BAB 1 PENGENALAN FIQH MUAMALAT 1.1 Pengenalan 1.2 Definisi Islam 1.2.1 1.2.2 1.3.

1 Rukun Islam dan Rukun Imam Komponen utama Agama Islam: Aqidah, Syariah, Akhlak Sumber-sumber Syariat Islam

1.3 Definisi Syariat Islam 1.4 Definisi Fiqh 1.5 Pecahan dalam bidang Fiqah 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6.1 1.6.2 Fiqh Ibadah Fiqh Muamalat Fiqh Munakahat Fiqh Jinayah Maksud, Tujuan dan Kepentingan Mazhab Beberapa Mazhab dalam Ilmu Fiqah 1.6.2.1 1.6.2.2 1.6.2.3 1.6.2.4 1.7.1 1.7.2 1.7.3 Mazhab Hanafi Mazhab Maliki Mazhab Shafie Mazhab Hambali

1.6 Mazhab dalam Ilmu Fiqah.

1.7 Bidang lain yang berkaitan ilmu Fiqh Usul al-Fiqah Qawaid al-Fiqhiyyah Maqasid al-Syar‘iyyah

1

BAB 1 PENGENALAN FIQH MUAMALAT OBJEKTIF BAB
Selepas mengikuti bab ini, anda seharusnya boleh:

1. Menghuraikan Islam dan kaitannya dengan fiqh Muamalat . 2. Menjelaskan Definisi Syariat Islam dan sumber-sumber hukumnya. 3. Menghubungkaitkan Mazbab-mazhab fiqh dengan hokum-hukum muamalat . 4. Menjelaskan ilmu suul fiqh dan fungsi-fungsinya dalam pembinaan hokum 5. Mengenal pasti lima Qawaid Fiqhiyyah yang itama dan maqasid syariah 1.1 PENGENALAN

Mengikut perspektif Islam, urusan perniagaan adalah termasuk di dalam bidang muamalat. Hukum-hukum yang berkaitan dengan bidang tersebut dinamakan fiqh muamalat. Islam sebagai agama yang mempunyai prinsip panduan hidup yang syumul (lengkap) boleh dijadikan asas kepada para pengurus perniagaan, ahli ekonomi dan kewangan bagi membina suatu sistem perniagaan baik dan menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan dengan kehidupan termasuk isu-isu muamalat iaitu perniagaan, ekonomi, kewangan dan lain-lain. Syariat Islam melengkapi segenap aktiviti kehidupan meliputi persoalan tauhid, keimanan, ibadah, akhlak, kekeluargaan, jenayah, muamalat, pengurusan pentadbiran, politik dan lain-lain. 1.2 DEFINISI ISLAM

2

Pada masa kini Islam adalah agama anutan kedua terbesar di dunia selepas agama Kristian. Bilangan umat Islam sekarang telah mencecah seramai 1.9 bilion di seluruh dunia sama ada di 78 buah negara Islam dan di negara negara lain. Dari segi sejarah, agama Islam telah dibawa oleh seorang rasul atau utusan Tuhan yang bernama Muhammad bin Abdullah. Beliau telah dilantik oleh Tuhan sebagai rasul ketika berumur 40 tahun bagi membawa ajaran Tuhan kepada seluruh manusia untuk dijadikan panduan hidup yang membawa kepada kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beliau tidak mereka atau mencipta agama Islam sebaliknya beliau hanya membawa dan menyampaikan apa yang datang dari Allah. Oleh sebab itu nabi Muhamad saw dinamakan sebagai rasul iaitu penyampai. Akhirat ialah kehidupan selepas mati dan selepas kemusnahan dunia iaitu hari kiamat. Kehidupan akhirat kekal abadi dan ia hanya mempunyai dua tempat iaitu syurga dan neraka. Syurga adalah tempat selesa yang disediakan oleh Allah kepada semua muslim yang baik semasa hidup mereka di dunia sementara neraka ialah tempat azab yang disediakan kepada semua manusia yang jahat semasa kehidupan mereka di dunia. Dari segi nama, istilah Islam berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu salima yang bermaksud sejahtera, damai, suci dan selamat. Dari segi istilah syarak pula Islam beerti ketundukan, kepatuhan, ketaatan dan penyerahan jiwa dan raga dengan penuh keikhlasan hanya kepada Allah s.w.t. Terdapat juga ulamak memberikan definisi Islam sebagai kepatuhan, penyerahan dan ketaatan kepada Allah dalam semua tindak-tanduk manusia yang meliputi aspek pemikiran, pengetahuan, pertuturan, akhlak, tingkah laku dan i’tikad. Selain sebagai satu agama mengikut fahaman biasa, Islam juga adalah sebagai kaedah sosial dan tata cara hidup yang lengkap yang berbeza dengan agama lain. Islam adalah agama yang memberi panduan hidup kepada manusia ke jalan yang selamat iaitu jalan yang baik dan mendapat keredaan Allah. (Abd al-Karim Zaydan,1984: 3), (Muhammad alBuraey, 1992: 2). Islam ialah ad-din atau satu cara hidup. Ia adalah satu sistem yang 3

merangkumi peraturan-peraturan yang menyeluruh dan undang undang yang lengkap dalam semua urusan hidup manusia untuk mereka menerima dan mengamalkannya secara menyeluruh. 1.2.1 Rukun Islam dan rukun Imam Agama Islam adalah agama yang mempunyai lima asas ajaran iaitu mempercayai Allah sebagai Tuhan yang satu (tauhid), Nabi Muhammad ialah rasul atau utusan Allah, menunaikan sembahyang, beRPuasa dibulan Ramadhan, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji di Mekah. Ia juga mempunyai enam kepercayaan utama yang dinamakan rukun iman iaitu percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang satu, percaya kepada malaikat, percaya kepada rasul sebagai utusan Tuhan, percaya kepada kitab, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada qadak dan qadar. Menurut Islam, matlamat hidup seseorang individu muslim itu adalah untuk mencari keredhaan Allah. Firman Allah dalam surah az-Dzaariyat ayat 56 yang bermaksud: “Dan Aku (Allah) tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah (beribadat) kepada Aku.” Tujuan agama Islam diturunkan kepada manusia adalah untuk dijadikan panduan hidup bagi kebaikan di dunia dan akhirat. Bagi tujuan tersebut, Allah S.W.T. telah menurunkan al-Quran sebagai sumber rujukan dan hadis sebagai mengukuhkan apa yang dijelaskan di dalam al-Quran. Al-Quran ialah himpunan kata-kata Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad selaku perantaraan malaikat Jibrail bagi dijadikan panduan hidup manusia dan membacanya dikira ibadat. Segala ajaran dan peraturan yang dibawa melalui al-Quran adalah dikira syariat. Allah berfirman di dalam al-Quran yang bermaksud: “Alif lam Mim, demikianlah kitab al-Quran itu yang tiada ragu ragu lagi (isinya), menjadi petunjuk kepada orang-orang yang beriman.” (al-Baqarah: 1-2)

4

Tujuan syariat Islam pula adalah untuk menjaga lima perkara iaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua hukum-hakam yang terdapat dalam ajaran Islam seperti wajib, sunat, makhruh, haram, halal dan harus semuanya untuk menjaga lima perkara yang disebutkan di atas. Hukum haram minuman keras adalah untuk menjaga akal, hokum haram berzina adalah untuk menjaga keturunan dan agama, haram mengata orang adalah untuk menjaga jiwa, wajib sembahyang adalah untuk menjaga agama dan akhlak. Semua perkara yang dijelaskan tadi memberi tujuan yang lebih utama sebab-sebab penurunan ajaran Islam iaitu akhlak. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Bahawasanya aku diutuskan kepada manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak.” 1.2.2 Komponen Utama Agama Islam: Aqidah, Syariah dan Akhlak

Agama Islam agak berbeza dengan agama-agama lain di dunia kerana ia adalah satu sistem hidup yang merangkumi segala aspek kehidupan. Ajarannya meliputi aspek aqidah (kepercayaan), syariah (peraturan) dan akhlak (etika). Ajaran Islam juga menghendaki penganutnya melakukan segala aspek kehidupan dunia mengikut cara-cara yang diredhai oleh Allah S.W.T. Perbezaan agama Islam dengan agama-agama lain ialah agama-agama lain di dunia hanya mempunyai unsur kepercayaan dan akhlak. Terdapat juga agama yang hanya mempunyai akhlak dan prinsip-prinsip hidup yang luhur. Kebanyakan agama-agama tersebut tidak mempunyai syariat atau peraturan hidup yang menyeluruh atau jika adapun agak sedikit dalam perkara-perkara tertentu sahaja. Aspek syariah yang menyeluruh inilah yang menyebabkan agama Islam agak berbeza dengan agama-agama lain. Selain itu, aspek kandungan aqidah Islam juga agak berbeza kerana konsep ketuhanannya dan perkaraperkara ghaib seperti konsep pahala dan dosa, konsep hari pembalasan, syurga dan neraka, alam kubur dan lain-lain lagi. Syariah pula merangkumi bidang ibadat khusus dan ibadat umum. Ibadat khusus adalah aktiviti ibadat yang dibuat semata-mata kerana beribadat dan caranya ditentukan oleh alQuran dan hadis seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, zikir, korban dan lain-lain. Ibadat umum pula terdiri daripada bidang muamalat iaitu bidang perhubungan manusia dengan 5

manusia seperti ekonomi, perniagaan, politik, sosial, kenegaraan dan lain-lain. Segala aktiviti bidang muamalat yang dilaksanakan mengikut syariat Islam beserta dengan niat baik kepada Allah akan dikira ibadat iaitu diberi pahala oleh Allah S.W.T. Hakikatnya Islam juga membawa ajaran mengenai akhlak iaitu akhlak manusia dengan Tuhan yang menciptakannya, manusia sesama manusia dan manusia dengan makhluk yang lain. Semua intipati ajaran Islam menyeru manusia kepada berakhlak mulia dengan ketigatiga pihak tersebut. Islam sebagai sistem hidup juga menjelaskan bahawa manusia perlu hidup di dunia mengikut ajaran Islam disebabkan apa sahaja perbuatannya di dunia akan dibawa ke akhirat. Semua aktiviti kehidupannya yang tidak bercanggah dengan syariat dan diniatkan beribadat kepada Allah akan diberi pahala. Menurut pandangan Islam, matlamat hidup seseorang individu muslim itu adalah untuk mencari keredhaan Allah dengan beribadat kepada-Nya. Firman Allah dalam surah az-Dzaariyat ayat 56 yang bermaksud: “Dan Aku (Allah) tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah (beribadat) kepada Aku.” Disebabkan beribadat tersebutlah, maka setiap aspek kehidupan manusia perlu mengikut cara-cara yang dikehendaki Allah S.W.T. Cara-cara yang dikehendaki Allah tentunya mempunyai kebaikan untuk kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Bagi tujuan tersebut, sistem Islam perlu dilaksanakan dalam setiap aspek bidang kehidupan seperti system ekonomi, sistem kenegaraan, sistem pengurusan, sistem perundangan, sistem sosial, dan lain-lain yang melibatkan kehidupan manusia. Oleh sebab itulah agama Islam memberi pengaruh yang kuat kepada penganutnya dalam cara-cara kehidupan seharian seperti cara pemakaian, cara perhubungan sosial, cara perkahwinan dan sebagainya. Cuma dalam pelaksanaan sistem-sistem tersebut, ianya perlu dilaksanakan secara berhemah dan bijaksana agar ia tidak disalah guna, salah tafsir atau penafsiran yang keterlaluan dalam hukum-hukum tertentu tanpa melihat kepada tujuan asal hukum yang inginkan keadilan dan kemaslahatan umum.

6

op.1. Syariat Isa. Syariat Islam. Syariat Yahudi.cit.dengan dirinya sendiri atau dengan masyarakatnya. 7 . Ianya dapat dilihat sama ada dalam bentuk al-Quran ataupun as-Sunnah. tasawuf. akhlak. Di dalamnya terkandung segala aspek pengajaran tentang hidup manusia sama ada mengenai akidah. sama ada yang didatangkan oleh Allah melalui para Nabi-Nya ataupun yang diciptakan oleh manusia sendiri. malaikat dan seterusnya. Kadang kala ada perkataan syariat langit.t. Dari segi istilah ilmu fiqh. Muhammad saw yang berkaitan dengan akidah. ia adalah apa sahaja sistem tentang hidup. kepada Umut manusia melalui Rasul-Nya Nabi muhamrnad s. 13-14 Dari segi disiplin pengajian Islam. akhlak. Syariat Islam ini biasanya dibahagikan kepada tiga komponen iaitu:a. Ia merupakan asas seseorang Muslim. h. Dalam definisi Islam keempat yang telah dijelaskan oleh Dr Abd al-Karim Zaydan mengatakan bahawa Islam ialah sejumlah peraturan yang diturunkan oleh Allah ke atas rasulnya. maka ia adalah bermaksud segala sistem yang diturunkan oleh Allah kepada para Rasul-Nya. Lihat Zaydan (2000) . alam ghaib. hari akhirat.w. ibadat. Bagi apa yang di bawa oleh Muhammad SAW. ibadat dan segala peraturan lain sama ada yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya. Perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah iaitu hukum-hukum yang bersangkut paut dengan keimanan dan tauhid.a. muamalat dan segala perkhabaran yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah yang diperintahkan oleh Allah supaya baginda sampaikan kepada umat manusia. Syariat Muhammad. ia dinamankan Syariat Islam Syariat Islam ialah suatu yang merangkumi secara keseluruhannya segala apa yang diturunkan oleh Allah s.3 DEFINISI SYARIAT ISLAM Perkataan "Syari'at" dari segi bahasa Arab bermaksud sumber air minum ataupun pembawaan yang jelas. Dalam kitab-kitab aqidah ada disebut perkataan Syariat Musa.w.

b.

Perkara-perkara yang berkaitan dengan budi pekerti atau akhlak. Ia menitikberatkan pendidikan rohani, dengan tujuan mewujudkan manusia berakhlak tinggi yang sentiasa menghampirkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, ia juga bertujuan untuk melahirkan manusia yang sentiasa membersihkan hatinya daripada sifat-sifat tercela dan berhias dengan sifat-sifat yang teRPuji.

c.

Perkara-perkara yang berkaitan dengn perbuatan manusia iaitu Ibadat & Muamalat

Ia berhubung dengan ibadah khusus seperti solat, puasa, menunaikan haji, bersedeqah, nazar dan seterusnya. Ia juga Berhubung dengan hubungan manusia sesama mereka, yang lebih terkenal dengan ibadah umum atau muamalat. Ia boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti berikut: i. Undang-undang keluarga yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun kehidupan berkeluarga , seperti nikah, cerai, ruju', nafkah, perwarisan dan seterusnya. ii. Undang-undang mu'amalah yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun cara pemilikan harta, jual beli, gadaian, sewa-menyewa, pinjam meminjam dan seterusnya. iii. Undang-undang yang berhubung iv. Undang-undang yang berhubung dengan dengan kehakiman, cara pendakwaan, dan keterangan, pentadbiran kehakiman dan seterusnya. pentadbiran pemerintahan, perlembagaan dan kaedah-kaedah sistem negara dan seterusnya.Undang-undang ng berhubung dengan hak rakyat, muslim dan bukan muslim terhadap negara, hak orang yang dilindungi dan kewajipan mereka dan seterusnya. v. Undang-undang yang berhubung dengan hubungan negara dengan negara, sama ada dalam keadaan perang atau pun damai, atau lebih terkenal dengan undang-undang hubungan antarabangsa.

8

vi. Undang-undang yang bertujuan mencegah jenayah dan menghukum pesalah-pesalah atau terkenal dengan undang-undang jenayah dan keseksaan sama ada yang berdasarkan hudud, qisas, diat ataupun takzir. Syariat Islam juga adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik Muslim mahupun bukan Muslim. Selain mempunyai hukum dan aturan, Syariat Islam juga penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Oleh itu, sebahagian penganut Islam, Syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh perpasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Imam Ibn Qayyim al Jawizi berkata “Syariat Islam dibina dan diasaskan di atas hikmathikmat dan maslahah-maslahah kebaikan hamba Allah (manusia) di dunia dan di akhirat. Syariat Islam itu semuanya bersifat adil, memberi rahmat kepada semua (manusia), memberi kemaslahatan kepada semua serta mempunyai hikmat yang menyeluruh. Maka setiap masalah terkeluar dari keadilan kepada kezaliman, terkeluar dari rahmat kepada kesiksaan, terkeluar dari maslahah kepada mafsadah, terkeluar dari hikmat kepada sia-sia adalah semuanya terkeluar dari syariat Islam walaupun terdapat padanya pelbagai takwil kerana syariat itu merupakan keadilan Allah diantara hambaNya dan rahmat Allah kepada makhlukNya dan perlindungan Allah terhadap bumiNya”. (Syams al-Din Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1977: 14-15). 1.3.1 Sumber Hukum Syariat Islam Sumber Hukum Syariat Islam ialah Al-Qur'an . al-Hadis. Ijmak Ulamak. Qiyas Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam adalah sumber hukum Islam yang pertama bagi syariat Islam. Ia adalah himpunan kata Allah.

9

Hadis adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang kemudian dijadikan sumber hukum. Fungsi hadis antara lain ialah mempertegas hukum dalam Al-Qur'an, memperjelas hukum dalam Al-Qur'an dan menetapkan hukum yang belum ada di Al-Qur'an Ijma' maknanya kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama Islam berasaskan al-Quran dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Qiyas ialah proses taakulan berasaskan membuat hukum hukum sedia ada daripada nass atau perintah yang diketahui untuk perkara-perkara baru. Qiyas menetapkan suatu hukum terhadap suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya berasaskan perkara terdahulu yang memiliki kesamaan dari segi sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek lain sehingga dihukumi sama. Ijtihad juga boleh menjadi sumber hukum. Ia adalah sebuah usaha untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad telah wafat sehingga tidak boleh langsung menanyakan pada beliau tentang suatu hukum namun perkara-perkara ibadah tidak boleh diijtihadkan. Beberapa jenis ijtihad adalah ijtihad sekumpulan ulamak mujtahid yang dipanggil Ijma' iaitu kesepakatan para ulama, ijtihad ulamak berdasarkan hukum Qiyas, iaitu diumpamakan dengan suatu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya, Ijtihad berdasarkan Maslahah Mursalah iaitu untuk kemaslahatan umat dan ijtihad berdasarkan 'Urf iaitu kebiasaan 1.4 DEFINISI FIQH

Sebagaimana juga perkataan Syariah, perkataan atau istilah fiqh juga berasal dari perkataan bahasa arab. Dari segi bahasa arab, ia bermaksud pemahaman secara mutlak ataupun pemahaman secara mendalam. Seseorang yang memahami sesuatu secara mendalam sebut sebagai Faqih. Diantara penggunaan lafaz fiqh seperti dalam firman Allah taala :

ُ ُ َ ّ ّ ً َِ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ‫قالوايشعيب مانفقه كثيرامماتقول‬

10

Maksudnya: mereka berkata “wahai shuib tidaklah banyak kami memahami daripada apa yang engkau katakan.” (surah hud: 91) Dari segi Istilah pengajian Islam, perkataan Fiqh ini telah mengalami proses evolusi yang ketara. Di zaman perpulaan Islam ianya diberi maksud sebagai pemahaman terhadap ajaran agama secara mutlak samada akidah, akhlak ataupun hokum-hukum mengenai tindak-tanduk lahir manusia. Pengertian seperti ini telah digunakan oleh al-Quran sendiri dalam firman Allah yang bermaksud "Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalamkan pengetahuan mereka tentang agama dan untuk mernberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, sulpaya mereka itu dapat menjaga diri." (at-Taubah (122) Manakala dari segi istilah syarak pula terdapat beberapa definisi fiqh. Fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syarak yang berbentuk amali yang di ambil daripada dalil-dalil yang berbentuk tafsil (terperinci) Ia adalah semua hukum-hukum agama yang dibawa oleh Syariat Islam sama ada hokum-hukum ini berkaitan dengan aqidah, ibadah, akhlak dan muamalat. Fiqh juga adalah ilmu untuk mengetahui dan memahami hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan mukallaf seperti wajib, haram, makruh, harus, keadaan sesuatu akad itu sah atau batal, keadaan ibadat itu qadha’ dan sebagainya. Fiqh juga adalah mengetahui hukum-hukum syara’ yang amali dengan berdalilkan dari dalil-dalil tafsili (terperinci) atau juz’i (pecahan). (al-Ghazali,1987:.4-5), (Abd al-Karim Zaydan ,1994: 8) Pengertian istilah Fiqh secara menyeluruh ini terus digunakan dalam tempoh yang lama oleh para ulama. Abu Hanifah, seorang ulamak di zaman Tabiit-Tabiin, pernah mentafsirkan Fiqh sebagal "'mengenali hak dan tanggungiawab diri." Tafsiran ini membawa maksud Fiqh ialah mengenali apa yang sebenarnya mendatangkan manfaat dan apa yang sebenarnya membawa mudarat kepada diri. Yang paling asas dari perkara yang mendatangkan faedah kepada diri itu ialah ilmu tentang akhirat, kerana ianya akan membawa faedah yang kekal abadi.

11

Pengasas Mazhab Fiqh yang terpasyur dari kalangan imam Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah ialah empat mazhab yang terkenal iaitu Imam Abu Hanifah (50-105H) yang mengasaskan Mazhab Hanafi, Imam Malik b. Anas (93-179H) yang mengasaskan Mazhab Mliki, Imam Syafi’i (150-204H) yang mengasaskan Mazhab Syafie dan Imam Ahmad b. Hanbal (164241H) yang mengasaskan Mazhab Hanbali. (Abd al-Karim Zaydan, 1969: 155) 1.5 PECAHAN DALAM BIDANG FIQAH Bidang Ilmu Fiqh mempunyai beberapa pecahan antaranya ialah: 1.5.1 Fiqh Ibadat Fiqh ibadat ialah ilmu fiqh yang membincangkan perkara yang berkaitan dengan ibadat. Ia berhubung dengan ibadah khusus seperti solat, puasa, menunaikan haji, bersedeqah, nazar dan sebagainya. 1.5.2 Fiqh Muamalat Fiqh Muamalat ialah ilmu Fekah yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama mereka, yang lebih terkenal dengan ibadah umum atau muamalat. Undang-undang mu'amalah yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun cara pemilikan harta, jual beli, gadaian, sewa-menyewa, pinjam meminjam dan seterusnya. 1.5.3 Fiqh Munakahat Fiqh munakahat ialah ilmu fiqh yang membincangkan perkara yang berkaitan dengan halhal yang berkiatan dengan pernikahan. Ia membincangkan undang-undang keluarga yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun kehidupan berkeluarga, seperti nikah, cerai, ruju', nafkah, perwarisan dan seterusnya. Perkataan munakahat ialah kata jamak kepada perktaan nikah. Ia adalah perkataan bahasa arab yang bermaksud cantuman. Dari segi istilah syarak pula ialah adalah bermaksud akad pernikahan yang menghalalkan pergaulan antara laki–laki dan perempuan yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewjiban antara kedua 12

insan. Hubungan antara seorang laki–laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki–laki dn perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharponisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki– laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut. Ilmu munakahat ialah imu-ilmu yang berkaitan dengan urusan pernikahan seperti calon suami , isteri, majlis akad, wali, mas kahwin dan lain-lain lagi. 1.5.4 Fiqh Jinayah Jinayah menurut fuqaha' ialah perbuatan atau perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencerobohi atau mencabul kehorpatan jiwa atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja. Penta`rifan tersebut adalah khusus pada kesalahan-kesalahan bersabit dengan perlakuan seseorang membunuh atau menghilangkan anggota tubuh badan seseorang yang lain atau mencederakan atau melukakannya yang wajib di kenakan hukuman qisas atau diyat. Kesalahan-kesalahan yang melibatkan harta benda, akal fikiran dan sebagainya adalah termasuk dalam jinayah yang umum yang tertakluk di bawahnya semua kesalahan yang wajib dikenakan hukuman hudud, qisas, diyat atau ta`zir. Faedah dan manafaat daripada Pengajaran Jinayat : 1. Menjaga keselamatan nyawa daripada berlaku berbunuhan sesama sendiri dan sebagainya 2. Menjaga keamanan maruah di dalam masyarakat daripada segala fitrah tuduhmenuduh. 3. Menjaga keamanan maruah di dalam harta benda dan nyawa daripada kecurian, ragut dan lain-lain. 4. Berhubung dengan keamanan negara dan menyelenggarakan keselamatan diri. 13

Filipina.6.6 MAZHAB DALAM ILMU FIQAH Mazhab (‫ )مذهب‬ialah aliran pemikiran fiqah. Umat Islam di Malaysia.5. Bagi Islam Syiah pula. Keempat-empat mazhab ini mempunyai peraturan. Hanafi 2. tabiin dan tabi’ Al-Tabiin yang mempunyai cukup syarat dan keperluan berijtihad adalah ramai. Hanbali. mengikut pendapat ulama Sunni. Terdapat beberapa aliran pemikiran dalam fiqh Islam. Walaubagaimanapun diakui bahawa tidak semua orang dapat merujuk terus kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. terdapat 4 mazhab iaitu: 1. Brunei. mazhab muktabar yang boleh dibuat pendapat dan beramal untuk umum cuma empat mazhab. Bagi Islam Sunah. Syafie 4. Perkara yang berhubung di antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir di dalam negara Islam Pembunuhan 1. Tujuan dan Kepentingan Mazhab Dalam pandangan Islam setiap individu Muslim wajib mentaati ajaran al-Qur’an dan alSunnah. Mazhab-mazhab selain daripadanya tidak mempunyai kaedah cukup yang dibukukan untuk dijadikan panduan dalam bidang perundangan sebagaimana yang empat tadi. Bagi seorang yang berada 14 . kaedah dan panduan yang sempurna dan lengkap yang ditulis oleh mereka dalam kitab masing-masing. Bagaimanapun. mengikut qaul yang rajih. ada tiga mazhab utama iaitu Jaafari. Ismaili dan Zaidi. Mereka yang dapat mengkaji dan memahami secara terus nas-nas al-Qur’an dan alSunnah dan mampu mengeluarkan hukum daripadanya. Golongan tidak perlu mazhab dari segi ilmu. Maliki 3.1 Maksud. Ini adalah kerana ulama yang berkemampuan dari kalangan sahabat Nabi. Thailand dan Indonesia kebanyakannya mengikuti mazhab Syafie. 1. Ini kerana manusia memiliki kemampuan yang berbezabeza yang secara umumnya dapat dibahagikan kepada 3 tahap: 1.

A.W. Mazhab-mazhab fiqh Islam beRPeranan sebagai jalan bagi membawa seorang Muslim itu kepada ketaatan terhadap al-Qur’an dan al-Sunnah. dia dibolehkan merujuk secara terus kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. bagi mereka diharuskan mengikut sesuatu mazhab fiqh Islam. Tujuan sebenar mazhab-mazhab Islam sejak dari da-hulu ialah memudahkan umat Islam mencapai ketaatan ke-pada al-Qur’an dan al-Sun-nah.di tahap yang pertama ini. 3. Ini kerana setiap ajaran mazhab adalah berdasarkan alQur’an dan al-Sunnah. oleh itu mengikuti mazhab bererti mengikuti al-Qur’an dan al-Sunnah. Mereka yang berada di pertengahan antara tahap pertama dan kedua di atas. oleh itu mengikuti mazhab bererti mengikuti al-Qur’an dan al-Sunnah. Malah merupakan satu kesalahan bagi dia untuk menurut sahaja (taqlid buta) sesuatu mazhab kerana berbuat sedemikian bererti dia menderhakai kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta‘ala kepadanya.T dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah S. Mereka yang tidak dapat mengkaji dan tidak mampu mengeluarkan hukum daripadanya. Golongan yang perlu kepada mazhab.W dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat umum kerana kebanyakan ahli masyarakat tidak mampu memahami dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis secara langsung. Sememangnya inilah tujuan sebenar mazhab-mazhab Islam sejak dari dahulu. iaitu memudahkan umat Islam mencapai ketaatan kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. 2. Bagi seorang yang berada di tahap kedua dan ketiga. Setiap ajaran mazhab adalah berdasarkan al-Qur’-an dan al-Sunnah. Tujuan yang ingin dicapai oleh para imam mazhab ialah menjelaskan kepada manusia apa yang telah difirmankan oleh Allah S. Ia memudahkan umat yang tidak berkemampuan untuk mendekati ajaran al-Qur’an dan al-Sunnah secara terus. 15 . Golongan di antara dua.

dibolehkan baginya untuk mengikut pendapat salah seorang imam agama (imam mazhab). Selain itu dia harus berusaha menyempurnakan segala kekurangan ilmunya jika dia adalah seorang yang mampu melakukan hal itu sehingga akhirnya dia dapat mencapai kedudukan sebagai seorang mujtahid. Mazhab hanya beRPeranan memudahkan ketaatan tersebut. Oleh itu wajib belajar ajaran fiqh mazhab dengan mengkaji dalil-dalilnya dan membandingkannya dengan mazhab yang lain atau penelitian semula oleh tokoh terkemudian. mengikuti mazhab bukanlah bererti membebaskan diri daripada sifat belajar dan mengkaji. 2. bukan menggantikannya.W: Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap Muslim. 16 . Bagi orang yang mampu mengkaji secara terus kepada dalil al-Qur’an dan al-Sunnah mereka tidak memerlukan mazhab melainkan sekadar sumber meluaskan skop kajian. Ini kerana menuntut ilmu merupakan salah satu kewajipan agama sebagaimana sabda Rasulullah S.Namun dalam seseroang itu berpazhab. ia perlu mempunyai fikrah (pemahaman) yang jelas iaitu: 1. mereka memerlukan mazhab sebagai jalan yang memudahkan keta-atan kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. Hasan al-Banna rahimahullah menasihatkan: Bagi setiap Muslim yang belum mencapai tingkat ‘mujtahid’ terhadap dalil-dalil umum syari‘at. Golongan yang pertama tidak boleh mengecam golongan yang kedua dan begitulah juga sebaliknya.A. Bagi orang yang tidak mampu. Beliau mestilah sedar bahawa ketaatan yang sebenar adalah kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. Namun sangat dianjurkan agar dia berusaha dengan segenap kemampuannya untuk mempelajari dalil-dalil yang dipergunakan oleh imam yang diikutinya dan tetap bersedia menerima kebenaran dari orang lain yang berhak mengemukakannya.

Mazhab Hanafi diasaskan oleh Nu’man bin Tsabit digelar Abu Hamfal. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh di Iraq. Mazhab ini diamalkan terutama sekali di kalangan orang Islam Sunni Mesir. Beliau adalah seorang berjiwa besar dan berakhlak tinggi.2. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah.6. Golongan cerdik pandai pada masa itu menyifatkan beliau sebagai "akal dalam ilmu pengetahuan. Pada waktu tersebut beliau mendapat tempat baik dalam masyarakat dan berjaya pada pemerintahan. baik di bidang ilmu dan politik mahupun ilmu agama.1.6.2 Mazhab Maliki 17 .6. bijak dan berakhlak mulia. Cekap memberikan satu-satu keputusan bagi masalah yang dihadapi.1 Mazhab Hanafi Mazhab Hanafi ialah salah satu mazhab fiqh dalam Islam Sunni. Beliau dapat hidup dalam dua zaman pemerintahan Umaiyyah dan Abbasiyah. Mazhab dalam Ahli Sunnah wal Jamaah Terdapat 4 mazhab ahli Sunna Wal Jimaah iaitu: 1." Ketika hayatnya. agama serta ideologi dan ism yang pelbagai. Beliau seorang yang bijak dalam ilmu pengetahuan. Sesungguhnya Abu Hanifah seorang yang luas pemikiran dan banyak ilmu. 1. Zaman beliau dikenali sebagai zaman pertumbuhan politik. Beliau juga sebagai ketua ahli fikir (ahli ra’u).2. Beliau seorang yang beRPengetahuan. beliau dapat mengikuti pelbagai perkembangan ilmu pengetahuan. Mazhab Hanafi merupakan mazhab terbesar dengan 30% pengikut. India dan sebahagian Afrika Barat.2 Beberapa Mazhab dalam Ilmu Fiqh a. Turki. ia mempunyai hubungan yang rapat dengan pembesar negara. Tetapi beliau sangat merendah diri (tawadu’).

Imam Malik adalah seorang yang dipercayai. Pengasas mazhab Maliki ialah Malik Bin Anas. Imam Malik bercita-cita menjadi penghibur tetapi ibunya menasihatkan supaya beliau memadam hasrat itu. Imam Malik dianggap sebagai ketua atau imam bagi ilmu hadis. Iman Malik menghafaz al-Quran dan hadis Rasulullah. Imam Malik dilahirkan 13 tahun selepas kelahiran Imam Abu Hanifah. Ibunya kemudian mahukan anaknya mempelajari ilmu fiqh. tinggal dan wafat di Madinah` dan kebanyakan sahabat Nabi tinggal di Madinah. termasuk salah satu sanad terbaik dan benar. Pada masa itu juga pengaruh ilmu pengetahuan Arab. Mazhab ini berbeza daripada tiga mazhab yang lain kerana terdapat tambahan kepada sumbernya.Maliki ialah mazhab fiqh yang kedua sunni. Imam Maliki juga menggunakan amalan orang Islam Madinah pada zamannya itu sebagai sumber yang kelima. Beliau lahir di kota Madinah pada tahun 93 hijrah. Ingatannya sangat kuat. Mahzab ini mempunyai bilangan pengikut kedua teramai iaitu lebih kurang 25% daripada Muslim. Mengikut Imam Malik. Mazhab Maliki diamalkan di Utara Afrika dan sebahagian Afika Barat. Sewaktu hidupnya. beliau terlebih dahulu mendalami ilmu yang dipelajarinya hingga kadang-kala tidak tidur. Iman Malik mengalami dua corak pemerintahan iaitu Ummaiyah dan Abbasiyah. Selepas fikirannya matang dan benar-benar berkebolehan. Beliau banyak membuat hubungan dengan ahli hadis dan ulama. Pada perpulaan hidupnya. Imam Malik tetap beRPegang teguh pada ajaran Rasulullah bahawa hadis itu petunjuk dan penyuluh kepada manusia. Imam Malik adalah orang yang tidak diragui dalam konteks ini. Sanad (sandaran) yang dibawa oleh beliau. adil dan kuat ingatannya serta cerpat dan halus memilih rawi-rawi hadis. Selain menggunakan Al Quran. Seseorang tidak harus meninggal dan membelakangkannya. Sebelum Imam Malik menjadi guru. ijma' dan qiyas. di mana pertelingkahan sengit dua pemerintahan sering berlaku. amalan orang Madinah dilihat sebagai sunnah hidup memandangkan Nabi Muhammad berhijrah. Kemudian terus disimpulkan tali bagi menyenangkan perhitungan bilangan hadis yang pelajarinya. Imam Malik adalah seorang yang cergas dalam menuntut ilmu. Imam Malik 18 . Beliau mendengar hadis daripada guru. Parsi dan Hindi tumbuh dengan suburnya di kalangan masyarakat. hadis. Hukum fiqh yang diberikan oleh Imam Malik berdasarkan al-Quran dan hadis. Beliau menerima nasihat ibunya dengan baik. barulah beliau mengajar.

Imam Syafii menolak Istihsan dari Imam Abu Hanifah maupun Mashalih Mursalah dari Imam Malik. yang hidup di zaman pertentangan antara aliran ahli hadis (cenderung beRPegang pada teks hadis) dan ahl al-ra'y (cenderung beRPegang pada akal fikiran atau ijtihad). beliau terus berkata kepada orang yang bertanya: “Baliklah dulu supaya aku dapat berfikir. Imam Syafii kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri. Dasar-dasar Mazhab Syafii dapat dilihat dalam kitab Usul al-Fiqh Ar-Risalah dan kitab fiqah al-Umm. Imam Malik berfikir panjang sebelum memberi satu-satu hukum atau fatwa. semenanjung Malaysia. Usul al-Fiqh. Beliau juga sangat cerpat dalam memberi penerangan dan hukum. yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. Indonesia.2. Imam Malik menangis dan berkata “Aku bimbang kerana aku akan disoal satu hari nanti (hari kiamat)”. Namun demikian Mazhab Syafii menerima penggunaan qiyas secara lebih luas. Arab Saudi bahagian barat. keunggulan Imam Syafii sebagai ulama fiqah.6.” Apabila beliau ditanya satu-satu hukum. Syria.menjadikan hadis sebagai pembantu bagi memahami al-Quran.3 Mazhab Syafie Mazhab Syafii (bahasa Arab: ‫ . dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh ahl al-ra'y yang juga murid Imam Abu Hanifah. Pemikiran fiqah mazhab ini diawali oleh Imam Syafii.شافعية‬Syāfi'īyaṯ) adalah mazhab fiqah yang dibawa oleh Muhammad bin Idris al-Syafii atau yang dikenal dengan sebutan Imam Syafii. Beliau pernah berkata: “Kadang-kala aku berjaga sepanjang malam untuk mencari jawapan bagi satu-satu soalan yang dikemukakan kepada aku. Imam Syafii belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh ahli hadis. dan hadis di zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut dan kealimannya diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman dengannya. Meskipun berbeza dari kedua aliran utama tersebut.” Apabila ditabnya kenapa beliau melewatlewatkan menjawab sebarang pertanyaan. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah. 1. Di dalam kitab-kitab tersebut Imam Syafii menjelaskan kerangka dan 19 . Hadramaut. dan Bahrain. pantai Koromandel. Malabar.

Jika terdapat keadaan yang baik dengan qaul qadim ataupun dengan qaul jadid. Kemudian Imam Syafii berpindah ke Mesir kerena munculnya aliran Mu’tazilah yang telah berjaya mempengaruhi khalifah. Ia kemudian mengeluarkan ijtihad-ijtihad baru yang berbeza. Penyebar-luasan pemikiran Mazhab Syafii berbeza dengan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Ijmak para Sahabat Nabi. Sunah dari Rasulullah SAW kemudian digunakan jika tidak terdapat rujukan dari Al-Quran. Akan tetapi Imam Syafii menolak dasar istihsan dan istislah sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam. ia mengeluarkan ijtihad-ijtihadnya. bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum. atau yang biasa disebut dengan istilah Qaul Jadid (pendapat yang baru) di Mesir. selama tidak ada yang menegaskan bahawa yang dimaksud bukan arti lahiriahnya. Selama ia tinggal di sana. 3.prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum far'iyyah (yang bersifat cabang). Ijma' yang diterima Imam Syafii sebagai landasan hukum adalah ijma' para sahabat. maka dapat digunakan salah satunya. 2. yang tak diketahui ada perselisihan tentang itu. apabila dalam ijma' tidak juga dijumpa hukumnya. kedua qaul tersebut sampai sekarang masih tetap dianggap berlaku oleh para pemegang Mazhab Syafii. Imam Syafii sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga digelar Naasir As-Sunnah (pembela Sunnah Nabi). Imam Syafii pertama sekali selalu mencari alasannya dari Al-Qur'an dalam menetapkan hukum Islam. ia melihat kenyataan dan masalah yang berbeza dengan yang sebelumnya ditemui di Baghdad. Imam Syafii berpendapatt bahawa qaul jadid tidak berarti menghapus qaul qadim. Asas-asas mazhab yang asas. ialah beRPegang pada: 1. yang biasa disebut dengan istilah Qaul Qadim (pendapat yang lama). karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi. tafsir secara lahiriah. yang banyak dipengaruhi oleh kekuasaan kekhalifahan. Kias yang dalam Ar-Risalah disebut sebagai ijtihad. Dengan demikian. 4. Imam Syafii pada awalnya pernah tinggal menetap di Baghdad. Asas fikiran dan prinsip 20 . Al-Quran.

Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah di sebelah datuk Baginda iaitu Abdul Manaf. Saat ini. yang menyebar-luaskan dan mengembangkan Mazhab Syafii pada awalnya adalah seperti Imam Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. Di antara mereka bahkan ada pula yang menjadi pakar terhadap keseluruhan mazhab-mazhab Ahli Sunah Waljamaah di bidang mereka masingmasing. Selain itu. 878) dan Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (w. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. terdapat banyak sekali ulama dan penguasa di dunia Islam yang menjadi pendukung setia mazhab ini. Imam Turpudzi. juga pernah belajar Imam Syafii. 846). Imam Syafie atau Muhamad bin Idris Al-Syafie. Imam As-Suyuti . Beliau seorang miskin. Dilahirkan pada tahun 105 hijrah di sebuah bandar yang bernama Ghizah di Palestin (tarikh paling masyhur dikalangan ahli sejarah). 884) Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal sebagai ulama hadis terkemuka dalam pengasas Mazhab Hanbali. Kerana metodologinya yang sistematik dan tingginya tingkat ketelitian yang dituntut oleh Mazhab Syafii. Mazhab Syafii diperkirakan diikuti oleh 28% umat Islam sedunia. tetapi kaya dengan semangat dan bercita-cita tinggi dalam menuntut ilmu. Imam Bukhari. Imam Syafie adalah keturunan Bani Hashim dan Abdul Mutalib. Murid-murid utama Imam Syafii di Mesir. Imam Nawawi . Imam Ibnu Majah. 21 . Imam Abu Daud. dimana berbagai ilmu keislaman telah berkembang dengan dorongan metodologi hukum Islam dari para pendukung mazhab ini. dan merupakan mazhab terbesar kedua dalam hal jumlah pengikut setelah Mazhab Hanafi. melainkan ilmu ini baru lahir setelah Imam Syafii menulis Ar-Risalah. Imam Ibnu Katsir .dasar Mazhab Syafii terutama disebar-luaskan dan dikembangkan oleh para muridnya. antara lain: Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari. masih banyak ulama-ulama yang terkemudian yang mengikuti dan turut menyebarkan Mazhab Syafii. Imam Muslim. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani . Imam Dhahabi dan Imam Al-Hakim Imam Syafii terkenal sebagai pereka pereka pertama metodologi hukum Islam. Usul alFiqh (atau metodologi hukum Islam) tidak dikenal pada masa Nabi dan sahabat. Imam Tabari . Mazhab Syafii umumnya dianggap sebagai mazhab yang paling konservatif diantara mazhab-mazhab fiqah Sunni lainnya.

Beliau banyak mengembara dalam menceduk dan menimba ilmu. Lalu berkata lelaki itu : “Tidak sesuai engkau bersyair kerana itu boleh menjatuhkan maruah. belulang. Beliau adalah penyokong kepada ilmu hadis dan pembaharuan agama (mujaddid) bagi abad yang ke-2 hijrah. Beliau sangat tekun mempelajari kaedah dan nahu bahasa Arab. Namun. Beliau menghafaz dan menulis hadis. 22 . Beliau juga banyak menumpukan masa dan tenaganya kepada sastera dan sejarah pada masa mudanya. pada suatu hari Imam Syafie bersyair sambil menunggang kuda bersama seorang lelaki. Untuk itu. Umar Bin Abdul Aziz dihantar untuk abad yang pertama dan aku harap Imam Syafie adalah mujadid abad yang kedua. pelepah tamar dan tulang untuk ditulis di atasnya. Alangkah baiknya belajar ilmu fiqh?” Kata-kata itu sangat memberi kesan kepada Imam Syafie. Imam Syafie. Imam Syafie ialah imam ketiga mengikut susunan tarikh kelahiran mazhab empat serangkai. hidup dalam kemiskinan. Antara sebabnya. tetapi mengubah pendiriannya kepada mempelajari ilmu fiqh dan hadis hingga ke tahap paling tinggi. Imam Ahmad Bin Hanbal pernah berkata: “Diceritakan kepada Nabi Muhamad bahawa Allah menghantar kepada umat ini seorang pembaharu kepada agama. Allah menghendaki dan melorongkan kepadanya dalam bidang ilmu fikah. Sejak itu beliau menumpukan masa dan tenaga kepada ilmu fiqh. Imam Syafie menghafaz al-Quran dengan mudah iaitu ketika masih kecil lagi. Imam Syafie dianggap seorang yang dapat memadukan antara hadis dan fikiran serta membentuk undang-undang fiqh. Imam Syafie banyak menghafaz syair dan qasidah daripada puak Hazyl. hingga beliau terpaksa mengumpul batu-batu.” Semasa muda. Beliau kadang-kala terpaksa ke tempat perhimpunan orang ramai meminta kertas untuk menulis pelajarannya. Hal ini kerana puak Hazyl terkenal sebagai kabilah yang paling baik bahasa Arabnya. Pada perpulaannya beliau cenderung dalam bidang sastera dan syair. beliau pernah mengembara ke kampung dan tinggal bersama puak Hazyal selama 10 tahun.

Oleh itulah beliau berhak dianggap pengasas bagi ilmu usul fiqh. Mazhab Syafie merupakan jalan tengah bagi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Untuk menampung kehidupan. Ia juga menetapkan kaedah pengeluaran hukum dan kesimpulannya. Pengasas mazhab Hanbali ialah Ahmad bin Mohamad bin Hanbal.”Memang benar beliau tidak 23 . Ibnu Hanbal menuntut ilmu sepanjang hayatnya. Seseorang pernah berkata kepadanya: “Sampai bilakah engkau hendak menuntut ilmu? Padahal engkau sudah mencapai darjat paling tinggi dan engkau telah menjadi imam bagi seluruh umat Islam?” Imam Ibnu Hanbal menjawab: “Aku menuntut ilmu dari hujung dunia hingga ke pintu kubur. beliau terpaksa bekerja di kedai jahit. keluarganya tidak ditinggalkan harta yang banyak kecuali sebuah rumah kecil yang didiaminya. Imam Syafie sendiri pernah berfahaman Maliki dan Hanafi. Beliau mempelajari hadis hingga menjadi seorang imam. Mazhab Hambali dimulakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sewaktu bapanya meninggal dunia.2. Hal ini kerana beliau yang menghimpun atau menyatukan ilmu fiqh ahli akal dan fikir dengan ilmu fiqh ahli akal dan hadis. Ilmu fiqh yang dibawa oleh Imam Syafie adalah satu zaman perkembangan ilmu fiqh dalam sejarah perundangan Islam. Mazhab ini kebanyakannya diamalkan oleh masyarakat Islam di Semenanjung Arab.Salah seorang guru Imam Syafie dalam pelajaran ilmu fiqh dan hadis ialah Imam Malik. Beliau lahir di bandar Baghdad pada tahun 164 hijrah. dan Syaikhul Muhaddisin Sufyan bin Uyaynah. Ini adalah kerana ilmu fiqh yang menetapkan cara atau peraturan untuk memahami al-Quran dan hadis. Antara guru Imam Syafie selain Imam Malik ialah mufti dan faqih Mekah iaitu Muslim bin Khalid az-Zanji. 1. Ilmu fiqh Imam Syafie adalah ikatan sunnah dan qias serta pemikiran dengan beberapa pertimbangan dan sekatan.4 Mazhab Hanbali Mazhab Hanbali[ (bahasa Arab: ‫ )حنبلللى‬atau juga dieja Mazhab Hambali adalah satu daripada empat mazhab fiqah dalam aliran ahli sunnah wal jamaah.6. Ibnu Hanbal dari keluarga miskin.

selepas mazhab Imam Dua Belas (Ithna 'Asyariah).6 Mazhab Ismailiyyah Ismailiyah adalah mazhab dengan jumlah penganut kedua terbesar dalam Islam Syi'ah. Pengikut mazhab Ithna 'Asyariah. iaitu Ja'far ash-Shadiq bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. MAZHAB-MAZHAB SYI'AH Syi'ah atau adalah pengikut Saidina Ali pada awal mula perkembangannya juga banyak memiliki aliran. Imam Syafie adalah salah seorang guru beliau. di lain pihak menerima Musa alKadzim sebagai Imam mereka.6. Namun demikian hanya tiga aliran yang masih ada sampai sekarang. Pada waktu itu. Di dalam keyakinan utama Syi'ah. b.2.pernah jemu menuntut ilmu sepanjang hayatnya. 1. iaitu Itsna 'Asyariah (paling banyak diikuti). Ismailiyah dan Zaidiyah. Di antara ketiga mazhab Syi'ah terdapat perbezaan dalam perkara yang menentukan siapa yang berhak menjadi imam dan pengganti para imam tersebut 1. Ali bin Abu Thalib dan anak-cucunya dianggap lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan sebagai khalifah dan imam bagi kaum muslimin. Keimaman kemudian berlanjut iaitu sampai Muhammad al-Mahdi bin Hasan al-Asykari bin Ali al-Hadi bin Muhammad al-Jawad bin Ali ar-Ridha bin Musa al-Kadzim bin Ja'far ash-Shadiq.6. Mazhab ini menjadi mazhab rasmi Negara Republik Islam Iran. Imam Syafie mengajar di Masjidil Haram. Ibnu Hanbal bertemu Imam Syafie di Hijaz. Imam Syafie menasihatinya supaya mengikutnya ke Mesir. Imam Ibnu Hanbal bercadang mengikutinya tetapi niatnya tidak kesampaian. sewaktu beliau menunaikan haji. Dinisbatkan kepada Imam ke-6.5 Mazhab Jaafariyyah Mazhab Ja'fari atau Imam Dua Belas (Itsna 'Asyariah) adalah mazhab dengan penganut yang terbesar dalam Muslim Syi'ah.2.Ibnu Hanbal mempelajari ilmu daripadanya. Sebutan Ismailiyah diperoleh pengikut mazhab ini kerana penerimaan mereka ke atas keimaman Isma'il bin Ja'far sebagai pewaris dari Ja'far ash-Shadiq. Samaada Ismailiyah atau Ithna 'Asyariah sama-sama 24 . Mereka kemudian bertemu kali kedua di Baghdad.

saudara tirinya. beliau digantikan anaknya Yahya bin Zaid.6.2. sunat. harus. yang kemudian diteruskan oleh Ja'far ash-Shadiq. Antara yang akan dibincangkan di sini ialah: 1. 1. Pemahaman mengenai seterusnya akan memudahkan para pelajar 25 . Usul al-Fiqh 2. Dinisbatkan kepada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maqasid al-Syariah 1.menerima keenam enam Imam Syi'ah terdahulu. yang ditunjuk sebagai imam selanjutnya adalah anak sulung beliau yang bernama Muhammad al-Baqir.7 Mazhab Zaidiyah Mazhab Zaidi atau Mazhab Lima Imam berpendapatt bahawa Zaid bin Ali merupakan pengganti yang berhak atas keimaman dari ayahnya Ali Zainal Abidin. haram dan makruh. Qawaid al-fiqhiyyah 3. Setelah kematian imam ke-4. Dari mana dalil diambil dan bagaimana proses pengambilan hukum tersebut dilakukan oleh para ulamak dan mujtahid terhadap sesuatu perkara sehingga sesuatu hukum dapat dikeluarkan. Ali Zainal Abidin. Muhammad al-Baqir. Pelajar-pelajar bidang Syariah selalunya dimestikan mempelajari bidang kecil ini kerana ia akan memudahkan para pelajar memahami kenapa sesuatu hukum itu ditetapkan sebagai wajib. Setelah Zaid bin Ali syahid pada masa Bani Umaiyyah. sehingga memiliki banyak persamaan pandangan atas sejarah awal mazhabnya.7.1 BIDANG USUL AL-FIQH Ilmu usul al-fiqh adalah suatu bidang kecil dalam disiplin ilmu pengajian Islam khususnya bidang Syariah.7 Bidang lain yang berkaitan dengan Ilmu Fiqh Terdapat banyak bidang yang berkaitan dengan ilmu fiqh. 1. Zaid bin Ali menyatakan bahawa imam itu harus melawan penguasa yang zalim dengan pedang.

2. Perkataan usul diidhafatkan (digabungkan) kepada perkataan al-Fiqh. Di dalam bahasa arab. 3. 1.syariah menyelesaikan sesuatu masalah fiqh dengan mudah kerana mereka telah memahami kaedah menetapkan sesuatu hukum. Perkataan aslun dari segi bahasa arab adalah bermaksud asas atau dalil.7. Dalil ialah seperti dikatakan “asal wajib sembahyang ialah dengan firman Allah Taala (‫ ) وأقيموا الصلة‬Surah An-Nur: 56. Al-Rujhan iaitu yang terang dan sebenar. 26 . gabungan dua perkataan itu dinamakan idhafi.(‫وأقيموا‬ َّ ُ ِ ََ ‫ .الصلة‬Hendaklah kamu mendirikan sembahyang). Al-Rujhan (yang sebenar). Seperti Asal daripada sesuatu perkataan itu adalah dikehendaki maknanya yang hakiki. Dalil. maksudnya dalil wajib sembahyang . 4. 3. Yang di kiaskan keatasnya ‫ ))مقيس عليه‬seperti “arak asal bagi hukum keatas minum ِ ْ ََ ٌ ِ َ tuak“ maksudnya: haram meminum tuak dikiaskan kepada haramnya meminum arak. 2.1. Kaedah. Perkataan “Usul Fiqh“ maksudnya dalil-dalil fiqh. Dari segi istilah pula ia mempunyai banyak maksud iaitu 1. Ertinya makna perkataan yang sebenar di sisi pendengar ialah maknanya yang hakiki. Perkataan usul adalah kata jamak kepada perkataan ‘Aslun’. 1. Kaedah ialah seperti kaedah fiqh (‫ )لض لرر ولض لرار‬yang bermaksud tiada ada َ َ ِ ََ ََ َ َ kemudaratan dan memudaratkan adalah salah satu kaedah fiqh. yang diqiyaskan kepadanya dan yang diistishab kepadanya. 4.1 Definisi ilmu Usul Al-Fiqh Istilah usul al-fiqh adalah terdiri daripada perkataan dua perkataan yang digabungkan menjadi satu perkataan iaitu ‘usul’ dan ‘al-fiqh’.

7. Pandangan Ulamak Shafie Ulamak usul fiqh dari mazhab shafie telah mendefinisikan ilmu usul al-fiqh sebagai ِ ْ ِ َ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ِ ِ َ َ ِ ْ ِ ِ ِّ ْ َ َ ً َ ْ ِ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ُ َ ِ ْ َ ‫. Diantara penggunaan lafaz fiqh seperti dalam firman Allah taala : ُ ‫قالوايشعيب مانفقه كثيرامماتقو‬ ‫َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َِ ً ّ ّ َُ ل‬ Maksudnya: mereka berkata “wahai shuib tidaklah banyak kami memahami daripada apa yang engkau katakan. a.2 Definisi Ilmu Usul Al-Fiqh Setelah Dijadikan Suatu Bidang Ilmu Yang Khusus.Yang di istishabkan (yang di sabitkan kekal) seperti seseorang yang yakin ia bersuci kemudian ragu tentang tidak bersucinya “asalnya bersuci” maksudnya disabitkan kekal kesuciannya sehingga di yakini tidak bersucinya.معرفة دلئل الفقه اجمال وكيفية الستفادة منها وحال المستفيد‬ Iaitu mengetahui dalil-dalil feqah secara ijmali (tidak terang) dan cara memetik atau mengambil hukum-hukum daripadanya serta keadaan orang yang menuntutnya. Perkataan Fiqh pula dari segi bahasa ialah ’memahami’. Apabila usul al-Fiqh dijadikan suatu bidang ilmu yang khusus dalam ilmu fiqh maka ia telah diberikan beberapa definisi lain mengikut pandangan ulamak dalam mazhab. 1.” (surah hud: 91) Manakala dari segi istilah pula fiqh (fekah) ialah mengetahui hukum-hukum syarak berbentuk amali (perbuatan) yang diambil daripada dalil-dalil yang bersifat tafsil (terperinci).1. 27 .

Pandangan Ulamak Mazhab Hanafi. Lafaz (‫ )القواعللد‬adalah jama’ bagi kaedah yaitu kaedah umum (‫ )قضللية كليلله‬yang dengannya dapat di fahami hukum-hukum jaz’iyat (hukum-hukum yang lebih kecil atau terperinci seperti: 28 . setiap larangan adalah haram dan sebagainya. Lafaz (‫ )العلم‬sebelum disandarkan kepada (‫ )القواعد‬merangkumi ilmu secara tasawur dan tasdik.Yang dimaksudkan dengan mengetahui dalil-dalil feqah secara ijmal ialah mengetahui bahawa al-Quran. b. al-Sunnah. Maliki dan Hambali Para ulamak usul fiqh dari kalangan yang berpazhab Hanafi. akan tetapi setelah ia disandarkan kepada (‫ )القواعد‬maka ia bermaksud ilmu secara tasdik. al-Ijma’ dan lain-lainnya adalah dalil-dalil yang boleh dijadikan sebagai hujah. Termasuk didalam mengetahui keadaan orang yang menuntut hukum Allah itu mengetahui keadaan orang yang berijtihad (mujtahid) dan yang bertaklid (muqallid). jadi mengetahui syarat-syarat berijtihad dan bertaklid adalah sebahagian daripada usul fiqh. kerana yang berijtihad mengambil atau memahami hukum-hukum daripada dalil-dalil sedangkan orang yang bertaklid mengambilnya daripada mujtahid. hadis mutawatir daripada hadis ahad dan sebagainya. setiap perintah adalah wajib. Mengetahui cara-cara mengambil hukum-hukum daripada dalildalil feqah secara ijmali (umum) adalah memerlukan kepada mengetahui syarat-syarat berdalil seperti diutamakan lafaz nas daripada lafaz zahir. kerana memandangkan bahawa penunjukan dalil-dalil adalah secara zhanni pada kebiasaannya dan mengetahui zhan dan penunjukannya perlu kepada ijtihad. Maliki dan Hambali mendefinisikan usul fiqh sebagai ِ ّ ِْ ِ ْ َ َ ِ ِّ ْ ِ ِ ّ َِ َ ِ ّ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َْ ِ َ ْ ِ ْ َِ َ ِ ُ ّ َ َ ُ ِ ّ ِ ِ َ َ ْ ِ ُ ْ ِ ْ َ ‫العلم باالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية‬ Ertinya: Ilmu dengan kaedah-kaedah yang dengannya dapat menghubungkan istimbat (mengeluarkan) hukum-hukum syarak yang bersifat amali (praktikal) yang diambil daripada dalil-dalilnya yang bersifat terperinci (tafsil). Apa yang di ambil kira oleh ulamak usul fiqh ialah mengetahui dalil-dalil dari segi ijmali bukan detail.

hukum-hukum ilmu nahu bahasa arab seperti Fail pasti hukumnya marfuk. Dengan kaedah ini dapat difahami haram melakukan zina dari tegahan Allah (‫)ولتقربوا الزنللا‬surah al-isra’. seperti hukum akli bahawa alam ini baharu .7. setiap larangan atau tegahan adalah haram. ayat 32 yang bermaksud janganlah kamu menghampiri zina. oleh itu zina adalah haram. Kerana lafaz (‫ )أقيموا‬perbuatan suruhan. Kaedah umum (‫ )كل نهي للتحريم‬maknanya. Kaedah umum (‫ )كل أمرللوجوب‬maknanya “setiap perintah suruhan adalah wajib. maf ul bih pasti mansub dan sebagainya. Perkataan ‫ ))الشللرعية‬didalam definisi ini disebut ialah untuk mengeluarkan hukum-hukum selain dari hukum-hukum syarak. setiap tegahan atau larangan adalah ُ ْ ِ ْ َِْ ٍ ْ َ ّ ُ haram. 1. setiap suruhan wajib.1.1. Firman Allah Taala: ‫وماينطق عن الهوى ان هو ال وحى يوحى‬ َ ُ ٌ ْ َ ّ ِ َ ُ ْ ِ َ َ ْ ِ َ ُ ِ َْ َ َ Maksudnya : Dan ia (nabi) tidak mengeluarkan kata-kata menurut hawa nafsu. oleh yang demikian setiap suruhan adalah wajib. kerana lafaz (‫ )ولتقربلللوا‬menunjukkan larangan. sesungguhnya ia adalah wahyu yang di wahyukan. ِ ُ ُ ْ ٍِ ْ َ ْ ُ dengan kaedah ini dapat di fahamkan wajib sembahyang dari perintah Allah ( ََ ّ ْ ُ َِْ ‫ )أقيمللوا الص للة‬maksudnya hendaklah kamu menunaikan sembahyang. Maksud ( ‫ )والتي يتوصل بها الى استنباط الحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية‬ialah dengan melalui ِ ّ ِ ِ ْ ّ َ ِ ِّ ِ ِ ّ َِ َ ِ ّ ِ ْ ّ ْ ِ َ ْ ْ ِ َ ْ ِ ْ ِ َِ َ ِ َ ِ َ َ ُ ِ ّ َ kaedah-kaedah usul fiqh. para ulamak mujtahidin dapat memahami hukum-hukum fiqh dari dalil-dalil yang terperinci.3 Sejarah Perpulaan dan Perkembangan Usul Al-Fiqh Wahyu merupakan asas atau sumber perundangan Islam di masa hayat Rasulullah SAW samaada ia (wahyu) di baca iaitu al-Quran atau tidak di baca iaitu as-Sunnah. Perkataan (‫ )العملية‬didalam definisi ini disebut adalah untuk mengeluarkan hukum-hukum syarak yang bukan bersifat amali seperti hukum akidah (tauhid) dan hukum akhlak atau tasawuf. (surah al-Najm:ayat 3-4) 29 . 2.

قال : فان‬ ِ ُ َ ِ ُّ ِ َ ِ َ ْ ِ َ ْ َ ْ َِ َ ِ ِ َ ِ ِ َ ِ َ َ َ َ َ َ ِ ُ َ ِ َ ُ َ ِ َْ َ ِ ‫لم تجد قال اجتهد ول آلو. فضرب رسول ال )ص( صدره بيده. kerana mereka mudah mendapatkan daripada nabi Muhammad SAW dan bertanya kepadanya mengenai sesuatu kemuskilan didalam memahami kandungan al-Quran. jika engkau tidak dapat menyelesaikan dengannya? Jawab Muaz: hamba akan berpandukan hadis. sabda nabi lagi. اذاعرض لك قضا؟ قال بما فى كتاب ال قال فان لم تجد قال بما فى سنة رسول ال. meskipun demikian tidaklah kesemua para sahabat dapat melakukan demikian kerana ada diantara mereka yang berada ditempat-tempat yang jauh yang menyebabkan sukar mereka merujuk kepada nabi SAW untuk menyelesaikan kemuskilan mereka dan terpaksalah mereka berijtihad sendiri bagi mengatasi perkara-perkara yang berlaku semasa itu yang tidak didapati hukumnya didalam al-Quran dan al-Sunnah. Proses mengistimbatkan hukum-hukum tidak dapat 30 . Rasulullah SAW bersabda lagi: kalaulah engkau tidak dapat menyelesaikan dengannya? Jawab Muaz: hamba akan berijtihad berusaha menurut pandangan sendiri dan hamba tidak cuai dan tinggal begitu sahaja.يرضى ال ورسوله‬ َ َْ “Bagaimana engkau wahai Muaz menghukum apabila dibentangkan sesuatu masalah? Kata Muaz: hamba akan menghukum atau menyelesaikannya dengan berpandukan kepada al-Quran.Oleh yang demikian para sahabat semasa hayat Rasulullah SAW tidak begitu perlu berijtihad mengeluarkan hukum-hukum Islam dari al-Quran. sebagaimana yang berlaku kepada Muaz Bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman untuk berdakwah orang ramai kepada Islam. وقال الحم ُل الذى وفق رسول رسول ال لما‬ َ ِ ِ ِ ُ َ َ ُ َ َ ّ َ ِ ّ ِ ‫َ ْ َ ُ َ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْد‬ ِ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ِ َْ َ َ ْ ِ َ ْ َ ُُ ُ َ َ ُ ‫. lalu Rasulullah SAW pun menepuk dada Muaz dan bersabda : segala pujian bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulnya dengan apa di redhai oleh Allah dan Rasulnya. baginda telah menemuduga beliau dengan sabdanya : ْ َِ َ َ ‫بم تقضى يامعاذ .” Ilmu usul fiqh merangkumi kaedah-kaedah mengistimbatkan hukum atau mengeluarkan hukum daripada dalil yang mana setiap mujtahid beRPandu kepadanya didalamu membuat ijthad terhadap hukum-hukum baru.

Sebahagian daripada kaedah-kaedah metod-metod mengistimbadkan hukum feqah telah pun lahir dengan jelas di kalangan sahabat dan tabie ketika mengemukakan hujah pendapat mereka dan mengkritik pendapat penentang-penentang mereka.a.w menyebabkan mereka mengatahui sebab-sebab nuzul ayat al-quran. kepentingan-kepentingan. illah-illah dan tujuan-tujuan tersebut. maka merekalah orang yang paling mengetahui bahasa alquran yang banyak kaedah-kaedah istimbad atau menyimpulkan hukum diambil daripadanya. Kebanyakan kaedah-kaedah istimbad hukum pula adalah bergantung kepada mengatahui matlamat-matlamat. dan mencadangkan supaya beliau mendapat sara hidupnya yang mencukupi dari baitulmal (perbadaharan negara) kerana penelitian terhadap kepentingan orang-orang Islam adalah termasuk didalam kepentingan umum dan urusan perniagaan perbadanan adalah tergolong kedalam kepentingan khas. ketajaman pemikiran dan kecerdasan akal. Ia ditambah pula dengan kelebihan yang istimewa pada diri mereka iaitu kerjernihan jiwa. disamping itu lama persahabatan mereka dengan baginda rasulallah s. bersesuaian diantara ayat dengan ayat-ayat yang terdahulu daripadanya. difahami atau tidak sahaja. Oleh yang demikian boleh dikatakan bahawa kaedah-kaedah ilmu fiqh telah wujud sama dengan feqah malah terdahulu darinya walaupun ia dibukukan selepas feqah kerana hukum feqah pasti dibuat mengikut kaeadah tertentu cuma adakah ia disedari.W wafat dan kalangan tabie tidak perlu kepada pembukuan kaedah-kaedah usul fiqh kerana kaedah-kaedah ini sudah tersemat didalam diri mereka.A. Para mujtahid dari kalangan sahabat selepas Rasulallah S. 31 .dilaksanakan kecuali oleh mereka yang memperolehi pengetahuan yang cukup dan sempurna mengenai kaedah-kaedah atau metod-metodnya kerana tidak ada ijtihad tanpa metod dan tidak ada istimbad tanpa kaedah. kepentingan-kepentingan dan illahillahnya. Sebagai contoh para sahabat telah melarang Saidina Abu Bakar al-Siddiq semasa beliau memegang tampok pemerintahan dari berniaga atau berkerja untuk mendapat sara hidup.

w. dan perempuan-perempuan yang hamil.’’Maksud perkataan ini ialah bahawa nas yang terkemudian menasahkan yang terdahulu atau mentahsihkanya. dengan katanya. waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.Abdullah bin Masud’ berpendapatt bahawa adapun perempuan yang kematian suaminya ialah dengan melahirkan anak kandunganya berdasarkan kepada firman Allah s.w. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah.” Abdullah bin Masud’ memperakui kaedah akad usul fiqh yang ia meraikannya didalam ijtihadnya.t didalam surah al-Baqarah : ‫والذين يتوفون منكم ويزرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا‬ (suruh al-baqarah) “dan orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu. Begitulah seseorang dapat bahawa para fuqaha’ dari golongan sahabat dan tabie terikat dengan kaedah-kaedah usul 32 . “aku bersaksi bahawa surah an-nisa’ yang paling pendek (surah an-nisak al-kusra) maksudnya surah al-talak–turun selepas surah an-nisak yang paling panjang maksudnya surah al-baqarah.t dalam surah al-talak: 4                       Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuanperempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya). Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan. niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. sedang mereka meniggalkan isteri-isteri. Dan semasa ayat ini bertentangan dengan firman Allah s. hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka (beridah) selama empat bulan sepuluh hari.

metodologi-metodologi ijtihad dan kaedah-kaedahnya timbul dengan banyak dan setiap faqih perlu kepada dalil atau hujah demi untuk mempertahankann pendapatnya dan membahas dalil mereka yang menyalahinya.7.a. 1.fiqh didalam ijtihad mereka. Berjauhan masa antara tabien al-tabien dengan masa rasulallah s.w menyebabkan mujtahid pada masa ini tidak semudahnya mengatahui tujuan-tujuan syariat illahillah dan hikmah hikmatnya. maka tak dapat tidak bagi mereka daripada dibukukan kaedaehkaedah yang mana mereka merujuk kepadanya didalam memahami dalil syariat dan ketika berlainan mereka didalam memahaminya 2. walaupun mereka pada masa itu tidak ilmu kaedah fiqh dan proses pembukuannya. Keadaan ini mendesak supaya disusun kaedah-kaedah bahasa arab yang denganya terikat oleh mereka yang ingin memahami syariat Islam dan membantu mereka yang berkecimpung dalam membuat kesimpulan hukum-hukum dari nas-nasnya.4 Sebab-Sebab Penulisan Ilmu Usul Al-Fiqh Terdapat beberapa faktor atau sebab mengapa ilmu usul al-fiqh akhirnya ditulis dan dijadikan satu disiplin ilmu dalam ilmu fiqh. perselisihan diantara satu sama lain dari tempat-tempat tersebut berhubung dengan masalah-masalah feqah adalah hebat. maka disusun satu kumpulan daripada kaedah usul fiqh yang diambil dari bahasa arab 3. Dizaman para imam-imam mujtahid telah muncul dengan banyak aliran pengajian feqah.1. Antaranya ialah : 1. lalu ditafsir nas-nas secara tafsiran yang bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat dan menceburi diri untuk berijtihad oleh mereka yang 33 . Empayar kerajaan Islam sudah meluas dan berkembang ke pelusuk dunia sehingga sampai ke Negara-negara yang tidak menggunakan bahasa arab dan pendudukpenduduk negara-negara tersebut telah memeluk Islam dan memperlajari hukumhukumnya maka ia sudah tentu memberi kesan kepada keaslian bahasa arab dan menyebabkan timbul kesalahan dalam memahami gaya-gaya bahasa (uslub-uslub) al-quran dan sunah dan kesamaran memahami makna keduanya.

Sheikh Muhammad Abu Zahrah telah menolak dakwaan ini dengan bahawa 34 .1. tetapi tidak ada bukti dakwaan tersebut kerana tidak pernah ditemui hasil karya mereka mengenai usul fiqh oleh para penyelidik sehingga ke hari ini. Sebelum imam syafie. para fuqaha’ telah pun menjelaskan beberapa masalah dibidang usul fiqh tetapi mereka belum mempunyai kaedah yang menyeluruh yang boleh dirujuk kepadanya untuk mengenali dalil-dalil syarak dan cara mengkritik serta menilainya.7.tidak mempunyai keahlianya. dan satu kumpulan lain pula berhujjah dengan istihsan dan sebagainya. maka timbul satu kumpulan lain mengingkari berdalil dengan al-sunnah. Kemudian imam Syafie telah mengasaskan kepada umat Islam satu ilmu usul fiqh yang merupakan satu kaedah menyeluruh untuk dijadikan rujukan dalam mengetahui peringkat dalil-dalil syarak.5 Pengasas Ilmu usul al-Fiqh Imam al-Syafie Muhammad bin Idris al-Syafie wafat pada tahun 204hijrah dikatakan sebagai pengasas ilmu usul fiqh dan orang pertama yang menyusun kaedah-kaedah usul fiqh sebagai satu disiplin ilmu yang berasingan. Imam Fakhr al-Razi menjelaskan bahawa kedudukan al-syafie dalam bidang ilmu asul fiqh adalah seperti kedudukan (Aristotal) dalam bidang ilmu logik (ilmu mantik) dan kedudukan al-Holil bin Ahmad dalam bidang ilmu A’rud. Walaupun terdapat riwayat yang mengatakan bahawa Abu Sufian (meninggal 182 hijrah) adalah orang yang pertama menulis usul fiqh kemudian disusuli oleh Ahmad Bin Hasan alSyibani (meninggal 189 hijrah). Begitu pula golongan syiah Imamiah yang mendakwa bahawa Muhammad bin al-Bakar Ali Zainal Abidin (meninggal pada 114 hijjrah) adalah penulis pertama mengenai usul fiqh. satu kumpulan lain pula berhujjah mengingkari berdalil dengan hadis ahad. kemudian diikuti oleh anaknya imam Muhammad Abu Abdullah Jaa`far (meninggal pada 148 hijrah). Dan jika ditakdirkan riwayat itu betul maka ia sampai ke tahap yang dicapai oleh penulisan-penulisan imam al-Syafie. 1. kesemuanya ini memerlukan kepada kaedah-kaedah yang mana setiap mereka yang menceburi diri dalam ijtihad terikat denganya dan berlandas kepadanya .

6 Riwayat hidup Pengasas ilmu usul fiqh (Imam Syafie) 35 . al. 1958: 14-15) Dengan ini jelaslah bahawa imam al-Syafie adalah orang pertama sekali menulis mengenai usul fiqh.7. sedangkan imam Syafie telah menulis kaedahkaedah usul fiqh dengan cara menyeluruh.1. Imam Ahmad bin Hambali telah menulis beberapa buah buku mengenai bidang ini diantaranya kitab Taat al-Rasul. meskipun mereka bersatu didalam isi kandungan tetapi mereka berlainan dalam cara-cara penyusunannya.sunnah dan kedudukanya nisbah dengan al-Quran. Diantara kandungan alrisalah ialah al-Quran dan keteranganya mengenai hukum. dalil. 1. istihsan dan apa yang harus dan tidak haru dipertikaikanya. illah-illah hadis. Penulisan mengenai ilmu usul fiqh tidaklah terbatas kepada imam al-Syafie sahaja malah disambung oleh ulamak-ulamak selepasnya. berhujah dengan hadis ahad dan Qiyas. nasih dan mansuh. cara-cara istimbad (membuat kesimpulan hukum) dan orang yang mengistimbat. Penulisan-penulisan mereka kesemuanya adalah berkisar kepada hukum. kitab al-Ilal dan kitab an-Nasih dan Mansuh begitu pula dengan ulamak al-Kalam dan para fuqaha’ Hanafi. Dan apa yang dilakukan oleh imam-imam syiah hanya sekadar apa yang dilakukan oleh imam Abu Hanifah dan para muridnya iaitu memberi pandangan mengenai beberapa masalah tentang kaedah hukum.apa yang didakwa itu tidak lebih dari hanya bentuk merencanakan beberapa masalah berhubung dengan usul fiqh bukan dalam bentuk satu penulisan yang lengkap mengenainya. (Muhammad Abu Zahrah. Bukunya al-risalah adalah dianggap karya beliau yang pertama dalam bidang usul fiqh yang mana beliau yang menyusunnya pada mulanya di Baghdad kemudian beliau mengulangi penyusunanya di Mesir dan diriwayatkanya daripada beliau oleh muridnya AlRobi’ al-Muradi dan menjadikanya sebagai mukadimah kitabnya.

beliau membuat keputusan untuk meneruskan pengajian dengan Imam Malik. Membesar di kalangan puak Badwi. beliau dihantar ke Iraq. Hijjaz. Setelah dilatih untuk menjadi ahli fiqah yang mengutamakan Sunnah nabi. Di Iraqlah berpula peringkat kedua pengajian beliau. Peringkat perpulaan ialah ketika beliau di Makkah dan Madinah. Palestin. sistem pentaakulan dan ajaran beliau yang pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafie. Imam Syafie mula mempelajari al-Quran ketika berumur tujuh tahun dan mula mempelajari dan mengingati kitab al-Muwatta' karangan Imam Malik pada umur 10 tahun.7. Imam Syafie dibesarkan di Hijaz. Beliau adalah pengasas kepada mazhab Syafie. Imam Syafie kemudiannya kembali ke Makkah dan memulakan pengajian syariat beliau dengan Muslim bin Khalid al-Zanji. dan lain-lain lagi. Mufti Mekah ketika itu. Imam Syafie berhijrah ke Mesir. Imam Syafie dilahirkan sama ada di Gaza. dan nenek moyang Imam Syafie adalah al-Mutallib adalah bapa saudara Nabi Muhammad. yang merupakan satu keturunan ibu beliau. dan umur beliau ketika itu ialah 22 tahun. tanah asal Ahli Sunah Waljamaah. adalah ahli fiqah Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Imam Syafie meninggalkan Mekah ke Madiah untuk bertemu dengan Imam Malik. Ketika berumur 15 tahun. beliau diberi pengiiktirafan untuk mengajukan pendapat beliau di dalam bidang fiqah. beliau berhijrah sekali lagi ke Makkah. beliau beRPegang kepada ajaran Imam Malik sebelum berhijrah ke Iraq dan di sana beliau didedahkan kepada pentaakulan logik Islam yang diamalkan oleh ahli fiqah Iraq. Selepas kemangkatan bapa beliau. keluarganya berhijrah ke Palestin bersama-sama dengan Bani Yaman. 1.1. Peringkat terakhir adalah ketika beliau di Mesir dan pengasasan mazhab Syafie. Pengajian beliau dalam ilmu fiqah terbahagi kepada tiga peringkat. di mana di sanalah beliau memperkenalkan pemikiran. Bapa beliau berasal daripada bani Quraisy. Ketika berumur 10 tahun.7 Bidang-Bidang Perbincangan Usul Al-Fiqh 36 . Sejarah keturunan beliau memberikan beliau martabat dan mungkin juga menjadi sumber inspirasi untuk beliau mempertahankan ajaran Sunah. Pada awalnya. Setelah itu. dengan mendapat pendidikan mengenai pentaakulan dalam menentukan syaria Islam. Bani Quriasy merupakan penyokong Nabi Muhammad setelah Perang Badar. Walaupun telah diiktiraf untuk menjadi hakim. Sufian bin Uyaina.Imam Syafie atau nama sebenarnya ialah Muhammad bin Idris al-Syafie.

7.1. perkara perkara ini tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan mengetahui kaedah kaedah usul fiqh. Antaranya ialah a. Ia beRPeranan mengkaji dalildalil yang terperinci.Bidang perbincangan ilmu usul fiqh ialah kaedah kaedah dan dalil dalil syara’ dari segi pembinaan hukum supaya para ulamak mujtahidin tidak teRPesong dari kebenaran didalam menganalisa cara-cara mengeluarkan hukum-hukum syara’. Dapat membuat perbandingan diantara mazhab mazhab fiqh mengenai satu masalah dan mentarjih atau memihak kepada yang lebih kuat dari pendapat pendapat mereka dari segi dalil kerana membuat perbandingan di antara mazhab mazhab yang berlainan hanya dapat dilakukan dengan mengetahui dalil dalil yang mereka bersandar di dalam menentukan hokum hokum syara’ yang berlainan.8 Faedah faedah mempelajari ilmu Usul Fiqh Seorang yang mempelajari ilmu usul al-fiqh mendapat banyak faedah. Faedah kepada mujtahid iaitu kemampuan membuat kesimpulan hukum-hukum syara’ yang berbentuk amali daripada dalil-dalil yang terperinci. 37 . dengan menggunakan kaedah kaedah atau dalil dalil syara’ secara umum para ulamak fiqh dapat membuat kesimpulan hukum-hukum fiqh dari segi dalil-dalil terperinci yang berkaitan dengan masalah-masalah yang tertentu dan menunjukkan kepada hukum tertentu. Mengetahui hokum mengenai masalah masalah yang tidak dinyatakan oleh para mujtahidin berpandukan kepada kaedah kaedah mereka c. Faedah kepada Muqallid iaitu (mereka yang mengambil hokum hokum daripada mujtahid dan tidak mampu membuat kesimpulan hokum hokum syara’ yang berbentuk amali daripada dalilnya yang terperinci) iaitu sebagaimana berikut: • • dapat benar benar memahami hokum hokum yang dibuat kesimpulan oleh para mujtahid dan merasai tenteram jiwa dengan hokum hokum tersebut. kemudian membuat pertimbangan diantara dalil dalil dan memihak kepada yang terlebih kuat daripadanya. b. 1.

