarikat Kontrak (Syarikat Uqud) Pandangan Mazhab Fiqih tentang Syirkah Mazhab Hanafi beRPandangan ada empat jenis syirkah yang syari’e iaitu syirkah inan.6. Ia melibatkan perkongsian hakmilik keatas harta tanpa melibatkan sebarang usahasama untuk memajukan harta tersebut. mudharabah.1 Syarikat Amlak Ihktiyari Syarikat Pilihan (Syarikat Ikhtiar) . Menurut mazhab syafi’e. 256 . pemberian atau wasiat dimana terdapat lebih dari seorang ahli waris atau penerima wasiat. abdan. Mazhab Hanafi dan Zaidiah beRPandangan ada 5 jenis syirkah yang sah iaitu syirkah inan.6 Syarikat Amlak Syarikat al-milk atau al-amlak ialah pemilikan oleh dua pihak atau lebih ke atas sesuatu benda tanpa menggunakan kontrak syarikat. Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu) Mazhab Maliki hanya 3 jenis syirkah yang sah iaitu syirkah inan. 9. ( Wahbah Az Zuhaili. wujuh dan mufawadhah. Ia adalah berkaitan dengan hak pemilikan bersama bagi sesuatu harta. zahiriah dan Imamiah hanya 2 syirkah yang sah iaitu inan dan mudharabah. abdan.5 Pengekalasan dan Jenis Syarikat Secara umumnya. 9. abdan dan mudharabah.pihak-pihak bersetuju untuk berkongsi pemilikan ke atas sesuatu barang dengan kerelaan sendiri.9. Syirkatul amlak (Syirkah hak miliki) adalah syirkah terjadi kerana adanya harta pusaka.

Syarikat Al-Mufawadah (syarikat yang mana modal.2 Syarikat Amlak Ijbari Syarikat Tanpa Pilihan (Syarikat Jabar) .10 Syarikat Uqud Syarikat Kontrak pula berlaku di antara dua orang atau lebih untuk berkongsi dan turut serta dalam perniagaan dengan menyumbangkan sama ada modal atau tenaga untuk berkongsi di antara mereka apa-apa keuntungan atau kerugian (Razali Nawawi.Tanpa memenuhi ketiga-tiga rukun tersebut. Menurut Mazhab Hambali. Syarikat AI-A’mal dan Syarikat AI. Perbincangan dalam artikel lebi h menjurus kepada Syarikat Kontrak kerana syarikat jenis ini yang seringkali diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 257 . Manakala ulama Hanafi pula hanya membahagikan kepada tiga kategori iaitu Syarikat Al-Amwal.9. mazhab Maliki dan Hanafi tidak memasukkan Syarikat AI-Mudharabah sebagai sebahagian Syarikat Kontrak. Syarikat Kontrak terbahagi kepada lima bahagian iaitu syarikat al-Inan (penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang semestinya sama banyak).timbulnya persyarikatan bukanlah atas dasar pilihan pekongsi seperti barang perwarisan. 1999). Syarikat AI-Wujuh (syarikat tanpa modal) dan Syarikat Al-Mudharabah (bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengusahasupaya memperniagakan modal dan keuntungan dibahagi bersama). Syarikat AI-Abdan (syarikat dalam bentuk perkhidmatan). 9.Wujuh. 2000). kerjasama dari segi kualiti dan kuantiti dan keuntungan antara rakan kongsi adalah sama rata). Ketiga-tiga syarikat ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan Syarikat Al-Inan dan AIMufawadah. perkara yang dikontrakkan dan lafaz akad. Rukun-rukun bagi Syarikat Kontrak pula terbahagi kepada tiga iaitu dua pihak yang berkontrak (pemegang-pemegang saham). (Wahbah Zuhaili. Namun begitu.6. sesebuah syarikat itu menjadi tidak sah.

yang sah hanya tiga macam. Zahiriyah. Syarikah al-‘Uqud atau al-Aqd ialah kontrak yangberlaku antara dua pihak atau lebih untuk membuat perkongsian modal atau harta untuk mengadakan sesuatu perniagaan atau perusahaan dengan sama-samaberkongsi hasil daripada perniagaan tersebut. dan wujûh. Syarikat al-inan 2. dan Imamiyah. iaitu: syirkah inân. Menurut ulama Syafi’iyah. yang sah hanya empat macam. Syarikat al-Mufawadhah 3. Pandangan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah. Syarikat al-Mudharabah An-Nabhani berpendapatt bahawa semua itu adalah syirkah yang dibenarkan syariah Islam. Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu.1 Syarikat al-inan 258 . dan mudhârabah. hanya perkongsian secara Syarikat Inan sahaja dianggap sah. Menurut ulama Malikiyah. Menurut ulama Hanabilah. mudhârabah. Syarikat al-Wujuh 5.syirkah uqud adalah syirkah yang terjadi dengan mengembangkan hak milik seseorang. sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. abdan. 4/795). yang sah hanya syirkah inân dan mudhârabah (Wahbah AzZuhaili. Dalam buku-buku fiqh Islam. iaitu: syirkah inân. Syarikat al-Abdan 4. Namun dari segi jumhur ulamak. iaitu syirkatul Uqud. abdan. Syarikat al-Uqud ini memberi penekanan kepada penglibatan bersama dalam sebarang usaha yang hendak dijalankan dan perkongsian ini meliputi pengeluaran modal pokok dan pembahagian untung rugi atau sama-sama menyumbang kepada keuntungan dan kerugian syarikat. 9. umumnya terdapat lima bentuk perkongsian (syarikat Uqud) yang diadakan oleh pihak-pihak berkenaan iaitu: 1. Pembahasan kita saat ini adalah syirkah yang kedua ini.10.

Contoh bagi syirkah inan: Khalid dan Faizal berkongsi menjalankan perniagaan burger bersama-sama dan masing-masing mengeluarkan modal RP500 setiap seorang.Syarikat Ainan ialah perkongsian harta atau modal oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan sesuatu perniagaan dan keuntungan dibahagi sesame mereka. Syirkah inân adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi sumbangan/kerjasama (‘amal) dan modal (mâl). Syirkah inan adalah syirkah yang mana 2 pihak atau lebih. dengan memberi/berkongsi modal kepada rakan kongsinya bererti telah memberikan kepercayaan dan mewakilkan kepada rakan kongsinya untuk mengelolakan 259 . 1990: 148). Modal dalam bentuk harta benda seperti kereta mestilah diakadkan pada awal transaksi. Syarikat ini diharuskan mengikut Ijmak. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah dan Ijma Sahabat (An-Nabhani. Sebab masingmasing pihak. keuntungan atau kerugian pula dibahagi mengikut kadar modal atau usaha. Akad perkongsian antara dua orang atau lebih untuk berkongsi dengan mengeluarkan modal bagi menjalankan sesuatu perniagaan dengan pembahagian untung atau rugi mengikut kadar modal yang dikeluarkan. dua pihak bersetuju mengeluarkan modal secara bersama untuk menjalankan perniagaan dan membahagikan keuntungan yang diperolehi secara bersama samada secara samarata atau mengikut peratusan modal asalkan mengikut persetujuan semasa akad. Mereka sama-sama berjual beli. modal hendaklah dijelaskan semasa berkontrak dan semua urus niaga jelas antara pihak-pihak yang berkongsi. Disyaratkan bahawa modal yang dikongsi adalah berupa wang. menagih pembayaran. Wajib bagi pihak yang ber-syirkah untuk secara bersama-sama terlibat dalam pengusahaan. Perkongsian ini dibangunkan oleh konsep perwakilan(wakalah) dan kepercayaan(amanah). dan sebagainya. mengelola karyawan. setiap pihak menyumbangkan modal dan menjalankan kerja. Perkongsian ini diperbolehkan berdasarkan As-Sunnah dan ijma’sahabah. menawarkan. Antara syarat-syarat syarikat inan ialah semua modal yang dikeluarkan hendaklah dicampur di dalam satu akaun.

perniagaan. almufawadhah ialah satu kontrak perkongsian yang mana ahli-ahli kongsi itu mestilah sama dari aspek jumlah sumbangan modal dan jumlah agihan untung dan urusan pengendalian syarikat dan pegangan agama. Mengikut al-Sarakhsi. (al-Zuhailiy: 1989:798) . Keuntungan adalah berdasarkan kesepakatan semua pihak yang berkongsi manakala kerugian berdasarkan peratusan modal yang dikeluarkan.a yang mengatakan: “kerugian bergantung kepada modal. sedangkan keuntungan bergantung kepada apa yang mereka sepakati” 9. Mereka bersama menyumbang modal dan mengusahakan perniagaan. hak yang sama. Perkongsian antara dua orang atau lebih untuk bekerja dengan syarat tiap-tiap pemegang saham hendaklah mempunyai modal yang sama banyak. mufawadhah juga bererti menyerah kuasa iaitu setiap ahli menyerah kuasa urusan kepada rakan kongsimasing-masing. Setiap anggota syarikat dikira penjamin kepada yang lain dan masing-masing mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama terhadap urusan perniagaan. 24). Dari segi Istilah fiqh. Fuqaha’ maliki mengharuskan syarikah al mufawadhah dengan membuat penambahan takrif iaitu setiap ahli syarikat bebas nenjalankan pengurusan syarikat dalam semua bentuknya tanpa mendapat pandangan dan persetujuan ahli syarikat lain.2 Syarikat al-Mufawadhah Al-Mufawadhah dari segi bahasa aarab beerti persamaan. Setiap ahli yang berkongsi bertindak sebagai agen dan penjamin kepada yang lain. Tiap-tiap pemegang saham ialah wakil bagi pemegang saham yang lain dalam urusan perniagaan. tanggungjawab yang sama dan pembagian untung yang sama. al-syarikat fi al-fiqh al-islami. (Ali Khafif. disamping persamaan. Abdurrazzak dalam kitab Al-Jami’ meriwayatkan dari Ali r. 260 . Fuqaha’ shafie dan hambali tidak mengharuskan al-Mufawadhah kerana sukar dilaksanakan dan boleh berlaku gharar kerana perkongsian yang tidak jelas.10. Syarikat Mufawadhah juga ialah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan perniagaan secara usaha sama dengan syarikat.

iaitu ditanggung oleh pemodal sesuai dengan nisbah modal (jika berupa syirkah inan) atau ditanggung pemodal sahaja (jika berupa syirkah mudharabah) atau ditanggung pengusaha usaha berdasarkan peratusan barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujuh). Keuntungan yang diperoleh dibahagi sesuai dengan kesepakatan. bererti terwujud syirkah inan di antara B dan 261 . pada awalnya yang ada adalah syirkah ‘abdan iaitu B dan C sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan sumbangan kerja sahaja. ‘abdan. menurut An-Nabhani adalah boleh. mudhârabah. Dalam hal ini.Syirkah mufâwadhah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inân. mudharabah dan wujuh). sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkah-nya. atau ditanggung pemodal saja (jika berupa syirkah mudhârabah). Syirkah mufawadhah adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inan. setiap jenis syirkah yang sah berdiri sendiri maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya. Sebab. Keuntungan yang diperoleh dibahagi sesuai dengan kesepakatan. setiap jenis syirkah yang sah ketika berdiri sendiri. iaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai peratusan modal (jika berupa syirkah inân). 1990: 156. 1990: 156). Al-Khayyath. Syirkah mufâwadhah dalam pengertian ini. menyumbang modal kepada B dan C. Contoh: A adalah pemodal. ‘abdan. menurut An-Nabhani adalah boleh. bererti di antara mereka bertiga wujud syirkah mudharabah. Syirkah mufawadhah dalam pengertian ini. dua jurutera awam yang sebelumnya sepakat bahawa masing-masing melakukan kerja. dan wujûh) (An-Nabhani. Kemudian B dan C juga sepakat untuk menyumbang modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Sebab. atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujûh). maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya (An-Nabhani. ketika A memberikan modal kepada B dan C. sedangkan B dan C sebagai pengusaha. Lalu. sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya. 1982: 25). Di sini A sebagai pemodal. Ketika B dan C sepakat bahawa masing-masing memberikan suntikan modal di samping melakukan kerja.

Perkongsian dimana pelaburan perkongsian ini mengandungi sebahagian besar atau kesemuanya berbentu usha atau kemahiran ahli-ahli kongsi Perkongsian antara dua orang atau lebih yang mengumpulkan hasil pekerjaan (pengupahan) masing-masing dalam satu tabung kemudian dibahagikan sesama mereka tanpa mengambil kira modal yang dimasukkan ke dalam tabung tersebut dan usaha yang dijalankan. Syirkah abdan merupakan kerjasama perniagaan antara dua orang atau lebih yang memberi tenaga atau keahlian orang-orang yang melakukan akaq syirkah. 9.3 Syarikat al-Abdan Syarikat al-amal/ al-Abdan ( perkongsian usaha/buruh). Imam Shafie tidak bersetuju dengan syarikat jenis ini kerana ia akan memudahkan sesuatu yang tidak baik berlaku dan tidak tepat dari segi keadilan sebenar.C. Perkongsian jenis ini tidak dapat bertahan lama. Paling pentingkan ialah kejayaan syarikat dan pihak-pihak terbabit saling meredhai antara satu sama lain dan berlebih kurang.10. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya bererti terwujud syirkah wujuh antara B dan C. Dari segi realiti. Syarikat ini selalunya ditubuhkan oleh pihak yang tidak berkira antara satu sama lain. Misalnya syirkah antara jurutera dan arkitek tanpa modal dana dalam sebuah usaha konsultan bangunan. Dengan demikian. semua akan berkerja sesuai keahlian masing-masing dan hasilnya (keuntungan) akan dibahagi 262 . kebanyakan orang Melayu yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan sering melakukan perkongsian jenis ini. Perkongsian yang longgar ini akhirnya akan memisahkan mereka apabila syarikat memperolehi keuntungan kerana masalah pembahagian untung atau apabila syarikat menanggung kerugian besar seperti siapa yang harus menanggung kerugian tersebut atau semasa urus niaga dijalankan. siapa yang lebih rajin bekerja dan siapa yang lebih malas. Ia juga dinamakan syarikat amal. bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada yang disebut syirkah mufawadhah.

Ibnu Mas’ud ra. sedangkan aku dan Ammar tidak membawa apa-apa”. 1990: 151). nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (syarîk). Keuntungan adalah berdasarkan persetujuan mereka. Sa’ad membawa dua orang tawanan sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun” (HR Abu Dawud dan Atsram). Sa’ad membawa dua orang tawanan. Tindakan mereka ini dibiarkan oleh Rasulullah saw. Perkongsian abdan adalah perkongsian 2 orang atau lebih yang hanya melibat tenaga(badan) mereka tanpa melibatkan perkongsian modal. Kebenaran syirkah ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Atsram dengan sanad dari Ubaidah dari Bapaknya. Perkongsian mereka tidak melibatkan perkongsian kos. dan Sa’ad bin Abi Waqash melakukan syirkah terhadap apa yang kami dapatkan pada perang Badar. 1990: 151). Abu Dawud dan al-Atsram]. 263 .sesuai kesepakatan.” [HR. Keuntungan yang diperoleh dibahagi berdasarkan kesepakatan. Syirkah ‘abdan hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah (An-Nabhani. “Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa’ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Abdullah bin Mas’ud yang mengatakan: “Aku. kemudian As’ad membawa dua orang tawanan perang. Hal itu diketahui Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam dan beliau membenarkannya dengan taqrîr beliau (An-Nabhani. Hadith ini diketahui Rasulullah saw dan baginda membenarkannya. Sebagai contoh: Jalal adalah tukang buat rumah dan Rafi adalah juruelektrik yang berkongsi menyiapkan projek sebuah rumah. Ammar bin Yasir. sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun. pernah berkata. Ibnu mas’ud pernah berkata” aku berkongsi dengan Ammar bin Yasir dan Saad bin Abi Waqqash mengenai harta rampasan perang badar. Syirkah abdan hukumnya mubah berdasarkan dalil Assunnah.

Syirkah ini dapat terjadi kerana adanya kedudukan. Syirkah wujuh adalah syirkah antara 2 pihak (misalnya A dan B) yang sama-sama melakukan kerja (amal). 264 . profesionalisme.4 Syarikat al-Wujuh Syarikat yang tertubuh tanpa modal yang mana pihak yang melibatkan diri ke dalam syarikat ini kemudian menjual barang tersebut dan keuntungannya dikumpul dan dibahagikan sesama mereka. Dimana dua orang yang menerima modal itu disebut sebagai pengusaha dan yang memberikan modal adalah pemodal. pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Lalu A dan B bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang C secara kredit. dengan pihak ketiga (misalnya C) yang mengeluarkan modal (mal). 1990:154) Bentuk kedua syirkah wujuh adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barangan yang mereka beli secara kredit. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibahagi dua. Adalah syirkah antara dua orang dengan modal dari pihak lain diluar kedua orang tersebut. kepercayaan atau keahlian (wujuh) seseorang di tengah masyarakat. atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya tanpa sumbangan modal dari masing-masing pihak. Disebut syirkah wujuh kerana didasarkan pada kedudukan. Syirkah wujuh dibolehkan menurut syara’ kerana pada dasarnya termasuk syirkah mudharabah atau syirkah abdan yang juga diperbolehkan.9. sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang). Misalnya A dan B tokoh yang dipercayai pedagang. A dan B bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. atau kepercayaan dari pihak lain untuk membeli secara kredit kemudian menjualnya secara borong. (An-Nabhani. Dalam hal ini.10. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudharabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudharabah padanya. Syarikat jenis ini mungkin selalunya dibuat dalam urusan pemasaran.

Namun demikian. masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. bukan semata-mata kepercayaan di masyarakat. Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. bukan berdasarkan nisbah barang dagangan yang dimiliki. Dalam hal ini. yang dikenal tidak jujur atau suka memungkiri janji dalam urusan kewangan. keuntungan dibahagi berdasarkan kesepakatan. atau keahlian (wujûh) seseorang di tengah masyarakat. Asy-Syarîkât fî asySyarî‘ah al-Islâmiyyah. An-Nabhani mengingatkan bahawa kepercayaan (wujuh) yang dimaksud dalam syirkah wujuh adalah kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah). Syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan sumbangan kerja (‘amal). Lalu A dan B ber-syirkah wujûh. Syirkah wujûh disebut juga syirkah ‘ala adz-dzimam (Al-Khayyath. 1990: 154). tanpa sumbangan modal dari masing-masing pihak (An-Nabhani. atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya. A dan B bersepakat. tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar). Bentuk kedua syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang ber-syirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit. 2/49). kepercayaan. Sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pengusaha wujuh usaha berdasarkan kesepakatan.Dalam syirkah kedua ini. sedangkan kerugian ditanggung 265 . keuntungan dibahagi berdasarkan kesepakatan. 1990: 154). Syirkah wujuh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah ‘abdan (An-Nabhani. dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki. 1990:154). Disebut syirkah wujûh kerana didasarkan pada kedudukan. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibahagi dua. Maka dari itu. sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang). dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan sumbangan modal (mâl). Sebaliknya sah syirkah wujuh yang dilakukan oleh seorang biasa saja. Dalam syirkah wujûh kedua ini. tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah) yang tinggi misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan kewangan. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudhârabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudhârabah padanya (An-Nabhani.

10. 1990: 152). Ada 2 bentuk lain sebagai variasi syirkah mudharabah. tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar). 1984: 836). 1990:152). 1990: 154). Oleh itu. bukan berdasarkan kesepakatan. tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan kewangan (tsiqah mâliyah) yang tinggi. Namun demikian. Kedua-dua bentuk syirkah ini masih tergolong dalam syirkah mudharabah (An-Nabhani. sedangkan bentuk kedua termasuk syirkah ‘abdan. Istilah mudharabah dipakai oleh ulama Iraq. Sebagai contoh: Khairi sebagai pemodal memberikan modalnya sebanyak RP 100 ribu kepada Abu Abas yang bertindak sebagai pengusaha modal dalam pasaraya ikan. An-Nabhani mengingatkan bahawa kepercayaan (wujûh) yang dimaksud dalam syirkah wujûh adalah kepercayaan kewangan (tsiqah mâliyah). Syirkah mudhârabah dan syirkah ‘abdan sendiri telah jelas kebolehannya dalam syariat Islam (AnNabhani. Sebaliknya. sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qiradh. bukan semata-semata kepercayaan di masyarakat. Dalam syirkah 266 .oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki. 1990: 155-156).5 Syarikat al-Mudharabah Syirkah Mudharabah adalah syirkah dua pihak atau lebih dengan ketentuan. sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan sumbangan modal tanpa sumbangan kerja. misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan kewangan (An-Nabhani. 1996: 42. kerana bentuk pertama sebenarnya termasuk syirkah mudhârabah. pihak pertama (misalnya A) memberikan Sumbangan modal dan kerja sekaligus. satu pihak menjalankan kerja (amal) sedangkan pihak lain mengeluarkan modal (mal). 2 pihak (misalnya A dan B) sama-sama memberikan mengeluarkan modal sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan menjalankan kerja sahaja. sah syirkah wujûh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja. yang dikenal tidak jujur. 9. Az-Zuhaili. Syirkah wujûh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah ‘abdan (An-Nabhani. atau suka menyalahi janji dalam urusan kewangan. (Al-Jaziri. Pertama. (An-Nabhani. Hukum kedua bentuk syirkah di atas adalah boleh. 1990: 154). Kedua.

sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan sumbangan kerja saja. Jika ada keuntungan. 1996: 42. Namun demikian. Namun demikian. sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan sumbangan modal. kemudahan melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengusaha (mudhârib/‘âmil). sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. A dan B) sama-sama memberikan sumbangan modal.mudharabah. Dalam syirkah ini. Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. ia dibahagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengusaha modal. pengusaha turut menanggung kerugian jika kerugian itu terjadi kerana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. sedangkan pihak lain memberikan sumbangan modal (mâl) (An-Nabhani. 1990: 153). hak melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengusaha. Pertama. 1990: 152). sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. pengusaha terikat dengan syaratsyarat yang ditetapkan oleh pemodal. 1990: 152). Ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah mudhârabah. satu pihak memberikan sumbangan kerja (‘amal). pengusaha terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. pihak pertama (misalnya A) memberikan sumbangan modal dan kerja sekaligus. Az-Zuhaili. Sebab. ia dibahagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengusaha. dalam mudhârabah 267 . Jika ada keuntungan. Contoh: A sebagai pemodal (shâhib al-mâl/rabb al-mâl) memberikan modalnya sebesar RP 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengusaha modal (‘âmil/mudhârib) dalam usaha perdagangan umum (misal. Istilah mudhârabah dipakai oleh ulama Irak. dalam mudharabah berlaku wakalah (perwakilan). Namun demikian. 1990: 152). dua pihak (misalnya. 1984: 836). sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qirâdh (Al-Jaziri. tanpa sumbangan kerja. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong syirkah mudhârabah (An-Nabhani. sementara seorang wakil tidak menanggung kerosakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani. usaha toko kelontong). Kedua. Sebab. Hukum syirkah mudhârabah adalah jâ’iz (boleh) berdasarkan dalil as-Sunnah (taqrîr Nabi Shalallahu alaihi wasalam) dan Ijma Sahabat (An-Nabhani. Syirkah mudhârabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan.

Keuntungan dari usaha akan dibahagi sesuai dengan kesepakatan. 1990: 152). maka kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. jika kerugian itu terjadi kerana kesengajaannya atau kerana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal (AlKhayyath. iaitu pihak pemilik modal (rabbul maal) dan pihak pengusaha (mudhorib). 9. amanah dan profesional. dalam kitab Al Jami’]. Secara manajemen. pihak pengusaha wajib melakukan pengusahaan secara baik. pengusaha turut menanggung kerugian. yang berkata : “Pungutan itu tergantung pada kekayaan.seorang rakan kongsi memberi kuasa pengurusan kepada rakan kongsinya yang lain sama ada untuk membeli. syirkah mudharabah mengharuskan ada dua pihak.10. Secara muamalah. sebagaimana diriwayatkan oleh Ali r. sedangkan pihak pemodal tidak diperbolehkan (tidak berhak)ikut mengelola/ bekerja bersama pengusahanya. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama” [Abdurrazak. menjual atau menerima kerja. Hal ini kerana hukum akad wakalah menetapkan hukum orang yang menjadi wakil tidak boleh menanggung kerugian. dan manakala terjadi kerugian bukan kerana kesalahan manajemen (kelalaian). 268 .6 Syarat-syarat Syarikat al-Uqud Terdapat empat syarat umum yang patut ada pada Syarikat Kontrak (BIMB Institute of Research and Training (BIRT). demikian pula dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah opersioanal perusahaan.berlaku hukum wakalah (perwakilan). boleh menerima perwakilan . 1998) iaitu: 1. Pihak pemodal menyerahkan (mengamanahkan) modalnya dengan akad wakalah kepada seseorang sebagai pengusaha untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (profit). sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani. Asy-Syarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah. Pengusaha berhak untuk memilih dan membentuk tim kerjanya (teamwork) tanpa harus seijin pemodal. 2/66).a. Namun demikian.

5. Rakan kongsi menjadi gila secara berterusan. nisbah keuntungan di antara rakan kongsi dinyatakan dengan jelas di majlis akad keuntungan itu hendaklah bersifat umum dan bukannya dalam jumlah tetap. perkongsian atau penubuhan syarikat di antara muslim dan bukan muslim dibolehkan juga 269 .7 SYARIKAT SEBAGAI INSTRUMEN SISTEM KEWANGAN ISLAM DI MALAYSIA Penubuhan syarikat yang paling baik dan diutamakan dalam Islam ialah perkongsian sesama muslim kerana diandaikan setiap muslim mempunyai akhlak yang teRPuji dan memahami tanggungjawab masing-masing (Ismail Omar. 7. 2000). Salah seorang rakan kongsi menjadi murtad dan lari ke negara musuh. Contohnya seperti menetapkan untung bagi salah seorang dari rakan kongsi sebanyak RM 100 atau RM 1000. Ketidaktentuan dan kejahilan mengenai perkara yang dikontrakkan akan menyebabkan kontrak itu menjadi ‘fasid’ atau terbatal. 2. Terdapat dua perkara yang mem batalkan kontrak syarikat iaitu:i) perkara yang secara umumnya membatalkan kesemua jenis syarikat. 3.11 Perkara umum yang membatalkan Kontrak Syarikat: 1. 9.2. 4. Keuntungan diambil daripada hasil untung perniagaan syarikat dan bukan daripada harta lain. Syarat-syarat ini amat penting dalam menentukan keesahan sesebuah kontrak mengikut hukum syarak. 6. 9. 3. Kerosakan harta syarikat seluruhn ya atau kerosakan harta salah seorang daripada rakan kongsi sebelum dimulakan pembelian sesuatu. Walau bagaimanapun. Rasionalnya ialah kerana dikhuatiri kemungkinan jumlah tersebut tidak memadai dengan modal dan usaha yang disumbangkan. ii) perkara yang khusus membatalkan sesetengah syarikat sahaja. Perkara khusus yang membatalkan Kontrak Syarikat: Tidak ada persamaan di antara dua modal khususnya bagi Syarikat al-Mufawadah. Kematian salah seorang rakan kongsi. Syarikat difasakhkan oleh salah seorang rakan kongsi.

Antaranya ialah: a) Syarikat al-Tausiyyah al-Basitah Ia terbentuk dari ahli-ahli syarikat di mana rakan kongsi yang menanggung tanggungan adalah seorang yang menguruskan syarikat dan dia juga bertanggungjawab ke atas hak-hak berkaitan syarikat manakala rakan kongsi yang satu lagi merupakan pemilik harta syarikat. boleh diadakan perdamaian dengan orangorang musyrik apabila mereka memperolehinya dan tidak diperolehi kaum muslimin) (Imam Syafie.selagi kedua-dua pihak berada dalam rukun kedamaian serta memenuhi syarat-syarat yang tidak bercanggah dengan syariah. Oleh yang demikian. b) Syarikat al-Tamadun (Syarikat tanggungan bersama) Ia merupakan sebuah syarikat yang dikontrakkan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan perniagaan dalam semua jenis perniagaan atau sebahagiannya dan setiap ahli syarikat bertanggungjawab menjamin seluruh tanggungan syarikat. e) Syarikat al-Musahamah 270 . c) Syarikat al-Muhasah Ia merupakan syarikat yang melibatkan dua orang rakan kongsi atau lebih dan menjalankan satu projek kewangan dan mengemukakan saham yang berbentuk harta atau tenaga. Setiap keuntungan dan kerugian dibahagi kan antara mereka. terdapat pelbagai syarikat dalam sistem kewangan Islam. 1982) Selain dari jenis syarikat yang telah dibincangkan. Selain daripada itu. ia dibolehkan dalam keadaan tidak ada atau susah mendapatkan umat Islam yang berupaya menerokai atau memajukan perniagaan secara aktif. Setiap ahli bertanggungjawab setakat kadar pelaburannya sahaja dalam syarikat dan jumlah ahli tidak lebih daripada 50 orang. D)Syarikat Zatul Mas’uliyyah al-Mahdudah (Syarikat tanggungan berhad) Ia merupakan sebuah perniagaan yang sama seperti syarikat harta.

f) Syarikat Kenderaan Sebahagian daripada ahli syarikat memiliki saham-saham tertentu dan salah seorang daripada mereka menjadi pemandu dan kebiasaannya mengambil upah atau gaji bukan dalam jumlah yang tertentu. Terdapat juga keadaan di mana dua orang ahli syarikat itu berkongsi membayar harga binatang dan kemudian salah seorang rakan kongsi itu bekerja sama ada mengembala ataupun memberi makanan. Bincangkan rukun dan syarat syarikat 3. Huraikan Definisi Syarikat/syirkah 2. 9. Syarikat ini juga terbentuk di atas tanggungan ahli-ahli syarikat atau atas kerja mereka dan juga berdasarkan kepada konsep wakalah (perwakilan). Jelaskan jenis-jenis syarikat 4. Bagaimana konsep syarikat boleh dilaksanakan dalam sistem kewangan Islam BAB 10 IHYA AL-MAWAT (MENGUSAHAKAN TANAH KOSONG 271 . Syarikat jenis ini tidak diamalkan secara meluas di negara kita.Modal bagi syarikat ini dibahagikan kepada bahagian-bahagian kecil yang sama banyak dan setiap bahagian itu dipanggil saham yang tidak boleh dipecahkan tetapi boleh ditukar ganti. g) Syarikat Binatang (Syarikat al-Baha’im) Modal diberi oleh rakan kongsi manakala rakan kongsi lain menguruskan perniagaan. Pemegang saham mempunyai tanggungjawab yang terhad kepada nilai sahamnya sahaja. Sebutkan jenis-jenis syarikat uqud 5.11 SOALAN LATIHAN 1.

6 Hilangnya hak pemilikan Tanah pertanian 10.7 Mengusahakan tanah 10.3 Pemilikan tanah dan Implikasinya 10.1 Pengenalan 10.10.8 Tanah yang memiliki sumber galian 10.9 Negara berhak menetapkan Hima (Kawasan khas untuk kepentingan awam) BAB 10 IHYA AL-MAWAT (MENGUSAHAKAN TANAH KOSONG) 272 .4 Jenis-jenis Pemilikan tanah 10.2 falsafah pemilikan Tanah Dalam islam 10.5 cara-cara pemilikan tanah 10.

Menghuraikan konsep menghidupkan bumi yang mati . Dalam disiplin ilmi pengajian Islam. 450 H) membahas bab mengerjakan tanah dalam kitabnya Al-Ahkam AlSulthaniyah yang membahas hukum perundangan negara menurut Islam. anda seharusnya boleh: 1. Menjelaskan falsafah pemilikan tanah dalam Islam . 4. 203 H) dengan kitabnya Al-Kharaj. hukum mengusahakan tanah dikenal dengan istilah Ahkam Al-Aradhi. Para fuqaha itu seperti Imam Abu Yusuf (w. Pada umumnya para fuqaha (ahli hukum Islam) membahas hukum mengerjakan tanah ini dalam perbincangan fiqh mereka. Menjelaskan cara-cara pemilikan yang dibenarkan. Mengenal pasti hukum kerajaan menetapkan hima daan caranya 10.2 FALSAFAH PEMILIKAN TANAH DALAM ISLAM 273 . hal.OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. 128). Imam Yahya bin Adam (w. 457 H) dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sulthaniyah. Menbincangkan jenis-jenis pemilikan tanah dalam Islam. 224 H) dengan kitabnya Al-Amwal. 5. Demikian pula Imam Abu Ya'la (w. dan Imam Abu Ubaid (w. pengurusan (tasharruf).1 Pengenalan Terdapat juga hokum fiqh yang berkaitan dengan bab mengusahakan tanah yang dinamakan ihya’ al-mawat ertinya menghidupkan bumi yang mati. An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. Hukum mengusahakan (menghidupkan) tanah kosong dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai mengusahakan tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (milkiyah). 3. 2. 10. (Al-Nabhani. 193 H) dengan kitabnya Al-Kharaj. Sebahagian ulama seperti Imam Al-Mawardi (w. dan peredaran (tauzi') tanah.

memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengurus hak milik Allah tersbut sesuai dengan hukum-hukum-Nya. "Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk). Islam telah menjelaskan dengan falsafah pemilikan tanah dalam Islam. Firman Allah SWT (ertinya). 130). 19). Ayat-ayat tersebut menegaskan bahawa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata. 274 ." (QS Al-Hadid [57] : 2). Dia menghidupkan dan mematikan. Imam Al-Qurthubi berkata. Al-Amwal wa Al-Amlak al-'Ammah fil Islam. Intinya ada 2 (dua) perkara iaitu : o o pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. "Ayat ini adalah dalil bahawa asal usul pemilikan (ashlul milki) adalah milik Allah SWT. hal. Allah SWT juga berfirman (ertinya) . dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.Dalam perspektif segala sesuatu yang ada di langit dan bumi (termasuk tanah) hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengurus tanah menurut hukum-hukum Allah. (Yasin Ghadiy. Firman Allah SWT (ertinya)." (Al-Hadid [57] : 7). Dalam pentafsiran ayat ini. Allah SWT sebagai pemilik hakiki. "Dan nafkahkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Dengan demikian. dan bahawa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (tasharruf) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT." ( An-Nuur [24] : 42). Juz I hal." (Tafsir Al-Qurthubi."Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi.

8). Mengatur urusan tanah dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai pemiliknya yang hakiki. Al-'Adalah fi An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. Juz II hal.3 Pemilikan Tanah dan Implikasinya Pemilikan (milkiyah/ownership) dalam Syariah Islam didefinisikan sebagai hak yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia untuk memanfaatkan suatu benda. dengan mengemukakan 2 (dua) aspek yang berkaitan dengan tanah. 237). (Abdul Ghani. "Dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan hukum. Tanah usyriah (al-ardhu al-'usyriyah) iaitu tanah penduduk yang masuk Islam secara damai dan tanah yang dihidupkan (ihya al-mawat) 2. Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah. 73). Tanah kharajiyah (al-ardhu al-kharajiyah). Firman Allah SWT (ertinya). 275 . kecuali hukum-hukum Allah saja iaitu hukum syarak. Dalam Syariah Islam ada 2 (dua) jenis tanah iaitu : 1. Syariah Islam telah mengatur persoalan pemilikan tanah secara teRPrinci. iaitu : (1) zat tanah (raqabah al-ardh) (2) manfaat tanah (manfaah al-ardh). yakni penggunaan tanah untuk pertanian dan sebagainya. 10. An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam." (QS Al-Kahfi [18] : 26). (Al-Nabhani.Falsafah ini mengandung implikasi bahawa tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah. Pemilikan tidaklah lahir dari sudut zahir suatu benda kcuali dari ketentuan hukum Allah pada benda itu. (Al-Nabhani. hal. (idznu asySyari' bi al-intifa' bil-'ain). hal.

Jika tanah pertanian ini tidak ditanami. Tanah kharajiyah ini zatnya adalah milik negara.. hal. Tanah usyriah ini adalah tanah milik individu. Jika tanah usyriah ini dibeli oleh seorang bukan Islam (kafir). "Pada tanah yang diairi sungai dan hujan zakatnya sepersepuluh. atau tanah yang dikuasai melalui perdamaian (al-shulhu). Juz II hal. juga tanah mati yang telah dihidupkan oleh seseorang (ihya`ul mawat). Tanah kharajiyah ini zatnya (raqabah) adalah milik seluruh kaum muslimin.. pada tanah yang diairi dengan unta zakatnya setengah dari sepersepuluh. Muslim. Sabda Nabi SAW. Termasuk tanah usyriah adalah seluruh Jazirah Arab yang ditaklukkan dengan peperangan. Syam. ibid. Al-Syakhshiyah AlIslamiyah." Dawud). (Abdul Qadim Zallum. (Al-Nabhani. samada zatnya (raqabah). misalnya berbentuk tanah pemukiman penduduk. (Al-Nabhani. dan Mesir kecuali Jazirah Arab. 237). mewariskan. Kecuali jika tanah itu diperdagangkan. 248). dan Abu . menggadaikan. Al-Amwal. Juz II hal. contohnya Madinah Munawwarah. di mana negara melalui Baitul Mal bertindak mewakili kaum muslimin. Juz II hal. misalnya Makkah. Tanah usyriyah ini jika berbentuk tanah pertanian akan dikenakan kewajiban usyr (iaitu zakat pertanian) sebanyak sepersepuluh (10 %) jika mendapat air dengan air hujan (tadah hujan). tidak ada zakatnya. 240). 48). misalnya tanah Irak. misalnya tanah Bahrain dan Khurasan. ataupun manfaatnya (manfaah). maka terkena zakat perdagangan. Tanah Kharajiyah adalah tanah yang dikuasai kaum muslimin melalui peperangan (alharb). Jika disalurkan dengan saliran buatan maka zakatnya 5 %. (AlNabhani. menghibahkan. Maka individu boleh menjualnya. Oleh itu tanah kharajiyah zatnya bukan milik individu seperti tanah 276 (HR Ahmad.Tanah Usyriah adalah tanah yang penduduknya masuk Islam secara damai tanpa peperangan. sebab non muslim tidak dibebani kewajiban zakat. ibid. Jika tanah usyriah ini tidak berbentuk tanah pertanian. tak terkena kewajiban zakatnya. dan sebagainya. tanah tersebut tidak dikena kewajiban usyr (zakat).

yang akan gugur jika pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual kepada muslim. 247).. Al-Nabhani. Meskipun tanah tanah kharajiyah dapat diperjualbelikan. Juz II hal. kharajnya bersifat abadi. Ertinya kharaj tetap wajib dibayar dan tidak gugur. akan dikenakan kewajipan zakat perdagangan. maka ada dua kemungkinan : (1) jika perdamaian itu menetapkan tanah itu menjadi milik kaum muslimin. dan diwariskan.. maka ia tak terkena kewajiban kharaj. Jika tanah kharajiyah yang ada bukan berbentuk tanah pertanian seperti tanah yang dijadikan kawasan penempatan penduduk. (Zallum. Juz II hal. sebab zatnya milik negara. (2) jika perdamaian itu menetapkan tanah itu menjadi milik mereka (non muslim). Muqaddimah Ad-Dustur. hal. Tanah kharajiyah ini jika berbentuk tanah pertanian akan terkena kewajiban kharaj (pajak tanah. hal. 47). ibid. (Al-Nabhani.. ibid. iaitu pungutan yang diambil negara setahun sekali dari tanah pertanian yang besarnya dikira sesuai dengan keadaan tanahnya. tanah kharajiyah tidak boleh diwakafkan. kedudukan kharaj sama dengan jizyah.usyriah. kharajnya bersifat tetap (abadi) meski pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual kepada muslim.. Sebagaimana Umar bin Khattab tetap memungut kharaj dari tanah kharajiyah yang dikuasai kerana perang meski pemiliknya sudah masuk Islam. kharaj tetap dipungut. Tanah kharajiyah yang dikuasai dengan perang (al-harb). 303). hal. namun berbeza dengan tanah usyriyah. Kecuali jika tanah itu dijualbeli. ibid. 47. dihibahkan. Tapi jika tanah kharajiyah itu dikuasai dengan perdamaian (al-shulh). Namun manfaatnya adalah milik individu. Samada diusahakan tanaman atau tidak. (Zallum. (Al-Nabhani. land tax). 245). Sedang tanah usyriyah boleh diwakafkan sebab zatnya milik individu. ibid. 277 . meskipun pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual oleh bukan muslim kepada muslim. Demikian juga tidak dikenakan kewajiban zakat (usyr).

An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. maka tanah itu menjadi miliknya. (Al-Maliki. zakat pun wajib dikeluarkan.Namun begitu kadang kala kharaj dan zakat (usyr) harus dibayar bersama-sama pada satu tanah. iaitu jika ada tanah kharajiyah yang dikuasai melalui perang (akan terkena kharaj abadi). Nabi SAW bersabda. As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mustla. (2) warisan (pusaka) (3) hibah. 51).5 Cara-Cara Mendapat Pemilikan Tanah Tanah dapat dimiliki dengan 6 (enam) cara menurut hukum Islam. kemudian jika bakinya masih mencapai nishab. 49). lalu tanah itu dijual kepada muslim (akan terkena zakat/usyr). menanamnya dengan pokok-pokok . (5) tahjir (membuat sempadan pada tanah mati). waris. "Sesiapa yang menghidupkan tanah mati."Sesiapa membuat suatu batas pada suatu tanah (mati). Menghidupkan tanah mati. Mengenai jual-beli. (6) iqtha` (pemberian negara kepada rakyat). iaitu melalui : (1) jual beli. ibid. Sabda Nabi SAW.. dan sebagainya. (4) ihya`ul mawat (menghidupkan tanah mati). 10. ertinya ialah memanfaatkan tanah itu seperti dengan bercocok tanam padanya. maka tanah itu menjadi miliknya. dan hibah selalunya telah difahami oleh ramai. membangun bangunan di atasnya. Maksud tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. 79)." (HR Ahmad). hal. Dalam keadaan seperti ini. (Zallum. 278 . hal. Tahjir adalah membuat batu (batas) pada suatu tanah. kharaj dibayar lebih dulu dari hasil tanah pertaniannya. hal." (HR Bukhari) (Al-Nabhani. ihya`ul mawat adalah menghidupkan tanah mati (al-mawat).

6 Hilangnya Hak Pemilikan Tanah Pertanian Syariat Islam menetapkan bahawa hak pemilikan tanah pertanian akan hilang jika tanah itu dibiarkan tidak diusahakan selama tiga tahun berturut-turut. Para sahabat menyetujuinya sehingga menjadi Ijma' Sahabat (kesepakatan para sahabat Nabi SAW) dalam masalah ini. 10. 279 . ertinya pemberian tanah milik negara kepada rakyat. Nabi SAW pada saat tiba di kota Madinah. Negara akan menarik balik pemilikan tanah tersebut dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengusahakannya (Al-Nabhani. (AlNabhani. Juz II hal. namun juga meliputi tanah pertanian yang dimiliki dengan cara-cara lain atas dasar Qiyas.. An-Nizham Al-Iqtishadi fi AlIslam. hal. Nabi SAW juga pernah memberikan tanah yang luas kepada Zubair bin Awwam. ibid. pernah memberikan tanah kepada Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khattab. 119). 241)..Sedang iqtha`. yang dimiliki melalui jual beli. Negara dapat membantunya dalam penyediaan infra struktur pertanian. 10.7Mengusahakan Tanah (at-tasharruf fi al-ardh) Syariah Islam mengharuskan pemilik tanah pertanian untuk mengusahakannya sehingga tanahnya bersifat produktif. (Al-Nabhani. 136). Sebab yang menjadi alasan hukum (illat) dari penarikan balik hak milik bukanlah cara-cara memilikinya. melainkan dibiarkan terbiar berterusan selama tiga tahun (ta'thil al-ardh). (Al-Nabhani. 139). hal. ibid. hal. ibid. Misalnya. waris. dan lain-lain. seperti Khalifah Umar bin Khathab memberikan bantuan alat-alat pertanian kepada para petani Iraq untuk mengusahakan tanah pertanian mereka. Umar bin Khattab pernah berkata. Penarikan balik hak milik ini tidak hanya pada tanah mati (mawat) yang dimiliki dengan cara tahjir (membuat sempadan tanah dengan batu) saja. hibah.."Orang yang membuat batas pada tanah (muhtajir) tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun dibiarkan kosong " Saidina Umar pernah melaksanakan ketetapan tersebut dengan menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al-Harits Al-Muzni yang dibiarkan terbiar selama tiga tahun.

emas. memajakkan. Mengikut hukum asal fiqh muamalat. Nabi SAW suatu ketika pernah memberikan tanah yang ada garam kepada Abyadh bin Hammal. Nabi SAW bersabda. 10. Setelah diberitahu para sahabat bahawa hasil galian itu sangat banyak. Ini adalah untuk kemaslahatan semua rakyat dan negara (Al-Nabhani. Jika pemilik ingin mengelakkan pembatalan hak milik tersebut. ia mestilah mencari jalan untuk mengusahakan tanah tersebut supaya menjadi produktif seperti menyewakan. 10. ibid. Jika pemilik sesuatu tanah pertanian membiarkan tanahnya kosong dengan tidak ada apa-apa kegunaan selama tiga tahun. ada 2 (dua) keadaan: (1) tanah itu tetap menjadi milik pribadi/negara jika hasil galiannya sedikit. perak. tembaga. Ini menunjukkan tanah yang bergalian yang boleh dimiliki individu jika galiannya mempunyai nilai. "Sesiapa mempunyai tanah (pertanian). Ini menunjukkan tanah dengan mempunyai galian yang banyak adalah menjadi milik umum yang diuruskan oleh negara. hal. dan sebagainya. Nabi SAW pernah memberikan tanah bergunung dan bergalian kepada Bilal bin Al-Harits Al-Muzni (HR Abu Dawud). 220). tidak boleh dimiliki dan diuruskan oleh individu atau swasta. tidak boleh dimanfaatkan oleh individu. maka disarankan untuk diberikan kepada orang lain. mudharabah dan lain-lain kaedah asalkan ia produktif. Misalnya menetapkan 280 . maka hak pemilikannya akan hilang. mengusahakannya secara perkongsian. maka Nabi SAW menarik kembali tanah itu dari Abyadh bin Hammal. Tanah Yang Memiliki Sumber Galian Tanah yang di dalamnya ada galian seperti minyak. (HR Tarpizi).8.Jika pemilik tanah itu tidak mampu mengusahakannya. (2) tanah itu menjadi milik umum jika hasil galiannya banyak." (HR Bukhari).9 Negara Berhak Menetapkan Hima Hima (Tanah rizab) adalah tanah atau wilayah yang ditetapkan secara khusus oleh negara untuk kepentingan tertentu. hendaklah ia mengusahakanya atau memberikan kepada saudaranya.

bukan untuk keperluan lainnya. hal. Huraikan Pemilikan tanah dan Implikasinya 3.10 SOALAN LATIHAN 1. 85). Bagaimana boleh Hilangnya hak pemilikan Tanah pertanian 6. Apakah hukum mengusahakan tanah yang mati 7. (Zallum. Sebutkan cara-cara pemilikan tanah 5. Rasulullah SAW dan para khalifah sesudahnya pernah menetapkan hima pada tempattempat tertentu. Apakah hukum tanah yang memiliki sumber galian 8. 10. Rasulullah SAW pernah menetapkan Naqi` (nama padang rumput di kota Madinah) khusus untuk menggembalakan kuda-kuda milik kaum muslimin. tidak untuk lainnya..hima pada suatu galian seperti minyak dan gas khusus untuk keperluan membeli peralatan pertahanan negara atau sebagainya atau kawasan tanah tertentu menjadi rizab tadahan air. Abu Bakar pernah menetapkan Rabdzah (nama padang rumput juga) khusus untuk menggembalakan unta-unta zakat. ibid. Huraikan apakah Negara berhak menetapkan Hima (Kawasan khas untuk kepentingan awam) BAB 11 281 . Bincangkan falsafah pemilikan Tanah Dalam Islam 2. Jelaskan Jenis-jenis Pemilikan tanah 4.

5 Jiran yang mana lebih berhak BAB 11 282 .1 Pengenalan 11.2 Definisi Syuf’ah 11.SYUF’AH (HAK KEUTAMAAN) 11.4 hak Syuf’ah milik jiran 11.3 Dalil Syuf’ah 11.

” (HR Ibnu Majah no: 2028. Menghuraikan konsep syuf’ah. Menghubungkaitkan jiran dengan hukum syuf’ah. maka tidak ada syuf’ah. anda seharusnya boleh: 1. Syuf`ah menurut bahasa bererti teman sekongsi atau teman syarikat. syuf’ah juga ialah memindahkan hak kepada rakan sekongsi dengan mendapat ganti yang jelas. 4. 11. Hak ini adalah berkaitan dengan hak rakan perkongsian. 2. Menjelaskan jiran yang mana lebih berhak dalam syuf’ah. 11.1 PENGENALAN Bab ini membincangkan hak yang diberikan oleh Islam kepada pihak tertentu dalam pengurusan harta secara Islam demi untuk menjaga kemaslahatan semua pihak iaitu bab syufah. Menjelaskan dalil-dalil hukum syuf’ah. Menurut istilah syarak pula ia adalah Hak keutamaan yang diberikan kepada pihak sekongsi atau terdekat dahulu terhadap sesuatu pemilikan yang ingin dijual. maka ia tidak boleh menjualnya sebelum ia tawarkan kepada 283 . atau rumah. Kerana itu. “Nabi saw pernah memutuskan syuf’ah (pemindahan hak) itu adalah dalam semua hal yang tidak dapat dibahagi. jiran dan pihak yang amat hampir dengan sesuatu harta apabila ingin dijual beli atau lain-lain aktiviti. 3. 11. Tarpizi ) Sesiapa yang mempunyai rakan sekongsi dalam urusan pemilikan tanah.3 DALIL SYUF’AH Dari Jabir bin Abdullah ra ia berkata.1 Definisi Syuf‘ah Perkataan syuf’ah adalah berasal dari akar kata syaf’u berarti zauj (sepasang atau sejodoh). kalau terjadi pembatasan dan diketahuinya dengan jelas tentang pengeluaran.SYUF’AH (HAK KEUTAMAAN) OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. atau kebun dan seumpamanya. Imam Bukhari.

Dirugikan Hadis riwayat Jabir ra.” (Sahih: Sahih Ibnu Majah no: 2023.” (Sahih: Sahih Ibnu Majah no: 2027 dan Ibnu Majah II: 834 no: 2498). bersabda: 284 . ataupun air.rakan sekongsinya. maka bagi masing-masing mereka memiliki hak syuf’ah yang harus ditunaikan diantaranya. Jika ternyata ia telah menjualnya sebelum ditawarkan kepada rakannya. misalnya berupa jalan. Nasa’i VII: 320 dan Ibnu Majah II: 833 no: 2495). maka sirakan sekongsi itu tetap lebih berhak membelinya: Dari Jabir ra bahawa Rasulullah saw bersabda. ‘Aunul Ma’bud IX: 428 no: 3499. ’Aunul Ma’bud IX: 429 no: 3501.” (Hasan Sahih: Sahih Ibnu Majah no: 2024. maka ia tidak boleh menjualnya sebelum menawarkannya kepada rakan sekongsinya. “Jiran itu lebih berhak mendapatkan hak syuf’ah jirannya. bila jalan keduanya satu. 11. Dari Abu Rafi’ ra bahawa Rasulullah saw bersabda.. Dari Abu Rafi’ bahawa Nabi saw bersabda.4 HAK SYUF’AH MILIK JIRAN. “Rakan sekongsi itu lebih berhak atas apa yang dekat dengan dia.” (Sahih: Sahih Ibnu Majah no: 2021 dan Ibnu Majah II: 833 no: 2492 dan Nasa’i VII: 319). ia berkata: Rasulullah saw. Fathul Bari IV: 437 no: 2258. Oleh itu seorang di antara keduanya tidak boleh menjual hak milik bersama sebelum mendapat izin dari jirannya dan jika ia terlanjur menjualnya tanpa izin jirannya. BILA ANTARA KEDUANYA ADA HAK SEKONGSI Jika di antara dua orang berjiran ada hak milik bersama. Tarpizi II: 412 no: 1381 dan Ibnu Majah II: 833 no: 2494). “jiran itu lebih berhak atas apa yang dekat dengan dia. harus ditunggu untuk menerima syuf’ah. atau sebidang tanah. maka jirannya tersebut tetap lebih berhak membeli barang yang dijual itu: Dari Jabir ra bahawa Rasulullah saw bersabda. Jika ia sedang musafir. “Sesiapa mempunyai (kebun) kurpa.

11. (HR Bukhari) 11. saya bertanya: "Ya Rasulullah. kemudian dia berkata: "Belilah dua bilikku yang ada di rumahmu". yang mana dari keduanya itu yang lebih berhak saya beri hadiah"? Rasulullah Saw menjawab: "Yang pintu rumahnya terdekat denganmu".6 SOALAN LATIHAN 285 .5 JIRAN MANA YNG LEBIH BERHAK Diriwayatkan dari Aisyah ra. Hukum-hukum mengenai syufah ini masih belum diadakan didalam undangundang harta dimalaysia kecuali hak-hak perkongsian. " Jiran lebih berhak kerana dekatnya". Syariat Islam telah menetapkan hak jiran dan rakan perkongsian mengenai syufah dalam urusan harta manusia. Sa'd menjawab: "Demi Allah. maka ia boleh mengambil (harganya) dan jika tidak suka. Kata Abu Rafi: "Saya sudah mendapat tawaran 500 dinar. tentu saya tidak akan menjualnya kepadamu dengan harga 4000 dirham dan saya akan memperoleh 500 dinar". saya tidak akan membeli lebih dari 4000 (dirham) secara angsuran". Sekiranya saya tidak pernah mendengar sabda Nabi Saw. maka ia tidak boleh menjualnya sebelum memberitahukan rakan kongsinya. apabila ia rela. 11.5 Kesimpulan Demi menjaga keharponian dan kemaslahatan kehidupan manusia. saya memiliki dua jiran. maka ia harus meninggalkan (tidak menjual) “ HR Muslim :RKAN SYUF'AH KEPADA SESAMA ANGGOTA Diriwayatkan dari Abu Rafi ra. Hamba Nabi Saw yang telah dimerdekakan bahawa dia menemui Sa'd bin Abu Waqqash ra. dia berkata.“Barang siapa yang berkongsi dengan orang lain dalam memiliki rumah atau pokok kurpa. Akhirnya Abu Rafi ra menjual dua biliknya kepada Sa'd bin Abu Waqqash.

Sebutkan Dalil Syuf’ah 3. Jiran yang manakah lebih berhak BAB 12 286 .1. Dalam hukum syuf’ah. Bagaimana hak Syuf’ah menjadi milik jiran 4. Berikan definisi Syuf’ah 2.

5 Keadaan yang haram memberi dan menerima hadiah 12.3 Dalil-dalil Hukum Luqatah 12.3.1 Luqatah 12.2 Ji’alah 12.5.5.2 Dalil Hukum hadiah 12.2 Hukum Sedekah 12.1.5.2.3 Jenis-jenis Hadiah 12.4 Pengurusan harta Luqatah di Malaysia 12.4.3.1 Definisi hadiah 12. HADIAH DAN SEDEKAH.1.4.4 Hukum Ji’alah 12.5 Wakaf Tunai BAB 12 287 .1 Definisi sedekah 12.3 Membatalkan Ji’alah 12.4.LUQATAH ( BARANG YANG DITEMUI).3.1.2 Definisi Luqatah 12.5 Hukum Luqatah mengikut Imam Abu Syuja’ 12.2 Rukun Ji’alah 12.5.6 Hukum memiliki harta luqatah yang tidak dituntut 12. INFA’.3.1.4 Syarat berkekalan wakaf 12.2 Barang wakaf 12. WAKAF 12.1.4 Hukum memberi hadiah 12.2.1 Definisi Wakaf 12.5.5 Wakaf 12. JI’ALAH.3 Definisi Infa’ 12.2.3 Syarat wakaf 12.1 Definisi Ji’alah 12.2.1 1 Pengenalan 12.3 Hadiah dan Sedekah 12.3.4 Sedekah dan Infa’ 12.

1 LUQATAH 12.1. WAKAF OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. INFA’.LUQATAH ( BARANG YANG DITEMUI). Menghuraikan konsep luqatah dan hukum-hukumnya.1 PENGENALAN Fiqh muamalat juga ada membincangkan mengenai harta yang ditemui atau barang yang hilang. Mengenal pasti definisi wakaf dan hukum mengenainya 12. HADIAH DAN SEDEKAH. 2. Juz 9. anda seharusnya boleh: 1. Menghubungkaitkan hadiah dan sedekah serta hukum-hukum mengenainya 4. JI’ALAH. Dan di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi: Makasudnya: “Maka peti itu dipungut oleh keluarga Firaun” ( Lisanul arab libni Manzur. iaitu yang dijumpai oleh seseorang lalu diambil apbila ianya cicir. 268-270 ) Luqatah Menurut Istilah syarak ialah: 288 .2 Definisi Luqatah Luqatah dari sudut bahasa ialah nama bagi sesuatu barang yang dipungut. 5. 3. Menjelaskan fungsi-fungsi infa’ serta hukum mengenainya. Perbincangan mengenainya dinamakan Luqatah 12. hal.1. Menjelaskan konsep jialah dan hadiah serta hukum-hukumnya .

lembu. Menurut Malikiyyah Menurut Abu Dhiya’ yang dikenali dengan Saidi Khalil : Luqatah ialah harta ( barang ) yang ma’sum ( terpelihara ) yang terdedah ( kemungkinan ) untuk hilang ( arad lidhiya’). 69) Maksud harta ( barang ) yang ma’sum ialah barang yang dihorpati menurut syara’ yang tidak harus bagi seseorang melakukan sesuatu padanya tapa keizinan daripada tuannya. juz 2. juz 5. hal 256 ) 2.1. ( Mukhtasar Abi Dhiya’ Saidi Khalil fi Hamish Mawahib Al-Jalil lil Hattab. Menurut Zhohiriyyah Telah berkata Imam Ibn Hazm az-Zhohiry: Sesiapa yang menemui sesuatu harta (barang) di kampung atau bandar atau padang pasir. juz 6 hal. 6 hal. ( Al-Mughni li Ibn Qudamah al-Hanbali. ( Badai' as-Sanai' lil Kassani Juz. Menurut al-Faqih Ibn Rusyd: Luqatah ialah harta ( barang) bagi orang muslim yang mungkin akan hilang (maa’rad lidhiya’) samada dijumpai di tanah yang dibangunkan atau tidak. 200 ) 4. 630 ). ( Bidayah al-Mujtahid li Ibn Rushd. 3. hal. samada ianya jamad ( yang tak bernyawa ) atau haiwan sama sahaja kecuali unta. kambing dan dari binatang-binatang ternakan. Menurut Hanabilah Telah berkata al-Imam Ibn Qudamah al-Hanbali: Luqatah ialah harta (barang ) yang hilang dari pemiliknya dan dipungut oleh orang lain.Hanafiah Telah berkata Imam al-Kassani al-Hanafi Luqatah itu dua jenis: Pertama: Dari jenis selain dari haiwan iaitu harta ( barang )yang jatuh ( tercicir ) yang tidak diketahui pemiliknya. di tanah Arab dalam suasana perang atau damai 289 . Kedua: Ialah dari jenis haiwain iaitu haiwan yang tersesat seperti unta.

Ataupun menjumpai sesuatu harta ( barang ) yang telah tercicir apa pun jenisnya barang tersebut maka ia merupakan Luqatah. Dan barang-barang ini diserahkan kepada Imam ( penguasa ) untuk menjaganya atau menjualnya lalu disimpan harga nilainya atau pun disimpan di baitulmal sehinggalah dituntut oleh pemiliknya. 422.( as-solh ). ( Nihayat al-Muhtaj ila syarh al-Minhaj lir Romli Juz 5. Sekiranya dia tidak datang maka ianya akan berada di dalam masarif (simpanan penjagaan ) baitulmal. 290 . cuma yang diketahui ialah ianya merupakan harta ( barang ) milik Islam. hal. ditanam atau tidak. Juz 8 hal. ( Syarai’ al-Islami lilmuhaqqiq al-Hilliy Juz 2. Menurut Ja’fariah Al-Muhaqqiq al-Hilliy telah mentaa’rifkan Luqatah: Luqatah ialah setiap barang yang hilang yang dikutip yang tidak ada yang menguasainya. 177 ) Keenam : Menurut Syafi’iah Telah mentaa’rifkan fuqaha Syafi’iah Luqatah menurut syara’ ialah: Harta (barang) yang dihorpati yang tidak dijaga dan orang yang menemuinya itu tidak mengetahui siapakah pemiliknya ( mustahiq ). Hashiyah al-Bujairimi ala Nahj at-Tullab li Abi Yahya Zakariya AlAnsari ) Barang yang dihorpati ( mal al-muhtaram ) telahpun diterangkan maksudnya. Dan dengan adanya qayyid tidak dijaga telah mengeluarkan apa yang ditemui oleh waris selepas kematian pewaris dari barng-barang wadi’ah ( yang dijaga ) yang tidak diketahui tuannya. dengan qayyid ini (mal al-muhtaram ) maka terkeluarlah mal al-harbi sekiranya dia masuk ke dalam Dar al-Islam tanpa keamanan. 296 ) 5. ( al-Muhalla li Ibn Hazm. hal. dengan itu apa-apa pun yang jatuh ( cicir ) daripadanya dianggap sebagai ghanimah bagi yang memungutnya bukanlah Luqatah.

maka serahkanlah kepadanya.w bersabda: Umumkanlah kepada orang ramai mengenai bentuk dan talinya (bekasnya).a.1. Rasulullah s. Dan inilah merupakn taa’rif yang teRPilih yang dirajihkan atas yang selainnya. sekiranya datang tuannya.a.a. Ia mampu pergi ke tempat-tempat air dan memakan pokok-pokok kayu sehinggalah ia ditemui oleh tuannya.a. 12. kemudian umumkanlah dalam tempoh setahun. Orang itu bertanya lagi. Lelaki itu bertanya lagi. sekiranya tiada yang datang. maka serahkanlah kepadanya. Dan apa-apa barang yang tidak ada tuannya ( mustahiq ) dianggap atau dikira sebagai barang mubah dan ianya adalah bagi yang mengambilnya kerana orang yang mengambil tersebut boleh memiliki dan menggunakannya secara mutlak.w untuk bertanya tentang barang yang ditemuinya. bagaimana kalau barang dijumpai itu berupa kambing? Rasuluallah s. sekiranya datang tuannya. Orang itu bertanya lagi.Dengan qayyid orang yang menemuinya itu tidak mengetahui siapakah pemiliknya (mustahiq ) telah mengeluarkan barang ( harta ) yang diketahui pemiliknya ( mustahiq ).w bersabda: Umumkanlah kepada orang ramai mengenai bentuk dan talinya (bekasnya). maka terserahlah kepadamu.a. Hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani r. Rasulullah s.a katanya: Seorang lelaki datang mengadap Nabi s. dan tidaklah sabit hukum Luqatah padanya. sekiranya tiada yang datang.w untuk bertanya tentang barang yang ditemuinya.a. bagaimana pula jika yang ditemui itu seekor unta? Rasulullah s. maka terserahlah kepadamu.w bersabda: Untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala (bererti boleh diambil).3 DALIL-DALIL HUKUM LUQATAH Diriwayatkan daripada Zaid bin Khalid al-Juhani r. kemudian umumkanlah dalam tempoh setahun. maka ianya kekal milik tuannya dan tidak dinamakan Luqatah.w menjawab dengan bersabda: Apa pedulimu terhadapnya? Ia (unta itu) sudah membawa bekas air dan kasutnya sendiri (kuat menahan dahaga beberapa hari dan kuat berjalan).a katanya: Seorang lelaki datang menghadap Nabi s. bagaimana kalau barang dijumpai itu berupa kambing? 291 .

a. tetapi aku tidak menemukan orang yang mengakuinya. Lelaki itu bertanya lagi. lalu baginda bersabda: Umumkanlah selama setahun. Aku datang lagi menghadap Rasulullah s. sekiranya tidak ada awak boleh memanfaatkannya. maka Rasulullah s.w menjawab dengan bersabda: Apa pedulimu terhadapnya? Ia (unta itu) sudah membawa bekas air dan kasutnya sendiri (kuat menahan dahaga beberapa hari dan kuat berjalan). Sekali lagi aku datang menghadap Rasulullah s. aku pun mengumumkannya. aku mengumumkannya tetapi aku tidak menemui orang yang mengakuinya. Aku datang membawa beg itu kepada Rasulullah s. umumkanlah selama setahun. 292 . aku menemuinya di Mekah selepas itu.a. bagaimana pula jika yang ditemui itu seekor unta? Rasulullah s.w. Aku pun memanfaatkannya.a katanya: Aku telah menemui beg yang mengandungi wang sebanyak seratus dinar.w baginda bersabda lagi. Perawi Hadis berkata.4 Pengurusan Harta Luqatah di Malaysia Definisi luqatah adalah barang yang ditemui di suatu tempat yang bukan milik seorang.a.a. Jika datang pemiliknya berikanlah kepadanya. tetapi aku tidak menemui orang yang mengakuinya. aku mengumumkannya. umumkanlah selama setahun. pada zaman Rasulullah s. seorang muslim menjumpai asuatu barang lalu ia khuatir akan rosak atau hilang barang tersebut lalu ia mengambilnya untuk simpanan dan hebahan.w pun bersabda: Ingatlah jumlahnya dan bekasnya.Rasulullah s. Ia mampu pergi ke tempat-tempat air dan memakan pokok-pokok kayu sehinggalah ia ditemui oleh tuannya Hadis Ubai bin Kaab r. Dia berkata aku tidak pasti apakah dia mengatakan tiga tahun ataupun satu tahun 12.1.a.w bersabda: Untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala (bererti boleh diambil). Misalnya.w.a.w.a. Baginda tetap bersabda.

hibah dan luqatah boleh berbuat demikian seperti alamat di Unit wasiat dan amanah. Bangunan Sultan Idris Shah. Lelongan c. Menara Utara. Proses tersebut adalah seperti berikut: a. Penemu perlu mengisi borang serahan Harta luqatah dan menyerahkan barang tersebut kepada pegawai bertanggungjawab beserta Harta Luqatah. 3. Tel : 03-5514 3772 / 3773Fax : 03-5512 4042 Perkhidmatan Harta Luqatah yang disediakan oleh MAIS 1. 4. Satu surat akaun terima Harta Luqatah akan diberikan kepada penemu sebagai bukti penerimaan. Tender d. Majlis agama Islam. 2. Musnah 293 .Garis Panduan Serahan Harta Luqatah Kepada Pihak Majlis Agama Islam selangor. Sebarang perpohonan dan pertanyaan lanjut berkaitan wasiat.40000 Shah Alam. (MAIS) 1. Selangor . Sebut harga b. Penemu hendaklah menyerahkan harta yang dijumpai ke Ibu Pejabat MAIS atau Unit Mal Pejabat Agama Islam Daerah yang terdekat. Proses pelupusan Harta Luqatah yang telah tamat tempoh hebahan selama 1 tahun. 3. Bahagian Mal. 2. Tingkat 10. Pihak MAIS akan mengeluarkan notis penemuan Harta Luqatah di premis awam berhampiran Harta Luqatah ditemui. Selangor Darul Ehsan. MAIS akan membuat hebahan kepada orang yang berkaitan dengan Harta Luqatahyang dijumpai selama setahun. Penerimaan Harta Luqatah (harta yang dijumpai) oleh orang awam kepada pihak MAIS.

5 Hukum Luqaatah mengikut Imam Abu Syuja’ Berikut ini adalah kitab matan Abi Syuja' yang terjemahkan: Fasal: Apabila seseorang itu menemui suatu barang (luqhatah/barang dijumpai) samada di tanah yang mati atau dijalanan. Dan mengambilnya adalah lebih utama. maka dia boleh mengambilnya ataupun meninggalkannya. Jika dia mengambilnya. penutupnya. Barang dijumpai (luqathah) ada empat jenis: 1. Jenis yang memerlukan biaya. Maka itulah hukumnya (perkara yg disebutkan di atas). talinya. timbangannya. Jenis yang kekal seperti emas dan perak. Jenis yang tidak kekal seperti makanan basah. atau boleh menjualnya dan menyimpan wang hasil jualannya. bolehlah dia memiliki barang dijumpai itu dengan syarat dhamaan (dia mestilah menggantinya jika pemilik itu ditemui). 5. dia mestilah mengumumkan selama setahun di pintupintu masjid dan juga di tempat di mana barang itu ditemui. 2. seperti kurpa yang basah. Orang yang menemuinya boleh memakannya. maka wajib ke atasnya mengetahui enam perkara: 1. 3. Maka jika tidak dapat menemui pemiliknya. 2. kemudian menggantinya. samada menjual dan menyimpan wang hasil jualannya atau mengeringkan dan menyimpannya. 6. bilangannya.1. Jenis ini terbahagi dua jenis: 294 . Jenisnya. Bekas/tempatnya. Jenis yang tidak kekal jika tidak dijaga atau diproses. seperti binatang. Penemunya hendaklah melakukan apa yang terbaik untuknya. Barang dijumpai itu wajib disimpan di tempat simpanan yang sesuai. itupun jika dia percaya bahawa dia boleh menjaga barang dijumpai itu. 3.12. 4. Kemudian jika dia ingin memiliki barang dijumpai itu. 4.

maka hukum mengambilnya. Kanak-kanak ini tidak boleh ditinggalkan kecuali di tangan orang yang boleh dipercayai.i. hendaklah dibiarkan/ditinggalkan. 12. Binatang yang boleh mencegah/menjaga dirinya sendiri. (HR Bukhari) 12. kemudian menjual dan menyimpan wang hasil jualannya. Jika kanak-kanak itu tiada harta. Binatang yang tidak boleh mencegah/menjaga dirinya sendiri. Kata Ubaiy: Saya pun mengumumkannya selama satu tahun. namun belum juga saya temukan orang yang mengakuinya. ii. "Umumkan selama satu tahun".1. Saya menemui Nabi Saw lagi. Jika pemiliknya datang. lalu pada tahun ketiga saya menemui Nabi Saw. Beliau bersabda. KONTRAK JI’ALAH 12. "Umumkan selama satu tahun lagi". Fasal: Apabila ada kanak-kanak yang ditemui di jalanan. dan perhatikan ciri-ciri dompet tersebut. Setelah saya mengumumkannya selama satu tahun lagi masih juga belum saya temukan orang yang mengenalinya. Jika ia ditemui di kampung. kemudian beliau bersabda. maka kosnya adalah ditanggung oleh baitulmal. jika tidak maka gunakanlah". berikanlah. MAKA PENEMU ANG EMUKAN HARUS Ubaiy bin Ka'b ra dia berkata: Saya pernah terjumpa sebuah dompet berisi wang 100 dinar. Penemunya boleh memakannya dan menggantikan nilai harganya atau memeliharanya secara sukarela.1 DEFINISI JIALAH 295 .6 Hukum memiliki harta Luqatah jika tidak dituntut TERSEBUT DENGAN BENAR. kemudian beliau bersabda. penemunya boleh memilih melakukan antara 3 perkara yg tersebut di atas. hitung jumlahnya. Jika didapati pada kanak-kanak itu ada harta. "Simpan wang itu. Jika ia ditemui di padang. hakim hendaklah menampung kos perbelanjaan kanak-kanak itu dengan harta berkenaan. kemudian saya menemui Nabi Saw. menjaganya dan memeliharanya adalah fardhu kifayah.2.2.

2 Rukun ji’alah 1.2. 12. maka upah yang dijanjikan tadi berserikat antara keduanya. Jika yang membatalkannya orang yang bekerja. aku bayar sekian”. Kalimah itu hendaklah mengandungi erti izin kepada yang akan bekerja. Menurut Istilah syarak pula ialah Tindakan penetapan orang yang sah urusan nya tentang suatu ganti yang telah diketahui jelas atas pekerjaan yang ditentukan.Pekerjaan (mencari barang yang hilang).” kemudian dua orang bekerja mencari barang itu. juga tidak ditentukan waktunya. 12. dia berkata. Jika orang yang kehilangan itu berseru kepada masyarakat umum. ” Siapa yang mendapatkan barangku akan aku beri wang sekain. Disyaratkan memberi upah dengan barang yang tertentu. Orang yang menjanjikan upahnya tersebut boleh orang yang kehilangan itu sendiri atau orang lain. Misalnya seseorang kehilangan kuda. Orang yang menjajikan upahnya. 4. maka ia tidak mendapat upah. 3. sampai keduanya mendapatkan barang itu bersama-sama. ”Sesiapa yang mendapatkan kudaku dan dia kembalikan kepadaku. Upah.Ji’alah menurut Bahasa adalah Barang yang dijanjikan untuk seseorang atas janji sesuatu yang akan dia kerjakan.2.4 Hukum Ji’alah 296 . 12. maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah dia kerjakan. 2. Tetapi jika yang membatalkannya adalah pihak yang menjanjikan upah. Ji’alah juga ialah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan. sekalipun ia sudah bekerja.2.3 Membatalkan ji’alah Masing-masing pihak boleh menghentikan(membatalkan) perjanjian sebelum bekerja.

Syarat yang diberikan perlulah jelas. (Sila rujuk An-Nawawi. Hanabilah. Firman Allah : ”Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperolaeh bahan makanan(seberat) beban unta. seperti: siapa yang mengembalikan orang suruhanku yang lari. Al-Muhda (barang yang dihadiahkan) disyaratkan mesti jelas (ma‘lum). Tidak boleh syarat yang samar-samar. adanya ijab dan qabul.3 HADIAH DAN SEDEKAH 12. 12.”(Surah Yusuf : 72) Syarat yang diberikan adalah seperti upah jika berjaya lakukan sesuatu. harus milik al-muhdi(pemberi hadiah).2 Dalil Hukum Hadiah 297 . halal diperjualbelikan dan berada di tangan al-muhdi atau boleh diserahterimakan. Rawdhah ath-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin) 12. 1. adanya al-‘aqidan. sebagai mana firman Allah dan Sabda Nabi SAW. hadiah memiliki tiga rukun. maka ia akan saya beri pakaian tanpa dijelaskan jenius pakaaian dan bila dilaksanakan. harta yang dihadiahkan (al-muhda).3. Hanya saja.Dasar hukum ji’alah adalah Boleh.3. sebab sebagai ganti(upah) atau sebagai kos. Hanafiyah dan Malikiyah.1 Definisi hadiah Dalam al-Qamus al-Fiqhi dinyatakan menurut ulama Syafiiyah. 3. iaitu pihak pemberi hadiah (al-muhdi) dan pihak yang diberi hadiah (al-muhda ilaih). 2. dalam hal ini tidak mesti dalam bentuk redaksi (shighat) lafzhiyah. Sebagai sebuah aqad. hadiah adalah pemindahan pemilikan suatu harta tanpa balasan sebagai penghorpatan kepada orang yang diberi hadiah.

Begitu pula boleh memberi hadiah kepada orang kafir selama orang itu bukan kafir 298 . Muslim. mendorong untuk memberi hadiah meskipun nilainya secara keseluruhan adalah kecil ”Hai para Muslimah. Semasa beliau berada di Abwa atau Wadan. Abu Yaâla dan Ibn Abi Syaibah) Jika seseorang diberi hadiah dan tidak ada halangan syarak untuk menerimanya maka hendaklah ia menerimanya. bersabda: ”Hendaklah kamu semua saling memberi hadiah niscaya kamu semua saling mencintai” (Al-Bukhari. (HR al-Bukhari. Beliau pun menerima hadiah dari orang kafir lainnya. melarang untuk menolak hadiah: ”Penuhilah (jemputan/undangan) orang yang mengundang. Begitu juga hukumnya Boleh menerima hadiah dari orang kafir. Beliau bersabda. Bahkan Nabi saw. jangalah kamu menolak hadiah dan jangalah kamu semua memukul kaum Muslim”. ”Sesungguhnya aku tidak menolak hadiahmu kecuali kerana aku sedang berihram”. Perkara itu seperti riwayat ibn Jatstsamah bahawa ia menghadiahkan seekor keledai liar kepada Nabi saw. (HR al-Bukhari). tetapi Beliau menolaknya.Hukum asal memberi dan menerima hadiah hukumnya sunnah. (HR al-Bukhari. Lalu Beliau menjelaskan alasan penolakannya. dan Raja Ailah. Muqauqis. al-Baihaqi. Ukaidir Dumatul Jandal. at-Tarpizi dan Ahmad). Sebaliknya. Nabi saw. al-Adab al-Mufrad. pernah menerima hadiah dari Heraklius. Nabi saw. Al-Hafizh Ibn Hajar berkata: isnadnya hasan). janganlah seorang wanita merasa hina (memberi hadiah) kapada wanita jirannya meski hanya tungkai (kuku) kambing. Jika seseorang menolak hadiah kepadanya maka hendaknya menjelaskan sebabnya untuk menghilangkan perasaan buruk di hati si pemberi. kerana dalam Sahih alBukhari diriwayatkan Nabi saw. Abu Hurairah berkata. Ahmad.

hendaknya ia memuji (mendoakan)-nya. pujian (doa) yang paling baik untuk itu adalah dengan mengatakan. pernah mengangkat seseorang dari Bani Azad yang bernama Ibn al-Utbiyah (Ibn al-Lutbiyah) sebagai amil pemungut zakat. al-Baihaqi).harbi (QS.” (HR Abu Dawud. Dalam riwayat at-Tarpizi dari Usamah bin Zaid. Hadiah yang diberikan agar suatu kemungkaran dibiarkan atau agar penerima hadiah mengendurkan aktiviti amar makruf nahi mungkar atau yang seumpamanya. jika ia tidak memiliki kelapangan harta. Tarpizi. 12. jazakallah khayran kathira (Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik). Hadiah yang dimaksudkan untuk membatalkan yang hak dan mengukuhkan yang batil. hendaklah ia membalasnya. menuturkan bahawa Nabi saw. di antaranya: 1. termasuk hadiah agar yang haq tidak disuarakan dan agar yang batil dibiarkan atau tidak dikritik. tidak boleh diterima. lalu ia kembali dan mengatakan. Jika tidak. atau agar kemungkaran diperintahkan. tentu lebih tidak boleh lagi diterima. Abu Humaid as-Saâd idi menuturkan bahawa Nabi saw. Mumtahanah [6]: 8-9) atau selama hadiah itu tidak membuat orang kafir bertambah kuat atau menjadi berani menyerang kaum Muslim. Tidak boleh seorang petugas yang kami utus lalu 299 . Nabi saw. lalu berkata. Apalagi hadiah yang diberikan agar kebatilan disuarakan dan disebarkan. termasuk di dalamnya hadiah dari negara atau organisasi asing untuk penyebaran ide selain Islam 2. pernah bersabda: ”Siapa yang diberi sesuatu lalu ia memiliki kelapangan harta.3 Jenis-Jenis Hadiah Walaupun manusia diperintahkan untuk menerima hadiah dan dilarang menolaknya. pejabat atau pegawai negara. Jika seseorang mendapat hadiah dan ia memiliki kelapangan maka disunatkan untuk membalasnya. Hadiah kepada penguasa. Jabir ra. setidaknya memuji dan mendoakan pemberi hadiah. ada beberapa jenis yang tidak boleh atau haram diterima.3. ini untuk Anda dan ini dihadiahkan untuk saya. “Ya Rasul.

12. Mengatakan. Jika pemberian itu sedekah.4 Hukum Memberi Hadiah Hukum memberi hadiah adalah sunat. Rasul tidak memakannya dan menyuruh para sahabat untuk memakan hadiah dimaksud. Mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya lalu memperhatikan apakah itu dihadiahkan kepadanya atau tidak. ” (HR Ibn Majah). tidaklah ia datang membawa pemberian itu. Tarpizi dan An Nasa’i) 300 .” (Hadith Riwayat Imam Bukhari. Ini untuk Anda dan ini dihadiahkan untuk saya. Al Baihaqi dan Al-Hafiz Ibnu Hajar) Abu Hurairah menyatakan bahawa Rasulullah apabila diberi makanan. Ahmad dan Abu Dawud) Hadis ini menunjukkan hadiah itu datang kerana jabatan. kedudukan atau tugasnya. (HR Imam Bukhari. Muslim. Hadiah yang diberikan kerana adanya akad al-qardh (hutang). 3. kecuali yang demikian itu biasa terjadi di antara keduanya sebelum hutang-piutang itu. kecuali ia pasti datang pada Hari Kiamat kelak memanggul barang itu di pundaknya.datang dan berkata. beliau selalu menanyakan kepada si pemberi hadiah apakah pemberian itu hadiah atau sedekah. pernah bersabda: ”Jika salah seorang di antara kamu berhutang lalu pihak yang berhutang memberinya hadiah atau membawanya di atas hewan tunggangan maka jangan ia menaikinya dan jangan menerima hadiah itu. Dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda: ‫تهادوا تحابوا‬ ّ َ َ ْ َ ََ ”Kalian saling memberi hadiah. Nabi saw. Rasulullah menepukkan tangannya dan makan bersama sahabat. maka kalian akan saling mencintai.(HR al-Bukhari. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya.3. Jika dinyatakan pemberian itu adalah hadiah. Anas ra. Muslim.

iaitu: 1) Hadiah kerana adanya aqad hutang. ia berkata ”Rasulullah Sebaliknya.” 301 . Nabi saw. hadiah yang diberikan kerana adanya akad al-qardh (hutang).3. Anas ra. Orang yang diberi hadiah disunahkan menerima hadiah yang diberi saudaranya dan membalasnya. Muslim. at-Tarpizi dan Ahmad). 2) Hadiah kerana melakukan sesuatu keharaman 3) Hadiah kepada pemerintah a. 12. kecuali yang demikian itu biasa terjadi di antara keduanya sebelum hutang-piutang itu. pernah bersabda: “Jika salah seorang di antara kamu memberi hutang kemudian yang berhutang memberi hadiah atau membawa kamu ke atas haiwan tunggangan maka jangan kamu menaikinya dan jangan menerima hadiah itu. janganlah seorang wanita merasa hina (memberi hadiah) kapada wanita jirannya walaupun hanya tungkai kuku kambing. jangan kalian tolak hadiah dan jangan kalian memukul kaum Muslim.5 Keadaan Yang Haram Memberi Dan Menerima Hadiah Secara umumnya hukum memberi hadiah adalah sunat.”Wahai para Muslimah. menuturkan. hadiah: menolak Penuhilah (undangan) orang yang mengundang. Dasarnya adalah hadits `Aisyah riwayat al-Bukhari. Para fuqaha telah menggariskan 3 bentuk hadiah yang haram. saw. ” (HR al-Bukhari Ahmad. Abu Ya‘la dan Ibn Abi Syaibah). Nabi pernah saw. Islam telah menyatakan hukum khusus tentang haram dan harus memberi dan menerima hadiah. menerima melarang hadiah untuk dan membalasnya. (HR al-Bukhari.

c. pegawai kerajaan dan seumpamanya telah disebutkan dengan jelas dalam hadits-hadits. bahawa Nabi saw. b. Sesungguhnya aku menugaskan beberapa orang lelaki di antara kalian untuk mengurusi hal-hal yang dikuasakan kepadaku oleh Allah. Hadiah yang diberikan atas tindakan yang haram atau mengurangi amal ibadah.(HR Ibn Majah). Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hamid Al-Sa’idi. jika dia benar? Demi Allah. lalu berkata: “Amma ba’du. berkata: “Kenapa kamu tidak duduk saja di rumah ayahmu dan rumah ibumu. 302 . dan membuat perkiraan dengan baginda. kecuali dia akan menanggungnya pada hari kiamat. hadiah kepada pemerintah. sampai datang kepadanya hadiahnya. jika kamu benar?” Lalu Rasulullah saw. Beliau bersyukur kepada Allah dan memuji-Nya. Rasulullah saw. Al-Khathib mengeluarkan dari Anas.” Dalam Talkhishul Mutasyabih. tidak seorang pun dari kalian mengambil sesuatu darinya. menugaskan Ibnu Lutaibah untuk mengurus zakat Bani Sulaim. sampai datang kepadamu hadiahmu. Ini juga bentuk hadiah yang haram. "Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan rasuah yang diterima alhukam adalah kufur" [Riwayat Ahmad]. berdiri dan berbicara kepada orang-orang. bersabda.” Maka. Dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Dan ini hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Ketika dia sampai kepada Rasulullah saw. Pengharaman hadiah untuk penguasa. bahawa Nabi saw.’ Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya dan rumah ibunya. dia berkata: “Ini untuk kalian. Lalu salah seorang dari kalian datang dan berkata: ‘Ini adalah milik kalian.

Maka jangan kamu terima. maka dia telah memakan suht. bahawa ketia dia ditanya tentang suht. Dan jika dia mengambil rasuah. lalu dia member hadiah padamu. adalah sekiranya orang yang member hadiah sememangnya telah biasa member hadiah kepada pemerintah tersebut sebelum beliau menjawat jawatan pemerintahan.Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya dan rumah ibunya.4. maka (hadiah) yang dia ambil setelah itu adalah pengkhianatan. adalah hadiah yang diberi oleh pemerintah dari negara atau kekuasaan lain. dia menjawab: “Bukan. Ini ditunjukkan sendiri oleh Rasulullah saw dimana baginda menerima hadiah dari ketua-ketua kabilan di luar Madinah. persahabatan contohnya. beliau bersabda: “Sesiapa yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan. jika dia benar? Maka. Ini bersandarkan mafhum dari potongan hadith “. 12.Abu Wail Syaqiq bin Salamah.. sekiranya dua orang sudah sedia ada biasa memberi hadiah atas hubungan kekerabatan. mereka masih boleh meneruskan amalan tersebut.” Terdapat 2 pengecualian di mana pemerintah boleh menerima hadiah. Tapi suht adalah bahawa seorang lelaki meminta bantuanmu untuk menghilangkan ketidakadilan atasnya. sekiranya salah seorang dari mereka menjawat jawatan pemerintahan.” Diceritakan dari Masruq dari Ibnu Mas’ud.1 Definisi Sedekah 303 . 2. maka itu telah menyampaikannya kepada kekufuran. salah seorang imam tabi’in. sampai datang kepadanya hadiahnya. 1.4.SEDEKAH DAN INFAQ 12. apakah itu rasuah. dan kami telah memberikan rezeki (upah)kepadanya. berkata: “Jika qadhi (hakim) mengambil hadiah.” Diriwayatkan dari Buraidah dari Nabi saw.

4. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha (ahli fikih) disebuh sedekah attatawwu' (sedekah secara sukarela). sedangkan ia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu.W. Di samping hukum sunat.T.'' (QS An Nisaa [4]: 114). Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau sesuatu pihak. 12.Sedekah atau sedekah adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu sodaqa yang bermaksud benar. Dari segi syarak perkataan shadaqoh bererti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditetapkan masa dan dan jumlah tertentu.3 INFAK 304 . Hukum sedekah juga boleh berubah menjadi wajib. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah SWT yang ertinya: ''Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. maka kelak Kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. adakalanya hukum sedekah menjadi haram iaitu dalam kess seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahawa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Erti sedekah juga adalah pemberian sesuatu kepada orang yang memerlukan dengan tujuan mahu mendekatkan diri kepada Allah S. 12.2 Hukum Sedakah Para fuqaha bersepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunat iaitu mendapat pahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan.4. Ia juga bererti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap keredhaan Allah SWT dan pahala semata-mata. kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah. atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian kerana mencari keridhaan Allah. Di dalam Alquran terdapat banyak ayat yang menggalakkan kaum Muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. iaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya.

” Sedekah dan infak adalah lebih kurang sama biarpun dalam kes tertentu adalah berbeza. dan kaum kerabat. dan orang-orang Yang menahan kemarahannya. membaca takbir. apa jua Yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan. Cuma infak adalah berkaitan dengan pemberian benda manakala sedekah adalah pemberian yang boleh dalam bentuk yang lebih luas iaitu pemberian benda atau dalam bentuk bukan benda seperti sedekah zikir seperti Hadist riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar. dan orangorang miskin. Iaitu orang-orang Yang menderpakan hartanya pada masa senang dan susah. dan sebagainya sebagaimana firman Allah di dalam surah al Baqarah : 215). dan (ingatlah). infak tidak mengenal nisab. dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar adalah sedekah. Allah mengasihi orang-orang Yang berbuat perkara-perkara Yang baik. berhubungan suami istri. (surah Ali Imron . Jika zakat wajib diberikan kepada 8 asnaf. tahlil. “mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad): apakah Yang akan mereka belanjakan (dan kepada siapakah)? katakanlah: "Apa jua harta benda (yang halal) Yang kamu belanjakan maka berikanlah kepada: kedua ibu bapa.” HR Muslim 305 . dan orang-orang Yang memaafkan kesalahan orang. anak. tahmid. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman. dan (ingatlah).Infak adalah mengeluarkan sebahagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. infak pula boleh diberikan kepada sesiapa sahaja seperti kedua orang tua. 134). Jika zakat ada nishabnya . 134. dan orang-orang Yang terlantar Dalam perjalanan. kaya atau miskin. Rasulullah bersabda “ jika kamu tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih. dan anak-anak yatim. maka Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuiNya (dan akan membalas Dengan sebaik-baiknya). Seperti firman Allah swt. samada yang berpendapattan tinggi atau rendah.

dan barang dijumpai. mencapai syarat jumlah (nishab) dan waktu (haul). (Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dan riak itu) mereka tidak akan mendapat sesuatu (pahala) pun dari apa yang mereka usahakan dan (ingatlah). dan pemberiannyapun wajib diberikan kepada 8 golongan (asnaf).T .5. I:1/2). diantaranya dimiliki penuh. sebagaimana yang terdapat dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Qur’an. serta bebas hutang. yang harus dikeluarkan zakatnya setelah mencapai syarat.1 Definisi Wakaf 306 . peternakan. Maka bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya. pertanian.Sedekah agak berbeza dengan zakat kerana Zakat menurut istilah syarak ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Kifayatul Akhyar. berkembang.W. lebih dari kebutuhan pokok.” 12. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.5 WAKAF 12. Makna sedekah memang sering menunjukkan makna memberikan harta untuk perkara tertentu di jalan Allah S. perdagangan & jasa. seperti (rosaknya pahala amal sedekah) orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuknunjuk kepada manusia (riak) dan dia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Di antaranya adalah :“Wahai orang-orang yang beriman! Jangan rosakkan (pahala amal) sedekah kamu dengan perkataan membangkit-angkit dan (kelakuan yang) menyakiti. Beberapa jenis harta itu adalah emas & perak. lalu ditinggalkannya bersih licin (tidak bertanah lagi). kemudian batu itu ditimpa hujan lebat.

Wakaf adalah perbuatan yang dilakukan wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk menyerahkan sebahagian atau untuk keseluruhan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selama-lamanya. Sedekah jariyah secara harfiyah adalah sedekah yang mengalir pahalanya. Fiqh al-Sunnah. Perkataan waqf menurut bahasa adalah berasal daripada perkataan waqafa bererti menahan seperti perkataan milkun mauqufun ertinya harta milik yang diwakafkan atau ditahan. VI : 25) Wakaf adalah salah satu bentuk amalan sosial yang telah dilaksanakan oleh umat Islam semenjak masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. waqf fie al-kalam/al-qira’ah ertinya menunda pembicaraan atau berhenti membaca. Ia juga boleh berpakna menunda atau berhenti untuk sementara. Rasulullah saw bersabda. Seorang wakif boleh terdiri daripada orang perseorangan dan organisasi.” (HR Bukhari dan Muslim) Sedekah jariah adalah dengan cara waqaf iaitu untuk memperoleh pahala dari Allah SWT yang tak ada putus-putusnya. Rasulullah SAW sendiri telah melakukan amal wakaf kemudian diikuti oleh para sahabatnya. sedekah jariah doa anak soleh kepada kedua ibubapanya dan . (Sayd Sabiq. ilmu yang dimanfaatkan. Ulama ahli hadits menerangkan bahawa yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu adalah amal wakaf (Al-Syaukani. “Tiga amalan yang tidak teRPutus pahalanya walaupun setelah meninggal dunia iaitu. Nail al-Authar. III : 378). Istilah lain yang hampir sama maknanya dengan amal wakaf ialah sedekah jariyah. Istilah ini berasal dari Rasulullah SAW sendiri seperti yang disebut dalam hadits riwayat Muslim tentang adanya tiga jenis amalan yang tidak akan putus pahalanya sampai dengan seseorang selepas meninggal dunia. Menurut istilah fiqh pula waqaf beerti suatu amal yang dilakukan dengan cara menahan harta asalnya dan menyalurkan hasilnya di jalan Allah (Sayyid Sabiq. Fiqh al307 .

Ijarah dan Syirkah : 21) 12. (Azhar Basyir. pondok-pondok. infaq dan sedekah. Muhadlarat fie al-Waqf : 11) Universiti Al-Azhar di Mesir semenjak tertubuhnya pada tahun 1000 M hingga sekarang dibiayai oleh hasil harta wakaf. (Abu Zahrah. Sebelumnya wakaf diurus oleh penerima wakaf (mauquf ‘alaih) atau oleh kepercayaan wakif (washiy munaffadzul washiyah).Sunnah. tanah-tanah pertanian dan saham yang dibuat dalam pelbagai sektor perindustrian. maka pengurusan wakaf telah diambil alih oleh Pemerintah. Fiq al-Islam wa Adillatuh. Setelah terdapat beberapa kes penyelewengan hasil wakaf dan banyak benda-benda wakaf yang rosak. Dari segi ekonomi amalan wakaf mempunyai peranan yang sangat penting disamping peranan zakat. membangun madrasah. maka amalan ini boleh dikembangkan menjadi modal produktif yang manfaatnya dapat digunakan untuk membiayai kehidupan seperti mendirikan tempat ibadah. Di Mesir harta wakaf banyak yang berupa bangunanbangunan sewaan. Ini adalah kerana amalan wakaf cenderung sebagai sebagai sedekah atau sumbangan yang berpanjangan yang tidak habis selepas digunakan. amal wakaf adalah aktiviti amal sosial yang dibangun oleh Islam yang mana sebelumnya tidak ada dalam sejarah kehidupan manusia. Pengurusan wakaf di Mesir mulai sejak zaman Taubah bin Numair menjabat gabenor (al-qadhi) di wilayah tersebut pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. tidak ada seorangpun dari sahabat Nabi SAW yang mampu yang tidak melakukan amal wakaf. Syria dan Arab Saudi. Amalan wakaf menjadi suatu yang penting dibeberapa Negara arab seperti Mesir. poliklinik. VIII : 157). semuanya melakukan amal wakaf (Wahbah Zuhaily. Imam Shafie mengatakan bahawa dari segi sejarah. Menurut riwayat dari sahabat Jabir ra. (Mushtofa Salabi (Muhadlarat fie al-Waqf wa al-Washiyyah : 7).5. rumah yatim lain-lainnya. Hukum Islam tentang Wakaf. III : 379).2 Barang Wakaf 308 .

309 . hibah atau hadiah. syarat-syarat penerima wakaf dan kesan wakaf dimana apakah harta itu menjadi milik penerima wakaf atau menjadi milik Allah atau masih dalam kekuasaan wakif sehingga wakif dapat mengatur harta wakafnya secara mutlak. Adakah amal wakaf tersebut boleh untuk jangka waktu yang selama-lama (mu’abbad) atau boleh untuk waktu tertentu sahaja. Tetapi apabila dilihat dari penguasaan terhadap benda yang diwakaf (al-mauquf ‘alaih) adalah sama seperti barang pinjaman atau barang sewaan (ijarah). Ia tidak menjual beli sesuka hati dan tidak boleh dimiliki seperti harta peribadi. (mu’aqqat). rumah dan lain-lain. kerana harta yang diwakafkan telah terpisah dari milik waqif. 12. Terdapat beberapa pendapat mengenai parkara tersebut yang berkisar kepada perkara syarat benda-benda yang boleh diwakafkan dan benda-benda yang tidak boleh diwakafkan. Akad wakaf yang diikrarkan seorang wakif harus disaksikan oleh dua orang saksi dan direkod atau didaftarkan dalam maklumat ulil amri (kalau di Malaysia di bahagian wakaf. 12. tidak dihalang untuk tasarruf.4 Syarat Berkekalan Dalam Wakaf (ta’bid al waqf) Amal wakaf apabila dilihat dari segi benda yang diwakafkan (al-mauquf bih) adalah sama dengan sedekah.Barang wakaf yang dapat diwakafkan adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimiliki dimiliki secara sah oleh pihak yang akan melakukan wakaf (wakif). berakal. Ikrar akad wakaf dilaksanakan dengan ikrar dari wakif untuk menyerahkan harta benda yang dimiliki secara sah untuk diurus oleh nadzir (orang yang mengurus harta wakaf) untuk demi ibadah dan kemaslahatan masyarakat. Jabatan Agama).3 Syarat Wakaf Syarat wakaf yang menjadi syarat utama agar dapat sahnya suatu akad wakaf adalah seorang wakif telah dewasa. pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan. kerana organisasi atau orang yang menerima wakafnya tidak menguasai secara mutlak.5. Sementara untuk barang wakaf benda bergerak dapat dengan bentuk wang. Barang wakaf benda tidak bergerak dapat dalam bentuk tanah.5.

kendaraan. maknanya bukanlah untuk tidak untuk jangka waktu tertentu sahaja. maka perlu ada pihak kedua yang menerimanya (qabul). senjata dan lain-lainnya. Mereka mensyaratkan amal wakaf hendaklah terdiri daripada benda-benda yang kekal (baqa’ al-’ain). wakafnya tidak sah. Yang memandang tidak sah memberi alasan bahawa kerana amal wakaf adalah perbuatan hukum yang bersifat memindahkan hak milik (tamlik). tidak seperti makanan. kerana menunjukkan jangka waktu tertentu.1. maka wakafnya tidak sah. tidak menyebutkan orang atau organisasi mana yang menerima wakafnya. Namun mereka berselisih pendapat mengenai ikrar wakaf yang tidak menyebutkan mauquf ‘alaihnya secara jelas seperti seorang wakif mengucapkan ikrarnya “rumah ini saya wakafkan”. rumah. Apabila seorang mewakafkan sebidang tanah dengan dibuat jangka waktu seperti selama satu atau dua tahun. Alasannya ialah kerana amal tersebut merupakan perbuatan hukum yang memisahkan harta milik untuk mendekatkan diri kepada Allah sama halnya dengan membebaskan budak dan sedekah. iaitu memilih antara melaksanakan wakaf dengan membatalkannya setelah diikrarkan. berterusan manfaatnya (dawam al-manfaat). Seterusnya Ulama Syafi’iyah menegaskan bahawa untuk amal wakaf tidak ada khiyar. alat-alat pejabat. Demikian pula apabila amal wakaf ditujukan kepada orang tertentu dan dihadkan hingga meninggal dunia (munqathi’ al-intiha) atau ditujukan kepada bayi yang akan dilahirkan (munqathi’ al-ibtida’). dan tidak habis diguna seperti tanah. Sebahagian mereka memandang sah dan sebahagian lagi memandang tidak sah. Mazhab Syafi’i Ulama Syafi’iyah memandang bahawa benda wakaf sudah terpisah dari milik wakif tetapi tidak berpindah kepada penerima wakaf. melainkan menjadi milik Allah (milkun mu’abbadun lillah). buah-buahan dan sebagainya yang habis ketika digunakan Syarat lain dalam pelaksanaan wakaf ialah jangka waktu wakaf yang tidak tertentu. 310 . Alasannya ialah kerana ikrar wakaf buklanlah suatu perjanjian yang bersifat timbal balik (’aqd mu’awadhah).

Kecuali apabila kayu-kayu tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan. maka boleh dibakar (Muhammad Nawawi alBantani. mtawalli) berkewajiban untuk berusaha memanfaatkan benda wakaf tersebut sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh wakifnya. maka kayu-kayunya harus dimanfaatkan kembali dan tapaknya diratakan dengan tanah hingga dapat digunakan untuk shalat atau i’tikaf lagi. tanpa menyebut orang atau organisasi tertentu. Nihayatuzzain : 272) Demikian ketatnya Ulama Syafi’iyah dalam mempertahankan benda wakaf. Sebahagian mereka mengatakan boleh dijual dan wangnya dikembalikan kepada wakaf. maka harus disalurkan kepada organisasi yang mengurus fakir miskin atau yatim piatu atau kepada orang-orang yang dekat hubungannya dengan wakif yang memerlukan pertolongan (Al-Nawawie. Wakaf yang diikrarkan secara mutlak. ibnu sabil dan (para) tetamu…” (HR Bukhari Muslim).Namun akhirnya ditegaskan bahawa yang sahih adalah pendapat yang mengesahkan tanpa ada pihak kedua yang menerimanya dengan alasan bahawa perbuatan amal wakaf adalah melepaskan hak milik (izalah al-milk) tetapi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub) sama halnya dengan amal qurban. kepada kaum kerabat. XV : 334-336). sabilillah. Mereka berhujjah dengan hadits Umar bin al-Khattab ra : “Maka sedekahkanlah hasilnya kepada fakir miskin. maka pihak pengusaha (nadzir. Imam Bujairomi mengatakan bahawasanya telah berlaku perdebatan di kalangan Ulama Syafi’iyah mengenai hukumnya menjual bahan runtuhan atap bangunan wakaf dan tikar yang sudah tidak boleh digunakan. Namun 311 . Alasannya hasil penjualan bekas wakaf yang nilainya kecil adalah lebih baik daripada disia-siakan. Mereka mengatakan sekiranya benda wakaf hancur ditelan masa atau rusak hingga tidak berfungsi (kharab). Apabila sebuah masjid runtuh. hamba sahaya. Dan hadits riwayat Abi Hurairah ra bahawa Rasulullah bersabda : “Allah tidak menerima amal sedekah dari seseorang yang mempunyai kerabat yang memerlukan dan ada pertalian dengannya tetapi disalurkannnya pada orang lain” (HR Al-Thabarani) Ulama Syafi’iyah sangat ketat dalam mempertahankan asas benda yang diwakaf (baqa al-’ain) berbanding kekalnya manfaat (dawam al-manfaat).

Asas pemikirannya ialah kerana amal wakaf bukanlah perbuatan hukum yang memindahkan hak milik dari wakif kepada pihak lain. (2) kerana dinyatakan dalam wasiat. (Abu Zahrah : 77). Harta wakaf menurut pendapatnya masih tetap menjadi milik wakif. berbuat kebajikan melalui penyaluran manfaat kepada pihak yang diwakaf (mauquf ‘alaih) tanpa mengurangi hak penguasaan terhadap bendanya. Dan apabila wakifnya meninggal dunia. 312 . (3) kerana telah dibangun masjid di atasnya. kerana wakaf hanyalah memberi manfaat atau hasil yang disalurkan kepada mauquf ‘alaih. Di sini amal wakaf dipandang sama dengan ‘ariyah iaitu meminjamkan benda barang kepada orang lain. harta wakaf boleh diwariskan kepada anak cucunya. III : 213) 2. ‘Ariyah merupakan amal kebajikan (tabarru’) melalui manfaat benda yang dipinjamkan. termasuk mewariskan kepada anak cucu setelah ia meninggal. Imam Subki berkata. lain tidak. pendapat inilah yang benar (Hasyiyah Bujairomi. wakif (pewakaf atu pemilik asal harta) tetap menguasai harta wakaf secara penuh dan dapat menggunakannya secara bebas. demikian pula halnya harta wakaf. iaitu ketika wujud pihak dari luar (liwujudi amrin khorijin) dan adanya di tiga tempat : (1) kerana ada keputusan hakim setelah terjadi perselisihan antara wakif dengan pihak pengusaha. (Mushtofa Salabi : 19). Mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan wakaf untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Amal wakaf menurut Ulama Hanafiyah tidak mengikat (ghairu lazim). lima puluh tahun dan seterusnya.menurut sebahagian yang lain tetap tidak boleh dijual. tetapi boleh dihadkan dengan waktu tertentu seperti dua puluh tahun. Dalam tiga kes tersebut wakaf jadi mengikat dan berpanjangan (Mushtofa Salabi : 19). dan wakif masih berhak untuk melakukan apa saja (anwa’ al-tasharruf) atas harta wakafnya itu. Abu Hanifah dan para pendukung mazhabnya mengakui adanya amal wakaf yang mengikat (luzum).

kerana kata “menahan” bukanlah melepas milik. tidak disalurkan kepada mauquf ‘alaih. pokoknya (al-ashl) dan hasilnya (al-tsamrah). ertinya menahan. Hadits lain yang dijadikan landasan hukum oleh mereka di antaranya hadits riwayat Ibnu Abbas bahawasanya Rasulullah bersabda : “Tidak boleh menahan sehingga menghalangi ketentuan faraid dari Allah” Mereka menyebut wakaf dengan istilah habs. atau mahu dialihkan kepada kepentingan lain yang lebih diperlukan. Dengan demikian amal wakaf dapat diwariskan kepada anak cucu. Ulama Hanafiyah menegaskan bahawa harta wakaf tetap dikuasai wakif. jamaknya ahbaas. Maka menurut mereka urusannya diserahkan kepada hakim. VI : 208-209) 3. Kalaulah amal wakaf merupakan perbuatan hukum yang memisahkan hak milik. maka diserahkan kedua-duanya. tetapi apabila sudah sangat susah dimanfaatkan. melainkan hanya berhak dari manfaatnya (Ibnul Humam. Syarah Fathul Qadir. Ibnul Humam menjelaskan tentang adanya larangan menjual barang-barang milik wakaf yang masih dapat dimanfaatkan.Asas hukum yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah ialah petunjuk Nabi SAW kepada Umar bin Khattab : “Tahanlah(wakaflah) pokoknya dan salurkanlah hasilnya” (HR al-Nasa’i dan Ibnu Majah) Memahami hadits tersebut. tetapi hanya menyalurkan hasilnya. Seterusnya Ulama Hanafiyah membincangkan wakaf yang telah mengikat (luzum) seperti dalam tiga kes di atas kemudian rusak atau hancur sehingga tidak berfungsi lagi. kerana mauquf ‘alaih tidak berhak menerima bagian dari pokoknya. Maka hadits di atas secara lahirnya melarang untuk menahan harta (habs) yang menghalangi hak waris (fara’id). hakimlah yang dapat menetapkan cara-cara memperbaikan kembali. maka boleh dijual dan wangnya dikembalikan pada membiayaai kos pembaikan (benda) wakaf yang diikrarkan oleh wakifnya. Mazhab Maliki 313 .

Dalam mempertahankan pendapatnya itu mereka menegaskan bahawa sekalipun hadits Umar bin Khattab menunjukkan waktu yang tidak tertentu. Apa lagi ketetapan tidak boleh dijual dan seterusnya merupakan ketetapan dari Umar. Mereka beRPegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Namun demikian kerana dalam petunjuknya menggunakan kalimah “jika kamu mau” (in syi’ta). Rasulullah saw bersabda : “Jika kamu mahu. Amal wakaf termasuk sedekah. tetapi tidak berarti bahawa amal wakaf untuk jangka waktu tertentu tidak boleh. maka amal wakaf boleh untuk jangka waktu tertentu (mu’aqqat) dan boleh untuk selama-lamanya (mu’abbad). seperti mahu wakaf selama dua tahun. dan sedekah tergantung kepada orang yang melakukannya. Kerana kalimah tersebut memberi pelwang untuk melakukan amal wakaf sesuai dengan keinginan (niat).Ulama Malikiyah berpendapatt bahawa perbuatan mewakafkan tidak bersifat memindahkan hak dari milik wakif. dua tahun atau untuk selamalamanya (Abu Zahrah : 79). iaitu tidak boleh dijual. dengan ketentuan tidak boleh dijual atau dihibahkan atau diwariskan apabila mauquf ‘alaih telah meninggal 314 . Mazhab Hanbali Ulama Hanabilah memandang bahawa perbuatan wakaf bersifat memindahkan hak milik dari wakif (pewakaf) kepada mauquf ‘alaih (penerima wakaf). tiga tahun atau untuk selama-lamanya boleh. maka boleh kamu tahan (wakaf) pokoknya dan sedekahkan hasilnya” (HR Bukhari-Muslim). dihibahkan dan diwaris. tetapi kerana ada ketentuan tidak boleh dijual. 4. tetapi harta itu mempunyai hukum-hukum baru setelah ikrar wakafnya diucapkan. tidak boleh dihibahkan. Maksud “menahan pokok” bererti harta wakaf masih dikuasai wakif. maka wakif tidak bebas mentasarufkannya. tidak dikuasai mauquf ‘alaih. tidak boleh diwariskan dan tidak boleh ditarik kembali menjadi milik pribadi (Mushtofa Salabi : 21). samada untuk satu tahun. boleh jadi ada orang lain yang mengikrarkan wakaf untuk jangka waktu tertentu dihadapan Rasulullah lalu Rasulullah juga mengakui. bukan ketetapan dari Rasulullah. walaupun akhirnya menjadi taqrir tetapi tidak berarti tidak ada ketetapan yang lain.

Namun demikian Ulama Hanabilah sangat longgar dalam mempertahankan asas tempoh berpanjangan. iaitu perbuatan mewakafkan dan perbuatan membatalkan. maka wakafnya sah sedangkan syaratnya batal. termasuk pindah lokasi. bukan benda asalnya (Mushtofa Salabi : 22). atau bangunan madrasah sudah tidak boleh digunakan maka boleh diruntuhkan atau dijual dan dipindahkan ke tempat lain yang lebih manfaat (Al-Maqdisi. maka tindakan hukum yang pertama sudah sah dan tindakan kedua tidak sah idi adalah kerana jelas bercanggah Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya (Ibnu Hazm. Bahkan menurutnya jika ada keperluan. Misalnya sebuah rumah tempat tinggal diubah menjadi restoran atau hotel maka hukumnya boleh. Jika seseorang mewakafkan dengan menentukan sewaktu-waktu dijual atau dihibahkan atau ditarik kembali menjadi milik peribadi. Jika seseorang mewakafkan dengan mensyaratkan akan dijual atau dihibahkan atau diwariskan. maka wakafnya adalah tidak sah kerana syarat tersebut menghapus amal wakaf (Abu Zahrah : 74). kerana perkara tersebut adalah ada kemaslahatan. Ibnu Taimiyah mengatakan bahawa jumhur Ulama membolehkan perubahan wakaf jika dipandang lebih maslahat. Tindakan yang demikian disebutnya sebagai “qiyas al-huda” (Al-Dimasqie. Kerana perbuatan wakaf tidak boleh dibatalkan. Menurut mereka apabila barang-barang wakaf sudah dianggap tidak boleh digunakan misalnya sebuah masjid sudah tua. Pemilik tidak dapat menarik kembali setelah ikrar wakafnya diucapkan. Muhalla. Al-’Udah : 239). 183) 315 . Imam Ahmad mensyaratkan amal wakaf adalah berpanjangan dan mutlak. Fatawa Syaikhil Islam Ibnu Taimiyah : 181-182) 5. maka wakaf wajib diganti dengan yang lain yang sepadan dengannya dan jika tidak ada keperluanpun. kerana tidak ada asasnya dalam al-Qur’an. Mereka memandang perbuatan mewakafkan dengan membuat syarat sebagai dua peristiwa hukum yang terpisah. boleh diganti dengan yang lebih baik. Mazhab Dhahiri Ulama Dhahiriyah memandang bahawa perbuatan mewakafkan adalah perbuatan hukum yang bersifat melepaskan hak milik (izalah al-milk) dan mengikat (luzum) serta berpanjangan (mu’abbad).kerana milik yang diperolehi oleh mauquf ‘alaih hanyalah manfaatnya.

Terdapat beberapa pandangan mazhab mengenai wakaf tunai 1. Lisan al-Arab. Misalnya seperti di negeri Mesir dan Syria dimana organisasi wakaf Berjaya menghimpun dana produktif yang besar dan keuntungannya dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan keagamaan. infaq dan sedekah tujuannya untuk kepentingan penggunaan sedangkan pada wakaf tunai tujuannya untuk produktif. kerana kedudukannya sebagai modal produktif yang perlu dipertahankan wujudnya secara berterusan dan perlu dikembangkan pokoknya melalui akad qiradh. syirkah.12. Zakat. yang ertinya tidak tempo (khilaf al-nasi’ah) atau tangan ke tangan (yadan bi yadin). infaq dan sedekah. Mazhab Hanafi Wang tunai (al-nuqud) dilihat dari segi fungsinya sebagai alat pertukaran tidak boleh tidak dapat diwakafkan kerana boleh habis selepas digunakan. dan sebagainya serta dibahagikan keuntungannya untuk membiayai kehidupan pihak yang memerlukan. Terdapat perbezaan utama diantara wakaf tunai dengan zakat. Daripada penjelasan tersebut dapat difahami bahawa yang dimaksud “wakaf tunai” adalah suatu amal yang dilakukan dengan cara menyerahkan wang tunai untuk digunakan modal produktif dan menyalurkan hasilnya di jalan Allah. Para Ulama berbeza pendapat mengenai hukumnya wakaf wang sesuai dengan perbezaan pendapat 316 . ertinya wang logam. Dengan demikian manfaat wakaf tunai memiliki nilai tambah dibandingkan dengan zakat. kerana nilainya menjadi aset yang sama dengan benda-benda. naqdun waraqie. Naqd jamaknya nuqud yang boleh beerti mata wang. ijarah. naqd al-darahim ertinya mata wang dirham (Ibnu Manzur. dan naqdun ma’danie. dapat diwakafkan. ertinya wang kertas. XIV : 254).5 Wakaf Tunai (waqf al nuqud) Perkataan wakaf tunai adalah terjemahan daripada bahasa arab “naqdan”.5. Tetapi dilihat dari segi fungsi lainnya iaitu yang memiliki nilai (manfaat) yang dapat dipertahankan kewujudannya. infaq dan sedekah.

Mazhab Malik dan Syi’ah Imam Malik dan Syi’ah Imamiyah membolehkan wakaf benda-benda bergerak seiring dengan pemikiran mereka yang membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu (mu’aqqat). VI : 555) Salah seorang sahabat Imam Abu Hanifah. Alasannya kerana berlaku di masyarakat sebagaimana halnya di negeri Rum[3]. Raddul Mukhtar. (2) ditunjuk oleh nash yang sharih. Mereka berselisih pendapat mengenai asal mula pendapat ini. Benda-benda bergerak (al-manqul) tidak boleh diwakafkan kecuali dalam tiga hal iaitu : (1) mengikuti benda tidak bergerak. 2. pepokokan[2] dan segala fasilitas yang ada di atas tanah wakaf. Dengan kebolehan wakaf sementara. seperti wakaf buku-buku perpustakaan (Abu Zahrah : 117118). Sedangkan wakaf wang telah menjadi tradisi di masyarakat (al-’urf). seperti bangunan. sebahagian mereka mengatakan bahawa pendapat yang membolehkan wakaf wang berasal dari Mazhab Zufar yang dilansir melalui sahabatnya bernama Al-Anshari. maka benda-benda yang diwakafkan 317 . Di dalam “Raddul Mukhtar” disebutkan bahawa wang dirham dan dinar termasuk benda-benda bergerak yang boleh diwakafkan. Beliau telah memfatwakan bahawa wakaf benda-benda bergerak adalah boleh sepanjang mendapat rujukan dari nash (al-atsar) atau berlaku di masyarakat (al-ta’amul). dan (3) telah berlaku di masyarakat.mereka dalam memberikan kriteria benda-benda yang boleh diwakafkan dan benda-benda yang tidak boleh diwakafkan. maka hukumnya dibenarkan (Ibnu Abidin. VI : 555-556). seperti wakaf senjata dan perlengkapan perang. Ulama Hanafiyah mensyaratkan benda wakaf harus tahan lama (shaalihatan lilbaqa’). Tetapi sebahagian lagi mempertahankannya sebagai fatwa dari Imam Muhammad (Ibnu Abidin. Mereka menegaskan bahawa benda-benda yang boleh diwakafkan hanyalah benda-benda yang tidak bergerak (al-’iqar).

madrasah. kuda. 3. akad murabahah (bagi hasil) dan sebagainya banyak menggunakan wang Banyak orang di zaman modern memiliki pelaburan berupa wang. Sementara benda-benda yang tidak boleh diwakafkan ialah meliputi benda-benda yang habis ketika digunakan atau hilang/habis ketika digunakan. motor.tidak harus benda yang tahan lama atau benda yang tidak berubah. Mazhab Syafi’i Ulama Syafi’iyah menetapkan bahawa benda-benda yang boleh diwakafkan meliputi segala benda yang dapat digunakan secara berpanjangan (kullu ‘ainin yuntafa’u biha ‘ala al-dawaam) (Al-Syairazie. alatan pejabat dan sebagainya. melainkan semua benda bergerak tanpa ada syarat apapun boleh diwakafkan (Abu Zahrah : 118). Al-Muhadzdzab. Dengan ketetapan ini. Namun demikian Wahbah mengatakan bahawa mazhab ini tidak membolehkan wakaf makanan dan wang (Wahbah : VIII : 168 dan 187). maka bendabenda yang boleh diwakafkan sangat luas. pondok. Mengenai wakaf tunai (dinar dan dirham). katil. sedangkan yang tidak membolehkan beralasan kerana pemanfaatan yang demikian itu bukanlah fungsi wang yang asal (AnNawawi. lembu. Memang fungsi wang pada asalnya adalah sebagai alat tukar menukar. Mereka yang memandang wang boleh diwakafkan mengambil alasan bahawa wang dapat mendatangkan keuntungan seperti halnya akad ijarah. akad qiradl (modal kerja sama). wangian dan lain-lainnya. lilin. senjata. meliputi benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah. bangunan. Barang-barang yang sedang disewakan atau digadaikan tidak boleh diwakafkan. seperti makanan. XVI : 247). tetapi di dalam pelaksanaannya akad ijarah (sewa menyewa). I : 440). bukan untuk mencari keuntungan. minuman. sebahagian mereka mengatakan boleh dan sebahgian lagi mengatakan tidak boleh. bukan benda-benda tidak bergerak seperti sawah atau benda-benda 318 . buku-buku perpustakaan. Ulama Malikiyah hanya mensyaratkan benda atau manfaat yang diwakafkan itu harus hak milik penuh. rumah dan lain-lainnya dan benda-benda bergerak seperti kereta. jalan. begitu juga makanan dan wang dirham atau dinar dapat diwakafkan. sawah. Maka benda-benda bergerak seperti haiwan yang menjadi milik peribadi atau dapat menyewa dari orang lain yang dapat dimanfaatkan untuk menarik roda atau membajak sawah atau mengangkut barang-barang hukumnya sah untuk diwakafkan. kelengkapan perang. maka Ulama Syafi’iyah berselisih pendapat.

Ada riwayat dari Imam Ahmad bahawa perhiasan emas-pun tidak boleh diwakafkan. tetapi jumlahnya tidak banyak. 12. sementara pokoknya harus dikembalikan secara utuh.6 SOALAN LATIHAN 1. Huraikan definisi Luqatah dan beberapa hukum mengenainya 319 . Seterusnya mereka menegaskan bahawa benda-benda yang tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama seperti wang dirham. Syarah al-Kabir. 4. kerana wang pokoknya tetap dipertahankan dan manfaatnya boleh disalurkan.bergerak seperti bahan-bahan bangunan. Kalaupun ada yang menyimpan barang-barang sebagai pelaburan. sama halnya dengan emas yang dilebur menjadi perhiasan kemudian digunakan untuk merias pengantin seperti yang dilakukan oleh Hafsah ra di atas. mereka umumnya menyimpan wang di bank. wang dinar. wang kertas. maka hukumnya menjadi lain. makanan. Beliau menolak hadits yang diriwayatkan oleh Al-Khalal tentang Hafsah ra telah membeli perhiasan emas seharga dua puluh ribu dan diwakafkan untuk kaum wanita dari keluarga Al-Khattab (Ibnu Quddamah. minuman. Tetapi apabila wang tersebut digunakan untuk membiayai produksi pertanian dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. sama halnya dengan makanan dan minuman yang akan habis apabila dikonsumsi. Pernyataan tersebut dapat difahami kerana melihat berfungsi wang sebagai alat tukar menukar yang akan habis apabila dibelanjakan. lilin dan lain-lainnya tidak boleh diwakafkan. al-Mughni : VI : 263). perlengkapan pejabat dan senjata (Al-Maqdisi. tentulah boleh diwakafkan. Dengan batasan ini benda-benda yang dapat diwakafkan meliputi benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan benda-benda bergerak seperti hewan. dan tidak memasyarakat. Mazhab Hambali Ulama Hanabilah memberi batasan benda-benda yang boleh diwakafkan adalah bendabenda yang mempunyai nilai ekonomi (dapat dijual) dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama (da’im al-manfaat) tidak punah wujudnya (baqa al-’ain). padahal telah mendapat hak dari syari’at. VI : 209).

Kaherah: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-babi al-Halabi wa Awladih al-Qattan. Muhammad Rawas. Abu Abd Allah Muhammad b.t) al-Tafsir al-Kabir. Al-Husayn (1962). Bagaimana infa’ boleh memberi kekuatan kepada umat Islam.Tarikh al-Tasyri’ al-Islami.2. Beirut: Mu’assasah alRisalah. Muhammad Hussain (1986). Apakah definsi wakaf dan hukum yang berkaitan dengannya. Manna’ (1995). al-Qal’ahji. Beirut: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyah al-Buti. Husayn (t. jil2. Badran (1968) Tarikh al-fiqh al-Islami wa Nazariyyat a al-Milkiyyah wa al-‘Uqud. 320 . Mu’jam Lughat al-Fuqaha’. Muhammad ‘Abd al-Mun’im (1986). al-Qattan. al-Fakr al-Razi. Kaherah: al-Maktabah al-Tijariyah alKubra al-Maqrizi. Beirut: Muasasah Risalah. Mawsu’ah al-Iqtisad al-Islami wa Dirasah al-Muqaranah. juz 3. Kitab al-Suluk li ma’rifah al-Duwat al-Muluk. cetakan 4. Manna’ (1976). al-Mawsu’ah al-‘Ilmiyyah wa al-‘Amaliyyah li al-Bunuk al-Islamiyyah (1986) Kaherah: alIttihad al-Dawli li al-Bunuk al-Islamiyyah. Muhammad Sa’id Ramadhan (1980). Beirut: Dar alNafa’is. Ghara’ib alQuran wa ragha’ib al-Furqan. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi al-Nisaburi. Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani al-Khudhari. Bincangkan definisi ji’alah dan hukum yangberkaitan dengannya 3. Umar b. Muhammad b. Kaherah: Darul Kutub. cetakan 6. Beirut: Dar al-Fikr al-Jammal. Tarikh al-Tasyri’. 8. Muhammad (1965). Dr (1985). Fiqh al-Sirah. Taqi al-Din Ahmad Ali (1998). Apakah perbezaan hadiah dan sedekah serta hukum pemberi dan penerimanya 4. 13 RUJUKAN Abu al-‘Ainayn. Nizam al-Din al-Hassan b. jld 1. cet. 5. al-Tafsir wa al-Mufassirun. Mabahith Fi Ulum al-Quran. al-Dhahabi. Kaherah: Dar al-Fikr.

fi zilal al-Quran. al-Zuhayli. Abdullah Muhammad (1980). Rawa’i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran. al-Tibyan fi Ulum al-Quran. Ibn al-‘Arabi. Abi Bakr b. Muhammad Ali (1977). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.Kutub al-Ilmiah al. Abu Ja’far Muhammad b. ‘Abd al-Qadir al-Razi (1987). edisi 2. Ahmad (1952). Muhammad (1985). Beirut: Dar al-Syuruq Abi Dawud. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.Bukhari. Abu Muhammad al-Husayn b. Sunan Abi Dawud. Beirut: al Maktab al-Islami al-Baihaqi. Muhammad b. Abu Bakr ‘Abd Allah (t. ‘Ali ibn Musa (1994) al-Sunan al-Baihaqi al-Kubra. Muhammad ibn Ahmad (1988). Beirut: Maktabah al-Baghawi. Wahbah (1991). Beirut: Dar al. Mukhtar al-Sihah. Sulayman B al-As’ath al-Sajistani al-Azdi (1994).31 (1997). Kaherah: Matba’ah ‘Isa al-Halabi Sayid Qutb. Beirut: Dar al-Fikr al-Razi. Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran (30 juz). Abd al-Razaq b. Damsyik: Maktabah al-Ghazali _______________________(1981). jld 1. 321 .Fikr ____________________(1992).al-Quran versi 6. Mas’ud (1983). CD-ROM. Al-Husayn b. Tafsir ayat al-Riba Fi Zilal al-Quran. Jld 1. jld 2. al-Wasit fi Syarh al-Quran al-Madani alJadid. al-Tafsir al-Munir. Abu Bakr Ahmad b. Beirut: Dar al-Ma’rifah. Syarh al-Sunnah. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. juz 8. juz 3. Abd Allah Muhammad ibn Ismail (1992)). Ahkam al-Quran. Beirut: Dar al. Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Quran. Al-Sanhuri. Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir Basmeih. al-Sabuni. Jarir (1988). Kaherah: Sakhr Technologies al-Qurtubi. Kaherah: Dar al-Nasyr lil Jami’at al-Misriyyah al-Tabari. Beirut: Manahil al-’Irfan. Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri. Sahih Bukhari.t).

_____________________________________________________(t. Sunan al-Nasa’i bi-Syarh al-Suyuti wa Hasyiyah al-Sindi. Abu ‘Abd Allah B. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi al-Darimi. Sahih Muslim Bi Syarhi ’ala Imam Mahy al-Din al. Karachi: Hadith Akademi al-Dusuqi. Muhammad b. Riyadh: Darul Ma’rifah al-Razi. Muhammad ‘Arfah Shams al-Din (t. Mesir: Dar al-Ihya’ al-Kutub al-’Ilmiyah al-Nasa’i. 5 Juz. al-Syaibani.t) Hasyiyah al-Dusuqi ‘Ala al Syarhu alKabir. ‘Abd al-Qadir (1987). Abu ‘Abd Allah b. Fath al-Bari Bi Syarh Sahih al-Bukhari. cet. Istanbul: Cagri Yayinlari.t) Sunan Ibn majah. Sawrah B. Beirut: Dar al-Fikr Muslim. Beirut: Maktabah Lubnan. Mukhtar al-Sihah. Yazid al-Qazwani (t. Ali Isa b. Sunan Al-Tirpidhi. juz 2. Sahih Muslim. Al-Hajjaj b. Beirut: Dar al-Fikr Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Sunan al-Darimi. Syu’aib (1986). juz 1. Cetakan 2. Abi Bakr b. Riyadh: Dar alSau’udiyyah 322 . Mahy al-Din Yahya al-Syaraf (1994). 2. karangan Abu al-tayyib Muhammad Syams alHaq al-‘Azim Abadi. Muhammad (1985). Muhammad b. ‘Ali b.al-Daraqutni. Beirut: Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah al-Nawawi.t) al-Jami’ al-Sahih. Ibn Majah. Beirut: Dar al-Fikr. Abu Abd al-Rahman Ahmad b. Kaherah: Dar al-Basa’ir Abu Zahrah. Abi Bakr (1977) Auna al-Ma’bud Sharh Sunan Abi Dawud. Umar (1993). Abu ’Isa Muhammad b. dicetak bersama dengan alTa’liq al-Mughni ‘ala al-Daraqutni. Hanbal (1978). Muslim al-Qusyairy al-Naisaburi (t. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-’Arabi Ibn Hajar al-‘Asqalani.Nawawi. Tahrim al-Riba Tanzim al-Iqtisad. ‘Abd al-Rahman (1984).t). al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’y al-Fuqaha’. Hanbal. Musa (1981). Sunan al-Daraqutni. Abu al-Husayn b. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah al-Tirpidhi. juz 3. Abu al-Fadhl Syihab al-Din Ahmad b. Syams al-Din Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Kaherah: Matba’ah Muhammad ‘Ali Subayh wa Awladih Abu Sunnah. ‘Ali B. Ahmad Fahmi (2004). juz 9. Muhammad (1991). juz 3. Musnad al-Imam Ahmad b. juz 11. Abu Abd Allah Muhammad b. ‘Ali b. Juz 7.

jld. al-Fiqh al-Manhaj ‘ala-Madhab al-Imam al. al-Gharar wa Atharuhu fi al-‘Uqud fi alfiqh al-Islami. Kaherah: Maktabah Wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi ______________________________________________(1981). Fath al ‘Aliyy al. (t.2. Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-Razi (t. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi al-Bajuri. Beirut: Dar alKutub al-‘Ilmiah al-Baji. Keherah : Matba’ah alRisalah. Kasyf al-Qina’ ’an Matn al-Iqna’. cetakan 3. Muhammad Said Ramadhan (1982). juz 5. al-Inayah. Muhammad Ibn Ahmad (1958). 3. Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Ibn Qasim al-Ghazzi. Ibrahim b. Beirut: Dar al-Fikr al-Amidi. al-Kabair. Mesir. juz 1. Ahkam al-Quran. al-Bujayrimi. Beirut: Muassah al-Risalah. jil 5. jld.Mohamad (t. Muhammad (1951). ‘Ali b.t. al-Darir. 2. jld. Sulayman b. Khalaf b. Akmal al-Din Muhammad b. Damsyiq: Dar al-Qalam. Uthman (1988). Muhammad al-Amin al-Siddiq (1995). Lubnan: Dar al-Fikr. jil 6. al-Mustasfa. Beirut: Dar alIhya’ al-Turath 323 . Ayub (1983).Ahmad. Mansur Ibn Yunus Ibn Idris (1982). Al-Jassas. Bujairimi ‘Ala al-Khatib. Baghdad: Maktabah al-Muhtanna. al-Babarti. Kaherah: Mustafa al-babi al-Halabi al-Buti. al-Buhuti. Hassan Sobhi (1970).. Ahmad al-Sa’idi. Kaherah: Matba’ah dar Ihya’ al-Kutub al-A’rabiyyah al-Bugha. Abu Hamid Muhammad b. Sa’ad b. Kaherah: Mustafa al Baabi al Halabi al-Adawi. al-Ahkam fi Usul alAhkam. Mustafa (1989). juz 2. Universiti Khartoum al-Dhahabi. juz 3.Malik fi al-Fatawa ‘ala Mazhab al-Imam Malik. Abu al-Walid Sulayman b. 1. al-‘illaysy. jld. ‘Umar b. al-Madkhal ila al-Fiqh al-Islami. Jordan: Maktabah al-Manar al-Ghazali. Kaherah: Matba’ah al-Subaih. al-Mustaysfa min ‘Ilm al-Usul.t). Abu Abd Allah Muhammad b. Sayf al-Din Abu al-Hassan ‘Ali b.t). Mahmud (1995). edisi 2. Kaherah: Matba’ah al-‘Amiriyyah. Dhawabit al-Maslahah fi al-Syariah alIslamiah. Muhammad (1980). al-Muntaqa Syarh Muwatta’.).Shafie. Hasyiyah al-Syaikh ‘Ali al-‘Adawi ‘ala alKhursyi. Muhammad (1978). jld. Hasyiyah al-Bujayrimi ‘Ala alKhatib. _______________________________________________(1987).

2. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. al-Sanhuri. Fatawa al-Muasirah. Yusuf (1985). Abd al-Razzaq (1954). j. al-Khursyi.al-Kasani. Ahmad (1983). Beirut: Dar al-Fikr ________________ (1990). Membangun Sistem Ekonomi Alternatif.). Penerbit Buku Islam Kaffah. al-Nawawi. Masadir al-Haq Fi al-Fiqh al-Islamiy. Saraf (1978). c. Abu Bakr Jabr Al Jazairi. Jil 4 Kaherah: Dar al-Kitab alIslamiy An Nabhani. Kaherah: Maktabah Wa Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladih al-Murtadha. Mesir: Matba’ah al-Imam al-Qaradawi. 2005. Muhammad Ibn Ahmad (1998). Kitab al-Bahr alZakhar al-Jami’ li Madhahib ‘Ulamak al-Amsar. Burhan al-Din Abu Hassan ‘Ali b. Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-’Arabi. 1. Beirut: Dar al-Fikr al-Maltawi. juz 1 Beirut: al Majma’ al-‘Alami al-‘Arabi. Kaherah: Dar al-Fikr al-Islamiy. Beirut: Muassasah al-Risalah al-Qurtubi. Syams al-Din Muhammad b. Jld. Minhajul Muslim. al-Madkhal li al-Dirasat al-Syari’ah al-Islamiyyah. al-Majmu’ Syarh Muhadhab. juz 3. Kaherah: Maktabah Wahbah ________________ (1994). al-Murtadha Ahmad b. ‘Abd al-Jalil (t. Hamzah (1988).t. Bay’ al-Murabahah Li al-Amr bi al-Syra’. 1996. Muhammad b. Edisi Revisi. al-Khursyi ‘ala Mukhtasar Saydi al-Khalil. al-Marghinani. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah alMuqtasid. juz 4. Abi al-‘Abbas Ahmad b. Fiqh al-Muamalah ‘Ala Madhahib al-Imam Malik. ‘Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Shariah al-Islamiyyah. Kaherah: Syarikah Maktabah wa matba’ah al-Babi al-Halabi wa Awladih. Taqiyuddin. 324 . juz 5. ‘Abd Allah b. ‘Ala al-din Abu Bakr b. Muhy al-Din Abu Zakariyya Yahya b.t) .3. Bada’i’ al-Sana’i ’ala Tartib alSyara’i’. al-Ramli. Beirut: Dar al-Ma’rifah. Ensiklopedia Muslim. Abi Bakr b. Surabaya: Risalah Gusti. Kaherah: Dar al-Sahwah ________________ (1993). alHidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi. Mas’ud (1989). 8 Juz. Ali (t. Yahya Ibn Muhammad (1985).

Abu Ishaq Ibrahim b. Usul al-Fiqh al-Islami. Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Mustafa al-Khin.t). Muhammad (1990). c. Beirut: Dar al-Ma’rifah al-Syahrastani. Kaherah : Matba’ah al-Babi al-Halabi al-Syalabi. Muhammad al-Khatib (1984). Musa al-Lakhmi al-Gharnati (1975). Beirut: Dar al-Ma’rifah al-Sawi. juz 3. ________________________________________(1983). Irsyad al-Fuhul. al-Umm. Muhammad Mustafa (1986). Kaherah : Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladih. Beirut : Dar al-Ma’rifah. Bulghah al-Salik li-Aqrab al-Masalik ‘ala alSyarh al-Saghir. 325 . Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq alHaq min ‘Ilm al-usul. ’Ali B. Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad (1978). Muhammad b. juz 12. Kaherah: Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladih _________________________________________ (1967). juz 5. Ali (2005) Fiqh al-Manhaji ‘ ala Madhahib Imam Syafi’i. Kaherah: Maktabah al-Halabi. Beirut: Dar al-Fikr al-Syatibi. Beirut: al-Maktabah alIlmiyyah.2. Ahmad b. Kaherah : Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladih. Idris (1973). Beirut: Dar alNahdah al-‘Arabiyyah al-Syarbani. jld 1. Musa al-Lakhmi al-Gharnati (1979). Muhammad Mustafa (1981). ‘Abd al-Kafi (t. juz 1. Mughni alMuhtaj ila Ma’rifat al-Faz al-Minhaj. Muhammad (1989). Beirut: Dar al-Fikr al-Syarbini. Takmilah al-Majmu’ Syar al-Muhadhab. al-Milal wa al-Nihal . Syams al-Din Muhammad b. Beirut: Dar al-Nahdhah al-’Arabiyyah. Jalal al-Din Abd al-Rahman (1959). al-Risalah. al-Subki.al-Sarakhsi. al-Syawkani. Abu Ishaq Ibrahim b. Kaherah: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-babi al-Halabi wa Awladih al-Sayuti. Muhammad Mustafa (1961). al-Muwafaqat. jld 1. al-Ashbah wa al-Naza’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqhi al-Syafi’iyah. al-Syatibi. al-Mabsut. Cet 2. juz 4. Miftah al-Jinan. al-Syafi’i. Madinah: Matba’ie al-Rasyid. al-Syatibi. Ali b. Ta’lil al-Ahkam.

Muhammad ibn Muhammad Murtadha (1983). Taj al-‘Arus. Beirut: Dar al-Qalam al-Zuhayli.2. Fatawa al-Kubra alFiqhiyyah. Beirut: Dar al-Fikr. Kaherah: Dar al-Salam. c. Nayl al-Awtar. Riyadh: Dar alHijrah. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi Ibn Hajar. Abu al-Fadl Ahmad Ibn ‘Ali (t. Dar al-Fikr al- Amir ’Abd al-’Aziz (1999). Abu Ishaq Ibrahim b. al-Muhalla. juz 7.2. Muhammad Sa’ad (1988). __________________(2002). Hasyiah Ibn Abidin. c. Damsyik: Darul Fikr. Faizah Ismail (1995). Kaherah: Maktabah Wa Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladih al-Yubi. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm. Abu al-‘Abbas Ahmad Syihab al-Din b. Sa’id (t. Asas-asas Muamalat Islam. 326 . Fiqh al-Kitab wa al-Sunnah. Hasyiyah Radd alMukhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar. ‘Abd al-‘Aziz (1975). juz 1. Muhammad (t. j. __________________(1999). Mu’asir al-Muamalat al-Maliyyah al-Muasirah. Kaherah: al-Maktabah al-Islamiyyah Ibn Hazm. Yusuf (1976). Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam. Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah.Nafa’as Ibn Hajar al-‘Asqalani. Syria: Matba’ah _________________________ (1983).). ‘Umar b. juz 4._________________________________________ (1999). al-Muhadhdhab. Keherah: Syarikah Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi ______________________(1985). ‘Ali b.5. Ibn ‘Abidin. Benghazi: Dar alLibya al-Zarqa’. juz 4. Abu Muhammad ‘Ali b. Damsyik: Dar al-Fikr.t. j. juz 1. Muhammad Amin b. Usul al-Fiqh al-Islamiy. al-Zabidi.t). Ahmad b. Beirut: Dar al. Dimashq (1961). Mustafa Ahmad. Beirut: Dar alIhya’ al-Turath al’Arabi al-Syirazi. Sharh usul al-Fiqh.t). al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. Wahbah (1986).

Jld 1. (Makkah : Rabithah al-'Alam al-Islami). Abd Wahab (1985). Riyadh: Dar al-’Alam alKutub.tp : t.p). Jeddah: Majma’ alFiqh al-Islami. Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad (1981). Al-'Adalah fi An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. Ahmad al-Hafid. Masa’il fi al-fiqh al-Muqarin. al-Mudawwanah al-Kubra. Kaherah: Maktabah wa matba’ah Mustafa al-Babi alHalabi wa Awladih Izz al-Din bin ‘Abd al-Salam (t. juz 6. Muwwafiq al-Din Ibn Ahmad (1999).____________________________________________(1977). 3. Ihya` Al-Aradhi al-Mawat fi al-Islam. Abu ‘Abd Allah (1983). c. Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Majallah Majma’ al-Fiqh al-Islami. Mustafa Zaid (1964). Ibn Qayyim al-Jawjiyyah. Ali. Beirut: Muassasah al-Risalah Abdul Ghani. Usul al-Da’wah. juz 4. al-Mughni. Anas. ‘Abd al-Karim (1969) al-Madkhal li al-Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Athif Abu Zaid Sulaiman. 1416 H 327 . Bahgdad : Matba’ah al-‘Aini _____________________ (1984). Kuwait: Dar al-Qalam Zaydan. Khallaf. al-Muwatta’. juz 3. t. Kaherah: Dar al-Fikr Malik b. Beirut: Dar al-Afaq alJadidah. Beirut: Maktabah al-Islamiy _____________________ (1987) al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Abu Walid Muhammad b. Jordan: Dar al-Nafais. (t. Syabir. Riyadh: Maktabah al-Riyad al Hadithah Ibn Rusyd. Kaherah: Maktabah al-Taufiqiyyah Ibn Qudamah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah Majma’ al-Fiqh al-Islami (1992). Muhammad ‘Uthman (1996). al-Ahkam Fi Usul alAhkam.t). Cet.t. al-Mughni. juz 2. (1981). al-Maslahah fi al-Taysri’ al-Islami wa Najm al-Din al-Tufi. Kaherah: Matba’ah al-Sa’adah.4. Muhammad. Jld 2. Muhammad Ibn Abi Bakr (1977) I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Malik ibn Anas (1994). ‘ilm Usul al-Fiqh.

Al-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. Juz II. 1963 Al-Nabhani. 2004 328 . t.t. 2003 ----------.tp. Abdul Qadim. (Beirut : Darul Ummah). (t. Taqiyuddin. Zallum. Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah. (Beirut : Darul Ummah). Isa & Yahya.p) : t. (t. Bahtsun fi Aqsam Al-Aradhiin fi Asy-Syariah Al-Islamiyah wa Ahkamuhaa. Abdurrahman. (Beirut : Darul Ummah). Al-Amwal wa Al-Amlak al-'Ammah fil Islam.Al-Maliki. Syauman. As-Siyasah Al-Iqtishadiyah al-Mutsla. : t. Amin.tp : Hizbut Tahrir). (Kairo : Darul Ma'arif). Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah. 1994 Abduh. Al-Milkiyah fi Al-Islam. Yasin.t. (Mu`tah : Mu`assasah Raam). Ahmad Ismail. 2004 Ghadiy.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->