Butir-butir pengamalan Pancasila [2

]
Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. 36 BUTIR-BUTIR PANCASILA/EKA PRASETIA PANCA KARSA A. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA 1. Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganutpenganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. 3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. B. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB 1. Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 7. Berani membela kebenaran dan keadilan. 8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. C. SILA PERSATUAN INDONESIA 1. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta Tanah Air dan Bangsa. 4. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.

Menghormati hak-hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 6. E. 4. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA 1. Tidak bergaya hidup mewah. Tidak bersifat boros.5. Bersikap adil. 6. menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berBhinneka Tunggal Ika. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. I/MPR/2003 dengan 45 butir Pancasila. 8. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. 5. Suka bekerja keras. 2. 3. 4. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN 1. 7. . Menghargai hasil karya orang lain. 10. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ketetapan ini kemudian dicabut dengan Tap MPR no. 9. Tidak pernah dipublikasikan kajian mengenai apakah butir-butir ini benarbenar diamalkan dalam keseharian warga Indonesia. 11. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. D. 12. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong. 7. 5. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab          Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. kepercayaan. . warna kulit dan sebagainya. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.45 Butir Pancasila 1. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama anatra pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengakui persamaan derajad.Ketuhanan Yang Maha Esa         Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaanya dan ketaqwaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Berani membela kebenaran dan keadilan. tanpa membeda-bedakan suku. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya masing masing Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. keturrunan. 2. kedudukan sosial. jenis kelamin. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. agama. persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia.

Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. 3. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 4. serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan           Sebagai warga negara dan warga masyarakat. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. . kesatuan. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Persatuan Indonesia        Mampu menempatkan persatuan. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan. nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. hak dan kewajiban yang sama. perdamaian abadi dan keadilan sosial.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia            Mengembangkan perbuatan yang luhur. . Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Suka bekerja keras. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Menghormati hak orang lain. yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.