BAB 1 PENGENALAN FIQH MUAMALAT 1.1 Pengenalan 1.2 Definisi Islam 1.2.1 1.2.2 1.3.

1 Rukun Islam dan Rukun Imam Komponen utama Agama Islam: Aqidah, Syariah, Akhlak Sumber-sumber Syariat Islam

1.3 Definisi Syariat Islam 1.4 Definisi Fiqh 1.5 Pecahan dalam bidang Fiqah 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6.1 1.6.2 Fiqh Ibadah Fiqh Muamalat Fiqh Munakahat Fiqh Jinayah Maksud, Tujuan dan Kepentingan Mazhab Beberapa Mazhab dalam Ilmu Fiqah 1.6.2.1 1.6.2.2 1.6.2.3 1.6.2.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 Mazhab Hanafi Mazhab Maliki Mazhab Shafie Mazhab Hambali

1.6 Mazhab dalam Ilmu Fiqah.

1.7 Bidang lain yang berkaitan ilmu Fiqh Usul al-Fiqah Qawaid al-Fiqhiyyah Maqasid al-Syar‘iyyah

1

BAB 1 PENGENALAN FIQH MUAMALAT OBJEKTIF BAB
Selepas mengikuti bab ini, anda seharusnya boleh:

1. Menghuraikan Islam dan kaitannya dengan fiqh Muamalat . 2. Menjelaskan Definisi Syariat Islam dan sumber-sumber hukumnya. 3. Menghubungkaitkan Mazbab-mazhab fiqh dengan hokum-hukum muamalat . 4. Menjelaskan ilmu suul fiqh dan fungsi-fungsinya dalam pembinaan hokum 5. Mengenal pasti lima Qawaid Fiqhiyyah yang itama dan maqasid syariah 1.1 PENGENALAN

Mengikut perspektif Islam, urusan perniagaan adalah termasuk di dalam bidang muamalat. Hukum-hukum yang berkaitan dengan bidang tersebut dinamakan fiqh muamalat. Islam sebagai agama yang mempunyai prinsip panduan hidup yang syumul (lengkap) boleh dijadikan asas kepada para pengurus perniagaan, ahli ekonomi dan kewangan bagi membina suatu sistem perniagaan baik dan menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan dengan kehidupan termasuk isu-isu muamalat iaitu perniagaan, ekonomi, kewangan dan lain-lain. Syariat Islam melengkapi segenap aktiviti kehidupan meliputi persoalan tauhid, keimanan, ibadah, akhlak, kekeluargaan, jenayah, muamalat, pengurusan pentadbiran, politik dan lain-lain. 1.2 DEFINISI ISLAM

2

Pada masa kini Islam adalah agama anutan kedua terbesar di dunia selepas agama Kristian. Bilangan umat Islam sekarang telah mencecah seramai 1.9 bilion di seluruh dunia sama ada di 78 buah negara Islam dan di negara negara lain. Dari segi sejarah, agama Islam telah dibawa oleh seorang rasul atau utusan Tuhan yang bernama Muhammad bin Abdullah. Beliau telah dilantik oleh Tuhan sebagai rasul ketika berumur 40 tahun bagi membawa ajaran Tuhan kepada seluruh manusia untuk dijadikan panduan hidup yang membawa kepada kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beliau tidak mereka atau mencipta agama Islam sebaliknya beliau hanya membawa dan menyampaikan apa yang datang dari Allah. Oleh sebab itu nabi Muhamad saw dinamakan sebagai rasul iaitu penyampai. Akhirat ialah kehidupan selepas mati dan selepas kemusnahan dunia iaitu hari kiamat. Kehidupan akhirat kekal abadi dan ia hanya mempunyai dua tempat iaitu syurga dan neraka. Syurga adalah tempat selesa yang disediakan oleh Allah kepada semua muslim yang baik semasa hidup mereka di dunia sementara neraka ialah tempat azab yang disediakan kepada semua manusia yang jahat semasa kehidupan mereka di dunia. Dari segi nama, istilah Islam berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu salima yang bermaksud sejahtera, damai, suci dan selamat. Dari segi istilah syarak pula Islam beerti ketundukan, kepatuhan, ketaatan dan penyerahan jiwa dan raga dengan penuh keikhlasan hanya kepada Allah s.w.t. Terdapat juga ulamak memberikan definisi Islam sebagai kepatuhan, penyerahan dan ketaatan kepada Allah dalam semua tindak-tanduk manusia yang meliputi aspek pemikiran, pengetahuan, pertuturan, akhlak, tingkah laku dan i’tikad. Selain sebagai satu agama mengikut fahaman biasa, Islam juga adalah sebagai kaedah sosial dan tata cara hidup yang lengkap yang berbeza dengan agama lain. Islam adalah agama yang memberi panduan hidup kepada manusia ke jalan yang selamat iaitu jalan yang baik dan mendapat keredaan Allah. (Abd al-Karim Zaydan,1984: 3), (Muhammad alBuraey, 1992: 2). Islam ialah ad-din atau satu cara hidup. Ia adalah satu sistem yang 3

merangkumi peraturan-peraturan yang menyeluruh dan undang undang yang lengkap dalam semua urusan hidup manusia untuk mereka menerima dan mengamalkannya secara menyeluruh. 1.2.1 Rukun Islam dan rukun Imam Agama Islam adalah agama yang mempunyai lima asas ajaran iaitu mempercayai Allah sebagai Tuhan yang satu (tauhid), Nabi Muhammad ialah rasul atau utusan Allah, menunaikan sembahyang, beRPuasa dibulan Ramadhan, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji di Mekah. Ia juga mempunyai enam kepercayaan utama yang dinamakan rukun iman iaitu percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang satu, percaya kepada malaikat, percaya kepada rasul sebagai utusan Tuhan, percaya kepada kitab, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada qadak dan qadar. Menurut Islam, matlamat hidup seseorang individu muslim itu adalah untuk mencari keredhaan Allah. Firman Allah dalam surah az-Dzaariyat ayat 56 yang bermaksud: “Dan Aku (Allah) tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah (beribadat) kepada Aku.” Tujuan agama Islam diturunkan kepada manusia adalah untuk dijadikan panduan hidup bagi kebaikan di dunia dan akhirat. Bagi tujuan tersebut, Allah S.W.T. telah menurunkan al-Quran sebagai sumber rujukan dan hadis sebagai mengukuhkan apa yang dijelaskan di dalam al-Quran. Al-Quran ialah himpunan kata-kata Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad selaku perantaraan malaikat Jibrail bagi dijadikan panduan hidup manusia dan membacanya dikira ibadat. Segala ajaran dan peraturan yang dibawa melalui al-Quran adalah dikira syariat. Allah berfirman di dalam al-Quran yang bermaksud: “Alif lam Mim, demikianlah kitab al-Quran itu yang tiada ragu ragu lagi (isinya), menjadi petunjuk kepada orang-orang yang beriman.” (al-Baqarah: 1-2)

4

Tujuan syariat Islam pula adalah untuk menjaga lima perkara iaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua hukum-hakam yang terdapat dalam ajaran Islam seperti wajib, sunat, makhruh, haram, halal dan harus semuanya untuk menjaga lima perkara yang disebutkan di atas. Hukum haram minuman keras adalah untuk menjaga akal, hokum haram berzina adalah untuk menjaga keturunan dan agama, haram mengata orang adalah untuk menjaga jiwa, wajib sembahyang adalah untuk menjaga agama dan akhlak. Semua perkara yang dijelaskan tadi memberi tujuan yang lebih utama sebab-sebab penurunan ajaran Islam iaitu akhlak. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Bahawasanya aku diutuskan kepada manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak.” 1.2.2 Komponen Utama Agama Islam: Aqidah, Syariah dan Akhlak

Agama Islam agak berbeza dengan agama-agama lain di dunia kerana ia adalah satu sistem hidup yang merangkumi segala aspek kehidupan. Ajarannya meliputi aspek aqidah (kepercayaan), syariah (peraturan) dan akhlak (etika). Ajaran Islam juga menghendaki penganutnya melakukan segala aspek kehidupan dunia mengikut cara-cara yang diredhai oleh Allah S.W.T. Perbezaan agama Islam dengan agama-agama lain ialah agama-agama lain di dunia hanya mempunyai unsur kepercayaan dan akhlak. Terdapat juga agama yang hanya mempunyai akhlak dan prinsip-prinsip hidup yang luhur. Kebanyakan agama-agama tersebut tidak mempunyai syariat atau peraturan hidup yang menyeluruh atau jika adapun agak sedikit dalam perkara-perkara tertentu sahaja. Aspek syariah yang menyeluruh inilah yang menyebabkan agama Islam agak berbeza dengan agama-agama lain. Selain itu, aspek kandungan aqidah Islam juga agak berbeza kerana konsep ketuhanannya dan perkaraperkara ghaib seperti konsep pahala dan dosa, konsep hari pembalasan, syurga dan neraka, alam kubur dan lain-lain lagi. Syariah pula merangkumi bidang ibadat khusus dan ibadat umum. Ibadat khusus adalah aktiviti ibadat yang dibuat semata-mata kerana beribadat dan caranya ditentukan oleh alQuran dan hadis seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, zikir, korban dan lain-lain. Ibadat umum pula terdiri daripada bidang muamalat iaitu bidang perhubungan manusia dengan 5

manusia seperti ekonomi, perniagaan, politik, sosial, kenegaraan dan lain-lain. Segala aktiviti bidang muamalat yang dilaksanakan mengikut syariat Islam beserta dengan niat baik kepada Allah akan dikira ibadat iaitu diberi pahala oleh Allah S.W.T. Hakikatnya Islam juga membawa ajaran mengenai akhlak iaitu akhlak manusia dengan Tuhan yang menciptakannya, manusia sesama manusia dan manusia dengan makhluk yang lain. Semua intipati ajaran Islam menyeru manusia kepada berakhlak mulia dengan ketigatiga pihak tersebut. Islam sebagai sistem hidup juga menjelaskan bahawa manusia perlu hidup di dunia mengikut ajaran Islam disebabkan apa sahaja perbuatannya di dunia akan dibawa ke akhirat. Semua aktiviti kehidupannya yang tidak bercanggah dengan syariat dan diniatkan beribadat kepada Allah akan diberi pahala. Menurut pandangan Islam, matlamat hidup seseorang individu muslim itu adalah untuk mencari keredhaan Allah dengan beribadat kepada-Nya. Firman Allah dalam surah az-Dzaariyat ayat 56 yang bermaksud: “Dan Aku (Allah) tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah (beribadat) kepada Aku.” Disebabkan beribadat tersebutlah, maka setiap aspek kehidupan manusia perlu mengikut cara-cara yang dikehendaki Allah S.W.T. Cara-cara yang dikehendaki Allah tentunya mempunyai kebaikan untuk kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Bagi tujuan tersebut, sistem Islam perlu dilaksanakan dalam setiap aspek bidang kehidupan seperti system ekonomi, sistem kenegaraan, sistem pengurusan, sistem perundangan, sistem sosial, dan lain-lain yang melibatkan kehidupan manusia. Oleh sebab itulah agama Islam memberi pengaruh yang kuat kepada penganutnya dalam cara-cara kehidupan seharian seperti cara pemakaian, cara perhubungan sosial, cara perkahwinan dan sebagainya. Cuma dalam pelaksanaan sistem-sistem tersebut, ianya perlu dilaksanakan secara berhemah dan bijaksana agar ia tidak disalah guna, salah tafsir atau penafsiran yang keterlaluan dalam hukum-hukum tertentu tanpa melihat kepada tujuan asal hukum yang inginkan keadilan dan kemaslahatan umum.

6

Ia merupakan asas seseorang Muslim.op. ia dinamankan Syariat Islam Syariat Islam ialah suatu yang merangkumi secara keseluruhannya segala apa yang diturunkan oleh Allah s. sama ada yang didatangkan oleh Allah melalui para Nabi-Nya ataupun yang diciptakan oleh manusia sendiri. akhlak.cit. Lihat Zaydan (2000) . Muhammad saw yang berkaitan dengan akidah. muamalat dan segala perkhabaran yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah yang diperintahkan oleh Allah supaya baginda sampaikan kepada umat manusia.3 DEFINISI SYARIAT ISLAM Perkataan "Syari'at" dari segi bahasa Arab bermaksud sumber air minum ataupun pembawaan yang jelas. Syariat Muhammad. ibadat dan segala peraturan lain sama ada yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya. Dari segi istilah ilmu fiqh. Kadang kala ada perkataan syariat langit.1. Perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah iaitu hukum-hukum yang bersangkut paut dengan keimanan dan tauhid. Dalam kitab-kitab aqidah ada disebut perkataan Syariat Musa. Bagi apa yang di bawa oleh Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung segala aspek pengajaran tentang hidup manusia sama ada mengenai akidah.t. 13-14 Dari segi disiplin pengajian Islam. Syariat Islam. tasawuf. ibadat. kepada Umut manusia melalui Rasul-Nya Nabi muhamrnad s.a.w. hari akhirat. maka ia adalah bermaksud segala sistem yang diturunkan oleh Allah kepada para Rasul-Nya.dengan dirinya sendiri atau dengan masyarakatnya. Dalam definisi Islam keempat yang telah dijelaskan oleh Dr Abd al-Karim Zaydan mengatakan bahawa Islam ialah sejumlah peraturan yang diturunkan oleh Allah ke atas rasulnya.w. Syariat Islam ini biasanya dibahagikan kepada tiga komponen iaitu:a. ia adalah apa sahaja sistem tentang hidup. Syariat Yahudi. 7 . akhlak. Syariat Isa. malaikat dan seterusnya. alam ghaib. Ianya dapat dilihat sama ada dalam bentuk al-Quran ataupun as-Sunnah. h.

b.

Perkara-perkara yang berkaitan dengan budi pekerti atau akhlak. Ia menitikberatkan pendidikan rohani, dengan tujuan mewujudkan manusia berakhlak tinggi yang sentiasa menghampirkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, ia juga bertujuan untuk melahirkan manusia yang sentiasa membersihkan hatinya daripada sifat-sifat tercela dan berhias dengan sifat-sifat yang teRPuji.

c.

Perkara-perkara yang berkaitan dengn perbuatan manusia iaitu Ibadat & Muamalat

Ia berhubung dengan ibadah khusus seperti solat, puasa, menunaikan haji, bersedeqah, nazar dan seterusnya. Ia juga Berhubung dengan hubungan manusia sesama mereka, yang lebih terkenal dengan ibadah umum atau muamalat. Ia boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti berikut: i. Undang-undang keluarga yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun kehidupan berkeluarga , seperti nikah, cerai, ruju', nafkah, perwarisan dan seterusnya. ii. Undang-undang mu'amalah yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun cara pemilikan harta, jual beli, gadaian, sewa-menyewa, pinjam meminjam dan seterusnya. iii. Undang-undang yang berhubung iv. Undang-undang yang berhubung dengan dengan kehakiman, cara pendakwaan, dan keterangan, pentadbiran kehakiman dan seterusnya. pentadbiran pemerintahan, perlembagaan dan kaedah-kaedah sistem negara dan seterusnya.Undang-undang ng berhubung dengan hak rakyat, muslim dan bukan muslim terhadap negara, hak orang yang dilindungi dan kewajipan mereka dan seterusnya. v. Undang-undang yang berhubung dengan hubungan negara dengan negara, sama ada dalam keadaan perang atau pun damai, atau lebih terkenal dengan undang-undang hubungan antarabangsa.

8

vi. Undang-undang yang bertujuan mencegah jenayah dan menghukum pesalah-pesalah atau terkenal dengan undang-undang jenayah dan keseksaan sama ada yang berdasarkan hudud, qisas, diat ataupun takzir. Syariat Islam juga adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik Muslim mahupun bukan Muslim. Selain mempunyai hukum dan aturan, Syariat Islam juga penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Oleh itu, sebahagian penganut Islam, Syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh perpasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Imam Ibn Qayyim al Jawizi berkata “Syariat Islam dibina dan diasaskan di atas hikmathikmat dan maslahah-maslahah kebaikan hamba Allah (manusia) di dunia dan di akhirat. Syariat Islam itu semuanya bersifat adil, memberi rahmat kepada semua (manusia), memberi kemaslahatan kepada semua serta mempunyai hikmat yang menyeluruh. Maka setiap masalah terkeluar dari keadilan kepada kezaliman, terkeluar dari rahmat kepada kesiksaan, terkeluar dari maslahah kepada mafsadah, terkeluar dari hikmat kepada sia-sia adalah semuanya terkeluar dari syariat Islam walaupun terdapat padanya pelbagai takwil kerana syariat itu merupakan keadilan Allah diantara hambaNya dan rahmat Allah kepada makhlukNya dan perlindungan Allah terhadap bumiNya”. (Syams al-Din Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1977: 14-15). 1.3.1 Sumber Hukum Syariat Islam Sumber Hukum Syariat Islam ialah Al-Qur'an . al-Hadis. Ijmak Ulamak. Qiyas Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam adalah sumber hukum Islam yang pertama bagi syariat Islam. Ia adalah himpunan kata Allah.

9

Hadis adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang kemudian dijadikan sumber hukum. Fungsi hadis antara lain ialah mempertegas hukum dalam Al-Qur'an, memperjelas hukum dalam Al-Qur'an dan menetapkan hukum yang belum ada di Al-Qur'an Ijma' maknanya kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama Islam berasaskan al-Quran dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Qiyas ialah proses taakulan berasaskan membuat hukum hukum sedia ada daripada nass atau perintah yang diketahui untuk perkara-perkara baru. Qiyas menetapkan suatu hukum terhadap suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya berasaskan perkara terdahulu yang memiliki kesamaan dari segi sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek lain sehingga dihukumi sama. Ijtihad juga boleh menjadi sumber hukum. Ia adalah sebuah usaha untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad telah wafat sehingga tidak boleh langsung menanyakan pada beliau tentang suatu hukum namun perkara-perkara ibadah tidak boleh diijtihadkan. Beberapa jenis ijtihad adalah ijtihad sekumpulan ulamak mujtahid yang dipanggil Ijma' iaitu kesepakatan para ulama, ijtihad ulamak berdasarkan hukum Qiyas, iaitu diumpamakan dengan suatu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya, Ijtihad berdasarkan Maslahah Mursalah iaitu untuk kemaslahatan umat dan ijtihad berdasarkan 'Urf iaitu kebiasaan 1.4 DEFINISI FIQH

Sebagaimana juga perkataan Syariah, perkataan atau istilah fiqh juga berasal dari perkataan bahasa arab. Dari segi bahasa arab, ia bermaksud pemahaman secara mutlak ataupun pemahaman secara mendalam. Seseorang yang memahami sesuatu secara mendalam sebut sebagai Faqih. Diantara penggunaan lafaz fiqh seperti dalam firman Allah taala :

ُ ُ َ ّ ّ ً َِ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ‫قالوايشعيب مانفقه كثيرامماتقول‬

10

Maksudnya: mereka berkata “wahai shuib tidaklah banyak kami memahami daripada apa yang engkau katakan.” (surah hud: 91) Dari segi Istilah pengajian Islam, perkataan Fiqh ini telah mengalami proses evolusi yang ketara. Di zaman perpulaan Islam ianya diberi maksud sebagai pemahaman terhadap ajaran agama secara mutlak samada akidah, akhlak ataupun hokum-hukum mengenai tindak-tanduk lahir manusia. Pengertian seperti ini telah digunakan oleh al-Quran sendiri dalam firman Allah yang bermaksud "Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalamkan pengetahuan mereka tentang agama dan untuk mernberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, sulpaya mereka itu dapat menjaga diri." (at-Taubah (122) Manakala dari segi istilah syarak pula terdapat beberapa definisi fiqh. Fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syarak yang berbentuk amali yang di ambil daripada dalil-dalil yang berbentuk tafsil (terperinci) Ia adalah semua hukum-hukum agama yang dibawa oleh Syariat Islam sama ada hokum-hukum ini berkaitan dengan aqidah, ibadah, akhlak dan muamalat. Fiqh juga adalah ilmu untuk mengetahui dan memahami hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan mukallaf seperti wajib, haram, makruh, harus, keadaan sesuatu akad itu sah atau batal, keadaan ibadat itu qadha’ dan sebagainya. Fiqh juga adalah mengetahui hukum-hukum syara’ yang amali dengan berdalilkan dari dalil-dalil tafsili (terperinci) atau juz’i (pecahan). (al-Ghazali,1987:.4-5), (Abd al-Karim Zaydan ,1994: 8) Pengertian istilah Fiqh secara menyeluruh ini terus digunakan dalam tempoh yang lama oleh para ulama. Abu Hanifah, seorang ulamak di zaman Tabiit-Tabiin, pernah mentafsirkan Fiqh sebagal "'mengenali hak dan tanggungiawab diri." Tafsiran ini membawa maksud Fiqh ialah mengenali apa yang sebenarnya mendatangkan manfaat dan apa yang sebenarnya membawa mudarat kepada diri. Yang paling asas dari perkara yang mendatangkan faedah kepada diri itu ialah ilmu tentang akhirat, kerana ianya akan membawa faedah yang kekal abadi.

11

Pengasas Mazhab Fiqh yang terpasyur dari kalangan imam Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah ialah empat mazhab yang terkenal iaitu Imam Abu Hanifah (50-105H) yang mengasaskan Mazhab Hanafi, Imam Malik b. Anas (93-179H) yang mengasaskan Mazhab Mliki, Imam Syafi’i (150-204H) yang mengasaskan Mazhab Syafie dan Imam Ahmad b. Hanbal (164241H) yang mengasaskan Mazhab Hanbali. (Abd al-Karim Zaydan, 1969: 155) 1.5 PECAHAN DALAM BIDANG FIQAH Bidang Ilmu Fiqh mempunyai beberapa pecahan antaranya ialah: 1.5.1 Fiqh Ibadat Fiqh ibadat ialah ilmu fiqh yang membincangkan perkara yang berkaitan dengan ibadat. Ia berhubung dengan ibadah khusus seperti solat, puasa, menunaikan haji, bersedeqah, nazar dan sebagainya. 1.5.2 Fiqh Muamalat Fiqh Muamalat ialah ilmu Fekah yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama mereka, yang lebih terkenal dengan ibadah umum atau muamalat. Undang-undang mu'amalah yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun cara pemilikan harta, jual beli, gadaian, sewa-menyewa, pinjam meminjam dan seterusnya. 1.5.3 Fiqh Munakahat Fiqh munakahat ialah ilmu fiqh yang membincangkan perkara yang berkaitan dengan halhal yang berkiatan dengan pernikahan. Ia membincangkan undang-undang keluarga yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun kehidupan berkeluarga, seperti nikah, cerai, ruju', nafkah, perwarisan dan seterusnya. Perkataan munakahat ialah kata jamak kepada perktaan nikah. Ia adalah perkataan bahasa arab yang bermaksud cantuman. Dari segi istilah syarak pula ialah adalah bermaksud akad pernikahan yang menghalalkan pergaulan antara laki–laki dan perempuan yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewjiban antara kedua 12

insan. Hubungan antara seorang laki–laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki–laki dn perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharponisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki– laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut. Ilmu munakahat ialah imu-ilmu yang berkaitan dengan urusan pernikahan seperti calon suami , isteri, majlis akad, wali, mas kahwin dan lain-lain lagi. 1.5.4 Fiqh Jinayah Jinayah menurut fuqaha' ialah perbuatan atau perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencerobohi atau mencabul kehorpatan jiwa atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja. Penta`rifan tersebut adalah khusus pada kesalahan-kesalahan bersabit dengan perlakuan seseorang membunuh atau menghilangkan anggota tubuh badan seseorang yang lain atau mencederakan atau melukakannya yang wajib di kenakan hukuman qisas atau diyat. Kesalahan-kesalahan yang melibatkan harta benda, akal fikiran dan sebagainya adalah termasuk dalam jinayah yang umum yang tertakluk di bawahnya semua kesalahan yang wajib dikenakan hukuman hudud, qisas, diyat atau ta`zir. Faedah dan manafaat daripada Pengajaran Jinayat : 1. Menjaga keselamatan nyawa daripada berlaku berbunuhan sesama sendiri dan sebagainya 2. Menjaga keamanan maruah di dalam masyarakat daripada segala fitrah tuduhmenuduh. 3. Menjaga keamanan maruah di dalam harta benda dan nyawa daripada kecurian, ragut dan lain-lain. 4. Berhubung dengan keamanan negara dan menyelenggarakan keselamatan diri. 13

Bagi Islam Syiah pula. Umat Islam di Malaysia. ada tiga mazhab utama iaitu Jaafari. Bagi seorang yang berada 14 . mengikut pendapat ulama Sunni. Terdapat beberapa aliran pemikiran dalam fiqh Islam. Ini adalah kerana ulama yang berkemampuan dari kalangan sahabat Nabi. mazhab muktabar yang boleh dibuat pendapat dan beramal untuk umum cuma empat mazhab. Ismaili dan Zaidi. Keempat-empat mazhab ini mempunyai peraturan. Hanafi 2. Brunei. Mereka yang dapat mengkaji dan memahami secara terus nas-nas al-Qur’an dan alSunnah dan mampu mengeluarkan hukum daripadanya. Thailand dan Indonesia kebanyakannya mengikuti mazhab Syafie. Ini kerana manusia memiliki kemampuan yang berbezabeza yang secara umumnya dapat dibahagikan kepada 3 tahap: 1. mengikut qaul yang rajih. Perkara yang berhubung di antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir di dalam negara Islam Pembunuhan 1. Mazhab-mazhab selain daripadanya tidak mempunyai kaedah cukup yang dibukukan untuk dijadikan panduan dalam bidang perundangan sebagaimana yang empat tadi. Filipina.5.1 Maksud. 1.6 MAZHAB DALAM ILMU FIQAH Mazhab (‫ )مذهب‬ialah aliran pemikiran fiqah. tabiin dan tabi’ Al-Tabiin yang mempunyai cukup syarat dan keperluan berijtihad adalah ramai. Syafie 4.6. Maliki 3. Tujuan dan Kepentingan Mazhab Dalam pandangan Islam setiap individu Muslim wajib mentaati ajaran al-Qur’an dan alSunnah. Bagi Islam Sunah. Hanbali. Golongan tidak perlu mazhab dari segi ilmu. Bagaimanapun. terdapat 4 mazhab iaitu: 1. kaedah dan panduan yang sempurna dan lengkap yang ditulis oleh mereka dalam kitab masing-masing. Walaubagaimanapun diakui bahawa tidak semua orang dapat merujuk terus kepada al-Qur’an dan al-Sunnah.

T dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah S. Bagi seorang yang berada di tahap kedua dan ketiga. 15 . Golongan di antara dua. Tujuan yang ingin dicapai oleh para imam mazhab ialah menjelaskan kepada manusia apa yang telah difirmankan oleh Allah S. Sememangnya inilah tujuan sebenar mazhab-mazhab Islam sejak dari dahulu.W dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat umum kerana kebanyakan ahli masyarakat tidak mampu memahami dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis secara langsung. iaitu memudahkan umat Islam mencapai ketaatan kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. Ini kerana setiap ajaran mazhab adalah berdasarkan alQur’an dan al-Sunnah. bagi mereka diharuskan mengikut sesuatu mazhab fiqh Islam. dia dibolehkan merujuk secara terus kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. Mereka yang berada di pertengahan antara tahap pertama dan kedua di atas. Setiap ajaran mazhab adalah berdasarkan al-Qur’-an dan al-Sunnah. Mazhab-mazhab fiqh Islam beRPeranan sebagai jalan bagi membawa seorang Muslim itu kepada ketaatan terhadap al-Qur’an dan al-Sunnah. Mereka yang tidak dapat mengkaji dan tidak mampu mengeluarkan hukum daripadanya. 3.A. 2. oleh itu mengikuti mazhab bererti mengikuti al-Qur’an dan al-Sunnah. Ia memudahkan umat yang tidak berkemampuan untuk mendekati ajaran al-Qur’an dan al-Sunnah secara terus.W.di tahap yang pertama ini. Tujuan sebenar mazhab-mazhab Islam sejak dari da-hulu ialah memudahkan umat Islam mencapai ketaatan ke-pada al-Qur’an dan al-Sun-nah. Golongan yang perlu kepada mazhab. Malah merupakan satu kesalahan bagi dia untuk menurut sahaja (taqlid buta) sesuatu mazhab kerana berbuat sedemikian bererti dia menderhakai kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta‘ala kepadanya. oleh itu mengikuti mazhab bererti mengikuti al-Qur’an dan al-Sunnah.

16 . 2. Golongan yang pertama tidak boleh mengecam golongan yang kedua dan begitulah juga sebaliknya. Oleh itu wajib belajar ajaran fiqh mazhab dengan mengkaji dalil-dalilnya dan membandingkannya dengan mazhab yang lain atau penelitian semula oleh tokoh terkemudian. Hasan al-Banna rahimahullah menasihatkan: Bagi setiap Muslim yang belum mencapai tingkat ‘mujtahid’ terhadap dalil-dalil umum syari‘at. Bagi orang yang mampu mengkaji secara terus kepada dalil al-Qur’an dan al-Sunnah mereka tidak memerlukan mazhab melainkan sekadar sumber meluaskan skop kajian. Selain itu dia harus berusaha menyempurnakan segala kekurangan ilmunya jika dia adalah seorang yang mampu melakukan hal itu sehingga akhirnya dia dapat mencapai kedudukan sebagai seorang mujtahid. Namun sangat dianjurkan agar dia berusaha dengan segenap kemampuannya untuk mempelajari dalil-dalil yang dipergunakan oleh imam yang diikutinya dan tetap bersedia menerima kebenaran dari orang lain yang berhak mengemukakannya.Namun dalam seseroang itu berpazhab. dibolehkan baginya untuk mengikut pendapat salah seorang imam agama (imam mazhab). Mazhab hanya beRPeranan memudahkan ketaatan tersebut. Bagi orang yang tidak mampu. bukan menggantikannya. mereka memerlukan mazhab sebagai jalan yang memudahkan keta-atan kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. ia perlu mempunyai fikrah (pemahaman) yang jelas iaitu: 1. Beliau mestilah sedar bahawa ketaatan yang sebenar adalah kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. mengikuti mazhab bukanlah bererti membebaskan diri daripada sifat belajar dan mengkaji.W: Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap Muslim.A. Ini kerana menuntut ilmu merupakan salah satu kewajipan agama sebagaimana sabda Rasulullah S.

Beliau dapat hidup dalam dua zaman pemerintahan Umaiyyah dan Abbasiyah.6.1. Beliau juga sebagai ketua ahli fikir (ahli ra’u).1 Mazhab Hanafi Mazhab Hanafi ialah salah satu mazhab fiqh dalam Islam Sunni. Beliau adalah seorang berjiwa besar dan berakhlak tinggi. India dan sebahagian Afrika Barat.2. Sesungguhnya Abu Hanifah seorang yang luas pemikiran dan banyak ilmu.6.2 Beberapa Mazhab dalam Ilmu Fiqh a. bijak dan berakhlak mulia. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh di Iraq. Pada waktu tersebut beliau mendapat tempat baik dalam masyarakat dan berjaya pada pemerintahan.6. Mazhab Hanafi diasaskan oleh Nu’man bin Tsabit digelar Abu Hamfal. baik di bidang ilmu dan politik mahupun ilmu agama." Ketika hayatnya. agama serta ideologi dan ism yang pelbagai. Turki.2 Mazhab Maliki 17 . Zaman beliau dikenali sebagai zaman pertumbuhan politik. Mazhab dalam Ahli Sunnah wal Jamaah Terdapat 4 mazhab ahli Sunna Wal Jimaah iaitu: 1.2. Mazhab ini diamalkan terutama sekali di kalangan orang Islam Sunni Mesir. Golongan cerdik pandai pada masa itu menyifatkan beliau sebagai "akal dalam ilmu pengetahuan. ia mempunyai hubungan yang rapat dengan pembesar negara. Tetapi beliau sangat merendah diri (tawadu’). Beliau seorang yang bijak dalam ilmu pengetahuan. Mazhab Hanafi merupakan mazhab terbesar dengan 30% pengikut. beliau dapat mengikuti pelbagai perkembangan ilmu pengetahuan. 1. Cekap memberikan satu-satu keputusan bagi masalah yang dihadapi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah. Beliau seorang yang beRPengetahuan.

Imam Malik adalah seorang yang dipercayai. Mahzab ini mempunyai bilangan pengikut kedua teramai iaitu lebih kurang 25% daripada Muslim. Sebelum Imam Malik menjadi guru. hadis. Imam Malik bercita-cita menjadi penghibur tetapi ibunya menasihatkan supaya beliau memadam hasrat itu. Ingatannya sangat kuat. Beliau mendengar hadis daripada guru. Mazhab Maliki diamalkan di Utara Afrika dan sebahagian Afika Barat. Iman Malik menghafaz al-Quran dan hadis Rasulullah. adil dan kuat ingatannya serta cerpat dan halus memilih rawi-rawi hadis.Maliki ialah mazhab fiqh yang kedua sunni. Beliau lahir di kota Madinah pada tahun 93 hijrah. Mengikut Imam Malik. Pada perpulaan hidupnya. Imam Malik tetap beRPegang teguh pada ajaran Rasulullah bahawa hadis itu petunjuk dan penyuluh kepada manusia. Selain menggunakan Al Quran. Selepas fikirannya matang dan benar-benar berkebolehan. Sewaktu hidupnya. Imam Maliki juga menggunakan amalan orang Islam Madinah pada zamannya itu sebagai sumber yang kelima. Beliau menerima nasihat ibunya dengan baik. termasuk salah satu sanad terbaik dan benar. Iman Malik mengalami dua corak pemerintahan iaitu Ummaiyah dan Abbasiyah. Pada masa itu juga pengaruh ilmu pengetahuan Arab. Mazhab ini berbeza daripada tiga mazhab yang lain kerana terdapat tambahan kepada sumbernya. Imam Malik adalah orang yang tidak diragui dalam konteks ini. Beliau banyak membuat hubungan dengan ahli hadis dan ulama. Imam Malik adalah seorang yang cergas dalam menuntut ilmu. Ibunya kemudian mahukan anaknya mempelajari ilmu fiqh. barulah beliau mengajar. Imam Malik 18 . Imam Malik dianggap sebagai ketua atau imam bagi ilmu hadis. tinggal dan wafat di Madinah` dan kebanyakan sahabat Nabi tinggal di Madinah. ijma' dan qiyas. Hukum fiqh yang diberikan oleh Imam Malik berdasarkan al-Quran dan hadis. amalan orang Madinah dilihat sebagai sunnah hidup memandangkan Nabi Muhammad berhijrah. Kemudian terus disimpulkan tali bagi menyenangkan perhitungan bilangan hadis yang pelajarinya. Sanad (sandaran) yang dibawa oleh beliau. Parsi dan Hindi tumbuh dengan suburnya di kalangan masyarakat. Imam Malik dilahirkan 13 tahun selepas kelahiran Imam Abu Hanifah. Seseorang tidak harus meninggal dan membelakangkannya. di mana pertelingkahan sengit dua pemerintahan sering berlaku. Pengasas mazhab Maliki ialah Malik Bin Anas. beliau terlebih dahulu mendalami ilmu yang dipelajarinya hingga kadang-kala tidak tidur.

Namun demikian Mazhab Syafii menerima penggunaan qiyas secara lebih luas. Usul al-Fiqh. yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. Imam Syafii kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri.” Apabila beliau ditanya satu-satu hukum. semenanjung Malaysia. Dasar-dasar Mazhab Syafii dapat dilihat dalam kitab Usul al-Fiqh Ar-Risalah dan kitab fiqah al-Umm. Arab Saudi bahagian barat. dan Bahrain.menjadikan hadis sebagai pembantu bagi memahami al-Quran. Indonesia. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah. Syria. Beliau pernah berkata: “Kadang-kala aku berjaga sepanjang malam untuk mencari jawapan bagi satu-satu soalan yang dikemukakan kepada aku.6. dan hadis di zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut dan kealimannya diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman dengannya. Imam Syafii belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh ahli hadis.” Apabila ditabnya kenapa beliau melewatlewatkan menjawab sebarang pertanyaan. Imam Syafii menolak Istihsan dari Imam Abu Hanifah maupun Mashalih Mursalah dari Imam Malik. Hadramaut. Pemikiran fiqah mazhab ini diawali oleh Imam Syafii. Beliau juga sangat cerpat dalam memberi penerangan dan hukum. yang hidup di zaman pertentangan antara aliran ahli hadis (cenderung beRPegang pada teks hadis) dan ahl al-ra'y (cenderung beRPegang pada akal fikiran atau ijtihad).شافعية‬Syāfi'īyaṯ) adalah mazhab fiqah yang dibawa oleh Muhammad bin Idris al-Syafii atau yang dikenal dengan sebutan Imam Syafii. beliau terus berkata kepada orang yang bertanya: “Baliklah dulu supaya aku dapat berfikir. pantai Koromandel. keunggulan Imam Syafii sebagai ulama fiqah. Imam Malik berfikir panjang sebelum memberi satu-satu hukum atau fatwa. Malabar. Imam Malik menangis dan berkata “Aku bimbang kerana aku akan disoal satu hari nanti (hari kiamat)”.2. 1. dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh ahl al-ra'y yang juga murid Imam Abu Hanifah. Di dalam kitab-kitab tersebut Imam Syafii menjelaskan kerangka dan 19 . Meskipun berbeza dari kedua aliran utama tersebut.3 Mazhab Syafie Mazhab Syafii (bahasa Arab: ‫ .

Imam Syafii pada awalnya pernah tinggal menetap di Baghdad. Ijmak para Sahabat Nabi.prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum far'iyyah (yang bersifat cabang). Kemudian Imam Syafii berpindah ke Mesir kerena munculnya aliran Mu’tazilah yang telah berjaya mempengaruhi khalifah. ialah beRPegang pada: 1. yang biasa disebut dengan istilah Qaul Qadim (pendapat yang lama). Asas-asas mazhab yang asas. ia mengeluarkan ijtihad-ijtihadnya. ia melihat kenyataan dan masalah yang berbeza dengan yang sebelumnya ditemui di Baghdad. Ijma' yang diterima Imam Syafii sebagai landasan hukum adalah ijma' para sahabat. atau yang biasa disebut dengan istilah Qaul Jadid (pendapat yang baru) di Mesir. apabila dalam ijma' tidak juga dijumpa hukumnya. yang tak diketahui ada perselisihan tentang itu. Sunah dari Rasulullah SAW kemudian digunakan jika tidak terdapat rujukan dari Al-Quran. Kias yang dalam Ar-Risalah disebut sebagai ijtihad. Asas fikiran dan prinsip 20 . bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum. maka dapat digunakan salah satunya. Jika terdapat keadaan yang baik dengan qaul qadim ataupun dengan qaul jadid. yang banyak dipengaruhi oleh kekuasaan kekhalifahan. 2. Akan tetapi Imam Syafii menolak dasar istihsan dan istislah sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam. Al-Quran. tafsir secara lahiriah. kedua qaul tersebut sampai sekarang masih tetap dianggap berlaku oleh para pemegang Mazhab Syafii. Ia kemudian mengeluarkan ijtihad-ijtihad baru yang berbeza. Imam Syafii sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga digelar Naasir As-Sunnah (pembela Sunnah Nabi). Imam Syafii berpendapatt bahawa qaul jadid tidak berarti menghapus qaul qadim. Penyebar-luasan pemikiran Mazhab Syafii berbeza dengan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Dengan demikian. karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Imam Syafii pertama sekali selalu mencari alasannya dari Al-Qur'an dalam menetapkan hukum Islam. Selama ia tinggal di sana. 3. selama tidak ada yang menegaskan bahawa yang dimaksud bukan arti lahiriahnya. 4.

Di antara mereka bahkan ada pula yang menjadi pakar terhadap keseluruhan mazhab-mazhab Ahli Sunah Waljamaah di bidang mereka masingmasing. Imam Muslim. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. dimana berbagai ilmu keislaman telah berkembang dengan dorongan metodologi hukum Islam dari para pendukung mazhab ini. Mazhab Syafii umumnya dianggap sebagai mazhab yang paling konservatif diantara mazhab-mazhab fiqah Sunni lainnya. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah di sebelah datuk Baginda iaitu Abdul Manaf. Imam Ibnu Katsir . 878) dan Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (w. Imam Turpudzi. 884) Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal sebagai ulama hadis terkemuka dalam pengasas Mazhab Hanbali. Murid-murid utama Imam Syafii di Mesir. Selain itu. Beliau seorang miskin. Imam Abu Daud. Imam Syafie adalah keturunan Bani Hashim dan Abdul Mutalib. yang menyebar-luaskan dan mengembangkan Mazhab Syafii pada awalnya adalah seperti Imam Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. dan merupakan mazhab terbesar kedua dalam hal jumlah pengikut setelah Mazhab Hanafi. Imam Nawawi . Saat ini. Mazhab Syafii diperkirakan diikuti oleh 28% umat Islam sedunia. Imam Bukhari. juga pernah belajar Imam Syafii.dasar Mazhab Syafii terutama disebar-luaskan dan dikembangkan oleh para muridnya. Imam As-Suyuti . 21 . Imam Ibnu Majah. Imam Dhahabi dan Imam Al-Hakim Imam Syafii terkenal sebagai pereka pereka pertama metodologi hukum Islam. Kerana metodologinya yang sistematik dan tingginya tingkat ketelitian yang dituntut oleh Mazhab Syafii. 846). Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani . Dilahirkan pada tahun 105 hijrah di sebuah bandar yang bernama Ghizah di Palestin (tarikh paling masyhur dikalangan ahli sejarah). melainkan ilmu ini baru lahir setelah Imam Syafii menulis Ar-Risalah. Imam Tabari . Imam Syafie atau Muhamad bin Idris Al-Syafie. tetapi kaya dengan semangat dan bercita-cita tinggi dalam menuntut ilmu. terdapat banyak sekali ulama dan penguasa di dunia Islam yang menjadi pendukung setia mazhab ini. Usul alFiqh (atau metodologi hukum Islam) tidak dikenal pada masa Nabi dan sahabat. antara lain: Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari. masih banyak ulama-ulama yang terkemudian yang mengikuti dan turut menyebarkan Mazhab Syafii.

Imam Syafie dianggap seorang yang dapat memadukan antara hadis dan fikiran serta membentuk undang-undang fiqh. Imam Syafie menghafaz al-Quran dengan mudah iaitu ketika masih kecil lagi. pada suatu hari Imam Syafie bersyair sambil menunggang kuda bersama seorang lelaki. Untuk itu. Imam Syafie banyak menghafaz syair dan qasidah daripada puak Hazyl. Alangkah baiknya belajar ilmu fiqh?” Kata-kata itu sangat memberi kesan kepada Imam Syafie.Beliau banyak mengembara dalam menceduk dan menimba ilmu. Lalu berkata lelaki itu : “Tidak sesuai engkau bersyair kerana itu boleh menjatuhkan maruah. pelepah tamar dan tulang untuk ditulis di atasnya. hidup dalam kemiskinan. Beliau juga banyak menumpukan masa dan tenaganya kepada sastera dan sejarah pada masa mudanya. belulang. hingga beliau terpaksa mengumpul batu-batu. beliau pernah mengembara ke kampung dan tinggal bersama puak Hazyal selama 10 tahun. Beliau sangat tekun mempelajari kaedah dan nahu bahasa Arab. 22 . Imam Syafie. Sejak itu beliau menumpukan masa dan tenaga kepada ilmu fiqh. Namun. Beliau adalah penyokong kepada ilmu hadis dan pembaharuan agama (mujaddid) bagi abad yang ke-2 hijrah. Antara sebabnya. Beliau kadang-kala terpaksa ke tempat perhimpunan orang ramai meminta kertas untuk menulis pelajarannya. Beliau menghafaz dan menulis hadis. tetapi mengubah pendiriannya kepada mempelajari ilmu fiqh dan hadis hingga ke tahap paling tinggi. Pada perpulaannya beliau cenderung dalam bidang sastera dan syair.” Semasa muda. Imam Ahmad Bin Hanbal pernah berkata: “Diceritakan kepada Nabi Muhamad bahawa Allah menghantar kepada umat ini seorang pembaharu kepada agama. Umar Bin Abdul Aziz dihantar untuk abad yang pertama dan aku harap Imam Syafie adalah mujadid abad yang kedua. Imam Syafie ialah imam ketiga mengikut susunan tarikh kelahiran mazhab empat serangkai. Allah menghendaki dan melorongkan kepadanya dalam bidang ilmu fikah. Hal ini kerana puak Hazyl terkenal sebagai kabilah yang paling baik bahasa Arabnya.

Ilmu fiqh yang dibawa oleh Imam Syafie adalah satu zaman perkembangan ilmu fiqh dalam sejarah perundangan Islam. Antara guru Imam Syafie selain Imam Malik ialah mufti dan faqih Mekah iaitu Muslim bin Khalid az-Zanji.2. dan Syaikhul Muhaddisin Sufyan bin Uyaynah.4 Mazhab Hanbali Mazhab Hanbali[ (bahasa Arab: ‫ )حنبلللى‬atau juga dieja Mazhab Hambali adalah satu daripada empat mazhab fiqah dalam aliran ahli sunnah wal jamaah. Oleh itulah beliau berhak dianggap pengasas bagi ilmu usul fiqh. Mazhab Hambali dimulakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir di bandar Baghdad pada tahun 164 hijrah.6. 1. Mazhab ini kebanyakannya diamalkan oleh masyarakat Islam di Semenanjung Arab. Ibnu Hanbal menuntut ilmu sepanjang hayatnya. Hal ini kerana beliau yang menghimpun atau menyatukan ilmu fiqh ahli akal dan fikir dengan ilmu fiqh ahli akal dan hadis. Sewaktu bapanya meninggal dunia. Untuk menampung kehidupan.Salah seorang guru Imam Syafie dalam pelajaran ilmu fiqh dan hadis ialah Imam Malik. Mazhab Syafie merupakan jalan tengah bagi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Beliau mempelajari hadis hingga menjadi seorang imam. Pengasas mazhab Hanbali ialah Ahmad bin Mohamad bin Hanbal. Ibnu Hanbal dari keluarga miskin. Seseorang pernah berkata kepadanya: “Sampai bilakah engkau hendak menuntut ilmu? Padahal engkau sudah mencapai darjat paling tinggi dan engkau telah menjadi imam bagi seluruh umat Islam?” Imam Ibnu Hanbal menjawab: “Aku menuntut ilmu dari hujung dunia hingga ke pintu kubur. Imam Syafie sendiri pernah berfahaman Maliki dan Hanafi. Ilmu fiqh Imam Syafie adalah ikatan sunnah dan qias serta pemikiran dengan beberapa pertimbangan dan sekatan. beliau terpaksa bekerja di kedai jahit. Ia juga menetapkan kaedah pengeluaran hukum dan kesimpulannya. keluarganya tidak ditinggalkan harta yang banyak kecuali sebuah rumah kecil yang didiaminya. Ini adalah kerana ilmu fiqh yang menetapkan cara atau peraturan untuk memahami al-Quran dan hadis.”Memang benar beliau tidak 23 .

Di antara ketiga mazhab Syi'ah terdapat perbezaan dalam perkara yang menentukan siapa yang berhak menjadi imam dan pengganti para imam tersebut 1. Ismailiyah dan Zaidiyah. Di dalam keyakinan utama Syi'ah.pernah jemu menuntut ilmu sepanjang hayatnya.Ibnu Hanbal mempelajari ilmu daripadanya.2. Imam Syafie mengajar di Masjidil Haram. Imam Ibnu Hanbal bercadang mengikutinya tetapi niatnya tidak kesampaian.6. Pengikut mazhab Ithna 'Asyariah.6 Mazhab Ismailiyyah Ismailiyah adalah mazhab dengan jumlah penganut kedua terbesar dalam Islam Syi'ah. selepas mazhab Imam Dua Belas (Ithna 'Asyariah). Dinisbatkan kepada Imam ke-6. Ali bin Abu Thalib dan anak-cucunya dianggap lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan sebagai khalifah dan imam bagi kaum muslimin. Mereka kemudian bertemu kali kedua di Baghdad. iaitu Ja'far ash-Shadiq bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. b. Samaada Ismailiyah atau Ithna 'Asyariah sama-sama 24 . Namun demikian hanya tiga aliran yang masih ada sampai sekarang. Imam Syafie menasihatinya supaya mengikutnya ke Mesir. sewaktu beliau menunaikan haji.2. 1. Pada waktu itu. Keimaman kemudian berlanjut iaitu sampai Muhammad al-Mahdi bin Hasan al-Asykari bin Ali al-Hadi bin Muhammad al-Jawad bin Ali ar-Ridha bin Musa al-Kadzim bin Ja'far ash-Shadiq. Imam Syafie adalah salah seorang guru beliau. Ibnu Hanbal bertemu Imam Syafie di Hijaz. MAZHAB-MAZHAB SYI'AH Syi'ah atau adalah pengikut Saidina Ali pada awal mula perkembangannya juga banyak memiliki aliran. Mazhab ini menjadi mazhab rasmi Negara Republik Islam Iran.5 Mazhab Jaafariyyah Mazhab Ja'fari atau Imam Dua Belas (Itsna 'Asyariah) adalah mazhab dengan penganut yang terbesar dalam Muslim Syi'ah.6. di lain pihak menerima Musa alKadzim sebagai Imam mereka. Sebutan Ismailiyah diperoleh pengikut mazhab ini kerana penerimaan mereka ke atas keimaman Isma'il bin Ja'far sebagai pewaris dari Ja'far ash-Shadiq. iaitu Itsna 'Asyariah (paling banyak diikuti).

Pemahaman mengenai seterusnya akan memudahkan para pelajar 25 . Dinisbatkan kepada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dari mana dalil diambil dan bagaimana proses pengambilan hukum tersebut dilakukan oleh para ulamak dan mujtahid terhadap sesuatu perkara sehingga sesuatu hukum dapat dikeluarkan. Qawaid al-fiqhiyyah 3. yang ditunjuk sebagai imam selanjutnya adalah anak sulung beliau yang bernama Muhammad al-Baqir. beliau digantikan anaknya Yahya bin Zaid. Zaid bin Ali menyatakan bahawa imam itu harus melawan penguasa yang zalim dengan pedang.1 BIDANG USUL AL-FIQH Ilmu usul al-fiqh adalah suatu bidang kecil dalam disiplin ilmu pengajian Islam khususnya bidang Syariah. 1. harus. Maqasid al-Syariah 1.7 Bidang lain yang berkaitan dengan Ilmu Fiqh Terdapat banyak bidang yang berkaitan dengan ilmu fiqh. sehingga memiliki banyak persamaan pandangan atas sejarah awal mazhabnya. Muhammad al-Baqir. haram dan makruh.6.7 Mazhab Zaidiyah Mazhab Zaidi atau Mazhab Lima Imam berpendapatt bahawa Zaid bin Ali merupakan pengganti yang berhak atas keimaman dari ayahnya Ali Zainal Abidin. yang kemudian diteruskan oleh Ja'far ash-Shadiq.2. saudara tirinya. Ali Zainal Abidin. Pelajar-pelajar bidang Syariah selalunya dimestikan mempelajari bidang kecil ini kerana ia akan memudahkan para pelajar memahami kenapa sesuatu hukum itu ditetapkan sebagai wajib. sunat. Setelah kematian imam ke-4. 1. Usul al-Fiqh 2. Setelah Zaid bin Ali syahid pada masa Bani Umaiyyah.7. Antara yang akan dibincangkan di sini ialah: 1.menerima keenam enam Imam Syi'ah terdahulu.

Seperti Asal daripada sesuatu perkataan itu adalah dikehendaki maknanya yang hakiki. 3.1.(‫وأقيموا‬ َّ ُ ِ ََ ‫ .syariah menyelesaikan sesuatu masalah fiqh dengan mudah kerana mereka telah memahami kaedah menetapkan sesuatu hukum. Perkataan aslun dari segi bahasa arab adalah bermaksud asas atau dalil. Perkataan “Usul Fiqh“ maksudnya dalil-dalil fiqh. Kaedah ialah seperti kaedah fiqh (‫ )لض لرر ولض لرار‬yang bermaksud tiada ada َ َ ِ ََ ََ َ َ kemudaratan dan memudaratkan adalah salah satu kaedah fiqh. Yang di kiaskan keatasnya ‫ ))مقيس عليه‬seperti “arak asal bagi hukum keatas minum ِ ْ ََ ٌ ِ َ tuak“ maksudnya: haram meminum tuak dikiaskan kepada haramnya meminum arak. 1.7. 2.1 Definisi ilmu Usul Al-Fiqh Istilah usul al-fiqh adalah terdiri daripada perkataan dua perkataan yang digabungkan menjadi satu perkataan iaitu ‘usul’ dan ‘al-fiqh’. Perkataan usul adalah kata jamak kepada perkataan ‘Aslun’. Al-Rujhan iaitu yang terang dan sebenar. Al-Rujhan (yang sebenar). 26 . Dalil ialah seperti dikatakan “asal wajib sembahyang ialah dengan firman Allah Taala (‫ ) وأقيموا الصلة‬Surah An-Nur: 56. maksudnya dalil wajib sembahyang . 1.الصلة‬Hendaklah kamu mendirikan sembahyang). Dalil. Ertinya makna perkataan yang sebenar di sisi pendengar ialah maknanya yang hakiki. 4. Di dalam bahasa arab. Perkataan usul diidhafatkan (digabungkan) kepada perkataan al-Fiqh. gabungan dua perkataan itu dinamakan idhafi. 2. 4. Dari segi istilah pula ia mempunyai banyak maksud iaitu 1. yang diqiyaskan kepadanya dan yang diistishab kepadanya. Kaedah. 3.

Diantara penggunaan lafaz fiqh seperti dalam firman Allah taala : ُ ‫قالوايشعيب مانفقه كثيرامماتقو‬ ‫َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َِ ً ّ ّ َُ ل‬ Maksudnya: mereka berkata “wahai shuib tidaklah banyak kami memahami daripada apa yang engkau katakan. 1.معرفة دلئل الفقه اجمال وكيفية الستفادة منها وحال المستفيد‬ Iaitu mengetahui dalil-dalil feqah secara ijmali (tidak terang) dan cara memetik atau mengambil hukum-hukum daripadanya serta keadaan orang yang menuntutnya. 27 . Pandangan Ulamak Shafie Ulamak usul fiqh dari mazhab shafie telah mendefinisikan ilmu usul al-fiqh sebagai ِ ْ ِ َ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ِ ِ َ َ ِ ْ ِ ِ ِّ ْ َ َ ً َ ْ ِ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ُ َ ِ ْ َ ‫.Yang di istishabkan (yang di sabitkan kekal) seperti seseorang yang yakin ia bersuci kemudian ragu tentang tidak bersucinya “asalnya bersuci” maksudnya disabitkan kekal kesuciannya sehingga di yakini tidak bersucinya.7. a.” (surah hud: 91) Manakala dari segi istilah pula fiqh (fekah) ialah mengetahui hukum-hukum syarak berbentuk amali (perbuatan) yang diambil daripada dalil-dalil yang bersifat tafsil (terperinci).1.2 Definisi Ilmu Usul Al-Fiqh Setelah Dijadikan Suatu Bidang Ilmu Yang Khusus. Perkataan Fiqh pula dari segi bahasa ialah ’memahami’. Apabila usul al-Fiqh dijadikan suatu bidang ilmu yang khusus dalam ilmu fiqh maka ia telah diberikan beberapa definisi lain mengikut pandangan ulamak dalam mazhab.

akan tetapi setelah ia disandarkan kepada (‫ )القواعد‬maka ia bermaksud ilmu secara tasdik. Lafaz (‫ )العلم‬sebelum disandarkan kepada (‫ )القواعد‬merangkumi ilmu secara tasawur dan tasdik. kerana yang berijtihad mengambil atau memahami hukum-hukum daripada dalil-dalil sedangkan orang yang bertaklid mengambilnya daripada mujtahid. kerana memandangkan bahawa penunjukan dalil-dalil adalah secara zhanni pada kebiasaannya dan mengetahui zhan dan penunjukannya perlu kepada ijtihad. Apa yang di ambil kira oleh ulamak usul fiqh ialah mengetahui dalil-dalil dari segi ijmali bukan detail. Maliki dan Hambali Para ulamak usul fiqh dari kalangan yang berpazhab Hanafi. Lafaz (‫ )القواعللد‬adalah jama’ bagi kaedah yaitu kaedah umum (‫ )قضللية كليلله‬yang dengannya dapat di fahami hukum-hukum jaz’iyat (hukum-hukum yang lebih kecil atau terperinci seperti: 28 . Termasuk didalam mengetahui keadaan orang yang menuntut hukum Allah itu mengetahui keadaan orang yang berijtihad (mujtahid) dan yang bertaklid (muqallid). setiap perintah adalah wajib. Mengetahui cara-cara mengambil hukum-hukum daripada dalildalil feqah secara ijmali (umum) adalah memerlukan kepada mengetahui syarat-syarat berdalil seperti diutamakan lafaz nas daripada lafaz zahir. al-Ijma’ dan lain-lainnya adalah dalil-dalil yang boleh dijadikan sebagai hujah. Maliki dan Hambali mendefinisikan usul fiqh sebagai ِ ّ ِْ ِ ْ َ َ ِ ِّ ْ ِ ِ ّ َِ َ ِ ّ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َْ ِ َ ْ ِ ْ َِ َ ِ ُ ّ َ َ ُ ِ ّ ِ ِ َ َ ْ ِ ُ ْ ِ ْ َ ‫العلم باالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية‬ Ertinya: Ilmu dengan kaedah-kaedah yang dengannya dapat menghubungkan istimbat (mengeluarkan) hukum-hukum syarak yang bersifat amali (praktikal) yang diambil daripada dalil-dalilnya yang bersifat terperinci (tafsil). al-Sunnah. hadis mutawatir daripada hadis ahad dan sebagainya. b. setiap larangan adalah haram dan sebagainya. jadi mengetahui syarat-syarat berijtihad dan bertaklid adalah sebahagian daripada usul fiqh.Yang dimaksudkan dengan mengetahui dalil-dalil feqah secara ijmal ialah mengetahui bahawa al-Quran. Pandangan Ulamak Mazhab Hanafi.

1. ِ ُ ُ ْ ٍِ ْ َ ْ ُ dengan kaedah ini dapat di fahamkan wajib sembahyang dari perintah Allah ( ََ ّ ْ ُ َِْ ‫ )أقيمللوا الص للة‬maksudnya hendaklah kamu menunaikan sembahyang. setiap tegahan atau larangan adalah ُ ْ ِ ْ َِْ ٍ ْ َ ّ ُ haram. maf ul bih pasti mansub dan sebagainya. setiap suruhan wajib.3 Sejarah Perpulaan dan Perkembangan Usul Al-Fiqh Wahyu merupakan asas atau sumber perundangan Islam di masa hayat Rasulullah SAW samaada ia (wahyu) di baca iaitu al-Quran atau tidak di baca iaitu as-Sunnah. Kaedah umum (‫ )كل نهي للتحريم‬maknanya. Firman Allah Taala: ‫وماينطق عن الهوى ان هو ال وحى يوحى‬ َ ُ ٌ ْ َ ّ ِ َ ُ ْ ِ َ َ ْ ِ َ ُ ِ َْ َ َ Maksudnya : Dan ia (nabi) tidak mengeluarkan kata-kata menurut hawa nafsu. (surah al-Najm:ayat 3-4) 29 . Perkataan ‫ ))الشللرعية‬didalam definisi ini disebut ialah untuk mengeluarkan hukum-hukum selain dari hukum-hukum syarak. oleh yang demikian setiap suruhan adalah wajib. 2. para ulamak mujtahidin dapat memahami hukum-hukum fiqh dari dalil-dalil yang terperinci. Kaedah umum (‫ )كل أمرللوجوب‬maknanya “setiap perintah suruhan adalah wajib. hukum-hukum ilmu nahu bahasa arab seperti Fail pasti hukumnya marfuk.7. oleh itu zina adalah haram. ayat 32 yang bermaksud janganlah kamu menghampiri zina. sesungguhnya ia adalah wahyu yang di wahyukan. seperti hukum akli bahawa alam ini baharu . Kerana lafaz (‫ )أقيموا‬perbuatan suruhan. setiap larangan atau tegahan adalah haram. 1.1. Maksud ( ‫ )والتي يتوصل بها الى استنباط الحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية‬ialah dengan melalui ِ ّ ِ ِ ْ ّ َ ِ ِّ ِ ِ ّ َِ َ ِ ّ ِ ْ ّ ْ ِ َ ْ ْ ِ َ ْ ِ ْ ِ َِ َ ِ َ ِ َ َ ُ ِ ّ َ kaedah-kaedah usul fiqh. kerana lafaz (‫ )ولتقربلللوا‬menunjukkan larangan. Dengan kaedah ini dapat difahami haram melakukan zina dari tegahan Allah (‫)ولتقربوا الزنللا‬surah al-isra’. Perkataan (‫ )العملية‬didalam definisi ini disebut adalah untuk mengeluarkan hukum-hukum syarak yang bukan bersifat amali seperti hukum akidah (tauhid) dan hukum akhlak atau tasawuf.

قال : فان‬ ِ ُ َ ِ ُّ ِ َ ِ َ ْ ِ َ ْ َ ْ َِ َ ِ ِ َ ِ ِ َ ِ َ َ َ َ َ َ ِ ُ َ ِ َ ُ َ ِ َْ َ ِ ‫لم تجد قال اجتهد ول آلو. فضرب رسول ال )ص( صدره بيده. jika engkau tidak dapat menyelesaikan dengannya? Jawab Muaz: hamba akan berpandukan hadis. Rasulullah SAW bersabda lagi: kalaulah engkau tidak dapat menyelesaikan dengannya? Jawab Muaz: hamba akan berijtihad berusaha menurut pandangan sendiri dan hamba tidak cuai dan tinggal begitu sahaja. baginda telah menemuduga beliau dengan sabdanya : ْ َِ َ َ ‫بم تقضى يامعاذ .يرضى ال ورسوله‬ َ َْ “Bagaimana engkau wahai Muaz menghukum apabila dibentangkan sesuatu masalah? Kata Muaz: hamba akan menghukum atau menyelesaikannya dengan berpandukan kepada al-Quran. meskipun demikian tidaklah kesemua para sahabat dapat melakukan demikian kerana ada diantara mereka yang berada ditempat-tempat yang jauh yang menyebabkan sukar mereka merujuk kepada nabi SAW untuk menyelesaikan kemuskilan mereka dan terpaksalah mereka berijtihad sendiri bagi mengatasi perkara-perkara yang berlaku semasa itu yang tidak didapati hukumnya didalam al-Quran dan al-Sunnah. kerana mereka mudah mendapatkan daripada nabi Muhammad SAW dan bertanya kepadanya mengenai sesuatu kemuskilan didalam memahami kandungan al-Quran.” Ilmu usul fiqh merangkumi kaedah-kaedah mengistimbatkan hukum atau mengeluarkan hukum daripada dalil yang mana setiap mujtahid beRPandu kepadanya didalamu membuat ijthad terhadap hukum-hukum baru. lalu Rasulullah SAW pun menepuk dada Muaz dan bersabda : segala pujian bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulnya dengan apa di redhai oleh Allah dan Rasulnya. sebagaimana yang berlaku kepada Muaz Bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman untuk berdakwah orang ramai kepada Islam. وقال الحم ُل الذى وفق رسول رسول ال لما‬ َ ِ ِ ِ ُ َ َ ُ َ َ ّ َ ِ ّ ِ ‫َ ْ َ ُ َ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْد‬ ِ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ِ َْ َ َ ْ ِ َ ْ َ ُُ ُ َ َ ُ ‫. اذاعرض لك قضا؟ قال بما فى كتاب ال قال فان لم تجد قال بما فى سنة رسول ال.Oleh yang demikian para sahabat semasa hayat Rasulullah SAW tidak begitu perlu berijtihad mengeluarkan hukum-hukum Islam dari al-Quran. Proses mengistimbatkan hukum-hukum tidak dapat 30 . sabda nabi lagi.

illah-illah dan tujuan-tujuan tersebut. bersesuaian diantara ayat dengan ayat-ayat yang terdahulu daripadanya. kepentingan-kepentingan dan illahillahnya.W wafat dan kalangan tabie tidak perlu kepada pembukuan kaedah-kaedah usul fiqh kerana kaedah-kaedah ini sudah tersemat didalam diri mereka. maka merekalah orang yang paling mengetahui bahasa alquran yang banyak kaedah-kaedah istimbad atau menyimpulkan hukum diambil daripadanya. difahami atau tidak sahaja. disamping itu lama persahabatan mereka dengan baginda rasulallah s.w menyebabkan mereka mengatahui sebab-sebab nuzul ayat al-quran. Para mujtahid dari kalangan sahabat selepas Rasulallah S. Sebagai contoh para sahabat telah melarang Saidina Abu Bakar al-Siddiq semasa beliau memegang tampok pemerintahan dari berniaga atau berkerja untuk mendapat sara hidup. kepentingan-kepentingan. ketajaman pemikiran dan kecerdasan akal. Oleh yang demikian boleh dikatakan bahawa kaedah-kaedah ilmu fiqh telah wujud sama dengan feqah malah terdahulu darinya walaupun ia dibukukan selepas feqah kerana hukum feqah pasti dibuat mengikut kaeadah tertentu cuma adakah ia disedari. 31 .a.dilaksanakan kecuali oleh mereka yang memperolehi pengetahuan yang cukup dan sempurna mengenai kaedah-kaedah atau metod-metodnya kerana tidak ada ijtihad tanpa metod dan tidak ada istimbad tanpa kaedah.A. dan mencadangkan supaya beliau mendapat sara hidupnya yang mencukupi dari baitulmal (perbadaharan negara) kerana penelitian terhadap kepentingan orang-orang Islam adalah termasuk didalam kepentingan umum dan urusan perniagaan perbadanan adalah tergolong kedalam kepentingan khas. Sebahagian daripada kaedah-kaedah metod-metod mengistimbadkan hukum feqah telah pun lahir dengan jelas di kalangan sahabat dan tabie ketika mengemukakan hujah pendapat mereka dan mengkritik pendapat penentang-penentang mereka. Ia ditambah pula dengan kelebihan yang istimewa pada diri mereka iaitu kerjernihan jiwa. Kebanyakan kaedah-kaedah istimbad hukum pula adalah bergantung kepada mengatahui matlamat-matlamat.

hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka (beridah) selama empat bulan sepuluh hari. dan perempuan-perempuan yang hamil.’’Maksud perkataan ini ialah bahawa nas yang terkemudian menasahkan yang terdahulu atau mentahsihkanya. “aku bersaksi bahawa surah an-nisa’ yang paling pendek (surah an-nisak al-kusra) maksudnya surah al-talak–turun selepas surah an-nisak yang paling panjang maksudnya surah al-baqarah. niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah. Begitulah seseorang dapat bahawa para fuqaha’ dari golongan sahabat dan tabie terikat dengan kaedah-kaedah usul 32 .” Abdullah bin Masud’ memperakui kaedah akad usul fiqh yang ia meraikannya didalam ijtihadnya. Dan semasa ayat ini bertentangan dengan firman Allah s.w. dengan katanya.t dalam surah al-talak: 4                       Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuanperempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya).t didalam surah al-Baqarah : ‫والذين يتوفون منكم ويزرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا‬ (suruh al-baqarah) “dan orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu. waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.w. Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan. sedang mereka meniggalkan isteri-isteri.Abdullah bin Masud’ berpendapatt bahawa adapun perempuan yang kematian suaminya ialah dengan melahirkan anak kandunganya berdasarkan kepada firman Allah s. dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.

Antaranya ialah : 1. Keadaan ini mendesak supaya disusun kaedah-kaedah bahasa arab yang denganya terikat oleh mereka yang ingin memahami syariat Islam dan membantu mereka yang berkecimpung dalam membuat kesimpulan hukum-hukum dari nas-nasnya. 1.a.1. perselisihan diantara satu sama lain dari tempat-tempat tersebut berhubung dengan masalah-masalah feqah adalah hebat. Dizaman para imam-imam mujtahid telah muncul dengan banyak aliran pengajian feqah. metodologi-metodologi ijtihad dan kaedah-kaedahnya timbul dengan banyak dan setiap faqih perlu kepada dalil atau hujah demi untuk mempertahankann pendapatnya dan membahas dalil mereka yang menyalahinya.w menyebabkan mujtahid pada masa ini tidak semudahnya mengatahui tujuan-tujuan syariat illahillah dan hikmah hikmatnya. Empayar kerajaan Islam sudah meluas dan berkembang ke pelusuk dunia sehingga sampai ke Negara-negara yang tidak menggunakan bahasa arab dan pendudukpenduduk negara-negara tersebut telah memeluk Islam dan memperlajari hukumhukumnya maka ia sudah tentu memberi kesan kepada keaslian bahasa arab dan menyebabkan timbul kesalahan dalam memahami gaya-gaya bahasa (uslub-uslub) al-quran dan sunah dan kesamaran memahami makna keduanya. walaupun mereka pada masa itu tidak ilmu kaedah fiqh dan proses pembukuannya.7. Berjauhan masa antara tabien al-tabien dengan masa rasulallah s. lalu ditafsir nas-nas secara tafsiran yang bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat dan menceburi diri untuk berijtihad oleh mereka yang 33 . maka disusun satu kumpulan daripada kaedah usul fiqh yang diambil dari bahasa arab 3.4 Sebab-Sebab Penulisan Ilmu Usul Al-Fiqh Terdapat beberapa faktor atau sebab mengapa ilmu usul al-fiqh akhirnya ditulis dan dijadikan satu disiplin ilmu dalam ilmu fiqh.fiqh didalam ijtihad mereka. maka tak dapat tidak bagi mereka daripada dibukukan kaedaehkaedah yang mana mereka merujuk kepadanya didalam memahami dalil syariat dan ketika berlainan mereka didalam memahaminya 2.

Imam Fakhr al-Razi menjelaskan bahawa kedudukan al-syafie dalam bidang ilmu asul fiqh adalah seperti kedudukan (Aristotal) dalam bidang ilmu logik (ilmu mantik) dan kedudukan al-Holil bin Ahmad dalam bidang ilmu A’rud.7. kemudian diikuti oleh anaknya imam Muhammad Abu Abdullah Jaa`far (meninggal pada 148 hijrah). Sebelum imam syafie. dan satu kumpulan lain pula berhujjah dengan istihsan dan sebagainya. kesemuanya ini memerlukan kepada kaedah-kaedah yang mana setiap mereka yang menceburi diri dalam ijtihad terikat denganya dan berlandas kepadanya . satu kumpulan lain pula berhujjah mengingkari berdalil dengan hadis ahad. Begitu pula golongan syiah Imamiah yang mendakwa bahawa Muhammad bin al-Bakar Ali Zainal Abidin (meninggal pada 114 hijjrah) adalah penulis pertama mengenai usul fiqh. Dan jika ditakdirkan riwayat itu betul maka ia sampai ke tahap yang dicapai oleh penulisan-penulisan imam al-Syafie.tidak mempunyai keahlianya. maka timbul satu kumpulan lain mengingkari berdalil dengan al-sunnah. Walaupun terdapat riwayat yang mengatakan bahawa Abu Sufian (meninggal 182 hijrah) adalah orang yang pertama menulis usul fiqh kemudian disusuli oleh Ahmad Bin Hasan alSyibani (meninggal 189 hijrah). Sheikh Muhammad Abu Zahrah telah menolak dakwaan ini dengan bahawa 34 . Kemudian imam Syafie telah mengasaskan kepada umat Islam satu ilmu usul fiqh yang merupakan satu kaedah menyeluruh untuk dijadikan rujukan dalam mengetahui peringkat dalil-dalil syarak. para fuqaha’ telah pun menjelaskan beberapa masalah dibidang usul fiqh tetapi mereka belum mempunyai kaedah yang menyeluruh yang boleh dirujuk kepadanya untuk mengenali dalil-dalil syarak dan cara mengkritik serta menilainya.5 Pengasas Ilmu usul al-Fiqh Imam al-Syafie Muhammad bin Idris al-Syafie wafat pada tahun 204hijrah dikatakan sebagai pengasas ilmu usul fiqh dan orang pertama yang menyusun kaedah-kaedah usul fiqh sebagai satu disiplin ilmu yang berasingan.1. tetapi tidak ada bukti dakwaan tersebut kerana tidak pernah ditemui hasil karya mereka mengenai usul fiqh oleh para penyelidik sehingga ke hari ini. 1.

6 Riwayat hidup Pengasas ilmu usul fiqh (Imam Syafie) 35 . al.1. Bukunya al-risalah adalah dianggap karya beliau yang pertama dalam bidang usul fiqh yang mana beliau yang menyusunnya pada mulanya di Baghdad kemudian beliau mengulangi penyusunanya di Mesir dan diriwayatkanya daripada beliau oleh muridnya AlRobi’ al-Muradi dan menjadikanya sebagai mukadimah kitabnya. Penulisan mengenai ilmu usul fiqh tidaklah terbatas kepada imam al-Syafie sahaja malah disambung oleh ulamak-ulamak selepasnya. (Muhammad Abu Zahrah. Penulisan-penulisan mereka kesemuanya adalah berkisar kepada hukum. Imam Ahmad bin Hambali telah menulis beberapa buah buku mengenai bidang ini diantaranya kitab Taat al-Rasul. dalil. illah-illah hadis. Diantara kandungan alrisalah ialah al-Quran dan keteranganya mengenai hukum. nasih dan mansuh. sedangkan imam Syafie telah menulis kaedahkaedah usul fiqh dengan cara menyeluruh.apa yang didakwa itu tidak lebih dari hanya bentuk merencanakan beberapa masalah berhubung dengan usul fiqh bukan dalam bentuk satu penulisan yang lengkap mengenainya.7. 1. meskipun mereka bersatu didalam isi kandungan tetapi mereka berlainan dalam cara-cara penyusunannya.sunnah dan kedudukanya nisbah dengan al-Quran. istihsan dan apa yang harus dan tidak haru dipertikaikanya. berhujah dengan hadis ahad dan Qiyas. Dan apa yang dilakukan oleh imam-imam syiah hanya sekadar apa yang dilakukan oleh imam Abu Hanifah dan para muridnya iaitu memberi pandangan mengenai beberapa masalah tentang kaedah hukum. cara-cara istimbad (membuat kesimpulan hukum) dan orang yang mengistimbat. kitab al-Ilal dan kitab an-Nasih dan Mansuh begitu pula dengan ulamak al-Kalam dan para fuqaha’ Hanafi. 1958: 14-15) Dengan ini jelaslah bahawa imam al-Syafie adalah orang pertama sekali menulis mengenai usul fiqh.

Bapa beliau berasal daripada bani Quraisy. Pengajian beliau dalam ilmu fiqah terbahagi kepada tiga peringkat. Imam Syafie meninggalkan Mekah ke Madiah untuk bertemu dengan Imam Malik. Mufti Mekah ketika itu. keluarganya berhijrah ke Palestin bersama-sama dengan Bani Yaman. Selepas kemangkatan bapa beliau. beliau diberi pengiiktirafan untuk mengajukan pendapat beliau di dalam bidang fiqah. Walaupun telah diiktiraf untuk menjadi hakim. di mana di sanalah beliau memperkenalkan pemikiran. Membesar di kalangan puak Badwi. beliau berhijrah sekali lagi ke Makkah. Ketika berumur 15 tahun. beliau membuat keputusan untuk meneruskan pengajian dengan Imam Malik. Sejarah keturunan beliau memberikan beliau martabat dan mungkin juga menjadi sumber inspirasi untuk beliau mempertahankan ajaran Sunah. beliau dihantar ke Iraq. yang merupakan satu keturunan ibu beliau. Palestin. Peringkat perpulaan ialah ketika beliau di Makkah dan Madinah. Pada awalnya. 1. Imam Syafie kemudiannya kembali ke Makkah dan memulakan pengajian syariat beliau dengan Muslim bin Khalid al-Zanji. dan umur beliau ketika itu ialah 22 tahun. Imam Syafie berhijrah ke Mesir. Di Iraqlah berpula peringkat kedua pengajian beliau. dengan mendapat pendidikan mengenai pentaakulan dalam menentukan syaria Islam. Ketika berumur 10 tahun. Setelah dilatih untuk menjadi ahli fiqah yang mengutamakan Sunnah nabi.Imam Syafie atau nama sebenarnya ialah Muhammad bin Idris al-Syafie. Hijjaz.1. Imam Syafie mula mempelajari al-Quran ketika berumur tujuh tahun dan mula mempelajari dan mengingati kitab al-Muwatta' karangan Imam Malik pada umur 10 tahun. Bani Quriasy merupakan penyokong Nabi Muhammad setelah Perang Badar. dan lain-lain lagi. Beliau adalah pengasas kepada mazhab Syafie. beliau beRPegang kepada ajaran Imam Malik sebelum berhijrah ke Iraq dan di sana beliau didedahkan kepada pentaakulan logik Islam yang diamalkan oleh ahli fiqah Iraq. Imam Syafie dilahirkan sama ada di Gaza. Peringkat terakhir adalah ketika beliau di Mesir dan pengasasan mazhab Syafie. Imam Syafie dibesarkan di Hijaz. Sufian bin Uyaina. adalah ahli fiqah Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. tanah asal Ahli Sunah Waljamaah. dan nenek moyang Imam Syafie adalah al-Mutallib adalah bapa saudara Nabi Muhammad. sistem pentaakulan dan ajaran beliau yang pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafie.7 Bidang-Bidang Perbincangan Usul Al-Fiqh 36 .7. Setelah itu.

perkara perkara ini tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan mengetahui kaedah kaedah usul fiqh. 1.Bidang perbincangan ilmu usul fiqh ialah kaedah kaedah dan dalil dalil syara’ dari segi pembinaan hukum supaya para ulamak mujtahidin tidak teRPesong dari kebenaran didalam menganalisa cara-cara mengeluarkan hukum-hukum syara’.8 Faedah faedah mempelajari ilmu Usul Fiqh Seorang yang mempelajari ilmu usul al-fiqh mendapat banyak faedah. 37 . dengan menggunakan kaedah kaedah atau dalil dalil syara’ secara umum para ulamak fiqh dapat membuat kesimpulan hukum-hukum fiqh dari segi dalil-dalil terperinci yang berkaitan dengan masalah-masalah yang tertentu dan menunjukkan kepada hukum tertentu.1. Ia beRPeranan mengkaji dalildalil yang terperinci. Faedah kepada mujtahid iaitu kemampuan membuat kesimpulan hukum-hukum syara’ yang berbentuk amali daripada dalil-dalil yang terperinci. Faedah kepada Muqallid iaitu (mereka yang mengambil hokum hokum daripada mujtahid dan tidak mampu membuat kesimpulan hokum hokum syara’ yang berbentuk amali daripada dalilnya yang terperinci) iaitu sebagaimana berikut: • • dapat benar benar memahami hokum hokum yang dibuat kesimpulan oleh para mujtahid dan merasai tenteram jiwa dengan hokum hokum tersebut. kemudian membuat pertimbangan diantara dalil dalil dan memihak kepada yang terlebih kuat daripadanya. Antaranya ialah a.7. Mengetahui hokum mengenai masalah masalah yang tidak dinyatakan oleh para mujtahidin berpandukan kepada kaedah kaedah mereka c. Dapat membuat perbandingan diantara mazhab mazhab fiqh mengenai satu masalah dan mentarjih atau memihak kepada yang lebih kuat dari pendapat pendapat mereka dari segi dalil kerana membuat perbandingan di antara mazhab mazhab yang berlainan hanya dapat dilakukan dengan mengetahui dalil dalil yang mereka bersandar di dalam menentukan hokum hokum syara’ yang berlainan. b.

1. Qawaid fiqhiyyah ialah kaedah fekah dalam undang-undang Islam yang menjadi asas untuk memahami dan mengembangkan feqah Islam tentang kaedah-kaedah hukum. Berdasarkan pengertian tersebut. Iaitu ada nas yang berbentuk umum dan ada nas mutlak yang melahirkan pendapat-pendapat untuk mengikatnya.7. Tetapi Ia memerlukan jalan-jalan hukum yang berbentuk fleksible untuk membuka peluang manusia menggunakan akal yang berpandukan nas supaya berijtihad. Walaupun segala hukum tidak ada pembatalan selepas kewafatan nabi. Dari segi istilah ialah perkara yang dipraktikkan daripada perkara asas terhadap perkara-perkara furu’ atau pecahan.1. Manakala objek kaedah fiqh ialah hukum syarak. tetapi melalui nas membentuk kaedah lain. 1. Maudu’ atau skop perbahasan kaedah fiqh ialah mengenai perbuatan orang mukallaf.1. bahaya mestilah dihapuskan. 1. Kaedah: alDararutul Yuzal iaitu.10 Faktor kemunculan ilmu kaedah Fiqh Antara faktor utama kemunculnya kaedah fiqh ialah terdapat nas-nas yang dapat ditafsirkan dengan berbagai-bagai.11Sumber pengambilan ilmu kaedah Fiqh . Iaitu perubahan hukum menurut perubahan masa. Ia berlaku setelah kewafatan Nabi dan segala hukum tidak ada pembatalan lagi. Ahli mujtahid memainkan peranan mereka menggunakan akal fikiran berdasarkan ilmu 38 . Ia juga bermaksud prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum dalam bentuk nas pendek yang mengandungi hukum umum yang sesuai dengan bahagian-bahagiannya.7. Contohnya: samada sesuatu dalil itu Qat’i atau Zanni dan Ia menjadi pegangan atau tidak.7.9 Definisi Kaedah Fiqh Kaedah dan segi bahasa bermaksud asas. Untuk itu ia memerlukan sumber-sumber akal fikiran untuk mengeluarkan hukum yang fleksible bagi menangani persoalan semasa yang sentiasa wujud sesebuah masyarakat. Kaedah fiqh muncul ekoran dalil-dalil syarak yang diperselisihkan oleh fuqaha’. Selain dan itu terdapat kaedah-kaedah dalam perkembangan hidup manusia generasi lain untuk disesuaikan dengan masalah-masalah furuk.1. OIeh itu. Contohnya.

Khalifah al-Rasyidin dan para sahabat hanya berijtihad apabila tidak terdapat hukum di dalam kedua-dua sumber tersebut.a. Lalu Rasulullah s. "Sekiranya engkau tidak dapati dalain al-Sunnah? Muaz menjawab. w. Pada zaman ini merupakan zaman yang masih beRPegang kuat kepada aI-Qur'an dan aI-Sunnah. ( Riwayat Abu daud ) Peringkat Kedua: Iaitu Zaman Sahabat. Mujtahid berusaha dengan berijtihad dan mempraktikkan kaedah-kaedah yang umum yang baru dan sentiasa muncul. Sumber pengambilan hukum dan perkembangan Fiqh terbahagi kepada tiga peringkat: 1. Sebagaimana yang diwasiatkan kepada Mu'az Ibn Jabal sewaktu diutuskan ke Yaman menerusi sabda Baginda yang diriwayat oleh Ahmad dan Abu Daud: Terjemahan: Bagaimanakah nanti kamu akan putuskan sesuatu hukum apabila dibentangkan kepada kamu sesuatu masalah? Mu'az menjawab: Saya akan putuskan berpandukan al-Quran. apabila terdapat hukum furuk yang sama ‘illah atau sebabnya. "Sekiranya saya tidak menemui hukum dalam al-Qur'an. maka ia digabungkan dalam kaedah umum . Saya akan berijtihad dengan ilmu saya dan saya tidak akan mengenepikan perkara itu. Pada zaman Nabi. ke arah sesuatu yang diredai oleh Rasulullah.dari sumber perundangan selaras dengan konsep syariat yang sesuai dilaksanakan tanpa mengira masa dan tempat. kemudian di perbetul oleh wahyu apabila tidak tepat. w. menepuk dada sambil bersabda. "Segala pujian bagi Allah yang memberikan taufik kepada utusan Rasulullah s. Peringkat Pertama: Iaitu zaman Rasullah s. saya akan beRPadukan alSunnah. Qawa’id al-Kulliyah al-‘Ammah iaitu kaedah umum ialah meliputi semua hukum furu’ dan segala bahagiannya. Nabi bcrtanya lagi: Sekiranya kamu tidak dapat dalain al-Qur'an? Muaz menjawab. segala jawaban dan fatwa yang diputuskan adalah ijtihad Baginda.a. Untuk 39 . Dari situ. Sadu Zaraie dan Uruf serta berbagai sumber lagi. Contohnya Istihsan. dalam keadaan tertentu sahaja Baginda membenarkan sahabatnya berijtihad apabila tidak ada dalam aI-Qur'an dan aI-Sunnah." Nabi bertanya lagi.w Pada waktu itu segala sumber syariat hanya berdasarkan al-Quran dan Sunnah Baginda. "Kiranya saya tidak dapati juga dalain al-Sunnah. Justeru itu. Istishab. Masalih al-Mursalah. a.

maka perlulah kepada penetapan kaedah-kaedah tertentu. Bab ini telah anda pelajari dalam kursus teori dan amalan perniagaan Islam yang lepas. Pada zaman itu juga kegiatan ijtihad hanya bertumpu kepada ahli fekah sahaja. 2. zaman itu lahir dua aliran fekah: Pertama: Kedua: Aliran Abu Hanifah yang beRPengaruh di Kufah. Dalam keadaan lain lagi. Peringkat Ketiga: Iaitu Zaman Tabi 'in dan Tabi ' al-Tabi 'in. Untuk itu. 3.2. 5. Pada zaman itulah berpulanya penulisan dan pembukuan usul fiqh yang berpula abad ke 2 hingga abad ke 4 Hijrah. Keyakinan Tidak Hilang Dengan Keraguan. Maka dan sini lahirlah usul fekah dan istilah-istilah fekah yang mana kitab Usul Fiqh yang mula-mula ditulis dan dibukukan ialah al-Risalah yang di karang oleh Imam al-Syafi'i.itu. Aliran Hadis Imam Malik yang bertumpu di Madinah. antara kaedah fekah umum yang 40 . Setiap Perkara Dinilai Berdasarkan Niat. Kesukaran Membawa Kemudahan. 4. kerana segala masalah utama akan dibincangkan ada lima: 1. Adat Menjadi Hakum. Waktu itu juga fekah Islam mulai berkembang pesat. 1. Hal tersebut merupakan tugas ahli-ahli fekah untuk memahami kaedahnya dan mengetahui dalil-dalilnya.7.7. zaman tersebut tidak digalakkan berijtihad dan menggunakan akal.4 Kaedah Kuliyyah dalam Kaedah Fiqh Disebabkan masalah-masalah fekah dan pecahannya terlalu banyak. 1.2 MAQASID AL-SYAR‘IYYAH (TUJUAN HUKUM SYARAK) fekah bergantung kepada kaedah-kaedah tertentu. Bahaya Mesti Dihapuskan.

8 SOALAN LATIHAN 41 . h. Muhammad Said Ramadhan Al-Buti: 1982:25 Al-Imam al Ghazali menjelaskan bahawa maslahah itu dimaksudkan menjaga dan mengawal terhadap tujuan dan matlamat syarak manakala maksud dan tujuan syarak bagi makhlukNya ada lima perkara iaitu: i) menjaga kesucian dan ketinggian agama ii) menjaga keselamatan diri iii) menjaga kebaikan dan kecergasan akal fikiran iv) menjaga kebaikan keturunan v) menjaga kesucian dan keselamatan harta benda Setiap perkara dan tindakan yang mengandungi jagaan dan kawalan terhadap lima perkara penting ini dinamakan maslahah. Maslahah di dalam perspektif Islam adalah maslahah yang meletakkan pertimbangan kepada kebaikan dunia dan akhirat secara serentak.cit. (Abu Hamid Muhammad b. 1. Muhammad al-Ghazali. diri (al-Nafs). (Muhammad bin Ya’qub Al-Fairuz Abadi. op. Seluruh ajarannya adalah bertujuan menjaga kebaikan hidup manusia samada di dunia dan akhirat. Mustafa Zaid. sementara setiap perkara penting ini dinamakan mafsadah (kerosakan) penolakan atau percegahan kerosakan juga dinamakan maslahah Al-Ghazali (t. Segala hukum dan peraturannya adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. 286-287 1. 1988: 354) Semua perkara tersebut adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia dan keredaan Allah untuk kebahagian dunia dan akhirat. akal (al-‘Aql).1997:346). 1981: 38) (Muhammad Sa’ad alYubi.t) . 1987: 253) (Muhammad Mustafa al-Syatibiy. 1964: 19. Juz. Agama Islam datang daripada Allah. Maslahah boleh diertikan sebagai kemaslahatan atau kebaikan yang banyak..Tujuan syariah (al-Maqasid al-Syari’ah) yang berasaskan lima kepentingan asas (alDharuriyat al-Khams) iaitu untuk menjaga agama (al-Din). keturunan (al-Nasl) dan harta manusia (al-Mal).

Huraikan secara ringkas empat mazhab yang utama dalam Islam 7. 3. Bincangkan Definisi Islam. mengikut 2. syariat dan istilah fiqh pandangan beberapa fuqahah. Apakah yang dimaksudkan Mazhab dalam Ilmu Fiqah. Bicangkan ilmu usul al-Fiqh 8. Apakah yang dimaksudkan dengan Maqasid al-Syar‘iyyah BAB 2 42 . Fiqh Munakahat dan Fiqh Jinayah 4. Berikan penerangan mengenai Fiqh Ibadah.1. Mengapa mazhab menjadi penting kepada orang awam 6. 5. Syariah. Akhlak. Jelaskan komponen utama Agama Islam yang terdiri daripada Aqidah. Bincangkan ilmu Qawaid al-Fiqhiyyah 9. Fiqh Muamalat.

3 Mal Ashi vs Mal Thimari 2. Pemilikan manfaat peribadi (haq al-intifa‘) iii.2 Pemilikan Tidak Sempurna i.6 Mal Mamluk vs Mal Mubah vs Mal Mahjur 2.5 Mal Khas vs Mal ‘Am 2.2.2.3 Definisi Harta 2. Pemilikan zat harta sahaja (milkiyyah al-raqabah) ii.8 Mal Mithli vs Mal Qimi 2.2.3. Syuf‘ah 2.10 Mal Qabil Lil Qismah vs Mal Ghayr Qabil Lil Qismah 2.2 Hak Pemilikan 2.6 Jenis-Jenis Harta 2.7 Mal Manqul vs Mal Aqar 2.1 Definisi Pemilikan 2.4 Ciri-ciri Harta 2.1 Pengenalan 2.2.7 Definisi dan konsep Pemilikan Harta 2.2.7.2.9 Mal Mutaqawwim vs Mal Ghayr Mutaqawwim 2.2.3 Jenis-Jenis Pemilikan 2. Berkembang Melalui Pemilikan v.7.7.2 Asas Pandangan Islam dalam Konteks Harta 2.TEORI HARTA DAN PEMILIKAN 2. Penguasaan Harta Mubah ii.5 Pandangan Islam dalam penggunaan Harta 2.1 Pemilikan Sempurna i.7.3. Akad Pemindahan Pemilikan iii Perwarisan iv.7. Pemilikan manfaat zat sahaja (haq al-irtifaq) BAB 2 43 .2.2 Mal ‘Ayni vs Mal Manfa‘i 2.2.1 Mal ‘Ayni vs Mal Dayni 2.2.4 Mal Istihlaki vs Mal Isti‘mali 2.

4. Islam menerusi hukum syariahnya sentiasa menggalakkan semua umatnya mencari harta sebanyak mungkin. Menghubungkaitkan konsep harta dan pemilikan . 5. surah Luqman. Tuntutan tersebut selaras denagan kewajipan setiap mukallaf supaya mencari rezeki yang halal dan baik. asalkan dengan cara yang diharuskan seperti menjalankan perniagaan. mengusahakan tanaman. Menghuraikan konsep harta dari perspektif Islam . jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.1 PENGENALAN Harta memang menjadi idaman semua manusia kerana ia akan memudahkan mereka hidup dengan selesa di dunia. Ramai yang berusaha mencari banyak harta yang boleh dalam kehidupan.t. Perniagaan. Manusia juga boleh susah dengan penyalahgunaan harta. (Surah al-Baqarah 2 :172) “172. Mengenal pasti harta pemilikan tak sempurna dan implikasinya. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. 2. 2. Islam Allah s.w. ayat 20 yang bermaksud: 20. Hai orang-orang yang beriman. berfirman dalam al-Quran al-Karim. Menjelaskan harta pemilikan sempurna . makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah.TEORI HARTA DAN PEMILIKAN OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini.” 44 . Menjelaskan jensi-jensi harta dari perspektif Islam 3. Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Bab ini akan membincangkan teori-teori berkaitan dengan harta mengikut perspektif fiqh. Manusia boleh senang dengan harta. anda seharusnya boleh: 1.

bakhil. 45 . 2. tidak mengeluarkan zakat. memiliki mahupun membelanjakan harta dengan cara yang haram. b. Memastikan harta beredar dan bergerak cergas di dalam berbagai-bagai sektor kehidupan sehingga membolehkan pengembangan harta dan penggunaannya secara meluas dan menyeluruh mengikut garis panduan syarak. boros. Justeru itu. Harta yang diciptakan sebagai alat untuk kehidupan tidak seharusnya diselewengkan oleh pemiliknya atau sesiapa sahaja. al-Qur’an mencela sifat kedekut. Ia merupakan satu pertembungan dengan landasan yang telah ditetapkan oleh syarak. Islam telah menyediakan beberapa sistem yang dapat merealisasikan kenyataan itu dengan baik dan berkesan. Pengurusan harta yang benar-benar menepati syara’ amat diperlukan untuk menjamin perkara-perkara berikut : a. membazir. Allah s. antaranya ialah sistem pengurusan dan pentadbiran harta secara Islam.w. Bagi memenuhi tuntutan tersebut. Harta merupakan salah satu keperluan asas dalam kehidupan manusia. Memberi galakan kepada muamalah penguasaan harta hingga dapat memperluaskan skop peredaran harta dan kekayaan sehingga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara adil.2 FALSAFAH ISLAM DALAM PENGUASAAN HARTA Islam mengambil sikap yang jelas dan terbuka dalam soal pengurusan harta dengan berdasarkan nilai dan objektif untuk kebaikan dunia dan akhirat sekaligus menghindari segala keburukan dan kemudaratan. mementingkan diri sendiri.Islam meletakkan harta sebagai salah satu keperluan asasi di dalam kehidupan manusia.t menyediakan harta adalah khusus untuk menjamin kepentingan manusia supaya boleh hidup dengan baik dan sempurna.

Ia dengan sendirinya.w. Contohnya ibadat yang dimaksudkan ialah seperti ibadat zakat dan haji. Pembekuan atau monopoli harta oleh beberapa pihak tertentu sahaja adalah suatu keadaan yang ditolak oleh Islam kerana akan menimbulkan berbagai-bagai gejala negatif dan bencana ke atas masyarakat dan negara. Kedua-duanya tidak dapat dilaksanakan tanpa harta. hospital dan sebagainya. Bagi mencapai tujuan keadilan di dalam perbelanjaan. Dengan pengurusan sistem perhatian wajar dari pentadbiran harta menurut Islam. Islam telah menyediakan beberapa strategi iaitu: 46 . Contoh kemudahan untuk beribadat pula ialah pakaian. Keadaan ini sudah tentu dapat meningkatkan taraf hidup umat Islam atau negara mereka. c. b. Ia bermaksud meletakkan harta pada kedudukannya yang sebenar sebagaimana asal ia dijadikan dan sepertimana yang diperintahkan oleh Allah s. tempat tinggal dan lain-lain keperluan. peredaran harta akan berlaku secara sihat dan harponi. Antaranya ialah: a. Perkara tersebut dianggap sebahagian daripada ibadat kerana tanpanya ibadat tidak dapat dilaksanakan. Mencari alternatif tertentu bagi mengelakkan berlakunya kesukaran-kesukaran yang boleh melemahkan kegiatan ekonomi seperti kelonggaran untuk tidak menggunakan saksi dalam urusan perniagaan secara terus. Islam bukan sahaja meletakkan persoalan harta sebagai salah satu faktor penyumbang kepada kebahagiaan manusia di dunia tetapi juga mengaitkan harta dengan sumbangan kebahagiaan insan di akhirat. d. nilai yang ada pada harta itu dapat dimaksimumkan melalui penggunaan terus atau pelaburan.t. Islam menjamin keadilan sebenar dalam urusan harta. Membelanjakan harta kepada sesuatu yang bersifat kebajikan umum seperti membina masjid.c. Membelanjakan kepada orang lain melalui beberapa saluran yang telah ditentukan oleh syarak seperti sedekah dan derpa. Membelanjakan harta untuk keperluan diri sendiri bagi melaksanakan badat atau untuk kemudahan beribadat.

Sifat kedekut digambarkan sebagai sifat yang dibenci oleh Allah s. masyarakat. Apabila kesederhanaan dapat direalisasikan dalam kegiatan itu maka harta dapat berfungsi dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dengan adil dan saksama. 47 . Al-Quran dan al-Sunnah telah melarang penyakit kedekut dan membazir harta. Itulah yang dikatakan menjamin keadilan dalam pengurusan harta.a. b. Malah punca kepada kehancuran umat juga berpula daripada sifat kedekut dan membazir. Imam al-Ghazali menyatakan harus bagi kerajaan mengambil kadar tertentu dari harta rakyat yang kaya berdasarkan keperluan negara misalnya bagi menjaga keamanan rakyat kerana negara mengalami masalah kekurangan wang dalam perbendahaarn atau baitul mal. Melalui cara ini pengurus harta dapat mencapai objektif keadilan kerana konsep kesederhanaan akan menguasai kegiatan ekonomi dan pengurusan harta.t. derpa. Namun begitu ianya mestilah dilakukan dengan adil tanpa tekanan dan kezaliman. Inilah yang dikatakan sebagai keadilan melalui pengurusan harta dalam Islam. c. Jika negara menghadapi bencana kemarau. Maksudnya ialah membelanjakan harta mengikut arahan wajib dari syariah seperti mengeluarkan zakat wajib. membelanjakan untuk diri dan keluarga atau mengikut arahan tidak wajib seperti sedekah. Melalui kaedah perbelanjaan yang betul dan bertanggungjawab ini maka tugas dan peranan harta dapat dilaksanakan dengan adil kerana kerana daripada itu ia akan menampung segala keperluan individu. manakala sifat membazir pula digambarkan sifat yang dimiliki oleh saudara kepada syaitan. Menyekat sifat bakhil dan menghalang boros dan pembaziran sebaliknya menggalakkan kesederhanaan.w. negara dan umat seluruhnya. untuk melayan tetamu dan sebagainya. Menggunakan harta orang kaya untuk keperluan yang diakui oleh syarak seperti keperluan yang mendesak di dalam negara. Perbelanjaan mestilah secara betul dan berhemah. banjir dan sebagainya sehingga memerlukan bantuan yang besar sedangkan negara tidak mampu menanggung jumlah tersebut maka disitulah adanya keadilan jika harta orang kaya difungsikan untuk mengatasi masalah orang ramai.

2.d. Sekaligus menjamin pemilik harta dari gangguan pihak yang tidak bertanggungjawab. Melindungi harta dari pencerobohan dan pengkhianatan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti kecurian. At-Taghabun [15] “Sesunggguhnya harta-benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. anak-pinak pangkat dan pengaruh). maka akan menyebabkan berlakunya kekacauan yang boleh membawa kepada kehancuran dan kemusnahan.” 4. Perkara yang dterangkan di atas jelas menunjukkan kemantapan dan kesempurnaan syariah dalam pengurusan harta. (tanah). [2] Sehingga kamu masuk kubur. Antaranya firman Allah dalam surah: 1. Ia telah disebut banyak kali di dalam al-Quran dan al hadis. pemusnahan. rampasan dan sebagainya. Al-Munafiqun [9] “Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda kamu dan anak-pinak kamu daripada mengingati Allah.” 48 . samun. sesiapa yang melakukan demikian. dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. Sistem pengurusan harta mengikut Islam hendaklah dijadikan landasan kepada seluruh kegiatan hidup samada yang melibatkan aspek ekonomi dan sebagainya. Namun begitu sekiranya ia tidak dihayati dan diamalkan. Apabila pencerobohan harta tidak dikawal dan dibanteras.” 3.3 DEFINISI HARTA Harta atau dalam bahasa arabnya disebut al-mal atau amwal. segala kebaikan yang ditonjolkan oleh syariat itu tidak memberi apa-apa erti. harta dilindungi dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya dan seluruh masyarakat.” 2. Dan (ingatlah). maka mereka itulah orang yang rugi. At-Takathur [1] “Kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda. Al-Anfal [28] “Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. dan disisi Allah jualah pahala yang besar. rompakan. Kemantapan dan kesempurnaan inilah yang dapat menjamin seluruh kepentingan dan kebaikan masyarakat. Melalui pengurusan harta.

[29] Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. dan perbelanjaan mereka adalah betul sederhana. apa jua yang ada di sisi Allah adalah ia lebih baik dan lebih kekal. Al-Qasas [60] “Dan apa jua yang diberikan kepada kamu.5.” 10. harta ialah Segala apa yang dimiliki.” 9. “dan janganlah kamu berbelanja dengan sangat boros. 49 . sama ada ia emas' perak' binatang ternak atau tumbuhan dan hasil pertanian (Wahbah al-Zuhaili. Al-Kahfi [46] “Harta benda dan anak pinak itu. akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela dan menyesal. 40). Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh Islami wa adillatuhu. kerana mencari rezeki dari Tuhanmu yang kamu harapkan. 1989. ialah perhiasan hidup di dunia. Isra ‘[26] ….” Terdapat banyak definisi tentang harta antaranya ialah: a. h. maka mengapa kamu tidak mahu memahaminya?” 7. “ 8. dan janganlah pula engkau menghulurkan dengan sehabis-habisnya.” 6. dalam pada itu. dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. A’raf [31] “Wahai anak-anak Adam! Pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat (atau mengerjakan sembahyang) dan makanlah serta minumlah dan jangan pula kamu melampau. Isra’ [28] “Dan jika kamu beRPaling dari mereka. juz 4. Harta juga ialah apa sahaja yang dimanfaatkan serta berfaedah untuk manusia. sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. maka adalah ia merupakan kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya. dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan. Al-Furqan [67] “Dan mereka yang apabila membelanjakan hartanya. tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut. maka ucapkanlah kepada mereka ucapan yang lembut.

h. Kaherah: Dar al-Fikr. al-Buhuti. alAshbah wa al-Nazhair. diuruskan dan dibelanjakan bila-bila waktu diperlukan. (Abu Zahrah (1977). Ia boleh dimiliki dan diurus secara bebas. diselenggara dan dismpan. Kaherah: Matba’ah ansar al-Sunnah al-Muhammadiyyah. Ibnu Athir mendefinisikan Al-Mal (harta) sebagai setiap sesuatu yang dimiliki daripada emas dan perak dan diperluaskan kepda semua jenis sesuatu yang dimiliki samada berbentuk harta dan kebanyakan orang-orang arab menggunakannya kepada harta ternakan yang dimiliki kerana kebanyakan harta mereka dalam bentuk binatang ternakan. biarpun berfaedah tidak dikira sebagai harta' seperti: Cahaya matahari juga cahaya bulan. Menurut pendapat jumhur ulama: Mereka memberikan pengertian harta dalam erti kata serta skop yang lebih luas iaitu segala apa sahaja yang mungkin dan dapat diambil faedah daripadanya sudut adat kebiasaan. (1947) Sharh Muntaha al-Iradat. Al-Hawi mendefinisikan harta sebagai nama untuk sesuatu yang selain daripada manusia yang diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. d. al-milkiyyah wa nazariat al-‘Aqd fi alshariah al-islamiyyah. e. Antara contohnya ialah: Emas. Ia sebagai barang atau manfaat yang berharga dan boleh dikenakan ganti rugi jika diceroboh.(Ibnu Manzur.b. 142) f. 197). Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi: Harta ialah apa yang dicenderungi. (Mahmud Bilal Mahran) c.1304H: 635). Kaherah: Matba’ah Mustafa Muhamad. perak dan bijirin' Menurut mereka segala benda yang tidak mampu dimiliki. 1936. Menurut Ibn al-Athir pula harta asalnya dikhususkan terhadap apa yang dimiliki oleh manusia daripada emas dan-perak'. Namun selepas itu ia merangkumi apa sahaja yang dimiliki daripada barangan atau benda-benda. diingini oleh manusia serta mampu disimpan. ia merangkumi sesuatu 50 yang . Justeru. 52) g. (al-Sayuti. Imam Shafie mendefiniskan mal (harta) sebagai sesuatu yang diingini oleh manusia dan ia boleh disimpan untuk digunakan apabila perlu.

2. Mereka tidak pernah 51 . Kaherah: Mustafa al-Halabi 289-290) 2. Imam Shafie dan Hambali berpendapatt harta yang diharamkan syarak tidak diiktiraf sebagai harta yang sah dan boleh dimiliki oleh orang Islam. Harta adalah keperluan manusia Harta merupakan keperluan asas bagi manusia. menurut jumhur lagi. (1933). Manusia dengan sifat fitrahnya amat suka kepada harta dan mengumpulnya. (Wahbah al-Zuhaili. Definisi ini menekankan dua perkara iaitu boleh dikuasai dan dimanfaatkan. Muhgni al Muhtaj. (al-Syarbini. h.5 KONSEP HARTA DALAM ISLAM 1. harta juga merangkumi benda-benda harus serta berkemungkinan diperoleh dan dimiliki walau dengan apa jua cara. seperti: Faedah yang diperoleh daripada rumah sewa oleh penyewa dapat ditukar dengan wang atau bayaran kepada Pemiiik rumah. Abdul Karim Zaidan mentakrifkan harta sebagai "setiap sesuatu yang boleh dikuasai dan dimanfaatkan pada kebiasaannya". Harta tersebut juga mestilah sesuatu yang boleh dimiliki. seperti: Sewa menyewa dan upah mengupah Selanjutnya.berbentuk benda dan barangan seperti: Emas. Antaranya ialah sesuatu harta itu mestilah bernilai. tetapi berbentuk faedah berdasakan adat serta selaras dengan muamalah. Hal itu kerana faedahnya dapat ditukar gantikan. diselenggarakan. dikumpulkan. Ia juga meliputi faedah atau manfaat yang diambil daripada benda dan barangan. pengertian harta sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur dengan merangkumi harti benda yang dapat dimiliki. laut sebagainya tidak diiktiraf sebagai harta. ikan yang berada di dalam laut tidak diiktiraf sebagai harta yang boleh diurusniagakan dalam muamaat kecuali telah ditangkap dan diletakan disesuatu tempat yang boleh diktiraf hak pemilikannya. Sesuatu yang tidak boleh dimiliki seperti udara.4 CIRI-CIRI HARTA Harta mempunyai beberapa ciri. Dr. bijirin dan lainnya. disimpan dan yang tidak dapat disimpan. (Surah al-Qasas 28:27) (Surah al-Nisa'4 :24). Harta bernilai itu harus boleh dimanfaatkan mengikut syarak. Burung yang terbang di udara.4) Sebagai-contohnya ialah: Rumah dan kenderaan. Untuk itu.

Isam member kebebasan kepada manusia untuk memiliki harta yang berpanfaat dan untuk tujuan manfaat. Allah telah merakamkan sifat kecintaan manusia kepada harta benda dalam firman-Nya yang bermaksud: "Dan kamu cintai harta benda dengan kecintaan yan g berlebihan"(al-Fajr 20). amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan" (al-Kahfi. Islam memilih jalan yang seimbang di antara kedua-dua sistem tersebut dan sistem ini telah lahir bersama kelahiran Islam sejak lebih 14 kurun yang lalu. sistem komunis dan sosialis pula mengharamkan pemilikan kepada individu dan sebaliknya menyerahkan pemilikan tersebut kepada negara sebagai pihak yang berhak menentukan harta tersebut. sosialis. Malahan Islam tidak menganiayai sesiapa. Sementara itu. Dalam sistem kapitalis seseorang dapat melihat dengan jelas penumpuan yang berlebihan terhadap kemaslahatan individu. tanpa terikat kepada syarat-syarat tertentu dalam membelanjakan harta. 3. Dalam sistem ini. 46). 52 . komunis. dan juga tidak menzalimi kebebasan individu. Malahan manusia sanggup bergaduh dan beRPerang demi untuk mendapatkan harta. Al-Quran menggambarkan bahawa manusia mencintai harta kekayaan melebihi kecintaan kepada anak-anak dan keluarga dengan firman-Nya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi. individu bebas memiliki hak pemilikan harta yang mutlak. terutama golongan miskin. Ayat ini mendahulukan perkataan harta daripada perkataan anak-anak yang menunjukkan manusia amat mencintai harta kekayaan. Keadilan dalam pemilikan harta Dalam Islam keseimbangan yang adil merupakan asas dalam pemilikan harta. dan lain-lain bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi serta hubungan manusia dengan ekonomi dan harta kekayaan. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalang kecintaan mereka mengejar harta kecuali kematian. 2.merasa puas dalam mengejar harta kekayaan. Manusia bebas memiliki harta Manusia telah mencipta berbagai-bagai sistem ekonomi seperti kapitalis.

Lima aspek ini hendaklah dijaga dan tidak boleh dilengahkan oleh manusia. sentiasa mengharap simpati orang lain dan merempat di merata tempat. tetapi mestilah tidak melalaikannya dari mengingati Allah setiap waktu dan tempat. lalu diberinya kekayaan" (al-Duha. tangan yang menghulur adalah lebih mulia daripada tangan yang meminta. Orang kaya bersyukur lebih Allah kasihi daripada orang miskin yang sabar. akal. bukan sebagai matlamat akhir kehidupan manusia. Islam menilai harta adalah perkara keperluan asasi dalam kehidupan manusia yang disebut oleh ulama Usul Fiqh alKuliyyat al-Khamsah iaitu agama. Islam memberi hak kepada individu dan masyarakat dan ia menuntut kedua-dua faktor ini melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing. keturunan dan harta. Memiliki Harta jangan sampai melalaikan manusia Islam juga tidak menganggap kekayaan sebagai penghalang bagi orang kaya untuk berbakti kepada agama dan meningkatkan mutu ibadat serta mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah s. 5. Apabila lima perkara ini dilupakan dan tidak dipedulikan dengan tidak menurut keutamaan kategorinya maka ia boleh membawa bahaya dan akan menyebabkan ketempangan dalam masyarakat. Harta sebagai wasilah mencari keredhaan Tuhan Islam telah meletakkan asas yang sempurna daam pemilik harta. Islam sendiri menyuruh umat Islam mencari harta sebanyak mungkin. jiwa. ayat 8). Yusof al-Qaradhawi dalam karyanya "Masalah Dalam Kemiskinan dan Cara 53 . Firman Allah yang bermaksud : "Dan engkau didapatinya seorang miskin. Islam tidak menyuruh umatnya hidup dalam keadaan miskin.Sistem ekonomi Islam tidak melampau dan tidak pula mengabaikannya. Oleh yang demikian.w sentiasa berdoakan supaya dimasukkannya dari kalangan orang yang kaya dan dijauhkannya dari kemiskinan dan kefakiran.a. Oleh itu Islam melihat harta sebagai wasilah untuk mencapai kebaikan dan keredhaan Tuhan. Dr. Malahan. Allah sendiri telah melimpahkan kekayaan kepada Rasul-Nya. 4. Anggapan yang menyebutkan bahawa jika ingin menjadi hamba yang soleh mestilah hidup dalam keadaan miskin bukanlah ajaran agama Islam. tidak timbul persoalan yang menyebutkan bahawa umat Islam perlu hidup dalam kemiskinan kerana ia adalah ketentuan Allah.

ayat 27). Janganlah seseorang mengaggap harta yang seseorang miliki itu adalah hak mutlaknya dimana ia boleh berbelanja sesuka hati. Negara yang gagah perkasa sekalipun dari segi ekonomi. 54 . 6. Allah telah menceritakan kisah kaum Nabi Syuib yang melampaui batas." (al-Israk. (Hud. kemudiannya pupus di atas muka bumi dalam sekelip mata. tetapi secara sederhana dan tidak mendorong ke jalan maksiat dan kemungkaran. Islam melarang keras umatnya membazir kerana ia merupakan perbuatan keji dari pekerjaan syaitan. 7. pada suatu ketika. apatah lagi membelanjakannya dalam perkara maksiat dan kemungkaran. masyarakat dan negara. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara syaitan. Orang kaya agar Tidak engkar perintah Tuhan Allah mengingatkan seseorang supaya seseorang yang mengingkari kurniaan-Nya. Orang kaya tidak membazir Kekayaan yang dimiliki boleh dikecapi oleh manusia. akhlak. Keadaan ini boleh berlaku jika rakyatnya hidup dalam keadaan mewah sehingga lupa kepada tuntutan agama. ayat 87). boros dalam berbelanja dan tidak ada rasa tanggungjawab untuk menolong orang yang tidak bernasib baik. Ini bersesuaian dengan firman Allah yang bermaksud: "Janganlah kamu membelanjakan harta kamu secara boros. boleh menjadi hina. Pemilik Harta sebenar adalah Allah Harta yang seseorang itu miliki hakikatnya adalah kepunyaan (hak) sebenarnya hak Allah. 8. Seseorang hanyalah sebagai "pengurus" yang pastinya akan ditanya dari mana harta itu seseorang perolehi dan ke mana harta itu dibelanjakan.Islam Mengatasinya" mengatakan bahawa kemiskinan itu boleh membawa seseorang melakukan perkara yang boleh menjejaskan akidahnya serta merbahaya kepada pemikiran. nanti seseorang akan menerima akibatnya. angkuh dan sombong serta mengaggap harta sebagai milik mutlak mereka yang boleh dipergunakan sesuka hati dengan firman-Nya: "Mereka berkata: Wahai Syuib! Apakah sembahyang kamu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapa-bapa kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami".

menganggap bahawa harta kurniaan Allah yang ada di dalam tangannya itu adalah rezeki yang Allah khaskan kepada seorang diri sahaja. bahawa sumbangan itu datang darinya sendiri. kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Manusia harus memahami bahawa mereka tidak boleh membelanjakan harta sesuka hati. Al-Shahid Abdul Kader Audah dalam karyanya "Harta Dan Pemerintahan Dalam Islam (hal. Ia menjadi satu budaya yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung gaya hidup masyarakat. maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan) kami. Ia bukan sahaja menyerang golongan yang berpendapattan tinggi tetapi juga golongan yang berpendapattan rendah. kerana Allah memberi rezeki kepada umat manusia dan mengurniakan mereka kekuasaan memerintah dengan tujuan mereka tegak di atas garis suruhan dan larangan-Nya.9. Sentiasa berhemah dalam perbelanjaan Budaya berbelanja mewah dan boros adalah dilarang. 55 . Dia adalah pengantara untuk menyampaikan harta amanah Allah kepada orang lain sepertimana dia sendiri mengambil harta kurniaan Allah itu untuk faedah dirinya sendiri". Dia hendaklah sedar bahawa sumbangan dan pemberian itu adalah rezeki Allah dan dia bukan memberi sumbangan bagi pihak dirinya sendiri. ataupun menambahkan kesulitan kepada masyarakat dan negara. sehingga berbelanja secara berlebihan di luar kemampuan mereka semata-mata untuk meniru gaya hidup mewah. apatah lagi dalam keadaan membazir. siapa pun. dianggap sebagai satu kemestian dan lambang kebanggaan. Allah telah mengingatkan seseorang dengan firman-Nya yang bermaksud: "Dan jika Kami hendak membinasakan sesuatu negeri."(al-Israk. ayat 16). lalu dia sanggup bersikap bakhil dan tidak mahu memberikannya kepada orang orang yang berhak menerimanya. Lalu mereka ghaflah (lupa) dan berada diluar batasan norpal dari segi akhlak dan perbelanjaannya. 67) menyebutkan: "Janganlah sesekali-kali. Seandainya Allah memberi lebih rezeki dan kedudukan kepada sebahagian mereka maka janganlah sesekali orang yang mempunyai rezeki lebih itu beranggapan jika dia memberi sumbangan kepada orang lain.

Mereka ditegah sama sekali menggunakan harta pada jalan kemaksiatan dan kemungkaran. Dia telah dilanda keletihan dalam mengumpulkannya dan kini dia kian bertambah letih dalam menjaganya. Boleh sahaja seseorang itu memiliki harta dan khazanah harta sebanyak harta Qarun. 2. maka ketahuilah. Dr. Peranan Nilai Dan Akhlak Dalam Ekonomi Islam. Ia juga bukan terletak pada memiliki berguni-guni emas dan perak. Sebab harta itu sememangnya bukan miliknya dan dia tidak akan kerugiaan apa-apa dalam menderpakannya.6 JENIS-JENIS HARTA 56 . Dari pagi hingga petang fikirannya runsing dan risau.10. 100)." (Al-Qaradhawy. Dia wajib menjaga tabung itu dan hanya diizinkan untuk membelanjakannya sesuai dengan kehendak pemilik harta yang asal. dia akan segera memberikannya tanpa harus merasa sebarang kerugian apa pun. Tidak pernah dia merasa puas dengan penghasilan yang sedikit dan tidak pernah pula merasa kenyang dengan hasil yang banyak. hal. 11. Yusof al-Qaradhawi mengingatkan bahawa kebahagiaan yang sebenar bukan terletak kepada banyaknya harta. Harta adalah Amanah Allah Dr. Yusof al-Qaradhawi ada mengatakan: "Tugas manusia dalam memegang harta itu serupa dengan seseorang yang diamanahkan untuk memegang satu tabung kebajikan. Selanjutnya beliau berkata: ”Jika manusia ingin mencari kebahagiaan. Kekayaan untuk berbakti sesama Insan Islam membenarkan seseorang itu menjadi kaya tetapi hendaklah ia sentiasa membantu dan berderpa kepada orang yang tidak bernasib baik. tetapi dia tidak dapat menikmatinya bahkan tersiksa dengan adanya harta tersebut di tangannya. bahawasanya kebahagiaan tidak terdapat dalam mengumpulkan harta satu demi satu. namun hatinya tamak dan haloba. Begitu juga mereka ditegah membelanjakan harta dengan membeli barang-barang mewah yang boleh menjejaskan ekonomi negara. dan kian bertambah-tambah lagi keletihan dan kepenatan dalam mengembangkannya. Jika pemilik harta memerintahkannya untuk menderpakan sebahagian daripada harta itu untuk membina masjid. rumah-rumah kebajikan atau sekolah.

Ia adalah sesuatu yang berbentuk benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta. Harta alih dan tak alih 2. 57 .Harta boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Mal al-Dyan pula ialah seperti Sesuatu yang berada dalam tanggungjawab seperti hutang yang perlu dibayar. Umpamanya sejumlah mata wang yang berada dalam dzimmah seseorang. dipegang dan dirasa. sekilo beras dan sebagainya. Dzat qimatin dibahagi kepada 2 pula iaitu i. harta boleh dibahagikan mengikut pembahagian berikut iaitu: 1. b. mutaqawimah. Ain ghairu dzat Qimatin . iaitu yang tidak harus dimanfaatkan. Mal al-Ain itu terbagi kepada dua a.1 Mal ‘Ayni (harta bentuk Benda) vs Mal Dayni (Harta bentuk Hutang) Mal al-Ain ialah sesuafu yang berbentuk benda seperti rumah. Iaitu hutang wajib dibayar.6. Harta yang boleh ditetapkan kadarnya dan harta yang tidak boleh ditetapkan kadarnya 3. 2. Dayn dalam pandangan fiqh Islam pada asalnya' dipandang dari segi keharusan si multazim membayarnya. Mengikut al kasani dalam kitab al-bada’i wal sana’i. Harta yang serupa dan harta yang seharga 4. Harta dalam bentuk barang dan harta dalam bentuk manfaat Harta pada asalnya dipakai kepada sesuatu bernilai yang biasanya dapat dilihat. Ain dzat qimatin. ghairu mutaqawwimah. iaitu mubahatul intifa' (harus dimanfaatkan) dan ii. Ia adalah sesuatu yang berbentuk benda yang dapat menjadi harta dan dapat dipandang sebagai harta. kuda. Namun ia juga digunakan kepada apa-apa yang bernilai yang tidak dapat dilihat atau dipegang seperti hak manfaat.

Mal al-ain dipakai bagi membezakan dengan harta yang tidak dapat dapat dilihat atau dipegang atau dirasa seperti manfaat sesuatu barang. Nilai manfaat tersebut telah diterima dalam uruf masyarakat dan penggunannya perlu dibayar serta kehilangannya boleh dituntut gantirugi. kerusi.6.2 Mal ‘Ayni (Harta dalam Bentuk barang) vs Mal Manfa‘i (Harta Manfaat) Dalam ilmu Fiqh. (Abu Zahrah.2. Imam Shafie dan Imam Malik mengiktiraf manfaat juga sebagai harta walaupun ia tidak boleh dipegang. dipanggang dan dirasa. Mal al-ashl adalah harta yang menghasilkan. secupak gandum. Harta jenis ini adalah seperti rumah. mal al-aslu b. almilkiyyah. secupak dirham dan lain-lain lagi.6. asas-asas dan binatang ternakan. seperti sewa rumah. Pembahagian kedua bentuk 58 . Namun begitu Mazhab Hanafi tetap berpendapatt bahawa manfaat bukanlah termasuk didalam istilah harta disebabkan tidak memiliki ciri-ciri pemilikan iaitu tiada ciri fizikalnya iaitu tidak dapat dilihat. seperti rumah. Manfaat sesuatu barang juga di kira harta. 57) 2. Harta yang berbentuk barangan diistilahkan sebagai mal al-ain iaitu harta yang boleh dilihat. dilihat atau dirasa kerana ada manfaat atau kegunaannya dalam kehidupan manusia seperti hak mengguna rumah yang disewa.3 Mal Ashl (harta Asal) vs Mal Thimari (harta Berbuah/berkembang) Harta dilihat dari segi berkembang atau tidak berkembang telah dibahagikan oleh ulamak Fiqh kepada dua iaitu a. buah-buahan dari asas-asas dan susu kambing atau lembu. Mal al-Thimar ialah sesuatu yang diperolehi daripada suatu harta. tanah. kuda. mal al-Thimari. dipegang dan dirasa. hak menggunakan kenderaan yang disewa dan sebagainya.

4 Mal Istihlaki (Harta pupus) vs Mal Isti‘mali (Harta Gunaan) Harta dan aset apabila dilihat dari sudut berkekalan zatnya dengan sebab digunakan atau tidak berkekalan akan terbahagi kepada dua jenis iaitu: a. hasil sewa rumah itu selama menjadi milik pembelinya. Dalam suatu urusniaga yang objeknya adalah manfaat benda. maka buah mangga ini menjadi milik penyewa rumah dan boleh ia perjualbelikan kepada orang lain. di bahu jalan sebuah masjid tumbuh pohon rambutan. Misalnya. Buah rambutan itu boleh diambil oleh sesesiapa pun. adalah milik pembeli. ia (pembeli) melihat ada cacat lama (bukan kerana perbuatan penyewa) yang cukup besar pada rumah itu se-hingga rumah itu ia kembalikan kepada pemiliknya yang asal (penjual rumah itu). 2. Setelah masa sewa rumah itu habis. asal harta wakaf tidak boleh dibahagi-bagikan kepada yang berhak menerima wakaf. Oleh sebab itu. d. lalu ia sewakan kepada orang lain. tetapi buah atau ha silnya dibahagikan kepada mereka. sekalipun rumah itu setelah disewa orang dikembalikan kepada penjualnya.harta dari segi ini membawa kesan hukum yang luas dalam fiqh lslam bagi perkara-perka yang berkaitan dengannya seperti: a. apabila seseorang menyewa sebuah rumah yang di pekarangannya ada asas mangga. bukan milik penjual asal. Harta yang diperuntukkan bagi kepentingan awam. Sewa rumah itu tetap menjadi milik pembeli rumah.6. Harta pupus Harta Pupus (Mal Istihlaki) ialah harta yang digunakan atau tidak dapat diperoleh faedah daripadanya melainkan dengan cara membinasakannya dan hilang hakikat fizikal benda itu 59 . maka pemilik manfaat itu berhak atas hasilnya. kerana rumah itu ia sewakan ketika menjadi miliknya. c. asalnya tidak boleh dibahagibahagikan tetapi hasilnya boleh dimiliki siapa pun. Apabila seseorang membeli sebuah rumah. Misalnya. b.

keperluan serta 'urf di kalangan masyarakat. Kemudian jika mereka 60 . Sehubungan dengan itu juga. tidak sah akad sewa dan pinjam terhadap barangan yang pupus. Pengharusannya tersebut atas dasar darurah. Di mana bentuk pemusnahannya itu sama ada secara hakiki atau hukumi. ulama Fiqh menetapkan tidak sah diadakan sesuatu akad yang bertujuan menggunakan atau mengambil faedah daripada fizikal dan hakikat benda tersebut. Harta Gunaan (Mal Isti‘mali) ialah sesuatu benda atau harta yang dapat diambil faedah daripadanya dan dapat digunakan secara berulang kali tanpa menyebabkan hilang hakikat fizikalnya. terdapat beberapa kes tertentu berkaitan akad seumpamanya yang diharuskan oleh ulama Fiqh. Manakala pembinasaan sudut hukumi seperti: Akad atau kontrak. Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Oleh itu. Hal itu selaras dengan firmanAllah (Surah al-Talaq 65 : 6) “ Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Sebagai contohnya pembinasaan bentuk hakiki ialah Membinasakan hakikat benda. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil. seperti: pakaian dan perabot rumah. seperti: Makanan dan minuman. Pembahagian harta kepada jenis pupus dan gunaan dalam Fiqh Islam telah menyebabkan terbentuk beberapa kesan sampingan antaranya yang utama ialah: 1. antaranya ialah Upah mengupah wanita menyusu bayi. b. Di mana harta pupus tidak boleh dilaksanakan akad mengenainya jika akad itu dibuat atas dasar untuk menggunakan tanpa sebarang kesan pembinasaan sudut hakikat fizikal seperti: Sewa menyewa dan pinjam meminjam kerana kedua-dua bentuk akad tersebut berlangsung untuk mendapat faedah dengan mengekalkan sudut hakikat fizikal asalnya. Sebagai contohnya ialah: Tidak sah semua menyewa asas buah-buahan untuk memperoleh buahnya bau sewa binatang untuk mendapatkan susunya atau sewa hutan untuk menebang kayu balak. Harta gunaan. Namun begitu. seperti: Sabun mandi dan ubat gigi.atau barangan sekali guna.

Harta tersebut tidak boleh digunakan secara bebas untuk umum atau sebarang hak mengurus. bukan menggunakan atau bentuk gunaan. dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Sebagai contohnya ialah: Hutang wang (al-Qardhu). ia hanya sah berlaku untuk harta lupus itu. biarpun kadang kala konsep hutang juga berlangsung terhadap harta gunaan (aml Isti’mal) tetapi akad tersebut tidak dikira sebagai hutang. Kerana pemiliknya yang berhak mengurus.” 2. Harta khas/Persendirian Pengertian Harta Khas/harta persendirian (Mal al-Khas) ialah harta yang berada serta tertakluk dalam pemilikan individu tertentu. Kemudian selepas itu ia membayar semula kepada si piutang jumlah seumpama dengannya. Konteks tersebut. kecuali dengan mendapat keizinan juga kebenaran daripada pemiliknya terlebih dahulu.menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya. dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.6. sama ada pemiliknya itu seorang individu sahaja atau ramai dan berkongsi.5 Mal Khas (Harta Khas) vs Mal ‘Am (Harta Awam) Harta apabila dilihat dari segi pemiliknya akan terbahagi kepada kepada dua jenis iaitu: a. Sekiranya sesuatu akad berlaku terhadap barangan atau harta yang mempunyai tujuan lupus atau menghabisi sudut fizikalnya. Di mana ia merupakan akad pinjaman (al-ariyah) biarpun menggunak an lafaz akad hutang (alQardhu) 2. memberi 61 . Di mana konsep dan matlamat orang berhutang ialah menghabiskan atau berbelanja apa yang ia berhutang demi memenuhi keperluannya.

” b. Di mana faedah dan manfaat daripadanya untuk kemaslahatan orang ramai atau sesiapa sahaja dapat mengecapi faedah daripadanya seperti lautan. hartanya dan kehorpatannya. Ia ialah segala harta dan keperluan yang diperuntukkan kepada orang ramai dari sudut jenis dan kategorinya. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]. Karena umat merupakan suatu kesatuan. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. jalan raya dan sebagainya. Terdapat banyak nas syarak yang menyuruh penganutnya supaya menjaga serta menghorpati segala harta milik khas/pesendirian tersebut seperti tidak mengambilnya secara salah dan tidak melampaui batas syarak. sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Harta awam itu dapat dibahagikan dua jenis iaitu: i. sungai.” [287] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain. Dan hadis nabi Maksudnya: “Setiap muslim terhadap muslim yang lain haram sudut darahnya. Antaranya ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis: Sebagaimana firmanAllah: (Surah al-Nisa'4 :29) “29. Harta yang boleh dimiliki dari segi zat dan fizikalnya. bukan dari sudut zatnya seperti Tanah gersang atau Tanah 62 .pinjam atau membelanjakannya. Hai orang-orang yang beriman. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Harta am (Harta awam) Pengertian Harta Am (mal-al-Am) ialah harta yang tidak berada serta bukan tertakluk dalam pemilikan individu tertentu.

Air. air dan api. bahkan ia dapat dimanfaatkan juga dikongsi oleh semua orang.” Apa yang dimaksudkan dengan air ialah Air hujan. orang ramai dapat mengambil faedah daripadanya sudut cahaya untuk menerangi kegelapan. tanah tersebut menjadi hak miliknya. Harta yang boleh diambil manfaatnya sahaja. ii. Rumput sebegitu tidak dikhususkan kepada orangorang tertentu. sebagai alat untuk memasak makanan juga memanaskan badan mereka dan lainnya. burung-burung yang bebas di udara serta binatang buruan di dalam hutan. Juga seperti Ikan-ikan yang terdapat dalam lautan dan sungai. Yang dimaksudkan dengan rumput ialah rumput rampai yang tumbuh di bahagian perpukaan bumi secara semula jadi dan tiada sesiapa yang memilikinya atau rumput yang tumbuh pada tanah terbiar. seperti: Minuman dan mengairi pertanian.belum diterokai (al-Ardhu mawat). Berkenaan dengan api. Ia sekarang ini boleh diqiyaskan kepada lampu atau elektrik yang merupakan salah satu keperluan utama 63 . Tentang kegunaan serta perkongsian sudut faedah daripada ketiga-tiga sumber tersebut telah ditetapkan menerusi nas. atau bersama harta yang berkaitan dengan kategori dapat dibahagikan pula kepada beberapa bentuk iaitu: a. asalkan tidak mengganggu atau mengurangi hak orang lain. Ia bebas untuk diambil faedah daripadanya serta untuk apa sahaja tujuan. sebagaimana hadis: “ Muslimin berkongsi dalam tiga perkara iaitu rumput. seperti mengambilnya untuk makanan binatang ternak mereka atau menggembala binatang di situ. air laut. rumput dan api. sungai serta segala sumber mata air lain yang tidak dimiliki oleh sesiapa. sesiapa yang menerokainya. Harta tersebut tidak boleh dimiliki oleh sesiapa secara peribadi. Oleh itu. Ia adalah segala harta yang mana keperluan dan manfaat kepada orang ramai sudut zatnya yang bertujuan mendapat faedah. Di mana tanah tersebut belum dibangunkan juga tidak dimiliki oleh sesiapa.

d. Khidmat keagamaan. sekolah. Hal itu selaras dengan sebuah hadis “Nabi sa. menyebabkan pergerakan manusia untuk berkomunikasi. melepaskan pemilikan (hak milik) Abyad Ibn Hanunal terhadap kawasannya yang ada garam”. mengejar kemajuan serta lalu lalang menjadi sukar. sama ada muslim atau bukan muslim. c. Ia mestilah ditetapkan untuk kegunaan umum dan secara terbuka.semua orang di dalam kehidupan seharian. klinik. Untuk itu. pendidikan dan kesihatan. ia tidak boleh sama sekali dijadikan hak milik peribadi atau hak milik mutlak. Bahan galian zahir (al-ma’adin alDhazirah). sekiranya keperluan tersebut disekat. Jalan raya (al-Syawari’ wal turuqat). Keperluan tersebut tidak boleh sama sekali disekat oleh pihak penguasa terhadap orang-orang tertentu. Tidak wajar sama sekali ditegah orang lain mengambil faedah sudut cahaya daripadanya. Kerana ia tergolong antara keperluan asasi yang mana kiranya disekat menyebabkan menghadapi kesukaran. kerana mereka semua memerlukannya. antara contohnya ialah: Garam serta alat-alat untuk menghasilkan api. seperti: Mancis. Ia merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh setiap orang untuk memenuhi keperluan harian juga kehidupan mereka tanpa perlu menempuhi jalan yang sukar. Ia juga merupakan daripada kategori keperluan-keperluan yang berkaitan dengan kemaslahatan orang ramai. hospital 64 . b. bahkan kegunaannya mestilah dikongsi bersama. Termasuk kategori tersebut juga ialah Masjid. Semua keperluan tersebut juga diberikan sebagai hak umum demi kemaslahatan mereka. Kiranya semua tindakan tersebut dilakukan.w. Ia merupakan antara bahan yang ditetapkan oleh Syariah Islam supaya dikongsi bersama di kalangan umat manusia. ia merupakan suatu kezaliman. Lampu-lampu di jalan-jalan atau yang dinyalakan oleh seseorang di hadapan rumahnya hendaklah dikongsi dengan semua orang.

antaranya yang utama ialah: 1. 2. Sekiranya harta am itu perlu dilaksanakan pengurusan dan perbelanjaan terhadapnya demi kemaslahatan umum.serta segala pertubuhan dan badan kebajikan masyarakat yang dibentuk oleh pihak kerajaan demi kemaslahatan umum. Ini adalah kerana harta am tidak boleh dimiliki secara persendirian bahkan ia hendaklah dimanfaatkan untuk umum dan pemilikan umum. wakaf dan lainlain. 2. Kerana harta tersebut menjadi hak seluruh rakyat dan penyaluran serta pengagihannya mestilah demi memenuhi kebajikan ramai juga meraikan antara keperluan utama dan lebih utama dan seterusnya. ia hanya boleh diuruskan atau dilaksanakan oleh pihak pemerintahan atau wakil mereka sahaja. Termasuk dalam kategori tersebut juga ialah harta daripada Baitulmal dan perbendaharaan negara. Pembahagian harta kepada bentuk khas (peribadi) dan am (umum) tersebut telah menyebabkan terbentuk beberapa kesan sampingan. pemilikannya dinisbahkan kepada masyarakat dan berkongsi di kalangan mereka tanpa ada hak pemilikan individu tertentu. perbincangan serta harus dilakukan pengurusan serta perbelanjaan terhadapnya di antara seseorang individu atau wakilnya dengan individu yang lain seperti Jual beli sewaan dan lain-lain manakala harta am pula tidak ada peluang berlaku perundingan juga tidak boleh dilaksanakan pengurusan dan perbelanjaan secara individu. Harta milik khas boleh dilakukan perundingan. Harta milik umum sudut ketetapannya demi kemaslahatan ramai.6 Mal Mamluk (Harta dimiliki) vs Mal Mubah (Harta tidak dimiliki) vs Mal Mahjur (Harta yang dilarang dimiliki) Di lihat dari segi status harta samaada dimiliki atau tidak para ulama fiqh membahaginya kepada tiga jenis iaitu 65 . hibah. Sedangkan harta milik khas dimiliki oleh orang tertentu atau pemiliknya. Di mana ia yang berhak membelanjakannya.6.

mal al-mamluk (Harta dimiliki) b. Ia harus dimiliki dengan beberapa cara seperti penerokaan. 2. mal al-mahjur (Harta yang dilarang dimiliki) Mal al-mamluk adalah harta-harta yang telah dimiliki samada pemiliknya itu peribadi ataupun organisasi atau negara. Orang Awam tidak boleh merosak harta itu dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi. maka ia bebas menggunakannya selagi tidak bercanggah dengan syariat Allah atau bercanggah dengan undang-undang negara (ulil amri) atau uruf setempat atau bercanggah dengan kepentingan awam seperti jiran dan sebagainya. Ia tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan peribadi tertentu.7 Mal Manqul (Harta Alih) vs Mal Aqar (Harta Tetap) 66 . 2. Mal al-mamluk pula terbahagi kepada dua bentuk iaitu 1. tangkapan ikan dan lain-lain. maka manfaat kegunaannya adalah untuk kepentingan orang awam melalui undang-undang tertentu.a. Harta seperti ini boleh dimanfaat oleh setiap orang dengan syarat tidak merosak kepentingan awam. Begitu juga jika harta tersebut milik organisasi. Jika harta tersebut milik peribadi. binatang buruan dan asas-asas kayu di hutan yang belum diteroka dan dimiliki oleh orang lain. Juga seperti ikan di lautan lepas. mal al-mubah (Harta tidak dimiliki) c. Mal al-mubah adalah harta yang tidak dimiliki seseorang seperti air di sumbernya.6. Mal al-mahjur adarah harta yang ada larangan syara' untuk memilikinya seperti sesuatu harta itu diwakafkan. harta milik bersama (syarikat/perkongsian). Ia hanya boleh digunakan untuk kepentingan organisasi. Harta milik peribadi Jika harta tersebut milik negara.

Sebagai contohnya ialah: Rumah. seperti: Rumah dan asas-asas. iaitu: a. Apa yang dapat disimpulkan ialah pengertian harta tetap atau kekal menurut ulama mazhab Hanafi ialah apa sahaja jenis harta yang tidak mampu dibawa serta tidak mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan harta tidak tetap ialah yang mampu dan mungkin dipindahkan biarpun berubah bentuk dan keadaannya. b. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi: Ia tetap termasuk di dalam kategori harta yang boleh dipindah atau boleh dialih. tetapi keadaan dan bentuk asalnya akan berubah ekoran tindakan tersebut. Harta kekal atau (Harta tetap) (al-Aqarat) Jumhur Ulamak Fiqh bersepakat bahawa harta tetap ialah segala harta dan barangan yang tidak mampu dibawa atau tidak boleh dipindahkan daripada suatu tempat ke tempat yang lain dikenali dengan harta-harta kekal atau (al:Aqarat) seperti Tanah. harta kekal dan tidak boleh dipindahkan menurut mereka hanyalah 67 . pakaian dan lainnya. (Harta Alih) Jumhur ulama Fiqh sepakat bahawa segala harta dan barangan yang mampu atau boleh dipindahkan daripada suatu tempat ke tempat yang lain berserta berkekalan bentuk juga keadaan sebagaimana asalnya dikenali dengan harta-harta boleh pindah (harta alih) atau tidak tetap. iaitu: a. kereta. Antara contohnya ialah: Perabot rumah.Harta apabila dilihat dari segi tetap pada kedudukan atau tidak tetap terbahagi kepada dua. bangunan dan asas. b. Oleh itu. Namun pun begitu. Untuk menjelaskan pendapat ulama tersebut adalah sebagaimana berikut. Harta boleh pindah. Menurut pendapat ulama mazhab Maliki: Ia dikira termasuk dalam kategori harta tetap atau kekal. ulama Fiqh berselisih pendapat untuk menentukan kategori serta pengertian mengenai harta mungkin dan mampu dipindahkan atau dibawa dari suatu tempat ke tempat lain.

Pembahagian harta kepada bentuk tetap dan boleh pindah tersebut telah menyebabkan terbentuk beberapa kesan sampingan antaranya yang utama ialah: a. Antara lain. kecuali jika harta tersebut mengiringi atau berada bersekali dengan harta tetap. Jumhur ulama telah sepakat mengenai harus dilaksanakan wakaf terhadap harta kekal atau tetap. 2. 2. seperti: Bangunan. b. Harta senilai. 68 . manakala segala harta selain daripada itu termasuk kategori boleh pindah. Sedangkan ulama Hanafi menilai kedua-duanya sebagai harta kekal apabila ia mengiringi atau berada tetap bersama tanah. iaitu: Rumah atau binaan dan asasasas. penilaian dilaksanakan sudut harta tersebut terdapat di pasaran yang serupa dengannya atau sebaliknya. harta kekal dan tidak boleh pindah ialah tanah serta benda atau harta yang berkait dengannya. Di mana syufah (Syufah boleh dirujuk dalam bab II) hanya terbentuk atau terlaksana terhadap harta tetap atau kekal sahaja. Hal tersebut kerana syufah disyariatkan demi membendung kemudaratan sekali gus menjaga hak serta rakan kongsi.8 Mal Mithli (Harta Sebanding) vs Mal Qimi (Harta Senilai) Harta apabila dilihat dari segi perbandingan juzuknya dan tiada perbandingan terbahagi kepada dua iaitu: a.6. Iaitu apabila ia dipisahkan atau tidak mengiringi tanah.6. jika sebaliknya kedua-duanya dianggap sebagai harba tidak kekal atau boleh pindah. Harta sebanding (Mal Mithli) b. Ia tidak dapat dilaksanakan terhadap harta boleh pindah. kedua-duanya tetap termasuk daiam kategori harta kekal yang berasingan daripada tanah. Di mana menurut ulama Maliki. Namun begitu. Manakala menurut ulama mazhab Maliki pula.7.1 Hukum-hukum harta tetap dan harta alih. Oleh itu asas perselisihan pendapat di kalangan ulama Hanafi dan Maliki ialah mengenai: Binaan atau rumah dan asas. mereka berselisih pendapat tentang pengharusan harta.tertumpu kepada tanah sahaja.

6. Tidak ada apa-apa perselisihan di kalangan peniaga juga masyarakat umum mengenainya. Harta bernilai merangkumi tanah. Tepung gandum. Menurut pendapat jumhur ahli Fiqh. harta sebanding ia adalah segala barangan dan benda yang dilakukan dengan sukatan (al-Mikyalat) seperti.9 Mal Mutaqawwim (harta Bernilai) vs Mal Ghayr Mutaqawwim (Harta tak bernilai) a. timbangan atau bilangan. beras dan lain-lain. aset yang boleh dipindahkan atau mudah alih. harta tidak boleh pindah dan makanan kecuali benda haram dari segi syarak. b. Iaitu harta atau benda-benda yang mampu untuk ditentukan kadarnya dengan cara bersukat dan bertimbang. 2. Ia juga tidak boleh dikumpulkan dengan usaha ataupun apa sahaja yang tidak dapat diperoleh dan tidak boleh diambil faedah daripadanya di sudut syarak kecuali dalam keadaan darurat (terdesak sahaja). Harta Tidak Bernilai (Mal Ghayr Mutaqawwim) Iaitu barangan atau benda yang tidak dapat dimiliki serta dimiliki secara salah. Oleh itu. Ia juga merangkumi barangan secara timbangan (al muwazanat) seperti Kapas. harta tersebut ialah penilaiannya berdasarkan sudut sukatan. contohnya 69 .a. Oleh itu harta atau barang yang tidak mempunyai harga serta nilai tersebut tidak boleh mendapat jaminan ganti rugi atau apa-apa perlindungan sudut syarak. diperoleh dan dikumpulkan menerusi usaha yang sah serta mampu untuk diambil manfaat sudut syarak. Harta Bernilai (Mal Mutaqawwim) Harta Bernilai ialah segala benda bernilai. Faedah serta pengurusan terhadap harta bernilai dapat dilaksanakan masa keadaan lapang dan terdesak. Definisi Harta Sebanding (mal al Mithli) Harta sebanding iaitu harta dan barangan lain yang seumpama atau sebanding dengannya dan terdapat secara meluas serta mudah di pasaran.

Juga seperti barang yang belum dimiliki seperti burung yang bebas diudara. kerana manfaatnya tetap diperoleh bahagian-bahagiannya.6. pokok besar dapat dijadikan dua pokok. (b) yang tak dapat dibahagi ( mal ghairul qabilatil qismah). terbahagi pula kepada dua bahagian: 1. kerana tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai manfaat aslinya. Kebun. Harta yang dapat dibahagi ialah harta yang tidak menimbulkan sesuatu kerusakan apabila dipecah menjadi beberapa bahagian. Gelas. maka ini dikatakan glairu qabilil lil qismah. maka kebun-kebun. tepung dan seumpamanya dapat dibahagi. (a) harta yang dapat dibahagi (mal qabilatul lil qismah). masing-masing dapat dimanfaatkan sebagai rumah.ialah Benda-bendu haram dari sudut syarak seperti arak dan bangkai. kerusi. Kebun-kebun yang manfaatnya beRPautan dengan sesuatu yang ada padanya. pokok yang mungkin dibahagi dalam erti masing-masing bahagian dapat dimanfaatkan seperti rumah besar dapat dijadikan dua rumah. Sebuah naskah tak dapat dipecah menjadi beberapa bahagian. Jika rumah itu sesudah dibahagi tidak boleh menjadi dua rumah walaupun dapat dimanfaatkan untuk yang lain umpamanya untuk asas.10 Mal Qabil Lil Qismah vs Mal Ghayr Qabil Lil Qismah (harta yang boleh dibahagi dan harta yang tidak dapat dibahagi) Harta yang dapat dibahagi dan yang tidak dapat dibahagi dari segi dapat tidaknya dibahagi. Pakaian yang telah dijahit menjadi baju tak dapat dibahagi lagi. rumah-rumah atau pokok-pokok yang sedemikian dikatakan qabilur tir. masing-masingnya tak dapat dibahagi. Beras. Tetapi sepotong kain besar yang masing-masing bahagian mempunyai harga sendiri-sendiri dapat dibahagi. atau didirikan di situ 70 . 2. demikian pula masing-masingnya berharga dan kumpulannya nanti menyamai harga asas. rumah. Kerana kalau dibahagi akan rosaklah manfaatnya. Manfaat yang dimiliki sebelum dibahagi itu terus berlaku sesudah masing-masing bahagian itu dan semua bahagiannya menyamai harta asasnya. 2. seperti tempat-tempat mandi umum. ikan-ikan dilautan.

2. Pengkhususan dan apa yang dikhususkan oleh syarak terhadap seseorang insan mengenai sesuatu benda dan ia ditegah atau terhalang terhadap orang lain selainnya. Apa yang pentingnya pengkhususan dan penguasaan yang ditetapkan kepada manusia terhadap segala harta tersebut ialah menerusi ketetapan syarak. Jika pemilikan serta 71 . membelanjakan serta mengambil faedah daripadanya berdasarkan kaedah syarak.7 Konsep Pemilikan (Hak Milik) Islam mengiktiraf kewujudan harta yang boleh dimiliki oleh manusia dan juga mengiktiraf hak milik manusia terhadap harta tersebut melalui cara-cara yang diiktiraf syarak. Ia juga merangkumi seseorang pemilik mengurus dan membelanjakan hak miliknya pada peringkat awal serta asalnya. Dalam kamus lisan al-Arab pemilikan bermaksud menyimpan dan memiliki sesuatu secara mutlak. namun kemudiannya kerana sebabsebab tertentu syarak menegah ia menguruskannya. iaitu seseorang itu berkuasa penuh untuk menguruskannya. Menyimpan dan memiliki sesuatu atau kuasa penuh menguruskannya. Ia berasal daripada perkataan al'millz (3) yang bererti: Menguasai sesuatu. Pemilikan secara umumnya membawa maksud penguasaan terhadap sesuatu dengan tujuan memenuhi dimana ia boleh mengurus. (Ibn Manzur) Dalam penggunaan bahasa ia membawa maksud: 1. 2. Sesuatu harta yang dimiliki. 3. 2. Dari segi bahasa Arab pemilikan bererti penguasaan seseorang terhadap harta secara mutlak. Ulama Fiqh telah mendefinisikan pemilikan dari segi istilah dengan berpacam: 1.perlindungan maka tanah ini pada ketika itu masuk dalam harta ghairu qabiliyah lil qismah.

Fathal'Qadir. maka harta itu akan dikembalikan kepadanya secara mutlak. seseorang yang di-amanahkan untuk menjaga harta orang lain tidak dianggap sebagai pemilik harta tersebut walaupun dia diberi kuasa untuk mengurus dan mentadbir harta berkenaan. 72 . Pemilikan sebegitu menyebabkan pemiliknya boleh melaksanakan segala urusan muamalah. Berdasarkan pengertian ini. Hubungan itu menyebabkan dia mempunyai keistimewaan yang dapat menghalang orang lain daripada memiliki benda itu. Dia juga berkuasa menguruskan harta tersebut sepenuhnya jika dia berkelayakan untuk berbuat demikian dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syara. Dia boleh memanfaatkan sendiri atau membenarkan orang lain untuk menguruskannya dengan syarat pengurusan dan pentadbirannya itu dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syara'. Harta mereka terpaksa diletakkan di bawah pengurusan orang lain disebabkan adanya halangan yang menghalang mereka daripada menguruskan sendiri harta tersebut. (Ibn al-Humarn. ia merupakan pemilikan yang sah. pemilikan ialah satu hubungan syari'i (sah) antara seseorang itu dengan sesuatu benda. Seorang kanak-kanak atau orang gila yang mempunyai harta dianggap sebagai pemilik sebenar harta tersebut walaupun harta itu di bawah urusan dan pentadbiran orang lain. sesiapa atau orang lain tidak boleh menguruskannya atau mengambil faedah daripadanya. iaitu kerana Allah merupakan pemilik mutlak serta maha Kaya. tetapi suatu hak yang diiktiraf oleh syara' bagi seseorang. al-Matba'ah al-Maimaniyah). namun begitu mereka hendaklah menyedari bahawa pemilikan yang diiktiraf oleh syariah secara hisbi (kiasan) semata-mata. melainkan terdapat ketetapan dan menerusi asas syariah yang mengharus-kannya. Sekiranya halangan itu sudah tidak ada lagi. Biarpun manusia diberi hak milik terhadap harta yang mereka usahakan. dia mempunyai kuasa penuh untuk mengurus dan mentadbir hartanya dengan caranya sendiri.pengurusan yang dilakukan tersebut selaras dengan syariah. Berdasarkan pengertian ini. seperti: Penguasaan wali atau wakil. kecualilah jika pemiliknya terdedah dengan halangan berbuat seperti: Gila dan bodoh serta lainnya. pemilikan bukanlah sesuatu yang bersifat fizikal atau benda. Menurut istilah para fuqaha. Dalam keadaan tersebut. Apabila keistimewaan ini diberikan oleh syara' kepada seseorang.

Harta yang tidak boleh dimiliki kecuali dengan keizinan syarak sepereti tanah wakaf dan harta Baitulmal. Oleh sebab iiu.lain. sedang kamu semua orang-orang miskin (yang sentiasa berhajat kepadanya Dalam Segala hal). Harta yang boleh dimiliki secara mutlak tanpa syarat iaitu selain daripada harta jenis pertama dan kedua tadi. Harta ini tidak boleh dimiliki oleh sesiapapun. Harta yang tidak boleh dimiliki sama sekali iaitu harta awam seperti jalan raya. 2. Dalam masalah ini para Juqaha' membahagikan harta kepada tiga bahagian: 1. maka ada di antara kamu Yang berlaku bakhil. 3. laut. sungai dan lain.sedangkan semua hamba-Nya berhajat kepada Allah' Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman-Nya: “(ingatlah). Walau bagaimanapun dalam beberapa keadaan undang-undang dan amalan biasa terpaksa menentukan beberapa harta yang tidak boleh dimiliki. jambatan. kadang-kala dalam skop tertentu ada perbezaan antara syariah 73 . Namun begitu.kamu diseru supaya menderpa dan membelanjakan sedikit dari harta benda kamu pada jalan Allah. dan jika kamu beRPaling (daripada beriman.” (Surah Muhammad 47: 38) Daripada definisi pemilikan dapat difahami bahawa subjek kepada pemilikan ialah harta Ini bererti pada asasnya harta sahaja yang boleh dimiliki. padahal sesiapa Yang berlaku bakhil maka Sesungguhnya ia hanyalah berlaku bakhil kepada dirinya sendiri. kamu ini adalah orang-orang Yang bertabiat demikian . setelah itu mereka tidak akan berkeadaan seperti kamu. dan (ingatlah) Allah Maha kaya (tidak berhajat kepada sesuatupun). bertaqwa dan berderpa) ia akan menggantikan kamu Dengan kaum Yang lain. Harta jenis ini boleh diberi milik dan dimiliki dengan cara-cara tertentu yang dibenarkan oleh syara' dan undang-undang' a) Beberapa falsafah pemilikan dalam Islam Hak pemilikan serta memiliki harta telah digariskan dalam banyak syariah yang diturunkan oleh Allah. tidak ada sesiapa pun boleh memiliki harta ini kecuali setelah pihak berkuasa membenarkan harla itu dimiliki dengan mengubah sifat harta berkenaan.

yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit. dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat. dan ia juga Yang menyempitkannya (menurut 74 . setiap insan juga perlu menginsafi bahawa terdapat konsep tertentu mengenainya. rahmat dan rukhsah yang wajib disyukuri. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. tetapi ia dihalalkan sekali gus boleh dimiliki untuk umat Islam selepas diagih-agihkan. (Al-Zuhruf :32) Allah tetap berhak rnelebihkan antara seseorang dengan seseorang yang lain sudut anugerah dan rezeki berdasarkan ilmu dan ketetapan-Nya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Qur'an: “ Sesungguhnya Tuhanmu lah Yang meluaskan rezeki bagi sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya). lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah: 29. Sebagaimana yang dinyatakan menerusi firman Allah: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. berkaitan pemilikan harta yang disahkan dalam Islam. namun begitu Allah yang akan rnengurniakannya. Ertinya ialah: Manusia sekadar berusaha dan disarankan berusaha sedaya-upaya.terdahulu dengan syariah Islam. Apa yang dapat dinyatakan di sini. Sebagai contohnya harta rampasan perang (al-Ghanimah) tidak diharuskan untuk umat nabi Musa. Berdasarkan penjelasan tersebut membuktikan bahawa pemilikan individu adalah disahkan dalam syariah Islam. sama ada dalam bentuk harta kekal atau tidak boleh pindah atau tidak kekal. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dia-lah Allah.(Surah al-Baqarah 2 : 29) 2. Ia selaras dengan limpah kurnia Allah yang menjadikan segala apa yang ada di muka bumi ini untuk kemudahan serta sebagai sumber rezeki manusia. Ia juga merupakan suatu nikmat.

tanpa berlebihlebihan dan bukan pula terlalu kedekut. (Surah al-Taubah 9: 108) Kewajipan menunaikan zakat demi membantu golongan yang susah serta agar harta yang dimiliki itu tidak hanya berada di kalangan orang-orang kaya semata-mata. kerana Sesungguhnya Masjid (Qubaa' Yang Engkau bina Wahai Muhammad). sudah sepatutnya Engkau sembahyang padanya. Sebagaimana firmanAllah: 75 .” (Surah al-Isra'17 : 30) 3. dan janganlah Engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Selaras dengan firman Allah: 108. dan janganlah pula Engkau menghulurkannya Dengan sehabis-habisnya. kerana akibatnya akan Tinggalah Engkau Dengan keadaan Yang tercela serta kering keputusan. Hal itu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Syariah. Harta yang dimiliki juga hendaklah dikeluarkan sedekah serta zakat kepada mereka yang berhak. Sebagaimana firman AIlah: 26. dan Allah mengasihi orang-orang Yang membersihkan diri mereka (zahir dan batin).Yang demikian). di Dalam Masjid itu ada orang-orang lelaki Yang suka (mengambil berat) membersihkan (mensucikan) dirinya. Justeru. dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Sesungguhnya ia Maha mendalam pengetahuannya. (Surah al-Isra' :26) 4. (Surah al-Isra' 17 :29) 5. Menunaikan hak nafkah kepada mereka yang berhak serta membantu orang lain yang berada di dalam kesempitan. seperti: Kaum kerabat dan orang miskin. Bahkan ia turut dinikmati oleh orang lain yang tidak bernasib baik.Sebagaimana frrpan Allah: 29. Yang telah didirikan di atas dasar taqwa dari mula (wujudnya). jangan Engkau sembahyang di Masjid itu selama-lamanya. dan janganlah Engkau membelanjakan hartamu Dengan boros Yang melampau. dan berikanlah kepada kerabatmu. Harta yang dimiliki hendaklah dibelanjakan secara sederhana. mengumpulkan harta dengan tidak mengeluarkan zakat dan haknya amat dicela. lagi Maha melihat akan hamba-hambanya.

Mengikut yang diistilahkan oleh fuqaha' memiliki zat dan manfaat sesuatu benda sekaligus. maka pemilikan itu dinamakan pemilikan tidak penuh atau tidak sempurna (al-milk al naqis) 2. pemiliknya mestilah memenuhi beberapa ketetapan syariah terhadap harta tersebut yang dijadikan sebagai suatu amanah dan wasilah menuju Akhirat.1 Pemilikan Sempurna (al-Milk al-Tam) Pemilikan sempurna bermaksud memiliki zat dan manfaat sesuatu benda atau harta. Sekiranya pemilikan berlaku ke atas zat dan manfaat harta berkenaan maka pemilikan itu dinamakan pemilikan penuh atau pemilikan sempurna (al-Milk al-Tam) tetapi jika memiliki salah satu daripada dua unsur tersebut. 76 . Penguasaan dan hak mengurus tersebut boleh berlaku ke atas ain (harta itu sendiri) dan manfaatnya atau berlaku ke atas salah satu daripadanya. Umpamanya dengan memindahkan hak milik kepada orang Iain melalui penjualan atau memberikannya kepada orang lain secara hibah atau percuma. 2. Syariah Islam tetap mengiktiraf pemilikan individu terhadap harta halal yang diusahakan menurut syarak. Namun begitu.(Surah al-Hasyr 59: 7) Secara kesimpulan.9 JENIS-JENIS PEMILIKAN Pemilikan beertinya penguasaan atau hak menggunakan ke atas sesuatu benda. kecuali pemiliknya sendiri ingin menamatkan pemilikannya itu. yang membolehkan seseorang itu melupuskan hak miliknya. iaitu sama ada zat atau manfaatnya sahaja.9. Ciri-ciri pemilikan sempurna ialah: a. Terdapat berbagai-bagai cara. Pemilikan sempurna bersifat kekal dan tidak ada jangka masa tamat.

Dia juga boleh ditahan daripada mengurus hartanya jika dia menampakkan kebodohan dalam membelanjakan harta tersebut. Akad Pemindahan Pemilikan Akad yang memindahkan hak milik daripada seorang kepada seorang yang lain. Ini kerana tidak ada guna seseorang itu membayar gantirugi kepada dirinya sendiri. Pemilik mempunyai kuasa penuh ke atas harta yang dimilikinya. seseorang tidak boleh melakukan sebarang akad pada sesuatu yang belum dimilikinya atau masih bersifat sebagai harta harus. Umpamanya dia ingin melakukan akad pada burung yang masih berterbangan di udara atau ikan yang masih berada di dalam laut 77 . Dia boleh melakukan apa sahaja terhadap hartanya itu sama ada dengan cara menggunakan sendiri atau mendapatkan keuntungan daripadanya. perburuan binatang yang belum dimiliki.b. Antaranya ialah akad jual-beli. Akad-akad yang memindahkan hak milik hanya boleh berlaku pada harta yang sudah dimiliki secara sah dan tidak akan berlaku pada harta harus yang belum dimiliki oleh sesiapa. Akad juga tidak berlaku pada harta yang dimiliki secara tidak sah di sisi syarak. usaha mencari barang galian. Walau bagaimanapun dia mungkin boleh dikenakan tindakan atau hukuman lain atas perbuatannya itu sekiranya yang dirosakkan atau dimusnahkan itu ialah binatang. Penguasaan Harta Mubah (harta yang belum dimiliki) Harta mubah adalah harta yang boleh dimiliki pada pandangan syarak dan belum dimiliki oleh sesiapa seperti tanah yang belum diteroka. b. Oleh sebab itu. Sebab-sebab pemilikan sempurna ialah: a. Pemilikan tidak akan membayar sebarang gantirugi sekiranya berlaku kerosakan atau dia sendiri merosakkan hartanya itu. wasiat dan lain-lain lagi. penguasaan keatas padang rumput atau tanaman hutan dan lain-lain. hibah. c. Akad-akad jenis ini adalah banyak.

Apabila seseorang meninggal dunia maka harta ini akan berpindah milik pula kepada keluarga yang menjadi pewarisnya mengikut hukum syara' selepas ditolak segala hutangnya atau wasiat yang diwasiatkannya. Akad juga tidak boleh dilakukan pada sesuatu yang dimiliki secara tidak sah di sisi syara'. pinjam meminjam dan wakaf a. seperti arak kerana arak adalah suatu yang haram dimiliki dan dimanfaatkan di sisi syarak. seperti: Sewa-menyewa. namun begitu ia boleh berubah menjadi pemilikan penuh atau sempurna 78 . iaitu: zatnya atau manfaat dan faedahnya sahaja.9. Biarpun pemilikan hak terhadap zat atau fizikal sesuatu harta diklasifikasikan sebagai pemilikan tidakpenuh dan tidak sempurna.2 Pemilikan Tidak Sempurna (al-Mulk Ghait al-Tam) Sesuatu pemilikan tidak sempurna yang berlaku terhadap sesuatu harta salah satu daripada dua keadaan. Seorang yang mewarisi harta pusaka memiliki harta tersebut secara sepenuh dan berhak ke atas harta tersebut secara mutlak. bukan kedua-duanya sekali gus. Ia merupakan satu cara perpindahan hak milik secara mutlak melalui hukum syara'. c. 2. Harta tersebut akan dimasukkan ke dalam baitulmal sekiranya tidak ada waris yang akan mewarisi hartanya. manakala sudut manfaatnya menjadi milik orang lain. Konteks tersebut terdapat banyak bentuk antaranya ialah: wasiat. (milk al-Ain faqad) Ialah harta sesuatu tetap kekal juga berada pada hak pemilik asalnya. Iaitu seseorang berkuasa terhadap hartanya. manakala sudut manfaatnya dimiliki serta dibawah kendalian orang lain. Ia lebih dikenali dengan pemilikan sudut zat benda atau fizikal sahaja. Sebagai contohnya ialah: Wasiat yang diberikan kepada seseorang supaya mendiami rumah tertentu atau mengusahakan tanah tertentu selama lima tahun. Perwarisan (Pusaka) Sebab lain yang boleh menjadikan faktor pemilikan sepenuh ialah pusaka. Kuasa pemilikan terhadap harta dan barangan bukan secara sempurna dan penuh. Pemilikan zat harta sahaja.dan sebagainya.

sudut bahasa hak al-intifa' membawa erti: Kuasa menggunakan serta memanfaatkan. Sebabsebab pemilikan manfaat sahaja ialah pinjaman. untuk itu penerima wasiat hanya dapat mengambil faedah daripada rumah tersebut untuk dirinya sahaja. (milk al-manfaat al syakshi) Ia dikenali juga dengan memiliki manfaat secara peribadi atau hak mengambil manfaat (milk manfaat au hak al-intifa’). Sudut pengertian istilah pula membawa maksud: Kekuasaan memanfaatkan sesuatu yang berada di dalam pemilikan orang lain dan ia berlaku ekoran beberapa faktor yang telah diharuskan di dalam Syariah Islam. keizinan khas dan lain-lain. seperti: Tamat tempoh wasiat tersebut. c. 79 . bukan sudut zat atau harta itu. seseorang individu hanya berhak untuk mengambil manfaat atau faedah sahaja (milkiyyah manfaat faqad) .apabila manfaat yang dimiliki oleh orang lain tamat tempohnya. Pemilikan manfaat peribadi. b. sewaan. Pemilikan manfaat zat sahaja. wasiat. Sebagai rumusan pemilikan manfaat peribadi. Hal tersebut kerana selalunya pemilikan sudut faedah dan manfaat sesuatu harta bersifat sementara sahaja. sama ada dengan cara menyewakan atau lainnya. wakaf. (milk al-manfaat al-Aini atau haq al-irtifaq) Ia dikenali juga dengan pemilikan manfaat sahaja. hak milik bebas sudut benda (milkiyyah al-manfaat faqad laikan ainiyyan) Antara lain secara lebih khususnya jenis ini lebih dikenali dengan hak al-irtifaq (haq al-irtifaq) Sudut bahasa hak atirtifaq bererti: Hak pemanfaatan sesuatu sudut pengertian istilah pula ia membawa maksud hak yang ditetapkan terhadap sesuatu harta tetap dan tidak bergerak untuk mendapat manfaat daripada harta tetap dan tidak bergerak. Sebagai contohnya ialah: Seseorang mewasiatkan memanfaatkan rumahnya kepada individu tertentu. Ia tidak boleh sama sekali membenarkan orang lain turut mengambil faedah daripadanya.

Jelaskan jenis-jenis harta 4. Hal itu kerana keduaduanya saling kait mengait untuk mendapatkan hak al-irtifaq. Sebagai contohnya ialah: Hak mengguna jalan (hak al-murur). Apakah Pandangan Islam dalam penggunaan Harta 3. al-Iystirak al-Am iaitu hak milik awam seperti sungai utama c. Iaitu seseorang memanfaatkan untuk laluan jalan di tanah milik jirannya sebagai jalan atau dijadikan jalan untuk sampai ke rumah atau kebunnya. pemilikan tersebut mengiringi zat benda tidak boleh pindah yang dikira milik terbuka. hak al-irtifaq merupakan suatu bentuk hak yang berterusan selagi mana tetap dan berkekalan kedua-dua bentuk harta tetap tersebut. 2. Berikan definisi harta dari perspektifr Islam 2. tanpa meninjau sudut pemilik. tiada mana-mana individu tertentu yang boleh membataskannya. al-taqadum iaitu sejak dahulu kala b.Untuk itu. Berikan definisi dan konsep Pemilikan Harta 5. Bahkan semua orang dikira berkongsi mendapat manfaat daripadanya sebagai contoh lain ialah hak mendapat kemudahan sumber minuman (Hak al-Syurbi) Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya hak al-Irtifaq ialah: a. Apakah yang dimaksudkan dengan pemilikan sempurna dan tidak sempurna 80 . Sebagai rumusannya. al-Isytirad fi al-Uqud iaitu persetujuan dalam perjanjian. Justeru.8 SOALAN LATIHAN Bincangkan Asas Pandangan Islam dalam Konteks Harta 1.

1 PENGENALAN 9.4.1 Hak boleh digugurkan dan hak tidak boleh digugurkan 9.2 DEFINISI HAK 9.4.4 JENIS-JENIS HAK 9.1 Hak harta dan Bukan Harta 9.1 Hak Allah Sepenuhnya 9.2 Hak Manusia Sepenuhnya 9.1.BAB 3 TEORI HAK DALAM MUAMALAT 9.1. 9.4.2.4.3 Berkumpul dua Hak dan Hak Allah lebih Utama 9.4.1.1 Hak Umum (Hak Kemanusiaan) 81 .1.2 Dilihat Dari Segi Proses Pemilikan Hak 9.1.3.4.1 Jenis Hak dilihat dari segi Pemilik Hak 9.4.3 RUKUN HAK 9.4.2 Hak boleh diwarisi dan hak tidak boleh diwarisi.3 Jenis Hak dilihat dari segi Subjek hak 9.3.4.4.4.4 Berkumpul dua Hak dan Hak Manusia lebih Utama 9.2.

1.4.1.1 Pelaksanaan Hak Allah 9.3.4.4.1.1.2 Penjagaan Hak 9.4.4.6.3.4.4.2.5 SUMBER DAN SEBAB HAK 9.2 Hak Peribadi dan benda 9.4.6 HUKUM SESUATU HAK 9.3.1.1.6.2.1.2 9.1.1.3.3.1.2 Hak untuk Hidup dan Hak Kebebasan 9.4.1.2 Hak Pengadilan 9.1.1.2.3.2.3.4.1.3.3.2.2 9.3.6.6.4.6.2.3.1.1 9.6.1.3.1.4.1.1 Pelaksanaan Hak 9.2.3 9.2.1.4.4 Kebebasan Memiliki 9.2 Kebebasan Pendapat 9.1.2.2.2.1.5 9.2 Pelaksanaan Hak manusia 9.3.7 PENGGUNAAN HAK HENDAKLAH SELARI DENGAN SYARAK 82 Hak Persamaan Hak Berkeluarga Hak Terhadap Suami Hak Khusus Isteri Hak Khusus Suami Hak Perceraian Hak berkaitan dengan Keluarga .2 Hak manusia secara Khusus 9.1 Hak dan tanggungjawab terhadap Allah 9.3.4.4 Jenis Hak dilihat dari segi Kuasa Pengadilan Hak 9.4.4.3 Kebebasan Berfikir 9.1.1 Hak Keagamaan 9.3.1.1.4.9.4.2.4.1 Menjaga diri 9.3 9.1 Kebebasan Aqidah 9.4.3.4 9.5 Kebebasan Berpindah 9.4.3 Hak Mujarrad dan bukan Mujarrad 9.

Menjelaskan Hak harta dan Hak Bukan harta . Menjelaskan Jenis-jenis Hak . Menghuraikan konsep hak dalam perspektif Islam .8. Apakah yang dimaksudkan hak dan milik.2 Pemindahan Hak Berakhirnya sesuatu hak BAB 3 TEORI HAK OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. 5.4 Dalil haram Salahguna Hak Sebab Haram Salahguna hak Kaedah Membendung salahguna hak Hukuman terhadap salahguna hak 9.7. 4.2 9.1 PENGENALAN Fiqh muamalat juga membincangkan isu Hak dalam pemilikan.8 PEMINDAHAN DAN BERAKHIRNYA HAK 9.3 9. anda seharusnya boleh: 1. 2. Menerangkan sumber-sumber Hak . 3.7.8.1 9. 83 .9.7. Mengenal pasti hokum-hukum mengenai penyalahgunaan hak 3.1 9.7.

. Ia telah ditetapkan oleh Allah sebagai tuhan 84 . Pasti seperti yang Allah gunakan dalam surah al-isra’: 16 “Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri.” d. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancurhancurnya. Kebenaran yang berlawanan dengan batil seperti yang Allah gunakan dalam surah Al-baqarah: 42 ”Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu Mengetahui.” Definisi Hak dari segi istilah fiqh pula ialah Sesuatu kemaslahatan yang tetap untuk individu dan masyarakat atau untuk kedua-dua. Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Ketetapan seperti yang Allah gunakan dalam surah al-‘araf: 30 .” c.2 DEFINISI HAK Perkataan Hak adalah berasal daripada bahasa Arab iaitu haq atau al-haq. sebagai hak (suatu kewajiban) bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sudah pastilah berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami). Maka berhaklah (ketetapanlah) bagi meraka itu dalam kesesatan. Dalam bahasa arab al-hak mempunyai beberapa makna iaitu a. Kewajipan seperti yang Allah gunakan dalam al-baqarah: 241 ”Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf.3.” b. Firman allah: “Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka.

Dilihat Dari Segi Kuasa Pengadilan Bagi Hak. Berdasarkan semua pengertian tersebut. Dilihat Dari Segi Subjek Hak iv. 3. Dilihat Dari Segi Proses Pemilikan Hak iii. Ia juga adalah sesuatu hukum yang ditetapkan berdasarkan syarak dan sesuatu yang tetap untuk Allah atau untuk manusia terhadap orang lain menerusi ketetapan syarak.4. Begitu juga contoh-contoh lain ialah 85 .1 Hak Allah Sepenuhnya (Haqqullah al-Khalish) Hak Allah terhadap sesuatu adalah mutlak. diri.1 Jenis Hak Dilihat Dari Segi Pemilik Hak Jenis hak boleh jika dilihat dari segi pemilik hak boleh di bahagi kepada empat jenis iaitu: a.4. sumber hak ialah syarak iaitu datang dari Allah. Manusia tidak boleh memilikinya untuk kepentingan peribadi. Hak manusia sepenuhnya (Haqqul insan al-Khalis) c. Hak Allah sepenuhnya (Haqqullah al-Khalish) b. moral dan sosial. laut. Kedua Berkumpul dua hak (Allah dan Manusia) dan hak manusia adalah lebih diutama (Ijtama’a fihi al-Haqqani wa haqul Insan huwa al-Ghalib) 3. Berkumpul dua hak (Allah dan Manusia) dan hak Allah adalah lebih diutama (Ijtama’a fihi al-Haqqani wa haqullah huwa al-Ghalib) d. Dilihat Dari Segi Pemiliki Hak ii. sungai. Hak juga adalah sesuatu yang diiktiraf oleh syarak kepada seseorang yang melibatkan sudut harta. Bagi sesuatu yang membawa faedah dan manfaat umum seperti udara.4 PEMBAHAGIAN JENIS-JENIS HAK Hak boleh dibahagikan kepada beberapa 3 kategori apabila dilihat dari beberapa segi iaitu: i. 3.1. asas-asas dihutan dan lain-lain dikira hak Allah sepenuhnya. Sesuatu yang dimiliki oleh manusia adalah pinjaman sahaja. Jika tiada seorang pun memiliki sesuatu benda maka haknya adalah hak Allah.yang maha berkuasa. Pemilikan hanya dibenarkan untuk memastikan semua manusia mendapat manfaat daripadanya.

Ia menjadi hak Allah dan menjadi tanggungjawab manusia melaksanakannya. akal. nyawa atau jiwa. Menurutnya mana-mana ruang hak yang ada itu sememangnya pasti ada hak Allah. Pelaksanaanya adalah untuk menjaga hak manusia dari segi menjaga agama. hak mengguna barang-barang yang dipinjam.Baitullah di Mekah. tetapi hakikatnya Allah yang menyuruh hambanya bertindak menyerahkan semua itu kepada mereka yang berhak menerusi ketetapan hukum syarak.1.4. Kerana biarpun ia asalnya merupakan hak manusia seperti menyerahkan barangan dan harga dalam muamalah jual beli antara penjual dan pembeli. hak mendapat nafkah dan lain-lain hak yang berkaitan dengan manusia. Ia adalah hak Allah sepenuhnya untuk dijadikan tempat ibadat semua orang Islam. Hak manusia sepenuhnya itu hanya boleh berlaku apabila berhadapan dengan hak sesama manusia. mencuri. Namun pun begitu manusia perlu sedar hak-hak mereka perlulah selaras dengan hak Allah kerana manusia sendiri adalah hak Allah dan Allah mempunyai hak supaya diikuti segala arahan dan kehendaknya. keturunan dan harta 3. Imam al-Syatibi berpendapatt bahawa hakikatnya tidak ada satu pun daripada kategori hak itu yang dikira sebagai hak manusia sepenuhnya. hak hak mendapat ganti barang rosak yang dibeli. Begitu juga pelaksanaan hukum Hudud yang diwajibkan oleh Allah untuk menghukum orang-orang yang melakukan jenayah tertentu seperti zina. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk berhak memilikinya seperti hak memberi diyat dalam hukum ta’zir. hak berkahwin. hak pembeli memiliki barang yang dibeli.3 Berkumpul Dua Hak (Allah Dan Manusia) Dan Hak Allah Adalah Lebih Diutama (Ijtama’a fihi al-Haqqani wa haqullah huwa al-Ghalib) 86 . Hak manusia ini adalah banyak dalam kehidupan.2 Hak Manusia Sepenuhnya (Haqqul insan al-Khalis) Hak manusia sepenuhnya ialah hak manusia yang berkaitan dengan kemaslahatan keduniaan dan individu untuk kehidupan. 3.4. Apabila berhadapan dengan hak Allah maka ia tidak lagi menjadi Hak manusia sepenuhnya.1. minum arak dan sebagainya.

87 . Ia berbeza dengan hukuman qisas yang mana dalam perlaksanaan hukumannya ada ruang campur tangan dan hak mangsa atau walinya. Manakala hak Allah pula terhadap pemilikan jiwa dan diri manusia tersebut yang mnana pembunuhan sengaja tersebut merupakan suatu dosa besar. Jenayah penuduh zina pula jika disabit bersalah (iaitu tuduhan tanpa ada bukti nyata) maka akan dihukum tanpa boleh gugur dari pengampunan orang yang kena tuduh atau ulil amri kerana ia adalah hak Allah. Maka hukum fekah menetapkan didahulukan hak Allah kerana hak Allah mengatasi segala hak dan hak Allah adalah untuk kebaikan manusia jua. Seperti hukuman qisas bagi kesalahan jenayah.4 Kedua Berkumpul Dua Hak (Allah Dan Manusia) Dan Hak Manusia Adalah Lebih Diutama (Ijtama’a fihi al-Haqqani wa haqul Insan huwa al-Ghalib) Hak jenis ini ialah sesuatu perkara yang bersatu padanya hak Allah dan hak manusia. tanpa sebarang campur tangan tertuduh. namun hak manusia diutamakan. 3.4. Ini adalah kerana pembunuhan tersebut merupakan suatu jenayah terhadap mnanusia dan dikenakan qisas demi menjaga pertumpahan darah dikalangan manusia (hak manusia) dan kerosakan di muka bumi.Dalam keadaan terdapat dua hak yang sama iaitu hak manusia dan hak Allah.1. Orang yang melakukan zina maka hak Allah untuk menghukum Hudud dan tuduhan zina pula menjadi hak manusia untuk dijaga maruahnya. Ia dikira sebagai ada dua hak iaitu hak Allah dan hak manusia. Jika ia dikira hak manusia maka orang yang dituduh zina atau ulil amri boleh mengampunkan penuduh tersebut. Semua itu membuktikan hak Allah yang diutamakan. Pelaksanaan hukum-hukum tersebut adalah hak Allah dan ia lebih diutamakan. Seperti hak qazaf (Tuduhan Zina) bagi menjaga maruah manusia dan hak hudud sebagai hak Allah. Maka jika sabit kesalahan zina maka pesalah hendaklah dihukum sebat atau rejam dan jika sebaliknya maka penuduh pula akan dihukum. Pelaksanaan hukuman terhadap penuduh zina dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak pemerintah atau orang yang berkuasa sahaja.

Hak yang dimiliki oleh seseorang yang mana ia berlaku secara pasti atas dasar ketetapan diberikan oleh syarak Sebagai contohnya ialah: Seseorang ayah atau 88 . Antara hak peribadi yang dapat digugurkan ialah: Qisos. Allah swt telah berfirman: ”Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu. hak syufah dan hak khiyar. Pengguguran hak al-syufah yang dilakukan oleh penerima al-syufah sebelum jual beli. Hak yang boleh digugurkan ialah segala hak yang berkenaan dengan peribadi. 3. Hak yang boleh diwarisi dan tidak boleh diwarisi.4. tetapi bukan yang berkaitan dengan harta.” (Surah al-Baqarah 2 : 179) 3. b. Manakala sudut hak manusia dan ia diutamakan daripada hak Allah pula ialah.1 Hak yang boleh digugurkan dan Hak yang tidak boleh digugurkan. Hak yang belum tetap. Contohnya ialah hak khiyar al-rukyah yang dilakukan oleh pembeli sebelum ia melihat benda yang dibeli. Pengguguran hak yang berkaitan dengan peribadi tersebut dapat dilaksanakan dengan membayar pampasan atau tanpa mernbayar pampasan. ii.Pada hukuman qisas itu terdapat hak Allah ialah gugur hukuman tersebut dengan ada syubhat sebagaimana dalam hukuman hudud.4. Hai orang-orang yang berakal.2. supaya kamu bertakwa. Seterusnya pihak mangsa atau waris berhak menuntut dilaksanakan hukuman atau memberi pengampunan terhadap penjenayah.2 Jenis Hak Manusia Atau Hak Individu Dari Segi Proses Pemilikan Hak Ulamak membahagikan hak manusia atau hak individu khusus dengan melihat dari segi pemilik hak kepada dua jenis iaitu: i. kerana hukuman tersebut wajib dilaksanakan atas dasar balasan yang bersamaan atau serupa. Terdapat empat hak yang tidak boleh digugurkan dalam hak manusia iaitu: a. Hak yang boleh digugurkan dan Hak yang tidak boleh digugurkan.

2.datuk menggugurkan hak mereka untuk menjadi wali terhadap anak dan cucu yang masih kecil.3. Hak harta dan bukan harta Hak peribadi dan benda Hak mujarrad dan bukan mujarrad 3.1 Hak harta dan bukan harta Hak harta ialah hak yang berkaitan dengan harta dan manfaatnya seperti hak memiliki harta (haq al-Milk). Antara hak tersebut ialah hak penggunaan jalan (haq al-Murur). dan khiyar aib. hak mengambil faedah daripada harta (Haq al-intifa’) dan hak lain yang berkaitan dengan akad atau kontrak yang merujuk kepada harta seperti hak peniaga untuk menahan barangan yang dijualnya supaya dibuat bayaran.2 Jenis Hak Dilihat Dari Segi Subjek Ulama Fiqh telah membahagikan hak dari sudut subjeknya kepada tiga jenis iaitu: a. d. contohnya ialah Seseorang ibu yang menggugurkan haknya terhadap hadanah anak juga suami yang menggugurkan iddah terhadap terhadap isteri yang diceraikannya.4.4. 3. c. Hak yang apabila digugurkan membawa akibat berubah hukum syarak Sebagai contohnya ialah: Seseorang suami yang menggugurkan haknya untuk melakukannya rujuk terhadap isterinya. c. Iaitu sebelum bayaran 89 . hak menggunakan air (haq al-syurbi) ak takyin. Hak yang mana didalamnya ada hak orang lain.2 Hak yang boleh diwarisi harta dan tidak diwarisi Jumhur ulama-Fiqh telah sepakat mengenai terdapat hak mewarisi harta.4. 3. b.

Allah berfirman dalam surah al-Baqarah 2: 195) “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah. Islam mengiktiraf hak kemanusiaan. ii.1 Hak Umum/hak Kemanusiaan Hak umum juga diberi nama hak kemanusiaan (huquq al-‘Ammah atau huquq al-insan).1.3.4. (huquq al-hayah wa al-muhafazah ala nafs). hak umum / hak kemanusiaan hak berkaitan dengan keluarga. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Begitu juga sebaliknya hak pembeli untuk mendapatkan barangan setalah bayaran dibuat. Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. hak suami. b. Antara hak-hak manusia ialah a. Hak untuk hidup dan menjaga diri. Mereka tidak boleh dibunuh tanpa sebab yang dibenarkan syarak. dan berbuat baiklah. Ia merupakan hak yang telah tetap bagi setiap insan dengan mengambilkira sebagai anggota masyarakat.” Allah berfirman lagi dalam surah al-Nisa’:29 90 . Jika sesuatu barang itu sudah dimiliki oleh seseorang ia mempunyai kuasa milik atau hak pemilikan. 3. menggunakannya. hak qisas. Berdosa jika membunuh manusia dan dihukum bunuh balas. Hak persamaan (haq al-musawat) Hak untuk hidup ialah Islam mengiktiraf hak semua manusia untuk hidup. Hak kebebasan (haq al-huriyyah) c.dibuat. Ia juga dikenali sebagai hak milik atau kuasa pemilikan. (Qisas). Hak bukan harta terbahagi kepada dua jenis iaitu: i. Dengan memiliki hak pemilikan itu ia berkuasa menggunakannya untuk apa jua tujuan seperti menjualnya. hak kebebasandan lain-lain. peniaga berhak menahan barangannya daripada diambil oleh pembeli. Hak bukan harta pula ialah hak-hak yang tiada kaitan dengan harta seperti hak isteri. menggadaikannya dan lain-lain kecuali tujuan yang bertentangan dengan syarak. Sekarang ini dipanggil hak asasi manusia.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” [287] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain bererti membunuh diri sendiri, Kerana umat merupakan suatu kesatuan. Allah berfirman lagi dalam surah al-isra’: 33 “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” [853] maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qisas membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. [854] Maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut kisas atau menerima diat. Qisas ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh iaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukumhukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Diat ialah pembayaran sejumlah harta Karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan. Hak kebebasan ialah hak manusia untuk bebas dalam hidup. Ia merupakan suatu yang amat tinggi dan paling berharga bagi setiap manusia dalam kehidupan. Islam menentang 91

sikap kuku besi pihak yang berkuasa sebaliknya Islam mementingkan keadilan. Kebebasan adalah sebahagian daripada keadilan di dalam Islam. Antara unsur yang penting dalam kebebasan ialah: a. Kebebasan akidah. (hurriyat al- aqidah Ajaran Islam menghorpati kebebasan manusia memilih aqidah yang mereka inginkan meskipun menegaskan hanya aqidah Islam sahaja yang terbaik dan diterima Allah. Allah berfirman dalam surah al-baqarah: 256: ”. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah beRPegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” [162] Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t. Seruan manusia supaya menerima ajaran Islam perlulah dilakukan secara berdakwah dengan cara yang baik dan sesuai. Islam melarang dakwah secara paksa. b. Kebebasan pendapat (hurriyat al-ra’yi) Islam memberikan manusia hak kebebasan memberi pendapat dalam apa jua perkara selagi ia tidak bertentangan hukum syarak. Islam menggalakan manusia menggunakan akal fikiran kurniaan Allah supaya berfikir tentang banyak perkara dalam kehidupan terutama dalam perkara menegakkan kebenaran. Allah berfirman dalam surah al-imran: 104 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung.”

92

[217] Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan seseorang kepada Allah; sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan seseorang dari pada-Nya. Rasulullah saw pula bersabda: “Sesungguhnya antara jihad yang paling besar ialah mengatakan sesuatu yang benar ketika menghadapi sultan/pemerintah yang zalim.” c. Kebebasan berfikir. (hurriyat al-tafkir) Islam memberikan hak kebebasan berfikir kepada manusia untuk hidup dengan baik dan selesa di dunia dan akhirat. Allah menyuruh manusia menggunakan akal fikiran untuk mencari kebenaran. Manusia perlu diberi kebebasan untuk berfikir. Sikap menutup peluang manusia untuk berfikir adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Allah berfirman dalam surah al-imran: 190 ”Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.” d. Kebebasan memiliki (hurriyat al-tamlik) Syariah Islam menetapkan bahawa setiap manusia diberi hak untuk bebas memiliki dan menggunakan harta selagi kaedahnya tidak bertentangan dengan dasar Islam seperti mencuri, merompak, riba, tipu, sorok dan sebagainya. Allah berfirman dalam surah altaubah: 34. ”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahawa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, 35. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." 93

e. Kebebasan berpindah (hurriyat al-tanaqqul) Islam memberi hak kebebasan kepada manusia untuk bebas bergerak dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat, atau satu negeri kesatu negeri atau satu negara ke satu negara mengikut keperluan hidupnya. Mereka bebas berbuat demikian untuk mencari rezeki, beribadat, menuntut ilmu, menyebarkan dakwah dan sebagainya selagi ia tidak memudaratkan kehidupan manusia. Allah berfirman dalam surah al-mulk: 15 ” Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Allah berfirman lagi dalam surah al-ankabut: 56 ”Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, Sesungguhnya bumi-Ku luas, Maka sembahlah Aku saja.” Kebebebasan secara umum untuk manusia bergerak itu hanya boleh dikawal oleh pemerintah demi kemaslahatan umum seperti membuat beberapa peraturan pergerakan atau perpindahan. Khalifah Umar al-khattab pernah mengeluarkan arahan melarang beberapa sahabat daripada berpindah dari Madinah kerana sumbangan mereka diperlukan dalam pengajaran ilmu Islam dan pandangan mereka diperlukan dalam pentadbiran negara. Hak persamaan ialah Islam mengakui hak persamaan dikalangan semua manusia samada lelaki atau wanita. Allah menjelaskan perkara tersebut di dalam surah al-hujurat:13 ”Wahai sekelian manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. ” 94

3.4.3.1.2 Hak berkaitan dengan keluarga Ia merupakan hak bukan berbentuk harta yang ditetapkan untuk manusia dengan rnengambil kira kedudukan mereka sebagai anggota bentuk keluarga kecil. Di mana ahli atau anggota keluarga itu terdiri daripada pasangan suami isteri serta anak-anak. Hak-hak berkaitan dengan keluarga ada banyak, antaranya yang utama ialah i. Hak berkeluarga Kehidupan berkeluarga sangat dituntut oleh Islam. Islam memberi Hak kepada manusia untuk hidup berkeluarga. Ia adalah selaras dengan fitrah serta tuntutan semula jadi manusia yang hidup dan dijadikan secara berpasangan, sebagaimana firman Allah: Surah Fathir 35:11 “Dan Allah menciptakan kamu dari tanah Kemudian dari air mani, Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.” Fitrah hidup berpasangan dianugerahkan oleh Allah berpula generasi pertama, iaitu: Ketika mana Allah menjadikan Adam, Ia juga menciptakan Hawa sebagai teman dan pasangan hidup Adam. Selanjutnya daripada Adam dan Hawa manusia berkembang biak, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Nahl 16 :72) “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah "

95

Hakikatnya, gesaan dan tuntutan hidup berpasangan dalam sesebuah anggota keluarga yang sah juga terdapat dalam semua Syariah Samawi serta agama-agama lain. Seterusnya, di dalam al-Qur'an dan Hadis telah menjelaskan bahawa hidup berpasangan itu merupakan suatu hak bagi manusia yang sekali gus digesa terhadap mereka yang memenuhi syaratnya. HaI itu dijelaskan menerusi hadis, sebagaimana sabda Baginda saw: “Wahai pemuda-pemuda. Sesiapa sahaja dari halangan hamu yang mampu, hendaklah ia b erkahwin. Kerana ia dapat merendahhan pandangan mata dan menjaga hemaluan. Seterusnya sesiapa yang tidak mampu, hendaklah ia beRPuasa. Kerana puasa itu menjadi perisai baginya.” Hidup berpasangan menyebabkan melimpah rahmat, nikmat serta lahir ketenangan hidup. Kerana mereka saling dapat mernenuhi tuntutan dan hak fitrah masing-masing pada tempatnya yang sesuai. Hal itu sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Rum 30: 21 ” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” Selanjutnya apa yang dapat dijelaskan lagi di sini, sebaik-baik sahaja terlaksana dan berlangsung akad perkahwinan dengan memenuhi syarat serta rukunnya, setiap pasangan mempunyai tanggungjawab serta hak masing-masing. Di mana hak tersebut sebahagiannya dikongsi secara bersama antara suami dan isteri. Manakala sebahagian yang lain pula merupakan hak yang khusus terhadap suami serta isteri. penjelasan mengenai hak-hak dan tanggungjawab tersebut ialah: 3.4.3.1.2.2 Hak Terhadap Suami Isteri Suami dan isteri mempunyai hak bersama yang boleh dinikmati bersama hasil daripada menunaikan tanggungjawab masing-masing. Hak isteri menjadi tanggungjawab kepada 96

Hak menetapkan nasib keturunan mereka hasil hubungan perkahwinan yang sah. bahagia serta saling berkasih sayang dikalangan ahli keluarga. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.3.1. seperti memberi kasih sayang. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu.arij 70: 29 dan 30 b. jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Antara tanggungjawab dan hak khusus isteri ialah: 97 . para suami hendaklah menunaikan tanggungjawabnya dengan sempurna terhadap isteri-isteri mereka. jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.3 Hak Khusus Isteri Untuk membentuk rumah tangga yang harponi.3. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah dalam Surah al-Ma. c. akan tetapi para suami. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Mereka halal menjalinkan hubungan yang diharamkan sebelumnya seperti melakukan persetubuhan.” Antara ketetapan hak tersebut terhadap mereka ialah: a. mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Apabila seseorang anak dilahirkan ibu bapa atau suami isteri juga saling bertanggungjawab dan mempunyai hak terhadap penjagaan anak-anak tersebut. penjagaan dan nafkah 4.2.suami 2 :22 untuk melaksanaknnya sementara hak suami pula menjadi tanggungjawab kepada isteri untuk menunaikannya sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah ”Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142].

tidak halal bagi kamu mewarisi perempuanperempuan Dengan jalan paksaan. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia. ii. Allah berfirman dalam surah al-Nisa’:19 “ Hai orang-orang yang beriman. dan bergaulah kamu Dengan mereka (isteri-isteri kamu itu) Dengan cara Yang baik. janganlah kamu terburu-buru menceraikannya). padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Suami juga mestilah sentiasa berhubung dan menjalinkan hubungan dengan penuh mesra dengan isterinya. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi. tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya. dan janganlah kamu menyakiti mereka (dengan menahan dan menyusahkan mereka) kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa Yang kamu telah berikan kepadaNya. sedang Allah hendak menjadikan pada apa Yang kamu benci itu kebaikan Yang banyak (untuk kamu). kemudian jika kamu (merasai) benci kepada mereka (disebabkan tingkah-lakunya. selagi ia memberi kesetiaan dan menunjukkan ketaatan yang tidak berbelah bagi. kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu.i. (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Selaras dengan firmanAllah:(Surah al-Nisa'4:19) 19. “ [278] ayat Ini tidak menunjukkan bahawa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. kecuali (apabila) mereka melakukan perbuatan keji Yang nyata. terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. Wahai orang-orang Yang beriman. Suami mestilah memberikan nafkah kepada isterinya berdasarkan kemampuan. Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. [279] Maksudnya: berzina atau membangkang perintah. dan bergaullah dengan mereka secara patut. 98 .

Kiranya engkau berusaha membetulkannya. pakaian dan tempat tinggal. Jika tidak. Suami mestilah memberi bimbingan dan tunjuk ajar dalam perkara agama kepada isterinya. Nafkah sudut zahir ialah: Nafkah makanan.” iv. maka berkahwinlah Dengan sesiapa Yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua. Hal itu berdasarkan apa yang dijelaskan menerusi firman Allah: (Surah alNisa'4: 3) “ dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin Dengan mereka). atau (pakailah) hamba-hamba perempuan Yang kamu miliki. tiga atau empat. engkau akan mematahkannya. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi hadis Baginda: “BeRPesan-pesanlah kamu (dengan berlaku baik terhadap isteri). Oleh itu berpesanlah dengan berlaku baik terhadap isteri. Manakala nafkah batin ialah: Berpalam. sesuai dengan sifat dan fitrah mereka. Sedangkan sudut kasih sayang dan kecenderungan hati bukan berada di bawah kuasa manusia dan mereka sudah tentu tidak dapat berlaku adil sepenuhnya mengenai perkara itu dan ia dimaafkan. ia hendaklah berkahwin seorang sahaja. sesungguhnya wanita itu dijadikan daripada tulang rusuk. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah: (Surah al-Nisa' 4: 129) 99 . Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman.” Keadilan serta persamaan yang wajib ditunaikan oleh suami yang mengamalkan poligami dengan merangkumi nafkah sudut zahir dan batin. Pengajaran dan pendidikan perlu dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan lemah lembut.iii. jika engkau membiarkannya ia akan terus bengkok. kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja. dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas. Hak dan tanggungiawab suami berlaku adil terhadap semua isterinya jika ia memiliki lebih daripada seorang isteri.

2. 3.4 Hak Khusus Suami Syariah Islam menetapkan beberapa hak tertentu yang khusus bagi suami terhadap isteri. kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal Yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. oleh itu janganlah kamu cenderung Dengan melampau (berat sebelah kepada isteri Yang kamu sayangi) sehingga kamu biarkan isteri Yang lain seperti benda Yang tergantung (di awanawan). kemudian jika mereka Dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari maskahwinnya maka makanlah (gunakanlah) pemberian (yang halal) itu sebagai nikmat Yang lazat.4. maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah (Surah al-Nisa'4: 34) 34. dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh (hendak melakukannya). yang mana ia suatu keistimewaan untuk mereka terhadap kaum wanita. lagi baik kesudahannya. v. oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan 100 . dan jika kamu memperbaiki (Keadaan Yang pincang itu). Hak isteri terhadap suami juga ialah memberikannya mas kahwin. Antaranya ialah sebagaimana berikut iaitu: 3. Antara sebab utama kaum lelaki dan suami khususnya diberi kuasa sebagai ketua keluarga ialah suami memberi nafkah terhadap isteri dan ahli keluarganya.3. Sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah: (Surah ai-Nisa'4: 4) 4.4.129. dan memelihara diri (daripada perbuatan Yang zalim). dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskahwin-maskahwin mereka sebagai pemberian Yang wajib. Iaitu hak berkuasa serta sebagai ketua keluarga.1.2.4.3.1 Suami mempunyai hak sebagi ketua. lagi Maha Mengasihani.1.

maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkan mereka. lagi Maha besar. Kewajipan isteri mentaati suami dikira mempunyai kaitan yang kukuh dengan kedudukan suami sebagai ketua keluarga. Justeru. antara hak ketaatan atau tanggungjawab isteri mentaati suami ialah: 101 . dan sebaik-baik perhiasan ialah wanita (isteri) yang solehah. Sesungguhnya Allah Maha tinggi. Di mana praktikal hak ditaati oleh isteri tidak akan berlaku kiranya isteri mengabaikan tanggungjawabnya. dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka.2 Hak ketaatan. Sabda rasulullah saw : ”Dunia merupakan barangan perhiasan. Namun begitu. dan perempuanperempuan Yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka. 3. mana-mana suami yang bertindak menyalahi ketetapan Syariah atau melampau terhadap isteri dan ahli keluarganya.beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan. Kuasa dan ketua dalam erti kata tersebut bukanlah membawa maksud suami dapat bertindak terhadap isteri sewenang-wenang atau menjadikan isteri sebagai hamba. kemudian jika mereka taat kepada kamu. dan Yang memelihara (kehorpatan dirinya dan apa jua Yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama. dan (kalau juga mereka masih degil) pukulah mereka (dengan pukulan ringan Yang bertujuan mengajarnya).1.” Apa yang dapat dinyatakan di sini.2. ia dikira berdosa. Syariah Islam menetapkan suami sebagai ketua membawa pertunjuk ke arah kebaikan dalam kebahagiaan keluarga serta menyelesaikan segala perpasalahan yang timbul. Hak ketaatan kepada suami diletapkan oleh Syariah demi kemaslahalan juga keharponian institusi keluarga.4. isteri yang solehah dikira sebagai suatu nikmat serta anugerah yang berharga. Dengan pemuliharaan Allah dan pertolonganNya. Untuk itulah juga. maka perempuan-perempuan Yang soleh itu ialah Yang taat (kepada Allah dan suaminya).4. dan (jika mereka berdegil) pulaukanlah mereka di tempat tidur.

Allah berfirman di dalam Surah al'Nisa' 4: 35. Isteri tidak boleh sama sekali atau sesuka hati keluar rumah. Antara firman Allah yang menetapkan hak suami tersebut ialah: (Surah al-Ahzab: 33) Tanggungiawab isteri supaya menetap di rumah merangkumi pemeliharaan kehorpatan dan maruah diri rnereka serta suami. usahausaha menyelamatkan rumahtangga hendaklah dilakukan. Secara dasarnya Islam amat tidak menggalakkan perceraian namun jika tiada jalan penyelesaian. sama ada siang hari atau malam hari tanpa mendapat keizinan daripada suaminya terlebih dahulu. Keadaan isteri yang tidak mentaati suami atau melakukan nusyuz. ia dibenarkan oleh syarak seperti ketika isteri sihat. Sebelum perceraian dilakukan.1. 3. suami hendaklah terlebih dahulu memberi peringatan. kadang kala tidak semua pasangan boleh meneruskan kehidupan dengan baik ekoran terdapat sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan Islam beri kedua belah pihak iaitu hak melafazkan cerai kepada lelaki dan hak fasakh kepada perempuan.5 Hak perceraian (Haq al-Talak) Dalam hidup berkeluarga. bersih daripada haid dan nifas. maka perceraian adalah dibenarkan. Hal itu sebagaimana firman Allah: Surah al-Nisa' 4: 34. Isteri mestilah sentiasa mentaati dan menjaga maruah suami mereka. mana tempat tinggal yang telah ditempatkan oleh suaminya. c. b.4. Isteri wajib menetap dan tinggal di rumah atau mana- di hadapan atau di belakang. seperti: Kebakaran. sama ada lsteri wajib memberikan hak suami ingin menyetubuhinya bila-bila masa selagi Menetap di rumah Suami. 102 .2.a.3. kecuali dalam keadaan darurat. kemudian dipulau dan boleh memukul dengan tujuan mendidik jika ia tetap berdegil.

jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan. Jika segala usaha yang dilakukan itu gagal barulah pihak lelaki melafazkan talak atau jika pihak lelaki enggan melafazkan talak. Syariah Islam menetapkan hukum-hukum tertentu untuk menjaga kepentingan juga hak anak-anak.” ii.3. pakaian.” [293] hakam ialah juru pendamai. Allah berfirman di dalam Surah al-Nisa' : 130 ”Jika keduanya bercerai. Hak peribadi (Haq al-Syakhsi) 103 . Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. berpesra dan lain-lain sementara pihak bapa pula bertanggungjawab terhadap anak sudut nafkah. Hak Hadhanah secara umumnya merangkumi penjagaan sudut keselamatan. Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya. berusaha sendiri juga mengurus keperluan diri mereka. makanan.2 Hak Peribadi dan Hak Benda i.4. Hak tersebut perlu ditunaikan sehingga mereka mampu berdikari. maka pihak perempuan boleh membuat tuntutan fasakh di makkamah syariah untuk membubarkan perkahwinan tersebut. Syariah Islam menetapkan bahawa ibu serta kalangan wanita-wanita selainnya merupakan mereka yang lebih berhak terhadap penjagaan dan sudut hadhanah anak-anak iaitu ibu sebagai pihak yang menjaga makan dan minum. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. pendidikan serta kasih sayang. 3. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. khasnya anak-anak bawah umur serta masih kecil. Hak hadhanah (Penjagaan anak) Jika berlaku perceraian. menyusu. pakaian.

Hak bukan mujarrad pula ialah hak yang apabila digugurkan ada meninggalkan kesan lain terhadap pengguguran kes tersebut seperti hukuman qisas. Antara contoh hak peribadi ialah hak yang dimiliki oleh pihak penjual dan pembeli dimana telah tetap untuk pembeli yang berada di bawah tanggungjawab penjual untuk menyerahkan barangan jualannya. Sekiranya pemilik hutang menggugurkan hutang terhadap sipiutang maka ia tidak akan memberi apa-apa baki atau bekas sedikitpun terhadap orang berhutang.4 HAK DARI SUDUT KUASA PENGADILAN 104 . apabila waris mangsa pembunuh memaafkan pembunuh diatas hak yang diberikan kepadanya maka ia memberi kesan lain iaitu pembunuh tidak boleh dihukum bunuh lagi walaupun hokum asal ialah pembunuh dihukum bunuh.3.Hak peribadi ialah hak yang telah ditetapkan menerusi kaedah syarak kepada individu terhadap orang lain. Begitu juga hak dan tanggungjawab peribadi suami memberi nafkah zahir dan batin kepada isterinya.3 Hak Mujarrad (huquq al-mujaraddah) dan bukan mujarrad (huquq ghair almujaraddah) Hak mujarrad adalah hak yang semata-mata dan tidak meninggalkan apa-apa kesan jika ia digugurkan seperti kes hutang. ii.4. Hak Benda Ia merupakan hak seseorang sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak terhadap zat atau fizikal sesuatu benda sehingga ia dapat memiliki kekuasaan penuh menggunakannya atau menguruskan haknya itu.4. 3. Seperti hak menjadikan sesuatu barang miliknya sebagai cagaran terhadap hutang atau gadaian. 3.

Pemilik hak boleh menuntut. Kadeah Fiqh ada menyebut bahawa hakim membuat hukuman berdasarkan yang zahir (alhakim yatawalla bi al-zawahir) tetapi Allah membuat hukuman dengan yang tersenbunyi (wallah yatawalla bi al-saraa ir) 3.5 SUMBER ATAU SEBAB HAK (Masadir al-Haq aw asbabihi) Jumhur ulama telah sepakat mengatakan bahawa sumber serta sebab terbentuknya sesuatu hak ialah menerusi syarak. Walaupun sipemberi hutang gagal menunjukkan bahawa beliau ada memberi hutang kepada penghutang. Namun begitu faktor dan terbentuknya sesuatu hak itu terjadi daiam dua keadaan. iaitu: 105 .Perbahasan hak dari segi kuasa pengadilan ini akan dibincangkan dari segi hak keagamaan dan hak pengadilan. mendakwa dan membuktikan haknya di mahkamah atau hakim.4.2 Hak pengadilan (Haq al-Qadhaie) Hak pengadilan ialah segala hak yang berada di bawah kekuasaan pengadilan atau makkamah. Hakim dapat memainkan peranan dan menanganinya atau ia boleh dibuktikan.4. Oleh itu. 3. Juga mengenai sumber dan sebab hak. siberhutang tetap akan dipertaanggunjawabkan dihadapan Allah untuk membayarnya.1 Hak Keagamaan Hak agama ialah segala hak yang tidak boleh dicampuri dengan kekuasaan pengadilan. hukum sesuatu hak 3. Seperti hak dibayar hutang.4. syarak merupakan sumber asal segala hak yang terbentuk dan menerusi ketetapan syarak jugalah yang menjadi faktor dan penyebab seseorang memiliki hak. Ia juga merupakan perkara yang lebih tertumpu kepada zahir. Walaupun hakim membebaskan penghutang kerana tiada bukti diberikan oleh sipemberi hutang tetapi jika beliau ada membuat hutang maka dari segi hak agama.4.

iv.6 HUKUM SESUATU HAK Hukum sesuatu hak ialah kesan yang lahir daripadanya setelah terbentuknya sesuatu hak kepada mereka yang berhak. Kadang kala syarak menetapkan sesuatu hak dengan cara langsung tanpa sebarang sebab atau tanpa apa-apa faktor pun. iii. Keinginan peribadi : Sebagai contohnya ialah: Janji serta nazar. 3. saling mewarisi antara pasangan suami steri dan lainnya. Atas dasar tersebutlah ulama Fiqh menetapkan bahawa segala sumber hak ada lima. Akad .i. Sebagai contohnya ialah: Segala akad dan kontrak j ual beli. Perbuatan yang membentuk kemudaratan seperti: Memaksa seseorang supaya ganti rugi akibat kelalaiannya menggunakan hak milik seseorang. Ulamak Fiqh menjelaskan beberapa hukum tertentu yang ada hubungannya dengan hak iaitu: 106 . Perbuatan berfaedah seperti: Menjelaskan hutang orang lain dengan keizinannya. Sebagai contohnya ialah: Syarak memerintahkan menunaikan sesuatu ibadat. Syarak Sebagai contohnya ialah: Segala ibadat yang ditetapkan oleh syarak. v. ii. Di mana hak. iaitu: i. Kadang kala pula syarak menetapkan sesuatu hak menerusi sesuatu faktor dan ada sebab seperti terdapat sebab yang menyebabkan terbentuknya sesuatu hak. tegahan melakukan segala perkara haram dan maksiat serta pengharusan segala sumber dan benda yang baik dan berfaedah.hak tersebut ditetapkan oleh syarak secara langsung tanpa sebarang sebab dan sejarah yang menyebabkan terbentuknya hak tersebut. Ulama Fiqh menjelaskan bahawa apa yang dimaksudkan dengan sebab atau penyebab sebagaimana tersebut ialah segala sebab langsung yang muncul daripada syarak ataupun segala sebab yang diakui oleh syarak. seperti: Hak isteri mendapat nafkah daripada suaminya. Sebagai contohnya ialah: Berkenaan akad perkahwinan. di mana menerusi akad atau sebab perkahwinan tersebut menyebabkan berlaku atau terbentuknya hak. hibah juga wakaf yang berkaitan dengan pemindahan hak milik. ii.

iaitu: i.6. maka hakim bertanggungjawab membuat hukuman tertentu bagi ia menunaikan haknya kepada Allah.1. 3.6. Pelaksaan hak 2. Penjagaan hak 3.1. Jika seseorang itu enggan menunaikan hak Allak yang berkaitan dengan ibadat maka pemerintah (ulil amri) bolehlah mengambil tindakan-tindakan yang bersesuaian dengan syarak supaya akhirnya seseorang itu menunaikan hak Allah dari segi ibadat. Konsep perlaksanaan dapat dibahagikan kepada dua bentuk. Jika seseorang itu enggan menunaikan hak Allah yang berkaitan dengan harta. Jika setelah dibuat tindakan. Pelaksanaan Hak Manusia 3. seseorang itu hendaklah melaksanakannya selaras dengan ketetapan Allah sebagaimana keadaan biasa iaitu azimah atau keadaan pengecualian atau rukhsah. maka hakim akan memerintahan si A mengembalikan barang si B kerana hak memiliki ada pada si B dan si A dikenakan hukuman.1 Perlaksanaan Hak Allah Bagi pelaksanaan Hak Allah yang berkaitan dengan perkara ibadat.6. beliau masih enggan menunaikan hak Allah jua.1.2 Pelaksanaan Hak Manusia Pelaksanaan Hak manusia dilakukan dengan memberikan hak kepada yang memiliki hak tersebut seperti apabila si A mencuri barang kepunyaan si B.1 Perlaksanaan Hak Pelaksanaan hak ada berkaitan dengan perlaksanaan dan tuntutan terhadap orang berhak agar melaksanakan hak tersebut dengan kaedah yang ditetapkan oleh syarak. 107 . Perlaksanaan Hak Allah ii. maka terserahlah kepada Allah membuat balasan samada di dunia ini atau diakhirat nanti.

2. Jika kemungkaran berlaku. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.Apa yang paling penting berkenaan dengan perlaksanaan hak manusia menurut ulama Fiqh ialah bersifat sempurna.1 Hak Dan Tanggungiawab Terhadap Allah Hak dan tanggunjawab kepada Allah adalah kewajipan setiap muslim.6. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.6. adil keiika mengembalikan hak agar antara mereka saling beRPuas hati dan tidak merugikan mana-mana pihak.2 Penjagaan Hak Syariah Islam menetapkan bahawa setiap pemilik hak atau orang yang berhak supaya menjaga hak-hak mereka itu daripada sebarang bentuk penyelewengan atau pelanggaran terhadap hak tersebut. Tuntutan ibadat kepada Allah hendaklah dipenuhi oleh manusia. 3. manusia perlu berusaha menghalangnya demi menjaga hak Allah.2 Hak Manusia secara Khusus. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik[1345] Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.2. Penjagaan hak tersebut ialah: 3. 3. Amal ma’ruf hendaklah dibuat dan mungkar hendaklah ditegah. Selaras dengan firman Allah dalam Surah alSyura :40 “40. 108 .6.” [1345] yang dimaksud berbuat baik di sini ialah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya.

membahayakan dan merosakkan orang lain secara sengaja atau tidak. ia janganlah sampai menghalang cahaya atau angin sampai ke rumah jirannya. 3. sama ada terhadap individu atau masyarakat. Haram bagi seseorang suami menyalahgunakan hak harus merujuk kembali isterinya yang diceraikan talak satu atau dua untuk tujuan menzaliminya atau membalas dendam. Sebagai contohnya. Pemilik hak hendaklah menjaga hak mereka daripada disalahgunakan. biarpun rumah itu dibina di atas tanah miliknya.7. seseorang penyewa rumah yang mengambil faedah daripada rumah hingga merosakkan rumah tersebut dikenali dengan tindakan menyalahgunakan dan tindakan seseorang yang merampas barang orang lain dikenali dengan melampau. Terdapat banyak dalil atau nas yang menyentuh mengenai pengharaman segala salah guna hak yang ada atau tindakan yang membawa mudarat. Pelanggaran hak manusia tersebut perlu dihukum oleh ulil amri.Bagi menjaga hak manusia pula wajib keatas setiap manusia menunaikan hak-hak manusia tersebut dari segi nyawa. 3.1 Dalil Haram Salah Guna Hak Islam melarang keras akan penyalahgunaan hak. kehorpatan. antaranya ialah: a. mereka perlu menjaganya daripada sebarang bentuk pembaziran atau kemusnahan kerana ia tidak dibenarkan oleh syarak. 109 . ia ditegah dalam Islam.7 PENGGUNAAN HAK HENDAKLAH SELARI DENGAN SYARAK Syar:iah Islarn menetapkan bahawa setiap hak tersebut dijaga dan digunakan ke arah perkara yang selari dengan dasar syarak sahaja. Begitu juga seseorang yang menggunakan sesuatu hak bukan miliknya dan membawa kemudaratan juga dilarang oleh syarak. Sebagai contoh. harta dan lain-lain. apabila seseorang membina rumah atau tembok di sekeliling rumahnya. Seseorang yang menyalahgunakan atau menggunakan hak miliknya secara sesuka hati tanpa memikirkan kesan baik dan buruk atau hingga membawa kemudaratan kepada orang lain.

[268] orang yang belum Sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.7. Maka tidak ada dosa atas keduanya. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. (Surah al-Baqarah 2:233) Allah menegaskan supaya pihak wali menegah atau menghalang mana-mana orang bodoh daripada membelanjakan hartanya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Nisa'4:5 5. Batasannya ialah tidak membawa sebarang 110 .233. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Kerana ia tidak tahu mengurus dan berbelanja secara boros atau membazir. Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Oleh itu penggunaan hak hendaklah berdasarkan batasan syarak. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya. harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai asas kehidupan. 3. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahawa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Setiap orang yang memiliki hak tidak boleh sama sekali guna haknya sesuka hati dengan cara yang tidak betul iaitu menggunakan secara bebas dan berleluasa hingga menyebabkan membawa bahaya juga mudarat kepada orang lain.2 Sebab Haram salah guna Hak Ulama Fiqh menjelaskan bahawa sebab salah guna hak terbahagi kepada dua bentuk iaitu: a. dan warispun berkewajiban demikian. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya[268]. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan perpusyawaratan. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain.

b. Sekiranya seseorang menggunakan haknya itu menyebabkan membawa kemudaratan kepada orang lain maka ia termasuk dalam kaiegori penyalahgunaan hak yang diharamkan dalam syariah Islam. sama ada individu atau masyarakat. 3. Ini adalah kerana harta dan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dikira sebahagian daripada harta milik orang ramai seperti kewajipan Zakat. Sebagai contoh seseorang yang mengadakan akad perkahwinan dengan isteri yang diceraikan tiga oleh suaminya tujuan tahlil (cina buta) iaitu 111 . Sebagai contohnya ialah: Suami yang merujuk isieri dengan tujuan menzaliminya. Tujuan Membawa Kemudaratan Apa-apa tindakan yang bertujuan membawa kemudaratan adalah dilarang. b.kemudaratan kepada orang lain. Penggunaan segala hak peribadi tidak boleh untuk kepentingan peribadi sematamata tanpa memikirkan hak masyarakat dan orang ramai.3 Kaedah Pencegahan Salahguna Hak Ulamak Fiqh menetapkan beberapa kaedah yang berkaitan dengan penggunaan hak serta untuk membendung salah guna hak.7. Ia hendaklah dicegah dan tindakan haram. Sebagai contohnya: Islam mengharamkan kegiatan sorok dan monopoli barangan ketika diperlukan walaupun barang tersebut menjadi hak penyorok barang tersebut. Antara kaedah tersebut ialah: a. Tujuan Yang Tidak Disyariatkan Seseorang yang melaksanakan sesuatu tindakan yang tidak selari dengan syariah atau ia tidak disyariatkan serta tidak selari dengan kemaslahatan penggunaan hak. Dengan itu bagi mereka yang melakukan tindakan salah guna atau sesuka hati tanpa memikirkan kesan baik buruknya boleh dikenakan hukuman ta’zir dan mana-mana yang patut oleh hakim.

ia perlu dicegah. Kemudaratan Melebihi Kemaslahatan Jika sesuatu tindakan itu menyebabkan kemudaratan yang lebih besar ketika mana menggunakan hak untuk mendapat sesuatu kemaslahatan ia adalah dilarang.bukan tujuan perkahwinan berkekalan untuk menghalalkan bekas suaminya rujuk semula. namun begitu selepas itu ia menimbulkan kemudaratan yang besar terhadap pihak lain. sekiranya tindakan yang dilakukannya itu sudut kemaslahatannya adalah bersamaan dengan kemudaratan. Pengharamannya sebagainana hadis daripada Ma'mar Ibn Abdullah al-Adwi: ” Tidah melakuhan sorok barang melainkan orang yang salah.”. bertujuan untuk menaikkan harga dan monopoli. ia juga semestinya dihindari. Peniaga yang melakukan sorok barang ketika diperlukan. Hal itu selaras dengan sebuah hadis riwayat Ibn Abbas ”(Islam itu) Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan. Ia diharamkan sebagaimana hadis daripada Abdullal Ibn Mas. Oleh itu apabila seseorang pemilik hak yang menggunakan haknya demi mencapai sesuatu kemaslahatan berbentuk peribadi. Contoh membawa kemudaratan kepada masyarakat dan umum seperti menjual senjata ketika berlaku fitnah dan rusuhan.” c.ud ”Allah melaknak orang yang melakukan nikah tahlil dan yang memanfaatkannya. sama ada kemudaratan terhadap umum atau perseorangan. Begitu juga. 112 .” Seterusnya antara bentuk dan contoh kemudaratan dan tindakan yang memudaratkan orang lain ialah: i.

Sewa rumah asalnya harus tetapi tidak sesuai untuk dijadikan pusat hiburan dan pusat tersebut akhirnya memudaratkan orang lain. Contoh kemudaratan berbentuk khusus yang bersamaan dengan kemaslahatan seperti seseorang pemilik rumah yang melakukan sesuatu yang membawa mudarat kepada jirannya. Antara hukum serta kesan yang berkaitan dengarr perkara tersebut ialah: a.ii. Hukuman membayar ganti rugi atau pampasan terhadap kemudaratan yang terbentuk ekoran salah guna hak yang membabitkan nyawa. Contohnya adalah sekiranya seseorang itu membina bangunan atau tembok yang mengakibatkan terlindung jirannya mendapat udara serta cahaya matahari maka hukumya ialah dirobohkan bangunan tersebut.7.4 Hukuman terhadap Salahguna Hak Salah guna hak atau menggunakan hak sewenang-wenang dikira sebagai perbuatan membawa kemudaratan dan ia adalah dilarang oleh Islam. iii. Bukan Tempatnya Dan Memudaratkan Orang Iaitu sesuatu tindakan dan penggunaan hak yang tidak pada tempatnva hingga menyebabkan timbulnya kemudharatan kepada orang lain. harta atau anggota fizikal 113 . Hukuman menghapuskan atau menghilangkan segala bentuk kemudaratan yang ditimbulkan secara berleluasa tersebut. 3. Ia juga merangkumi tindakan menggunakan hak yang tidak sesuai pada tempatnya dan bercanggah dengan adat kebiasaan dan akhirnya membawa kemudharatan kepada orang lain seperti menyewa rumah untuk kegunaan pusat hiburan dan judi. d. b. Contoh kemudharatan yang kecil adalah seperti dahan asas dalam tanah milik seseorang yang menyebabkan terlindung angin sampai ke rumah jirannya.

Contohnya ialah: Membatalkan nikah tahlil. Perpindahan kerana akad seperti perpindahan hak dan pemindahan hak pemilikan harta dalam urusan jual beli berlaku antara pihak penjual kepada pihak pembeli. Hukuman mengenakan tindakan paksaan seperti memaksa para peniaga yang melakukan sorok barangan supaya menjual barangan mereka. c. Sebab kematian seperti Hak mengurus terhadap kanak-kanak. Di mana ia akan berpindah daripada bapa kepada datuk dengan sebab kematian bapa.8.8 PEMINDAHAN DAN BERAKHIR HAK Sesuatu hak itu harus dipindahkan serta berpindah daripada seseorang individu kepada individu tertentu selaras dengan dasar-dasar yang ditetapkan oleh Syariah Islam. d.1 Pemindahan Hak Sebab-sebab berpindah hak adalah apabila berlakunya perkara berikut: a. Hukuman membatalkan segala tindakan yang disalahgunakan tersebut. Hukuman menegah serta menahan seseorang daripada menggunakan haknya secara berleluasa atau sewenang-wenang. di mana ia berpindah daripada pihak ibu 114 . b. Seperti menghalang seseorang suami membawa isterinya berpusafir. Pemindahan tersebut boleh berlaku sama ada hak berbentuk harta dan bukan harta. Hukuman mengenakan tindakan atau hukuman ta'zir' Sebagai contohnya: Mengenakan dakwaan terhadap para pegawai yang menyalahgunakan kuasa mereka. e. f. 3. Perpindahan hak yang berlaku sebelah pihak seperti hak hutang di mana ia berpindah daripada tanggungjawab sipiutang kepada harta peninggalannya dengan sebab kematiannya. Begitu juga hak hadanah terhadap kanak-kanak. 3. Perpindahan hak yang berlaku menerusi kaedah pemindahan hutang d. kiranya musafir tersebut bertujuan untuk memudaratkan isterinya.c.

sebagai contohnya ialah: Berkenaan dengan waksiat dan hibah. d. Hak-hak yang berkaitan dengan akad perkahwinan akan berakhir apabila berlaku perceraian atau talak.8.kepada nenek sebelah ibu apabila ibu kepada kanak-kanak tersebut telah berkahwin dengan lelaki bukan mahram kepada kanak-kanak tersebut. Sebagai rumusannya.2 Berakhirnya Sesuatu Hak Ulama Fiqh telah menjelaskan bahawa terdapat beberapa faktor serta sebab tertentu menyebabkan berakhir sesuatu hak selaras dengan apa yang ditetapkan oleh Syariah Islam. Cuma bentuk dan cara berakhir sesuatu hak itu berbeza sudut jenis hak. pemindahan itu boleh berlaku dan diharuskan oleh syarakjika ia berlangsung selaras dengan dasar syariah. Apakah rukuk-rukun hak 3. Hak memberi nafkah yang diwajibkan terhadap bapa kepada anak-anak berakhir apabila anak-anak tersebut mampu berdikari dan berusaha mencari rezeki sendiri. antaranya ialah: a. Hak yang berkenaan dengan pemilikan akan tamat apabila berlaku proses akad jual beli c. Hak mengambil manfaat akan berakhir apabila terbatal akad sewa menyewa atau tamat tempohnya atau dengan sebab harta tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi seperti rumah yang disewakan terbakar. Huraikan jenis-jenis hak mengikut beberapa segi 115 . 9. 3. di mana hak yang dipindahkan itu tidak melebihi yang daripada harta. Begitu juga dalam melakukan akad hendaklah dengan memenuhi rukun serta syaratnya.17 SOALAN LATIHAN 1. Bincangkan definisi hak mengikut perspektif Fiqh Islam 2. b.

2 Jenis Khiyar 4.2 Ahliyah al-Wujub al-Kamilah 4.5.6.7.5 KELAYAKAN AHLI BERKONTRAK 4.4 Tidur atau Pengsan 4.4 MAJLIS AKAD (KONTRAK) 4.2.2.7 KHIYAR DALAM KONTRAK 4.6 HALANGAN KEAHLIAN 4.3 RUKUN AKAD JUAL BELI 4.6.2.7.1.1.1 Khiyar Syarat 4.4 Khiyar Aib 4.1 PENGENALAN 4.6.7.6.6 Mati 4.3 Bodoh 4.2 DEFINISI AKAD (KONTRAK) 4.2 Terencat Akal 4. Apakah hukum menyalahgunaan hak serta bincangkan dalil dan sebab 6.2.5.1.1. Huraikan sumber dan sebab hak 5.2.5.2 Tersalah 4.6.6.6.6. Bincangkan proses perpindahan hak dan berakhirnya sesuatu hak BAB 4 Teori Akad 4.5.1 Sebab-sebab Penamatan 116 .8 PENAMATAN KONTRAK 4.2 Halangan Bukan Samawi 4.1.1 Ahliyah al-wujub 4.2 Ahliyah al-Ada’ 4.6.6.6.2 Ahliyah al-Ada’al-Kamilah 4.1 Ahliyah al-Ada’ al-Naqisah 4.6.5 Paksaan 4.2.7.3 Khiyar Ru’yah 4.2 Khiyar Ta’yin 4.3 Lupa 4.7.1 Kejahilan 4.1.1.2.5.5.8.6.1.2.4 Mabuk 4.5 Sakit tenat 4.1 Ahliyah al-Wujub al-Naqisah 4.2.2.2.1 Gila 4.7.1 Definisi Khiyar 4.4.1 Halangan Samawi 4.

Menghuraikan konsep akad dalam Islam .PENGENALAN Perniagaan adalah satu bidang pekerjaan yang digalakkan oleh agama Islam.8. dan para sahabatnya merupakan para peniaga yang mashyur di zaman dahulu.8. Rasulullah s.2 Rosak 4. Rukun adalah perkara-perkara asasi bagi wujudnya sesuatu amalan atau perbuatan manakala syarat pula ialah sifat-sifat yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu amalan atau perbuatan.w.T sekiranya dilaksanakan dengan niat yang baik dan bertepatan dengan peraturan Syariat Islam. 2.1 Fasakh 4. Menjelaskan rukun-dan srayat-syarat akad 3.4 Kontrak tidak terlaksana 4.3 Khiyar 4.1. Di antara peraturan syariat Islam yang penting dalam perniagaan ialah adanya rukun dan syarat jual beli. Mengenal pasti sebab-sebab penamatan kontrak 4. Kerelaan itulah akhirnya 117 . anda seharusnya boleh: 1.4.1. rukun dan syarat-syarat jual beli tersebut hendaklah dipenuhi sepenuhnya.5 Tempoh tercapai BAB 4 TEORI AKAD OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. Menghubungkaitkan keahlian berkontrak dan halangan-halangan kontrak 4.W.a.1.8. Menjelaskan konsep khiyar dan tujuannya . Menjalankan perniagaan dikira suatu amalan soleh iaitu mendapat pahala di sisi Allah S.1.1. 5. Untuk menjadikan sesuatu jual beli itu sah dari segi hukum syariah.8.1.8. Islam amat mengambil berat tentang akad atau kontrak kerana ia menjadi simbol ataupun tanda terdapatnya kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat.

T yang bermaksud: "Melainkan yang halal (kamu makan). Mereka hendaklah memenuhi hak dan melaksanakan tanggungjawab tersebut.a. 118 . Ia menjadi tanda berpulanya ikatan kontrak di antara dua pihak yang terlibat.w. Tanda adanya kerelaan diantara kedua pihak tersebut adalah adanya ijab dan qabul.) Tujuan syariat Islam mengadakan akad ialah untuk melahirkan dan menjelaskan kerelaan di antara kedua belah pihak yang melakukan kontrak berkenaan serta bersedia menerima implikasinya. yang bermaksud: Dari Abu Hurairah r.a. Sabda Rasulullah s.w.a dari Nabi s. beliau bersabda: "Kedua pihak yang berjual beli tidak boleh beRPisah kecuali setelah adanya kerelaan diantara keduanya. Dalil yang menunjukkan adanya peraturan ini ialah: 1. yang bermaksud: "Jual beli itu dikira sah selepas adanya kerelaan. Sabda Rasulullah s. Ikatan ini akan memberi perlindungan dan jaminan kepada pihak yang terlibat.a." ( Surah an-Nisa': 28 ) 2." (Riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah.w. Apabila sesuatu kontrak telah berlaku maka kedua pihak yang terlibat akan mempunyai hak dan tanggungjawab. Firman Allah S. bahawa harta benda perniagaan itu." (Riwayat Abu Daud dan Tarpizi) 3. Tanda adanya kerelaan di antara kedua pihak tersebut adalah adanya ijab dan qabul. dilakukan rela sama rela di antara kamu.W. Dengan adanya masjlis akad. terjadilah secara rasmi satu ikatan kontrak yang sah diantara kedua pihak yang terlibat. Tanpa akad. kontrak atau ikatan yang sah diantara kedua belah pihak dianggap tidak berlaku.menjadi faktor pengikat di antara kedua pihak yang terlibat. Oleh yang demikian setiap perkataan atau tulisan atau isyarat yang digunakan hendaklah memberi faham bahawa jual beli berkenaan telah dilaksanakan seperti dengan adanya majlis Akad atau dengan menggunakan perkataan "saya jual" atau "saya beli" dan perkataan yang seumpamanya yang mempunyai erti jual beli. Implikasi kontrak ialah sesuatu yang mengikat di antara kedua pihak yang terlibat berdasarkan apa yang dikontrakkan.

meliputi semua bentuk perjanjian antara manusia. “Hai orang-orang yang beriman.” (al-Nisa’:33) b. Para sarja hukum juga berpendapatt bahawa setiap urusniaga yang berasaskan kontrak al-bay’ adalah harus. ketidaktelusan ataupun melanggar prinsip-prnsip syariah yang jelas iaitu batil. maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. Ini adalah sesuai dengan perintah Allah dalam surah al-Nisa’: 29. Definisi Aqad dari segi bahasa Arab ialah: a. ikatan (al-Rabtu) atau simpulan (al-‘aqdu) seperti mana Allah berfirman: “Dan mana-mana orang yang kamu telah membuat ikatan setia mereka.2 DEFINISI AKAD/ KONTRAK Islam tidak mengharamkan sebarang bentuk urus niaga yang berasaskan jual beli yang mempunyai persetujuan bersama oleh kedua-dua belah pihak (mutual consent).4.” (Al-baqarah: 40) tepatilah kontrak-kontrak kamu. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. ku supoaya aku sempurkan janjiku pada mu. mana-mana syarat yang terletak antara penjual dan pembeli adalah Sah. Kerelaan berkontrak dalam muamalah tersebut dijelmakan dalam akad kontrak.” Para sarjana bersepakat menyatakan bahawa lafaz akad (perjanjian atau kontrak) adalah perkataan yang bersifat umum. Justeru.” (al-Maidah: 1) 119 . dan janganlah kamu membunuh dirimu . c. Ini beerti secara jelas bahawa manusia bebas untuk meletakkan apa-apa syarat dalam urusniaga mereka kecuali jika syarat itu membawa kepada ketidakadilan. janji (al-‘Ahdu) seperti firman Allah: dan sempurnakanlah janji kamu dengan kontrak (al-‘aqd) seperti firman Allah: “ wahai orang-orang yang beriman. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

al-Bujayrimi di dalam kitabnya Hasyiyah al-Bujayrimi ‘Ala al-Khatib. Jual beli yang tidak sempurna rukun adalah dianggap tidak sah atau terbatal dengan sendirinya. (Wahbah al-Zuhayli.1998:35) 4.. Jumhur fuqaha’ berpendapatt bahawa rukun jual beli terdiri daripada tiga rukun iaitu pihak yang berakad (‘aqidayn). (Muhammad ‘Uthman Syabir (1996)16-17. Akad jual beli yang tidak memenuhi rukun adalah fasid. tidak sahih atau batal di sisi syarak. sighah dan perkara yang di akad (ma’qudun ‘alaihi). maka berpulalah satu kontrak di antara kedua pihak. Mengikut Jumhur Ulamak (Mazhab Hanafi. Oleh itu semua jenis akad dan syarat yang dipersetujui diantara pihak-pihak yang terlibat adalah diharuskan melainkan jika terdapat larangan secara jelas dalam al-Quran dan al-Sunnah. Akad juga boleh didefinisikan sebagai persetujuan dua kehendak untuk melahirkan kesan undang-undang.Manakala dari segi istilah syarak atau perundangan Islam pula Aqad ialah suatu ikatan atau persetujuan yang berlaku di antara pihak pertama dan pihak kedua melalui ijab dan Qabul dimana ia akan melahirkan kesan undang-undang dan hak pada kontrak berkenaan. 1995: 462). Di dalam urusan perniagaan masa kini ia boleh dianggap sebagai satu kontrak atau perjanjian jual beli. Pada asasnya akad-akad dan syarat-syarat dalam mu’amalat adalah harus. Shafi’I dan Hanbali).3 RUKUN AKAD JUAL BELI Urusniaga jual beli tertakluk kepada rukun jual beli yang ditetapkan. Ia juga bermaksud kontrak fasid atau batal. Ibn Humam dan lain-lain. imam Ibn Qudamah. Ibn Qudamah (1999): 112. Rukun-rukun jual beli ialah : 120 . Perkara ini telah dijelaskan oleh imam-imam seperi imam alBuhuti didalam kitabnya Kasyf al-Qina’ ’an Matn al-Iqna’. Kontrak tidak sahih ialah kontrak yang cacat salah satu rukun atau syaratnya. Ini adalah kerana apabila adanya Ijab dan Qabul di dalam sesuatu urusan . alSyarbini. Ia merupakan perbuatan untuk mengikat satu persetujuan. Maliki. Sesuatu jual beli hanya dianggap sah atau diperakui oleh hukum syarak hanya apabila semua rukun-rukunnya ada dengan sempurna. Imam al-Syarbini di dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj.

a) b) c) d) e) Penjual. h 10) 121 . Mazhab Syafie dan Hambali mensyaratkan al-rusyd (cerdik) terhadap penjual dan pembeli iaitu mahir mengurus harta.cit. Jual beli yang dipaksa adalah tidak sah. Mereka juga bukanlah tergolong dikalangan orang yang disekat dari menjalankan urusan muamalah seperti muflis dan safih.. Pembeli Barang yang dijual. Di dalam perspektif Islam. Dengan itu. Penjual dan pembeli perlu mumayyiz. cerdik. Fuqaha’ menetapkan bahawa penjual dan pembeli hendaklah terdiri daripada orang iaitu baligh. rusyd dan tiada paksaan dalam urusniaga. Urusniaga penjual dan pembeli juga hendaklah dibuat secara sukarela tanpa adanya paksaan daripada mana-mana pihak tertentu. jual beli yang dilakukan oleh kanak-kanak tidak sah walaupun sudah mencapai tahap mumayyiz kerana dia bukan daripada golongan alrusyd (orang cerdik). kedua-dua pihak penjual dan pembeli daripada mereka yang boleh dipertanggungjawabkan. mempunyai kuasa pemilikan keatas perkara yang diakadkan dan reda-meredai antara satu sama lain. Dua pihak yang berakad iaitu Penjual dan Pembeli. ahli tasarruf (keahlian untuk menguruskan harta). Harga Sighah (Ijab dan qabul) Rukun-rukun jual beli ialah: 1. berakal. disyaratkan terdiri yang boleh Golongan dipertanggungjawabkan ialah mereka yang sempurna akal fikiran iaitu tidak gila atau separuh gila. (al-Syarbini (1998). baligh iaitu tidak kanak-kanak dan rusd atau pintar. op.

Menurut Mazhab Hanafi dan Hambali.. mabuk. cerdik. tidak bodoh. gila. pihak-pihak yang berakad mestilah orang yang mukallaf. Bagaimanapun orang gila. Akad ini juga dianggap sah jika dilakukan oleh kanak-kanak yang sudah mumayyiz. Kaherah: Dar Fikr al-Islamiy. Namun begitu jual beli kanak-kanak yang mumayyiz masih dikira sah sekiranya mendapat kebenaran daripada wali mereka..cit. Ahmad al-Maltawi. hilang akal. Jual beli yang dilakukan oleh kanak-kanak yang belum mumayyiz tidak sah kerana ketiadaan ahliyah tasarruf. Fiqh al-Muamalah ‘Ala Madhab al-Imam Malik. h.t). Mengikut mazhab Shafi’i. h. mempunyai kuasa pemilikan ke atas perkara yang diakadkan atau mempunyai hak selaku wakil atau wasi atau kerabat. kanak-kanak yang mumayyiz tidak sah akadnya kecuali dengan izin daripada walinya. bodoh dan sakit tenat yang boleh membawa maut.cit. (al-Syarbini (1998). 151. adalah sah dan berkuatkuasa. Oleh itu kanak-kanak yang sudah mumayyiz boleh melakukan akad dengan syarat ia mengetahui kaedah dan tata cara jual beli. (Ibn Humam (t. 122 . (1983).) Fuqaha’ Mazhab Hanafi juga menganggap akad kanak-kanak yang sudah mumayyiz. tidak sah akadnya jika ia belum mumayyiz.cit. (Al-Buhuti (1982). mempunyai pemilikan sempurna ke atas perkara yang diakadkan. 74) Mazhab Syafie dan Hambali mensyaratkan al-rusyd (cerdik) terhadap penjual dan pembeli iaitu mahir mengurus harta. jual beli yang dilakukan oleh kanak-kanak tidak sah walaupun sudah mencapai tahap mumayyiz kerana dia bukan daripada golongan alrusyd (orang cerdik). op. op. penjual dan pembeli perlu mencapai tahap mumayyiz iaitu orang yang mencapai tahap boleh membezakan sesuatu yang baik atau buruk. 13. Dengan itu. Bagi kanak-kanak. h 10) Akad yang dimeterai itu juga tidak mengandungi unsur-unsur paksaan dan tidak ada perkara-perkara yang menjadi halangan sesuatu akad itu dilakukan seperti muflis. op. h. tidak ada unsur-unsur paksaan ke atas kedua-dua pihak yang berakad. (Muhammad b. hilang akal dan mabuk tidak sah akadnya..) Menurut Mazhab Maliki.

Abi al-‘Abbas Ahmad b. Syams al-Din Muhammad b.cit. pihak-pihak yang berakad mestilah orang yang mukallaf. 1981: 23). Hamzah al-Ramli (1988). maka akadnya tidak sah meskipun diizinkan oleh walinya.cit. 1987: 74) 2. (Muhammad b. jika perkara yang diakadkan itu jumlahnya kecil atau sedikit. hamba. Sebaliknya jika perkara yang diakadkan itu bernilai besar atau banyak. Kaherah: Syarikah Maktabah wa matba’ah al-Babi 123 . Harta atau barang dan harga. mempunyai kuasa pemilikan ke atas perkara yang diakadkan atau mempunyai hak selaku wakil atau wasi atau kerabat. 137. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. 1986: 7: ‘Umar b. op. al-Syarbini (t. Ahmad al-Maaltawi. maka akad yang dilakukan oleh kanak-kanak meskipun belum mumayyiz adalah sah. (Ibn Qudamah.. jenis dan kuantiti barangan yang jelas. tanaman yang belum masak dan anak lembu dalam kandungan adalah tidak sah tetapi dibenarkan kepada bay’ al-salam kerana telah ditentukan sifat. h. t. tidak ada unsur-unsur paksaan ke atas kedua-dua pihak yang berakad. adalah sah dan berkuatkuasa.. Lihat al-Kasani (1998). 1983 :13) Fuqaha’ Mazhab Hanafi juga menganggap akad kanak-kanak yang sudah mumayyiz.t). mempunyai pemilikan sempurna ke atas perkara yang diakadkan. 326. Oleh itu kanak-kanak yang sudah mumayyiz boleh melakukan akad dengan syarat ia mengetahui kaedah dan tata cara jual beli. Akad ini juga dianggap sah jika dilakukan oleh kanak-kanak yang sudah mumayyiz. Subjek akad iaitu barang dan harga perlu wujud semasa akad dijalankan kerana tidak sah jual beli barang yang ma’dum (tiada). Jual beli barang ma’dum adalah tidak sah kerana terdapat unsur gharar. cerdik. Muhammad al-Bujayrimi . h. orang buta dan kanak-kanak sekalipun sudah mumayyiz (al-Syarbini.: 27) Menurut Mazhab Maliki. (Ibn Humam. hilang akal dan mabuk tidak sah akadnya. Jual beli barangan ma’dum seperti menjual buah-buahan yang belum berbuah. op. Bagaimanapun orang gila.Terdapat empat kategori orang yang tidak sah akadnya iaitu orang gila. Mengikut Mazhab Hanbali. 8 Juz. tidak bodoh.t.

cit. harta yang bernilai. diketahui kuantiti. wujud semasa jual beli. op. boleh diserahkan dan diketahui oleh pihak yang berakad. (al-Syarbini. 28. Penjual dan pembeli mestilah memiliki subjek akad secara sah. Tidak sah jual beli barangan najis dan yang diharamkan syarak. Islam melarang menjual beli hak milik orang lain tanpa kebenaran namun begitu jual beli secara wakil adalah dibenarkan. 35. al-Zuhaily (1989). Syarat-syarat Ma’qudun alahi adalah i. Ia dianggap seperti jual beli barangan ma’dum yang diharamkan. h. Harta adalah benda yang dijual dan harga ialah balasan yang mesti ditunaikan oleh pembeli. op. 1986: 7) Subjek akad hendaklah terdiri daripada harta yang bernilai dan berpanafaat pada pandangan syarak. 1998: h 162) v. Setiap penjual dan pembeli mesti mengetahui secara jelas tentang subjek akad dari segi jenis. Ibn ‘Abidin (1978). Subjek akad yang dimiliki melalui pencurian atau rampasan menyebabkan jual beli menjadi tidak sah. sifat dan jenisnya. milikan yang sah. 111. (al-Syarbini. h. op. (al-Buhuti. ii. kuantiti dan sifat supaya tidak timbul gharar dalam urusniaga 124 . Mata wang adalah benda yang berpanfaat. Harta dan harga adalah dua perkara yang mesti dinyatakan dalam sesuatu akad. Harta yang diakadkan hendaklah terdiri daripada jenis barangan yang berpanfaat menurut syarak. 1998: 15-16) Perkara yang di akad (Ma’qudun alahi) adalah subjek akad iaitu barang yang dijual dan harga yang diterima. milik penuh pembiayaan. ia sah di jual beli.al-halabi wa Awladih. 61. boleh diserahkan Jika salah satu pihak tidak dapat menyerahkan barang yang dijual maka kontrak jual beli itu menjadi tidak sah. iii. h...cit.cit. al-Dusuqi (1984).. iv. h.

Sighah ialah lafaz jual dan beli yang keluar daripada penjual dan pembeli sebagai tanda persetujuan dan keredaan mereka untuk mengikat kontrak. Sighah adalah dua lafaz akad (ijab dan qabul) perjanjian jual beli yang diucapkan oleh penjual dan pembeli. Sighah akad (ijab dan qabul). cek tertangguh. Ia mesti dijelaskan dalam bentuk jenis matawang atau sesuatu nilai yang menjadi persetujuan bersama. “Hai orang-orang yang beriman. Masa yang terbaik bagi serahan ialah selepas sahaja kontrak jual beli berlaku. hutang. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Ini adalah untuk mempastikan keadilan dan kebenaran dilaksanakan. kad kredit dan sebagainya. kontrak hanya dilakukan apabila satu pihak menawarkan sesuatu kepada pihak lain dengan balasan tertentu dan pihak satu lagi menerimanya kecuali dalam kontrak al-Tabaruat. Sesuatu yang dijadikan balasan hendaklah barang yang sah dari segi syarak seperti duit atau benda–benda yang berpanfaat yang lain. Barang tersebut juga hendaklah terdiri daripada barangan yang halal dan suci di sisi syariat. Khiyar adalah hak pembatalan yang diberikan oleh syarak kepada pembeli apabila terdapat sesuatu sebab khiyar yang diterima syarak. Arak. Apabila sesuatu perubahan yang berlaku seperti yang disebut didalam kontrak. Sebarang penipuan harga barang adalah dilarang oleh Islam. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 125 . Barang tersebut disyaratkan pula boleh diserahkan kepada pembeli atau pihak kontrak yang terlibat pada masa yang ditetapkan. Balasan selalunya diadakan dalam bentuk harga. Dalam Syariah.Barang yang djual disyaratkan mesti wujud dan diada atau benar-benar wujud. Keredaan merupakan syarat sah jual beli yang digambarkan melalui firman Allah swt di dalam surah al-Nisa’:29. daging babi tidak boleh dijadikan balasan. najis. 3. Huraian mengenai khiyar akan dibincangkan selepas ini. Bentuk bayaran juga hendaklah dijelaskan bersama harga samada secara tunai. Ia dimiliki secara sah oleh penjual atau pihak yang berkontrak. Ia tidak berubah seperti apa yang disebut dalam kontrak atau pengetahuan pembeli apabila proses penyerahan dilakukan. pihak pembeli diberikan hak untuk khiyar. Islam menghendaki supaya transaksi jual beli diberikansecara jelas di dalam akad. Harga jual beli yang dijalankan oleh pihak yang terlibat disyaratkan disebut semasa berlakunya akad.

1986: 137) . Jika tawaran dan penerimaan tidak dilakukan secara serta merta.. Penerimaan hendaklah bersambung dengan tawaran. Namun Mazhab Hanafi berpendapatt bahawa lafaz boleh berbagai cara asalkan ia yang pertama keluar dipanggil ijab dan lafaz persetujuan selepasnya dipanggil qabul. Yang ditekankan ialah penerimaan boleh dilakukan walaupun selepas bebarapa waktu asalkan mereka masih berada dalam majlis akad. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Lafaz Sighah boleh juga berlaku dalam perbuatan yang menunjukkan adanya ijab dan Qabul. 1987: 6. Shams al-Din al-Dusuqi. al-Zuhaily.” Al-Nisa’: 29 Ayat tersebut menjelaskan keperluan sighah sebagai tanda kerelaan dalam apa jua kontrak jual beli termasuk dalam urusan pertukaran wang. 1987): 8.cit. 1989: 111) Sighah mempunyai syarat berikut iaitu: 126 . Menurut jumhur Fuqaha’. maka akad tidak berkuatkuasa. (Ibn ‘Abidin.. al-Ramli . Syarat ini bermaksud tawaran dan penerimaan hendaklah dibuat dalam majlis akad yang sama dan tanpa diselangi oleh sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. h.sama-suka di antara kamu. Mereka tidak menentukan jarak masa antara tawaran yang dibuat oleh pihak pertama dan penerimaan yang dibuat oleh pihak kedua. Mazhab Hambali berpendapatt bahawa lafaz sighah boleh berlaku dalam apa cara sekali pun asalkan ia menunjukkan jual beli berlaku. ( al-Sharbini. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Lafaz yang keluar daripada penjual dipanggil ijab (penawaran) manakala lafaz penerimaan daripada pembeli dipanggil qabul (penerimaan). op. 1984: 3). Fuqaha’ Shafi’i berpendapatt penerimaan adalah dianggap bersambung apabila dilakukan terus sesudah tawaran dibuat tanpa diselangi oleh perbicaraan yang tiada kaitan dengan akad.148-149 Ijab ialah lafaz pernyataan pertama yang diucapkan oleh penjual dan qabul ialah lafaz pernyataan penerimaan untuk berakad yang diucapkan oleh pihak pembeli. Lihat al-Buhuti (1982). yang dimaksudkan dengan bersambung tawaran dan penerimaan ialah akad itu dilakukan dalam majlis yang sama.

perbuatan (al-mu’atah) dam isyarat. al-Sanhuri berpendapatt cara ini tidak boleh dilakukan oleh pihak yang membuat tawaran kerana tawaran tidak boleh difahami dengan cara berdiam diri semata-mata.) Selain daripada perkataan yang terang dan difahami dalam melakukan akad atau apa yang biasa disebut sebagai komunikasi akad. Ia adalah cakapan pertama yang keluar daripada salah satu pihak yang berkontrak. Qabul mestilah bersesuaian dengan ijab. Dilakukan secara lisan (bil Kalam). Ia juga bermaksud apa yang lahir dari pihak pertama atau penjual sama ada ia diucapkan terlebih dahulu atau terkemudian walaupun secara lazimnya Ijab itu mestilah yang terawal kemudian baru diikuti dengan Qabul. Walaubagaimanapun. Setiap pihak yang berakad memahami kehendak pihak yang satu lagi. iv. (al-Kasani. Penawaran dan penerimaan boleh dilakukan dengan beberapa cara iaitu: i. Ijab dan Qabul jenis ini hendaklah dilakukan 127 . ii. (Faizah Hj Ismail (1995). 70-74. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Tujuan syarat ini ialah supaya keduaduanya mempunyai objektif yang sama. Dengan itu penawaran boleh dengan empat cara tadi dan hanya penerimaan sahaja boleh secara berdiaam diri dalam keadaan tertentu yang menjelaskan ia menerima Mazhab Hanafi berpendapatt rukun jual beli hanya terdiri daripada sighah kerana dua rukun yang lain bagi mereka dianggap sebagai syarat sah jual beli.i. perbezaan ini hanya berbentuk pengkelasan sahaja dan tidak mengubah kewajipan penjual dan pembeli memenuhi rukun-rukun al-sarf supaya sah pada pandangan syarak. Asas-asas Muamalat Islam. Penerimaan pula merupakan peringkat kedua dalam membuat kontrak. Penerimaan hendaklah bersambung dengan tawaran. 1998: 318) Ijab (tawaran) merupakan peringkat pertama dalam membuat kontrak. iii. Dalam keadaan kedua-dua pihak berdiam diri tanpa melakukan dengan tiga cara tersebut. Ia menunjukkan adanya kerelaan dalam penawaran yang dibuat itu. Setiap Ijab dan Qabul mestilah menggambarkan secara jelas kehendak pihak yang melakukan akad tersebut. h. ia boleh juga dilakukan secara tulisan (surat).

Yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah dan lebih kuat persaksian serta lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. iii. Janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarnya maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang hendak ditulis. Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah. Dan hendaklah kamu tulis dalam urusan muamalah itu kecuali kepada urusniaga yang tunai di antara kamu maka tiada dosa jika kamu tidak menulisnya (urusniaga tunai). Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur. Ijab dan qabul boleh dibuat melalui pesanan yang dihantar melalui seseorang wakil yang dipercayai. Ijab dan Qabul boleh dilakkukan secara bertulis (bil Kitabah). Tawaran mesti dijawab dengan segera. Ijab ini berkuatkuasa sebaik sahaja surat itu meninggalkan orang yang membuat tawaran dan sah sehingga diterima oleh penerimanya. Jika kamu (Penulis dan saksi) menyulitkan urusan jualbeli maka itu adalah satu kefasikan dalam diri mu.“ (Surah al-Baqarah: 282 ) ii. janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Allah mengajar kamu dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Bagi mereka yang tidak diragui kejujurannya dan tawaran itu diterima. Allah berfirman di dalam al-Quran yang bermaksud : “Hai orang-orang yang beriman. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua saksi dari orang lelaki di antara kamu. 128 . apabila kamu berpuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tertentu. Walaupun sah dibuat secara lisan tetapi Islam menggalakkan akad tersebut direkod secara tulisan. maka hendaklah kamu menuliskannya.dalam satu majlis. Takutlah kepada Allah. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Janganlah kamu jemu menulis hutang itu samada kecil atau besar jumlahnya apabila sampai masanya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Jika tiada dua orang saksi lelaki maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu redai supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.

Dalam kontrak yang dibuat melalui surat umpamanya hendaklah ditentukan tempoh 129 . Ulama Maliki. Tawaran yang dibuat melalui hantar-serah barangan adalah sah terutamanya akad jual beli bagi barangan murah dan tidak mudah berlaku penipuan seperti menggunakan mesin jualan minuman.( MAJLIS AL-AQDU) Sesuatu kontrak muamalat itu dikira berlaku apabila terdapat dua pihak atau lebih menjalankan kontrak. kad ATM dan lain-lain. Ulama Maliki berpendapatt bahawa tawaran secara isyarat adalah sah hukumnya walaupun dibuat oleh orang yang tidak cacat kerana apa yang penting ialah orang yang membuat tawaran hendaklah memaklumkan tentang tawaran itu kepada pihak kedua dan pihak kedua pula faham akan isyarat tersebut. Untuk terjadinya hubungan antara Qabul dan Ijab ini terdapat tiga syarat yang perlu dilaksanakan iaitu: i. Ijab dan qabul boleh dibuat secara perbuatan. Syafie dan Hambali berpendapatt bahawa tawaran mesti dibuat oleh tuan punya harta dengan harga yang ditetapkan tetapi Ulama Hanafi berpendapatt bahawa tawaran itu boleh dibuat oleh salah satu daripada dua pihak tersebut. Ia tidak boleh dibuat dalam majlis yang berlainan. Sebab Ijab tidak dikira sebahagian daripada kontrak jika tiada perhubungan terus antaranya dengan Qabul. ii.penerimaan itu menjadi sah. Sekiranya tawaran yang diberikan tidak terus diterima oleh pihak kedua dalam majlis tersebut maka tawaran tersebut dikira tamat kecuali disebut tempoh tawarannya. Ia dilakukan di dalam Majlis Kontrak atau keadaan yang boleh diakui sahnya kontrak. 4. Majlis Kontrak ialah keadaan atau tempat dimana kedua-dua pihak yang berkontrak membuat akad atau kontrak. Ijab dan Qabul boleh dibuat melalui isyarat dan gerakan tangan terutamanya jika orang yang membuat ijab itu bisu dan tuli atau penerima tidak faham bahawa seseorang membuat tawaran.4 MAJLIS KONTRAK. v. Kedua-dua pihak pembuat tawaran dan penerima hendaklah berada di dalam satu majlis. iv.

iv. Imam Hanafi berpendapatt yang dimaksudkan Ijab dan Qabul mestilah bersatu majlis ialah bersatu masa atau waktu dimana kedua dua pihak berurusan membentuk kontrak. ia cuma atas dasar didikan sahaja.5. juga tiada hukuman sudut badan.2 Baligh dan Berakal 130 . kerana belum baligh. Setiap mukallaf yang melaksanakan akad hendaklah mempunyai keahlian dengan kelayakkan dibebani dan kelayakkan membuat pilihan melaksanakan apa yang dipertanggungjawabkan. segala perkataan dan perbuatannya tidak diambil kira. Mumayyiz Hingga Baligh Peringkat ini ialah masa seseorang insan mencapai usia mumayyiz hingga baligh. Pada masa tersebut biarpun ia berakal. Namun begitu. Secara umumnya ia adalah pihak yang layak memikul tanggungjawab serta mukallaf. Janganlah orang yang membuat tawaran menarik balik tawarannya sebelum penerima menerima tawaran.1. Apa yang ditetapkan terhadapnya oleh fiqh hanyalah ahliyah al-wujub al kamilah.tawaran tersebut dan apa-apa yang berkaitan dengan jelas. Begitu juga. 4. iii.5 KELAYAKAN PIHAK YANG BERKONTRAK (AL-AHLIYYAH) Al-ahliyyah dari segi bahasa ialah Kemampuan. Janganlah ada sesuatu yang menunjukan keengganan daripada salah satu pihak yang berkontrak. Menurut istilah syarak pula al-ahliyyah bermaksud Kelayakan atau layak untuk menanggung hak orang lain dan juga menerima hak terhadap orang lain serta melaksanakannya. iaitu seperti pada zaman bayi belum mumayyiz. 4. cuma bezanya keadaanya lebih baik daripada bayi.5. Pada waktu itu sudah ditetapkan terhadapnya ahliah al-ada' al naqisah seperti: Dituntut melaksanakan segala ibadat. namun masih dikira singkat. 4.

4. Ia juga bermaksud kemampuan seseorang menerima hak sahaja tanpa sebarang kewajipan ke atasnya.1 Jenis-jenis Ahliyyah al-Wujub 4. Seseorang manusia yang hidup dari lahir hingga mati dikira layak menerima Ahliyyah al-Wujub. 4.1.5. Dan ahliyatul ada’ alkamilah (anggota pelaksanan yang sempurna).5. Ulamak Fiqh menbahagikan keahlian (al-ahliyyah) kepada dua iaitu 4.1 Ahliyyah al-Wujub (kelayakan ada bertanggungjawab) Ahliyyah al-ada’ (kelayakan melaksanakan tanggungjawab) Ahliyyah al-Wujub ialah kelayakan seseorang individu untuk bertanggungjawab serta memiliki hak-hak serta segala kewajipan. Asas penetapan Ahliyyah al-Wujub ialah insan yang hidup.5.Apabila seseorang itu baligh maka syariah muali ditetapkan terhadapnya tahap ahli al-wujub al-kamilah (anggota wajib yang semppurna). Contohnya janin berhak menerima pusaka kerana sabit kewujudannya tetapi tidak boleh dipertanggungjawabkan kerana tidak boleh diberi tanggungjawab keatasnya.5.1 Ahliyyah al-Wujub al-Naqisah (kelayakan ada tanggungjawab separuh) Ahliyyah al-Wujub al-Naqisah ialah kelayakan serta kemampuan seseorang insan untuk menerima hak untuk dirinya semata-mata dan tidak terhadap hak orang lain.2 Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah 131 .5.1 4.1. Ia juga dikenakan keatasnya bebanan syarak serta diperaku sah segala pelaksanaan dan kewajipannya. Ia adalah pihak mempunyai ketetapan memiliki hak serta melaksanakan keweajipan yang disyariatkan atau kelayakkan memikul tanggungjawab.

bukannya kehidupan.kanak mumayyiz hingga zaman sebelum aqil baligh yarg lemah akalnya. 4. Keahlian jenis ini berpula dengan seseorang itu dilahirkan hidup kemudian berterusan sehingga mati. tetapi ahliyah ada al-naqisah sahaja. Golongan yang tertakluk dalam jenis ini sebagai contohnya ialah: Kanak. Untuk itu. Asas utama pengukuran ialah mumayyiz.2 Ahliyyah al-Ada’ (kelayakan melaksana tanggungjawab) Ahliyyah al-Ada’ ialah kemampuan seseorang insan untuk melaksanakan urusan sebagaimana yang ditentukan oleh syarak.2.1 Ahliyyah al-Ada’ al-Naqisah (Kelayakan melaksana tanggungjawab separuh) Ahliyyah al-Ada’ al-Naqisah ialah mereka yang mempunyai keanlian yang kurang dimana ia hanya berkemampuan untuk melaksanakan sebahagian bentuk urusan sahaja manakala sebahagian yang lain tidak dapat dilakukannya. Apabila seseorang itu mumayyiz. tunjuk ajar serta bimbingan atau pengakuan daripada orang lain. seseorang itu dikira sah berjual beli. memikul tanggungjawab terhadap dirinya serta terhadap hak orang lain.Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah ialah kelayakan serta kemampuan insan menerima hak. orang yang bertindak menguruskan bagi pihaknya ketika itu ialah walinya sebagai wakil. Golongan ini akalnya tidak cacat dan tidak hilang terus oleh itu mereka masih tertakluk dengan ahliah al-ada'. 132 .5. Ia juga layak rnengadakan muramalah dan sekali gus ucapan dan perbuatan yang terbentuk daripadanya diambil kira oleh syarak dan mempunyai hukum.5. Keadaan manusia ditinjau dari sudut ahliah al-ada’ boleh dibahagikan kepada dua Jenis iaitu: 4. Seterusnya pengurusan yang yang dilakukannya hendaklah dengan mendapat khidmat nasihat.

2. Segala tindakan yang ia lakukan dikira sah.4. Terencat Akal. Terhadapnya dikenakan kewajipan segala urusan berkaitan keduniaan dan Akhirat.6 HALANGAN AHLIYYAH Kadang kala seseorang insan yang telah mencapai tahap ahliyyah al-wujub alkamilah dan Ahliah al-Ada' al-Kamilah tetapi setepas itu terdapat halangan yang menyebabkan terkurang ahliah atau hilang terus ahliah.2 Ahliyyah al-Ada’ al-Kamilah (kelayakan penuh melaksanakan tanggungjawab) Ahliah al-Ada' al-Kamilah ialah orang yang baligh dan sempurna akalnya.1 Gila Gila dapat menghalang atau menggugurkan kemampuan untuk memahami sesuatu.6. Perkara tersebut dikenali dengan halangan sudut kemampuan. Peringkat tersebut merupakan tempoh kemampuan seseorang insan untuk menetapkan juga melaksanakan hak yang ditetapkan oleh syarak samaada untuknya dan orang lain terhadapnya.5. Contoh contoh halangan samawi ialah Gila. Tidur atau Pengsan. Halangan ahliyyah atau keemampuan dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu halangan samawi dan halangan bukan samawi.6. 4.1. mewariskan kepada orang lain serta terhadap dirinya dikenakan tanggungan nafkah daripada harta miliknya. 4. Orang gila juga tidak dapat membezakan di antara baik dengan buruk serta akibat 133 .1 Halangan Samawi Halangan Samawi ialah halangan yang muncul daripada Allah sebagai penggubal itu sendiri dan ia bukannya dengan usaha dan kehendak manusia. Sakit Nazak. tanpa perlu mendapat keizinan orang lain. Lupa. Sebagai contohnya ialah: Menerima pewarisan. Mati 4.

ia berhak memiliki harta yang dibelikan oleh wali untuknya juga berhak terhadap harta yang ia warisi. Hal itu kerana sifat tersebut sejenis daripada kategori gila.3 Lupa 134 . Dan kaffarah. ikrar dan akadnya biarpun dengan keizinan walinya. juga tidak sah jika ia menceraikan isterinya. hudud. Untuk itu. ii.lada' al-naqisah iaitu keadaanya seperti kanak-kanak mumayyiz. Namunpun begitu. 4. iaitu: i.hukum terhadapnya pada kategori ahliah a. Namun jika ia merosakkan harta orang lain.1. Hartanya juga diwajibkan zakat. Tiada terhadapnya hukum sudut fizikal.6. Golongan itu secara lebih terperinci dapat dibahagikan kepada dua jenis pula. Ada kemampuan memahami dan membezakan namun tidaklah sampai ke tahap seperti orang cerdik biasa. 4. Segala perbuatan dan perkataannya berada di persimpangan di antara gila dengan waras iaitu tidak sampai tahap gila. Juga terkecuali daripada ahliah al-wujub yang bersifat fizikal seperti: Haji. qisos .sesuatu.1.6. Iaitu tidak sah segala tasarru'f. Tiada kemampuan memahami dan membezakan. Oleh itu sudut hukumnya ketika itu ia seolah-olah seperti orang gila. sembahyang.2 Terencat Akal Ia merupakan kategori insan yang lemah akal dan terencat akal. Oleh itu mereka terletak dalam kategori tidak dikenakan semua ahliah alada' al-Kamilah dan al-Naqisah. berkenaan dengan harta dan pemilikannya tetap dikenakan taklif. menurut jumhur ulama. puasa. seperti Dikenakan diyat dan jaminan terhadap hak orang lain yang ia rosakkan. Oleh itu orang gila ditempatkan pada kategori hukum yang sama dengan kanak-kanak belum mumayyiz. Lemah dari segi kemampuan untuk mengurus juga memahami sesuatu urusan. dikenakan ganti rugi.

Sebagai contohnya: Seandainya ia merosakkan harta orang keadaan terlupa. hendaklah ia segera menunaikannya bila mengingatinya. Seseorang yang lupa hak-hak Allah dimaafkan daripada dosa dan diberi keuzuran contohnya: seseorang itu lupa mendirikan sembahyang maka tidak berdosa.4 Tidur Dan Pengsan Tidur dan pengsan merupakan keadaan sementara yang menyebabkan seseorang dimaafkan dan terbebas daripada taklif kerana dalam kedua-dua keadaan tersebut ia dikira tidak tahu. tidak ahliah aI-wujub. Ia ia dibebaskan hukuman terhadap hak-hak Allah. tetapi hak-hak manusia tidak terbebas. Hal tersebut kerana ia masih memiliki kemampuan dan akal yang sempurna. Hak manusia. Apabila seseorang lupa melaksanakan hak-hak yang berkaitan dengan manusia pada waktunya.” ii. Hukum terhadap orang lupa tidak sampai menafikan ahliyah al-wujub dan al-ada' . dikenakan membayar ganti rugi kepada pemiliknya. ia tidak dikira gugur hak itu. iaitu: i.6. ia hendaklah segera menunaikannya apabila ingat. Hak Allah. Sebagai contohnya: 135 . seseorang yang sedang tidur dan pengsan hanyalah dinafikan ahliah al-ada' sahaja.1. Ia adalah suatu sifat yang menyelubungi akal fikiran seseorang yang menyebabkan ia lupa apa yang ditaklifkan terhadapnya. Namun begitu. 4. Ulama Fiqh membahagikan keadaan dan sifat lupa dengan membezakan hak yang sepatutnya dilakukan kepada dua. Namun begitu.Lupa juga kadang kala dikenali juga dengan lalai. Sebagaimana hadis daripada Anas Ibn Malik: “:Sesiapa lupa mendirikan sembahyang.

Namun dalam hal yang berkaitan dengan harta ada batasannya seperti: Wasiat yang dilakukannya hanya sah 1/3 sahaja.5 Mati Mati merupakan penghalang ahliah yang menyebabkan manuia lemah selemahnya. namun dikenakan diyat. Iaitu sabit terhadap dirinya segala hak berkaitan dengan Allah dan manusia. 4. berkaitan dengan 136 .5 Sakit Mati Apa yang dimaksudkan di sini ialah sakit tenat atau keadaan seseorang yang tidak ada harapan untuk terus hidup.1.Orang sedang tidur telah mencederakan orang lain. Ia juga merangkumi orang yang menunggu hukuman bunuh. Jumhur ulama sepakat mengatakan bahawa orang yang sedang sakit mati atau dalam keadaan tiada harapan untuk terus hidup masih mempunyai ahliah wujub kamilah. ia dikira mencederakan secara tidak sengaja yang bebas daripada qisas.1. sedang lemas di lautan.6. Justeru. Namun begitu. tenggelam dan terbakar. Ia berhak untuk melaksanakan perbelanjaan dan pengurusan terhadap hartanya dan juga berhak menerima dan melaksanakan apaapa kewajipaa. jumhur menetapkan sebab kematian menggugurkan ahliah al-ada' dan ahliah al-wujub serta gugur seluruh taklif syarak. Keadaan tersebut dapat dilihat berdasarkan keadaan penyakit yang dialaminya atau pengalaman atau jangkaan doktor.6. 4.

1 Kejahilan Jahil ialah tidak mengatahui sesuatu perkara atau hukum. jika sebaliknya hutang tersebut masih dikira tetap berkekalan. oleh itu orang jahil tetap diambil kira sudut syarak dan segala tindakannya menyebabkan terbentuk kesan hukum.6. Sebab kejahilan tidak menafikan ahliah cuma dalam kes tertentu sahaja mereka diberikan keuzuran khususnya bagi orang yang tinggal dalam negara Islam kerana menuntut ilmu dan bertanya kepada orang alim itu merupakan tanggungiawab terhadap setiap individu seperti: Mengenai ibadat. Mabuk e.6. Bodoh d.6. Hal itu juga kerana perkara fardhu ain seperti Halal dan haram wajib diketahui oleh setiap mukallaf' 4. 4. Paksaan 4.2 Halangan Bukan Samawi Halangan bukan samawi ialah halangan-halangan berdasarkan usaha dan pilihan manusia itu sendiri antaranya ialah a.2. Menurut pendapat yang lebih kukuh: Hutang si mati berkekalan dan hendaklah dibayar daripada harta peninggalannya.hutang jenazah ulama berselisih pendapat iaitu: Menurut pendapat setengah ulama Hanbali: Hutang si mati gugur jika ia meninggal dunia tanpa meninggalkan harta. Jika ia tidak berharta.2 Tersalah 137 .2. seharusnya diberikan jaminan untuk membantunya agar ia bebas daripada tuntutan pada hari Akhirat. Mereka tidak boleh menjadikan kejahilan sebagai alasan melanggar tuntutan syarak atau bebanan taklif. Kejahilan b. Tersalah c.

dan ia juga menanggung dosa kejahatan Yang diusahakannya. namun sasaran tersebut bukan tempatnya yang dimaksudkan. Engkaulah Penolong kami. dan berilah rahmat kepada kami. Sebagai contohnya ialah: Seseorang makan sahur ketika fajar terbit dengan beranggapan fajar belum terbit. Tersalah kerana tidak tahu. ii. Selanjutnya bersalah dan terkeliru itu pula dapat dibahagikan kepada beterapa kategorinya.Tersalah dan terkeliru merupakan salah satu sebab sebagai halangan ahlyah Oleh itu. Di mana perbuatan tersebut terkena sasaran yang dituju. tolonglah Kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum Yang kafir". Kesalahan sebegitu dimaafkan sudut fizikal dan tiada dosa. Sebagai contohnya ialah: Seseorang melepaskan panah terhadap sasaran yang disangka rusa. iaitu: i. iii. dan maafkanlah kesalahan kami. Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa Yang Kami tidak terdaya memikulnya. Kesalahan sebegitu 138 . serta ampunkanlah dosa kami. ia mendapat pahala kebaikan Yang diusahakannya. Wahai Tuhan Kami ! janganlah Engkau bebankan kepada Kami bebanan Yang berat sebagaimana Yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang Yang terdahulu daripada kami. orang tersalah dimaafkan daripada hak Allah atau berkaitan dengan dosa dan mereka tidak diazab pada hari Akhirat. namun ia tidak menggugurkan hukum sudut harta. ternyata yang kena ialah manusia. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa Yang terdaya olehnya. oleh itu. Tersalah dalam perlaksanaan adalah kesalahan yangberlaku dalam pelaksanaan perbuatan iaitu seperti seseorang lngin mengucapkan lafaz tertentu tetapi terkeluar lafaz sumpah. Keadaan itu selaras dengan firman Allah: (Surah al-Baqarah 2: 286) 286. dimaafkan dan sah puasanya. Tersalah terhadap sasaran. (Mereka berdoa Dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau mengirakan Kami salah jika Kami lupa atau Kami tersalah.

4. orang bodoh masih mempunyai ahliah sempurna serta dikenakan semua taklif syarak. Orang bodoh terpasul kategori halangan berdasarkan usaha kerana mereka rnenguruskannya berdasarkan pilihan dan ikhtiar. ia hendaklah membayar diyat dan kafarah. dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan 139 .6. Sehubungan dengan itu. ia dimaafkan hukuman sudut fizikal sahaja. cuma bercanggah dengan syarak dan akal yang sempurna. biarpun sudah cukup umur. melainkan dalam kes tertentu dikecualikan kesan hukum. Di mana ulama Fiqh menyatakan bahawa kesalahan kategori ini tidak dikenakan tuntutan atau jaminan. Namun begitu. berkaitan dengan jenayah ia dikenakan tanggungjawab terhadap apa yang ia lakukan. bahkan dikenakan diyat. Cuma. yang mana ia hanya khusus untuk doktor. tetapi tidak menggugurkan sudut hukum harta. biarpun mereka kalangan orang berakal juga. Tersalah perkiraan. Sebagai contohnya: Ditahan pengurusan harta orang bodoh.3 Bodoh Bodoh ialah golongan yang melakukan tasarruf atau pengurusan sudut harta dengan tindakan yang menyalahi tuntutan syarak serta akal yang sempurna. dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang Yang belum sempurna akalnya akan harta (Mereka Yang ada Dalam jagaan) kamu.2. (harta) Yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu. Sebagai contohnya: Seseorang mukmin membunuh mukmin yang lain kerana tersalah. Sebagai contohnya: Doktor pakar tersalah memberi ubat kepada pesakit dengan anggapan itu adalah ubat terbaik untuknya namun menyebabkan kesan lain atau semakin parah. Apa yang dapat dirumuskan di sini. Sebagaimana firman Allah: Surah al-Nisa'4 : 5) 5.menggugurkan hukum fizikal. iv. menurut jumhur ulama orang tersalah dan keliru berkenaan muamalah dikira terbatal atau tidak sah.

Menurut jumhur ulama. kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka (tanda-tanda Yang menunjukkan Bahawa mereka) telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya.6. Mabuk menerusi cara harus iaitu seseorang yang mabuk disebabkan perkara atau menerusi kaedah yang tidak diharamkan oleh syarak.hartanya (yang kamu niagakan). hukum terhadap 140 .2. dan sesiapa Yang miskin maka bolehlah ia memakannya Dengan cara Yang sepatutnya.4 Mabuk Mabuk merupakan suatu sifat yang mana akal seseorang tertutup disebabkan pengambilan benda-benda yang menghilangkan kewarasan seperti: Arak dan dadah. dan ujilah anak-anak yatim itu (sebelum baligh) sehingga mereka cukup umur (dewasa). 4. pihak wali hanya boleh menyerahkan harta orang bodoh apabila mereka cukup umur dan cerdik dengan berdasarkan pengalaman. dan sesiapa (di antara penjaga harta anak-anak yatim itu) Yang kaya maka hendaklah ia menahan diri (dari memakannya). Sebagai contohnya ialah Mabuk kerana tersalah mengambil ubat dan mabuk kerana minum arak dalam keadaan darurat daripada mati kehausan. kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak-anak yatim itu secara Yang melampaui batas dan secara terburu-buru (merebut peluang) sebelum mereka dewasa. Oleh sebab itu. iaitu: i. maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (yang menyaksikan penerimaan) mereka. Sebagaimana firman Allah: (Surah al-Nisa'4 : 6) 6. pengetahuan serta ujian. maka serahkanlah kepada mereka hartanya. dan juga berkatalah kepada mereka Dengan katakata Yang baik. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (akan Segala Yang kamu lakukan). Secara lebih terperincinya mabuk atau seseorang yang mabuk dapat dibahagikan kepada dua keadaan.

Hukum jenayah juga tidak dikenakan balasan. 4. Sehubungan dengan itu juga. sekiranya orang mabuk cara haram tersebut melakukan jenayah sudut fizikal dan badan yang dikenakan hukuman hudud seperti membunuh dan berzina. dikenakan ganti rugi. 4. Akad jual beli yang dilakukannya adalah tidak sah.mereka dari sudut syaraknya ialah tidak diambil kira atau diberi keuzuran. Orang yang dipaksa benar-benar mengetahui orang yang memaksa akan bila-bila 141 .5 Paksaan Paksaan juga termasuk kategori halangan berdasarkan usaha.6.1 Syarat Paksaan Sesuatu paksaan itu dikira sah apabila ia memenuhi syarat-syaratnya yang tertentu iaitu: Orang yang memaksa benar-benar bertujuan supaya dilaksanakan apa yang dipaksakan itu atau bukan main-main dan ia memang tidak ada kuasa menolaknya.2. Namun begitu hukum berkenaan hak manusia dan harta tetap dikenakan tanggungjawab dan jaminan seperti merosakkan harta orang. Alasannya kerana ia dikira sebagai mukallaf yang tertutup akalnya kerana usahanya sendiri dan cara haram. ii.6. Hukum terhadap mereka dikira sama seperti mukallaf biasa biarpun akalnya tidak berfungsi ketika itu. namun bezanya ia berdasarkan pilihan orang sama ada sudut perbuatan atau perkataan dimana ia tidak restui dan tidak mampu ingkari seperti dipaksa ucapkan kufur. Segala muamalah tiada kesan hukum dan tidak sah. tiada apa-apa pengecualian terhadapnya bahkan dikenakan hukuman sepenuhnya sebagaimana mukallaf lain. namun hatinya tetap beriman. Mabuk menerusi cara haram iaitu mabuk yang dialami oleh seseorang menerusi kaedah haram seperti minum arak dan penyalah gunaan dadah. Oleh itu segala tindakannya ada kesan hukum seperti Akad dan talak terhadap isterinya dikira sah dan terlaksana.2.5. Namun begitu hukuman hudud dan qisas tersebut hanya dilaksanakan terhadap dirinya setelah ia waras semula.

hadas.7. Mengikut pendapat Sheikh Mohsin pula Khiyar ialah kedua pihak (penjual dan pembeli) diberi hak memilih samada hendak meneruskan jual beli mereka atau memfasakhnya (menamatkan) mengikut syarat-syarat atau sebab-sebab tertentu.5. barang dan sebagainya. antaranya ialah: ii. Ulama Syafi juga menjelaskan: Berkenaan perbuatan orang dipaksa juga tiada apaapa kesan. 142 . agama Islam memberikan satu peraturan khas mengenai pemilihan dalam meneruskan kontrak jual beli atau sebaliknya. Menurut jumhur ulama dan ulama Syafie.2. berzina juga memindahkan arah kiblat. Mengikut Wahbah al Zuhaili. Khiyar ialah salah satu pihak yang berkontrak boleh meneruskan kontrak atau tidak meneruskannya.masa sahaja mengambil tindakan terhadapnya jika enggan patuh.7.2.7 KHIYAR (OPSYEN) DALAM KONTARK 4. Prinsip Khiyar di dalam hukum syariah ini adalah bertujuan untuk memberi hak supaya kedua belah pihak yang berjual beli tidak mengalami kerugian atau penyesalan selepas perjanijian dibuat disebabkan perkara tertentu yang timbul dari pembelian atau penjualan berkenaan samada dari segi harga.1 Definisi Khiyar Semasa menjalankan proses jual beli. seperti: Talak. kecuali berkaitan dengan Penyusuan. Perkara yang dipaksakan serta ancaman yang akan menimpa jika ingkar melibatkan sama ada dirinya atau harta atau ahli keluarganya. iii. segala tasaruf dan pengurusan yang berkaitan dengan ucapan orang yang dipaksa secara tidak sebenar dikira batal.Kesan Paksaan Terhadap perbuatan Dan perkataan Paksaan yang dikenakan terhadap seseorang menimbulkan kesan tertentu. membunuh. 4. 4. Iaitu pilihan sesuatu disebabkan oleh sesuatu hal yang berlaku.

1 Khiyar Majlis Khiyar Majlis ialah setiap pihak yang mengadakan aqad jualan mempunyai pilihan terhadap pihak lain selagi mereka masih tidak beRPisah. dan tempoh tertentu untuk membuat pilihan yang diberikan. 2. 4. 6. Pihak berkontrak diberi peluang untuk membuat pilihan dengan menentukan subjek kontrak itu. Khiyar Majlis Khiyar Syarat Aib Ta’yin Rukyah Alaqdi 4. 5. Ia memberikan pihak yang melakukan aqad yang meliputi ijab dan qabul hak bagi membatalkan perjanjian semasa dalam sesi (majlis 143 . 2.2.2 Jenis-Jenis Khiyar Khiyar terbahagi kepada enam jenis iaitu: 1. Tujuan: 1. Ia adalah suatu hak yang diberi kepada pihak-pihak yang berkontrak sama ada hendak meneruskan akad yang dibuat atau tidak. Memastikan adanya kerelaan hati untuk meneruskan akad. 3.7. pembeli boleh memilih mana-mana satu. 4.7. Menjaga kepentingan pihak-pihak yang berakad. Biasa berlaku pada akad terhadap benda seperti menjual dua helai baju.Khiyar adalah hak kepada kedua belah pihak sekiranya terdapat satu pihak mahu meneruskan kontrak atau tidak mahu meneruskannya.

2.akad) tawar-menawar atau sudah selesai tetapi majlis tersebut belum tamat. syarat tersebut hendaklah dinyatakan dengan jelas didalam majlis Akad yang melibatkan kerelaan diantara kedua belah pihak.”. yang bermaksud: " Bila dua orang yang berjual beli. Pendapat dikalangan Imam Malik pula ialah mengikut syarat yang dipersetujui bersama iaitu mengikut uruf setempat dan jenis barang yang terlibat dalam kontrak tersebut. yang bermaksud: " Apabila kamu berjual beli. sekiranya salah satu pihak menggugurkan hak pemilihannya maka pihak yang satu lagi masih berhak membuat pilihan sama ada hendak meneruskan jual beli tersebut atau memansuhkannya selagi majlis akad masih wujud.” (Riwayat Bukhari dan Muslim) Di dalam khiyar Majlis ini. (Riwayat Bukhari) Mengikut Imam Syafei.a. maka masing-masing boleh khiyar (pilihan jadi jual beli atau tidak) selama keduanya belum beRPisah dari majlis tersebut. Contohnya pembeli mengatakan: "Saya beli barang awak ini dengan syarat boleh khiyar dalam masa dua hari dari tarikh ini.a. Pihak yang diberi kepadanya hak memilih itu boleh membuat keputusan 144 .7. Terdapat juga ulama dikalangan mazhab Syafei menyatakan tempoh masa khiyar atau pemilihan tersebut hendaklah tidak lebih daripada tiga hari. Sekiranya tiada dinyatakan dengan jelas maka syarat tersebut adalah batal. katakanlah: jangan menipu.2 Khiyar Syarat Khiyar Syarat ialah pemilihan yang dinyatakan di dalam akad.w. Ia berlaku semasa aqad jual beli dijalankan di mana kedua belah pihak bersetuju disyaratkan bahawa kedua-dua belah pihak atau salah satu daripadanya berhak memilih samada jual beli itu diteruskan atau sebaliknya. Hukum ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah s. aku ada tempoh khiyar selama tiga hari.w. 4." Dalil bagi hukum khiyar Syarat ini ialah hadis iaitu Sabda Rasulullah s.

2.w. Rasulullah s. Tidak halal menjual kepada saudaranya barang yang ada kecacatan melainkan ia telah jelaskan. 2. Kecacatan yang diterima dalam khiyar Aib ini hendaklah berlaku sebelum akad atau semasa jual beli berlangsung dimana si pembeli tidak mengetahuinya pada waktu itu ataupun kecacatan tersebut berlaku sebelum sipembeli menerimanya. 4. Setiap pihak yang mengugurkan haknya untuk memilih adalah di anggap bersetuju meneruskan jual beli tersebut.1 Syarat Sabit Khiyar Aib Antara perkara dan syarat yang membolehkan khiyar aib ialah: 1." (Riwayat Ibnu Majah) 4.2. Pembeli berhak menamatkan kontrak atau meminta kurang harganya apabila kedaan tersebut berlaku.3 Khiyar Aib Khiyar Aib ialah apabila berlaku kerosakan atau barang yang dijualbeli tersebut ada kecacatan atau tidak menepati spesifikasi yang dipersetujui di dalam akad. Sekiranya berlaku kecacatan selepas barang tersebut diserahkan kepada pembeli.1.sama ada hendak meneruskan jual beli atau dimansuhkan dalam tempoh tersebut.4 Khiyar Ta'yin 145 . Sekiranya pembeli mengetahui ada kecacatan dan dia membeli juga maka tidak boleh dikhiyarkan lagi.7.7. Terdapat kecacatan sebelum akad atau selepas akad ataupun juga sebelum diserahkan barangan kepada pembeli. 4. Walaupun begitu bagi pihak yang satu lagi masih mempunyai hak pemilihan. bersabda yang bermaksud: "Orang Islam adalah saudara kepada Muslim yang lain. maka tidak boleh khiyar lagi.7. Pembeli tidak mengetahui terdapat kecacatan ketika majlis akad dan ketika membeli barang tersebut.3.a.

Barang yang hendak dijual atau dipilih itu mestilah tidak lebih daripada tiga jenis barang sahaja. Pembeli tersebut hanya berhak memilih atau melakukan ta'yin hanya satu sahaja. Ulama berselisih pendapat mengenai khiyar Ta'yin. Tiga jenis barang yang hendak dijual itu juga mestilah berlainan harganya dan sifatnya. Imam Hanafi Ta'yin adalah harus dengan syarat-syarat berikut: 1. 146 mengatakan Khiyar . Mereka berpandukan kepada hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas dan Abu Hurairah yang bermaksud: "Sesiapa yang membeli sesuatu yang tidak dilihatnya terlebih dahulu. " (Riwayat Muslim) Imam Syafei tidak mengharuskan khiyar Rukyah. 4. Harga tersebut mestilah ditentukan terhadap ketiga-tiga jenis barang yang hendak dijual. Imam Malik. 3. Sebagai contohnya seseorang pembeli diberi pilihan oleh penjual terhadap tiga buah jam tangan pada harga yang berlainan. Nabi Muhammad s. 1. Hanafi dan ulama Zahiri berpendapatt khiyar ini adalah harus. Ia mengatakan jual beli yang tidak jelas barangnya adalah pada asalnya lagi tidak sah. Ia berdasarkan kepada dalil berikut.w.a.2. Manakala Imam Hanafi pula mengharuskan khiyar jenis ini diatas dasar keperluan atau hajat manusia serta menggunakan kaedah Istihsan. 2. Jual beli yang ada Khiyar Rukyah akan mendedahkan penipuan. menegah daripada menjual secara menipu.Khiyar Ta'yin ialah orang yang berakad jual beli berhak memilih dan menentukan salah satu daripada tiga barangan yang berlainan dari segi harga dan sifat barang tersebut.5 Khiyar Rukyah Khiyar Rukyah ialah seseorang yang tidak melihat barang yang hendak dibeli. Masa untuk melakukan khiyar ini tidak lebih daripada tiga hari sahaja. Oleh itu seseorang yang hendak membeli barang tersebut hendaklah melihat barang itu. apabila diperlihatkan kepadanya ia berhak memilih sama ada hendak menerimanya atau menolaknya. Ia berhak menolak jika tidak mahu kerana syarat sah khiyar ini ialah dengan melihatnya.8. Jumhur Ulama mengatakan khiyar jenis ini ditegah kerana tidak ditentukan barang yang hendak dijual.

Penamatan kontrak melalui pembatalan boleh berlaku dalam beberapa keadaan manakala kematian menyebabkan beberapa jenis kontrak tamat. d) Pembeli telah menyebabkan barang menjadi cacat yang ia tidak boleh dikembalikan semula kepada penjual dan waktu itu ia belum lagi membayar harganya. 8 PENAMATAN KONTRAK Sesuatu kontrak boleh tamat dengan adanya pembatalan (ibtal) atau penamatan (fasakh).2.6 Khiyar Naqdi Khiyar Naqdi ialah khiyar yang mensyaratkan pembeli apabila mereka tidak menyerahkan kesemua jumlah harga dalam masa yang tertentu. Hadis yang digunakan oleh Ulama lain dalam mengharuskan khiyar Rukyah adalah hadis Daif. Imam Hanafi berpendapatt khiyar jenis ini adalah cabang daripada khiyar Syarat.1 Penamatan Kontrak Melalui Fasakh 147 .’ Fasakh ialah proses menamatkan kontrak yang telah sah dari segi asalnya manakala ‘batal’ ialah kontrak tersebut adalah terbatal atau tidak sah sejak awal lagi kerana tidak menepati syarat-syaratnya mengikut perspektif Islam seperti tidak cukup rukun kontrak atau yang tidak menepati syarat-syaratnya. Iaitu dalam masa tiga hari maka jual beli diantara mereka akan terbatal dengan sendirinya. 4. 4.2. bukan hadis sahih.7. atau berlaku kematian salah satu pihak yang berkontrak atau kedua-duanya dan kontrak yang tergantung apabila syarat-syarat kontraknya tidak dipenuhi. Namun begitu penjual berhak meminta ganti rugi di atas kecacatan tersebut. Khiyar Naqdi akan terbatal dengan sebab-sebab berikut: a) Pembeli mati. b) Pembeli enggan melaksanakan muamalat jual beli daripada khiyar Naqdi sebelum membayar harga. Istilah ‘Fasakh’ atau pembatalan kontrak ini berbeza dengan ‘batal. c) Pembeli merosakkan barang yang dibelinya pada masa khiyar Naqdi. Imam Hambali berpendapatt khiyar jenis ini adalah sah dalam masa tiga hari sahaja.8. 4.

8.1.8. Sesuatu kontrak itu akan tamat atau mansuh apabila berlaku kematian salah satu pihak yang terlibat atau keduaduanya.8.1. Penamatan kontrak boleh dilakukan apabila salah satu pihak yang berkontrak gagal melaksanakan tanggungjawab mereka atau hak salah satu pihak tidak dipenuhi.Penamatan kontrak boleh berlaku dalam beberapa keadaan seperti : 4. 4.1. Pihak pemilik khiyar dalam khiyar syarat atau khiyar aib atau khiyar rukyah dan sebagainya boleh menamatkan kontrak semata-mata dengan kehendaknya tetapi dalam khyiar aib selepas penerimaan barang pada sipembeli ia tidak boleh memfasahkan lagi jualbeli tersebut kecuali dengan persetujuan kedua-dua belah pihak 4.8 SOALAN LATIHAN 148 . 4. 4.1. maka wajib dibatalkan samada pembatalan tersebut dibuat oleh dua pihak yang berkontrak atau dibuat oleh Qadhi atau Hakim.8.2 Penamatan dengan sebab Khiyar. Penamatan boleh dilakukan dengan persetujuan pihak yang telibat atau melalui proses undang-undang.4 Penamatan akibat Penamatan Tempoh Kontrak atau tercapai maksudnya. Penamatan kontrak juga boleh berlaku apabila telah tamat tempoh kontrak tersebut seperti tempoh kontrak sewa rumah selama dua tahun atu kontrak jaminan.1 Pembatalan dengan sebab rosak atau pencabulan kontrak. Jika kontrak menjadi rosak seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui atau jualan yang terikat dengan tempoh.3 Penamatan (Fasakh) kerana tidak melaksanakan kontrak.

Jelaskan halangan samawi dan bukan samawi kepada keahlian akad 5.1 Pengharaman Riba melalui al-Sunnah 5. Apakah majlis Akad 3.1 Unsur Riba dalamMuamalat 5.3.3.2.1.2. Huraikan konsep khiyar dalam kontrak 6.3.2. Ihtikar) 5.2.2 Urusniaga Muamalat Berdasarkan Akad 5.2.2.3.1 Rukun Akad Jual beli 5.3.1 Definisi Gharar 5. Gharar.1 Pengharaman Riba melalui al-Quran 4.6 Illah Pengharaman Riba Mata Wang 5.3 Mengelakkan Urusniaga Batil (Riba.1.2.2.1.Jenis-jenis Riba 4. Jelaskan sebab-sebab penamatan kontrak BAB 5 TEORI RIBA DAN URUSNIAGA BATIL DALAM MUAMALAT 5.2.1.2.1.3.3.3.1 Definisi dan Konsep Riba 5.1.3.2. 2.4 Unsur Ihtikar dalam Muamalat 149 .2.2. Maysir.1.2.2.2.1 Semua Bentuk Muamalat asalnya adalah harus 5.3.1. Huraikan definisi akad serta rukun-rukunnya.3.1.1.3.1.2 Unsur Gharar dalam Muamalat 5.2.3.4 Pengharaman Riba 4.2 Pengkelasan Jenis-jenis Riba 5.5 Barang-barang Ribawi 5.3.3.2.2.2 PRINS IP ASAS SYARIAH DALAM MUAMALAT 5.1 Riba al-Nasiah (Hutang Piutang) 4.1 PENGENALAN 5.4.3.4.3.3.3 Unsur Maysir (Judi) dalam Muamalat 5.2 Riba al-Fadl (Riba jual Beli) 5.2.2. Bincangkan keahlian berakad serta jenis-jenisnya 4.

2. Menjelaskan illah dan maslahah dalam urusniaga muamalat 5.3.1 Definisi Ihtikar 5.2 Syarat Menjadi Ihtikar 5. 5.5. 150 . anda seharusnya boleh: 1.2. Menghuraikan konsep riba dan hukum mengenainya .2. Islam terdiri daripada tiga komponen utama iaitu aqidah.2.6 Hukum Muamalat menghimpunkan thabat dan murunah. Menjelaskan prinsip asas syariah dalam urusniaga muamalat 3.5.4 Hukum Muamalat dibina berasaskan Illah dan Maslahah 5. syariah dan akhlak. 2.4.2. urusan kewangan adalah termasuk di dalam bidang muamalat. Mengenal pasti uruf dan thabat serta murunah dalam urusniaga muamalat 5.5.2 Syarat Uruf sebagai sumber hukum 5.2.5 Uruf setempat diambilkira dalam menetapkan Hukum 5. Prinsi-prinsip yang digariskan oleh Fiqh al-Mu’amalat tentunya mengemukakan penyelesaian serta jalan keluar kepada masalah-masalah Riba yang timbul di dalam sistem kewangan konvensional yang diamalkan pada masa sekarang dan berteraskan amalan riba yang diharamkan.2.3 KESIMPULAN BAB 5 TEORI RIBA DAN URUSNIAGA BATIL DALAM MUAMALAT OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini.4.1 Definsi Uruf 5. Menghubungkaitkan urusniaga batil dalam muamalat dengan hukum urusniaga 4.3.1 PENGENALAN Dalam Perspektif Islam.

Kes ini menurut al-Qaradawi ialah bukti bahawa para sahabat tidak meninggalkan sebarang perbuatan sehingga datangnya dalil yang jelas tentang haramnya sesuatu perkara. justeru itu meletakkan bahawa 151 . Bay’ al-Murabahah Li al-Amr bi al-Syra’. (Yusuf al-Qaradawi.2. Katakanlah pada keduanya dosa besar dan ada pula beberapa manafaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. semua bentuk urusan muamalat secara asalnya adalah harus kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.Banyak negara Islam telah berjaya menggubal sistem muamalat yang berteraskan muamalah Islam yang bebas daripada terlibat dengan riba. 5.2 PRINSIP ASAS SYARIAH DALAM MUAMALAT 5. Beirut: Dar al-Fikr.” (al-Baqarah: 219).t).1 Semua Bentuk Muamalat Asalnya Adalah Harus Mengikut prinsip asas Muamalat Islam. Selepas ayat ini turun. antara bukti yang jelas berkenaan prinsip ini ialah kes pada zaman Rasulullah saw sewaktu peristiwa pengharaman arak pada peringkat awal. terdapat lagi para sahabat yang masih meminum arak kerana tidak wujud lagi dalil yang jelas tentang pengharamannya bahkan sesetangah daripada mereka juga yang mahukan suatu penerangan yang menyeluruh berkenaan dengan pengharaman arak. Beirut: Dar al-Kutub al-‘iliyyah. al-Ahkam fi Usul al-Ahkam. Mengikut prinsip al-Istishab.. h. Ketika itu Allaah berfirman: “Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. Menurut Syeikh al-Qaradawi. (Abu Muhammad ‘Ali ibn Ahmad ibn Sa’id Ibn Hazm al-Andalusi. (t.. 52). Prinsip ini juga menurut Ibn Qayyim adalah berasaskan prinsip al-istishab. juz 1. 15-16) Sebaliknya semua bentuk ibadat asalnya adalah haram dilakukan kecuali terdapat dalil yang sahih dan jelas mengenai pensyariatannya. h. segala hukum sekarang adalah dianggap suatu penerusan daripada hukum terdahulu selagi tidak ada bukti yang boleh mengubah hukum dahulu kepada status hukum yang baharu. (2001).. Semua ulama dan para sarjana menerima prinsip ini kecuali Ibn Hazm al-Zahiri yang menganggap semua perkara adalah haram kecuali wujudnya yang mengharuskan.

Oleh itu dalam mencari sesuatu hukum halal atau haramnya dalam sesuatu produk dalam sistem kewangan.t) I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. Kaherah: Maktabah al-Taufiqiyyah. Jika tiada sesuatu yang mengharamkan maka hukumnya adalah harus atau halal walaupun tiada dalil yang menghalalkan. h.” Yunus:59 Dari segi ibadat pula tidak boleh melakukan ibadah sewenang-wenangnya kecuali terbukti ia telah ditentukan oleh syariah sebagai ibadat. 355) Oleh itu Manusia secara asalnya bebas melakukan apa-apa sahaja dalam urusan muamalat kecuali setelah terbukti ia diharamkan. (Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawjiyyah (t.2 Urusniaga Muamalat Berdasarkan Akad Kontrak 152 . (Ibn Qudamah(1999). Allah swt berfirman: “Katakanlah (kepada kaum yang mengada-adakan sesuatu hukum): Sudahkah kamu nampak baik buruknya sesuatu yang diturunkan Allah untuk manfaat kamu itu sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya haram dan sebahagain lagi halal? Katakanlah lagi (kepada mereka): Adakah Allah izinkan bagi kamu berbuat demikian atau kamu hanya mengada-adakan secara dusta terhadap Allah?.2. 112) Prinsip semua bentuk muamalat asalnya adalah harus ini boleh diguna pakai oleh para ahli ekonomi dan kewangan semasa dalam merangka sistem pertukaran mata wang baru yang berlandaskan Islam dimana ia boleh memberikan suatu keyakinan kepada mereka untuk berani mengetengahkan kaedah-kaedah baru yang sesuai dengan keperluan semasa dalam sistem kewangan moden berteraskan prinsip Islam 5. adalah perlu dicari kebaikan dalam produk tersebut dan ditentukan adakah terdapat dalil atau sesuatu yang mengharamkan daripada produk tersebut. h.asalnya manusia ini bebas daripada menanggung sebarang liabiliti (al-Bara’ah alDhimmah).

Justeru.1 Rukun Akad Jual Beli 1. bodoh dan sakit tenat yang boleh membawa maut. Ini adalah sesuai dengan perintah Allah dalam surah al-Nisa’: 29. Fuqaha’ menetapkan bahawa penjual dan pembeli hendaklah terdiri daripada orang iaitu baligh. Akad yang dimeterai itu juga tidak mengandungi unsurunsur paksaan dan tidak ada perkara-perkara yang menjadi halangan sesuatu akad itu dilakukan seperti muflis. (Muhammad ‘Uthman Syabir (1996) 5. Pada asasnya akad-akad dan syarat-syarat dalam mu’amalat adalah harus. mempunyai kuasa pemilikan keatas perkara yang diakadkan dan redameredai antara satu sama lain. Para ulamak Fiqh juga berpendapatt bahawa setiap urusniaga yang berasaskan kontrak albay’ adalah harus. dan janganlah kamu membunuh dirimu . gila. Oleh itu semua jenis akad dan syarat yang dipersetujui diantara pihak-pihak yang terlibat adalah diharuskan melainkan jika terdapat larangan secara jelas dalam al-Quran dan alSunnah. Kerelaan berkontrak dalam muamalah tersebut dijelmakan dalam akad kontrak. 153 . ketidaktelusan ataupun melanggar prinsip-prinsip syariah yang jelas iaitu batil. mana-mana syarat yang terletak antara penjual dan pembeli adalah Sah. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. mabuk. berakal. cerdik.. “Hai orang-orang yang beriman. Ini beerti secara jelas bahawa manusia bebas untuk meletakkan apa-apa syarat dalam urusniaga mereka kecuali jika syarat itu membawa kepada ketidakadilan. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.Islam tidak mengharamkan sebarang bentuk urus niaga yang berasaskan jual beli yang mempunyai persetujuan bersama oleh kedua-dua belah pihak (mutual consent). hilang akal. Dua pihak yang berakad iaitu Penjual dan Pembeli.” Para fuqaha’ bersepakat menyatakan bahawa lafaz akad (perjanjian atau kontrak) adalah perkataan yang bersifat umum.2.2. meliputi semua bentuk perjanjian antara manusia.

3. Harta adalah benda yang dijual dan harga ialah balasan yang mesti ditunaikan oleh pembeli. Jld 1. al-Sanhuri berpendapatt cara ini tidak boleh dilakukan oleh pihak yang membuat tawaran kerana tawaran tidak boleh difahami dengan cara berdiam diri semata-mata. 130 Qabul pula ialah lafaz pernyataan penerimaan untuk berakad yang diucapkan oleh pihak pembeli. kedua-duanya mempunyai objektif yang sama. Lihat ‘Abd alRazzaq al-Sanhuri (t. d. Sighah akad (ijab dan qabul). boleh diserahkan dan diketahui oleh pihak yang berakad. perbuatan (al-mu’atah) dam isyarah. yang melakukan akad tersebut. c. h. ia boleh juga dilakukan secara tulisan (surat). Dengan itu penawaran boleh dengan empat cara tadi dan hanya penerimaan sahaja boleh secara berdiaam diri dalam keadaan tertentu yang menjelaskan ia menerima. mempunyai syarat berikut iaitu: a. b. Dalam keadaan kedua-dua pihak berdiam diri tanpa melakukan dengan tiga cara tersebut. Tujuan syarat ini ialah supaya Setiap pihak yang berakad memahami kehendak pihak yang satu lagi. milik penuh pembiaya. Ia adalah dua lafaz akad (ijab Sighah dan qabul) perjanjian jual beli yang diucapkan oleh penjual dan pembeli. Setiap Ijab dan Qabul mestilah menggambarkan secara jelas kehendak pihak Qabul mestilah bersesuaian dengan ijab. Kaherah: Dar al-Fikr. Penerimaan hendaklah bersambung dengan tawaran.2.t). Selain daripada perkataan yang terang dan difahami dalam melakukan akad atau apa yang biasa disebut sebagai komunikasi akad. Syarat ini bermaksud tawaran dan penerimaan hendaklah dibuat dalam majlis akad yang sama dan 154 . (Ibn ‘Abidin (1987: 6). Penerimaan hendaklah bersambung dengan tawaran. Harta atau barang dan harga. Ijab ialah lafaz pernyataan pertama yang diucapkan oleh penjual. Masdar al-Haqq. Harta yang diakadkan hendaklah terdiri daripada jenis barangan yang berpanfaat menurut syarak. Harta dan harga adalah dua perkara yang mesti dinyatakan dalam sesuatu akad.

. op. al-Ramli (1987).cit. Diantara prinsip tersebut ialah larangan memakan harta secara batil seperti riba.3 Mengelak Urusniaga Batil (Riba. 137. op. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]. Maysir. h. Firman Allah yang bermaksud: 29.cit. Yang ditekankan ialah penerimaan boleh dilakukan walaupun selepas bebarapa waktu asalkan mereka masih berada dalam majlis akad.. maka akad tidak berkuatkuasa. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Fuqaha’ Shafi’i berpendapatt penerimaan adalah diangap bersambung apabila dilakukan terus sesudah tawaran dibuat tanpa diselangi oleh perbicaraan yang tiada kaitan dengan akad.. (1987) op. sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri. h. Mereka tidak menentukan jarak masa antara tawaran yang dibuat oleh pihak pertama dan penerimaan yang dibuat oleh pihak kedua. al-Zuhaily (1989). 111) 5. Kerana umat merupakan suatu kesatuan.cit.cit. op.. al-Sharbini (1986). al-Kasani. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. 137. yang dimaksudkan dengan bersambung tawaran dan penerimaan ialah akad itu dilakukan dalam majlis yang sama. “Hai orang-orang yang beriman. 155 . Menurut jumhur Fuqaha’. h. h.tanpa diselangi oleh sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. Jika tawaran dan penerimaan tidak dilakukan secara serta merta. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Akan tetapi fiqh muamalat berdiri diatas prinsip-prinsip atau kaedah-kaedah yang umum. Gharar. 8.” [287] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain. Ianya tidak termasuk di dalam perkaraperkara yang diperincikan bahkan diberi peluang kepada fuqaha’ untuk berijtihad dalam perkara-perkara yang direka oleh manusia.2. Ihtikar) Fiqh Muamalat sama seperti hukum-hukum furu’ yang lain iaitu bersumberkan wahyu yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah.

(Wahabi Sulayman Ghawaji (1992). Ia juga adalah kerana pengharaman riba adalah bersifat qat’ie kerana disebutkan dengan jelas dalam al- 156 .2. Beirut: Dar Ibn Hizam. h. Riba adalah punca kepada kegagalan ekonomi sesuatu masyarakat.” al-Baqarah: 188 Ibn al-’Arabi ketika menafsirkan ayat-ayat mengenai memakan harta secara batil itu menyebut bahawa Ayat tersebut adalah sebahagian daripada kaedah-kaedah muamalat dan asas pertukaran barang-barang. Oleh sebab itu Riba telah menjadi isu yang utama kepada orang-orang Islam di dalam aktiviti muamalat. Perkataan al-Riba bukanlah perkataan baru dalam ajaran Islam. Riba dalam jual beli timbul apabila seseorang menjual sesuatu barangan kepada seorang yang lain dengan menentukan tempoh masa untuk membayarnya.1 Unsur Riba Dalam Muamalat Islam mengharamkan urusniaga yang berasaskan kontrak riba. Selagi masyarakat masih mengamalkan riba.w. 24. Maqaalat Fi al Riba wal Faa’idah al Masrafiyah.Surah al Nisa’: 29. padahal kamu Mengetahui. Di Malaysia isu tersebut menjadi amat sensitif kerana kebanyakan orang-orang Islam sentiasa cuba menghindarkan diri mereka dari persoalan riba. Ini adalah kerana riba merupakan satu amalan terkutuk yang dikeji oleh Allah s. supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. juga firman Allah yang bermaksud: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim. 5. malah ia telah digunakan oleh orang-orang arab jahiliah dalam urusan harian mereka sebelum kedatangan Islam lagi. Riba pada masa tersebut disebut oleh Rasulullah saw sebagai Riba al jahiliah iaitu riba yang berlaku dalam jual beli dan pinjaman secara hutang dan dibayar lebih. keseimbangan ekonomi tidak akan dicapai dengan sebaiknya.3.t dan rasulNya.

juz 1. Al-Dhahabi mengkategorikan riba ke dalam dosa besar berdasarkan nas-nas al-Quran dan al-Sunnah yang jelas. penulis dan kedua-dua saksinya. al-Kabair. Jordan: Maktabah al-Manar.2. Mengikut pengertian bahasa Arab Riba bermaksud pertambahan (al-ziyadah). Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: Bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. h. Hanbal al-Syaibani (1978). 83 5.” Abu ‘Abd Allah B. Cetakan 2. orang yang memasukkan susuk dan orang yang tubuhnya dimasukkan susuk. lebihan (al-idafah). Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu dia berhenti (dari mengambil riba). 157 . bekas suami yang menyuruh seseorang melakukan cina buta.3. h. rubwanan dan ribaan. Muhammad b. Hanbal. 49-50. orang yang enggan mengeluarkan zakat. Manakala bahasa Inggeris menggunakan perkataan interast atau usury untuk maksud riba. yarbu. maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya dan perkaranya terserahlah kepada Allah dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka mereka itulah ahli Neraka. Abu Abd Allah Muhammad b.1 Definisi dan Konsep Riba Perkataan Riba dalam bahasa Melayu adalah berasal dari perkatan bahasa Arab al-riba yang berasal daripada kata dasar raba. mereka kekal di dalamnya. memberi (membayar) riba. orang yang melakukan cina buta. janji neraka.1. Dalam nas-nas itu terdapat laknat Allah SWT. Uthman al-Dhahabi (1988).Quran dan Hadith. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba. Beirut: dar al-Kutub al-‘ilmiyyah. Ini adalah kerana hukum riba adalah haram dan orang-orang yang terlibat dengan riba akan dimasukan ke dalam neraka seperti mana firman Allah: Al Baqarah: [275] Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. rabwan. Hadis mengenai riba yang diriwayatkan oleh Ibn Hanbal daripada Ali bermaksud: “Rasulullah melaknat (mengutuk) sepuluh golongan iaitu orang yang memakan (mengambil) riba. riba termasuk perkara yang membinasakan dan lain-lain lagi. Musnad al-Imam Ahmad b.

op. (Qureshi:1981) Ulamak Mazhab Syafi’i memberikan definsi riba sebagai lebihan ke atas tukaran tertentu yang tidak diketahui persamaanya semasa akad (kontrak) atau hasil pertambahan apabila membuat tangguhan bayaran. juz 4. Yunus Idris al-buhuti (1982). jld. al-Fiqh al.57. Kaherah: Maktabah Madbu’ li al-Saghir. Ibn Qudamah (1981). h. bukan setiap pertambahan atau pertumbuhan dilarang oleh Islam. Ahli cerdik pandai Rom seperti Cicero. 158 .U. Damsyiq: Dar al-Qalam. 56-57. Cato dan Seneca mengutuk amalan riba dan menganggapnya zalim. 32. Hampir semua ulamak yang membincangkan isu riba mengkelaskannya sebagai satu unsur penindasan dalam urusan muamalat.Shafie. alRiba Wa al-Faedah Fi al-Islam. juz 3.cit. Walau bagaimanapun. Beirut). M. (Muhammad Said al-Isymawi (1994). h. Imam Syafi’i sendiri mendefinisikan riba sebagai kontrak ke atas tukaran tertentu yang tidak diketahui persamaannya pada ukuran yang diakui oleh syarak semasa berkontrak atau penangguhan pada kedua-dua atau salah satu barangan tukaran tersebut. al-Mughni. Imam Hambali pula mengatakan Riba adalah melebihkan sesuatu dan menangguhkan sesuatu yang tertentu dengan tertentu. Kasyaf al Qina’ an Matn al-Iqna’. (Abu Muhammad Adullah Bin Ahmad Muhaammad.Manhaj ala. 3.pengembangan (al-nama’) kepada sesuatu...Mazhab al-Imam al. Kerajaan Rom telah mengharamkan amalan bunga. al-Ramli dan lainlain mendefinisikan riba sebagai akad atas barangan tukaran yang tertentu (ribawi) tanpa diketahui persamaan pada pertimbangan syarak ketika akad atau dilewatkan penyerahan dua barang pertukaran atau salah satu daripadanya. Ulama-ulama mazhab Hanbali mendefinisikan riba sebagai melebih dan menangguhkan sesuatu yang tertentu dengan sesuatu. h. Chapra. Mansur b. Dari segi istilah syarak pula secara keseluruhannya berbagai definisi diberikan oleh para ulamak tentang al-riba namun semuanya memberi maksud sesuatu kadar pertambahan yang berlaku dalam urusan muamalat dengan melibatkan unsur pernindasan yang diharamkan oleh Allah swt.Hadithah. (Muhammad Sayid Qutb (1992). (1987). Dar al. h.Fikr.. Riyadh: Maktabah al-Riyad al. Mustafa al-Bugha (1989).3. Ulama-ulama dalam Mazhab Syafi’i seperti al-Syarbini.

Menurut Imam Fakr al-Ddin al-Razi. Al-Qaradawy pula mengatakan bahawa bunga atau interest bank adalah haram. Ulama-ulama Mazhab Maliki mendefinisikan riba sebagai lebihan pada bilangan atau timbangan yang benar atau yang dijangka dan selepasnya. h. Ahli ekonomi semasa pula mendefinisikan riba sebagai penentuan lebihan daripada pinjaman modal yang diterima oleh piutang dalam tempoh yang telah ditetapkan.t) al-Tafsir al-Kabir. 56-57). (1987). h. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surah al Baqarah ayat 278-279. (Abu Abd Allah Muhammad b. Fatawa al-Muasirah.Mazhab Maliki pula mengatakan Riba adalah lebihan pada ukuran. h. Kaherah: Maktabah Wahbah. (Chapra. 158 Riba secara teknikal merujuk kepada premium yang mesti dibayar oleh peminjam kepada yang memberi pinjaman bersama-sama dengan jumlah prinsipal sebagai satu syarat untuk melanjutkan kematangannya. Ulamak fiqh mendefinisikan riba dengan Kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada gantinya. al-‘Arabi. (Yusuf al-Qaradawi(1992). (t. 32 .t) Hasyiah al-Adawi Bahanist al. Ali Ahmad al-Saadi al-Adawi (t. Persetujuan menjadi syarat ke atas bayaran tambahan yang ditentukan sebelumnya oleh pemiutang (creditors) kepada siberhutang (debtors).cit. h. h. Ia adalah setiap pertambahan yang disyaratkan ke atas modal asas iaitu penerimaan bayaran wang tanpa perniagaan atau sebarang kepenatan usaha sebagai habuan dari modal asas. Fawaaid al-Bunuk wa al-Istiyshmar wa al-Taufir Fi Daw’ al-Suyariah al. 56). Ia mempunyai tiga unsur iaitu: Tambahan atau lebihan bayaran dari yang sedia ada ke atas modal pinjaman. M.Islamiyah. Umar b. Penentuan lebihan pembayaran tersebut berhubung dengan masa. Beirut: Muassasah al Risalah. juz 5. Beirut: Dar al-Sadr.. timbangan atau bilangan yang sebenar atau samar-samar semasa membuat akad atau penangguhan. Husayn al-Fakr al-Razi. riba bermaksud perubahan dan pertambahan yang dilarang oleh Islam iaitu riba Nasi‘ah. Imam Malik menjelaskan riba sebagai lebihan pada bilangan atau timbangan yang sebenar atau samarsamar dan menangguhkan. 185). Beirut: Dar Ihya’ al-Turath 159 .U. op. (Ramadaan Hafiz al-Sayuti (1994).kharsi.

jld 1.Ibn al-‘Arabi mendefinisikan riba sebagai segala pertambahan yang diambil tanpa tukarannya.2. sumber hukum dan akibat perbuatan riba. Abd Allah al-‘Arabi (1988). Tatwir al-‘Amal al-Masrafiyah bi ma yattafiq wa al-Syari’ah al-Islamiyyah. sebaliknya berlaku dalam sunnah. Bahagian riba yang ketiga ialah berdasarkan kemudharatan yang ditimbulkan oleh riba iaitu riba yang membawa kemudaratan yang besar atau nyata (Riba al-Jali) dan riba yang 160 . Lihat Abu Bakr Muhammad b. mereka membahagikan riba kepada dua bahagian iaitu riba hutang (alduyun) (kata jamak kepada al-Dayn) dan riba jual beli (al-buyu’) (kata jamak kepada albay’). h. 320-321 5. malah terdapat juga dalam perniagaan kerana jual beli adakalanya dibuat secara bertangguh dan adakalanya secara berhutang. Gelaran Riba al-Sunnah diberikan kepada Riba al-Fadl tidak berpakna tidak ada sunah yang membicarakan riba alNasi’ah. Ahkam al-Quran. Ibn Al-‘Arabi menyatakan bahawa ayat-ayat riba diturunkan untuk menangani segala persoalan yang berkaitan dengan semua jenis riba.1. (Sami’ Hassan. Hamoud. Menurut pendapat kebanyakan ulama pengharaman Riba al-Fadl tidak berlaku dalam al-Quran. Dari jenis riba. Amman: Matba’ah al-Syarq wa Maktabaha.2 Pengkelasan Jenis-jenis Riba Terdapat beberapa pendekatan yang telah digunakan oleh ulama dalam membuat pengkelasan riba. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah. Mereka mengkelaskan riba dari segi jenis riba. 110 Pembahagian ini menjelaskan riba boleh berlaku didalam urusan pinjaman dan jual beli.3. Sementara dari jenis sumber hukum pula mereka membahagikan dua jenis juga iaitu riba yang diharamkan al-Quran (Riba al-Qur’an) dan riba yang di haramkan oleh al-Sunnah (Riba al-Sunnah). Di sana terdapat banyak hadia yang menyentuh persoalan riba secara umum dan Riba al-Nasi’ah secara khusus. h. (1982). Menurut beliau riba sejak dahulu lagi bukan sahaja tempat dalam amalan berhutang. Lihat Ibn Qayyim (1991).

272. Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah. h. Kaherah: Maktabah wa matba’ah Mustafa al-babi alhalabi wa Awladih. ‘Abd Allah b. 36) Ulama Mazhab Syafi’i membahagikan riba kepada tiga jenis iaitu Ria al-Fadl.Mohamad alBajuri.1. Kaherah: Dar al-Fikr al-Islamiy. Riba alNasa’ dan riba al-Yad.cit. 32. h. alKasani dari mazhab Hanafi mengatakan riba yang dikenali pada syarak ialah Riba al-Fadhl dan Riba al-Nasa’i. Abi al-Abbas Ahmad b. op. al-khursyi ‘ala Mukhtasar Saydi Khalil. juz 5. (t.. h.3 Jenis-jenis Riba Para ulamak membahagikan riba kepada beberapa jenis. h.membawa kemudharatan yang kurang jelas (riba al-Khafi).t).). Ali (t. Ibrahim b. h. (‘Ala al-din Abu Bakr b. Riba al Qard (meminjam dengan syarat ada keuntungan bagi yang mempiutangi). Lihat Abu al-‘Abbas Ahmad Syihab al-Din b. Bada’i’ al-Saana’i’ fi Tartib al-Syara’i’.. h. juz 1. 5.t). 3105) Pendapat ulama Mazhab Maliki pula dalam al-Khursyi. Beirut: Dar al-Fikr. riba ada empat jenis iaitu Riba al Fadhl (menukar dua barang yang sama jenis dengan tidak sama kuantiti). juz 7. Riba al-nasi’ah (penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dua barang). (t. juz 4. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. Kaherah: al-Maktabah al-Islamiyyah. Mas’ud al-Kasani (t. Menurut sesetengah pendapat ulama pula.t). Muhammad Said al Isymawi (1996).3. Riba al-Buyu’ adalah daripada jenis khafi.t). Riba al Yad (beRPisah dari tempat akad sebelum timbang terima). Kaherah: Matba’ah dar Ihya’ al-Kutub al-A’rabiyyah.t. Ibn Hajar (t. Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Ibn Qasim al-Ghazzi. 161 . 409. Muhammad. Mengikut Jumhur Ulamak Fiqh. Abu ‘Abd Allah Muhammad b. 343. Syams al-Din Muhammad b. juz 3. Hamzah al-Ramli.2. (Ibn Qayyim (1991).

h.3. sipemiutang memberi pilihan kepada orang yang berhutang samada hutangnya dibayar atau tempoh disambung dengan dikenakan bayaran tambahan. (Sayyid Sabiq (1971).. (1985). j. (1988).Mengikut Syid Sabli riba dibahagikan kepada dua jenis iaitu Riba al-Nasi’ah dan Riba alFadl. Ia merupakan tambahan kepada hutang kerana perlanjutan tempoh matang pembayaran balik atau tambahan yang diambil oleh si pemiutang daripada penghutang yang telah disyaratkan kerana perlanjutan tempoh. h. Riyadh: Dar alSau’udiyyah.127. Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi.1 Riba Al-Nasi’ah (Riba Hutang Piutang) Jenis Riba asal ini adalah dikenali dengan riba hutang piutang atau dikenali juga riba aljahiliyah. Wahbah al-Zuhayli (1991). Cetakan 4. Menjadi amalan biasa Masyarakat Arab jahiliyah di mana apabila seseorang memberi hutang kepada orang lain untuk satu tempoh. Beirut: Muasasah al-Risalah. 135) 162 . Jarir al-Tabari (1988). 135. Sayyid Sabiq (1971). h.cit. al-Tafsir al-Munir. Juz 3. op. Apabila tiba masa akhirnya tempoh tersebut. 90. Fiqh Al Sunnah.3. h. ‘Itr. h. al-Muamalat al-Masrafiyyah wa al-Ribawiyah wa Ilajuha fi al-Islam. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Jami’ al-bayan ‘an Ta’wil Ayi al-Quran. Al-Qurtubi menyatakan bahawa riba al-jahiliyah ialah lebihan bayaran apabila penyerahan bayaran dilewatkan.. Tahrim al-Riba wa Tanzim al-Iqtisad.3. 35). Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. h.2.1. Nur al-Din (1985). jld 2. 93 Riba al-Nasi’ah adalah yang terjadi didalam aktiviti hutang piutang dan Riba al-Fadl adalah yang berlaku didalam aktiviti jual beli Jual beli. (Muhammad Abu Zahrah. h. Beirut: Dar al-Fikr. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. 83 5. Abu Jaafar Muhammad b. Riba jenis ini merupakan riba yang tidak diragukan kerana ia jelas disebut melalui al-Quran.

h.Riba ini juga menjadi kebiasaan yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah ada beberapa bentuk. 2. Adakalanya pembayaran lebihan ini dibuat mengikut bulanan dan adakalanya dibayar sekali gus di akhir tempoh tersebut. Umumnya masyarakat Arab Jahiliyyah berurusan sesama mereka yang menjalankan unsur riba melalui dua bentuk riba iaitu 1. Ia merupakan hutang piutang kerana melibatkan amalan peminjaman wang dan mengenakan bunga. Beirut: Dar al. (Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-Razi Al-Jassas. (1974). h. Jual beli dengan harga tertangguh. Kaherah: al-Hay’ah al-Ammah li Syu’un al-Matabi’ al-Amiriyah. Riba jenis ini juga disebut sebagai Riba’al-Jali (Riba yang terang-terang memberi mudharat) yang diharamkan. al-Jamal (1986).t. Ahkam al-Quran.cit. pembeli tidak mampu menjelaskan harganya maka tempoh dilanjutkan lagi dengan harga dinaikkan selaras dengan lamanya perlanjutan tempoh tersebut.). 303. (t. jld. 394..Ihya’ al-Turath. (Ibn al-Qayyim. Kadar dan bentuk bayaran lebihan ini telah dipersetujui terlebih dahulu oleh kedua-dua belah pihak. Lihat Ibrahim al-Tahawi. Segala pertambahan tersebut menjadi syarat 163 . op. Iaitu apabila cukup tempoh sebagaimana yang telah ditetapkan.2. al-Iqtisad al-Islami mazhaban wa Nizaman Dirasah Muqaranah. 1989: 114) Riba al-Nasi’ah boleh berlaku dalam dua keadaan iaitu: a. memberikan pinjaman yang bertempoh dengan dikenakan bayaran lebihan yang dipersetujui daripada jumlah asas pinjaman. 183-189). h. 1.Tambahan ke atas hutang kerana menangguhkan pembayaran apabila tiba tempoh pembayaran sama ada hutang itu beRPunca daripada urusniaga jualan dengan harga tangguh atau beRPunca daripada urusniaga pinjaman. Ketika turun ayat mengharamkan riba. juz. b. Maknanya si penghutang gagal menjelaskan hutang masa yang dijanjikan. Tambahan ke atas hutang yang dibuat semasa akad pinjaman beserta tambahan yang disyaratkan semasa akad dan tambahan itu diambil bersama-sama wang asas. amalan tersebut sedang berjalan.

Jika terdapat perbezaan pada timbangan atau sukatan pada salah satu pihak (penjual atau pembeli). jld 11. gandum. Sabda Rasulullah SAW: “Bilal telah datang bertemu Rasulullah SAW dengan membawa “tamar barni” (tamar berputu tinggi). Begitu juga jika terdapat perbezaan timbangan dan sukatan dalam pertukaran barang dari kelompok yang berlainan. Beirut: Dar al-Fikr. Mu’min Ab Ghani (1999). bukannya kualiti barang. h. Muslin b al-Hajjaj b. jangan kamu lakukan demikian sebaliknya jika kamu mahu membelinya mka juallah tamar kamu kebudian belilah tamar (yang kamu kehendaki) dengan harganya (harga tamar kamu.2. Jika peraturan dibuat di antara barang dari jenis yang berlainan tetapi dalam kelompok yang sama. 325. maka tidak berlaku Riba al-Fadl. Ab. tamar dan gandum. perbezaan timbangan dan sukatan tidak menyebabkan berlakunya Riba al-Fadl.3. Muslim al-Qusyayri alNysaburi (1995). Sahih Muslim. Barang-barang ribawi ialah emas. h. ini adalah riba. Lalu rasulullah SAW berkata: hah. 19 Jika pertukaran (barter) melihat barang sejenis. lalu rasulullah SAW menyoalnya dari mana ia diperolehi.3. Bilal menjawab: tamar yang kami ada rendah mutunya. perak. barli. Sayid Qutb (1992). Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Said telah menjelaskan ketetapan ini. 118 5. h. No hadis 1594. maka sukatan atau timbangannya hendaklah sama.1. Perbezaan yang dimaksudkan ialah (pada kuantiti) timbangan atau sukatan.dalam kontrak hutang tersebut. 164 .2 Riba Al-Fadl (Riba Jual Beli) Riba al-Fadl ialah riba yang berlaku apabila terdapat perbezaan dari sudut kuantiti atau masa penyerahan dalam jual beli atau pertukaran barang-barang ribawi yang sejenis sebagaimana dinyatakan dalam al-Sunnah. maka berlakulah Riba al-Fadl. Terdapat enam jenis barang yang dinyatakan oleh nas hadith yang boleh menimbulkan Riba al-Fadl. maka saya menukarnya dua cupak dengan secupak tamar barni untuk santapan nabi SAW.” Lafaz ini terdapat di dalam sahih Muslim.

(b) Pendapat al-Syafi’i. Lihat Syams al-Din b. J.2. (Ibn ‘Abidin. 2. 3.Ulama berselisih pendapat tentang penglibataan barang-barang selain dari yang disebut tadi. Imam Malik dan riwayat lain Imam Ahmad yang mengatakan bahawa kedua-dua logam itu dikira ribawi kerana ia menjadi alat pengukur nilai (al-thamaniyyah). Oleh itu segala ligam yang ditimbang termasuk barang ribawi. Pendapat Sai’id b. al Syafi’i (lama) dan satu riwayat Imam Ahmad mengatakan semua jenis makanan yang ditimbang dan disukat adalah ribawi. 104-105. Pendapat al-Syafi’i (baru) dan satu riwayat Imam Ahmad mengatakan semua jenis makanan adalah ribawi. Pendapat Qatadah (menjadi pegangan mazhab Zahiri) menghadkan kepada enam barang yang disebutkan oleh nas sahaja. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmuyyah. Mengenai emas dan perak. 4. terdapat dua pendapat dalam menentukan ianya ribawi iaitu : (a) Pendapat Mazhab Hanafi dan salah satu Imam Ahmad yang mengatakan emas dan perak termasuk barang ribawi kerana kuantitinya ditentukan dengan timbangan. terdapat empat pendapat dalam menentukan ianya ribawi atau sebaliknya. Ibn Qayyim al-Jawziyyah memilik pendapat kedua kerana kepentingan dan keutamaan dua logam tersebut adalah kerana nilainya yang stabil lalu boleh dijadikan alat pengukur nilai kepada semua benda-benda lain. Mengenai makanan. Para Fuqaha’ Hanafi pula mendefinisikan riba al-Fadl sebagai jual beli (bay’) iaitu tambahan ‘ain harta dalam suatu kontrak jual beli melebihi timbangan atau sukatan biasa apabila sama jenis. I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. 1. Muhammad Amin bin Umar Abd al-Aziz (1986). Abu Abd Allah Muhammad b Abu Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1991). al-Musayyib. Kaherah: 165 . Hasyiyah Rad al-Mukhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn Abidin). Mereka menolak qiyas dalam masalaah ini kerana ‘illahnya lemah dan tidaka jelas. h. Keutamannya bukan dilihat sekadar fizikalnya sebagaimana komoditi-komoditi lain yang turun naik harganya dipasaran. Pendapat ‘Ammar (mazhab yang zahir bagi) Imam Ahmad dan Abu hanifah mengatakan segalan makanan yang disukat dan ditimbang yang homogenus adalah Ribawi.

a dan Ibn Umat r. Sekiranya berbeza jenis. serupa dengan serupa. Riwayat yang masyhur ialah datangnya dari Umar al-Khattab r. j. jld 5. barli dengan barli.cit. garam dengan garam. Beirut: Dar al-Fikr. Beirut: Dar al-Fikr. Isa Surah al-Tirpdhi (t. (Sayid Qutub (1985).7.”(HR Muslim. Kitab al-Buyu’. Abu Abd Allah Muhammad b. No hadis: 2254. No. op. h.Fikr.. Penukaran itu berlaku dengan tetapi lebih banyak jumlahnya kerana orang yang menukarkan memberi syarat demikian seperti pertukaran emas dengan emas. Kitab al-Musaqat. Hadis: 1587. h. Tafsir ayat al-Riba Fi Zilal al Quran. h. Abu Isa Muhammad b.t) al-Jami’ al-Sahih. maka juallah sesuka kamu asalkan berlaku secara tangan dengan tangan (tunai). al-Nasa’i (1994). Abu Hurairah r. Kitab al-Tijarah.a Daripada Ubadah b.Maktabah wa Matbaah Musrafa al-Babi al-halabi wa auladuhu.5. No hadis: 4578. gandum dengan gandum.a. barli. Beirut: Dar al. perak dengan perak. Al-Samit. padi dengan padi dan sebagainya.3. bab 23. 13. sama banyak dan serupa. al-Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Syara’i. Menurut al-Zuhayli. Yazid al-Qazwani Ibn Majah (t.Rasulullah SAW telah bersabda: “emas dengan emas. No hadis 1240. Abu Dawud Sulayman B al-As’ath al-Sajistani al-Azdi (1994). Muslim (1995). Al-Samit r. 168. Rasulullah SAW dalam sebuah hadithnya meminta supaya apabila emas. perak. Kitab al-Buyu’. gandum.319).11. j. 541. bab al-Sarf . Riba al-Fadl ialah jual beli yang berlaku tambahan atau lebihan pada salah satu daripada dua barang tukaran (jual beli). Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-’Arabi. h.2 h. Al-Imam Nawawi. j. (1988) Sahih Muslim. Beirut: Dar al-Kitab al-A’rabi. tamar dan garam dijadikan barangan pertukaran yang sama jenis maka ia mestilah dalam bentuk pertukaran serta merta. Abu Sa’id al-Khudri. bab al-Sarf wa bay’ al-Dhahab bi al-Waraq Naqdan. Ala’ al-Din Abu Bakar Bin Mas’ud al-Kasani.t) Sunan Ibn majah.a. j. 3). 757. Ubadah b. Hadis yang menceritakan jenis barang-barang tersebut terdapat di dalam beberapa riwayat. 166 .. (1982). tangan dengan tangan. 314-315. Sunan Abi Dawud. Hadis 1551.j. bab bay’ al-Sya’ir (44). h. tamar dengan tamar. h. 183).h.

Sekiranya pihak yang berhutang tidak mampu menjelaskan hutangnya disebabkan keuzuran yang patut.1. Ia juga adalah pertukaran barangan berunsur riba dengan barangan berunsur riba yang lain dengan kedua-duanya mampunyai ‘illah yang sama tanpa isyarat tempoh tertentu ketika kontrak tersebut.Selain daipada dua nama riba tersebut. Walaubagaimanapun kelewatan menyerahkan salah satu atau kedua-dua barangan benar-benar berlaku di luar majlis kontrak. iaitu jual beli yang dilewatkan terima serahan salah satu daripada dua barang tukaran ataupun menerima salah satu tanpa menyebut tempoh. terdapat juga pendapat Ulamak dalam Mazhab Syafi’i yang mengatakan bahawa ada riba jual beli yang dinamakan Riba al-Yad. Dalam Tamadun Babylon umpamanya. 683-684 5. Cato dan seneca mengutuk amalan riba dan menganggapnya sebagai perbuatan yang zalim. Peraturan tersebut mengatakan bahawa urusan hutang hendaklah dibuat perjanjian bertulis dengan bersaksikan seorang pegawai.2. Pengaharam riba bukan sahaja berlaku dalam syariat Islam. Ahli Falsafah Greek yang menentang amalan riba seperti Plato mengatakan riba itu adalah amalan buruk yang haram dan Aristotle pula berpendapatt wang tidak boleh melahirkan wang yang lain. terdapat peraturan-peraturan mengenai hutang piutang di dalam perlembagaan yang dikenali sebagai kod Hamurabi.3. Cicero. namun pengharaman riba dalam tamadun dan ajaran agama lain tidak konsisten sebagaimana dalam ajaran Islam.4 Pengharaman Riba. h. Kod Hamurabi juga juga menetapkan kadar maksimum untuk untuk pelbagai hutang di samping mencadangkan kaedah perkongsian untung rugi sebagai jalan keluar dari masalah riba. Dalam sejarah babylon juga terdapat amalan riba yang dikenakan 12%. (al-Zuhayli (1989). Ahli cendiakawan Rom juga mengutuk amalan Riba. Kerajaan Rom 167 . Ahli falasafah Mesir Purba bernama Solon pernah menyarankan supaya bunga dihapuskan. sebaliknya ia adalah alat pertukaran semata-mata. hutang tersebut boleh ditangguhkan ketahun yang berikutnya. malah telah pernah diharamkan dalam tamadum manusia dahulu kala dan dalam ajaran agama samawi yang lain.

Vol.. 824. Grolier IncoRPorated. New Delhi: Kitab Bhava. James Hastings (1989).4. Lihat Muhammad ‘Abd al-Mun’im AlJamal. 13. Clark.. (1991). Jordan: Maktabah Al-manar.t). vol. Uthman alDhahabi (1988). Encyclopaedia of Religion and Ethics. Terdapat lapan ayat yang menyentuh persoalan riba Lima ayat dalam surah al-baqarah dan tiga lagi tiap satu dalam surah al-Rum. (Wahbah Al-Zuhayli. janji neraka. Abu Zahrah (t. h. Towards Interest-Free Banking. Qureshi (1961). h. (1986). h. h. Mawsu’ah al-Iqtisad al-Islami. Juz 3. op. h. Apabila aktiviti perniagaan semakin berkembang. 6-7.2.3. al-Imran dan al-Nisa’. h. Riba tidak diharamkan secara sekali gus tetapi secara beransur-ansur sepertimana pengharaman terhadap arak. op. Keempat-empat kumpulan nas itu disusun mengikut tertib turunnya sesuai dengan strategi penghapusan amalan riba yang telah bertapak lama dalam kehidupan manusia. 386. Ulama membahagikan nas-nas riba kepada empat bahagian.1 Pengharaman Riba melalui al-Quran. 549. 12. al-Kaba’ir.cit. Dalam nas-nas itu terdapat laknat Allah SWT. Al-Dhahabi menjelaskan riba adalah dosa besar berdasarkan nas-nas al-Quran dan al-Sunnah yang jelas. h. 42. h. Beirut: Dar al-Fikr al-Mua’sir. Terdapat lapan ayat dalam empat surah yang menyatakan pengharaman riba di dalam al-Quran dengan penurunan melalui beberapa peringkat 168 . 27. The Encyclopedia America (1991). Pengharam riba adalah berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah dan ijmak. Dalam ajaran Islam aktiviti riba adalah haram dan dianggap dosa besar.. Beirut . al-Tafsir al-Munir. 6. Hamoud (1982).Umar Chapra (1985). Edinburgh: T&T . h. Dar al-kitab al-Lubnani. Connecticut. Raja Justinian pernah meletakan kadar tertinggi bunga yang dibenarkan sebanyak 12%. 49-50. ia diharuskan tetapi dalam lingkungan yang ditetapkan. Ahmad Shaikh Mahmud (2000). Abu ‘Abd Allah Muhammad b. 91). h. 5. 126. M.1. Pengharaman riba yang dijelaskan dalam al-Quran berdasarkan kepada empat peringkat wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam masa yang berlainan. riba termasuk perkara yang membinasakan dan lain-lain lagi.cit.mengharamkan amalan Riba. Ahmad b.

al. Sungguhpun begitu ayat tersebut ada menunjukkan kecaman Allah terhadap riba. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. 390).Imran. Damsyik: Maktabah al-Ghazali.1.pengharaman iaitu peringkat pertama. 278 Peringkat 3 Al Imran 3:130 Peringkat 2 Al Nisa’ 4:161 Pada peringkat pertama. (1977). (Muhammad Ali al-Sabuni. Peringkat 4 Al Baqarah 2:275.1 : Peringkat penurunan Ayat Riba AYAT –AYAT RIBA Peringkat 1 Al Rum 30:39. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 169 . Iaitu surah al-Baqarah. ketiga dan keempat seperti yang dijelaskan dalam rajah di bawah. kedua. tidak terdapat isyarat yang jelas menunjukkan riba itu hukumnya haram. Rawa’i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran. h. j. Ayat tersebut adalah firman Allah SWT : ‘Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. al-Nisa’ dan al-Rum RAJAH 3. 276. Bagi mereka yang kejernihan akal ayat ini sudah mengegarkan hatinya untuk meninggalkan perbuatan riba.

Mereka telah menjadi kufur kerana sanggup melanggar larangan Allah SWT. Ayat tersebut adalah firman Allah SWT (yang bermaksud) : [161] Dan juga (disebabkan) mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang melakukannya. Pengharaman diperingkat ini adalah pengharaman juz’i dan bukannya kulli. Peringkat keempat pengharaman riba terkandung di dalam ayat 278 dan 279 surah alBaqarah. Maka (yang berbuat demikian) Itulah orangorang yang melipat gandakan (pahalanya)’. azab seksa yang tidak teRPeri sakitnya. Ayat tersebut adalah firman Allah SWT : [130] Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Cara al-Quran menyatakan hukum secara imbasan ini berlaku juga pengharaman arak. dan (disebabkan) mereka memakan harta orang dengan jalan yang salah (tipu. Sebahagian besar ahli tafsir berpendapatt sifat berganda bukanlah kriteria yang menyebabkan riba itu haram. Pengharaman riba ke atas umat Islam melalui ayat ini tidak secara jelas. Ayat 278 menyeru orang-orang yang beriman supaya menjauhi sebarang aktiviti riba. Ayat 279 menyatakan secara 170 . Kenyataan al-Quran ini telah menimbulkan kontroversi tentang samada pengharaman tiba terhad kepada riba al-Jahiliyyah atau mencakupi semua tahap riba.mencapai keridhaan Allah. sebaliknya ia disebut secara imbasan. Menjauhi riba adalah salah satu ciri orang yang beriman. Ia hanyalah memberi maksud sifat riba yang menjadi amalan dalam urusan kewangan pada masa itu. (al-Rum : 39) Peringkat kedua menyatakan tentang pengharaman riba dalam sejarah bangsa yahudi. (al-Nisa’:161) Peringkat ketiga menyatakan secara jelas pengharaman riba yang berganda-ganda. judi dan sebagainya) dan (ingatlah) Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir di antara mereka. al-Sabuni (1977).

Apabila Islam datang keduanya mempunyai modal besar yang beRPusing secara riba lalu Allah menurunkan ayat 2:278. Ayat tersebut adalah firman Allah SWT (yang bermaksud) : [275] Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: Bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu dia berhenti (dari mengambil riba). [276] Allah susutkan (kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil) riba dan Dia pula mengembangkan (berkat harta yang dikeluarkan) sedekahsedekah dan zakatnya. h. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang kekal terus dalam kekufuran dan selalu melakukan dosa. 79. Ayat ini diturunkan menceritakan bahawa Abbas bin Abdul Mutalib bin Walid pada masa jahiliyahnya berkongsi meminjamkan wang kepada orang-orang dari suku Taraqif secara riba. Melalui kedua-dua ayat ini Allah SWT mengharamkan riba secara jelas tanpa mengira samada riba itu berlipat ganda ataupun sebaliknya dan hukum ini adalah muktamad sehingga hari kiamat. [278] Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah (jangan menuntut lagi) saki baki riba (yang masih ada pada orang yang berhutang) itu. maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya dan perkaranya terserahlah kepada Allah dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka mereka itulah ahli Neraka. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba.tegas hutang hendaklah dibayar dengan jumlah yang sama tanpa sebarang tambahan. mereka kekal di dalamnya. al-Buti (1980). 75 171 . h. jika benar kamu orang-orang yang beriman. al-Sabuni (1981).

115-116. Hukum-hukum yang datang daripada al-Sunnah berbanding dengan al-Quran terbahagai kepada tiga bahagian iaitu: 1. 177. Al-Sunnah adalah sumber hukum yang ke dua dalaam syariat Islam. juz 1. Jahiliyah atau riba Hutang. Beirut: Muassah al-Risalah. ‘Abd al-Karim Zaidan (1987). Hukum-hukum yang menjadi penjelas kepada hukum-hukum yang terdapat dalam alquran. 2. Damsyik: Dar al-Fikr. Kategori ketiga pula ialah hadith-hadith yang menegah amalan riba dalam jual beli. 461). h. Hukum-hukum yang mengesahkan dan menguatkan lagi hukum yang terdapat di dalam al-Quran. (1986).2 : Ketegori Pengharaman Riba melalui al-Sunnah PENGHARAMAN RIBA MELALUI AL-SUNNAH KATEGORI Kategori 1 Riba sebagai dosa Besar 172 Kategori 2 Amalan riba alJahiliyah Kategori 3 Amalan Riba dalam Jual beli . Kategori pertama ialah a.4 . Kategori pertama ialah hadith-hadith yang mengharamkan riba dalam Kategori kedua ialah hadith-hadith yang menegah amalan Riba albentuk umum iaitu yang menceritakan amalannya tergolong di dalam dosa besar. Rajah 3. Secara umumnya hadith-hadith mengenai riba boleh dikategorikan kepada tiga bahagian.5.2 Pengharaman Riba melalui al-Sunnah Pengharaman riba juga datangnya dari al-Sunnah. Hukum-hukum baru yang asalnya tidak diperolehi dari al-Quran. Usul al-Fiqh al-Islami. (Muhammad Mustafa al-Syalabi (1986).2. 3. Beirut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah.1. cet 2. Wahbah al-Zuhayli. h. juz 1. h. Banyak hadith Rasulullah saw yang menyentuh tentang riba. 3. b. Usul Fiqh alIslami. al-Wajiz fi Usul al-Fiqh.

Daripada Abu Hurayrah r. kedua-dua saksi dan penulisnya dan baginda bersabda.cit. Ibn majah.Contoh-contoh Hadith dalam kategori 1. debu-debunya akan mengenainya juga. Mas’ud. ‘ (Riwayat Ibn Majah) 3.h.’ (Riwayat Muslim.’ (Riwayat Ibn Majah) 4.cit. 1. Daripada ‘Abd Allah Bin Hanzalah.’ (Riwayat 173 . Abu Daud dan al-Tirpidhi meriwayatkan hadis yang sama daripada ‘Abd Allah b. h. 50.’ (Riwayat Nasa’i. 244. memberi riba.t) op. Nabi saw bersabda yang bermaksud : ‘Satu Dirham daripada riba yang diterima oleh seseorang sedangkan dia mengetahuinya adalah lebih buruk daripada berzina tiga puluh kali. op. Nabi bersabda bermaksud : ‘Akan tiba suatu masa di mana semua manusia akan makan riba dan jika ia tidak memakannya.a bahawa Nabi saw telah bersabda yang bermaksud : ‘Pada malam mi’raj. h. h.. Abu Daud. 512 2.. Daripada Abu Hurayrah r. 764. Ibn Majah. lalu aku bertanya kepada jibrail. Daripada Abu Hurayrah. op. paling ringan ialah seumpama seseorang itu mengahwini ibunya sendiri.. Daripada Jabir memberitahu bahawa ‘Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba. Abu Daud. siapakah mereka itu.cit. Jibrail menjawab bahawa mereka itu ialah orang-orang yang memakan riba. Abu Daud (t. aku telah bertemu dengan orang yang perutnya besar seperti rumah dan dilihat ular berada di dalamnya.t). Ibn Majah (t.t) op.a.cit. al-Tirpidhi (1981).. golongan ini semuanya sama. Ibn Majah) 5. Tirpidhi) Muslim (t. Nabi SAW bersabda bermaksud : ‘Riba itu mempunyai tujuh puluih bahagian.

‘Ala’ al-Din B.. Ibn ‘Abbas berkata bahawa Usamah Bin Zayd melaporkan bahawa nabi saw ‘Sesungguhnya riba itu berlaku pada yang bertangguh.. op. juz 4. cet. Ibn Majah. h. h. op. juz 5. 16. Sunan al-Daraqutni..cit. sesuangguhnya ia dimansuhkan semua sekali. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi. 50. Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah. juz 5. Mengikut al-Nasa’i. Ibn Hanbal (t. h. dicetak bersama dengan al-Ta’liq al-Mughni ‘ala al-daraqutni.cit. 31.cit. al-Darimi (t. juz 7.. Ismail B. (1981). juz 3.’ Muslim (t. Abu Daud) 2. Rasululah saw telah bersabda : ‘Ingat-ingatlah bahawa semua riba al-jahiliyah itu mengatakan bahawa nabi beRPesan dengan sabdanya yang bermaksud : dimansuhkan bagi kamu adalah modal asas maku. Beirut: Mu’assasah al-Risalah. lafaznya ialah “Tiada riba kecuali pada tertangguh”. al-Nasa’i (t. Husam al-Din al-Muttaqi al-Hindi (1985). h.t).’ (Riwayat Ibn Majah. Sahih al-Bukhari.Daraqutni) Ali b. (1993). Kanz al-‘Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af’al. h. karangan Abu al-tayyib Muhammad Syams al-Haq al-‘Azim Abadi. 281.’ (Riwayat Muslim. 208. h. 1. 5.t). Contoh-contoh Hadith dalam kategori 2 ialah : Jabir Bin ‘Abd Allah melaporkan tentang peristiwa haji wida’ nabi dengan ‘Dan Riba al-jahiliyah dihapuskan dan pertama-tama riba yang aku hapuskan ialah riba yang seseorang bayar kepada ‘Abbas Bin ‘Abd Mutalib. Abu ‘Abd Allah Muhammad B. juz 2.cit. op. juz 3. al-Darimi dan al-Bayhaqi) 3. Umar al-Daraqutni. 174 bersabda yang bermaksud : 174 . kamu tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi.t). ‘Sesungguhnya riba itu berlaku pada Dayn (hutang)’. Mengikut lafaz riwayat al-Darimi pula. op.t). Ibrahim alBukhari. h. 106 a.

. 267 175 . Lihat Muhyi al-Din Abu Zakariyya yahya Bin Syaraf al-Nawawi. Kaherah: Dar al-Fikr. h. op. sebenarnya kami menukar satu sa’ (satu sukatan) tamar dari jenis ini dengan dua sa’ tamar biasa dan dua sa’ tamar ini dengan tiga sa’ tamar biasa. 2. (t.cit. op. Lalu Rasulullah pun bersabda. op. juz 2. serupa dengan serupa.t). Hadith-hadith yang termasuk di dalam kategori yang ketiga. h. gandum dengan gandum. 151. lantas lelaki tersebut menjawab. antara contoh-contohnya ialah : 1. 1025. b. juz 11. juz 9. Usamah Bin Zayd juga melaporkan bahawa rasulullah saw bersabda yang bermaksud : ‘Tidak berlaku riba pada benda yang ditukarkan secara unjuk berunjuk (tunai)’. juz 2. sekiranya berbeza jenis dengan barangan itu. h. unjuk berunjuk. Daripada Abu Sa’id al-Khudri dan Abu Hurairah berkata : ‘ Bahawa Rasulullah mengutuskan lelaki bekerja di khaybar dan lelaki tersebut datang berjumpa baginda dengan membawa buah tamar ‘janib’. 41. tidak wahai rasulullah. Kategori ini adalah hadis mengenai riba yang paling banyak diriwayatkan oleh para sahabat iaitu melibatkan seramai 22 orang sahabat semuanya. h.cit. Lihat al-Nawawi (1981). Rasulullah bertanyakan lelaki itu samada semua tamar di Khaybar seperti yang dibawanya. ibn Hajar al-‘Asqalani. Daripada ‘Ubadah Bin al-Samit. sama dengan sama. jangan kamu buat begitu. h. Hajar al-‘Asqalani. Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam. Rasulullah saw bersabda bermaksud : ‘Emas dengan emas. Lihat Abu al-Fadl Ahmad b. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi.4. jualkan tamar ‘al-jam dengan dirham dan gunakan dirham itu untuk membeli tamar ‘janib’ (Riwayat Bukhari dan Muslim) . garam dengan garam.. Tamar al-Jam ialah tamar radi’ iaitu yang bercampur-campur. Ibn Majah (t. ‘Ali b. 185. Abu Daud (t. 21.. h.Janib adalah sejenis tamar yang berkualiti tinggi.cit. (1978). perak dengan perak. h.t). Muslim (t.t). (t. al-majmu’ Syarh al-Muhadhadhab. barli dengan barli.cit.. op. tamar dengan tamar. maka kamu boleh berjual beli mengikut kehendak kamu dengan syarat urusniaga tersebut unjuk berunjuk (secara tunai). 67.t).cit.t) op. juz 10..

jangan lakukan demikian sebaliknya jika kamu ingin membeli tamar. Barangan Ribawi mempunyai dua kelompok iaitu Kelompok al-Nuqud (wang) iaitu emas dan perak dan kelompok al-At’imah (makanan).(Riwayat Bukhari. (1980). Abu Zahrah (t. cet. Bilal menjawab ‘Tamar yang ada pada kami adalah Radi’ (berputu rendah) lantas saya menukarnya dengan dua sa’ bagi mendapatkan satu sa’ untuk hidangan rasulullah. ini betul-betul riba. barangan itu adalah barangan mithli yang juga merupakan barangan atau objek yang sah dibuat kontrak Qard. op. Rasulullag terus bersabda. ‘Ha.3. Fiqh alSirah. Beirut: Dar al-Fikr. 5. h.Nasa’i) Pengharaman Riba dalam jual beli berlaku pada peperangan Khaybar dan begitu juga hadith Abu Sa’id al-Khudri mengenai pertukaran buah tamar didapati berlaku sempena dengan pembukaan Khaybar. Oleh itu.cit. juz 3. lalu Rasulullah bertanyakan dari mana buah tamar diperolehi. jualkan dahulu tamar yang ada pada kamu dan kemudian belilah tamar yang kamu kehendaki itu dengan harga yang kamu peroleh’. Abu Said berkata : ‘Bilal telah membawa buah tamar ‘Barniy’ (berkualiti tinggi). Muslim. Begitu juga ia bukanlah menjadi penjelas kepada riba dalam surah al-Imran kerana riba dalam ayat itu berbentuk ad’af Muda’afah sedangkan ciri ini hanya terdapat pada urusniaga hutang yang bertangguh sahaja. Peperangan Khaybar terjadi pada kurun ke 7 Hijrah dan ini berpakna bahawa hadith pengharaman pertukaran barangan ribawi itu adalah sebelum turunya ayat riba dalam surah al-baqarah dan selepas ayat riba dalam surah al-Imran. 8.3.. ternyatalah bahawa hadith ini bukanlah menjadi penjelas kepada ayat riba surah al-baqarah kerana ayatnya diturunkan selepas hadith tersebut. Semua kelompok mempunyai ‘illah (sebab) 176 .t).2. h. 925.1.5 Barang-barang Ribawi Semua yang diperkatakan dalam hadith mengenai Riba jual beli mempunyai ciri-ciri berikut iaitu barangan tersebut dikenali dengan barangan ribawi dan segala urusniaga yang melibatkan barangan ini tertakluk kepada hukum riba jual beli. Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buti. 337.

al-Majmu’ Syarh alMuhadhdhab. juz 7. 154.. 5. op. (Abu Walid Muhammad b. (Muhammad b.) Manakala pertukaran barangan ribawi yang berbeza dalam kelompok yang sama (Mutaqaribayn) seperti emas dan perak.cit. Mengikut Ibn Hazm. Beirut: Dar al-Fikr. 157. Kaherah: Matba’ah Mustafa al-babi al-Halabi wa Awladih.cit. h. (1989).cit. juz 5. Bidayah alMujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. h. ‘Ali al-Syawkani.yang berbeza pengharamannya.). juz 10. Ahmad Ibn Rusyd (al-Hafid). 177 . (Abu Muhammad ‘Ali b. 72) Pertukaran barangan ribawi daripada kelompok yang berbeza seperti emas dengan gandum tidak terikat kepada apa-apa syarat hukum riba jual beli. juz 2. gandum dengan barli hendaklah memenuhi satu syarat sahaja iaitu al-Tanaqud. (t. h..1. h. Muhy al-Din Abu Zakariyya Yahya b. Mazhab Hanafi dan Mazhab Shafi’i mengharuskan berlakunya unsur lebihan dalam urusniaga ini. (t. Beirut: Dar al-Fikr. juz 7. Segala urusniaga yang melibatkan pertukaran barangan ribawi yang sama kelompok (mutajanisayn) seperti emas dengan emas mestilah memenuhi dua syarat iaitu al-Tasawi (sama kuantiti) dan al-Tanaqud (serahan serta merta). h. h. Saraf al-Nawawi. (Ibn Hazm (1983). 72. 3. 219) Ia bebas mengikut kehendak pihak-pihak yang terlibat sama ada ingin melakukan lebihan ataupun penangguhan. Sa’id Ibn Hazm.2. (al-Syawkani (1971). (1981). al-Muhalla. op.6 ‘Illah Pengaharaman Riba Mata Wang (al-Nuqud) Majoriti ulamak sependapat mengatakan bahawa komoditi lain juga boleh terlibat dengan riba asalkan barangan itu mempunyai ‘illah yang sama dengan barang ribawi.. Ibn Rusyd mengatakan bahawa barangan lain juga terlibat bukan atas asas qiyas tetapi ia lebih kepada kaedah al-khas yang menghendaki maksud al-‘am. op. Ahmad b. h. (serahan serta merta). Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-haq min ‘Ilm al-usul. 220).129). al-Subki (t.t). Kaherah: Maktabah wa matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih. Juz 10. juz 5.t.t).

3110. tembaga dan sebagainya adalah tertakluk kepada hukum riba. juz 7. Masalah akan timbul sekiranya hendak diselaraskan bagi kes mata wang kertas kerana ia tidak mengambil ukuran timbangan emas dan perak justeru itu ia tidak tertakluk kepada hukum riba. juz 3. (Abu Muhammad al-Husayn b. 61) Oleh itu semua komoditi yang mengambil ukuran timbangan seperti besi. 57-59) Mazhab Hanafi berpendapatt bahawa ‘illah riba bagi emas dan perak ialah timbangan bagi barangan yang sama jenis. Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf menganggap mata wang selain daripada emas dan perak seperti al-fulus tidak tertakluk kepada hukum riba al-fadl dan ia boleh diniagakan secara berlebihan iaitu satu fulus boleh ditukar dengan dua fulus. h. juz 7. wang kertas.t). al-Hidayah Syarh Bidayah alMubtadi. Burhan al-Din Abu Hassan ‘Ali b.cit. 3110 Mazhab Maliki dan Mazhab Shafi’i dan Hanbali mengatakan bahawa ‘illah bagi kedua-dua emas dan perak ialah kebiasaan menjadi pengukur nilai kepada barangan lain (Ghalabah alThamaniyyah). h. op. Kaherah: Maktabah Wa Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladih.Sungguh pun begitu mereka berbeza pendapat tentang perkara-perkara yang terlibat kerana perbezaan pandangan tentang ‘illahnya. h. dan sebagainya. Mengikut sesetengah pendapat bahawa ‘illah kedua-dua emas dan perak ialah nilai fizikalnya (‘Ayn) bukannya lain-lain 178 . 204. Abi Bakr b. Beirut: al Maktab al-Islami. al-Kasani (t. Walaubagaimana pun mereka berselisih pendapat tentang apakah pengukur nilai ini hanya tertentu kepada emas dan perak sahaja kerana nilai fizikal yang terdapat pada keduanya atau mencakup juga lain-lain mata wang yang biasa digunakan dalam sesuatu masyarakat seperti fulus. (1983). h.. juz 8. Namun begitu pendapat mengenai al-Fulus. Ab Mumin Ab Ghani (1999).cit. juz 7. ‘Abd al-Jalil al-Marghinani (t. Mas’ud al-Baghawi. Syarh al-Sunnah.t) . 3106. Abu Hanifah dan Abu Yusuf itu tidak dipersetujui oleh al-Syaibani iaitu Muhammad b. Namun begitu. h.t). salah seorang orang kanan Abu Hanifah kerana belia berpendapatt bahawa al-fulus (wang) itu sebagai pengukur nilai kepada barangan lain dan ia sudah tentu tertakluk kepada hukum riba. op. alHassan.).t. h. Lihat al-Kasani (t. (al-Kasani (t.

171.. Ahmad b. Kaherah: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-babi al-Halabi wa Awladih h. juz 3. 5. (Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Kaherah: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih . 73. bay al-hasat. maysir dan riba. h. Emas dan perak merupakan penjelas nilai bagi semua benda lain kerana kedua-keduanya adalah pengukur nilai dan ia tidak boleh diqiyaskan kepada barangan makanan ataupun barangan lain selain daripada makanan. Sesetangah ulama Mazhab Shafi’ie dan sesetengah pendapat daripada Mazhab Maliki berpendapatt ‘illah ini hanya tertentu kepada emas dan perak sahaja kerana ciri seperti itu tidak tidak terdapat pada komoditi lain. 343. Idris al-Shafi’i (1973). bay’ al-mulamasah.cit. 179 . al-Umm. Nizam al-Din al-Hassan b. h. op. h. Bulghah al-Salik li-Aqrab al-Masalik ‘ala al-Syarh al-Saghir. 15). Al-Husayn al-Nisaburi. h. juz 3. Menurut Imam Syafi’ie dalam kitabnya al-Umm. bay al-ma’dum dan lain-lain adalah kerana dikaitkan dengan kandungan gharar yang wujud dalam kontrak tersebut. Majoriti kontrak yang haram pada masa dahulu termasuklah maysir.. (1962). Cet 2. Muhammad b.cit.3. juz 3.2. Namun begitu ada pendapat yang mengatakan bahawa ia boleh diqiyaskan kepada barangan lain kerana jika benar dakwaan yang menyatakan bahawa ciri ini tidak terdapat pada barangan yang lain. al-Nawawi (1985). Muhammad al-Sawi (1990). Kontrak Insuran hayat konvensional umpamaya diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Agama Kebangsaan sebagai muamalat yang fasad dan hukumnya haram kerana ia tidak menepati prinsip-prinsip Islam dalam akad (urusniaga kontrak) iaitu mengandungi gharar. 377-378.sifat. maka apalah faedah yang terdapat pada ‘illah itu kerana ia tidak boleh dibuat qiyas dengan barangan lain. op.2. . Beirut: Dar alMa’rifah. Hamoud (1991).Unsur Gharar Dalam Muamalat Urusniaga perniagaan yang mempunyai unsur Gharar adalah dilarang di dalam Syariat Islam. Ghara’ib al-Quran wa ragha’ib al-Furqan.

a. 165. 155-157.a bahawa “Rasulullah s. Ali al-Syawkani. Al-Mulamasah pula ialah jual beli yang terlaksana apabila pembeli memegang barang tersebut.a katanya: “Rasulullah telah melarang daripada mengamalkan gharar dalam jual beli”.w melarang bay’ al-Gharar. jilid 5. Ibn Manzur (1994). Tirpidhi. jld 5. Kerana itu dinamakan dunia ini mata’u alGhurur iaitu barang tertipu. h. Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turath al’Arabi. Antaranya seperti dalam surah alNisa’:29. Secara umumnya gharar bermaksud bahaya. Hadis Riwayat Muslim.” Bukhari (t.a. al-Sunan al-Kubra. 11-12.cit jld 3. Menurut al-Sarakhsi. “ Rasulullah s.t). al-Munazabah ialah jual beli di mana kedua-dua pihak tidaak menetapkan barangan yang di beli tetapi ditentukan dengan lontaran kain atau anak batu. op. Daripada Abu Hurairah r.3.w melarang jual beli munazabah (anak batu) dan jual beli gharar. (1999). op. op.t).t). 5. bencara atau risiko. Beirut: Dar al-Fikr. h..w melarang dari al-mulamasah dan almunazabah.cit. “ Ibn Umar berkata Rasulullah s. h. al-Mutaffifin: 1-3.1 Definisi Gharar Perkataan gharar berasal dari kata gharara yang bermaksud mendedahkan diri seseorang atau hartanya kepada kemusnahan secara tidak sedar. ada juga yang mengatakan ia berasal daripada kata khatara iaitu bahaya. 338.Terdapat nas al-Quran dan al-Sunnah yang memberi panduan tentang perlunya dielakkan keraguan dan risiko yang menjadi punca perselisihan. 355. Ibn Majah.5.cit.” Muslim (t. 5. jld 10. lintasan hati. h. Muhammad b. jil 3. Dari segi istilah Syarak terdapat pelbagai definisi yang diberikan oleh para ulamak. Lihat Ibn al-Athir (t. ketinggian makam dan penyukat besar atau sesuatu yang pada zahirnya menipu pembeli dan batin yang tidak diketahui seperti rupap bentuk ikan di dalam air.a.t). h.cit.2. op. 180 . Gharar ialah urusniaga yang mempunyai ketidakjelasan dalam akad urusniaga yang boleh memberikaan risiko kerugian kepada sebelah pihak dalam urusniaga. Nayl al-Awtar. h.” al-Baihaqi (t. j.2. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah r..

194.) Gharar juga ialah ketidakpastian tentang kewujudan sesuatu barang jualan. (Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad Al-Sarakhsi.Murabahah lil Amir Bi al-Syira’. h. Setiap muamalat yang boleh membawa pertelingkahan sememangnya diharamkan dalam Islam. Beirut: Dar alMa’rifah. Darjah risiko dalam sesuatu kontrak banyak ditentukan oleh ‘uruf pasaran semasa. Beliau mendefinisikan gharar sebagai sesuatu yang tidak diketahui tentangnya atau yang diragui tentang ada atau tidak sesuatu yang dijual. Gharar juga boleh berlaku dalam keadaan ketidakpastian tentang kewujudan sesuatu perkara dan perkara yang tidak diketahui seperti sesuatu yang terlindung akibat atau natijahnya dan sesuatu yang terlindung dari pengetahuan. Ibn Hazm menyatakan bahawa kejahilan pembeli tentang apa yang dibeli atau kejahilan penjual tentang apa yang dijual juga adalah gharar. Gharar juga adalah kontrak jual beli yang berisiko. Bay’ al. Gharar tidak hanya terhad kepada ketidakpastian tentang kewujudan atau ketiadaan sesuatu tapi meliputi kejahilan tentang sesuatu. j. Gharar juga boleh berlaku kepada sesuatu yang tidak diketahui. Darjah risiko akan menentukan samada gharar itu disifatkan sebagai gharar yasir yang dibenarkan dan gharar fahisy yang tidak dibenarkan oleh syariah. Kaherah : Maktabah Wahbah). 12. al-Mabsut. sesuatu kontrak itu berkemungkinan menjadi gharar fahisy dan pada masa yang lain menjadi gharar yasir bergantung kepada perubahan ‘uruf dan realiti semasa. Gharar diharamkan kerana boleh membawa pertelingkahan. Antara dalil pengharaman gharar ialah hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Masud Bagi memastikan tidak wujudnya gharar atau keraguan pada kontrak yang boleh membahayakan 181 . (Yusuf al-Qaradawi (1987).gharar ialah apa-apa yang tersembunyi implikasinya. Ia juga boleh didefinisikan sebagai syak tentang kewujudan barang yang dijual atau keraguan tentang wujud atau sebaliknya barang yang dijual tanpa pentarjihan. (1978). Oleh itu dalam sesetangah kes.

Gharar akan dianggap sebagai tidak membahayakan iaitu: risiko itu boleh diendahkan dengan kata lain kesan atau kehilangan disebabkannya adalah kecil. h. Secara dasarnya gharar boleh wujud dalam setiap kontrak tetapi gharar yang mampu menyebabkan sesebuah kontrak itu menjadi tidak sah ialah kontrak yang melampau. hadis no 1564. (1999).t) op. (Sami al-Suwailem. jld 5. op. 591. 30-33) Hadis riwayat Ibnu Masud. h. Al-Kasani (t. jld 7. “Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange”. syarat-syarat seperti mempunyai pengetahuan yang memadai (ma’lum) mengenai al-ma’qud ’alayh yang meliputi spesifikasi (ta’yin). (1994) alSunan al-Kubra. 2. ‘Ali al.Kutub al-Ilmiah. 1&2. sifat (sifah) dan kuantiti (qadr). “Jangan kamu membeli ikan yang masih dalam air (sungai. ia tidak disengajakan. kebolehan untuk diserahkan atau diterima (qudrah ’ala al-taslim atau tasallum). al Suwailem pula menyatakan jika terdapat tiga perkara berikut: 1.Baihaqi. h. Universiti Khartoum. jil 5. Beliau menganggap gharar adalah melampau apabila kontrak tersebut sendiri mengandungi elemen yang tak pasti atau gharar. laut dan seumpamanya) kerana aia ada unsur gharar. Islamic Economics.. Nabi Muhammad Saw bersabda. h. edisi 2. h.” Abu Bakr Ahmad b. al-gharar wa Atharuhu fi al-‘Uqud fi al-fiqh al-Islami. 340. Al-Husayn b. 3. 69-71) 182 . (Muhammad al-Amin al-Darir alSiddiq (1995). dan benar-benar dimiliki oleh orang yang memulakan tawaran.. Malah sekiranya sesuatu kontrak disertakan dengan syarat yang menyentuh alma’qud ‘alayh ini maka syarat itu juga perlu mematuhi syarat-syarat tadi. ia diluar kawalan seseorang. Lihat al-Darir (1995).cit.matlamat asal kontrak. Mesir. Sesetengah Fuqaha seperti al-Baji cuba meletakkan satu ukuran bagi menentukan sama ada gharar yang terdapat di dalam sesebuah kontrak adalah melampau atau sebaliknya. Beirut: Dar al. (al-Milk alTamm). Imam al-Syafi’ei menganggap Jahalah (ketidaktahuan) menyebabkan adanya bahaya dan Ibn Qayyim pula mengaitkannya dengan apabila seseorang itu gagal menyerahkan barangan yang dijual atau wujud ketidakpastian sama ada akan menerima atau sebaliknya barangan yang dibeli. bil. 171-172.cit.

Jahil tentang aneka (naw’) benda yang diakad. Jualan mulamasah (menjual secara sentuhan dan tidak boleh khiyar). bahasa yang dipakai dan sebagainya. 4. Berakad pada benda yang tidak wujud dan 9. menjual dua jualan dalam satu jualan atau dua akad dalam satu akad. jahil tentang kadar benda yang diakad. harga. Lihat al-Darir (1995). 4. 3. 6. 76-77. Taghrir pula ialah penipuan atau memberikan gambaran palsu tentang sesuatu barang yang hendak dijual sehingga mempengaruhi pembeli agar 183 . 2. Jualan al-Hasah (barang yang terkena lontaran batu). yang melibatkan harta termasuklah jual beli.cit. 1. Jualan yang ditaklik dan akad yang disandar kepada masa akan datang. op.. Tidak mampu menyerahkan benda yang diakad. barangan. 3. 7. (al-Darir (1990) Antara yang menyebabkan gharar juga adalah al-Ghabn.Menurut al-Darir. gharar melibatkan komponen utama kontrak seperti Keempat. 2. gharar seumpama kontrak terlibat. sewaan dan perkongsian. h. 3. 5. terdapat kontrak lain yang tidak mengandungi bergantung pada keadaan. jahil tentang jenis benda yang diakad. Jualan al-Munazabah (Lontaran barang yang diambil tanpa sighah. masa dan tempat. 2. Pertama. Al-Darir juga membahagikan jualan al-Gharar kepada dua iaitu al-Gharar dalam Sighah akad jual beli dan al-Gharar dalam barang yang diakad. 6. empat syarat yang akan membolehkan gharar menjadikan sesuatu kontrak jual beli sebagai tidak sah. Al-Gharar dalam sighah akad jual beli meliputi 1. kontrak terlibat ialah kontrak pertukaran dua hala Ketiga. gharar tersebut mestilah melampau dan ini Kedua. Jualan al-‘Urbun. 8. Ghabn ialah ketidaksamaan nilai antara dua barang pertukaran yang tidak diketahui oleh pihak yang menanggung kerugian (maghbun) semasa akad dilakukan. Tidak melihat benda yang diakad. jahil tentang benda yang diakad. 4. jahil tentang sifat benda yang diakad. jahil tentang tempoh benda yang diakad. 5. Al Gharar pada barang yang diakad ialah: 1.

5. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). Sementara aliran kedua condong kepada penentuan standard yang flaksibel seperti mazhab Hanbali yang menyatakan bahawa penentu kepada fahisy atau sebaliknya ialah uruf. Allah berfirman dalam surah al-Maidah: 90 “Hai orang-orang yang beriman. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Jangan lakukan.membeli barang berkenaan dengan harga yang disebut oleh penjual.” [434] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang.Unsur Maysir (Judi) dalam Muamalat Dalam melakukan urusniaga muamalat. diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. Aliran pertama condong kepada penentuan standard yang static seperti pendapat mazhab maliki yang menyatakan lebihan yang melampaui 1/3 modal asal dikira ghabn fahisy. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. mengundi nasib dengan panah[434]. (berkorban untuk) berhala. firman Allah yang bermaksud: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan perpusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu. Maka undian diulang sekali lagi.2. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya.3. Islam juga mengharamkan urusniaga yang berkaitan dengan maysir (judi). setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah.3. berjudi. Sesungguhnya (meminum) khamar. 184 . Hukum judi adalah dari jenis dalil Qat’ie daripada al-Quran.” al-Ma’dah: 91 Perjudian adalah suatu pertaruhan untung rugi yang hanya bergantung kepada nasib semata-mata. Para Fuqaha berselisih pendapat dalam menentukan standard ghabn fahisy. sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. adalah termasuk perbuatan syaitan. sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa. Ghabn terbahagi kepada dua iaitu: Ghabn yasir (sedikit) dan ghabn Fahisy (berlipat ganda). Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu.

Sesiapa sahaja yang melakukan sesuatu yang boleh menaikkan harga barang yang amat diperlukan oleh orang ramai dikira muhtakir.3. ia ditakrifkan sebagai menghalang barang yang amat diperlukan oleh orang ramai dengan niat untuk menaikkan harga barang tersebut samada dengan cara menyimpannya (di suatu tempat) atau merosakkannya dengan sengaja atau enggan menjual barang berkenaan kecuali dengan harga yang tinggi. kefasadan dalam akad-akad mua’malat beRPunca daripada riba dan maysir atau sesesuatu yang boleh membawa kepada perjudian atau sama dengannya seperti al-Gharar al-Fahisy. Pengharaman ihtikar ini dijelaskan dalam banyak hadith antaranya lalah hadith yang bermaksud: “barang siapa yang ihtikar makanan ke atas orang Islam. Majmu’ al-Fatawa Syaykh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyyah. Beliau menjelaskan bahawa umumnya mu’amalat-mu’amalat yang dilarang dalam al-Quran dan al-Sunnah itu bertujuan menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman sama ada yang kecil mahupun yang besar seperti memakan harta secara batil. jld 28. HR Ibn Majah 185 . mengumpul dan menguasai sesuatu. h.Judi diharamkan kerana kandungan gharar yang wujud adalah terlalu tinggi. Ibn Taymiyyah (t.2. Judi tidak menggambarkan suatu perniagaan yang produktif tetapi melemahkan masyarakat kerana hanya bergantung kepada nasib semata-mata. Ihtikar diharamkan dalam Islam kerana ia membawa kemudaratan kepada orang ramai. riba dan maysir.3. ‘Abd Salam. Beirut: Dal-al-Arabiyyah. 385). 5.4.2.4 Unsur Ihtikar Dalam Muamalat 5. Menurut Ibn Taymiyyah.t). Dalam istilah Fiqh. (Ahmad b.1 Definisi Ihtikar Dari segi bahasa Arab. Dalam Islam kepentingan (maslahah) orang ramai diutamakan daripada kepentingan individu. ‘Abd Halim b. ihtikar beerti menahan. Allah akan menimpakan ke atas mereka penyaklit Judham (sejenis penyakit kepala yang boleh merebak ke muka) dan muflis.

al-Marghinani (1978). Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.3.cit. Barang yang di sorok Tidak semua barang-barang yang disorok akan dikira iktikar. . op. Secara umumnya ulamak berselisih pendapat di dalam perkara tersebut.4. 68. h. jld 10. anataranya ialah hakikat darar (kemudharatan) yang akan wujud apabila mana-mana barang yang amat diperlukan oleh orang ramai disorok atau disembunyikan.. Perbuatan ini akan mendatangkan kemudaratan dan ia adalah haram seperti yang dijelaskan oleh hadith nabi.Muntaqa Syarh Muwatta’. Lihat al-Kasani (1990). (Ibn Majah (t. “Tidak ada mudarat dan tidak boleh memudaratkan. jld 2.cit.. h.5. 16 ). Imam Abu Yusuf. Anas (t.2 Syarat menjadi Ihtikar Tidak semua perbuatan menyorok barang dianggap ihtikar. cetakan 3. Ia dianggap ihtikar apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. (Abu alWalid Sulayman b. 291.2. 2340..t). jil 5.cit. al-Baji (1983) . Sa’ad b. op. al... Syarat Ihtikar boleh dibahagi kepada tiga bahagian iaitu : a.” HR Ibn Majah Pendapat ini didasarkan kepada beberapa hujah. h. op.. jld 10. h. jld 5.cit. Ini berdasarkan kepada kemudaratan akan wujud apabila mana-mana barang yang amat diperlukan oleh orang ramai disorok atau disembunyikan.cit. Malik b. 408. Perbuatan ini mendatangkan kemudaratan dan ia adalah haram berdasarkan hadis tersebut. 16) Terdapat juga ulama seperti Abu Hanifah pula berpendapatt bahawa ihtikar hanya berlaku pada makanan asasi manusia dan binatang sahaja. Khalaf b. hadis no. Ayub Al-Baji (1983).t). op. op. Fuqaha’ Maliki. Fuqaha’ Hanbali dan Fuqaha Zahiri berpendapatt bahawa ihtikar berlaku kepada semua barang. h. Ini berdasarkan kepada satu hadith nabi yang bermaksud: 186 .

” Ibn Majah (t.“Barang siapa yang ihtikar makanan selama 40 malam . Oleh itu tidak berlaku ihtikar apabila ia tidak mendatangkan kemudaratan kepada orang ramai. Hadis. op cit. c. Bukannya dari luar (import). Ini adalah mengikut pendapat yang sahih dalam Mazhab Hanbali. Pengimport juga boleh termasuk didalam golongan muhtakir jika menjalankan aktiviti tersebut. Tempat barang-barang yang diiktikar diperolehi Mengikut pendapat kebanyakan Fuqaha Hanafi. Pendapat ini didasarkan kepada hadith melarang ihtikar makanan seperti yang telah disebut sebelum ini. Ihtikar berlaku apabila barang yang disorok itu adalah barang yang amat diperlukan oleh orang ramai dan penyorokan itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang ramai. Syarat sesuatu yang amat diperlukan orang ramai dan syarat mendatangkan kemudaratan merupakan kayu pengukur penentuan barang ihtikar. pendapat tersebut juga berasaskan kepada tidak wujud darar apabila barang yang ditahan atau disembunyikan itu bukan makanan.t). Tempoh ihtikar 187 . b. Selain itu. Maliki. Ihtikar juga hanya berlaku kepada makanan manusia sahaja. Dengan itu menghadkan hanya barang makanan sahaja tidaklah tepat. Oleh itu penyorokan barang selainnya tidak termasuk di dalam kategori ihtikar. 728. Syafi’i dan Hanbali. no 2153 jil 2 h. Hadith ini telah mentaqyidkan ihtikar dengan barang berkenaan. sesungguhnya ia telah menjauhkan diri dari Allah dan Allah menjauhkan dirinya daripadanya. Ini kerana ada ketikanya manusia amat memerlukan barang selain daripada makanan untuk hidup dan kesukaran mendapatkannya kecuali dengan harga yang tinggi akibat aktiviti ihtikar telah mendatangkan mudharat kepadanya. disyaratkan barang yang diihtikar tersebut adalah dibeli di pasaran tempatan. Namun ada pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan pasaran tenpatan seperti pendapat Fuqaha’ Hanafi dan fuqaha’ Zahiri.

Ia adalah melihat rasional disebalik hukum yang ditetapkan oleh nas.2. 228. Dalam Falsafah Islam. Beirut: Dar alKutub al-’Ilmiyyah. Ulama bahasa mendefinisikan maslahah sebagai husnul hal (keadaan yang baik). 232.Tidak disyaratkan tempoh tertentu melakukan ihtikar dianggap ihtikar. Pihak ulil amri diberi kuasa menentukan tempoh tersebut berdasarkan kemaslahatan orang ramai. Pengambilkiraan ‘illah dan maslahah dalam urusniaga muamalat juga adalah penting dalam syariah Islam semasa membuat ijtihad hukum-hukum baru. (1997). Juz. 5. h. (Mustafa Zaid. t. 1. h. (2003) al-Mufafaqat Fi Usul al-syari’ah. Beirut: Muassah al-Risalah. (Muhammad Said Ramadhan Al-Buti. Al.Ihya’ al-Turath al Arabi. (1964). hukum yang berkenaan ibadat wajar diterima secara ta’abbudi atau sebagai satu perhambaan secara total kerana ia bukanlah medan untuk akal memikirkan rasional disebalik hukum.19) Maslahah di dalam perspektif Islam adalah maslahah yang meletakkan pertimbangan kepada kebaikkan dunia dan akhirat secara serentak bahkan pandangan terhadap maslahah dunia bergantung kepada maslahah akhirat. Beirut: Dar al. Dhawabit al Maslahah fi al Syariah Islamiah. Musa al-Syatibi.. (1982). Selagi ada memberi kesan kemudaratan kepada orang ramai maka aktiviti tersebut boleh dianggap ihtikar. Lihat Abu Ishaq Ibrahim b. (Muhammad bin Ya’qub al-Fairuz Abadi. Prinsip ijtihad dalam muamalat juga perlu berasaskan konsep ta’lil alahkam. 346) Manakala Sheikh Mustafa Zaid menerangkan bahawa perkataan maslahah berasal daripada wazan maf‘alah. h. h.Maslahah fi al Taysri’ al Islami wa Najm al Din al Tufi.. 25 ) 188 . Sebaliknya dalam muamalat. Dalam usul fiqh. Oleh itu maslahah boleh diertikan sebagai kemaslahatan atau kebaikkan yang banyak.4 HUKUM MUAMALAT DIBINA BERASASKAN ‘ILLAH DAN MASLAHAH (KEBAIKAN) Selain aspek-aspek yang diharamkan oleh Syariah. proses ini ialah proses mencari illah atau penyebab sebenar mengapa sesuatu hukum itu diletakkan sebegitu. al-Qamus al-Munjid. manusia dibenarkan untuk mencari rasional disebalik hukum yang ditetapkan oleh nas.t: tp. Wazan ini dalam ilmu saraf menunjukkan sesuatu yang banyak terbit dari sesuatu.

sementara asal pada muamalat ialah dilihat kepada hikmat atau rahsianya. yakni tidak banyak ruang bagi akal untuk memikirkannya atau tidak dapat dikaitkan dengan sebab-sebab tertentu. akal.Mustashfa. (Abu Hamid Muhammad b. ia adalah dilarang dan perlu dielakkan. h. Umumnya ibadat dalam Islam sifatnya ialah ta’abbudiyyah. Muhammad al-Ghazali (1978) al. 286-287). keturunan dan harta.” Lihat al-Shatibi (2003). Dalam Syariah Islam juga. Sementara kebanyakan mua’malat dalam Islam sifatnya dapat diketahui rasionalnya atau dapat dikaitkan dengaan sebab-sebab tertentu. jika sesuatu urusniaga muamalah itu ternyata mempunyai mafsadah. menjaga kesucian dan ketinggian agama 189 . Abd al-Karim Zaydan menerangkan bahawa maslahah ialah dari segi positifnya mendapatkan manfaat dan dari segi negatifnya ialah menolak kemudaratan. yang boleh diketahui oleh mukallaf. h. diri. Bahkan setiap mukallaf dituntut iltizam dan melaksanakannya walaupun tanpa mengetahui ‘illah atau sebab dan rahsianya seperti jumlah rakaat sembahyang dan amalan mengucup Hajar al-Aswad. Juz 1. al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Dar al-Kutub al-‘Arabi. Oleh sebab itulah beliau menyatakan bahawa maslahah bermaksud menolak kemudaratan dahulu kemudian barulah mendapatkan manfaat (‘Abd al-Karim Zaydan (1987).Al-Ghazali menerangkan maksud maslahah sebagai penjagaan kepada maksud atau tujuan hukum syarak iaitu untuk menjaga agama. Beirut : Dar al-Fikr alIslamiy. Imam al-Syatibi menjelaskan perkara ini dengan katanya: “asal ibadat bagi seorang mukallaf ialah ta’abbud tanpa melihat kepada rahsia atau hikmat. Baghdad. 236). Al-Imam al Ghazali menjelaskan bahawa maslahah itu dimaksudkan menjaga dan mengawal terhadap tujuan dan matlamat syarak manakala maksud dan tujuan syarak bagi makhlukNya ada lima perkara iaitu: i. Ini adalah sesuai dengan tujuan hukum Islam adalah berdasarkan konsep maqasid alSyariah.

Ibn Qayyim berkata yang bermaksud. Beirut.ii. Syariat Islam itu semuanya bersifat adil. sunt. Dar al-Fikr. Syams al-Din Abu ‘Abd Allah Muhammad b. nas-nas yang wujud terutama dalaam bidang muamalat wajar dirasionalkan agar sesuai dengan kehendak-kehendak Syariah itu sendiri iaitu untuk merealisasikan kemudahan. cetakan kedua. Berasaskan konsep maslahah ini. terkeluar dari rahmat kepada kesiksaan. sunt. menjaga keselamatan diri menjaga kebaikan dan kecergasan akal fikiran menjaga kebaikan keturunan menjaga kesucian dan keselamatan harta benda Dalam konteks maqasid al-Syariah. Beirut. 1977M/1397H. 14-15. Muhammad Mahy al-Din Abd al-Hamid. sesetangah para sarjana yang pada asalnya tidak bersetuju dengan konsep bay’ al-inah dan al-tawarruq seeprti yang diamalkan dalam pembiayaan peribadi dan kad kredit pada masa ini menukar pandangan mereka kepada harus demi 190 . I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. iii. iv. h. Juz 3. 1996M/1417H. terkeluar dari maslahah kepada mafsadah. kesenangan dan kemaslahatan kepada manusia dan mengelakkan daripada berlakunya kemudharatan. terkeluar dari hikmat kepada sia-sia adalah semuanya terkeluar dari syariat. “Syariat Islam dibina dan diasaskan di atas hikmathikmat dan maslahah-maslahah kebaikan hamba Allah (manusia) di dunia dan di akhirat. 11 Pengambilkiraan maslahah sebagai faktor penentu hukum penting dalam urusan muamalat agar syariah yang dilaksanakan benar-benar memberi kemudahan kepada masyarakat dan bukannya menjadi penghalang masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan seharian. Dar al-Kutub al-cilmiyyah. h. Islam walaupun terdapat padanya pelbagai takwil kerana syariat itu merupakan keadilan Allah di antara hambaNya dan rahmat Allah kepada makhlukNya dan perlindungan Allah terhadap bumiNya”. memberi rahmat kepada semua (manusia). Maka setiap masalah terkeluar dari keadilan kepada kezaliman. Juz 3. Muhammad Abd al-Salam Ibrahim. Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1977). memberi kemaslahatan kepada semua serta mempunyai hikmat yang menyeluruh. v.

serta beRPalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” 191 . kemudian digunakan dengan pengertian ‘sesuatu yang ma’ruf’. yang biasa diamalkan yang dikira baik dan diterima oleh akal yang sejahtera. Maslahah tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran c. Al-Buti menerangkan beberapa syarat dalam menentukan maslahah iaitu: a.Sunnah d.1 Definisi al-‘Urf Al-urf dari segi bahasa asalnya ialah ma’rifah. istishab dan ‘urf.mengelakkan masyarakat daripada mengalami kesukaran sehingga terlibat secara jelas dengan riba yang diharamkan oleh Allah. 5.Qiyas e.5.5. Al-Quran telah menggunakan al-‘Urf dengan pengertian sesuatu yang ma’ruf seperti firman Allah s.” Urf pada istilah fiqh telah ditakrifkan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa’ dengan katanya: “Uruf itu ialah adat orang ramai atau majoriti sesuatu kaum pada perkataan atau amalan. 5. Maslahah tersebut tidak bertentangan dengan al. ‘URUF SETEMPAT DIAMBIL KIRA DALAM MENETAPKAN HUKUM MUAMALAT Hukum-hukum syarak yang dibawa oleh Islam untuk mencapai matlamat kebaikan hidup dunia dan akhirat melalui dua cara iaitu nas shar’i sarih melalui al-quran dan al-sunnah dan sumber-sumber syarak yang lain seperti ijma’. Maslahah yang ditentukan adalah maslahah yang sebenar iaitu yang terkandung di dalam maqasid syariah ( tujuan penurunan syariah) b.w.t dalam al-A’raf : 199. “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Maslahah tersebut tidak bertentangan dengan al.2. qiyas.2. Maslahah tersebut tidak membatalkan maslahah yang lebih besar atau maslahah seumpamanya.

(Abd Wahab Khallaf. Berlainan dengan ijmak kerana ia hanya terbentuk dari kesepakatan para ulama mujtahidin sahaja sedangkan orang awam tidak punya peranan dalam pembentukan Ijmak. Imam Ghazali berpendapatt ‘Urf ialah sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa manusia dari segi akal fikiran dan diterima oleh tabiat yang sejahtera.t) . 833). Kaherah: Dar al-Basa’ir h. 89). Ia menjadi kebiasaan manusia yang mempunyai tabiat-tabiat yang sejahtera lahir dari penghuni sesebuah negeri dengan syarat ia tidak berlawanan dengan nas syarak. ‘urf boleh terbentuk dari kebiasaan manusia di atas sesuatu yang terbit dari berbagai golongan awam mahupun golongan tertentu. (1985). 17 Abd. ‘ilm Usul al-Fiqh. Kuwait: Dar al-Qalam. Maka uruf dan adat menurut pandangan fuqaha’ memberi erti yang sama. Allah berfirman dalam surah al-a’raf: 199 yang bermaksud: ”Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf.(Mustafa Ahmad al-Zarqa’. Al-Ghazali (t. Syria: Matba’ah Dimashq. h. Sebutan kalimah adat ini bertujuan untuk mengukuhkan sahaja. 192 . (Abd al-Karim Zaydan (1987). al-Karim Zaydan pula mengatakan bahawa ‘Uruf itu ialah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan kepada masyarakat dalam kehidupan harian sama ada perkataan mahupun perbuatan. (1961). Menurut Abd Wahab Khallaf. Apabila mereka berkata: “ Hukum ini sabit dengan ‘Uruf dan adat” bukanlah beerti adat ini berlainan dengan ‘uruf bahkan kedua-duanya itu satu maksud sahaja. h. Al-urf juga ialah perkara yang menjadi rutin masyarakat yang mendasari jiwa mereka sehingga diterima sebagai baik oleh hati mereka. al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm. serta beRPalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. 28Ini adalah penting kerana maslahah yang dikehendaki oleh Islam adalah maslahah kepada masyarakat. al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. h. al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’y al-Fuqaha’. jld 2. Baghdad: Dar al-Kutub al-“arabi. 252). h.” Sesuatu yang melanggar rutin masyarakat sudah tentu membawa kesukaran dan kerumitan dalam urusan hidup manusia. Ahmad Fahmi Abu Sunnah (2004).

Urf ‘Amali pula seperti berjual beli tanpa akad pembeli oleh pembeli dan penjual atau seorang sahaja yang berakad sementara seorang lagi tidak berakad. 11-12. Syarat ini desebutkan dengan istilah “muttarid” atau “ghalib” c. Urf qawli ialah seperti kebiasaan orang ramai bahawa ikan itu tidak dikatakan daging. op. 5. pendedahan aurat dan sebagainya.2 Syarat ‘Uruf Sebagai Sumber Hukum Untuk membolehkan ‘urf diambilkira dalam pembinaan hukum-hukum Islam. ‘Urf itu tidak berlawanan dengan nas syarak. ‘Urf atau adat yang akan dirujuk dalam satu-satu tindakan (tasarruf) itu sudah wujud ketika hendak dilakukan tindakan itu. Lihat Abd al-Karim Zaydan (1985). Menghidangkan makanan kepada tetamu telah dianggap keizinan kepada tetamu mengambilnya. d. ‘Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi alShariah al-Islamiyyah. maka tidak harus beRPegang kepada ‘uruf apabila kedua pihak yang berakad bersetuju 193 .5. jumlahnya amatlah sedikit. h. para ulama telah mensyaratkan beberapa perkara berikut mesti dipenuhi iaitu: a. Kaherah: Dar al-Sahwah. 252. Membahagikan isi kahwin kepada tunai dan tangguh. AlWalad dimaksudkan dengan anak lelaki sahaja walaupun kebiasaan ini telah menyalahi dari segi bahasa. Maka memadailah ia diamalkan oleh majoriti masyarakat. maka ‘Urf tidak boleh diambilkira dan diamalkan seperti muamalah riba. Lihat Yusuf al-Qaradawi (1985).cit.2. ‘amm atau khas. sahih atau fasid. b. Jika ‘Uruf itu berlawanan dengan nas. Ini dikenali dengan bay’ bi al-mu’atah.. Jika ada yang tidak mengamalkannya. h.Menurut al-Qaradawi pula ‘urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan oleh manusia dan mematuhinya dalam urusan kehidupan seharian sehingga sebati dengan mereka serta suatu perkara yang lumrah samada ‘urf qawli atau amali. menghidang arak di majlis rasmi. ‘Uruf itu telah diamalkan oleh masyarakat secara menyeluruh dan meluas. Tidak wujud sesuatu perkataan atau perbuatan yang berterus terang menyalahi ‘urf.

Qawa’id alAhkam fi Masalih al-Anam. Kaherah: Dar al-Fikr.t). dahulunya terdiri daripada emas dan perak tetapi sekarang berubah kepada logam-logam lain dan kertas. 5. maka sah (akad dan syarat itu). Jld 2. maka tiada halangan berlaku perubahan ketika berubah dan berkembangnya cara-cara pelaksanaan atau ketika berubah suasana dan keadaan. menyempurnakan janji. h. HUKUM MUAMALAT DALAM ISLAM MENGHIMPUNKAN THABAT DAN MURUNAH.3 KESIMPULAN Secara amnya semua bentuk muamalat adalah harus kecuali yang bertentangan dengan kehendak syarak iaitu al-quran dan al-Hadith. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wasilah dan cara-cara pelaksanaan atau hukumhukum yang sabit dengan ijtihad yang berdasarkan kepada ‘uruf. Lihat Izz al-Din bin ‘Abd al-Salam (t.mengenepikan adat yang berjalan kerana keperluan merujuk kepada ‘urf itu hanyalah ketika kedua pihak yang berakad diam atau tidak memperincikannya. menipu dan menyorok barang keperluan. Untuk memudahkan Umat Islam memahami sesuatu aktiviti muamalat itu menurut hukum syarak maka para ulamak telah membuat prinsip-prinsip muamalat dalam Islam iaitu Semua Bentuk Muamalat Asalnya Adalah 194 . Contohnya wang merupakan wasilah bagi menilai barangan. Kaedah Fiqhiyyah ada menyebut: Setiap hukum yang sabit berdasarkan ‘urf apabila dua orang yang berakad berterus terang mengenepikannya dan bersetuju dengan syarat yang selari dengan maksud akad.6. Maka ia dikira sebagai wang yang sah pada pandangan syara’ walaupun bukan daripada emas dan perak.2. Terdapat beberapa hukum dalam Islam sebagai asas dalam pembinaan mu’amalat mempunyai sifat yang tetap dan tidak menerima perubahan seperti saling reda-meredai dalam akad. 158 5. Seterusnya hukum-hukum yang berkaitan dengan maqasid syariah kesemuanya bersifat tetap seperti menegakkan keadilan. mencegah kezaliman dan memelihara harta. haram riba.

1 Pengenalan. Manipulasi Dan Spekulasi Dalam Muamalat. Apakah kaitan illlah dan maslahah serta uruf dalam pembinaan hukum muamalat BAB 6 PERWAKILAN 6. Bincangkan enam prinsip asas muamalat 2. 6. Mengelakkan Urusniaga Gharar. Jelaskan maksud dan hukum maysir 6. Judi.4 SOALAN LATIHAN 1. Bagaimana kegiatan iktikar boleh berlaku dalam perniagaan dan bincangkan tentang hukumnya 8. Urusniaga Muamalat Berdasarkan Akad Kontrak. Huraikan maksud riba dan jenis-jenisnya 3. Mengetahui yang tetap dan anjal dalam fiqh muamalat akan membantu ulamak semasa dan para pelakasana dalam menentukan hukuman ke atas jenis muamalat semasa dan yang baru muncul. Mengelak Urusniaga Riba Dalam Muamalat. Hukum Muamalat Berasaskan ‘Illah dan Maslahah dan akhirnya Uruf Setempat Diambil Kira Dalam Menetapkan Hukum. Berikan Dalil-dalil pengharaman riba 5.Harus.3 Hukum Wakalah dan Beberapa Persoalan Mengenainya 195 .2 Definisi Wakalah 6. 5. Berikan dalil-dalim pengharaman Gharar 7. Jelaskan rukun jual beli 4.

1 al-Wakalah dalam Sistem Takaful 6.6.5 Pembatalan dan berakhirnya Wakalah 6.3 Wakalah di takaful Ikhlas BAB 6 AL-WAKALAH (PERWAKILAN) OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini.6 Aplikasi Wakalah Dalam System Muamalat Semasa 6.6. Mudharabah dan al-Wakalah di Bank Negara Malaysia 6.6. Menghuraikan konsep al-wakalah 196 . anda seharusnya boleh: 1.4 Rukun dan Syarat Wakalah 6.6.2 Sistem tabarru’.

1 PENGENALAN. tanggungan (al-dhamah). 6.2 DEFINISI WAKALAH Perkataan wakalah adalah berasal daripada perkataan bahasa arab. Dari segi bahasa arab.2. atau mengganti (al-tafwidh). Dari segi istilah syarak pula terdapat beberapa maksud mengenai diberikan oleh para ulamak yang secara umumnya berkaitan dengan amalan perwakilan dalam sesuatu perkara iaitu Satu pihak menyerahkan sesuatu urusan yang boleh diwakilkan mengikut syarak kepada pihak lain ketika pihak yang pertama itu masih hidup Menurut Hashbi Ash Shiddieqy. Mekanisme sistem kewangan Islam masa kini dilihat sebagai satu alternatif kepada sistem kewangan konvensional masa kini. menjaga atau cukup (al-kifayah). Menjelaskan al-wakalah dalam sistem takaful 5. Mengenal pasti sistem tabarru’ dan mudharabah dalam wakalah 6. Akad (Kontrak) Wakalah adalah di antara khazanah sistem Muamalat Islam yang telah sedeia ada dan boleh disesuaikan dengan keperluan semasa kehidupan manusia di zaman ini dalam sistem kewangan Islam semasa. Wakalah mempunyai beberapa bermaksud iaitu: memelihara (al-hifzh). 4. yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak 197 . Menjelaskan frukun dan syarat wakalah 3. Wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan. memberikan kuasa atau mewakilkan. Sistem Muamalat Islam adalah sistem yang dinamik dan seiring dengan keperluan semasa manusia Konsep dan prinsip-prinsip asas yang digariskan oleh Islam dalam sistem muamalat tersebut walaupun nampak bersifat ‘tradisional’ namun ia boleh diolah dalam bentuk yang sesuai untuk dilaksanakan dalam setiap masa dan tempat dan dapat memenuhi keperluan kehidupan masyarakat di setiap zaman. Membincangkan pembatalan wakalah.

(bertasharruf). Menurut Sayyid Sabiq pula Wakalah adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Ulama Malikiyah pula berpendapatt Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati bererti sudah berbentuk wasiat. Menurut Ulama Syafi’iah pula, Wakalah ialah suatu akad yang mengandungi suatu penyerahan sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa. Secara kesimpulannya Wakalah ialah pemberian kuasa oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam perkara-perkara yang diwakilkan untuk melaksanakan sesuatu perkara diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa 6.3 HUKUM WAKALAH DAN BEBERAPA PERSOALAN MENGENAINYA Para fuqaha bersepakat bahawa akad perwakilan adalah di syarak dan harus berdasarkan dalil al-Quran, sunnah dan juga ijmak. Menurut Ibnu Qudamah, ijmak ulama menerima perwakilan sebagai satu akad yang diharuskan kerana akad wakalah ini adalah akad sangat diperlukan oleh pelbagai lapisan masyarakat untuk pelbagai bentuk aktiviti. Amalan alwakalah ini pada hakikatnya adalah merupakan amalan yang diharuskan oleh Syara’ kerana keperluannya yang cukup diperlukan untuk mencapai suatu matlamat. Sudah menjadi fitrah kejadian manusia yang tidak sunyi daripada kelemahan kerana manusia tidak dibekalkan dengan kesempurnaan. Ini telah diwarwarkan oleh Allah s.w.t. di dalam Surah an-Nisa’, ayat 28 “manusia itu dijadikan berkeadaan lemah” Islam mengharuskan prinsip al-Wakalah untuk dilaksanakan dengan syarat ianya tidak lari daripada perundangan Islam. Pengharusan ini bersumberkan kepada sumber-sumber berikut: 198

1. Sumber Al-Qur’an. Allah telah menerangkan konsep wakalah ini didalam surah al-kahfi ayat 19: "sekarang utuslah (wakilkanlah) salah seorang dari kamu, membawa wang perak kamu ini ke bandar; kemudian biarlah dia mencari dan memilih mana-mana jenis makanan yang lebih baik lagi halal (yang dijual di situ); kemudian hendaklah dia membawa untuk kamu sedikit habuan daripadanya" (Maksud al-kahfi 19) Begitu juga Allah telah menyebutnya dalam surah al-Baqarah (2:283). “jika kamu dalam perjalanan (dan berpu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[1] (oleh yang beRPiutang). akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Juga di dalam surah An-Nisaa (4:35). ” dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[2] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” Begitu juga dalam surah Yusuf :55, Allah berfirman “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) [3]; Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.

2. Sumber Al-Hadits. Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan Wakalah, diantaranya ialah hadis oleh Imam malik

199

”Bahawasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits”. HR. Malik dalam alMuwaththa’) Dalam kehidupan sehari-hari, Rosulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lainlain. Di dalam as-Sunnah pula diriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. telah mewakilkan ’Urwah al-Bariqi supaya membeli kambing untuk korban Diriwayatkan oleh alBukhari, Ahmad, Abu Daud, at-Tarpizi, Ibn Majah dan al-Daruqutni iaitu daripada ’Urwah sendiri 3. Ijma’. Para ulama pun bersepakat dengan ijma’ atas diperbolehkannya Wakalah. Hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur’an dan disunahkan oleh Rasulullah. Allah berfirman: Surah Al-Maa-idah (5:2). “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” Dan Rasulullah pun bersabda “Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya”. Di dalam prinsip Islam, apabila dilaksanakan kontrak wakil dengan bayaran upah, maka kontrak itu adalah sah dan mengikat. Ini bererti semua pihak bertanggunjawab melaksanakan semua perkara yang dipersetujui di dalam aqad tersebut Perbincangan tentang kontrak perwakilan didalam Islam semestinya dikaitkan dengan empat sifat utama, Siddiq (Jujur), Amanah, Tabligh (Menyampaikan) dan Fatanah (Bijaksana). Keempat-empat sifat ini mestilah ditanam, dijiwai dan diterjemahkan dalam

200

urusan perwakilan oleh setiap wakil demi mencapai kehidupan yang berkualiti di dunia dan akhirat 6.4 RUKUN DAN SYARAT WAKALAH Untuk memastikan kontrak wakalah ini suatu kontrak yang sah maka ia perlu memenuhi rukun dan syarat yang tertentu. Rukun-rukunnya ialah pewakil (al-muwakkil), penerima wakil (al-wakil), urusan yang diwakilkan (al-muwakkal fihi) dan ijab dan qabul (sighah). Menurut ulamak Hanafiah, rukun Wakalah itu hanya ijab qabul. Ijab merupakan pernyataan mewakilkan sesuatu dari pihak yang memberi kuasa dan qabul adalah penerimaan perwakilan itu dari pihak yang diberi kuasa tanpa harus terkait dengan menggunakan sesuatu lafaz tertentu. Mengikut jumhur ulama , rukun dan syarat Wakalah itu adalah sebagai berikut: a. Al-Muwakkil (orang yang mewakilkan) b. Al-Wakil (orang yang diwakilkan) c. Al-muwakkal fihi (perkara yang diwakilkan) d. Sighah (ijab & qabul perwakilan) Pihak yang mewakilkan (Al-Muwakkil) ialah Seseoarang yang mewakilkan atau pemberi kuasa kepada pihak yang lain. Seseorang pewakil mestilah seorang yang berhak mengendalikan harta yang diwakilkan. Tidak sah pelantikan perwakilan yang dibuat oleh kanak-kanak yang belum mumayyiz dan orang gila. Disyaratkan ia adalah pihak yang memiliki hak untuk bertasharruf (berurusan) pada perkara-perkara yang ia akan beri wakil tersebut. Jika seseorang bapa ingin mewakilkan seseorang menjadi wakil wali untuk pernikahan anaknya. Dia sebagai al-muwakkil perlulah memiliki hak menjadi wali tersebut iaitu perempuan yang akan dinikahi itu adalah benar-benar anaknya iaitu sah baginya menjadi wali. Seseorang itu tidak boleh mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Pihak yang mewakilkan (al-muwakkil) itu juga perlu mempunyai syarat-syarat tasarruf dalam sesuatu urusan seperti pemilik barang, jawatan yang sah, pemilik sah barang dan 201

lain-lain mengikut jenis perwakilan. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila. Menurut pandangan Imam Syafi’i anak-anak yang sudah mumayyiz tidak berhak memberikan kuasa atau mewakilkan sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Namun madzhab Hambali membolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah mumayyiz pada bidangbidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya. Orang yang diwakilkan. (Al-Wakil) pula perlu memiliki pengetahuan (akal) yang cukup sehingga ia mampu melaksanakan apa yang diwakilkan kepadanya. Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. ini berarti bahawa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaanya. Seorang wakil juga mestilah berakal untuk membuat pilihan antara baik dan buruk, rugi dan untung. Mengikut mazhab Hanafi, seorang wakil juga disyaratkan bersungguh-sungguh dan tahu tentang tugas yang dinyatakan dalam kontrak dengan serius. Seorang wakil yang dilantik hendaklah ditetapkan. Kalau ‘A’ melantik dua orang dengan tidak menentukan mana satu, pelantikannya tidak sah. Selain itu, wakil juga hendaklah tahu tentang tugas atau tempoh yang ditentukan. Al-Muwakkal fihi (perkara yang diwakilkan) itu pula mestilah sesuatu yang boleh diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa. Para ulama berpendapatt bahawa tidak boleh mewakilkan sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti sembahyang dan boleh mewakilkan sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Selain itu juga perkara-perkara yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak yang diwakilkan dan tidak boleh perkara yang diwakilkan itu adalah bertentangan dengan hukum syarak seperti wakilkan seseorang untuk mencuri dan sebagainya. Sesuatu urusan yang diwakilkan itu mesti memenuhi syarat tertentu dan jika tidak memenuhi syarat-syarat berkenaan maka perwakilan tersebut tidak sah. Di antara syarat urusan yang boleh diwakilkan ialah mestilah diharuskan syarak dan dimiliki oleh pewakil kerana barang yang tidak dimiliki oleh pemilik tidak boleh diwakilkan kepada orang lain untuk mentadbirnya. Urusan berkenaan juga mestilah diketahui dengan jelas supaya kesamaran dan penipuan dapat dielakkan. Tidak semua urusan boleh diwakilkan hanya urusan atau kendalian yang berkaitan dengan harta sahaja yang boleh diwakilkan. 202

Manakala ibadah jasmani seperti sembahyang, puasa dan bersuci tidak sah diwakilkan kecuali ibadat haji Sighah perwakilan adalah lafaz ijab dan qabul bagi suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Ia dilakukan dengan akad wakalah, proses akad, serta perkara yang diaturkan bagi berkahirnya akad wakalah. Isi dari akad atau perjanjian tersebut adalah penurunan kuasa atau amanah daripada Al-Muwakkil (orang yang mewakilkan) kepada AlWakil (orang yang diwakilkan).

Lafaz kontrak atau disebut sighah juga sangat penting dipenuhi syarat-syaratnya agar sesuatu kontrak yang dijalankan itu sah. Lafaz ijab (tawaran) dari pewakil hendaklah dibuat secara jelas dan terang. Contoh: “Saya wakilkan kamu untuk menjual rumah ini” atau “Saya serahkan urusan penjualan tanah ini kepada kamu” atau “Kamu adalah pengganti saya dalam urusan penjualan tanah ini”. Bagi lafaz qabul (terima) dari wakil tidak semestinya lafaz yang terang dan jelas. Bahkan memadai dengan wakil tidak menunjukkan sebarang penolakan terhadap perwakilan yang diserahkan kepadanya. 6.5 PEMBATALAN ATAU BERAKHIRNYA WAKALAH Akad Wakalah boleh menjadi batal atau berakhir dengan berlakunya beberapa perkara. Antaranya ialah i. Apabila salah satu pihak yang berakad 5akalah itu gila. ii. Apabila segala perkara yang terdapat dalam akad wakalah itu telah selesai dilaksanakan atau diberhentikan. iii. Diberhentikan Wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang berWakalah samada dari pihak pemberi kuasa ataupun pihak yang menerima kuasa. iv. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau sesuatu perkara yang dikuasakan daripadanya.. 6.6 APLIKASI WAKALAH DALAM SISTEM MUAMALAT SEMASA 6.6.1 Al-Wakalah Dalam Sistem Takaful 203

Konsep wakalah telah digunakan dalam banyak urusan muamalat di Malaysia. Perwakilan jenis ini tidak mewajibkan seseorang wakil itu meneruskan kerja malah ia boleh melepaskan dirinya daripada tugas itu pada bila-bila masa sahaja. Wakil Am mempunyai kuasa untuk sebarang urusan selagi mana tidak mendatangkan mudarat kepada pewakil. Wakil Tidak Berupah pula ialah wakil yang bekerja secara sukarela tanpa sebarang habuan. Wakil Am adalah wakil dalam perkara yang tidak ditetapkan seperti wakil dalam semua urusan jual beli atau menjadi wakil tetapi tidak ditetapkan barangan yang hendak dijual atau dibeli. Kontrak wakalah ini dibahagikan kepada Wakil Am. Wakil Khas pula ialah wakil yang dikhususkan untuk urusan tertentu seperti jual beli rumah atau kereta. Antaranya ialah urusan takaful. Pru BSN Takaful. Amalan wakalah sebagaimana yang diamalkan oleh beberapa pengendali takaful di Malaysia seperti Takaful Ikhlas. Industri takaful sebagai salah satu penyumbang utama 204 .6. Mudharabah dan Al. jenis wakil ini yang diamalkan. Wakil Khas.Wakalah di Bank Negara Malaysia Dr. Etiqa Takaful dan lain-lain adalah diperlukan bagi memasarkan produk-produk takaful kepada masyarakat. Wakil jenis ini mestilah melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan tidak mengabaikannya. Dalam urusnuaga takaful. sewaan harta tidak alih seperti tanah. rumah dan bangunan.2 Kontrak Tabarru’ . Zeti Akhtar Aziz. Dalam konteks takaful. Gabenor Bank Negara Malaysia dalam Sidang Kemuncak Kewangan Islam Tahunan kelapan Euromoney yang bertajuk Kewangan Islam dan Kestabilan Kewangan Global pada 24 Februari 2009 di London telah mengatakan bahawa industri Kewangan Islam di Malaysia secara keseluruhannya mencatat pertumbuhan pada tahap yang sangat memberangsangkan. Tugas tersebut diperlukan oleh pengendali takaful bagi merancakkan lagi penyebaran produk-produk yang berteraskan prinsip Islam. 6. Wakil Berupah dan Wakil Tidak Berupah. Wakil berupah adalah diharuskan oleh syarak. Wakil Khas ini terikat dengan perkara atau pekerjaan yang dikhususkan kepadanya. Rasulullah SAW mengutuskan pegawai (pekerjanya) untuk menerima zakat dan diberi upah.

pengendali takaful dilantik menguruskan perlindungan takaful dan perkara yang berkaitan dengannya oleh para peserta dan peserta akan membayarkan fi sebagai upah di atas perkhidmatan yang diberikan. Dari sudut operasinya yang diperpudahkan. Menerusi kontrak Wakalah. 205 . Pengendali takaful di Malaysia rata-rata menggunakan kontrak Wakalah ini sebagai teras model mereka. Beliau mengatakan bahawa bagi mendapatkan sedikit tasawwur tentang sistem muamalat Islam yang semakin mendapat tempat di hati masyarakat ini ada baiknya seseorang berkenalan dengan beberapa istilah penting. Peserta skim takaful bersetuju memberi sebahagian tertentu daripada caruman dalam kumpulan wang takaful sebagai derpa untuk membantu peserta-peserta lain yang menghadapi kesulitan. Hasil keuntungan pelaburan itu akan kongsi. kontrak di antara peserta dengan pengendali dimeterai menggunakan sama ada kontrak Wakalah atau kontrak Mudharabah. Tabarru' merupakan teras kepada sistem takaful yang menghapuskan unsur. hadiah atau caruman. Mudharabah pula. para peserta melantik pengendali takaful menguruskan perlindungan takaful dan perkara yang berkaitan dengannya. pengendali takaful ialah hanya pentadbir kumpulan wang takaful dan mengurus kumpulan wang tersebut sebagai amanah bagi pihak peserta. Perkataan Tabarru' pula berpakna derpa.Ia merangkumi unsur perkongsian tanggungjawab. riba dan maisir. Perkataan Takaful adalah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud saling menjamin yang melibatkan sekumpulan peserta bersetuju untuk saling menjamin sesama mereka terhadap kerugian tertentu. seseorang peserta akan mencarum sejumlah wang yang dikumpulkan dalam satu dana bersama untuk digunakan sebagai dana bagi membantu mana-mana ahli yang ditimpa musibah. indemniti bersama dan saling melindungi.unsur gharar. Dalam sistem takaful. Di Malaysia.kepada petunjuk tersebut tidak kurang hebatnya menyemarakkan arus perdana kewangan negara.

industri takaful telah mencapai kemajuan dari sudut menawarkan produk-produk yang inovatif yang dapat memenuhi keperluan semua lapisan masyarakat. Statistik tahun 2008 yang dikeluarkan oleh BNM menyaksikan industri takaful terus menunjukkan perkembangan yang positif. Walaupun industri takaful ini masih lagi dikira baru namun telah mampu menawarkan produk setanding dengan produk-produk yang ditawarkan oleh industri insurans konvensional. Dari sudut statistik. Daripada segi sumbangan diperolehi bagi kedua-dua sektor juga mencatatkan pertumbuhan iaitu sebanyak lebih kurang 18 peratus. bahagian keuntungan pelaburan kumpulan wang takaful. perubatan.9 bilion berbanding RP7.7 peratus pada tahun 2007. ia telah menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang positif. Industri takaful juga sudah boleh dikira telah lengkap dari sudut rantaian produknya yang merangkumi produk-produk yang berkaitan dengan pendidikan. Penguasaan pasaran dari sudut sumbangan bersih juga menunjukkan pertumbuhan iaitu lebih kurang 10 peratus pada tahun 2008 berbanding 8. perlindungan harta benda dan sebagainya. Sumber pendapatan pengendali takaful adalah daripada keuntungan daripada pelaburan kumpulan wang pemegang saham. simpanan.5 peratus pada tahun 2008..Pengendali takaful diamanahkan mengurus dana berkenaan termasuklah melaburkannya bagi memastikan ia berkembang dan cukup untuk membantu ahli di kala menghadapi kesusahan. fi wakalah.37 bilion pada tahun 2007. Pasaran dari sudut aset pula meningkat daripada 6. Bagi Takaful Am pada tahun 2008 mencatatkan sebanyak RP1.7 peratus pada tahun 2007 kepada 7. Berpula dengan penawaran produk asas yang terhad kini industri takaful sudah boleh berbangga dengan rantaian produk yang ditawarkan sudah mampu memenuhi keperluan ummah. Namun dari segi pengisiannya masih banyak perkara yang masih dan perlu dilakukan bagi 206 . kesihatan.7 bilion berbanding RP1. berkaitan pelaburan.44 bilion pada tahun 2007. Seperti yang disebutkan di atas. perlindungan kredit. dan atau lebihan kumpulan wang takaful. Dari segi aset Takaful Keluarga pada tahun 2008 mencatatkan RP8.

pengawal seliaan dan syariah yang kukuh.3 Wakalah di Takaful Ikhlas Sdn Berhad. 6. IKHLAS juga melantik wakil-wakil sebagai perantara dalam memasarkan produk-produk syarikat dengan dibayar upah. telus dan profesional. maka kontrak itu adalah sah dan mengikat. 1. 271). Ini akan terus menjadi pemangkin kepada industri takaful mengekalkan pertumbuhan yang pesat. Jil. hlm. Penggembelingan tenaga untuk melahirkan industri takaful yang berkembang maju dalam ruang kerangka sistem kewangan Islam yang dinamik adalah satu amanah yang sangat mencabar. Ia telah menggunakan model yang diberi nama wakalah sebagai asas induk kepada sistem operasinya.6. 176. Bhd. Di dalam prinsip Islam. 251. ini bererti semua pihak bertanggungjawab melaksanakan semua perkara yang dipersetujui didalam akad tersebut. Industri takaful di Malaysia juga amat bertuah kerana mendapat sokongan padu pihak pemerintah dengan mewujudkan perseorangran yang kondusif menerusi penyediaan rangka kerja perundangan. Konsep ini sejajar dengan prinsip Islam sebagaimana amalan Rasulullah SAW yang pernah mengutuskan pegawai (pekerjanya) untuk menerima zakat dan Baginda SAW memberi upah kepada mereka (al-Talkhis al-habir. Usaha dan inovasi yang berterusan terutamanya dalam penawaran produk-produk baru dan dalam memberikan perkhidmatan yang efektif kepada pelanggan akan terus menjadi penanda aras utama pertumbuhan industri takaful pada masa hadapan. Akad di antara para wakil dan IKHLAS adalah berasaskan akad wakalah. apabila dilaksanakan kontrak wakil dengan bayaran upah. Bagi tujuan tersebut. (IKHLAS) adalah diantara syarikat takaful di Malaysia yang menggunakan konsep wakalah.memastikan industri takaful ini akan terus berkembang dan dapat melebarkan sayap kesejahteraan kepada seluruh ummah. IKHLAS mengenakan caj pengurusan dan prestasi berasaskan kepada prinsip perwakilan yang dibayar upah (al-Wakalah bi alujrah). Perbincangan 207 . Prinsip Wakalah yang dilaksanakan oleh IKHLAS bagi menjalankan operasinya ialah di mana IKHLAS sebagai wakil kepada para peserta bertanggungjawab menguruskan segala dana yang telah diwujudkan dengan penuh amanah. Takaful Ikhlas Sdn.

3.1. Bagaimanakan berlakunya pembatalan wakalah 5. Bincangkan definisi wakalah 2. Jealskan rukun dan syarat wakalah 4. Takaful adalah alternatif kepada sistem insurans konvensional sebagaimana yang disimpulkan oleh Badan Petugas Penubuhan Syarikat Insurans Islam Di Malaysia 1983. Apakah hukum wakalah 3. Bincangkan aplikasi wakalah dalam sistem muamalat semasa di Malaysia BAB 7 AKAD-AKAD MUAMALAT 7. 6.1. siddiq (jujur).1.1 Ijarah al-Ayn 208 .7 SOALAN LATIHAN 1.1 Pengertian Ijarah 7.3 Bahagian Ijarah 7. tabligh (menyampaikan) dan fatanah (bijaksana).tentang kontrak perwakilan di dalam Islam semestinya dikaitkan dengan empat sifat utama.1 Ijarah 7. Keempat-empat sifat ini mestilah ditanam. Seorang wakil takaful merupakan pendakwah yang berusaha mengembangkan produk Muamalat Islam. Seorang wakil takaful juga melakukan jihad menentang sistem jahiliah (insurans konvensional).2 Hukum Ijarah 7. amanah.1. dijiwai dan diterjemahkan dalam urusan perwakilan oleh setiap wakil demi mencapai kehidupan yang berkualiti di dunia dan akhirat. Ini kerana Insurans konvensional adalah haram menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 1972.

Menjelaskan konsep al-Qardhu dan hukum mengenainya.3.2 Rukun dan Syarat Hiwalah 7.2 Ijarah al-Manfa‘i 7.4 Mudarabah 7.3 Merekodkan Qard 7.2 Qard 7. Membincangkan konsep Hiwalah dan hukum nengenainya.2 Hak Pemodal 7. 2.1 Pengertian Qard 7.2. Menghuraikan konsep ijarah dan hukum-hukum mengenainya.2.1.3. 3.2.4 Rukun dan Syarat Ijarah 7. 209 .1.2.3.4 Syarat-Syarat Qard 7.4 Pembatalan Mudarabah BAB 7 AKAD-AKAD MUAMALAT OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini.4.4.5 Tanggungjawab Pemilik dan Penyewa 7.2.1 Tanggungjawab dan Hak Pengusaha 7.7.2.6 Kewajipan Membayar Qard 7. anda seharusnya boleh: 1.3 Sumpah yang Dibenarkan dalam Mudarabah 7.3 Hiwalah 7.1 Pengertian Hiwalah 7.1.4.4.2 Hukum Qard 7.5 Larangan Mengambil Manfaat dari Qard 7.

(Ibnu hajar.10). 1971. (Ibnu Manzur. 2).1 PENGENALAN Kita telah mempelajari akad-akad muamalat di dalam kursus Teori Dan Amalan Pernigaan Islam yang lalu.2. Fuqahah Hanafi mendefinisikan ijarah sebagai akad yang dilakukan ke atas manfaat sesuatu dengan tukaran atau bayaran. al-Syarbini. Fuqaha’ Shafie mendefinisikan ijarah sebagai suatu akad (kontrak) yang dilakukan ke atas manfaat yang dimaklumi. al-Ujrah ialah harga sebagai gantian kepada manfaat (faedah) iaitu sewa yang dibayar kerana menggunakan sesuatu. 7. h. 332) Fuqahah Maliki mendefinisikan ijarah sebagai suatu akad untuk memiliki manfaat sesuatu benda yang harus selama tempoh tertentu dengan sesuatu tukaran (bayaran). jld 4.1 Definisi Ijarah Dari segi bahasa. yang harus dan menerima pertukaran dengan bayaran yang diketahui. 210 . Kontrak ke atas manfaat mengikut syarak terdapat dua jenis iaitu pinjaman (al-ariyah) dimana ia dilakukan tanpa bayaran dan yang kedua ialah al-ijarah yang melibatkan bayaran.2 KONTRAK IJARAH 7.588). Dari segi istilah fiqh pula terdapat berbagai pandangan seperti Ijarah ialah suatu kontrak membawa pemindahan hak milik manfaat dengan bayaran tertentu. (al-Sarakhsi. al-ijarah datang daripada perkataan al-ajr atau al-ujrah yang bermaksud balasan atas kerja atau pahala. 1958: h. Menjelaskan Konsep mudharabah dan fungsi-fungsinya adalam perniagaan. h. Dalam bab ini kita akan memperincikan lagi akad-akad tertentu yang teRPilih serta penambahan akad-akad baru yang belum dibincangkan. 7. 1978.4.

didapati terdapat beberapa perkara penting dalam kontrak ijarah iaitu: i. Apabila sesuatu barang itu disewa oleh seseorang. Maksud manfaat ialah kegunaan sesuatu barang seperti kediaman untuk rumah atau bangunan. mesin. Ia terikat kepada masa dalam penggunaan manfaat Dalam konteks sistem kewangan Islam. Dalam kontrak Ijarah. ijarah ialah kontrak dimana institusi kewangan atau bank memajakan peralatan atau bangunannya kepada pelanggan dengan dikenakan sejumlah bayaran yang tetap. Ia adalah kontrak pertukaran iaitu manfaat benda dan bayaran. pihak bank juga menyediakan kemudahan pembiayaan penggunaan harta berdasarkan konsep sewaan dan juga pajakan. ii. beliau perlu meminta izin daripada A walaupun beliau ialah pemilik rumah tersebut. iii. bukan hak milik.Fuqahah Hambali mendefinisikan ijarah sebagai kontrak ke atas manfaat yang harus dan diketahui samada dari ayn tertentu atau disifatkan pada tanggungan selama tempoh tertentu atau kerja tertentu dengan satu tukaran (bayaran) Daripada keeempat-empat definisi tersebut. Si A pula hanya mempunyai hak menggunakan tetapi bukan hak pemilikian sebab itu beliau tidak boleh menjual kepada pihak lain. maka penyewa tersebut mempunyai hak dari segi menggunakannya tetapi bukan hak pemilikan. Ijarah/sewaan didefinisikan sebagai menjual manfaat iaitu penggunaan atau perkhidmatan dengan harga atau bayaran yang dipersetujui oleh pihak-pihak berkenaan. tunggangan bagi kenderaan dan sebagainya. jentera berat dan seumpamanya. Kontrak Ijarah merujuk kepada urus niaga sewaan atau pajakan atas sesuatu aset yang berpanfaat seperti bangunan. Ijarah/sewaan yang diakhiri dengan pemilikan aset pada hujung tempoh sewaan ialah kaedah Ijarah Thumma Al-Bai’. Suatu kontrak yang menyebabkan pemindahan hak manfaat. Jika si A menyewa rumah kepunyaan B maka si A mempunyai hak dari segi menggunakan rumah tersebut. Ijarah/sewaan tidak berkesudahan dengan pindahan hak milik. Mengikut konsep ini bank 211 . Dalam pembiayaan penggunaan harta yang menggunakan prinsip atau kaedah al-Ijarah. hak milik tidak berpindah kerana pada dasarnya ia adalah suatu kontrak sewa manfaat dan bukan kontrak jual beli. Jika si B ingin memasuki rumah tersebut.

2. 7. Ia bersumberkan al-quran dan alsunnah serta ijmak ulamak Allah berfirman: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada seseorang). kadar bayaran sewaan dan syarat lain-lain yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada seseorang) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".2 Hukum Ijarah Hukum ijarah adalah harus. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil. Allah juga berfirman dalam surah al-Talaq: 6 ” Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” Imam al-Qurtubi mengatakan bahawa ayat ini membuktikan al-ijarah (sewa) atau al-ujrah (upah) telahpun disyariatkan oleh Allah pada zaman nabi Shuib. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya. Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.akan membeli harta yang mahu digunakan oleh pelanggan dan kemudiannya menyewakan atau memajakkannya kepada pelanggan pada tempoh. dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Tardapat dua syarat mengekalkan kedudukan kontrak al-ijarah itu mengikat iaitu: 212 .” Majoriti ulamak berpendapatt kontrak ijarah merupakan kontrak yang mengikat dan setiap pihak tidak mempunyai hak secara persendirian untuk membatalkan atau memansuhkan kontrak kecuali memenuhi peruntukan pemansuhan kontrak . dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.

Ijarah ke atas perkhidmatan Ijarah keatas manfaat ialah penggunaan sesuatu barangan seperti tempat kediaman. sewa harta alih seperti sewa pakaian. Kedua belah pihak bersetuju dan rela untuk mengadakan kontrak tersebut dan kedua pihak tersebut merupakan pihak yang boleh dipertanggungjawabkan oleh syarak 213 . 7. Ijarah ke atas perkhidmatan pula ialah kerja yang menggunakan tenaga dan kepakaran seperti pembantu rumah.a.2. Ijarah keatas manfaat b. 7.4 Syarat-syarat Ijarah Kontrak al-ijarah dikira sah apabila menepati syarat-syarat berikut: a.2. mengajar dan sebagainya yang melibatkan upah mengupah. Ia boleh dibahagi pula kepada sewa harta tak alih seperti sewa bangunan dan tanah. Tidak berlaku keuzuran diantara dua pihak berkontrak sehinggga membolehkan kontrak itu dimansuhkan. benda yang disewa itu tidak mengalami kerosakan atau kecacatan yang menghalang penggunaannya. kenderaan dan sebagainya yang berkaitan dengan sewa menyewa. alatan dan lain-lain dan sewa binatang.3 Jenis ijarah Ijarah mengadungi 2 jenis iaitu: a. b.

c. kadar upahnya. 7. Kontrak ini hanya ada di pasaran kewangan apabila diadakan sistem kewangan moden yang diambil daripada kontrak sewa beli (hire purchase) yang diislamkan dengan menggabungkan dua kontrak iaitu al-ijarah (sewa) dan al-bay (beli).b. Pihak yang berkontrak membatalkan kontrak secara rela iaitu al-iqalah c. lokasi dan lain-lain perkara yang mustahak diketahui dan harus diguna dari segi syarak.2.2. Berakhirnya tempoh ijarah (sewaan) b.6 Al-Ijarah Thumma Al-Bay Atau Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (Sewa Beli) Al-ijarah Thumma al-bay atau ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik (Sewa Beli) adalah suatu kontrak baru yang secara asalnya tidak dibincangkan oleh kitab-kitab fiqh terdahulu. Benda yang disewa itu musnah d. Kontrak ijarah (sewa) dimana pihak penyewa menyewa suatu barang daripada pemiliknya pada harga sewaan untuk tempoh tertentu dan apabila tempoh sewaaan tamat. penyewa menandatangani kontrak kedua iaitu kontrak jual beli Kaedah ini secara asalnya tiada dibincangkan dalam kitab-kitab fekah lama secara langsung. Ia mula dibincang di peringkat semasa apabila konsep Islam hendak dipraktikkan dalam urus niaga perniagaan semasa yang didominasi oleh sistem konvensional. Upah itu terdiri daripada harta yang bernilai dan diketahui dengan jelas. Manfaat barang yang disewa atau jenis perkhidmatan yang diupah mestilah diketahui tempohnya. Perkhidmatan yang diupah bukan terdiri daripada tugas asal atau kewajipan pengambil upah. Berlaku kematian atau keuzuran pihak yang berkontrak. d. 7.5 Penamatan Kontrak Ijarah Kontrak ijarah boleh berakhir dengan beberapa keadaan berikut: a. Namun 214 .

iaitu pihak yang memberi sewa akan diberi hak milik dituntut dan hak tersebut akan dilepaskan kepada penyewa/pembeli setelah tempoh sewaan tamat.begitu kaedah muamalat Islam bersifat terbuka dan sentiasa bersifat murunah iaitu fleksibel berdasarkan keadaan dan keperluan asalkan ia tidak menyalahi hukum syarak. Jika penyewa gagal membuat bayaran sewaan dalam tempoh tertentu. 7. ia tertakluk di bawah akta sewa beli. Ia dibuat bagi menjadikan kaedah hire purchase diterima mengikut hukum Islam. kaedah hirepurchase tersebut diterima kerana ia tertakluk kepada hukum sewaan dan jual beli kemudiannya. Dalam aplikasi peraturan muamalat masa kini.1 Definisi Qard Qardh dari segi bahasa bermaksud membahagi atau sesuatu yang dipinjam. Dalam 215 . Waad dalam akad sewaan menyebut bahawa pihak pembeli akan menyewa harta tersebut selama tempoh yang dipersetujui bersama dan setelah tempoh tersebut tamat harta tersebut akan menjadi hak milik penyewa melalui akad jual beli yang sudah dijanjikan. Dari segi istilah syarak Qardhu ialah menyerahkan sesuatu yang dimiliki kepada seseorang dengan syarat ia dikembalikan dengan sesuatu gantian yang sama nilainya. Selama tempoh sewaan. harta tersebut boleh diambil kembali oleh pemiliknya. (Wahbah al-Zuhaili). Hukum-hukum yang berkaitan ialah hukum sewaan dan hukum jual beli. Dari segi pandangan.2. Jadi. dalam kaedah ini terdapat dua kontrak yang sah. hak pemilikan masih di tangan pemilik.2 HUTANG PIUTANG (QARDHU) 7. Pihak Majlis Pengawasan Syariah Malaysia menerima kaedah ini sebagai suatu yang diterima oleh syarak dengan mengambil kira dua kontrak berasingan yang sah tetapi dibuat perjanjian (waad) dalam kontrak pertama. Kontrak pertama ialah kontrak sewaan dengan janji dan kontrak kedua pula ialah kontrak jual beli setelah janji di tunai.

Ibn Hibban dan al-Baihaqi) Rasulullah bersabda lagi “Aku melihat pada malam aku diisra’kan di pintu syurga tertulis: sedekah dibalas dengan sepuluh kali ganda dan hutang dibalas dengan lapan belas kali ganda. mengapa al-qardhu (hutang) lebih baik daripada sedekah? Lalu dijawab. Rasulullah saw pernah bersabda: “Sesiapa yang membantu sandaranya melepaskan sesuatu kesusahan di dunia.bahasa Malaysia disebut hutang.” (HR Muslim. 7.” 216 .” HR Ibnu Majah. Lalu akau bertanya. Wahai jibrail. Islam menggalakkan orang yang berada atau berharta memberi hutang kepada orang yang memerlukannya dengan kaedah al-Qardhu dengan tujuan semata-mata kerana Allah Ia dikira amal soleh dan sangat digalakkan oleh Islam. Alalh sentiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya.2. maka Allah akan melepaskan salah satu kesusahan yang dihadapinya pada hari qiamat. Abu Daud dan Tirpizi) Rasulullah saw bersabda lagi: “tidak ada daripada seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim yang lain dua kali melainkan bagaikan ia memberi sedekah sekali.2 Hukum Qardhu Hukum memberi hutang adalah sunat kerana ia dapat membantu saudaranya yang memerlukan. Jika menyerahkan sesuatu dan dikembalikan juga dengan barang tersebut disebut al-ariyah (pinjam). kerana sesungguhnya orang yang berkeinginan sesuatu bertujuan untuk memilikinya sedangkan orang yang berhutang tidak akan berhutang melainkan sebab perlu atau sangat berhajat. Menjadi kewajipan orang yang berada menolong orang yang tidak berkemampuan untuk memenuhi keperluan mereka. Menolong orang boleh dibuat dengan cara hibah (pemberian percuma) dan cara al-Qardhu (hutang).

bilakah tempoh bayaran balik dan bagaimana cara pembayarannya. Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. menyatakan nama orang yang berhutang. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan. Allah berfirman di dalam surah al baqarah: 282 282. Jika perlu jaminan hendaklah dijamin dalam bentuk samada mangadakan penjamin (Dhamin) atau barang gadaian (al-Rahnu) 3. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orangorang lelaki (di antaramu).antaranya ialah 1. dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 217 . dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu). pemberi hutang mesti menyebut butiran hutang dengan jelas. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Rekod atau penulisan adalah penting terutamanya apabila hutang itu tidak dijamin dengan penjamin . meka hendaklah ia menulis. dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. 2. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. berapakah jumlahnya. Orang yang berazam untuk tidak membayar hutang adalah haram berhutang dan orang kaya yang sengaja menzahirkan kemiskinan juga haram ke atasnya berhutang. jika tak ada dua oang lelaki.2. hendaklah kamu menuliskannya.Namun begitu haram memberi hutang kepada orang yang hendak membuat maksiat. apabila kamu berpu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. 7. oleh itu sesuatu kontrak hutang piutang langkah-langkah tertentu. Kontrak hutang piutang itu disaksikan oleh dua orang lelaki yang adil atau seorang lelaki dan dua orang perempuan jika sukar mendapat dua orang lelaki. Hai orang-orang yang beriman.3 Merekodkan Qard Orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang perlu membuat perjanjian yang disaksikan oleh dua orang lelaki yang adil atau perempuan yang adil.

yang demikian itu. dan bertakwalah kepada Allah. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Namun begitu Islam melarang pihak yang memberi hutang mengambil manfaat daripada orang yang berhutang. 7.apabila mereka dipanggil. 218 .2. (Tulislah mu'amalahmu itu). Lebihan bayaran yang disyaratkan dalam pinjaman pula dikira riba. barang yang dihutang itu hendaklah dalam bentuk benda yang jeklas dan nyata dan dapat diserahkan kepada yang berhutang. [179] Berpuamalah ialah seperti berjualbeli. hutang piutang. dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu. baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang hendaklah mempunyai kelayakkan beraqad.5 Larangan Mengambil Manfaat dari Qard Memberi hutang adalah digalakkan oleh Islam. Maka tidak ada dosa bagi kamu.2. berakal. Mengenakan syarat yang menguntungkan dalam memberi hutang adalah haram. jika kamu lakukan (yang demikian). kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengajarpu. (jika) kamu tidak menulisnya.4 Syarat al-Qardhu 1. atau sewa menyewa dan sebagainya. Mesti menggunakan lafaz hutang dalam ijab dab qabul 3. lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. baligh serta tidak dihalang dari berurusan dan ahli tabarru’ (ahli yang berkelayakan membuat kebajikan) 2. 7.

3 KONTRAK AL. Rasulullah saw bersabda: ”Sesunguhnya ada seorang lelaki bertanya kepada rasululullah tentang saudaranya yang telah meninggal dunia dalam keadaan berhutang maka rasulullah bersabda dia teRPenjara dengan hutangnya maka bayarkanlah. Allah berfirman : 280. jika kamu Mengetahui. Mengikut istilah Fiqh al-hiwalah bermaksud pemindahan hutang 219 . Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Islam amat menggalakkan pemberi hutang agar memberi belas kasihan dan membuat pertimbangan tertentu bagi kebaikan hidup manusia. dan menyedekahkan (sebahagian atau semua utang) itu. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran.HIWALAH (PEMINDAHAN HUTANG) 7.6 Kewajipan Membayar Qard Orang yang berhutang wajib membayar hutang dengan kadar segera apabila mampu.” Rasulullah saw juga bersabda: ” sesiapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk membayarnya maka Allah akan memudahkan pembayarannya dan sesiapa yang meminjam dengaan niat membinasakannya maka allah akan membinasakannya.” Namun jika ada kasimpatan dalam bayaran. (al-baqarah: 280) 7. lebih baik bagimu.7.1 Definisi dan Rukun Hiwalah Perkataan al-hiwalah berasal daripada perkataan tahwil iaitu bermaksud berpindah dari satu tempat ke satu tempat.3.2.

1998). Hiwalah Muqaiyadah iaitu al-Hiwalah yang terikat dengan adanya hutang seseorang di tangan orang lain manakala Hiwalah Mutlaqah iaitu alHiwalah yang tidak terikat dengan adanya hutang seseorang di tangan orang lain. pembayar hutang (muhal ‘alaihi) serta hutang itu sendiri Al-Hiwalah ialah pemindahan hutang daripada tanggungjawab si berhutang kepada tanggungjawab orang lain. 7.daripada sesuatu pihak kepada suatu pihak yang lain. Terdapat tiga pihak didalam kontrak al-hiwalah iaitu a. Oleh yang demikian. Contoh al-Hiwalah ialah Kamarudin Hassan berhutang daripada Khalid Ali dan Khalid Ali berhutang daripada Kassim Masdor. 7. tanggungjawab Ali untuk membayar hutang kepada Kassim Masdor telah berpindah kepada Kamarudin Hassan dan Kamarudin Hassan hanya perlu membayar hutang itu kepada Kassim Masdor.3 Hukum al-Hiwalah.3. Al-Hiwalah juga berlaku dalam bentuk pemindahan wang yang diarah oleh seorang pelanggan kepada bank untuk memindahkan sejumlah wang daripada akaunnya kepada akaun orang lain dalam negeri atau di luar. Ulamak Fiqh memberi hukumnya harus berdasarkan hadis rasulullah bersabda: 220 .3. di bank yang sama atau di bank lain (Mohd Bakir. pemindah hutang (al-muhil) iaitu penghutang b. Pada asalnya al-Hiwalah berlaku dalam urusan hutang piutang iaitu si berhutang memindahkan tanggungjawab membayar hutangnya kepada orang lain untuk dibayar kepada tuan punya hutang. bukan lagi kepada Khalid Ali kerana tanggungan hutangnya kepada Khalid Ali telah berpindah sebaik sahaja berlakunya akad al.2 Jenis-jenis al-Hiwalah Al-Hiwalah terbahagi kepada dua jenis.Hiwalah. penerima pemindahan (al-muhal) iaitu pemiutang c. Khalid Ali menghiwalahkan hutangnya yang ada pada Hassan supaya dibayar kepada Kassim Masdor.

cukup umur dan pintar dan tidak tersekat daripada menjalankan muamalat. hendaklah menepati syarat berikut. Hutang yang dihiwalahkan itu hendaklah menepati syarat berikut iaitu terjamin pembayarnya dan diketahui jumlah dan tempoh pembayarannya. belanja mengurus dan upah pemindahan manakala bagi Hiwalah luar negeri pula pihak bank mengenakan caj komisen. iaitu akal sempurna akal. Akad al-Hiwalah melibatkan tiga pihak. Sighah pula hendaklah menepati syarat sah al-Hiwalah yang diakad antara pemindah hutang dengan tuan punya hutang. Al-Hiwalah seperti ini dinamakan Hiwalah Mutlaqah. pihak bank boleh mengenakan caj komisen. iaitu boleh dipertanggungjawabkan. iaitu pihak 7. upah pemindahan dan perbezaan harga pertukaran mata wang asing. Begitu juga sah al-Hiwalah yang diakad antara penerima pemindahan hutang dengan tuan punya sahaja. Tidak sah al-Hiwalah jika tuan punya hutang tidak bersetuju. Dalam keadaan seperti ini. 9. Jika tempoh pembayaran tidak diberitahu maka hutang itu harus dibayar serta merta. pemindah hutang (yang menjadi pemiutang kepada penerima pemindahan pihak kedua penerima pemindahan hutang dan pihak ketiga tuan punya hutang. Dalam Hiwalah Mutlawah bank boleh mengenakan ke atas pelanggan bayaran-bayaran tertentu seperti Hiwalah dalam negeri. penerima pemindahan hutang tidak semestinya terhutang kepada pemindah hutang. penerima pemindahan hutang berhak menuntut daripada pemindah hutang wangnya yang telah dibayar kepada pihak ketiga yang juga tidak semestinya mempunyai hutang haknya di tangan pemindah hutang. Akad alHiwalah antara pemindah hutang dengan penerima pemindahan hutang hendaklah dipersetujui oleh tuan punya hutang. Al-Hiwalah halal di sisi syarak. Dalam sistem perbankan Islam.“ Sesiapa yang memindahkan haknya kepada seseorang maka hendaklah ia terima pemindahan itu.” Riwayat al-Baihaqi. Pemindah hutang dan tuan punya hutang hutang dan penghutang kepada tuan punya dalam al-Hiwalah). 8. 221 . pemindahan wang yang dibuat melalui bank ialah Hiwalah Mutlaqah. Dari segi bentuk pelaksanaan Hiwalah pula. belanja mengurus.

(Ibn Taimiyyah. Kontrak hiwalah ialah kontrak yang berdiri dengan sendiri. 11) 3.4 Pandangan Fuqahah mengenai jenis Hiwalah 1. Jika ia pindahkannya kepada orang lain untuk membayarnya. Ia diharuskan oleh syarak apabila adanya keperluan. Jika pihak yang mempunyai hak meminta daripada penghutang supaya melupuskan hutangnya daripada harta penghutang itu maka ia merupakan pelupusan. Kontrak Hiwalah adalah jenis kontrak jualbeli hutang. Hutang itu tetap ada dalam tanggungan pemindah hutang (muhil) kerana memindahkan hitang kepada orang yang tidak ada hutang padanya adalah tidak sah. Pendapat ini diterima oleh ulamak Hanafi. al-qiyas. Pendapat ini selaridengan pendapat ulamak Hambali dan Maliki. maliki dan syafie. 169) 222 . Maka ini berpakna jual beli hutang. Kontrak al-hiwalah ialah kontrak melunaskan hak (istifa al-Haq) dan bukannya kontrak jual beli.3.”. Ibn Taimiyyah berkata: ” Akad Hiwalah ialah pelupusan hak dan bukannya jual beli. h. Pendapat ini diterima oleh Ibn Taymiyyah dan sebahagian Fuqahah Shafie. 7. Mereka berpendapatt bahawa pemiutang bersetuju menjual hutangnya dalam tanggungan penghutang kepada pihak yang sanggup membayar kepadanya kerana ia ada tanggungan hutang penghutang di atasnya. jld 4. (Wahbah al-Zuhaili.5 Jenis hutang yang dibenarkan dihiwalahkan Hutang yang diharuskan hiwalah ialah hutang yang memenuhi syarat berikut: 1. Dr Wahbah Zuhaili juga lebih cenderung dengan pendapat ini. Ia mempunyai ciri-ciri pelupusan hutang dan ada ciri jual beli. (Al-ramli.7. Syarak memberikan kemudahan (rukhsah) untuk urusan hidup manusia. 166) 2. hutang yang ditanggungnya maka bayaran hutang itu yang dibuat oleh pihak lain itu sebagai bayaran hutang yang ada dalam tanggungan penghutang.3.

2. Hutang itu hendaklah hutang yang benar-benar sabit (lazim) bukannya hutang yang belum tentu. Oleh itu hutang kontrak salam tidak boleh dihiwalah kerana ia tidak tetap dan kemungkinan boleh berlaku pembatalan. Hutang itu hendaklah hutang yang tetap dan jelas yang tidak mungkin terhapus disebabkan ada kerosakan dan sebagainya. Hutang itu mestilah diketahui dengan jelas kadarnya kerana dengan kejahilan kadar hutang itu membawa kepada pertikainan yang boleh membawa kepada terbantutnya pembayaran. Pihak yang memindahkan hutang (muhil) dibebaskan tanggungjawab membayar hutang.3. Hutang itu hendaklah hutang yang telah matang dan sampai masa pembayarannya. Hendaklah hutang yang dihiwalah itu adalah hutang yang harus diurusniagakan dan boleh dijualbeli dengan itu hutang salam tidak harus dihiwalahkan kerana ia tidak boleh diurusniagakan dan dijual beli. 7.4.6 Kesan Kontrak Hiwalah. kadar dan kematanganya. 7. 1. 3.2.4 AKAD MUDHARABAH 7. 7. Hendaklah hutang yang dihiwalahkan itu sama dengan hutang yang dijadikan pembayaran itu dari segi jenis. 6. Hutang yang dipindahkan itu adalah sama dengan hutang sebelum ia dipindahkan. 4.1 Definisi Mudharabah 223 . 5.

Ia melibatkan aktiviti pelaburan. (al-Ramli) Ulamak Mazhab Shafie mendefinisikan mudharabah sebagai suatu akad yang mengandungi di dalamnya pemodal mewakilkan kepada pengusaha supaya diniagakan modalnya dengan dibahagikan keuntungan antara mereka berdua. mudharabah ialah suatu kontrak yang berlaku diantara pemodal dengan pengusaha bagi kegiatan perniagaan untuk memperolehi keuntungan. (al-Dusuqi) Ulamak mazhab Maliki mendefinisikan mudharabah sebagai pemodal memberikan modal dengan kadar tertentu kepada pengusaha untuk diniagakan bagi mendapat sebahagian keuntungan kepadanya. 224 . (al-Kasani) Secara umumnya mudharabah ialah kontrak antara pemodal dan usahawan berdasarkan perkongsian untung. Mudharabah juga disebut Qiradh. Tujuan mudharabah adalah untuk mengadakan kerjasama antara tuan punya harta yang boleh dijadikan modal dengan pihak pengusaha yang tiada modal tetapi ada kepakaran berurus niaga dalam perniagaan. (Ibnu Qudamah) Ulamak mazhab Hambali mendefiniskan mudharabah ialah pemodal memberi modal kepada pengusaha supaya diniagakan dan keuntungan yang diperolehi dibahagikan mengikut persetujuan yang dicapai.Mudharabah dari segi bahasa bermaksud musafir atau berjalan menjalankan urusan perniagaan. Ulamak Mazhab Hanafi mendefiniskan mudharabah sebagai akad usahasama untuk mendapat keuntungan di mana satu pihak mengeluarkan modal dan satu pihak lagi sebagai pengusaha. Ia juga didefinisikan sebagai akad antara dua pihak yang mengandungi penyerahan harta oleh seseorang kepada seseorang yang lain untuk berniaga dengan berkongsi untung dengan syarat-syarat tertentu. Dari segi istilah syarak.

Diceritakannya juga bahawa sahabat-sahabat rasulullah juga menjalankan mudharabah dalam urusniaga mereka. kamu harus bertanggungjawab diatas perbuatan itu”. berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat. Aktiviti mudharabah ini telah berlaku sejak zaman nabi dan ia 225 . dia telah mensyaratkan kepada pengusaha supaya jangan mengharungi lautaan. dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. jangan membawanya di atas kapal dan jangan meletakkannya di dalam tempat air mengalir.2 Hukum Mudharabah Mudharabah adalah harus.7. Ia dibenarkan oleh syarak dalam mencari rezeki yang halal. Jika kamu lakukan larangan itu. sahabat rasulullah ada meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah menjanjikan kepada seorang lelaki ketika beliau memberikan sejumlah modal kepadanya dengan cara pembahagian keuntungan secara sama rata dan memberi beberapa syarat pemberian modal iaitu rasulullah bersabda: ”jangan sekali-kali menggunakan kekayaanku untuk membeli hati yaang basah (daging). melintasi cerun bukit dan jangan membeli binatang yang sakit. Maka beliau telah memberitahu rasulullah saw tentang syarat-syarat itu maka rasulullah saw mengharuskannya.4. Abbas memberi syarat-syarat itu demi untuk menjaga kepentingannya dan kepentingan pengusaha supaya midalnya terjaga dan tidak hilang.” (al-Baqarah:198) Usaha mencari keuntungan melalui mudharabah adalah sebahagian daripada usaha mencari rezeki yang halal.a katanya: Abbas bin Abdul Mutalib menceritakan apabila dia menyerahkan wang untuk mudharabah. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas r. Allah berfirman ”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Hakim bin Hazam. Jika ia melakukan larangan tersebut maka ia dikenakan bayaran gantirugi.

4. Terdapat juga ulamak seperti imam Ahmad Ibn Hambal yang menerima barangan sebagai modal kerana barangan adalah sama dengan wang dari segi bernilai. Maliki dan Syafie menetapkan modal hendaklah daripada wang kerana ia menjadi harga dan asas penilaian yang tidak banyak berubah dalam pasaran setempat tidal seperti barangan lain yang mengalami turun naik. Disyaratkan modal daripada tuan punya modal dan kerja daripada pengusaha. Kedua-dua belah pihak yang menjalankan akad mudharabah terdiri daripada mereka yang boleh dipertanggungjawabkan. (ii) Modal (Ra’sul mal). Kedua–dua pihak adalah mempunyai kelayakan dari segi undang-undang iaitu sempurna akal tetapi tidak disyaratkan cukup umur. bebas daripada sekatan muamalat dan boleh melibatkan diri dalam bidang wakalah. Akad yang tidak menentukan modal adalah tidak sah. kafir zimmi dan kafir musta’min. Modal hendaklah ditentukan dengan jelas dan kaedah penentuan kaedah keuntungan perlu dijelaskan dalam akad. Ia juga harus bagi kanak-kanak mumayyiz dan hamba.3 Rukun dan Syarat Mudharabah Setiap aktiviti mudharabah mestilah mengandungi rukun mudharabah iaitu (i) Pihak yang berakad iaitu Tuan punya modal (sahibul mal) dan Pengusaha (Mudharib atau sahibul amal). islam dan merdeka. Modal terdiri daripada wang tunai atau apa-apa harta bernilai yang ditentukan semasa akad dan diserahkan kepada pihak pengusaha sebaik sahaja selesai ijab dan kabul dengan caracara dipersetujui. Jumhur ulamak dari mazhab Hanafi. Ia 226 . 7.telah diterima oleh majlis pengawasan syariah Malaysia masa kini kerana ia memberi maslahah kepada semua pihak. Ini bererti tidak sah jika disyaratkan kerja daripada tuan punya modal.

mesti diserahkan kepada pengusaha dan boleh diuruskan untuk niaga supaya mendapat keuntungan. Kerja adalah jenis perniagaan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak yang berkontrak. Sekatan kegiatan yang ditentukan itu sama ada ia mendatangkan faedah kepada kegiatan mudharabah atau tidak. Kriteria yang menentukan sekatan itu berpanfaat atau tidak adalah dirujuk kepada uruf. Jika sekatan itu tidak mendatangkan apa-apa faedah. Tidak ditentukan juga tempoh masa mudharabah serta tidak ditentukan siapakah pengusaha sebenar sesuatu projek atau perniaagan. Jika mendatangkan faedah maka ia hanya terhad kepada perkara yang dihadkannya sahaja sedangkan kegiatan lain secara umumnya dapat dilakukan. Projek yang dijalankan hendaklah halal mengikut syara’. (iv) Untung (Ribhu). tempat tertentu dan jenis barang tertentu. Dia juga tidak boleh menjalankan perniagaan yang diharamkan syarak dan yang tidak mendatangkan keuntungan atau pulangan. (iii) Kerja atau projek (amal atau masyru’). Mudharabah Muqayyadah (mudharabah terhad) ialah mudharabah yang dihadkan kegiatannya dengan masa. Jika sekatan itu mendatangkan manfaat maka ia adalah harus. maka ia dianggap tidak wujud jadi mudharabah kekal dalam keadaan seperti tidak terhad. Dia tidak boleh memberi hutang terhadap wang modal itu kepada pihak lain pula. pengusaha hendaklah melakukan urusan perniagaan yang berlaku mengikut uruf perniagaan yang biasa diamalkan oleh peniaga-peniaga. 227 . Jika ia tidak mendatangkan manfaat maka ia tidak diharuskan. Usaha mudharabah ini terbahagi kepadaa jenis iaitu mudharabah mutlaqah (Mudharabah tidak terhad) dan mudharabah muqayyadah (mudharabah terhad) Mudharabah Mutlaqah (Mudharabah tidak terhad) ialah pemodal memberi modal kepada pengusaha untuk mudharabah tanpa ditentukan jenis usahasama atau perniagaan. Apabila akad mudharabah mutlaqah ini dibuat.

228 . Ini adalah kerana keuntungan adalah menjadi tujuan kepada akad mudharabah. Kadar keuntungan pula hanyalah dalam bentuk umum seperti separuh keuntungan atau peratusan daripada keuntungan prestasi sebenar. (v) Sighah (ijab dan kabul). Majlis akad perlu dihadiri oleh saksi bagi menguatkan sesuatu akad mudharabah. Jika kadar keuntungan tidak ditentukan semasa akad maka akad tersebut dikira tidak sah. tuan punya modal hanya mendapat balik modalnya dan pengusaha tidak mendapat apa-apa.”Apa-apa butiran lanjut hendaklah dijelaskan di dalam majlis akad supaya semuanya jelas dengan apa yang diakadkan. Persetujuan dan butir-butir lengkap hendaklah dibuat catatan supaya ia dijadikan bukti jika berlaku apa-apa pertikaian di mana akan datang.Mudharabah disyaratkan setiap anggota yang terlibat mesti mengetahui kadar keuntungan yang akan diperolehi semasa akad. Mudharabah ialah kontrak usahasama yang dilakukan oleh pemodal dan pengusaha. Keuntungan keatas modal adalah tidak dibenarkan kerana ia akan menjadi riba. Mudharabah boleh dibubarkan pada bila-bila masa sebelum kerja-kerja dimulakan oleh pengusaha. Ia memerlukan akad yang menunjukkan persetujuan memberi dan menerima akad mudharabah (ijab dan qabul). Asas keuntungan dalam mudharabah dikira berpula ketika kemasukan modal dan berlakunya urusan pelaburan.”) Manakala Qabul (penerimaan) pula bermaksud ungkapan yang menunjukkan persetujuan menerima tawaran mudharabah itu dengan kata-kata seperti: ”saya bersetuju atau saya terima dengan mudharabah ini seprti yang ditawarkan. semuanya ditanggung secara bersama oleh tuan punya modal dan pengusaha mengikut apa yang dipersetujui jika tiada keuntungan. Kaedah penentuan keuntungan perlu ditentukan semasa akad. Dalam hal kerugian. Ijab (penawaran) maksudnya suatu ungkapan yang membawa makna persetujuan mudharabah yang dilafazkan oleh pemodal seperti katanya: (”ambillah modal ini untuk mudharabah dan keuntungan yang diperolehi dibahagi bersama separuh. Keuntungan tidak boleh dibuat atas kadar tetap daripada modal.

7.4.4 Berakhirnya kontrak Mudharabah Akad Mudharabah boleh berlaku daam tiga keadaan iaitu 1. pembatakan akad oleh pihak yang berakad 2. salah satu pihak gila atau hilang akal 3. salah satu pihak meninggal dunia Apabila akad mudharabah berakhir, pengusaha perlu segera mencairkan kembali modal dan mengembalikan modal tersebut kepada pihak yang berkenaan seperti waris, pemegang amanah dan sebagainya. 7.5 SOALAN LATIHAN 1. Bincangkan definisi ijarah dan hukum-hukum berkaitan dengannya 2. Huraikan al-qarhu dan hukum-hukum berkaitan dengannya 3. Jelaskan hiwalah dan hukum-hukum berkaitan dengannya 4. Bincangkan definisi Mudharabah dan hukum-hukum berkaitan dengannya

BAB 8 JAMINAN DANA (KAFALAH,DHAMANAH,AL-RAHNU,TAKAFUL) 8.1 PENGENALAN 8.2 DEFINISI KAFALAH DAN DHAMANAH 8.3 APLIKASI AKAD KAFALAH DALAM SISTEM KEWANGAN ISLAM MALAYSIA 8.3.1 Surat jaminan Hutang 8.3.2 Jaminan dalam kontrak Sewa Beli 8.3.2.1 Butir Perjanjian Sewa Beli 229

8.3.2.2.Penjamin Dalam Sewa Beli 8.3 al-Rahnu (Gadaian) 8.3.1 Definisi al-Rahni 8.3.2 Rukun dan Syarat al-Rahnu 8.3.3 Aplikasi Kontrak al-Rahnu dalam Sistem Kewangan Islam Malaysia 8.3.3.1 al-Rahnu di bank Kerjasama Rakyat Malaysia 8.3.3.2 al-Rahni di Bank Islam Malaysia 8.3.4. Kontrak al-wadiah dan Qardhu Hassan dalam al-Rahnu 8.4 KONTRAK TAKAFUL 8.1.3 Jenis-Jenis Kafalah 8.1.3.1 Kafalah Bi al-Nafs 8.1.3.2 Kafalah Bi al-Mal 8.1.4 Rujukan Penjamin Kepada Orang yang Dijamin

BAB 8 JAMINAN DANA (KAFALAH,DHAMANAH,AL-RAHNU,TAKAFUL) OBJEKTIF BAB
Selepas mengikuti bab ini, anda seharusnya boleh:

1. Menghuraikan konsep kafalah. . 2. Menjelaskan rukun dan syarat kafalah 3. Menghubungkaitkan jenis-jenis kafalah dengan kontrak sewa beli 4. Menjelaskan konsep al-rahnu dan hukum-hukum mengenainya. 5. Mengenal pasti konsep takaful dan hukum-hukum mengenainya 230

8.1 PENGENALAN Bab ini akan membincangkan akad-akad yang berkaitan dengan pengurusan dana iaitu Kafalah, Dhamanah, Al-Rahnu dan Takaful sebagai lanjutan daripada perbincangan di dalam kursus Teori dan Amalan Perniagaan Islam yang lalu. 8.2 DEFINISI KAFALAH DAN DHAMANAH (JAMINAN) Kafalah dari segi bahasa arab ialah al-dhaman (jaminan), hamalah (beban) dan za’amah (tanggungan). Dari segi istilah syarak pula terdapat beberapa definisi iaitu: a. menurut mazhab Hanafi, al-kafalah ialah menggabungkan dzimmah (tanggungan) dengan dzimmah lain dalam tuntutan mengenai jiwa, hutang atau barangan. b. Menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam asas hutang. c. Menurut mazhab maliki pula, al-kafalah ialah orang yang mempunyai hak tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan samada menanggung Dari segi istilah Fiqh, Al-Kafalah dan al-Dhamanah mempunyai erti yang sama, iaitu jaminan. Ia bermaksud menghadirkan seseorang yang mempunyai tanggungjawab tertentu untuk diambil tindakan, tanggungjawab di atas hak yang sabit atau wajib terhadap orang lain dan mendapatkan suatu barang gantian untuk pihak yang berhak. Ini bererti bahawa jaminan ialah mencantum tanggungjawab seseorang dengan tanggungjawab orang lain. Jaminan terbahagi kepada dua jenis, iaitu a. Jaminan terhadap diri seperti menjamin untuk menghadirkan orang yang tertuduh ke mahkamah b. Jaminan ke atas harta seperti menjamin di atas hutang piutang, pembayaran harga barang yang dijual, penyerahan barang dan keselamatan barang. Tujuan jaminan ialah untuk menguatkan keyakinan tuan punya hak bahawa haknya tidak akan hilang kerana tuan punya hak boleh menuntut haknya 231

daripada penjamin jika orang yang pada mulanya bertanggungjawab tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya. Contohnya, En. Kasim Muhammad membuat pinjaman daripada Bank Islam Malaysia Berhad sebanyak RP40,000 dengan dijamin oleh En. Abu Bakar. Apabila sampai masa penjelasan hutang, pihak Bank Islam Malaysia Berhad boleh menuntut hutangnya daripada Kasim atau Abu Bakar. Dan jika En Kasim gagal membayar, ia akan dituntut pula kepada Abu Bakar
8.5 APLIKASI AKAD KAFALAH DALAM SISTEM KEWANGAN ISLAM MALAYSIA

8.5.1 Surat Jaminan Hutang Kemudahan surat jaminan biasanya diperlukan oleh pelanggan-pelanggan berhubung dengan tanggungjawabnya terhadap sesuatu hutang atau pelaksanaan sesuatu tugas terhadap pihak yang lain. Kemudahan ini boleh disediakan oleh bank berlandaskan hukum al-Kafalah (jaminan hutang dan pelaksanaan kerja), mengikut kaedah seperti berikut: (i) Pelanggan membuat perpohonan kepada bank supaya bank mengeluarkan surat jaminan terhadap tanggungjawab pelanggan tentang sesuatu hutangnya atau pelaksanaan sesuatu tugasnya terhadap pihak ketiga. (ii) Bank mengeluarkan surat jaminan kepada pihak ketiga dan bersetuju menerima tanggungjawab menjelaskan hutang pelanggan atau membayar ganti rugi bersabit dengan pelaksanaan sesuatu tugas pelanggan jika sekiranya pelanggan gagal menunaikan tanggungjawabnya. (iii) Bank mungkin menghendaki pelanggan meletakkan sejumlah deposit dalam akaun deposit. Bank akan menerimanya berlandaskan hukum al-Wadiah.

232

(iv) Bank mengenakan komisen terhadap pelanggan berlandaskan hukum al-Ujr dan perbelanjaan mengurus yang lain yang berkaitan. 8.5.2 Jaminan dalam kontrak Sewa Beli Sewa beli adalah salah satu kaedah yang paling kerap diamalkan oleh orang ramai untuk memiliki kereta. Sewa beli ialah aktiviti menyewa barangan dengan opsyen untuk membeli barang tersebut. Seseorang adalah penyewa dan syarikat yanmg membiayai barang-barang tersebut adalah pembiaya dan juga pemilik. Hak milik hanya akan berpindah kepada penyewa selepas semua ansuran dijelaskan. Sementara itu, anda boleh membawa pulang barangan tersebut untuk digunakan. Pelbagai barangan boleh diperolehi secara sewa beli, termasuk: • • Semua barangan pengguna yang diperolehi untuk kegunaan peribadi, keluarga atau isi rumah. Kenderaan berpotor termasuk kenderaan orang sakit, motosikal, motokar (termasuk teksi dan kereta sewa), kenderaan barangan dan bas Sebelum memasuki perjanjian untuk membeli kenderaan berpotor melalui sewa beli pastikan dahulu berapa yang seseorang mampu untuk bayar melalui ansuran bulanan supaya tidak lari daripada bajet. Sebagai panduan, bayaran ansuran bulanan untuk rumah dan kenderaan berpotor hendaklah tidak melebihi 33% daripada pendapatan bulanan rumah. Seseorang juga perlu menyediakan peruntukan tambahan untuk insurans dan cukai jualan. Adalah juga mustahak seseorang meneliti segala kewajipan, termasuk penalti yang mungkin akan dikenakan sebelum menandatangani perjanjian sewa beli. Perjanjan sewa beli boleh dirunding secara terus dengan syarikat kewangan atau melalui pengedar kenderaan berpotor yang akan mengemukakan perpohonan pembiayaan seseorang kepada syarikat kewangan. • Sekiranya seseorang berurusan secara terus dengan syarikat kewangan, seseorang akan diberi penyata kewangan bertulis yang dikenali sebagai Jadual Kedua

233

Bahagian 1. Penyata ini akan menerangkan tanggungjawab kewangan seseorang dibawah perjanjian sewa beli yang dicadangkan. • Sekiranya kita berurusan melalui pengedar kendaraan berpotor, di samping Jadual Kedua Bahagian 1, seseorang akan menerima penyata tambahan yang dikenali sebagai Jadual Kedua Bahagian II yang menyatakan persetujuan syarikat kewangan untuk menjadi salah satu pihak kepada perjanjian tersebut. Bahagian ini hendaklah ditandatangani oleh pengedar dan syariakt kewangan selepas seseorang menerima Bahagian I Jadual Kedua • Seseorang tidak boleh dipaksa untuk memasuki perjanjian sewa beli ataupun dikehendaki menjelaskan kos menyediakan dan mendapatkan Jadual Kedua sekiranya seseorang tidak bersetuju untuk menandatangani perjanjian sewa beli tersebut. • • Seseorang tidak tertakluk kepada terpa dan syarat-syarat penyata Jadual Kedua (Bahagian 1 dan 11) selagi seseorang tidak memasuki perjanjian sewa beli tersebut. Sekiranya seseorang bersetuju untuk menyewa kenderaan tersebut selepas menerima penyata Jadual Kedua (Bahagian 1 dan 11), satu perjanjian sewa beli akan dibuat diantara seseorang dan syarikat kewangan. 8.5.2.1 Butir Perjanjian Sewa Beli Perjanjian sewa beli seharusnya mengandungi maklumat maklumat penting berikut:          Perihal kenderaan berpotor yang dibiayai Pengiraan jumlah yang perlu di bayar Deposit minimum Caj terpa dan kadar peratus tahunan untuk caj terpa Caj lewat bayar Tarikh perpulaan sewa Bilangan ansuran bulanan Jumlah ansuran bulanan Kepada siapa, bila dan dimana pembayaran ansuran bulanan perlu dibuat  Alamat di mana kenderaan berpotor biasanya disimpan 234

.2.. Penjamin akan menerima sesalinan perjanjian sewa beli dan menanggung liabiliti ke atas kemudahan sewa beli tersebut..penjamin dikehendaki manandatangani surat jaminan yang dikemukakan oleh syarikat kewangan.." Berdasarkan kedua-dua definisi di atas.Penjamin Dalam Sewa Beli Syarikat kewangan akan membuat penilaian kredit ke atas pemohon kemudahan sewa beli.T di dalam Surah Al-Muddaththir ayat 38 yang membawa bermaksud: "Tiap-tiap diri terikat.. termasuk faedah tertunggak.. secara keseluruhannya Ar Rahnu bermaksud pajak gadai berasaskan Islam yang menerangkan situasi di mana penghutang atau penerima 235 . 8.Definisi Ar Rahnu Ar-Rahnu dari sudut bahasa berpakna mantap dan berkekalan. penjamin bertanggungjawab untuk menjelaskan jumlah yang tertunggak bagi kemudahan sewa beli ini.Seseorang hendaklah memastikan bahawa butir-butir yang terkandung di dalam perjanjian adalah sama dengan butir-butir yang terdapat di penyata Jadual Kedua. Sekiranya penyewa ingkar membuat pembayaran.1 .2.2.. Seseorang tidak memerlukan khidmat peguam untuk memasuki sebarang perjanjian sewa beli.3... keadaan yang mantap ataupun ia berpakna tahanan. Perjanjian tersebut akan disetemkan pada kadar nominal atas tanggungan seseorang. Berdasarkan kepada keputusan penilaian kredit tersebut.. syarikat kewangan mungkin memerlukan penjamin untuk kemudahan sewa beli sebagai cagaran tambahan kepada kemudahan sewa beli tersebut. tidak terlepas daripada (balasan buruk bagi amal jahat) yang dikerjakannya.3 AL-RAHNU 8...3. 8. Pengertian ini telah dijelaskan sepertimana firman Allah S.W. Misalnya.

barang gadaian hendaklah terdiri dari barangan yang boleh dijual beli. Sighah: Ijab dan qabul Di dalam amalan Al-Rahnu dimasa ini.3. barang gadaian yang diterima adalah dari barangan kemas yang diperbuat dari emas. Tanggungan gadaian iaitu hutang 5. Ar-Rahnu dari sudut syarak merujuk kepada satu barang yang berharga dijadikan sebagai sandaran yang terikat dengan hutang bercagar yang boleh dibayar dengannya sekiranya hutang tersebut tidak dapat dijelaskan 8. Penggunaan traksaksi ini tidak membebankan pihak yang membuat gadaian malahan memberi kemudahan kepada mereka untuk melunaskan hutang dan menampung kehidupan mereka tanpa faedah tambahan.2 Rukun dan Syarat Al-Rahnu Rukun Al-Rahnu adalah: 1.pinjaman menjadikan barang kepunyaannya sebagai sandaran untuk memberi jaminan ke atas hutang atau pinjaman yang diterima daripada pemiutang atau pemberi pinjam. Dari segi syarak. Adapun upah simpanan adalah berasaskan nilai barang gadaian yang turut dijamin oleh pihak Bank pada asas upah bulanan. 236 . Pemegang gadaian (Al-Murtahin) iaitu pemberi hutang (Bank) 3.000 tetapi nilai barang gadaian hendaklah dua kali ganda nilai pinjaman. Penggadai (Al-Rahin) iaitu si berhutang (pelanggan) 2. Amalan di Bank Rakyat menetapkan jumlah maksima pinjaman tanpa faedah ini adalah sebanyak RP5. Barang gadaian (Al-Marhun) 4.

3. perubahan di dalam undang-undang telah melahirkan banyak anak syarikatnya dan merasmikan lebih banyak cawangannya untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan serta ahli-ahlinya. nama Bank Kerjasama Berhad telah ditukarkan kepada Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad atau lebih diketahui sebagai Bank Rakyat.1 Al Rahnu di Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Pengenalan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Pada mulanya.3 Aplikasi Kontrak al-Rahnu dalam Sistem Kewangan Malaysia 8. Bank Rakyat telah ditubuhkan pada September 1954 di bawah Ordinan Koperasi 1948. Setelah itu.3.3. Pengerusi yang pertama pada masa itu ialah Tan Sri Sheikh Ahmad Mohd Hashim. Penubuhan ini tidak terhad kepada ahli-ahlinya sahaja malah telah dibuka kepada semua individu. Pada 6 Januari 1973. 11 daripada bank kesatuan ini telah memutuskan untuk bergabung dan menubuhkan Bank Agong (Bank Puncak). Bank Rakyat telah dikawal selia oleh undang-undang dan Akta Bank Kerjasma Rakyat (M) Berhad 1978 (Peruntukan Khas 202). Bank Agong ini telah digantikan dengan nama Bank Kerjasama Berhad. Pada 28 September 1954.8. Kerjasama telah dilakukan oleh Bank dengan membahagikan kesatuan masingmasing untuk memudahkan pergerakan koperasi tersebut dan bank akan menyediakan keperluan kewangan kepada ahli-ahli mereka. dimana ia membenarkan Bank Rakyat untuk menyediakan pembiayaan kepada bukan ahli. Seterusnya Bank Rakyat telah diletakkan di bawah Kementerian Perumahan dan Pembangunan Koperasi serta Kementerian Kewangan 237 . Pada tahun 1976.

Bank Rakyat telah mengambil langkah lebih drastik apabila berjaya menjadi Bank Koperasi berlandaskan syariah dengan memperkenalkan produk perbankan Islam pada keempat-empat cawangannya. Pada 8 Mei 1993. Akta Koperasi telah dikaji semula dan membenarkan bank untuk mengendalikan di bahagian Sabah dan juga Sarawak. Bank Rakyat telah menjadi Bank koperasi Islam sepenuhnya dan pada masa yang sama Bank Rakyat telah melakar sejarah apabila mencatatkan peristiwa penting dengan menjadi bank ketiga yang menawarkan produk perbankan Islam sepenuhnya di Malaysia. 238 . Bank Rakyat telah mempunyai 119 cawangan yang menawarkan kemudahan kepada pelanggannya melalui perkidmatan perbankan Islam. Bank Rakyat telah meletakkan objektif untuk memastikan keuntungan yang memuaskan dengan menyediakan pembayaran dividen kepada pelanggannya dan mengenakan kadar keuntungan yang beRPatutan di mana ia tidak memberi bebanan kepada pelanggannya. Fungsi utama Bank Rakyat adalah untuk menyediakan kewangan dan menerima deposit sekaligus memberi pulangan dividen yang memuaskan untuk memberi kemudahan terbaik kepada pelanggannya. selepas penyusunan semula kabinet. Pada tahun 2002.pada tahun 1989. Bank Rakyat bersama dengan enam cawangan lain serta institusi pembangunan diletakkan terus di bawah penyeliaan Bank Negara Malaysia dan di bawah Akta Institusi Kewangan (BFIA). Pada 15 April 2009. Pada Mac 2004. pada tahun 1993. Bank Rakyat telah diletakkan di bawah penyeliaan Kementerian Keusahawanan dan Pembangunan Koperasi. Bank Rakyat telah diserap di bawah Kementerian Kewangan. Sehingga kini. Pada 15 Februari 2002. Setelah itu.

Manakala pajak gadai-i Az Zahab adalah skim lanjutan kepada pajak gadai-i Ar Rahnu. Selain itu. Kedua-kedua produk ini dijalankan menerusi proses yang sama tetapi dibezakan berdasarkan nilai pinjaman.2. Operasi Ar Rahnu Di Bank Rakyat Bank Rakyat telah memperkenalkan Skim Ar Rahnu sebagai produk perniagaannya dan ia telah dilaksanakan pada 27 Oktober 1993. Program mikro kredit skim Ar Rahnu ini telah dijalankan di atas kerjasama Bank Rakyat bersama Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YPEIM). Bank Rakyat mendapat pengecualian undang-undang untuk mendapatkan sebarang lesen untuk menjalankan perkhidmatan Ar Rahnu. Berdasarkan Seksyen 46(c) di dalam akta ini. Pajak gadai-i Ar Rahnu ialah skim pinjaman yang diperkenalkan kepada pelanggan yang ingin mendapatkan sumber kewangan segera dalam membantu individu-individu untuk memenuhi keperluan mereka. Contoh Skim Ar-Rahnu di Bank Islam 239 . Operasi ini juga telah dikawal di bawah Akta Pajak Gadai 1972. seksyen ini turut memberitahu bahawa individu yang terlibat di dalam operasi ini juga mendapat pengecualian di dalam akta ini. Kemudahan ini menyediakan jumlah pinjaman yang tinggi dan tempoh pembayaran balik yang lama. Bank Rakyat telah memperkenalkan dua produk pajak gadainya iaitu pajak gadai-i Ar Rahnu dan juga pajak gadai-i Az Zahab. Ia menawarkan pembiayaan lebih tinggi dan tempoh bayaran balik lebih lama daripada Skim Pajak Gadai-i Ar-Rahnu . 3.

Kedua-dua konsep ini adalah bersesuaian dengan sistem yang dijalankan dimana konsep Al Wadiah iaitu simpanan kepada harta milikan sebagai amanah atau jaminan keselamatan.000 atau tidak melebihi 60% daripada nilai pasaran emas (bagi cagaran). Konsep Skim Ar-Rahnu yang diperkenalkan oleh Bank Islam adalah seperti berikut: i. Bank Islam memberi pinjaman (Al-Qardhul Hassan) kepada pemohon Pemohon menyandarkan barang kemas (emas) sebagai jaminan atas hutang yang diambil Bank Islam menjamin keselamatan barang kemas yang disimpan di bawah prinsip (Al-Wadiah Yad Dhamanah) Bantu mengenakan upah atas simpanan barang kemas tersebutC Cagaran yang diterima adalah jongkang emas atau barang kemas emas yang tidak mengandungi perhiasan.Skim Ar-Rahnu merupakan alternatif terbaik untuk memperolehi tunai dengan serta merta bagi memenuhi keprluan kewangan pelanggan. ikut mana yang lebih rendah. iii. 8.3..3. Kontrak al-Wadiah dan Qardhu Hassan dalam al-Rahnu Bank Rakyat telah menerapkan konsep yang sama keatas kedua-dua skim pajakan tersebut iaitu Al Wadiah dan Qardhul Hasan. ibubapa atau anak sekiranya barang kemas bukan milik sendiri. Manakala konsep Qardhul Hasan pula adalah pinjaman tanpa faedah yang lebih sinonim dengan keperluan masyarakat terutamanya golongan bawahan untuk mendapatkan pinjaman kewangan tanpa membebankan mereka seperti sistem konvensional yang meletakkan faedah tambahan untuk pembayaran 240 .4. Skim ini ditawarkan kepada warganegara Malaysia yang berumur 18 hingga 65 tahun. Surat pembelian barang juga diperlukan semasa membuat perpohonan. barang adalah milik sah pemohon sendiri atau milik pasangan. ii. Jumlah pembiayaan maksimum sehinggan RP 5. surat kebenaran dari pemilik diperlukan. iv.

000 dalam satu hari dan tidak melebihi RP50. Pinjaman tidak dihadkan kepada masyarakat Islam semata-mata tetapi lebih terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Pelanggan Bank Rakyat yang telah membuat pinjaman mestilah membuat pembayaran balik ke atas pinjaman tersebut mengikut skim yang dipohon.berdasarkan jumlah yang dipinjam. Nilai barang pajakan pula adalah mengikut skim yang dipohon.000 manakala skim i-Az Zahab pula mestilah tidak melebihi RP5001 dalam satu hari dan tidak melebihi RP50. pelanggan boleh menyambung lagi tempoh simpanan selama 6 bulan. Konsep ini lebih kepada konsep kebajikan yang amat ditekankan di dalam sistem muamalat supaya bantu-membantu antara satu sama lain untuk keuntungan secara bersama. Selain itu.000. Kadar pinjaman dan tempoh pembayaran balik Bank Rakyat akan memberi pinjaman sehingga 65 peratus daripada nilai pajakan emas (nilai marhun). nilai barang gadaian mestilah tidak melebihi RP10. Manakala bagi skim i-Az Zahab pula. Barang gadaian yang diterima oleh Bank Rakyat ialah emas yang bernilai di antara 22k hingga 24k bagi skim i-Ar Rahnu dan 18k hingga 24k bagi skim i-Az Zahab. Selepas tempoh 6 bulan. Pelanggan yang ingin membuat traksaksi Ar Rahnu di Bank Rakyat mestilah warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas dan merupakan penduduk tetap. pelanggan mestilah tidak bankrap sebelum memohon pinjaman. Pembayaran balik bagi skim i-Ar Rahnu ditetapkan selama enam bulan sahaja berpula dari tarikh gadaian. tempoh pembayaran balik adalah lebih panjang iaitu 241 . Bagi pelanggan yang memohon skim i-Ar Rahnu. tetapi dengan syarat pelanggan dikehendaki menjelaskan upah simpanan untuk 6 bulan yang terdahulu.

Berikut ialah upah simpanan yang dikenakan bagi setiap pinjaman mengikut skim yang dipohon: Contoh pengiraan upah simpanan • • • • Nilai barang gadaian : RM 5000 Jumlah pinjaman : RM 2500 Tempoh gadaian : 6 bulan Jumlah upah simpanan yang perlu dibayar oleh peminjam : RM225 RM 5000/ RM 100 (upah simpanan bagi setiap RM100) = 50 50 x RM 0. Upah simpanan Pelanggan juga dikehendaki membayar upah simpanan bersama-sama dengan pembayaran balik pinjaman secara bulanan.50 x 6 bulan = RM 225 8.maksimum selama 36 bulan dan dibayar secara ansuran ataupun secara terus selama enam bulan. Upah simpanan yang dikenakan adalah berdasarkan kepada kos ke atas nilai gadaian dan disesuaikan dengan nilai pinjaman yang diberi.1 Pengenalan 242 .4.75 =RP 37.4 KONTRAK TAKAFUL 8.50 RM 37.

4. Wang ini juga boleh digunakan untuk membeli harta benda yang baru sebagai menggantikan yang musanh atau hilang. Kestabilan dari aspek kewangan boleh meringankan ahli keluarga bagi meneruskan kehidupan selepas kematian orang yang menjadi tempat mereka bergantung.a. seseorang itu seharusnya juga berusaha dan merancang untuk mencari jalan bagaimana dia dapat meringankan beban yang terpaksa dipikul olehnya atau ahli keluarganya jika musibah melanda.Dalam menjalani kehidupan seharian dan sebagai salah seorang anggota masyarakat. Islam telah menetapkan peraturan supaya seseorang itu sentiasa peka dan seboleh-bolehnya memastikan bahawa jiwa raganya. Memang sudah menjadi manusia ingin memiliki sejumlah wang sebagai bekalan ketika hadapi kesulitan. Ini digambarkan dalam hadis Nabi Muhammad s. seseorang sentiasa terdedah kepada kemungkinan ditimpa oleh pelbagai jenis musibah. Selaras dengan ini.2 Penubuhan Insurans Secara Islam (Takaful) 243 . Menjadi kewajipan seseorang muslim supaya berikhtiar dan berusaha untuk mengelak atau menjauhkan daripada kemungkinan berlakunya musibah malapetaka atau bencana. bencana atau kemalangan. tragedi dan peristiwa buruk seperti kemalangan jalan raya. Sebarang musibah. orang di bawah tanggungannya dan harta bendanya terjamin dan terpelihara. Sehubungan ini kejadian kemalangan.” (Riwayat Ibnu Majah) Persediaan dari segi kewangan amatlah penting sekiranya terjadi sesuatu musibah. malapetaka dan bencana. 8. menghidap penyakit berat dan seumpamanya yang boleh membawa kepada penderitaan dan kesusahan kepada mengsaserta ahli keluarga atau warisnya. malapetaka dan bencana boleh mengakibatkan kemusnahan serta kehilangan harta benda di samping boleh mengancam nyawa manusia.w yang bermaksud: “Sesungguhnya seorang yang beriman ialah sesiapa yang boleh memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia. sesuai dengan pepatah ‘sediakan payung sebelum hujan. kecurian. kebakaran tempat kediaman dan kilang.

telah diperbadankan Syarikat Takaful Islam Luxembourg oleh Dar Al-Maal Al-Islami (DMI).Takaful adalah satu sistem insurans secara Islam yang bergerak mengikut landasan syariah atau hukum syarak. Perniagaan takaful mula beroperasi di Indonesia pada Ogos 1994. Lanjutan daripada ini. Berdasarkan perjalanan dan perkembangan Syarikat Insurans Islam Sudan ini maka pelbagai usaha dan langkah susulan dibuat. Orang Islam mahu sistem kewangan yang bersesuaian dengan ajaran dan kehendak agama dipraktikkan Orang dalam wawasan mereka bagi membina ekonomi Islam yang lengkap untuk kemudahan ummah. Syarikat Takaful Indonesia telah diperbadankan. Pada Mei 1993. pada awal tahun 1980-an. Pada tahun 1983. Insurans Islam juga memperkenalkan khidmatnya di Britain melalui Islamic Takaful Company (ITC). London. • Dengan tertubuhnya bank-bank Islam maka keperluan kepada perniagaan takaful atau insurans secara Islam segera menjadi keperluan oleh kerana dikatakan semua urusan bank memerlukan perlindungan insurans. beberapa buah syarikat insurans secara Islam mula ditubuhkan termasuk juga yang beroperasi di negaranegara Eropah. Justeru 244 . Kini Indonesia pula akan mengikuti langkah yang sama. khususnya oleh negara-negara Islam dan negara-negara dimana bilangan penduduk Islam agak besar bagi memperkenalkan syarikat-syarikat insurans yang menawarkan perniagaan insurans secara Islam. Dengan kerjasama teknikal daripada Syarikat Takaful Sendirian Berhad. negara Brunei Darussalam telah mencontohi Malaysia dengan munculnya Takaful IBB Berhad. Antaranya syarikat Insurans Islam Arab yang ditubuhkan pada tahun 1979 di Arab Saudi. Ada beberapa sebab yang mendorong pembentukan dan penyediaan perniagaan takaful ini: • • Islam ingin mengamalkan ajaran dan peraturan Islam sepenuhnya dalam kehidupan mereka. Syarikat insurans Islam yang pertama telah ditubuhkan pada tahun 1979 iaitu Syarikat Insurans Islam Sudan. Di Asia. Malaysia adalah negara pertama yang merintis perniagaan insurans secara Islam melalui penubuhan Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad yang memulakan operasinya pada Ogos 1985.

amat sesuai jika urusan bank Isalm dapat dilindungi oleh insurans yang berasaskan hukum-hukum Islam. Johor (7).3 SEJARAH DAN PERNIAGAAN TAKAFUL MALAYSIA BERHAD (STMB) STMB memulakan operasinya pada 2 Ogos 1985 dengan bilangan pekerja perintis seramai 22 orang.Mudharabah. STMB mempunyai sebelas (11) pejabat cawangan yang terletak dengan strategik di semua negeri kecuali Perlis dan Sabah serta 45 meja takaful yang terletak di semua negeri kecuali Melaka dan Kelantan (3). Kedah (4). manakala Al. Sarawak (3) dan Wilayah Persekutuan (3). Pada 5 Jun 1996. Selangor (6). Operasi takaful adalah dilesen dan dikawal oleh Akta Takaful. STMB terlibat terutamanya dalam mengendalikan perniagaan takaful keluarga dan takaful am. Al-Takaful bermaksud pakatan sekumpulan orang yang saling menjamin antara satu sama lain.4. Sabah (2). Perak (5). Terengganu Darul Iman pada 30 Januari 1986. Pulau Pinang (1). Perlis (1). STMB merupakan syarikat pertama di Malaysia yang diberi lesen di bawah Akta Takaful.Mudharabah pula merupakan kontrak perkongsian keuntungan perniagaan antara pemberi dana untuk usahaniaga dan usahawan. 245 . Pembukaan pejabat cawangan ini kemudiannya ditambah dengan rangkaian ‘Meja Takaful’ yang terletak di pejabatpejabat cawangan Bank Islam Malaysia Berhad dan pejabat-pejabat daerah Lembaga Tabung Haji. 1984. Konsep asas takaful ialah penyediaan insurans sebagai satu bentuk perniagaan yang selaras dengan Syariah dan berdasarkan prinsip-prinsip Al-Takaful dan Al. 8. 1984 untuk mengendalikan perniagaan takaful. Terengganu (4). Negeri Sembilan (3). Kelantan Darul Naim dan Kuala Terengganu. Pahang (3).itu. STMB memulakan program pengembangan dengan pembukaan serentak dengan dua pejabat cawangannya yang pertama di Kota Bharu.

perniagaan takaful am menyamai perniagaan insurans am dengan unsur tambahan perjanjian berkongsi keuntungan. manakala perniagaan takaful am pula menyumbang kira-kira 72% daripada keuntungan sebelum zakat dan cukai dan 60% hasil kendalian Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 1995. Bincangkan definisi Dhamanah dan hukum-hukum berkaitan dengannya 3. Bincangkan definisi al-Rahnu dan hukum-hukum berkaitan dengannya 4. 8. Begitu juga. Bincangkan definisi Kafalah dan hukum-hukum berkaitan dengannya 2.5 SOALAN LATIHAN 1. Perniagaan takaful keluarga menyumbang kira-kira 13% daripada keuntungan sebelum zakat dan cukai dan 7% daripada hasil kendalian Syarikat. Baki 15% dan 33% masing-masing daripada keuntungan sebelum zakat dan cukai dan hasil operasi disumbangkan oleh pendapatan pelaburan.Perniagaan takaful keluarga meyamai perniagaan insurans nyawa dengan unsur tambahan perjanjian berkongsi keuntungan. Bincangkan definisi al-Takaful dan hukum-hukum berkaitan dengannya 246 .

BAB 9 TEORI SYARIKAT 9.6 Syarikat Amlak 9.1 Pengenalan 9.10.11 Syarikat sebagai Instrumen Sistem Kewangan Islam 247 .10.5 Pengekalasan dan Jenis Syarikat 9.10.2 Definisi Syarikat/syirkah 9.2 Syarikat al-Mufawadhah 9.10 Syarikat Uqud 9.3 Syarikat al-Abdan 9.2 Syarikat Amlak Ijbari 9.4 Syarikat al-Wujuh 9.6 Syarat-syarat Syarikat al-Uqud 9.1 Syarikat al-inan 9.10.6.3 Rukun Syarikat 9.10.4 Hukum Syarikah 9.10.1 Syarikat Amlak Ihktiyari 9.5 Syarikat al-Mudharabah 9.6.

Menjelaskan rukun dan hukum-hukum bersyarikat. anda seharusnya boleh: 1. Ia boleh diperolehi dengan pelbagai cara samada secara perseorangan atau perkongsian(Syarikat). Menghubungkaitkan jenis-jenis syarikat dengan perniagaan 4.1 Pengenalan Harta merupakan sesuatu yang diingini manusia secara semulajadi. Ia ditubuhkan untuk menggerakkan harta melalui penggabungan harta tersebut dengan sumber manusia supaya ia terus berkembang dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan individu pemilik harta tersebut khususnya dan 248 . 3. 5.w. Syarikat boleh diwujudkan apabila terdapat dua atau lebih pihak yang sanggup berkongsi dalam menjalankan sebuah perniagaan. 2. Konsep perkongsian telah membawa kepada penubuhan satu entiti perniagaan yang dikenali sebagai ‘as-syarikah’atau ‘musyarakah’ atau ‘syarikat’.BAB 9 TEORI SYARIKAT OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini.a. Mengenal pasti syarikat sebagai instrumen sistem kewangan Islam 9. Syarikat di dalam sistem ekonomi Islam merupakan satu kaedah yang telah diterimapakai sejak zaman Rasulullah s. Menghuraikan konsep syarikat. Menjelaskan syarat-syarat syarikat al-Uqud .

yasyraku (fi’il mudhâri’). Bab ini akan membincangkan mengenai konsep syarikat di dalam perundangan Islam. 9.1989:796). Iaitu campuran harta antara satu dengan lain yang tidak dapat dibezakan.syarikan/ syirkatan/ syarikatan (mashdar/kata terbitan. Akan tetapi. Al-Syarikah atau al-Syirkah dari segi bahasa arab beerti campuran atau bercampur sekutu atau bercampur harta. Manakala ‘syarikah’ mengikut penggunaan umum bahasa Arab pula membawa erti menggabungkan dua perkongsian sebagai satu cara untuk membuatkan keduanya tidak boleh dibezakan (Ala’Eddin Kharofa. jika dibaca syirkah lebih baik (afshah). Kemudian digunakan oleh fuqaha’ dengan memberi pengertian khusus iaitu kontrak perkongsian antara dua pihak atau lebih yang sama-sama 249 .2 Definisi Syarikat/syirkah Perkataan syarikat dalam bahasa Melayu adalah berasal daripada perkataan arab iaitu syirkah. menurut Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah. Syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika (fi’il mâdhi). yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan (AnNabhani. 1 997). dimana mereka saling bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat kewangan dan boleh mendatangkan keuntungan (profit). Perkataan tersebut beertinya menjadi sekutu atau syarikat/ berkongsi Perkataan syirkah. Syirkah juga adalah transaksi atau akad antara dua orang atau lebih. 1990: 146).masyarakat umumnya. Menurut Istilah Syarak pula syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih. boleh juga dibaca syarikah. (al-Zuhayli. syirkah bererti mencampurkan dua bahagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibezakan satu bahagian dengan bahagian lainnya. Dari segi bahasa Arab (makna etimologis).

2000). t. Ulama Syafie menyatakan syarikat sebagai sabit hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih secara bersama manakala ulama Hanafi menjelaskan syarikat sebagai suatu kontrak antara dua orang yang berkongsi modal dan untung (Wahbah Zuhaili. definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha menunjukkan terdapatnya unsur kerjasama dan perkongsian sama ada dalam bentuk hak pengurusan mahupun hak keuntungan. Fuqaha’ Shafie mentakrifkan syarikat sebagai kontrak yang mensabit hak pada sesuatu secara sama rata untuk dua orang atau lebih secara bersama. (Ibn Abidin. 1994: 91) Fuqaha’ Hanafi mentakrifkan syarikat sebagai suatu akad antara dua pihak yang bersyarikat dalam pemberian modal dan mendapatkan keuntungan. Namun begitu. definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafi kelihatan lebih menyeluruh kerana ia mengungkapkan syarikat sebagai suatu kontrak dengan sendirinya mewujudkan konsep hak dan tanggungjawab yang mengikat. 1982:496) Fuqaha’ Mazhab Maliki mentakrifkannya sebagai keizinan yang diberikan oleh pekongsi kepada rakan kongsinya untuk mengurus harta perkongsian mereka dengan mengekalkan hak mengurus setiap ahli perkongsian.t: 348) Pada hakikatnya. Ulama Maliki mentafsirkan syarikat sebagai izin kedua pihak yang bersyarikat pengurusan harta milik mereka dan setiap pihak mempunyai hak pengurusan (Say id Sabiq. 1966:299) Fuqaha’ Hambali pula mentakrifkan syarikat sebagai suatu persetujuan bersama untuk mendapat hak dan mengurus. Ulama Ham bali pula mentakrifkan syarikat sebagai perhimpunan dalam memperolehi hak atau ‘tasarruf atau kuasa pengurusan (Ala’ Eddin Kharofa. sedangkan definisi yang lain 250 . 1990). 1997). (al-buhuti. (al-Dusuqi. Para fuqaha pula memberikan pelbagai definisi tentang istilah syarikat. (al-Syarbini.berkongsi usaha melalui harta (modal) atau aktiviti usahawan dengan sama-sama berkongsi keuntungan dan kerugian antara mereka mengikut nisbah yang dipersetujui semasa akad.

Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum. Musyarakah pula ialah kontrak apabila dua orang atau lebih berjanji bekerjasama dalam perniagaan dengan memberikan modal masing-masing dan keuntungan dibahagi sesama mereka. dan memperhatikan hal-hal berikut : • • Setiap pihak harus menyediakan dana /harta dan pekerjaan/usaha. Pemakaian konsep syarikat atau perkongsian sebagai suatu kontrak bukan sahaja teRPakai kepada umat Islam. Kaedah ini boleh digunakan dalam membuat kontrak perkongsian. beban ditanggung oleh ahli mengikut peratus modal masing-masing. . malahan konsep ini telahpun bertapak di zaman purba Rom di mana undang-undang Rom kuno telah mendefinisikan syarikat sebagai suatu kontrak yang dibuat secara sukarela yang akan mendatangkan tanggungjawab eksklusif kepada pihak pihak yang berkontrak seperti kontrak jual-beli dan sebagainya. Kaedah ini juga boleh digunakan dalam produk-produk kewangan yang melibatkan dua pihak yang sama-sama ingin melaksanakan perniagaan atau sumbangan modal seperti bank dan pelanggan sama-sama membiayai projek dengan bersetuju dengan pembahagian untung dan bank mempunyai pilihan menyertai pengurusan projek berkenaan. Syarat-syarat Musyarakah Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam dunia perniagaan sekarang ia dinamakan syarikat perkongsian atau usaha sama (joint venture).lebih menjurus kepada tujuan atau kesan kontrak itu sendiri. Musyarakah juga ialah perkongsian yang menunjukkan modal disatukan dan keuntungan serta kerugian dikongsi bersama mengikut peratusan yang dipersetujui di awal kontrak diadakan. Setiap pihak memiliki hak umtuk mengatur aset musyarakah dalam proses perniagaan. Keuntungan daripada musyarakah dibahagikan mengikut persetujuan masingmasing manakala jika berlaku kerugian. 251 . Rakan kongsi dalam kontrak ini ialah pemegang amanah kepada rakan yang lain.

(‘âqidâni). 1982: 76. Objek akadnya berupa tasharruf. agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara pihak yang bersyarikat (An-Nabhani. rukun syirkah ada tiga: 1. Objek akadnya dapat diwakilkan (wakalah). Perkara yang diakad (mahal). 1989: 13). Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) iaitu: 1. yang yang terdiri daripada modal dan Usaha (Al-Jaziri. Manakala syarat sah perkara yang boleh disyirkahkan adalah perkara yang diakadkan itu boleh diusahakan bersama atau boleh diwakilkan. Objek akad adalah modal. disebut juga ma’qûd ‘alayhi. misalnya akad jual-beli. Pihak yang berakad. 1996: 69. Pada masa beliau diutus sebagai nabi. syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharruf (pengusahaan harta) 3.• Setiap pihak memberi kebebasan/kepercayaan kepada pihak yang lain untuk mengurus aset dan masing-masing dianggap telah diberi kepercayaan untuk melakukan aktiviti musyarakah dengan mementingkan kepentingan pihak lain tanpa melakukan kelalaian yang disengaja. Perkara ini adalah berdasarkan dalil Hadis Nabi Saw berupa taqrîr (pengakuan) beliau terhadap syirkah. 9. Al-Khayyath. kerja. 1990: 146).3 Rukun Syarikat Menurut jumhur ulamak.4 Hukum Syarikah Syirkah hukumnya adalah harus (jâ’iz/mubah). 9. keuntungan dan kerugian. Sighah akad iaitu ijab dan qabul diantara dua pihak 2. 2. • • Sesuatu pihak tidak diizinkan untuk mencairkan dana atau menggunakan dana untuk kepentingannya sendiri. orang-orang pada masa itu telah berpuamalah dengan cara bersyirkah dan 252 . iaitu aktivitas pengusahaan harta dengan melakukan akad-akad.

Menurut para ulama Fiqh. iaitu finnan Allah. Sesungguhnya kebanyakan orang yang bergaul dan berhubungan (dalam pelbagai Iapangan hidup). kecuali orang yang beriman dan beramal salih . . Sunnah dan Ijma’..w meriwayatkan yang Allah s. adalah harus mengadakan perkongsian atau syarikat. beliau mendengar Rasulullah s.t telah berjanji bersama-sama menjaga dan memelihara pihak-pihak yang berkongsi itu selama mereka saling jujur dan amanah di dalam perniagaan mereka. Allah menerangkan tentang bagaimana rakan kongsi memperlakukan rakan-rakan kongsi yang lain. selama masingmasing tidak mengkhianati yang lain maka Aku meninggalkan mereka berdua. sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah ra : Allah ‘Azza wa Jalla telah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang ber-syirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. ” Di samping nas AlQuran. jelaslah Allah s. Kalau salah satunya berkhianat..Nabi Saw membenarkannya. Abu Dawud. ‘‘ .w.a. Firman Allah s. Nabi saw bersabda. konsep ‘perkongsian’ dinyatakan dalam bentuk perkongsian di dalam pembahagian harta perwarisan. Pensabitan hukum harus ini berdasarkan kepada dalil AI-Quran.t dalam surah An-Nisa’ ayat 12 “Maka mereka bersekutu pada satu pertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki dari perempuan) Manakala di dalam surah Sad ayat 24. 82 ‘’ Aku (Allah) adalah orang ketiga bersama-sama dengan rakan kongsi. sesetengahnya berlaku zalim kepada sesetengah yang lain. maka ijma’ ulama sepakat 253 . terdapat sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah r. al-Baihaqi.w. Aku keluar dari keduanya.w. Berdasarkan nas-nas ini. ” Berdasarkan hadis ini.t ber fi rp an.. Di dalam AI Quran.a.” [HR. dan ad-Daruquthni].

sunnah dan ijmak. “Rasulullah saw. Kemudian kami bertanya kepada nabi s. Sedangkan yang (diperoleh) secara hutang. lalu beliau menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi tersebut”. “ Aku dan rakan kongsiku.a. rasulullah saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi. Imam muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan. Kami lalu bertanya kepadanya. jika mereka tidak mempunyai anak. Telah mengupah pendudduk khaibar (padahal mereka orang-orang yahudi) dengan mendapat mendapat bahagian dari hasil buah dan tanaman. Sebagaimana mua’amalah lainnya. syirkah boleh dilakukan samada antara sesama muslim ataupun dengan orang Nasrani.” Lalu kami didatangi oleh Al Barra’bin azib. Al-nisa’: 12 “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu.w tentang tindakan kami. [HR. Bukhari dengan sanad dari Aisyah]. Dia menjawab. Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan: “Rasulullah saw pernah memperkerjakan penduduk khaibar(penduduk Yahudi) dengan mendapat bahagian dari hasil tuaian buah dan tanaman” Aktiviti syarikat adalah harus hukumnya berdasarkan sumber hokum al-quran. Zaiq bin Arqam. Majusi dan Kafir. silalah kalian bayar” Hukum melakukan syirkah dengan kafir zimmi juga adalah mubah. Baginda menjawab: “barang yang (diperoleh) dengan cara tunai silalah kalian ambil. telah mengadakan perkongsian. “aku dan rakan kongsiku telah membeli sesuatu dengan cara tunai dan hutang. Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang 254 . jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak. Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Aba Manhal pernah mengatakan .mengharuskan kontrak syarikat memandangkan Allah sendiri telah berjanji untuk bersamasama rakan kongsi yang jujur dan amanah serta berlandaskan hukum-hukum syariah dalam perniagaannya.

mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. jika kamu mempunyai anak. Rasulullah bersabda: “ Aku (Allah) daripada ahli syarikat yang ke tiga daripada dua lagi ahli syarikat selama salah seorang daripada dua ahli itu tidak mengkhianati saudaranya . tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja). sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka.” HR Abu Daud Fuqaha’ dari semua mazhab bersependapat bahawa harus membuat kintrak syarikat kerana ia telah menjadi amalan dalam urusa hidup anusia sejak zaman rasulullah sehinggalah masa kini. 255 . (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah. apabila kedua-dua melakukan pengkhianatan maka aku keluar daripadanya. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang. jika seseorang mati. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. b. juga tidak diperbolehkan.” [274] memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris.

1 Syarikat Amlak Ihktiyari Syarikat Pilihan (Syarikat Ikhtiar) .5 Pengekalasan dan Jenis Syarikat Secara umumnya. 256 .6 Syarikat Amlak Syarikat al-milk atau al-amlak ialah pemilikan oleh dua pihak atau lebih ke atas sesuatu benda tanpa menggunakan kontrak syarikat. 9. mudharabah. Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu) Mazhab Maliki hanya 3 jenis syirkah yang sah iaitu syirkah inan. abdan. zahiriah dan Imamiah hanya 2 syirkah yang sah iaitu inan dan mudharabah.pihak-pihak bersetuju untuk berkongsi pemilikan ke atas sesuatu barang dengan kerelaan sendiri. 9. mudharabah dan wujuh. pemberian atau wasiat dimana terdapat lebih dari seorang ahli waris atau penerima wasiat. Ia adalah berkaitan dengan hak pemilikan bersama bagi sesuatu harta. Menurut mazhab syafi’e. Mazhab Hanafi dan Zaidiah beRPandangan ada 5 jenis syirkah yang sah iaitu syirkah inan.6. abdan. abdan dan mudharabah. ( Wahbah Az Zuhaili. para ulamak Fiqh membahagikan syarikat kepada 2 bentuk iaitu: a) Syarikat Milik (Syarikat Amlak) b) Syarikat Kontrak (Syarikat Uqud) Pandangan Mazhab Fiqih tentang Syirkah Mazhab Hanafi beRPandangan ada empat jenis syirkah yang syari’e iaitu syirkah inan.9. Ia melibatkan perkongsian hakmilik keatas harta tanpa melibatkan sebarang usahasama untuk memajukan harta tersebut. Syirkatul amlak (Syirkah hak miliki) adalah syirkah terjadi kerana adanya harta pusaka. wujuh dan mufawadhah.

2000).Wujuh.9. sesebuah syarikat itu menjadi tidak sah. 1999). Manakala ulama Hanafi pula hanya membahagikan kepada tiga kategori iaitu Syarikat Al-Amwal.Tanpa memenuhi ketiga-tiga rukun tersebut. 9. Rukun-rukun bagi Syarikat Kontrak pula terbahagi kepada tiga iaitu dua pihak yang berkontrak (pemegang-pemegang saham). Perbincangan dalam artikel lebi h menjurus kepada Syarikat Kontrak kerana syarikat jenis ini yang seringkali diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 257 . perkara yang dikontrakkan dan lafaz akad. Syarikat Al-Mufawadah (syarikat yang mana modal. kerjasama dari segi kualiti dan kuantiti dan keuntungan antara rakan kongsi adalah sama rata). Syarikat AI-A’mal dan Syarikat AI.timbulnya persyarikatan bukanlah atas dasar pilihan pekongsi seperti barang perwarisan. Ketiga-tiga syarikat ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan Syarikat Al-Inan dan AIMufawadah.6. (Wahbah Zuhaili. Syarikat AI-Abdan (syarikat dalam bentuk perkhidmatan). mazhab Maliki dan Hanafi tidak memasukkan Syarikat AI-Mudharabah sebagai sebahagian Syarikat Kontrak. Namun begitu. Syarikat AI-Wujuh (syarikat tanpa modal) dan Syarikat Al-Mudharabah (bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengusahasupaya memperniagakan modal dan keuntungan dibahagi bersama).10 Syarikat Uqud Syarikat Kontrak pula berlaku di antara dua orang atau lebih untuk berkongsi dan turut serta dalam perniagaan dengan menyumbangkan sama ada modal atau tenaga untuk berkongsi di antara mereka apa-apa keuntungan atau kerugian (Razali Nawawi. Menurut Mazhab Hambali.2 Syarikat Amlak Ijbari Syarikat Tanpa Pilihan (Syarikat Jabar) . Syarikat Kontrak terbahagi kepada lima bahagian iaitu syarikat al-Inan (penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang semestinya sama banyak).

yang sah hanya empat macam. dan Imamiyah. Zahiriyah. Menurut ulama Malikiyah. Syarikat al-Abdan 4. hanya perkongsian secara Syarikat Inan sahaja dianggap sah. sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. Syarikah al-‘Uqud atau al-Aqd ialah kontrak yangberlaku antara dua pihak atau lebih untuk membuat perkongsian modal atau harta untuk mengadakan sesuatu perniagaan atau perusahaan dengan sama-samaberkongsi hasil daripada perniagaan tersebut. Syarikat al-inan 2. Menurut ulama Hanabilah. Syarikat al-Wujuh 5. abdan. Menurut ulama Syafi’iyah. 9. Syarikat al-Mudharabah An-Nabhani berpendapatt bahawa semua itu adalah syirkah yang dibenarkan syariah Islam.1 Syarikat al-inan 258 . 4/795). mudhârabah. yang sah hanya syirkah inân dan mudhârabah (Wahbah AzZuhaili. Pembahasan kita saat ini adalah syirkah yang kedua ini. abdan. iaitu syirkatul Uqud. dan mudhârabah. iaitu: syirkah inân.syirkah uqud adalah syirkah yang terjadi dengan mengembangkan hak milik seseorang. Dalam buku-buku fiqh Islam. Syarikat al-Uqud ini memberi penekanan kepada penglibatan bersama dalam sebarang usaha yang hendak dijalankan dan perkongsian ini meliputi pengeluaran modal pokok dan pembahagian untung rugi atau sama-sama menyumbang kepada keuntungan dan kerugian syarikat. yang sah hanya tiga macam. Namun dari segi jumhur ulamak. Syarikat al-Mufawadhah 3. Pandangan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah. Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu. dan wujûh. umumnya terdapat lima bentuk perkongsian (syarikat Uqud) yang diadakan oleh pihak-pihak berkenaan iaitu: 1.10. iaitu: syirkah inân.

Syirkah inân adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi sumbangan/kerjasama (‘amal) dan modal (mâl).Syarikat Ainan ialah perkongsian harta atau modal oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan sesuatu perniagaan dan keuntungan dibahagi sesame mereka. Wajib bagi pihak yang ber-syirkah untuk secara bersama-sama terlibat dalam pengusahaan. Sebab masingmasing pihak. dan sebagainya. Akad perkongsian antara dua orang atau lebih untuk berkongsi dengan mengeluarkan modal bagi menjalankan sesuatu perniagaan dengan pembahagian untung atau rugi mengikut kadar modal yang dikeluarkan. dua pihak bersetuju mengeluarkan modal secara bersama untuk menjalankan perniagaan dan membahagikan keuntungan yang diperolehi secara bersama samada secara samarata atau mengikut peratusan modal asalkan mengikut persetujuan semasa akad. Modal dalam bentuk harta benda seperti kereta mestilah diakadkan pada awal transaksi. menawarkan. Antara syarat-syarat syarikat inan ialah semua modal yang dikeluarkan hendaklah dicampur di dalam satu akaun. Perkongsian ini dibangunkan oleh konsep perwakilan(wakalah) dan kepercayaan(amanah). Disyaratkan bahawa modal yang dikongsi adalah berupa wang. Syarikat ini diharuskan mengikut Ijmak. setiap pihak menyumbangkan modal dan menjalankan kerja. Syirkah inan adalah syirkah yang mana 2 pihak atau lebih. keuntungan atau kerugian pula dibahagi mengikut kadar modal atau usaha. Perkongsian ini diperbolehkan berdasarkan As-Sunnah dan ijma’sahabah. Mereka sama-sama berjual beli. 1990: 148). modal hendaklah dijelaskan semasa berkontrak dan semua urus niaga jelas antara pihak-pihak yang berkongsi. menagih pembayaran. mengelola karyawan. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah dan Ijma Sahabat (An-Nabhani. Contoh bagi syirkah inan: Khalid dan Faizal berkongsi menjalankan perniagaan burger bersama-sama dan masing-masing mengeluarkan modal RP500 setiap seorang. dengan memberi/berkongsi modal kepada rakan kongsinya bererti telah memberikan kepercayaan dan mewakilkan kepada rakan kongsinya untuk mengelolakan 259 .

Keuntungan adalah berdasarkan kesepakatan semua pihak yang berkongsi manakala kerugian berdasarkan peratusan modal yang dikeluarkan. sedangkan keuntungan bergantung kepada apa yang mereka sepakati” 9. Setiap ahli yang berkongsi bertindak sebagai agen dan penjamin kepada yang lain. Mengikut al-Sarakhsi. Abdurrazzak dalam kitab Al-Jami’ meriwayatkan dari Ali r. Setiap anggota syarikat dikira penjamin kepada yang lain dan masing-masing mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama terhadap urusan perniagaan. Dari segi Istilah fiqh. tanggungjawab yang sama dan pembagian untung yang sama. Fuqaha’ maliki mengharuskan syarikah al mufawadhah dengan membuat penambahan takrif iaitu setiap ahli syarikat bebas nenjalankan pengurusan syarikat dalam semua bentuknya tanpa mendapat pandangan dan persetujuan ahli syarikat lain. Perkongsian antara dua orang atau lebih untuk bekerja dengan syarat tiap-tiap pemegang saham hendaklah mempunyai modal yang sama banyak. (al-Zuhailiy: 1989:798) . (Ali Khafif. Fuqaha’ shafie dan hambali tidak mengharuskan al-Mufawadhah kerana sukar dilaksanakan dan boleh berlaku gharar kerana perkongsian yang tidak jelas. almufawadhah ialah satu kontrak perkongsian yang mana ahli-ahli kongsi itu mestilah sama dari aspek jumlah sumbangan modal dan jumlah agihan untung dan urusan pengendalian syarikat dan pegangan agama. disamping persamaan. al-syarikat fi al-fiqh al-islami. hak yang sama.2 Syarikat al-Mufawadhah Al-Mufawadhah dari segi bahasa aarab beerti persamaan.10.perniagaan. Syarikat Mufawadhah juga ialah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan perniagaan secara usaha sama dengan syarikat. 260 .a yang mengatakan: “kerugian bergantung kepada modal. Mereka bersama menyumbang modal dan mengusahakan perniagaan. mufawadhah juga bererti menyerah kuasa iaitu setiap ahli menyerah kuasa urusan kepada rakan kongsimasing-masing. 24). Tiap-tiap pemegang saham ialah wakil bagi pemegang saham yang lain dalam urusan perniagaan.

dan wujûh) (An-Nabhani. Syirkah mufâwadhah dalam pengertian ini. mudhârabah. maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya (An-Nabhani. menurut An-Nabhani adalah boleh. sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya. 1990: 156. Di sini A sebagai pemodal. setiap jenis syirkah yang sah ketika berdiri sendiri. ketika A memberikan modal kepada B dan C. iaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai peratusan modal (jika berupa syirkah inân). dua jurutera awam yang sebelumnya sepakat bahawa masing-masing melakukan kerja. atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujûh). Syirkah mufawadhah dalam pengertian ini. Lalu. 1990: 156). Keuntungan yang diperoleh dibahagi sesuai dengan kesepakatan. 1982: 25). Sebab. menyumbang modal kepada B dan C. Kemudian B dan C juga sepakat untuk menyumbang modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. mudharabah dan wujuh). Dalam hal ini. setiap jenis syirkah yang sah berdiri sendiri maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya. Keuntungan yang diperoleh dibahagi sesuai dengan kesepakatan. Sebab. menurut An-Nabhani adalah boleh. pada awalnya yang ada adalah syirkah ‘abdan iaitu B dan C sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan sumbangan kerja sahaja. Ketika B dan C sepakat bahawa masing-masing memberikan suntikan modal di samping melakukan kerja. sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkah-nya. Contoh: A adalah pemodal. Syirkah mufawadhah adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inan. Al-Khayyath. atau ditanggung pemodal saja (jika berupa syirkah mudhârabah).Syirkah mufâwadhah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inân. iaitu ditanggung oleh pemodal sesuai dengan nisbah modal (jika berupa syirkah inan) atau ditanggung pemodal sahaja (jika berupa syirkah mudharabah) atau ditanggung pengusaha usaha berdasarkan peratusan barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujuh). ‘abdan. ‘abdan. bererti di antara mereka bertiga wujud syirkah mudharabah. bererti terwujud syirkah inan di antara B dan 261 . sedangkan B dan C sebagai pengusaha.

Dengan demikian. Syirkah abdan merupakan kerjasama perniagaan antara dua orang atau lebih yang memberi tenaga atau keahlian orang-orang yang melakukan akaq syirkah.10. Paling pentingkan ialah kejayaan syarikat dan pihak-pihak terbabit saling meredhai antara satu sama lain dan berlebih kurang. Dari segi realiti.C. Imam Shafie tidak bersetuju dengan syarikat jenis ini kerana ia akan memudahkan sesuatu yang tidak baik berlaku dan tidak tepat dari segi keadilan sebenar. Perkongsian dimana pelaburan perkongsian ini mengandungi sebahagian besar atau kesemuanya berbentu usha atau kemahiran ahli-ahli kongsi Perkongsian antara dua orang atau lebih yang mengumpulkan hasil pekerjaan (pengupahan) masing-masing dalam satu tabung kemudian dibahagikan sesama mereka tanpa mengambil kira modal yang dimasukkan ke dalam tabung tersebut dan usaha yang dijalankan. Ia juga dinamakan syarikat amal. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya bererti terwujud syirkah wujuh antara B dan C. Misalnya syirkah antara jurutera dan arkitek tanpa modal dana dalam sebuah usaha konsultan bangunan. Perkongsian yang longgar ini akhirnya akan memisahkan mereka apabila syarikat memperolehi keuntungan kerana masalah pembahagian untung atau apabila syarikat menanggung kerugian besar seperti siapa yang harus menanggung kerugian tersebut atau semasa urus niaga dijalankan. kebanyakan orang Melayu yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan sering melakukan perkongsian jenis ini.3 Syarikat al-Abdan Syarikat al-amal/ al-Abdan ( perkongsian usaha/buruh). 9. bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada yang disebut syirkah mufawadhah. Syarikat ini selalunya ditubuhkan oleh pihak yang tidak berkira antara satu sama lain. Perkongsian jenis ini tidak dapat bertahan lama. siapa yang lebih rajin bekerja dan siapa yang lebih malas. semua akan berkerja sesuai keahlian masing-masing dan hasilnya (keuntungan) akan dibahagi 262 .

Kebenaran syirkah ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Atsram dengan sanad dari Ubaidah dari Bapaknya. Keuntungan adalah berdasarkan persetujuan mereka. “Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa’ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Ibnu Mas’ud ra. Sebagai contoh: Jalal adalah tukang buat rumah dan Rafi adalah juruelektrik yang berkongsi menyiapkan projek sebuah rumah. Syirkah ‘abdan hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah (An-Nabhani. Perkongsian mereka tidak melibatkan perkongsian kos. 1990: 151).sesuai kesepakatan. nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (syarîk).” [HR. Ibnu mas’ud pernah berkata” aku berkongsi dengan Ammar bin Yasir dan Saad bin Abi Waqqash mengenai harta rampasan perang badar. Sa’ad membawa dua orang tawanan sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun” (HR Abu Dawud dan Atsram). pernah berkata. Perkongsian abdan adalah perkongsian 2 orang atau lebih yang hanya melibat tenaga(badan) mereka tanpa melibatkan perkongsian modal. kemudian As’ad membawa dua orang tawanan perang. Ammar bin Yasir. sedangkan aku dan Ammar tidak membawa apa-apa”. Sa’ad membawa dua orang tawanan. Tindakan mereka ini dibiarkan oleh Rasulullah saw. Syirkah abdan hukumnya mubah berdasarkan dalil Assunnah. sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun. Keuntungan yang diperoleh dibahagi berdasarkan kesepakatan. 1990: 151). Hadith ini diketahui Rasulullah saw dan baginda membenarkannya. dan Sa’ad bin Abi Waqash melakukan syirkah terhadap apa yang kami dapatkan pada perang Badar. Abdullah bin Mas’ud yang mengatakan: “Aku. Hal itu diketahui Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam dan beliau membenarkannya dengan taqrîr beliau (An-Nabhani. Abu Dawud dan al-Atsram]. 263 .

Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibahagi dua. pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Syarikat jenis ini mungkin selalunya dibuat dalam urusan pemasaran. Syirkah wujuh adalah syirkah antara 2 pihak (misalnya A dan B) yang sama-sama melakukan kerja (amal). (An-Nabhani. dengan pihak ketiga (misalnya C) yang mengeluarkan modal (mal). Adalah syirkah antara dua orang dengan modal dari pihak lain diluar kedua orang tersebut. sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang). Syirkah ini dapat terjadi kerana adanya kedudukan. Dimana dua orang yang menerima modal itu disebut sebagai pengusaha dan yang memberikan modal adalah pemodal. Disebut syirkah wujuh kerana didasarkan pada kedudukan. Syirkah wujuh dibolehkan menurut syara’ kerana pada dasarnya termasuk syirkah mudharabah atau syirkah abdan yang juga diperbolehkan. kepercayaan atau keahlian (wujuh) seseorang di tengah masyarakat. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudharabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudharabah padanya. atau kepercayaan dari pihak lain untuk membeli secara kredit kemudian menjualnya secara borong.10.9. Lalu A dan B bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang C secara kredit.4 Syarikat al-Wujuh Syarikat yang tertubuh tanpa modal yang mana pihak yang melibatkan diri ke dalam syarikat ini kemudian menjual barang tersebut dan keuntungannya dikumpul dan dibahagikan sesama mereka. Dalam hal ini. 1990:154) Bentuk kedua syirkah wujuh adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barangan yang mereka beli secara kredit. A dan B bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. 264 . atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya tanpa sumbangan modal dari masing-masing pihak. profesionalisme. Misalnya A dan B tokoh yang dipercayai pedagang.

1990: 154). keuntungan dibahagi berdasarkan kesepakatan. tanpa sumbangan modal dari masing-masing pihak (An-Nabhani. Syirkah wujûh disebut juga syirkah ‘ala adz-dzimam (Al-Khayyath. Asy-Syarîkât fî asySyarî‘ah al-Islâmiyyah. Bentuk kedua syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang ber-syirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit. 1990:154). Sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pengusaha wujuh usaha berdasarkan kesepakatan. kepercayaan. atau keahlian (wujûh) seseorang di tengah masyarakat. 1990: 154). bukan berdasarkan nisbah barang dagangan yang dimiliki. Syirkah wujuh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah ‘abdan (An-Nabhani. An-Nabhani mengingatkan bahawa kepercayaan (wujuh) yang dimaksud dalam syirkah wujuh adalah kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah). Disebut syirkah wujûh kerana didasarkan pada kedudukan. Dalam hal ini. A dan B bersepakat. keuntungan dibahagi berdasarkan kesepakatan. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibahagi dua. Lalu A dan B ber-syirkah wujûh. atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya. tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah) yang tinggi misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan kewangan. 2/49). Syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan sumbangan kerja (‘amal). dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit.Dalam syirkah kedua ini. bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki. yang dikenal tidak jujur atau suka memungkiri janji dalam urusan kewangan. Sebaliknya sah syirkah wujuh yang dilakukan oleh seorang biasa saja. Dalam syirkah wujûh kedua ini. Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. bukan semata-mata kepercayaan di masyarakat. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudhârabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudhârabah padanya (An-Nabhani. Maka dari itu. sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang). Namun demikian. masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar). dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan sumbangan modal (mâl). sedangkan kerugian ditanggung 265 .

Istilah mudharabah dipakai oleh ulama Iraq. sedangkan bentuk kedua termasuk syirkah ‘abdan. Ada 2 bentuk lain sebagai variasi syirkah mudharabah. Sebaliknya. sah syirkah wujûh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja. sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qiradh. Az-Zuhaili. bukan semata-semata kepercayaan di masyarakat. Syirkah mudhârabah dan syirkah ‘abdan sendiri telah jelas kebolehannya dalam syariat Islam (AnNabhani. Namun demikian. 1990: 154). 1990: 152). (An-Nabhani. An-Nabhani mengingatkan bahawa kepercayaan (wujûh) yang dimaksud dalam syirkah wujûh adalah kepercayaan kewangan (tsiqah mâliyah). atau suka menyalahi janji dalam urusan kewangan. 1990: 155-156). yang dikenal tidak jujur. Hukum kedua bentuk syirkah di atas adalah boleh. 2 pihak (misalnya A dan B) sama-sama memberikan mengeluarkan modal sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan menjalankan kerja sahaja. 1990: 154). misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan kewangan (An-Nabhani. Oleh itu. Kedua-dua bentuk syirkah ini masih tergolong dalam syirkah mudharabah (An-Nabhani. tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan kewangan (tsiqah mâliyah) yang tinggi. bukan berdasarkan kesepakatan. 9. Sebagai contoh: Khairi sebagai pemodal memberikan modalnya sebanyak RP 100 ribu kepada Abu Abas yang bertindak sebagai pengusaha modal dalam pasaraya ikan.5 Syarikat al-Mudharabah Syirkah Mudharabah adalah syirkah dua pihak atau lebih dengan ketentuan.10. 1984: 836). pihak pertama (misalnya A) memberikan Sumbangan modal dan kerja sekaligus. 1990:152). sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan sumbangan modal tanpa sumbangan kerja. tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar). (Al-Jaziri. satu pihak menjalankan kerja (amal) sedangkan pihak lain mengeluarkan modal (mal). Pertama.oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki. Dalam syirkah 266 . Syirkah wujûh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah ‘abdan (An-Nabhani. 1996: 42. Kedua. kerana bentuk pertama sebenarnya termasuk syirkah mudhârabah.

Istilah mudhârabah dipakai oleh ulama Irak. tanpa sumbangan kerja. Sebab. Contoh: A sebagai pemodal (shâhib al-mâl/rabb al-mâl) memberikan modalnya sebesar RP 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengusaha modal (‘âmil/mudhârib) dalam usaha perdagangan umum (misal. Ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah mudhârabah. Syirkah mudhârabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan. pihak pertama (misalnya A) memberikan sumbangan modal dan kerja sekaligus. Namun demikian. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong syirkah mudhârabah (An-Nabhani. sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan sumbangan kerja saja. pengusaha terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. 1990: 153). Hukum syirkah mudhârabah adalah jâ’iz (boleh) berdasarkan dalil as-Sunnah (taqrîr Nabi Shalallahu alaihi wasalam) dan Ijma Sahabat (An-Nabhani. Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Kedua. usaha toko kelontong). 1984: 836). Pertama. kemudahan melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengusaha (mudhârib/‘âmil). 1990: 152). Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Az-Zuhaili. dalam mudhârabah 267 . Jika ada keuntungan. A dan B) sama-sama memberikan sumbangan modal. sedangkan pihak lain memberikan sumbangan modal (mâl) (An-Nabhani. ia dibahagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengusaha modal. 1990: 152). sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. pengusaha turut menanggung kerugian jika kerugian itu terjadi kerana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.mudharabah. sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qirâdh (Al-Jaziri. Jika ada keuntungan. satu pihak memberikan sumbangan kerja (‘amal). sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan sumbangan modal. sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. dalam mudharabah berlaku wakalah (perwakilan). ia dibahagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengusaha. dua pihak (misalnya. Dalam syirkah ini. Namun demikian. hak melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengusaha. pengusaha terikat dengan syaratsyarat yang ditetapkan oleh pemodal. Sebab. sementara seorang wakil tidak menanggung kerosakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani. Namun demikian. 1996: 42. 1990: 152).

seorang rakan kongsi memberi kuasa pengurusan kepada rakan kongsinya yang lain sama ada untuk membeli.6 Syarat-syarat Syarikat al-Uqud Terdapat empat syarat umum yang patut ada pada Syarikat Kontrak (BIMB Institute of Research and Training (BIRT). Hal ini kerana hukum akad wakalah menetapkan hukum orang yang menjadi wakil tidak boleh menanggung kerugian. 1998) iaitu: 1. amanah dan profesional. demikian pula dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah opersioanal perusahaan.10. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama” [Abdurrazak. pihak pengusaha wajib melakukan pengusahaan secara baik. jika kerugian itu terjadi kerana kesengajaannya atau kerana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal (AlKhayyath. Asy-Syarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah. sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani. Secara muamalah. 2/66). Namun demikian. pengusaha turut menanggung kerugian. menjual atau menerima kerja. Pihak pemodal menyerahkan (mengamanahkan) modalnya dengan akad wakalah kepada seseorang sebagai pengusaha untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (profit). sedangkan pihak pemodal tidak diperbolehkan (tidak berhak)ikut mengelola/ bekerja bersama pengusahanya. Secara manajemen. Pengusaha berhak untuk memilih dan membentuk tim kerjanya (teamwork) tanpa harus seijin pemodal. boleh menerima perwakilan . sebagaimana diriwayatkan oleh Ali r.berlaku hukum wakalah (perwakilan). iaitu pihak pemilik modal (rabbul maal) dan pihak pengusaha (mudhorib). 1990: 152). 268 . yang berkata : “Pungutan itu tergantung pada kekayaan. syirkah mudharabah mengharuskan ada dua pihak. 9. dan manakala terjadi kerugian bukan kerana kesalahan manajemen (kelalaian).a. Keuntungan dari usaha akan dibahagi sesuai dengan kesepakatan. maka kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. dalam kitab Al Jami’].

9. Salah seorang rakan kongsi menjadi murtad dan lari ke negara musuh. Ketidaktentuan dan kejahilan mengenai perkara yang dikontrakkan akan menyebabkan kontrak itu menjadi ‘fasid’ atau terbatal. Syarat-syarat ini amat penting dalam menentukan keesahan sesebuah kontrak mengikut hukum syarak. Walau bagaimanapun. 7.7 SYARIKAT SEBAGAI INSTRUMEN SISTEM KEWANGAN ISLAM DI MALAYSIA Penubuhan syarikat yang paling baik dan diutamakan dalam Islam ialah perkongsian sesama muslim kerana diandaikan setiap muslim mempunyai akhlak yang teRPuji dan memahami tanggungjawab masing-masing (Ismail Omar. Syarikat difasakhkan oleh salah seorang rakan kongsi. 2. 9. 3. nisbah keuntungan di antara rakan kongsi dinyatakan dengan jelas di majlis akad keuntungan itu hendaklah bersifat umum dan bukannya dalam jumlah tetap. ii) perkara yang khusus membatalkan sesetengah syarikat sahaja. 4. Rasionalnya ialah kerana dikhuatiri kemungkinan jumlah tersebut tidak memadai dengan modal dan usaha yang disumbangkan. Kematian salah seorang rakan kongsi. Contohnya seperti menetapkan untung bagi salah seorang dari rakan kongsi sebanyak RM 100 atau RM 1000. perkongsian atau penubuhan syarikat di antara muslim dan bukan muslim dibolehkan juga 269 . 5. Kerosakan harta syarikat seluruhn ya atau kerosakan harta salah seorang daripada rakan kongsi sebelum dimulakan pembelian sesuatu. 6. Perkara khusus yang membatalkan Kontrak Syarikat: Tidak ada persamaan di antara dua modal khususnya bagi Syarikat al-Mufawadah. Rakan kongsi menjadi gila secara berterusan. 2000). 3.11 Perkara umum yang membatalkan Kontrak Syarikat: 1.2. Terdapat dua perkara yang mem batalkan kontrak syarikat iaitu:i) perkara yang secara umumnya membatalkan kesemua jenis syarikat. Keuntungan diambil daripada hasil untung perniagaan syarikat dan bukan daripada harta lain.

terdapat pelbagai syarikat dalam sistem kewangan Islam. b) Syarikat al-Tamadun (Syarikat tanggungan bersama) Ia merupakan sebuah syarikat yang dikontrakkan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan perniagaan dalam semua jenis perniagaan atau sebahagiannya dan setiap ahli syarikat bertanggungjawab menjamin seluruh tanggungan syarikat. Selain daripada itu. ia dibolehkan dalam keadaan tidak ada atau susah mendapatkan umat Islam yang berupaya menerokai atau memajukan perniagaan secara aktif. Setiap ahli bertanggungjawab setakat kadar pelaburannya sahaja dalam syarikat dan jumlah ahli tidak lebih daripada 50 orang. D)Syarikat Zatul Mas’uliyyah al-Mahdudah (Syarikat tanggungan berhad) Ia merupakan sebuah perniagaan yang sama seperti syarikat harta. Antaranya ialah: a) Syarikat al-Tausiyyah al-Basitah Ia terbentuk dari ahli-ahli syarikat di mana rakan kongsi yang menanggung tanggungan adalah seorang yang menguruskan syarikat dan dia juga bertanggungjawab ke atas hak-hak berkaitan syarikat manakala rakan kongsi yang satu lagi merupakan pemilik harta syarikat. boleh diadakan perdamaian dengan orangorang musyrik apabila mereka memperolehinya dan tidak diperolehi kaum muslimin) (Imam Syafie. Oleh yang demikian. Setiap keuntungan dan kerugian dibahagi kan antara mereka. c) Syarikat al-Muhasah Ia merupakan syarikat yang melibatkan dua orang rakan kongsi atau lebih dan menjalankan satu projek kewangan dan mengemukakan saham yang berbentuk harta atau tenaga. 1982) Selain dari jenis syarikat yang telah dibincangkan.selagi kedua-dua pihak berada dalam rukun kedamaian serta memenuhi syarat-syarat yang tidak bercanggah dengan syariah. e) Syarikat al-Musahamah 270 .

Bagaimana konsep syarikat boleh dilaksanakan dalam sistem kewangan Islam BAB 10 IHYA AL-MAWAT (MENGUSAHAKAN TANAH KOSONG 271 . Bincangkan rukun dan syarat syarikat 3. f) Syarikat Kenderaan Sebahagian daripada ahli syarikat memiliki saham-saham tertentu dan salah seorang daripada mereka menjadi pemandu dan kebiasaannya mengambil upah atau gaji bukan dalam jumlah yang tertentu. g) Syarikat Binatang (Syarikat al-Baha’im) Modal diberi oleh rakan kongsi manakala rakan kongsi lain menguruskan perniagaan. Jelaskan jenis-jenis syarikat 4. 9.11 SOALAN LATIHAN 1. Pemegang saham mempunyai tanggungjawab yang terhad kepada nilai sahamnya sahaja.Modal bagi syarikat ini dibahagikan kepada bahagian-bahagian kecil yang sama banyak dan setiap bahagian itu dipanggil saham yang tidak boleh dipecahkan tetapi boleh ditukar ganti. Syarikat ini juga terbentuk di atas tanggungan ahli-ahli syarikat atau atas kerja mereka dan juga berdasarkan kepada konsep wakalah (perwakilan). Huraikan Definisi Syarikat/syirkah 2. Sebutkan jenis-jenis syarikat uqud 5. Syarikat jenis ini tidak diamalkan secara meluas di negara kita. Terdapat juga keadaan di mana dua orang ahli syarikat itu berkongsi membayar harga binatang dan kemudian salah seorang rakan kongsi itu bekerja sama ada mengembala ataupun memberi makanan.

2 falsafah pemilikan Tanah Dalam islam 10.6 Hilangnya hak pemilikan Tanah pertanian 10.5 cara-cara pemilikan tanah 10.1 Pengenalan 10.7 Mengusahakan tanah 10.9 Negara berhak menetapkan Hima (Kawasan khas untuk kepentingan awam) BAB 10 IHYA AL-MAWAT (MENGUSAHAKAN TANAH KOSONG) 272 .3 Pemilikan tanah dan Implikasinya 10.10.8 Tanah yang memiliki sumber galian 10.4 Jenis-jenis Pemilikan tanah 10.

193 H) dengan kitabnya Al-Kharaj. Mengenal pasti hukum kerajaan menetapkan hima daan caranya 10. Hukum mengusahakan (menghidupkan) tanah kosong dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai mengusahakan tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (milkiyah). Menjelaskan falsafah pemilikan tanah dalam Islam . Demikian pula Imam Abu Ya'la (w. Para fuqaha itu seperti Imam Abu Yusuf (w. 224 H) dengan kitabnya Al-Amwal. Dalam disiplin ilmi pengajian Islam. An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. 203 H) dengan kitabnya Al-Kharaj. (Al-Nabhani. 3. 457 H) dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sulthaniyah. 450 H) membahas bab mengerjakan tanah dalam kitabnya Al-Ahkam AlSulthaniyah yang membahas hukum perundangan negara menurut Islam. dan Imam Abu Ubaid (w. hukum mengusahakan tanah dikenal dengan istilah Ahkam Al-Aradhi. dan peredaran (tauzi') tanah. 128).2 FALSAFAH PEMILIKAN TANAH DALAM ISLAM 273 . anda seharusnya boleh: 1. 10. Imam Yahya bin Adam (w. pengurusan (tasharruf).OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. 5. 4. Sebahagian ulama seperti Imam Al-Mawardi (w. Menjelaskan cara-cara pemilikan yang dibenarkan. Menbincangkan jenis-jenis pemilikan tanah dalam Islam. hal.1 Pengenalan Terdapat juga hokum fiqh yang berkaitan dengan bab mengusahakan tanah yang dinamakan ihya’ al-mawat ertinya menghidupkan bumi yang mati. Pada umumnya para fuqaha (ahli hukum Islam) membahas hukum mengerjakan tanah ini dalam perbincangan fiqh mereka. 2. Menghuraikan konsep menghidupkan bumi yang mati .

130). 274 . Dengan demikian." (Tafsir Al-Qurthubi." ( An-Nuur [24] : 42). 19). Al-Amwal wa Al-Amlak al-'Ammah fil Islam."Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi. (Yasin Ghadiy. "Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk). Imam Al-Qurthubi berkata.Dalam perspektif segala sesuatu yang ada di langit dan bumi (termasuk tanah) hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Allah SWT juga berfirman (ertinya) . Islam telah menjelaskan dengan falsafah pemilikan tanah dalam Islam." (QS Al-Hadid [57] : 2). Firman Allah SWT (ertinya). Intinya ada 2 (dua) perkara iaitu : o o pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Dia menghidupkan dan mematikan. Dalam pentafsiran ayat ini. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahawa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata. "Ayat ini adalah dalil bahawa asal usul pemilikan (ashlul milki) adalah milik Allah SWT. dan bahawa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (tasharruf) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengurus hak milik Allah tersbut sesuai dengan hukum-hukum-Nya. hal." (Al-Hadid [57] : 7). Allah SWT sebagai pemilik hakiki. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. "Dan nafkahkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Firman Allah SWT (ertinya). Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengurus tanah menurut hukum-hukum Allah. Juz I hal.

237).Falsafah ini mengandung implikasi bahawa tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah. Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah. Al-'Adalah fi An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. Firman Allah SWT (ertinya). Tanah usyriah (al-ardhu al-'usyriyah) iaitu tanah penduduk yang masuk Islam secara damai dan tanah yang dihidupkan (ihya al-mawat) 2. Juz II hal. Pemilikan tidaklah lahir dari sudut zahir suatu benda kcuali dari ketentuan hukum Allah pada benda itu. (Al-Nabhani. kecuali hukum-hukum Allah saja iaitu hukum syarak. iaitu : (1) zat tanah (raqabah al-ardh) (2) manfaat tanah (manfaah al-ardh). (Abdul Ghani. hal. 10. Mengatur urusan tanah dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai pemiliknya yang hakiki. 275 ." (QS Al-Kahfi [18] : 26). "Dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan hukum. Tanah kharajiyah (al-ardhu al-kharajiyah). dengan mengemukakan 2 (dua) aspek yang berkaitan dengan tanah. (Al-Nabhani. yakni penggunaan tanah untuk pertanian dan sebagainya. Dalam Syariah Islam ada 2 (dua) jenis tanah iaitu : 1. 73). Syariah Islam telah mengatur persoalan pemilikan tanah secara teRPrinci. hal. 8). (idznu asySyari' bi al-intifa' bil-'ain). An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam.3 Pemilikan Tanah dan Implikasinya Pemilikan (milkiyah/ownership) dalam Syariah Islam didefinisikan sebagai hak yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia untuk memanfaatkan suatu benda.

ibid. Oleh itu tanah kharajiyah zatnya bukan milik individu seperti tanah 276 (HR Ahmad. Juz II hal. Tanah usyriyah ini jika berbentuk tanah pertanian akan dikenakan kewajiban usyr (iaitu zakat pertanian) sebanyak sepersepuluh (10 %) jika mendapat air dengan air hujan (tadah hujan). tidak ada zakatnya. Kecuali jika tanah itu diperdagangkan. dan Abu . Al-Amwal. Termasuk tanah usyriah adalah seluruh Jazirah Arab yang ditaklukkan dengan peperangan. Jika tanah usyriah ini tidak berbentuk tanah pertanian. tak terkena kewajiban zakatnya. juga tanah mati yang telah dihidupkan oleh seseorang (ihya`ul mawat). menghibahkan. misalnya tanah Irak. samada zatnya (raqabah). Tanah kharajiyah ini zatnya adalah milik negara. tanah tersebut tidak dikena kewajiban usyr (zakat). dan Mesir kecuali Jazirah Arab. (Abdul Qadim Zallum. menggadaikan. 248). misalnya Makkah. atau tanah yang dikuasai melalui perdamaian (al-shulhu). sebab non muslim tidak dibebani kewajiban zakat. mewariskan. Jika disalurkan dengan saliran buatan maka zakatnya 5 %. 240). Jika tanah pertanian ini tidak ditanami. Syam. contohnya Madinah Munawwarah. Sabda Nabi SAW. pada tanah yang diairi dengan unta zakatnya setengah dari sepersepuluh. (Al-Nabhani. Tanah usyriah ini adalah tanah milik individu. dan sebagainya. Muslim." Dawud). "Pada tanah yang diairi sungai dan hujan zakatnya sepersepuluh. Al-Syakhshiyah AlIslamiyah. (AlNabhani. Jika tanah usyriah ini dibeli oleh seorang bukan Islam (kafir). misalnya tanah Bahrain dan Khurasan.. di mana negara melalui Baitul Mal bertindak mewakili kaum muslimin. 48).. hal. maka terkena zakat perdagangan. ibid. 237). Tanah kharajiyah ini zatnya (raqabah) adalah milik seluruh kaum muslimin.Tanah Usyriah adalah tanah yang penduduknya masuk Islam secara damai tanpa peperangan. (Al-Nabhani. Maka individu boleh menjualnya. Juz II hal. misalnya berbentuk tanah pemukiman penduduk. Tanah Kharajiyah adalah tanah yang dikuasai kaum muslimin melalui peperangan (alharb). Juz II hal. ataupun manfaatnya (manfaah).

dihibahkan. iaitu pungutan yang diambil negara setahun sekali dari tanah pertanian yang besarnya dikira sesuai dengan keadaan tanahnya. tanah kharajiyah tidak boleh diwakafkan. Samada diusahakan tanaman atau tidak. Namun manfaatnya adalah milik individu. hal. land tax). (2) jika perdamaian itu menetapkan tanah itu menjadi milik mereka (non muslim). Ertinya kharaj tetap wajib dibayar dan tidak gugur.. Kecuali jika tanah itu dijualbeli. Jika tanah kharajiyah yang ada bukan berbentuk tanah pertanian seperti tanah yang dijadikan kawasan penempatan penduduk. ibid. Demikian juga tidak dikenakan kewajiban zakat (usyr). (Zallum. Juz II hal. (Al-Nabhani. ibid. dan diwariskan. (Al-Nabhani. hal. meskipun pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual oleh bukan muslim kepada muslim. maka ada dua kemungkinan : (1) jika perdamaian itu menetapkan tanah itu menjadi milik kaum muslimin. Sebagaimana Umar bin Khattab tetap memungut kharaj dari tanah kharajiyah yang dikuasai kerana perang meski pemiliknya sudah masuk Islam. Muqaddimah Ad-Dustur. maka ia tak terkena kewajiban kharaj. namun berbeza dengan tanah usyriyah. ibid. Tanah kharajiyah yang dikuasai dengan perang (al-harb). kharaj tetap dipungut. sebab zatnya milik negara. 47. 245). akan dikenakan kewajipan zakat perdagangan. yang akan gugur jika pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual kepada muslim. hal.usyriah. kharajnya bersifat tetap (abadi) meski pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual kepada muslim. (Zallum. Meskipun tanah tanah kharajiyah dapat diperjualbelikan.. Al-Nabhani. Juz II hal. ibid. Tapi jika tanah kharajiyah itu dikuasai dengan perdamaian (al-shulh).. 303). kedudukan kharaj sama dengan jizyah. 247).. Tanah kharajiyah ini jika berbentuk tanah pertanian akan terkena kewajiban kharaj (pajak tanah. 47). 277 . Sedang tanah usyriyah boleh diwakafkan sebab zatnya milik individu. kharajnya bersifat abadi.

10. hal. Nabi SAW bersabda. As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mustla. An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam." (HR Bukhari) (Al-Nabhani. "Sesiapa yang menghidupkan tanah mati.5 Cara-Cara Mendapat Pemilikan Tanah Tanah dapat dimiliki dengan 6 (enam) cara menurut hukum Islam." (HR Ahmad). Mengenai jual-beli. menanamnya dengan pokok-pokok . hal. lalu tanah itu dijual kepada muslim (akan terkena zakat/usyr). dan hibah selalunya telah difahami oleh ramai. 51). waris. 49). (Al-Maliki.. hal. (6) iqtha` (pemberian negara kepada rakyat). Sabda Nabi SAW. maka tanah itu menjadi miliknya. (5) tahjir (membuat sempadan pada tanah mati). ibid. Dalam keadaan seperti ini."Sesiapa membuat suatu batas pada suatu tanah (mati). 278 . Tahjir adalah membuat batu (batas) pada suatu tanah. maka tanah itu menjadi miliknya. (4) ihya`ul mawat (menghidupkan tanah mati). Maksud tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. membangun bangunan di atasnya. kharaj dibayar lebih dulu dari hasil tanah pertaniannya. dan sebagainya. iaitu jika ada tanah kharajiyah yang dikuasai melalui perang (akan terkena kharaj abadi). Menghidupkan tanah mati. ertinya ialah memanfaatkan tanah itu seperti dengan bercocok tanam padanya. 79). (Zallum. kemudian jika bakinya masih mencapai nishab. iaitu melalui : (1) jual beli.Namun begitu kadang kala kharaj dan zakat (usyr) harus dibayar bersama-sama pada satu tanah. zakat pun wajib dikeluarkan. ihya`ul mawat adalah menghidupkan tanah mati (al-mawat). (2) warisan (pusaka) (3) hibah.

yang dimiliki melalui jual beli. (AlNabhani. waris. Misalnya. Para sahabat menyetujuinya sehingga menjadi Ijma' Sahabat (kesepakatan para sahabat Nabi SAW) dalam masalah ini. pernah memberikan tanah kepada Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah berkata. seperti Khalifah Umar bin Khathab memberikan bantuan alat-alat pertanian kepada para petani Iraq untuk mengusahakan tanah pertanian mereka. Nabi SAW pada saat tiba di kota Madinah. 279 .7Mengusahakan Tanah (at-tasharruf fi al-ardh) Syariah Islam mengharuskan pemilik tanah pertanian untuk mengusahakannya sehingga tanahnya bersifat produktif. Negara akan menarik balik pemilikan tanah tersebut dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengusahakannya (Al-Nabhani. hal. (Al-Nabhani. 10. 139). Negara dapat membantunya dalam penyediaan infra struktur pertanian.. Sebab yang menjadi alasan hukum (illat) dari penarikan balik hak milik bukanlah cara-cara memilikinya. namun juga meliputi tanah pertanian yang dimiliki dengan cara-cara lain atas dasar Qiyas. 119). 10. hibah. (Al-Nabhani. ibid. hal.."Orang yang membuat batas pada tanah (muhtajir) tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun dibiarkan kosong " Saidina Umar pernah melaksanakan ketetapan tersebut dengan menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al-Harits Al-Muzni yang dibiarkan terbiar selama tiga tahun. ertinya pemberian tanah milik negara kepada rakyat. An-Nizham Al-Iqtishadi fi AlIslam. Nabi SAW juga pernah memberikan tanah yang luas kepada Zubair bin Awwam. Juz II hal.Sedang iqtha`.6 Hilangnya Hak Pemilikan Tanah Pertanian Syariat Islam menetapkan bahawa hak pemilikan tanah pertanian akan hilang jika tanah itu dibiarkan tidak diusahakan selama tiga tahun berturut-turut. Penarikan balik hak milik ini tidak hanya pada tanah mati (mawat) yang dimiliki dengan cara tahjir (membuat sempadan tanah dengan batu) saja. hal. ibid. 241). ibid.. melainkan dibiarkan terbiar berterusan selama tiga tahun (ta'thil al-ardh). dan lain-lain. 136).

Ini menunjukkan tanah yang bergalian yang boleh dimiliki individu jika galiannya mempunyai nilai." (HR Bukhari). emas. tidak boleh dimanfaatkan oleh individu. (HR Tarpizi).9 Negara Berhak Menetapkan Hima Hima (Tanah rizab) adalah tanah atau wilayah yang ditetapkan secara khusus oleh negara untuk kepentingan tertentu. hal. ibid. Nabi SAW bersabda. maka disarankan untuk diberikan kepada orang lain. Ini adalah untuk kemaslahatan semua rakyat dan negara (Al-Nabhani. Misalnya menetapkan 280 . maka Nabi SAW menarik kembali tanah itu dari Abyadh bin Hammal. 10. Mengikut hukum asal fiqh muamalat. ada 2 (dua) keadaan: (1) tanah itu tetap menjadi milik pribadi/negara jika hasil galiannya sedikit. Jika pemilik ingin mengelakkan pembatalan hak milik tersebut. tembaga. ia mestilah mencari jalan untuk mengusahakan tanah tersebut supaya menjadi produktif seperti menyewakan. memajakkan. hendaklah ia mengusahakanya atau memberikan kepada saudaranya.Jika pemilik tanah itu tidak mampu mengusahakannya. "Sesiapa mempunyai tanah (pertanian). Nabi SAW suatu ketika pernah memberikan tanah yang ada garam kepada Abyadh bin Hammal. dan sebagainya. mengusahakannya secara perkongsian. perak. 220). maka hak pemilikannya akan hilang. (2) tanah itu menjadi milik umum jika hasil galiannya banyak. Ini menunjukkan tanah dengan mempunyai galian yang banyak adalah menjadi milik umum yang diuruskan oleh negara.8. 10. tidak boleh dimiliki dan diuruskan oleh individu atau swasta. Tanah Yang Memiliki Sumber Galian Tanah yang di dalamnya ada galian seperti minyak. Jika pemilik sesuatu tanah pertanian membiarkan tanahnya kosong dengan tidak ada apa-apa kegunaan selama tiga tahun. Nabi SAW pernah memberikan tanah bergunung dan bergalian kepada Bilal bin Al-Harits Al-Muzni (HR Abu Dawud). Setelah diberitahu para sahabat bahawa hasil galian itu sangat banyak. mudharabah dan lain-lain kaedah asalkan ia produktif.

hal. Bincangkan falsafah pemilikan Tanah Dalam Islam 2. Huraikan apakah Negara berhak menetapkan Hima (Kawasan khas untuk kepentingan awam) BAB 11 281 . ibid. Apakah hukum tanah yang memiliki sumber galian 8. Rasulullah SAW dan para khalifah sesudahnya pernah menetapkan hima pada tempattempat tertentu. 85).10 SOALAN LATIHAN 1. Sebutkan cara-cara pemilikan tanah 5. Apakah hukum mengusahakan tanah yang mati 7. Rasulullah SAW pernah menetapkan Naqi` (nama padang rumput di kota Madinah) khusus untuk menggembalakan kuda-kuda milik kaum muslimin. Jelaskan Jenis-jenis Pemilikan tanah 4. tidak untuk lainnya.. (Zallum. Bagaimana boleh Hilangnya hak pemilikan Tanah pertanian 6.hima pada suatu galian seperti minyak dan gas khusus untuk keperluan membeli peralatan pertahanan negara atau sebagainya atau kawasan tanah tertentu menjadi rizab tadahan air. bukan untuk keperluan lainnya. Abu Bakar pernah menetapkan Rabdzah (nama padang rumput juga) khusus untuk menggembalakan unta-unta zakat. 10. Huraikan Pemilikan tanah dan Implikasinya 3.

3 Dalil Syuf’ah 11.1 Pengenalan 11.4 hak Syuf’ah milik jiran 11.2 Definisi Syuf’ah 11.5 Jiran yang mana lebih berhak BAB 11 282 .SYUF’AH (HAK KEUTAMAAN) 11.

Syuf`ah menurut bahasa bererti teman sekongsi atau teman syarikat. syuf’ah juga ialah memindahkan hak kepada rakan sekongsi dengan mendapat ganti yang jelas. Menghubungkaitkan jiran dengan hukum syuf’ah. “Nabi saw pernah memutuskan syuf’ah (pemindahan hak) itu adalah dalam semua hal yang tidak dapat dibahagi. Tarpizi ) Sesiapa yang mempunyai rakan sekongsi dalam urusan pemilikan tanah. Hak ini adalah berkaitan dengan hak rakan perkongsian. 4. Menjelaskan dalil-dalil hukum syuf’ah.1 PENGENALAN Bab ini membincangkan hak yang diberikan oleh Islam kepada pihak tertentu dalam pengurusan harta secara Islam demi untuk menjaga kemaslahatan semua pihak iaitu bab syufah. kalau terjadi pembatasan dan diketahuinya dengan jelas tentang pengeluaran. maka tidak ada syuf’ah. maka ia tidak boleh menjualnya sebelum ia tawarkan kepada 283 . 3. Menjelaskan jiran yang mana lebih berhak dalam syuf’ah. Menghuraikan konsep syuf’ah.3 DALIL SYUF’AH Dari Jabir bin Abdullah ra ia berkata. anda seharusnya boleh: 1.” (HR Ibnu Majah no: 2028.1 Definisi Syuf‘ah Perkataan syuf’ah adalah berasal dari akar kata syaf’u berarti zauj (sepasang atau sejodoh). 11. atau rumah. 11. 2. atau kebun dan seumpamanya.SYUF’AH (HAK KEUTAMAAN) OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. Kerana itu. Imam Bukhari. 11. jiran dan pihak yang amat hampir dengan sesuatu harta apabila ingin dijual beli atau lain-lain aktiviti. Menurut istilah syarak pula ia adalah Hak keutamaan yang diberikan kepada pihak sekongsi atau terdekat dahulu terhadap sesuatu pemilikan yang ingin dijual.

maka jirannya tersebut tetap lebih berhak membeli barang yang dijual itu: Dari Jabir ra bahawa Rasulullah saw bersabda. maka sirakan sekongsi itu tetap lebih berhak membelinya: Dari Jabir ra bahawa Rasulullah saw bersabda. 11. Fathul Bari IV: 437 no: 2258. “Rakan sekongsi itu lebih berhak atas apa yang dekat dengan dia. maka ia tidak boleh menjualnya sebelum menawarkannya kepada rakan sekongsinya. Nasa’i VII: 320 dan Ibnu Majah II: 833 no: 2495).” (Sahih: Sahih Ibnu Majah no: 2021 dan Ibnu Majah II: 833 no: 2492 dan Nasa’i VII: 319). bila jalan keduanya satu. maka bagi masing-masing mereka memiliki hak syuf’ah yang harus ditunaikan diantaranya. Jika ia sedang musafir.” (Sahih: Sahih Ibnu Majah no: 2023.. ‘Aunul Ma’bud IX: 428 no: 3499.4 HAK SYUF’AH MILIK JIRAN. “Sesiapa mempunyai (kebun) kurpa. Tarpizi II: 412 no: 1381 dan Ibnu Majah II: 833 no: 2494). harus ditunggu untuk menerima syuf’ah. Dari Abu Rafi’ ra bahawa Rasulullah saw bersabda. ’Aunul Ma’bud IX: 429 no: 3501.” (Sahih: Sahih Ibnu Majah no: 2027 dan Ibnu Majah II: 834 no: 2498). Dirugikan Hadis riwayat Jabir ra. bersabda: 284 . Oleh itu seorang di antara keduanya tidak boleh menjual hak milik bersama sebelum mendapat izin dari jirannya dan jika ia terlanjur menjualnya tanpa izin jirannya.” (Hasan Sahih: Sahih Ibnu Majah no: 2024. ataupun air. ia berkata: Rasulullah saw. atau sebidang tanah. Dari Abu Rafi’ bahawa Nabi saw bersabda. BILA ANTARA KEDUANYA ADA HAK SEKONGSI Jika di antara dua orang berjiran ada hak milik bersama. misalnya berupa jalan. Jika ternyata ia telah menjualnya sebelum ditawarkan kepada rakannya. “jiran itu lebih berhak atas apa yang dekat dengan dia. “Jiran itu lebih berhak mendapatkan hak syuf’ah jirannya.rakan sekongsinya.

Hamba Nabi Saw yang telah dimerdekakan bahawa dia menemui Sa'd bin Abu Waqqash ra. (HR Bukhari) 11. maka ia boleh mengambil (harganya) dan jika tidak suka. " Jiran lebih berhak kerana dekatnya".“Barang siapa yang berkongsi dengan orang lain dalam memiliki rumah atau pokok kurpa. dia berkata. yang mana dari keduanya itu yang lebih berhak saya beri hadiah"? Rasulullah Saw menjawab: "Yang pintu rumahnya terdekat denganmu". 11. tentu saya tidak akan menjualnya kepadamu dengan harga 4000 dirham dan saya akan memperoleh 500 dinar". maka ia harus meninggalkan (tidak menjual) “ HR Muslim :RKAN SYUF'AH KEPADA SESAMA ANGGOTA Diriwayatkan dari Abu Rafi ra. 11. Syariat Islam telah menetapkan hak jiran dan rakan perkongsian mengenai syufah dalam urusan harta manusia.5 JIRAN MANA YNG LEBIH BERHAK Diriwayatkan dari Aisyah ra. Hukum-hukum mengenai syufah ini masih belum diadakan didalam undangundang harta dimalaysia kecuali hak-hak perkongsian. Sa'd menjawab: "Demi Allah. maka ia tidak boleh menjualnya sebelum memberitahukan rakan kongsinya.6 SOALAN LATIHAN 285 .5 Kesimpulan Demi menjaga keharponian dan kemaslahatan kehidupan manusia. saya memiliki dua jiran. saya bertanya: "Ya Rasulullah. saya tidak akan membeli lebih dari 4000 (dirham) secara angsuran". kemudian dia berkata: "Belilah dua bilikku yang ada di rumahmu". Kata Abu Rafi: "Saya sudah mendapat tawaran 500 dinar. Akhirnya Abu Rafi ra menjual dua biliknya kepada Sa'd bin Abu Waqqash. apabila ia rela. Sekiranya saya tidak pernah mendengar sabda Nabi Saw.

Sebutkan Dalil Syuf’ah 3. Jiran yang manakah lebih berhak BAB 12 286 .1. Dalam hukum syuf’ah. Bagaimana hak Syuf’ah menjadi milik jiran 4. Berikan definisi Syuf’ah 2.

1 Luqatah 12.4 Sedekah dan Infa’ 12.5 Wakaf Tunai BAB 12 287 .1 Definisi hadiah 12. JI’ALAH.5 Wakaf 12.3.4 Syarat berkekalan wakaf 12.2.4.4.2 Hukum Sedekah 12.4 Pengurusan harta Luqatah di Malaysia 12.3 Jenis-jenis Hadiah 12.1.5 Keadaan yang haram memberi dan menerima hadiah 12.1 Definisi Wakaf 12.1.5.3.2.2 Rukun Ji’alah 12.1.5.2 Ji’alah 12.1 Definisi sedekah 12.LUQATAH ( BARANG YANG DITEMUI).2 Definisi Luqatah 12.2 Dalil Hukum hadiah 12.3 Definisi Infa’ 12.2 Barang wakaf 12.6 Hukum memiliki harta luqatah yang tidak dituntut 12.3.4 Hukum memberi hadiah 12.4 Hukum Ji’alah 12.3 Syarat wakaf 12.3.2.1 1 Pengenalan 12.3 Dalil-dalil Hukum Luqatah 12.1 Definisi Ji’alah 12.3 Membatalkan Ji’alah 12. HADIAH DAN SEDEKAH.5.3 Hadiah dan Sedekah 12.4.1.5.2. INFA’.1.3. WAKAF 12.5.5 Hukum Luqatah mengikut Imam Abu Syuja’ 12.

Dan di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi: Makasudnya: “Maka peti itu dipungut oleh keluarga Firaun” ( Lisanul arab libni Manzur. Menjelaskan fungsi-fungsi infa’ serta hukum mengenainya. iaitu yang dijumpai oleh seseorang lalu diambil apbila ianya cicir. hal.1.1.1 PENGENALAN Fiqh muamalat juga ada membincangkan mengenai harta yang ditemui atau barang yang hilang. 3. Menghubungkaitkan hadiah dan sedekah serta hukum-hukum mengenainya 4. JI’ALAH. Juz 9.2 Definisi Luqatah Luqatah dari sudut bahasa ialah nama bagi sesuatu barang yang dipungut. Mengenal pasti definisi wakaf dan hukum mengenainya 12. 2. INFA’. 268-270 ) Luqatah Menurut Istilah syarak ialah: 288 . Menjelaskan konsep jialah dan hadiah serta hukum-hukumnya . 5. Perbincangan mengenainya dinamakan Luqatah 12. WAKAF OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. Menghuraikan konsep luqatah dan hukum-hukumnya.1 LUQATAH 12. HADIAH DAN SEDEKAH. anda seharusnya boleh: 1.LUQATAH ( BARANG YANG DITEMUI).

Kedua: Ialah dari jenis haiwain iaitu haiwan yang tersesat seperti unta. hal. juz 6 hal. Menurut Malikiyyah Menurut Abu Dhiya’ yang dikenali dengan Saidi Khalil : Luqatah ialah harta ( barang ) yang ma’sum ( terpelihara ) yang terdedah ( kemungkinan ) untuk hilang ( arad lidhiya’). samada ianya jamad ( yang tak bernyawa ) atau haiwan sama sahaja kecuali unta. juz 2. 200 ) 4.1. ( Mukhtasar Abi Dhiya’ Saidi Khalil fi Hamish Mawahib Al-Jalil lil Hattab. 3. 630 ). hal 256 ) 2. Menurut al-Faqih Ibn Rusyd: Luqatah ialah harta ( barang) bagi orang muslim yang mungkin akan hilang (maa’rad lidhiya’) samada dijumpai di tanah yang dibangunkan atau tidak. ( Badai' as-Sanai' lil Kassani Juz. Menurut Zhohiriyyah Telah berkata Imam Ibn Hazm az-Zhohiry: Sesiapa yang menemui sesuatu harta (barang) di kampung atau bandar atau padang pasir. di tanah Arab dalam suasana perang atau damai 289 . kambing dan dari binatang-binatang ternakan. 69) Maksud harta ( barang ) yang ma’sum ialah barang yang dihorpati menurut syara’ yang tidak harus bagi seseorang melakukan sesuatu padanya tapa keizinan daripada tuannya. lembu. 6 hal. ( Bidayah al-Mujtahid li Ibn Rushd. Menurut Hanabilah Telah berkata al-Imam Ibn Qudamah al-Hanbali: Luqatah ialah harta (barang ) yang hilang dari pemiliknya dan dipungut oleh orang lain. ( Al-Mughni li Ibn Qudamah al-Hanbali. juz 5.Hanafiah Telah berkata Imam al-Kassani al-Hanafi Luqatah itu dua jenis: Pertama: Dari jenis selain dari haiwan iaitu harta ( barang )yang jatuh ( tercicir ) yang tidak diketahui pemiliknya.

Sekiranya dia tidak datang maka ianya akan berada di dalam masarif (simpanan penjagaan ) baitulmal. 290 . ditanam atau tidak. 296 ) 5. Menurut Ja’fariah Al-Muhaqqiq al-Hilliy telah mentaa’rifkan Luqatah: Luqatah ialah setiap barang yang hilang yang dikutip yang tidak ada yang menguasainya. hal. Dan barang-barang ini diserahkan kepada Imam ( penguasa ) untuk menjaganya atau menjualnya lalu disimpan harga nilainya atau pun disimpan di baitulmal sehinggalah dituntut oleh pemiliknya. 422. Juz 8 hal. ( al-Muhalla li Ibn Hazm. dengan itu apa-apa pun yang jatuh ( cicir ) daripadanya dianggap sebagai ghanimah bagi yang memungutnya bukanlah Luqatah. hal. Ataupun menjumpai sesuatu harta ( barang ) yang telah tercicir apa pun jenisnya barang tersebut maka ia merupakan Luqatah. Hashiyah al-Bujairimi ala Nahj at-Tullab li Abi Yahya Zakariya AlAnsari ) Barang yang dihorpati ( mal al-muhtaram ) telahpun diterangkan maksudnya. Dan dengan adanya qayyid tidak dijaga telah mengeluarkan apa yang ditemui oleh waris selepas kematian pewaris dari barng-barang wadi’ah ( yang dijaga ) yang tidak diketahui tuannya. ( Nihayat al-Muhtaj ila syarh al-Minhaj lir Romli Juz 5.( as-solh ). ( Syarai’ al-Islami lilmuhaqqiq al-Hilliy Juz 2. dengan qayyid ini (mal al-muhtaram ) maka terkeluarlah mal al-harbi sekiranya dia masuk ke dalam Dar al-Islam tanpa keamanan. cuma yang diketahui ialah ianya merupakan harta ( barang ) milik Islam. 177 ) Keenam : Menurut Syafi’iah Telah mentaa’rifkan fuqaha Syafi’iah Luqatah menurut syara’ ialah: Harta (barang) yang dihorpati yang tidak dijaga dan orang yang menemuinya itu tidak mengetahui siapakah pemiliknya ( mustahiq ).

w untuk bertanya tentang barang yang ditemuinya. 12. Rasulullah s. Hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani r.1. kemudian umumkanlah dalam tempoh setahun. sekiranya datang tuannya.a.a katanya: Seorang lelaki datang mengadap Nabi s. sekiranya datang tuannya. dan tidaklah sabit hukum Luqatah padanya. Orang itu bertanya lagi. Dan inilah merupakn taa’rif yang teRPilih yang dirajihkan atas yang selainnya. Lelaki itu bertanya lagi. maka serahkanlah kepadanya.a.w bersabda: Umumkanlah kepada orang ramai mengenai bentuk dan talinya (bekasnya). bagaimana pula jika yang ditemui itu seekor unta? Rasulullah s. sekiranya tiada yang datang. Rasulullah s. sekiranya tiada yang datang. bagaimana kalau barang dijumpai itu berupa kambing? Rasuluallah s. maka serahkanlah kepadanya.Dengan qayyid orang yang menemuinya itu tidak mengetahui siapakah pemiliknya (mustahiq ) telah mengeluarkan barang ( harta ) yang diketahui pemiliknya ( mustahiq ).a. bagaimana kalau barang dijumpai itu berupa kambing? 291 .a.w untuk bertanya tentang barang yang ditemuinya. maka ianya kekal milik tuannya dan tidak dinamakan Luqatah.a. Dan apa-apa barang yang tidak ada tuannya ( mustahiq ) dianggap atau dikira sebagai barang mubah dan ianya adalah bagi yang mengambilnya kerana orang yang mengambil tersebut boleh memiliki dan menggunakannya secara mutlak. Ia mampu pergi ke tempat-tempat air dan memakan pokok-pokok kayu sehinggalah ia ditemui oleh tuannya.w bersabda: Umumkanlah kepada orang ramai mengenai bentuk dan talinya (bekasnya).w bersabda: Untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala (bererti boleh diambil).a katanya: Seorang lelaki datang menghadap Nabi s. kemudian umumkanlah dalam tempoh setahun. maka terserahlah kepadamu. maka terserahlah kepadamu.a.w menjawab dengan bersabda: Apa pedulimu terhadapnya? Ia (unta itu) sudah membawa bekas air dan kasutnya sendiri (kuat menahan dahaga beberapa hari dan kuat berjalan).3 DALIL-DALIL HUKUM LUQATAH Diriwayatkan daripada Zaid bin Khalid al-Juhani r. Orang itu bertanya lagi.

Jika datang pemiliknya berikanlah kepadanya.4 Pengurusan Harta Luqatah di Malaysia Definisi luqatah adalah barang yang ditemui di suatu tempat yang bukan milik seorang.a.a.a. aku pun mengumumkannya. Baginda tetap bersabda. Misalnya. tetapi aku tidak menemukan orang yang mengakuinya. Aku datang membawa beg itu kepada Rasulullah s.w bersabda: Untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala (bererti boleh diambil). Lelaki itu bertanya lagi. Aku pun memanfaatkannya. pada zaman Rasulullah s.a. 292 . Aku datang lagi menghadap Rasulullah s. Dia berkata aku tidak pasti apakah dia mengatakan tiga tahun ataupun satu tahun 12. maka Rasulullah s.w pun bersabda: Ingatlah jumlahnya dan bekasnya.w. seorang muslim menjumpai asuatu barang lalu ia khuatir akan rosak atau hilang barang tersebut lalu ia mengambilnya untuk simpanan dan hebahan. Perawi Hadis berkata.w menjawab dengan bersabda: Apa pedulimu terhadapnya? Ia (unta itu) sudah membawa bekas air dan kasutnya sendiri (kuat menahan dahaga beberapa hari dan kuat berjalan).1. tetapi aku tidak menemui orang yang mengakuinya. Ia mampu pergi ke tempat-tempat air dan memakan pokok-pokok kayu sehinggalah ia ditemui oleh tuannya Hadis Ubai bin Kaab r.w baginda bersabda lagi.Rasulullah s. aku menemuinya di Mekah selepas itu.a. lalu baginda bersabda: Umumkanlah selama setahun. bagaimana pula jika yang ditemui itu seekor unta? Rasulullah s. aku mengumumkannya tetapi aku tidak menemui orang yang mengakuinya.a. umumkanlah selama setahun. aku mengumumkannya. sekiranya tidak ada awak boleh memanfaatkannya.w. Sekali lagi aku datang menghadap Rasulullah s.a katanya: Aku telah menemui beg yang mengandungi wang sebanyak seratus dinar.w.a. umumkanlah selama setahun.

2. Menara Utara. Penemu hendaklah menyerahkan harta yang dijumpai ke Ibu Pejabat MAIS atau Unit Mal Pejabat Agama Islam Daerah yang terdekat. Proses tersebut adalah seperti berikut: a. Bahagian Mal. 4.40000 Shah Alam. Tingkat 10. Tender d. Selangor . Pihak MAIS akan mengeluarkan notis penemuan Harta Luqatah di premis awam berhampiran Harta Luqatah ditemui. Selangor Darul Ehsan. Sebarang perpohonan dan pertanyaan lanjut berkaitan wasiat. 2. Tel : 03-5514 3772 / 3773Fax : 03-5512 4042 Perkhidmatan Harta Luqatah yang disediakan oleh MAIS 1. 3. (MAIS) 1. Satu surat akaun terima Harta Luqatah akan diberikan kepada penemu sebagai bukti penerimaan. Penemu perlu mengisi borang serahan Harta luqatah dan menyerahkan barang tersebut kepada pegawai bertanggungjawab beserta Harta Luqatah. Musnah 293 . Majlis agama Islam. Sebut harga b. 3. Penerimaan Harta Luqatah (harta yang dijumpai) oleh orang awam kepada pihak MAIS. MAIS akan membuat hebahan kepada orang yang berkaitan dengan Harta Luqatahyang dijumpai selama setahun.Garis Panduan Serahan Harta Luqatah Kepada Pihak Majlis Agama Islam selangor. Proses pelupusan Harta Luqatah yang telah tamat tempoh hebahan selama 1 tahun. Bangunan Sultan Idris Shah. hibah dan luqatah boleh berbuat demikian seperti alamat di Unit wasiat dan amanah. Lelongan c.

Maka itulah hukumnya (perkara yg disebutkan di atas). seperti kurpa yang basah. Dan mengambilnya adalah lebih utama. Jenisnya.12. 5. dia mestilah mengumumkan selama setahun di pintupintu masjid dan juga di tempat di mana barang itu ditemui. Penemunya hendaklah melakukan apa yang terbaik untuknya.5 Hukum Luqaatah mengikut Imam Abu Syuja’ Berikut ini adalah kitab matan Abi Syuja' yang terjemahkan: Fasal: Apabila seseorang itu menemui suatu barang (luqhatah/barang dijumpai) samada di tanah yang mati atau dijalanan. 2. timbangannya. Jenis yang tidak kekal jika tidak dijaga atau diproses. itupun jika dia percaya bahawa dia boleh menjaga barang dijumpai itu. bolehlah dia memiliki barang dijumpai itu dengan syarat dhamaan (dia mestilah menggantinya jika pemilik itu ditemui). samada menjual dan menyimpan wang hasil jualannya atau mengeringkan dan menyimpannya. penutupnya. bilangannya. Barang dijumpai (luqathah) ada empat jenis: 1. atau boleh menjualnya dan menyimpan wang hasil jualannya. maka wajib ke atasnya mengetahui enam perkara: 1.1. Jenis yang memerlukan biaya. talinya. 4. Jenis ini terbahagi dua jenis: 294 . 2. seperti binatang. Jika dia mengambilnya. 3. Kemudian jika dia ingin memiliki barang dijumpai itu. Bekas/tempatnya. 6. 4. Barang dijumpai itu wajib disimpan di tempat simpanan yang sesuai. Orang yang menemuinya boleh memakannya. maka dia boleh mengambilnya ataupun meninggalkannya. Jenis yang kekal seperti emas dan perak. kemudian menggantinya. Jenis yang tidak kekal seperti makanan basah. Maka jika tidak dapat menemui pemiliknya. 3.

hendaklah dibiarkan/ditinggalkan. kemudian beliau bersabda.6 Hukum memiliki harta Luqatah jika tidak dituntut TERSEBUT DENGAN BENAR.1. kemudian menjual dan menyimpan wang hasil jualannya. ii. "Umumkan selama satu tahun".2. berikanlah. maka hukum mengambilnya. Kanak-kanak ini tidak boleh ditinggalkan kecuali di tangan orang yang boleh dipercayai. MAKA PENEMU ANG EMUKAN HARUS Ubaiy bin Ka'b ra dia berkata: Saya pernah terjumpa sebuah dompet berisi wang 100 dinar. kemudian saya menemui Nabi Saw. Setelah saya mengumumkannya selama satu tahun lagi masih juga belum saya temukan orang yang mengenalinya. KONTRAK JI’ALAH 12. maka kosnya adalah ditanggung oleh baitulmal.2. namun belum juga saya temukan orang yang mengakuinya. Jika didapati pada kanak-kanak itu ada harta. Fasal: Apabila ada kanak-kanak yang ditemui di jalanan. hakim hendaklah menampung kos perbelanjaan kanak-kanak itu dengan harta berkenaan. penemunya boleh memilih melakukan antara 3 perkara yg tersebut di atas. Saya menemui Nabi Saw lagi. lalu pada tahun ketiga saya menemui Nabi Saw. 12. Binatang yang tidak boleh mencegah/menjaga dirinya sendiri. Jika ia ditemui di kampung.1 DEFINISI JIALAH 295 . Jika kanak-kanak itu tiada harta. Penemunya boleh memakannya dan menggantikan nilai harganya atau memeliharanya secara sukarela. kemudian beliau bersabda. Beliau bersabda. dan perhatikan ciri-ciri dompet tersebut. menjaganya dan memeliharanya adalah fardhu kifayah. (HR Bukhari) 12. Jika pemiliknya datang. "Simpan wang itu.i. Binatang yang boleh mencegah/menjaga dirinya sendiri. "Umumkan selama satu tahun lagi". hitung jumlahnya. jika tidak maka gunakanlah". Jika ia ditemui di padang. Kata Ubaiy: Saya pun mengumumkannya selama satu tahun.

3. 12.Pekerjaan (mencari barang yang hilang). sekalipun ia sudah bekerja. Orang yang menjanjikan upahnya tersebut boleh orang yang kehilangan itu sendiri atau orang lain. Jika yang membatalkannya orang yang bekerja. sampai keduanya mendapatkan barang itu bersama-sama. Upah.2. Disyaratkan memberi upah dengan barang yang tertentu.3 Membatalkan ji’alah Masing-masing pihak boleh menghentikan(membatalkan) perjanjian sebelum bekerja. Kalimah itu hendaklah mengandungi erti izin kepada yang akan bekerja. juga tidak ditentukan waktunya.2. Jika orang yang kehilangan itu berseru kepada masyarakat umum. Misalnya seseorang kehilangan kuda. 4. maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah dia kerjakan. Menurut Istilah syarak pula ialah Tindakan penetapan orang yang sah urusan nya tentang suatu ganti yang telah diketahui jelas atas pekerjaan yang ditentukan.Ji’alah menurut Bahasa adalah Barang yang dijanjikan untuk seseorang atas janji sesuatu yang akan dia kerjakan. aku bayar sekian”. Tetapi jika yang membatalkannya adalah pihak yang menjanjikan upah. maka ia tidak mendapat upah. 2. 12. Orang yang menjajikan upahnya.2 Rukun ji’alah 1. ” Siapa yang mendapatkan barangku akan aku beri wang sekain.4 Hukum Ji’alah 296 . 12.” kemudian dua orang bekerja mencari barang itu. dia berkata. ”Sesiapa yang mendapatkan kudaku dan dia kembalikan kepadaku. Ji’alah juga ialah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan.2. maka upah yang dijanjikan tadi berserikat antara keduanya.

hadiah adalah pemindahan pemilikan suatu harta tanpa balasan sebagai penghorpatan kepada orang yang diberi hadiah. 12. harta yang dihadiahkan (al-muhda). 1.3. 2. Al-Muhda (barang yang dihadiahkan) disyaratkan mesti jelas (ma‘lum). adanya al-‘aqidan. Hanafiyah dan Malikiyah. seperti: siapa yang mengembalikan orang suruhanku yang lari. Firman Allah : ”Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperolaeh bahan makanan(seberat) beban unta. Rawdhah ath-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin) 12. sebab sebagai ganti(upah) atau sebagai kos. harus milik al-muhdi(pemberi hadiah).1 Definisi hadiah Dalam al-Qamus al-Fiqhi dinyatakan menurut ulama Syafiiyah.”(Surah Yusuf : 72) Syarat yang diberikan adalah seperti upah jika berjaya lakukan sesuatu. Hanya saja. hadiah memiliki tiga rukun.Dasar hukum ji’alah adalah Boleh.3 HADIAH DAN SEDEKAH 12. halal diperjualbelikan dan berada di tangan al-muhdi atau boleh diserahterimakan. Hanabilah. 3. Sebagai sebuah aqad. dalam hal ini tidak mesti dalam bentuk redaksi (shighat) lafzhiyah. Syarat yang diberikan perlulah jelas. (Sila rujuk An-Nawawi.3.2 Dalil Hukum Hadiah 297 . adanya ijab dan qabul. Tidak boleh syarat yang samar-samar. sebagai mana firman Allah dan Sabda Nabi SAW. maka ia akan saya beri pakaian tanpa dijelaskan jenius pakaaian dan bila dilaksanakan. iaitu pihak pemberi hadiah (al-muhdi) dan pihak yang diberi hadiah (al-muhda ilaih).

tetapi Beliau menolaknya. al-Adab al-Mufrad. Ukaidir Dumatul Jandal. (HR al-Bukhari). Begitu juga hukumnya Boleh menerima hadiah dari orang kafir. Perkara itu seperti riwayat ibn Jatstsamah bahawa ia menghadiahkan seekor keledai liar kepada Nabi saw. Abu Yaâla dan Ibn Abi Syaibah) Jika seseorang diberi hadiah dan tidak ada halangan syarak untuk menerimanya maka hendaklah ia menerimanya. (HR al-Bukhari. Bahkan Nabi saw. Begitu pula boleh memberi hadiah kepada orang kafir selama orang itu bukan kafir 298 . pernah menerima hadiah dari Heraklius. dan Raja Ailah. Sebaliknya.Hukum asal memberi dan menerima hadiah hukumnya sunnah. Muqauqis. (HR al-Bukhari. Nabi saw. Jika seseorang menolak hadiah kepadanya maka hendaknya menjelaskan sebabnya untuk menghilangkan perasaan buruk di hati si pemberi. al-Baihaqi. Lalu Beliau menjelaskan alasan penolakannya. Muslim. bersabda: ”Hendaklah kamu semua saling memberi hadiah niscaya kamu semua saling mencintai” (Al-Bukhari. Al-Hafizh Ibn Hajar berkata: isnadnya hasan). ”Sesungguhnya aku tidak menolak hadiahmu kecuali kerana aku sedang berihram”. kerana dalam Sahih alBukhari diriwayatkan Nabi saw. melarang untuk menolak hadiah: ”Penuhilah (jemputan/undangan) orang yang mengundang. Abu Hurairah berkata. Beliau bersabda. Beliau pun menerima hadiah dari orang kafir lainnya. Ahmad. Semasa beliau berada di Abwa atau Wadan. Nabi saw. janganlah seorang wanita merasa hina (memberi hadiah) kapada wanita jirannya meski hanya tungkai (kuku) kambing. at-Tarpizi dan Ahmad). mendorong untuk memberi hadiah meskipun nilainya secara keseluruhan adalah kecil ”Hai para Muslimah. jangalah kamu menolak hadiah dan jangalah kamu semua memukul kaum Muslim”.

Dalam riwayat at-Tarpizi dari Usamah bin Zaid. menuturkan bahawa Nabi saw. di antaranya: 1. atau agar kemungkaran diperintahkan. ini untuk Anda dan ini dihadiahkan untuk saya. Apalagi hadiah yang diberikan agar kebatilan disuarakan dan disebarkan. Tarpizi. hendaknya ia memuji (mendoakan)-nya. lalu berkata. 12.3 Jenis-Jenis Hadiah Walaupun manusia diperintahkan untuk menerima hadiah dan dilarang menolaknya. jika ia tidak memiliki kelapangan harta. termasuk di dalamnya hadiah dari negara atau organisasi asing untuk penyebaran ide selain Islam 2. Jabir ra. hendaklah ia membalasnya. Abu Humaid as-Saâd idi menuturkan bahawa Nabi saw.harbi (QS.” (HR Abu Dawud. jazakallah khayran kathira (Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik). tidak boleh diterima. pernah bersabda: ”Siapa yang diberi sesuatu lalu ia memiliki kelapangan harta. al-Baihaqi). lalu ia kembali dan mengatakan. pujian (doa) yang paling baik untuk itu adalah dengan mengatakan.3. pejabat atau pegawai negara. tentu lebih tidak boleh lagi diterima. ada beberapa jenis yang tidak boleh atau haram diterima. pernah mengangkat seseorang dari Bani Azad yang bernama Ibn al-Utbiyah (Ibn al-Lutbiyah) sebagai amil pemungut zakat. termasuk hadiah agar yang haq tidak disuarakan dan agar yang batil dibiarkan atau tidak dikritik. Nabi saw. Hadiah yang diberikan agar suatu kemungkaran dibiarkan atau agar penerima hadiah mengendurkan aktiviti amar makruf nahi mungkar atau yang seumpamanya. Tidak boleh seorang petugas yang kami utus lalu 299 . Mumtahanah [6]: 8-9) atau selama hadiah itu tidak membuat orang kafir bertambah kuat atau menjadi berani menyerang kaum Muslim. Jika tidak. setidaknya memuji dan mendoakan pemberi hadiah. Hadiah kepada penguasa. “Ya Rasul. Jika seseorang mendapat hadiah dan ia memiliki kelapangan maka disunatkan untuk membalasnya. Hadiah yang dimaksudkan untuk membatalkan yang hak dan mengukuhkan yang batil.

kecuali yang demikian itu biasa terjadi di antara keduanya sebelum hutang-piutang itu. Mengatakan. Muslim.(HR al-Bukhari. Dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda: ‫تهادوا تحابوا‬ ّ َ َ ْ َ ََ ”Kalian saling memberi hadiah. 12.” (Hadith Riwayat Imam Bukhari. Jika pemberian itu sedekah. Rasul tidak memakannya dan menyuruh para sahabat untuk memakan hadiah dimaksud. Hadiah yang diberikan kerana adanya akad al-qardh (hutang). kedudukan atau tugasnya. ” (HR Ibn Majah).datang dan berkata. Ahmad dan Abu Dawud) Hadis ini menunjukkan hadiah itu datang kerana jabatan.4 Hukum Memberi Hadiah Hukum memberi hadiah adalah sunat.3. Jika dinyatakan pemberian itu adalah hadiah. maka kalian akan saling mencintai. Tarpizi dan An Nasa’i) 300 . Rasulullah menepukkan tangannya dan makan bersama sahabat. kecuali ia pasti datang pada Hari Kiamat kelak memanggul barang itu di pundaknya. tidaklah ia datang membawa pemberian itu. Anas ra. (HR Imam Bukhari. Mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya lalu memperhatikan apakah itu dihadiahkan kepadanya atau tidak. pernah bersabda: ”Jika salah seorang di antara kamu berhutang lalu pihak yang berhutang memberinya hadiah atau membawanya di atas hewan tunggangan maka jangan ia menaikinya dan jangan menerima hadiah itu. Al Baihaqi dan Al-Hafiz Ibnu Hajar) Abu Hurairah menyatakan bahawa Rasulullah apabila diberi makanan. Ini untuk Anda dan ini dihadiahkan untuk saya. 3. beliau selalu menanyakan kepada si pemberi hadiah apakah pemberian itu hadiah atau sedekah. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Muslim. Nabi saw.

5 Keadaan Yang Haram Memberi Dan Menerima Hadiah Secara umumnya hukum memberi hadiah adalah sunat.3. Dasarnya adalah hadits `Aisyah riwayat al-Bukhari. ” (HR al-Bukhari Ahmad. iaitu: 1) Hadiah kerana adanya aqad hutang. Nabi pernah saw. saw. Muslim. Para fuqaha telah menggariskan 3 bentuk hadiah yang haram. Nabi saw.” 301 . hadiah yang diberikan kerana adanya akad al-qardh (hutang). at-Tarpizi dan Ahmad). pernah bersabda: “Jika salah seorang di antara kamu memberi hutang kemudian yang berhutang memberi hadiah atau membawa kamu ke atas haiwan tunggangan maka jangan kamu menaikinya dan jangan menerima hadiah itu. jangan kalian tolak hadiah dan jangan kalian memukul kaum Muslim. 12. menuturkan. Anas ra. hadiah: menolak Penuhilah (undangan) orang yang mengundang. 2) Hadiah kerana melakukan sesuatu keharaman 3) Hadiah kepada pemerintah a. ia berkata ”Rasulullah Sebaliknya. Islam telah menyatakan hukum khusus tentang haram dan harus memberi dan menerima hadiah.”Wahai para Muslimah. menerima melarang hadiah untuk dan membalasnya. Orang yang diberi hadiah disunahkan menerima hadiah yang diberi saudaranya dan membalasnya. janganlah seorang wanita merasa hina (memberi hadiah) kapada wanita jirannya walaupun hanya tungkai kuku kambing. Abu Ya‘la dan Ibn Abi Syaibah). kecuali yang demikian itu biasa terjadi di antara keduanya sebelum hutang-piutang itu. (HR al-Bukhari.

jika dia benar? Demi Allah. pegawai kerajaan dan seumpamanya telah disebutkan dengan jelas dalam hadits-hadits. "Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan rasuah yang diterima alhukam adalah kufur" [Riwayat Ahmad]. berkata: “Kenapa kamu tidak duduk saja di rumah ayahmu dan rumah ibumu. Ketika dia sampai kepada Rasulullah saw. Sesungguhnya aku menugaskan beberapa orang lelaki di antara kalian untuk mengurusi hal-hal yang dikuasakan kepadaku oleh Allah. dia berkata: “Ini untuk kalian. sampai datang kepadanya hadiahnya. bahawa Nabi saw. lalu berkata: “Amma ba’du. Hadiah yang diberikan atas tindakan yang haram atau mengurangi amal ibadah. c.” Maka.(HR Ibn Majah). Lalu salah seorang dari kalian datang dan berkata: ‘Ini adalah milik kalian. hadiah kepada pemerintah. Rasulullah saw.” Dalam Talkhishul Mutasyabih. Dan ini hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Pengharaman hadiah untuk penguasa. sampai datang kepadamu hadiahmu. Al-Khathib mengeluarkan dari Anas. jika kamu benar?” Lalu Rasulullah saw. tidak seorang pun dari kalian mengambil sesuatu darinya. b. bahawa Nabi saw. menugaskan Ibnu Lutaibah untuk mengurus zakat Bani Sulaim. Ini juga bentuk hadiah yang haram.’ Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya dan rumah ibunya. dan membuat perkiraan dengan baginda. berdiri dan berbicara kepada orang-orang. Dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku. bersabda. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hamid Al-Sa’idi. kecuali dia akan menanggungnya pada hari kiamat. 302 . Beliau bersyukur kepada Allah dan memuji-Nya.

persahabatan contohnya. 2.” Terdapat 2 pengecualian di mana pemerintah boleh menerima hadiah. apakah itu rasuah. dan kami telah memberikan rezeki (upah)kepadanya.Abu Wail Syaqiq bin Salamah.4. 1. mereka masih boleh meneruskan amalan tersebut.Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya dan rumah ibunya. sekiranya salah seorang dari mereka menjawat jawatan pemerintahan. 12. sampai datang kepadanya hadiahnya. Dan jika dia mengambil rasuah.1 Definisi Sedekah 303 . dia menjawab: “Bukan.SEDEKAH DAN INFAQ 12. maka dia telah memakan suht. berkata: “Jika qadhi (hakim) mengambil hadiah. lalu dia member hadiah padamu. salah seorang imam tabi’in. bahawa ketia dia ditanya tentang suht. adalah sekiranya orang yang member hadiah sememangnya telah biasa member hadiah kepada pemerintah tersebut sebelum beliau menjawat jawatan pemerintahan.” Diceritakan dari Masruq dari Ibnu Mas’ud.4. sekiranya dua orang sudah sedia ada biasa memberi hadiah atas hubungan kekerabatan. jika dia benar? Maka.” Diriwayatkan dari Buraidah dari Nabi saw. Maka jangan kamu terima. Tapi suht adalah bahawa seorang lelaki meminta bantuanmu untuk menghilangkan ketidakadilan atasnya. maka itu telah menyampaikannya kepada kekufuran. beliau bersabda: “Sesiapa yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan. Ini bersandarkan mafhum dari potongan hadith “. adalah hadiah yang diberi oleh pemerintah dari negara atau kekuasaan lain. maka (hadiah) yang dia ambil setelah itu adalah pengkhianatan. Ini ditunjukkan sendiri oleh Rasulullah saw dimana baginda menerima hadiah dari ketua-ketua kabilan di luar Madinah..

'' (QS An Nisaa [4]: 114).2 Hukum Sedakah Para fuqaha bersepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunat iaitu mendapat pahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. iaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya. sedangkan ia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha (ahli fikih) disebuh sedekah attatawwu' (sedekah secara sukarela). 12. kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah.4. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau sesuatu pihak. Ia juga bererti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap keredhaan Allah SWT dan pahala semata-mata. Dan sesiapa yang berbuat demikian kerana mencari keridhaan Allah. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah SWT yang ertinya: ''Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka.W. Di samping hukum sunat.Sedekah atau sedekah adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu sodaqa yang bermaksud benar.4.T. Erti sedekah juga adalah pemberian sesuatu kepada orang yang memerlukan dengan tujuan mahu mendekatkan diri kepada Allah S. maka kelak Kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Dari segi syarak perkataan shadaqoh bererti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditetapkan masa dan dan jumlah tertentu.3 INFAK 304 . Di dalam Alquran terdapat banyak ayat yang menggalakkan kaum Muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. adakalanya hukum sedekah menjadi haram iaitu dalam kess seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahawa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Hukum sedekah juga boleh berubah menjadi wajib. 12.

134. Rasulullah bersabda “ jika kamu tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih. maka Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuiNya (dan akan membalas Dengan sebaik-baiknya). dan sebagainya sebagaimana firman Allah di dalam surah al Baqarah : 215). dan orang-orang Yang memaafkan kesalahan orang. Jika zakat ada nishabnya . Allah mengasihi orang-orang Yang berbuat perkara-perkara Yang baik. (surah Ali Imron . dan orang-orang Yang menahan kemarahannya. dan (ingatlah). infak tidak mengenal nisab. Iaitu orang-orang Yang menderpakan hartanya pada masa senang dan susah. tahlil. berhubungan suami istri. kaya atau miskin. dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar adalah sedekah. Cuma infak adalah berkaitan dengan pemberian benda manakala sedekah adalah pemberian yang boleh dalam bentuk yang lebih luas iaitu pemberian benda atau dalam bentuk bukan benda seperti sedekah zikir seperti Hadist riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar. anak.Infak adalah mengeluarkan sebahagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. “mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad): apakah Yang akan mereka belanjakan (dan kepada siapakah)? katakanlah: "Apa jua harta benda (yang halal) Yang kamu belanjakan maka berikanlah kepada: kedua ibu bapa.” HR Muslim 305 . 134). Seperti firman Allah swt. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman. dan orangorang miskin. tahmid. dan kaum kerabat.” Sedekah dan infak adalah lebih kurang sama biarpun dalam kes tertentu adalah berbeza. infak pula boleh diberikan kepada sesiapa sahaja seperti kedua orang tua. dan anak-anak yatim. dan orang-orang Yang terlantar Dalam perjalanan. dan (ingatlah). Jika zakat wajib diberikan kepada 8 asnaf. membaca takbir. samada yang berpendapattan tinggi atau rendah. apa jua Yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan.

yang harus dikeluarkan zakatnya setelah mencapai syarat. perdagangan & jasa.” 12. sebagaimana yang terdapat dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Qur’an.W. dan pemberiannyapun wajib diberikan kepada 8 golongan (asnaf). Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. pertanian. Beberapa jenis harta itu adalah emas & perak. berkembang. Makna sedekah memang sering menunjukkan makna memberikan harta untuk perkara tertentu di jalan Allah S. peternakan. seperti (rosaknya pahala amal sedekah) orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuknunjuk kepada manusia (riak) dan dia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat.5. lalu ditinggalkannya bersih licin (tidak bertanah lagi). (Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dan riak itu) mereka tidak akan mendapat sesuatu (pahala) pun dari apa yang mereka usahakan dan (ingatlah). Maka bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya. diantaranya dimiliki penuh.5 WAKAF 12. lebih dari kebutuhan pokok. serta bebas hutang. mencapai syarat jumlah (nishab) dan waktu (haul).1 Definisi Wakaf 306 . Di antaranya adalah :“Wahai orang-orang yang beriman! Jangan rosakkan (pahala amal) sedekah kamu dengan perkataan membangkit-angkit dan (kelakuan yang) menyakiti. kemudian batu itu ditimpa hujan lebat.Sedekah agak berbeza dengan zakat kerana Zakat menurut istilah syarak ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Kifayatul Akhyar. I:1/2). dan barang dijumpai.T .

Istilah ini berasal dari Rasulullah SAW sendiri seperti yang disebut dalam hadits riwayat Muslim tentang adanya tiga jenis amalan yang tidak akan putus pahalanya sampai dengan seseorang selepas meninggal dunia. Perkataan waqf menurut bahasa adalah berasal daripada perkataan waqafa bererti menahan seperti perkataan milkun mauqufun ertinya harta milik yang diwakafkan atau ditahan. III : 378). “Tiga amalan yang tidak teRPutus pahalanya walaupun setelah meninggal dunia iaitu. Menurut istilah fiqh pula waqaf beerti suatu amal yang dilakukan dengan cara menahan harta asalnya dan menyalurkan hasilnya di jalan Allah (Sayyid Sabiq. sedekah jariah doa anak soleh kepada kedua ibubapanya dan . Rasulullah SAW sendiri telah melakukan amal wakaf kemudian diikuti oleh para sahabatnya. (Sayd Sabiq. Rasulullah saw bersabda. Nail al-Authar. Istilah lain yang hampir sama maknanya dengan amal wakaf ialah sedekah jariyah. Fiqh al307 . Ulama ahli hadits menerangkan bahawa yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu adalah amal wakaf (Al-Syaukani. VI : 25) Wakaf adalah salah satu bentuk amalan sosial yang telah dilaksanakan oleh umat Islam semenjak masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Sedekah jariyah secara harfiyah adalah sedekah yang mengalir pahalanya. waqf fie al-kalam/al-qira’ah ertinya menunda pembicaraan atau berhenti membaca. Seorang wakif boleh terdiri daripada orang perseorangan dan organisasi.Wakaf adalah perbuatan yang dilakukan wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk menyerahkan sebahagian atau untuk keseluruhan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selama-lamanya. Fiqh al-Sunnah. Ia juga boleh berpakna menunda atau berhenti untuk sementara. ilmu yang dimanfaatkan.” (HR Bukhari dan Muslim) Sedekah jariah adalah dengan cara waqaf iaitu untuk memperoleh pahala dari Allah SWT yang tak ada putus-putusnya.

VIII : 157).Sunnah. Muhadlarat fie al-Waqf : 11) Universiti Al-Azhar di Mesir semenjak tertubuhnya pada tahun 1000 M hingga sekarang dibiayai oleh hasil harta wakaf.2 Barang Wakaf 308 . Menurut riwayat dari sahabat Jabir ra. membangun madrasah. Setelah terdapat beberapa kes penyelewengan hasil wakaf dan banyak benda-benda wakaf yang rosak. maka pengurusan wakaf telah diambil alih oleh Pemerintah. amal wakaf adalah aktiviti amal sosial yang dibangun oleh Islam yang mana sebelumnya tidak ada dalam sejarah kehidupan manusia. maka amalan ini boleh dikembangkan menjadi modal produktif yang manfaatnya dapat digunakan untuk membiayai kehidupan seperti mendirikan tempat ibadah. pondok-pondok. (Azhar Basyir. Dari segi ekonomi amalan wakaf mempunyai peranan yang sangat penting disamping peranan zakat. semuanya melakukan amal wakaf (Wahbah Zuhaily. tanah-tanah pertanian dan saham yang dibuat dalam pelbagai sektor perindustrian. Pengurusan wakaf di Mesir mulai sejak zaman Taubah bin Numair menjabat gabenor (al-qadhi) di wilayah tersebut pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. (Mushtofa Salabi (Muhadlarat fie al-Waqf wa al-Washiyyah : 7). Amalan wakaf menjadi suatu yang penting dibeberapa Negara arab seperti Mesir. Hukum Islam tentang Wakaf. Ijarah dan Syirkah : 21) 12. rumah yatim lain-lainnya. Di Mesir harta wakaf banyak yang berupa bangunanbangunan sewaan. Fiq al-Islam wa Adillatuh. tidak ada seorangpun dari sahabat Nabi SAW yang mampu yang tidak melakukan amal wakaf. infaq dan sedekah. poliklinik. Imam Shafie mengatakan bahawa dari segi sejarah. III : 379). Syria dan Arab Saudi. Sebelumnya wakaf diurus oleh penerima wakaf (mauquf ‘alaih) atau oleh kepercayaan wakif (washiy munaffadzul washiyah).5. Ini adalah kerana amalan wakaf cenderung sebagai sebagai sedekah atau sumbangan yang berpanjangan yang tidak habis selepas digunakan. (Abu Zahrah.

309 . kerana harta yang diwakafkan telah terpisah dari milik waqif. Terdapat beberapa pendapat mengenai parkara tersebut yang berkisar kepada perkara syarat benda-benda yang boleh diwakafkan dan benda-benda yang tidak boleh diwakafkan. 12. Ia tidak menjual beli sesuka hati dan tidak boleh dimiliki seperti harta peribadi. Barang wakaf benda tidak bergerak dapat dalam bentuk tanah. Akad wakaf yang diikrarkan seorang wakif harus disaksikan oleh dua orang saksi dan direkod atau didaftarkan dalam maklumat ulil amri (kalau di Malaysia di bahagian wakaf.4 Syarat Berkekalan Dalam Wakaf (ta’bid al waqf) Amal wakaf apabila dilihat dari segi benda yang diwakafkan (al-mauquf bih) adalah sama dengan sedekah. Jabatan Agama). (mu’aqqat). Sementara untuk barang wakaf benda bergerak dapat dengan bentuk wang.3 Syarat Wakaf Syarat wakaf yang menjadi syarat utama agar dapat sahnya suatu akad wakaf adalah seorang wakif telah dewasa.5. syarat-syarat penerima wakaf dan kesan wakaf dimana apakah harta itu menjadi milik penerima wakaf atau menjadi milik Allah atau masih dalam kekuasaan wakif sehingga wakif dapat mengatur harta wakafnya secara mutlak. Ikrar akad wakaf dilaksanakan dengan ikrar dari wakif untuk menyerahkan harta benda yang dimiliki secara sah untuk diurus oleh nadzir (orang yang mengurus harta wakaf) untuk demi ibadah dan kemaslahatan masyarakat.Barang wakaf yang dapat diwakafkan adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimiliki dimiliki secara sah oleh pihak yang akan melakukan wakaf (wakif). Tetapi apabila dilihat dari penguasaan terhadap benda yang diwakaf (al-mauquf ‘alaih) adalah sama seperti barang pinjaman atau barang sewaan (ijarah). berakal. rumah dan lain-lain. pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan. kerana organisasi atau orang yang menerima wakafnya tidak menguasai secara mutlak. 12. hibah atau hadiah.5. Adakah amal wakaf tersebut boleh untuk jangka waktu yang selama-lama (mu’abbad) atau boleh untuk waktu tertentu sahaja. tidak dihalang untuk tasarruf.

maka wakafnya tidak sah. Mazhab Syafi’i Ulama Syafi’iyah memandang bahawa benda wakaf sudah terpisah dari milik wakif tetapi tidak berpindah kepada penerima wakaf. Alasannya ialah kerana amal tersebut merupakan perbuatan hukum yang memisahkan harta milik untuk mendekatkan diri kepada Allah sama halnya dengan membebaskan budak dan sedekah. Sebahagian mereka memandang sah dan sebahagian lagi memandang tidak sah. Apabila seorang mewakafkan sebidang tanah dengan dibuat jangka waktu seperti selama satu atau dua tahun. Demikian pula apabila amal wakaf ditujukan kepada orang tertentu dan dihadkan hingga meninggal dunia (munqathi’ al-intiha) atau ditujukan kepada bayi yang akan dilahirkan (munqathi’ al-ibtida’). senjata dan lain-lainnya. berterusan manfaatnya (dawam al-manfaat). dan tidak habis diguna seperti tanah.1. maknanya bukanlah untuk tidak untuk jangka waktu tertentu sahaja. buah-buahan dan sebagainya yang habis ketika digunakan Syarat lain dalam pelaksanaan wakaf ialah jangka waktu wakaf yang tidak tertentu. Mereka mensyaratkan amal wakaf hendaklah terdiri daripada benda-benda yang kekal (baqa’ al-’ain). Seterusnya Ulama Syafi’iyah menegaskan bahawa untuk amal wakaf tidak ada khiyar. Namun mereka berselisih pendapat mengenai ikrar wakaf yang tidak menyebutkan mauquf ‘alaihnya secara jelas seperti seorang wakif mengucapkan ikrarnya “rumah ini saya wakafkan”. melainkan menjadi milik Allah (milkun mu’abbadun lillah). kerana menunjukkan jangka waktu tertentu. maka perlu ada pihak kedua yang menerimanya (qabul). Yang memandang tidak sah memberi alasan bahawa kerana amal wakaf adalah perbuatan hukum yang bersifat memindahkan hak milik (tamlik). wakafnya tidak sah. 310 . tidak seperti makanan. tidak menyebutkan orang atau organisasi mana yang menerima wakafnya. alat-alat pejabat. iaitu memilih antara melaksanakan wakaf dengan membatalkannya setelah diikrarkan. Alasannya ialah kerana ikrar wakaf buklanlah suatu perjanjian yang bersifat timbal balik (’aqd mu’awadhah). rumah. kendaraan.

Imam Bujairomi mengatakan bahawasanya telah berlaku perdebatan di kalangan Ulama Syafi’iyah mengenai hukumnya menjual bahan runtuhan atap bangunan wakaf dan tikar yang sudah tidak boleh digunakan. hamba sahaya. maka kayu-kayunya harus dimanfaatkan kembali dan tapaknya diratakan dengan tanah hingga dapat digunakan untuk shalat atau i’tikaf lagi. maka harus disalurkan kepada organisasi yang mengurus fakir miskin atau yatim piatu atau kepada orang-orang yang dekat hubungannya dengan wakif yang memerlukan pertolongan (Al-Nawawie. maka pihak pengusaha (nadzir. Mereka berhujjah dengan hadits Umar bin al-Khattab ra : “Maka sedekahkanlah hasilnya kepada fakir miskin. XV : 334-336). tanpa menyebut orang atau organisasi tertentu. Dan hadits riwayat Abi Hurairah ra bahawa Rasulullah bersabda : “Allah tidak menerima amal sedekah dari seseorang yang mempunyai kerabat yang memerlukan dan ada pertalian dengannya tetapi disalurkannnya pada orang lain” (HR Al-Thabarani) Ulama Syafi’iyah sangat ketat dalam mempertahankan asas benda yang diwakaf (baqa al-’ain) berbanding kekalnya manfaat (dawam al-manfaat). Nihayatuzzain : 272) Demikian ketatnya Ulama Syafi’iyah dalam mempertahankan benda wakaf. Namun 311 . Kecuali apabila kayu-kayu tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan. kepada kaum kerabat. sabilillah. Wakaf yang diikrarkan secara mutlak. mtawalli) berkewajiban untuk berusaha memanfaatkan benda wakaf tersebut sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh wakifnya. Mereka mengatakan sekiranya benda wakaf hancur ditelan masa atau rusak hingga tidak berfungsi (kharab). maka boleh dibakar (Muhammad Nawawi alBantani. Apabila sebuah masjid runtuh. Sebahagian mereka mengatakan boleh dijual dan wangnya dikembalikan kepada wakaf. ibnu sabil dan (para) tetamu…” (HR Bukhari Muslim). Alasannya hasil penjualan bekas wakaf yang nilainya kecil adalah lebih baik daripada disia-siakan.Namun akhirnya ditegaskan bahawa yang sahih adalah pendapat yang mengesahkan tanpa ada pihak kedua yang menerimanya dengan alasan bahawa perbuatan amal wakaf adalah melepaskan hak milik (izalah al-milk) tetapi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub) sama halnya dengan amal qurban.

dan wakif masih berhak untuk melakukan apa saja (anwa’ al-tasharruf) atas harta wakafnya itu. Mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan wakaf untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Amal wakaf menurut Ulama Hanafiyah tidak mengikat (ghairu lazim). demikian pula halnya harta wakaf. Harta wakaf menurut pendapatnya masih tetap menjadi milik wakif. termasuk mewariskan kepada anak cucu setelah ia meninggal. lain tidak. (2) kerana dinyatakan dalam wasiat. iaitu ketika wujud pihak dari luar (liwujudi amrin khorijin) dan adanya di tiga tempat : (1) kerana ada keputusan hakim setelah terjadi perselisihan antara wakif dengan pihak pengusaha. (3) kerana telah dibangun masjid di atasnya. III : 213) 2. Asas pemikirannya ialah kerana amal wakaf bukanlah perbuatan hukum yang memindahkan hak milik dari wakif kepada pihak lain. Abu Hanifah dan para pendukung mazhabnya mengakui adanya amal wakaf yang mengikat (luzum). Dan apabila wakifnya meninggal dunia. pendapat inilah yang benar (Hasyiyah Bujairomi. kerana wakaf hanyalah memberi manfaat atau hasil yang disalurkan kepada mauquf ‘alaih. Imam Subki berkata. wakif (pewakaf atu pemilik asal harta) tetap menguasai harta wakaf secara penuh dan dapat menggunakannya secara bebas. harta wakaf boleh diwariskan kepada anak cucunya. (Abu Zahrah : 77). (Mushtofa Salabi : 19). 312 .menurut sebahagian yang lain tetap tidak boleh dijual. ‘Ariyah merupakan amal kebajikan (tabarru’) melalui manfaat benda yang dipinjamkan. berbuat kebajikan melalui penyaluran manfaat kepada pihak yang diwakaf (mauquf ‘alaih) tanpa mengurangi hak penguasaan terhadap bendanya. tetapi boleh dihadkan dengan waktu tertentu seperti dua puluh tahun. Dalam tiga kes tersebut wakaf jadi mengikat dan berpanjangan (Mushtofa Salabi : 19). Di sini amal wakaf dipandang sama dengan ‘ariyah iaitu meminjamkan benda barang kepada orang lain. lima puluh tahun dan seterusnya.

tetapi hanya menyalurkan hasilnya. VI : 208-209) 3. tetapi apabila sudah sangat susah dimanfaatkan. melainkan hanya berhak dari manfaatnya (Ibnul Humam. Maka menurut mereka urusannya diserahkan kepada hakim. Kalaulah amal wakaf merupakan perbuatan hukum yang memisahkan hak milik. hakimlah yang dapat menetapkan cara-cara memperbaikan kembali. pokoknya (al-ashl) dan hasilnya (al-tsamrah). Ulama Hanafiyah menegaskan bahawa harta wakaf tetap dikuasai wakif. jamaknya ahbaas. maka boleh dijual dan wangnya dikembalikan pada membiayaai kos pembaikan (benda) wakaf yang diikrarkan oleh wakifnya. Mazhab Maliki 313 . Seterusnya Ulama Hanafiyah membincangkan wakaf yang telah mengikat (luzum) seperti dalam tiga kes di atas kemudian rusak atau hancur sehingga tidak berfungsi lagi. ertinya menahan. maka diserahkan kedua-duanya. kerana kata “menahan” bukanlah melepas milik. Syarah Fathul Qadir. Maka hadits di atas secara lahirnya melarang untuk menahan harta (habs) yang menghalangi hak waris (fara’id). atau mahu dialihkan kepada kepentingan lain yang lebih diperlukan. kerana mauquf ‘alaih tidak berhak menerima bagian dari pokoknya.Asas hukum yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah ialah petunjuk Nabi SAW kepada Umar bin Khattab : “Tahanlah(wakaflah) pokoknya dan salurkanlah hasilnya” (HR al-Nasa’i dan Ibnu Majah) Memahami hadits tersebut. Ibnul Humam menjelaskan tentang adanya larangan menjual barang-barang milik wakaf yang masih dapat dimanfaatkan. tidak disalurkan kepada mauquf ‘alaih. Dengan demikian amal wakaf dapat diwariskan kepada anak cucu. Hadits lain yang dijadikan landasan hukum oleh mereka di antaranya hadits riwayat Ibnu Abbas bahawasanya Rasulullah bersabda : “Tidak boleh menahan sehingga menghalangi ketentuan faraid dari Allah” Mereka menyebut wakaf dengan istilah habs.

Namun demikian kerana dalam petunjuknya menggunakan kalimah “jika kamu mau” (in syi’ta). Apa lagi ketetapan tidak boleh dijual dan seterusnya merupakan ketetapan dari Umar. tidak boleh diwariskan dan tidak boleh ditarik kembali menjadi milik pribadi (Mushtofa Salabi : 21). Kerana kalimah tersebut memberi pelwang untuk melakukan amal wakaf sesuai dengan keinginan (niat). tetapi tidak berarti bahawa amal wakaf untuk jangka waktu tertentu tidak boleh. walaupun akhirnya menjadi taqrir tetapi tidak berarti tidak ada ketetapan yang lain. Amal wakaf termasuk sedekah. Mereka beRPegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Dalam mempertahankan pendapatnya itu mereka menegaskan bahawa sekalipun hadits Umar bin Khattab menunjukkan waktu yang tidak tertentu. bukan ketetapan dari Rasulullah. tidak dikuasai mauquf ‘alaih. samada untuk satu tahun. dengan ketentuan tidak boleh dijual atau dihibahkan atau diwariskan apabila mauquf ‘alaih telah meninggal 314 . dua tahun atau untuk selamalamanya (Abu Zahrah : 79). tetapi harta itu mempunyai hukum-hukum baru setelah ikrar wakafnya diucapkan. tidak boleh dihibahkan. maka wakif tidak bebas mentasarufkannya. dan sedekah tergantung kepada orang yang melakukannya. Mazhab Hanbali Ulama Hanabilah memandang bahawa perbuatan wakaf bersifat memindahkan hak milik dari wakif (pewakaf) kepada mauquf ‘alaih (penerima wakaf).Ulama Malikiyah berpendapatt bahawa perbuatan mewakafkan tidak bersifat memindahkan hak dari milik wakif. tetapi kerana ada ketentuan tidak boleh dijual. 4. dihibahkan dan diwaris. tiga tahun atau untuk selama-lamanya boleh. boleh jadi ada orang lain yang mengikrarkan wakaf untuk jangka waktu tertentu dihadapan Rasulullah lalu Rasulullah juga mengakui. Rasulullah saw bersabda : “Jika kamu mahu. iaitu tidak boleh dijual. maka amal wakaf boleh untuk jangka waktu tertentu (mu’aqqat) dan boleh untuk selama-lamanya (mu’abbad). maka boleh kamu tahan (wakaf) pokoknya dan sedekahkan hasilnya” (HR Bukhari-Muslim). seperti mahu wakaf selama dua tahun. Maksud “menahan pokok” bererti harta wakaf masih dikuasai wakif.

Misalnya sebuah rumah tempat tinggal diubah menjadi restoran atau hotel maka hukumnya boleh. Imam Ahmad mensyaratkan amal wakaf adalah berpanjangan dan mutlak. atau bangunan madrasah sudah tidak boleh digunakan maka boleh diruntuhkan atau dijual dan dipindahkan ke tempat lain yang lebih manfaat (Al-Maqdisi. 183) 315 . bukan benda asalnya (Mushtofa Salabi : 22). Tindakan yang demikian disebutnya sebagai “qiyas al-huda” (Al-Dimasqie. Al-’Udah : 239). boleh diganti dengan yang lebih baik. maka wakafnya sah sedangkan syaratnya batal. termasuk pindah lokasi. Bahkan menurutnya jika ada keperluan. maka tindakan hukum yang pertama sudah sah dan tindakan kedua tidak sah idi adalah kerana jelas bercanggah Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya (Ibnu Hazm. Namun demikian Ulama Hanabilah sangat longgar dalam mempertahankan asas tempoh berpanjangan. maka wakaf wajib diganti dengan yang lain yang sepadan dengannya dan jika tidak ada keperluanpun. Jika seseorang mewakafkan dengan menentukan sewaktu-waktu dijual atau dihibahkan atau ditarik kembali menjadi milik peribadi. Jika seseorang mewakafkan dengan mensyaratkan akan dijual atau dihibahkan atau diwariskan. Fatawa Syaikhil Islam Ibnu Taimiyah : 181-182) 5. Kerana perbuatan wakaf tidak boleh dibatalkan.kerana milik yang diperolehi oleh mauquf ‘alaih hanyalah manfaatnya. iaitu perbuatan mewakafkan dan perbuatan membatalkan. Ibnu Taimiyah mengatakan bahawa jumhur Ulama membolehkan perubahan wakaf jika dipandang lebih maslahat. Mereka memandang perbuatan mewakafkan dengan membuat syarat sebagai dua peristiwa hukum yang terpisah. Mazhab Dhahiri Ulama Dhahiriyah memandang bahawa perbuatan mewakafkan adalah perbuatan hukum yang bersifat melepaskan hak milik (izalah al-milk) dan mengikat (luzum) serta berpanjangan (mu’abbad). Pemilik tidak dapat menarik kembali setelah ikrar wakafnya diucapkan. kerana tidak ada asasnya dalam al-Qur’an. maka wakafnya adalah tidak sah kerana syarat tersebut menghapus amal wakaf (Abu Zahrah : 74). Menurut mereka apabila barang-barang wakaf sudah dianggap tidak boleh digunakan misalnya sebuah masjid sudah tua. Muhalla. kerana perkara tersebut adalah ada kemaslahatan.

syirkah. Terdapat beberapa pandangan mazhab mengenai wakaf tunai 1. XIV : 254). Mazhab Hanafi Wang tunai (al-nuqud) dilihat dari segi fungsinya sebagai alat pertukaran tidak boleh tidak dapat diwakafkan kerana boleh habis selepas digunakan. infaq dan sedekah. Dengan demikian manfaat wakaf tunai memiliki nilai tambah dibandingkan dengan zakat.12. dan naqdun ma’danie. kerana nilainya menjadi aset yang sama dengan benda-benda. Naqd jamaknya nuqud yang boleh beerti mata wang. naqdun waraqie. ertinya wang logam. infaq dan sedekah tujuannya untuk kepentingan penggunaan sedangkan pada wakaf tunai tujuannya untuk produktif. Daripada penjelasan tersebut dapat difahami bahawa yang dimaksud “wakaf tunai” adalah suatu amal yang dilakukan dengan cara menyerahkan wang tunai untuk digunakan modal produktif dan menyalurkan hasilnya di jalan Allah. dapat diwakafkan. dan sebagainya serta dibahagikan keuntungannya untuk membiayai kehidupan pihak yang memerlukan. infaq dan sedekah. Zakat. Misalnya seperti di negeri Mesir dan Syria dimana organisasi wakaf Berjaya menghimpun dana produktif yang besar dan keuntungannya dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan keagamaan. kerana kedudukannya sebagai modal produktif yang perlu dipertahankan wujudnya secara berterusan dan perlu dikembangkan pokoknya melalui akad qiradh. ijarah. Terdapat perbezaan utama diantara wakaf tunai dengan zakat. ertinya wang kertas.5. Tetapi dilihat dari segi fungsi lainnya iaitu yang memiliki nilai (manfaat) yang dapat dipertahankan kewujudannya. naqd al-darahim ertinya mata wang dirham (Ibnu Manzur. Para Ulama berbeza pendapat mengenai hukumnya wakaf wang sesuai dengan perbezaan pendapat 316 . Lisan al-Arab. yang ertinya tidak tempo (khilaf al-nasi’ah) atau tangan ke tangan (yadan bi yadin).5 Wakaf Tunai (waqf al nuqud) Perkataan wakaf tunai adalah terjemahan daripada bahasa arab “naqdan”.

sebahagian mereka mengatakan bahawa pendapat yang membolehkan wakaf wang berasal dari Mazhab Zufar yang dilansir melalui sahabatnya bernama Al-Anshari. maka hukumnya dibenarkan (Ibnu Abidin. Di dalam “Raddul Mukhtar” disebutkan bahawa wang dirham dan dinar termasuk benda-benda bergerak yang boleh diwakafkan. 2. (2) ditunjuk oleh nash yang sharih. Beliau telah memfatwakan bahawa wakaf benda-benda bergerak adalah boleh sepanjang mendapat rujukan dari nash (al-atsar) atau berlaku di masyarakat (al-ta’amul). Tetapi sebahagian lagi mempertahankannya sebagai fatwa dari Imam Muhammad (Ibnu Abidin.mereka dalam memberikan kriteria benda-benda yang boleh diwakafkan dan benda-benda yang tidak boleh diwakafkan. seperti wakaf buku-buku perpustakaan (Abu Zahrah : 117118). Mereka menegaskan bahawa benda-benda yang boleh diwakafkan hanyalah benda-benda yang tidak bergerak (al-’iqar). seperti wakaf senjata dan perlengkapan perang. Dengan kebolehan wakaf sementara. Mereka berselisih pendapat mengenai asal mula pendapat ini. VI : 555) Salah seorang sahabat Imam Abu Hanifah. VI : 555-556). pepokokan[2] dan segala fasilitas yang ada di atas tanah wakaf. seperti bangunan. dan (3) telah berlaku di masyarakat. Mazhab Malik dan Syi’ah Imam Malik dan Syi’ah Imamiyah membolehkan wakaf benda-benda bergerak seiring dengan pemikiran mereka yang membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu (mu’aqqat). Benda-benda bergerak (al-manqul) tidak boleh diwakafkan kecuali dalam tiga hal iaitu : (1) mengikuti benda tidak bergerak. Sedangkan wakaf wang telah menjadi tradisi di masyarakat (al-’urf). maka benda-benda yang diwakafkan 317 . Raddul Mukhtar. Ulama Hanafiyah mensyaratkan benda wakaf harus tahan lama (shaalihatan lilbaqa’). Alasannya kerana berlaku di masyarakat sebagaimana halnya di negeri Rum[3].

Mazhab Syafi’i Ulama Syafi’iyah menetapkan bahawa benda-benda yang boleh diwakafkan meliputi segala benda yang dapat digunakan secara berpanjangan (kullu ‘ainin yuntafa’u biha ‘ala al-dawaam) (Al-Syairazie. minuman. Ulama Malikiyah hanya mensyaratkan benda atau manfaat yang diwakafkan itu harus hak milik penuh. sedangkan yang tidak membolehkan beralasan kerana pemanfaatan yang demikian itu bukanlah fungsi wang yang asal (AnNawawi. senjata. Namun demikian Wahbah mengatakan bahawa mazhab ini tidak membolehkan wakaf makanan dan wang (Wahbah : VIII : 168 dan 187). motor. Sementara benda-benda yang tidak boleh diwakafkan ialah meliputi benda-benda yang habis ketika digunakan atau hilang/habis ketika digunakan. bukan benda-benda tidak bergerak seperti sawah atau benda-benda 318 . kuda. akad murabahah (bagi hasil) dan sebagainya banyak menggunakan wang Banyak orang di zaman modern memiliki pelaburan berupa wang. maka Ulama Syafi’iyah berselisih pendapat. wangian dan lain-lainnya. sawah. Al-Muhadzdzab. Memang fungsi wang pada asalnya adalah sebagai alat tukar menukar. melainkan semua benda bergerak tanpa ada syarat apapun boleh diwakafkan (Abu Zahrah : 118).tidak harus benda yang tahan lama atau benda yang tidak berubah. seperti makanan. lembu. sebahagian mereka mengatakan boleh dan sebahgian lagi mengatakan tidak boleh. tetapi di dalam pelaksanaannya akad ijarah (sewa menyewa). akad qiradl (modal kerja sama). madrasah. XVI : 247). buku-buku perpustakaan. kelengkapan perang. rumah dan lain-lainnya dan benda-benda bergerak seperti kereta. Dengan ketetapan ini. katil. begitu juga makanan dan wang dirham atau dinar dapat diwakafkan. pondok. Maka benda-benda bergerak seperti haiwan yang menjadi milik peribadi atau dapat menyewa dari orang lain yang dapat dimanfaatkan untuk menarik roda atau membajak sawah atau mengangkut barang-barang hukumnya sah untuk diwakafkan. lilin. bukan untuk mencari keuntungan. jalan. Mereka yang memandang wang boleh diwakafkan mengambil alasan bahawa wang dapat mendatangkan keuntungan seperti halnya akad ijarah. maka bendabenda yang boleh diwakafkan sangat luas. bangunan. Mengenai wakaf tunai (dinar dan dirham). meliputi benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah. 3. Barang-barang yang sedang disewakan atau digadaikan tidak boleh diwakafkan. I : 440). alatan pejabat dan sebagainya.

sama halnya dengan makanan dan minuman yang akan habis apabila dikonsumsi. VI : 209). minuman. Kalaupun ada yang menyimpan barang-barang sebagai pelaburan. Seterusnya mereka menegaskan bahawa benda-benda yang tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama seperti wang dirham.bergerak seperti bahan-bahan bangunan. wang dinar. padahal telah mendapat hak dari syari’at. wang kertas. 4. Beliau menolak hadits yang diriwayatkan oleh Al-Khalal tentang Hafsah ra telah membeli perhiasan emas seharga dua puluh ribu dan diwakafkan untuk kaum wanita dari keluarga Al-Khattab (Ibnu Quddamah. makanan. Tetapi apabila wang tersebut digunakan untuk membiayai produksi pertanian dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. sama halnya dengan emas yang dilebur menjadi perhiasan kemudian digunakan untuk merias pengantin seperti yang dilakukan oleh Hafsah ra di atas. tentulah boleh diwakafkan. Dengan batasan ini benda-benda yang dapat diwakafkan meliputi benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan benda-benda bergerak seperti hewan. Ada riwayat dari Imam Ahmad bahawa perhiasan emas-pun tidak boleh diwakafkan. Huraikan definisi Luqatah dan beberapa hukum mengenainya 319 .6 SOALAN LATIHAN 1. al-Mughni : VI : 263). lilin dan lain-lainnya tidak boleh diwakafkan. sementara pokoknya harus dikembalikan secara utuh. Syarah al-Kabir. mereka umumnya menyimpan wang di bank. Pernyataan tersebut dapat difahami kerana melihat berfungsi wang sebagai alat tukar menukar yang akan habis apabila dibelanjakan. perlengkapan pejabat dan senjata (Al-Maqdisi. Mazhab Hambali Ulama Hanabilah memberi batasan benda-benda yang boleh diwakafkan adalah bendabenda yang mempunyai nilai ekonomi (dapat dijual) dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama (da’im al-manfaat) tidak punah wujudnya (baqa al-’ain). 12. kerana wang pokoknya tetap dipertahankan dan manfaatnya boleh disalurkan. dan tidak memasyarakat. tetapi jumlahnya tidak banyak. maka hukumnya menjadi lain.

Apakah definsi wakaf dan hukum yang berkaitan dengannya. Umar b. Ghara’ib alQuran wa ragha’ib al-Furqan. Beirut: Muasasah Risalah. Mabahith Fi Ulum al-Quran. Kitab al-Suluk li ma’rifah al-Duwat al-Muluk. Beirut: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyah al-Buti. Manna’ (1995). Kaherah: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-babi al-Halabi wa Awladih al-Qattan. jil2. Fiqh al-Sirah. al-Fakr al-Razi. Beirut: Dar al-Fikr al-Jammal. Bagaimana infa’ boleh memberi kekuatan kepada umat Islam. Tarikh al-Tasyri’. Taqi al-Din Ahmad Ali (1998). al-Mawsu’ah al-‘Ilmiyyah wa al-‘Amaliyyah li al-Bunuk al-Islamiyyah (1986) Kaherah: alIttihad al-Dawli li al-Bunuk al-Islamiyyah. 320 . Muhammad Rawas. Nizam al-Din al-Hassan b. Apakah perbezaan hadiah dan sedekah serta hukum pemberi dan penerimanya 4. Al-Husayn (1962). Badran (1968) Tarikh al-fiqh al-Islami wa Nazariyyat a al-Milkiyyah wa al-‘Uqud. Muhammad (1965).2. al-Qal’ahji. Muhammad ‘Abd al-Mun’im (1986).Tarikh al-Tasyri’ al-Islami. al-Tafsir wa al-Mufassirun. juz 3. Husayn (t. jld 1.t) al-Tafsir al-Kabir. Kaherah: Darul Kutub. Kaherah: Dar al-Fikr. al-Qattan. Beirut: Dar alNafa’is. 8. Abu Abd Allah Muhammad b. Beirut: Mu’assasah alRisalah. Mawsu’ah al-Iqtisad al-Islami wa Dirasah al-Muqaranah. al-Dhahabi. Mu’jam Lughat al-Fuqaha’. Muhammad b. cetakan 6. Muhammad Hussain (1986). 13 RUJUKAN Abu al-‘Ainayn. Bincangkan definisi ji’alah dan hukum yangberkaitan dengannya 3. Manna’ (1976). cetakan 4. 5. Muhammad Sa’id Ramadhan (1980). Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi al-Nisaburi. Dr (1985). cet. Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani al-Khudhari. Kaherah: al-Maktabah al-Tijariyah alKubra al-Maqrizi.

Abu Bakr Ahmad b.al-Quran versi 6. Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Quran.Bukhari.Kutub al-Ilmiah al. Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran (30 juz). Abi Bakr b. Kaherah: Matba’ah ‘Isa al-Halabi Sayid Qutb. Al-Sanhuri. Muhammad ibn Ahmad (1988). Beirut: Dar al. Wahbah (1991).Fikr ____________________(1992). Sulayman B al-As’ath al-Sajistani al-Azdi (1994). Mas’ud (1983). Damsyik: Maktabah al-Ghazali _______________________(1981). Abu Bakr ‘Abd Allah (t. Rawa’i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran. Sahih Bukhari. Beirut: Dar al-Syuruq Abi Dawud. Tafsir ayat al-Riba Fi Zilal al-Quran. Abdullah Muhammad (1980). ‘Abd al-Qadir al-Razi (1987). juz 3. Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir Basmeih. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Syarh al-Sunnah. Muhammad Ali (1977). Muhammad (1985). Jarir (1988). al-Tibyan fi Ulum al-Quran. jld 2. edisi 2. Beirut: Dar al-Ma’rifah. Jld 1. Abu Ja’far Muhammad b. Mukhtar al-Sihah.31 (1997). Abd Allah Muhammad ibn Ismail (1992)). Ahmad (1952). juz 8. Beirut: Dar al-Fikr al-Razi. al-Zuhayli. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Beirut: Maktabah al-Baghawi. Kaherah: Sakhr Technologies al-Qurtubi. Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri. Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar al. al-Wasit fi Syarh al-Quran al-Madani alJadid. fi zilal al-Quran. al-Sabuni. CD-ROM. Ibn al-‘Arabi. Kaherah: Dar al-Nasyr lil Jami’at al-Misriyyah al-Tabari. Beirut: Manahil al-’Irfan. ‘Ali ibn Musa (1994) al-Sunan al-Baihaqi al-Kubra. jld 1. 321 . Muhammad b. Abd al-Razaq b. al-Tafsir al-Munir. Abu Muhammad al-Husayn b. Ahkam al-Quran. Beirut: al Maktab al-Islami al-Baihaqi.t). Al-Husayn b.

al-Syaibani. Mesir: Dar al-Ihya’ al-Kutub al-’Ilmiyah al-Nasa’i. Musnad al-Imam Ahmad b. Fath al-Bari Bi Syarh Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah al-Nawawi. Muhammad b. Sunan Al-Tirpidhi. Mukhtar al-Sihah. Muhammad ‘Arfah Shams al-Din (t. Sunan al-Darimi.al-Daraqutni. juz 11. Abu ’Isa Muhammad b. Riyadh: Dar alSau’udiyyah 322 . karangan Abu al-tayyib Muhammad Syams alHaq al-‘Azim Abadi. Kaherah: Dar al-Basa’ir Abu Zahrah. Sawrah B. dicetak bersama dengan alTa’liq al-Mughni ‘ala al-Daraqutni. Beirut: Dar al-Fikr. Yazid al-Qazwani (t.t) Sunan Ibn majah. Abu al-Husayn b. cet. Abi Bakr (1977) Auna al-Ma’bud Sharh Sunan Abi Dawud. Abi Bakr b.t) al-Jami’ al-Sahih. juz 1. Mahy al-Din Yahya al-Syaraf (1994).t). Sunan al-Nasa’i bi-Syarh al-Suyuti wa Hasyiyah al-Sindi. _____________________________________________________(t. juz 3. 5 Juz. juz 3. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-’Arabi Ibn Hajar al-‘Asqalani. Kaherah: Matba’ah Muhammad ‘Ali Subayh wa Awladih Abu Sunnah. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi al-Darimi. ‘Ali b. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah al-Tirpidhi. Muhammad (1991). 2. Abu Abd al-Rahman Ahmad b. Hanbal. Riyadh: Darul Ma’rifah al-Razi. Abu ‘Abd Allah b. Musa (1981). Sahih Muslim. Cetakan 2. Sunan al-Daraqutni. Tahrim al-Riba Tanzim al-Iqtisad. Ahmad Fahmi (2004). ‘Ali B. Al-Hajjaj b. Umar (1993). Ibn Majah. Syams al-Din Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Juz 7. Beirut: Dar al-Fikr Muslim. Muhammad (1985). Abu ‘Abd Allah B. Muslim al-Qusyairy al-Naisaburi (t. Beirut: Maktabah Lubnan. Abu al-Fadhl Syihab al-Din Ahmad b. Beirut: Dar al-Fikr Ibn Qayyim al-Jawziyyah. juz 9. ‘Abd al-Rahman (1984). juz 2.Nawawi. Ali Isa b. Hanbal (1978). Abu Abd Allah Muhammad b. ‘Ali b. Syu’aib (1986). Istanbul: Cagri Yayinlari. Muhammad b. Sahih Muslim Bi Syarhi ’ala Imam Mahy al-Din al. Karachi: Hadith Akademi al-Dusuqi. al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’y al-Fuqaha’.t) Hasyiyah al-Dusuqi ‘Ala al Syarhu alKabir. ‘Abd al-Qadir (1987).

_______________________________________________(1987).t). jld. Khalaf b. 1. Ayub (1983). Muhammad (1980). Sayf al-Din Abu al-Hassan ‘Ali b. Kaherah: Mustafa al Baabi al Halabi al-Adawi.2. Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Ibn Qasim al-Ghazzi. Uthman (1988). Lubnan: Dar al-Fikr. Ahmad al-Sa’idi. Universiti Khartoum al-Dhahabi. al-‘illaysy. Baghdad: Maktabah al-Muhtanna. Muhammad Said Ramadhan (1982). al-Mustasfa. edisi 2. jil 6. Sa’ad b. Beirut: Dar alIhya’ al-Turath 323 . jil 5. Kaherah: Matba’ah al-Subaih. (t. al-Gharar wa Atharuhu fi al-‘Uqud fi alfiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi al-Bajuri. Abu Abd Allah Muhammad b. juz 5.Malik fi al-Fatawa ‘ala Mazhab al-Imam Malik. Beirut: Dar al-Fikr al-Amidi.Shafie. al-Madkhal ila al-Fiqh al-Islami. juz 3. al-Darir. al-Ahkam fi Usul alAhkam. Mahmud (1995). ‘Umar b. Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-Razi (t. Kaherah: Maktabah Wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi ______________________________________________(1981). Abu al-Walid Sulayman b. Kasyf al-Qina’ ’an Matn al-Iqna’. Kaherah: Matba’ah al-‘Amiriyyah. juz 2. Muhammad Ibn Ahmad (1958). Hassan Sobhi (1970). Ibrahim b. al-Buhuti. jld. Akmal al-Din Muhammad b.t. 2. Ahkam al-Quran. Mesir. Mansur Ibn Yunus Ibn Idris (1982). jld. al-Kabair.Ahmad. juz 1.Mohamad (t. Mustafa (1989). al-Inayah. 3. Muhammad (1951). ‘Ali b. Fath al ‘Aliyy al. Kaherah: Mustafa al-babi al-Halabi al-Buti. Hasyiyah al-Bujayrimi ‘Ala alKhatib. Sulayman b.. Beirut: Dar alKutub al-‘Ilmiah al-Baji. Damsyiq: Dar al-Qalam. Kaherah: Matba’ah dar Ihya’ al-Kutub al-A’rabiyyah al-Bugha. Hasyiyah al-Syaikh ‘Ali al-‘Adawi ‘ala alKhursyi. Muhammad al-Amin al-Siddiq (1995). Keherah : Matba’ah alRisalah. al-Mustaysfa min ‘Ilm al-Usul. al-Bujayrimi. jld. Jordan: Maktabah al-Manar al-Ghazali. Al-Jassas. al-Fiqh al-Manhaj ‘ala-Madhab al-Imam al.t). Dhawabit al-Maslahah fi al-Syariah alIslamiah. Abu Hamid Muhammad b. jld. al-Babarti. Beirut: Muassah al-Risalah. al-Muntaqa Syarh Muwatta’.). cetakan 3. Muhammad (1978). Bujairimi ‘Ala al-Khatib.

al-Madkhal li al-Dirasat al-Syari’ah al-Islamiyyah. Abi Bakr b. Mas’ud (1989). Jld. Abi al-‘Abbas Ahmad b. Kaherah: Maktabah Wahbah ________________ (1994). Bay’ al-Murabahah Li al-Amr bi al-Syra’. Yusuf (1985). Kaherah: Maktabah Wa Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladih al-Murtadha. juz 1 Beirut: al Majma’ al-‘Alami al-‘Arabi. Mesir: Matba’ah al-Imam al-Qaradawi. 8 Juz. Edisi Revisi. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif. Muhammad b.). 2005. al-Murtadha Ahmad b.2. c. Fiqh al-Muamalah ‘Ala Madhahib al-Imam Malik. ‘Abd Allah b. Ali (t. Kaherah: Dar al-Fikr al-Islamiy. 1996. Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Ensiklopedia Muslim. Abd al-Razzaq (1954). al-Khursyi. Kaherah: Dar al-Sahwah ________________ (1993). juz 3. Masadir al-Haq Fi al-Fiqh al-Islamiy. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-’Arabi. Bada’i’ al-Sana’i ’ala Tartib alSyara’i’. Yahya Ibn Muhammad (1985). Penerbit Buku Islam Kaffah. Kitab al-Bahr alZakhar al-Jami’ li Madhahib ‘Ulamak al-Amsar. 324 . juz 5. Taqiyuddin. Beirut: Dar al-Ma’rifah. Beirut: Dar al-Fikr al-Maltawi. Kaherah: Syarikah Maktabah wa matba’ah al-Babi al-Halabi wa Awladih. Hamzah (1988). Fatawa al-Muasirah. al-Khursyi ‘ala Mukhtasar Saydi al-Khalil. ‘Abd al-Jalil (t.3. ‘Ala al-din Abu Bakr b. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah alMuqtasid.t) . ‘Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Shariah al-Islamiyyah. al-Sanhuri. Abu Bakr Jabr Al Jazairi. Ahmad (1983). Beirut: Dar al-Fikr ________________ (1990). al-Nawawi.t. al-Marghinani. 1. Muhy al-Din Abu Zakariyya Yahya b. Saraf (1978). Muhammad Ibn Ahmad (1998). al-Majmu’ Syarh Muhadhab. Beirut: Muassasah al-Risalah al-Qurtubi. j. al-Ramli. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. Jil 4 Kaherah: Dar al-Kitab alIslamiy An Nabhani. Surabaya: Risalah Gusti. Burhan al-Din Abu Hassan ‘Ali b. alHidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi.al-Kasani. juz 4. Syams al-Din Muhammad b. Minhajul Muslim.

al-Syatibi. Muhammad Mustafa (1961). juz 5. al-Syatibi. al-Mabsut. Muhammad Mustafa (1986). Takmilah al-Majmu’ Syar al-Muhadhab. Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq alHaq min ‘Ilm al-usul. al-Umm. Ahmad b. Beirut: Dar al-Ma’rifah al-Syahrastani. Kaherah : Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladih. Musa al-Lakhmi al-Gharnati (1979). Beirut: Dar al-Fikr al-Syatibi. al-Subki. ‘Abd al-Kafi (t. ’Ali B. Beirut: Dar al-Nahdhah al-’Arabiyyah. Kaherah : Matba’ah al-Babi al-Halabi al-Syalabi. Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Kaherah: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-babi al-Halabi wa Awladih al-Sayuti. al-Syawkani. Beirut: Dar al-Fikr al-Syarbini. Bulghah al-Salik li-Aqrab al-Masalik ‘ala alSyarh al-Saghir. c. Beirut : Dar al-Ma’rifah. Miftah al-Jinan. Irsyad al-Fuhul. Kaherah: Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladih _________________________________________ (1967).2. Beirut: Dar al-Ma’rifah al-Sawi. Beirut: Dar alNahdah al-‘Arabiyyah al-Syarbani. al-Muwafaqat. Muhammad al-Khatib (1984). juz 1. Abu Ishaq Ibrahim b. Ali (2005) Fiqh al-Manhaji ‘ ala Madhahib Imam Syafi’i. al-Risalah. 325 .al-Sarakhsi. juz 12. jld 1. jld 1. Kaherah : Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladih. Muhammad (1990).t). juz 4. al-Syafi’i. Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad (1978). Ali b. juz 3. Beirut: al-Maktabah alIlmiyyah. Mustafa al-Khin. Kaherah: Maktabah al-Halabi. Mughni alMuhtaj ila Ma’rifat al-Faz al-Minhaj. Muhammad Mustafa (1981). Jalal al-Din Abd al-Rahman (1959). Ta’lil al-Ahkam. al-Milal wa al-Nihal . Usul al-Fiqh al-Islami. Muhammad b. Syams al-Din Muhammad b. Musa al-Lakhmi al-Gharnati (1975). Muhammad (1989). Idris (1973). Abu Ishaq Ibrahim b. ________________________________________(1983). Cet 2. Madinah: Matba’ie al-Rasyid. al-Ashbah wa al-Naza’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqhi al-Syafi’iyah.

Yusuf (1976). juz 1. Hasyiyah Radd alMukhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar. Kaherah: Maktabah Wa Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladih al-Yubi.t). Mu’asir al-Muamalat al-Maliyyah al-Muasirah._________________________________________ (1999). Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi Ibn Hajar. al-Muhalla. c. ‘Umar b. juz 1. j. 3. Ahmad b. __________________(2002). Abu Ishaq Ibrahim b. Usul al-Fiqh al-Islamiy. Beirut: Dar al-Qalam al-Zuhayli. Kaherah: al-Maktabah al-Islamiyyah Ibn Hazm. Damsyik: Darul Fikr. Beirut: Dar al-Fikr. juz 7. Ibn ‘Abidin. Riyadh: Dar alHijrah. Damsyik: Dar al-Fikr. Keherah: Syarikah Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi ______________________(1985). Kaherah: Dar al-Salam. Benghazi: Dar alLibya al-Zarqa’. al-Zabidi. Muhammad Amin b.2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Beirut: Dar alIhya’ al-Turath al’Arabi al-Syirazi. al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. Taj al-‘Arus. Faizah Ismail (1995). juz 4. Hasyiah Ibn Abidin.t.). Syria: Matba’ah _________________________ (1983). al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm. Muhammad (t. 326 .t). Sharh usul al-Fiqh.Nafa’as Ibn Hajar al-‘Asqalani. Mustafa Ahmad.2. Sa’id (t. Dimashq (1961). Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah. Beirut: Dar al. juz 4. Muhammad ibn Muhammad Murtadha (1983). c. Nayl al-Awtar. Abu Muhammad ‘Ali b. al-Muhadhdhab. ‘Abd al-‘Aziz (1975). Fiqh al-Kitab wa al-Sunnah. __________________(1999).5. Abu al-‘Abbas Ahmad Syihab al-Din b. Muhammad Sa’ad (1988). Dar al-Fikr al- Amir ’Abd al-’Aziz (1999). Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam. Asas-asas Muamalat Islam. j. Wahbah (1986). Fatawa al-Kubra alFiqhiyyah. Abu al-Fadl Ahmad Ibn ‘Ali (t. ‘Ali b.

Syabir. Abu Walid Muhammad b. Ali.t). Usul al-Da’wah. ‘ilm Usul al-Fiqh. Cet. Khallaf.4. al-Maslahah fi al-Taysri’ al-Islami wa Najm al-Din al-Tufi. (1981). Jordan: Dar al-Nafais. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Kaherah: Maktabah al-Taufiqiyyah Ibn Qudamah. Muhammad Ibn Abi Bakr (1977) I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. Muhammad. Abu ‘Abd Allah (1983). ‘Abd al-Karim (1969) al-Madkhal li al-Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah. al-Mughni. Mustafa Zaid (1964). c. Bahgdad : Matba’ah al-‘Aini _____________________ (1984). Anas. juz 6. al-Mughni. Majallah Majma’ al-Fiqh al-Islami. Kaherah: Dar al-Fikr Malik b. (Makkah : Rabithah al-'Alam al-Islami). juz 4. Riyadh: Maktabah al-Riyad al Hadithah Ibn Rusyd. al-Ahkam Fi Usul alAhkam. Kaherah: Maktabah wa matba’ah Mustafa al-Babi alHalabi wa Awladih Izz al-Din bin ‘Abd al-Salam (t. Athif Abu Zaid Sulaiman.t. Kaherah: Matba’ah al-Sa’adah. Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad (1981). 1416 H 327 . juz 2. 3. Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Ibn Qayyim al-Jawjiyyah. al-Mudawwanah al-Kubra. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah Majma’ al-Fiqh al-Islami (1992). Riyadh: Dar al-’Alam alKutub. Muhammad ‘Uthman (1996). al-Muwatta’. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid.tp : t.____________________________________________(1977). Beirut: Maktabah al-Islamiy _____________________ (1987) al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Al-'Adalah fi An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. Jld 2. Beirut: Dar al-Afaq alJadidah. Kuwait: Dar al-Qalam Zaydan. Jeddah: Majma’ alFiqh al-Islami. Jld 1. Ihya` Al-Aradhi al-Mawat fi al-Islam. Beirut: Muassasah al-Risalah Abdul Ghani. t. Ahmad al-Hafid. (t. Masa’il fi al-fiqh al-Muqarin. Malik ibn Anas (1994).p). juz 3. Abd Wahab (1985). Muwwafiq al-Din Ibn Ahmad (1999).

Abdul Qadim. Al-Milkiyah fi Al-Islam.t. (Kairo : Darul Ma'arif).p) : t. (Beirut : Darul Ummah). 1994 Abduh. Isa & Yahya. As-Siyasah Al-Iqtishadiyah al-Mutsla. 2004 328 . 2004 Ghadiy. Bahtsun fi Aqsam Al-Aradhiin fi Asy-Syariah Al-Islamiyah wa Ahkamuhaa. Amin.Al-Maliki. Yasin.t. (Beirut : Darul Ummah). Al-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. Syauman. 2003 ----------. Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah. (t. (Beirut : Darul Ummah). (Mu`tah : Mu`assasah Raam). Juz II. Abdurrahman. Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah. 1963 Al-Nabhani.tp : Hizbut Tahrir). Taqiyuddin. Al-Amwal wa Al-Amlak al-'Ammah fil Islam. (t. t. Zallum. Ahmad Ismail. : t.tp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful