EDU 3108

BAHAGIAN A (20 markah) Jawab semua soalan. 1. Sesuatu profesion seperti profesion perguruan harus mempunyai empat atribut mengikut Ornstein dan Levine (1993) kecuali (A) (B) (C) menguasai ilmu pengetahuan mempunyai kod etika profesion menjadi ahli pertubuhan profesion mempunyai kecekapan dan kepakaran dalam bidang

(D) 2.

Model Slavin (1989) menyarankan beberapa unsur yang mempengaruhi pengajaran yang berkesan. Yang manakah antara unsur berikut dicadangkan oleh Model Slavin ? I. II. III. IV. V. (A) (B) (C) (D) Kualiti pengajaran Kesesuaian aras pengajaran Insentif Gaya pembelajaran murid Kepemimpinan guru

I, II dan III sahaja I, III dan IV sahaja I, II, IV dan V sahaja II, III, IV dan V sahaja

2

persidangan. Pernyataan di atas adalah dipetik dari Kod Etika Perguruan Malaysia dan merujuk kepada tanggungjawab guru terhadap (A) (B) (C) (D) 4.3. Kebaikan seorang guru menguruskan masa dengan berkesan di sekolah adalah seperti berikut. kecuali (A) (B) (C) (D) murid lebih menghormati guru mempunyai masa untuk membuat kerja sambilan produktiviti kerja di sekolah akan meningkat dengan cepat melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih lancar 3 . Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian. pelajar ibu bapa masyarakat dan negara rakan sejawat dan profesion keguruan Akauntabiliti guru terhadap profesionnya dapat dikekalkan dengan langkahlangkah berikut kecuali (A) (B) (C) (D) menjalin hubungan yang baik dengan rakan sejawat melaksanakan tanggungjawab dengan sepenuh hati mematuhi semua peraturan yang dikuatkuasakan meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan profesion 5. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

merancang dan menentukan objektif pengajarnnya mengenai pasti murid yang bermasalah dan bertindak untuk mengatasinya sentiasa mementingkan perkembangan diri murid mengikut situasi semasa sentiasa bergerak aktif dan proaktif apabila mengendalikan aktivitiaktiviti dalam bilik darjah Pemikiran reflektif dapat membantu guru meningkatkan tahap profesionalismenya. Lebih memberikan fokus kepada pembelajaran murid Memahami prinsip dan konsep pembelajaran dalam pelbagai situasi yang khusus Memiliki pelbagai strategi pengajaran dan mampu menyesuaikannya mengikut keperluan pelajar yang berbeza Rajah 1 Pernyataan di Rajah 1 merujuk kepada ciri-ciri perkembangan guru berdasarkan Trotter (1986) dari aspek (A) (B) (C) (D) 7. Manakah antara berikut menunjukkan pemikiran reflektif guru ? (A) (B) (C) (D) Pelajar merumuskan apa yang telah dipelajari Mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Menyediakan bahan-bahan pengajaran yang menarik dan sesuai Berbincang tentang kekuatan dan kelemahan serta strategi untuk meningkatkan pengajarannya.6. novis cekap novis lanjutan mahir dan pakar Peryataan yang paling tepat mengenai peranan guru sebagai agen perubahan dalam bilik darjah ialah (A) (B) (C) (D) 8.     Guru yang memiliki kelayakan ikhtisas. 4 .

Gaya kepemimpinan yang paling sesuai untuk organisasi sekolah dan institusi pendidikan ialah kepemimpinan (A) teragih (B) birokratik (C) berkarisma 5 . Kepemimpinan merupakan unsur penting dalam sesebuah organisasi formal. Kim dan Maubourgne (1992) mendefinasikan kepemimpinan sebagai (A) (B) (C) (D) keupayaan untuk memimpin dan memberi bimbingan keupayaan untuk mempengaruhi sistem kep[ercayaan.9.    Penyumbang ilmu dan kemahiran Pembentuk sahsiah sosial yang positif Pembentuk budaya penyayang Teladan sosial Penghubung antara institusi sekolah dengan masyarakat am Rajah 2 Huraian di Rajah 2 menunjukkan guru bertindak sebagai seorang (A) (B) (C) (D) penyelidik pembimbing agen sosialisasi pembentuk tingkah laku   10. tindakan dan pegangan nilai kebolehan seseorang untuk menginspirasikan keyakinan dan sokongan dalam sekumpulan manusia keupayaan menjana rasa hala tuju dan keyakinan dalam kalangan pengikutnya serta mempengaruhi pengikutnya ke arah mencapai matlamatnya 11.

(D) semula jadi 12. IV dan V sahaja 6 . II dan III sahaja I. Pengurusan Tertinggi Kementerian Pelajaran Malaysia mengalami penstrukturan semula dan bahagian-bahagian di bawah Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) ialah Bahagian I II III IV V (A) (B) (C) (D) Pengurusan Sumber Manusia Pembangunan dan Penilaian Kompetensi Psikologi dan Kaunseling Pembangunan Kurikulum Buku Teks I. II. transaksi kontinjensi transformasi teori X dan teori Y Bermula tahun 2009. III. penggerak utama kepada kejelekitan pengikut dan sama-sama berusaha mencapai matlamat bersama adalah jenis pemimpin (A) (B) (C) (D) 13. Pemimpin yang memberikan pertimbangan secara individu. beroperasi berasaskan nilai. III dan IV sahaja I. IV dan V sahaja II.

setia kepada negara dan mematuhi perlembagaan Negara. sastera dan kebudayaan melalui persatuan Mengadakan khemah kerja yang mendorong kearah semangat kerjasama dan perpaduan pemupukan 7 . IV dan V sahaja 15. IV dan V sahaja I. II dan III sahaja II. III. hidup dalam harmoni. Pembinaan Negara Bangsa (PNB) bergantung kuat pada rakyatnya yang bersatu padu.14. II. Aktiviti berikut merupakan suatu aktiviti dalam PNB. III dan IV sahaja II. Peranan dan tanggungjawab guru sebagai educare ialah I II III IV V (A) (B) (C) (D) mengembangkan potensi murid menguasai kemahiran-kemahiran mengajar memberi panduan kepada murid tentang peperiksaan sebagai fasilitator dan pembimbing kepada murid menyebarkan nilai-nilai positif kepada murid I. (A) (B) (C) (D) Menyanyikan lagu-lagu sentimental Mendorong murid menulis rumusan dan karangan Mengadakan aktiviti bahasa.

Antara pernyataan yang berikut. ibu bapa dan masyarakat motivasi kendiri kearah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional (D) 17. Antara yang berikut. Setiap guru perlu mempunyai semangat dan cita-cita yang kuat untuk meneruskan kehidupan dengan menambahkan ilmu pengetahuan melalui Pembelajaran Sepanjang Hayat yang bermaksud (A) (B) (C) menjalankan penyelidikan sepanjang hayat dalam bidang pendidikan. kursus dan terlibat dalam konsultansi dengan pihak luar membina hubungan mesra dengan murid. pihak sekolah. Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru merupakan salah satu usaha untuk mempertingkatkan profesionalisme keguruan. menghadiri seminar. yang manakah memperlihatkan tindakan seorang yang berfikir secara reflektif ? (A) (B) (C) (D) Menghubungkan ilmu dan amalan Memikirkan satu penyelesaiaan sahaja Membaca lebih banyak buku agar luas pengetahuan Memperbaiki penyampaian dan kaedah proses pengajaran dan pembelajaran 8 .16. manakah boleh dikategorikan sebagai KDP ? (A) (B) (C) (D) Guru sandaran mengikuti program Ijazah di Universiti Temapatan Guru terlatih menghadiri mesyuarat menulis modul di Bahagian Perkembangan Kurikulum Guru terlatih menghadiri program Kursus Memperkuhkan Bahasa Inggeris (MBI) selama 3 minggu Guru sandaran menjalani kursus Latihan Berasaskan Sekolah di Institut Pendidikan Guru 18. bengkel.

19. Apakah implikasi pernyataan di atas kepada seorang pendidik? (A) (B) (C) (D) Guru perlu mengikuti kursus di Institut Pendidikan Guru Guru perlu peka dan bersifat dinamik dalam menangani cabaran baru Guru perlu mewujudkan rangkaian dengan pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan Guru perlu memastikan murid dapat keputusan yang baik dalam semua peperiksaan awam 9 . E-pembelajaran dan E-Perpustakaan. Manakah antara berikut pernyataan paling tepat menunjukkan faedah penyelidikan tindakan kepada seorang guru ? (A) (B) (C) (D) Memberi gambaran jelas tentang persekitaran tempat kerja dimana dia bertugas Membantu guru bertindak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru lain Dapat bertindak secara peribadi untuk membaiki masalah sosial di kalangan murid dan guru Membolehkan guru mengkaji tindakan dan amalan kendiri supaya ada penambahbaikan kualiti perkhidmatan kendiri 20. guru perlu sentiasa prihatin terhadap pembaharuan dan inovasi dalam pendidikan seperti mengakses maklumat dari internet. Dalam usaha untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran.

novis lanjutan. a) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ b) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ c) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ d) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ e) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ( 10 markah ) 2. Lima peringkat perkembangan guru ialah peringkat novis. Novis a) a) Novis Lanjutan b) b) ( 10 markah ) 10 . mahir dan pakar. Jelaskan lima isu etika guru yang dianggap bercanggah dengan prinsip-prinsip etika yang diamalkan sebagai seorang penjawat awam. Kenalpasti dua perbezaan antara guru novis dan novis lanjutan.BAHAGIAN B ( 40 markah ) Jawab semua soalan 1. cekap.

Nyatakan empat manfaat yang boleh diperolehi melalui amalan reflektif tersebut. a) Teori X ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ b) Teori Y ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ( 10 markah ) 11 . Nyatakan dua anggapan oleh pemimpin terhadap stafnya mengikut gaya kepimpinan dalam Teori X dan Teori Y oleh Douglas McGregor (1960).3. a) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ b) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ c) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ d) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ( 10 markah ) 4. Prestasi guru dapat ditingkatkan melalui amalan reflektif.

( 20 markah ) 2. Berdasarkan pengamatan anda semasa menjalani PBS (Pengalaman Berasaskan Sekolah). Berdasarkan Proses Refleksi (Bruce & Rose 1995) yang telah anda pelajari. ( 20 markah ) 12 . Lingkaran pengajaran reflektif melibatkan beberapa langkah dan langkah-langkah tersebut ada kalanya bertindihan. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti.BAHAGIAN C ( 40 markah ) Jawab dua soalan sahaja 1. Berdasarkan pengalaman anda semasa menjalani praktikum. anda seharusnya mengetahui dan memahami ciri-ciri sekolah dan struktur pentadbiran din sekolah. lakarkan dan huraikan lingkaran pengajaran refleksi tersebut dengan contoh yang sesuai. ( 20 markah ) 3. hasilkan satu carta organisasi sekolah yang lengkap. Huraikan lima ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti. Sebagai bakal guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful