BAB 1 PENGENALAN FIQH MUAMALAT 1.1 Pengenalan 1.2 Definisi Islam 1.2.1 1.2.2 1.3.

1 Rukun Islam dan Rukun Imam Komponen utama Agama Islam: Aqidah, Syariah, Akhlak Sumber-sumber Syariat Islam

1.3 Definisi Syariat Islam 1.4 Definisi Fiqh 1.5 Pecahan dalam bidang Fiqah 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6.1 1.6.2 Fiqh Ibadah Fiqh Muamalat Fiqh Munakahat Fiqh Jinayah Maksud, Tujuan dan Kepentingan Mazhab Beberapa Mazhab dalam Ilmu Fiqah 1.6.2.1 1.6.2.2 1.6.2.3 1.6.2.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 Mazhab Hanafi Mazhab Maliki Mazhab Shafie Mazhab Hambali

1.6 Mazhab dalam Ilmu Fiqah.

1.7 Bidang lain yang berkaitan ilmu Fiqh Usul al-Fiqah Qawaid al-Fiqhiyyah Maqasid al-Syar‘iyyah

1

BAB 1 PENGENALAN FIQH MUAMALAT OBJEKTIF BAB
Selepas mengikuti bab ini, anda seharusnya boleh:

1. Menghuraikan Islam dan kaitannya dengan fiqh Muamalat . 2. Menjelaskan Definisi Syariat Islam dan sumber-sumber hukumnya. 3. Menghubungkaitkan Mazbab-mazhab fiqh dengan hokum-hukum muamalat . 4. Menjelaskan ilmu suul fiqh dan fungsi-fungsinya dalam pembinaan hokum 5. Mengenal pasti lima Qawaid Fiqhiyyah yang itama dan maqasid syariah 1.1 PENGENALAN

Mengikut perspektif Islam, urusan perniagaan adalah termasuk di dalam bidang muamalat. Hukum-hukum yang berkaitan dengan bidang tersebut dinamakan fiqh muamalat. Islam sebagai agama yang mempunyai prinsip panduan hidup yang syumul (lengkap) boleh dijadikan asas kepada para pengurus perniagaan, ahli ekonomi dan kewangan bagi membina suatu sistem perniagaan baik dan menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan dengan kehidupan termasuk isu-isu muamalat iaitu perniagaan, ekonomi, kewangan dan lain-lain. Syariat Islam melengkapi segenap aktiviti kehidupan meliputi persoalan tauhid, keimanan, ibadah, akhlak, kekeluargaan, jenayah, muamalat, pengurusan pentadbiran, politik dan lain-lain. 1.2 DEFINISI ISLAM

2

Pada masa kini Islam adalah agama anutan kedua terbesar di dunia selepas agama Kristian. Bilangan umat Islam sekarang telah mencecah seramai 1.9 bilion di seluruh dunia sama ada di 78 buah negara Islam dan di negara negara lain. Dari segi sejarah, agama Islam telah dibawa oleh seorang rasul atau utusan Tuhan yang bernama Muhammad bin Abdullah. Beliau telah dilantik oleh Tuhan sebagai rasul ketika berumur 40 tahun bagi membawa ajaran Tuhan kepada seluruh manusia untuk dijadikan panduan hidup yang membawa kepada kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beliau tidak mereka atau mencipta agama Islam sebaliknya beliau hanya membawa dan menyampaikan apa yang datang dari Allah. Oleh sebab itu nabi Muhamad saw dinamakan sebagai rasul iaitu penyampai. Akhirat ialah kehidupan selepas mati dan selepas kemusnahan dunia iaitu hari kiamat. Kehidupan akhirat kekal abadi dan ia hanya mempunyai dua tempat iaitu syurga dan neraka. Syurga adalah tempat selesa yang disediakan oleh Allah kepada semua muslim yang baik semasa hidup mereka di dunia sementara neraka ialah tempat azab yang disediakan kepada semua manusia yang jahat semasa kehidupan mereka di dunia. Dari segi nama, istilah Islam berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu salima yang bermaksud sejahtera, damai, suci dan selamat. Dari segi istilah syarak pula Islam beerti ketundukan, kepatuhan, ketaatan dan penyerahan jiwa dan raga dengan penuh keikhlasan hanya kepada Allah s.w.t. Terdapat juga ulamak memberikan definisi Islam sebagai kepatuhan, penyerahan dan ketaatan kepada Allah dalam semua tindak-tanduk manusia yang meliputi aspek pemikiran, pengetahuan, pertuturan, akhlak, tingkah laku dan i’tikad. Selain sebagai satu agama mengikut fahaman biasa, Islam juga adalah sebagai kaedah sosial dan tata cara hidup yang lengkap yang berbeza dengan agama lain. Islam adalah agama yang memberi panduan hidup kepada manusia ke jalan yang selamat iaitu jalan yang baik dan mendapat keredaan Allah. (Abd al-Karim Zaydan,1984: 3), (Muhammad alBuraey, 1992: 2). Islam ialah ad-din atau satu cara hidup. Ia adalah satu sistem yang 3

merangkumi peraturan-peraturan yang menyeluruh dan undang undang yang lengkap dalam semua urusan hidup manusia untuk mereka menerima dan mengamalkannya secara menyeluruh. 1.2.1 Rukun Islam dan rukun Imam Agama Islam adalah agama yang mempunyai lima asas ajaran iaitu mempercayai Allah sebagai Tuhan yang satu (tauhid), Nabi Muhammad ialah rasul atau utusan Allah, menunaikan sembahyang, beRPuasa dibulan Ramadhan, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji di Mekah. Ia juga mempunyai enam kepercayaan utama yang dinamakan rukun iman iaitu percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang satu, percaya kepada malaikat, percaya kepada rasul sebagai utusan Tuhan, percaya kepada kitab, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada qadak dan qadar. Menurut Islam, matlamat hidup seseorang individu muslim itu adalah untuk mencari keredhaan Allah. Firman Allah dalam surah az-Dzaariyat ayat 56 yang bermaksud: “Dan Aku (Allah) tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah (beribadat) kepada Aku.” Tujuan agama Islam diturunkan kepada manusia adalah untuk dijadikan panduan hidup bagi kebaikan di dunia dan akhirat. Bagi tujuan tersebut, Allah S.W.T. telah menurunkan al-Quran sebagai sumber rujukan dan hadis sebagai mengukuhkan apa yang dijelaskan di dalam al-Quran. Al-Quran ialah himpunan kata-kata Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad selaku perantaraan malaikat Jibrail bagi dijadikan panduan hidup manusia dan membacanya dikira ibadat. Segala ajaran dan peraturan yang dibawa melalui al-Quran adalah dikira syariat. Allah berfirman di dalam al-Quran yang bermaksud: “Alif lam Mim, demikianlah kitab al-Quran itu yang tiada ragu ragu lagi (isinya), menjadi petunjuk kepada orang-orang yang beriman.” (al-Baqarah: 1-2)

4

Tujuan syariat Islam pula adalah untuk menjaga lima perkara iaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua hukum-hakam yang terdapat dalam ajaran Islam seperti wajib, sunat, makhruh, haram, halal dan harus semuanya untuk menjaga lima perkara yang disebutkan di atas. Hukum haram minuman keras adalah untuk menjaga akal, hokum haram berzina adalah untuk menjaga keturunan dan agama, haram mengata orang adalah untuk menjaga jiwa, wajib sembahyang adalah untuk menjaga agama dan akhlak. Semua perkara yang dijelaskan tadi memberi tujuan yang lebih utama sebab-sebab penurunan ajaran Islam iaitu akhlak. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Bahawasanya aku diutuskan kepada manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak.” 1.2.2 Komponen Utama Agama Islam: Aqidah, Syariah dan Akhlak

Agama Islam agak berbeza dengan agama-agama lain di dunia kerana ia adalah satu sistem hidup yang merangkumi segala aspek kehidupan. Ajarannya meliputi aspek aqidah (kepercayaan), syariah (peraturan) dan akhlak (etika). Ajaran Islam juga menghendaki penganutnya melakukan segala aspek kehidupan dunia mengikut cara-cara yang diredhai oleh Allah S.W.T. Perbezaan agama Islam dengan agama-agama lain ialah agama-agama lain di dunia hanya mempunyai unsur kepercayaan dan akhlak. Terdapat juga agama yang hanya mempunyai akhlak dan prinsip-prinsip hidup yang luhur. Kebanyakan agama-agama tersebut tidak mempunyai syariat atau peraturan hidup yang menyeluruh atau jika adapun agak sedikit dalam perkara-perkara tertentu sahaja. Aspek syariah yang menyeluruh inilah yang menyebabkan agama Islam agak berbeza dengan agama-agama lain. Selain itu, aspek kandungan aqidah Islam juga agak berbeza kerana konsep ketuhanannya dan perkaraperkara ghaib seperti konsep pahala dan dosa, konsep hari pembalasan, syurga dan neraka, alam kubur dan lain-lain lagi. Syariah pula merangkumi bidang ibadat khusus dan ibadat umum. Ibadat khusus adalah aktiviti ibadat yang dibuat semata-mata kerana beribadat dan caranya ditentukan oleh alQuran dan hadis seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, zikir, korban dan lain-lain. Ibadat umum pula terdiri daripada bidang muamalat iaitu bidang perhubungan manusia dengan 5

manusia seperti ekonomi, perniagaan, politik, sosial, kenegaraan dan lain-lain. Segala aktiviti bidang muamalat yang dilaksanakan mengikut syariat Islam beserta dengan niat baik kepada Allah akan dikira ibadat iaitu diberi pahala oleh Allah S.W.T. Hakikatnya Islam juga membawa ajaran mengenai akhlak iaitu akhlak manusia dengan Tuhan yang menciptakannya, manusia sesama manusia dan manusia dengan makhluk yang lain. Semua intipati ajaran Islam menyeru manusia kepada berakhlak mulia dengan ketigatiga pihak tersebut. Islam sebagai sistem hidup juga menjelaskan bahawa manusia perlu hidup di dunia mengikut ajaran Islam disebabkan apa sahaja perbuatannya di dunia akan dibawa ke akhirat. Semua aktiviti kehidupannya yang tidak bercanggah dengan syariat dan diniatkan beribadat kepada Allah akan diberi pahala. Menurut pandangan Islam, matlamat hidup seseorang individu muslim itu adalah untuk mencari keredhaan Allah dengan beribadat kepada-Nya. Firman Allah dalam surah az-Dzaariyat ayat 56 yang bermaksud: “Dan Aku (Allah) tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah (beribadat) kepada Aku.” Disebabkan beribadat tersebutlah, maka setiap aspek kehidupan manusia perlu mengikut cara-cara yang dikehendaki Allah S.W.T. Cara-cara yang dikehendaki Allah tentunya mempunyai kebaikan untuk kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Bagi tujuan tersebut, sistem Islam perlu dilaksanakan dalam setiap aspek bidang kehidupan seperti system ekonomi, sistem kenegaraan, sistem pengurusan, sistem perundangan, sistem sosial, dan lain-lain yang melibatkan kehidupan manusia. Oleh sebab itulah agama Islam memberi pengaruh yang kuat kepada penganutnya dalam cara-cara kehidupan seharian seperti cara pemakaian, cara perhubungan sosial, cara perkahwinan dan sebagainya. Cuma dalam pelaksanaan sistem-sistem tersebut, ianya perlu dilaksanakan secara berhemah dan bijaksana agar ia tidak disalah guna, salah tafsir atau penafsiran yang keterlaluan dalam hukum-hukum tertentu tanpa melihat kepada tujuan asal hukum yang inginkan keadilan dan kemaslahatan umum.

6

ia dinamankan Syariat Islam Syariat Islam ialah suatu yang merangkumi secara keseluruhannya segala apa yang diturunkan oleh Allah s. Di dalamnya terkandung segala aspek pengajaran tentang hidup manusia sama ada mengenai akidah. Bagi apa yang di bawa oleh Muhammad SAW. ia adalah apa sahaja sistem tentang hidup.w. muamalat dan segala perkhabaran yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah yang diperintahkan oleh Allah supaya baginda sampaikan kepada umat manusia. 7 . sama ada yang didatangkan oleh Allah melalui para Nabi-Nya ataupun yang diciptakan oleh manusia sendiri. Ia merupakan asas seseorang Muslim.cit. Lihat Zaydan (2000) . Syariat Muhammad. malaikat dan seterusnya.t.dengan dirinya sendiri atau dengan masyarakatnya. tasawuf. Dalam kitab-kitab aqidah ada disebut perkataan Syariat Musa. ibadat dan segala peraturan lain sama ada yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya. akhlak.3 DEFINISI SYARIAT ISLAM Perkataan "Syari'at" dari segi bahasa Arab bermaksud sumber air minum ataupun pembawaan yang jelas. Syariat Islam. ibadat. Kadang kala ada perkataan syariat langit.1. Muhammad saw yang berkaitan dengan akidah. Dalam definisi Islam keempat yang telah dijelaskan oleh Dr Abd al-Karim Zaydan mengatakan bahawa Islam ialah sejumlah peraturan yang diturunkan oleh Allah ke atas rasulnya. Syariat Isa. h. kepada Umut manusia melalui Rasul-Nya Nabi muhamrnad s.w. Perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah iaitu hukum-hukum yang bersangkut paut dengan keimanan dan tauhid. akhlak.a. maka ia adalah bermaksud segala sistem yang diturunkan oleh Allah kepada para Rasul-Nya. Syariat Yahudi.op. Ianya dapat dilihat sama ada dalam bentuk al-Quran ataupun as-Sunnah. 13-14 Dari segi disiplin pengajian Islam. hari akhirat. alam ghaib. Dari segi istilah ilmu fiqh. Syariat Islam ini biasanya dibahagikan kepada tiga komponen iaitu:a.

b.

Perkara-perkara yang berkaitan dengan budi pekerti atau akhlak. Ia menitikberatkan pendidikan rohani, dengan tujuan mewujudkan manusia berakhlak tinggi yang sentiasa menghampirkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, ia juga bertujuan untuk melahirkan manusia yang sentiasa membersihkan hatinya daripada sifat-sifat tercela dan berhias dengan sifat-sifat yang teRPuji.

c.

Perkara-perkara yang berkaitan dengn perbuatan manusia iaitu Ibadat & Muamalat

Ia berhubung dengan ibadah khusus seperti solat, puasa, menunaikan haji, bersedeqah, nazar dan seterusnya. Ia juga Berhubung dengan hubungan manusia sesama mereka, yang lebih terkenal dengan ibadah umum atau muamalat. Ia boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti berikut: i. Undang-undang keluarga yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun kehidupan berkeluarga , seperti nikah, cerai, ruju', nafkah, perwarisan dan seterusnya. ii. Undang-undang mu'amalah yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun cara pemilikan harta, jual beli, gadaian, sewa-menyewa, pinjam meminjam dan seterusnya. iii. Undang-undang yang berhubung iv. Undang-undang yang berhubung dengan dengan kehakiman, cara pendakwaan, dan keterangan, pentadbiran kehakiman dan seterusnya. pentadbiran pemerintahan, perlembagaan dan kaedah-kaedah sistem negara dan seterusnya.Undang-undang ng berhubung dengan hak rakyat, muslim dan bukan muslim terhadap negara, hak orang yang dilindungi dan kewajipan mereka dan seterusnya. v. Undang-undang yang berhubung dengan hubungan negara dengan negara, sama ada dalam keadaan perang atau pun damai, atau lebih terkenal dengan undang-undang hubungan antarabangsa.

8

vi. Undang-undang yang bertujuan mencegah jenayah dan menghukum pesalah-pesalah atau terkenal dengan undang-undang jenayah dan keseksaan sama ada yang berdasarkan hudud, qisas, diat ataupun takzir. Syariat Islam juga adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik Muslim mahupun bukan Muslim. Selain mempunyai hukum dan aturan, Syariat Islam juga penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Oleh itu, sebahagian penganut Islam, Syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh perpasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Imam Ibn Qayyim al Jawizi berkata “Syariat Islam dibina dan diasaskan di atas hikmathikmat dan maslahah-maslahah kebaikan hamba Allah (manusia) di dunia dan di akhirat. Syariat Islam itu semuanya bersifat adil, memberi rahmat kepada semua (manusia), memberi kemaslahatan kepada semua serta mempunyai hikmat yang menyeluruh. Maka setiap masalah terkeluar dari keadilan kepada kezaliman, terkeluar dari rahmat kepada kesiksaan, terkeluar dari maslahah kepada mafsadah, terkeluar dari hikmat kepada sia-sia adalah semuanya terkeluar dari syariat Islam walaupun terdapat padanya pelbagai takwil kerana syariat itu merupakan keadilan Allah diantara hambaNya dan rahmat Allah kepada makhlukNya dan perlindungan Allah terhadap bumiNya”. (Syams al-Din Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1977: 14-15). 1.3.1 Sumber Hukum Syariat Islam Sumber Hukum Syariat Islam ialah Al-Qur'an . al-Hadis. Ijmak Ulamak. Qiyas Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam adalah sumber hukum Islam yang pertama bagi syariat Islam. Ia adalah himpunan kata Allah.

9

Hadis adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang kemudian dijadikan sumber hukum. Fungsi hadis antara lain ialah mempertegas hukum dalam Al-Qur'an, memperjelas hukum dalam Al-Qur'an dan menetapkan hukum yang belum ada di Al-Qur'an Ijma' maknanya kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama Islam berasaskan al-Quran dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Qiyas ialah proses taakulan berasaskan membuat hukum hukum sedia ada daripada nass atau perintah yang diketahui untuk perkara-perkara baru. Qiyas menetapkan suatu hukum terhadap suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya berasaskan perkara terdahulu yang memiliki kesamaan dari segi sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek lain sehingga dihukumi sama. Ijtihad juga boleh menjadi sumber hukum. Ia adalah sebuah usaha untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad telah wafat sehingga tidak boleh langsung menanyakan pada beliau tentang suatu hukum namun perkara-perkara ibadah tidak boleh diijtihadkan. Beberapa jenis ijtihad adalah ijtihad sekumpulan ulamak mujtahid yang dipanggil Ijma' iaitu kesepakatan para ulama, ijtihad ulamak berdasarkan hukum Qiyas, iaitu diumpamakan dengan suatu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya, Ijtihad berdasarkan Maslahah Mursalah iaitu untuk kemaslahatan umat dan ijtihad berdasarkan 'Urf iaitu kebiasaan 1.4 DEFINISI FIQH

Sebagaimana juga perkataan Syariah, perkataan atau istilah fiqh juga berasal dari perkataan bahasa arab. Dari segi bahasa arab, ia bermaksud pemahaman secara mutlak ataupun pemahaman secara mendalam. Seseorang yang memahami sesuatu secara mendalam sebut sebagai Faqih. Diantara penggunaan lafaz fiqh seperti dalam firman Allah taala :

ُ ُ َ ّ ّ ً َِ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ‫قالوايشعيب مانفقه كثيرامماتقول‬

10

Maksudnya: mereka berkata “wahai shuib tidaklah banyak kami memahami daripada apa yang engkau katakan.” (surah hud: 91) Dari segi Istilah pengajian Islam, perkataan Fiqh ini telah mengalami proses evolusi yang ketara. Di zaman perpulaan Islam ianya diberi maksud sebagai pemahaman terhadap ajaran agama secara mutlak samada akidah, akhlak ataupun hokum-hukum mengenai tindak-tanduk lahir manusia. Pengertian seperti ini telah digunakan oleh al-Quran sendiri dalam firman Allah yang bermaksud "Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalamkan pengetahuan mereka tentang agama dan untuk mernberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, sulpaya mereka itu dapat menjaga diri." (at-Taubah (122) Manakala dari segi istilah syarak pula terdapat beberapa definisi fiqh. Fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syarak yang berbentuk amali yang di ambil daripada dalil-dalil yang berbentuk tafsil (terperinci) Ia adalah semua hukum-hukum agama yang dibawa oleh Syariat Islam sama ada hokum-hukum ini berkaitan dengan aqidah, ibadah, akhlak dan muamalat. Fiqh juga adalah ilmu untuk mengetahui dan memahami hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan mukallaf seperti wajib, haram, makruh, harus, keadaan sesuatu akad itu sah atau batal, keadaan ibadat itu qadha’ dan sebagainya. Fiqh juga adalah mengetahui hukum-hukum syara’ yang amali dengan berdalilkan dari dalil-dalil tafsili (terperinci) atau juz’i (pecahan). (al-Ghazali,1987:.4-5), (Abd al-Karim Zaydan ,1994: 8) Pengertian istilah Fiqh secara menyeluruh ini terus digunakan dalam tempoh yang lama oleh para ulama. Abu Hanifah, seorang ulamak di zaman Tabiit-Tabiin, pernah mentafsirkan Fiqh sebagal "'mengenali hak dan tanggungiawab diri." Tafsiran ini membawa maksud Fiqh ialah mengenali apa yang sebenarnya mendatangkan manfaat dan apa yang sebenarnya membawa mudarat kepada diri. Yang paling asas dari perkara yang mendatangkan faedah kepada diri itu ialah ilmu tentang akhirat, kerana ianya akan membawa faedah yang kekal abadi.

11

Pengasas Mazhab Fiqh yang terpasyur dari kalangan imam Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah ialah empat mazhab yang terkenal iaitu Imam Abu Hanifah (50-105H) yang mengasaskan Mazhab Hanafi, Imam Malik b. Anas (93-179H) yang mengasaskan Mazhab Mliki, Imam Syafi’i (150-204H) yang mengasaskan Mazhab Syafie dan Imam Ahmad b. Hanbal (164241H) yang mengasaskan Mazhab Hanbali. (Abd al-Karim Zaydan, 1969: 155) 1.5 PECAHAN DALAM BIDANG FIQAH Bidang Ilmu Fiqh mempunyai beberapa pecahan antaranya ialah: 1.5.1 Fiqh Ibadat Fiqh ibadat ialah ilmu fiqh yang membincangkan perkara yang berkaitan dengan ibadat. Ia berhubung dengan ibadah khusus seperti solat, puasa, menunaikan haji, bersedeqah, nazar dan sebagainya. 1.5.2 Fiqh Muamalat Fiqh Muamalat ialah ilmu Fekah yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama mereka, yang lebih terkenal dengan ibadah umum atau muamalat. Undang-undang mu'amalah yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun cara pemilikan harta, jual beli, gadaian, sewa-menyewa, pinjam meminjam dan seterusnya. 1.5.3 Fiqh Munakahat Fiqh munakahat ialah ilmu fiqh yang membincangkan perkara yang berkaitan dengan halhal yang berkiatan dengan pernikahan. Ia membincangkan undang-undang keluarga yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun kehidupan berkeluarga, seperti nikah, cerai, ruju', nafkah, perwarisan dan seterusnya. Perkataan munakahat ialah kata jamak kepada perktaan nikah. Ia adalah perkataan bahasa arab yang bermaksud cantuman. Dari segi istilah syarak pula ialah adalah bermaksud akad pernikahan yang menghalalkan pergaulan antara laki–laki dan perempuan yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewjiban antara kedua 12

insan. Hubungan antara seorang laki–laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki–laki dn perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharponisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki– laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut. Ilmu munakahat ialah imu-ilmu yang berkaitan dengan urusan pernikahan seperti calon suami , isteri, majlis akad, wali, mas kahwin dan lain-lain lagi. 1.5.4 Fiqh Jinayah Jinayah menurut fuqaha' ialah perbuatan atau perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencerobohi atau mencabul kehorpatan jiwa atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja. Penta`rifan tersebut adalah khusus pada kesalahan-kesalahan bersabit dengan perlakuan seseorang membunuh atau menghilangkan anggota tubuh badan seseorang yang lain atau mencederakan atau melukakannya yang wajib di kenakan hukuman qisas atau diyat. Kesalahan-kesalahan yang melibatkan harta benda, akal fikiran dan sebagainya adalah termasuk dalam jinayah yang umum yang tertakluk di bawahnya semua kesalahan yang wajib dikenakan hukuman hudud, qisas, diyat atau ta`zir. Faedah dan manafaat daripada Pengajaran Jinayat : 1. Menjaga keselamatan nyawa daripada berlaku berbunuhan sesama sendiri dan sebagainya 2. Menjaga keamanan maruah di dalam masyarakat daripada segala fitrah tuduhmenuduh. 3. Menjaga keamanan maruah di dalam harta benda dan nyawa daripada kecurian, ragut dan lain-lain. 4. Berhubung dengan keamanan negara dan menyelenggarakan keselamatan diri. 13

kaedah dan panduan yang sempurna dan lengkap yang ditulis oleh mereka dalam kitab masing-masing. Perkara yang berhubung di antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir di dalam negara Islam Pembunuhan 1. Keempat-empat mazhab ini mempunyai peraturan.6.5. Hanbali. Thailand dan Indonesia kebanyakannya mengikuti mazhab Syafie. 1. Tujuan dan Kepentingan Mazhab Dalam pandangan Islam setiap individu Muslim wajib mentaati ajaran al-Qur’an dan alSunnah. Mereka yang dapat mengkaji dan memahami secara terus nas-nas al-Qur’an dan alSunnah dan mampu mengeluarkan hukum daripadanya. Walaubagaimanapun diakui bahawa tidak semua orang dapat merujuk terus kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. mengikut pendapat ulama Sunni. tabiin dan tabi’ Al-Tabiin yang mempunyai cukup syarat dan keperluan berijtihad adalah ramai. Golongan tidak perlu mazhab dari segi ilmu. terdapat 4 mazhab iaitu: 1. Bagi seorang yang berada 14 . Brunei. Hanafi 2. Filipina. Terdapat beberapa aliran pemikiran dalam fiqh Islam. Mazhab-mazhab selain daripadanya tidak mempunyai kaedah cukup yang dibukukan untuk dijadikan panduan dalam bidang perundangan sebagaimana yang empat tadi. ada tiga mazhab utama iaitu Jaafari.6 MAZHAB DALAM ILMU FIQAH Mazhab (‫ )مذهب‬ialah aliran pemikiran fiqah. Ismaili dan Zaidi. mazhab muktabar yang boleh dibuat pendapat dan beramal untuk umum cuma empat mazhab. Ini kerana manusia memiliki kemampuan yang berbezabeza yang secara umumnya dapat dibahagikan kepada 3 tahap: 1. mengikut qaul yang rajih. Syafie 4. Maliki 3. Ini adalah kerana ulama yang berkemampuan dari kalangan sahabat Nabi. Bagi Islam Syiah pula.1 Maksud. Umat Islam di Malaysia. Bagi Islam Sunah. Bagaimanapun.

Setiap ajaran mazhab adalah berdasarkan al-Qur’-an dan al-Sunnah.W dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat umum kerana kebanyakan ahli masyarakat tidak mampu memahami dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis secara langsung. oleh itu mengikuti mazhab bererti mengikuti al-Qur’an dan al-Sunnah. 3. Tujuan yang ingin dicapai oleh para imam mazhab ialah menjelaskan kepada manusia apa yang telah difirmankan oleh Allah S. Ia memudahkan umat yang tidak berkemampuan untuk mendekati ajaran al-Qur’an dan al-Sunnah secara terus. Sememangnya inilah tujuan sebenar mazhab-mazhab Islam sejak dari dahulu. Golongan yang perlu kepada mazhab. Mereka yang tidak dapat mengkaji dan tidak mampu mengeluarkan hukum daripadanya. dia dibolehkan merujuk secara terus kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. 2. Golongan di antara dua. 15 .W. Tujuan sebenar mazhab-mazhab Islam sejak dari da-hulu ialah memudahkan umat Islam mencapai ketaatan ke-pada al-Qur’an dan al-Sun-nah.di tahap yang pertama ini. Bagi seorang yang berada di tahap kedua dan ketiga.T dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah S.A. oleh itu mengikuti mazhab bererti mengikuti al-Qur’an dan al-Sunnah. Mazhab-mazhab fiqh Islam beRPeranan sebagai jalan bagi membawa seorang Muslim itu kepada ketaatan terhadap al-Qur’an dan al-Sunnah. Mereka yang berada di pertengahan antara tahap pertama dan kedua di atas. Ini kerana setiap ajaran mazhab adalah berdasarkan alQur’an dan al-Sunnah. iaitu memudahkan umat Islam mencapai ketaatan kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. bagi mereka diharuskan mengikut sesuatu mazhab fiqh Islam. Malah merupakan satu kesalahan bagi dia untuk menurut sahaja (taqlid buta) sesuatu mazhab kerana berbuat sedemikian bererti dia menderhakai kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta‘ala kepadanya.

Golongan yang pertama tidak boleh mengecam golongan yang kedua dan begitulah juga sebaliknya. ia perlu mempunyai fikrah (pemahaman) yang jelas iaitu: 1. Beliau mestilah sedar bahawa ketaatan yang sebenar adalah kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. Mazhab hanya beRPeranan memudahkan ketaatan tersebut.W: Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap Muslim.A. Namun sangat dianjurkan agar dia berusaha dengan segenap kemampuannya untuk mempelajari dalil-dalil yang dipergunakan oleh imam yang diikutinya dan tetap bersedia menerima kebenaran dari orang lain yang berhak mengemukakannya. 2.Namun dalam seseroang itu berpazhab. Bagi orang yang tidak mampu. Bagi orang yang mampu mengkaji secara terus kepada dalil al-Qur’an dan al-Sunnah mereka tidak memerlukan mazhab melainkan sekadar sumber meluaskan skop kajian. Oleh itu wajib belajar ajaran fiqh mazhab dengan mengkaji dalil-dalilnya dan membandingkannya dengan mazhab yang lain atau penelitian semula oleh tokoh terkemudian. Selain itu dia harus berusaha menyempurnakan segala kekurangan ilmunya jika dia adalah seorang yang mampu melakukan hal itu sehingga akhirnya dia dapat mencapai kedudukan sebagai seorang mujtahid. mereka memerlukan mazhab sebagai jalan yang memudahkan keta-atan kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. dibolehkan baginya untuk mengikut pendapat salah seorang imam agama (imam mazhab). 16 . Ini kerana menuntut ilmu merupakan salah satu kewajipan agama sebagaimana sabda Rasulullah S. bukan menggantikannya. mengikuti mazhab bukanlah bererti membebaskan diri daripada sifat belajar dan mengkaji. Hasan al-Banna rahimahullah menasihatkan: Bagi setiap Muslim yang belum mencapai tingkat ‘mujtahid’ terhadap dalil-dalil umum syari‘at.

baik di bidang ilmu dan politik mahupun ilmu agama. beliau dapat mengikuti pelbagai perkembangan ilmu pengetahuan. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah. Pada waktu tersebut beliau mendapat tempat baik dalam masyarakat dan berjaya pada pemerintahan. Beliau seorang yang beRPengetahuan. India dan sebahagian Afrika Barat. Zaman beliau dikenali sebagai zaman pertumbuhan politik. Sesungguhnya Abu Hanifah seorang yang luas pemikiran dan banyak ilmu. Beliau juga sebagai ketua ahli fikir (ahli ra’u). Mazhab Hanafi merupakan mazhab terbesar dengan 30% pengikut. Beliau adalah seorang berjiwa besar dan berakhlak tinggi. 1. Beliau seorang yang bijak dalam ilmu pengetahuan. bijak dan berakhlak mulia.1 Mazhab Hanafi Mazhab Hanafi ialah salah satu mazhab fiqh dalam Islam Sunni.6.6.2 Beberapa Mazhab dalam Ilmu Fiqh a. Turki. Mazhab Hanafi diasaskan oleh Nu’man bin Tsabit digelar Abu Hamfal. Beliau dapat hidup dalam dua zaman pemerintahan Umaiyyah dan Abbasiyah. Mazhab ini diamalkan terutama sekali di kalangan orang Islam Sunni Mesir. Tetapi beliau sangat merendah diri (tawadu’).6.2. agama serta ideologi dan ism yang pelbagai. ia mempunyai hubungan yang rapat dengan pembesar negara.1." Ketika hayatnya. Mazhab dalam Ahli Sunnah wal Jamaah Terdapat 4 mazhab ahli Sunna Wal Jimaah iaitu: 1. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh di Iraq. Golongan cerdik pandai pada masa itu menyifatkan beliau sebagai "akal dalam ilmu pengetahuan.2.2 Mazhab Maliki 17 . Cekap memberikan satu-satu keputusan bagi masalah yang dihadapi.

Iman Malik menghafaz al-Quran dan hadis Rasulullah. Pada perpulaan hidupnya. Imam Malik 18 . Mahzab ini mempunyai bilangan pengikut kedua teramai iaitu lebih kurang 25% daripada Muslim. Parsi dan Hindi tumbuh dengan suburnya di kalangan masyarakat. Iman Malik mengalami dua corak pemerintahan iaitu Ummaiyah dan Abbasiyah. tinggal dan wafat di Madinah` dan kebanyakan sahabat Nabi tinggal di Madinah. Seseorang tidak harus meninggal dan membelakangkannya. barulah beliau mengajar. Selepas fikirannya matang dan benar-benar berkebolehan. Pada masa itu juga pengaruh ilmu pengetahuan Arab. Hukum fiqh yang diberikan oleh Imam Malik berdasarkan al-Quran dan hadis. Imam Maliki juga menggunakan amalan orang Islam Madinah pada zamannya itu sebagai sumber yang kelima. Pengasas mazhab Maliki ialah Malik Bin Anas. Imam Malik tetap beRPegang teguh pada ajaran Rasulullah bahawa hadis itu petunjuk dan penyuluh kepada manusia. ijma' dan qiyas. Beliau banyak membuat hubungan dengan ahli hadis dan ulama. Ingatannya sangat kuat. Imam Malik adalah seorang yang cergas dalam menuntut ilmu. Imam Malik dianggap sebagai ketua atau imam bagi ilmu hadis. Ibunya kemudian mahukan anaknya mempelajari ilmu fiqh. Sebelum Imam Malik menjadi guru. adil dan kuat ingatannya serta cerpat dan halus memilih rawi-rawi hadis. Mazhab ini berbeza daripada tiga mazhab yang lain kerana terdapat tambahan kepada sumbernya. Imam Malik dilahirkan 13 tahun selepas kelahiran Imam Abu Hanifah.Maliki ialah mazhab fiqh yang kedua sunni. amalan orang Madinah dilihat sebagai sunnah hidup memandangkan Nabi Muhammad berhijrah. Beliau menerima nasihat ibunya dengan baik. Imam Malik adalah orang yang tidak diragui dalam konteks ini. hadis. Sewaktu hidupnya. termasuk salah satu sanad terbaik dan benar. Sanad (sandaran) yang dibawa oleh beliau. Beliau lahir di kota Madinah pada tahun 93 hijrah. Kemudian terus disimpulkan tali bagi menyenangkan perhitungan bilangan hadis yang pelajarinya. beliau terlebih dahulu mendalami ilmu yang dipelajarinya hingga kadang-kala tidak tidur. Imam Malik bercita-cita menjadi penghibur tetapi ibunya menasihatkan supaya beliau memadam hasrat itu. Beliau mendengar hadis daripada guru. Mazhab Maliki diamalkan di Utara Afrika dan sebahagian Afika Barat. di mana pertelingkahan sengit dua pemerintahan sering berlaku. Mengikut Imam Malik. Imam Malik adalah seorang yang dipercayai. Selain menggunakan Al Quran.

Beliau juga sangat cerpat dalam memberi penerangan dan hukum. Imam Malik berfikir panjang sebelum memberi satu-satu hukum atau fatwa. keunggulan Imam Syafii sebagai ulama fiqah.6. Meskipun berbeza dari kedua aliran utama tersebut. Indonesia. dan hadis di zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut dan kealimannya diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman dengannya. Namun demikian Mazhab Syafii menerima penggunaan qiyas secara lebih luas. Beliau pernah berkata: “Kadang-kala aku berjaga sepanjang malam untuk mencari jawapan bagi satu-satu soalan yang dikemukakan kepada aku. beliau terus berkata kepada orang yang bertanya: “Baliklah dulu supaya aku dapat berfikir. Dasar-dasar Mazhab Syafii dapat dilihat dalam kitab Usul al-Fiqh Ar-Risalah dan kitab fiqah al-Umm. yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut.3 Mazhab Syafie Mazhab Syafii (bahasa Arab: ‫ . Imam Malik menangis dan berkata “Aku bimbang kerana aku akan disoal satu hari nanti (hari kiamat)”. dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh ahl al-ra'y yang juga murid Imam Abu Hanifah. semenanjung Malaysia. Imam Syafii menolak Istihsan dari Imam Abu Hanifah maupun Mashalih Mursalah dari Imam Malik. Syria. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah.” Apabila beliau ditanya satu-satu hukum.” Apabila ditabnya kenapa beliau melewatlewatkan menjawab sebarang pertanyaan.2. Arab Saudi bahagian barat. Imam Syafii kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri. Hadramaut. yang hidup di zaman pertentangan antara aliran ahli hadis (cenderung beRPegang pada teks hadis) dan ahl al-ra'y (cenderung beRPegang pada akal fikiran atau ijtihad). 1. Malabar.شافعية‬Syāfi'īyaṯ) adalah mazhab fiqah yang dibawa oleh Muhammad bin Idris al-Syafii atau yang dikenal dengan sebutan Imam Syafii.menjadikan hadis sebagai pembantu bagi memahami al-Quran. Imam Syafii belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh ahli hadis. Di dalam kitab-kitab tersebut Imam Syafii menjelaskan kerangka dan 19 . Pemikiran fiqah mazhab ini diawali oleh Imam Syafii. pantai Koromandel. dan Bahrain. Usul al-Fiqh.

4. yang biasa disebut dengan istilah Qaul Qadim (pendapat yang lama). kedua qaul tersebut sampai sekarang masih tetap dianggap berlaku oleh para pemegang Mazhab Syafii. 2. Al-Quran. ialah beRPegang pada: 1. ia mengeluarkan ijtihad-ijtihadnya. Ia kemudian mengeluarkan ijtihad-ijtihad baru yang berbeza. Kias yang dalam Ar-Risalah disebut sebagai ijtihad. Kemudian Imam Syafii berpindah ke Mesir kerena munculnya aliran Mu’tazilah yang telah berjaya mempengaruhi khalifah. ia melihat kenyataan dan masalah yang berbeza dengan yang sebelumnya ditemui di Baghdad. Imam Syafii pada awalnya pernah tinggal menetap di Baghdad. maka dapat digunakan salah satunya. karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Ijma' yang diterima Imam Syafii sebagai landasan hukum adalah ijma' para sahabat. Sunah dari Rasulullah SAW kemudian digunakan jika tidak terdapat rujukan dari Al-Quran. Asas-asas mazhab yang asas. bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum. Penyebar-luasan pemikiran Mazhab Syafii berbeza dengan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. 3. tafsir secara lahiriah. Dengan demikian. Imam Syafii berpendapatt bahawa qaul jadid tidak berarti menghapus qaul qadim. Akan tetapi Imam Syafii menolak dasar istihsan dan istislah sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam. apabila dalam ijma' tidak juga dijumpa hukumnya. Imam Syafii sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga digelar Naasir As-Sunnah (pembela Sunnah Nabi).prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum far'iyyah (yang bersifat cabang). yang banyak dipengaruhi oleh kekuasaan kekhalifahan. Jika terdapat keadaan yang baik dengan qaul qadim ataupun dengan qaul jadid. yang tak diketahui ada perselisihan tentang itu. atau yang biasa disebut dengan istilah Qaul Jadid (pendapat yang baru) di Mesir. Selama ia tinggal di sana. selama tidak ada yang menegaskan bahawa yang dimaksud bukan arti lahiriahnya. Asas fikiran dan prinsip 20 . Ijmak para Sahabat Nabi. Imam Syafii pertama sekali selalu mencari alasannya dari Al-Qur'an dalam menetapkan hukum Islam.

21 . Imam Abu Daud. antara lain: Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari. dan merupakan mazhab terbesar kedua dalam hal jumlah pengikut setelah Mazhab Hanafi. Dilahirkan pada tahun 105 hijrah di sebuah bandar yang bernama Ghizah di Palestin (tarikh paling masyhur dikalangan ahli sejarah). Mazhab Syafii umumnya dianggap sebagai mazhab yang paling konservatif diantara mazhab-mazhab fiqah Sunni lainnya. melainkan ilmu ini baru lahir setelah Imam Syafii menulis Ar-Risalah. Imam Dhahabi dan Imam Al-Hakim Imam Syafii terkenal sebagai pereka pereka pertama metodologi hukum Islam.dasar Mazhab Syafii terutama disebar-luaskan dan dikembangkan oleh para muridnya. Imam Ibnu Katsir . juga pernah belajar Imam Syafii. Imam Bukhari. Imam Tabari . Beliau seorang miskin. Selain itu. dimana berbagai ilmu keislaman telah berkembang dengan dorongan metodologi hukum Islam dari para pendukung mazhab ini. Mazhab Syafii diperkirakan diikuti oleh 28% umat Islam sedunia. Saat ini. tetapi kaya dengan semangat dan bercita-cita tinggi dalam menuntut ilmu. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. Murid-murid utama Imam Syafii di Mesir. Imam Ibnu Majah. Kerana metodologinya yang sistematik dan tingginya tingkat ketelitian yang dituntut oleh Mazhab Syafii. Imam Syafie adalah keturunan Bani Hashim dan Abdul Mutalib. masih banyak ulama-ulama yang terkemudian yang mengikuti dan turut menyebarkan Mazhab Syafii. 846). Imam Turpudzi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani . Imam Nawawi . Imam Syafie atau Muhamad bin Idris Al-Syafie. 878) dan Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (w. Di antara mereka bahkan ada pula yang menjadi pakar terhadap keseluruhan mazhab-mazhab Ahli Sunah Waljamaah di bidang mereka masingmasing. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah di sebelah datuk Baginda iaitu Abdul Manaf. Imam Muslim. yang menyebar-luaskan dan mengembangkan Mazhab Syafii pada awalnya adalah seperti Imam Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. Imam As-Suyuti . terdapat banyak sekali ulama dan penguasa di dunia Islam yang menjadi pendukung setia mazhab ini. Usul alFiqh (atau metodologi hukum Islam) tidak dikenal pada masa Nabi dan sahabat. 884) Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal sebagai ulama hadis terkemuka dalam pengasas Mazhab Hanbali.

Beliau adalah penyokong kepada ilmu hadis dan pembaharuan agama (mujaddid) bagi abad yang ke-2 hijrah.Beliau banyak mengembara dalam menceduk dan menimba ilmu. beliau pernah mengembara ke kampung dan tinggal bersama puak Hazyal selama 10 tahun. Lalu berkata lelaki itu : “Tidak sesuai engkau bersyair kerana itu boleh menjatuhkan maruah. 22 . Allah menghendaki dan melorongkan kepadanya dalam bidang ilmu fikah. Beliau kadang-kala terpaksa ke tempat perhimpunan orang ramai meminta kertas untuk menulis pelajarannya. pelepah tamar dan tulang untuk ditulis di atasnya. Sejak itu beliau menumpukan masa dan tenaga kepada ilmu fiqh. Pada perpulaannya beliau cenderung dalam bidang sastera dan syair. Umar Bin Abdul Aziz dihantar untuk abad yang pertama dan aku harap Imam Syafie adalah mujadid abad yang kedua. Beliau menghafaz dan menulis hadis. Imam Syafie. Beliau juga banyak menumpukan masa dan tenaganya kepada sastera dan sejarah pada masa mudanya. hidup dalam kemiskinan. pada suatu hari Imam Syafie bersyair sambil menunggang kuda bersama seorang lelaki. Imam Syafie menghafaz al-Quran dengan mudah iaitu ketika masih kecil lagi. tetapi mengubah pendiriannya kepada mempelajari ilmu fiqh dan hadis hingga ke tahap paling tinggi. Imam Syafie banyak menghafaz syair dan qasidah daripada puak Hazyl. Antara sebabnya. Hal ini kerana puak Hazyl terkenal sebagai kabilah yang paling baik bahasa Arabnya. Alangkah baiknya belajar ilmu fiqh?” Kata-kata itu sangat memberi kesan kepada Imam Syafie. Namun. Imam Syafie ialah imam ketiga mengikut susunan tarikh kelahiran mazhab empat serangkai.” Semasa muda. Beliau sangat tekun mempelajari kaedah dan nahu bahasa Arab. hingga beliau terpaksa mengumpul batu-batu. Untuk itu. Imam Syafie dianggap seorang yang dapat memadukan antara hadis dan fikiran serta membentuk undang-undang fiqh. Imam Ahmad Bin Hanbal pernah berkata: “Diceritakan kepada Nabi Muhamad bahawa Allah menghantar kepada umat ini seorang pembaharu kepada agama. belulang.

2. Mazhab Syafie merupakan jalan tengah bagi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Ibnu Hanbal menuntut ilmu sepanjang hayatnya. beliau terpaksa bekerja di kedai jahit. Untuk menampung kehidupan. keluarganya tidak ditinggalkan harta yang banyak kecuali sebuah rumah kecil yang didiaminya.4 Mazhab Hanbali Mazhab Hanbali[ (bahasa Arab: ‫ )حنبلللى‬atau juga dieja Mazhab Hambali adalah satu daripada empat mazhab fiqah dalam aliran ahli sunnah wal jamaah. Sewaktu bapanya meninggal dunia. Beliau mempelajari hadis hingga menjadi seorang imam. Imam Syafie sendiri pernah berfahaman Maliki dan Hanafi. Oleh itulah beliau berhak dianggap pengasas bagi ilmu usul fiqh. Beliau lahir di bandar Baghdad pada tahun 164 hijrah. Mazhab Hambali dimulakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ilmu fiqh Imam Syafie adalah ikatan sunnah dan qias serta pemikiran dengan beberapa pertimbangan dan sekatan.6. Ilmu fiqh yang dibawa oleh Imam Syafie adalah satu zaman perkembangan ilmu fiqh dalam sejarah perundangan Islam. Mazhab ini kebanyakannya diamalkan oleh masyarakat Islam di Semenanjung Arab.Salah seorang guru Imam Syafie dalam pelajaran ilmu fiqh dan hadis ialah Imam Malik. Ia juga menetapkan kaedah pengeluaran hukum dan kesimpulannya. Pengasas mazhab Hanbali ialah Ahmad bin Mohamad bin Hanbal. dan Syaikhul Muhaddisin Sufyan bin Uyaynah. Hal ini kerana beliau yang menghimpun atau menyatukan ilmu fiqh ahli akal dan fikir dengan ilmu fiqh ahli akal dan hadis.”Memang benar beliau tidak 23 . 1. Seseorang pernah berkata kepadanya: “Sampai bilakah engkau hendak menuntut ilmu? Padahal engkau sudah mencapai darjat paling tinggi dan engkau telah menjadi imam bagi seluruh umat Islam?” Imam Ibnu Hanbal menjawab: “Aku menuntut ilmu dari hujung dunia hingga ke pintu kubur. Ini adalah kerana ilmu fiqh yang menetapkan cara atau peraturan untuk memahami al-Quran dan hadis. Antara guru Imam Syafie selain Imam Malik ialah mufti dan faqih Mekah iaitu Muslim bin Khalid az-Zanji. Ibnu Hanbal dari keluarga miskin.

Namun demikian hanya tiga aliran yang masih ada sampai sekarang. 1. sewaktu beliau menunaikan haji. Ali bin Abu Thalib dan anak-cucunya dianggap lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan sebagai khalifah dan imam bagi kaum muslimin. Di dalam keyakinan utama Syi'ah.2. Keimaman kemudian berlanjut iaitu sampai Muhammad al-Mahdi bin Hasan al-Asykari bin Ali al-Hadi bin Muhammad al-Jawad bin Ali ar-Ridha bin Musa al-Kadzim bin Ja'far ash-Shadiq.pernah jemu menuntut ilmu sepanjang hayatnya.2. Sebutan Ismailiyah diperoleh pengikut mazhab ini kerana penerimaan mereka ke atas keimaman Isma'il bin Ja'far sebagai pewaris dari Ja'far ash-Shadiq. iaitu Ja'far ash-Shadiq bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam Ibnu Hanbal bercadang mengikutinya tetapi niatnya tidak kesampaian. MAZHAB-MAZHAB SYI'AH Syi'ah atau adalah pengikut Saidina Ali pada awal mula perkembangannya juga banyak memiliki aliran. Pengikut mazhab Ithna 'Asyariah.Ibnu Hanbal mempelajari ilmu daripadanya. b.6 Mazhab Ismailiyyah Ismailiyah adalah mazhab dengan jumlah penganut kedua terbesar dalam Islam Syi'ah. Mazhab ini menjadi mazhab rasmi Negara Republik Islam Iran.5 Mazhab Jaafariyyah Mazhab Ja'fari atau Imam Dua Belas (Itsna 'Asyariah) adalah mazhab dengan penganut yang terbesar dalam Muslim Syi'ah. iaitu Itsna 'Asyariah (paling banyak diikuti). di lain pihak menerima Musa alKadzim sebagai Imam mereka.6. Imam Syafie adalah salah seorang guru beliau. Ibnu Hanbal bertemu Imam Syafie di Hijaz. Di antara ketiga mazhab Syi'ah terdapat perbezaan dalam perkara yang menentukan siapa yang berhak menjadi imam dan pengganti para imam tersebut 1. Pada waktu itu. Imam Syafie menasihatinya supaya mengikutnya ke Mesir. selepas mazhab Imam Dua Belas (Ithna 'Asyariah). Mereka kemudian bertemu kali kedua di Baghdad. Imam Syafie mengajar di Masjidil Haram.6. Ismailiyah dan Zaidiyah. Samaada Ismailiyah atau Ithna 'Asyariah sama-sama 24 . Dinisbatkan kepada Imam ke-6.

saudara tirinya.7 Mazhab Zaidiyah Mazhab Zaidi atau Mazhab Lima Imam berpendapatt bahawa Zaid bin Ali merupakan pengganti yang berhak atas keimaman dari ayahnya Ali Zainal Abidin. Setelah Zaid bin Ali syahid pada masa Bani Umaiyyah.7.1 BIDANG USUL AL-FIQH Ilmu usul al-fiqh adalah suatu bidang kecil dalam disiplin ilmu pengajian Islam khususnya bidang Syariah. Antara yang akan dibincangkan di sini ialah: 1.7 Bidang lain yang berkaitan dengan Ilmu Fiqh Terdapat banyak bidang yang berkaitan dengan ilmu fiqh. Pemahaman mengenai seterusnya akan memudahkan para pelajar 25 . Pelajar-pelajar bidang Syariah selalunya dimestikan mempelajari bidang kecil ini kerana ia akan memudahkan para pelajar memahami kenapa sesuatu hukum itu ditetapkan sebagai wajib.6. sunat. yang kemudian diteruskan oleh Ja'far ash-Shadiq. Ali Zainal Abidin. Qawaid al-fiqhiyyah 3. yang ditunjuk sebagai imam selanjutnya adalah anak sulung beliau yang bernama Muhammad al-Baqir. haram dan makruh. beliau digantikan anaknya Yahya bin Zaid. Zaid bin Ali menyatakan bahawa imam itu harus melawan penguasa yang zalim dengan pedang. Dari mana dalil diambil dan bagaimana proses pengambilan hukum tersebut dilakukan oleh para ulamak dan mujtahid terhadap sesuatu perkara sehingga sesuatu hukum dapat dikeluarkan. Usul al-Fiqh 2. Setelah kematian imam ke-4. 1.menerima keenam enam Imam Syi'ah terdahulu. Dinisbatkan kepada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.2. sehingga memiliki banyak persamaan pandangan atas sejarah awal mazhabnya. 1. harus. Muhammad al-Baqir. Maqasid al-Syariah 1.

1.(‫وأقيموا‬ َّ ُ ِ ََ ‫ . 4. Perkataan “Usul Fiqh“ maksudnya dalil-dalil fiqh. Dalil ialah seperti dikatakan “asal wajib sembahyang ialah dengan firman Allah Taala (‫ ) وأقيموا الصلة‬Surah An-Nur: 56.syariah menyelesaikan sesuatu masalah fiqh dengan mudah kerana mereka telah memahami kaedah menetapkan sesuatu hukum. 2. Perkataan usul adalah kata jamak kepada perkataan ‘Aslun’. 1. yang diqiyaskan kepadanya dan yang diistishab kepadanya. Seperti Asal daripada sesuatu perkataan itu adalah dikehendaki maknanya yang hakiki.1 Definisi ilmu Usul Al-Fiqh Istilah usul al-fiqh adalah terdiri daripada perkataan dua perkataan yang digabungkan menjadi satu perkataan iaitu ‘usul’ dan ‘al-fiqh’. Perkataan aslun dari segi bahasa arab adalah bermaksud asas atau dalil. maksudnya dalil wajib sembahyang . 3. Al-Rujhan iaitu yang terang dan sebenar. Dalil. Yang di kiaskan keatasnya ‫ ))مقيس عليه‬seperti “arak asal bagi hukum keatas minum ِ ْ ََ ٌ ِ َ tuak“ maksudnya: haram meminum tuak dikiaskan kepada haramnya meminum arak. Di dalam bahasa arab. Kaedah. 3.7. 2. Al-Rujhan (yang sebenar). 4. 26 . Perkataan usul diidhafatkan (digabungkan) kepada perkataan al-Fiqh. 1. Kaedah ialah seperti kaedah fiqh (‫ )لض لرر ولض لرار‬yang bermaksud tiada ada َ َ ِ ََ ََ َ َ kemudaratan dan memudaratkan adalah salah satu kaedah fiqh.الصلة‬Hendaklah kamu mendirikan sembahyang). Ertinya makna perkataan yang sebenar di sisi pendengar ialah maknanya yang hakiki. Dari segi istilah pula ia mempunyai banyak maksud iaitu 1. gabungan dua perkataan itu dinamakan idhafi.

Apabila usul al-Fiqh dijadikan suatu bidang ilmu yang khusus dalam ilmu fiqh maka ia telah diberikan beberapa definisi lain mengikut pandangan ulamak dalam mazhab. 1.معرفة دلئل الفقه اجمال وكيفية الستفادة منها وحال المستفيد‬ Iaitu mengetahui dalil-dalil feqah secara ijmali (tidak terang) dan cara memetik atau mengambil hukum-hukum daripadanya serta keadaan orang yang menuntutnya. a.2 Definisi Ilmu Usul Al-Fiqh Setelah Dijadikan Suatu Bidang Ilmu Yang Khusus. Diantara penggunaan lafaz fiqh seperti dalam firman Allah taala : ُ ‫قالوايشعيب مانفقه كثيرامماتقو‬ ‫َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َِ ً ّ ّ َُ ل‬ Maksudnya: mereka berkata “wahai shuib tidaklah banyak kami memahami daripada apa yang engkau katakan. 27 .” (surah hud: 91) Manakala dari segi istilah pula fiqh (fekah) ialah mengetahui hukum-hukum syarak berbentuk amali (perbuatan) yang diambil daripada dalil-dalil yang bersifat tafsil (terperinci).1. Perkataan Fiqh pula dari segi bahasa ialah ’memahami’. Pandangan Ulamak Shafie Ulamak usul fiqh dari mazhab shafie telah mendefinisikan ilmu usul al-fiqh sebagai ِ ْ ِ َ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ِ ِ َ َ ِ ْ ِ ِ ِّ ْ َ َ ً َ ْ ِ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ُ َ ِ ْ َ ‫.7.Yang di istishabkan (yang di sabitkan kekal) seperti seseorang yang yakin ia bersuci kemudian ragu tentang tidak bersucinya “asalnya bersuci” maksudnya disabitkan kekal kesuciannya sehingga di yakini tidak bersucinya.

kerana yang berijtihad mengambil atau memahami hukum-hukum daripada dalil-dalil sedangkan orang yang bertaklid mengambilnya daripada mujtahid. Mengetahui cara-cara mengambil hukum-hukum daripada dalildalil feqah secara ijmali (umum) adalah memerlukan kepada mengetahui syarat-syarat berdalil seperti diutamakan lafaz nas daripada lafaz zahir. akan tetapi setelah ia disandarkan kepada (‫ )القواعد‬maka ia bermaksud ilmu secara tasdik. Maliki dan Hambali mendefinisikan usul fiqh sebagai ِ ّ ِْ ِ ْ َ َ ِ ِّ ْ ِ ِ ّ َِ َ ِ ّ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َْ ِ َ ْ ِ ْ َِ َ ِ ُ ّ َ َ ُ ِ ّ ِ ِ َ َ ْ ِ ُ ْ ِ ْ َ ‫العلم باالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية‬ Ertinya: Ilmu dengan kaedah-kaedah yang dengannya dapat menghubungkan istimbat (mengeluarkan) hukum-hukum syarak yang bersifat amali (praktikal) yang diambil daripada dalil-dalilnya yang bersifat terperinci (tafsil). hadis mutawatir daripada hadis ahad dan sebagainya. kerana memandangkan bahawa penunjukan dalil-dalil adalah secara zhanni pada kebiasaannya dan mengetahui zhan dan penunjukannya perlu kepada ijtihad. jadi mengetahui syarat-syarat berijtihad dan bertaklid adalah sebahagian daripada usul fiqh. Lafaz (‫ )العلم‬sebelum disandarkan kepada (‫ )القواعد‬merangkumi ilmu secara tasawur dan tasdik. setiap larangan adalah haram dan sebagainya. b. Termasuk didalam mengetahui keadaan orang yang menuntut hukum Allah itu mengetahui keadaan orang yang berijtihad (mujtahid) dan yang bertaklid (muqallid). Pandangan Ulamak Mazhab Hanafi. al-Sunnah. setiap perintah adalah wajib. Lafaz (‫ )القواعللد‬adalah jama’ bagi kaedah yaitu kaedah umum (‫ )قضللية كليلله‬yang dengannya dapat di fahami hukum-hukum jaz’iyat (hukum-hukum yang lebih kecil atau terperinci seperti: 28 . Apa yang di ambil kira oleh ulamak usul fiqh ialah mengetahui dalil-dalil dari segi ijmali bukan detail.Yang dimaksudkan dengan mengetahui dalil-dalil feqah secara ijmal ialah mengetahui bahawa al-Quran. Maliki dan Hambali Para ulamak usul fiqh dari kalangan yang berpazhab Hanafi. al-Ijma’ dan lain-lainnya adalah dalil-dalil yang boleh dijadikan sebagai hujah.

sesungguhnya ia adalah wahyu yang di wahyukan. Perkataan ‫ ))الشللرعية‬didalam definisi ini disebut ialah untuk mengeluarkan hukum-hukum selain dari hukum-hukum syarak. ِ ُ ُ ْ ٍِ ْ َ ْ ُ dengan kaedah ini dapat di fahamkan wajib sembahyang dari perintah Allah ( ََ ّ ْ ُ َِْ ‫ )أقيمللوا الص للة‬maksudnya hendaklah kamu menunaikan sembahyang. kerana lafaz (‫ )ولتقربلللوا‬menunjukkan larangan. setiap tegahan atau larangan adalah ُ ْ ِ ْ َِْ ٍ ْ َ ّ ُ haram. hukum-hukum ilmu nahu bahasa arab seperti Fail pasti hukumnya marfuk. Maksud ( ‫ )والتي يتوصل بها الى استنباط الحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية‬ialah dengan melalui ِ ّ ِ ِ ْ ّ َ ِ ِّ ِ ِ ّ َِ َ ِ ّ ِ ْ ّ ْ ِ َ ْ ْ ِ َ ْ ِ ْ ِ َِ َ ِ َ ِ َ َ ُ ِ ّ َ kaedah-kaedah usul fiqh. oleh yang demikian setiap suruhan adalah wajib.1. 2. Firman Allah Taala: ‫وماينطق عن الهوى ان هو ال وحى يوحى‬ َ ُ ٌ ْ َ ّ ِ َ ُ ْ ِ َ َ ْ ِ َ ُ ِ َْ َ َ Maksudnya : Dan ia (nabi) tidak mengeluarkan kata-kata menurut hawa nafsu. setiap suruhan wajib.1.3 Sejarah Perpulaan dan Perkembangan Usul Al-Fiqh Wahyu merupakan asas atau sumber perundangan Islam di masa hayat Rasulullah SAW samaada ia (wahyu) di baca iaitu al-Quran atau tidak di baca iaitu as-Sunnah. Dengan kaedah ini dapat difahami haram melakukan zina dari tegahan Allah (‫)ولتقربوا الزنللا‬surah al-isra’. (surah al-Najm:ayat 3-4) 29 . Kaedah umum (‫ )كل نهي للتحريم‬maknanya. para ulamak mujtahidin dapat memahami hukum-hukum fiqh dari dalil-dalil yang terperinci. oleh itu zina adalah haram. 1. Perkataan (‫ )العملية‬didalam definisi ini disebut adalah untuk mengeluarkan hukum-hukum syarak yang bukan bersifat amali seperti hukum akidah (tauhid) dan hukum akhlak atau tasawuf. Kerana lafaz (‫ )أقيموا‬perbuatan suruhan.7. seperti hukum akli bahawa alam ini baharu . setiap larangan atau tegahan adalah haram. maf ul bih pasti mansub dan sebagainya. Kaedah umum (‫ )كل أمرللوجوب‬maknanya “setiap perintah suruhan adalah wajib. ayat 32 yang bermaksud janganlah kamu menghampiri zina.

meskipun demikian tidaklah kesemua para sahabat dapat melakukan demikian kerana ada diantara mereka yang berada ditempat-tempat yang jauh yang menyebabkan sukar mereka merujuk kepada nabi SAW untuk menyelesaikan kemuskilan mereka dan terpaksalah mereka berijtihad sendiri bagi mengatasi perkara-perkara yang berlaku semasa itu yang tidak didapati hukumnya didalam al-Quran dan al-Sunnah. فضرب رسول ال )ص( صدره بيده.” Ilmu usul fiqh merangkumi kaedah-kaedah mengistimbatkan hukum atau mengeluarkan hukum daripada dalil yang mana setiap mujtahid beRPandu kepadanya didalamu membuat ijthad terhadap hukum-hukum baru. قال : فان‬ ِ ُ َ ِ ُّ ِ َ ِ َ ْ ِ َ ْ َ ْ َِ َ ِ ِ َ ِ ِ َ ِ َ َ َ َ َ َ ِ ُ َ ِ َ ُ َ ِ َْ َ ِ ‫لم تجد قال اجتهد ول آلو. Rasulullah SAW bersabda lagi: kalaulah engkau tidak dapat menyelesaikan dengannya? Jawab Muaz: hamba akan berijtihad berusaha menurut pandangan sendiri dan hamba tidak cuai dan tinggal begitu sahaja. kerana mereka mudah mendapatkan daripada nabi Muhammad SAW dan bertanya kepadanya mengenai sesuatu kemuskilan didalam memahami kandungan al-Quran.يرضى ال ورسوله‬ َ َْ “Bagaimana engkau wahai Muaz menghukum apabila dibentangkan sesuatu masalah? Kata Muaz: hamba akan menghukum atau menyelesaikannya dengan berpandukan kepada al-Quran. jika engkau tidak dapat menyelesaikan dengannya? Jawab Muaz: hamba akan berpandukan hadis. sebagaimana yang berlaku kepada Muaz Bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman untuk berdakwah orang ramai kepada Islam. اذاعرض لك قضا؟ قال بما فى كتاب ال قال فان لم تجد قال بما فى سنة رسول ال.Oleh yang demikian para sahabat semasa hayat Rasulullah SAW tidak begitu perlu berijtihad mengeluarkan hukum-hukum Islam dari al-Quran. sabda nabi lagi. baginda telah menemuduga beliau dengan sabdanya : ْ َِ َ َ ‫بم تقضى يامعاذ . lalu Rasulullah SAW pun menepuk dada Muaz dan bersabda : segala pujian bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulnya dengan apa di redhai oleh Allah dan Rasulnya. Proses mengistimbatkan hukum-hukum tidak dapat 30 . وقال الحم ُل الذى وفق رسول رسول ال لما‬ َ ِ ِ ِ ُ َ َ ُ َ َ ّ َ ِ ّ ِ ‫َ ْ َ ُ َ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْد‬ ِ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ِ َْ َ َ ْ ِ َ ْ َ ُُ ُ َ َ ُ ‫.

dan mencadangkan supaya beliau mendapat sara hidupnya yang mencukupi dari baitulmal (perbadaharan negara) kerana penelitian terhadap kepentingan orang-orang Islam adalah termasuk didalam kepentingan umum dan urusan perniagaan perbadanan adalah tergolong kedalam kepentingan khas. difahami atau tidak sahaja. disamping itu lama persahabatan mereka dengan baginda rasulallah s. ketajaman pemikiran dan kecerdasan akal. maka merekalah orang yang paling mengetahui bahasa alquran yang banyak kaedah-kaedah istimbad atau menyimpulkan hukum diambil daripadanya. kepentingan-kepentingan.A. Sebahagian daripada kaedah-kaedah metod-metod mengistimbadkan hukum feqah telah pun lahir dengan jelas di kalangan sahabat dan tabie ketika mengemukakan hujah pendapat mereka dan mengkritik pendapat penentang-penentang mereka.W wafat dan kalangan tabie tidak perlu kepada pembukuan kaedah-kaedah usul fiqh kerana kaedah-kaedah ini sudah tersemat didalam diri mereka. bersesuaian diantara ayat dengan ayat-ayat yang terdahulu daripadanya. Kebanyakan kaedah-kaedah istimbad hukum pula adalah bergantung kepada mengatahui matlamat-matlamat. 31 .a. Ia ditambah pula dengan kelebihan yang istimewa pada diri mereka iaitu kerjernihan jiwa. Oleh yang demikian boleh dikatakan bahawa kaedah-kaedah ilmu fiqh telah wujud sama dengan feqah malah terdahulu darinya walaupun ia dibukukan selepas feqah kerana hukum feqah pasti dibuat mengikut kaeadah tertentu cuma adakah ia disedari. kepentingan-kepentingan dan illahillahnya. Sebagai contoh para sahabat telah melarang Saidina Abu Bakar al-Siddiq semasa beliau memegang tampok pemerintahan dari berniaga atau berkerja untuk mendapat sara hidup. illah-illah dan tujuan-tujuan tersebut.dilaksanakan kecuali oleh mereka yang memperolehi pengetahuan yang cukup dan sempurna mengenai kaedah-kaedah atau metod-metodnya kerana tidak ada ijtihad tanpa metod dan tidak ada istimbad tanpa kaedah.w menyebabkan mereka mengatahui sebab-sebab nuzul ayat al-quran. Para mujtahid dari kalangan sahabat selepas Rasulallah S.

Abdullah bin Masud’ berpendapatt bahawa adapun perempuan yang kematian suaminya ialah dengan melahirkan anak kandunganya berdasarkan kepada firman Allah s. dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan semasa ayat ini bertentangan dengan firman Allah s. dengan katanya. niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.w. dan perempuan-perempuan yang hamil.t dalam surah al-talak: 4                       Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuanperempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya). dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah.t didalam surah al-Baqarah : ‫والذين يتوفون منكم ويزرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا‬ (suruh al-baqarah) “dan orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu. waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Begitulah seseorang dapat bahawa para fuqaha’ dari golongan sahabat dan tabie terikat dengan kaedah-kaedah usul 32 . hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka (beridah) selama empat bulan sepuluh hari.w. sedang mereka meniggalkan isteri-isteri.” Abdullah bin Masud’ memperakui kaedah akad usul fiqh yang ia meraikannya didalam ijtihadnya.’’Maksud perkataan ini ialah bahawa nas yang terkemudian menasahkan yang terdahulu atau mentahsihkanya. Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan. “aku bersaksi bahawa surah an-nisa’ yang paling pendek (surah an-nisak al-kusra) maksudnya surah al-talak–turun selepas surah an-nisak yang paling panjang maksudnya surah al-baqarah.

lalu ditafsir nas-nas secara tafsiran yang bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat dan menceburi diri untuk berijtihad oleh mereka yang 33 . metodologi-metodologi ijtihad dan kaedah-kaedahnya timbul dengan banyak dan setiap faqih perlu kepada dalil atau hujah demi untuk mempertahankann pendapatnya dan membahas dalil mereka yang menyalahinya.7. perselisihan diantara satu sama lain dari tempat-tempat tersebut berhubung dengan masalah-masalah feqah adalah hebat. Berjauhan masa antara tabien al-tabien dengan masa rasulallah s. maka disusun satu kumpulan daripada kaedah usul fiqh yang diambil dari bahasa arab 3.fiqh didalam ijtihad mereka. Keadaan ini mendesak supaya disusun kaedah-kaedah bahasa arab yang denganya terikat oleh mereka yang ingin memahami syariat Islam dan membantu mereka yang berkecimpung dalam membuat kesimpulan hukum-hukum dari nas-nasnya.4 Sebab-Sebab Penulisan Ilmu Usul Al-Fiqh Terdapat beberapa faktor atau sebab mengapa ilmu usul al-fiqh akhirnya ditulis dan dijadikan satu disiplin ilmu dalam ilmu fiqh. 1. maka tak dapat tidak bagi mereka daripada dibukukan kaedaehkaedah yang mana mereka merujuk kepadanya didalam memahami dalil syariat dan ketika berlainan mereka didalam memahaminya 2.w menyebabkan mujtahid pada masa ini tidak semudahnya mengatahui tujuan-tujuan syariat illahillah dan hikmah hikmatnya.1. Dizaman para imam-imam mujtahid telah muncul dengan banyak aliran pengajian feqah. walaupun mereka pada masa itu tidak ilmu kaedah fiqh dan proses pembukuannya.a. Antaranya ialah : 1. Empayar kerajaan Islam sudah meluas dan berkembang ke pelusuk dunia sehingga sampai ke Negara-negara yang tidak menggunakan bahasa arab dan pendudukpenduduk negara-negara tersebut telah memeluk Islam dan memperlajari hukumhukumnya maka ia sudah tentu memberi kesan kepada keaslian bahasa arab dan menyebabkan timbul kesalahan dalam memahami gaya-gaya bahasa (uslub-uslub) al-quran dan sunah dan kesamaran memahami makna keduanya.

kesemuanya ini memerlukan kepada kaedah-kaedah yang mana setiap mereka yang menceburi diri dalam ijtihad terikat denganya dan berlandas kepadanya . tetapi tidak ada bukti dakwaan tersebut kerana tidak pernah ditemui hasil karya mereka mengenai usul fiqh oleh para penyelidik sehingga ke hari ini. Sheikh Muhammad Abu Zahrah telah menolak dakwaan ini dengan bahawa 34 . Dan jika ditakdirkan riwayat itu betul maka ia sampai ke tahap yang dicapai oleh penulisan-penulisan imam al-Syafie. Begitu pula golongan syiah Imamiah yang mendakwa bahawa Muhammad bin al-Bakar Ali Zainal Abidin (meninggal pada 114 hijjrah) adalah penulis pertama mengenai usul fiqh. satu kumpulan lain pula berhujjah mengingkari berdalil dengan hadis ahad. kemudian diikuti oleh anaknya imam Muhammad Abu Abdullah Jaa`far (meninggal pada 148 hijrah). 1. para fuqaha’ telah pun menjelaskan beberapa masalah dibidang usul fiqh tetapi mereka belum mempunyai kaedah yang menyeluruh yang boleh dirujuk kepadanya untuk mengenali dalil-dalil syarak dan cara mengkritik serta menilainya.1. maka timbul satu kumpulan lain mengingkari berdalil dengan al-sunnah. Kemudian imam Syafie telah mengasaskan kepada umat Islam satu ilmu usul fiqh yang merupakan satu kaedah menyeluruh untuk dijadikan rujukan dalam mengetahui peringkat dalil-dalil syarak. Walaupun terdapat riwayat yang mengatakan bahawa Abu Sufian (meninggal 182 hijrah) adalah orang yang pertama menulis usul fiqh kemudian disusuli oleh Ahmad Bin Hasan alSyibani (meninggal 189 hijrah). Imam Fakhr al-Razi menjelaskan bahawa kedudukan al-syafie dalam bidang ilmu asul fiqh adalah seperti kedudukan (Aristotal) dalam bidang ilmu logik (ilmu mantik) dan kedudukan al-Holil bin Ahmad dalam bidang ilmu A’rud.tidak mempunyai keahlianya. Sebelum imam syafie.5 Pengasas Ilmu usul al-Fiqh Imam al-Syafie Muhammad bin Idris al-Syafie wafat pada tahun 204hijrah dikatakan sebagai pengasas ilmu usul fiqh dan orang pertama yang menyusun kaedah-kaedah usul fiqh sebagai satu disiplin ilmu yang berasingan. dan satu kumpulan lain pula berhujjah dengan istihsan dan sebagainya.7.

istihsan dan apa yang harus dan tidak haru dipertikaikanya. meskipun mereka bersatu didalam isi kandungan tetapi mereka berlainan dalam cara-cara penyusunannya. 1958: 14-15) Dengan ini jelaslah bahawa imam al-Syafie adalah orang pertama sekali menulis mengenai usul fiqh. Dan apa yang dilakukan oleh imam-imam syiah hanya sekadar apa yang dilakukan oleh imam Abu Hanifah dan para muridnya iaitu memberi pandangan mengenai beberapa masalah tentang kaedah hukum. dalil. Diantara kandungan alrisalah ialah al-Quran dan keteranganya mengenai hukum. (Muhammad Abu Zahrah. al.7. Penulisan-penulisan mereka kesemuanya adalah berkisar kepada hukum.6 Riwayat hidup Pengasas ilmu usul fiqh (Imam Syafie) 35 . kitab al-Ilal dan kitab an-Nasih dan Mansuh begitu pula dengan ulamak al-Kalam dan para fuqaha’ Hanafi. Imam Ahmad bin Hambali telah menulis beberapa buah buku mengenai bidang ini diantaranya kitab Taat al-Rasul. 1. sedangkan imam Syafie telah menulis kaedahkaedah usul fiqh dengan cara menyeluruh.1.sunnah dan kedudukanya nisbah dengan al-Quran. illah-illah hadis.apa yang didakwa itu tidak lebih dari hanya bentuk merencanakan beberapa masalah berhubung dengan usul fiqh bukan dalam bentuk satu penulisan yang lengkap mengenainya. Penulisan mengenai ilmu usul fiqh tidaklah terbatas kepada imam al-Syafie sahaja malah disambung oleh ulamak-ulamak selepasnya. cara-cara istimbad (membuat kesimpulan hukum) dan orang yang mengistimbat. nasih dan mansuh. berhujah dengan hadis ahad dan Qiyas. Bukunya al-risalah adalah dianggap karya beliau yang pertama dalam bidang usul fiqh yang mana beliau yang menyusunnya pada mulanya di Baghdad kemudian beliau mengulangi penyusunanya di Mesir dan diriwayatkanya daripada beliau oleh muridnya AlRobi’ al-Muradi dan menjadikanya sebagai mukadimah kitabnya.

di mana di sanalah beliau memperkenalkan pemikiran. Imam Syafie dibesarkan di Hijaz. Imam Syafie dilahirkan sama ada di Gaza. tanah asal Ahli Sunah Waljamaah. Selepas kemangkatan bapa beliau. dan nenek moyang Imam Syafie adalah al-Mutallib adalah bapa saudara Nabi Muhammad. Setelah itu.7. Sejarah keturunan beliau memberikan beliau martabat dan mungkin juga menjadi sumber inspirasi untuk beliau mempertahankan ajaran Sunah. Mufti Mekah ketika itu. beliau beRPegang kepada ajaran Imam Malik sebelum berhijrah ke Iraq dan di sana beliau didedahkan kepada pentaakulan logik Islam yang diamalkan oleh ahli fiqah Iraq. dan umur beliau ketika itu ialah 22 tahun. Palestin. yang merupakan satu keturunan ibu beliau. Bapa beliau berasal daripada bani Quraisy. Imam Syafie meninggalkan Mekah ke Madiah untuk bertemu dengan Imam Malik. keluarganya berhijrah ke Palestin bersama-sama dengan Bani Yaman. Membesar di kalangan puak Badwi. Beliau adalah pengasas kepada mazhab Syafie. Imam Syafie mula mempelajari al-Quran ketika berumur tujuh tahun dan mula mempelajari dan mengingati kitab al-Muwatta' karangan Imam Malik pada umur 10 tahun. Imam Syafie kemudiannya kembali ke Makkah dan memulakan pengajian syariat beliau dengan Muslim bin Khalid al-Zanji. Peringkat perpulaan ialah ketika beliau di Makkah dan Madinah.1. Bani Quriasy merupakan penyokong Nabi Muhammad setelah Perang Badar. Setelah dilatih untuk menjadi ahli fiqah yang mengutamakan Sunnah nabi.7 Bidang-Bidang Perbincangan Usul Al-Fiqh 36 . sistem pentaakulan dan ajaran beliau yang pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafie. Di Iraqlah berpula peringkat kedua pengajian beliau. Imam Syafie berhijrah ke Mesir. Hijjaz. beliau berhijrah sekali lagi ke Makkah. Pengajian beliau dalam ilmu fiqah terbahagi kepada tiga peringkat. Pada awalnya. Ketika berumur 15 tahun. dengan mendapat pendidikan mengenai pentaakulan dalam menentukan syaria Islam. Peringkat terakhir adalah ketika beliau di Mesir dan pengasasan mazhab Syafie. adalah ahli fiqah Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Sufian bin Uyaina. beliau membuat keputusan untuk meneruskan pengajian dengan Imam Malik.Imam Syafie atau nama sebenarnya ialah Muhammad bin Idris al-Syafie. 1. Walaupun telah diiktiraf untuk menjadi hakim. Ketika berumur 10 tahun. beliau diberi pengiiktirafan untuk mengajukan pendapat beliau di dalam bidang fiqah. dan lain-lain lagi. beliau dihantar ke Iraq.

37 .7. Mengetahui hokum mengenai masalah masalah yang tidak dinyatakan oleh para mujtahidin berpandukan kepada kaedah kaedah mereka c. Dapat membuat perbandingan diantara mazhab mazhab fiqh mengenai satu masalah dan mentarjih atau memihak kepada yang lebih kuat dari pendapat pendapat mereka dari segi dalil kerana membuat perbandingan di antara mazhab mazhab yang berlainan hanya dapat dilakukan dengan mengetahui dalil dalil yang mereka bersandar di dalam menentukan hokum hokum syara’ yang berlainan. kemudian membuat pertimbangan diantara dalil dalil dan memihak kepada yang terlebih kuat daripadanya. dengan menggunakan kaedah kaedah atau dalil dalil syara’ secara umum para ulamak fiqh dapat membuat kesimpulan hukum-hukum fiqh dari segi dalil-dalil terperinci yang berkaitan dengan masalah-masalah yang tertentu dan menunjukkan kepada hukum tertentu. Faedah kepada mujtahid iaitu kemampuan membuat kesimpulan hukum-hukum syara’ yang berbentuk amali daripada dalil-dalil yang terperinci.1. Faedah kepada Muqallid iaitu (mereka yang mengambil hokum hokum daripada mujtahid dan tidak mampu membuat kesimpulan hokum hokum syara’ yang berbentuk amali daripada dalilnya yang terperinci) iaitu sebagaimana berikut: • • dapat benar benar memahami hokum hokum yang dibuat kesimpulan oleh para mujtahid dan merasai tenteram jiwa dengan hokum hokum tersebut. perkara perkara ini tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan mengetahui kaedah kaedah usul fiqh. 1. b. Ia beRPeranan mengkaji dalildalil yang terperinci.8 Faedah faedah mempelajari ilmu Usul Fiqh Seorang yang mempelajari ilmu usul al-fiqh mendapat banyak faedah.Bidang perbincangan ilmu usul fiqh ialah kaedah kaedah dan dalil dalil syara’ dari segi pembinaan hukum supaya para ulamak mujtahidin tidak teRPesong dari kebenaran didalam menganalisa cara-cara mengeluarkan hukum-hukum syara’. Antaranya ialah a.

Dari segi istilah ialah perkara yang dipraktikkan daripada perkara asas terhadap perkara-perkara furu’ atau pecahan. Iaitu ada nas yang berbentuk umum dan ada nas mutlak yang melahirkan pendapat-pendapat untuk mengikatnya. Ahli mujtahid memainkan peranan mereka menggunakan akal fikiran berdasarkan ilmu 38 . Kaedah fiqh muncul ekoran dalil-dalil syarak yang diperselisihkan oleh fuqaha’. Qawaid fiqhiyyah ialah kaedah fekah dalam undang-undang Islam yang menjadi asas untuk memahami dan mengembangkan feqah Islam tentang kaedah-kaedah hukum. Ia juga bermaksud prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum dalam bentuk nas pendek yang mengandungi hukum umum yang sesuai dengan bahagian-bahagiannya. 1. Untuk itu ia memerlukan sumber-sumber akal fikiran untuk mengeluarkan hukum yang fleksible bagi menangani persoalan semasa yang sentiasa wujud sesebuah masyarakat. Manakala objek kaedah fiqh ialah hukum syarak. OIeh itu. Contohnya.7.10 Faktor kemunculan ilmu kaedah Fiqh Antara faktor utama kemunculnya kaedah fiqh ialah terdapat nas-nas yang dapat ditafsirkan dengan berbagai-bagai.1. Ia berlaku setelah kewafatan Nabi dan segala hukum tidak ada pembatalan lagi.7.11Sumber pengambilan ilmu kaedah Fiqh . 1. tetapi melalui nas membentuk kaedah lain. Walaupun segala hukum tidak ada pembatalan selepas kewafatan nabi. Berdasarkan pengertian tersebut. Contohnya: samada sesuatu dalil itu Qat’i atau Zanni dan Ia menjadi pegangan atau tidak.9 Definisi Kaedah Fiqh Kaedah dan segi bahasa bermaksud asas.1. Iaitu perubahan hukum menurut perubahan masa. Selain dan itu terdapat kaedah-kaedah dalam perkembangan hidup manusia generasi lain untuk disesuaikan dengan masalah-masalah furuk. Kaedah: alDararutul Yuzal iaitu. Tetapi Ia memerlukan jalan-jalan hukum yang berbentuk fleksible untuk membuka peluang manusia menggunakan akal yang berpandukan nas supaya berijtihad.1. Maudu’ atau skop perbahasan kaedah fiqh ialah mengenai perbuatan orang mukallaf.7. bahaya mestilah dihapuskan.1.

( Riwayat Abu daud ) Peringkat Kedua: Iaitu Zaman Sahabat. Nabi bcrtanya lagi: Sekiranya kamu tidak dapat dalain al-Qur'an? Muaz menjawab. Justeru itu. menepuk dada sambil bersabda. kemudian di perbetul oleh wahyu apabila tidak tepat. "Sekiranya engkau tidak dapati dalain al-Sunnah? Muaz menjawab. "Sekiranya saya tidak menemui hukum dalam al-Qur'an. "Kiranya saya tidak dapati juga dalain al-Sunnah.a. Mujtahid berusaha dengan berijtihad dan mempraktikkan kaedah-kaedah yang umum yang baru dan sentiasa muncul. apabila terdapat hukum furuk yang sama ‘illah atau sebabnya. Masalih al-Mursalah.a." Nabi bertanya lagi. Sebagaimana yang diwasiatkan kepada Mu'az Ibn Jabal sewaktu diutuskan ke Yaman menerusi sabda Baginda yang diriwayat oleh Ahmad dan Abu Daud: Terjemahan: Bagaimanakah nanti kamu akan putuskan sesuatu hukum apabila dibentangkan kepada kamu sesuatu masalah? Mu'az menjawab: Saya akan putuskan berpandukan al-Quran. w. Saya akan berijtihad dengan ilmu saya dan saya tidak akan mengenepikan perkara itu. Contohnya Istihsan. Khalifah al-Rasyidin dan para sahabat hanya berijtihad apabila tidak terdapat hukum di dalam kedua-dua sumber tersebut. Peringkat Pertama: Iaitu zaman Rasullah s. maka ia digabungkan dalam kaedah umum . Lalu Rasulullah s. Sadu Zaraie dan Uruf serta berbagai sumber lagi. "Segala pujian bagi Allah yang memberikan taufik kepada utusan Rasulullah s.w Pada waktu itu segala sumber syariat hanya berdasarkan al-Quran dan Sunnah Baginda. Untuk 39 . Qawa’id al-Kulliyah al-‘Ammah iaitu kaedah umum ialah meliputi semua hukum furu’ dan segala bahagiannya. Dari situ. Pada zaman ini merupakan zaman yang masih beRPegang kuat kepada aI-Qur'an dan aI-Sunnah. Pada zaman Nabi.dari sumber perundangan selaras dengan konsep syariat yang sesuai dilaksanakan tanpa mengira masa dan tempat. saya akan beRPadukan alSunnah. Sumber pengambilan hukum dan perkembangan Fiqh terbahagi kepada tiga peringkat: 1. dalam keadaan tertentu sahaja Baginda membenarkan sahabatnya berijtihad apabila tidak ada dalam aI-Qur'an dan aI-Sunnah. ke arah sesuatu yang diredai oleh Rasulullah. Istishab. a. segala jawaban dan fatwa yang diputuskan adalah ijtihad Baginda. w.

2. Waktu itu juga fekah Islam mulai berkembang pesat. Pada zaman itulah berpulanya penulisan dan pembukuan usul fiqh yang berpula abad ke 2 hingga abad ke 4 Hijrah. Pada zaman itu juga kegiatan ijtihad hanya bertumpu kepada ahli fekah sahaja. zaman itu lahir dua aliran fekah: Pertama: Kedua: Aliran Abu Hanifah yang beRPengaruh di Kufah. Maka dan sini lahirlah usul fekah dan istilah-istilah fekah yang mana kitab Usul Fiqh yang mula-mula ditulis dan dibukukan ialah al-Risalah yang di karang oleh Imam al-Syafi'i. 1. Setiap Perkara Dinilai Berdasarkan Niat. Kesukaran Membawa Kemudahan. Adat Menjadi Hakum. 4. maka perlulah kepada penetapan kaedah-kaedah tertentu. zaman tersebut tidak digalakkan berijtihad dan menggunakan akal. 3. Bahaya Mesti Dihapuskan.7. Bab ini telah anda pelajari dalam kursus teori dan amalan perniagaan Islam yang lepas. kerana segala masalah utama akan dibincangkan ada lima: 1. antara kaedah fekah umum yang 40 . Aliran Hadis Imam Malik yang bertumpu di Madinah. Peringkat Ketiga: Iaitu Zaman Tabi 'in dan Tabi ' al-Tabi 'in.itu. Hal tersebut merupakan tugas ahli-ahli fekah untuk memahami kaedahnya dan mengetahui dalil-dalilnya. Dalam keadaan lain lagi.7. 1. Untuk itu. 5.2 MAQASID AL-SYAR‘IYYAH (TUJUAN HUKUM SYARAK) fekah bergantung kepada kaedah-kaedah tertentu.4 Kaedah Kuliyyah dalam Kaedah Fiqh Disebabkan masalah-masalah fekah dan pecahannya terlalu banyak. Keyakinan Tidak Hilang Dengan Keraguan.2.

Mustafa Zaid.cit.t) . op.. 1988: 354) Semua perkara tersebut adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia dan keredaan Allah untuk kebahagian dunia dan akhirat. Muhammad Said Ramadhan Al-Buti: 1982:25 Al-Imam al Ghazali menjelaskan bahawa maslahah itu dimaksudkan menjaga dan mengawal terhadap tujuan dan matlamat syarak manakala maksud dan tujuan syarak bagi makhlukNya ada lima perkara iaitu: i) menjaga kesucian dan ketinggian agama ii) menjaga keselamatan diri iii) menjaga kebaikan dan kecergasan akal fikiran iv) menjaga kebaikan keturunan v) menjaga kesucian dan keselamatan harta benda Setiap perkara dan tindakan yang mengandungi jagaan dan kawalan terhadap lima perkara penting ini dinamakan maslahah. Juz. Muhammad al-Ghazali. 286-287 1. (Muhammad bin Ya’qub Al-Fairuz Abadi. 1981: 38) (Muhammad Sa’ad alYubi.Tujuan syariah (al-Maqasid al-Syari’ah) yang berasaskan lima kepentingan asas (alDharuriyat al-Khams) iaitu untuk menjaga agama (al-Din). Maslahah boleh diertikan sebagai kemaslahatan atau kebaikan yang banyak. 1964: 19. Segala hukum dan peraturannya adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. akal (al-‘Aql).1997:346). Seluruh ajarannya adalah bertujuan menjaga kebaikan hidup manusia samada di dunia dan akhirat. 1987: 253) (Muhammad Mustafa al-Syatibiy. sementara setiap perkara penting ini dinamakan mafsadah (kerosakan) penolakan atau percegahan kerosakan juga dinamakan maslahah Al-Ghazali (t.8 SOALAN LATIHAN 41 . (Abu Hamid Muhammad b. Maslahah di dalam perspektif Islam adalah maslahah yang meletakkan pertimbangan kepada kebaikan dunia dan akhirat secara serentak. keturunan (al-Nasl) dan harta manusia (al-Mal). h. Agama Islam datang daripada Allah. diri (al-Nafs). 1.

Akhlak. Fiqh Muamalat. Huraikan secara ringkas empat mazhab yang utama dalam Islam 7. Bincangkan ilmu Qawaid al-Fiqhiyyah 9. Bicangkan ilmu usul al-Fiqh 8. Apakah yang dimaksudkan dengan Maqasid al-Syar‘iyyah BAB 2 42 .1. Syariah. mengikut 2. 5. Berikan penerangan mengenai Fiqh Ibadah. Apakah yang dimaksudkan Mazhab dalam Ilmu Fiqah. Jelaskan komponen utama Agama Islam yang terdiri daripada Aqidah. syariat dan istilah fiqh pandangan beberapa fuqahah. Bincangkan Definisi Islam. Fiqh Munakahat dan Fiqh Jinayah 4. 3. Mengapa mazhab menjadi penting kepada orang awam 6.

3 Mal Ashi vs Mal Thimari 2.2.5 Mal Khas vs Mal ‘Am 2.2.2.10 Mal Qabil Lil Qismah vs Mal Ghayr Qabil Lil Qismah 2.6 Jenis-Jenis Harta 2.1 Pemilikan Sempurna i. Pemilikan manfaat peribadi (haq al-intifa‘) iii. Akad Pemindahan Pemilikan iii Perwarisan iv.2 Pemilikan Tidak Sempurna i.TEORI HARTA DAN PEMILIKAN 2.3.3 Definisi Harta 2.7.7 Definisi dan konsep Pemilikan Harta 2.4 Mal Istihlaki vs Mal Isti‘mali 2.2 Asas Pandangan Islam dalam Konteks Harta 2.1 Definisi Pemilikan 2.1 Pengenalan 2.2.2. Pemilikan manfaat zat sahaja (haq al-irtifaq) BAB 2 43 .1 Mal ‘Ayni vs Mal Dayni 2.7 Mal Manqul vs Mal Aqar 2.3.7. Berkembang Melalui Pemilikan v.2.5 Pandangan Islam dalam penggunaan Harta 2.4 Ciri-ciri Harta 2.9 Mal Mutaqawwim vs Mal Ghayr Mutaqawwim 2. Pemilikan zat harta sahaja (milkiyyah al-raqabah) ii.7.8 Mal Mithli vs Mal Qimi 2.7. Penguasaan Harta Mubah ii.7.2.2.6 Mal Mamluk vs Mal Mubah vs Mal Mahjur 2.2 Mal ‘Ayni vs Mal Manfa‘i 2.2.2. Syuf‘ah 2.2 Hak Pemilikan 2.3 Jenis-Jenis Pemilikan 2.

t. Manusia boleh senang dengan harta. 5. mengusahakan tanaman. Bab ini akan membincangkan teori-teori berkaitan dengan harta mengikut perspektif fiqh. Hai orang-orang yang beriman. Perniagaan.w. Islam Allah s. anda seharusnya boleh: 1. makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. surah Luqman.TEORI HARTA DAN PEMILIKAN OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. asalkan dengan cara yang diharuskan seperti menjalankan perniagaan. Tuntutan tersebut selaras denagan kewajipan setiap mukallaf supaya mencari rezeki yang halal dan baik. Menjelaskan harta pemilikan sempurna . Mengenal pasti harta pemilikan tak sempurna dan implikasinya. ayat 20 yang bermaksud: 20. Menghubungkaitkan konsep harta dan pemilikan . berfirman dalam al-Quran al-Karim. Menghuraikan konsep harta dari perspektif Islam . 2. 2. 4.1 PENGENALAN Harta memang menjadi idaman semua manusia kerana ia akan memudahkan mereka hidup dengan selesa di dunia. Ramai yang berusaha mencari banyak harta yang boleh dalam kehidupan. Menjelaskan jensi-jensi harta dari perspektif Islam 3. Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin.” 44 . Manusia juga boleh susah dengan penyalahgunaan harta. Islam menerusi hukum syariahnya sentiasa menggalakkan semua umatnya mencari harta sebanyak mungkin. (Surah al-Baqarah 2 :172) “172. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.

Bagi memenuhi tuntutan tersebut.2 FALSAFAH ISLAM DALAM PENGUASAAN HARTA Islam mengambil sikap yang jelas dan terbuka dalam soal pengurusan harta dengan berdasarkan nilai dan objektif untuk kebaikan dunia dan akhirat sekaligus menghindari segala keburukan dan kemudaratan. Allah s. Memberi galakan kepada muamalah penguasaan harta hingga dapat memperluaskan skop peredaran harta dan kekayaan sehingga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara adil.Islam meletakkan harta sebagai salah satu keperluan asasi di dalam kehidupan manusia. 2. bakhil. Ia merupakan satu pertembungan dengan landasan yang telah ditetapkan oleh syarak. Islam telah menyediakan beberapa sistem yang dapat merealisasikan kenyataan itu dengan baik dan berkesan. antaranya ialah sistem pengurusan dan pentadbiran harta secara Islam. mementingkan diri sendiri. al-Qur’an mencela sifat kedekut. Justeru itu. 45 .w. Harta merupakan salah satu keperluan asas dalam kehidupan manusia.t menyediakan harta adalah khusus untuk menjamin kepentingan manusia supaya boleh hidup dengan baik dan sempurna. tidak mengeluarkan zakat. membazir. b. Memastikan harta beredar dan bergerak cergas di dalam berbagai-bagai sektor kehidupan sehingga membolehkan pengembangan harta dan penggunaannya secara meluas dan menyeluruh mengikut garis panduan syarak. Pengurusan harta yang benar-benar menepati syara’ amat diperlukan untuk menjamin perkara-perkara berikut : a. memiliki mahupun membelanjakan harta dengan cara yang haram. Harta yang diciptakan sebagai alat untuk kehidupan tidak seharusnya diselewengkan oleh pemiliknya atau sesiapa sahaja. boros.

w. peredaran harta akan berlaku secara sihat dan harponi. tempat tinggal dan lain-lain keperluan. Islam telah menyediakan beberapa strategi iaitu: 46 . Membelanjakan harta kepada sesuatu yang bersifat kebajikan umum seperti membina masjid. Bagi mencapai tujuan keadilan di dalam perbelanjaan. Kedua-duanya tidak dapat dilaksanakan tanpa harta.t. Membelanjakan kepada orang lain melalui beberapa saluran yang telah ditentukan oleh syarak seperti sedekah dan derpa. Mencari alternatif tertentu bagi mengelakkan berlakunya kesukaran-kesukaran yang boleh melemahkan kegiatan ekonomi seperti kelonggaran untuk tidak menggunakan saksi dalam urusan perniagaan secara terus. Ia dengan sendirinya. Perkara tersebut dianggap sebahagian daripada ibadat kerana tanpanya ibadat tidak dapat dilaksanakan.c. b. Membelanjakan harta untuk keperluan diri sendiri bagi melaksanakan badat atau untuk kemudahan beribadat. Contohnya ibadat yang dimaksudkan ialah seperti ibadat zakat dan haji. d. nilai yang ada pada harta itu dapat dimaksimumkan melalui penggunaan terus atau pelaburan. Islam bukan sahaja meletakkan persoalan harta sebagai salah satu faktor penyumbang kepada kebahagiaan manusia di dunia tetapi juga mengaitkan harta dengan sumbangan kebahagiaan insan di akhirat. Pembekuan atau monopoli harta oleh beberapa pihak tertentu sahaja adalah suatu keadaan yang ditolak oleh Islam kerana akan menimbulkan berbagai-bagai gejala negatif dan bencana ke atas masyarakat dan negara. c. Keadaan ini sudah tentu dapat meningkatkan taraf hidup umat Islam atau negara mereka. Contoh kemudahan untuk beribadat pula ialah pakaian. hospital dan sebagainya. Antaranya ialah: a. Dengan pengurusan sistem perhatian wajar dari pentadbiran harta menurut Islam. Islam menjamin keadilan sebenar dalam urusan harta. Ia bermaksud meletakkan harta pada kedudukannya yang sebenar sebagaimana asal ia dijadikan dan sepertimana yang diperintahkan oleh Allah s.

negara dan umat seluruhnya. Imam al-Ghazali menyatakan harus bagi kerajaan mengambil kadar tertentu dari harta rakyat yang kaya berdasarkan keperluan negara misalnya bagi menjaga keamanan rakyat kerana negara mengalami masalah kekurangan wang dalam perbendahaarn atau baitul mal. Namun begitu ianya mestilah dilakukan dengan adil tanpa tekanan dan kezaliman. untuk melayan tetamu dan sebagainya. Apabila kesederhanaan dapat direalisasikan dalam kegiatan itu maka harta dapat berfungsi dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dengan adil dan saksama. derpa. Melalui kaedah perbelanjaan yang betul dan bertanggungjawab ini maka tugas dan peranan harta dapat dilaksanakan dengan adil kerana kerana daripada itu ia akan menampung segala keperluan individu. Jika negara menghadapi bencana kemarau.t. Maksudnya ialah membelanjakan harta mengikut arahan wajib dari syariah seperti mengeluarkan zakat wajib. Menggunakan harta orang kaya untuk keperluan yang diakui oleh syarak seperti keperluan yang mendesak di dalam negara. membelanjakan untuk diri dan keluarga atau mengikut arahan tidak wajib seperti sedekah. Sifat kedekut digambarkan sebagai sifat yang dibenci oleh Allah s. Inilah yang dikatakan sebagai keadilan melalui pengurusan harta dalam Islam. Perbelanjaan mestilah secara betul dan berhemah. Menyekat sifat bakhil dan menghalang boros dan pembaziran sebaliknya menggalakkan kesederhanaan. 47 . banjir dan sebagainya sehingga memerlukan bantuan yang besar sedangkan negara tidak mampu menanggung jumlah tersebut maka disitulah adanya keadilan jika harta orang kaya difungsikan untuk mengatasi masalah orang ramai. Malah punca kepada kehancuran umat juga berpula daripada sifat kedekut dan membazir. b. masyarakat.w.a. Itulah yang dikatakan menjamin keadilan dalam pengurusan harta. c. Melalui cara ini pengurus harta dapat mencapai objektif keadilan kerana konsep kesederhanaan akan menguasai kegiatan ekonomi dan pengurusan harta. Al-Quran dan al-Sunnah telah melarang penyakit kedekut dan membazir harta. manakala sifat membazir pula digambarkan sifat yang dimiliki oleh saudara kepada syaitan.

” 2. (tanah). harta dilindungi dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya dan seluruh masyarakat. At-Takathur [1] “Kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda. Ia telah disebut banyak kali di dalam al-Quran dan al hadis. Melindungi harta dari pencerobohan dan pengkhianatan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti kecurian. pemusnahan. samun. Al-Anfal [28] “Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. Apabila pencerobohan harta tidak dikawal dan dibanteras. Sistem pengurusan harta mengikut Islam hendaklah dijadikan landasan kepada seluruh kegiatan hidup samada yang melibatkan aspek ekonomi dan sebagainya.d. dan disisi Allah jualah pahala yang besar. [2] Sehingga kamu masuk kubur. maka mereka itulah orang yang rugi. 2. Sekaligus menjamin pemilik harta dari gangguan pihak yang tidak bertanggungjawab. Antaranya firman Allah dalam surah: 1. maka akan menyebabkan berlakunya kekacauan yang boleh membawa kepada kehancuran dan kemusnahan. dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. rampasan dan sebagainya. segala kebaikan yang ditonjolkan oleh syariat itu tidak memberi apa-apa erti. Kemantapan dan kesempurnaan inilah yang dapat menjamin seluruh kepentingan dan kebaikan masyarakat. anak-pinak pangkat dan pengaruh).” 4. Namun begitu sekiranya ia tidak dihayati dan diamalkan.” 48 .3 DEFINISI HARTA Harta atau dalam bahasa arabnya disebut al-mal atau amwal. Dan (ingatlah). At-Taghabun [15] “Sesunggguhnya harta-benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. Melalui pengurusan harta.” 3. sesiapa yang melakukan demikian. Perkara yang dterangkan di atas jelas menunjukkan kemantapan dan kesempurnaan syariah dalam pengurusan harta. rompakan. Al-Munafiqun [9] “Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda kamu dan anak-pinak kamu daripada mengingati Allah.

dan janganlah pula engkau menghulurkan dengan sehabis-habisnya. dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. “ 8. Isra ‘[26] …. “dan janganlah kamu berbelanja dengan sangat boros. maka mengapa kamu tidak mahu memahaminya?” 7. tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut.” 6. maka ucapkanlah kepada mereka ucapan yang lembut. Harta juga ialah apa sahaja yang dimanfaatkan serta berfaedah untuk manusia.5. A’raf [31] “Wahai anak-anak Adam! Pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat (atau mengerjakan sembahyang) dan makanlah serta minumlah dan jangan pula kamu melampau. akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela dan menyesal. Al-Furqan [67] “Dan mereka yang apabila membelanjakan hartanya. Isra’ [28] “Dan jika kamu beRPaling dari mereka.” Terdapat banyak definisi tentang harta antaranya ialah: a. 49 .” 10. 40). Al-Qasas [60] “Dan apa jua yang diberikan kepada kamu. Al-Kahfi [46] “Harta benda dan anak pinak itu. kerana mencari rezeki dari Tuhanmu yang kamu harapkan. sama ada ia emas' perak' binatang ternak atau tumbuhan dan hasil pertanian (Wahbah al-Zuhaili.” 9. juz 4. dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan. ialah perhiasan hidup di dunia. 1989. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh Islami wa adillatuhu. apa jua yang ada di sisi Allah adalah ia lebih baik dan lebih kekal. sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. dalam pada itu. harta ialah Segala apa yang dimiliki. maka adalah ia merupakan kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya. [29] Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. h. dan perbelanjaan mereka adalah betul sederhana.

Menurut Ibn al-Athir pula harta asalnya dikhususkan terhadap apa yang dimiliki oleh manusia daripada emas dan-perak'. Namun selepas itu ia merangkumi apa sahaja yang dimiliki daripada barangan atau benda-benda. perak dan bijirin' Menurut mereka segala benda yang tidak mampu dimiliki.1304H: 635). Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi: Harta ialah apa yang dicenderungi. ia merangkumi sesuatu 50 yang . 197). diingini oleh manusia serta mampu disimpan. Ia sebagai barang atau manfaat yang berharga dan boleh dikenakan ganti rugi jika diceroboh. 52) g. Menurut pendapat jumhur ulama: Mereka memberikan pengertian harta dalam erti kata serta skop yang lebih luas iaitu segala apa sahaja yang mungkin dan dapat diambil faedah daripadanya sudut adat kebiasaan. al-milkiyyah wa nazariat al-‘Aqd fi alshariah al-islamiyyah. (Abu Zahrah (1977). e. Kaherah: Dar al-Fikr. Imam Shafie mendefiniskan mal (harta) sebagai sesuatu yang diingini oleh manusia dan ia boleh disimpan untuk digunakan apabila perlu. biarpun berfaedah tidak dikira sebagai harta' seperti: Cahaya matahari juga cahaya bulan. diuruskan dan dibelanjakan bila-bila waktu diperlukan. al-Buhuti. alAshbah wa al-Nazhair.b. Kaherah: Matba’ah Mustafa Muhamad. Justeru. Ibnu Athir mendefinisikan Al-Mal (harta) sebagai setiap sesuatu yang dimiliki daripada emas dan perak dan diperluaskan kepda semua jenis sesuatu yang dimiliki samada berbentuk harta dan kebanyakan orang-orang arab menggunakannya kepada harta ternakan yang dimiliki kerana kebanyakan harta mereka dalam bentuk binatang ternakan. (Mahmud Bilal Mahran) c. 142) f. h. (1947) Sharh Muntaha al-Iradat. 1936. Ia boleh dimiliki dan diurus secara bebas.(Ibnu Manzur. diselenggara dan dismpan. Kaherah: Matba’ah ansar al-Sunnah al-Muhammadiyyah. Al-Hawi mendefinisikan harta sebagai nama untuk sesuatu yang selain daripada manusia yang diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. (al-Sayuti. Antara contohnya ialah: Emas. d.

Imam Shafie dan Hambali berpendapatt harta yang diharamkan syarak tidak diiktiraf sebagai harta yang sah dan boleh dimiliki oleh orang Islam. tetapi berbentuk faedah berdasakan adat serta selaras dengan muamalah. Abdul Karim Zaidan mentakrifkan harta sebagai "setiap sesuatu yang boleh dikuasai dan dimanfaatkan pada kebiasaannya". Muhgni al Muhtaj.4 CIRI-CIRI HARTA Harta mempunyai beberapa ciri. Sesuatu yang tidak boleh dimiliki seperti udara. Dr. seperti: Faedah yang diperoleh daripada rumah sewa oleh penyewa dapat ditukar dengan wang atau bayaran kepada Pemiiik rumah. Antaranya ialah sesuatu harta itu mestilah bernilai. dikumpulkan. (Wahbah al-Zuhaili. h. (1933). menurut jumhur lagi. diselenggarakan. (Surah al-Qasas 28:27) (Surah al-Nisa'4 :24). Mereka tidak pernah 51 . disimpan dan yang tidak dapat disimpan. Definisi ini menekankan dua perkara iaitu boleh dikuasai dan dimanfaatkan. Harta bernilai itu harus boleh dimanfaatkan mengikut syarak. Ia juga meliputi faedah atau manfaat yang diambil daripada benda dan barangan. ikan yang berada di dalam laut tidak diiktiraf sebagai harta yang boleh diurusniagakan dalam muamaat kecuali telah ditangkap dan diletakan disesuatu tempat yang boleh diktiraf hak pemilikannya. bijirin dan lainnya. Burung yang terbang di udara. seperti: Sewa menyewa dan upah mengupah Selanjutnya. Harta adalah keperluan manusia Harta merupakan keperluan asas bagi manusia. laut sebagainya tidak diiktiraf sebagai harta. harta juga merangkumi benda-benda harus serta berkemungkinan diperoleh dan dimiliki walau dengan apa jua cara. Manusia dengan sifat fitrahnya amat suka kepada harta dan mengumpulnya. Kaherah: Mustafa al-Halabi 289-290) 2.berbentuk benda dan barangan seperti: Emas. Harta tersebut juga mestilah sesuatu yang boleh dimiliki. Hal itu kerana faedahnya dapat ditukar gantikan. Untuk itu. (al-Syarbini.4) Sebagai-contohnya ialah: Rumah dan kenderaan. 2. pengertian harta sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur dengan merangkumi harti benda yang dapat dimiliki.5 KONSEP HARTA DALAM ISLAM 1.

individu bebas memiliki hak pemilikan harta yang mutlak. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalang kecintaan mereka mengejar harta kecuali kematian. 46). sosialis. 3. 2. Manusia bebas memiliki harta Manusia telah mencipta berbagai-bagai sistem ekonomi seperti kapitalis.merasa puas dalam mengejar harta kekayaan. Sementara itu. Dalam sistem kapitalis seseorang dapat melihat dengan jelas penumpuan yang berlebihan terhadap kemaslahatan individu. Ayat ini mendahulukan perkataan harta daripada perkataan anak-anak yang menunjukkan manusia amat mencintai harta kekayaan. terutama golongan miskin. Islam memilih jalan yang seimbang di antara kedua-dua sistem tersebut dan sistem ini telah lahir bersama kelahiran Islam sejak lebih 14 kurun yang lalu. Dalam sistem ini. Isam member kebebasan kepada manusia untuk memiliki harta yang berpanfaat dan untuk tujuan manfaat. Malahan Islam tidak menganiayai sesiapa. Al-Quran menggambarkan bahawa manusia mencintai harta kekayaan melebihi kecintaan kepada anak-anak dan keluarga dengan firman-Nya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi. Keadilan dalam pemilikan harta Dalam Islam keseimbangan yang adil merupakan asas dalam pemilikan harta. dan juga tidak menzalimi kebebasan individu. sistem komunis dan sosialis pula mengharamkan pemilikan kepada individu dan sebaliknya menyerahkan pemilikan tersebut kepada negara sebagai pihak yang berhak menentukan harta tersebut. tanpa terikat kepada syarat-syarat tertentu dalam membelanjakan harta. amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan" (al-Kahfi. 52 . Malahan manusia sanggup bergaduh dan beRPerang demi untuk mendapatkan harta. Allah telah merakamkan sifat kecintaan manusia kepada harta benda dalam firman-Nya yang bermaksud: "Dan kamu cintai harta benda dengan kecintaan yan g berlebihan"(al-Fajr 20). dan lain-lain bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi serta hubungan manusia dengan ekonomi dan harta kekayaan. komunis.

Lima aspek ini hendaklah dijaga dan tidak boleh dilengahkan oleh manusia. Apabila lima perkara ini dilupakan dan tidak dipedulikan dengan tidak menurut keutamaan kategorinya maka ia boleh membawa bahaya dan akan menyebabkan ketempangan dalam masyarakat. Malahan.Sistem ekonomi Islam tidak melampau dan tidak pula mengabaikannya. Rasulullah s. Islam tidak menyuruh umatnya hidup dalam keadaan miskin. Harta sebagai wasilah mencari keredhaan Tuhan Islam telah meletakkan asas yang sempurna daam pemilik harta. 5. Firman Allah yang bermaksud : "Dan engkau didapatinya seorang miskin. 4. Oleh itu Islam melihat harta sebagai wasilah untuk mencapai kebaikan dan keredhaan Tuhan. ayat 8). Yusof al-Qaradhawi dalam karyanya "Masalah Dalam Kemiskinan dan Cara 53 . Dr. Orang kaya bersyukur lebih Allah kasihi daripada orang miskin yang sabar. tetapi mestilah tidak melalaikannya dari mengingati Allah setiap waktu dan tempat. Oleh yang demikian. bukan sebagai matlamat akhir kehidupan manusia.w sentiasa berdoakan supaya dimasukkannya dari kalangan orang yang kaya dan dijauhkannya dari kemiskinan dan kefakiran. Allah sendiri telah melimpahkan kekayaan kepada Rasul-Nya.a. Anggapan yang menyebutkan bahawa jika ingin menjadi hamba yang soleh mestilah hidup dalam keadaan miskin bukanlah ajaran agama Islam. Memiliki Harta jangan sampai melalaikan manusia Islam juga tidak menganggap kekayaan sebagai penghalang bagi orang kaya untuk berbakti kepada agama dan meningkatkan mutu ibadat serta mendekatkan diri kepada Allah. tidak timbul persoalan yang menyebutkan bahawa umat Islam perlu hidup dalam kemiskinan kerana ia adalah ketentuan Allah. Islam sendiri menyuruh umat Islam mencari harta sebanyak mungkin. Islam memberi hak kepada individu dan masyarakat dan ia menuntut kedua-dua faktor ini melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing. lalu diberinya kekayaan" (al-Duha. tangan yang menghulur adalah lebih mulia daripada tangan yang meminta. Islam menilai harta adalah perkara keperluan asasi dalam kehidupan manusia yang disebut oleh ulama Usul Fiqh alKuliyyat al-Khamsah iaitu agama. sentiasa mengharap simpati orang lain dan merempat di merata tempat. jiwa. akal. keturunan dan harta.

boleh menjadi hina. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara syaitan. tetapi secara sederhana dan tidak mendorong ke jalan maksiat dan kemungkaran. 54 .Islam Mengatasinya" mengatakan bahawa kemiskinan itu boleh membawa seseorang melakukan perkara yang boleh menjejaskan akidahnya serta merbahaya kepada pemikiran. masyarakat dan negara. angkuh dan sombong serta mengaggap harta sebagai milik mutlak mereka yang boleh dipergunakan sesuka hati dengan firman-Nya: "Mereka berkata: Wahai Syuib! Apakah sembahyang kamu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapa-bapa kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami". pada suatu ketika. ayat 87). apatah lagi membelanjakannya dalam perkara maksiat dan kemungkaran. nanti seseorang akan menerima akibatnya. Islam melarang keras umatnya membazir kerana ia merupakan perbuatan keji dari pekerjaan syaitan." (al-Israk. Seseorang hanyalah sebagai "pengurus" yang pastinya akan ditanya dari mana harta itu seseorang perolehi dan ke mana harta itu dibelanjakan. akhlak. Keadaan ini boleh berlaku jika rakyatnya hidup dalam keadaan mewah sehingga lupa kepada tuntutan agama. 8. Ini bersesuaian dengan firman Allah yang bermaksud: "Janganlah kamu membelanjakan harta kamu secara boros. kemudiannya pupus di atas muka bumi dalam sekelip mata. 6. Pemilik Harta sebenar adalah Allah Harta yang seseorang itu miliki hakikatnya adalah kepunyaan (hak) sebenarnya hak Allah. (Hud. Orang kaya tidak membazir Kekayaan yang dimiliki boleh dikecapi oleh manusia. Allah telah menceritakan kisah kaum Nabi Syuib yang melampaui batas. Negara yang gagah perkasa sekalipun dari segi ekonomi. Orang kaya agar Tidak engkar perintah Tuhan Allah mengingatkan seseorang supaya seseorang yang mengingkari kurniaan-Nya. ayat 27). 7. boros dalam berbelanja dan tidak ada rasa tanggungjawab untuk menolong orang yang tidak bernasib baik. Janganlah seseorang mengaggap harta yang seseorang miliki itu adalah hak mutlaknya dimana ia boleh berbelanja sesuka hati.

Lalu mereka ghaflah (lupa) dan berada diluar batasan norpal dari segi akhlak dan perbelanjaannya. 55 . sehingga berbelanja secara berlebihan di luar kemampuan mereka semata-mata untuk meniru gaya hidup mewah. menganggap bahawa harta kurniaan Allah yang ada di dalam tangannya itu adalah rezeki yang Allah khaskan kepada seorang diri sahaja. siapa pun. Ia bukan sahaja menyerang golongan yang berpendapattan tinggi tetapi juga golongan yang berpendapattan rendah.9. ataupun menambahkan kesulitan kepada masyarakat dan negara. bahawa sumbangan itu datang darinya sendiri. ayat 16). lalu dia sanggup bersikap bakhil dan tidak mahu memberikannya kepada orang orang yang berhak menerimanya. maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan) kami. Al-Shahid Abdul Kader Audah dalam karyanya "Harta Dan Pemerintahan Dalam Islam (hal. Manusia harus memahami bahawa mereka tidak boleh membelanjakan harta sesuka hati. 67) menyebutkan: "Janganlah sesekali-kali. Ia menjadi satu budaya yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung gaya hidup masyarakat. kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. kerana Allah memberi rezeki kepada umat manusia dan mengurniakan mereka kekuasaan memerintah dengan tujuan mereka tegak di atas garis suruhan dan larangan-Nya. Dia hendaklah sedar bahawa sumbangan dan pemberian itu adalah rezeki Allah dan dia bukan memberi sumbangan bagi pihak dirinya sendiri. Allah telah mengingatkan seseorang dengan firman-Nya yang bermaksud: "Dan jika Kami hendak membinasakan sesuatu negeri. Dia adalah pengantara untuk menyampaikan harta amanah Allah kepada orang lain sepertimana dia sendiri mengambil harta kurniaan Allah itu untuk faedah dirinya sendiri". apatah lagi dalam keadaan membazir."(al-Israk. dianggap sebagai satu kemestian dan lambang kebanggaan. Seandainya Allah memberi lebih rezeki dan kedudukan kepada sebahagian mereka maka janganlah sesekali orang yang mempunyai rezeki lebih itu beranggapan jika dia memberi sumbangan kepada orang lain. Sentiasa berhemah dalam perbelanjaan Budaya berbelanja mewah dan boros adalah dilarang.

" (Al-Qaradhawy. Ia juga bukan terletak pada memiliki berguni-guni emas dan perak. 2. Tidak pernah dia merasa puas dengan penghasilan yang sedikit dan tidak pernah pula merasa kenyang dengan hasil yang banyak. Peranan Nilai Dan Akhlak Dalam Ekonomi Islam. Kekayaan untuk berbakti sesama Insan Islam membenarkan seseorang itu menjadi kaya tetapi hendaklah ia sentiasa membantu dan berderpa kepada orang yang tidak bernasib baik. dia akan segera memberikannya tanpa harus merasa sebarang kerugian apa pun. bahawasanya kebahagiaan tidak terdapat dalam mengumpulkan harta satu demi satu. rumah-rumah kebajikan atau sekolah. Dia wajib menjaga tabung itu dan hanya diizinkan untuk membelanjakannya sesuai dengan kehendak pemilik harta yang asal. Boleh sahaja seseorang itu memiliki harta dan khazanah harta sebanyak harta Qarun. 11. Yusof al-Qaradhawi mengingatkan bahawa kebahagiaan yang sebenar bukan terletak kepada banyaknya harta. Sebab harta itu sememangnya bukan miliknya dan dia tidak akan kerugiaan apa-apa dalam menderpakannya. Harta adalah Amanah Allah Dr. Selanjutnya beliau berkata: ”Jika manusia ingin mencari kebahagiaan. 100). Mereka ditegah sama sekali menggunakan harta pada jalan kemaksiatan dan kemungkaran. Dari pagi hingga petang fikirannya runsing dan risau. Jika pemilik harta memerintahkannya untuk menderpakan sebahagian daripada harta itu untuk membina masjid. maka ketahuilah. namun hatinya tamak dan haloba. hal. Dr.10. Begitu juga mereka ditegah membelanjakan harta dengan membeli barang-barang mewah yang boleh menjejaskan ekonomi negara.6 JENIS-JENIS HARTA 56 . Yusof al-Qaradhawi ada mengatakan: "Tugas manusia dalam memegang harta itu serupa dengan seseorang yang diamanahkan untuk memegang satu tabung kebajikan. dan kian bertambah-tambah lagi keletihan dan kepenatan dalam mengembangkannya. Dia telah dilanda keletihan dalam mengumpulkannya dan kini dia kian bertambah letih dalam menjaganya. tetapi dia tidak dapat menikmatinya bahkan tersiksa dengan adanya harta tersebut di tangannya.

dipegang dan dirasa. Ain dzat qimatin. ghairu mutaqawwimah. Ain ghairu dzat Qimatin . Harta alih dan tak alih 2. kuda. Umpamanya sejumlah mata wang yang berada dalam dzimmah seseorang. 57 . harta boleh dibahagikan mengikut pembahagian berikut iaitu: 1. Dayn dalam pandangan fiqh Islam pada asalnya' dipandang dari segi keharusan si multazim membayarnya. Mal al-Ain itu terbagi kepada dua a. iaitu mubahatul intifa' (harus dimanfaatkan) dan ii. Ia adalah sesuatu yang berbentuk benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta. Harta dalam bentuk barang dan harta dalam bentuk manfaat Harta pada asalnya dipakai kepada sesuatu bernilai yang biasanya dapat dilihat. mutaqawimah. Harta yang boleh ditetapkan kadarnya dan harta yang tidak boleh ditetapkan kadarnya 3. 2. Mal al-Dyan pula ialah seperti Sesuatu yang berada dalam tanggungjawab seperti hutang yang perlu dibayar. Harta yang serupa dan harta yang seharga 4. Namun ia juga digunakan kepada apa-apa yang bernilai yang tidak dapat dilihat atau dipegang seperti hak manfaat. Dzat qimatin dibahagi kepada 2 pula iaitu i.6. Ia adalah sesuatu yang berbentuk benda yang dapat menjadi harta dan dapat dipandang sebagai harta. Mengikut al kasani dalam kitab al-bada’i wal sana’i. sekilo beras dan sebagainya. iaitu yang tidak harus dimanfaatkan.1 Mal ‘Ayni (harta bentuk Benda) vs Mal Dayni (Harta bentuk Hutang) Mal al-Ain ialah sesuafu yang berbentuk benda seperti rumah. b. Iaitu hutang wajib dibayar.Harta boleh dibahagikan kepada beberapa jenis.

kuda. Mal al-Thimar ialah sesuatu yang diperolehi daripada suatu harta. buah-buahan dari asas-asas dan susu kambing atau lembu. secupak dirham dan lain-lain lagi. Imam Shafie dan Imam Malik mengiktiraf manfaat juga sebagai harta walaupun ia tidak boleh dipegang. Nilai manfaat tersebut telah diterima dalam uruf masyarakat dan penggunannya perlu dibayar serta kehilangannya boleh dituntut gantirugi. Manfaat sesuatu barang juga di kira harta. Namun begitu Mazhab Hanafi tetap berpendapatt bahawa manfaat bukanlah termasuk didalam istilah harta disebabkan tidak memiliki ciri-ciri pemilikan iaitu tiada ciri fizikalnya iaitu tidak dapat dilihat. mal al-aslu b. seperti rumah. almilkiyyah. Mal al-ashl adalah harta yang menghasilkan. Harta jenis ini adalah seperti rumah. (Abu Zahrah. seperti sewa rumah. 57) 2. Mal al-ain dipakai bagi membezakan dengan harta yang tidak dapat dapat dilihat atau dipegang atau dirasa seperti manfaat sesuatu barang. asas-asas dan binatang ternakan.6. dipanggang dan dirasa.2. Harta yang berbentuk barangan diistilahkan sebagai mal al-ain iaitu harta yang boleh dilihat. Pembahagian kedua bentuk 58 .6. dilihat atau dirasa kerana ada manfaat atau kegunaannya dalam kehidupan manusia seperti hak mengguna rumah yang disewa.2 Mal ‘Ayni (Harta dalam Bentuk barang) vs Mal Manfa‘i (Harta Manfaat) Dalam ilmu Fiqh. secupak gandum. dipegang dan dirasa. kerusi. hak menggunakan kenderaan yang disewa dan sebagainya. mal al-Thimari. tanah.3 Mal Ashl (harta Asal) vs Mal Thimari (harta Berbuah/berkembang) Harta dilihat dari segi berkembang atau tidak berkembang telah dibahagikan oleh ulamak Fiqh kepada dua iaitu a.

Dalam suatu urusniaga yang objeknya adalah manfaat benda. maka pemilik manfaat itu berhak atas hasilnya. bukan milik penjual asal. hasil sewa rumah itu selama menjadi milik pembelinya. c.4 Mal Istihlaki (Harta pupus) vs Mal Isti‘mali (Harta Gunaan) Harta dan aset apabila dilihat dari sudut berkekalan zatnya dengan sebab digunakan atau tidak berkekalan akan terbahagi kepada dua jenis iaitu: a. asal harta wakaf tidak boleh dibahagi-bagikan kepada yang berhak menerima wakaf. Buah rambutan itu boleh diambil oleh sesesiapa pun. kerana rumah itu ia sewakan ketika menjadi miliknya. sekalipun rumah itu setelah disewa orang dikembalikan kepada penjualnya. b. Harta yang diperuntukkan bagi kepentingan awam. tetapi buah atau ha silnya dibahagikan kepada mereka. Oleh sebab itu. di bahu jalan sebuah masjid tumbuh pohon rambutan. lalu ia sewakan kepada orang lain. Misalnya. 2. Sewa rumah itu tetap menjadi milik pembeli rumah. apabila seseorang menyewa sebuah rumah yang di pekarangannya ada asas mangga. Misalnya. ia (pembeli) melihat ada cacat lama (bukan kerana perbuatan penyewa) yang cukup besar pada rumah itu se-hingga rumah itu ia kembalikan kepada pemiliknya yang asal (penjual rumah itu). d.6. adalah milik pembeli. maka buah mangga ini menjadi milik penyewa rumah dan boleh ia perjualbelikan kepada orang lain. asalnya tidak boleh dibahagibahagikan tetapi hasilnya boleh dimiliki siapa pun. Apabila seseorang membeli sebuah rumah. Setelah masa sewa rumah itu habis.harta dari segi ini membawa kesan hukum yang luas dalam fiqh lslam bagi perkara-perka yang berkaitan dengannya seperti: a. Harta pupus Harta Pupus (Mal Istihlaki) ialah harta yang digunakan atau tidak dapat diperoleh faedah daripadanya melainkan dengan cara membinasakannya dan hilang hakikat fizikal benda itu 59 .

seperti: Makanan dan minuman. Harta gunaan. keperluan serta 'urf di kalangan masyarakat. Di mana bentuk pemusnahannya itu sama ada secara hakiki atau hukumi. Pembahagian harta kepada jenis pupus dan gunaan dalam Fiqh Islam telah menyebabkan terbentuk beberapa kesan sampingan antaranya yang utama ialah: 1. antaranya ialah Upah mengupah wanita menyusu bayi. Manakala pembinasaan sudut hukumi seperti: Akad atau kontrak. Kemudian jika mereka 60 . Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Namun begitu. Oleh itu. Sebagai contohnya ialah: Tidak sah semua menyewa asas buah-buahan untuk memperoleh buahnya bau sewa binatang untuk mendapatkan susunya atau sewa hutan untuk menebang kayu balak. b. Pengharusannya tersebut atas dasar darurah. ulama Fiqh menetapkan tidak sah diadakan sesuatu akad yang bertujuan menggunakan atau mengambil faedah daripada fizikal dan hakikat benda tersebut. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil.atau barangan sekali guna. Hal itu selaras dengan firmanAllah (Surah al-Talaq 65 : 6) “ Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Harta Gunaan (Mal Isti‘mali) ialah sesuatu benda atau harta yang dapat diambil faedah daripadanya dan dapat digunakan secara berulang kali tanpa menyebabkan hilang hakikat fizikalnya. Sebagai contohnya pembinasaan bentuk hakiki ialah Membinasakan hakikat benda. Di mana harta pupus tidak boleh dilaksanakan akad mengenainya jika akad itu dibuat atas dasar untuk menggunakan tanpa sebarang kesan pembinasaan sudut hakikat fizikal seperti: Sewa menyewa dan pinjam meminjam kerana kedua-dua bentuk akad tersebut berlangsung untuk mendapat faedah dengan mengekalkan sudut hakikat fizikal asalnya. seperti: Sabun mandi dan ubat gigi. seperti: pakaian dan perabot rumah. tidak sah akad sewa dan pinjam terhadap barangan yang pupus. Sehubungan dengan itu juga. terdapat beberapa kes tertentu berkaitan akad seumpamanya yang diharuskan oleh ulama Fiqh.

Di mana ia merupakan akad pinjaman (al-ariyah) biarpun menggunak an lafaz akad hutang (alQardhu) 2.5 Mal Khas (Harta Khas) vs Mal ‘Am (Harta Awam) Harta apabila dilihat dari segi pemiliknya akan terbahagi kepada kepada dua jenis iaitu: a. dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.” 2.6. kecuali dengan mendapat keizinan juga kebenaran daripada pemiliknya terlebih dahulu. sama ada pemiliknya itu seorang individu sahaja atau ramai dan berkongsi. memberi 61 . Konteks tersebut. Kerana pemiliknya yang berhak mengurus. Harta tersebut tidak boleh digunakan secara bebas untuk umum atau sebarang hak mengurus. Harta khas/Persendirian Pengertian Harta Khas/harta persendirian (Mal al-Khas) ialah harta yang berada serta tertakluk dalam pemilikan individu tertentu. bukan menggunakan atau bentuk gunaan. Sebagai contohnya ialah: Hutang wang (al-Qardhu). dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Di mana konsep dan matlamat orang berhutang ialah menghabiskan atau berbelanja apa yang ia berhutang demi memenuhi keperluannya. Sekiranya sesuatu akad berlaku terhadap barangan atau harta yang mempunyai tujuan lupus atau menghabisi sudut fizikalnya. biarpun kadang kala konsep hutang juga berlangsung terhadap harta gunaan (aml Isti’mal) tetapi akad tersebut tidak dikira sebagai hutang. Kemudian selepas itu ia membayar semula kepada si piutang jumlah seumpama dengannya. ia hanya sah berlaku untuk harta lupus itu.

Dan hadis nabi Maksudnya: “Setiap muslim terhadap muslim yang lain haram sudut darahnya. sungai. Ia ialah segala harta dan keperluan yang diperuntukkan kepada orang ramai dari sudut jenis dan kategorinya. jalan raya dan sebagainya. Harta awam itu dapat dibahagikan dua jenis iaitu: i. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri. Harta am (Harta awam) Pengertian Harta Am (mal-al-Am) ialah harta yang tidak berada serta bukan tertakluk dalam pemilikan individu tertentu.” b. Karena umat merupakan suatu kesatuan. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287].pinjam atau membelanjakannya. bukan dari sudut zatnya seperti Tanah gersang atau Tanah 62 . Terdapat banyak nas syarak yang menyuruh penganutnya supaya menjaga serta menghorpati segala harta milik khas/pesendirian tersebut seperti tidak mengambilnya secara salah dan tidak melampaui batas syarak.” [287] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain. Hai orang-orang yang beriman. Harta yang boleh dimiliki dari segi zat dan fizikalnya. hartanya dan kehorpatannya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Antaranya ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis: Sebagaimana firmanAllah: (Surah al-Nisa'4 :29) “29. Di mana faedah dan manfaat daripadanya untuk kemaslahatan orang ramai atau sesiapa sahaja dapat mengecapi faedah daripadanya seperti lautan.

seperti: Minuman dan mengairi pertanian. atau bersama harta yang berkaitan dengan kategori dapat dibahagikan pula kepada beberapa bentuk iaitu: a. ii. orang ramai dapat mengambil faedah daripadanya sudut cahaya untuk menerangi kegelapan. sebagaimana hadis: “ Muslimin berkongsi dalam tiga perkara iaitu rumput. Tentang kegunaan serta perkongsian sudut faedah daripada ketiga-tiga sumber tersebut telah ditetapkan menerusi nas. air dan api. Di mana tanah tersebut belum dibangunkan juga tidak dimiliki oleh sesiapa. sesiapa yang menerokainya. Berkenaan dengan api. Yang dimaksudkan dengan rumput ialah rumput rampai yang tumbuh di bahagian perpukaan bumi secara semula jadi dan tiada sesiapa yang memilikinya atau rumput yang tumbuh pada tanah terbiar. Harta yang boleh diambil manfaatnya sahaja. Oleh itu. sebagai alat untuk memasak makanan juga memanaskan badan mereka dan lainnya. tanah tersebut menjadi hak miliknya. Harta tersebut tidak boleh dimiliki oleh sesiapa secara peribadi. Ia sekarang ini boleh diqiyaskan kepada lampu atau elektrik yang merupakan salah satu keperluan utama 63 . bahkan ia dapat dimanfaatkan juga dikongsi oleh semua orang. Ia adalah segala harta yang mana keperluan dan manfaat kepada orang ramai sudut zatnya yang bertujuan mendapat faedah.” Apa yang dimaksudkan dengan air ialah Air hujan. rumput dan api. Ia bebas untuk diambil faedah daripadanya serta untuk apa sahaja tujuan. air laut. Rumput sebegitu tidak dikhususkan kepada orangorang tertentu. asalkan tidak mengganggu atau mengurangi hak orang lain. burung-burung yang bebas di udara serta binatang buruan di dalam hutan. sungai serta segala sumber mata air lain yang tidak dimiliki oleh sesiapa. Juga seperti Ikan-ikan yang terdapat dalam lautan dan sungai.belum diterokai (al-Ardhu mawat). seperti mengambilnya untuk makanan binatang ternak mereka atau menggembala binatang di situ. Air.

pendidikan dan kesihatan. klinik. bahkan kegunaannya mestilah dikongsi bersama. seperti: Mancis. Ia mestilah ditetapkan untuk kegunaan umum dan secara terbuka. Tidak wajar sama sekali ditegah orang lain mengambil faedah sudut cahaya daripadanya. menyebabkan pergerakan manusia untuk berkomunikasi. sekiranya keperluan tersebut disekat. hospital 64 . Hal itu selaras dengan sebuah hadis “Nabi sa. Ia merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh setiap orang untuk memenuhi keperluan harian juga kehidupan mereka tanpa perlu menempuhi jalan yang sukar. Ia merupakan antara bahan yang ditetapkan oleh Syariah Islam supaya dikongsi bersama di kalangan umat manusia. c.semua orang di dalam kehidupan seharian. kerana mereka semua memerlukannya. Semua keperluan tersebut juga diberikan sebagai hak umum demi kemaslahatan mereka. Keperluan tersebut tidak boleh sama sekali disekat oleh pihak penguasa terhadap orang-orang tertentu. sama ada muslim atau bukan muslim. sekolah. ia merupakan suatu kezaliman. Bahan galian zahir (al-ma’adin alDhazirah). antara contohnya ialah: Garam serta alat-alat untuk menghasilkan api. d. b. Kerana ia tergolong antara keperluan asasi yang mana kiranya disekat menyebabkan menghadapi kesukaran. Untuk itu. Khidmat keagamaan. mengejar kemajuan serta lalu lalang menjadi sukar. Ia juga merupakan daripada kategori keperluan-keperluan yang berkaitan dengan kemaslahatan orang ramai. Lampu-lampu di jalan-jalan atau yang dinyalakan oleh seseorang di hadapan rumahnya hendaklah dikongsi dengan semua orang. melepaskan pemilikan (hak milik) Abyad Ibn Hanunal terhadap kawasannya yang ada garam”. Kiranya semua tindakan tersebut dilakukan. Termasuk kategori tersebut juga ialah Masjid. ia tidak boleh sama sekali dijadikan hak milik peribadi atau hak milik mutlak. Jalan raya (al-Syawari’ wal turuqat).w.

Sekiranya harta am itu perlu dilaksanakan pengurusan dan perbelanjaan terhadapnya demi kemaslahatan umum. antaranya yang utama ialah: 1. 2. perbincangan serta harus dilakukan pengurusan serta perbelanjaan terhadapnya di antara seseorang individu atau wakilnya dengan individu yang lain seperti Jual beli sewaan dan lain-lain manakala harta am pula tidak ada peluang berlaku perundingan juga tidak boleh dilaksanakan pengurusan dan perbelanjaan secara individu. Pembahagian harta kepada bentuk khas (peribadi) dan am (umum) tersebut telah menyebabkan terbentuk beberapa kesan sampingan. wakaf dan lainlain. Sedangkan harta milik khas dimiliki oleh orang tertentu atau pemiliknya.6 Mal Mamluk (Harta dimiliki) vs Mal Mubah (Harta tidak dimiliki) vs Mal Mahjur (Harta yang dilarang dimiliki) Di lihat dari segi status harta samaada dimiliki atau tidak para ulama fiqh membahaginya kepada tiga jenis iaitu 65 . Kerana harta tersebut menjadi hak seluruh rakyat dan penyaluran serta pengagihannya mestilah demi memenuhi kebajikan ramai juga meraikan antara keperluan utama dan lebih utama dan seterusnya. Harta milik umum sudut ketetapannya demi kemaslahatan ramai.serta segala pertubuhan dan badan kebajikan masyarakat yang dibentuk oleh pihak kerajaan demi kemaslahatan umum. Harta milik khas boleh dilakukan perundingan. Ini adalah kerana harta am tidak boleh dimiliki secara persendirian bahkan ia hendaklah dimanfaatkan untuk umum dan pemilikan umum.6. Di mana ia yang berhak membelanjakannya. Termasuk dalam kategori tersebut juga ialah harta daripada Baitulmal dan perbendaharaan negara. ia hanya boleh diuruskan atau dilaksanakan oleh pihak pemerintahan atau wakil mereka sahaja. hibah. 2. pemilikannya dinisbahkan kepada masyarakat dan berkongsi di kalangan mereka tanpa ada hak pemilikan individu tertentu.

2. Begitu juga jika harta tersebut milik organisasi. harta milik bersama (syarikat/perkongsian). Ia tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan peribadi tertentu. maka manfaat kegunaannya adalah untuk kepentingan orang awam melalui undang-undang tertentu. maka ia bebas menggunakannya selagi tidak bercanggah dengan syariat Allah atau bercanggah dengan undang-undang negara (ulil amri) atau uruf setempat atau bercanggah dengan kepentingan awam seperti jiran dan sebagainya. Harta seperti ini boleh dimanfaat oleh setiap orang dengan syarat tidak merosak kepentingan awam. Mal al-mamluk pula terbahagi kepada dua bentuk iaitu 1. Jika harta tersebut milik peribadi.6.7 Mal Manqul (Harta Alih) vs Mal Aqar (Harta Tetap) 66 . Juga seperti ikan di lautan lepas. mal al-mubah (Harta tidak dimiliki) c. 2.a. tangkapan ikan dan lain-lain. Mal al-mubah adalah harta yang tidak dimiliki seseorang seperti air di sumbernya. Ia hanya boleh digunakan untuk kepentingan organisasi. mal al-mamluk (Harta dimiliki) b. binatang buruan dan asas-asas kayu di hutan yang belum diteroka dan dimiliki oleh orang lain. Mal al-mahjur adarah harta yang ada larangan syara' untuk memilikinya seperti sesuatu harta itu diwakafkan. Ia harus dimiliki dengan beberapa cara seperti penerokaan. Harta milik peribadi Jika harta tersebut milik negara. mal al-mahjur (Harta yang dilarang dimiliki) Mal al-mamluk adalah harta-harta yang telah dimiliki samada pemiliknya itu peribadi ataupun organisasi atau negara. Orang Awam tidak boleh merosak harta itu dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi.

b. Oleh itu. tetapi keadaan dan bentuk asalnya akan berubah ekoran tindakan tersebut. Sedangkan harta tidak tetap ialah yang mampu dan mungkin dipindahkan biarpun berubah bentuk dan keadaannya. b. Menurut pendapat ulama mazhab Maliki: Ia dikira termasuk dalam kategori harta tetap atau kekal. bangunan dan asas. pakaian dan lainnya. Sebagai contohnya ialah: Rumah. Antara contohnya ialah: Perabot rumah. iaitu: a. harta kekal dan tidak boleh dipindahkan menurut mereka hanyalah 67 . (Harta Alih) Jumhur ulama Fiqh sepakat bahawa segala harta dan barangan yang mampu atau boleh dipindahkan daripada suatu tempat ke tempat yang lain berserta berkekalan bentuk juga keadaan sebagaimana asalnya dikenali dengan harta-harta boleh pindah (harta alih) atau tidak tetap. Harta boleh pindah.Harta apabila dilihat dari segi tetap pada kedudukan atau tidak tetap terbahagi kepada dua. seperti: Rumah dan asas-asas. ulama Fiqh berselisih pendapat untuk menentukan kategori serta pengertian mengenai harta mungkin dan mampu dipindahkan atau dibawa dari suatu tempat ke tempat lain. kereta. Namun pun begitu. Untuk menjelaskan pendapat ulama tersebut adalah sebagaimana berikut. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi: Ia tetap termasuk di dalam kategori harta yang boleh dipindah atau boleh dialih. iaitu: a. Harta kekal atau (Harta tetap) (al-Aqarat) Jumhur Ulamak Fiqh bersepakat bahawa harta tetap ialah segala harta dan barangan yang tidak mampu dibawa atau tidak boleh dipindahkan daripada suatu tempat ke tempat yang lain dikenali dengan harta-harta kekal atau (al:Aqarat) seperti Tanah. Apa yang dapat disimpulkan ialah pengertian harta tetap atau kekal menurut ulama mazhab Hanafi ialah apa sahaja jenis harta yang tidak mampu dibawa serta tidak mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.

tertumpu kepada tanah sahaja. Harta senilai. kedua-duanya tetap termasuk daiam kategori harta kekal yang berasingan daripada tanah. penilaian dilaksanakan sudut harta tersebut terdapat di pasaran yang serupa dengannya atau sebaliknya. Iaitu apabila ia dipisahkan atau tidak mengiringi tanah. Jumhur ulama telah sepakat mengenai harus dilaksanakan wakaf terhadap harta kekal atau tetap.8 Mal Mithli (Harta Sebanding) vs Mal Qimi (Harta Senilai) Harta apabila dilihat dari segi perbandingan juzuknya dan tiada perbandingan terbahagi kepada dua iaitu: a. Manakala menurut ulama mazhab Maliki pula. 68 . Antara lain. kecuali jika harta tersebut mengiringi atau berada bersekali dengan harta tetap.7. Pembahagian harta kepada bentuk tetap dan boleh pindah tersebut telah menyebabkan terbentuk beberapa kesan sampingan antaranya yang utama ialah: a. Hal tersebut kerana syufah disyariatkan demi membendung kemudaratan sekali gus menjaga hak serta rakan kongsi. Ia tidak dapat dilaksanakan terhadap harta boleh pindah. Namun begitu. Harta sebanding (Mal Mithli) b. b. 2. seperti: Bangunan.6. jika sebaliknya kedua-duanya dianggap sebagai harba tidak kekal atau boleh pindah. manakala segala harta selain daripada itu termasuk kategori boleh pindah.1 Hukum-hukum harta tetap dan harta alih. Sedangkan ulama Hanafi menilai kedua-duanya sebagai harta kekal apabila ia mengiringi atau berada tetap bersama tanah.6. mereka berselisih pendapat tentang pengharusan harta. harta kekal dan tidak boleh pindah ialah tanah serta benda atau harta yang berkait dengannya. iaitu: Rumah atau binaan dan asasasas. Di mana syufah (Syufah boleh dirujuk dalam bab II) hanya terbentuk atau terlaksana terhadap harta tetap atau kekal sahaja. Oleh itu asas perselisihan pendapat di kalangan ulama Hanafi dan Maliki ialah mengenai: Binaan atau rumah dan asas. 2. Di mana menurut ulama Maliki.

b. harta tersebut ialah penilaiannya berdasarkan sudut sukatan. Tidak ada apa-apa perselisihan di kalangan peniaga juga masyarakat umum mengenainya. Faedah serta pengurusan terhadap harta bernilai dapat dilaksanakan masa keadaan lapang dan terdesak. aset yang boleh dipindahkan atau mudah alih. beras dan lain-lain.6. 2. Harta Bernilai (Mal Mutaqawwim) Harta Bernilai ialah segala benda bernilai.9 Mal Mutaqawwim (harta Bernilai) vs Mal Ghayr Mutaqawwim (Harta tak bernilai) a. Oleh itu. Menurut pendapat jumhur ahli Fiqh. harta tidak boleh pindah dan makanan kecuali benda haram dari segi syarak. Oleh itu harta atau barang yang tidak mempunyai harga serta nilai tersebut tidak boleh mendapat jaminan ganti rugi atau apa-apa perlindungan sudut syarak. contohnya 69 . Harta Tidak Bernilai (Mal Ghayr Mutaqawwim) Iaitu barangan atau benda yang tidak dapat dimiliki serta dimiliki secara salah. diperoleh dan dikumpulkan menerusi usaha yang sah serta mampu untuk diambil manfaat sudut syarak. Tepung gandum. Iaitu harta atau benda-benda yang mampu untuk ditentukan kadarnya dengan cara bersukat dan bertimbang. Harta bernilai merangkumi tanah. Ia juga tidak boleh dikumpulkan dengan usaha ataupun apa sahaja yang tidak dapat diperoleh dan tidak boleh diambil faedah daripadanya di sudut syarak kecuali dalam keadaan darurat (terdesak sahaja). harta sebanding ia adalah segala barangan dan benda yang dilakukan dengan sukatan (al-Mikyalat) seperti. timbangan atau bilangan.a. Definisi Harta Sebanding (mal al Mithli) Harta sebanding iaitu harta dan barangan lain yang seumpama atau sebanding dengannya dan terdapat secara meluas serta mudah di pasaran. Ia juga merangkumi barangan secara timbangan (al muwazanat) seperti Kapas.

pokok besar dapat dijadikan dua pokok.6. kerana manfaatnya tetap diperoleh bahagian-bahagiannya. masing-masing dapat dimanfaatkan sebagai rumah. maka ini dikatakan glairu qabilil lil qismah. (b) yang tak dapat dibahagi ( mal ghairul qabilatil qismah). Kebun-kebun yang manfaatnya beRPautan dengan sesuatu yang ada padanya.ialah Benda-bendu haram dari sudut syarak seperti arak dan bangkai.10 Mal Qabil Lil Qismah vs Mal Ghayr Qabil Lil Qismah (harta yang boleh dibahagi dan harta yang tidak dapat dibahagi) Harta yang dapat dibahagi dan yang tidak dapat dibahagi dari segi dapat tidaknya dibahagi. Kerana kalau dibahagi akan rosaklah manfaatnya. atau didirikan di situ 70 . Manfaat yang dimiliki sebelum dibahagi itu terus berlaku sesudah masing-masing bahagian itu dan semua bahagiannya menyamai harta asasnya. Jika rumah itu sesudah dibahagi tidak boleh menjadi dua rumah walaupun dapat dimanfaatkan untuk yang lain umpamanya untuk asas. Harta yang dapat dibahagi ialah harta yang tidak menimbulkan sesuatu kerusakan apabila dipecah menjadi beberapa bahagian. Kebun. ikan-ikan dilautan. Juga seperti barang yang belum dimiliki seperti burung yang bebas diudara. (a) harta yang dapat dibahagi (mal qabilatul lil qismah). seperti tempat-tempat mandi umum. rumah-rumah atau pokok-pokok yang sedemikian dikatakan qabilur tir. demikian pula masing-masingnya berharga dan kumpulannya nanti menyamai harga asas. Pakaian yang telah dijahit menjadi baju tak dapat dibahagi lagi. kerana tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai manfaat aslinya. 2. Beras. masing-masingnya tak dapat dibahagi. rumah. maka kebun-kebun. Gelas. Sebuah naskah tak dapat dipecah menjadi beberapa bahagian. Tetapi sepotong kain besar yang masing-masing bahagian mempunyai harga sendiri-sendiri dapat dibahagi. tepung dan seumpamanya dapat dibahagi. 2. pokok yang mungkin dibahagi dalam erti masing-masing bahagian dapat dimanfaatkan seperti rumah besar dapat dijadikan dua rumah. terbahagi pula kepada dua bahagian: 1. kerusi.

Dalam kamus lisan al-Arab pemilikan bermaksud menyimpan dan memiliki sesuatu secara mutlak. Pemilikan secara umumnya membawa maksud penguasaan terhadap sesuatu dengan tujuan memenuhi dimana ia boleh mengurus. Jika pemilikan serta 71 .perlindungan maka tanah ini pada ketika itu masuk dalam harta ghairu qabiliyah lil qismah. Menyimpan dan memiliki sesuatu atau kuasa penuh menguruskannya. Apa yang pentingnya pengkhususan dan penguasaan yang ditetapkan kepada manusia terhadap segala harta tersebut ialah menerusi ketetapan syarak. Ia berasal daripada perkataan al'millz (3) yang bererti: Menguasai sesuatu. membelanjakan serta mengambil faedah daripadanya berdasarkan kaedah syarak. Dari segi bahasa Arab pemilikan bererti penguasaan seseorang terhadap harta secara mutlak. Pengkhususan dan apa yang dikhususkan oleh syarak terhadap seseorang insan mengenai sesuatu benda dan ia ditegah atau terhalang terhadap orang lain selainnya. Ulama Fiqh telah mendefinisikan pemilikan dari segi istilah dengan berpacam: 1. 3. 2.7 Konsep Pemilikan (Hak Milik) Islam mengiktiraf kewujudan harta yang boleh dimiliki oleh manusia dan juga mengiktiraf hak milik manusia terhadap harta tersebut melalui cara-cara yang diiktiraf syarak. Ia juga merangkumi seseorang pemilik mengurus dan membelanjakan hak miliknya pada peringkat awal serta asalnya. 2. namun kemudiannya kerana sebabsebab tertentu syarak menegah ia menguruskannya. 2. (Ibn Manzur) Dalam penggunaan bahasa ia membawa maksud: 1. Sesuatu harta yang dimiliki. iaitu seseorang itu berkuasa penuh untuk menguruskannya.

pemilikan bukanlah sesuatu yang bersifat fizikal atau benda. Dalam keadaan tersebut. seperti: Penguasaan wali atau wakil. Biarpun manusia diberi hak milik terhadap harta yang mereka usahakan. Sekiranya halangan itu sudah tidak ada lagi. Pemilikan sebegitu menyebabkan pemiliknya boleh melaksanakan segala urusan muamalah. iaitu kerana Allah merupakan pemilik mutlak serta maha Kaya. al-Matba'ah al-Maimaniyah). Harta mereka terpaksa diletakkan di bawah pengurusan orang lain disebabkan adanya halangan yang menghalang mereka daripada menguruskan sendiri harta tersebut. Berdasarkan pengertian ini. Menurut istilah para fuqaha. Dia boleh memanfaatkan sendiri atau membenarkan orang lain untuk menguruskannya dengan syarat pengurusan dan pentadbirannya itu dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syara'. 72 . Dia juga berkuasa menguruskan harta tersebut sepenuhnya jika dia berkelayakan untuk berbuat demikian dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syara. ia merupakan pemilikan yang sah. (Ibn al-Humarn. Apabila keistimewaan ini diberikan oleh syara' kepada seseorang. maka harta itu akan dikembalikan kepadanya secara mutlak. pemilikan ialah satu hubungan syari'i (sah) antara seseorang itu dengan sesuatu benda. seseorang yang di-amanahkan untuk menjaga harta orang lain tidak dianggap sebagai pemilik harta tersebut walaupun dia diberi kuasa untuk mengurus dan mentadbir harta berkenaan. Hubungan itu menyebabkan dia mempunyai keistimewaan yang dapat menghalang orang lain daripada memiliki benda itu. Seorang kanak-kanak atau orang gila yang mempunyai harta dianggap sebagai pemilik sebenar harta tersebut walaupun harta itu di bawah urusan dan pentadbiran orang lain. sesiapa atau orang lain tidak boleh menguruskannya atau mengambil faedah daripadanya. dia mempunyai kuasa penuh untuk mengurus dan mentadbir hartanya dengan caranya sendiri. tetapi suatu hak yang diiktiraf oleh syara' bagi seseorang.pengurusan yang dilakukan tersebut selaras dengan syariah. namun begitu mereka hendaklah menyedari bahawa pemilikan yang diiktiraf oleh syariah secara hisbi (kiasan) semata-mata. melainkan terdapat ketetapan dan menerusi asas syariah yang mengharus-kannya. kecualilah jika pemiliknya terdedah dengan halangan berbuat seperti: Gila dan bodoh serta lainnya. Fathal'Qadir. Berdasarkan pengertian ini.

” (Surah Muhammad 47: 38) Daripada definisi pemilikan dapat difahami bahawa subjek kepada pemilikan ialah harta Ini bererti pada asasnya harta sahaja yang boleh dimiliki. Dalam masalah ini para Juqaha' membahagikan harta kepada tiga bahagian: 1. kamu ini adalah orang-orang Yang bertabiat demikian . dan jika kamu beRPaling (daripada beriman. maka ada di antara kamu Yang berlaku bakhil. Harta jenis ini boleh diberi milik dan dimiliki dengan cara-cara tertentu yang dibenarkan oleh syara' dan undang-undang' a) Beberapa falsafah pemilikan dalam Islam Hak pemilikan serta memiliki harta telah digariskan dalam banyak syariah yang diturunkan oleh Allah. sedang kamu semua orang-orang miskin (yang sentiasa berhajat kepadanya Dalam Segala hal). 2. Harta ini tidak boleh dimiliki oleh sesiapapun.sedangkan semua hamba-Nya berhajat kepada Allah' Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman-Nya: “(ingatlah). Namun begitu.lain. laut. Harta yang tidak boleh dimiliki sama sekali iaitu harta awam seperti jalan raya. bertaqwa dan berderpa) ia akan menggantikan kamu Dengan kaum Yang lain.kamu diseru supaya menderpa dan membelanjakan sedikit dari harta benda kamu pada jalan Allah. Harta yang tidak boleh dimiliki kecuali dengan keizinan syarak sepereti tanah wakaf dan harta Baitulmal. kadang-kala dalam skop tertentu ada perbezaan antara syariah 73 . dan (ingatlah) Allah Maha kaya (tidak berhajat kepada sesuatupun). 3. jambatan. setelah itu mereka tidak akan berkeadaan seperti kamu. tidak ada sesiapa pun boleh memiliki harta ini kecuali setelah pihak berkuasa membenarkan harla itu dimiliki dengan mengubah sifat harta berkenaan. Harta yang boleh dimiliki secara mutlak tanpa syarat iaitu selain daripada harta jenis pertama dan kedua tadi. padahal sesiapa Yang berlaku bakhil maka Sesungguhnya ia hanyalah berlaku bakhil kepada dirinya sendiri. Walau bagaimanapun dalam beberapa keadaan undang-undang dan amalan biasa terpaksa menentukan beberapa harta yang tidak boleh dimiliki. sungai dan lain. Oleh sebab iiu.

tetapi ia dihalalkan sekali gus boleh dimiliki untuk umat Islam selepas diagih-agihkan. rahmat dan rukhsah yang wajib disyukuri. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ia juga merupakan suatu nikmat. Sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah: 29. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Qur'an: “ Sesungguhnya Tuhanmu lah Yang meluaskan rezeki bagi sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya). dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang dapat dinyatakan di sini. namun begitu Allah yang akan rnengurniakannya. yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit. Ertinya ialah: Manusia sekadar berusaha dan disarankan berusaha sedaya-upaya. Berdasarkan penjelasan tersebut membuktikan bahawa pemilikan individu adalah disahkan dalam syariah Islam. Sebagaimana yang dinyatakan menerusi firman Allah: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia.terdahulu dengan syariah Islam. (Al-Zuhruf :32) Allah tetap berhak rnelebihkan antara seseorang dengan seseorang yang lain sudut anugerah dan rezeki berdasarkan ilmu dan ketetapan-Nya.(Surah al-Baqarah 2 : 29) 2. dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat. Dia-lah Allah. setiap insan juga perlu menginsafi bahawa terdapat konsep tertentu mengenainya. agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. sama ada dalam bentuk harta kekal atau tidak boleh pindah atau tidak kekal. lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Ia selaras dengan limpah kurnia Allah yang menjadikan segala apa yang ada di muka bumi ini untuk kemudahan serta sebagai sumber rezeki manusia. berkaitan pemilikan harta yang disahkan dalam Islam. dan ia juga Yang menyempitkannya (menurut 74 . Sebagai contohnya harta rampasan perang (al-Ghanimah) tidak diharuskan untuk umat nabi Musa.

jangan Engkau sembahyang di Masjid itu selama-lamanya.Yang demikian). Selaras dengan firman Allah: 108. sudah sepatutnya Engkau sembahyang padanya. Sesungguhnya ia Maha mendalam pengetahuannya. Bahkan ia turut dinikmati oleh orang lain yang tidak bernasib baik. Yang telah didirikan di atas dasar taqwa dari mula (wujudnya). Sebagaimana firman AIlah: 26. dan Allah mengasihi orang-orang Yang membersihkan diri mereka (zahir dan batin).Sebagaimana frrpan Allah: 29. Harta yang dimiliki juga hendaklah dikeluarkan sedekah serta zakat kepada mereka yang berhak. seperti: Kaum kerabat dan orang miskin. dan janganlah pula Engkau menghulurkannya Dengan sehabis-habisnya. Harta yang dimiliki hendaklah dibelanjakan secara sederhana. Hal itu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Syariah.” (Surah al-Isra'17 : 30) 3. dan janganlah Engkau membelanjakan hartamu Dengan boros Yang melampau. dan janganlah Engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Menunaikan hak nafkah kepada mereka yang berhak serta membantu orang lain yang berada di dalam kesempitan. dan berikanlah kepada kerabatmu. (Surah al-Taubah 9: 108) Kewajipan menunaikan zakat demi membantu golongan yang susah serta agar harta yang dimiliki itu tidak hanya berada di kalangan orang-orang kaya semata-mata. Justeru. Sebagaimana firmanAllah: 75 . lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. di Dalam Masjid itu ada orang-orang lelaki Yang suka (mengambil berat) membersihkan (mensucikan) dirinya. kerana Sesungguhnya Masjid (Qubaa' Yang Engkau bina Wahai Muhammad). kerana akibatnya akan Tinggalah Engkau Dengan keadaan Yang tercela serta kering keputusan. tanpa berlebihlebihan dan bukan pula terlalu kedekut. (Surah al-Isra' 17 :29) 5. dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. mengumpulkan harta dengan tidak mengeluarkan zakat dan haknya amat dicela. (Surah al-Isra' :26) 4.

maka pemilikan itu dinamakan pemilikan tidak penuh atau tidak sempurna (al-milk al naqis) 2. kecuali pemiliknya sendiri ingin menamatkan pemilikannya itu. pemiliknya mestilah memenuhi beberapa ketetapan syariah terhadap harta tersebut yang dijadikan sebagai suatu amanah dan wasilah menuju Akhirat. Ciri-ciri pemilikan sempurna ialah: a. Penguasaan dan hak mengurus tersebut boleh berlaku ke atas ain (harta itu sendiri) dan manfaatnya atau berlaku ke atas salah satu daripadanya. Sekiranya pemilikan berlaku ke atas zat dan manfaat harta berkenaan maka pemilikan itu dinamakan pemilikan penuh atau pemilikan sempurna (al-Milk al-Tam) tetapi jika memiliki salah satu daripada dua unsur tersebut. Terdapat berbagai-bagai cara. 2.1 Pemilikan Sempurna (al-Milk al-Tam) Pemilikan sempurna bermaksud memiliki zat dan manfaat sesuatu benda atau harta.9 JENIS-JENIS PEMILIKAN Pemilikan beertinya penguasaan atau hak menggunakan ke atas sesuatu benda. yang membolehkan seseorang itu melupuskan hak miliknya. Namun begitu. 76 .(Surah al-Hasyr 59: 7) Secara kesimpulan. Mengikut yang diistilahkan oleh fuqaha' memiliki zat dan manfaat sesuatu benda sekaligus.9. Umpamanya dengan memindahkan hak milik kepada orang Iain melalui penjualan atau memberikannya kepada orang lain secara hibah atau percuma. Pemilikan sempurna bersifat kekal dan tidak ada jangka masa tamat. Syariah Islam tetap mengiktiraf pemilikan individu terhadap harta halal yang diusahakan menurut syarak. iaitu sama ada zat atau manfaatnya sahaja.

Dia boleh melakukan apa sahaja terhadap hartanya itu sama ada dengan cara menggunakan sendiri atau mendapatkan keuntungan daripadanya. hibah. Oleh sebab itu. Umpamanya dia ingin melakukan akad pada burung yang masih berterbangan di udara atau ikan yang masih berada di dalam laut 77 . perburuan binatang yang belum dimiliki. b. seseorang tidak boleh melakukan sebarang akad pada sesuatu yang belum dimilikinya atau masih bersifat sebagai harta harus. Pemilik mempunyai kuasa penuh ke atas harta yang dimilikinya. Akad-akad jenis ini adalah banyak. Walau bagaimanapun dia mungkin boleh dikenakan tindakan atau hukuman lain atas perbuatannya itu sekiranya yang dirosakkan atau dimusnahkan itu ialah binatang. Akad-akad yang memindahkan hak milik hanya boleh berlaku pada harta yang sudah dimiliki secara sah dan tidak akan berlaku pada harta harus yang belum dimiliki oleh sesiapa. wasiat dan lain-lain lagi. Pemilikan tidak akan membayar sebarang gantirugi sekiranya berlaku kerosakan atau dia sendiri merosakkan hartanya itu. Antaranya ialah akad jual-beli. Sebab-sebab pemilikan sempurna ialah: a. Akad juga tidak berlaku pada harta yang dimiliki secara tidak sah di sisi syarak. Penguasaan Harta Mubah (harta yang belum dimiliki) Harta mubah adalah harta yang boleh dimiliki pada pandangan syarak dan belum dimiliki oleh sesiapa seperti tanah yang belum diteroka. penguasaan keatas padang rumput atau tanaman hutan dan lain-lain. c. Dia juga boleh ditahan daripada mengurus hartanya jika dia menampakkan kebodohan dalam membelanjakan harta tersebut. Akad Pemindahan Pemilikan Akad yang memindahkan hak milik daripada seorang kepada seorang yang lain. Ini kerana tidak ada guna seseorang itu membayar gantirugi kepada dirinya sendiri.b. usaha mencari barang galian.

Ia lebih dikenali dengan pemilikan sudut zat benda atau fizikal sahaja. iaitu: zatnya atau manfaat dan faedahnya sahaja. bukan kedua-duanya sekali gus. manakala sudut manfaatnya dimiliki serta dibawah kendalian orang lain. (milk al-Ain faqad) Ialah harta sesuatu tetap kekal juga berada pada hak pemilik asalnya. Konteks tersebut terdapat banyak bentuk antaranya ialah: wasiat. Seorang yang mewarisi harta pusaka memiliki harta tersebut secara sepenuh dan berhak ke atas harta tersebut secara mutlak. Biarpun pemilikan hak terhadap zat atau fizikal sesuatu harta diklasifikasikan sebagai pemilikan tidakpenuh dan tidak sempurna.2 Pemilikan Tidak Sempurna (al-Mulk Ghait al-Tam) Sesuatu pemilikan tidak sempurna yang berlaku terhadap sesuatu harta salah satu daripada dua keadaan. Sebagai contohnya ialah: Wasiat yang diberikan kepada seseorang supaya mendiami rumah tertentu atau mengusahakan tanah tertentu selama lima tahun. pinjam meminjam dan wakaf a. seperti arak kerana arak adalah suatu yang haram dimiliki dan dimanfaatkan di sisi syarak. Harta tersebut akan dimasukkan ke dalam baitulmal sekiranya tidak ada waris yang akan mewarisi hartanya.dan sebagainya. Perwarisan (Pusaka) Sebab lain yang boleh menjadikan faktor pemilikan sepenuh ialah pusaka. Kuasa pemilikan terhadap harta dan barangan bukan secara sempurna dan penuh. Akad juga tidak boleh dilakukan pada sesuatu yang dimiliki secara tidak sah di sisi syara'. Ia merupakan satu cara perpindahan hak milik secara mutlak melalui hukum syara'. c. manakala sudut manfaatnya menjadi milik orang lain.9. Iaitu seseorang berkuasa terhadap hartanya. namun begitu ia boleh berubah menjadi pemilikan penuh atau sempurna 78 . seperti: Sewa-menyewa. Apabila seseorang meninggal dunia maka harta ini akan berpindah milik pula kepada keluarga yang menjadi pewarisnya mengikut hukum syara' selepas ditolak segala hutangnya atau wasiat yang diwasiatkannya. Pemilikan zat harta sahaja. 2.

untuk itu penerima wasiat hanya dapat mengambil faedah daripada rumah tersebut untuk dirinya sahaja. bukan sudut zat atau harta itu. seperti: Tamat tempoh wasiat tersebut. Ia tidak boleh sama sekali membenarkan orang lain turut mengambil faedah daripadanya. keizinan khas dan lain-lain. wakaf. sudut bahasa hak al-intifa' membawa erti: Kuasa menggunakan serta memanfaatkan. sewaan. Sebabsebab pemilikan manfaat sahaja ialah pinjaman. 79 .apabila manfaat yang dimiliki oleh orang lain tamat tempohnya. Hal tersebut kerana selalunya pemilikan sudut faedah dan manfaat sesuatu harta bersifat sementara sahaja. sama ada dengan cara menyewakan atau lainnya. (milk al-manfaat al syakshi) Ia dikenali juga dengan memiliki manfaat secara peribadi atau hak mengambil manfaat (milk manfaat au hak al-intifa’). Pemilikan manfaat zat sahaja. seseorang individu hanya berhak untuk mengambil manfaat atau faedah sahaja (milkiyyah manfaat faqad) . Sudut pengertian istilah pula membawa maksud: Kekuasaan memanfaatkan sesuatu yang berada di dalam pemilikan orang lain dan ia berlaku ekoran beberapa faktor yang telah diharuskan di dalam Syariah Islam. b. Sebagai rumusan pemilikan manfaat peribadi. (milk al-manfaat al-Aini atau haq al-irtifaq) Ia dikenali juga dengan pemilikan manfaat sahaja. Pemilikan manfaat peribadi. hak milik bebas sudut benda (milkiyyah al-manfaat faqad laikan ainiyyan) Antara lain secara lebih khususnya jenis ini lebih dikenali dengan hak al-irtifaq (haq al-irtifaq) Sudut bahasa hak atirtifaq bererti: Hak pemanfaatan sesuatu sudut pengertian istilah pula ia membawa maksud hak yang ditetapkan terhadap sesuatu harta tetap dan tidak bergerak untuk mendapat manfaat daripada harta tetap dan tidak bergerak. c. Sebagai contohnya ialah: Seseorang mewasiatkan memanfaatkan rumahnya kepada individu tertentu. wasiat.

2. Sebagai rumusannya. hak al-irtifaq merupakan suatu bentuk hak yang berterusan selagi mana tetap dan berkekalan kedua-dua bentuk harta tetap tersebut. Sebagai contohnya ialah: Hak mengguna jalan (hak al-murur). tiada mana-mana individu tertentu yang boleh membataskannya.8 SOALAN LATIHAN Bincangkan Asas Pandangan Islam dalam Konteks Harta 1.Untuk itu. al-taqadum iaitu sejak dahulu kala b. Justeru. Apakah yang dimaksudkan dengan pemilikan sempurna dan tidak sempurna 80 . tanpa meninjau sudut pemilik. Berikan definisi dan konsep Pemilikan Harta 5. al-Iystirak al-Am iaitu hak milik awam seperti sungai utama c. Bahkan semua orang dikira berkongsi mendapat manfaat daripadanya sebagai contoh lain ialah hak mendapat kemudahan sumber minuman (Hak al-Syurbi) Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya hak al-Irtifaq ialah: a. pemilikan tersebut mengiringi zat benda tidak boleh pindah yang dikira milik terbuka. al-Isytirad fi al-Uqud iaitu persetujuan dalam perjanjian. Hal itu kerana keduaduanya saling kait mengait untuk mendapatkan hak al-irtifaq. Apakah Pandangan Islam dalam penggunaan Harta 3. Iaitu seseorang memanfaatkan untuk laluan jalan di tanah milik jirannya sebagai jalan atau dijadikan jalan untuk sampai ke rumah atau kebunnya. Jelaskan jenis-jenis harta 4. Berikan definisi harta dari perspektifr Islam 2.

1.2 DEFINISI HAK 9.4.2.4.4 JENIS-JENIS HAK 9.1 Hak Umum (Hak Kemanusiaan) 81 .4. 9.1.3 Berkumpul dua Hak dan Hak Allah lebih Utama 9.3.2 Hak Manusia Sepenuhnya 9.4.4.1 Jenis Hak dilihat dari segi Pemilik Hak 9.1.3 Jenis Hak dilihat dari segi Subjek hak 9.3.2 Hak boleh diwarisi dan hak tidak boleh diwarisi.1 PENGENALAN 9.4.2.1 Hak boleh digugurkan dan hak tidak boleh digugurkan 9.BAB 3 TEORI HAK DALAM MUAMALAT 9.1 Hak harta dan Bukan Harta 9.3 RUKUN HAK 9.4.4.1 Hak Allah Sepenuhnya 9.4.1.4 Berkumpul dua Hak dan Hak Manusia lebih Utama 9.2 Dilihat Dari Segi Proses Pemilikan Hak 9.4.1.4.

1.3 Kebebasan Berfikir 9.9.6.1.1.3.4.1 Kebebasan Aqidah 9.2 Hak manusia secara Khusus 9.4.1.2.3.4.4.1 Hak dan tanggungjawab terhadap Allah 9.5 Kebebasan Berpindah 9.2 Kebebasan Pendapat 9.4.1.1 Pelaksanaan Hak Allah 9.1.1.1.4.1.1.1 Menjaga diri 9.1 9.4 9.2.4.1.5 SUMBER DAN SEBAB HAK 9.7 PENGGUNAAN HAK HENDAKLAH SELARI DENGAN SYARAK 82 Hak Persamaan Hak Berkeluarga Hak Terhadap Suami Hak Khusus Isteri Hak Khusus Suami Hak Perceraian Hak berkaitan dengan Keluarga .1.2 Pelaksanaan Hak manusia 9.2 Hak untuk Hidup dan Hak Kebebasan 9.1 Hak Keagamaan 9.3.2.1.1.2 9.6.4.2.4.3.2.3 9.2.3.4 Jenis Hak dilihat dari segi Kuasa Pengadilan Hak 9.1.1.4.1.6.1.4.4.1.2.4 Kebebasan Memiliki 9.3.4.4.3.6.6.2.4.2.4.2.3 Hak Mujarrad dan bukan Mujarrad 9.1.4.4.3.3 9.3.4.1.6 HUKUM SESUATU HAK 9.1.3.4.1.5 9.3.2 9.6.3.4.2.1 Pelaksanaan Hak 9.2 Hak Peribadi dan benda 9.2.3.3.2 Hak Pengadilan 9.2 Penjagaan Hak 9.3.3.1.

Menjelaskan Hak harta dan Hak Bukan harta .4 Dalil haram Salahguna Hak Sebab Haram Salahguna hak Kaedah Membendung salahguna hak Hukuman terhadap salahguna hak 9. Menjelaskan Jenis-jenis Hak . anda seharusnya boleh: 1. Mengenal pasti hokum-hukum mengenai penyalahgunaan hak 3.8 PEMINDAHAN DAN BERAKHIRNYA HAK 9. 4. Menghuraikan konsep hak dalam perspektif Islam . Apakah yang dimaksudkan hak dan milik.1 9.8. 5.9.1 PENGENALAN Fiqh muamalat juga membincangkan isu Hak dalam pemilikan.2 9.2 Pemindahan Hak Berakhirnya sesuatu hak BAB 3 TEORI HAK OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini.8.7. Menerangkan sumber-sumber Hak . 83 .3 9.7. 3.1 9.7.7. 2.

” c.” b. Maka berhaklah (ketetapanlah) bagi meraka itu dalam kesesatan.2 DEFINISI HAK Perkataan Hak adalah berasal daripada bahasa Arab iaitu haq atau al-haq.. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancurhancurnya. Dalam bahasa arab al-hak mempunyai beberapa makna iaitu a. Kewajipan seperti yang Allah gunakan dalam al-baqarah: 241 ”Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf. Pasti seperti yang Allah gunakan dalam surah al-isra’: 16 “Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri.” d. Ia telah ditetapkan oleh Allah sebagai tuhan 84 . sebagai hak (suatu kewajiban) bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sudah pastilah berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami). Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Kebenaran yang berlawanan dengan batil seperti yang Allah gunakan dalam surah Al-baqarah: 42 ”Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu Mengetahui.3. Ketetapan seperti yang Allah gunakan dalam surah al-‘araf: 30 . Firman allah: “Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka.” Definisi Hak dari segi istilah fiqh pula ialah Sesuatu kemaslahatan yang tetap untuk individu dan masyarakat atau untuk kedua-dua.

Dilihat Dari Segi Proses Pemilikan Hak iii. sungai. Pemilikan hanya dibenarkan untuk memastikan semua manusia mendapat manfaat daripadanya. Sesuatu yang dimiliki oleh manusia adalah pinjaman sahaja.yang maha berkuasa.1 Jenis Hak Dilihat Dari Segi Pemilik Hak Jenis hak boleh jika dilihat dari segi pemilik hak boleh di bahagi kepada empat jenis iaitu: a. Hak manusia sepenuhnya (Haqqul insan al-Khalis) c. Hak Allah sepenuhnya (Haqqullah al-Khalish) b.4. sumber hak ialah syarak iaitu datang dari Allah. Manusia tidak boleh memilikinya untuk kepentingan peribadi. Dilihat Dari Segi Kuasa Pengadilan Bagi Hak. laut. Ia juga adalah sesuatu hukum yang ditetapkan berdasarkan syarak dan sesuatu yang tetap untuk Allah atau untuk manusia terhadap orang lain menerusi ketetapan syarak. 3. 3. Bagi sesuatu yang membawa faedah dan manfaat umum seperti udara. Hak juga adalah sesuatu yang diiktiraf oleh syarak kepada seseorang yang melibatkan sudut harta. Kedua Berkumpul dua hak (Allah dan Manusia) dan hak manusia adalah lebih diutama (Ijtama’a fihi al-Haqqani wa haqul Insan huwa al-Ghalib) 3. Dilihat Dari Segi Subjek Hak iv. Jika tiada seorang pun memiliki sesuatu benda maka haknya adalah hak Allah.1.4 PEMBAHAGIAN JENIS-JENIS HAK Hak boleh dibahagikan kepada beberapa 3 kategori apabila dilihat dari beberapa segi iaitu: i. Berdasarkan semua pengertian tersebut. diri. asas-asas dihutan dan lain-lain dikira hak Allah sepenuhnya. Berkumpul dua hak (Allah dan Manusia) dan hak Allah adalah lebih diutama (Ijtama’a fihi al-Haqqani wa haqullah huwa al-Ghalib) d.4. moral dan sosial. Dilihat Dari Segi Pemiliki Hak ii.1 Hak Allah Sepenuhnya (Haqqullah al-Khalish) Hak Allah terhadap sesuatu adalah mutlak. Begitu juga contoh-contoh lain ialah 85 .

Menurutnya mana-mana ruang hak yang ada itu sememangnya pasti ada hak Allah.1. hak pembeli memiliki barang yang dibeli.3 Berkumpul Dua Hak (Allah Dan Manusia) Dan Hak Allah Adalah Lebih Diutama (Ijtama’a fihi al-Haqqani wa haqullah huwa al-Ghalib) 86 . mencuri. akal.Baitullah di Mekah.4.4. 3. hak mengguna barang-barang yang dipinjam.1. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk berhak memilikinya seperti hak memberi diyat dalam hukum ta’zir. Apabila berhadapan dengan hak Allah maka ia tidak lagi menjadi Hak manusia sepenuhnya. Imam al-Syatibi berpendapatt bahawa hakikatnya tidak ada satu pun daripada kategori hak itu yang dikira sebagai hak manusia sepenuhnya. Namun pun begitu manusia perlu sedar hak-hak mereka perlulah selaras dengan hak Allah kerana manusia sendiri adalah hak Allah dan Allah mempunyai hak supaya diikuti segala arahan dan kehendaknya. Begitu juga pelaksanaan hukum Hudud yang diwajibkan oleh Allah untuk menghukum orang-orang yang melakukan jenayah tertentu seperti zina. Pelaksanaanya adalah untuk menjaga hak manusia dari segi menjaga agama. Hak manusia sepenuhnya itu hanya boleh berlaku apabila berhadapan dengan hak sesama manusia. minum arak dan sebagainya. Hak manusia ini adalah banyak dalam kehidupan. nyawa atau jiwa. hak mendapat nafkah dan lain-lain hak yang berkaitan dengan manusia. tetapi hakikatnya Allah yang menyuruh hambanya bertindak menyerahkan semua itu kepada mereka yang berhak menerusi ketetapan hukum syarak. Ia menjadi hak Allah dan menjadi tanggungjawab manusia melaksanakannya. hak hak mendapat ganti barang rosak yang dibeli.2 Hak Manusia Sepenuhnya (Haqqul insan al-Khalis) Hak manusia sepenuhnya ialah hak manusia yang berkaitan dengan kemaslahatan keduniaan dan individu untuk kehidupan. keturunan dan harta 3. Kerana biarpun ia asalnya merupakan hak manusia seperti menyerahkan barangan dan harga dalam muamalah jual beli antara penjual dan pembeli. hak berkahwin. Ia adalah hak Allah sepenuhnya untuk dijadikan tempat ibadat semua orang Islam.

Dalam keadaan terdapat dua hak yang sama iaitu hak manusia dan hak Allah. namun hak manusia diutamakan. Ia berbeza dengan hukuman qisas yang mana dalam perlaksanaan hukumannya ada ruang campur tangan dan hak mangsa atau walinya. Ia dikira sebagai ada dua hak iaitu hak Allah dan hak manusia. Manakala hak Allah pula terhadap pemilikan jiwa dan diri manusia tersebut yang mnana pembunuhan sengaja tersebut merupakan suatu dosa besar. Ini adalah kerana pembunuhan tersebut merupakan suatu jenayah terhadap mnanusia dan dikenakan qisas demi menjaga pertumpahan darah dikalangan manusia (hak manusia) dan kerosakan di muka bumi. Maka jika sabit kesalahan zina maka pesalah hendaklah dihukum sebat atau rejam dan jika sebaliknya maka penuduh pula akan dihukum. tanpa sebarang campur tangan tertuduh. Jika ia dikira hak manusia maka orang yang dituduh zina atau ulil amri boleh mengampunkan penuduh tersebut.1. Maka hukum fekah menetapkan didahulukan hak Allah kerana hak Allah mengatasi segala hak dan hak Allah adalah untuk kebaikan manusia jua. Pelaksanaan hukum-hukum tersebut adalah hak Allah dan ia lebih diutamakan. Pelaksanaan hukuman terhadap penuduh zina dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak pemerintah atau orang yang berkuasa sahaja. 3. Semua itu membuktikan hak Allah yang diutamakan. Orang yang melakukan zina maka hak Allah untuk menghukum Hudud dan tuduhan zina pula menjadi hak manusia untuk dijaga maruahnya.4. 87 .4 Kedua Berkumpul Dua Hak (Allah Dan Manusia) Dan Hak Manusia Adalah Lebih Diutama (Ijtama’a fihi al-Haqqani wa haqul Insan huwa al-Ghalib) Hak jenis ini ialah sesuatu perkara yang bersatu padanya hak Allah dan hak manusia. Jenayah penuduh zina pula jika disabit bersalah (iaitu tuduhan tanpa ada bukti nyata) maka akan dihukum tanpa boleh gugur dari pengampunan orang yang kena tuduh atau ulil amri kerana ia adalah hak Allah. Seperti hukuman qisas bagi kesalahan jenayah. Seperti hak qazaf (Tuduhan Zina) bagi menjaga maruah manusia dan hak hudud sebagai hak Allah.

” (Surah al-Baqarah 2 : 179) 3. tetapi bukan yang berkaitan dengan harta. Allah swt telah berfirman: ”Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu.2 Jenis Hak Manusia Atau Hak Individu Dari Segi Proses Pemilikan Hak Ulamak membahagikan hak manusia atau hak individu khusus dengan melihat dari segi pemilik hak kepada dua jenis iaitu: i.4. Seterusnya pihak mangsa atau waris berhak menuntut dilaksanakan hukuman atau memberi pengampunan terhadap penjenayah. Pengguguran hak al-syufah yang dilakukan oleh penerima al-syufah sebelum jual beli. Hak yang boleh digugurkan ialah segala hak yang berkenaan dengan peribadi.Pada hukuman qisas itu terdapat hak Allah ialah gugur hukuman tersebut dengan ada syubhat sebagaimana dalam hukuman hudud. b.2. Hai orang-orang yang berakal. Hak yang belum tetap. Hak yang boleh digugurkan dan Hak yang tidak boleh digugurkan. supaya kamu bertakwa. Hak yang dimiliki oleh seseorang yang mana ia berlaku secara pasti atas dasar ketetapan diberikan oleh syarak Sebagai contohnya ialah: Seseorang ayah atau 88 . Antara hak peribadi yang dapat digugurkan ialah: Qisos. Manakala sudut hak manusia dan ia diutamakan daripada hak Allah pula ialah.1 Hak yang boleh digugurkan dan Hak yang tidak boleh digugurkan. 3. Contohnya ialah hak khiyar al-rukyah yang dilakukan oleh pembeli sebelum ia melihat benda yang dibeli. ii. Pengguguran hak yang berkaitan dengan peribadi tersebut dapat dilaksanakan dengan membayar pampasan atau tanpa mernbayar pampasan. Hak yang boleh diwarisi dan tidak boleh diwarisi. hak syufah dan hak khiyar.4. Terdapat empat hak yang tidak boleh digugurkan dalam hak manusia iaitu: a. kerana hukuman tersebut wajib dilaksanakan atas dasar balasan yang bersamaan atau serupa.

1 Hak harta dan bukan harta Hak harta ialah hak yang berkaitan dengan harta dan manfaatnya seperti hak memiliki harta (haq al-Milk). c.4. hak mengambil faedah daripada harta (Haq al-intifa’) dan hak lain yang berkaitan dengan akad atau kontrak yang merujuk kepada harta seperti hak peniaga untuk menahan barangan yang dijualnya supaya dibuat bayaran. d.2 Jenis Hak Dilihat Dari Segi Subjek Ulama Fiqh telah membahagikan hak dari sudut subjeknya kepada tiga jenis iaitu: a.2 Hak yang boleh diwarisi harta dan tidak diwarisi Jumhur ulama-Fiqh telah sepakat mengenai terdapat hak mewarisi harta. Hak harta dan bukan harta Hak peribadi dan benda Hak mujarrad dan bukan mujarrad 3.datuk menggugurkan hak mereka untuk menjadi wali terhadap anak dan cucu yang masih kecil.2. 3. 3. Hak yang mana didalamnya ada hak orang lain.4. Hak yang apabila digugurkan membawa akibat berubah hukum syarak Sebagai contohnya ialah: Seseorang suami yang menggugurkan haknya untuk melakukannya rujuk terhadap isterinya.4. Iaitu sebelum bayaran 89 . Antara hak tersebut ialah hak penggunaan jalan (haq al-Murur). b. hak menggunakan air (haq al-syurbi) ak takyin.3. c. dan khiyar aib. contohnya ialah Seseorang ibu yang menggugurkan haknya terhadap hadanah anak juga suami yang menggugurkan iddah terhadap terhadap isteri yang diceraikannya.

menggadaikannya dan lain-lain kecuali tujuan yang bertentangan dengan syarak. Hak persamaan (haq al-musawat) Hak untuk hidup ialah Islam mengiktiraf hak semua manusia untuk hidup. dan berbuat baiklah. peniaga berhak menahan barangannya daripada diambil oleh pembeli. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah 2: 195) “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah. Hak bukan harta terbahagi kepada dua jenis iaitu: i. hak umum / hak kemanusiaan hak berkaitan dengan keluarga. hak suami. Hak kebebasan (haq al-huriyyah) c. Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dengan memiliki hak pemilikan itu ia berkuasa menggunakannya untuk apa jua tujuan seperti menjualnya. 3. Sekarang ini dipanggil hak asasi manusia. Islam mengiktiraf hak kemanusiaan. Hak bukan harta pula ialah hak-hak yang tiada kaitan dengan harta seperti hak isteri.1 Hak Umum/hak Kemanusiaan Hak umum juga diberi nama hak kemanusiaan (huquq al-‘Ammah atau huquq al-insan). Jika sesuatu barang itu sudah dimiliki oleh seseorang ia mempunyai kuasa milik atau hak pemilikan. (Qisas).4. Ia merupakan hak yang telah tetap bagi setiap insan dengan mengambilkira sebagai anggota masyarakat. b. hak qisas. Hak untuk hidup dan menjaga diri.1.3. menggunakannya. (huquq al-hayah wa al-muhafazah ala nafs). Begitu juga sebaliknya hak pembeli untuk mendapatkan barangan setalah bayaran dibuat. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ia juga dikenali sebagai hak milik atau kuasa pemilikan.” Allah berfirman lagi dalam surah al-Nisa’:29 90 .dibuat. Berdosa jika membunuh manusia dan dihukum bunuh balas. hak kebebasandan lain-lain. ii. Antara hak-hak manusia ialah a. Mereka tidak boleh dibunuh tanpa sebab yang dibenarkan syarak.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” [287] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain bererti membunuh diri sendiri, Kerana umat merupakan suatu kesatuan. Allah berfirman lagi dalam surah al-isra’: 33 “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” [853] maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qisas membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. [854] Maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut kisas atau menerima diat. Qisas ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh iaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukumhukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Diat ialah pembayaran sejumlah harta Karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan. Hak kebebasan ialah hak manusia untuk bebas dalam hidup. Ia merupakan suatu yang amat tinggi dan paling berharga bagi setiap manusia dalam kehidupan. Islam menentang 91

sikap kuku besi pihak yang berkuasa sebaliknya Islam mementingkan keadilan. Kebebasan adalah sebahagian daripada keadilan di dalam Islam. Antara unsur yang penting dalam kebebasan ialah: a. Kebebasan akidah. (hurriyat al- aqidah Ajaran Islam menghorpati kebebasan manusia memilih aqidah yang mereka inginkan meskipun menegaskan hanya aqidah Islam sahaja yang terbaik dan diterima Allah. Allah berfirman dalam surah al-baqarah: 256: ”. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah beRPegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” [162] Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t. Seruan manusia supaya menerima ajaran Islam perlulah dilakukan secara berdakwah dengan cara yang baik dan sesuai. Islam melarang dakwah secara paksa. b. Kebebasan pendapat (hurriyat al-ra’yi) Islam memberikan manusia hak kebebasan memberi pendapat dalam apa jua perkara selagi ia tidak bertentangan hukum syarak. Islam menggalakan manusia menggunakan akal fikiran kurniaan Allah supaya berfikir tentang banyak perkara dalam kehidupan terutama dalam perkara menegakkan kebenaran. Allah berfirman dalam surah al-imran: 104 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung.”

92

[217] Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan seseorang kepada Allah; sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan seseorang dari pada-Nya. Rasulullah saw pula bersabda: “Sesungguhnya antara jihad yang paling besar ialah mengatakan sesuatu yang benar ketika menghadapi sultan/pemerintah yang zalim.” c. Kebebasan berfikir. (hurriyat al-tafkir) Islam memberikan hak kebebasan berfikir kepada manusia untuk hidup dengan baik dan selesa di dunia dan akhirat. Allah menyuruh manusia menggunakan akal fikiran untuk mencari kebenaran. Manusia perlu diberi kebebasan untuk berfikir. Sikap menutup peluang manusia untuk berfikir adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Allah berfirman dalam surah al-imran: 190 ”Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.” d. Kebebasan memiliki (hurriyat al-tamlik) Syariah Islam menetapkan bahawa setiap manusia diberi hak untuk bebas memiliki dan menggunakan harta selagi kaedahnya tidak bertentangan dengan dasar Islam seperti mencuri, merompak, riba, tipu, sorok dan sebagainya. Allah berfirman dalam surah altaubah: 34. ”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahawa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, 35. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." 93

e. Kebebasan berpindah (hurriyat al-tanaqqul) Islam memberi hak kebebasan kepada manusia untuk bebas bergerak dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat, atau satu negeri kesatu negeri atau satu negara ke satu negara mengikut keperluan hidupnya. Mereka bebas berbuat demikian untuk mencari rezeki, beribadat, menuntut ilmu, menyebarkan dakwah dan sebagainya selagi ia tidak memudaratkan kehidupan manusia. Allah berfirman dalam surah al-mulk: 15 ” Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Allah berfirman lagi dalam surah al-ankabut: 56 ”Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, Sesungguhnya bumi-Ku luas, Maka sembahlah Aku saja.” Kebebebasan secara umum untuk manusia bergerak itu hanya boleh dikawal oleh pemerintah demi kemaslahatan umum seperti membuat beberapa peraturan pergerakan atau perpindahan. Khalifah Umar al-khattab pernah mengeluarkan arahan melarang beberapa sahabat daripada berpindah dari Madinah kerana sumbangan mereka diperlukan dalam pengajaran ilmu Islam dan pandangan mereka diperlukan dalam pentadbiran negara. Hak persamaan ialah Islam mengakui hak persamaan dikalangan semua manusia samada lelaki atau wanita. Allah menjelaskan perkara tersebut di dalam surah al-hujurat:13 ”Wahai sekelian manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. ” 94

3.4.3.1.2 Hak berkaitan dengan keluarga Ia merupakan hak bukan berbentuk harta yang ditetapkan untuk manusia dengan rnengambil kira kedudukan mereka sebagai anggota bentuk keluarga kecil. Di mana ahli atau anggota keluarga itu terdiri daripada pasangan suami isteri serta anak-anak. Hak-hak berkaitan dengan keluarga ada banyak, antaranya yang utama ialah i. Hak berkeluarga Kehidupan berkeluarga sangat dituntut oleh Islam. Islam memberi Hak kepada manusia untuk hidup berkeluarga. Ia adalah selaras dengan fitrah serta tuntutan semula jadi manusia yang hidup dan dijadikan secara berpasangan, sebagaimana firman Allah: Surah Fathir 35:11 “Dan Allah menciptakan kamu dari tanah Kemudian dari air mani, Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.” Fitrah hidup berpasangan dianugerahkan oleh Allah berpula generasi pertama, iaitu: Ketika mana Allah menjadikan Adam, Ia juga menciptakan Hawa sebagai teman dan pasangan hidup Adam. Selanjutnya daripada Adam dan Hawa manusia berkembang biak, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Nahl 16 :72) “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah "

95

Hakikatnya, gesaan dan tuntutan hidup berpasangan dalam sesebuah anggota keluarga yang sah juga terdapat dalam semua Syariah Samawi serta agama-agama lain. Seterusnya, di dalam al-Qur'an dan Hadis telah menjelaskan bahawa hidup berpasangan itu merupakan suatu hak bagi manusia yang sekali gus digesa terhadap mereka yang memenuhi syaratnya. HaI itu dijelaskan menerusi hadis, sebagaimana sabda Baginda saw: “Wahai pemuda-pemuda. Sesiapa sahaja dari halangan hamu yang mampu, hendaklah ia b erkahwin. Kerana ia dapat merendahhan pandangan mata dan menjaga hemaluan. Seterusnya sesiapa yang tidak mampu, hendaklah ia beRPuasa. Kerana puasa itu menjadi perisai baginya.” Hidup berpasangan menyebabkan melimpah rahmat, nikmat serta lahir ketenangan hidup. Kerana mereka saling dapat mernenuhi tuntutan dan hak fitrah masing-masing pada tempatnya yang sesuai. Hal itu sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Rum 30: 21 ” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” Selanjutnya apa yang dapat dijelaskan lagi di sini, sebaik-baik sahaja terlaksana dan berlangsung akad perkahwinan dengan memenuhi syarat serta rukunnya, setiap pasangan mempunyai tanggungjawab serta hak masing-masing. Di mana hak tersebut sebahagiannya dikongsi secara bersama antara suami dan isteri. Manakala sebahagian yang lain pula merupakan hak yang khusus terhadap suami serta isteri. penjelasan mengenai hak-hak dan tanggungjawab tersebut ialah: 3.4.3.1.2.2 Hak Terhadap Suami Isteri Suami dan isteri mempunyai hak bersama yang boleh dinikmati bersama hasil daripada menunaikan tanggungjawab masing-masing. Hak isteri menjadi tanggungjawab kepada 96

3. mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. para suami hendaklah menunaikan tanggungjawabnya dengan sempurna terhadap isteri-isteri mereka. akan tetapi para suami. Antara tanggungjawab dan hak khusus isteri ialah: 97 . Apabila seseorang anak dilahirkan ibu bapa atau suami isteri juga saling bertanggungjawab dan mempunyai hak terhadap penjagaan anak-anak tersebut. penjagaan dan nafkah 4. Hak menetapkan nasib keturunan mereka hasil hubungan perkahwinan yang sah. Mereka halal menjalinkan hubungan yang diharamkan sebelumnya seperti melakukan persetubuhan. bahagia serta saling berkasih sayang dikalangan ahli keluarga. jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah dalam Surah al-Ma. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. c.3.arij 70: 29 dan 30 b.” Antara ketetapan hak tersebut terhadap mereka ialah: a.1.suami 2 :22 untuk melaksanaknnya sementara hak suami pula menjadi tanggungjawab kepada isteri untuk menunaikannya sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah ”Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142]. seperti memberi kasih sayang.2. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.3 Hak Khusus Isteri Untuk membentuk rumah tangga yang harponi. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu.

tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka. Wahai orang-orang Yang beriman. janganlah kamu terburu-buru menceraikannya). padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. tidak halal bagi kamu mewarisi perempuanperempuan Dengan jalan paksaan. Allah berfirman dalam surah al-Nisa’:19 “ Hai orang-orang yang beriman. “ [278] ayat Ini tidak menunjukkan bahawa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. ii. Suami juga mestilah sentiasa berhubung dan menjalinkan hubungan dengan penuh mesra dengan isterinya. [279] Maksudnya: berzina atau membangkang perintah. 98 . dan janganlah kamu menyakiti mereka (dengan menahan dan menyusahkan mereka) kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa Yang kamu telah berikan kepadaNya. selagi ia memberi kesetiaan dan menunjukkan ketaatan yang tidak berbelah bagi. terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. kemudian jika kamu (merasai) benci kepada mereka (disebabkan tingkah-lakunya. kecuali (apabila) mereka melakukan perbuatan keji Yang nyata. dan bergaulah kamu Dengan mereka (isteri-isteri kamu itu) Dengan cara Yang baik. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia.i. Suami mestilah memberikan nafkah kepada isterinya berdasarkan kemampuan. Selaras dengan firmanAllah:(Surah al-Nisa'4:19) 19. sedang Allah hendak menjadikan pada apa Yang kamu benci itu kebaikan Yang banyak (untuk kamu). kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu. Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi. dan bergaullah dengan mereka secara patut.

maka berkahwinlah Dengan sesiapa Yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua. sesuai dengan sifat dan fitrah mereka. Pengajaran dan pendidikan perlu dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan lemah lembut. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman. jika engkau membiarkannya ia akan terus bengkok. kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah: (Surah al-Nisa' 4: 129) 99 . Manakala nafkah batin ialah: Berpalam.” Keadilan serta persamaan yang wajib ditunaikan oleh suami yang mengamalkan poligami dengan merangkumi nafkah sudut zahir dan batin. tiga atau empat. atau (pakailah) hamba-hamba perempuan Yang kamu miliki. Nafkah sudut zahir ialah: Nafkah makanan. Kiranya engkau berusaha membetulkannya. engkau akan mematahkannya. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi hadis Baginda: “BeRPesan-pesanlah kamu (dengan berlaku baik terhadap isteri). dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas. Suami mestilah memberi bimbingan dan tunjuk ajar dalam perkara agama kepada isterinya. Hal itu berdasarkan apa yang dijelaskan menerusi firman Allah: (Surah alNisa'4: 3) “ dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin Dengan mereka). ia hendaklah berkahwin seorang sahaja. pakaian dan tempat tinggal. Hak dan tanggungiawab suami berlaku adil terhadap semua isterinya jika ia memiliki lebih daripada seorang isteri.” iv. Sedangkan sudut kasih sayang dan kecenderungan hati bukan berada di bawah kuasa manusia dan mereka sudah tentu tidak dapat berlaku adil sepenuhnya mengenai perkara itu dan ia dimaafkan.iii. Jika tidak. Oleh itu berpesanlah dengan berlaku baik terhadap isteri. sesungguhnya wanita itu dijadikan daripada tulang rusuk.

oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan 100 . Sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah: (Surah ai-Nisa'4: 4) 4. 3. kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal Yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan.1. Iaitu hak berkuasa serta sebagai ketua keluarga. dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh (hendak melakukannya). v. yang mana ia suatu keistimewaan untuk mereka terhadap kaum wanita. kemudian jika mereka Dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari maskahwinnya maka makanlah (gunakanlah) pemberian (yang halal) itu sebagai nikmat Yang lazat.4 Hak Khusus Suami Syariah Islam menetapkan beberapa hak tertentu yang khusus bagi suami terhadap isteri. lagi Maha Mengasihani. dan jika kamu memperbaiki (Keadaan Yang pincang itu).2. lagi baik kesudahannya. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah (Surah al-Nisa'4: 34) 34. dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskahwin-maskahwin mereka sebagai pemberian Yang wajib. maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun.3.4. Hak isteri terhadap suami juga ialah memberikannya mas kahwin. oleh itu janganlah kamu cenderung Dengan melampau (berat sebelah kepada isteri Yang kamu sayangi) sehingga kamu biarkan isteri Yang lain seperti benda Yang tergantung (di awanawan).1.2. dan memelihara diri (daripada perbuatan Yang zalim). Antaranya ialah sebagaimana berikut iaitu: 3.4.1 Suami mempunyai hak sebagi ketua. Antara sebab utama kaum lelaki dan suami khususnya diberi kuasa sebagai ketua keluarga ialah suami memberi nafkah terhadap isteri dan ahli keluarganya.3.4.129.

dan (kalau juga mereka masih degil) pukulah mereka (dengan pukulan ringan Yang bertujuan mengajarnya). Di mana praktikal hak ditaati oleh isteri tidak akan berlaku kiranya isteri mengabaikan tanggungjawabnya. lagi Maha besar.4. Dengan pemuliharaan Allah dan pertolonganNya. ia dikira berdosa. Syariah Islam menetapkan suami sebagai ketua membawa pertunjuk ke arah kebaikan dalam kebahagiaan keluarga serta menyelesaikan segala perpasalahan yang timbul.beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan. Kewajipan isteri mentaati suami dikira mempunyai kaitan yang kukuh dengan kedudukan suami sebagai ketua keluarga. Namun begitu.2 Hak ketaatan. dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka. Sabda rasulullah saw : ”Dunia merupakan barangan perhiasan. maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkan mereka. dan sebaik-baik perhiasan ialah wanita (isteri) yang solehah.2. antara hak ketaatan atau tanggungjawab isteri mentaati suami ialah: 101 . dan (jika mereka berdegil) pulaukanlah mereka di tempat tidur. Kuasa dan ketua dalam erti kata tersebut bukanlah membawa maksud suami dapat bertindak terhadap isteri sewenang-wenang atau menjadikan isteri sebagai hamba.” Apa yang dapat dinyatakan di sini. isteri yang solehah dikira sebagai suatu nikmat serta anugerah yang berharga. kemudian jika mereka taat kepada kamu. dan perempuanperempuan Yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka. maka perempuan-perempuan Yang soleh itu ialah Yang taat (kepada Allah dan suaminya).4. Hak ketaatan kepada suami diletapkan oleh Syariah demi kemaslahalan juga keharponian institusi keluarga.1. Sesungguhnya Allah Maha tinggi. dan Yang memelihara (kehorpatan dirinya dan apa jua Yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama. Justeru. 3. Untuk itulah juga. mana-mana suami yang bertindak menyalahi ketetapan Syariah atau melampau terhadap isteri dan ahli keluarganya.

102 .2. 3. ia dibenarkan oleh syarak seperti ketika isteri sihat. Keadaan isteri yang tidak mentaati suami atau melakukan nusyuz.5 Hak perceraian (Haq al-Talak) Dalam hidup berkeluarga.3. Isteri tidak boleh sama sekali atau sesuka hati keluar rumah. Sebelum perceraian dilakukan. kemudian dipulau dan boleh memukul dengan tujuan mendidik jika ia tetap berdegil. seperti: Kebakaran. Isteri mestilah sentiasa mentaati dan menjaga maruah suami mereka. bersih daripada haid dan nifas.1.4. Hal itu sebagaimana firman Allah: Surah al-Nisa' 4: 34. kadang kala tidak semua pasangan boleh meneruskan kehidupan dengan baik ekoran terdapat sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan Islam beri kedua belah pihak iaitu hak melafazkan cerai kepada lelaki dan hak fasakh kepada perempuan. kecuali dalam keadaan darurat. usahausaha menyelamatkan rumahtangga hendaklah dilakukan. Allah berfirman di dalam Surah al'Nisa' 4: 35. sama ada siang hari atau malam hari tanpa mendapat keizinan daripada suaminya terlebih dahulu. mana tempat tinggal yang telah ditempatkan oleh suaminya. maka perceraian adalah dibenarkan. suami hendaklah terlebih dahulu memberi peringatan. Antara firman Allah yang menetapkan hak suami tersebut ialah: (Surah al-Ahzab: 33) Tanggungiawab isteri supaya menetap di rumah merangkumi pemeliharaan kehorpatan dan maruah diri rnereka serta suami. b. Isteri wajib menetap dan tinggal di rumah atau mana- di hadapan atau di belakang.a. sama ada lsteri wajib memberikan hak suami ingin menyetubuhinya bila-bila masa selagi Menetap di rumah Suami. c. Secara dasarnya Islam amat tidak menggalakkan perceraian namun jika tiada jalan penyelesaian.

Hak tersebut perlu ditunaikan sehingga mereka mampu berdikari.“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya. 3.” ii. maka pihak perempuan boleh membuat tuntutan fasakh di makkamah syariah untuk membubarkan perkahwinan tersebut. Jika segala usaha yang dilakukan itu gagal barulah pihak lelaki melafazkan talak atau jika pihak lelaki enggan melafazkan talak. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan.3. Hak peribadi (Haq al-Syakhsi) 103 . Hak hadhanah (Penjagaan anak) Jika berlaku perceraian. Syariah Islam menetapkan bahawa ibu serta kalangan wanita-wanita selainnya merupakan mereka yang lebih berhak terhadap penjagaan dan sudut hadhanah anak-anak iaitu ibu sebagai pihak yang menjaga makan dan minum. Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. pendidikan serta kasih sayang. Syariah Islam menetapkan hukum-hukum tertentu untuk menjaga kepentingan juga hak anak-anak. Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. berpesra dan lain-lain sementara pihak bapa pula bertanggungjawab terhadap anak sudut nafkah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. Allah berfirman di dalam Surah al-Nisa' : 130 ”Jika keduanya bercerai. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. berusaha sendiri juga mengurus keperluan diri mereka.” [293] hakam ialah juru pendamai. pakaian. pakaian. makanan. Hak Hadhanah secara umumnya merangkumi penjagaan sudut keselamatan. niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.4. khasnya anak-anak bawah umur serta masih kecil.2 Hak Peribadi dan Hak Benda i. menyusu.

Hak Benda Ia merupakan hak seseorang sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak terhadap zat atau fizikal sesuatu benda sehingga ia dapat memiliki kekuasaan penuh menggunakannya atau menguruskan haknya itu. 3. Antara contoh hak peribadi ialah hak yang dimiliki oleh pihak penjual dan pembeli dimana telah tetap untuk pembeli yang berada di bawah tanggungjawab penjual untuk menyerahkan barangan jualannya.4 HAK DARI SUDUT KUASA PENGADILAN 104 . Hak bukan mujarrad pula ialah hak yang apabila digugurkan ada meninggalkan kesan lain terhadap pengguguran kes tersebut seperti hukuman qisas. Begitu juga hak dan tanggungjawab peribadi suami memberi nafkah zahir dan batin kepada isterinya.4. Seperti hak menjadikan sesuatu barang miliknya sebagai cagaran terhadap hutang atau gadaian. ii. apabila waris mangsa pembunuh memaafkan pembunuh diatas hak yang diberikan kepadanya maka ia memberi kesan lain iaitu pembunuh tidak boleh dihukum bunuh lagi walaupun hokum asal ialah pembunuh dihukum bunuh. 3.4.Hak peribadi ialah hak yang telah ditetapkan menerusi kaedah syarak kepada individu terhadap orang lain.3. Sekiranya pemilik hutang menggugurkan hutang terhadap sipiutang maka ia tidak akan memberi apa-apa baki atau bekas sedikitpun terhadap orang berhutang.3 Hak Mujarrad (huquq al-mujaraddah) dan bukan mujarrad (huquq ghair almujaraddah) Hak mujarrad adalah hak yang semata-mata dan tidak meninggalkan apa-apa kesan jika ia digugurkan seperti kes hutang.

Perbahasan hak dari segi kuasa pengadilan ini akan dibincangkan dari segi hak keagamaan dan hak pengadilan. Ia juga merupakan perkara yang lebih tertumpu kepada zahir.5 SUMBER ATAU SEBAB HAK (Masadir al-Haq aw asbabihi) Jumhur ulama telah sepakat mengatakan bahawa sumber serta sebab terbentuknya sesuatu hak ialah menerusi syarak.1 Hak Keagamaan Hak agama ialah segala hak yang tidak boleh dicampuri dengan kekuasaan pengadilan. mendakwa dan membuktikan haknya di mahkamah atau hakim. Namun begitu faktor dan terbentuknya sesuatu hak itu terjadi daiam dua keadaan. 3. Walaupun sipemberi hutang gagal menunjukkan bahawa beliau ada memberi hutang kepada penghutang. Hakim dapat memainkan peranan dan menanganinya atau ia boleh dibuktikan. Oleh itu. siberhutang tetap akan dipertaanggunjawabkan dihadapan Allah untuk membayarnya.4. syarak merupakan sumber asal segala hak yang terbentuk dan menerusi ketetapan syarak jugalah yang menjadi faktor dan penyebab seseorang memiliki hak. hukum sesuatu hak 3. Juga mengenai sumber dan sebab hak. Pemilik hak boleh menuntut. Seperti hak dibayar hutang.4.4. Walaupun hakim membebaskan penghutang kerana tiada bukti diberikan oleh sipemberi hutang tetapi jika beliau ada membuat hutang maka dari segi hak agama. iaitu: 105 .2 Hak pengadilan (Haq al-Qadhaie) Hak pengadilan ialah segala hak yang berada di bawah kekuasaan pengadilan atau makkamah. Kadeah Fiqh ada menyebut bahawa hakim membuat hukuman berdasarkan yang zahir (alhakim yatawalla bi al-zawahir) tetapi Allah membuat hukuman dengan yang tersenbunyi (wallah yatawalla bi al-saraa ir) 3.4.

Ulamak Fiqh menjelaskan beberapa hukum tertentu yang ada hubungannya dengan hak iaitu: 106 . Kadang kala syarak menetapkan sesuatu hak dengan cara langsung tanpa sebarang sebab atau tanpa apa-apa faktor pun. 3. ii. seperti: Hak isteri mendapat nafkah daripada suaminya. Sebagai contohnya ialah: Syarak memerintahkan menunaikan sesuatu ibadat. Keinginan peribadi : Sebagai contohnya ialah: Janji serta nazar. iii. Sebagai contohnya ialah: Segala akad dan kontrak j ual beli.i. hibah juga wakaf yang berkaitan dengan pemindahan hak milik. di mana menerusi akad atau sebab perkahwinan tersebut menyebabkan berlaku atau terbentuknya hak. Perbuatan yang membentuk kemudaratan seperti: Memaksa seseorang supaya ganti rugi akibat kelalaiannya menggunakan hak milik seseorang. v. Ulama Fiqh menjelaskan bahawa apa yang dimaksudkan dengan sebab atau penyebab sebagaimana tersebut ialah segala sebab langsung yang muncul daripada syarak ataupun segala sebab yang diakui oleh syarak. Atas dasar tersebutlah ulama Fiqh menetapkan bahawa segala sumber hak ada lima. iaitu: i. tegahan melakukan segala perkara haram dan maksiat serta pengharusan segala sumber dan benda yang baik dan berfaedah. Kadang kala pula syarak menetapkan sesuatu hak menerusi sesuatu faktor dan ada sebab seperti terdapat sebab yang menyebabkan terbentuknya sesuatu hak. Perbuatan berfaedah seperti: Menjelaskan hutang orang lain dengan keizinannya. Akad . Syarak Sebagai contohnya ialah: Segala ibadat yang ditetapkan oleh syarak.6 HUKUM SESUATU HAK Hukum sesuatu hak ialah kesan yang lahir daripadanya setelah terbentuknya sesuatu hak kepada mereka yang berhak. iv. Di mana hak. saling mewarisi antara pasangan suami steri dan lainnya.hak tersebut ditetapkan oleh syarak secara langsung tanpa sebarang sebab dan sejarah yang menyebabkan terbentuknya hak tersebut. Sebagai contohnya ialah: Berkenaan akad perkahwinan. ii.

Pelaksaan hak 2.1. 3.1 Perlaksanaan Hak Pelaksanaan hak ada berkaitan dengan perlaksanaan dan tuntutan terhadap orang berhak agar melaksanakan hak tersebut dengan kaedah yang ditetapkan oleh syarak.6. Penjagaan hak 3. Jika seseorang itu enggan menunaikan hak Allak yang berkaitan dengan ibadat maka pemerintah (ulil amri) bolehlah mengambil tindakan-tindakan yang bersesuaian dengan syarak supaya akhirnya seseorang itu menunaikan hak Allah dari segi ibadat. Perlaksanaan Hak Allah ii. iaitu: i. Jika seseorang itu enggan menunaikan hak Allah yang berkaitan dengan harta.1.1 Perlaksanaan Hak Allah Bagi pelaksanaan Hak Allah yang berkaitan dengan perkara ibadat. Pelaksanaan Hak Manusia 3. beliau masih enggan menunaikan hak Allah jua. maka hakim bertanggungjawab membuat hukuman tertentu bagi ia menunaikan haknya kepada Allah.6. maka terserahlah kepada Allah membuat balasan samada di dunia ini atau diakhirat nanti. Jika setelah dibuat tindakan.1. seseorang itu hendaklah melaksanakannya selaras dengan ketetapan Allah sebagaimana keadaan biasa iaitu azimah atau keadaan pengecualian atau rukhsah. 107 .2 Pelaksanaan Hak Manusia Pelaksanaan Hak manusia dilakukan dengan memberikan hak kepada yang memiliki hak tersebut seperti apabila si A mencuri barang kepunyaan si B. maka hakim akan memerintahan si A mengembalikan barang si B kerana hak memiliki ada pada si B dan si A dikenakan hukuman. Konsep perlaksanaan dapat dibahagikan kepada dua bentuk.6.

108 . Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jika kemungkaran berlaku. Amal ma’ruf hendaklah dibuat dan mungkar hendaklah ditegah.6. Selaras dengan firman Allah dalam Surah alSyura :40 “40. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik[1345] Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.6.2. adil keiika mengembalikan hak agar antara mereka saling beRPuas hati dan tidak merugikan mana-mana pihak. manusia perlu berusaha menghalangnya demi menjaga hak Allah. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Penjagaan hak tersebut ialah: 3. 3. Tuntutan ibadat kepada Allah hendaklah dipenuhi oleh manusia.2 Hak Manusia secara Khusus.” [1345] yang dimaksud berbuat baik di sini ialah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya.6.1 Hak Dan Tanggungiawab Terhadap Allah Hak dan tanggunjawab kepada Allah adalah kewajipan setiap muslim.Apa yang paling penting berkenaan dengan perlaksanaan hak manusia menurut ulama Fiqh ialah bersifat sempurna.2 Penjagaan Hak Syariah Islam menetapkan bahawa setiap pemilik hak atau orang yang berhak supaya menjaga hak-hak mereka itu daripada sebarang bentuk penyelewengan atau pelanggaran terhadap hak tersebut.2. 3.

harta dan lain-lain. Sebagai contoh. ia ditegah dalam Islam. Terdapat banyak dalil atau nas yang menyentuh mengenai pengharaman segala salah guna hak yang ada atau tindakan yang membawa mudarat. ia janganlah sampai menghalang cahaya atau angin sampai ke rumah jirannya. Sebagai contohnya. 109 .7 PENGGUNAAN HAK HENDAKLAH SELARI DENGAN SYARAK Syar:iah Islarn menetapkan bahawa setiap hak tersebut dijaga dan digunakan ke arah perkara yang selari dengan dasar syarak sahaja.7.1 Dalil Haram Salah Guna Hak Islam melarang keras akan penyalahgunaan hak.Bagi menjaga hak manusia pula wajib keatas setiap manusia menunaikan hak-hak manusia tersebut dari segi nyawa. apabila seseorang membina rumah atau tembok di sekeliling rumahnya. Haram bagi seseorang suami menyalahgunakan hak harus merujuk kembali isterinya yang diceraikan talak satu atau dua untuk tujuan menzaliminya atau membalas dendam. 3. sama ada terhadap individu atau masyarakat. Seseorang yang menyalahgunakan atau menggunakan hak miliknya secara sesuka hati tanpa memikirkan kesan baik dan buruk atau hingga membawa kemudaratan kepada orang lain. Begitu juga seseorang yang menggunakan sesuatu hak bukan miliknya dan membawa kemudaratan juga dilarang oleh syarak. seseorang penyewa rumah yang mengambil faedah daripada rumah hingga merosakkan rumah tersebut dikenali dengan tindakan menyalahgunakan dan tindakan seseorang yang merampas barang orang lain dikenali dengan melampau. kehorpatan. biarpun rumah itu dibina di atas tanah miliknya. mereka perlu menjaganya daripada sebarang bentuk pembaziran atau kemusnahan kerana ia tidak dibenarkan oleh syarak. antaranya ialah: a. Pelanggaran hak manusia tersebut perlu dihukum oleh ulil amri. 3. Pemilik hak hendaklah menjaga hak mereka daripada disalahgunakan. membahayakan dan merosakkan orang lain secara sengaja atau tidak.

dan warispun berkewajiban demikian. Oleh itu penggunaan hak hendaklah berdasarkan batasan syarak. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahawa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Surah al-Baqarah 2:233) Allah menegaskan supaya pihak wali menegah atau menghalang mana-mana orang bodoh daripada membelanjakan hartanya sendiri. Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Batasannya ialah tidak membawa sebarang 110 . [268] orang yang belum Sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain. 3.2 Sebab Haram salah guna Hak Ulama Fiqh menjelaskan bahawa sebab salah guna hak terbahagi kepada dua bentuk iaitu: a.233. Kerana ia tidak tahu mengurus dan berbelanja secara boros atau membazir.7. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan perpusyawaratan. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. Setiap orang yang memiliki hak tidak boleh sama sekali guna haknya sesuka hati dengan cara yang tidak betul iaitu menggunakan secara bebas dan berleluasa hingga menyebabkan membawa bahaya juga mudarat kepada orang lain. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya[268]. Maka tidak ada dosa atas keduanya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya. harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai asas kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Nisa'4:5 5. yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

Sekiranya seseorang menggunakan haknya itu menyebabkan membawa kemudaratan kepada orang lain maka ia termasuk dalam kaiegori penyalahgunaan hak yang diharamkan dalam syariah Islam. 3. b. Sebagai contohnya: Islam mengharamkan kegiatan sorok dan monopoli barangan ketika diperlukan walaupun barang tersebut menjadi hak penyorok barang tersebut. Antara kaedah tersebut ialah: a. Ia hendaklah dicegah dan tindakan haram. b. Penggunaan segala hak peribadi tidak boleh untuk kepentingan peribadi sematamata tanpa memikirkan hak masyarakat dan orang ramai. Tujuan Yang Tidak Disyariatkan Seseorang yang melaksanakan sesuatu tindakan yang tidak selari dengan syariah atau ia tidak disyariatkan serta tidak selari dengan kemaslahatan penggunaan hak. Tujuan Membawa Kemudaratan Apa-apa tindakan yang bertujuan membawa kemudaratan adalah dilarang. Ini adalah kerana harta dan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dikira sebahagian daripada harta milik orang ramai seperti kewajipan Zakat.kemudaratan kepada orang lain. sama ada individu atau masyarakat.3 Kaedah Pencegahan Salahguna Hak Ulamak Fiqh menetapkan beberapa kaedah yang berkaitan dengan penggunaan hak serta untuk membendung salah guna hak. Dengan itu bagi mereka yang melakukan tindakan salah guna atau sesuka hati tanpa memikirkan kesan baik buruknya boleh dikenakan hukuman ta’zir dan mana-mana yang patut oleh hakim. Sebagai contoh seseorang yang mengadakan akad perkahwinan dengan isteri yang diceraikan tiga oleh suaminya tujuan tahlil (cina buta) iaitu 111 . Sebagai contohnya ialah: Suami yang merujuk isieri dengan tujuan menzaliminya.7.

Peniaga yang melakukan sorok barang ketika diperlukan. Oleh itu apabila seseorang pemilik hak yang menggunakan haknya demi mencapai sesuatu kemaslahatan berbentuk peribadi. 112 . Begitu juga. ia perlu dicegah.” Seterusnya antara bentuk dan contoh kemudaratan dan tindakan yang memudaratkan orang lain ialah: i.” c. namun begitu selepas itu ia menimbulkan kemudaratan yang besar terhadap pihak lain. Contoh membawa kemudaratan kepada masyarakat dan umum seperti menjual senjata ketika berlaku fitnah dan rusuhan. Ia diharamkan sebagaimana hadis daripada Abdullal Ibn Mas.ud ”Allah melaknak orang yang melakukan nikah tahlil dan yang memanfaatkannya.bukan tujuan perkahwinan berkekalan untuk menghalalkan bekas suaminya rujuk semula.”. sama ada kemudaratan terhadap umum atau perseorangan. bertujuan untuk menaikkan harga dan monopoli. ia juga semestinya dihindari. Kemudaratan Melebihi Kemaslahatan Jika sesuatu tindakan itu menyebabkan kemudaratan yang lebih besar ketika mana menggunakan hak untuk mendapat sesuatu kemaslahatan ia adalah dilarang. sekiranya tindakan yang dilakukannya itu sudut kemaslahatannya adalah bersamaan dengan kemudaratan. Pengharamannya sebagainana hadis daripada Ma'mar Ibn Abdullah al-Adwi: ” Tidah melakuhan sorok barang melainkan orang yang salah. Hal itu selaras dengan sebuah hadis riwayat Ibn Abbas ”(Islam itu) Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan.

Bukan Tempatnya Dan Memudaratkan Orang Iaitu sesuatu tindakan dan penggunaan hak yang tidak pada tempatnva hingga menyebabkan timbulnya kemudharatan kepada orang lain. Hukuman menghapuskan atau menghilangkan segala bentuk kemudaratan yang ditimbulkan secara berleluasa tersebut. b. 3. Sewa rumah asalnya harus tetapi tidak sesuai untuk dijadikan pusat hiburan dan pusat tersebut akhirnya memudaratkan orang lain. Contohnya adalah sekiranya seseorang itu membina bangunan atau tembok yang mengakibatkan terlindung jirannya mendapat udara serta cahaya matahari maka hukumya ialah dirobohkan bangunan tersebut. d. Hukuman membayar ganti rugi atau pampasan terhadap kemudaratan yang terbentuk ekoran salah guna hak yang membabitkan nyawa.ii. Contoh kemudharatan yang kecil adalah seperti dahan asas dalam tanah milik seseorang yang menyebabkan terlindung angin sampai ke rumah jirannya. harta atau anggota fizikal 113 . iii. Contoh kemudaratan berbentuk khusus yang bersamaan dengan kemaslahatan seperti seseorang pemilik rumah yang melakukan sesuatu yang membawa mudarat kepada jirannya. Antara hukum serta kesan yang berkaitan dengarr perkara tersebut ialah: a.4 Hukuman terhadap Salahguna Hak Salah guna hak atau menggunakan hak sewenang-wenang dikira sebagai perbuatan membawa kemudaratan dan ia adalah dilarang oleh Islam.7. Ia juga merangkumi tindakan menggunakan hak yang tidak sesuai pada tempatnya dan bercanggah dengan adat kebiasaan dan akhirnya membawa kemudharatan kepada orang lain seperti menyewa rumah untuk kegunaan pusat hiburan dan judi.

1 Pemindahan Hak Sebab-sebab berpindah hak adalah apabila berlakunya perkara berikut: a. Sebab kematian seperti Hak mengurus terhadap kanak-kanak. Contohnya ialah: Membatalkan nikah tahlil. Hukuman mengenakan tindakan paksaan seperti memaksa para peniaga yang melakukan sorok barangan supaya menjual barangan mereka. Hukuman mengenakan tindakan atau hukuman ta'zir' Sebagai contohnya: Mengenakan dakwaan terhadap para pegawai yang menyalahgunakan kuasa mereka. Perpindahan kerana akad seperti perpindahan hak dan pemindahan hak pemilikan harta dalam urusan jual beli berlaku antara pihak penjual kepada pihak pembeli. kiranya musafir tersebut bertujuan untuk memudaratkan isterinya. e. Perpindahan hak yang berlaku sebelah pihak seperti hak hutang di mana ia berpindah daripada tanggungjawab sipiutang kepada harta peninggalannya dengan sebab kematiannya. Begitu juga hak hadanah terhadap kanak-kanak. Seperti menghalang seseorang suami membawa isterinya berpusafir. Hukuman menegah serta menahan seseorang daripada menggunakan haknya secara berleluasa atau sewenang-wenang. 3. di mana ia berpindah daripada pihak ibu 114 . Hukuman membatalkan segala tindakan yang disalahgunakan tersebut. c. 3. d. b. f.8 PEMINDAHAN DAN BERAKHIR HAK Sesuatu hak itu harus dipindahkan serta berpindah daripada seseorang individu kepada individu tertentu selaras dengan dasar-dasar yang ditetapkan oleh Syariah Islam. Perpindahan hak yang berlaku menerusi kaedah pemindahan hutang d.c. Pemindahan tersebut boleh berlaku sama ada hak berbentuk harta dan bukan harta. Di mana ia akan berpindah daripada bapa kepada datuk dengan sebab kematian bapa.8.

d. pemindahan itu boleh berlaku dan diharuskan oleh syarakjika ia berlangsung selaras dengan dasar syariah.8. Huraikan jenis-jenis hak mengikut beberapa segi 115 . Begitu juga dalam melakukan akad hendaklah dengan memenuhi rukun serta syaratnya. Hak mengambil manfaat akan berakhir apabila terbatal akad sewa menyewa atau tamat tempohnya atau dengan sebab harta tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi seperti rumah yang disewakan terbakar. Sebagai rumusannya. 9.kepada nenek sebelah ibu apabila ibu kepada kanak-kanak tersebut telah berkahwin dengan lelaki bukan mahram kepada kanak-kanak tersebut.2 Berakhirnya Sesuatu Hak Ulama Fiqh telah menjelaskan bahawa terdapat beberapa faktor serta sebab tertentu menyebabkan berakhir sesuatu hak selaras dengan apa yang ditetapkan oleh Syariah Islam. b. 3. Hak memberi nafkah yang diwajibkan terhadap bapa kepada anak-anak berakhir apabila anak-anak tersebut mampu berdikari dan berusaha mencari rezeki sendiri. di mana hak yang dipindahkan itu tidak melebihi yang daripada harta. sebagai contohnya ialah: Berkenaan dengan waksiat dan hibah. antaranya ialah: a. Apakah rukuk-rukun hak 3.17 SOALAN LATIHAN 1. Cuma bentuk dan cara berakhir sesuatu hak itu berbeza sudut jenis hak. Hak yang berkenaan dengan pemilikan akan tamat apabila berlaku proses akad jual beli c. Hak-hak yang berkaitan dengan akad perkahwinan akan berakhir apabila berlaku perceraian atau talak. Bincangkan definisi hak mengikut perspektif Fiqh Islam 2.

3 Bodoh 4.1 Sebab-sebab Penamatan 116 .2 Jenis Khiyar 4.2.1 Ahliyah al-wujub 4.5.8 PENAMATAN KONTRAK 4.1 Gila 4.7.1 PENGENALAN 4.2.6.6.6.1 Halangan Samawi 4.2.1.5.2 Ahliyah al-Wujub al-Kamilah 4.6.1 Ahliyah al-Ada’ al-Naqisah 4.6.6.2 DEFINISI AKAD (KONTRAK) 4.1.2 Tersalah 4.6 Mati 4.4 Tidur atau Pengsan 4.2.5 KELAYAKAN AHLI BERKONTRAK 4.7.3 Khiyar Ru’yah 4.1.7.2.1.2 Khiyar Ta’yin 4.1 Kejahilan 4.2.2.7.4 Mabuk 4.1.4 MAJLIS AKAD (KONTRAK) 4.5.1 Definisi Khiyar 4.7.6.8.5.6.6. Huraikan sumber dan sebab hak 5.1.6.1 Khiyar Syarat 4.2 Terencat Akal 4.6.1.7 KHIYAR DALAM KONTRAK 4.5.4 Khiyar Aib 4.2.5.5 Sakit tenat 4.6.2.2.6.5 Paksaan 4.2 Ahliyah al-Ada’ 4.3 RUKUN AKAD JUAL BELI 4.2 Halangan Bukan Samawi 4.2.7.3 Lupa 4.1. Apakah hukum menyalahgunaan hak serta bincangkan dalil dan sebab 6.6 HALANGAN KEAHLIAN 4.2 Ahliyah al-Ada’al-Kamilah 4.1 Ahliyah al-Wujub al-Naqisah 4. Bincangkan proses perpindahan hak dan berakhirnya sesuatu hak BAB 4 Teori Akad 4.4.

Untuk menjadikan sesuatu jual beli itu sah dari segi hukum syariah.4 Kontrak tidak terlaksana 4.8.w. dan para sahabatnya merupakan para peniaga yang mashyur di zaman dahulu.2 Rosak 4. Mengenal pasti sebab-sebab penamatan kontrak 4. Di antara peraturan syariat Islam yang penting dalam perniagaan ialah adanya rukun dan syarat jual beli. Menjelaskan rukun-dan srayat-syarat akad 3.PENGENALAN Perniagaan adalah satu bidang pekerjaan yang digalakkan oleh agama Islam.1 Fasakh 4. Kerelaan itulah akhirnya 117 . Rasulullah s.1. anda seharusnya boleh: 1. Rukun adalah perkara-perkara asasi bagi wujudnya sesuatu amalan atau perbuatan manakala syarat pula ialah sifat-sifat yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu amalan atau perbuatan. rukun dan syarat-syarat jual beli tersebut hendaklah dipenuhi sepenuhnya.8. Menjelaskan konsep khiyar dan tujuannya . Islam amat mengambil berat tentang akad atau kontrak kerana ia menjadi simbol ataupun tanda terdapatnya kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat.1. 5.T sekiranya dilaksanakan dengan niat yang baik dan bertepatan dengan peraturan Syariat Islam. Menghuraikan konsep akad dalam Islam .a.4. Menjalankan perniagaan dikira suatu amalan soleh iaitu mendapat pahala di sisi Allah S.8.8.1. Menghubungkaitkan keahlian berkontrak dan halangan-halangan kontrak 4. 2.8.3 Khiyar 4.W.1.1.1.5 Tempoh tercapai BAB 4 TEORI AKAD OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini.

menjadi faktor pengikat di antara kedua pihak yang terlibat. Tanpa akad. Tanda adanya kerelaan di antara kedua pihak tersebut adalah adanya ijab dan qabul. Dalil yang menunjukkan adanya peraturan ini ialah: 1. Ikatan ini akan memberi perlindungan dan jaminan kepada pihak yang terlibat. bahawa harta benda perniagaan itu. beliau bersabda: "Kedua pihak yang berjual beli tidak boleh beRPisah kecuali setelah adanya kerelaan diantara keduanya. Tanda adanya kerelaan diantara kedua pihak tersebut adalah adanya ijab dan qabul." (Riwayat Abu Daud dan Tarpizi) 3.a. Implikasi kontrak ialah sesuatu yang mengikat di antara kedua pihak yang terlibat berdasarkan apa yang dikontrakkan. Oleh yang demikian setiap perkataan atau tulisan atau isyarat yang digunakan hendaklah memberi faham bahawa jual beli berkenaan telah dilaksanakan seperti dengan adanya majlis Akad atau dengan menggunakan perkataan "saya jual" atau "saya beli" dan perkataan yang seumpamanya yang mempunyai erti jual beli. Apabila sesuatu kontrak telah berlaku maka kedua pihak yang terlibat akan mempunyai hak dan tanggungjawab. Firman Allah S. yang bermaksud: "Jual beli itu dikira sah selepas adanya kerelaan." ( Surah an-Nisa': 28 ) 2." (Riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. dilakukan rela sama rela di antara kamu. Dengan adanya masjlis akad. terjadilah secara rasmi satu ikatan kontrak yang sah diantara kedua pihak yang terlibat. 118 .w.a. Sabda Rasulullah s. Sabda Rasulullah s. Mereka hendaklah memenuhi hak dan melaksanakan tanggungjawab tersebut.) Tujuan syariat Islam mengadakan akad ialah untuk melahirkan dan menjelaskan kerelaan di antara kedua belah pihak yang melakukan kontrak berkenaan serta bersedia menerima implikasinya.T yang bermaksud: "Melainkan yang halal (kamu makan). kontrak atau ikatan yang sah diantara kedua belah pihak dianggap tidak berlaku.W.a. Ia menjadi tanda berpulanya ikatan kontrak di antara dua pihak yang terlibat. yang bermaksud: Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi s.w.w.

ketidaktelusan ataupun melanggar prinsip-prnsip syariah yang jelas iaitu batil. Para sarja hukum juga berpendapatt bahawa setiap urusniaga yang berasaskan kontrak al-bay’ adalah harus. Kerelaan berkontrak dalam muamalah tersebut dijelmakan dalam akad kontrak. janji (al-‘Ahdu) seperti firman Allah: dan sempurnakanlah janji kamu dengan kontrak (al-‘aqd) seperti firman Allah: “ wahai orang-orang yang beriman. maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. ku supoaya aku sempurkan janjiku pada mu. Ini adalah sesuai dengan perintah Allah dalam surah al-Nisa’: 29. Justeru. dan janganlah kamu membunuh dirimu .” (al-Nisa’:33) b. meliputi semua bentuk perjanjian antara manusia.” (Al-baqarah: 40) tepatilah kontrak-kontrak kamu.” Para sarjana bersepakat menyatakan bahawa lafaz akad (perjanjian atau kontrak) adalah perkataan yang bersifat umum. Definisi Aqad dari segi bahasa Arab ialah: a. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (al-Maidah: 1) 119 .2 DEFINISI AKAD/ KONTRAK Islam tidak mengharamkan sebarang bentuk urus niaga yang berasaskan jual beli yang mempunyai persetujuan bersama oleh kedua-dua belah pihak (mutual consent). c.4. Ini beerti secara jelas bahawa manusia bebas untuk meletakkan apa-apa syarat dalam urusniaga mereka kecuali jika syarat itu membawa kepada ketidakadilan. ikatan (al-Rabtu) atau simpulan (al-‘aqdu) seperti mana Allah berfirman: “Dan mana-mana orang yang kamu telah membuat ikatan setia mereka. “Hai orang-orang yang beriman. mana-mana syarat yang terletak antara penjual dan pembeli adalah Sah.

1998:35) 4. Rukun-rukun jual beli ialah : 120 . Mengikut Jumhur Ulamak (Mazhab Hanafi. imam Ibn Qudamah. Maliki. sighah dan perkara yang di akad (ma’qudun ‘alaihi). Ini adalah kerana apabila adanya Ijab dan Qabul di dalam sesuatu urusan . tidak sahih atau batal di sisi syarak. Ia merupakan perbuatan untuk mengikat satu persetujuan. Sesuatu jual beli hanya dianggap sah atau diperakui oleh hukum syarak hanya apabila semua rukun-rukunnya ada dengan sempurna. Perkara ini telah dijelaskan oleh imam-imam seperi imam alBuhuti didalam kitabnya Kasyf al-Qina’ ’an Matn al-Iqna’. Jumhur fuqaha’ berpendapatt bahawa rukun jual beli terdiri daripada tiga rukun iaitu pihak yang berakad (‘aqidayn). Shafi’I dan Hanbali). Di dalam urusan perniagaan masa kini ia boleh dianggap sebagai satu kontrak atau perjanjian jual beli. al-Bujayrimi di dalam kitabnya Hasyiyah al-Bujayrimi ‘Ala al-Khatib. Imam al-Syarbini di dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj. Pada asasnya akad-akad dan syarat-syarat dalam mu’amalat adalah harus. Ia juga bermaksud kontrak fasid atau batal. Ibn Qudamah (1999): 112. 1995: 462). Jual beli yang tidak sempurna rukun adalah dianggap tidak sah atau terbatal dengan sendirinya. Akad jual beli yang tidak memenuhi rukun adalah fasid. (Muhammad ‘Uthman Syabir (1996)16-17.3 RUKUN AKAD JUAL BELI Urusniaga jual beli tertakluk kepada rukun jual beli yang ditetapkan.. Ibn Humam dan lain-lain. Akad juga boleh didefinisikan sebagai persetujuan dua kehendak untuk melahirkan kesan undang-undang. Oleh itu semua jenis akad dan syarat yang dipersetujui diantara pihak-pihak yang terlibat adalah diharuskan melainkan jika terdapat larangan secara jelas dalam al-Quran dan al-Sunnah. (Wahbah al-Zuhayli. alSyarbini.Manakala dari segi istilah syarak atau perundangan Islam pula Aqad ialah suatu ikatan atau persetujuan yang berlaku di antara pihak pertama dan pihak kedua melalui ijab dan Qabul dimana ia akan melahirkan kesan undang-undang dan hak pada kontrak berkenaan. Kontrak tidak sahih ialah kontrak yang cacat salah satu rukun atau syaratnya. maka berpulalah satu kontrak di antara kedua pihak.

Penjual dan pembeli perlu mumayyiz. mempunyai kuasa pemilikan keatas perkara yang diakadkan dan reda-meredai antara satu sama lain. berakal.cit.a) b) c) d) e) Penjual. cerdik. kedua-dua pihak penjual dan pembeli daripada mereka yang boleh dipertanggungjawabkan. Jual beli yang dipaksa adalah tidak sah. ahli tasarruf (keahlian untuk menguruskan harta). disyaratkan terdiri yang boleh Golongan dipertanggungjawabkan ialah mereka yang sempurna akal fikiran iaitu tidak gila atau separuh gila. Fuqaha’ menetapkan bahawa penjual dan pembeli hendaklah terdiri daripada orang iaitu baligh. rusyd dan tiada paksaan dalam urusniaga. Urusniaga penjual dan pembeli juga hendaklah dibuat secara sukarela tanpa adanya paksaan daripada mana-mana pihak tertentu. Di dalam perspektif Islam. Dua pihak yang berakad iaitu Penjual dan Pembeli. op. jual beli yang dilakukan oleh kanak-kanak tidak sah walaupun sudah mencapai tahap mumayyiz kerana dia bukan daripada golongan alrusyd (orang cerdik). h 10) 121 . Pembeli Barang yang dijual. Mazhab Syafie dan Hambali mensyaratkan al-rusyd (cerdik) terhadap penjual dan pembeli iaitu mahir mengurus harta. (al-Syarbini (1998). Mereka juga bukanlah tergolong dikalangan orang yang disekat dari menjalankan urusan muamalah seperti muflis dan safih. Dengan itu. Harga Sighah (Ijab dan qabul) Rukun-rukun jual beli ialah: 1. baligh iaitu tidak kanak-kanak dan rusd atau pintar..

cerdik.) Menurut Mazhab Maliki. kanak-kanak yang mumayyiz tidak sah akadnya kecuali dengan izin daripada walinya.) Fuqaha’ Mazhab Hanafi juga menganggap akad kanak-kanak yang sudah mumayyiz. (Al-Buhuti (1982). (1983). adalah sah dan berkuatkuasa. (al-Syarbini (1998). Ahmad al-Maltawi. Bagi kanak-kanak. Akad ini juga dianggap sah jika dilakukan oleh kanak-kanak yang sudah mumayyiz. 13. mabuk. Oleh itu kanak-kanak yang sudah mumayyiz boleh melakukan akad dengan syarat ia mengetahui kaedah dan tata cara jual beli. h.cit. 151.. Kaherah: Dar Fikr al-Islamiy. mempunyai pemilikan sempurna ke atas perkara yang diakadkan.. h 10) Akad yang dimeterai itu juga tidak mengandungi unsur-unsur paksaan dan tidak ada perkara-perkara yang menjadi halangan sesuatu akad itu dilakukan seperti muflis. pihak-pihak yang berakad mestilah orang yang mukallaf. op. Dengan itu. Namun begitu jual beli kanak-kanak yang mumayyiz masih dikira sah sekiranya mendapat kebenaran daripada wali mereka. penjual dan pembeli perlu mencapai tahap mumayyiz iaitu orang yang mencapai tahap boleh membezakan sesuatu yang baik atau buruk. tidak bodoh. Bagaimanapun orang gila. (Ibn Humam (t. mempunyai kuasa pemilikan ke atas perkara yang diakadkan atau mempunyai hak selaku wakil atau wasi atau kerabat.cit. 74) Mazhab Syafie dan Hambali mensyaratkan al-rusyd (cerdik) terhadap penjual dan pembeli iaitu mahir mengurus harta. tidak ada unsur-unsur paksaan ke atas kedua-dua pihak yang berakad. h..Menurut Mazhab Hanafi dan Hambali. h. jual beli yang dilakukan oleh kanak-kanak tidak sah walaupun sudah mencapai tahap mumayyiz kerana dia bukan daripada golongan alrusyd (orang cerdik). Fiqh al-Muamalah ‘Ala Madhab al-Imam Malik. Mengikut mazhab Shafi’i. Jual beli yang dilakukan oleh kanak-kanak yang belum mumayyiz tidak sah kerana ketiadaan ahliyah tasarruf. bodoh dan sakit tenat yang boleh membawa maut. hilang akal dan mabuk tidak sah akadnya. gila. (Muhammad b.t). hilang akal. op. 122 . tidak sah akadnya jika ia belum mumayyiz. op.cit.

1986: 7: ‘Umar b.t). Syams al-Din Muhammad b. 1987: 74) 2. tidak ada unsur-unsur paksaan ke atas kedua-dua pihak yang berakad. (Muhammad b. h. op.cit.. Subjek akad iaitu barang dan harga perlu wujud semasa akad dijalankan kerana tidak sah jual beli barang yang ma’dum (tiada). Jual beli barang ma’dum adalah tidak sah kerana terdapat unsur gharar.cit. tidak bodoh. t. Jual beli barangan ma’dum seperti menjual buah-buahan yang belum berbuah. Abi al-‘Abbas Ahmad b. 137. Hamzah al-Ramli (1988).. Oleh itu kanak-kanak yang sudah mumayyiz boleh melakukan akad dengan syarat ia mengetahui kaedah dan tata cara jual beli. op. Mengikut Mazhab Hanbali.Terdapat empat kategori orang yang tidak sah akadnya iaitu orang gila. (Ibn Qudamah. pihak-pihak yang berakad mestilah orang yang mukallaf. Akad ini juga dianggap sah jika dilakukan oleh kanak-kanak yang sudah mumayyiz. jika perkara yang diakadkan itu jumlahnya kecil atau sedikit. adalah sah dan berkuatkuasa. (Ibn Humam.t. mempunyai pemilikan sempurna ke atas perkara yang diakadkan. 1981: 23). mempunyai kuasa pemilikan ke atas perkara yang diakadkan atau mempunyai hak selaku wakil atau wasi atau kerabat. Bagaimanapun orang gila. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. Muhammad al-Bujayrimi . Harta atau barang dan harga. Lihat al-Kasani (1998). 1983 :13) Fuqaha’ Mazhab Hanafi juga menganggap akad kanak-kanak yang sudah mumayyiz. cerdik. orang buta dan kanak-kanak sekalipun sudah mumayyiz (al-Syarbini. hilang akal dan mabuk tidak sah akadnya. hamba. Kaherah: Syarikah Maktabah wa matba’ah al-Babi 123 . Sebaliknya jika perkara yang diakadkan itu bernilai besar atau banyak. al-Syarbini (t. 326. maka akad yang dilakukan oleh kanak-kanak meskipun belum mumayyiz adalah sah. maka akadnya tidak sah meskipun diizinkan oleh walinya. jenis dan kuantiti barangan yang jelas. tanaman yang belum masak dan anak lembu dalam kandungan adalah tidak sah tetapi dibenarkan kepada bay’ al-salam kerana telah ditentukan sifat. h. 8 Juz.: 27) Menurut Mazhab Maliki. Ahmad al-Maaltawi.

al-Dusuqi (1984). 1998: h 162) v. (al-Buhuti. milikan yang sah. op. boleh diserahkan Jika salah satu pihak tidak dapat menyerahkan barang yang dijual maka kontrak jual beli itu menjadi tidak sah. Harta dan harga adalah dua perkara yang mesti dinyatakan dalam sesuatu akad. 28. iv. op. Mata wang adalah benda yang berpanfaat. 111.. (al-Syarbini. Ia dianggap seperti jual beli barangan ma’dum yang diharamkan.cit. diketahui kuantiti. h.cit. h.cit. ia sah di jual beli. (al-Syarbini. Syarat-syarat Ma’qudun alahi adalah i. 1986: 7) Subjek akad hendaklah terdiri daripada harta yang bernilai dan berpanafaat pada pandangan syarak. 61. Tidak sah jual beli barangan najis dan yang diharamkan syarak.. sifat dan jenisnya. h. Subjek akad yang dimiliki melalui pencurian atau rampasan menyebabkan jual beli menjadi tidak sah. Ibn ‘Abidin (1978). harta yang bernilai. 1998: 15-16) Perkara yang di akad (Ma’qudun alahi) adalah subjek akad iaitu barang yang dijual dan harga yang diterima. milik penuh pembiayaan. boleh diserahkan dan diketahui oleh pihak yang berakad. Islam melarang menjual beli hak milik orang lain tanpa kebenaran namun begitu jual beli secara wakil adalah dibenarkan. 35. h. al-Zuhaily (1989). Penjual dan pembeli mestilah memiliki subjek akad secara sah. op.al-halabi wa Awladih. Harta yang diakadkan hendaklah terdiri daripada jenis barangan yang berpanfaat menurut syarak. kuantiti dan sifat supaya tidak timbul gharar dalam urusniaga 124 .. ii. wujud semasa jual beli. Harta adalah benda yang dijual dan harga ialah balasan yang mesti ditunaikan oleh pembeli. Setiap penjual dan pembeli mesti mengetahui secara jelas tentang subjek akad dari segi jenis. iii.

Huraian mengenai khiyar akan dibincangkan selepas ini. Sighah adalah dua lafaz akad (ijab dan qabul) perjanjian jual beli yang diucapkan oleh penjual dan pembeli. Bentuk bayaran juga hendaklah dijelaskan bersama harga samada secara tunai. daging babi tidak boleh dijadikan balasan. 3. Barang tersebut juga hendaklah terdiri daripada barangan yang halal dan suci di sisi syariat. Dalam Syariah. kontrak hanya dilakukan apabila satu pihak menawarkan sesuatu kepada pihak lain dengan balasan tertentu dan pihak satu lagi menerimanya kecuali dalam kontrak al-Tabaruat.Barang yang djual disyaratkan mesti wujud dan diada atau benar-benar wujud. najis. hutang. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 125 . Sighah akad (ijab dan qabul). Ia dimiliki secara sah oleh penjual atau pihak yang berkontrak. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Sesuatu yang dijadikan balasan hendaklah barang yang sah dari segi syarak seperti duit atau benda–benda yang berpanfaat yang lain. pihak pembeli diberikan hak untuk khiyar. Sighah ialah lafaz jual dan beli yang keluar daripada penjual dan pembeli sebagai tanda persetujuan dan keredaan mereka untuk mengikat kontrak. Balasan selalunya diadakan dalam bentuk harga. Ia tidak berubah seperti apa yang disebut dalam kontrak atau pengetahuan pembeli apabila proses penyerahan dilakukan. Ini adalah untuk mempastikan keadilan dan kebenaran dilaksanakan. Arak. Harga jual beli yang dijalankan oleh pihak yang terlibat disyaratkan disebut semasa berlakunya akad. Barang tersebut disyaratkan pula boleh diserahkan kepada pembeli atau pihak kontrak yang terlibat pada masa yang ditetapkan. kad kredit dan sebagainya. Apabila sesuatu perubahan yang berlaku seperti yang disebut didalam kontrak. Khiyar adalah hak pembatalan yang diberikan oleh syarak kepada pembeli apabila terdapat sesuatu sebab khiyar yang diterima syarak. “Hai orang-orang yang beriman. cek tertangguh. Masa yang terbaik bagi serahan ialah selepas sahaja kontrak jual beli berlaku. Islam menghendaki supaya transaksi jual beli diberikansecara jelas di dalam akad. Sebarang penipuan harga barang adalah dilarang oleh Islam. Keredaan merupakan syarat sah jual beli yang digambarkan melalui firman Allah swt di dalam surah al-Nisa’:29. Ia mesti dijelaskan dalam bentuk jenis matawang atau sesuatu nilai yang menjadi persetujuan bersama.

Menurut jumhur Fuqaha’. 1989: 111) Sighah mempunyai syarat berikut iaitu: 126 . 1987: 6. Jika tawaran dan penerimaan tidak dilakukan secara serta merta. Lafaz yang keluar daripada penjual dipanggil ijab (penawaran) manakala lafaz penerimaan daripada pembeli dipanggil qabul (penerimaan). Syarat ini bermaksud tawaran dan penerimaan hendaklah dibuat dalam majlis akad yang sama dan tanpa diselangi oleh sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. 1984: 3).” Al-Nisa’: 29 Ayat tersebut menjelaskan keperluan sighah sebagai tanda kerelaan dalam apa jua kontrak jual beli termasuk dalam urusan pertukaran wang. ( al-Sharbini. Yang ditekankan ialah penerimaan boleh dilakukan walaupun selepas bebarapa waktu asalkan mereka masih berada dalam majlis akad. Fuqaha’ Shafi’i berpendapatt penerimaan adalah dianggap bersambung apabila dilakukan terus sesudah tawaran dibuat tanpa diselangi oleh perbicaraan yang tiada kaitan dengan akad.cit. Lihat al-Buhuti (1982).sama-suka di antara kamu. Penerimaan hendaklah bersambung dengan tawaran. Shams al-Din al-Dusuqi.. Namun Mazhab Hanafi berpendapatt bahawa lafaz boleh berbagai cara asalkan ia yang pertama keluar dipanggil ijab dan lafaz persetujuan selepasnya dipanggil qabul. maka akad tidak berkuatkuasa. Mazhab Hambali berpendapatt bahawa lafaz sighah boleh berlaku dalam apa cara sekali pun asalkan ia menunjukkan jual beli berlaku. yang dimaksudkan dengan bersambung tawaran dan penerimaan ialah akad itu dilakukan dalam majlis yang sama. h. dan janganlah kamu membunuh dirimu. al-Zuhaily.. al-Ramli . Mereka tidak menentukan jarak masa antara tawaran yang dibuat oleh pihak pertama dan penerimaan yang dibuat oleh pihak kedua. Lafaz Sighah boleh juga berlaku dalam perbuatan yang menunjukkan adanya ijab dan Qabul. 1986: 137) . Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Ibn ‘Abidin.148-149 Ijab ialah lafaz pernyataan pertama yang diucapkan oleh penjual dan qabul ialah lafaz pernyataan penerimaan untuk berakad yang diucapkan oleh pihak pembeli. op. 1987): 8.

Penerimaan pula merupakan peringkat kedua dalam membuat kontrak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. iv. Asas-asas Muamalat Islam. Ia menunjukkan adanya kerelaan dalam penawaran yang dibuat itu. perbuatan (al-mu’atah) dam isyarat. Penawaran dan penerimaan boleh dilakukan dengan beberapa cara iaitu: i. Ia juga bermaksud apa yang lahir dari pihak pertama atau penjual sama ada ia diucapkan terlebih dahulu atau terkemudian walaupun secara lazimnya Ijab itu mestilah yang terawal kemudian baru diikuti dengan Qabul. al-Sanhuri berpendapatt cara ini tidak boleh dilakukan oleh pihak yang membuat tawaran kerana tawaran tidak boleh difahami dengan cara berdiam diri semata-mata. perbezaan ini hanya berbentuk pengkelasan sahaja dan tidak mengubah kewajipan penjual dan pembeli memenuhi rukun-rukun al-sarf supaya sah pada pandangan syarak. Setiap pihak yang berakad memahami kehendak pihak yang satu lagi. 1998: 318) Ijab (tawaran) merupakan peringkat pertama dalam membuat kontrak. Ijab dan Qabul jenis ini hendaklah dilakukan 127 . (al-Kasani. Dalam keadaan kedua-dua pihak berdiam diri tanpa melakukan dengan tiga cara tersebut. Walaubagaimanapun. iii. Tujuan syarat ini ialah supaya keduaduanya mempunyai objektif yang sama. Penerimaan hendaklah bersambung dengan tawaran. Dilakukan secara lisan (bil Kalam). Setiap Ijab dan Qabul mestilah menggambarkan secara jelas kehendak pihak yang melakukan akad tersebut. ii. h. Dengan itu penawaran boleh dengan empat cara tadi dan hanya penerimaan sahaja boleh secara berdiaam diri dalam keadaan tertentu yang menjelaskan ia menerima Mazhab Hanafi berpendapatt rukun jual beli hanya terdiri daripada sighah kerana dua rukun yang lain bagi mereka dianggap sebagai syarat sah jual beli. (Faizah Hj Ismail (1995).i. 70-74. Ia adalah cakapan pertama yang keluar daripada salah satu pihak yang berkontrak. Qabul mestilah bersesuaian dengan ijab.) Selain daripada perkataan yang terang dan difahami dalam melakukan akad atau apa yang biasa disebut sebagai komunikasi akad. ia boleh juga dilakukan secara tulisan (surat).

Ijab dan Qabul boleh dilakkukan secara bertulis (bil Kitabah). Walaupun sah dibuat secara lisan tetapi Islam menggalakkan akad tersebut direkod secara tulisan. Tawaran mesti dijawab dengan segera. Janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan.dalam satu majlis. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Bagi mereka yang tidak diragui kejujurannya dan tawaran itu diterima. janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil.“ (Surah al-Baqarah: 282 ) ii. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur. Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah. Allah berfirman di dalam al-Quran yang bermaksud : “Hai orang-orang yang beriman. Yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah dan lebih kuat persaksian serta lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarnya maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang hendak ditulis. Dan persaksikanlah dengan dua saksi dari orang lelaki di antara kamu. Jika tiada dua orang saksi lelaki maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu redai supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Ijab dan qabul boleh dibuat melalui pesanan yang dihantar melalui seseorang wakil yang dipercayai. Jika kamu (Penulis dan saksi) menyulitkan urusan jualbeli maka itu adalah satu kefasikan dalam diri mu. apabila kamu berpuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tertentu. maka hendaklah kamu menuliskannya. Janganlah kamu jemu menulis hutang itu samada kecil atau besar jumlahnya apabila sampai masanya. Dan hendaklah kamu tulis dalam urusan muamalah itu kecuali kepada urusniaga yang tunai di antara kamu maka tiada dosa jika kamu tidak menulisnya (urusniaga tunai). 128 . Allah mengajar kamu dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Ijab ini berkuatkuasa sebaik sahaja surat itu meninggalkan orang yang membuat tawaran dan sah sehingga diterima oleh penerimanya. Takutlah kepada Allah. iii.

Ulama Maliki berpendapatt bahawa tawaran secara isyarat adalah sah hukumnya walaupun dibuat oleh orang yang tidak cacat kerana apa yang penting ialah orang yang membuat tawaran hendaklah memaklumkan tentang tawaran itu kepada pihak kedua dan pihak kedua pula faham akan isyarat tersebut. Kedua-dua pihak pembuat tawaran dan penerima hendaklah berada di dalam satu majlis. Ulama Maliki. Ia dilakukan di dalam Majlis Kontrak atau keadaan yang boleh diakui sahnya kontrak.4 MAJLIS KONTRAK. Ia tidak boleh dibuat dalam majlis yang berlainan. Majlis Kontrak ialah keadaan atau tempat dimana kedua-dua pihak yang berkontrak membuat akad atau kontrak. Ijab dan qabul boleh dibuat secara perbuatan. ii.penerimaan itu menjadi sah.( MAJLIS AL-AQDU) Sesuatu kontrak muamalat itu dikira berlaku apabila terdapat dua pihak atau lebih menjalankan kontrak. 4. Tawaran yang dibuat melalui hantar-serah barangan adalah sah terutamanya akad jual beli bagi barangan murah dan tidak mudah berlaku penipuan seperti menggunakan mesin jualan minuman. Dalam kontrak yang dibuat melalui surat umpamanya hendaklah ditentukan tempoh 129 . Sebab Ijab tidak dikira sebahagian daripada kontrak jika tiada perhubungan terus antaranya dengan Qabul. Sekiranya tawaran yang diberikan tidak terus diterima oleh pihak kedua dalam majlis tersebut maka tawaran tersebut dikira tamat kecuali disebut tempoh tawarannya. iv. Ijab dan Qabul boleh dibuat melalui isyarat dan gerakan tangan terutamanya jika orang yang membuat ijab itu bisu dan tuli atau penerima tidak faham bahawa seseorang membuat tawaran. v. Untuk terjadinya hubungan antara Qabul dan Ijab ini terdapat tiga syarat yang perlu dilaksanakan iaitu: i. Syafie dan Hambali berpendapatt bahawa tawaran mesti dibuat oleh tuan punya harta dengan harga yang ditetapkan tetapi Ulama Hanafi berpendapatt bahawa tawaran itu boleh dibuat oleh salah satu daripada dua pihak tersebut. kad ATM dan lain-lain.

1.5.5 KELAYAKAN PIHAK YANG BERKONTRAK (AL-AHLIYYAH) Al-ahliyyah dari segi bahasa ialah Kemampuan.tawaran tersebut dan apa-apa yang berkaitan dengan jelas. Mumayyiz Hingga Baligh Peringkat ini ialah masa seseorang insan mencapai usia mumayyiz hingga baligh. Janganlah orang yang membuat tawaran menarik balik tawarannya sebelum penerima menerima tawaran. iaitu seperti pada zaman bayi belum mumayyiz. Namun begitu. Janganlah ada sesuatu yang menunjukan keengganan daripada salah satu pihak yang berkontrak. 4. Pada waktu itu sudah ditetapkan terhadapnya ahliah al-ada' al naqisah seperti: Dituntut melaksanakan segala ibadat. Menurut istilah syarak pula al-ahliyyah bermaksud Kelayakan atau layak untuk menanggung hak orang lain dan juga menerima hak terhadap orang lain serta melaksanakannya. namun masih dikira singkat. 4. Pada masa tersebut biarpun ia berakal. juga tiada hukuman sudut badan. Secara umumnya ia adalah pihak yang layak memikul tanggungjawab serta mukallaf. Setiap mukallaf yang melaksanakan akad hendaklah mempunyai keahlian dengan kelayakkan dibebani dan kelayakkan membuat pilihan melaksanakan apa yang dipertanggungjawabkan. cuma bezanya keadaanya lebih baik daripada bayi.2 Baligh dan Berakal 130 . iii. Imam Hanafi berpendapatt yang dimaksudkan Ijab dan Qabul mestilah bersatu majlis ialah bersatu masa atau waktu dimana kedua dua pihak berurusan membentuk kontrak. iv. segala perkataan dan perbuatannya tidak diambil kira. kerana belum baligh. Apa yang ditetapkan terhadapnya oleh fiqh hanyalah ahliyah al-wujub al kamilah.5. ia cuma atas dasar didikan sahaja. 4. Begitu juga.

2 Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah 131 . Ulamak Fiqh menbahagikan keahlian (al-ahliyyah) kepada dua iaitu 4. Ia juga bermaksud kemampuan seseorang menerima hak sahaja tanpa sebarang kewajipan ke atasnya.5. Asas penetapan Ahliyyah al-Wujub ialah insan yang hidup.1 Ahliyyah al-Wujub (kelayakan ada bertanggungjawab) Ahliyyah al-ada’ (kelayakan melaksanakan tanggungjawab) Ahliyyah al-Wujub ialah kelayakan seseorang individu untuk bertanggungjawab serta memiliki hak-hak serta segala kewajipan. Contohnya janin berhak menerima pusaka kerana sabit kewujudannya tetapi tidak boleh dipertanggungjawabkan kerana tidak boleh diberi tanggungjawab keatasnya.1 4.1. Dan ahliyatul ada’ alkamilah (anggota pelaksanan yang sempurna). Seseorang manusia yang hidup dari lahir hingga mati dikira layak menerima Ahliyyah al-Wujub. Ia adalah pihak mempunyai ketetapan memiliki hak serta melaksanakan keweajipan yang disyariatkan atau kelayakkan memikul tanggungjawab. Ia juga dikenakan keatasnya bebanan syarak serta diperaku sah segala pelaksanaan dan kewajipannya.5. 4.1.5. 4.Apabila seseorang itu baligh maka syariah muali ditetapkan terhadapnya tahap ahli al-wujub al-kamilah (anggota wajib yang semppurna).5.1 Jenis-jenis Ahliyyah al-Wujub 4.1 Ahliyyah al-Wujub al-Naqisah (kelayakan ada tanggungjawab separuh) Ahliyyah al-Wujub al-Naqisah ialah kelayakan serta kemampuan seseorang insan untuk menerima hak untuk dirinya semata-mata dan tidak terhadap hak orang lain.5.

Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah ialah kelayakan serta kemampuan insan menerima hak. Golongan yang tertakluk dalam jenis ini sebagai contohnya ialah: Kanak. Golongan ini akalnya tidak cacat dan tidak hilang terus oleh itu mereka masih tertakluk dengan ahliah al-ada'. Ia juga layak rnengadakan muramalah dan sekali gus ucapan dan perbuatan yang terbentuk daripadanya diambil kira oleh syarak dan mempunyai hukum. 4. Keadaan manusia ditinjau dari sudut ahliah al-ada’ boleh dibahagikan kepada dua Jenis iaitu: 4. Asas utama pengukuran ialah mumayyiz. Keahlian jenis ini berpula dengan seseorang itu dilahirkan hidup kemudian berterusan sehingga mati. memikul tanggungjawab terhadap dirinya serta terhadap hak orang lain. Untuk itu.kanak mumayyiz hingga zaman sebelum aqil baligh yarg lemah akalnya. seseorang itu dikira sah berjual beli. Seterusnya pengurusan yang yang dilakukannya hendaklah dengan mendapat khidmat nasihat.2.5. bukannya kehidupan. tetapi ahliyah ada al-naqisah sahaja. orang yang bertindak menguruskan bagi pihaknya ketika itu ialah walinya sebagai wakil. tunjuk ajar serta bimbingan atau pengakuan daripada orang lain. Apabila seseorang itu mumayyiz.5.2 Ahliyyah al-Ada’ (kelayakan melaksana tanggungjawab) Ahliyyah al-Ada’ ialah kemampuan seseorang insan untuk melaksanakan urusan sebagaimana yang ditentukan oleh syarak. 132 .1 Ahliyyah al-Ada’ al-Naqisah (Kelayakan melaksana tanggungjawab separuh) Ahliyyah al-Ada’ al-Naqisah ialah mereka yang mempunyai keanlian yang kurang dimana ia hanya berkemampuan untuk melaksanakan sebahagian bentuk urusan sahaja manakala sebahagian yang lain tidak dapat dilakukannya.

1.5. Contoh contoh halangan samawi ialah Gila. Lupa.2 Ahliyyah al-Ada’ al-Kamilah (kelayakan penuh melaksanakan tanggungjawab) Ahliah al-Ada' al-Kamilah ialah orang yang baligh dan sempurna akalnya. 4. Sakit Nazak.2.4. Halangan ahliyyah atau keemampuan dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu halangan samawi dan halangan bukan samawi. Terencat Akal. Mati 4.6 HALANGAN AHLIYYAH Kadang kala seseorang insan yang telah mencapai tahap ahliyyah al-wujub alkamilah dan Ahliah al-Ada' al-Kamilah tetapi setepas itu terdapat halangan yang menyebabkan terkurang ahliah atau hilang terus ahliah. Terhadapnya dikenakan kewajipan segala urusan berkaitan keduniaan dan Akhirat. Segala tindakan yang ia lakukan dikira sah. mewariskan kepada orang lain serta terhadap dirinya dikenakan tanggungan nafkah daripada harta miliknya.6.1 Halangan Samawi Halangan Samawi ialah halangan yang muncul daripada Allah sebagai penggubal itu sendiri dan ia bukannya dengan usaha dan kehendak manusia. Tidur atau Pengsan. Orang gila juga tidak dapat membezakan di antara baik dengan buruk serta akibat 133 . Sebagai contohnya ialah: Menerima pewarisan. Peringkat tersebut merupakan tempoh kemampuan seseorang insan untuk menetapkan juga melaksanakan hak yang ditetapkan oleh syarak samaada untuknya dan orang lain terhadapnya. Perkara tersebut dikenali dengan halangan sudut kemampuan.1 Gila Gila dapat menghalang atau menggugurkan kemampuan untuk memahami sesuatu. tanpa perlu mendapat keizinan orang lain. 4.6.

menurut jumhur ulama. Iaitu tidak sah segala tasarru'f. qisos . Golongan itu secara lebih terperinci dapat dibahagikan kepada dua jenis pula.lada' al-naqisah iaitu keadaanya seperti kanak-kanak mumayyiz.6. Dan kaffarah. ii. sembahyang. ia berhak memiliki harta yang dibelikan oleh wali untuknya juga berhak terhadap harta yang ia warisi.2 Terencat Akal Ia merupakan kategori insan yang lemah akal dan terencat akal. 4. seperti Dikenakan diyat dan jaminan terhadap hak orang lain yang ia rosakkan. Oleh itu mereka terletak dalam kategori tidak dikenakan semua ahliah alada' al-Kamilah dan al-Naqisah. Untuk itu. Hartanya juga diwajibkan zakat. Hal itu kerana sifat tersebut sejenis daripada kategori gila. Juga terkecuali daripada ahliah al-wujub yang bersifat fizikal seperti: Haji. Tiada terhadapnya hukum sudut fizikal. iaitu: i. juga tidak sah jika ia menceraikan isterinya. hudud.hukum terhadapnya pada kategori ahliah a.3 Lupa 134 . berkenaan dengan harta dan pemilikannya tetap dikenakan taklif. Lemah dari segi kemampuan untuk mengurus juga memahami sesuatu urusan. dikenakan ganti rugi.1.1. Segala perbuatan dan perkataannya berada di persimpangan di antara gila dengan waras iaitu tidak sampai tahap gila. Namun jika ia merosakkan harta orang lain. Oleh itu sudut hukumnya ketika itu ia seolah-olah seperti orang gila. puasa. Namunpun begitu. Oleh itu orang gila ditempatkan pada kategori hukum yang sama dengan kanak-kanak belum mumayyiz. Ada kemampuan memahami dan membezakan namun tidaklah sampai ke tahap seperti orang cerdik biasa.sesuatu. Tiada kemampuan memahami dan membezakan. 4.6. ikrar dan akadnya biarpun dengan keizinan walinya.

Namun begitu. Hak Allah. Namun begitu.1. Hal tersebut kerana ia masih memiliki kemampuan dan akal yang sempurna. Ia ia dibebaskan hukuman terhadap hak-hak Allah. Ia adalah suatu sifat yang menyelubungi akal fikiran seseorang yang menyebabkan ia lupa apa yang ditaklifkan terhadapnya. Apabila seseorang lupa melaksanakan hak-hak yang berkaitan dengan manusia pada waktunya. tetapi hak-hak manusia tidak terbebas.” ii. Sebagaimana hadis daripada Anas Ibn Malik: “:Sesiapa lupa mendirikan sembahyang.4 Tidur Dan Pengsan Tidur dan pengsan merupakan keadaan sementara yang menyebabkan seseorang dimaafkan dan terbebas daripada taklif kerana dalam kedua-dua keadaan tersebut ia dikira tidak tahu. hendaklah ia segera menunaikannya bila mengingatinya. dikenakan membayar ganti rugi kepada pemiliknya. Sebagai contohnya: 135 . iaitu: i. Seseorang yang lupa hak-hak Allah dimaafkan daripada dosa dan diberi keuzuran contohnya: seseorang itu lupa mendirikan sembahyang maka tidak berdosa. ia hendaklah segera menunaikannya apabila ingat. Sebagai contohnya: Seandainya ia merosakkan harta orang keadaan terlupa. Ulama Fiqh membahagikan keadaan dan sifat lupa dengan membezakan hak yang sepatutnya dilakukan kepada dua. Hukum terhadap orang lupa tidak sampai menafikan ahliyah al-wujub dan al-ada' . tidak ahliah aI-wujub.Lupa juga kadang kala dikenali juga dengan lalai. ia tidak dikira gugur hak itu. 4. Hak manusia.6. seseorang yang sedang tidur dan pengsan hanyalah dinafikan ahliah al-ada' sahaja.

sedang lemas di lautan. tenggelam dan terbakar.1.6.5 Mati Mati merupakan penghalang ahliah yang menyebabkan manuia lemah selemahnya. 4.6. Ia berhak untuk melaksanakan perbelanjaan dan pengurusan terhadap hartanya dan juga berhak menerima dan melaksanakan apaapa kewajipaa. Ia juga merangkumi orang yang menunggu hukuman bunuh. Jumhur ulama sepakat mengatakan bahawa orang yang sedang sakit mati atau dalam keadaan tiada harapan untuk terus hidup masih mempunyai ahliah wujub kamilah. Namun begitu. Keadaan tersebut dapat dilihat berdasarkan keadaan penyakit yang dialaminya atau pengalaman atau jangkaan doktor. namun dikenakan diyat. berkaitan dengan 136 . Justeru. jumhur menetapkan sebab kematian menggugurkan ahliah al-ada' dan ahliah al-wujub serta gugur seluruh taklif syarak.Orang sedang tidur telah mencederakan orang lain. 4.5 Sakit Mati Apa yang dimaksudkan di sini ialah sakit tenat atau keadaan seseorang yang tidak ada harapan untuk terus hidup. Namun dalam hal yang berkaitan dengan harta ada batasannya seperti: Wasiat yang dilakukannya hanya sah 1/3 sahaja. ia dikira mencederakan secara tidak sengaja yang bebas daripada qisas.1. Iaitu sabit terhadap dirinya segala hak berkaitan dengan Allah dan manusia.

2 Tersalah 137 . Tersalah c. Bodoh d.2. Menurut pendapat yang lebih kukuh: Hutang si mati berkekalan dan hendaklah dibayar daripada harta peninggalannya. oleh itu orang jahil tetap diambil kira sudut syarak dan segala tindakannya menyebabkan terbentuk kesan hukum. Jika ia tidak berharta. Mereka tidak boleh menjadikan kejahilan sebagai alasan melanggar tuntutan syarak atau bebanan taklif.2. Hal itu juga kerana perkara fardhu ain seperti Halal dan haram wajib diketahui oleh setiap mukallaf' 4.6.1 Kejahilan Jahil ialah tidak mengatahui sesuatu perkara atau hukum.hutang jenazah ulama berselisih pendapat iaitu: Menurut pendapat setengah ulama Hanbali: Hutang si mati gugur jika ia meninggal dunia tanpa meninggalkan harta. Mabuk e. 4.2 Halangan Bukan Samawi Halangan bukan samawi ialah halangan-halangan berdasarkan usaha dan pilihan manusia itu sendiri antaranya ialah a. Paksaan 4.6. seharusnya diberikan jaminan untuk membantunya agar ia bebas daripada tuntutan pada hari Akhirat. Sebab kejahilan tidak menafikan ahliah cuma dalam kes tertentu sahaja mereka diberikan keuzuran khususnya bagi orang yang tinggal dalam negara Islam kerana menuntut ilmu dan bertanya kepada orang alim itu merupakan tanggungiawab terhadap setiap individu seperti: Mengenai ibadat. jika sebaliknya hutang tersebut masih dikira tetap berkekalan. Kejahilan b.6.

dan ia juga menanggung dosa kejahatan Yang diusahakannya.Tersalah dan terkeliru merupakan salah satu sebab sebagai halangan ahlyah Oleh itu. ternyata yang kena ialah manusia. dan maafkanlah kesalahan kami. namun sasaran tersebut bukan tempatnya yang dimaksudkan. oleh itu. Kesalahan sebegitu 138 . Di mana perbuatan tersebut terkena sasaran yang dituju. (Mereka berdoa Dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau mengirakan Kami salah jika Kami lupa atau Kami tersalah. Selanjutnya bersalah dan terkeliru itu pula dapat dibahagikan kepada beterapa kategorinya. Sebagai contohnya ialah: Seseorang melepaskan panah terhadap sasaran yang disangka rusa. iaitu: i. Tersalah kerana tidak tahu. serta ampunkanlah dosa kami. ii. orang tersalah dimaafkan daripada hak Allah atau berkaitan dengan dosa dan mereka tidak diazab pada hari Akhirat. ia mendapat pahala kebaikan Yang diusahakannya. iii. tolonglah Kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum Yang kafir". Tersalah terhadap sasaran. Wahai Tuhan Kami ! janganlah Engkau bebankan kepada Kami bebanan Yang berat sebagaimana Yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang Yang terdahulu daripada kami. Kesalahan sebegitu dimaafkan sudut fizikal dan tiada dosa. dan berilah rahmat kepada kami. dimaafkan dan sah puasanya. Tersalah dalam perlaksanaan adalah kesalahan yangberlaku dalam pelaksanaan perbuatan iaitu seperti seseorang lngin mengucapkan lafaz tertentu tetapi terkeluar lafaz sumpah. Sebagai contohnya ialah: Seseorang makan sahur ketika fajar terbit dengan beranggapan fajar belum terbit. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa Yang terdaya olehnya. Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa Yang Kami tidak terdaya memikulnya. Keadaan itu selaras dengan firman Allah: (Surah al-Baqarah 2: 286) 286. namun ia tidak menggugurkan hukum sudut harta. Engkaulah Penolong kami.

4. bahkan dikenakan diyat. orang bodoh masih mempunyai ahliah sempurna serta dikenakan semua taklif syarak. Sebagai contohnya: Ditahan pengurusan harta orang bodoh. Namun begitu. biarpun mereka kalangan orang berakal juga. Sehubungan dengan itu. iv. berkaitan dengan jenayah ia dikenakan tanggungjawab terhadap apa yang ia lakukan. ia hendaklah membayar diyat dan kafarah. (harta) Yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu. Apa yang dapat dirumuskan di sini. yang mana ia hanya khusus untuk doktor. Sebagai contohnya: Doktor pakar tersalah memberi ubat kepada pesakit dengan anggapan itu adalah ubat terbaik untuknya namun menyebabkan kesan lain atau semakin parah.6.3 Bodoh Bodoh ialah golongan yang melakukan tasarruf atau pengurusan sudut harta dengan tindakan yang menyalahi tuntutan syarak serta akal yang sempurna. menurut jumhur ulama orang tersalah dan keliru berkenaan muamalah dikira terbatal atau tidak sah. Cuma. dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan 139 . biarpun sudah cukup umur. tetapi tidak menggugurkan sudut hukum harta. dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang Yang belum sempurna akalnya akan harta (Mereka Yang ada Dalam jagaan) kamu. Tersalah perkiraan. Orang bodoh terpasul kategori halangan berdasarkan usaha kerana mereka rnenguruskannya berdasarkan pilihan dan ikhtiar. Sebagai contohnya: Seseorang mukmin membunuh mukmin yang lain kerana tersalah.2. melainkan dalam kes tertentu dikecualikan kesan hukum.menggugurkan hukum fizikal. Sebagaimana firman Allah: Surah al-Nisa'4 : 5) 5. cuma bercanggah dengan syarak dan akal yang sempurna. Di mana ulama Fiqh menyatakan bahawa kesalahan kategori ini tidak dikenakan tuntutan atau jaminan. ia dimaafkan hukuman sudut fizikal sahaja.

Sebagaimana firman Allah: (Surah al-Nisa'4 : 6) 6. dan sesiapa (di antara penjaga harta anak-anak yatim itu) Yang kaya maka hendaklah ia menahan diri (dari memakannya). kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka (tanda-tanda Yang menunjukkan Bahawa mereka) telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya. pihak wali hanya boleh menyerahkan harta orang bodoh apabila mereka cukup umur dan cerdik dengan berdasarkan pengalaman. maka serahkanlah kepada mereka hartanya. 4. hukum terhadap 140 . dan ujilah anak-anak yatim itu (sebelum baligh) sehingga mereka cukup umur (dewasa). iaitu: i. kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak-anak yatim itu secara Yang melampaui batas dan secara terburu-buru (merebut peluang) sebelum mereka dewasa. Oleh sebab itu. dan sesiapa Yang miskin maka bolehlah ia memakannya Dengan cara Yang sepatutnya.2. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (akan Segala Yang kamu lakukan). Mabuk menerusi cara harus iaitu seseorang yang mabuk disebabkan perkara atau menerusi kaedah yang tidak diharamkan oleh syarak. Secara lebih terperincinya mabuk atau seseorang yang mabuk dapat dibahagikan kepada dua keadaan. pengetahuan serta ujian.6. Menurut jumhur ulama. dan juga berkatalah kepada mereka Dengan katakata Yang baik. Sebagai contohnya ialah Mabuk kerana tersalah mengambil ubat dan mabuk kerana minum arak dalam keadaan darurat daripada mati kehausan.4 Mabuk Mabuk merupakan suatu sifat yang mana akal seseorang tertutup disebabkan pengambilan benda-benda yang menghilangkan kewarasan seperti: Arak dan dadah. maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (yang menyaksikan penerimaan) mereka.hartanya (yang kamu niagakan).

6. namun hatinya tetap beriman. Namun begitu hukuman hudud dan qisas tersebut hanya dilaksanakan terhadap dirinya setelah ia waras semula. Orang yang dipaksa benar-benar mengetahui orang yang memaksa akan bila-bila 141 .1 Syarat Paksaan Sesuatu paksaan itu dikira sah apabila ia memenuhi syarat-syaratnya yang tertentu iaitu: Orang yang memaksa benar-benar bertujuan supaya dilaksanakan apa yang dipaksakan itu atau bukan main-main dan ia memang tidak ada kuasa menolaknya.2.2. Akad jual beli yang dilakukannya adalah tidak sah. Hukum jenayah juga tidak dikenakan balasan. sekiranya orang mabuk cara haram tersebut melakukan jenayah sudut fizikal dan badan yang dikenakan hukuman hudud seperti membunuh dan berzina. 4.mereka dari sudut syaraknya ialah tidak diambil kira atau diberi keuzuran. Oleh itu segala tindakannya ada kesan hukum seperti Akad dan talak terhadap isterinya dikira sah dan terlaksana. Hukum terhadap mereka dikira sama seperti mukallaf biasa biarpun akalnya tidak berfungsi ketika itu. Segala muamalah tiada kesan hukum dan tidak sah. Namun begitu hukum berkenaan hak manusia dan harta tetap dikenakan tanggungjawab dan jaminan seperti merosakkan harta orang. 4.6. Mabuk menerusi cara haram iaitu mabuk yang dialami oleh seseorang menerusi kaedah haram seperti minum arak dan penyalah gunaan dadah. Alasannya kerana ia dikira sebagai mukallaf yang tertutup akalnya kerana usahanya sendiri dan cara haram.5 Paksaan Paksaan juga termasuk kategori halangan berdasarkan usaha. Sehubungan dengan itu juga. dikenakan ganti rugi. ii.5. namun bezanya ia berdasarkan pilihan orang sama ada sudut perbuatan atau perkataan dimana ia tidak restui dan tidak mampu ingkari seperti dipaksa ucapkan kufur. tiada apa-apa pengecualian terhadapnya bahkan dikenakan hukuman sepenuhnya sebagaimana mukallaf lain.

142 .7 KHIYAR (OPSYEN) DALAM KONTARK 4. seperti: Talak. Perkara yang dipaksakan serta ancaman yang akan menimpa jika ingkar melibatkan sama ada dirinya atau harta atau ahli keluarganya. 4. membunuh.1 Definisi Khiyar Semasa menjalankan proses jual beli.7.2. Iaitu pilihan sesuatu disebabkan oleh sesuatu hal yang berlaku. Mengikut pendapat Sheikh Mohsin pula Khiyar ialah kedua pihak (penjual dan pembeli) diberi hak memilih samada hendak meneruskan jual beli mereka atau memfasakhnya (menamatkan) mengikut syarat-syarat atau sebab-sebab tertentu. antaranya ialah: ii. Ulama Syafi juga menjelaskan: Berkenaan perbuatan orang dipaksa juga tiada apaapa kesan. Mengikut Wahbah al Zuhaili.7.5.masa sahaja mengambil tindakan terhadapnya jika enggan patuh.2.Kesan Paksaan Terhadap perbuatan Dan perkataan Paksaan yang dikenakan terhadap seseorang menimbulkan kesan tertentu. hadas. barang dan sebagainya. 4. segala tasaruf dan pengurusan yang berkaitan dengan ucapan orang yang dipaksa secara tidak sebenar dikira batal. Khiyar ialah salah satu pihak yang berkontrak boleh meneruskan kontrak atau tidak meneruskannya. berzina juga memindahkan arah kiblat. iii. kecuali berkaitan dengan Penyusuan. Prinsip Khiyar di dalam hukum syariah ini adalah bertujuan untuk memberi hak supaya kedua belah pihak yang berjual beli tidak mengalami kerugian atau penyesalan selepas perjanijian dibuat disebabkan perkara tertentu yang timbul dari pembelian atau penjualan berkenaan samada dari segi harga. Menurut jumhur ulama dan ulama Syafie. agama Islam memberikan satu peraturan khas mengenai pemilihan dalam meneruskan kontrak jual beli atau sebaliknya.

2. Biasa berlaku pada akad terhadap benda seperti menjual dua helai baju. 2. Tujuan: 1. 3. Menjaga kepentingan pihak-pihak yang berakad. Memastikan adanya kerelaan hati untuk meneruskan akad. Pihak berkontrak diberi peluang untuk membuat pilihan dengan menentukan subjek kontrak itu. 5.2 Jenis-Jenis Khiyar Khiyar terbahagi kepada enam jenis iaitu: 1. pembeli boleh memilih mana-mana satu. 4. 4.7. Khiyar Majlis Khiyar Syarat Aib Ta’yin Rukyah Alaqdi 4. Ia memberikan pihak yang melakukan aqad yang meliputi ijab dan qabul hak bagi membatalkan perjanjian semasa dalam sesi (majlis 143 .1 Khiyar Majlis Khiyar Majlis ialah setiap pihak yang mengadakan aqad jualan mempunyai pilihan terhadap pihak lain selagi mereka masih tidak beRPisah. 2.Khiyar adalah hak kepada kedua belah pihak sekiranya terdapat satu pihak mahu meneruskan kontrak atau tidak mahu meneruskannya. dan tempoh tertentu untuk membuat pilihan yang diberikan.7. 6. Ia adalah suatu hak yang diberi kepada pihak-pihak yang berkontrak sama ada hendak meneruskan akad yang dibuat atau tidak.

” (Riwayat Bukhari dan Muslim) Di dalam khiyar Majlis ini. Sekiranya tiada dinyatakan dengan jelas maka syarat tersebut adalah batal.2 Khiyar Syarat Khiyar Syarat ialah pemilihan yang dinyatakan di dalam akad.akad) tawar-menawar atau sudah selesai tetapi majlis tersebut belum tamat.”.7. syarat tersebut hendaklah dinyatakan dengan jelas didalam majlis Akad yang melibatkan kerelaan diantara kedua belah pihak. aku ada tempoh khiyar selama tiga hari. Contohnya pembeli mengatakan: "Saya beli barang awak ini dengan syarat boleh khiyar dalam masa dua hari dari tarikh ini. sekiranya salah satu pihak menggugurkan hak pemilihannya maka pihak yang satu lagi masih berhak membuat pilihan sama ada hendak meneruskan jual beli tersebut atau memansuhkannya selagi majlis akad masih wujud.a. katakanlah: jangan menipu. yang bermaksud: " Apabila kamu berjual beli." Dalil bagi hukum khiyar Syarat ini ialah hadis iaitu Sabda Rasulullah s. 4.2. Hukum ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah s. (Riwayat Bukhari) Mengikut Imam Syafei.w. yang bermaksud: " Bila dua orang yang berjual beli. maka masing-masing boleh khiyar (pilihan jadi jual beli atau tidak) selama keduanya belum beRPisah dari majlis tersebut.w. Pihak yang diberi kepadanya hak memilih itu boleh membuat keputusan 144 . Pendapat dikalangan Imam Malik pula ialah mengikut syarat yang dipersetujui bersama iaitu mengikut uruf setempat dan jenis barang yang terlibat dalam kontrak tersebut.a. Terdapat juga ulama dikalangan mazhab Syafei menyatakan tempoh masa khiyar atau pemilihan tersebut hendaklah tidak lebih daripada tiga hari. Ia berlaku semasa aqad jual beli dijalankan di mana kedua belah pihak bersetuju disyaratkan bahawa kedua-dua belah pihak atau salah satu daripadanya berhak memilih samada jual beli itu diteruskan atau sebaliknya.

7. Sekiranya pembeli mengetahui ada kecacatan dan dia membeli juga maka tidak boleh dikhiyarkan lagi." (Riwayat Ibnu Majah) 4. Setiap pihak yang mengugurkan haknya untuk memilih adalah di anggap bersetuju meneruskan jual beli tersebut.a. 4.1 Syarat Sabit Khiyar Aib Antara perkara dan syarat yang membolehkan khiyar aib ialah: 1. Rasulullah s.3. Sekiranya berlaku kecacatan selepas barang tersebut diserahkan kepada pembeli. 2. Pembeli berhak menamatkan kontrak atau meminta kurang harganya apabila kedaan tersebut berlaku. 4.1.3 Khiyar Aib Khiyar Aib ialah apabila berlaku kerosakan atau barang yang dijualbeli tersebut ada kecacatan atau tidak menepati spesifikasi yang dipersetujui di dalam akad.sama ada hendak meneruskan jual beli atau dimansuhkan dalam tempoh tersebut. maka tidak boleh khiyar lagi. Tidak halal menjual kepada saudaranya barang yang ada kecacatan melainkan ia telah jelaskan. Kecacatan yang diterima dalam khiyar Aib ini hendaklah berlaku sebelum akad atau semasa jual beli berlangsung dimana si pembeli tidak mengetahuinya pada waktu itu ataupun kecacatan tersebut berlaku sebelum sipembeli menerimanya. Pembeli tidak mengetahui terdapat kecacatan ketika majlis akad dan ketika membeli barang tersebut.7. Terdapat kecacatan sebelum akad atau selepas akad ataupun juga sebelum diserahkan barangan kepada pembeli.w.2.7.2. Walaupun begitu bagi pihak yang satu lagi masih mempunyai hak pemilihan. bersabda yang bermaksud: "Orang Islam adalah saudara kepada Muslim yang lain.4 Khiyar Ta'yin 145 .

w. Mereka berpandukan kepada hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas dan Abu Hurairah yang bermaksud: "Sesiapa yang membeli sesuatu yang tidak dilihatnya terlebih dahulu. Pembeli tersebut hanya berhak memilih atau melakukan ta'yin hanya satu sahaja. 2. Ulama berselisih pendapat mengenai khiyar Ta'yin. Jumhur Ulama mengatakan khiyar jenis ini ditegah kerana tidak ditentukan barang yang hendak dijual.a.2. 146 mengatakan Khiyar . Masa untuk melakukan khiyar ini tidak lebih daripada tiga hari sahaja. apabila diperlihatkan kepadanya ia berhak memilih sama ada hendak menerimanya atau menolaknya. Imam Malik. Jual beli yang ada Khiyar Rukyah akan mendedahkan penipuan. Sebagai contohnya seseorang pembeli diberi pilihan oleh penjual terhadap tiga buah jam tangan pada harga yang berlainan. Ia mengatakan jual beli yang tidak jelas barangnya adalah pada asalnya lagi tidak sah. Tiga jenis barang yang hendak dijual itu juga mestilah berlainan harganya dan sifatnya.5 Khiyar Rukyah Khiyar Rukyah ialah seseorang yang tidak melihat barang yang hendak dibeli. Imam Hanafi Ta'yin adalah harus dengan syarat-syarat berikut: 1. Oleh itu seseorang yang hendak membeli barang tersebut hendaklah melihat barang itu. Manakala Imam Hanafi pula mengharuskan khiyar jenis ini diatas dasar keperluan atau hajat manusia serta menggunakan kaedah Istihsan.Khiyar Ta'yin ialah orang yang berakad jual beli berhak memilih dan menentukan salah satu daripada tiga barangan yang berlainan dari segi harga dan sifat barang tersebut. Nabi Muhammad s. Hanafi dan ulama Zahiri berpendapatt khiyar ini adalah harus. 1. 3. " (Riwayat Muslim) Imam Syafei tidak mengharuskan khiyar Rukyah. Barang yang hendak dijual atau dipilih itu mestilah tidak lebih daripada tiga jenis barang sahaja. Ia berdasarkan kepada dalil berikut. 4. Harga tersebut mestilah ditentukan terhadap ketiga-tiga jenis barang yang hendak dijual. menegah daripada menjual secara menipu. Ia berhak menolak jika tidak mahu kerana syarat sah khiyar ini ialah dengan melihatnya.8.

4. Imam Hambali berpendapatt khiyar jenis ini adalah sah dalam masa tiga hari sahaja. c) Pembeli merosakkan barang yang dibelinya pada masa khiyar Naqdi.7.1 Penamatan Kontrak Melalui Fasakh 147 . atau berlaku kematian salah satu pihak yang berkontrak atau kedua-duanya dan kontrak yang tergantung apabila syarat-syarat kontraknya tidak dipenuhi. Hadis yang digunakan oleh Ulama lain dalam mengharuskan khiyar Rukyah adalah hadis Daif. Iaitu dalam masa tiga hari maka jual beli diantara mereka akan terbatal dengan sendirinya. Istilah ‘Fasakh’ atau pembatalan kontrak ini berbeza dengan ‘batal. Khiyar Naqdi akan terbatal dengan sebab-sebab berikut: a) Pembeli mati. d) Pembeli telah menyebabkan barang menjadi cacat yang ia tidak boleh dikembalikan semula kepada penjual dan waktu itu ia belum lagi membayar harganya.6 Khiyar Naqdi Khiyar Naqdi ialah khiyar yang mensyaratkan pembeli apabila mereka tidak menyerahkan kesemua jumlah harga dalam masa yang tertentu.8. b) Pembeli enggan melaksanakan muamalat jual beli daripada khiyar Naqdi sebelum membayar harga. Namun begitu penjual berhak meminta ganti rugi di atas kecacatan tersebut. bukan hadis sahih.’ Fasakh ialah proses menamatkan kontrak yang telah sah dari segi asalnya manakala ‘batal’ ialah kontrak tersebut adalah terbatal atau tidak sah sejak awal lagi kerana tidak menepati syarat-syaratnya mengikut perspektif Islam seperti tidak cukup rukun kontrak atau yang tidak menepati syarat-syaratnya. 4. 8 PENAMATAN KONTRAK Sesuatu kontrak boleh tamat dengan adanya pembatalan (ibtal) atau penamatan (fasakh). Penamatan kontrak melalui pembatalan boleh berlaku dalam beberapa keadaan manakala kematian menyebabkan beberapa jenis kontrak tamat. Imam Hanafi berpendapatt khiyar jenis ini adalah cabang daripada khiyar Syarat.2. 4.2.

1. maka wajib dibatalkan samada pembatalan tersebut dibuat oleh dua pihak yang berkontrak atau dibuat oleh Qadhi atau Hakim.2 Penamatan dengan sebab Khiyar.4 Penamatan akibat Penamatan Tempoh Kontrak atau tercapai maksudnya.8.8. 4. Sesuatu kontrak itu akan tamat atau mansuh apabila berlaku kematian salah satu pihak yang terlibat atau keduaduanya.8 SOALAN LATIHAN 148 . Penamatan boleh dilakukan dengan persetujuan pihak yang telibat atau melalui proses undang-undang.1. Pihak pemilik khiyar dalam khiyar syarat atau khiyar aib atau khiyar rukyah dan sebagainya boleh menamatkan kontrak semata-mata dengan kehendaknya tetapi dalam khyiar aib selepas penerimaan barang pada sipembeli ia tidak boleh memfasahkan lagi jualbeli tersebut kecuali dengan persetujuan kedua-dua belah pihak 4.8.1 Pembatalan dengan sebab rosak atau pencabulan kontrak. Jika kontrak menjadi rosak seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui atau jualan yang terikat dengan tempoh.1. Penamatan kontrak boleh dilakukan apabila salah satu pihak yang berkontrak gagal melaksanakan tanggungjawab mereka atau hak salah satu pihak tidak dipenuhi. 4.1.3 Penamatan (Fasakh) kerana tidak melaksanakan kontrak. Penamatan kontrak juga boleh berlaku apabila telah tamat tempoh kontrak tersebut seperti tempoh kontrak sewa rumah selama dua tahun atu kontrak jaminan. 4.8.Penamatan kontrak boleh berlaku dalam beberapa keadaan seperti : 4.

2.1. Huraikan definisi akad serta rukun-rukunnya.1.1.3.2.3.2 Pengkelasan Jenis-jenis Riba 5.2. Jelaskan sebab-sebab penamatan kontrak BAB 5 TEORI RIBA DAN URUSNIAGA BATIL DALAM MUAMALAT 5. Ihtikar) 5.1 PENGENALAN 5.2.1. Jelaskan halangan samawi dan bukan samawi kepada keahlian akad 5.1 Unsur Riba dalamMuamalat 5.3.1.3.3.2.1.3. Gharar.3.3 Mengelakkan Urusniaga Batil (Riba.1 Definisi dan Konsep Riba 5.2.3.1 Riba al-Nasiah (Hutang Piutang) 4.2 Riba al-Fadl (Riba jual Beli) 5.1.1 Definisi Gharar 5.2.3.3.5 Barang-barang Ribawi 5.2.2.2.4. Maysir.3.1.3.4.3.2.2.2. Apakah majlis Akad 3.2 Urusniaga Muamalat Berdasarkan Akad 5.2.4 Pengharaman Riba 4.1. Bincangkan keahlian berakad serta jenis-jenisnya 4.3.1.2.3.2.2. 2.2.Jenis-jenis Riba 4. Huraikan konsep khiyar dalam kontrak 6.1 Pengharaman Riba melalui al-Sunnah 5.2 PRINS IP ASAS SYARIAH DALAM MUAMALAT 5.3 Unsur Maysir (Judi) dalam Muamalat 5.2.1 Pengharaman Riba melalui al-Quran 4.1 Semua Bentuk Muamalat asalnya adalah harus 5.2.3.2.2 Unsur Gharar dalam Muamalat 5.6 Illah Pengharaman Riba Mata Wang 5.4 Unsur Ihtikar dalam Muamalat 149 .3.1.3.1 Rukun Akad Jual beli 5.

1 Definisi Ihtikar 5. 5.2.1 Definsi Uruf 5.5 Uruf setempat diambilkira dalam menetapkan Hukum 5.2. urusan kewangan adalah termasuk di dalam bidang muamalat. syariah dan akhlak.2.2 Syarat Menjadi Ihtikar 5. Mengenal pasti uruf dan thabat serta murunah dalam urusniaga muamalat 5.3. anda seharusnya boleh: 1. Prinsi-prinsip yang digariskan oleh Fiqh al-Mu’amalat tentunya mengemukakan penyelesaian serta jalan keluar kepada masalah-masalah Riba yang timbul di dalam sistem kewangan konvensional yang diamalkan pada masa sekarang dan berteraskan amalan riba yang diharamkan.2. Menjelaskan prinsip asas syariah dalam urusniaga muamalat 3.3 KESIMPULAN BAB 5 TEORI RIBA DAN URUSNIAGA BATIL DALAM MUAMALAT OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini.5. Menghubungkaitkan urusniaga batil dalam muamalat dengan hukum urusniaga 4.1 PENGENALAN Dalam Perspektif Islam.6 Hukum Muamalat menghimpunkan thabat dan murunah. Menjelaskan illah dan maslahah dalam urusniaga muamalat 5.4 Hukum Muamalat dibina berasaskan Illah dan Maslahah 5. 2. Islam terdiri daripada tiga komponen utama iaitu aqidah.4.2 Syarat Uruf sebagai sumber hukum 5.2. 150 .5.2.5. Menghuraikan konsep riba dan hukum mengenainya .3.4.2.

Beirut: Dar al-Fikr. (t. terdapat lagi para sahabat yang masih meminum arak kerana tidak wujud lagi dalil yang jelas tentang pengharamannya bahkan sesetangah daripada mereka juga yang mahukan suatu penerangan yang menyeluruh berkenaan dengan pengharaman arak. Prinsip ini juga menurut Ibn Qayyim adalah berasaskan prinsip al-istishab..2. Menurut Syeikh al-Qaradawi. 5. Ketika itu Allaah berfirman: “Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. (2001). Kes ini menurut al-Qaradawi ialah bukti bahawa para sahabat tidak meninggalkan sebarang perbuatan sehingga datangnya dalil yang jelas tentang haramnya sesuatu perkara.Banyak negara Islam telah berjaya menggubal sistem muamalat yang berteraskan muamalah Islam yang bebas daripada terlibat dengan riba. h. Selepas ayat ini turun. 15-16) Sebaliknya semua bentuk ibadat asalnya adalah haram dilakukan kecuali terdapat dalil yang sahih dan jelas mengenai pensyariatannya. Bay’ al-Murabahah Li al-Amr bi al-Syra’.2 PRINSIP ASAS SYARIAH DALAM MUAMALAT 5. Katakanlah pada keduanya dosa besar dan ada pula beberapa manafaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. 52). Semua ulama dan para sarjana menerima prinsip ini kecuali Ibn Hazm al-Zahiri yang menganggap semua perkara adalah haram kecuali wujudnya yang mengharuskan. al-Ahkam fi Usul al-Ahkam.” (al-Baqarah: 219). Beirut: Dar al-Kutub al-‘iliyyah. semua bentuk urusan muamalat secara asalnya adalah harus kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. juz 1. (Yusuf al-Qaradawi.t).. justeru itu meletakkan bahawa 151 .. h.1 Semua Bentuk Muamalat Asalnya Adalah Harus Mengikut prinsip asas Muamalat Islam. antara bukti yang jelas berkenaan prinsip ini ialah kes pada zaman Rasulullah saw sewaktu peristiwa pengharaman arak pada peringkat awal. segala hukum sekarang adalah dianggap suatu penerusan daripada hukum terdahulu selagi tidak ada bukti yang boleh mengubah hukum dahulu kepada status hukum yang baharu. (Abu Muhammad ‘Ali ibn Ahmad ibn Sa’id Ibn Hazm al-Andalusi. Mengikut prinsip al-Istishab.

Allah swt berfirman: “Katakanlah (kepada kaum yang mengada-adakan sesuatu hukum): Sudahkah kamu nampak baik buruknya sesuatu yang diturunkan Allah untuk manfaat kamu itu sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya haram dan sebahagain lagi halal? Katakanlah lagi (kepada mereka): Adakah Allah izinkan bagi kamu berbuat demikian atau kamu hanya mengada-adakan secara dusta terhadap Allah?. 112) Prinsip semua bentuk muamalat asalnya adalah harus ini boleh diguna pakai oleh para ahli ekonomi dan kewangan semasa dalam merangka sistem pertukaran mata wang baru yang berlandaskan Islam dimana ia boleh memberikan suatu keyakinan kepada mereka untuk berani mengetengahkan kaedah-kaedah baru yang sesuai dengan keperluan semasa dalam sistem kewangan moden berteraskan prinsip Islam 5. h. adalah perlu dicari kebaikan dalam produk tersebut dan ditentukan adakah terdapat dalil atau sesuatu yang mengharamkan daripada produk tersebut.asalnya manusia ini bebas daripada menanggung sebarang liabiliti (al-Bara’ah alDhimmah). h. (Ibn Qudamah(1999). Oleh itu dalam mencari sesuatu hukum halal atau haramnya dalam sesuatu produk dalam sistem kewangan.” Yunus:59 Dari segi ibadat pula tidak boleh melakukan ibadah sewenang-wenangnya kecuali terbukti ia telah ditentukan oleh syariah sebagai ibadat. Jika tiada sesuatu yang mengharamkan maka hukumnya adalah harus atau halal walaupun tiada dalil yang menghalalkan. Kaherah: Maktabah al-Taufiqiyyah. 355) Oleh itu Manusia secara asalnya bebas melakukan apa-apa sahaja dalam urusan muamalat kecuali setelah terbukti ia diharamkan. (Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawjiyyah (t.2 Urusniaga Muamalat Berdasarkan Akad Kontrak 152 .2.t) I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin.

Fuqaha’ menetapkan bahawa penjual dan pembeli hendaklah terdiri daripada orang iaitu baligh. Dua pihak yang berakad iaitu Penjual dan Pembeli.2. meliputi semua bentuk perjanjian antara manusia. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. bodoh dan sakit tenat yang boleh membawa maut. “Hai orang-orang yang beriman.. Ini beerti secara jelas bahawa manusia bebas untuk meletakkan apa-apa syarat dalam urusniaga mereka kecuali jika syarat itu membawa kepada ketidakadilan. dan janganlah kamu membunuh dirimu . (Muhammad ‘Uthman Syabir (1996) 5. Para ulamak Fiqh juga berpendapatt bahawa setiap urusniaga yang berasaskan kontrak albay’ adalah harus. Akad yang dimeterai itu juga tidak mengandungi unsurunsur paksaan dan tidak ada perkara-perkara yang menjadi halangan sesuatu akad itu dilakukan seperti muflis.” Para fuqaha’ bersepakat menyatakan bahawa lafaz akad (perjanjian atau kontrak) adalah perkataan yang bersifat umum. hilang akal. ketidaktelusan ataupun melanggar prinsip-prinsip syariah yang jelas iaitu batil. cerdik. 153 . Kerelaan berkontrak dalam muamalah tersebut dijelmakan dalam akad kontrak.2.Islam tidak mengharamkan sebarang bentuk urus niaga yang berasaskan jual beli yang mempunyai persetujuan bersama oleh kedua-dua belah pihak (mutual consent). mana-mana syarat yang terletak antara penjual dan pembeli adalah Sah. Pada asasnya akad-akad dan syarat-syarat dalam mu’amalat adalah harus.1 Rukun Akad Jual Beli 1. Ini adalah sesuai dengan perintah Allah dalam surah al-Nisa’: 29. mabuk. gila. Oleh itu semua jenis akad dan syarat yang dipersetujui diantara pihak-pihak yang terlibat adalah diharuskan melainkan jika terdapat larangan secara jelas dalam al-Quran dan alSunnah. berakal. Justeru. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. mempunyai kuasa pemilikan keatas perkara yang diakadkan dan redameredai antara satu sama lain.

ia boleh juga dilakukan secara tulisan (surat). Syarat ini bermaksud tawaran dan penerimaan hendaklah dibuat dalam majlis akad yang sama dan 154 . 3. Harta dan harga adalah dua perkara yang mesti dinyatakan dalam sesuatu akad. d. Harta adalah benda yang dijual dan harga ialah balasan yang mesti ditunaikan oleh pembeli.t). mempunyai syarat berikut iaitu: a. Ia adalah dua lafaz akad (ijab Sighah dan qabul) perjanjian jual beli yang diucapkan oleh penjual dan pembeli. Sighah akad (ijab dan qabul). Jld 1. b. Lihat ‘Abd alRazzaq al-Sanhuri (t. Masdar al-Haqq. Tujuan syarat ini ialah supaya Setiap pihak yang berakad memahami kehendak pihak yang satu lagi. al-Sanhuri berpendapatt cara ini tidak boleh dilakukan oleh pihak yang membuat tawaran kerana tawaran tidak boleh difahami dengan cara berdiam diri semata-mata. yang melakukan akad tersebut. c. Dengan itu penawaran boleh dengan empat cara tadi dan hanya penerimaan sahaja boleh secara berdiaam diri dalam keadaan tertentu yang menjelaskan ia menerima. Harta yang diakadkan hendaklah terdiri daripada jenis barangan yang berpanfaat menurut syarak. Dalam keadaan kedua-dua pihak berdiam diri tanpa melakukan dengan tiga cara tersebut. Selain daripada perkataan yang terang dan difahami dalam melakukan akad atau apa yang biasa disebut sebagai komunikasi akad. perbuatan (al-mu’atah) dam isyarah. Setiap Ijab dan Qabul mestilah menggambarkan secara jelas kehendak pihak Qabul mestilah bersesuaian dengan ijab.2. h. Ijab ialah lafaz pernyataan pertama yang diucapkan oleh penjual. Kaherah: Dar al-Fikr. kedua-duanya mempunyai objektif yang sama. Penerimaan hendaklah bersambung dengan tawaran. (Ibn ‘Abidin (1987: 6). boleh diserahkan dan diketahui oleh pihak yang berakad. Harta atau barang dan harga. milik penuh pembiaya. 130 Qabul pula ialah lafaz pernyataan penerimaan untuk berakad yang diucapkan oleh pihak pembeli. Penerimaan hendaklah bersambung dengan tawaran.

al-Kasani. op. al-Ramli (1987). maka akad tidak berkuatkuasa.cit. h. h. h. 137.. Diantara prinsip tersebut ialah larangan memakan harta secara batil seperti riba. Menurut jumhur Fuqaha’. Gharar. h. (1987) op.. Kerana umat merupakan suatu kesatuan.cit. “Hai orang-orang yang beriman. Mereka tidak menentukan jarak masa antara tawaran yang dibuat oleh pihak pertama dan penerimaan yang dibuat oleh pihak kedua.tanpa diselangi oleh sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri. 155 . al-Sharbini (1986).cit. 111) 5. Akan tetapi fiqh muamalat berdiri diatas prinsip-prinsip atau kaedah-kaedah yang umum. Ianya tidak termasuk di dalam perkaraperkara yang diperincikan bahkan diberi peluang kepada fuqaha’ untuk berijtihad dalam perkara-perkara yang direka oleh manusia. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Firman Allah yang bermaksud: 29.2. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287].” [287] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain. Yang ditekankan ialah penerimaan boleh dilakukan walaupun selepas bebarapa waktu asalkan mereka masih berada dalam majlis akad. op. al-Zuhaily (1989). Jika tawaran dan penerimaan tidak dilakukan secara serta merta. 8. 137. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Maysir...cit. Fuqaha’ Shafi’i berpendapatt penerimaan adalah diangap bersambung apabila dilakukan terus sesudah tawaran dibuat tanpa diselangi oleh perbicaraan yang tiada kaitan dengan akad.3 Mengelak Urusniaga Batil (Riba. op. Ihtikar) Fiqh Muamalat sama seperti hukum-hukum furu’ yang lain iaitu bersumberkan wahyu yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah. yang dimaksudkan dengan bersambung tawaran dan penerimaan ialah akad itu dilakukan dalam majlis yang sama.

padahal kamu Mengetahui.” al-Baqarah: 188 Ibn al-’Arabi ketika menafsirkan ayat-ayat mengenai memakan harta secara batil itu menyebut bahawa Ayat tersebut adalah sebahagian daripada kaedah-kaedah muamalat dan asas pertukaran barang-barang.2. 24. Riba pada masa tersebut disebut oleh Rasulullah saw sebagai Riba al jahiliah iaitu riba yang berlaku dalam jual beli dan pinjaman secara hutang dan dibayar lebih. h. keseimbangan ekonomi tidak akan dicapai dengan sebaiknya. Riba dalam jual beli timbul apabila seseorang menjual sesuatu barangan kepada seorang yang lain dengan menentukan tempoh masa untuk membayarnya.t dan rasulNya. Selagi masyarakat masih mengamalkan riba. Ini adalah kerana riba merupakan satu amalan terkutuk yang dikeji oleh Allah s.Surah al Nisa’: 29. (Wahabi Sulayman Ghawaji (1992). juga firman Allah yang bermaksud: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim. malah ia telah digunakan oleh orang-orang arab jahiliah dalam urusan harian mereka sebelum kedatangan Islam lagi. Perkataan al-Riba bukanlah perkataan baru dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu Riba telah menjadi isu yang utama kepada orang-orang Islam di dalam aktiviti muamalat. Ia juga adalah kerana pengharaman riba adalah bersifat qat’ie kerana disebutkan dengan jelas dalam al- 156 . supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Beirut: Dar Ibn Hizam.w. Riba adalah punca kepada kegagalan ekonomi sesuatu masyarakat. Maqaalat Fi al Riba wal Faa’idah al Masrafiyah.1 Unsur Riba Dalam Muamalat Islam mengharamkan urusniaga yang berasaskan kontrak riba. Di Malaysia isu tersebut menjadi amat sensitif kerana kebanyakan orang-orang Islam sentiasa cuba menghindarkan diri mereka dari persoalan riba.3. 5.

memberi (membayar) riba. Al-Dhahabi mengkategorikan riba ke dalam dosa besar berdasarkan nas-nas al-Quran dan al-Sunnah yang jelas. orang yang melakukan cina buta. h. Hanbal. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: Bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. 157 . lebihan (al-idafah). Cetakan 2. al-Kabair. penulis dan kedua-dua saksinya. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba. bekas suami yang menyuruh seseorang melakukan cina buta.Quran dan Hadith.” Abu ‘Abd Allah B. Abu Abd Allah Muhammad b. 49-50. h. janji neraka. Manakala bahasa Inggeris menggunakan perkataan interast atau usury untuk maksud riba. yarbu. Musnad al-Imam Ahmad b. Ini adalah kerana hukum riba adalah haram dan orang-orang yang terlibat dengan riba akan dimasukan ke dalam neraka seperti mana firman Allah: Al Baqarah: [275] Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Uthman al-Dhahabi (1988). Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu dia berhenti (dari mengambil riba).2. orang yang enggan mengeluarkan zakat. Hadis mengenai riba yang diriwayatkan oleh Ibn Hanbal daripada Ali bermaksud: “Rasulullah melaknat (mengutuk) sepuluh golongan iaitu orang yang memakan (mengambil) riba. riba termasuk perkara yang membinasakan dan lain-lain lagi. mereka kekal di dalamnya. juz 1. Hanbal al-Syaibani (1978). Jordan: Maktabah al-Manar. orang yang memasukkan susuk dan orang yang tubuhnya dimasukkan susuk. Dalam nas-nas itu terdapat laknat Allah SWT.3. Mengikut pengertian bahasa Arab Riba bermaksud pertambahan (al-ziyadah). rabwan.1. rubwanan dan ribaan. Muhammad b.1 Definisi dan Konsep Riba Perkataan Riba dalam bahasa Melayu adalah berasal dari perkatan bahasa Arab al-riba yang berasal daripada kata dasar raba. maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya dan perkaranya terserahlah kepada Allah dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka mereka itulah ahli Neraka. 83 5. Beirut: dar al-Kutub al-‘ilmiyyah.

Imam Hambali pula mengatakan Riba adalah melebihkan sesuatu dan menangguhkan sesuatu yang tertentu dengan tertentu.cit.U.Shafie.. (1987).. Kaherah: Maktabah Madbu’ li al-Saghir. Mustafa al-Bugha (1989). Riyadh: Maktabah al-Riyad al. (Muhammad Said al-Isymawi (1994). Ibn Qudamah (1981).Mazhab al-Imam al.pengembangan (al-nama’) kepada sesuatu. al-Ramli dan lainlain mendefinisikan riba sebagai akad atas barangan tukaran yang tertentu (ribawi) tanpa diketahui persamaan pada pertimbangan syarak ketika akad atau dilewatkan penyerahan dua barang pertukaran atau salah satu daripadanya. Damsyiq: Dar al-Qalam. Ahli cerdik pandai Rom seperti Cicero. jld.57. Beirut). (Muhammad Sayid Qutb (1992).Hadithah. Ulama-ulama mazhab Hanbali mendefinisikan riba sebagai melebih dan menangguhkan sesuatu yang tertentu dengan sesuatu. h. (Abu Muhammad Adullah Bin Ahmad Muhaammad. Chapra. juz 4. 32. 3. op. bukan setiap pertambahan atau pertumbuhan dilarang oleh Islam. Dar al. Kerajaan Rom telah mengharamkan amalan bunga. Imam Syafi’i sendiri mendefinisikan riba sebagai kontrak ke atas tukaran tertentu yang tidak diketahui persamaannya pada ukuran yang diakui oleh syarak semasa berkontrak atau penangguhan pada kedua-dua atau salah satu barangan tukaran tersebut. Mansur b. 56-57. Walau bagaimanapun. alRiba Wa al-Faedah Fi al-Islam. h. Hampir semua ulamak yang membincangkan isu riba mengkelaskannya sebagai satu unsur penindasan dalam urusan muamalat. M. Dari segi istilah syarak pula secara keseluruhannya berbagai definisi diberikan oleh para ulamak tentang al-riba namun semuanya memberi maksud sesuatu kadar pertambahan yang berlaku dalam urusan muamalat dengan melibatkan unsur pernindasan yang diharamkan oleh Allah swt. Kasyaf al Qina’ an Matn al-Iqna’.3. (Qureshi:1981) Ulamak Mazhab Syafi’i memberikan definsi riba sebagai lebihan ke atas tukaran tertentu yang tidak diketahui persamaanya semasa akad (kontrak) atau hasil pertambahan apabila membuat tangguhan bayaran. h. Cato dan Seneca mengutuk amalan riba dan menganggapnya zalim.. juz 3. 158 . Ulama-ulama dalam Mazhab Syafi’i seperti al-Syarbini. h. al-Mughni. al-Fiqh al.Manhaj ala.Fikr. Yunus Idris al-buhuti (1982).

h. Ulamak fiqh mendefinisikan riba dengan Kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada gantinya. (Ramadaan Hafiz al-Sayuti (1994). (Abu Abd Allah Muhammad b. Beirut: Muassasah al Risalah. Fatawa al-Muasirah. Ahli ekonomi semasa pula mendefinisikan riba sebagai penentuan lebihan daripada pinjaman modal yang diterima oleh piutang dalam tempoh yang telah ditetapkan. op. 185). h. Menurut Imam Fakr al-Ddin al-Razi. Beirut: Dar al-Sadr.. h. Ia mempunyai tiga unsur iaitu: Tambahan atau lebihan bayaran dari yang sedia ada ke atas modal pinjaman.t) al-Tafsir al-Kabir. Ia adalah setiap pertambahan yang disyaratkan ke atas modal asas iaitu penerimaan bayaran wang tanpa perniagaan atau sebarang kepenatan usaha sebagai habuan dari modal asas. 56-57). 56). (Chapra.cit. Husayn al-Fakr al-Razi. al-‘Arabi. (1987). Ulama-ulama Mazhab Maliki mendefinisikan riba sebagai lebihan pada bilangan atau timbangan yang benar atau yang dijangka dan selepasnya. M. (Yusuf al-Qaradawi(1992).Islamiyah. riba bermaksud perubahan dan pertambahan yang dilarang oleh Islam iaitu riba Nasi‘ah. Ali Ahmad al-Saadi al-Adawi (t. Umar b. 32 . timbangan atau bilangan yang sebenar atau samar-samar semasa membuat akad atau penangguhan. Al-Qaradawy pula mengatakan bahawa bunga atau interest bank adalah haram. Imam Malik menjelaskan riba sebagai lebihan pada bilangan atau timbangan yang sebenar atau samarsamar dan menangguhkan.Mazhab Maliki pula mengatakan Riba adalah lebihan pada ukuran. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surah al Baqarah ayat 278-279. Kaherah: Maktabah Wahbah. h. Persetujuan menjadi syarat ke atas bayaran tambahan yang ditentukan sebelumnya oleh pemiutang (creditors) kepada siberhutang (debtors).kharsi. juz 5. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath 159 . 158 Riba secara teknikal merujuk kepada premium yang mesti dibayar oleh peminjam kepada yang memberi pinjaman bersama-sama dengan jumlah prinsipal sebagai satu syarat untuk melanjutkan kematangannya. h. Penentuan lebihan pembayaran tersebut berhubung dengan masa. (t.t) Hasyiah al-Adawi Bahanist al. Fawaaid al-Bunuk wa al-Istiyshmar wa al-Taufir Fi Daw’ al-Suyariah al.U.

2. h. sebaliknya berlaku dalam sunnah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah. Gelaran Riba al-Sunnah diberikan kepada Riba al-Fadl tidak berpakna tidak ada sunah yang membicarakan riba alNasi’ah. Lihat Ibn Qayyim (1991). Lihat Abu Bakr Muhammad b. Dari jenis riba. sumber hukum dan akibat perbuatan riba. Di sana terdapat banyak hadia yang menyentuh persoalan riba secara umum dan Riba al-Nasi’ah secara khusus. Abd Allah al-‘Arabi (1988). Sementara dari jenis sumber hukum pula mereka membahagikan dua jenis juga iaitu riba yang diharamkan al-Quran (Riba al-Qur’an) dan riba yang di haramkan oleh al-Sunnah (Riba al-Sunnah). Mereka mengkelaskan riba dari segi jenis riba. Bahagian riba yang ketiga ialah berdasarkan kemudharatan yang ditimbulkan oleh riba iaitu riba yang membawa kemudaratan yang besar atau nyata (Riba al-Jali) dan riba yang 160 .2 Pengkelasan Jenis-jenis Riba Terdapat beberapa pendekatan yang telah digunakan oleh ulama dalam membuat pengkelasan riba. Ahkam al-Quran. 320-321 5. mereka membahagikan riba kepada dua bahagian iaitu riba hutang (alduyun) (kata jamak kepada al-Dayn) dan riba jual beli (al-buyu’) (kata jamak kepada albay’). Hamoud. malah terdapat juga dalam perniagaan kerana jual beli adakalanya dibuat secara bertangguh dan adakalanya secara berhutang. Ibn Al-‘Arabi menyatakan bahawa ayat-ayat riba diturunkan untuk menangani segala persoalan yang berkaitan dengan semua jenis riba. Amman: Matba’ah al-Syarq wa Maktabaha. (Sami’ Hassan. Menurut beliau riba sejak dahulu lagi bukan sahaja tempat dalam amalan berhutang. Tatwir al-‘Amal al-Masrafiyah bi ma yattafiq wa al-Syari’ah al-Islamiyyah.3. h. Menurut pendapat kebanyakan ulama pengharaman Riba al-Fadl tidak berlaku dalam al-Quran.Ibn al-‘Arabi mendefinisikan riba sebagai segala pertambahan yang diambil tanpa tukarannya. 110 Pembahagian ini menjelaskan riba boleh berlaku didalam urusan pinjaman dan jual beli. jld 1. (1982).1.

32. alKasani dari mazhab Hanafi mengatakan riba yang dikenali pada syarak ialah Riba al-Fadhl dan Riba al-Nasa’i.2. (t. Menurut sesetengah pendapat ulama pula.t. juz 4.3. al-khursyi ‘ala Mukhtasar Saydi Khalil. h. 161 . Riba al Yad (beRPisah dari tempat akad sebelum timbang terima). Hamzah al-Ramli. Ibrahim b. juz 1. h. (‘Ala al-din Abu Bakr b. (Ibn Qayyim (1991). Kaherah: Dar al-Fikr al-Islamiy. ‘Abd Allah b. Abi al-Abbas Ahmad b. juz 3. 36) Ulama Mazhab Syafi’i membahagikan riba kepada tiga jenis iaitu Ria al-Fadl.membawa kemudharatan yang kurang jelas (riba al-Khafi). juz 7. Kaherah: Matba’ah dar Ihya’ al-Kutub al-A’rabiyyah. 272.t). Ibn Hajar (t.. 409. Beirut: Dar al-Fikr. h. Riba al Qard (meminjam dengan syarat ada keuntungan bagi yang mempiutangi). Bada’i’ al-Saana’i’ fi Tartib al-Syara’i’. op.3 Jenis-jenis Riba Para ulamak membahagikan riba kepada beberapa jenis.. h.t). (t. Syams al-Din Muhammad b. Muhammad. 343. Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Muhammad Said al Isymawi (1996). 5. h. h. Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Ibn Qasim al-Ghazzi.Mohamad alBajuri. Riba al-Buyu’ adalah daripada jenis khafi. juz 5. Riba alNasa’ dan riba al-Yad.1. Riba al-nasi’ah (penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dua barang). Mas’ud al-Kasani (t. riba ada empat jenis iaitu Riba al Fadhl (menukar dua barang yang sama jenis dengan tidak sama kuantiti).t). Kaherah: Maktabah wa matba’ah Mustafa al-babi alhalabi wa Awladih. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah.t).cit. Ali (t. Lihat Abu al-‘Abbas Ahmad Syihab al-Din b. Mengikut Jumhur Ulamak Fiqh.). Kaherah: al-Maktabah al-Islamiyyah. 3105) Pendapat ulama Mazhab Maliki pula dalam al-Khursyi.

al-Tafsir al-Munir. 93 Riba al-Nasi’ah adalah yang terjadi didalam aktiviti hutang piutang dan Riba al-Fadl adalah yang berlaku didalam aktiviti jual beli Jual beli. Juz 3. Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi. Menjadi amalan biasa Masyarakat Arab jahiliyah di mana apabila seseorang memberi hutang kepada orang lain untuk satu tempoh. h. (1985).3. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. h. Riba jenis ini merupakan riba yang tidak diragukan kerana ia jelas disebut melalui al-Quran.127. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir.cit. h.1. 35). Wahbah al-Zuhayli (1991). h. Jarir al-Tabari (1988). Abu Jaafar Muhammad b. Cetakan 4.1 Riba Al-Nasi’ah (Riba Hutang Piutang) Jenis Riba asal ini adalah dikenali dengan riba hutang piutang atau dikenali juga riba aljahiliyah. Sayyid Sabiq (1971). Al-Qurtubi menyatakan bahawa riba al-jahiliyah ialah lebihan bayaran apabila penyerahan bayaran dilewatkan.3.2. Ia merupakan tambahan kepada hutang kerana perlanjutan tempoh matang pembayaran balik atau tambahan yang diambil oleh si pemiutang daripada penghutang yang telah disyaratkan kerana perlanjutan tempoh. Nur al-Din (1985). (Sayyid Sabiq (1971). h. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. j. 135.3. Beirut: Muasasah al-Risalah. op..Mengikut Syid Sabli riba dibahagikan kepada dua jenis iaitu Riba al-Nasi’ah dan Riba alFadl.. 135) 162 . h. h. Fiqh Al Sunnah. 90. Riyadh: Dar alSau’udiyyah. Beirut: Dar al-Fikr. (1988). sipemiutang memberi pilihan kepada orang yang berhutang samada hutangnya dibayar atau tempoh disambung dengan dikenakan bayaran tambahan. Jami’ al-bayan ‘an Ta’wil Ayi al-Quran. Tahrim al-Riba wa Tanzim al-Iqtisad. Apabila tiba masa akhirnya tempoh tersebut. ‘Itr. (Muhammad Abu Zahrah. jld 2. 83 5. al-Muamalat al-Masrafiyyah wa al-Ribawiyah wa Ilajuha fi al-Islam.

Ketika turun ayat mengharamkan riba. (Ibn al-Qayyim. Adakalanya pembayaran lebihan ini dibuat mengikut bulanan dan adakalanya dibayar sekali gus di akhir tempoh tersebut. Lihat Ibrahim al-Tahawi. Kadar dan bentuk bayaran lebihan ini telah dipersetujui terlebih dahulu oleh kedua-dua belah pihak.Riba ini juga menjadi kebiasaan yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah ada beberapa bentuk. al-Jamal (1986).2. jld. (1974). Ahkam al-Quran. h. Beirut: Dar al. Tambahan ke atas hutang yang dibuat semasa akad pinjaman beserta tambahan yang disyaratkan semasa akad dan tambahan itu diambil bersama-sama wang asas. amalan tersebut sedang berjalan.Tambahan ke atas hutang kerana menangguhkan pembayaran apabila tiba tempoh pembayaran sama ada hutang itu beRPunca daripada urusniaga jualan dengan harga tangguh atau beRPunca daripada urusniaga pinjaman. Segala pertambahan tersebut menjadi syarat 163 . pembeli tidak mampu menjelaskan harganya maka tempoh dilanjutkan lagi dengan harga dinaikkan selaras dengan lamanya perlanjutan tempoh tersebut. juz.). (t. 394. Jual beli dengan harga tertangguh. (Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-Razi Al-Jassas. al-Iqtisad al-Islami mazhaban wa Nizaman Dirasah Muqaranah.. op. Kaherah: al-Hay’ah al-Ammah li Syu’un al-Matabi’ al-Amiriyah. Umumnya masyarakat Arab Jahiliyyah berurusan sesama mereka yang menjalankan unsur riba melalui dua bentuk riba iaitu 1. Iaitu apabila cukup tempoh sebagaimana yang telah ditetapkan.Ihya’ al-Turath. 2. h. 183-189). h. 1. 303. 1989: 114) Riba al-Nasi’ah boleh berlaku dalam dua keadaan iaitu: a. Riba jenis ini juga disebut sebagai Riba’al-Jali (Riba yang terang-terang memberi mudharat) yang diharamkan.t. Maknanya si penghutang gagal menjelaskan hutang masa yang dijanjikan. memberikan pinjaman yang bertempoh dengan dikenakan bayaran lebihan yang dipersetujui daripada jumlah asas pinjaman. b. Ia merupakan hutang piutang kerana melibatkan amalan peminjaman wang dan mengenakan bunga.cit.

Jika peraturan dibuat di antara barang dari jenis yang berlainan tetapi dalam kelompok yang sama. Sabda Rasulullah SAW: “Bilal telah datang bertemu Rasulullah SAW dengan membawa “tamar barni” (tamar berputu tinggi).3. Sahih Muslim. Muslim al-Qusyayri alNysaburi (1995). perak. Beirut: Dar al-Fikr. 19 Jika pertukaran (barter) melihat barang sejenis. ini adalah riba.2 Riba Al-Fadl (Riba Jual Beli) Riba al-Fadl ialah riba yang berlaku apabila terdapat perbezaan dari sudut kuantiti atau masa penyerahan dalam jual beli atau pertukaran barang-barang ribawi yang sejenis sebagaimana dinyatakan dalam al-Sunnah. Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Said telah menjelaskan ketetapan ini. Perbezaan yang dimaksudkan ialah (pada kuantiti) timbangan atau sukatan. 325.2. tamar dan gandum. jangan kamu lakukan demikian sebaliknya jika kamu mahu membelinya mka juallah tamar kamu kebudian belilah tamar (yang kamu kehendaki) dengan harganya (harga tamar kamu. Sayid Qutb (1992). h. Barang-barang ribawi ialah emas.” Lafaz ini terdapat di dalam sahih Muslim. Ab. bukannya kualiti barang. maka saya menukarnya dua cupak dengan secupak tamar barni untuk santapan nabi SAW. Terdapat enam jenis barang yang dinyatakan oleh nas hadith yang boleh menimbulkan Riba al-Fadl. 164 . maka tidak berlaku Riba al-Fadl.dalam kontrak hutang tersebut.3. barli. Bilal menjawab: tamar yang kami ada rendah mutunya. gandum.1. h. Jika terdapat perbezaan pada timbangan atau sukatan pada salah satu pihak (penjual atau pembeli). Mu’min Ab Ghani (1999). lalu rasulullah SAW menyoalnya dari mana ia diperolehi. 118 5. h. perbezaan timbangan dan sukatan tidak menyebabkan berlakunya Riba al-Fadl. jld 11. No hadis 1594. Begitu juga jika terdapat perbezaan timbangan dan sukatan dalam pertukaran barang dari kelompok yang berlainan. Lalu rasulullah SAW berkata: hah. maka sukatan atau timbangannya hendaklah sama. Muslin b al-Hajjaj b. maka berlakulah Riba al-Fadl.

terdapat empat pendapat dalam menentukan ianya ribawi atau sebaliknya. Hasyiyah Rad al-Mukhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn Abidin).2. h. Mengenai emas dan perak. Mereka menolak qiyas dalam masalaah ini kerana ‘illahnya lemah dan tidaka jelas. Imam Malik dan riwayat lain Imam Ahmad yang mengatakan bahawa kedua-dua logam itu dikira ribawi kerana ia menjadi alat pengukur nilai (al-thamaniyyah). al Syafi’i (lama) dan satu riwayat Imam Ahmad mengatakan semua jenis makanan yang ditimbang dan disukat adalah ribawi. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmuyyah. (b) Pendapat al-Syafi’i. Lihat Syams al-Din b. Mengenai makanan. Pendapat ‘Ammar (mazhab yang zahir bagi) Imam Ahmad dan Abu hanifah mengatakan segalan makanan yang disukat dan ditimbang yang homogenus adalah Ribawi. Pendapat Qatadah (menjadi pegangan mazhab Zahiri) menghadkan kepada enam barang yang disebutkan oleh nas sahaja. terdapat dua pendapat dalam menentukan ianya ribawi iaitu : (a) Pendapat Mazhab Hanafi dan salah satu Imam Ahmad yang mengatakan emas dan perak termasuk barang ribawi kerana kuantitinya ditentukan dengan timbangan. I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. Abu Abd Allah Muhammad b Abu Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1991). 104-105. (Ibn ‘Abidin. Muhammad Amin bin Umar Abd al-Aziz (1986). Keutamannya bukan dilihat sekadar fizikalnya sebagaimana komoditi-komoditi lain yang turun naik harganya dipasaran. 1. Oleh itu segala ligam yang ditimbang termasuk barang ribawi. Kaherah: 165 . Pendapat Sai’id b. 3. Ibn Qayyim al-Jawziyyah memilik pendapat kedua kerana kepentingan dan keutamaan dua logam tersebut adalah kerana nilainya yang stabil lalu boleh dijadikan alat pengukur nilai kepada semua benda-benda lain. Pendapat al-Syafi’i (baru) dan satu riwayat Imam Ahmad mengatakan semua jenis makanan adalah ribawi. al-Musayyib.Ulama berselisih pendapat tentang penglibataan barang-barang selain dari yang disebut tadi. Para Fuqaha’ Hanafi pula mendefinisikan riba al-Fadl sebagai jual beli (bay’) iaitu tambahan ‘ain harta dalam suatu kontrak jual beli melebihi timbangan atau sukatan biasa apabila sama jenis. 2. 4. J.

Abu Dawud Sulayman B al-As’ath al-Sajistani al-Azdi (1994). Al-Imam Nawawi.t) Sunan Ibn majah. No hadis 1240. (1982). serupa dengan serupa. (Sayid Qutub (1985).a. padi dengan padi dan sebagainya. Hadis yang menceritakan jenis barang-barang tersebut terdapat di dalam beberapa riwayat. op. h. Beirut: Dar al-Fikr. barli. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-’Arabi. Ala’ al-Din Abu Bakar Bin Mas’ud al-Kasani. 541. Sekiranya berbeza jenis.7. gandum.Maktabah wa Matbaah Musrafa al-Babi al-halabi wa auladuhu. 183).a. bab 23. Kitab al-Buyu’. 3). j.cit. Abu Hurairah r. Menurut al-Zuhayli. Al-Samit.2 h. tamar dan garam dijadikan barangan pertukaran yang sama jenis maka ia mestilah dalam bentuk pertukaran serta merta. perak dengan perak. tangan dengan tangan. Sunan Abi Dawud. Isa Surah al-Tirpdhi (t. gandum dengan gandum. h. Tafsir ayat al-Riba Fi Zilal al Quran. Beirut: Dar al-Fikr. No hadis: 2254..t) al-Jami’ al-Sahih. al-Nasa’i (1994). j. 168. jld 5. h. sama banyak dan serupa.319). 314-315. maka juallah sesuka kamu asalkan berlaku secara tangan dengan tangan (tunai)..h. j. Ubadah b.Rasulullah SAW telah bersabda: “emas dengan emas. Kitab al-Buyu’.5. bab al-Sarf wa bay’ al-Dhahab bi al-Waraq Naqdan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadithnya meminta supaya apabila emas.3. Riwayat yang masyhur ialah datangnya dari Umar al-Khattab r. Muslim (1995). perak. j.”(HR Muslim. No. garam dengan garam. Abu Isa Muhammad b. Hadis 1551. tamar dengan tamar.a dan Ibn Umat r. h. Hadis: 1587. Kitab al-Tijarah. Abu Abd Allah Muhammad b. No hadis: 4578. Riba al-Fadl ialah jual beli yang berlaku tambahan atau lebihan pada salah satu daripada dua barang tukaran (jual beli).j. al-Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Syara’i. Abu Sa’id al-Khudri. Kitab al-Musaqat.a Daripada Ubadah b. Al-Samit r. Yazid al-Qazwani Ibn Majah (t. Beirut: Dar al-Kitab al-A’rabi. Penukaran itu berlaku dengan tetapi lebih banyak jumlahnya kerana orang yang menukarkan memberi syarat demikian seperti pertukaran emas dengan emas. bab bay’ al-Sya’ir (44).Fikr.11. Beirut: Dar al. 757. 13. h. (1988) Sahih Muslim. h. 166 . barli dengan barli. bab al-Sarf .

4 Pengharaman Riba. Dalam Tamadun Babylon umpamanya. Ia juga adalah pertukaran barangan berunsur riba dengan barangan berunsur riba yang lain dengan kedua-duanya mampunyai ‘illah yang sama tanpa isyarat tempoh tertentu ketika kontrak tersebut.3. Kerajaan Rom 167 . malah telah pernah diharamkan dalam tamadum manusia dahulu kala dan dalam ajaran agama samawi yang lain. terdapat juga pendapat Ulamak dalam Mazhab Syafi’i yang mengatakan bahawa ada riba jual beli yang dinamakan Riba al-Yad. hutang tersebut boleh ditangguhkan ketahun yang berikutnya. Walaubagaimanapun kelewatan menyerahkan salah satu atau kedua-dua barangan benar-benar berlaku di luar majlis kontrak. Peraturan tersebut mengatakan bahawa urusan hutang hendaklah dibuat perjanjian bertulis dengan bersaksikan seorang pegawai. Dalam sejarah babylon juga terdapat amalan riba yang dikenakan 12%. Kod Hamurabi juga juga menetapkan kadar maksimum untuk untuk pelbagai hutang di samping mencadangkan kaedah perkongsian untung rugi sebagai jalan keluar dari masalah riba. Ahli falasafah Mesir Purba bernama Solon pernah menyarankan supaya bunga dihapuskan. (al-Zuhayli (1989). Cato dan seneca mengutuk amalan riba dan menganggapnya sebagai perbuatan yang zalim.1. terdapat peraturan-peraturan mengenai hutang piutang di dalam perlembagaan yang dikenali sebagai kod Hamurabi. Sekiranya pihak yang berhutang tidak mampu menjelaskan hutangnya disebabkan keuzuran yang patut. Pengaharam riba bukan sahaja berlaku dalam syariat Islam. h. Cicero. Ahli Falsafah Greek yang menentang amalan riba seperti Plato mengatakan riba itu adalah amalan buruk yang haram dan Aristotle pula berpendapatt wang tidak boleh melahirkan wang yang lain.2.Selain daipada dua nama riba tersebut. iaitu jual beli yang dilewatkan terima serahan salah satu daripada dua barang tukaran ataupun menerima salah satu tanpa menyebut tempoh. sebaliknya ia adalah alat pertukaran semata-mata. Ahli cendiakawan Rom juga mengutuk amalan Riba. 683-684 5. namun pengharaman riba dalam tamadun dan ajaran agama lain tidak konsisten sebagaimana dalam ajaran Islam.

4. Clark. Edinburgh: T&T . Jordan: Maktabah Al-manar. 91).. ia diharuskan tetapi dalam lingkungan yang ditetapkan. Keempat-empat kumpulan nas itu disusun mengikut tertib turunnya sesuai dengan strategi penghapusan amalan riba yang telah bertapak lama dalam kehidupan manusia. (Wahbah Al-Zuhayli. 824. 12. Towards Interest-Free Banking. vol. Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr al-Mua’sir.. 386. h. 126. Ulama membahagikan nas-nas riba kepada empat bahagian. (1986). h. 49-50.t).2.. Dar al-kitab al-Lubnani.1 Pengharaman Riba melalui al-Quran. h. The Encyclopedia America (1991). op. al-Imran dan al-Nisa’. h. h.1. Connecticut. 6-7. Apabila aktiviti perniagaan semakin berkembang. 549. Grolier IncoRPorated. al-Kaba’ir. op. Riba tidak diharamkan secara sekali gus tetapi secara beransur-ansur sepertimana pengharaman terhadap arak. h. 6. Pengharaman riba yang dijelaskan dalam al-Quran berdasarkan kepada empat peringkat wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam masa yang berlainan. 13. 5. M. Abu Zahrah (t.3. Pengharam riba adalah berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah dan ijmak. Terdapat lapan ayat dalam empat surah yang menyatakan pengharaman riba di dalam al-Quran dengan penurunan melalui beberapa peringkat 168 . Abu ‘Abd Allah Muhammad b. h. janji neraka. Dalam ajaran Islam aktiviti riba adalah haram dan dianggap dosa besar. Encyclopaedia of Religion and Ethics.cit. Qureshi (1961). Mawsu’ah al-Iqtisad al-Islami. (1991). 42. Ahmad b. Terdapat lapan ayat yang menyentuh persoalan riba Lima ayat dalam surah al-baqarah dan tiga lagi tiap satu dalam surah al-Rum. New Delhi: Kitab Bhava. Dalam nas-nas itu terdapat laknat Allah SWT. 27. Vol. Al-Dhahabi menjelaskan riba adalah dosa besar berdasarkan nas-nas al-Quran dan al-Sunnah yang jelas.mengharamkan amalan Riba. Raja Justinian pernah meletakan kadar tertinggi bunga yang dibenarkan sebanyak 12%. al-Tafsir al-Munir. Lihat Muhammad ‘Abd al-Mun’im AlJamal.cit. riba termasuk perkara yang membinasakan dan lain-lain lagi. h. h. Uthman alDhahabi (1988). Beirut .Umar Chapra (1985). James Hastings (1989). h. Ahmad Shaikh Mahmud (2000). Hamoud (1982).

ketiga dan keempat seperti yang dijelaskan dalam rajah di bawah. kedua. Sungguhpun begitu ayat tersebut ada menunjukkan kecaman Allah terhadap riba. Peringkat 4 Al Baqarah 2:275. Bagi mereka yang kejernihan akal ayat ini sudah mengegarkan hatinya untuk meninggalkan perbuatan riba. Ayat tersebut adalah firman Allah SWT : ‘Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. 390). Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Rawa’i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran. Damsyik: Maktabah al-Ghazali. (1977). dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 169 . al-Nisa’ dan al-Rum RAJAH 3. (Muhammad Ali al-Sabuni. 276. Iaitu surah al-Baqarah. al.1. tidak terdapat isyarat yang jelas menunjukkan riba itu hukumnya haram.pengharaman iaitu peringkat pertama.1 : Peringkat penurunan Ayat Riba AYAT –AYAT RIBA Peringkat 1 Al Rum 30:39. h. 278 Peringkat 3 Al Imran 3:130 Peringkat 2 Al Nisa’ 4:161 Pada peringkat pertama. j.Imran.

(al-Rum : 39) Peringkat kedua menyatakan tentang pengharaman riba dalam sejarah bangsa yahudi. Mereka telah menjadi kufur kerana sanggup melanggar larangan Allah SWT. Cara al-Quran menyatakan hukum secara imbasan ini berlaku juga pengharaman arak. Ayat tersebut adalah firman Allah SWT : [130] Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Kenyataan al-Quran ini telah menimbulkan kontroversi tentang samada pengharaman tiba terhad kepada riba al-Jahiliyyah atau mencakupi semua tahap riba. Ayat 278 menyeru orang-orang yang beriman supaya menjauhi sebarang aktiviti riba. Ia hanyalah memberi maksud sifat riba yang menjadi amalan dalam urusan kewangan pada masa itu.mencapai keridhaan Allah. Pengharaman riba ke atas umat Islam melalui ayat ini tidak secara jelas. Peringkat keempat pengharaman riba terkandung di dalam ayat 278 dan 279 surah alBaqarah. (al-Nisa’:161) Peringkat ketiga menyatakan secara jelas pengharaman riba yang berganda-ganda. Menjauhi riba adalah salah satu ciri orang yang beriman. dan (disebabkan) mereka memakan harta orang dengan jalan yang salah (tipu. Maka (yang berbuat demikian) Itulah orangorang yang melipat gandakan (pahalanya)’. judi dan sebagainya) dan (ingatlah) Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir di antara mereka. al-Sabuni (1977). azab seksa yang tidak teRPeri sakitnya. Sebahagian besar ahli tafsir berpendapatt sifat berganda bukanlah kriteria yang menyebabkan riba itu haram. Pengharaman diperingkat ini adalah pengharaman juz’i dan bukannya kulli. Ayat tersebut adalah firman Allah SWT (yang bermaksud) : [161] Dan juga (disebabkan) mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang melakukannya. sebaliknya ia disebut secara imbasan. Ayat 279 menyatakan secara 170 .

tegas hutang hendaklah dibayar dengan jumlah yang sama tanpa sebarang tambahan. Ayat ini diturunkan menceritakan bahawa Abbas bin Abdul Mutalib bin Walid pada masa jahiliyahnya berkongsi meminjamkan wang kepada orang-orang dari suku Taraqif secara riba. 75 171 . jika benar kamu orang-orang yang beriman. Apabila Islam datang keduanya mempunyai modal besar yang beRPusing secara riba lalu Allah menurunkan ayat 2:278. al-Sabuni (1981). h. [278] Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah (jangan menuntut lagi) saki baki riba (yang masih ada pada orang yang berhutang) itu. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang kekal terus dalam kekufuran dan selalu melakukan dosa. maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya dan perkaranya terserahlah kepada Allah dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka mereka itulah ahli Neraka. mereka kekal di dalamnya. al-Buti (1980). Melalui kedua-dua ayat ini Allah SWT mengharamkan riba secara jelas tanpa mengira samada riba itu berlipat ganda ataupun sebaliknya dan hukum ini adalah muktamad sehingga hari kiamat. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: Bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. [276] Allah susutkan (kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil) riba dan Dia pula mengembangkan (berkat harta yang dikeluarkan) sedekahsedekah dan zakatnya. h. Ayat tersebut adalah firman Allah SWT (yang bermaksud) : [275] Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu dia berhenti (dari mengambil riba). 79.

Hukum-hukum baru yang asalnya tidak diperolehi dari al-Quran. Usul al-Fiqh al-Islami. h. b. Hukum-hukum yang datang daripada al-Sunnah berbanding dengan al-Quran terbahagai kepada tiga bahagian iaitu: 1.2 Pengharaman Riba melalui al-Sunnah Pengharaman riba juga datangnya dari al-Sunnah. 461). Jahiliyah atau riba Hutang. Beirut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah. Kategori pertama ialah hadith-hadith yang mengharamkan riba dalam Kategori kedua ialah hadith-hadith yang menegah amalan Riba albentuk umum iaitu yang menceritakan amalannya tergolong di dalam dosa besar.4 . cet 2. (1986). ‘Abd al-Karim Zaidan (1987). Kategori ketiga pula ialah hadith-hadith yang menegah amalan riba dalam jual beli. 177. Rajah 3. Secara umumnya hadith-hadith mengenai riba boleh dikategorikan kepada tiga bahagian. Damsyik: Dar al-Fikr. 2.5. 3. (Muhammad Mustafa al-Syalabi (1986). juz 1. Banyak hadith Rasulullah saw yang menyentuh tentang riba. Beirut: Muassah al-Risalah.2. h. Hukum-hukum yang menjadi penjelas kepada hukum-hukum yang terdapat dalam alquran. Wahbah al-Zuhayli.2 : Ketegori Pengharaman Riba melalui al-Sunnah PENGHARAMAN RIBA MELALUI AL-SUNNAH KATEGORI Kategori 1 Riba sebagai dosa Besar 172 Kategori 2 Amalan riba alJahiliyah Kategori 3 Amalan Riba dalam Jual beli . h.1. al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Hukum-hukum yang mengesahkan dan menguatkan lagi hukum yang terdapat di dalam al-Quran. Al-Sunnah adalah sumber hukum yang ke dua dalaam syariat Islam. juz 1. 3. 115-116. Usul Fiqh alIslami. Kategori pertama ialah a.

t) op. Ibn Majah (t. Abu Daud.’ (Riwayat Muslim. Nabi saw bersabda yang bermaksud : ‘Satu Dirham daripada riba yang diterima oleh seseorang sedangkan dia mengetahuinya adalah lebih buruk daripada berzina tiga puluh kali. Ibn Majah) 5. Daripada Abu Hurayrah. 512 2. 50.Contoh-contoh Hadith dalam kategori 1. memberi riba. Nabi SAW bersabda bermaksud : ‘Riba itu mempunyai tujuh puluih bahagian.. Daripada Jabir memberitahu bahawa ‘Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba. op..h. Abu Daud (t. debu-debunya akan mengenainya juga.cit. Tirpidhi) Muslim (t. Mas’ud. 1.cit. golongan ini semuanya sama. h.cit.. kedua-dua saksi dan penulisnya dan baginda bersabda. h. Abu Daud dan al-Tirpidhi meriwayatkan hadis yang sama daripada ‘Abd Allah b.t) op.’ (Riwayat 173 . Ibn majah. Abu Daud. al-Tirpidhi (1981). Nabi bersabda bermaksud : ‘Akan tiba suatu masa di mana semua manusia akan makan riba dan jika ia tidak memakannya. paling ringan ialah seumpama seseorang itu mengahwini ibunya sendiri. aku telah bertemu dengan orang yang perutnya besar seperti rumah dan dilihat ular berada di dalamnya.t). ‘ (Riwayat Ibn Majah) 3..’ (Riwayat Nasa’i. Daripada Abu Hurayrah r.a.’ (Riwayat Ibn Majah) 4. op.cit. 764. Ibn Majah. Daripada Abu Hurayrah r. siapakah mereka itu. Daripada ‘Abd Allah Bin Hanzalah. h. 244.a bahawa Nabi saw telah bersabda yang bermaksud : ‘Pada malam mi’raj. Jibrail menjawab bahawa mereka itu ialah orang-orang yang memakan riba. lalu aku bertanya kepada jibrail.

juz 4. Sahih al-Bukhari.. op.’ (Riwayat Muslim.t). op. al-Darimi dan al-Bayhaqi) 3.t). juz 3.. juz 2. 50. Abu Daud) 2. Mengikut al-Nasa’i. h.’ (Riwayat Ibn Majah. 1. Rasululah saw telah bersabda : ‘Ingat-ingatlah bahawa semua riba al-jahiliyah itu mengatakan bahawa nabi beRPesan dengan sabdanya yang bermaksud : dimansuhkan bagi kamu adalah modal asas maku. (1993). juz 5. Abu ‘Abd Allah Muhammad B. h.. cet. h. 281. sesuangguhnya ia dimansuhkan semua sekali.cit. 5. al-Nasa’i (t. lafaznya ialah “Tiada riba kecuali pada tertangguh”. Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah. Ibn Hanbal (t. h. kamu tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi. Ibrahim alBukhari. 16.t). Husam al-Din al-Muttaqi al-Hindi (1985). Ibn ‘Abbas berkata bahawa Usamah Bin Zayd melaporkan bahawa nabi saw ‘Sesungguhnya riba itu berlaku pada yang bertangguh. ‘Sesungguhnya riba itu berlaku pada Dayn (hutang)’.cit.. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi. 208. Contoh-contoh Hadith dalam kategori 2 ialah : Jabir Bin ‘Abd Allah melaporkan tentang peristiwa haji wida’ nabi dengan ‘Dan Riba al-jahiliyah dihapuskan dan pertama-tama riba yang aku hapuskan ialah riba yang seseorang bayar kepada ‘Abbas Bin ‘Abd Mutalib. Kanz al-‘Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af’al.cit. al-Darimi (t. juz 7. juz 5. h. juz 3. op. karangan Abu al-tayyib Muhammad Syams al-Haq al-‘Azim Abadi.’ Muslim (t.Daraqutni) Ali b. dicetak bersama dengan al-Ta’liq al-Mughni ‘ala al-daraqutni.cit. 31.t). 174 bersabda yang bermaksud : 174 . Beirut: Mu’assasah al-Risalah. ‘Ala’ al-Din B. (1981). Umar al-Daraqutni. Mengikut lafaz riwayat al-Darimi pula. Ismail B. h. Sunan al-Daraqutni. Ibn Majah. 106 a. h. op.

ibn Hajar al-‘Asqalani. Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam. jualkan tamar ‘al-jam dengan dirham dan gunakan dirham itu untuk membeli tamar ‘janib’ (Riwayat Bukhari dan Muslim) . unjuk berunjuk. Hajar al-‘Asqalani. Hadith-hadith yang termasuk di dalam kategori yang ketiga. Rasulullah saw bersabda bermaksud : ‘Emas dengan emas. sebenarnya kami menukar satu sa’ (satu sukatan) tamar dari jenis ini dengan dua sa’ tamar biasa dan dua sa’ tamar ini dengan tiga sa’ tamar biasa. 2. 41. Ibn Majah (t.t)..cit. 267 175 .4. Rasulullah bertanyakan lelaki itu samada semua tamar di Khaybar seperti yang dibawanya.. Usamah Bin Zayd juga melaporkan bahawa rasulullah saw bersabda yang bermaksud : ‘Tidak berlaku riba pada benda yang ditukarkan secara unjuk berunjuk (tunai)’. h. serupa dengan serupa. Muslim (t. (1978). op. maka kamu boleh berjual beli mengikut kehendak kamu dengan syarat urusniaga tersebut unjuk berunjuk (secara tunai). juz 10. sama dengan sama. b.cit. tamar dengan tamar.. 21. 67. Abu Daud (t. juz 2..t).t). lantas lelaki tersebut menjawab. (t. h.cit. Lihat Muhyi al-Din Abu Zakariyya yahya Bin Syaraf al-Nawawi. Lalu Rasulullah pun bersabda. Tamar al-Jam ialah tamar radi’ iaitu yang bercampur-campur.cit. juz 2. jangan kamu buat begitu. al-majmu’ Syarh al-Muhadhadhab. tidak wahai rasulullah. h. op. Kategori ini adalah hadis mengenai riba yang paling banyak diriwayatkan oleh para sahabat iaitu melibatkan seramai 22 orang sahabat semuanya. 185. Lihat al-Nawawi (1981). (t. juz 9. op. barli dengan barli. h. garam dengan garam. ‘Ali b. op.cit. sekiranya berbeza jenis dengan barangan itu. juz 11.. h. Daripada Abu Sa’id al-Khudri dan Abu Hurairah berkata : ‘ Bahawa Rasulullah mengutuskan lelaki bekerja di khaybar dan lelaki tersebut datang berjumpa baginda dengan membawa buah tamar ‘janib’. gandum dengan gandum. 151. 1025. h.t).Janib adalah sejenis tamar yang berkualiti tinggi.t) op. Lihat Abu al-Fadl Ahmad b. Daripada ‘Ubadah Bin al-Samit. antara contoh-contohnya ialah : 1. perak dengan perak. h. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi. Kaherah: Dar al-Fikr.

1. barangan itu adalah barangan mithli yang juga merupakan barangan atau objek yang sah dibuat kontrak Qard. 5.Nasa’i) Pengharaman Riba dalam jual beli berlaku pada peperangan Khaybar dan begitu juga hadith Abu Sa’id al-Khudri mengenai pertukaran buah tamar didapati berlaku sempena dengan pembukaan Khaybar.(Riwayat Bukhari. Begitu juga ia bukanlah menjadi penjelas kepada riba dalam surah al-Imran kerana riba dalam ayat itu berbentuk ad’af Muda’afah sedangkan ciri ini hanya terdapat pada urusniaga hutang yang bertangguh sahaja.cit. Abu Zahrah (t.t). Barangan Ribawi mempunyai dua kelompok iaitu Kelompok al-Nuqud (wang) iaitu emas dan perak dan kelompok al-At’imah (makanan). ‘Ha. 8. 925. juz 3. jualkan dahulu tamar yang ada pada kamu dan kemudian belilah tamar yang kamu kehendaki itu dengan harga yang kamu peroleh’.3. (1980). Abu Said berkata : ‘Bilal telah membawa buah tamar ‘Barniy’ (berkualiti tinggi). lalu Rasulullah bertanyakan dari mana buah tamar diperolehi. op.2. jangan lakukan demikian sebaliknya jika kamu ingin membeli tamar. Semua kelompok mempunyai ‘illah (sebab) 176 . ternyatalah bahawa hadith ini bukanlah menjadi penjelas kepada ayat riba surah al-baqarah kerana ayatnya diturunkan selepas hadith tersebut. Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buti. Rasulullag terus bersabda. cet. 337.3..5 Barang-barang Ribawi Semua yang diperkatakan dalam hadith mengenai Riba jual beli mempunyai ciri-ciri berikut iaitu barangan tersebut dikenali dengan barangan ribawi dan segala urusniaga yang melibatkan barangan ini tertakluk kepada hukum riba jual beli. Beirut: Dar al-Fikr. ini betul-betul riba. Peperangan Khaybar terjadi pada kurun ke 7 Hijrah dan ini berpakna bahawa hadith pengharaman pertukaran barangan ribawi itu adalah sebelum turunya ayat riba dalam surah al-baqarah dan selepas ayat riba dalam surah al-Imran. Bilal menjawab ‘Tamar yang ada pada kami adalah Radi’ (berputu rendah) lantas saya menukarnya dengan dua sa’ bagi mendapatkan satu sa’ untuk hidangan rasulullah. Oleh itu. Muslim. h. h. Fiqh alSirah.

(Abu Muhammad ‘Ali b.. (t. (t. (Ibn Hazm (1983). (Abu Walid Muhammad b. Sa’id Ibn Hazm. Mengikut Ibn Hazm. 177 . 3. al-Majmu’ Syarh alMuhadhdhab.). Kaherah: Maktabah wa matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih. 157. Ibn Rusyd mengatakan bahawa barangan lain juga terlibat bukan atas asas qiyas tetapi ia lebih kepada kaedah al-khas yang menghendaki maksud al-‘am. Ahmad Ibn Rusyd (al-Hafid).cit.. al-Muhalla. Bidayah alMujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. h. h. Ahmad b. 219) Ia bebas mengikut kehendak pihak-pihak yang terlibat sama ada ingin melakukan lebihan ataupun penangguhan. juz 5. (serahan serta merta).cit.t. op. (al-Syawkani (1971). (1989).129). Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-haq min ‘Ilm al-usul. Mazhab Hanafi dan Mazhab Shafi’i mengharuskan berlakunya unsur lebihan dalam urusniaga ini. op. h. juz 7. 72) Pertukaran barangan ribawi daripada kelompok yang berbeza seperti emas dengan gandum tidak terikat kepada apa-apa syarat hukum riba jual beli. Juz 10. Beirut: Dar al-Fikr. h. h.yang berbeza pengharamannya. Saraf al-Nawawi.t). Segala urusniaga yang melibatkan pertukaran barangan ribawi yang sama kelompok (mutajanisayn) seperti emas dengan emas mestilah memenuhi dua syarat iaitu al-Tasawi (sama kuantiti) dan al-Tanaqud (serahan serta merta). juz 7. ‘Ali al-Syawkani.6 ‘Illah Pengaharaman Riba Mata Wang (al-Nuqud) Majoriti ulamak sependapat mengatakan bahawa komoditi lain juga boleh terlibat dengan riba asalkan barangan itu mempunyai ‘illah yang sama dengan barang ribawi.1. h. Muhy al-Din Abu Zakariyya Yahya b.cit. 72. 5. juz 10. (1981).) Manakala pertukaran barangan ribawi yang berbeza dalam kelompok yang sama (Mutaqaribayn) seperti emas dan perak. Beirut: Dar al-Fikr. h.. 154.t). Kaherah: Matba’ah Mustafa al-babi al-Halabi wa Awladih.2. 220). op. gandum dengan barli hendaklah memenuhi satu syarat sahaja iaitu al-Tanaqud. al-Subki (t. juz 5. juz 2. (Muhammad b.

57-59) Mazhab Hanafi berpendapatt bahawa ‘illah riba bagi emas dan perak ialah timbangan bagi barangan yang sama jenis. Abi Bakr b.cit. ‘Abd al-Jalil al-Marghinani (t. Abu Hanifah dan Abu Yusuf itu tidak dipersetujui oleh al-Syaibani iaitu Muhammad b. Walaubagaimana pun mereka berselisih pendapat tentang apakah pengukur nilai ini hanya tertentu kepada emas dan perak sahaja kerana nilai fizikal yang terdapat pada keduanya atau mencakup juga lain-lain mata wang yang biasa digunakan dalam sesuatu masyarakat seperti fulus.t) . wang kertas. al-Hidayah Syarh Bidayah alMubtadi. 204.). Lihat al-Kasani (t. (al-Kasani (t. juz 7. 3106.Sungguh pun begitu mereka berbeza pendapat tentang perkara-perkara yang terlibat kerana perbezaan pandangan tentang ‘illahnya. h. Syarh al-Sunnah. al-Kasani (t. op. op.t. (1983). Masalah akan timbul sekiranya hendak diselaraskan bagi kes mata wang kertas kerana ia tidak mengambil ukuran timbangan emas dan perak justeru itu ia tidak tertakluk kepada hukum riba.t). dan sebagainya. h. juz 7. h. salah seorang orang kanan Abu Hanifah kerana belia berpendapatt bahawa al-fulus (wang) itu sebagai pengukur nilai kepada barangan lain dan ia sudah tentu tertakluk kepada hukum riba. 61) Oleh itu semua komoditi yang mengambil ukuran timbangan seperti besi. h. Kaherah: Maktabah Wa Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladih. Mas’ud al-Baghawi. juz 8.. tembaga dan sebagainya adalah tertakluk kepada hukum riba. 3110. Burhan al-Din Abu Hassan ‘Ali b. alHassan. Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf menganggap mata wang selain daripada emas dan perak seperti al-fulus tidak tertakluk kepada hukum riba al-fadl dan ia boleh diniagakan secara berlebihan iaitu satu fulus boleh ditukar dengan dua fulus. juz 7.t). Namun begitu. h. h. Ab Mumin Ab Ghani (1999). (Abu Muhammad al-Husayn b. Beirut: al Maktab al-Islami.cit. 3110 Mazhab Maliki dan Mazhab Shafi’i dan Hanbali mengatakan bahawa ‘illah bagi kedua-dua emas dan perak ialah kebiasaan menjadi pengukur nilai kepada barangan lain (Ghalabah alThamaniyyah). Namun begitu pendapat mengenai al-Fulus. juz 3. Mengikut sesetengah pendapat bahawa ‘illah kedua-dua emas dan perak ialah nilai fizikalnya (‘Ayn) bukannya lain-lain 178 .

15). h. maysir dan riba. Kontrak Insuran hayat konvensional umpamaya diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Agama Kebangsaan sebagai muamalat yang fasad dan hukumnya haram kerana ia tidak menepati prinsip-prinsip Islam dalam akad (urusniaga kontrak) iaitu mengandungi gharar. bay al-hasat. Kaherah: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih . juz 3. Muhammad al-Sawi (1990). al-Nawawi (1985).cit. (1962). Muhammad b.. h. Cet 2.2.Unsur Gharar Dalam Muamalat Urusniaga perniagaan yang mempunyai unsur Gharar adalah dilarang di dalam Syariat Islam. 377-378. 179 .3.. Bulghah al-Salik li-Aqrab al-Masalik ‘ala al-Syarh al-Saghir. Ahmad b. 171. h. Namun begitu ada pendapat yang mengatakan bahawa ia boleh diqiyaskan kepada barangan lain kerana jika benar dakwaan yang menyatakan bahawa ciri ini tidak terdapat pada barangan yang lain.sifat. Menurut Imam Syafi’ie dalam kitabnya al-Umm. bay’ al-mulamasah. Sesetangah ulama Mazhab Shafi’ie dan sesetengah pendapat daripada Mazhab Maliki berpendapatt ‘illah ini hanya tertentu kepada emas dan perak sahaja kerana ciri seperti itu tidak tidak terdapat pada komoditi lain. Hamoud (1991). . maka apalah faedah yang terdapat pada ‘illah itu kerana ia tidak boleh dibuat qiyas dengan barangan lain. op. 343. juz 3. 73. Nizam al-Din al-Hassan b. al-Umm. Al-Husayn al-Nisaburi. op. Emas dan perak merupakan penjelas nilai bagi semua benda lain kerana kedua-keduanya adalah pengukur nilai dan ia tidak boleh diqiyaskan kepada barangan makanan ataupun barangan lain selain daripada makanan. Majoriti kontrak yang haram pada masa dahulu termasuklah maysir. Kaherah: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-babi al-Halabi wa Awladih h. Idris al-Shafi’i (1973). bay al-ma’dum dan lain-lain adalah kerana dikaitkan dengan kandungan gharar yang wujud dalam kontrak tersebut. Ghara’ib al-Quran wa ragha’ib al-Furqan.cit. h. 5. Beirut: Dar alMa’rifah.2. juz 3. (Abu ‘Abd Allah Muhammad b.

355. Hadis Riwayat Muslim.a katanya: “Rasulullah telah melarang daripada mengamalkan gharar dalam jual beli”. Gharar ialah urusniaga yang mempunyai ketidakjelasan dalam akad urusniaga yang boleh memberikaan risiko kerugian kepada sebelah pihak dalam urusniaga. h. Daripada Abu Hurairah r.t).a bahawa “Rasulullah s.cit. jld 10. j.t). jilid 5.Terdapat nas al-Quran dan al-Sunnah yang memberi panduan tentang perlunya dielakkan keraguan dan risiko yang menjadi punca perselisihan.a.” al-Baihaqi (t.” Bukhari (t. 338. al-Mutaffifin: 1-3.w melarang dari al-mulamasah dan almunazabah. h. Muhammad b. jil 3. Nayl al-Awtar. h.a. h. “ Ibn Umar berkata Rasulullah s. bencara atau risiko. op. 180 . 11-12..” Muslim (t. Kerana itu dinamakan dunia ini mata’u alGhurur iaitu barang tertipu. Tirpidhi.2.cit jld 3. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah r. h.t).cit. op. Menurut al-Sarakhsi.3. 5.. 5. ketinggian makam dan penyukat besar atau sesuatu yang pada zahirnya menipu pembeli dan batin yang tidak diketahui seperti rupap bentuk ikan di dalam air. al-Sunan al-Kubra. 155-157.cit. Beirut: Dar al-Fikr. jld 5. Antaranya seperti dalam surah alNisa’:29. Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turath al’Arabi.2. h. ada juga yang mengatakan ia berasal daripada kata khatara iaitu bahaya. al-Munazabah ialah jual beli di mana kedua-dua pihak tidaak menetapkan barangan yang di beli tetapi ditentukan dengan lontaran kain atau anak batu. op.w melarang jual beli munazabah (anak batu) dan jual beli gharar. Al-Mulamasah pula ialah jual beli yang terlaksana apabila pembeli memegang barang tersebut.a. Ibn Manzur (1994). “ Rasulullah s. Ali al-Syawkani. Lihat Ibn al-Athir (t.t). 165.5.1 Definisi Gharar Perkataan gharar berasal dari kata gharara yang bermaksud mendedahkan diri seseorang atau hartanya kepada kemusnahan secara tidak sedar. Dari segi istilah Syarak terdapat pelbagai definisi yang diberikan oleh para ulamak.w melarang bay’ al-Gharar. (1999). Secara umumnya gharar bermaksud bahaya. Ibn Majah. lintasan hati. op.

Darjah risiko akan menentukan samada gharar itu disifatkan sebagai gharar yasir yang dibenarkan dan gharar fahisy yang tidak dibenarkan oleh syariah. Ibn Hazm menyatakan bahawa kejahilan pembeli tentang apa yang dibeli atau kejahilan penjual tentang apa yang dijual juga adalah gharar. (Yusuf al-Qaradawi (1987). h. sesuatu kontrak itu berkemungkinan menjadi gharar fahisy dan pada masa yang lain menjadi gharar yasir bergantung kepada perubahan ‘uruf dan realiti semasa. 194. Oleh itu dalam sesetangah kes. Ia juga boleh didefinisikan sebagai syak tentang kewujudan barang yang dijual atau keraguan tentang wujud atau sebaliknya barang yang dijual tanpa pentarjihan. (1978). 12. al-Mabsut. Gharar tidak hanya terhad kepada ketidakpastian tentang kewujudan atau ketiadaan sesuatu tapi meliputi kejahilan tentang sesuatu. Gharar juga adalah kontrak jual beli yang berisiko. (Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad Al-Sarakhsi. Darjah risiko dalam sesuatu kontrak banyak ditentukan oleh ‘uruf pasaran semasa.Murabahah lil Amir Bi al-Syira’. Beirut: Dar alMa’rifah. Beliau mendefinisikan gharar sebagai sesuatu yang tidak diketahui tentangnya atau yang diragui tentang ada atau tidak sesuatu yang dijual. Gharar juga boleh berlaku dalam keadaan ketidakpastian tentang kewujudan sesuatu perkara dan perkara yang tidak diketahui seperti sesuatu yang terlindung akibat atau natijahnya dan sesuatu yang terlindung dari pengetahuan. Kaherah : Maktabah Wahbah). j. Antara dalil pengharaman gharar ialah hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Masud Bagi memastikan tidak wujudnya gharar atau keraguan pada kontrak yang boleh membahayakan 181 .) Gharar juga ialah ketidakpastian tentang kewujudan sesuatu barang jualan. Setiap muamalat yang boleh membawa pertelingkahan sememangnya diharamkan dalam Islam.gharar ialah apa-apa yang tersembunyi implikasinya. Bay’ al. Gharar juga boleh berlaku kepada sesuatu yang tidak diketahui. Gharar diharamkan kerana boleh membawa pertelingkahan.

Imam al-Syafi’ei menganggap Jahalah (ketidaktahuan) menyebabkan adanya bahaya dan Ibn Qayyim pula mengaitkannya dengan apabila seseorang itu gagal menyerahkan barangan yang dijual atau wujud ketidakpastian sama ada akan menerima atau sebaliknya barangan yang dibeli.t) op. 591. Lihat al-Darir (1995). h. 171-172. “Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange”. bil. “Jangan kamu membeli ikan yang masih dalam air (sungai. laut dan seumpamanya) kerana aia ada unsur gharar. hadis no 1564. ia tidak disengajakan. 30-33) Hadis riwayat Ibnu Masud. jil 5. op. dan benar-benar dimiliki oleh orang yang memulakan tawaran. h. Gharar akan dianggap sebagai tidak membahayakan iaitu: risiko itu boleh diendahkan dengan kata lain kesan atau kehilangan disebabkannya adalah kecil. sifat (sifah) dan kuantiti (qadr). (Muhammad al-Amin al-Darir alSiddiq (1995). Al-Kasani (t. h..cit. al Suwailem pula menyatakan jika terdapat tiga perkara berikut: 1. edisi 2. (1994) alSunan al-Kubra. Universiti Khartoum. Al-Husayn b.matlamat asal kontrak. Beliau menganggap gharar adalah melampau apabila kontrak tersebut sendiri mengandungi elemen yang tak pasti atau gharar. syarat-syarat seperti mempunyai pengetahuan yang memadai (ma’lum) mengenai al-ma’qud ’alayh yang meliputi spesifikasi (ta’yin). jld 7. Islamic Economics.cit. jld 5. h.Baihaqi. 2. (1999). Malah sekiranya sesuatu kontrak disertakan dengan syarat yang menyentuh alma’qud ‘alayh ini maka syarat itu juga perlu mematuhi syarat-syarat tadi. Secara dasarnya gharar boleh wujud dalam setiap kontrak tetapi gharar yang mampu menyebabkan sesebuah kontrak itu menjadi tidak sah ialah kontrak yang melampau.. (al-Milk alTamm). 69-71) 182 . Sesetengah Fuqaha seperti al-Baji cuba meletakkan satu ukuran bagi menentukan sama ada gharar yang terdapat di dalam sesebuah kontrak adalah melampau atau sebaliknya. 1&2. kebolehan untuk diserahkan atau diterima (qudrah ’ala al-taslim atau tasallum).Kutub al-Ilmiah. h. ‘Ali al.” Abu Bakr Ahmad b. Mesir. (Sami al-Suwailem. 340. Nabi Muhammad Saw bersabda. Beirut: Dar al. ia diluar kawalan seseorang. al-gharar wa Atharuhu fi al-‘Uqud fi al-fiqh al-Islami. 3.

gharar tersebut mestilah melampau dan ini Kedua. 2. Jualan al-‘Urbun. 4. terdapat kontrak lain yang tidak mengandungi bergantung pada keadaan. barangan. Tidak melihat benda yang diakad. gharar seumpama kontrak terlibat. Jualan mulamasah (menjual secara sentuhan dan tidak boleh khiyar). 6. Jualan al-Hasah (barang yang terkena lontaran batu). jahil tentang kadar benda yang diakad. jahil tentang jenis benda yang diakad. Lihat al-Darir (1995). (al-Darir (1990) Antara yang menyebabkan gharar juga adalah al-Ghabn. 4. Al-Darir juga membahagikan jualan al-Gharar kepada dua iaitu al-Gharar dalam Sighah akad jual beli dan al-Gharar dalam barang yang diakad. empat syarat yang akan membolehkan gharar menjadikan sesuatu kontrak jual beli sebagai tidak sah. 6. Pertama. Tidak mampu menyerahkan benda yang diakad. kontrak terlibat ialah kontrak pertukaran dua hala Ketiga. jahil tentang sifat benda yang diakad. 3. 5. Jualan yang ditaklik dan akad yang disandar kepada masa akan datang. Al-Gharar dalam sighah akad jual beli meliputi 1. 8. 4. 2. 1.. Al Gharar pada barang yang diakad ialah: 1. 5. jahil tentang tempoh benda yang diakad. yang melibatkan harta termasuklah jual beli. Jahil tentang aneka (naw’) benda yang diakad. 7. op.Menurut al-Darir. Jualan al-Munazabah (Lontaran barang yang diambil tanpa sighah. Taghrir pula ialah penipuan atau memberikan gambaran palsu tentang sesuatu barang yang hendak dijual sehingga mempengaruhi pembeli agar 183 . 3. Berakad pada benda yang tidak wujud dan 9. 2. jahil tentang benda yang diakad. masa dan tempat. 3. h. gharar melibatkan komponen utama kontrak seperti Keempat.cit. 76-77. harga. menjual dua jualan dalam satu jualan atau dua akad dalam satu akad. Ghabn ialah ketidaksamaan nilai antara dua barang pertukaran yang tidak diketahui oleh pihak yang menanggung kerugian (maghbun) semasa akad dilakukan. sewaan dan perkongsian. bahasa yang dipakai dan sebagainya.

Allah berfirman dalam surah al-Maidah: 90 “Hai orang-orang yang beriman. adalah termasuk perbuatan syaitan. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu.3. Maka undian diulang sekali lagi. Aliran pertama condong kepada penentuan standard yang static seperti pendapat mazhab maliki yang menyatakan lebihan yang melampaui 1/3 modal asal dikira ghabn fahisy.2. firman Allah yang bermaksud: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan perpusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah. Hukum judi adalah dari jenis dalil Qat’ie daripada al-Quran. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu.3. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). mengundi nasib dengan panah[434]. Ghabn terbahagi kepada dua iaitu: Ghabn yasir (sedikit) dan ghabn Fahisy (berlipat ganda). Sementara aliran kedua condong kepada penentuan standard yang flaksibel seperti mazhab Hanbali yang menyatakan bahawa penentu kepada fahisy atau sebaliknya ialah uruf. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Sesungguhnya (meminum) khamar. Para Fuqaha berselisih pendapat dalam menentukan standard ghabn fahisy. 5. sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa. dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.membeli barang berkenaan dengan harga yang disebut oleh penjual. 184 .” al-Ma’dah: 91 Perjudian adalah suatu pertaruhan untung rugi yang hanya bergantung kepada nasib semata-mata.” [434] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu.Unsur Maysir (Judi) dalam Muamalat Dalam melakukan urusniaga muamalat. diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. berjudi. Jangan lakukan. Islam juga mengharamkan urusniaga yang berkaitan dengan maysir (judi). sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. (berkorban untuk) berhala.

4 Unsur Ihtikar Dalam Muamalat 5. jld 28. (Ahmad b. 5. ‘Abd Halim b. Judi tidak menggambarkan suatu perniagaan yang produktif tetapi melemahkan masyarakat kerana hanya bergantung kepada nasib semata-mata.2. riba dan maysir. kefasadan dalam akad-akad mua’malat beRPunca daripada riba dan maysir atau sesesuatu yang boleh membawa kepada perjudian atau sama dengannya seperti al-Gharar al-Fahisy.3. Allah akan menimpakan ke atas mereka penyaklit Judham (sejenis penyakit kepala yang boleh merebak ke muka) dan muflis.Judi diharamkan kerana kandungan gharar yang wujud adalah terlalu tinggi. ‘Abd Salam.1 Definisi Ihtikar Dari segi bahasa Arab. 385). h. Ibn Taymiyyah (t. HR Ibn Majah 185 .4. Ihtikar diharamkan dalam Islam kerana ia membawa kemudaratan kepada orang ramai.t). Beirut: Dal-al-Arabiyyah. Dalam Islam kepentingan (maslahah) orang ramai diutamakan daripada kepentingan individu. Majmu’ al-Fatawa Syaykh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyyah.2. Menurut Ibn Taymiyyah. Beliau menjelaskan bahawa umumnya mu’amalat-mu’amalat yang dilarang dalam al-Quran dan al-Sunnah itu bertujuan menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman sama ada yang kecil mahupun yang besar seperti memakan harta secara batil. Pengharaman ihtikar ini dijelaskan dalam banyak hadith antaranya lalah hadith yang bermaksud: “barang siapa yang ihtikar makanan ke atas orang Islam. ihtikar beerti menahan. ia ditakrifkan sebagai menghalang barang yang amat diperlukan oleh orang ramai dengan niat untuk menaikkan harga barang tersebut samada dengan cara menyimpannya (di suatu tempat) atau merosakkannya dengan sengaja atau enggan menjual barang berkenaan kecuali dengan harga yang tinggi. Dalam istilah Fiqh. Sesiapa sahaja yang melakukan sesuatu yang boleh menaikkan harga barang yang amat diperlukan oleh orang ramai dikira muhtakir. mengumpul dan menguasai sesuatu.3.

op.” HR Ibn Majah Pendapat ini didasarkan kepada beberapa hujah. Lihat al-Kasani (1990). op.. Anas (t. h. 2340.2..t). h.. al. op. Sa’ad b. anataranya ialah hakikat darar (kemudharatan) yang akan wujud apabila mana-mana barang yang amat diperlukan oleh orang ramai disorok atau disembunyikan. jil 5. Fuqaha’ Maliki. al-Marghinani (1978). h.cit.cit. jld 5.. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. Perbuatan ini akan mendatangkan kemudaratan dan ia adalah haram seperti yang dijelaskan oleh hadith nabi. Imam Abu Yusuf. (Abu alWalid Sulayman b. Ini berdasarkan kepada satu hadith nabi yang bermaksud: 186 . h. 16) Terdapat juga ulama seperti Abu Hanifah pula berpendapatt bahawa ihtikar hanya berlaku pada makanan asasi manusia dan binatang sahaja.t). Malik b. hadis no. 68. Ayub Al-Baji (1983).4. Ia dianggap ihtikar apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. al-Baji (1983) . jld 10. jld 10. (Ibn Majah (t. Fuqaha’ Hanbali dan Fuqaha Zahiri berpendapatt bahawa ihtikar berlaku kepada semua barang. . h.. 16 ). “Tidak ada mudarat dan tidak boleh memudaratkan. op. Perbuatan ini mendatangkan kemudaratan dan ia adalah haram berdasarkan hadis tersebut. op. Syarat Ihtikar boleh dibahagi kepada tiga bahagian iaitu : a. Ini berdasarkan kepada kemudaratan akan wujud apabila mana-mana barang yang amat diperlukan oleh orang ramai disorok atau disembunyikan.3. 291. jld 2..2 Syarat menjadi Ihtikar Tidak semua perbuatan menyorok barang dianggap ihtikar.cit.Muntaqa Syarh Muwatta’. Barang yang di sorok Tidak semua barang-barang yang disorok akan dikira iktikar. 408.5. cetakan 3. Khalaf b.cit.cit. Secara umumnya ulamak berselisih pendapat di dalam perkara tersebut.

pendapat tersebut juga berasaskan kepada tidak wujud darar apabila barang yang ditahan atau disembunyikan itu bukan makanan. Oleh itu tidak berlaku ihtikar apabila ia tidak mendatangkan kemudaratan kepada orang ramai. sesungguhnya ia telah menjauhkan diri dari Allah dan Allah menjauhkan dirinya daripadanya. Hadith ini telah mentaqyidkan ihtikar dengan barang berkenaan. op cit. Dengan itu menghadkan hanya barang makanan sahaja tidaklah tepat. Tempoh ihtikar 187 .” Ibn Majah (t. c. Namun ada pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan pasaran tenpatan seperti pendapat Fuqaha’ Hanafi dan fuqaha’ Zahiri. Ini kerana ada ketikanya manusia amat memerlukan barang selain daripada makanan untuk hidup dan kesukaran mendapatkannya kecuali dengan harga yang tinggi akibat aktiviti ihtikar telah mendatangkan mudharat kepadanya.t). Hadis. Maliki. disyaratkan barang yang diihtikar tersebut adalah dibeli di pasaran tempatan. Pendapat ini didasarkan kepada hadith melarang ihtikar makanan seperti yang telah disebut sebelum ini. Selain itu. Oleh itu penyorokan barang selainnya tidak termasuk di dalam kategori ihtikar. Ini adalah mengikut pendapat yang sahih dalam Mazhab Hanbali. Ihtikar berlaku apabila barang yang disorok itu adalah barang yang amat diperlukan oleh orang ramai dan penyorokan itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang ramai. Syafi’i dan Hanbali. 728. Pengimport juga boleh termasuk didalam golongan muhtakir jika menjalankan aktiviti tersebut. Tempat barang-barang yang diiktikar diperolehi Mengikut pendapat kebanyakan Fuqaha Hanafi. b. Syarat sesuatu yang amat diperlukan orang ramai dan syarat mendatangkan kemudaratan merupakan kayu pengukur penentuan barang ihtikar. Bukannya dari luar (import). no 2153 jil 2 h.“Barang siapa yang ihtikar makanan selama 40 malam . Ihtikar juga hanya berlaku kepada makanan manusia sahaja.

Prinsip ijtihad dalam muamalat juga perlu berasaskan konsep ta’lil alahkam. 5. Beirut: Dar al.t: tp. 1. Selagi ada memberi kesan kemudaratan kepada orang ramai maka aktiviti tersebut boleh dianggap ihtikar. 346) Manakala Sheikh Mustafa Zaid menerangkan bahawa perkataan maslahah berasal daripada wazan maf‘alah. proses ini ialah proses mencari illah atau penyebab sebenar mengapa sesuatu hukum itu diletakkan sebegitu. h. h. Beirut: Dar alKutub al-’Ilmiyyah. Musa al-Syatibi. (Mustafa Zaid.4 HUKUM MUAMALAT DIBINA BERASASKAN ‘ILLAH DAN MASLAHAH (KEBAIKAN) Selain aspek-aspek yang diharamkan oleh Syariah. Ulama bahasa mendefinisikan maslahah sebagai husnul hal (keadaan yang baik). h. Beirut: Muassah al-Risalah. Wazan ini dalam ilmu saraf menunjukkan sesuatu yang banyak terbit dari sesuatu. (1964). Pihak ulil amri diberi kuasa menentukan tempoh tersebut berdasarkan kemaslahatan orang ramai.Ihya’ al-Turath al Arabi. (1997). (2003) al-Mufafaqat Fi Usul al-syari’ah.. (Muhammad Said Ramadhan Al-Buti. Dhawabit al Maslahah fi al Syariah Islamiah. (1982). 228. 25 ) 188 . (Muhammad bin Ya’qub al-Fairuz Abadi. Dalam usul fiqh.Maslahah fi al Taysri’ al Islami wa Najm al Din al Tufi. Dalam Falsafah Islam.2. Al.. manusia dibenarkan untuk mencari rasional disebalik hukum yang ditetapkan oleh nas.Tidak disyaratkan tempoh tertentu melakukan ihtikar dianggap ihtikar. 232.19) Maslahah di dalam perspektif Islam adalah maslahah yang meletakkan pertimbangan kepada kebaikkan dunia dan akhirat secara serentak bahkan pandangan terhadap maslahah dunia bergantung kepada maslahah akhirat. Lihat Abu Ishaq Ibrahim b. Juz. Ia adalah melihat rasional disebalik hukum yang ditetapkan oleh nas. Sebaliknya dalam muamalat. Pengambilkiraan ‘illah dan maslahah dalam urusniaga muamalat juga adalah penting dalam syariah Islam semasa membuat ijtihad hukum-hukum baru. hukum yang berkenaan ibadat wajar diterima secara ta’abbudi atau sebagai satu perhambaan secara total kerana ia bukanlah medan untuk akal memikirkan rasional disebalik hukum. Oleh itu maslahah boleh diertikan sebagai kemaslahatan atau kebaikkan yang banyak. t. h. al-Qamus al-Munjid.

Muhammad al-Ghazali (1978) al. h. h. Juz 1. 286-287). Al-Imam al Ghazali menjelaskan bahawa maslahah itu dimaksudkan menjaga dan mengawal terhadap tujuan dan matlamat syarak manakala maksud dan tujuan syarak bagi makhlukNya ada lima perkara iaitu: i. Dar al-Kutub al-‘Arabi. ia adalah dilarang dan perlu dielakkan. Umumnya ibadat dalam Islam sifatnya ialah ta’abbudiyyah. Sementara kebanyakan mua’malat dalam Islam sifatnya dapat diketahui rasionalnya atau dapat dikaitkan dengaan sebab-sebab tertentu. Beirut : Dar al-Fikr alIslamiy. Ini adalah sesuai dengan tujuan hukum Islam adalah berdasarkan konsep maqasid alSyariah. Bahkan setiap mukallaf dituntut iltizam dan melaksanakannya walaupun tanpa mengetahui ‘illah atau sebab dan rahsianya seperti jumlah rakaat sembahyang dan amalan mengucup Hajar al-Aswad.Al-Ghazali menerangkan maksud maslahah sebagai penjagaan kepada maksud atau tujuan hukum syarak iaitu untuk menjaga agama.” Lihat al-Shatibi (2003). al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. diri. 236). jika sesuatu urusniaga muamalah itu ternyata mempunyai mafsadah. Abd al-Karim Zaydan menerangkan bahawa maslahah ialah dari segi positifnya mendapatkan manfaat dan dari segi negatifnya ialah menolak kemudaratan. Imam al-Syatibi menjelaskan perkara ini dengan katanya: “asal ibadat bagi seorang mukallaf ialah ta’abbud tanpa melihat kepada rahsia atau hikmat. (Abu Hamid Muhammad b. menjaga kesucian dan ketinggian agama 189 . sementara asal pada muamalat ialah dilihat kepada hikmat atau rahsianya. yang boleh diketahui oleh mukallaf. yakni tidak banyak ruang bagi akal untuk memikirkannya atau tidak dapat dikaitkan dengan sebab-sebab tertentu. keturunan dan harta.Mustashfa. Baghdad. akal. Oleh sebab itulah beliau menyatakan bahawa maslahah bermaksud menolak kemudaratan dahulu kemudian barulah mendapatkan manfaat (‘Abd al-Karim Zaydan (1987). Dalam Syariah Islam juga.

Syariat Islam itu semuanya bersifat adil. terkeluar dari maslahah kepada mafsadah. Syams al-Din Abu ‘Abd Allah Muhammad b. nas-nas yang wujud terutama dalaam bidang muamalat wajar dirasionalkan agar sesuai dengan kehendak-kehendak Syariah itu sendiri iaitu untuk merealisasikan kemudahan. memberi kemaslahatan kepada semua serta mempunyai hikmat yang menyeluruh. terkeluar dari hikmat kepada sia-sia adalah semuanya terkeluar dari syariat. Dar al-Fikr. “Syariat Islam dibina dan diasaskan di atas hikmathikmat dan maslahah-maslahah kebaikan hamba Allah (manusia) di dunia dan di akhirat. 14-15. sunt. Islam walaupun terdapat padanya pelbagai takwil kerana syariat itu merupakan keadilan Allah di antara hambaNya dan rahmat Allah kepada makhlukNya dan perlindungan Allah terhadap bumiNya”. kesenangan dan kemaslahatan kepada manusia dan mengelakkan daripada berlakunya kemudharatan. 11 Pengambilkiraan maslahah sebagai faktor penentu hukum penting dalam urusan muamalat agar syariah yang dilaksanakan benar-benar memberi kemudahan kepada masyarakat dan bukannya menjadi penghalang masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan seharian. iii. Maka setiap masalah terkeluar dari keadilan kepada kezaliman. sesetangah para sarjana yang pada asalnya tidak bersetuju dengan konsep bay’ al-inah dan al-tawarruq seeprti yang diamalkan dalam pembiayaan peribadi dan kad kredit pada masa ini menukar pandangan mereka kepada harus demi 190 . Berasaskan konsep maslahah ini. sunt. Beirut. Dar al-Kutub al-cilmiyyah. memberi rahmat kepada semua (manusia). Beirut. menjaga keselamatan diri menjaga kebaikan dan kecergasan akal fikiran menjaga kebaikan keturunan menjaga kesucian dan keselamatan harta benda Dalam konteks maqasid al-Syariah. Muhammad Mahy al-Din Abd al-Hamid. Muhammad Abd al-Salam Ibrahim. h.ii. v. Juz 3. 1996M/1417H. terkeluar dari rahmat kepada kesiksaan. cetakan kedua. iv. I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. Juz 3. Ibn Qayyim berkata yang bermaksud. 1977M/1397H. Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1977). h.

kemudian digunakan dengan pengertian ‘sesuatu yang ma’ruf’. Al-Buti menerangkan beberapa syarat dalam menentukan maslahah iaitu: a.2. Maslahah tersebut tidak bertentangan dengan al.” 191 .1 Definisi al-‘Urf Al-urf dari segi bahasa asalnya ialah ma’rifah.5.2. istishab dan ‘urf. Maslahah tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran c. 5. ‘URUF SETEMPAT DIAMBIL KIRA DALAM MENETAPKAN HUKUM MUAMALAT Hukum-hukum syarak yang dibawa oleh Islam untuk mencapai matlamat kebaikan hidup dunia dan akhirat melalui dua cara iaitu nas shar’i sarih melalui al-quran dan al-sunnah dan sumber-sumber syarak yang lain seperti ijma’. qiyas.” Urf pada istilah fiqh telah ditakrifkan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa’ dengan katanya: “Uruf itu ialah adat orang ramai atau majoriti sesuatu kaum pada perkataan atau amalan. yang biasa diamalkan yang dikira baik dan diterima oleh akal yang sejahtera.Qiyas e. 5. “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Maslahah yang ditentukan adalah maslahah yang sebenar iaitu yang terkandung di dalam maqasid syariah ( tujuan penurunan syariah) b. Maslahah tersebut tidak bertentangan dengan al.t dalam al-A’raf : 199.w.mengelakkan masyarakat daripada mengalami kesukaran sehingga terlibat secara jelas dengan riba yang diharamkan oleh Allah.5. serta beRPalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. Al-Quran telah menggunakan al-‘Urf dengan pengertian sesuatu yang ma’ruf seperti firman Allah s.Sunnah d. Maslahah tersebut tidak membatalkan maslahah yang lebih besar atau maslahah seumpamanya.

al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’y al-Fuqaha’. h. Apabila mereka berkata: “ Hukum ini sabit dengan ‘Uruf dan adat” bukanlah beerti adat ini berlainan dengan ‘uruf bahkan kedua-duanya itu satu maksud sahaja. Imam Ghazali berpendapatt ‘Urf ialah sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa manusia dari segi akal fikiran dan diterima oleh tabiat yang sejahtera.t) . al-Karim Zaydan pula mengatakan bahawa ‘Uruf itu ialah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan kepada masyarakat dalam kehidupan harian sama ada perkataan mahupun perbuatan.” Sesuatu yang melanggar rutin masyarakat sudah tentu membawa kesukaran dan kerumitan dalam urusan hidup manusia. Menurut Abd Wahab Khallaf. jld 2. serta beRPalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. Ahmad Fahmi Abu Sunnah (2004). Al-Ghazali (t. h. h. (1961). Ia menjadi kebiasaan manusia yang mempunyai tabiat-tabiat yang sejahtera lahir dari penghuni sesebuah negeri dengan syarat ia tidak berlawanan dengan nas syarak. Kuwait: Dar al-Qalam. h. al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm. Syria: Matba’ah Dimashq. Berlainan dengan ijmak kerana ia hanya terbentuk dari kesepakatan para ulama mujtahidin sahaja sedangkan orang awam tidak punya peranan dalam pembentukan Ijmak. Baghdad: Dar al-Kutub al-“arabi. 833). (1985). Sebutan kalimah adat ini bertujuan untuk mengukuhkan sahaja. Maka uruf dan adat menurut pandangan fuqaha’ memberi erti yang sama. 28Ini adalah penting kerana maslahah yang dikehendaki oleh Islam adalah maslahah kepada masyarakat. Kaherah: Dar al-Basa’ir h. Allah berfirman dalam surah al-a’raf: 199 yang bermaksud: ”Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. (Abd al-Karim Zaydan (1987). 17 Abd. 252). 89). (Abd Wahab Khallaf. ‘urf boleh terbentuk dari kebiasaan manusia di atas sesuatu yang terbit dari berbagai golongan awam mahupun golongan tertentu. 192 . ‘ilm Usul al-Fiqh. al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Al-urf juga ialah perkara yang menjadi rutin masyarakat yang mendasari jiwa mereka sehingga diterima sebagai baik oleh hati mereka.(Mustafa Ahmad al-Zarqa’.

h. Kaherah: Dar al-Sahwah. ‘Urf atau adat yang akan dirujuk dalam satu-satu tindakan (tasarruf) itu sudah wujud ketika hendak dilakukan tindakan itu. 5.5. Urf qawli ialah seperti kebiasaan orang ramai bahawa ikan itu tidak dikatakan daging. Urf ‘Amali pula seperti berjual beli tanpa akad pembeli oleh pembeli dan penjual atau seorang sahaja yang berakad sementara seorang lagi tidak berakad. 11-12. h. pendedahan aurat dan sebagainya. ‘Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi alShariah al-Islamiyyah. Lihat Abd al-Karim Zaydan (1985).Menurut al-Qaradawi pula ‘urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan oleh manusia dan mematuhinya dalam urusan kehidupan seharian sehingga sebati dengan mereka serta suatu perkara yang lumrah samada ‘urf qawli atau amali. maka tidak harus beRPegang kepada ‘uruf apabila kedua pihak yang berakad bersetuju 193 .2. b. d. sahih atau fasid. menghidang arak di majlis rasmi. op. AlWalad dimaksudkan dengan anak lelaki sahaja walaupun kebiasaan ini telah menyalahi dari segi bahasa. ‘Uruf itu telah diamalkan oleh masyarakat secara menyeluruh dan meluas. Maka memadailah ia diamalkan oleh majoriti masyarakat. ‘amm atau khas. jumlahnya amatlah sedikit. Ini dikenali dengan bay’ bi al-mu’atah. Jika ada yang tidak mengamalkannya. Syarat ini desebutkan dengan istilah “muttarid” atau “ghalib” c. 252. para ulama telah mensyaratkan beberapa perkara berikut mesti dipenuhi iaitu: a. Lihat Yusuf al-Qaradawi (1985). Tidak wujud sesuatu perkataan atau perbuatan yang berterus terang menyalahi ‘urf. Menghidangkan makanan kepada tetamu telah dianggap keizinan kepada tetamu mengambilnya. ‘Urf itu tidak berlawanan dengan nas syarak.cit. Membahagikan isi kahwin kepada tunai dan tangguh.2 Syarat ‘Uruf Sebagai Sumber Hukum Untuk membolehkan ‘urf diambilkira dalam pembinaan hukum-hukum Islam.. maka ‘Urf tidak boleh diambilkira dan diamalkan seperti muamalah riba. Jika ‘Uruf itu berlawanan dengan nas.

menyempurnakan janji. Seterusnya hukum-hukum yang berkaitan dengan maqasid syariah kesemuanya bersifat tetap seperti menegakkan keadilan. 5.6. mencegah kezaliman dan memelihara harta. HUKUM MUAMALAT DALAM ISLAM MENGHIMPUNKAN THABAT DAN MURUNAH. Kaherah: Dar al-Fikr. 158 5. Kaedah Fiqhiyyah ada menyebut: Setiap hukum yang sabit berdasarkan ‘urf apabila dua orang yang berakad berterus terang mengenepikannya dan bersetuju dengan syarat yang selari dengan maksud akad.mengenepikan adat yang berjalan kerana keperluan merujuk kepada ‘urf itu hanyalah ketika kedua pihak yang berakad diam atau tidak memperincikannya.t). menipu dan menyorok barang keperluan. haram riba.3 KESIMPULAN Secara amnya semua bentuk muamalat adalah harus kecuali yang bertentangan dengan kehendak syarak iaitu al-quran dan al-Hadith. Lihat Izz al-Din bin ‘Abd al-Salam (t. Terdapat beberapa hukum dalam Islam sebagai asas dalam pembinaan mu’amalat mempunyai sifat yang tetap dan tidak menerima perubahan seperti saling reda-meredai dalam akad. h. maka sah (akad dan syarat itu). Maka ia dikira sebagai wang yang sah pada pandangan syara’ walaupun bukan daripada emas dan perak. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wasilah dan cara-cara pelaksanaan atau hukumhukum yang sabit dengan ijtihad yang berdasarkan kepada ‘uruf. Qawa’id alAhkam fi Masalih al-Anam. dahulunya terdiri daripada emas dan perak tetapi sekarang berubah kepada logam-logam lain dan kertas.2. Contohnya wang merupakan wasilah bagi menilai barangan. maka tiada halangan berlaku perubahan ketika berubah dan berkembangnya cara-cara pelaksanaan atau ketika berubah suasana dan keadaan. Untuk memudahkan Umat Islam memahami sesuatu aktiviti muamalat itu menurut hukum syarak maka para ulamak telah membuat prinsip-prinsip muamalat dalam Islam iaitu Semua Bentuk Muamalat Asalnya Adalah 194 . Jld 2.

Jelaskan maksud dan hukum maysir 6.3 Hukum Wakalah dan Beberapa Persoalan Mengenainya 195 . Mengetahui yang tetap dan anjal dalam fiqh muamalat akan membantu ulamak semasa dan para pelakasana dalam menentukan hukuman ke atas jenis muamalat semasa dan yang baru muncul.4 SOALAN LATIHAN 1. Jelaskan rukun jual beli 4. Berikan dalil-dalim pengharaman Gharar 7. Berikan Dalil-dalil pengharaman riba 5. Mengelakkan Urusniaga Gharar. 6. Judi. Apakah kaitan illlah dan maslahah serta uruf dalam pembinaan hukum muamalat BAB 6 PERWAKILAN 6. Manipulasi Dan Spekulasi Dalam Muamalat. Huraikan maksud riba dan jenis-jenisnya 3. Urusniaga Muamalat Berdasarkan Akad Kontrak.1 Pengenalan. Hukum Muamalat Berasaskan ‘Illah dan Maslahah dan akhirnya Uruf Setempat Diambil Kira Dalam Menetapkan Hukum. Bincangkan enam prinsip asas muamalat 2. Bagaimana kegiatan iktikar boleh berlaku dalam perniagaan dan bincangkan tentang hukumnya 8. 5.Harus.2 Definisi Wakalah 6. Mengelak Urusniaga Riba Dalam Muamalat.

4 Rukun dan Syarat Wakalah 6.6. anda seharusnya boleh: 1.6.6. Mudharabah dan al-Wakalah di Bank Negara Malaysia 6.6 Aplikasi Wakalah Dalam System Muamalat Semasa 6.1 al-Wakalah dalam Sistem Takaful 6.6.3 Wakalah di takaful Ikhlas BAB 6 AL-WAKALAH (PERWAKILAN) OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. Menghuraikan konsep al-wakalah 196 .2 Sistem tabarru’.5 Pembatalan dan berakhirnya Wakalah 6.

Wakalah mempunyai beberapa bermaksud iaitu: memelihara (al-hifzh). Sistem Muamalat Islam adalah sistem yang dinamik dan seiring dengan keperluan semasa manusia Konsep dan prinsip-prinsip asas yang digariskan oleh Islam dalam sistem muamalat tersebut walaupun nampak bersifat ‘tradisional’ namun ia boleh diolah dalam bentuk yang sesuai untuk dilaksanakan dalam setiap masa dan tempat dan dapat memenuhi keperluan kehidupan masyarakat di setiap zaman. 6. Menjelaskan frukun dan syarat wakalah 3. Mekanisme sistem kewangan Islam masa kini dilihat sebagai satu alternatif kepada sistem kewangan konvensional masa kini. tanggungan (al-dhamah). menjaga atau cukup (al-kifayah). memberikan kuasa atau mewakilkan.2 DEFINISI WAKALAH Perkataan wakalah adalah berasal daripada perkataan bahasa arab. Dari segi istilah syarak pula terdapat beberapa maksud mengenai diberikan oleh para ulamak yang secara umumnya berkaitan dengan amalan perwakilan dalam sesuatu perkara iaitu Satu pihak menyerahkan sesuatu urusan yang boleh diwakilkan mengikut syarak kepada pihak lain ketika pihak yang pertama itu masih hidup Menurut Hashbi Ash Shiddieqy. Wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan. Menjelaskan al-wakalah dalam sistem takaful 5. Mengenal pasti sistem tabarru’ dan mudharabah dalam wakalah 6. 4. Dari segi bahasa arab. 1 PENGENALAN. Membincangkan pembatalan wakalah.2. atau mengganti (al-tafwidh). Akad (Kontrak) Wakalah adalah di antara khazanah sistem Muamalat Islam yang telah sedeia ada dan boleh disesuaikan dengan keperluan semasa kehidupan manusia di zaman ini dalam sistem kewangan Islam semasa. yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak 197 .

(bertasharruf). Menurut Sayyid Sabiq pula Wakalah adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Ulama Malikiyah pula berpendapatt Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati bererti sudah berbentuk wasiat. Menurut Ulama Syafi’iah pula, Wakalah ialah suatu akad yang mengandungi suatu penyerahan sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa. Secara kesimpulannya Wakalah ialah pemberian kuasa oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam perkara-perkara yang diwakilkan untuk melaksanakan sesuatu perkara diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa 6.3 HUKUM WAKALAH DAN BEBERAPA PERSOALAN MENGENAINYA Para fuqaha bersepakat bahawa akad perwakilan adalah di syarak dan harus berdasarkan dalil al-Quran, sunnah dan juga ijmak. Menurut Ibnu Qudamah, ijmak ulama menerima perwakilan sebagai satu akad yang diharuskan kerana akad wakalah ini adalah akad sangat diperlukan oleh pelbagai lapisan masyarakat untuk pelbagai bentuk aktiviti. Amalan alwakalah ini pada hakikatnya adalah merupakan amalan yang diharuskan oleh Syara’ kerana keperluannya yang cukup diperlukan untuk mencapai suatu matlamat. Sudah menjadi fitrah kejadian manusia yang tidak sunyi daripada kelemahan kerana manusia tidak dibekalkan dengan kesempurnaan. Ini telah diwarwarkan oleh Allah s.w.t. di dalam Surah an-Nisa’, ayat 28 “manusia itu dijadikan berkeadaan lemah” Islam mengharuskan prinsip al-Wakalah untuk dilaksanakan dengan syarat ianya tidak lari daripada perundangan Islam. Pengharusan ini bersumberkan kepada sumber-sumber berikut: 198

1. Sumber Al-Qur’an. Allah telah menerangkan konsep wakalah ini didalam surah al-kahfi ayat 19: "sekarang utuslah (wakilkanlah) salah seorang dari kamu, membawa wang perak kamu ini ke bandar; kemudian biarlah dia mencari dan memilih mana-mana jenis makanan yang lebih baik lagi halal (yang dijual di situ); kemudian hendaklah dia membawa untuk kamu sedikit habuan daripadanya" (Maksud al-kahfi 19) Begitu juga Allah telah menyebutnya dalam surah al-Baqarah (2:283). “jika kamu dalam perjalanan (dan berpu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[1] (oleh yang beRPiutang). akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Juga di dalam surah An-Nisaa (4:35). ” dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[2] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” Begitu juga dalam surah Yusuf :55, Allah berfirman “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) [3]; Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.

2. Sumber Al-Hadits. Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan Wakalah, diantaranya ialah hadis oleh Imam malik

199

”Bahawasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits”. HR. Malik dalam alMuwaththa’) Dalam kehidupan sehari-hari, Rosulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lainlain. Di dalam as-Sunnah pula diriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. telah mewakilkan ’Urwah al-Bariqi supaya membeli kambing untuk korban Diriwayatkan oleh alBukhari, Ahmad, Abu Daud, at-Tarpizi, Ibn Majah dan al-Daruqutni iaitu daripada ’Urwah sendiri 3. Ijma’. Para ulama pun bersepakat dengan ijma’ atas diperbolehkannya Wakalah. Hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur’an dan disunahkan oleh Rasulullah. Allah berfirman: Surah Al-Maa-idah (5:2). “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” Dan Rasulullah pun bersabda “Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya”. Di dalam prinsip Islam, apabila dilaksanakan kontrak wakil dengan bayaran upah, maka kontrak itu adalah sah dan mengikat. Ini bererti semua pihak bertanggunjawab melaksanakan semua perkara yang dipersetujui di dalam aqad tersebut Perbincangan tentang kontrak perwakilan didalam Islam semestinya dikaitkan dengan empat sifat utama, Siddiq (Jujur), Amanah, Tabligh (Menyampaikan) dan Fatanah (Bijaksana). Keempat-empat sifat ini mestilah ditanam, dijiwai dan diterjemahkan dalam

200

urusan perwakilan oleh setiap wakil demi mencapai kehidupan yang berkualiti di dunia dan akhirat 6.4 RUKUN DAN SYARAT WAKALAH Untuk memastikan kontrak wakalah ini suatu kontrak yang sah maka ia perlu memenuhi rukun dan syarat yang tertentu. Rukun-rukunnya ialah pewakil (al-muwakkil), penerima wakil (al-wakil), urusan yang diwakilkan (al-muwakkal fihi) dan ijab dan qabul (sighah). Menurut ulamak Hanafiah, rukun Wakalah itu hanya ijab qabul. Ijab merupakan pernyataan mewakilkan sesuatu dari pihak yang memberi kuasa dan qabul adalah penerimaan perwakilan itu dari pihak yang diberi kuasa tanpa harus terkait dengan menggunakan sesuatu lafaz tertentu. Mengikut jumhur ulama , rukun dan syarat Wakalah itu adalah sebagai berikut: a. Al-Muwakkil (orang yang mewakilkan) b. Al-Wakil (orang yang diwakilkan) c. Al-muwakkal fihi (perkara yang diwakilkan) d. Sighah (ijab & qabul perwakilan) Pihak yang mewakilkan (Al-Muwakkil) ialah Seseoarang yang mewakilkan atau pemberi kuasa kepada pihak yang lain. Seseorang pewakil mestilah seorang yang berhak mengendalikan harta yang diwakilkan. Tidak sah pelantikan perwakilan yang dibuat oleh kanak-kanak yang belum mumayyiz dan orang gila. Disyaratkan ia adalah pihak yang memiliki hak untuk bertasharruf (berurusan) pada perkara-perkara yang ia akan beri wakil tersebut. Jika seseorang bapa ingin mewakilkan seseorang menjadi wakil wali untuk pernikahan anaknya. Dia sebagai al-muwakkil perlulah memiliki hak menjadi wali tersebut iaitu perempuan yang akan dinikahi itu adalah benar-benar anaknya iaitu sah baginya menjadi wali. Seseorang itu tidak boleh mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Pihak yang mewakilkan (al-muwakkil) itu juga perlu mempunyai syarat-syarat tasarruf dalam sesuatu urusan seperti pemilik barang, jawatan yang sah, pemilik sah barang dan 201

lain-lain mengikut jenis perwakilan. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila. Menurut pandangan Imam Syafi’i anak-anak yang sudah mumayyiz tidak berhak memberikan kuasa atau mewakilkan sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Namun madzhab Hambali membolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah mumayyiz pada bidangbidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya. Orang yang diwakilkan. (Al-Wakil) pula perlu memiliki pengetahuan (akal) yang cukup sehingga ia mampu melaksanakan apa yang diwakilkan kepadanya. Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. ini berarti bahawa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaanya. Seorang wakil juga mestilah berakal untuk membuat pilihan antara baik dan buruk, rugi dan untung. Mengikut mazhab Hanafi, seorang wakil juga disyaratkan bersungguh-sungguh dan tahu tentang tugas yang dinyatakan dalam kontrak dengan serius. Seorang wakil yang dilantik hendaklah ditetapkan. Kalau ‘A’ melantik dua orang dengan tidak menentukan mana satu, pelantikannya tidak sah. Selain itu, wakil juga hendaklah tahu tentang tugas atau tempoh yang ditentukan. Al-Muwakkal fihi (perkara yang diwakilkan) itu pula mestilah sesuatu yang boleh diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa. Para ulama berpendapatt bahawa tidak boleh mewakilkan sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti sembahyang dan boleh mewakilkan sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Selain itu juga perkara-perkara yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak yang diwakilkan dan tidak boleh perkara yang diwakilkan itu adalah bertentangan dengan hukum syarak seperti wakilkan seseorang untuk mencuri dan sebagainya. Sesuatu urusan yang diwakilkan itu mesti memenuhi syarat tertentu dan jika tidak memenuhi syarat-syarat berkenaan maka perwakilan tersebut tidak sah. Di antara syarat urusan yang boleh diwakilkan ialah mestilah diharuskan syarak dan dimiliki oleh pewakil kerana barang yang tidak dimiliki oleh pemilik tidak boleh diwakilkan kepada orang lain untuk mentadbirnya. Urusan berkenaan juga mestilah diketahui dengan jelas supaya kesamaran dan penipuan dapat dielakkan. Tidak semua urusan boleh diwakilkan hanya urusan atau kendalian yang berkaitan dengan harta sahaja yang boleh diwakilkan. 202

Manakala ibadah jasmani seperti sembahyang, puasa dan bersuci tidak sah diwakilkan kecuali ibadat haji Sighah perwakilan adalah lafaz ijab dan qabul bagi suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Ia dilakukan dengan akad wakalah, proses akad, serta perkara yang diaturkan bagi berkahirnya akad wakalah. Isi dari akad atau perjanjian tersebut adalah penurunan kuasa atau amanah daripada Al-Muwakkil (orang yang mewakilkan) kepada AlWakil (orang yang diwakilkan).

Lafaz kontrak atau disebut sighah juga sangat penting dipenuhi syarat-syaratnya agar sesuatu kontrak yang dijalankan itu sah. Lafaz ijab (tawaran) dari pewakil hendaklah dibuat secara jelas dan terang. Contoh: “Saya wakilkan kamu untuk menjual rumah ini” atau “Saya serahkan urusan penjualan tanah ini kepada kamu” atau “Kamu adalah pengganti saya dalam urusan penjualan tanah ini”. Bagi lafaz qabul (terima) dari wakil tidak semestinya lafaz yang terang dan jelas. Bahkan memadai dengan wakil tidak menunjukkan sebarang penolakan terhadap perwakilan yang diserahkan kepadanya. 6.5 PEMBATALAN ATAU BERAKHIRNYA WAKALAH Akad Wakalah boleh menjadi batal atau berakhir dengan berlakunya beberapa perkara. Antaranya ialah i. Apabila salah satu pihak yang berakad 5akalah itu gila. ii. Apabila segala perkara yang terdapat dalam akad wakalah itu telah selesai dilaksanakan atau diberhentikan. iii. Diberhentikan Wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang berWakalah samada dari pihak pemberi kuasa ataupun pihak yang menerima kuasa. iv. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau sesuatu perkara yang dikuasakan daripadanya.. 6.6 APLIKASI WAKALAH DALAM SISTEM MUAMALAT SEMASA 6.6.1 Al-Wakalah Dalam Sistem Takaful 203

Rasulullah SAW mengutuskan pegawai (pekerjanya) untuk menerima zakat dan diberi upah. Dalam urusnuaga takaful. Kontrak wakalah ini dibahagikan kepada Wakil Am. Wakil Am adalah wakil dalam perkara yang tidak ditetapkan seperti wakil dalam semua urusan jual beli atau menjadi wakil tetapi tidak ditetapkan barangan yang hendak dijual atau dibeli. Amalan wakalah sebagaimana yang diamalkan oleh beberapa pengendali takaful di Malaysia seperti Takaful Ikhlas. Wakil Khas. Mudharabah dan Al. 6. Wakil Khas pula ialah wakil yang dikhususkan untuk urusan tertentu seperti jual beli rumah atau kereta. jenis wakil ini yang diamalkan. Antaranya ialah urusan takaful. Wakil Khas ini terikat dengan perkara atau pekerjaan yang dikhususkan kepadanya. Perwakilan jenis ini tidak mewajibkan seseorang wakil itu meneruskan kerja malah ia boleh melepaskan dirinya daripada tugas itu pada bila-bila masa sahaja. sewaan harta tidak alih seperti tanah. Wakil berupah adalah diharuskan oleh syarak.2 Kontrak Tabarru’ .Konsep wakalah telah digunakan dalam banyak urusan muamalat di Malaysia. Wakil Berupah dan Wakil Tidak Berupah.Wakalah di Bank Negara Malaysia Dr. Pru BSN Takaful. rumah dan bangunan. Dalam konteks takaful. Wakil Tidak Berupah pula ialah wakil yang bekerja secara sukarela tanpa sebarang habuan. Gabenor Bank Negara Malaysia dalam Sidang Kemuncak Kewangan Islam Tahunan kelapan Euromoney yang bertajuk Kewangan Islam dan Kestabilan Kewangan Global pada 24 Februari 2009 di London telah mengatakan bahawa industri Kewangan Islam di Malaysia secara keseluruhannya mencatat pertumbuhan pada tahap yang sangat memberangsangkan. Tugas tersebut diperlukan oleh pengendali takaful bagi merancakkan lagi penyebaran produk-produk yang berteraskan prinsip Islam. Etiqa Takaful dan lain-lain adalah diperlukan bagi memasarkan produk-produk takaful kepada masyarakat. Industri takaful sebagai salah satu penyumbang utama 204 .6. Wakil jenis ini mestilah melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan tidak mengabaikannya. Zeti Akhtar Aziz. Wakil Am mempunyai kuasa untuk sebarang urusan selagi mana tidak mendatangkan mudarat kepada pewakil.

205 . Pengendali takaful di Malaysia rata-rata menggunakan kontrak Wakalah ini sebagai teras model mereka. Mudharabah pula. Perkataan Tabarru' pula berpakna derpa. Hasil keuntungan pelaburan itu akan kongsi. Dari sudut operasinya yang diperpudahkan. kontrak di antara peserta dengan pengendali dimeterai menggunakan sama ada kontrak Wakalah atau kontrak Mudharabah. Peserta skim takaful bersetuju memberi sebahagian tertentu daripada caruman dalam kumpulan wang takaful sebagai derpa untuk membantu peserta-peserta lain yang menghadapi kesulitan. indemniti bersama dan saling melindungi. Menerusi kontrak Wakalah. hadiah atau caruman. Tabarru' merupakan teras kepada sistem takaful yang menghapuskan unsur. Dalam sistem takaful. riba dan maisir.unsur gharar.Ia merangkumi unsur perkongsian tanggungjawab. seseorang peserta akan mencarum sejumlah wang yang dikumpulkan dalam satu dana bersama untuk digunakan sebagai dana bagi membantu mana-mana ahli yang ditimpa musibah. Perkataan Takaful adalah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud saling menjamin yang melibatkan sekumpulan peserta bersetuju untuk saling menjamin sesama mereka terhadap kerugian tertentu. para peserta melantik pengendali takaful menguruskan perlindungan takaful dan perkara yang berkaitan dengannya. Beliau mengatakan bahawa bagi mendapatkan sedikit tasawwur tentang sistem muamalat Islam yang semakin mendapat tempat di hati masyarakat ini ada baiknya seseorang berkenalan dengan beberapa istilah penting. pengendali takaful dilantik menguruskan perlindungan takaful dan perkara yang berkaitan dengannya oleh para peserta dan peserta akan membayarkan fi sebagai upah di atas perkhidmatan yang diberikan. Di Malaysia. pengendali takaful ialah hanya pentadbir kumpulan wang takaful dan mengurus kumpulan wang tersebut sebagai amanah bagi pihak peserta.kepada petunjuk tersebut tidak kurang hebatnya menyemarakkan arus perdana kewangan negara.

bahagian keuntungan pelaburan kumpulan wang takaful. kesihatan. perubatan. dan atau lebihan kumpulan wang takaful.44 bilion pada tahun 2007. perlindungan kredit.9 bilion berbanding RP7. Industri takaful juga sudah boleh dikira telah lengkap dari sudut rantaian produknya yang merangkumi produk-produk yang berkaitan dengan pendidikan. Sumber pendapatan pengendali takaful adalah daripada keuntungan daripada pelaburan kumpulan wang pemegang saham. Bagi Takaful Am pada tahun 2008 mencatatkan sebanyak RP1. Dari segi aset Takaful Keluarga pada tahun 2008 mencatatkan RP8. Dari sudut statistik. Seperti yang disebutkan di atas.37 bilion pada tahun 2007. Statistik tahun 2008 yang dikeluarkan oleh BNM menyaksikan industri takaful terus menunjukkan perkembangan yang positif. Walaupun industri takaful ini masih lagi dikira baru namun telah mampu menawarkan produk setanding dengan produk-produk yang ditawarkan oleh industri insurans konvensional.7 peratus pada tahun 2007 kepada 7. Pasaran dari sudut aset pula meningkat daripada 6. berkaitan pelaburan.7 peratus pada tahun 2007. ia telah menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang positif.5 peratus pada tahun 2008.7 bilion berbanding RP1.Pengendali takaful diamanahkan mengurus dana berkenaan termasuklah melaburkannya bagi memastikan ia berkembang dan cukup untuk membantu ahli di kala menghadapi kesusahan. Berpula dengan penawaran produk asas yang terhad kini industri takaful sudah boleh berbangga dengan rantaian produk yang ditawarkan sudah mampu memenuhi keperluan ummah.. industri takaful telah mencapai kemajuan dari sudut menawarkan produk-produk yang inovatif yang dapat memenuhi keperluan semua lapisan masyarakat. simpanan. Namun dari segi pengisiannya masih banyak perkara yang masih dan perlu dilakukan bagi 206 . Daripada segi sumbangan diperolehi bagi kedua-dua sektor juga mencatatkan pertumbuhan iaitu sebanyak lebih kurang 18 peratus. Penguasaan pasaran dari sudut sumbangan bersih juga menunjukkan pertumbuhan iaitu lebih kurang 10 peratus pada tahun 2008 berbanding 8. fi wakalah. perlindungan harta benda dan sebagainya.

(IKHLAS) adalah diantara syarikat takaful di Malaysia yang menggunakan konsep wakalah. telus dan profesional. hlm. Takaful Ikhlas Sdn. Akad di antara para wakil dan IKHLAS adalah berasaskan akad wakalah.6. Prinsip Wakalah yang dilaksanakan oleh IKHLAS bagi menjalankan operasinya ialah di mana IKHLAS sebagai wakil kepada para peserta bertanggungjawab menguruskan segala dana yang telah diwujudkan dengan penuh amanah. maka kontrak itu adalah sah dan mengikat. pengawal seliaan dan syariah yang kukuh. Jil. 271). Bagi tujuan tersebut. Konsep ini sejajar dengan prinsip Islam sebagaimana amalan Rasulullah SAW yang pernah mengutuskan pegawai (pekerjanya) untuk menerima zakat dan Baginda SAW memberi upah kepada mereka (al-Talkhis al-habir. Perbincangan 207 . Ini akan terus menjadi pemangkin kepada industri takaful mengekalkan pertumbuhan yang pesat. 1. 251. apabila dilaksanakan kontrak wakil dengan bayaran upah. Di dalam prinsip Islam. Bhd. Penggembelingan tenaga untuk melahirkan industri takaful yang berkembang maju dalam ruang kerangka sistem kewangan Islam yang dinamik adalah satu amanah yang sangat mencabar. IKHLAS juga melantik wakil-wakil sebagai perantara dalam memasarkan produk-produk syarikat dengan dibayar upah. 176. IKHLAS mengenakan caj pengurusan dan prestasi berasaskan kepada prinsip perwakilan yang dibayar upah (al-Wakalah bi alujrah). Usaha dan inovasi yang berterusan terutamanya dalam penawaran produk-produk baru dan dalam memberikan perkhidmatan yang efektif kepada pelanggan akan terus menjadi penanda aras utama pertumbuhan industri takaful pada masa hadapan. ini bererti semua pihak bertanggungjawab melaksanakan semua perkara yang dipersetujui didalam akad tersebut.3 Wakalah di Takaful Ikhlas Sdn Berhad. 6.memastikan industri takaful ini akan terus berkembang dan dapat melebarkan sayap kesejahteraan kepada seluruh ummah. Ia telah menggunakan model yang diberi nama wakalah sebagai asas induk kepada sistem operasinya. Industri takaful di Malaysia juga amat bertuah kerana mendapat sokongan padu pihak pemerintah dengan mewujudkan perseorangran yang kondusif menerusi penyediaan rangka kerja perundangan.

3 Bahagian Ijarah 7. tabligh (menyampaikan) dan fatanah (bijaksana). dijiwai dan diterjemahkan dalam urusan perwakilan oleh setiap wakil demi mencapai kehidupan yang berkualiti di dunia dan akhirat. Bincangkan definisi wakalah 2. Takaful adalah alternatif kepada sistem insurans konvensional sebagaimana yang disimpulkan oleh Badan Petugas Penubuhan Syarikat Insurans Islam Di Malaysia 1983. Jealskan rukun dan syarat wakalah 4. Apakah hukum wakalah 3. amanah.1.1 Ijarah 7.1.tentang kontrak perwakilan di dalam Islam semestinya dikaitkan dengan empat sifat utama. Keempat-empat sifat ini mestilah ditanam. Seorang wakil takaful juga melakukan jihad menentang sistem jahiliah (insurans konvensional).3. Bincangkan aplikasi wakalah dalam sistem muamalat semasa di Malaysia BAB 7 AKAD-AKAD MUAMALAT 7. Ini kerana Insurans konvensional adalah haram menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 1972. siddiq (jujur).1. 6.2 Hukum Ijarah 7.7 SOALAN LATIHAN 1.1 Ijarah al-Ayn 208 . Bagaimanakan berlakunya pembatalan wakalah 5. Seorang wakil takaful merupakan pendakwah yang berusaha mengembangkan produk Muamalat Islam.1.1 Pengertian Ijarah 7.

209 .3 Merekodkan Qard 7. anda seharusnya boleh: 1.1.7.4.4 Pembatalan Mudarabah BAB 7 AKAD-AKAD MUAMALAT OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini.2.4.3.2 Qard 7. 3.1 Pengertian Hiwalah 7.5 Tanggungjawab Pemilik dan Penyewa 7.3 Sumpah yang Dibenarkan dalam Mudarabah 7.1.3 Hiwalah 7.2.2.2 Rukun dan Syarat Hiwalah 7.4.5 Larangan Mengambil Manfaat dari Qard 7.2 Hak Pemodal 7.3.1 Pengertian Qard 7.2.2 Hukum Qard 7.3.6 Kewajipan Membayar Qard 7.2.4 Syarat-Syarat Qard 7.2.2 Ijarah al-Manfa‘i 7.1.4 Rukun dan Syarat Ijarah 7.4. Menghuraikan konsep ijarah dan hukum-hukum mengenainya. Membincangkan konsep Hiwalah dan hukum nengenainya.4 Mudarabah 7.1 Tanggungjawab dan Hak Pengusaha 7. 2. Menjelaskan konsep al-Qardhu dan hukum mengenainya.

2).10). yang harus dan menerima pertukaran dengan bayaran yang diketahui. al-ijarah datang daripada perkataan al-ajr atau al-ujrah yang bermaksud balasan atas kerja atau pahala.1 Definisi Ijarah Dari segi bahasa. Menjelaskan Konsep mudharabah dan fungsi-fungsinya adalam perniagaan. al-Syarbini.4. (al-Sarakhsi.2 KONTRAK IJARAH 7. (Ibnu hajar. 332) Fuqahah Maliki mendefinisikan ijarah sebagai suatu akad untuk memiliki manfaat sesuatu benda yang harus selama tempoh tertentu dengan sesuatu tukaran (bayaran). Fuqahah Hanafi mendefinisikan ijarah sebagai akad yang dilakukan ke atas manfaat sesuatu dengan tukaran atau bayaran. Dalam bab ini kita akan memperincikan lagi akad-akad tertentu yang teRPilih serta penambahan akad-akad baru yang belum dibincangkan. 210 . h. jld 4.2. 1978. Kontrak ke atas manfaat mengikut syarak terdapat dua jenis iaitu pinjaman (al-ariyah) dimana ia dilakukan tanpa bayaran dan yang kedua ialah al-ijarah yang melibatkan bayaran.588). h. Fuqaha’ Shafie mendefinisikan ijarah sebagai suatu akad (kontrak) yang dilakukan ke atas manfaat yang dimaklumi.1 PENGENALAN Kita telah mempelajari akad-akad muamalat di dalam kursus Teori Dan Amalan Pernigaan Islam yang lalu. 7. Dari segi istilah fiqh pula terdapat berbagai pandangan seperti Ijarah ialah suatu kontrak membawa pemindahan hak milik manfaat dengan bayaran tertentu. al-Ujrah ialah harga sebagai gantian kepada manfaat (faedah) iaitu sewa yang dibayar kerana menggunakan sesuatu. 7. (Ibnu Manzur. 1958: h. 1971.

maka penyewa tersebut mempunyai hak dari segi menggunakannya tetapi bukan hak pemilikan. bukan hak milik. tunggangan bagi kenderaan dan sebagainya. beliau perlu meminta izin daripada A walaupun beliau ialah pemilik rumah tersebut. Dalam kontrak Ijarah. Maksud manfaat ialah kegunaan sesuatu barang seperti kediaman untuk rumah atau bangunan. didapati terdapat beberapa perkara penting dalam kontrak ijarah iaitu: i. Ia adalah kontrak pertukaran iaitu manfaat benda dan bayaran. Jika si A menyewa rumah kepunyaan B maka si A mempunyai hak dari segi menggunakan rumah tersebut. ii. Jika si B ingin memasuki rumah tersebut. Ijarah/sewaan yang diakhiri dengan pemilikan aset pada hujung tempoh sewaan ialah kaedah Ijarah Thumma Al-Bai’. pihak bank juga menyediakan kemudahan pembiayaan penggunaan harta berdasarkan konsep sewaan dan juga pajakan. Si A pula hanya mempunyai hak menggunakan tetapi bukan hak pemilikian sebab itu beliau tidak boleh menjual kepada pihak lain. Apabila sesuatu barang itu disewa oleh seseorang. jentera berat dan seumpamanya. Ijarah/sewaan tidak berkesudahan dengan pindahan hak milik. mesin. iii. Ijarah/sewaan didefinisikan sebagai menjual manfaat iaitu penggunaan atau perkhidmatan dengan harga atau bayaran yang dipersetujui oleh pihak-pihak berkenaan. Mengikut konsep ini bank 211 . Ia terikat kepada masa dalam penggunaan manfaat Dalam konteks sistem kewangan Islam. Kontrak Ijarah merujuk kepada urus niaga sewaan atau pajakan atas sesuatu aset yang berpanfaat seperti bangunan. hak milik tidak berpindah kerana pada dasarnya ia adalah suatu kontrak sewa manfaat dan bukan kontrak jual beli. ijarah ialah kontrak dimana institusi kewangan atau bank memajakan peralatan atau bangunannya kepada pelanggan dengan dikenakan sejumlah bayaran yang tetap.Fuqahah Hambali mendefinisikan ijarah sebagai kontrak ke atas manfaat yang harus dan diketahui samada dari ayn tertentu atau disifatkan pada tanggungan selama tempoh tertentu atau kerja tertentu dengan satu tukaran (bayaran) Daripada keeempat-empat definisi tersebut. Dalam pembiayaan penggunaan harta yang menggunakan prinsip atau kaedah al-Ijarah. Suatu kontrak yang menyebabkan pemindahan hak manfaat.

2 Hukum Ijarah Hukum ijarah adalah harus. dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Allah juga berfirman dalam surah al-Talaq: 6 ” Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” Imam al-Qurtubi mengatakan bahawa ayat ini membuktikan al-ijarah (sewa) atau al-ujrah (upah) telahpun disyariatkan oleh Allah pada zaman nabi Shuib.” Majoriti ulamak berpendapatt kontrak ijarah merupakan kontrak yang mengikat dan setiap pihak tidak mempunyai hak secara persendirian untuk membatalkan atau memansuhkan kontrak kecuali memenuhi peruntukan pemansuhan kontrak . Ia bersumberkan al-quran dan alsunnah serta ijmak ulamak Allah berfirman: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada seseorang).2. dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.akan membeli harta yang mahu digunakan oleh pelanggan dan kemudiannya menyewakan atau memajakkannya kepada pelanggan pada tempoh. Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada seseorang) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". kadar bayaran sewaan dan syarat lain-lain yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. 7. Tardapat dua syarat mengekalkan kedudukan kontrak al-ijarah itu mengikat iaitu: 212 .

benda yang disewa itu tidak mengalami kerosakan atau kecacatan yang menghalang penggunaannya.2.3 Jenis ijarah Ijarah mengadungi 2 jenis iaitu: a.a. alatan dan lain-lain dan sewa binatang. 7. Tidak berlaku keuzuran diantara dua pihak berkontrak sehinggga membolehkan kontrak itu dimansuhkan. Kedua belah pihak bersetuju dan rela untuk mengadakan kontrak tersebut dan kedua pihak tersebut merupakan pihak yang boleh dipertanggungjawabkan oleh syarak 213 . sewa harta alih seperti sewa pakaian.4 Syarat-syarat Ijarah Kontrak al-ijarah dikira sah apabila menepati syarat-syarat berikut: a. b. Ijarah ke atas perkhidmatan Ijarah keatas manfaat ialah penggunaan sesuatu barangan seperti tempat kediaman. Ijarah keatas manfaat b. kenderaan dan sebagainya yang berkaitan dengan sewa menyewa.2. Ia boleh dibahagi pula kepada sewa harta tak alih seperti sewa bangunan dan tanah. mengajar dan sebagainya yang melibatkan upah mengupah. 7. Ijarah ke atas perkhidmatan pula ialah kerja yang menggunakan tenaga dan kepakaran seperti pembantu rumah.

Namun 214 .5 Penamatan Kontrak Ijarah Kontrak ijarah boleh berakhir dengan beberapa keadaan berikut: a.2. kadar upahnya. Upah itu terdiri daripada harta yang bernilai dan diketahui dengan jelas. penyewa menandatangani kontrak kedua iaitu kontrak jual beli Kaedah ini secara asalnya tiada dibincangkan dalam kitab-kitab fekah lama secara langsung.b. Kontrak ijarah (sewa) dimana pihak penyewa menyewa suatu barang daripada pemiliknya pada harga sewaan untuk tempoh tertentu dan apabila tempoh sewaaan tamat. d. 7. Berakhirnya tempoh ijarah (sewaan) b. Perkhidmatan yang diupah bukan terdiri daripada tugas asal atau kewajipan pengambil upah. Benda yang disewa itu musnah d. c. Pihak yang berkontrak membatalkan kontrak secara rela iaitu al-iqalah c. 7.2. Ia mula dibincang di peringkat semasa apabila konsep Islam hendak dipraktikkan dalam urus niaga perniagaan semasa yang didominasi oleh sistem konvensional. Berlaku kematian atau keuzuran pihak yang berkontrak. lokasi dan lain-lain perkara yang mustahak diketahui dan harus diguna dari segi syarak. Manfaat barang yang disewa atau jenis perkhidmatan yang diupah mestilah diketahui tempohnya.6 Al-Ijarah Thumma Al-Bay Atau Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (Sewa Beli) Al-ijarah Thumma al-bay atau ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik (Sewa Beli) adalah suatu kontrak baru yang secara asalnya tidak dibincangkan oleh kitab-kitab fiqh terdahulu. Kontrak ini hanya ada di pasaran kewangan apabila diadakan sistem kewangan moden yang diambil daripada kontrak sewa beli (hire purchase) yang diislamkan dengan menggabungkan dua kontrak iaitu al-ijarah (sewa) dan al-bay (beli).

2. Pihak Majlis Pengawasan Syariah Malaysia menerima kaedah ini sebagai suatu yang diterima oleh syarak dengan mengambil kira dua kontrak berasingan yang sah tetapi dibuat perjanjian (waad) dalam kontrak pertama. dalam kaedah ini terdapat dua kontrak yang sah.2 HUTANG PIUTANG (QARDHU) 7. Selama tempoh sewaan. ia tertakluk di bawah akta sewa beli. Dari segi pandangan. iaitu pihak yang memberi sewa akan diberi hak milik dituntut dan hak tersebut akan dilepaskan kepada penyewa/pembeli setelah tempoh sewaan tamat. Dalam 215 . hak pemilikan masih di tangan pemilik. Jika penyewa gagal membuat bayaran sewaan dalam tempoh tertentu. Ia dibuat bagi menjadikan kaedah hire purchase diterima mengikut hukum Islam.begitu kaedah muamalat Islam bersifat terbuka dan sentiasa bersifat murunah iaitu fleksibel berdasarkan keadaan dan keperluan asalkan ia tidak menyalahi hukum syarak. Kontrak pertama ialah kontrak sewaan dengan janji dan kontrak kedua pula ialah kontrak jual beli setelah janji di tunai. (Wahbah al-Zuhaili). harta tersebut boleh diambil kembali oleh pemiliknya. Dalam aplikasi peraturan muamalat masa kini. Dari segi istilah syarak Qardhu ialah menyerahkan sesuatu yang dimiliki kepada seseorang dengan syarat ia dikembalikan dengan sesuatu gantian yang sama nilainya. 7. kaedah hirepurchase tersebut diterima kerana ia tertakluk kepada hukum sewaan dan jual beli kemudiannya. Hukum-hukum yang berkaitan ialah hukum sewaan dan hukum jual beli. Waad dalam akad sewaan menyebut bahawa pihak pembeli akan menyewa harta tersebut selama tempoh yang dipersetujui bersama dan setelah tempoh tersebut tamat harta tersebut akan menjadi hak milik penyewa melalui akad jual beli yang sudah dijanjikan.1 Definisi Qard Qardh dari segi bahasa bermaksud membahagi atau sesuatu yang dipinjam. Jadi.

2. Menolong orang boleh dibuat dengan cara hibah (pemberian percuma) dan cara al-Qardhu (hutang).” (HR Muslim.” HR Ibnu Majah. mengapa al-qardhu (hutang) lebih baik daripada sedekah? Lalu dijawab. Rasulullah saw pernah bersabda: “Sesiapa yang membantu sandaranya melepaskan sesuatu kesusahan di dunia. Islam menggalakkan orang yang berada atau berharta memberi hutang kepada orang yang memerlukannya dengan kaedah al-Qardhu dengan tujuan semata-mata kerana Allah Ia dikira amal soleh dan sangat digalakkan oleh Islam. Alalh sentiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya.bahasa Malaysia disebut hutang.” 216 . 7.2 Hukum Qardhu Hukum memberi hutang adalah sunat kerana ia dapat membantu saudaranya yang memerlukan. maka Allah akan melepaskan salah satu kesusahan yang dihadapinya pada hari qiamat. Ibn Hibban dan al-Baihaqi) Rasulullah bersabda lagi “Aku melihat pada malam aku diisra’kan di pintu syurga tertulis: sedekah dibalas dengan sepuluh kali ganda dan hutang dibalas dengan lapan belas kali ganda. Menjadi kewajipan orang yang berada menolong orang yang tidak berkemampuan untuk memenuhi keperluan mereka. Abu Daud dan Tirpizi) Rasulullah saw bersabda lagi: “tidak ada daripada seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim yang lain dua kali melainkan bagaikan ia memberi sedekah sekali. Jika menyerahkan sesuatu dan dikembalikan juga dengan barang tersebut disebut al-ariyah (pinjam). Wahai jibrail. kerana sesungguhnya orang yang berkeinginan sesuatu bertujuan untuk memilikinya sedangkan orang yang berhutang tidak akan berhutang melainkan sebab perlu atau sangat berhajat. Lalu akau bertanya.

Allah berfirman di dalam surah al baqarah: 282 282. jika tak ada dua oang lelaki. dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. pemberi hutang mesti menyebut butiran hutang dengan jelas. Rekod atau penulisan adalah penting terutamanya apabila hutang itu tidak dijamin dengan penjamin . berapakah jumlahnya. bilakah tempoh bayaran balik dan bagaimana cara pembayarannya. 2. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan. hendaklah kamu menuliskannya. Jika perlu jaminan hendaklah dijamin dalam bentuk samada mangadakan penjamin (Dhamin) atau barang gadaian (al-Rahnu) 3. oleh itu sesuatu kontrak hutang piutang langkah-langkah tertentu. Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 217 .2. menyatakan nama orang yang berhutang. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orangorang lelaki (di antaramu).Namun begitu haram memberi hutang kepada orang yang hendak membuat maksiat. meka hendaklah ia menulis. Orang yang berazam untuk tidak membayar hutang adalah haram berhutang dan orang kaya yang sengaja menzahirkan kemiskinan juga haram ke atasnya berhutang. 7. apabila kamu berpu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Kontrak hutang piutang itu disaksikan oleh dua orang lelaki yang adil atau seorang lelaki dan dua orang perempuan jika sukar mendapat dua orang lelaki.3 Merekodkan Qard Orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang perlu membuat perjanjian yang disaksikan oleh dua orang lelaki yang adil atau perempuan yang adil. Hai orang-orang yang beriman. dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu).antaranya ialah 1.

orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang hendaklah mempunyai kelayakkan beraqad. atau sewa menyewa dan sebagainya. (Tulislah mu'amalahmu itu). jika kamu lakukan (yang demikian). Allah mengajarpu. Maka tidak ada dosa bagi kamu. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu. dan bertakwalah kepada Allah. lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (jika) kamu tidak menulisnya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. yang demikian itu. berakal. 218 .2. baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.4 Syarat al-Qardhu 1. Mengenakan syarat yang menguntungkan dalam memberi hutang adalah haram. 7. Mesti menggunakan lafaz hutang dalam ijab dab qabul 3.5 Larangan Mengambil Manfaat dari Qard Memberi hutang adalah digalakkan oleh Islam. barang yang dihutang itu hendaklah dalam bentuk benda yang jeklas dan nyata dan dapat diserahkan kepada yang berhutang. Namun begitu Islam melarang pihak yang memberi hutang mengambil manfaat daripada orang yang berhutang.apabila mereka dipanggil. Lebihan bayaran yang disyaratkan dalam pinjaman pula dikira riba. kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. baligh serta tidak dihalang dari berurusan dan ahli tabarru’ (ahli yang berkelayakan membuat kebajikan) 2. [179] Berpuamalah ialah seperti berjualbeli. 7. dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. hutang piutang.2.

lebih baik bagimu. (al-baqarah: 280) 7.2. jika kamu Mengetahui.3 KONTRAK AL.7.6 Kewajipan Membayar Qard Orang yang berhutang wajib membayar hutang dengan kadar segera apabila mampu.1 Definisi dan Rukun Hiwalah Perkataan al-hiwalah berasal daripada perkataan tahwil iaitu bermaksud berpindah dari satu tempat ke satu tempat.HIWALAH (PEMINDAHAN HUTANG) 7.” Rasulullah saw juga bersabda: ” sesiapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk membayarnya maka Allah akan memudahkan pembayarannya dan sesiapa yang meminjam dengaan niat membinasakannya maka allah akan membinasakannya. Rasulullah saw bersabda: ”Sesunguhnya ada seorang lelaki bertanya kepada rasululullah tentang saudaranya yang telah meninggal dunia dalam keadaan berhutang maka rasulullah bersabda dia teRPenjara dengan hutangnya maka bayarkanlah. Allah berfirman : 280.3. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran.” Namun jika ada kasimpatan dalam bayaran. Mengikut istilah Fiqh al-hiwalah bermaksud pemindahan hutang 219 . Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Islam amat menggalakkan pemberi hutang agar memberi belas kasihan dan membuat pertimbangan tertentu bagi kebaikan hidup manusia. dan menyedekahkan (sebahagian atau semua utang) itu.

1998). pemindah hutang (al-muhil) iaitu penghutang b.2 Jenis-jenis al-Hiwalah Al-Hiwalah terbahagi kepada dua jenis.3.Hiwalah.daripada sesuatu pihak kepada suatu pihak yang lain. bukan lagi kepada Khalid Ali kerana tanggungan hutangnya kepada Khalid Ali telah berpindah sebaik sahaja berlakunya akad al. 7. penerima pemindahan (al-muhal) iaitu pemiutang c. Pada asalnya al-Hiwalah berlaku dalam urusan hutang piutang iaitu si berhutang memindahkan tanggungjawab membayar hutangnya kepada orang lain untuk dibayar kepada tuan punya hutang.3. di bank yang sama atau di bank lain (Mohd Bakir. pembayar hutang (muhal ‘alaihi) serta hutang itu sendiri Al-Hiwalah ialah pemindahan hutang daripada tanggungjawab si berhutang kepada tanggungjawab orang lain. Khalid Ali menghiwalahkan hutangnya yang ada pada Hassan supaya dibayar kepada Kassim Masdor. 7. tanggungjawab Ali untuk membayar hutang kepada Kassim Masdor telah berpindah kepada Kamarudin Hassan dan Kamarudin Hassan hanya perlu membayar hutang itu kepada Kassim Masdor.3 Hukum al-Hiwalah. Contoh al-Hiwalah ialah Kamarudin Hassan berhutang daripada Khalid Ali dan Khalid Ali berhutang daripada Kassim Masdor. Al-Hiwalah juga berlaku dalam bentuk pemindahan wang yang diarah oleh seorang pelanggan kepada bank untuk memindahkan sejumlah wang daripada akaunnya kepada akaun orang lain dalam negeri atau di luar. Hiwalah Muqaiyadah iaitu al-Hiwalah yang terikat dengan adanya hutang seseorang di tangan orang lain manakala Hiwalah Mutlaqah iaitu alHiwalah yang tidak terikat dengan adanya hutang seseorang di tangan orang lain. Ulamak Fiqh memberi hukumnya harus berdasarkan hadis rasulullah bersabda: 220 . Terdapat tiga pihak didalam kontrak al-hiwalah iaitu a. Oleh yang demikian.

iaitu pihak 7. Sighah pula hendaklah menepati syarat sah al-Hiwalah yang diakad antara pemindah hutang dengan tuan punya hutang. cukup umur dan pintar dan tidak tersekat daripada menjalankan muamalat. iaitu boleh dipertanggungjawabkan. Dalam sistem perbankan Islam. hendaklah menepati syarat berikut. 8. Dalam Hiwalah Mutlawah bank boleh mengenakan ke atas pelanggan bayaran-bayaran tertentu seperti Hiwalah dalam negeri. Dari segi bentuk pelaksanaan Hiwalah pula. penerima pemindahan hutang tidak semestinya terhutang kepada pemindah hutang. belanja mengurus. Tidak sah al-Hiwalah jika tuan punya hutang tidak bersetuju. Akad alHiwalah antara pemindah hutang dengan penerima pemindahan hutang hendaklah dipersetujui oleh tuan punya hutang. Begitu juga sah al-Hiwalah yang diakad antara penerima pemindahan hutang dengan tuan punya sahaja. penerima pemindahan hutang berhak menuntut daripada pemindah hutang wangnya yang telah dibayar kepada pihak ketiga yang juga tidak semestinya mempunyai hutang haknya di tangan pemindah hutang. pemindah hutang (yang menjadi pemiutang kepada penerima pemindahan pihak kedua penerima pemindahan hutang dan pihak ketiga tuan punya hutang. Pemindah hutang dan tuan punya hutang hutang dan penghutang kepada tuan punya dalam al-Hiwalah). pemindahan wang yang dibuat melalui bank ialah Hiwalah Mutlaqah. belanja mengurus dan upah pemindahan manakala bagi Hiwalah luar negeri pula pihak bank mengenakan caj komisen. iaitu akal sempurna akal.“ Sesiapa yang memindahkan haknya kepada seseorang maka hendaklah ia terima pemindahan itu.” Riwayat al-Baihaqi. Hutang yang dihiwalahkan itu hendaklah menepati syarat berikut iaitu terjamin pembayarnya dan diketahui jumlah dan tempoh pembayarannya. Al-Hiwalah seperti ini dinamakan Hiwalah Mutlaqah. upah pemindahan dan perbezaan harga pertukaran mata wang asing. Al-Hiwalah halal di sisi syarak. Akad al-Hiwalah melibatkan tiga pihak. Dalam keadaan seperti ini. pihak bank boleh mengenakan caj komisen. 221 . Jika tempoh pembayaran tidak diberitahu maka hutang itu harus dibayar serta merta. 9.

h. (Ibn Taimiyyah. Kontrak Hiwalah adalah jenis kontrak jualbeli hutang. Pendapat ini diterima oleh Ibn Taymiyyah dan sebahagian Fuqahah Shafie. Syarak memberikan kemudahan (rukhsah) untuk urusan hidup manusia. 7. Jika pihak yang mempunyai hak meminta daripada penghutang supaya melupuskan hutangnya daripada harta penghutang itu maka ia merupakan pelupusan. Ia mempunyai ciri-ciri pelupusan hutang dan ada ciri jual beli. Pendapat ini selaridengan pendapat ulamak Hambali dan Maliki. Maka ini berpakna jual beli hutang. 169) 222 . Dr Wahbah Zuhaili juga lebih cenderung dengan pendapat ini. Hutang itu tetap ada dalam tanggungan pemindah hutang (muhil) kerana memindahkan hitang kepada orang yang tidak ada hutang padanya adalah tidak sah. Pendapat ini diterima oleh ulamak Hanafi.7. Kontrak al-hiwalah ialah kontrak melunaskan hak (istifa al-Haq) dan bukannya kontrak jual beli.3.4 Pandangan Fuqahah mengenai jenis Hiwalah 1.5 Jenis hutang yang dibenarkan dihiwalahkan Hutang yang diharuskan hiwalah ialah hutang yang memenuhi syarat berikut: 1. Kontrak hiwalah ialah kontrak yang berdiri dengan sendiri. maliki dan syafie. 166) 2. jld 4. Ibn Taimiyyah berkata: ” Akad Hiwalah ialah pelupusan hak dan bukannya jual beli. hutang yang ditanggungnya maka bayaran hutang itu yang dibuat oleh pihak lain itu sebagai bayaran hutang yang ada dalam tanggungan penghutang.3. 11) 3. (Wahbah al-Zuhaili. Ia diharuskan oleh syarak apabila adanya keperluan. Jika ia pindahkannya kepada orang lain untuk membayarnya. (Al-ramli. al-qiyas. Mereka berpendapatt bahawa pemiutang bersetuju menjual hutangnya dalam tanggungan penghutang kepada pihak yang sanggup membayar kepadanya kerana ia ada tanggungan hutang penghutang di atasnya.”.

Hutang yang dipindahkan itu adalah sama dengan hutang sebelum ia dipindahkan.3. kadar dan kematanganya. 7. Hendaklah hutang yang dihiwalahkan itu sama dengan hutang yang dijadikan pembayaran itu dari segi jenis. Hutang itu hendaklah hutang yang telah matang dan sampai masa pembayarannya. 4. Hendaklah hutang yang dihiwalah itu adalah hutang yang harus diurusniagakan dan boleh dijualbeli dengan itu hutang salam tidak harus dihiwalahkan kerana ia tidak boleh diurusniagakan dan dijual beli. 2. 6. Oleh itu hutang kontrak salam tidak boleh dihiwalah kerana ia tidak tetap dan kemungkinan boleh berlaku pembatalan.4 AKAD MUDHARABAH 7. Hutang itu mestilah diketahui dengan jelas kadarnya kerana dengan kejahilan kadar hutang itu membawa kepada pertikainan yang boleh membawa kepada terbantutnya pembayaran. Hutang itu hendaklah hutang yang benar-benar sabit (lazim) bukannya hutang yang belum tentu. Pihak yang memindahkan hutang (muhil) dibebaskan tanggungjawab membayar hutang. 5.1 Definisi Mudharabah 223 . 7.6 Kesan Kontrak Hiwalah.4.2. Hutang itu hendaklah hutang yang tetap dan jelas yang tidak mungkin terhapus disebabkan ada kerosakan dan sebagainya. 7. 3. 1.

(al-Dusuqi) Ulamak mazhab Maliki mendefinisikan mudharabah sebagai pemodal memberikan modal dengan kadar tertentu kepada pengusaha untuk diniagakan bagi mendapat sebahagian keuntungan kepadanya. Dari segi istilah syarak. (al-Kasani) Secara umumnya mudharabah ialah kontrak antara pemodal dan usahawan berdasarkan perkongsian untung.Mudharabah dari segi bahasa bermaksud musafir atau berjalan menjalankan urusan perniagaan. (al-Ramli) Ulamak Mazhab Shafie mendefinisikan mudharabah sebagai suatu akad yang mengandungi di dalamnya pemodal mewakilkan kepada pengusaha supaya diniagakan modalnya dengan dibahagikan keuntungan antara mereka berdua. Ia melibatkan aktiviti pelaburan. mudharabah ialah suatu kontrak yang berlaku diantara pemodal dengan pengusaha bagi kegiatan perniagaan untuk memperolehi keuntungan. 224 . Ulamak Mazhab Hanafi mendefiniskan mudharabah sebagai akad usahasama untuk mendapat keuntungan di mana satu pihak mengeluarkan modal dan satu pihak lagi sebagai pengusaha. Tujuan mudharabah adalah untuk mengadakan kerjasama antara tuan punya harta yang boleh dijadikan modal dengan pihak pengusaha yang tiada modal tetapi ada kepakaran berurus niaga dalam perniagaan. Mudharabah juga disebut Qiradh. Ia juga didefinisikan sebagai akad antara dua pihak yang mengandungi penyerahan harta oleh seseorang kepada seseorang yang lain untuk berniaga dengan berkongsi untung dengan syarat-syarat tertentu. (Ibnu Qudamah) Ulamak mazhab Hambali mendefiniskan mudharabah ialah pemodal memberi modal kepada pengusaha supaya diniagakan dan keuntungan yang diperolehi dibahagikan mengikut persetujuan yang dicapai.

Abbas memberi syarat-syarat itu demi untuk menjaga kepentingannya dan kepentingan pengusaha supaya midalnya terjaga dan tidak hilang. Allah berfirman ”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. dia telah mensyaratkan kepada pengusaha supaya jangan mengharungi lautaan. Jika kamu lakukan larangan itu. sahabat rasulullah ada meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah menjanjikan kepada seorang lelaki ketika beliau memberikan sejumlah modal kepadanya dengan cara pembahagian keuntungan secara sama rata dan memberi beberapa syarat pemberian modal iaitu rasulullah bersabda: ”jangan sekali-kali menggunakan kekayaanku untuk membeli hati yaang basah (daging). Hakim bin Hazam. berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat.4. jangan membawanya di atas kapal dan jangan meletakkannya di dalam tempat air mengalir. Maka beliau telah memberitahu rasulullah saw tentang syarat-syarat itu maka rasulullah saw mengharuskannya. Jika ia melakukan larangan tersebut maka ia dikenakan bayaran gantirugi. Ia dibenarkan oleh syarak dalam mencari rezeki yang halal. melintasi cerun bukit dan jangan membeli binatang yang sakit. Aktiviti mudharabah ini telah berlaku sejak zaman nabi dan ia 225 .7.2 Hukum Mudharabah Mudharabah adalah harus. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu. Diceritakannya juga bahawa sahabat-sahabat rasulullah juga menjalankan mudharabah dalam urusniaga mereka. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas r.” (al-Baqarah:198) Usaha mencari keuntungan melalui mudharabah adalah sebahagian daripada usaha mencari rezeki yang halal. kamu harus bertanggungjawab diatas perbuatan itu”. dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.a katanya: Abbas bin Abdul Mutalib menceritakan apabila dia menyerahkan wang untuk mudharabah.

Ia juga harus bagi kanak-kanak mumayyiz dan hamba. Ia 226 . kafir zimmi dan kafir musta’min. Maliki dan Syafie menetapkan modal hendaklah daripada wang kerana ia menjadi harga dan asas penilaian yang tidak banyak berubah dalam pasaran setempat tidal seperti barangan lain yang mengalami turun naik. Modal hendaklah ditentukan dengan jelas dan kaedah penentuan kaedah keuntungan perlu dijelaskan dalam akad. Akad yang tidak menentukan modal adalah tidak sah. Terdapat juga ulamak seperti imam Ahmad Ibn Hambal yang menerima barangan sebagai modal kerana barangan adalah sama dengan wang dari segi bernilai. Ini bererti tidak sah jika disyaratkan kerja daripada tuan punya modal.4. Kedua-dua belah pihak yang menjalankan akad mudharabah terdiri daripada mereka yang boleh dipertanggungjawabkan. bebas daripada sekatan muamalat dan boleh melibatkan diri dalam bidang wakalah.3 Rukun dan Syarat Mudharabah Setiap aktiviti mudharabah mestilah mengandungi rukun mudharabah iaitu (i) Pihak yang berakad iaitu Tuan punya modal (sahibul mal) dan Pengusaha (Mudharib atau sahibul amal). islam dan merdeka.telah diterima oleh majlis pengawasan syariah Malaysia masa kini kerana ia memberi maslahah kepada semua pihak. Kedua–dua pihak adalah mempunyai kelayakan dari segi undang-undang iaitu sempurna akal tetapi tidak disyaratkan cukup umur. Disyaratkan modal daripada tuan punya modal dan kerja daripada pengusaha. 7. (ii) Modal (Ra’sul mal). Jumhur ulamak dari mazhab Hanafi. Modal terdiri daripada wang tunai atau apa-apa harta bernilai yang ditentukan semasa akad dan diserahkan kepada pihak pengusaha sebaik sahaja selesai ijab dan kabul dengan caracara dipersetujui.

227 . maka ia dianggap tidak wujud jadi mudharabah kekal dalam keadaan seperti tidak terhad. Dia juga tidak boleh menjalankan perniagaan yang diharamkan syarak dan yang tidak mendatangkan keuntungan atau pulangan. Jika sekatan itu mendatangkan manfaat maka ia adalah harus. tempat tertentu dan jenis barang tertentu. (iv) Untung (Ribhu). Mudharabah Muqayyadah (mudharabah terhad) ialah mudharabah yang dihadkan kegiatannya dengan masa. (iii) Kerja atau projek (amal atau masyru’). pengusaha hendaklah melakukan urusan perniagaan yang berlaku mengikut uruf perniagaan yang biasa diamalkan oleh peniaga-peniaga. Kerja adalah jenis perniagaan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak yang berkontrak.mesti diserahkan kepada pengusaha dan boleh diuruskan untuk niaga supaya mendapat keuntungan. Tidak ditentukan juga tempoh masa mudharabah serta tidak ditentukan siapakah pengusaha sebenar sesuatu projek atau perniaagan. Jika mendatangkan faedah maka ia hanya terhad kepada perkara yang dihadkannya sahaja sedangkan kegiatan lain secara umumnya dapat dilakukan. Sekatan kegiatan yang ditentukan itu sama ada ia mendatangkan faedah kepada kegiatan mudharabah atau tidak. Dia tidak boleh memberi hutang terhadap wang modal itu kepada pihak lain pula. Projek yang dijalankan hendaklah halal mengikut syara’. Kriteria yang menentukan sekatan itu berpanfaat atau tidak adalah dirujuk kepada uruf. Usaha mudharabah ini terbahagi kepadaa jenis iaitu mudharabah mutlaqah (Mudharabah tidak terhad) dan mudharabah muqayyadah (mudharabah terhad) Mudharabah Mutlaqah (Mudharabah tidak terhad) ialah pemodal memberi modal kepada pengusaha untuk mudharabah tanpa ditentukan jenis usahasama atau perniagaan. Jika ia tidak mendatangkan manfaat maka ia tidak diharuskan. Jika sekatan itu tidak mendatangkan apa-apa faedah. Apabila akad mudharabah mutlaqah ini dibuat.

Ini adalah kerana keuntungan adalah menjadi tujuan kepada akad mudharabah.”) Manakala Qabul (penerimaan) pula bermaksud ungkapan yang menunjukkan persetujuan menerima tawaran mudharabah itu dengan kata-kata seperti: ”saya bersetuju atau saya terima dengan mudharabah ini seprti yang ditawarkan.Mudharabah disyaratkan setiap anggota yang terlibat mesti mengetahui kadar keuntungan yang akan diperolehi semasa akad. Keuntungan tidak boleh dibuat atas kadar tetap daripada modal.”Apa-apa butiran lanjut hendaklah dijelaskan di dalam majlis akad supaya semuanya jelas dengan apa yang diakadkan. Kadar keuntungan pula hanyalah dalam bentuk umum seperti separuh keuntungan atau peratusan daripada keuntungan prestasi sebenar. Asas keuntungan dalam mudharabah dikira berpula ketika kemasukan modal dan berlakunya urusan pelaburan. Keuntungan keatas modal adalah tidak dibenarkan kerana ia akan menjadi riba. Majlis akad perlu dihadiri oleh saksi bagi menguatkan sesuatu akad mudharabah. 228 . Mudharabah boleh dibubarkan pada bila-bila masa sebelum kerja-kerja dimulakan oleh pengusaha. tuan punya modal hanya mendapat balik modalnya dan pengusaha tidak mendapat apa-apa. Ijab (penawaran) maksudnya suatu ungkapan yang membawa makna persetujuan mudharabah yang dilafazkan oleh pemodal seperti katanya: (”ambillah modal ini untuk mudharabah dan keuntungan yang diperolehi dibahagi bersama separuh. Mudharabah ialah kontrak usahasama yang dilakukan oleh pemodal dan pengusaha. Kaedah penentuan keuntungan perlu ditentukan semasa akad. Ia memerlukan akad yang menunjukkan persetujuan memberi dan menerima akad mudharabah (ijab dan qabul). Dalam hal kerugian. Persetujuan dan butir-butir lengkap hendaklah dibuat catatan supaya ia dijadikan bukti jika berlaku apa-apa pertikaian di mana akan datang. semuanya ditanggung secara bersama oleh tuan punya modal dan pengusaha mengikut apa yang dipersetujui jika tiada keuntungan. (v) Sighah (ijab dan kabul). Jika kadar keuntungan tidak ditentukan semasa akad maka akad tersebut dikira tidak sah.

7.4.4 Berakhirnya kontrak Mudharabah Akad Mudharabah boleh berlaku daam tiga keadaan iaitu 1. pembatakan akad oleh pihak yang berakad 2. salah satu pihak gila atau hilang akal 3. salah satu pihak meninggal dunia Apabila akad mudharabah berakhir, pengusaha perlu segera mencairkan kembali modal dan mengembalikan modal tersebut kepada pihak yang berkenaan seperti waris, pemegang amanah dan sebagainya. 7.5 SOALAN LATIHAN 1. Bincangkan definisi ijarah dan hukum-hukum berkaitan dengannya 2. Huraikan al-qarhu dan hukum-hukum berkaitan dengannya 3. Jelaskan hiwalah dan hukum-hukum berkaitan dengannya 4. Bincangkan definisi Mudharabah dan hukum-hukum berkaitan dengannya

BAB 8 JAMINAN DANA (KAFALAH,DHAMANAH,AL-RAHNU,TAKAFUL) 8.1 PENGENALAN 8.2 DEFINISI KAFALAH DAN DHAMANAH 8.3 APLIKASI AKAD KAFALAH DALAM SISTEM KEWANGAN ISLAM MALAYSIA 8.3.1 Surat jaminan Hutang 8.3.2 Jaminan dalam kontrak Sewa Beli 8.3.2.1 Butir Perjanjian Sewa Beli 229

8.3.2.2.Penjamin Dalam Sewa Beli 8.3 al-Rahnu (Gadaian) 8.3.1 Definisi al-Rahni 8.3.2 Rukun dan Syarat al-Rahnu 8.3.3 Aplikasi Kontrak al-Rahnu dalam Sistem Kewangan Islam Malaysia 8.3.3.1 al-Rahnu di bank Kerjasama Rakyat Malaysia 8.3.3.2 al-Rahni di Bank Islam Malaysia 8.3.4. Kontrak al-wadiah dan Qardhu Hassan dalam al-Rahnu 8.4 KONTRAK TAKAFUL 8.1.3 Jenis-Jenis Kafalah 8.1.3.1 Kafalah Bi al-Nafs 8.1.3.2 Kafalah Bi al-Mal 8.1.4 Rujukan Penjamin Kepada Orang yang Dijamin

BAB 8 JAMINAN DANA (KAFALAH,DHAMANAH,AL-RAHNU,TAKAFUL) OBJEKTIF BAB
Selepas mengikuti bab ini, anda seharusnya boleh:

1. Menghuraikan konsep kafalah. . 2. Menjelaskan rukun dan syarat kafalah 3. Menghubungkaitkan jenis-jenis kafalah dengan kontrak sewa beli 4. Menjelaskan konsep al-rahnu dan hukum-hukum mengenainya. 5. Mengenal pasti konsep takaful dan hukum-hukum mengenainya 230

8.1 PENGENALAN Bab ini akan membincangkan akad-akad yang berkaitan dengan pengurusan dana iaitu Kafalah, Dhamanah, Al-Rahnu dan Takaful sebagai lanjutan daripada perbincangan di dalam kursus Teori dan Amalan Perniagaan Islam yang lalu. 8.2 DEFINISI KAFALAH DAN DHAMANAH (JAMINAN) Kafalah dari segi bahasa arab ialah al-dhaman (jaminan), hamalah (beban) dan za’amah (tanggungan). Dari segi istilah syarak pula terdapat beberapa definisi iaitu: a. menurut mazhab Hanafi, al-kafalah ialah menggabungkan dzimmah (tanggungan) dengan dzimmah lain dalam tuntutan mengenai jiwa, hutang atau barangan. b. Menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam asas hutang. c. Menurut mazhab maliki pula, al-kafalah ialah orang yang mempunyai hak tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan samada menanggung Dari segi istilah Fiqh, Al-Kafalah dan al-Dhamanah mempunyai erti yang sama, iaitu jaminan. Ia bermaksud menghadirkan seseorang yang mempunyai tanggungjawab tertentu untuk diambil tindakan, tanggungjawab di atas hak yang sabit atau wajib terhadap orang lain dan mendapatkan suatu barang gantian untuk pihak yang berhak. Ini bererti bahawa jaminan ialah mencantum tanggungjawab seseorang dengan tanggungjawab orang lain. Jaminan terbahagi kepada dua jenis, iaitu a. Jaminan terhadap diri seperti menjamin untuk menghadirkan orang yang tertuduh ke mahkamah b. Jaminan ke atas harta seperti menjamin di atas hutang piutang, pembayaran harga barang yang dijual, penyerahan barang dan keselamatan barang. Tujuan jaminan ialah untuk menguatkan keyakinan tuan punya hak bahawa haknya tidak akan hilang kerana tuan punya hak boleh menuntut haknya 231

daripada penjamin jika orang yang pada mulanya bertanggungjawab tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya. Contohnya, En. Kasim Muhammad membuat pinjaman daripada Bank Islam Malaysia Berhad sebanyak RP40,000 dengan dijamin oleh En. Abu Bakar. Apabila sampai masa penjelasan hutang, pihak Bank Islam Malaysia Berhad boleh menuntut hutangnya daripada Kasim atau Abu Bakar. Dan jika En Kasim gagal membayar, ia akan dituntut pula kepada Abu Bakar
8.5 APLIKASI AKAD KAFALAH DALAM SISTEM KEWANGAN ISLAM MALAYSIA

8.5.1 Surat Jaminan Hutang Kemudahan surat jaminan biasanya diperlukan oleh pelanggan-pelanggan berhubung dengan tanggungjawabnya terhadap sesuatu hutang atau pelaksanaan sesuatu tugas terhadap pihak yang lain. Kemudahan ini boleh disediakan oleh bank berlandaskan hukum al-Kafalah (jaminan hutang dan pelaksanaan kerja), mengikut kaedah seperti berikut: (i) Pelanggan membuat perpohonan kepada bank supaya bank mengeluarkan surat jaminan terhadap tanggungjawab pelanggan tentang sesuatu hutangnya atau pelaksanaan sesuatu tugasnya terhadap pihak ketiga. (ii) Bank mengeluarkan surat jaminan kepada pihak ketiga dan bersetuju menerima tanggungjawab menjelaskan hutang pelanggan atau membayar ganti rugi bersabit dengan pelaksanaan sesuatu tugas pelanggan jika sekiranya pelanggan gagal menunaikan tanggungjawabnya. (iii) Bank mungkin menghendaki pelanggan meletakkan sejumlah deposit dalam akaun deposit. Bank akan menerimanya berlandaskan hukum al-Wadiah.

232

(iv) Bank mengenakan komisen terhadap pelanggan berlandaskan hukum al-Ujr dan perbelanjaan mengurus yang lain yang berkaitan. 8.5.2 Jaminan dalam kontrak Sewa Beli Sewa beli adalah salah satu kaedah yang paling kerap diamalkan oleh orang ramai untuk memiliki kereta. Sewa beli ialah aktiviti menyewa barangan dengan opsyen untuk membeli barang tersebut. Seseorang adalah penyewa dan syarikat yanmg membiayai barang-barang tersebut adalah pembiaya dan juga pemilik. Hak milik hanya akan berpindah kepada penyewa selepas semua ansuran dijelaskan. Sementara itu, anda boleh membawa pulang barangan tersebut untuk digunakan. Pelbagai barangan boleh diperolehi secara sewa beli, termasuk: • • Semua barangan pengguna yang diperolehi untuk kegunaan peribadi, keluarga atau isi rumah. Kenderaan berpotor termasuk kenderaan orang sakit, motosikal, motokar (termasuk teksi dan kereta sewa), kenderaan barangan dan bas Sebelum memasuki perjanjian untuk membeli kenderaan berpotor melalui sewa beli pastikan dahulu berapa yang seseorang mampu untuk bayar melalui ansuran bulanan supaya tidak lari daripada bajet. Sebagai panduan, bayaran ansuran bulanan untuk rumah dan kenderaan berpotor hendaklah tidak melebihi 33% daripada pendapatan bulanan rumah. Seseorang juga perlu menyediakan peruntukan tambahan untuk insurans dan cukai jualan. Adalah juga mustahak seseorang meneliti segala kewajipan, termasuk penalti yang mungkin akan dikenakan sebelum menandatangani perjanjian sewa beli. Perjanjan sewa beli boleh dirunding secara terus dengan syarikat kewangan atau melalui pengedar kenderaan berpotor yang akan mengemukakan perpohonan pembiayaan seseorang kepada syarikat kewangan. • Sekiranya seseorang berurusan secara terus dengan syarikat kewangan, seseorang akan diberi penyata kewangan bertulis yang dikenali sebagai Jadual Kedua

233

Bahagian 1. Penyata ini akan menerangkan tanggungjawab kewangan seseorang dibawah perjanjian sewa beli yang dicadangkan. • Sekiranya kita berurusan melalui pengedar kendaraan berpotor, di samping Jadual Kedua Bahagian 1, seseorang akan menerima penyata tambahan yang dikenali sebagai Jadual Kedua Bahagian II yang menyatakan persetujuan syarikat kewangan untuk menjadi salah satu pihak kepada perjanjian tersebut. Bahagian ini hendaklah ditandatangani oleh pengedar dan syariakt kewangan selepas seseorang menerima Bahagian I Jadual Kedua • Seseorang tidak boleh dipaksa untuk memasuki perjanjian sewa beli ataupun dikehendaki menjelaskan kos menyediakan dan mendapatkan Jadual Kedua sekiranya seseorang tidak bersetuju untuk menandatangani perjanjian sewa beli tersebut. • • Seseorang tidak tertakluk kepada terpa dan syarat-syarat penyata Jadual Kedua (Bahagian 1 dan 11) selagi seseorang tidak memasuki perjanjian sewa beli tersebut. Sekiranya seseorang bersetuju untuk menyewa kenderaan tersebut selepas menerima penyata Jadual Kedua (Bahagian 1 dan 11), satu perjanjian sewa beli akan dibuat diantara seseorang dan syarikat kewangan. 8.5.2.1 Butir Perjanjian Sewa Beli Perjanjian sewa beli seharusnya mengandungi maklumat maklumat penting berikut:          Perihal kenderaan berpotor yang dibiayai Pengiraan jumlah yang perlu di bayar Deposit minimum Caj terpa dan kadar peratus tahunan untuk caj terpa Caj lewat bayar Tarikh perpulaan sewa Bilangan ansuran bulanan Jumlah ansuran bulanan Kepada siapa, bila dan dimana pembayaran ansuran bulanan perlu dibuat  Alamat di mana kenderaan berpotor biasanya disimpan 234

penjamin bertanggungjawab untuk menjelaskan jumlah yang tertunggak bagi kemudahan sewa beli ini. Misalnya. Penjamin akan menerima sesalinan perjanjian sewa beli dan menanggung liabiliti ke atas kemudahan sewa beli tersebut. Pengertian ini telah dijelaskan sepertimana firman Allah S.Penjamin Dalam Sewa Beli Syarikat kewangan akan membuat penilaian kredit ke atas pemohon kemudahan sewa beli. secara keseluruhannya Ar Rahnu bermaksud pajak gadai berasaskan Islam yang menerangkan situasi di mana penghutang atau penerima 235 . syarikat kewangan mungkin memerlukan penjamin untuk kemudahan sewa beli sebagai cagaran tambahan kepada kemudahan sewa beli tersebut.3.Seseorang hendaklah memastikan bahawa butir-butir yang terkandung di dalam perjanjian adalah sama dengan butir-butir yang terdapat di penyata Jadual Kedua. termasuk faedah tertunggak.. 8.3 AL-RAHNU 8.3...2.W.2." Berdasarkan kedua-dua definisi di atas...T di dalam Surah Al-Muddaththir ayat 38 yang membawa bermaksud: "Tiap-tiap diri terikat.penjamin dikehendaki manandatangani surat jaminan yang dikemukakan oleh syarikat kewangan. keadaan yang mantap ataupun ia berpakna tahanan... Seseorang tidak memerlukan khidmat peguam untuk memasuki sebarang perjanjian sewa beli. Sekiranya penyewa ingkar membuat pembayaran. 8. tidak terlepas daripada (balasan buruk bagi amal jahat) yang dikerjakannya....2.1 ..Definisi Ar Rahnu Ar-Rahnu dari sudut bahasa berpakna mantap dan berkekalan. Berdasarkan kepada keputusan penilaian kredit tersebut. Perjanjian tersebut akan disetemkan pada kadar nominal atas tanggungan seseorang..

3. Sighah: Ijab dan qabul Di dalam amalan Al-Rahnu dimasa ini.000 tetapi nilai barang gadaian hendaklah dua kali ganda nilai pinjaman. Penggadai (Al-Rahin) iaitu si berhutang (pelanggan) 2. barang gadaian hendaklah terdiri dari barangan yang boleh dijual beli. Penggunaan traksaksi ini tidak membebankan pihak yang membuat gadaian malahan memberi kemudahan kepada mereka untuk melunaskan hutang dan menampung kehidupan mereka tanpa faedah tambahan. Dari segi syarak. 236 .2 Rukun dan Syarat Al-Rahnu Rukun Al-Rahnu adalah: 1. Adapun upah simpanan adalah berasaskan nilai barang gadaian yang turut dijamin oleh pihak Bank pada asas upah bulanan. barang gadaian yang diterima adalah dari barangan kemas yang diperbuat dari emas. Ar-Rahnu dari sudut syarak merujuk kepada satu barang yang berharga dijadikan sebagai sandaran yang terikat dengan hutang bercagar yang boleh dibayar dengannya sekiranya hutang tersebut tidak dapat dijelaskan 8. Amalan di Bank Rakyat menetapkan jumlah maksima pinjaman tanpa faedah ini adalah sebanyak RP5. Barang gadaian (Al-Marhun) 4. Tanggungan gadaian iaitu hutang 5.pinjaman menjadikan barang kepunyaannya sebagai sandaran untuk memberi jaminan ke atas hutang atau pinjaman yang diterima daripada pemiutang atau pemberi pinjam. Pemegang gadaian (Al-Murtahin) iaitu pemberi hutang (Bank) 3.

Kerjasama telah dilakukan oleh Bank dengan membahagikan kesatuan masingmasing untuk memudahkan pergerakan koperasi tersebut dan bank akan menyediakan keperluan kewangan kepada ahli-ahli mereka. Setelah itu. Pada 6 Januari 1973. perubahan di dalam undang-undang telah melahirkan banyak anak syarikatnya dan merasmikan lebih banyak cawangannya untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan serta ahli-ahlinya.8. Penubuhan ini tidak terhad kepada ahli-ahlinya sahaja malah telah dibuka kepada semua individu. Seterusnya Bank Rakyat telah diletakkan di bawah Kementerian Perumahan dan Pembangunan Koperasi serta Kementerian Kewangan 237 .3.3 Aplikasi Kontrak al-Rahnu dalam Sistem Kewangan Malaysia 8. Bank Agong ini telah digantikan dengan nama Bank Kerjasama Berhad.3. 11 daripada bank kesatuan ini telah memutuskan untuk bergabung dan menubuhkan Bank Agong (Bank Puncak). nama Bank Kerjasama Berhad telah ditukarkan kepada Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad atau lebih diketahui sebagai Bank Rakyat.3. Pengerusi yang pertama pada masa itu ialah Tan Sri Sheikh Ahmad Mohd Hashim.1 Al Rahnu di Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Pengenalan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Pada mulanya. Pada 28 September 1954. Bank Rakyat telah ditubuhkan pada September 1954 di bawah Ordinan Koperasi 1948. dimana ia membenarkan Bank Rakyat untuk menyediakan pembiayaan kepada bukan ahli. Pada tahun 1976. Bank Rakyat telah dikawal selia oleh undang-undang dan Akta Bank Kerjasma Rakyat (M) Berhad 1978 (Peruntukan Khas 202).

Akta Koperasi telah dikaji semula dan membenarkan bank untuk mengendalikan di bahagian Sabah dan juga Sarawak. Bank Rakyat telah diletakkan di bawah penyeliaan Kementerian Keusahawanan dan Pembangunan Koperasi. Bank Rakyat telah mengambil langkah lebih drastik apabila berjaya menjadi Bank Koperasi berlandaskan syariah dengan memperkenalkan produk perbankan Islam pada keempat-empat cawangannya. Sehingga kini. Pada Mac 2004. pada tahun 1993. Pada 8 Mei 1993. Pada tahun 2002. Bank Rakyat telah mempunyai 119 cawangan yang menawarkan kemudahan kepada pelanggannya melalui perkidmatan perbankan Islam. Bank Rakyat telah diserap di bawah Kementerian Kewangan. Bank Rakyat telah meletakkan objektif untuk memastikan keuntungan yang memuaskan dengan menyediakan pembayaran dividen kepada pelanggannya dan mengenakan kadar keuntungan yang beRPatutan di mana ia tidak memberi bebanan kepada pelanggannya. Bank Rakyat bersama dengan enam cawangan lain serta institusi pembangunan diletakkan terus di bawah penyeliaan Bank Negara Malaysia dan di bawah Akta Institusi Kewangan (BFIA).pada tahun 1989. Setelah itu. selepas penyusunan semula kabinet. Fungsi utama Bank Rakyat adalah untuk menyediakan kewangan dan menerima deposit sekaligus memberi pulangan dividen yang memuaskan untuk memberi kemudahan terbaik kepada pelanggannya. Pada 15 Februari 2002. Pada 15 April 2009. Bank Rakyat telah menjadi Bank koperasi Islam sepenuhnya dan pada masa yang sama Bank Rakyat telah melakar sejarah apabila mencatatkan peristiwa penting dengan menjadi bank ketiga yang menawarkan produk perbankan Islam sepenuhnya di Malaysia. 238 .

Pajak gadai-i Ar Rahnu ialah skim pinjaman yang diperkenalkan kepada pelanggan yang ingin mendapatkan sumber kewangan segera dalam membantu individu-individu untuk memenuhi keperluan mereka. Contoh Skim Ar-Rahnu di Bank Islam 239 . Kedua-kedua produk ini dijalankan menerusi proses yang sama tetapi dibezakan berdasarkan nilai pinjaman. Selain itu.2. Operasi Ar Rahnu Di Bank Rakyat Bank Rakyat telah memperkenalkan Skim Ar Rahnu sebagai produk perniagaannya dan ia telah dilaksanakan pada 27 Oktober 1993. Kemudahan ini menyediakan jumlah pinjaman yang tinggi dan tempoh pembayaran balik yang lama. Program mikro kredit skim Ar Rahnu ini telah dijalankan di atas kerjasama Bank Rakyat bersama Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YPEIM). 3. Manakala pajak gadai-i Az Zahab adalah skim lanjutan kepada pajak gadai-i Ar Rahnu. Berdasarkan Seksyen 46(c) di dalam akta ini. Ia menawarkan pembiayaan lebih tinggi dan tempoh bayaran balik lebih lama daripada Skim Pajak Gadai-i Ar-Rahnu . Bank Rakyat telah memperkenalkan dua produk pajak gadainya iaitu pajak gadai-i Ar Rahnu dan juga pajak gadai-i Az Zahab. Operasi ini juga telah dikawal di bawah Akta Pajak Gadai 1972. Bank Rakyat mendapat pengecualian undang-undang untuk mendapatkan sebarang lesen untuk menjalankan perkhidmatan Ar Rahnu. seksyen ini turut memberitahu bahawa individu yang terlibat di dalam operasi ini juga mendapat pengecualian di dalam akta ini.

Bank Islam memberi pinjaman (Al-Qardhul Hassan) kepada pemohon Pemohon menyandarkan barang kemas (emas) sebagai jaminan atas hutang yang diambil Bank Islam menjamin keselamatan barang kemas yang disimpan di bawah prinsip (Al-Wadiah Yad Dhamanah) Bantu mengenakan upah atas simpanan barang kemas tersebutC Cagaran yang diterima adalah jongkang emas atau barang kemas emas yang tidak mengandungi perhiasan.4.000 atau tidak melebihi 60% daripada nilai pasaran emas (bagi cagaran). surat kebenaran dari pemilik diperlukan. Kedua-dua konsep ini adalah bersesuaian dengan sistem yang dijalankan dimana konsep Al Wadiah iaitu simpanan kepada harta milikan sebagai amanah atau jaminan keselamatan. Manakala konsep Qardhul Hasan pula adalah pinjaman tanpa faedah yang lebih sinonim dengan keperluan masyarakat terutamanya golongan bawahan untuk mendapatkan pinjaman kewangan tanpa membebankan mereka seperti sistem konvensional yang meletakkan faedah tambahan untuk pembayaran 240 . ikut mana yang lebih rendah. Konsep Skim Ar-Rahnu yang diperkenalkan oleh Bank Islam adalah seperti berikut: i.. iv. Skim ini ditawarkan kepada warganegara Malaysia yang berumur 18 hingga 65 tahun.3. Kontrak al-Wadiah dan Qardhu Hassan dalam al-Rahnu Bank Rakyat telah menerapkan konsep yang sama keatas kedua-dua skim pajakan tersebut iaitu Al Wadiah dan Qardhul Hasan. ibubapa atau anak sekiranya barang kemas bukan milik sendiri. ii. iii. Surat pembelian barang juga diperlukan semasa membuat perpohonan. barang adalah milik sah pemohon sendiri atau milik pasangan.3. Jumlah pembiayaan maksimum sehinggan RP 5.Skim Ar-Rahnu merupakan alternatif terbaik untuk memperolehi tunai dengan serta merta bagi memenuhi keprluan kewangan pelanggan. 8.

Bagi pelanggan yang memohon skim i-Ar Rahnu. Pelanggan Bank Rakyat yang telah membuat pinjaman mestilah membuat pembayaran balik ke atas pinjaman tersebut mengikut skim yang dipohon.000 dalam satu hari dan tidak melebihi RP50. pelanggan mestilah tidak bankrap sebelum memohon pinjaman.000. tempoh pembayaran balik adalah lebih panjang iaitu 241 . Kadar pinjaman dan tempoh pembayaran balik Bank Rakyat akan memberi pinjaman sehingga 65 peratus daripada nilai pajakan emas (nilai marhun). nilai barang gadaian mestilah tidak melebihi RP10. Barang gadaian yang diterima oleh Bank Rakyat ialah emas yang bernilai di antara 22k hingga 24k bagi skim i-Ar Rahnu dan 18k hingga 24k bagi skim i-Az Zahab. Pembayaran balik bagi skim i-Ar Rahnu ditetapkan selama enam bulan sahaja berpula dari tarikh gadaian. Pinjaman tidak dihadkan kepada masyarakat Islam semata-mata tetapi lebih terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Selepas tempoh 6 bulan.berdasarkan jumlah yang dipinjam. tetapi dengan syarat pelanggan dikehendaki menjelaskan upah simpanan untuk 6 bulan yang terdahulu. Pelanggan yang ingin membuat traksaksi Ar Rahnu di Bank Rakyat mestilah warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas dan merupakan penduduk tetap. Nilai barang pajakan pula adalah mengikut skim yang dipohon. Konsep ini lebih kepada konsep kebajikan yang amat ditekankan di dalam sistem muamalat supaya bantu-membantu antara satu sama lain untuk keuntungan secara bersama. Manakala bagi skim i-Az Zahab pula. pelanggan boleh menyambung lagi tempoh simpanan selama 6 bulan.000 manakala skim i-Az Zahab pula mestilah tidak melebihi RP5001 dalam satu hari dan tidak melebihi RP50. Selain itu.

Upah simpanan Pelanggan juga dikehendaki membayar upah simpanan bersama-sama dengan pembayaran balik pinjaman secara bulanan. Berikut ialah upah simpanan yang dikenakan bagi setiap pinjaman mengikut skim yang dipohon: Contoh pengiraan upah simpanan • • • • Nilai barang gadaian : RM 5000 Jumlah pinjaman : RM 2500 Tempoh gadaian : 6 bulan Jumlah upah simpanan yang perlu dibayar oleh peminjam : RM225 RM 5000/ RM 100 (upah simpanan bagi setiap RM100) = 50 50 x RM 0.1 Pengenalan 242 .50 x 6 bulan = RM 225 8.maksimum selama 36 bulan dan dibayar secara ansuran ataupun secara terus selama enam bulan.4 KONTRAK TAKAFUL 8.50 RM 37.4.75 =RP 37. Upah simpanan yang dikenakan adalah berdasarkan kepada kos ke atas nilai gadaian dan disesuaikan dengan nilai pinjaman yang diberi.

8. orang di bawah tanggungannya dan harta bendanya terjamin dan terpelihara. Selaras dengan ini.” (Riwayat Ibnu Majah) Persediaan dari segi kewangan amatlah penting sekiranya terjadi sesuatu musibah. menghidap penyakit berat dan seumpamanya yang boleh membawa kepada penderitaan dan kesusahan kepada mengsaserta ahli keluarga atau warisnya. kebakaran tempat kediaman dan kilang. seseorang sentiasa terdedah kepada kemungkinan ditimpa oleh pelbagai jenis musibah.2 Penubuhan Insurans Secara Islam (Takaful) 243 . bencana atau kemalangan. Islam telah menetapkan peraturan supaya seseorang itu sentiasa peka dan seboleh-bolehnya memastikan bahawa jiwa raganya. kecurian. tragedi dan peristiwa buruk seperti kemalangan jalan raya.w yang bermaksud: “Sesungguhnya seorang yang beriman ialah sesiapa yang boleh memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia. seseorang itu seharusnya juga berusaha dan merancang untuk mencari jalan bagaimana dia dapat meringankan beban yang terpaksa dipikul olehnya atau ahli keluarganya jika musibah melanda. malapetaka dan bencana. Menjadi kewajipan seseorang muslim supaya berikhtiar dan berusaha untuk mengelak atau menjauhkan daripada kemungkinan berlakunya musibah malapetaka atau bencana. Ini digambarkan dalam hadis Nabi Muhammad s. sesuai dengan pepatah ‘sediakan payung sebelum hujan. Kestabilan dari aspek kewangan boleh meringankan ahli keluarga bagi meneruskan kehidupan selepas kematian orang yang menjadi tempat mereka bergantung.a.Dalam menjalani kehidupan seharian dan sebagai salah seorang anggota masyarakat. Wang ini juga boleh digunakan untuk membeli harta benda yang baru sebagai menggantikan yang musanh atau hilang.4. malapetaka dan bencana boleh mengakibatkan kemusnahan serta kehilangan harta benda di samping boleh mengancam nyawa manusia. Sebarang musibah. Sehubungan ini kejadian kemalangan. Memang sudah menjadi manusia ingin memiliki sejumlah wang sebagai bekalan ketika hadapi kesulitan.

Kini Indonesia pula akan mengikuti langkah yang sama. Syarikat insurans Islam yang pertama telah ditubuhkan pada tahun 1979 iaitu Syarikat Insurans Islam Sudan. Syarikat Takaful Indonesia telah diperbadankan. Berdasarkan perjalanan dan perkembangan Syarikat Insurans Islam Sudan ini maka pelbagai usaha dan langkah susulan dibuat. Perniagaan takaful mula beroperasi di Indonesia pada Ogos 1994. Pada Mei 1993. Justeru 244 .Takaful adalah satu sistem insurans secara Islam yang bergerak mengikut landasan syariah atau hukum syarak. telah diperbadankan Syarikat Takaful Islam Luxembourg oleh Dar Al-Maal Al-Islami (DMI). Lanjutan daripada ini. Antaranya syarikat Insurans Islam Arab yang ditubuhkan pada tahun 1979 di Arab Saudi. beberapa buah syarikat insurans secara Islam mula ditubuhkan termasuk juga yang beroperasi di negaranegara Eropah. Ada beberapa sebab yang mendorong pembentukan dan penyediaan perniagaan takaful ini: • • Islam ingin mengamalkan ajaran dan peraturan Islam sepenuhnya dalam kehidupan mereka. Pada tahun 1983. Insurans Islam juga memperkenalkan khidmatnya di Britain melalui Islamic Takaful Company (ITC). Di Asia. London. Dengan kerjasama teknikal daripada Syarikat Takaful Sendirian Berhad. • Dengan tertubuhnya bank-bank Islam maka keperluan kepada perniagaan takaful atau insurans secara Islam segera menjadi keperluan oleh kerana dikatakan semua urusan bank memerlukan perlindungan insurans. negara Brunei Darussalam telah mencontohi Malaysia dengan munculnya Takaful IBB Berhad. khususnya oleh negara-negara Islam dan negara-negara dimana bilangan penduduk Islam agak besar bagi memperkenalkan syarikat-syarikat insurans yang menawarkan perniagaan insurans secara Islam. Orang Islam mahu sistem kewangan yang bersesuaian dengan ajaran dan kehendak agama dipraktikkan Orang dalam wawasan mereka bagi membina ekonomi Islam yang lengkap untuk kemudahan ummah. pada awal tahun 1980-an. Malaysia adalah negara pertama yang merintis perniagaan insurans secara Islam melalui penubuhan Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad yang memulakan operasinya pada Ogos 1985.

Mudharabah. STMB terlibat terutamanya dalam mengendalikan perniagaan takaful keluarga dan takaful am. Operasi takaful adalah dilesen dan dikawal oleh Akta Takaful. Terengganu Darul Iman pada 30 Januari 1986.4. 1984 untuk mengendalikan perniagaan takaful. STMB mempunyai sebelas (11) pejabat cawangan yang terletak dengan strategik di semua negeri kecuali Perlis dan Sabah serta 45 meja takaful yang terletak di semua negeri kecuali Melaka dan Kelantan (3). STMB memulakan program pengembangan dengan pembukaan serentak dengan dua pejabat cawangannya yang pertama di Kota Bharu. Perlis (1). manakala Al. Sabah (2). Johor (7). Terengganu (4). 1984. amat sesuai jika urusan bank Isalm dapat dilindungi oleh insurans yang berasaskan hukum-hukum Islam. Pulau Pinang (1).Mudharabah pula merupakan kontrak perkongsian keuntungan perniagaan antara pemberi dana untuk usahaniaga dan usahawan. 245 .itu. Perak (5). Selangor (6). Konsep asas takaful ialah penyediaan insurans sebagai satu bentuk perniagaan yang selaras dengan Syariah dan berdasarkan prinsip-prinsip Al-Takaful dan Al. Kelantan Darul Naim dan Kuala Terengganu. Pada 5 Jun 1996. Pahang (3). 8. Kedah (4). Pembukaan pejabat cawangan ini kemudiannya ditambah dengan rangkaian ‘Meja Takaful’ yang terletak di pejabatpejabat cawangan Bank Islam Malaysia Berhad dan pejabat-pejabat daerah Lembaga Tabung Haji. STMB merupakan syarikat pertama di Malaysia yang diberi lesen di bawah Akta Takaful. Sarawak (3) dan Wilayah Persekutuan (3). Al-Takaful bermaksud pakatan sekumpulan orang yang saling menjamin antara satu sama lain. Negeri Sembilan (3).3 SEJARAH DAN PERNIAGAAN TAKAFUL MALAYSIA BERHAD (STMB) STMB memulakan operasinya pada 2 Ogos 1985 dengan bilangan pekerja perintis seramai 22 orang.

perniagaan takaful am menyamai perniagaan insurans am dengan unsur tambahan perjanjian berkongsi keuntungan. 8. Bincangkan definisi al-Takaful dan hukum-hukum berkaitan dengannya 246 . Bincangkan definisi Kafalah dan hukum-hukum berkaitan dengannya 2. Begitu juga. Bincangkan definisi Dhamanah dan hukum-hukum berkaitan dengannya 3. Baki 15% dan 33% masing-masing daripada keuntungan sebelum zakat dan cukai dan hasil operasi disumbangkan oleh pendapatan pelaburan. manakala perniagaan takaful am pula menyumbang kira-kira 72% daripada keuntungan sebelum zakat dan cukai dan 60% hasil kendalian Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 1995.Perniagaan takaful keluarga meyamai perniagaan insurans nyawa dengan unsur tambahan perjanjian berkongsi keuntungan.5 SOALAN LATIHAN 1. Bincangkan definisi al-Rahnu dan hukum-hukum berkaitan dengannya 4. Perniagaan takaful keluarga menyumbang kira-kira 13% daripada keuntungan sebelum zakat dan cukai dan 7% daripada hasil kendalian Syarikat.

6 Syarikat Amlak 9.10.4 Syarikat al-Wujuh 9.1 Syarikat Amlak Ihktiyari 9.10 Syarikat Uqud 9.3 Syarikat al-Abdan 9.1 Pengenalan 9.5 Pengekalasan dan Jenis Syarikat 9.10.10.10.5 Syarikat al-Mudharabah 9.10.6.1 Syarikat al-inan 9.2 Definisi Syarikat/syirkah 9.11 Syarikat sebagai Instrumen Sistem Kewangan Islam 247 .6.2 Syarikat Amlak Ijbari 9.3 Rukun Syarikat 9.2 Syarikat al-Mufawadhah 9.4 Hukum Syarikah 9.10.6 Syarat-syarat Syarikat al-Uqud 9.BAB 9 TEORI SYARIKAT 9.

Syarikat di dalam sistem ekonomi Islam merupakan satu kaedah yang telah diterimapakai sejak zaman Rasulullah s. 2. 3. Menjelaskan syarat-syarat syarikat al-Uqud . Menjelaskan rukun dan hukum-hukum bersyarikat.a. Mengenal pasti syarikat sebagai instrumen sistem kewangan Islam 9. Syarikat boleh diwujudkan apabila terdapat dua atau lebih pihak yang sanggup berkongsi dalam menjalankan sebuah perniagaan. Ia boleh diperolehi dengan pelbagai cara samada secara perseorangan atau perkongsian(Syarikat).w. Menghuraikan konsep syarikat. anda seharusnya boleh: 1.1 Pengenalan Harta merupakan sesuatu yang diingini manusia secara semulajadi. Menghubungkaitkan jenis-jenis syarikat dengan perniagaan 4.BAB 9 TEORI SYARIKAT OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. Konsep perkongsian telah membawa kepada penubuhan satu entiti perniagaan yang dikenali sebagai ‘as-syarikah’atau ‘musyarakah’ atau ‘syarikat’. Ia ditubuhkan untuk menggerakkan harta melalui penggabungan harta tersebut dengan sumber manusia supaya ia terus berkembang dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan individu pemilik harta tersebut khususnya dan 248 . 5.

2 Definisi Syarikat/syirkah Perkataan syarikat dalam bahasa Melayu adalah berasal daripada perkataan arab iaitu syirkah. Kemudian digunakan oleh fuqaha’ dengan memberi pengertian khusus iaitu kontrak perkongsian antara dua pihak atau lebih yang sama-sama 249 . Akan tetapi. Menurut Istilah Syarak pula syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih. (al-Zuhayli.syarikan/ syirkatan/ syarikatan (mashdar/kata terbitan. menurut Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah.masyarakat umumnya. 9. Perkataan tersebut beertinya menjadi sekutu atau syarikat/ berkongsi Perkataan syirkah. Manakala ‘syarikah’ mengikut penggunaan umum bahasa Arab pula membawa erti menggabungkan dua perkongsian sebagai satu cara untuk membuatkan keduanya tidak boleh dibezakan (Ala’Eddin Kharofa. Iaitu campuran harta antara satu dengan lain yang tidak dapat dibezakan.1989:796). 1 997). boleh juga dibaca syarikah. jika dibaca syirkah lebih baik (afshah). 1990: 146). syirkah bererti mencampurkan dua bahagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibezakan satu bahagian dengan bahagian lainnya. Al-Syarikah atau al-Syirkah dari segi bahasa arab beerti campuran atau bercampur sekutu atau bercampur harta. Syirkah juga adalah transaksi atau akad antara dua orang atau lebih. dimana mereka saling bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat kewangan dan boleh mendatangkan keuntungan (profit). Syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika (fi’il mâdhi). Bab ini akan membincangkan mengenai konsep syarikat di dalam perundangan Islam. yasyraku (fi’il mudhâri’). yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan (AnNabhani. Dari segi bahasa Arab (makna etimologis).

1966:299) Fuqaha’ Hambali pula mentakrifkan syarikat sebagai suatu persetujuan bersama untuk mendapat hak dan mengurus. Ulama Ham bali pula mentakrifkan syarikat sebagai perhimpunan dalam memperolehi hak atau ‘tasarruf atau kuasa pengurusan (Ala’ Eddin Kharofa. (al-Syarbini. (al-Dusuqi. 1994: 91) Fuqaha’ Hanafi mentakrifkan syarikat sebagai suatu akad antara dua pihak yang bersyarikat dalam pemberian modal dan mendapatkan keuntungan. Fuqaha’ Shafie mentakrifkan syarikat sebagai kontrak yang mensabit hak pada sesuatu secara sama rata untuk dua orang atau lebih secara bersama. Ulama Maliki mentafsirkan syarikat sebagai izin kedua pihak yang bersyarikat pengurusan harta milik mereka dan setiap pihak mempunyai hak pengurusan (Say id Sabiq. (Ibn Abidin. Ulama Syafie menyatakan syarikat sebagai sabit hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih secara bersama manakala ulama Hanafi menjelaskan syarikat sebagai suatu kontrak antara dua orang yang berkongsi modal dan untung (Wahbah Zuhaili. sedangkan definisi yang lain 250 .berkongsi usaha melalui harta (modal) atau aktiviti usahawan dengan sama-sama berkongsi keuntungan dan kerugian antara mereka mengikut nisbah yang dipersetujui semasa akad. (al-buhuti. Para fuqaha pula memberikan pelbagai definisi tentang istilah syarikat. 1990). definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha menunjukkan terdapatnya unsur kerjasama dan perkongsian sama ada dalam bentuk hak pengurusan mahupun hak keuntungan. 1997).t: 348) Pada hakikatnya. Namun begitu. 2000). t. definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafi kelihatan lebih menyeluruh kerana ia mengungkapkan syarikat sebagai suatu kontrak dengan sendirinya mewujudkan konsep hak dan tanggungjawab yang mengikat. 1982:496) Fuqaha’ Mazhab Maliki mentakrifkannya sebagai keizinan yang diberikan oleh pekongsi kepada rakan kongsinya untuk mengurus harta perkongsian mereka dengan mengekalkan hak mengurus setiap ahli perkongsian.

Syarat-syarat Musyarakah Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam dunia perniagaan sekarang ia dinamakan syarikat perkongsian atau usaha sama (joint venture). Musyarakah juga ialah perkongsian yang menunjukkan modal disatukan dan keuntungan serta kerugian dikongsi bersama mengikut peratusan yang dipersetujui di awal kontrak diadakan. Musyarakah pula ialah kontrak apabila dua orang atau lebih berjanji bekerjasama dalam perniagaan dengan memberikan modal masing-masing dan keuntungan dibahagi sesama mereka. beban ditanggung oleh ahli mengikut peratus modal masing-masing. Pemakaian konsep syarikat atau perkongsian sebagai suatu kontrak bukan sahaja teRPakai kepada umat Islam. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum. malahan konsep ini telahpun bertapak di zaman purba Rom di mana undang-undang Rom kuno telah mendefinisikan syarikat sebagai suatu kontrak yang dibuat secara sukarela yang akan mendatangkan tanggungjawab eksklusif kepada pihak pihak yang berkontrak seperti kontrak jual-beli dan sebagainya. . dan memperhatikan hal-hal berikut : • • Setiap pihak harus menyediakan dana /harta dan pekerjaan/usaha. Kaedah ini boleh digunakan dalam membuat kontrak perkongsian.lebih menjurus kepada tujuan atau kesan kontrak itu sendiri. Keuntungan daripada musyarakah dibahagikan mengikut persetujuan masingmasing manakala jika berlaku kerugian. Rakan kongsi dalam kontrak ini ialah pemegang amanah kepada rakan yang lain. Setiap pihak memiliki hak umtuk mengatur aset musyarakah dalam proses perniagaan. Kaedah ini juga boleh digunakan dalam produk-produk kewangan yang melibatkan dua pihak yang sama-sama ingin melaksanakan perniagaan atau sumbangan modal seperti bank dan pelanggan sama-sama membiayai projek dengan bersetuju dengan pembahagian untung dan bank mempunyai pilihan menyertai pengurusan projek berkenaan. 251 .

4 Hukum Syarikah Syirkah hukumnya adalah harus (jâ’iz/mubah). 1989: 13). Objek akadnya berupa tasharruf. Manakala syarat sah perkara yang boleh disyirkahkan adalah perkara yang diakadkan itu boleh diusahakan bersama atau boleh diwakilkan. 2. yang yang terdiri daripada modal dan Usaha (Al-Jaziri. Pada masa beliau diutus sebagai nabi. 1982: 76. orang-orang pada masa itu telah berpuamalah dengan cara bersyirkah dan 252 . disebut juga ma’qûd ‘alayhi. kerja. Objek akad adalah modal. misalnya akad jual-beli. Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) iaitu: 1. Al-Khayyath. keuntungan dan kerugian. Perkara ini adalah berdasarkan dalil Hadis Nabi Saw berupa taqrîr (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Perkara yang diakad (mahal). 9. iaitu aktivitas pengusahaan harta dengan melakukan akad-akad. Objek akadnya dapat diwakilkan (wakalah). • • Sesuatu pihak tidak diizinkan untuk mencairkan dana atau menggunakan dana untuk kepentingannya sendiri. 1996: 69. rukun syirkah ada tiga: 1. 1990: 146). 9. agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara pihak yang bersyarikat (An-Nabhani. Sighah akad iaitu ijab dan qabul diantara dua pihak 2.3 Rukun Syarikat Menurut jumhur ulamak. (‘âqidâni).• Setiap pihak memberi kebebasan/kepercayaan kepada pihak yang lain untuk mengurus aset dan masing-masing dianggap telah diberi kepercayaan untuk melakukan aktiviti musyarakah dengan mementingkan kepentingan pihak lain tanpa melakukan kelalaian yang disengaja. syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharruf (pengusahaan harta) 3. Pihak yang berakad.

.. konsep ‘perkongsian’ dinyatakan dalam bentuk perkongsian di dalam pembahagian harta perwarisan. Aku keluar dari keduanya.Nabi Saw membenarkannya. Pensabitan hukum harus ini berdasarkan kepada dalil AI-Quran. Nabi saw bersabda.w. terdapat sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.t telah berjanji bersama-sama menjaga dan memelihara pihak-pihak yang berkongsi itu selama mereka saling jujur dan amanah di dalam perniagaan mereka. Sunnah dan Ijma’.” [HR. sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah ra : Allah ‘Azza wa Jalla telah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang ber-syirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Di dalam AI Quran. ‘‘ . iaitu finnan Allah. 82 ‘’ Aku (Allah) adalah orang ketiga bersama-sama dengan rakan kongsi.a.. Menurut para ulama Fiqh. kecuali orang yang beriman dan beramal salih . maka ijma’ ulama sepakat 253 . ” Berdasarkan hadis ini.. Berdasarkan nas-nas ini. ” Di samping nas AlQuran.a. beliau mendengar Rasulullah s. Firman Allah s. selama masingmasing tidak mengkhianati yang lain maka Aku meninggalkan mereka berdua. Abu Dawud. adalah harus mengadakan perkongsian atau syarikat. al-Baihaqi.w. Allah menerangkan tentang bagaimana rakan kongsi memperlakukan rakan-rakan kongsi yang lain. Sesungguhnya kebanyakan orang yang bergaul dan berhubungan (dalam pelbagai Iapangan hidup).w. Kalau salah satunya berkhianat.w meriwayatkan yang Allah s.t dalam surah An-Nisa’ ayat 12 “Maka mereka bersekutu pada satu pertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki dari perempuan) Manakala di dalam surah Sad ayat 24. sesetengahnya berlaku zalim kepada sesetengah yang lain. dan ad-Daruquthni].t ber fi rp an. jelaslah Allah s.

sunnah dan ijmak. “ Aku dan rakan kongsiku. Baginda menjawab: “barang yang (diperoleh) dengan cara tunai silalah kalian ambil. Imam muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan. jika mereka tidak mempunyai anak. “Rasulullah saw. “aku dan rakan kongsiku telah membeli sesuatu dengan cara tunai dan hutang. Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan: “Rasulullah saw pernah memperkerjakan penduduk khaibar(penduduk Yahudi) dengan mendapat bahagian dari hasil tuaian buah dan tanaman” Aktiviti syarikat adalah harus hukumnya berdasarkan sumber hokum al-quran. Sebagaimana mua’amalah lainnya. Zaiq bin Arqam. Dia menjawab. Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Aba Manhal pernah mengatakan .w tentang tindakan kami. Al-nisa’: 12 “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak. rasulullah saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi. silalah kalian bayar” Hukum melakukan syirkah dengan kafir zimmi juga adalah mubah.mengharuskan kontrak syarikat memandangkan Allah sendiri telah berjanji untuk bersamasama rakan kongsi yang jujur dan amanah serta berlandaskan hukum-hukum syariah dalam perniagaannya. Majusi dan Kafir. Sedangkan yang (diperoleh) secara hutang.a. Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang 254 . lalu beliau menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi tersebut”. telah mengadakan perkongsian.” Lalu kami didatangi oleh Al Barra’bin azib. syirkah boleh dilakukan samada antara sesama muslim ataupun dengan orang Nasrani. [HR. Kami lalu bertanya kepadanya. Telah mengupah pendudduk khaibar (padahal mereka orang-orang yahudi) dengan mendapat mendapat bahagian dari hasil buah dan tanaman. Bukhari dengan sanad dari Aisyah]. Kemudian kami bertanya kepada nabi s.

jika seseorang mati. Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Rasulullah bersabda: “ Aku (Allah) daripada ahli syarikat yang ke tiga daripada dua lagi ahli syarikat selama salah seorang daripada dua ahli itu tidak mengkhianati saudaranya . para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. b.” [274] memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja). jika kamu mempunyai anak. apabila kedua-dua melakukan pengkhianatan maka aku keluar daripadanya. sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. juga tidak diperbolehkan. sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris.” HR Abu Daud Fuqaha’ dari semua mazhab bersependapat bahawa harus membuat kintrak syarikat kerana ia telah menjadi amalan dalam urusa hidup anusia sejak zaman rasulullah sehinggalah masa kini. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. 255 .

wujuh dan mufawadhah. 9. ( Wahbah Az Zuhaili. Ia adalah berkaitan dengan hak pemilikan bersama bagi sesuatu harta. Syirkatul amlak (Syirkah hak miliki) adalah syirkah terjadi kerana adanya harta pusaka.9. mudharabah dan wujuh. mudharabah. abdan. Mazhab Hanafi dan Zaidiah beRPandangan ada 5 jenis syirkah yang sah iaitu syirkah inan. Menurut mazhab syafi’e.1 Syarikat Amlak Ihktiyari Syarikat Pilihan (Syarikat Ikhtiar) .5 Pengekalasan dan Jenis Syarikat Secara umumnya. Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu) Mazhab Maliki hanya 3 jenis syirkah yang sah iaitu syirkah inan.pihak-pihak bersetuju untuk berkongsi pemilikan ke atas sesuatu barang dengan kerelaan sendiri. pemberian atau wasiat dimana terdapat lebih dari seorang ahli waris atau penerima wasiat. 256 . para ulamak Fiqh membahagikan syarikat kepada 2 bentuk iaitu: a) Syarikat Milik (Syarikat Amlak) b) Syarikat Kontrak (Syarikat Uqud) Pandangan Mazhab Fiqih tentang Syirkah Mazhab Hanafi beRPandangan ada empat jenis syirkah yang syari’e iaitu syirkah inan.6 Syarikat Amlak Syarikat al-milk atau al-amlak ialah pemilikan oleh dua pihak atau lebih ke atas sesuatu benda tanpa menggunakan kontrak syarikat. Ia melibatkan perkongsian hakmilik keatas harta tanpa melibatkan sebarang usahasama untuk memajukan harta tersebut. zahiriah dan Imamiah hanya 2 syirkah yang sah iaitu inan dan mudharabah.6. abdan dan mudharabah. abdan. 9.

perkara yang dikontrakkan dan lafaz akad.9. Syarikat Al-Mufawadah (syarikat yang mana modal. Syarikat Kontrak terbahagi kepada lima bahagian iaitu syarikat al-Inan (penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang semestinya sama banyak).timbulnya persyarikatan bukanlah atas dasar pilihan pekongsi seperti barang perwarisan. Syarikat AI-Abdan (syarikat dalam bentuk perkhidmatan). 2000). Namun begitu. Menurut Mazhab Hambali. mazhab Maliki dan Hanafi tidak memasukkan Syarikat AI-Mudharabah sebagai sebahagian Syarikat Kontrak. kerjasama dari segi kualiti dan kuantiti dan keuntungan antara rakan kongsi adalah sama rata). (Wahbah Zuhaili. Syarikat AI-A’mal dan Syarikat AI. sesebuah syarikat itu menjadi tidak sah. Syarikat AI-Wujuh (syarikat tanpa modal) dan Syarikat Al-Mudharabah (bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengusahasupaya memperniagakan modal dan keuntungan dibahagi bersama).Wujuh. 257 .6. Manakala ulama Hanafi pula hanya membahagikan kepada tiga kategori iaitu Syarikat Al-Amwal. 1999). Ketiga-tiga syarikat ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan Syarikat Al-Inan dan AIMufawadah. Rukun-rukun bagi Syarikat Kontrak pula terbahagi kepada tiga iaitu dua pihak yang berkontrak (pemegang-pemegang saham). Perbincangan dalam artikel lebi h menjurus kepada Syarikat Kontrak kerana syarikat jenis ini yang seringkali diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.2 Syarikat Amlak Ijbari Syarikat Tanpa Pilihan (Syarikat Jabar) . 9.Tanpa memenuhi ketiga-tiga rukun tersebut.10 Syarikat Uqud Syarikat Kontrak pula berlaku di antara dua orang atau lebih untuk berkongsi dan turut serta dalam perniagaan dengan menyumbangkan sama ada modal atau tenaga untuk berkongsi di antara mereka apa-apa keuntungan atau kerugian (Razali Nawawi.

dan mudhârabah. hanya perkongsian secara Syarikat Inan sahaja dianggap sah. umumnya terdapat lima bentuk perkongsian (syarikat Uqud) yang diadakan oleh pihak-pihak berkenaan iaitu: 1.syirkah uqud adalah syirkah yang terjadi dengan mengembangkan hak milik seseorang. Syarikah al-‘Uqud atau al-Aqd ialah kontrak yangberlaku antara dua pihak atau lebih untuk membuat perkongsian modal atau harta untuk mengadakan sesuatu perniagaan atau perusahaan dengan sama-samaberkongsi hasil daripada perniagaan tersebut. iaitu: syirkah inân. Menurut ulama Hanabilah. 9. yang sah hanya syirkah inân dan mudhârabah (Wahbah AzZuhaili. Syarikat al-Mudharabah An-Nabhani berpendapatt bahawa semua itu adalah syirkah yang dibenarkan syariah Islam. Syarikat al-Uqud ini memberi penekanan kepada penglibatan bersama dalam sebarang usaha yang hendak dijalankan dan perkongsian ini meliputi pengeluaran modal pokok dan pembahagian untung rugi atau sama-sama menyumbang kepada keuntungan dan kerugian syarikat. sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. Syarikat al-Mufawadhah 3. Menurut ulama Malikiyah. Zahiriyah. Menurut ulama Syafi’iyah. Syarikat al-Abdan 4. Dalam buku-buku fiqh Islam. dan Imamiyah.1 Syarikat al-inan 258 . Syarikat al-inan 2. iaitu syirkatul Uqud. Pembahasan kita saat ini adalah syirkah yang kedua ini. Pandangan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah. 4/795). iaitu: syirkah inân. yang sah hanya tiga macam. dan wujûh. abdan. mudhârabah. abdan. Syarikat al-Wujuh 5.10. yang sah hanya empat macam. Namun dari segi jumhur ulamak. Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu.

Syirkah inân adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi sumbangan/kerjasama (‘amal) dan modal (mâl). menawarkan. Mereka sama-sama berjual beli. Disyaratkan bahawa modal yang dikongsi adalah berupa wang. setiap pihak menyumbangkan modal dan menjalankan kerja. Sebab masingmasing pihak. dua pihak bersetuju mengeluarkan modal secara bersama untuk menjalankan perniagaan dan membahagikan keuntungan yang diperolehi secara bersama samada secara samarata atau mengikut peratusan modal asalkan mengikut persetujuan semasa akad. Akad perkongsian antara dua orang atau lebih untuk berkongsi dengan mengeluarkan modal bagi menjalankan sesuatu perniagaan dengan pembahagian untung atau rugi mengikut kadar modal yang dikeluarkan. keuntungan atau kerugian pula dibahagi mengikut kadar modal atau usaha. modal hendaklah dijelaskan semasa berkontrak dan semua urus niaga jelas antara pihak-pihak yang berkongsi. Wajib bagi pihak yang ber-syirkah untuk secara bersama-sama terlibat dalam pengusahaan. menagih pembayaran. dengan memberi/berkongsi modal kepada rakan kongsinya bererti telah memberikan kepercayaan dan mewakilkan kepada rakan kongsinya untuk mengelolakan 259 . Antara syarat-syarat syarikat inan ialah semua modal yang dikeluarkan hendaklah dicampur di dalam satu akaun. Modal dalam bentuk harta benda seperti kereta mestilah diakadkan pada awal transaksi. Perkongsian ini dibangunkan oleh konsep perwakilan(wakalah) dan kepercayaan(amanah). Syirkah inan adalah syirkah yang mana 2 pihak atau lebih. dan sebagainya. Contoh bagi syirkah inan: Khalid dan Faizal berkongsi menjalankan perniagaan burger bersama-sama dan masing-masing mengeluarkan modal RP500 setiap seorang. 1990: 148). mengelola karyawan. Perkongsian ini diperbolehkan berdasarkan As-Sunnah dan ijma’sahabah.Syarikat Ainan ialah perkongsian harta atau modal oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan sesuatu perniagaan dan keuntungan dibahagi sesame mereka. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah dan Ijma Sahabat (An-Nabhani. Syarikat ini diharuskan mengikut Ijmak.

Keuntungan adalah berdasarkan kesepakatan semua pihak yang berkongsi manakala kerugian berdasarkan peratusan modal yang dikeluarkan. (Ali Khafif. (al-Zuhailiy: 1989:798) . Perkongsian antara dua orang atau lebih untuk bekerja dengan syarat tiap-tiap pemegang saham hendaklah mempunyai modal yang sama banyak. Fuqaha’ shafie dan hambali tidak mengharuskan al-Mufawadhah kerana sukar dilaksanakan dan boleh berlaku gharar kerana perkongsian yang tidak jelas. Setiap anggota syarikat dikira penjamin kepada yang lain dan masing-masing mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama terhadap urusan perniagaan. sedangkan keuntungan bergantung kepada apa yang mereka sepakati” 9. almufawadhah ialah satu kontrak perkongsian yang mana ahli-ahli kongsi itu mestilah sama dari aspek jumlah sumbangan modal dan jumlah agihan untung dan urusan pengendalian syarikat dan pegangan agama. Fuqaha’ maliki mengharuskan syarikah al mufawadhah dengan membuat penambahan takrif iaitu setiap ahli syarikat bebas nenjalankan pengurusan syarikat dalam semua bentuknya tanpa mendapat pandangan dan persetujuan ahli syarikat lain. hak yang sama. al-syarikat fi al-fiqh al-islami. tanggungjawab yang sama dan pembagian untung yang sama. Dari segi Istilah fiqh. Syarikat Mufawadhah juga ialah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan perniagaan secara usaha sama dengan syarikat. Abdurrazzak dalam kitab Al-Jami’ meriwayatkan dari Ali r. Mereka bersama menyumbang modal dan mengusahakan perniagaan. Mengikut al-Sarakhsi. 260 .2 Syarikat al-Mufawadhah Al-Mufawadhah dari segi bahasa aarab beerti persamaan.a yang mengatakan: “kerugian bergantung kepada modal. 24). Tiap-tiap pemegang saham ialah wakil bagi pemegang saham yang lain dalam urusan perniagaan.perniagaan. Setiap ahli yang berkongsi bertindak sebagai agen dan penjamin kepada yang lain. disamping persamaan.10. mufawadhah juga bererti menyerah kuasa iaitu setiap ahli menyerah kuasa urusan kepada rakan kongsimasing-masing.

Di sini A sebagai pemodal. 1990: 156. menurut An-Nabhani adalah boleh. Ketika B dan C sepakat bahawa masing-masing memberikan suntikan modal di samping melakukan kerja. pada awalnya yang ada adalah syirkah ‘abdan iaitu B dan C sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan sumbangan kerja sahaja. atau ditanggung pemodal saja (jika berupa syirkah mudhârabah). dua jurutera awam yang sebelumnya sepakat bahawa masing-masing melakukan kerja. Dalam hal ini. mudhârabah. Al-Khayyath. Syirkah mufawadhah adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inan. Sebab. Lalu. iaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai peratusan modal (jika berupa syirkah inân). Keuntungan yang diperoleh dibahagi sesuai dengan kesepakatan. sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya. ketika A memberikan modal kepada B dan C. Kemudian B dan C juga sepakat untuk menyumbang modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.Syirkah mufâwadhah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inân. sedangkan B dan C sebagai pengusaha. menurut An-Nabhani adalah boleh. 1982: 25). 1990: 156). ‘abdan. setiap jenis syirkah yang sah berdiri sendiri maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya. Contoh: A adalah pemodal. atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujûh). maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya (An-Nabhani. setiap jenis syirkah yang sah ketika berdiri sendiri. Syirkah mufawadhah dalam pengertian ini. bererti di antara mereka bertiga wujud syirkah mudharabah. Sebab. mudharabah dan wujuh). Keuntungan yang diperoleh dibahagi sesuai dengan kesepakatan. bererti terwujud syirkah inan di antara B dan 261 . menyumbang modal kepada B dan C. dan wujûh) (An-Nabhani. Syirkah mufâwadhah dalam pengertian ini. sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkah-nya. ‘abdan. iaitu ditanggung oleh pemodal sesuai dengan nisbah modal (jika berupa syirkah inan) atau ditanggung pemodal sahaja (jika berupa syirkah mudharabah) atau ditanggung pengusaha usaha berdasarkan peratusan barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujuh).

Syirkah abdan merupakan kerjasama perniagaan antara dua orang atau lebih yang memberi tenaga atau keahlian orang-orang yang melakukan akaq syirkah. Ia juga dinamakan syarikat amal. kebanyakan orang Melayu yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan sering melakukan perkongsian jenis ini. Misalnya syirkah antara jurutera dan arkitek tanpa modal dana dalam sebuah usaha konsultan bangunan. siapa yang lebih rajin bekerja dan siapa yang lebih malas. Perkongsian dimana pelaburan perkongsian ini mengandungi sebahagian besar atau kesemuanya berbentu usha atau kemahiran ahli-ahli kongsi Perkongsian antara dua orang atau lebih yang mengumpulkan hasil pekerjaan (pengupahan) masing-masing dalam satu tabung kemudian dibahagikan sesama mereka tanpa mengambil kira modal yang dimasukkan ke dalam tabung tersebut dan usaha yang dijalankan. Syarikat ini selalunya ditubuhkan oleh pihak yang tidak berkira antara satu sama lain. semua akan berkerja sesuai keahlian masing-masing dan hasilnya (keuntungan) akan dibahagi 262 . 9. bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada yang disebut syirkah mufawadhah. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya bererti terwujud syirkah wujuh antara B dan C. Perkongsian jenis ini tidak dapat bertahan lama.C. Dari segi realiti. Imam Shafie tidak bersetuju dengan syarikat jenis ini kerana ia akan memudahkan sesuatu yang tidak baik berlaku dan tidak tepat dari segi keadilan sebenar. Dengan demikian.3 Syarikat al-Abdan Syarikat al-amal/ al-Abdan ( perkongsian usaha/buruh). Paling pentingkan ialah kejayaan syarikat dan pihak-pihak terbabit saling meredhai antara satu sama lain dan berlebih kurang. Perkongsian yang longgar ini akhirnya akan memisahkan mereka apabila syarikat memperolehi keuntungan kerana masalah pembahagian untung atau apabila syarikat menanggung kerugian besar seperti siapa yang harus menanggung kerugian tersebut atau semasa urus niaga dijalankan.10.

Sebagai contoh: Jalal adalah tukang buat rumah dan Rafi adalah juruelektrik yang berkongsi menyiapkan projek sebuah rumah. Kebenaran syirkah ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Atsram dengan sanad dari Ubaidah dari Bapaknya. Hadith ini diketahui Rasulullah saw dan baginda membenarkannya. kemudian As’ad membawa dua orang tawanan perang. Perkongsian abdan adalah perkongsian 2 orang atau lebih yang hanya melibat tenaga(badan) mereka tanpa melibatkan perkongsian modal. 1990: 151). Hal itu diketahui Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam dan beliau membenarkannya dengan taqrîr beliau (An-Nabhani. “Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa’ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Ibnu Mas’ud ra. sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun. Abdullah bin Mas’ud yang mengatakan: “Aku. Tindakan mereka ini dibiarkan oleh Rasulullah saw. Sa’ad membawa dua orang tawanan. dan Sa’ad bin Abi Waqash melakukan syirkah terhadap apa yang kami dapatkan pada perang Badar. Keuntungan yang diperoleh dibahagi berdasarkan kesepakatan. sedangkan aku dan Ammar tidak membawa apa-apa”.sesuai kesepakatan. Keuntungan adalah berdasarkan persetujuan mereka.” [HR. Perkongsian mereka tidak melibatkan perkongsian kos. Sa’ad membawa dua orang tawanan sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun” (HR Abu Dawud dan Atsram). nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (syarîk). 263 . Syirkah ‘abdan hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah (An-Nabhani. pernah berkata. Ibnu mas’ud pernah berkata” aku berkongsi dengan Ammar bin Yasir dan Saad bin Abi Waqqash mengenai harta rampasan perang badar. 1990: 151). Syirkah abdan hukumnya mubah berdasarkan dalil Assunnah. Abu Dawud dan al-Atsram]. Ammar bin Yasir.

Dalam hal ini. atau kepercayaan dari pihak lain untuk membeli secara kredit kemudian menjualnya secara borong. atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya tanpa sumbangan modal dari masing-masing pihak. Syirkah wujuh adalah syirkah antara 2 pihak (misalnya A dan B) yang sama-sama melakukan kerja (amal).9. Syirkah wujuh dibolehkan menurut syara’ kerana pada dasarnya termasuk syirkah mudharabah atau syirkah abdan yang juga diperbolehkan. sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang). A dan B bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Disebut syirkah wujuh kerana didasarkan pada kedudukan. Syarikat jenis ini mungkin selalunya dibuat dalam urusan pemasaran. Lalu A dan B bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang C secara kredit. kepercayaan atau keahlian (wujuh) seseorang di tengah masyarakat. Adalah syirkah antara dua orang dengan modal dari pihak lain diluar kedua orang tersebut. Dimana dua orang yang menerima modal itu disebut sebagai pengusaha dan yang memberikan modal adalah pemodal.4 Syarikat al-Wujuh Syarikat yang tertubuh tanpa modal yang mana pihak yang melibatkan diri ke dalam syarikat ini kemudian menjual barang tersebut dan keuntungannya dikumpul dan dibahagikan sesama mereka. Misalnya A dan B tokoh yang dipercayai pedagang. 1990:154) Bentuk kedua syirkah wujuh adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barangan yang mereka beli secara kredit. dengan pihak ketiga (misalnya C) yang mengeluarkan modal (mal). Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudharabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudharabah padanya. profesionalisme. Syirkah ini dapat terjadi kerana adanya kedudukan. pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibahagi dua. 264 . (An-Nabhani.10.

tanpa sumbangan modal dari masing-masing pihak (An-Nabhani. dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah) yang tinggi misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan kewangan. Disebut syirkah wujûh kerana didasarkan pada kedudukan. yang dikenal tidak jujur atau suka memungkiri janji dalam urusan kewangan. Sebaliknya sah syirkah wujuh yang dilakukan oleh seorang biasa saja. tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar). keuntungan dibahagi berdasarkan kesepakatan. Dalam hal ini. 2/49). Maka dari itu. 1990:154). Syirkah wujuh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah ‘abdan (An-Nabhani. An-Nabhani mengingatkan bahawa kepercayaan (wujuh) yang dimaksud dalam syirkah wujuh adalah kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah). kepercayaan. bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki. Asy-Syarîkât fî asySyarî‘ah al-Islâmiyyah. sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang). Dalam syirkah wujûh kedua ini. dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan sumbangan modal (mâl). Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudhârabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudhârabah padanya (An-Nabhani. Lalu A dan B ber-syirkah wujûh. sedangkan kerugian ditanggung 265 . A dan B bersepakat. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibahagi dua. Syirkah wujûh disebut juga syirkah ‘ala adz-dzimam (Al-Khayyath. Sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pengusaha wujuh usaha berdasarkan kesepakatan. bukan berdasarkan nisbah barang dagangan yang dimiliki. Syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan sumbangan kerja (‘amal). bukan semata-mata kepercayaan di masyarakat.Dalam syirkah kedua ini. atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya. atau keahlian (wujûh) seseorang di tengah masyarakat. 1990: 154). Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. 1990: 154). Namun demikian. Bentuk kedua syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang ber-syirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit. masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. keuntungan dibahagi berdasarkan kesepakatan.

1990: 154). An-Nabhani mengingatkan bahawa kepercayaan (wujûh) yang dimaksud dalam syirkah wujûh adalah kepercayaan kewangan (tsiqah mâliyah). 1984: 836). tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar). misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan kewangan (An-Nabhani. 1990: 154). Sebagai contoh: Khairi sebagai pemodal memberikan modalnya sebanyak RP 100 ribu kepada Abu Abas yang bertindak sebagai pengusaha modal dalam pasaraya ikan. Hukum kedua bentuk syirkah di atas adalah boleh. pihak pertama (misalnya A) memberikan Sumbangan modal dan kerja sekaligus. Pertama. satu pihak menjalankan kerja (amal) sedangkan pihak lain mengeluarkan modal (mal). (An-Nabhani. 1990:152). Syirkah mudhârabah dan syirkah ‘abdan sendiri telah jelas kebolehannya dalam syariat Islam (AnNabhani.10. yang dikenal tidak jujur. kerana bentuk pertama sebenarnya termasuk syirkah mudhârabah. 1996: 42. Sebaliknya. bukan semata-semata kepercayaan di masyarakat. tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan kewangan (tsiqah mâliyah) yang tinggi. atau suka menyalahi janji dalam urusan kewangan. Oleh itu. sah syirkah wujûh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja. Az-Zuhaili. (Al-Jaziri.oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki. Syirkah wujûh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah ‘abdan (An-Nabhani. sedangkan bentuk kedua termasuk syirkah ‘abdan. 1990: 152).5 Syarikat al-Mudharabah Syirkah Mudharabah adalah syirkah dua pihak atau lebih dengan ketentuan. 1990: 155-156). bukan berdasarkan kesepakatan. Namun demikian. Ada 2 bentuk lain sebagai variasi syirkah mudharabah. 9. sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qiradh. Kedua-dua bentuk syirkah ini masih tergolong dalam syirkah mudharabah (An-Nabhani. 2 pihak (misalnya A dan B) sama-sama memberikan mengeluarkan modal sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan menjalankan kerja sahaja. Kedua. Istilah mudharabah dipakai oleh ulama Iraq. Dalam syirkah 266 . sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan sumbangan modal tanpa sumbangan kerja.

Dalam syirkah ini. tanpa sumbangan kerja. pengusaha terikat dengan syaratsyarat yang ditetapkan oleh pemodal. Namun demikian. Pertama. Kedua. Sebab. dalam mudharabah berlaku wakalah (perwakilan).mudharabah. sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan sumbangan kerja saja. pihak pertama (misalnya A) memberikan sumbangan modal dan kerja sekaligus. 1990: 153). sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Contoh: A sebagai pemodal (shâhib al-mâl/rabb al-mâl) memberikan modalnya sebesar RP 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengusaha modal (‘âmil/mudhârib) dalam usaha perdagangan umum (misal. Jika ada keuntungan. pengusaha turut menanggung kerugian jika kerugian itu terjadi kerana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. 1984: 836). sementara seorang wakil tidak menanggung kerosakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani. Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Az-Zuhaili. Syirkah mudhârabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan. Namun demikian. 1990: 152). Namun demikian. ia dibahagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengusaha. hak melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengusaha. usaha toko kelontong). satu pihak memberikan sumbangan kerja (‘amal). A dan B) sama-sama memberikan sumbangan modal. sedangkan pihak lain memberikan sumbangan modal (mâl) (An-Nabhani. kemudahan melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengusaha (mudhârib/‘âmil). Istilah mudhârabah dipakai oleh ulama Irak. Sebab. sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qirâdh (Al-Jaziri. Jika ada keuntungan. pengusaha terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan sumbangan modal. dalam mudhârabah 267 . ia dibahagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengusaha modal. 1996: 42. 1990: 152). Ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah mudhârabah. sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong syirkah mudhârabah (An-Nabhani. 1990: 152). Hukum syirkah mudhârabah adalah jâ’iz (boleh) berdasarkan dalil as-Sunnah (taqrîr Nabi Shalallahu alaihi wasalam) dan Ijma Sahabat (An-Nabhani. dua pihak (misalnya. Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf.

Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama” [Abdurrazak. sebagaimana diriwayatkan oleh Ali r. sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani. 2/66). Pihak pemodal menyerahkan (mengamanahkan) modalnya dengan akad wakalah kepada seseorang sebagai pengusaha untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (profit). Namun demikian.a. maka kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. dalam kitab Al Jami’]. dan manakala terjadi kerugian bukan kerana kesalahan manajemen (kelalaian).6 Syarat-syarat Syarikat al-Uqud Terdapat empat syarat umum yang patut ada pada Syarikat Kontrak (BIMB Institute of Research and Training (BIRT). jika kerugian itu terjadi kerana kesengajaannya atau kerana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal (AlKhayyath. demikian pula dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah opersioanal perusahaan. Hal ini kerana hukum akad wakalah menetapkan hukum orang yang menjadi wakil tidak boleh menanggung kerugian. Asy-Syarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah. iaitu pihak pemilik modal (rabbul maal) dan pihak pengusaha (mudhorib). 1998) iaitu: 1. 1990: 152).berlaku hukum wakalah (perwakilan). yang berkata : “Pungutan itu tergantung pada kekayaan. Pengusaha berhak untuk memilih dan membentuk tim kerjanya (teamwork) tanpa harus seijin pemodal. Keuntungan dari usaha akan dibahagi sesuai dengan kesepakatan. pengusaha turut menanggung kerugian. Secara muamalah. 268 . 9. syirkah mudharabah mengharuskan ada dua pihak. sedangkan pihak pemodal tidak diperbolehkan (tidak berhak)ikut mengelola/ bekerja bersama pengusahanya. Secara manajemen. boleh menerima perwakilan . amanah dan profesional.10.seorang rakan kongsi memberi kuasa pengurusan kepada rakan kongsinya yang lain sama ada untuk membeli. menjual atau menerima kerja. pihak pengusaha wajib melakukan pengusahaan secara baik.

Rasionalnya ialah kerana dikhuatiri kemungkinan jumlah tersebut tidak memadai dengan modal dan usaha yang disumbangkan. 3. perkongsian atau penubuhan syarikat di antara muslim dan bukan muslim dibolehkan juga 269 . Ketidaktentuan dan kejahilan mengenai perkara yang dikontrakkan akan menyebabkan kontrak itu menjadi ‘fasid’ atau terbatal.11 Perkara umum yang membatalkan Kontrak Syarikat: 1. 7. 4. Kematian salah seorang rakan kongsi. Syarat-syarat ini amat penting dalam menentukan keesahan sesebuah kontrak mengikut hukum syarak. 3. Terdapat dua perkara yang mem batalkan kontrak syarikat iaitu:i) perkara yang secara umumnya membatalkan kesemua jenis syarikat. 2. 5.2. ii) perkara yang khusus membatalkan sesetengah syarikat sahaja. 9. 9. Salah seorang rakan kongsi menjadi murtad dan lari ke negara musuh. Perkara khusus yang membatalkan Kontrak Syarikat: Tidak ada persamaan di antara dua modal khususnya bagi Syarikat al-Mufawadah.7 SYARIKAT SEBAGAI INSTRUMEN SISTEM KEWANGAN ISLAM DI MALAYSIA Penubuhan syarikat yang paling baik dan diutamakan dalam Islam ialah perkongsian sesama muslim kerana diandaikan setiap muslim mempunyai akhlak yang teRPuji dan memahami tanggungjawab masing-masing (Ismail Omar. Keuntungan diambil daripada hasil untung perniagaan syarikat dan bukan daripada harta lain. nisbah keuntungan di antara rakan kongsi dinyatakan dengan jelas di majlis akad keuntungan itu hendaklah bersifat umum dan bukannya dalam jumlah tetap. 6. Walau bagaimanapun. 2000). Rakan kongsi menjadi gila secara berterusan. Kerosakan harta syarikat seluruhn ya atau kerosakan harta salah seorang daripada rakan kongsi sebelum dimulakan pembelian sesuatu. Syarikat difasakhkan oleh salah seorang rakan kongsi. Contohnya seperti menetapkan untung bagi salah seorang dari rakan kongsi sebanyak RM 100 atau RM 1000.

e) Syarikat al-Musahamah 270 . ia dibolehkan dalam keadaan tidak ada atau susah mendapatkan umat Islam yang berupaya menerokai atau memajukan perniagaan secara aktif. Oleh yang demikian. 1982) Selain dari jenis syarikat yang telah dibincangkan. Selain daripada itu. D)Syarikat Zatul Mas’uliyyah al-Mahdudah (Syarikat tanggungan berhad) Ia merupakan sebuah perniagaan yang sama seperti syarikat harta. Setiap keuntungan dan kerugian dibahagi kan antara mereka.selagi kedua-dua pihak berada dalam rukun kedamaian serta memenuhi syarat-syarat yang tidak bercanggah dengan syariah. boleh diadakan perdamaian dengan orangorang musyrik apabila mereka memperolehinya dan tidak diperolehi kaum muslimin) (Imam Syafie. c) Syarikat al-Muhasah Ia merupakan syarikat yang melibatkan dua orang rakan kongsi atau lebih dan menjalankan satu projek kewangan dan mengemukakan saham yang berbentuk harta atau tenaga. b) Syarikat al-Tamadun (Syarikat tanggungan bersama) Ia merupakan sebuah syarikat yang dikontrakkan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan perniagaan dalam semua jenis perniagaan atau sebahagiannya dan setiap ahli syarikat bertanggungjawab menjamin seluruh tanggungan syarikat. terdapat pelbagai syarikat dalam sistem kewangan Islam. Setiap ahli bertanggungjawab setakat kadar pelaburannya sahaja dalam syarikat dan jumlah ahli tidak lebih daripada 50 orang. Antaranya ialah: a) Syarikat al-Tausiyyah al-Basitah Ia terbentuk dari ahli-ahli syarikat di mana rakan kongsi yang menanggung tanggungan adalah seorang yang menguruskan syarikat dan dia juga bertanggungjawab ke atas hak-hak berkaitan syarikat manakala rakan kongsi yang satu lagi merupakan pemilik harta syarikat.

g) Syarikat Binatang (Syarikat al-Baha’im) Modal diberi oleh rakan kongsi manakala rakan kongsi lain menguruskan perniagaan. Huraikan Definisi Syarikat/syirkah 2. Terdapat juga keadaan di mana dua orang ahli syarikat itu berkongsi membayar harga binatang dan kemudian salah seorang rakan kongsi itu bekerja sama ada mengembala ataupun memberi makanan.Modal bagi syarikat ini dibahagikan kepada bahagian-bahagian kecil yang sama banyak dan setiap bahagian itu dipanggil saham yang tidak boleh dipecahkan tetapi boleh ditukar ganti. 9. Sebutkan jenis-jenis syarikat uqud 5. Bincangkan rukun dan syarat syarikat 3. Bagaimana konsep syarikat boleh dilaksanakan dalam sistem kewangan Islam BAB 10 IHYA AL-MAWAT (MENGUSAHAKAN TANAH KOSONG 271 . Syarikat jenis ini tidak diamalkan secara meluas di negara kita. Pemegang saham mempunyai tanggungjawab yang terhad kepada nilai sahamnya sahaja. Jelaskan jenis-jenis syarikat 4.11 SOALAN LATIHAN 1. f) Syarikat Kenderaan Sebahagian daripada ahli syarikat memiliki saham-saham tertentu dan salah seorang daripada mereka menjadi pemandu dan kebiasaannya mengambil upah atau gaji bukan dalam jumlah yang tertentu. Syarikat ini juga terbentuk di atas tanggungan ahli-ahli syarikat atau atas kerja mereka dan juga berdasarkan kepada konsep wakalah (perwakilan).

4 Jenis-jenis Pemilikan tanah 10.6 Hilangnya hak pemilikan Tanah pertanian 10.2 falsafah pemilikan Tanah Dalam islam 10.1 Pengenalan 10.3 Pemilikan tanah dan Implikasinya 10.10.7 Mengusahakan tanah 10.5 cara-cara pemilikan tanah 10.8 Tanah yang memiliki sumber galian 10.9 Negara berhak menetapkan Hima (Kawasan khas untuk kepentingan awam) BAB 10 IHYA AL-MAWAT (MENGUSAHAKAN TANAH KOSONG) 272 .

An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. Menjelaskan falsafah pemilikan tanah dalam Islam . (Al-Nabhani. hal. 203 H) dengan kitabnya Al-Kharaj. Dalam disiplin ilmi pengajian Islam. 224 H) dengan kitabnya Al-Amwal. anda seharusnya boleh: 1. Hukum mengusahakan (menghidupkan) tanah kosong dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai mengusahakan tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (milkiyah). 2. 450 H) membahas bab mengerjakan tanah dalam kitabnya Al-Ahkam AlSulthaniyah yang membahas hukum perundangan negara menurut Islam. Para fuqaha itu seperti Imam Abu Yusuf (w. Imam Yahya bin Adam (w. 3. 193 H) dengan kitabnya Al-Kharaj. hukum mengusahakan tanah dikenal dengan istilah Ahkam Al-Aradhi. dan peredaran (tauzi') tanah. 128). pengurusan (tasharruf).OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. Menjelaskan cara-cara pemilikan yang dibenarkan. 457 H) dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sulthaniyah. Pada umumnya para fuqaha (ahli hukum Islam) membahas hukum mengerjakan tanah ini dalam perbincangan fiqh mereka.2 FALSAFAH PEMILIKAN TANAH DALAM ISLAM 273 . 4.1 Pengenalan Terdapat juga hokum fiqh yang berkaitan dengan bab mengusahakan tanah yang dinamakan ihya’ al-mawat ertinya menghidupkan bumi yang mati. Demikian pula Imam Abu Ya'la (w. 5. Sebahagian ulama seperti Imam Al-Mawardi (w. dan Imam Abu Ubaid (w. Mengenal pasti hukum kerajaan menetapkan hima daan caranya 10. Menghuraikan konsep menghidupkan bumi yang mati . Menbincangkan jenis-jenis pemilikan tanah dalam Islam. 10.

Dalam perspektif segala sesuatu yang ada di langit dan bumi (termasuk tanah) hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Intinya ada 2 (dua) perkara iaitu : o o pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Firman Allah SWT (ertinya). "Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk). 274 . hal." (QS Al-Hadid [57] : 2). Al-Amwal wa Al-Amlak al-'Ammah fil Islam. 19). Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengurus tanah menurut hukum-hukum Allah." (Al-Hadid [57] : 7). Firman Allah SWT (ertinya). "Ayat ini adalah dalil bahawa asal usul pemilikan (ashlul milki) adalah milik Allah SWT. Dengan demikian. dan bahawa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (tasharruf) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. (Yasin Ghadiy. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahawa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata. Allah SWT juga berfirman (ertinya) . Allah SWT sebagai pemilik hakiki. Dia menghidupkan dan mematikan. Imam Al-Qurthubi berkata. Dalam pentafsiran ayat ini. Islam telah menjelaskan dengan falsafah pemilikan tanah dalam Islam." ( An-Nuur [24] : 42). Juz I hal. memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengurus hak milik Allah tersbut sesuai dengan hukum-hukum-Nya. 130). "Dan nafkahkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya." (Tafsir Al-Qurthubi.

73). (Al-Nabhani. yakni penggunaan tanah untuk pertanian dan sebagainya. 275 . Al-'Adalah fi An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. 8). Tanah kharajiyah (al-ardhu al-kharajiyah)." (QS Al-Kahfi [18] : 26). 10. iaitu : (1) zat tanah (raqabah al-ardh) (2) manfaat tanah (manfaah al-ardh). Dalam Syariah Islam ada 2 (dua) jenis tanah iaitu : 1. Juz II hal. Tanah usyriah (al-ardhu al-'usyriyah) iaitu tanah penduduk yang masuk Islam secara damai dan tanah yang dihidupkan (ihya al-mawat) 2. 237).Falsafah ini mengandung implikasi bahawa tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah. hal. Syariah Islam telah mengatur persoalan pemilikan tanah secara teRPrinci. Pemilikan tidaklah lahir dari sudut zahir suatu benda kcuali dari ketentuan hukum Allah pada benda itu. hal. (Abdul Ghani. dengan mengemukakan 2 (dua) aspek yang berkaitan dengan tanah. (idznu asySyari' bi al-intifa' bil-'ain). Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah. (Al-Nabhani. kecuali hukum-hukum Allah saja iaitu hukum syarak. Firman Allah SWT (ertinya).3 Pemilikan Tanah dan Implikasinya Pemilikan (milkiyah/ownership) dalam Syariah Islam didefinisikan sebagai hak yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia untuk memanfaatkan suatu benda. "Dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan hukum. Mengatur urusan tanah dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai pemiliknya yang hakiki. An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam.

240). Sabda Nabi SAW. Maka individu boleh menjualnya. hal. Tanah usyriah ini adalah tanah milik individu. Jika tanah usyriah ini dibeli oleh seorang bukan Islam (kafir). tidak ada zakatnya. contohnya Madinah Munawwarah. Tanah kharajiyah ini zatnya adalah milik negara. dan Abu . juga tanah mati yang telah dihidupkan oleh seseorang (ihya`ul mawat). 237). (Al-Nabhani. Termasuk tanah usyriah adalah seluruh Jazirah Arab yang ditaklukkan dengan peperangan. Syam. Tanah kharajiyah ini zatnya (raqabah) adalah milik seluruh kaum muslimin. maka terkena zakat perdagangan. "Pada tanah yang diairi sungai dan hujan zakatnya sepersepuluh. Juz II hal. 248). ataupun manfaatnya (manfaah). 48). Juz II hal. misalnya berbentuk tanah pemukiman penduduk. Jika disalurkan dengan saliran buatan maka zakatnya 5 %. tak terkena kewajiban zakatnya. (AlNabhani. samada zatnya (raqabah). menggadaikan." Dawud). dan Mesir kecuali Jazirah Arab. dan sebagainya. Al-Amwal. ibid.Tanah Usyriah adalah tanah yang penduduknya masuk Islam secara damai tanpa peperangan. misalnya Makkah. pada tanah yang diairi dengan unta zakatnya setengah dari sepersepuluh. (Al-Nabhani. Jika tanah usyriah ini tidak berbentuk tanah pertanian. misalnya tanah Bahrain dan Khurasan. Muslim. Jika tanah pertanian ini tidak ditanami.. atau tanah yang dikuasai melalui perdamaian (al-shulhu). di mana negara melalui Baitul Mal bertindak mewakili kaum muslimin. menghibahkan. (Abdul Qadim Zallum. Juz II hal. Kecuali jika tanah itu diperdagangkan. tanah tersebut tidak dikena kewajiban usyr (zakat). Oleh itu tanah kharajiyah zatnya bukan milik individu seperti tanah 276 (HR Ahmad.. mewariskan. sebab non muslim tidak dibebani kewajiban zakat. Tanah Kharajiyah adalah tanah yang dikuasai kaum muslimin melalui peperangan (alharb). Tanah usyriyah ini jika berbentuk tanah pertanian akan dikenakan kewajiban usyr (iaitu zakat pertanian) sebanyak sepersepuluh (10 %) jika mendapat air dengan air hujan (tadah hujan). ibid. Al-Syakhshiyah AlIslamiyah. misalnya tanah Irak.

Ertinya kharaj tetap wajib dibayar dan tidak gugur. (2) jika perdamaian itu menetapkan tanah itu menjadi milik mereka (non muslim). hal. ibid. sebab zatnya milik negara. Sedang tanah usyriyah boleh diwakafkan sebab zatnya milik individu. 47). yang akan gugur jika pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual kepada muslim. kedudukan kharaj sama dengan jizyah. namun berbeza dengan tanah usyriyah. 247). ibid. kharaj tetap dipungut. Tanah kharajiyah yang dikuasai dengan perang (al-harb). hal. 47. Tapi jika tanah kharajiyah itu dikuasai dengan perdamaian (al-shulh). Meskipun tanah tanah kharajiyah dapat diperjualbelikan. 277 . land tax). Jika tanah kharajiyah yang ada bukan berbentuk tanah pertanian seperti tanah yang dijadikan kawasan penempatan penduduk. kharajnya bersifat abadi.. Juz II hal. maka ia tak terkena kewajiban kharaj. iaitu pungutan yang diambil negara setahun sekali dari tanah pertanian yang besarnya dikira sesuai dengan keadaan tanahnya.. ibid. dihibahkan. ibid. dan diwariskan.usyriah. Namun manfaatnya adalah milik individu. Demikian juga tidak dikenakan kewajiban zakat (usyr). kharajnya bersifat tetap (abadi) meski pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual kepada muslim. Al-Nabhani. 303). tanah kharajiyah tidak boleh diwakafkan. Sebagaimana Umar bin Khattab tetap memungut kharaj dari tanah kharajiyah yang dikuasai kerana perang meski pemiliknya sudah masuk Islam. (Al-Nabhani. Kecuali jika tanah itu dijualbeli. Tanah kharajiyah ini jika berbentuk tanah pertanian akan terkena kewajiban kharaj (pajak tanah. Juz II hal.. (Zallum. meskipun pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual oleh bukan muslim kepada muslim. Samada diusahakan tanaman atau tidak. maka ada dua kemungkinan : (1) jika perdamaian itu menetapkan tanah itu menjadi milik kaum muslimin. 245). (Zallum. hal. (Al-Nabhani. Muqaddimah Ad-Dustur.. akan dikenakan kewajipan zakat perdagangan.

menanamnya dengan pokok-pokok . ertinya ialah memanfaatkan tanah itu seperti dengan bercocok tanam padanya. (5) tahjir (membuat sempadan pada tanah mati). "Sesiapa yang menghidupkan tanah mati. kharaj dibayar lebih dulu dari hasil tanah pertaniannya. (6) iqtha` (pemberian negara kepada rakyat). membangun bangunan di atasnya. dan sebagainya. 10. Nabi SAW bersabda. (4) ihya`ul mawat (menghidupkan tanah mati). 51). Mengenai jual-beli. waris. hal.. As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mustla. Menghidupkan tanah mati. iaitu melalui : (1) jual beli." (HR Bukhari) (Al-Nabhani. zakat pun wajib dikeluarkan. Dalam keadaan seperti ini. kemudian jika bakinya masih mencapai nishab. Maksud tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun." (HR Ahmad). (Zallum. Tahjir adalah membuat batu (batas) pada suatu tanah. (2) warisan (pusaka) (3) hibah. maka tanah itu menjadi miliknya. 278 .5 Cara-Cara Mendapat Pemilikan Tanah Tanah dapat dimiliki dengan 6 (enam) cara menurut hukum Islam. ihya`ul mawat adalah menghidupkan tanah mati (al-mawat). An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. hal. maka tanah itu menjadi miliknya. 49). iaitu jika ada tanah kharajiyah yang dikuasai melalui perang (akan terkena kharaj abadi). lalu tanah itu dijual kepada muslim (akan terkena zakat/usyr). hal."Sesiapa membuat suatu batas pada suatu tanah (mati). Sabda Nabi SAW. 79). dan hibah selalunya telah difahami oleh ramai. ibid. (Al-Maliki.Namun begitu kadang kala kharaj dan zakat (usyr) harus dibayar bersama-sama pada satu tanah.

Negara dapat membantunya dalam penyediaan infra struktur pertanian. yang dimiliki melalui jual beli. namun juga meliputi tanah pertanian yang dimiliki dengan cara-cara lain atas dasar Qiyas. hibah. 10. hal. (Al-Nabhani. Penarikan balik hak milik ini tidak hanya pada tanah mati (mawat) yang dimiliki dengan cara tahjir (membuat sempadan tanah dengan batu) saja. An-Nizham Al-Iqtishadi fi AlIslam. (AlNabhani. (Al-Nabhani. hal.7Mengusahakan Tanah (at-tasharruf fi al-ardh) Syariah Islam mengharuskan pemilik tanah pertanian untuk mengusahakannya sehingga tanahnya bersifat produktif.Sedang iqtha`. waris. Negara akan menarik balik pemilikan tanah tersebut dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengusahakannya (Al-Nabhani. seperti Khalifah Umar bin Khathab memberikan bantuan alat-alat pertanian kepada para petani Iraq untuk mengusahakan tanah pertanian mereka. Nabi SAW juga pernah memberikan tanah yang luas kepada Zubair bin Awwam."Orang yang membuat batas pada tanah (muhtajir) tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun dibiarkan kosong " Saidina Umar pernah melaksanakan ketetapan tersebut dengan menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al-Harits Al-Muzni yang dibiarkan terbiar selama tiga tahun. 136). 279 . Sebab yang menjadi alasan hukum (illat) dari penarikan balik hak milik bukanlah cara-cara memilikinya. ibid. 139).. ertinya pemberian tanah milik negara kepada rakyat. ibid.6 Hilangnya Hak Pemilikan Tanah Pertanian Syariat Islam menetapkan bahawa hak pemilikan tanah pertanian akan hilang jika tanah itu dibiarkan tidak diusahakan selama tiga tahun berturut-turut. melainkan dibiarkan terbiar berterusan selama tiga tahun (ta'thil al-ardh).. Misalnya. 119). Umar bin Khattab pernah berkata. 241). Para sahabat menyetujuinya sehingga menjadi Ijma' Sahabat (kesepakatan para sahabat Nabi SAW) dalam masalah ini. Nabi SAW pada saat tiba di kota Madinah. pernah memberikan tanah kepada Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khattab.. 10. ibid. dan lain-lain. Juz II hal. hal.

memajakkan. Ini menunjukkan tanah dengan mempunyai galian yang banyak adalah menjadi milik umum yang diuruskan oleh negara. tidak boleh dimiliki dan diuruskan oleh individu atau swasta. ibid. dan sebagainya. tembaga.Jika pemilik tanah itu tidak mampu mengusahakannya. (2) tanah itu menjadi milik umum jika hasil galiannya banyak." (HR Bukhari). Jika pemilik sesuatu tanah pertanian membiarkan tanahnya kosong dengan tidak ada apa-apa kegunaan selama tiga tahun. ia mestilah mencari jalan untuk mengusahakan tanah tersebut supaya menjadi produktif seperti menyewakan. maka hak pemilikannya akan hilang. 10. (HR Tarpizi). Misalnya menetapkan 280 . Tanah Yang Memiliki Sumber Galian Tanah yang di dalamnya ada galian seperti minyak. hal. Jika pemilik ingin mengelakkan pembatalan hak milik tersebut. tidak boleh dimanfaatkan oleh individu. Nabi SAW pernah memberikan tanah bergunung dan bergalian kepada Bilal bin Al-Harits Al-Muzni (HR Abu Dawud). Ini menunjukkan tanah yang bergalian yang boleh dimiliki individu jika galiannya mempunyai nilai. Ini adalah untuk kemaslahatan semua rakyat dan negara (Al-Nabhani. 220). 10. Setelah diberitahu para sahabat bahawa hasil galian itu sangat banyak. perak.9 Negara Berhak Menetapkan Hima Hima (Tanah rizab) adalah tanah atau wilayah yang ditetapkan secara khusus oleh negara untuk kepentingan tertentu. Nabi SAW suatu ketika pernah memberikan tanah yang ada garam kepada Abyadh bin Hammal. Nabi SAW bersabda. maka Nabi SAW menarik kembali tanah itu dari Abyadh bin Hammal. mengusahakannya secara perkongsian. ada 2 (dua) keadaan: (1) tanah itu tetap menjadi milik pribadi/negara jika hasil galiannya sedikit.8. maka disarankan untuk diberikan kepada orang lain. emas. Mengikut hukum asal fiqh muamalat. hendaklah ia mengusahakanya atau memberikan kepada saudaranya. "Sesiapa mempunyai tanah (pertanian). mudharabah dan lain-lain kaedah asalkan ia produktif.

(Zallum. Sebutkan cara-cara pemilikan tanah 5. ibid. tidak untuk lainnya. Huraikan apakah Negara berhak menetapkan Hima (Kawasan khas untuk kepentingan awam) BAB 11 281 . Rasulullah SAW pernah menetapkan Naqi` (nama padang rumput di kota Madinah) khusus untuk menggembalakan kuda-kuda milik kaum muslimin.hima pada suatu galian seperti minyak dan gas khusus untuk keperluan membeli peralatan pertahanan negara atau sebagainya atau kawasan tanah tertentu menjadi rizab tadahan air. Rasulullah SAW dan para khalifah sesudahnya pernah menetapkan hima pada tempattempat tertentu. hal. Abu Bakar pernah menetapkan Rabdzah (nama padang rumput juga) khusus untuk menggembalakan unta-unta zakat. Bincangkan falsafah pemilikan Tanah Dalam Islam 2. bukan untuk keperluan lainnya. Bagaimana boleh Hilangnya hak pemilikan Tanah pertanian 6. Apakah hukum mengusahakan tanah yang mati 7. Huraikan Pemilikan tanah dan Implikasinya 3. 10. Jelaskan Jenis-jenis Pemilikan tanah 4.. 85).10 SOALAN LATIHAN 1. Apakah hukum tanah yang memiliki sumber galian 8.

1 Pengenalan 11.5 Jiran yang mana lebih berhak BAB 11 282 .3 Dalil Syuf’ah 11.SYUF’AH (HAK KEUTAMAAN) 11.2 Definisi Syuf’ah 11.4 hak Syuf’ah milik jiran 11.

jiran dan pihak yang amat hampir dengan sesuatu harta apabila ingin dijual beli atau lain-lain aktiviti. syuf’ah juga ialah memindahkan hak kepada rakan sekongsi dengan mendapat ganti yang jelas. 11. Menghubungkaitkan jiran dengan hukum syuf’ah.1 Definisi Syuf‘ah Perkataan syuf’ah adalah berasal dari akar kata syaf’u berarti zauj (sepasang atau sejodoh). 11. Menurut istilah syarak pula ia adalah Hak keutamaan yang diberikan kepada pihak sekongsi atau terdekat dahulu terhadap sesuatu pemilikan yang ingin dijual. Imam Bukhari.SYUF’AH (HAK KEUTAMAAN) OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. maka ia tidak boleh menjualnya sebelum ia tawarkan kepada 283 . 4.” (HR Ibnu Majah no: 2028.1 PENGENALAN Bab ini membincangkan hak yang diberikan oleh Islam kepada pihak tertentu dalam pengurusan harta secara Islam demi untuk menjaga kemaslahatan semua pihak iaitu bab syufah. 3. atau rumah. Kerana itu. maka tidak ada syuf’ah. Menjelaskan jiran yang mana lebih berhak dalam syuf’ah. “Nabi saw pernah memutuskan syuf’ah (pemindahan hak) itu adalah dalam semua hal yang tidak dapat dibahagi.3 DALIL SYUF’AH Dari Jabir bin Abdullah ra ia berkata. Syuf`ah menurut bahasa bererti teman sekongsi atau teman syarikat. Menjelaskan dalil-dalil hukum syuf’ah. anda seharusnya boleh: 1. 11. atau kebun dan seumpamanya. kalau terjadi pembatasan dan diketahuinya dengan jelas tentang pengeluaran. Hak ini adalah berkaitan dengan hak rakan perkongsian. Tarpizi ) Sesiapa yang mempunyai rakan sekongsi dalam urusan pemilikan tanah. 2. Menghuraikan konsep syuf’ah.

BILA ANTARA KEDUANYA ADA HAK SEKONGSI Jika di antara dua orang berjiran ada hak milik bersama. ataupun air.. Jika ternyata ia telah menjualnya sebelum ditawarkan kepada rakannya. bersabda: 284 .” (Hasan Sahih: Sahih Ibnu Majah no: 2024. bila jalan keduanya satu. Fathul Bari IV: 437 no: 2258.4 HAK SYUF’AH MILIK JIRAN. “Jiran itu lebih berhak mendapatkan hak syuf’ah jirannya. “jiran itu lebih berhak atas apa yang dekat dengan dia. Nasa’i VII: 320 dan Ibnu Majah II: 833 no: 2495). atau sebidang tanah. maka jirannya tersebut tetap lebih berhak membeli barang yang dijual itu: Dari Jabir ra bahawa Rasulullah saw bersabda.” (Sahih: Sahih Ibnu Majah no: 2027 dan Ibnu Majah II: 834 no: 2498). Tarpizi II: 412 no: 1381 dan Ibnu Majah II: 833 no: 2494). 11. ’Aunul Ma’bud IX: 429 no: 3501.” (Sahih: Sahih Ibnu Majah no: 2021 dan Ibnu Majah II: 833 no: 2492 dan Nasa’i VII: 319). maka sirakan sekongsi itu tetap lebih berhak membelinya: Dari Jabir ra bahawa Rasulullah saw bersabda.rakan sekongsinya. ia berkata: Rasulullah saw. Oleh itu seorang di antara keduanya tidak boleh menjual hak milik bersama sebelum mendapat izin dari jirannya dan jika ia terlanjur menjualnya tanpa izin jirannya. “Rakan sekongsi itu lebih berhak atas apa yang dekat dengan dia. maka ia tidak boleh menjualnya sebelum menawarkannya kepada rakan sekongsinya. Jika ia sedang musafir. harus ditunggu untuk menerima syuf’ah. ‘Aunul Ma’bud IX: 428 no: 3499. Dirugikan Hadis riwayat Jabir ra. “Sesiapa mempunyai (kebun) kurpa. Dari Abu Rafi’ ra bahawa Rasulullah saw bersabda. misalnya berupa jalan. maka bagi masing-masing mereka memiliki hak syuf’ah yang harus ditunaikan diantaranya.” (Sahih: Sahih Ibnu Majah no: 2023. Dari Abu Rafi’ bahawa Nabi saw bersabda.

Syariat Islam telah menetapkan hak jiran dan rakan perkongsian mengenai syufah dalam urusan harta manusia.6 SOALAN LATIHAN 285 . Sa'd menjawab: "Demi Allah. saya tidak akan membeli lebih dari 4000 (dirham) secara angsuran". maka ia boleh mengambil (harganya) dan jika tidak suka. Akhirnya Abu Rafi ra menjual dua biliknya kepada Sa'd bin Abu Waqqash. kemudian dia berkata: "Belilah dua bilikku yang ada di rumahmu". maka ia harus meninggalkan (tidak menjual) “ HR Muslim :RKAN SYUF'AH KEPADA SESAMA ANGGOTA Diriwayatkan dari Abu Rafi ra. tentu saya tidak akan menjualnya kepadamu dengan harga 4000 dirham dan saya akan memperoleh 500 dinar". Sekiranya saya tidak pernah mendengar sabda Nabi Saw.“Barang siapa yang berkongsi dengan orang lain dalam memiliki rumah atau pokok kurpa. 11. (HR Bukhari) 11. maka ia tidak boleh menjualnya sebelum memberitahukan rakan kongsinya. Hukum-hukum mengenai syufah ini masih belum diadakan didalam undangundang harta dimalaysia kecuali hak-hak perkongsian.5 Kesimpulan Demi menjaga keharponian dan kemaslahatan kehidupan manusia. Kata Abu Rafi: "Saya sudah mendapat tawaran 500 dinar. " Jiran lebih berhak kerana dekatnya". saya memiliki dua jiran.5 JIRAN MANA YNG LEBIH BERHAK Diriwayatkan dari Aisyah ra. apabila ia rela. dia berkata. yang mana dari keduanya itu yang lebih berhak saya beri hadiah"? Rasulullah Saw menjawab: "Yang pintu rumahnya terdekat denganmu". saya bertanya: "Ya Rasulullah. Hamba Nabi Saw yang telah dimerdekakan bahawa dia menemui Sa'd bin Abu Waqqash ra. 11.

Bagaimana hak Syuf’ah menjadi milik jiran 4. Berikan definisi Syuf’ah 2. Jiran yang manakah lebih berhak BAB 12 286 . Sebutkan Dalil Syuf’ah 3. Dalam hukum syuf’ah.1.

4.4 Hukum Ji’alah 12.4 Pengurusan harta Luqatah di Malaysia 12.6 Hukum memiliki harta luqatah yang tidak dituntut 12.3 Hadiah dan Sedekah 12.3 Jenis-jenis Hadiah 12.2.5.2.1 Luqatah 12.2.3 Dalil-dalil Hukum Luqatah 12.2 Ji’alah 12.1.5.5.3.1.1 Definisi sedekah 12.1.5. HADIAH DAN SEDEKAH.1 Definisi Ji’alah 12.4.2 Dalil Hukum hadiah 12.5 Hukum Luqatah mengikut Imam Abu Syuja’ 12.5 Wakaf 12. JI’ALAH.3.4 Sedekah dan Infa’ 12.4 Hukum memberi hadiah 12.2 Barang wakaf 12.2 Definisi Luqatah 12.1 Definisi Wakaf 12.2 Hukum Sedekah 12.2 Rukun Ji’alah 12.5 Wakaf Tunai BAB 12 287 .1 Definisi hadiah 12.3.4.1.4 Syarat berkekalan wakaf 12. INFA’.2.5 Keadaan yang haram memberi dan menerima hadiah 12.3 Membatalkan Ji’alah 12. WAKAF 12.5.3 Syarat wakaf 12.1.3.LUQATAH ( BARANG YANG DITEMUI).3.1 1 Pengenalan 12.3 Definisi Infa’ 12.

anda seharusnya boleh: 1. 3. Juz 9. iaitu yang dijumpai oleh seseorang lalu diambil apbila ianya cicir.2 Definisi Luqatah Luqatah dari sudut bahasa ialah nama bagi sesuatu barang yang dipungut. hal.LUQATAH ( BARANG YANG DITEMUI).1. HADIAH DAN SEDEKAH. Perbincangan mengenainya dinamakan Luqatah 12.1 LUQATAH 12. 5. Dan di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi: Makasudnya: “Maka peti itu dipungut oleh keluarga Firaun” ( Lisanul arab libni Manzur.1 PENGENALAN Fiqh muamalat juga ada membincangkan mengenai harta yang ditemui atau barang yang hilang. 268-270 ) Luqatah Menurut Istilah syarak ialah: 288 . Menghuraikan konsep luqatah dan hukum-hukumnya. JI’ALAH.1. Mengenal pasti definisi wakaf dan hukum mengenainya 12. Menjelaskan konsep jialah dan hadiah serta hukum-hukumnya . Menjelaskan fungsi-fungsi infa’ serta hukum mengenainya. Menghubungkaitkan hadiah dan sedekah serta hukum-hukum mengenainya 4. WAKAF OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. INFA’. 2.

juz 5. hal 256 ) 2.Hanafiah Telah berkata Imam al-Kassani al-Hanafi Luqatah itu dua jenis: Pertama: Dari jenis selain dari haiwan iaitu harta ( barang )yang jatuh ( tercicir ) yang tidak diketahui pemiliknya. samada ianya jamad ( yang tak bernyawa ) atau haiwan sama sahaja kecuali unta. 3. lembu. Menurut Hanabilah Telah berkata al-Imam Ibn Qudamah al-Hanbali: Luqatah ialah harta (barang ) yang hilang dari pemiliknya dan dipungut oleh orang lain. ( Bidayah al-Mujtahid li Ibn Rushd. 69) Maksud harta ( barang ) yang ma’sum ialah barang yang dihorpati menurut syara’ yang tidak harus bagi seseorang melakukan sesuatu padanya tapa keizinan daripada tuannya. ( Al-Mughni li Ibn Qudamah al-Hanbali. kambing dan dari binatang-binatang ternakan. juz 6 hal. ( Badai' as-Sanai' lil Kassani Juz. Menurut al-Faqih Ibn Rusyd: Luqatah ialah harta ( barang) bagi orang muslim yang mungkin akan hilang (maa’rad lidhiya’) samada dijumpai di tanah yang dibangunkan atau tidak. Kedua: Ialah dari jenis haiwain iaitu haiwan yang tersesat seperti unta. hal. Menurut Malikiyyah Menurut Abu Dhiya’ yang dikenali dengan Saidi Khalil : Luqatah ialah harta ( barang ) yang ma’sum ( terpelihara ) yang terdedah ( kemungkinan ) untuk hilang ( arad lidhiya’). ( Mukhtasar Abi Dhiya’ Saidi Khalil fi Hamish Mawahib Al-Jalil lil Hattab. di tanah Arab dalam suasana perang atau damai 289 . juz 2. 6 hal. 200 ) 4. Menurut Zhohiriyyah Telah berkata Imam Ibn Hazm az-Zhohiry: Sesiapa yang menemui sesuatu harta (barang) di kampung atau bandar atau padang pasir. 630 ).1.

Hashiyah al-Bujairimi ala Nahj at-Tullab li Abi Yahya Zakariya AlAnsari ) Barang yang dihorpati ( mal al-muhtaram ) telahpun diterangkan maksudnya. ditanam atau tidak. hal. Sekiranya dia tidak datang maka ianya akan berada di dalam masarif (simpanan penjagaan ) baitulmal. Dan barang-barang ini diserahkan kepada Imam ( penguasa ) untuk menjaganya atau menjualnya lalu disimpan harga nilainya atau pun disimpan di baitulmal sehinggalah dituntut oleh pemiliknya. ( al-Muhalla li Ibn Hazm. Juz 8 hal.( as-solh ). hal. Menurut Ja’fariah Al-Muhaqqiq al-Hilliy telah mentaa’rifkan Luqatah: Luqatah ialah setiap barang yang hilang yang dikutip yang tidak ada yang menguasainya. 177 ) Keenam : Menurut Syafi’iah Telah mentaa’rifkan fuqaha Syafi’iah Luqatah menurut syara’ ialah: Harta (barang) yang dihorpati yang tidak dijaga dan orang yang menemuinya itu tidak mengetahui siapakah pemiliknya ( mustahiq ). cuma yang diketahui ialah ianya merupakan harta ( barang ) milik Islam. 296 ) 5. ( Syarai’ al-Islami lilmuhaqqiq al-Hilliy Juz 2. dengan itu apa-apa pun yang jatuh ( cicir ) daripadanya dianggap sebagai ghanimah bagi yang memungutnya bukanlah Luqatah. 422. dengan qayyid ini (mal al-muhtaram ) maka terkeluarlah mal al-harbi sekiranya dia masuk ke dalam Dar al-Islam tanpa keamanan. ( Nihayat al-Muhtaj ila syarh al-Minhaj lir Romli Juz 5. 290 . Dan dengan adanya qayyid tidak dijaga telah mengeluarkan apa yang ditemui oleh waris selepas kematian pewaris dari barng-barang wadi’ah ( yang dijaga ) yang tidak diketahui tuannya. Ataupun menjumpai sesuatu harta ( barang ) yang telah tercicir apa pun jenisnya barang tersebut maka ia merupakan Luqatah.

w menjawab dengan bersabda: Apa pedulimu terhadapnya? Ia (unta itu) sudah membawa bekas air dan kasutnya sendiri (kuat menahan dahaga beberapa hari dan kuat berjalan).a katanya: Seorang lelaki datang mengadap Nabi s. maka terserahlah kepadamu. Orang itu bertanya lagi. Dan inilah merupakn taa’rif yang teRPilih yang dirajihkan atas yang selainnya. sekiranya tiada yang datang. Hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani r. Rasulullah s. bagaimana kalau barang dijumpai itu berupa kambing? Rasuluallah s.w untuk bertanya tentang barang yang ditemuinya. maka terserahlah kepadamu. sekiranya tiada yang datang.a.w bersabda: Umumkanlah kepada orang ramai mengenai bentuk dan talinya (bekasnya). Orang itu bertanya lagi.w bersabda: Umumkanlah kepada orang ramai mengenai bentuk dan talinya (bekasnya). maka serahkanlah kepadanya.a. Rasulullah s.Dengan qayyid orang yang menemuinya itu tidak mengetahui siapakah pemiliknya (mustahiq ) telah mengeluarkan barang ( harta ) yang diketahui pemiliknya ( mustahiq ).a. bagaimana pula jika yang ditemui itu seekor unta? Rasulullah s. kemudian umumkanlah dalam tempoh setahun.w untuk bertanya tentang barang yang ditemuinya. sekiranya datang tuannya. bagaimana kalau barang dijumpai itu berupa kambing? 291 .w bersabda: Untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala (bererti boleh diambil). 12. sekiranya datang tuannya.3 DALIL-DALIL HUKUM LUQATAH Diriwayatkan daripada Zaid bin Khalid al-Juhani r.a.a. Dan apa-apa barang yang tidak ada tuannya ( mustahiq ) dianggap atau dikira sebagai barang mubah dan ianya adalah bagi yang mengambilnya kerana orang yang mengambil tersebut boleh memiliki dan menggunakannya secara mutlak. Lelaki itu bertanya lagi. maka serahkanlah kepadanya. kemudian umumkanlah dalam tempoh setahun. maka ianya kekal milik tuannya dan tidak dinamakan Luqatah. dan tidaklah sabit hukum Luqatah padanya.a katanya: Seorang lelaki datang menghadap Nabi s. Ia mampu pergi ke tempat-tempat air dan memakan pokok-pokok kayu sehinggalah ia ditemui oleh tuannya.1.a.

aku pun mengumumkannya. seorang muslim menjumpai asuatu barang lalu ia khuatir akan rosak atau hilang barang tersebut lalu ia mengambilnya untuk simpanan dan hebahan. Ia mampu pergi ke tempat-tempat air dan memakan pokok-pokok kayu sehinggalah ia ditemui oleh tuannya Hadis Ubai bin Kaab r. aku menemuinya di Mekah selepas itu.a.a katanya: Aku telah menemui beg yang mengandungi wang sebanyak seratus dinar.a. tetapi aku tidak menemukan orang yang mengakuinya. Jika datang pemiliknya berikanlah kepadanya. Aku datang lagi menghadap Rasulullah s. Dia berkata aku tidak pasti apakah dia mengatakan tiga tahun ataupun satu tahun 12. tetapi aku tidak menemui orang yang mengakuinya. Aku pun memanfaatkannya. lalu baginda bersabda: Umumkanlah selama setahun.w.w menjawab dengan bersabda: Apa pedulimu terhadapnya? Ia (unta itu) sudah membawa bekas air dan kasutnya sendiri (kuat menahan dahaga beberapa hari dan kuat berjalan). aku mengumumkannya tetapi aku tidak menemui orang yang mengakuinya. pada zaman Rasulullah s. Aku datang membawa beg itu kepada Rasulullah s. Baginda tetap bersabda.a.a. Misalnya. maka Rasulullah s.a.1.a. 292 . aku mengumumkannya. umumkanlah selama setahun.a. Sekali lagi aku datang menghadap Rasulullah s. Lelaki itu bertanya lagi.w bersabda: Untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala (bererti boleh diambil).w baginda bersabda lagi.4 Pengurusan Harta Luqatah di Malaysia Definisi luqatah adalah barang yang ditemui di suatu tempat yang bukan milik seorang.w. bagaimana pula jika yang ditemui itu seekor unta? Rasulullah s.w. umumkanlah selama setahun.Rasulullah s. sekiranya tidak ada awak boleh memanfaatkannya.w pun bersabda: Ingatlah jumlahnya dan bekasnya. Perawi Hadis berkata.

Sebut harga b. Lelongan c. MAIS akan membuat hebahan kepada orang yang berkaitan dengan Harta Luqatahyang dijumpai selama setahun. Musnah 293 .Garis Panduan Serahan Harta Luqatah Kepada Pihak Majlis Agama Islam selangor. 2. Bangunan Sultan Idris Shah. Tel : 03-5514 3772 / 3773Fax : 03-5512 4042 Perkhidmatan Harta Luqatah yang disediakan oleh MAIS 1. Pihak MAIS akan mengeluarkan notis penemuan Harta Luqatah di premis awam berhampiran Harta Luqatah ditemui. Penemu perlu mengisi borang serahan Harta luqatah dan menyerahkan barang tersebut kepada pegawai bertanggungjawab beserta Harta Luqatah. 3. Bahagian Mal. Menara Utara. Majlis agama Islam.40000 Shah Alam. Tender d. Penerimaan Harta Luqatah (harta yang dijumpai) oleh orang awam kepada pihak MAIS. (MAIS) 1. Satu surat akaun terima Harta Luqatah akan diberikan kepada penemu sebagai bukti penerimaan. Proses tersebut adalah seperti berikut: a. Sebarang perpohonan dan pertanyaan lanjut berkaitan wasiat. hibah dan luqatah boleh berbuat demikian seperti alamat di Unit wasiat dan amanah. Penemu hendaklah menyerahkan harta yang dijumpai ke Ibu Pejabat MAIS atau Unit Mal Pejabat Agama Islam Daerah yang terdekat. Proses pelupusan Harta Luqatah yang telah tamat tempoh hebahan selama 1 tahun. 3. 4. 2. Selangor . Selangor Darul Ehsan. Tingkat 10.

Dan mengambilnya adalah lebih utama. Bekas/tempatnya.5 Hukum Luqaatah mengikut Imam Abu Syuja’ Berikut ini adalah kitab matan Abi Syuja' yang terjemahkan: Fasal: Apabila seseorang itu menemui suatu barang (luqhatah/barang dijumpai) samada di tanah yang mati atau dijalanan. Maka itulah hukumnya (perkara yg disebutkan di atas). atau boleh menjualnya dan menyimpan wang hasil jualannya. 3.1.12. talinya. Jenis ini terbahagi dua jenis: 294 . Maka jika tidak dapat menemui pemiliknya. 2. 5. samada menjual dan menyimpan wang hasil jualannya atau mengeringkan dan menyimpannya. bolehlah dia memiliki barang dijumpai itu dengan syarat dhamaan (dia mestilah menggantinya jika pemilik itu ditemui). Jenis yang tidak kekal jika tidak dijaga atau diproses. itupun jika dia percaya bahawa dia boleh menjaga barang dijumpai itu. Jenis yang tidak kekal seperti makanan basah. penutupnya. maka wajib ke atasnya mengetahui enam perkara: 1. 4. seperti binatang. maka dia boleh mengambilnya ataupun meninggalkannya. timbangannya. Penemunya hendaklah melakukan apa yang terbaik untuknya. Jenisnya. kemudian menggantinya. 2. dia mestilah mengumumkan selama setahun di pintupintu masjid dan juga di tempat di mana barang itu ditemui. Barang dijumpai itu wajib disimpan di tempat simpanan yang sesuai. Orang yang menemuinya boleh memakannya. 6. Kemudian jika dia ingin memiliki barang dijumpai itu. Jenis yang memerlukan biaya. Barang dijumpai (luqathah) ada empat jenis: 1. 4. bilangannya. seperti kurpa yang basah. 3. Jenis yang kekal seperti emas dan perak. Jika dia mengambilnya.

Jika didapati pada kanak-kanak itu ada harta. maka kosnya adalah ditanggung oleh baitulmal. 12. kemudian beliau bersabda. Binatang yang boleh mencegah/menjaga dirinya sendiri. MAKA PENEMU ANG EMUKAN HARUS Ubaiy bin Ka'b ra dia berkata: Saya pernah terjumpa sebuah dompet berisi wang 100 dinar. kemudian saya menemui Nabi Saw.2. menjaganya dan memeliharanya adalah fardhu kifayah. Kanak-kanak ini tidak boleh ditinggalkan kecuali di tangan orang yang boleh dipercayai. dan perhatikan ciri-ciri dompet tersebut. Jika pemiliknya datang. jika tidak maka gunakanlah". kemudian menjual dan menyimpan wang hasil jualannya. Jika ia ditemui di padang.i. ii. penemunya boleh memilih melakukan antara 3 perkara yg tersebut di atas. Penemunya boleh memakannya dan menggantikan nilai harganya atau memeliharanya secara sukarela. lalu pada tahun ketiga saya menemui Nabi Saw. kemudian beliau bersabda. hakim hendaklah menampung kos perbelanjaan kanak-kanak itu dengan harta berkenaan. Jika kanak-kanak itu tiada harta.1. Setelah saya mengumumkannya selama satu tahun lagi masih juga belum saya temukan orang yang mengenalinya. Kata Ubaiy: Saya pun mengumumkannya selama satu tahun. "Umumkan selama satu tahun".1 DEFINISI JIALAH 295 . "Umumkan selama satu tahun lagi". Fasal: Apabila ada kanak-kanak yang ditemui di jalanan. "Simpan wang itu. KONTRAK JI’ALAH 12. namun belum juga saya temukan orang yang mengakuinya. maka hukum mengambilnya. hendaklah dibiarkan/ditinggalkan. Jika ia ditemui di kampung. Saya menemui Nabi Saw lagi.6 Hukum memiliki harta Luqatah jika tidak dituntut TERSEBUT DENGAN BENAR. (HR Bukhari) 12. Binatang yang tidak boleh mencegah/menjaga dirinya sendiri. hitung jumlahnya.2. Beliau bersabda. berikanlah.

Jika yang membatalkannya orang yang bekerja. 4. Orang yang menjanjikan upahnya tersebut boleh orang yang kehilangan itu sendiri atau orang lain. maka ia tidak mendapat upah. dia berkata.3 Membatalkan ji’alah Masing-masing pihak boleh menghentikan(membatalkan) perjanjian sebelum bekerja. ”Sesiapa yang mendapatkan kudaku dan dia kembalikan kepadaku. Orang yang menjajikan upahnya. ” Siapa yang mendapatkan barangku akan aku beri wang sekain. Upah. Disyaratkan memberi upah dengan barang yang tertentu.2. maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah dia kerjakan. Menurut Istilah syarak pula ialah Tindakan penetapan orang yang sah urusan nya tentang suatu ganti yang telah diketahui jelas atas pekerjaan yang ditentukan. 12. Jika orang yang kehilangan itu berseru kepada masyarakat umum. maka upah yang dijanjikan tadi berserikat antara keduanya.Pekerjaan (mencari barang yang hilang).2 Rukun ji’alah 1. Kalimah itu hendaklah mengandungi erti izin kepada yang akan bekerja.Ji’alah menurut Bahasa adalah Barang yang dijanjikan untuk seseorang atas janji sesuatu yang akan dia kerjakan. 2. sekalipun ia sudah bekerja. Misalnya seseorang kehilangan kuda. 3. Tetapi jika yang membatalkannya adalah pihak yang menjanjikan upah. 12. 12.4 Hukum Ji’alah 296 . aku bayar sekian”. juga tidak ditentukan waktunya.2. sampai keduanya mendapatkan barang itu bersama-sama.2. Ji’alah juga ialah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan.” kemudian dua orang bekerja mencari barang itu.

sebagai mana firman Allah dan Sabda Nabi SAW. 3. 2. iaitu pihak pemberi hadiah (al-muhdi) dan pihak yang diberi hadiah (al-muhda ilaih).3.Dasar hukum ji’alah adalah Boleh. Syarat yang diberikan perlulah jelas. 12. seperti: siapa yang mengembalikan orang suruhanku yang lari.3 HADIAH DAN SEDEKAH 12. Sebagai sebuah aqad. adanya ijab dan qabul. (Sila rujuk An-Nawawi. dalam hal ini tidak mesti dalam bentuk redaksi (shighat) lafzhiyah. maka ia akan saya beri pakaian tanpa dijelaskan jenius pakaaian dan bila dilaksanakan. hadiah adalah pemindahan pemilikan suatu harta tanpa balasan sebagai penghorpatan kepada orang yang diberi hadiah. harta yang dihadiahkan (al-muhda).1 Definisi hadiah Dalam al-Qamus al-Fiqhi dinyatakan menurut ulama Syafiiyah. halal diperjualbelikan dan berada di tangan al-muhdi atau boleh diserahterimakan. Hanya saja. Rawdhah ath-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin) 12. Al-Muhda (barang yang dihadiahkan) disyaratkan mesti jelas (ma‘lum). 1. adanya al-‘aqidan. harus milik al-muhdi(pemberi hadiah). Tidak boleh syarat yang samar-samar.3. sebab sebagai ganti(upah) atau sebagai kos. Firman Allah : ”Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperolaeh bahan makanan(seberat) beban unta.”(Surah Yusuf : 72) Syarat yang diberikan adalah seperti upah jika berjaya lakukan sesuatu. Hanafiyah dan Malikiyah. Hanabilah. hadiah memiliki tiga rukun.2 Dalil Hukum Hadiah 297 .

”Sesungguhnya aku tidak menolak hadiahmu kecuali kerana aku sedang berihram”. Abu Yaâla dan Ibn Abi Syaibah) Jika seseorang diberi hadiah dan tidak ada halangan syarak untuk menerimanya maka hendaklah ia menerimanya. (HR al-Bukhari. Muqauqis. janganlah seorang wanita merasa hina (memberi hadiah) kapada wanita jirannya meski hanya tungkai (kuku) kambing. at-Tarpizi dan Ahmad). Sebaliknya. (HR al-Bukhari). Nabi saw. Jika seseorang menolak hadiah kepadanya maka hendaknya menjelaskan sebabnya untuk menghilangkan perasaan buruk di hati si pemberi. Lalu Beliau menjelaskan alasan penolakannya. tetapi Beliau menolaknya. Bahkan Nabi saw. jangalah kamu menolak hadiah dan jangalah kamu semua memukul kaum Muslim”.Hukum asal memberi dan menerima hadiah hukumnya sunnah. al-Baihaqi. kerana dalam Sahih alBukhari diriwayatkan Nabi saw. bersabda: ”Hendaklah kamu semua saling memberi hadiah niscaya kamu semua saling mencintai” (Al-Bukhari. Begitu juga hukumnya Boleh menerima hadiah dari orang kafir. Nabi saw. Semasa beliau berada di Abwa atau Wadan. al-Adab al-Mufrad. Ukaidir Dumatul Jandal. (HR al-Bukhari. Ahmad. Perkara itu seperti riwayat ibn Jatstsamah bahawa ia menghadiahkan seekor keledai liar kepada Nabi saw. Al-Hafizh Ibn Hajar berkata: isnadnya hasan). pernah menerima hadiah dari Heraklius. dan Raja Ailah. mendorong untuk memberi hadiah meskipun nilainya secara keseluruhan adalah kecil ”Hai para Muslimah. Begitu pula boleh memberi hadiah kepada orang kafir selama orang itu bukan kafir 298 . Beliau bersabda. Abu Hurairah berkata. melarang untuk menolak hadiah: ”Penuhilah (jemputan/undangan) orang yang mengundang. Muslim. Beliau pun menerima hadiah dari orang kafir lainnya.

12. Apalagi hadiah yang diberikan agar kebatilan disuarakan dan disebarkan.3 Jenis-Jenis Hadiah Walaupun manusia diperintahkan untuk menerima hadiah dan dilarang menolaknya. ada beberapa jenis yang tidak boleh atau haram diterima. hendaklah ia membalasnya.harbi (QS. termasuk di dalamnya hadiah dari negara atau organisasi asing untuk penyebaran ide selain Islam 2. al-Baihaqi). pernah bersabda: ”Siapa yang diberi sesuatu lalu ia memiliki kelapangan harta. pernah mengangkat seseorang dari Bani Azad yang bernama Ibn al-Utbiyah (Ibn al-Lutbiyah) sebagai amil pemungut zakat. pujian (doa) yang paling baik untuk itu adalah dengan mengatakan. jazakallah khayran kathira (Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik). Nabi saw. Jika seseorang mendapat hadiah dan ia memiliki kelapangan maka disunatkan untuk membalasnya. Hadiah yang diberikan agar suatu kemungkaran dibiarkan atau agar penerima hadiah mengendurkan aktiviti amar makruf nahi mungkar atau yang seumpamanya. menuturkan bahawa Nabi saw. atau agar kemungkaran diperintahkan. Hadiah yang dimaksudkan untuk membatalkan yang hak dan mengukuhkan yang batil. Jabir ra. jika ia tidak memiliki kelapangan harta. setidaknya memuji dan mendoakan pemberi hadiah. tidak boleh diterima. lalu berkata. “Ya Rasul. lalu ia kembali dan mengatakan. Abu Humaid as-Saâd idi menuturkan bahawa Nabi saw. Jika tidak. termasuk hadiah agar yang haq tidak disuarakan dan agar yang batil dibiarkan atau tidak dikritik. di antaranya: 1. Tarpizi. Hadiah kepada penguasa.3. hendaknya ia memuji (mendoakan)-nya. pejabat atau pegawai negara. tentu lebih tidak boleh lagi diterima. Dalam riwayat at-Tarpizi dari Usamah bin Zaid.” (HR Abu Dawud. Mumtahanah [6]: 8-9) atau selama hadiah itu tidak membuat orang kafir bertambah kuat atau menjadi berani menyerang kaum Muslim. ini untuk Anda dan ini dihadiahkan untuk saya. Tidak boleh seorang petugas yang kami utus lalu 299 .

Hadiah yang diberikan kerana adanya akad al-qardh (hutang). Nabi saw. Dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda: ‫تهادوا تحابوا‬ ّ َ َ ْ َ ََ ”Kalian saling memberi hadiah. Jika dinyatakan pemberian itu adalah hadiah. Muslim. Rasul tidak memakannya dan menyuruh para sahabat untuk memakan hadiah dimaksud. (HR Imam Bukhari. Mengatakan.” (Hadith Riwayat Imam Bukhari. Tarpizi dan An Nasa’i) 300 .3. ” (HR Ibn Majah). kedudukan atau tugasnya. pernah bersabda: ”Jika salah seorang di antara kamu berhutang lalu pihak yang berhutang memberinya hadiah atau membawanya di atas hewan tunggangan maka jangan ia menaikinya dan jangan menerima hadiah itu. Al Baihaqi dan Al-Hafiz Ibnu Hajar) Abu Hurairah menyatakan bahawa Rasulullah apabila diberi makanan. Ini untuk Anda dan ini dihadiahkan untuk saya.datang dan berkata. Anas ra. tidaklah ia datang membawa pemberian itu. kecuali ia pasti datang pada Hari Kiamat kelak memanggul barang itu di pundaknya. 3. kecuali yang demikian itu biasa terjadi di antara keduanya sebelum hutang-piutang itu. Jika pemberian itu sedekah.4 Hukum Memberi Hadiah Hukum memberi hadiah adalah sunat. 12.(HR al-Bukhari. beliau selalu menanyakan kepada si pemberi hadiah apakah pemberian itu hadiah atau sedekah. Muslim. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Rasulullah menepukkan tangannya dan makan bersama sahabat. Ahmad dan Abu Dawud) Hadis ini menunjukkan hadiah itu datang kerana jabatan. maka kalian akan saling mencintai. Mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya lalu memperhatikan apakah itu dihadiahkan kepadanya atau tidak.

2) Hadiah kerana melakukan sesuatu keharaman 3) Hadiah kepada pemerintah a. pernah bersabda: “Jika salah seorang di antara kamu memberi hutang kemudian yang berhutang memberi hadiah atau membawa kamu ke atas haiwan tunggangan maka jangan kamu menaikinya dan jangan menerima hadiah itu. (HR al-Bukhari. ia berkata ”Rasulullah Sebaliknya. janganlah seorang wanita merasa hina (memberi hadiah) kapada wanita jirannya walaupun hanya tungkai kuku kambing. at-Tarpizi dan Ahmad).3. Islam telah menyatakan hukum khusus tentang haram dan harus memberi dan menerima hadiah. menerima melarang hadiah untuk dan membalasnya.” 301 . saw. hadiah: menolak Penuhilah (undangan) orang yang mengundang. menuturkan. Nabi saw. iaitu: 1) Hadiah kerana adanya aqad hutang. Dasarnya adalah hadits `Aisyah riwayat al-Bukhari.”Wahai para Muslimah. kecuali yang demikian itu biasa terjadi di antara keduanya sebelum hutang-piutang itu. Nabi pernah saw.5 Keadaan Yang Haram Memberi Dan Menerima Hadiah Secara umumnya hukum memberi hadiah adalah sunat. jangan kalian tolak hadiah dan jangan kalian memukul kaum Muslim. 12. ” (HR al-Bukhari Ahmad. Para fuqaha telah menggariskan 3 bentuk hadiah yang haram. Muslim. Anas ra. Abu Ya‘la dan Ibn Abi Syaibah). Orang yang diberi hadiah disunahkan menerima hadiah yang diberi saudaranya dan membalasnya. hadiah yang diberikan kerana adanya akad al-qardh (hutang).

bersabda. 302 . kecuali dia akan menanggungnya pada hari kiamat. dia berkata: “Ini untuk kalian. hadiah kepada pemerintah. Hadiah yang diberikan atas tindakan yang haram atau mengurangi amal ibadah.” Dalam Talkhishul Mutasyabih. jika kamu benar?” Lalu Rasulullah saw. dan membuat perkiraan dengan baginda. "Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan rasuah yang diterima alhukam adalah kufur" [Riwayat Ahmad]. Rasulullah saw.(HR Ibn Majah). Dan ini hadiah yang dihadiahkan kepadaku. sampai datang kepadamu hadiahmu. bahawa Nabi saw. berdiri dan berbicara kepada orang-orang. pegawai kerajaan dan seumpamanya telah disebutkan dengan jelas dalam hadits-hadits. Beliau bersyukur kepada Allah dan memuji-Nya. lalu berkata: “Amma ba’du. jika dia benar? Demi Allah. Al-Khathib mengeluarkan dari Anas. tidak seorang pun dari kalian mengambil sesuatu darinya. Sesungguhnya aku menugaskan beberapa orang lelaki di antara kalian untuk mengurusi hal-hal yang dikuasakan kepadaku oleh Allah. sampai datang kepadanya hadiahnya. Ini juga bentuk hadiah yang haram. bahawa Nabi saw. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hamid Al-Sa’idi. c. menugaskan Ibnu Lutaibah untuk mengurus zakat Bani Sulaim.’ Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya dan rumah ibunya. Dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Lalu salah seorang dari kalian datang dan berkata: ‘Ini adalah milik kalian. b.” Maka. berkata: “Kenapa kamu tidak duduk saja di rumah ayahmu dan rumah ibumu. Pengharaman hadiah untuk penguasa. Ketika dia sampai kepada Rasulullah saw.

lalu dia member hadiah padamu. Dan jika dia mengambil rasuah. mereka masih boleh meneruskan amalan tersebut.Abu Wail Syaqiq bin Salamah. Ini bersandarkan mafhum dari potongan hadith “. 12. adalah hadiah yang diberi oleh pemerintah dari negara atau kekuasaan lain. Tapi suht adalah bahawa seorang lelaki meminta bantuanmu untuk menghilangkan ketidakadilan atasnya. sekiranya dua orang sudah sedia ada biasa memberi hadiah atas hubungan kekerabatan. beliau bersabda: “Sesiapa yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan. bahawa ketia dia ditanya tentang suht. adalah sekiranya orang yang member hadiah sememangnya telah biasa member hadiah kepada pemerintah tersebut sebelum beliau menjawat jawatan pemerintahan. Ini ditunjukkan sendiri oleh Rasulullah saw dimana baginda menerima hadiah dari ketua-ketua kabilan di luar Madinah. salah seorang imam tabi’in.” Diceritakan dari Masruq dari Ibnu Mas’ud.1 Definisi Sedekah 303 . sampai datang kepadanya hadiahnya.Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya dan rumah ibunya. maka itu telah menyampaikannya kepada kekufuran. maka dia telah memakan suht. jika dia benar? Maka. sekiranya salah seorang dari mereka menjawat jawatan pemerintahan. apakah itu rasuah.4. Maka jangan kamu terima. 2.SEDEKAH DAN INFAQ 12.” Terdapat 2 pengecualian di mana pemerintah boleh menerima hadiah.4. berkata: “Jika qadhi (hakim) mengambil hadiah.” Diriwayatkan dari Buraidah dari Nabi saw. persahabatan contohnya. dia menjawab: “Bukan. maka (hadiah) yang dia ambil setelah itu adalah pengkhianatan.. dan kami telah memberikan rezeki (upah)kepadanya. 1.

Di samping hukum sunat. iaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau sesuatu pihak. Di dalam Alquran terdapat banyak ayat yang menggalakkan kaum Muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah.2 Hukum Sedakah Para fuqaha bersepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunat iaitu mendapat pahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah SWT yang ertinya: ''Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka.'' (QS An Nisaa [4]: 114). atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dari segi syarak perkataan shadaqoh bererti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditetapkan masa dan dan jumlah tertentu. 12. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha (ahli fikih) disebuh sedekah attatawwu' (sedekah secara sukarela).T. sedangkan ia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. adakalanya hukum sedekah menjadi haram iaitu dalam kess seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahawa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan.Sedekah atau sedekah adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu sodaqa yang bermaksud benar.4. Hukum sedekah juga boleh berubah menjadi wajib. Erti sedekah juga adalah pemberian sesuatu kepada orang yang memerlukan dengan tujuan mahu mendekatkan diri kepada Allah S.3 INFAK 304 . 12. Dan sesiapa yang berbuat demikian kerana mencari keridhaan Allah.4. kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah. Ia juga bererti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap keredhaan Allah SWT dan pahala semata-mata. maka kelak Kami akan memberi kepadanya pahala yang besar.W.

Cuma infak adalah berkaitan dengan pemberian benda manakala sedekah adalah pemberian yang boleh dalam bentuk yang lebih luas iaitu pemberian benda atau dalam bentuk bukan benda seperti sedekah zikir seperti Hadist riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar. apa jua Yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan. dan orang-orang Yang memaafkan kesalahan orang.” HR Muslim 305 .Infak adalah mengeluarkan sebahagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman. Iaitu orang-orang Yang menderpakan hartanya pada masa senang dan susah. infak pula boleh diberikan kepada sesiapa sahaja seperti kedua orang tua. dan orang-orang Yang menahan kemarahannya. Jika zakat ada nishabnya . samada yang berpendapattan tinggi atau rendah. 134). dan (ingatlah). dan (ingatlah). kaya atau miskin. maka Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuiNya (dan akan membalas Dengan sebaik-baiknya). dan orangorang miskin. dan anak-anak yatim. (surah Ali Imron . dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar adalah sedekah. tahlil. Allah mengasihi orang-orang Yang berbuat perkara-perkara Yang baik. 134. membaca takbir. berhubungan suami istri. Seperti firman Allah swt. “mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad): apakah Yang akan mereka belanjakan (dan kepada siapakah)? katakanlah: "Apa jua harta benda (yang halal) Yang kamu belanjakan maka berikanlah kepada: kedua ibu bapa. dan sebagainya sebagaimana firman Allah di dalam surah al Baqarah : 215). dan kaum kerabat.” Sedekah dan infak adalah lebih kurang sama biarpun dalam kes tertentu adalah berbeza. infak tidak mengenal nisab. Rasulullah bersabda “ jika kamu tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih. dan orang-orang Yang terlantar Dalam perjalanan. Jika zakat wajib diberikan kepada 8 asnaf. tahmid. anak.

Beberapa jenis harta itu adalah emas & perak. seperti (rosaknya pahala amal sedekah) orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuknunjuk kepada manusia (riak) dan dia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. lebih dari kebutuhan pokok. berkembang. serta bebas hutang.1 Definisi Wakaf 306 . (Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dan riak itu) mereka tidak akan mendapat sesuatu (pahala) pun dari apa yang mereka usahakan dan (ingatlah). lalu ditinggalkannya bersih licin (tidak bertanah lagi).T .W. mencapai syarat jumlah (nishab) dan waktu (haul). pertanian.” 12. I:1/2). peternakan. kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. yang harus dikeluarkan zakatnya setelah mencapai syarat. Di antaranya adalah :“Wahai orang-orang yang beriman! Jangan rosakkan (pahala amal) sedekah kamu dengan perkataan membangkit-angkit dan (kelakuan yang) menyakiti. dan barang dijumpai.5 WAKAF 12.Sedekah agak berbeza dengan zakat kerana Zakat menurut istilah syarak ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Kifayatul Akhyar.5. sebagaimana yang terdapat dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Qur’an. diantaranya dimiliki penuh. dan pemberiannyapun wajib diberikan kepada 8 golongan (asnaf). Makna sedekah memang sering menunjukkan makna memberikan harta untuk perkara tertentu di jalan Allah S. perdagangan & jasa.

Fiqh al-Sunnah. Istilah ini berasal dari Rasulullah SAW sendiri seperti yang disebut dalam hadits riwayat Muslim tentang adanya tiga jenis amalan yang tidak akan putus pahalanya sampai dengan seseorang selepas meninggal dunia. Sedekah jariyah secara harfiyah adalah sedekah yang mengalir pahalanya. VI : 25) Wakaf adalah salah satu bentuk amalan sosial yang telah dilaksanakan oleh umat Islam semenjak masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Fiqh al307 .” (HR Bukhari dan Muslim) Sedekah jariah adalah dengan cara waqaf iaitu untuk memperoleh pahala dari Allah SWT yang tak ada putus-putusnya. sedekah jariah doa anak soleh kepada kedua ibubapanya dan . Nail al-Authar.Wakaf adalah perbuatan yang dilakukan wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk menyerahkan sebahagian atau untuk keseluruhan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selama-lamanya. Perkataan waqf menurut bahasa adalah berasal daripada perkataan waqafa bererti menahan seperti perkataan milkun mauqufun ertinya harta milik yang diwakafkan atau ditahan. ilmu yang dimanfaatkan. Rasulullah saw bersabda. Ulama ahli hadits menerangkan bahawa yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu adalah amal wakaf (Al-Syaukani. Ia juga boleh berpakna menunda atau berhenti untuk sementara. Rasulullah SAW sendiri telah melakukan amal wakaf kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Seorang wakif boleh terdiri daripada orang perseorangan dan organisasi. waqf fie al-kalam/al-qira’ah ertinya menunda pembicaraan atau berhenti membaca. Istilah lain yang hampir sama maknanya dengan amal wakaf ialah sedekah jariyah. III : 378). (Sayd Sabiq. “Tiga amalan yang tidak teRPutus pahalanya walaupun setelah meninggal dunia iaitu. Menurut istilah fiqh pula waqaf beerti suatu amal yang dilakukan dengan cara menahan harta asalnya dan menyalurkan hasilnya di jalan Allah (Sayyid Sabiq.

tanah-tanah pertanian dan saham yang dibuat dalam pelbagai sektor perindustrian.Sunnah. Ijarah dan Syirkah : 21) 12. maka pengurusan wakaf telah diambil alih oleh Pemerintah. semuanya melakukan amal wakaf (Wahbah Zuhaily. Menurut riwayat dari sahabat Jabir ra. Muhadlarat fie al-Waqf : 11) Universiti Al-Azhar di Mesir semenjak tertubuhnya pada tahun 1000 M hingga sekarang dibiayai oleh hasil harta wakaf. Syria dan Arab Saudi.5. (Mushtofa Salabi (Muhadlarat fie al-Waqf wa al-Washiyyah : 7). VIII : 157). (Azhar Basyir. Fiq al-Islam wa Adillatuh. amal wakaf adalah aktiviti amal sosial yang dibangun oleh Islam yang mana sebelumnya tidak ada dalam sejarah kehidupan manusia. Imam Shafie mengatakan bahawa dari segi sejarah. infaq dan sedekah. pondok-pondok. maka amalan ini boleh dikembangkan menjadi modal produktif yang manfaatnya dapat digunakan untuk membiayai kehidupan seperti mendirikan tempat ibadah. (Abu Zahrah.2 Barang Wakaf 308 . Dari segi ekonomi amalan wakaf mempunyai peranan yang sangat penting disamping peranan zakat. membangun madrasah. Sebelumnya wakaf diurus oleh penerima wakaf (mauquf ‘alaih) atau oleh kepercayaan wakif (washiy munaffadzul washiyah). poliklinik. Di Mesir harta wakaf banyak yang berupa bangunanbangunan sewaan. rumah yatim lain-lainnya. III : 379). Pengurusan wakaf di Mesir mulai sejak zaman Taubah bin Numair menjabat gabenor (al-qadhi) di wilayah tersebut pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Setelah terdapat beberapa kes penyelewengan hasil wakaf dan banyak benda-benda wakaf yang rosak. Hukum Islam tentang Wakaf. Amalan wakaf menjadi suatu yang penting dibeberapa Negara arab seperti Mesir. Ini adalah kerana amalan wakaf cenderung sebagai sebagai sedekah atau sumbangan yang berpanjangan yang tidak habis selepas digunakan. tidak ada seorangpun dari sahabat Nabi SAW yang mampu yang tidak melakukan amal wakaf.

Barang wakaf benda tidak bergerak dapat dalam bentuk tanah.5. 12. Terdapat beberapa pendapat mengenai parkara tersebut yang berkisar kepada perkara syarat benda-benda yang boleh diwakafkan dan benda-benda yang tidak boleh diwakafkan. kerana organisasi atau orang yang menerima wakafnya tidak menguasai secara mutlak. Sementara untuk barang wakaf benda bergerak dapat dengan bentuk wang. rumah dan lain-lain. tidak dihalang untuk tasarruf. berakal. Tetapi apabila dilihat dari penguasaan terhadap benda yang diwakaf (al-mauquf ‘alaih) adalah sama seperti barang pinjaman atau barang sewaan (ijarah). pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan. Jabatan Agama). kerana harta yang diwakafkan telah terpisah dari milik waqif. Ia tidak menjual beli sesuka hati dan tidak boleh dimiliki seperti harta peribadi. 309 .Barang wakaf yang dapat diwakafkan adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimiliki dimiliki secara sah oleh pihak yang akan melakukan wakaf (wakif). Akad wakaf yang diikrarkan seorang wakif harus disaksikan oleh dua orang saksi dan direkod atau didaftarkan dalam maklumat ulil amri (kalau di Malaysia di bahagian wakaf.5. (mu’aqqat). hibah atau hadiah. Ikrar akad wakaf dilaksanakan dengan ikrar dari wakif untuk menyerahkan harta benda yang dimiliki secara sah untuk diurus oleh nadzir (orang yang mengurus harta wakaf) untuk demi ibadah dan kemaslahatan masyarakat.3 Syarat Wakaf Syarat wakaf yang menjadi syarat utama agar dapat sahnya suatu akad wakaf adalah seorang wakif telah dewasa.4 Syarat Berkekalan Dalam Wakaf (ta’bid al waqf) Amal wakaf apabila dilihat dari segi benda yang diwakafkan (al-mauquf bih) adalah sama dengan sedekah. syarat-syarat penerima wakaf dan kesan wakaf dimana apakah harta itu menjadi milik penerima wakaf atau menjadi milik Allah atau masih dalam kekuasaan wakif sehingga wakif dapat mengatur harta wakafnya secara mutlak. Adakah amal wakaf tersebut boleh untuk jangka waktu yang selama-lama (mu’abbad) atau boleh untuk waktu tertentu sahaja. 12.

rumah. maknanya bukanlah untuk tidak untuk jangka waktu tertentu sahaja. Alasannya ialah kerana ikrar wakaf buklanlah suatu perjanjian yang bersifat timbal balik (’aqd mu’awadhah). Demikian pula apabila amal wakaf ditujukan kepada orang tertentu dan dihadkan hingga meninggal dunia (munqathi’ al-intiha) atau ditujukan kepada bayi yang akan dilahirkan (munqathi’ al-ibtida’). melainkan menjadi milik Allah (milkun mu’abbadun lillah). Mazhab Syafi’i Ulama Syafi’iyah memandang bahawa benda wakaf sudah terpisah dari milik wakif tetapi tidak berpindah kepada penerima wakaf. buah-buahan dan sebagainya yang habis ketika digunakan Syarat lain dalam pelaksanaan wakaf ialah jangka waktu wakaf yang tidak tertentu. Mereka mensyaratkan amal wakaf hendaklah terdiri daripada benda-benda yang kekal (baqa’ al-’ain). tidak menyebutkan orang atau organisasi mana yang menerima wakafnya. tidak seperti makanan. wakafnya tidak sah. Sebahagian mereka memandang sah dan sebahagian lagi memandang tidak sah. kerana menunjukkan jangka waktu tertentu. senjata dan lain-lainnya. maka perlu ada pihak kedua yang menerimanya (qabul). Seterusnya Ulama Syafi’iyah menegaskan bahawa untuk amal wakaf tidak ada khiyar. Apabila seorang mewakafkan sebidang tanah dengan dibuat jangka waktu seperti selama satu atau dua tahun. alat-alat pejabat. 310 . kendaraan.1. maka wakafnya tidak sah. dan tidak habis diguna seperti tanah. Yang memandang tidak sah memberi alasan bahawa kerana amal wakaf adalah perbuatan hukum yang bersifat memindahkan hak milik (tamlik). Alasannya ialah kerana amal tersebut merupakan perbuatan hukum yang memisahkan harta milik untuk mendekatkan diri kepada Allah sama halnya dengan membebaskan budak dan sedekah. iaitu memilih antara melaksanakan wakaf dengan membatalkannya setelah diikrarkan. Namun mereka berselisih pendapat mengenai ikrar wakaf yang tidak menyebutkan mauquf ‘alaihnya secara jelas seperti seorang wakif mengucapkan ikrarnya “rumah ini saya wakafkan”. berterusan manfaatnya (dawam al-manfaat).

sabilillah. maka kayu-kayunya harus dimanfaatkan kembali dan tapaknya diratakan dengan tanah hingga dapat digunakan untuk shalat atau i’tikaf lagi. Apabila sebuah masjid runtuh. maka pihak pengusaha (nadzir. hamba sahaya. Sebahagian mereka mengatakan boleh dijual dan wangnya dikembalikan kepada wakaf. maka boleh dibakar (Muhammad Nawawi alBantani. ibnu sabil dan (para) tetamu…” (HR Bukhari Muslim). Namun 311 . Dan hadits riwayat Abi Hurairah ra bahawa Rasulullah bersabda : “Allah tidak menerima amal sedekah dari seseorang yang mempunyai kerabat yang memerlukan dan ada pertalian dengannya tetapi disalurkannnya pada orang lain” (HR Al-Thabarani) Ulama Syafi’iyah sangat ketat dalam mempertahankan asas benda yang diwakaf (baqa al-’ain) berbanding kekalnya manfaat (dawam al-manfaat). Alasannya hasil penjualan bekas wakaf yang nilainya kecil adalah lebih baik daripada disia-siakan. maka harus disalurkan kepada organisasi yang mengurus fakir miskin atau yatim piatu atau kepada orang-orang yang dekat hubungannya dengan wakif yang memerlukan pertolongan (Al-Nawawie. Imam Bujairomi mengatakan bahawasanya telah berlaku perdebatan di kalangan Ulama Syafi’iyah mengenai hukumnya menjual bahan runtuhan atap bangunan wakaf dan tikar yang sudah tidak boleh digunakan. tanpa menyebut orang atau organisasi tertentu. Mereka mengatakan sekiranya benda wakaf hancur ditelan masa atau rusak hingga tidak berfungsi (kharab).Namun akhirnya ditegaskan bahawa yang sahih adalah pendapat yang mengesahkan tanpa ada pihak kedua yang menerimanya dengan alasan bahawa perbuatan amal wakaf adalah melepaskan hak milik (izalah al-milk) tetapi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub) sama halnya dengan amal qurban. Wakaf yang diikrarkan secara mutlak. mtawalli) berkewajiban untuk berusaha memanfaatkan benda wakaf tersebut sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh wakifnya. Mereka berhujjah dengan hadits Umar bin al-Khattab ra : “Maka sedekahkanlah hasilnya kepada fakir miskin. Nihayatuzzain : 272) Demikian ketatnya Ulama Syafi’iyah dalam mempertahankan benda wakaf. XV : 334-336). Kecuali apabila kayu-kayu tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan. kepada kaum kerabat.

(2) kerana dinyatakan dalam wasiat. Imam Subki berkata. Mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan wakaf untuk jangka waktu yang tidak tertentu. ‘Ariyah merupakan amal kebajikan (tabarru’) melalui manfaat benda yang dipinjamkan. Abu Hanifah dan para pendukung mazhabnya mengakui adanya amal wakaf yang mengikat (luzum). pendapat inilah yang benar (Hasyiyah Bujairomi. Amal wakaf menurut Ulama Hanafiyah tidak mengikat (ghairu lazim). tetapi boleh dihadkan dengan waktu tertentu seperti dua puluh tahun. iaitu ketika wujud pihak dari luar (liwujudi amrin khorijin) dan adanya di tiga tempat : (1) kerana ada keputusan hakim setelah terjadi perselisihan antara wakif dengan pihak pengusaha. Dan apabila wakifnya meninggal dunia. lima puluh tahun dan seterusnya. harta wakaf boleh diwariskan kepada anak cucunya. Asas pemikirannya ialah kerana amal wakaf bukanlah perbuatan hukum yang memindahkan hak milik dari wakif kepada pihak lain. Dalam tiga kes tersebut wakaf jadi mengikat dan berpanjangan (Mushtofa Salabi : 19). wakif (pewakaf atu pemilik asal harta) tetap menguasai harta wakaf secara penuh dan dapat menggunakannya secara bebas. dan wakif masih berhak untuk melakukan apa saja (anwa’ al-tasharruf) atas harta wakafnya itu. 312 . demikian pula halnya harta wakaf. kerana wakaf hanyalah memberi manfaat atau hasil yang disalurkan kepada mauquf ‘alaih. Di sini amal wakaf dipandang sama dengan ‘ariyah iaitu meminjamkan benda barang kepada orang lain.menurut sebahagian yang lain tetap tidak boleh dijual. III : 213) 2. lain tidak. (Mushtofa Salabi : 19). (Abu Zahrah : 77). (3) kerana telah dibangun masjid di atasnya. berbuat kebajikan melalui penyaluran manfaat kepada pihak yang diwakaf (mauquf ‘alaih) tanpa mengurangi hak penguasaan terhadap bendanya. termasuk mewariskan kepada anak cucu setelah ia meninggal. Harta wakaf menurut pendapatnya masih tetap menjadi milik wakif.

maka boleh dijual dan wangnya dikembalikan pada membiayaai kos pembaikan (benda) wakaf yang diikrarkan oleh wakifnya. tetapi hanya menyalurkan hasilnya. VI : 208-209) 3. maka diserahkan kedua-duanya. Ulama Hanafiyah menegaskan bahawa harta wakaf tetap dikuasai wakif. atau mahu dialihkan kepada kepentingan lain yang lebih diperlukan. tidak disalurkan kepada mauquf ‘alaih. jamaknya ahbaas. Seterusnya Ulama Hanafiyah membincangkan wakaf yang telah mengikat (luzum) seperti dalam tiga kes di atas kemudian rusak atau hancur sehingga tidak berfungsi lagi. melainkan hanya berhak dari manfaatnya (Ibnul Humam. Kalaulah amal wakaf merupakan perbuatan hukum yang memisahkan hak milik. hakimlah yang dapat menetapkan cara-cara memperbaikan kembali. Hadits lain yang dijadikan landasan hukum oleh mereka di antaranya hadits riwayat Ibnu Abbas bahawasanya Rasulullah bersabda : “Tidak boleh menahan sehingga menghalangi ketentuan faraid dari Allah” Mereka menyebut wakaf dengan istilah habs. Maka menurut mereka urusannya diserahkan kepada hakim. Mazhab Maliki 313 . kerana kata “menahan” bukanlah melepas milik. Ibnul Humam menjelaskan tentang adanya larangan menjual barang-barang milik wakaf yang masih dapat dimanfaatkan. pokoknya (al-ashl) dan hasilnya (al-tsamrah). Dengan demikian amal wakaf dapat diwariskan kepada anak cucu. tetapi apabila sudah sangat susah dimanfaatkan. Maka hadits di atas secara lahirnya melarang untuk menahan harta (habs) yang menghalangi hak waris (fara’id).Asas hukum yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah ialah petunjuk Nabi SAW kepada Umar bin Khattab : “Tahanlah(wakaflah) pokoknya dan salurkanlah hasilnya” (HR al-Nasa’i dan Ibnu Majah) Memahami hadits tersebut. Syarah Fathul Qadir. kerana mauquf ‘alaih tidak berhak menerima bagian dari pokoknya. ertinya menahan.

bukan ketetapan dari Rasulullah. tiga tahun atau untuk selama-lamanya boleh. Amal wakaf termasuk sedekah. Mereka beRPegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. dihibahkan dan diwaris.Ulama Malikiyah berpendapatt bahawa perbuatan mewakafkan tidak bersifat memindahkan hak dari milik wakif. tidak boleh dihibahkan. seperti mahu wakaf selama dua tahun. boleh jadi ada orang lain yang mengikrarkan wakaf untuk jangka waktu tertentu dihadapan Rasulullah lalu Rasulullah juga mengakui. 4. samada untuk satu tahun. Mazhab Hanbali Ulama Hanabilah memandang bahawa perbuatan wakaf bersifat memindahkan hak milik dari wakif (pewakaf) kepada mauquf ‘alaih (penerima wakaf). tetapi tidak berarti bahawa amal wakaf untuk jangka waktu tertentu tidak boleh. Kerana kalimah tersebut memberi pelwang untuk melakukan amal wakaf sesuai dengan keinginan (niat). tidak dikuasai mauquf ‘alaih. Apa lagi ketetapan tidak boleh dijual dan seterusnya merupakan ketetapan dari Umar. Maksud “menahan pokok” bererti harta wakaf masih dikuasai wakif. dua tahun atau untuk selamalamanya (Abu Zahrah : 79). Dalam mempertahankan pendapatnya itu mereka menegaskan bahawa sekalipun hadits Umar bin Khattab menunjukkan waktu yang tidak tertentu. tidak boleh diwariskan dan tidak boleh ditarik kembali menjadi milik pribadi (Mushtofa Salabi : 21). tetapi kerana ada ketentuan tidak boleh dijual. dan sedekah tergantung kepada orang yang melakukannya. maka amal wakaf boleh untuk jangka waktu tertentu (mu’aqqat) dan boleh untuk selama-lamanya (mu’abbad). tetapi harta itu mempunyai hukum-hukum baru setelah ikrar wakafnya diucapkan. dengan ketentuan tidak boleh dijual atau dihibahkan atau diwariskan apabila mauquf ‘alaih telah meninggal 314 . maka wakif tidak bebas mentasarufkannya. Rasulullah saw bersabda : “Jika kamu mahu. maka boleh kamu tahan (wakaf) pokoknya dan sedekahkan hasilnya” (HR Bukhari-Muslim). walaupun akhirnya menjadi taqrir tetapi tidak berarti tidak ada ketetapan yang lain. iaitu tidak boleh dijual. Namun demikian kerana dalam petunjuknya menggunakan kalimah “jika kamu mau” (in syi’ta).

maka wakaf wajib diganti dengan yang lain yang sepadan dengannya dan jika tidak ada keperluanpun. Kerana perbuatan wakaf tidak boleh dibatalkan. Jika seseorang mewakafkan dengan menentukan sewaktu-waktu dijual atau dihibahkan atau ditarik kembali menjadi milik peribadi. Tindakan yang demikian disebutnya sebagai “qiyas al-huda” (Al-Dimasqie. Namun demikian Ulama Hanabilah sangat longgar dalam mempertahankan asas tempoh berpanjangan. atau bangunan madrasah sudah tidak boleh digunakan maka boleh diruntuhkan atau dijual dan dipindahkan ke tempat lain yang lebih manfaat (Al-Maqdisi. kerana perkara tersebut adalah ada kemaslahatan. Mereka memandang perbuatan mewakafkan dengan membuat syarat sebagai dua peristiwa hukum yang terpisah.kerana milik yang diperolehi oleh mauquf ‘alaih hanyalah manfaatnya. Al-’Udah : 239). 183) 315 . Mazhab Dhahiri Ulama Dhahiriyah memandang bahawa perbuatan mewakafkan adalah perbuatan hukum yang bersifat melepaskan hak milik (izalah al-milk) dan mengikat (luzum) serta berpanjangan (mu’abbad). maka wakafnya sah sedangkan syaratnya batal. Jika seseorang mewakafkan dengan mensyaratkan akan dijual atau dihibahkan atau diwariskan. termasuk pindah lokasi. Misalnya sebuah rumah tempat tinggal diubah menjadi restoran atau hotel maka hukumnya boleh. kerana tidak ada asasnya dalam al-Qur’an. iaitu perbuatan mewakafkan dan perbuatan membatalkan. Ibnu Taimiyah mengatakan bahawa jumhur Ulama membolehkan perubahan wakaf jika dipandang lebih maslahat. Muhalla. bukan benda asalnya (Mushtofa Salabi : 22). Fatawa Syaikhil Islam Ibnu Taimiyah : 181-182) 5. maka wakafnya adalah tidak sah kerana syarat tersebut menghapus amal wakaf (Abu Zahrah : 74). Menurut mereka apabila barang-barang wakaf sudah dianggap tidak boleh digunakan misalnya sebuah masjid sudah tua. Bahkan menurutnya jika ada keperluan. Imam Ahmad mensyaratkan amal wakaf adalah berpanjangan dan mutlak. Pemilik tidak dapat menarik kembali setelah ikrar wakafnya diucapkan. boleh diganti dengan yang lebih baik. maka tindakan hukum yang pertama sudah sah dan tindakan kedua tidak sah idi adalah kerana jelas bercanggah Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya (Ibnu Hazm.

Lisan al-Arab. Mazhab Hanafi Wang tunai (al-nuqud) dilihat dari segi fungsinya sebagai alat pertukaran tidak boleh tidak dapat diwakafkan kerana boleh habis selepas digunakan. ertinya wang logam.5. kerana nilainya menjadi aset yang sama dengan benda-benda. yang ertinya tidak tempo (khilaf al-nasi’ah) atau tangan ke tangan (yadan bi yadin). Terdapat perbezaan utama diantara wakaf tunai dengan zakat. Dengan demikian manfaat wakaf tunai memiliki nilai tambah dibandingkan dengan zakat. ertinya wang kertas. infaq dan sedekah. dan naqdun ma’danie. Tetapi dilihat dari segi fungsi lainnya iaitu yang memiliki nilai (manfaat) yang dapat dipertahankan kewujudannya. Daripada penjelasan tersebut dapat difahami bahawa yang dimaksud “wakaf tunai” adalah suatu amal yang dilakukan dengan cara menyerahkan wang tunai untuk digunakan modal produktif dan menyalurkan hasilnya di jalan Allah. infaq dan sedekah tujuannya untuk kepentingan penggunaan sedangkan pada wakaf tunai tujuannya untuk produktif.12. infaq dan sedekah. Naqd jamaknya nuqud yang boleh beerti mata wang.5 Wakaf Tunai (waqf al nuqud) Perkataan wakaf tunai adalah terjemahan daripada bahasa arab “naqdan”. ijarah. Misalnya seperti di negeri Mesir dan Syria dimana organisasi wakaf Berjaya menghimpun dana produktif yang besar dan keuntungannya dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan keagamaan. dan sebagainya serta dibahagikan keuntungannya untuk membiayai kehidupan pihak yang memerlukan. naqd al-darahim ertinya mata wang dirham (Ibnu Manzur. Zakat. dapat diwakafkan. XIV : 254). Para Ulama berbeza pendapat mengenai hukumnya wakaf wang sesuai dengan perbezaan pendapat 316 . naqdun waraqie. kerana kedudukannya sebagai modal produktif yang perlu dipertahankan wujudnya secara berterusan dan perlu dikembangkan pokoknya melalui akad qiradh. syirkah. Terdapat beberapa pandangan mazhab mengenai wakaf tunai 1.

dan (3) telah berlaku di masyarakat. VI : 555-556). maka benda-benda yang diwakafkan 317 . seperti wakaf senjata dan perlengkapan perang. sebahagian mereka mengatakan bahawa pendapat yang membolehkan wakaf wang berasal dari Mazhab Zufar yang dilansir melalui sahabatnya bernama Al-Anshari. Sedangkan wakaf wang telah menjadi tradisi di masyarakat (al-’urf). VI : 555) Salah seorang sahabat Imam Abu Hanifah. Mazhab Malik dan Syi’ah Imam Malik dan Syi’ah Imamiyah membolehkan wakaf benda-benda bergerak seiring dengan pemikiran mereka yang membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu (mu’aqqat). Beliau telah memfatwakan bahawa wakaf benda-benda bergerak adalah boleh sepanjang mendapat rujukan dari nash (al-atsar) atau berlaku di masyarakat (al-ta’amul). Raddul Mukhtar. seperti bangunan. Ulama Hanafiyah mensyaratkan benda wakaf harus tahan lama (shaalihatan lilbaqa’). maka hukumnya dibenarkan (Ibnu Abidin. Mereka menegaskan bahawa benda-benda yang boleh diwakafkan hanyalah benda-benda yang tidak bergerak (al-’iqar). Alasannya kerana berlaku di masyarakat sebagaimana halnya di negeri Rum[3]. (2) ditunjuk oleh nash yang sharih. Tetapi sebahagian lagi mempertahankannya sebagai fatwa dari Imam Muhammad (Ibnu Abidin. Mereka berselisih pendapat mengenai asal mula pendapat ini. Di dalam “Raddul Mukhtar” disebutkan bahawa wang dirham dan dinar termasuk benda-benda bergerak yang boleh diwakafkan. 2. Benda-benda bergerak (al-manqul) tidak boleh diwakafkan kecuali dalam tiga hal iaitu : (1) mengikuti benda tidak bergerak. seperti wakaf buku-buku perpustakaan (Abu Zahrah : 117118). pepokokan[2] dan segala fasilitas yang ada di atas tanah wakaf.mereka dalam memberikan kriteria benda-benda yang boleh diwakafkan dan benda-benda yang tidak boleh diwakafkan. Dengan kebolehan wakaf sementara.

madrasah. I : 440). Mazhab Syafi’i Ulama Syafi’iyah menetapkan bahawa benda-benda yang boleh diwakafkan meliputi segala benda yang dapat digunakan secara berpanjangan (kullu ‘ainin yuntafa’u biha ‘ala al-dawaam) (Al-Syairazie. bangunan. tetapi di dalam pelaksanaannya akad ijarah (sewa menyewa). lembu. lilin. bukan untuk mencari keuntungan. senjata. Al-Muhadzdzab. motor. katil. Dengan ketetapan ini. bukan benda-benda tidak bergerak seperti sawah atau benda-benda 318 . Ulama Malikiyah hanya mensyaratkan benda atau manfaat yang diwakafkan itu harus hak milik penuh. meliputi benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah. maka Ulama Syafi’iyah berselisih pendapat. Mereka yang memandang wang boleh diwakafkan mengambil alasan bahawa wang dapat mendatangkan keuntungan seperti halnya akad ijarah. 3. pondok.tidak harus benda yang tahan lama atau benda yang tidak berubah. Maka benda-benda bergerak seperti haiwan yang menjadi milik peribadi atau dapat menyewa dari orang lain yang dapat dimanfaatkan untuk menarik roda atau membajak sawah atau mengangkut barang-barang hukumnya sah untuk diwakafkan. seperti makanan. kuda. melainkan semua benda bergerak tanpa ada syarat apapun boleh diwakafkan (Abu Zahrah : 118). rumah dan lain-lainnya dan benda-benda bergerak seperti kereta. kelengkapan perang. Barang-barang yang sedang disewakan atau digadaikan tidak boleh diwakafkan. XVI : 247). Mengenai wakaf tunai (dinar dan dirham). begitu juga makanan dan wang dirham atau dinar dapat diwakafkan. alatan pejabat dan sebagainya. minuman. akad qiradl (modal kerja sama). maka bendabenda yang boleh diwakafkan sangat luas. Namun demikian Wahbah mengatakan bahawa mazhab ini tidak membolehkan wakaf makanan dan wang (Wahbah : VIII : 168 dan 187). sebahagian mereka mengatakan boleh dan sebahgian lagi mengatakan tidak boleh. Sementara benda-benda yang tidak boleh diwakafkan ialah meliputi benda-benda yang habis ketika digunakan atau hilang/habis ketika digunakan. sawah. akad murabahah (bagi hasil) dan sebagainya banyak menggunakan wang Banyak orang di zaman modern memiliki pelaburan berupa wang. buku-buku perpustakaan. jalan. sedangkan yang tidak membolehkan beralasan kerana pemanfaatan yang demikian itu bukanlah fungsi wang yang asal (AnNawawi. Memang fungsi wang pada asalnya adalah sebagai alat tukar menukar. wangian dan lain-lainnya.

sementara pokoknya harus dikembalikan secara utuh. perlengkapan pejabat dan senjata (Al-Maqdisi. Dengan batasan ini benda-benda yang dapat diwakafkan meliputi benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan benda-benda bergerak seperti hewan. lilin dan lain-lainnya tidak boleh diwakafkan. mereka umumnya menyimpan wang di bank. 4. al-Mughni : VI : 263). makanan. tetapi jumlahnya tidak banyak.6 SOALAN LATIHAN 1. kerana wang pokoknya tetap dipertahankan dan manfaatnya boleh disalurkan. Tetapi apabila wang tersebut digunakan untuk membiayai produksi pertanian dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. 12. sama halnya dengan makanan dan minuman yang akan habis apabila dikonsumsi. Pernyataan tersebut dapat difahami kerana melihat berfungsi wang sebagai alat tukar menukar yang akan habis apabila dibelanjakan.bergerak seperti bahan-bahan bangunan. Beliau menolak hadits yang diriwayatkan oleh Al-Khalal tentang Hafsah ra telah membeli perhiasan emas seharga dua puluh ribu dan diwakafkan untuk kaum wanita dari keluarga Al-Khattab (Ibnu Quddamah. minuman. Huraikan definisi Luqatah dan beberapa hukum mengenainya 319 . VI : 209). tentulah boleh diwakafkan. Seterusnya mereka menegaskan bahawa benda-benda yang tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama seperti wang dirham. padahal telah mendapat hak dari syari’at. sama halnya dengan emas yang dilebur menjadi perhiasan kemudian digunakan untuk merias pengantin seperti yang dilakukan oleh Hafsah ra di atas. Ada riwayat dari Imam Ahmad bahawa perhiasan emas-pun tidak boleh diwakafkan. wang dinar. Syarah al-Kabir. dan tidak memasyarakat. maka hukumnya menjadi lain. Mazhab Hambali Ulama Hanabilah memberi batasan benda-benda yang boleh diwakafkan adalah bendabenda yang mempunyai nilai ekonomi (dapat dijual) dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama (da’im al-manfaat) tidak punah wujudnya (baqa al-’ain). Kalaupun ada yang menyimpan barang-barang sebagai pelaburan. wang kertas.

Muhammad Hussain (1986). 13 RUJUKAN Abu al-‘Ainayn. al-Tafsir wa al-Mufassirun. Beirut: Mu’assasah alRisalah. al-Fakr al-Razi. Taqi al-Din Ahmad Ali (1998). 8. Badran (1968) Tarikh al-fiqh al-Islami wa Nazariyyat a al-Milkiyyah wa al-‘Uqud. 320 . jld 1. Kaherah: Dar al-Fikr. cetakan 4. Nizam al-Din al-Hassan b. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi al-Nisaburi. Muhammad ‘Abd al-Mun’im (1986). Mabahith Fi Ulum al-Quran. Apakah perbezaan hadiah dan sedekah serta hukum pemberi dan penerimanya 4. Dr (1985). Tarikh al-Tasyri’. Ghara’ib alQuran wa ragha’ib al-Furqan. Muhammad (1965). Muhammad Rawas. Muhammad Sa’id Ramadhan (1980). Beirut: Dar al-Fikr al-Jammal. jil2. Beirut: Dar alNafa’is. Kitab al-Suluk li ma’rifah al-Duwat al-Muluk. Abu Abd Allah Muhammad b. Apakah definsi wakaf dan hukum yang berkaitan dengannya. Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani al-Khudhari. Kaherah: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-babi al-Halabi wa Awladih al-Qattan. Mu’jam Lughat al-Fuqaha’.t) al-Tafsir al-Kabir. Al-Husayn (1962). 5.2. cet. Kaherah: Darul Kutub. al-Qal’ahji. Fiqh al-Sirah. Manna’ (1995). Beirut: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyah al-Buti. juz 3. Bagaimana infa’ boleh memberi kekuatan kepada umat Islam. cetakan 6.Tarikh al-Tasyri’ al-Islami. Beirut: Muasasah Risalah. Umar b. al-Mawsu’ah al-‘Ilmiyyah wa al-‘Amaliyyah li al-Bunuk al-Islamiyyah (1986) Kaherah: alIttihad al-Dawli li al-Bunuk al-Islamiyyah. Manna’ (1976). al-Dhahabi. Husayn (t. Mawsu’ah al-Iqtisad al-Islami wa Dirasah al-Muqaranah. al-Qattan. Bincangkan definisi ji’alah dan hukum yangberkaitan dengannya 3. Muhammad b. Kaherah: al-Maktabah al-Tijariyah alKubra al-Maqrizi.

Sulayman B al-As’ath al-Sajistani al-Azdi (1994). jld 2. Kaherah: Dar al-Nasyr lil Jami’at al-Misriyyah al-Tabari. Syarh al-Sunnah. Muhammad b. Beirut: Dar al. Beirut: Maktabah al-Baghawi. Damsyik: Maktabah al-Ghazali _______________________(1981). Beirut: al Maktab al-Islami al-Baihaqi. Abu Bakr Ahmad b. Beirut: Dar al-Ma’rifah. al-Zuhayli. Abu Bakr ‘Abd Allah (t. al-Tibyan fi Ulum al-Quran. Rawa’i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran. Abd al-Razaq b.31 (1997). Abu Ja’far Muhammad b. Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran (30 juz). Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Quran.t). Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. 321 . Al-Husayn b.Fikr ____________________(1992). juz 3. al-Tafsir al-Munir. Mukhtar al-Sihah. Abi Bakr b. Beirut: Manahil al-’Irfan. Ahmad (1952). Sahih Bukhari. Ahkam al-Quran. Muhammad (1985). edisi 2. Ibn al-‘Arabi. Abd Allah Muhammad ibn Ismail (1992)).al-Quran versi 6. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. jld 1. Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir Basmeih.Bukhari. Beirut: Dar al. CD-ROM. Wahbah (1991). Jarir (1988). Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri. ‘Abd al-Qadir al-Razi (1987). Tafsir ayat al-Riba Fi Zilal al-Quran. ‘Ali ibn Musa (1994) al-Sunan al-Baihaqi al-Kubra. juz 8. Sunan Abi Dawud. fi zilal al-Quran. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Kaherah: Matba’ah ‘Isa al-Halabi Sayid Qutb. Abu Muhammad al-Husayn b. Al-Sanhuri. Beirut: Dar al-Fikr al-Razi. al-Sabuni. al-Wasit fi Syarh al-Quran al-Madani alJadid. Mas’ud (1983).Kutub al-Ilmiah al. Kaherah: Sakhr Technologies al-Qurtubi. Abdullah Muhammad (1980). Beirut: Dar al-Syuruq Abi Dawud. Jld 1. Muhammad ibn Ahmad (1988). Muhammad Ali (1977).

Beirut: Dar al-Fikr Muslim. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah al-Tirpidhi.t) al-Jami’ al-Sahih. al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’y al-Fuqaha’.t) Hasyiyah al-Dusuqi ‘Ala al Syarhu alKabir. Umar (1993). Muhammad (1985). dicetak bersama dengan alTa’liq al-Mughni ‘ala al-Daraqutni. 5 Juz. ‘Ali B. Muhammad ‘Arfah Shams al-Din (t. 2. Abu al-Husayn b.Nawawi. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-’Arabi Ibn Hajar al-‘Asqalani. Musa (1981). Tahrim al-Riba Tanzim al-Iqtisad. Beirut: Dar al-Fikr Ibn Qayyim al-Jawziyyah. ‘Ali b. Sunan al-Nasa’i bi-Syarh al-Suyuti wa Hasyiyah al-Sindi. ‘Abd al-Qadir (1987). Ahmad Fahmi (2004). Kaherah: Matba’ah Muhammad ‘Ali Subayh wa Awladih Abu Sunnah. Ibn Majah. al-Syaibani. Abu al-Fadhl Syihab al-Din Ahmad b. Beirut: Maktabah Lubnan. Sahih Muslim. karangan Abu al-tayyib Muhammad Syams alHaq al-‘Azim Abadi. Abi Bakr (1977) Auna al-Ma’bud Sharh Sunan Abi Dawud.t) Sunan Ibn majah. Hanbal. Abu ‘Abd Allah B. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi al-Darimi. ‘Ali b. Abu Abd Allah Muhammad b. Riyadh: Dar alSau’udiyyah 322 . Mahy al-Din Yahya al-Syaraf (1994). Muslim al-Qusyairy al-Naisaburi (t. Sahih Muslim Bi Syarhi ’ala Imam Mahy al-Din al. Abi Bakr b. Muhammad (1991). Istanbul: Cagri Yayinlari. _____________________________________________________(t. juz 1. Sunan al-Darimi. Sunan Al-Tirpidhi. Syu’aib (1986). Yazid al-Qazwani (t. Muhammad b.al-Daraqutni. Abu ‘Abd Allah b. Abu Abd al-Rahman Ahmad b. Cetakan 2. Sunan al-Daraqutni. Mukhtar al-Sihah. Riyadh: Darul Ma’rifah al-Razi. Abu ’Isa Muhammad b. Musnad al-Imam Ahmad b. juz 3. Fath al-Bari Bi Syarh Sahih al-Bukhari. Hanbal (1978). Mesir: Dar al-Ihya’ al-Kutub al-’Ilmiyah al-Nasa’i. Al-Hajjaj b. juz 2. Kaherah: Dar al-Basa’ir Abu Zahrah. Muhammad b. Beirut: Dar al-Fikr. Sawrah B. Beirut: Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah al-Nawawi. Syams al-Din Abu ‘Abd Allah Muhammad b. juz 3. juz 11.t). Juz 7. juz 9. cet. ‘Abd al-Rahman (1984). Ali Isa b. Karachi: Hadith Akademi al-Dusuqi.

al-Inayah. Mansur Ibn Yunus Ibn Idris (1982). Hasyiyah al-Syaikh ‘Ali al-‘Adawi ‘ala alKhursyi. Kaherah: Matba’ah al-Subaih. Jordan: Maktabah al-Manar al-Ghazali. Hasyiyah al-Bujayrimi ‘Ala alKhatib. Lubnan: Dar al-Fikr. Hassan Sobhi (1970). al-Darir. Muhammad Ibn Ahmad (1958). juz 1. Kaherah: Mustafa al-babi al-Halabi al-Buti. Muhammad (1978). al-Mustasfa. 3. Muhammad Said Ramadhan (1982). juz 5. al-Mustaysfa min ‘Ilm al-Usul. edisi 2.t).Shafie. jld. jld. Muhammad (1980). jld. Muhammad al-Amin al-Siddiq (1995). al-Bujayrimi. al-Fiqh al-Manhaj ‘ala-Madhab al-Imam al. Keherah : Matba’ah alRisalah. Beirut: Dar alIhya’ al-Turath 323 . cetakan 3. Kaherah: Matba’ah dar Ihya’ al-Kutub al-A’rabiyyah al-Bugha. jil 5. al-Kabair. Abu Abd Allah Muhammad b. al-Muntaqa Syarh Muwatta’. jld. Abu Hamid Muhammad b.). al-‘illaysy. Mahmud (1995). juz 3.2. Kasyf al-Qina’ ’an Matn al-Iqna’.t. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi al-Bajuri.t). Kaherah: Mustafa al Baabi al Halabi al-Adawi. Abu al-Walid Sulayman b. 2. Damsyiq: Dar al-Qalam. Al-Jassas. Sa’ad b. Kaherah: Matba’ah al-‘Amiriyyah. al-Babarti. Sulayman b. Ibrahim b. ‘Ali b. Mesir. Muhammad (1951). jil 6. Beirut: Muassah al-Risalah. ‘Umar b. Ayub (1983). Ahmad al-Sa’idi. Khalaf b. Dhawabit al-Maslahah fi al-Syariah alIslamiah. Mustafa (1989). juz 2. Sayf al-Din Abu al-Hassan ‘Ali b. Uthman (1988). Universiti Khartoum al-Dhahabi. Fath al ‘Aliyy al. _______________________________________________(1987). 1. Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-Razi (t.. al-Ahkam fi Usul alAhkam. Akmal al-Din Muhammad b.Malik fi al-Fatawa ‘ala Mazhab al-Imam Malik. al-Gharar wa Atharuhu fi al-‘Uqud fi alfiqh al-Islami. Kaherah: Maktabah Wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi ______________________________________________(1981). Ahkam al-Quran. Baghdad: Maktabah al-Muhtanna.Ahmad. Beirut: Dar alKutub al-‘Ilmiah al-Baji. al-Buhuti. Bujairimi ‘Ala al-Khatib. Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Ibn Qasim al-Ghazzi.Mohamad (t. (t. Beirut: Dar al-Fikr al-Amidi. al-Madkhal ila al-Fiqh al-Islami. jld.

Kaherah: Syarikah Maktabah wa matba’ah al-Babi al-Halabi wa Awladih. al-Madkhal li al-Dirasat al-Syari’ah al-Islamiyyah. alHidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi. Jil 4 Kaherah: Dar al-Kitab alIslamiy An Nabhani. Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Yahya Ibn Muhammad (1985). Mas’ud (1989). juz 1 Beirut: al Majma’ al-‘Alami al-‘Arabi. Taqiyuddin. Jld.t) .). Mesir: Matba’ah al-Imam al-Qaradawi. al-Majmu’ Syarh Muhadhab. Masadir al-Haq Fi al-Fiqh al-Islamiy. c. Beirut: Dar al-Fikr al-Maltawi. 1. Surabaya: Risalah Gusti. Burhan al-Din Abu Hassan ‘Ali b. Ali (t. juz 3. Beirut: Dar al-Ma’rifah. al-Marghinani. ‘Abd Allah b. Beirut: Muassasah al-Risalah al-Qurtubi. Abu Bakr Jabr Al Jazairi. ‘Ala al-din Abu Bakr b. Minhajul Muslim. Kaherah: Dar al-Fikr al-Islamiy. 1996. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif. Kitab al-Bahr alZakhar al-Jami’ li Madhahib ‘Ulamak al-Amsar.2. ‘Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Shariah al-Islamiyyah.al-Kasani. al-Murtadha Ahmad b. al-Khursyi ‘ala Mukhtasar Saydi al-Khalil. Ensiklopedia Muslim. Syams al-Din Muhammad b. al-Khursyi. Kaherah: Maktabah Wahbah ________________ (1994). Beirut: Dar al-Fikr ________________ (1990). Saraf (1978). Hamzah (1988). Bada’i’ al-Sana’i ’ala Tartib alSyara’i’. Bay’ al-Murabahah Li al-Amr bi al-Syra’. 2005. al-Ramli. Yusuf (1985). j. Edisi Revisi. Abd al-Razzaq (1954). Muhy al-Din Abu Zakariyya Yahya b. Ahmad (1983). Abi Bakr b. 324 . Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah alMuqtasid. Kaherah: Maktabah Wa Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladih al-Murtadha. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-’Arabi.3. Fatawa al-Muasirah. al-Nawawi. Muhammad Ibn Ahmad (1998). Abi al-‘Abbas Ahmad b. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. Penerbit Buku Islam Kaffah. Kaherah: Dar al-Sahwah ________________ (1993). Fiqh al-Muamalah ‘Ala Madhahib al-Imam Malik. juz 4.t. al-Sanhuri. 8 Juz. Muhammad b. juz 5. ‘Abd al-Jalil (t.

2. jld 1. Takmilah al-Majmu’ Syar al-Muhadhab. Usul al-Fiqh al-Islami. Kaherah : Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladih. al-Syawkani. Beirut: Dar al-Ma’rifah al-Sawi. Kaherah : Matba’ah al-Babi al-Halabi al-Syalabi. juz 1. Muhammad al-Khatib (1984). juz 3. Musa al-Lakhmi al-Gharnati (1975). Irsyad al-Fuhul. al-Umm. al-Milal wa al-Nihal . Ta’lil al-Ahkam. Muhammad Mustafa (1981). Beirut: Dar al-Nahdhah al-’Arabiyyah. Mustafa al-Khin. Beirut : Dar al-Ma’rifah. al-Subki. juz 5. Beirut: Dar al-Fikr al-Syarbini. Madinah: Matba’ie al-Rasyid. Cet 2. Beirut: Dar al-Ma’rifah al-Syahrastani. Muhammad (1990). Muhammad Mustafa (1961). Beirut: Dar alNahdah al-‘Arabiyyah al-Syarbani. Abu ‘Abd Allah Muhammad b. al-Muwafaqat. ‘Abd al-Kafi (t. Ali b. Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq alHaq min ‘Ilm al-usul. al-Ashbah wa al-Naza’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqhi al-Syafi’iyah. Mughni alMuhtaj ila Ma’rifat al-Faz al-Minhaj.al-Sarakhsi. al-Syatibi. al-Mabsut. al-Syatibi. jld 1. juz 4. juz 12. Jalal al-Din Abd al-Rahman (1959). al-Syafi’i. Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad (1978). Kaherah: Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladih _________________________________________ (1967). al-Risalah. 325 . Beirut: Dar al-Fikr al-Syatibi. ________________________________________(1983). Syams al-Din Muhammad b. Idris (1973). Abu Ishaq Ibrahim b. Bulghah al-Salik li-Aqrab al-Masalik ‘ala alSyarh al-Saghir. Ali (2005) Fiqh al-Manhaji ‘ ala Madhahib Imam Syafi’i. Kaherah: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-babi al-Halabi wa Awladih al-Sayuti. Muhammad b. c. Kaherah: Maktabah al-Halabi. ’Ali B. Musa al-Lakhmi al-Gharnati (1979). Abu Ishaq Ibrahim b. Muhammad (1989).t). Kaherah : Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladih. Miftah al-Jinan. Ahmad b. Muhammad Mustafa (1986). Beirut: al-Maktabah alIlmiyyah.

Hasyiah Ibn Abidin. Muhammad ibn Muhammad Murtadha (1983). Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah. Yusuf (1976). Abu al-Fadl Ahmad Ibn ‘Ali (t. Muhammad Amin b.2. Mustafa Ahmad. Kaherah: Dar al-Salam. Keherah: Syarikah Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi ______________________(1985). Taj al-‘Arus. c. Sharh usul al-Fiqh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mu’asir al-Muamalat al-Maliyyah al-Muasirah. Muhammad (t. 3. Muhammad Sa’ad (1988). Faizah Ismail (1995). al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. ‘Abd al-‘Aziz (1975). Beirut: Dar al-Qalam al-Zuhayli. Kaherah: Maktabah Wa Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladih al-Yubi.5. Dar al-Fikr al- Amir ’Abd al-’Aziz (1999). Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam. Beirut: Dar al-Fikr. al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm. Ahmad b. c. Sa’id (t. al-Muhadhdhab. Ibn ‘Abidin.). Fiqh al-Kitab wa al-Sunnah. al-Muhalla. juz 1. Nayl al-Awtar._________________________________________ (1999). Beirut: Dar al. ‘Umar b. Abu Muhammad ‘Ali b. 326 . Fatawa al-Kubra alFiqhiyyah. Riyadh: Dar alHijrah. juz 7. Asas-asas Muamalat Islam. juz 1. Damsyik: Dar al-Fikr. juz 4. juz 4.t). Wahbah (1986). Syria: Matba’ah _________________________ (1983). al-Zabidi. Kaherah: al-Maktabah al-Islamiyyah Ibn Hazm. __________________(1999). Dimashq (1961).2. Usul al-Fiqh al-Islamiy. Hasyiyah Radd alMukhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar. Abu al-‘Abbas Ahmad Syihab al-Din b. Beirut: Dar alIhya’ al-Turath al’Arabi al-Syirazi. Damsyik: Darul Fikr. ‘Ali b. __________________(2002). j.t). Abu Ishaq Ibrahim b.t.Nafa’as Ibn Hajar al-‘Asqalani. j. Benghazi: Dar alLibya al-Zarqa’. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi Ibn Hajar.

Mustafa Zaid (1964). Malik ibn Anas (1994). Riyadh: Maktabah al-Riyad al Hadithah Ibn Rusyd. juz 4. al-Mughni. Kaherah: Dar al-Fikr Malik b. Beirut: Dar al-Afaq alJadidah. ‘Abd al-Karim (1969) al-Madkhal li al-Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah.t. Cet. juz 2. Jld 2. al-Mughni. 1416 H 327 . Kaherah: Matba’ah al-Sa’adah. Abu Walid Muhammad b. al-Ahkam Fi Usul alAhkam. al-Mudawwanah al-Kubra. Khallaf. Ahmad al-Hafid. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah Majma’ al-Fiqh al-Islami (1992). Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Muwwafiq al-Din Ibn Ahmad (1999). t.p). Jld 1. Abu ‘Abd Allah (1983). juz 3. (Makkah : Rabithah al-'Alam al-Islami). (t. Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad (1981). c. Bahgdad : Matba’ah al-‘Aini _____________________ (1984). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Ihya` Al-Aradhi al-Mawat fi al-Islam. Al-'Adalah fi An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam.t).____________________________________________(1977). Beirut: Maktabah al-Islamiy _____________________ (1987) al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. ‘ilm Usul al-Fiqh. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Abd Wahab (1985). (1981). juz 6. al-Maslahah fi al-Taysri’ al-Islami wa Najm al-Din al-Tufi. Anas. Jordan: Dar al-Nafais. Muhammad Ibn Abi Bakr (1977) I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. al-Muwatta’. Muhammad ‘Uthman (1996). 3. Kaherah: Maktabah wa matba’ah Mustafa al-Babi alHalabi wa Awladih Izz al-Din bin ‘Abd al-Salam (t. Majallah Majma’ al-Fiqh al-Islami. Kuwait: Dar al-Qalam Zaydan. Syabir. Kaherah: Maktabah al-Taufiqiyyah Ibn Qudamah. Athif Abu Zaid Sulaiman. Usul al-Da’wah. Masa’il fi al-fiqh al-Muqarin.4. Ali. Muhammad. Ibn Qayyim al-Jawjiyyah. Jeddah: Majma’ alFiqh al-Islami. Riyadh: Dar al-’Alam alKutub. Beirut: Muassasah al-Risalah Abdul Ghani.tp : t.

(t. Al-Milkiyah fi Al-Islam.tp : Hizbut Tahrir).Al-Maliki. Taqiyuddin. Al-Amwal wa Al-Amlak al-'Ammah fil Islam. Syauman.t. (Kairo : Darul Ma'arif). t. (Beirut : Darul Ummah). Ahmad Ismail.tp. (t.t. (Beirut : Darul Ummah). 2003 ----------. Bahtsun fi Aqsam Al-Aradhiin fi Asy-Syariah Al-Islamiyah wa Ahkamuhaa. (Beirut : Darul Ummah). Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah. Abdurrahman. As-Siyasah Al-Iqtishadiyah al-Mutsla. Al-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. 2004 328 . Abdul Qadim. Yasin. Isa & Yahya. (Mu`tah : Mu`assasah Raam). Zallum. 1994 Abduh. Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah. 1963 Al-Nabhani. Amin. Juz II. 2004 Ghadiy.p) : t. : t.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful