Pengenalan Kreativiti merupakan satu anugerah Allah s.w.

t kepada setiap insan yang berada di atas muka bumi ini, namun kadang kala kita tidak meyedari kelebihan yang dikurniakan itu dan selalu mengabaikannya. Kebolehan semulajadi yang dianugerahkan kepada manusia ini membawa perasaan istimewa dan eksklusif kepada diri individu itu kerana dia sering dianggap mempunyai kualiti sejati yang jarang dijumpai. Ini dapat dilihat pada kenyataan yang diberikan oleh tokoh seni seperti Lowenfeld (1975), percaya bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif. Penyataan ini disokong dengan sifat semula jadi kanak-kanak yang gemar meneroka dan penuh dengan perasaan ingin tahu. Dalam Pendidikan Seni Visual unsur kreativiti ini amat berkait rapat dengan pemikiran kreatif. Kurikulum Pendidikan Seni Visual melibatkan perasaan estetik, daya kreatif pelajar melalui penjanaan daya intuisi, persepsi dan konsepsi, juga boleh mewujudkan rasa kepuasan dan kesedaran terhadap bakat serta kemampuan diri pelajar. Pendidikan Seni Visual juga mampu meningkatkan kualiti berfikir kerana pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dapat merangsang penjanaan idea, penerokaan unsur, inkuiri, integrasi maklumat serta idea, pengolahan simbol nyata atau abstrak dan melihat sesuatu dari pelbagai perspektif, menjanjikan satu peningkatan kualiti berfikir serta bertindak secara rasional dan fleksibel. Jesteru itu, telah menjadi tanggungjawab para pendidik khususnya guru pendidikan seni visual untuk memupuk dan meningkatkan daya kreativiti di kalangan murid ke tahap yang optimum. 1.1 Definisi Kreativiti

Pelbagai definisi yang diberikan oleh pujangga seni Eropah kepada kreativiti dalam seni visual iaitu kreativiti ialah menghasilkan sesuatu yang baru. Mengikut Kamus Dewan (2002) mentakrifkan kreativiti sebagai satu kemampuan atau kebolehan mencipta daya kreatif dan kekreatifan seseorang. Namun yang pasti menurut de Bono (1970), kreativiti itu memang berlaku tanpa disedari oleh manusia itu sendiri. Lantaran itu, sehingga kini terdapat ribuan maksud berkenaan pemikiran kreatif dan kesemuanya dapat disimpulkan sebagai berikut (Hassan, 1989) dan (Nik Azis, 1994); “Terminologi kreatif berasal daripada perkataan Latin ‘creare’ yang bermaksud ‘membuat’ (to make). Manakala dalam bahasa Greek pula, ‘Krainein’ yang membawa makna ‘memenuhi’. Dalam bahasa Inggeris ‘create’ atau ‘cipta’ dalam bahasa Melayu.” Antara definisi lain, June King McFee mentakrifkan kreativiti itu sebagai keupayaan seseorang mencipta

Sebagai menghargai segala jasa dan sumbangannya University of Geogia telah menubuhkan Toorance Centre of Creativity and Talent Development pada tahun 1984. Dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Perkembangan seni kanak-kanak dilihat oleh para pengkaji kreativiti manusia adalah seiring dengan perkembangan fizikal. namun secara ringkasnya kreativiti melibatkan daya berfikir dan kemahiran berfikir dalam melahirkan sesuatu idea yang baru dan asli. interaksi dengan rakan sebaya. “semua manusia dilahirkan dengan potensi untuk bersifat kreatif dan dengan adanya persekitaran serta teknik-teknik yang sesuai maka potensi ini boleh dikenali. Jesteru itu persekitaran adalah merujuk kepada keadaan sekeliling kanak-kanak seperti di rumah.sesuatu yang baru dan pada masa yang sama mampu untuk mengolah idea tersebut kepada idea yang baru seterusnya dapat melahirkan satu idea lain yang lebih bermakna. Beliau juga bertanggungjawab dan berjaya mencipta satu kaedah penanda aras bagi membolehkan proses pengukuran tahap kreativiti pada seseorang individu. masyarakat dan sebagainya. Instrumen yang telah berjaya beliau bangunkan dan perkenalkan adalah ‘Torrence Test of Creative Thinking’ (TTOCT). Profesor Dr. menghargai keindahan alam semulajadi merupakan salah satu daripada objektifnya. 1. kognitif dan emosi mereka. Faktor persekitaran dapat membantu dalam membangunkan pemikiran kreativiti kanak-kanak melalui pembelajaran seni visual. Persekitaran adalah merangkumi elemen fizikal seperti bahan. alat.2 Penggunaan persekitaran dalam membangun pemikiran kreativiti kanak-kanak Mengikut teori perkembangan Torrence. di sekolah dan masyarakat sekelilingnya. Ellis Paul Torrence merupakan seorang penyelidik dan ahli akdemik yang tersohor dalambidang kreativiti. ruang dan sosial pula terdiri daripada penjagaan ibu bapa. proses menjurus ke arah pemikiran kreatif kanak-kanak dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti pelajar itu sendiri dan juga suasana persekitaran. Beliau membuat banyak kajian dan penyelidikan tentang perkembangan kreativiti manusia. dipupuk dan diukur” (Jones 1972). Jelasnya menurut Leonard M S Yong (1994). guru. Berdasarkan kepada penulisan dan kerja-kerja penyelidikannya di dalam bidang kreativiti dan pendidikan akhirnya beliau telah diiktiraf sebagai Bapa Kreativiti. Di samping membangunkan pengujian dan pengukuran kreativiti beliau juga mencipta serta memperkenalkan teori kreativiti di dalam proses penjanaan kreativiti seseorang individu. Walaupun terdapat pelbagai takrifan tentang maksud kreativiti. .

1.1 Persekitaran rumah Rumah merupakan persekitaran terawal yang dialami oleh kanak-kanak. Ini kerana di kawasan persekitaran sekolah khususnya bilik darjah mereka akan mempelajari pendidikan seni visual secara terancang dan ditambah dengan pelbagai kemudahan seperti alat dan bahan yang mencukupi. Di sini mereka dikelilingi oleh ibu bapa. figura manusia. Kreativiti kanak-kanak telah diterjemahkan mereka secara tidak langsung melalui contengan dan garisan yang dilakukan. adik-beradik dan jiran. secara tidak lansung ia membantu memperkembangkan keativiti. Persekitaran rumah dan keluarga banyak mempengaruhi perkembangan kreativiti mereka dalam seni visual. kreativiti mereka akan dapat ditingkatkan.2. Kita dapat lihat di rumah kanakkanak yang berumur dua hingga lima tahun akan menggunakan kreativiti mereka untuk membuat contengan dan garisan yang tidak terkawal ke atas dinding rumah bagi menggambarkan imej yang diimaginasikan oleh mereka. 1. Ini kerana halangan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan wujudnya suasana persekitaran yang negatif dan ini akan membantutkan pembinaan pemikiran kreativiti kanak-kanak. Mereka akan dikelilingi oleh rakan sebaya dan guru serta bahan-bahan pembelajaran. Ini berbeza dengan kanak-kanak yang tidak mendapat pendidikan yang formal dan yang hidup dalam kekurangan . suasana pembelajaran yang kondusif dan guru yang mahir. haiwan dan sebagainya.2 Persekitaran sekolah Bagi kanak-kanak yang telah memasuki peringkat umur enam tahun ke atas persekitaran mereka telah beralih ke alam persekolahan. jika wujud halangan terhadap aktiviti ini maka perkembangan pemikiran kreativiti kanak-kanak tidak dapat dibangunkan dengan baik.Persekitaran mempunyai hubungan yang amat rapat dengan kreativiti kanak-kanak kerana mereka banyak menghasilkan imej seperti pokok. Jika ada ahli keluarga seperti ibu bapa terus memberikan rangsangan.2. Dalam suasana pembelajaran ini kanak-kanak akan mendapat pengetahuan dan kemahiran secara lebih formal dan sistematik yang mana ia amat berbeza semasa mereka berada di rumah. Walaupun imej yang dihasilkan itu tidak bersifat realistik namun itu adalah percubaan mereka untuk bereksperimentasi dengan garisan. Sebaliknya. motivasi dan penyediaan alatan dan bahan yang mencukupi kepada kanak-kanak ini.

Ini kerana proses melukis lebih menjurus ke arah pengamatan terhadap objek sekeliling di samping melatih deria kanak-kanak supaya menjadi lebih peka dan dapat meningkatkan daya persepsi mereka terhadap persekitaran. kereta. Ketujuh-tujuh ciri ini dilihat mampu untuk melonjakkan pemikiran kreativiti kanak-kanak ke tahap yang optimum seiring dengan aspirasi pembangunan negara untuk melahirkan generasi yang berminda kreatif dan kritis agar dapat memajukan negara di persada dunia. Oleh itu. jelaslah faktor persekitaran mempunyai pengaruh yang besar terhadap kreativiti murid di samping dapat meningkatkan daya imginatif kanak-kanak terhadap alam sekeliling dan menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. sesi kritikan seni boleh melahirkan dan mewujudkan cetusan pemikiran kritikal yang baik. Di dalam proses pembelajaran seni visual. memanipulasi dan aktiviti bermain. Aktiviti melukis merupakan satu bentuk aktiviti yang banyak digunakan oleh para saintis. pemerhatian. penerokaan. Oleh itu persekitaran yang lengkap dan positif membantu meningkatkan daya pemikiran kreativiti kanak-kanak. Guru perlu memberi motivasi dan . Dalam teori perkembangan Torrence. percubaan. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran guru memainkan peranan penting untuk mewujudkan suasana pembelajaran seni visual yang kondusif serta menyeronokkan. alat permainan dan sebagainya. 1. penemuan.terutama kanak-kanak di kawasan luar bandar. pendidik dan ibu bapa bagi menyelami perasaan dan fikiran kanak-kanak kerana ia dapat membantu meningkatkan daya sensitiviti terhadap alam sekeliling mereka. Akibat kekurangan kemudahan dan media kanakkanak ini tidak dapat meningkatkan kemahiran kreativiti mereka walaupun sebenarnya mereka mempunyai bakat dalam seni visual. Penggunaan kaedah berpusatkan pelajar dan bahan serta teknik sumbangsaran semasa pengajaran akan merangsang pelajar untuk menjana idea yang kreatif. beliau telah mengaris dan memperkenalkan tujuh perkara utama dalam proses penjanaan kreativiti seseorang individu iaitu penyoalan. bunga.2 Penyoalan dapat Untuk memupuk pemikiran kreativiti kanak-kanak ke tahap yang optimum berdasarkan teori perkembangan kreativiti Torrence unsur penyoalan adalah amat penting bagi tujuan untuk merangsang pemikiran seseorang pelajar perlu dipraktikkan. Penghasilan karya mereka lebih kepada imejan dalam lukisan figura seperti rumah.

Penemuan adalah merupakan satu aspek yang penting dalam usaha guru untuk memberikan galakan dan rangsangan kepada murid untuk tujuan mengalakkan penemuan-penemuan yang terkini melalui kajian dan juga penyelidikan. Kanak-kanak akan menggunakan pelbagai derianya untuk membuat pemerhatian terhadap alam sekelilingnya seperti tumbuhan. 1.3 Penemuan Selain itu. hidu dan dengar. persekitaran bilik darjah yang kondusif akan membantu membina daya kreativiti kanak-kanak. bagaimana dan sebagainya supaya mereka dapat menjana pelbagai idea yang kreatif dan kritis tentang sesuatu isu atau persoalan yang dikemukakan. rasa. Ini kerana suasana seperti ini akan mewujudkan pelbagai penemuan melalui aktiviti yang dibuat. alam benda dan sebagainya. Proses ini juga boleh diperolehi melalui kemajuan teknologi komputer seperti capaian internet yang mengandungi pelbagai maklumat. Melalui pemerhatian ini para pelajar dapat menjana idea baru. dan kawasan perkhemahan juga dapat membantu meningkatkan kemahiran kreativiti mereka. . proses pemerhatian tidak hanya tertumpu pada pengamatan sahaja malahan juga merangkumi deria-deria lain termasuklah deria sentuhan. ruang dan sebagainya akan merangsang pemikiran kreatif murid untuk menghasilkan sesuatu yang baru. siapa. mewarna dan sebagainya. Di dalam proses pendidikan seni visual.menggalakkan murid bertanya dengan pelbagai soalan seperti apa. Pemerhatian tentang persekitaran yang terdiri daripada pelbagai rupa. Dalam hal ini murid-murid digalakan mencuba serta melakukan berbagai ekplorasi dan eksperimen bagi mencari penemuan terkini tentang seni visual melalui aktiviti seni tampak seperti melukis.4 Pemerhatian Pemerhatian ataupun observasi ini adalah merujuk kepada penggunaan pelbagai deria yang terdapat pada manusia. mengapa. 1. binatang. Kecanggihan teknologi dapat membantu pelajar untuk meningkatkan daya kreativiti mereka. Aktiviti lawatan sambil belajar ke tempat-tempat menarik seperti zoo. Oleh itu.bentuk. Biasanya apabila kita memperkatakan tentang pemerhatian. tempat bersejarah. ia berkait rapat dengan aktiviti-aktiviti dan penghasilan lukisan. suasana persekitaran murid yang dikelilingi alam semulajadi seperti flora dan fauna juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk mereka berkreativiti. jesteru itu meningkatkan rasa ingin tahu dan seterusnya membantu mereka untuk berkreativiti dengan lebih kritis dan inovatif.

8 Aktiviti/Bermain Aktiviti bermain juga boleh meransang kreativiti individu. ia mampu menyedarkan pelajar supaya lebih berjimat cermat di samping mengelakan dari melakukan pembaziran penggunaan bahan semasa menghasilkan karya. Secara tidak langsung proses mendidik pelajar supaya tidak mudah berpuas hati dan berputus asa dalam membuat ekperimentasi akan berupaya membina satu pengalaman yang berguna ketika menghasilkan karya.6 Penerokaan Di samping itu juga. Bagi seorang kanak-kanak bermain adalah merupakan satu situasi yang penuh dengan keseronokan dan cabaran.1. Dalam konteks ini. Kreativiti seseorang . Ini bermakna apabila seseorang murid mampu menggunakan bahan dan objek yang berada di sekelilingnya untuk menghasilkan satu karya seni maka proses memanipulasi telah pun berlaku. 1. 1. pendidik dalam bidang pendidikan seni digalakkan untuk membimbing murid untuk menggunakan bahan terpakai yang terdapat di sekeliling mereka dalam proses menghasilkan karya. Manakala di dalam proses pembelajaran seni pula. persekitaran yang positif akan mewujudkan inisiatif kepada pelajar bagi membuat penerokaan dan ekplorasi dengan menggunakan pelbagai bahan dan peralatan yang terdapat di sekeliling mereka.7 Memanipulasi Seseorang individu yang mampu bertindak dan menghasilkan sesuatu melalui bahan atau keadaan yang ada merupakan satu proses memanipulasi yang sempurna. 1. Proses ini secara tidak langsung akan membuatkan pelajar berkenaan akan menjadi lebih peka dan sensitif di samping berupaya menjadi seorang individu yang mampu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling dan secara tidak langsung ianya juga memberi peluang kepada murid untuk mengatur dan menetapkan gaya hasil karya mereka.5 Percubaan Percubaan dan ekperimentasi yang berterusan bagi mendapatkan hasil yang terbaik adalah satu proses penghasilan kerja yang sangat baik diamalkan di kalangan pelajar. Seseorang yang kreatif tidak akan berhenti dari bereksperimentasi bagi memastikan apa yang dihasilkannya adalah sesuatu yang terbaik.

kanak-kanak akan lebih terangsang melalui aktiviti-aktiviti yang sempurna dan berbentuk akademik. mendefinisikan Pendidikan Seni Visual sebagai usaha yang melibatkan pelajaran dan pengajaran membuat dan memahami seni. Murid-murid yang didedahkan dengan Pendidikan Seni Visual berasa lebih senang dan yakin apabila berdepan dengan tugasan dalam mata pelajaran lain terutamanya yang melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Fedman (1996). Peta minda yang digrafikkan lebih berkesan untuk menyatakan sesuatu konsep atau penerangan yang sukar. . disamping mengetahui tentang dunia diri kita sendiri melalui seni. Ini kerana aktiviti bermain dapat membantu murid membina pemikiran kreativiti mereka. Prinsip dalam Pendidikan Seni Visual berupaya memenuhi tuntutan dalam masalah ini. Kefahaman menerusi visual tentunya lebih mudah daripada penghafalan fakta menerusi catatan berjela. Oleh itu. Ini dengan secara tidak langsung akan membantu merangsang proses perkembangan pemikiran dan kreativiti yang sihat. Bagi guru yang mengajar Pendidikan Seni Visual perlu bijak menyesuaikan aktiviti permainan dengan pengajaran agar murid tidak bosan semasa melakukan aktiviti seni. Ini kerana seni visual tidak dapat dipisahkan dengan pemikiran kreativiti dan nilai-nilai estetika. Pendidikan Seni Visual merupakan satu disiplin ilmu yang merentas kurikulum dan boleh dikatakan sebagai asas kepada mata pelajaran lain. jelaslah bahawa penggunaan persekitaran murid dengan positif dan berkesan akan dapat membangun dan melonjakkan pemikiran kreativiti mereka ke tahap yang lebih baik menerusi pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Berfikiran kritis dan kreatif menurut Torrance (1966) ialah mengaplikasikan pengetahuan seni. kemahiran berfikir dan kemahiran mengaplikasi secara analitis dan kreatif untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang rasional dan bertanggungjawab berkaitan dengan isu kreativiti.