OIeh itu. Berdasarkan pengertian tersebut. tetapi melalui nas membentuk kaedah lain. Manakala objek kaedah fiqh ialah hukum syarak.7. Tetapi Ia memerlukan jalan-jalan hukum yang berbentuk fleksible untuk membuka peluang manusia menggunakan akal yang berpandukan nas supaya berijtihad. 1.7.9 Definisi Kaedah Fiqh Kaedah dan segi bahasa bermaksud asas. Contohnya: samada sesuatu dalil itu Qat’i atau Zanni dan Ia menjadi pegangan atau tidak.1. Contohnya. Ia berlaku setelah kewafatan Nabi dan segala hukum tidak ada pembatalan lagi. Selain dan itu terdapat kaedah-kaedah dalam perkembangan hidup manusia generasi lain untuk disesuaikan dengan masalah-masalah furuk.11Sumber pengambilan ilmu kaedah Fiqh . Dari segi istilah ialah perkara yang dipraktikkan daripada perkara asas terhadap perkara-perkara furu’ atau pecahan. bahaya mestilah dihapuskan. Iaitu ada nas yang berbentuk umum dan ada nas mutlak yang melahirkan pendapat-pendapat untuk mengikatnya.1.1. 1.1. Walaupun segala hukum tidak ada pembatalan selepas kewafatan nabi. Kaedah: alDararutul Yuzal iaitu. Ia juga bermaksud prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum dalam bentuk nas pendek yang mengandungi hukum umum yang sesuai dengan bahagian-bahagiannya.7. Kaedah fiqh muncul ekoran dalil-dalil syarak yang diperselisihkan oleh fuqaha’. Iaitu perubahan hukum menurut perubahan masa. Qawaid fiqhiyyah ialah kaedah fekah dalam undang-undang Islam yang menjadi asas untuk memahami dan mengembangkan feqah Islam tentang kaedah-kaedah hukum. Maudu’ atau skop perbahasan kaedah fiqh ialah mengenai perbuatan orang mukallaf. Ahli mujtahid memainkan peranan mereka menggunakan akal fikiran berdasarkan ilmu 38 . Untuk itu ia memerlukan sumber-sumber akal fikiran untuk mengeluarkan hukum yang fleksible bagi menangani persoalan semasa yang sentiasa wujud sesebuah masyarakat.10 Faktor kemunculan ilmu kaedah Fiqh Antara faktor utama kemunculnya kaedah fiqh ialah terdapat nas-nas yang dapat ditafsirkan dengan berbagai-bagai.

"Kiranya saya tidak dapati juga dalain al-Sunnah. w. Pada zaman Nabi. Contohnya Istihsan. ( Riwayat Abu daud ) Peringkat Kedua: Iaitu Zaman Sahabat. Khalifah al-Rasyidin dan para sahabat hanya berijtihad apabila tidak terdapat hukum di dalam kedua-dua sumber tersebut. Mujtahid berusaha dengan berijtihad dan mempraktikkan kaedah-kaedah yang umum yang baru dan sentiasa muncul. "Sekiranya engkau tidak dapati dalain al-Sunnah? Muaz menjawab.a. saya akan beRPadukan alSunnah.a. Saya akan berijtihad dengan ilmu saya dan saya tidak akan mengenepikan perkara itu. Sadu Zaraie dan Uruf serta berbagai sumber lagi. Lalu Rasulullah s. Istishab. Dari situ. "Sekiranya saya tidak menemui hukum dalam al-Qur'an. Qawa’id al-Kulliyah al-‘Ammah iaitu kaedah umum ialah meliputi semua hukum furu’ dan segala bahagiannya. dalam keadaan tertentu sahaja Baginda membenarkan sahabatnya berijtihad apabila tidak ada dalam aI-Qur'an dan aI-Sunnah.w Pada waktu itu segala sumber syariat hanya berdasarkan al-Quran dan Sunnah Baginda. Sumber pengambilan hukum dan perkembangan Fiqh terbahagi kepada tiga peringkat: 1." Nabi bertanya lagi. kemudian di perbetul oleh wahyu apabila tidak tepat. Masalih al-Mursalah. menepuk dada sambil bersabda. Justeru itu. Untuk 39 . apabila terdapat hukum furuk yang sama ‘illah atau sebabnya. a. Sebagaimana yang diwasiatkan kepada Mu'az Ibn Jabal sewaktu diutuskan ke Yaman menerusi sabda Baginda yang diriwayat oleh Ahmad dan Abu Daud: Terjemahan: Bagaimanakah nanti kamu akan putuskan sesuatu hukum apabila dibentangkan kepada kamu sesuatu masalah? Mu'az menjawab: Saya akan putuskan berpandukan al-Quran. Peringkat Pertama: Iaitu zaman Rasullah s. "Segala pujian bagi Allah yang memberikan taufik kepada utusan Rasulullah s. Pada zaman ini merupakan zaman yang masih beRPegang kuat kepada aI-Qur'an dan aI-Sunnah. maka ia digabungkan dalam kaedah umum . ke arah sesuatu yang diredai oleh Rasulullah.dari sumber perundangan selaras dengan konsep syariat yang sesuai dilaksanakan tanpa mengira masa dan tempat. w. segala jawaban dan fatwa yang diputuskan adalah ijtihad Baginda. Nabi bcrtanya lagi: Sekiranya kamu tidak dapat dalain al-Qur'an? Muaz menjawab.

Kesukaran Membawa Kemudahan. Aliran Hadis Imam Malik yang bertumpu di Madinah. 4. Dalam keadaan lain lagi. Adat Menjadi Hakum. zaman itu lahir dua aliran fekah: Pertama: Kedua: Aliran Abu Hanifah yang beRPengaruh di Kufah. 1.itu. kerana segala masalah utama akan dibincangkan ada lima: 1.4 Kaedah Kuliyyah dalam Kaedah Fiqh Disebabkan masalah-masalah fekah dan pecahannya terlalu banyak. 2. 5. 3. antara kaedah fekah umum yang 40 . Bahaya Mesti Dihapuskan. Keyakinan Tidak Hilang Dengan Keraguan. Bab ini telah anda pelajari dalam kursus teori dan amalan perniagaan Islam yang lepas.2. Hal tersebut merupakan tugas ahli-ahli fekah untuk memahami kaedahnya dan mengetahui dalil-dalilnya. 1. Waktu itu juga fekah Islam mulai berkembang pesat. Pada zaman itulah berpulanya penulisan dan pembukuan usul fiqh yang berpula abad ke 2 hingga abad ke 4 Hijrah. Maka dan sini lahirlah usul fekah dan istilah-istilah fekah yang mana kitab Usul Fiqh yang mula-mula ditulis dan dibukukan ialah al-Risalah yang di karang oleh Imam al-Syafi'i. zaman tersebut tidak digalakkan berijtihad dan menggunakan akal. Peringkat Ketiga: Iaitu Zaman Tabi 'in dan Tabi ' al-Tabi 'in. Untuk itu. Pada zaman itu juga kegiatan ijtihad hanya bertumpu kepada ahli fekah sahaja. Setiap Perkara Dinilai Berdasarkan Niat.7. maka perlulah kepada penetapan kaedah-kaedah tertentu.7.2 MAQASID AL-SYAR‘IYYAH (TUJUAN HUKUM SYARAK) fekah bergantung kepada kaedah-kaedah tertentu.

1988: 354) Semua perkara tersebut adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia dan keredaan Allah untuk kebahagian dunia dan akhirat.Tujuan syariah (al-Maqasid al-Syari’ah) yang berasaskan lima kepentingan asas (alDharuriyat al-Khams) iaitu untuk menjaga agama (al-Din). Muhammad Said Ramadhan Al-Buti: 1982:25 Al-Imam al Ghazali menjelaskan bahawa maslahah itu dimaksudkan menjaga dan mengawal terhadap tujuan dan matlamat syarak manakala maksud dan tujuan syarak bagi makhlukNya ada lima perkara iaitu: i) menjaga kesucian dan ketinggian agama ii) menjaga keselamatan diri iii) menjaga kebaikan dan kecergasan akal fikiran iv) menjaga kebaikan keturunan v) menjaga kesucian dan keselamatan harta benda Setiap perkara dan tindakan yang mengandungi jagaan dan kawalan terhadap lima perkara penting ini dinamakan maslahah. Mustafa Zaid.. Seluruh ajarannya adalah bertujuan menjaga kebaikan hidup manusia samada di dunia dan akhirat. h. sementara setiap perkara penting ini dinamakan mafsadah (kerosakan) penolakan atau percegahan kerosakan juga dinamakan maslahah Al-Ghazali (t. 286-287 1. akal (al-‘Aql). 1987: 253) (Muhammad Mustafa al-Syatibiy.t) . op. Maslahah di dalam perspektif Islam adalah maslahah yang meletakkan pertimbangan kepada kebaikan dunia dan akhirat secara serentak. 1981: 38) (Muhammad Sa’ad alYubi. Juz.cit.8 SOALAN LATIHAN 41 . Maslahah boleh diertikan sebagai kemaslahatan atau kebaikan yang banyak. 1. 1964: 19. (Abu Hamid Muhammad b. diri (al-Nafs). Agama Islam datang daripada Allah. keturunan (al-Nasl) dan harta manusia (al-Mal). Muhammad al-Ghazali. Segala hukum dan peraturannya adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. (Muhammad bin Ya’qub Al-Fairuz Abadi.1997:346).

1. Fiqh Muamalat. Apakah yang dimaksudkan Mazhab dalam Ilmu Fiqah. Berikan penerangan mengenai Fiqh Ibadah. Huraikan secara ringkas empat mazhab yang utama dalam Islam 7. Fiqh Munakahat dan Fiqh Jinayah 4. Syariah. Akhlak. Bincangkan ilmu Qawaid al-Fiqhiyyah 9. Bicangkan ilmu usul al-Fiqh 8. mengikut 2. 5. Jelaskan komponen utama Agama Islam yang terdiri daripada Aqidah. Apakah yang dimaksudkan dengan Maqasid al-Syar‘iyyah BAB 2 42 . syariat dan istilah fiqh pandangan beberapa fuqahah. Bincangkan Definisi Islam. Mengapa mazhab menjadi penting kepada orang awam 6. 3.

2 Mal ‘Ayni vs Mal Manfa‘i 2. Penguasaan Harta Mubah ii.2.2.2.3 Jenis-Jenis Pemilikan 2.3 Mal Ashi vs Mal Thimari 2.7 Definisi dan konsep Pemilikan Harta 2.8 Mal Mithli vs Mal Qimi 2.1 Definisi Pemilikan 2.6 Jenis-Jenis Harta 2.5 Pandangan Islam dalam penggunaan Harta 2. Syuf‘ah 2.2.2.1 Pengenalan 2.7 Mal Manqul vs Mal Aqar 2. Akad Pemindahan Pemilikan iii Perwarisan iv.2.6 Mal Mamluk vs Mal Mubah vs Mal Mahjur 2.7. Pemilikan manfaat zat sahaja (haq al-irtifaq) BAB 2 43 .2.7.5 Mal Khas vs Mal ‘Am 2.3 Definisi Harta 2.9 Mal Mutaqawwim vs Mal Ghayr Mutaqawwim 2.7.2.7.2 Pemilikan Tidak Sempurna i. Berkembang Melalui Pemilikan v.1 Pemilikan Sempurna i.4 Mal Istihlaki vs Mal Isti‘mali 2.2.3.2 Asas Pandangan Islam dalam Konteks Harta 2.4 Ciri-ciri Harta 2.1 Mal ‘Ayni vs Mal Dayni 2. Pemilikan zat harta sahaja (milkiyyah al-raqabah) ii.3.2 Hak Pemilikan 2.2. Pemilikan manfaat peribadi (haq al-intifa‘) iii.10 Mal Qabil Lil Qismah vs Mal Ghayr Qabil Lil Qismah 2.TEORI HARTA DAN PEMILIKAN 2.7.

Menjelaskan jensi-jensi harta dari perspektif Islam 3. anda seharusnya boleh: 1. Menjelaskan harta pemilikan sempurna . Bab ini akan membincangkan teori-teori berkaitan dengan harta mengikut perspektif fiqh. Manusia boleh senang dengan harta. 5.1 PENGENALAN Harta memang menjadi idaman semua manusia kerana ia akan memudahkan mereka hidup dengan selesa di dunia. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. berfirman dalam al-Quran al-Karim. Mengenal pasti harta pemilikan tak sempurna dan implikasinya.TEORI HARTA DAN PEMILIKAN OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. mengusahakan tanaman. 2.” 44 .t. 2. Manusia juga boleh susah dengan penyalahgunaan harta. jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. Islam menerusi hukum syariahnya sentiasa menggalakkan semua umatnya mencari harta sebanyak mungkin. Menghuraikan konsep harta dari perspektif Islam . Perniagaan. Hai orang-orang yang beriman. ayat 20 yang bermaksud: 20. (Surah al-Baqarah 2 :172) “172. Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. surah Luqman. 4. makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. asalkan dengan cara yang diharuskan seperti menjalankan perniagaan. Menghubungkaitkan konsep harta dan pemilikan . Ramai yang berusaha mencari banyak harta yang boleh dalam kehidupan. Islam Allah s. Tuntutan tersebut selaras denagan kewajipan setiap mukallaf supaya mencari rezeki yang halal dan baik.w.

bakhil.Islam meletakkan harta sebagai salah satu keperluan asasi di dalam kehidupan manusia. boros. 45 . al-Qur’an mencela sifat kedekut. Allah s. Harta merupakan salah satu keperluan asas dalam kehidupan manusia. Pengurusan harta yang benar-benar menepati syara’ amat diperlukan untuk menjamin perkara-perkara berikut : a. Bagi memenuhi tuntutan tersebut. Memastikan harta beredar dan bergerak cergas di dalam berbagai-bagai sektor kehidupan sehingga membolehkan pengembangan harta dan penggunaannya secara meluas dan menyeluruh mengikut garis panduan syarak. memiliki mahupun membelanjakan harta dengan cara yang haram.2 FALSAFAH ISLAM DALAM PENGUASAAN HARTA Islam mengambil sikap yang jelas dan terbuka dalam soal pengurusan harta dengan berdasarkan nilai dan objektif untuk kebaikan dunia dan akhirat sekaligus menghindari segala keburukan dan kemudaratan. Ia merupakan satu pertembungan dengan landasan yang telah ditetapkan oleh syarak. membazir.w. Islam telah menyediakan beberapa sistem yang dapat merealisasikan kenyataan itu dengan baik dan berkesan. b.t menyediakan harta adalah khusus untuk menjamin kepentingan manusia supaya boleh hidup dengan baik dan sempurna. mementingkan diri sendiri. Harta yang diciptakan sebagai alat untuk kehidupan tidak seharusnya diselewengkan oleh pemiliknya atau sesiapa sahaja. Justeru itu. tidak mengeluarkan zakat. Memberi galakan kepada muamalah penguasaan harta hingga dapat memperluaskan skop peredaran harta dan kekayaan sehingga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara adil. antaranya ialah sistem pengurusan dan pentadbiran harta secara Islam. 2.

Dengan pengurusan sistem perhatian wajar dari pentadbiran harta menurut Islam. Islam menjamin keadilan sebenar dalam urusan harta. Membelanjakan harta untuk keperluan diri sendiri bagi melaksanakan badat atau untuk kemudahan beribadat. Bagi mencapai tujuan keadilan di dalam perbelanjaan. hospital dan sebagainya. Perkara tersebut dianggap sebahagian daripada ibadat kerana tanpanya ibadat tidak dapat dilaksanakan. c. Mencari alternatif tertentu bagi mengelakkan berlakunya kesukaran-kesukaran yang boleh melemahkan kegiatan ekonomi seperti kelonggaran untuk tidak menggunakan saksi dalam urusan perniagaan secara terus. peredaran harta akan berlaku secara sihat dan harponi. Pembekuan atau monopoli harta oleh beberapa pihak tertentu sahaja adalah suatu keadaan yang ditolak oleh Islam kerana akan menimbulkan berbagai-bagai gejala negatif dan bencana ke atas masyarakat dan negara. Membelanjakan harta kepada sesuatu yang bersifat kebajikan umum seperti membina masjid. tempat tinggal dan lain-lain keperluan. Membelanjakan kepada orang lain melalui beberapa saluran yang telah ditentukan oleh syarak seperti sedekah dan derpa. b. nilai yang ada pada harta itu dapat dimaksimumkan melalui penggunaan terus atau pelaburan. Kedua-duanya tidak dapat dilaksanakan tanpa harta. Antaranya ialah: a. Contohnya ibadat yang dimaksudkan ialah seperti ibadat zakat dan haji. Ia dengan sendirinya. Islam telah menyediakan beberapa strategi iaitu: 46 . Islam bukan sahaja meletakkan persoalan harta sebagai salah satu faktor penyumbang kepada kebahagiaan manusia di dunia tetapi juga mengaitkan harta dengan sumbangan kebahagiaan insan di akhirat.c. d.t. Ia bermaksud meletakkan harta pada kedudukannya yang sebenar sebagaimana asal ia dijadikan dan sepertimana yang diperintahkan oleh Allah s. Contoh kemudahan untuk beribadat pula ialah pakaian.w. Keadaan ini sudah tentu dapat meningkatkan taraf hidup umat Islam atau negara mereka.

derpa.a. Sifat kedekut digambarkan sebagai sifat yang dibenci oleh Allah s. Jika negara menghadapi bencana kemarau.w. Apabila kesederhanaan dapat direalisasikan dalam kegiatan itu maka harta dapat berfungsi dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dengan adil dan saksama. negara dan umat seluruhnya. banjir dan sebagainya sehingga memerlukan bantuan yang besar sedangkan negara tidak mampu menanggung jumlah tersebut maka disitulah adanya keadilan jika harta orang kaya difungsikan untuk mengatasi masalah orang ramai. Maksudnya ialah membelanjakan harta mengikut arahan wajib dari syariah seperti mengeluarkan zakat wajib. membelanjakan untuk diri dan keluarga atau mengikut arahan tidak wajib seperti sedekah.t. Al-Quran dan al-Sunnah telah melarang penyakit kedekut dan membazir harta. 47 . Namun begitu ianya mestilah dilakukan dengan adil tanpa tekanan dan kezaliman. untuk melayan tetamu dan sebagainya. Perbelanjaan mestilah secara betul dan berhemah. Imam al-Ghazali menyatakan harus bagi kerajaan mengambil kadar tertentu dari harta rakyat yang kaya berdasarkan keperluan negara misalnya bagi menjaga keamanan rakyat kerana negara mengalami masalah kekurangan wang dalam perbendahaarn atau baitul mal. Itulah yang dikatakan menjamin keadilan dalam pengurusan harta. masyarakat. c. manakala sifat membazir pula digambarkan sifat yang dimiliki oleh saudara kepada syaitan. Melalui cara ini pengurus harta dapat mencapai objektif keadilan kerana konsep kesederhanaan akan menguasai kegiatan ekonomi dan pengurusan harta. Melalui kaedah perbelanjaan yang betul dan bertanggungjawab ini maka tugas dan peranan harta dapat dilaksanakan dengan adil kerana kerana daripada itu ia akan menampung segala keperluan individu. Malah punca kepada kehancuran umat juga berpula daripada sifat kedekut dan membazir. Menggunakan harta orang kaya untuk keperluan yang diakui oleh syarak seperti keperluan yang mendesak di dalam negara. Menyekat sifat bakhil dan menghalang boros dan pembaziran sebaliknya menggalakkan kesederhanaan. b. Inilah yang dikatakan sebagai keadilan melalui pengurusan harta dalam Islam.

Namun begitu sekiranya ia tidak dihayati dan diamalkan. 2. maka akan menyebabkan berlakunya kekacauan yang boleh membawa kepada kehancuran dan kemusnahan. rampasan dan sebagainya. Al-Anfal [28] “Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. Melindungi harta dari pencerobohan dan pengkhianatan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti kecurian. anak-pinak pangkat dan pengaruh).” 4.” 3.d. [2] Sehingga kamu masuk kubur. dan disisi Allah jualah pahala yang besar. Sekaligus menjamin pemilik harta dari gangguan pihak yang tidak bertanggungjawab. Al-Munafiqun [9] “Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda kamu dan anak-pinak kamu daripada mengingati Allah.” 2. Dan (ingatlah). Ia telah disebut banyak kali di dalam al-Quran dan al hadis. At-Taghabun [15] “Sesunggguhnya harta-benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. At-Takathur [1] “Kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda. sesiapa yang melakukan demikian. segala kebaikan yang ditonjolkan oleh syariat itu tidak memberi apa-apa erti.” 48 . Kemantapan dan kesempurnaan inilah yang dapat menjamin seluruh kepentingan dan kebaikan masyarakat. Perkara yang dterangkan di atas jelas menunjukkan kemantapan dan kesempurnaan syariah dalam pengurusan harta. pemusnahan. Apabila pencerobohan harta tidak dikawal dan dibanteras. Antaranya firman Allah dalam surah: 1. (tanah). samun. harta dilindungi dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya dan seluruh masyarakat. dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. Melalui pengurusan harta. rompakan. maka mereka itulah orang yang rugi.3 DEFINISI HARTA Harta atau dalam bahasa arabnya disebut al-mal atau amwal. Sistem pengurusan harta mengikut Islam hendaklah dijadikan landasan kepada seluruh kegiatan hidup samada yang melibatkan aspek ekonomi dan sebagainya.

49 . 1989. [29] Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu.” 9. A’raf [31] “Wahai anak-anak Adam! Pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat (atau mengerjakan sembahyang) dan makanlah serta minumlah dan jangan pula kamu melampau. ialah perhiasan hidup di dunia. 40). maka adalah ia merupakan kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya. “dan janganlah kamu berbelanja dengan sangat boros. maka mengapa kamu tidak mahu memahaminya?” 7. dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan.5. maka ucapkanlah kepada mereka ucapan yang lembut. sama ada ia emas' perak' binatang ternak atau tumbuhan dan hasil pertanian (Wahbah al-Zuhaili. tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut. Isra ‘[26] …. dan janganlah pula engkau menghulurkan dengan sehabis-habisnya.” 10. kerana mencari rezeki dari Tuhanmu yang kamu harapkan.” 6. sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Harta juga ialah apa sahaja yang dimanfaatkan serta berfaedah untuk manusia. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh Islami wa adillatuhu. “ 8. dan perbelanjaan mereka adalah betul sederhana. dalam pada itu. Al-Kahfi [46] “Harta benda dan anak pinak itu. Al-Qasas [60] “Dan apa jua yang diberikan kepada kamu. akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela dan menyesal.” Terdapat banyak definisi tentang harta antaranya ialah: a. apa jua yang ada di sisi Allah adalah ia lebih baik dan lebih kekal. dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan. Al-Furqan [67] “Dan mereka yang apabila membelanjakan hartanya. h. juz 4. Isra’ [28] “Dan jika kamu beRPaling dari mereka. harta ialah Segala apa yang dimiliki.

52) g. d. diselenggara dan dismpan.(Ibnu Manzur. h. perak dan bijirin' Menurut mereka segala benda yang tidak mampu dimiliki. alAshbah wa al-Nazhair. Justeru. Antara contohnya ialah: Emas. Ia boleh dimiliki dan diurus secara bebas. biarpun berfaedah tidak dikira sebagai harta' seperti: Cahaya matahari juga cahaya bulan. Kaherah: Matba’ah Mustafa Muhamad. 142) f. Menurut Ibn al-Athir pula harta asalnya dikhususkan terhadap apa yang dimiliki oleh manusia daripada emas dan-perak'. al-Buhuti. Menurut pendapat jumhur ulama: Mereka memberikan pengertian harta dalam erti kata serta skop yang lebih luas iaitu segala apa sahaja yang mungkin dan dapat diambil faedah daripadanya sudut adat kebiasaan. Al-Hawi mendefinisikan harta sebagai nama untuk sesuatu yang selain daripada manusia yang diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Ia sebagai barang atau manfaat yang berharga dan boleh dikenakan ganti rugi jika diceroboh. (Mahmud Bilal Mahran) c. Namun selepas itu ia merangkumi apa sahaja yang dimiliki daripada barangan atau benda-benda. 1936. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi: Harta ialah apa yang dicenderungi. (al-Sayuti. ia merangkumi sesuatu 50 yang . diuruskan dan dibelanjakan bila-bila waktu diperlukan. Ibnu Athir mendefinisikan Al-Mal (harta) sebagai setiap sesuatu yang dimiliki daripada emas dan perak dan diperluaskan kepda semua jenis sesuatu yang dimiliki samada berbentuk harta dan kebanyakan orang-orang arab menggunakannya kepada harta ternakan yang dimiliki kerana kebanyakan harta mereka dalam bentuk binatang ternakan. Kaherah: Matba’ah ansar al-Sunnah al-Muhammadiyyah. Kaherah: Dar al-Fikr.1304H: 635). (1947) Sharh Muntaha al-Iradat. al-milkiyyah wa nazariat al-‘Aqd fi alshariah al-islamiyyah. (Abu Zahrah (1977). e.b. diingini oleh manusia serta mampu disimpan. Imam Shafie mendefiniskan mal (harta) sebagai sesuatu yang diingini oleh manusia dan ia boleh disimpan untuk digunakan apabila perlu. 197).

laut sebagainya tidak diiktiraf sebagai harta. Harta adalah keperluan manusia Harta merupakan keperluan asas bagi manusia. seperti: Faedah yang diperoleh daripada rumah sewa oleh penyewa dapat ditukar dengan wang atau bayaran kepada Pemiiik rumah. Muhgni al Muhtaj.4 CIRI-CIRI HARTA Harta mempunyai beberapa ciri. (al-Syarbini. bijirin dan lainnya. Harta tersebut juga mestilah sesuatu yang boleh dimiliki. Dr. Definisi ini menekankan dua perkara iaitu boleh dikuasai dan dimanfaatkan. tetapi berbentuk faedah berdasakan adat serta selaras dengan muamalah. Burung yang terbang di udara. Hal itu kerana faedahnya dapat ditukar gantikan. Imam Shafie dan Hambali berpendapatt harta yang diharamkan syarak tidak diiktiraf sebagai harta yang sah dan boleh dimiliki oleh orang Islam. dikumpulkan. (1933). Antaranya ialah sesuatu harta itu mestilah bernilai. seperti: Sewa menyewa dan upah mengupah Selanjutnya. (Wahbah al-Zuhaili. diselenggarakan.5 KONSEP HARTA DALAM ISLAM 1.berbentuk benda dan barangan seperti: Emas. (Surah al-Qasas 28:27) (Surah al-Nisa'4 :24). Untuk itu. menurut jumhur lagi. harta juga merangkumi benda-benda harus serta berkemungkinan diperoleh dan dimiliki walau dengan apa jua cara. Manusia dengan sifat fitrahnya amat suka kepada harta dan mengumpulnya. Mereka tidak pernah 51 . h. pengertian harta sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur dengan merangkumi harti benda yang dapat dimiliki. Abdul Karim Zaidan mentakrifkan harta sebagai "setiap sesuatu yang boleh dikuasai dan dimanfaatkan pada kebiasaannya". ikan yang berada di dalam laut tidak diiktiraf sebagai harta yang boleh diurusniagakan dalam muamaat kecuali telah ditangkap dan diletakan disesuatu tempat yang boleh diktiraf hak pemilikannya. disimpan dan yang tidak dapat disimpan. Ia juga meliputi faedah atau manfaat yang diambil daripada benda dan barangan. Kaherah: Mustafa al-Halabi 289-290) 2. Harta bernilai itu harus boleh dimanfaatkan mengikut syarak. 2.4) Sebagai-contohnya ialah: Rumah dan kenderaan. Sesuatu yang tidak boleh dimiliki seperti udara.

amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan" (al-Kahfi. Allah telah merakamkan sifat kecintaan manusia kepada harta benda dalam firman-Nya yang bermaksud: "Dan kamu cintai harta benda dengan kecintaan yan g berlebihan"(al-Fajr 20). terutama golongan miskin. Isam member kebebasan kepada manusia untuk memiliki harta yang berpanfaat dan untuk tujuan manfaat. sosialis. Al-Quran menggambarkan bahawa manusia mencintai harta kekayaan melebihi kecintaan kepada anak-anak dan keluarga dengan firman-Nya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi.merasa puas dalam mengejar harta kekayaan. Malahan Islam tidak menganiayai sesiapa. 52 . Malahan manusia sanggup bergaduh dan beRPerang demi untuk mendapatkan harta. komunis. Keadilan dalam pemilikan harta Dalam Islam keseimbangan yang adil merupakan asas dalam pemilikan harta. Ayat ini mendahulukan perkataan harta daripada perkataan anak-anak yang menunjukkan manusia amat mencintai harta kekayaan. dan lain-lain bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi serta hubungan manusia dengan ekonomi dan harta kekayaan. Sementara itu. Dalam sistem kapitalis seseorang dapat melihat dengan jelas penumpuan yang berlebihan terhadap kemaslahatan individu. individu bebas memiliki hak pemilikan harta yang mutlak. Dalam sistem ini. dan juga tidak menzalimi kebebasan individu. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalang kecintaan mereka mengejar harta kecuali kematian. 46). 2. tanpa terikat kepada syarat-syarat tertentu dalam membelanjakan harta. sistem komunis dan sosialis pula mengharamkan pemilikan kepada individu dan sebaliknya menyerahkan pemilikan tersebut kepada negara sebagai pihak yang berhak menentukan harta tersebut. Manusia bebas memiliki harta Manusia telah mencipta berbagai-bagai sistem ekonomi seperti kapitalis. Islam memilih jalan yang seimbang di antara kedua-dua sistem tersebut dan sistem ini telah lahir bersama kelahiran Islam sejak lebih 14 kurun yang lalu. 3.

a. akal.w sentiasa berdoakan supaya dimasukkannya dari kalangan orang yang kaya dan dijauhkannya dari kemiskinan dan kefakiran. Rasulullah s. sentiasa mengharap simpati orang lain dan merempat di merata tempat. Oleh itu Islam melihat harta sebagai wasilah untuk mencapai kebaikan dan keredhaan Tuhan. keturunan dan harta. Harta sebagai wasilah mencari keredhaan Tuhan Islam telah meletakkan asas yang sempurna daam pemilik harta. Lima aspek ini hendaklah dijaga dan tidak boleh dilengahkan oleh manusia. Dr. Allah sendiri telah melimpahkan kekayaan kepada Rasul-Nya. tidak timbul persoalan yang menyebutkan bahawa umat Islam perlu hidup dalam kemiskinan kerana ia adalah ketentuan Allah. Apabila lima perkara ini dilupakan dan tidak dipedulikan dengan tidak menurut keutamaan kategorinya maka ia boleh membawa bahaya dan akan menyebabkan ketempangan dalam masyarakat. lalu diberinya kekayaan" (al-Duha. Firman Allah yang bermaksud : "Dan engkau didapatinya seorang miskin. ayat 8). Memiliki Harta jangan sampai melalaikan manusia Islam juga tidak menganggap kekayaan sebagai penghalang bagi orang kaya untuk berbakti kepada agama dan meningkatkan mutu ibadat serta mendekatkan diri kepada Allah. Orang kaya bersyukur lebih Allah kasihi daripada orang miskin yang sabar. Islam tidak menyuruh umatnya hidup dalam keadaan miskin. 5.Sistem ekonomi Islam tidak melampau dan tidak pula mengabaikannya. Islam menilai harta adalah perkara keperluan asasi dalam kehidupan manusia yang disebut oleh ulama Usul Fiqh alKuliyyat al-Khamsah iaitu agama. 4. Malahan. Islam memberi hak kepada individu dan masyarakat dan ia menuntut kedua-dua faktor ini melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing. Yusof al-Qaradhawi dalam karyanya "Masalah Dalam Kemiskinan dan Cara 53 . tangan yang menghulur adalah lebih mulia daripada tangan yang meminta. tetapi mestilah tidak melalaikannya dari mengingati Allah setiap waktu dan tempat. Oleh yang demikian. Anggapan yang menyebutkan bahawa jika ingin menjadi hamba yang soleh mestilah hidup dalam keadaan miskin bukanlah ajaran agama Islam. bukan sebagai matlamat akhir kehidupan manusia. jiwa. Islam sendiri menyuruh umat Islam mencari harta sebanyak mungkin.

Negara yang gagah perkasa sekalipun dari segi ekonomi. masyarakat dan negara. ayat 27). boros dalam berbelanja dan tidak ada rasa tanggungjawab untuk menolong orang yang tidak bernasib baik. tetapi secara sederhana dan tidak mendorong ke jalan maksiat dan kemungkaran.Islam Mengatasinya" mengatakan bahawa kemiskinan itu boleh membawa seseorang melakukan perkara yang boleh menjejaskan akidahnya serta merbahaya kepada pemikiran. Janganlah seseorang mengaggap harta yang seseorang miliki itu adalah hak mutlaknya dimana ia boleh berbelanja sesuka hati. kemudiannya pupus di atas muka bumi dalam sekelip mata. boleh menjadi hina. apatah lagi membelanjakannya dalam perkara maksiat dan kemungkaran. 7. (Hud. ayat 87). 6. Keadaan ini boleh berlaku jika rakyatnya hidup dalam keadaan mewah sehingga lupa kepada tuntutan agama. akhlak. Allah telah menceritakan kisah kaum Nabi Syuib yang melampaui batas. angkuh dan sombong serta mengaggap harta sebagai milik mutlak mereka yang boleh dipergunakan sesuka hati dengan firman-Nya: "Mereka berkata: Wahai Syuib! Apakah sembahyang kamu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapa-bapa kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami". Ini bersesuaian dengan firman Allah yang bermaksud: "Janganlah kamu membelanjakan harta kamu secara boros. pada suatu ketika. nanti seseorang akan menerima akibatnya. Pemilik Harta sebenar adalah Allah Harta yang seseorang itu miliki hakikatnya adalah kepunyaan (hak) sebenarnya hak Allah. 8. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara syaitan. Seseorang hanyalah sebagai "pengurus" yang pastinya akan ditanya dari mana harta itu seseorang perolehi dan ke mana harta itu dibelanjakan. Orang kaya tidak membazir Kekayaan yang dimiliki boleh dikecapi oleh manusia. Islam melarang keras umatnya membazir kerana ia merupakan perbuatan keji dari pekerjaan syaitan. Orang kaya agar Tidak engkar perintah Tuhan Allah mengingatkan seseorang supaya seseorang yang mengingkari kurniaan-Nya. 54 ." (al-Israk.

55 . menganggap bahawa harta kurniaan Allah yang ada di dalam tangannya itu adalah rezeki yang Allah khaskan kepada seorang diri sahaja. Sentiasa berhemah dalam perbelanjaan Budaya berbelanja mewah dan boros adalah dilarang. Lalu mereka ghaflah (lupa) dan berada diluar batasan norpal dari segi akhlak dan perbelanjaannya. kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. siapa pun."(al-Israk. sehingga berbelanja secara berlebihan di luar kemampuan mereka semata-mata untuk meniru gaya hidup mewah. 67) menyebutkan: "Janganlah sesekali-kali. apatah lagi dalam keadaan membazir. Dia adalah pengantara untuk menyampaikan harta amanah Allah kepada orang lain sepertimana dia sendiri mengambil harta kurniaan Allah itu untuk faedah dirinya sendiri". lalu dia sanggup bersikap bakhil dan tidak mahu memberikannya kepada orang orang yang berhak menerimanya. maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan) kami. dianggap sebagai satu kemestian dan lambang kebanggaan.9. kerana Allah memberi rezeki kepada umat manusia dan mengurniakan mereka kekuasaan memerintah dengan tujuan mereka tegak di atas garis suruhan dan larangan-Nya. bahawa sumbangan itu datang darinya sendiri. ataupun menambahkan kesulitan kepada masyarakat dan negara. Manusia harus memahami bahawa mereka tidak boleh membelanjakan harta sesuka hati. Ia bukan sahaja menyerang golongan yang berpendapattan tinggi tetapi juga golongan yang berpendapattan rendah. Seandainya Allah memberi lebih rezeki dan kedudukan kepada sebahagian mereka maka janganlah sesekali orang yang mempunyai rezeki lebih itu beranggapan jika dia memberi sumbangan kepada orang lain. Allah telah mengingatkan seseorang dengan firman-Nya yang bermaksud: "Dan jika Kami hendak membinasakan sesuatu negeri. Al-Shahid Abdul Kader Audah dalam karyanya "Harta Dan Pemerintahan Dalam Islam (hal. Dia hendaklah sedar bahawa sumbangan dan pemberian itu adalah rezeki Allah dan dia bukan memberi sumbangan bagi pihak dirinya sendiri. maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Ia menjadi satu budaya yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung gaya hidup masyarakat. ayat 16).

tetapi dia tidak dapat menikmatinya bahkan tersiksa dengan adanya harta tersebut di tangannya. 2. Selanjutnya beliau berkata: ”Jika manusia ingin mencari kebahagiaan. Jika pemilik harta memerintahkannya untuk menderpakan sebahagian daripada harta itu untuk membina masjid. bahawasanya kebahagiaan tidak terdapat dalam mengumpulkan harta satu demi satu. rumah-rumah kebajikan atau sekolah. Begitu juga mereka ditegah membelanjakan harta dengan membeli barang-barang mewah yang boleh menjejaskan ekonomi negara. 11. hal. Tidak pernah dia merasa puas dengan penghasilan yang sedikit dan tidak pernah pula merasa kenyang dengan hasil yang banyak. Mereka ditegah sama sekali menggunakan harta pada jalan kemaksiatan dan kemungkaran. Peranan Nilai Dan Akhlak Dalam Ekonomi Islam.6 JENIS-JENIS HARTA 56 . Dari pagi hingga petang fikirannya runsing dan risau. Dia wajib menjaga tabung itu dan hanya diizinkan untuk membelanjakannya sesuai dengan kehendak pemilik harta yang asal. Kekayaan untuk berbakti sesama Insan Islam membenarkan seseorang itu menjadi kaya tetapi hendaklah ia sentiasa membantu dan berderpa kepada orang yang tidak bernasib baik.10. Sebab harta itu sememangnya bukan miliknya dan dia tidak akan kerugiaan apa-apa dalam menderpakannya. Ia juga bukan terletak pada memiliki berguni-guni emas dan perak. dan kian bertambah-tambah lagi keletihan dan kepenatan dalam mengembangkannya. Boleh sahaja seseorang itu memiliki harta dan khazanah harta sebanyak harta Qarun. namun hatinya tamak dan haloba. Yusof al-Qaradhawi ada mengatakan: "Tugas manusia dalam memegang harta itu serupa dengan seseorang yang diamanahkan untuk memegang satu tabung kebajikan. dia akan segera memberikannya tanpa harus merasa sebarang kerugian apa pun." (Al-Qaradhawy. 100). Yusof al-Qaradhawi mengingatkan bahawa kebahagiaan yang sebenar bukan terletak kepada banyaknya harta. Dia telah dilanda keletihan dalam mengumpulkannya dan kini dia kian bertambah letih dalam menjaganya. Dr. Harta adalah Amanah Allah Dr. maka ketahuilah.

iaitu yang tidak harus dimanfaatkan. Namun ia juga digunakan kepada apa-apa yang bernilai yang tidak dapat dilihat atau dipegang seperti hak manfaat. Iaitu hutang wajib dibayar. Mal al-Dyan pula ialah seperti Sesuatu yang berada dalam tanggungjawab seperti hutang yang perlu dibayar. kuda. sekilo beras dan sebagainya. Mengikut al kasani dalam kitab al-bada’i wal sana’i. iaitu mubahatul intifa' (harus dimanfaatkan) dan ii. Dayn dalam pandangan fiqh Islam pada asalnya' dipandang dari segi keharusan si multazim membayarnya. Ia adalah sesuatu yang berbentuk benda yang dapat menjadi harta dan dapat dipandang sebagai harta. Ia adalah sesuatu yang berbentuk benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta. Harta alih dan tak alih 2. Dzat qimatin dibahagi kepada 2 pula iaitu i. dipegang dan dirasa. Harta dalam bentuk barang dan harta dalam bentuk manfaat Harta pada asalnya dipakai kepada sesuatu bernilai yang biasanya dapat dilihat. Ain ghairu dzat Qimatin . Ain dzat qimatin. harta boleh dibahagikan mengikut pembahagian berikut iaitu: 1. mutaqawimah. Harta yang serupa dan harta yang seharga 4. 2. 57 . b.1 Mal ‘Ayni (harta bentuk Benda) vs Mal Dayni (Harta bentuk Hutang) Mal al-Ain ialah sesuafu yang berbentuk benda seperti rumah.6. Umpamanya sejumlah mata wang yang berada dalam dzimmah seseorang. ghairu mutaqawwimah. Mal al-Ain itu terbagi kepada dua a.Harta boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Harta yang boleh ditetapkan kadarnya dan harta yang tidak boleh ditetapkan kadarnya 3.

Manfaat sesuatu barang juga di kira harta. Mal al-ain dipakai bagi membezakan dengan harta yang tidak dapat dapat dilihat atau dipegang atau dirasa seperti manfaat sesuatu barang. dipegang dan dirasa. seperti sewa rumah.6.6. Pembahagian kedua bentuk 58 . hak menggunakan kenderaan yang disewa dan sebagainya. secupak dirham dan lain-lain lagi. buah-buahan dari asas-asas dan susu kambing atau lembu. Harta jenis ini adalah seperti rumah. secupak gandum. mal al-Thimari. Namun begitu Mazhab Hanafi tetap berpendapatt bahawa manfaat bukanlah termasuk didalam istilah harta disebabkan tidak memiliki ciri-ciri pemilikan iaitu tiada ciri fizikalnya iaitu tidak dapat dilihat. dilihat atau dirasa kerana ada manfaat atau kegunaannya dalam kehidupan manusia seperti hak mengguna rumah yang disewa. asas-asas dan binatang ternakan. Mal al-ashl adalah harta yang menghasilkan. 57) 2.3 Mal Ashl (harta Asal) vs Mal Thimari (harta Berbuah/berkembang) Harta dilihat dari segi berkembang atau tidak berkembang telah dibahagikan oleh ulamak Fiqh kepada dua iaitu a. almilkiyyah. dipanggang dan dirasa. Nilai manfaat tersebut telah diterima dalam uruf masyarakat dan penggunannya perlu dibayar serta kehilangannya boleh dituntut gantirugi. seperti rumah. kuda.2 Mal ‘Ayni (Harta dalam Bentuk barang) vs Mal Manfa‘i (Harta Manfaat) Dalam ilmu Fiqh. (Abu Zahrah. kerusi. Mal al-Thimar ialah sesuatu yang diperolehi daripada suatu harta.2. Harta yang berbentuk barangan diistilahkan sebagai mal al-ain iaitu harta yang boleh dilihat. tanah. mal al-aslu b. Imam Shafie dan Imam Malik mengiktiraf manfaat juga sebagai harta walaupun ia tidak boleh dipegang.

Setelah masa sewa rumah itu habis. Sewa rumah itu tetap menjadi milik pembeli rumah. 2. d. kerana rumah itu ia sewakan ketika menjadi miliknya. Oleh sebab itu.4 Mal Istihlaki (Harta pupus) vs Mal Isti‘mali (Harta Gunaan) Harta dan aset apabila dilihat dari sudut berkekalan zatnya dengan sebab digunakan atau tidak berkekalan akan terbahagi kepada dua jenis iaitu: a. asal harta wakaf tidak boleh dibahagi-bagikan kepada yang berhak menerima wakaf. tetapi buah atau ha silnya dibahagikan kepada mereka. Misalnya. Misalnya. Harta pupus Harta Pupus (Mal Istihlaki) ialah harta yang digunakan atau tidak dapat diperoleh faedah daripadanya melainkan dengan cara membinasakannya dan hilang hakikat fizikal benda itu 59 .harta dari segi ini membawa kesan hukum yang luas dalam fiqh lslam bagi perkara-perka yang berkaitan dengannya seperti: a. sekalipun rumah itu setelah disewa orang dikembalikan kepada penjualnya. maka buah mangga ini menjadi milik penyewa rumah dan boleh ia perjualbelikan kepada orang lain.6. maka pemilik manfaat itu berhak atas hasilnya. asalnya tidak boleh dibahagibahagikan tetapi hasilnya boleh dimiliki siapa pun. hasil sewa rumah itu selama menjadi milik pembelinya. bukan milik penjual asal. Buah rambutan itu boleh diambil oleh sesesiapa pun. c. adalah milik pembeli. Apabila seseorang membeli sebuah rumah. di bahu jalan sebuah masjid tumbuh pohon rambutan. lalu ia sewakan kepada orang lain. apabila seseorang menyewa sebuah rumah yang di pekarangannya ada asas mangga. Dalam suatu urusniaga yang objeknya adalah manfaat benda. b. ia (pembeli) melihat ada cacat lama (bukan kerana perbuatan penyewa) yang cukup besar pada rumah itu se-hingga rumah itu ia kembalikan kepada pemiliknya yang asal (penjual rumah itu). Harta yang diperuntukkan bagi kepentingan awam.

Harta Gunaan (Mal Isti‘mali) ialah sesuatu benda atau harta yang dapat diambil faedah daripadanya dan dapat digunakan secara berulang kali tanpa menyebabkan hilang hakikat fizikalnya. Harta gunaan. seperti: pakaian dan perabot rumah. seperti: Sabun mandi dan ubat gigi. tidak sah akad sewa dan pinjam terhadap barangan yang pupus. Di mana harta pupus tidak boleh dilaksanakan akad mengenainya jika akad itu dibuat atas dasar untuk menggunakan tanpa sebarang kesan pembinasaan sudut hakikat fizikal seperti: Sewa menyewa dan pinjam meminjam kerana kedua-dua bentuk akad tersebut berlangsung untuk mendapat faedah dengan mengekalkan sudut hakikat fizikal asalnya. Sehubungan dengan itu juga. Hal itu selaras dengan firmanAllah (Surah al-Talaq 65 : 6) “ Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.atau barangan sekali guna. keperluan serta 'urf di kalangan masyarakat. Sebagai contohnya pembinasaan bentuk hakiki ialah Membinasakan hakikat benda. Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Pembahagian harta kepada jenis pupus dan gunaan dalam Fiqh Islam telah menyebabkan terbentuk beberapa kesan sampingan antaranya yang utama ialah: 1. Oleh itu. Di mana bentuk pemusnahannya itu sama ada secara hakiki atau hukumi. terdapat beberapa kes tertentu berkaitan akad seumpamanya yang diharuskan oleh ulama Fiqh. antaranya ialah Upah mengupah wanita menyusu bayi. Manakala pembinasaan sudut hukumi seperti: Akad atau kontrak. ulama Fiqh menetapkan tidak sah diadakan sesuatu akad yang bertujuan menggunakan atau mengambil faedah daripada fizikal dan hakikat benda tersebut. Pengharusannya tersebut atas dasar darurah. b. seperti: Makanan dan minuman. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil. Namun begitu. Sebagai contohnya ialah: Tidak sah semua menyewa asas buah-buahan untuk memperoleh buahnya bau sewa binatang untuk mendapatkan susunya atau sewa hutan untuk menebang kayu balak. Kemudian jika mereka 60 .

memberi 61 .5 Mal Khas (Harta Khas) vs Mal ‘Am (Harta Awam) Harta apabila dilihat dari segi pemiliknya akan terbahagi kepada kepada dua jenis iaitu: a. bukan menggunakan atau bentuk gunaan. Konteks tersebut.6. Di mana konsep dan matlamat orang berhutang ialah menghabiskan atau berbelanja apa yang ia berhutang demi memenuhi keperluannya.” 2. Sebagai contohnya ialah: Hutang wang (al-Qardhu). dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Harta tersebut tidak boleh digunakan secara bebas untuk umum atau sebarang hak mengurus. Harta khas/Persendirian Pengertian Harta Khas/harta persendirian (Mal al-Khas) ialah harta yang berada serta tertakluk dalam pemilikan individu tertentu. biarpun kadang kala konsep hutang juga berlangsung terhadap harta gunaan (aml Isti’mal) tetapi akad tersebut tidak dikira sebagai hutang.menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya. kecuali dengan mendapat keizinan juga kebenaran daripada pemiliknya terlebih dahulu. ia hanya sah berlaku untuk harta lupus itu. Di mana ia merupakan akad pinjaman (al-ariyah) biarpun menggunak an lafaz akad hutang (alQardhu) 2. dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. sama ada pemiliknya itu seorang individu sahaja atau ramai dan berkongsi. Kemudian selepas itu ia membayar semula kepada si piutang jumlah seumpama dengannya. Sekiranya sesuatu akad berlaku terhadap barangan atau harta yang mempunyai tujuan lupus atau menghabisi sudut fizikalnya. Kerana pemiliknya yang berhak mengurus.

sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri. Karena umat merupakan suatu kesatuan. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” b.pinjam atau membelanjakannya. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.” [287] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain. Di mana faedah dan manfaat daripadanya untuk kemaslahatan orang ramai atau sesiapa sahaja dapat mengecapi faedah daripadanya seperti lautan. Harta yang boleh dimiliki dari segi zat dan fizikalnya. Ia ialah segala harta dan keperluan yang diperuntukkan kepada orang ramai dari sudut jenis dan kategorinya. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]. sungai. Hai orang-orang yang beriman. Antaranya ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis: Sebagaimana firmanAllah: (Surah al-Nisa'4 :29) “29. Harta am (Harta awam) Pengertian Harta Am (mal-al-Am) ialah harta yang tidak berada serta bukan tertakluk dalam pemilikan individu tertentu. Harta awam itu dapat dibahagikan dua jenis iaitu: i. hartanya dan kehorpatannya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan hadis nabi Maksudnya: “Setiap muslim terhadap muslim yang lain haram sudut darahnya. jalan raya dan sebagainya. bukan dari sudut zatnya seperti Tanah gersang atau Tanah 62 . Terdapat banyak nas syarak yang menyuruh penganutnya supaya menjaga serta menghorpati segala harta milik khas/pesendirian tersebut seperti tidak mengambilnya secara salah dan tidak melampaui batas syarak.

bahkan ia dapat dimanfaatkan juga dikongsi oleh semua orang. air dan api. Ia adalah segala harta yang mana keperluan dan manfaat kepada orang ramai sudut zatnya yang bertujuan mendapat faedah. Tentang kegunaan serta perkongsian sudut faedah daripada ketiga-tiga sumber tersebut telah ditetapkan menerusi nas. seperti mengambilnya untuk makanan binatang ternak mereka atau menggembala binatang di situ. Harta tersebut tidak boleh dimiliki oleh sesiapa secara peribadi. ii. Ia bebas untuk diambil faedah daripadanya serta untuk apa sahaja tujuan. asalkan tidak mengganggu atau mengurangi hak orang lain. Juga seperti Ikan-ikan yang terdapat dalam lautan dan sungai. burung-burung yang bebas di udara serta binatang buruan di dalam hutan. Ia sekarang ini boleh diqiyaskan kepada lampu atau elektrik yang merupakan salah satu keperluan utama 63 . seperti: Minuman dan mengairi pertanian. atau bersama harta yang berkaitan dengan kategori dapat dibahagikan pula kepada beberapa bentuk iaitu: a. rumput dan api. sungai serta segala sumber mata air lain yang tidak dimiliki oleh sesiapa. tanah tersebut menjadi hak miliknya. Berkenaan dengan api. air laut.” Apa yang dimaksudkan dengan air ialah Air hujan. Di mana tanah tersebut belum dibangunkan juga tidak dimiliki oleh sesiapa. Oleh itu. Rumput sebegitu tidak dikhususkan kepada orangorang tertentu. orang ramai dapat mengambil faedah daripadanya sudut cahaya untuk menerangi kegelapan. Yang dimaksudkan dengan rumput ialah rumput rampai yang tumbuh di bahagian perpukaan bumi secara semula jadi dan tiada sesiapa yang memilikinya atau rumput yang tumbuh pada tanah terbiar. sebagaimana hadis: “ Muslimin berkongsi dalam tiga perkara iaitu rumput. sesiapa yang menerokainya. Air. Harta yang boleh diambil manfaatnya sahaja. sebagai alat untuk memasak makanan juga memanaskan badan mereka dan lainnya.belum diterokai (al-Ardhu mawat).

Khidmat keagamaan. Ia merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh setiap orang untuk memenuhi keperluan harian juga kehidupan mereka tanpa perlu menempuhi jalan yang sukar. Hal itu selaras dengan sebuah hadis “Nabi sa. bahkan kegunaannya mestilah dikongsi bersama. Semua keperluan tersebut juga diberikan sebagai hak umum demi kemaslahatan mereka. Untuk itu. Tidak wajar sama sekali ditegah orang lain mengambil faedah sudut cahaya daripadanya. Lampu-lampu di jalan-jalan atau yang dinyalakan oleh seseorang di hadapan rumahnya hendaklah dikongsi dengan semua orang. Jalan raya (al-Syawari’ wal turuqat). ia tidak boleh sama sekali dijadikan hak milik peribadi atau hak milik mutlak. Keperluan tersebut tidak boleh sama sekali disekat oleh pihak penguasa terhadap orang-orang tertentu. b. Ia merupakan antara bahan yang ditetapkan oleh Syariah Islam supaya dikongsi bersama di kalangan umat manusia.semua orang di dalam kehidupan seharian. mengejar kemajuan serta lalu lalang menjadi sukar. ia merupakan suatu kezaliman. sekolah. sekiranya keperluan tersebut disekat. d. kerana mereka semua memerlukannya. sama ada muslim atau bukan muslim.w. antara contohnya ialah: Garam serta alat-alat untuk menghasilkan api. c. klinik. melepaskan pemilikan (hak milik) Abyad Ibn Hanunal terhadap kawasannya yang ada garam”. Ia juga merupakan daripada kategori keperluan-keperluan yang berkaitan dengan kemaslahatan orang ramai. Termasuk kategori tersebut juga ialah Masjid. Kerana ia tergolong antara keperluan asasi yang mana kiranya disekat menyebabkan menghadapi kesukaran. Kiranya semua tindakan tersebut dilakukan. pendidikan dan kesihatan. seperti: Mancis. menyebabkan pergerakan manusia untuk berkomunikasi. Bahan galian zahir (al-ma’adin alDhazirah). Ia mestilah ditetapkan untuk kegunaan umum dan secara terbuka. hospital 64 .

6.serta segala pertubuhan dan badan kebajikan masyarakat yang dibentuk oleh pihak kerajaan demi kemaslahatan umum. pemilikannya dinisbahkan kepada masyarakat dan berkongsi di kalangan mereka tanpa ada hak pemilikan individu tertentu. Sedangkan harta milik khas dimiliki oleh orang tertentu atau pemiliknya. Kerana harta tersebut menjadi hak seluruh rakyat dan penyaluran serta pengagihannya mestilah demi memenuhi kebajikan ramai juga meraikan antara keperluan utama dan lebih utama dan seterusnya. 2. Di mana ia yang berhak membelanjakannya. wakaf dan lainlain. ia hanya boleh diuruskan atau dilaksanakan oleh pihak pemerintahan atau wakil mereka sahaja. hibah.6 Mal Mamluk (Harta dimiliki) vs Mal Mubah (Harta tidak dimiliki) vs Mal Mahjur (Harta yang dilarang dimiliki) Di lihat dari segi status harta samaada dimiliki atau tidak para ulama fiqh membahaginya kepada tiga jenis iaitu 65 . antaranya yang utama ialah: 1. Termasuk dalam kategori tersebut juga ialah harta daripada Baitulmal dan perbendaharaan negara. Sekiranya harta am itu perlu dilaksanakan pengurusan dan perbelanjaan terhadapnya demi kemaslahatan umum. Pembahagian harta kepada bentuk khas (peribadi) dan am (umum) tersebut telah menyebabkan terbentuk beberapa kesan sampingan. perbincangan serta harus dilakukan pengurusan serta perbelanjaan terhadapnya di antara seseorang individu atau wakilnya dengan individu yang lain seperti Jual beli sewaan dan lain-lain manakala harta am pula tidak ada peluang berlaku perundingan juga tidak boleh dilaksanakan pengurusan dan perbelanjaan secara individu. 2. Harta milik umum sudut ketetapannya demi kemaslahatan ramai. Ini adalah kerana harta am tidak boleh dimiliki secara persendirian bahkan ia hendaklah dimanfaatkan untuk umum dan pemilikan umum. Harta milik khas boleh dilakukan perundingan.

harta milik bersama (syarikat/perkongsian). Ia hanya boleh digunakan untuk kepentingan organisasi. mal al-mubah (Harta tidak dimiliki) c. 2. mal al-mahjur (Harta yang dilarang dimiliki) Mal al-mamluk adalah harta-harta yang telah dimiliki samada pemiliknya itu peribadi ataupun organisasi atau negara. Jika harta tersebut milik peribadi. binatang buruan dan asas-asas kayu di hutan yang belum diteroka dan dimiliki oleh orang lain. 2. Ia tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan peribadi tertentu. Harta seperti ini boleh dimanfaat oleh setiap orang dengan syarat tidak merosak kepentingan awam. Harta milik peribadi Jika harta tersebut milik negara.a. Mal al-mahjur adarah harta yang ada larangan syara' untuk memilikinya seperti sesuatu harta itu diwakafkan. tangkapan ikan dan lain-lain. mal al-mamluk (Harta dimiliki) b. maka manfaat kegunaannya adalah untuk kepentingan orang awam melalui undang-undang tertentu. maka ia bebas menggunakannya selagi tidak bercanggah dengan syariat Allah atau bercanggah dengan undang-undang negara (ulil amri) atau uruf setempat atau bercanggah dengan kepentingan awam seperti jiran dan sebagainya. Begitu juga jika harta tersebut milik organisasi.7 Mal Manqul (Harta Alih) vs Mal Aqar (Harta Tetap) 66 . Orang Awam tidak boleh merosak harta itu dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi. Juga seperti ikan di lautan lepas.6. Mal al-mamluk pula terbahagi kepada dua bentuk iaitu 1. Mal al-mubah adalah harta yang tidak dimiliki seseorang seperti air di sumbernya. Ia harus dimiliki dengan beberapa cara seperti penerokaan.

Harta apabila dilihat dari segi tetap pada kedudukan atau tidak tetap terbahagi kepada dua. iaitu: a. (Harta Alih) Jumhur ulama Fiqh sepakat bahawa segala harta dan barangan yang mampu atau boleh dipindahkan daripada suatu tempat ke tempat yang lain berserta berkekalan bentuk juga keadaan sebagaimana asalnya dikenali dengan harta-harta boleh pindah (harta alih) atau tidak tetap. harta kekal dan tidak boleh dipindahkan menurut mereka hanyalah 67 . pakaian dan lainnya. Apa yang dapat disimpulkan ialah pengertian harta tetap atau kekal menurut ulama mazhab Hanafi ialah apa sahaja jenis harta yang tidak mampu dibawa serta tidak mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Namun pun begitu. seperti: Rumah dan asas-asas. Harta kekal atau (Harta tetap) (al-Aqarat) Jumhur Ulamak Fiqh bersepakat bahawa harta tetap ialah segala harta dan barangan yang tidak mampu dibawa atau tidak boleh dipindahkan daripada suatu tempat ke tempat yang lain dikenali dengan harta-harta kekal atau (al:Aqarat) seperti Tanah. Oleh itu. iaitu: a. bangunan dan asas. Harta boleh pindah. Sedangkan harta tidak tetap ialah yang mampu dan mungkin dipindahkan biarpun berubah bentuk dan keadaannya. tetapi keadaan dan bentuk asalnya akan berubah ekoran tindakan tersebut. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi: Ia tetap termasuk di dalam kategori harta yang boleh dipindah atau boleh dialih. Antara contohnya ialah: Perabot rumah. kereta. Menurut pendapat ulama mazhab Maliki: Ia dikira termasuk dalam kategori harta tetap atau kekal. Sebagai contohnya ialah: Rumah. b. ulama Fiqh berselisih pendapat untuk menentukan kategori serta pengertian mengenai harta mungkin dan mampu dipindahkan atau dibawa dari suatu tempat ke tempat lain. Untuk menjelaskan pendapat ulama tersebut adalah sebagaimana berikut. b.

Ia tidak dapat dilaksanakan terhadap harta boleh pindah. Sedangkan ulama Hanafi menilai kedua-duanya sebagai harta kekal apabila ia mengiringi atau berada tetap bersama tanah. kecuali jika harta tersebut mengiringi atau berada bersekali dengan harta tetap. Harta senilai. manakala segala harta selain daripada itu termasuk kategori boleh pindah. Jumhur ulama telah sepakat mengenai harus dilaksanakan wakaf terhadap harta kekal atau tetap. mereka berselisih pendapat tentang pengharusan harta. Harta sebanding (Mal Mithli) b. 2.1 Hukum-hukum harta tetap dan harta alih. Manakala menurut ulama mazhab Maliki pula. Pembahagian harta kepada bentuk tetap dan boleh pindah tersebut telah menyebabkan terbentuk beberapa kesan sampingan antaranya yang utama ialah: a. 68 . Oleh itu asas perselisihan pendapat di kalangan ulama Hanafi dan Maliki ialah mengenai: Binaan atau rumah dan asas. Antara lain. b. kedua-duanya tetap termasuk daiam kategori harta kekal yang berasingan daripada tanah. penilaian dilaksanakan sudut harta tersebut terdapat di pasaran yang serupa dengannya atau sebaliknya.6. Di mana menurut ulama Maliki.6. jika sebaliknya kedua-duanya dianggap sebagai harba tidak kekal atau boleh pindah. iaitu: Rumah atau binaan dan asasasas.7. Di mana syufah (Syufah boleh dirujuk dalam bab II) hanya terbentuk atau terlaksana terhadap harta tetap atau kekal sahaja. Hal tersebut kerana syufah disyariatkan demi membendung kemudaratan sekali gus menjaga hak serta rakan kongsi. Iaitu apabila ia dipisahkan atau tidak mengiringi tanah.8 Mal Mithli (Harta Sebanding) vs Mal Qimi (Harta Senilai) Harta apabila dilihat dari segi perbandingan juzuknya dan tiada perbandingan terbahagi kepada dua iaitu: a. seperti: Bangunan. Namun begitu.tertumpu kepada tanah sahaja. harta kekal dan tidak boleh pindah ialah tanah serta benda atau harta yang berkait dengannya. 2.

Ia juga merangkumi barangan secara timbangan (al muwazanat) seperti Kapas. harta tidak boleh pindah dan makanan kecuali benda haram dari segi syarak. Harta Tidak Bernilai (Mal Ghayr Mutaqawwim) Iaitu barangan atau benda yang tidak dapat dimiliki serta dimiliki secara salah. 2.9 Mal Mutaqawwim (harta Bernilai) vs Mal Ghayr Mutaqawwim (Harta tak bernilai) a. Iaitu harta atau benda-benda yang mampu untuk ditentukan kadarnya dengan cara bersukat dan bertimbang. Faedah serta pengurusan terhadap harta bernilai dapat dilaksanakan masa keadaan lapang dan terdesak. harta tersebut ialah penilaiannya berdasarkan sudut sukatan. Ia juga tidak boleh dikumpulkan dengan usaha ataupun apa sahaja yang tidak dapat diperoleh dan tidak boleh diambil faedah daripadanya di sudut syarak kecuali dalam keadaan darurat (terdesak sahaja). Definisi Harta Sebanding (mal al Mithli) Harta sebanding iaitu harta dan barangan lain yang seumpama atau sebanding dengannya dan terdapat secara meluas serta mudah di pasaran. Harta Bernilai (Mal Mutaqawwim) Harta Bernilai ialah segala benda bernilai. timbangan atau bilangan.6. diperoleh dan dikumpulkan menerusi usaha yang sah serta mampu untuk diambil manfaat sudut syarak. aset yang boleh dipindahkan atau mudah alih. Oleh itu harta atau barang yang tidak mempunyai harga serta nilai tersebut tidak boleh mendapat jaminan ganti rugi atau apa-apa perlindungan sudut syarak. beras dan lain-lain. harta sebanding ia adalah segala barangan dan benda yang dilakukan dengan sukatan (al-Mikyalat) seperti. Harta bernilai merangkumi tanah.a. b. Tidak ada apa-apa perselisihan di kalangan peniaga juga masyarakat umum mengenainya. Oleh itu. Menurut pendapat jumhur ahli Fiqh. Tepung gandum. contohnya 69 .

(b) yang tak dapat dibahagi ( mal ghairul qabilatil qismah). kerusi. Manfaat yang dimiliki sebelum dibahagi itu terus berlaku sesudah masing-masing bahagian itu dan semua bahagiannya menyamai harta asasnya. tepung dan seumpamanya dapat dibahagi. Kebun. ikan-ikan dilautan. (a) harta yang dapat dibahagi (mal qabilatul lil qismah). 2. Tetapi sepotong kain besar yang masing-masing bahagian mempunyai harga sendiri-sendiri dapat dibahagi.ialah Benda-bendu haram dari sudut syarak seperti arak dan bangkai. rumah-rumah atau pokok-pokok yang sedemikian dikatakan qabilur tir. masing-masing dapat dimanfaatkan sebagai rumah. masing-masingnya tak dapat dibahagi. kerana manfaatnya tetap diperoleh bahagian-bahagiannya. Gelas. kerana tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai manfaat aslinya. Juga seperti barang yang belum dimiliki seperti burung yang bebas diudara. Harta yang dapat dibahagi ialah harta yang tidak menimbulkan sesuatu kerusakan apabila dipecah menjadi beberapa bahagian. Pakaian yang telah dijahit menjadi baju tak dapat dibahagi lagi. terbahagi pula kepada dua bahagian: 1. Sebuah naskah tak dapat dipecah menjadi beberapa bahagian.6. rumah. Kerana kalau dibahagi akan rosaklah manfaatnya. maka kebun-kebun. Kebun-kebun yang manfaatnya beRPautan dengan sesuatu yang ada padanya. seperti tempat-tempat mandi umum. Beras. demikian pula masing-masingnya berharga dan kumpulannya nanti menyamai harga asas. 2.10 Mal Qabil Lil Qismah vs Mal Ghayr Qabil Lil Qismah (harta yang boleh dibahagi dan harta yang tidak dapat dibahagi) Harta yang dapat dibahagi dan yang tidak dapat dibahagi dari segi dapat tidaknya dibahagi. pokok yang mungkin dibahagi dalam erti masing-masing bahagian dapat dimanfaatkan seperti rumah besar dapat dijadikan dua rumah. Jika rumah itu sesudah dibahagi tidak boleh menjadi dua rumah walaupun dapat dimanfaatkan untuk yang lain umpamanya untuk asas. atau didirikan di situ 70 . maka ini dikatakan glairu qabilil lil qismah. pokok besar dapat dijadikan dua pokok.

2. 2. Ulama Fiqh telah mendefinisikan pemilikan dari segi istilah dengan berpacam: 1. Apa yang pentingnya pengkhususan dan penguasaan yang ditetapkan kepada manusia terhadap segala harta tersebut ialah menerusi ketetapan syarak. Pemilikan secara umumnya membawa maksud penguasaan terhadap sesuatu dengan tujuan memenuhi dimana ia boleh mengurus. Pengkhususan dan apa yang dikhususkan oleh syarak terhadap seseorang insan mengenai sesuatu benda dan ia ditegah atau terhalang terhadap orang lain selainnya. namun kemudiannya kerana sebabsebab tertentu syarak menegah ia menguruskannya. iaitu seseorang itu berkuasa penuh untuk menguruskannya. Jika pemilikan serta 71 .perlindungan maka tanah ini pada ketika itu masuk dalam harta ghairu qabiliyah lil qismah. Dalam kamus lisan al-Arab pemilikan bermaksud menyimpan dan memiliki sesuatu secara mutlak. Dari segi bahasa Arab pemilikan bererti penguasaan seseorang terhadap harta secara mutlak.7 Konsep Pemilikan (Hak Milik) Islam mengiktiraf kewujudan harta yang boleh dimiliki oleh manusia dan juga mengiktiraf hak milik manusia terhadap harta tersebut melalui cara-cara yang diiktiraf syarak. membelanjakan serta mengambil faedah daripadanya berdasarkan kaedah syarak. 2. Ia berasal daripada perkataan al'millz (3) yang bererti: Menguasai sesuatu. (Ibn Manzur) Dalam penggunaan bahasa ia membawa maksud: 1. 3. Ia juga merangkumi seseorang pemilik mengurus dan membelanjakan hak miliknya pada peringkat awal serta asalnya. Sesuatu harta yang dimiliki. Menyimpan dan memiliki sesuatu atau kuasa penuh menguruskannya.

Berdasarkan pengertian ini. Sekiranya halangan itu sudah tidak ada lagi. seperti: Penguasaan wali atau wakil. Seorang kanak-kanak atau orang gila yang mempunyai harta dianggap sebagai pemilik sebenar harta tersebut walaupun harta itu di bawah urusan dan pentadbiran orang lain. sesiapa atau orang lain tidak boleh menguruskannya atau mengambil faedah daripadanya. Harta mereka terpaksa diletakkan di bawah pengurusan orang lain disebabkan adanya halangan yang menghalang mereka daripada menguruskan sendiri harta tersebut.pengurusan yang dilakukan tersebut selaras dengan syariah. tetapi suatu hak yang diiktiraf oleh syara' bagi seseorang. iaitu kerana Allah merupakan pemilik mutlak serta maha Kaya. Biarpun manusia diberi hak milik terhadap harta yang mereka usahakan. al-Matba'ah al-Maimaniyah). Dia juga berkuasa menguruskan harta tersebut sepenuhnya jika dia berkelayakan untuk berbuat demikian dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syara. Fathal'Qadir. melainkan terdapat ketetapan dan menerusi asas syariah yang mengharus-kannya. dia mempunyai kuasa penuh untuk mengurus dan mentadbir hartanya dengan caranya sendiri. Dalam keadaan tersebut. maka harta itu akan dikembalikan kepadanya secara mutlak. 72 . (Ibn al-Humarn. pemilikan ialah satu hubungan syari'i (sah) antara seseorang itu dengan sesuatu benda. Hubungan itu menyebabkan dia mempunyai keistimewaan yang dapat menghalang orang lain daripada memiliki benda itu. Pemilikan sebegitu menyebabkan pemiliknya boleh melaksanakan segala urusan muamalah. seseorang yang di-amanahkan untuk menjaga harta orang lain tidak dianggap sebagai pemilik harta tersebut walaupun dia diberi kuasa untuk mengurus dan mentadbir harta berkenaan. pemilikan bukanlah sesuatu yang bersifat fizikal atau benda. Menurut istilah para fuqaha. kecualilah jika pemiliknya terdedah dengan halangan berbuat seperti: Gila dan bodoh serta lainnya. Berdasarkan pengertian ini. Apabila keistimewaan ini diberikan oleh syara' kepada seseorang. Dia boleh memanfaatkan sendiri atau membenarkan orang lain untuk menguruskannya dengan syarat pengurusan dan pentadbirannya itu dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syara'. namun begitu mereka hendaklah menyedari bahawa pemilikan yang diiktiraf oleh syariah secara hisbi (kiasan) semata-mata. ia merupakan pemilikan yang sah.

padahal sesiapa Yang berlaku bakhil maka Sesungguhnya ia hanyalah berlaku bakhil kepada dirinya sendiri. laut. tidak ada sesiapa pun boleh memiliki harta ini kecuali setelah pihak berkuasa membenarkan harla itu dimiliki dengan mengubah sifat harta berkenaan. maka ada di antara kamu Yang berlaku bakhil. sedang kamu semua orang-orang miskin (yang sentiasa berhajat kepadanya Dalam Segala hal). bertaqwa dan berderpa) ia akan menggantikan kamu Dengan kaum Yang lain.” (Surah Muhammad 47: 38) Daripada definisi pemilikan dapat difahami bahawa subjek kepada pemilikan ialah harta Ini bererti pada asasnya harta sahaja yang boleh dimiliki. jambatan.lain. Harta yang boleh dimiliki secara mutlak tanpa syarat iaitu selain daripada harta jenis pertama dan kedua tadi. Oleh sebab iiu. 2. Harta yang tidak boleh dimiliki sama sekali iaitu harta awam seperti jalan raya. sungai dan lain. 3. dan jika kamu beRPaling (daripada beriman. Dalam masalah ini para Juqaha' membahagikan harta kepada tiga bahagian: 1. kadang-kala dalam skop tertentu ada perbezaan antara syariah 73 . dan (ingatlah) Allah Maha kaya (tidak berhajat kepada sesuatupun). Harta ini tidak boleh dimiliki oleh sesiapapun. Walau bagaimanapun dalam beberapa keadaan undang-undang dan amalan biasa terpaksa menentukan beberapa harta yang tidak boleh dimiliki.sedangkan semua hamba-Nya berhajat kepada Allah' Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman-Nya: “(ingatlah). kamu ini adalah orang-orang Yang bertabiat demikian . Namun begitu. setelah itu mereka tidak akan berkeadaan seperti kamu. Harta yang tidak boleh dimiliki kecuali dengan keizinan syarak sepereti tanah wakaf dan harta Baitulmal.kamu diseru supaya menderpa dan membelanjakan sedikit dari harta benda kamu pada jalan Allah. Harta jenis ini boleh diberi milik dan dimiliki dengan cara-cara tertentu yang dibenarkan oleh syara' dan undang-undang' a) Beberapa falsafah pemilikan dalam Islam Hak pemilikan serta memiliki harta telah digariskan dalam banyak syariah yang diturunkan oleh Allah.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Qur'an: “ Sesungguhnya Tuhanmu lah Yang meluaskan rezeki bagi sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya). dan ia juga Yang menyempitkannya (menurut 74 . yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit. Sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah: 29. rahmat dan rukhsah yang wajib disyukuri. agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. berkaitan pemilikan harta yang disahkan dalam Islam. tetapi ia dihalalkan sekali gus boleh dimiliki untuk umat Islam selepas diagih-agihkan. namun begitu Allah yang akan rnengurniakannya. Sebagai contohnya harta rampasan perang (al-Ghanimah) tidak diharuskan untuk umat nabi Musa. setiap insan juga perlu menginsafi bahawa terdapat konsep tertentu mengenainya. Apa yang dapat dinyatakan di sini. (Al-Zuhruf :32) Allah tetap berhak rnelebihkan antara seseorang dengan seseorang yang lain sudut anugerah dan rezeki berdasarkan ilmu dan ketetapan-Nya. Ertinya ialah: Manusia sekadar berusaha dan disarankan berusaha sedaya-upaya.(Surah al-Baqarah 2 : 29) 2. dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat. Sebagaimana yang dinyatakan menerusi firman Allah: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. sama ada dalam bentuk harta kekal atau tidak boleh pindah atau tidak kekal. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ia selaras dengan limpah kurnia Allah yang menjadikan segala apa yang ada di muka bumi ini untuk kemudahan serta sebagai sumber rezeki manusia.terdahulu dengan syariah Islam. Dia-lah Allah. Berdasarkan penjelasan tersebut membuktikan bahawa pemilikan individu adalah disahkan dalam syariah Islam. Ia juga merupakan suatu nikmat. lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

seperti: Kaum kerabat dan orang miskin. mengumpulkan harta dengan tidak mengeluarkan zakat dan haknya amat dicela. (Surah al-Isra' :26) 4. Sebagaimana firman AIlah: 26. Sebagaimana firmanAllah: 75 . Harta yang dimiliki juga hendaklah dikeluarkan sedekah serta zakat kepada mereka yang berhak. sudah sepatutnya Engkau sembahyang padanya. tanpa berlebihlebihan dan bukan pula terlalu kedekut. Harta yang dimiliki hendaklah dibelanjakan secara sederhana. lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Yang telah didirikan di atas dasar taqwa dari mula (wujudnya). (Surah al-Taubah 9: 108) Kewajipan menunaikan zakat demi membantu golongan yang susah serta agar harta yang dimiliki itu tidak hanya berada di kalangan orang-orang kaya semata-mata.Yang demikian). dan janganlah Engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu.Sebagaimana frrpan Allah: 29. dan janganlah pula Engkau menghulurkannya Dengan sehabis-habisnya. di Dalam Masjid itu ada orang-orang lelaki Yang suka (mengambil berat) membersihkan (mensucikan) dirinya. dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Justeru. Bahkan ia turut dinikmati oleh orang lain yang tidak bernasib baik. Menunaikan hak nafkah kepada mereka yang berhak serta membantu orang lain yang berada di dalam kesempitan. dan janganlah Engkau membelanjakan hartamu Dengan boros Yang melampau. Selaras dengan firman Allah: 108. Hal itu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Syariah. jangan Engkau sembahyang di Masjid itu selama-lamanya. (Surah al-Isra' 17 :29) 5. dan Allah mengasihi orang-orang Yang membersihkan diri mereka (zahir dan batin). dan berikanlah kepada kerabatmu.” (Surah al-Isra'17 : 30) 3. kerana akibatnya akan Tinggalah Engkau Dengan keadaan Yang tercela serta kering keputusan. Sesungguhnya ia Maha mendalam pengetahuannya. kerana Sesungguhnya Masjid (Qubaa' Yang Engkau bina Wahai Muhammad).

Syariah Islam tetap mengiktiraf pemilikan individu terhadap harta halal yang diusahakan menurut syarak. iaitu sama ada zat atau manfaatnya sahaja. Pemilikan sempurna bersifat kekal dan tidak ada jangka masa tamat.9 JENIS-JENIS PEMILIKAN Pemilikan beertinya penguasaan atau hak menggunakan ke atas sesuatu benda. Umpamanya dengan memindahkan hak milik kepada orang Iain melalui penjualan atau memberikannya kepada orang lain secara hibah atau percuma. Mengikut yang diistilahkan oleh fuqaha' memiliki zat dan manfaat sesuatu benda sekaligus. kecuali pemiliknya sendiri ingin menamatkan pemilikannya itu. 76 .1 Pemilikan Sempurna (al-Milk al-Tam) Pemilikan sempurna bermaksud memiliki zat dan manfaat sesuatu benda atau harta.(Surah al-Hasyr 59: 7) Secara kesimpulan. 2. pemiliknya mestilah memenuhi beberapa ketetapan syariah terhadap harta tersebut yang dijadikan sebagai suatu amanah dan wasilah menuju Akhirat. yang membolehkan seseorang itu melupuskan hak miliknya. Terdapat berbagai-bagai cara. maka pemilikan itu dinamakan pemilikan tidak penuh atau tidak sempurna (al-milk al naqis) 2. Sekiranya pemilikan berlaku ke atas zat dan manfaat harta berkenaan maka pemilikan itu dinamakan pemilikan penuh atau pemilikan sempurna (al-Milk al-Tam) tetapi jika memiliki salah satu daripada dua unsur tersebut. Penguasaan dan hak mengurus tersebut boleh berlaku ke atas ain (harta itu sendiri) dan manfaatnya atau berlaku ke atas salah satu daripadanya. Namun begitu. Ciri-ciri pemilikan sempurna ialah: a.9.

Antaranya ialah akad jual-beli. Pemilik mempunyai kuasa penuh ke atas harta yang dimilikinya. Dia juga boleh ditahan daripada mengurus hartanya jika dia menampakkan kebodohan dalam membelanjakan harta tersebut. hibah. seseorang tidak boleh melakukan sebarang akad pada sesuatu yang belum dimilikinya atau masih bersifat sebagai harta harus. Akad Pemindahan Pemilikan Akad yang memindahkan hak milik daripada seorang kepada seorang yang lain. Penguasaan Harta Mubah (harta yang belum dimiliki) Harta mubah adalah harta yang boleh dimiliki pada pandangan syarak dan belum dimiliki oleh sesiapa seperti tanah yang belum diteroka. Pemilikan tidak akan membayar sebarang gantirugi sekiranya berlaku kerosakan atau dia sendiri merosakkan hartanya itu. Akad juga tidak berlaku pada harta yang dimiliki secara tidak sah di sisi syarak. perburuan binatang yang belum dimiliki. Sebab-sebab pemilikan sempurna ialah: a. Ini kerana tidak ada guna seseorang itu membayar gantirugi kepada dirinya sendiri. Oleh sebab itu. Dia boleh melakukan apa sahaja terhadap hartanya itu sama ada dengan cara menggunakan sendiri atau mendapatkan keuntungan daripadanya. Umpamanya dia ingin melakukan akad pada burung yang masih berterbangan di udara atau ikan yang masih berada di dalam laut 77 . Akad-akad yang memindahkan hak milik hanya boleh berlaku pada harta yang sudah dimiliki secara sah dan tidak akan berlaku pada harta harus yang belum dimiliki oleh sesiapa. wasiat dan lain-lain lagi.b. c. penguasaan keatas padang rumput atau tanaman hutan dan lain-lain. Akad-akad jenis ini adalah banyak. b. Walau bagaimanapun dia mungkin boleh dikenakan tindakan atau hukuman lain atas perbuatannya itu sekiranya yang dirosakkan atau dimusnahkan itu ialah binatang. usaha mencari barang galian.

Akad juga tidak boleh dilakukan pada sesuatu yang dimiliki secara tidak sah di sisi syara'. (milk al-Ain faqad) Ialah harta sesuatu tetap kekal juga berada pada hak pemilik asalnya. Kuasa pemilikan terhadap harta dan barangan bukan secara sempurna dan penuh. Sebagai contohnya ialah: Wasiat yang diberikan kepada seseorang supaya mendiami rumah tertentu atau mengusahakan tanah tertentu selama lima tahun. 2. seperti: Sewa-menyewa. Ia merupakan satu cara perpindahan hak milik secara mutlak melalui hukum syara'. Harta tersebut akan dimasukkan ke dalam baitulmal sekiranya tidak ada waris yang akan mewarisi hartanya. iaitu: zatnya atau manfaat dan faedahnya sahaja. Seorang yang mewarisi harta pusaka memiliki harta tersebut secara sepenuh dan berhak ke atas harta tersebut secara mutlak. pinjam meminjam dan wakaf a. Ia lebih dikenali dengan pemilikan sudut zat benda atau fizikal sahaja.9. Iaitu seseorang berkuasa terhadap hartanya. bukan kedua-duanya sekali gus. Apabila seseorang meninggal dunia maka harta ini akan berpindah milik pula kepada keluarga yang menjadi pewarisnya mengikut hukum syara' selepas ditolak segala hutangnya atau wasiat yang diwasiatkannya. c.dan sebagainya.2 Pemilikan Tidak Sempurna (al-Mulk Ghait al-Tam) Sesuatu pemilikan tidak sempurna yang berlaku terhadap sesuatu harta salah satu daripada dua keadaan. manakala sudut manfaatnya dimiliki serta dibawah kendalian orang lain. Biarpun pemilikan hak terhadap zat atau fizikal sesuatu harta diklasifikasikan sebagai pemilikan tidakpenuh dan tidak sempurna. namun begitu ia boleh berubah menjadi pemilikan penuh atau sempurna 78 . Perwarisan (Pusaka) Sebab lain yang boleh menjadikan faktor pemilikan sepenuh ialah pusaka. Pemilikan zat harta sahaja. seperti arak kerana arak adalah suatu yang haram dimiliki dan dimanfaatkan di sisi syarak. manakala sudut manfaatnya menjadi milik orang lain. Konteks tersebut terdapat banyak bentuk antaranya ialah: wasiat.

sudut bahasa hak al-intifa' membawa erti: Kuasa menggunakan serta memanfaatkan. Hal tersebut kerana selalunya pemilikan sudut faedah dan manfaat sesuatu harta bersifat sementara sahaja. b. (milk al-manfaat al syakshi) Ia dikenali juga dengan memiliki manfaat secara peribadi atau hak mengambil manfaat (milk manfaat au hak al-intifa’). (milk al-manfaat al-Aini atau haq al-irtifaq) Ia dikenali juga dengan pemilikan manfaat sahaja. sewaan. wakaf. bukan sudut zat atau harta itu. sama ada dengan cara menyewakan atau lainnya. c. Sebagai rumusan pemilikan manfaat peribadi.apabila manfaat yang dimiliki oleh orang lain tamat tempohnya. seseorang individu hanya berhak untuk mengambil manfaat atau faedah sahaja (milkiyyah manfaat faqad) . seperti: Tamat tempoh wasiat tersebut. wasiat. 79 . hak milik bebas sudut benda (milkiyyah al-manfaat faqad laikan ainiyyan) Antara lain secara lebih khususnya jenis ini lebih dikenali dengan hak al-irtifaq (haq al-irtifaq) Sudut bahasa hak atirtifaq bererti: Hak pemanfaatan sesuatu sudut pengertian istilah pula ia membawa maksud hak yang ditetapkan terhadap sesuatu harta tetap dan tidak bergerak untuk mendapat manfaat daripada harta tetap dan tidak bergerak. Sebabsebab pemilikan manfaat sahaja ialah pinjaman. Sebagai contohnya ialah: Seseorang mewasiatkan memanfaatkan rumahnya kepada individu tertentu. Pemilikan manfaat peribadi. untuk itu penerima wasiat hanya dapat mengambil faedah daripada rumah tersebut untuk dirinya sahaja. Ia tidak boleh sama sekali membenarkan orang lain turut mengambil faedah daripadanya. keizinan khas dan lain-lain. Pemilikan manfaat zat sahaja. Sudut pengertian istilah pula membawa maksud: Kekuasaan memanfaatkan sesuatu yang berada di dalam pemilikan orang lain dan ia berlaku ekoran beberapa faktor yang telah diharuskan di dalam Syariah Islam.

Justeru. Apakah Pandangan Islam dalam penggunaan Harta 3. Hal itu kerana keduaduanya saling kait mengait untuk mendapatkan hak al-irtifaq.8 SOALAN LATIHAN Bincangkan Asas Pandangan Islam dalam Konteks Harta 1. hak al-irtifaq merupakan suatu bentuk hak yang berterusan selagi mana tetap dan berkekalan kedua-dua bentuk harta tetap tersebut. Berikan definisi dan konsep Pemilikan Harta 5. Jelaskan jenis-jenis harta 4. al-Iystirak al-Am iaitu hak milik awam seperti sungai utama c. tanpa meninjau sudut pemilik. tiada mana-mana individu tertentu yang boleh membataskannya. al-Isytirad fi al-Uqud iaitu persetujuan dalam perjanjian. Bahkan semua orang dikira berkongsi mendapat manfaat daripadanya sebagai contoh lain ialah hak mendapat kemudahan sumber minuman (Hak al-Syurbi) Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya hak al-Irtifaq ialah: a.Untuk itu. Iaitu seseorang memanfaatkan untuk laluan jalan di tanah milik jirannya sebagai jalan atau dijadikan jalan untuk sampai ke rumah atau kebunnya. Sebagai rumusannya. 2. Apakah yang dimaksudkan dengan pemilikan sempurna dan tidak sempurna 80 . pemilikan tersebut mengiringi zat benda tidak boleh pindah yang dikira milik terbuka. al-taqadum iaitu sejak dahulu kala b. Berikan definisi harta dari perspektifr Islam 2. Sebagai contohnya ialah: Hak mengguna jalan (hak al-murur).

1 Hak boleh digugurkan dan hak tidak boleh digugurkan 9.4.4 JENIS-JENIS HAK 9.4.1 PENGENALAN 9.4.4.1 Hak harta dan Bukan Harta 9.1 Hak Umum (Hak Kemanusiaan) 81 .4.1 Hak Allah Sepenuhnya 9.2 Hak boleh diwarisi dan hak tidak boleh diwarisi.3.4 Berkumpul dua Hak dan Hak Manusia lebih Utama 9.3 RUKUN HAK 9.1.3.1.1.2.4.2 Hak Manusia Sepenuhnya 9.2.3 Jenis Hak dilihat dari segi Subjek hak 9.2 DEFINISI HAK 9.4.3 Berkumpul dua Hak dan Hak Allah lebih Utama 9.1 Jenis Hak dilihat dari segi Pemilik Hak 9.1.2 Dilihat Dari Segi Proses Pemilikan Hak 9.1. 9.4.4.BAB 3 TEORI HAK DALAM MUAMALAT 9.4.4.

6.4.1.6 HUKUM SESUATU HAK 9.4.4.6.2 9.5 9.2.3.3.4 Jenis Hak dilihat dari segi Kuasa Pengadilan Hak 9.1.2.4.1.3 Kebebasan Berfikir 9.1.4.4.6.1.4.3.4.2.2.4.1.1.5 SUMBER DAN SEBAB HAK 9.3.4.4.4.6.3.1.1.3.1.4.2 Hak untuk Hidup dan Hak Kebebasan 9.4.1 Pelaksanaan Hak Allah 9.3.2.3 9.1.1 Pelaksanaan Hak 9.1 9.2.1.1.1 Menjaga diri 9.3.4.3.4.5 Kebebasan Berpindah 9.3.1.2.2.1 Kebebasan Aqidah 9.1.3 Hak Mujarrad dan bukan Mujarrad 9.4.2 Hak Pengadilan 9.1.4 Kebebasan Memiliki 9.2 Penjagaan Hak 9.1.2 9.1 Hak dan tanggungjawab terhadap Allah 9.1.4.6.3.1 Hak Keagamaan 9.3.4.2 Hak Peribadi dan benda 9.3.1.2.3.1.2.2.2.3 9.6.2 Kebebasan Pendapat 9.1.9.1.4.1.4.7 PENGGUNAAN HAK HENDAKLAH SELARI DENGAN SYARAK 82 Hak Persamaan Hak Berkeluarga Hak Terhadap Suami Hak Khusus Isteri Hak Khusus Suami Hak Perceraian Hak berkaitan dengan Keluarga .2 Hak manusia secara Khusus 9.3.3.1.2 Pelaksanaan Hak manusia 9.4 9.

Apakah yang dimaksudkan hak dan milik.4 Dalil haram Salahguna Hak Sebab Haram Salahguna hak Kaedah Membendung salahguna hak Hukuman terhadap salahguna hak 9. anda seharusnya boleh: 1. 4.2 Pemindahan Hak Berakhirnya sesuatu hak BAB 3 TEORI HAK OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini.1 9.8 PEMINDAHAN DAN BERAKHIRNYA HAK 9. Mengenal pasti hokum-hukum mengenai penyalahgunaan hak 3.8. Menghuraikan konsep hak dalam perspektif Islam . Menjelaskan Jenis-jenis Hak .1 PENGENALAN Fiqh muamalat juga membincangkan isu Hak dalam pemilikan.7. 2.7. Menerangkan sumber-sumber Hak . 83 . 5.8.7. Menjelaskan Hak harta dan Hak Bukan harta . 3.9.3 9.1 9.2 9.7.

” c. Kebenaran yang berlawanan dengan batil seperti yang Allah gunakan dalam surah Al-baqarah: 42 ”Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu Mengetahui. Firman allah: “Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka.” d.” Definisi Hak dari segi istilah fiqh pula ialah Sesuatu kemaslahatan yang tetap untuk individu dan masyarakat atau untuk kedua-dua. Dalam bahasa arab al-hak mempunyai beberapa makna iaitu a. Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancurhancurnya. sebagai hak (suatu kewajiban) bagi orang-orang yang bertakwa.2 DEFINISI HAK Perkataan Hak adalah berasal daripada bahasa Arab iaitu haq atau al-haq.” b.. Maka berhaklah (ketetapanlah) bagi meraka itu dalam kesesatan. Pasti seperti yang Allah gunakan dalam surah al-isra’: 16 “Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri. Ketetapan seperti yang Allah gunakan dalam surah al-‘araf: 30 .3. Maka sudah pastilah berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami). Ia telah ditetapkan oleh Allah sebagai tuhan 84 . Kewajipan seperti yang Allah gunakan dalam al-baqarah: 241 ”Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf.

laut. Kedua Berkumpul dua hak (Allah dan Manusia) dan hak manusia adalah lebih diutama (Ijtama’a fihi al-Haqqani wa haqul Insan huwa al-Ghalib) 3. Dilihat Dari Segi Proses Pemilikan Hak iii. Dilihat Dari Segi Subjek Hak iv. Dilihat Dari Segi Kuasa Pengadilan Bagi Hak. asas-asas dihutan dan lain-lain dikira hak Allah sepenuhnya. Dilihat Dari Segi Pemiliki Hak ii. Begitu juga contoh-contoh lain ialah 85 . Jika tiada seorang pun memiliki sesuatu benda maka haknya adalah hak Allah.yang maha berkuasa. Hak juga adalah sesuatu yang diiktiraf oleh syarak kepada seseorang yang melibatkan sudut harta. Pemilikan hanya dibenarkan untuk memastikan semua manusia mendapat manfaat daripadanya.4 PEMBAHAGIAN JENIS-JENIS HAK Hak boleh dibahagikan kepada beberapa 3 kategori apabila dilihat dari beberapa segi iaitu: i. Ia juga adalah sesuatu hukum yang ditetapkan berdasarkan syarak dan sesuatu yang tetap untuk Allah atau untuk manusia terhadap orang lain menerusi ketetapan syarak. Sesuatu yang dimiliki oleh manusia adalah pinjaman sahaja. Berdasarkan semua pengertian tersebut. diri. Bagi sesuatu yang membawa faedah dan manfaat umum seperti udara. sumber hak ialah syarak iaitu datang dari Allah. Hak manusia sepenuhnya (Haqqul insan al-Khalis) c. Berkumpul dua hak (Allah dan Manusia) dan hak Allah adalah lebih diutama (Ijtama’a fihi al-Haqqani wa haqullah huwa al-Ghalib) d. moral dan sosial. Hak Allah sepenuhnya (Haqqullah al-Khalish) b. 3. sungai. Manusia tidak boleh memilikinya untuk kepentingan peribadi.1.1 Hak Allah Sepenuhnya (Haqqullah al-Khalish) Hak Allah terhadap sesuatu adalah mutlak.4.1 Jenis Hak Dilihat Dari Segi Pemilik Hak Jenis hak boleh jika dilihat dari segi pemilik hak boleh di bahagi kepada empat jenis iaitu: a. 3.4.

Apabila berhadapan dengan hak Allah maka ia tidak lagi menjadi Hak manusia sepenuhnya. hak berkahwin. hak pembeli memiliki barang yang dibeli.4. Menurutnya mana-mana ruang hak yang ada itu sememangnya pasti ada hak Allah.4.Baitullah di Mekah. Hak manusia ini adalah banyak dalam kehidupan. Imam al-Syatibi berpendapatt bahawa hakikatnya tidak ada satu pun daripada kategori hak itu yang dikira sebagai hak manusia sepenuhnya. hak hak mendapat ganti barang rosak yang dibeli. 3.1.2 Hak Manusia Sepenuhnya (Haqqul insan al-Khalis) Hak manusia sepenuhnya ialah hak manusia yang berkaitan dengan kemaslahatan keduniaan dan individu untuk kehidupan. Ia adalah hak Allah sepenuhnya untuk dijadikan tempat ibadat semua orang Islam.1. mencuri. Kerana biarpun ia asalnya merupakan hak manusia seperti menyerahkan barangan dan harga dalam muamalah jual beli antara penjual dan pembeli. Hak manusia sepenuhnya itu hanya boleh berlaku apabila berhadapan dengan hak sesama manusia. nyawa atau jiwa. Namun pun begitu manusia perlu sedar hak-hak mereka perlulah selaras dengan hak Allah kerana manusia sendiri adalah hak Allah dan Allah mempunyai hak supaya diikuti segala arahan dan kehendaknya. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk berhak memilikinya seperti hak memberi diyat dalam hukum ta’zir. akal. Pelaksanaanya adalah untuk menjaga hak manusia dari segi menjaga agama. keturunan dan harta 3. hak mendapat nafkah dan lain-lain hak yang berkaitan dengan manusia. Ia menjadi hak Allah dan menjadi tanggungjawab manusia melaksanakannya. minum arak dan sebagainya. hak mengguna barang-barang yang dipinjam.3 Berkumpul Dua Hak (Allah Dan Manusia) Dan Hak Allah Adalah Lebih Diutama (Ijtama’a fihi al-Haqqani wa haqullah huwa al-Ghalib) 86 . tetapi hakikatnya Allah yang menyuruh hambanya bertindak menyerahkan semua itu kepada mereka yang berhak menerusi ketetapan hukum syarak. Begitu juga pelaksanaan hukum Hudud yang diwajibkan oleh Allah untuk menghukum orang-orang yang melakukan jenayah tertentu seperti zina.

4 Kedua Berkumpul Dua Hak (Allah Dan Manusia) Dan Hak Manusia Adalah Lebih Diutama (Ijtama’a fihi al-Haqqani wa haqul Insan huwa al-Ghalib) Hak jenis ini ialah sesuatu perkara yang bersatu padanya hak Allah dan hak manusia. Maka hukum fekah menetapkan didahulukan hak Allah kerana hak Allah mengatasi segala hak dan hak Allah adalah untuk kebaikan manusia jua. namun hak manusia diutamakan. Pelaksanaan hukum-hukum tersebut adalah hak Allah dan ia lebih diutamakan. Jika ia dikira hak manusia maka orang yang dituduh zina atau ulil amri boleh mengampunkan penuduh tersebut. Manakala hak Allah pula terhadap pemilikan jiwa dan diri manusia tersebut yang mnana pembunuhan sengaja tersebut merupakan suatu dosa besar. Maka jika sabit kesalahan zina maka pesalah hendaklah dihukum sebat atau rejam dan jika sebaliknya maka penuduh pula akan dihukum. Ini adalah kerana pembunuhan tersebut merupakan suatu jenayah terhadap mnanusia dan dikenakan qisas demi menjaga pertumpahan darah dikalangan manusia (hak manusia) dan kerosakan di muka bumi. 87 . tanpa sebarang campur tangan tertuduh. Pelaksanaan hukuman terhadap penuduh zina dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak pemerintah atau orang yang berkuasa sahaja. Semua itu membuktikan hak Allah yang diutamakan. 3. Ia dikira sebagai ada dua hak iaitu hak Allah dan hak manusia.4. Seperti hak qazaf (Tuduhan Zina) bagi menjaga maruah manusia dan hak hudud sebagai hak Allah. Orang yang melakukan zina maka hak Allah untuk menghukum Hudud dan tuduhan zina pula menjadi hak manusia untuk dijaga maruahnya. Ia berbeza dengan hukuman qisas yang mana dalam perlaksanaan hukumannya ada ruang campur tangan dan hak mangsa atau walinya. Seperti hukuman qisas bagi kesalahan jenayah.1. Jenayah penuduh zina pula jika disabit bersalah (iaitu tuduhan tanpa ada bukti nyata) maka akan dihukum tanpa boleh gugur dari pengampunan orang yang kena tuduh atau ulil amri kerana ia adalah hak Allah.Dalam keadaan terdapat dua hak yang sama iaitu hak manusia dan hak Allah.

Pada hukuman qisas itu terdapat hak Allah ialah gugur hukuman tersebut dengan ada syubhat sebagaimana dalam hukuman hudud. tetapi bukan yang berkaitan dengan harta. hak syufah dan hak khiyar.” (Surah al-Baqarah 2 : 179) 3.2. ii. Hak yang boleh diwarisi dan tidak boleh diwarisi.4. Allah swt telah berfirman: ”Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu. Manakala sudut hak manusia dan ia diutamakan daripada hak Allah pula ialah.2 Jenis Hak Manusia Atau Hak Individu Dari Segi Proses Pemilikan Hak Ulamak membahagikan hak manusia atau hak individu khusus dengan melihat dari segi pemilik hak kepada dua jenis iaitu: i.4. Hak yang dimiliki oleh seseorang yang mana ia berlaku secara pasti atas dasar ketetapan diberikan oleh syarak Sebagai contohnya ialah: Seseorang ayah atau 88 . 3. Hak yang belum tetap. Antara hak peribadi yang dapat digugurkan ialah: Qisos. Terdapat empat hak yang tidak boleh digugurkan dalam hak manusia iaitu: a. supaya kamu bertakwa. Contohnya ialah hak khiyar al-rukyah yang dilakukan oleh pembeli sebelum ia melihat benda yang dibeli.1 Hak yang boleh digugurkan dan Hak yang tidak boleh digugurkan. Hai orang-orang yang berakal. Pengguguran hak yang berkaitan dengan peribadi tersebut dapat dilaksanakan dengan membayar pampasan atau tanpa mernbayar pampasan. Hak yang boleh digugurkan ialah segala hak yang berkenaan dengan peribadi. Hak yang boleh digugurkan dan Hak yang tidak boleh digugurkan. Pengguguran hak al-syufah yang dilakukan oleh penerima al-syufah sebelum jual beli. Seterusnya pihak mangsa atau waris berhak menuntut dilaksanakan hukuman atau memberi pengampunan terhadap penjenayah. kerana hukuman tersebut wajib dilaksanakan atas dasar balasan yang bersamaan atau serupa. b.

d. 3. Hak harta dan bukan harta Hak peribadi dan benda Hak mujarrad dan bukan mujarrad 3.4.4. c. Iaitu sebelum bayaran 89 . b.2. hak mengambil faedah daripada harta (Haq al-intifa’) dan hak lain yang berkaitan dengan akad atau kontrak yang merujuk kepada harta seperti hak peniaga untuk menahan barangan yang dijualnya supaya dibuat bayaran. dan khiyar aib.1 Hak harta dan bukan harta Hak harta ialah hak yang berkaitan dengan harta dan manfaatnya seperti hak memiliki harta (haq al-Milk). Antara hak tersebut ialah hak penggunaan jalan (haq al-Murur).3. Hak yang mana didalamnya ada hak orang lain. contohnya ialah Seseorang ibu yang menggugurkan haknya terhadap hadanah anak juga suami yang menggugurkan iddah terhadap terhadap isteri yang diceraikannya.4. Hak yang apabila digugurkan membawa akibat berubah hukum syarak Sebagai contohnya ialah: Seseorang suami yang menggugurkan haknya untuk melakukannya rujuk terhadap isterinya. c.2 Jenis Hak Dilihat Dari Segi Subjek Ulama Fiqh telah membahagikan hak dari sudut subjeknya kepada tiga jenis iaitu: a.2 Hak yang boleh diwarisi harta dan tidak diwarisi Jumhur ulama-Fiqh telah sepakat mengenai terdapat hak mewarisi harta. 3. hak menggunakan air (haq al-syurbi) ak takyin.datuk menggugurkan hak mereka untuk menjadi wali terhadap anak dan cucu yang masih kecil.

4. Islam mengiktiraf hak kemanusiaan. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Hak bukan harta pula ialah hak-hak yang tiada kaitan dengan harta seperti hak isteri.” Allah berfirman lagi dalam surah al-Nisa’:29 90 . Sekarang ini dipanggil hak asasi manusia. hak kebebasandan lain-lain.3. dan berbuat baiklah. Hak untuk hidup dan menjaga diri. hak umum / hak kemanusiaan hak berkaitan dengan keluarga.1 Hak Umum/hak Kemanusiaan Hak umum juga diberi nama hak kemanusiaan (huquq al-‘Ammah atau huquq al-insan). Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 3. Dengan memiliki hak pemilikan itu ia berkuasa menggunakannya untuk apa jua tujuan seperti menjualnya.1. Jika sesuatu barang itu sudah dimiliki oleh seseorang ia mempunyai kuasa milik atau hak pemilikan. menggunakannya. Hak persamaan (haq al-musawat) Hak untuk hidup ialah Islam mengiktiraf hak semua manusia untuk hidup. Ia merupakan hak yang telah tetap bagi setiap insan dengan mengambilkira sebagai anggota masyarakat. Begitu juga sebaliknya hak pembeli untuk mendapatkan barangan setalah bayaran dibuat. Antara hak-hak manusia ialah a. (huquq al-hayah wa al-muhafazah ala nafs). ii. Ia juga dikenali sebagai hak milik atau kuasa pemilikan. hak suami. (Qisas). b. peniaga berhak menahan barangannya daripada diambil oleh pembeli. hak qisas. Mereka tidak boleh dibunuh tanpa sebab yang dibenarkan syarak. Hak kebebasan (haq al-huriyyah) c. Berdosa jika membunuh manusia dan dihukum bunuh balas. Hak bukan harta terbahagi kepada dua jenis iaitu: i. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah 2: 195) “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah.dibuat. menggadaikannya dan lain-lain kecuali tujuan yang bertentangan dengan syarak.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” [287] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain bererti membunuh diri sendiri, Kerana umat merupakan suatu kesatuan. Allah berfirman lagi dalam surah al-isra’: 33 “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” [853] maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qisas membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. [854] Maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut kisas atau menerima diat. Qisas ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh iaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukumhukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Diat ialah pembayaran sejumlah harta Karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan. Hak kebebasan ialah hak manusia untuk bebas dalam hidup. Ia merupakan suatu yang amat tinggi dan paling berharga bagi setiap manusia dalam kehidupan. Islam menentang 91

sikap kuku besi pihak yang berkuasa sebaliknya Islam mementingkan keadilan. Kebebasan adalah sebahagian daripada keadilan di dalam Islam. Antara unsur yang penting dalam kebebasan ialah: a. Kebebasan akidah. (hurriyat al- aqidah Ajaran Islam menghorpati kebebasan manusia memilih aqidah yang mereka inginkan meskipun menegaskan hanya aqidah Islam sahaja yang terbaik dan diterima Allah. Allah berfirman dalam surah al-baqarah: 256: ”. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah beRPegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” [162] Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t. Seruan manusia supaya menerima ajaran Islam perlulah dilakukan secara berdakwah dengan cara yang baik dan sesuai. Islam melarang dakwah secara paksa. b. Kebebasan pendapat (hurriyat al-ra’yi) Islam memberikan manusia hak kebebasan memberi pendapat dalam apa jua perkara selagi ia tidak bertentangan hukum syarak. Islam menggalakan manusia menggunakan akal fikiran kurniaan Allah supaya berfikir tentang banyak perkara dalam kehidupan terutama dalam perkara menegakkan kebenaran. Allah berfirman dalam surah al-imran: 104 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung.”

92

[217] Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan seseorang kepada Allah; sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan seseorang dari pada-Nya. Rasulullah saw pula bersabda: “Sesungguhnya antara jihad yang paling besar ialah mengatakan sesuatu yang benar ketika menghadapi sultan/pemerintah yang zalim.” c. Kebebasan berfikir. (hurriyat al-tafkir) Islam memberikan hak kebebasan berfikir kepada manusia untuk hidup dengan baik dan selesa di dunia dan akhirat. Allah menyuruh manusia menggunakan akal fikiran untuk mencari kebenaran. Manusia perlu diberi kebebasan untuk berfikir. Sikap menutup peluang manusia untuk berfikir adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Allah berfirman dalam surah al-imran: 190 ”Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.” d. Kebebasan memiliki (hurriyat al-tamlik) Syariah Islam menetapkan bahawa setiap manusia diberi hak untuk bebas memiliki dan menggunakan harta selagi kaedahnya tidak bertentangan dengan dasar Islam seperti mencuri, merompak, riba, tipu, sorok dan sebagainya. Allah berfirman dalam surah altaubah: 34. ”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahawa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, 35. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." 93

e. Kebebasan berpindah (hurriyat al-tanaqqul) Islam memberi hak kebebasan kepada manusia untuk bebas bergerak dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat, atau satu negeri kesatu negeri atau satu negara ke satu negara mengikut keperluan hidupnya. Mereka bebas berbuat demikian untuk mencari rezeki, beribadat, menuntut ilmu, menyebarkan dakwah dan sebagainya selagi ia tidak memudaratkan kehidupan manusia. Allah berfirman dalam surah al-mulk: 15 ” Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Allah berfirman lagi dalam surah al-ankabut: 56 ”Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, Sesungguhnya bumi-Ku luas, Maka sembahlah Aku saja.” Kebebebasan secara umum untuk manusia bergerak itu hanya boleh dikawal oleh pemerintah demi kemaslahatan umum seperti membuat beberapa peraturan pergerakan atau perpindahan. Khalifah Umar al-khattab pernah mengeluarkan arahan melarang beberapa sahabat daripada berpindah dari Madinah kerana sumbangan mereka diperlukan dalam pengajaran ilmu Islam dan pandangan mereka diperlukan dalam pentadbiran negara. Hak persamaan ialah Islam mengakui hak persamaan dikalangan semua manusia samada lelaki atau wanita. Allah menjelaskan perkara tersebut di dalam surah al-hujurat:13 ”Wahai sekelian manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. ” 94

3.4.3.1.2 Hak berkaitan dengan keluarga Ia merupakan hak bukan berbentuk harta yang ditetapkan untuk manusia dengan rnengambil kira kedudukan mereka sebagai anggota bentuk keluarga kecil. Di mana ahli atau anggota keluarga itu terdiri daripada pasangan suami isteri serta anak-anak. Hak-hak berkaitan dengan keluarga ada banyak, antaranya yang utama ialah i. Hak berkeluarga Kehidupan berkeluarga sangat dituntut oleh Islam. Islam memberi Hak kepada manusia untuk hidup berkeluarga. Ia adalah selaras dengan fitrah serta tuntutan semula jadi manusia yang hidup dan dijadikan secara berpasangan, sebagaimana firman Allah: Surah Fathir 35:11 “Dan Allah menciptakan kamu dari tanah Kemudian dari air mani, Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.” Fitrah hidup berpasangan dianugerahkan oleh Allah berpula generasi pertama, iaitu: Ketika mana Allah menjadikan Adam, Ia juga menciptakan Hawa sebagai teman dan pasangan hidup Adam. Selanjutnya daripada Adam dan Hawa manusia berkembang biak, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Nahl 16 :72) “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah "

95

Hakikatnya, gesaan dan tuntutan hidup berpasangan dalam sesebuah anggota keluarga yang sah juga terdapat dalam semua Syariah Samawi serta agama-agama lain. Seterusnya, di dalam al-Qur'an dan Hadis telah menjelaskan bahawa hidup berpasangan itu merupakan suatu hak bagi manusia yang sekali gus digesa terhadap mereka yang memenuhi syaratnya. HaI itu dijelaskan menerusi hadis, sebagaimana sabda Baginda saw: “Wahai pemuda-pemuda. Sesiapa sahaja dari halangan hamu yang mampu, hendaklah ia b erkahwin. Kerana ia dapat merendahhan pandangan mata dan menjaga hemaluan. Seterusnya sesiapa yang tidak mampu, hendaklah ia beRPuasa. Kerana puasa itu menjadi perisai baginya.” Hidup berpasangan menyebabkan melimpah rahmat, nikmat serta lahir ketenangan hidup. Kerana mereka saling dapat mernenuhi tuntutan dan hak fitrah masing-masing pada tempatnya yang sesuai. Hal itu sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Rum 30: 21 ” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” Selanjutnya apa yang dapat dijelaskan lagi di sini, sebaik-baik sahaja terlaksana dan berlangsung akad perkahwinan dengan memenuhi syarat serta rukunnya, setiap pasangan mempunyai tanggungjawab serta hak masing-masing. Di mana hak tersebut sebahagiannya dikongsi secara bersama antara suami dan isteri. Manakala sebahagian yang lain pula merupakan hak yang khusus terhadap suami serta isteri. penjelasan mengenai hak-hak dan tanggungjawab tersebut ialah: 3.4.3.1.2.2 Hak Terhadap Suami Isteri Suami dan isteri mempunyai hak bersama yang boleh dinikmati bersama hasil daripada menunaikan tanggungjawab masing-masing. Hak isteri menjadi tanggungjawab kepada 96

jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Apabila seseorang anak dilahirkan ibu bapa atau suami isteri juga saling bertanggungjawab dan mempunyai hak terhadap penjagaan anak-anak tersebut. para suami hendaklah menunaikan tanggungjawabnya dengan sempurna terhadap isteri-isteri mereka.2.3. jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. seperti memberi kasih sayang. bahagia serta saling berkasih sayang dikalangan ahli keluarga.” Antara ketetapan hak tersebut terhadap mereka ialah: a.3. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. penjagaan dan nafkah 4. Mereka halal menjalinkan hubungan yang diharamkan sebelumnya seperti melakukan persetubuhan. c. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.suami 2 :22 untuk melaksanaknnya sementara hak suami pula menjadi tanggungjawab kepada isteri untuk menunaikannya sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah ”Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142]. mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143].arij 70: 29 dan 30 b. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.1. Hak menetapkan nasib keturunan mereka hasil hubungan perkahwinan yang sah. Antara tanggungjawab dan hak khusus isteri ialah: 97 . akan tetapi para suami. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu.3 Hak Khusus Isteri Untuk membentuk rumah tangga yang harponi. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah dalam Surah al-Ma.

tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya. [279] Maksudnya: berzina atau membangkang perintah. Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu.i. Suami juga mestilah sentiasa berhubung dan menjalinkan hubungan dengan penuh mesra dengan isterinya. padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu. kecuali (apabila) mereka melakukan perbuatan keji Yang nyata. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi. terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. ii. (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. sedang Allah hendak menjadikan pada apa Yang kamu benci itu kebaikan Yang banyak (untuk kamu). kemudian jika kamu (merasai) benci kepada mereka (disebabkan tingkah-lakunya. Suami mestilah memberikan nafkah kepada isterinya berdasarkan kemampuan. selagi ia memberi kesetiaan dan menunjukkan ketaatan yang tidak berbelah bagi. tidak halal bagi kamu mewarisi perempuanperempuan Dengan jalan paksaan. Allah berfirman dalam surah al-Nisa’:19 “ Hai orang-orang yang beriman. dan bergaulah kamu Dengan mereka (isteri-isteri kamu itu) Dengan cara Yang baik. Selaras dengan firmanAllah:(Surah al-Nisa'4:19) 19. janganlah kamu terburu-buru menceraikannya). Wahai orang-orang Yang beriman. dan bergaullah dengan mereka secara patut. “ [278] ayat Ini tidak menunjukkan bahawa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. 98 . menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka. dan janganlah kamu menyakiti mereka (dengan menahan dan menyusahkan mereka) kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa Yang kamu telah berikan kepadaNya.

Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah: (Surah al-Nisa' 4: 129) 99 .” Keadilan serta persamaan yang wajib ditunaikan oleh suami yang mengamalkan poligami dengan merangkumi nafkah sudut zahir dan batin. Suami mestilah memberi bimbingan dan tunjuk ajar dalam perkara agama kepada isterinya. Manakala nafkah batin ialah: Berpalam. sesungguhnya wanita itu dijadikan daripada tulang rusuk. maka berkahwinlah Dengan sesiapa Yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua.” iv. tiga atau empat. pakaian dan tempat tinggal.iii. Pengajaran dan pendidikan perlu dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan lemah lembut. Kiranya engkau berusaha membetulkannya. Jika tidak. engkau akan mematahkannya. Nafkah sudut zahir ialah: Nafkah makanan. Sedangkan sudut kasih sayang dan kecenderungan hati bukan berada di bawah kuasa manusia dan mereka sudah tentu tidak dapat berlaku adil sepenuhnya mengenai perkara itu dan ia dimaafkan. dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas. kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja. sesuai dengan sifat dan fitrah mereka. Hal itu berdasarkan apa yang dijelaskan menerusi firman Allah: (Surah alNisa'4: 3) “ dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin Dengan mereka). atau (pakailah) hamba-hamba perempuan Yang kamu miliki. ia hendaklah berkahwin seorang sahaja. Oleh itu berpesanlah dengan berlaku baik terhadap isteri. Hak dan tanggungiawab suami berlaku adil terhadap semua isterinya jika ia memiliki lebih daripada seorang isteri. jika engkau membiarkannya ia akan terus bengkok. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi hadis Baginda: “BeRPesan-pesanlah kamu (dengan berlaku baik terhadap isteri).

dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskahwin-maskahwin mereka sebagai pemberian Yang wajib.1. Hak isteri terhadap suami juga ialah memberikannya mas kahwin. dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh (hendak melakukannya). oleh itu janganlah kamu cenderung Dengan melampau (berat sebelah kepada isteri Yang kamu sayangi) sehingga kamu biarkan isteri Yang lain seperti benda Yang tergantung (di awanawan). dan jika kamu memperbaiki (Keadaan Yang pincang itu).2. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah (Surah al-Nisa'4: 34) 34. oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan 100 . yang mana ia suatu keistimewaan untuk mereka terhadap kaum wanita.1. lagi baik kesudahannya.4. maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun.1 Suami mempunyai hak sebagi ketua. Sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah: (Surah ai-Nisa'4: 4) 4. dan memelihara diri (daripada perbuatan Yang zalim).4. Iaitu hak berkuasa serta sebagai ketua keluarga.2. kemudian jika mereka Dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari maskahwinnya maka makanlah (gunakanlah) pemberian (yang halal) itu sebagai nikmat Yang lazat.129.3. kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal Yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Antaranya ialah sebagaimana berikut iaitu: 3. lagi Maha Mengasihani. v.4 Hak Khusus Suami Syariah Islam menetapkan beberapa hak tertentu yang khusus bagi suami terhadap isteri. Antara sebab utama kaum lelaki dan suami khususnya diberi kuasa sebagai ketua keluarga ialah suami memberi nafkah terhadap isteri dan ahli keluarganya. 3.4.3.

4. Kuasa dan ketua dalam erti kata tersebut bukanlah membawa maksud suami dapat bertindak terhadap isteri sewenang-wenang atau menjadikan isteri sebagai hamba. dan sebaik-baik perhiasan ialah wanita (isteri) yang solehah. Namun begitu.beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan. ia dikira berdosa. isteri yang solehah dikira sebagai suatu nikmat serta anugerah yang berharga. maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkan mereka. Untuk itulah juga. Hak ketaatan kepada suami diletapkan oleh Syariah demi kemaslahalan juga keharponian institusi keluarga. Justeru. maka perempuan-perempuan Yang soleh itu ialah Yang taat (kepada Allah dan suaminya).” Apa yang dapat dinyatakan di sini.2 Hak ketaatan. kemudian jika mereka taat kepada kamu.2. dan (kalau juga mereka masih degil) pukulah mereka (dengan pukulan ringan Yang bertujuan mengajarnya). dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka.1. Kewajipan isteri mentaati suami dikira mempunyai kaitan yang kukuh dengan kedudukan suami sebagai ketua keluarga. 3. Di mana praktikal hak ditaati oleh isteri tidak akan berlaku kiranya isteri mengabaikan tanggungjawabnya.4. dan perempuanperempuan Yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka. mana-mana suami yang bertindak menyalahi ketetapan Syariah atau melampau terhadap isteri dan ahli keluarganya. dan (jika mereka berdegil) pulaukanlah mereka di tempat tidur. Syariah Islam menetapkan suami sebagai ketua membawa pertunjuk ke arah kebaikan dalam kebahagiaan keluarga serta menyelesaikan segala perpasalahan yang timbul. Dengan pemuliharaan Allah dan pertolonganNya. dan Yang memelihara (kehorpatan dirinya dan apa jua Yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama. antara hak ketaatan atau tanggungjawab isteri mentaati suami ialah: 101 . lagi Maha besar. Sesungguhnya Allah Maha tinggi. Sabda rasulullah saw : ”Dunia merupakan barangan perhiasan.

3. Hal itu sebagaimana firman Allah: Surah al-Nisa' 4: 34.1. sama ada lsteri wajib memberikan hak suami ingin menyetubuhinya bila-bila masa selagi Menetap di rumah Suami. mana tempat tinggal yang telah ditempatkan oleh suaminya. sama ada siang hari atau malam hari tanpa mendapat keizinan daripada suaminya terlebih dahulu. Keadaan isteri yang tidak mentaati suami atau melakukan nusyuz.a. c. Isteri wajib menetap dan tinggal di rumah atau mana- di hadapan atau di belakang.5 Hak perceraian (Haq al-Talak) Dalam hidup berkeluarga. kemudian dipulau dan boleh memukul dengan tujuan mendidik jika ia tetap berdegil.2.4. b. Isteri mestilah sentiasa mentaati dan menjaga maruah suami mereka. Secara dasarnya Islam amat tidak menggalakkan perceraian namun jika tiada jalan penyelesaian. Antara firman Allah yang menetapkan hak suami tersebut ialah: (Surah al-Ahzab: 33) Tanggungiawab isteri supaya menetap di rumah merangkumi pemeliharaan kehorpatan dan maruah diri rnereka serta suami. bersih daripada haid dan nifas. suami hendaklah terlebih dahulu memberi peringatan. kadang kala tidak semua pasangan boleh meneruskan kehidupan dengan baik ekoran terdapat sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan Islam beri kedua belah pihak iaitu hak melafazkan cerai kepada lelaki dan hak fasakh kepada perempuan. Allah berfirman di dalam Surah al'Nisa' 4: 35. ia dibenarkan oleh syarak seperti ketika isteri sihat. Sebelum perceraian dilakukan. 3. kecuali dalam keadaan darurat. Isteri tidak boleh sama sekali atau sesuka hati keluar rumah. usahausaha menyelamatkan rumahtangga hendaklah dilakukan. seperti: Kebakaran. 102 . maka perceraian adalah dibenarkan.

Syariah Islam menetapkan bahawa ibu serta kalangan wanita-wanita selainnya merupakan mereka yang lebih berhak terhadap penjagaan dan sudut hadhanah anak-anak iaitu ibu sebagai pihak yang menjaga makan dan minum.” ii. Hak peribadi (Haq al-Syakhsi) 103 . berpesra dan lain-lain sementara pihak bapa pula bertanggungjawab terhadap anak sudut nafkah. pakaian. menyusu. pakaian. makanan. khasnya anak-anak bawah umur serta masih kecil. pendidikan serta kasih sayang. Allah berfirman di dalam Surah al-Nisa' : 130 ”Jika keduanya bercerai. niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Hak hadhanah (Penjagaan anak) Jika berlaku perceraian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. berusaha sendiri juga mengurus keperluan diri mereka. Hak Hadhanah secara umumnya merangkumi penjagaan sudut keselamatan. maka pihak perempuan boleh membuat tuntutan fasakh di makkamah syariah untuk membubarkan perkahwinan tersebut. Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.2 Hak Peribadi dan Hak Benda i. 3.“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya. Syariah Islam menetapkan hukum-hukum tertentu untuk menjaga kepentingan juga hak anak-anak.” [293] hakam ialah juru pendamai. Hak tersebut perlu ditunaikan sehingga mereka mampu berdikari. Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.3.4. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan. Jika segala usaha yang dilakukan itu gagal barulah pihak lelaki melafazkan talak atau jika pihak lelaki enggan melafazkan talak.

apabila waris mangsa pembunuh memaafkan pembunuh diatas hak yang diberikan kepadanya maka ia memberi kesan lain iaitu pembunuh tidak boleh dihukum bunuh lagi walaupun hokum asal ialah pembunuh dihukum bunuh. Sekiranya pemilik hutang menggugurkan hutang terhadap sipiutang maka ia tidak akan memberi apa-apa baki atau bekas sedikitpun terhadap orang berhutang. Antara contoh hak peribadi ialah hak yang dimiliki oleh pihak penjual dan pembeli dimana telah tetap untuk pembeli yang berada di bawah tanggungjawab penjual untuk menyerahkan barangan jualannya. 3. Hak bukan mujarrad pula ialah hak yang apabila digugurkan ada meninggalkan kesan lain terhadap pengguguran kes tersebut seperti hukuman qisas. Seperti hak menjadikan sesuatu barang miliknya sebagai cagaran terhadap hutang atau gadaian.Hak peribadi ialah hak yang telah ditetapkan menerusi kaedah syarak kepada individu terhadap orang lain. Begitu juga hak dan tanggungjawab peribadi suami memberi nafkah zahir dan batin kepada isterinya.4.3 Hak Mujarrad (huquq al-mujaraddah) dan bukan mujarrad (huquq ghair almujaraddah) Hak mujarrad adalah hak yang semata-mata dan tidak meninggalkan apa-apa kesan jika ia digugurkan seperti kes hutang. ii.3.4. 3.4 HAK DARI SUDUT KUASA PENGADILAN 104 . Hak Benda Ia merupakan hak seseorang sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak terhadap zat atau fizikal sesuatu benda sehingga ia dapat memiliki kekuasaan penuh menggunakannya atau menguruskan haknya itu.

iaitu: 105 . Seperti hak dibayar hutang. Walaupun sipemberi hutang gagal menunjukkan bahawa beliau ada memberi hutang kepada penghutang.1 Hak Keagamaan Hak agama ialah segala hak yang tidak boleh dicampuri dengan kekuasaan pengadilan. hukum sesuatu hak 3. 3. Namun begitu faktor dan terbentuknya sesuatu hak itu terjadi daiam dua keadaan.Perbahasan hak dari segi kuasa pengadilan ini akan dibincangkan dari segi hak keagamaan dan hak pengadilan. Walaupun hakim membebaskan penghutang kerana tiada bukti diberikan oleh sipemberi hutang tetapi jika beliau ada membuat hutang maka dari segi hak agama. syarak merupakan sumber asal segala hak yang terbentuk dan menerusi ketetapan syarak jugalah yang menjadi faktor dan penyebab seseorang memiliki hak. mendakwa dan membuktikan haknya di mahkamah atau hakim. Ia juga merupakan perkara yang lebih tertumpu kepada zahir.2 Hak pengadilan (Haq al-Qadhaie) Hak pengadilan ialah segala hak yang berada di bawah kekuasaan pengadilan atau makkamah.4. Pemilik hak boleh menuntut. Oleh itu. Juga mengenai sumber dan sebab hak.4.5 SUMBER ATAU SEBAB HAK (Masadir al-Haq aw asbabihi) Jumhur ulama telah sepakat mengatakan bahawa sumber serta sebab terbentuknya sesuatu hak ialah menerusi syarak.4.4. Kadeah Fiqh ada menyebut bahawa hakim membuat hukuman berdasarkan yang zahir (alhakim yatawalla bi al-zawahir) tetapi Allah membuat hukuman dengan yang tersenbunyi (wallah yatawalla bi al-saraa ir) 3. Hakim dapat memainkan peranan dan menanganinya atau ia boleh dibuktikan. siberhutang tetap akan dipertaanggunjawabkan dihadapan Allah untuk membayarnya.

iaitu: i. Kadang kala pula syarak menetapkan sesuatu hak menerusi sesuatu faktor dan ada sebab seperti terdapat sebab yang menyebabkan terbentuknya sesuatu hak. Sebagai contohnya ialah: Berkenaan akad perkahwinan. v. ii. Keinginan peribadi : Sebagai contohnya ialah: Janji serta nazar. Perbuatan berfaedah seperti: Menjelaskan hutang orang lain dengan keizinannya.hak tersebut ditetapkan oleh syarak secara langsung tanpa sebarang sebab dan sejarah yang menyebabkan terbentuknya hak tersebut. iv. saling mewarisi antara pasangan suami steri dan lainnya. Sebagai contohnya ialah: Syarak memerintahkan menunaikan sesuatu ibadat. hibah juga wakaf yang berkaitan dengan pemindahan hak milik. tegahan melakukan segala perkara haram dan maksiat serta pengharusan segala sumber dan benda yang baik dan berfaedah. Di mana hak. di mana menerusi akad atau sebab perkahwinan tersebut menyebabkan berlaku atau terbentuknya hak. Kadang kala syarak menetapkan sesuatu hak dengan cara langsung tanpa sebarang sebab atau tanpa apa-apa faktor pun. Sebagai contohnya ialah: Segala akad dan kontrak j ual beli. Akad . ii. Ulamak Fiqh menjelaskan beberapa hukum tertentu yang ada hubungannya dengan hak iaitu: 106 . Atas dasar tersebutlah ulama Fiqh menetapkan bahawa segala sumber hak ada lima.6 HUKUM SESUATU HAK Hukum sesuatu hak ialah kesan yang lahir daripadanya setelah terbentuknya sesuatu hak kepada mereka yang berhak. Syarak Sebagai contohnya ialah: Segala ibadat yang ditetapkan oleh syarak. seperti: Hak isteri mendapat nafkah daripada suaminya.i. 3. Ulama Fiqh menjelaskan bahawa apa yang dimaksudkan dengan sebab atau penyebab sebagaimana tersebut ialah segala sebab langsung yang muncul daripada syarak ataupun segala sebab yang diakui oleh syarak. iii. Perbuatan yang membentuk kemudaratan seperti: Memaksa seseorang supaya ganti rugi akibat kelalaiannya menggunakan hak milik seseorang.

6. Jika setelah dibuat tindakan.2 Pelaksanaan Hak Manusia Pelaksanaan Hak manusia dilakukan dengan memberikan hak kepada yang memiliki hak tersebut seperti apabila si A mencuri barang kepunyaan si B.1 Perlaksanaan Hak Pelaksanaan hak ada berkaitan dengan perlaksanaan dan tuntutan terhadap orang berhak agar melaksanakan hak tersebut dengan kaedah yang ditetapkan oleh syarak. maka hakim akan memerintahan si A mengembalikan barang si B kerana hak memiliki ada pada si B dan si A dikenakan hukuman. Pelaksanaan Hak Manusia 3.1 Perlaksanaan Hak Allah Bagi pelaksanaan Hak Allah yang berkaitan dengan perkara ibadat. beliau masih enggan menunaikan hak Allah jua.1. Jika seseorang itu enggan menunaikan hak Allah yang berkaitan dengan harta. Konsep perlaksanaan dapat dibahagikan kepada dua bentuk. seseorang itu hendaklah melaksanakannya selaras dengan ketetapan Allah sebagaimana keadaan biasa iaitu azimah atau keadaan pengecualian atau rukhsah.1. maka terserahlah kepada Allah membuat balasan samada di dunia ini atau diakhirat nanti. maka hakim bertanggungjawab membuat hukuman tertentu bagi ia menunaikan haknya kepada Allah. Penjagaan hak 3.6. Pelaksaan hak 2. 3. iaitu: i.6. Perlaksanaan Hak Allah ii. Jika seseorang itu enggan menunaikan hak Allak yang berkaitan dengan ibadat maka pemerintah (ulil amri) bolehlah mengambil tindakan-tindakan yang bersesuaian dengan syarak supaya akhirnya seseorang itu menunaikan hak Allah dari segi ibadat. 107 .1.

2. Penjagaan hak tersebut ialah: 3.6.2 Penjagaan Hak Syariah Islam menetapkan bahawa setiap pemilik hak atau orang yang berhak supaya menjaga hak-hak mereka itu daripada sebarang bentuk penyelewengan atau pelanggaran terhadap hak tersebut. Amal ma’ruf hendaklah dibuat dan mungkar hendaklah ditegah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.” [1345] yang dimaksud berbuat baik di sini ialah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya.6. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. manusia perlu berusaha menghalangnya demi menjaga hak Allah.2. Selaras dengan firman Allah dalam Surah alSyura :40 “40. 3. Tuntutan ibadat kepada Allah hendaklah dipenuhi oleh manusia. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik[1345] Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. 3. Jika kemungkaran berlaku.1 Hak Dan Tanggungiawab Terhadap Allah Hak dan tanggunjawab kepada Allah adalah kewajipan setiap muslim.Apa yang paling penting berkenaan dengan perlaksanaan hak manusia menurut ulama Fiqh ialah bersifat sempurna.6. 108 . adil keiika mengembalikan hak agar antara mereka saling beRPuas hati dan tidak merugikan mana-mana pihak.2 Hak Manusia secara Khusus.

ia janganlah sampai menghalang cahaya atau angin sampai ke rumah jirannya. Terdapat banyak dalil atau nas yang menyentuh mengenai pengharaman segala salah guna hak yang ada atau tindakan yang membawa mudarat.Bagi menjaga hak manusia pula wajib keatas setiap manusia menunaikan hak-hak manusia tersebut dari segi nyawa. Seseorang yang menyalahgunakan atau menggunakan hak miliknya secara sesuka hati tanpa memikirkan kesan baik dan buruk atau hingga membawa kemudaratan kepada orang lain.1 Dalil Haram Salah Guna Hak Islam melarang keras akan penyalahgunaan hak. seseorang penyewa rumah yang mengambil faedah daripada rumah hingga merosakkan rumah tersebut dikenali dengan tindakan menyalahgunakan dan tindakan seseorang yang merampas barang orang lain dikenali dengan melampau. Sebagai contoh. sama ada terhadap individu atau masyarakat.7 PENGGUNAAN HAK HENDAKLAH SELARI DENGAN SYARAK Syar:iah Islarn menetapkan bahawa setiap hak tersebut dijaga dan digunakan ke arah perkara yang selari dengan dasar syarak sahaja. Pelanggaran hak manusia tersebut perlu dihukum oleh ulil amri. 3. Sebagai contohnya. Begitu juga seseorang yang menggunakan sesuatu hak bukan miliknya dan membawa kemudaratan juga dilarang oleh syarak. 109 . antaranya ialah: a. kehorpatan. membahayakan dan merosakkan orang lain secara sengaja atau tidak. Haram bagi seseorang suami menyalahgunakan hak harus merujuk kembali isterinya yang diceraikan talak satu atau dua untuk tujuan menzaliminya atau membalas dendam. 3. mereka perlu menjaganya daripada sebarang bentuk pembaziran atau kemusnahan kerana ia tidak dibenarkan oleh syarak. Pemilik hak hendaklah menjaga hak mereka daripada disalahgunakan.7. ia ditegah dalam Islam. apabila seseorang membina rumah atau tembok di sekeliling rumahnya. harta dan lain-lain. biarpun rumah itu dibina di atas tanah miliknya.

3. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. Kerana ia tidak tahu mengurus dan berbelanja secara boros atau membazir. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya. dan warispun berkewajiban demikian. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (Surah al-Baqarah 2:233) Allah menegaskan supaya pihak wali menegah atau menghalang mana-mana orang bodoh daripada membelanjakan hartanya sendiri. Setiap orang yang memiliki hak tidak boleh sama sekali guna haknya sesuka hati dengan cara yang tidak betul iaitu menggunakan secara bebas dan berleluasa hingga menyebabkan membawa bahaya juga mudarat kepada orang lain.7. harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai asas kehidupan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. [268] orang yang belum Sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.233. Sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Nisa'4:5 5. Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya[268]. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahawa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Batasannya ialah tidak membawa sebarang 110 . apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan perpusyawaratan. yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Oleh itu penggunaan hak hendaklah berdasarkan batasan syarak.2 Sebab Haram salah guna Hak Ulama Fiqh menjelaskan bahawa sebab salah guna hak terbahagi kepada dua bentuk iaitu: a. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain. Maka tidak ada dosa atas keduanya.

sama ada individu atau masyarakat. b. b.7. Tujuan Membawa Kemudaratan Apa-apa tindakan yang bertujuan membawa kemudaratan adalah dilarang. Antara kaedah tersebut ialah: a.kemudaratan kepada orang lain. Ia hendaklah dicegah dan tindakan haram.3 Kaedah Pencegahan Salahguna Hak Ulamak Fiqh menetapkan beberapa kaedah yang berkaitan dengan penggunaan hak serta untuk membendung salah guna hak. Ini adalah kerana harta dan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dikira sebahagian daripada harta milik orang ramai seperti kewajipan Zakat. Dengan itu bagi mereka yang melakukan tindakan salah guna atau sesuka hati tanpa memikirkan kesan baik buruknya boleh dikenakan hukuman ta’zir dan mana-mana yang patut oleh hakim. 3. Penggunaan segala hak peribadi tidak boleh untuk kepentingan peribadi sematamata tanpa memikirkan hak masyarakat dan orang ramai. Sekiranya seseorang menggunakan haknya itu menyebabkan membawa kemudaratan kepada orang lain maka ia termasuk dalam kaiegori penyalahgunaan hak yang diharamkan dalam syariah Islam. Sebagai contohnya: Islam mengharamkan kegiatan sorok dan monopoli barangan ketika diperlukan walaupun barang tersebut menjadi hak penyorok barang tersebut. Sebagai contohnya ialah: Suami yang merujuk isieri dengan tujuan menzaliminya. Tujuan Yang Tidak Disyariatkan Seseorang yang melaksanakan sesuatu tindakan yang tidak selari dengan syariah atau ia tidak disyariatkan serta tidak selari dengan kemaslahatan penggunaan hak. Sebagai contoh seseorang yang mengadakan akad perkahwinan dengan isteri yang diceraikan tiga oleh suaminya tujuan tahlil (cina buta) iaitu 111 .

Begitu juga. ia perlu dicegah. Kemudaratan Melebihi Kemaslahatan Jika sesuatu tindakan itu menyebabkan kemudaratan yang lebih besar ketika mana menggunakan hak untuk mendapat sesuatu kemaslahatan ia adalah dilarang. Hal itu selaras dengan sebuah hadis riwayat Ibn Abbas ”(Islam itu) Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan.ud ”Allah melaknak orang yang melakukan nikah tahlil dan yang memanfaatkannya. sama ada kemudaratan terhadap umum atau perseorangan. Peniaga yang melakukan sorok barang ketika diperlukan. Contoh membawa kemudaratan kepada masyarakat dan umum seperti menjual senjata ketika berlaku fitnah dan rusuhan.” Seterusnya antara bentuk dan contoh kemudaratan dan tindakan yang memudaratkan orang lain ialah: i. bertujuan untuk menaikkan harga dan monopoli.” c. sekiranya tindakan yang dilakukannya itu sudut kemaslahatannya adalah bersamaan dengan kemudaratan. 112 . ia juga semestinya dihindari. Pengharamannya sebagainana hadis daripada Ma'mar Ibn Abdullah al-Adwi: ” Tidah melakuhan sorok barang melainkan orang yang salah. Oleh itu apabila seseorang pemilik hak yang menggunakan haknya demi mencapai sesuatu kemaslahatan berbentuk peribadi. Ia diharamkan sebagaimana hadis daripada Abdullal Ibn Mas. namun begitu selepas itu ia menimbulkan kemudaratan yang besar terhadap pihak lain.”.bukan tujuan perkahwinan berkekalan untuk menghalalkan bekas suaminya rujuk semula.

Ia juga merangkumi tindakan menggunakan hak yang tidak sesuai pada tempatnya dan bercanggah dengan adat kebiasaan dan akhirnya membawa kemudharatan kepada orang lain seperti menyewa rumah untuk kegunaan pusat hiburan dan judi. Contoh kemudaratan berbentuk khusus yang bersamaan dengan kemaslahatan seperti seseorang pemilik rumah yang melakukan sesuatu yang membawa mudarat kepada jirannya. Contoh kemudharatan yang kecil adalah seperti dahan asas dalam tanah milik seseorang yang menyebabkan terlindung angin sampai ke rumah jirannya. Antara hukum serta kesan yang berkaitan dengarr perkara tersebut ialah: a. Sewa rumah asalnya harus tetapi tidak sesuai untuk dijadikan pusat hiburan dan pusat tersebut akhirnya memudaratkan orang lain. d. Bukan Tempatnya Dan Memudaratkan Orang Iaitu sesuatu tindakan dan penggunaan hak yang tidak pada tempatnva hingga menyebabkan timbulnya kemudharatan kepada orang lain.4 Hukuman terhadap Salahguna Hak Salah guna hak atau menggunakan hak sewenang-wenang dikira sebagai perbuatan membawa kemudaratan dan ia adalah dilarang oleh Islam. iii. 3. b. Contohnya adalah sekiranya seseorang itu membina bangunan atau tembok yang mengakibatkan terlindung jirannya mendapat udara serta cahaya matahari maka hukumya ialah dirobohkan bangunan tersebut. harta atau anggota fizikal 113 .ii. Hukuman menghapuskan atau menghilangkan segala bentuk kemudaratan yang ditimbulkan secara berleluasa tersebut. Hukuman membayar ganti rugi atau pampasan terhadap kemudaratan yang terbentuk ekoran salah guna hak yang membabitkan nyawa.7.

Begitu juga hak hadanah terhadap kanak-kanak. Seperti menghalang seseorang suami membawa isterinya berpusafir. f.8 PEMINDAHAN DAN BERAKHIR HAK Sesuatu hak itu harus dipindahkan serta berpindah daripada seseorang individu kepada individu tertentu selaras dengan dasar-dasar yang ditetapkan oleh Syariah Islam. Perpindahan hak yang berlaku sebelah pihak seperti hak hutang di mana ia berpindah daripada tanggungjawab sipiutang kepada harta peninggalannya dengan sebab kematiannya. Perpindahan kerana akad seperti perpindahan hak dan pemindahan hak pemilikan harta dalam urusan jual beli berlaku antara pihak penjual kepada pihak pembeli. 3. Sebab kematian seperti Hak mengurus terhadap kanak-kanak. Hukuman membatalkan segala tindakan yang disalahgunakan tersebut. di mana ia berpindah daripada pihak ibu 114 . Perpindahan hak yang berlaku menerusi kaedah pemindahan hutang d. b. Hukuman menegah serta menahan seseorang daripada menggunakan haknya secara berleluasa atau sewenang-wenang. Hukuman mengenakan tindakan paksaan seperti memaksa para peniaga yang melakukan sorok barangan supaya menjual barangan mereka.c. kiranya musafir tersebut bertujuan untuk memudaratkan isterinya. d.8.1 Pemindahan Hak Sebab-sebab berpindah hak adalah apabila berlakunya perkara berikut: a. Contohnya ialah: Membatalkan nikah tahlil. Hukuman mengenakan tindakan atau hukuman ta'zir' Sebagai contohnya: Mengenakan dakwaan terhadap para pegawai yang menyalahgunakan kuasa mereka. e. Pemindahan tersebut boleh berlaku sama ada hak berbentuk harta dan bukan harta. 3. Di mana ia akan berpindah daripada bapa kepada datuk dengan sebab kematian bapa. c.

9.2 Berakhirnya Sesuatu Hak Ulama Fiqh telah menjelaskan bahawa terdapat beberapa faktor serta sebab tertentu menyebabkan berakhir sesuatu hak selaras dengan apa yang ditetapkan oleh Syariah Islam. Begitu juga dalam melakukan akad hendaklah dengan memenuhi rukun serta syaratnya. Hak-hak yang berkaitan dengan akad perkahwinan akan berakhir apabila berlaku perceraian atau talak. Hak memberi nafkah yang diwajibkan terhadap bapa kepada anak-anak berakhir apabila anak-anak tersebut mampu berdikari dan berusaha mencari rezeki sendiri. pemindahan itu boleh berlaku dan diharuskan oleh syarakjika ia berlangsung selaras dengan dasar syariah. 3. Hak mengambil manfaat akan berakhir apabila terbatal akad sewa menyewa atau tamat tempohnya atau dengan sebab harta tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi seperti rumah yang disewakan terbakar. b.kepada nenek sebelah ibu apabila ibu kepada kanak-kanak tersebut telah berkahwin dengan lelaki bukan mahram kepada kanak-kanak tersebut. Sebagai rumusannya.8. Hak yang berkenaan dengan pemilikan akan tamat apabila berlaku proses akad jual beli c. antaranya ialah: a. d. Apakah rukuk-rukun hak 3. di mana hak yang dipindahkan itu tidak melebihi yang daripada harta. sebagai contohnya ialah: Berkenaan dengan waksiat dan hibah. Cuma bentuk dan cara berakhir sesuatu hak itu berbeza sudut jenis hak. Huraikan jenis-jenis hak mengikut beberapa segi 115 .17 SOALAN LATIHAN 1. Bincangkan definisi hak mengikut perspektif Fiqh Islam 2.

2.1 Ahliyah al-wujub 4.6. Bincangkan proses perpindahan hak dan berakhirnya sesuatu hak BAB 4 Teori Akad 4.3 RUKUN AKAD JUAL BELI 4.4 Khiyar Aib 4.7.6 Mati 4.3 Bodoh 4.2.5.7 KHIYAR DALAM KONTRAK 4.6.1.2.1 Gila 4.6 HALANGAN KEAHLIAN 4.5.4 Mabuk 4.5.2.6.1.1 Khiyar Syarat 4.4 Tidur atau Pengsan 4.5.7.2 Tersalah 4.4.1 PENGENALAN 4.2 Terencat Akal 4. Apakah hukum menyalahgunaan hak serta bincangkan dalil dan sebab 6.3 Lupa 4.1 Definisi Khiyar 4.2.5 Paksaan 4.6.2.1 Sebab-sebab Penamatan 116 .1.4 MAJLIS AKAD (KONTRAK) 4.5.1 Kejahilan 4.7.8.1 Halangan Samawi 4.5 Sakit tenat 4.6.2 Jenis Khiyar 4.7.6.5.2 Ahliyah al-Ada’al-Kamilah 4.6.2.7.3 Khiyar Ru’yah 4.1.1.1. Huraikan sumber dan sebab hak 5.2.2.6.7.2 Khiyar Ta’yin 4.6.1 Ahliyah al-Ada’ al-Naqisah 4.2.6.6.5 KELAYAKAN AHLI BERKONTRAK 4.6.1.2 Ahliyah al-Wujub al-Kamilah 4.2 DEFINISI AKAD (KONTRAK) 4.2 Halangan Bukan Samawi 4.1 Ahliyah al-Wujub al-Naqisah 4.1.2 Ahliyah al-Ada’ 4.6.2.8 PENAMATAN KONTRAK 4.

anda seharusnya boleh: 1.8. rukun dan syarat-syarat jual beli tersebut hendaklah dipenuhi sepenuhnya.w.a.8. Mengenal pasti sebab-sebab penamatan kontrak 4.4 Kontrak tidak terlaksana 4.1 Fasakh 4. Menjalankan perniagaan dikira suatu amalan soleh iaitu mendapat pahala di sisi Allah S.5 Tempoh tercapai BAB 4 TEORI AKAD OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini.4.3 Khiyar 4. Untuk menjadikan sesuatu jual beli itu sah dari segi hukum syariah.1. Menjelaskan rukun-dan srayat-syarat akad 3. Rasulullah s.8. Menjelaskan konsep khiyar dan tujuannya . Menghuraikan konsep akad dalam Islam .8. 2.1. Rukun adalah perkara-perkara asasi bagi wujudnya sesuatu amalan atau perbuatan manakala syarat pula ialah sifat-sifat yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu amalan atau perbuatan.1.T sekiranya dilaksanakan dengan niat yang baik dan bertepatan dengan peraturan Syariat Islam.1. Islam amat mengambil berat tentang akad atau kontrak kerana ia menjadi simbol ataupun tanda terdapatnya kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat.PENGENALAN Perniagaan adalah satu bidang pekerjaan yang digalakkan oleh agama Islam. Kerelaan itulah akhirnya 117 .2 Rosak 4. 5. Di antara peraturan syariat Islam yang penting dalam perniagaan ialah adanya rukun dan syarat jual beli. dan para sahabatnya merupakan para peniaga yang mashyur di zaman dahulu.1. Menghubungkaitkan keahlian berkontrak dan halangan-halangan kontrak 4.8.W.1.

W. Dengan adanya masjlis akad. yang bermaksud: Dari Abu Hurairah r. Dalil yang menunjukkan adanya peraturan ini ialah: 1.w. 118 .a. Tanpa akad. Oleh yang demikian setiap perkataan atau tulisan atau isyarat yang digunakan hendaklah memberi faham bahawa jual beli berkenaan telah dilaksanakan seperti dengan adanya majlis Akad atau dengan menggunakan perkataan "saya jual" atau "saya beli" dan perkataan yang seumpamanya yang mempunyai erti jual beli.a dari Nabi s. Mereka hendaklah memenuhi hak dan melaksanakan tanggungjawab tersebut.a.menjadi faktor pengikat di antara kedua pihak yang terlibat. Sabda Rasulullah s." (Riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Tanda adanya kerelaan di antara kedua pihak tersebut adalah adanya ijab dan qabul. bahawa harta benda perniagaan itu. Sabda Rasulullah s.w. Ikatan ini akan memberi perlindungan dan jaminan kepada pihak yang terlibat.T yang bermaksud: "Melainkan yang halal (kamu makan)." (Riwayat Abu Daud dan Tarpizi) 3." ( Surah an-Nisa': 28 ) 2. beliau bersabda: "Kedua pihak yang berjual beli tidak boleh beRPisah kecuali setelah adanya kerelaan diantara keduanya. yang bermaksud: "Jual beli itu dikira sah selepas adanya kerelaan. Ia menjadi tanda berpulanya ikatan kontrak di antara dua pihak yang terlibat. dilakukan rela sama rela di antara kamu. kontrak atau ikatan yang sah diantara kedua belah pihak dianggap tidak berlaku. Tanda adanya kerelaan diantara kedua pihak tersebut adalah adanya ijab dan qabul.w. Implikasi kontrak ialah sesuatu yang mengikat di antara kedua pihak yang terlibat berdasarkan apa yang dikontrakkan. Apabila sesuatu kontrak telah berlaku maka kedua pihak yang terlibat akan mempunyai hak dan tanggungjawab. terjadilah secara rasmi satu ikatan kontrak yang sah diantara kedua pihak yang terlibat.a. Firman Allah S.) Tujuan syariat Islam mengadakan akad ialah untuk melahirkan dan menjelaskan kerelaan di antara kedua belah pihak yang melakukan kontrak berkenaan serta bersedia menerima implikasinya.

ketidaktelusan ataupun melanggar prinsip-prnsip syariah yang jelas iaitu batil.” (al-Nisa’:33) b. Ini beerti secara jelas bahawa manusia bebas untuk meletakkan apa-apa syarat dalam urusniaga mereka kecuali jika syarat itu membawa kepada ketidakadilan. c. Para sarja hukum juga berpendapatt bahawa setiap urusniaga yang berasaskan kontrak al-bay’ adalah harus.4. dan janganlah kamu membunuh dirimu . Justeru. ku supoaya aku sempurkan janjiku pada mu.” (Al-baqarah: 40) tepatilah kontrak-kontrak kamu. maka berikanlah kepada mereka bahagiannya.” Para sarjana bersepakat menyatakan bahawa lafaz akad (perjanjian atau kontrak) adalah perkataan yang bersifat umum. meliputi semua bentuk perjanjian antara manusia. Kerelaan berkontrak dalam muamalah tersebut dijelmakan dalam akad kontrak. ikatan (al-Rabtu) atau simpulan (al-‘aqdu) seperti mana Allah berfirman: “Dan mana-mana orang yang kamu telah membuat ikatan setia mereka. Ini adalah sesuai dengan perintah Allah dalam surah al-Nisa’: 29. Definisi Aqad dari segi bahasa Arab ialah: a. mana-mana syarat yang terletak antara penjual dan pembeli adalah Sah.” (al-Maidah: 1) 119 . “Hai orang-orang yang beriman. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.2 DEFINISI AKAD/ KONTRAK Islam tidak mengharamkan sebarang bentuk urus niaga yang berasaskan jual beli yang mempunyai persetujuan bersama oleh kedua-dua belah pihak (mutual consent). janji (al-‘Ahdu) seperti firman Allah: dan sempurnakanlah janji kamu dengan kontrak (al-‘aqd) seperti firman Allah: “ wahai orang-orang yang beriman.

maka berpulalah satu kontrak di antara kedua pihak. Shafi’I dan Hanbali). (Muhammad ‘Uthman Syabir (1996)16-17..3 RUKUN AKAD JUAL BELI Urusniaga jual beli tertakluk kepada rukun jual beli yang ditetapkan. al-Bujayrimi di dalam kitabnya Hasyiyah al-Bujayrimi ‘Ala al-Khatib. tidak sahih atau batal di sisi syarak. Di dalam urusan perniagaan masa kini ia boleh dianggap sebagai satu kontrak atau perjanjian jual beli. Jual beli yang tidak sempurna rukun adalah dianggap tidak sah atau terbatal dengan sendirinya. Akad juga boleh didefinisikan sebagai persetujuan dua kehendak untuk melahirkan kesan undang-undang. Jumhur fuqaha’ berpendapatt bahawa rukun jual beli terdiri daripada tiga rukun iaitu pihak yang berakad (‘aqidayn). Mengikut Jumhur Ulamak (Mazhab Hanafi. Akad jual beli yang tidak memenuhi rukun adalah fasid. Imam al-Syarbini di dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj. imam Ibn Qudamah. Maliki. (Wahbah al-Zuhayli. Ibn Humam dan lain-lain. Kontrak tidak sahih ialah kontrak yang cacat salah satu rukun atau syaratnya. Ini adalah kerana apabila adanya Ijab dan Qabul di dalam sesuatu urusan . Ia juga bermaksud kontrak fasid atau batal. Perkara ini telah dijelaskan oleh imam-imam seperi imam alBuhuti didalam kitabnya Kasyf al-Qina’ ’an Matn al-Iqna’. Pada asasnya akad-akad dan syarat-syarat dalam mu’amalat adalah harus. sighah dan perkara yang di akad (ma’qudun ‘alaihi). Ia merupakan perbuatan untuk mengikat satu persetujuan.Manakala dari segi istilah syarak atau perundangan Islam pula Aqad ialah suatu ikatan atau persetujuan yang berlaku di antara pihak pertama dan pihak kedua melalui ijab dan Qabul dimana ia akan melahirkan kesan undang-undang dan hak pada kontrak berkenaan. 1995: 462). Sesuatu jual beli hanya dianggap sah atau diperakui oleh hukum syarak hanya apabila semua rukun-rukunnya ada dengan sempurna. alSyarbini. Ibn Qudamah (1999): 112. Oleh itu semua jenis akad dan syarat yang dipersetujui diantara pihak-pihak yang terlibat adalah diharuskan melainkan jika terdapat larangan secara jelas dalam al-Quran dan al-Sunnah.1998:35) 4. Rukun-rukun jual beli ialah : 120 .

h 10) 121 . jual beli yang dilakukan oleh kanak-kanak tidak sah walaupun sudah mencapai tahap mumayyiz kerana dia bukan daripada golongan alrusyd (orang cerdik). Harga Sighah (Ijab dan qabul) Rukun-rukun jual beli ialah: 1. Mazhab Syafie dan Hambali mensyaratkan al-rusyd (cerdik) terhadap penjual dan pembeli iaitu mahir mengurus harta. Di dalam perspektif Islam.. Dua pihak yang berakad iaitu Penjual dan Pembeli. (al-Syarbini (1998).cit. Dengan itu. rusyd dan tiada paksaan dalam urusniaga. Penjual dan pembeli perlu mumayyiz.a) b) c) d) e) Penjual. disyaratkan terdiri yang boleh Golongan dipertanggungjawabkan ialah mereka yang sempurna akal fikiran iaitu tidak gila atau separuh gila. Jual beli yang dipaksa adalah tidak sah. mempunyai kuasa pemilikan keatas perkara yang diakadkan dan reda-meredai antara satu sama lain. Urusniaga penjual dan pembeli juga hendaklah dibuat secara sukarela tanpa adanya paksaan daripada mana-mana pihak tertentu. berakal. Mereka juga bukanlah tergolong dikalangan orang yang disekat dari menjalankan urusan muamalah seperti muflis dan safih. op. ahli tasarruf (keahlian untuk menguruskan harta). baligh iaitu tidak kanak-kanak dan rusd atau pintar. Fuqaha’ menetapkan bahawa penjual dan pembeli hendaklah terdiri daripada orang iaitu baligh. kedua-dua pihak penjual dan pembeli daripada mereka yang boleh dipertanggungjawabkan. cerdik. Pembeli Barang yang dijual.

74) Mazhab Syafie dan Hambali mensyaratkan al-rusyd (cerdik) terhadap penjual dan pembeli iaitu mahir mengurus harta. h. h.cit..Menurut Mazhab Hanafi dan Hambali.. bodoh dan sakit tenat yang boleh membawa maut.) Menurut Mazhab Maliki. (Al-Buhuti (1982). tidak ada unsur-unsur paksaan ke atas kedua-dua pihak yang berakad. 13.t). adalah sah dan berkuatkuasa..) Fuqaha’ Mazhab Hanafi juga menganggap akad kanak-kanak yang sudah mumayyiz. 122 .cit. Mengikut mazhab Shafi’i. hilang akal dan mabuk tidak sah akadnya. Ahmad al-Maltawi. gila. Kaherah: Dar Fikr al-Islamiy. Oleh itu kanak-kanak yang sudah mumayyiz boleh melakukan akad dengan syarat ia mengetahui kaedah dan tata cara jual beli. Dengan itu. Akad ini juga dianggap sah jika dilakukan oleh kanak-kanak yang sudah mumayyiz. 151. Namun begitu jual beli kanak-kanak yang mumayyiz masih dikira sah sekiranya mendapat kebenaran daripada wali mereka. (Muhammad b. op. Bagaimanapun orang gila. mabuk. (al-Syarbini (1998). (Ibn Humam (t. hilang akal. tidak bodoh. Bagi kanak-kanak. pihak-pihak yang berakad mestilah orang yang mukallaf. mempunyai kuasa pemilikan ke atas perkara yang diakadkan atau mempunyai hak selaku wakil atau wasi atau kerabat. mempunyai pemilikan sempurna ke atas perkara yang diakadkan. Jual beli yang dilakukan oleh kanak-kanak yang belum mumayyiz tidak sah kerana ketiadaan ahliyah tasarruf. penjual dan pembeli perlu mencapai tahap mumayyiz iaitu orang yang mencapai tahap boleh membezakan sesuatu yang baik atau buruk. tidak sah akadnya jika ia belum mumayyiz. h. Fiqh al-Muamalah ‘Ala Madhab al-Imam Malik. op.cit. h 10) Akad yang dimeterai itu juga tidak mengandungi unsur-unsur paksaan dan tidak ada perkara-perkara yang menjadi halangan sesuatu akad itu dilakukan seperti muflis. kanak-kanak yang mumayyiz tidak sah akadnya kecuali dengan izin daripada walinya. op. (1983). cerdik. jual beli yang dilakukan oleh kanak-kanak tidak sah walaupun sudah mencapai tahap mumayyiz kerana dia bukan daripada golongan alrusyd (orang cerdik).

orang buta dan kanak-kanak sekalipun sudah mumayyiz (al-Syarbini. jenis dan kuantiti barangan yang jelas. Harta atau barang dan harga. cerdik. mempunyai pemilikan sempurna ke atas perkara yang diakadkan. tanaman yang belum masak dan anak lembu dalam kandungan adalah tidak sah tetapi dibenarkan kepada bay’ al-salam kerana telah ditentukan sifat. mempunyai kuasa pemilikan ke atas perkara yang diakadkan atau mempunyai hak selaku wakil atau wasi atau kerabat. Ahmad al-Maaltawi. Subjek akad iaitu barang dan harga perlu wujud semasa akad dijalankan kerana tidak sah jual beli barang yang ma’dum (tiada). 326.Terdapat empat kategori orang yang tidak sah akadnya iaitu orang gila. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj.: 27) Menurut Mazhab Maliki. Mengikut Mazhab Hanbali.t). Akad ini juga dianggap sah jika dilakukan oleh kanak-kanak yang sudah mumayyiz. 1981: 23). al-Syarbini (t.. 1987: 74) 2. (Ibn Qudamah. 1986: 7: ‘Umar b. Jual beli barang ma’dum adalah tidak sah kerana terdapat unsur gharar. Bagaimanapun orang gila. h. op. Lihat al-Kasani (1998). adalah sah dan berkuatkuasa. Hamzah al-Ramli (1988). Muhammad al-Bujayrimi . hilang akal dan mabuk tidak sah akadnya. pihak-pihak yang berakad mestilah orang yang mukallaf.cit. tidak ada unsur-unsur paksaan ke atas kedua-dua pihak yang berakad. jika perkara yang diakadkan itu jumlahnya kecil atau sedikit. Oleh itu kanak-kanak yang sudah mumayyiz boleh melakukan akad dengan syarat ia mengetahui kaedah dan tata cara jual beli. op. (Ibn Humam. maka akadnya tidak sah meskipun diizinkan oleh walinya.t. 137.. (Muhammad b. Syams al-Din Muhammad b. tidak bodoh. hamba. h.cit. 1983 :13) Fuqaha’ Mazhab Hanafi juga menganggap akad kanak-kanak yang sudah mumayyiz. Kaherah: Syarikah Maktabah wa matba’ah al-Babi 123 . Sebaliknya jika perkara yang diakadkan itu bernilai besar atau banyak. maka akad yang dilakukan oleh kanak-kanak meskipun belum mumayyiz adalah sah. Jual beli barangan ma’dum seperti menjual buah-buahan yang belum berbuah. Abi al-‘Abbas Ahmad b. 8 Juz. t.

61. h. 111. 28. Harta dan harga adalah dua perkara yang mesti dinyatakan dalam sesuatu akad. boleh diserahkan dan diketahui oleh pihak yang berakad. ia sah di jual beli.cit. al-Dusuqi (1984). Ia dianggap seperti jual beli barangan ma’dum yang diharamkan. harta yang bernilai. Ibn ‘Abidin (1978). op.al-halabi wa Awladih. Mata wang adalah benda yang berpanfaat. milikan yang sah. 1986: 7) Subjek akad hendaklah terdiri daripada harta yang bernilai dan berpanafaat pada pandangan syarak. sifat dan jenisnya. Setiap penjual dan pembeli mesti mengetahui secara jelas tentang subjek akad dari segi jenis. iv.cit. Harta adalah benda yang dijual dan harga ialah balasan yang mesti ditunaikan oleh pembeli. op. al-Zuhaily (1989)... Islam melarang menjual beli hak milik orang lain tanpa kebenaran namun begitu jual beli secara wakil adalah dibenarkan. wujud semasa jual beli. Penjual dan pembeli mestilah memiliki subjek akad secara sah. Harta yang diakadkan hendaklah terdiri daripada jenis barangan yang berpanfaat menurut syarak. (al-Syarbini.cit. Syarat-syarat Ma’qudun alahi adalah i.. Tidak sah jual beli barangan najis dan yang diharamkan syarak. (al-Buhuti. (al-Syarbini. ii. op. boleh diserahkan Jika salah satu pihak tidak dapat menyerahkan barang yang dijual maka kontrak jual beli itu menjadi tidak sah. diketahui kuantiti. iii. h. 1998: h 162) v. 1998: 15-16) Perkara yang di akad (Ma’qudun alahi) adalah subjek akad iaitu barang yang dijual dan harga yang diterima. Subjek akad yang dimiliki melalui pencurian atau rampasan menyebabkan jual beli menjadi tidak sah. kuantiti dan sifat supaya tidak timbul gharar dalam urusniaga 124 . milik penuh pembiayaan. 35. h. h.

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 125 . kad kredit dan sebagainya. cek tertangguh. Masa yang terbaik bagi serahan ialah selepas sahaja kontrak jual beli berlaku. Balasan selalunya diadakan dalam bentuk harga. Harga jual beli yang dijalankan oleh pihak yang terlibat disyaratkan disebut semasa berlakunya akad. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Sighah adalah dua lafaz akad (ijab dan qabul) perjanjian jual beli yang diucapkan oleh penjual dan pembeli. Sebarang penipuan harga barang adalah dilarang oleh Islam. Ini adalah untuk mempastikan keadilan dan kebenaran dilaksanakan. Sighah akad (ijab dan qabul). Bentuk bayaran juga hendaklah dijelaskan bersama harga samada secara tunai. Sesuatu yang dijadikan balasan hendaklah barang yang sah dari segi syarak seperti duit atau benda–benda yang berpanfaat yang lain. daging babi tidak boleh dijadikan balasan. Khiyar adalah hak pembatalan yang diberikan oleh syarak kepada pembeli apabila terdapat sesuatu sebab khiyar yang diterima syarak. Ia tidak berubah seperti apa yang disebut dalam kontrak atau pengetahuan pembeli apabila proses penyerahan dilakukan. Barang tersebut disyaratkan pula boleh diserahkan kepada pembeli atau pihak kontrak yang terlibat pada masa yang ditetapkan. Ia mesti dijelaskan dalam bentuk jenis matawang atau sesuatu nilai yang menjadi persetujuan bersama. Huraian mengenai khiyar akan dibincangkan selepas ini. najis. Arak. Apabila sesuatu perubahan yang berlaku seperti yang disebut didalam kontrak. Sighah ialah lafaz jual dan beli yang keluar daripada penjual dan pembeli sebagai tanda persetujuan dan keredaan mereka untuk mengikat kontrak. Barang tersebut juga hendaklah terdiri daripada barangan yang halal dan suci di sisi syariat. 3. hutang. kontrak hanya dilakukan apabila satu pihak menawarkan sesuatu kepada pihak lain dengan balasan tertentu dan pihak satu lagi menerimanya kecuali dalam kontrak al-Tabaruat. Ia dimiliki secara sah oleh penjual atau pihak yang berkontrak. Dalam Syariah. Islam menghendaki supaya transaksi jual beli diberikansecara jelas di dalam akad. pihak pembeli diberikan hak untuk khiyar. “Hai orang-orang yang beriman. Keredaan merupakan syarat sah jual beli yang digambarkan melalui firman Allah swt di dalam surah al-Nisa’:29.Barang yang djual disyaratkan mesti wujud dan diada atau benar-benar wujud.

” Al-Nisa’: 29 Ayat tersebut menjelaskan keperluan sighah sebagai tanda kerelaan dalam apa jua kontrak jual beli termasuk dalam urusan pertukaran wang. 1986: 137) .sama-suka di antara kamu. Yang ditekankan ialah penerimaan boleh dilakukan walaupun selepas bebarapa waktu asalkan mereka masih berada dalam majlis akad. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Mazhab Hambali berpendapatt bahawa lafaz sighah boleh berlaku dalam apa cara sekali pun asalkan ia menunjukkan jual beli berlaku. Penerimaan hendaklah bersambung dengan tawaran. op. 1987): 8. al-Ramli . Syarat ini bermaksud tawaran dan penerimaan hendaklah dibuat dalam majlis akad yang sama dan tanpa diselangi oleh sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. Namun Mazhab Hanafi berpendapatt bahawa lafaz boleh berbagai cara asalkan ia yang pertama keluar dipanggil ijab dan lafaz persetujuan selepasnya dipanggil qabul. Lafaz Sighah boleh juga berlaku dalam perbuatan yang menunjukkan adanya ijab dan Qabul.. h. Jika tawaran dan penerimaan tidak dilakukan secara serta merta. Mereka tidak menentukan jarak masa antara tawaran yang dibuat oleh pihak pertama dan penerimaan yang dibuat oleh pihak kedua. 1989: 111) Sighah mempunyai syarat berikut iaitu: 126 . ( al-Sharbini. yang dimaksudkan dengan bersambung tawaran dan penerimaan ialah akad itu dilakukan dalam majlis yang sama. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Shams al-Din al-Dusuqi.cit. maka akad tidak berkuatkuasa. Lafaz yang keluar daripada penjual dipanggil ijab (penawaran) manakala lafaz penerimaan daripada pembeli dipanggil qabul (penerimaan). Fuqaha’ Shafi’i berpendapatt penerimaan adalah dianggap bersambung apabila dilakukan terus sesudah tawaran dibuat tanpa diselangi oleh perbicaraan yang tiada kaitan dengan akad. Lihat al-Buhuti (1982).148-149 Ijab ialah lafaz pernyataan pertama yang diucapkan oleh penjual dan qabul ialah lafaz pernyataan penerimaan untuk berakad yang diucapkan oleh pihak pembeli. 1984: 3). (Ibn ‘Abidin.. al-Zuhaily. Menurut jumhur Fuqaha’. 1987: 6.

Ia juga bermaksud apa yang lahir dari pihak pertama atau penjual sama ada ia diucapkan terlebih dahulu atau terkemudian walaupun secara lazimnya Ijab itu mestilah yang terawal kemudian baru diikuti dengan Qabul. iii. Penerimaan pula merupakan peringkat kedua dalam membuat kontrak. Setiap Ijab dan Qabul mestilah menggambarkan secara jelas kehendak pihak yang melakukan akad tersebut. Penerimaan hendaklah bersambung dengan tawaran. Asas-asas Muamalat Islam. perbezaan ini hanya berbentuk pengkelasan sahaja dan tidak mengubah kewajipan penjual dan pembeli memenuhi rukun-rukun al-sarf supaya sah pada pandangan syarak. Dilakukan secara lisan (bil Kalam). Tujuan syarat ini ialah supaya keduaduanya mempunyai objektif yang sama.) Selain daripada perkataan yang terang dan difahami dalam melakukan akad atau apa yang biasa disebut sebagai komunikasi akad. Dalam keadaan kedua-dua pihak berdiam diri tanpa melakukan dengan tiga cara tersebut. 70-74. Ijab dan Qabul jenis ini hendaklah dilakukan 127 . Walaubagaimanapun. Penawaran dan penerimaan boleh dilakukan dengan beberapa cara iaitu: i. ii. iv. h. Qabul mestilah bersesuaian dengan ijab. Ia menunjukkan adanya kerelaan dalam penawaran yang dibuat itu. Setiap pihak yang berakad memahami kehendak pihak yang satu lagi. Dengan itu penawaran boleh dengan empat cara tadi dan hanya penerimaan sahaja boleh secara berdiaam diri dalam keadaan tertentu yang menjelaskan ia menerima Mazhab Hanafi berpendapatt rukun jual beli hanya terdiri daripada sighah kerana dua rukun yang lain bagi mereka dianggap sebagai syarat sah jual beli. (Faizah Hj Ismail (1995). Ia adalah cakapan pertama yang keluar daripada salah satu pihak yang berkontrak. perbuatan (al-mu’atah) dam isyarat. al-Sanhuri berpendapatt cara ini tidak boleh dilakukan oleh pihak yang membuat tawaran kerana tawaran tidak boleh difahami dengan cara berdiam diri semata-mata. (al-Kasani. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.i. 1998: 318) Ijab (tawaran) merupakan peringkat pertama dalam membuat kontrak. ia boleh juga dilakukan secara tulisan (surat).

Jika kamu (Penulis dan saksi) menyulitkan urusan jualbeli maka itu adalah satu kefasikan dalam diri mu. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. apabila kamu berpuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tertentu. Janganlah kamu jemu menulis hutang itu samada kecil atau besar jumlahnya apabila sampai masanya. Dan persaksikanlah dengan dua saksi dari orang lelaki di antara kamu. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah. janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan.dalam satu majlis. Ijab ini berkuatkuasa sebaik sahaja surat itu meninggalkan orang yang membuat tawaran dan sah sehingga diterima oleh penerimanya. 128 . Jika tiada dua orang saksi lelaki maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu redai supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur. Allah mengajar kamu dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu.“ (Surah al-Baqarah: 282 ) ii. Ijab dan Qabul boleh dilakkukan secara bertulis (bil Kitabah). Yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah dan lebih kuat persaksian serta lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Ijab dan qabul boleh dibuat melalui pesanan yang dihantar melalui seseorang wakil yang dipercayai. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Dan hendaklah kamu tulis dalam urusan muamalah itu kecuali kepada urusniaga yang tunai di antara kamu maka tiada dosa jika kamu tidak menulisnya (urusniaga tunai). maka hendaklah kamu menuliskannya. Tawaran mesti dijawab dengan segera. Janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarnya maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang hendak ditulis. Allah berfirman di dalam al-Quran yang bermaksud : “Hai orang-orang yang beriman. Bagi mereka yang tidak diragui kejujurannya dan tawaran itu diterima. Walaupun sah dibuat secara lisan tetapi Islam menggalakkan akad tersebut direkod secara tulisan. Takutlah kepada Allah. iii.

Majlis Kontrak ialah keadaan atau tempat dimana kedua-dua pihak yang berkontrak membuat akad atau kontrak. Ulama Maliki berpendapatt bahawa tawaran secara isyarat adalah sah hukumnya walaupun dibuat oleh orang yang tidak cacat kerana apa yang penting ialah orang yang membuat tawaran hendaklah memaklumkan tentang tawaran itu kepada pihak kedua dan pihak kedua pula faham akan isyarat tersebut.4 MAJLIS KONTRAK. Tawaran yang dibuat melalui hantar-serah barangan adalah sah terutamanya akad jual beli bagi barangan murah dan tidak mudah berlaku penipuan seperti menggunakan mesin jualan minuman. Untuk terjadinya hubungan antara Qabul dan Ijab ini terdapat tiga syarat yang perlu dilaksanakan iaitu: i. Kedua-dua pihak pembuat tawaran dan penerima hendaklah berada di dalam satu majlis.penerimaan itu menjadi sah. v. Sebab Ijab tidak dikira sebahagian daripada kontrak jika tiada perhubungan terus antaranya dengan Qabul. Ia tidak boleh dibuat dalam majlis yang berlainan. Ia dilakukan di dalam Majlis Kontrak atau keadaan yang boleh diakui sahnya kontrak. Ijab dan Qabul boleh dibuat melalui isyarat dan gerakan tangan terutamanya jika orang yang membuat ijab itu bisu dan tuli atau penerima tidak faham bahawa seseorang membuat tawaran. kad ATM dan lain-lain. ii. Sekiranya tawaran yang diberikan tidak terus diterima oleh pihak kedua dalam majlis tersebut maka tawaran tersebut dikira tamat kecuali disebut tempoh tawarannya. iv. 4. Dalam kontrak yang dibuat melalui surat umpamanya hendaklah ditentukan tempoh 129 . Syafie dan Hambali berpendapatt bahawa tawaran mesti dibuat oleh tuan punya harta dengan harga yang ditetapkan tetapi Ulama Hanafi berpendapatt bahawa tawaran itu boleh dibuat oleh salah satu daripada dua pihak tersebut. Ijab dan qabul boleh dibuat secara perbuatan.( MAJLIS AL-AQDU) Sesuatu kontrak muamalat itu dikira berlaku apabila terdapat dua pihak atau lebih menjalankan kontrak. Ulama Maliki.

iii. Janganlah ada sesuatu yang menunjukan keengganan daripada salah satu pihak yang berkontrak. juga tiada hukuman sudut badan.1.2 Baligh dan Berakal 130 . segala perkataan dan perbuatannya tidak diambil kira. Menurut istilah syarak pula al-ahliyyah bermaksud Kelayakan atau layak untuk menanggung hak orang lain dan juga menerima hak terhadap orang lain serta melaksanakannya. Setiap mukallaf yang melaksanakan akad hendaklah mempunyai keahlian dengan kelayakkan dibebani dan kelayakkan membuat pilihan melaksanakan apa yang dipertanggungjawabkan. 4. ia cuma atas dasar didikan sahaja. 4.5. Secara umumnya ia adalah pihak yang layak memikul tanggungjawab serta mukallaf.5. cuma bezanya keadaanya lebih baik daripada bayi. Namun begitu. iaitu seperti pada zaman bayi belum mumayyiz.5 KELAYAKAN PIHAK YANG BERKONTRAK (AL-AHLIYYAH) Al-ahliyyah dari segi bahasa ialah Kemampuan. Begitu juga. kerana belum baligh. Apa yang ditetapkan terhadapnya oleh fiqh hanyalah ahliyah al-wujub al kamilah. iv. Imam Hanafi berpendapatt yang dimaksudkan Ijab dan Qabul mestilah bersatu majlis ialah bersatu masa atau waktu dimana kedua dua pihak berurusan membentuk kontrak. 4. Janganlah orang yang membuat tawaran menarik balik tawarannya sebelum penerima menerima tawaran.tawaran tersebut dan apa-apa yang berkaitan dengan jelas. Pada masa tersebut biarpun ia berakal. Pada waktu itu sudah ditetapkan terhadapnya ahliah al-ada' al naqisah seperti: Dituntut melaksanakan segala ibadat. namun masih dikira singkat. Mumayyiz Hingga Baligh Peringkat ini ialah masa seseorang insan mencapai usia mumayyiz hingga baligh.

Ia juga dikenakan keatasnya bebanan syarak serta diperaku sah segala pelaksanaan dan kewajipannya. Ia juga bermaksud kemampuan seseorang menerima hak sahaja tanpa sebarang kewajipan ke atasnya.5.1 Jenis-jenis Ahliyyah al-Wujub 4.1.Apabila seseorang itu baligh maka syariah muali ditetapkan terhadapnya tahap ahli al-wujub al-kamilah (anggota wajib yang semppurna).5. Ia adalah pihak mempunyai ketetapan memiliki hak serta melaksanakan keweajipan yang disyariatkan atau kelayakkan memikul tanggungjawab.1 4. Dan ahliyatul ada’ alkamilah (anggota pelaksanan yang sempurna).5. Seseorang manusia yang hidup dari lahir hingga mati dikira layak menerima Ahliyyah al-Wujub.2 Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah 131 .1 Ahliyyah al-Wujub al-Naqisah (kelayakan ada tanggungjawab separuh) Ahliyyah al-Wujub al-Naqisah ialah kelayakan serta kemampuan seseorang insan untuk menerima hak untuk dirinya semata-mata dan tidak terhadap hak orang lain.5. Asas penetapan Ahliyyah al-Wujub ialah insan yang hidup. Ulamak Fiqh menbahagikan keahlian (al-ahliyyah) kepada dua iaitu 4.1 Ahliyyah al-Wujub (kelayakan ada bertanggungjawab) Ahliyyah al-ada’ (kelayakan melaksanakan tanggungjawab) Ahliyyah al-Wujub ialah kelayakan seseorang individu untuk bertanggungjawab serta memiliki hak-hak serta segala kewajipan.1. Contohnya janin berhak menerima pusaka kerana sabit kewujudannya tetapi tidak boleh dipertanggungjawabkan kerana tidak boleh diberi tanggungjawab keatasnya.5. 4. 4.

bukannya kehidupan. Asas utama pengukuran ialah mumayyiz. Keahlian jenis ini berpula dengan seseorang itu dilahirkan hidup kemudian berterusan sehingga mati.2.1 Ahliyyah al-Ada’ al-Naqisah (Kelayakan melaksana tanggungjawab separuh) Ahliyyah al-Ada’ al-Naqisah ialah mereka yang mempunyai keanlian yang kurang dimana ia hanya berkemampuan untuk melaksanakan sebahagian bentuk urusan sahaja manakala sebahagian yang lain tidak dapat dilakukannya. seseorang itu dikira sah berjual beli. Ia juga layak rnengadakan muramalah dan sekali gus ucapan dan perbuatan yang terbentuk daripadanya diambil kira oleh syarak dan mempunyai hukum. 132 . Apabila seseorang itu mumayyiz. Seterusnya pengurusan yang yang dilakukannya hendaklah dengan mendapat khidmat nasihat.5. Golongan yang tertakluk dalam jenis ini sebagai contohnya ialah: Kanak. tunjuk ajar serta bimbingan atau pengakuan daripada orang lain.5. memikul tanggungjawab terhadap dirinya serta terhadap hak orang lain. 4.Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah ialah kelayakan serta kemampuan insan menerima hak.2 Ahliyyah al-Ada’ (kelayakan melaksana tanggungjawab) Ahliyyah al-Ada’ ialah kemampuan seseorang insan untuk melaksanakan urusan sebagaimana yang ditentukan oleh syarak.kanak mumayyiz hingga zaman sebelum aqil baligh yarg lemah akalnya. tetapi ahliyah ada al-naqisah sahaja. orang yang bertindak menguruskan bagi pihaknya ketika itu ialah walinya sebagai wakil. Golongan ini akalnya tidak cacat dan tidak hilang terus oleh itu mereka masih tertakluk dengan ahliah al-ada'. Keadaan manusia ditinjau dari sudut ahliah al-ada’ boleh dibahagikan kepada dua Jenis iaitu: 4. Untuk itu.

Segala tindakan yang ia lakukan dikira sah. Terhadapnya dikenakan kewajipan segala urusan berkaitan keduniaan dan Akhirat.1 Halangan Samawi Halangan Samawi ialah halangan yang muncul daripada Allah sebagai penggubal itu sendiri dan ia bukannya dengan usaha dan kehendak manusia. 4. Contoh contoh halangan samawi ialah Gila. Halangan ahliyyah atau keemampuan dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu halangan samawi dan halangan bukan samawi. Mati 4.6 HALANGAN AHLIYYAH Kadang kala seseorang insan yang telah mencapai tahap ahliyyah al-wujub alkamilah dan Ahliah al-Ada' al-Kamilah tetapi setepas itu terdapat halangan yang menyebabkan terkurang ahliah atau hilang terus ahliah. mewariskan kepada orang lain serta terhadap dirinya dikenakan tanggungan nafkah daripada harta miliknya.4. Sebagai contohnya ialah: Menerima pewarisan.6.6. Tidur atau Pengsan. Sakit Nazak.5. Lupa. Orang gila juga tidak dapat membezakan di antara baik dengan buruk serta akibat 133 .1.2 Ahliyyah al-Ada’ al-Kamilah (kelayakan penuh melaksanakan tanggungjawab) Ahliah al-Ada' al-Kamilah ialah orang yang baligh dan sempurna akalnya. Terencat Akal. Perkara tersebut dikenali dengan halangan sudut kemampuan. tanpa perlu mendapat keizinan orang lain.1 Gila Gila dapat menghalang atau menggugurkan kemampuan untuk memahami sesuatu. Peringkat tersebut merupakan tempoh kemampuan seseorang insan untuk menetapkan juga melaksanakan hak yang ditetapkan oleh syarak samaada untuknya dan orang lain terhadapnya.2. 4.

seperti Dikenakan diyat dan jaminan terhadap hak orang lain yang ia rosakkan. berkenaan dengan harta dan pemilikannya tetap dikenakan taklif. Oleh itu sudut hukumnya ketika itu ia seolah-olah seperti orang gila. juga tidak sah jika ia menceraikan isterinya. dikenakan ganti rugi. Tiada terhadapnya hukum sudut fizikal. sembahyang. Namun jika ia merosakkan harta orang lain. puasa. Lemah dari segi kemampuan untuk mengurus juga memahami sesuatu urusan. 4. 4. qisos . Juga terkecuali daripada ahliah al-wujub yang bersifat fizikal seperti: Haji. ii. Iaitu tidak sah segala tasarru'f. Ada kemampuan memahami dan membezakan namun tidaklah sampai ke tahap seperti orang cerdik biasa. Oleh itu mereka terletak dalam kategori tidak dikenakan semua ahliah alada' al-Kamilah dan al-Naqisah.3 Lupa 134 . Oleh itu orang gila ditempatkan pada kategori hukum yang sama dengan kanak-kanak belum mumayyiz.2 Terencat Akal Ia merupakan kategori insan yang lemah akal dan terencat akal. ia berhak memiliki harta yang dibelikan oleh wali untuknya juga berhak terhadap harta yang ia warisi.sesuatu. Untuk itu.6. Namunpun begitu. Golongan itu secara lebih terperinci dapat dibahagikan kepada dua jenis pula.hukum terhadapnya pada kategori ahliah a. ikrar dan akadnya biarpun dengan keizinan walinya.1. Tiada kemampuan memahami dan membezakan. Hartanya juga diwajibkan zakat. Dan kaffarah. Segala perbuatan dan perkataannya berada di persimpangan di antara gila dengan waras iaitu tidak sampai tahap gila. iaitu: i.6. Hal itu kerana sifat tersebut sejenis daripada kategori gila.1. menurut jumhur ulama.lada' al-naqisah iaitu keadaanya seperti kanak-kanak mumayyiz. hudud.

hendaklah ia segera menunaikannya bila mengingatinya. 4. Hak Allah. Namun begitu. Sebagaimana hadis daripada Anas Ibn Malik: “:Sesiapa lupa mendirikan sembahyang. Namun begitu. Sebagai contohnya: Seandainya ia merosakkan harta orang keadaan terlupa. ia tidak dikira gugur hak itu. Ia ia dibebaskan hukuman terhadap hak-hak Allah. Sebagai contohnya: 135 .1. Hal tersebut kerana ia masih memiliki kemampuan dan akal yang sempurna. tetapi hak-hak manusia tidak terbebas. dikenakan membayar ganti rugi kepada pemiliknya.4 Tidur Dan Pengsan Tidur dan pengsan merupakan keadaan sementara yang menyebabkan seseorang dimaafkan dan terbebas daripada taklif kerana dalam kedua-dua keadaan tersebut ia dikira tidak tahu. tidak ahliah aI-wujub. seseorang yang sedang tidur dan pengsan hanyalah dinafikan ahliah al-ada' sahaja. Ulama Fiqh membahagikan keadaan dan sifat lupa dengan membezakan hak yang sepatutnya dilakukan kepada dua. Apabila seseorang lupa melaksanakan hak-hak yang berkaitan dengan manusia pada waktunya.Lupa juga kadang kala dikenali juga dengan lalai. Hak manusia.” ii. ia hendaklah segera menunaikannya apabila ingat.6. Hukum terhadap orang lupa tidak sampai menafikan ahliyah al-wujub dan al-ada' . Seseorang yang lupa hak-hak Allah dimaafkan daripada dosa dan diberi keuzuran contohnya: seseorang itu lupa mendirikan sembahyang maka tidak berdosa. Ia adalah suatu sifat yang menyelubungi akal fikiran seseorang yang menyebabkan ia lupa apa yang ditaklifkan terhadapnya. iaitu: i.

jumhur menetapkan sebab kematian menggugurkan ahliah al-ada' dan ahliah al-wujub serta gugur seluruh taklif syarak. Namun begitu. Ia juga merangkumi orang yang menunggu hukuman bunuh. Iaitu sabit terhadap dirinya segala hak berkaitan dengan Allah dan manusia.Orang sedang tidur telah mencederakan orang lain. 4. berkaitan dengan 136 . Ia berhak untuk melaksanakan perbelanjaan dan pengurusan terhadap hartanya dan juga berhak menerima dan melaksanakan apaapa kewajipaa.6.1. 4. ia dikira mencederakan secara tidak sengaja yang bebas daripada qisas. Keadaan tersebut dapat dilihat berdasarkan keadaan penyakit yang dialaminya atau pengalaman atau jangkaan doktor.5 Sakit Mati Apa yang dimaksudkan di sini ialah sakit tenat atau keadaan seseorang yang tidak ada harapan untuk terus hidup.1.5 Mati Mati merupakan penghalang ahliah yang menyebabkan manuia lemah selemahnya.6. namun dikenakan diyat. Jumhur ulama sepakat mengatakan bahawa orang yang sedang sakit mati atau dalam keadaan tiada harapan untuk terus hidup masih mempunyai ahliah wujub kamilah. Namun dalam hal yang berkaitan dengan harta ada batasannya seperti: Wasiat yang dilakukannya hanya sah 1/3 sahaja. Justeru. sedang lemas di lautan. tenggelam dan terbakar.

jika sebaliknya hutang tersebut masih dikira tetap berkekalan.2 Tersalah 137 . Mabuk e. oleh itu orang jahil tetap diambil kira sudut syarak dan segala tindakannya menyebabkan terbentuk kesan hukum.6.2 Halangan Bukan Samawi Halangan bukan samawi ialah halangan-halangan berdasarkan usaha dan pilihan manusia itu sendiri antaranya ialah a.6. Sebab kejahilan tidak menafikan ahliah cuma dalam kes tertentu sahaja mereka diberikan keuzuran khususnya bagi orang yang tinggal dalam negara Islam kerana menuntut ilmu dan bertanya kepada orang alim itu merupakan tanggungiawab terhadap setiap individu seperti: Mengenai ibadat.2.1 Kejahilan Jahil ialah tidak mengatahui sesuatu perkara atau hukum. Jika ia tidak berharta. Kejahilan b. Mereka tidak boleh menjadikan kejahilan sebagai alasan melanggar tuntutan syarak atau bebanan taklif.2. 4.6. Menurut pendapat yang lebih kukuh: Hutang si mati berkekalan dan hendaklah dibayar daripada harta peninggalannya. seharusnya diberikan jaminan untuk membantunya agar ia bebas daripada tuntutan pada hari Akhirat.hutang jenazah ulama berselisih pendapat iaitu: Menurut pendapat setengah ulama Hanbali: Hutang si mati gugur jika ia meninggal dunia tanpa meninggalkan harta. Hal itu juga kerana perkara fardhu ain seperti Halal dan haram wajib diketahui oleh setiap mukallaf' 4. Paksaan 4. Tersalah c. Bodoh d.

serta ampunkanlah dosa kami. dimaafkan dan sah puasanya. dan ia juga menanggung dosa kejahatan Yang diusahakannya. dan berilah rahmat kepada kami. Tersalah terhadap sasaran. Di mana perbuatan tersebut terkena sasaran yang dituju. Sebagai contohnya ialah: Seseorang makan sahur ketika fajar terbit dengan beranggapan fajar belum terbit. ia mendapat pahala kebaikan Yang diusahakannya. namun ia tidak menggugurkan hukum sudut harta. Wahai Tuhan Kami ! janganlah Engkau bebankan kepada Kami bebanan Yang berat sebagaimana Yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang Yang terdahulu daripada kami. oleh itu.Tersalah dan terkeliru merupakan salah satu sebab sebagai halangan ahlyah Oleh itu. Kesalahan sebegitu 138 . dan maafkanlah kesalahan kami. tolonglah Kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum Yang kafir". Sebagai contohnya ialah: Seseorang melepaskan panah terhadap sasaran yang disangka rusa. ii. Tersalah kerana tidak tahu. Kesalahan sebegitu dimaafkan sudut fizikal dan tiada dosa. Tersalah dalam perlaksanaan adalah kesalahan yangberlaku dalam pelaksanaan perbuatan iaitu seperti seseorang lngin mengucapkan lafaz tertentu tetapi terkeluar lafaz sumpah. Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa Yang Kami tidak terdaya memikulnya. ternyata yang kena ialah manusia. iii. Engkaulah Penolong kami. Keadaan itu selaras dengan firman Allah: (Surah al-Baqarah 2: 286) 286. Selanjutnya bersalah dan terkeliru itu pula dapat dibahagikan kepada beterapa kategorinya. (Mereka berdoa Dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau mengirakan Kami salah jika Kami lupa atau Kami tersalah. namun sasaran tersebut bukan tempatnya yang dimaksudkan. iaitu: i. orang tersalah dimaafkan daripada hak Allah atau berkaitan dengan dosa dan mereka tidak diazab pada hari Akhirat. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa Yang terdaya olehnya.

3 Bodoh Bodoh ialah golongan yang melakukan tasarruf atau pengurusan sudut harta dengan tindakan yang menyalahi tuntutan syarak serta akal yang sempurna. orang bodoh masih mempunyai ahliah sempurna serta dikenakan semua taklif syarak. Sebagaimana firman Allah: Surah al-Nisa'4 : 5) 5.6. tetapi tidak menggugurkan sudut hukum harta. menurut jumhur ulama orang tersalah dan keliru berkenaan muamalah dikira terbatal atau tidak sah. Tersalah perkiraan. (harta) Yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu. Namun begitu. melainkan dalam kes tertentu dikecualikan kesan hukum. Sebagai contohnya: Doktor pakar tersalah memberi ubat kepada pesakit dengan anggapan itu adalah ubat terbaik untuknya namun menyebabkan kesan lain atau semakin parah. Orang bodoh terpasul kategori halangan berdasarkan usaha kerana mereka rnenguruskannya berdasarkan pilihan dan ikhtiar. 4. yang mana ia hanya khusus untuk doktor. biarpun sudah cukup umur. berkaitan dengan jenayah ia dikenakan tanggungjawab terhadap apa yang ia lakukan. ia hendaklah membayar diyat dan kafarah. iv. Apa yang dapat dirumuskan di sini. Di mana ulama Fiqh menyatakan bahawa kesalahan kategori ini tidak dikenakan tuntutan atau jaminan. ia dimaafkan hukuman sudut fizikal sahaja. dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang Yang belum sempurna akalnya akan harta (Mereka Yang ada Dalam jagaan) kamu. bahkan dikenakan diyat. Sehubungan dengan itu. Sebagai contohnya: Seseorang mukmin membunuh mukmin yang lain kerana tersalah.2.menggugurkan hukum fizikal. cuma bercanggah dengan syarak dan akal yang sempurna. biarpun mereka kalangan orang berakal juga. dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan 139 . Cuma. Sebagai contohnya: Ditahan pengurusan harta orang bodoh.

maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Menurut jumhur ulama.hartanya (yang kamu niagakan). kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka (tanda-tanda Yang menunjukkan Bahawa mereka) telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya. dan juga berkatalah kepada mereka Dengan katakata Yang baik. maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (yang menyaksikan penerimaan) mereka. kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka hartanya. Secara lebih terperincinya mabuk atau seseorang yang mabuk dapat dibahagikan kepada dua keadaan. iaitu: i.4 Mabuk Mabuk merupakan suatu sifat yang mana akal seseorang tertutup disebabkan pengambilan benda-benda yang menghilangkan kewarasan seperti: Arak dan dadah. hukum terhadap 140 . dan janganlah kamu makan harta anak-anak yatim itu secara Yang melampaui batas dan secara terburu-buru (merebut peluang) sebelum mereka dewasa. 4. Sebagai contohnya ialah Mabuk kerana tersalah mengambil ubat dan mabuk kerana minum arak dalam keadaan darurat daripada mati kehausan. dan sesiapa (di antara penjaga harta anak-anak yatim itu) Yang kaya maka hendaklah ia menahan diri (dari memakannya).6. dan ujilah anak-anak yatim itu (sebelum baligh) sehingga mereka cukup umur (dewasa). dan sesiapa Yang miskin maka bolehlah ia memakannya Dengan cara Yang sepatutnya. Oleh sebab itu. pengetahuan serta ujian. Sebagaimana firman Allah: (Surah al-Nisa'4 : 6) 6. pihak wali hanya boleh menyerahkan harta orang bodoh apabila mereka cukup umur dan cerdik dengan berdasarkan pengalaman. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (akan Segala Yang kamu lakukan). Mabuk menerusi cara harus iaitu seseorang yang mabuk disebabkan perkara atau menerusi kaedah yang tidak diharamkan oleh syarak.2.

5 Paksaan Paksaan juga termasuk kategori halangan berdasarkan usaha. dikenakan ganti rugi. Sehubungan dengan itu juga.1 Syarat Paksaan Sesuatu paksaan itu dikira sah apabila ia memenuhi syarat-syaratnya yang tertentu iaitu: Orang yang memaksa benar-benar bertujuan supaya dilaksanakan apa yang dipaksakan itu atau bukan main-main dan ia memang tidak ada kuasa menolaknya.5. namun bezanya ia berdasarkan pilihan orang sama ada sudut perbuatan atau perkataan dimana ia tidak restui dan tidak mampu ingkari seperti dipaksa ucapkan kufur.6. 4. Oleh itu segala tindakannya ada kesan hukum seperti Akad dan talak terhadap isterinya dikira sah dan terlaksana. Hukum jenayah juga tidak dikenakan balasan. Orang yang dipaksa benar-benar mengetahui orang yang memaksa akan bila-bila 141 . namun hatinya tetap beriman. Alasannya kerana ia dikira sebagai mukallaf yang tertutup akalnya kerana usahanya sendiri dan cara haram. 4.mereka dari sudut syaraknya ialah tidak diambil kira atau diberi keuzuran. Namun begitu hukum berkenaan hak manusia dan harta tetap dikenakan tanggungjawab dan jaminan seperti merosakkan harta orang. Mabuk menerusi cara haram iaitu mabuk yang dialami oleh seseorang menerusi kaedah haram seperti minum arak dan penyalah gunaan dadah.2.2. Akad jual beli yang dilakukannya adalah tidak sah. Namun begitu hukuman hudud dan qisas tersebut hanya dilaksanakan terhadap dirinya setelah ia waras semula. ii. tiada apa-apa pengecualian terhadapnya bahkan dikenakan hukuman sepenuhnya sebagaimana mukallaf lain.6. Segala muamalah tiada kesan hukum dan tidak sah. Hukum terhadap mereka dikira sama seperti mukallaf biasa biarpun akalnya tidak berfungsi ketika itu. sekiranya orang mabuk cara haram tersebut melakukan jenayah sudut fizikal dan badan yang dikenakan hukuman hudud seperti membunuh dan berzina.

7.Kesan Paksaan Terhadap perbuatan Dan perkataan Paksaan yang dikenakan terhadap seseorang menimbulkan kesan tertentu.7 KHIYAR (OPSYEN) DALAM KONTARK 4. 4. iii. 142 . Prinsip Khiyar di dalam hukum syariah ini adalah bertujuan untuk memberi hak supaya kedua belah pihak yang berjual beli tidak mengalami kerugian atau penyesalan selepas perjanijian dibuat disebabkan perkara tertentu yang timbul dari pembelian atau penjualan berkenaan samada dari segi harga. Iaitu pilihan sesuatu disebabkan oleh sesuatu hal yang berlaku. hadas.5. seperti: Talak. 4. segala tasaruf dan pengurusan yang berkaitan dengan ucapan orang yang dipaksa secara tidak sebenar dikira batal. Perkara yang dipaksakan serta ancaman yang akan menimpa jika ingkar melibatkan sama ada dirinya atau harta atau ahli keluarganya.1 Definisi Khiyar Semasa menjalankan proses jual beli.2. agama Islam memberikan satu peraturan khas mengenai pemilihan dalam meneruskan kontrak jual beli atau sebaliknya. membunuh.masa sahaja mengambil tindakan terhadapnya jika enggan patuh. Khiyar ialah salah satu pihak yang berkontrak boleh meneruskan kontrak atau tidak meneruskannya.2. Ulama Syafi juga menjelaskan: Berkenaan perbuatan orang dipaksa juga tiada apaapa kesan. antaranya ialah: ii. Menurut jumhur ulama dan ulama Syafie. Mengikut pendapat Sheikh Mohsin pula Khiyar ialah kedua pihak (penjual dan pembeli) diberi hak memilih samada hendak meneruskan jual beli mereka atau memfasakhnya (menamatkan) mengikut syarat-syarat atau sebab-sebab tertentu. berzina juga memindahkan arah kiblat. barang dan sebagainya. Mengikut Wahbah al Zuhaili.7. kecuali berkaitan dengan Penyusuan.

Menjaga kepentingan pihak-pihak yang berakad. pembeli boleh memilih mana-mana satu. Biasa berlaku pada akad terhadap benda seperti menjual dua helai baju.2 Jenis-Jenis Khiyar Khiyar terbahagi kepada enam jenis iaitu: 1. Tujuan: 1.2. Pihak berkontrak diberi peluang untuk membuat pilihan dengan menentukan subjek kontrak itu. Ia memberikan pihak yang melakukan aqad yang meliputi ijab dan qabul hak bagi membatalkan perjanjian semasa dalam sesi (majlis 143 . 3. 4.7. 2. 5. 2. dan tempoh tertentu untuk membuat pilihan yang diberikan.Khiyar adalah hak kepada kedua belah pihak sekiranya terdapat satu pihak mahu meneruskan kontrak atau tidak mahu meneruskannya. Khiyar Majlis Khiyar Syarat Aib Ta’yin Rukyah Alaqdi 4. 6. Ia adalah suatu hak yang diberi kepada pihak-pihak yang berkontrak sama ada hendak meneruskan akad yang dibuat atau tidak.7. Memastikan adanya kerelaan hati untuk meneruskan akad. 4.1 Khiyar Majlis Khiyar Majlis ialah setiap pihak yang mengadakan aqad jualan mempunyai pilihan terhadap pihak lain selagi mereka masih tidak beRPisah.

a. yang bermaksud: " Bila dua orang yang berjual beli. Sekiranya tiada dinyatakan dengan jelas maka syarat tersebut adalah batal." Dalil bagi hukum khiyar Syarat ini ialah hadis iaitu Sabda Rasulullah s. yang bermaksud: " Apabila kamu berjual beli.” (Riwayat Bukhari dan Muslim) Di dalam khiyar Majlis ini. syarat tersebut hendaklah dinyatakan dengan jelas didalam majlis Akad yang melibatkan kerelaan diantara kedua belah pihak. aku ada tempoh khiyar selama tiga hari. katakanlah: jangan menipu.7. maka masing-masing boleh khiyar (pilihan jadi jual beli atau tidak) selama keduanya belum beRPisah dari majlis tersebut.2. 4. Hukum ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah s. sekiranya salah satu pihak menggugurkan hak pemilihannya maka pihak yang satu lagi masih berhak membuat pilihan sama ada hendak meneruskan jual beli tersebut atau memansuhkannya selagi majlis akad masih wujud. Contohnya pembeli mengatakan: "Saya beli barang awak ini dengan syarat boleh khiyar dalam masa dua hari dari tarikh ini.2 Khiyar Syarat Khiyar Syarat ialah pemilihan yang dinyatakan di dalam akad. Pihak yang diberi kepadanya hak memilih itu boleh membuat keputusan 144 . Pendapat dikalangan Imam Malik pula ialah mengikut syarat yang dipersetujui bersama iaitu mengikut uruf setempat dan jenis barang yang terlibat dalam kontrak tersebut.w.w. Terdapat juga ulama dikalangan mazhab Syafei menyatakan tempoh masa khiyar atau pemilihan tersebut hendaklah tidak lebih daripada tiga hari. (Riwayat Bukhari) Mengikut Imam Syafei.”.a.akad) tawar-menawar atau sudah selesai tetapi majlis tersebut belum tamat. Ia berlaku semasa aqad jual beli dijalankan di mana kedua belah pihak bersetuju disyaratkan bahawa kedua-dua belah pihak atau salah satu daripadanya berhak memilih samada jual beli itu diteruskan atau sebaliknya.

" (Riwayat Ibnu Majah) 4.7. Sekiranya pembeli mengetahui ada kecacatan dan dia membeli juga maka tidak boleh dikhiyarkan lagi. bersabda yang bermaksud: "Orang Islam adalah saudara kepada Muslim yang lain.4 Khiyar Ta'yin 145 . Terdapat kecacatan sebelum akad atau selepas akad ataupun juga sebelum diserahkan barangan kepada pembeli. maka tidak boleh khiyar lagi. Tidak halal menjual kepada saudaranya barang yang ada kecacatan melainkan ia telah jelaskan.1.sama ada hendak meneruskan jual beli atau dimansuhkan dalam tempoh tersebut.7.2.2. Pembeli tidak mengetahui terdapat kecacatan ketika majlis akad dan ketika membeli barang tersebut. Setiap pihak yang mengugurkan haknya untuk memilih adalah di anggap bersetuju meneruskan jual beli tersebut. Kecacatan yang diterima dalam khiyar Aib ini hendaklah berlaku sebelum akad atau semasa jual beli berlangsung dimana si pembeli tidak mengetahuinya pada waktu itu ataupun kecacatan tersebut berlaku sebelum sipembeli menerimanya. 4. Rasulullah s. Pembeli berhak menamatkan kontrak atau meminta kurang harganya apabila kedaan tersebut berlaku.3 Khiyar Aib Khiyar Aib ialah apabila berlaku kerosakan atau barang yang dijualbeli tersebut ada kecacatan atau tidak menepati spesifikasi yang dipersetujui di dalam akad.7. Walaupun begitu bagi pihak yang satu lagi masih mempunyai hak pemilihan.a.3. 4.1 Syarat Sabit Khiyar Aib Antara perkara dan syarat yang membolehkan khiyar aib ialah: 1. 2. Sekiranya berlaku kecacatan selepas barang tersebut diserahkan kepada pembeli.w.

8. Imam Hanafi Ta'yin adalah harus dengan syarat-syarat berikut: 1. Jumhur Ulama mengatakan khiyar jenis ini ditegah kerana tidak ditentukan barang yang hendak dijual. Oleh itu seseorang yang hendak membeli barang tersebut hendaklah melihat barang itu. Ia mengatakan jual beli yang tidak jelas barangnya adalah pada asalnya lagi tidak sah. Mereka berpandukan kepada hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas dan Abu Hurairah yang bermaksud: "Sesiapa yang membeli sesuatu yang tidak dilihatnya terlebih dahulu. 2. Barang yang hendak dijual atau dipilih itu mestilah tidak lebih daripada tiga jenis barang sahaja.2. Pembeli tersebut hanya berhak memilih atau melakukan ta'yin hanya satu sahaja. Masa untuk melakukan khiyar ini tidak lebih daripada tiga hari sahaja. Hanafi dan ulama Zahiri berpendapatt khiyar ini adalah harus. 1. Tiga jenis barang yang hendak dijual itu juga mestilah berlainan harganya dan sifatnya. 146 mengatakan Khiyar . Imam Malik. 4. Ulama berselisih pendapat mengenai khiyar Ta'yin.Khiyar Ta'yin ialah orang yang berakad jual beli berhak memilih dan menentukan salah satu daripada tiga barangan yang berlainan dari segi harga dan sifat barang tersebut. Ia berhak menolak jika tidak mahu kerana syarat sah khiyar ini ialah dengan melihatnya. Ia berdasarkan kepada dalil berikut.w. apabila diperlihatkan kepadanya ia berhak memilih sama ada hendak menerimanya atau menolaknya. Jual beli yang ada Khiyar Rukyah akan mendedahkan penipuan. " (Riwayat Muslim) Imam Syafei tidak mengharuskan khiyar Rukyah. Sebagai contohnya seseorang pembeli diberi pilihan oleh penjual terhadap tiga buah jam tangan pada harga yang berlainan. menegah daripada menjual secara menipu. Nabi Muhammad s. 3.5 Khiyar Rukyah Khiyar Rukyah ialah seseorang yang tidak melihat barang yang hendak dibeli.a. Manakala Imam Hanafi pula mengharuskan khiyar jenis ini diatas dasar keperluan atau hajat manusia serta menggunakan kaedah Istihsan. Harga tersebut mestilah ditentukan terhadap ketiga-tiga jenis barang yang hendak dijual.

4. Iaitu dalam masa tiga hari maka jual beli diantara mereka akan terbatal dengan sendirinya.1 Penamatan Kontrak Melalui Fasakh 147 . Istilah ‘Fasakh’ atau pembatalan kontrak ini berbeza dengan ‘batal. Khiyar Naqdi akan terbatal dengan sebab-sebab berikut: a) Pembeli mati. Penamatan kontrak melalui pembatalan boleh berlaku dalam beberapa keadaan manakala kematian menyebabkan beberapa jenis kontrak tamat. Namun begitu penjual berhak meminta ganti rugi di atas kecacatan tersebut. 4. c) Pembeli merosakkan barang yang dibelinya pada masa khiyar Naqdi.2. d) Pembeli telah menyebabkan barang menjadi cacat yang ia tidak boleh dikembalikan semula kepada penjual dan waktu itu ia belum lagi membayar harganya.6 Khiyar Naqdi Khiyar Naqdi ialah khiyar yang mensyaratkan pembeli apabila mereka tidak menyerahkan kesemua jumlah harga dalam masa yang tertentu. atau berlaku kematian salah satu pihak yang berkontrak atau kedua-duanya dan kontrak yang tergantung apabila syarat-syarat kontraknya tidak dipenuhi. 8 PENAMATAN KONTRAK Sesuatu kontrak boleh tamat dengan adanya pembatalan (ibtal) atau penamatan (fasakh). Hadis yang digunakan oleh Ulama lain dalam mengharuskan khiyar Rukyah adalah hadis Daif. b) Pembeli enggan melaksanakan muamalat jual beli daripada khiyar Naqdi sebelum membayar harga. 4. Imam Hambali berpendapatt khiyar jenis ini adalah sah dalam masa tiga hari sahaja.7.2.’ Fasakh ialah proses menamatkan kontrak yang telah sah dari segi asalnya manakala ‘batal’ ialah kontrak tersebut adalah terbatal atau tidak sah sejak awal lagi kerana tidak menepati syarat-syaratnya mengikut perspektif Islam seperti tidak cukup rukun kontrak atau yang tidak menepati syarat-syaratnya.8. bukan hadis sahih. Imam Hanafi berpendapatt khiyar jenis ini adalah cabang daripada khiyar Syarat.

Jika kontrak menjadi rosak seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui atau jualan yang terikat dengan tempoh.1. Penamatan kontrak boleh dilakukan apabila salah satu pihak yang berkontrak gagal melaksanakan tanggungjawab mereka atau hak salah satu pihak tidak dipenuhi.2 Penamatan dengan sebab Khiyar. maka wajib dibatalkan samada pembatalan tersebut dibuat oleh dua pihak yang berkontrak atau dibuat oleh Qadhi atau Hakim. 4. Sesuatu kontrak itu akan tamat atau mansuh apabila berlaku kematian salah satu pihak yang terlibat atau keduaduanya.1.Penamatan kontrak boleh berlaku dalam beberapa keadaan seperti : 4.8. 4.8.4 Penamatan akibat Penamatan Tempoh Kontrak atau tercapai maksudnya. 4.1.8. Pihak pemilik khiyar dalam khiyar syarat atau khiyar aib atau khiyar rukyah dan sebagainya boleh menamatkan kontrak semata-mata dengan kehendaknya tetapi dalam khyiar aib selepas penerimaan barang pada sipembeli ia tidak boleh memfasahkan lagi jualbeli tersebut kecuali dengan persetujuan kedua-dua belah pihak 4.1.1 Pembatalan dengan sebab rosak atau pencabulan kontrak.8. Penamatan kontrak juga boleh berlaku apabila telah tamat tempoh kontrak tersebut seperti tempoh kontrak sewa rumah selama dua tahun atu kontrak jaminan. Penamatan boleh dilakukan dengan persetujuan pihak yang telibat atau melalui proses undang-undang.8 SOALAN LATIHAN 148 .3 Penamatan (Fasakh) kerana tidak melaksanakan kontrak.

6 Illah Pengharaman Riba Mata Wang 5.2.2.3. Jelaskan halangan samawi dan bukan samawi kepada keahlian akad 5.1.1.1.3.2. Bincangkan keahlian berakad serta jenis-jenisnya 4.2.5 Barang-barang Ribawi 5.2.3 Unsur Maysir (Judi) dalam Muamalat 5. Gharar.1 Semua Bentuk Muamalat asalnya adalah harus 5. Apakah majlis Akad 3.3.1.3.1 Rukun Akad Jual beli 5.2.3.2.3. Ihtikar) 5. Huraikan konsep khiyar dalam kontrak 6.3.1.Jenis-jenis Riba 4.3.2. Jelaskan sebab-sebab penamatan kontrak BAB 5 TEORI RIBA DAN URUSNIAGA BATIL DALAM MUAMALAT 5.1 Riba al-Nasiah (Hutang Piutang) 4.3.2.1 PENGENALAN 5. 2.2.4 Pengharaman Riba 4.3. Huraikan definisi akad serta rukun-rukunnya.1.2.2 Pengkelasan Jenis-jenis Riba 5.2.1.3.2.2 Riba al-Fadl (Riba jual Beli) 5. Maysir.1.3.3.4.1 Definisi dan Konsep Riba 5.2.1.1 Unsur Riba dalamMuamalat 5.1.1 Pengharaman Riba melalui al-Quran 4.1 Definisi Gharar 5.3.2.2 PRINS IP ASAS SYARIAH DALAM MUAMALAT 5.2 Urusniaga Muamalat Berdasarkan Akad 5.2 Unsur Gharar dalam Muamalat 5.2.3.3.1.3.1 Pengharaman Riba melalui al-Sunnah 5.2.2.2.2.2.3 Mengelakkan Urusniaga Batil (Riba.3.4.4 Unsur Ihtikar dalam Muamalat 149 .

3.5 Uruf setempat diambilkira dalam menetapkan Hukum 5.4. Menghubungkaitkan urusniaga batil dalam muamalat dengan hukum urusniaga 4.1 Definsi Uruf 5.2. syariah dan akhlak.2 Syarat Uruf sebagai sumber hukum 5. 150 .1 Definisi Ihtikar 5.6 Hukum Muamalat menghimpunkan thabat dan murunah. Menjelaskan prinsip asas syariah dalam urusniaga muamalat 3.2.5.2. Menghuraikan konsep riba dan hukum mengenainya . Prinsi-prinsip yang digariskan oleh Fiqh al-Mu’amalat tentunya mengemukakan penyelesaian serta jalan keluar kepada masalah-masalah Riba yang timbul di dalam sistem kewangan konvensional yang diamalkan pada masa sekarang dan berteraskan amalan riba yang diharamkan. 5. 2.5.3.2. anda seharusnya boleh: 1. Mengenal pasti uruf dan thabat serta murunah dalam urusniaga muamalat 5.4.5.4 Hukum Muamalat dibina berasaskan Illah dan Maslahah 5. Islam terdiri daripada tiga komponen utama iaitu aqidah. Menjelaskan illah dan maslahah dalam urusniaga muamalat 5.1 PENGENALAN Dalam Perspektif Islam.2.2. urusan kewangan adalah termasuk di dalam bidang muamalat.2.2 Syarat Menjadi Ihtikar 5.3 KESIMPULAN BAB 5 TEORI RIBA DAN URUSNIAGA BATIL DALAM MUAMALAT OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini.

h. segala hukum sekarang adalah dianggap suatu penerusan daripada hukum terdahulu selagi tidak ada bukti yang boleh mengubah hukum dahulu kepada status hukum yang baharu.t).1 Semua Bentuk Muamalat Asalnya Adalah Harus Mengikut prinsip asas Muamalat Islam. Katakanlah pada keduanya dosa besar dan ada pula beberapa manafaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. al-Ahkam fi Usul al-Ahkam. Beirut: Dar al-Kutub al-‘iliyyah. juz 1.” (al-Baqarah: 219). (t. Semua ulama dan para sarjana menerima prinsip ini kecuali Ibn Hazm al-Zahiri yang menganggap semua perkara adalah haram kecuali wujudnya yang mengharuskan. 15-16) Sebaliknya semua bentuk ibadat asalnya adalah haram dilakukan kecuali terdapat dalil yang sahih dan jelas mengenai pensyariatannya.. Bay’ al-Murabahah Li al-Amr bi al-Syra’.Banyak negara Islam telah berjaya menggubal sistem muamalat yang berteraskan muamalah Islam yang bebas daripada terlibat dengan riba. (Abu Muhammad ‘Ali ibn Ahmad ibn Sa’id Ibn Hazm al-Andalusi... 52). h. Selepas ayat ini turun. antara bukti yang jelas berkenaan prinsip ini ialah kes pada zaman Rasulullah saw sewaktu peristiwa pengharaman arak pada peringkat awal. Ketika itu Allaah berfirman: “Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. Kes ini menurut al-Qaradawi ialah bukti bahawa para sahabat tidak meninggalkan sebarang perbuatan sehingga datangnya dalil yang jelas tentang haramnya sesuatu perkara. Menurut Syeikh al-Qaradawi. 5.2. Prinsip ini juga menurut Ibn Qayyim adalah berasaskan prinsip al-istishab. Mengikut prinsip al-Istishab. Beirut: Dar al-Fikr. justeru itu meletakkan bahawa 151 . semua bentuk urusan muamalat secara asalnya adalah harus kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.2 PRINSIP ASAS SYARIAH DALAM MUAMALAT 5. (2001). (Yusuf al-Qaradawi. terdapat lagi para sahabat yang masih meminum arak kerana tidak wujud lagi dalil yang jelas tentang pengharamannya bahkan sesetangah daripada mereka juga yang mahukan suatu penerangan yang menyeluruh berkenaan dengan pengharaman arak.

h. adalah perlu dicari kebaikan dalam produk tersebut dan ditentukan adakah terdapat dalil atau sesuatu yang mengharamkan daripada produk tersebut. (Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawjiyyah (t. Allah swt berfirman: “Katakanlah (kepada kaum yang mengada-adakan sesuatu hukum): Sudahkah kamu nampak baik buruknya sesuatu yang diturunkan Allah untuk manfaat kamu itu sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya haram dan sebahagain lagi halal? Katakanlah lagi (kepada mereka): Adakah Allah izinkan bagi kamu berbuat demikian atau kamu hanya mengada-adakan secara dusta terhadap Allah?. Oleh itu dalam mencari sesuatu hukum halal atau haramnya dalam sesuatu produk dalam sistem kewangan. h.2.2 Urusniaga Muamalat Berdasarkan Akad Kontrak 152 . 112) Prinsip semua bentuk muamalat asalnya adalah harus ini boleh diguna pakai oleh para ahli ekonomi dan kewangan semasa dalam merangka sistem pertukaran mata wang baru yang berlandaskan Islam dimana ia boleh memberikan suatu keyakinan kepada mereka untuk berani mengetengahkan kaedah-kaedah baru yang sesuai dengan keperluan semasa dalam sistem kewangan moden berteraskan prinsip Islam 5.t) I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin.” Yunus:59 Dari segi ibadat pula tidak boleh melakukan ibadah sewenang-wenangnya kecuali terbukti ia telah ditentukan oleh syariah sebagai ibadat. 355) Oleh itu Manusia secara asalnya bebas melakukan apa-apa sahaja dalam urusan muamalat kecuali setelah terbukti ia diharamkan. (Ibn Qudamah(1999). Kaherah: Maktabah al-Taufiqiyyah. Jika tiada sesuatu yang mengharamkan maka hukumnya adalah harus atau halal walaupun tiada dalil yang menghalalkan.asalnya manusia ini bebas daripada menanggung sebarang liabiliti (al-Bara’ah alDhimmah).

hilang akal. mabuk. Kerelaan berkontrak dalam muamalah tersebut dijelmakan dalam akad kontrak. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.2. meliputi semua bentuk perjanjian antara manusia. ketidaktelusan ataupun melanggar prinsip-prinsip syariah yang jelas iaitu batil. Akad yang dimeterai itu juga tidak mengandungi unsurunsur paksaan dan tidak ada perkara-perkara yang menjadi halangan sesuatu akad itu dilakukan seperti muflis. “Hai orang-orang yang beriman. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Oleh itu semua jenis akad dan syarat yang dipersetujui diantara pihak-pihak yang terlibat adalah diharuskan melainkan jika terdapat larangan secara jelas dalam al-Quran dan alSunnah. berakal. (Muhammad ‘Uthman Syabir (1996) 5. Para ulamak Fiqh juga berpendapatt bahawa setiap urusniaga yang berasaskan kontrak albay’ adalah harus. Ini adalah sesuai dengan perintah Allah dalam surah al-Nisa’: 29.2. dan janganlah kamu membunuh dirimu . gila.Islam tidak mengharamkan sebarang bentuk urus niaga yang berasaskan jual beli yang mempunyai persetujuan bersama oleh kedua-dua belah pihak (mutual consent). Pada asasnya akad-akad dan syarat-syarat dalam mu’amalat adalah harus. Dua pihak yang berakad iaitu Penjual dan Pembeli.” Para fuqaha’ bersepakat menyatakan bahawa lafaz akad (perjanjian atau kontrak) adalah perkataan yang bersifat umum.1 Rukun Akad Jual Beli 1. bodoh dan sakit tenat yang boleh membawa maut.. cerdik. mana-mana syarat yang terletak antara penjual dan pembeli adalah Sah. Justeru. mempunyai kuasa pemilikan keatas perkara yang diakadkan dan redameredai antara satu sama lain. 153 . Fuqaha’ menetapkan bahawa penjual dan pembeli hendaklah terdiri daripada orang iaitu baligh. Ini beerti secara jelas bahawa manusia bebas untuk meletakkan apa-apa syarat dalam urusniaga mereka kecuali jika syarat itu membawa kepada ketidakadilan.

yang melakukan akad tersebut. al-Sanhuri berpendapatt cara ini tidak boleh dilakukan oleh pihak yang membuat tawaran kerana tawaran tidak boleh difahami dengan cara berdiam diri semata-mata. Kaherah: Dar al-Fikr. (Ibn ‘Abidin (1987: 6). boleh diserahkan dan diketahui oleh pihak yang berakad. perbuatan (al-mu’atah) dam isyarah. Syarat ini bermaksud tawaran dan penerimaan hendaklah dibuat dalam majlis akad yang sama dan 154 . Jld 1. b. Lihat ‘Abd alRazzaq al-Sanhuri (t. Penerimaan hendaklah bersambung dengan tawaran. Tujuan syarat ini ialah supaya Setiap pihak yang berakad memahami kehendak pihak yang satu lagi. Dalam keadaan kedua-dua pihak berdiam diri tanpa melakukan dengan tiga cara tersebut. 3. Harta atau barang dan harga. Harta dan harga adalah dua perkara yang mesti dinyatakan dalam sesuatu akad. d. mempunyai syarat berikut iaitu: a. milik penuh pembiaya. Setiap Ijab dan Qabul mestilah menggambarkan secara jelas kehendak pihak Qabul mestilah bersesuaian dengan ijab. Ia adalah dua lafaz akad (ijab Sighah dan qabul) perjanjian jual beli yang diucapkan oleh penjual dan pembeli. h. Harta adalah benda yang dijual dan harga ialah balasan yang mesti ditunaikan oleh pembeli. Harta yang diakadkan hendaklah terdiri daripada jenis barangan yang berpanfaat menurut syarak. Ijab ialah lafaz pernyataan pertama yang diucapkan oleh penjual.t). ia boleh juga dilakukan secara tulisan (surat). Penerimaan hendaklah bersambung dengan tawaran. 130 Qabul pula ialah lafaz pernyataan penerimaan untuk berakad yang diucapkan oleh pihak pembeli. Selain daripada perkataan yang terang dan difahami dalam melakukan akad atau apa yang biasa disebut sebagai komunikasi akad. kedua-duanya mempunyai objektif yang sama.2. Masdar al-Haqq. Sighah akad (ijab dan qabul). Dengan itu penawaran boleh dengan empat cara tadi dan hanya penerimaan sahaja boleh secara berdiaam diri dalam keadaan tertentu yang menjelaskan ia menerima. c.

Gharar.tanpa diselangi oleh sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. h.. al-Zuhaily (1989).. al-Kasani. maka akad tidak berkuatkuasa. “Hai orang-orang yang beriman. 8. 155 . janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri.cit. (1987) op. Ihtikar) Fiqh Muamalat sama seperti hukum-hukum furu’ yang lain iaitu bersumberkan wahyu yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah.cit. Kerana umat merupakan suatu kesatuan. al-Sharbini (1986). al-Ramli (1987). h. Akan tetapi fiqh muamalat berdiri diatas prinsip-prinsip atau kaedah-kaedah yang umum.2. Maysir. h. Fuqaha’ Shafi’i berpendapatt penerimaan adalah diangap bersambung apabila dilakukan terus sesudah tawaran dibuat tanpa diselangi oleh perbicaraan yang tiada kaitan dengan akad.” [287] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain. op. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]. op.cit. Yang ditekankan ialah penerimaan boleh dilakukan walaupun selepas bebarapa waktu asalkan mereka masih berada dalam majlis akad..cit. Ianya tidak termasuk di dalam perkaraperkara yang diperincikan bahkan diberi peluang kepada fuqaha’ untuk berijtihad dalam perkara-perkara yang direka oleh manusia. Mereka tidak menentukan jarak masa antara tawaran yang dibuat oleh pihak pertama dan penerimaan yang dibuat oleh pihak kedua. op. 137. 111) 5. yang dimaksudkan dengan bersambung tawaran dan penerimaan ialah akad itu dilakukan dalam majlis yang sama.3 Mengelak Urusniaga Batil (Riba. Jika tawaran dan penerimaan tidak dilakukan secara serta merta. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.. Menurut jumhur Fuqaha’. h. Firman Allah yang bermaksud: 29. 137. Diantara prinsip tersebut ialah larangan memakan harta secara batil seperti riba.

h.3. Maqaalat Fi al Riba wal Faa’idah al Masrafiyah. Beirut: Dar Ibn Hizam. Oleh sebab itu Riba telah menjadi isu yang utama kepada orang-orang Islam di dalam aktiviti muamalat.t dan rasulNya.1 Unsur Riba Dalam Muamalat Islam mengharamkan urusniaga yang berasaskan kontrak riba.w. padahal kamu Mengetahui. Selagi masyarakat masih mengamalkan riba. Ia juga adalah kerana pengharaman riba adalah bersifat qat’ie kerana disebutkan dengan jelas dalam al- 156 . 5. 24. keseimbangan ekonomi tidak akan dicapai dengan sebaiknya. Di Malaysia isu tersebut menjadi amat sensitif kerana kebanyakan orang-orang Islam sentiasa cuba menghindarkan diri mereka dari persoalan riba. juga firman Allah yang bermaksud: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim. supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Riba adalah punca kepada kegagalan ekonomi sesuatu masyarakat.Surah al Nisa’: 29. Riba pada masa tersebut disebut oleh Rasulullah saw sebagai Riba al jahiliah iaitu riba yang berlaku dalam jual beli dan pinjaman secara hutang dan dibayar lebih.” al-Baqarah: 188 Ibn al-’Arabi ketika menafsirkan ayat-ayat mengenai memakan harta secara batil itu menyebut bahawa Ayat tersebut adalah sebahagian daripada kaedah-kaedah muamalat dan asas pertukaran barang-barang. Riba dalam jual beli timbul apabila seseorang menjual sesuatu barangan kepada seorang yang lain dengan menentukan tempoh masa untuk membayarnya. Perkataan al-Riba bukanlah perkataan baru dalam ajaran Islam. Ini adalah kerana riba merupakan satu amalan terkutuk yang dikeji oleh Allah s.2. malah ia telah digunakan oleh orang-orang arab jahiliah dalam urusan harian mereka sebelum kedatangan Islam lagi. (Wahabi Sulayman Ghawaji (1992).

2. Dalam nas-nas itu terdapat laknat Allah SWT. maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya dan perkaranya terserahlah kepada Allah dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka mereka itulah ahli Neraka.1 Definisi dan Konsep Riba Perkataan Riba dalam bahasa Melayu adalah berasal dari perkatan bahasa Arab al-riba yang berasal daripada kata dasar raba. memberi (membayar) riba.” Abu ‘Abd Allah B. Al-Dhahabi mengkategorikan riba ke dalam dosa besar berdasarkan nas-nas al-Quran dan al-Sunnah yang jelas. h. Ini adalah kerana hukum riba adalah haram dan orang-orang yang terlibat dengan riba akan dimasukan ke dalam neraka seperti mana firman Allah: Al Baqarah: [275] Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba. rubwanan dan ribaan. 83 5.3. Cetakan 2. yarbu. bekas suami yang menyuruh seseorang melakukan cina buta. Hadis mengenai riba yang diriwayatkan oleh Ibn Hanbal daripada Ali bermaksud: “Rasulullah melaknat (mengutuk) sepuluh golongan iaitu orang yang memakan (mengambil) riba. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: Bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Hanbal al-Syaibani (1978). Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu dia berhenti (dari mengambil riba). Uthman al-Dhahabi (1988). Beirut: dar al-Kutub al-‘ilmiyyah. riba termasuk perkara yang membinasakan dan lain-lain lagi. Manakala bahasa Inggeris menggunakan perkataan interast atau usury untuk maksud riba. al-Kabair. penulis dan kedua-dua saksinya. h. mereka kekal di dalamnya. 157 . Hanbal. rabwan. Jordan: Maktabah al-Manar. janji neraka. lebihan (al-idafah). Abu Abd Allah Muhammad b. orang yang memasukkan susuk dan orang yang tubuhnya dimasukkan susuk. Mengikut pengertian bahasa Arab Riba bermaksud pertambahan (al-ziyadah). orang yang melakukan cina buta. 49-50.1. juz 1. Muhammad b. Musnad al-Imam Ahmad b.Quran dan Hadith. orang yang enggan mengeluarkan zakat.

Yunus Idris al-buhuti (1982). Riyadh: Maktabah al-Riyad al.Shafie. (Abu Muhammad Adullah Bin Ahmad Muhaammad. bukan setiap pertambahan atau pertumbuhan dilarang oleh Islam. 56-57.U. jld.cit. Kaherah: Maktabah Madbu’ li al-Saghir. Ibn Qudamah (1981). (Muhammad Sayid Qutb (1992). juz 3. Beirut).. al-Ramli dan lainlain mendefinisikan riba sebagai akad atas barangan tukaran yang tertentu (ribawi) tanpa diketahui persamaan pada pertimbangan syarak ketika akad atau dilewatkan penyerahan dua barang pertukaran atau salah satu daripadanya. alRiba Wa al-Faedah Fi al-Islam. Cato dan Seneca mengutuk amalan riba dan menganggapnya zalim. h. Chapra. Dar al. juz 4. Ulama-ulama dalam Mazhab Syafi’i seperti al-Syarbini. al-Mughni. Kerajaan Rom telah mengharamkan amalan bunga. h. M. Walau bagaimanapun.. Kasyaf al Qina’ an Matn al-Iqna’. Imam Syafi’i sendiri mendefinisikan riba sebagai kontrak ke atas tukaran tertentu yang tidak diketahui persamaannya pada ukuran yang diakui oleh syarak semasa berkontrak atau penangguhan pada kedua-dua atau salah satu barangan tukaran tersebut. al-Fiqh al. Mansur b. Damsyiq: Dar al-Qalam. 3. (Qureshi:1981) Ulamak Mazhab Syafi’i memberikan definsi riba sebagai lebihan ke atas tukaran tertentu yang tidak diketahui persamaanya semasa akad (kontrak) atau hasil pertambahan apabila membuat tangguhan bayaran. 158 .. h.57. Hampir semua ulamak yang membincangkan isu riba mengkelaskannya sebagai satu unsur penindasan dalam urusan muamalat. (Muhammad Said al-Isymawi (1994).pengembangan (al-nama’) kepada sesuatu.Fikr.3.Mazhab al-Imam al. Mustafa al-Bugha (1989).Hadithah. h. Ulama-ulama mazhab Hanbali mendefinisikan riba sebagai melebih dan menangguhkan sesuatu yang tertentu dengan sesuatu. op. 32. Imam Hambali pula mengatakan Riba adalah melebihkan sesuatu dan menangguhkan sesuatu yang tertentu dengan tertentu. Dari segi istilah syarak pula secara keseluruhannya berbagai definisi diberikan oleh para ulamak tentang al-riba namun semuanya memberi maksud sesuatu kadar pertambahan yang berlaku dalam urusan muamalat dengan melibatkan unsur pernindasan yang diharamkan oleh Allah swt. Ahli cerdik pandai Rom seperti Cicero. (1987).Manhaj ala.

Imam Malik menjelaskan riba sebagai lebihan pada bilangan atau timbangan yang sebenar atau samarsamar dan menangguhkan. h.U. al-‘Arabi.cit. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath 159 . Kaherah: Maktabah Wahbah. 185). op. (Chapra. Persetujuan menjadi syarat ke atas bayaran tambahan yang ditentukan sebelumnya oleh pemiutang (creditors) kepada siberhutang (debtors).kharsi. 56-57). (t. Husayn al-Fakr al-Razi. h. Umar b..Mazhab Maliki pula mengatakan Riba adalah lebihan pada ukuran.t) al-Tafsir al-Kabir. Fawaaid al-Bunuk wa al-Istiyshmar wa al-Taufir Fi Daw’ al-Suyariah al. 56). M. Al-Qaradawy pula mengatakan bahawa bunga atau interest bank adalah haram. timbangan atau bilangan yang sebenar atau samar-samar semasa membuat akad atau penangguhan. (1987). (Abu Abd Allah Muhammad b. Ali Ahmad al-Saadi al-Adawi (t. (Yusuf al-Qaradawi(1992). (Ramadaan Hafiz al-Sayuti (1994). riba bermaksud perubahan dan pertambahan yang dilarang oleh Islam iaitu riba Nasi‘ah. h. h. Beirut: Dar al-Sadr. 32 .t) Hasyiah al-Adawi Bahanist al. juz 5. 158 Riba secara teknikal merujuk kepada premium yang mesti dibayar oleh peminjam kepada yang memberi pinjaman bersama-sama dengan jumlah prinsipal sebagai satu syarat untuk melanjutkan kematangannya. Penentuan lebihan pembayaran tersebut berhubung dengan masa. Ulama-ulama Mazhab Maliki mendefinisikan riba sebagai lebihan pada bilangan atau timbangan yang benar atau yang dijangka dan selepasnya. Beirut: Muassasah al Risalah. h. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surah al Baqarah ayat 278-279. Menurut Imam Fakr al-Ddin al-Razi. Fatawa al-Muasirah. Ulamak fiqh mendefinisikan riba dengan Kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada gantinya. Ia mempunyai tiga unsur iaitu: Tambahan atau lebihan bayaran dari yang sedia ada ke atas modal pinjaman. Ia adalah setiap pertambahan yang disyaratkan ke atas modal asas iaitu penerimaan bayaran wang tanpa perniagaan atau sebarang kepenatan usaha sebagai habuan dari modal asas. Ahli ekonomi semasa pula mendefinisikan riba sebagai penentuan lebihan daripada pinjaman modal yang diterima oleh piutang dalam tempoh yang telah ditetapkan.Islamiyah.

110 Pembahagian ini menjelaskan riba boleh berlaku didalam urusan pinjaman dan jual beli. 320-321 5. Dari jenis riba. mereka membahagikan riba kepada dua bahagian iaitu riba hutang (alduyun) (kata jamak kepada al-Dayn) dan riba jual beli (al-buyu’) (kata jamak kepada albay’). jld 1.3. Menurut beliau riba sejak dahulu lagi bukan sahaja tempat dalam amalan berhutang. Ibn Al-‘Arabi menyatakan bahawa ayat-ayat riba diturunkan untuk menangani segala persoalan yang berkaitan dengan semua jenis riba. malah terdapat juga dalam perniagaan kerana jual beli adakalanya dibuat secara bertangguh dan adakalanya secara berhutang. (1982). Amman: Matba’ah al-Syarq wa Maktabaha. Gelaran Riba al-Sunnah diberikan kepada Riba al-Fadl tidak berpakna tidak ada sunah yang membicarakan riba alNasi’ah. Sementara dari jenis sumber hukum pula mereka membahagikan dua jenis juga iaitu riba yang diharamkan al-Quran (Riba al-Qur’an) dan riba yang di haramkan oleh al-Sunnah (Riba al-Sunnah). Abd Allah al-‘Arabi (1988). Bahagian riba yang ketiga ialah berdasarkan kemudharatan yang ditimbulkan oleh riba iaitu riba yang membawa kemudaratan yang besar atau nyata (Riba al-Jali) dan riba yang 160 .Ibn al-‘Arabi mendefinisikan riba sebagai segala pertambahan yang diambil tanpa tukarannya. h. (Sami’ Hassan. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah. Lihat Ibn Qayyim (1991). Lihat Abu Bakr Muhammad b.2 Pengkelasan Jenis-jenis Riba Terdapat beberapa pendekatan yang telah digunakan oleh ulama dalam membuat pengkelasan riba.1. Mereka mengkelaskan riba dari segi jenis riba. Tatwir al-‘Amal al-Masrafiyah bi ma yattafiq wa al-Syari’ah al-Islamiyyah. sebaliknya berlaku dalam sunnah. Hamoud. Menurut pendapat kebanyakan ulama pengharaman Riba al-Fadl tidak berlaku dalam al-Quran. Di sana terdapat banyak hadia yang menyentuh persoalan riba secara umum dan Riba al-Nasi’ah secara khusus. h. Ahkam al-Quran.2. sumber hukum dan akibat perbuatan riba.

Kaherah: Maktabah wa matba’ah Mustafa al-babi alhalabi wa Awladih.membawa kemudharatan yang kurang jelas (riba al-Khafi).t). Riba al-Buyu’ adalah daripada jenis khafi. riba ada empat jenis iaitu Riba al Fadhl (menukar dua barang yang sama jenis dengan tidak sama kuantiti). al-khursyi ‘ala Mukhtasar Saydi Khalil. (‘Ala al-din Abu Bakr b. Mengikut Jumhur Ulamak Fiqh. Riba al-nasi’ah (penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dua barang). 161 . juz 7. Abi al-Abbas Ahmad b. 3105) Pendapat ulama Mazhab Maliki pula dalam al-Khursyi.t). Ali (t. Riba alNasa’ dan riba al-Yad.2. h. h. Riba al Yad (beRPisah dari tempat akad sebelum timbang terima). Mas’ud al-Kasani (t.t. 32. (Ibn Qayyim (1991). juz 4. 272. (t. Syams al-Din Muhammad b. Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Ibn Qasim al-Ghazzi. Abu ‘Abd Allah Muhammad b. (t. Lihat Abu al-‘Abbas Ahmad Syihab al-Din b.Mohamad alBajuri. Kaherah: Matba’ah dar Ihya’ al-Kutub al-A’rabiyyah. Beirut: Dar al-Fikr. Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah.). juz 3. Menurut sesetengah pendapat ulama pula. Hamzah al-Ramli. alKasani dari mazhab Hanafi mengatakan riba yang dikenali pada syarak ialah Riba al-Fadhl dan Riba al-Nasa’i. Bada’i’ al-Saana’i’ fi Tartib al-Syara’i’. h. juz 5.3 Jenis-jenis Riba Para ulamak membahagikan riba kepada beberapa jenis. juz 1. op. h.3.1. ‘Abd Allah b. 36) Ulama Mazhab Syafi’i membahagikan riba kepada tiga jenis iaitu Ria al-Fadl. 5.. Ibrahim b. Kaherah: Dar al-Fikr al-Islamiy.t).cit. Ibn Hajar (t. Muhammad Said al Isymawi (1996). h. Riba al Qard (meminjam dengan syarat ada keuntungan bagi yang mempiutangi). Muhammad. Kaherah: al-Maktabah al-Islamiyyah. 409. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj.. h. 343.t).

Apabila tiba masa akhirnya tempoh tersebut. 135) 162 . h. Beirut: Dar al-Fikr. Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir. h. Jarir al-Tabari (1988). (1985). h. 90. Riba jenis ini merupakan riba yang tidak diragukan kerana ia jelas disebut melalui al-Quran. h.Mengikut Syid Sabli riba dibahagikan kepada dua jenis iaitu Riba al-Nasi’ah dan Riba alFadl. h. Sayyid Sabiq (1971). Abu Jaafar Muhammad b. op.cit.3.127.1 Riba Al-Nasi’ah (Riba Hutang Piutang) Jenis Riba asal ini adalah dikenali dengan riba hutang piutang atau dikenali juga riba aljahiliyah. Nur al-Din (1985). Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi. al-Muamalat al-Masrafiyyah wa al-Ribawiyah wa Ilajuha fi al-Islam.3. Wahbah al-Zuhayli (1991). Riyadh: Dar alSau’udiyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Cetakan 4. Fiqh Al Sunnah. Beirut: Muasasah al-Risalah. Jami’ al-bayan ‘an Ta’wil Ayi al-Quran. 93 Riba al-Nasi’ah adalah yang terjadi didalam aktiviti hutang piutang dan Riba al-Fadl adalah yang berlaku didalam aktiviti jual beli Jual beli. Tahrim al-Riba wa Tanzim al-Iqtisad. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. 35). Ia merupakan tambahan kepada hutang kerana perlanjutan tempoh matang pembayaran balik atau tambahan yang diambil oleh si pemiutang daripada penghutang yang telah disyaratkan kerana perlanjutan tempoh. h. h. sipemiutang memberi pilihan kepada orang yang berhutang samada hutangnya dibayar atau tempoh disambung dengan dikenakan bayaran tambahan.2. (Sayyid Sabiq (1971).. 83 5. j. Juz 3. Al-Qurtubi menyatakan bahawa riba al-jahiliyah ialah lebihan bayaran apabila penyerahan bayaran dilewatkan. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. (1988). Menjadi amalan biasa Masyarakat Arab jahiliyah di mana apabila seseorang memberi hutang kepada orang lain untuk satu tempoh. ‘Itr. 135. jld 2..1.3. al-Tafsir al-Munir. (Muhammad Abu Zahrah.

2. op. (Ibn al-Qayyim. 1989: 114) Riba al-Nasi’ah boleh berlaku dalam dua keadaan iaitu: a.). (1974).cit. Segala pertambahan tersebut menjadi syarat 163 . juz. (Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-Razi Al-Jassas. h. Kadar dan bentuk bayaran lebihan ini telah dipersetujui terlebih dahulu oleh kedua-dua belah pihak. (t. 1. 394.Riba ini juga menjadi kebiasaan yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah ada beberapa bentuk.2.t. memberikan pinjaman yang bertempoh dengan dikenakan bayaran lebihan yang dipersetujui daripada jumlah asas pinjaman. Kaherah: al-Hay’ah al-Ammah li Syu’un al-Matabi’ al-Amiriyah. al-Jamal (1986). Maknanya si penghutang gagal menjelaskan hutang masa yang dijanjikan. Riba jenis ini juga disebut sebagai Riba’al-Jali (Riba yang terang-terang memberi mudharat) yang diharamkan. h. Lihat Ibrahim al-Tahawi. al-Iqtisad al-Islami mazhaban wa Nizaman Dirasah Muqaranah. Jual beli dengan harga tertangguh. 303.Tambahan ke atas hutang kerana menangguhkan pembayaran apabila tiba tempoh pembayaran sama ada hutang itu beRPunca daripada urusniaga jualan dengan harga tangguh atau beRPunca daripada urusniaga pinjaman. h. amalan tersebut sedang berjalan. Iaitu apabila cukup tempoh sebagaimana yang telah ditetapkan. pembeli tidak mampu menjelaskan harganya maka tempoh dilanjutkan lagi dengan harga dinaikkan selaras dengan lamanya perlanjutan tempoh tersebut. 183-189). Ia merupakan hutang piutang kerana melibatkan amalan peminjaman wang dan mengenakan bunga. b. Beirut: Dar al. Ahkam al-Quran. jld. Adakalanya pembayaran lebihan ini dibuat mengikut bulanan dan adakalanya dibayar sekali gus di akhir tempoh tersebut.Ihya’ al-Turath. Umumnya masyarakat Arab Jahiliyyah berurusan sesama mereka yang menjalankan unsur riba melalui dua bentuk riba iaitu 1. Tambahan ke atas hutang yang dibuat semasa akad pinjaman beserta tambahan yang disyaratkan semasa akad dan tambahan itu diambil bersama-sama wang asas.. Ketika turun ayat mengharamkan riba.

lalu rasulullah SAW menyoalnya dari mana ia diperolehi.1. maka saya menukarnya dua cupak dengan secupak tamar barni untuk santapan nabi SAW. Bilal menjawab: tamar yang kami ada rendah mutunya. 118 5. ini adalah riba. Sahih Muslim. h. perbezaan timbangan dan sukatan tidak menyebabkan berlakunya Riba al-Fadl.dalam kontrak hutang tersebut. jld 11. gandum. tamar dan gandum. jangan kamu lakukan demikian sebaliknya jika kamu mahu membelinya mka juallah tamar kamu kebudian belilah tamar (yang kamu kehendaki) dengan harganya (harga tamar kamu. maka berlakulah Riba al-Fadl. Mu’min Ab Ghani (1999). Jika terdapat perbezaan pada timbangan atau sukatan pada salah satu pihak (penjual atau pembeli).” Lafaz ini terdapat di dalam sahih Muslim. h. maka sukatan atau timbangannya hendaklah sama. 19 Jika pertukaran (barter) melihat barang sejenis. Begitu juga jika terdapat perbezaan timbangan dan sukatan dalam pertukaran barang dari kelompok yang berlainan. Perbezaan yang dimaksudkan ialah (pada kuantiti) timbangan atau sukatan. Terdapat enam jenis barang yang dinyatakan oleh nas hadith yang boleh menimbulkan Riba al-Fadl. Muslim al-Qusyayri alNysaburi (1995). 164 . perak.3.2. No hadis 1594. Ab. Lalu rasulullah SAW berkata: hah. Muslin b al-Hajjaj b. bukannya kualiti barang.2 Riba Al-Fadl (Riba Jual Beli) Riba al-Fadl ialah riba yang berlaku apabila terdapat perbezaan dari sudut kuantiti atau masa penyerahan dalam jual beli atau pertukaran barang-barang ribawi yang sejenis sebagaimana dinyatakan dalam al-Sunnah. Sayid Qutb (1992). h. maka tidak berlaku Riba al-Fadl.3. Jika peraturan dibuat di antara barang dari jenis yang berlainan tetapi dalam kelompok yang sama. Beirut: Dar al-Fikr. 325. Barang-barang ribawi ialah emas. barli. Sabda Rasulullah SAW: “Bilal telah datang bertemu Rasulullah SAW dengan membawa “tamar barni” (tamar berputu tinggi). Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Said telah menjelaskan ketetapan ini.

Pendapat Qatadah (menjadi pegangan mazhab Zahiri) menghadkan kepada enam barang yang disebutkan oleh nas sahaja. Para Fuqaha’ Hanafi pula mendefinisikan riba al-Fadl sebagai jual beli (bay’) iaitu tambahan ‘ain harta dalam suatu kontrak jual beli melebihi timbangan atau sukatan biasa apabila sama jenis. Mengenai emas dan perak. terdapat dua pendapat dalam menentukan ianya ribawi iaitu : (a) Pendapat Mazhab Hanafi dan salah satu Imam Ahmad yang mengatakan emas dan perak termasuk barang ribawi kerana kuantitinya ditentukan dengan timbangan. Pendapat al-Syafi’i (baru) dan satu riwayat Imam Ahmad mengatakan semua jenis makanan adalah ribawi. Imam Malik dan riwayat lain Imam Ahmad yang mengatakan bahawa kedua-dua logam itu dikira ribawi kerana ia menjadi alat pengukur nilai (al-thamaniyyah). terdapat empat pendapat dalam menentukan ianya ribawi atau sebaliknya. I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. Keutamannya bukan dilihat sekadar fizikalnya sebagaimana komoditi-komoditi lain yang turun naik harganya dipasaran. Mengenai makanan. Mereka menolak qiyas dalam masalaah ini kerana ‘illahnya lemah dan tidaka jelas. Hasyiyah Rad al-Mukhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn Abidin). Abu Abd Allah Muhammad b Abu Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1991). 3. 4. (b) Pendapat al-Syafi’i. 2. al Syafi’i (lama) dan satu riwayat Imam Ahmad mengatakan semua jenis makanan yang ditimbang dan disukat adalah ribawi. Lihat Syams al-Din b. 1.Ulama berselisih pendapat tentang penglibataan barang-barang selain dari yang disebut tadi. Pendapat ‘Ammar (mazhab yang zahir bagi) Imam Ahmad dan Abu hanifah mengatakan segalan makanan yang disukat dan ditimbang yang homogenus adalah Ribawi. (Ibn ‘Abidin. 104-105. Muhammad Amin bin Umar Abd al-Aziz (1986). Oleh itu segala ligam yang ditimbang termasuk barang ribawi.2. J. Pendapat Sai’id b. h. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmuyyah. Ibn Qayyim al-Jawziyyah memilik pendapat kedua kerana kepentingan dan keutamaan dua logam tersebut adalah kerana nilainya yang stabil lalu boleh dijadikan alat pengukur nilai kepada semua benda-benda lain. al-Musayyib. Kaherah: 165 .

a Daripada Ubadah b. h.Fikr. maka juallah sesuka kamu asalkan berlaku secara tangan dengan tangan (tunai).Rasulullah SAW telah bersabda: “emas dengan emas. 168. tamar dan garam dijadikan barangan pertukaran yang sama jenis maka ia mestilah dalam bentuk pertukaran serta merta. Hadis 1551.a dan Ibn Umat r. garam dengan garam.”(HR Muslim. h. 183). Beirut: Dar al-Fikr. Kitab al-Tijarah. j. No hadis: 2254. perak.2 h.Maktabah wa Matbaah Musrafa al-Babi al-halabi wa auladuhu.t) al-Jami’ al-Sahih. h. 13. gandum dengan gandum..t) Sunan Ibn majah. padi dengan padi dan sebagainya.11. sama banyak dan serupa. (1988) Sahih Muslim. h.a. Al-Samit. Hadis: 1587. No. barli. Sekiranya berbeza jenis. Menurut al-Zuhayli. h. Rasulullah SAW dalam sebuah hadithnya meminta supaya apabila emas. h. Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar al. Kitab al-Buyu’. bab al-Sarf wa bay’ al-Dhahab bi al-Waraq Naqdan. tamar dengan tamar. bab bay’ al-Sya’ir (44). 166 . Al-Imam Nawawi. gandum. Kitab al-Buyu’. tangan dengan tangan. bab 23. (Sayid Qutub (1985). (1982). Muslim (1995). al-Nasa’i (1994). Kitab al-Musaqat. Abu Dawud Sulayman B al-As’ath al-Sajistani al-Azdi (1994). Hadis yang menceritakan jenis barang-barang tersebut terdapat di dalam beberapa riwayat. Al-Samit r. j.5.j. No hadis 1240. 314-315. barli dengan barli.7. serupa dengan serupa.319). j. 3).h. Riba al-Fadl ialah jual beli yang berlaku tambahan atau lebihan pada salah satu daripada dua barang tukaran (jual beli). Beirut: Dar al-Fikr. Ubadah b. Ala’ al-Din Abu Bakar Bin Mas’ud al-Kasani. Abu Isa Muhammad b. perak dengan perak. Penukaran itu berlaku dengan tetapi lebih banyak jumlahnya kerana orang yang menukarkan memberi syarat demikian seperti pertukaran emas dengan emas. 541.3.a.. Riwayat yang masyhur ialah datangnya dari Umar al-Khattab r. Abu Hurairah r. Abu Abd Allah Muhammad b. Abu Sa’id al-Khudri. 757. op. jld 5. Tafsir ayat al-Riba Fi Zilal al Quran. al-Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Syara’i. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-’Arabi. Isa Surah al-Tirpdhi (t. Yazid al-Qazwani Ibn Majah (t. bab al-Sarf . No hadis: 4578. Beirut: Dar al-Kitab al-A’rabi. j.cit.

Walaubagaimanapun kelewatan menyerahkan salah satu atau kedua-dua barangan benar-benar berlaku di luar majlis kontrak. malah telah pernah diharamkan dalam tamadum manusia dahulu kala dan dalam ajaran agama samawi yang lain.4 Pengharaman Riba. Dalam sejarah babylon juga terdapat amalan riba yang dikenakan 12%. Ahli cendiakawan Rom juga mengutuk amalan Riba. terdapat juga pendapat Ulamak dalam Mazhab Syafi’i yang mengatakan bahawa ada riba jual beli yang dinamakan Riba al-Yad. namun pengharaman riba dalam tamadun dan ajaran agama lain tidak konsisten sebagaimana dalam ajaran Islam. h. hutang tersebut boleh ditangguhkan ketahun yang berikutnya.3. Pengaharam riba bukan sahaja berlaku dalam syariat Islam.2. Ahli Falsafah Greek yang menentang amalan riba seperti Plato mengatakan riba itu adalah amalan buruk yang haram dan Aristotle pula berpendapatt wang tidak boleh melahirkan wang yang lain. terdapat peraturan-peraturan mengenai hutang piutang di dalam perlembagaan yang dikenali sebagai kod Hamurabi. Kod Hamurabi juga juga menetapkan kadar maksimum untuk untuk pelbagai hutang di samping mencadangkan kaedah perkongsian untung rugi sebagai jalan keluar dari masalah riba. sebaliknya ia adalah alat pertukaran semata-mata. Ahli falasafah Mesir Purba bernama Solon pernah menyarankan supaya bunga dihapuskan. Peraturan tersebut mengatakan bahawa urusan hutang hendaklah dibuat perjanjian bertulis dengan bersaksikan seorang pegawai. Cicero. Sekiranya pihak yang berhutang tidak mampu menjelaskan hutangnya disebabkan keuzuran yang patut. Kerajaan Rom 167 . iaitu jual beli yang dilewatkan terima serahan salah satu daripada dua barang tukaran ataupun menerima salah satu tanpa menyebut tempoh. Dalam Tamadun Babylon umpamanya.Selain daipada dua nama riba tersebut. Ia juga adalah pertukaran barangan berunsur riba dengan barangan berunsur riba yang lain dengan kedua-duanya mampunyai ‘illah yang sama tanpa isyarat tempoh tertentu ketika kontrak tersebut. Cato dan seneca mengutuk amalan riba dan menganggapnya sebagai perbuatan yang zalim. (al-Zuhayli (1989).1. 683-684 5.

(Wahbah Al-Zuhayli. Raja Justinian pernah meletakan kadar tertinggi bunga yang dibenarkan sebanyak 12%.4. Ulama membahagikan nas-nas riba kepada empat bahagian. Dalam ajaran Islam aktiviti riba adalah haram dan dianggap dosa besar. Dalam nas-nas itu terdapat laknat Allah SWT. h. op. Beirut: Dar al-Fikr al-Mua’sir. h. 49-50. riba termasuk perkara yang membinasakan dan lain-lain lagi.cit. h. h. al-Kaba’ir.1. ia diharuskan tetapi dalam lingkungan yang ditetapkan. Hamoud (1982). (1986).t). (1991). 6-7. al-Imran dan al-Nisa’. Riba tidak diharamkan secara sekali gus tetapi secara beransur-ansur sepertimana pengharaman terhadap arak. 42. h. Terdapat lapan ayat yang menyentuh persoalan riba Lima ayat dalam surah al-baqarah dan tiga lagi tiap satu dalam surah al-Rum. 91). Abu ‘Abd Allah Muhammad b. 5.. Jordan: Maktabah Al-manar. The Encyclopedia America (1991). janji neraka. Dar al-kitab al-Lubnani. Ahmad Shaikh Mahmud (2000).cit. Apabila aktiviti perniagaan semakin berkembang. Connecticut. h. h. 27. Beirut . Qureshi (1961). h.. Pengharaman riba yang dijelaskan dalam al-Quran berdasarkan kepada empat peringkat wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam masa yang berlainan.3. Abu Zahrah (t. Keempat-empat kumpulan nas itu disusun mengikut tertib turunnya sesuai dengan strategi penghapusan amalan riba yang telah bertapak lama dalam kehidupan manusia.. Ahmad b. Pengharam riba adalah berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah dan ijmak. Terdapat lapan ayat dalam empat surah yang menyatakan pengharaman riba di dalam al-Quran dengan penurunan melalui beberapa peringkat 168 . New Delhi: Kitab Bhava. 13. 6. Edinburgh: T&T . Vol. h. Lihat Muhammad ‘Abd al-Mun’im AlJamal. 549. Uthman alDhahabi (1988). Clark. op. vol. Mawsu’ah al-Iqtisad al-Islami.1 Pengharaman Riba melalui al-Quran. h. Juz 3. 824. 126.Umar Chapra (1985). 12. 386. M. Encyclopaedia of Religion and Ethics. Grolier IncoRPorated. James Hastings (1989). Towards Interest-Free Banking. al-Tafsir al-Munir.mengharamkan amalan Riba. Al-Dhahabi menjelaskan riba adalah dosa besar berdasarkan nas-nas al-Quran dan al-Sunnah yang jelas.2.

276. tidak terdapat isyarat yang jelas menunjukkan riba itu hukumnya haram.1 : Peringkat penurunan Ayat Riba AYAT –AYAT RIBA Peringkat 1 Al Rum 30:39. (Muhammad Ali al-Sabuni. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 169 . Ayat tersebut adalah firman Allah SWT : ‘Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. al-Nisa’ dan al-Rum RAJAH 3. j. h.1. ketiga dan keempat seperti yang dijelaskan dalam rajah di bawah. 390). Rawa’i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran. (1977).Imran. Damsyik: Maktabah al-Ghazali. Iaitu surah al-Baqarah. al. 278 Peringkat 3 Al Imran 3:130 Peringkat 2 Al Nisa’ 4:161 Pada peringkat pertama. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. kedua.pengharaman iaitu peringkat pertama. Sungguhpun begitu ayat tersebut ada menunjukkan kecaman Allah terhadap riba. Bagi mereka yang kejernihan akal ayat ini sudah mengegarkan hatinya untuk meninggalkan perbuatan riba. Peringkat 4 Al Baqarah 2:275.

Maka (yang berbuat demikian) Itulah orangorang yang melipat gandakan (pahalanya)’. dan (disebabkan) mereka memakan harta orang dengan jalan yang salah (tipu. Ayat 279 menyatakan secara 170 . Sebahagian besar ahli tafsir berpendapatt sifat berganda bukanlah kriteria yang menyebabkan riba itu haram. sebaliknya ia disebut secara imbasan. Menjauhi riba adalah salah satu ciri orang yang beriman. al-Sabuni (1977). Ayat 278 menyeru orang-orang yang beriman supaya menjauhi sebarang aktiviti riba. Peringkat keempat pengharaman riba terkandung di dalam ayat 278 dan 279 surah alBaqarah. azab seksa yang tidak teRPeri sakitnya. Kenyataan al-Quran ini telah menimbulkan kontroversi tentang samada pengharaman tiba terhad kepada riba al-Jahiliyyah atau mencakupi semua tahap riba. Ayat tersebut adalah firman Allah SWT : [130] Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. (al-Nisa’:161) Peringkat ketiga menyatakan secara jelas pengharaman riba yang berganda-ganda. (al-Rum : 39) Peringkat kedua menyatakan tentang pengharaman riba dalam sejarah bangsa yahudi. Cara al-Quran menyatakan hukum secara imbasan ini berlaku juga pengharaman arak. judi dan sebagainya) dan (ingatlah) Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir di antara mereka. Pengharaman riba ke atas umat Islam melalui ayat ini tidak secara jelas. Ayat tersebut adalah firman Allah SWT (yang bermaksud) : [161] Dan juga (disebabkan) mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang melakukannya. Pengharaman diperingkat ini adalah pengharaman juz’i dan bukannya kulli. Mereka telah menjadi kufur kerana sanggup melanggar larangan Allah SWT.mencapai keridhaan Allah. Ia hanyalah memberi maksud sifat riba yang menjadi amalan dalam urusan kewangan pada masa itu.

Melalui kedua-dua ayat ini Allah SWT mengharamkan riba secara jelas tanpa mengira samada riba itu berlipat ganda ataupun sebaliknya dan hukum ini adalah muktamad sehingga hari kiamat. mereka kekal di dalamnya. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang kekal terus dalam kekufuran dan selalu melakukan dosa. Ayat ini diturunkan menceritakan bahawa Abbas bin Abdul Mutalib bin Walid pada masa jahiliyahnya berkongsi meminjamkan wang kepada orang-orang dari suku Taraqif secara riba. h. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: Bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. [278] Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah (jangan menuntut lagi) saki baki riba (yang masih ada pada orang yang berhutang) itu. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba. al-Buti (1980). 75 171 . h. al-Sabuni (1981). Ayat tersebut adalah firman Allah SWT (yang bermaksud) : [275] Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu dia berhenti (dari mengambil riba). [276] Allah susutkan (kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil) riba dan Dia pula mengembangkan (berkat harta yang dikeluarkan) sedekahsedekah dan zakatnya. maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya dan perkaranya terserahlah kepada Allah dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka mereka itulah ahli Neraka. jika benar kamu orang-orang yang beriman. Apabila Islam datang keduanya mempunyai modal besar yang beRPusing secara riba lalu Allah menurunkan ayat 2:278.tegas hutang hendaklah dibayar dengan jumlah yang sama tanpa sebarang tambahan. 79.

Kategori pertama ialah a. Hukum-hukum yang menjadi penjelas kepada hukum-hukum yang terdapat dalam alquran. ‘Abd al-Karim Zaidan (1987). h. Kategori pertama ialah hadith-hadith yang mengharamkan riba dalam Kategori kedua ialah hadith-hadith yang menegah amalan Riba albentuk umum iaitu yang menceritakan amalannya tergolong di dalam dosa besar. Hukum-hukum yang datang daripada al-Sunnah berbanding dengan al-Quran terbahagai kepada tiga bahagian iaitu: 1. juz 1.4 . (Muhammad Mustafa al-Syalabi (1986). Beirut: Muassah al-Risalah. 115-116. al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Hukum-hukum baru yang asalnya tidak diperolehi dari al-Quran. Usul Fiqh alIslami. Wahbah al-Zuhayli. Secara umumnya hadith-hadith mengenai riba boleh dikategorikan kepada tiga bahagian. Hukum-hukum yang mengesahkan dan menguatkan lagi hukum yang terdapat di dalam al-Quran. b. Jahiliyah atau riba Hutang. 3. Beirut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah. h. (1986). Al-Sunnah adalah sumber hukum yang ke dua dalaam syariat Islam. h. 177. 461). Usul al-Fiqh al-Islami. juz 1.2 : Ketegori Pengharaman Riba melalui al-Sunnah PENGHARAMAN RIBA MELALUI AL-SUNNAH KATEGORI Kategori 1 Riba sebagai dosa Besar 172 Kategori 2 Amalan riba alJahiliyah Kategori 3 Amalan Riba dalam Jual beli . cet 2.2 Pengharaman Riba melalui al-Sunnah Pengharaman riba juga datangnya dari al-Sunnah. Rajah 3.5. 2. 3. Banyak hadith Rasulullah saw yang menyentuh tentang riba. Damsyik: Dar al-Fikr.2.1. Kategori ketiga pula ialah hadith-hadith yang menegah amalan riba dalam jual beli.

244. Daripada Abu Hurayrah. Abu Daud.cit. debu-debunya akan mengenainya juga. Abu Daud. golongan ini semuanya sama.’ (Riwayat Nasa’i..t) op. Daripada Abu Hurayrah r.cit.a bahawa Nabi saw telah bersabda yang bermaksud : ‘Pada malam mi’raj.a. Ibn Majah. ‘ (Riwayat Ibn Majah) 3.h.cit. Daripada ‘Abd Allah Bin Hanzalah. 512 2. Abu Daud (t..’ (Riwayat 173 .’ (Riwayat Ibn Majah) 4. 764. op. Daripada Abu Hurayrah r. 1. Ibn majah. Daripada Jabir memberitahu bahawa ‘Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba. Ibn Majah (t. lalu aku bertanya kepada jibrail. Tirpidhi) Muslim (t.Contoh-contoh Hadith dalam kategori 1. Abu Daud dan al-Tirpidhi meriwayatkan hadis yang sama daripada ‘Abd Allah b. Jibrail menjawab bahawa mereka itu ialah orang-orang yang memakan riba. kedua-dua saksi dan penulisnya dan baginda bersabda. Ibn Majah) 5. h. aku telah bertemu dengan orang yang perutnya besar seperti rumah dan dilihat ular berada di dalamnya. h.. op. h. Mas’ud. memberi riba. siapakah mereka itu..cit. 50. paling ringan ialah seumpama seseorang itu mengahwini ibunya sendiri. Nabi saw bersabda yang bermaksud : ‘Satu Dirham daripada riba yang diterima oleh seseorang sedangkan dia mengetahuinya adalah lebih buruk daripada berzina tiga puluh kali.t) op.’ (Riwayat Muslim.t). al-Tirpidhi (1981). Nabi SAW bersabda bermaksud : ‘Riba itu mempunyai tujuh puluih bahagian. Nabi bersabda bermaksud : ‘Akan tiba suatu masa di mana semua manusia akan makan riba dan jika ia tidak memakannya.

Abu ‘Abd Allah Muhammad B. 106 a.. Umar al-Daraqutni. (1981). al-Darimi dan al-Bayhaqi) 3. Mengikut lafaz riwayat al-Darimi pula.’ (Riwayat Muslim. cet. Husam al-Din al-Muttaqi al-Hindi (1985).cit. op.’ (Riwayat Ibn Majah. h. kamu tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi. Rasululah saw telah bersabda : ‘Ingat-ingatlah bahawa semua riba al-jahiliyah itu mengatakan bahawa nabi beRPesan dengan sabdanya yang bermaksud : dimansuhkan bagi kamu adalah modal asas maku. al-Darimi (t.cit. Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah. juz 2. al-Nasa’i (t. juz 4. op. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi. h. juz 5. Ibrahim alBukhari.. 1. h. 50.Daraqutni) Ali b. lafaznya ialah “Tiada riba kecuali pada tertangguh”.’ Muslim (t. Ismail B. karangan Abu al-tayyib Muhammad Syams al-Haq al-‘Azim Abadi. ‘Sesungguhnya riba itu berlaku pada Dayn (hutang)’. 5. Sunan al-Daraqutni. Abu Daud) 2. h. 16.cit. 208.t). Contoh-contoh Hadith dalam kategori 2 ialah : Jabir Bin ‘Abd Allah melaporkan tentang peristiwa haji wida’ nabi dengan ‘Dan Riba al-jahiliyah dihapuskan dan pertama-tama riba yang aku hapuskan ialah riba yang seseorang bayar kepada ‘Abbas Bin ‘Abd Mutalib. juz 7.t). Ibn Majah. op. Sahih al-Bukhari. 31. Ibn ‘Abbas berkata bahawa Usamah Bin Zayd melaporkan bahawa nabi saw ‘Sesungguhnya riba itu berlaku pada yang bertangguh. 174 bersabda yang bermaksud : 174 . juz 5.. Kanz al-‘Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af’al.t). juz 3.t)..cit. 281. (1993). h. dicetak bersama dengan al-Ta’liq al-Mughni ‘ala al-daraqutni. Mengikut al-Nasa’i. ‘Ala’ al-Din B. h. sesuangguhnya ia dimansuhkan semua sekali. h. Ibn Hanbal (t. juz 3. Beirut: Mu’assasah al-Risalah. op.

op.cit.. Lalu Rasulullah pun bersabda. h. Lihat Abu al-Fadl Ahmad b. Lihat Muhyi al-Din Abu Zakariyya yahya Bin Syaraf al-Nawawi. jualkan tamar ‘al-jam dengan dirham dan gunakan dirham itu untuk membeli tamar ‘janib’ (Riwayat Bukhari dan Muslim) . sekiranya berbeza jenis dengan barangan itu. barli dengan barli. Rasulullah saw bersabda bermaksud : ‘Emas dengan emas. 185.cit. h. sebenarnya kami menukar satu sa’ (satu sukatan) tamar dari jenis ini dengan dua sa’ tamar biasa dan dua sa’ tamar ini dengan tiga sa’ tamar biasa. lantas lelaki tersebut menjawab. op. b. Daripada Abu Sa’id al-Khudri dan Abu Hurairah berkata : ‘ Bahawa Rasulullah mengutuskan lelaki bekerja di khaybar dan lelaki tersebut datang berjumpa baginda dengan membawa buah tamar ‘janib’. ibn Hajar al-‘Asqalani. gandum dengan gandum. Kategori ini adalah hadis mengenai riba yang paling banyak diriwayatkan oleh para sahabat iaitu melibatkan seramai 22 orang sahabat semuanya. Kaherah: Dar al-Fikr. Muslim (t. 1025. perak dengan perak. al-majmu’ Syarh al-Muhadhadhab. Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam.. juz 9.. (t. maka kamu boleh berjual beli mengikut kehendak kamu dengan syarat urusniaga tersebut unjuk berunjuk (secara tunai). (t. Hajar al-‘Asqalani. garam dengan garam. Usamah Bin Zayd juga melaporkan bahawa rasulullah saw bersabda yang bermaksud : ‘Tidak berlaku riba pada benda yang ditukarkan secara unjuk berunjuk (tunai)’. unjuk berunjuk.. 2. sama dengan sama. Abu Daud (t. tidak wahai rasulullah. h.. op.t). 267 175 . ‘Ali b. serupa dengan serupa.cit. 21.t).t). jangan kamu buat begitu.cit. tamar dengan tamar. juz 11. Daripada ‘Ubadah Bin al-Samit. op. Tamar al-Jam ialah tamar radi’ iaitu yang bercampur-campur. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi.t) op. juz 10. Ibn Majah (t. Rasulullah bertanyakan lelaki itu samada semua tamar di Khaybar seperti yang dibawanya. 151. h. Hadith-hadith yang termasuk di dalam kategori yang ketiga. h. h. h.cit. 67. 41. antara contoh-contohnya ialah : 1.t). juz 2.Janib adalah sejenis tamar yang berkualiti tinggi. (1978).4. Lihat al-Nawawi (1981). juz 2.

Muslim. jualkan dahulu tamar yang ada pada kamu dan kemudian belilah tamar yang kamu kehendaki itu dengan harga yang kamu peroleh’. ternyatalah bahawa hadith ini bukanlah menjadi penjelas kepada ayat riba surah al-baqarah kerana ayatnya diturunkan selepas hadith tersebut. Rasulullag terus bersabda.t).(Riwayat Bukhari. ‘Ha. jangan lakukan demikian sebaliknya jika kamu ingin membeli tamar. 8. Bilal menjawab ‘Tamar yang ada pada kami adalah Radi’ (berputu rendah) lantas saya menukarnya dengan dua sa’ bagi mendapatkan satu sa’ untuk hidangan rasulullah. h. Oleh itu. cet.1. lalu Rasulullah bertanyakan dari mana buah tamar diperolehi. Abu Said berkata : ‘Bilal telah membawa buah tamar ‘Barniy’ (berkualiti tinggi). Abu Zahrah (t. (1980). Peperangan Khaybar terjadi pada kurun ke 7 Hijrah dan ini berpakna bahawa hadith pengharaman pertukaran barangan ribawi itu adalah sebelum turunya ayat riba dalam surah al-baqarah dan selepas ayat riba dalam surah al-Imran. 337. Begitu juga ia bukanlah menjadi penjelas kepada riba dalam surah al-Imran kerana riba dalam ayat itu berbentuk ad’af Muda’afah sedangkan ciri ini hanya terdapat pada urusniaga hutang yang bertangguh sahaja..5 Barang-barang Ribawi Semua yang diperkatakan dalam hadith mengenai Riba jual beli mempunyai ciri-ciri berikut iaitu barangan tersebut dikenali dengan barangan ribawi dan segala urusniaga yang melibatkan barangan ini tertakluk kepada hukum riba jual beli.3. 925. ini betul-betul riba. juz 3.3.Nasa’i) Pengharaman Riba dalam jual beli berlaku pada peperangan Khaybar dan begitu juga hadith Abu Sa’id al-Khudri mengenai pertukaran buah tamar didapati berlaku sempena dengan pembukaan Khaybar. op.2. Barangan Ribawi mempunyai dua kelompok iaitu Kelompok al-Nuqud (wang) iaitu emas dan perak dan kelompok al-At’imah (makanan). Semua kelompok mempunyai ‘illah (sebab) 176 . Fiqh alSirah. barangan itu adalah barangan mithli yang juga merupakan barangan atau objek yang sah dibuat kontrak Qard. Beirut: Dar al-Fikr. Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buti.cit. h. 5.

h.6 ‘Illah Pengaharaman Riba Mata Wang (al-Nuqud) Majoriti ulamak sependapat mengatakan bahawa komoditi lain juga boleh terlibat dengan riba asalkan barangan itu mempunyai ‘illah yang sama dengan barang ribawi. h.). Beirut: Dar al-Fikr. Ahmad b.2. al-Majmu’ Syarh alMuhadhdhab. gandum dengan barli hendaklah memenuhi satu syarat sahaja iaitu al-Tanaqud. Beirut: Dar al-Fikr.) Manakala pertukaran barangan ribawi yang berbeza dalam kelompok yang sama (Mutaqaribayn) seperti emas dan perak. h. op. h. juz 5.129). h. (1989). Ahmad Ibn Rusyd (al-Hafid). Juz 10.. (serahan serta merta). juz 10. juz 7.cit. 72) Pertukaran barangan ribawi daripada kelompok yang berbeza seperti emas dengan gandum tidak terikat kepada apa-apa syarat hukum riba jual beli.t). 220). h. al-Subki (t. op.t).. (Ibn Hazm (1983). 3. Ibn Rusyd mengatakan bahawa barangan lain juga terlibat bukan atas asas qiyas tetapi ia lebih kepada kaedah al-khas yang menghendaki maksud al-‘am. Sa’id Ibn Hazm. 154. (al-Syawkani (1971). Kaherah: Maktabah wa matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih. ‘Ali al-Syawkani. (t. (t. juz 2.yang berbeza pengharamannya. (Muhammad b.t. (Abu Muhammad ‘Ali b. (Abu Walid Muhammad b. 157. 177 . Kaherah: Matba’ah Mustafa al-babi al-Halabi wa Awladih. al-Muhalla. Segala urusniaga yang melibatkan pertukaran barangan ribawi yang sama kelompok (mutajanisayn) seperti emas dengan emas mestilah memenuhi dua syarat iaitu al-Tasawi (sama kuantiti) dan al-Tanaqud (serahan serta merta). op. Mazhab Hanafi dan Mazhab Shafi’i mengharuskan berlakunya unsur lebihan dalam urusniaga ini. Saraf al-Nawawi.cit. Mengikut Ibn Hazm. juz 5. (1981). 72. Bidayah alMujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. h. Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-haq min ‘Ilm al-usul.1. 5.cit.. Muhy al-Din Abu Zakariyya Yahya b. juz 7. 219) Ia bebas mengikut kehendak pihak-pihak yang terlibat sama ada ingin melakukan lebihan ataupun penangguhan.

Beirut: al Maktab al-Islami. salah seorang orang kanan Abu Hanifah kerana belia berpendapatt bahawa al-fulus (wang) itu sebagai pengukur nilai kepada barangan lain dan ia sudah tentu tertakluk kepada hukum riba. Mengikut sesetengah pendapat bahawa ‘illah kedua-dua emas dan perak ialah nilai fizikalnya (‘Ayn) bukannya lain-lain 178 .cit. Kaherah: Maktabah Wa Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladih. al-Kasani (t. Burhan al-Din Abu Hassan ‘Ali b. wang kertas.t. juz 8. Abu Hanifah dan Abu Yusuf itu tidak dipersetujui oleh al-Syaibani iaitu Muhammad b. Syarh al-Sunnah. (al-Kasani (t. 204. Mas’ud al-Baghawi. 3106.Sungguh pun begitu mereka berbeza pendapat tentang perkara-perkara yang terlibat kerana perbezaan pandangan tentang ‘illahnya. 3110 Mazhab Maliki dan Mazhab Shafi’i dan Hanbali mengatakan bahawa ‘illah bagi kedua-dua emas dan perak ialah kebiasaan menjadi pengukur nilai kepada barangan lain (Ghalabah alThamaniyyah). alHassan.).t). juz 3. 3110. Namun begitu pendapat mengenai al-Fulus. Namun begitu. Ab Mumin Ab Ghani (1999). Abi Bakr b. h. dan sebagainya. 57-59) Mazhab Hanafi berpendapatt bahawa ‘illah riba bagi emas dan perak ialah timbangan bagi barangan yang sama jenis. (Abu Muhammad al-Husayn b. h. op. juz 7. Masalah akan timbul sekiranya hendak diselaraskan bagi kes mata wang kertas kerana ia tidak mengambil ukuran timbangan emas dan perak justeru itu ia tidak tertakluk kepada hukum riba. h. tembaga dan sebagainya adalah tertakluk kepada hukum riba. h. op.cit. Walaubagaimana pun mereka berselisih pendapat tentang apakah pengukur nilai ini hanya tertentu kepada emas dan perak sahaja kerana nilai fizikal yang terdapat pada keduanya atau mencakup juga lain-lain mata wang yang biasa digunakan dalam sesuatu masyarakat seperti fulus. juz 7. juz 7. Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf menganggap mata wang selain daripada emas dan perak seperti al-fulus tidak tertakluk kepada hukum riba al-fadl dan ia boleh diniagakan secara berlebihan iaitu satu fulus boleh ditukar dengan dua fulus.t) . h. Lihat al-Kasani (t. h. ‘Abd al-Jalil al-Marghinani (t. al-Hidayah Syarh Bidayah alMubtadi.. 61) Oleh itu semua komoditi yang mengambil ukuran timbangan seperti besi. (1983).t).

15). 5. maysir dan riba. Cet 2.sifat. h. op. Beirut: Dar alMa’rifah. al-Nawawi (1985). Kaherah: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-babi al-Halabi wa Awladih h. Ghara’ib al-Quran wa ragha’ib al-Furqan. Namun begitu ada pendapat yang mengatakan bahawa ia boleh diqiyaskan kepada barangan lain kerana jika benar dakwaan yang menyatakan bahawa ciri ini tidak terdapat pada barangan yang lain. 171. Nizam al-Din al-Hassan b. (Abu ‘Abd Allah Muhammad b. .cit.2. Muhammad b. juz 3. Muhammad al-Sawi (1990). bay al-ma’dum dan lain-lain adalah kerana dikaitkan dengan kandungan gharar yang wujud dalam kontrak tersebut.2. h. Kontrak Insuran hayat konvensional umpamaya diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Agama Kebangsaan sebagai muamalat yang fasad dan hukumnya haram kerana ia tidak menepati prinsip-prinsip Islam dalam akad (urusniaga kontrak) iaitu mengandungi gharar. 73. Bulghah al-Salik li-Aqrab al-Masalik ‘ala al-Syarh al-Saghir. op. Kaherah: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih . bay’ al-mulamasah. h. Menurut Imam Syafi’ie dalam kitabnya al-Umm.. maka apalah faedah yang terdapat pada ‘illah itu kerana ia tidak boleh dibuat qiyas dengan barangan lain. Al-Husayn al-Nisaburi. Hamoud (1991). Idris al-Shafi’i (1973). h.cit. Emas dan perak merupakan penjelas nilai bagi semua benda lain kerana kedua-keduanya adalah pengukur nilai dan ia tidak boleh diqiyaskan kepada barangan makanan ataupun barangan lain selain daripada makanan. juz 3. Majoriti kontrak yang haram pada masa dahulu termasuklah maysir. al-Umm. Ahmad b.. 343. (1962). bay al-hasat. 377-378. 179 .Unsur Gharar Dalam Muamalat Urusniaga perniagaan yang mempunyai unsur Gharar adalah dilarang di dalam Syariat Islam. Sesetangah ulama Mazhab Shafi’ie dan sesetengah pendapat daripada Mazhab Maliki berpendapatt ‘illah ini hanya tertentu kepada emas dan perak sahaja kerana ciri seperti itu tidak tidak terdapat pada komoditi lain.3. juz 3.

bencara atau risiko. h. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah r. 355. al-Mutaffifin: 1-3.. op. jilid 5.2.w melarang dari al-mulamasah dan almunazabah.t). Secara umumnya gharar bermaksud bahaya. jld 10.t). op. lintasan hati. Hadis Riwayat Muslim.a.cit. Tirpidhi. 165.a bahawa “Rasulullah s. Beirut: Dar al-Fikr. 11-12. h. j. ketinggian makam dan penyukat besar atau sesuatu yang pada zahirnya menipu pembeli dan batin yang tidak diketahui seperti rupap bentuk ikan di dalam air. al-Sunan al-Kubra.Terdapat nas al-Quran dan al-Sunnah yang memberi panduan tentang perlunya dielakkan keraguan dan risiko yang menjadi punca perselisihan.t). 5. al-Munazabah ialah jual beli di mana kedua-dua pihak tidaak menetapkan barangan yang di beli tetapi ditentukan dengan lontaran kain atau anak batu. 338. Nayl al-Awtar. Daripada Abu Hurairah r.cit.3. Antaranya seperti dalam surah alNisa’:29. jld 5.cit jld 3.t). Gharar ialah urusniaga yang mempunyai ketidakjelasan dalam akad urusniaga yang boleh memberikaan risiko kerugian kepada sebelah pihak dalam urusniaga. Lihat Ibn al-Athir (t. ada juga yang mengatakan ia berasal daripada kata khatara iaitu bahaya.1 Definisi Gharar Perkataan gharar berasal dari kata gharara yang bermaksud mendedahkan diri seseorang atau hartanya kepada kemusnahan secara tidak sedar. Kerana itu dinamakan dunia ini mata’u alGhurur iaitu barang tertipu. (1999). Ali al-Syawkani.a katanya: “Rasulullah telah melarang daripada mengamalkan gharar dalam jual beli”.a. 5.. jil 3. Muhammad b. “ Ibn Umar berkata Rasulullah s. h.cit. Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turath al’Arabi. 155-157. Menurut al-Sarakhsi. h. h.” Muslim (t.” al-Baihaqi (t.2. Dari segi istilah Syarak terdapat pelbagai definisi yang diberikan oleh para ulamak. “ Rasulullah s. Al-Mulamasah pula ialah jual beli yang terlaksana apabila pembeli memegang barang tersebut. 180 .5.w melarang bay’ al-Gharar. op.w melarang jual beli munazabah (anak batu) dan jual beli gharar.” Bukhari (t. Ibn Manzur (1994).a. Ibn Majah. op. h.

Oleh itu dalam sesetangah kes. Ia juga boleh didefinisikan sebagai syak tentang kewujudan barang yang dijual atau keraguan tentang wujud atau sebaliknya barang yang dijual tanpa pentarjihan. Gharar juga boleh berlaku dalam keadaan ketidakpastian tentang kewujudan sesuatu perkara dan perkara yang tidak diketahui seperti sesuatu yang terlindung akibat atau natijahnya dan sesuatu yang terlindung dari pengetahuan. Antara dalil pengharaman gharar ialah hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Masud Bagi memastikan tidak wujudnya gharar atau keraguan pada kontrak yang boleh membahayakan 181 .Murabahah lil Amir Bi al-Syira’. Beliau mendefinisikan gharar sebagai sesuatu yang tidak diketahui tentangnya atau yang diragui tentang ada atau tidak sesuatu yang dijual. Gharar juga boleh berlaku kepada sesuatu yang tidak diketahui. (Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad Al-Sarakhsi. h. Ibn Hazm menyatakan bahawa kejahilan pembeli tentang apa yang dibeli atau kejahilan penjual tentang apa yang dijual juga adalah gharar. sesuatu kontrak itu berkemungkinan menjadi gharar fahisy dan pada masa yang lain menjadi gharar yasir bergantung kepada perubahan ‘uruf dan realiti semasa. Setiap muamalat yang boleh membawa pertelingkahan sememangnya diharamkan dalam Islam.) Gharar juga ialah ketidakpastian tentang kewujudan sesuatu barang jualan. 194. Gharar juga adalah kontrak jual beli yang berisiko. 12. Beirut: Dar alMa’rifah. Gharar diharamkan kerana boleh membawa pertelingkahan. al-Mabsut. j. (1978).gharar ialah apa-apa yang tersembunyi implikasinya. Darjah risiko dalam sesuatu kontrak banyak ditentukan oleh ‘uruf pasaran semasa. Gharar tidak hanya terhad kepada ketidakpastian tentang kewujudan atau ketiadaan sesuatu tapi meliputi kejahilan tentang sesuatu. (Yusuf al-Qaradawi (1987). Darjah risiko akan menentukan samada gharar itu disifatkan sebagai gharar yasir yang dibenarkan dan gharar fahisy yang tidak dibenarkan oleh syariah. Kaherah : Maktabah Wahbah). Bay’ al.

Al-Kasani (t. Islamic Economics. h. hadis no 1564. 340.t) op. bil. 2. ia tidak disengajakan. Sesetengah Fuqaha seperti al-Baji cuba meletakkan satu ukuran bagi menentukan sama ada gharar yang terdapat di dalam sesebuah kontrak adalah melampau atau sebaliknya. h. (1999). Mesir. jil 5. Beliau menganggap gharar adalah melampau apabila kontrak tersebut sendiri mengandungi elemen yang tak pasti atau gharar. 30-33) Hadis riwayat Ibnu Masud. h. “Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange”. ia diluar kawalan seseorang. “Jangan kamu membeli ikan yang masih dalam air (sungai. al Suwailem pula menyatakan jika terdapat tiga perkara berikut: 1.Baihaqi. dan benar-benar dimiliki oleh orang yang memulakan tawaran.. (Sami al-Suwailem. ‘Ali al. Universiti Khartoum. 1&2. laut dan seumpamanya) kerana aia ada unsur gharar. Secara dasarnya gharar boleh wujud dalam setiap kontrak tetapi gharar yang mampu menyebabkan sesebuah kontrak itu menjadi tidak sah ialah kontrak yang melampau. Lihat al-Darir (1995).matlamat asal kontrak. 171-172. (al-Milk alTamm).cit. op. 591. sifat (sifah) dan kuantiti (qadr). Beirut: Dar al. Imam al-Syafi’ei menganggap Jahalah (ketidaktahuan) menyebabkan adanya bahaya dan Ibn Qayyim pula mengaitkannya dengan apabila seseorang itu gagal menyerahkan barangan yang dijual atau wujud ketidakpastian sama ada akan menerima atau sebaliknya barangan yang dibeli. h. jld 5. edisi 2. (Muhammad al-Amin al-Darir alSiddiq (1995).cit. Al-Husayn b.Kutub al-Ilmiah. kebolehan untuk diserahkan atau diterima (qudrah ’ala al-taslim atau tasallum).” Abu Bakr Ahmad b. jld 7. syarat-syarat seperti mempunyai pengetahuan yang memadai (ma’lum) mengenai al-ma’qud ’alayh yang meliputi spesifikasi (ta’yin). Gharar akan dianggap sebagai tidak membahayakan iaitu: risiko itu boleh diendahkan dengan kata lain kesan atau kehilangan disebabkannya adalah kecil. h. Malah sekiranya sesuatu kontrak disertakan dengan syarat yang menyentuh alma’qud ‘alayh ini maka syarat itu juga perlu mematuhi syarat-syarat tadi. 3. Nabi Muhammad Saw bersabda. (1994) alSunan al-Kubra. 69-71) 182 .. al-gharar wa Atharuhu fi al-‘Uqud fi al-fiqh al-Islami.

7. 3. harga. op. bahasa yang dipakai dan sebagainya. gharar tersebut mestilah melampau dan ini Kedua. Jualan al-‘Urbun. h. Lihat al-Darir (1995). Al-Darir juga membahagikan jualan al-Gharar kepada dua iaitu al-Gharar dalam Sighah akad jual beli dan al-Gharar dalam barang yang diakad. 4. kontrak terlibat ialah kontrak pertukaran dua hala Ketiga. Tidak mampu menyerahkan benda yang diakad. 2. 6. jahil tentang tempoh benda yang diakad. Al Gharar pada barang yang diakad ialah: 1. 1. empat syarat yang akan membolehkan gharar menjadikan sesuatu kontrak jual beli sebagai tidak sah. 8. Ghabn ialah ketidaksamaan nilai antara dua barang pertukaran yang tidak diketahui oleh pihak yang menanggung kerugian (maghbun) semasa akad dilakukan. Al-Gharar dalam sighah akad jual beli meliputi 1. Jualan al-Hasah (barang yang terkena lontaran batu).cit. sewaan dan perkongsian. Jualan yang ditaklik dan akad yang disandar kepada masa akan datang. 2. Berakad pada benda yang tidak wujud dan 9. (al-Darir (1990) Antara yang menyebabkan gharar juga adalah al-Ghabn. menjual dua jualan dalam satu jualan atau dua akad dalam satu akad. Tidak melihat benda yang diakad. jahil tentang sifat benda yang diakad. 2. yang melibatkan harta termasuklah jual beli. 5.Menurut al-Darir.. Jualan mulamasah (menjual secara sentuhan dan tidak boleh khiyar). jahil tentang jenis benda yang diakad. 4. jahil tentang kadar benda yang diakad. Jahil tentang aneka (naw’) benda yang diakad. terdapat kontrak lain yang tidak mengandungi bergantung pada keadaan. masa dan tempat. 3. gharar seumpama kontrak terlibat. 76-77. gharar melibatkan komponen utama kontrak seperti Keempat. Pertama. Taghrir pula ialah penipuan atau memberikan gambaran palsu tentang sesuatu barang yang hendak dijual sehingga mempengaruhi pembeli agar 183 . Jualan al-Munazabah (Lontaran barang yang diambil tanpa sighah. 3. 6. barangan. 5. 4. jahil tentang benda yang diakad.

adalah termasuk perbuatan syaitan. (berkorban untuk) berhala. Hukum judi adalah dari jenis dalil Qat’ie daripada al-Quran. Maka undian diulang sekali lagi.3. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah. 184 . berjudi. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Allah berfirman dalam surah al-Maidah: 90 “Hai orang-orang yang beriman. Islam juga mengharamkan urusniaga yang berkaitan dengan maysir (judi). mengundi nasib dengan panah[434].Unsur Maysir (Judi) dalam Muamalat Dalam melakukan urusniaga muamalat.3. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. firman Allah yang bermaksud: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan perpusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu.membeli barang berkenaan dengan harga yang disebut oleh penjual. Jangan lakukan. sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). Ghabn terbahagi kepada dua iaitu: Ghabn yasir (sedikit) dan ghabn Fahisy (berlipat ganda). sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa.” [434] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu.2. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Aliran pertama condong kepada penentuan standard yang static seperti pendapat mazhab maliki yang menyatakan lebihan yang melampaui 1/3 modal asal dikira ghabn fahisy. 5.” al-Ma’dah: 91 Perjudian adalah suatu pertaruhan untung rugi yang hanya bergantung kepada nasib semata-mata. dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Sementara aliran kedua condong kepada penentuan standard yang flaksibel seperti mazhab Hanbali yang menyatakan bahawa penentu kepada fahisy atau sebaliknya ialah uruf. Sesungguhnya (meminum) khamar. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. Para Fuqaha berselisih pendapat dalam menentukan standard ghabn fahisy.

‘Abd Salam. Allah akan menimpakan ke atas mereka penyaklit Judham (sejenis penyakit kepala yang boleh merebak ke muka) dan muflis. Sesiapa sahaja yang melakukan sesuatu yang boleh menaikkan harga barang yang amat diperlukan oleh orang ramai dikira muhtakir. jld 28. Beirut: Dal-al-Arabiyyah. Majmu’ al-Fatawa Syaykh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyyah. 5. Dalam Islam kepentingan (maslahah) orang ramai diutamakan daripada kepentingan individu. kefasadan dalam akad-akad mua’malat beRPunca daripada riba dan maysir atau sesesuatu yang boleh membawa kepada perjudian atau sama dengannya seperti al-Gharar al-Fahisy. ihtikar beerti menahan.1 Definisi Ihtikar Dari segi bahasa Arab. 385). Ihtikar diharamkan dalam Islam kerana ia membawa kemudaratan kepada orang ramai. ‘Abd Halim b.3. Pengharaman ihtikar ini dijelaskan dalam banyak hadith antaranya lalah hadith yang bermaksud: “barang siapa yang ihtikar makanan ke atas orang Islam. Beliau menjelaskan bahawa umumnya mu’amalat-mu’amalat yang dilarang dalam al-Quran dan al-Sunnah itu bertujuan menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman sama ada yang kecil mahupun yang besar seperti memakan harta secara batil. mengumpul dan menguasai sesuatu. h. Dalam istilah Fiqh. riba dan maysir.4. Menurut Ibn Taymiyyah.Judi diharamkan kerana kandungan gharar yang wujud adalah terlalu tinggi. (Ahmad b.2. HR Ibn Majah 185 .2. ia ditakrifkan sebagai menghalang barang yang amat diperlukan oleh orang ramai dengan niat untuk menaikkan harga barang tersebut samada dengan cara menyimpannya (di suatu tempat) atau merosakkannya dengan sengaja atau enggan menjual barang berkenaan kecuali dengan harga yang tinggi.3. Judi tidak menggambarkan suatu perniagaan yang produktif tetapi melemahkan masyarakat kerana hanya bergantung kepada nasib semata-mata. Ibn Taymiyyah (t.t).4 Unsur Ihtikar Dalam Muamalat 5.

cit.. Ini berdasarkan kepada satu hadith nabi yang bermaksud: 186 .cit. al-Marghinani (1978). al-Baji (1983) .t). jld 10.cit. Perbuatan ini mendatangkan kemudaratan dan ia adalah haram berdasarkan hadis tersebut. .3. Perbuatan ini akan mendatangkan kemudaratan dan ia adalah haram seperti yang dijelaskan oleh hadith nabi. Malik b. Khalaf b. “Tidak ada mudarat dan tidak boleh memudaratkan.. Fuqaha’ Maliki. jil 5.. hadis no.2. Imam Abu Yusuf. anataranya ialah hakikat darar (kemudharatan) yang akan wujud apabila mana-mana barang yang amat diperlukan oleh orang ramai disorok atau disembunyikan. 2340. op. Ini berdasarkan kepada kemudaratan akan wujud apabila mana-mana barang yang amat diperlukan oleh orang ramai disorok atau disembunyikan.5. jld 10.t). al. 291. op. (Ibn Majah (t. Anas (t. Lihat al-Kasani (1990). 408.2 Syarat menjadi Ihtikar Tidak semua perbuatan menyorok barang dianggap ihtikar. h.. Syarat Ihtikar boleh dibahagi kepada tiga bahagian iaitu : a.cit. cetakan 3. op. Secara umumnya ulamak berselisih pendapat di dalam perkara tersebut. op. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. jld 2. (Abu alWalid Sulayman b. Fuqaha’ Hanbali dan Fuqaha Zahiri berpendapatt bahawa ihtikar berlaku kepada semua barang.Muntaqa Syarh Muwatta’. 68. jld 5. Sa’ad b. op. h. h. h.cit. Ayub Al-Baji (1983). 16 ). Ia dianggap ihtikar apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Barang yang di sorok Tidak semua barang-barang yang disorok akan dikira iktikar.” HR Ibn Majah Pendapat ini didasarkan kepada beberapa hujah.. 16) Terdapat juga ulama seperti Abu Hanifah pula berpendapatt bahawa ihtikar hanya berlaku pada makanan asasi manusia dan binatang sahaja. h.4..

b. Pengimport juga boleh termasuk didalam golongan muhtakir jika menjalankan aktiviti tersebut. Hadis. Ini adalah mengikut pendapat yang sahih dalam Mazhab Hanbali. op cit. c.” Ibn Majah (t. Syarat sesuatu yang amat diperlukan orang ramai dan syarat mendatangkan kemudaratan merupakan kayu pengukur penentuan barang ihtikar. Syafi’i dan Hanbali.“Barang siapa yang ihtikar makanan selama 40 malam . sesungguhnya ia telah menjauhkan diri dari Allah dan Allah menjauhkan dirinya daripadanya. Dengan itu menghadkan hanya barang makanan sahaja tidaklah tepat. Tempat barang-barang yang diiktikar diperolehi Mengikut pendapat kebanyakan Fuqaha Hanafi. Oleh itu penyorokan barang selainnya tidak termasuk di dalam kategori ihtikar. Tempoh ihtikar 187 . Oleh itu tidak berlaku ihtikar apabila ia tidak mendatangkan kemudaratan kepada orang ramai. Ini kerana ada ketikanya manusia amat memerlukan barang selain daripada makanan untuk hidup dan kesukaran mendapatkannya kecuali dengan harga yang tinggi akibat aktiviti ihtikar telah mendatangkan mudharat kepadanya. Selain itu. pendapat tersebut juga berasaskan kepada tidak wujud darar apabila barang yang ditahan atau disembunyikan itu bukan makanan. Pendapat ini didasarkan kepada hadith melarang ihtikar makanan seperti yang telah disebut sebelum ini. Bukannya dari luar (import). Ihtikar juga hanya berlaku kepada makanan manusia sahaja. Hadith ini telah mentaqyidkan ihtikar dengan barang berkenaan. no 2153 jil 2 h. Maliki. 728. Ihtikar berlaku apabila barang yang disorok itu adalah barang yang amat diperlukan oleh orang ramai dan penyorokan itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang ramai. Namun ada pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan pasaran tenpatan seperti pendapat Fuqaha’ Hanafi dan fuqaha’ Zahiri. disyaratkan barang yang diihtikar tersebut adalah dibeli di pasaran tempatan.t).

h. Wazan ini dalam ilmu saraf menunjukkan sesuatu yang banyak terbit dari sesuatu.. Dhawabit al Maslahah fi al Syariah Islamiah. h. (Mustafa Zaid. Juz. hukum yang berkenaan ibadat wajar diterima secara ta’abbudi atau sebagai satu perhambaan secara total kerana ia bukanlah medan untuk akal memikirkan rasional disebalik hukum. Dalam usul fiqh. 232. Ia adalah melihat rasional disebalik hukum yang ditetapkan oleh nas. Ulama bahasa mendefinisikan maslahah sebagai husnul hal (keadaan yang baik). Lihat Abu Ishaq Ibrahim b. Sebaliknya dalam muamalat.Ihya’ al-Turath al Arabi. (Muhammad bin Ya’qub al-Fairuz Abadi. (1982). manusia dibenarkan untuk mencari rasional disebalik hukum yang ditetapkan oleh nas. 5. Pengambilkiraan ‘illah dan maslahah dalam urusniaga muamalat juga adalah penting dalam syariah Islam semasa membuat ijtihad hukum-hukum baru.. Beirut: Dar al.2. 346) Manakala Sheikh Mustafa Zaid menerangkan bahawa perkataan maslahah berasal daripada wazan maf‘alah. 25 ) 188 . (1964). (2003) al-Mufafaqat Fi Usul al-syari’ah. Pihak ulil amri diberi kuasa menentukan tempoh tersebut berdasarkan kemaslahatan orang ramai. Dalam Falsafah Islam. Beirut: Muassah al-Risalah. (Muhammad Said Ramadhan Al-Buti. Musa al-Syatibi.4 HUKUM MUAMALAT DIBINA BERASASKAN ‘ILLAH DAN MASLAHAH (KEBAIKAN) Selain aspek-aspek yang diharamkan oleh Syariah.t: tp. Selagi ada memberi kesan kemudaratan kepada orang ramai maka aktiviti tersebut boleh dianggap ihtikar. Prinsip ijtihad dalam muamalat juga perlu berasaskan konsep ta’lil alahkam.19) Maslahah di dalam perspektif Islam adalah maslahah yang meletakkan pertimbangan kepada kebaikkan dunia dan akhirat secara serentak bahkan pandangan terhadap maslahah dunia bergantung kepada maslahah akhirat. proses ini ialah proses mencari illah atau penyebab sebenar mengapa sesuatu hukum itu diletakkan sebegitu. h. Beirut: Dar alKutub al-’Ilmiyyah. t.Tidak disyaratkan tempoh tertentu melakukan ihtikar dianggap ihtikar. 1. al-Qamus al-Munjid. h.Maslahah fi al Taysri’ al Islami wa Najm al Din al Tufi. Oleh itu maslahah boleh diertikan sebagai kemaslahatan atau kebaikkan yang banyak. (1997). 228. Al.

Sementara kebanyakan mua’malat dalam Islam sifatnya dapat diketahui rasionalnya atau dapat dikaitkan dengaan sebab-sebab tertentu. h. Baghdad. Juz 1. (Abu Hamid Muhammad b. al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. menjaga kesucian dan ketinggian agama 189 .Al-Ghazali menerangkan maksud maslahah sebagai penjagaan kepada maksud atau tujuan hukum syarak iaitu untuk menjaga agama. Dar al-Kutub al-‘Arabi. Ini adalah sesuai dengan tujuan hukum Islam adalah berdasarkan konsep maqasid alSyariah. h. Umumnya ibadat dalam Islam sifatnya ialah ta’abbudiyyah. Muhammad al-Ghazali (1978) al. Imam al-Syatibi menjelaskan perkara ini dengan katanya: “asal ibadat bagi seorang mukallaf ialah ta’abbud tanpa melihat kepada rahsia atau hikmat. yakni tidak banyak ruang bagi akal untuk memikirkannya atau tidak dapat dikaitkan dengan sebab-sebab tertentu. Beirut : Dar al-Fikr alIslamiy. sementara asal pada muamalat ialah dilihat kepada hikmat atau rahsianya.” Lihat al-Shatibi (2003). diri. Oleh sebab itulah beliau menyatakan bahawa maslahah bermaksud menolak kemudaratan dahulu kemudian barulah mendapatkan manfaat (‘Abd al-Karim Zaydan (1987). yang boleh diketahui oleh mukallaf. 286-287). 236). keturunan dan harta. Al-Imam al Ghazali menjelaskan bahawa maslahah itu dimaksudkan menjaga dan mengawal terhadap tujuan dan matlamat syarak manakala maksud dan tujuan syarak bagi makhlukNya ada lima perkara iaitu: i. Bahkan setiap mukallaf dituntut iltizam dan melaksanakannya walaupun tanpa mengetahui ‘illah atau sebab dan rahsianya seperti jumlah rakaat sembahyang dan amalan mengucup Hajar al-Aswad. akal. jika sesuatu urusniaga muamalah itu ternyata mempunyai mafsadah. Dalam Syariah Islam juga. ia adalah dilarang dan perlu dielakkan. Abd al-Karim Zaydan menerangkan bahawa maslahah ialah dari segi positifnya mendapatkan manfaat dan dari segi negatifnya ialah menolak kemudaratan.Mustashfa.

memberi kemaslahatan kepada semua serta mempunyai hikmat yang menyeluruh. Beirut. iv. Berasaskan konsep maslahah ini. terkeluar dari hikmat kepada sia-sia adalah semuanya terkeluar dari syariat. nas-nas yang wujud terutama dalaam bidang muamalat wajar dirasionalkan agar sesuai dengan kehendak-kehendak Syariah itu sendiri iaitu untuk merealisasikan kemudahan. 1977M/1397H. Syariat Islam itu semuanya bersifat adil. Muhammad Mahy al-Din Abd al-Hamid. Juz 3. h. “Syariat Islam dibina dan diasaskan di atas hikmathikmat dan maslahah-maslahah kebaikan hamba Allah (manusia) di dunia dan di akhirat. cetakan kedua. sunt. Syams al-Din Abu ‘Abd Allah Muhammad b. terkeluar dari rahmat kepada kesiksaan. Muhammad Abd al-Salam Ibrahim. 11 Pengambilkiraan maslahah sebagai faktor penentu hukum penting dalam urusan muamalat agar syariah yang dilaksanakan benar-benar memberi kemudahan kepada masyarakat dan bukannya menjadi penghalang masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan seharian. h. 14-15. Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1977). I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. iii. 1996M/1417H. sunt. sesetangah para sarjana yang pada asalnya tidak bersetuju dengan konsep bay’ al-inah dan al-tawarruq seeprti yang diamalkan dalam pembiayaan peribadi dan kad kredit pada masa ini menukar pandangan mereka kepada harus demi 190 . Maka setiap masalah terkeluar dari keadilan kepada kezaliman. kesenangan dan kemaslahatan kepada manusia dan mengelakkan daripada berlakunya kemudharatan. terkeluar dari maslahah kepada mafsadah. Dar al-Kutub al-cilmiyyah. menjaga keselamatan diri menjaga kebaikan dan kecergasan akal fikiran menjaga kebaikan keturunan menjaga kesucian dan keselamatan harta benda Dalam konteks maqasid al-Syariah.ii. Juz 3. Dar al-Fikr. memberi rahmat kepada semua (manusia). Beirut. Ibn Qayyim berkata yang bermaksud. v. Islam walaupun terdapat padanya pelbagai takwil kerana syariat itu merupakan keadilan Allah di antara hambaNya dan rahmat Allah kepada makhlukNya dan perlindungan Allah terhadap bumiNya”.

Maslahah tersebut tidak bertentangan dengan al. Al-Quran telah menggunakan al-‘Urf dengan pengertian sesuatu yang ma’ruf seperti firman Allah s.5. 5.t dalam al-A’raf : 199. 5.1 Definisi al-‘Urf Al-urf dari segi bahasa asalnya ialah ma’rifah. Maslahah yang ditentukan adalah maslahah yang sebenar iaitu yang terkandung di dalam maqasid syariah ( tujuan penurunan syariah) b.5.Sunnah d.” Urf pada istilah fiqh telah ditakrifkan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa’ dengan katanya: “Uruf itu ialah adat orang ramai atau majoriti sesuatu kaum pada perkataan atau amalan.” 191 . “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Maslahah tersebut tidak bertentangan dengan al.Qiyas e.w. serta beRPalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.2. qiyas. yang biasa diamalkan yang dikira baik dan diterima oleh akal yang sejahtera. istishab dan ‘urf.mengelakkan masyarakat daripada mengalami kesukaran sehingga terlibat secara jelas dengan riba yang diharamkan oleh Allah. kemudian digunakan dengan pengertian ‘sesuatu yang ma’ruf’. Maslahah tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran c. Al-Buti menerangkan beberapa syarat dalam menentukan maslahah iaitu: a. Maslahah tersebut tidak membatalkan maslahah yang lebih besar atau maslahah seumpamanya. ‘URUF SETEMPAT DIAMBIL KIRA DALAM MENETAPKAN HUKUM MUAMALAT Hukum-hukum syarak yang dibawa oleh Islam untuk mencapai matlamat kebaikan hidup dunia dan akhirat melalui dua cara iaitu nas shar’i sarih melalui al-quran dan al-sunnah dan sumber-sumber syarak yang lain seperti ijma’.2.

Syria: Matba’ah Dimashq. ‘ilm Usul al-Fiqh. Kaherah: Dar al-Basa’ir h. Al-urf juga ialah perkara yang menjadi rutin masyarakat yang mendasari jiwa mereka sehingga diterima sebagai baik oleh hati mereka. (1985). Menurut Abd Wahab Khallaf. Al-Ghazali (t. ‘urf boleh terbentuk dari kebiasaan manusia di atas sesuatu yang terbit dari berbagai golongan awam mahupun golongan tertentu.t) . Maka uruf dan adat menurut pandangan fuqaha’ memberi erti yang sama. h. 28Ini adalah penting kerana maslahah yang dikehendaki oleh Islam adalah maslahah kepada masyarakat. 833). 89). al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’y al-Fuqaha’. al-Karim Zaydan pula mengatakan bahawa ‘Uruf itu ialah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan kepada masyarakat dalam kehidupan harian sama ada perkataan mahupun perbuatan. Berlainan dengan ijmak kerana ia hanya terbentuk dari kesepakatan para ulama mujtahidin sahaja sedangkan orang awam tidak punya peranan dalam pembentukan Ijmak. al-Wajiz fi Usul al-Fiqh.(Mustafa Ahmad al-Zarqa’. Allah berfirman dalam surah al-a’raf: 199 yang bermaksud: ”Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm. Ahmad Fahmi Abu Sunnah (2004). Imam Ghazali berpendapatt ‘Urf ialah sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa manusia dari segi akal fikiran dan diterima oleh tabiat yang sejahtera. (1961). 252). Kuwait: Dar al-Qalam. 192 .” Sesuatu yang melanggar rutin masyarakat sudah tentu membawa kesukaran dan kerumitan dalam urusan hidup manusia. h. jld 2. 17 Abd. Apabila mereka berkata: “ Hukum ini sabit dengan ‘Uruf dan adat” bukanlah beerti adat ini berlainan dengan ‘uruf bahkan kedua-duanya itu satu maksud sahaja. Baghdad: Dar al-Kutub al-“arabi. Ia menjadi kebiasaan manusia yang mempunyai tabiat-tabiat yang sejahtera lahir dari penghuni sesebuah negeri dengan syarat ia tidak berlawanan dengan nas syarak. h. serta beRPalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. Sebutan kalimah adat ini bertujuan untuk mengukuhkan sahaja. (Abd al-Karim Zaydan (1987). h. (Abd Wahab Khallaf.

‘amm atau khas. ‘Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi alShariah al-Islamiyyah. d. Menghidangkan makanan kepada tetamu telah dianggap keizinan kepada tetamu mengambilnya. ‘Uruf itu telah diamalkan oleh masyarakat secara menyeluruh dan meluas. Ini dikenali dengan bay’ bi al-mu’atah.2.Menurut al-Qaradawi pula ‘urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan oleh manusia dan mematuhinya dalam urusan kehidupan seharian sehingga sebati dengan mereka serta suatu perkara yang lumrah samada ‘urf qawli atau amali.5. Jika ada yang tidak mengamalkannya. Tidak wujud sesuatu perkataan atau perbuatan yang berterus terang menyalahi ‘urf. h. maka tidak harus beRPegang kepada ‘uruf apabila kedua pihak yang berakad bersetuju 193 .. Syarat ini desebutkan dengan istilah “muttarid” atau “ghalib” c. ‘Urf itu tidak berlawanan dengan nas syarak. pendedahan aurat dan sebagainya. ‘Urf atau adat yang akan dirujuk dalam satu-satu tindakan (tasarruf) itu sudah wujud ketika hendak dilakukan tindakan itu.2 Syarat ‘Uruf Sebagai Sumber Hukum Untuk membolehkan ‘urf diambilkira dalam pembinaan hukum-hukum Islam. op.cit. para ulama telah mensyaratkan beberapa perkara berikut mesti dipenuhi iaitu: a. Membahagikan isi kahwin kepada tunai dan tangguh. b. Urf qawli ialah seperti kebiasaan orang ramai bahawa ikan itu tidak dikatakan daging. Lihat Abd al-Karim Zaydan (1985). Urf ‘Amali pula seperti berjual beli tanpa akad pembeli oleh pembeli dan penjual atau seorang sahaja yang berakad sementara seorang lagi tidak berakad. AlWalad dimaksudkan dengan anak lelaki sahaja walaupun kebiasaan ini telah menyalahi dari segi bahasa. maka ‘Urf tidak boleh diambilkira dan diamalkan seperti muamalah riba. Kaherah: Dar al-Sahwah. 5. 11-12. sahih atau fasid. Maka memadailah ia diamalkan oleh majoriti masyarakat. Lihat Yusuf al-Qaradawi (1985). menghidang arak di majlis rasmi. Jika ‘Uruf itu berlawanan dengan nas. 252. jumlahnya amatlah sedikit. h.

Maka ia dikira sebagai wang yang sah pada pandangan syara’ walaupun bukan daripada emas dan perak. mencegah kezaliman dan memelihara harta. Untuk memudahkan Umat Islam memahami sesuatu aktiviti muamalat itu menurut hukum syarak maka para ulamak telah membuat prinsip-prinsip muamalat dalam Islam iaitu Semua Bentuk Muamalat Asalnya Adalah 194 . maka tiada halangan berlaku perubahan ketika berubah dan berkembangnya cara-cara pelaksanaan atau ketika berubah suasana dan keadaan. dahulunya terdiri daripada emas dan perak tetapi sekarang berubah kepada logam-logam lain dan kertas.6. Kaedah Fiqhiyyah ada menyebut: Setiap hukum yang sabit berdasarkan ‘urf apabila dua orang yang berakad berterus terang mengenepikannya dan bersetuju dengan syarat yang selari dengan maksud akad.2. Terdapat beberapa hukum dalam Islam sebagai asas dalam pembinaan mu’amalat mempunyai sifat yang tetap dan tidak menerima perubahan seperti saling reda-meredai dalam akad. Contohnya wang merupakan wasilah bagi menilai barangan. haram riba. menipu dan menyorok barang keperluan.mengenepikan adat yang berjalan kerana keperluan merujuk kepada ‘urf itu hanyalah ketika kedua pihak yang berakad diam atau tidak memperincikannya.t).3 KESIMPULAN Secara amnya semua bentuk muamalat adalah harus kecuali yang bertentangan dengan kehendak syarak iaitu al-quran dan al-Hadith. h. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wasilah dan cara-cara pelaksanaan atau hukumhukum yang sabit dengan ijtihad yang berdasarkan kepada ‘uruf. Qawa’id alAhkam fi Masalih al-Anam. HUKUM MUAMALAT DALAM ISLAM MENGHIMPUNKAN THABAT DAN MURUNAH. Seterusnya hukum-hukum yang berkaitan dengan maqasid syariah kesemuanya bersifat tetap seperti menegakkan keadilan. 158 5. maka sah (akad dan syarat itu). Jld 2. menyempurnakan janji. 5. Kaherah: Dar al-Fikr. Lihat Izz al-Din bin ‘Abd al-Salam (t.

3 Hukum Wakalah dan Beberapa Persoalan Mengenainya 195 . Bagaimana kegiatan iktikar boleh berlaku dalam perniagaan dan bincangkan tentang hukumnya 8.2 Definisi Wakalah 6. 5. Hukum Muamalat Berasaskan ‘Illah dan Maslahah dan akhirnya Uruf Setempat Diambil Kira Dalam Menetapkan Hukum. Jelaskan maksud dan hukum maysir 6. Judi. 6. Manipulasi Dan Spekulasi Dalam Muamalat. Apakah kaitan illlah dan maslahah serta uruf dalam pembinaan hukum muamalat BAB 6 PERWAKILAN 6.Harus.1 Pengenalan. Mengetahui yang tetap dan anjal dalam fiqh muamalat akan membantu ulamak semasa dan para pelakasana dalam menentukan hukuman ke atas jenis muamalat semasa dan yang baru muncul. Mengelak Urusniaga Riba Dalam Muamalat.4 SOALAN LATIHAN 1. Berikan Dalil-dalil pengharaman riba 5. Jelaskan rukun jual beli 4. Mengelakkan Urusniaga Gharar. Huraikan maksud riba dan jenis-jenisnya 3. Urusniaga Muamalat Berdasarkan Akad Kontrak. Bincangkan enam prinsip asas muamalat 2. Berikan dalil-dalim pengharaman Gharar 7.

Menghuraikan konsep al-wakalah 196 . Mudharabah dan al-Wakalah di Bank Negara Malaysia 6.3 Wakalah di takaful Ikhlas BAB 6 AL-WAKALAH (PERWAKILAN) OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini.6 Aplikasi Wakalah Dalam System Muamalat Semasa 6. anda seharusnya boleh: 1.4 Rukun dan Syarat Wakalah 6.5 Pembatalan dan berakhirnya Wakalah 6.6.2 Sistem tabarru’.6.6.6.1 al-Wakalah dalam Sistem Takaful 6.

yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak 197 . Menjelaskan al-wakalah dalam sistem takaful 5.2. 4. Menjelaskan frukun dan syarat wakalah 3.2 DEFINISI WAKALAH Perkataan wakalah adalah berasal daripada perkataan bahasa arab. memberikan kuasa atau mewakilkan. Membincangkan pembatalan wakalah. Wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan. Akad (Kontrak) Wakalah adalah di antara khazanah sistem Muamalat Islam yang telah sedeia ada dan boleh disesuaikan dengan keperluan semasa kehidupan manusia di zaman ini dalam sistem kewangan Islam semasa. tanggungan (al-dhamah). Dari segi bahasa arab. Sistem Muamalat Islam adalah sistem yang dinamik dan seiring dengan keperluan semasa manusia Konsep dan prinsip-prinsip asas yang digariskan oleh Islam dalam sistem muamalat tersebut walaupun nampak bersifat ‘tradisional’ namun ia boleh diolah dalam bentuk yang sesuai untuk dilaksanakan dalam setiap masa dan tempat dan dapat memenuhi keperluan kehidupan masyarakat di setiap zaman. Mengenal pasti sistem tabarru’ dan mudharabah dalam wakalah 6. atau mengganti (al-tafwidh). 6. menjaga atau cukup (al-kifayah). 1 PENGENALAN. Wakalah mempunyai beberapa bermaksud iaitu: memelihara (al-hifzh). Mekanisme sistem kewangan Islam masa kini dilihat sebagai satu alternatif kepada sistem kewangan konvensional masa kini. Dari segi istilah syarak pula terdapat beberapa maksud mengenai diberikan oleh para ulamak yang secara umumnya berkaitan dengan amalan perwakilan dalam sesuatu perkara iaitu Satu pihak menyerahkan sesuatu urusan yang boleh diwakilkan mengikut syarak kepada pihak lain ketika pihak yang pertama itu masih hidup Menurut Hashbi Ash Shiddieqy.

(bertasharruf). Menurut Sayyid Sabiq pula Wakalah adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Ulama Malikiyah pula berpendapatt Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati bererti sudah berbentuk wasiat. Menurut Ulama Syafi’iah pula, Wakalah ialah suatu akad yang mengandungi suatu penyerahan sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa. Secara kesimpulannya Wakalah ialah pemberian kuasa oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam perkara-perkara yang diwakilkan untuk melaksanakan sesuatu perkara diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa 6.3 HUKUM WAKALAH DAN BEBERAPA PERSOALAN MENGENAINYA Para fuqaha bersepakat bahawa akad perwakilan adalah di syarak dan harus berdasarkan dalil al-Quran, sunnah dan juga ijmak. Menurut Ibnu Qudamah, ijmak ulama menerima perwakilan sebagai satu akad yang diharuskan kerana akad wakalah ini adalah akad sangat diperlukan oleh pelbagai lapisan masyarakat untuk pelbagai bentuk aktiviti. Amalan alwakalah ini pada hakikatnya adalah merupakan amalan yang diharuskan oleh Syara’ kerana keperluannya yang cukup diperlukan untuk mencapai suatu matlamat. Sudah menjadi fitrah kejadian manusia yang tidak sunyi daripada kelemahan kerana manusia tidak dibekalkan dengan kesempurnaan. Ini telah diwarwarkan oleh Allah s.w.t. di dalam Surah an-Nisa’, ayat 28 “manusia itu dijadikan berkeadaan lemah” Islam mengharuskan prinsip al-Wakalah untuk dilaksanakan dengan syarat ianya tidak lari daripada perundangan Islam. Pengharusan ini bersumberkan kepada sumber-sumber berikut: 198

1. Sumber Al-Qur’an. Allah telah menerangkan konsep wakalah ini didalam surah al-kahfi ayat 19: "sekarang utuslah (wakilkanlah) salah seorang dari kamu, membawa wang perak kamu ini ke bandar; kemudian biarlah dia mencari dan memilih mana-mana jenis makanan yang lebih baik lagi halal (yang dijual di situ); kemudian hendaklah dia membawa untuk kamu sedikit habuan daripadanya" (Maksud al-kahfi 19) Begitu juga Allah telah menyebutnya dalam surah al-Baqarah (2:283). “jika kamu dalam perjalanan (dan berpu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[1] (oleh yang beRPiutang). akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Juga di dalam surah An-Nisaa (4:35). ” dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[2] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” Begitu juga dalam surah Yusuf :55, Allah berfirman “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) [3]; Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.

2. Sumber Al-Hadits. Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan Wakalah, diantaranya ialah hadis oleh Imam malik

199

”Bahawasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits”. HR. Malik dalam alMuwaththa’) Dalam kehidupan sehari-hari, Rosulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lainlain. Di dalam as-Sunnah pula diriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. telah mewakilkan ’Urwah al-Bariqi supaya membeli kambing untuk korban Diriwayatkan oleh alBukhari, Ahmad, Abu Daud, at-Tarpizi, Ibn Majah dan al-Daruqutni iaitu daripada ’Urwah sendiri 3. Ijma’. Para ulama pun bersepakat dengan ijma’ atas diperbolehkannya Wakalah. Hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur’an dan disunahkan oleh Rasulullah. Allah berfirman: Surah Al-Maa-idah (5:2). “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” Dan Rasulullah pun bersabda “Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya”. Di dalam prinsip Islam, apabila dilaksanakan kontrak wakil dengan bayaran upah, maka kontrak itu adalah sah dan mengikat. Ini bererti semua pihak bertanggunjawab melaksanakan semua perkara yang dipersetujui di dalam aqad tersebut Perbincangan tentang kontrak perwakilan didalam Islam semestinya dikaitkan dengan empat sifat utama, Siddiq (Jujur), Amanah, Tabligh (Menyampaikan) dan Fatanah (Bijaksana). Keempat-empat sifat ini mestilah ditanam, dijiwai dan diterjemahkan dalam

200

urusan perwakilan oleh setiap wakil demi mencapai kehidupan yang berkualiti di dunia dan akhirat 6.4 RUKUN DAN SYARAT WAKALAH Untuk memastikan kontrak wakalah ini suatu kontrak yang sah maka ia perlu memenuhi rukun dan syarat yang tertentu. Rukun-rukunnya ialah pewakil (al-muwakkil), penerima wakil (al-wakil), urusan yang diwakilkan (al-muwakkal fihi) dan ijab dan qabul (sighah). Menurut ulamak Hanafiah, rukun Wakalah itu hanya ijab qabul. Ijab merupakan pernyataan mewakilkan sesuatu dari pihak yang memberi kuasa dan qabul adalah penerimaan perwakilan itu dari pihak yang diberi kuasa tanpa harus terkait dengan menggunakan sesuatu lafaz tertentu. Mengikut jumhur ulama , rukun dan syarat Wakalah itu adalah sebagai berikut: a. Al-Muwakkil (orang yang mewakilkan) b. Al-Wakil (orang yang diwakilkan) c. Al-muwakkal fihi (perkara yang diwakilkan) d. Sighah (ijab & qabul perwakilan) Pihak yang mewakilkan (Al-Muwakkil) ialah Seseoarang yang mewakilkan atau pemberi kuasa kepada pihak yang lain. Seseorang pewakil mestilah seorang yang berhak mengendalikan harta yang diwakilkan. Tidak sah pelantikan perwakilan yang dibuat oleh kanak-kanak yang belum mumayyiz dan orang gila. Disyaratkan ia adalah pihak yang memiliki hak untuk bertasharruf (berurusan) pada perkara-perkara yang ia akan beri wakil tersebut. Jika seseorang bapa ingin mewakilkan seseorang menjadi wakil wali untuk pernikahan anaknya. Dia sebagai al-muwakkil perlulah memiliki hak menjadi wali tersebut iaitu perempuan yang akan dinikahi itu adalah benar-benar anaknya iaitu sah baginya menjadi wali. Seseorang itu tidak boleh mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Pihak yang mewakilkan (al-muwakkil) itu juga perlu mempunyai syarat-syarat tasarruf dalam sesuatu urusan seperti pemilik barang, jawatan yang sah, pemilik sah barang dan 201

lain-lain mengikut jenis perwakilan. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila. Menurut pandangan Imam Syafi’i anak-anak yang sudah mumayyiz tidak berhak memberikan kuasa atau mewakilkan sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Namun madzhab Hambali membolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah mumayyiz pada bidangbidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya. Orang yang diwakilkan. (Al-Wakil) pula perlu memiliki pengetahuan (akal) yang cukup sehingga ia mampu melaksanakan apa yang diwakilkan kepadanya. Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. ini berarti bahawa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaanya. Seorang wakil juga mestilah berakal untuk membuat pilihan antara baik dan buruk, rugi dan untung. Mengikut mazhab Hanafi, seorang wakil juga disyaratkan bersungguh-sungguh dan tahu tentang tugas yang dinyatakan dalam kontrak dengan serius. Seorang wakil yang dilantik hendaklah ditetapkan. Kalau ‘A’ melantik dua orang dengan tidak menentukan mana satu, pelantikannya tidak sah. Selain itu, wakil juga hendaklah tahu tentang tugas atau tempoh yang ditentukan. Al-Muwakkal fihi (perkara yang diwakilkan) itu pula mestilah sesuatu yang boleh diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa. Para ulama berpendapatt bahawa tidak boleh mewakilkan sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti sembahyang dan boleh mewakilkan sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Selain itu juga perkara-perkara yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak yang diwakilkan dan tidak boleh perkara yang diwakilkan itu adalah bertentangan dengan hukum syarak seperti wakilkan seseorang untuk mencuri dan sebagainya. Sesuatu urusan yang diwakilkan itu mesti memenuhi syarat tertentu dan jika tidak memenuhi syarat-syarat berkenaan maka perwakilan tersebut tidak sah. Di antara syarat urusan yang boleh diwakilkan ialah mestilah diharuskan syarak dan dimiliki oleh pewakil kerana barang yang tidak dimiliki oleh pemilik tidak boleh diwakilkan kepada orang lain untuk mentadbirnya. Urusan berkenaan juga mestilah diketahui dengan jelas supaya kesamaran dan penipuan dapat dielakkan. Tidak semua urusan boleh diwakilkan hanya urusan atau kendalian yang berkaitan dengan harta sahaja yang boleh diwakilkan. 202

Manakala ibadah jasmani seperti sembahyang, puasa dan bersuci tidak sah diwakilkan kecuali ibadat haji Sighah perwakilan adalah lafaz ijab dan qabul bagi suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Ia dilakukan dengan akad wakalah, proses akad, serta perkara yang diaturkan bagi berkahirnya akad wakalah. Isi dari akad atau perjanjian tersebut adalah penurunan kuasa atau amanah daripada Al-Muwakkil (orang yang mewakilkan) kepada AlWakil (orang yang diwakilkan).

Lafaz kontrak atau disebut sighah juga sangat penting dipenuhi syarat-syaratnya agar sesuatu kontrak yang dijalankan itu sah. Lafaz ijab (tawaran) dari pewakil hendaklah dibuat secara jelas dan terang. Contoh: “Saya wakilkan kamu untuk menjual rumah ini” atau “Saya serahkan urusan penjualan tanah ini kepada kamu” atau “Kamu adalah pengganti saya dalam urusan penjualan tanah ini”. Bagi lafaz qabul (terima) dari wakil tidak semestinya lafaz yang terang dan jelas. Bahkan memadai dengan wakil tidak menunjukkan sebarang penolakan terhadap perwakilan yang diserahkan kepadanya. 6.5 PEMBATALAN ATAU BERAKHIRNYA WAKALAH Akad Wakalah boleh menjadi batal atau berakhir dengan berlakunya beberapa perkara. Antaranya ialah i. Apabila salah satu pihak yang berakad 5akalah itu gila. ii. Apabila segala perkara yang terdapat dalam akad wakalah itu telah selesai dilaksanakan atau diberhentikan. iii. Diberhentikan Wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang berWakalah samada dari pihak pemberi kuasa ataupun pihak yang menerima kuasa. iv. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau sesuatu perkara yang dikuasakan daripadanya.. 6.6 APLIKASI WAKALAH DALAM SISTEM MUAMALAT SEMASA 6.6.1 Al-Wakalah Dalam Sistem Takaful 203

Wakil Khas pula ialah wakil yang dikhususkan untuk urusan tertentu seperti jual beli rumah atau kereta. Wakil Khas. rumah dan bangunan.Konsep wakalah telah digunakan dalam banyak urusan muamalat di Malaysia. Wakil Khas ini terikat dengan perkara atau pekerjaan yang dikhususkan kepadanya. Dalam konteks takaful. Wakil Tidak Berupah pula ialah wakil yang bekerja secara sukarela tanpa sebarang habuan. Dalam urusnuaga takaful.6. Industri takaful sebagai salah satu penyumbang utama 204 . jenis wakil ini yang diamalkan. Wakil Am adalah wakil dalam perkara yang tidak ditetapkan seperti wakil dalam semua urusan jual beli atau menjadi wakil tetapi tidak ditetapkan barangan yang hendak dijual atau dibeli. Amalan wakalah sebagaimana yang diamalkan oleh beberapa pengendali takaful di Malaysia seperti Takaful Ikhlas. Wakil Berupah dan Wakil Tidak Berupah. Tugas tersebut diperlukan oleh pengendali takaful bagi merancakkan lagi penyebaran produk-produk yang berteraskan prinsip Islam. Gabenor Bank Negara Malaysia dalam Sidang Kemuncak Kewangan Islam Tahunan kelapan Euromoney yang bertajuk Kewangan Islam dan Kestabilan Kewangan Global pada 24 Februari 2009 di London telah mengatakan bahawa industri Kewangan Islam di Malaysia secara keseluruhannya mencatat pertumbuhan pada tahap yang sangat memberangsangkan. Wakil Am mempunyai kuasa untuk sebarang urusan selagi mana tidak mendatangkan mudarat kepada pewakil. Kontrak wakalah ini dibahagikan kepada Wakil Am. Etiqa Takaful dan lain-lain adalah diperlukan bagi memasarkan produk-produk takaful kepada masyarakat. sewaan harta tidak alih seperti tanah. Rasulullah SAW mengutuskan pegawai (pekerjanya) untuk menerima zakat dan diberi upah. Antaranya ialah urusan takaful.2 Kontrak Tabarru’ .Wakalah di Bank Negara Malaysia Dr. Wakil berupah adalah diharuskan oleh syarak. Pru BSN Takaful. Perwakilan jenis ini tidak mewajibkan seseorang wakil itu meneruskan kerja malah ia boleh melepaskan dirinya daripada tugas itu pada bila-bila masa sahaja. 6. Mudharabah dan Al. Wakil jenis ini mestilah melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan tidak mengabaikannya. Zeti Akhtar Aziz.

seseorang peserta akan mencarum sejumlah wang yang dikumpulkan dalam satu dana bersama untuk digunakan sebagai dana bagi membantu mana-mana ahli yang ditimpa musibah. 205 .unsur gharar.Ia merangkumi unsur perkongsian tanggungjawab. Perkataan Tabarru' pula berpakna derpa. Dalam sistem takaful. Peserta skim takaful bersetuju memberi sebahagian tertentu daripada caruman dalam kumpulan wang takaful sebagai derpa untuk membantu peserta-peserta lain yang menghadapi kesulitan. Mudharabah pula. Perkataan Takaful adalah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud saling menjamin yang melibatkan sekumpulan peserta bersetuju untuk saling menjamin sesama mereka terhadap kerugian tertentu. para peserta melantik pengendali takaful menguruskan perlindungan takaful dan perkara yang berkaitan dengannya. Tabarru' merupakan teras kepada sistem takaful yang menghapuskan unsur. Beliau mengatakan bahawa bagi mendapatkan sedikit tasawwur tentang sistem muamalat Islam yang semakin mendapat tempat di hati masyarakat ini ada baiknya seseorang berkenalan dengan beberapa istilah penting. Menerusi kontrak Wakalah. kontrak di antara peserta dengan pengendali dimeterai menggunakan sama ada kontrak Wakalah atau kontrak Mudharabah. hadiah atau caruman. indemniti bersama dan saling melindungi. pengendali takaful ialah hanya pentadbir kumpulan wang takaful dan mengurus kumpulan wang tersebut sebagai amanah bagi pihak peserta. Pengendali takaful di Malaysia rata-rata menggunakan kontrak Wakalah ini sebagai teras model mereka. Hasil keuntungan pelaburan itu akan kongsi. pengendali takaful dilantik menguruskan perlindungan takaful dan perkara yang berkaitan dengannya oleh para peserta dan peserta akan membayarkan fi sebagai upah di atas perkhidmatan yang diberikan. riba dan maisir.kepada petunjuk tersebut tidak kurang hebatnya menyemarakkan arus perdana kewangan negara. Di Malaysia. Dari sudut operasinya yang diperpudahkan.

44 bilion pada tahun 2007. Bagi Takaful Am pada tahun 2008 mencatatkan sebanyak RP1. ia telah menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang positif.Pengendali takaful diamanahkan mengurus dana berkenaan termasuklah melaburkannya bagi memastikan ia berkembang dan cukup untuk membantu ahli di kala menghadapi kesusahan.9 bilion berbanding RP7. perlindungan harta benda dan sebagainya.5 peratus pada tahun 2008. dan atau lebihan kumpulan wang takaful. Dari segi aset Takaful Keluarga pada tahun 2008 mencatatkan RP8. Statistik tahun 2008 yang dikeluarkan oleh BNM menyaksikan industri takaful terus menunjukkan perkembangan yang positif. Berpula dengan penawaran produk asas yang terhad kini industri takaful sudah boleh berbangga dengan rantaian produk yang ditawarkan sudah mampu memenuhi keperluan ummah. Penguasaan pasaran dari sudut sumbangan bersih juga menunjukkan pertumbuhan iaitu lebih kurang 10 peratus pada tahun 2008 berbanding 8. perlindungan kredit. Industri takaful juga sudah boleh dikira telah lengkap dari sudut rantaian produknya yang merangkumi produk-produk yang berkaitan dengan pendidikan. Seperti yang disebutkan di atas.7 bilion berbanding RP1. Walaupun industri takaful ini masih lagi dikira baru namun telah mampu menawarkan produk setanding dengan produk-produk yang ditawarkan oleh industri insurans konvensional. industri takaful telah mencapai kemajuan dari sudut menawarkan produk-produk yang inovatif yang dapat memenuhi keperluan semua lapisan masyarakat. kesihatan.. perubatan. Dari sudut statistik.37 bilion pada tahun 2007. Namun dari segi pengisiannya masih banyak perkara yang masih dan perlu dilakukan bagi 206 .7 peratus pada tahun 2007 kepada 7. Sumber pendapatan pengendali takaful adalah daripada keuntungan daripada pelaburan kumpulan wang pemegang saham. Daripada segi sumbangan diperolehi bagi kedua-dua sektor juga mencatatkan pertumbuhan iaitu sebanyak lebih kurang 18 peratus. bahagian keuntungan pelaburan kumpulan wang takaful.7 peratus pada tahun 2007. fi wakalah. Pasaran dari sudut aset pula meningkat daripada 6. simpanan. berkaitan pelaburan.

memastikan industri takaful ini akan terus berkembang dan dapat melebarkan sayap kesejahteraan kepada seluruh ummah. pengawal seliaan dan syariah yang kukuh. Konsep ini sejajar dengan prinsip Islam sebagaimana amalan Rasulullah SAW yang pernah mengutuskan pegawai (pekerjanya) untuk menerima zakat dan Baginda SAW memberi upah kepada mereka (al-Talkhis al-habir. 6. Takaful Ikhlas Sdn. Akad di antara para wakil dan IKHLAS adalah berasaskan akad wakalah.6. Jil. telus dan profesional. apabila dilaksanakan kontrak wakil dengan bayaran upah. IKHLAS juga melantik wakil-wakil sebagai perantara dalam memasarkan produk-produk syarikat dengan dibayar upah. hlm. Prinsip Wakalah yang dilaksanakan oleh IKHLAS bagi menjalankan operasinya ialah di mana IKHLAS sebagai wakil kepada para peserta bertanggungjawab menguruskan segala dana yang telah diwujudkan dengan penuh amanah. Bhd. 271). ini bererti semua pihak bertanggungjawab melaksanakan semua perkara yang dipersetujui didalam akad tersebut. Industri takaful di Malaysia juga amat bertuah kerana mendapat sokongan padu pihak pemerintah dengan mewujudkan perseorangran yang kondusif menerusi penyediaan rangka kerja perundangan. Ini akan terus menjadi pemangkin kepada industri takaful mengekalkan pertumbuhan yang pesat. Perbincangan 207 . 251. 1. 176. maka kontrak itu adalah sah dan mengikat. (IKHLAS) adalah diantara syarikat takaful di Malaysia yang menggunakan konsep wakalah. Bagi tujuan tersebut. Di dalam prinsip Islam. IKHLAS mengenakan caj pengurusan dan prestasi berasaskan kepada prinsip perwakilan yang dibayar upah (al-Wakalah bi alujrah). Ia telah menggunakan model yang diberi nama wakalah sebagai asas induk kepada sistem operasinya. Penggembelingan tenaga untuk melahirkan industri takaful yang berkembang maju dalam ruang kerangka sistem kewangan Islam yang dinamik adalah satu amanah yang sangat mencabar.3 Wakalah di Takaful Ikhlas Sdn Berhad. Usaha dan inovasi yang berterusan terutamanya dalam penawaran produk-produk baru dan dalam memberikan perkhidmatan yang efektif kepada pelanggan akan terus menjadi penanda aras utama pertumbuhan industri takaful pada masa hadapan.

Takaful adalah alternatif kepada sistem insurans konvensional sebagaimana yang disimpulkan oleh Badan Petugas Penubuhan Syarikat Insurans Islam Di Malaysia 1983. Apakah hukum wakalah 3. Jealskan rukun dan syarat wakalah 4. amanah.1.7 SOALAN LATIHAN 1.1 Pengertian Ijarah 7.tentang kontrak perwakilan di dalam Islam semestinya dikaitkan dengan empat sifat utama. siddiq (jujur). 6.1 Ijarah 7. Keempat-empat sifat ini mestilah ditanam. dijiwai dan diterjemahkan dalam urusan perwakilan oleh setiap wakil demi mencapai kehidupan yang berkualiti di dunia dan akhirat.2 Hukum Ijarah 7.1. Bincangkan definisi wakalah 2. Bagaimanakan berlakunya pembatalan wakalah 5.3 Bahagian Ijarah 7. tabligh (menyampaikan) dan fatanah (bijaksana).1 Ijarah al-Ayn 208 .1. Seorang wakil takaful merupakan pendakwah yang berusaha mengembangkan produk Muamalat Islam. Ini kerana Insurans konvensional adalah haram menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 1972.3. Seorang wakil takaful juga melakukan jihad menentang sistem jahiliah (insurans konvensional). Bincangkan aplikasi wakalah dalam sistem muamalat semasa di Malaysia BAB 7 AKAD-AKAD MUAMALAT 7.1.

3 Merekodkan Qard 7.1 Tanggungjawab dan Hak Pengusaha 7.5 Larangan Mengambil Manfaat dari Qard 7.3 Sumpah yang Dibenarkan dalam Mudarabah 7.4.3.4. anda seharusnya boleh: 1. 2.2 Ijarah al-Manfa‘i 7.2.4 Rukun dan Syarat Ijarah 7.1.5 Tanggungjawab Pemilik dan Penyewa 7.2 Rukun dan Syarat Hiwalah 7.2 Qard 7.2.7.4 Syarat-Syarat Qard 7.3. Membincangkan konsep Hiwalah dan hukum nengenainya.2 Hak Pemodal 7. 3.1 Pengertian Hiwalah 7.1.4.2. 209 .2.4 Pembatalan Mudarabah BAB 7 AKAD-AKAD MUAMALAT OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini.2 Hukum Qard 7.1 Pengertian Qard 7.3 Hiwalah 7.6 Kewajipan Membayar Qard 7.3.4 Mudarabah 7.2. Menghuraikan konsep ijarah dan hukum-hukum mengenainya.1. Menjelaskan konsep al-Qardhu dan hukum mengenainya.4.2.

(al-Sarakhsi.2. al-ijarah datang daripada perkataan al-ajr atau al-ujrah yang bermaksud balasan atas kerja atau pahala. (Ibnu hajar. 7. (Ibnu Manzur. Dari segi istilah fiqh pula terdapat berbagai pandangan seperti Ijarah ialah suatu kontrak membawa pemindahan hak milik manfaat dengan bayaran tertentu. 7. al-Syarbini. Menjelaskan Konsep mudharabah dan fungsi-fungsinya adalam perniagaan.1 PENGENALAN Kita telah mempelajari akad-akad muamalat di dalam kursus Teori Dan Amalan Pernigaan Islam yang lalu. h. 332) Fuqahah Maliki mendefinisikan ijarah sebagai suatu akad untuk memiliki manfaat sesuatu benda yang harus selama tempoh tertentu dengan sesuatu tukaran (bayaran). Dalam bab ini kita akan memperincikan lagi akad-akad tertentu yang teRPilih serta penambahan akad-akad baru yang belum dibincangkan. 1958: h.1 Definisi Ijarah Dari segi bahasa. 210 . al-Ujrah ialah harga sebagai gantian kepada manfaat (faedah) iaitu sewa yang dibayar kerana menggunakan sesuatu.2 KONTRAK IJARAH 7. Fuqaha’ Shafie mendefinisikan ijarah sebagai suatu akad (kontrak) yang dilakukan ke atas manfaat yang dimaklumi. 1978.4. Kontrak ke atas manfaat mengikut syarak terdapat dua jenis iaitu pinjaman (al-ariyah) dimana ia dilakukan tanpa bayaran dan yang kedua ialah al-ijarah yang melibatkan bayaran. 2). h.588).10). 1971. jld 4. yang harus dan menerima pertukaran dengan bayaran yang diketahui. Fuqahah Hanafi mendefinisikan ijarah sebagai akad yang dilakukan ke atas manfaat sesuatu dengan tukaran atau bayaran.

maka penyewa tersebut mempunyai hak dari segi menggunakannya tetapi bukan hak pemilikan. Suatu kontrak yang menyebabkan pemindahan hak manfaat. mesin. jentera berat dan seumpamanya. hak milik tidak berpindah kerana pada dasarnya ia adalah suatu kontrak sewa manfaat dan bukan kontrak jual beli. Si A pula hanya mempunyai hak menggunakan tetapi bukan hak pemilikian sebab itu beliau tidak boleh menjual kepada pihak lain. bukan hak milik. ii. tunggangan bagi kenderaan dan sebagainya. Ijarah/sewaan didefinisikan sebagai menjual manfaat iaitu penggunaan atau perkhidmatan dengan harga atau bayaran yang dipersetujui oleh pihak-pihak berkenaan. Ijarah/sewaan yang diakhiri dengan pemilikan aset pada hujung tempoh sewaan ialah kaedah Ijarah Thumma Al-Bai’.Fuqahah Hambali mendefinisikan ijarah sebagai kontrak ke atas manfaat yang harus dan diketahui samada dari ayn tertentu atau disifatkan pada tanggungan selama tempoh tertentu atau kerja tertentu dengan satu tukaran (bayaran) Daripada keeempat-empat definisi tersebut. Jika si A menyewa rumah kepunyaan B maka si A mempunyai hak dari segi menggunakan rumah tersebut. Dalam pembiayaan penggunaan harta yang menggunakan prinsip atau kaedah al-Ijarah. beliau perlu meminta izin daripada A walaupun beliau ialah pemilik rumah tersebut. Mengikut konsep ini bank 211 . Maksud manfaat ialah kegunaan sesuatu barang seperti kediaman untuk rumah atau bangunan. Apabila sesuatu barang itu disewa oleh seseorang. Jika si B ingin memasuki rumah tersebut. Ia terikat kepada masa dalam penggunaan manfaat Dalam konteks sistem kewangan Islam. didapati terdapat beberapa perkara penting dalam kontrak ijarah iaitu: i. Kontrak Ijarah merujuk kepada urus niaga sewaan atau pajakan atas sesuatu aset yang berpanfaat seperti bangunan. Ia adalah kontrak pertukaran iaitu manfaat benda dan bayaran. pihak bank juga menyediakan kemudahan pembiayaan penggunaan harta berdasarkan konsep sewaan dan juga pajakan. Dalam kontrak Ijarah. iii. ijarah ialah kontrak dimana institusi kewangan atau bank memajakan peralatan atau bangunannya kepada pelanggan dengan dikenakan sejumlah bayaran yang tetap. Ijarah/sewaan tidak berkesudahan dengan pindahan hak milik.

7. Tardapat dua syarat mengekalkan kedudukan kontrak al-ijarah itu mengikat iaitu: 212 . Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada seseorang) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.2 Hukum Ijarah Hukum ijarah adalah harus.2. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya. kadar bayaran sewaan dan syarat lain-lain yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Ia bersumberkan al-quran dan alsunnah serta ijmak ulamak Allah berfirman: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada seseorang).” Imam al-Qurtubi mengatakan bahawa ayat ini membuktikan al-ijarah (sewa) atau al-ujrah (upah) telahpun disyariatkan oleh Allah pada zaman nabi Shuib.” Majoriti ulamak berpendapatt kontrak ijarah merupakan kontrak yang mengikat dan setiap pihak tidak mempunyai hak secara persendirian untuk membatalkan atau memansuhkan kontrak kecuali memenuhi peruntukan pemansuhan kontrak . Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Allah juga berfirman dalam surah al-Talaq: 6 ” Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.akan membeli harta yang mahu digunakan oleh pelanggan dan kemudiannya menyewakan atau memajakkannya kepada pelanggan pada tempoh. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil. dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.

benda yang disewa itu tidak mengalami kerosakan atau kecacatan yang menghalang penggunaannya. Tidak berlaku keuzuran diantara dua pihak berkontrak sehinggga membolehkan kontrak itu dimansuhkan. mengajar dan sebagainya yang melibatkan upah mengupah.4 Syarat-syarat Ijarah Kontrak al-ijarah dikira sah apabila menepati syarat-syarat berikut: a. sewa harta alih seperti sewa pakaian.2. alatan dan lain-lain dan sewa binatang. Kedua belah pihak bersetuju dan rela untuk mengadakan kontrak tersebut dan kedua pihak tersebut merupakan pihak yang boleh dipertanggungjawabkan oleh syarak 213 .2. Ijarah ke atas perkhidmatan pula ialah kerja yang menggunakan tenaga dan kepakaran seperti pembantu rumah.a. b. Ijarah ke atas perkhidmatan Ijarah keatas manfaat ialah penggunaan sesuatu barangan seperti tempat kediaman. 7. Ijarah keatas manfaat b. 7. kenderaan dan sebagainya yang berkaitan dengan sewa menyewa. Ia boleh dibahagi pula kepada sewa harta tak alih seperti sewa bangunan dan tanah.3 Jenis ijarah Ijarah mengadungi 2 jenis iaitu: a.

6 Al-Ijarah Thumma Al-Bay Atau Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (Sewa Beli) Al-ijarah Thumma al-bay atau ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik (Sewa Beli) adalah suatu kontrak baru yang secara asalnya tidak dibincangkan oleh kitab-kitab fiqh terdahulu. Berakhirnya tempoh ijarah (sewaan) b. Benda yang disewa itu musnah d. Pihak yang berkontrak membatalkan kontrak secara rela iaitu al-iqalah c. Berlaku kematian atau keuzuran pihak yang berkontrak. Ia mula dibincang di peringkat semasa apabila konsep Islam hendak dipraktikkan dalam urus niaga perniagaan semasa yang didominasi oleh sistem konvensional. lokasi dan lain-lain perkara yang mustahak diketahui dan harus diguna dari segi syarak.2. kadar upahnya. d. penyewa menandatangani kontrak kedua iaitu kontrak jual beli Kaedah ini secara asalnya tiada dibincangkan dalam kitab-kitab fekah lama secara langsung. Namun 214 . Upah itu terdiri daripada harta yang bernilai dan diketahui dengan jelas. c. Kontrak ini hanya ada di pasaran kewangan apabila diadakan sistem kewangan moden yang diambil daripada kontrak sewa beli (hire purchase) yang diislamkan dengan menggabungkan dua kontrak iaitu al-ijarah (sewa) dan al-bay (beli). Perkhidmatan yang diupah bukan terdiri daripada tugas asal atau kewajipan pengambil upah. 7.b. Manfaat barang yang disewa atau jenis perkhidmatan yang diupah mestilah diketahui tempohnya.2. 7. Kontrak ijarah (sewa) dimana pihak penyewa menyewa suatu barang daripada pemiliknya pada harga sewaan untuk tempoh tertentu dan apabila tempoh sewaaan tamat.5 Penamatan Kontrak Ijarah Kontrak ijarah boleh berakhir dengan beberapa keadaan berikut: a.

Jika penyewa gagal membuat bayaran sewaan dalam tempoh tertentu.1 Definisi Qard Qardh dari segi bahasa bermaksud membahagi atau sesuatu yang dipinjam. harta tersebut boleh diambil kembali oleh pemiliknya. dalam kaedah ini terdapat dua kontrak yang sah. Waad dalam akad sewaan menyebut bahawa pihak pembeli akan menyewa harta tersebut selama tempoh yang dipersetujui bersama dan setelah tempoh tersebut tamat harta tersebut akan menjadi hak milik penyewa melalui akad jual beli yang sudah dijanjikan. Kontrak pertama ialah kontrak sewaan dengan janji dan kontrak kedua pula ialah kontrak jual beli setelah janji di tunai.2. Pihak Majlis Pengawasan Syariah Malaysia menerima kaedah ini sebagai suatu yang diterima oleh syarak dengan mengambil kira dua kontrak berasingan yang sah tetapi dibuat perjanjian (waad) dalam kontrak pertama. Jadi. hak pemilikan masih di tangan pemilik. 7. kaedah hirepurchase tersebut diterima kerana ia tertakluk kepada hukum sewaan dan jual beli kemudiannya. ia tertakluk di bawah akta sewa beli. iaitu pihak yang memberi sewa akan diberi hak milik dituntut dan hak tersebut akan dilepaskan kepada penyewa/pembeli setelah tempoh sewaan tamat. Dalam 215 . (Wahbah al-Zuhaili). Dari segi pandangan. Dari segi istilah syarak Qardhu ialah menyerahkan sesuatu yang dimiliki kepada seseorang dengan syarat ia dikembalikan dengan sesuatu gantian yang sama nilainya. Hukum-hukum yang berkaitan ialah hukum sewaan dan hukum jual beli.begitu kaedah muamalat Islam bersifat terbuka dan sentiasa bersifat murunah iaitu fleksibel berdasarkan keadaan dan keperluan asalkan ia tidak menyalahi hukum syarak. Ia dibuat bagi menjadikan kaedah hire purchase diterima mengikut hukum Islam.2 HUTANG PIUTANG (QARDHU) 7. Dalam aplikasi peraturan muamalat masa kini. Selama tempoh sewaan.

Abu Daud dan Tirpizi) Rasulullah saw bersabda lagi: “tidak ada daripada seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim yang lain dua kali melainkan bagaikan ia memberi sedekah sekali. Jika menyerahkan sesuatu dan dikembalikan juga dengan barang tersebut disebut al-ariyah (pinjam). Lalu akau bertanya.” 216 . Alalh sentiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya.2. Rasulullah saw pernah bersabda: “Sesiapa yang membantu sandaranya melepaskan sesuatu kesusahan di dunia.bahasa Malaysia disebut hutang. maka Allah akan melepaskan salah satu kesusahan yang dihadapinya pada hari qiamat.” (HR Muslim. mengapa al-qardhu (hutang) lebih baik daripada sedekah? Lalu dijawab.2 Hukum Qardhu Hukum memberi hutang adalah sunat kerana ia dapat membantu saudaranya yang memerlukan. Islam menggalakkan orang yang berada atau berharta memberi hutang kepada orang yang memerlukannya dengan kaedah al-Qardhu dengan tujuan semata-mata kerana Allah Ia dikira amal soleh dan sangat digalakkan oleh Islam.” HR Ibnu Majah. Menolong orang boleh dibuat dengan cara hibah (pemberian percuma) dan cara al-Qardhu (hutang). Wahai jibrail. kerana sesungguhnya orang yang berkeinginan sesuatu bertujuan untuk memilikinya sedangkan orang yang berhutang tidak akan berhutang melainkan sebab perlu atau sangat berhajat. Menjadi kewajipan orang yang berada menolong orang yang tidak berkemampuan untuk memenuhi keperluan mereka. Ibn Hibban dan al-Baihaqi) Rasulullah bersabda lagi “Aku melihat pada malam aku diisra’kan di pintu syurga tertulis: sedekah dibalas dengan sepuluh kali ganda dan hutang dibalas dengan lapan belas kali ganda. 7.

7. Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. bilakah tempoh bayaran balik dan bagaimana cara pembayarannya. Jika perlu jaminan hendaklah dijamin dalam bentuk samada mangadakan penjamin (Dhamin) atau barang gadaian (al-Rahnu) 3. Orang yang berazam untuk tidak membayar hutang adalah haram berhutang dan orang kaya yang sengaja menzahirkan kemiskinan juga haram ke atasnya berhutang. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.Namun begitu haram memberi hutang kepada orang yang hendak membuat maksiat. supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu). Rekod atau penulisan adalah penting terutamanya apabila hutang itu tidak dijamin dengan penjamin . janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 217 . meka hendaklah ia menulis. berapakah jumlahnya. apabila kamu berpu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Allah berfirman di dalam surah al baqarah: 282 282.antaranya ialah 1. dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. oleh itu sesuatu kontrak hutang piutang langkah-langkah tertentu. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orangorang lelaki (di antaramu). dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Hai orang-orang yang beriman. pemberi hutang mesti menyebut butiran hutang dengan jelas. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan. Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. hendaklah kamu menuliskannya. 2.2. Kontrak hutang piutang itu disaksikan oleh dua orang lelaki yang adil atau seorang lelaki dan dua orang perempuan jika sukar mendapat dua orang lelaki.3 Merekodkan Qard Orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang perlu membuat perjanjian yang disaksikan oleh dua orang lelaki yang adil atau perempuan yang adil. jika tak ada dua oang lelaki. menyatakan nama orang yang berhutang.

Maka tidak ada dosa bagi kamu. (jika) kamu tidak menulisnya. Lebihan bayaran yang disyaratkan dalam pinjaman pula dikira riba. Namun begitu Islam melarang pihak yang memberi hutang mengambil manfaat daripada orang yang berhutang. (Tulislah mu'amalahmu itu). barang yang dihutang itu hendaklah dalam bentuk benda yang jeklas dan nyata dan dapat diserahkan kepada yang berhutang.apabila mereka dipanggil.2. berakal. baligh serta tidak dihalang dari berurusan dan ahli tabarru’ (ahli yang berkelayakan membuat kebajikan) 2. [179] Berpuamalah ialah seperti berjualbeli. 7. lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.4 Syarat al-Qardhu 1. 7. atau sewa menyewa dan sebagainya. kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Mesti menggunakan lafaz hutang dalam ijab dab qabul 3. hutang piutang. yang demikian itu. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. jika kamu lakukan (yang demikian). orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang hendaklah mempunyai kelayakkan beraqad. baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Mengenakan syarat yang menguntungkan dalam memberi hutang adalah haram. 218 . Allah mengajarpu.5 Larangan Mengambil Manfaat dari Qard Memberi hutang adalah digalakkan oleh Islam.2. dan bertakwalah kepada Allah. dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu.

1 Definisi dan Rukun Hiwalah Perkataan al-hiwalah berasal daripada perkataan tahwil iaitu bermaksud berpindah dari satu tempat ke satu tempat.3. lebih baik bagimu.7. Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. (al-baqarah: 280) 7. Allah berfirman : 280. jika kamu Mengetahui. Rasulullah saw bersabda: ”Sesunguhnya ada seorang lelaki bertanya kepada rasululullah tentang saudaranya yang telah meninggal dunia dalam keadaan berhutang maka rasulullah bersabda dia teRPenjara dengan hutangnya maka bayarkanlah.6 Kewajipan Membayar Qard Orang yang berhutang wajib membayar hutang dengan kadar segera apabila mampu.3 KONTRAK AL.” Namun jika ada kasimpatan dalam bayaran. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran.” Rasulullah saw juga bersabda: ” sesiapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk membayarnya maka Allah akan memudahkan pembayarannya dan sesiapa yang meminjam dengaan niat membinasakannya maka allah akan membinasakannya. dan menyedekahkan (sebahagian atau semua utang) itu. Islam amat menggalakkan pemberi hutang agar memberi belas kasihan dan membuat pertimbangan tertentu bagi kebaikan hidup manusia. Mengikut istilah Fiqh al-hiwalah bermaksud pemindahan hutang 219 .2.HIWALAH (PEMINDAHAN HUTANG) 7.

tanggungjawab Ali untuk membayar hutang kepada Kassim Masdor telah berpindah kepada Kamarudin Hassan dan Kamarudin Hassan hanya perlu membayar hutang itu kepada Kassim Masdor.3. Ulamak Fiqh memberi hukumnya harus berdasarkan hadis rasulullah bersabda: 220 . Contoh al-Hiwalah ialah Kamarudin Hassan berhutang daripada Khalid Ali dan Khalid Ali berhutang daripada Kassim Masdor. penerima pemindahan (al-muhal) iaitu pemiutang c. pemindah hutang (al-muhil) iaitu penghutang b. Al-Hiwalah juga berlaku dalam bentuk pemindahan wang yang diarah oleh seorang pelanggan kepada bank untuk memindahkan sejumlah wang daripada akaunnya kepada akaun orang lain dalam negeri atau di luar. 7.2 Jenis-jenis al-Hiwalah Al-Hiwalah terbahagi kepada dua jenis. Hiwalah Muqaiyadah iaitu al-Hiwalah yang terikat dengan adanya hutang seseorang di tangan orang lain manakala Hiwalah Mutlaqah iaitu alHiwalah yang tidak terikat dengan adanya hutang seseorang di tangan orang lain. pembayar hutang (muhal ‘alaihi) serta hutang itu sendiri Al-Hiwalah ialah pemindahan hutang daripada tanggungjawab si berhutang kepada tanggungjawab orang lain. Oleh yang demikian. bukan lagi kepada Khalid Ali kerana tanggungan hutangnya kepada Khalid Ali telah berpindah sebaik sahaja berlakunya akad al. di bank yang sama atau di bank lain (Mohd Bakir.Hiwalah. 1998).3 Hukum al-Hiwalah.daripada sesuatu pihak kepada suatu pihak yang lain. Pada asalnya al-Hiwalah berlaku dalam urusan hutang piutang iaitu si berhutang memindahkan tanggungjawab membayar hutangnya kepada orang lain untuk dibayar kepada tuan punya hutang. Khalid Ali menghiwalahkan hutangnya yang ada pada Hassan supaya dibayar kepada Kassim Masdor. 7. Terdapat tiga pihak didalam kontrak al-hiwalah iaitu a.3.

“ Sesiapa yang memindahkan haknya kepada seseorang maka hendaklah ia terima pemindahan itu. Jika tempoh pembayaran tidak diberitahu maka hutang itu harus dibayar serta merta. pihak bank boleh mengenakan caj komisen. belanja mengurus dan upah pemindahan manakala bagi Hiwalah luar negeri pula pihak bank mengenakan caj komisen. Sighah pula hendaklah menepati syarat sah al-Hiwalah yang diakad antara pemindah hutang dengan tuan punya hutang. Dalam sistem perbankan Islam. Dari segi bentuk pelaksanaan Hiwalah pula. iaitu boleh dipertanggungjawabkan. Dalam keadaan seperti ini. hendaklah menepati syarat berikut. belanja mengurus. Begitu juga sah al-Hiwalah yang diakad antara penerima pemindahan hutang dengan tuan punya sahaja. upah pemindahan dan perbezaan harga pertukaran mata wang asing. iaitu akal sempurna akal. 8. Tidak sah al-Hiwalah jika tuan punya hutang tidak bersetuju. Dalam Hiwalah Mutlawah bank boleh mengenakan ke atas pelanggan bayaran-bayaran tertentu seperti Hiwalah dalam negeri. iaitu pihak 7. Al-Hiwalah seperti ini dinamakan Hiwalah Mutlaqah. Al-Hiwalah halal di sisi syarak. pemindah hutang (yang menjadi pemiutang kepada penerima pemindahan pihak kedua penerima pemindahan hutang dan pihak ketiga tuan punya hutang. Akad al-Hiwalah melibatkan tiga pihak. penerima pemindahan hutang tidak semestinya terhutang kepada pemindah hutang. Akad alHiwalah antara pemindah hutang dengan penerima pemindahan hutang hendaklah dipersetujui oleh tuan punya hutang. 221 .” Riwayat al-Baihaqi. Pemindah hutang dan tuan punya hutang hutang dan penghutang kepada tuan punya dalam al-Hiwalah). penerima pemindahan hutang berhak menuntut daripada pemindah hutang wangnya yang telah dibayar kepada pihak ketiga yang juga tidak semestinya mempunyai hutang haknya di tangan pemindah hutang. Hutang yang dihiwalahkan itu hendaklah menepati syarat berikut iaitu terjamin pembayarnya dan diketahui jumlah dan tempoh pembayarannya. pemindahan wang yang dibuat melalui bank ialah Hiwalah Mutlaqah. 9. cukup umur dan pintar dan tidak tersekat daripada menjalankan muamalat.

3. maliki dan syafie. Jika ia pindahkannya kepada orang lain untuk membayarnya. (Wahbah al-Zuhaili. Pendapat ini diterima oleh Ibn Taymiyyah dan sebahagian Fuqahah Shafie. (Al-ramli. Kontrak Hiwalah adalah jenis kontrak jualbeli hutang.”. Ia mempunyai ciri-ciri pelupusan hutang dan ada ciri jual beli. h.4 Pandangan Fuqahah mengenai jenis Hiwalah 1. Pendapat ini selaridengan pendapat ulamak Hambali dan Maliki. Ibn Taimiyyah berkata: ” Akad Hiwalah ialah pelupusan hak dan bukannya jual beli. Jika pihak yang mempunyai hak meminta daripada penghutang supaya melupuskan hutangnya daripada harta penghutang itu maka ia merupakan pelupusan. 166) 2.3.5 Jenis hutang yang dibenarkan dihiwalahkan Hutang yang diharuskan hiwalah ialah hutang yang memenuhi syarat berikut: 1. Maka ini berpakna jual beli hutang. jld 4. Syarak memberikan kemudahan (rukhsah) untuk urusan hidup manusia. hutang yang ditanggungnya maka bayaran hutang itu yang dibuat oleh pihak lain itu sebagai bayaran hutang yang ada dalam tanggungan penghutang. Pendapat ini diterima oleh ulamak Hanafi. 7. 11) 3. al-qiyas. Mereka berpendapatt bahawa pemiutang bersetuju menjual hutangnya dalam tanggungan penghutang kepada pihak yang sanggup membayar kepadanya kerana ia ada tanggungan hutang penghutang di atasnya. Hutang itu tetap ada dalam tanggungan pemindah hutang (muhil) kerana memindahkan hitang kepada orang yang tidak ada hutang padanya adalah tidak sah. Ia diharuskan oleh syarak apabila adanya keperluan. Kontrak al-hiwalah ialah kontrak melunaskan hak (istifa al-Haq) dan bukannya kontrak jual beli. 169) 222 . Dr Wahbah Zuhaili juga lebih cenderung dengan pendapat ini.7. (Ibn Taimiyyah. Kontrak hiwalah ialah kontrak yang berdiri dengan sendiri.

4. Hutang itu hendaklah hutang yang benar-benar sabit (lazim) bukannya hutang yang belum tentu. Hutang itu hendaklah hutang yang telah matang dan sampai masa pembayarannya. 7. Hutang yang dipindahkan itu adalah sama dengan hutang sebelum ia dipindahkan.2.3. Hutang itu hendaklah hutang yang tetap dan jelas yang tidak mungkin terhapus disebabkan ada kerosakan dan sebagainya. Hendaklah hutang yang dihiwalahkan itu sama dengan hutang yang dijadikan pembayaran itu dari segi jenis. 6.6 Kesan Kontrak Hiwalah. 7.1 Definisi Mudharabah 223 . Hendaklah hutang yang dihiwalah itu adalah hutang yang harus diurusniagakan dan boleh dijualbeli dengan itu hutang salam tidak harus dihiwalahkan kerana ia tidak boleh diurusniagakan dan dijual beli. Hutang itu mestilah diketahui dengan jelas kadarnya kerana dengan kejahilan kadar hutang itu membawa kepada pertikainan yang boleh membawa kepada terbantutnya pembayaran. 1. Pihak yang memindahkan hutang (muhil) dibebaskan tanggungjawab membayar hutang. 2. Oleh itu hutang kontrak salam tidak boleh dihiwalah kerana ia tidak tetap dan kemungkinan boleh berlaku pembatalan. 4. 3. 7. kadar dan kematanganya. 5.4 AKAD MUDHARABAH 7.

(al-Dusuqi) Ulamak mazhab Maliki mendefinisikan mudharabah sebagai pemodal memberikan modal dengan kadar tertentu kepada pengusaha untuk diniagakan bagi mendapat sebahagian keuntungan kepadanya. Ulamak Mazhab Hanafi mendefiniskan mudharabah sebagai akad usahasama untuk mendapat keuntungan di mana satu pihak mengeluarkan modal dan satu pihak lagi sebagai pengusaha. Dari segi istilah syarak. (Ibnu Qudamah) Ulamak mazhab Hambali mendefiniskan mudharabah ialah pemodal memberi modal kepada pengusaha supaya diniagakan dan keuntungan yang diperolehi dibahagikan mengikut persetujuan yang dicapai. Ia melibatkan aktiviti pelaburan. Tujuan mudharabah adalah untuk mengadakan kerjasama antara tuan punya harta yang boleh dijadikan modal dengan pihak pengusaha yang tiada modal tetapi ada kepakaran berurus niaga dalam perniagaan. (al-Kasani) Secara umumnya mudharabah ialah kontrak antara pemodal dan usahawan berdasarkan perkongsian untung. mudharabah ialah suatu kontrak yang berlaku diantara pemodal dengan pengusaha bagi kegiatan perniagaan untuk memperolehi keuntungan. Mudharabah juga disebut Qiradh. 224 . (al-Ramli) Ulamak Mazhab Shafie mendefinisikan mudharabah sebagai suatu akad yang mengandungi di dalamnya pemodal mewakilkan kepada pengusaha supaya diniagakan modalnya dengan dibahagikan keuntungan antara mereka berdua.Mudharabah dari segi bahasa bermaksud musafir atau berjalan menjalankan urusan perniagaan. Ia juga didefinisikan sebagai akad antara dua pihak yang mengandungi penyerahan harta oleh seseorang kepada seseorang yang lain untuk berniaga dengan berkongsi untung dengan syarat-syarat tertentu.

a katanya: Abbas bin Abdul Mutalib menceritakan apabila dia menyerahkan wang untuk mudharabah. Jika kamu lakukan larangan itu. melintasi cerun bukit dan jangan membeli binatang yang sakit. Allah berfirman ”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. sahabat rasulullah ada meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah menjanjikan kepada seorang lelaki ketika beliau memberikan sejumlah modal kepadanya dengan cara pembahagian keuntungan secara sama rata dan memberi beberapa syarat pemberian modal iaitu rasulullah bersabda: ”jangan sekali-kali menggunakan kekayaanku untuk membeli hati yaang basah (daging). Diceritakannya juga bahawa sahabat-sahabat rasulullah juga menjalankan mudharabah dalam urusniaga mereka.” (al-Baqarah:198) Usaha mencari keuntungan melalui mudharabah adalah sebahagian daripada usaha mencari rezeki yang halal. Abbas memberi syarat-syarat itu demi untuk menjaga kepentingannya dan kepentingan pengusaha supaya midalnya terjaga dan tidak hilang. jangan membawanya di atas kapal dan jangan meletakkannya di dalam tempat air mengalir. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat. Jika ia melakukan larangan tersebut maka ia dikenakan bayaran gantirugi. dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Aktiviti mudharabah ini telah berlaku sejak zaman nabi dan ia 225 . Hakim bin Hazam. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas r. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu. kamu harus bertanggungjawab diatas perbuatan itu”.7. Maka beliau telah memberitahu rasulullah saw tentang syarat-syarat itu maka rasulullah saw mengharuskannya. dia telah mensyaratkan kepada pengusaha supaya jangan mengharungi lautaan.4. Ia dibenarkan oleh syarak dalam mencari rezeki yang halal. berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125].2 Hukum Mudharabah Mudharabah adalah harus.

telah diterima oleh majlis pengawasan syariah Malaysia masa kini kerana ia memberi maslahah kepada semua pihak. Maliki dan Syafie menetapkan modal hendaklah daripada wang kerana ia menjadi harga dan asas penilaian yang tidak banyak berubah dalam pasaran setempat tidal seperti barangan lain yang mengalami turun naik. Ia juga harus bagi kanak-kanak mumayyiz dan hamba. Modal hendaklah ditentukan dengan jelas dan kaedah penentuan kaedah keuntungan perlu dijelaskan dalam akad.4.3 Rukun dan Syarat Mudharabah Setiap aktiviti mudharabah mestilah mengandungi rukun mudharabah iaitu (i) Pihak yang berakad iaitu Tuan punya modal (sahibul mal) dan Pengusaha (Mudharib atau sahibul amal). Jumhur ulamak dari mazhab Hanafi. Disyaratkan modal daripada tuan punya modal dan kerja daripada pengusaha. 7. (ii) Modal (Ra’sul mal). Ini bererti tidak sah jika disyaratkan kerja daripada tuan punya modal. kafir zimmi dan kafir musta’min. islam dan merdeka. bebas daripada sekatan muamalat dan boleh melibatkan diri dalam bidang wakalah. Ia 226 . Terdapat juga ulamak seperti imam Ahmad Ibn Hambal yang menerima barangan sebagai modal kerana barangan adalah sama dengan wang dari segi bernilai. Kedua–dua pihak adalah mempunyai kelayakan dari segi undang-undang iaitu sempurna akal tetapi tidak disyaratkan cukup umur. Modal terdiri daripada wang tunai atau apa-apa harta bernilai yang ditentukan semasa akad dan diserahkan kepada pihak pengusaha sebaik sahaja selesai ijab dan kabul dengan caracara dipersetujui. Kedua-dua belah pihak yang menjalankan akad mudharabah terdiri daripada mereka yang boleh dipertanggungjawabkan. Akad yang tidak menentukan modal adalah tidak sah.

maka ia dianggap tidak wujud jadi mudharabah kekal dalam keadaan seperti tidak terhad. Mudharabah Muqayyadah (mudharabah terhad) ialah mudharabah yang dihadkan kegiatannya dengan masa. Kerja adalah jenis perniagaan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak yang berkontrak. Projek yang dijalankan hendaklah halal mengikut syara’. (iv) Untung (Ribhu). Usaha mudharabah ini terbahagi kepadaa jenis iaitu mudharabah mutlaqah (Mudharabah tidak terhad) dan mudharabah muqayyadah (mudharabah terhad) Mudharabah Mutlaqah (Mudharabah tidak terhad) ialah pemodal memberi modal kepada pengusaha untuk mudharabah tanpa ditentukan jenis usahasama atau perniagaan. tempat tertentu dan jenis barang tertentu. Sekatan kegiatan yang ditentukan itu sama ada ia mendatangkan faedah kepada kegiatan mudharabah atau tidak. Dia juga tidak boleh menjalankan perniagaan yang diharamkan syarak dan yang tidak mendatangkan keuntungan atau pulangan. (iii) Kerja atau projek (amal atau masyru’). Apabila akad mudharabah mutlaqah ini dibuat. pengusaha hendaklah melakukan urusan perniagaan yang berlaku mengikut uruf perniagaan yang biasa diamalkan oleh peniaga-peniaga. Kriteria yang menentukan sekatan itu berpanfaat atau tidak adalah dirujuk kepada uruf. Dia tidak boleh memberi hutang terhadap wang modal itu kepada pihak lain pula. 227 . Jika ia tidak mendatangkan manfaat maka ia tidak diharuskan. Jika sekatan itu tidak mendatangkan apa-apa faedah. Jika sekatan itu mendatangkan manfaat maka ia adalah harus.mesti diserahkan kepada pengusaha dan boleh diuruskan untuk niaga supaya mendapat keuntungan. Tidak ditentukan juga tempoh masa mudharabah serta tidak ditentukan siapakah pengusaha sebenar sesuatu projek atau perniaagan. Jika mendatangkan faedah maka ia hanya terhad kepada perkara yang dihadkannya sahaja sedangkan kegiatan lain secara umumnya dapat dilakukan.

Mudharabah boleh dibubarkan pada bila-bila masa sebelum kerja-kerja dimulakan oleh pengusaha.”Apa-apa butiran lanjut hendaklah dijelaskan di dalam majlis akad supaya semuanya jelas dengan apa yang diakadkan. (v) Sighah (ijab dan kabul). tuan punya modal hanya mendapat balik modalnya dan pengusaha tidak mendapat apa-apa. Asas keuntungan dalam mudharabah dikira berpula ketika kemasukan modal dan berlakunya urusan pelaburan. semuanya ditanggung secara bersama oleh tuan punya modal dan pengusaha mengikut apa yang dipersetujui jika tiada keuntungan. Persetujuan dan butir-butir lengkap hendaklah dibuat catatan supaya ia dijadikan bukti jika berlaku apa-apa pertikaian di mana akan datang. Kadar keuntungan pula hanyalah dalam bentuk umum seperti separuh keuntungan atau peratusan daripada keuntungan prestasi sebenar. Keuntungan tidak boleh dibuat atas kadar tetap daripada modal. Ini adalah kerana keuntungan adalah menjadi tujuan kepada akad mudharabah. Ijab (penawaran) maksudnya suatu ungkapan yang membawa makna persetujuan mudharabah yang dilafazkan oleh pemodal seperti katanya: (”ambillah modal ini untuk mudharabah dan keuntungan yang diperolehi dibahagi bersama separuh. Jika kadar keuntungan tidak ditentukan semasa akad maka akad tersebut dikira tidak sah. 228 . Dalam hal kerugian. Keuntungan keatas modal adalah tidak dibenarkan kerana ia akan menjadi riba. Mudharabah ialah kontrak usahasama yang dilakukan oleh pemodal dan pengusaha. Ia memerlukan akad yang menunjukkan persetujuan memberi dan menerima akad mudharabah (ijab dan qabul).Mudharabah disyaratkan setiap anggota yang terlibat mesti mengetahui kadar keuntungan yang akan diperolehi semasa akad. Kaedah penentuan keuntungan perlu ditentukan semasa akad. Majlis akad perlu dihadiri oleh saksi bagi menguatkan sesuatu akad mudharabah.”) Manakala Qabul (penerimaan) pula bermaksud ungkapan yang menunjukkan persetujuan menerima tawaran mudharabah itu dengan kata-kata seperti: ”saya bersetuju atau saya terima dengan mudharabah ini seprti yang ditawarkan.

7.4.4 Berakhirnya kontrak Mudharabah Akad Mudharabah boleh berlaku daam tiga keadaan iaitu 1. pembatakan akad oleh pihak yang berakad 2. salah satu pihak gila atau hilang akal 3. salah satu pihak meninggal dunia Apabila akad mudharabah berakhir, pengusaha perlu segera mencairkan kembali modal dan mengembalikan modal tersebut kepada pihak yang berkenaan seperti waris, pemegang amanah dan sebagainya. 7.5 SOALAN LATIHAN 1. Bincangkan definisi ijarah dan hukum-hukum berkaitan dengannya 2. Huraikan al-qarhu dan hukum-hukum berkaitan dengannya 3. Jelaskan hiwalah dan hukum-hukum berkaitan dengannya 4. Bincangkan definisi Mudharabah dan hukum-hukum berkaitan dengannya

BAB 8 JAMINAN DANA (KAFALAH,DHAMANAH,AL-RAHNU,TAKAFUL) 8.1 PENGENALAN 8.2 DEFINISI KAFALAH DAN DHAMANAH 8.3 APLIKASI AKAD KAFALAH DALAM SISTEM KEWANGAN ISLAM MALAYSIA 8.3.1 Surat jaminan Hutang 8.3.2 Jaminan dalam kontrak Sewa Beli 8.3.2.1 Butir Perjanjian Sewa Beli 229

8.3.2.2.Penjamin Dalam Sewa Beli 8.3 al-Rahnu (Gadaian) 8.3.1 Definisi al-Rahni 8.3.2 Rukun dan Syarat al-Rahnu 8.3.3 Aplikasi Kontrak al-Rahnu dalam Sistem Kewangan Islam Malaysia 8.3.3.1 al-Rahnu di bank Kerjasama Rakyat Malaysia 8.3.3.2 al-Rahni di Bank Islam Malaysia 8.3.4. Kontrak al-wadiah dan Qardhu Hassan dalam al-Rahnu 8.4 KONTRAK TAKAFUL 8.1.3 Jenis-Jenis Kafalah 8.1.3.1 Kafalah Bi al-Nafs 8.1.3.2 Kafalah Bi al-Mal 8.1.4 Rujukan Penjamin Kepada Orang yang Dijamin

BAB 8 JAMINAN DANA (KAFALAH,DHAMANAH,AL-RAHNU,TAKAFUL) OBJEKTIF BAB
Selepas mengikuti bab ini, anda seharusnya boleh:

1. Menghuraikan konsep kafalah. . 2. Menjelaskan rukun dan syarat kafalah 3. Menghubungkaitkan jenis-jenis kafalah dengan kontrak sewa beli 4. Menjelaskan konsep al-rahnu dan hukum-hukum mengenainya. 5. Mengenal pasti konsep takaful dan hukum-hukum mengenainya 230

8.1 PENGENALAN Bab ini akan membincangkan akad-akad yang berkaitan dengan pengurusan dana iaitu Kafalah, Dhamanah, Al-Rahnu dan Takaful sebagai lanjutan daripada perbincangan di dalam kursus Teori dan Amalan Perniagaan Islam yang lalu. 8.2 DEFINISI KAFALAH DAN DHAMANAH (JAMINAN) Kafalah dari segi bahasa arab ialah al-dhaman (jaminan), hamalah (beban) dan za’amah (tanggungan). Dari segi istilah syarak pula terdapat beberapa definisi iaitu: a. menurut mazhab Hanafi, al-kafalah ialah menggabungkan dzimmah (tanggungan) dengan dzimmah lain dalam tuntutan mengenai jiwa, hutang atau barangan. b. Menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam asas hutang. c. Menurut mazhab maliki pula, al-kafalah ialah orang yang mempunyai hak tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan samada menanggung Dari segi istilah Fiqh, Al-Kafalah dan al-Dhamanah mempunyai erti yang sama, iaitu jaminan. Ia bermaksud menghadirkan seseorang yang mempunyai tanggungjawab tertentu untuk diambil tindakan, tanggungjawab di atas hak yang sabit atau wajib terhadap orang lain dan mendapatkan suatu barang gantian untuk pihak yang berhak. Ini bererti bahawa jaminan ialah mencantum tanggungjawab seseorang dengan tanggungjawab orang lain. Jaminan terbahagi kepada dua jenis, iaitu a. Jaminan terhadap diri seperti menjamin untuk menghadirkan orang yang tertuduh ke mahkamah b. Jaminan ke atas harta seperti menjamin di atas hutang piutang, pembayaran harga barang yang dijual, penyerahan barang dan keselamatan barang. Tujuan jaminan ialah untuk menguatkan keyakinan tuan punya hak bahawa haknya tidak akan hilang kerana tuan punya hak boleh menuntut haknya 231

daripada penjamin jika orang yang pada mulanya bertanggungjawab tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya. Contohnya, En. Kasim Muhammad membuat pinjaman daripada Bank Islam Malaysia Berhad sebanyak RP40,000 dengan dijamin oleh En. Abu Bakar. Apabila sampai masa penjelasan hutang, pihak Bank Islam Malaysia Berhad boleh menuntut hutangnya daripada Kasim atau Abu Bakar. Dan jika En Kasim gagal membayar, ia akan dituntut pula kepada Abu Bakar
8.5 APLIKASI AKAD KAFALAH DALAM SISTEM KEWANGAN ISLAM MALAYSIA

8.5.1 Surat Jaminan Hutang Kemudahan surat jaminan biasanya diperlukan oleh pelanggan-pelanggan berhubung dengan tanggungjawabnya terhadap sesuatu hutang atau pelaksanaan sesuatu tugas terhadap pihak yang lain. Kemudahan ini boleh disediakan oleh bank berlandaskan hukum al-Kafalah (jaminan hutang dan pelaksanaan kerja), mengikut kaedah seperti berikut: (i) Pelanggan membuat perpohonan kepada bank supaya bank mengeluarkan surat jaminan terhadap tanggungjawab pelanggan tentang sesuatu hutangnya atau pelaksanaan sesuatu tugasnya terhadap pihak ketiga. (ii) Bank mengeluarkan surat jaminan kepada pihak ketiga dan bersetuju menerima tanggungjawab menjelaskan hutang pelanggan atau membayar ganti rugi bersabit dengan pelaksanaan sesuatu tugas pelanggan jika sekiranya pelanggan gagal menunaikan tanggungjawabnya. (iii) Bank mungkin menghendaki pelanggan meletakkan sejumlah deposit dalam akaun deposit. Bank akan menerimanya berlandaskan hukum al-Wadiah.

232

(iv) Bank mengenakan komisen terhadap pelanggan berlandaskan hukum al-Ujr dan perbelanjaan mengurus yang lain yang berkaitan. 8.5.2 Jaminan dalam kontrak Sewa Beli Sewa beli adalah salah satu kaedah yang paling kerap diamalkan oleh orang ramai untuk memiliki kereta. Sewa beli ialah aktiviti menyewa barangan dengan opsyen untuk membeli barang tersebut. Seseorang adalah penyewa dan syarikat yanmg membiayai barang-barang tersebut adalah pembiaya dan juga pemilik. Hak milik hanya akan berpindah kepada penyewa selepas semua ansuran dijelaskan. Sementara itu, anda boleh membawa pulang barangan tersebut untuk digunakan. Pelbagai barangan boleh diperolehi secara sewa beli, termasuk: • • Semua barangan pengguna yang diperolehi untuk kegunaan peribadi, keluarga atau isi rumah. Kenderaan berpotor termasuk kenderaan orang sakit, motosikal, motokar (termasuk teksi dan kereta sewa), kenderaan barangan dan bas Sebelum memasuki perjanjian untuk membeli kenderaan berpotor melalui sewa beli pastikan dahulu berapa yang seseorang mampu untuk bayar melalui ansuran bulanan supaya tidak lari daripada bajet. Sebagai panduan, bayaran ansuran bulanan untuk rumah dan kenderaan berpotor hendaklah tidak melebihi 33% daripada pendapatan bulanan rumah. Seseorang juga perlu menyediakan peruntukan tambahan untuk insurans dan cukai jualan. Adalah juga mustahak seseorang meneliti segala kewajipan, termasuk penalti yang mungkin akan dikenakan sebelum menandatangani perjanjian sewa beli. Perjanjan sewa beli boleh dirunding secara terus dengan syarikat kewangan atau melalui pengedar kenderaan berpotor yang akan mengemukakan perpohonan pembiayaan seseorang kepada syarikat kewangan. • Sekiranya seseorang berurusan secara terus dengan syarikat kewangan, seseorang akan diberi penyata kewangan bertulis yang dikenali sebagai Jadual Kedua

233

Bahagian 1. Penyata ini akan menerangkan tanggungjawab kewangan seseorang dibawah perjanjian sewa beli yang dicadangkan. • Sekiranya kita berurusan melalui pengedar kendaraan berpotor, di samping Jadual Kedua Bahagian 1, seseorang akan menerima penyata tambahan yang dikenali sebagai Jadual Kedua Bahagian II yang menyatakan persetujuan syarikat kewangan untuk menjadi salah satu pihak kepada perjanjian tersebut. Bahagian ini hendaklah ditandatangani oleh pengedar dan syariakt kewangan selepas seseorang menerima Bahagian I Jadual Kedua • Seseorang tidak boleh dipaksa untuk memasuki perjanjian sewa beli ataupun dikehendaki menjelaskan kos menyediakan dan mendapatkan Jadual Kedua sekiranya seseorang tidak bersetuju untuk menandatangani perjanjian sewa beli tersebut. • • Seseorang tidak tertakluk kepada terpa dan syarat-syarat penyata Jadual Kedua (Bahagian 1 dan 11) selagi seseorang tidak memasuki perjanjian sewa beli tersebut. Sekiranya seseorang bersetuju untuk menyewa kenderaan tersebut selepas menerima penyata Jadual Kedua (Bahagian 1 dan 11), satu perjanjian sewa beli akan dibuat diantara seseorang dan syarikat kewangan. 8.5.2.1 Butir Perjanjian Sewa Beli Perjanjian sewa beli seharusnya mengandungi maklumat maklumat penting berikut:          Perihal kenderaan berpotor yang dibiayai Pengiraan jumlah yang perlu di bayar Deposit minimum Caj terpa dan kadar peratus tahunan untuk caj terpa Caj lewat bayar Tarikh perpulaan sewa Bilangan ansuran bulanan Jumlah ansuran bulanan Kepada siapa, bila dan dimana pembayaran ansuran bulanan perlu dibuat  Alamat di mana kenderaan berpotor biasanya disimpan 234

Penjamin akan menerima sesalinan perjanjian sewa beli dan menanggung liabiliti ke atas kemudahan sewa beli tersebut. penjamin bertanggungjawab untuk menjelaskan jumlah yang tertunggak bagi kemudahan sewa beli ini. syarikat kewangan mungkin memerlukan penjamin untuk kemudahan sewa beli sebagai cagaran tambahan kepada kemudahan sewa beli tersebut..3.2.2. Pengertian ini telah dijelaskan sepertimana firman Allah S. 8. termasuk faedah tertunggak..Seseorang hendaklah memastikan bahawa butir-butir yang terkandung di dalam perjanjian adalah sama dengan butir-butir yang terdapat di penyata Jadual Kedua....3 AL-RAHNU 8.1 ..... tidak terlepas daripada (balasan buruk bagi amal jahat) yang dikerjakannya..T di dalam Surah Al-Muddaththir ayat 38 yang membawa bermaksud: "Tiap-tiap diri terikat. 8.Definisi Ar Rahnu Ar-Rahnu dari sudut bahasa berpakna mantap dan berkekalan. keadaan yang mantap ataupun ia berpakna tahanan. Perjanjian tersebut akan disetemkan pada kadar nominal atas tanggungan seseorang." Berdasarkan kedua-dua definisi di atas..W. Seseorang tidak memerlukan khidmat peguam untuk memasuki sebarang perjanjian sewa beli. Sekiranya penyewa ingkar membuat pembayaran.. Berdasarkan kepada keputusan penilaian kredit tersebut. secara keseluruhannya Ar Rahnu bermaksud pajak gadai berasaskan Islam yang menerangkan situasi di mana penghutang atau penerima 235 .3. Misalnya.penjamin dikehendaki manandatangani surat jaminan yang dikemukakan oleh syarikat kewangan.2.Penjamin Dalam Sewa Beli Syarikat kewangan akan membuat penilaian kredit ke atas pemohon kemudahan sewa beli.

3. Dari segi syarak.2 Rukun dan Syarat Al-Rahnu Rukun Al-Rahnu adalah: 1. barang gadaian hendaklah terdiri dari barangan yang boleh dijual beli. Tanggungan gadaian iaitu hutang 5. Ar-Rahnu dari sudut syarak merujuk kepada satu barang yang berharga dijadikan sebagai sandaran yang terikat dengan hutang bercagar yang boleh dibayar dengannya sekiranya hutang tersebut tidak dapat dijelaskan 8. Penggunaan traksaksi ini tidak membebankan pihak yang membuat gadaian malahan memberi kemudahan kepada mereka untuk melunaskan hutang dan menampung kehidupan mereka tanpa faedah tambahan. Adapun upah simpanan adalah berasaskan nilai barang gadaian yang turut dijamin oleh pihak Bank pada asas upah bulanan.pinjaman menjadikan barang kepunyaannya sebagai sandaran untuk memberi jaminan ke atas hutang atau pinjaman yang diterima daripada pemiutang atau pemberi pinjam. Amalan di Bank Rakyat menetapkan jumlah maksima pinjaman tanpa faedah ini adalah sebanyak RP5. Pemegang gadaian (Al-Murtahin) iaitu pemberi hutang (Bank) 3. Penggadai (Al-Rahin) iaitu si berhutang (pelanggan) 2.000 tetapi nilai barang gadaian hendaklah dua kali ganda nilai pinjaman. barang gadaian yang diterima adalah dari barangan kemas yang diperbuat dari emas. Sighah: Ijab dan qabul Di dalam amalan Al-Rahnu dimasa ini. 236 . Barang gadaian (Al-Marhun) 4.

3. Pada tahun 1976.3.1 Al Rahnu di Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Pengenalan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Pada mulanya. Pada 28 September 1954. Pada 6 Januari 1973. perubahan di dalam undang-undang telah melahirkan banyak anak syarikatnya dan merasmikan lebih banyak cawangannya untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan serta ahli-ahlinya.3. Kerjasama telah dilakukan oleh Bank dengan membahagikan kesatuan masingmasing untuk memudahkan pergerakan koperasi tersebut dan bank akan menyediakan keperluan kewangan kepada ahli-ahli mereka. dimana ia membenarkan Bank Rakyat untuk menyediakan pembiayaan kepada bukan ahli. Seterusnya Bank Rakyat telah diletakkan di bawah Kementerian Perumahan dan Pembangunan Koperasi serta Kementerian Kewangan 237 .3 Aplikasi Kontrak al-Rahnu dalam Sistem Kewangan Malaysia 8.8. Setelah itu. Bank Agong ini telah digantikan dengan nama Bank Kerjasama Berhad. 11 daripada bank kesatuan ini telah memutuskan untuk bergabung dan menubuhkan Bank Agong (Bank Puncak). Penubuhan ini tidak terhad kepada ahli-ahlinya sahaja malah telah dibuka kepada semua individu. Bank Rakyat telah dikawal selia oleh undang-undang dan Akta Bank Kerjasma Rakyat (M) Berhad 1978 (Peruntukan Khas 202). Pengerusi yang pertama pada masa itu ialah Tan Sri Sheikh Ahmad Mohd Hashim. Bank Rakyat telah ditubuhkan pada September 1954 di bawah Ordinan Koperasi 1948. nama Bank Kerjasama Berhad telah ditukarkan kepada Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad atau lebih diketahui sebagai Bank Rakyat.

Pada 8 Mei 1993. Bank Rakyat telah meletakkan objektif untuk memastikan keuntungan yang memuaskan dengan menyediakan pembayaran dividen kepada pelanggannya dan mengenakan kadar keuntungan yang beRPatutan di mana ia tidak memberi bebanan kepada pelanggannya. selepas penyusunan semula kabinet. Fungsi utama Bank Rakyat adalah untuk menyediakan kewangan dan menerima deposit sekaligus memberi pulangan dividen yang memuaskan untuk memberi kemudahan terbaik kepada pelanggannya. Setelah itu.pada tahun 1989. 238 . Bank Rakyat telah diserap di bawah Kementerian Kewangan. Pada 15 Februari 2002. Bank Rakyat telah mengambil langkah lebih drastik apabila berjaya menjadi Bank Koperasi berlandaskan syariah dengan memperkenalkan produk perbankan Islam pada keempat-empat cawangannya. Sehingga kini. Pada Mac 2004. Pada tahun 2002. Bank Rakyat telah diletakkan di bawah penyeliaan Kementerian Keusahawanan dan Pembangunan Koperasi. Pada 15 April 2009. Bank Rakyat bersama dengan enam cawangan lain serta institusi pembangunan diletakkan terus di bawah penyeliaan Bank Negara Malaysia dan di bawah Akta Institusi Kewangan (BFIA). Bank Rakyat telah mempunyai 119 cawangan yang menawarkan kemudahan kepada pelanggannya melalui perkidmatan perbankan Islam. Akta Koperasi telah dikaji semula dan membenarkan bank untuk mengendalikan di bahagian Sabah dan juga Sarawak. pada tahun 1993. Bank Rakyat telah menjadi Bank koperasi Islam sepenuhnya dan pada masa yang sama Bank Rakyat telah melakar sejarah apabila mencatatkan peristiwa penting dengan menjadi bank ketiga yang menawarkan produk perbankan Islam sepenuhnya di Malaysia.

Pajak gadai-i Ar Rahnu ialah skim pinjaman yang diperkenalkan kepada pelanggan yang ingin mendapatkan sumber kewangan segera dalam membantu individu-individu untuk memenuhi keperluan mereka. 3.2. Operasi Ar Rahnu Di Bank Rakyat Bank Rakyat telah memperkenalkan Skim Ar Rahnu sebagai produk perniagaannya dan ia telah dilaksanakan pada 27 Oktober 1993. Kedua-kedua produk ini dijalankan menerusi proses yang sama tetapi dibezakan berdasarkan nilai pinjaman. seksyen ini turut memberitahu bahawa individu yang terlibat di dalam operasi ini juga mendapat pengecualian di dalam akta ini. Selain itu. Berdasarkan Seksyen 46(c) di dalam akta ini. Operasi ini juga telah dikawal di bawah Akta Pajak Gadai 1972. Contoh Skim Ar-Rahnu di Bank Islam 239 . Kemudahan ini menyediakan jumlah pinjaman yang tinggi dan tempoh pembayaran balik yang lama. Ia menawarkan pembiayaan lebih tinggi dan tempoh bayaran balik lebih lama daripada Skim Pajak Gadai-i Ar-Rahnu . Bank Rakyat mendapat pengecualian undang-undang untuk mendapatkan sebarang lesen untuk menjalankan perkhidmatan Ar Rahnu. Program mikro kredit skim Ar Rahnu ini telah dijalankan di atas kerjasama Bank Rakyat bersama Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YPEIM). Manakala pajak gadai-i Az Zahab adalah skim lanjutan kepada pajak gadai-i Ar Rahnu. Bank Rakyat telah memperkenalkan dua produk pajak gadainya iaitu pajak gadai-i Ar Rahnu dan juga pajak gadai-i Az Zahab.

ikut mana yang lebih rendah. surat kebenaran dari pemilik diperlukan. ii. 8.3. Skim ini ditawarkan kepada warganegara Malaysia yang berumur 18 hingga 65 tahun. ibubapa atau anak sekiranya barang kemas bukan milik sendiri. Jumlah pembiayaan maksimum sehinggan RP 5. Bank Islam memberi pinjaman (Al-Qardhul Hassan) kepada pemohon Pemohon menyandarkan barang kemas (emas) sebagai jaminan atas hutang yang diambil Bank Islam menjamin keselamatan barang kemas yang disimpan di bawah prinsip (Al-Wadiah Yad Dhamanah) Bantu mengenakan upah atas simpanan barang kemas tersebutC Cagaran yang diterima adalah jongkang emas atau barang kemas emas yang tidak mengandungi perhiasan.4.3.. Surat pembelian barang juga diperlukan semasa membuat perpohonan. Kontrak al-Wadiah dan Qardhu Hassan dalam al-Rahnu Bank Rakyat telah menerapkan konsep yang sama keatas kedua-dua skim pajakan tersebut iaitu Al Wadiah dan Qardhul Hasan. iii.000 atau tidak melebihi 60% daripada nilai pasaran emas (bagi cagaran). Manakala konsep Qardhul Hasan pula adalah pinjaman tanpa faedah yang lebih sinonim dengan keperluan masyarakat terutamanya golongan bawahan untuk mendapatkan pinjaman kewangan tanpa membebankan mereka seperti sistem konvensional yang meletakkan faedah tambahan untuk pembayaran 240 . barang adalah milik sah pemohon sendiri atau milik pasangan. Kedua-dua konsep ini adalah bersesuaian dengan sistem yang dijalankan dimana konsep Al Wadiah iaitu simpanan kepada harta milikan sebagai amanah atau jaminan keselamatan.Skim Ar-Rahnu merupakan alternatif terbaik untuk memperolehi tunai dengan serta merta bagi memenuhi keprluan kewangan pelanggan. iv. Konsep Skim Ar-Rahnu yang diperkenalkan oleh Bank Islam adalah seperti berikut: i.

Selepas tempoh 6 bulan. pelanggan boleh menyambung lagi tempoh simpanan selama 6 bulan. Barang gadaian yang diterima oleh Bank Rakyat ialah emas yang bernilai di antara 22k hingga 24k bagi skim i-Ar Rahnu dan 18k hingga 24k bagi skim i-Az Zahab. pelanggan mestilah tidak bankrap sebelum memohon pinjaman. Konsep ini lebih kepada konsep kebajikan yang amat ditekankan di dalam sistem muamalat supaya bantu-membantu antara satu sama lain untuk keuntungan secara bersama.000 manakala skim i-Az Zahab pula mestilah tidak melebihi RP5001 dalam satu hari dan tidak melebihi RP50. Nilai barang pajakan pula adalah mengikut skim yang dipohon. Pembayaran balik bagi skim i-Ar Rahnu ditetapkan selama enam bulan sahaja berpula dari tarikh gadaian. Pelanggan yang ingin membuat traksaksi Ar Rahnu di Bank Rakyat mestilah warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas dan merupakan penduduk tetap. nilai barang gadaian mestilah tidak melebihi RP10. Kadar pinjaman dan tempoh pembayaran balik Bank Rakyat akan memberi pinjaman sehingga 65 peratus daripada nilai pajakan emas (nilai marhun). Pinjaman tidak dihadkan kepada masyarakat Islam semata-mata tetapi lebih terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Selain itu.000 dalam satu hari dan tidak melebihi RP50. Manakala bagi skim i-Az Zahab pula. Pelanggan Bank Rakyat yang telah membuat pinjaman mestilah membuat pembayaran balik ke atas pinjaman tersebut mengikut skim yang dipohon.berdasarkan jumlah yang dipinjam.000. tetapi dengan syarat pelanggan dikehendaki menjelaskan upah simpanan untuk 6 bulan yang terdahulu. Bagi pelanggan yang memohon skim i-Ar Rahnu. tempoh pembayaran balik adalah lebih panjang iaitu 241 .

Upah simpanan yang dikenakan adalah berdasarkan kepada kos ke atas nilai gadaian dan disesuaikan dengan nilai pinjaman yang diberi. Berikut ialah upah simpanan yang dikenakan bagi setiap pinjaman mengikut skim yang dipohon: Contoh pengiraan upah simpanan • • • • Nilai barang gadaian : RM 5000 Jumlah pinjaman : RM 2500 Tempoh gadaian : 6 bulan Jumlah upah simpanan yang perlu dibayar oleh peminjam : RM225 RM 5000/ RM 100 (upah simpanan bagi setiap RM100) = 50 50 x RM 0.1 Pengenalan 242 .4 KONTRAK TAKAFUL 8.50 x 6 bulan = RM 225 8.75 =RP 37. Upah simpanan Pelanggan juga dikehendaki membayar upah simpanan bersama-sama dengan pembayaran balik pinjaman secara bulanan.4.maksimum selama 36 bulan dan dibayar secara ansuran ataupun secara terus selama enam bulan.50 RM 37.

Dalam menjalani kehidupan seharian dan sebagai salah seorang anggota masyarakat. Memang sudah menjadi manusia ingin memiliki sejumlah wang sebagai bekalan ketika hadapi kesulitan. malapetaka dan bencana.4. Menjadi kewajipan seseorang muslim supaya berikhtiar dan berusaha untuk mengelak atau menjauhkan daripada kemungkinan berlakunya musibah malapetaka atau bencana. 8. kecurian. Selaras dengan ini. Wang ini juga boleh digunakan untuk membeli harta benda yang baru sebagai menggantikan yang musanh atau hilang. seseorang itu seharusnya juga berusaha dan merancang untuk mencari jalan bagaimana dia dapat meringankan beban yang terpaksa dipikul olehnya atau ahli keluarganya jika musibah melanda. seseorang sentiasa terdedah kepada kemungkinan ditimpa oleh pelbagai jenis musibah. orang di bawah tanggungannya dan harta bendanya terjamin dan terpelihara.” (Riwayat Ibnu Majah) Persediaan dari segi kewangan amatlah penting sekiranya terjadi sesuatu musibah.w yang bermaksud: “Sesungguhnya seorang yang beriman ialah sesiapa yang boleh memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia.a. menghidap penyakit berat dan seumpamanya yang boleh membawa kepada penderitaan dan kesusahan kepada mengsaserta ahli keluarga atau warisnya. Kestabilan dari aspek kewangan boleh meringankan ahli keluarga bagi meneruskan kehidupan selepas kematian orang yang menjadi tempat mereka bergantung. sesuai dengan pepatah ‘sediakan payung sebelum hujan. bencana atau kemalangan. Sebarang musibah. Ini digambarkan dalam hadis Nabi Muhammad s. tragedi dan peristiwa buruk seperti kemalangan jalan raya. Islam telah menetapkan peraturan supaya seseorang itu sentiasa peka dan seboleh-bolehnya memastikan bahawa jiwa raganya. Sehubungan ini kejadian kemalangan.2 Penubuhan Insurans Secara Islam (Takaful) 243 . malapetaka dan bencana boleh mengakibatkan kemusnahan serta kehilangan harta benda di samping boleh mengancam nyawa manusia. kebakaran tempat kediaman dan kilang.

negara Brunei Darussalam telah mencontohi Malaysia dengan munculnya Takaful IBB Berhad. Syarikat insurans Islam yang pertama telah ditubuhkan pada tahun 1979 iaitu Syarikat Insurans Islam Sudan. Orang Islam mahu sistem kewangan yang bersesuaian dengan ajaran dan kehendak agama dipraktikkan Orang dalam wawasan mereka bagi membina ekonomi Islam yang lengkap untuk kemudahan ummah. • Dengan tertubuhnya bank-bank Islam maka keperluan kepada perniagaan takaful atau insurans secara Islam segera menjadi keperluan oleh kerana dikatakan semua urusan bank memerlukan perlindungan insurans. Lanjutan daripada ini. Antaranya syarikat Insurans Islam Arab yang ditubuhkan pada tahun 1979 di Arab Saudi. Pada tahun 1983.Takaful adalah satu sistem insurans secara Islam yang bergerak mengikut landasan syariah atau hukum syarak. Ada beberapa sebab yang mendorong pembentukan dan penyediaan perniagaan takaful ini: • • Islam ingin mengamalkan ajaran dan peraturan Islam sepenuhnya dalam kehidupan mereka. Syarikat Takaful Indonesia telah diperbadankan. Kini Indonesia pula akan mengikuti langkah yang sama. telah diperbadankan Syarikat Takaful Islam Luxembourg oleh Dar Al-Maal Al-Islami (DMI). Malaysia adalah negara pertama yang merintis perniagaan insurans secara Islam melalui penubuhan Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad yang memulakan operasinya pada Ogos 1985. Berdasarkan perjalanan dan perkembangan Syarikat Insurans Islam Sudan ini maka pelbagai usaha dan langkah susulan dibuat. Di Asia. Pada Mei 1993. pada awal tahun 1980-an. London. Dengan kerjasama teknikal daripada Syarikat Takaful Sendirian Berhad. Justeru 244 . Insurans Islam juga memperkenalkan khidmatnya di Britain melalui Islamic Takaful Company (ITC). Perniagaan takaful mula beroperasi di Indonesia pada Ogos 1994. khususnya oleh negara-negara Islam dan negara-negara dimana bilangan penduduk Islam agak besar bagi memperkenalkan syarikat-syarikat insurans yang menawarkan perniagaan insurans secara Islam. beberapa buah syarikat insurans secara Islam mula ditubuhkan termasuk juga yang beroperasi di negaranegara Eropah.

Mudharabah. Konsep asas takaful ialah penyediaan insurans sebagai satu bentuk perniagaan yang selaras dengan Syariah dan berdasarkan prinsip-prinsip Al-Takaful dan Al. Pembukaan pejabat cawangan ini kemudiannya ditambah dengan rangkaian ‘Meja Takaful’ yang terletak di pejabatpejabat cawangan Bank Islam Malaysia Berhad dan pejabat-pejabat daerah Lembaga Tabung Haji. Pahang (3).itu. manakala Al.Mudharabah pula merupakan kontrak perkongsian keuntungan perniagaan antara pemberi dana untuk usahaniaga dan usahawan. Perak (5). Johor (7). STMB memulakan program pengembangan dengan pembukaan serentak dengan dua pejabat cawangannya yang pertama di Kota Bharu.3 SEJARAH DAN PERNIAGAAN TAKAFUL MALAYSIA BERHAD (STMB) STMB memulakan operasinya pada 2 Ogos 1985 dengan bilangan pekerja perintis seramai 22 orang.4. Pada 5 Jun 1996. Perlis (1). 1984 untuk mengendalikan perniagaan takaful. Terengganu Darul Iman pada 30 Januari 1986. 8. Sarawak (3) dan Wilayah Persekutuan (3). Kedah (4). Selangor (6). Al-Takaful bermaksud pakatan sekumpulan orang yang saling menjamin antara satu sama lain. 1984. Operasi takaful adalah dilesen dan dikawal oleh Akta Takaful. Terengganu (4). Kelantan Darul Naim dan Kuala Terengganu. Sabah (2). amat sesuai jika urusan bank Isalm dapat dilindungi oleh insurans yang berasaskan hukum-hukum Islam. STMB merupakan syarikat pertama di Malaysia yang diberi lesen di bawah Akta Takaful. Negeri Sembilan (3). 245 . STMB terlibat terutamanya dalam mengendalikan perniagaan takaful keluarga dan takaful am. Pulau Pinang (1). STMB mempunyai sebelas (11) pejabat cawangan yang terletak dengan strategik di semua negeri kecuali Perlis dan Sabah serta 45 meja takaful yang terletak di semua negeri kecuali Melaka dan Kelantan (3).

Perniagaan takaful keluarga menyumbang kira-kira 13% daripada keuntungan sebelum zakat dan cukai dan 7% daripada hasil kendalian Syarikat. Begitu juga. 8. Baki 15% dan 33% masing-masing daripada keuntungan sebelum zakat dan cukai dan hasil operasi disumbangkan oleh pendapatan pelaburan. perniagaan takaful am menyamai perniagaan insurans am dengan unsur tambahan perjanjian berkongsi keuntungan.5 SOALAN LATIHAN 1. Bincangkan definisi al-Rahnu dan hukum-hukum berkaitan dengannya 4.Perniagaan takaful keluarga meyamai perniagaan insurans nyawa dengan unsur tambahan perjanjian berkongsi keuntungan. Bincangkan definisi Kafalah dan hukum-hukum berkaitan dengannya 2. Bincangkan definisi Dhamanah dan hukum-hukum berkaitan dengannya 3. Bincangkan definisi al-Takaful dan hukum-hukum berkaitan dengannya 246 . manakala perniagaan takaful am pula menyumbang kira-kira 72% daripada keuntungan sebelum zakat dan cukai dan 60% hasil kendalian Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 1995.

10.3 Rukun Syarikat 9.3 Syarikat al-Abdan 9.1 Pengenalan 9.6 Syarat-syarat Syarikat al-Uqud 9.6 Syarikat Amlak 9.1 Syarikat Amlak Ihktiyari 9.BAB 9 TEORI SYARIKAT 9.4 Syarikat al-Wujuh 9.2 Definisi Syarikat/syirkah 9.10.1 Syarikat al-inan 9.6.5 Pengekalasan dan Jenis Syarikat 9.5 Syarikat al-Mudharabah 9.11 Syarikat sebagai Instrumen Sistem Kewangan Islam 247 .4 Hukum Syarikah 9.10.10 Syarikat Uqud 9.2 Syarikat Amlak Ijbari 9.6.10.10.10.2 Syarikat al-Mufawadhah 9.

Menjelaskan rukun dan hukum-hukum bersyarikat. anda seharusnya boleh: 1.a.BAB 9 TEORI SYARIKAT OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. Konsep perkongsian telah membawa kepada penubuhan satu entiti perniagaan yang dikenali sebagai ‘as-syarikah’atau ‘musyarakah’ atau ‘syarikat’. Menghubungkaitkan jenis-jenis syarikat dengan perniagaan 4.w. 5. 3. Mengenal pasti syarikat sebagai instrumen sistem kewangan Islam 9.1 Pengenalan Harta merupakan sesuatu yang diingini manusia secara semulajadi. Syarikat di dalam sistem ekonomi Islam merupakan satu kaedah yang telah diterimapakai sejak zaman Rasulullah s. 2. Menjelaskan syarat-syarat syarikat al-Uqud . Menghuraikan konsep syarikat. Ia boleh diperolehi dengan pelbagai cara samada secara perseorangan atau perkongsian(Syarikat). Ia ditubuhkan untuk menggerakkan harta melalui penggabungan harta tersebut dengan sumber manusia supaya ia terus berkembang dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan individu pemilik harta tersebut khususnya dan 248 . Syarikat boleh diwujudkan apabila terdapat dua atau lebih pihak yang sanggup berkongsi dalam menjalankan sebuah perniagaan.

Iaitu campuran harta antara satu dengan lain yang tidak dapat dibezakan. Dari segi bahasa Arab (makna etimologis). 1 997).2 Definisi Syarikat/syirkah Perkataan syarikat dalam bahasa Melayu adalah berasal daripada perkataan arab iaitu syirkah. 1990: 146). menurut Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah. jika dibaca syirkah lebih baik (afshah). Perkataan tersebut beertinya menjadi sekutu atau syarikat/ berkongsi Perkataan syirkah. dimana mereka saling bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat kewangan dan boleh mendatangkan keuntungan (profit). syirkah bererti mencampurkan dua bahagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibezakan satu bahagian dengan bahagian lainnya. Al-Syarikah atau al-Syirkah dari segi bahasa arab beerti campuran atau bercampur sekutu atau bercampur harta.masyarakat umumnya. Menurut Istilah Syarak pula syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih. boleh juga dibaca syarikah.syarikan/ syirkatan/ syarikatan (mashdar/kata terbitan. Manakala ‘syarikah’ mengikut penggunaan umum bahasa Arab pula membawa erti menggabungkan dua perkongsian sebagai satu cara untuk membuatkan keduanya tidak boleh dibezakan (Ala’Eddin Kharofa. Syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika (fi’il mâdhi). 9. yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan (AnNabhani. (al-Zuhayli. yasyraku (fi’il mudhâri’). Syirkah juga adalah transaksi atau akad antara dua orang atau lebih. Bab ini akan membincangkan mengenai konsep syarikat di dalam perundangan Islam. Kemudian digunakan oleh fuqaha’ dengan memberi pengertian khusus iaitu kontrak perkongsian antara dua pihak atau lebih yang sama-sama 249 . Akan tetapi.1989:796).

1990). Ulama Maliki mentafsirkan syarikat sebagai izin kedua pihak yang bersyarikat pengurusan harta milik mereka dan setiap pihak mempunyai hak pengurusan (Say id Sabiq. sedangkan definisi yang lain 250 . Fuqaha’ Shafie mentakrifkan syarikat sebagai kontrak yang mensabit hak pada sesuatu secara sama rata untuk dua orang atau lebih secara bersama. 1966:299) Fuqaha’ Hambali pula mentakrifkan syarikat sebagai suatu persetujuan bersama untuk mendapat hak dan mengurus.berkongsi usaha melalui harta (modal) atau aktiviti usahawan dengan sama-sama berkongsi keuntungan dan kerugian antara mereka mengikut nisbah yang dipersetujui semasa akad. 1994: 91) Fuqaha’ Hanafi mentakrifkan syarikat sebagai suatu akad antara dua pihak yang bersyarikat dalam pemberian modal dan mendapatkan keuntungan. Ulama Ham bali pula mentakrifkan syarikat sebagai perhimpunan dalam memperolehi hak atau ‘tasarruf atau kuasa pengurusan (Ala’ Eddin Kharofa. (al-Dusuqi. definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafi kelihatan lebih menyeluruh kerana ia mengungkapkan syarikat sebagai suatu kontrak dengan sendirinya mewujudkan konsep hak dan tanggungjawab yang mengikat.t: 348) Pada hakikatnya. 1997). t. (al-Syarbini. 2000). Namun begitu. 1982:496) Fuqaha’ Mazhab Maliki mentakrifkannya sebagai keizinan yang diberikan oleh pekongsi kepada rakan kongsinya untuk mengurus harta perkongsian mereka dengan mengekalkan hak mengurus setiap ahli perkongsian. (Ibn Abidin. Para fuqaha pula memberikan pelbagai definisi tentang istilah syarikat. (al-buhuti. Ulama Syafie menyatakan syarikat sebagai sabit hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih secara bersama manakala ulama Hanafi menjelaskan syarikat sebagai suatu kontrak antara dua orang yang berkongsi modal dan untung (Wahbah Zuhaili. definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha menunjukkan terdapatnya unsur kerjasama dan perkongsian sama ada dalam bentuk hak pengurusan mahupun hak keuntungan.

beban ditanggung oleh ahli mengikut peratus modal masing-masing. Kaedah ini juga boleh digunakan dalam produk-produk kewangan yang melibatkan dua pihak yang sama-sama ingin melaksanakan perniagaan atau sumbangan modal seperti bank dan pelanggan sama-sama membiayai projek dengan bersetuju dengan pembahagian untung dan bank mempunyai pilihan menyertai pengurusan projek berkenaan. Pemakaian konsep syarikat atau perkongsian sebagai suatu kontrak bukan sahaja teRPakai kepada umat Islam. Kaedah ini boleh digunakan dalam membuat kontrak perkongsian. dan memperhatikan hal-hal berikut : • • Setiap pihak harus menyediakan dana /harta dan pekerjaan/usaha. Keuntungan daripada musyarakah dibahagikan mengikut persetujuan masingmasing manakala jika berlaku kerugian. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum. . Setiap pihak memiliki hak umtuk mengatur aset musyarakah dalam proses perniagaan. Syarat-syarat Musyarakah Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Musyarakah juga ialah perkongsian yang menunjukkan modal disatukan dan keuntungan serta kerugian dikongsi bersama mengikut peratusan yang dipersetujui di awal kontrak diadakan. Rakan kongsi dalam kontrak ini ialah pemegang amanah kepada rakan yang lain. Dalam dunia perniagaan sekarang ia dinamakan syarikat perkongsian atau usaha sama (joint venture).lebih menjurus kepada tujuan atau kesan kontrak itu sendiri. 251 . Musyarakah pula ialah kontrak apabila dua orang atau lebih berjanji bekerjasama dalam perniagaan dengan memberikan modal masing-masing dan keuntungan dibahagi sesama mereka. malahan konsep ini telahpun bertapak di zaman purba Rom di mana undang-undang Rom kuno telah mendefinisikan syarikat sebagai suatu kontrak yang dibuat secara sukarela yang akan mendatangkan tanggungjawab eksklusif kepada pihak pihak yang berkontrak seperti kontrak jual-beli dan sebagainya.

agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara pihak yang bersyarikat (An-Nabhani. disebut juga ma’qûd ‘alayhi. Pihak yang berakad.3 Rukun Syarikat Menurut jumhur ulamak.4 Hukum Syarikah Syirkah hukumnya adalah harus (jâ’iz/mubah). Al-Khayyath. Sighah akad iaitu ijab dan qabul diantara dua pihak 2. 1990: 146). orang-orang pada masa itu telah berpuamalah dengan cara bersyirkah dan 252 .• Setiap pihak memberi kebebasan/kepercayaan kepada pihak yang lain untuk mengurus aset dan masing-masing dianggap telah diberi kepercayaan untuk melakukan aktiviti musyarakah dengan mementingkan kepentingan pihak lain tanpa melakukan kelalaian yang disengaja. rukun syirkah ada tiga: 1. 1982: 76. keuntungan dan kerugian. Pada masa beliau diutus sebagai nabi. Perkara yang diakad (mahal). 1996: 69. yang yang terdiri daripada modal dan Usaha (Al-Jaziri. Perkara ini adalah berdasarkan dalil Hadis Nabi Saw berupa taqrîr (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Manakala syarat sah perkara yang boleh disyirkahkan adalah perkara yang diakadkan itu boleh diusahakan bersama atau boleh diwakilkan. Objek akadnya berupa tasharruf. (‘âqidâni). 1989: 13). Objek akad adalah modal. • • Sesuatu pihak tidak diizinkan untuk mencairkan dana atau menggunakan dana untuk kepentingannya sendiri. misalnya akad jual-beli. 9. kerja. Objek akadnya dapat diwakilkan (wakalah). 2. syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharruf (pengusahaan harta) 3. Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) iaitu: 1. 9. iaitu aktivitas pengusahaan harta dengan melakukan akad-akad.

maka ijma’ ulama sepakat 253 . Nabi saw bersabda. al-Baihaqi.” [HR. iaitu finnan Allah. selama masingmasing tidak mengkhianati yang lain maka Aku meninggalkan mereka berdua. jelaslah Allah s.. dan ad-Daruquthni]. Aku keluar dari keduanya. sesetengahnya berlaku zalim kepada sesetengah yang lain. Pensabitan hukum harus ini berdasarkan kepada dalil AI-Quran.t ber fi rp an. Kalau salah satunya berkhianat. adalah harus mengadakan perkongsian atau syarikat.. beliau mendengar Rasulullah s.w meriwayatkan yang Allah s.w.Nabi Saw membenarkannya.a. Di dalam AI Quran. kecuali orang yang beriman dan beramal salih . Sesungguhnya kebanyakan orang yang bergaul dan berhubungan (dalam pelbagai Iapangan hidup)..t telah berjanji bersama-sama menjaga dan memelihara pihak-pihak yang berkongsi itu selama mereka saling jujur dan amanah di dalam perniagaan mereka. ” Berdasarkan hadis ini. . sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah ra : Allah ‘Azza wa Jalla telah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang ber-syirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Sunnah dan Ijma’. Menurut para ulama Fiqh. Berdasarkan nas-nas ini. Allah menerangkan tentang bagaimana rakan kongsi memperlakukan rakan-rakan kongsi yang lain. Abu Dawud.t dalam surah An-Nisa’ ayat 12 “Maka mereka bersekutu pada satu pertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki dari perempuan) Manakala di dalam surah Sad ayat 24. konsep ‘perkongsian’ dinyatakan dalam bentuk perkongsian di dalam pembahagian harta perwarisan.w. ” Di samping nas AlQuran. ‘‘ . terdapat sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah r. 82 ‘’ Aku (Allah) adalah orang ketiga bersama-sama dengan rakan kongsi.w.a. Firman Allah s.

telah mengadakan perkongsian. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak. Majusi dan Kafir. sunnah dan ijmak. Dia menjawab. “aku dan rakan kongsiku telah membeli sesuatu dengan cara tunai dan hutang.” Lalu kami didatangi oleh Al Barra’bin azib.w tentang tindakan kami. Sedangkan yang (diperoleh) secara hutang. Kami lalu bertanya kepadanya. rasulullah saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi. Telah mengupah pendudduk khaibar (padahal mereka orang-orang yahudi) dengan mendapat mendapat bahagian dari hasil buah dan tanaman. Sebagaimana mua’amalah lainnya. Al-nisa’: 12 “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu. syirkah boleh dilakukan samada antara sesama muslim ataupun dengan orang Nasrani. jika mereka tidak mempunyai anak. [HR. Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Aba Manhal pernah mengatakan . Imam muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan. Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang 254 . Kemudian kami bertanya kepada nabi s. Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan: “Rasulullah saw pernah memperkerjakan penduduk khaibar(penduduk Yahudi) dengan mendapat bahagian dari hasil tuaian buah dan tanaman” Aktiviti syarikat adalah harus hukumnya berdasarkan sumber hokum al-quran. “Rasulullah saw. silalah kalian bayar” Hukum melakukan syirkah dengan kafir zimmi juga adalah mubah. Baginda menjawab: “barang yang (diperoleh) dengan cara tunai silalah kalian ambil. Bukhari dengan sanad dari Aisyah].a. lalu beliau menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi tersebut”.mengharuskan kontrak syarikat memandangkan Allah sendiri telah berjanji untuk bersamasama rakan kongsi yang jujur dan amanah serta berlandaskan hukum-hukum syariah dalam perniagaannya. “ Aku dan rakan kongsiku. Zaiq bin Arqam.

” HR Abu Daud Fuqaha’ dari semua mazhab bersependapat bahawa harus membuat kintrak syarikat kerana ia telah menjadi amalan dalam urusa hidup anusia sejak zaman rasulullah sehinggalah masa kini. Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja). tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang. Rasulullah bersabda: “ Aku (Allah) daripada ahli syarikat yang ke tiga daripada dua lagi ahli syarikat selama salah seorang daripada dua ahli itu tidak mengkhianati saudaranya . (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah. jika seseorang mati. sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” [274] memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris. baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak.mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. apabila kedua-dua melakukan pengkhianatan maka aku keluar daripadanya. 255 . b. berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. jika kamu mempunyai anak. juga tidak diperbolehkan.

Mazhab Hanafi dan Zaidiah beRPandangan ada 5 jenis syirkah yang sah iaitu syirkah inan. Menurut mazhab syafi’e.9.1 Syarikat Amlak Ihktiyari Syarikat Pilihan (Syarikat Ikhtiar) .pihak-pihak bersetuju untuk berkongsi pemilikan ke atas sesuatu barang dengan kerelaan sendiri. Syirkatul amlak (Syirkah hak miliki) adalah syirkah terjadi kerana adanya harta pusaka. 9. Ia adalah berkaitan dengan hak pemilikan bersama bagi sesuatu harta. Ia melibatkan perkongsian hakmilik keatas harta tanpa melibatkan sebarang usahasama untuk memajukan harta tersebut. zahiriah dan Imamiah hanya 2 syirkah yang sah iaitu inan dan mudharabah. para ulamak Fiqh membahagikan syarikat kepada 2 bentuk iaitu: a) Syarikat Milik (Syarikat Amlak) b) Syarikat Kontrak (Syarikat Uqud) Pandangan Mazhab Fiqih tentang Syirkah Mazhab Hanafi beRPandangan ada empat jenis syirkah yang syari’e iaitu syirkah inan. abdan.6.6 Syarikat Amlak Syarikat al-milk atau al-amlak ialah pemilikan oleh dua pihak atau lebih ke atas sesuatu benda tanpa menggunakan kontrak syarikat. abdan. wujuh dan mufawadhah. mudharabah dan wujuh. abdan dan mudharabah. 9. ( Wahbah Az Zuhaili. Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu) Mazhab Maliki hanya 3 jenis syirkah yang sah iaitu syirkah inan. 256 . pemberian atau wasiat dimana terdapat lebih dari seorang ahli waris atau penerima wasiat. mudharabah.5 Pengekalasan dan Jenis Syarikat Secara umumnya.

1999). perkara yang dikontrakkan dan lafaz akad.timbulnya persyarikatan bukanlah atas dasar pilihan pekongsi seperti barang perwarisan. (Wahbah Zuhaili. Syarikat Kontrak terbahagi kepada lima bahagian iaitu syarikat al-Inan (penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang semestinya sama banyak). Manakala ulama Hanafi pula hanya membahagikan kepada tiga kategori iaitu Syarikat Al-Amwal. Syarikat AI-A’mal dan Syarikat AI. sesebuah syarikat itu menjadi tidak sah.Wujuh. Perbincangan dalam artikel lebi h menjurus kepada Syarikat Kontrak kerana syarikat jenis ini yang seringkali diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Syarikat Al-Mufawadah (syarikat yang mana modal.Tanpa memenuhi ketiga-tiga rukun tersebut. Namun begitu. Ketiga-tiga syarikat ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan Syarikat Al-Inan dan AIMufawadah. mazhab Maliki dan Hanafi tidak memasukkan Syarikat AI-Mudharabah sebagai sebahagian Syarikat Kontrak.10 Syarikat Uqud Syarikat Kontrak pula berlaku di antara dua orang atau lebih untuk berkongsi dan turut serta dalam perniagaan dengan menyumbangkan sama ada modal atau tenaga untuk berkongsi di antara mereka apa-apa keuntungan atau kerugian (Razali Nawawi. 9. Syarikat AI-Abdan (syarikat dalam bentuk perkhidmatan).2 Syarikat Amlak Ijbari Syarikat Tanpa Pilihan (Syarikat Jabar) .9. kerjasama dari segi kualiti dan kuantiti dan keuntungan antara rakan kongsi adalah sama rata). Rukun-rukun bagi Syarikat Kontrak pula terbahagi kepada tiga iaitu dua pihak yang berkontrak (pemegang-pemegang saham). Menurut Mazhab Hambali. Syarikat AI-Wujuh (syarikat tanpa modal) dan Syarikat Al-Mudharabah (bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengusahasupaya memperniagakan modal dan keuntungan dibahagi bersama).6. 257 . 2000).

10.syirkah uqud adalah syirkah yang terjadi dengan mengembangkan hak milik seseorang. Syarikat al-Uqud ini memberi penekanan kepada penglibatan bersama dalam sebarang usaha yang hendak dijalankan dan perkongsian ini meliputi pengeluaran modal pokok dan pembahagian untung rugi atau sama-sama menyumbang kepada keuntungan dan kerugian syarikat. Syarikah al-‘Uqud atau al-Aqd ialah kontrak yangberlaku antara dua pihak atau lebih untuk membuat perkongsian modal atau harta untuk mengadakan sesuatu perniagaan atau perusahaan dengan sama-samaberkongsi hasil daripada perniagaan tersebut. Syarikat al-Mufawadhah 3. 9. 4/795). abdan. dan mudhârabah. Pembahasan kita saat ini adalah syirkah yang kedua ini.1 Syarikat al-inan 258 . hanya perkongsian secara Syarikat Inan sahaja dianggap sah. Syarikat al-inan 2. mudhârabah. Menurut ulama Malikiyah. Dalam buku-buku fiqh Islam. Zahiriyah. dan Imamiyah. Pandangan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah. dan wujûh. Menurut ulama Syafi’iyah. iaitu: syirkah inân. sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. yang sah hanya syirkah inân dan mudhârabah (Wahbah AzZuhaili. umumnya terdapat lima bentuk perkongsian (syarikat Uqud) yang diadakan oleh pihak-pihak berkenaan iaitu: 1. abdan. Menurut ulama Hanabilah. yang sah hanya tiga macam. iaitu: syirkah inân. yang sah hanya empat macam. Syarikat al-Wujuh 5. Syarikat al-Mudharabah An-Nabhani berpendapatt bahawa semua itu adalah syirkah yang dibenarkan syariah Islam. Syarikat al-Abdan 4. Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu. Namun dari segi jumhur ulamak. iaitu syirkatul Uqud.

menawarkan. 1990: 148). dua pihak bersetuju mengeluarkan modal secara bersama untuk menjalankan perniagaan dan membahagikan keuntungan yang diperolehi secara bersama samada secara samarata atau mengikut peratusan modal asalkan mengikut persetujuan semasa akad. Akad perkongsian antara dua orang atau lebih untuk berkongsi dengan mengeluarkan modal bagi menjalankan sesuatu perniagaan dengan pembahagian untung atau rugi mengikut kadar modal yang dikeluarkan. Perkongsian ini dibangunkan oleh konsep perwakilan(wakalah) dan kepercayaan(amanah). Antara syarat-syarat syarikat inan ialah semua modal yang dikeluarkan hendaklah dicampur di dalam satu akaun. Syirkah inan adalah syirkah yang mana 2 pihak atau lebih. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah dan Ijma Sahabat (An-Nabhani. dengan memberi/berkongsi modal kepada rakan kongsinya bererti telah memberikan kepercayaan dan mewakilkan kepada rakan kongsinya untuk mengelolakan 259 . dan sebagainya. Modal dalam bentuk harta benda seperti kereta mestilah diakadkan pada awal transaksi. Disyaratkan bahawa modal yang dikongsi adalah berupa wang. mengelola karyawan. Contoh bagi syirkah inan: Khalid dan Faizal berkongsi menjalankan perniagaan burger bersama-sama dan masing-masing mengeluarkan modal RP500 setiap seorang.Syarikat Ainan ialah perkongsian harta atau modal oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan sesuatu perniagaan dan keuntungan dibahagi sesame mereka. modal hendaklah dijelaskan semasa berkontrak dan semua urus niaga jelas antara pihak-pihak yang berkongsi. Wajib bagi pihak yang ber-syirkah untuk secara bersama-sama terlibat dalam pengusahaan. setiap pihak menyumbangkan modal dan menjalankan kerja. Perkongsian ini diperbolehkan berdasarkan As-Sunnah dan ijma’sahabah. Syirkah inân adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi sumbangan/kerjasama (‘amal) dan modal (mâl). Sebab masingmasing pihak. Mereka sama-sama berjual beli. menagih pembayaran. keuntungan atau kerugian pula dibahagi mengikut kadar modal atau usaha. Syarikat ini diharuskan mengikut Ijmak.

Fuqaha’ maliki mengharuskan syarikah al mufawadhah dengan membuat penambahan takrif iaitu setiap ahli syarikat bebas nenjalankan pengurusan syarikat dalam semua bentuknya tanpa mendapat pandangan dan persetujuan ahli syarikat lain. (al-Zuhailiy: 1989:798) . Dari segi Istilah fiqh. 260 .perniagaan. Mereka bersama menyumbang modal dan mengusahakan perniagaan. almufawadhah ialah satu kontrak perkongsian yang mana ahli-ahli kongsi itu mestilah sama dari aspek jumlah sumbangan modal dan jumlah agihan untung dan urusan pengendalian syarikat dan pegangan agama. Fuqaha’ shafie dan hambali tidak mengharuskan al-Mufawadhah kerana sukar dilaksanakan dan boleh berlaku gharar kerana perkongsian yang tidak jelas. mufawadhah juga bererti menyerah kuasa iaitu setiap ahli menyerah kuasa urusan kepada rakan kongsimasing-masing. disamping persamaan.2 Syarikat al-Mufawadhah Al-Mufawadhah dari segi bahasa aarab beerti persamaan. Setiap anggota syarikat dikira penjamin kepada yang lain dan masing-masing mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama terhadap urusan perniagaan. (Ali Khafif. Abdurrazzak dalam kitab Al-Jami’ meriwayatkan dari Ali r. tanggungjawab yang sama dan pembagian untung yang sama. al-syarikat fi al-fiqh al-islami. 24). Syarikat Mufawadhah juga ialah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan perniagaan secara usaha sama dengan syarikat. Perkongsian antara dua orang atau lebih untuk bekerja dengan syarat tiap-tiap pemegang saham hendaklah mempunyai modal yang sama banyak. Mengikut al-Sarakhsi. hak yang sama. Tiap-tiap pemegang saham ialah wakil bagi pemegang saham yang lain dalam urusan perniagaan. sedangkan keuntungan bergantung kepada apa yang mereka sepakati” 9.10.a yang mengatakan: “kerugian bergantung kepada modal. Setiap ahli yang berkongsi bertindak sebagai agen dan penjamin kepada yang lain. Keuntungan adalah berdasarkan kesepakatan semua pihak yang berkongsi manakala kerugian berdasarkan peratusan modal yang dikeluarkan.

setiap jenis syirkah yang sah berdiri sendiri maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya. Keuntungan yang diperoleh dibahagi sesuai dengan kesepakatan. setiap jenis syirkah yang sah ketika berdiri sendiri. sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya. atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujûh). Di sini A sebagai pemodal. bererti di antara mereka bertiga wujud syirkah mudharabah. sedangkan B dan C sebagai pengusaha. maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya (An-Nabhani.Syirkah mufâwadhah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inân. mudhârabah. ‘abdan. Keuntungan yang diperoleh dibahagi sesuai dengan kesepakatan. Syirkah mufâwadhah dalam pengertian ini. Kemudian B dan C juga sepakat untuk menyumbang modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. ketika A memberikan modal kepada B dan C. pada awalnya yang ada adalah syirkah ‘abdan iaitu B dan C sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan sumbangan kerja sahaja. bererti terwujud syirkah inan di antara B dan 261 . Al-Khayyath. Dalam hal ini. sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkah-nya. menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab. Contoh: A adalah pemodal. 1982: 25). 1990: 156). atau ditanggung pemodal saja (jika berupa syirkah mudhârabah). Sebab. Syirkah mufawadhah adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inan. mudharabah dan wujuh). iaitu ditanggung oleh pemodal sesuai dengan nisbah modal (jika berupa syirkah inan) atau ditanggung pemodal sahaja (jika berupa syirkah mudharabah) atau ditanggung pengusaha usaha berdasarkan peratusan barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujuh). ‘abdan. Ketika B dan C sepakat bahawa masing-masing memberikan suntikan modal di samping melakukan kerja. dua jurutera awam yang sebelumnya sepakat bahawa masing-masing melakukan kerja. 1990: 156. Lalu. iaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai peratusan modal (jika berupa syirkah inân). dan wujûh) (An-Nabhani. menurut An-Nabhani adalah boleh. Syirkah mufawadhah dalam pengertian ini. menyumbang modal kepada B dan C.

bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada yang disebut syirkah mufawadhah.3 Syarikat al-Abdan Syarikat al-amal/ al-Abdan ( perkongsian usaha/buruh). Ia juga dinamakan syarikat amal. Perkongsian yang longgar ini akhirnya akan memisahkan mereka apabila syarikat memperolehi keuntungan kerana masalah pembahagian untung atau apabila syarikat menanggung kerugian besar seperti siapa yang harus menanggung kerugian tersebut atau semasa urus niaga dijalankan.10. kebanyakan orang Melayu yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan sering melakukan perkongsian jenis ini. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya bererti terwujud syirkah wujuh antara B dan C.C. Dengan demikian. Syirkah abdan merupakan kerjasama perniagaan antara dua orang atau lebih yang memberi tenaga atau keahlian orang-orang yang melakukan akaq syirkah. Imam Shafie tidak bersetuju dengan syarikat jenis ini kerana ia akan memudahkan sesuatu yang tidak baik berlaku dan tidak tepat dari segi keadilan sebenar. semua akan berkerja sesuai keahlian masing-masing dan hasilnya (keuntungan) akan dibahagi 262 . Perkongsian jenis ini tidak dapat bertahan lama. Misalnya syirkah antara jurutera dan arkitek tanpa modal dana dalam sebuah usaha konsultan bangunan. Perkongsian dimana pelaburan perkongsian ini mengandungi sebahagian besar atau kesemuanya berbentu usha atau kemahiran ahli-ahli kongsi Perkongsian antara dua orang atau lebih yang mengumpulkan hasil pekerjaan (pengupahan) masing-masing dalam satu tabung kemudian dibahagikan sesama mereka tanpa mengambil kira modal yang dimasukkan ke dalam tabung tersebut dan usaha yang dijalankan. siapa yang lebih rajin bekerja dan siapa yang lebih malas. Syarikat ini selalunya ditubuhkan oleh pihak yang tidak berkira antara satu sama lain. Paling pentingkan ialah kejayaan syarikat dan pihak-pihak terbabit saling meredhai antara satu sama lain dan berlebih kurang. Dari segi realiti. 9.

Keuntungan yang diperoleh dibahagi berdasarkan kesepakatan. Hadith ini diketahui Rasulullah saw dan baginda membenarkannya. Ibnu Mas’ud ra. Ibnu mas’ud pernah berkata” aku berkongsi dengan Ammar bin Yasir dan Saad bin Abi Waqqash mengenai harta rampasan perang badar. 1990: 151).” [HR. Kebenaran syirkah ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Atsram dengan sanad dari Ubaidah dari Bapaknya. Perkongsian mereka tidak melibatkan perkongsian kos. Ammar bin Yasir. Sa’ad membawa dua orang tawanan sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun” (HR Abu Dawud dan Atsram). Perkongsian abdan adalah perkongsian 2 orang atau lebih yang hanya melibat tenaga(badan) mereka tanpa melibatkan perkongsian modal. Sa’ad membawa dua orang tawanan. pernah berkata. 263 . sedangkan aku dan Ammar tidak membawa apa-apa”. Abu Dawud dan al-Atsram]. Abdullah bin Mas’ud yang mengatakan: “Aku. Sebagai contoh: Jalal adalah tukang buat rumah dan Rafi adalah juruelektrik yang berkongsi menyiapkan projek sebuah rumah.sesuai kesepakatan. Tindakan mereka ini dibiarkan oleh Rasulullah saw. Syirkah ‘abdan hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah (An-Nabhani. Keuntungan adalah berdasarkan persetujuan mereka. nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (syarîk). Hal itu diketahui Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam dan beliau membenarkannya dengan taqrîr beliau (An-Nabhani. Syirkah abdan hukumnya mubah berdasarkan dalil Assunnah. dan Sa’ad bin Abi Waqash melakukan syirkah terhadap apa yang kami dapatkan pada perang Badar. sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun. “Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa’ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. kemudian As’ad membawa dua orang tawanan perang. 1990: 151).

Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibahagi dua. Misalnya A dan B tokoh yang dipercayai pedagang. profesionalisme. Lalu A dan B bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang C secara kredit. (An-Nabhani. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudharabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudharabah padanya. 1990:154) Bentuk kedua syirkah wujuh adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barangan yang mereka beli secara kredit. A dan B bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli.9. Adalah syirkah antara dua orang dengan modal dari pihak lain diluar kedua orang tersebut. kepercayaan atau keahlian (wujuh) seseorang di tengah masyarakat. sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).10. Syirkah wujuh adalah syirkah antara 2 pihak (misalnya A dan B) yang sama-sama melakukan kerja (amal). Syirkah wujuh dibolehkan menurut syara’ kerana pada dasarnya termasuk syirkah mudharabah atau syirkah abdan yang juga diperbolehkan. dengan pihak ketiga (misalnya C) yang mengeluarkan modal (mal). Dimana dua orang yang menerima modal itu disebut sebagai pengusaha dan yang memberikan modal adalah pemodal. atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya tanpa sumbangan modal dari masing-masing pihak. Disebut syirkah wujuh kerana didasarkan pada kedudukan. atau kepercayaan dari pihak lain untuk membeli secara kredit kemudian menjualnya secara borong. pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Syarikat jenis ini mungkin selalunya dibuat dalam urusan pemasaran. 264 .4 Syarikat al-Wujuh Syarikat yang tertubuh tanpa modal yang mana pihak yang melibatkan diri ke dalam syarikat ini kemudian menjual barang tersebut dan keuntungannya dikumpul dan dibahagikan sesama mereka. Syirkah ini dapat terjadi kerana adanya kedudukan. Dalam hal ini.

Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudhârabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudhârabah padanya (An-Nabhani. 2/49). Sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pengusaha wujuh usaha berdasarkan kesepakatan. Namun demikian. dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan sumbangan modal (mâl). masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Dalam hal ini. 1990: 154). Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibahagi dua. dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya. yang dikenal tidak jujur atau suka memungkiri janji dalam urusan kewangan. A dan B bersepakat. pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. An-Nabhani mengingatkan bahawa kepercayaan (wujuh) yang dimaksud dalam syirkah wujuh adalah kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah). bukan semata-mata kepercayaan di masyarakat. Disebut syirkah wujûh kerana didasarkan pada kedudukan. Dalam syirkah wujûh kedua ini. tanpa sumbangan modal dari masing-masing pihak (An-Nabhani. Syirkah wujuh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah ‘abdan (An-Nabhani. Bentuk kedua syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang ber-syirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit. bukan berdasarkan nisbah barang dagangan yang dimiliki. tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah) yang tinggi misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan kewangan. Asy-Syarîkât fî asySyarî‘ah al-Islâmiyyah. Maka dari itu. Syirkah wujûh disebut juga syirkah ‘ala adz-dzimam (Al-Khayyath. Syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan sumbangan kerja (‘amal). bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki. 1990:154). kepercayaan. atau keahlian (wujûh) seseorang di tengah masyarakat. 1990: 154). sedangkan kerugian ditanggung 265 . Sebaliknya sah syirkah wujuh yang dilakukan oleh seorang biasa saja. Lalu A dan B ber-syirkah wujûh. tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar). Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang.Dalam syirkah kedua ini. sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang). keuntungan dibahagi berdasarkan kesepakatan. keuntungan dibahagi berdasarkan kesepakatan.

Az-Zuhaili. misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan kewangan (An-Nabhani. tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar). 1996: 42. yang dikenal tidak jujur. (An-Nabhani. 1990: 154). An-Nabhani mengingatkan bahawa kepercayaan (wujûh) yang dimaksud dalam syirkah wujûh adalah kepercayaan kewangan (tsiqah mâliyah).oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki. sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qiradh. 1990:152). Sebagai contoh: Khairi sebagai pemodal memberikan modalnya sebanyak RP 100 ribu kepada Abu Abas yang bertindak sebagai pengusaha modal dalam pasaraya ikan. Oleh itu. sedangkan bentuk kedua termasuk syirkah ‘abdan. 1984: 836). kerana bentuk pertama sebenarnya termasuk syirkah mudhârabah. Namun demikian. Kedua-dua bentuk syirkah ini masih tergolong dalam syirkah mudharabah (An-Nabhani. 1990: 155-156). 9. Syirkah wujûh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah ‘abdan (An-Nabhani. sah syirkah wujûh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja. bukan semata-semata kepercayaan di masyarakat. Syirkah mudhârabah dan syirkah ‘abdan sendiri telah jelas kebolehannya dalam syariat Islam (AnNabhani. Hukum kedua bentuk syirkah di atas adalah boleh. sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan sumbangan modal tanpa sumbangan kerja. pihak pertama (misalnya A) memberikan Sumbangan modal dan kerja sekaligus. Ada 2 bentuk lain sebagai variasi syirkah mudharabah. Kedua. tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan kewangan (tsiqah mâliyah) yang tinggi. atau suka menyalahi janji dalam urusan kewangan. 1990: 152). satu pihak menjalankan kerja (amal) sedangkan pihak lain mengeluarkan modal (mal). (Al-Jaziri. Dalam syirkah 266 . 1990: 154). 2 pihak (misalnya A dan B) sama-sama memberikan mengeluarkan modal sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan menjalankan kerja sahaja.10. Pertama. Sebaliknya. Istilah mudharabah dipakai oleh ulama Iraq.5 Syarikat al-Mudharabah Syirkah Mudharabah adalah syirkah dua pihak atau lebih dengan ketentuan. bukan berdasarkan kesepakatan.

sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan sumbangan modal. 1990: 152). 1996: 42. Contoh: A sebagai pemodal (shâhib al-mâl/rabb al-mâl) memberikan modalnya sebesar RP 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengusaha modal (‘âmil/mudhârib) dalam usaha perdagangan umum (misal. Namun demikian. dalam mudhârabah 267 . 1990: 152). Jika ada keuntungan. ia dibahagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengusaha modal. dua pihak (misalnya. pengusaha terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. satu pihak memberikan sumbangan kerja (‘amal). 1984: 836). kemudahan melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengusaha (mudhârib/‘âmil). Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Hukum syirkah mudhârabah adalah jâ’iz (boleh) berdasarkan dalil as-Sunnah (taqrîr Nabi Shalallahu alaihi wasalam) dan Ijma Sahabat (An-Nabhani. tanpa sumbangan kerja. Kedua. 1990: 153). Jika ada keuntungan. Sebab. Syirkah mudhârabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan. Pertama. pengusaha turut menanggung kerugian jika kerugian itu terjadi kerana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. dalam mudharabah berlaku wakalah (perwakilan). sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qirâdh (Al-Jaziri. Sebab. sedangkan pihak lain memberikan sumbangan modal (mâl) (An-Nabhani. pengusaha terikat dengan syaratsyarat yang ditetapkan oleh pemodal. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong syirkah mudhârabah (An-Nabhani. sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Istilah mudhârabah dipakai oleh ulama Irak. 1990: 152). Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Az-Zuhaili. Ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah mudhârabah. Dalam syirkah ini.mudharabah. Namun demikian. sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan sumbangan kerja saja. Namun demikian. hak melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengusaha. sementara seorang wakil tidak menanggung kerosakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani. pihak pertama (misalnya A) memberikan sumbangan modal dan kerja sekaligus. usaha toko kelontong). ia dibahagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengusaha. A dan B) sama-sama memberikan sumbangan modal. sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal.

2/66). Secara manajemen. Pihak pemodal menyerahkan (mengamanahkan) modalnya dengan akad wakalah kepada seseorang sebagai pengusaha untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (profit). Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama” [Abdurrazak. sedangkan pihak pemodal tidak diperbolehkan (tidak berhak)ikut mengelola/ bekerja bersama pengusahanya. 1998) iaitu: 1. sebagaimana diriwayatkan oleh Ali r. dan manakala terjadi kerugian bukan kerana kesalahan manajemen (kelalaian). sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani. maka kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. 268 . iaitu pihak pemilik modal (rabbul maal) dan pihak pengusaha (mudhorib). boleh menerima perwakilan .6 Syarat-syarat Syarikat al-Uqud Terdapat empat syarat umum yang patut ada pada Syarikat Kontrak (BIMB Institute of Research and Training (BIRT).10.berlaku hukum wakalah (perwakilan). Namun demikian.a. pengusaha turut menanggung kerugian. amanah dan profesional.seorang rakan kongsi memberi kuasa pengurusan kepada rakan kongsinya yang lain sama ada untuk membeli. 9. Secara muamalah. syirkah mudharabah mengharuskan ada dua pihak. pihak pengusaha wajib melakukan pengusahaan secara baik. Pengusaha berhak untuk memilih dan membentuk tim kerjanya (teamwork) tanpa harus seijin pemodal. jika kerugian itu terjadi kerana kesengajaannya atau kerana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal (AlKhayyath. Keuntungan dari usaha akan dibahagi sesuai dengan kesepakatan. Hal ini kerana hukum akad wakalah menetapkan hukum orang yang menjadi wakil tidak boleh menanggung kerugian. demikian pula dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah opersioanal perusahaan. Asy-Syarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah. dalam kitab Al Jami’]. 1990: 152). yang berkata : “Pungutan itu tergantung pada kekayaan. menjual atau menerima kerja.

Walau bagaimanapun. 6. Ketidaktentuan dan kejahilan mengenai perkara yang dikontrakkan akan menyebabkan kontrak itu menjadi ‘fasid’ atau terbatal. Salah seorang rakan kongsi menjadi murtad dan lari ke negara musuh. 2000). Rakan kongsi menjadi gila secara berterusan.2. Perkara khusus yang membatalkan Kontrak Syarikat: Tidak ada persamaan di antara dua modal khususnya bagi Syarikat al-Mufawadah. nisbah keuntungan di antara rakan kongsi dinyatakan dengan jelas di majlis akad keuntungan itu hendaklah bersifat umum dan bukannya dalam jumlah tetap. Kerosakan harta syarikat seluruhn ya atau kerosakan harta salah seorang daripada rakan kongsi sebelum dimulakan pembelian sesuatu. 5. 9. 9.11 Perkara umum yang membatalkan Kontrak Syarikat: 1. Terdapat dua perkara yang mem batalkan kontrak syarikat iaitu:i) perkara yang secara umumnya membatalkan kesemua jenis syarikat. 7. Keuntungan diambil daripada hasil untung perniagaan syarikat dan bukan daripada harta lain.7 SYARIKAT SEBAGAI INSTRUMEN SISTEM KEWANGAN ISLAM DI MALAYSIA Penubuhan syarikat yang paling baik dan diutamakan dalam Islam ialah perkongsian sesama muslim kerana diandaikan setiap muslim mempunyai akhlak yang teRPuji dan memahami tanggungjawab masing-masing (Ismail Omar. 2. Syarikat difasakhkan oleh salah seorang rakan kongsi. ii) perkara yang khusus membatalkan sesetengah syarikat sahaja. 3. Syarat-syarat ini amat penting dalam menentukan keesahan sesebuah kontrak mengikut hukum syarak. Rasionalnya ialah kerana dikhuatiri kemungkinan jumlah tersebut tidak memadai dengan modal dan usaha yang disumbangkan. perkongsian atau penubuhan syarikat di antara muslim dan bukan muslim dibolehkan juga 269 . Kematian salah seorang rakan kongsi. 3. Contohnya seperti menetapkan untung bagi salah seorang dari rakan kongsi sebanyak RM 100 atau RM 1000. 4.

Setiap keuntungan dan kerugian dibahagi kan antara mereka. b) Syarikat al-Tamadun (Syarikat tanggungan bersama) Ia merupakan sebuah syarikat yang dikontrakkan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan perniagaan dalam semua jenis perniagaan atau sebahagiannya dan setiap ahli syarikat bertanggungjawab menjamin seluruh tanggungan syarikat. D)Syarikat Zatul Mas’uliyyah al-Mahdudah (Syarikat tanggungan berhad) Ia merupakan sebuah perniagaan yang sama seperti syarikat harta. c) Syarikat al-Muhasah Ia merupakan syarikat yang melibatkan dua orang rakan kongsi atau lebih dan menjalankan satu projek kewangan dan mengemukakan saham yang berbentuk harta atau tenaga. Setiap ahli bertanggungjawab setakat kadar pelaburannya sahaja dalam syarikat dan jumlah ahli tidak lebih daripada 50 orang. boleh diadakan perdamaian dengan orangorang musyrik apabila mereka memperolehinya dan tidak diperolehi kaum muslimin) (Imam Syafie. Antaranya ialah: a) Syarikat al-Tausiyyah al-Basitah Ia terbentuk dari ahli-ahli syarikat di mana rakan kongsi yang menanggung tanggungan adalah seorang yang menguruskan syarikat dan dia juga bertanggungjawab ke atas hak-hak berkaitan syarikat manakala rakan kongsi yang satu lagi merupakan pemilik harta syarikat. ia dibolehkan dalam keadaan tidak ada atau susah mendapatkan umat Islam yang berupaya menerokai atau memajukan perniagaan secara aktif. Selain daripada itu. Oleh yang demikian.selagi kedua-dua pihak berada dalam rukun kedamaian serta memenuhi syarat-syarat yang tidak bercanggah dengan syariah. 1982) Selain dari jenis syarikat yang telah dibincangkan. terdapat pelbagai syarikat dalam sistem kewangan Islam. e) Syarikat al-Musahamah 270 .

Jelaskan jenis-jenis syarikat 4. Terdapat juga keadaan di mana dua orang ahli syarikat itu berkongsi membayar harga binatang dan kemudian salah seorang rakan kongsi itu bekerja sama ada mengembala ataupun memberi makanan.Modal bagi syarikat ini dibahagikan kepada bahagian-bahagian kecil yang sama banyak dan setiap bahagian itu dipanggil saham yang tidak boleh dipecahkan tetapi boleh ditukar ganti. Pemegang saham mempunyai tanggungjawab yang terhad kepada nilai sahamnya sahaja. Sebutkan jenis-jenis syarikat uqud 5. Syarikat ini juga terbentuk di atas tanggungan ahli-ahli syarikat atau atas kerja mereka dan juga berdasarkan kepada konsep wakalah (perwakilan). Bagaimana konsep syarikat boleh dilaksanakan dalam sistem kewangan Islam BAB 10 IHYA AL-MAWAT (MENGUSAHAKAN TANAH KOSONG 271 .11 SOALAN LATIHAN 1. g) Syarikat Binatang (Syarikat al-Baha’im) Modal diberi oleh rakan kongsi manakala rakan kongsi lain menguruskan perniagaan. 9. Bincangkan rukun dan syarat syarikat 3. f) Syarikat Kenderaan Sebahagian daripada ahli syarikat memiliki saham-saham tertentu dan salah seorang daripada mereka menjadi pemandu dan kebiasaannya mengambil upah atau gaji bukan dalam jumlah yang tertentu. Syarikat jenis ini tidak diamalkan secara meluas di negara kita. Huraikan Definisi Syarikat/syirkah 2.

3 Pemilikan tanah dan Implikasinya 10.10.4 Jenis-jenis Pemilikan tanah 10.7 Mengusahakan tanah 10.8 Tanah yang memiliki sumber galian 10.6 Hilangnya hak pemilikan Tanah pertanian 10.9 Negara berhak menetapkan Hima (Kawasan khas untuk kepentingan awam) BAB 10 IHYA AL-MAWAT (MENGUSAHAKAN TANAH KOSONG) 272 .1 Pengenalan 10.5 cara-cara pemilikan tanah 10.2 falsafah pemilikan Tanah Dalam islam 10.

Menjelaskan cara-cara pemilikan yang dibenarkan. 5.OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. dan peredaran (tauzi') tanah. hal. Imam Yahya bin Adam (w. pengurusan (tasharruf). Para fuqaha itu seperti Imam Abu Yusuf (w.1 Pengenalan Terdapat juga hokum fiqh yang berkaitan dengan bab mengusahakan tanah yang dinamakan ihya’ al-mawat ertinya menghidupkan bumi yang mati. 193 H) dengan kitabnya Al-Kharaj. Mengenal pasti hukum kerajaan menetapkan hima daan caranya 10. Menghuraikan konsep menghidupkan bumi yang mati . Demikian pula Imam Abu Ya'la (w. 4. Menjelaskan falsafah pemilikan tanah dalam Islam . 450 H) membahas bab mengerjakan tanah dalam kitabnya Al-Ahkam AlSulthaniyah yang membahas hukum perundangan negara menurut Islam. 128). Hukum mengusahakan (menghidupkan) tanah kosong dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai mengusahakan tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (milkiyah). (Al-Nabhani.2 FALSAFAH PEMILIKAN TANAH DALAM ISLAM 273 . 224 H) dengan kitabnya Al-Amwal. 203 H) dengan kitabnya Al-Kharaj. Dalam disiplin ilmi pengajian Islam. 10. Menbincangkan jenis-jenis pemilikan tanah dalam Islam. hukum mengusahakan tanah dikenal dengan istilah Ahkam Al-Aradhi. Pada umumnya para fuqaha (ahli hukum Islam) membahas hukum mengerjakan tanah ini dalam perbincangan fiqh mereka. anda seharusnya boleh: 1. 2. 3. dan Imam Abu Ubaid (w. An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. 457 H) dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sulthaniyah. Sebahagian ulama seperti Imam Al-Mawardi (w.

" ( An-Nuur [24] : 42). 19). Dalam pentafsiran ayat ini. dan bahawa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (tasharruf) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. Firman Allah SWT (ertinya). Firman Allah SWT (ertinya). 274 . Ayat-ayat tersebut menegaskan bahawa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata. 130)." (Al-Hadid [57] : 7).Dalam perspektif segala sesuatu yang ada di langit dan bumi (termasuk tanah) hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. hal. Juz I hal."Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Dengan demikian. Imam Al-Qurthubi berkata. Islam telah menjelaskan dengan falsafah pemilikan tanah dalam Islam. memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengurus hak milik Allah tersbut sesuai dengan hukum-hukum-Nya. "Dan nafkahkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengurus tanah menurut hukum-hukum Allah. "Ayat ini adalah dalil bahawa asal usul pemilikan (ashlul milki) adalah milik Allah SWT." (Tafsir Al-Qurthubi. Intinya ada 2 (dua) perkara iaitu : o o pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Dia menghidupkan dan mematikan. Allah SWT sebagai pemilik hakiki. (Yasin Ghadiy. Al-Amwal wa Al-Amlak al-'Ammah fil Islam." (QS Al-Hadid [57] : 2). "Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk). Allah SWT juga berfirman (ertinya) .

iaitu : (1) zat tanah (raqabah al-ardh) (2) manfaat tanah (manfaah al-ardh). Pemilikan tidaklah lahir dari sudut zahir suatu benda kcuali dari ketentuan hukum Allah pada benda itu. Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah. "Dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan hukum. kecuali hukum-hukum Allah saja iaitu hukum syarak. 237). An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. Dalam Syariah Islam ada 2 (dua) jenis tanah iaitu : 1. (Abdul Ghani. dengan mengemukakan 2 (dua) aspek yang berkaitan dengan tanah. Syariah Islam telah mengatur persoalan pemilikan tanah secara teRPrinci. Firman Allah SWT (ertinya). Tanah kharajiyah (al-ardhu al-kharajiyah). Tanah usyriah (al-ardhu al-'usyriyah) iaitu tanah penduduk yang masuk Islam secara damai dan tanah yang dihidupkan (ihya al-mawat) 2. Al-'Adalah fi An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. hal. hal. 10.3 Pemilikan Tanah dan Implikasinya Pemilikan (milkiyah/ownership) dalam Syariah Islam didefinisikan sebagai hak yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia untuk memanfaatkan suatu benda. yakni penggunaan tanah untuk pertanian dan sebagainya. (idznu asySyari' bi al-intifa' bil-'ain). 275 ." (QS Al-Kahfi [18] : 26). Mengatur urusan tanah dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai pemiliknya yang hakiki. (Al-Nabhani. Juz II hal.Falsafah ini mengandung implikasi bahawa tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah. 73). (Al-Nabhani. 8).

ibid. ataupun manfaatnya (manfaah)." Dawud). Jika tanah usyriah ini tidak berbentuk tanah pertanian. sebab non muslim tidak dibebani kewajiban zakat.. Juz II hal. Sabda Nabi SAW. mewariskan. juga tanah mati yang telah dihidupkan oleh seseorang (ihya`ul mawat). (Abdul Qadim Zallum. tidak ada zakatnya. contohnya Madinah Munawwarah. Jika tanah usyriah ini dibeli oleh seorang bukan Islam (kafir). (Al-Nabhani. 248). pada tanah yang diairi dengan unta zakatnya setengah dari sepersepuluh. 237). dan Abu . menghibahkan.Tanah Usyriah adalah tanah yang penduduknya masuk Islam secara damai tanpa peperangan. Tanah usyriyah ini jika berbentuk tanah pertanian akan dikenakan kewajiban usyr (iaitu zakat pertanian) sebanyak sepersepuluh (10 %) jika mendapat air dengan air hujan (tadah hujan). dan Mesir kecuali Jazirah Arab. ibid. Jika tanah pertanian ini tidak ditanami. (Al-Nabhani. Jika disalurkan dengan saliran buatan maka zakatnya 5 %. Al-Syakhshiyah AlIslamiyah. Al-Amwal. misalnya tanah Irak. Juz II hal. hal. Kecuali jika tanah itu diperdagangkan. 48). Maka individu boleh menjualnya. Tanah kharajiyah ini zatnya adalah milik negara. misalnya tanah Bahrain dan Khurasan. misalnya Makkah. Juz II hal. misalnya berbentuk tanah pemukiman penduduk. samada zatnya (raqabah). Termasuk tanah usyriah adalah seluruh Jazirah Arab yang ditaklukkan dengan peperangan. 240). Tanah Kharajiyah adalah tanah yang dikuasai kaum muslimin melalui peperangan (alharb). Tanah usyriah ini adalah tanah milik individu. atau tanah yang dikuasai melalui perdamaian (al-shulhu). menggadaikan. (AlNabhani.. tanah tersebut tidak dikena kewajiban usyr (zakat). Syam. di mana negara melalui Baitul Mal bertindak mewakili kaum muslimin. tak terkena kewajiban zakatnya. Muslim. Tanah kharajiyah ini zatnya (raqabah) adalah milik seluruh kaum muslimin. maka terkena zakat perdagangan. Oleh itu tanah kharajiyah zatnya bukan milik individu seperti tanah 276 (HR Ahmad. dan sebagainya. "Pada tanah yang diairi sungai dan hujan zakatnya sepersepuluh.

47. kharajnya bersifat tetap (abadi) meski pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual kepada muslim. akan dikenakan kewajipan zakat perdagangan. 47).. maka ada dua kemungkinan : (1) jika perdamaian itu menetapkan tanah itu menjadi milik kaum muslimin. Samada diusahakan tanaman atau tidak. hal. Tanah kharajiyah ini jika berbentuk tanah pertanian akan terkena kewajiban kharaj (pajak tanah. Tapi jika tanah kharajiyah itu dikuasai dengan perdamaian (al-shulh).usyriah.. maka ia tak terkena kewajiban kharaj. hal. ibid. ibid. yang akan gugur jika pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual kepada muslim. hal. 303). (Al-Nabhani. sebab zatnya milik negara. dan diwariskan. Jika tanah kharajiyah yang ada bukan berbentuk tanah pertanian seperti tanah yang dijadikan kawasan penempatan penduduk. Demikian juga tidak dikenakan kewajiban zakat (usyr). Meskipun tanah tanah kharajiyah dapat diperjualbelikan. Ertinya kharaj tetap wajib dibayar dan tidak gugur.. Muqaddimah Ad-Dustur. namun berbeza dengan tanah usyriyah. dihibahkan. ibid. tanah kharajiyah tidak boleh diwakafkan. Juz II hal. land tax). Sedang tanah usyriyah boleh diwakafkan sebab zatnya milik individu. Kecuali jika tanah itu dijualbeli. (Zallum. (Zallum.. 245). (2) jika perdamaian itu menetapkan tanah itu menjadi milik mereka (non muslim). Sebagaimana Umar bin Khattab tetap memungut kharaj dari tanah kharajiyah yang dikuasai kerana perang meski pemiliknya sudah masuk Islam. Tanah kharajiyah yang dikuasai dengan perang (al-harb). 247). kedudukan kharaj sama dengan jizyah. Al-Nabhani. kharajnya bersifat abadi. iaitu pungutan yang diambil negara setahun sekali dari tanah pertanian yang besarnya dikira sesuai dengan keadaan tanahnya. Juz II hal. (Al-Nabhani. ibid. kharaj tetap dipungut. meskipun pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual oleh bukan muslim kepada muslim. Namun manfaatnya adalah milik individu. 277 .

Tahjir adalah membuat batu (batas) pada suatu tanah. ihya`ul mawat adalah menghidupkan tanah mati (al-mawat). (4) ihya`ul mawat (menghidupkan tanah mati). ertinya ialah memanfaatkan tanah itu seperti dengan bercocok tanam padanya. hal. An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. (2) warisan (pusaka) (3) hibah. (Zallum. 79)." (HR Ahmad). menanamnya dengan pokok-pokok . iaitu jika ada tanah kharajiyah yang dikuasai melalui perang (akan terkena kharaj abadi). Menghidupkan tanah mati. dan hibah selalunya telah difahami oleh ramai. Dalam keadaan seperti ini. hal. maka tanah itu menjadi miliknya. waris. Mengenai jual-beli. kharaj dibayar lebih dulu dari hasil tanah pertaniannya. "Sesiapa yang menghidupkan tanah mati. 10. (6) iqtha` (pemberian negara kepada rakyat). 49). Maksud tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. (5) tahjir (membuat sempadan pada tanah mati). zakat pun wajib dikeluarkan. dan sebagainya. 278 . maka tanah itu menjadi miliknya."Sesiapa membuat suatu batas pada suatu tanah (mati). kemudian jika bakinya masih mencapai nishab. ibid. 51). Sabda Nabi SAW. (Al-Maliki. iaitu melalui : (1) jual beli." (HR Bukhari) (Al-Nabhani.. As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mustla.Namun begitu kadang kala kharaj dan zakat (usyr) harus dibayar bersama-sama pada satu tanah.5 Cara-Cara Mendapat Pemilikan Tanah Tanah dapat dimiliki dengan 6 (enam) cara menurut hukum Islam. hal. lalu tanah itu dijual kepada muslim (akan terkena zakat/usyr). membangun bangunan di atasnya. Nabi SAW bersabda.

An-Nizham Al-Iqtishadi fi AlIslam."Orang yang membuat batas pada tanah (muhtajir) tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun dibiarkan kosong " Saidina Umar pernah melaksanakan ketetapan tersebut dengan menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al-Harits Al-Muzni yang dibiarkan terbiar selama tiga tahun. Sebab yang menjadi alasan hukum (illat) dari penarikan balik hak milik bukanlah cara-cara memilikinya. 279 . yang dimiliki melalui jual beli. 10.7Mengusahakan Tanah (at-tasharruf fi al-ardh) Syariah Islam mengharuskan pemilik tanah pertanian untuk mengusahakannya sehingga tanahnya bersifat produktif. namun juga meliputi tanah pertanian yang dimiliki dengan cara-cara lain atas dasar Qiyas. 241). dan lain-lain. (Al-Nabhani. Nabi SAW pada saat tiba di kota Madinah. Juz II hal. pernah memberikan tanah kepada Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah berkata. Nabi SAW juga pernah memberikan tanah yang luas kepada Zubair bin Awwam. hibah. ibid. hal. hal... Penarikan balik hak milik ini tidak hanya pada tanah mati (mawat) yang dimiliki dengan cara tahjir (membuat sempadan tanah dengan batu) saja. 136). (Al-Nabhani. 139). hal. melainkan dibiarkan terbiar berterusan selama tiga tahun (ta'thil al-ardh). Negara dapat membantunya dalam penyediaan infra struktur pertanian. (AlNabhani. 10. 119).6 Hilangnya Hak Pemilikan Tanah Pertanian Syariat Islam menetapkan bahawa hak pemilikan tanah pertanian akan hilang jika tanah itu dibiarkan tidak diusahakan selama tiga tahun berturut-turut. Para sahabat menyetujuinya sehingga menjadi Ijma' Sahabat (kesepakatan para sahabat Nabi SAW) dalam masalah ini. ibid. ertinya pemberian tanah milik negara kepada rakyat. seperti Khalifah Umar bin Khathab memberikan bantuan alat-alat pertanian kepada para petani Iraq untuk mengusahakan tanah pertanian mereka. Negara akan menarik balik pemilikan tanah tersebut dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengusahakannya (Al-Nabhani.. ibid. waris. Misalnya.Sedang iqtha`.

mengusahakannya secara perkongsian. 10. Tanah Yang Memiliki Sumber Galian Tanah yang di dalamnya ada galian seperti minyak. memajakkan. maka hak pemilikannya akan hilang.Jika pemilik tanah itu tidak mampu mengusahakannya. Jika pemilik sesuatu tanah pertanian membiarkan tanahnya kosong dengan tidak ada apa-apa kegunaan selama tiga tahun. (HR Tarpizi). Ini menunjukkan tanah dengan mempunyai galian yang banyak adalah menjadi milik umum yang diuruskan oleh negara. tembaga. Jika pemilik ingin mengelakkan pembatalan hak milik tersebut. ia mestilah mencari jalan untuk mengusahakan tanah tersebut supaya menjadi produktif seperti menyewakan. Ini adalah untuk kemaslahatan semua rakyat dan negara (Al-Nabhani. mudharabah dan lain-lain kaedah asalkan ia produktif. 10. Nabi SAW pernah memberikan tanah bergunung dan bergalian kepada Bilal bin Al-Harits Al-Muzni (HR Abu Dawud). tidak boleh dimiliki dan diuruskan oleh individu atau swasta.9 Negara Berhak Menetapkan Hima Hima (Tanah rizab) adalah tanah atau wilayah yang ditetapkan secara khusus oleh negara untuk kepentingan tertentu. hendaklah ia mengusahakanya atau memberikan kepada saudaranya. emas." (HR Bukhari). maka Nabi SAW menarik kembali tanah itu dari Abyadh bin Hammal. Misalnya menetapkan 280 . Nabi SAW suatu ketika pernah memberikan tanah yang ada garam kepada Abyadh bin Hammal. Setelah diberitahu para sahabat bahawa hasil galian itu sangat banyak. hal. maka disarankan untuk diberikan kepada orang lain. ada 2 (dua) keadaan: (1) tanah itu tetap menjadi milik pribadi/negara jika hasil galiannya sedikit.8. "Sesiapa mempunyai tanah (pertanian). dan sebagainya. ibid. Mengikut hukum asal fiqh muamalat. Nabi SAW bersabda. Ini menunjukkan tanah yang bergalian yang boleh dimiliki individu jika galiannya mempunyai nilai. (2) tanah itu menjadi milik umum jika hasil galiannya banyak. perak. 220). tidak boleh dimanfaatkan oleh individu.

tidak untuk lainnya. Rasulullah SAW dan para khalifah sesudahnya pernah menetapkan hima pada tempattempat tertentu. Jelaskan Jenis-jenis Pemilikan tanah 4.hima pada suatu galian seperti minyak dan gas khusus untuk keperluan membeli peralatan pertahanan negara atau sebagainya atau kawasan tanah tertentu menjadi rizab tadahan air. 85). bukan untuk keperluan lainnya. Apakah hukum tanah yang memiliki sumber galian 8.. Rasulullah SAW pernah menetapkan Naqi` (nama padang rumput di kota Madinah) khusus untuk menggembalakan kuda-kuda milik kaum muslimin. Huraikan apakah Negara berhak menetapkan Hima (Kawasan khas untuk kepentingan awam) BAB 11 281 . Bincangkan falsafah pemilikan Tanah Dalam Islam 2. Sebutkan cara-cara pemilikan tanah 5.10 SOALAN LATIHAN 1. Abu Bakar pernah menetapkan Rabdzah (nama padang rumput juga) khusus untuk menggembalakan unta-unta zakat. hal. ibid. Bagaimana boleh Hilangnya hak pemilikan Tanah pertanian 6. Huraikan Pemilikan tanah dan Implikasinya 3. Apakah hukum mengusahakan tanah yang mati 7. (Zallum. 10.

3 Dalil Syuf’ah 11.5 Jiran yang mana lebih berhak BAB 11 282 .1 Pengenalan 11.4 hak Syuf’ah milik jiran 11.2 Definisi Syuf’ah 11.SYUF’AH (HAK KEUTAMAAN) 11.

1 Definisi Syuf‘ah Perkataan syuf’ah adalah berasal dari akar kata syaf’u berarti zauj (sepasang atau sejodoh). maka tidak ada syuf’ah. 3. syuf’ah juga ialah memindahkan hak kepada rakan sekongsi dengan mendapat ganti yang jelas. Kerana itu. “Nabi saw pernah memutuskan syuf’ah (pemindahan hak) itu adalah dalam semua hal yang tidak dapat dibahagi.3 DALIL SYUF’AH Dari Jabir bin Abdullah ra ia berkata. Menurut istilah syarak pula ia adalah Hak keutamaan yang diberikan kepada pihak sekongsi atau terdekat dahulu terhadap sesuatu pemilikan yang ingin dijual. kalau terjadi pembatasan dan diketahuinya dengan jelas tentang pengeluaran. 11.” (HR Ibnu Majah no: 2028. Menjelaskan jiran yang mana lebih berhak dalam syuf’ah. Imam Bukhari.SYUF’AH (HAK KEUTAMAAN) OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. 11. atau kebun dan seumpamanya. maka ia tidak boleh menjualnya sebelum ia tawarkan kepada 283 . jiran dan pihak yang amat hampir dengan sesuatu harta apabila ingin dijual beli atau lain-lain aktiviti. atau rumah. 2. Menghuraikan konsep syuf’ah. Menghubungkaitkan jiran dengan hukum syuf’ah. 11. Tarpizi ) Sesiapa yang mempunyai rakan sekongsi dalam urusan pemilikan tanah. Menjelaskan dalil-dalil hukum syuf’ah. anda seharusnya boleh: 1. 4. Syuf`ah menurut bahasa bererti teman sekongsi atau teman syarikat. Hak ini adalah berkaitan dengan hak rakan perkongsian.1 PENGENALAN Bab ini membincangkan hak yang diberikan oleh Islam kepada pihak tertentu dalam pengurusan harta secara Islam demi untuk menjaga kemaslahatan semua pihak iaitu bab syufah.

” (Sahih: Sahih Ibnu Majah no: 2027 dan Ibnu Majah II: 834 no: 2498). ‘Aunul Ma’bud IX: 428 no: 3499.” (Sahih: Sahih Ibnu Majah no: 2023. “Rakan sekongsi itu lebih berhak atas apa yang dekat dengan dia. bila jalan keduanya satu. “jiran itu lebih berhak atas apa yang dekat dengan dia. “Sesiapa mempunyai (kebun) kurpa. ’Aunul Ma’bud IX: 429 no: 3501.. ataupun air. misalnya berupa jalan. Jika ternyata ia telah menjualnya sebelum ditawarkan kepada rakannya. Dari Abu Rafi’ ra bahawa Rasulullah saw bersabda. BILA ANTARA KEDUANYA ADA HAK SEKONGSI Jika di antara dua orang berjiran ada hak milik bersama. Dari Abu Rafi’ bahawa Nabi saw bersabda. Fathul Bari IV: 437 no: 2258. Nasa’i VII: 320 dan Ibnu Majah II: 833 no: 2495). 11. maka jirannya tersebut tetap lebih berhak membeli barang yang dijual itu: Dari Jabir ra bahawa Rasulullah saw bersabda. “Jiran itu lebih berhak mendapatkan hak syuf’ah jirannya. atau sebidang tanah. maka ia tidak boleh menjualnya sebelum menawarkannya kepada rakan sekongsinya.” (Hasan Sahih: Sahih Ibnu Majah no: 2024. Dirugikan Hadis riwayat Jabir ra. ia berkata: Rasulullah saw. maka sirakan sekongsi itu tetap lebih berhak membelinya: Dari Jabir ra bahawa Rasulullah saw bersabda. maka bagi masing-masing mereka memiliki hak syuf’ah yang harus ditunaikan diantaranya. Tarpizi II: 412 no: 1381 dan Ibnu Majah II: 833 no: 2494).4 HAK SYUF’AH MILIK JIRAN. harus ditunggu untuk menerima syuf’ah. bersabda: 284 . Oleh itu seorang di antara keduanya tidak boleh menjual hak milik bersama sebelum mendapat izin dari jirannya dan jika ia terlanjur menjualnya tanpa izin jirannya.” (Sahih: Sahih Ibnu Majah no: 2021 dan Ibnu Majah II: 833 no: 2492 dan Nasa’i VII: 319).rakan sekongsinya. Jika ia sedang musafir.

yang mana dari keduanya itu yang lebih berhak saya beri hadiah"? Rasulullah Saw menjawab: "Yang pintu rumahnya terdekat denganmu". saya tidak akan membeli lebih dari 4000 (dirham) secara angsuran". kemudian dia berkata: "Belilah dua bilikku yang ada di rumahmu". Hukum-hukum mengenai syufah ini masih belum diadakan didalam undangundang harta dimalaysia kecuali hak-hak perkongsian. (HR Bukhari) 11. tentu saya tidak akan menjualnya kepadamu dengan harga 4000 dirham dan saya akan memperoleh 500 dinar". maka ia harus meninggalkan (tidak menjual) “ HR Muslim :RKAN SYUF'AH KEPADA SESAMA ANGGOTA Diriwayatkan dari Abu Rafi ra. apabila ia rela. saya bertanya: "Ya Rasulullah. Syariat Islam telah menetapkan hak jiran dan rakan perkongsian mengenai syufah dalam urusan harta manusia. Sa'd menjawab: "Demi Allah.5 JIRAN MANA YNG LEBIH BERHAK Diriwayatkan dari Aisyah ra. Sekiranya saya tidak pernah mendengar sabda Nabi Saw. Hamba Nabi Saw yang telah dimerdekakan bahawa dia menemui Sa'd bin Abu Waqqash ra. maka ia tidak boleh menjualnya sebelum memberitahukan rakan kongsinya. 11. Kata Abu Rafi: "Saya sudah mendapat tawaran 500 dinar. " Jiran lebih berhak kerana dekatnya". Akhirnya Abu Rafi ra menjual dua biliknya kepada Sa'd bin Abu Waqqash. maka ia boleh mengambil (harganya) dan jika tidak suka.“Barang siapa yang berkongsi dengan orang lain dalam memiliki rumah atau pokok kurpa. saya memiliki dua jiran. dia berkata.6 SOALAN LATIHAN 285 .5 Kesimpulan Demi menjaga keharponian dan kemaslahatan kehidupan manusia. 11.

Sebutkan Dalil Syuf’ah 3. Jiran yang manakah lebih berhak BAB 12 286 . Dalam hukum syuf’ah. Berikan definisi Syuf’ah 2.1. Bagaimana hak Syuf’ah menjadi milik jiran 4.

2.2 Rukun Ji’alah 12.3 Hadiah dan Sedekah 12.LUQATAH ( BARANG YANG DITEMUI).3 Syarat wakaf 12.4 Syarat berkekalan wakaf 12.2 Barang wakaf 12. WAKAF 12.5.4 Hukum memberi hadiah 12.3 Jenis-jenis Hadiah 12.2.3.3.1.4.5 Wakaf 12.1 Definisi Ji’alah 12.1.6 Hukum memiliki harta luqatah yang tidak dituntut 12.3.1 Definisi Wakaf 12.2 Ji’alah 12.2.2 Definisi Luqatah 12.3. HADIAH DAN SEDEKAH.3.5.1 1 Pengenalan 12.2 Dalil Hukum hadiah 12.4.5 Wakaf Tunai BAB 12 287 .5.1.3 Definisi Infa’ 12.4 Hukum Ji’alah 12.3 Dalil-dalil Hukum Luqatah 12.4 Pengurusan harta Luqatah di Malaysia 12.5 Hukum Luqatah mengikut Imam Abu Syuja’ 12. JI’ALAH.1 Definisi sedekah 12.5 Keadaan yang haram memberi dan menerima hadiah 12.2.5.1 Luqatah 12.4.1 Definisi hadiah 12.3 Membatalkan Ji’alah 12.1.4 Sedekah dan Infa’ 12. INFA’.2 Hukum Sedekah 12.1.5.

LUQATAH ( BARANG YANG DITEMUI). Menjelaskan fungsi-fungsi infa’ serta hukum mengenainya. hal. iaitu yang dijumpai oleh seseorang lalu diambil apbila ianya cicir. Menjelaskan konsep jialah dan hadiah serta hukum-hukumnya . 268-270 ) Luqatah Menurut Istilah syarak ialah: 288 . Menghubungkaitkan hadiah dan sedekah serta hukum-hukum mengenainya 4.1 LUQATAH 12.2 Definisi Luqatah Luqatah dari sudut bahasa ialah nama bagi sesuatu barang yang dipungut. WAKAF OBJEKTIF BAB Selepas mengikuti bab ini. HADIAH DAN SEDEKAH. 5. Mengenal pasti definisi wakaf dan hukum mengenainya 12. Juz 9. Dan di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi: Makasudnya: “Maka peti itu dipungut oleh keluarga Firaun” ( Lisanul arab libni Manzur. INFA’. 2.1 PENGENALAN Fiqh muamalat juga ada membincangkan mengenai harta yang ditemui atau barang yang hilang. Menghuraikan konsep luqatah dan hukum-hukumnya. Perbincangan mengenainya dinamakan Luqatah 12. JI’ALAH. anda seharusnya boleh: 1.1. 3.1.

hal 256 ) 2. juz 2. lembu. kambing dan dari binatang-binatang ternakan. ( Al-Mughni li Ibn Qudamah al-Hanbali. Kedua: Ialah dari jenis haiwain iaitu haiwan yang tersesat seperti unta.Hanafiah Telah berkata Imam al-Kassani al-Hanafi Luqatah itu dua jenis: Pertama: Dari jenis selain dari haiwan iaitu harta ( barang )yang jatuh ( tercicir ) yang tidak diketahui pemiliknya. Menurut Malikiyyah Menurut Abu Dhiya’ yang dikenali dengan Saidi Khalil : Luqatah ialah harta ( barang ) yang ma’sum ( terpelihara ) yang terdedah ( kemungkinan ) untuk hilang ( arad lidhiya’). di tanah Arab dalam suasana perang atau damai 289 . juz 6 hal. Menurut Zhohiriyyah Telah berkata Imam Ibn Hazm az-Zhohiry: Sesiapa yang menemui sesuatu harta (barang) di kampung atau bandar atau padang pasir. ( Bidayah al-Mujtahid li Ibn Rushd. 630 ). Menurut al-Faqih Ibn Rusyd: Luqatah ialah harta ( barang) bagi orang muslim yang mungkin akan hilang (maa’rad lidhiya’) samada dijumpai di tanah yang dibangunkan atau tidak.1. 6 hal. ( Badai' as-Sanai' lil Kassani Juz. juz 5. samada ianya jamad ( yang tak bernyawa ) atau haiwan sama sahaja kecuali unta. 200 ) 4. hal. ( Mukhtasar Abi Dhiya’ Saidi Khalil fi Hamish Mawahib Al-Jalil lil Hattab. Menurut Hanabilah Telah berkata al-Imam Ibn Qudamah al-Hanbali: Luqatah ialah harta (barang ) yang hilang dari pemiliknya dan dipungut oleh orang lain. 69) Maksud harta ( barang ) yang ma’sum ialah barang yang dihorpati menurut syara’ yang tidak harus bagi seseorang melakukan sesuatu padanya tapa keizinan daripada tuannya. 3.

422. Sekiranya dia tidak datang maka ianya akan berada di dalam masarif (simpanan penjagaan ) baitulmal. ( al-Muhalla li Ibn Hazm. Juz 8 hal. Dan dengan adanya qayyid tidak dijaga telah mengeluarkan apa yang ditemui oleh waris selepas kematian pewaris dari barng-barang wadi’ah ( yang dijaga ) yang tidak diketahui tuannya. cuma yang diketahui ialah ianya merupakan harta ( barang ) milik Islam. Ataupun menjumpai sesuatu harta ( barang ) yang telah tercicir apa pun jenisnya barang tersebut maka ia merupakan Luqatah. Menurut Ja’fariah Al-Muhaqqiq al-Hilliy telah mentaa’rifkan Luqatah: Luqatah ialah setiap barang yang hilang yang dikutip yang tidak ada yang menguasainya. Hashiyah al-Bujairimi ala Nahj at-Tullab li Abi Yahya Zakariya AlAnsari ) Barang yang dihorpati ( mal al-muhtaram ) telahpun diterangkan maksudnya. Dan barang-barang ini diserahkan kepada Imam ( penguasa ) untuk menjaganya atau menjualnya lalu disimpan harga nilainya atau pun disimpan di baitulmal sehinggalah dituntut oleh pemiliknya. dengan itu apa-apa pun yang jatuh ( cicir ) daripadanya dianggap sebagai ghanimah bagi yang memungutnya bukanlah Luqatah. ( Syarai’ al-Islami lilmuhaqqiq al-Hilliy Juz 2.( as-solh ). dengan qayyid ini (mal al-muhtaram ) maka terkeluarlah mal al-harbi sekiranya dia masuk ke dalam Dar al-Islam tanpa keamanan. hal. 177 ) Keenam : Menurut Syafi’iah Telah mentaa’rifkan fuqaha Syafi’iah Luqatah menurut syara’ ialah: Harta (barang) yang dihorpati yang tidak dijaga dan orang yang menemuinya itu tidak mengetahui siapakah pemiliknya ( mustahiq ). ditanam atau tidak. 296 ) 5. ( Nihayat al-Muhtaj ila syarh al-Minhaj lir Romli Juz 5. hal. 290 .

Hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani r. Rasulullah s. bagaimana pula jika yang ditemui itu seekor unta? Rasulullah s.w bersabda: Untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala (bererti boleh diambil). Rasulullah s.w bersabda: Umumkanlah kepada orang ramai mengenai bentuk dan talinya (bekasnya).a.a.w menjawab dengan bersabda: Apa pedulimu terhadapnya? Ia (unta itu) sudah membawa bekas air dan kasutnya sendiri (kuat menahan dahaga beberapa hari dan kuat berjalan).a. Ia mampu pergi ke tempat-tempat air dan memakan pokok-pokok kayu sehinggalah ia ditemui oleh tuannya.3 DALIL-DALIL HUKUM LUQATAH Diriwayatkan daripada Zaid bin Khalid al-Juhani r. maka serahkanlah kepadanya. Orang itu bertanya lagi. bagaimana kalau barang dijumpai itu berupa kambing? Rasuluallah s. bagaimana kalau barang dijumpai itu berupa kambing? 291 .a katanya: Seorang lelaki datang menghadap Nabi s.a.a katanya: Seorang lelaki datang mengadap Nabi s. kemudian umumkanlah dalam tempoh setahun. maka terserahlah kepadamu.Dengan qayyid orang yang menemuinya itu tidak mengetahui siapakah pemiliknya (mustahiq ) telah mengeluarkan barang ( harta ) yang diketahui pemiliknya ( mustahiq ).1.a. Dan inilah merupakn taa’rif yang teRPilih yang dirajihkan atas yang selainnya. kemudian umumkanlah dalam tempoh setahun.a.w untuk bertanya tentang barang yang ditemuinya. dan tidaklah sabit hukum Luqatah padanya. sekiranya datang tuannya. Orang itu bertanya lagi. Dan apa-apa barang yang tidak ada tuannya ( mustahiq ) dianggap atau dikira sebagai barang mubah dan ianya adalah bagi yang mengambilnya kerana orang yang mengambil tersebut boleh memiliki dan menggunakannya secara mutlak. sekiranya tiada yang datang. maka serahkanlah kepadanya.w bersabda: Umumkanlah kepada orang ramai mengenai bentuk dan talinya (bekasnya). sekiranya tiada yang datang.w untuk bertanya tentang barang yang ditemuinya. maka terserahlah kepadamu. maka ianya kekal milik tuannya dan tidak dinamakan Luqatah. Lelaki itu bertanya lagi. sekiranya datang tuannya. 12.

w.a. 292 . seorang muslim menjumpai asuatu barang lalu ia khuatir akan rosak atau hilang barang tersebut lalu ia mengambilnya untuk simpanan dan hebahan.w baginda bersabda lagi.a. aku menemuinya di Mekah selepas itu.w.w pun bersabda: Ingatlah jumlahnya dan bekasnya.4 Pengurusan Harta Luqatah di Malaysia Definisi luqatah adalah barang yang ditemui di suatu tempat yang bukan milik seorang. Misalnya.a. aku mengumumkannya tetapi aku tidak menemui orang yang mengakuinya.w menjawab dengan bersabda: Apa pedulimu terhadapnya? Ia (unta itu) sudah membawa bekas air dan kasutnya sendiri (kuat menahan dahaga beberapa hari dan kuat berjalan).a. Lelaki itu bertanya lagi. aku mengumumkannya.a. maka Rasulullah s. Aku datang lagi menghadap Rasulullah s. Perawi Hadis berkata.w bersabda: Untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala (bererti boleh diambil). Jika datang pemiliknya berikanlah kepadanya.1. tetapi aku tidak menemui orang yang mengakuinya. Dia berkata aku tidak pasti apakah dia mengatakan tiga tahun ataupun satu tahun 12. bagaimana pula jika yang ditemui itu seekor unta? Rasulullah s.Rasulullah s. Ia mampu pergi ke tempat-tempat air dan memakan pokok-pokok kayu sehinggalah ia ditemui oleh tuannya Hadis Ubai bin Kaab r. umumkanlah selama setahun. Aku pun memanfaatkannya. Aku datang membawa beg itu kepada Rasulullah s. aku pun mengumumkannya.a. sekiranya tidak ada awak boleh memanfaatkannya. umumkanlah selama setahun. Sekali lagi aku datang menghadap Rasulullah s. Baginda tetap bersabda. tetapi aku tidak menemukan orang yang mengakuinya.w.a.a katanya: Aku telah menemui beg yang mengandungi wang sebanyak seratus dinar. pada zaman Rasulullah s. lalu baginda bersabda: Umumkanlah selama setahun.

Tender d. hibah dan luqatah boleh berbuat demikian seperti alamat di Unit wasiat dan amanah. 2. Penemu perlu mengisi borang serahan Harta luqatah dan menyerahkan barang tersebut kepada pegawai bertanggungjawab beserta Harta Luqatah. Selangor . 2. 3. Lelongan c. 3. Proses tersebut adalah seperti berikut: a. Sebut harga b. Penerimaan Harta Luqatah (harta yang dijumpai) oleh orang awam kepada pihak MAIS. Bahagian Mal. Satu surat akaun terima Harta Luqatah akan diberikan kepada penemu sebagai bukti penerimaan. Proses pelupusan Harta Luqatah yang telah tamat tempoh hebahan selama 1 tahun. Selangor Darul Ehsan. MAIS akan membuat hebahan kepada orang yang berkaitan dengan Harta Luqatahyang dijumpai selama setahun. Tel : 03-5514 3772 / 3773Fax : 03-5512 4042 Perkhidmatan Harta Luqatah yang disediakan oleh MAIS 1. Tingkat 10. Musnah 293 . (MAIS) 1. Sebarang perpohonan dan pertanyaan lanjut berkaitan wasiat.Garis Panduan Serahan Harta Luqatah Kepada Pihak Majlis Agama Islam selangor.40000 Shah Alam. 4. Bangunan Sultan Idris Shah. Pihak MAIS akan mengeluarkan notis penemuan Harta Luqatah di premis awam berhampiran Harta Luqatah ditemui. Penemu hendaklah menyerahkan harta yang dijumpai ke Ibu Pejabat MAIS atau Unit Mal Pejabat Agama Islam Daerah yang terdekat. Majlis agama Islam. Menara Utara.

2. Jenis yang tidak kekal seperti makanan basah. Maka itulah hukumnya (perkara yg disebutkan di atas). talinya. Barang dijumpai (luqathah) ada empat jenis: 1. 2. 3.5 Hukum Luqaatah mengikut Imam Abu Syuja’ Berikut ini adalah kitab matan Abi Syuja' yang terjemahkan: Fasal: Apabila seseorang itu menemui suatu barang (luqhatah/barang dijumpai) samada di tanah yang mati atau dijalanan. 5. 4. Dan mengambilnya adalah lebih utama.1. Jenis ini terbahagi dua jenis: 294 . Bekas/tempatnya. Orang yang menemuinya boleh memakannya. itupun jika dia percaya bahawa dia boleh menjaga barang dijumpai itu. Kemudian jika dia ingin memiliki barang dijumpai itu. dia mestilah mengumumkan selama setahun di pintupintu masjid dan juga di tempat di mana barang itu ditemui. timbangannya. seperti binatang. bilangannya.12. 6. Jika dia mengambilnya. seperti kurpa yang basah. 4. Penemunya hendaklah melakukan apa yang terbaik untuknya. Jenisnya. Barang dijumpai itu wajib disimpan di tempat simpanan yang sesuai. penutupnya. maka wajib ke atasnya mengetahui enam perkara: 1. maka dia boleh mengambilnya ataupun meninggalkannya. 3. kemudian menggantinya. samada menjual dan menyimpan wang hasil jualannya atau mengeringkan dan menyimpannya. Jenis yang kekal seperti emas dan perak. Jenis yang tidak kekal jika tidak dijaga atau diproses. bolehlah dia memiliki barang dijumpai itu dengan syarat dhamaan (dia mestilah menggantinya jika pemilik itu ditemui). atau boleh menjualnya dan menyimpan wang hasil jualannya. Maka jika tidak dapat menemui pemiliknya. Jenis yang memerlukan biaya.

Binatang yang tidak boleh mencegah/menjaga dirinya sendiri. lalu pada tahun ketiga saya menemui Nabi Saw.1 DEFINISI JIALAH 295 . Kata Ubaiy: Saya pun mengumumkannya selama satu tahun. 12. Jika didapati pada kanak-kanak itu ada harta. Kanak-kanak ini tidak boleh ditinggalkan kecuali di tangan orang yang boleh dipercayai. Saya menemui Nabi Saw lagi.2. "Simpan wang itu. namun belum juga saya temukan orang yang mengakuinya. maka kosnya adalah ditanggung oleh baitulmal. berikanlah. hitung jumlahnya. (HR Bukhari) 12. Jika ia ditemui di padang. menjaganya dan memeliharanya adalah fardhu kifayah. kemudian beliau bersabda. Jika pemiliknya datang. Fasal: Apabila ada kanak-kanak yang ditemui di jalanan. kemudian menjual dan menyimpan wang hasil jualannya. Jika kanak-kanak itu tiada harta.i. penemunya boleh memilih melakukan antara 3 perkara yg tersebut di atas. dan perhatikan ciri-ciri dompet tersebut. Setelah saya mengumumkannya selama satu tahun lagi masih juga belum saya temukan orang yang mengenalinya. Beliau bersabda. Jika ia ditemui di kampung.6 Hukum memiliki harta Luqatah jika tidak dituntut TERSEBUT DENGAN BENAR. "Umumkan selama satu tahun". hendaklah dibiarkan/ditinggalkan.1.2. maka hukum mengambilnya. "Umumkan selama satu tahun lagi". MAKA PENEMU ANG EMUKAN HARUS Ubaiy bin Ka'b ra dia berkata: Saya pernah terjumpa sebuah dompet berisi wang 100 dinar. hakim hendaklah menampung kos perbelanjaan kanak-kanak itu dengan harta berkenaan. KONTRAK JI’ALAH 12. kemudian beliau bersabda. jika tidak maka gunakanlah". kemudian saya menemui Nabi Saw. ii. Binatang yang boleh mencegah/menjaga dirinya sendiri. Penemunya boleh memakannya dan menggantikan nilai harganya atau memeliharanya secara sukarela.

Orang yang menjanjikan upahnya tersebut boleh orang yang kehilangan itu sendiri atau orang lain. Jika yang membatalkannya orang yang bekerja. Disyaratkan memberi upah dengan barang yang tertentu. Upah. ” Siapa yang mendapatkan barangku akan aku beri wang sekain. sampai keduanya mendapatkan barang itu bersama-sama. Menurut Istilah syarak pula ialah Tindakan penetapan orang yang sah urusan nya tentang suatu ganti yang telah diketahui jelas atas pekerjaan yang ditentukan. maka ia tidak mendapat upah. Ji’alah juga ialah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan. 12.Pekerjaan (mencari barang yang hilang). Jika orang yang kehilangan itu berseru kepada masyarakat umum.2 Rukun ji’alah 1.3 Membatalkan ji’alah Masing-masing pihak boleh menghentikan(membatalkan) perjanjian sebelum bekerja. 3. juga tidak ditentukan waktunya. Misalnya seseorang kehilangan kuda. dia berkata. 4. maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah dia kerjakan.” kemudian dua orang bekerja mencari barang itu. aku bayar sekian”. maka upah yang dijanjikan tadi berserikat antara keduanya. sekalipun ia sudah bekerja.2. Tetapi jika yang membatalkannya adalah pihak yang menjanjikan upah. Kalimah itu hendaklah mengandungi erti izin kepada yang akan bekerja. 2. ”Sesiapa yang mendapatkan kudaku dan dia kembalikan kepadaku. Orang yang menjajikan upahnya.2. 12.4 Hukum Ji’alah 296 .2.Ji’alah menurut Bahasa adalah Barang yang dijanjikan untuk seseorang atas janji sesuatu yang akan dia kerjakan. 12.

Sebagai sebuah aqad. harus milik al-muhdi(pemberi hadiah). sebagai mana firman Allah dan Sabda Nabi SAW. adanya ijab dan qabul. 12. 3. iaitu pihak pemberi hadiah (al-muhdi) dan pihak yang diberi hadiah (al-muhda ilaih). (Sila rujuk An-Nawawi. maka ia akan saya beri pakaian tanpa dijelaskan jenius pakaaian dan bila dilaksanakan. dalam hal ini tidak mesti dalam bentuk redaksi (shighat) lafzhiyah. Al-Muhda (barang yang dihadiahkan) disyaratkan mesti jelas (ma‘lum). Hanafiyah dan Malikiyah. Hanya saja. 1.1 Definisi hadiah Dalam al-Qamus al-Fiqhi dinyatakan menurut ulama Syafiiyah. Syarat yang diberikan perlulah jelas.2 Dalil Hukum Hadiah 297 . harta yang dihadiahkan (al-muhda).Dasar hukum ji’alah adalah Boleh. sebab sebagai ganti(upah) atau sebagai kos. seperti: siapa yang mengembalikan orang suruhanku yang lari. hadiah memiliki tiga rukun.3. Rawdhah ath-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin) 12. 2. Firman Allah : ”Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperolaeh bahan makanan(seberat) beban unta. Hanabilah.”(Surah Yusuf : 72) Syarat yang diberikan adalah seperti upah jika berjaya lakukan sesuatu. adanya al-‘aqidan. halal diperjualbelikan dan berada di tangan al-muhdi atau boleh diserahterimakan. hadiah adalah pemindahan pemilikan suatu harta tanpa balasan sebagai penghorpatan kepada orang yang diberi hadiah.3. Tidak boleh syarat yang samar-samar.3 HADIAH DAN SEDEKAH 12.

mendorong untuk memberi hadiah meskipun nilainya secara keseluruhan adalah kecil ”Hai para Muslimah. Beliau bersabda. ”Sesungguhnya aku tidak menolak hadiahmu kecuali kerana aku sedang berihram”. bersabda: ”Hendaklah kamu semua saling memberi hadiah niscaya kamu semua saling mencintai” (Al-Bukhari. Ukaidir Dumatul Jandal. Begitu juga hukumnya Boleh menerima hadiah dari orang kafir. dan Raja Ailah. al-Baihaqi. pernah menerima hadiah dari Heraklius. Nabi saw. Nabi saw. Jika seseorang menolak hadiah kepadanya maka hendaknya menjelaskan sebabnya untuk menghilangkan perasaan buruk di hati si pemberi. janganlah seorang wanita merasa hina (memberi hadiah) kapada wanita jirannya meski hanya tungkai (kuku) kambing. Muqauqis. (HR al-Bukhari. melarang untuk menolak hadiah: ”Penuhilah (jemputan/undangan) orang yang mengundang. al-Adab al-Mufrad. Perkara itu seperti riwayat ibn Jatstsamah bahawa ia menghadiahkan seekor keledai liar kepada Nabi saw. Abu Hurairah berkata. (HR al-Bukhari).Hukum asal memberi dan menerima hadiah hukumnya sunnah. Beliau pun menerima hadiah dari orang kafir lainnya. Semasa beliau berada di Abwa atau Wadan. Sebaliknya. jangalah kamu menolak hadiah dan jangalah kamu semua memukul kaum Muslim”. Al-Hafizh Ibn Hajar berkata: isnadnya hasan). at-Tarpizi dan Ahmad). Lalu Beliau menjelaskan alasan penolakannya. kerana dalam Sahih alBukhari diriwayatkan Nabi saw. Ahmad. Abu Yaâla dan Ibn Abi Syaibah) Jika seseorang diberi hadiah dan tidak ada halangan syarak untuk menerimanya maka hendaklah ia menerimanya. tetapi Beliau menolaknya. Bahkan Nabi saw. (HR al-Bukhari. Begitu pula boleh memberi hadiah kepada orang kafir selama orang itu bukan kafir 298 . Muslim.

al-Baihaqi). di antaranya: 1. pernah mengangkat seseorang dari Bani Azad yang bernama Ibn al-Utbiyah (Ibn al-Lutbiyah) sebagai amil pemungut zakat. termasuk di dalamnya hadiah dari negara atau organisasi asing untuk penyebaran ide selain Islam 2. jika ia tidak memiliki kelapangan harta. hendaklah ia membalasnya. setidaknya memuji dan mendoakan pemberi hadiah. 12. Dalam riwayat at-Tarpizi dari Usamah bin Zaid. Tarpizi. Jabir ra. jazakallah khayran kathira (Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik). Tidak boleh seorang petugas yang kami utus lalu 299 . Hadiah yang dimaksudkan untuk membatalkan yang hak dan mengukuhkan yang batil.3 Jenis-Jenis Hadiah Walaupun manusia diperintahkan untuk menerima hadiah dan dilarang menolaknya. pernah bersabda: ”Siapa yang diberi sesuatu lalu ia memiliki kelapangan harta.” (HR Abu Dawud. tentu lebih tidak boleh lagi diterima. hendaknya ia memuji (mendoakan)-nya. atau agar kemungkaran diperintahkan. ini untuk Anda dan ini dihadiahkan untuk saya.3. Mumtahanah [6]: 8-9) atau selama hadiah itu tidak membuat orang kafir bertambah kuat atau menjadi berani menyerang kaum Muslim. ada beberapa jenis yang tidak boleh atau haram diterima. Nabi saw. lalu ia kembali dan mengatakan. lalu berkata. Hadiah kepada penguasa. tidak boleh diterima. Jika seseorang mendapat hadiah dan ia memiliki kelapangan maka disunatkan untuk membalasnya. Jika tidak. Hadiah yang diberikan agar suatu kemungkaran dibiarkan atau agar penerima hadiah mengendurkan aktiviti amar makruf nahi mungkar atau yang seumpamanya. pujian (doa) yang paling baik untuk itu adalah dengan mengatakan. Apalagi hadiah yang diberikan agar kebatilan disuarakan dan disebarkan. pejabat atau pegawai negara. Abu Humaid as-Saâd idi menuturkan bahawa Nabi saw.harbi (QS. “Ya Rasul. termasuk hadiah agar yang haq tidak disuarakan dan agar yang batil dibiarkan atau tidak dikritik. menuturkan bahawa Nabi saw.

Al Baihaqi dan Al-Hafiz Ibnu Hajar) Abu Hurairah menyatakan bahawa Rasulullah apabila diberi makanan. pernah bersabda: ”Jika salah seorang di antara kamu berhutang lalu pihak yang berhutang memberinya hadiah atau membawanya di atas hewan tunggangan maka jangan ia menaikinya dan jangan menerima hadiah itu. Mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya lalu memperhatikan apakah itu dihadiahkan kepadanya atau tidak. Ahmad dan Abu Dawud) Hadis ini menunjukkan hadiah itu datang kerana jabatan. Ini untuk Anda dan ini dihadiahkan untuk saya. Muslim. Rasulullah menepukkan tangannya dan makan bersama sahabat. Hadiah yang diberikan kerana adanya akad al-qardh (hutang). Jika pemberian itu sedekah.datang dan berkata. Nabi saw. Jika dinyatakan pemberian itu adalah hadiah.3. ” (HR Ibn Majah). kecuali ia pasti datang pada Hari Kiamat kelak memanggul barang itu di pundaknya. beliau selalu menanyakan kepada si pemberi hadiah apakah pemberian itu hadiah atau sedekah.(HR al-Bukhari. Tarpizi dan An Nasa’i) 300 .” (Hadith Riwayat Imam Bukhari. maka kalian akan saling mencintai. kedudukan atau tugasnya. (HR Imam Bukhari. Mengatakan. Anas ra. 12. Dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda: ‫تهادوا تحابوا‬ ّ َ َ ْ َ ََ ”Kalian saling memberi hadiah. Muslim. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya.4 Hukum Memberi Hadiah Hukum memberi hadiah adalah sunat. tidaklah ia datang membawa pemberian itu. kecuali yang demikian itu biasa terjadi di antara keduanya sebelum hutang-piutang itu. 3. Rasul tidak memakannya dan menyuruh para sahabat untuk memakan hadiah dimaksud.

3. hadiah yang diberikan kerana adanya akad al-qardh (hutang). iaitu: 1) Hadiah kerana adanya aqad hutang. Nabi pernah saw. Islam telah menyatakan hukum khusus tentang haram dan harus memberi dan menerima hadiah. menuturkan. at-Tarpizi dan Ahmad). Para fuqaha telah menggariskan 3 bentuk hadiah yang haram. hadiah: menolak Penuhilah (undangan) orang yang mengundang.” 301 . janganlah seorang wanita merasa hina (memberi hadiah) kapada wanita jirannya walaupun hanya tungkai kuku kambing. Orang yang diberi hadiah disunahkan menerima hadiah yang diberi saudaranya dan membalasnya. 12. kecuali yang demikian itu biasa terjadi di antara keduanya sebelum hutang-piutang itu. Anas ra. saw. (HR al-Bukhari. jangan kalian tolak hadiah dan jangan kalian memukul kaum Muslim. pernah bersabda: “Jika salah seorang di antara kamu memberi hutang kemudian yang berhutang memberi hadiah atau membawa kamu ke atas haiwan tunggangan maka jangan kamu menaikinya dan jangan menerima hadiah itu.5 Keadaan Yang Haram Memberi Dan Menerima Hadiah Secara umumnya hukum memberi hadiah adalah sunat. ” (HR al-Bukhari Ahmad. Muslim. Abu Ya‘la dan Ibn Abi Syaibah). 2) Hadiah kerana melakukan sesuatu keharaman 3) Hadiah kepada pemerintah a. Dasarnya adalah hadits `Aisyah riwayat al-Bukhari. ia berkata ”Rasulullah Sebaliknya. Nabi saw.”Wahai para Muslimah. menerima melarang hadiah untuk dan membalasnya.

” Dalam Talkhishul Mutasyabih. 302 . berkata: “Kenapa kamu tidak duduk saja di rumah ayahmu dan rumah ibumu. jika dia benar? Demi Allah. hadiah kepada pemerintah.” Maka. Ketika dia sampai kepada Rasulullah saw. pegawai kerajaan dan seumpamanya telah disebutkan dengan jelas dalam hadits-hadits. lalu berkata: “Amma ba’du. "Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan rasuah yang diterima alhukam adalah kufur" [Riwayat Ahmad]. Sesungguhnya aku menugaskan beberapa orang lelaki di antara kalian untuk mengurusi hal-hal yang dikuasakan kepadaku oleh Allah. Hadiah yang diberikan atas tindakan yang haram atau mengurangi amal ibadah.(HR Ibn Majah). bersabda. b. Beliau bersyukur kepada Allah dan memuji-Nya. dia berkata: “Ini untuk kalian. Ini juga bentuk hadiah yang haram. dan membuat perkiraan dengan baginda. jika kamu benar?” Lalu Rasulullah saw. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hamid Al-Sa’idi. bahawa Nabi saw. menugaskan Ibnu Lutaibah untuk mengurus zakat Bani Sulaim. bahawa Nabi saw. Dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku. c. Lalu salah seorang dari kalian datang dan berkata: ‘Ini adalah milik kalian. Rasulullah saw. sampai datang kepadamu hadiahmu. tidak seorang pun dari kalian mengambil sesuatu darinya. sampai datang kepadanya hadiahnya. Dan ini hadiah yang dihadiahkan kepadaku.’ Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya dan rumah ibunya. Pengharaman hadiah untuk penguasa. Al-Khathib mengeluarkan dari Anas. kecuali dia akan menanggungnya pada hari kiamat. berdiri dan berbicara kepada orang-orang.

bahawa ketia dia ditanya tentang suht. dan kami telah memberikan rezeki (upah)kepadanya. lalu dia member hadiah padamu. Ini ditunjukkan sendiri oleh Rasulullah saw dimana baginda menerima hadiah dari ketua-ketua kabilan di luar Madinah.Abu Wail Syaqiq bin Salamah. maka dia telah memakan suht. sampai datang kepadanya hadiahnya.1 Definisi Sedekah 303 . adalah sekiranya orang yang member hadiah sememangnya telah biasa member hadiah kepada pemerintah tersebut sebelum beliau menjawat jawatan pemerintahan. sekiranya salah seorang dari mereka menjawat jawatan pemerintahan.” Terdapat 2 pengecualian di mana pemerintah boleh menerima hadiah.4. Maka jangan kamu terima. mereka masih boleh meneruskan amalan tersebut. persahabatan contohnya. maka (hadiah) yang dia ambil setelah itu adalah pengkhianatan.” Diceritakan dari Masruq dari Ibnu Mas’ud. 2. 12.SEDEKAH DAN INFAQ 12. jika dia benar? Maka. dia menjawab: “Bukan. 1.” Diriwayatkan dari Buraidah dari Nabi saw. apakah itu rasuah. Ini bersandarkan mafhum dari potongan hadith “. Dan jika dia mengambil rasuah. Tapi suht adalah bahawa seorang lelaki meminta bantuanmu untuk menghilangkan ketidakadilan atasnya. beliau bersabda: “Sesiapa yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan. adalah hadiah yang diberi oleh pemerintah dari negara atau kekuasaan lain.. sekiranya dua orang sudah sedia ada biasa memberi hadiah atas hubungan kekerabatan.4. salah seorang imam tabi’in. maka itu telah menyampaikannya kepada kekufuran. berkata: “Jika qadhi (hakim) mengambil hadiah.Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya dan rumah ibunya.

12.Sedekah atau sedekah adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu sodaqa yang bermaksud benar.3 INFAK 304 . kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah. adakalanya hukum sedekah menjadi haram iaitu dalam kess seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahawa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. 12.T. Di dalam Alquran terdapat banyak ayat yang menggalakkan kaum Muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Hukum sedekah juga boleh berubah menjadi wajib. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau sesuatu pihak.'' (QS An Nisaa [4]: 114). Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha (ahli fikih) disebuh sedekah attatawwu' (sedekah secara sukarela).2 Hukum Sedakah Para fuqaha bersepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunat iaitu mendapat pahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. iaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya.4. Erti sedekah juga adalah pemberian sesuatu kepada orang yang memerlukan dengan tujuan mahu mendekatkan diri kepada Allah S. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah SWT yang ertinya: ''Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Dari segi syarak perkataan shadaqoh bererti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditetapkan masa dan dan jumlah tertentu. sedangkan ia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. maka kelak Kami akan memberi kepadanya pahala yang besar.W. Dan sesiapa yang berbuat demikian kerana mencari keridhaan Allah. Ia juga bererti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap keredhaan Allah SWT dan pahala semata-mata.4. Di samping hukum sunat.

dan orang-orang Yang memaafkan kesalahan orang. dan sebagainya sebagaimana firman Allah di dalam surah al Baqarah : 215). dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar adalah sedekah. infak tidak mengenal nisab. anak. tahlil. dan anak-anak yatim. dan orang-orang Yang menahan kemarahannya. dan orang-orang Yang terlantar Dalam perjalanan. membaca takbir. Seperti firman Allah swt.” HR Muslim 305 . maka Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuiNya (dan akan membalas Dengan sebaik-baiknya). Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman. dan (ingatlah). dan (ingatlah).Infak adalah mengeluarkan sebahagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Rasulullah bersabda “ jika kamu tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih. samada yang berpendapattan tinggi atau rendah. “mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad): apakah Yang akan mereka belanjakan (dan kepada siapakah)? katakanlah: "Apa jua harta benda (yang halal) Yang kamu belanjakan maka berikanlah kepada: kedua ibu bapa. Jika zakat ada nishabnya . 134). (surah Ali Imron . 134.” Sedekah dan infak adalah lebih kurang sama biarpun dalam kes tertentu adalah berbeza. Allah mengasihi orang-orang Yang berbuat perkara-perkara Yang baik. Jika zakat wajib diberikan kepada 8 asnaf. tahmid. kaya atau miskin. dan orangorang miskin. infak pula boleh diberikan kepada sesiapa sahaja seperti kedua orang tua. dan kaum kerabat. Iaitu orang-orang Yang menderpakan hartanya pada masa senang dan susah. apa jua Yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan. berhubungan suami istri. Cuma infak adalah berkaitan dengan pemberian benda manakala sedekah adalah pemberian yang boleh dalam bentuk yang lebih luas iaitu pemberian benda atau dalam bentuk bukan benda seperti sedekah zikir seperti Hadist riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar.

Maka bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya.5.W. berkembang. Di antaranya adalah :“Wahai orang-orang yang beriman! Jangan rosakkan (pahala amal) sedekah kamu dengan perkataan membangkit-angkit dan (kelakuan yang) menyakiti. lalu ditinggalkannya bersih licin (tidak bertanah lagi). mencapai syarat jumlah (nishab) dan waktu (haul). seperti (rosaknya pahala amal sedekah) orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuknunjuk kepada manusia (riak) dan dia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat.” 12. serta bebas hutang. (Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dan riak itu) mereka tidak akan mendapat sesuatu (pahala) pun dari apa yang mereka usahakan dan (ingatlah). dan barang dijumpai. yang harus dikeluarkan zakatnya setelah mencapai syarat. Beberapa jenis harta itu adalah emas & perak.T . peternakan. perdagangan & jasa. I:1/2). Makna sedekah memang sering menunjukkan makna memberikan harta untuk perkara tertentu di jalan Allah S. diantaranya dimiliki penuh. sebagaimana yang terdapat dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Qur’an. kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. lebih dari kebutuhan pokok. pertanian. dan pemberiannyapun wajib diberikan kepada 8 golongan (asnaf).1 Definisi Wakaf 306 .5 WAKAF 12.Sedekah agak berbeza dengan zakat kerana Zakat menurut istilah syarak ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Kifayatul Akhyar. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.

Ulama ahli hadits menerangkan bahawa yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu adalah amal wakaf (Al-Syaukani.” (HR Bukhari dan Muslim) Sedekah jariah adalah dengan cara waqaf iaitu untuk memperoleh pahala dari Allah SWT yang tak ada putus-putusnya. III : 378). Ia juga boleh berpakna menunda atau berhenti untuk sementara. VI : 25) Wakaf adalah salah satu bentuk amalan sosial yang telah dilaksanakan oleh umat Islam semenjak masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. waqf fie al-kalam/al-qira’ah ertinya menunda pembicaraan atau berhenti membaca. Istilah ini berasal dari Rasulullah SAW sendiri seperti yang disebut dalam hadits riwayat Muslim tentang adanya tiga jenis amalan yang tidak akan putus pahalanya sampai dengan seseorang selepas meninggal dunia. Rasulullah saw bersabda. Rasulullah SAW sendiri telah melakukan amal wakaf kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Fiqh al-Sunnah. Menurut istilah fiqh pula waqaf beerti suatu amal yang dilakukan dengan cara menahan harta asalnya dan menyalurkan hasilnya di jalan Allah (Sayyid Sabiq. Fiqh al307 . ilmu yang dimanfaatkan. Istilah lain yang hampir sama maknanya dengan amal wakaf ialah sedekah jariyah.Wakaf adalah perbuatan yang dilakukan wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk menyerahkan sebahagian atau untuk keseluruhan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selama-lamanya. Sedekah jariyah secara harfiyah adalah sedekah yang mengalir pahalanya. (Sayd Sabiq. sedekah jariah doa anak soleh kepada kedua ibubapanya dan . Seorang wakif boleh terdiri daripada orang perseorangan dan organisasi. “Tiga amalan yang tidak teRPutus pahalanya walaupun setelah meninggal dunia iaitu. Nail al-Authar. Perkataan waqf menurut bahasa adalah berasal daripada perkataan waqafa bererti menahan seperti perkataan milkun mauqufun ertinya harta milik yang diwakafkan atau ditahan.

infaq dan sedekah. Di Mesir harta wakaf banyak yang berupa bangunanbangunan sewaan. semuanya melakukan amal wakaf (Wahbah Zuhaily. rumah yatim lain-lainnya. Ijarah dan Syirkah : 21) 12. Hukum Islam tentang Wakaf. Amalan wakaf menjadi suatu yang penting dibeberapa Negara arab seperti Mesir. tidak ada seorangpun dari sahabat Nabi SAW yang mampu yang tidak melakukan amal wakaf.Sunnah. maka amalan ini boleh dikembangkan menjadi modal produktif yang manfaatnya dapat digunakan untuk membiayai kehidupan seperti mendirikan tempat ibadah. VIII : 157). pondok-pondok. Imam Shafie mengatakan bahawa dari segi sejarah. Sebelumnya wakaf diurus oleh penerima wakaf (mauquf ‘alaih) atau oleh kepercayaan wakif (washiy munaffadzul washiyah). Syria dan Arab Saudi. Dari segi ekonomi amalan wakaf mempunyai peranan yang sangat penting disamping peranan zakat. III : 379). (Mushtofa Salabi (Muhadlarat fie al-Waqf wa al-Washiyyah : 7). Setelah terdapat beberapa kes penyelewengan hasil wakaf dan banyak benda-benda wakaf yang rosak. Pengurusan wakaf di Mesir mulai sejak zaman Taubah bin Numair menjabat gabenor (al-qadhi) di wilayah tersebut pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. poliklinik.2 Barang Wakaf 308 . (Abu Zahrah. Menurut riwayat dari sahabat Jabir ra.5. Ini adalah kerana amalan wakaf cenderung sebagai sebagai sedekah atau sumbangan yang berpanjangan yang tidak habis selepas digunakan. Muhadlarat fie al-Waqf : 11) Universiti Al-Azhar di Mesir semenjak tertubuhnya pada tahun 1000 M hingga sekarang dibiayai oleh hasil harta wakaf. maka pengurusan wakaf telah diambil alih oleh Pemerintah. (Azhar Basyir. Fiq al-Islam wa Adillatuh. tanah-tanah pertanian dan saham yang dibuat dalam pelbagai sektor perindustrian. membangun madrasah. amal wakaf adalah aktiviti amal sosial yang dibangun oleh Islam yang mana sebelumnya tidak ada dalam sejarah kehidupan manusia.

5. berakal. pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan. Ia tidak menjual beli sesuka hati dan tidak boleh dimiliki seperti harta peribadi.4 Syarat Berkekalan Dalam Wakaf (ta’bid al waqf) Amal wakaf apabila dilihat dari segi benda yang diwakafkan (al-mauquf bih) adalah sama dengan sedekah. 309 .5.Barang wakaf yang dapat diwakafkan adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimiliki dimiliki secara sah oleh pihak yang akan melakukan wakaf (wakif). tidak dihalang untuk tasarruf.3 Syarat Wakaf Syarat wakaf yang menjadi syarat utama agar dapat sahnya suatu akad wakaf adalah seorang wakif telah dewasa. 12. hibah atau hadiah. (mu’aqqat). Akad wakaf yang diikrarkan seorang wakif harus disaksikan oleh dua orang saksi dan direkod atau didaftarkan dalam maklumat ulil amri (kalau di Malaysia di bahagian wakaf. rumah dan lain-lain. kerana harta yang diwakafkan telah terpisah dari milik waqif. Barang wakaf benda tidak bergerak dapat dalam bentuk tanah. kerana organisasi atau orang yang menerima wakafnya tidak menguasai secara mutlak. Ikrar akad wakaf dilaksanakan dengan ikrar dari wakif untuk menyerahkan harta benda yang dimiliki secara sah untuk diurus oleh nadzir (orang yang mengurus harta wakaf) untuk demi ibadah dan kemaslahatan masyarakat. 12. Tetapi apabila dilihat dari penguasaan terhadap benda yang diwakaf (al-mauquf ‘alaih) adalah sama seperti barang pinjaman atau barang sewaan (ijarah). syarat-syarat penerima wakaf dan kesan wakaf dimana apakah harta itu menjadi milik penerima wakaf atau menjadi milik Allah atau masih dalam kekuasaan wakif sehingga wakif dapat mengatur harta wakafnya secara mutlak. Sementara untuk barang wakaf benda bergerak dapat dengan bentuk wang. Terdapat beberapa pendapat mengenai parkara tersebut yang berkisar kepada perkara syarat benda-benda yang boleh diwakafkan dan benda-benda yang tidak boleh diwakafkan. Adakah amal wakaf tersebut boleh untuk jangka waktu yang selama-lama (mu’abbad) atau boleh untuk waktu tertentu sahaja. Jabatan Agama).

kerana menunjukkan jangka waktu tertentu. Alasannya ialah kerana ikrar wakaf buklanlah suatu perjanjian yang bersifat timbal balik (’aqd mu’awadhah). tidak menyebutkan orang atau organisasi mana yang menerima wakafnya. wakafnya tidak sah. Mazhab Syafi’i Ulama Syafi’iyah memandang bahawa benda wakaf sudah terpisah dari milik wakif tetapi tidak berpindah kepada penerima wakaf. dan tidak habis diguna seperti tanah.1. Namun mereka berselisih pendapat mengenai ikrar wakaf yang tidak menyebutkan mauquf ‘alaihnya secara jelas seperti seorang wakif mengucapkan ikrarnya “rumah ini saya wakafkan”. Seterusnya Ulama Syafi’iyah menegaskan bahawa untuk amal wakaf tidak ada khiyar. Mereka mensyaratkan amal wakaf hendaklah terdiri daripada benda-benda yang kekal (baqa’ al-’ain). maknanya bukanlah untuk tidak untuk jangka waktu tertentu sahaja. melainkan menjadi milik Allah (milkun mu’abbadun lillah). maka perlu ada pihak kedua yang menerimanya (qabul). berterusan manfaatnya (dawam al-manfaat). kendaraan. buah-buahan dan sebagainya yang habis ketika digunakan Syarat lain dalam pelaksanaan wakaf ialah jangka waktu wakaf yang tidak tertentu. senjata dan lain-lainnya. Sebahagian mereka memandang sah dan sebahagian lagi memandang tidak sah. maka wakafnya tidak sah. rumah. Demikian pula apabila amal wakaf ditujukan kepada orang tertentu dan dihadkan hingga meninggal dunia (munqathi’ al-intiha) atau ditujukan kepada bayi yang akan dilahirkan (munqathi’ al-ibtida’). iaitu memilih antara melaksanakan wakaf dengan membatalkannya setelah diikrarkan. alat-alat pejabat. Yang memandang tidak sah memberi alasan bahawa kerana amal wakaf adalah perbuatan hukum yang bersifat memindahkan hak milik (tamlik). 310 . Alasannya ialah kerana amal tersebut merupakan perbuatan hukum yang memisahkan harta milik untuk mendekatkan diri kepada Allah sama halnya dengan membebaskan budak dan sedekah. Apabila seorang mewakafkan sebidang tanah dengan dibuat jangka waktu seperti selama satu atau dua tahun. tidak seperti makanan.

ibnu sabil dan (para) tetamu…” (HR Bukhari Muslim). Namun 311 . XV : 334-336). maka boleh dibakar (Muhammad Nawawi alBantani. Apabila sebuah masjid runtuh. Nihayatuzzain : 272) Demikian ketatnya Ulama Syafi’iyah dalam mempertahankan benda wakaf. Imam Bujairomi mengatakan bahawasanya telah berlaku perdebatan di kalangan Ulama Syafi’iyah mengenai hukumnya menjual bahan runtuhan atap bangunan wakaf dan tikar yang sudah tidak boleh digunakan.Namun akhirnya ditegaskan bahawa yang sahih adalah pendapat yang mengesahkan tanpa ada pihak kedua yang menerimanya dengan alasan bahawa perbuatan amal wakaf adalah melepaskan hak milik (izalah al-milk) tetapi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub) sama halnya dengan amal qurban. tanpa menyebut orang atau organisasi tertentu. maka pihak pengusaha (nadzir. Wakaf yang diikrarkan secara mutlak. Kecuali apabila kayu-kayu tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan. Alasannya hasil penjualan bekas wakaf yang nilainya kecil adalah lebih baik daripada disia-siakan. maka harus disalurkan kepada organisasi yang mengurus fakir miskin atau yatim piatu atau kepada orang-orang yang dekat hubungannya dengan wakif yang memerlukan pertolongan (Al-Nawawie. Dan hadits riwayat Abi Hurairah ra bahawa Rasulullah bersabda : “Allah tidak menerima amal sedekah dari seseorang yang mempunyai kerabat yang memerlukan dan ada pertalian dengannya tetapi disalurkannnya pada orang lain” (HR Al-Thabarani) Ulama Syafi’iyah sangat ketat dalam mempertahankan asas benda yang diwakaf (baqa al-’ain) berbanding kekalnya manfaat (dawam al-manfaat). Sebahagian mereka mengatakan boleh dijual dan wangnya dikembalikan kepada wakaf. Mereka berhujjah dengan hadits Umar bin al-Khattab ra : “Maka sedekahkanlah hasilnya kepada fakir miskin. Mereka mengatakan sekiranya benda wakaf hancur ditelan masa atau rusak hingga tidak berfungsi (kharab). kepada kaum kerabat. sabilillah. hamba sahaya. mtawalli) berkewajiban untuk berusaha memanfaatkan benda wakaf tersebut sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh wakifnya. maka kayu-kayunya harus dimanfaatkan kembali dan tapaknya diratakan dengan tanah hingga dapat digunakan untuk shalat atau i’tikaf lagi.

(2) kerana dinyatakan dalam wasiat. lima puluh tahun dan seterusnya. termasuk mewariskan kepada anak cucu setelah ia meninggal. Asas pemikirannya ialah kerana amal wakaf bukanlah perbuatan hukum yang memindahkan hak milik dari wakif kepada pihak lain. (Mushtofa Salabi : 19). iaitu ketika wujud pihak dari luar (liwujudi amrin khorijin) dan adanya di tiga tempat : (1) kerana ada keputusan hakim setelah terjadi perselisihan antara wakif dengan pihak pengusaha. (Abu Zahrah : 77). dan wakif masih berhak untuk melakukan apa saja (anwa’ al-tasharruf) atas harta wakafnya itu. Di sini amal wakaf dipandang sama dengan ‘ariyah iaitu meminjamkan benda barang kepada orang lain. Dalam tiga kes tersebut wakaf jadi mengikat dan berpanjangan (Mushtofa Salabi : 19). Harta wakaf menurut pendapatnya masih tetap menjadi milik wakif. III : 213) 2. Imam Subki berkata. lain tidak.menurut sebahagian yang lain tetap tidak boleh dijual. Dan apabila wakifnya meninggal dunia. berbuat kebajikan melalui penyaluran manfaat kepada pihak yang diwakaf (mauquf ‘alaih) tanpa mengurangi hak penguasaan terhadap bendanya. wakif (pewakaf atu pemilik asal harta) tetap menguasai harta wakaf secara penuh dan dapat menggunakannya secara bebas. pendapat inilah yang benar (Hasyiyah Bujairomi. harta wakaf boleh diwariskan kepada anak cucunya. tetapi boleh dihadkan dengan waktu tertentu seperti dua puluh tahun. 312 . kerana wakaf hanyalah memberi manfaat atau hasil yang disalurkan kepada mauquf ‘alaih. (3) kerana telah dibangun masjid di atasnya. Amal wakaf menurut Ulama Hanafiyah tidak mengikat (ghairu lazim). Mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan wakaf untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Abu Hanifah dan para pendukung mazhabnya mengakui adanya amal wakaf yang mengikat (luzum). ‘Ariyah merupakan amal kebajikan (tabarru’) melalui manfaat benda yang dipinjamkan. demikian pula halnya harta wakaf.

tetapi apabila sudah sangat susah dimanfaatkan. jamaknya ahbaas. Dengan demikian amal wakaf dapat diwariskan kepada anak cucu. Kalaulah amal wakaf merupakan perbuatan hukum yang memisahkan hak milik. Maka menurut mereka urusannya diserahkan kepada hakim. Maka hadits di atas secara lahirnya melarang untuk menahan harta (habs) yang menghalangi hak waris (fara’id). Seterusnya Ulama Hanafiyah membincangkan wakaf yang telah mengikat (luzum) seperti dalam tiga kes di atas kemudian rusak atau hancur sehingga tidak berfungsi lagi. tetapi hanya menyalurkan hasilnya. Syarah Fathul Qadir. Ulama Hanafiyah menegaskan bahawa harta wakaf tetap dikuasai wakif. maka diserahkan kedua-duanya. maka boleh dijual dan wangnya dikembalikan pada membiayaai kos pembaikan (benda) wakaf yang diikrarkan oleh wakifnya. pokoknya (al-ashl) dan hasilnya (al-tsamrah). kerana kata “menahan” bukanlah melepas milik. melainkan hanya berhak dari manfaatnya (Ibnul Humam. VI : 208-209) 3. ertinya menahan. tidak disalurkan kepada mauquf ‘alaih. hakimlah yang dapat menetapkan cara-cara memperbaikan kembali. kerana mauquf ‘alaih tidak berhak menerima bagian dari pokoknya. atau mahu dialihkan kepada kepentingan lain yang lebih diperlukan. Hadits lain yang dijadikan landasan hukum oleh mereka di antaranya hadits riwayat Ibnu Abbas bahawasanya Rasulullah bersabda : “Tidak boleh menahan sehingga menghalangi ketentuan faraid dari Allah” Mereka menyebut wakaf dengan istilah habs. Mazhab Maliki 313 .Asas hukum yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah ialah petunjuk Nabi SAW kepada Umar bin Khattab : “Tahanlah(wakaflah) pokoknya dan salurkanlah hasilnya” (HR al-Nasa’i dan Ibnu Majah) Memahami hadits tersebut. Ibnul Humam menjelaskan tentang adanya larangan menjual barang-barang milik wakaf yang masih dapat dimanfaatkan.

iaitu tidak boleh dijual. Dalam mempertahankan pendapatnya itu mereka menegaskan bahawa sekalipun hadits Umar bin Khattab menunjukkan waktu yang tidak tertentu. Mereka beRPegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Amal wakaf termasuk sedekah. maka amal wakaf boleh untuk jangka waktu tertentu (mu’aqqat) dan boleh untuk selama-lamanya (mu’abbad). tidak boleh diwariskan dan tidak boleh ditarik kembali menjadi milik pribadi (Mushtofa Salabi : 21). bukan ketetapan dari Rasulullah. tetapi kerana ada ketentuan tidak boleh dijual. 4. boleh jadi ada orang lain yang mengikrarkan wakaf untuk jangka waktu tertentu dihadapan Rasulullah lalu Rasulullah juga mengakui. dua tahun atau untuk selamalamanya (Abu Zahrah : 79). seperti mahu wakaf selama dua tahun. dihibahkan dan diwaris. Mazhab Hanbali Ulama Hanabilah memandang bahawa perbuatan wakaf bersifat memindahkan hak milik dari wakif (pewakaf) kepada mauquf ‘alaih (penerima wakaf). walaupun akhirnya menjadi taqrir tetapi tidak berarti tidak ada ketetapan yang lain. Apa lagi ketetapan tidak boleh dijual dan seterusnya merupakan ketetapan dari Umar. Maksud “menahan pokok” bererti harta wakaf masih dikuasai wakif. tetapi tidak berarti bahawa amal wakaf untuk jangka waktu tertentu tidak boleh. Namun demikian kerana dalam petunjuknya menggunakan kalimah “jika kamu mau” (in syi’ta). dan sedekah tergantung kepada orang yang melakukannya. Rasulullah saw bersabda : “Jika kamu mahu. maka boleh kamu tahan (wakaf) pokoknya dan sedekahkan hasilnya” (HR Bukhari-Muslim). tetapi harta itu mempunyai hukum-hukum baru setelah ikrar wakafnya diucapkan. maka wakif tidak bebas mentasarufkannya. tidak dikuasai mauquf ‘alaih. samada untuk satu tahun.Ulama Malikiyah berpendapatt bahawa perbuatan mewakafkan tidak bersifat memindahkan hak dari milik wakif. tidak boleh dihibahkan. Kerana kalimah tersebut memberi pelwang untuk melakukan amal wakaf sesuai dengan keinginan (niat). dengan ketentuan tidak boleh dijual atau dihibahkan atau diwariskan apabila mauquf ‘alaih telah meninggal 314 . tiga tahun atau untuk selama-lamanya boleh.

Mereka memandang perbuatan mewakafkan dengan membuat syarat sebagai dua peristiwa hukum yang terpisah. Imam Ahmad mensyaratkan amal wakaf adalah berpanjangan dan mutlak. termasuk pindah lokasi. Bahkan menurutnya jika ada keperluan. Menurut mereka apabila barang-barang wakaf sudah dianggap tidak boleh digunakan misalnya sebuah masjid sudah tua. 183) 315 . maka wakafnya adalah tidak sah kerana syarat tersebut menghapus amal wakaf (Abu Zahrah : 74). Namun demikian Ulama Hanabilah sangat longgar dalam mempertahankan asas tempoh berpanjangan. Kerana perbuatan wakaf tidak boleh dibatalkan. Ibnu Taimiyah mengatakan bahawa jumhur Ulama membolehkan perubahan wakaf jika dipandang lebih maslahat. atau bangunan madrasah sudah tidak boleh digunakan maka boleh diruntuhkan atau dijual dan dipindahkan ke tempat lain yang lebih manfaat (Al-Maqdisi. bukan benda asalnya (Mushtofa Salabi : 22). Al-’Udah : 239). Fatawa Syaikhil Islam Ibnu Taimiyah : 181-182) 5. Tindakan yang demikian disebutnya sebagai “qiyas al-huda” (Al-Dimasqie. kerana tidak ada asasnya dalam al-Qur’an. Jika seseorang mewakafkan dengan mensyaratkan akan dijual atau dihibahkan atau diwariskan.kerana milik yang diperolehi oleh mauquf ‘alaih hanyalah manfaatnya. iaitu perbuatan mewakafkan dan perbuatan membatalkan. maka wakaf wajib diganti dengan yang lain yang sepadan dengannya dan jika tidak ada keperluanpun. Pemilik tidak dapat menarik kembali setelah ikrar wakafnya diucapkan. maka wakafnya sah sedangkan syaratnya batal. kerana perkara tersebut adalah ada kemaslahatan. Misalnya sebuah rumah tempat tinggal diubah menjadi restoran atau hotel maka hukumnya boleh. Muhalla. boleh diganti dengan yang lebih baik. maka tindakan hukum yang pertama sudah sah dan tindakan kedua tidak sah idi adalah kerana jelas bercanggah Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya (Ibnu Hazm. Jika seseorang mewakafkan dengan menentukan sewaktu-waktu dijual atau dihibahkan atau ditarik kembali menjadi milik peribadi. Mazhab Dhahiri Ulama Dhahiriyah memandang bahawa perbuatan mewakafkan adalah perbuatan hukum yang bersifat melepaskan hak milik (izalah al-milk) dan mengikat (luzum) serta berpanjangan (mu’abbad).

XIV : 254). ertinya wang logam.5. yang ertinya tidak tempo (khilaf al-nasi’ah) atau tangan ke tangan (yadan bi yadin). Terdapat perbezaan utama diantara wakaf tunai dengan zakat.12. infaq dan sedekah. dapat diwakafkan.5 Wakaf Tunai (waqf al nuqud) Perkataan wakaf tunai adalah terjemahan daripada bahasa arab “naqdan”. dan naqdun ma’danie. naqdun waraqie. Mazhab Hanafi Wang tunai (al-nuqud) dilihat dari segi fungsinya sebagai alat pertukaran tidak boleh tidak dapat diwakafkan kerana boleh habis selepas digunakan. Para Ulama berbeza pendapat mengenai hukumnya wakaf wang sesuai dengan perbezaan pendapat 316 . dan sebagainya serta dibahagikan keuntungannya untuk membiayai kehidupan pihak yang memerlukan. Naqd jamaknya nuqud yang boleh beerti mata wang. Misalnya seperti di negeri Mesir dan Syria dimana organisasi wakaf Berjaya menghimpun dana produktif yang besar dan keuntungannya dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan keagamaan. Tetapi dilihat dari segi fungsi lainnya iaitu yang memiliki nilai (manfaat) yang dapat dipertahankan kewujudannya. ertinya wang kertas. ijarah. naqd al-darahim ertinya mata wang dirham (Ibnu Manzur. Zakat. kerana kedudukannya sebagai modal produktif yang perlu dipertahankan wujudnya secara berterusan dan perlu dikembangkan pokoknya melalui akad qiradh. syirkah. Lisan al-Arab. Daripada penjelasan tersebut dapat difahami bahawa yang dimaksud “wakaf tunai” adalah suatu amal yang dilakukan dengan cara menyerahkan wang tunai untuk digunakan modal produktif dan menyalurkan hasilnya di jalan Allah. infaq dan sedekah tujuannya untuk kepentingan penggunaan sedangkan pada wakaf tunai tujuannya untuk produktif. infaq dan sedekah. Dengan demikian manfaat wakaf tunai memiliki nilai tambah dibandingkan dengan zakat. Terdapat beberapa pandangan mazhab mengenai wakaf tunai 1. kerana nilainya menjadi aset yang sama dengan benda-benda.

Sedangkan wakaf wang telah menjadi tradisi di masyarakat (al-’urf). Mereka menegaskan bahawa benda-benda yang boleh diwakafkan hanyalah benda-benda yang tidak bergerak (al-’iqar). Alasannya kerana berlaku di masyarakat sebagaimana halnya di negeri Rum[3].mereka dalam memberikan kriteria benda-benda yang boleh diwakafkan dan benda-benda yang tidak boleh diwakafkan. Ulama Hanafiyah mensyaratkan benda wakaf harus tahan lama (shaalihatan lilbaqa’). sebahagian mereka mengatakan bahawa pendapat yang membolehkan wakaf wang berasal dari Mazhab Zufar yang dilansir melalui sahabatnya bernama Al-Anshari. dan (3) telah berlaku di masyarakat. Mazhab Malik dan Syi’ah Imam Malik dan Syi’ah Imamiyah membolehkan wakaf benda-benda bergerak seiring dengan pemikiran mereka yang membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu (mu’aqqat). Dengan kebolehan wakaf sementara. Mereka berselisih pendapat mengenai asal mula pendapat ini. Beliau telah memfatwakan bahawa wakaf benda-benda bergerak adalah boleh sepanjang mendapat rujukan dari nash (al-atsar) atau berlaku di masyarakat (al-ta’amul). Tetapi sebahagian lagi mempertahankannya sebagai fatwa dari Imam Muhammad (Ibnu Abidin. 2. pepokokan[2] dan segala fasilitas yang ada di atas tanah wakaf. (2) ditunjuk oleh nash yang sharih. VI : 555-556). Raddul Mukhtar. maka benda-benda yang diwakafkan 317 . VI : 555) Salah seorang sahabat Imam Abu Hanifah. seperti bangunan. seperti wakaf senjata dan perlengkapan perang. maka hukumnya dibenarkan (Ibnu Abidin. Benda-benda bergerak (al-manqul) tidak boleh diwakafkan kecuali dalam tiga hal iaitu : (1) mengikuti benda tidak bergerak. Di dalam “Raddul Mukhtar” disebutkan bahawa wang dirham dan dinar termasuk benda-benda bergerak yang boleh diwakafkan. seperti wakaf buku-buku perpustakaan (Abu Zahrah : 117118).

lilin. seperti makanan. Barang-barang yang sedang disewakan atau digadaikan tidak boleh diwakafkan. sebahagian mereka mengatakan boleh dan sebahgian lagi mengatakan tidak boleh. pondok. sawah. Dengan ketetapan ini. XVI : 247). I : 440).tidak harus benda yang tahan lama atau benda yang tidak berubah. kuda. rumah dan lain-lainnya dan benda-benda bergerak seperti kereta. kelengkapan perang. Al-Muhadzdzab. wangian dan lain-lainnya. bangunan. Mereka yang memandang wang boleh diwakafkan mengambil alasan bahawa wang dapat mendatangkan keuntungan seperti halnya akad ijarah. maka bendabenda yang boleh diwakafkan sangat luas. Sementara benda-benda yang tidak boleh diwakafkan ialah meliputi benda-benda yang habis ketika digunakan atau hilang/habis ketika digunakan. katil. motor. akad murabahah (bagi hasil) dan sebagainya banyak menggunakan wang Banyak orang di zaman modern memiliki pelaburan berupa wang. sedangkan yang tidak membolehkan beralasan kerana pemanfaatan yang demikian itu bukanlah fungsi wang yang asal (AnNawawi. jalan. senjata. buku-buku perpustakaan. meliputi benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah. minuman. alatan pejabat dan sebagainya. madrasah. tetapi di dalam pelaksanaannya akad ijarah (sewa menyewa). Memang fungsi wang pada asalnya adalah sebagai alat tukar menukar. lembu. begitu juga makanan dan wang dirham atau dinar dapat diwakafkan. Ulama Malikiyah hanya mensyaratkan benda atau manfaat yang diwakafkan itu harus hak milik penuh. maka Ulama Syafi’iyah berselisih pendapat. melainkan semua benda bergerak tanpa ada syarat apapun boleh diwakafkan (Abu Zahrah : 118). Mazhab Syafi’i Ulama Syafi’iyah menetapkan bahawa benda-benda yang boleh diwakafkan meliputi segala benda yang dapat digunakan secara berpanjangan (kullu ‘ainin yuntafa’u biha ‘ala al-dawaam) (Al-Syairazie. 3. Namun demikian Wahbah mengatakan bahawa mazhab ini tidak membolehkan wakaf makanan dan wang (Wahbah : VIII : 168 dan 187). Maka benda-benda bergerak seperti haiwan yang menjadi milik peribadi atau dapat menyewa dari orang lain yang dapat dimanfaatkan untuk menarik roda atau membajak sawah atau mengangkut barang-barang hukumnya sah untuk diwakafkan. akad qiradl (modal kerja sama). bukan benda-benda tidak bergerak seperti sawah atau benda-benda 318 . bukan untuk mencari keuntungan. Mengenai wakaf tunai (dinar dan dirham).

Seterusnya mereka menegaskan bahawa benda-benda yang tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama seperti wang dirham. Syarah al-Kabir. al-Mughni : VI : 263). perlengkapan pejabat dan senjata (Al-Maqdisi. makanan. Ada riwayat dari Imam Ahmad bahawa perhiasan emas-pun tidak boleh diwakafkan. 12.6 SOALAN LATIHAN 1. lilin dan lain-lainnya tidak boleh diwakafkan. wang kertas.bergerak seperti bahan-bahan bangunan. Huraikan definisi Luqatah dan beberapa hukum mengenainya 319 . padahal telah mendapat hak dari syari’at. Mazhab Hambali Ulama Hanabilah memberi batasan benda-benda yang boleh diwakafkan adalah bendabenda yang mempunyai nilai ekonomi (dapat dijual) dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama (da’im al-manfaat) tidak punah wujudnya (baqa al-’ain). sama halnya dengan emas yang dilebur menjadi perhiasan kemudian digunakan untuk merias pengantin seperti yang dilakukan oleh Hafsah ra di atas. tetapi jumlahnya tidak banyak. mereka umumnya menyimpan wang di bank. kerana wang pokoknya tetap dipertahankan dan manfaatnya boleh disalurkan. minuman. dan tidak memasyarakat. Dengan batasan ini benda-benda yang dapat diwakafkan meliputi benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan benda-benda bergerak seperti hewan. Beliau menolak hadits yang diriwayatkan oleh Al-Khalal tentang Hafsah ra telah membeli perhiasan emas seharga dua puluh ribu dan diwakafkan untuk kaum wanita dari keluarga Al-Khattab (Ibnu Quddamah. VI : 209). sementara pokoknya harus dikembalikan secara utuh. wang dinar. Tetapi apabila wang tersebut digunakan untuk membiayai produksi pertanian dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Pernyataan tersebut dapat difahami kerana melihat berfungsi wang sebagai alat tukar menukar yang akan habis apabila dibelanjakan. tentulah boleh diwakafkan. maka hukumnya menjadi lain. 4. sama halnya dengan makanan dan minuman yang akan habis apabila dikonsumsi. Kalaupun ada yang menyimpan barang-barang sebagai pelaburan.

Kaherah: Darul Kutub. Al-Husayn (1962). cetakan 4. al-Fakr al-Razi. Bincangkan definisi ji’alah dan hukum yangberkaitan dengannya 3. Muhammad (1965). Dr (1985). Apakah perbezaan hadiah dan sedekah serta hukum pemberi dan penerimanya 4. Mabahith Fi Ulum al-Quran. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi al-Nisaburi. Beirut: Mu’assasah alRisalah. Beirut: Dar al-Fikr al-Jammal. al-Qattan. 13 RUJUKAN Abu al-‘Ainayn. 5. 320 . Beirut: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyah al-Buti. Umar b. Kitab al-Suluk li ma’rifah al-Duwat al-Muluk. Kaherah: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-babi al-Halabi wa Awladih al-Qattan. Manna’ (1995). Muhammad ‘Abd al-Mun’im (1986). Ghara’ib alQuran wa ragha’ib al-Furqan. Bagaimana infa’ boleh memberi kekuatan kepada umat Islam. jil2.Tarikh al-Tasyri’ al-Islami.t) al-Tafsir al-Kabir. Husayn (t.2. Mu’jam Lughat al-Fuqaha’. Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani al-Khudhari. Muhammad Sa’id Ramadhan (1980). cet. Apakah definsi wakaf dan hukum yang berkaitan dengannya. 8. Abu Abd Allah Muhammad b. Tarikh al-Tasyri’. Fiqh al-Sirah. al-Dhahabi. jld 1. Manna’ (1976). Kaherah: Dar al-Fikr. Taqi al-Din Ahmad Ali (1998). juz 3. Nizam al-Din al-Hassan b. al-Mawsu’ah al-‘Ilmiyyah wa al-‘Amaliyyah li al-Bunuk al-Islamiyyah (1986) Kaherah: alIttihad al-Dawli li al-Bunuk al-Islamiyyah. Beirut: Dar alNafa’is. Muhammad Rawas. al-Tafsir wa al-Mufassirun. Muhammad b. Kaherah: al-Maktabah al-Tijariyah alKubra al-Maqrizi. cetakan 6. al-Qal’ahji. Badran (1968) Tarikh al-fiqh al-Islami wa Nazariyyat a al-Milkiyyah wa al-‘Uqud. Mawsu’ah al-Iqtisad al-Islami wa Dirasah al-Muqaranah. Beirut: Muasasah Risalah. Muhammad Hussain (1986).

Beirut: Dar al-Fikr al-Razi. 321 . Al-Sanhuri.31 (1997). al-Zuhayli. Ahmad (1952). Mas’ud (1983). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Abu Bakr Ahmad b. Abd al-Razaq b.Fikr ____________________(1992). al-Wasit fi Syarh al-Quran al-Madani alJadid. edisi 2. al-Tafsir al-Munir. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Quran.Kutub al-Ilmiah al. Abd Allah Muhammad ibn Ismail (1992)). Abu Bakr ‘Abd Allah (t. Kaherah: Matba’ah ‘Isa al-Halabi Sayid Qutb.t). Beirut: al Maktab al-Islami al-Baihaqi. Al-Husayn b. Sahih Bukhari.Bukhari. Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri. jld 2. juz 8. Sunan Abi Dawud. Jld 1. Sulayman B al-As’ath al-Sajistani al-Azdi (1994). Beirut: Dar al-Syuruq Abi Dawud. Muhammad b. Ahkam al-Quran. Wahbah (1991). Abi Bakr b. Damsyik: Maktabah al-Ghazali _______________________(1981). Ibn al-‘Arabi. Muhammad Ali (1977). Beirut: Dar al-Ma’rifah. Syarh al-Sunnah. Beirut: Maktabah al-Baghawi. Kaherah: Sakhr Technologies al-Qurtubi. Muhammad (1985). al-Sabuni. jld 1. Beirut: Manahil al-’Irfan. Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir Basmeih. juz 3. Tafsir ayat al-Riba Fi Zilal al-Quran. ‘Abd al-Qadir al-Razi (1987). Abdullah Muhammad (1980). Abu Ja’far Muhammad b. Kaherah: Dar al-Nasyr lil Jami’at al-Misriyyah al-Tabari. ‘Ali ibn Musa (1994) al-Sunan al-Baihaqi al-Kubra. Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran (30 juz). Abu Muhammad al-Husayn b.al-Quran versi 6. Rawa’i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran. Beirut: Dar al. fi zilal al-Quran. Mukhtar al-Sihah. Beirut: Dar al. al-Tibyan fi Ulum al-Quran. CD-ROM. Muhammad ibn Ahmad (1988). Jarir (1988).

Cetakan 2. Mahy al-Din Yahya al-Syaraf (1994). Hanbal. Abu al-Fadhl Syihab al-Din Ahmad b.t) Hasyiyah al-Dusuqi ‘Ala al Syarhu alKabir.t) al-Jami’ al-Sahih. Ibn Majah. ‘Ali b. Mukhtar al-Sihah. Abi Bakr b. Sunan al-Daraqutni. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-’Arabi Ibn Hajar al-‘Asqalani. Muhammad (1991). Abu al-Husayn b. Abu Abd Allah Muhammad b.t) Sunan Ibn majah. juz 9. Sahih Muslim Bi Syarhi ’ala Imam Mahy al-Din al. Ahmad Fahmi (2004). Abu ‘Abd Allah B. _____________________________________________________(t. ‘Ali b. Sunan al-Darimi. Beirut: Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah al-Nawawi. Karachi: Hadith Akademi al-Dusuqi. Istanbul: Cagri Yayinlari.Nawawi. Beirut: Dar al-Fikr Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Beirut: Dar al-Fikr. juz 3. Muhammad (1985). Syu’aib (1986). Abu ‘Abd Allah b. Juz 7. Musnad al-Imam Ahmad b. Mesir: Dar al-Ihya’ al-Kutub al-’Ilmiyah al-Nasa’i. Muslim al-Qusyairy al-Naisaburi (t. Fath al-Bari Bi Syarh Sahih al-Bukhari. Sawrah B. Ali Isa b. Abi Bakr (1977) Auna al-Ma’bud Sharh Sunan Abi Dawud. Abu ’Isa Muhammad b. Umar (1993). ‘Ali B. Kaherah: Dar al-Basa’ir Abu Zahrah. Beirut: Maktabah Lubnan. Sunan Al-Tirpidhi. juz 3. Riyadh: Dar alSau’udiyyah 322 . cet. ‘Abd al-Qadir (1987). 2. Yazid al-Qazwani (t. Al-Hajjaj b. Syams al-Din Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Muhammad b. karangan Abu al-tayyib Muhammad Syams alHaq al-‘Azim Abadi. Abu Abd al-Rahman Ahmad b. Hanbal (1978). juz 11. 5 Juz. al-Syaibani. dicetak bersama dengan alTa’liq al-Mughni ‘ala al-Daraqutni. Muhammad ‘Arfah Shams al-Din (t. Muhammad b. Musa (1981). juz 1. juz 2. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi al-Darimi. ‘Abd al-Rahman (1984). Tahrim al-Riba Tanzim al-Iqtisad. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah al-Tirpidhi. Kaherah: Matba’ah Muhammad ‘Ali Subayh wa Awladih Abu Sunnah.t). al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’y al-Fuqaha’. Riyadh: Darul Ma’rifah al-Razi. Sunan al-Nasa’i bi-Syarh al-Suyuti wa Hasyiyah al-Sindi. Beirut: Dar al-Fikr Muslim. Sahih Muslim.al-Daraqutni.

Baghdad: Maktabah al-Muhtanna. al-Gharar wa Atharuhu fi al-‘Uqud fi alfiqh al-Islami. Kaherah: Maktabah Wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi ______________________________________________(1981). ‘Ali b. Damsyiq: Dar al-Qalam.. Kaherah: Mustafa al Baabi al Halabi al-Adawi. Muhammad al-Amin al-Siddiq (1995).2. al-Bujayrimi. cetakan 3. Mahmud (1995). Al-Jassas. Kaherah: Matba’ah al-‘Amiriyyah. Beirut: Dar alIhya’ al-Turath 323 . Abu Hamid Muhammad b. Hassan Sobhi (1970). jld. Beirut: Dar al-Fikr al-Amidi. Mustafa (1989). al-Mustaysfa min ‘Ilm al-Usul. jld. al-Muntaqa Syarh Muwatta’. Ahkam al-Quran. Abu al-Walid Sulayman b. al-Darir. al-Ahkam fi Usul alAhkam.t. juz 3. Kaherah: Mustafa al-babi al-Halabi al-Buti. 2. Kaherah: Matba’ah al-Subaih. Keherah : Matba’ah alRisalah. Lubnan: Dar al-Fikr. _______________________________________________(1987). Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Ibn Qasim al-Ghazzi. Ahmad al-Sa’idi. juz 1. edisi 2. Akmal al-Din Muhammad b. Mesir. jld. al-Inayah. Mansur Ibn Yunus Ibn Idris (1982). Uthman (1988).Shafie. Fath al ‘Aliyy al. Sulayman b. (t. Universiti Khartoum al-Dhahabi. al-‘illaysy. jld.). Bujairimi ‘Ala al-Khatib. juz 2. 1. al-Mustasfa. al-Kabair. jld.Malik fi al-Fatawa ‘ala Mazhab al-Imam Malik. Kaherah: Matba’ah dar Ihya’ al-Kutub al-A’rabiyyah al-Bugha. Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-Razi (t. Abu Abd Allah Muhammad b. ‘Umar b. juz 5.Ahmad. Sayf al-Din Abu al-Hassan ‘Ali b. Khalaf b. Muhammad Ibn Ahmad (1958). Hasyiyah al-Bujayrimi ‘Ala alKhatib.Mohamad (t. al-Babarti. Sa’ad b. al-Buhuti. Hasyiyah al-Syaikh ‘Ali al-‘Adawi ‘ala alKhursyi. Beirut: Muassah al-Risalah. Muhammad (1980).t). Beirut: Dar alKutub al-‘Ilmiah al-Baji. Ibrahim b. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi al-Bajuri. Dhawabit al-Maslahah fi al-Syariah alIslamiah. Muhammad Said Ramadhan (1982). al-Fiqh al-Manhaj ‘ala-Madhab al-Imam al. Jordan: Maktabah al-Manar al-Ghazali. Muhammad (1978). Ayub (1983). Kasyf al-Qina’ ’an Matn al-Iqna’. 3. jil 6. Muhammad (1951). jil 5.t). al-Madkhal ila al-Fiqh al-Islami.

alHidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi.t. Abu Bakr Jabr Al Jazairi. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah alMuqtasid. al-Madkhal li al-Dirasat al-Syari’ah al-Islamiyyah. 1. ‘Abd al-Jalil (t. Minhajul Muslim. Syams al-Din Muhammad b. juz 3. ‘Ala al-din Abu Bakr b. al-Khursyi.t) . Beirut: Dar al-Fikr al-Maltawi. al-Murtadha Ahmad b. Kaherah: Dar al-Sahwah ________________ (1993). al-Majmu’ Syarh Muhadhab.2. Mesir: Matba’ah al-Imam al-Qaradawi. Ali (t. Abi al-‘Abbas Ahmad b. Bada’i’ al-Sana’i ’ala Tartib alSyara’i’. 1996. Kaherah: Syarikah Maktabah wa matba’ah al-Babi al-Halabi wa Awladih. Taqiyuddin. Burhan al-Din Abu Hassan ‘Ali b. Saraf (1978). Muhammad b. al-Sanhuri. Kaherah: Maktabah Wa Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladih al-Murtadha. al-Ramli. Fatawa al-Muasirah. Kaherah: Dar al-Fikr al-Islamiy. Edisi Revisi. Muhy al-Din Abu Zakariyya Yahya b. Yahya Ibn Muhammad (1985). al-Khursyi ‘ala Mukhtasar Saydi al-Khalil. 2005. Surabaya: Risalah Gusti. al-Marghinani. 324 . j. Mas’ud (1989). Muhammad Ibn Ahmad (1998). Jld. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj.).al-Kasani. al-Nawawi. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-’Arabi. Beirut: Muassasah al-Risalah al-Qurtubi.3. Penerbit Buku Islam Kaffah. juz 5. Beirut: Dar al-Ma’rifah. Ahmad (1983). Beirut: Dar al-Fikr ________________ (1990). Jil 4 Kaherah: Dar al-Kitab alIslamiy An Nabhani. juz 1 Beirut: al Majma’ al-‘Alami al-‘Arabi. 8 Juz. Fiqh al-Muamalah ‘Ala Madhahib al-Imam Malik. Yusuf (1985). Hamzah (1988). Abi Bakr b. c. Masadir al-Haq Fi al-Fiqh al-Islamiy. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif. Abu ‘Abd Allah Muhammad b. juz 4. Kaherah: Maktabah Wahbah ________________ (1994). ‘Abd Allah b. Bay’ al-Murabahah Li al-Amr bi al-Syra’. Kitab al-Bahr alZakhar al-Jami’ li Madhahib ‘Ulamak al-Amsar. Abd al-Razzaq (1954). Ensiklopedia Muslim. ‘Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Shariah al-Islamiyyah.

Ahmad b. Muhammad al-Khatib (1984). al-Syawkani. ‘Abd al-Kafi (t. Cet 2. Beirut: Dar al-Ma’rifah al-Sawi. Mughni alMuhtaj ila Ma’rifat al-Faz al-Minhaj. Takmilah al-Majmu’ Syar al-Muhadhab. Usul al-Fiqh al-Islami. Mustafa al-Khin. juz 1. Jalal al-Din Abd al-Rahman (1959). juz 12. Beirut: Dar al-Ma’rifah al-Syahrastani. juz 5. Syams al-Din Muhammad b. ’Ali B. Irsyad al-Fuhul. Musa al-Lakhmi al-Gharnati (1975). al-Subki. juz 4. Muhammad Mustafa (1986). Muhammad b. Beirut: Dar al-Nahdhah al-’Arabiyyah. Abu Ishaq Ibrahim b. Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq alHaq min ‘Ilm al-usul. Musa al-Lakhmi al-Gharnati (1979). Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad (1978). Beirut: Dar al-Fikr al-Syatibi. Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Ali b. jld 1. Muhammad Mustafa (1961). al-Syatibi. juz 3. Kaherah: Maktabah al-Halabi. Beirut: al-Maktabah alIlmiyyah.2. Ta’lil al-Ahkam. Kaherah: Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladih _________________________________________ (1967). Muhammad (1989).t). Bulghah al-Salik li-Aqrab al-Masalik ‘ala alSyarh al-Saghir. 325 . Abu Ishaq Ibrahim b. al-Syafi’i. al-Ashbah wa al-Naza’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqhi al-Syafi’iyah. ________________________________________(1983). Idris (1973). al-Muwafaqat. Kaherah : Matba’ah al-Babi al-Halabi al-Syalabi. jld 1. Beirut: Dar alNahdah al-‘Arabiyyah al-Syarbani. Kaherah : Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladih. Kaherah : Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladih.al-Sarakhsi. Beirut : Dar al-Ma’rifah. al-Risalah. al-Mabsut. al-Milal wa al-Nihal . Muhammad Mustafa (1981). al-Umm. c. Miftah al-Jinan. Muhammad (1990). Kaherah: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-babi al-Halabi wa Awladih al-Sayuti. Ali (2005) Fiqh al-Manhaji ‘ ala Madhahib Imam Syafi’i. Madinah: Matba’ie al-Rasyid. Beirut: Dar al-Fikr al-Syarbini. al-Syatibi.

_________________________________________ (1999). Faizah Ismail (1995). ‘Ali b. __________________(1999). Mu’asir al-Muamalat al-Maliyyah al-Muasirah. Abu Muhammad ‘Ali b. j. juz 7. Abu al-‘Abbas Ahmad Syihab al-Din b.2. Muhammad (t. Kaherah: al-Maktabah al-Islamiyyah Ibn Hazm. Kaherah: Maktabah Wa Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladih al-Yubi. 3. Nayl al-Awtar. Fatawa al-Kubra alFiqhiyyah. juz 1. Damsyik: Darul Fikr. juz 4. Syria: Matba’ah _________________________ (1983). juz 4. juz 1. Beirut: Dar al-Fikr. al-Muhalla. al-Muhadhdhab. al-Zabidi. Sa’id (t. Fiqh al-Kitab wa al-Sunnah. Ahmad b. Dimashq (1961). j. Asas-asas Muamalat Islam. Abu al-Fadl Ahmad Ibn ‘Ali (t. Keherah: Syarikah Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi ______________________(1985).5. c. Hasyiah Ibn Abidin.2. Wahbah (1986). Usul al-Fiqh al-Islamiy. Hasyiyah Radd alMukhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar.t). ‘Abd al-‘Aziz (1975).t. Beirut: Dar alIhya’ al-Turath al’Arabi al-Syirazi. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi Ibn Hajar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm. Sharh usul al-Fiqh. Beirut: Dar al. al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. Taj al-‘Arus. c. ‘Umar b.Nafa’as Ibn Hajar al-‘Asqalani. Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam. Muhammad ibn Muhammad Murtadha (1983). Dar al-Fikr al- Amir ’Abd al-’Aziz (1999). Beirut: Dar al-Qalam al-Zuhayli. Ibn ‘Abidin. Abu Ishaq Ibrahim b. Riyadh: Dar alHijrah. 326 .t). Benghazi: Dar alLibya al-Zarqa’. Kaherah: Dar al-Salam. Muhammad Amin b. Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah. Muhammad Sa’ad (1988).). __________________(2002). Damsyik: Dar al-Fikr. Mustafa Ahmad. Yusuf (1976).

juz 4. Beirut: Muassasah al-Risalah Abdul Ghani. al-Mughni. Kuwait: Dar al-Qalam Zaydan. ‘Abd al-Karim (1969) al-Madkhal li al-Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah. Jld 1. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. juz 3. al-Mughni. Kaherah: Matba’ah al-Sa’adah. Abu Walid Muhammad b. Riyadh: Dar al-’Alam alKutub. Usul al-Da’wah. juz 6. Athif Abu Zaid Sulaiman. 1416 H 327 . Syabir. (1981).p). t. Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad (1981). Majallah Majma’ al-Fiqh al-Islami. Kaherah: Dar al-Fikr Malik b. Al-'Adalah fi An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. (Makkah : Rabithah al-'Alam al-Islami). Abu ‘Abd Allah (1983). Malik ibn Anas (1994). c. al-Ahkam Fi Usul alAhkam. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah Majma’ al-Fiqh al-Islami (1992). Cet. Bahgdad : Matba’ah al-‘Aini _____________________ (1984).4. al-Mudawwanah al-Kubra. al-Muwatta’. Ali. ‘ilm Usul al-Fiqh.t. Abd Wahab (1985). 3.t). Riyadh: Maktabah al-Riyad al Hadithah Ibn Rusyd. juz 2. Muhammad. Muwwafiq al-Din Ibn Ahmad (1999). Muhammad Ibn Abi Bakr (1977) I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. Beirut: Maktabah al-Islamiy _____________________ (1987) al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Muhammad ‘Uthman (1996). Ibn Qayyim al-Jawjiyyah. Ahmad al-Hafid. Ihya` Al-Aradhi al-Mawat fi al-Islam. Beirut: Dar al-Afaq alJadidah. Kaherah: Maktabah al-Taufiqiyyah Ibn Qudamah.tp : t. (t. Anas. Kaherah: Maktabah wa matba’ah Mustafa al-Babi alHalabi wa Awladih Izz al-Din bin ‘Abd al-Salam (t. Khallaf. al-Maslahah fi al-Taysri’ al-Islami wa Najm al-Din al-Tufi. Masa’il fi al-fiqh al-Muqarin. Jeddah: Majma’ alFiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Jordan: Dar al-Nafais. Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Mustafa Zaid (1964). Jld 2.____________________________________________(1977).

Bahtsun fi Aqsam Al-Aradhiin fi Asy-Syariah Al-Islamiyah wa Ahkamuhaa. : t. Taqiyuddin. (t.t. Al-Milkiyah fi Al-Islam. Yasin.tp.tp : Hizbut Tahrir). Abdul Qadim. Juz II. t. (Beirut : Darul Ummah). 2003 ----------. Ahmad Ismail. Abdurrahman. (Beirut : Darul Ummah). (Kairo : Darul Ma'arif). Zallum. Al-Amwal wa Al-Amlak al-'Ammah fil Islam. (Mu`tah : Mu`assasah Raam). Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah. Syauman.Al-Maliki. As-Siyasah Al-Iqtishadiyah al-Mutsla. 2004 328 . Amin. (Beirut : Darul Ummah). (t. 1963 Al-Nabhani. 2004 Ghadiy. Isa & Yahya.t. Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah. 1994 Abduh. Al-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam.p) : t.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful