SEKOLAH KEBANGSAAN SETIAWANGSA FORMATIVE 2 2012 SCIENCE YEAR 4 (1 HOUR 15 MINUTES) Nama :______________________________ Kelas :_________________ Instruction: Each

question is followed by four options, A, B, C and D. Choose the correct answer. 1. Which of the following is not a basic need of plant? Antara berikut, yang manakah bukan keperluan asas tumbuhan? A. Water Air B. Air Udara C. Light Cahaya D. Food Makanan 2. The figure 1 below shows a fish bowl which has a layer of oil on the surface of the water. Rajah 1 dibawah menunjukkan mangkuk ikan yang mempunyai lapisan minyak di atas permukaan air.

What will happen after a week? Apa yang akan terjadi selepas seminggu? A. The fish will grow bigger. Ikan akan membesar. B. The fish will compete for food. Ikan akan bersaing untuk makanan. C. The fish will compete for mate. Ikan akan bersaing untuk pasangan. D. The fish will die. Ikan akan mati.

1

3. Which of the plants in the above figure reproduce through spores? Yang manakah tumbuhan di atas membiak melalui spora? A. P only B. P and Q only C. Q and R only D. Q, R, and S only

4. The flies and the lizard in the above figure will die because they do not get… Lalat dan cicak dalam rajah akan mati kerana tidak mendapat… A. water. air B. food. makanan C. air. udara D. enough space. cukup ruang 5.

Turtle (Penyu) (Buaya) Snake (Ular)

Crocodile Duck (Itik)

The animals shown in the list above … Haiwan-haiwan di atas boleh diketegorikan…. A have similar physical characteristics. Sama ciri-ciri fizikalnya B live in the same habitat. Tinggal di habitat yang sama C reproduce by the same method. Cara membiak yang sama D have the same eating habits. Sama tabiat makannya 6. Which of the following helps the excretion of waste products from the body? Antara berikut yang manakah dapat membantu perkumuhan bahan buangan dari badan? A. Exercising Bersenam B. Sleeping Tidur 2

C. Reading Membaca D. Talking Bercakap 7. Which one of the following animals gives birth? Antara yang berikut, haiwan manakah melahirkan anak? A. Lizard Cicak B. Bat Kelawar C. Cockroach Lipas D. Grasshopper Belalang 8. The figure 2 below shows a pair of human organs of excretion labelled X. Rajah 2 di bawah menunjukkan sepasang organ-organ perkumuhan manusia yang dilabel X.

What waste is excreted from the organs labeled X? Apakah bahan buangan dikeluarkan daripada organ-organ yang dilabel X? A. Sweat Peluh B. Urine Air kencing C. Carbon dioxide Karbon dioksida D. Faeces Najis

9. The animal shown in the picture above will grow into a… Haiwan yang ditunjukkan dalam gambar di atas akan membesar menjadi ... A. mosquito. nyamuk B. frog. katak C. butterfly. Rama-rama D. grasshopper. Belalang 3

10. A frog can breathe in water and on land because it has two different breathing organs, which are… Katak boleh bernafas di dalam air dan di atas tanah kerana ia mempunyai dua organ-organ pernafasan yang berbeza,... A. the lungs and moist skin. Peparu dan kulit lembap B. the lungs and gills. Peparu dan insang C. the lungs and tracheal system. Peparu dan sistem trakea D. the gills and tracheal system. Insang dan sistem trakea

11. Which of the following animals can be classified in groups X and Y, based on how they breathe? Antara haiwan berikut, yang manakah boleh dikelaskan dalam kumpulan X dan Y, berdasarkan bagaimana mereka bernafas? X Y A Tadpole Berudu B Chicken Ayam C Frog Katak D Prawn Udang Cockroach Lipas Caterpillar Ulat beluncas Dragonfly Pepatung Earth worm Cacing tanah

12. Which of the following plants reproduce in the same way? Di antara tumbuh-tumbuhan berikut, yang manakah membiak dengan cara yang sama? A. I and II only B. I and III only C. I and IV only D. III and IV only 4

Snake Ular Centipede Lipan Scorpion Kala jengking 13. The animals in the list above protect themselves by… Haiwan dalam senarai di atas melindungi diri mereka dengan ... A. Camouflage. Penyamaran B. pretending to die. Berpura-pura mati C. producing a smell. Mengeluarkan bau busuk. D. using a sting. Menggunakan sengatan 14. Which of the following animals use the same method as a chameleon to protect themselves from their enemies? Di antara haiwan berikut, yang manakah sama dengan kaedah sesumpah untuk melindungi diri daripada musuh?

A I and II only C II and III only

B I and IV only D II and IV only

15. The polar bear can survive in a cold and icy habitat because… Beruang kutub boleh hidup di dalam habitat yang sejuk dan berais kerana ... I It has very thick fur. Ianya mempunyai bulu yang tebal. II Its fur is white. Bulu yang berwarna putih. III It has a thick layer of fat under its skin. Ia mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulit. A. I and II only B. I and III only C. II and III only D. I, II, and III 5

16. Rubber trees can reduce water loss during the drought season… Pokok getah boleh mengurangkan kehilangan air semasa musim kemarau… A. by having its leaves folded. mempunyai daun yang dilipat. B. by shedding its leaves. dengan menggugurkan daun. C. by having latex produced in the stem. mempunyai susu getah yang dihasilkan dalam batang. D. by shedding bark from the stem. dengan menggugurkan kulit kayu dari batang. 17. The following pictures show the classification of animals into two groups according to the way they reproduce. Gambar-gambar berikut menunjukkan pengelasan haiwan kepada dua kumpulan mengikut cara mereka membiak.

Which of the following animals can be placed in group M and group N? Antara haiwan berikut, yang manakah boleh diletakkan dalam kumpulan M dan N ? Group M Group N A. Tiger (Harimau) Zebra (Kuda belang) B. Snake (Ular) Snail (Siput) C. Frog (Katak) Sea lion (Singa laut) D. Giraffe (Zirafah) Rabbit (Arnab) 18. The picture 3 below shows a mimosa plant. Rajah 3 di bawah menunjukkan pokok daun semalu.

This plant can respond to… Tumbuhan ini bergerak balas terhadap… I water. air II touch. sentuhan III sunlight. matahari A. II only B. I and III only C. II and III only D. I, II and III 6

19. Which of the following plants reproduces by spores?

20. Which part of a plant will respond to gravity? Bahagian tumbuhan yang manakah akan bertindak balas kepada graviti? A. Shoot Pucuk B. Roots Akar C. Leaves Daun D. Stem Batang 21. Which of the following plants have fine hairs that can cause itchiness? Antara tumbuhan berikut yang mempunyai rerambut yang boleh menyebabkan rasa gatal? I Jackfruit Nangka II Bamboo Pokok buluh III Sugar cane Pokok tebu IV Pumpkin Labu A. II and III only B. I, II and III only C. II, III and IV only D. I, II, III and IV 22. • Mimosa plant Semalu • Rose plant Ros • Rattan plant Rotan

The following list shows some plants which have a certain specific characteristic. What is the specific characteristic? Senarai berikut menunjukkan beberapa tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Apakah ciri-ciri khusus? 7

A. Poisonous Beracun B. Thorny Berduri C. Smelly Busuk D. Produce latex Mengeluarkan getah 23. Diagram 5 shows a shape consisting of several squares. Rajah 5 menunjukkan bentuk yang terdiri beberapa luas kawasan.

What is the total area of the diagram above? Apakah jumlah luas rajah di atas? A. 34 cm² B. 44 cm² C. 54 cm² D. 60 cm² 24. Diagram 6 shows a way to estimate the length of a thermometer. Rajah 6 menunjukkan cara untuk menganggarkan panjang termometer.

What is the length of the thermometer? Berapakah panjang termometer? A. 8 thumbtacks B. 9 thumbtacks C. 10 thumbtacks D. 12 thumbtacks

25. Diagram 7 shows a bicycle made from different materials. The materials are… Rajah 7 menunjukkan sebuah basikal yang diperbuat daripada pelbagai bahan. Bahanbahan tersebut ialah… I metal. Logam II plastic. 8

III IV A. B. C. D.

plastik rubber. getah wood. kayu I and II only II and III only I, II and III only I, II, III and IV

26. Which of the following objects is an insulator? Antara objek berikut yang manakah adalah penebat? i. Plastic spoon Sudu plastik ii. Eraser Pemadam iii. Metal ruler Pembaris logam iv. Key Kunci A. i and ii B. i and iii C. ii and iv D. iii and iv 27. Diagram 8 shows a frying pan. Rajah 8 menunjukkan sebuah kuali.

Why is material P used? Mengapa bahan P digunakan? A It is transparent. B It floats on water. Ianya lut sinar Ianya terapung atas air C It is an insulator. D It is a conductor. Ianya penebat Ianya konduktor 28. What is the meaning of natural materials? Apakah yang dimaksudkan dengan bahan semulajadi? A. Materials that have been processed Bahan-bahan yang telah diproses B. Materials that can be reused Bahan yang boleh diguna semula C. Materials sourced from plants, animals and rocks Bahan yang diperoleh daripada tumbuh-tumbuhan, haiwan dan batu-batu D. Materials made from processed chemicals Bahan yang dibuat daripada bahan kimia yang diproses

9

29. Which of the following are the factors that cause rusting? Yang manakah faktor yang menyebabkan pengaratan? I Sunlight (Matahari) II Air (Udara) III Water (Air) A I and II only B I and III only C II and III only D I, II and III 30. Diagram 9 shows the apparatus set up for an experiment. The apparatus is left for a week. Rajah 9 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen. Radas dibiarkan selama seminggu

Diagram 5 Which of the following observations are correct? Yang manakah pemerhatian yang betul? Nail R Nail S A B C D Does not rust Tidak berkarat Does not rust Tidak berkarat Rust Berkarat Rust Berkarat Rust Berkarat Does not rust Tidak berkarat Rust Berkarat Does not rust Tidak berkarat

10

Nama :______________________________ Kelas :_________________ Section B (20 Marks) Answer all questions. Write your answer in spaces provided. Jawab semua soalan. Tulis jawapan anda dalam ruang yang disediakan. 1. Johnny have a balsam plant .He waters the balsam plant every day. He records the height of the balsam plant in the table below. Johnny menanam pokok keembung. Beliau menyiram pokok keembung itu setiap hari. Dia mencatatkan ketinggian pokok keembung dalam jadual di bawah. Day Height of balsam plant (cm) (Hari) Tinggi pokok keembung 5 6 7 10 9 14 11 18 13 22 a) What is the trend in the height of the balsam plant ? Apakah corak ketinggian pokok keembung? _______________________________________________________________( 1 Mark) b) Based on the investigation, state the following that is : Berdasarkan penyiasatan itu, nyatakan yang berikut : i) changed ( manipulated variable) diubah (pembolehubah dimanipulasi) _________________________________________________________(1 Mark) ii) observed (responding variable) diperhatikan (pembolehubah bergerakbalas) _________________________________________________________(1 Mark) c) Predict the height of the balsam plant in the day 8. Ramalkan ketinggian pokok keembung di hari ke-8. _______________________________________________________________(1 Mark) 2.

(a) Where do the animals shown live? Di manakah haiwan yang ditunjukkan hidup? 11

___________________________________________________________(1 Mark)

(b) How do these animals adapt to their environment? Bagaimana haiwan-haiwan ini menyesuaikan diri dengan persekitaran mereka? i. Polar bear(Beruang kutub) : _______________________________________________(1 Mark) ii. Penguin(Penguin) :

________________________________________________(1 Mark)

c. Diagram shows a plant found in the desert.What is the characteristics plant in this region? Rajah menunjukkan tumbuhan yang hidup di kawasan gurun. Apakah ciri-ciri tumbuhan yang hidup di kawasan gurun? ___________________________________________________________(1 Mark) 3. An investigation is carried out by a group of pupils from 6 Gigih. Satu penyiasatan dijalankan oleh sekumpulan murid dari kelas 6 Gigih Length of thread (cm) Panjang benang Number of swinging Bilangan ayunan 15 30 20 26 25 22 30 18

The table above shows the readings obtained in the investigation for a period of 20 seconds. Jadual di atas menunjukkan bacaan yang diperolehi dari satu penyiasatan untuk tempoh masa 30 saat. a) What is the aim of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? __________________________________________________________________(1 Mark) b) State the relationship between the length of the thread and the number of oscillations within a certain period. Nyatakan hubungan antara panjang benang dengan bilangan ayunan dalam masa tertentu. 12

___________________________________________________________________(1 Mark)

c)

Based on the investigation, state the following that is : Berdasarkan penyiasatan itu, nyatakan yang berikut : iii) changed ( manipulated variable) diubah (pembolehubah dimanipulasi) iv) _________________________________________________________(1 Mark) measured (responding variable) diukur (pembolehubah bergerakbalas) _________________________________________________________(1 Mark) 4. Chart below shows an experiment that is carried out by Puteri. Three beakers are filled with 200 ml of water. Three pieces of cloth from different sizes but same materials are immersed partially in the water. The pieces of cloth are lift from the water after 5 minutes. Carta bar di bawah menunjukkan eksperimen yang dijalankan oleh Puteri. Tiga bikar yang diisi dengan 200 ml air. Tiga keping kain dari saiz yang berbeza,tetapi bahanbahan sama, terendam sebahagiannya di dalam air. Keping kain diangkat dari air selepas 5 minit. Volume of water left(ml) Jumlah air yang tinggal(ml) 500 400 300 200 100 Cloth (Kain) P Q R a) What is the aim of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? __________________________________________________________________(1 Mark) b) State the relationship between the size of cloth and the volume of water left in the beaker. Nyatakan hubungan antara saiz kain dan jumlah air yang tertinggal di dalam bikar. __________________________________________________________________(1 Mark) c) Based on the investigation, state the following that is : Berdasarkan penyiasatan itu, nyatakan yang berikut : v) changed ( manipulated variable) 13

diubah (pembolehubah dimanipulasi)
_________________________________________________________(1 Mark) vi) observed (responding variable) perhatikan (pembolehubah bergerakbalas)

_________________________________________________________(1 Mark) d) Name another objects that can absorb water. Nama lain objek yang boleh menyerap air. __________________________________________________________________(1 Mark) 5. Diagram shows an electric circuit built by Kevin for an investigation. The investigation is repeated using different materials. The observations for the investigation are recorded in the following table. Rajah menunjukkan litar elektrik yang dibina oleh Kevin untuk siasatan. Penyiasatan ini diulangi dengan menggunakan bahan yang berbeza. Pemerhatian bagi penyiasatan dicatatkan dalam jadual berikut. Material Iron nail (Paku besi) Plastic spoon (Sudu plastik) Wood (Kayu) Key (Kunci) Condition of bulb Light up (Menyala) Not light up (Tidak menyala) Not light up (Tidak menyala) Light up (Menyala)

tested material

(a)

What is the aim of this experiment? Apa tujuan penyiasatan ini? _________________________________________________________________ (1 Mark)

(b)

What is meant by the following terms? Apakah yang dimaksudkan dengan istilah berikut? i. Electric conductor Konduktor elektrik __________________________________________________________________ (1 Mark) ii. Electric insulator Penebat elektrik __________________________________________________________________ (1 Mark)

Disediakan oleh :

Disemak Oleh :

Disahkan Oleh :

14

_____________________ (Panang Anak Nyarapong)

____________________ (Pn. Hjh Naziah bt Yusuf) Ketua Panitia Sains SK Setiawangsa

____________________________ (Pn Norhaniza bt Mohamad Dahalan) Penolong Kanan Petang SK Setiawangsa

15